Finansutskottets betänkande
1998/99:FIU15

Investerarskydd (prop. 1998/99:30)


Innehåll

1998/99

FiU15

Sammanfattning

Utskottet  behandlar  i detta betänkande det i
proposition 1998/99:30 framlagda förslaget till en
lag  om  investerarskydd  samt därav föranledda
ändringsförslag  i  vissa andra  lagar.  Vidare
behandlar utskottet en  motion  som väckts med
anledning av propositionen.
I  propositionen  föreslås  att  en  lag  om
investerarskydd införs. Förslaget är föranlett av
ett EG-direktiv. Genom lagen införs ett skydd för
investerares  finansiella instrument och likvida
medel som handhas av värdepappersinstitut i samband
med tjänster som instituten utför. Skyddet kan ses
som en motsvarighet till den garanti som gäller för
insättningar i bank enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti.
Investerarskyddet   träder   in   om   ett
värdepappersinstitut försätts i konkurs, eller om en
utländsk  myndighet  förklarar  att  finansiella
instrument och likvida medel är indisponibla, och
investeraren inte kan få tillbaka sina tillgångar.
Värdepappersinstitut är i regel skyldiga att hålla
finansiella instrument och likvida medel som tillhör
investerare åtskilda från sina egna tillgångar.
Investerarna skall därför ha separationsrätt till
sina tillgångar om institutet går i konkurs. Först
om tillgångarna sammanblandats med institutets egna,
eller om de på grund av brottslig handling inte
finns  kvar,  uppkommer  en  situation  där
investerarskyddet kan behöva ersätta investerare.
Medel   som   finns  på  konto  hos  ett
värdepappersinstitut   täcks   i   dag   av
insättningsgarantin och kommer även att göra det i
fortsättningen.
Investerarskyddet   skall   enligt  förslaget
administreras av Insättningsgarantinämnden - dvs.
den myndighet som har hand om administrationen av
insättningsgarantin - och finansieras genom avgifter
av   de   institut  som  tillhör  skyddet.
Insättningsgarantinämnden  skall  fastställa  de
närmare grunderna för hur avgifterna skall beräknas.
Nämnden ges även stor valfrihet när det gäller valet
av metod för att säkerställa utbetalningar från
investerarskyddet.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj
1999. Övriga ändringsförslag föreslås träda i kraft
den 1 maj respektive den 1 juli 1999.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Motionen
avstyrks.
Till betänkandet har fogats 4
reservationer.

Proposition 1998/99:30

I proposition 1998/99:30 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om investerarskydd,
2. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
3.  lag  om  ändring  i  lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse och
4.  lag  om  ändring i lagen (1995:1571)  om
insättningsgaranti.
Propositionens lagförslag återfinna i bilaga 1 till
betänkandet.

Proposition 1997/98:186 i viss del

I  betänkande 1998/99:FiU14 behandlar  utskottet
proposition 1997/98:186 Ny beslutsordning på bank-
och försäkringsområdet. Utskottet har tillstyrkt
propositionen   men   har   överfört   den
författningstekniska  regleringen  rörande  vissa
lagrum till förevarande ärende för att en samordning
skall kunna ske med de ändringar i samma lagrum som
föreslås  i proposition 1998/99:30. De aktuella
lagrummen är  1  kap.  4 § och 7 kap. 18 §
bankrörelselagen (1987:617).
Propositionens lagförslag såvitt nu är i fråga
återfinns i bilaga 2 till betänkandet.
Motionen

1998/99:Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m) vari yrkas
att riksdagen avslår propositionen såvitt avser
administrationen  av  investerarskyddet,  vilka
investerare som omfattas av skyddet, övertagande av
fordran och investerarskyddets finansiering samt
begär nya förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Utskottet

Bakgrund

System som har till uppgift att ersätta investerare
om det institut som in-vesteraren  anlitat för
värdepappersaffärer inte kan återlämna värdepapper
eller    pengar    som   tillhör   denne
(investerarskyddssystem) finns i några länder inom
EU sedan flera år. Som ett led i strävan att
förbättra   den   inre   marknaden   för
värdepapperstjänster antogs Europaparlamentets och
rådets direktiv av den 3 mars 1997 om system för
ersättning   till   investerare   (97/9/EG,
investerarskyddsdirektivet), för att se till att
liknande system skapas i alla medlemsländer.
EG:s investerarskyddsdirektiv har utformats med
inriktning  på  att  få  till  stånd  ett för
medlemsländerna  gemensamt  lägsta  skydd  för
investerare om ett värdepappersföretag inte kan
fullgöra sina skyldigheter gentemot dessa. Skyddet
är avsett att komplettera de verksamhets-  och
tillsynsbestämmelser som finns i rådets direktiv
93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster
inom               värdepappersområdet
(investeringstjänstedirektivet) och rådets direktiv
93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för
värdepappersföretag    och    kreditinstitut
(kapitalkravsdirektivet).
Till skillnad från det skydd som föreskrivs i
direktivet om insättningsgaranti torde det främst
vara  omfattande  brottsliga  förfaranden  eller
hanteringsfel  som  kan  ge  upphov  till  att
investerarskyddet aktualiseras. Att det är så beror
på att ett värdepappersföretag vid utförandet av en
investeringstjänst i regel är skyldigt att hålla
kundens likvida medel och finansiella instrument
åtskilda från företagets  egna  tillgångar. Det
innebär i sin tur att kundernas tillgångar skall
finnas i behåll även om företagets rörelse skulle gå
dåligt och att investerarna har separationsrätt till
dessa. Ett kreditinstitut  däremot  kan använda
kundernas insatta medel i sin rörelse. Om rörelsen i
ett kreditinstitut går dåligt innebär det samtidigt
att insättarnas medel sätts i fara. Fallissemang av
det slag som skulle ha kunnat omfattas av ett
investerarskydd enligt direktivet har hittills varit
sällsynta i Sverige.
Även om det i dagsläget inte finns något svenskt
investerarskydd innebär inte detta att kunder hos
värdepappersinstituten  saknar  varje  form  av
skyddsarrangemang. Redan den omständigheten att den
verksamhet som värdepappersinstitut  bedriver är
kringgärdad  av  regler samt föremål för till-
ståndsprövning   och  löpande   tillsyn   av
Finansinspektionen innebär  ett visst skydd för
institutens kunder, liksom för dess fordringsägare.
Som  framgått  ovan  är  värdepappersinstituten
regelmässigt  skyldiga att hantera  investerares
egendom så att dessa  har  separationsrätt  om
institutet går i konkurs. I undantagsfall kan det
emellertid förekomma allvarliga fel som medför att
en  investerare  inte har separationsrätt  till
egendomen vid en konkurs. Ett exempel kan vara att
den egendom det är fråga om helt enkelt inte finns i
behåll.  Detta  kan ha orsakats av  brottsliga
förfaranden antingen inom institutet eller från
någon utomstående. En annan tänkbar orsak kan vara
att institutet hanterat egendomen oskickligt och
brutit  mot gällande  rutiner.  Datasystem  som
havererar eller andra tekniska missöden skulle också
kunna orsaka en situation där det t.ex. inte går att
avgöra vem som är ägare till vissa finansiella
instrument.
Det finns även andra arrangemang som ger skydd åt
investerare.  Enligt  ersättningsbestämmelserna i
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument kan en investerare som förorsakas skada
till följd av fel vid hanteringen hos en central
värdepappersförvarare  eller  ett  kontoförande
institut  få  ersättning  av  den  centrala
värdepappersförvararen och/eller det kontoförande
institutet. En ytterligare skyddsanordning är den
ansvarsförsäkring som ett värdepappersinsitut måste
ha för den skadeståndsskyldighet som det kan komma
att ådra sig vid utförande av tjänster i sin
värdepappersrörelse.
Med tanke på de olika typer av skyddsanordningar
som  således  redan  finns  för  kunder  hos
värdepappersinstitut och den begränsade utsträckning
i vilken ekonomisk skada hittills uppkommit för
kunderna vid fallissemang i sådana institut kan det
ifrågasättas om det utan investerarskyddsdirektivet
över huvud taget skulle ha funnits något behov av
att införa ett investerarskyddssystem i Sverige. Det
finns emellertid inte någon sådan valmöjlighet. Mot
bakgrund  av  nu  nämnda förhållanden kan  det
emellertid inte anses motiverat att införa ett
ersättningssystem som skulle gå nämnvärt utöver vad
investerarskyddsdirektivet kräver som lägsta skydd,
vare sig i fråga om de situationer där ersättning
kan  bli  aktuell  eller  när  det  gäller
ersättningsnivåerna. Ett svenskt investerarskydd bör
därför i sina grunddrag ansluta till den inriktning
och de nivåer som följer av direktivet. Skyddet får
därmed  huvudsakligen  en  inriktning  på  små
investerare. För att det svenska investerarskyddet
ges en omfattning och  nivå som anknyter till
direktivets minimikrav talar även det förhållandet
att insättningsgarantin utformats på sådant sätt.
Det finns en rad praktiska fördelar med att dessa
båda skydd ges liknande  huvuddrag eftersom de
föreslås få flera viktiga beröringspunkter.

Administrationen av investerarskyddet

Propositionen

I investerarskyddsdirektivet finns inga bestämmelser om hur
ett investerarskydd skall vara organiserat eller hur
det skall administreras. Inte heller anges hur ett
investerarskydd skall vara organisatoriskt placerat
i det finansiella systemet eller arten och graden av
regleringen. Dessa frågor måste därför bli föremål
för nationella överväganden. Investerarskyddet är
ett statligt åtagande i så måtto att det är staten
som åtagit sig gentemot EU - och investerarna - att
införa ett investerarskydd. Detta innebär dock inte
att investerarskyddet också måste drivas i offentlig
regi. Regeringen kan inte se några principiella skäl
som talar mot att investerarskyddet hanteras av ett
privat organ. Emellertid måste man vid bedömningen
beakta att det i Insättningsgarantinämnden redan
finns en organisation som synes vara lämplig för att
administrera  även  investerarskyddet.  En sådan
ordning skulle också innebära att kostnader för att
bygga upp och driva ytterligare en organisation kan
undvikas.
De två systemen - insättningsgarantin och det
föreslagna investerarskyddet - har i sina huvuddrag
likartade uppgifter. De skall samla in medel i form
av avgifter, förvalta dessa,  försäkra  sig om
möjlighet  till  extra  resurser  för  större
ersättningfall samt - i händelse av konkurs i en
bank eller ett värdepappersbolag - besluta om och
betala ut ersättning. Inget av systemen skall driva
någon annan verksamhet vid sidan om. Under perioder
då hantering av ersättningsfall inte förekommer
består  göromålen  i  de  båda  systemen  av
administrativa uppgifter.
Härtill kommer att både banker  som  bedriver
värdepappersrörelse  och  värdepappersbolag  med
tillstånd till inlåning på konto kommer att tillhöra
och betala avgifter till båda systemen. Vid en
konkurs i ett sådant institut aktualiseras båda
systemen samtidigt, vilket leder till att flera av
institutets kunder kan tänkas ha krav på ersättning
enligt båda systemen. Eftersom investerarskyddets
och insättningsgarantins tillämpningsområden i viss
mån överlappar varandra är det av värde om den
rättsliga regleringen görs likformig vilket  är
möjligt  vid  en  gemensam  administration  i
myndighetsform.
Ett annat skäl som talar för att låta en myndighet
administrera investe-rarskyddet är att det i en
framtid kan bli aktuellt att ge garantisystemen en
befogenhet att träda in redan innan en konkurs
inträffar, om det innebär att kostnaderna därigenom
kan förväntas  bli  lägre  för systemen. Bank-
lagskommittén  (dir.  1995:86)  överväger  för
närvarande lämpligheten av en sådan ordning för
insättningsgarantin. Att låta ett privat organ, där
branschen i fråga är representerad, handha sådana
frågor framstår enligt regeringen som tveksamt.
Regeringen anser att samordningsfördelarna med en
gemensam administration av skydden i myndighetsform
är  tydliga.  Regeringen  föreslår  därför  att
investerarskyddet  -  på  samma  sätt  som
insättningsgarantin - bör drivas i offentlig regi
och att investerarskyddet skall administreras av
Insättningsgarantinämnden.

Motionen

I motion Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m), i denna
del, anför motionärerna att det mesta talar för att
ett privat administrerat investerarskydd är mest
kostnadseffektivt.  Detta  föreslogs  även  av
Investerarskyddsutredningen.         Tänkta
samordningsfördelar mellan insättningsgarantin och
investerarskyddet är mycket små eftersom systemens
uppgifter är av helt olika karaktär. Motionärerna
förordar därför att propositionen avslås i denna del
och att riksdagen i stället förordar en privat
administratör av investerarskyddet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet inleder med att konstatera att de två
systemen - insättningsgarantin och det föreslagna
investerarskyddet - i sina huvuddrag har likartade
uppgifter.  Vid  bedömningen  av  hur  ett
investerarskydd skall organiseras och administreras
anser utskottet att man måste beakta att det i
Insättningsgarantinämnden   redan   finns   en
organisation som måste anses vara lämplig för att
administrera även investerarskyddet. Att anförtro
Insättningsgarantinämnden denna uppgift medför också
att kostnader för  att  bygga  upp  och driva
ytterligare en organisation kan undvikas. Härtill
kommer   att   både  banker  som  bedriver
värdepappersrörelse  och  värdepappersbolag  med
tillstånd till inlåning på konto kommer att tillhöra
och betala avgifter till båda systemen. Vid en
konkurs i ett  sådant institut kommer de båda
systemen att aktualiseras samtidigt. Eftersom de
båda systemens  tillämpningsområden  i viss mån
överlappar varandra anser utskottet att det är av
värde om den rättsliga regleringen görs likformig,
vilket är möjligt vid en gemensam administration i
myndighetsform.
Med  hänvisning  till  det ovan anförda delar
utskottet    regeringens   bedömning    att
samordningsfördelarna med en gemensam administration
av skydden i myndighetsform är tydliga. Utskottet
tillstyrker  således  regeringens  förslag  att
investerarskyddet bör drivas i offentlig regi och
att  investerarskyddet  skall  administreras  av
Insättningsgarantinämnden. Motion Fi7 (m) i denna
del avstyrks.

Investerarskyddets omfattning

Verksamheter och tillgångar som omfattas av
investerarskyddet

Propositionen

Regeringen föreslår att investerarskyddet skall gälla när en
investerare anlitar ett värdepappersinstitut för att
utföra en sådan tjänst som är tillståndspliktig
enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller
när ett värdepappersinstitut tar emot värdepapper
för  förvaring,   tar   emot   medel   med
redovisningsskyldighet eller är förvaringsinstitut
enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Investerarskyddet  skall  omfatta  finansiella
instrument enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Instrumenten omfattas av
investerarskyddet om ett värdepappersinstitut tar
befattning  med  dem  i samband  med  att  en
investeringstjänst utförs. Investerarskyddet skall
även omfatta medel som ett värdepappersinstitut har
tagit   emot   av   en   investerare   med
redovisningsskyldighet. För medel som även omfattas
av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall i
stället bestämmelserna i den lagen tillämpas.
Finansiella  instrument  eller penningmedel som
hanteras  inom  ramen  för  det  individuella
pensionssparandet  enligt  lagen  (1993:931)  om
individuellt pensionssparande skall inte omfattas av
investerarskyddet. Frågan  om  skydd  för  IPS-
tillgångar  bör  enligt  regeringen  övervägas
ytterligare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Vilka investerare omfattas av skyddet?

Propositionen

Enligt direktivet ges medlemsländerna möjlighet att undanta
vissa  investerare,  bl.a.  professionella  och
institutionella investerare. I propositionen anför
regeringen  att  eftersom  kostnaderna   för
investerarskyddet torde komma att övervältras på
samtliga investerare kan det hävdas att även stora
företag och institutionella investerare är med och
betalar för skyddet och att de därför också borde
komma  i  åtnjutande  av  det,  låt vara  att
ersättningsbeloppet inte torde vara av någon större
betydelse för dessa typer av investerare. Till detta
kan läggas att kostnaderna för investerarskyddet vid
en ersättningssituation sannolikt inte kommer att
påverkas nämnvärt av att även större företag och
institutionella placerare omfattas, eftersom det rör
sig om endast ett fåtal av den totala mängden
investerare.
När det gäller insättningsgarantin har de institut
som omfattas av ga-rantisystemet inte rätt till
ersättning  från  detta.  Mot  bakgrund av att
investerarskyddet  bör ha samma omfattning  som
insättningsgarantin föreslår regeringen att banker,
värdepappersbolag och utländska värdepappersinstitut
som tillhör det svenska skyddet skall undantas från
rätt  till  ersättning  även  när  det  gäller
investerarskyddet.
När det gäller fonder är det, enligt direktivet,
företaget för de kollektiva investeringarna, och
inte fondandelsägarna,  som  är  att  anse som
investerare avseende de tillgångar som fonden består
av. För svenska förhållanden gäller således enligt
direktivet att ett fondbolag kan få ersättning om
finansiella instrument i ett förvaringsinstitut inte
skulle  finnas  kvar  vid  förvaringsinstitutets
konkurs. Fondandelsägarna  har  dock inte någon
enskild rätt till ersättning. På grund av det
anförda föreslår regeringen att fondandelsägare inte
skall ha rätt till ersättning för tillgångar som
ingår i en värdepappersfond.

Motionen

I motion Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m), i denna
del, anförs att regeringen - i förhållande till
utredningens förslag - har vidgat den krets som kan
komma i fråga för ersättning från investerarskyddet.
Detta innebär att regeringen har avstått från att
utnyttja de undantagsregler som direktivet medger.
Motionärerna anser att detta innebär ett brott mot
grundtanken med investerarskyddet som ett i första
hand verksamt konsumentskydd för privatpersoner och
mindre företag. Motionärerna förordar därför att
propositionen  avslås i denna del och att EG-
direktivets möjlighet till undantag för att minska
kretsen  av  potentiella  förmånstagare  från
investerarskyddet utnyttjas fullt ut.

Utskottets ställningstagande

Skyldigheten  för  institut  att  delta  i
garantisystemet är beroende  av  vilken typ av
verksamhet de bedriver. Vilken kategori investerare
som instituten betjänar saknar därvid betydelse.
Utskottet  anser  liksom  regeringen  att  den
administrativa vinsten av att minimera den kategori
av investerare som  omfattas  av  skyddet  kan
ifrågasättas. Tvärtom kan i stället en sådan ordning
leda till att administrationen ökar, eftersom man då
måste   särskilja   vissa   kategorier   vid
ersättningsfall.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
kostnaderna för investerarskyddet torde komma att
övervältras på samtliga investerare. Eftersom även
stora  företag och  institutionella  investerare
därigenom är med och betalar för skyddet anser
utskottet, i motsats till motionärerna, att de också
bör komma i åtnjutande av skyddet. Det är inte
heller  sannolikt  att  kostnaderna  för  inve-
sterarskyddet vid en ersättningssituation skulle
påverkas nämnvärt av att även större företag och
institutionella   investerare   omfattas   av
investerarskyddet.
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag. Motion Fi7 (m) i denna del avstyrks.

När skyddet aktualiseras och förhållandet till
utländska investerarskydd

Propositionen

En  förutsättning  för  rätt  till  ersättning  är  att
värdepappersinstitutet försatts i konkurs eller att
en  behörig  utländsk  myndighet  förklarat att
investeringar    hos    ett    utländskt
värdepappersinstitut, vars filial i Sverige tillhör
det svenska investerarskyddet, inte är tillgängliga.
Regeringen  föreslår  att  om  ett  svenskt
värdepappersinstitut  driver  vär-depappersrörelse
från filial i ett annat EES-land gäller det svenska
in-vesterarskyddet även filialen. Investerarna hos
filialen får dock inte ett bättre skydd än vad som
gäller enligt värdlandets investerarskydd (det s.k.
exportförbudet). Om ett svenskt institut driver
värdepappersrörelse från filial i ett land utanför
EES    får    institutet    ansöka   hos
Insättningsgarantinämnden om att investerarskyddet
skall   gälla   även  filialens  verksamhet.
Värdepappersinstitut från länder inom EES skall
kunna ansöka om att en filial i Sverige skall
tillhöra  det  svenska  investerarskyddet  som
komplettering till det  investerarskydd  som de
tillhör i hemlandet.
Värdepappersinstitut från länder utanför EES med en
filial i Sverige skall vara skyldiga att ansöka om
att  en  filial  skall  tillhöra  det  svenska
investerarskyddet, om den inte tillhör ett skydd som
minst motsvarar de krav som gäller inom EES. Vidare
skall sådana institut kunna ansöka om att en filial
kompletteringsvis  skall  tillhöra  det  svenska
skyddet, om filialen omfattas av ett skydd som
uppfyller kraven inom EES, men som är sämre än det
svenska investerarskyddet.
Som framgått ovan får filialer till institut inom
EES inte ta med sig sitt hemlandsskydd till Sverige
i den mån skyddet är bättre än det som gäller här.
Något exportförbud av hemlandsskyddet för filialer
till institut utanför  EES  finns inte i dag.
Exportförbudet i investerarskyddsdirektivet - liksom
motsvarande förbud i insättningsgarantidirektivet -
skall utvärderas före den 31 december 1999.
Regeringen gör bedömningen att det inte bör införas
något förbud för värdepappersinstitut från länder
utanför EES - som omfattas av ett skydd som är
bättre än vad som gäller inom EES - att etablera en
filial i Sverige innan utvärderingen har gjorts. Av
samma skäl föreslår regeringen att etablerings-
förbudet för filialer till bankföretag från länder
utanför EES - som har ett bättre hemlandsskydd än
det skydd som gäller inom EES - tills vidare tas
bort.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och delar
regeringens bedömning.

Ersättningens storlek

Propositionen

En  investerare  skall  kunna  få  ersättning  från
investerarskyddet med sammanlagt högst 250 000 kr
per institut. Ingen självrisk tas ut vid ersättning.
Till den del investeraren erhållit utdelning i
värdepappersinstitutets  konkurs,  betalning  ur
institutets  ansvarsförsäkring  eller  skadestånd
enligt  lagen  (1998:1427)  om  kontoföring  av
finansiella instrument, har han inte rätt till
ersättning av investerarskyddet, om det utbetalade
beloppet  avser  en  förlust  som omfattas  av
investerarskyddet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Insättningsgarantinämndens handläggning av
investerarskyddet

Utredning av krav samt utbetalning och återbetalning
av ersättning

Propositionen

En investerare som vill ha ersättning från investerarskyddet
skall    framställa   sitt   krav   till
Insättningsgarantinämnden inom ett år från den dag
då institutet försattes i konkurs. Om en investerare
varit förhindrad att framställa krav, skall fristen
räknas från den dag hindret upphörde.
Ansvaret för utredningen av investerarens krav
skall   ligga  på  Insätt-ningsgarantinämnden.
Förvaltaren i institutets konkurs skall underrätta
investerare, om han anser att det kan föreligga rätt
till ersättning från investerarskyddet. Vidare skall
förvaltaren bistå nämnden med uppgifter som behövs
för utredningen.
Utbetalning av ersättning skall ske snarast och
senast 14 dagar från det att ersättningen blivit
slutligt  fastställd.  Om ersättningskrav  avser
tillgångar som är pantsatta skall panthavaren ha
panträtt i ersättningen.
Om någon genom oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har orsakat att ersättning har betalats ut med
för  högt  belopp, får Insättningsgarantinämnden
besluta att beloppet jämte ränta skall betalas
tillbaka. Nämnden får också besluta om återbetalning
om någon i annat fall har tagit emot ersättning med
för högt belopp och skäligen borde ha insett detta.
Beslut om återbetalning  får verkställas enligt
utsökningsbalken. Om det finns särskilda skäl, får
den återbetalningsskyldighet nämnden beslutat om
efterges helt eller delvis.
Den som har dömts för häleri eller penninghäleri
skall  inte  kunna   få   ersättning  från
investerarskyddet, om investerarens  krav gäller
tillgångar som kan härledas till någon transaktion
som haft samband med den eller de gärningar som
domen avser. Om åtal har väckts för ett sådant brott
skall  Insättningsgarantinämnden  besluta  att
ersättning tills vidare inte skall betalas ut.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Övertagande av fordran

Propositionen

Enligt direktivet skall ersättningssystemen ha rätt att träda
i investerarens ställe mot institutet intill ett
belopp som motsvarar vad systemet har betalat ut
till investeraren. I direktivet regleras inte hur
prioriteringen skall ske mellan garantisystemets
regressrätt  och insättarens eller investerarens
eventuella  restanspråk  om  utdelning  sker  i
institutets konkurs. Samma fråga uppkommer även när
det gäller rätt till ersättning ur ett instituts
ansvarsförsäkring och rätt till skadestånd enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument. Regeringen anser  att  den inbördes
konkurrensen    mellan   investeraren   och
investerarskyddet bör regleras på samma sätt i de
ovan beskrivna situationerna.
Beträffande insättningsgarantin gäller enligt 19 §
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti att staten
träder in i insättarens rätt mot institutet vad
gäller utbetalade ersättningar enligt garantin. Om
de insättningar som ersatts omfattas av utdelning i
konkursen, skall således det belopp som ersatts
enligt garantin tillfalla staten.
Regeringen föreslår att den inbördes konkurrensen
mellan investeraren och investerarskyddet bör lösas
på  så  sätt att staten ges företräde framför
investeraren.   Som   en  följd  av  detta
ställningstagande bör det också klargöras att en
investerare inte har  rätt  till ersättning av
investerarskyddet till den del han  redan  har
erhållit  ersättning av värdepappersinstitutet i
konkurs, genom institutets ansvarsförsäkring eller
på grund av skadestånd enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring  av  finansiella  instrument.  En
förutsättning är naturligtvis  att  ersättningen
utgått för en förlust som i och för sig täcks av
investerarskyddet.
Regeringen föreslår vidare att om ersättning har
betalats ut av ett utländskt investerarskyddssystem
skall detta ges samma ställning som den staten har
när  Insättningsgarantinämnden  har  betalat  ut
ersättning.

Motionen

I motion Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m), i denna
del, anför motionärerna att såväl utredningen som de
flesta remissinstanserna var av uppfattningen att
investeraren och staten skall ha samma inbördes
prioritet vid utdelning i konkursen. Motionärerna
delar denna uppfattning. De föreslår därför att
propositionen skall avslås i denna del och förordar
i stället att staten och investerarna ges samma
inbördes prioritet vid utdelning i konkurs.

Utskottets ställningstagande

Motionärerna  har  föreslagit  att  staten  och
investeraren skall ha samma inbördes prioritet vid
utdelning  i ett värdepappersinstituts  konkurs.
Utskottet anser att en sådan lösning skulle medföra
en utvidgning och fördyring av skyddet i förhållande
till regeringens förslag.  Den  av motionärerna
föreslagna  lösningen skulle också innebära  en
avvikelse från den föreslagna allmänna inriktningen
på utformningen av skyddet. En lösning med samma
inbördes  prioritet kan också medföra praktiska
problem  om investeraren  skulle  erhålla  viss
ersättning i konkursen eller ur en ansvarsförsäkring
innan han fått ersättning från investerarskyddet.
Utskottet är således av den uppfattningen att såväl
principiella som praktiska skäl talar för att ge
staten företrädesrätt framför investeraren. Detta
överensstämmer också med den ordning som gäller för
insättningsgarantin. Utskottet tillstyrker således
regeringens förslag i denna del. Utskottet har inte
heller något att erinra mot regeringens förslag i
övrigt. Motion Fi7 (m) i denna del avstyrks.

Sekretess och överklagande

Propositionen

Regeringen   gör   bedömningen   att   de
sekretessbestämmelser    som   gäller   vid
Insättningsgarantinämndens handläggning av ärenden
som rör insätt-ningsgarantin även kommer att gälla
när  nämnden  handlägger  ärenden  som  rör
investerarskyddet.

Regeringens förslår att Insättningsgarantinämndens
beslut avseende in-vesterarskyddet - med undantag av
normbeslut  - skall få överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd skall krävas
för prövning i kammarrätten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Värdepappersinstitutens skyldigheter

Propositionen

Regeringen förslår  att värdepappersinstitut som
bedriver investeringsverksamhet skall informera sina
kunder om det skydd som gäller för finansiella
instrument och likvida medel hos institutet, den
ersättningsnivå som gäller för skyddet samt formerna
för utbetalning av ersättning från skyddet.
Regeringen föreslår vidare att värdepappersinstitut
som är skyldiga att tillhöra investerarskyddet men
underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt
detta skall kunna förlora sitt tillstånd att driva
värdepappersrörelse. In-sättningsgarantinämnden kan
besluta att filialer utomlands till svenska institut
samt filialer i Sverige till utländska institut som
frivilligt tillhör investerarskyddet inte längre
skall tillhöra det svenska skyddet, om de underlåter
att fullgöra sina skyldigheter.
De tillgångar som omfattades av skyddet när detta
upphörde att gälla skall vara skyddade även efter
den tidpunkten

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Investerarskyddets finansiering

Propositionen

Investerarskyddet skall finansieras genom avgifter från de
institut  som  tillhör  skyddet. De sammanlagda
avgifterna skall motsvara vad som är nödvändigt för
en långsiktig finansiering av investerarskyddet.
Vidare     skall     avgifterna    täcka
Insättningsgarantinämndens    kostnader    för
administration av skyddet.
När  avgifterna beräknas skall nämnden  beakta
storleken av de tillgångar som är skyddade hos ett
institut och göra  en  jämförelse med samtliga
tillgångar som omfattas av skyddet. Avgifterna bör
fördelas  mellan  instituten  i  enlighet  med
försäkringsmässiga   principer.  Storleken  på
avgifterna och hur de fördelas mellan instituten -
avgiftssättningen - bör vara flexibel och kunna
anpassas beroende på om avgifterna skall gå till
exempelvis  försäkrings-  premier  eller  till
fondering. Regeringen anser att det därför inte är
lämpligt att detaljreglera avgiftsuttaget i lag. I
stället    bör    det   överlåtas   till
Insättningsgarantinämnden att  genom föreskrifter
fastställa de närmare grunderna för beräkningen av
avgiften inklusive hur denna skall fördelas mellan
instituten.
Skyddets kapacitet uppskattas till 300 miljoner
kronor utifrån  de investeringar som nu skulle
omfattas av skyddet och med beaktande av att det
maximala ersättningsbeloppet sätts till 250 000 kr
per investerare.
Insättningsgarantinämnden ges stor valfrihet när
det  gäller  utformningen  av investerarskyddet.
Nämnden   kan  t.ex.  fondera  medel   hos
Riksgäldskontoret eller teckna en försäkring. Vidare
ges  nämnden  möjlighet  att  låna  medel  hos
Riksgäldskontoret.

Motionen

I motion Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m), i denna
del,  anser  motionärerna att det särskilt bör
fastslås att ansvarig förvaltare skall ha skyldighet
att välja den mest kostnadseffektiva lösningen,
vilket talar mot det förslag till fondering som
regeringen beskriver i propositionen. Motionärerna
föreslår att propositionen avslås i denna del.

Utskottets ställningstagande

I propositionen understryker  regeringen att en
grundläggande utgångspunkt är att investerarskyddet
bör utformas så att kostnaderna på längre sikt blir
så  låga som möjligt samtidigt som skyddet är
effektivt.  Eftersom  de  marknader  på  vilka
värdepappersinstituten verkar ständigt utvecklas och
förändras anser utskottet att lagstiftningen bör
vara flexibel så att skyddet kan utformas på det
sätt som vid varje tidpunkt framstår som mest
lämpligt. Den närmare utformningen av avgiftsuttaget
liksom valet av lösningar  för att säkerställa
eventuella  utbetalningar  bör därför  anförtros
Insättningsgarantinämnden. Med hänvisning till det
anförda anser inte utskottet att det föreligger
något behov av att, som motionärerna föreslagit,
särskilt fastslå en skyldighet att välja den mest
kostnadseffektiva lösningen.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Motion
Fi7 (m) i denna del avstyrks.

Ikraftträdande m.m.

Propositionen

Enligt  direktivet  skulle  direktivets  bestämmelser  ha
genomförts senast den 27 september 1998. Regeringen
föreslår därför att bestämmelserna skall träda i
kraft vid tidigast möjliga tidpunkt, nämligen den 1
maj 1999. Ikraftträdandet av de nya bestämmelserna
som gäller penningtvätt (14 och 18 §§ i förslaget
till lag om investerarskydd) bör samordnas med
proposition 1998/99:19 Ändringar i lagen (1993:768)
om  åtgärder  mot penningtvätt, m.m. De i den
propositionen föreslagna  lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 1999. Regeringen föreslår
därför att 14 och 18 §§ i lagen om investerarskydd
skall träda i kraft den 1 juli 1999.
Förslaget kommer att leda till ökade kostnader för
instituten, men det är inte möjligt att bedöma
omfattningen av  dessa kostnader. Det kan inte
uteslutas att de ökade kostnaderna för instituten i
någon mån kommer att återspeglas i priset på de
tjänster som instituten erbjuder kunderna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Lagförslagen

Propositionen

I proposition 1998/99:30 framlagda lagförslag återfinns i
bilaga  1  till  betänkandet. De i proposition
1997/98:186 framlagda lagförslagen, såvitt nu är i
fråga, återfinns i bilaga 2 till betänkandet.

Utskottets ställningstagande

I  betänkande  1998/99:FiU14 behandlar utskottet
proposition 1997/98:186 Ny beslutsordning på bank-
och försäkringsområdet. Utskottet har i det nämnda
betänkandet tillstyrkt propositionen men beslutat
att överlämna den författningstekniska regleringen
rörande vissa lagrum till förevarande ärende för att
en samordning skall kunna ske med de ändringar i
samma lagrum som föreslås i proposition 1998/99:30.
De aktuella lagrummen är 1 kap. 4 § och 7 kap. 18 §
bankrörelselagen (1987:617).
Med de ändringar som föranleds av det ovan anförda
tillstyrker utskottet de i propositionen framlagda
lagförslagen. Utskottet förordar således att 1 kap.
4 §  och  7 kap.  18 §  bankrörelselagen  samt
övergångsbestämmelserna till lagen skall erhålla den
lydelse som framgår av bilaga 3.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  administrationen  av
investerarskyddet
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del och med avslag på motion 1998/99:Fi7 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
res. 1 (m, kd, fp)
2. beträffande verksamheter och tillgångar
som omfattas av investerarskyddet
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
3. beträffande vilka investerare som omfattas
av skyddet
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del och med avslag på motion 1998/99:Fi7 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
res. 2 (m, kd, fp)
4. beträffande när skyddet aktualiseras
och    förhållandet    till   utländska
investerarskydd
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
5. beträffande ersättningens storlek
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
6. beträffande utredning av krav samt
utbetalning och återbetalning av ersättning
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
7. beträffande övertagande av fordran
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del och med avslag på motion 1998/99:Fi7 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
res. 3 (m, kd, fp)
8.   beträffande   sekretess   och
överklagande
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
9.  beträffande  värdepappersinstitutens
skyldigheter
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
10.   beträffande   investerarskyddets
finansiering
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del och med avslag på motion 1998/99:Fi7 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
res. 4 (m, kd, fp)
11. beträffande ikraftträdande m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 i denna
del godkänner vad utskottet anfört,
12. beträffande föreslagna ändringar i
bankrörelselagen (1987:617)
att riksdagen med anledning av propositionerna 1998/99:30
och 1997/98:186 i denna del antar  det av
regeringen  framlagda förslaget till lag om
ändring i bankrörelselagen (1987:617) med den
ändringen dels att 1 kap. 4 § och 7 kap. 18 §
skall erhålla den i bilaga 3 som Utskottets
förslag betecknade lydelsen,
dels att övergångsbestämmelserna till lagen om
ändring  i bankrörelselagen (1987:617) skall
erhålla den i bilaga 3 som Utskottets förslag
betecknade lydelsen,
13. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen med bifall till proposition 1998/99:30 antar
de av regeringen framlagda förslagen till
dels lag om investerarskydd,
dels lag om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse och
dels lag om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti.
Stockholm den 2 februari 1999

På finansutskottets vägnar
Jan Bergqvist
I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Mats
Odell (kd), Lars Tobisson (m), Bengt Silfverstrand
(s), Lisbet Calner (s), Johan Lönnroth (v), Lennart
Hedquist (m), Sonia Karlsson (s), Fredrik Reinfeldt
(m), Sven-Erik Österberg (s), Siv Holma (v), Per
Landgren (kd), Anna Åkerhielm (m), Matz Hammarström
(mp), Karin Pilsäter (fp), Kjell Nordström (s) och
Rolf Kenneryd (c).

Reservationer

1. Administrationen av investerarskyddet
(mom. 1) (m, kd, fp)

Mats Odell (kd), Lars Tobisson (m), Lennart Hedquist
(m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande under rubriken
Administrationen  av investerarskyddet  bort  ha
följande lydelse:
Den   administrativa    uppbyggnaden    av
ersättningssystemen  för  respektive medlemslands
investerarskydd regleras inte  i  EG-direktivet.
Investerarskyddsutredningen    föreslog    att
investerarskyddet  skall  drivas i privat regi.
Regeringens   motivering   för   att   välja
Insättningsgarantinämnden är att förvaltningen blir
mer kostnadseffektiv. Utskottet anser att detta
verkligen  kan  ifrågasättas. Utskottet anser i
stället att det mesta talar för att ett privat
administrerat   investerarskydd   är   mest
kostnadseffektivt. Tänkta samordningsfördelar mellan
insättningsgarantin och investerarskyddet är mycket
små eftersom systemens uppgifter är av helt olika
karaktär.
Med hänvisning till det anförda och med bifall till
motion Fi7 (m) i denna del anser utskottet att
riksdagen skall förorda en privat administratör av
investerarskyddet och att regeringen skall återkomma
med  ett  nytt förslag i enlighet härmed. Vad
utskottet anfört bör riksdagen ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1.   beträffande   administrationen   av
investerarskyddet
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fi7 i denna del
och med anledning av proposition 1998/99:30 i
denna del som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

2. Vilka investerare som omfattas av
skyddet (mom. 3)     (m, kd, fp)

Mats Odell (kd), Lars Tobisson (m), Lennart Hedquist
(m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande under rubriken
Vilka investerare omfattas av skyddet? bort ha
följande lydelse:
I  förhållande  till  utredningens förslag har
regeringen vidgat den krets som kan komma i fråga
för ersättning från investerarskyddet. Detta innebär
att regeringen har avstått från att utnyttja de
undantagsregler som direktivet medger. Utskottet
anser att detta innebär ett brott mot grundtanken
med investerarskyddet som ett i första hand verksamt
konsumentskydd  för  privatpersoner  och  mindre
företag.  Utskottet  anser  att  EG-direktivets
möjlighet till undantag för att minska kretsen av
potentiella förmånstagare från investerarskyddet bör
utnyttjas fullt ut.
Utskottet ställer sig således bakom förslaget i
motion Fi7 (m) i denna del, och regeringen bör
återkomma med ett nytt förslag i enlighet med vad
utskottet anfört. Detta bör riksdagen ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande vilka investerare som omfattas
av skyddet
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fi7 i denna del
och med anledning av proposition 1998/99:30 i
denna del som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

3. Övertagande av fordran (mom. 7) (m, kd,
fp)

Mats Odell (kd), Lars Tobisson (m), Lennart Hedquist
(m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande under rubriken
Övertagande av fordran bort ha följande lydelse:
Såväl utredningen som de flesta remissinstanserna
var av uppfattningen att investeraren och staten
skall ha samma inbördes prioritet vid utdelning i
konkurs. Utskottet delar denna uppfattning och anser
att staten och investerarna skall ges samma inbördes
prioritet vid utdelning i konkurs.
Med anledning av motion Fi7 (m) i denna del anser
utskottet att regeringen skall återkomma med ett
nytt förslag i enlighet med vad utskottet anfört.
Detta bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande övertagande av fordran
att riksdagen med anledning av motion 1998/99:Fi7 i denna del
och med anledning av proposition 1998/99:30 i
denna del som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

4. Investerarskyddets finansiering
(mom. 10) (m, kd, fp)

Mats Odell (kd), Lars Tobisson (m), Lennart Hedquist
(m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande under rubriken
Investerarskyddets finansiering bort ha följande
lydelse:
I motsats till regeringen anser utskottet att det
särskilt bör fastslås att ansvarig förvaltare skall
ha skyldighet att välja den mest kostnadseffektiva
lösningen. Detta talar enligt utskottets mening mot
det förslag till fondering som regeringen beskriver
i propositionen. Med bifall till motion Fi7 (m) i
denna  del  anser utskottet att regeringen bör
återkomma med ett nytt förslag i enlighet med vad
utskottet anfört. Vad utskottet anfört bör riksdagen
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha
följande lydelse:
10.    beträffande    investerarskyddets
finansiering
att riksdagen med bifall till motion 1998/99:Fi7 i denna del
och med anledning av proposition 1998/99:30 i
denna del som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
I proposition 1998/99:30 framlagda
lagförslag

1 Förslag till lag om investerarskydd

2 Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617)

3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse

4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti

I proposition 1997/98:186 framlagt
lagförslag i vad avser 1 kap. 4 §
och 7 kap. 18 § bankrörelselagen
(1987:617)
Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617)

Härigenom föreskrivs i fråga om bankrörelselagen
(1987:617)[1]

dels att 9 kap. 5 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2, 4 och 11 §§, 2 kap. 2, 5-6 a och
14 §§, 7 kap. 16-18, 24 och 25 §§, 8 kap. 4 § samt 9
kap. 3, 6, 23-26 och 28 §§ skall ha följande
lydelse.

- - - - -
1 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
Ett      utländskt  Ett      utländskt
bankföretag får      bankföretag får
1. efter tillstånd av  1. efter tillstånd driva
regeringen eller, efter bankrörelse från filial
regeringens bemyndigande, eller
Finansinspektionen driva
bankrörelse från filial
eller
-----------------------------------------------------
2. efter anmälan till Finansinspektionen driva
verksamhet, som huvudsakligen avser representation
och förmedling av banktjänster, från kontor eller
annat fast driftställe (representationskontor).
-----------------------------------------------------
Ansökan  om  tillstånd
till   filialetablering
enligt första stycket 1
prövas         av
Finansinspektionen. Ären-
den som är av principiell
betydelse   eller  av
särskild vikt prövas dock
av regeringen.
-----------------------------------------------------
Tillstånd till filialetablering enligt första
stycket 1 skall lämnas om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att
uppfylla kraven på en sund bankverksamhet, och
2. insättningar hos filialen omfattas av garantin
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
av en utländsk garanti som omfattar insättningar som
anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en
högsta ersättningsnivå som inte understiger ett
belopp motsvarande 20 000 ecu innan det i
förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk
med högst 10 procent av en enskild insättares
garanterade insättning.
Tillstånd till filialetablering får inte lämnas om
insättningar hos filialen omfattas av en utländsk
garanti med en ersättningsnivå som överstiger den
som gäller enligt lagen om insättningsgaranti.
Ersättningen får inte heller avse fler slag av
insättningar eller betalas till andra insättare än
vad som anges i den lagen.
Tillstånd får inte vägras på den grunden att det
inte behövs någon ytterligare bank.
- - - - -
7 kap.
18 §
-----------------------------------------------------
Om ett bankföretag, som  Om ett bankföretag, som
är  hemmahörande i ett är  hemmahörande i ett
land utanför EES, driver land utanför EES, driver
bankrörelse från filial bankrörelse från filial
här i landet och därvid här i landet och därvid
överträder en bestämmelse överträder en bestämmelse
som avses i 15 § eller på som avses i 15 § eller på
annat  sätt  visar sig annat  sätt  visar sig
olämpligt  att  utöva olämpligt  att  utöva
bankverksamhet,    får bankverksamhet,    får
Finansinspektionen     filialtillståndet
återkalla         återkallas eller, om det
filialtillståndet eller, är tillräckligt, varning
om det är tillräckligt, meddelas.
meddela varning.
Frågor om återkallelse
av filialtillstånd  och
meddelande  av  varning
prövas         av
Finansinspektionen.
Ärenden som är av princi-
piell betydelse eller av
särskild vikt prövas dock
av      regeringen.
Regeringens prövning sker
efter   anmälan   av
inspektionen.
-----------------------------------------------------
Ett filialtillstånd skall också återkallas om
- insättningar hos filialen omfattas av en utländsk
garanti som har en högsta ersättningsnivå som
överstiger den som gäller enligt lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti, eller
- ersättningen avser fler slag av insättningar,
eller
- betalas till andra insättare än vad som anges i
den lagen.
-----------------------------------------------------
Om  insättningar  hos  Om  insättningar  hos
filialen  omfattas  av filialen  omfattas  av
garanti till följd av ett garanti till följd av ett
beslut enligt 3 § andra beslut enligt 3 § andra
stycket   lagen   om stycket   lagen   om
insättningsgaranti  och insättningsgaranti  och
tillstånd      till tillstånd      till
filialetablering   inte filialetablering   inte
skulle ha meddelats utan skulle ha meddelats utan
ett sådant beslut, får ett sådant beslut, får
inspektionen,  om bank- inspektionen,  om bank-
företaget  inte fullgör företaget  inte fullgör
sina skyldigheter enligt sina skyldigheter enligt
lagen  om  insättnings- lagen  om  insättnings-
garanti,    förelägga garanti,    förelägga
bankföretaget att vidta bankföretaget att vidta
rättelse med förklaring rättelse med förklaring
att   filialtillståndet att   filialtillståndet
annars skall återkallas. annars skall återkallas.
Har  bankföretaget inte Har  bankföretaget inte
vidtagit  rättelse inom vidtagit  rättelse inom
ett    år    från ett    år    från
föreläggandet,    får föreläggandet,    får
inspektionen  återkalla tillståndet  återkallas.
tillståndet.        Vid  en sådan prövning
gäller andra stycket i
tillämpliga delar.
Om   filialtillståndet  Om   filialtillståndet
återkallas gäller 16 § återkallas gäller 16 §
tredje   och   fjärde femte och sjätte styckena
styckena  i tillämpliga i tillämpliga delar.
delar.
-----------------------------------------------------
Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i
det land där bankföretaget har sitt säte om åtgärder
som har vidtagits med stöd av denna paragraf.
- - - - -

**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1996:1001.
Utskottets lagförslag
Av utskottet föreslagna ändringar i
regeringens förslag i proposition
1998/99:30 om ändringar i bankrörelselagen
(1987:617)

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
1 kap.
4 § [2]
-----------------------------------------------------
Ett      utländskt  Ett      utländskt
bankföretag får      bankföretag får
1. efter tillstånd av  1. efter tillstånd driva
regeringen eller, efter bankrörelse från filial
regeringens bemyndigande, eller
Finansinspektionen driva
bankrörelse från filial
eller
-----------------------------------------------------
2. efter anmälan till Finansinspektionen driva
verksamhet, som huvud-sakligen avser representation
och förmedling av banktjänster, från kontor eller
annat fast driftställe (representationskontor).
-----------------------------------------------------
Ansökan  om  tillstånd
till   filialetablering
enligt första stycket 1
prövas         av
Finansinspektionen. Ären-
den som är av principiell
betydelse   eller  av
särskild vikt prövas dock
av regeringen.
-----------------------------------------------------
Tillstånd till filialetablering enligt första
stycket 1 skall lämnas om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att
uppfylla kraven på en sund bankverksamhet, och
2. insättningar hos filialen omfattas av garantin
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
av en utländsk garanti som omfattar insättningar som
anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en
högsta ersättningsnivå som inte understiger ett
belopp motsvarande 20 000 ecu innan det i
förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk
med högst 10 procent av en enskild insättares
garanterade insättning.
-----------------------------------------------------
Tillstånd      till
filialetablering får inte
lämnas  om insättningar
hos filialen omfattas av
en utländsk garanti med
en ersättningsnivå  som
överstiger den som gäller
enligt   lagen   om
insättningsgaranti.
Ersättningen  får  inte
heller avse fler slag av
insättningar    eller
betalas   till  andra
insättare än  vad  som
anges i den lagen.
-----------------------------------------------------
Tillstånd får inte vägras på den grunden att det
inte behövs någon ytterligare bank.
7 kap.
18 §[3]
-----------------------------------------------------
Om ett bankföretag, som  Om ett bankföretag, som
är  hemmahörande i ett är  hemmahörande i ett
land utanför EES, driver land utanför EES, driver
bankrörelse från filial bankrörelse från filial
här i landet och därvid här i landet och därvid
överträder en bestämmelse överträder en bestämmelse
som avses i 15 § eller på som avses i 15 § eller på
annat  sätt  visar sig annat  sätt  visar sig
olämpligt  att  utöva olämpligt  att  utöva
bankverksamhet,    får bankverksamhet,    får
Finansinspektionen     filialtillståndet
återkalla         återkallas eller, om det
filialtillståndet eller, är tillräckligt, varning
om det är tillräckligt, meddelas.
meddela varning.
-----------------------------------------------------
Ett filialtillstånd skall  Frågor om återkallelse
också återkallas om    av  filialtillstånd och
meddelande  av  varning
-  insättningar  hos prövas         av
filialen om-fattas av en Finansinspektionen.
utländsk garanti som har Ärenden  som  är  av
en högsta ersättningsnivå principiell   betydelse
som överstiger den som eller av särskild vikt
gäller  enligt  lagen prövas    dock   av
(1995:1571)      om regeringen.  Regeringens
insättnings-garanti,    prövning  sker  efter
eller           anmälan av inspektionen.
-  ersättningen  avser
fler    slag    av
insättningar, eller
- betalas till  andra
insättare  än  vad som
anges i den lagen.
-----------------------------------------------------
Om  insättningar  hos  Om  insättningar  hos
filialen  om-fattas  av filialen  om-fattas  av
garanti till följd av ett garanti till följd av ett
beslut enligt 3 § andra beslut enligt 3 § andra
stycket   la-gen   om stycket      la-gen
insättningsgaranti  och (1995:1571)      om
till-stånd      till insättningsgaranti  och
filialetablering   inte tillstånd      till
skulle ha meddelats utan filialetablering   inte
ett sådant beslut, får skulle ha meddelats utan
inspektionen,     om ett sådant beslut, får
bankföretaget    inte inspektionen,     om
fullgör sina skyldigheter bankföretaget    inte
enligt   lagen   om fullgör sina skyldigheter
insättningsgaranti,    enligt   lagen   om
förelägga  bankföretaget insättningsgaranti,
att vidta rättelse med förelägga  bankföretaget
förklaring      att att vidta rättelse med
filialtillståndet annars förklaring      att
skall  återkallas.  Har filialtillståndet annars
bankföretaget    inte skall  återkallas.  Har
vidtagit  rättelse inom bankföretaget    inte
ett    år    från vidtagit  rättelse inom
föreläggandet,    får ett    år    från
inspektionen  återkalla föreläggandet,    får
tillståndet.        tillståndet  återkallas.
Vid  en sådan prövning
gäller andra stycket i
tillämpliga delar.
Om   filialtillståndet
återkallas gäller 16 §  Om   filialtillståndet
tredje   och   fjärde återkallas gäller 16 §
styckena  i tillämpliga femte och sjätte styckena
delar.           i tillämpliga delar.
-----------------------------------------------------
Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i
det land där bankföretaget har sitt säte om åtgärder
som har vidtagits med stöd av denna paragraf.
Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft  1. Denna lag träder i
den 1 maj 1999.      kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande det nya
andra stycket i 1 kap. 4
§ och beträffande det nya
andra stycket i 7 kap. 18
§  gäller såvitt avser
ansökningar  som  vid
utgången av april månad
1999 har kommit in till
regeringen  eller,  i
förekommande    fall,
Finansinspektionen  att
frågan, huruvida det är
regeringen     eller
Finansinspektionen  som
skall pröva ansökningen,
skall  avgöras  enligt
äldre bestämmelser.
3. Beträffande det nya
andra stycket i 1 kap. 4
§ och beträffande det nya
andra stycket  i 7 kap.
18 § gäller såvitt avser
beslut som har meddelats
före ikraftträdandet att
de  skall  överklagas
enligt       äldre
bestämmelser.  Detsamma
gäller beslut i ärenden
efter sådan ansökan som
avses under 2.
-----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[2]: Senaste lydelse 1995:1594.
[3]: Senaste lydelse 1995:1594.
Innehållsförteckning