Regeringens proposition

1996/97:73

Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 1997

Göran Persson

Maj-Inger Klingvall
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna i lagen (1991:1047) om sjuklön om
samordning mellan sjuklön och vissa ersättningar som utges till arbetstagaren på
grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring upphävs. Sådana ersättningar skall
därmed inte längre avräknas från den sjuklön som arbetsgivaren är skyldig att
betala.
Vidare föreslås att riksdagen godkänner en utökning av verksamheten enligt
lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut........................3
2 Lagtext............................................3
3 Ärendet och dess beredning.........................5
4 Avtal om kompletterande sjukersättning under sjuklöneperiod5
5 Utökning av lokal försöksverksamhet med finansiell sam-
ordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst ......................................6
6 Författningskommentar..............................7

Bilaga 1 Lagrådsremissens lagförslag..................8
Bilaga 2 Lagrådets yttrande...........................9

Utdrag ur protokoll vid rgeringssammanträde den 23 januari 199710

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön, och
2. godkänner vad regeringen förordar om en utökning av antalet försöksområden
enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (avsnitt 5).

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Härigenom föreskrivs att 6 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön skall ha
följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
6 §1 För dagar i en sjuklöneperiod enligt 7 § som arbetstagaren gått miste om
lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbetsförmågan
gäller
1. att sjuklön inte utges för den första dagen för vilken sjuklön kan utges
enligt 8 § första stycket, och
2. att sjuklönen för de därpå följande dagarna utgör 75 procent av anställ-

ningsförmånerna.

-------------------------------------------------------
Vid tillämpning av
bestämmelserna i första
stycket skall ersättning
som utges till arbetstaga-
ren på grund av förmån av fri
gruppsjukförsäkring, som
åtnjuts enligt grunder som
fastställs i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer, anses
som sjuklön från ar-
betsgivaren. Om
arbetstagaren har mer än en
anställning får varje
arbetsgivare i skälig
omfattning tillgodoräkna
sig sådan ersättning som
sjuklön.
Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna till följd av bestämmelserna
i första stycket 1 gått miste om sjuklön från arbetsgivaren för sammanlagt tio
dagar, utgör sjuklönen för dag som avses i denna punkt 75 procent av den lön och
andra anställningsförmåner som arbetstagaren gått miste om till följd av ned-
sättningen i arbetsförmågan.
Om avvikelse från vad som följer av första stycket 1 föreskrivs i 15 §.

1 Senaste lydelse 1995:1480. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
15 §2 Om ett beslut enligt 13 § gäller för arbetsgivaren utges sjuklön till
arbetstagaren även för dag som avses i 6 § första stycket 1.

-------------------------------------------------------
Föreskriften i 6 § andra
stycket skall tillämpas även
i fråga om sjuklön enligt
denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997. De upphävda bestämmelserna skall dock
fortfarande tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

2 Senaste lydelse 1995:1480. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3

3 Ärendet och dess beredning

Sedan lagen (1991:1047) om sjuklön trädde i kraft har ersättningsnivån ändrats
till 75 procent fr.o.m. den 1 januari 1996 och sjuklöneperioden förlängts till
28 dagar fr.o.m. den 1 januari 1997. De vidtagna förändringarna föranleder en
omprövning av de bestämmelser i lagen som stadgar att ersättning som utges till
arbetstagaren på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring, som åtnjuts enligt
grunder som fastställs mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, skall anses
som sjuklön från arbetsgivaren.
Vid tillkomsten av lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst godkän-
de riksdagen regeringens bedömning att antalet försöksområden borde begränsas
till fem. Utifrån erfarenheterna av hittills beviljade och i övrigt inkomna an-
sökningar om deltagande i försöksverksamheten tar regeringen nu upp frågan om en
utökning av antalet försöksområden.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 januari 1997 att inhämta Lagrådets yttrande över det
lagförslag som finns i bilaga 1. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 2.

4 Avtal om kompletterande sjukersättning under
sjuklöneperiod

-------------------------------------------------------
|Regeringens förslag: Reglerna i lagen om sjuklön om |
|samordning mellan sjuklön och vissa ersättningar som |
|utges till arbetstagaren på grund av förmån av fri |
|gruppsjukförsäkring upphävs. |
-------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) trädde i
kraft den 1 januari 1992. Syftet med reglerna var att öka arbetsgivarens ansvar
för de anställdas arbetsmiljö och hälsa och att tillförsäkra de anställda en mer
rättvis kompensation för inkomstförluster till följd av sjukdom.
SjLL skall utgöra grunden för sjukersättning vid korta sjukdomsfall. Lagen ger
anställda rätt att under sjuklöneperioden behålla en viss del av sin lön och
andra anställningsförmåner. Sjuklöneperioden omfattade från början de första 14
dagarna av varje sjukdomsfall, men utgör från och med den 1 januari 1997 de
första 28 dagarna. Den första dagen i sjuklöneperioden är karensdag. För denna
dag betalas ingen ersättning. För återstående dagar i sjuklöneperioden har den
anställde rätt att behålla 75 procent av lön och andra anställningsförmåner.
Enligt 6 och 15 §§ SjLL skall ersättning som utges till arbetstagaren på grund
av förmån av fri gruppsjukförsäkring, som uppbärs enligt grunder som fastställts
i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, anses som sjuklön.
Sådan ersättning skall alltså avräknas från den sjuklön som arbetsgivaren är
skyldig att betala. Bestämmelsen omfattar s.k. AGS-ersättning och motsvarande
ersättningar.
Av förarbetena till SjLL framgår att det inte var vanligt att AGS-ersättning
eller liknande betalades under den första 14-dagarsperioden i ett sjukdomsfall.
Bestämmelsen om att sådan ersättning likställs med utbetald sjuklön förväntades
därför få en begränsad tillämpning.
Någon reglering motsvarande den nu aktuella finns inte för annan ersättning
enligt kollektivavtal som träffats mellan arbetsmarknadens parter.
När riksdagen nyligen beslutade att förlänga sjuklöneperioden från 14 till
totalt 28 dagar framhöll socialförsäkringsutskottet i sitt av riksdagen godkända
betänkande att förlängningen inte hindrar tillämpningen av nu gällande avtal om
kompletterande sjukersättning för samma tid (bet. 1996/97:SfU4, rskr.
1996/97:22).
När den aktuella avräkningsregeln tillkom motsvarade sjuklönens nivå er-
sättningsnivån i sjukpenningförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring (AFL) med tillägg för den ytterligare kompensation från arbetsgivaren
som kan lämnas utan reducering av sjukpenningen enligt AFL:s minskningsregler.
Det ansågs då att en eventuell sådan ersättning som nu är i fråga inte skulle
höja den totala kompensationsnivån i sjuklönesystemet över denna nivå (prop.
1990/91:181 s. 42). Förutsättningarna för avräkningsregeln har nu ändrats där-
igenom att en enhetlig ersättningsnivå om 75 procent har införts för både sjuk-
penning och sjuklön och att sjuklöneperioden har förlängts till totalt 28 dagar.
Samtidigt kvarstår, för sjukpenningförsäkringens del, den reglering i AFL som
möjliggör en tilläggsersättning med tio procent utan minskning av sjukpenningen.
Regeringen anser, mot bakgrund av att sambandet mellan ersättningsnivåerna i
sjuklöne- och sjukpenningsystemen fortfarande bör upprätthållas, att
avräkningsregeln i lagen om sjuklön nu bör avskaffas.

5 Utökning av lokal försöksverksamhet med
finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst

-------------------------------------------------------
|Regeringens förslag: Antalet försöksområden enligt lagen|
|(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell |
|samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård|
|och socialtjänst skall kunna uppgå till högst tio. |
-------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har beslutat att tillåta lokal för-
söksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Försöksverksamheten regleras genom lagen (1994:566)
om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst.
I regeringens proposition 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
anfördes att försöksverksamheten borde begränsas till högst fem försöksområden.
Detta godkändes av riksdagen (bet. 1993/94:SfU19, rskr. 1993/94:369).
Ansökningar om medverkan i försöksverksamheten skall beredas av Riksför-
säkringsverket i samråd med Socialstyrelsen. Försöksverksamheten startade den 1
juli 1994 och skulle ursprungligen avslutas senast vid utgången av år 1997.
Sluttidpunkten har därefter flyttats fram, senast till utgången av år 2000
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:SfU1, rskr. 1996/97:126).
Beslut om att medverka i försöksverksamheten har meddelats för
- Bohuslandstinget, Stenungsunds kommun och Bohusläns allmänna försäkringskassa,
- Göteborgs kommun och Göteborgs allmänna försäkringskassa, och
- Grästorps kommun, Landstinget i Skaraborgs län och Skaraborgs läns allmänna
försäkringskassa.
Ytterligare ett antal ansökningar är under beredning.
Riksdagen har tidigare godkänt regeringens bedömning att antalet för-
söksområden bör begränsas till fem. Utifrån erfarenheterna av hittills beviljade
och i övrigt inkomna ansökningar om deltagande i försöksverksamheten bedömer
regeringen numera att antalet försöksområden som uppfyller de formella kraven
enligt försökslagstiftningen kan komma att något överstiga fem. Regeringen anser
med hänsyn härtill att begränsningen av antalet försöksområden bör vidgas något
och sättas till högst tio områden.

6 Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön

6 §
Paragrafen ändras genom att andra stycket, om jämställande av vissa ersättningar
med sjuklön, tas bort. De i detta stycke nämnda ersättningarna kommer därmed
inte längre att särbehandlas. I likhet med andra ersättningar vid sjukdom som
inte utgör lön eller annan anställningsförmån från arbetsgivaren kommer de att
ligga vid sidan av den lagfästa rätten till sjuklön.

15 §
Paragrafen ändras genom att andra stycket, som innehåller en hänvisning till det
nyss nämnda andra stycket i 6 § vilket föreslås upphävt, tas bort.

4

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Härigenom föreskrivs att 6 och 15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön skall ha
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse
-----------------------------------------------------
Föreslagen lydelse
6 §1 För dagar i en sjuklöneperiod enligt 7 § som arbetstagaren gått miste om
lön och andra anställningsförmåner till följd av nedsättningen i arbetsförmågan
gäller
1. att sjuklön inte utges för den första dagen för vilken sjuklön kan utges
enligt 8 § första stycket, och
2. att sjuklönen för de därpå följande dagarna utgör 75 procent av

anställningsförmånerna.

-----------------------------------------------------
Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket
skall ersättning som utges till arbetstagaren på grund
av förmån av fri gruppssjukförsäkring, som åtnjuts enligt
grunder som fastställs i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens huvudorganisationer, anses som
sjuklön från arbetsgivaren. Om arbetstagaren har mer än
en anställning får varje arbetsgivare i skälig
omfattning tillgodoräkna sig sådan ersättning som
sjuklön.
-----------------------------------------------------
Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna till följd av bestämmelserna
i första stycket 1 gått miste om sjuklön från arbetsgivaren för sammanlagt tio
dagar, utgör sjuklönen för dag som avses i denna punkt 75 procent av den lön och
andra anställningsförmåner som arbetstagaren gått miste om till följd av
nedsättningen i arbetsförmågan.
Om avvikelse från vad som följer av första stycket 1 föreskrivs i 15 §.

15 §2 Om ett beslut enligt 13 § gäller för arbetsgivaren utges sjuklön till
arbetstagaren även för dag som avses i 6 § första stycket 1.

-----------------------------------------------------
Föreskriften i 6 § andra stycket skall tillämpas även i
fråga om sjuklön enligt denna paragraf.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997. De upphävda bestämmelserna skall dock
fortfarande tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1995:1480. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
2 Senaste lydelse 1995:1480. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

5

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-01-20

Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i För-
säkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam.
Enligt en lagrådsremiss den 16 januari 1997 (Socialdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring
i lagen (1991:1047) om sjuklön.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Bo Nordelius.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

6

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 januari 1997

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Peterson,
Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Blomberg, Andersson, Winberg, Uusmann,
Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky,

Östros

Föredragande: statsrådet Klingvall

Regeringen beslutar proposition 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

7