Finansutskottets betänkande
1997/98:FIU17

Avveckling av allemanssparreglerna


Innehåll

1997/98
FiU17

Sammanfattning

I betänkandet biträder utskottet regeringens förslag i proposition 1997/98:50
om att avskaffa återstående lagreglering av allemanssparandet.
Utskottet avstyrker en i sammanhanget väckt motion med krav på särskild
reglering som förbjuder bankerna att ta ut uttagsavgifter när sparformen
upphör.
Till betänkandet har fogats en reservation.

Propositionen

Avvecklingen av allemanssparandet förutsätter enligt proposition 1997/98:50
ändring i fem lagar. Regeringen föreslår att riksdagen skall anta följande fem
lagförslag:
1. lag om upphävande av lagen (1983:890) om allemanssparande,
2. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
3. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
4. lag om ändring i föräldrabalken,
5. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.
Propositionens lagförslag återfinns i bilaga till betänkandet.

Motionen

I motion 1997/98:Fi8 av Johan Lönnroth m.fl. (v) föreslås att riksdagen hos
regeringen begär förslag om särskild reglering av uttagsavgifter i enlighet med
vad som anförts i motionen.

Utskottet

Propositionen
Allemanssparandet infördes år 1984 för att stimulera hushållens sparande.
Avsikten härmed var att underlätta finansieringen av det statliga
budgetunderskottet och att tillföra näringslivet riskkapital. Allemanssparande
kan ske antingen på allemanssparkonto eller i allemansfond. För att stimulera
allemanssparandet var till en början räntan på allemanssparkonton samt
utdelningen och försäljningsvinsten för andelar i allemansfonder
skattebefriade. Skatteförmånerna har emellertid stegvis avskaffats och upphörde
helt vid årsskiftet 1996/97.
Mot bakgrund härav föreslår regeringen nu att lagen om allemanssparande tas
bort. Förslaget innebär att allemansfonderna i fortsättningen kommer att
omfattas av samma regler som gäller för vanliga värdepappersfonder. Genom
övergångsbestämmelser underlättas en ombildning av de företagsanknutna
allemansfonderna till s.k. nationella fonder och vanliga värdepappersfonder.
Vidare innebär förslaget att allemanssparkontona inte längre kommer att vara
lagreglerade. Om sparformen kommer att finnas kvar eller inte beror på om
samarbetet mellan de förmedlande bankerna och Riksgäldskontoret fortsätter
sedan lagen upphävts.
Lagen om allemanssparande föreslås bli upphävd vid utgången av juni 1998.
Enligt regeringens bedömning kan lagen i princip avskaffas utan någon
kompletterande lagstiftning. För två typer av fondsparande krävs dock
särlösningar. Det gäller dels de allemansfonder som har till syfte att dela ut
medel till ideella organisationer, dels de s.k. företagsanknutna fonderna.
För att den förstnämnda typen av ideella allemansfonder skall ges samma
skattemässiga behandling som tidigare vad gäller utdelning till andra än
andelsägare i fonden föreslås vissa ändringar i lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt samt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
För de företagsanknutna allemansfonderna föreslås som nyss nämnts särskilda
övergångsbestämmelser fram till utgången av 1998 för att underlätta
ombildningen av dessa fonder. Enligt propositionen finns det för närvarande 16
företagsanknutna allemansfonder med ett sammanlagt fondvärde om ca 855 miljoner
kronor.
Därutöver anser regeringen att det inte behövs inte någon ytterligare
lagreglering för att avskaffa lagen om allemanssparande. Man behöver således
inte reglera i lag hur kvarstående sparmedel på allemanssparkonton skall
betalas ut när lagen upphävs eftersom det av förarbetena till lagen framgår hur
detta skall ske. Enligt regeringens mening är det inte heller nödvändigt att ha
kvar särskilda lagbestämmelser om andelsägarnas inflytande i allemansfonder
eftersom den hittillsvarande lagregleringen knappast kan sägas ha uppnått sitt
syfte att åstadkomma ett mer aktivt ägarinflytande i fondförvaltningen.
Regeringen finner det inte heller nödvändigt att i särskild ordning reglera
vare sig bankernas uttagsavgifter eller deras överföringsavgifter efter det att
lagen om allemanssparande har upphävts.
Frågan om uttagsavgifter finns i dag reglerad i 6 § lagen om
allemanssparande. Enligt detta lagrum har banker och fondbolag rätt att ta ut
en avgift när spararen gör uttag från ett allemanssparkonto eller en
allemansfond.
När lagen upphör att gälla kommer allemansfonderna att vara underkastade
samma regler som gäller för vanliga värdepappersfonder, och för dessa finns
inte några lagregler om uttagsavgifter. I dessa fall kommer således frågan om
eventuella uttagsavgifter uteslutande att regleras av de fondbestämmelser som
gäller för varje fond.
När allemanssparkontona i en bank avslutas kommer den behållning som finns på
kontona att antingen betalas ut till respektive kontohavaren eller föras över
till något annat konto som denne disponerar. Sådana åtgärder är enligt
regeringens mening inte att betrakta som uttag enligt 6 § lagen om
allemanssparande och ger följaktligen inte någon rätt för banken att påföra
spararen uttagsavgift.
Motionen
I motion Fi8 instämmer Vänsterpartiet i regeringens uppfattning att bankerna
inte har rätt att ta ut någon uttagsavgift när allemanssparkontona avslutas
efter det att lagen har upphävts. Det är orimligt att ta ut avgifter vid en
återbetalning som spararna inte själva bestämt om, påpekar motionärerna. I
motsats till regeringen tror dock Vänsterpartiet att det är nödvändigt att i en
särskild reglering klargöra att sådana uttagsavgifter inte får tas ut eftersom
borttagandet av lagen gör att allemanssparkontona inte längre kommer att vara
lagreglerade. Riksdagen bör därför hos regeringen begära förslag i enlighet med
motionen.
Utskottets ställningstagande
Upphävs lagen om allemanssparande kan det få till följd att samarbetet mellan
Riksgäldskontoret och en eller flera av de förmedlande bankerna avslutas. I en
sådan situation kan banken besluta att avsluta samtliga allemanssparkonton i
banken och att antingen betala ut behållningen kontant till kontohavaren eller
föra över den till något annat konto som disponeras av spararen. Som regeringen
framhåller är sådana utbetalningar och överföringar dock inte uttag i den
mening som avses i 6 § lagen om allemanssparande. Banken har således inte rätt
att debitera spararna någon avgift med stöd av den bestämmelsen.
Mot bakgrund härav delar utskottet regeringens uppfattning att det inte
behövs någon särskild reglering av uttagsavgiften när lagen om allemanssparande
upphör. Utskottet biträder således inte förslaget i motion Fi8 (v) med krav på
en sådan reglering. Denna motion bör därför avstyrkas av riksdagen.
Utskottet har inte heller i övrigt något att erinra mot regeringens förslag
utan föreslår att riksdagen antar de lagförslag som återfinns i propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande avveckling av allemanssparreglerna
att riksdagen antar de i proposition 1997/98:50 framlagda förslagen till
1. lag om upphävande av lagen (1983:890) om allemanssparande,
2. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
3. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
4. lag om ändring i föräldrabalken,
5. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.
2. beträffande reglering av förbud mot uttagsavgifter
att riksdagen avslår motion 1997/98:Fi8.
res. (v)
Stockholm den 24 mars 1998
På finansutskottets vägnar
Jan Bergqvist

I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Per-Ola Eriksson (c), Sören Lekberg
(s), Lisbet Calner (s), Bo Nilsson (s), Lennart Hedquist (m), Arne Kjörnsberg
(s), Sonia Karlsson (s), Fredrik Reinfeldt (m), Carl B Hamilton (fp), Susanne
Eberstein (s), Johan Lönnroth (v), Kristina Nordström (s), Per Bill (m), Roy
Ottosson (mp), Mats Odell (kd) och Göran Lindblad (m).
Reservation
Reglering av förbud mot uttagsavgifter (mom. 2) (v)
Johan Lönnroth (v) anser
dels att utskottets ställningstagande bort ha följande lydelse:
När lagen om allemanssparande upphävs kommer det samarbete som finns mellan
Riksgäldskontoret och de banker som förmedlar denna sparform sannolikt att
upphöra. Berörda banker förutsätts då avsluta de allemanssparkonton som finns
hos dem genom att antingen betala ut innestående behållningar kontant eller
föra över dem till konton som disponeras av spararen.
Regeringen framhåller i propositionen att ett sådant avslut inte är att
betrakta som ett uttag enligt lagen om allemanssparande som ger banken rätt att
påföra spararen uttagsavgift. Någon särskild reglering av uttagsavgiften behövs
därför inte när lagen om allemanssparande upphävs, anser regeringen.
Utskottet instämmer i regeringens uppfattning att bankerna inte skall ha rätt
att påföra spararna någon uttagsavgift när allemanssparandet upphör. Det är
orimligt att ta ut avgifter vid en återbetalning som spararna själva inte
bestämt om. Eftersom allemanssparandet i fortsättningen inte kommer att vara
lagreglerat anser emellertid utskottet i motsats till regeringen att det är
nödvändigt att i en särskild reglering klargöra att sådana avgifter över huvud
taget inte får förekomma. Riksdagen bör därför begära att regeringen återkommer
med ett förslag av denna innebörd.
Vad utskottet här har sagt innebär att utskottet ansluter sig till
Vänsterpartiets förslag i motion Fi8. Riksdagen bör bifalla denna motion och
göra ett tillkännagivande i enlighet med utskottets förslag.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande reglering av förbud mot uttagsavgifter
att riksdagen med bifall till motion 1997/98:Fi8 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet sagt om ett förbud mot uttagsavgifter vid en
avveckling av allemanssparandet.
Propositionens lagförslag
1. Förslag till lag om upphävande av lagen (1983:890) om allemanssparande
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
4. Förslag till lag om ändring i föräldrabalken
5. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande

Innehållsförteckning

Sammanfattning......................................1
Propositionen.......................................1
Motionen............................................1
Utskottet...........................................1
Hemställan 3
Reservation.........................................5
Reglering av förbud mot uttagsavgifter (mom. 2) (v) 5
Bilaga
Propositionens lagförslag...........................6
1. Förslag till lag om upphävande av lagen (1983:890) om
allemanssparande 6
2. Förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt 7
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt 8
4. Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 10
5. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande 11