Skatteutskottets betänkande
1997/98:SKU03

Reformerad skatteflyktslag


Innehåll

1997/98
SkU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 1996/97:170 Reformerad
skatteflyktslag jämte fyra motioner som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen föreslås att den s.k. generalklausulen i lagen (1995:575) mot
skatteflykt får en ny utformning som innebär att lagen skärps i ett par
avseenden men lindras på en punkt.
Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 1998.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker samtliga
motionsyrkanden. Tre reservationer har avgetts.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition 1996/97:170 att
riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i
lagen (1995:575) mot skatteflykt.
I propositionen föreslås att den s.k. generalklausulen i lagen mot skatteflykt
får en ny utformning. Den innebär att lagen skärps i ett par avseenden, men
lindras på en punkt.
För att man skall kunna bortse från en rättshandling vid tillämpning av
skatteflyktsklausulen är det tillräckligt att den skattskyldige indirekt
medverkat i rättshandlingen. Därmed uppställs inte längre något krav på att
den skattskyldige företagit den rättshandling som det bortses från.
När det gäller den skattskyldiges motiv för det valda förfarandet föreslås,
för att få till stånd en rimlig avvägning mellan kraven på effektivitet och
rättssäkerhet, att rekvisitet ?det huvudsakliga skälet för förfarandet?
ersätts med ?det övervägande skälet för förfarandet?.
Av bl.a. processekonomiska skäl föreslås att förutsättningen att förfarandet
medför en inte oväsentlig skatteförmån inskränks så att endast förfaranden som
medför en väsentlig skatteförmån kommer att omfattas av lagen.
Det rekvisit som nu uttrycks med orden ?strida mot lagstiftningens grunder?
ändras på så sätt att det föreskrivs att förfarandet skall ?strida mot
lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna
utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts
genom förfarandet?.
Det föreslås ingen utvidgning av tillämpningsområdet för generalklausulen.
Som hittills begränsas den således till taxering till kommunal inkomstskatt,
statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt. Tillämpningen av
generalklausulen i första instans föreslås ske hos länsrätten även i
fortsättningen.
Lagförslaget har följande lydelse.
Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt
Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1995:575) mot skatteflykt skall
ha följande betydelse.
-------------------------------------------------------
|              |             |
| Nuvarande lydelse     | Föreslagen lydelse   |
-------------------------------------------------------
|                           |
| 2 §                        |
-------------------------------------------------------
|Vid taxeringen skall ej | Vid taxeringen skall ej|
|hänsyn   tas   till |hänsyn   tas   till|
|rättshandling  som  har |rättshandling, om    |
|företagits   av   den | 1.   rättshandlingen,|
|skattskyldige  eller av |ensam eller tillsammans|
|juridisk  person,  vars |med annan rättshandling,|
|inkomst helt eller delvis |ingår i ett förfarande som|
|beskattas   hos   den |medför  en  väsentlig|
|skattskyldige, om     |skatteförmån  för  den|
| 1.   rättshandlingen, |skattskyldige,      |
|ensam eller tillsammans | 2.  den  skattskyldige|
|med annan rättshandling i |direkt  eller  indirekt|
|vilken den skattskyldige |medverkat        i|
|eller  den  juridiska |rättshandlingen   eller|
|personen  direkt  eller |rättshandlingarna,    |
|indirekt medverkat, ingår | 3.  skatteförmånen med|
|i  ett  förfarande som |hänsyn        till|
|medför en inte oväsentlig |omständigheterna kan antas|
|skatteförmån  för  den |ha utgjort det övervägande|
|skattskyldige,       |skälet för förfarandet,|
| 2.  skatteförmånen med |och           |
|hänsyn        till | 4.  en  taxering  på|
|omständigheterna kan antas |grundval av förfarandet|
|ha    utgjort   det |skulle   strida   mot|
|huvudsakliga skälet för |lagstiftningens syfte som|
|förfarandet och      |det    framgår   av|
| 3.  en  taxering  på |skattebestämmelsernas  |
|grundval av förfarandet |allmänna utformning och de|
|skulle   strida   mot |bestämmelser som är direkt|
|lagstiftningens grunder.  |tillämpliga  eller  har|
|              |kringgåtts     genom|
|              |förfarandet.       |
|              | .            |
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
| 3 §                        |
-------------------------------------------------------
|Om 2 § tillämpas skall | Om 2 § tillämpas skall|
|taxeringsbeslut fattas som |taxeringsbeslut fattas som|
|om rättshandlingen inte |om  rättshandlingen inte|
|hade företagits. Framstår |hade företagits. Framstår|
|förfarandet  med hänsyn |förfarandet med hänsyn till|
|till  det  ekonomiska |det ekono-miska resultatet|
|resultatet - bortsett från |-  bortsett  från skat-|
|skatteförmånen - som en |teförmånen - som en omväg i|
|omväg i förhållande till |förhållande  till  det|
|det närmast till hands |närmast till hands liggande|
|liggande   förfarandet, |förfarandet,     skall|
|skall taxeringsbeslutet i |taxeringsbeslutet i stället|
|stället fattas som om den |fattas  som  om  den|
|skattskyldige hade valt |skattskyldige hade valt det|
|det förfarandet. Om de nu |förfarandet.  Om  de nu|
|angivna  grunderna  för |angivna  grunderna  för|
|taxeringsbeslutet inte kan |taxeringsbeslutet inte kan|
|tillämpas  eller skulle |tillämpas eller skulle leda|
|leda   till  oskäligt |till  oskäligt resultat,|
|resultat,      skall |skall underlaget för att ta|
|taxeringsbeslutet fattas |ut skatt uppskattas till|
|med tillämpning av 4 kap. |skäligt belopp.     |
|3  §  taxerings-lagen |             |
|(1990:324).        |             |
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på rättshandlingar
som har företagits efter ikraftträdandet.

Motionerna

1997/98:Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om reformerad skatteflyktslag i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att upphäva lagen mot skatteflykt i enlighet med
vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att upphäva den särskilda skatteflyktsbestämmelsen
i omstruktureringslagen i enlighet med vad som anförts i motionen.
1997/98:Sk6 av Michael Stjernström m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om reformerad skatteflyktslag i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att upphäva lagen mot skatteflykt i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1997/98:Sk7 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar avslå proposition 1996/97:170,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen mot skatteflykt att
generalklausulen tas bort.
1997/98:Sk8 av Ronny Korsberg (mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1996/97:170 Reformerad
skatteflyktslag,
2. att riksdagen, om yrkande 1 avslås, avslår regeringens förslag
beträffande 2 § 4 punkten lagen (1995:575) mot skatteflykt.

Utskottet

Upphävande av lagen (1995:575) mot skatteflykt
År 1980 infördes en lag mot skatteflykt. Lagen, som var av tillfällig
karaktär, skärptes 1982 och förlängdes i olika omgångar tills den upphävdes
hösten 1992. Den 1 juli 1995 återinfördes lagen (prop. 1994/95:209, SkU30).
I motion Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m), yrkande 2, och motion Sk6 av Michael
Stjernström m.fl. (kd), yrkande 2, begärs att lagen mot skatteflykt skall
upphävas. Isa Halvarsson och Karin Pilsäter yrkar i motion Sk7, yrkande 2, en
sådan ändring i lagen mot skatteflykt att generalklausulen tas bort.
Motionärerna hänvisar till att förslaget brister i rättssäkerhet och
förutsebarhet och skapar ytterligare osäkerhet hos skattebetalarna.
Utskottet delar den i propositionen framförda bedömningen att skattereformen
fört med sig att möjligheterna till förfaranden och handlanden som är att
betrakta som skatteflykt minskat på viktiga områden. Fortfarande finns det
emellertid utrymme för sådana förfaranden som är att betrakta som skatteflykt
genom skillnaderna i beskattningen av arbetsinkomster och kapitalinkomster och
genom andra asymmetrier i beskattningssystemet. De lagtolkningsmetoder som
finns har visat sig otillräckliga när det gäller att förhindra och motverka
skatteflyktsförfaranden. Det finns ett starkt behov av en lagstadgad
tolkningsanvisning som ger möjlighet att under vissa förutsättningar angripa
förfaranden som inte kan förhindras eller motverkas med annan lagstiftning.
Lagens främsta betydelse ligger dock i att den är ett avhållande medel mot
skatteflyktstransaktioner.
Utskottet anser mot denna bakgrund att skatteflyktslagen med den s.k.
generalklausulen inte bör upphävas. Motionerna Sk5 yrkande 2, Sk6 yrkande 2
och Sk7 yrkande 2 avstyrks således.
Propositionens förslag
I propositionen föreslås att den s.k. generalklausulen i lagen mot skatteflykt
skärps i ett par avseenden, men lindras på en punkt.
Det skall enligt förslaget vara tillräckligt att den skattskyldige indirekt
medverkat i rättshandlingen. Denna ändring föreslås för att komma till rätta
med vissa tillämpningsproblem, som i vissa fall sägs ha gett upphov till
effekter som lagstiftaren knappast avsett.
När det gäller förslaget att skatteförmånen skall antas ha utgjort det
övervägande skälet i stället för som nu det huvudsakliga skälet för
förfarandet, bygger detta enligt regeringen på att det nu gällande rekvisitet
kommit att ges en tolkning som inneburit en mindre lämplig tillämpning.
Enligt regeringen talar bl.a. processekonomiska skäl för att det bör krävas
att förfarandet ger upphov till en betydligt större skatteförmån än något
tusental kronor för att klausulen skall kunna tillämpas. Därför bör orden ?en
inte oväsentlig förmån? ersättas med rekvisitet ?en väsentlig förmån?. Det är
enligt regeringen inte lämpligt att relatera förmånens storlek till den
taxerade inkomsten e.d. i det enskilda fallet. Däremot bör beaktas om
förfarandet medför skatteförmåner vid mer än en taxering. Den närmare
beloppsmässiga preciseringen bör enligt propositionen överlåtas till praxis.
Dessutom föreslås att det rekvisit som nu uttrycks med orden ?strida mot
lagstiftningens grunder? (2 § 4) i stället uttrycks med orden ?strida mot
lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna
utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts
genom förfarandet?. Bakgrunden till denna ändring är enligt propositionen
bl.a. behovet av ett förtydligande. Dessutom syftar ändringen till att
framhäva att det i första hand är skattebestämmelsernas utformning och inte
lagmotiven som skall vara underlag vid prövningen.
Slutligen föreslås en ändring i bestämmelserna i skatteflyktslagens 3 §, av
närmast redaktionell karaktär.
I motion Sk5 yrkande 1 av Bo Lundgren m.fl. (m), motion Sk6, yrkande 1 av
Michael Stjernström m.fl. (kd), motion Sk7, yrkande 1 av Isa Halvarsson och
Karin Pilsäter (fp) och motion Sk8, yrkande 1 av Ronny Korsberg (mp) begärs
att propositionen avslås.
Enligt motionerna Sk5, Sk6 och Sk7 medför regeringens förslag minskad
förutsebarhet och begriplighet, och skapar en stor osäkerhet hos
skattebetalarna. I motion Sk8 grundas avslagsyrkandet på att behovet av
skatteflyktsklausul efter 1990 år skattereform inte har analyserats grundligt.
I motion Sk8 yrkas dessutom (yrkande 2) - för det fall propositionen inte
avslås - att regeringens förslag såvitt avser 2 § 4 - avslås.
Utskottet vill understryka att behovet av effektivitet i
skattelagstiftningen självfallet inte får leda till att den enskildes
berättigade krav på rättssäkerhet och förutsebarhet åsidosätts. Det finns
enligt utskottets mening inte anledning att anta att de nu föreslagna
förändringarna skulle minska rättssäkerheten eller förutsebarheten för den
enskilde i något anmärkningsvärt hänseende även om att de syftar till att göra
skatteflyktsregleringen mer effektiv.
Den i propositionen redovisade genomgången av tillämpningen av
skatteflyktslagen har visat att det finns ett tydligt behov av att komma till
rätta med vissa brister i lagen. Enligt utskottets mening svarar förslaget på
ett väl övervägt sätt mot de behov som visats finnas. Samtidigt innebär
förslaget att reglerna i vissa avseenden ger mer vägledning åt de enskilda än
de nuvarande reglerna. Utskottet tillstyrker därför propositionen och
avstyrker motionerna Sk5 yrkande 1, Sk6 yrkande 1, Sk 7 yrkande 1 och Sk 8
yrkandena 1 och 2.
Upphävande av omstruktureringslagens särskilda skatteflyktsbestämmelse
Den 1 januari 1995 - ett halvt år innan skatteflyktslagen återinfördes -
trädde lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande
omstruktureringar inom EG (omstruktureringslagen) i kraft. Denna lag
innehåller en särskild skatteflyktsbestämmelse (25 §) som enligt den nu
aktuella propositionen tills vidare bör behållas oförändrad.
I motion Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m) begärs att den särskilda
skatteflyktsbestämmelsen i omstruktureringslagen skall upphävas (yrkande 3).
Mot bakgrund bl.a. av att Företagsskatteutredningen (Fi 1992:11) för
närvarande arbetar med en generell översyn av beskattningsreglerna vid
omstruktureringar inom näringslivet saknas enligt utskottets mening anledning
att nu upphäva den särskilda skatteflyktsbestämmelsen i omstruktureringslagen.
Motion Sk5 yrkande 3 avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande upphävande av skatteflyktslagen
att riksdagen avslår motionerna 1997/98:Sk5 yrkande 2, 1997/98:Sk6 yrkande 2
och 1997/98:Sk7 yrkande 2,
res. 1 (m, fp, kd)
2. beträffande propositionens förslag
att riksdagen med avslag på motionerna 1997/98:Sk5 yrkande 1, 1997/98:Sk6
yrkande 1, 1997/98:Sk7 yrkande 1 och 1997/98:Sk8 yrkandena 1 och 2 antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot
skatteflykt,
res. 2 (m, fp, mp, kd)
3. beträffande upphävande av omstruktureringslagens särskilda
skatteflyktsbestämmelse
att riksdagen avslår motion 1997/98:Sk5 yrkande 3.
res. 3 (m, fp)
Stockholm den 9 oktober 1997
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson (s), Sverre Palm
(s), Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c),
Björn Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Inger Lundberg
(s), Per Rosengren (v), Jan-Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Holger
Gustafsson (kd), Lars Granberg (s), Ingibjörg Sigurdsdóttir (s) och Carl Erik
Hedlund (m).

Reservationer

1. Upphävande av skatteflyktslagen (mom. 1)
Karl-Gösta Svenson (m), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof
Franzén (m), Holger Gustafsson (kd) och Carl-Erik Hedlund (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 5 börjar med ?Utskottet
anser? och slutar med ?avstyrks således? bort ha följande lydelse:
Det är enligt utskottets mening angeläget att skatteflyktslagen nu upphävs.
Lagen har kritiserats starkt alltsedan sin tillkomst. Den tillgodoser inte
rimliga krav på rättssäkerhet och förutsebarhet och stärker det allmännas
ställning gentemot den enskilde på ett sätt som inte är godtagbart i ett
rättssamhälle. Efter skattereformen fyller lagen inte heller någon nämnvärd
funktion eftersom utrymmet för handlande som ses som skatteflykt minskat
avsevärt. Enligt utskottets mening bör skatteflykt i första hand bekämpas med
tillräcklig klarhet i skattelagstiftningen. Utskottet tillstyrker således
motionerna 1997/98:Sk5 yrkande 2, 1997/98:Sk6 yrkande 2 och 1997/98:Sk7
yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse:
1. beträffande upphävande av skatteflyktslagen
att riksdagen med bifall till motionerna 1997/98:Sk5 yrkande 2, 1997/98:Sk6
yrkande 2 och 1997/98:Sk7 yrkande 2 antar följande
Förslag till lag om upphävande av lagen (1995:575) mot skatteflykt
Härigenom föreskrivs att lagen (1995:575) mot skatteflykt skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1997.
2. Propositionens förslag (mom. 2)
Karl-Gösta Svenson (m), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof
Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Holger Gustafsson (kd) och Carl-Erik Hedlund
(m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6. börjar med ?Utskottet
vill? och slutar med ?yrkandena 1 och 2? bort ha följande lydelse:
Det är enligt utskottets mening mycket angeläget att effektiviseringar av
lagregler inte får drivas så långt att rättssäkerhetens krav åsidosätts. Det
krävs sålunda en noggrann avvägning mellan rättssäkerhetsaspekter och kravet
på effektivt skattesystem. Lagar som stiftas måste vara klara, entydiga och
lätta att tillämpa, och det allmännas intresse av att driva in skatt får inte
överordnas rättssäkerheten. De skattskyldiga måste ha förutsättningar att
känna till var gränserna går mellan tillåtet och förbjudet och klart veta
vilka sanktionerna är om lagens bestämmelser överträds.Utskottet anser att
regeringens förslag inte svarar mot dessa krav. Regeringens förslag innebär
att förutsebarheten minskar eftersom bestämmelsernas räckvidd är oklar.
Lagrådet har också ifrågasatt om kraven på tydlighet är uppfyllda i den
föreslagna bestämmelsen i 2 § 4 och har pekat på att det är en nästan olöslig
uppgift att utforma en verksam generalklausul mot skatteflykt så att det blir
möjligt för den enskilde att i varje situation avgöra om klausulen är
tillämplig på ett visst använt eller planerat förfarande. Utskottet delar
denna bedömning och förordar att skatteflykt i första hand bekämpas genom
tillräcklig klarhet i skattelagstiftningen och med ändringar i de materiella
skattereglerna om det behövs för att förhindra oönskade förfaranden.
Utskottet tillstyrker således motionerna 1997/98:Sk5 yrkande 1, 1997/98:Sk6
yrkande 1, 1997/98:Sk7 yrkande 1 samt 1997/98:Sk8 yrkandena 1 och 2 och
avstyrker proposition 1996/97:170.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen med bifall till motionerna 1997/98:Sk5 yrkande 1, 1997/98:Sk6
yrkande 1, 1997/98:Sk7 yrkande 1 samt 1997/98:Sk8 yrkandena 1 och 2
avslår proposition 1996/97:170.
3. Upphävande av omstruktureringslagens särskilda skatteflyktsbestämmelse
(mom. 3)
Karl-Gösta Svenson (m), Carl Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof
Franzén (m) och Carl-Erik Hedlund (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med ?Mot bakgrund?
och slutar med ?3 avstyrks? bort ha följande lydelse:
Skatteflyktsbestämmelsen i 25 § omstruktureringslagen bör enligt utskottets
mening liksom skatteflyktslagen upphävas. Samma skäl gör sig gällande
beträffande de olika skatteflyktsreglerna. I fråga om skatteflyktsbestämmelsen
i omstruktureringslagen gäller dessutom att den skall ses mot bakgrund av att
den infördes under den tid skatteflyktslagen var upphävd. Motion Sk5 yrkande 3
tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande upphävande av omstruktureringslagens särskilda
skatteflyktsbestämmelse
att riksdagen med bifall till motion 1997/98:Sk5 yrkande 3 antar följande
Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid
gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid
gränsöverskridande omstruktureringar inom EG skall upphöra att gälla vid
utgången av år 1997.