Konstitutionsutskottets betänkande
1997/98:KU24

En ny Europadomstol


Innehåll

1997/98
KU24

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 1997/98:107 En ny
Europadomstol. Regeringens förslag innebär främst att bestämmelserna i
tilläggsprotokoll nr 11 till Europakonventionen inkorporeras med svensk lag.
Genom protokollet ändras övervakningssystemet enligt Europakonventionen. De
nuvarande konventionsorganen, den europeiska kommissionen för de mänskliga
rättigheterna och den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
avskaffas och en ny domstol inrättas. Utskottet tillstyrker förslagen.

Propositionen

I proposition 1997/98:107 föreslår regeringen att riksdagen
dels godkänner
1. protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets
privilegier och immunitet,
2. den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför
den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
dels antar regeringens förslag till
3. lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
Lagförslagen, protokoll nr 6 och den europeiska överenskommelsen om personer
som deltar i rättegång inför den europeiska domstolen har fogats till
betänkandet som bilaga.

Utskottet

Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 till den europeiska konventionen
den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, Europakonventionen, (prop. 1994/95:115, bet.
1994/95:UU12). Genom tilläggsprotokollet inrättas en ny europeisk domstol för
de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, med heltidsan-ställda ledamöter. I
propositionen föreslås att riksdagen inkorporerar tilläggs-protokoll nr 11 med
svensk rätt genom en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Inom Europarådet har utarbetats regler om immunitet och privilegier för
ledamöterna i den nya domstolen samt för de personer som deltar i processen
inför denna. Reglerna har tagits in i två avtal. Reglerna om immunitet och
privilegier för domstolens ledamöter finns i protokoll nr 6 till den allmänna
överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet. Reglerna om
immunitet m.m. för de personer som deltar i processen inför domstolen finns i
en särskild överenskommelse, den europeiska överenskommelsen om personer som
deltar i rättegång inför Europadomstolen. I propositionen föreslås att
riksdagen godkänner överenskommelserna. Som en följd av riksdagens godkännande
av dessa överenskommelser föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
I propositionen föreslås även att en ny svensk översättning av
Europakonventionen och tilläggsprotokollen skall bifogas lagen om ändring i
lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Lagändringarna föreslås i sina huvuddelar träda i kraft den 1 november 1998.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
Utskottet tillstyrker propositionens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen
dels godkänner
1. protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets
privilegier och immunitet,
2. den europeiska överenskommelsen om personer som deltar i rättegång inför
den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
dels antar regeringens förslag till
3. lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.

Stockholm den 23 april 1998
På konstitutionsutskottets vägnar
Bo Könberg
I beslutet har deltagit: Bo Könberg (fp), Kurt Ove Johansson (s), Catarina
Rönnung (s), Axel Andersson (s), Barbro Hietala Nordlund (s), Pär-Axel Sahlberg
(s), Jerry Martinger (m), Mats Berglind (s), Kenneth Kvist (v), Frank Lassen
(s), Peter Eriksson (mp), Margitta Edgren (fp), Nikos Papadopoulos (s), Nils
Fredrik Aurelius (m), Ola Karlsson (m) och Sven Bergström (c).

Propositionens lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall
Protokoll nr 6 till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier
och immunitet
Europeisk överenskommelse om personer som deltar i rättegång inför den
europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna