Kulturutskottets betänkande
1997/98:KRU02

Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet (prop. 1996/97:165)


Innehåll

1997/98
KrU2

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker det förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift som regeringen lagt fram i proposition 1996/97:165.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

Propositionen

I proposition 1996/97:165 Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet föreslår
regeringen (Kulturdepartementet) att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Lagförslaget har intagits i bilaga till betänkandet.

Utskottet

Bestämmelser om skyldighet att erlägga TV-avgift finns i lagen (1989:41) om
TV-avgift (prop. 1988/89:18, bet. 1988/89:KrU9, rskr. 1988/89:97).
I proposition 1996/97:165 föreslås vissa förändringar i TV-avgiftssystemet.
Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen.
Regeringen föreslår att den nu pågående försöksverksamheten med särskilt
betalningssätt av TV-avgifter permanentas. Detta innebär att det bolag som
svarar för att ta ut TV-avgifter m.m., Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB), efter
avtal med den avgiftsskyldige får besluta att TV-avgiften skall betalas vid
andra tidpunkter och under andra förutsättningar än vad som följer av
huvudregeln som innebär att TV-avgiften skall betalas i fyra poster årligen.
Regeringen föreslår vidare att det inte längre skall krävas skriftlig
anmälan om att innehav av TV-mottagare upphört. Samtidigt klargörs det att
avgiftsskyldigheten är kopplad till det avgiftspliktiga innehavet och inte
till innehavet av TV-mottagare som sådant.
Slutligen föreslår regeringen att förvaltningen av avgiftsmedlen ändras i
viss utsträckning.
Kulturutskottet tillstyrker de föreslagna lagändringarna.
Utskottet tillstyrker också att lagändringarna träder i kraft vid den
tidpunkt regeringen föreslår, nämligen den 1 januari 1998.
I propositionen diskuteras också vissa andra frågor som avser innehållet i TV-
avgiftslagen. Regeringen gör därvid bedömningen att några ytterligare
lagändringar inte bör föreläggas riksdagen.
Utskottet finner anledning att beröra en av frågorna, nämligen frågan om TV-
avgift för TV-mottagare på vårdinrättningar.
Enligt 2 § andra stycket punkt 2 i TV-avgiftslagen skall en enda TV-avgift
betalas för samtliga TV-mottagare som finns inom samma sjukhus, vårdanstalt
eller inrättning av liknande slag, om TV-mottagarna är avsedda att användas av
dem som får vård. Detta betyder att en vårdinrättning eller liknande betalar
en TV-avgift för de TV-mottagare som inrättningen äger, hyr eller lånar när
mottagaren är avsedd att användas av dem som får vård. En TV-mottagare som en
vårdtagare på inrättningen äger hyr eller lånar faller också in under denna
bestämmelse, och för en sådan mottagare utgår inte någon ytterligare avgift.
RIKAB har påpekat att det idag finns en mängd olika boendeformer inom
omsorgen som i ett samlingsbegrepp kallas särskilda boendeformer. Som närmare
redovisas i propositionen leder begreppsbildningen, liksom TV-avgiftslagens
begreppsbildning, till tolkningsproblem. Bolaget anser att lagregeln bör
ändras eller i varje fall att regelverket måste bli tydligare ( se närmare
härom prop. s. 17).
Utskottet är inte berett att på grundval av den utredning som redovisas i
propositionen föreslå en lagändring i denna del. Utskottet vill i sammanhanget
erinra om att regeringen i dagarna beslutat att en särskild utredare skall
tillkallas med uppgift att analysera olika aspekter av socialtjänstlagens
begrepp särskild boendeform och föreslå förändringar som leder till bättre
samordning mellan författningar inom olika samhällsorgan med anknytning till
det särskilda boendet (Dir. 1997:111). Resultatet av utredningens arbete kan
enligt utskottets mening bli av betydelse för fortsatta överväganden rörande
avgiftsplikten på sådana inrättningar som avses i den här aktuella
bestämmelsen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift.
Stockholm den 9 oktober 1997
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson
I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Elisabeth Fleetwood (m), Berit
Oscarsson (s), Leo Persson (s), Björn Kaaling (s), Marianne Andersson (c),
Monica Widnemark (s), Jan Backman (m), Carl-Johan Wilson (fp), AgnetaRingman
(s), Charlotta L Bjälkebring (v), Annika Nilsson (s), Lars Lilja (s),
Elizabeth Nyström (m), Tuve Skånberg (kd) och Lars Hjertén (m).

Propositionens lagförslag
F rslag till lag om ndring i lagen (1989:41) om TV-avgift
H rigenom f reskrivs att 4, 6, 11, 23, 24 och 29 ¤¤ samt rubriken n rmast
f re 24 ¤ lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha följande lydelse.
--------------------------------------------------------
|Nuvarande lydelse      |Föreslagen lydelse    |
--------------------------------------------------------
|            4 §             |
--------------------------------------------------------
|Skyldigheten att betala TV- | Skyldigheten att betala|
|avgift omfattar inte sådana |TV-avgift omfattar inte|
|TV-mottagare som på grund |sådana TV-mottagare som på|
|av sin konstruktion inte |grund av sin konstruktion|
|kan användas för att ta |inte kan användas för att|
|emot  markbundna  rund- |ta emot markbundna sänd-|
|radiosändningar.      |ningar.         |
-------------------------------------------------------
|            6 §             |
-------------------------------------------------------
|TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som     |
| 1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk|
|beskickning eller ett karriärkonsulat, om det har|
|beslutats av regeringen eller den myndighet som|
|regeringen bestämmer att avgift inte skall betalas för|
|mottagaren,                     |
| 2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är|
|tullfri,                       |
| 3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller   |
--------------------------------------------------------
|4. är varaktigt undanställd | 4.   är   varaktigt|
|eller  obrukbar  såvitt |undanställd eller obrukbar|
|gäller tid efter det att |såvitt gäller tid efter|
|förhållandet  skriftligen |det att förhållandet har|
|har anmälts till bolaget av |anmälts till bolaget av|
|den avgiftsskyldige.    |den avgiftsskyldige.   |
-------------------------------------------------------
|            11 §             |
--------------------------------------------------------
|TV-avgift  skall betalas | TV-avgift skall betalas|
|till  dess  att  den |till  dess  att  den|
|avgiftsskyldige skriftligen |avgiftsskyldige har anmält|
|har anm lt hos bolaget att |hos bolaget att hans eller|
|hans  innehav  av  TV- |hennes  avgiftspliktiga|
|mottagaren har upph rt.   |innehav har upphört.   |
-------------------------------------------------------
|Avgift som avser tid efter det att sådan anmälan har|
|kommit in till bolaget skall betalas tillbaka till den|
|avgiftsskyldige. Om beloppet är lägre än 100 kronor,|
|betalas det dock inte tillbaka.           |
-------------------------------------------------------
|            23 §             |
--------------------------------------------------------
|Skall TV-avgiften på grund | Skall  TV-avgiften  på|
|av ändring i denna lag utgå |grund av en ändring i|
|med ett annat belopp än |denna lag betalas med ett|
|tidigare,      skall |annat belopp än tidigare,|
|avgiftsposten för en period |skall avgiftsposten för en|
|som löper vid ändringens |period  som  löper när|
|ikraftträdande  beräknas |ändringen träder i kraft|
|enligt den tidigare TV- |beräknas  enligt  den|
|avgiften för tiden före |tidigare TV-avgiften för|
|ikraftträdandet och enligt |tiden före ikraftträdandet|
|den senare avgiften för |och enligt den nya av-|
|tiden   efter  ikraft- |giften för tiden efter|
|trädandet.    Beloppet |ikraftträdandet. Beloppet|
|avrundas nedåt till jämnt |avrundas nedåt till jämnt|
|antal kronor.        |antal kronor.      |
|              |             |
--------------------------------------------------------
|Bolaget skall inte ändra | Bolaget skall inte ändra|
|TV-avgiften enligt första |TV-avgiften enligt första|
|stycket,    om   den |stycket,   om   den|
|avgiftsskyldige    före |avgiftsskyldige   före|
|avgiftsperiodens  utgång |avgiftsperiodens  utgång|
|skriftligen har anmält att |har anmält att hans eller|
|hans  innehav  av  TV- |hennes  innehav av TV-|
|mottagaren har upphört.   |mottagaren har upphört. |
--------------------------------------------------------
|Försöksverksamhet   med | Särskilt betalningssätt |
|särskilt betalningssätt   |             |
-------------------------------------------------------
|            24 §             |
-------------------------------------------------------
|Bolaget f?r bedriva en | Bolaget f?r efter avtal|
|f rs ksverksamhet   som |med  en  avgiftsskyldig|
|inneb r dels att TV-avgift |besluta dels att TV-avgift|
|skall  betalas i andra |skall  betalas i andra|
|poster  och  vid andra |poster  och  vid andra|
|tidpunkter n som anges i |tidpunkter än som anges i|
|7 ¤, dels att avisering |7 §, dels att avgiften|
|enligt 10 ¤ inte skall |inte skall aviseras enligt|
|ske. Bolaget f?r besluta |10 §.          |
|om detta efter avtal med |             |
|den avgiftsskyldige.    |             |
-------------------------------------------------------
|Om  bolaget har fattat |             |
|beslut  enligt  f rsta |             |
|stycket i fr?ga om viss |             |
|avgiftsskyldig,  g ller |             |
|inte best mmelserna i 12, |             |
|13 och 17 ¤¤.       |             |
-------------------------------------------------------
|            29 §             |
-------------------------------------------------------
|De  avgiftsbelopp  som | De  avgiftsbelopp  som|
|bolaget  uppb r  skall |bolaget tar emot skall|
|omedelbart verf ras till |minst månadsvis föras över|
|riksg ldskontoret. Medlen |till  Riksgäldskontoret.|
|skall omedelbart placeras |Medlen skall omedelbart|
|p? r nteb rande r kning |placeras på räntebärande|
|d r.            |räkning där.       |
| Sveriges   Television | Radiotjänst  i  Kiruna|
|Aktiebolag  svarar  f r |Aktiebolag  svarar  för|
|f rvaltningen av medlen.  |förvaltningen av medlen. |
-------------------------------------------------------
_________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.