Justitieutskottets betänkande
1997/98:JUU23

Immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö


Innehåll

1997/98
JuU23

Propositionen

I proposition 1997/98:149 (Utrikesdepartementet) har regeringen föreslagit att
riksdagen
dels godkänner avtalet om immunitet och privilegier för kommissionen för
skydd av Östersjöns marina miljö,
dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagförslaget har fogats som bilaga till betänkandet.

Utskottet

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet om
immunitet och privilegier för kommissionen för skydd av Östersjöns marina
miljö. Vidare föreslås att avtalets bestämmelser införlivas med svensk lag.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen
dels godkänner avtalet om immunitet och privilegier för kommissionen för
skydd av Östersjöns marina miljö,
dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.
Stockholm den 12 maj 1998
På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik
I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Lars-Erik Lövdén (s), Birthe
Sörestedt (s), Göran Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson (m),
Märta Johansson (s), Görel Thurdin (c), Margareta Sandgren (s), Siw Persson
(fp), Ann-Marie Fagerström (s), Alice Åström (v), Maud Ekendahl (m), Kia
Andreasson (mp), Rolf Åbjörnsson (kd), Helena Frisk (s) och Jeppe Johnsson (m).
Regeringens lagförslag

Innehållsförteckning

Propositionen.........................................1
Utskottet.............................................1
Hemställan 1
Bilaga
Regeringens
lagförslag......................................................................
..........2