Justitieutskottets betänkande
1997/98:JUU06

Domstolarna i Västra Götalands län


Innehåll

1997/98
JuU6

Propositionen

I proposition 1997/98:17 har regeringen föreslagit att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
4. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter,
5. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
6. lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620),
7. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar
m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
9. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,
10. lag om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
11. lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,
12. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
13. lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472),
14. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden
och mål om skatt, m.m.,
15. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
16. lag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken,
17. lag om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus,
18. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
19. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet,
20. lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus.
Lagförslagen har fogats till betänkandet, se bilaga. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 januari 1998.

Utskottet

Riksdagen har tidigare beslutat att ett nytt län, Västra Götalands län, skall
bildas av de nuvarande länen Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och större
delen av Skaraborgs län, samtidigt som Habo och Mullsjö kommuner i det
sistnämnda länet överförs till Jönköpings län (prop. 1996/97:108, BoU13, rskr.
228). Den nya länsorganisationen skall börja fungera den 1 januari 1998.
Med de nuvarande reglerna kan det bara finnas en länsrätt i varje län. I
propositionen föreslår regeringen de lagändringar som behövs för att kunna
behålla de nuvarande länsrätterna i de ovannämnda länen i avvaktan på
resultatet av den pågående översynen av domstolsväsendets organisation (dir.
1995:102 och 1997:50). Förslaget innebär att de nuvarande länsrätterna behåller
sina verksamhetsområden med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som bör
föras över till Länsrätten i Jönköpings län. Vidare föreslås en ändring i lagen
om domstolar i fastighetsmål när det gäller val av nämndemän.
Utskottet har ingenting att erinra mot regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande domstolsorganisationen i Västra Götalands län
att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål,
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
4. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter,
5. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
6. lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620),
7. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar
m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
9. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,
10. lag om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
11. lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,
12. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
13. lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472),
14. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i
ärenden och mål om skatt, m.m.,
15. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
16. lag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken,
17. lag om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus,
18. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
19. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet,
20. lag om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för
byggnadsarbete på bostadshus.
Stockholm den 6 november 1997
På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Lars-Erik Lövdén (s), Birthe
Sörestedt (s), Göran Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson (m),
Märta Johansson (s), Ingbritt Irhammar (c), Margareta Sandgren (s), Anders G
Högmark (m), Siw Persson (fp), Alice Åström (v), Maud Ekendahl (m), Kia
Andreasson (mp), Rolf Åbjörnsson (kd), Helena Frisk (s) och Cinnika Beiming
(s).
Regeringens lagförslag