Regeringens proposition
1997/98:32

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Kazakstan m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 oktober 1997

Göran Persson
Thomas Östros
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattnings-
avtal mellan Sverige och Kazakstan och antar en lag om detta avtal.
Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter
utgången av det år då avtalet träder i kraft.
Avtalet avses såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Kazak-
stan ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.
Vidare föreslås i propositionen en mindre ändring i 1996 års nordiska
dubbelbeskattningsavtal.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 3
2.1 Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Kazakstan 3
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna 44
3 Ärendet och dess beredning 45
4 Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kazakstan 45
4.1 Lagförslaget 45
4.2 Översiktligt om inkomstskattesystemet i Kazakstan 46
4.2.1 Bolagsbeskattningen 46
4.2.2 Investeringsfrämjande åtgärder 47
4.2.3 Beskattningen av fysiska personer 47
4.3 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 47
4.3.1 Bakgrund 47
4.3.2 Avtalets tillämpningsområde 47
4.3.3 Definitioner m.m. 49
4.3.4 Avtalets beskattningsregler 50
4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 56
4.4.1 Allmänt 56
4.4.2 Skattefrihet för utdelning från bolag i
Kazakstan till svenskt bolag 56
4.5 Särskilda bestämmelser 56
4.6 Regler mot offshoreverksamhet m.m. 57
4.7 Slutbestämmelser 59
5 Dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna 59

Bilaga Protokoll om ändring av avtalet mellan de nordiska
länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet............................63

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 9 oktober 1997..............................................................
....................65

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Kazakstan för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst,

2. godkänner protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska län-
derna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet,

3. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Kazakstan,

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.
2.1 Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Kazakstan
Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Kazakstan
undertecknade den 19 mars 1997 skall gälla som lag här i landet. Avtalet
är avfattat på svenska, kazakiska, ryska och engelska. Den svenska och
engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Kazakstan, skall sådan in-
komst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

___________

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag skall tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras den 1
januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och
b) beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari
året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.
3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser
förhållandet mellan Sverige och Kazakstan, nämligen
lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Sovjetunionen,
kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige
och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföre-
tag och deras anställda,
kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige
och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföre-
tag.
De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas
a) beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras före
den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft,
b) beträffande andra skatter på inkomst, på beskattningsår som börjar
före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, samt
c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen
året efter det år då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering

Bilaga

AVTAL MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGES
REGERING OCH REPUBLIKEN
KAZAKSTANS REGERING FÖR
UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH
FÖRHINDRANDE AV
SKATTEFLYKT
BETRÄFFANDE SKATTER PÅ
INKOMST

Konungariket Sveriges regering
och Republiken Kazakstans rege-
ring, som önskar ingå ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer
som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande sta-
terna och på andra personer i enlig-
het med vad som särskilt föreskrivs
i avtalet.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående
skatter på vilka detta avtal tillämpas
är:
a) i Republiken Kazakstan:
1) skatten på bolagsinkomster,

2) inkomstskatten för fysiska
personer,
(i det följande benämnda kazak-
stansk skatt );
b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten,
sjömansskatten och kupong-
skatten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta
artister m.fl., och

4) den kommunala inkomst-
skatten;

(i det följande benämnda svensk
skatt ).

2. Avtalet tillämpas även på
skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid
sidan av eller i stället för de skatter
som anges i punkt 1.

De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall med-
dela varandra de väsentliga änd-
ringar som vidtagits i respektive
skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget för-
anleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck
nedan angiven betydelse:
a) 1) Kazakstan åsyftar Repu-
bliken Kazakstan. När uttrycket
används i geografisk betydelse,
innefattar uttrycket Kazakstan
territorialvattnet samt även den
exklusiva ekonomiska zonen och
kontinentalsockeln över vilka
Kazakstan, i vissa hänseenden, i
överensstämmelse med folkrättens
regler äger utöva suveräna rättig-
heter och jurisdiktion, och inom
vilka områden kazakstansk skatte-
lagstiftning äger tillämpning;

2) Sverige åsyftar Konunga-
riket Sverige och innefattar,
när uttrycket används i geo-
grafisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territo-
rialvatten och andra havs-
områden över vilka Sverige,
i överensstämmelse med
folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller
jurisdiktion;

b) person inbegriper fysisk per-
son, bolag och annan person-
sammanslutning;
c) bolag åsyftar juridisk person
eller annan som vid beskattningen
behandlas som juridisk person, och
innefattar, i förhållande till Kazak-
stan, aktiebolag ( joint stock com-
pany ), bolag med begränsad
ansvarighet ( limited liability com-
pany ) och varje annan juridisk
person eller organisation som där är
skattskyldig för inkomst;
d) en avtalsslutande stat och
den andra avtalsslutande staten
åsyftar Kazakstan och Sverige, be-
roende på sammanhanget;
e) företag i en avtalsslutande
stat och företag i den andra av-
talsslutande staten åsyftar företag
som bedrivs av person med hemvist
i en avtalsslutande stat respektive
företag som bedrivs av person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten;
f) internationell trafik åsyftar
transport med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en avtals-
slutande stat utom då skeppet eller
luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtals-
slutande staten;
g) behörig myndighet åsyftar:

1) i Kazakstan, Finansministe-
riet eller dess befullmäktiga-
de ombud,
2) i Sverige, finansministern,
dennes befullmäktigade om-
bud eller den myndighet åt
vilken uppdras att vara be-
hörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal;

h) medborgare åsyftar:
1) fysisk person som har med-
borgarskap i en avtalsslu-
tande stat,
2) juridisk person, handelsbo-
lag eller annan sammanslut-
ning som bildats enligt den
lagstiftning som gäller i en
avtalsslutande stat.

2. Då en avtalsslutande stat
tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana
skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta
avtal åsyftar uttrycket person med
hemvist i en avtalsslutande stat
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för företagsledning, plats för bolags
bildande eller annan liknande om-
ständighet.
a) Uttrycket inbegriper emellertid
inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från
källa i denna stat eller för för-
mögenhet belägen där.
b) Beträffande inkomst som för-
värvas av handelsbolag eller döds-
bo, inbegriper uttrycket sådan per-
son endast i den mån dess inkomst
är skattepliktig i denna stat på
samma sätt som inkomst som
förvärvas av person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget
eller dödsboet, eller hos dess del-
ägare eller dödsbodelägare.
c) Uttrycket inbegriper också den
avtalsslutande staten själv, dess
politiska underavdelning, lokala
myndighet, Sveriges Riksbank och
Kazakstans Nationella Bank.

d) Uttrycket inbegriper också bo-
lag eller organisation som bildats
enligt lagstiftningen i en avtals-
slutande stat, vars verksamhet ute-
slutande består i att erbjuda pen-
sions- eller anställningsförmåner,
även om sådant bolag eller sådan
organisation är undantagen från
beskattning i den stat där den har
bildats.

2. Då på grund av bestämmel-
serna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande sta-
terna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:
a) Han anses ha hemvist i den
stat där han har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande. Om han har en sådan bo-
stad i båda staterna, anses han ha
hemvist i den stat med vilken hans
personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena);
b) om det inte kan avgöras i
vilken stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans för-
fogande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas;
c) om han stadigvarande vistas i
båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare;
d) om han är medborgare i båda
staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, skall
de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra
frågan genom ömsesidig överens-
kommelse.

3. Då på grund av bestäm-
melserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, skall de
behöriga myndigheterna söka av-
göra frågan genom ömsesidig över-
enskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta
avtal åsyftar uttrycket fast drift-
ställe en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken ett
företags verksamhet helt eller del-
vis bedrivs.

2. Uttrycket fast driftställe
innefattar särskilt:
a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,
f) gruva, olje- eller gaskälla,
stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar,
g) plats för byggnads-, anlägg-
nings-, installations- eller monte-
ringsverksamhet eller verksamhet
som består av övervakning i anslut-
ning därtill, men endast om verk-
samheten pågår under en tidrymd
som överstiger tolv månader,

h) installation eller byggnadsverk
som används vid utforskning av
naturtillgångar eller verksamhet
som består av övervakning i anslut-
ning därtill eller borrplattform eller
skepp som används vid utforskning
av naturtillgångar, men endast om
verksamheten pågår under en tid-
rymd som överstiger tolv månader,
och
i) tillhandahållandet av tjänster,
inklusive rådgivningsverksamhet,
av anställda eller annan personal
som för detta ändamål engagerats
av person med hemvist i en
avtalsslutande stat, men endast om
denna typ av verksamhet pågår
(såvitt avser samma eller samman-
hängande projekt) inom staten
under en tidrymd som överstiger
tolv månader.

3. Utan hinder av föregående
bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket fast driftställe inte inne-
fatta:
a) användningen av anordningar
uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget till-
höriga varor,
b) innehavet av ett företaget till-
hörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utläm-
nande,
c) innehavet av ett företaget till-
hörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
annat företags försorg,
d) innehavet av stadigvarande
plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller
inhämtande av upplysningar för
företaget,
e) innehavet av stadigvarande
plats för affärsverksamhet ute-
slutande för att för företaget be-
driva annan verksamhet av för-
beredande eller biträdande art,
f) innehavet av en stadigvarande
plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att kombinera verksam-
heter som anges i punkterna a e,
under förutsättning att hela verk-
samheten som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande
eller biträdande art.

4. Om en person som inte är
sådan oberoende representant på
vilken punkt 5 tillämpas är verk-
sam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande
staten samt i den förstnämnda
avtalsslutande staten har och där
regelmässigt använder fullmakt att
sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2
ha fast driftställe i denna stat
beträffande varje verksamhet som
denna person bedriver för företaget.
Detta gäller dock inte om den
verksamhet som denna person
bedriver är begränsad till sådan
som anges i punkt 3 och som om
den bedrevs från en stadigvarande
plats för affärsverksamhet inte
skulle göra denna stadigvarande
plats för affärsverksamhet till fast
driftställe enligt bestämmelserna i
nämnda punkt.

5. Företag i en avtalsslutande stat
anses inte ha fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten endast
på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan obero-
ende representant, under förut-
sättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverk-
samhet.

6. Den omständigheten att ett bo-
lag med hemvist i en avtalsslutande
stat kontrollerar eller kontrolleras
av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksam-
het i denna andra stat (antingen från
fast driftställe eller på annat sätt),
medför inte i och för sig att något-
dera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri
inbegripen inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket fast egendom har
den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtals-
slutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privat-
rätten om fast egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nytt-
jandet av eller rätten att nyttja
mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp, båtar och luft-
fartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1
tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande,
genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1
och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag
och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig
yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som
företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna
stat, såvida inte företaget bedriver
eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe.
Om företaget bedriver eller har
bedrivit rörelse på nyss angivet sätt,
får företagets inkomst beskattas i
den andra staten, men endast så stor
del därav som är hänförlig till:
a) det fasta driftstället;
b) försäljning i den andra staten
av varor av samma slag som de
varor som säljs genom det fasta
driftstället;
c) annan näringsverksamhet som
bedrivs i den andra staten som är av
samma slag som den verksamhet
som bedrivs av det fasta driftstället.
Bestämmelserna i andra stycket
b) och c) ovan är inte tillämpliga
om företaget kan visa att sådan
försäljning eller verksamhet inte
har bedrivits från det fasta drift-
stället.

2. Om företag i en avtalsslutande
stat bedriver eller har bedrivit
rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast drift-
ställe hänförs, om inte bestäm-
melserna i punkt 3 föranleder annat,
i vardera avtalsslutande staten till
det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället
skulle ha förvärvat om det varit ett
fristående företag som bedrivit
verksamhet av samma eller lik-
nande slag under samma eller lik-
nande villkor och självständigt av-
slutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast
driftställes inkomst medges avdrag
för utgifter som uppkommit för det
fasta driftstället, härunder inbe-
gripna utgifter för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oav-
sett om utgifterna uppkommit i den
stat där det fasta driftstället är be-
läget eller annorstädes.

Inget sådant avdrag medges
emellertid såvitt avser belopp (om
detta inte utgör ersättning för
faktiska kostnader) som kan ha
betalats av det fasta driftstället till
företagets huvudkontor eller något
av dess andra kontor, i form av
royalties, avgifter eller andra lik-
nande ersättningar för användandet
av patent eller andra rättigheter,
eller ersättning för särskilda tjänster
eller för företagsledning, eller i
form av ränta på kapital som ut-
lånats till det fasta driftstället.
4. Inkomst hänförs inte till fast
driftställe endast av den anled-
ningen att varor inköps genom det
fasta driftställets försorg för före-
taget.

5. Ingår i inkomst av rörelse
inkomster som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs
bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

6. Vid tillämpningen av före-
gående punkter bestäms inkomst
som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfa-
rande år från år, såvida inte goda
och tillräckliga skäl föranleder
annat.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett
företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik, be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1
tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel
i konsortiet som innehas av AB
Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1
tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.
Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande
stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller
b) samma personer direkt eller
indirekt deltar i ledningen eller
kontrollen av såväl ett företag i en
avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa företags
kapital, iakttas följande.
Om mellan företagen i fråga om
handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, får all
inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena
företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit
detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat
inräknar i inkomsten för ett företag
i denna stat och i överensstämmelse
därmed beskattar inkomst som ett
företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats för i denna andra
stat samt den sålunda inräknade
inkomsten är sådan som skulle ha
tillkommit företaget i den först-
nämnda staten om de villkor som
avtalats mellan företagen hade varit
sådana som skulle ha avtalats
mellan av varandra oberoende före-
tag, skall denna andra stat
genomföra vederbörlig justering av
det skattebelopp som påförts för
inkomsten i denna stat. Vid sådan
justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal och de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med
varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid
beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lag-
stiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till utdelningen
får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens
bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag), som
direkt innehar minst 10 procent av
det utbetalande bolagets samman-
lagda röstvärde,
b) 15 procent av utdelningens
bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets
beskattning för vinst av vilken
utdelningen betalas.

3. Med uttrycket utdelning
förstås i denna artikel inkomst av
aktier eller andra rättigheter som
inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra
andelar i bolag, som enligt lag-
stiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid
beskattningen behandlas på samma
sätt som inkomst av aktier. Såvitt
avser Kazakstan åsyftar uttrycket
särskilt inkomst som överförs
utomlands till utländsk deltagare i
ett joint venture bildat enligt lag-
stiftningen i Kazakstan.

4. Bestämmelserna i punkterna 1
och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till utdelningen har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver
eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten, där bolaget
som betalar utdelningen har hem-
vist, från där beläget fast driftställe
eller utövar eller har utövat själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den andel
på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadig-
varande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat
inte beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdel-
ningen betalas äger eller har ägt
verkligt samband med fast drift-
ställe eller stadigvarande anordning
i denna andra stat, och inte heller
beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller
den icke utdelade vinsten helt eller
delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

6. Bestämmelserna i detta avtal
hindrar inte en avtalsslutande stat
att påföra skatt på bolagsinkomst
hänförlig till fast driftställe i denna
stat utöver den skatt som skulle
utgå på inkomst som förvärvas av
ett bolag med hemvist i denna stat.
Denna ytterligare skatt får dock inte
överstiga 5 procent av den del av
inkomsten som under föregående
beskattningsår inte underkastats så-
dan ytterligare skatt. Vid tillämp-
ningen av denna punkt åsyftar
uttrycket inkomst sådan inkomst
som är hänförlig till fast driftställe i
staten i fråga (inklusive vinst vid
överlåtelse av egendom som avses i
artikel 13 punkt 3, som utgör del av
rörelsetillgångarna i sådant fast
driftställe) i enlighet med artikel 7,
under ett år och föregående år efter
avdrag för:

a) rörelseförluster som är hän-
förliga till sådana fasta driftställen
(inklusive förluster på grund av
överlåtelse av egendom som utgör
del av rörelsetillgångarna i sådant
fast driftställe) under detta år och
föregående år i den utsträckning
avdrag för förlust hänförlig till
tidigare år medges enligt den av-
talsslutande statens interna rätt där
det fasta driftstället är beläget; och

b) alla andra skatter, än den
ytterligare skatt som avses häri, i
denna stat som utgår på sådana
inkomster.

7. Om Kazakstan i ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning
med en tredje stat som, vid före-
varande avtals undertecknande, är
medlem av Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveck-
ling (OECD), och i sådant avtal
överenskommer att undanta utdel-
ning som anges i punkt 2 a, vilken
härrör från Kazakstan, från kazak-
stansk skatt på utdelning eller att
begränsa skattesatsen som anges i
nämnda punkt, skall denna skatte-
befrielse eller lägre skattesats
tillämpas automatiskt som om detta
hade föreskrivits i punkt 2 a och
punkt 6 i denna artikel.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en
avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas
även i den avtalsslutande stat från
vilken den härrör, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till räntan får
skatten inte överstiga 10 procent av
räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 2 skall ränta be-
skattas endast i den avtalsslutande
stat där mottagaren av räntan har
hemvist om någon av följande
förutsättningar är uppfylld:
a) utbetalaren eller mottagaren av
räntan är en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter eller
centralbanken i en avtalsslutande
stat;
b) räntan betalas på grund av lån
som beviljats eller garanterats av
SWEDECORP (Styrelsen för
internationellt näringslivsbistånd),
Swedfund International AB, Ex-
portkreditnämnden eller annan in-
stitution av offentlig karaktär med
syfte att främja export eller utveck-
ling under förutsättning att krediten
beviljats eller garanterats på särskilt
förmånliga villkor.

4. Med uttrycket ränta förstås i
denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst
eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt
inkomst av värdepapper, som utfär-
dats av staten, och inkomst av obli-
gationer eller debentures, däri in-
begripna agiobelopp och vinster
som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller deben-
tures. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid
tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1,
2 och 3 tillämpas inte, om den som
har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken
räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar eller har
utövat självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en
avtalsslutande stat om utbetalaren
är en person med hemvist i denna
stat. Om emellertid den person som
betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har eller har haft fast driftställe eller
stadigvarande anordning i samband
med vilken den skuld uppkommit
för vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen,
anses räntan härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns
eller tidigare har funnits.

7. Då på grund av särskilda
förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tilläm-
pas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i var-
dera avtalsslutande staten med iakt-
tagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

8. Om Kazakstan i ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning
med en tredje stat som, vid
förevarande avtals undertecknande,
är medlem i Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveck-
ling (OECD), och i sådant avtal
överenskommer att undanta ränta
som anges i punkt 2, vilken härrör
från Kazakstan, från kazakstansk
skatt på ränta eller begränsa
skattesatsen som anges i nämnda
punkt, skall denna skattebefrielse
eller lägre skattesats tillämpas
automatiskt som om detta hade
föreskrivits i punkt 2. Om Kazak-
stan vid ingående av ett sådant avtal
överenskommer om att utvidga
undantagen som anges i punkt 3 i
denna artikel till att omfatta även
ränta som betalas på grund av lån
som beviljats av en bank eller ränta
som betalas av ett företag i en
avtalsslutande stat till ett företag i
den andra avtalsslutande staten med
anledning av kreditförsäljning av
varor eller industriell, kommersiell
eller vetenskaplig utrustning,
tillämpas dessa undantag automa-
tiskt även i förhållande till Sverige.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en
avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be-
skattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till royaltyn, får
skatten inte överstiga 10 procent av
royaltyns bruttobelopp. Mottagare
av sådan royalty som anges i punkt
3 b får, under förutsättning att
mottagaren har rätt till royaltyn,
välja att få skatten på sådan
inkomst beräknad på nettobasis,
som om inkomsten varit hänförlig
till ett fast driftställe eller stadig-
varande anordning i den avtals-
slutande stat från vilken royaltyn
härrör.

3. Med uttrycket royalty förstås
i denna artikel:
a) varje slags betalning som tas
emot såsom ersättning för nytt-
jandet av, eller för rätten att nyttja,
upphovsrätt till litterärt, konstnär-
ligt eller vetenskapligt verk, häri
inbegripet dataprogram, video-
kassetter, biograffilm och band för
radio- eller televisionsutsändning,
patent, varumärke, mönster eller
modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod eller
annan liknande egendom eller
rättighet, eller för upplysning om
erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur;
och
b) betalning för nyttjandet av,
eller för rätten att nyttja, industriell,
kommersiell eller vetenskaplig
utrustning.

4. Bestämmelserna i punkterna 1
och 2 tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver
eller har bedrivit rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar eller har
utövat självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en
avtalsslutande stat om utbetalaren
är en person med hemvist i denna
stat. Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller inte, i en avtalsslutande stat
har eller har haft fast driftställe eller
stadigvarande anordning i samband
varmed skyldigheten att betala
royaltyn uppkommit, och royaltyn
belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen,
anses royaltyn härröra från den stat
där det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen finns
eller tidigare har funnits.

6. Då på grund av särskilda
förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller
mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upp-
lysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tilläm-
pas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i var-
dera avtalsslutande staten med iakt-
tagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

7. Om Kazakstan i ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning
med en tredje stat som, vid före-
varande avtals undertecknande, är
medlem i Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling
(OECD), och i sådant avtal över-
enskommer att undanta royalty som
avses i punkt 2 och, vilken härrör
från Kazakstan, från kazakstansk
skatt på royalty eller att begränsa
den skattesats som anges i nämnda
punkt skall denna skattebefrielse
eller lägre skattesats tillämpas
automatiskt som om detta hade
föreskrivits i denna artikel.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat för-
värvar på grund av överlåtelse av
sådan fast egendom som avses i
artikel 6 och som är belägen i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Vinst som person med hemvist
i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av
a) andelar, annat än andelar som
regelmässigt omsätts på en erkänd
aktiebörs, vilkas värde i sin helhet
eller i huvudsak härrör, direkt eller
indirekt, från fast egendom belägen
i den andra avtalsslutande staten,
eller

b) andel i handelsbolag, vars till-
gångar i huvudsak består av fast
egendom belägen i den andra av-
talsslutande staten, eller av andelar
angivna under a) ovan,

får beskattas i denna andra stat.

3. Vinst på grund av överlåtelse
av lös egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe,
vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har eller har haft i den andra
avtalsslutande staten, eller av lös
egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detsamma gäller
vinst på grund av överlåtelse av
sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anord-
ning.
4. Vinst som person med hemvist
i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av skepp eller
luftfartyg som används i inter-
nationell trafik eller av lös egendom
som är hänförlig till användningen
av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.
Bestämmelserna i denna punkt
tillämpas beträffande vinst som
förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den
del av vinsten som motsvarar den
andel i konsortiet vilken innehas av
AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian
Airlines System (SAS).

5. Vinst på grund av överlåtelse
av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1 4 beskattas
endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

6. Vinst på grund av avyttring av
andelar eller andra rättigheter i ett
bolag med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna som för-
värvas av en fysisk person som har
haft hemvist i denna stat och fått
hemvist i den andra avtalsslutande
staten får utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 5 beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten
om avyttringen av andelarna eller
rättigheterna inträffar vid något
tillfälle under de tio år som följer
närmast efter det att personen
upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person
med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke
eller annan självständig verksam-
het, beskattas endast i denna stat
om han inte i den andra avtals-
slutande staten har eller har haft en
stadigvarande anordning som regel-
mässigt står till hans förfogande för
att utöva verksamheten. Om han
har eller har haft en sådan stadig-
varande anordning, får inkomsten
beskattas i denna andra stat men
endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande
anordning.

2. Uttrycket fritt yrke inbegri-
per särskilt självständig vetenskap-
lig, litterär och konstnärlig verk-
samhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan själv-
ständig verksamhet som läkare,
advokat, ingenjör, arkitekt, tand-
läkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i
artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan
liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning
endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs eller har utförts i den
andra avtalsslutande staten. Om
arbetet utförs eller har utförts i
denna andra stat, får ersättning som
uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmel-
serna i punkt 1 beskattas ersättning,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär för arbete
som utförs i den andra avtals-
slutande staten, endast i den först-
nämnda staten, om
a) mottagaren vistas eller har
vistats i den andra staten under
tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 183
dagar under en sammanhängande
tolvmånadersperiod som börjar
eller slutar under beskattningsåret i
fråga, och
b) ersättningen betalas av arbets-
givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes vägnar,
samt
c) ersättningen inte belastar fast
driftställe eller stadigvarande an-
ordning som arbetsgivaren har eller
har haft i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående
bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg,
som används i internationell trafik
av ett företag i en avtalsslutande
stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i Sverige
uppbär inkomst av arbete, vilket
utförs ombord på ett luftfartyg som
används i internationell trafik av
luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas
inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik-
nande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller liknande organ i bolag
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i
denna andra stat.
Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmel-
serna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat förvärvar
genom sin personliga verksamhet i
den andra avtalsslutande staten i
egenskap av artist, såsom teater-
eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker, eller
av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom
personlig verksamhet, som artist
eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan
person, får denna inkomst, utan
hinder av bestämmelserna i
artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i
den avtalsslutande stat där artisten
eller idrottsmannen utövar verk-
samheten.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande
ersättning

1. Pension och annan liknande
ersättning, utbetalning enligt social-
försäkringslagstiftningen och liv-
ränta, vilka härrör från en avtals-
slutande stat och betalas till person
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.
2. Med uttrycket livränta för-
stås i denna artikel ett fastställt
belopp, som utbetalas periodiskt på
fastställda tider under en persons
livstid eller under angiven eller
fastställbar tidsperiod och som ut-
går på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som
ersättning för däremot fullt sva-
rande vederlag i pengar eller
pengars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag
för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess
politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som
utförs i denna stats, underavdel-
nings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.
b) Sådan ersättning beskattas
emellertid endast i den avtals-
slutande stat i vilken den fysiska
personen har hemvist, om arbetet
utförs i denna stat och personen i
fråga:
1) är medborgare i denna stat,
eller
2) inte fick hemvist i denna
stat uteslutande för att utföra
arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15
och 16 tillämpas på ersättning som
betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat,
en av dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande och affärspraktikanter

Studerande eller affärspraktikant,
som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat
hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för
sin undervisning eller praktik, be-
skattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller praktik,
under förutsättning att beloppen
härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med
hemvist i en avtalsslutande stat för-
värvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal,
beskattas endast i denna stat oavsett
varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1
tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av in-
komsten har hemvist i en avtals-
slutande stat och bedriver eller har
bedrivit rörelse i den andra avtals-
slutande staten från där beläget fast
driftställe eller utövar eller har
utövat självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning,
samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas
äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respekti-
ve artikel 14.

Artikel 22

Undanröjande av
dubbelbeskattning

1. Beträffande Kazakstan skall
dubbelbeskattning undvikas på föl-
jande sätt:
a) Om person med hemvist i
Kazakstan förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Sverige, skall Kazak-
stan från kazakstansk skatt på
inkomsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som
erlagts i Sverige på inkomsten.

Sådan avräkning skall emellertid
inte överstiga den del av skatten,
beräknad före avräkning som, allt-
efter omständigheterna, är hänförlig
till den inkomst som får beskattas i
Sverige.

b) Om en person med hemvist i
Kazakstan förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
beskattas endast i Sverige, får
Kazakstan men endast för be-
stämmandet av skattesatsen på
annan inkomst medräkna sådan
inkomst i skattebasen.

2. Beträffande Sverige skall
dubbelbeskattning undvikas på föl-
jande sätt:
a) Om person med hemvist i
Sverige förvärvar inkomst som en-
ligt kazakstansk lagstiftning och i
enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Kazak-
stan, skall Sverige med beaktande
av bestämmelserna i svensk lag-
stiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse
de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras)
från den svenska skatten på in-
komsten avräkna ett belopp mot-
svarande den kazakstanska skatt
som erlagts på inkomsten.
b) Om en person med hemvist i
Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
beskattas endast i Kazakstan, får
Sverige vid bestämmandet av
svensk progressiv skatt beakta
sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmel-
serna i a) i denna punkt är utdelning
från bolag med hemvist i Kazakstan
till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt
bestämmelserna i svensk lag om
skattebefrielse för utdelning som
erhålls av svenska bolag från
dotterbolag utomlands.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande
stat skall inte i den andra avtals-
slutande staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den
beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli under-
kastad. Denna bestämmelse tilläm-
pas även på person som inte har
hemvist i en avtalsslutande stat
eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast drift-
ställe, som företag i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, skall i denna andra
stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna
andra stat, som bedriver verksam-
het av samma slag.

3. Utom i de fall då bestäm-
melserna i artikel 9 punkt 1, artikel
11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6
tillämpas, är ränta, royalty och
annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgilla vid bestäm-
mandet av den beskattningsbara
inkomsten för sådant företag på
samma villkor som betalning till
person med hemvist i den först-
nämnda staten. På samma sätt är
skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten avdragsgill vid bestämman-
det av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor
som skuld till person med hemvist i
den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande
stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtals-
slutande staten, skall inte i den
förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskatt-
ning och därmed sammanhängande
krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan
bli underkastat.

5. Ingenting i denna artikel anses
medföra skyldighet för någondera
avtalsslutande staten att medge
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten sådant person-
ligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsätt-
ning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj, som
medges person med hemvist i den
egna staten.

6. Utan hinder av bestämmel-
serna i artikel 2 tillämpas bestäm-
melserna i denna artikel på skatter
av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig
överenskommelse

1. Om en person anser att en
avtalsslutande stat eller båda avtals-
slutande staterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i
detta avtal kan han, utan att detta
påverkar hans rätt att använda sig
av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, fram-
lägga saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om
fråga är om tillämpning av artikel
23 punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han är medborgare. Saken skall
framläggas inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten
finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en
tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan
genom ömsesidig överenskom-
melse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande
staten i syfte att undvika beskatt-
ning som strider mot avtalet.
Överenskommelse som träffats
skall genomföras utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande sta-
ternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskom-
melse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga
om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga i
syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av
avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna kan träda
i direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i
de fall som angivits i föregående
punkter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är
nödvändiga för att tillämpa bestäm-
melserna i detta avtal eller i de
avtalsslutande staternas interna lag-
stiftning beträffande skatter som
omfattas av avtalet, i den mån be-
skattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utby-
tet av upplysningar begränsas inte
av artikel 1. Upplysningar som en
avtalsslutande stat mottagit skall
behandlas såsom hemliga på sam-
ma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripet domstolar och
administrativa myndigheter) som
fastställer, uppbär eller indriver de
skatter som omfattas av avtalet eller
handlägger åtal eller besvär i fråga
om dessa skatter. Dessa personer
eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana
ändamål. De får yppa upplysning-
arna vid offentliga rättegångar eller
i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1
anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att;

a) vidta förvaltningsåtgärder som
avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtals-
slutande staten,
b) lämna upplysningar som inte
är tillgängliga enligt lagstiftning
eller sedvanlig administrativ praxis
i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,
c) lämna upplysningar som skulle
röja affärshemlighet, industri-, han-
dels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfa-
ringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska beskickningar och
konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal
berör inte de privilegier vid be-
skattningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser
i särskilda överenskommelser till-
kommer diplomatiska beskickning-
ar och konsulära tjänstemän samt
anställda vid konsulär inrättning.

Artikel 27

Begränsning av förmåner

1. Utan hinder av övriga bestäm-
melser i detta avtal, om

a) bolag med hemvist i en avtals-
slutande stat huvudsakligen för-
värvar sina inkomster från andra
stater
1) från aktiviteter sådana som
bank-, sjöfarts-, finans- eller
försäkringsverksamhet, eller
2) genom att vara huvud-
kontor, coordination centre
eller liknande enhet som
tillhandahåller administrati-
va eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver
rörelse huvudsakligen i and-
ra stater, och
b) sådan inkomst, i andra fall än
då tillämpning sker av den metod
för undvikande av dubbelbeskatt-
ning som normalt tillämpas av
denna stat, beskattas påtagligt lägre
enligt den statens lagstiftning än
inkomst av liknande verksamhet
som bedrivs inom denna stat eller
inkomst från verksamhet som
huvudkontor, coordination centre
eller liknande enhet som till-
handahåller administrativa eller
andra tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse i denna stat,
skall de bestämmelser i detta avtal
som medger undantag från
beskattning eller reduktion av skatt
inte tillämpas på inkomst som
sådant bolag förvärvar och inte
heller på utdelning som betalas av
sådant bolag.

2. Bestämmelserna i artikel 11
skall inte tillämpas om det
huvudsakliga syftet eller ett av de
huvudsakliga syftena med till-
komsten av det fordringsförhål-
lande på vilket ränta utgår varit att
uppnå fördelarna i artikel 11.

3. Bestämmelserna i artikel 12
skall inte tillämpas om det huvud-
sakliga syftet eller ett av de huvud-
sakliga syftena med tillkomsten av
det rättighetsförhållande för vilket
royalty utgår varit att uppnå
fördelarna i artikel 12.

4. De avtalsslutande staterna är
överens om att när en avtals-
slutande stat överväger att, med
åberopande av punkterna 1 3 i
denna artikel, neka en person med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten förmåner som följer av detta
avtal, skall den behöriga myndig-
heten i den förstnämnda avtals-
slutande staten överlägga med den
behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten.

Artikel 28

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna
skall underrätta varandra när de
konstitutionella åtgärder vidtagits
som enligt respektive stats lag-
stiftning krävs för att detta avtal
skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den
trettionde dagen efter den dag då
den sista av dessa underrättelser tas
emot och dess bestämmelser tilläm-
pas:
a) beträffande källskatter, på
belopp som betalas eller krediteras
den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då avtalet träder
i kraft eller senare; och

b) beträffande andra skatter, på
beskattningsår som börjar den 1
januari det år som följer närmast
efter det år då avtalet träder i kraft
eller senare.

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess
att det sägs upp av en avtals-
slutande stat. Vardera avtalsslu-
tande staten kan på diplomatisk
väg, skriftligen säga upp avtalet
genom underrättelse härom minst
sex månader före utgången av något
kalenderår som följer efter en
tidrymd av fem år från den dag då
avtalet trätt i kraft. I händelse av
sådan uppsägning upphör avtalet att
gälla:
a) beträffande källskatter, på
belopp som betalas eller krediteras
den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då under-
rättelsen om uppsägning lämnas
eller senare; och
b) beträffande andra skatter, på
beskattningsår som börjar den 1
januari det år som följer närmast
efter det år då underrättelsen om
uppsägning lämnas eller senare.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV
har undertecknade, därtill veder-
börligen bemyndigade av sina
respektive regeringar, undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Moskva den 19
mars 1997, på kazakiska, ryska,
svenska och engelska språken, var-
vid samtliga texter äger lika vitsord.
För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall den
engelska texten äga företräde.

För Konungariket
Sveriges regering

Sven Hirdman

För Republiken
Kazakstans regering

Tair A. Mansurov
CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom
of Sweden and the Government of
the Republic of Kazakhstan, de-
siring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income,

have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to
persons who are residents of one or
both of the Contracting States and
to other persons as specifically pro-
vided in the Convention.

Article 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the
Convention shall apply are:

a) in the Republic of Kazakhstan:
(i) the tax on profit and
incomes of enterprises;
(ii) the tax on incomes of
physical persons;
(hereinafter referred to as Ka-
zakhstan tax );
b) in Sweden:
(i) the national income tax (den
statliga inkomstskatten), in-
cluding the tax on em-
ployees at sea (sjömans-
skatten) and the withholding
tax on dividends (kupong-
skatten);
(ii) the income tax on non-
residents (den särskilda in-
komstskatten för utomlands
bosatta);
(iii) the income tax on non-
resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskat-
ten för utomlands bosatta
artister m.fl.); and
(iv) the municipal income tax
(den kommunala inkomst-
skatten);
(hereinafter referred to as Swe-
dish tax ).

2. The Convention shall apply
also to any identical or substantially
similar taxes which are imposed
after the date of signature of the
Convention in addition to, or in
place of, the taxes referred to in
paragraph 1.
The competent authorities of the
Contracting States shall notify each
other of any significant changes
which have been made in their
respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this
Convention, unless the context
otherwise requires:

a) the terms:
(i) Kazakhstan means the Re-
public of Kazakhstan. When
used in a geographical
sense, the term Kazakh-
stan includes the territorial
waters, and also the
exclusive economic zone
and continental shelf in
which Kazakhstan, for
certain purposes, may exer-
cise sovereign rights and
jurisdiction in accordance
with international law and in
which the law relating to
Kazakhstan tax are appli-
cable;
(ii) Sweden means the King-
dom of Sweden and, when
used in a geographical
sense, includes the national
territory, the territorial sea
of Sweden as well as other
maritime areas over which
Sweden in accordance with
international law exercises
sovereign rights or juris-
diction;

b) the term person includes an
individual, a company and any
other body of persons;
c) the term company means
any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate
for tax purposes, and in the case of
Kazakhstan includes a joint stock
company, a limited liability com-
pany or any other legal entity or
other organization which is liable to
a tax on profits;

d) the terms a Contracting
State and the other Contracting
State mean Kazakhstan or
Sweden, as the context requires;
e) the terms enterprise of a
Contracting State and enterprise
of the other Contracting State
mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a
Contracting State and an enterprise
carried on by a resident of the other
Contracting State;
f) the term international traffic
means any transport by a ship or
aircraft operated by an enterprise of
a Contracting State, except when
the ship or aircraft is operated
solely between places in the other
Contracting State;
g) the term competent authority
means:
(i) in Kazakhstan, the Ministry
of Finance or its authorized
representative;
(ii) in Sweden, the Minister of
Finance, his authorized
representative or the autho-
rity which is designated as a
competent authority for the
purposes of this Conven-
tion;
h) the term national means:
(i) any individual possessing
the nationality of a Con-
tracting State;
(ii) any legal person, partner-
ship or any other association
deriving its status as such
from the laws in force in a
Contracting State.

2. As regards the application of
the Convention by a Contracting
State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which it
has under the law of that State
concerning the taxes to which the
Convention applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this
Convention, the term resident of a
Contracting State means any
person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,
place of management, place of
incorporation, or any other criterion
of a similar nature.
a) However, this term does not
include any person who is liable to
tax in that State in respect only of
income from sources in that State
or capital situated therein.
b) In the case of income derived
by a partnership, or estate this term
applies only to the extent that the
income is subject to tax in that State
as the income of a resident, either
in its hands or in the hands of its
partners or beneficiaries.

c) The term shall also include a
Contracting State itself or a
political subdivision thereof, a local
authority therein, the Central Bank
of Sweden and the National Bank
of Kazakhstan.
d) The term shall also include
any company or organization
established under the law of a
Contracting State, which operates
exclusively for the purpose of
furnishing pension or employee
benefits, even if such a company or
organization is exempt from tax in
the State in which it has been
organized.

2. Where by reason of the
provisions of paragraph 1 an indi-
vidual is a resident of both Con-
tracting States, then his status shall
be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a
resident of the State in which he has
a permanent home available to him;
if he has a permanent home
available to him in both States, he
shall be deemed to be a resident of
the State with which his personal
and economic relations are closer
(centre of vital interests);
b) if the State in which he has his
centre of vital interests cannot be
determined, or if he has not a per-
manent home available to him in
either State, he shall be deemed to
be a resident of the State in which
he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in
both States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident of
the State of which he is a national;

d) if he is a national of both
States or of neither of them, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the
question by mutual agreement.

3. Where by reason of the
provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a
resident of both Contracting States,
the competent authorities of the
Contracting States shall endeavour
to settle the question by mutual
agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this
Convention, the term permanent
establishment means a fixed place
of business through which the
business of an enterprise is wholly
or partly carried on.

2. The term permanent
establishment includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop;
f) a mine, an oil or gas well, a
quarry or any other place of
extraction of natural resources;
g) a building site or construction
or installation or assembly project,
or supervisory services connected
therewith, but only if such site or
project lasts for more than 12
months, or such services continue
for a period of more than 12
months;
h) an installation or structure
used for the exploration of natural
resources, or supervisory services
connected therewith, or a drilling
rig or ship used for the exploration
of natural resources, but only if
such use last for more than 12
months, or such services continue
for more than 12 months; and

i) the furnishing of services,
including consultancy services, by a
resident through employees or other
personnel engaged by the resident
for such purpose, but only where
the activities of that nature continue
(for the same or connected project)
within the country for more than 12
months.

3. Notwithstanding the preceding
provisions of this Article, the term
permanent establishment shall be
deemed not to include:
a) the use of facilities solely for
the purpose of storage, display or
delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of
goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of
goods or merchandise belonging to
the enterprise solely for the purpose
of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed
place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise or of collecting in-
formation, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed
place of business solely for the
purpose of carrying on, for the
enterprise, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed
place of business solely for any
combination of activities mentioned
in sub-paragraphs a) to e), provided
that the overall activity of the fixed
place of business resulting from
this combination is of a preparatory
or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provi-
sions of paragraphs 1 and 2, where
a person other than an agent of an
independent status to whom para-
graph 5 applies is acting in a
Contracting State on behalf of an
enterprise of the other Contracting
State, that enterprise shall be
deemed to have a permanent
establishment in the first-mentioned
Contracting State in respect of any
activities which that person under-
takes for the enterprise, if such a
person has and habitually exercises
in that State an authority to
conclude contracts in the name of
the enterprise, unless the activities
of such person are limited to those
mentioned in paragraph 3 which, if
exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed
place of business a permanent
establishment under the provisions
of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting
State shall not be deemed to have a
permanent establishment in the
other Contracting State merely
because it carries on business in
that other State through a broker,
general commission agent or any
other agent of an independent
status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of
their business.

6. The fact that a company which
is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a
company which is a resident of the
other Contracting State, or which
carries on business in that other
State (whether through a permanent
establishment or otherwise) shall
not of itself constitute either com-
pany a permanent establishment of
the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident
of a Contracting State from im-
movable property (including in-
come from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting
State may be taxed in that other
State.

2. The term immovable pro-
perty shall have the meaning
which it has under the law of the
Contracting State in which the
property in question is situated. The
term shall in any case include
property accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct
of immovable property and rights
to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits,
sources and other natural resources;
ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1
shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any
other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1
and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an
enterprise and to income from
immovable property used for the
performance of independent per-
sonal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of
a Contracting State shall be taxable
only in that State unless the
enterprise carries on or has carried
on business in the other Contracting
State through a permanent estab-
lishment situated therein.
If the enterprise carries on or has
carried on business as aforesaid, the
profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so
much of them as is attributable to:
a) that permanent establishment;
b) sales in that other State of
goods or merchandise of the same
kind as those sold through that
permanent establishment; or
c) other business activities
carried on in that other State of the
same kind as those effected through
that permanent establishment.
However, if the enterprise can
show that such sales or activities as
mentioned in sub-paragraphs b) and
c) above have not been undertaken
by the permanent establishment
those sub-paragraphs shall not
apply.

2. Subject to the provisions of
paragraph 3, where an enterprise of
a Contracting State carries on or
has carried on business in the other
Contracting State through a
permanent establishment situated
therein, there shall in each
Contracting State be attributed to
that permanent establishment the
profits which it might be expected
to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the
same or similar activities under the
same or similar conditions and
dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a
permanent establishment.

3. In determining the profits of a
permanent establishment, there
shall be allowed as deductions
expenses which are incurred for the
purposes of the permanent estab-
lishment, including executive and
general administrative expenses so
incurred, whether in the State in
which the permanent establishment
is situated or elsewhere.
The permanent establishment
shall not (otherwise than towards
reimbursement of actual expenses)
be allowed a deduction for amounts
paid to its head office or any of the
other offices of the resident by way
of royalties, fees or other similar
payment in return for the use of
patents or other rights, or by way of
commission, for specific services
performed or for management, or
by way of interest on moneys lent
to the permanent establishment.

4. No profits shall be attributed to
a permanent establishment by rea-
son of the mere purchase by that
permanent establishment of goods
or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of
income which are dealt with
separately in other Articles of this
Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

6. For the purposes of the pre-
ceding paragraphs, the profits to be
attributed to the permanent estab-
lishment shall be determined by the
same method year by year unless
there is good and sufficient reason
to the contrary.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits derived by an enter-
prise of a Contracting State from
the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable
only in that State.

2. With respect to profits derived
by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System
(SAS) the provisions of paragraph
1 shall apply only to such part of
the profits as corresponds to the
participation held in that con-
sortium by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of
Scandinavian Airlines System
(SAS).

3. The provisions of paragraph 1
shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint busi-
ness or an international operating
agency.
Article 9

Associated enterprises

1. Where:
a) an enterprise of a Contracting
State participates directly or in-
directly in the management, control
or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

b) the same persons participate
directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an
enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other
Contracting State,

and in either case conditions are
made or imposed between the two
enterprises in their commercial or
financial relations which differ
from those which would be made
between independent enterprises,
then any profits which would, but
for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the
profits of that enterprise and taxed
accordingly.

2. Where a Contracting State
includes in the profits of an
enterprise of that State and taxes
accordingly profits on which an
enterprise of the other Contracting
State has been charged to tax in that
other State and the profits so
included are profits which would
have accrued to the enterprise of
the first-mentioned State if the
conditions made between the two
enterprises had been those which
would have been made between
independent enterprises, then that
other State shall make an appro-
priate adjustment to the amount of
the tax charged therein on those
profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the
other provisions of this Convention
and the competent authorities of the
Contracting States shall if necess-
ary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company
which is a resident of a Contracting
State to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may
also be taxed in the Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident and
according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial
owner of the dividends the tax so
charged shall not exceed
a) 5 per cent of the gross amount
of the dividends if the beneficial
owner is a company (other than a
partnership) which holds directly at
least 10 per cent of the voting
power of the company paying the
dividends;
b) 15 per cent of the gross
amount of the dividends in all other
cases.
This paragraph shall not affect
the taxation of the company in
respect of the profits out of which
the dividends are paid.

3. The term dividends as used
in this Article means income from
shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits,
as well as income from other
corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a
resident. In case of Kazakhstan, this
term includes, in particular, income
transmitted abroad to the foreign
participants of a joint venture cre-
ated under the law of Kazakhstan.

4. The provisions of paragraphs 1
and 2 shall not apply if the bene-
ficial owner of the dividends, being
a resident of a Contracting State,
carries on or has carried on
business in the other Contracting
State of which the company paying
the dividends is a resident, through
a permanent establishment situated
therein, or performs or has per-
formed in that other State inde-
pendent personal services from a
fixed base situated therein, and the
holding in respect of which the
dividends are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

5. Where a company which is a
resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on
the dividends paid by the company,
except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State
or insofar as the holding in respect
of which the dividends are paid is
or was effectively connected with a
permanent establishment or a fixed
base situated in that other State, nor
subject the company''''s undistributed
profits to a tax on the company''''s
undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of
profits or income arising in such
other State.
6. Nothing in this Convention
shall be construed as preventing a
Contracting State from imposing on
the earnings of a company
attributable to permanent establish-
ments in that State, a tax in addition
to the tax which would be charge-
able on the earnings of a company
which is a resident of that State,
provided that the rate of such
additional tax so imposed shall not
exceed 5 per cent of the amount of
such earnings which have not been
subjected to such additional tax in
previous taxation years. For the
purpose of this paragraph, the term
earnings means the profits
attributable to such permanent
establishments in that State (in-
cluding gains from the alienation of
property forming part of the busi-
ness property, referred to in para-
graph 3 of Article 13, of such per-
manent establishments) in accord-
ance with Article 7 in a year and
previous years after deducting
therefrom:
a) business losses attributable to
such permanent establishments
(including losses from the
alienation of property forming part
of the business property of such
permanent establishments) in such
year and in previous years to the
extent a loss carryforward is
permitted under internal law of the
Contracting State in which the
permanent establishment is situat-
ed; and
b) all taxes on profits charged in
that State on such profits, other
than the additional tax referred to
herein.

7. If in any convention for the
avoidance of double taxation
concluded by Kazakhstan with a
third State, being on the date hereof
a member of the Organisation for
Economic Co-operation and De-
velopment (OECD), Kazakhstan
would agree to exempt dividends
referred to in sub-paragraph a) of
paragraph 2 arising in Kazakhstan
from Kazakhstan tax or to limit the
rate of tax provided in that sub-
paragraph, such exemption or lower
rate shall automatically apply in
relation to Sweden as if it had been
specified in sub-paragraph a) of
paragraph 2 and in paragraph 6 of
this Article.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Con-
tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

2. However, such interest may
also be taxed in the Contracting
State in which it arises and
according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial
owner of the interest the tax so
charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the
interest.

3. Notwithstanding the provi-
sions of paragraph 2 interest shall
be taxable only in the Contracting
State where the recipient of the
interest is a resident if one of the
following requirements is fulfilled:
a) the payer or the recipient of
the interest is a Contracting State
itself, a political subdivision or a
local authority thereof or the
Central Bank of a Contracting
State;
b) the interest is paid in respect
of a loan granted or guaranteed by
SWEDECORP (Styrelsen för
internationellt näringslivsbistånd),
Swedfund International AB or the
Swedish Export Credits Guarantee
Board (Exportkreditnämnden) or
any other institution of a public
character with the objective to
promote exports or development, if
the credit is granted or guaranteed
on preferential conditions.

4. The term interest as used in
this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor''''s profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, in-
cluding premiums and prizes
attaching to such securities, bonds
or debentures. Penalty charges for
late payment shall not be regarded
as interest for the purpose of this
Article.

5. The provisions of paragraphs
1, 2 and 3 shall not apply if the
beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting
State, carries on or has carried on
business in the other Contracting
State in which the interest arises,
through a permanent establishment
situated therein, or performs or has
performed in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and
the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

6. Interest shall be deemed to
arise in a Contracting State when
the payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has or
had in a Contracting State a per-
manent establishment or a fixed
base in connection with which the
indebtedness on which the interest
is paid was incurred, and such
interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then
such interest shall be deemed to
arise in the State in which the
permanent establishment or fixed
base is or was situated.

7. Where, by reason of a special
relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other
person, the amount of the interest,
having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the
payments shall remain taxable
according to the laws of each
Contracting State, due regard being
had to the other provisions of this
Convention.

8. If in any convention for the
avoidance of double taxation
concluded by Kazakhstan with a
third State, being on the date hereof
a member of the Organisation for
Economic Co-operation and
Development (OECD), Kazakhstan
would agree to exempt interest
mentioned in paragraph 2 arising in
Kazakhstan from Kazakhstan tax
on interest or to limit the rate of tax
provided in that paragraph, such
exemption or lower rate shall
automatically apply as if it had
been specified in paragraph 2 of
this Article. If in any such conven-
tion Kazakhstan were to agree to
extend the exemptions referred to in
paragraph 3 of this Article to
interest paid in respect of loans
granted by a bank or in respect of
indebtedness arising on the sale on
credit, by an enterprise of a
Contracting State, of any
merchandise or industrial, com-
mercial or scientific equipment to
an enterprise of the other Con-
tracting State, such exemptions
shall automatically apply in relation
to Sweden.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Con-
tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

2. However, such royalties may
also be taxed in the Contracting
State in which they arise and
according to the laws of that State,
but if the recipient is the beneficial
owner of the royalties, the tax so
charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the
royalties. In the case of royalties
described in sub-paragraph b) of
paragraph 3, the beneficial owner
may elect to compute the tax on
such income on a net basis as if
such income were attributable to a
permanent establishment or fixed
base in the Contracting State in
which the royalties arise.

3. The term royalties as used in
this Article means:
a) payments of any kind received
as a consideration for the use of, or
the right to use, any copyright of
literary, artistic, or scientific work,
including computer programs,
video cassettes, and cinematograph
films and tapes for radio and
television broadcasting, any patent,
trademark, design or model, plan,
secret formula or process, or other
like right or property, or for
information concerning industrial,
commercial, or scientific experi-
ence; and

b) payments for the use of, or the
right to use, industrial, commercial,
or scientific equipment.

4. The provisions of paragraphs 1
and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting
State, carries on or has carried on
business in the other Contracting
State in which the royalties arise,
through a permanent establishment
situated therein, or performs or has
performed in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and
the right or property in respect of
which the royalties are paid is
effectively connected with such
permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to
arise in a Contracting State when
the payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying
the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or
not, has or had in a Contracting
State a permanent establishment or
a fixed base in connection with
which the liability to pay the
royalties was incurred, and such
royalties are borne by such
permanent establishment or fixed
base, then such royalties shall be
deemed to arise in the State in
which the permanent establishment
or fixed base is or was situated.

6. Where, by reason of a special
relationship between the payer and
the beneficial owner or between
both of them and some other
person, the amount of the royalties,
having regard to the use, right or
information for which they are
paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by
the payer and the beneficial owner
in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain
taxable according to the laws of
each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of
this Convention.

7. If in any convention for the
avoidance of double taxation
concluded by Kazakhstan with a
third State, being on the date hereof
a member of the Organisation for
Economic Co-operation and
Development (OECD), Kazakhstan
would agree to exempt any
royalties mentioned in paragraph 2
arising in Kazakhstan from
Kazakhstan tax on royalties or to
limit the rate of tax provided in that
paragraph, such exemption or lower
rate shall automatically apply in
relation to any such royalties as if it
had been specified in this Article.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of
a Contracting State from the
alienation of immovable property
referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State may
be taxed in that other State.

2. Gains derived by a resident of
a Contracting State from the
alienation of:
a) shares, other than shares in
which there is substantial and
regular trading on an approved
Stock Exchange, deriving their
value or the greater part of their
value directly or indirectly from
immovable property situated in the
other Contracting State, or
b) an interest in a partnership the
assets of which consist principally
of immovable property situated in
the other Contracting State, or of
shares referred to in sub-paragraph
a) above,
may be taxed in that other State.

3. Gains from alienation of
movable property forming part of
the business property of a
permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State
has or had in the other Contracting
State or of movable property
pertaining to a fixed base available
to a resident of a Contracting State
in the other Contracting State for
the purpose of performing in-
dependent personal services, in-
cluding such gains from the
alienation of such a permanent
establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed
base, may be taxed in that other
State.
4. Gains derived by a resident of
a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft
operated in international traffic, or
movable property pertaining to the
operation of such ships or aircraft,
shall be taxable only in that
Contracting State.
With respect to gains derived by
the air transport consortium Scandi-
navian Airlines System (SAS), the
provisions of this paragraph shall
apply only to such portion of the
gains as corresponds to the partici-
pation held in that consortium by
AB Aerotransport (ABA), the Swe-
dish partner of Scandinavian Air-
lines System (SAS).

5. Gains from the alienation of
any property other than that
referred to in paragraphs 1, 2, 3 and
4, shall be taxable only in the
Contracting State of which the
alienator is a resident.

6. Notwithstanding the provi-
sions of paragraph 5, gains from the
alienation of shares or other cor-
porate rights of a company which is
a resident of one of the Contracting
States derived by an individual who
has been a resident of that State and
who has become a resident of the
other Contracting State, may be
taxed in the first-mentioned State if
the alienation of the shares or other
corporate rights occur at any time
during the ten years next following
the date on which the individual has
ceased to be a resident of the first-
mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an indi-
vidual who is a resident of a
Contracting State in respect of
professional services or other
activities of an independent
character shall be taxable only in
that State unless he has or had a
fixed base regularly available to
him in the other Contracting State
for the purpose of performing his
activities. If he has or had such a
fixed base, the income may be
taxed in the other State but only so
much thereof as is or was
attributable to that fixed base.

2. The term professional ser-
vices includes especially in-
dependent scientific, literary,
artistic, educational or teaching
activities as well as the independent
activities of physicians, lawyers,
engineers, architects, dentists and
accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of
Articles 16, 18, and 19, salaries,
wages and other similar remu-
neration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only
in that State unless the employment
is or was exercised in the other
Contracting State. If the employ-
ment is or was so exercised, such
remuneration as is derived there-
from may be taxed in that other
State.

2. Notwithstanding the provi-
sions of paragraph 1, remuneration
derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an
employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is or was present
in the other State for a period or
periods not exceeding in the
aggregate 183 days in any con-
secutive twelve month period
commencing or ending in the fiscal
year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or
on behalf of, an employer who is
not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne
by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has
or had in the other State.

3. Notwithstanding the preceding
provisions of this Article, remu-
neration derived in respect of an
employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in inter-
national traffic by an enterprise of a
Contracting State may be taxed in
that State. Where a resident of
Sweden derives remuneration in
respect of an employment exercised
aboard an aircraft operated in
international traffic by the air
transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), such
remuneration shall be taxable only
in Sweden.

Article 16

Directors fees

Directors fees and other similar
payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as
a member of the board of directors
or similar organ of a company
which is a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.
Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provi-
sions of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Con-
tracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio
or television artiste, or a musician,
or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised
in the other Contracting State, may
be taxed in that other State.

2. Where income in respect of
personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself
but to another person, that income
may, notwithstanding the pro-
visions of Articles 7, 14 and 15, be
taxed in the Contracting State in
which the activities of the enter-
tainer or sportsman are exercised.

Article 18

Pensions, annuities and similar
payments

1. Pensions and other similar
remuneration, disbursements under
the social security legislation and
annuities arising in a Contracting
State and paid to a resident of the
other Contracting State may be
taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.
2. The term annuity means a
stated sum payable periodically at
stated times during life or during a
specified or ascertainable period of
time under an obligation to make
the payments in return for adequate
and full consideration in money or
money s worth.

Article 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a
pension, paid by a Contracting
State or a political subdivision or a
local authority thereof to an indi-
vidual in respect of services render-
ed to that State or subdivision or
authority shall be taxable only in
that State.

b) However, such remuneration
shall be taxable only in the other
Contracting State if the services are
rendered in that other State and the
individual is a resident of that State
who:
(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of
that State solely for the
purpose of rendering the
services.

2. The provisions of Articles 15
and 16 shall apply to remuneration
in respect of services rendered in
connection with a business carried
on by a Contracting State or a
political subdivision or a local
authority thereof.

Article 20

Students and trainees

Payments which a student or
trainee who is or was immediately
before visiting a Contracting State a
resident of the other Contracting
State and who is present in the first-
mentioned State solely for the
purpose of his education or training
receives for the purpose of his
maintenance, education or training
shall not be taxed in that State,
provided that such payments arise
from sources outside that State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident
of a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the
foregoing Articles of this Con-
vention shall be taxable only in that
State.

2. The provisions of paragraph 1
shall not apply to income, other
than income from immovable
property as defined in paragraph 2
of Article 6, if the recipient of such
income, being a resident of a
Contracting State, carries on or has
carried on business in the other
Contracting State through a
permanent establishment situated
therein, or performs or has
performed in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and
the right or property in respect of
which the income is paid is
effectively connected with such
permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Kazakhstan,
double taxation shall be avoided as
follows:
a) Where a resident of Kazakh-
stan derives income which, in
accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in
Sweden, Kazakhstan shall allow as
a deduction from the tax on the
income of that resident, an amount
equal to the income tax paid in
Sweden.
Such deduction shall not, how-
ever, exceed that part of the income
tax, as computed before the de-
duction is given, which is attribut-
able, as the case may be, to the
income which may be taxed in
Sweden.
b) Where a resident of Kazakh-
stan derives income, which in
accordance with the provisions of
this Convention, shall be taxable
only in Sweden, Kazakhstan may
include this income in the tax base
but only for purposes of deter-
mining the rate of tax on such other
income as is taxable in Kazakhstan.

2. In the case of Sweden, double
taxation shall be avoided as
follows:
a) Where a resident of Sweden
derives income which under the
laws of Kazakhstan and in accord-
ance with the provisions of this
Convention may be taxed in
Kazakhstan, Sweden shall allow
subject to the provisions of the laws
of Sweden concerning credit for
foreign tax (as it may be amended
from time to time without changing
the general principle hereof) as a
deduction from the tax on such
income, an amount equal to the
Kazakhstan tax paid in respect of
such income.

b) Where a resident of Sweden
derives income which, in
accordance with the provisions of
this Convention, shall be taxable
only in Kazakhstan, Sweden may,
when determining the graduated
rate of Swedish tax, take into
account the income which shall be
taxable only in Kazakhstan.
c) Notwithstanding the provi-
sions of sub-paragraph a) of this
paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of
Kazakhstan to a company which is
a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according
to the provisions of Swedish law
governing the exemption of tax on
dividends paid to Swedish com-
panies by subsidiaries abroad.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting
State shall not be subjected in the
other Contracting State to any
taxation or any requirement con-
nected therewith, which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to
which nationals of that other State
in the same circumstances are or
may be subjected. This provision
shall, notwithstanding the provi-
sions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of
one or both of the Contracting
States.

2. The taxation on a permanent
establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be
less favourably levied in that other
State than the taxation levied on
enterprises of that other State
carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of
paragraph 1 of Article 9, paragraph
7 of Article 11, or paragraph 6 of
Article 12, apply, interest, royalties
and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to
a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of
determining the taxable profits of
such enterprise, be deductible under
the same conditions as if they had
been paid to a resident of the first-
mentioned State. Similarly, any
debts of an enterprise of a Con-
tracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for
the purpose of determining the
taxable capital of such enterprise,
be deductible under the same con-
ditions as if they had been con-
tracted to a resident of the first-
mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting
State, the capital of which is wholly
or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or
more residents of the other Con-
tracting State, shall not be subjected
in the first-mentioned State to any
taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or
more burdensome than the taxation
and connected requirements to
which other similar enterprises of
the first-mentioned State are or may
be subjected.

5. Nothing contained in this
Article shall be construed as
obliging either Contracting State to
grant to residents of the other
Contracting State any personal
allowances, reliefs and reductions
for tax purposes on account of civil
status or family responsibilities
which are granted to its residents.

6. The provisions of this Article
shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 2, apply to taxes
of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that
the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irre-
spective of the remedies provided
by the domestic law of those States,
present his case to the competent
authority of the Contracting State of
which he is a resident or, if his case
comes under paragraph 1 of Article
23, to that of the Contracting State
of which he is a national. The case
must be presented within three
years from the first notification of
the action resulting in taxation not
in accordance with the provisions
of the Convention.

2. The competent authority shall
endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the com-
petent authority of the other
Contracting State, with a view to
the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Con-
vention. Any agreement reached
shall be implemented notwith-
standing any time limits in the
domestic law of the Contracting
States.

3. The competent authorities of
the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual
agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or
application of the Convention. They
may also consult together for the
elimination of double taxation in
cases not provided for in the
Convention.

4. The competent authorities of
the Contracting States may commu-
nicate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of
the Contracting States shall ex-
change such information as is
necessary for carrying out the
provisions of this Convention or of
the domestic laws of the Con-
tracting States concerning taxes
covered by the Convention, insofar
as the taxation thereunder is not
contrary to the Convention. The
exchange of information is not
restricted by Article 1. Any in-
formation received by a Con-
tracting State shall be treated as
secret in the same manner as
information obtained under the
domestic laws of that State and
shall be disclosed only to persons
or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in
the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of
appeals in relation to, the taxes
covered by the Convention. Such
persons or authorities shall use the
information only for such purposes.
They may disclose the information
in public court proceedings or in
judicial decisions.

2. In no case shall the provisions
of paragraph 1 be construed so as to
impose on a Contracting State the
obligation:
a) to carry out administrative
measures at variance with the laws
and administrative practice of that
or of the other Contracting State;

b) to supply information which is
not obtainable under the laws or in
the normal course of the
administration of that or of the
other Contracting State;
c) to supply information which
would disclose any trade, business,
industrial, commercial or pro-
fessional secret or trade process, or
information, the disclosure of
which would be contrary to public
policy (ordre public).

Article 26

Diplomatic missions and consular
officers

Nothing in this Convention shall
affect the fiscal privileges of
diplomatic missions and consular
officers or employees of a consular
establishment under the general
rules of international law or under
the provisions of special agree-
ments.

Article 27

Limitations of benefits

1. Notwithstanding any other
provisions of this Convention,
where
a) a company that is a resident of
a Contracting State derives its
income primarily from other States

(i) from activities such as bank-
ing, shipping, financing or
insurance or
(ii) from being the headquarters,
co-ordination centre or
similar entity providing
administrative services or
other support to a group of
companies which carry on
business primarily in other
States; and
b) except for the application of
the method of elimination of double
taxation normally applied by that
State, such income would bear a
significantly lower tax under the
laws of that State than income from
similar activities carried out within
that State or from being the head-
quarters, co-ordination centre or
similar entity providing admini-
strative services or other support to
a group of companies which carry
on business in that State, as the case
may be,
any provisions of this Convention
conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to
the income of such company and to
the dividends paid by such com-
pany.

2. The provision of Article 11
shall not apply if it was the main
purpose or one of the main
purposes of any person concerned
with the creation or assignment of
the debt-claim in respect of which
the interest is paid to take
advantage of Article 11 by means
of that creation or assignment.

3. The provisions of Article 12
shall not apply if it is the main
purpose or one of the main
purposes of any person concerned
with the creation or assignment of
the rights in respect of which the
royalties are paid to take advantage
of Article 12 by means of that
creation or assignment.

4. It is agreed that when a Con-
tracting State contemplates denying
the benefits of the Convention to a
resident of the other Contracting
State in application of paragraph 1,
2 or 3 of this Article, the competent
authority of such first Contracting
State shall consult with the com-
petent authority of the other
Contracting State.

Article 28

Entry into force

1. Each of the Contracting States
shall notify the other of the com-
pletion of the procedures required
by its law for the entry into force of
this Convention.

2. The Convention shall enter
into force on the thirtieth day after
the later of these notifications and
shall thereupon have effect:

a) with regard to taxes withheld
at source, in respect of amounts
paid or credited on or after the first
day of January of the year next
following that of the entry into
force of the Convention;
b) with regard to other taxes, in
respect of taxable years beginning
on or after the first day of January
next following that of the entry into
force of the Convention.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in
force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels,
by giving written notice of ter-
mination at least six months before
the end of any calendar year after
the expiration of a period of five
years from the date of its entry into
force. In such case, the Convention
shall cease to have effect:
a) with regard to taxes withheld
at source, in respect of amounts
paid or credited on or after the first
day of January of the year next
following that in which the notice
of termination is given;
b) with regard to other taxes, in
respect of taxable years beginning
on or after the first day of January
next following that in which the
notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the
undersigned being duly authorized
by their respective Governments,
have signed this Convention.

DONE at Moscow, this nine-
teenth day of March 1997, in the
Kazakh, Russian, Swedish and
English languages, all texts being
equally authentic. In case of
divergence between the texts, the
English text shall prevail.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Sven Hirdman

For the Government of
the Republic of Kazakhstan

Tair A. Mansurov

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1996:1512) om dubbel-
beskattningsavtal mellan de nordiska länderna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

Bilaga

Artikel 3
punkt 1 h)
h) internationell trafik åsyftar
transport med skepp eller luftfartyg
som används av person med
hemvist i en avtalsslutande stat,
utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser
i annan avtalsslutande stat;
h) internationell trafik åsyftar
transport med skepp eller luftfartyg
utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser
i en avtalsslutande stat;

Artikel 21
punkt 1
1. Utan hinder av övriga
bestämmelser i detta avtal, med
undantag för bestämmelserna i
artikel 8, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel i fall då person med
hemvist i en avtalsslutande stat
bedriver verksamhet i annan avtals-
slutande stat i samband med
förberedande undersökning, ut-
forskning eller utnyttjande av kol-
väteförekomster belägna i denna
andra stat.
1. Utan hinder av övriga
bestämmelser i detta avtal, med
undantag för bestämmelserna i
artikel 8, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel i fall då person med
hemvist i en avtalsslutande stat
bedriver verksamhet i samband
med förberedande undersökning,
utforskning eller utnyttjande av kol-
väteförekomster belägna i en
avtalsslutande stat.

Artikel 21
punkt 7 c)
c) Om arbetet utförs ombord på
skepp eller båt som avses i punkt 5,
får sådan lön eller ersättning
beskattas i den avtalsslutande stat
vars nationalitet skeppet eller båten
har.
c) Om arbetet utförs ombord på
skepp eller båt som avses i punkt 5,
får sådan lön eller ersättning
beskattas i den avtalsslutande stat
där den person som använder
skeppet eller båten har hemvist.

-
___________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på
inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer efter det
år då lagen träder i kraft eller senare. Om emellertid lagen träder i kraft
efter den 31 december 1997 tillämpas dess bestämmelser på inkomst som
förvärvas den första dagen i den månad som följer efter den månad då
lagen träder i kraft eller senare.

3 Ärendet och dess beredning
Dubbelbeskattningsavtalet med f.d. Sovjetunionen upphörde att gälla vid
utgången av 1996. Den upphävda lagen om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Sovjetunionen tillämpas dock fortfarande i för-
hållande till Kazakstan till dess att annat särskilt föreskrivs (SFS
1995:1340). Förhandlingar mellan Sverige och Kazakstan inleddes i
Stockholm i september 1994. Ett avtalsutkast paraferades den 23 mars
1995. Det paraferade utkastet var upprättat på engelska. En svensk, en
kazakisk samt en rysk text har därefter upprättats. Den engelska och den
svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Jönköping och
Riksskatteverket. Remissinstanserna har uttryckt önskemål om att vissa
avtalsbestämmelser närmare förklaras i propositionen. Avtalet under-
tecknades i Moskva den 19 mars 1997. Ett förslag till lag om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan har upprättats
inom Finansdepartementet.
Förslag till lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan
de nordiska länderna har också upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Såsom framgår av 2 § i den föreslagna lagen om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Kazakstan skall avtalets beskattningsregler tillämpas
endast om de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som
annars skulle föreligga. Ändringen i 1996 års nordiska dubbelbeskatt-
ningsavtal är av mycket ringa art. Regeringen anser på grund härav att
Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför
inte inhämtats.
4 Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och
Kazakstan
4.1 Lagförslaget
Lagförslaget består dels av paragraferna 1 3, dels av en bilaga som
innehåller den överenskomna avtalstexten på svenska och engelska
språken. Avtalet består förutom av dessa två texter också av en kazakisk
och en rysk text. De på kazakiska och ryska avfattade texterna finns
tillgängliga på Utrikesdepartementet.
I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet
(1 §). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall
tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär
att beskattning inte kan ske endast på grund av avtalets regler. Endast om
det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928:370), KL, lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyl-
dighet kan beskattning komma i fråga.
I fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt har Sverige
enligt en progressionsregel i avtalet (art. 22 punkt 2 b) rätt att höja
skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a.
förenkling av regelsystemet och för att minska arbetsbördan för skatte-
myndigheterna, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja
denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir
följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur
statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av pro-
gressionsuppräkningen även i förhållande till Kazakstan. I 3 § föreskrivs
därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen från beskattning i
Sverige inte skall tas med vid taxeringen i Sverige, dvs. någon pro-
gressionsuppräkning skall inte ske.
Enligt art. 28 i avtalet skall de avtalsslutande staterna underrätta
varandra när de konstitutionella åtgärder vidtagits som krävs för att
avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag
då den sista underrättelsen tagits emot. Det är således inte möjligt att nu
avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget
har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
4.2 Översiktligt om inkomstskattesystemet i Kazakstan
4.2.1 Bolagsbeskattningen
Bolag som är hemmahörande ( resident ) i Kazakstan beskattas där för i
princip all inkomst oavsett varifrån den härrör. Såsom hemmahörande
anses bolag som bildats enligt kazakisk lag eller har sin styrelse eller sin
verkliga ledning ( actual management ) där. Den ordinarie bolagsskatte-
satsen är 30 %.
Bolag som inte är hemmahörande ( non-resident ) i Kazakstan
beskattas i allmänhet på samma sätt som där hemmahörande bolag, men
skatteuttaget sker endast på inkomst som härrör från Kazakstan. En extra
skatt på 15 % (s.k. branch profits tax) tas ut på inkomst från filial till
utländskt bolag som bedriver rörelse i Kazakstan, förutom den vanliga
bolagsskatten. Denna skatt, vilken syftar till att likställa etablering i
Kazakstan genom filial med etablering genom dotterbolag, tas ut
oberoende av om vinstöverföring sker till huvudkontoret eller ej.
Alla driftskostnader i rörelsen är i regel avdragsgilla. Avskrivningar
medges i intervallet 7 20 % på byggnader, maskiner, fordon etc.
Avdrag för förlust under ett år medges i allmänhet mot vinster under
senare år ( carry-forward ). En tidsbegränsning på fem år gäller. En
källskatt på 15 % tas ut på utdelning och ränta som betalas till bolag som
inte är hemmahörande i Kazakstan. För motsvarande royaltybetalningar
är källskatten 20 %.
4.2.2 Investeringsfrämjande åtgärder
I likhet med många andra länder har Kazakstan lagstiftning som syftar
till att främja investeringar. Genom denna lagstiftning ges viss typ av
verksamhet särskilt förmånlig behandling i skattehänseende. Bestämmel-
serna gäller investeringar inom vissa prioriterade områden. Skatte-
lättnaderna omfattar total befrielse från inkomst-, fastighets- och för-
mögenhetsskatt under de första fem åren följt av reducerade skattesatser
under ytterligare fem år.
Flera frihandelszoner har skapats i Kazakstan i de områden som är
rikast på mineraler och råvaror. Företag som investerar inom dessa zoner
kan t.ex. erhålla en reduktion med 50 % på de direkta skatterna och i
vissa fall hel befrielse från skatt under viss tid. Om den ekonomiska
ordningen ändras i en frihandelszon är företagen garanterade att få
fortsätta verksamheten i 3 5 år på de villkor som gällde när bolaget
registrerades. En särskild ordning för tullen gäller också i frihandels-
zonerna.
4.2.3 Beskattningen av fysiska personer
Fysiska personer som är bosatta i Kazakstan ( resident ) är liksom bolag
skattskyldiga där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Fysiska
personer som inte är bosatta i Kazakstan ( non-resident ) beskattas
endast för inkomst som härrör från Kazakstan. Skatten är progressiv och
skattesatsen ligger i intervallet 5 40 %.
4.3 Dubbelbeskattningsavtalets innehåll
4.3.1 Bakgrund
Avtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala
dubbelbeskattningsavtal ( Model Tax Convention on Income and on
Capital , 1992). Utformningen har emellertid också påverkats av att
Kazakstan är mindre utvecklat än Sverige i industriellt hänseende. Vissa
bestämmelser har därför formulerats i enlighet med de rekommen-
dationer som Förenta Nationerna (FN) utfärdat för förhandlingar mellan
utvecklade länder och utvecklingsländer ( United Nations Model Double
Taxation Convention between Developed and Developing Countries ,
1980).
4.3.2 Avtalets tillämpningsområde
Art. 1 anger de personer som omfattas av avtalet. Enligt artikeln, vars
första led överensstämmer med motsvarande artikel i OECD:s
modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall
vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3
punkt 1 b eller c, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i
art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. På grund av dessa
bestämmelser är avtalet således endast tillämpligt i fråga om personer
som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är
skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för bolags
bildande, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.
Uttrycket inbegriper endast person som är oinskränkt skattskyldig, dvs.
en person som är skattskyldig för hela sin världsvida inkomst och inte
person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst härifrån. Den
skattskyldighet som avses i avtalet är inte någon formell eller symbolisk
skattskyldighet. Personen skall i princip vara skyldig att erlägga skatt
enligt de reguljära inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för
personer bosatta och hemmahörande i staten i fråga för de olika
inkomster han uppbär. Det har överenskommits att staten och vissa
offentligrättsliga organ skall omfattas av avtalets regler. Därutöver skall
även bolag eller organisation i en avtalsslutande stat vars verksamhet
uteslutande består i att erbjuda pensions- eller anställningsförmåner
omfattas av uttrycket även om bolaget eller organisationen är undantagen
från beskattning i den stat där den har bildats.
För att avtalet skall vara tillämpligt på handelsbolag och dödsbon
gäller vissa i art. 4 punkt 1 b angivna villkor. Ett handelsbolag
hemmahörande i en av de avtalsslutande staterna är med tillämpning av
den angivna bestämmelsen berättigat att erhålla nedsättning av t.ex.
kupongskatt på utdelning i enlighet med reglerna i art. 10, om handels-
bolagets inkomst är skattepliktig i hemviststaten på samma sätt som
inkomst som tillfaller en person som har hemvist där. Det spelar därvid
ingen roll om det är handelsbolaget eller dess delägare som är
skattesubjekt. Har ett handelsbolag hemmahörande i en av de avtals-
slutande staterna t.ex. tre delägare varav endast två har skatterättsligt
hemvist i staten i fråga medan den tredje är hemmahörande i en tredje
stat, har handelsbolaget om dess inkomster såsom i Sverige beskattas
hos delägarna rätt att erhålla de nedsättningar av källskatt som följer av
avtalets regler beträffande två tredjedelar av den inkomst som uppbärs
från den andra avtalsslutande staten.
Art. 2 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Avtalet är inte
tillämpligt på förmögenhet. Den svenska statliga förmögenhetsskatten
omfattas således inte av avtalet. Avtalet hindrar inte att förmögenhet
beskattas enligt svenska interna regler även om förmögenheten innehas
av person som enligt avtalets regler har hemvist i Kazakstan. Inte heller
den statliga fastighetsskatten omfattas av avtalet. Dubbelbeskattning av
t.ex. privatbostad som en i Sverige bosatt person innehar i Kazakstan kan
dock undanröjas med tillämpning av lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt. Av punkt 2 framgår att avtalet skall tillämpas även på de
skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter underteck-
nandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som
anges i punkt 1.
4.3.3 Definitioner m.m.
Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.
Innehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande artikel
i OECD:s modellavtal. Definitionen av internationell trafik (punkt 1 f)
har dock fått en i förhållande till modellavtalet avvikande utformning.
Internationell trafik betyder enligt detta avtal transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag med hemvist i en avtalsslutande stat i
stället för företag med verklig ledning i en avtalsslutande stat enligt
lydelsen i OECD:s modellavtal. Definitioner förekommer även i andra
artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där inkomst som behandlas i resp. artikel
definieras.
När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i
art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i
propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
(prop. 1989/90:33 s. 42 ff.). Här skall endast framhållas att tolknings-
reglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan de
avtalsslutande parterna. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga
och staten skall dubbelbeskattningsavtalen tolkas som annan svensk
lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga för-
arbeten.
Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall
anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln innehåller till
skillnad från OECD:s modellavtal bestämmelser om handelsbolag och
dödsbon och om bolag och organisationer som erbjuder pensions-
förmåner. Vidare skall, i de fall annan person än fysisk person har dubbel
bosättning (p. 3), de behöriga myndigheterna avgöra frågan genom
ömsesidig överenskommelse och bestämma avtalets tillämplighet på
sådan person. Syftet med bestämmelsen är att de behöriga myndigheterna
från fall till fall skall avgöra hur avtalet skall tillämpas när t.ex. ett bolag

har hemvist i båda staterna.
Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person
skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan såsom
uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist
vid tillämpningen av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvist-
regler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra om man vid
beskattningen i Sverige skall ta ut kupongskatt eller inkomstskatt enligt
bestämmelserna i SIL när Sverige är källstat. Utdelning från svenskt
bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige
enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i ett annat
land enligt dubbelbeskattningsavtal, skall beskattas enligt bestämmel-
serna i SIL. När det gäller reglerna i de avtalsslutande staternas interna
rätt inverkar de däremot på avtalets hemvistbegrepp eftersom frågan var
en fysisk eller juridisk person vid tillämpningen av avtalet skall anses ha
hemvist i första hand avgörs med ledning av den interna lagstiftningen i
resp. stat.
Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där
den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i
Sverige och enligt reglerna för beskattning i Kazakstan anses bosatt där.
Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha
hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt
nämnda avtalsbestämmelse. En person som anses bosatt i såväl Sverige
som Kazakstan enligt resp. stats interna lagstiftning, men som vid
tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Kazakstan skall således i
fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt
avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för
här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna
avdrag.
Art. 5 definierar fast driftställe. Uttrycket har i detta avtal fått en något
vidare innebörd än uttrycket har i OECD:s modellavtal. Detta gäller
bestämmelserna i punkt 2 g i. Punkt 2 innehåller en uppräkning på
intet sätt uttömmande av exempel, som vart och ett kan anses utgöra ett
fast driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den
allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de uttryck som räknats
upp i punkt 2 plats för företagsledning , filial , kontor osv. skall
tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen
endast om de uppfyller villkoren i punkt 1.
Punkt 2 g är utformad efter FN:s modellavtal men med den skillnaden
att tidrymden är tolv månader i stället för sex månader. Motsvarande
bestämmelse i OECD:s modellavtal omfattar inte uttryckligen mon-
teringsverksamhet eller övervakande verksamhet. I punkt 2 h har intagits
en motsvarande bestämmelse avseende viss utforskning av natur-
tillgångar. Även bestämmelsen i punkt 2 i är utformad med utgångspunkt
i FN:s modellavtal. Bestämmelsen innebär att ett företags tillhanda-
hållande av tjänster, däri inbegripet konsulttjänster, genom anställda eller
annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster alltid skall
utgöra fast driftställe när sådan verksamhet, såvitt avser samma eller
sammanhängande projekt, pågår inom landet under en tidrymd som
överstiger tolv månader.
Bestämmelserna om fast driftställe i svensk lagstiftning finns i punkt 3
av anvisningarna till 53 § KL. För att ett företag i Kazakstan skall kunna
beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7
i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger såväl enligt bestämmelserna
i avtalet som enligt intern svensk skattelagstiftning (jfr 2 § i den
föreslagna lagen om dubbelbeskattningsavtal med Kazakstan). I de flesta
fall torde när fast driftställe föreligger enligt avtalets bestämmelser detta
också föreligga enligt bestämmelserna i KL.
4.3.4 Avtalets beskattningsregler
Art. 6 21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten
till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast
betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet
av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall
hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten
fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lag-
stiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom
avtal måste denna begränsning iakttas.
I de fall en inkomst får beskattas i en avtalsslutande stat enligt
bestämmelserna i art. 6 21, innebär detta inte att den andra staten
fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får i sådant
fall ske även i den andra staten, om det är möjligt enligt dess interna
skattelagstiftning, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i
sådant fall undanröjas. Hur detta genomförs framgår av art. 22.
Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där
egendomen är belägen. Artikeln överensstämmer med motsvarande
bestämmelser i OECD:s modellavtal, bortsett från att definitionen av fast
egendom uttryckligen omfattar även byggnader . Bakgrunden till detta
är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall är lös egendom. Vid
tillämpningen av avtalet anses alltid byggnad som fast egendom och
inkomst av sådan byggnad, liksom övrig fast egendom enligt definitionen
i punkt 2, får beskattas här om byggnaden eller den övriga fasta egen-
domen finns i Sverige även om inkomsttagaren har hemvist i Kazakstan.
Enligt KL beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som
inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpningen av avtalet bestäms
dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt i art. 6,
dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Detta
hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av
näringsverksamhet vid taxeringen här. Observera att artikeln endast
behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat
har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av
fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat
behandlas i art. 21 (Annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för
nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämp-
ningen av avtalet. Rätten att beskatta övrig royalty fördelas enligt art. 12.
Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan
inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där före-
taget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe
i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället
beskattas i denna stat. Om ett företag hemmahörande i Kazakstan bedri-
ver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomst-
beräkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får
inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal. Uttrycket eller har
bedrivit rörelse har på kazakiskt initiativ tillkommit i förtydligande
syfte, nämligen för att uttryckligen föreskriva att regeln även omfattar
inkomst härrörande från rörelsen som erhålls efter det att det fasta
driftstället upphört.
Punkterna 1 b och c är s.k. force of attraction-regler . Med force of
attraction avses kortfattat det förhållandet att alla vinster som upp-
kommer i verksamhetsstaten knyts till det fasta driftstället. Regeln följer
FN:s modellavtal men här har en bevisregel införts som innebär att
vinsten inte skall hänföras till det fasta driftstället om företaget kan visa
att försäljningen eller verksamheten inte har bedrivits från det fasta drift-
stället.
Vid fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor
skall armlängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall
hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det i
stället för att avsluta affärer med huvudkontoret hade avslutat affärer
med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller
liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på
normala marknadsmässiga villkor (punkt 2).
Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett
fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvalt-
ningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast
driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.
Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra
artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de
särskilda artiklarna (punkt 5).
Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjö- och
luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1
endast i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har
hemvist. De särskilda reglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet
endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är
hänförlig till den svenske delägaren.
Art. 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig
vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln överens-
stämmer med OECD:s modellavtal. De i punkt 1 angivna reglerna inne-
bär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern
lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i
vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.
Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen
av uttrycket utdelning , som finns i punkt 3, överensstämmer i huvud-
sak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller endast vid
tillämpningen av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan
det med andra ord ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i
Kazakstan skall vara skattefri för ett svenskt bolag enligt art. 22 punkt 2
c, krävs att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning. Art. 10
eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte
användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sammanhang.
Anledningen till att uttrycket definieras i art. 10 är att avgränsa de
betalningar beträffande vilka rätt föreligger att ta ut en källskatt enligt de
i artikeln angivna skattesatserna från andra betalningar. Samma princip
gäller även för ränta och royalty (se art. 11 och 12)
Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas
även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (käll-
staten). Skatten får dock inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp,
om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för
handelsbolag) som direkt innehar minst 10 % av det utbetalande bolagets
sammanlagda röstvärde. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av
utdelningens bruttobelopp. De nu redovisade begränsningarna i käll-
statens beskattningsrätt gäller endast då mottagaren har rätt till utdel-
ningen . Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11
punkt 2) och royalty (art. 12 punkt 2), följer att den angivna begräns-
ningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis
en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren
och utbetalaren.
I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning
av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av
självständig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.
Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av ut-
delning (beträffande detta slag av beskattning se p. 33 39 i kommentaren
till art. 10 i OECD:s modellavtal).
Bestämmelserna i punkt 6 innebär att källstaten har rätt att när det
gäller fasta driftställen, efter vissa avdrag, utöver bolagsskatten ta ut en
extra skatt (branch profits tax, se s. 47) på högst 5 % av den inkomst som
hänförs till det fasta driftstället.
Punkt 7 innehåller en mest gynnad nations-bestämmelse som innebär
att om Kazakstan med en annan medlemsstat i OECD överenskommer
om en lägre skattesats beträffande sådan utdelning som avses i punkt 2 a,
skall denna lägre skattesats automatiskt tillämpas även enligt detta avtal.
Art. 11 behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där
mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt
4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även
källstaten får enligt punkt 2 beskatta räntan, men skatten får i sådant fall
inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. Ränta som härrör från tredje
stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den skatt-
skyldige har hemvist beskattas enligt art. 21 punkt 1 endast i hemvist-
staten. I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges
under punkt 3 och avser bl.a. när räntan betalas av eller tas emot av
regering eller centralbank i en avtalsslutande stat samt när lånet för
vilken räntan betalas beviljats eller garanterats av bl.a. Exportkredit-
nämnden under förutsättning att krediten beviljats eller garanterats på
särskilt förmånliga villkor.
Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte i de fall som
avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som
har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall
beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7
resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig
yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl
inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmän-
het inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten
för källstaten kan tillämpas i Sverige i fråga om person som är
begränsat skattskyldig enligt intern rätt endast om räntan skall hänföras
till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe
föreligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här
belägen fastighet (53 § 1 mom. KL och 6 § 1 mom. SIL).
Denna artikel innehåller liksom utdelningsartikeln en mest gynnad
nations-bestämmelse (punkt 8) som innebär att en lägre skattesats än
den nu föreskrivna skall tillämpas i källstaten om Kazakstan i ett avtal
med ett annat OECD-land än Sverige, har avtalat om en lägre skattesats
än den som framgår av punkt 2. Om Kazakstan i ett sådant avtal utvidgar
undantagen angivna i punkt 3 till att omfatta även ränta som betalas på
grund av lån som beviljats av en bank eller ränta i samband med viss
kreditförsäljning skall dessa undantag tillämpas automatiskt även enligt
detta avtal.
Royalty som avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en
avtalsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i hemviststaten.
Definitionen av uttrycket royalty (jfr vad som angetts beträffande
utdelning under art. 10) omfattar till skillnad mot OECD:s modellavtal
leasingavgifter. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på
royaltybetalningar men denna skatt får inte överstiga 10 % av royaltyns
bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. Mottagaren av
leasingavgifter får, om han har rätt till leasingavgiften, välja att få skatten
på sådan inkomst beräknad på nettobasis, som om inkomsten varit
hänförlig till ett fast driftställe eller stadigvarande anordning i den
avtalsslutande stat från vilken avgiften härrör. Om Sverige enligt avtalet
har rätt att beskatta royaltyn, beräknas skatten enligt intern svensk
skattelagstiftning alltid på nettobasis (se 53 § anv. p. 3 st. 5 KL) men vid
skatteuttaget måste givetvis den i artikeln angivna begränsningen av
skatteuttaget beaktas.
Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4
undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken
royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den
andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till
royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp.
art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkes-
utövning.
I likhet med utdelnings- och ränteartiklarna innehåller även denna
artikel en mest gynnad nations-bestämmelse (punkt 7) av innebörd att
om Kazakstan med annan medlemsstat i OECD överenskommer om
lägre skattesats beträffande royalty som avses i punkt 2, skall denna lägre
skattesats tillämpas automatiskt även enligt detta avtal.
Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna
skiljer sig från OECD:s modellavtal. Genom en särskild bestämmelse i
punkt 2 likställs vinst genom försäljning av aktier eller andelar i bolag,
vars tillgångar i sin helhet eller i huvudsak består av fast egendom, med
vinst genom överlåtelse av fast egendom. Vinst vid avyttring av skepp
eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. vinst vid
avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana
skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 4 endast i den stat där den
som avyttrar egendomen har hemvist. Denna regel gäller beträffande
SAS den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren
(jfr art. 8 punkt 2). I punkt 6 finns en bestämmelse som möjliggör för
Sverige att beskatta fysisk person med hemvist i Kazakstan för
realisationsvinst som härrör från överlåtelse av andelar eller andra
rättigheter i ett bolag under tio år efter det att personen i fråga upphört att
ha hemvist i Sverige.
Enligt art. 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av fritt
yrke eller annan självständig verksamhet enligt huvudregeln endast där
yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande
anordning som regelmässigt står till hans förfogande i den andra staten
får dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Verksamhets-
statens rätt att beskatta är dock begränsad till den del av inkomsten som
är hänförlig till den stadigvarande anordningen där.
Innebörden av uttrycket fritt yrke belyses i punkt 2 med några
typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande och inte
uttömmande. Denna artikel behandlar fritt yrke eller annan självständig
verksamhet och skall därför inte tillämpas när fråga är om anställning,
t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller ingenjör som är
anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på
sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar, utan
deras verksamhet omfattas av art. 17.
Art. 15 behandlar beskattning av enskild tjänst. Punkt 1 innehåller en
huvudregel att sådan inkomst beskattas endast i inkomsttagarens hem-
viststat. Detta gäller alltid då arbetet utförts i hemviststaten eller i en
tredje stat. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i
verksamhetsstaten om arbetet utförts där. Undantag från denna regel
gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i
punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemvist-
stat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete
ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Beskattning av
ombordanställda sker i arbetsgivarens hemviststat. Denna punkt inne-
håller också regler för anställda hos SAS. Beskattning av SAS-anställda
med hemvist i Sverige som arbetar ombord på luftfartyg som används av
SAS i internationell trafik sker enligt avtalet endast i Sverige.
Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16
beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har
hemvist.
Beskattning av inkomster som artister och idrottsmän uppbär genom
sin verksamhet regleras i art. 17. Artikeln överensstämmer i sak med
motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal. Sådan inkomst får
beskattas i den stat där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller
oavsett om inkomsten förvärvats under utövande av fritt yrke eller
enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där
artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen
tillfaller en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller
idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv.
Art. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande
ersättning samt utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen.
Sådana pensioner och ersättningar får beskattas i källstaten. Detta gäller
alla pensioner oavsett om pensionen härrör från privat eller offentlig
tjänst.
Inkomst av offentlig tjänst med undantag för pension beskattas
enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga
(punkt 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas
dock sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt
2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art.
15 och art. 16.
Art. 20 innehåller regler för studerande och affärspraktikanter.
Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6-20 beskattas enligt art. 21.
Sådan inkomst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat.
Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör
från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat.
Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan
flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare i kommentaren till art. 21 i
OECD:s modellavtal. Observera att artikelns tillämpningsområde
omfattar även inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar
t.ex. inkomst av ränta och royalty i fall då inkomsten härrör från en
tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har
hemvist.
4.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning
4.4.1 Allmänt
Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 22.
Sverige tillämpar enligt punkt 2 a avräkning av skatt ( credit of tax )
som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för
Kazakstan (punkt 1 a).
Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den
ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får
beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i
princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten.
Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i
lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas
svensk inkomstskatt på inkomsten enligt svenska regler.
4.4.2 Skattefrihet för utdelning från bolag i Kazakstan till svenskt
bolag
Art. 22 punkt 2 c innehåller bestämmelser om skattefrihet i Sverige för
utdelning från bolag i Kazakstan till svenskt bolag. Bestämmelserna
hänvisar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning
från utländska dotter- och intressebolag i 7 § 8 mom. SIL.
4.5 Särskilda bestämmelser
I art. 23 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot
diskriminering vid beskattningen. I punkt 1 slås fast att medborgare i en
avtalsslutande stat inte i den andra avtalsslutande staten skall bli mindre
fördelaktigt behandlad än vad en medborgare i denna andra stat blir
behandlad under samma förhållanden. När det gäller uttrycket under
samma förhållanden har detta en central betydelse och avser skatt-
skyldig som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på
skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner sig i en i huvudsak
likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten.
Om således en utländsk medborgare hävdar att han i enlighet med
bestämmelserna i denna punkt diskrimineras skall bedömningen av om så
är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare
skulle ha behandlats under i övrigt lika förhållanden. Endast om en
svensk medborgare vid denna jämförelse skulle ha getts en fördelaktigare
skattemässig behandling än den utländske medborgaren kan diskrimi-
nering föreligga enligt punkt 1 (se t.ex. RÅ 1988 ref. 154). Av detta
följer t.ex. att om en avtalsslutande stat gör åtskillnad mellan sina egna
medborgare beroende på om de i skattehänseende är att betrakta som bo-
satta i staten eller inte, är denna stat inte skyldig att behandla medborgare
i den andra staten, vilka skattemässigt inte är att betrakta som bosatta, på
samma sätt som sina egna medborgare som är skattemässigt bosatta i
staten, utan endast förpliktad att ge dem samma behandling som icke
bosatta egna medborgare.
Bestämmelserna i punkt 2 tar sikte på diskriminerande behandling av
fast driftställe som innehas av ett företag i den andra avtalsslutande
staten. En situation där detta diskrimineringsförbud vanligtvis är tillämp-
ligt är när en stat beskattar överföring av vinstmedel från en filial till
bolagets hemviststat men inte beskattar motsvarande överföring från
filial till huvudkontor som sker inom den egna staten (s.k. branch profits
tax). Då Kazakstan alltid vill förbehålla sig rätten att ta ut en branch
profits tax har i avtalet intagits en särskild bestämmelse om detta i art.
10 punkt 6. Övrig diskriminering av fasta driftställen är förbjuden enligt
bestämmelserna i punkt 2.
Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre
förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs
eller kontrolleras direkt eller indirekt av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt avser denna
bestämmelse är att den endast avser beskattningen av företaget som
sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger
eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillför-
säkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling.
Av punkt 6 framgår att dessa regler är tillämpliga på skatter av varje
slag och beskaffenhet och inte endast på sådana som i övrigt omfattas av
detta avtal. Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas
beträffande arvs- och gåvoskatt, mervärdesskatt, energiskatt etc.
Förfarandet vid ömsesidiga överenskommelser regleras i art. 24 och
bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 25. I art. 26 finns
vissa föreskrifter beträffande diplomatiska beskickningar och konsulära
tjänstemän.
4.6 Regler mot offshoreverksamhet m.m.
Bestämmelserna i art. 27 punkt 1 är avsedda att förhindra att
avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres,
huvudkontor eller liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen
styrs av skatteskäl. Offshoreverksamhet är verksamhet som typiskt sett
inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i en avtalsslutande
stat i egentlig mening, utan av bolag vars inkomster uteslutande härrör
från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Bolagen är formellt
bildade enligt en stats lagstiftning men registreras i allmänhet i speciella
register och deras verksamhet begränsas ofta av särskilda regler. Oftast
får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant
bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verksamhet på den interna mark-
naden i den stat där de är bildade. Avsikten är att bolagen endast skall
bedriva sin verksamhet och konkurrera på marknader utanför staten i
fråga. Skatt utgår i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg
skattesats ofta på en helt schablonmässig bas. Den grundläggande tanken
bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och lagstiftning är
att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga
verksamheten i sitt hemland att göra formella bolagsetableringar i denna
andra stat. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att
undgå skattskyldighet i de stater de är hemmahörande. De typer av
verksamhet som är vanligast förekommande i detta sammanhang är
internationell sjöfart, försäkrings- och finansverksamhet och annan
liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för
verksamhetens bedrivande. Staternas intresse av att få dessa utländska
verksamheter knutna till den egna staten är dels skatteintäkterna dels
arbetstillfällena genom att bolagen för att erhålla registrering ofta tvingas
anställa ett visst antal personer bosatta i staten. Ett exempel på sådan
offshorelagstiftning är den som gäller på Labuan Island i Malaysia.
Enligt denna lagstiftning beskattas t.ex. banker och försäkringsföretag
med en skattesats på endast 3 % om verksamheten sker i utländsk valuta
eller avser att täcka utländska försäkringsfall. Den normala bolagsskatten
i Malaysia uppgår annars till 35 %.
Ett annat slag av offshoreverksamhet som bestämmelserna avser att
motverka är verksamhet i form av operational headquarters (finns i
Singapore) och coordination centres (finns i Belgien) och liknande.
Den verksamhet som bedrivs av dessa enheter är tillhandahållandet av
finansiella, administrativa eller andra tjänster åt andra bolag inom samma
koncern. Ersättningen för dessa tjänster är avsedd att vara avdragsgill i
utbetalarstaten och beskattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet.
Förfarandet har som viktigaste syfte att omvandla beskattningsbar in-
komst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller ickebeskattad
inkomst i den stat där offshorebolaget är beläget.
Dubbelbeskattningsavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de
skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster.
Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög
beskattning på betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty)
samt förhindra diskriminerande beskattning kan avtalen på ett verksamt
sätt bidra till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster
mellan de avtalsslutande staterna. Avtalen är däremot inte avsedda att
användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma
total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som
rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtals-
slutande stat där investeraren är hemmahörande. Flera medlemsstater i
OECD har genom intern lagstiftning infört bestämmelser som tar udden
av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av
medlemsländerna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som
bedriver sådan verksamhet förmåner genom dubbelbeskattningsavtal.
Någon särskild offshorelagstiftning finns inte i Kazakstan. Det finns inte
heller något som för närvarande tyder på att Kazakstan avser att införa en
sådan lagstiftning. Vid ingåendet av nya dubbelbeskattningsavtal är det
emellertid svensk policy att införa särskilda spärregler som en gardering
för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i den andra avtals-
slutande staten. Detta är särskilt angeläget eftersom ett dubbelbeskatt-
ningsavtal ofta är tillämpligt under mycket lång tid.
Punkterna 2 och 3 har tillkommit på initiativ av Kazakstan. De avtals-
slutande staterna är överens om att endast uppenbara fall av skatteflykt
skall omfattas av bestämmelserna. Av punkt 4 framgår att de behöriga
myndigheterna skall överlägga med varandra när en avtalsslutande stat
överväger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten förmåner enligt denna artikel.
4.7 Slutbestämmelser
Art. 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och
upphörande. Enligt art. 28 träder avtalet i kraft trettio dagar efter den dag
då de avtalsslutande staterna underrättat varandra att de åtgärder vidtagits
som enligt resp. stats lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda i
kraft. Avtalet tillämpas i Sverige på inkomst som förvärvas resp. beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari året närmast efter ikraftträdandet eller
senare. Avtalet kan sägas upp först sedan fem år förflutit sedan ikraft-
trädandet.
5 Dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska
länderna
Ett nytt nordiskt dubbelbeskattningsavtal undertecknades den 23
september 1996. Avtalet ersätter ett avtal från 1989. Det nya avtalet
trädde i kraft den 11 maj 1997 och tillämpas från den 1 januari 1998.
Lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna träder i kraft den 31 december 1997 (SFS 1997:658).
I 1989 års avtal föreskrivs att inkomst som företag i en avtalsslutande
stat förvärvar genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik skall beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin
verkliga ledning (art. 8). Denna reglering överensstämmer med
rekommendationen i OECD:s modellavtal.
Vid förhandlingarna om 1996 års avtal föreslogs att i stället för
kriteriet verklig ledning i art. 8 skulle företagets hemvist vara avgörande
för i vilken avtalsslutande stat som den exklusiva beskattningsrätten skall
föreligga. Oftast finns hemvistet och den verkliga ledningen i samma stat
varför ändringen i dessa fall saknar betydelse. Det är endast i de fåtal fall
där ett företag med hemvist i en avtalsslutande stat väljer att förlägga sin
verkliga ledning till en annan avtalsslutande stat som ändringen får
betydelse. I svensk skattelagstiftning saknas kriteriet verklig ledning för
att bestämma om obegränsad eller begränsad skattskyldighet föreligger
varför Sverige under förhandlingarna saknade skäl att motsätta sig
ändringen.
Definitionen av uttrycket internationell trafik är helt avgörande för
tillämpningen av art. 8. Det är endast transport i internationell trafik som
omfattas av den exklusiva beskattningsrätten som föreskrivs i art. 8.
Definitionen framgår av art. 3 punkt 1 h). I 1996 års avtal definieras
internationell trafik som alla transporter med skepp eller luftfartyg som
utförs av person med hemvist i en avtalsslutande stat utom i de fall då
skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i en annan
avtalsslutande stat, dvs. annan stat än den stat där den som använder
skeppet eller luftfartyget har hemvist. Härigenom kommer användningen
av skepp eller luftfartyg i hemviststaten att omfattas av definitionen av
internationell trafik. Detta får betydelse vid beskattningen av ombord-
anställda på skepp enligt art. 15 punkt 3 och på skepp eller båt enligt art.
21 punkt 7 c).
Art. 15 punkt 3 behandlar ombordanställda på skepp i internationell
trafik. Enligt bestämmelserna i art. 15 punkt 3 beskattas ombordanställda
endast i den stat vars nationalitet skeppet har under de tre första åren då
det nya nordiska dubbelbeskattningsavtalet tillämpas (art. 31 punkt 3).
Detta skulle t.ex. innebära att en anställd ombord på en svensk redares
skepp som går i trafik mellan svenska hamnar inte skulle kunna beskattas
i Sverige om skeppet seglar under dansk flagg. Art. 21 punkt 7 c)
behandlar ombordanställda på vissa skepp eller båtar som används i sam-
band med undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväte-
förekomster. Även enligt bestämmelserna i art. 21 punkt 7 c) får
ombordanställda beskattas i den stat vars nationalitet skeppet eller båten
har. Detta skulle innebära att en svensk anställd ombord på norsk redares
skepp eller båt som går i trafik mellan norsk hamn och oljefyndighet i
norska delen av Nordsjön inte skulle kunna beskattas i Norge om skeppet
eller båten seglar under dansk flagg. Beskattning får i sådant fall ske i
Danmark, men även i Sverige, eftersom artikeln inte hindrar beskattning i
den anställdes hemviststat. För att ändra dessa förhållanden har de
nordiska länderna omförhandlat vissa bestämmelser i avtalet. Sedan
överenskommelse träffats undertecknades den 6 oktober 1997 ett proto-
koll om ändring i 1996 års avtal. Ändringsprotokollet bör fogas som
bilaga till protokollet i detta ärende.
Ändringar föreslås i art. 3 punkt 1 h) och i art. 21 punkt 7 c). Därutöver
har överenskommits om en mindre ändring i art. 21 punkt 1. I nuvarande
lydelse anges att art. 21 tillämpas i fall då en person med hemvist i en
avtalsslutande stat bedriver viss verksamhet i annan avtalsslutande stat.
Det finns emellertid bestämmelser i senare punkter i artikeln som tar
sikte även på fall där en person med hemvist i en avtalsslutande stat
bedriver verksamhet i denna stat. Detta kommer till uttryck i den nya
lydelsen av art. 21 punkt 1.
Protokollet träder i kraft den fjortonde dagen efter den dag då samtliga
avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet, att
protokollet har godkänts. Det är således inte möjligt att redan nu
bestämma vid vilken tidpunkt ändringarna skall träda i kraft. I förslaget
har därför föreskrivits att lagen om ändring i lagen om dubbelbeskatt-
ningsavtal mellan de nordiska länderna skall träda i kraft den dag
regeringen bestämmer.
I protokollet har vidare i art. II, IV och V överenskommits om vissa
små justeringar av de isländska, norska och danska texterna vilka inte
föranleder någon lagstiftning i Sverige.

Protokoll
Bilaga
om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att
undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet

Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt Finlands,
Islands, Norges och Sveriges regeringar,
som önskar ingå ett protokoll om ändring av avtalet den 23 september
1996 för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och på förmögenhet (i det följande benämnt avtalet ),
som konstaterar att i fråga om Färöarna handhavandet även i för-
hållande till utlandet av de sakområden som omfattas av detta avtal hör
till Färöarnas självstyrelsekompetens,
har kommit överens om följande:

Artikel I

Bestämmelsen i artikel 3 punkt 1 h) utgår och ersätts med följande:
h) internationell trafik åsyftar transport med skepp eller luftfartyg
utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i en
avtalsslutande stat;

Artikel II

I artikel 5 punkt 2 i den isländska texten utgår orden föst starfsstöd
och ersätts med föst atvinnusstöd .

Artikel III

Bestämmelserna i artikel 21 punkt 1 och punkt 7 c) utgår och ersätts
med följande:
1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, med undantag för
bestämmelserna i artikel 8, tillämpas bestämmelserna i denna artikel i fall
då person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i
samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande
av kolväteförekomster belägna i en avtalsslutande stat.

c) Om arbetet utförs ombord på skepp eller båt som avses i punkt 5,
får sådan lön eller ersättning beskattas i den avtalsslutande stat där den
person som använder skeppet eller båten har hemvist.

Artikel IV
Bilaga

I artikel 25 punkt 3 c) ändras i den norska texten artikkel 15 till
artikkel 15 punkt 1 .

Artikel V

I artikel 26 punkt 5 ändras i den danska texten stykke 4, litra b) og c)
till stykke 4, litra a) og b) .

Artikel VI

1. Detta protokoll träder i kraft den fjortonde dagen efter den dag då
samtliga avtalsslutande stater har meddelat det finska utrikesministeriet,
att protokollet har godkänts. Det finska utrikesministeriet underrättar de
övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och
om tidpunkten för protokollets ikraftträdande.
2. Sedan protokollet trätt i kraft, tillämpas dess bestämmelser från den
tidpunkt då avtalet tillämpas. Om emellertid protokollet träder i kraft
efter den 31 december 1997, tillämpas dess bestämmelser från ingången
av den andra kalendermånaden efter det att protokollet trätt i kraft.

Originalexemplaret till detta protokoll deponeras hos det finska
utrikesministeriet, som tillställer de övriga avtalsslutande staterna
bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden
undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Helsingfors den 6 oktober 1997 i ett exemplar på danska,
färöiska, isländska, norska och svenska språken, varvid på svenska
språket utfärdades två texter, en för Finland och en för Sverige, vilka
samtliga texter har samma giltighet.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 oktober 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Peterson, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson,
Winberg, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall,
Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: Statsrådet Östros

Regeringen beslutar proposition 1997/98:32 Dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Kazakstan m.m.

Prop. 1997/98:32

63

1