Skatteutskottets betänkande
1997/98:SKU12

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan m.m.


Innehåll

1997/98
SkU12

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 1997/98:32 om ett
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan och om en justering av det
nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i proposition 1997/98:32 att
riksdagen
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Kazakstan för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst,
2. godkänner protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna
för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet,
3. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Kazakstan,
4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Kazakstan och antar en lag om detta avtal. Avtalet avses bli
tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då
avtalet träder i kraft.
Avtalet avses - såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Kazakstan -
ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.
Vidare föreslås i propositionen en mindre ändring i 1996 års nordiska
dubbelbeskattningsavtal.
I fråga om lydelsen av avtalet, protokollet och lagförslagen hänvisar utskottet
till propositionen.

Utskottet

Ställningstagande
Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1997/98:32
1. godkänner avtalet mellan Sverige och Kazakstan för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst,
2. godkänner protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna
för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet,
3. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Kazakstan,
4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om
dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.
Stockholm den 6 november 1997
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors (s), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s),
Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn
Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m), Inger Lundberg (s), Per Rosengren (v), Ulla
Wester-Rudin (s), Jan-Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Lars U Granberg
(s), Carl Erik Hedlund (m), Karin Pilsäter (fp) och Michael Stjernström (kd).Gotab, Stockholm  1997