Regeringens proposition
1996/97:6

Ändrade sjukavdrag för statsråden

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 augusti 1996

Göran Persson

Erik Åsbrink
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med hänvisning till de nya lagreglerna inom sjukpenning- och sjuklönesystemen,
som trädde i kraft den 1 januari 1996, läggs i propositionen fram förslag till
ändringar i reglerna om sjukavdrag för statsråden. De nya reglerna skall så
långt som möjligt ge ersättningsnivåer som motsvarar dem som gäller vid sjukdom
för statsanställda i allmänhet.
De nya lagreglerna föreslås träda i kraft den 1 december 1996 men avses
tillämpas för tid fr.o.m. den 1 september 1996.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till
statsråden m.m.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden
m.m.1

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
skall ha följande lydelse.
-------------------------------------------------------

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §2

Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom, skall
avdrag göras på statsrådets arvode och sådan avlöningsförstärkning och tillägg
för logikostnad som avses i 6 §.

-------------------------------------------------------
Avdraget per dag under en Under de första fjorton
sjukperiod är 100 procent fördagarna av en sjukperiod
den första dagen, 25 procent görs avdrag enligt de
för andra och tredje bestämmelser som gäller för
dagarna, 10 procent för den tjänstemännen i rege-
fjärde till och med den ringskansliet. Avdraget
nittionde dagen samt 20 per dag därefter är 15
procent för de därpå följandeprocent för den femtonde
dagarna. Avdraget skall be- till och med den nittionde
räknas på grundval av dagen samt 25 procent för
arvodet, av- de därpå följande dagarna.
löningsförstärkningen och Avdraget skall beräknas på
tillägget delat med antalet grundval av arvodet, av-
dagar i månaden. löningsförstärkningen och
tillägget delat med antalet
dagar i månaden.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Bestämmelserna i 2 § i sin nya
lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 september 1996.

3 Sjukavdrag för statsråden

Regeringens förslag: För att anpassa reglerna om sjukavdrag för statsråden till
de ändringar inom sjukpenning- och sjuklönesystemen som trädde i kraft den 1
januari 1996 har vissa justeringar gjorts som närmare framgår av förslaget till
ny lydelse av 2 § andra stycket lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
- arvodeslagen.

Skälen för regeringens förslag: De nuvarande reglerna i 2 § andra stycket
arvodeslagen om sjukavdrag för statsråden innebär följande. För första dagen
under en sjukperiod görs helt sjukavdrag. För andra och tredje dagarna är
avdraget 25 procent, för den fjärde till och med den nittionde dagen 10 procent.
För de därpå följande dagarna görs avdrag med 20 procent.
Riksdagen fattade under år 1995 principbeslut om att en enhetlig er-
sättningsnivå på 75 procent av den förmånsgrundande inkomsten skulle införas i
bl.a. sjukersättningssystemen fr.o.m. den 1 januari 1997 (prop. 1994/95:100). I
1995 års kompletteringsproposition (prop.1994/95:150) lade regeringen fram ett
mer långtgående förslag som bl.a. innebar att det redan fr.o.m. den 1 januari
1996 borde införas en enhetlig ersättningsnivå om 75 procent av den
förmånsgrundande inkomsten i sjuk- och föräldraförsäkringarna. Samma nivå borde
också införas i sjuklönesystemet. Karensdagen borde också behållas i
sjukförsäkringen och sjuklönesystemet. Riksdagen beslutade i enlighet med
förslagen i kompletteringspropositionen (bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:448).
De ändringar som behövdes i bl.a. lagen (1962:381) om allmän försäkring och
lagen (1991:1047) om sjuklön lades fram i en särskild proposition som antogs av
riksdagen (prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87, SFS 1995:1478
och 1480).
På det statliga avtalsområdet har kollektivavtalen anpassats till de ändringar
som riksdagen har beslutat om i sjukersättningssystemen.
De nu föreslagna reglerna om sjukavdrag för statsråden är utformade med hänsyn
till att statsråden inte har rätt till sjukpenning enligt lagen om allmän
försäkring.
I förhållande till gällande regler, enligt vilka avdrag på arvodet görs med
olika procenttal under en sjukperiod, innebär förslaget dock en förändring.
Avdrag under de första fjorton dagarna av sjukperioden föreslås nämligen göras
enligt de regler som gäller för tjänstemännen i regeringskansliet. Härigenom
uppnås likformighet bl.a. i fråga om avdrag under karensdagen.

**FOOTNOTES**

1 Lagen omtryckt 1991:832. Senaste lydelse av lagens rubrik
1991:832.

2 Senaste lydelse 1993:758.

1

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 augusti 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori,
Blomberg, Winberg, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson,
von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Regeringen beslutar proposition 1996/97:6 Ändrade sjukavdrag för statsråden.

2