Finansutskottets betänkande
1998/99:FIU12

Ny överenskommelse om Nordiska investeringsbanken m.m. (prop. 1998/99:14)


Innehåll

1998/99

FiU12

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet att riksdagen
godkänner tre nya överenskommelser som utarbetats
inom  Nordiska rådet och  som  avser  Nordiska
investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och
Nordiska  miljöfinansieringsbolaget.   Utskottet
tillstyrker också att lagen (1976:661) om immunitet
anpassas till de nya överenskommelserna.

Propositionen

I proposition 1998/99:14 föreslår regeringen att
riksdagen
1. godkänner de nya överenskommelserna om Nordiska
investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och
Nordiska miljöfinansieringsbolaget,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Regeringens lagförslag återfinns i en bilaga till
betänkandet.    Eftersom    överenskommelserna
undertecknades först efter det att propositionen
avlämnats till riksdagen har datum för respektive
överenskommelses formella undertecknande utelämnats
i lagförslaget. Utskottet har därför fört in dessa
datum i lagförslaget.

Utskottet

Regeringens förslag

Regeringens  förslag innebär att riksdagen  för
Sveriges  räkning  skall  godkänna  tre  nya
överenskommelser vilka tidigare har godkänts av
Nordiska ministerrådet. Överenskommelserna är i allt
väsentligt identiska och ingångna under förbehåll av
att de godkänns i varje enskilt medlemsland. De
avser tre nordiska finansiella institutioner med
säte i Helsingfors, nämligen
- Nordiska investeringsbanken (NIB),
- Nordiska utvecklingsfonden (NDF) och
- Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).
Regeringen föreslår också att lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa  fall  skall
anpassas till de nya överenskommelserna så att
immunitetsreglerna blir gällande också inför svenska
myndigheter.
Överenskommelserna om NIB, NEFCO och NDF träder i
kraft  trettio dagar efter  det  att  samtliga
avtalsslutande  stater  har  deponerat  sina
ratifikationsinstrument  eller  meddelat  att de
godkänts till respektive depositarie. Dock gäller
att de i artikel 9 i respektive överenskommelse
intagna bestämmelserna om skatter och avgifter skall
tillämpas redan från och med den 1 januari 1998.

Bakgrunden till regeringens förslag

Nordiska investeringsbanken (NIB) tillkom 1975 för
att ge lån och garantier på bankmässiga villkor till
investeringsprojekt i Norden och till export av
nordiskt  intresse.  I  takt med det  nordiska
näringslivets  internationalisering  har  NIB:s
verksamhet  utanför  Norden expanderat. Lån och
garantier utfärdas i dag även till sådana projekt
utanför Norden som är av ömsesidigt intresse för
mottagarlandet och Norden.

Nordiska utvecklingsfonden - Nordic Development Fund
(NDF) - upprättades 1989 som ett led i det nordiska
biståndssamarbetet. NDF skall främja ekonomisk och
social  utveckling  i u-länder genom att lämna
långfristiga krediter på fördelaktiga villkor till
projekt av nordiskt intresse, främst i form av
upphandling av varor och tjänster i Norden. Krediter
lämnas endast tillsammans med andra finansiärer,
främst   multilaterala   institutioner   såsom
Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och
NIB.

Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) tillkom
1990  för att främja investeringar av nordiskt
miljöintresse i Östeuropa.

Av propositionen framgår att syftet med den nya
överenskommelsen  om NIB är att stärka bankens
rättsställning      som     internationell
finansieringsinstitution och befästa dess ställning
som  prioriterad  långivare.  NIB:s  växande
internationella verksamhet och det ökade risktagande
som följt med denna utveckling har skapat ett större
behov  av  att  formalisera  och  stärka NIB:s
multilaterala status. NIB bör få ställning som
internationell   juridisk  person  med  full
rättshandlingsförmåga  och  med  rätt  att ingå
överenskommelser, förvärva och avyttra fast och lös
egendom samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter. Bankens egendom och tillgångar samt
dess lokaler, arkiv  och  handlingar  bör vara
okränkbara.
I anslutning till den nya överenskommelsen om NIB
har   motsvarande   ändringar   gjorts   i
överenskommelserna om NEFCO och NDF.
En förstärkning av institutionernas multilaterala
status motiverar enligt propositionen också att
frågan om immunitet regleras i överenskommelserna.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  har  inget  att erinra mot de
föreslagna överenskommelserna. Någon motion har inte
väckts i ärendet. Med hänsyn härtill tillstyrker
utskottet att riksdagen  dels godkänner de nya
överenskommelserna om NIB, NDG och NEFCO, dels antar
den i propositionen föreslagna ändringen i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande överenskommelserna
att  riksdagen godkänner de i  proposition  1998/99:14
redovisade  överenskommelserna  om  Nordiska
investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden
och Nordiska miljöfinansieringsbolaget,
2. beträffande lagförslaget
att riksdagen antar det i proposition 1998/99:14 intagna
förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall med
den  ändringen  att  datum  för  resp.
överenskommelse har införts vid punkterna 56-58.
Stockholm den 12 november 1998


På finansutskottets vägnarJan BergqvistI beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Bengt
Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s), Johan Lönnroth
(v), Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson (s),
Fredrik Reinfeldt (m), Carin Lundberg (s), Sven-Erik
Österberg (s), Siv Holma (v), Per Landgren (kd),
Anna Åkerhielm (m), Peter Eriksson (mp), Lena Ek
(c), Lars Leijonborg (fp), Bo Lundgren (m) och
Stefan Attefall (kd).

Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall
Härigenom  föreskrivs  att  bilagan  till lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall[1] skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Bilaga[2]
------------------------------------------------------
Immunitet och/eller privilegier Tillämplig
gäller för följande       internationell över-
enskommelse
------------------------------------------------------
Internationella
organ      Fysiska
personer
-------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
------------------------------------------------------
25.  Nordiska
investe-    ---       Överenskommelse den
ringsbanken           4 december 1975 om
upprättande av Nor-
diska investerings-
banken
-------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
------------------------------------------------------
Föreslagen
lydelse
------------------------------------------------------
Immunitet och/eller privilegier
gäller för följande       Tillämplig
internationell över-
enskommelse
------------------------------------------------------
Internationella
organ      Fysiska
personer
-------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
------------------------------------------------------
25. -
-        -
-------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
------------------------------------------------------
56.  Nordiska
investerings-  Alla       Överenskommelse den
banken     styrelsemedlem- 23 oktober 1998 om
mar,   deras Nordiska  investe-
suppleanter,   ringsbanken
bankens
anställda samt
av    banken
utsedda
experter  som
utför
officiella upp-
gifter    på
uppdrag   av
banken
------------------------------------------------------
57.  Nordiska           Överenskommelse
utvecklings-  Alla       den 9 november 1998
fonden     styrelsemedlem- om  Nordiska  ut-
mar,   deras vecklingsfonden
suppleanter,
fondens   an-
ställda samt av
fonden utsedda
experter  som
utför   offi-
ciella   upp-
gifter    på
uppdrag   av
fonden
------------------------------------------------------
58.  Nordiska Alla       Överenskommelse den
miljö-     styrelsemedlem- 6 november 1998 om
finansieringsbolagetmar, deras Nordiska   miljö-
suppleanter,   finansieringsbolaget
bolagets
anställda samt
av   bolaget
utsedda
experter  som
utför
officiella
uppgifter  på
uppdrag av bo-
laget
------------------------------------------------------
________________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Bestämmelserna i artikel 9 i respektive
överenskommelse skall dock tillämpas från och med den
1 januari 1998.**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1994:717.
[2]: Senaste lydelse 1998:937.

Innehållsförteckning

Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
1
Utskottet........................................
1
Regeringens förslag..........................
1
Bakgrunden till regeringens förslag..........
2
Finansutskottet..............................
2
Hemställan 3
Bilaga
Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
4