Justitieutskottets betänkande
1998/99:JUU05

Styrningen av polisen


Innehåll

1998/99
JuU5

Sammanfattning

I   betänkandet   behandlar   utskottet  ett
regeringsförslag om ändringar i polisens styrsystem
jämte motioner.
Med  anledning  av ett motionsyrkande föreslår
utskottet ett tillkännagivande om att regeringen
till ordförande i en polisstyrelse bör utse en
person  med  bred  politisk  förankring  i
polismyndighetens område.
Övriga motionsyrkanden avstyrks.
Till betänkandet har fogats fyra reservationer.

Propositionen

I budgetpropositionen för 1999 (prop. 1998/99:1)
utgiftsområde 4 Rättsväsendet har regeringen bl.a.
föreslagit att riksdagen antar regeringens förslag
till
1. lag om ändring i lagen (1932:242) om skyldighet
i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m.m.
för ordningsmaktens behov,
2.  lag  om  ändring  i  lagen (1980:578) om
ordningsvakter,
3. lag om ändring i polislagen (1984:387),
4.  lag  om  ändring  i  räddningstjänstlagen
(1986:1102).
Lagförslagen har fogats till betänkandet, se bilaga.

Motionerna

1998/99:Ju213 av Anita Johansson m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna  vad  i motionen  anförts  om  en
förtroendevald ordförande i polisstyrelsen.

1998/99:Ju508 av Alice Åström m.fl. (v) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om en oberoende instans
vid utredningar av klagomål mot polisen.
1998/99:Ju911 av Siw Persson m.fl. (fp) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om mindre byråkrati,
tydliga mål, ledarskapet och ledningsfunktionen inom
polisen.
1998/99:Ju918 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
yrkas
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring i gällande bestämmelser att alla
riksdagspartier  skall  finnas  representerade i
Rikspolisstyrelsen,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan ändring i gällande bestämmelser att samtliga
politiska    partier   i   kommun-   och
landstingsfullmäktige skall finnas representerade i
polisstyrelser,
19. att riksdagen hos regeringen begär en utredning
om hur en oberoende tillsyn av polismyndigheternas
verksamhet  bör  utformas  innan en ändring  i
polislagen godtas,
20. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådan  ändring i polislagen att  det  inrättas
polisnämnder  i  polisdistrikt som delats in i
polisområden.
Propositionens huvudsakliga
innehåll, m.m.

I  propositionen  föreslår   regeringen  att
polisstyrelsen  skall  vara  styrelse  för  en
polismyndighet och att länsstyrelsens ansvar för
polisverksamheten i länet skall upphöra. Varje län
skall utgöra ett polisdistrikt. Länsstyrelsens del
av tillsynsansvaret för polisen skall också upphöra,
och Rikspolisstyrelsen skall ensam ha ansvaret för
tillsynen av polisverksamheten.
Polisstyrelsens sammansättning skall ändras, och
ledamöterna  i  polisstyrelsen  skall  utses av
regeringen.
Polisnämnder  skall  kunna  inrättas  även  i
fortsättningen. Nämndens sammansättning skall dock
ändras.
Rikspolisstyrelsen bör få till uppgift att utveckla
och   precisera   statsmakternas   mål   för
polisverksamheten.  Rikspolisstyrelsen  bör också
medges en utökad föreskriftsrätt.
Till  grund  för  regeringens  förslag  ligger
Polisledningskommitténs  betänkande Styrningen av
polisen (SOU 1998:74). I betänkandet läggs fram
förslag om ändringar i polisväsendets styrsystem.
Betänkandet har remissbehandlats.

Utskottet

Styrelsen för en polismyndighet

Polisen styrs i dag av många skilda organ bestående
av lekmän. Under riksdagen och regeringen finns på
det centrala planet Rikspolisstyrelsens styrelse och
på det regionala länsstyrelsens styrelse. Varje
polismyndighet leds av en särskild polisstyrelse som
består  av  förtroendevalda  ledamöter  samt
myndighetschefen och dennes ställföreträdare. Under
polisstyrelsen finns i vissa fall polisnämnder och
ibland även närpolisråd.
Såväl arbets- som ansvarsfördelningen mellan de
olika organen är i flera avseenden otydlig.
Sedan den 1 juni 1998 sammanfaller polisdistrikten
med länen, och det finns numera alltså endast 21
polisdistrikt i landet. I varje polisdistrikt finns
en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten
inom  distriktet.  Styrningen  av  polisen  har
emellertid  inte  förändrats  i takt med denna
utveckling  vilket  innebär  att  det  för  en
polismyndighet  i  dag  finns  två  styrelser,
länsstyrelsens styrelse och polisstyrelsen, med i
princip samma kompetensområde. Ansvarsfördelningen
mellan dessa båda styrelser är oklar och varierar
mellan länen.
I propositionen föreslår regeringen att det av 4 §
polislagen skall framgå att varje län utgör ett
polisdistrikt.  Vidare  föreslår regeringen  att
polismyndigheten bör ledas av endast en styrelse -
polisstyrelsen - och att länsstyrelsens ansvar för
polisverksamheten i länet skall upphöra. Till följd
härav föreslås att 6 § polislagen skall upphöra att
gälla.
Utskottet  delar regeringens  uppfattning.  Mot
bakgrund  av  den  samordnande  funktion  som
länsstyrelsen har i länet vill utskottet i likhet
med  regeringen  dock  betona  vikten  av  att
polismyndigheten åläggs  att  fortlöpande  hålla
länsstyrelsen  underrättad  om omständigheter av
väsentlig betydelse för länsstyrelsens verksamhet.
I motion Ju911 (fp) anförs att ledningsfunktionen
inom polisen bör förenklas bl.a. genom att slopa
länsstyrelsens  ansvar  för  polisverksamheten.
Motionen i denna del får anses vara tillgodosedd.

Polisstyrelsens sammansättning

Polisstyrelsen består i dag av länspolismästaren, i
förekommande fall av biträdande länspolismästaren,
och av det antal valda ledamöter, lägst sex, som
länsstyrelsen bestämmer. Styrelsens ledamöter, utom
länspolismästaren och biträdande länspolismästaren,
väljs av kommunfullmäktige,  om  polisdistriktet
omfattar  endast  en  kommun,  och  annars  av
landstingsfullmäktige. Antalet valda ledamöter i
polisstyrelserna varierar kraftigt.
Utskottet konstaterar först att ledamöterna  i
polisstyrelsen  företräder  och ansvarar för en
statlig verksamhet men alltså utses av organ som
inte är statliga.  Detta förhållande kan skapa
oklarheter kring det uppdrag  ledamöterna  har.
Regeringen utser normalt sett ledamöter i statliga
styrelser. Som regeringen föreslagit bör detta gälla
också i fråga om ledamöter i polisstyrelsen.
I motion Ju918 (mp) anförs att samtliga politiska
partier i kommun- och landstingsfullmäktige bör
finnas representerade i polisstyrelsen.
Utskottet delar för sin del regeringens uppfattning
om att ledamöterna bör ha en lokal förankring och
att sammansättningen i huvudsak bör motsvara de
politiska styrkeförhållandena i myndighetens område.
Mot bakgrund av att polisstyrelsen är styrelse för
en statlig myndighet bör enligt utskottets mening
sammansättningen    spegla   de   politiska
styrkeförhållandena  i  myndighetens  område  i
riksdagsvalet  och inte resultatet av val till
kommun- och landstingsfullmäktige.  Bifall  till
motion Ju918 avstyrks i denna del.
Till ledamöter i en särskild polisstyrelse bör
enligt utskottets mening också i högre utsträckning
kunna utses personer med särskilt intresse för
polisverksamheten eller kunskaper som kan vara till
nytta för denna.
Eftersom polisdistrikten skiljer sig åt i många
avseenden,  bl.a.  storleksmässigt,  bör antalet
ledamöter  kunna  variera  mellan  de  skilda
polisstyrelserna.  Utskottet   delar   sålunda
regeringens uppfattning att antalet ledamöter inte
bör lagregleras.
I motion Ju918  (mp) yrkas även att samtliga
riksdagspartier skall  finnas  representerade  i
Rikspolisstyrelsens styrelse.
Rikspolisstyrelsens styrelse består för närvarande
av åtta personer. Förutom rikspolischefen och chefen
för Säkerhetspolisen ingår  sex  förtroendevalda
personer.  Ledamöterna  utses  av  regeringen.
Rikspolischefen är styrelsens ordförande. Frågan om
sammansättningen av Rikspolisstyrelsens  styrelse
behandlas  inte  i  propositionen.  Något annat
beredningsunderlag föreligger inte heller.
Utskottet anser inte att det nu finns skäl att
uttala   sig   om   sammansättningen   av
Rikspolisstyrelsens styrelse och avstyrker bifall
till motion Ju918 i nu aktuell del.

Polisstyrelsens ordförande

De i dag valda ledamöterna i polisstyrelsen utser
bland sig en ordförande. Polisledningskommittén har
övervägt om landshövdingen, en förtroendevald person
eller länspolismästaren  bör  vara ordförande i
styrelsen  då ledamöterna utses av  regeringen.
Kommittén  har  föreslagit  att  polisstyrelsens
ordförande skall vara en förtroendevald person.
Under remissförfarandet  har  flertalet  av  de
remissinstanser som yttrat sig i ordförandefrågan
instämt i förslaget eller lämnat det utan erinran.
Vissa  instanser  har  emellertid förordat  att
landshövdingen skall utses  till  ordförande  i
polisstyrelsen.
Regeringen anför i propositionen att det finns
anledning att under den fortsatta beredningen noga
överväga  de  synpunkter  som  har framförts i
remissvaren på denna punkt. I dessa överväganden bör
enligt regeringen också landshövdingens roll i den
regionala samordningen beaktas. Regeringen anför att
den  kommer  att  ta  ställning  i  frågan om
ordförandeskapet i polisstyrelsen under hösten.
I  motion  Ju213  (s)  anser motionärerna att
polisstyrelsens ordförande bör vara förtroendevald.
Härigenom skulle gränsdragningen mot länsstyrelsen
bli tydligare. Eftersom polismyndighetens chef också
skall ingå som ledamot i polisstyrelsen skulle
förtroendemannainflytandet försvagas om ytterligare
en myndighetschef - landshövdingen - ingick  i
styrelsen och dessutom var ordförande.
Såvitt gäller frågan om polisstyrelsens ordförande
finns det  enligt utskottets mening inte någon
anledning att frångå den nu gällande ordningen att
länspolismästaren inte skall  vara ordförande i
polisstyrelsen. Utskottet anser att valet i stället
bör  stå  mellan  landshövdingen  eller  en
förtroendevald person som ordförande.
Den samordnande funktion och det breda kontaktnät
som landshövdingen har inom och utom länet kan tala
för att han eller hon bör  vara ordförande i
polisstyrelsen. Landshövdingen har vidare en central
roll i den regionala samordningen. Genom att utse
landshövdingen  skulle  också  markeras  att
polisstyrelsen är en statlig styrelse.
Det kan enligt utskottets mening dock ifrågasättas
om landshövdingens uppgifter i dessa avseenden är av
avgörande  betydelse vid valet av ordförande i
polisstyrelsen. Om styrelsens ordförande i stället,
som förordas i Polisledningskommitténs betänkande,
är en förtroendevald person blir överflyttningen av
det ansvar som länsstyrelsens styrelse har för
polisfrågor  till  polisstyrelsen mer konsekvent
genomförd än om landshövdingen är ordförande. Genom
att utse en förtroendevald person till ordförande
skulle också ett större lekmannainflytande medges än
om landshövdingen är styrelsens ordförande.
Utskottet, som instämmer i syftet med motion Ju213,
vill  för  sin  del  understryka  vikten  av
lekmannainflytandet  i  polisstyrelserna.  Enligt
utskottets mening kan behovet av information och
samråd med länsstyrelsen  tillgodoses genom att
polismyndigheten  åläggs  att fortlöpande  hålla
länsstyrelsen underrättad om  omständigheter  av
väsentlig betydelse för länsstyrelsens verksamhet.
Regeringen  bör  alltså  till  ordförande  i
polisstyrelsen utse en person med bred politisk
förankring i polismyndighetens område. Vad utskottet
nu  anfört med anledning av motion Ju213  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Polisnämnder

Polisstyrelsen  får  inrätta  en  eller  flera
polisnämnder  för  att  under  styrelsen  leda
polismyndigheten inom den eller  de  delar  av
polisdistriktet som styrelsen bestämmer.
Regeringen anser i propositionen att det även
fortsättningsvis bör finnas möjlighet att inrätta
polisnämnder men att det finns anledning att göra
vissa förändringar i nämndens sammansättning.
Utskottet delar regeringens uppfattning. I likhet
med  regeringen  anser  utskottet  vidare  att
polisnämnder  endast  bör  kunna  inrättas  i
polisdistrikt som delats in i polisområden men inte
att det, som föreslås i motion Ju918 (mp), skall
vara obligatoriskt. Motion Ju918 i nu behandlad del
avstyrks.

Tillsynen över polisverksamheten

Regeringen   föreslår   att   länsstyrelsens
tillsynsansvar för polisen skall upphöra och att
Rikspolisstyrelsen  ensam skall ha ansvaret för
tillsynen av polisverksamheten.
I motion Ju918 (mp) anförs att frågan om hur en
oberoende tillsyn av polismyndigheternas verksamhet
kan utformas bör utredas.
Av propositionen  framgår  att länsstyrelsernas
tillsynsverksamhet över polisen, med undantag för
Stockholm, har haft en mycket liten omfattning.
Förslaget att slopa länsstyrelsens tillsynsansvar
skulle således knappast innebära att tillsynen över
polisen skulle minska.
Det finns dessutom en rad utomstående myndigheter -
JO, JK, Riksdagens revisorer, Riksrevisionsverket
och Datainspektionen - som utövar tillsyn över
polisen.
Mot bakgrund av det sagda ställer sig utskottet
bakom förslaget om hur tillsynen över polisen bör
organiseras.  Om  Rikspolisstyrelsen  får  det
huvudsakliga ansvaret för den löpande tillsynen bör
en  effektiv verksamhet med hög  kvalitet  och
nationell överblick kunna upprätthållas. Utskottet
avstyrker bifall till motion Ju918 i nu behandlad
del.
I motion Ju508 (v) anförs att någon annan instans
än polisen bör utreda de brott som poliser misstänks
för.
Utskottet behandlade frågan om interna utredningar
inom  polisväsendet  och  ett  motionsyrkande
likalydande med det nu aktuella i februari i år. Då
konstaterades att frågan om att lägga utredningar om
anmälningar mot poliser på något annat organ än
polis och åklagare då nyligen varit föremål för
översyn och att beredningsarbetet  pågick  inom
Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. För en närmare
redogörelse  hänvisas till utskottets betänkande
1997/98:JuU18 s. 4 f.
Enligt  vad  utskottet  nu  inhämtat  verkar
Rikspolisstyrelsen  och  Riksåklagaren  för  en
regionalisering     av    den    interna
brottsutredningsverksamheten.
Utskottet konstaterar återigen  att  frågan om
interna  utredningar  nyligen varit föremål för
översyn. Enligt utskottets uppfattning finns det
inte nu anledning att hos regeringen begära att
någon från polis och åklagare fristående instans
skall överta detta utredningsansvar. Bifall till
motion Ju508 i denna del avstyrks.

Propositionen i övrigt

I övrigt har utskottet ingenting att anföra med
anledning av propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande indelning i polisdistrikt
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i polislagen (1984:387) såvitt avser 4 och 6 §§,
2.  beträffande  styrelsen  för  en
polismyndighet
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju911 yrkande 5,
3.    beträffande    polisstyrelsens
sammansättning, m.m.
att riksdagen dels med avslag på motion 1998/99:Ju918
yrkande  3  antar  det i moment 1  nämnda
lagförslaget såvitt avser 5 §, dels avslår
motion 1998/99:Ju918 yrkande 2,
res. 1 (mp)
4.    beträffande    polisstyrelsens
ordförande
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju213 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
5. beträffande polisnämnder
att riksdagen med avslag på motion 1998/99:Ju918 yrkande 20
antar det i moment 1 nämnda lagförslaget såvitt
avser 5 a §,
res. 2 (mp)
6.   beträffande   tillsynen   över
polisverksamheten
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju918 yrkande 19,
res. 3 (mp)
7. beträffande interna utredningar inom
polisväsendet
att riksdagen avslår motion 1998/99:Ju508 yrkande 4,
res. 4 (v, mp)
8. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i polislagen (1984:387) i den
mån det inte omfattas av utskottets hemställan
ovan,
b) lag om ändring  i  lagen (1932:242) om
skyldighet i vissa fall att  tillhandahålla
förnödenheter m.m. för ordningsmaktens behov,
c)  lag om ändring i lagen (1980:578)  om
ordningsvakter,
d) lag  om  ändring  i räddningstjänstlagen
(1986:1102).

Stockholm den 17 november 1998

På justitieutskottets vägnar


Gun Hellsvik


I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m),
Märta Johansson (s), Margareta
Sandgren (s), Anders G Högmark (m),
Ann-Marie Fagerström (s), Maud
Ekendahl (m), Helena Frisk (s),
Morgan Johansson (s), Yvonne
Oscarsson (v), Ragnwi Marcelind
(kd), Jeppe Johnsson (m), Kia
Andreasson (mp), Gunnel Wallin (c),
Siw Persson (fp), Göran Norlander
(s) och Sven-Erik Sjöstrand (v).

Reservationer

1. Polisstyrelsens sammansättning, m.m.
(mom. 3)

Kia Andreasson (mp) anför:

Polisen intar en särställning i samhället. Detta
beror inte enbart på polisens befogenhet att utöva
tvång utan än mer på att polisens verksamhet berör i
stort sett alla samhällsområden. Mot den bakgrunden
anser jag att samtliga politiska partier som är
representerade i kommun- och landstingsfullmäktige
respektive i riksdagen också skall vara företrädda i
polisstyrelsen och i Rikspolisstyrelsen. Detta bör
beaktas av regeringen när ledamöter i polisstyrelser
och Rikspolisstyrelsens styrelse utses. Vad jag nu
anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande polisstyrelsens sammansättning,
m.m.
att riksdagen dels antar regeringens förslag till det i moment
1 nämnda lagförslaget såvitt avser 5 §, dels med
anledning av motion 1998/99:Ju918 yrkandena 2
och 3 som sin mening ger regeringen till känna
vad som anförts i reservation 1.

2. Polisnämnder (mom. 5)

Kia Andreasson (mp) anför:

En majoritet i utskottet föreslår att det bör finnas
möjlighet  att  inrätta  polisnämnder  också  i
fortsättningen och att nämnderna endast inrättas i
polisdi-strikt som indelats i polisområden. Enligt
min  mening  skall  polisnämnder  inrättas  i
polisdistrikt som delats in i polisområden. Sådana
nämnder har ett stort  demokratiskt  värde och
garanterar medborgerlig insyn i och påverkan på
verksamheten. Vidare anser jag att polisnämnden bör
få  en annan sammansättning samt erhålla vissa
beslutsbefogenheter såvitt avser dess område. Det
får ankomma på regeringen att närmare utforma den
lagstiftning som krävs och därefter återkomma till
riksdagen med förslag.  I  avvaktan  härpå får
regeringsförslaget godtas.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande polisnämnder
att riksdagen dels antar regeringens förslag till det i moment
1 nämnda lagförslaget såvitt avser 5 a §, dels
med anledning av motion 1998/99:Ju918 yrkande 20
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 2.

3. Tillsynen över polisverksamheten
(mom. 6)

Kia Andreasson (mp) anför:

Jag anser att tillsynen över polisverksamheten till
viss del bör åläggas Rikspolisstyrelsen men att det
är viktigt att den externa tillsynen av polisens
verksamhet dessutom förstärks. Tillsynen måste också
ske av utomstående sakkunskap  som står fri i
förhållande till den verksamhet som skall granskas.
Det räcker inte med den tillsyn som bedrivs av t.ex.
JO  och JK. Regeringen bör därför utreda  hur
tillsynen av polisväsendets verksamhet bör utformas.
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.

Jag anser att utskottets hemställan under moment 6
bort ha följande lydelse:
6.    beträffande    tillsynen   över
polisverksamheten
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju918 yrkande 19
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 3.

4. Interna utredningar inom polisväsendet
(mom. 7)

Yvonne Oscarsson (v), Sven-Erik Sjöstrand (v) och
Kia Andreasson (mp) anför:

Vi anser att en ny ordning bör införas för interna
utredningar inom polisväsendet. Utgångspunkten måste
vara att brottsmisstankar mot poliser inte skall
utredas av polis eller åklagare. Det får ankomma på
regeringen att vidta nödvändiga åtgärder så att
detta kommer till utförande. Vad vi med anledning av
motion Ju508 nu anfört bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.

Vi anser att utskottets hemställan under moment 7 bort ha
följande lydelse:
7.  beträffande  interna  utredningar inom
polisväsendet
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Ju508 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i reservation 4.Regeringens lagförslag
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.2    Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:578) om
ordningsvakter
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1980:578) om
ordningsvakter skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 §[1]
-----------------------------------------------------
En ordningsvakt förordnas
av rikspolisstyrelsen om  En     ordningsvakt
tjänstgöringsområdet    förordnas       av
berör  flera  län,  av Rikspolisstyrelsen   om
länsstyrelsen  om  det tjänstgöringsområdet
berör flera polisdistrikt berör flera polisdistrikt
inom länet och i övriga och  i övriga fall av
fall av polismyndigheten. polismyndigheten.
Förordnandet  med-delas Förordnandet meddelas för
för viss tid, högst tre viss tid, högst tre år.
år.
-----------------------------------------------------
I förordnandet skall anges för vilken verksamhet och
inom vilket område det gäller. Meddelas förordnandet
med stöd av 3 §, skall det också innehålla uppgift
om tjänstgöringsställe.
-----------------------------------------------------
______________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1989:150.