Finansutskottets betänkande
1998/99:FIU14

Ny beslutsordning på bank- och försäkringsområdet (prop. 1997/98:186)


Innehåll

1998/99

FiU14

Sammanfattning

Utskottet behandlar i betänkandet de i proposition
1997/98:186 framlagda förslagen till ändringar i
bankrörelselagen (1987:617), försäkringsrörelselagen
(1982:713) m.fl. lagar. Dessutom behandlar utskottet
en motion som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen konstateras att regeringen i dag
prövar olika typer av förvaltningsärenden på bank-
och försäkringsområdet. I propositionen föreslås att
beslutskompetensen   i   såväl  oktroj-  och
koncessionsärenden som andra förvaltningsärenden,
vilka regeringen prövar som första  (och enda)
instans på detta område, skall föras över till
Finansinspektionen.  Inspektionen  skall  dock
hänskjuta till regeringens prövning ärenden som är
av principiell eller liknande betydelse. Dessutom
föreslås  att  instansordningen  på  bank-  och
försäkringsområdet skall ändras på så sätt att
Finansinspektionens beslut skall få överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Enligt huvudregeln skall
överklagande ske till länsrätten, men vissa beslut
skall  få  överklagas direkt till kammarrätten.
Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 maj
1999.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Motionen
avstyrks.
Till betänkandet har fogats en reservation.

Propositionen

I proposition 1997/98:186 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),
2. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
3.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker,
4.  lag  om  ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
5. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige,
6.  lag  om  ändring i lagen  (1972:262)  om
understödsföreningar och
7. lag om ändring  i  lagen  (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag.
Propositionens lagförslag återfinns i bilaga till
betänkandet.

Motionen

1998/99:Fi5 av Per Bill och Stig Rindborg (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att endast
Finansinspektionen skall pröva ansökningar om oktroj
och koncession i första instans.

Utskottet

Bakgrund och nuvarande ordning

Lagstiftningen på det finansiella området ställer
krav på verksamhetstillstånd. För verksamhet som
bedrivs  av kreditinstitut, försäkringsbolag och
institut  på  värdepappersmarknadsområdet  krävs
statlig auktorisation. Vilken myndighet som prövar
frågor om sådan auktorisation skiljer sig emellertid
åt för de olika finansiella sektorerna.
På    värdepappersmarknadsområdet    beviljar
Finansinspektionen tillstånd för bedrivande av olika
slags verksamhet, t.ex. värdepappersrörelse, börs-
och clearingverksamhet samt fondverksamhet. Sådana
beslut   får   överklagas   hos   allmän
förvaltningsdomstol.  För  kreditmarknadsföretag
gäller en motsvarande ordning för tillstånd att
driva finansieringsverksamhet.
I två fall är det emellertid  regeringen som
beviljar tillstånd att driva verksamhet, nämligen
bankrörelse  (oktroj)  och  försäkringsrörelse
(koncession). Därutöver finns såväl i de olika
banklagarna  som  i  försäkringslagstiftningen
bestämmelser enligt vilka beslutsbefogenheten  i
flera   slags  förvaltningsärenden  tillkommer
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen  (alternativt  myndighet  som
regeringen  bestämmer).  Regeringen  har  genom
förordning  vidaredelegerat sin beslutsbefogenhet
till Finansinspektionen i så gott som samtliga fall
där regeringen getts en delegationsrätt. I några
fall har delegeringen gjorts beroende av att ärendet
i fråga inte är av principiell betydelse eller i
övrigt av särskild (eller synnerlig) vikt. Flertalet
av  Finansinspektionens  beslut  på  bank-  och
försäkringsområdet får överklagas hos regeringen.
Under regeringen finns ett stort antal fristående
centrala förvaltningsmyndigheter med självständig
beslutanderätt i många frågor. Det finns ingen regel
som generellt anger vilka förvaltningsärenden som
skall avgöras av regeringen och vilka som skall
avgöras av underordnad myndighet. Gränsen kan i viss
utsträckning  bestämmas  av  regeringen.  En
utgångspunkt har emellertid varit att endast frågor
som kräver ett ställningstagande från regeringen
skall behandlas som regeringsärenden (prop. 1973:90
s. 184).
Under senare år har en strävan varit att avlasta
regeringen  sådana  typer av ärenden som  inte
innefattar styrande och föra över avgörandet av
dessa ärendetyper till centrala eller regionala
myndigheter. Det har också länge varit en strävan
att befria regeringen från att som första och enda
instans pröva sådana förvaltningsärenden som inte
kräver något politiskt ställningstagande (jfr prop.
1987/88:100, bil. 2, s. 11 f.).
Frågan om regeringens  beslutskompetens på det
finansiella området har under senare tid kommit att
diskuteras  inom  ramen  för  ett  flertal
lagstiftningsärenden   på   både  bank-  och
försäkringsområdet.   Regeringen  har   därvid
genomgående uttryckt sig positivt till att flytta
prövningen av oktroj- respektive koncessionsärenden
till Finansinspektionen, men samtidigt menat att
sådana  ändringar  bör  samordnas,  så  att
beslutsstrukturen för samtliga ärenden på dessa
områden - som i dag prövas av regeringen - behandlas
i ett sammanhang.

Verksamhetstillstånd - oktroj, koncession
och vissa andra förvaltningsärenden

Propositionen

Som  framgått  ovan  meddelas bankoktroj enligt
gällande regler av regeringen. Att det är regeringen
som  beslutar i oktrojärenden  är  i  huvudsak
historiskt betingat. Ärendena ansågs vara av sådan
vikt att samhällsintresset krävde att de avgjordes
på den nivån. I prövningen ingick dock tidigare även
näringspolitiska överväganden som t.ex. att bedöma
om det behövdes ytterligare banker.
I de svenska banklagarna finns numera en uttrycklig
regel genom vilken det slås fast att det inte får
ske någon behovsprövning vid en banks etablering.
Oktroj får således inte vägras på den grunden att
det inte  behövs någon ytterligare bank. Detta
innebär att det vid en prövning av oktroj inte skall
förekomma  några  näringspolitiska  överväganden.
Eftersom den bedömning som numera skall göras inte
är av politisk art, anser regeringen att det saknas
principiella skäl för att regeringen skall behålla
tillståndsgivningen i bank- ärenden.
Regeringen anser därför, mot den ovan redovisade
bakgrunden, att som huvudregel bör gälla samma
ordning för handläggningen av oktrojärenden som den
som  normalt  gäller  för  förvaltningsärenden.
Oktrojprövningen  på  bankområdet bör således i
normalfallet ske hos Finansinspektionen. Även i
framtiden kan det emellertid förekomma fall där det
lämpligen är regeringen som avgör frågan om en bank
skall beviljas oktroj. Regeringen anser att ärenden
som  innebär  att  bankens  ansökan  föranleder
överväganden som - sett ur allmän synvinkel - är
principiellt betydelsefulla eller av annan anledning
är av särskild vikt även i fortsättningen skall
prövas av regeringen.
För de ärendeslag som alltid avgörs i anslutning
till  oktrojprövningen  -   stadfästelse  av
bolagsordning eller motsvarande handling och, i
fråga om medlemsbanker, medgivande att ha lägre
bundet  eget  kapital - anser  regeringen  att
motsvarande gränsdragning bör gälla för regeringens
respektive Finansinspektionens beslutskompetens.
Det sagda innebär således att det skall vara
Finansinspektionen som i övervägande antalet fall
skall pröva oktrojansökningar. T.ex. bör ansökningar
om oktroj i fråga om banker av mindre omfång
regelmässigt  avgöras av  Finansinspektionen  om
prövningen inte innefattar ett ställningstagande
till en fråga som är av principiell betydelse. På
samma  sätt  bör tillståndsansökningar  gällande
verksamhet som till sin art nära knyter an till vad
som  förekommer  på  den  befintliga  svenska
bankmarknaden kunna prövas av inspektionen.
Sammanfattningsvis  innebär  den  nu  beskrivna
ordningen att det är Finans- inspektionen som enligt
huvudregeln skall pröva oktrojärenden och att det är
inspektionen som har att avgöra vilka ärenden som
skall hänskjutas till prövning av regeringen. På
detta sätt skapas en indelning av oktrojärenden i
två kategorier av delvis olika karaktär som var för
sig bedöms enhetligt och med samma möjlighet inom
respektive kategori till överprövning av meddelade
beslut. Det finns således inte enligt regeringens
uppfattning   någon   anledning   att   av
rättssäkerhetsskäl föra över all beslutskompetens i
oktrojärenden till Finansinspektionen.
I  likhet  med  vad  som  är  fallet  för
tillståndgivningen i fråga om bankverksamhet är det
i huvudsak historiska orsaker till att det är
regeringen som beslutar i ärenden om koncession för
försäkringsbolag. I koncessionsprövningen  ingick
tidigare näringspolitiska överväganden som t.ex. att
en tillämnad rörelse skulle vara behövlig. Det fanns
således  ett  samhällsintresse  som  krävde att
koncessionsärendena prövades av regeringen.
Även   koncessionsprövningen   saknar  numera
uttryckligen varje inslag av behovsprövning. Den
skall inte innehålla några näringspolitiska eller
andra politiska överväganden. Därmed finns det inte
heller i fråga om dessa försäkringsärenden några
principiella skäl för att låta regeringen behålla
tillståndsgivningen.
Regeringen föreslår att koncessionsprövningen på
försäkringsområdet  -  såväl   för   svenska
försäkringsbolag som för försäkringsgivare med säte
utanför  EES  -  i  normalfallet  bör ske hos
Finansinspektionen.  Det sagda gäller såväl  en
ursprunglig ansökan om koncession som ansökan om
ändring av en beviljad koncession och ansökan om
förlängning av en koncession som beviljats ett
försäkringsbolag för bestämd tid. Även i framtiden
kan det emellertid förekomma fall där det lämpligen
är regeringen som avgör koncessionsärenden jämte
stadfästelse av bolagsordning. Gränsdragningen för
när Finansinspektionen bör hänskjuta prövningen av
ett koncessionsärende till regeringen bör göras på
motsvarande sätt som beträffande prövningen  av
oktrojansökningar.
Regeringen  föreslår  vidare  att även i andra
förvaltningsärenden    än    oktroj-    och
koncessionsärenden skall beslutskompetensen på bank-
och  försäkringsområdet som huvudregel tillkomma
Finansinspektionen. I vissa fall skall emellertid
inspektionen hänskjuta också prövningen av sådana
övriga förvaltningsärenden till regeringen.

Motionen

I motion Fi5 av Per Bill och Stig Rindborg (m) anför
motionärerna att  de  anser att den föreslagna
ordningen  är  tveksam  av  rättssäkerhetsskäl.
Motionärerna  anser  i  stället  att  samtliga
ansökningar om oktroj och koncession  samt därtill
relaterade   ärenden   skall   prövas   av
Finansinspektionen som första instans. En sådan
ordning  leder  till  större  enhetlighet  i
bedömningarna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att den ordning som normalt gäller
för  handläggning  av  förvaltningsärenden  som
huvudregel även bör gälla för handläggningen av
oktroj- och koncessionsärenden samt vissa andra
förvaltningsärenden. Prövningen av nu aktuell typ av
ärenden bör således i normalfallet ske hos Fi-
nansinspektionen. Utskottet anser dock att det även
i framtiden kan förekomma fall där det lämpligen är
regeringen som bör avgöra en ansökan om oktroj eller
koncession. Utskottet delar regeringens uppfattning
att ärenden som innebär att ansökan föranleder
överväganden som - sett ur allmän synvinkel - är
principiellt betydelsefulla eller av annan anledning
är av särskild vikt även i fortsättningen skall
prövas av regeringen.
Genom den föreslagna ordningen skapas en indelning
av oktroj- och koncessionsärenden i två kategorier,
nämligen  dels  de  ärenden  som  prövas  av
Finansinspektionen, dels de ärenden som prövas av
regeringen. De två kategorierna kommer att bedömas
enhetligt var för sig och inom respektive kategori
finns det samma möjligheter till överprövning av
respektive beslut. På grund av det anförda anser
utskottet, i motsats till motionärerna, att det inte
finns någon anledning att av rättssäkerhetsskäl föra
över all beslutskompetens till Finansinspektionen.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Motion
Fi5 (m) avstyrks.

Överklagande m.m.

Propositionen

Enligt  artikel  6  i Europakonventionen - som
inkorporerats i svensk rätt  - gäller att den
enskilde  skall  ha  rätt att få sina  civila
rättigheter och skyldigheter prövade av inhemsk
domstol. Rätten att driva en viss näringsverksamhet
har ansetts vara en sådan civil rättighet.
I  linje med denna konventionsbestämmelse  har
utvecklingen inom den svenska rättsordningen gått
mot att allt fler typer av förvaltningsärenden kan
bli föremål för överprövning av domstol. Arbetet med
att befria regeringen från förvaltningsärenden av
löpande karaktär har fortskridit och leder i samma
riktning. Det huvudsakliga syftet med att hänskjuta
allt fler frågor till domstolsprövning har varit att
stärka den enskildes rättsskydd. Vidare har en av
grundtankarna i det reformarbete, som under senare
år har bedrivits på rättsväsendets område, varit att
tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första
instans.
Regeringen föreslår att de beslutstyper för vilka
beslutsbefogenheten  föreslås  bli  flyttad till
Finansinspektionen och vissa beslut där inspektionen
fattar beslut i dag bör få överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. För de ärendeslag som avses här
skall alltså huvudregeln vara att överklaganden
prövas av länsrätt i första instans. Det bör i
samtliga  fall  krävas  prövningstillstånd  för
överklagande  till  kammarrätten  av länsrättens
avgörande. Enligt regeringens mening bör emellertid
vissa ärendeslag, såsom i första hand beviljande och
återkallelse av oktroj och koncession, överklagas
direkt till kammarrätten. En sådan instansordning
motiveras av att samhällsekonomiska skäl gör det
nödvändigt att frågorna prövas slutligt så snart som
möjligt.
Regeringen föreslår slutligen att de föreslagna
förändringarna skall träda i kraft den 1 maj 1999.
Vissa övergångsbestämmelser är nödvändiga.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Lagförslagen

Propositionen

De i propositionen framlagda lagförslagen återfinns
i bilaga till betänkandet. I lagförslag 1 föreslås
ändringar i bl.a. 1 kap. 4 § och 7 kap. 18 §
bankrörelselagen (1987:617).  Ändringar  i samma
paragrafer föreslås också i proposition 1998/99:30
(lagförslag 2.2). Samtliga ändringar föreslås träda
i kraft den 1 maj 1999.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att ändringsförslagen i de ovan
nämnda paragraferna  i  nu  aktuellt ärende av
författningstekniska skäl bör sammanföras med de
ändringar i samma lagrum som föreslås i proposition
1998/99:30. Detta innebär att lagförslagen i dessa
delar utgår ur detta ärende för att i stället
behandlas av utskottet i betänkande 1998/99:FiU15.
Med de ändringar som föranleds av det ovan anförda
tillstyrker utskottet de i propositionen framlagda
lagförslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande verksamhetstillstånd  -
oktroj,  koncession   och   vissa  andra
förvaltningsärenden
att riksdagen med bifall till proposition 1997/98:186 i
denna del och med avslag på motion1998/99:Fi5
godkänner vad utskottet anfört,
res. 1 (m, kd, fp)
2. beträffande överklagande m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1997/98:186 i
denna del godkänner vad utskottet anfört,
3.  beträffande föreslagna ändringar i
bankrörelselagen (1987:617)
att riksdagen med anledning av proposition 1997/98:186 antar
det av regeringen framlagda förslaget till lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617) med den
ändringen att 1 kap. 4 § och 7 kap. 18 § utgår
ur förslaget,
4. beträffande lagförslagen i övrigt
att riksdagen med bifall till proposition 1997/98:186 antar
de av regeringen framlagda förslagen till
dels lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
dels lag om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker,
dels lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713),
dels lag om ändring i lagen (1998:293) om
utländska  försäkringsgivares  verksamhet  i
Sverige,
dels lag om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar och
dels lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag.


Stockholm den 2 februari 1999

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist

I beslutet har deltagit: Jan
Bergqvist (s), Mats Odell (kd),
Lars Tobisson (m), Bengt
Silfverstrand (s), Lisbet Calner
(s), Johan Lönnroth (v), Lennart
Hedquist (m), Sonia Karlsson (s),
Fredrik Reinfeldt (m), Sven-Erik
Österberg (s), Siv Holma (v), Per
Landgren (kd), Anna Åkerhielm (m),
Matz Hammarström (mp), Karin
Pilsäter (fp), Kjell Nordström (s)
och Rolf Kenneryd (c).

Reservation

Verksamhetstillstånd - oktroj, koncession
och vissa andra förvaltningsärenden
(mom. 1) (m, kd, fp)

Mats Odell (kd), Lars Tobisson (m), Lennart Hedquist
(m), Fredrik Reinfeldt (m), Per Landgren (kd), Anna
Åkerhielm (m) och Karin Pilsäter (fp) anser

dels att utskottets ställningstagande under rubriken
Verksamhetstillstånd - oktroj, koncession och vissa
andra förvaltningsärenden bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att den ordning som normalt gäller
för handläggning av förvaltningsärenden även bör
gälla  för  handläggningen  av  oktroj-  och
koncessionsärenden    samt    vissa   andra
förvaltningsärenden. Prövningen av nu aktuell typ av
ärenden bör således ske hos Finansinspektionen.
Den av regeringen föreslagna ordningen, att vissa
ärenden alltjämt skall hänskjutas till regeringen
för prövning, är enligt utskottet  tveksam  ur
rättssäkerhetssynpunkt. Utskottet förordar därför i
stället att nu aktuella ärenden endast bör kunna bli
föremål  för  prövning  av  en  myndighet  -
Finansinspektionen - i första instans. Detta borde
leda till en större enhetlighet i bedömningen och
samma möjligheter till överprövning av meddelade
beslut.
Vad utskottet anfört med bifall till motion Fi5 (m)
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande verksamhetstillstånd - oktroj,
koncession och vissa andra förvaltningsärenden
att riksdagen med anledning av proposition
1997/98:186 i denna del och med
bifall till motion 1998/99:Fi5 som
sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

Propositionens lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617)

Härigenom föreskrivs i fråga om bankrörelselagen
(1987:617)[1]

dels att 9 kap. 5 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2, 4 och 11 §§, 2 kap. 2, 5-6 a och
14 §§, 7 kap. 16-18, 24 och 25 §§, 8 kap. 4 § samt 9
kap. 3, 6, 23-26 och 28 §§ skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1 kap.
2 §
Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i
vilken ingår inlåning på konto om behållningen är
nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren med
kort varsel.
-----------------------------------------------------
Bankrörelse får drivas  Bankrörelse får drivas
endast  efter tillstånd endast  efter tillstånd
(oktroj) av regeringen. (oktroj). Tillstånd får
Tillstånd får ges endast ges endast till banker.
till banker. Bestämmelser Bestämmelser om utländska
om utländska bankföretags bankföretags  rätt  att
rätt    att   driva driva bankrörelse finns i
bankrörelse finns i 4 och 4 och 5 §§.
5 §§.
-----------------------------------------------------

4 §
-----------------------------------------------------
Ett      utländskt  Ett      utländskt
bankföretag får      bankföretag får
1. efter tillstånd av  1. efter tillstånd driva
regeringen eller, efter bankrörelse från filial
regeringens bemyndigande, eller
Finansinspektionen driva
bankrörelse från filial
eller
-----------------------------------------------------
2. efter anmälan till Finansinspektionen driva
verksamhet, som huvudsakligen avser representation
och förmedling av banktjänster, från kontor eller
annat fast driftställe (representationskontor).
-----------------------------------------------------
Ansökan  om  tillstånd
till   filialetablering
enligt första stycket 1
prövas         av
Finansinspektionen. Ären-
den som är av principiell
betydelse   eller  av
särskild vikt prövas dock
av regeringen.
-----------------------------------------------------
Tillstånd till filialetablering enligt första
stycket 1 skall lämnas om
1. den planerade rörelsen kan antas komma att
uppfylla kraven på en sund bankverksamhet, och
2. insättningar hos filialen omfattas av garantin
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller
av en utländsk garanti som omfattar insättningar som
anges i 2 § lagen om insättningsgaranti och har en
högsta ersättningsnivå som inte understiger ett
belopp motsvarande 20 000 ecu innan det i
förekommande fall har gjorts avdrag för en självrisk
med högst 10 procent av en enskild insättares
garanterade insättning.
Tillstånd till filialetablering får inte lämnas om
insättningar hos filialen omfattas av en utländsk
garanti med en ersättningsnivå som överstiger den
som gäller enligt lagen om insättningsgaranti.
Ersättningen får inte heller avse fler slag av
insättningar eller betalas till andra insättare än
vad som anges i den lagen.
Tillstånd får inte vägras på den grunden att det
inte behövs någon ytterligare bank.
11 §
Ingår en bank i en koncern skall bestämmelserna i
denna lag och i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och  stora  exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag om banks rörelse och om tillsyn
över bank gälla i tillämpliga delar för övriga
företag i koncernen. Begränsningarna i fråga om
banks rörelse skall avse företagen gemensamt.
Första stycket gäller inte försäkringsföretag och
sådana dotterföretag till försäkringsföretag som
inte driver någon form av finansiell verksamhet.
-----------------------------------------------------
Om det finns särskilda  Om det finns särskilda
skäl,  får  regeringen skäl,  får ett företag
eller, efter regeringens medges    ytterligare
bemyndigande,       undantag       från
Finansinspektionen medge bestämmelserna i första
ytterligare undantag från stycket. Frågor om sådana
bestämmelserna i första undantag   prövas  av
stycket.          Finansinspektionen.
Ärenden som är av princi-
piell betydelse eller av
synnerlig  vikt  prövas
dock av regeringen.
-----------------------------------------------------
Koncernbidrag får ges av banken  endast  efter
medgivande av Finansinspektionen.
Övriga företag i koncernen skall lämna
Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet
och därmed sammanhängande omständigheter som
inspektionen behöver för sin tillsyn över banken.
2 kap.
2 §
En bank får, med iakttagande av vad som föreskrivs
i detta kapitel,
1. låna upp medel, bland annat genom att ge ut
obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av
konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast
egendom eller i fordringar,
3. medverka vid finansiering, bland annat genom att
förvärva fordringar och upplåta lös egendom till
nyttjande (leasing),
4. förmedla betalningar,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande
åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. bedriva rembursverksamhet,
11. vara förvaringsinstitut för värdepappersfonder,
12.   medverka   vid   försäljning   av
försäkringstjänster,
13. tillhandahålla inkassotjänster,
14. tillhandahålla bankfackstjänster,
15. driva valutahandel,
16.  driva  värdepappersrörelse  under   de
förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse, samt
17. lämna kreditupplysning under de förutsättningar
som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).
En  bank får vidare driva verksamhet som har
naturligt samband med inlåning eller med verksamhet
som anges i första stycket 1-15.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om vilken verksamhet en bank får bedriva.
-----------------------------------------------------
Om det finns särskilda  Om det finns särskilda
skäl  får  regeringen skäl får en bank tillåtas
eller, efter regeringens att    tillhandahålla
bemyndigande,       posttjänster. Frågor om
Finansinspektionen     sådant tillstånd prövas
tillåta  att  en  bank av  Finansinspektionen.
tillhandahåller      Ärenden som är av princi-
posttjänster.       piell betydelse eller av
synnerlig  vikt  prövas
dock av regeringen.
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
En bank får förvärva en  En bank får förvärva en
annan banks rörelse, om annan banks rörelse, om
övertagandet  inte  kan övertagandet  inte  kan
anses vara till skada för anses vara till skada för
det   allmänna.   Om det   allmänna.   Om
förvärvet  avser  hela förvärvet  avser  hela
eller en inte obetydlig eller en inte obetydlig
del av rörelsen krävs det del av rörelsen krävs det
att  regeringen  eller, tillstånd till förvärvet.
efter     regeringens Frågor om sådant till-
bemyndigande,       stånd   prövas   av
Finansinspektionen lämnar Finansinspektionen.
tillstånd till förvärvet. Ärenden som är av princi-
piell betydelse eller av
särskild vikt prövas dock
av regeringen.
-----------------------------------------------------
6 §
-----------------------------------------------------
Efter  tillstånd  av  Efter tillstånd får en
regeringen eller, efter bank förvärva aktie eller
regeringens bemyndigande, andel  i svenskt eller
Finansinspektionen får en utländskt bankföretag och
bank förvärva aktie eller i svenskt eller utländskt
andel  i svenskt eller företag, vars ändamål kan
utländskt bankföretag och anses vara till nytta för
i svenskt eller utländskt bankväsendet  eller det
företag, vars ändamål kan allmänna.  Frågor  om
anses vara till nytta för sådant tillstånd prövas
bankväsendet  eller det av  Finansinspektionen.
allmänna.         Ärenden  som  är  av
principiell   betydelse
eller av särskild vikt
prövas   dock    av
regeringen.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om
garantifondsbevis, förlagsbevis eller
förlagsandelsbevis som har utfärdats av företag som
avses i första stycket. Med banks förvärv av
garantifondsbevis jämställs utfärdande av
garantifondsförbindelse.
Beträffande förvärv av aktier eller andelar i
försäkringsföretag gäller 6 a §.
6 a §
-----------------------------------------------------
Regeringen eller, efter  Ett bankaktiebolag får
regeringens bemyndigande, lämnas  tillstånd  att
Finansinspektionen  får förvärva  aktier  eller
lämna ett bankaktiebolag andelar  i ett svenskt
tillstånd  att förvärva eller      utländskt
aktier eller andelar i försäkringsföretag och en
ett   svenskt   eller sparbank      eller
utländskt         medlemsbank tillstånd att
försäkringsföretag och en förvärva  aktier i ett
sparbank      eller svenskt
medlemsbank tillstånd att försäkringsaktiebolag, om
förvärva  aktier i ett förvärvet ingår som ett
svenskt          led i organisationen av
försäkringsaktiebolag, om verksamheten. Frågor om
förvärvet ingår som ett sådant tillstånd prövas
led i organisationen av av  Finansinspektionen.
verksamheten.       Ärenden  som  är  av
principiell   betydelse
eller av särskild vikt
prövas   dock    av
regeringen.
-----------------------------------------------------
14 §
När en bank beviljar kredit får den inte avtala att
bankens fordran skall medföra rätt till betalning
först efter låntagarens övriga borgenärer.
-----------------------------------------------------
Efter  tillstånd  av  Efter tillstånd får dock
regeringen eller, efter en bank avtala om sådant
regeringens bemyndigande, villkor  som  avses  i
Finansinspektionen  får första   stycket  vid
dock en bank avtala om beviljande av kredit till
sådant villkor som avses annan   bank,   till
i  första  stycket vid utländskt   bankföretag
beviljande av kredit till eller till sådant svenskt
annan   bank,   till eller utländskt företag,
utländskt   bankföretag vars ändamål kan anses
eller till sådant svenskt vara  till  nytta  för
eller utländskt företag, bankväsendet  eller det
vars ändamål kan anses allmänna.  Frågor  om
vara  till  nytta  för sådant tillstånd prövas
bankväsendet  eller det av  Finansinspektionen.
allmänna.         Ärenden som är av princi-
piell betydelse eller av
synnerlig  vikt  prövas
dock av regeringen.
-----------------------------------------------------
Angående rätt att bevilja kredit med villkor som
avses i första stycket finns ytterligare
bestämmelser i 15 a §.7 kap.
16 §[2]
-----------------------------------------------------
En svensk banks oktroj  En svensk banks oktroj
skall  återkallas  av skall återkallas om
Finansinspektionen om
-----------------------------------------------------
1. banken inte har anmälts för registrering inom
föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller
avslagits genom ett beslut som har vunnit laga
kraft,
2. banken inte inom ett år från det oktroj
beviljades har börjat driva bankrörelse, eller
banken dessförinnan förklarat sig avstå från
oktrojen,
3. banken har överlåtit hela sin rörelse,
4. banken under en sammanhängande tid av sex
månader inte drivit bankrörelse,
5. banken genom att överträda en bestämmelse som
avses i 15 § eller på annat sätt visat sig olämplig
att utöva sådan verksamhet som oktrojen avser,
6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp
som krävs enligt 2 kap. 9 § andra stycket och
bristen inte har täckts inom tre månader från det
att den blev känd för banken,
7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt
lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och inte
vidtagit rättelse inom ett år från det att
inspektionen har förelagt banken att fullgöra sina
skyldigheter med förklaring att bankens oktroj
annars kan komma att återkallas, eller
-----------------------------------------------------
8. någon som ingår i  8. någon som ingår i
bankens styrelse eller är bankens styrelse eller är
dess    verkställande dess    verkställande
direktör  eller  dennes direktör  eller  dennes
ställföreträdare   inte ställföreträdare   inte
uppfyller  de krav som uppfyller  de krav som
anges i 9 kap. 3 § andra anges i 9 kap. 3 § tredje
stycket  3  och tredje stycket  3  och fjärde
stycket denna lag, 2 kap. stycket denna lag, 2 kap.
3  § tredje stycket 2 3 §  fjärde  stycket 2
sparbankslagen (1987:619) sparbankslagen (1987:619)
eller 2 kap. 2 § fjärde eller 2 kap. 2 § fjärde
stycket  3  och  femte stycket  3  och  femte
stycket lagen (1995:1570) stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker.     om medlemsbanker.
-----------------------------------------------------
Om det är tillräckligt  Om det är tillräckligt
får  inspektionen i de får, i de fall som anges
fall som anges i första i första stycket 4 och 5,
stycket 4 och 5 i stället varning   meddelas  i
för   att   återkalla stället för att oktrojen
oktrojen meddela varning. återkallas.
I fall som avses i första
stycket    6    får
inspektionen    medge
förlängd tid för täckande
av bristen, om det finns
särskilda skäl. I fall
som  avses  i  första
stycket 8 får oktrojen
återkallas   bara  om
Finansinspektionen först
beslutat att anmärka på
att personen  ingår  i
styrelsen och han eller
hon,  sedan  en  av  Frågor om återkallelse
inspektionen bestämd tid av oktroj och meddelande
om  högst  tre månader av  varning  prövas av
gått, fortfarande finns Finansinspektionen.
kvar i styrelsen.     Ärenden  som  är  av
principiell   betydelse
eller av särskild vikt
prövas   dock    av
regeringen.  Regeringens
prövning  sker  efter
anmälan av inspektionen.
I  fall  som avses i
första stycket  6  får
inspektionen    medge
förlängd tid för täckande
av bristen, om det finns
särskilda skäl. I fall
som  avses  i  första
stycket 8 får oktrojen
återkallas   bara  om
Finansinspektionen först
beslutat att anmärka på
att personen  ingår  i
styrelsen och han eller
hon,  sedan  en  av
Om oktrojen återkallas inspektionen bestämd tid
får inspektionen besluta om  högst  tre månader
hur  avvecklingen  av gått, fortfarande finns
rörelsen skall ske.    kvar i styrelsen.
Om oktrojen återkallas
får den myndighet  som
beslutat om återkallelse
bestämma hur avvecklingen
av rörelsen skall ske.
-----------------------------------------------------
Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud
att fortsätta verksamheten.
17 §
-----------------------------------------------------
Har  Finansinspektionen  Har  Finansinspektionen
av en behörig myndighet i av en behörig myndighet i
ett annat land inom EES ett annat land inom EES
underrättats om att en underrättats om att en
svensk  bank  överträtt svensk  bank  överträtt
föreskrifter som i det föreskrifter som i det
landet gäller för banken, landet gäller för banken,
får inspektionen vidta de får de i 15 och 16 §§
i 15 och 16 §§ angivna angivna åtgärderna vidtas
åtgärderna mot banken, om mot  banken,  om någon
någon    omständighet omständighet motsvarande
motsvarande vad som där vad  som  där  sägs
sägs     föreligger. föreligger. Inspektionen
Inspektionen    skall skall  underrätta  den
underrätta den behöriga behöriga  myndigheten i
myndigheten i det andra det andra landet om vilka
landet   om   vilka åtgärder som vidtas.
åtgäråtgärder som vidtas.
-----------------------------------------------------
18 §
-----------------------------------------------------
Om ett bankföretag, som  Om ett bankföretag, som
är  hemmahörande i ett är  hemmahörande i ett
land utanför EES, driver land utanför EES, driver
bankrörelse från filial bankrörelse från filial
här i landet och därvid här i landet och därvid
överträder en bestämmelse överträder en bestämmelse
som avses i 15 § eller på som avses i 15 § eller på
annat  sätt  visar sig annat  sätt  visar sig
olämpligt  att  utöva olämpligt  att  utöva
bankverksamhet,    får bankverksamhet,    får
Finansinspektionen     filialtillståndet
återkalla         återkallas eller, om det
filialtillståndet eller, är tillräckligt, varning
om det är tillräckligt, meddelas.
meddela varning.
Frågor om återkallelse
av filialtillstånd  och
meddelande  av  varning
prövas         av
Finansinspektionen.
Ärenden som är av princi-
piell betydelse eller av
särskild vikt prövas dock
av      regeringen.
Regeringens prövning sker
efter   anmälan   av
inspektionen.
-----------------------------------------------------
Ett filialtillstånd skall också återkallas om
- insättningar hos filialen omfattas av en utländsk
garanti som har en högsta ersättningsnivå som
överstiger den som gäller enligt lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti, eller
- ersättningen avser fler slag av insättningar,
eller
- betalas till andra insättare än vad som anges i
den lagen.
-----------------------------------------------------
Om  insättningar  hos  Om  insättningar  hos
filialen  omfattas  av filialen  omfattas  av
garanti till följd av ett garanti till följd av ett
beslut enligt 3 § andra beslut enligt 3 § andra
stycket   lagen   om stycket   lagen   om
insättningsgaranti  och insättningsgaranti  och
tillstånd      till tillstånd      till
filialetablering   inte filialetablering   inte
skulle ha meddelats utan skulle ha meddelats utan
ett sådant beslut, får ett sådant beslut, får
inspektionen,  om bank- inspektionen,  om bank-
företaget  inte fullgör företaget  inte fullgör
sina skyldigheter enligt sina skyldigheter enligt
lagen  om  insättnings- lagen  om  insättnings-
garanti,    förelägga garanti,    förelägga
bankföretaget att vidta bankföretaget att vidta
rättelse med förklaring rättelse med förklaring
att   filialtillståndet att   filialtillståndet
annars skall återkallas. annars skall återkallas.
Har  bankföretaget inte Har  bankföretaget inte
vidtagit  rättelse inom vidtagit  rättelse inom
ett    år    från ett    år    från
föreläggandet,    får föreläggandet,    får
inspektionen  återkalla tillståndet  återkallas.
tillståndet.        Vid  en sådan prövning
gäller andra stycket i
tillämpliga delar.
Om   filialtillståndet  Om   filialtillståndet
återkallas gäller 16 § återkallas gäller 16 §
tredje   och   fjärde femte och sjätte styckena
styckena  i tillämpliga i tillämpliga delar.
delar.
-----------------------------------------------------
Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i
det land där bankföretaget har sitt säte om åtgärder
som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

24 §[3]
-----------------------------------------------------
Finansinspektionens    Finansinspektionens
beslut  enligt 6 § och beslut  enligt 6 § och
21 § andra stycket får 21 § andra stycket får
inte överklagas.      inte överklagas. Detsamma
gäller   inspektionens
beslut att överlämna ett
ärende  till regeringen
Beslut som avses i 1 för prövning.
kap. 7 § fjärde stycket
och 7 b § andra stycket  Inspektionens   beslut
samt 7 kap. 21 § första enligt 1 kap. 4 och 6 §§,
stycket får  överklagas 7 § fjärde stycket och
hos        allmän 7 b §  andra  stycket,
förvaltningsdomstol.    2 kap. 5-6 a §§, 16-18 §§
Inspektionens  beslut i detta kapitel i fråga om
övrigt enligt denna lag, återkallelse  av oktroj
sparbankslagen (1987:619) och filialtillstånd samt
och lagen (1995:1570) om 9 kap. 3, 23 och 28 §§
medlemsbanker     får får   överklagas  hos
överklagas  hos  rege- kammarrätten.  Detsamma
ringen, om annat inte är gäller   inspektionens
föreskrivet.        beslut enligt 2 kap. 3 §,
7 kap. 5 och 8 §§, 8 kap.
6 §    sparbankslagen
(1987:619) samt 2 kap. 2
§, 10 kap. 5 och 8 §§
lagen  (1995:1570)  om
medlemsbanker.
Andra   beslut   som
inspektionen   meddelar
enligt denna lag, spar-
bankslagen och lagen om
medlemsbanker     får
överklagas      hos
länsrätten. Detta gäller
dock  inte  beslut  i
ärenden som avses i 20 §
första   stycket   5
förvaltningslagen
(1986:223).
-----------------------------------------------------
Prövningstillstånd krävs  Prövningstillstånd krävs
vid  överklagande  till vid  överklagande  till
kammarrätten.       kammarrätten      av
länsrättens avgörande.
-----------------------------------------------------
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse skall gälla
omedelbart.
25 §[4]4
-----------------------------------------------------
Om  regeringen  i ett  Om beslut i ett ärende
ärende  om oktroj inte om  oktroj  inte  har
meddelat beslut inom sex meddelats   inom  sex
månader  från  det att månader  från  det att
ansökan gavs in, skall ansökan gavs in, skall
regeringen   underrätta sökanden av den myndighet
sökanden om skälen för som  har  att  pröva
detta.  Sökanden  får ansökningen  underrättas
därefter      begära om  skälen  för detta.
förklaring       av Sökanden  får  därefter
kammarrätten att ärendet begära  förklaring  av
onödigt  uppehålls.  Om kammarrätten att ärendet
regeringen  inte  har onödigt uppehålls. Om be-
meddelat beslut inom sex slut inte har meddelats
månader från det att en inom sex månader från det
sådan förklaring avgetts, att en sådan förklaring
skall det anses som att avgetts, skall det anses
ansökan har avslagits.   som  att  ansökan  har
avslagits.
-----------------------------------------------------
Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en
underrättelse som avses i 1 kap. 7 § första stycket
till behörig myndighet i utlandet inom tre månader
från det att underrättelsen mottogs och inte heller
inom samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket
samma paragraf, skall inspektionen underrätta
sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av kammarrätten att ärendet
onödigt uppehålls. Om underrättelse inte har
vidarebefordrats inom tre månader från det att en
sådan förklaring avgetts, skall det anses som om
beslut enligt 1 kap. 7 § fjärde stycket meddelats.
8 kap.
4 §[5]5
-----------------------------------------------------
Om  en  sökande  vid  Om  en  sökande  vid
anmälan för registrering anmälan för registrering
inte har iakttagit vad inte har iakttagit vad
som  är föreskrivet om som  är föreskrivet om
anmälan,   skall  han anmälan,   skall  han
föreläggas att inom viss föreläggas att inom viss
tid avge yttrande eller tid avge yttrande eller
vidta rättelse. Detsamma vidta rättelse. Detsamma
gäller         om gäller         om
Finansinspektionen finner Finansinspektionen finner
att  ett  beslut,  som att  ett  beslut,  som
anmäls för registrering anmäls för registrering
och för vars giltighet och för vars giltighet
regeringens stadfästelse regeringens     eller
inte  krävs,  eller en inspektionens
handling  som  bifogas stadfästelse inte krävs,
anmälningen        eller  en handling som
bifogas anmälningen
-----------------------------------------------------
1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller
annan författning eller stadgarna, eller
3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller
vilseledande avfattning.
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet,
skall anmälningen avskrivas. En underrättelse om
denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns
det även efter det att yttrandet har avgivits något
hinder mot registrering och har sökanden haft
tillfälle att yttra sig över hindret, skall
registrering vägras, om det inte finns anledning att
ge sökanden ett nytt föreläggande.
Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder
mot registrering av ett beslut av stämman, om rätten
till talan mot beslutet har gått förlorad enligt
4 kap. 17 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)
eller 7 kap. 18 § andra stycket lagen (1995:1570) om
medlemsbanker.


9 kap.[6]6
3 §
-----------------------------------------------------
Ansökan om oktroj och
stadfästelse      av
bolagsordning prövas av
Finansinspektionen.
Ärenden  som  är  av
principiell   betydelse
Regeringen  prövar att eller av särskild vikt
bolagsordningen      prövas    dock   av
överensstämmer med denna regeringen.
lag,   aktiebolagslagen
(1975:           Vid behandlingen av en
1385) och andra författ- ansökan om stadfästelse
ningar  samt om och i av bolagsordning prövas
vilken    utsträckning att bolagsordningen över-
särskilda  bestämmelser ensstämmer med denna lag,
behövs med hänsyn till aktiebolagslagen
omfattningen och arten av (1975:1385)  och  andra
bolagets verksamhet.    författningar samt om och
i  vilken  utsträckning
Regeringen     skall särskilda  bestämmelser
stadfästa bolagsordningen behövs med hänsyn till
och bevilja oktroj, om   omfattningen och arten av
bolagets verksamhet.
Bolagsordningen  skall
stadfästas  och  oktroj
beviljas, om
-----------------------------------------------------
1. den planerade rörelsen kan antas komma att
uppfylla kraven på en sund bankverksamhet,
2. det kan antas att den som kommer att ha ett
kvalificerat innehav i bolaget inte motverkar en
sund utveckling av verksamheten i bolaget och även i
övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av en bank, och
3. den som avses ingå i bolagets styrelse eller
vara verkställande direktör eller dennes
ställföreträdare har tillräcklig insikt och
erfarenhet för att delta i ledningen av en bank och
även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.
Bolagsordningen får inte stadfästas och oktroj inte
beviljas, om det kan antas att någon som i väsentlig
utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i
näringsverksamhet eller i andra ekonomiska
angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet kommer att ha ett
kvalificerat innehav i banken.
Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med
någon annan, får bolagsordningen stadfästas och
oktroj beviljas endast om förbindelserna inte
hindrar en effektiv tillsyn av banken.
-----------------------------------------------------
Om    bolagsordningen
ändras   skall   även
ändringen   stadfästas.
Därvid       gäller
första-tredje styckena i
tillämpliga delar.
-----------------------------------------------------
Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte
behövs någon ytterligare bank.

6 §[7]7
-----------------------------------------------------
Om teckning av aktier  Om teckning av aktier
innebär  att någon som innebär  att någon som
inte har prövats enligt inte har prövats enligt
3 § andra stycket 2 eller 3 §  tredje  stycket 2
tredje stycket kommer att eller  fjärde  stycket
ha  ett  kvalificerat kommer  att  ha  ett
innehav  i  bankaktie- kvalificerat  innehav i
bolaget, får detta inte bankaktiebolaget,   får
bildas utan att prövning detta inte bildas utan
görs. Om personen inte att  prövning görs. Om
anses lämplig får bolaget personen  inte  anses
inte bildas.        lämplig får bolaget inte
bildas.
-----------------------------------------------------
23 §[8]8
-----------------------------------------------------
När  fusionsplanen har  När  fusionsplanen har
godkänts  av  bolagen, godkänts  av  bolagen,
skall såväl överlåtande skall såväl överlåtande
som  övertagande  bolag som  övertagande  bolag
ansöka  om  regeringens ansöka om tillstånd att
tillstånd att verkställa verkställa planen. Frågor
planen. Vid fusion genom om  sådant  tillstånd
kombination skall bolagen prövas         av
dessutom   underställa Finansinspektionen.
regeringen   bolagsord- Ärenden  som  är  av
ningen    för   det principiell   betydelse
övertagande bolaget för eller av särskild vikt
stadfästelse och oktroj prövas    dock   av
enligt 3 §.        regeringen.  Vid fusion
genom kombination skall
bolagen dessutom ansöka
om    oktroj    och
stadfästelse      av
bolagsordningen för det
övertagande    bolaget
enligt 3 §.
-----------------------------------------------------
Ansökan skall ges in inom en månad efter det att
fusionsplanen har godkänts i samtliga bolag och
senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts
enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).
24 §[9]9
-----------------------------------------------------
Vid  prövningen av en  Vid behandlingen av en
ansökan om tillstånd att ansökan om tillstånd att
verkställa en fusionsplan verkställa en fusionsplan
skall regeringen se till skall prövas att bolagens
att bolagens borgenärer borgenärer tillförsäkras
tillförsäkras     en en betryggande säkerhet,
betryggande säkerhet, om om  ett  sådant  skydd
ett sådant skydd behövs behövs med hänsyn till de
med  hänsyn  till  de fusionerande   bolagens
fusionerande   bolagens ekonomiska  förhållanden
ekonomiska  förhållanden och om borgenärerna inte
och om borgenärerna inte redan  har  en  sådan
redan  har  en  sådan säkerhet.
säkerhet.
-----------------------------------------------------

25 §[10]10
-----------------------------------------------------
Regeringen skall avslå  En ansökan enligt 23 §
en ansökan enligt 23§ om  skall avslås om
-----------------------------------------------------
1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen
(1993:20) eller rättsakter, avtal eller andra beslut
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen eller om en sådan prövning av fusionen
pågår,
2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen
framgår att de överlåtande bolagens sammanlagda
verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår
till minst aktiekapitalet i detta, eller
3. bolagens borgenärer inte tillförsäkrats en sådan
betryggande säkerhet som avses i 24 § eller de
fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i
övrigt är sådana att fusionen inte kan anses
förenlig med insättares eller andra fordringsägares
intressen.
-----------------------------------------------------
Om  ansökan  inte kan  Om  ansökan  inte kan
bifallas på grund av att bifallas på grund av att
prövning  pågår  enligt prövning  pågår  enligt
första  stycket  1 och första  stycket  1och
prövningen kan antas ta prövningen kan antas ta
kort tid, får regeringen kort  tid,  får  dock
dock  förklara  till- tillståndsfrågan
ståndsfrågan   vilande förklaras vilande under
under högst sex månader.  högst sex månader.
-----------------------------------------------------
26 §11
-----------------------------------------------------
Anmälan enligt 14 kap.  Anmälan enligt 14 kap.
19  §  aktiebolagslagen 19  §  aktiebolagslagen
(1975:1385) skall göras (1975:1385) skall göras
inom  två månader från inom två månader från det
regeringens tillstånd.   att   tillstånd   har
meddelats.
-----------------------------------------------------
28 §12
Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas
inte  14  kap.  26  och 27 §§ aktiebolagslagen
(1975:1385). I stället gäller vad som sägs i denna
paragraf.
-----------------------------------------------------
Tidigast en och senast  Tidigast en och senast
två månader efter det att två månader efter det att
fusionsplanens       fusionsplanens
registrering     har registrering     har
kungjorts      skall kungjorts      skall
moderbolaget  ansöka om moderbolaget  ansöka om
regeringens tillstånd att tillstånd att verkställa
verkställa planen.     planen. Frågor om sådant
tillstånd  prövas  av
Finansinspektionen.
Ärenden  som  är  av
principiell   betydelse
eller av särskild vikt
prövas   dock    av
regeringen.
-----------------------------------------------------
I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i
24-25 §§ i tillämpliga delar. Vad som sägs om
överlåtande bolag skall avse dotterbolag och vad som
sägs om övertagande bolag skall avse moderbolag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Beträffande ansökningar som vid utgången av
april månad 1999 har kommit in till regeringen
eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall
frågan,  huruvida  det  är  regeringen  eller
Finansinspektionen som skall  pröva ansökningen,
avgöras enligt äldre bestämmelser.
3. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet skall överklagas enligt
äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut
i ärenden efter sådan ansökan som avses
under 2.
**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1996:1001.
[2]: Senaste lydelse 1998:1500.
[3]: Senaste lydelse 1998:1500.
[4]:4 Senaste lydelse 1997:116
[5]:5 Senaste lydelse 1998:1500.
[6]:6 Senaste lydelse 1998:1500.
[7]:7-9 Senaste lydelse 1998:1500.
[8]:
[9]:

[10]:10-12 Senaste lydelse 1998:1500.
2 Förslag till lag om ändring i
sparbankslagen (1987:619)
3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1570) om medlemsbanker
4 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen
(1982:713)
5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige
6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1972:262) om understödsföreningar
7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag