Justitieutskottets betänkande
1998/99:JUU04

Immunitet och privilegier för GIWA i Kalmar


Innehåll

1998/99
JuU4

Propositionen

I   proposition  1998/99:23  har  regeringen
(Utrikesdepartementet) föreslagit att riksdagen
1. godkänner avtalet om ett samordningskontor i
Kalmar för Globala utvärderingen av internationella
vatten,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Lagförslaget  har fogats till betänkandet  som
bilaga.

Utskottet

Förenta nationernas miljöprogram har beslutat att
förlägga ett samordningskontor för ett projekt med
inriktning  på internationella vattenmiljöfrågor,
Globala utvärderingen av internationella vatten,
till Kalmar. Sverige har undertecknat ett avtal med
FN:s miljöprogram om den rättsliga ställningen i
Sverige för kontoret och dess personal, ett s.k.
högkvartersavtal.  Enligt avtalet skall kontoret
tillerkännas rättskapacitet i Sverige. Vidare skall
kontoret  och dess personal ha  immunitet  och
privilegier motsvarande vad som gäller för andra
internationella organisationer av liknande karaktär.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande  immunitet  och privilegier
m.m.
att riksdagen
dels godkänner avtalet om ett samordningskontor
i  Kalmar  för  Globala  utvärderingen  av
internationella vatten,
dels antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.


Stockholm den 3 december 1998

På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik
I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Märta
Johansson (s), Margareta Sandgren (s), Alice Åström
(v), Ingemar Vänerlöv (kd), Anders G Högmark (m),
Ann-Marie Fagerström (s), Maud Ekendahl (m), Helena
Frisk (s), Morgan Johansson (s), Yvonne Oscarsson
(v), Ragnwi Marcelind (kd), Jeppe Johnsson (m), Kia
Andreasson (mp), Gunnel Wallin (c), Siw Persson (fp)
och Göran Norlander (s).