Skatteutskottets betänkande
1997/98:SKU24

Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.


Innehåll

1997/98
SkU24

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 1997/98:134 om bl.a. en viss
utökning av kontrolluppgiftsskyldigheten vid options- och terminsaffärer samt
vissa ändringar i skattebetalningslagen med avseende på hanteringen av
överskjutande ingående moms. En motion som väckts med anledning av
propositionen i berörda delar avstyrks.
Två reservationer har avgivits av (m) med dels ett yrkande att riksdagen i
ett tillkännagivande avvisar tanken på ett generellt kontrolluppgiftssystem,
dels förslag till vissa ändringar i regeringens förslag till justering av
räntereglerna i skattekontosystemet. Dessutom har (fp) och (v) bifogat ett
särskilt yttrande rörande frågan om förfallodag i skattekontosystemet.
Två lagförslag i propositionen (lagförslagen 3 och 4) som avser en ändring i
skatteregisterlagen behandlas inte nu utan senare i betänkandet 1997/98:SkU29,
liksom en ändring i 12 kap. 2 § och 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen
(lagförslag 27). Ett annat lagförslag i propositionen (lagförslag 6) om en
ändring i föräldrabalken har överlämnats till lagutskottet och behandlas i
betänkandet 1997/98:LU12. Ytterligare ett ändringsförslag som avser 23 § lagen
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (lagförslag 25)
har överlämnats till socialförsäkringsutskottet och behandlas i betänkandet
1997/98:SfU13.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition 1997/98:134 att
riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
3. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343),
4. lag om ändring i lagen (1998:000) om ändring i skatteregisterlagen
(1980:343),
5. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrollupp-
gifter,
6. lag om ändring i föräldrabalken,
7. lag om ändring i namnlagen (1982:670),
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreglerings-
avgifter,
9. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,
10. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i
kommuner och landsting,
11. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
12. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter,
13. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
14. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
15. lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på
fastighet,
16. lag om ändring i äktenskapsbalken,
17. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
18. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
19. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
20. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel
m.m.,
21. lag om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister,
22. lag om ändring i lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om
folkbokföringsregister,
23. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
24. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta,
25. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.,
26. lag om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss
energiskatt,
27. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
28. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
29. lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner
och landsting.
I propositionen föreslås att kontrolluppgift om utfärdande av optioner och
slutförande av options- och terminsaffärer skall lämnas av värdepappersinstitut
även om avräkningsnota inte skall upprättas.
I propositionen föreslås också vissa ändringar i skattebetalningslagen
(1997:483). Redovisning av överskjutande ingående mervärdesskatt skall
jämställas med inbetalning av skatt. Sådan inbetalning skall anses ha gjorts
den 12, i januari den 17, i månaden efter redovisningsperioden. Om mervär-
desskatten har redovisats andra månaden efter redovisningsperioden eller senare
skall dock inbetalningen anses ha gjorts vid den ordinarie förfallodagen.
Intäktsränta på överskjutande ingående mervärdesskatt skall beräknas från
motsvarande tidpunkter. Under tiden januari - augusti 1998 skall kostnadsräntan
generellt tas ut efter en räntesats motsvarande basräntan.
Dessutom skall mindre företag få möjlighet att efter begäran redovisa
skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt på samma sätt som de
större företagen, dvs. senast den 26, i december senast den 27, i månaden efter
redovisningsperioden. Betalningen av skatten skall då också ske vid samma
tidpunkter som gäller för de större företagen.
Slutligen föreslås en ändring beträffande tjänsteställe för ledamöter i
skattenämnd, vissa ändringar i skatteregisterlagen (1980:343) och de lagänd-
ringar som föranleds av att skatteförvaltningen vid kommande årsskifte får en
ny regionindelning.
Lagändringarna i anledning av den nya regionindelningen av skatteför-
valtningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. Lagförslagen i övrigt
föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 1998.
Lagförslagen har följande lydelse.
2.9     Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om
arbetsställenummer m.m.
Motion
1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvidgad kontrolluppgiftsskyldighet för värdepappersinstitut,
2. att riksdagen beslutar om ändring i skattebetalningslagen i enlighet med
vad som anförts i motionen.

Utskottet

Ställningstagande
Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer
Propositionen
Förslaget i propositionen bygger på delar av ett förslag som Skattekontrollut-
redningen lämnat i delbetänkandet Kontroll Reavinst Värdepapper (SOU 1997:27)
och innebär bl.a. att lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter
kompletteras med en bestämmelse om att värdepappersinstitut skall lämna
kontrolluppgift vid utfärdande av optioner samt vid slutförandet av options-
och terminsaffärer även om skyldighet att upprätta avräkningsnota inte
föreligger. Detta innebär att kontrolluppgift alltid kommer att lämnas för
utfärdaren av en option när optionen utfärdas och premien betalas. För inne-
havaren av en option innebär förslaget att kontrolluppgift kommer att lämnas om
optionen slutförs genom kvittning, kontantavräkning eller förfall. Vid lösen
kommer kontrolluppgift att lämnas enligt de bestämmelser som gäller för den
underliggande egendomen. Vid terminsaffärer kommer kontrolluppgift att lämnas
vid kontantavräkning för såväl säljare som köpare. Vid leverans lämnas
kontrolluppgift enligt de bestämmelser som gäller för den underliggande
egendomen.
I propositionen berörs också Skattekontrollutredningens förslag om att införa
ett mera generellt system som innebär att skattemyndigheten beräknar reavinst
och reaförlust vid fysiska personers och dödsbons avyttring av marknadsnoterade
aktier och fordringar utifrån löpande kontrolluppgifter som lämnas av
Värdepapperscentralen VPC AB och värdepappersinstituten. Förslaget innebär
vidare att den av skattemyndigheten beräknade reavinsten eller reaförlusten
skall förtryckas på deklarationsblanketten. Regeringens uppfattning, enligt
propositionen, är dock att effekterna av den nuvarande kontrolluppgiftsskyl-
digheten bör utvärderas och analyseras och resultatet av vissa andra
utredningar inväntas innan en mer omfattande utvidgning övervägs.
Motionen
I motion Sk35 (yrkande 1) av Bo Lundgren m.fl. (m) avvisas tanken på en sådan
utökad kontrolluppgiftsskyldighet som Skattekontrollutredningen föreslagit. I
motionen begärs ett tillkännagivande härom.
Utskottets ställningstagande
Vad först gäller det konkreta förslag som regeringen nu lägger fram har
utskottet inte funnit någon anledning till erinran. Utskottet biträder således
regeringens förslag om en viss utökning av kontrolluppgiftsskyldigheten vid
options- och terminsaffärer.
Vad därefter gäller det fortsatta arbetet framgår det av propositionen att
regeringen anser att tidigare utvidgning av kontrolluppgiftsskydligheten bör
utvärderas och analyseras och att annat pågående arbete som kan vara av
betydelse för en eventuell utvidgning bör avvaktas innan ställning tas.
Utskottet anser att det inte finns någon anledning för riksdagen att vare sig
föregripa kommande ställningstaganden av regeringen i denna fråga eller göra
något annat uttalande av det slag som begärs i motionen med avseende på
regeringens uppläggning av det planerade arbetet.
Det anförda innebär att utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker
motionen i här behandlade delar.
Justering av räntereglerna i skattekontosystemet
Propositionen
I propositionen föreslås bl.a. vissa förändringar när det gäller redovisningen
av överskjutande ingående moms i syfte att komma till rätta med vissa problem
med ränteberäkningen i det nya skattekontosystemet. Dessutom föreslås att
mindre företag skall få en möjlighet att efter begäran få redovisa skatte-
avdrag, arbetsgivaravgifter och moms på samma sätt som de större företagen,
dvs. senast den 26 (i december den 27) i månaden efter redovisningsperioden.
Betalningen av skatten skall då också ske vid samma tidpunkt som gäller för de
större företagen.
Motionen
Enligt motion Sk35 (yrkande 2) av Bo Lundgren m.fl. (m) är de föreslagna
ändringarna i skattebetalningslagen inte tillräckligt långtgående. Motionärerna
föreslår i stället att företag som vid återkommande tillfällen under
räkenskapsåret har överskjutande ingående moms utan särskilda åtgärder skall få
en möjlighet att inlämna sin redovisning i anslutning till redovis-
ningsperiodens utgång och att de företag som vid enstaka tillfällen har över-
skjutande ingående moms skall kunna begära hos skattemyndigheten att för
aktuella redovisningsperioder få inlämna sin redovisning vid motsvarande
tidpunkt. Företagen bör, anser motionärerna vidare, tillgodoräknas ränta på
överskjutande ingående skatt från sjätte dagen efter det att redovisningen
kommit skattemyndigheten till del och slippa få underlaget för ränteberäkningen
reducerat med icke förfallna skatte- och avgiftsbelopp som blir föremål för
avräkning mot den överskjutande ingående momsen. Slutligen återkommer
motionärerna med ett förslag om att förfallodagsbegreppet bör ändras så att
inbetalning får ske senast på förfallodagen.
Utskottets ställningstagande
Utskottet för sin del anser att regeringens förslag innebär en
tillfredsställande lösning på de ränteproblem som uppkommit i det nya
skattekontosystemet för vissa företag med överskjutande ingående moms.
Regeringens förslag innebär att mindre företag som behöver få tillbaka den
överskjutande ingående momsen tidigare än vad de kan få med nuvarande regler -
t.ex. företag med stor utlandsomsättning - skall få lämna sin redovisning och
betalning på samma sätt som större företag. Härigenom tillgodoses enligt
utskottets uppfattning på ett rimligt och enkelt sätt behovet av snabb återbe-
talning hos dessa företag. Regeringens förslag har dessutom den fördelen att
det på ett relativt smidigt sätt kan inpassas i skattekontosystemet. Motionä-
rernas förslag om en särskild redovisningsordning för företag med överskjutande
ingående moms och andra redovisningsdagar än som annars gäller i
skattekontosystemet skulle enligt utskottets uppfattning krångla till systemet
och göra det svårhanterligt från administrativ synpunkt. Vad gäller innebörden
av begreppet förfallodag - dvs. vid vilken tidpunkt en skattebetalning skall
anses ha skett - vidhåller utskottet sin uppfattning att det är en fördel att
ha en ordning på skatteområdet som stämmer överens med civilrättsliga principer
och hur betalningar görs i andra sammanhang.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen även i denna del och
avstyrker det nu behandlade yrkandet i motion Sk35.
Övriga förslag utom lagförslagen
Propositionen
Övriga förslag i propositionen innebär att skatteregistret kompletteras med
dels vissa uppgifter från tullmyndigheten angående import av varor som skall
säljas vidare till ett annat EU-land, dels vissa uppgifter från
Riksförsäkringsverket som behövs i de fall arbetstagare sänds ut av sin
arbetsgivare för att utföra arbete i ett annat land. Vidare föreslås att
bostaden skall anses vara tjänsteställe för ledamöter i skattenämnd. Slutligen
föreslås också de formella lagstiftningsåtgärder som behövs för att genomföra
den nya regionaliseringen av skatteförvaltningen.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot propositionen i nu behand-
lade hänseenden. Utskottet tillstyrker således propositionen i dessa delar.
Lagförslagen
I propositionen föreslås bl.a. ändringar i skatteregisterlagen och i 12 kap. 2
§ och 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen (lagförslag 3, 4 och 27). Andra änd-
ringar i de aktuella paragraferna i skatteregisterlagen och mervärdesskatte-
lagen föreslås bl.a. i proposition 1997/98:148 Gruppregistrering i mervär-
desskattesystemet, m.m. som utskottet avser att behandla i betänkande
1997/98:SkU29. Utskottet behandlar inte skatteregisterlagen och de berörda
paragraferna i mervärdesskattelagen nu utan samordnar de olika ändrings-
förslagen i betänkande 1997/98:SkU29.
I propositionen föreslås även vissa ändringar i föräldrabalken (lagförslag
6). Andra ändringar i bl.a. samma paragraf i föräldrabalken föreslås i propo-
sition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge som remitterats till lagutskottet.
Förslaget i den här aktuella propositionen har därför överlämnats till
lagutskottet som samordnar ändringsförslagen i betänkande 1997/98:LU12.
I propositionen föreslås vidare en viss ändring i bl.a. 23 § lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (lagförslag 25).
Andra ändringar i bl.a. samma paragraf föreslås i proposition 1997/98:151
Inkomstgrundad ålderspension, m.m. som remitterats till social-
försäkringsutskottet. Förslaget med avseende på den paragrafen i den här
aktuella propositionen har därför överlämnats till socialförsäkringsutskottet
som samordnar ändringsförslagen i betänkande 1997/98:SfU13.
I övrigt föranleder lagförslagen i propositionen ingen erinran från
utskottets sida.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och termins-
affärer
att riksdagen godtar proposition 1997/98:134 i denna del och avslår motion
1997/98:Sk35 yrkande 1,
res. 1 (m)
2. beträffande justering av räntereglerna i skattekontosystemet
att riksdagen godtar proposition 1997/98:134 i denna del och avslår motion
1997/98:Sk35 yrkande 2,
res. 2 (m) - delvis
3. beträffande övriga förslag utom lagförslagen
att riksdagen godtar proposition 1997/98:134 i denna del,
4. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad ovan anförts och hemställts antar de vid
proposition 1997/98:134 fogade förslagen till
1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
2. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
5. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-
uppgifter,
7. lag om ändring i namnlagen (1982:670),
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisreglerings-
avgifter,
9. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,
10. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i
kommuner och landsting,
11. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
12. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter,
13. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
14. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
15. lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på
fastighet,
16. lag om ändring i äktenskapsbalken,
17. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
18. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
19. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
20. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel
m.m.,
21. lag om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister,
22. lag om ändring i lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om
folkbokföringsregister,
23. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
24. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta,
25. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta artister m.fl. med den ändringen att 23 § utgår ur
förslaget,
26. lag om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss
energiskatt,
27. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) med den ändringen att
12 kap. 2 § och 20 kap. 1 § utgår ur förslaget,
28. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
29. lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting.
res. 2 (m) - delvis
Stockholm den 28 april 1998
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Anita Johansson (s), Sverre Palm
(s), Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s),
Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m), Karin Pilsäter
(fp), Inger Lundberg (s), Per Rosengren (v), Ulla Wester (s), Jan-Olof Franzén
(m), Ronny Korsberg (mp), Holger Gustafsson (kd) och Carl Erik Hedlund (m).

Reservationer

1. Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer (mom. 1)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf, Jan-Olof Franzén och Carl Erik Hedlund
(alla m) har
dels anfört följande:
Den ordning för fastställande av skattepliktig reavinst som Skattekontroll-
utredningen har föreslagit är helt ny, och vi delar motionärernas uppfattning
att den knappast är förenlig med den svenska rättsordningen i övrigt. Enligt
gällande principer är det den skattskyldige som tolkar skattelagarna och
framställer ett yrkande i sin deklaration om hur en reavinst enligt hans eller
hennes mening skall beräknas och när denna reavinst skall beskattas. Med den av
utredningen föreslagna ordningen blir det i stället skattemyndigheten som
tolkar skattelagarna och föreslår den skattskyldige vilka reavinster som skall
tas upp till beskattning och hur dessa skall beräknas etc. Skattemyndighetens
funktion blir därigenom att ta ställning till sitt eget förslag - myndigheten
blir så att säga både åklagare och domare - vilket inte kan anses förenligt med
dess ställning som objektiv och neutral förvaltningsmyndighet. Som framhålls i
motionen hamnar en enskild skattskyldig lätt i ett underläge gentemot
myndigheten som säkert inte alltid kommer att föreslå det för den skattskyldige
fördelaktigaste alternativet. Därtill kommer, som också framhålls i motionen,
att Sverige av konkurrensskäl inte kan ha en längre gående
kontrolluppgiftsskyldighet än andra länder. Utredningens förslag väcker
dessutom integritetsmässiga betänkligheter.
Med hänsyn till vad här anförts anser vi i likhet med motionärerna bakom
motion Sk35 att utredningens förslag om en generell kontrolluppgiftsskyldighet
vid värdepappersförsäljningar inte bör genomföras. Vi anser att riksdagen bör
rikta ett tillkännagivande härom till regeringen och tillstyrker därför yrkande
1 i motionen.
dels under moment 1 hemställt:
1. beträffande kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer
att riksdagen med anledning av proposition 1997/98:134 i denna del och med
bifall till motion 1997/98:Sk35 yrkande 1 som sin mening ger regeringen
till känna vad ovan anförts,
2. Justering av räntereglerna i skattekontosystemet (mom. 2 och 4 i motsvarande
del)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf, Jan-Olof Franzén och Carl Erik Hedlund
(alla m) har
dels anfört följande:
Det nya skattekontosystemet har inneburit stora och påtagliga olägenheter för
särskilt mindre företag som har moms att återfordra av statsverket. Genom det
nya skattekontosystemet har återbetalningen av momsen kommit att ta avsevärt
längre tid än tidigare och dessutom gjorts beroende av att det är utklarat hur
det förhåller sig med företagets andra skatter och avgifter. Det nya systemet
är således till förfång för bl.a. företag med stor utlandsomsättning och
företag som håller på att investera. Vi delar motionärernas åsikt att de
förslag till förbättringar som regeringen nu lägger fram efter en massiv kritik
från näringslivet och den borgerliga oppositionen inte är tillräckligt
långtgående. Även med regeringens förslag kan momsåterbetalningen komma att
dröja onödigt länge och ränteberäkningen bli oförmånlig för företagen. Vi
biträder därför förslaget i motion Sk35 att de företag som vid återkommande
tillfällen under räkenskapsåret har överskjutande ingående moms utan särskilda
åtgärder skall få en möjlighet att inlämna sin redovisning i anslutning till
redovisningsperiodens utgång och att de företag som vid enstaka tillfällen har
överskjutande ingående moms skall kunna begära hos skattemyndigheten att för
aktuella redovisningsperioder få inlämna sin redovisning vid motsvarande
tidpunkt. Vi anser dessutom, liksom motionärerna, att företagen bör
tillgodoräknas ränta på överskjutande ingående skatt från sjätte dagen efter
det att redovisningen kommit skattemyndigheten till del och slippa få
underlaget för ränteberäkningen reducerat med icke förfallna skatte- och
avgiftsbelopp som blir föremål för avräkning mot den överskjutande ingående
momsen.
Slutligen vidhåller vi vår uppfattning att det är fel att jämställa förfallo-
dagen med bokföringsdagen. Den ordningen har lett till osäkerhet hos företagen
om när inbetalningen måste göras för att inte komma för sent och till att
staten har övervältrat risken för att betalningen fördröjs hos betalnings-
förmedlaren på den skattskyldige, trots att den skattskyldige normalt inte kan
göra något åt en eventuell fördröjning hos betalningsförmedlaren.
Med det anförda tillstyrker vi yrkande 2 i motion Sk35 och föreslår att
riksdagen beslutar om sådana ändringar i regeringens lagförslag som här har
förordats.
dels under moment 2 och under moment 4 i motsvarande del hemställt:
2. beträffande justering av räntereglerna i skattekontosystemet
att riksdagen med anledning av proposition 1997/98:134 i denna del och med
bifall till motion 1997/98:SkU35 yrkande 2 beslutar införa sådana
ränteberäkningsregler och momsåterbetalningsregler samt sådan ändring av
förfallodagsbegreppet som nämnts ovan,
4. beträffande lagförslagen såvitt avser justering av räntereglerna i
skattekontosystemet
att riksdagen gör dels de ändringarna i regeringens förslag till lag om ändring
i skattebetalningslagen att 10 kap. 18 § och 19 kap. 13 § erhåller
följande såsom reservanternas förslag betecknade lydelse, dels det
tillägget att 16 kap. 3 § erhåller följande såsom reservanternas förslag
betecknade lydelse:
-------------------------------------------------------
|Regeringens förslag    |Reservanternas förslag  |
--------------------------------------------------------
|           10 kap.             |
|            18 §             |
--------------------------------------------------------
|Den som - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
|- november.                      |
-------------------------------------------------------
|Skattemyndigheten  skall | Företag   som   vid|
|besluta att mervärdesskatt |återkommande  tillfällen|
|som annars skall redovisas |under räkenskapsåret har|
|enligt  första  stycket |överskjutande  ingående|
|skall  redovisas enligt |mervärdesskatt skall utan|
|bestämmelserna i 19 § om |särskilda  åtgärder  få|
|den skattskyldige begär |inlämna sin redovisning i|
|det. Beslutet skall, om |anslutning      till|
|inte särskilda skäl talar |redovisningsperiodens  |
|emot det, gälla minst tolv |utgång. Företag som vid|
|på  varandra  följande |enstaka  tillfällen har|
|redovisningsperioder.   |överskjutande  ingående|
|              |mervärdesskatt skall på|
|              |begäran få inlämna sin|
|              |redovisning      vid|
|              |motsvarande tidpunkt.  |
--------------------------------------------------------
|           19 kap.             |
|            13 §             |
--------------------------------------------------------
|Intäktsränta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
|- - - 18 kap. 3 §.                  |
-------------------------------------------------------
|För överskjutande ingående | För    överskjutande|
|mervärdesskatt  som har |ingående  mervärdesskatt|
|redovisats       i |som  har  redovisats i|
|skattedeklaration enligt |skattedeklaration enligt|
|10 kap. 18 eller 19 § |10 kap. 18 eller 19 §|
|beräknas räntan från och |beräknas räntan från och|
|med dagen efter den dag |med den sjätte dagen efter|
|som skatten enligt 16 kap. |det  att  redovisningen|
|7 § anses vara betald.   |kommit skattemyndigheten|
|              |till del. Icke förfallna|
|              |skatte- och avgiftsbelopp|
|              |som  blir föremål  för|
|              |avräkning mot detta belopp|
|              |skall  inte  reducera|
|              |underlaget      för|
|              |ränteberäkningen.    |
-------------------------------------------------------
|Gällande lydelse      |Reservanternas förslag  |
--------------------------------------------------------
|           16 kap.             |
|            3 §              |
-------------------------------------------------------
|Skatten anses ha betalats | Skatten anses betald den|
|den dag då betalningen har |dag när inbetalningskort|
|bokförts        på |eller gireringshandlingar|
|skattemyndighetens     |kom  in  till  Posten|
|särskilda konto.      |Aktiebolag  eller,  om|
|              |staten har ingått avtal om|
|              |förmedling       av|
|              |skatteinbetalningen med en|
|              |bank, till banken.    |
-------------------------------------------------------
Särskilt yttrande
Justering av räntereglerna i skattekontosystemet (mom. 2)
Karin Pilsäter (fp) och Per Rosengren (v) anför:
Frågan om innebörden av förfallodagsbegreppet i skattekontosystemet ligger
något utanför dagens ärende men har ändock tagits upp som en del av yrkande 2 i
motion Sk35 som väckts med anledning av propositionen. Med anledning härav vill
vi framhålla att vi redan vid behandlingen av propositionen om att införa det
nya skattekontosystemet ställde oss avvisande till tanken att jämställa
förfallodag och bokföringsdag (prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23). Vi
pekade bl.a. på den osäkerhet som en sådan ordning leder till - bl.a. med
hänsyn till att tidsåtgången för betalningstransaktioner är olika i olika delar
av landet - och vi betonade även att det inte är rimligt att den enskilde
skattebetalaren skall stå risken för en försening hos betalningsförmedlaren av
en betalning som gjorts i god tid, särskilt med tanke på att den enskilde
skattebetalaren mera sällan kunde göra något åt en sådan försening. Det har
inte funnits någon anledning för oss att ändra uppfattning, och vi kommer att
bevaka frågan noga och i lämpligt sammanhang lägga fram de förslag som vi
finner motiverade. För dagen avstår vi från att ställa något yrkande, men vi
förutsätter att regeringen i sin uppföljning av skattekontosystemet ägnar den
nya förfallodagsregleringen tillbörlig uppmärksamhet.