Finansutskottets betänkande
1997/98:FIU24

Förlängd mandattid för huvudmän i sparbank m.m. (prop. 1997/98:144)


Innehåll

1997/98
FiU24

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande de i proposition 1997/98:144 föreslagna
ändringarna i sparbankslagen (1987:619) och lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet. I propositionen föreslås att mandattiden för huvudmän
i sparbank skall förlängas från tre till fyra år. Genom den föreslagna
lagändringen kommer mandattiden för fullmäktige enligt kommunallagen (1991:900)
och mandattiden för sparbankernas huvudmän att sammanfalla. Lagändringen
föreslås träda i kraft den 1 september 1998. I propositionen föreslås vidare en
ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet som innebär att vissa finansieringsföretag skall få
fortsätta att driva verksamhet till utgången av år 2000 utan krav på tillstånd.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Propositionen

I proposition 1997/98:144 föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
2. lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.
Propositionens lagförslag återfinns i bilaga till betänkandet.
Ingen motion har väckts i ärendet.

Utskottet

Förlängd mandattid för huvudmän i sparbank
I en sparbank skall det enligt 4 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) finnas
huvudmän som representanter för insättarna. Av antalet huvudmän skall hälften
väljas av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige inom sparbankens
verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i
sparbanken. Enligt 4 kap. 4 § sparbankslagen skall huvudmännen utses för tre
år, dvs. samma mandattid som tidigare gällde för fullmäktige enligt
kommunallagen (1991:900). Den 1 januari 1995 och med verkan från valåret 1994
ändrades mandattiden i kommunallagen på så sätt att ledamöterna och ersättarna
i fullmäktige skall väljas för fyra år. Det gjordes inte någon motsvarande
ändring vad gäller mandattiden för huvudmän i sparbank.
I propositionen föreslår regeringen att mandattiden för huvudmän i sparbank
skall förlängas från tre till fyra år. Lagändringen föreslås träda i kraft den
1 september 1998.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
Förlängd övergångstid för vissa finansieringsföretag
Lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet trädde i kraft den 1 januari 1994.
I lagen finns bestämmelser som reglerar sådan finansieringsverksamhet som drivs
av finansieringsföretag utanför banksystemet. Lagen innehåller enhetliga regler
för de kreditföretag som tidigare omfattades av lagen (1988:606) om finansbolag
eller lagen (1963:76) om kreditaktiebolag. Genom lagen om
finansieringsverksamhet har bl.a. EG:s första och andra banksamordningsdirektiv
genomförts.
För lagen om finansieringsverksamhet gäller vissa övergångsbestämmelser. Av
dessa följer bl.a. att den som när lagen trädde i kraft den 1 januari 1994 drev
finansieringsverksamhet som inte fordrade tillstånd enligt 1988 års
finansbolagslag (bl.a. företag vars balansomslutning inte översteg 50 miljoner
kronor och som inte riktade sin verksamhet till konsumenter) fick fortsätta med
verksamheten till utgången av år 1994.
Det har i olika sammanhang riktats kritik mot utformningen av lagen om
finansieringsverksamhet. Kritiken har koncentrerats på att lagens
tillämpningsområde gjorts onödigt brett. Kritikerna har bl.a. pekat på att EG:s
banksamordningsdirektiv reglerar verksamhet som förenar upplåning från
allmänheten med kreditgivning, dvs. verksamhet som drivs av kreditinstitut,
medan den svenska lagen lägger fast motsvarande regler för företag som driver
finansieringsverksamhet oberoende av hur verksamheten finansieras.
Lagen är nu föremål för översyn av Banklagskommittén (Fi 1995:09). Kommitten
skall enligt sina direktiv (dir. 1995:86) behandla bl.a. de rörelseregler som
gäller för banker och andra kreditinstitut. Kommittén har bl.a. att pröva om
finansieringsverksamhet som inte finansieras genom upplåning från allmänheten
skall falla under det regelverk som följer bl.a. av EG:s
banksamordningsdirektiv.
På initiativ av näringsutskottet förlängdes den ursprungliga övergångstiden i
punkt 5 i övergångsbestämmelserna till den 30 juni 1996 (bet. 1994/95: NU29,
rskr. 446). Övergångstiden har därefter förlängts vid ytterligare två
tillfällen, först till den 31 december 1996 (prop. 1995/96:173, bet. NU23,
rskr. 285) och därefter till den 31 december 1998 (prop. 1995/96:214, bet. NU3,
rskr. 9). I samband med dessa förlängningar har det konstaterats att det finns
flera anledningar att se över reglerna om finansieringsverksamhet och att den
omprövningen, som naturligen faller under det uppdrag Banklagskommittén har,
bör genomföras utan att det får genomgripande konse- kvenser för vissa företag
som ännu inte kommit att föras in under lagen om finansieringsverksamhet. Vid
den senaste förlängningen begränsades dock möjligheten att fortsätta
verksamheten med stöd av övergångsbestämmelsen till att gälla de
finansieringsföretag som inte anskaffar medel för verksamheten från
allmänheten.
Regeringen har beslutat att förlänga Banklagskommitténs utredningstid till
den 30 juni 1999. Med hänsyn härtill anser regeringen att frågan om förlängning
av övergångstiden för vissa finansieringsföretag nu måste övervägas på nytt.
I propositionen anförs att de skäl som anfördes vid den senaste förlängningen
av övergångstiden och som redovisats ovan alltjämt gäller. Att nu föregripa
Banklagskommitténs översyn framstår enligt regeringens uppfattning som mindre
lämpligt. Regeringen anser därför att den aktuella övergångsbestämmelsen bör
förlängas ytterligare.
I propositionen anförs vidare att en ny lagstiftning, grundad på kommitténs
förslag, knappast kan träda i kraft före årsskiftet 2000/2001 med hänsyn till
de ingående överväganden som utredningens förslag sannolikt kommer att ge
upphov till. Regeringen föreslår därför att den som den 1 januari 1994 drev
finansieringsverksamhet som inte fordrar tillstånd enligt 1988 års
finansbolagslag och som inte anskaffar medel för verksamheten från allmänheten,
får fortsätta med verksamheten t.o.m. den 31 december 2000 utan krav på
tillstånd. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande förlängd mandattid för huvudmän i sparbank m.m.
att riksdagen med bifall till proposition 1997/98:144 antar de av regeringen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
2. lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.
Stockholm den 15 april 1998
På finansutskottets vägnar
Jan Bergqvist

I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Per-Ola Eriksson (c), Lars Tobisson
(m), Lisbet Calner (s), Bo Nilsson (s), Lennart Hedquist (m), Arne Kjörnsberg
(s), Sonia Karlsson (s), Carl B Hamilton (fp), Susanne Eberstein (s), Johan
Lönnroth (v), Per Bill (m), Roy Ottosson (mp), Mats Odell (kd), Sven-Erik
Österberg (s), Göran Lindblad (m) och Cinnika Beiming (s).
Propositionens lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet

Innehållsförteckning

Sammanfattning......................................1
Propositionen.......................................1
Utskottet...........................................1
Förlängd mandattid för huvudmän i sparbank 1
Förlängd övergångstid för vissa finansieringsföretag 2
Hemställan 3
Bilaga
Propositionens lagförslag...........................4
1. Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) 4
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet 5