Utbildningsutskottets betänkande
1996/97:UBU01

Anslag till utbildning och forskning


Innehåll

1996/97
UbU1

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  regeringens
förslag i budgetpropositionen för 1997
om  utgiftsområde 16 Utbildning  och
universitetsforskning. Ett stort antal
motionsyrkanden  i  anslutning  till
budgetpropositionen behandlas också.
Regeringens förslag tillstyrks på alla
punkter.
Den 1 juli 1997 inleds en femårig
satsning på vuxenutbildning. Kommunerna
får ansvaret och medel beräknas för
statsbidrag för 90 000 helårsplatser per
år. Utskottet markerar att 45 miljoner,
av de totalt 2,5 miljarder som beräknats
för  vuxenutbildningsinsatser,  skall
användas  för  studieförbunden  och
fördelas av Folkbildningsrådet.
Högskolan  byggs  ut  med  30  000
helårsplatser.  Av  dessa  tillkommer
15 000 år 1997 och återstoden år 1999.
De  tillfälliga  utbildningsplatserna
motiverade av arbetsmarknadsskäl upphör,
med undantag för de s.k. NT-platserna,
som  ingår  i en flerårig satsning.
Utbyggnaden sker huvudsakligen vid de
mindre och medelstora högskolorna och
skall   till  ca  hälften   avse
naturvetenskaplig   och    teknisk
utbildning.     Läkar-     och
tandläkarutbildningen  skall  minska
ytterligare,           liksom
grundskollärarutbildningen      för
årskurserna 1-7.
De mindre och medelstora högskolorna
tilldelas fasta forskningsresurser. För
genusforskning satsas pengar dels på ett
nytt tema vid Linköpings universitet,
dels på 18 tjänster i sex olika ämnen.
Anslagen  till forskningsråden  under
Utbildningsdepartementet  minskas  med
drygt 230 miljoner kronor. Minskningen,
som  görs av statsfinansiella  skäl,
bedöms kunna kompenseras med medel från
forskningsstiftelserna.
Utskottet  föreslår  att  regeringen
tillsätter en parlamentarisk utredning
om  lärarutbildningen. Med  stöd  av
samtliga partier utom Socialdemokraterna
föreslår utskottet ett tillkännagivande
om att regeringen bör återkomma med
förslag om innehåll och finansiering av
en   lärarutbildning  med   Rudolf
Steinerhögskolan som huvudman.
Högskolelagen ändras så att högskolan
som en tredje uppgift får att samverka
med det omgivande samhället.
Bakom utskottsförslaget i budgetfrågorna
står  Socialdemokraterna och Centern.
Miljöpartiets företrädare reserverar sig
till förmån för ett eget budgetförslag,
som innebär satsningar dels på åtgärder
för att komma till rätta med läs- och
skrivsvårigheter, dels på information om
genteknik.      De      övriga
oppositionspartierna har  förslag  om
utgiftsramarnas storlek som riksdagen
har avslagit. Deras företrädare väljer
därför att beträffande anslagen redovisa
sina förslag i särskilda yttranden.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1996/97:1
Budgetpropositionen  för  år  1997,
utgiftsområde  16  Utbildning  och
universitetsforskning föreslagit
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i skollagen
(1985:1100),
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
högskolelagen (1992:1434),
3. att riksdagen godkänner förslaget
till  ram  för  år  1997   för
statsbidragsberättigade  årselevplatser
vid riksinternatskolor, internationella
grund-  och gymnasieskolor  och  IB-
utbildningar  i  enlighet  med  vad
regeringen förordar under avsnittet A
10,
4. att riksdagen godkänner förslaget
till  ram  för  år  1997   för
statsbidragsberättigade  årselevplatser
vid kompletterande skolor i enlighet med
vad regeringen förordar under avsnittet
A 13,
5. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om omfattningen av
och principerna för utbyggnaden av den
högre  utbildningen under  budgetåren
1997-1999 (avsnitt 5.3.2),
6.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen  förordar  om  stöd  till
lärarutbildningen (avsnitt 5.3.2.1),
7.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om stöd till teknik-
och  naturvetenskapscentrum  (avsnitt
5.3.2.2),
8.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om åtgärder inom
konstnärliga  utbildningar  (avsnitt
5.3.2.3),
9.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om åtgärder  för
utbildningar inom vårdområdet (avsnitt
5.3.2.4),
10. att riksdagen godkänner att en
högskola inrättas i Malmö  med  den
inriktning och omfattning som regeringen
förordar (avsnitt 5.4.1),
11. att riksdagen godkänner att en
högskola inrättas på Gotland med den
inriktning  som  regeringen  förordar
(avsnitt 5.4.3),
12.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen     förordar     om
forskningssatsningar vid universitet och
högskolor (avsnitt 5.5.1),
13.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen   förordar   beträffande
universitetsbegreppet (avsnitt 5.5.2),
14.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om forskning vid
mindre och medelstora högskolor (avsnitt
5.5.3),
15.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om genusforskning
(avsnitt 5.6),
16. att riksdagen bemyndigar regeringen
att vidta nödvändiga åtgärder för att
avveckla den affärsdrivande verksamheten
vid  Uppsala Datacentral (UDAC)  vid
Uppsala universitet (avsnitt 5.9),
17.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om stöd till svenska
gästforskare/gästlärare  i  utlandet
(avsnitt 5.10.4),
18. att riksdagen godkänner de belopp
för ersättning för helårsstudenter och
helårsprestationer  som   regeringen
förordar    för    de    olika
utbildningsområdena för budgetåret 1997
(avsnitt 5.12.2),
19.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen  förordar  om  generellt
utbildningsuppdrag för  treårsperioden
1997-1999 (avsnitt 5.13),
20.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Uppsala  universitet  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 1,
21.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Uppsala  universitet  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 2,
22.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Lunds  universitet  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 3,
23.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Lunds universitet skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
B 4,
24.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Göteborgs  universitet avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 5,
25.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Göteborgs universitet skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 6,
26.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Stockholms universitet avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 7,
27.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Stockholms universitet skall vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 8,
28.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Umeå universitet avseende åren 1997-1999
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet B 9,
29.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning och forskarutbildning vid Umeå
universitet skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B
10,
30.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Linköpings universitet avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 11,
31.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Linköpings universitet skall vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 12,
32.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Karolinska  intitutet  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 13,
33.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Karolinska institutet skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 14,
34.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Kungl. Tekniska högskolan avseende åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avnittet B 15,
35.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Kungl. Tekniska högskolan skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 16,
36.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i  Luleå  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 17,
37.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Högskolan i Luleå skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
B 18,
38.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Danshögskolan avseende åren 1997-1999
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet B 19,
39.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Dramatiska  institutet avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 20,
40.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i  Borås  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 21,
41.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  Dalarna  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 22,
42.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan i Gävle/Sandviken  avseende
åren 1997-1999 skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B
23,
43.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i Halmstad avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 24,
44.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i  Kalmar  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 25,
45.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan i Karlskrona/Ronneby avseende
åren 1997-1999 skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B
26,
46.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i Karlstad avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 27,
47.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan Kristianstad avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 28,
48.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i  Skövde  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 29,
49.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan   i  Trollhättan/Uddevalla
avseende åren 1997-1999 skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 30,
50.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i  Växjö  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 31,
51.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan  i  Örebro  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 32,
52.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskoleutbildningen på Gotland avseende
eren 1997-1999 skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B
33,
53.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Idrottshögskolan i Stockholm avseende
åren 1997-1999 skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B
34,
54.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Konstfack avseende åren 1997-1999 skall
vara  i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet B 35,
55.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Kungl.  Konsthögskolan avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 36,
56.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Kungl.  Musikhögskolan  i  Stockholm
avseende åren 1997-1999 skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 37,
57.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Lärarhögskolan i Stockholm avseende åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 38,
58.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Mitthögskolan avseende åren 1997-1999
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet B 39,
59.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Mälardalens  högskola  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 40,
60.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Operahögskolan i Stockholm avseende åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 41,
61.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Södertörns  högskola  avseende  åren
1997-1999 skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 42,
62.  att  riksdagen  godkänner  att
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Teaterhögskolan i Stockholm  avseende
åren 1997-1999 skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B
43,
63. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten   inom  Högskoleverkets
ansvarsområde skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet C 1,
64. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten  inom   Verkets   för
högskoleservice ansvarsområde skall vara
i enlighet med vad regeringen förordar i
avnittet C 2,
65. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten inom Forskningsrådsnämndens
ansvarsområde skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet D 1,
66. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten   inom   Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådets
ansvarsområde skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet D 3,
67. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten    inom    Medicinska
forskningsrådets  ansvarsområde  skall
vara  i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet D 5,
68. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten  inom  Naturvetenskapliga
forskningsrådets  ansvarsområde  skall
vara  i enlighet med vad regeringen
förordar i avnittet D 7,
69. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten  inom Teknikvetenskapliga
forskningsrådets  ansvarsområde  skall
vara  i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet D 9,
70. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten inom Kungl. bibliotekets
ansvarsområde skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet D
13,
71. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten inom Statens psykologisk-
pedagogiska  biblioteks  ansvarsområde
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet D 14,
72. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten  inom  Institutets  för
rymdfysik ansvarsområde skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet D 15,
73. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten            inom
Polarforskningssekretariatets
ansvarsområde skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet D
16,
74. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten inom Rådets för forsknings-
och utvecklingssamarbete mellan Sverige
och  EU ansvarsområde skall vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avnittet D 17,
75. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under år 1997 låta staten ta på sig
ekonomiska förpliktelser i samband med
stöd  till forskning som finansieras
under verksamhetsområdet Nationella och
internationella forskningsresurser som
innebär åtaganden i enlighet med vad
regeringen förordar under avsnitt 7.4,
76. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområdet 16
Utbildning  och  universitetsforskning
enligt sammanställning i bilaga 3 till
detta betänkande.
Lagförslagen återfinns som bilaga  1
respektive  bilaga  2  till  detta
betänkande.

Motionerna

Motioner från allmänna motionstiden 1996
1996/97:Ub204 av Sivert Carlsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av  stöd  till
naturbruksskolor med skoglig inriktning
för  fortbildning och utveckling som
kompetens-/kunskapscentrum  inom  det
skogliga området.
1996/97:Ub208 av Sigge Godin (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Statens skola för vuxna i
Härnösand.
1996/97:Ub210 av Sten Tolgfors (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att alla skolor som omfattas
av skolplikten bör omfattas av samma
kvalitetskrav  och  samma  krav  på
granskning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inrättande av ett nationellt
skolpengssystem, där eleversättning för
de skolor som uppfyller grundläggande
kvalitetskrav är oberoende av skolans
huvudman.
1996/97:Ub211 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ett införande av en nationell
skolpeng i enlighet med vad som anförts
i motionen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   förändringar   inom
lärarutbildningen,
11. att riksdagen hos regeringen begär
förslag innebärande en sammanslagning av
Skolverket och Statens institut  för
handikappfrågor  i  skolan  (SIH)  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
12. att riksdagen hos regeringen begär
förslag innebärande bildandet av  en
fristående myndighet för uppföljning,
utvärdering och tillsyn av skolan i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:Ub215 av Ingrid Skeppstedt (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av samlade resurser
för dyslexi.
1996/97:Ub216 av Britta Sundin m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utvecklingen i SSVH.
1996/97:Ub227 av Ingemar Josefsson (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  stöd  för  vuxna  med
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter dels
när det gäller finansiering av läs- och
skrivträning,  dels när  det  gäller
hjälpmedelsförsörjningen.
1996/97:Ub230 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om resurstilldelningssystemet i
grundskolan,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbildning och fortbildning
av lärare i informationsteknik,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sammansättningen  av  den
kommitté som skall föreslå åtgärder för
att hjälpa elever med dyslexi,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om elevvårdande personal.
1996/97:Ub231 av Lars-Erik Lövdén (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  lokalisering  av  ett
utvecklingscentrum          för
svenskundervisning för invandrare.
1996/97:Ub233 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  jämställdhetsfrågor  i
fortbildning och lärarutbildning,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om forskningsanknytning  och
yrkespraktik i lärarutbildningen,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   lärarutbildningens
yrkesspecifika kompetenskrav.
1996/97:Ub235 av Karl-Göran Biörsmark
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  stöd  för  vuxna  med
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om finansieringen av läs- och
skrivträning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om hjälpmedelsförsörjningen.
1996/97:Ub236 av Kerstin Heinemann och
Isa  Halvarsson (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om läs-
och skrivsvårigheter/dyslexi.
1996/97:Ub237 av Torsten Gavelin (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om specialdestinerat statsanslag
till Teknikens hus i Luleå.
1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. (m)
vari yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kompetensen hos yrkeslärarna,
17. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om  inrättandet  av  en
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasieutbildning baserad på  modern
informationsteknik,
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en nationell skolpeng för
gymnasieskolan.
1996/97:Ub245 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
18. att riksdagen hos regeringen begär
en parlamentarisk utredning om dyslexi
enligt vad i motionen anförts.
1996/97:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att en ny översyn  av
lärarutbildningen även  bör  behandla
lärarnas karriärmöjligheter,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om läs- och skrivsvårigheter.
1996/97:Ub251 av Inger Davidson m.fl.
(kd) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att gymnasielärarutbildningen
utvecklas för att täcka behoven i den
reformerade gymnasieskolan och stimulera
till arbete i lärarlag.
1996/97:Ub255 av Gunnar Goude m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om organisation av och ansvar
för specialundervisning, hjälpmedel m.m.
för barn och vuxna med specifika läs-
och skrivsvårigheter (dyslexi),
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utbildning  av  såväl
speciallärare som andra lärare i metodik
för diagnos, undervisning och träning av
dyslektiker i läsning och skrivning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen   till   känna   att
samverkansprojektet   Dyslexi   bör
genomföras enligt både de riktlinjer och
med de uppdrag till FRN och FOA som
anges i motionen,
4. att riksdagen anvisar 43 miljoner
kronor   för   genomförande   av
dyslexiprojektet från utgiftsområde 16,
anslagen A 4 (20 miljoner kronor), A 6
(10 miljoner kronor), D 1 (2 miljoner
kronor) och D 2 (1 miljon kronor) samt
utgiftsområde 6, D 4  (10  miljoner
kronor).
1996/97:Ub402 av Sivert Carlsson och
Agne  Hansson  (c) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet  av överflyttning av  Kalmar
vårdhögskola till den statliga högskolan
i Kalmar.
1996/97:Ub405 av Rolf Gunnarsson (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  medelstilldelning  för
forskning vid Högskolan Dalarna.
1996/97:Ub406 av Eva Flyborg (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att tilldela  Göteborgs
universitet utbildningsområdet  idrott
för att bereda möjlighet att bedriva
tvåämnesutbildning med idrott och hälsa.
1996/97:Ub408 av Leif Carlson och Nils
Fredrik Aurelius (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett samgående mellan Kalmar
läns  vårdhögskola och  Högskolan  i
Kalmar,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Landstinget i Kalmar
län kommunalt beställaransvar vad gäller
anordnandet av högre vårdutbildning.
1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Högskolan i Malmö,
23. att riksdagen avslår regeringens
förslag om ytterligare uppdrag och medel
till Forskningsrådsnämnden för insatser
inom forskningsinformation i enlighet
med vad som anförts i motionen,
25. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om hur svensk rymdforskning kan
stärkas  och  om  en  internationell
rymdhögskola i Kiruna i enlighet med vad
som anförts i motionen,
26. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om SUNET som ett nationellt
kompetenscenter inom Internetteknik samt
om offentliga informationsproducenters
anslutning till Internet,
27. att riksdagen avslår regeringens
förslag   till   satsningar   inom
genusforskningen i enlighet med vad som
anförts i motionen,
28. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  forskarskola  i
teleinformatik,
34. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beteckningen universitet på
ett högre lärosäte.
1996/97:Ub413 av Agneta Ringman m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kompletterande TV-
producentutbildning.
1996/97:Ub414 av Sven Lundberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om prioriterade områden  för
Mitthögskolan.
1996/97:Ub415 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen      anförts      om
civilingenjörsutbildning       vid
Mitthögskolan.
1996/97:Ub416 av Per Lager m.fl. (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna att Göteborgs
universitet    bör     tilldelas
utbildningsområdet        idrott,
tvåämnesutbildningen med  idrott  och
hälsa, att utvecklas vidare med särskild
folkhälsoinriktad profil.
1996/97:Ub417 av Marie Wilén och Ingrid
Skeppstedt (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att Mälardalens högskola
skall prioriteras vid nästa tillfälle då
medel  tilldelas  för  ytterligare
utbildningsplatser,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att Mälardalens
högskola bör tilldelas ytterligare 10
miljoner kronor för 1998 och 1999 till
forskningen  utöver  vad  regeringen
föreslagit,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att förlägga fullständig
civilingenjörsutbildning      till
Mälardalens högskola med Västerås som
lokaliseringsort,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av  ytterligare
studentbostäder  i  Eskilstuna  och
Västerås.
1996/97:Ub418 av Berit Oscarsson och
Christina Pettersson (s) vari yrkas att
riksdagen beslutar att inom ramen för
utgiftsområde 16 omfördela medel till
förmån för Linköpings universitet.
1996/97:Ub419 av Margareta Andersson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om resurser till Högskolan i
Jönköping.
1996/97:Ub421 av Ann-Marie Fagerström
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av resurser
av  medel  till  information  för
utlandsstuderande elever.
1996/97:Ub422 av Marianne Jönsson och
Pär-Axel Sahlberg (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en
gemensam utbildning för förskollärare,
fritidspedagoger och grundskollärare.
1996/97:Ub424 av Inger Davidson m.fl.
(kd, m, c, fp, v, mp) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag
beträffande lärarutbildning vid Rudolf
Steinerhögskolan i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:Ub425 av Carina Moberg och Nikos
Papadopoulos (s) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av en  särskild
introduktion  för  invandrare  med
akademisk examen.
1996/97:Ub427 av Sigrid Bolkéus m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om framtida utveckling
av Högskolan i Gävle/Sandviken.
1996/97:Ub428 av Inger René (m) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring att antalet
läkarutbildningsplatser  fördelas  i
relation     till    regionernas
befolkningsunderlag.
1996/97:Ub429 av Rolf  Dahlberg  och
Patrik Norinder (m) vari yrkas  att
riksdagen godkänner att antalet  nya
utbildningsplatser  vid  Högskolan  i
Gävle/Sandviken skall  öka  med  300
platser 1997 och ytterligare 300 platser
1999 i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1996/97:Ub431 av Sylvia Lindgren och
Tone  Tingsgård (s) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
forskning.
1996/97:Ub432 av Bertil Persson (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Malmöhögskolan.
1996/97:Ub435 av Lars  Björkman  och
Birgitta Wichne (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   omfördelning   av
utbildningsplatser till  Högskolan  i
Borås,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  omfördelning  av  ökade
forskningsanslag med två miljoner kronor
till Högskolan i Borås.
1996/97:Ub438  av  Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Margareta E Nordenvall (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om utveckling av  särskilda
forskarcentrum   vid   de   mindre
högskolorna.
1996/97:Ub439 av Märta Johansson och
Sten  Östlund  (s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
examinationsrätt till apotekarexamen vid
Göteborgs universitet.
1996/97:Ub440 av Märta Johansson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om  möjlighet  att
bedriva tvåämnesutbildning med  högre
utbildning i ämnet Idrott och hälsa vid
Göteborgs universitet.
1996/97:Ub446 av Ingvar Johnsson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ämneslärarutbildning
i  teckenspråk  vid  Högskolan  i
Trollhättan/Uddevalla.
1996/97:Ub448 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  höjd  utbildnings-  och
kompetensnivå genom utbildnings-  och
arbetsmarknadssatsningar.
1996/97:Ub449 av Ingbritt Irhammar (c)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av utbildningsplatser
vid Högskolan Kristianstad,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökade medel för forskning vid
Högskolan  Kristianstad  under  den
kommande treårsperioden.
1996/97:Ub450 av Marianne Andersson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en akademisk utbildning i
teckenspråk             och
teckenspråkslärarutbildning     vid
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
1996/97:Ub451 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utbildningsplatser  till
Högskolan i Malmö,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om civilingenjörsutbildning vid
Mitthögskolan och Mälardalens högskola,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en   modell   för
kvalificeringstrappa,   som    ger
examensrättigheter           i
forskarutbildningen,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om anslagssystem, som bygger på
en kvalificeringstrappa,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en tidsplan för beslut om
universitetsbenämning,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  uppdrag till  högskolor
beträffande forskarutbildning,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  omvandling   av
utbildningsbidrag          till
doktorandtjänster,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillvarata den kompetens
som invandrade svenskar har.
1996/97:Ub453 av Åsa Stenberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   förändringar   av
lärarutbildning.
1996/97:Ub454 av Karin Starrin (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Högskolan i Gävle/Sandviken.
1996/97:Ub455 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp, m, c, v, mp, kd) vari yrkas att
riksdagen  genom  omfördelning  inom
aktuellt   utgiftsområde   beviljar
Teologiska högskolan ett statsbidrag om
800   000  kr  motsvarande   120
årsstudieplatser inom nivån 1-140 poäng.
1996/97:Ub456 av Torsten Gavelin (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inrättandet av en professur i
informations-  och biblioteksvetenskap
vid Umeå universitet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om jazzutbildning vid  Umeå
universitet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  en  utbildning   i
utställningsgestaltning och scenografi
vid Umeå universitet.
1996/97:Ub457 av Torsten Gavelin (fp)
vari yrkas
1.  att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om att med ändring av
vad regeringen föreslagit i proposition
1996/97:1 genom omfördelning tilldela
Umeå   universitet  2  000   nya
utbildningsplatser,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  högskoleutbildning  i
Skellefteå, Lycksele och Örnsköldsvik.
1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om olika vägar till läraryrket,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skärpta antagningskrav för
läraryrket,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om betydelsen av undervisning om
och i teknik inom lärarutbildningen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inrättande av försöksskolor,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om jämnare könsfördelning,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av utbildning om
manligt    och   kvinnligt    i
lärarutbildningen,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om en utredning/översyn  av
lärarutbildningen.
1996/97:Ub459 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lärarsituationen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om förlängning av praktisk-
pedagogisk utbildning,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inrätta sammanhållande
organ   med   totalansvar   för
lärarutbildningen vid högskolorna,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en särskild vuxenlärarexamen,
1996/97:Ub460 av Mats Lindberg (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  behovet  av   ökad
läkarutbildning vid Umeå universitet.
1996/97:Ub461 av Mats Lindberg (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tandläkarutbildningen  vid
Umeå universitet.
1996/97:Ub463 av Carl-Johan Wilson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om efterfrågestyrd tilldelning
av högskoleplatser.
1996/97:Ub466 av Maggi Mikaelsson (v)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om satsning på distansutbildning
vid Umeå universitet.
1996/97:Ub467 av Nikos Papadopoulos (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om inrättande av en professur i
integrationsfrågor.
1996/97:Ub468 av Britt-Marie Danestig-
Olofsson (v) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad   i   motionen  anförts   om
utbildningsplatser för att tillgodose
behovet  av kompetensutveckling  även
efter avslutad grundutbildning.
1996/97:Ub469 av tredje vice  talman
Christer Eirefelt (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   fördelningen   av
grundutbildningsanslaget,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   fördelningen   av
forskningsanslaget.
1996/97:Ub470 av Marietta de Pourbaix-
Lundin  m.fl.  (m) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
utvecklingen av Södertörns högskola.
1996/97:Ub471 av Ulf Melin och Göte
Jonsson (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i   motionen  anförts   om   att
Stiftelsehögskolan i Jönköping tillförs
ytterligare  240  platser  och  att
motsvarande  platser  minskas   på
Mitthögskolan.
1996/97:Ub472  av  Hans  Hjortzberg-
Nordlund (m) vari yrkas att riksdagen
beslutar tilldela Göteborgs universitet
utbildningsområde idrott för att även
fortsättningsvis bereda möjlighet att
bedriva tvåämnesutbildning med idrott
och hälsa i enlighet med vad som anförts
i motionen.
1996/97:Ub474 av Karin Israelsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   utökat    antal
utbildningsplatser för läkarutbildning
vid Umeå universitet.
1996/97:Ub475 av Karin Israelsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om antalet utbildningsplatser
för  tandläkarstuderande  vid  Umeå
universitet.
1996/97:Ub478 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att all basårsutbildning
skall ske inom komvux,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en försöksverksamhet med ett
socialt basår riktat till män.
1996/97:Ub479 av Lennart Brunander och
Marianne Andersson (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att kunna ta  in  fler
studenter   än  vad   de   fasta
studieplatserna ger möjlighet till,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  forskningsanslag  till
Högskolan i Borås.
1996/97:Ub480 av Marianne Andersson och
Elving Andersson (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  framtida fördelning  av
resurser   till   Högskolan   i
Trollhättan/Uddevalla,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning.
1996/97:Ub482 av Sivert Carlsson (c)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  sjöfartsutbildning  vid
Sjöbefälsskolan i Kalmar.
1996/97:Ub483 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  treterminssystem  och
sommaruniversitet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att   återinföra
kvalitetspremien  som  en  del  av
resursfördelningssystemet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om satsningar på höjningar av
högskolelärarnas kompetens,
5. att riksdagen avslår regeringens
förslag till ändring av 1 kap. 2 §
högskolelagen (1992:1434),
9. att riksdagen beslutar att avslå
regeringens förslag att inrätta  nya
professurer,
10. att riksdagen beslutar uppdra åt
regeringen  att ge Högskoleverket  i
uppdrag att följa upp och utvärdera
konsekvenserna av att de nya högskolorna
får fasta forskningsresurser,
13. att riksdagen avslår regeringens
förslag   om   förändring    av
universitetsbegreppet,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inte inrätta en ny och
självständig högskola på Gotland,
16. att riksdagen hos regeringen begär
ett  förslag  om  basutbildning  för
invandrare i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
17.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag om att högskolor och
universitet vid behov skall  anordna
stödundervisning i svenska,
18. att riksdagen beslutar att per
capita-besparingen också skall gälla de
konstnärliga    och    idrottsliga
utbildningarna,
19. att riksdagen beslutar att höja per
capita-ersättningen i enlighet med vad
som anförts i motionen,
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   förändringar   i
vårdutbildningarnas organisation,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kandidatexamen i vårdämnen i
vårdhögskolorna,
24. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning med
de  ändringar  i  förhållande  till
regeringens förslag som framgår av i
motionen redovisad uppställning.
1996/97:Ub484 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att fullfölja
satsningen  på lärarnas vetenskapliga
kompetens,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  forskningen  inom
lärarutbildningen  bör  fokuseras  på
didaktik,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att öka utbytet
mellan     skolväsendet     och
forskningsvärlden,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att högskolornas
samarbete     vid     regionala
utvecklingscentrum även inbegriper det
regionala näringslivet,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  pedagogisk
förnyelse av lärarutbildningen,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av jämställdhet i
utbildningssystemet.
1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om principerna för utbyggnaden
av  den  högre  utbildningen  under
budgetåren 1997-1999,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  inriktningen  på  och
omfattningen av den högre utbildningen i
Malmö,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om forskningssatsningar  vid
universitet och högskolor,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de övergripande målen för
verksamheten vid forskningsråd, institut
etc. inom verksamhetsområde D,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om universitetsbegreppet,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om forskning vid  små  och
medelstora högskolor,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om genusforskning,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utbildningsuppdragens
inriktning  och verksamhetsmålen  för
forskning  och forskarutbildning  vid
universitet och högskolor,
9. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 1 Statens skolverk anvisa ett
i förhållande till regeringens förslag
ökat anslag med 4 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
10. att riksdagen beslutar att under
det  nya  anslaget  Institutet  för
uppföljning, utvärdering och tillsyn av
skolan anvisa ett i förhållande till
regeringens förslag ökat anslag med 90
000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
11. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 2 Skolutveckling anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 82 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
12. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 3 Forskning inom skolväsendet
anvisa  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag ökat anslag  med
20 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
13. att riksdagen beslutar att under
anslaget  A 5 Statens institut  för
handikappfrågor i skolan anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
minskat anslag med 114 375 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
14. att riksdagen beslutar att under
anslaget    A   14    Särskilda
utbildningsinsatser för vuxna anvisa ett
i förhållande till regeringens förslag
minskat anslag med 916 348 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
15. att riksdagen beslutar att under
anslaget  B  3  Lunds  universitet:
Grundutbildning anvisa ett i förhållande
till regeringens förslag ökat anslag med
55 000 000 kr för utbildning i Malmö i
enlighet med vad som anförts i motionen,
16. att riksdagen beslutar att under
anslaget  B 6 Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning anvisa
ett  i  förhållande till regeringens
förslag minskat anslag med 5 000 000 kr
för ett sekretariat för genusforskning i
enlighet med vad som anförts i motionen,
17. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 12 Linköpings universitet:
Forskning och forskarutbildning anvisa
ett  i  förhållande till regeringens
förslag minskat anslag med 4 900 000 kr
för  en utbyggnad av tema Genus  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
18. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 13 Karolinska institutet:
Grundutbildning anvisa ett i förhållande
till regeringens förslag ökat anslag med
18 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
19. att riksdagen beslutar att under
anslaget  B  34  Idrottshögskolan  i
Stockholm: Grundutbildning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 1 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
20. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 36 Kungl. Konsthögskolan:
Grundutbildning anvisa ett i förhållande
till regeringens förslag ökat anslag med
750 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
21. att riksdagen beslutar att under
anslaget  B  41  Operahögskolan  i
Stockholm: Grundutbildning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 500 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
22. att riksdagen beslutar att under
anslaget  B  43  Teaterhögskolan  i
Stockholm: Grundutbildning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 750 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
23. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 45 Särskilda utgifter vid
universitet och högskolor m.m. anvisa
ett  i  förhållande till regeringens
förslag minskat anslag om 228 360 000 kr
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
24. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 46 Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor
anvisa  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag minskat anslag om
264 999 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
25. att riksdagen beslutar att anvisa
ett  i  förhållande till regeringens
förslag minskat anslag med 23 000 000 kr
för grundutbildning i enlighet med vad
som anförts i motionen,
26. att riksdagen beslutar att anvisa
ett  i  förhållande till regeringens
förslag ökat anslag med 354 026 000 kr
för forskning och forskarutbildning i
enlighet med vad som anförts i motionen,
27. att riksdagen beslutar att under
anslaget C 3 Centrala studiestödsnämnden
anvisa  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag minskat anslag med
30 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
28. att riksdagen beslutar att under
anslaget  D  1 Forskningsrådsnämnden:
Forskning  och  forskningsinformation
anvisa  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag ökat anslag med 14
300 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
29. att riksdagen beslutar att under
anslaget   D   3   Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet:
Forskning anvisa ett i förhållande till
regeringens förslag ökat anslag med 24
000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
30. att riksdagen beslutar att under
anslaget D 5 Medicinska forskningsrådet:
Forskning anvisa ett i förhållande till
regeringens förslag ökat anslag  med
90 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
31. att riksdagen beslutar att under
anslaget  D  7  Naturvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 100 000 000 kr  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
32. att riksdagen beslutar att under
anslaget  D  9  Teknikvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 85 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
33. att riksdagen beslutar att under
anslaget D 11 Rymdforskning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 11 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
34. att riksdagen beslutar att under
anslaget D 15 Institutet för rymdfysik
anvisa  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag ökat anslag med 4
000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
35. att riksdagen beslutar att under
anslaget       D        16
Polarforskningssekretariatet anvisa ett
i förhållande till regeringens förslag
ökat anslag med 4 500 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
36. att riksdagen beslutar att under
anslaget    D   18    Europeisk
forskningssamverkan  anvisa  ett  i
förhållande till regeringens  förslag
vkat anslag med 70 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
37. att riksdagen beslutar att under
anslaget D 19 Särskilda utgifter för
forskningsändamål  anvisa  ett   i
förhållande till regeringens  förslag
minskat anslag med 25 000 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
38. att riksdagen beslutar att under
anslaget  D  20  Medel  för  dyrbar
vetenskaplig utrustning anvisa ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 30 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
39. att riksdagen beslutar att under
anslaget E 2 Utvecklingsarbete  inom
Utbildningsdepartementets område  m.m.
anvisa  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag minskat anslag med 5
000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
40. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om s.k. N/T-utbildningar.
1996/97:Ub490 av Mats Lindberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att skapa bättre
förutsättningar för universitet/högskola
att bedriva distansundervisning.
1996/97:Ub491 av Inger René m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om utbyggnad av den  högre
utbildningen i Västsverige.
1996/97:Ub492 av Nils T Svensson och
Bertil Persson (s, m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
lokalisera en institution för  högre
utbildning och forskning inom turism
till Malmö högskola.
1996/97:Ub493 av Margareta Israelsson
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om möjligheter till
omfördelning   av   medel   för
högskoleutbildning.
1996/97:Ub494 av Eva Flyborg och Elver
Jonsson (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en förändring
i Utbildningsdepartementets anslag som
möjliggör dels en ett års förlängning,
dels en fördubbling av antalet platser
på kort- och dokumentärfilmsutbildningen
vid Göteborgs universitet.
1996/97:Ub495 av Agneta Brendt m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kvinnoforskning.
1996/97:Ub496 av Birgitta Carlsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  nybörjarplatser   för
lärarutbildning vid Högskolan i Skövde
inom den ram som högskolan tilldelats.
1996/97:Ub497 av Erik Arthur Egervärn
(c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen      anförts      om
civilingenjörsutbildning       vid
Mitthögskolan.
1996/97:Ub498 av Birgitta Carlsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om höjning av forskningsanslagen
till Högskolan i Skövde.
1996/97:Ub503 av Karin Israelsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Rådet för forskning om
universitet  och högskolor  blir  en
självständig del inom Högskoleverket.
1996/97:Ub504 av Andreas Carlgren m.fl.
(c) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att yrkeshögskolan  skall
integreras i högskolan,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbyggnad av yrkeshögskolan.
1996/97:Ub505 av Arne Kjörnsberg m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att den högre
utbildningen utvärderas löpande för att
på  bästa  sätt kunna möta framtida
utbildningsbehov,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskningsresurser.
1996/97:Ub506 av Per Erik  Granström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Högskolan Dalarna.
1996/97:Ub507 av Gudrun Schyman m.fl.
(v)  vari  yrkas att riksdagen  för
budgetåret 1997 anvisar anslagen under
utgiftsområde  16  Utbildning  och
universitetsforskning med de ändringar i
förhållande till regeringens förslag som
framgår  av  i  motionen  redovisad
uppställning.
1996/97:Ub508 av Sören Lekberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  högre  utbildning  i
Stockholmsregionen.
1996/97:Ub509 av Ingrid Andersson m.fl.
(s)  vari  yrkas att riksdagen  hos
regeringen  begär att  den  omprövar
placeringen av professuren i polska.
1996/97:Ub510 av Owe Hellberg (v) vari
yrkas
1.  att riksdagen beslutar att  ge
Högskolan  i Gävle/Sandviken  1  200
utbildningsplatser i stället för 600,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till omfördelning av platserna i
enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen - om yrkande 1 avslås
-  beslutar  att  ge  Högskolan  i
Gävle/Sandviken möjlighet att använda
sina platser före 1999.
1996/97:Ub512 av Inger Davidson m.fl.
(kd) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  humanioras betydelse  i
högskoleutbildningen,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att begränsa antalet nya
utbildningsplatser i högskolan 1997-1999
till 22 500 som skall vara permanenta,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de s.k. N/T-platserna,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   vikten   av   en
högskoleutbildning i varje län,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att forskningsutbytet mellan
de   regionala   högskolorna   och
universiteten måste ges förutsättningar
att utvecklas,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fasta forskningsresurser,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av ett  bättre
underlag  för medelstilldelningen  av
forskningsresurser,
13. att riksdagen avslår regeringens
förslag om en neddragning med 14 % av
anslagen  till  Forskningsrådsnämnden,
forskningsråden och rymdforskningen,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  alla  de  tre
utbildningsformerna komvux, folkhögskola
och studieförbund får ta del av nya
anslag till vuxenutbildningen,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  lärarbristen  på  våra
universitet och högskolor,
23. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning med
de  ändringar  i  förhållande  till
regeringens förslag som framgår av i
motionen redovisad uppställning.
1996/97:Ub514 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder i utbildningen av
förskollärare för ökade kunskaper  i
metodik   och   organisation   vid
föräldraaktiva förskolor,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder i utbildningen av
förskollärare  med  anledning   av
förskolans   växande  ansvar   för
förberedande träning och undervisning i
nära      anknytning      till
grundskolepedagogiken,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om minimikrav på tillgång till
speciallärare  för  svaga  elever  i
grundskolan, t.ex. speciallärare  med
särskild kompetens inom området dyslexi,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att kvalificerad
undervisning  om  dyslexi  och  dess
behandling      införs      i
speciallärarutbildningen       och
utbildningar av lärare för grundskolan
så  att  nödvändig  kompetens  för
omhändertagande av elever med specifika
läs- och skrivsvårigheter kan garanteras
inom en snar framtid,
8. att riksdagen hos regeringen begär
att   samverkansprojektet   Dyslexi
genomförs  enligt de riktlinjer  som
angivits i motionen och med de uppdrag
till FRN och FOA som anges i motionen,
9. att riksdagen anvisar 33 miljoner
kronor   för   genomförande   av
dyslexiprojektet från utgiftsområde 16
anslagen A 4 (20 miljoner kronor), A 6
(10 miljoner kronor), D 1 (2 miljoner
kronor) och D 2 (1 miljon kronor),
18. att riksdagen anvisar 20 miljoner
kronor under utgiftsområde 16, A 4 för
fortbildning av skolledare och lärare
vid gymnasieskolan,
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   fördelning    av
grundutbildningsplatser på universitet
och  högskolor och åtgärder för att
underlätta  möjligheterna  att  välja
kombinationer  av kurser  vid  olika
fakulteter och högskolor,
32. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om principer för fördelning av
forskningsresurser till universitet och
högskolor,
41. att riksdagen anvisar 40 miljoner
kronor från utgiftsområde 16, A 4 (20
miljoner  kronor), A 6 (10 miljoner
kronor), D 1 (8 miljoner kronor) samt D
2 (2 miljoner kronor) för genomförande
av de i motionen föreslagna projekten,
46. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inriktning och organisation
av     vuxenutbildning     och
utbildningsinsatser med anledning av den
höga arbetslösheten,
49. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning med
de  ändringar  i  förhållande  till
regeringens förslag som framgår av i
motionen redovisad uppställning (tabell
2),
50. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräknad fördelning på anslag
inom utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning för åren 1998 och
1999 enligt tabell 2 i motionen.
1996/97:Fi207 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts under avsnittet En mångfald av
skolor och frihet att välja .
1996/97:Fö502 av Gunnar Goude och Annika
Nordgren (mp) vari yrkas
4. att riksdagen för budgetåret 1997
för  genomförande av de i  motionen
föreslagna projekten inom utgiftsområde
16  anvisar 20 miljoner kronor till
anslaget  A  4  Genomförande  av
skolreformer, 10 miljoner kronor till
anslaget  A  6  Skolutveckling  och
produktion av läromedel för elever med
handikapp,  8 miljoner  kronor  till
anslaget  D  1 Forskningsrådsnämnden:
Forskning och forskningsinformation samt
2 miljoner kronor till anslaget D 2
Forskningsrådsnämnden: Förvaltning.
1996/97:So295  av Rose-Marie  Frebran
m.fl. (kd) vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvärdering av behovet av
tandläkare  i framtiden och  lämplig
dimensionering av tandläkarutbildningen.
1996/97:Kr257 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
13.  att riksdagen vid bifall till
yrkande 1 som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
nätverket  för  folkbildningsforskning
MIMER.
1996/97:Kr258 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en   översyn   av
dansutbildningen i syfte att underlätta
omskolning eller vidareutbildning.
1996/97:Kr510 av Michael  Stjernström
m.fl. (kd) vari yrkas
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Idrottshögskolan bör få
fasta  forskningsresurser  och  ges
sedvanlig examinationsrätt,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Göteborgs universitet
skall  få  behålla utbildningsområdet
idrott.
1996/97:T224 av Elver Jonsson m.fl. (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  den högre utbildningens
betydelse för växtkraften i Västsverige,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Högskolan i Borås.
1996/97:N239 av Hans Hjortzberg-Nordlund
(m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en internationell högskola
inom rymdverksamhetens område i Kiruna.
1996/97:N253 av Olle Lindström (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att etablera en professur i
ozonforskning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  etablera   ett
rymdforskningscentrum        med
forskningsskola i Kiruna,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ingenjörsutbildningen i
Kiruna byggs på.
1996/97:A280 av Berit Oscarsson och Nils
T Svensson (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om medel till
studieförbunden.
1996/97:A429 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   högskoleplatser   i
Storstockholm och nätverksuniversitet på
Södertörn.
1996/97:A432 av Olof Johansson m.fl. (c)
vari yrkas
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  ett  decentraliserat
kunskapssamhälle.
1996/97:A806  av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av att resurser
avsätts till genusforskning.
1996/97:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att hälften av de 100 000
platserna    i    det    nya
utbildningsprogrammet  bör  gå  till
kvinnor.
1996/97:A819 av Elving Andersson m.fl.
(c) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   fortbildning   och
lärarutbildning.
1996/97:A821 av Rose-Marie Frebran m.fl.
(kd) vari yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att  lärare   och
lärarkandidater     måste     få
fortbildning/utbildning om  skillnaden
mellan pojkars och flickors agerande i
undervisningssituationen,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att rekryteringen  till
lärarutbildningen  målmedvetet  måste
inriktas på en jämn könsfördelning.
Motioner med anledning av proposition
1996/97:5 Forskning och samhälle
1996/97:Ub1 av Lennart Klockare m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en professur vid
Högskolan   i   Luleå   och   de
regionalpolitiska effekterna.
1996/97:Ub2 av Monica Öhman m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av långsiktighet vad
gäller    anslaget   för    den
samhällsvetenskapliga och humanistiska
forskningen vid Högskolan i Luleå.
1996/97:Ub3 av Siw Wittgren-Ahl  och
Claes-Göran Brandin (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet    av   en   samnordisk
forskarutbildning inom rese- och turist
industrin.
1996/97:Ub4 av Claes-Göran Brandin och
Siw Wittgren-Ahl (s) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning inom turistnäringen
vid Handelshögskolan i Göteborg.
1996/97:Ub5 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kvalitet i forskningen vid de
nya högskolorna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ökat  anslag   till
grundforskning via forskningsråden under
Utbildningsdepartementet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de nya högskolornas uppgift
att  finansiera forskarutbildning för
sina lärare,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om resursfördelningssystemet och
målstyrning av högskolornas verksamhet,
13. att riksdagen avslår förslaget om
placering av genusforskningssekretariat
i Göteborg,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge FRN koordinerande
uppgifter för genusforskning,
17. att riksdagen avslår regeringens
förslag om professorstjänster och deras
lokalisering,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  det  skall  vara
Högskoleverket  som  beslutar  vilka
högskolor som får rätt att benämnas
universitet.
1996/97:Ub6 av Elving Andersson (c) vari
yrkas att riksdagen beslutar tilldela
Göteborgs universitet utbildningsområdet
Idrott och bibehållen examensrätt inom
området.
1996/97:Ub7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   sekretariatet   för
genusforskning,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lärarbrist.
1996/97:Ub8 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om SUNET.
1996/97:Ub9 av Ulf Björklund och Lennart
Fremling (kd, fp) vari yrkas
1.  att  riksdagen med ändring  av
regeringens förslag för budgetåret 1997
anvisar Högskolan Dalarna 27,9 miljoner
kronor  genom  omfördelning   inom
utgiftsområdet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tilldelning av medel till
Högskolan Dalarna för åren 1998 och
1999.
1996/97:Ub10 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
10. att riksdagen hos regeringen begär
att Högskoleverket skall ges i uppdrag
att  undersöka möjligheterna för  en
forskningsenhet med miljöprofil,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inrättande av ett institut
med  inriktning  på  miljöskydd  och
naturvård (miljötekniskt institut).
Motion med anledning av proposition
1996/97:3 Kulturpolitik
1996/97:Kr13 av Fanny Rizell m.fl. (kd)
vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   en   översyn   av
dansutbildningen i syfte att underlätta
omskolning eller vidareutbildning.
Motion med anledning av regeringens
skrivelse 1995/96:147 Återkallelse av
proposition 1996/97:119 Reformerad
tandvårdsförsäkring
1995/96:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl.
(kds) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvärdering av behovet av
tandläkare  i framtiden och  lämplig
dimensionering av tandläkarutbildning.

Utskottet

1. Inledning
Riksdagen har den 22 november  1996
fastställt utgiftsramen för budgetåret
1997 för utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning (prop. 1996/97:1
Reviderad finansplan m.m., bet. FiU1,
rskr.   53).   Ramen   omfattar
25 357 miljoner kronor.
I   det   följande   behandlar
utbildningsutskottet regeringens förslag
i    budgetpropositionen    under
utgiftsområde 16 och de under allmänna
motionstiden 1996 väckta motionsyrkanden
som har samband med regeringens förslag.
Ett fåtal yrkanden i motioner väckta med
anledning av andra propositioner, men
som har samband med regeringens förslag
i budgetpropositionen, behandlas också.
Regeringens förslag om anslagsbelopp
(yrkande 76 i propositionen) föregås av
ett  stort antal andra yrkanden  om
antagande  av  lagförslag  och  om
godkännande av vad regeringen förordat i
olika  avseenden. I betänkandet  tar
utskottet först upp olika sakområden där
regeringen lagt fram sådana förslag och
redovisar sitt ställningstagande till
regeringens och motionärernas förslag i
de delar som inte direkt avser anslagen.
Sakområdena tas upp i följande ordning.
Inledningsvis         behandlas
forskningsområdet, som  har  särskild
aktualitet eftersom regeringen samtidigt
med budgetpropositionen har lagt fram en
forskningspolitisk proposition  (prop.
1996/97:5).  I sistnämnda proposition
återfinns  utförligare resonemang  om
regeringens motiv för vissa  av  de
förslag    som   framläggs    i
budgetpropositionen.        Efter
forskningsfrågorna tar utskottet upp den
grundläggande högskoleutbildningen och
sedan vissa frågor på skolområdet.
Därefter följer fem avsnitt (avsnitt
15-19) om regeringens och motionärernas
förslag om anslag på skolområdet, till
universitet  och  högskolor,  till
högskolemyndigheter, till nationella och
internationella forskningsresurser samt
till  gemensamma ändamål.  Utskottets
ställningstagande  till  regeringens
samlade  förslag  om  anslag  inom
utgiftsområdet redovisas i ett därpå
följande avsnitt (avsnitt 20). Allra
sist behandlas några få övriga frågor.
2. Fakultetsresurser och nya
forskningssatsningar vid universitet och
högskolor
Satsningar på olika forskningsområden
Regeringens förslag till övergripande
mål  för  forskningen  och  allmänna
riktlinjer för forskningspolitiken för
åren   1997-1999   presenteras   i
propositionen Forskning och  samhälle
(prop.    1996/97:5).   Utskottets
ställningstaganden till  förslagen  i
denna   proposition   och   till
motionsyrkanden i anslutning  därtill
återfinns  i  utskottets  betänkande
1996/97:UbU3.
I budgetpropositionen lägger regeringen
fram  förslag  om  forskning  och
forskarutbildning som främst tar sikte
på resursfrågor och medelsanvisning för
nästa budgetår. En del av dessa förslag
har  också  tagits  upp  i  den
forskningspolitiska    propositionen,
ibland  med  en  något  fylligare
motivering. De behandlas likväl enbart i
detta budgetbetänkande med hänvisning
till  att  de utmynnar  i  konkreta
budgetförslag.
Regeringen     konstaterar     i
budgetpropositionen att betydande belopp
för  närvarande  förs  över  från
forskningsstiftelserna, forskningsråden
och  andra externa finansiärer  till
högskolan och dess forskning. Den större
delen av de externa anslagen tillfaller
de medicinska, naturvetenskapliga och
tekniska forskningsområdena.
Fakultetsanslagen    har    vid
anslagsberäkningarna för budgetåret 1997
reducerats med 2 % - vilket närmare
framgår av avsnitt 16 i detta betänkande
- dels till följd av tidigare beslutad
besparing, dels för att finansiera vissa
reformer inom forskningen. Trots det
rådande statsfinansiella läget föreslår
regeringen,   enligt  propositionen,
betydelsefulla satsningar för forskning
och forskarutbildning samt medel för
vissa byggnadsprojekt.
De förslag till förstärkningar inom
vissa angelägna forskningsområden som
regeringen  lägger  fram  återges  i
följande  sammanställning  punktvis.
Enligt regeringens bedömning är detta
samtidigt områden vars tillgång till
andra finansieringskällor är begränsade.
-  Det tillskott till humanistisk och
naturvetenskaplig forskning, den s.k.
särskilda fakultetsresursen, som under
en   femårsperiod  tilldelats  de
humanistiska   och    matematisk-
naturvetenskapliga fakulteterna skall
permanentas.
-   Som  en konsekvens av tidigare
fattade beslut skall Uppsala universitet
erhålla  medel  för  bostads-  och
byggforskning.
-  Uppsala universitet skall erhålla
medel för ökade lokalkostnader  för
Gustavianum.
-   Lunds universitet skall erhålla
medel för forskning med inriktning mot
Ost- och Sydostasien.
-  Lunds universitet skall erhålla
medel för forskningen vid Skissernas
museum.
-  Göteborgs universitet skall erhålla
medel för ett internationellt
dokumentations- och forskningscentrum
inom området våldsskildringar i medier.
-  Göteborgs universitet skall erhålla
medel för forskning om och utveckling av
svenska som andraspråk och
svenskundervisning för invandrare.
-  Stockholms universitet skall erhålla
resurser för förstärkning av
verksamheten vid Institutet för social
forskning.
-  Linköping universitet skall erhålla
resurser för ett nytt tema, tema Genus.
-  Umeå universitet skall erhålla en
förstärkning  av anslagen  till  de
humanistiska och samhällsvetenskapliga
fakulteterna.
-  Högskolan i Luleå skall erhålla en
förstärkning för forskning inom det
filosofiska  området. En  filosofisk
fakultet skall inrättas vid högskolan
den 1 januari 1997.
-  Nationella nätverkssekretariat för
Europaforskning  inom  ämnesområdena
statsvetenskap vid Uppsala universitet,
ekonomi  vid Lunds universitet  och
juridik vid Stockholms universitet samt
ett  årsbokssekretariat förlagt till
Uppsala universitet skall erhålla stöd.
Vidare föreslår regeringen medel för
följande professurer:
-   afrikanska språk vid  Göteborgs
universitet,
-  polska språket och litteraturen vid
Stockholms universitet,
-  filmvetenskap vid Stockholms
universitet,
-  museologi vid Umeå universitet,
-  produktionsteknik med inriktning mot
elektronikindustrin.
I  andra avsnitt i detta betänkande
behandlas  regeringens  förslag  om
resurser   för  lärarutbildningarnas
forskningsanknytning, om  medel  till
Göteborgs  universitet   för   ett
sekretariat för genusforskning och om
förstärkning av medlen för konstnärligt
utvecklingsarbete vid de konstnärliga
högskolorna i Stockholm samt vid Lunds,
Göteborgs respektive Umeå universitet
och Högskolan i Luleå.
Moderata samlingspartiet begär i motion
1996/97:Ub487   yrkande   3   ett
tillkännagivande om vad  i  motionen
anförts  om forskningssatsningar  vid
universitet och högskolor. Motionärerna
pekar  på  stora  skillnader  i  de
procentuella ökningarna  av  anslagen
mellan universitet och större högskolor
å ena sidan och små och medelstora
högskolor å den andra. De avvisar inte
de  i budgeten anvisade medlen  för
forskning,  men  ifrågasätter  den
fördelning regeringen förordar. I deras
förslag  finns  ökade  resurser  för
forskning  vid  små  och  medelstora
högskolor, samtidigt som en ökning görs
bland  de  universitet  och  större
högskolor som i regeringens  förslag
tilldelats  små  eller  obetydliga
ökningar.  Tillskotten  bör,  anser
Moderaterna, göras så att inget anslag
ökar med mindre än 2,3 % jämfört med
föregående budgetår. I konsekvens med
det  förda  resonemanget  föreslår
motionärerna i sina anslagsberäkningar
att de medel (264 999 000 kr) som
regeringen anslagit för forskning vid
mindre och medelstora högskolor skall
återgå. Samtidigt vill motionärerna att
riksdagen anvisar ett i förhållande till
regeringens förslag ökat anslag  med
354  026 000 kr för forskning  och
forskarutbildning att fördelas mellan
samtliga  universitet  och  högskolor
(inkl.  de  mindre  och  medelstora
högskolorna) i enlighet med  de  av
motionärerna          förordade
fördelningsprinciperna.
Vänsterpartiet  föreslår  i  sitt
budgetalternativ att fakultetsanslagen
generellt ökas med 100 miljoner kronor
(motion  1996/97:Ub507).  Miljöpartiet
föreslår i flera motioner att ett s.k.
grundforskningsavdrag  skall  införas.
Enligt    motionärerna    skulle
fakultetsanslagen         genom
grundforskningsavdraget kunna tillföras
560 miljoner kronor år 1997. De har dock
inte lagt fram något förslag om ökade
belopp under anslagen till forskning och
forskarutbildning. Utskottet behandlar
yrkandena om grundforskningsavdrag  i
sitt   forskningsbetänkande   (bet.
1996/97:UbU3). Folkpartiet liberalerna
däremot har lägre fakultetsanslag än vad
regeringen  föreslagit till  Uppsala,
Lunds, Göteborgs, Stockholms och Umeå
universitet (motion 1996/97:Ub483).
Utskottet har inget att invända mot
regeringens     förslag     till
forskningssatsningar  vid  de  olika
lärosätena. Motion 1996/97:Ub487 yrkande
3 om principer för forskningssatsningar
vid universitet och högskolor avstyrks.
Till frågan om anslagen till forskning
och forskarutbildning vid universitet
och  högskolor  återkommer  utskottet
senare i betänkandet (avsnitt 16).
I motionerna 1996/97:Ub5 (fp) yrkande 17
och 1996/97:Ub483 (fp) yrkande 9 avvisas
regeringens   förslag   om   nya
professorstjänster. Det innebär enligt
motionärerna inte ett ställningstagande
i fråga om behovet av en förstärkning av
kompetensen i de föreslagna ämnena. De
hänvisar till att de tidigare ställt sig
avvisande till att regeringen skall ha
rätt att inrätta professurer, eftersom
de menar att denna uppgift hör till
universitetens och högskolornas ansvars
område.
Utskottet  erinrar om att riksdagen
våren 1995 godkände regeringens förslag
att regeringen på nytt skulle få rätt
att inrätta professurer vid universitet
och högskolor för att göra det möjligt
att  prioritera  vissa  nationellt
angelägna   forskningsområden   samt
garantera tillgången på vetenskapligt
kompetenta forskare, t.ex. inom vissa
områden  där  forskning  inte  finns
tillfredsställande representerad (prop.
1994/95:100 bil. 9 delvis, bet. UbU12,
rskr. 354). I sammanhanget framhölls att
huvudansvaret   för   forskningens
organisation  vid  universitet  och
högskolor alltjämt vilar på styrelserna
för lärosätena. Regeringens möjlighet
att inrätta professurer inom särskilda
områden   borde  därför  utnyttjas
restriktivt.
Regeringens     förslag     i
budgetpropositionen  om  medel  för
inrättande av professurer i vissa ämnen
motiveras av att dessa ämnen anses vara
av  nationellt  intresse.  Utskottet
ansluter sig till regeringens bedömning
och  avstyrker  därmed  motionerna
1996/97:Ub5 yrkande 17 och 1996/97:Ub483
yrkande 9.
Enligt motion 1996/97:Ub509 (s)  bör
placeringen vid Stockholms universitet
av professuren i polska språket och
litteraturen  omprövas.  Motionärerna
pläderar för att professuren i stället
bör placeras vid Uppsala universitet.
Särskilt lyfter man fram att Uppsala
redan  har ett forskningslektorat  i
polska, som kommer att omvandlas till
ett  universitetslektorat,  samt  att
lämpliga samarbetsinstitutioner finns på
orten.
Utskottet konstaterar att det i dag
inte finns någon professur i polska
språket och litteraturen vid svenska
universitet.  Regeringen  anger  att
skrivelser om professuren inkommit från
såväl Uppsala universitet som Stockholms
universitet  samt att yttrande  över
skrivelserna inhämtats från Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet
(HSFR).  I  yttrandet framhålls  att
forskning och forskarutbildning i polska
är etablerade vid båda lärosätena, men
att  Stockholms universitet har fler
studenter inom grundutbildningen  och
bättre   kontaktmöjligheter  utanför
ämnesinstitutionen. HSFR  förordar  i
valet  mellan  universiteten   att
professuren förläggs till  Stockholms
universitet.  Utskottet finner  ingen
anledning att ifrågasätta den bedömning
som regeringen gjort mot bakgrund av
HSFR:s   yttrande.   Motionsyrkandet
avstyrks med det anförda.
Sammanfattningsvis föreslår  utskottet
att riksdagen godkänner vad regeringen
förordar om forskningssatsningar  vid
universitet och högskolor.
Verksamhetsmålen för forskning och
forskarutbildning
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner vad regeringen förordar om
verksamhetsmålen för åren 1997-1999 för
forskning  och forskarutbildning  vid
Uppsala, Lunds, Göteborgs, Stockholms,
Umeå resp. Linköpings universitet samt
vid  Karolinska  institutet,  Kungl.
Tekniska  högskolan och Högskolan  i
Luleå. I verksamhetsmålen för de skilda
lärosätena   under  anslagen   har
regeringens ovan nämnda förslag till
forskningssatsningar  och  professurer
specificerats.
I  motion  1996/97:Ub487 yrkande  8
(delvis) följer Moderata samlingspartiet
upp    sina    förslag    till
forskningssatsningar vid universitet och
högskolor och begär ett tillkännagivande
i enlighet med dessa om verksamhetsmålen
för forskning och forskarutbildning.
Regeringens förslag om en filosofisk
fakultet vid Högskolan i Luleå välkomnas
i motion 1996/97:Ub2 (s). Motionärerna
vill emellertid att riksdagen gör ett
uttalande om behovet av långsiktighet
när   det  gäller  anslaget  för
samhällsvetenskaplig  och  humanistisk
forskning. Forskning bör kunna bedrivas
i rimlig omfattning.
Utskottet  noterar  att  regeringen
redovisar  som planeringsförutsättning
för  budgetåren 1998 och  1999  att
Högskolan i Luleå skall erhålla utökade
resurser för fortsatt uppbyggnad  av
humanistisk  och  samhällsvetenskaplig
forskning och forskarutbildning. Något
riksdagsuttalande behövs inte, varför
motionsyrkandet bör avslås.
Utskottet föreslår att riksdagen med
avslag på motion 1996/97:Ub487 yrkande 8
(delvis)  ger  regeringen   begärt
godkännande  av verksamhetsmålen  för
forskning och forskarutbildning vid de
angivna lärosätena.
I motioner framlagda förslag till
satsningar på olika forskningsområden
Rymdforskningen framhålls som ett område
för svensk spjutspetsforskning i flera
motioner. Enligt motion 1996/97:Ub411
(m) yrkande 25 är den rymdforskning som
bedrivs i Kiruna ett exempel på att
Sverige legat väl framme inom avancerad
teknik. Verksamhetens framgång beror på
ett geografiskt unikt läge som ger goda
förutsättningar  för  forskning  och
utbildning inom detta område. I motion
1996/97:N239 (m) yrkande 2 föreslås att
den    svenska    rymdverksamheten
koncentreras  till Kiruna,  och  att
Sverige skall ta på sig en ledande roll
i  Europa  genom att där skapa  en
internationell högskola med kurser och
forskning i allt som rör rymdverksamhet,
t.ex.  astronomi  och  astrofysik,
telekommunikation och  satellitteknik.
Bland annat kan vissa institutioner vid
Umeå universitet och Högskolan i Luleå
omlokaliseras  till Kiruna.  Liknande
yrkanden   framställs   i   motion
1996/97:N253 (m), nämligen  att  ett
rymdforskningscentrum        med
forskningsskola bör etableras i Kiruna i
samarbete med Högskolan i Luleå och att
en  professur  i  ozonforskning  bör
inrättas där.
Utskottet hänvisar till att ett nytt
Miljö- och rymdforskningsinstitut (MRI)
i Kiruna har skapats under år 1996 med
stöd av flera finansiärer och med medel
från  Europeiska  unionens  regionala
utvecklingsprogram för mål  6-området
avseende åren 1995-1999. Grundtanken är
att existerande forskningsverksamhet i
Kiruna skall byggas ut och kompletteras
för att skapa en bredare akademisk miljö
med egen utvecklingskraft. Institutets
uppgift är bl.a. att fördela medel inom
de      fyra      delområdena
satellitdatahantering, klimatforskning,
atmosfärforskning          och
samhällsvetenskaplig  tillämpning  av
geografisk information. Institutet skall
också planera och förbereda en fortsatt
verksamhet efter uppbyggnadsperioden med
EU-regionalstöd. Utskottet föreslår mot
bakgrund av vad som redovisats  att
riksdagen    avslår    motionerna
1996/97:Ub411 yrkande 25, 1996/97:N239
yrkande 2 samt 1996/97:N253 yrkandena 1
och 2.
I motion 1996/97:Ub10 (mp) yrkande 12
begärs att riksdagen uttalar sig för att
ett institut med inriktning på forskning
och  utveckling  av  teknik  inom
miljöskydds-  och  naturvårdsområdena
bildas  i  samverkan  mellan  Kungl.
Tekniska   högskolan,   Försvarets
forskningsanstalt,        Statens
naturvårdsverk och ett  eller  flera
universitet. Ett sådant miljötekniskt
institut skall enligt motionen också
kunna fungera som referensorgan  för
övriga   utvecklingsinstitut   och
produktutvecklande företag. Verksamheten
bör  finansieras genom  anslag  över
statsbudgeten  samt med  medel  från
forskningsråd  m.fl.  och  deltagande
företag.
Utskottet har nyligen tillstyrkt att
totalt  100  miljoner kronor,  varav
hälften anvisas på tilläggsbudget för
innevarande  budgetår,  ställs  till
förfogande för inrättande av ett nytt
tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
under förutsättning att en utredning
leder till att projektet kan genomföras
(1996/97:UbU2y; kommittédir. 1996:72).
Såsom  framgår  av  motionen  avser
motionärerna  att  ett  miljötekniskt
institut  skall  ha  en  liknande
konstruktion    och     liknande
finansieringsvillkor. Utskottet är inte
berett att förorda en sådan ytterligare
satsning. Motionsyrkandet bör  alltså
avslås av riksdagen.
Flera  motioner behandlar frågor  om
inrättande av professorstjänster.
En  professur  i informations-  och
biblioteksvetenskap bör enligt motion
1996/97:Ub456 (fp) yrkande 1 inrättas
vid  Umeå universitet för att säkra
utveckling   och   kvalitet   i
bibliotekarieutbildningen i Umeå.
Enligt motion 1996/97:Ub467 (s) bör en
professur i integrationsfrågor inrättas
vid Stockholms universitet för forskning
rörande integration av invandrare, det
mångkulturella samhället m.m.
Förslag om inrättande av en professur i
malmgeologi vid Högskolan i Luleå förs
fram i motion 1996/97:Ub1 (s). En sådan
professur skulle enligt motionärerna få
positiva regionalpolitiska effekter för
norra Sverige och bl.a. bidra till att
medel  för  malmgeologisk  forskning
tillförs högskolan.
Utskottet  vill  påpeka  beträffande
professuren i malmgeologi att förslag om
inrättande  av en sådan tjänst  vid
Högskolan i Luleå har lagts fram av den
s.k.  Gruvkommittén  i  betänkandet
Gruvorna och framtiden (SOU 1996:152).
Enligt  uppgift  från  Närings-  och
handelsdepartementet skall betänkandet
remissbehandlas med sikte på beredning
inom  regeringskansliet senare  under
våren 1997.
När det gäller frågan om en professur i
integrationsfrågor  vill   utskottet
hänvisa till att regeringen som  en
planeringsförutsättning för budgetåret
1998 bedömer att Linköpings universitet
bör erhålla medel för ett nytt tema -
Tema  Etnicitet  - om internationell
migration och etniska relationer. Sådan
forskning är en viktig del i en satsning
för att ge likvärdiga förutsättningar i
samhället för invandrare och för att ta
till vara invandrares erfarenheter och
kompetens. Forskningsområdet  har  en
klart  tvärvetenskaplig karaktär  och
lämpar sig enligt utskottets mening väl
för den temamodell som utvecklats vid
detta universitet.
I övrigt vill utskottet påminna om att
tjänst som professor vid universitet
eller vid sådan högskola, till vilken en
fakultet  är  knuten  eller  där
konstnärligt utvecklingsarbete bedrivs,
inrättas  genom  lokalt  beslut  av
styrelsen för resp. universitet  och
högskola (2 kap. 2 § och 4 kap. 3 §
högskoleförordningen, 1993:100). Denna
ordning gäller sedan den 1 juli 1993.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
riksdagen inte bör göra några uttalanden
med anledning av motionerna 1996/97:Ub1,
1996/97:Ub456   yrkande   1   och
1996/97:Ub467 utan avslå desamma.
I   två  motioner  -  motionerna
1996/97:Ub418 (s) och 1996/97:Kr257 (mp)
yrkande 13 - understryks betydelsen av
det arbete som MIMER, det nationella
nätverket för folkbildningsforskning vid
Linköpings universitet, bedriver för att
initiera,  utveckla  och  samordna
tvärvetenskaplig   forskning    om
folkbildning. MIMER inrättades år 1990,
varvid Linköpings universitet fick en
miljon  kronor för denna  forskning.
Resursen har sedan dess inte utökats.
Forskningen om folkbildningen expanderar
och  MIMER:s nätverk växer.  I  den
förstnämnda motionen vill motionärerna
att medel skall omfördelas inom ramen
för utgiftsområde 16 till förmån för
MIMER vid Linköpings universitet. I den
senare   motionen   begärs   ett
tillkännagivande om att regeringen bör
överväga  att  under åren  1998-1999
omfördela medel inom utgiftsområde 16
till MIMER.
Utskottet ser positivt på verksamheten
vid  MIMER och anser att nätverkets
arbete med att utveckla kunskapen om och
intresset för folkbildningsforskningen
är värdefullt. Det kan i sammanhanget
nämnas att medlen till MIMER tillkom
genom  ett  tillkännagivande  från
riksdagen som utskottet stod bakom (bet.
1989/90:UbU25 s. 120). Utskottet har
inhämtat att Linköpings universitet i
sin fördjupade anslagsframställning för
perioden  1997-1999 föreslagit  ökade
resurser  för MIMER. Regeringen  har
emellertid inte fört fram detta förslag
i budgetpropositionen. Utskottet är inte
heller  berett att nu  förorda  ett
riksdagsuttalande om att MIMER framöver
bör erhålla utökade speciella resurser.
Utskottet vill peka på att universitetet
har möjlighet att inom ramen för sina
fakultetsresurser ge ökat stöd  till
nätverket. Med det anförda avstyrker
utskottet motionsyrkandena.
I  motion  1996/97:Ub414 (s)  lyfter
motionärerna  fram  forskning  med
anknytning  till  skogsområdet  samt
tvärvetenskaplig  forskning  rörande
inneklimat-hälsa  som   prioriterade
områden för Mitthögskolan, vilka bör
stödjas.
Mitthögskolan tillhör de mindre och
medelstora  högskolor  som  enligt
regeringens förslag tilldelas kraftigt
ökade  permanenta  forskningsresurser.
Enligt utskottets mening finns det inget
som hindrar att högskolan själv väljer
att prioritera de i motionen nämnda
områdena. Utskottet anser därmed att
motionsyrkandet bör avslås av riksdagen.
Enligt motion 1996/97:Ub4 (s) yrkande 2
är  Handelshögskolan  vid  Göteborgs
universitet i dag det enda lärosäte som
har satsat på forskarutbildning inom
rese- och turistindustrin. Det är därför
lämpligt  att utveckla ett samarbete
mellan Handelshögskolan i Göteborg och
Mitthögskolan  vid den  satsning  på
forskning om turismen vid Mitthögskolan
som  regeringen  förordar  i  den
forskningspolitiska propositionen. - I
motion  1996/97:Ub3  (s)  av  samma
motionärer begärs ett tillkännagivande
om   behovet  av  en  samnordisk
forskarutbildning  inom  rese-  och
turistindustrin.   En   samnordisk
utveckling   av   den   etablerade
forskarutbildningen vid Handelshögskolan
i Göteborg i samarbete med universiteten
i Trondheim, Oslo, Århus och Köpenhamn
kan tillförsäkra de nordiska länderna en
förstärkt position inom turistnäringen,
anför motionärerna.
Utskottet delar regeringens bedömning i
forskningspropositionen (prop. 1996/97:5
s. 288) att turismen bör få större
betydelse både som näring  och  för
sysselsättningen.  Näringen  har  en
potential som ännu inte till  fullo
utnyttjats, delvis beroende på bristande
kunskaper.  Kunskapsutvecklingen  inom
turismområdet behöver därför stärkas i
Sverige.  Utskottet utgår  från  att
lärosätena och institutionerna själva
initierar  och  etablerar  samverkan
sinsemellan  i  önskvärd  omfattning.
Utskottet anser inte att riksdagen skall
göra något uttalande med anledning av
motionsyrkandena, varför de avstyrks.
3. Universitetsbegreppet
Riksdagen har hittills beslutat vilka
lärosäten inom den högre utbildningen
som har rätt att benämnas universitet.
Regeringen  har fastställt  detta  i
högskoleförordningen  (1993:100).  De
kriterier som hittills har gällt är att
lärosätet är statligt, har rätt att
utfärda doktorsexamen och att utbildning
och forskning bedrivs vid minst tre
fakulteter.
Regeringen föreslår nu - sedan frågan
utretts av Högskoleverket på regeringens
uppdrag  (Högskoleverkets rapportserie
1996:12 R) - att rätten att benämnas
universitet skall tilldelas det statliga
lärosäte
-   som har en grundutbildning och
forskning som är väl etablerad och av
god vetenskaplig kvalitet,
-  som har en tillräcklig omfattning av
grundutbildningen och utbildning inom
ett antal ämnesområden,
-  som har en tillräcklig omfattning av
forskningsverksamheten och forskning
inom ett antal ämnesområden,
-  som har goda infrastrukturella
förutsättningar (bibliotek m.m.) för att
bedriva grundutbildning och forskning,
-  som har goda internationella
kontakter inom grundutbildning och
forskning,
-  och som uppfyller kraven för att
självständigt inrätta professurer och
att utfärda doktorsexamen.
Det bör enligt propositionen ankomma på
regeringen att på ansökan av en högskola
besluta om användningen av benämningen
universitet.  Högskoleverket   skall
dessförinnan kvalitativt pröva huruvida
högskolan i fråga har nått den nivå som
erfordras.
De lärosäten som redan uppfyller de
kriterier för benämningen universitet
som regeringen föreslagit, såsom Kungl.
Tekniska  högskolan  och  Karolinska
institutet, och vars namn är välkända,
kan enligt regeringen självfallet avstå
från  att ansöka om att få använda
benämningen. Om de emellertid önskar
använda  benämningen universitet  kan
regeringen i sådant fall, utan hörande
av Högskoleverket, besluta om detta.
Regeringen redovisar att Högskolan i
Luleå i sin anslagsframställning begärt
att  få  anta namnet Luleå tekniska
universitet. Regeringen  bedömer  att
högskolan   i   och   med   de
resursförstärkningar som  föreslås  i
budgetpropositionen för år 1997  väl
uppfyller  kraven för  att  benämnas
universitet  och att högskolan  inte
behöver undergå ytterligare prövning. Om
riksdagen  godkänner kriterierna  för
universitetsbenämning, avser regeringen
att   genom   en   ändring   i
högskoleförordningen tilldela högskolan
namnet Luleå tekniska universitet.
Med  de resursförstärkningar som  i
budgetpropositionen föreslås  för  de
mindre och medelstora högskolorna (se
följande avsnitt 4) bör det,  anför
regeringen, vara möjligt för vissa av
dem att inom en snar framtid kunna
uppfylla  kriterierna för benämningen
universitet.
Avslag  på  regeringens förslag  om
förändring  av  universitetsbegreppet
begärs  i motion 1996/97:Ub483  (fp)
yrkande 13. Motionärerna motsätter sig
också att regeringen får bemyndigande
att besluta om att en högskola skall få
benämnas universitet. De utvecklar sina
synpunkter i motion 1996/97:Ub5 (fp)
yrkande 19 och anför att kriterierna för
universitetsbenämning  bör  vara  mer
tydligt definierade än vad regeringen
föreslagit för att undvika  framtida
diskussioner. Bland annat frågar sig
motionärerna    vad    tillräcklig
omfattning   av   grundutbildningen
innebär. De anser att det bör vara
Högskoleverket  som  beslutar  vilka
högskolor som skall ges rätten  att
benämnas universitet, efter det  att
verket på högskolans begäran granskat
huruvida högskolan uppfyller kraven på
vetenskaplig kvalitet och kvantitet.
Enligt motionerna 1996/97:Ub411  (m)
yrkande 34 och 1996/97:Ub487 (m) yrkande
5 innebär beteckningen universitet på
ett    högre    lärosäte    en
kvalitetsupplysning som bör kvarstå. De
kriterier som gäller i dag är  att
lärosätet är statligt, har rätt att
utfärda doktorsexamen och att utbildning
och forskning bedrivs vid minst tre
fakulteter.  Detta  är  en  viktig
upplysning för studenter och kollegor
inom och utom landet. Enligt regeringens
förslag om ändrade principer skall alla
högskolor som uppfyller ett antal vagt
formulerade,  icke-kvantitativa  krav,
kunna  bli  universitet. Motionärerna
anser att risken är överhängande att
framstående  högskolor  blir  mindre
framstående universitet.
I motion 1996/97:Ub451 (c) yrkande 9
framhålls att Högskolorna i Karlstad,
Växjö och Örebro samt Mitthögskolan har
både  den  bredd och  det  djup  i
grundutbildning och forskning samt den
infrastruktur som erfordras för att de
snabbt skall kunna utvecklas till och
ges ställning som universitet. Dessa
högskolor  har  redan  genomgått  en
relativt ingående kvalitetsprövning av
Högskoleverket i samband med inrättandet
av ett antal professurer, varför frågan
om  universitetsbenämning  bör  kunna
hanteras   förhållandevis   snabbt.
Motionärerna vill att regeringen skall
ange en tidsplan som gör det möjligt för
högskolorna att lämna ansökan  under
första halvåret 1997 med sikte på beslut
senast ett år därefter, dvs.  under
första halvåret 1998.
Utskottet  anser för sin  del  att
kriterier för universitetsbenämning som
inte strikt anger kvantitativa mått ger
större utrymme i det individuella fallet
för  Högskoleverkets  prövning  och
bedömning av vetenskaplig kvalitet. Inom
verket har nu utvecklats stor erfarenhet
av  kvalitetsprövningar. Bland  annat
prövar  verket  såväl  ärenden  om
examensrätt  för  magisterexamen  som
ärenden om rätt att inrätta professurer
vid högskolor utan egen fakultet. Som
regeringen anmärker används begreppet
universitet i internationella sammanhang
på skiftande sätt. Det gemensamma är
emellertid  att  enheterna  har  en
betydande grad av självständighet  i
grundutbildning, forskarutbildning och
forskning. Utskottet har  inget  att
erinra  mot  att  regeringen  efter
Högskoleverkets prövning fastställer att
en högskola får benämnas universitet.
Med det anförda föreslår utskottet att
riksdagen  med avslag på  motionerna
1996/97:Ub5 yrkande 19, 1996/97:Ub411
yrkande 34, 1996/97:Ub483 yrkande 13 och
1996/97:Ub487 yrkande 5 godkänner vad
regeringen   förordar   beträffande
universitetsbegreppet.
Utskottet  avstyrker  också  motion
1996/97:Ub451 yrkande 9 om tidsplan för
beslut om att tilldela viss högskola
benämningen  universitet.  Det  är
högskolorna själva som skall bedöma om
och när förutsättningar finns för att de
skall  kunna ansöka om att få  bli
universitet. Utskottet anser det inte
lämpligt att reglera vilken tid efter
ansökan  som en kvalitetsprövning  i
ärendet  får  ta.  Tidsåtgången  för
prövningen  måste  självfallet  kunna
variera från en högskola till en annan
utifrån de speciella förutsättningarna i
det enskilda fallet.
4. Forskning vid mindre och medelstora
högskolor
Utbyggnad med fasta forskningsresurser
Regeringen     föreslår      i
budgetpropositionen att de mindre och
medelstora    högskolorna    samt
Lärarhögskolan  i  Stockholm   och
Idrottshögskolan i Stockholm för år 1997
skall  tilldelas kraftigt ökade  och
permanenta forskningsresurser.  Utöver
nuvarande resurser om sammanlagt 168
miljoner kronor (12 månader, 1997 års
prisläge) föreslås en förstärkning om
112 miljoner kronor. Sammanlagt anvisas
således enligt förslaget 280 miljoner
kronor  till forskningen  vid  dessa
högskolor. Resurserna skall fritt kunna
disponeras av respektive högskola så att
denna kan utveckla forskningen under
eget ansvar. Enligt regeringen ansvarar
givetvis styrelsen och rektor för att
medlen  för  forskning fördelas  med
beaktande av sedvanliga vetenskapliga
kvalitetskriterier.
Ansvaret för fördelning av den s.k.
rörliga resursen för lärare vid  de
mindre och medelstora högskolorna skall
enligt regeringens förslag övertas av
dessa högskolor inom ramen för deras
forskningsresurser.
I sammanhanget anför regeringen att det
bör  finnas  utrymme för ytterligare
förstärkningar  av  de  permanenta
forskningresurserna  vid  mindre  och
medelstora högskolor under förutsättning
att möjligheterna till samordning ökar
mellan       de       s.k.
löntagarfondsstiftelsernas insatser och
statliga insatser. I budgetpropositionen
för år 1998 kan i sådana fall  en
särskild satsning göras på forskningen
vid vissa medelstora högskolor. Några av
de medelstora högskolorna bör då ha
förutsättningar att få självständig rätt
att inrätta professurer, att få utfärda
doktorsexamen samt därmed att  kunna
ansöka om att få benämnas universitet.
Efter en prövning enligt de kriterier
som  redovisats i föregående avsnitt
skulle några av dessa högskolor kunna
ges ställning som universitet före år
2000.
Regeringens förslag har föranlett flera
motionsyrkanden som tar upp kvali-
tetsaspekterna på en utbyggnad med fasta
forskningsresurser.
Enligt motion 1996/97:Ub487 (m) yrkande
6  bör  forskning vid de  små  och
medelstora högskolorna utgå från  de
speciella förutsättningar som råder där
och utbyggnaden bör ske på ett sådant
sätt att kvaliteten inte äventyras.
Också i motion 1996/97:Ub5 (fp) yrkande
1 betonas att den fortsatta uppbyggnaden
av fasta forskningsresurser på de nya
högskolorna bör ske i takt med att
uppsatta   kvalitetskrav   uppfylls.
Utgångspunkten  måste   vara   att
forskningen vid de nya högskolorna skall
bedömas och bedrivas med samma krav på
kvalitet som gäller för all forskning.
I motion 1996/97:Ub512 (kd) yrkande 11
påpekas likaså att en utbyggnad med
syfte  att ge fler högskolor  fasta
forskningsresurser bör ske i en takt och
på  ett  sätt  som  garanterar  att
kvaliteten upprätthålls. Ansvaret för
fasta  forskningsresurser kan  enligt
motionärernas  uppfattning  inte  ges
generellt. Det kan bara ges till de
lärosäten  som  uppnått  en  viss
organisatorisk nivå. Den resurssituation
som föreligger i dag kräver en mycket
omsorgsfull  prioritering  för  att
utbyggnaden  skall  lyckas,  anför
motionärerna.
Utskottet ser positivt på att fasta
forskningsresurser  nu  tilldelas  de
mindre och medelstora högskolorna samt
Lärarhögskolan  i  Stockholm   och
Idrottshögskolan i Stockholm. Det är
enligt utskottets mening angeläget, inte
minst    ur    ett    regionalt
utvecklingsperspektiv, att  bygga  ut
dessa högskolors forskningsverksamhet.
Genom att alla universitet och högskolor
förfogar  över  egna  resurser  för
forskning förbättras förutsättningarna
för      den      långsiktiga
kunskapsutvecklingen.    En    god
forskningsmiljö har stor betydelse även
för grundutbildningens kvalitet och för
lärarnas  kompetensutveckling.   Som
regeringen   framhåller   i   den
forskningspolitiska propositionen  (s.
43) måste emellertid en utbyggnad av
forskningsresurserna vid de mindre och
medelstora högskolorna göras i den takt
som  de  ekonomiska  och  personella
resurserna medger. Detta är ett åtagande
som kräver långsiktiga beslut. Med det
anförda avstyrker utskottet motionerna
1996/97:Ub5  yrkande 1, 1996/97:Ub487
yrkande 6 och 1996/97:Ub512 yrkande 11.
Utskottet vill här nämna att Moderata
samlingspartiet har en annan fördelning
av resurserna mellan universitet och
större högskolor å ena sidan och små och
medelstora högskolor å den andra, vilket
har  redovisats  tidigare  i  detta
betänkande (avsnitt 2). De  föreslår
därför  att  hela  det  belopp  som
regeringen avsatt för de mindre och
medelstora högskolorna (264 999 000 kr)
skall återgå, samtidigt som de vill
anslå 354 026 000 kr utöver regeringens
förslag   för   forskning   och
forskarutbildning att fördelas mellan
samtliga  universitet  och  högskolor
(inkl.  de  mindre  och  medelstora
högskolorna). Utskottet återkommer till
frågan om anslagen till universitet och
högskolor i avsnitt 16.
I  motion 1996/97:Ub451 (c) förordas
införandet  av  en  modell   för
 kvalificeringstrappa som innebär bl.a.
att  mindre och medelstora högskolor
skall  kunna  kvalificera  sig  för
examensrättigheter         inom
forskarutbildningen (yrkande 6). En god
grund för sådan examensrätt har  de
mindre och medelstora högskolor  som
efter prövning fått rätt att inrätta
professurer. Högskolor som kvalificerat
sig för examensrätt bör också enligt
motionen tilldelas ett av statsmakterna
klart  uttalat  uppdrag  beträffande
forskarutbildning   (yrkande   10).
Motionärerna  anser vidare  att  ett
anslagssystem bör utarbetas med  nya
principer för forskningsfinansiering som
bygger   på  förslaget   om   en
kvalificeringstrappa och där resurserna
differentieras    efter    uppnådd
kvalificeringsgrad (yrkande 7). Därmed
skapas förutsättningar för högskolan att
successivt utveckla bredd och  djup.
Motionärerna vill att regeringen skall
återkomma till riksdagen med förslag i
enlighet med motionsyrkandena.
Utskottet   erinrar   om   att
forskarutbildning i dag bedrivs vid de
lärosäten, till vilka fakulteter  är
knutna   (9   kap.    3    §
högskoleförordningen). Förslag rörande
forskning  och forskarutbildning  har
lämnats i utredningsbetänkandet Reform
och  förändring  - Organisation  och
verksamhet vid universitet och högskolor
efter  1993  års  universitets-  och
högskolereform (SOU 1996:21). Utredaren
föreslår bl.a. att riksdagen skall ge
universitet och högskolor preciserade
treåriga  uppdrag för forskning  och
forskarutbildning. Uppdragen bör omfatta
krav  på minsta forskningsvolym  och
åtaganden  inom respektive  högskolas
profilområden. Regeringen aviserar  i
budgetpropositionen att man under år
1997  kommer att lämna förslag till
riksdagen  i  frågor  om   bl.a.
forskarutbildning och högskolans inre
struktur,     däribland     dess
fakultetsorganisation        och
tjänstestruktur. Enligt uppgift  från
Utbildningsdepartementet     kommer
regeringen då också att ta upp frågan om
vilka  högskolor  som  får  anordna
forskarutbildning. Utskottet anser att
regeringens förslag bör avvaktas och
avstyrker motion 1996/97:Ub451 yrkandena
6, 7 och 10.
Ett  riksdagsuttalande  om  de  nya
högskolornas  uppgift att  finansiera
forskarutbildning för sina lärare begärs
i motionerna 1996/97:Ub5 (fp) yrkande 4
och  1996/97:Ub483 (fp)  yrkande  3.
Motionärerna  hävdar  att  andelen
forskarutbildade lärare är lägre vid de
nya högskolorna än vid universiteten.
För  att  säkerställa  kvalitet  i
undervisning  och  forskning   bör
resurserna som nu avsätts till forskning
vid de nya högskolorna i första hand
finansiera   forskarutbildning   för
lärarna, anser de.
Utskottet  instämmer  i  regeringens
uppfattning att de mindre och medelstora
högskolorna  i  och med  ökade  och
permanenta  forskningsresurser  själva
skall  ta  ansvar för sina  lärares
forskning. Det innebär enligt utskottet
bl.a.  att de mindre och medelstora
högskolorna - i likhet med vad som redan
i dag gäller enligt regleringsbrev för
forskningsstödjande åtgärder vid dessa
högskolor - skall sträva efter att öka
andelen forskarutbildade lärare. Något
uttalande från riksdagen i denna fråga
behövs inte. Motionsyrkandena avstyrks
därmed.
Enligt motion 1996/97:Ub512 (kd) yrkande
10 måste forskningsutbytet mellan de
regionala högskolorna och universiteten
ges   bättre  förutsättningar  att
utvecklas.
Riksdagen   bör   enligt   motion
1996/97:Ub483  (fp) yrkande  10  hos
regeringen begära att Högskoleverket ges
i uppdrag att följa upp och utvärdera
konsekvenserna av att de nya högskolorna
får fasta forskningsresurser. Särskilt
nämner motionärerna att det är viktigt
att de nya högskolorna bygger vidare på
de positiva erfarenheter som gjorts av
nätverkssamarbetet med universitet samt
av samarbetet med näringslivet.
Utskottet vill peka på att regeringen
särskilt anger som sin bedömning att de
mindre  och  medelstora  högskolornas
forskningskontakter såväl med näringsliv
som med universitet och högskolor med
fakultet bör fördjupas. Dessa kontakter
bör  enligt  regeringen redovisas  i
högskolornas årsredovisningar. Utskottet
ställer  sig  bakom  vad  regeringen
förordat. Utbyggnaden av högskolan i
olika delar av landet har visat sig vara
en  betydelsefull  faktor  för  den
regionala utvecklingen, inte minst vad
gäller näringslivets utveckling. Redan i
dag, med de begränsade resurser  de
mindre och medelstora högskolorna har,
finns  det  många goda  exempel  på
framgångsrik samverkan mellan avancerad
forskning vid dessa högskolor och det
omgivande  samhället, näringsliv  och
offentlig sektor i respektive region.
Det bör vidare påpekas att professurer
vid  mindre och medelstora högskolor
enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen
skall vara knutna till fakultet vid
universitet eller högskola. I bilaga 2
till högskoleförordningen anges bl.a.
för respektive fakultet vilka mindre och
medelstora  högskolor  som  ingår  i
fakultetens verksamhetsområde.
Utskottet  konstaterar  att  det  i
Högskoleverkets uppgifter som central
myndighet för frågor som rör universitet
och högskolor bl.a. ingår att följa upp
och utvärdera utbildning och forskning,
ha tillsyn inom sitt ansvarsområde och
bevaka förhållanden och tendenser som är
av betydelse för högskolans verksamhet.
Med hänvisning till det anförda finner
utskottet  att syftet med motionerna
1996/97:Ub483   yrkande   10   och
1996/97:Ub512   yrkande   10   är
tillgodosett.  Motionsyrkandena  bör
alltså avslås av riksdagen.
Förslag om att forskningsenheterna vid
varje  regional högskola koncentreras
till  ett  särskilt  forskarcentrum
framförs i motion 1996/97:Ub438 (m).
Forskarna från olika institutioner vid
högskolan hålls på detta sätt samman
lokalmässigt, vilket möjliggör en mer
kreativ miljö. Med det mer koncentrerade
forskarklimatet kan man  förutse  en
betydande kvalitetshöjning. Den mindre
högskolans forskarcentrum kommer  att
likna   det  stora  universitetets
forskarinstitutioner, och därigenom ökar
 kritisk  massa  och tvärvetenskaplig
forskning  underlättas.  Genom  att
utrustning  och  viss  personal  kan
utnyttjas gemensamt sparar man pengar.
I motionerna 1996/97:Ub10 (mp) yrkande
10 och 1996/97:Ub514 (mp) yrkande 32
ifrågasätter motionärerna fördelen i sig
av en spridning av forskningsresurser.
Utplacering  av  professurer   och
forskningsresurser vid de mindre och
medelstora högskolorna på det sätt som
regeringen föreslår kan vara ett steg i
fel riktning och risken är uppenbar att
följden blir en kvalitetssänkning av
landets totala forskningskapacitet. Det
är enligt motionärerna bättre att man
koncentrerar sig på att finna ett ur
såväl rikssynpunkt som regional synpunkt
lämpligt forskningsområde för en viss
högskola och sedan där bygger upp en
resursstark forskningsenhet. Man  bör
också  utreda möjligheten att stärka
högskolornas kompetensresurser genom att
bilda större samverkansenheter med flera
ingående högskolor och något universitet
i form av regionuniversitet. De föreslår
i det förstnämnda motionsyrkandet att
Högskoleverket skall ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna att inrätta en
sådan forskningsenhet med en miljöprofil
och att ta lämpliga initiativ för att
planera genomförandet.
Liknande synpunkter anförs i motion
1996/97:Ub431  (s), där  motionärerna
hävdar att det inte går att bortse från
att forskning av yppersta internationell
klass  kräver viss koncentration  av
resurserna - i synnerhet i ett litet
land som Sverige.
Utskottet  vill  betona  -  liksom
regeringen  gjort  såväl  i  den
forskningspolitiska propositionen som i
budgetpropositionen - att en profilering
av forskningsprogrammen vid de mindre
och medelstora högskolorna är nödvändig
för att högskolan inom utvalda områden
skall uppnå tillräcklig kompetens. Varje
högskola har ansvar för att utveckla sin
profil  så  att  forskningsresurserna
utnyttjas  optimalt med hänsyn  till
högskolans   egna   förutsättningar.
Utskottet  anser  att  de  mindre
forskningsmiljöerna i många fall kan
erbjuda  god stimulans för samverkan
mellan forskare från olika discipliner.
De utmärks också i allmänhet av ett
större  samspel  med  det  omgivande
samhället,  vilket  också  främjar
forskningen.  Som utskottet  tidigare
nämnt  har  regeringen aviserat  att
förslag  beträffande högskolans  inre
struktur,  bl.a.  i   fråga   om
fakultetsorganisationen,  kommer  att
läggas  fram  för  riksdagen  i  en
proposition  under år  1997.  Enligt
utskottets  mening  bör  regeringens
överväganden  i  hithörande  frågor
avvaktas. Utskottet avstyrker med det
anförda motionerna 1996/97:Ub10 yrkande
10,  1996/97:Ub431, 1996/97:Ub438 och
1996/97:
Ub514 yrkande 32.
Utskottet  avstyrker  också  motion
1996/97:Kr510 (kd) yrkande  11  vari
begärs,    när    det    gäller
idrottsforskningen, att Idrottshögskolan
i  Stockholm  skall få  egna  fasta
forskningsresurser.   Detta    har
tillgodosetts genom att regeringen under
anslaget B 46 Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor
beräknat 3 327 000 kr för forskning vid
högskolan.
Sammanfattningsvis föreslår  utskottet
att riksdagen godkänner vad regeringen
förordar om forskning vid mindre och
medelstora högskolor.
Fördelningen av forskningsresurser
mellan de mindre och medelstora
högskolorna
Flera  motioner tar upp  frågan  om
fördelningen  av  forskningsresurser
mellan  de  mindre  och  medelstora
högskolorna, antingen principiellt eller
utifrån regionala önskemål.
Enligt  motion  1996/97:Ub512  (kd)
yrkande 12 är det oklart efter vilka
principer   regeringen    fördelat
forskningsresurserna. Vissa  högskolor
tilldelas så stora belopp att man kan
ifrågasätta om dessa resurser verkligen
kan  utnyttjas optimalt, medan andra
högskolor inte får något eller  ett
mycket  ringa  tillskott.  Särskilt
anmärkningsvärt anser motionärerna det
vara  att  Högskolan  Dalarna  inte
beviljats något tillskott alls fram till
1999. Motionärerna anser att underlaget
för  medelstilldelningen  inte  är
tillräckligt för att riksdagen skall
kunna göra en bedömning av relevansen.
Regeringen bör återkomma med ett bättre
underlag.
I tre motioner påtalas att Högskolan
Dalarna trots att högskolan varit mycket
framgångsrik  i  konkurrensen   om
nätverkspengarna är den enda högskola
som  blir  helt  utan  ytterligare
tilldelning av forskningsresurser under
de  kommande  tre  åren.  I  motion
1996/97:Ub9  (kd, fp)  föreslås  att
högskolan  för  år  1997  anvisas
ytterligare 6 miljoner kronor  genom
omfördelning  från  högskolorna  i
Karlstad,  Växjö  och  Örebro  samt
Mitthögskolan. Vidare  bör  riksdagen
uttala sig för att högskolan för åren
1998-1999  tilldelas medel  i  samma
proportion  som  de  fyra  andra
högskolorna. - En liknande jämförelse
mellan Högskolan Dalarna och de fyra
nämnda  högskolorna  görs  i  motion
1996/97:Ub405 (m). Motionären begär ett
tillkännagivande om att  erforderliga
medel  för forskning skall tilldelas
högskolan genom en omprioritering inom
de föreslagna ramarna. - Också i motion
1996/97:Ub506 (s) understryks att en
ökning    av    anslaget    för
forskningsresurser  till   Högskolan
Dalarna för de tre kommande åren är väl
motiverad.
Det bör här anmärkas att Vänsterpartiet
i  sitt budgetalternativ föreslår en
förstärkning med 6 miljoner kronor till
Högskolan  Dalarna som i regeringens
förslag inte får några nya resurser
(motion 1996/97:Ub507).
Utskottet   har   inhämtat   från
Utbildningsdepartementet att regeringen
vid  fördelningen av  medlen  mellan
högskolorna bl.a. har tagit hänsyn till
omfattningen  av  forskningen  vid
respektive högskola med stöd av resurser
för direkta forskningsstödjande åtgärder
vid mindre och medelstora högskolor samt
resurser dels för nätverkssamarbete med
universitet och fackhögskolor, dels för
forskningssamverkan med  näringslivet.
Vidare   har  regeringen   beaktat
grundutbildningens  omfattning  samt
antalet forskarutbildade lärare vid de
olika högskolorna. En viss prioritering
har  gjorts  till förmån  för  fyra
högskolor,  nämligen  högskolorna  i
Karlstad,  Växjö  och  Örebro  samt
Mitthögskolan.
Utskottet noterar att de tillskott till
forskningsresurserna vid  mindre  och
medelstora  högskolor som  regeringen
redovisar i propositionen för budgetåren
1998 och 1999 förutsätter en samordning
med medlen från forskningsstiftelserna
för       den       samlade
forskningsfinansieringen.
Utskottet  finner  inte  skäl  att
ifrågasätta  de  överväganden  som
regeringen gjort inför fördelningen av
forskningsresurser mellan de mindre och
medelstora högskolorna. Därmed avstyrker
utskottet motion 1996/97:Ub512 yrkande
12.
Med  samma  motivering  avstyrker
utskottet även motionerna 1996/97:Ub9,
1996/97:Ub405 och 1996/97:Ub506.
Till frågan om anslag för år 1997 till
forskning  vid mindre och medelstora
högskolor återkommer utskottet senare i
betänkandet (avsnitt 16).
Önskemål     om     ytterligare
forskningsresurser för åren 1998-1999
till viss högskola framställs i flera
motioner.
Sålunda föreslås i motion 1996/97:Ub497
(c)  en ytterligare förstärkning  av
Mitthögskolans forskningsresurser  för
naturvetenskap och teknik med 5 miljoner
kronor för år 1998 och 10 miljoner
kronor för år 1999. - I motionerna
1996/97:Ub435   (m)   yrkande   2,
1996/97:Ub479  (c)  yrkande  2  och
1996/97:Ub505  (s)  yrkande  2  vill
motionärerna ha tillkännagivanden  om
ökade forskningsanslag till Högskolan i
Borås,   enligt  motion   1996/97:
Ub479 med 8 miljoner kronor för år
1998. - Högskolan i Halmstad lyfts fram
i motion 1996/97:Ub469 (fp) yrkande 2
som en högskola med klart sämre utfall
än jämförbara skolor. Det anförs  i
motionen att högskolan för  år 1999
ansökte om ca 50 miljoner kronor men
enligt  regeringens fördelning endast
får 19 miljoner kronor. - I motion
1996/97:Ub449 (c) yrkande 2 föreslås att
resurserna för forskning vid Högskolan
Kristianstad ökas under 1998-1999 för
att i slutet av perioden uppgå till 10
miljoner  kronor.  -  Enligt  motion
1996/97:Ub498 (c) bör de  permanenta
forskningsresurserna vid Högskolan  i
Skövde utökas 1998 och 1999 med  7
miljoner kronor per år. - Ytterligare
resurser för forskning till Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla begärs i motion
1996/97:Ub480 (c) yrkande 2. För år 1998
bör medlen ökas med 6 miljoner kronor. -
I motion 1996/97:Ub417 (c) yrkande 2
begärs  ett tillkännagivande om  att
Mälardalens högskola för 1998 och 1999
bör tilldelas ytterligare 10 miljoner
kronor i forskningsresurser.
Utskottet anser att riksdagen inte har
underlag för att nu göra några andra
prioriteringar mellan olika mindre och
medelstora  högskolor  än  dem  som
regeringen   har   redovisat   i
propositionen.  Regeringens  fortsatta
beredning av förutsättningarna för en
förstärkning  kommande  år  av  de
permanenta forskningsresurserna vid de
mindre och medelstora högskolorna bör
enligt   utskottets  mening   inte
föregripas. Riksdagen bör således avslå
motionerna  1996/97:Ub417 yrkande  2,
1996/97:Ub435 yrkande 2, 1996/97:Ub449
yrkande 2, 1996/97:Ub469 yrkande  2,
1996/97:Ub479 yrkande 2, 1996/97:
Ub480  yrkande  2,  1996/97:Ub497,
1996/97:Ub498 och 1996/97:Ub505 yrkande
2.
5. Forskningsråd m.fl. myndigheter
Regeringen   redovisar   i   den
forskningspolitiska    propositionen,
Forskning   och  samhälle   (prop.
1996/97:5),    sina   övergripande
bedömningar     vad     gäller
forskningspolitiken för treårsperioden
1997-1999 och lägger fram förslag till
riksdagen om mål och allmänna riktlinjer
för forskningen. Regeringen redogör där
också för sina bedömningar vad gäller
forskningens inriktning och organisation
samt för sina ställningstaganden med
anledning  av olika utredningar  som
behandlat högskolans forskning.
I   budgetpropositionen   hänvisar
regeringen under avsnittet Nationella
och internationella forskningsresurser
till några av de ställningstaganden som
gjorts  i  den  forskningspolitiska
propositionen och som är av särskild
betydelse för forskningsråden.
Bland  annat  anför  regeringen  i
forskningspropositionen att  samverkan
inom forskningen skall ökas genom att
samtliga forskningsråd - inklusive de
under   Jordbruksdepartementet   och
Socialdepartementet - samt Rymdstyrelsen
inrättar en samverkansgrupp för  att
främja  och  stödja  tvärvetenskaplig
forskning   samt   kvinno-   och
jämställdhetsforskning. Vidare  lämnas
där förslag om att forskningsråden skall
ges  rätt att inrätta och tillsätta
professurer. Utskottet tillstyrker  i
sitt  forskningsbetänkande  förslaget
(bet. 1996/97:
UbU3).
I  ett  annat  avsnitt  i  detta
budgetbetänkande tillstyrker utskottet
regeringens  bedömningar och  förslag
såvitt  avser  genusforskning  samt
avstyrker mo-tionsyrkanden i anslutning
därtill (avsnitt 6). Förslagen innebär
för forskningsrådens del att de ges i
uppdrag att föreslå placering av sex
professurer   och   lika   många
forskarassistent- och doktorandtjänster
med inriktning mot genusforskning. Medel
för ändamålet anvisas under anslaget
Särskilda utgifter för forskningsändamål
(D 19).
Utskottet tar i det här sammanhanget upp
två motionsyrkanden angående frågor som
regeringen     behandlar     i
forskningspropositionen och  som  får
konsekvenser för anslagsberäkningen i
budgetpropositionen.
Enligt motion 1996/97:Ub411 (m) yrkande
23  bör  riksdagen avslå regeringens
förslag om ytterligare uppdrag och medel
till Forskningsrådsnämnden för insatser
inom   forskningsinformation.  Denna
uppgift är enligt motionärerna redan i
dag tydligt uttalad.
Utskottet      anser      att
Forskningsrådsnämnden (FRN)  när  det
gäller forskningsinformation utgör en
betydelsefull    länk     mellan
vetenskapssamhället och allmänheten. Som
regeringen    anför    i    den
forskningspolitiska propositionen  bör
FRN därför ges ett fortsatt nationellt
ansvar för sådan information. Därvid bör
särskild     prioritet     ges
informationsinsatser som  riktas  mot
grupper  i  samhället  med   låg
utbildningsnivå  och  grupper  utan
akademisk tradition. Utskottet ställer
sig bakom vad regeringen förordar om att
FRN  bl.a. skall ges i uppdrag att
fördela särskilda projektbidrag  till
enskilda forskare för insatser i detta
syfte.   Därigenom  skapas  enligt
utskottets mening förutsättningar för en
mer levande dialog mellan forskare och
allmänhet. I ett senare avsnitt i detta
betänkande  (avsnitt 18)  tillstyrker
utskottet  att  1,7 miljoner  kronor
överförs till FRN för sådana särskilda
projektbidrag för forskningsinformation.
Med  det anförda avstyrker utskottet
bifall till motion 1996/97:Ub411 yrkande
23.
I motion 1996/97:Ub411 (m) yrkande 28
anför motionärerna att regeringens iver
att  detaljstyra forskningen tar sig
flera konkreta uttryck. Inom IT-området
avser  regeringen  att  under  en
treårsperiod  avsätta medel  för  en
forskarskola   inom  teleinformatik.
Motionärerna ifrågasätter inte värdet av
en sådan satsning, men anser att detta
är en fråga om vilken högskolorna själva
skall bestämma.
Utskottet delar regeringens bedömning
att   utvecklingen  på  IT-  och
telekommunikationsområdet ställer höga
krav på de tekniska högskolorna att i
tid förutse utvecklingens inriktning.
Som regeringen påpekar är bristen vid
vissa högskolor på lärarkompetens inom
nya IT-områden ett problem redan i dag.
Mot    bakgrund    härav    bör
forskarutbildningen inom området byggas
ut. Utskottet ser därför positivt på
regeringens  avsikt att etablera  en
forskarskola i teleinformatik genom ett
samarbete   mellan   Högskolan   i
Karlskrona/Ronneby,  Kungl.  Tekniska
högskolan och Mitthögskolan. Resurser
för  detta  ändamål  har  regeringen
beräknat  under  anslaget  Särskilda
utgifter för forskningsändamål (D 19).
Utskottet tar i ett senare avsnitt i
betänkandet (avsnitt 18) ställning till
anslagen under littera D. Riksdagen bör
enligt utskottets mening avslå motion
1996/97:Ub411 yrkande 28.
Frågan om den fortsatta verksamheten vid
Rådet för forskning om universitet och
högskolor behandlas av utskottet under
anslaget till Högskoleverket (avsnitt
17).
Besparingar på anslagen till
forskningsråden m.m.
Regeringen föreslår en neddragning av
forskningsrådens           och
Forskningsrådsnämndens  anslag  samt
anslaget  till rymdforskning  med  i
genomsnitt ca 14 % eller totalt 231,7
miljoner  kronor.  Förslaget  till
besparingar   betingas   av   det
statsfinansiella läget och av de stora
resurser för forskning som tillförts de
s.k.     löntagarfondsstiftelserna.
Regeringen bedömer att huvuddelen av de
föreslagna besparingarna skall  kunna
kompenseras   genom   medel   från
stiftelserna.  Detta  kräver  enligt
regeringen en bättre samordning mellan
stiftelsernas insatser  och  statliga
insatser.
I  Moderata samlingspartiets  motion
1996/97:Ub487  yrkande  4  framhåller
motionärerna att Sverige måste ha en
långsiktig    och    målinriktad
forskningspolitik som tar sikte på en
kunskapsuppbyggnad    på    högsta
internationella nivå. Regeringen vill,
anför de, under nästa budgetår genomföra
drakoniska  besparingar  inom  den
avancerade forskningen och utgår därvid
från  att dessa neddragningar  skall
finansieras    av    de    fria
forskningsstiftelserna. Eftersom en stor
del av dessa stiftelsers medel redan går
till  forskningen  kvarstår  enligt
motionärerna det faktum att regeringens
förslag  innebär  en  nedskärning.
Moderaterna    finner    förslagen
oacceptabla. De anser att de råd och
institut  m.m.  som  finns  inom
verksamhetsområdet vart och ett spelar
en viktig roll i arbetet med att stärka
och föra fram svensk forskning. Genom
sitt  fördelningssystem stärker råden
kvaliteten i forskningen. Rymdfysik och
polarforskning  är två  områden  där
Sverige har goda förutsättningar att
ligga  bland de främsta länderna  i
världen.  Ett  fördjupat  europeiskt
samarbete är en förutsättning för vissa
omfattande forskningsprojekt. Deltagande
i verksamheter som CERN, JET, ITER etc.
är  av  vital betydelse för  svensk
forskning. Tillgång till avancerad och
dyrbar  utrustning är i många  fall
nödvändig  för  att  uppnå  önskade
resultat. - I sin alternativa budget
anslår Moderaterna drygt 430 miljoner
kronor  mer  än  regeringen  inom
verksamhetsområdet för en förstärkning
av medlen till forskningsråden, rymd-
och   polarforskning,   europeiskt
forskningssamarbete samt införskaffande
av dyrbar vetenskaplig utrustning.
Folkpartiet liberalerna anser i motion
1996/97:Ub5 yrkande 2  att  det  är
beklagligt att regeringen tar den förra
regeringens          kraftfulla
forskningssatsning          med
löntagarfondsmedel till intäkt för att
nu  spara  på  forskningen.  I  ett
långsiktigt      samhällsekonomiskt
perspektiv är detta felaktigt. De anser
att  grundforskningen, mer än  annan
forskning, är statens ansvar och  i
görligaste  mån måste  skyddas  från
besparingar. Folkpartiet föreslår därför
att ytterligare ca 230 miljoner kronor
tillförs forskningsråden jämfört  med
regeringens   förslag,   så   att
grundforskningen inte behöver drabbas av
regeringens neddragning av medel.
Vänsterpartiet  avsätter  i   sin
budgetmotion   (1996/97:Ub507)   i
förhållande till regeringens  förslag
ytterligare 225 miljoner kronor till
forskningsråden   för   år   1997.
Motionärerna  som ställt  sig  bakom
regeringens förslag angående de s.k.
löntagarfondsstiftelserna motsätter sig
att neddragningar av anslagen görs nu.
De  vill  undvika att ett glapp  i
finansieringen  uppstår  under  en
övergångstid, innan kompensation  för
neddragningarna  kan   utgå   från
löntagarfondsstiftelserna.
Miljöpartiet föreslår i flera motioner
att ett s.k. grundforskningsavdrag skall
införas.  Enligt motionärerna  skulle
anslagen   till   de   statliga
forskningsråden          under
Utbildningsdepartementet      genom
grundforskningsavdraget kunna tillföras
410 miljoner kronor år 1997. De har dock
inte lagt fram något förslag om ökade
belopp  under  forskningsrådsanslagen.
Utskottet  behandlar  yrkandena  om
grundforskningsavdrag    i    sitt
forskningsbetänkande        (bet.
1996/97:UbU3).
Kristdemokraterna  begär  i  motion
1996/97:Ub512 yrkande 13 att riksdagen
avslår  regeringens  förslag  om  en
neddragning med 14 % av anslagen till
Forskningsrådsnämnden,  forskningsråden
och  rymdforskningen  för  år  1997.
Motionärerna anför att regeringen vill
kompensera denna neddragning genom att
konfiskera    forskningsstiftelsernas
medel. Eftersom de inte kan acceptera
detta avsätter de i sitt budgetförslag
250 miljoner kronor mer än regeringen
till       Forskningsrådsnämnden,
forskningsråden och rymdforskningen.
Utskottet   behandlar   i   sitt
forskningsbetänkande frågor som rör de
med   löntagarfondsmedel   inrättade
forskningsstiftelserna,   bl.a.   om
samarbete med stiftelserna mot bakgrund
av  de  av  regeringen  föreslagna
neddragningarna  av  forskningsanslag.
Enligt vad utskottet där anför är det
utskottets bestämda uppfattning att det
är  rimligt  att  ta  i  beaktande
stiftelsernas väldiga tillgångar  och
deras utdelningskapacitet när man gör
överväganden om den totala omfattningen
av de statliga resurserna för forskning.
Utskottet ansluter sig därmed till vad
regeringen anfört om möjligheterna att
främja   en   samordning   mellan
stiftelsernas insatser  och  statliga
insatser  i  nu  berört  hänseende.
Utskottet erinrar i sammanhanget om att
utskottet  för tre år sedan,  inför
bildandet av stiftelserna, ansåg att
stiftelsernas  verksamhet  självfallet
ingår i ett större forskningspolitiskt
sammanhang och därmed utgör en av flera
grundläggande  förutsättningar   för
statsmakternas    forskningspolitiska
beslut i fortsättningen.
När  det  särskilt gäller  Sveriges
deltagande i storskaligt internationellt
forskningssamarbete tas  också  dessa
frågor  upp  till  behandling  i
forskningsbetänkandet. Som exempel på
sådant forskningssamarbete anges bl.a.
den              europeiska
kärnforskningsorganisationen CERN, EU:s
gemensamma  fusionsforskningsanläggning
JET och fusionsforskningsprojektet ITER.
Utskottet  delar  där  regeringens
bedömning att det bör göras en översyn
av  Sveriges  deltagande  i  berörda
forskningsorganisationer och  projekt.
Utskottet  utgår från att regeringen
under nästa år kommer att redovisa de
åtgärder som kan komma att föranledas av
utredningens resultat.
Med  hänvisning till vad  utskottet
sålunda    anfört    i    sitt
forskningspolitiska  betänkande  (bet.
1996/97:UbU3)  avstyrker   utskottet
motionerna 1996/97:
Ub5 yrkande 2, 1996/97:Ub487 yrkande 4
och 1996/97:Ub512 yrkande 13.
Till  frågan  om  anslagen  till
forskningsråd m.fl. myndigheter  inom
verksamhetsområdet  Nationella   och
internationella    forskningsresurser
återkommer  utskottet i avsnitt  18.
Utskottet tar därvid ställning  till
Vänsterpartiets       budgetmotion
(1996/97:Ub507) i denna del.
Övergripande mål för verksamheter inom
forskningsrådens m.fl. myndigheters
ansvarsområden
Regeringen begär i budgetpropositionen
riksdagens   godkännande   av   de
övergripande mål för vissa verksamheter
inom   området   Nationella   och
internationella forskningsresurser som
regeringen     förordar     för
planeringsperioden      1997-1999.
Regeringens   bedömning   är   att
hittillsvarande övergripande mål  bör
kvarstå.
Sålunda föreslås att de övergripande
målen för Forskningsrådsnämndens (FRN)
verksamhet   för   den   kommande
planeringsperioden  skall  vara  att
initiera och stödja forskning som är
angelägen från samhällets synpunkt samt
att främja information om forskning och
forskningens roll i samhället.
Övergripande mål med identiskt lika
formuleringar anges för  Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet,
Medicinska       forskningsrådet,
Naturvetenskapliga forskningsrådet och
Teknikvetenskapliga   forskningsrådet
(TFR), nämligen att målen skall vara att
främja  och  stödja  vetenskapligt
betydelsefull forskning, verka för att
information om forskning sprids  och
samverka med andra myndigheter  inom
forskningens område. - Inom TFR finns
Rådet  för högpresterande datorsystem
(HPD-rådet) för vilket det övergripande
målet  föreslås vara att  finansiera
högpresterande datorsystem för forskning
vid universitet och högskolor och hos
andra avnämare.
Kungl. biblioteket (KB) skall enligt
förslaget ha som övergripande mål för
planeringsperioden att främja  svensk
informationsförsörjning genom att samla,
bevara och tillhandahålla det svenska
trycket   och  förvärva   utländsk
litteratur,          framställa
nationalbibliografiska produkter  samt
stödja  svenskt  biblioteksväsen  med
centrala insatser.
Det  övergripande målet för Statens
psykologisk-pedagogiska bibliotek  bör
enligt regeringen vara att med beaktande
av  förutsättningarna inom respektive
område  samla, beskriva, bevara  och
tillhandahålla svenska och  utländska
skrifter och annat informationsmaterial
inom  sina  ämnesområden  psykologi,
pedagogik och folkbildningsforskning.
Institutets för rymdfysik övergripande
mål avses för planeringsperioden vara
att   bedriva  grundforskning  och
utbildning i ämnet rymdfysik samt att
stödja den tekniska utvecklingen inom
rymdteknologi och informationsteknologi.
För  den kommande planeringsperioden
förordar     regeringen     att
Polarforskningssekretariatets
övergripande mål skall vara att främja
och samordna svensk polarforskning på
hög internationell nivå.
Rådet   för   forsknings-   och
utvecklingssamarbete mellan Sverige och
EU  skall enligt regeringen ha  som
övergripande mål för planeringsperioden
att svara för samordning inom landet av
det samarbete mellan Sverige och EU som
avser forskning och teknisk utveckling.
Rådet skall vara nationellt kontaktorgan
för samarbetet.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner vad regeringen förordar under
avsnitten D 1, D 3, D 5, D 7, D 9 och D
13-D  17 beträffande de övergripande
målen   för  verksamheterna   inom
forskningsrådens  m.fl.  myndigheters
ansvarsområden.
Bemyndigande
I  budgetpropositionen  föreslås  att
riksdagen  bemyndigar regeringen  att
under år 1997 låta staten ta på sig
ekonomiska förpliktelser i samband med
stöd  till forskning som finansieras
under verksamhetsområdet Nationella och
internationella forskningsresurser.
Regeringen anför att forskningsråden
och  Forskningsrådsnämnden  för  den
aktuella planeringsperioden fram t.o.m.
år 2002 bör ges möjlighet att göra
åtaganden  som  omfattar  ett  mer
långsiktigt projektstöd i enlighet med
en   i   propositionen   intagen
sammanställning.
Utskottet  tillstyrker att riksdagen
lämnar   regeringen  det   begärda
bemyndigandet.
6. Genusforskning
Regeringen     föreslår      i
budgetpropositionen vissa åtgärder för
att stimulera genusforskningen. En mer
utförlig bakgrund till förslagen ges i
den  forskningspolitiska propositionen
(prop. 1996/97:5), där regeringen också
redovisar sin bedömning av de förslag i
fråga om jämställdhet och genusforskning
som  lagts  fram av Utredningen  om
insatser   för   kvinno-    och
jämställdhetsforskning   m.m.    i
betänkandet Viljan att veta och viljan
att  förstå  - kön, makt  och  den
kvinnovetenskapliga utmaningen i högre
utbildning  (SOU 1995:110)  samt  av
Forskningsfinansieringsutredningen   i
betänkandet Forskning och pengar (SOU
1996:29). De åtgärder som regeringen
föreslår är följande.
-  Ett sekretariat för genusforskning
inrättas med placering vid Göteborgs
universitet, som tillförs 5 miljoner
kronor  för  detta.  Sekretariatets
uppgift skall vara att utreda, skapa
opinion, stimulera och informera om
genusforskning.
-  Ökade medel tillförs centrum/forum
för   kvinnliga   forskare   och
kvinnoforskning. Utöver de åtta centrum
(med olika benämningar; ett av dem har
ställning som institution) som hittills
fått     medel     tillkommer
Jämställdhetscentrum  i   Karlstad.
Resurser för dessa centrum beräknas
under respektive lärosätes anslag till
forskning och forskarutbildning samt
anslaget B 46 (avseende centrum i Örebro
och Karlstad).
-  Medel (500 000 kr) beräknas under
anslaget till Kungl. biblioteket för att
Kvinnohistoriska  samlingarna   vid
Göteborgs  universitet  skall  kunna
fungera som nationellt ansvarsbibliotek
för kvinno-, mans- och genusforskning.
-  Medel beräknas under anslaget D 19
för 18 tjänster med inriktning mot
genusforskning. Utskottet  har  från
Utbildningsdepartementet erfarit  att
beloppet är 10 (inte 9) miljoner kronor,
vilket    också    anges    i
forskningspropositionen. Där meddelas
också att tjänsterna (en professur, en
forskarassistenttjänst   och   en
doktorandtjänst per ämne) skall avse
följande  ämnen: litteraturvetenskap,
sociologi,    informationsteknologi,
folkhälsovetenskap, fysikundervisningens
didaktik och människa-maskin. Alla tre
tjänsterna i ett ämne skall placeras vid
samma lärosäte. Regeringen avser att ge
berörda forskningsråd i uppdrag att
föreslå vid vilka lärosäten tjänsterna
skall placeras.
I   regeringens   förslag   till
forskningssatsningar vid universitet och
högskolor ingår - som framgått av det
föregående (avsnitt 2) - att Linköpings
universitet tillförs medel (4,9 miljoner
kronor) för inrättande av ett nytt tema
- tema Genus.
Moderata samlingspartiet föreslår  i
motionerna 1996/97:Ub411 yrkande 27 och
1996/97:Ub487 yrkande 7 att riksdagen
skall avslå regeringens förslag till
satsningar på genusforskningen. Denna
inställning följs upp i skilda yrkanden
i den sistnämnda motionen om beloppen
under  olika anslag - yrkanden  som
utskottet behandlar i det följande. De
viktiga frågor som finns inom området
kvinnors och mäns situation i samhället
och  arbetslivet  kommer  i  ett
välfungerande  resursfördelningssystem
att  uppmärksammas av forskarna  och
finansieras av anslagsgivarna inom ramen
för  de  mål  som  uppställts  för
verksamheten, anför motionärerna, som
avvisar regeringens detaljreglering och
ingrepp   i   lärosätenas   och
forskningsfinansiärernas frihet.
Folkpartiet liberalerna ställer sig i
motion 1996/97:Ub5 bakom flertalet av
regeringens förslag när  det  gäller
genusforskning, men avvisar förslaget om
ett   sekretariat  vid   Göteborgs
universitet (yrkande 13). I stället vill
motionärerna använda 5 miljoner kronor
till      att      förstärka
Forskningsrådsnämndens (FRN:s) resurser
för  genusforskning  och  kvinnors
forskning. FRN bör dessutom få  ett
tydligt koordinerande ansvar mellan de
olika forskningsråden och fungera som
resurs för genuskompetens för dessa,
anser motionärerna (yrkande 14).
Vänsterpartiet  föreslår  i  motion
1996/97:Ub7   yrkande   3   ett
tillkännagivande om att sekretariatet
för genusforskning bör samverka med de
aktörer som redan finns inom området,
såsom  centrum/forum  för  kvinnliga
forskare  och  kvinnoforskning  och
Kvinnovetenskaplig tidskrift.
Miljöpartiet  anser  enligt  motion
1996/97:A806 yrkande 21 att man måste
utveckla  och fördjupa  redan  kända
forskningsområden med avseende på ett
genusperspektiv. Detta perspektiv skall
genomsyra all den forskning där det kan
vara  av  relevans.  Resurser  måste
avsättas   för  sådan   forskning.
Motionärerna nämner särskilt forskning
som belyser med vilka medel pojkar görs
till pojkar och flickor till flickor
under uppväxten. Att tillåta oss att
vara människor framför att vara bärare
av en könsroll är enligt motionärerna
det självklara målet.
I motion 1996/97:Ub495 (s) anförs att
viktiga funktioner för det föreslagna
sekretariatet för genusforskning  bör
vara att koordinera centrum/forum och de
lokala    kvinnoforskningsmiljöernas
verksamhet, att samordna internationell
kvinno-  och genusforskning och  att
informera  om  forskning.   Lokalt
förankrade verksamheter av övergripande
nationellt intresse, som t.ex. databasen
Femdok i Lund, bör enligt motionärerna
kunna få del av sekretariatets resurser.
Direktiv för sekretariatet bör utarbetas
i nära samråd med centrum/forum.
Utskottet  anser att riksdagen  bör
godkänna vad regeringen förordar  om
genusforskning  och  alltså  avslå
motionerna 1996/97:Ub411 yrkande 27 och
1996/97:Ub487  yrkande  7.  Utskottet
noterar  att Moderata samlingspartiet
inte har något yrkande om avslag på
medlen till Kungl. biblioteket för att
Kvinnohistoriska samlingarna skall göras
till ansvarsbibliotek. När det gäller
sekretariatet för genusforskning ställer
sig utskottet bakom regeringens förslag
att det skall placeras vid Göteborgs
universitet. Som regeringen framhåller i
forskningspropositionen (s.  54)  kan
sekretariatet därigenom på bästa sätt
använda sig av den resurs  som  de
Kvinnohistoriska samlingarna utgör, och
en ömsesidigt förstärkande effekt bör
kunna uppnås. I instruktionen för FRN
(1996:650) ingår att främja samordning
och samarbete mellan forskningsråden och
att främja jämställdhets-, kvinno- och
genusforskning.   Utskottet   vill
understryka vad regeringen  anför  i
forskningspropositionen om att  FRN:s
verksamhet inom området kvinno-  och
jämställdhetsforskning är värdefull och
bör bedrivas även i fortsättningen. Det
föreslagna sekretariatets uppgift att ha
en   nationell   överblick   över
genusforskning  samt  aktivt  sprida
forskningens resultat förutsätter enligt
utskottets mening som en självklarhet
att  sekretariatet  samverkar  med
centrum/forum. Utskottet utgår  också
från att regeringen, när den utformar
instruktion för sekretariatet, gör det i
nära samarbete med centrum/forum, som
har samlat mycken kunskap och kompetens
i dessa frågor.
Med det anförda föreslår utskottet att
riksdagen avslår motionerna 1996/97:Ub7
yrkande 3, 1996/97:Ub5 yrkandena 13 och
14 samt 1996/97:Ub495. Yrkande 21 i
motion 1996/97:A806 är enligt utskottets
mening tillgodosett med vad regeringen
föreslagit, varför även det bör avslås
av riksdagen.
7. Högskolans tredje uppgift
Högskolan  har  traditionellt  två
huvuduppgifter, nämligen utbildning samt
forskning och utvecklingsarbete. Enligt
1 kap. 2 § andra stycket högskolelagen
(1992:1434)  ingår i  forskning  och
utvecklingsarbete att sprida kännedom om
verksamheten  samt  om  hur  sådana
kunskaper och erfarenheter  som  har
vunnits  i verksamheten skall  kunna
tillämpas.
Enligt   regeringens   förslag   i
budgetpropositionen skall högskolan i
ökad  utsträckning samverka med  det
omgivande samhället och informera om sin
verksamhet.  Detta  föreslås   bli
högskolans tredje uppgift vid sidan av
utbildning och forskning.
Uppgiften bör enligt regeringen omfatta
spridning  av  forskningsinformation,
samverkan med det omgivande samhället
för att utveckla högskolans utbildning
och forskning samt att högskolan skall
vara till direkt nytta för allmänheten.
Regeringen understryker samtidigt att en
ökad samverkan med näringslivet  och
övriga  samhällssektorer  inte  får
inskränka forskningens frihet. Det är
också  angeläget att  villkoren  för
samverkan inte resulterar i att viktiga
forskningsresultat   inte   kommer
forskningen eller samhället till godo. I
högskolans tredje uppgift bör även ingå
att främja rekryteringen av nya grupper
till  högskolan  och  att  stimulera
intresset för högskolestudier i det egna
närområdet.  Högskolans funktion  som
samhällets främsta kunskapsresurs utgör
en viktig del av den tredje uppgiften
och bör kunna utnyttjas bättre.
För att tydliggöra högskolornas uppgift
att samverka med det omgivande samhället
och informera om sin verksamhet föreslår
regeringen att 1 kap. 2 § andra stycket
högskolelagen får en ny lydelse med
denna innebörd.
I motion 1996/97:Ub483 (fp) yrkande 5
begärs att riksdagen avslår regeringens
förslag till lagändring. Motionärerna
anser att förslaget snarare krånglar
till  än  förtydligar  uppgifterna.
Högskolan har redan som uppgift att
sprida kännedom om sin verksamhet och om
hur de kunskaper och erfarenheter som
vunnits skall kunna tillämpas, anför de.
Utskottet konstaterar att högskolan i
dag  har  lagstadgad skyldighet  att
informera   om   forskning   och
utvecklingsarbete. Någon uppgift  som
avser   samverkan   med   övriga
samhällssektorer finns inte uttryckligt
föreskriven. Utskottet anser att den
utvidgning   av   bestämmelsen   i
högskolelagen som regeringen nu föreslår
är angelägen. Riksdagen bör således med
avslag  på  motionsyrkandet   anta
regeringens förslag till lag om ändring
av 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434).
Lagändringen  bör  som  regeringen
föreslagit träda i kraft den 1 januari
1997.
8. Datornätet för universitet och
högskolor, m.m.
SUNET - Swedish University Computer
Network
SUNET är det svenska universitets- och
högskoleväsendets gemensamma datornät. I
budgetpropositionen hänvisar regeringen
till att frågor som berör SUNET har
behandlats i propositionen om åtgärder
för att bredda och utveckla användningen
av informationsteknik - den s.k. IT-
propositionen (prop. 1995/96:125, yttr.
UbU5y,  bet.  TU19,  rskr.  282).
Universitetsdatornätet  skulle  enligt
denna ses som en nationell tillgång som
skall kunna utnyttjas av ännu fler,
t.ex. hela biblioteksväsendet.
Regeringen föreslår nu att SUNET skall
utvecklas kraftigt och även  få  en
nationell roll utanför universiteten och
högskolorna.
Ett särskilt anslag för SUNET förs upp
i statsbudgeten, anslaget B 47 Sunet med
ett  ramanslag för år 1997 på  100
miljoner kronor. Under anslaget beräknas
resurser för dels en uppgradering av
SUNET,  dels en anslutning  av  nya
användare såsom landets folkbibliotek
(huvudbiblioteket i varje kommun) och
museer. Ryggradsnätet - som omfattar
universitetsorterna inklusive Luleå -
uppgraderas från en överföringskapacitet
i dag på 34 Mbit/s till 155 Mbit/s.
Högskolor i övrigt skall anslutas med
10-34 Mbit/s. Kungl. Biblioteket och
statliga  museer skall anslutas  med
normalt högst 2 Mbit/s. Vidare skall
staten  erbjuda  berörda  kommuner
anslutning med normalt högst 2 Mbit/s
till   SUNET   av  huvudbibliotek,
länsbibliotek och länsmuseer under en
inledningsperiod. I anslaget ingår ett
engångsbelopp om 62 miljoner kronor som
avses  kunna  användas  för  att
inledningsvis stödja anslutningen av de
nämnda organen med kommunal huvudman.
Högskoleverket   föreslås    även
fortsättningsvis    svara    för
administrationen av SUNET. En särskild
styrelse  för  SUNET  bildas  inom
Högskoleverket.
I två motioner riktas invändningar mot
regeringens förslag om ett ökat uppdrag
till SUNET. I motion 1996/97:Ub411 (m)
yrkande 26 framhålls att SUNET är ett
nationellt kompetenscentrum  med  ett
övergripande     ansvar     för
Internetsamordningen i Sverige i såväl
tekniskt  som  administrativt  och
organisatoriskt hänseende. Denna roll av
nationell  kompetensresurs  kan  inte
upprätthållas om SUNET samtidigt skall
vara  leverantör av anslutning  till
Internet till en stor mängd kunder. Ett
beslut om att göra SUNET till allmän
Internetleverantör kan  vidare  hämma
framväxten   av   en   kommersiell
Internetmarknad. Om en ansenlig del av
den offentliga förvaltningen undandras
den kommersiella marknaden kan det inte
undgå  att  påverka  utvecklingen.
Motionärerna  menar  att  biblioteken
gynnas  bäst  av  de  kommersiella
Internettjänsternas framväxt och av ett
nära samarbete med kommuner och skolor
och med varandra.
Liknande synpunkter anförs i motion
1996/97:Ub8 (kd) yrkande 1, nämligen att
en anslutning av landets folkbibliotek
skulle begränsa SUNET:s handlingsfrihet
när det gäller att utveckla den tekniska
strukturen.    Dessutom,    hävdar
motionärerna,  har  SUNET  knappast
personella resurser att möta de behov
som användare med begränsad IT-kunskap
har. Också i denna motion hänvisas till
att det för bibliotekens behov finns
kommersiella Internetleverantörer.
Utskottet  erinrar om vad utskottet
anförde  i  sitt  yttrande  till
trafikutskottet med anledning av IT-
propositionen  (1995/96:UbU5y),  att
expansionen  av  IT-användningen  vid
universitet och högskolor liksom inom
biblioteks- och skolväsendet motiverade
en översyn i enlighet med regeringens
förslag av såväl SUNET:s styrning och
finansiering som anslutningen av nya
användare. Utskottet betonade dock att
det  är  av  betydande  vikt  att
universiteten  och  högskolorna  får
fortsatt tillgång till hög kapacitet och
kompetens              inom
datakommunikationsområdet.
Utskottet har nyligen i yttrande till
finansutskottet  tillstyrkt  att  på
tilläggsbudget för budgetåret 1995/96
anvisas ett engångsbelopp om 66 miljoner
kronor   till  Högskoleverket/SUNET.
Beloppet avses komma att förbrukas under
minst en treårsperiod för uppgraderingen
av universitets- och högskolenätet så
att SUNET:s ursprungliga syfte - att
betjäna universitet och högskolor - även
fortsättningsvis  tillgodoses  (prop.
1996/97:1 Reviderad finansplan, m.m.,
avsnitt 6, yttr. UbU2y, bet. FiU11,
rskr. 49).
Enligt vad utskottet erfarit  avser
Högskoleverket/SUNET att  om  möjligt
utnyttja entreprenörer för att arrangera
anslutningarna av respektive huvud- och
länsbibliotek  samt  länsmuseum  till
SUNET. Entreprenadavtalen kommer  att
utformas så att berörda kommuner kan ta
över avtalen när statens stöd upphör.
Utskottet anser att universitetens och
högskolornas behov av ett datornät med
hög kapacitet för datakommunikation blir
väl  tillgodosett genom den kraftiga
uppgraderingen  av  nätet.  Därigenom
bibehålls SUNET som i första hand en
högskoleresurs. Utskottet har inget att
invända mot att SUNET:s kapacitet och
kompetens  i  den  omfattning  som
regeringen föreslår utnyttjas i  ett
vidare nationellt syfte. Med det anförda
avstyrker   utskottet   motionerna
1996/97:Ub8 yrkande 1 och 1996/97:Ub411
yrkande 26.
I ett senare avsnitt i detta betänkande
behandlas anslagen till universitet och
högskolor under littera B. Utskottet
konstaterar    att   motionärernas
invändningar mot regeringens  förslag
beträffande SUNET rör anslutningen av
nya  användare. Någon  minskning  av
anslaget med hänsyn till de ändrade
anslagsvillkor  som  motionsyrkandena
föranleder har dock inte begärts.
UDAC - Uppsala Datacentral
Regeringen     föreslår      i
budgetpropositionen    att    den
affärsdrivande verksamheten vid Uppsala
Datacentral  (UDAC)  vid   Uppsala
universitet  skall  avvecklas  genom
försäljning eller på annat  lämpligt
sätt. Regeringen begär ett bemyndigande
av  riksdagen  att vidta  nödvändiga
åtgärder för denna avveckling.
Av  motiveringen  till  regeringens
förslag framgår att Uppsala universitet
inlämnat en redovisning av verksamheten
vid  UDAC,  som  är  en  del  av
universitetet.   UDAC   har   en
affärsdrivande   verksamhet    som
huvudsakligen består av försäljning av
dataprodukter  och datatjänster  till
universitet och högskolor samt  till
företag och organisationer inom  den
offentliga sektorn. Den affärsdrivande
delen särredovisas med egen resultat-
och balansräkning. Därmed är den skild
från  myndighetsdelen inom UDAC.  Av
universitetets  redovisning  framgår
vidare att den affärsdrivande delen av
verksamheten vid UDAC har nått en sådan
omfattning   och  inriktning   att
kundkretsen i allt väsentligt kommit att
ligga  utanför  universitets-  och
högskolesektorn. Tjänsteproduktionen är
likartad med den som andra dataföretag
på marknaden erbjuder.
Mot bakgrund härav anser regeringen att
verksamhetens inriktning och omfattning
har tagit sådana former att den inte
längre är att betrakta som ett statligt
åtagande och att den inte skall bedrivas
inom myndigheten. Olika alternativ för
avveckling, genom försäljning eller på
annat sätt, av den affärsdrivande delen
av UDAC skall därför utredas.
Utskottet har inhämtat att  Uppsala
universitet i skrivelser till regeringen
(1996-01-03 och 1996-04-14) hemställt om
att den affärsdrivande verksamheten vid
UDAC  skall  få  överföras  från
universitetet till ett bolag som bildas
för detta ändamål.
Enligt  vad utskottet erfarit  från
Utbildningsdepartementet  kommer  inom
kort en särskild utredare att tillkallas
med uppdrag att pröva möjligheterna att
sälja  verksamheten med  eller  utan
föregående   bolagisering,   under
förutsättning att riksdagen beslutar i
enlighet med regeringens förslag.
Utskottet föreslår att riksdagen lämnar
regeringen det begärda bemyndigandet att
vidta  nödvändiga åtgärder  för  att
avveckla den affärsdrivande verksamheten
vid UDAC vid Uppsala universitet.
9. Utbyggnad av den grundläggande
högskoleutbildningen samt vissa
kvalitetsfrågor
Regeringen   föreslår   att   den
grundläggande högskoleutbildningen skall
byggas ut kraftigt i hela landet med 30
000   nya   permanenta   platser
(helårsstudenter) under budgetperioden
1997-1999.   Utbyggnaden   påbörjas
höstterminen 1997 med 15 000 platser,
och de återstående 15 000 platserna
tillkommer  hösten 1999.  Utbyggnaden
skall huvudsakligen ske vid de mindre
och  medelstora  högskolorna.  Cirka
hälften   av   platserna   avser
naturvetenskapliga   och   tekniska
utbildningar.  Regeringen  begär  nu
riksdagens godkännande av omfattningen
av och principerna för utbyggnaden.
De nya platserna fördelas på följande
sätt:
1997 1999Totalt
Uppsala universitet250 250 500
Lunds universitet 250 250 500
Göteborgs universitet350350 700
Stockholms universitet 250 250500
Umeå universitet  500 5001 000
Linköpings universitet1 1501 1502 300
Kungl. Tekniska högskolan400 400800
Högskolan i Luleå 300 300 600
Högskolan i Borås 300 300 600
Högskolan Dalarna 550 5501 100
Högskolan i Gävle/Sandviken  300300
600
Högskolan i Halmstad500 300 800
Högskolan i Kalmar 500 6001 100
Högskolan i Karlskrona/Ronneby500600 1
100
Högskolan i Karlstad700 7001 400
Högskolan Kristianstad250250 500
Högskolan i Skövde 350 350 700
Högskolan  i Trollhättan/Uddevalla400
600        1 000
Högskolan i Växjö 800 8001 600
Högskolan i Örebro 9001 0001 900
Högskoleutbildning  på  Gotland250450
700
Mitthögskolan  1 8002 5004 300
Mälardalens högskola1 200 01 200
Högskola i Malmö 1 5001 5003 000
Chalmers  tekniska högskola AB250250
500
Stiftelsen  Högskolan i Jönköping300
300         600
Sveriges   lantbruksuniversitet200200
400
Den ökning som föreslås för Linköpings
universitet avser främst en utbyggnad av
den högre utbildningen i Norrköping.
Förslaget  överensstämmer  med  den
bedömning som regeringen redovisade i
propositionen Vissa åtgärder för att
halvera arbetslösheten till år 2000,
ändrade anslag för budgetåret 1995/96,
finansiering m.m. (prop. 1995/96:
222, bet. FiU15, rskr. 307). Utöver de
30  000  nya  permanenta  platserna
tillkommer  1 000 nya  platser  vid
Södertörns högskola vart och ett av åren
1997, 1998 och 1999, i enlighet med vad
som   redovisades   i   föregående
budgetproposition  (prop.  1994/95:100
bil. 9, bet. UbU15, rskr. 353). Vidare
tillförs  Högskolan i Jönköping  100
platser även år 1998, till följd av det
avtal  mellan staten och  Stiftelsen
Högskolan i Jönköping som träffats den 1
juli 1994.
De tillfälliga utbildningssatsningar av
arbetsmarknadsskäl under hösten 1996 som
riksdagen beslutat om i juni 1996 (prop.
1995/96:105 och 1995/96:150, bet. FiU10,
rskr. 304) fortsätter under vårterminen
1997 och upphör därefter samtidigt som
15  000  permanenta platser inrättas
enligt vad som nyss nämnts. Även de
tillfälliga  resurserna  för  ettårig
språkutbildning som riksdagen beslutat
om  för läsåren 1995/96 och 1996/97
upphör med utgången av vårterminen 1997.
De  tillfälliga resurser som således
upphör  motsvarar sammanlagt 10  585
helårsstudenter.
Moderata  samlingspartiet anmäler  i
motion  1996/97:Ub487 stor tveksamhet
till regeringens förslag (yrkande 1).
Moderaterna anser generellt att fortsatt
expansion av högskolesektorn måste ske
med hänsyn till kravet på god kvalitet;
bl.a.  ställs mycket höga  krav  på
personalrekrytering, nybyggnationer och
nya organisationsformer, inte minst vid
de mindre och medelstora högskolorna.
Vidare anser de att universiteten och de
större högskolorna skall byggas ut i en
takt som motsvarar intresset för dem
bland de sökande. Anslagen till de små
och  medelstora  högskolor  som  i
regeringens förslag fått störst relativ
ökning  skall  enligt  motionärerna
minskas, så att ingen högskola  ges
anslagsökningar  för grundutbildningen
som är större än 50 %. I motionen begärs
också  ett  tillkännagivande  till
regeringen  om  utbildningsuppdragens
inriktning (yrkande 8 delvis). Utskottet
uppfattar yrkandet så att det avser hur
utbyggnaden skall gå till. Motionärerna
anser också att försöket med s.k. NT-
svuxplatser skall upphöra och att de
medel som avsatts för dessa skall få
disponeras  direkt  av  högskolorna
(yrkande 40).
Folkpartiet liberalerna föreslår i sitt
budgetalternativ (motion 1996/97:Ub483
yrkande 24) - utan att uttala sig om
antalet platser - större anslag  än
regeringen  föreslagit till  samtliga
universitet och fackhögskolor samt till
Högskolan i Gävle/Sandviken, Högskolan
Kristianstad  och Idrottshögskolan  i
Stockholm  och  mindre  anslag  till
Södertörns     högskola     och
Högskoleutbildning på Gotland. Utskottet
återkommer till dessa förslag i avsnitt
16.
Miljöpartiet  förordar  i  motion
1996/97:Ub514 yrkande  23  en  annan
fördelning  än  den  som  regeringen
föreslagit.   Universiteten   (utom
Linköping) bör tilldelas sammanlagt 750
fler av de nya permanenta platserna än
regeringen föreslagit och fördelningen
av  resterande platser på  små  och
medelstora  högskolor  ses  över  av
regeringen,  som bör  återkomma  med
förslag.   Åtgärder   bör   enligt
motionärerna  också vidtas  för  att
underlätta för studenter  att  välja
kombinationer  av kurser  vid  olika
fakulteter och högskolor.
Kristdemokraterna föreslår i  motion
1996/97:Ub512 yrkande 7 att antalet nya
utbildningsplatser i  högskolan  åren
1997-1999 begränsas till 22 500 platser,
som skall vara permanenta.  Man kan
enligt  motionen  (yrkande  5)  inte
ensidigt  prioritera  teknik   och
naturvetenskap. Ett i ordets verkliga
mening mänskligt samhälle har behov av
djupare  kunskaper också om andliga,
kulturella, sociala och etiska värden.
Även Kristdemokraterna är kritiska mot
de s.k. NT-svuxplatserna. Endast hälften
av  de  platser av detta slag  som
inrättades år 1995 har utnyttjats; en
permanent utbyggnad av högskolan hade
enligt  motionärerna  varit  bättre
(yrkande  8). De små och medelstora
högskolorna   är   viktiga   för
kunskapsspridningen och utgör ett stöd
för  det  regionala  och  lokala
näringslivet. De kan också medverka till
att    mildra    den    sociala
snedrekryteringen. Av dessa skäl bör
varje  län ha en högskoleutbildning,
anser motionärerna (yrkande 9).
Ett stort antal motionsyrkanden avser
ökat antal platser vid vissa lärosäten.
Sålunda tas Umeå universitet upp  i
motionerna 1996/97:Ub457 (fp) yrkandena
1  och  2,  1996/97:Ub466  (v)  och
1996/97:Ub490 (s), som samtliga handlar
om   bättre  förutsättningar   för
universitetet    att     bedriva
distansutbildning.  -  I  motionerna
1996/97:Ub435   (m)   yrkande   1,
1996/97:Ub479  (c)  yrkande  1  och
1996/97:T224 (fp) yrkandena 1 och 2
framhålls behovet av fler platser vid
Högskolan i Borås. I de två förstnämnda
motionerna påpekas att högskolan under
den  gångna treårsperioden har  haft
betydligt   fler   sökande   än
riksgenomsnittet, inte minst inom det
naturvetenskapliga och tekniska området,
och  att  högskolan också  redovisar
betydligt fler helårsprestationer än vad
som   legat   till   grund   för
anslagsberäkningen.        Någon
kvalitetsurholkning   har   enligt
motionärerna inte inträffat. I motion
Ub479  föreslås  att  450  platser
överflyttas till Högskolan i Borås från
andra högskolor där resurser annars står
outnyttjade.  -  Fler  platser  till
Högskolan i Gävle/Sandviken förordas i
motionerna   1996/97:Ub427    (s),
1996/97:Ub429 (m), 1996/97:Ub454 (c) och
1996/97:Ub510 (v). Motionärerna pekar på
den låga utbildningsnivån i befolkningen
i  Gävleborgs  län, på utbildningens
betydelse för regionens utveckling och
på att Högskolan i Gävle/Sandviken under
de senaste åren har byggt upp kapacitet
för att ta emot fler utbildningsplatser,
medan  regeringens förslag de  facto
innebär en minskning av platsantalet,
eftersom de tillfälliga platser  som
upphör år 1997 är fler än de permanenta
platser som då tillförs. Omfördelning av
platser från andra högskolor förordas i
motionerna Ub429, Ub454 och Ub510. I den
sistnämnda motionen föreslås i andra
hand att Högskolan i Gävle/Sandviken
redan år 1997 får utnyttja även de
platser som regeringen föreslagit skall
tillföras år 1999. - Fler platser än
enligt regeringens förslag föreslås i
motion 1996/97:Ub469 (fp) yrkande 1 till
Högskolan  i  Halmstad,  som  enligt
motionären har halkat efter jämförbara
högskolor. - Den inledda satsningen på
Södertörns högskola måste fortsätta och
på   sikt   måste   ytterligare
forskningsresurser  tillföras  denna
högskola, anser motionären i  motion
1996/97:Ub470  (m).  Enligt  motion
1996/97:Ub508  (s)  måste  Södertörns
högskola få samma möjligheter som andra
högskolor att utvecklas. En kraftfull
satsning   på  högskoleplatser   i
huvudstadsregionen, och då särskilt på
Södertörn,   förordas   i   motion
1996/97:A429   (fp)   yrkande   4.
Motionärernas  mål  är  ett  modernt
nätverksuniversitet. - Utbyggnad av den
högre utbildningen i Västsverige bör
enligt motion 1996/97:Ub491 (m) ges hög
prioritet. - I motion 1996/97:Ub455 (fp,
m,  c,  v,  mp,  kd) föreslås  ett
statsbidrag på 800 000 kr  för  en
utökning vid den fristående Teologiska
högskolan  i  Stockholm  med  40
helårsstudenter. Förslaget motiveras med
att Teologiska högskolan, som tidigare
endast   haft   examensrätt   för
högskoleexamen, numera av regeringen har
beviljats examensrätt även för teologie
kandidatexamen 140 poäng. Motionärerna
påpekar också att Teologiska högskolans
utbildning har en bred inriktning och
fyller     en     betydelsefull
samhällsfunktion.      Folkpartiet
liberalerna   föreslår   i   sitt
budgetalternativ (1996/97:Ub483 yrk. 24)
att  anslaget Enskilda och kommunala
högskoleutbildningar m.m. ökas med 800
000 kr. Utskottet återkommer till dessa
motioner i det följande (avsnitt 16).
Den fristående Högskolan i Jönköping bör
enligt  motion  1996/97:Ub471  (m)
tillföras ytterligare 240 platser och
motsvarande  minskning  göras   på
Mitthögskolan.
I regeringens förslag till utbyggnad
ingår bl.a. 1 500 platser år 1997 och
ytterligare 1 500 platser år 1999 till
en högskola i Malmö. Regeringen anser
att  omfattningen av utbyggnaden  på
längre sikt måste bli beroende av den
finansiering som kan åstadkommas. Lunds
universitets  nuvarande verksamhet  i
Malmö skall enligt propositionen delvis
ingå i den nya högskola som regeringen
föreslår skall inrättas. Utbildningen
vid denna högskola skall inriktas mot
teknik  och ekonomi, lärarutbildning,
hälsa  och samhälle samt konst  och
kommunikation.   Därutöver   skall
profilområden utvecklas som bör ingå i
nämnda utbildningsområden. Dessa  är:
internationell migration och  etniska
relationer, Europakunskap, natur- och
resurshushållning,   Centrum   för
kompetensutveckling samt  jämställdhet
och  genuskunskap. Utbildningen  inom
teknik och ekonomi skall prioriteras.
Forskningen vid den nya högskolan skall
bedrivas i projektform med en permanent
grundorganisation  finansierad   med
statliga  medel. Medel för forskning
kommer enligt regeringen att beräknas i
nästa budgetarbete. Verksamheten vid den
nya högskolan avses kunna starta hösten
1997.  Regeringen  begär  riksdagens
godkännande av att en högskola inrättas
i  Malmö  med denna inriktning  och
omfattning.
Moderata  samlingspartiet  anför  i
motionerna 1996/97:Ub411 yrkande 12 och
1996/97:Ub487  yrkande  2  kritiska
synpunkter  på  regeringens  förslag.
Motionärerna anser att de ekonomiska
konsekvenserna av förslagen om den nya
högskolan  inte är tillfredsställande
belysta. De anser också att det är
viktigt att inte urholka forskningen och
den högre utbildningen till förmån för
sysselsättningspolitiska
symbolhandlingar.  För  de  tekniska
utbildningarna vid Högskolan i Malmö
måste man enligt motionärerna hitta en
helt   ny   profil.  Den   tyska
 Fachhochschule  skulle därvid  kunna
vara  en  lämplig  modell.  Moderata
samlingspartiets budgetförslag - till
vilket  utskottet återkommer  i  det
följande  - innebär att 55 miljoner
kronor flyttas från anslaget Särskilda
utgifter vid universitet och högskolor
m.m., under vilket regeringen beräknat
medel till den nya högskolan i Malmö,
till  anslaget  Lunds  universitet:
Grundutbildning.
I  motion  1996/97:Ub432 (m)  anför
motionären att Malmöhögskolan brådskar.
Enligt motion 1996/97:Ub492 (s, m) är
det  angeläget  att  lokalisera  en
institution för högre utbildning och
forskning inom turism till den  nya
högskolan i Malmö. Motionärerna hänvisar
till  det näringsprogram för  skånsk
turism som lagts fram av länsstyrelserna
i Skåne och Skånes turistråd.
I regeringens utbyggnadsprogram ingår
vidare  att  250 permanenta  platser
tillförs högskoleutbildningen på Gotland
år 1997 och ytterligare 450 år 1999.
Regeringen  anser att man  med  den
nuvarande   ordningen   med   en
beställarorganisation  inordnad  under
Länsstyrelsen i Gotlands län inte i
längden kan fullt utnyttja den potential
som   ligger   i   lärar-   och
forskartjänsternas allmänna kompetens.
Det är också en fördel för Gotland om
högskolan  får en fast  lärar-  och
forskarkår som bosätter sig på  ön.
Regeringen  anser  därför  att  en
självständig högskola bör inrättas på
Gotland och begär riksdagens godkännande
av att så sker. Högskolan avses bli
inrättad när en prövning har gjorts av
vilka examensrättigheter en sådan kan få
eller  vad  som  krävs  för  att
examensrättigheter skall medges.
Folkpartiet liberalerna anför i motion
1996/97:Ub483 yrkande 14 att det  i
dagens trängda ekonomiska läge  inte
finns medel för att bygga upp en ny
självständig administrativ  enhet  på
Gotland. Folkpartiet föreslår i sitt
budget-  alternativ - som  utskottet
behandlar i det följande - att riksdagen
anvisar 10 miljoner kronor mindre under
anslaget Högskoleutbildning på Gotland
än vad regeringen föreslagit.
Utskottet  vill  med  anledning  av
propositionen  och motionerna  anföra
följande.
Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag till omfattning av och principer
för utbyggnaden av den grundläggande
högskoleutbildningen år 1997-1999. Den
tonvikt på de mindre och medelstora
högskolorna som regeringens förslag till
fördelning innebär är enligt utskottets
mening angelägen. Någon omfördelning för
år 1997 av platser mellan lärosätena
vill utskottet inte ställa sig bakom.
Utskottet har inget att erinra mot att
nya högskolor etableras dels i Malmö,
dels på Gotland i enlighet med vad
regeringen föreslagit. Utskottet vill
understryka vikten av att trots den
snabba  utbyggnaden  med  permanenta
platser vidmakthålla en hög kvalitet i
verksamheten. Utskottet  noterar  att
statsmakterna     med      det
resurstilldelningssystem som infördes år
1993  inte  preciserar vilket  antal
studenter som skall utbildas inom olika
områden. Takbeloppen sätter dock  en
gräns för vilka resurser varje lärosäte
kan  disponera.  Det  framgår  av
propositionen att flertalet universitet
och  högskolor  har  redovisat  fler
helårsstudenter och helårsprestationer
än de kan få ersättning för inom ramen
för takbeloppen. Lärosätena har enligt
högskolelagen (1 kap. 4 §) ansvar för
att avpassa verksamheten så att en hög
kvalitet nås. Utskottet, som utgår från
att varje lärosäte tar detta ansvar på
stort   allvar,  välkomnar   deras
ansträngningar att så långt det  är
möjligt möta studenternas efterfrågan på
högskoleutbildning och samhällets behov
av högskoleutbildade. De åtgärder som
regeringen  har  vidtagit  respektive
planerar (enligt propositionen avsnitt
5.3.1)  för att säkerställa en  hög
kvalitet  i verksamheten  är  enligt
utskottets mening angelägna.
Utskottet anser således att riksdagen
bör  avslå  Moderata samlingspartiets
motion 1996/97:Ub487 yrkandena 1, 2 och
8  (i denna del) samt 1996/97:Ub411
yrkande   12.   Likaså   avstyrks
Miljöpartiets  motion 1996/97:  Ub514
yrkande  23  om omfördelning  mellan
lärosäten. Det regelverk som gäller för
den grundläggande högskoleutbildningen
ger goda möjligheter till kombinationer
över fakultetsgränserna, varför yrkandet
bör avslås även i den delen. Riksdagen
avslog i juli 1996 ett yrkande från
Kristdemokraterna  om  att  begränsa
utbyggnaden   under   treårsperioden
1997-1999 till 22 500 platser (yttr.
1995/96:UbU7y, bet. FiU15). Utskottet
ser ingen anledning att riksdagen nu
skulle  ändra sitt ställningstagande,
varför motion 1996/97:Ub512 yrkande 7
avstyrks. Den uppfattning som framförs i
motion  1996/97:Ub512 yrkande  5  om
humanioras betydelse delas av utskottet,
som  dock  inte  anser  att  något
tillkännagivande  av  riksdagen  är
påkallat, eftersom regeringens förslag
innebär att humanistisk utbildning och
forskning kommer att ha fortsatt stort
utrymme inom högskolan. Yrkandet bör
alltså  avslås. Yrkande 9 i  motion
1996/97:Ub512  är  enligt  utskottets
mening tillgodosett med vad regeringen
föreslagit  och  avstyrks  därför.
Satsningen på 9 000 nybörjarplatser på
minst treårig naturvetenskaplig eller
teknisk högskoleutbildning med särskilt
vuxenstudiestöd     (NT-svuxplatser)
beslutades våren 1995 varvid riksdagen
uttalade  att det borde finnas  ett
antagningstillfälle även  under  1997
(prop. 1994/95:100 bil. 9, bet. UbU15,
rskr. 353). Utskottet anser inte att
denna  satsning bör avbrytas, varför
utskottet avstyrker motionerna 1996/97:
Ub487  yrkande  40 och 1996/97:Ub512
yrkande 8.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen också
avslår   motionerna   1996/97:Ub427,
1996/97:Ub429, 1996/97:Ub432, 1996/97:
Ub435  yrkande  1,  1996/97:Ub454,
1996/97:Ub457,      1996/97:Ub466,
1996/97:Ub469 yrkande 1, 1996/97:Ub470,
1996/97:Ub471, 1996/97:Ub479 yrkande 1,
1996/97:Ub483 yrkande 14, 1996/97:Ub490,
1996/97:Ub491,      1996/97:Ub492,
1996/97:Ub508,      1996/97:Ub510,
1996/97:T224 yrkandena 1 och 2 samt
1996/97:A429 yrkande 4.
Centerpartiet  anför   i   motion
1996/97:Ub451 yrkande 2 att utvecklingen
vid  den nya högskolan i Malmö bör
koncentreras på att konsolidera dess
kvalitet  och integration,  inte  på
ytterligare expansion.
Utskottet anser inte att riksdagen nu
bör ta någon ställning till uvecklingen
efter   den   närmast  förestående
planeringsperioden  (åren  1997-1999),
varför yrkandet avstyrks.
I fem motioner (alla c) framförs förslag
om viss prioritering mellan högskolorna
vid nästa tillfälle då resurser fördelas
till  högskolorna.  Behovet  av  ett
fördubblat   antal   platser   i
sjöbefälsutbildningen vid Högskolan i
Kalmar  bör  därvid  enligt  motion
1996/97:Ub482  beaktas  (yrkande  1).
Högskolan Kristianstad bör prioriteras
enligt motion 1996/97:Ub449 yrkande 1.
Det faktum att de tvååriga programmen
vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
har förlängts till tre år bör beaktas
enligt motion 1996/97:Ub480 yrkande 1.
Mälardalens högskola bör enligt motion
1996/97:Ub417 (yrkande 1) prioriteras
vid nästa tillfälle då medel tilldelas
för ytterligare utbildningsplatser. Den
utbyggnad  med  1 200  platser  som
regeringen föreslår för år 1997 ger ett
bra tillskott men är inte tillräcklig
för regionens behov, anför motionärerna
som också påpekar att det finns behov av
ytterligare studentbostäder  i  såväl
Eskilstuna som Västerås (yrkande 4).
Motsvarande    hänvisning    till
utbildningsbehoven i Jönköpings län görs
i motion 1996/97:Ub419 där motionären
också  framhåller  att  Högskolan  i
Jönköping har en bra utveckling av sin
verksamhet. Denna högskola bör därför
vid nästa fördelning av resurser till
högskolorna få en förhållandevis stor
andel av resurserna, anser motionären.
Utskottet anser att riksdagen inte har
underlag för att nu göra några andra
prioriteringar mellan olika högskolor än
dem som regeringen har gjort. Riksdagen
har den 22 november beslutat anslå medel
på tilläggsbudget för budgetåret 1995/96
för ett tillfälligt investeringsbidrag
för anordnande av studentbostäder (prop.
1996/97:1 Finansplan m.m. avsnitt 6.10,
bet. FiU11, rskr. 49) och därvid givit
regeringen  till  känna  att  ingen
universitets- eller högskoleort som får
ökat antal utbildningsplatser bör vara
utesluten från att komma i fråga för
bidraget. Mälardalens högskola tillhör
dem  som  enligt regeringens förslag
tilldelas ett betydande tillskott av
utbildningsplatser. Enligt  utskottets
mening har riksdagen inte anledning att
särskilt nämna någon viss högskola som
mottagare av bidraget.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna 1996/97:Ub417 yrkandena 1 och
4, 1996/97:Ub419, 1996/97:Ub449 yrkande
1,  1996/97:Ub480  yrkande  1  och
1996/97:Ub482 yrkande 1.
Centerpartiet  föreslår  i  motion
1996/97:A432   yrkande   18   ett
tillkännagivande om ett decentraliserat
kunskapssamhälle. Enligt motionen måste
kunskapslyftet nå hela folket, ske i
hela landet och ske under hela livet.
Det är nödvändigt att satsningar inom
utbildning och forskning decentraliseras
och inte koncentreras till ett fåtal
storstadsregioner, anser motionärerna.
Utskottet  anser  att  yrkandet  är
tillgodosett med det som  regeringen
föreslagit och som utskottet i  det
föregående  har  tillstyrkt,  varför
riksdagen bör avslå yrkandet.
En  efterfrågestyrd  tilldelning  av
högskoleplatser  förespråkas  i  två
motioner. Enligt motion 1996/97:Ub463
(fp) bör fördelningen av en viss del av
det totala antalet platser göras först
sedan antalet sökande kan redovisas för
de olika universiteten och högskolorna.
Som exempel tar motionären Högskolan i
Jönköping. I motion 1996/97:Ub493 (s)
sägs att det borde finnas en möjlighet
att omfördela medel, om det visar sig
svårt för vissa högskolor att till fullo
utnyttja tilldelade medel. Motionärerna
nämner särskilt att utbildningar inom
det    samhällsvetenskapliga   och
humanistiska området på grund av de
nödvändiga prioriteringarna fått mindre
utrymme vid Mälardalens högskola än som
kan vara önskvärt.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
yrkandena.   Det   system   för
resurstilldelning  till  grundläggande
högskoleutbildning som infördes  1993
innebär att statsmakterna för  varje
lärosäte och budgetår anger ett s.k.
takbelopp.  Varje  lärosäte  beslutar
självständigt om sitt utbildningsutbud
och om antalet utbildningsplatser inom
de olika kurser och program som det
erbjuder. I den mån högskolan inte kan
utnyttja hela det s.k. takbeloppet under
ett budgetår får återstående utrymme
utnyttjas  under  följande  år.  Av
redovisningarna   i   propositionen
(avsnitt  5.14)  framgår  att  några
högskolor  i början av den  senaste
treårsperioden inte fullt  utnyttjade
sina takbelopp. I samtliga dessa fall
bedömer regeringen att allt utrymme inom
de tre årens takbelopp kommer att ha
utnyttjats av respektive lärosäte vid
utgången av budgetåret 1995/96.
Förslag  om att all basårsutbildning
skall anordnas inom komvux och inte inom
högskolan framförs ånyo av Folkpartiet i
motion 1996/97:Ub478 yrkande 1.
Utskottet har behandlat samma förslag
vid de två senaste riksmötena. I sitt
senaste   yttrande   i   frågan
(1995/96:UbU6y) anförde utskottet att
det har visat sig vara av stort värde
att universitet och högskolor har kunnat
anordna  basår  och vid  antagningen
samtidigt anta de sökande till  den
naturvetenskapliga  eller   tekniska
högskoleutbildning som de önskar genomgå
efter  basåret.  Utskottet  avstyrkte
yrkandet,  och  riksdagen   följde
utskottets förslag (bet. 1995/96:FiU10,
rskr. 304). Med hänvisning till detta
avstyrks det nu aktuella yrkandet.
Utskottet   tar  nu  upp   några
motionsyrkanden     som     rör
högskoleutbildningens kvalitet.
Med anknytning till regeringens förslag
om utbyggnad under perioden 1997-1999
påtalas  i två motioner risken  för
lärarbrist  vid  universitet   och
högskolor.  Vänsterpartiet  anför  i
motionerna 1996/97:Ub7 yrkande 5 och
1996/97:Ub459 yrkande 1 att regeringens
bedömning   av   nuläget    och
framtidsutsikterna   är    alltför
optimistisk. De önskar en närmare analys
av hur rekryteringen av nya lärare skall
gå till och befarar att annars allt
färre lärare kommer att få ta hand om
allt fler studenter, vilket försvårar
det  pedagogiska  utvecklingsarbetet.
Kristdemokraterna  hävdar  i  motion
1996/97:Ub512 yrkande 16 att bristen på
långsiktighet    i    regeringens
högskoleutbyggnad har gjort det svårare
att rekrytera och behålla kompetenta
lärare och att situationen är värst vid
de mindre och medelstora högskolorna.
Enligt  motionärerna  borde  lärarna
uppmuntras att genomgå olika former av
pedagogiska kurser och undervisning ges
större meritvärde än vad som är fallet i
dag.
Utskottet anser att regeringen tydligt
har visat att den uppmärksammar det
sistnämnda. Som framgår av propositionen
(avsnitt 5.3.1) avser regeringen att ge
Högskoleverket i uppdrag att utvärdera
lärosätenas insatser beträffande  det
pedagogiska  utvecklingsarbetet  samt
lärarnas    fortbildning     och
vidareutbildning i pedagogik  och  i
jämställdhetsfrågor. Vikten av att den
pedagogiska   skickligheten    vid
tjänstgöring  inom  grundutbildningen
tillmäts större betydelse än hittills
vid tillsättningen av lärartjänster har
betonats i direktiven (dir. 1996:3) till
Utredningen (U 1996:01) om en förändrad
tjänsteorganisation  för  lärare  vid
statliga  universitet och  högskolor.
Regeringen har aviserat en proposition
under  år  1997  på  grundval  av
utredningens  kommande  förslag.  Den
utbyggnad av högskolan som nu förestår
avser permanenta platser, vilket bör
vara gynnsamt för lärarrekryteringen.
Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning att en ökande examination av
doktorer kan förväntas inom de närmaste
åren,  vilket likaså bör ha gynnsam
inverkan på lärarrekryteringen. Det är
också viktigt, som regeringen påpekar,
att universitet och högskolor tar till
vara   möjligheterna   att   till
lärartjänster rekrytera här i landet
bosatta personer med utländsk akademisk
utbildning  samt  möjligheterna  att
rekrytera lärare från andra länder inom
EU.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen avslår
motionerna  1996/97:Ub7  yrkande  5,
1996/97:Ub459 yrkande 1 och 1996/97:
Ub512 yrkande 16.
Enligt motion 1996/97:Ub483 (fp) yrkande
2 bör kvalitetspremien återinföras i
resurstilldelningssystemet. Motionärerna
erinrar om att kvalitetspremien var en
komponent i det resursfördelningssystem
som den borgerliga regeringen införde.
De  anser  att  någon  form  av
kvalitetspremie   bör   ingå   i
resursfördelningssystemet för att säkra
en kvalitetsutveckling. I samband med
att Högskoleverket nu fått i uppdrag att
se över resursfördelningssystemet bör
enligt motionärerna ett nytt övervägande
ske, så att kvalitetspremien blir en del
av resursfördelningssystemet.
Utskottet anser att riksdagen bör avslå
yrkandet. Bakgrunden till yrkandet är
att  riksdagen  våren  1994  (prop.
1993/94:177, bet. UbU12, rskr.  399)
godkände av den dåvarande regeringen
föreslagna principer för utformningen av
kvalitetsdelen             i
resurstilldelningssystemet, ett beslut
som därefter ändrades vid påföljande
riksmöte (prop. 1994/95:100 bil. 9, bet.
UbU15, rskr. 353). Vid det sistnämnda
tillfället underströk utskottet vikten
av  ett  systematiskt  arbete  med
kvalitetsfrågorna inom den grundläggande
högskoleutbildningen.  Omsorgen   om
verksamhetens kvalitet måste  beaktas
inte bara när det gäller att utforma
särskilda  program  utan  också  i
vardagsarbetet, anförde utskottet, som
inte ansåg att denna verksamhet skulle
främjas  genom  en  ordning  där
kvalitetsarbete bedöms och belönas i
anslutning   till  det  nationella
resurstilldelningssystemet.  Utskottet
gör fortfarande samma bedömning. Inom
Högskoleverket görs omfattande insatser
för  att  främja  kvalitet  inom
högskoleutbildningen. Verket  granskar
systematiskt lärosätenas program  för
kvalitetsutveckling och publicerar sina
bedömningar. Utskottet delar regeringens
uppfattning  att  det  pedagogiska
utvecklingsarbete  som  bedrivs  inom
högskolan är den viktigaste delen av
kvalitetsarbetet. Som nämnts  i  det
föregående avser regeringen  att  ge
Högskoleverket i uppdrag att utvärdera
lärosätenas         pedagogiska
utvecklingsarbete   samt   lärarnas
fortbildning  och vidareutbildning  i
pedagogik  och i jämställdhetsfrågor.
Lärosätena bör också enligt regeringen i
sina årsredovisningar uppmärksamma dessa
frågor och därvid även visa på vilket
sätt  studenterna involveras  i  det
pedagogiska reformarbetet. Det  finns
enligt utskottets mening inte anledning
för riksdagen att uttala sig för någon
utvidgning av det uppdrag som regeringen
redan givit till Högskoleverket  att
följa   upp   vissa   delar   av
resurstilldelningssystemet  för  den
grundläggande    högskoleutbildningen
(prop. avsnitt 5.12.2).
En löpande utvärdering av den högre
utbildningens kvalitet föreslås i motion
1996/97:Ub505 (s) yrkande 1. Syftet är
att på bästa sätt kunna möta framtida
utbildningsbehov. Motionärerna tar upp
det faktum att Högskolan i Borås under
den senaste treårsperioden har redovisat
betydligt fler helårsprestationer än vad
som  kan ersättas inom för perioden
beslutade takbelopp. Man skulle kunna
befara att en så kraftig överprestation
skulle gå ut över kvaliteten, men så är
inte fallet, anför motionärerna  och
hänvisar till Högskoleverkets granskning
våren  1996  av  nämnda  högskolas
kvalitetsarbete.
Utskottet anser - mot bakgrund av det
omfattande     arbete      med
kvalitetsbedömningar som  bedrivs  av
Högskoleverket   -   att   något
tillkännagivande  till  regeringen  i
enlighet  med  motionsyrkandet  inte
behövs,  varför  yrkandet  avstyrks.
Utskottet utgår från att resultaten av
kvalitetsbedömningarna  beaktas  vid
regeringens beredning av förslag  om
utveckling i olika avseenden av den
grundläggande högskoleutbildningen.
10. Lärarutbildning
Regeringen föreslår vissa förändringar i
lärarutbildningarna. Som underlag till
sitt ställningstagande har regeringen
haft bl.a. förslag från arbetsgruppen
för  översyn  av  lärarutbildningen
(U1995:B). Arbetsgruppens förslag har
redovisats i rapporten Lärarutbildning i
förändring (Ds 1996:16). Rapporten har
remissbehandlats.
Lärarutbildningarnas
forskningsanknytning och
kompetensutveckling av lärarutbildare
Regeringen framhåller att det finns ett
stort  behov  av  att  förstärka
lärarutbildningarnas vetenskapliga bas
och att kontakter måste skapas mellan
olika  forskningsområden, skolan  och
lärarutbildningen. För år 1997 föreslår
regeringen att 8 miljoner kronor avsätts
för forskning inom lärarutbildningens
område. Planeringsförutsättningen  bör
enligt propositionen vara en fortsatt
satsning  om ytterligare 8  miljoner
kronor budgetåret 1998 respektive  9
miljoner kronor budgetåret 1999.
Regeringen  föreslår  vidare  att
särskilda   medel   avsätts   för
kompetensutveckling av lärarutbildare i
syfte   att  förstärka  högskolans
möjligheter att utveckla kompetensen för
lärarutbildning och  att  bygga  upp
forskningsmedverkan   på   angelägna
forskningsområden. För år 1997 föreslås
att 15 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål. Planeringsförutsättningen bör
enligt propositionen vara en fortsatt
satsning för budgetåret 1998 med 10
miljoner kronor och för budgetåret 1999
med 5 miljoner kronor.
Utskottet delar regeringens uppfattning
om   vikten  av  forskning  inom
lärarutbildningarna.  Det  är  mycket
angeläget att en process inleds som dels
leder till att forskningsresurser byggs
upp       direkt       vid
lärarutbildningsinstitutioner,   dels
stimulerar forskning för skolans och
lärarutbildningens   behov,   t.ex.
ämnesdidaktisk   forskning   eller
tvärvetenskaplig didaktisk  forskning,
vid ämnesinstitutioner som medverkar i
lärarutbildningen. Utskottet delar också
regeringens uppfattning att  det  är
nödvändigt med ökade kontakter mellan
skolan och forskningen. Det är angeläget
att lärare i skolan och förskolan ges
möjlighet att delta i forskning som ett
led i skolans utvecklingsarbete. En ökad
forskning är även av betydelse för att
höja andelen lärare och lärarutbildare
med forskarutbildning samt för att höja
kvaliteten   på   lärarstuderandes
examensarbeten. Utskottet anser det vara
av stor vikt att särskilda medel avsätts
för    kompetensutveckling    av
lärarutbildare. Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag att resurser avsätts
för forskning inom lärarutbildningarna
samt  för  kompetensutveckling  av
lärarutbildare.
Regionala utvecklingscentrum
Det finns ett behov av regionala forum
där  utbildningsväsendets intressenter
möts och kan utveckla ett samarbete i
den   omgivande  regionen,   anser
regeringen.    Ett     regionalt
utvecklingscentrum skulle kunna bli ett
självklart forum för högskola, skola och
förskola  i  gemensamma  frågor  om
grundutbildning,  kompetensutveckling,
fortbildning,     vidareutbildning,
forskning, osv. Regeringen pekar på att
det redan i dag finns goda erfarenheter
av regionalt samarbete mellan högskola
och  skola  att  bygga  vidare  på.
Regeringen förutsätter att högskolorna
utvecklar samarbetsmodeller tillsammans
med förskolor, skolor och kommuner.
I motion 1996/97:Ub484 (fp) yrkande 4
framförs behovet av att högskolornas
samarbete     vid     regionala
utvecklingscentrum även inbegriper det
regionala näringslivet. Det  är  ett
viktigt steg att regeringen nu förordar
att regionala utvecklingscentrum skall
stimuleras, där högskola, skola  och
förskola möts. En annan nödvändighet för
att högskolan skall kunna utbilda lärare
för framtida krav är ett ökat samarbete
med näringslivet. Omvärldens behov är i
dag alldeles för lite styrande, heter
det i motionen.
Utskottet  vill  med  anledning  av
yrkandet anföra följande.
Syftet med verksamheten vid regionala
utvecklingscentrum   skall   enligt
propositionen  vara  att  stärka  de
praktiska  och teoretiska delarna  i
lärarutbildningen,  skapa  forum  för
erfarenhetsutbyte    och    stärka
möjligheterna  till fortbildning  och
vidareutbildning. Formerna för regionala
centrum skall kunna variera och anpassas
efter de skilda förutsättningar  som
finns  inom olika regioner. Det  är
således inte fråga om att alla regionala
centrum skall vara uppbyggda på samma
sätt och arbeta enligt samma modell.
Utskottet  anser  att  även  andra
intressenter inom utbildningsväsendet än
högskola, skola och förskola skall kunna
samverka  inom  ramen för  regionala
utvecklingscentrum,  förutsatt   att
berörda parter anser att det finns ett
sådant behov.
Utskottet vill i sammanhanget hänvisa
till  vad  regeringen  föreslagit  i
budgetpropositionen om högskolans s.k.
tredje uppgift vid sidan av högskolans
uppgifter i fråga om utbildning och
forskning.  Högskolan  skall  enligt
propositionen  i  ökad  utsträckning
samverka med det omgivande samhället och
informera om sin verksamhet. Utskottet
behandlar denna fråga under avsnitt 7.
Högskolans tredje uppgift.
Med  hänvisning till vad  utskottet
anfört bör motion 1996/97:Ub484 yrkande
4 avslås.
Förslag om ytterligare förändringar i
lärarutbildningen
I ett stor antal motioner aktualiseras
frågor  om  behov  av  ytterligare
förändringar i lärarutbildningarna.
Enligt motion 1996/97:Ub458 (m) yrkande
12   behövs   en   översyn   av
lärarutbildningen. I samband med den
förnyelse    som    pågår    av
lärarutbildningarna saknar motionärerna
kopplingen till verkligheten i skolorna.
Inrättande  av  försöksskolor  vid
lärarutbildningarna bör utredas (yrkande
4). I yrkande 1 i motionen framhålls
vikten av att ny kompetens tillförs
skolan  genom  olika  ingångar  till
läraryrket och utbildningar av olika
karaktär.  Enligt  yrkande  2  bör
antagningskraven för läraryrket skärpas.
Lärarutbildningarna bör ha någon form av
anlags-  eller  lämplighetstest  vid
antagningen. I motion 1996/97:Ub211 (m)
yrkande   8   redovisas   liknande
tankegångar.   Utbildningarna   vid
flertalet lärarhögskolor kopplas inte
tillräckligt  vare sig  till  berörd
högskola  i  övrigt eller  till  de
förväntningar som finns ute i skolorna.
Motionärerna förutsätter att framtidens
lärare   ges   en   kvalificerad
ledarskapsutbildning där bl.a. förmågan
att samarbeta har en betydelsefull roll.
I motion 1996/97:Ub233 (c) yrkandena 13
och 14 förordas en mer sammanhållen
lärarutbildning med en förstärkning av
både   forskningsanknytning    och
yrkespraktik. Pedagogik, metodik  och
didaktik måste återfå positionen som den
sammanhållande  kompetensen  i  alla
lärarutbildningar. Motionärerna betonar
också vikten av att läraryrket ges en
mer professionell definition och status.
Läraryrkets  specifika  kompetenskrav
måste  definieras och tydliggöras  i
lärarutbildningen.   Enligt   motion
1996/97:Ub250 (fp) yrkande 1 bör en ny
översyn  av  lärarutbildningen  även
behandla lärarnas karriärmöjligheter.
Frågor   om   forskning   inom
lärarutbildningarna tas upp i motion
1996/97:Ub484  (fp)  yrkandena  1-3.
Motionärerna framhåller behovet av att
fullfölja  satsningen  på  lärarnas
vetenskapliga  kompetens  och  att
förstärka       lärarutbildningens
vetenskapliga  bas.  Det  är  därför
positivt att lärarutbildningarna nu får
ett eget forskningsansvar. Forskningen
bör  fokuseras på didaktik för  att
utveckla de blivande lärarnas reflektion
över kunskap och lärande. Det är vidare
nödvändigt med ökade kontakter mellan
skola och forskning.
Enligt motion 1996/97:Ub459 (v) yrkande
4 bör varje högskola få i uppdrag att
inrätta ett sammanhållande organ med
totalansvar för lärarutbildningen och
utvärderingen av denna.
En  förlängning  av  den  praktisk-
pedagogiska utbildningen från 40 till 60
poäng   föreslås   i   motionerna
1996/97:Ub484  (fp)  yrkande  5  och
1996/97:Ub459 (v) yrkande 3. I den först
nämnda motionen framhålls den  stora
betydelse som praktiken i skolklasserna
har.  I  den  andra motionen  pekar
motionärerna på att lärarnas vidgade
professionella  ansvar  för  skolans
utveckling  har lett till  krav  på
forskningsanknytning och på en bredare
och djupare didaktisk kompetens.
Utbildningen av förskollärare berörs i
motion 1996/97:Ub514 (mp) yrkandena 4
och 5. Motionärerna anser att åtgärder
bör vidtas inom förskollärarutbildningen
med  anledning av förskolans växande
ansvar för förberedande träning  och
undervisning i nära anknytning  till
grundskolepedagogiken. Vidare bör ökade
kunskaper i metodik och organisation vid
föräldraaktiva  förskolor  ges  inom
förskollärarutbildningen.
I  motionerna 1996/97:Ub422 (s) och
1996/97:Ub453 (s) framhålls behovet av
en  ny gemensam lärarutbildning  för
förskollärare,  fritidspedagoger  och
grundskollärare. I den först  nämnda
motionen lämnas förslag till en  ny
utbildning  i två steg. Utbildningen
skall  inledas  med  en  gemensam
basutbildning. Steg två i utbildningen
skall vara en specialutbildning  med
inriktning mot den speciella kompetensen
för förskollärare, fritidspedagog eller
grundskollärare. Nuvarande  utbildning
för  årskurserna 1-7 respektive  4-9
föreslås upphöra.
En  särskild vuxenlärarexamen om 60
poäng bör enligt motion 1996/97:Ub459
(v) yrkande 5 inrättas för att möta det
framtida behovet av utbildade lärare
inom grundvux, komvux och folkhögskola.
I motion 1996/97:Ub251 (kd) yrkande 8
framhålls att gymnasielärarutbildningen
bör utvecklas för att täcka behovet av
lärare för samtliga program och kurser
inom den reformerade gymnasieskolan.
Frågan om en jämnare könsfördelning
inom lärarutbildningarna behandlas i tre
motioner. I motion 1996/97:Ub458 (m)
yrkande 9 framhålls att vi har en i det
närmaste enkönad lärarkår. Läraryrket
och därmed lärarutbildningen måste bli
mer attraktiv för manliga studenter.
Även i motion 1996/97:Ub484 (fp) yrkande
6 konstateras att kvinnorna dominerar i
lärarutbildningarna. Enligt motionärerna
görs det för närvarande ingenting av
varaktig betydelse för att rekrytera män
till lärarutbildningarna. Enligt motion
1996/97:A821 (kd) yrkande  17  måste
rekryteringen  till  lärarutbildningen
målmedvetet  inriktas  på  en  jämn
könsfördelning.
Utbildning om jämställdhetsfrågor  i
lärarutbildningarna         och
lärarfortbildning  berörs  i  flera
motioner. I motion 1996/97:Ub458 (m)
yrkande 10 framhålls att lärare måste ha
kunskaper om de skillnader som finns
mellan pojkar och flickor vad gäller
t.ex. förhållandet till teknik. Även i
motionerna 1996/97:Ub233 (c) yrkande 10,
1996/97:A819  (c)  yrkande  4  och
1996/97:A821 (kd) yrkande 14 framhålls
att  kunskaper om jämställdhetsfrågor
måste  förmedlas  till  eleverna  i
lärarutbildningen och lyftas fram  i
lärarnas fortbildningsprogram.
Betydelsen av undervisning om och i
teknik inom lärarutbildningen tas upp i
motion 1996/97:Ub458 (m) yrkande 3. Alla
lärare, även de som inte undervisar i
tekniska och naturvetenskapliga ämnen,
behöver en god teknisk allmänbildning.
Detta är viktigt inte minst för att
stimulera flickors intresse för teknik,
heter det i motionen.
I motion 1996/97:Ub424 (kd, m, c, fp,
v, mp) begärs förslag från regeringen
beträffande lärarutbildning vid Rudolf
Steinerhögskolan. Motionärerna pekar på
att regeringen i april 1996 beslutat ge
skolan   ett  bidrag   till   en
påbyggnadsutbildning i waldorfpedagogik
om 40 poäng. De anser att det offentliga
stöd som ges till fristående skolor med
alternativ pedagogik inte  kan  vara
fullständigt,  om  det  inte  också
möjliggör  lärarutbildning  och  ett
pedagogiskt    forsknings-    och
utvecklingsarbete. Det finns ett stort
behov av statligt stöd också till den
fullständiga  waldorflärarutbildningen,
anser motionärerna.
Uskottet  vill  med  anledning  av
förslagen om ytterligare förändringar i
lärarutbildningarna anföra följande.
Inom  skolans  område  har  stora
förändringar skett under de  senaste
åren. Ny läroplan och nytt betygssystem
har  införts  för det  obligatoriska
skolväsendet (Lpo 94) respektive  de
frivilliga skolformerna (Lpf 94). Genom
skollagen och de nya läroplanerna anger
regering  och riksdag den värdegrund
skolan skall vila på och de mål och
riktlinjer som skall gälla för de olika
skolformerna. Läroplanerna kompletteras
med  kursplaner för alla ämnen och
timplaner för de olika skolformerna. I
kursplanerna   anges   målen   för
undervisningen i de enskilda ämnena. De
mål  och  riktlinjer  som  anges  i
skollagen, läroplanen och kursplanerna
skall ligga till grund för den lokala
planeringen. Kommunen skall i skolplanen
redovisa de åtgärder som kommunen avser
att vidta för att uppnå de av staten
fastställda målen. Den enskilda skolan
skall  sedan  i  den  egna  lokala
arbetsplanen  ange hur  målen  skall
förverkligas och hur verksamheten skall
utformas  och  organiseras.  Lärarna
utformar sedan tillsammans med eleverna
undervisningsmål.
Som  ett  resultat  av  bl.a.  ny
kommunallag, nytt statsbidragssystem och
avregleringar inom bl.a. skolans område
finns det nu i kommunerna en tydlig
tendens att överge sektorsindelningen
till förmån för andra lösningar.  I
flertalet kommuner ingår sålunda skolan
tillsammans med annan verksamhet i samma
nämnd.   Tillsammans  med   skolan
organiseras   i   dag    främst
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
ibland  även  kultur  och  ungdomars
fritidsverksamhet. I  många  kommuner
bedrivs också verksamheten integrerad.
Skolor, förskolor och skolbarnsomsorg
samverkar i arbetslag.
Regeringen har nyligen beslutat  om
direktiv till en utredning om pedagogisk
verksamhet för barn och ungdom i åldern
6-16  år.  Enligt  direktiven  (dir.
1996:61)   skall   kommittén   med
utgångspunkt i nuvarande  måldokument
utarbeta  förslag  till  ett  nytt
måldokument  för  den  pedagogiska
verksamheten. Det samlade måldokumentet
skall komplettera läroplanen för det
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och
omfatta  den  obligatoriska  skolan,
förskolans s.k. sexårsverksamhet  och
skolbarnsomsorgen.
Den decentralisering som skett inom
skolan  har  bl.a.  inneburit  att
möjligheterna för kommunerna att besluta
om lokalt profilerade utbildningar har
ökat. Inom grundskolan förekommer att
undervisning bedrivs med tillämpning av
olika  pedagogiska  metoder.  Inom
gymnasieskolan finns stora möjligheter
till olika profileringar.
Flera reformer på högskolans område har
haft betydelse för lärarutbildningen. De
enskilda högskolorna har fått ett ökat
ansvar för utformningen av utbildningen.
Nationellt giltiga utbildningsplaner har
ersatts av en examensordning, vilken
anger omfattningen av utbildningarna och
de mål som studenterna skall uppfylla
för att erhålla examen. Högskolorna har
möjligheter  att själva utforma  den
lokala    organisationen     för
lärarutbildningen och därmed också den
lokala  styrningen  av  utbildningen.
Reformerna  har lett till  att  den
centrala styrningen av lärarutbildningen
har  minskat  och  den  tidigare
regelstyrningen  har  ersatts   av
målstyrning. Förändringar har även skett
vad gäller statens sätt att tilldela
enskilda högskolor uppdrag och resurser.
Flera utvärderingar har gjorts under
senare tid av lärarutbildningen.  En
utvärdering              av
grundskollärarutbildningen      har
genomförts av dåvarande Universitets-
och   högskoleämbetet   (UHÄ-rapport
1992:21). Högskoleverket har  nyligen
genomfört   en   utvärdering   av
grundskollärarutbildningen (1996:1 R).
Även Lärarförbundet har under år 1995
genomfört   en   utvärdering   av
grundskollärarutbildningen. Vidare har
som tidigare redovisats en arbetsgrupp
inom  Utbildningsdepartementet   för
översyn av lärarutbildningen redovisat
sina förslag i rapporten Lärarutbildning
i förändring (Ds 1996:16).
Utskottet har de senaste åren behandlat
ett  stort antal motionsyrkanden med
anknytning till lärarutbildningarna. Mot
denna bakgrund ansåg utskottet att en
uppföljning borde göras av frågor om hur
riksdagens beslut om mål och riktlinjer
för skolverksamheten slagit igenom i
grundskollärarutbildningen.
Undersökningen koncentrerades till fem
kunskapsområden om vilka utskottet i
sina  betänkanden  gjort  uttryckliga
markeringar  om  sambandet  mellan
lärarutbildningen  och   läroplanen.
Utskottet har redovisat undersökningen i
rapporten Påverkas lärarutbildningen av
läroplanen? (1995/96:
URD1). Utskottet har också anordnat en
hearing  om grundskollärarutbildningen
under hösten 1996.
Som utskottet har redovisat föreligger
nu från den allmänna motionstiden 1996
ett stort antal motionsyrkanden  med
förslag   om   förändringar   i
lärarutbildningarna.   Både    den
utvärdering som Högskoleverket genomfört
och den av Lärarförbundet initierade
utvärderingen påvisar flera  konkreta
tillkortakommanden  vid  högskolorna.
Dessa bör snarast åtgärdas.
Mot bakgrund av de förändringar inom
skolan som utskottet har redovisat och
med anledning av de konkreta brister som
ovan nämnda utredningar påvisat liksom
de nu föreliggande motionsyrkandena bör
regeringen ge Högskoleverket i uppdrag
att  följa  upp  och  se  över
examensordningen. De av regeringen i
propositionen  förordade   regionala
utvecklingscentrum måste ges en mycket
viktig roll för att snabbt initiera ett
förnyelsearbete  i  samverkan  mellan
högskola, skola och förskola.
Båda dessa åtgärder skall ses som en
förberedelse  för  en  förnyelse  av
lärarutbildningen.  I  syfte   att
åstadkomma  en sådan förnyelse  bör
enligt  utskottet  en  parlamentarisk
utredning tillsättas. Utredningen bör
som utgångspunkt i sitt arbete ha de
förändringar som har skett inom förskola
och skola och som nu pågår. Utskottet
vill därvid särskilt framhålla följande.
De snabba förändringarna i omvärlden
kräver  en  ny lärarroll som  måste
genomsyras av förmåga till omställning,
förnyelse och utveckling. Ett flexibelt
system för lärarutbildning som  även
omfattar fortbildning, vidareutbildning
och forskning är nödvändigt för att
möjliggöra ett livslångt lärande.
När  det  gäller  utvecklingen  av
grundskolan vill utskottet  framhålla
inte-greringen  av  den  pedagogiska
verksamheten för barn och ungdom  i
åldern 6-16 år, som syftar till att
uppnå högre kvalitet i såväl förskolans
som  skolans  och  skolbarnsomsorgens
verksamhet. En integrerad  verksamhet
öppnar för att verksamheten kan bedrivas
på olika sätt t.ex. i arbetslag, där
förskollärare, lärare i grundskolan och
fritidspedagoger samverkar i  barnens
lärande och utveckling. Stadiegränserna
är numera avskaffade i grundskolan. En
bredare  kompetens  skulle   öppna
möjligheterna att följa eleverna under
hela skoltiden. Utredningen bör överväga
en utbildning som innefattar såväl en
gemensam del som utbildningar inriktade
mot speciella kompetenser.
Även de genomgripande förändringar som
skett   i   gymnasieskolan   och
vuxenutbildningen reser enligt utskottet
krav  på  bredare  kompetens  och
förändringsberedskap.   Detta   ger
anledning  till  en  översyn  av
lärarutbildningar inriktade mot dessa
områden.
Utskottet anser sammanfattningsvis att
en utredning om lärarutbildningen bör
tillsättas. I utredningens uppdrag bör
kunna  ingå  mål för  verksamheten,
principer för styrning av verksamheten,
innehåll   och   omfattning   av
utbildningarna, organisatoriska frågor,
rekryteringsfrågor  och  frågor  om
lärarutbildning för olika pedagogiska
profileringar,       fortbildning,
vidareutbildning och forskning. Det är
vidare angeläget att lärarutbildningen
utvecklas med hänsyn till förändringar i
läraryrkets villkor och förutsättningar
samt att lärarutbildningen präglas av en
medveten strävan att utbilda lärare för
morgondagens skola.
Vad  utskottet nu har  anfört  bör
riksdagen med anledning av motionerna
1996/97:Ub211 yrkande 8, 1996/97:Ub233
yrkandena 10, 13 och 14, 1996/97:Ub250
yrkande 1, 1996/97:Ub251 yrkande  8,
1996/97:Ub422,      1996/97:Ub453,
1996/97:Ub458 yrkandena 1, 2, 3, 4, 9,
10 och 12, 1996/97:Ub459 yrkandena 3, 4
och 5, 1996/97:Ub484 yrkandena 1-3, 5
och 6, 1996/97:Ub514 yrkandena 4 och 5,
1996/97:A819 yrkande 4 samt 1996/97:A821
yrkandena 14 och 17 som sin mening ge
regeringen till känna.
När det gäller motion 1996/97:Ub424 om
statligt  stöd till den fullständiga
lärarutbildningen    vid    Rudolf
Steinerhögskolan vill utskottet anföra
följande.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning om vikten av att stödja
lärarutbildningen   med   alternativ
pedagogik vid Rudolf Steinerhögskolan.
Enligt utskottets uppfattning bör därför
regeringen under år 1997 återkomma till
riksdagen  med förslag om innehåll och
finansiering av denna lärarutbildning.
En  förutsättning  skall  vara  att
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan även
fortsättningsvis är huvudman för skolan.
Enligt utskottet är det angeläget att
ifrågavarande lärarutbildning och det
pedagogiska arbetet bedrivs i samverkan
med  andra  lärarutbildningar.  Vad
utskottet anfört om stöd till Rudolf
Steinerhögskolan  bör  riksdagen  med
anledning av motion 1996/97:Ub424 som
sin mening ge regeringen till känna.
Övrigt
Utbildning och fortbildning av lärare i
informationsteknik (IT)  behandlas  i
motion 1996/97:Ub230 (kd) yrkande 7.
Motionärerna anser att de skärpta krav
som fr.o.m. 1998 ställs på blivande
lärare att behärska IT är nödvändiga men
senkomna. Högskoleverket bör i samverkan
med lärosätena snarast utarbeta en plan
för fortbildning av redan examinerade
lärare.
Utskottet  vill  med  anledning  av
yrkandet anföra följande.
Lärarnas     användning     av
informationsteknik, IT, som hjälpmedel i
det pedagogiska arbetet är av central
betydelse  för att ge eleverna  IT-
kunskaper och för att skolan skall kunna
använda IT för att bättre uppfylla sina
mål. I propositionen om åtgärder för att
bredda och utveckla användningen av IT
(prop. 1995/96:125, bet. TU19, rskr.
282) har frågan om lärares kunskaper och
erfarenhet  behandlats.  För   att
säkerställa kompetensen inom IT-området
hos lärarutbildarna har särskilda medel,
15 miljoner kronor, avsatts. Vidare har
5 miljoner kronor avsatts för forskning
i  pedagogikämnet med inriktning  på
användning  av  IT i undervisningen.
Utskottet ser mycket positivt på att
regeringen beslutat om ett tillägg till
examensbeskrivningarna  för  berörda
lärarexamina med krav på förmåga att
använda   datorer   och   andra
informationstekniska  hjälpmedel  samt
kunskap om hur dessa kan användas i
undervisningen att gälla för examina som
avläggs fr.o.m. år 1998.
Utskottet erinrar om att det i första
hand är kommunerna som är ansvariga för
lärarnas fortbildning. När det gäller
fortbildning  inom  IT-området  vill
utskottet  hänvisa till de regionala
utvecklingscentrum som nu  förutsätts
byggas  upp  för  samverkan  mellan
högskola och kommuner i bl.a. frågor om
fortbildning av lärare. Utskottet fäster
stor vikt vid utvecklingen av dessa
centrum  och  anser   att  t.ex.
fortbildning i IT borde vara ett område
på vilket ett samarbete skulle kunna
utvecklas mellan högskola och kommuner.
Utskottet   anser   att    motion
1996/97:Ub230 yrkande 7 bör avslås med
hänvisning till vad utskottet nu har
anfört.
Frågor om kompetensen hos yrkeslärarna
tas  upp i motion 1996/97:Ub240 (m)
yrkande 14. Motionärerna anser att det
är bra att regeringen nu har skärpt
kraven på teoretisk utbildning till 60
poäng   vid   antagningen   till
yrkeslärarutbildning. De menar dock att
regeringen borde ha följt utredningens
förslag om förkunskapskrav om minst 80
poäng. Vidare anser motionärerna att
något  måste  göras  i  fråga  om
yrkeslärarnas fortbildning i yrkesämnet.
Man  borde  koppla  fortbildning  i
yrkesämnet genom yrkespraktik till någon
form av lärarcertifikat.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionen anföra följande.
Regeringen redovisar i propositionen
att den beslutat om en ändring  av
examensbeskrivningen för gymnasielärare
i   högskoleförordningen.  Ändringen
innebär  en  höjning av  kraven  på
teoretisk  utbildning för  lärare  i
yrkesämnen   genom   krav    på
högskoleutbildning om minst 60 poäng i
de  fall  relevant  sådan  erbjuds.
Härigenom har regeringen behandlat de
förslag   till   förändringar   i
lärarutbildningen  för  lärare   i
gymnasieskolans yrkesämnen som lämnades
i   betänkandet  Höj  ribban!  -
Lärarkompetens för yrkesutbildning (SOU
1994:101). I betänkandet föreslogs att
kraven på teoretisk utbildning skulle
höjas  till  80  poäng.  Regeringen
framhåller  att flera remissinstanser
pekar  på  att kraven på teoretiska
kunskaper  varierar  mellan  olika
yrkesområden. Vidare råder det enligt
regeringen mycket delade meningar mellan
remissinstanserna huruvida nivån skall
ligga på 80 poäng.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att 60 poäng är en lämplig nivå vad
avser krav på teoretisk utbildning för
lärare i yrkesämnen. När det gäller
fortbildning i yrkesämnet vill utskottet
erinra om att det i första hand ankommer
på  kommunerna att som  arbetsgivare
ansvara för att lärare ges relevant
fortbildning.  Utskottet  anser  att
yrkande 14 i motion 1996/97:Ub240 bör
avslås.
I  motionerna 1996/97:Ub450 (c)  och
1996/97:Ub446 (s) pekas på det akuta
behovet av lärare i teckenspråk. Det
finns läroplaner i ämnet i grund- och
gymnasieskolan men ingen lärarutbildning
som är direkt anpassad för dem som skall
vara lärare. Det är angeläget att en
ämneslärarutbildning      startas.
Utbildningen  bör  enligt  motionerna
förläggas   till   Högskolan   i
Trollhättan/Uddevalla, som har närhet
till  teckenspråkiga  miljöer,  bl.a.
Vänerskolan.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna anföra följande.
Frågan  om tillgången på lärare  i
teckenspråk har behandlats i betänkandet
TUFF  -  Teckenspråksutbildning  för
föräldrar (SOU 1996:102). I betänkandet
framhålls att bristen på  lärare  i
teckenspråk  är påtaglig  inom  alla
utbildningsformer. Vidare framhålls att
det snarast behövs en analys av vilken
kompetens  lärare behöver för  olika
teckenspråksutbildningar för barn och
vuxna, hur utbildningarna skall se ut
och vilka som skall ansvara för sådan
utbildning.  Betänkandet har  nyligen
remissbehandlats. Utskottet har erfarit
att behovet av åtgärder i fråga om
lärarutbildning i teckenspråk också har
påtalats i skrivelse till regeringen
från Sveriges Dövas Riksförbund.
Utskottet anser att motionerna  bör
avslås med hänvisning till att frågan
för   närvarande   bereds   inom
regeringskansliet.
11. Naturvetenskaplig och teknisk
utbildning
Teknik- och naturvetenskapscentrum med
stöd av högskolor, museer, kommuner,
landsting och andra intressenter har
vuxit  upp på flera håll i landet.
Verksamheten syftar till att på ett
stimulerande    sätt    behandla
naturvetenskapliga fenomen och teknik
och att på så sätt öka intresset för
naturvetenskapens   och   teknikens
möjligheter  hos  främst  barn  och
ungdomar. Regeringen anser att teknik-
och naturvetenskapscentrum är viktiga
såväl för folkbildningen som för att
stimulera  intresset  hos  barn  och
ungdomar. Regeringen föreslår att 12
miljoner kronor anvisas för år 1997 som
ett permanent verksamhetsbidrag till ett
tiotal      teknik-      och
naturvetenskapscentrum.  Medlen  har
beräknats under anslaget B 45. Särskilda
utgifter vid universitet och högskolor
m.m. Regeringen har för avsikt att ge
Högskoleverket i uppdrag att fördela
medlen i samverkan med Statens skolverk
och Statens kulturråd.
Utskottet delar regeringens uppfattning
om vikten av att öka intresset för
naturvetenskap och teknik hos främst
barn och ungdomar. Utskottet tillstyrker
därför regeringens förslag om särskilda
resurser   till   teknik-   och
naturvetenskapscentrum.
Regeringen framhåller att en positiv
utveckling av svenskt näringsliv och
offentlig förvaltning förutsätter fler
yrkesverksamma  personer  med   en
naturvetenskaplig och teknisk kompetens.
Regeringen  pekar  på  att  antalet
studerande vid de tekniska fakulteterna
har ökat kraftigt under 1990-talet, men
att  många  bedömare  anser  att
rekryteringen  till  tekniska  och
naturvetenskapliga högskoleutbildningar
bör  öka  ytterligare.  Regeringen
framhåller   att   satsningen   på
naturvetenskap och teknik bör fortsätta
och anser bl.a. att cirka hälften av de
30  000 nya permanenta platserna  i
regeringens utbildningssatsning bör avse
naturvetenskap och teknik. Utskottet har
behandlat frågor om utbyggnaden av den
grundläggande  högskoleutbildningen  i
avsnitt 9.
12. Konstnärlig utbildning
Regeringen föreslår ett antal åtgärder
för konstnärlig utbildning. Dessa är
följande.
-  Inom området design beräknas medel
för  samarbetsprojekt  mellan  de
konstnärliga  och   de   tekniska
utbildningarna  och näringslivet  (4
miljoner kronor under anslaget B 45).
Vidare tillförs Lunds, Göteborgs och
Umeå universitet samt Konstfack resurser
för sammanlagt 50 nya helårsstudenter
för utbildning inom området design.
-  Kungl. Konsthögskolan föreslås få
medel för fem helårsstudenter för en
påbyggnadsutbildning om 40 poäng för
arkitekter, konstnärer och tekniker för
konstnärlig gestaltning av vägar, broar
och övriga trafikmiljöer.
-  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
föreslås få en förstärkning av
ersättningen till utbildningarna inom
elektronisk musikkomposition och
dirigering.
-  Mälardalens högskola föreslås få
medel för 17 helårsstudenter för att
anordna utbildning i kammarmusik  i
kombination med utbildning i annat ämne.
-  Högskolan i Luleå föreslås få medel
för   skådespelarutbildning   (12
helårsstudenter). Antagning förutsätts
ske vartannat år.
-  Dramatiska institutet föreslås få
medel för 16 helårsstudenter för att
anordna en TV-producentutbildning om 60
poäng.
-  Anslagen till konstnärligt
utvecklingsarbete förstärks med 2,7
miljoner kronor (anslagen B 4, B 6, B
10, B 18 och B 46).
-   Medel  (10  miljoner  kronor)
reserveras  för projekt  som  skall
genomföras   av  de  konstnärliga
högskolorna i Stockholm i samband med
att  Stockholm  skall  vara  EU:s
kulturhuvudstad år 1998 (anslaget B 45).
-  Medel (2 miljoner kronor) reserveras
för projekt avsedda för konstnärers
engagemang i den högre utbildningen
(anslaget B 45).
-  Lärarhögskolan i Stockholm tillförs
resurser för lärarutbildning som vissa
konstnärliga högskolor i Stockholm utför
på uppdrag av Lärarhögskolan.
Regeringen begär riksdagens godkännande
av de förordade åtgärderna.
Moderata samlingspartiet föreslår  i
motion 1996/97:Ub487 större anslag än
regeringen    föreslagit    till
Idrottshögskolan i Stockholm,  Kungl.
Konsthögskolan,   Operahögskolan   i
Stockholm  och  Teaterhögskolan  i
Stockholm. Utskottet återkommer  till
dessa förslag i avsnitt 16.
Folkpartiet liberalerna föreslår i sin
budgetmotion 1996/97:Ub483 - till vilken
utskottet återkommer i avsnitt 16 - av
statsfinansiella skäl att medel inte
skall anslås för skådespelarutbildning i
Luleå. De avstyrker också att medel
anslås  för  projekt  avsedda  för
konstnärers engagemang i  den  högre
utbildningen. Vidare föreslår de att
ersättningsbeloppen för helårsstudenter
och  helårsprestationer minskas  lika
mycket   för   de   konstnärliga
utbildningsområdena  som  för  övriga
områden.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner de av regeringen förordade
åtgärderna.
En översyn av dansutbildningen föreslås
i motionerna 1996/97:Kr13 (kd) yrkande 6
och 1996/97:Kr258 (kd) yrkande 1. Syftet
är  att underlätta omskolning  eller
vidareutbildning  mot  bakgrund  av
konstaterandet att dansare har en kort
karriär som även utan skador i arbetet
vanligen upphör i 40-årsåldern.
Utskottet noterar att yrkesutbildning i
dans    i    det    offentliga
utbildningsväsendet förekommer dels i
gymnasieskolan  i  Stockholms  kommun
(treårigt specialutformat program vid
Riddarfjärdsskolan/Svenska
balettskolan), dels vid Danshögskolan.
Nationella och specialutformade program
i gymnasieskolan innehåller en gemensam
kärna av ämnen som är viktiga för alla
elever som grund för framtida utbildning
av olika slag. I yrkesdansarprogrammet
vid      Riddarfjärdsskolan/Svenska
balettskolan används timplanens utrymme
för individuellt val till allra största
delen för studier i språk och andra inte
direkt yrkesanknutna ämnen. Utbildningen
vid Danshögskolan av yrkesdansare är
numera ettårig och bygger på genomgången
dansarutbildning på gymnasial nivå. Vid
Danshögskolan utbildas också  -  och
främst  - danspedagoger. Även  denna
yrkeskategori löper risk för skador och
förslitning,   vilket   gör   att
danspedagoger i många fall också skulle
behöva möjlighet att ändra eller bredda
sin  yrkesinriktning.  Utskottet  har
erfarit att Danshögskolan på senare tid
har  uppmärksammat dessa problem för
danspedagogerna  och överväger  vilka
åtgärder som är behövliga och möjliga.
För Danshögskolan som för alla andra
statliga högskolor gäller uppdraget att
bedriva     fortbildning     och
vidareutbildning. Ett samarbete mellan
olika högskolor är enligt utskottets
mening en lämplig väg att söka lösningar
på problem av det slag som motionärerna
tagit  upp.  Vid  sidan  av  den
dansarutbildning som således bedrivs vid
offentliga  läroanstalter  förekommer
utbildning av yrkesdansare i enskild
regi,  bl.a.  vid  Balettakademin  i
Stockholm och Göteborg. Utskottet utgår
från att de problem som aktualiseras av
motionärerna  är väl  kända  av  de
ansvariga för dansarutbildning i olika
former.   Det  bör  ankomma   på
utbildningsanordnarna och på dansarnas
egna organisationer att ta initiativ
till lösning av problemen. Utskottet
anser därför inte att riksdagen bör göra
något tillkännagivande i enlighet med
motionsyrkandena, som alltså bör avslås.
Som ett komplement och en möjlig variant
till  den  av regeringen  föreslagna
utbildningen av TV-producenter framförs
i motion 1996/97:Ub413 (s) fördelarna
med  en  TV-producentutbildning  vid
Högskolan i Kalmar.
Utskottet har i det föregående ställt
sig bakom regeringens förslag om TV-
producentutbildning  vid  Dramatiska
institutet.  En sådan utbildning  är
mycket kostsam. Utskottet föreslår att
riksdagen avslår motion 1996/97:Ub413.
Två motionsyrkanden om jazzutbildning
och    om    utbildning    i
utställningsgestaltning och scenografi,
båda vid Umeå universitet, behandlas i
avsnitt 16. Där behandlas också  en
motion om utbildningen vid Göteborgs
universitet   av   kort-    och
dokumentärfilmare.
13. Vårdutbildning m.m.
Regeringen  förordar i  propositionen
(avsnitt 5.3.2.4) följande åtgärder för
utbildningar inom vårdområdet.
Läkar-  och  tandläkarutbildningarna
skall ytterligare minska i omfattning. I
stället   skall   vissa   andra
vårdutbildningar,         bl.a.
logopedutbildningen,    farmaceutiska
utbildningar   och   biomedicinska
utbildningar,  öka  i  omfattning.
Regeringen anser att Umeå universitet
bör fullfölja sina planer på att starta
logopedutbildning. Takbeloppen för de
enskilda lärosätena påverkas inte av den
ytterligare neddragning av läkar- och
tandläkarutbildningen  som  regeringen
föreslår.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag.
Kristdemokraterna begär i  motionerna
1995/96:Sf22  (kd)  yrkande  5  och
1996/97:So295  (kd)  yrkande  7  en
utvärdering av behovet av tandläkare i
framtiden och lämplig dimensionering av
tandläkarutbildningen.   Motionärerna
påpekar  att det i dag  finns  ett
överskott på tandläkare. De anser att
antalet tandläkarutbildningsplatser bör
anpassas till behovet. Detta behov kan
komma  att påverkas av att  amalgam
förbjuds   som  tandlagningsmaterial
fr.o.m. år 1997. En förutsättning för
att    kunna   minska   antalet
utbildningsplatser för tandläkare är en
fortsatt   god  tandhälsa,   anför
motionärerna som önskar en  skyndsam
översyn av tandläkarutbildningen.
Utskottet anser att en minskning av
antalet    nybörjarplatser     i
tandläkarutbildningen   inte   kan
uppskjutas  till dess effekterna  av
amalgamförbudet kunnat utläsas. Detsamma
gäller tandhälsans utveckling till följd
av    bl.a.    ändringar    i
tandvårdsförsäkringen. Utskottet utgår
från att regeringen kommer att noga
följa utvecklingen på tandvårdsområdet.
Tandläkarutbildningens  dimensionering
kan  komma  att behöva  omprövas  i
framtiden  såväl  av  de  skäl  som
motionärerna tar upp som av andra skäl,
t.ex. demografiska, men utskottet anser
inte att riksdagen har underlag för att
begära  en  utredning om detta  nu.
Utskottet anser därför att riksdagen bör
avslå motionsyrkandena.
Enligt motion 1996/97:Ub428 (m)  bör
fördelningen   över   landet   av
läkarutbildningsplatserna förändras så
att antalet sådana platser fördelas i
relation     till    regionernas
befolkningsunderlag.  Västsverige  har
enligt motionären endast hälften  så
många  läkarutbildningsplatser   per
invånare jämfört med resten av landet.
Utskottet   avstyrker   yrkandet.
Fördelningen  av  utbildningskapacitet
mellan lärosäten kan inte göras med
utgångspunkt     enbart      i
befolkningsunderlaget i olika regioner.
En tillämpning av en sådan princip på
läkarutbildningen skulle bl.a. leda till
att antalet läkarutbildningsplatser i
Umeå skulle minska ytterligare, vilket
sannolikt skulle skapa läkarbrist  i
Norrland. Någon tendens till läkarbrist
i Västsverige har inte redovisats.
Fyra yrkanden om omfattningen av läkar-
och  tandläkarutbildningen  vid  Umeå
universitet behandlas i avsnitt 16.
Göteborgs universitet bör enligt motion
1996/97:Ub439 (s) få examensrätt för
apotekarexamen.  Det   biomedicinska
programmet  vid Göteborgs universitet
behöver, för att fullt ut kunna svara
mot det regionala behovet, kompletteras
med   sådan   examensrätt,   anför
motionärerna.
Utskottet avstyrker yrkandet. Riksdagen
har ställt sig bakom regeringens förslag
(prop. 1994/95:165, bet. UbU17, rskr.
386) att Högskoleverket skall besluta om
vid vilka högskolor olika examina får
avläggas. Vad som anförts i motionen ger
inte utskottet anledning att föreslå
riksdagen någon ändring därvidlag.
Motion 1996/97:Ub483 (fp) yrkande 20 tar
upp vårdutbildningarnas organisation mot
bakgrund av den utvärdering av samtliga
medellånga   vårdutbildningar   som
Högskoleverket         genomfört
(Vårdutbildningar i förändring -  En
utvärdering,       Högskoleverkets
rapportserie  1996:7 R). Motionärerna
anser att alla vårdhögskolor på sikt bör
ha  staten till huvudman under  ett
gemensamt regelverk. Det uppdrag som
regeringen nyligen givit Högskoleverket
att  lämna  förslag till  ett  nytt
statsbidragssystem för vårdhögskolorna
ser motionärerna som ett steg på vägen.
Uppdraget  bör enligt  deras  mening
kompletteras med att verket också skall
göra  en  tidsplan för  hur  övriga
organisatoriska    förslag    som
utvärderingarna kommit fram till skall
kunna genomföras.
Utskottet  vill  med  anledning  av
yrkandet anföra följande.
I utvärderingen gavs rekommendationen
att vårdutbildningarna samordnas i färre
enheter och med en större geografisk
koncentration. Utskottet noterar att det
nya  uppdraget  till  Högskoleverket
(enligt prop. avsnitt 5.3.2.4) avser att
lämna underlag till hur en nationell
struktur  för vårdhögskoleutbildningen
bör utformas. I uppdraget ingår att ge
ett underlag för regeringens bedömning
av geografisk fördelning av den framtida
vårdhögskoleutbildningen samt att utreda
om  staten bör ta ansvar för vissa
vårdutbildningar i framtiden och i så
fall  för vilka. I uppdraget  ingår
dessutom att komplettera den genomförda
utvärderingen vad gäller kvaliteten i
vårdutbildningarna  med  avseende  på
förmedlande  av  yrkeskunnande  och
yrkeskompetens. Utskottet anser inte att
statsmakterna bör ta ställning till de
övriga    rekommendationerna    i
utvärderingen,     vilka     rör
tjänsteorganisationen,
forskningsanknytningen och den sociala
omsorgsutbildningens förhållande  till
socionomutbildningen,       förrän
Högskoleverkets  nya  uppdrag  har
redovisats. Riksdagen bör därför enligt
utskottets  mening  avslå   motion
1996/97:Ub483 yrkande 20.
Ett förstatligande av vårdhögskolan i
Kalmar   förordas   i   motionerna
1996/97:Ub402 (c) och 1996/97:Ub408 (m).
I den förstnämnda motionen påpekas att
Kalmar  läns  vårdhögskola  och  den
statliga Högskolan i Kalmar sedan flera
år har etablerat ett samarbete inom
flera  områden. Ett samgående skulle
bl.a. främja kvalitetsutvecklingen inom
vårdhögskolans utbildningsområden.  Ju
snabbare en samverkan mellan de två
högskolorna  kan formaliseras,  desto
snabbare kan de bidra till en positiv
utveckling i länet, anför motionärerna.
I den andra motionen nämns att Kalmar
läns vårdhögskola är engagerad i ett
Baltikumprojekt tillsammans med  fyra
skolor  i  Baltikum  och  Blekinge
Internationella  hälsohögskola.  Dessa
bildar ett nätverk för att bedriva en
för  de  baltiska folken meningsfull
hälsoforskning. Detta medverkar  till
behovet av att satsa på och utveckla
vårdhögskolan i Kalmar. Landstinget i
Kalmar  län  har enligt motionärerna
begärt   en   överflyttning   av
vårdhögskolans utbildningar till  den
statliga  högskolan  i  Kalmar  med
bibehållet      landstingskommunalt
beställaransvar.
Utskottet anser, med hänvisning till
vad som nyss anförts om uppdrag till
Högskoleverket, att riksdagen bör avslå
yrkandena. Resultatet av uppdraget till
Högskoleverket  bör  avvaktas  och
regeringens beredning av ärendet inte
föregripas.
Högskoleverket  bör  enligt  motion
1996/97:Ub483 (fp) yrkande 21 få  i
uppdrag  att ta ställning  till  om
kandidatexamen  i  vårdämnen   vid
vårdhögskolor och yrkesexamen,  t.ex.
sjuksköterskeexamen,  ryms  inom  120
poäng.
Utskottet hänvisar till vad regeringen
anför  i  propositionen om att  den
publicerade  utvärderingen  av  de
medellånga  vårdutbildningarna  inte
tillräckligt  har beaktat  högskolans
uppgift att ge en god yrkesutbildning.
Just därför har regeringen som nyss
nämnts gett Högskoleverket i uppdrag att
komplettera  utvärderingen  på  denna
punkt. Frågan om kandidatexamen  och
yrkesexamen har ett starkt samband med
detta. Utskottet föreslår att riksdagen
avslår yrkandet.
Förslag om försöksverksamhet med ett
socialt basår inriktat på att rekrytera
fler  män  till lärar-,  vård-  och
omsorgsutbildningar förs fram i motion
1996/97:Ub478 (fp) yrkande 2. Skolverket
bör enligt motionärerna - som anser att
all basårsutbildning bör ske inom komvux
- få i uppdrag att planera försök med
ett sådant basår.
Utskottet  erinrar om att riksdagen
avslog  ett motsvarande yrkande  vid
föregående    riksmöte    (yttr.
1995/96:UbU6y, bet. FiU10, rskr. 304).
Utbildningsutskottet, som i likhet med
regeringen   delar   motionärernas
uppfattning om det angelägna i att fler
män rekryteras till lärar-, vård- och
omsorgsutbildningar, anser  inte  att
riksdagen har underlag för att uttala
att ett sådant basår bör anordnas. Det
kan diskuteras om det skulle vara en
effektiv  åtgärd för  att  stimulera
rekryteringen  av  män  till  dessa
utbildningar.  En  förlängning  av
utbildningstiden med ett år (nämligen
basåret) kan t.o.m. befaras motverka
syftet, särskilt som de yrken som dessa
utbildningar leder till inte tillhör de
högst avlönade. Utskottet föreslår att
riksdagen avslår motion 1996/97: Ub478
yrkande 2.
14. Vissa skolfrågor
Allmänt
Regeringen framhåller att de viktigaste
frågorna   inom   verksamhetsområdet
Barnomsorg, skola och vuxenutbildning är
att höja kvaliteten inom området skola
och barnomsorg och att utveckla den
nyligen    beslutade    särskilda
vuxenutbildningssatsningen som ett led i
en   successiv   förnyelse   av
vuxenutbildningen.
Riksdagen  har  beslutat   (prop.
1990/91:18, bet. UbU4, rskr. 76) att en
nationell utvecklingsplan skall tas fram
vart tredje år. Utvecklingsplanen skall
framför  allt  vara  statsmakternas
policydokument för skolverksamheten och
skall  i  viktiga delar underställas
riksdagen.   Avsikten   är   att
utvecklingsplanen  skall  vara  av
betydelse   för  planerings-   och
utvecklingsarbetet på såväl central som
lokal nivå. Den 1 juli 1996 fördes
ansvaret för barnomsorgen över  från
Socialdepartementet         till
Utbildningsdepartementet.   Regeringen
redovisar att den har för avsikt att
under våren 1997 lämna en nationell
utvecklingsplan  som  omfattar  såväl
barnomsorg   som   skola    och
vuxenutbildning.
Ändring i skollagen
Enligt 15 kap. 6 § skollagen (1985:1100)
får regeringen meddela föreskrifter om
skyldighet för den som vill genomgå
särskilt   anordnad   prövning   i
grundskolan,  gymnasieskolan   eller
kommunal vuxenutbildning att betala en
avgift som tillfaller huvudmannen för
utbildningen. Regeringen föreslår att
bemyndigandet utvidgas till att omfatta
också svenskundervisning för invandrare
(sfi).
Utskottet har inget att erinra mot den
föreslagna  ändringen  i  skollagen.
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
i skollagen. Lagförslaget återfinns som
bilaga 1 till detta betänkande.
Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
I flera motioner aktualiseras ett antal
frågor   om   dyslexi/läs-   och
skrivsvårigheter.   I   motionerna
1996/97:U514 (mp) yrkandena 8, 9 och 41,
1996/97:
Ub255  (mp)  yrkandena  1-4  samt
1996/97:Fö502 (mp) yrkande 4 föreslås
att  ett  särskilt  dyslexiprojekt
genomförs. Motionärerna anser att redan
befintliga resurser i samhället  bör
samordnas så att kraftfulla insatser kan
göras redan nästa år. En insats skulle
kunna ske genom samordning av resurserna
vid Svenska Dyslexistiftelsen, Svenska
Dyslexiföreningen, Föreningen mot läs-
och skrivsvårigheter (FMLS), Skolverket,
Statens institut för handikappfrågor i
skolan  (SIH), Karolinska institutet,
vissa  universitetsinstitutioner  samt
Försvarets  forskningsanstalt  (FOA).
Motionärerna anser att en lösning av
dyslexiproblemet kräver utnyttjande av
kunskaper på en rad olika  områden.
Forskningsrådsnämnden (FRN), som enligt
sin  instruktion har en  samordnande
funktion och mångårig erfarenhet  av
sådant arbete, bör få uppdraget att
samordna  och  administrativt  leda
verksamheten. Projektet skall täcka en
rad  olika  verksamhetsfält  såsom
framtagande    av    hjälpmedel,
diagnosinstrument,     information,
utbildning av lärare och speciallärare,
uppföljning och utvärdering. Vilka delar
som  skall prioriteras och i vilken
ordning olika insatser skall göras bör
vara en uppgift för deltagande parter
och FRN att avgöra gemensamt. Medel för
dyslexiprojektet har föreslagits inom
förevarande utgiftsområde under anslagen
A 4 Genomförande av skolreformer (20
miljoner kronor), A 6 Skolutveckling och
produktion av läromedel för elever med
handikapp (10 miljoner kronor), D 1
Forskningsrådsnämnden:  Forskning  och
forskningsinformation  (2   miljoner
kronor) och D 2 Forskningsrådsnämnden:
Förvaltning (1 miljon kronor). Därutöver
har   medel   föreslagits   under
utgiftsområde 6 Totalförsvar.
Behovet av resurser för dyslexi har
också tagits upp i motion 1996/97:Ub215
(c).  Motionären anser att  det  är
skrämmande  att  det  inte  finns
tillräckliga resurser inom skolan för
barn med speciella problem. Behovet av
stöd till vuxna med dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter dels när det gäller
finansieringen av läs- och skrivträning,
dels    när    det    gäller
hjälpmedelsförsörjningen  behandlas  i
motionerna  1996/97:Ub227  (s)  och
1996/97:
Ub235 (fp). Motionärerna pekar på att
frågorna utreds på skolans område, medan
det  på vuxenutbildningsområdet  inte
finns någon utredning som belyser dem.
Många   vuxna   med   läs-   och
skrivsvårigheter har  svårt  att  få
finansiering av hjälpmedel eller läs-
och skrivträning.
Kommittén med uppdrag att förebygga läs-
och skrivsvårigheter berörs i motion
1996/97:Ub250  (fp)   yrkande   9.
Motionärerna välkomnar utredningen  och
utgår  från att det sker en tydlig
belysning  av  skolans  roll  som
problemlösare i utredningens betänkande.
I motion 1996/97:Ub230 (kd) yrkande 9
framförs synpunkter på sammansättningen
av kommittén. Motionärerna anser att det
är en brist att det i kommittén inte
finns någon från fältet aktiv pedagog
med erfarenhet av dyslexiproblem.  I
motion 1996/97:Ub245 (v) yrkande  18
begärs en parlamentarisk utredning om
dyslexi  med  uppgift att  kartlägga
problemen från grunden. Det är viktigt
att vi inte hamnar i en återvändsgränd
utan försöker skaffa oss en helhetsbild
av  vilka bakomliggande faktorer som
orsakar lässvårigheter hos barn, heter
det i motionen.
Utbildning och fortbildning av lärare om
dyslexi behandlas i motion 1996/97:Ub514
(mp) yrkandena 6 och 7. Det krävs att en
kvalificerad undervisning om dyslexi och
dess   behandling   införs    i
speciallärarutbildningen       och
utbildningen av lärare för grundskolan,
så  att  nödvändig  kompetens  för
omhändertagande av elever med specifika
läs- och skrivsvårigheter kan garanteras
inom en snar framtid. Fortbildning måste
anordnas för redan verksamma lärare.
Även  i  motion  1996/97:Ub236  (fp)
framförs uppfattningen att det måste
finnas tillräcklig undervisning om läs-
och     skrivsvårigheter     i
lärarutbildningarna.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna anföra följande.
Utskottet har under en följd av år vid
upprepade tillfällen betonat vikten av
att åtgärder sätts in för att komma till
rätta med läs- och skrivsvårigheter.
Utskottet  behandlade  frågor   om
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter senast
i sitt betänkande 1995/96:UbU3 Vissa
skolfrågor  (s.  23-25).  Utskottet
redovisade bl.a. att många  åtgärder
vidtagits  under den senaste  tiden.
Vidare betonade utskottet vikten  av
fortsatta kraftfulla insatser för elever
med läs- och skrivsvårigheter. Utskottet
ser  därför mycket positivt på  att
regeringen har tillsatt en kommitté med
uppdrag   att   redovisa   viktiga
utgångspunkter för arbetet  med  att
stödja  elever med stora  läs-  och
skrivsvårigheter samt föreslå åtgärder i
förebyggande och avhjälpande syfte (dir.
1996:60). Kommittén skall redovisa sina
slutsatser och förslag till regeringen
senast i augusti 1997. Kommittén skall
enligt sina direktiv belysa skolans roll
i förebyggandet av uppkomsten av läs-
och  skrivsvårigheter  liksom  lämna
förslag till åtgärder för att hjälpa
elever   med  grava   läs-   och
skrivsvårigheter.
När det gäller stöd till vuxna med
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter vill
utskottet hänvisa till den skyldighet
som  kommunerna  har  att  anordna
grundläggande vuxenutbildning för vuxna
som  saknar  kunskaper  motsvarande
grundskolenivå. Utskottet vill erinra om
den utbyggnad som nu görs inom ramen för
den särskilda vuxenutbildningssatsningen
 det nationella kunskapslyftet och som
innebär att antalet studieplatser för
vuxna  ökas.  Inom den  prioriterade
gruppen av lågutbildade finns vuxna med
läs- och skrivsvårigheter. Dessa behöver
uppmärksammas med tanke på behovet av
särskilt   anpassade   studieformer.
Utskottet vill också peka på att utbudet
av   anpassade   läromedel   och
träningsmaterial,    inte    minst
datorbaserade, har ökat under senare år.
Vidare  bör enligt utskottets mening
vissa av de åtgärder som kan komma att
föreslås av kommittén även komma vuxna
till del.
Med hänvisning till att frågor  om
insatser för elever med läs- och skriv
svårigheter för närvarande är föremål
för en särskild utredning bör motionerna
1996/97:Ub215,      1996/97:Ub227,
1996/97:Ub235, 1996/97:Ub250 yrkande 9
samt motionerna 1996/97:Ub255 yrkandena
1-3 och 1996/97:Ub514 yrkande 8 avslås.
Utskottet återkommer när det  gäller
frågan om medel till dyslexi-projektet i
avsnitt 15.
När det gäller sammansättningen  av
kommittén med uppdrag att förebygga läs-
och  skrivsvårigheter vill  utskottet
hänvisa till att kommittén enligt sina
direktiv skall arbeta öppet i dialog med
berörda myndigheter och organisationer
samt samråda med utredningar som berör
elever med svårigheter. Därutöver finns
naturligtvis,  utgår utskottet  från,
möjlighet för kommittén att anlita den
expertis  som  utredningen  bedömer
erforderlig för att fullgöra uppdraget.
Utskottet anser att motion 1996/97:Ub230
yrkande 9 bör avslås.
Utskottet är inte heller berett att
tillstyrka   förslaget   om   en
parlamentarisk  utredning  i  motion
1996/97:Ub245  yrkande 18.  Utskottet
utgår från att en grundlig belysning av
problem med anknytning till läs- och
skrivsvårigheter kommer att ske inom
ramen för den tillsatta kommittén.
Även  frågor  om  utbildning  och
fortbildning av lärare om dyslexi/läs-
och skrivsvårigheter skall behandlas av
kommittén.  Enligt  direktiven  skall
lärarutbildningarnas möjligheter att ge
de blivande pedagogerna beredskap att
upptäcka och stödja elever med läs- och
skrivsvårigheter  analyseras.  Förslag
till åtgärder som skall kunna göra den
blivande läraren i förskola och skola
bättre förberedd på aktiva insatser i
elevernas   språkutveckling   skall
utarbetas. Vidare skall kommittén belysa
och komma med förslag till lämpliga
åtgärder      för      lärares
kompetensutveckling. Enligt utskottets
uppfattning bör motionerna 1996/97:Ub236
och 1996/97:Ub514 yrkandena 6 och 7
avslås.
Vissa resursfrågor m.m.
Införandet av en nationell  skolpeng
begärs i motionerna 1996/97:Ub211 (m)
yrkande 4, 1996/97:Ub240 (m) yrkande 18,
1996/97:Fi207  (m)  yrkande  4  och
1996/97:Ub210 (m) yrkandena 1 och 2.
Motionärerna anser att ett nationellt
skolpengssystem bör skapas för att gynna
kvalitet i utbildningen och lika villkor
för alla skolor oberoende av huvudman.
Systemet innebär att staten  övertar
huvudansvaret  för  att  finansiera
utbildning i grundskolan och gymnasiet
genom att anvisa ett fast belopp per
elev. Medel skall anvisas direkt till
skolorna.  Reformen  förutsätts  bli
genomförd  i flera steg genom  s.k.
skatteväxling mellan stat och kommun.
Resurser  för särskilda behov  skall
finnas på kommunal nivå, eftersom ett
relativt generellt skolpengssystem inte
kan  ta alla hänsyn som krävs  för
utbildning  av  elever  med  mycket
speciella behov. Motionärerna framhåller
bl.a.  att  en  nationell  skolpeng
förbättrar  möjligheten  att  starta
alternativa och fristående skolor och
att elevers och föräldrars möjlighet att
välja skola stärks.
Utskottet hänvisar till sin behandling
av frågan om nationell skolpeng i sitt
yttrande  till  finansutskottet  med
anledning   av   den   ekonomiska
vårpropositionen    (1995/96:UbU6y).
Utskottet framhöll bl.a. att förslaget
visserligen har en räckvidd som når
utanför      utbildningsutskottets
beredningsområde, men samtidigt omfattar
det skolpolitiska ställningstaganden av
långtgående principiell natur. Utskottet
pekade på att förslaget om nationell
skolpeng uttryckligen innebär att staten
tar det ekonomiska ansvaret för skolans
verksamhet, vilket utskottet avstyrkte.
Enligt  utskottet bör  dessutom  den
principen  gälla att  resurser  till
skolans verksamhet skall fördelas med
utgångspunkt från de behov som enskilda
elever, olika grupper av elever och
skolor faktiskt har. Utskottet avstyrker
bifall  till motionerna om nationell
skolpeng.
Resurstilldelningssystemet      i
grundskolan behandlas i motion 1996/97:
Ub230  (kd)  yrkandena  1  och  12.
Motionärerna anser att grundskolan måste
få   tillräckliga  resurser.   Det
resurssystem som bör tillämpas skall ge
alla skolor en basresurs per elev, lika
stor  för  alla  elever,  och  en
tilläggsresurs som skall variera med de
enskilda elevernas behov (yrkande 1). I
yrkande  12  framhålls att  det  är
nödvändigt att elevvården inte utarmas
utan får erforderliga resurser.  Den
tilläggsresurs för elever med behov av
särskilt stöd som motionärerna föreslår
skall  bl.a.  kunna  användas  för
anställning av elevvårdande personal.
Utskottet behandlade i sitt nyss nämnda
yttrande   (1995/96:UbU6y)    till
finansutskottet  även  ett  likartat
förslag till resurser till skolan från
Kristdemokraterna. Utskottet fann att
motionärerna gav uttryck för en misstro
mot kommunernas förmåga att fullgöra
sina åligganden på skolområdet,  som
utskottet inte instämde i. Trots det
mycket kärva ekonomiska läge som många
kommuner befinner sig i borde riksdagen
hävda  deras ansvar för att skolans
verksamhet bedrivs i enlighet med de
bestämmelser som riksdagen beslutat och
att skolans undervisning når de mål som
statsmakterna har fastställt.  Vidare
ansåg  utskottet bl.a. att riksdagen
borde kunna utgå från att kommunerna i
sina prioriteringar tillför skolan de
resurser som är nödvändiga för  att
upprätthålla  en  hög  standard  på
verksamheten.  Utskottet  ansåg  att
finansutskottet borde avstyrka den då
föreliggande motionen.
Utskottet har ingen annan uppfattning
nu och anser att yrkandena bör avslås.
I motion 1996/97:Ub504 (c) yrkande 4
framhålls  att  den  kvalificerade
yrkesutbildningen bör utformas som en
integrerad del av högskolan.  Enligt
yrkande 5 i samma motion bör antalet
platser   inom  den  kvalificerade
yrkesutbildningen byggas ut snabbare än
vad  regeringen  föreslagit.  Antalet
platser bör utökas fr.o.m. budgetåret
1998.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionen anföra följande.
Utskottet  behandlade   i   våras
regeringens förslag om försöksverksamhet
med kvalificerad yrkesutbildning (prop.
1995/96:145, bet. UbU8, rskr.  224).
Utskottet poängterade därvid att det
handlar om en helt ny utbildning och
ansåg  det  vara till  nackdel  för
utvecklandet av en ny utbildning att
redan från början låsa den i en fast
organisatorisk form. Genom att ge såväl
universitet och högskolor, kommuner och
landsting     som     enskilda
utbildningsanordnare möjlighet att vara
anordnare   av  utbildningen   ges
förutsättningar för en mångfasetterad
verksamhet med goda möjligheter  att
vinna erfarenheter och dra slutsatser
inför  en  permanent  inordning  i
utbildningssystemet,  heter  det  i
betänkandet. Utskottet har ingen annan
uppfattning nu och anser således att
yrkandet bör avslås.
När det gäller frågan om en utbyggnad
av försöksverksamheten med kvalificerad
yrkesutbildning vill utskottet peka på
att regeringen i budgetpropositionen har
föreslagit en icke obetydlig utökning av
antalet platser för budgetåret 1997.
Regeringen förklarar också sin avsikt
att budgetåret 1998 öka antalet platser.
Utskottet finner det inte påkallat med
ett särskilt uttalande från riksdagen
med anledning av yrkande 5 i motion
1996/97:Ub504.
I motion 1996/97:Ub448 (c) yrkande 7
framhålls att det är mycket viktigt att
kvinnor  om de blir arbetslösa  ges
möjlighet att höja sin utbildnings- och
kompetensnivå genom utbildnings-  och
arbetsmarknadssatsningar.
Utskottet  hänvisar till den  stora
utbildningssatsning  som  regeringen
föreslår  och som självfallet  också
kommer att komma kvinnor till del i den
mån de tillhör den särskilda målgrupp
som avses. Det är naturligtvis av stor
vikt  att  arbetslösa  kvinnor  ges
möjlighet att höja sin kompetens. Det är
också väsentligt i sammanhanget  att
regeringen  föreslagit  ett  särskilt
utbildningsbidrag i anslutning till den
nya     vuxenutbildningssatsningen.
Utskottet anser det inte påkallat med
något särskilt uttalande av riksdagen i
frågan. Yrkandet bör avslås.
15. Anslag till skola och
vuxenutbildning
I samband med införandet av den nya
budgetprocessen  har  strukturen  för
anslagen   inom   verksamhetsområdet
ändrats. Anslagsindelningen är uppbyggd
så att anslagen som tillhör Skolverkets
myndighetsområde kommer i en följd och
därefter  anslagen inom området  för
Statens institut för handikappfrågor i
skolan. Därefter följer anslagen för de
olika verksamheterna.
Statens skolverk
Statens   skolverk   är   central
förvaltningsmyndighet för det offentliga
skolväsendet,  med  undantag  av  de
statliga specialskolorna, vilka lyder
under   Statens   institut   för
handikappfrågor i skolan (SIH). I fråga
om annan utbildning under högskolenivå
har Skolverket de uppgifter som följer
av  författningar  eller  särskilda
bestämmelser.
Skolverkets uppgifter och organisation
framgår av förordningen (1991:
1121)  med  instruktion för  Statens
skolverk. De övergripande målen  för
Skolverket  är  att  som  statlig
sektorsföreträdare på skolområdet genom
uppföljning,  utvärdering,  tillsyn,
utvecklingsinsatser samt utnyttjande av
forskningsresultat aktivt verka för att
de  mål  och riktlinjer för  skolan
förverkligas  som  riksdagen   och
regeringen har fastställt.
Regeringen redovisar sin uppfattning
att  det  är  mycket angeläget  att
Skolverket tar en aktivare del i skolans
utveckling  genom  insatser  som  är
särskilt   inriktade  på  aktuella
skolproblem och att högre prioritet ges
åt insatser där skolors kvalitet och
undervisningens resultat bedöms.
Riksdagen har inte haft något  att
erinra mot vad regeringen redovisat i
propositionen om vissa skolfrågor m.m.
(prop. 1995/96:206, bet. 1996/97:
UbU5,  rskr.  1996/97:15) beträffande
integration av skola, förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg. Enligt regeringen
bör   Skolverket  i  samråd  med
Socialstyrelsen under budgetåret bereda
sig  för  att  överta  ansvar  för
uppföljning, utvärdering, tillsyn och
utveckling även av förskoleverksamhet
och  skolbarnsomsorg.  Detta  är  en
organisatorisk  konsekvens  av  att
ansvaret för frågor om barnomsorg har
flyttats över från det sociala området
till  utbildningsområdet,  framhåller
regeringen.
Regeringen redovisar att myndighetens
ekonomiska resultat visar ett betydande
överskott.  Enligt  regeringen  bör
Skolverket under budgetåret 1997 få rätt
att disponera medel under sitt ramanslag
för att stödja forskning.
När det gäller beräkningen av anslaget
föreslår regeringen ett ramanslag till
Skolverket budgetåret 1997 på 242 340
000 kr. Regeringen har därvid bl.a.
minskat anslaget med 1,7 miljoner kronor
som en delfinansiering av andra utgifter
inom verksamhetsområdet.
I motion 1996/97:Ub211 (m) yrkandena 11
och 12 begärs förslag innebärande en
sammanslagning av Skolverket och Statens
institut för handikappfrågor i skolan
(SIH) samt bildandet av en fristående
myndighet för uppföljning, utvärdering
och tillsyn av elevernas studieresultat,
undervisningens  kvalitet,  skolornas
verksamhet etc. Med hänvisning härtill
ökas anslaget till Skolverket i motion
1996/97:Ub487 (m) yrkande 9  med  4
miljoner kronor. Ett nytt anslag på 90
miljoner  kronor,  Institutet  för
uppföljning, utvärdering och tillsyn av
skolan, föreslås i yrkande 10 i samma
motion.  Anslaget  till  SIH  slopas
(yrkande 13).
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionsyrkandena anföra följande.
Frågan om myndighetsuppgifterna  för
Skolverket och SIH har behandlats i
betänkandet Staten och skolan - styrning
och stöd (Ds 1995:60). Betänkandet har
remissbehandlats.  En  utredning  om
funktionshindrade elever i skolan (dir.
1995:134)  har tillsatts. Den  skall
redovisa sitt uppdrag senast den 15
september 1997. Regeringen framhåller i
propositionen (avsnitt 4.2) att såväl
SIH:s   konsulentorganisation   som
specialskolornas verksamhet omfattas av
den sistnämnda utredningen. Mot bakgrund
härav bör enligt regeringens bedömning
de övergripande målen för myndigheterna
kvarstå under budgetåret 1997. Utskottet
delar denna uppfattning och anser därför
att yrkandena bör avslås.
Utskottet  anser  att  det  begärda
beloppet bör anvisas till Skolverket.
Skolutveckling
Syftet med anslaget är att ge stöd till
skolutveckling. De utgifter som belastar
anslaget är i huvudsak arbetet  med
kursplaner  och betygskriterier  samt
visst produktionsstöd till läromedel,
stöd till utvecklingsarbete i övrigt och
bidrag till vissa organisationer. Medel
för statlig rektorsutbildning samt för
sådan fortbildning av personal  inom
skolan  som  Skolverket beslutar  om
belastar också anslaget.
Regeringen redovisar att medel  har
tillförts anslaget för vissa angelägna
ändamål. För extra språkträning  för
invandrare i svenska har beräknats ca 5
miljoner  kronor.  Medel  har  också
beräknats för ett projekt under tre år
med stöd till skolans uterum. För ett
europeiskt projekt med målet att ställa
samman, utveckla och sprida kunskap om
behovet  av  specialundervisning  för
handikappade elever och studerande har
beräknats 1,5 miljoner kronor under en
treårsperiod.   Till   regeringens
disposition för speciella ändamål har
avsatts 1 miljon kronor.
Regeringen  informerar   om   att
Skolverkets   utredning   om   ett
utvecklingscentrum          för
svenskundervisning för invandrare (sfi)
och  svenska  som  andraspråk  för
närvarande  remissbehandlas  och  att
regeringen avser att ta ställning till
frågan  om  ett  centrum  därefter.
Eventuella kostnader härför  beräknas
rymmas under anslaget.
I motion 1996/97:Ub231 (s) tas frågan
om    lokalisering    av    ett
utvecklingscentrum          för
svenskundervisning för invandrare upp.
Motionären anser att ett naturligt val
borde  vara  Malmö, där  28  %  av
befolkningen har utländsk bakgrund. I
Malmö   finns   kompetens   inom
invandrarundervisningen och den blivande
högskolan i Malmö har som ett av sina
huvudområden invandrarfrågor.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
frågan om lokalisering avgöras i samband
med ställningstagande till frågan om ett
centrum. Riksdagen bör inte föregripa
ett sådant ställningstagande med ett
uttalande   i   lokaliseringsfrågan.
Utskottet  anser således att  motion
1996/97:Ub231 bör avslås.
I motion 1996/97:Ub237 (fp) begärs att
Teknikens hus i Luleå skall erhålla ett
specialdestinerat  bidrag.  Motionären
pekar  på  att verksamheten tidigare
erhöll ett sådant bidrag direkt via
statsbudgeten men att bidraget numera
ingår i en klumpsumma till Skolverket
för  fortbildning.  Osäkerheten  om
framtida anslag har markant ökat, vilket
är negativt för utvecklingslusten och
skaparkraften.
Utskottet har tidigare behandlat frågan
om medelstilldelning till Teknikens hus
i Luleå (bet. 1994/95:UbU10 s. 37).
Utskottet  gjorde  bedömningen  att
verksamheten som bedrivs vid Teknikens
hus är viktig och värdefull, men ansåg i
likhet  med  regeringen  att  medlen
fortsättningsvis borde ingå i de medel
som  disponeras  av  Skolverket  för
fortbildningsverksamhet. Utskottet gör
samma bedömning nu och avstyrker således
motion 1996/97:Ub237.
I motion 1996/97:Ub204 (c) begärs ett
tillkännagivande till  regeringen  om
behovet av stöd till naturbruksskolor
med skoglig inriktning för fortbildning
och   utveckling  som   kompetens-
/kunskapscentrum. Det behövs bl.a. en
ettårig   påbyggnadsutbildning   på
naturbruksprogrammet och särskilda medel
för  stöd  till  utvecklingen  av
kunskapscentrum vid naturbruksskolorna.
Utskottet har tidigare behandlat även
denna fråga (bet. 1995/96:UbU3 s. 22).
Utskottet avstyrkte den då föreliggande
motionen och hänvisade därvid till att
statliga medel för stöd till utveckling
av  skolväsendet finns avsatta under
anslag,  som  Skolverket  disponerar.
Utskottet erinrade också om det ansvar
som skolhuvudmännen har för utveckling
av verksamheten vid skolorna. Utskottet
har  ingen annan uppfattning nu och
avstyrker därför motion 1996/97:Ub204.
Av  statsfinansiella skäl  görs  en
besparing om 20 miljoner kronor  på
anslaget. Regeringen gör bedömningen att
en stor del av besparingen på sikt skall
kunna kompenseras genom medel från de
s.k.     löntagarfondsstiftelserna.
Därutöver  görs en mindre  besparing
avseende   medel  till  pedagogisk
utvecklingsverksamhet   m.m.   för
finskspråkiga elever.
Regeringen har beräknat anslaget till
161 228 000 kr.
Medelsberäkningen avseende anslaget
behandlas i motion 1996/97:Ub487 (m)
yrkande 11. I motion 1996/97:Ub240 (m)
yrkande  17 begärs förslag  om  en
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasieutbildning baserad på  modern
informationsteknik. I den först nämnda
motionen  har  62  miljoner  kronor
beräknats    för    en    sådan
försöksverksamhet.     Motionärerna
framhåller i samma motion att de inte
kan acceptera att regeringen skär ned
anslag med hänvisning till att det finns
medel   hos  forskningsstiftelserna.
Sammanlagt ökas således anslaget med 82
miljoner kronor enligt motionen.
När  det  gäller  frågan  om  en
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasieutbildning baserad på  modern
informationsteknik vill utskottet anföra
följande. Efter riksdagens beslut med
anledning av propositionen om åtgärder
för att bredda och utveckla användningen
av    informationsteknik    (prop.
1995/96:125, bet. TU19, rskr. 282) har
regeringen givit Skolverket ett vidgat
uppdrag  i  syfte  att  stimulera
användningen av IT. Utskottet vill för
egen   del   understryka    att
informationstekniken    ger    nya
förutsättningar  för skolarbetet  vad
gäller såväl innehåll i undervisningen
som  arbetsformer  och  pedagogik.
Utskottet är emellertid inte berett att
tillstyrka  yrkandet om en  särskild
försöksverksamhet.
Utskottet behandlar övergripande frågor
med  anknytning bl.a. till stiftelse
medlen  i  sitt  forskningsbetänkande
(1996/97:UbU3).
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till medelsberäkning.
Forskning inom skolväsendet
Från anslaget bekostas forskning inom
skolväsendet samt information i samband
härmed.   Målet  för   Skolverkets
forskningsprogram  är  att  öka  den
vetenskapligt grundade  kunskapen  om
svenskt skolväsendes förutsättningar och
resultat. När det gäller stöd  till
forskning  beträffande skolsituationen
för elever med funktionshinder skall
detta ges i samråd med Statens institut
för handikappfrågor i skolan. Samverkan
skall ske med internationell forskning.
Vidare skall Skolverket sträva efter
effektiv     spridning      av
forskningsresultat.
Regeringen redovisar i propositionen
Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5)
sin bedömning rörande forskning inom
skolområdet.
När det gäller beräkningen av anslaget
har  av  statsfinansiella  skäl  en
besparing om 20 miljoner kronor gjorts.
Regeringen gör den bedömningen att en
stor del av besparingen skall kunna
kompenseras genom medel från de s.k.
löntagarfondsstiftelserna. Som utskottet
har redovisat under anslaget Statens
skolverk bör verket under år 1997 få
rätten  att  disponera det  relativt
betydande  överskottet  under  sitt
ramanslag för att - i den mån verket
bedömer  det  behövligt  -  stödja
forskning.
Anslaget till forskning har beräknats
till 7 708 000 kr.
Medelsberäkningen under anslaget har
tagits upp i två motioner. I motion
1996/97:Ub487  (m) yrkande  12  ökas
anslaget  med 20 miljoner kronor  i
förhållande till regeringens förslag.
Motionärerna  accepterar  inte  att
regeringen  skär  ned  anslag  med
hänvisning till att medel finns hos
forskningsstiftelserna. Enligt  motion
1996/97:Ub507 (v) bör skolforskningen
förstärkas. Anslaget bör tillföras 30
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens förslag.
Utskottet  behandlar  i  betänkande
1996/97:UbU3 Forskningspolitiken bl.a.
frågor   med   anknytning   till
stiftelsemedlen    och    området
skolforskning.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsberäkning  och
avstyrker    därmed    motionerna
1996/97:Ub487   yrkande   12   och
1996/97:Ub507 i denna del.
Genomförande av skolreformer
Anslaget skall användas för information
och fortbildning om nya läroplaner och
betygssystem för skolväsendet. Vidare
skall  det användas för insatser  i
samband med genomförandet av den nya
gymnasieskolan.
Regeringen pekar på att behovet av
kompetensutveckling fortfarande är stort
för lärare i gymnasiala utbildningar.
Vidare behövs kompetensutveckling för
lärare inom grundskolan, bl.a.  inom
områdena  läs-  och skrivsvårigheter,
miljö   och   naturvetenskap-teknik.
Utbildningsdepartementet har tillsammans
med   Skolverket   och   Svenska
Kommunförbundet startat ett samarbete
för   att   göra   en   samlad
informationsinsats       avseende
genomförandet  av  gymnasiereformen.
Regeringen  föreslår  att  anslaget
tillförs ett engångsbelopp för bl.a.
sådana informationsinsatser.
Medlen under anslaget bör också enligt
regeringens uppfattning kunna användas
för informationsinsatser i samband med
integreringen mellan skola, förskola och
skolbarnsomsorg.
Regeringen har beräknat anslaget för
budgetåret 1997 till 122 424 000 kr.
Enligt  motion  1996/97:Ub514  (mp)
yrkande 18 tillförs anslaget 20 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag
för  fortbildning av skolledare  och
lärare vid gymnasieskolan. Som redan
framgått av avsnitt 14 tillförs anslaget
20 miljoner kronor för genomförande av
ett särskilt dyslexiprojekt (motionerna
1996/97:Ub255  (mp)   yrkande   4,
1996/97:Ub514 (mp) yrkandena 9 och 41
samt 1996/97:Fö502 (mp) yrkande 4).
Utskottet anser att yrkande 18 i motion
1996/97:Ub514 bör avslås med hänvisning
till det statsfinansiella läget och till
att huvudansvaret för fortbildning av
lärare och skolledare är en fråga för
respektive huvudman.
Utskottet  har  under  avsnitt  14
behandlat  och  avstyrkt  ett  antal
motioner som rör denna fråga. Utskottet
anser att även motionerna 1996/97:Ub255
yrkande 4, 1996/97:Ub514 yrkandena 9 och
41 samt 1996/97:Fö502 yrkande 4 bör
avslås.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till medelsberäkning.
Statens institut för handikappfrågor i
skolan
Statens institut för handikappfrågor i
skolan (SIH) är central förvaltnings
myndighet  för  specialskolorna  och
Tomtebodaskolans resurscentrum.
De övergripande målen för SIH är att ge
hjälp och stöd till kommunerna och till
sådana fristående skolor som står under
statlig  tillsyn, för att underlätta
skolgången   för   elever   med
funktionshinder. SIH  skall  som  en
särskild uppgift utveckla, framställa
och   distribuera  läromedel   för
synskadade,       rörelsehindrade,
hörselskadade/döva och utvecklingsstörda
elever.
Regeringen gör den bedömningen att de
övergripande målen för verksamheten bör
ligga fast även för år 1997. Regeringen
understryker vikten av att myndigheten
vidareutvecklar  produktivitets-  och
effektivitetsmått. Vidare bör SIH enligt
regeringen fortsätta att eftersträva en
flexibel     användning     av
konsulentresurserna  samt   redovisa
motiven till den fördelning av konsulent
resurserna som görs.
Regeringen föreslår ett ramanslag om
114 375 000 kr för budgetåret 1997.
Anslaget minskas med 500 000 kr som en
delfinansiering av andra utgifter inom
verksamhetsområdet.  De  medel  om
sammanlagt 850 000 kr som är avsedda för
fortbildning av synkonsulenter förs över
från  specialskolans  anslag  till
ifrågavarande   anslag   så   att
fortbildningsmedel   för   samtliga
konsulenter finns samlade under samma
anslag.
Som  utskottet har redovisat  under
anslaget A 1 Statens skolverk föreslås i
motion  1996/97:Ub487 (m)  bl.a.  en
sammanslagning av Skolverket och SIH. I
yrkande 13 i motionen föreslås  att
anslaget  till SIH utgår.  Utskottet
hänvisar till sitt ställningstagande i
det  föregående  till  förslaget  om
sammanslagning och anser således att
även yrkande 13 i motionen bör avslås.
I motion 1996/97:Ub507 (v) föreslås en
ökning  av anslaget med 10 miljoner
kronor. Utskottet anser att motionen bör
avslås  med  hänvisning  till  det
statsfinansiella läget.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsberäkning  av
anslaget.
Skolutveckling och produktion av
läromedel för elever med handikapp
Ur anslaget bekostas dels bidrag enligt
förordningen (1991:978) om statsbidrag
till produktion av vissa läromedel, dels
kostnader för utveckling och produktion
av samt information om läromedel för
elever  med  funktionshinder.  Från
anslaget  bekostas  vidare   olika
utvecklingsinsatser  för  elever  med
funktionshinder. Anslaget disponeras av
SIH.
Utredningen om funktionshindrade elever
i skolan (dir. 1995:134) har i uppdrag
att   kartlägga   den   statliga
läromedelsproduktionen och föreslå hur
denna   skall  kunna  finansieras.
Utredningen skall redovisa sina förslag
senast den 15 september 1997.
Regeringen förslår för budgetåret 1997
ett  ramanslag om 20 467  000  kr.
Regeringen har därvid minskat anslaget
med 500 000 kr som en delfinansiering av
andra utgifter inom verksamhetsområdet.
I  motion  1996/97:Ub507  (v)  ökas
anslaget  med 5 miljoner  kronor  i
förhållande till regeringens förslag.
Motionärerna framhåller att de  vill
värna om handikappade elevers skolgång.
I motionerna 1996/97:Ub255 (mp) yrkande
4, 1996/97:Ub514 (mp) yrkandena 9 och 41
samt 1996/97:Fö502 (mp) yrkande 4 ökas
anslaget med 10 miljoner kronor avseende
hjälpmedel   för    läs-    och
skrivsvårigheter.
Utskottet har under avsnittet 14 Vissa
skolfrågor behandlat motionsyrkanden som
rör dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.
Uskottet har därvid avstyrkt samtliga
yrkanden.  Utskottet  avstyrker  även
motionerna 1996/97:Ub255 (mp) yrkande 4,
1996/97:Ub514 (mp) yrkandena 9 och 41
samt 1996/97:Fö502 (mp) yrkande 4.
Utskottet  anser  att  även  motion
1996/97:Ub507 bör avslås i denna del.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till medelsberäkning.
Specialskolor och resurscentrer
Utbildningen i specialskolan har som
övergripande mål att  ge  barn  och
ungdomar  med  synskada,   dövhet,
hörselskada eller talskada en till varje
elevs   förutsättningar   anpassad
utbildning som så långt det är möjligt
motsvarar den utbildning som ges  i
grundskolan. Resurscentrerna skall genom
utredning  och  träning  främja  den
allsidiga utvecklingen hos elever i det
offentliga skolväsendet för barn och
ungdom  samt informera och fortbilda
föräldrar, lärare och övrig personal.
Enligt regeringens bedömning bör de
övergripande  målen för  verksamheten
ligga fast.
Budgetåret 1995/96 höjdes beloppet för
den kommunala ersättningen för elever i
specialskolan från 51 000 kr till 75 000
kr  per  elev  och  läsår  enligt
förordningen  (SKOLFS  1995:47)  om
ersättning för elever i specialskolan.
Regeringen anser nu att beloppet för de
kommuner där specialskolorna är belägna
bör sänkas till 51 000 kr, dvs. i stort
sett genomsnittskostnaden för en elev i
grundskolan. Den avgift som hemkommunen
erlägger för en elev i s.k. extern klass
bör vara av samma storlek som gäller för
övriga elever vid specialskolan, såvitt
inte kommunen står för en icke obetydlig
andel av den totala kostnaden, t.ex.
lokalkostnaderna. I dessa  fall  bör
enligt   propositionen   även   i
fortsättningen en reducerad avgift tas
ut.
Regeringen föreslår att ett ramanslag
om  414  840  000 kr anvisas  till
specialskolor och resurscentrer.
I motion 1996/97:Ub507 (v) föreslås en
ökning av ifrågavarande anslag med 8
miljoner kronor.
Utskottet anser att regeringens förslag
till medelsberäkning bör bifallas och
avstyrker därmed motion 1996/97:Ub507 i
denna del.
Särskilda insatser på skolområdet
Ur anslaget betalas kostnader enligt
förordningen (1991:931) om statsbidrag
till särskilda insatser på skolområdet.
Det gäller insatser av regional art som
kommunerna gör för elever med handikapp
eller andra särskilda behov och elever i
grundskolan som får undervisning  på
sjukhus  eller  motsvarande.  Under
anslaget  beräknas också  medel  för
tilläggsbidrag   till   Göteborgs,
Kristianstads,  Stockholms  och  Umeå
kommuner    för   riksrekryterande
gymnasieutbildning    för    svårt
rörelsehindrade elever samt medel till
Örebro kommun för gymnasial utbildning
för döva och hörselskadade elever. Ur
anslaget bekostas också statsbidrag till
Södermanlands, Västmanlands och Örebro
läns landsting för viss riksrekryterande
utbildning   för   elever   med
utvecklingsstörning.
Regeringen redovisar att SIH i  en
särskild rapport har utvärderat sjukhus
undervisningen och insatser för elever
med medicinska handikapp. Av rapporten
framgår bl.a. att vårdtiderna kortats.
Enligt regeringens bedömning kan därför
bidraget  till  sjukhusundervisningen
minskas något och ge utrymme för andra
ändamål.
Utredningen om funktionshindrade elever
i skolan (dir. 1995:134) skall utreda
hur  ansvaret  för  utbildning  och
omvårdnad i anslutning till utbildning
av  funktionshindrade  elever  skall
fördelas  mellan  stat,  kommun  och
landsting. Döva och hörselskadade elever
i Göteborg och närliggande kommuner har
sedan 1992 kunnat få sin undervisning i
Göteborgs kommuns grundskola i stället
för  i  Vänerskolan,  en  statlig
specialskola i Vänersborg, till vilkens
upptagningsområde de hör enligt gällande
regionindelning  för  de  statliga
specialskolorna. Antalet  elever  som
beräknas få sin undervisning i Göteborg
beräknas till 30. Regeringen meddelar
att den i avvaktan på förslag från
utredningen avser att tilldela Göteborgs
kommun ett särskilt bidrag om 3 miljoner
kronor för undervisningen med medel från
detta anslag.
Regeringen har beräknat medelsbehovet
under anslaget till 243 856 000 kr.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till medel under anslaget.
Sameskolor
Utbildningen vid sameskolan har  som
övergripande mål att ge samers barn en
utbildning med samisk inriktning som i
övrigt  motsvarar utbildningen t.o.m.
årskurs 6 i grundskolan. Vid sameskolan
sker  undervisning  på  svenska  och
samiska. Ämnet samiska förekommer  i
samtliga årskurser. Sameskolorna leds av
en styrelse, vars kansli är förlagt till
Jokkmokk. Sameskolor finns i Karesuando,
Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna
och   Tärnaby.  Integrerad  samisk
undervisning  i  kommunal  grundskola
bedrivs i nio kommuner. Från anslaget
utgår  även  bidrag  till  Samernas
folkhögskola.
Enligt regeringens bedömning bör de
övergripande  målen för  verksamheten
ligga fast. Regeringen framhåller att
tydliga    verksamhetsmål    och
effektivitetsmått  emellertid  behöver
utarbetas för sameskolan.
Regeringen har beräknat anslaget för
budgetåret 1997 till 33 246 000 kr.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till anslagsberäkning.
Bidrag till viss verksamhet motsvarande
grundskola och gymnasieskola
Regeringen  informerar  om  att  den
genomfört vissa förändringar av anslags
indelningen. Under detta anslag  har
medel   beräknats   för   särskilt
verksamhetsstöd  till  bl.a.  vissa
riksrekryterande utbildningar och bidrag
till kostnader för Sveriges anslutning
till examensorganisationen International
Baccalaureate  Organisation  (IBO)  i
Genève,  särskilt  statsbidrag  till
Göteborgs och Stockholms kommuner för IB-
utbildning samt för IB-utbildning vid
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
Vidare  har  medel  beräknats  för
ersättning till kommun och landsting för
merkostnader för nordiska elever  på
gymnasial  nivå,  ersättning   för
personskada  till  elev  i  viss
gymnasieutbildning,  statsbidrag  till
riksinternatskolor    samt    till
internationella    grund-    och
gymnasieskolor  samt  bidrag  enligt
förordningen (1996:565) om statsbidrag
till  kostnader  för  utlandssvenska
elevers skolgång i Sverige.
Regeringen hemställer att  riksdagen
fastställer en ram för år 1997 för
statsbidragsberättigade  årselevplatser
vid riksinternatskolor, internationella
grund-  och gymnasieskolor  och  IB-
utbildningar omfattande  1  950  års
elevplatser.
Utskottet har inget att erinra mot
regeringens förslag.
Regeringen föreslår att ett ramanslag
på 113 812 000 kr anvisas för år 1997.
Utskottet  tillstyrker  det  begärda
anslagsbeloppet.
Bidrag till svensk undervisning i
utlandet
Från anslaget utbetalas bidrag enligt
förordningen (1994:519) om statsbidrag
till utbildning av utlandssvenska barn
och ungdomar. Statsbidrag lämnas till
huvudmannen för en svensk utlandssskola,
distansundervisning,   kompletterande
svensk   undervisning  och  svensk
undervisning  vid  utländsk  skola
(internationell skola). Från anslaget
bekostas  även  de löneförmåner  som
tillkommer nationellt anställda lärare
vid  de  svenska  sektionerna  vid
Europaskolorna. Bidrag lämnas även till
Riksföreningen Sverigekontakt.
En  redogörelse  för  Europaskolorna
lämnades   i   föregående   års
budgetproposition  (prop.  1994/95:100
bil. 9 s. 65). Riksdagen anvisade därvid
7,5 miljoner kronor för kostnader vid
bildandet av en svensk sektion  (bet.
1994/95:UbU10, rskr. 256). Riksdagen har
även godkänt 1994 års konvention med
stadga  för  Europaskolorna  (prop.
1994/95:214, bet. UbU20, rskr. 431).
Läsåret 1995/96 fanns svenska sektioner
omfattande nursery school och primary
school (6-11 år) i Bryssel  och  i
Luxemburg.  Regeringen  föreslår  att
ytterligare 500 000 kr anvisas  för
budgetåret  1997  för  en  fortsatt
uppbyggnad.
Regeringen  har vidare beräknat  en
mindre nedjustering av beloppet till
Riksföreningen Sverigekontakt. Bidraget
till kommuner för kostnader i vissa fall
för skolgången för utlandssvenskars barn
förs över till anslaget Bidrag till viss
verksamhet motsvarande grundskola och
gymnasieskola. Medlen i  övrigt  för
svensk undervisning i utlandet bör ligga
kvar  på  nuvarande  nivå,  enligt
regeringens bedömning.
Regeringen föreslår att ett ramanslag
på 81 391 000 kr anvisas för budgetåret
1997.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till anslagsberäkning.
Statens skolor för vuxna
De övergripande målen för statens skolor
för  vuxna  (SSV) i  Härnösand  och
Norrköping  är  att komplettera  den
kommunala vuxenutbildningen genom att
erbjuda utbildning av i huvudsak samma
slag i form av distansutbildning. Enligt
regeringens  uppfattning  bör  det
vvergripande  målet för  verksamheten
ligga fast.
Regeringen har, med hänsyn till att
anslagen till Statens skola för vuxna i
Härnösand och Statens skola för vuxna i
Norrköping finansierar samma typ  av
verksamhet,  fört  samman  de  båda
skolornas  anslag till  ett  anslag.
Regeringen har gjort en besparing på
anslaget till skolorna om 1  miljon
kronor med hänvisning till ett stort
anslagssparande.
Regeringen har beräknat anslaget till
38 411 000 kr.
I två motioner, 1996/97:Ub208 (fp) och
1996/97:Ub216    (s),     begärs
tillkännagivande vad avser Statens skola
för  vuxna  i  Härnösand  (SSVH).
Motionärerna anser att det skall vara
självklart att de båda skolorna även i
fortsättningen särredovisas i budgeten.
Detta är nödvändigt om det skall vara
möjligt att bedöma insatserna som sker
vid respektive skola och med vilken
effektivitet. SSVH har en väl fungerande
distansundervisning. Det är av stor vikt
att   SSVH  får  fullfölja  sitt
utvecklingsarbete som skall leda till
att kortutbildade och arbetslösa får
tillgång  till  en  kvalitetssäkrad
distansutbildning. Motionärerna  pekar
också på att anslagssparandet gjorts vid
SSVN och inte vid SSVH.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna hänvisa till vad regeringen
anfört om skälet till att skolorna har
sammanförts under ett anslag, nämligen
att  de  finansierar samma  typ  av
verksamhet. Utskottet vill  därutöver
peka på vad regeringen anfört om att
årsredovisningarna för de båda skolorna
saknar information som gör det möjligt
att jämföra skolornas resultat såväl med
varandra    som    med    andra
utbildningsanordnare. Av propositionen
framgår att arbetet med att åstadkomma
en  enhetlig resultatinformation  har
påbörjats. Regeringen bedömer ett sådant
arbete nödvändigt för att verksamheten
skall kunna utvärderas. Utskottet delar
denna uppfattning och menar att en sådan
resultatinformation är en förutsättning
om det skall vara möjligt att bedöma
insatserna vid respektive skola  och
effektiviteten. Utskottet har erfarit
att regeringen har för avsikt att i
regleringsbrev skilja de båda skolorna
åt genom att anvisa medel på olika
anslagsposter.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
motionerna avslås. Regeringens förslag
till anslagsberäkning tillstyrks.
Bidrag till viss verksamhet inom
vuxenutbildning
Som  nämnts har regeringen förändrat
anslagsindelningen. Under detta anslag
har medel beräknats för statsbidrag till
kompletterande skolor enligt 2  kap.
förordningen (1993:884) om offentligt
stöd till fristående skolor. Vidare har
beräknats   medel  till   särskilt
verksamhetsstöd dels enligt förordningen
(SKOLFS 1991:52) om statsbidrag  för
riksrekryterande teknisk vuxenutbildning
vid Katrineholms Tekniska skola, dels
till  Nordiska  scenografiskolan  i
Skellefteå, dels slutligen till Svenska
hemslöjdsföreningarnas  riksomfattande
kursverksamhet  anordnad  länsvis  i
samverkan   med   de   regionala
hemslöjdsföreningarna. Medel har också
beräknats  under  detta  anslag  för
försöksverksamhet och utvecklingsarbete
inom vuxenutbildningsområdet.
Regeringen anser att nuvarande former
för stöd till kompletterande skolor inte
är tillfredsställande. Skolverket har i
maj 1995 redovisat ett uppdrag om en
översyn   av   utbildningar   vid
kompletterande skolor med  offentligt
stöd. Regeringen anser emellertid att
det finns behov av att ytterligare se
över vilka kompletterande skolor som
skall  få  del av offentligt  stöd.
Regeringen avser därför att ta initiativ
till  en  översyn i syfte att  med
utgångspunkt i Skolverkets redovisning
utreda hur tillsynen och det offentliga
stödet  till dessa utbildningar  kan
förändras.
Vissa medel - 8 229 000 kr - som under
innevarande budgetår har använts för att
finansiera   distansutbildningsprojekt
inom       ramen       för
Distansutbildningskommitténs verksamhet
har  förts  till detta anslag  från
anslaget   Utvecklingsarbete   inom
Utbildningsdepartementets område m.m.
Regeringen föreslår att  ramen  för
statsbidragsberättigade  årselevplatser
vid  kompletterande skolor fastställs
till 2 048 för år 1997.
Utskottet har inget att erinra mot
förslaget.
För budgetåret 1997 begär regeringen
ett ramanslag om 130 336 000 kr.
I motion 1996/97:Ub507 (v) har anslaget
ökats med 5 miljoner kronor avseende en
försöksverksamhet  med  ett  folkligt
distansutbildningsuniversitet.
Utskottet   hänvisar   till   att
Distansutbildningskommittén enligt sina
direktiv  (dir.  1995:69)  har  som
huvuduppgift att föreslå en strategi som
långsiktigt främjar utvecklingen i hela
landet  av  de  möjligheter  till
distansutbildning  som  den  moderna
informationstekniken erbjuder. Uppdraget
skall vara slutfört senast den 31 maj
1998. Mot bakgrund av att dessa frågor
för   närvarande   behandlas   av
Distansutbildningskommittén bör yrkandet
avslås.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till beräkning av anslaget.
Särskilda utbildningsinsatser för vuxna
Under detta anslag har medel beräknats
för åtgärder mot arbetslösheten i form
av särskilda utbildningsinsatser under
det första halvåret 1997 och bidrag för
den särskilda vuxenutbildningssatsningen
inklusive basår inom komvux fr.o.m. den
1 juli 1997 (prop. 1995/96:222, bet.
FiU15, rskr. 307). Vidare har medel
beräknats för statsbidrag och särskilda
medel för försöksverksamhet med viss
kvalificerad  yrkesutbildning  enligt
förordningen  (1996:372)   om   en
försöksverksamhet med viss kvalificerad
yrkesutbildning.
När  det  gäller  åtgärder  mot
arbetslösheten i form  av  särskilda
utbildningsinsatser   under   första
halvåret 1997 framhåller regeringen att
denna  vårtermin kommer att bli  en
övergångstermin eftersom bidrag enligt
en ny modell införs fr.o.m. den 1 juli
1997 i enlighet med riksdagens beslut om
den              särskilda
vuxenutbildningssatsningen.  När  det
gäller  läsåret  1996/97  finns  för
innevarande hösttermin utrymme för 4 000
platser för basår inom komvux och 56 300
platser   för   annan   gymnasial
vuxenutbildning     och     för
påbyggnadsutbildning.  Skolverket  har
fördelat   dessa  platser   mellan
kommunerna.  Regeringen  anser  att
resurser bör ställas till förfogande
enligt den tidigare modellen för att
fullfölja kurser som har startats under
hösten 1996 med sikte på att fullföljas
under 1997. Utrymme bör även ges för att
starta ny utbildning under våren 1997.
Regeringen har därför beräknat medel för
åtgärder under vårterminen 1997 på samma
sätt som under höstterminen 1996.
Riksdagen   har   godkänt   (bet.
1995/96:FiU15,  rskr.  307)  att  en
särskild utbildningssatsning  görs  i
enlighet  med  de  av  regeringen
presenterade    riktlinjerna    i
propositionen om vissa åtgärder för att
halvera arbetslösheten till år 2000,
m.m. (prop. 1995/96:222). Den särskilda
vuxenutbildningssatsningen skall göras
under fem år med start den 1 juli 1997
och  avsikten  är  att  man  under
genomförandeperioden   i   praktiskt
utvecklingsarbete  och  i  konkret
tillämpning skall pröva former och få
erfarenheter som kan ligga till grund
för  en  successiv  reformering  av
vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningssatsningen skall bidra
till  förnyelse  och  omställning  i
arbetslivet. Målgruppen skall i första
hand vara arbetslösa vuxna som helt
eller   delvis   saknar   treårig
gymnasiekompetens.  Därutöver  skall
satsningen  också  vända  sig  till
anställda som helt eller delvis saknar
denna  kompetens.  I  den  särskilda
vuxenutbildningssatsningen skall  även
resurser för basår inom komvux ingå.
Tillsammans med de medel som avsätts
direkt till folkhögskolorna och  för
försöksverksamhet med viss kvalificerad
yrkesutbildning omfattar satsningen 100
000  platser. Inom ramen för  denna
satsning har 10 000 platser per år
avsatts för folkhögskolorna att fördelas
via  Folkbildningsrådet (utgiftsområde
17). Regeringen föreslår också under
utgiftsområde 15 Studiestöd ett särskilt
utbildningsbidrag för arbetslösa och i
vissa fall även för anställda.
Regeringen har den 22 augusti 1996
inrättat en delegation med uppgift att
förbereda och i ett inledningsskede leda
och    följa    den   särskilda
vuxenutbildningssatsningen. Avsikten är
bl.a.  att delegationen skall  lämna
förslag till regeringen om de närmare
kriterierna för bidragen samt att den
skall fördela medel till kommunerna.
Regeringen   har   vidare   givit
Kunskapslyftskommittén    (U1995:09)
tilläggsdirektiv   (dir.   1996:71)
innebärande att kommittén skall följa
utformningen   av  den   särskilda
vuxenutbildningssatsningen  och  den
verksamhet  som kommer  till  stånd.
Kommittén  skall  vidare  ha  ett
samordningsansvar för utvärdering  av
satsningen och skall senast i februari
1997  till regeringen lämna  förslag
angående dels utformning, dels utförare
av de utvärderingar som enligt kommittén
bör genomföras.
Riksdagen  har  beslutat  om  en
försöksverksamhet med en ny kvalificerad
yrkesutbildning på eftergymnasial nivå
(prop. 1995/96:145, bet. UbU8, rskr.
224). Försöksverksamheten leds av en
särskild  kommitté,  Kommittén  för
kvalificerad yrkesutbildning (U1996:02).
Kommittén svarar också för uppföljningen
av verksamheten och att en oberoende
utvärdering kommer till stånd. Medel har
beräknats så att försöksverksamheten kan
byggas ut under 1997 och 1998 till
totalt  3  700  respektive  4  500
årsstudieplatser.
Regeringen har beräknat det sammanlagda
medelsbehovet under anslaget till 2 546
348 000 kr.
I motion 1996/97:A280 (s) framhålls att
den stora utbildningssatsning som nu
görs  ligger helt i linje med  det
arbetssätt som studieförbunden arbetat
med under de fyra år som det särskilda
bidraget  till  arbetsmarknadsanpassad
utbildning  funnits.  Det  särskilda
bidraget till folkbildningen kommer att
upphöra vid årsskiftet 1996/97. Medlen
under  ordinarie  anslag  är  inte
tillräckliga  för  att  upprätthålla
studieförbundens   verksamhet   för
arbetslösa fram till den 1 juli 1997, då
den särskilda vuxenutbildningssatsningen
inleds.  För  att  kunna  fortsätta
verksamheten  bland  arbetslösa  utan
uppehåll bör enligt motionärerna  45
miljoner   kronor   anvisas   till
studieförbunden under våren 1997.
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna  att  det  skulle  vara
olyckligt  om studieförbunden  skulle
tvingas  att  avbryta  ifrågavarande
verksamhet under ett halvår. Vårterminen
1997 kommer, som regeringen har anfört,
att vara en övergångstermin i avvaktan
på   att   den   nya   särskilda
vuxenutbildningssatsningen   startar.
Avsikten är bl.a. att utbildningar som
påbörjats  under  1996  skall  kunna
fullföljas  under  våren.   Enligt
utskottets mening finns det skäl att
också lösa de övergångsproblem som finns
inom studieförbunden. Utskottet anser
därför att 45 miljoner kronor av de
medel som beräknats under detta anslag
för åtgärder mot arbetslösheten i form
av särskilda utbildningsinsatser första
halvåret  1997  skall användas  till
studieförbundens   verksamhet   inom
området. Medlen skall disponeras  av
Folkbildningsrådet.
I motion 1996/97:Ub487 (m) yrkande 14
föreslås en minskning av anslaget med
916 348 000 kr. Motionärerna avvisar
regeringen  förslag om  en  särskild
vuxenutbildningssatsning. De föreslår i
stället en utbildningsinsats omfattande
40 000 platser inom komvux (utbildningar
motsvarande tredje året i gymnasieskolan
och  påbyggnadsutbildningar),  8  000
platser     inom    kvalificerad
yrkesutbildning och 1 000 basårsplatser.
Kostnaden för denna utbildningsinsats
beräknas av motionärerna till 1 630 000
000 kr.
I motion 1996/97:Ub514 (mp) yrkande 46
minskas anslaget med 40 miljoner kronor.
Motionärerna menar att mer genomtänkta
kompletteringsutbildningar      för
invandrare, med bättre anpassning till
tidigare  utbildning,  kan  innebära
besparingar. Vidare anser motionärerna
att en stor del av utbildningsinsatserna
med anledning av den höga arbetslösheten
bör inriktas på miljöfrågor, ekologiskt
jordbruk, metoder för återvinning etc.
Utöver detta förslag till besparing har
vid  utskottets beredning av ärendet
Miljöpartiets företrädare föreslagit att
anslaget minskas med ytterligare  40
miljoner kronor för att anpassa  de
samlade anslagsbeloppen till den ram för
utgiftsområdet  som  riksdagen  har
fastställt.
Vikten  av  att  alla  de  tre
utbildningsformerna komvux, folkhögskola
och studieförbund får ta del av nya
anslag till vuxenutbildningen behandlas
i motion 1996/97:Ub512 (kd) yrkande 15.
Motionärerna  välkomnar  regeringens
förslag  om en utökning av  antalet
platser  med  10 000 per  år  till
folkhögskolorna och framhåller att de
tre  utbildningsformerna  kompletterar
varandra.
Som utskottet (yttr. 1995/96:UbU7y) har
framhållit tidigare i samband med att
den särskilda vuxenutbildningssatsningen
presenterades  av regeringen  (prop.
1995/96:222) delar utskottet regeringens
uppfattning om vikten av åtgärder i
syfte  att  höja  de  lågutbildades
kompetensnivå, så att den  motsvarar
arbetsmarknadens krav  och  möjliggör
fortsatt lärande. Utskottet ansluter sig
också till regeringens förslag  till
omfattning   av   den   särskilda
vuxenutbildningssatsningen  och  anser
därmed  att  yrkande  14  i  motion
1996/97:Ub487 bör avslås.
Utskottet  är  inte  berett  att
tillmötesgå  Miljöpartiets  krav  på
besparingar om sammanlagt 80 miljoner
kronor och inte heller förslag i motion
1996/97:
Ub514  om  att  en  stor  del  av
utbildningsinsatserna skall inriktas på
bl.a. miljöfrågor.
Motion 1996/97:Ub512 yrkande 15 bör
avslås,  med  hänvisning  till  att
folkhögskolorna  enligt  regeringens
förslag erhåller särskilda medel. När
utbildningssatsningen startar den 1 juli
1997  kan  såväl  studieförbund  som
folhögskolor, bland andra, anlitas av
kommunerna för utbildning inom ramen för
satsningen.
Enligt motion 1996/97:A807 (c) yrkande
16 bör hälften av de 100 000 platserna i
den nya utbildningssatsningen gå till
kvinnor.
Utskottet  noterar  att  det  av
Skolverkets  rapport vad  gäller  de
särskilda  utbildningsåtgärderna  mot
arbetslösheten 1995/96 framgår att 66 %
av det totala antalet kursdeltagare det
året  var kvinnor. Det finns enligt
utskottet ingen anledning att tro att
den nya utbildningssatsningen kommer att
vara mindre attraktiv för kvinnor än vad
de tidigare åtgärderna varit. Vidare har
regeringen  i  de  tidigare  nämnda
tilläggsdirektiven         till
Kunskapslyftskommittén  vad   gäller
utvärdering  av  utbildningssatsningen
framhållit att det är viktigt att beakta
satsningens utfall för kvinnor och män.
Utskottet finner ingen anledning till
ett särskilt uttalande av riksdagen i
denna  fråga.  Utskottet  anser  att
motionsyrkandet bör avslås.
Utskottet  tillstyrker att riksdagen
anvisar det anslagsbelopp som regeringen
föreslagit. Som framgår  ovan  anser
utskottet dock att 45 miljoner kronor
skall  avsättas  för studieförbundens
verksamhet för arbetslösa under våren
1997.
Delegationen för genomförande av vissa
EU-program inom utbildning och
kompetensutveckling m.m.
Delegationen,   som   är   svenskt
programkontor för de EU-program inom
utbildning och kompetensutveckling som
regeringen  bestämmer,  började  sin
verksamhet  den  1  juli  1995.  De
övergripande målen för programkontoret
är  att  aktivt främja  och  stödja
utvecklingsprocesser inom  ramen  för
Europasamarbetet.   Vidare   skall
programkontoret aktivt medverka till att
svenska   skolor,   företag   och
organisationer  ges  bästa  möjliga
förutsättningar för att tillvarata de
olika möjligheter som Europasamarbetet
inom utbildning och kompetensutveckling
erbjuder.
Enligt regeringens bedömning bör de
vvergripande målen ligga fast.
För närvarande handhar programkontoret
EU-program      dels      inom
Utbildningsdepartementets     område
(Leonardo,  Cedefop  och  delar  av
Sokrates),      dels      inom
Arbetsmarknadsdepartementets   område
(Adapt,  Employment  samt  Europeiska
socialfondens mål 4). De  delar  av
Sokratesprogrammet    som    berör
högskolesektorn ansvarar Högskoleverket
för.
Regeringen föreslår att 4 700 000 kr
anvisas  under  detta  anslag  för
verksamheten. Därutöver har vissa medel
beräknats under anslaget B 45 Särskilda
utgifter vid universitet och högskolor
m.m.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till anslagsbelopp.
16. Anslag till universitet och
högskolor m.m.
Regeringens anslagsberäkningar bygger på
att de besparingsåtgärder för åren 1997
och  1998,  som  riksdagen  godkänt
riktlinjer för (prop. 1994/95:100 bil.
9, bet. UbU15, rskr. 353), fullföljs.
Sammanlagt uppgår dessa besparingar i
1997 års prisläge till 526 miljoner
kronor.
Av nämnda belopp sparas 391 miljoner
kronor genom minskade ersättningsbelopp
för     helårsstudenter     och
helårsprestationer i grundutbildningen.
Dessa minskningar påverkar takbeloppen
vid universiteten och högskolorna och
därmed anslagen till grundutbildningen.
Dessutom har 64 miljoner kronor sparats
på  anslagen  till  forskning  och
forskarutbildning och 71 miljoner kronor
på grundutbildningsanslagen. Sistnämnda
besparing har gjorts dels genom att
medel för särskilda åtgärder för att
förbättra lärartillgången inte längre
anvisas, eftersom åtgärderna nu upphör,
dels genom minskade takbelopp vid de
lärosäten   där   läkar-    och
tandläkarutbildningen enligt  tidigare
beslut av riksdagen (prop. 1993/94:150
bil. 8, bet. FiU20, rskr. 456) skulle
minska med början år 1994. Som framgått
av det föregående har takbeloppen vid
berörda högskolor däremot inte påverkats
av att regeringen föreslår ytterligare
minskning av antalet platser i läkar-
och tandläkarutbildningen.
Anslagen   till   forskning   och
forskarutbildning har reducerats  med
1,15 % för att genomföra den nyss nämnda
besparingen och dessutom med 0,85 % för
att  finansiera vissa reformer  inom
forskningen.
Förutom  nämnda  besparingar  har
anslagsbeloppen både för grundutbildning
och  forskning  och forskarutbildning
minskats med anledning av utvecklingen
på  hyresmarknaden,  som  föranleder
nedjustering   av   medlen   för
lokalkostnader.  Denna  nedjustering
inleddes  budgetåret  1995/96  efter
anmälan    i   den   föregående
budgetpropositionen (prop. 1994/95:100
bil. 9 s. 123). För grundutbildningens
del  har  hyresjusteringen  medfört
ytterligare     minskning     av
ersättningsbeloppen för helårsstudenter
och helårsprestationer.
Anslagsbeloppen  har  pris-   och
löneomräknats med 2,8 %.
Ersättningsbelopp
Regeringen  föreslår således  ändrade
ersättningsbelopp för  helårsstudenter
och   helårsprestationer.   Samtliga
ersättningsbelopp har räknats upp med
2,8  %  (pris-  och  löneomräkning).
Ersättningsbeloppen har för  samtliga
utbildningsområden utom de konstnärliga
och idrottsliga områdena reducerats med
5,08 %, varav 4,7 % avser den tidigare
beslutade besparingen och 0,38 % avser
hyresjusteringen. Motsvarande reduktion
när  det gäller de konstnärliga och
idrottsliga  utbildningsområdena  har
gjorts med 2,73 %, varav 2,35 % avser
besparingen  och  0,38  %  avser
hyresjusteringen.  Ersättningsbeloppen
inom utbildningsområdet Dans, som endast
förekommer  vid  Danshögskolan,  har
räknats upp med ca 10 % med anledning av
den nystartade dansarlinjen där.  En
tabell    med   de   föreslagna
ersättningsbeloppen återfinns i avsnitt
5.12.2 i propositionen.
Folkpartiet liberalerna  föreslår  i
motion 1996/97:Ub483 yrkandena 18 och 19
att per capita-besparingen även skall
gälla de konstnärliga områdena och att
de medel som därigenom frigörs skall
tillföras ersättningsbeloppen för övriga
områden. Förslaget påverkar således inte
omfattningen  av  besparingen   på
grundutbildningen.
Utskottet anser inte att det finns
anledning  att  frångå  regeringens
bedömning  av  hur  besparingen  bör
fördelas. Även om de totala kostnaderna
för  grundläggande  högskoleutbildning
inte  skulle  förändras  vid  ett
genomförande av motionärernas förslag,
skulle anslagsbeloppen för ett flertal
lärosäten  behöva  ändras,  vilket
utskottet inte är berett att tillstyrka.
Utskottet föreslår därför att riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  till
ersättningsbelopp   samt    avslår
motionsyrkandena.
Generellt utbildningsuppdrag
Alltsedan systemet för resurstilldelning
till grundläggande utbildning lades om
(prop. 1992/93:169, bet. UbU14, rskr.
363) har regeringen i regleringsbrev, i
anslutning  till  respektive  anslag,
angivit ett utbildningsuppdrag till det
berörda lärosätet. Regeringen förordar
nu att ett generellt utbildningsuppdrag
fastställs för universitet och högskolor
vad    gäller   distansutbildning,
fortbildning  och  vidareutbildning,
studenter   med   invandrarbakgrund,
jämställdhet och rekrytering.
I   fråga  om  distansutbildning,
fortbildning och vidareutbildning avses
det generella uppdraget innebära att
dessa typer av utbildning skall anordnas
i  minst samma omfattning som under
perioden 1993/94-1995/96. I fråga om
studenter  med invandrarbakgrund  bör
lärosätena  uppmärksamma  behov  av
särskilt  stöd,  t.ex.  i  form  av
stödundervisning i svenska. Lärosätena
skall också vid behov anordna särskild
kompletterande   utbildning    för
arbetssökande personer  med  utländsk
akademisk           utbildning
(aspirantutbildning). Arbetet med att
öka jämställdheten i högskolan skall
fortsätta. Lärosätena skall  särskilt
främja rekryteringen från grupper med
svag studietradition och i regioner där
utbildningsnivån hos befolkningen  är
låg.  Utbildningsutbudet bör anpassas
till områden där behovet av välutbildad
arbetskraft bedöms öka och nödvändiga
omprioriteringar bör göras mellan olika
ämnesområden  i respektive  lärosätes
utbud.
Folkpartiet liberalerna  föreslår  i
motion 1996/97:Ub483 yrkande  1  att
sommaruniversitet görs till en permanent
form av utbildning. De vill därför att
detta  skall ingå i varje högskolas
utbildningsuppdrag.  I  motionärernas
budgetalternativ  -  som  utskottet
behandlar i det följande - föreslås mot
denna bakgrund att medel motsvarande 25
000 platser tillförs anslaget B  45
Särskilda utgifter vid universitet och
högskolor m.m. På längre  sikt  bör
högskolorna planera för tre terminer,
anser motionärerna. De föreslår också
(yrkande 17) att riksdagen skall avslå
regeringens förslag när  det  gäller
stödundervisning i svenska, som enligt
motionärernas uppfattning inte är en
uppgift för högskolan.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag om generellt utbildningsuppdrag.
Från  Utbildningsdepartementet   har
utskottet under hand erfarit att det
generella  utbildningsuppdraget  även
avses innefatta att universitet  och
högskolor,  med  undantag  för  de
konstnärliga    högskolorna    och
Idrottshögskolan  i  Stockholm,  bör
anordna sommarkurser ur det reguljära
kursutbudet.  Med hänvisning  därtill
anser utskottet att riksdagen bör avslå
motion  1996/97:Ub483  yrkande  1.
Stödundervisning  i  svenska  inom
högskolans  ram är enligt utskottets
mening  en  bättre lösning  än  att
invandrare avbryter sina högskolestudier
när de upptäcker att deras behärskning
av  svenskt  fackspråk  inte  är
tillräckligt god. Utskottet föreslår att
riksdagen avslår motion 1996/97:Ub483
yrkande 17.
I motion 1996/97:Ub468 (v) anförs att
det för långa akademiska utbildningar,
som t.ex. psykologutbildningen, finns
ett    uttalat   önskemål    om
kompetensutvecklande utbildningar efter
avslutad   grundutbildning.   Sådana
utbildningar är enligt motionären i dag
mycket sällsynta. Insatser bör påbörjas
för att i ökad omfattning möta behovet
av kompetensutveckling hos personer med
avslutad  akademisk  grundutbildning,
anför motionären.
Utskottet hänvisar till vad som nyss
anförts    om   det   generella
utbildningsuppdraget när  det  gäller
fortbildning  och  vidareutbildning.
Riksdagen bör enligt utskottets mening
kunna utgå från att universitet och
högskolor inriktar sig på att  göra
insatser av denna typ inom de områden
där det finns ett uttalat behov och där
lärosätena har adekvat kompetens. Sådan
kompetens  finns  enligt  utskottets
uppfattning vid flera lärosäten när det
gäller   psykologutbildningen,   som
motionären nämner som exempel. Utskottet
föreslår  mot  denna  bakgrund  att
riksdagen avslår motion 1996/97:Ub468.
En   kompletteringsutbildning   för
invandrare  med akademisk  utbildning
förordas i motionerna 1996/97:Ub425 (s)
yrkande 2 och 1996/97:Ub451 (c) yrkande
17.  I  båda  motionerna  påtalas
svårigheterna för invandrade akademiker
och yrkesutbildade att i Sverige få
arbete där deras tidigare utbildning tas
till vara. I den förstnämnda motionen
förordas en särskild introduktion som
kan  inkludera åtgärder med betoning
antingen på praktiktjänstgöring eller på
akademiska  kurser. Mot bakgrund  av
erfarenheter  av sådana  försök  vid
Uppsala och Göteborgs universitet när
det   gäller  civilingenjörer  bör
verksamheten utökas till att gälla även
andra yrkesområden, anser motionärerna.
I  motion Ub451 föreslås en tvåårig
utbildning,  där  den  enskilde  kan
komplettera sin utbildning så att den
blir likvärdig med den utbildning som
nyexaminerade  i Sverige  har.  Inom
kompletteringsutbildningen skall  även
ges  kvalificerade  språkkunskaper  i
svenska och i fackspråk. En tredje del
skall utgöras av riktad yrkespraktik.
Regeringen  bör  enligt  motionärerna
återkomma med ett samlat förslag.
Utskottet anser att yrkande 2 i motion
1996/97:Ub425 är tillgodosett med det
som regeringen förordar om generellt
utbildningsuppdrag.   Enligt    de
bestämmelser  som  reglerar   s.k.
aspirantutbildning  (1995:889)  skall
sådan  utbildning  bestå  dels  av
teoretiska studier, dels av praktik på
en arbetsplats. De teoretiska studierna
skall ge sådana fördjupade kunskaper som
är av värde för praktiken. Yrkandet bör
därför avslås. Aspirantutbildningen är
enligt bestämmelserna ettårig. Utskottet
är inte övertygat om att det finns ett
allmänt  behov  av  mer  omfattande
särskilda kompletteringsutbildningar och
avstyrker   därför  också   motion
1996/97:Ub451 yrkande 17.
I motion 1996/97:Ub483 (fp) anförs att
Invandrarpolitiska kommitténs förslag om
en basutbildning för invandrare med 1-2
terminers svenska m.m. bör prövas som
alternativ  till  aspirantutbildningen
(yrkande 16).
Utskottet     noterar     att
Invandrarpolitiska kommitténs förslag (i
SOU  1996:55)  om basutbildning  för
invandrare har som målgrupp invandrade
studenter med behörighet att studera vid
universitet och högskolor.  Den  kan
enligt utskottets mening inte ersätta
den  s.k.  aspirantutbildningen,  som
vänder sig till invandrare med utländsk
akademisk utbildning. Regeringen anför i
propositionen (s. 84) att  särskilda
basutbildningar  för  invandrare  bör
undvikas,  eftersom  de  förlänger
utbildningstiden och ökar kostnaderna
för den enskilde. I stället förordar
regeringen att universitet och högskolor
ansvarar för att stödundervisning  i
svenska för studenter som har invandrat
anordnas vid behov. Utskottet  delar
regeringens uppfattning och avstyrker
motion 1996/97:Ub483 yrkande 16.
Utbildningsuppdrag för varje lärosäte
I  propositionen  begär  regeringen
riksdagens  godkännande   av   att
utbildningsuppdragens  inriktning  vid
varje lärosäte för perioden 1997-1999
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar i anslutning till respektive
anslagsavsnitt. Examensmål anges dels
för  perioden  1997-1999,  dels  för
perioden 2000-2002. Att examensmål anges
för den senare perioden motiveras med
att  det är genom förändrad antagning
under perioden 1997-1999 som lärosätena
kan påverka antalet examinerade för den
senare perioden. För varje universitet
och högskola som har rätt att utfärda
magisterexamen anges ett mål för antalet
sådana examina. Det anges inte längre,
såsom tidigare, något mål för antalet
examina  omfattande minst 120  poäng
(eller för de konstnärliga högskolorna
minst    80    poäng).    För
grundskollärarutbildning med inriktning
på årskurserna 1-7, läkarutbildning och
tandläkarutbildning anges inte  några
examensmål, eftersom regeringen anser
att dessa utbildningar bör minska i
omfattning. I utbildningsuppdragen till
de  lärosäten  där  dessa  examina
förekommer sägs i stället att antalet
helårsstudenter inom dessa utbildningar
bör minska, liksom också inom den barn-
och ungdomspedagogiska utbildningen, för
vilken  några examensmål inte heller
tidigare    har   angivits    i
utbildningsuppdragen. Vidare  sägs  i
utbildningsuppdragen till de lärosäten
som har läkar- eller tandläkarutbildning
att lärosätet bör öka dimensioneringen
av   andra  vårdutbildningar.   På
motsvarande sätt skall alla lärosäten
som har teknisk och naturvetenskaplig
utbildning öka antalet helårsstudenter i
sådan utbildning och de lärosäten som
har grundskollärarutbildning 4-9 eller
gymnasielärarutbildning  öka  antalet
helårsstudenter   i   sådan.   I
utbildningsuppdragen anges också  för
varje berört lärosäte att man skall
vidta  åtgärder för att öka andelen
kvinnor  i  naturvetenskapliga  och
tekniska utbildningar och andelen män i
lärar-  och  vårdutbildningar.  De
markeringar i övrigt som regeringen gör
angående      utbildningsuppdragens
inriktning för skilda lärosäten anges i
det följande. Utskottet tar också under
respektive lärosäte upp motionsyrkanden
som hör samman med utbildningsuppdragen.
Utskottet har erfarit att regeringen
avser att ge utbildningsuppdragen en
något  annorlunda form än  tidigare.
Syftet  är  att  starkare  styra
utbildningsutbudet mot  tekniska  och
naturvetenskapliga     utbildningar.
Styrning av antalet helårsstudenter på
det sätt som beskrivs i propositionen,
avsnitt 5.13, är emellertid inte längre
aktuell. I stället planerar regeringen
att i regleringsbreven ange att antalet
helårsstudenter vid respektive lärosäte
inom  tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar skall uppgå till lägst ett
visst  tal  och det totala  antalet
helårsstudenter till lägst ett visst,
högre   tal.  Hittills   har   i
utbildningsuppdraget angetts ett högsta
antal helårsstudenter, utan uppdelning
på utbildningsområden, som lärosätet kan
få ersättning för. Någon sådan övre
gräns avses inte längre förekomma i
utbildningsuppdragen.  Vidare  avser
regeringen att inte längre ange något
högsta  antal helårsprestationer  som
lärosätet kan få ersättning för inom
olika utbildningsområden. Genom det nya
sättet att utforma utbildningsuppdragen
förändras  i  viss  mån  lärosätenas
manöverutrymme  när det  gäller  att
planera  utbildningsutbudet.  Däremot
förändras  inte  sättet  på  vilket
lärosätena får ersättning; detta skall
fortfarande ske genom tillämpning av
ersättningsbeloppen för helårsstudenter
och  helårsprestationer  inom  olika
utbildningsområden. Utskottet har i det
föregående tagit ställning till vilka
belopp som därvid skall gälla under
1997.
I  utbildningsuppdraget  för  Uppsala
universitet  skall enligt regeringens
förslag  ingå  ett  examensmål  för
apotekarexamen.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner  att  utbildningsuppdragets
inriktning skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnitt B 1.
Lunds   universitet  skall  enligt
regeringens  förslag  erhålla  två
ytterligare utbildningsområden, nämligen
Design och Konst. I anslutning till
minskningen   av   läkar-   och
tandläkarutbildningarna       bör
universitetet öka dimensioneringen av
andra    vårdutbildningar,   t.ex.
logopedutbildningen, samt fortsätta att
utveckla nya längre utbildningar, t.ex.
de biomedicinska.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  i  avsnitt  B  3   om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Lunds universitet.
Även  när  det  gäller  Göteborgs
universitet  anser  regeringen  att
dimensioneringen av logopedutbildningen
bör  ökas och att universitetet bör
fortsätta  att utveckla  nya  längre
utbildningar, t.ex. de biomedicinska.
I motion 1996/97:Ub494 (fp) föreslås
ett tillkännagivande om förändring av
anslaget till Göteborgs universitet för
att möjliggöra en förlängning av och ett
fördubblat platsantal på universitetets
utbildning   av    kort-    och
dokumentärfilmare. Flera  motioner  -
1996/97:Kr510 (kd) yrkande 12, 1996/97:
Ub6   (c),   1996/97:Ub406   (fp),
1996/97:Ub416 (mp), 1996/97:Ub440 (s)
och 1996/97:Ub472 (m) -  pläderar för
att  Göteborgs  universitet  skall
tilldelas  utbildningsområdet  Idrott.
Enligt motionärerna skulle universitetet
genom  regeringens  förslag  berövas
möjligheten att ge lärarutbildning i
idrott i kombination med annat ämne, en
utbildning som universitetet hittills
har  anordnat  och  som  Göteborgs
universitet  enligt motionärerna  har
särskilt goda förutsättningar för. I
motionen Ub6 begärs att universitetet
skall bibehålla examensrätt på området.
Samtliga  motionärer  påpekar  att
utbildningen är mycket eftersökt av de
studerande.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna anföra följande.
Lärarutbildning i idrott och annat ämne
(tvåämnesutbildning) har på senare år
förekommit  vid Göteborgs  och  Umeå
universitet samt vid Högskolan i Örebro
och Lärarhögskolan i Stockholm. Av dessa
har  endast Högskolan i Örebro haft
utbildningsområde Idrott, dvs. kunnat
tillgodoräkna  sig  ersättning  för
helårsstudenter och helårsprestationer
med de belopp som gäller för detta
område. Vid de övriga nämnda lärosätena
har idrottsutbildningen berättigat till
ersättning för utbildningsområde Övrigt,
för vilket gäller avsevärt lägre belopp.
Bakgrunden  till motionerna  är  det
förhållandet att regeringen föreslagit
att dels Lärarhögskolan i Stockholm,
dels Umeå universitet skall tilldelas
utbildningsområde Idrott  och  därmed
kunna  tillgodoräkna  sig  de  högre
ersättningsbeloppen.  Regeringen  har
däremot  inte lagt fram  motsvarande
förslag  när  det  gäller  Göteborgs
universitet.  Någon  förändring  av
lärosätenas rätt att utfärda examina är
inte aktuell i detta sammanhang. Rätten
att utfärda grundskollärarexamen eller
gymnasielärarexamen är  nämligen  för
dessa lärosäten - liksom för de flesta
övriga - inte begränsad till vissa ämnen
eller ämneskombinationer. Inte heller
försämras de ekonomiska möjligheterna
för   Göteborgs  universitet   att
fortsättningsvis         anordna
tvåämnesutbildning med idrott. Däremot
blir de ekonomiska villkoren för att
anordna sådan utbildning till skillnad
från  hittills gynnsammare för  Umeå
universitet  och  Lärarhögskolan  i
Stockholm än för Göteborgs universitet.
Utskottet  utgår från att  Göteborgs
universitet tar ställning till frågan om
tvåämneslärarutbildningens  fortlevnad
utifrån en bedömning av utbildningens
betydelse för studenterna,  för  det
omgivande   samhället   och   för
universitetets verksamhet i stort. Även
de  föreslagna  förändringarna  av
utbildningen   i   kort-    och
dokumentärfilmning kan genomföras inom
ramen för det av regeringen föreslagna
utbildningsuppdraget. Det  förutsätter
dock sannolikt att universitetet gör
omprioriteringar.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena  och  godkänner  vad
regeringen i avsnitt B 5 förordar om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Göteborgs universitet.
Utskottet har inget att invända mot
regeringens förslag i avsnitt B 7 om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Stockholms universitet, och föreslår att
riksdagen godkänner detsamma.
Umeå  universitet  tilldelas  enligt
regeringens  förslag ytterligare  två
utbildningsområden, nämligen Idrott och
Teologi.  Universitetet  bör  enligt
regeringen  inleda  utbildning  av
logopeder.
Fyra  motioner - 1996/97:Ub460 (s),
1996/97:Ub461 (s), 1996/97:Ub474 (c) och
1996/97:Ub475 (c) - framför förslag om
ökning    av    läkar-    och
tandläkarutbildningarna   vid   Umeå
universitet. Om läkarutbildningen anförs
att  de  fyra landstingen  i  norra
sjukvårdsregionen    förra    året
utannonserade  flera AT-tjänster  för
nyexaminerade läkare än det antal som
samma år avlade läkarexamen vid Umeå
universitet.  Detta  visar,  menar
motionärerna, att Umeåutbildningen har
otillräcklig omfattning. Vidare hänvisas
till kommande dramatiska ökningar av
pensionsavgångarna åren 2010-2013. När
det   gäller   tandläkarutbildningen
hänvisar  motionärerna  också  till
kommande ökning av pensionsavgångarna.
Dessutom hävdar de att en ytterligare
minskning  av  tandläkarutbildningens
dimensionering i Umeå äventyrar  den
odontologiska   utbildningens   och
forskningens  kvalitet, eftersom  man
kommer långt under det minimiantal på 50
nybörjarplatser  som  en  tidigare
utredning har bedömt som nödvändigt för
att upprätthålla god kvalitet.
I motion 1996/97:Ub456 (fp) anförs att
det  är angeläget att satsa på  en
jazzutbildning (yrkande  2)  och  på
utbildning i utställningsgestaltning och
scenografi  (yrkande  3)  vid  Umeå
universitet.
Utskottet har i det föregående (avsnitt
13) ställt sig bakom regeringens förslag
om ytterligare minskning av läkar- och
tandläkarutbildningarnas dimensionering.
En bibehållen eller ökad dimensionering
i Umeå skulle göra det nödvändigt att
minska ännu mera vid ett eller flera av
de övriga lärosäten som anordnar dessa
utbildningar, vilket utskottet inte är
berett  att  förorda.  Vad  gäller
jazzutbildning noterar utskottet  att
Umeå  universitet inte av regeringen
föreslagits få utbildningsområdet Musik.
Utskottet är inte berett att föreslå att
universitetet  tilldelas  även  detta
utbildningsområde. Således tillstyrker
utskottet regeringens förslag i avsnitt
B 9 beträffande utbildningsuppdragets
inriktning för Umeå universitet  och
avstyrker  motionerna  1996/97:Ub456
yrkandena  2  och 3,  1996/97:Ub460,
1996/97:Ub461,   1996/97:Ub474   och
1996/97:Ub475.
Om utbildningsuppdragets inriktning för
Linköpings universitet anför regeringen
i avsnitt B 11 att universitetet bör
bedriva slöjdlärarutbildning i  minst
samma  omfattning som under perioden
1993/94-1995/96.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag.
Karolinska  institutet  bör  enligt
regeringen  (avsnitt  B  13)  öka
dimensioneringen    av     andra
vårdutbildningar  än  läkar-   och
tandläkarutbildning,        t.ex.
logopedutbildning, samt fortsätta att
utveckla nya längre utbildningar, t.ex.
de   biomedicinska.  Vidare  skall
institutet   vid   behov   anordna
legitimationsutbildning  för   icke-
legitimerade optiker.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  i  avsnitt  B  15  om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Kungl. Tekniska högskolan.
Som nämnts i det föregående föreslår
regeringen att Högskolan i Luleå startar
skådespelarutbildning.     Högskolan
erhåller  därför  ett  ytterligare
utbildningsområde: Teater.
I  motion  1996/97:N253  yrkande  3
föreslås att ingenjörsutbildningen  i
Kiruna byggs på.
Utskottet     noterar     att
ingenjörsutbildningen i Kiruna anordnas
av Högskolan i Luleå. Med hänvisning
till den frihet som högskolan själv har
att  organisera  studieprogram  och
disponera   resurserna   tillstyrker
utskottet regeringens förslag i avsnitt
B 17 om utbildningsuppdragets inriktning
och avstyrker motionsyrkandet.
Som nämnts i det föregående föreslår
regeringen att en TV-producentutbildning
anordnas  vid Dramatiska  institutet.
Utbildningsuppdraget utökas i enlighet
därmed. För utbildningen, som  skall
omfatta 60 poäng, beräknas ersättning
för  16 helårsstudenter. Utbildningen
skall genomföras i samarbete med den nya
högskolan i Malmö.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  i  avsnitt  B  20  om
utbildningsuppdragets inriktning.
Utskottet tillstyrker också regeringens
förslag    när    det    gäller
utbildningsuppdragens  inriktning  för
Danshögskolan,  Högskolan  i  Borås,
Högskolan  Dalarna,  Högskolan   i
Gävle/Sandviken, Högskolan i Halmstad,
Högskolan  i  Kalmar,  Högskolan  i
Karlskrona/Ronneby, Högskolan i Karlstad
och Högskolan Kristianstad (avsnitten B
19, B 21, B 22, B 23, B 24, B 25, B 26,
B 27 och B 28).
Vid  Högskolan i Skövde kan  enligt
regeringens förslag utbildningsområdet
Övrigt inte längre tillämpas.
I motion 1996/97:Ub496 (c) anförs att
det inom den ram som Högskolan i Skövde
tilldelas   bör   avsättas   30
nybörjarplatser  för  lärarutbildning
inriktad mot naturvetenskap och teknik,
särskilt informationsteknik.
Utskottet  noterar att Högskolan  i
Skövde hittills inte har examensrätt för
någon  lärarutbildning.  Frågan  om
examensrätt prövas av Högskoleverket.
Med  hänvisning till detta  föreslår
utskottet  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandet  och  godkänner  vad
regeringen i avsnitt B 29 förordat om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Högskolan i Skövde.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag i avsnitten B 30 och B 31 när
det   gäller   utbildningsuppdragens
inriktning för Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla och Högskolan i Växjö.
Högskolan  i Örebro erhåller  enligt
regeringens  förslag ytterligare  ett
utbildningsområde: Vård.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  i  avsnitt  B  32  om
utbildningsuppdragets inriktning.
Utskottet tillstyrker även regeringens
förslag i avsnitten B 33 och B 34 när
det   gäller   utbildningsuppdragets
inriktning för Högskoleutbildning  på
Gotland  samt  Idrottshögskolan  i
Stockholm.
Konstfack  skall  enligt  regeringens
förslag  i  avsnitt  B  35  anordna
utbildning   i   textil   design.
Utbildningsuppdraget utökas också - som
nämnts  i det föregående - med  20
helårsstudenter inom utbildningsområdet
Design.
Utskottet  tillstyrker förslaget  om
utbildningsuppdragets inriktning.
Utbildningsuppdraget   för   Kungl.
Konsthögskolan   utökas   med   en
påbyggnadsutbildning omfattande 40 poäng
för arkitekter, konstnärer och tekniker
i   vägars,  broars  och  övriga
trafikmiljöers konstnärliga gestaltning.
För  detta föreslås högskolan - som
nämnts i det föregående - få särskilda
resurser.   Ersättning   för   fem
helårsstudenter  har  beräknats  för
utbildningen.
Utskottet  tillstyrker  förslaget  i
avsnitt B 36 om utbildningsuppdragets
inriktning.
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm skall
enligt      det     föreslagna
utbildningsuppdraget  fortsätta  att
anordna   dirigentutbildning   och
utbildning i elektronmusikkomposition.
För  detta föreslås högskolan - som
nämnts i det föregående - få förstärkta
resurser.
Utskottet  tillstyrker  förslaget  i
avsnitt B 37 om utbildningsuppdragets
inriktning.
I regeringens förslag i avsnitt B 38 om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Lärarhögskolan i Stockholm ingår att
högskolan skall utveckla och anordna
förberedande utbildning för  blivande
lärarstuderande med annat modersmål än
svenska. Lärarhögskolan tilldelas - som
nämnts  i  det  föregående  -  fyra
ytterligare utbildningsområden, nämligen
Design, Konst, Musik och Idrott.
Utskottet  tillstyrker förslaget  om
utbildningsuppdragets inriktning
Utskottet har inget att erinra mot vad
regeringen förordat i avsnitt B 39 om
utbildningsuppdragets  inriktning  för
Mitthögskolan,  utan  föreslår  att
riksdagen godkänner det.
Mälardalens högskola tilldelas enligt
regeringens     förslag     om
utbildningsuppdragets inriktning två nya
utbildningsområden: Vård  och  Musik.
Högskolan  får  ersättning  för  den
utbildning i kammarmusik som nämnts i
det  föregående, och som avses  bli
anordnad av Kungl. Musikhögskolan  i
Stockholm  på uppdrag av Mälardalens
högskola.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner vad regeringen i avsnitt B 40
förordat   om  utbildningsuppdragets
inriktning för Mälardalens högskola.
Enligt motionerna 1996/97:Ub415 (s) och
1996/97:Ub451  (c)  yrkande  3  bör
Mitthögskolan          anordna
civilingenjörsutbildning.  Motionärerna
framhåller  att  antalet  platser  i
civilingenjörsutbildning totalt i landet
bör ökas och anser att Mitthögskolan
sakligt sett har kapacitet att anordna
sådan utbildning. I motion Ub415 påpekas
att  de  två  första  åren  av
civilingenjörsutbildningarna      i
kemiteknik och maskinteknik redan i dag
anordnas vid Mitthögskolan i samarbete
med  Kungl.  Tekniska  högskolan.  I
motionerna 1996/97:Ub417 (c) yrkande 3
och 1996/97:Ub451 (c) yrkande 3 föreslås
att  civilingenjörsutbildning  skall
anordnas  vid  Mälardalens  högskola.
Motionärerna anför motsvarande argument
som när det gäller Mitthögskolan.
Utskottet erinrar om att det ankommer
på Högskoleverket att besluta om rätt
för statliga högskolor att utfärda olika
examina. Mitthögskolan tilldelas enligt
regeringens förslag - som utskottet i
det föregående har tillstyrkt - ett
stort tillskott av platser både år 1997
och 1999. Mälardalens högskola erhåller
enligt  regeringens  förslag  -  som
utskottet likaså har tillstyrkt - ett
stort tillskott av platser år 1997. Som
framgått tidigare i detta avsnitt skall
alla lärosäten som har naturvetenskaplig
och teknisk utbildning, alltså bl.a.
Mitthögskolan och Mälardalens högskola,
öka antalet helårsstudenter i sådana
utbildningar. Under förutsättning att
Mitthögskolan eller Mälardalens högskola
beviljas     examensrätt     för
civilingenjörsexamen finns  det  inom
ramen för vad regeringen föreslagit om
utbildningsuppdragets inriktning inget
hinder  för  att  fullständig  sådan
utbildning  anordnas  där.  Utskottet
föreslår att riksdagen avslår motionerna
1996/97:Ub415, 1996/97:Ub417 yrkande 3
och 1996/97:Ub451 yrkande 3.
Södertörns  högskola  får   enligt
regeringens  förslag  ersättning  för
farmaceutisk utbildning som på uppdrag
av  högskolan  anordnas  av  Uppsala
universitet.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  i  avsnitt  B  42  om
utbildningsuppdragets inriktning.
Utskottet har inget att erinra mot vad
regeringen i avsnitten B 41 och B 43
förordar   om  utbildningsuppdragens
inriktning  för  Operahögskolan  i
Stockholm  och  Teaterhögskolan  i
Stockholm.
Anslagsbelopp för budgetåret 1997
En sammanställning av såväl regeringens
förslag  som  de  i  parti-  och
kommittémotioner  framförda  förslagen
till  anslagsbelopp  för  de  skilda
universiteten och högskolorna när det
gäller  grundutbildning och när  det
gäller forskning och forskarutbildning
finns i bilaga 3, anslagen B 1-B 43.
Vidare föreslås under anslaget B 44
medel  till  enskilda och  kommunala
högskoleutbildningar   m.m.,   under
anslaget  B 45 medel till särskilda
utgifter vid universitet och högskolor
m.m. (vari bl.a. beräknats medel för den
blivande nya högskolan i Malmö), under
anslaget B 46 medel till forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa
högskolor och under anslaget B 48 medel
för ersättningar för klinisk utbildning
och forskning. Under anslaget B  47
föreslås medel till SUNET (nytt anslag).
Under anslaget B 45 föreslår regeringen
bl.a. 5 miljoner kronor till stöd till
svenska  gästforskare/gästlärare   i
utlandet. Det är enligt regeringen ett
svenskt  intresse att kunskaperna  i
utlandet om Sverige utökas, breddas och
fördjupas. I detta syfte, och som ett
led i internationaliseringen av svensk
högre utbildning och forskning,  bör
svenska  forskare  och  lärare  med
docentkompetens,  främst  sådana  med
humanistisk  och  samhällsvetenskaplig
inriktning, få möjlighet att under två
till  tre  år  verka vid  utländska
lärosäten. De skall därvid  ha  ett
särskilt  uppdrag att  undervisa  om
Sverige,  svenska  förhållanden  och
svenska språket, men de skall i sin
forskning och övriga verksamhet vara
knutna till lämplig institution vid det
utländska lärosätet. Lönemedel för dem
skall bekostas från det nu aktuella
anslaget,   medan  det   utländska
universitetet skall svara för övriga
kostnader. Svenska Institutet avses få i
uppdrag   att   närmare   utforma
administrationen och utvärderingen av
stödet.
Utskottet har inget att erinra mot
regeringens  förslag utan tillstyrker
det. - Svenska Institutet stöder i dag
med anslag under Utrikesdepartementets
huvudtitel  ett åttiotal lektorer  i
svenska  i  drygt 40 länder.  Dessa
lektorer är anställda och avlönade av
respektive utländska lärosäte. Svenska
Institutet  hjälper  de  utländska
lärosätena att rekrytera lektorerna i
svenska, som i många fall är svenskar.
Svenska Institutet ger lektorerna visst
stöd,  bl.a. genom att i varierande
omfattning betala löneutfyllnad  till
dem.
Som framgått av det föregående (avsnitt
9) har Moderata samlingspartiet en annan
uppfattning än regeringen om principerna
för  utbyggnaden  av  den  högre
utbildningen och om inriktningen på och
omfattningen av den högre utbildningen i
Malmö. I motion 1996/97:Ub487 yrkande 15
föreslås därför att riksdagen  under
anslaget    Lunds    universitet:
Grundutbildning skall  anslå  ett  i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 55 miljoner kronor.
Under anslaget B 45 Särskilda utgifter
vid  universitet och högskolor  m.m.
föreslås i motionen (yrkande 23) ett i
förhållande till regeringens  förslag
minskat anslag med 228 360 000 kr. Detta
motiveras dels med att de pengar som
avser utbildning i Malmö föreslagits bli
anvisade till Lunds universitet, dels
med att motionärerna är kritiska till
regeringens  förslag  om  medel  för
jämställdhetsåtgärder (68 360 000 kr)
och till att regeringen reserverat ett
alltför stort belopp (drygt 210 miljoner
kronor) till sin egen disposition utan
att ange hur mer än en liten del av
detta skall användas. Av anslagsposten
till  regeringens  disposition  vill
motionärerna dra in 100 miljoner kronor.
Vidare vill motionärerna (yrkande 18)
anvisa  18 miljoner kronor  mer  än
regeringen    föreslagit    till
grundutbildning   vid   Karolinska
institutet (KI). De anser att KI bör ges
förutsättningar att bygga  ut  andra
yrkesutbildningar än läkarutbildningen,
och att den nedskärning som regeringen
gjort  av anslaget är alltför stor.
Motionärerna  vill   också   värna
utbildningen  vid Idrottshögskolan  i
Stockholm,   Kungl.  Konsthögskolan,
Operahögskolan och Teaterhögskolan och
föreslår  högre anslag än regeringen
föreslagit till dessa (yrkandena 19, 20,
21 och 22). I yrkande 25 föreslås vidare
att 23 miljoner kronor mindre än vad
regeringen föreslagit skall anvisas till
universiteten,  fackhögskolorna,  de
mindre och medelstora högskolorna samt
högskoleutbildning  på  Gotland  och
Södertörns högskola, att fördelas  i
enlighet med de principer som anges i
motionen  och som utskottet  i  det
föregående har redogjort för (avsnitt
9).  Sistnämnda förslag redovisas  i
bilaga 3, spalten m, under beteckningen
B00 Besparingar på grundutbildningen.
När  det  gäller  forskning  och
forskarutbildning  föreslår  Moderata
samlingspartiet - som framgått i det
föregående (avsnitt 2) -  en  annan
fördelning  av  resurserna  mellan
universiteten och fackhögskolorna å ena
sidan  och de mindre och medelstora
högskolorna å den andra. Motionärerna
föreslår därför att hela det belopp som
regeringen under anslaget B 46 Forskning
och konstnärligt utvecklingsarbete vid
vissa högskolor har avsatt för de mindre
och medelstora högskolorna (264 999 000
kr) skall avföras från det anslaget
(yrkande 24), samtidigt som motionärerna
vill anslå 354 026 000 kr för forskning
och  forskarutbildning  att  fördelas
mellan universitet och högskolor (inkl.
de mindre och medelstora högskolorna)
enligt de principer som anges i motionen
(yrkande  26).  Sistnämnda  förslag
redovisas i bilaga 3, spalten m, under
beteckningen  B01  Förstärkningar  på
fakultetsanslagen m.m. Tillskotten bör
enligt motionärerna fördelas så  att
inget anslag ökas med mindre än 2,3 %
jämfört med föregående år. Till följd av
sitt    ställningstagande    till
genusforskning - som utskottet behandlat
i det föregående (avsnitt 6) - föreslår
motionärerna  minskade  anslag  till
Göteborgs universitet: Forskning  och
forskarutbildning (yrkande 16) och till
Linköpings universitet: Forskning och
forskarutbildning  (yrkande  17).  En
sammanställning    av    Moderata
samlingspartiets    budgetalternativ
återfinns i bilaga 3 spalten m.
Folkpartiet liberalerna anför -  som
också framgått i det föregående - i
motion 1996/97:Ub483 att det i dagens
trängda ekonomiska läge inte finns medel
för  att  bygga upp en självständig
högskola på Gotland. De föreslår därför
i sitt budgetförslag (yrkande 24 i denna
del)    att    anslaget    till
högskoleutbildning på Gotland minskas
med  10 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag. Motionärerna  är
positiva till framväxten av Södertörns
högskola, men anser att högskolan av
statsfinansiella skäl måste klara sin
verksamhet med befintliga medel, varför
de föreslår att anslaget till Södertörns
högskola minskas med de 20 miljoner
kronor som regeringen beräknat utöver
takbeloppet. Som nämnts i avsnitt 12
avstyrker motionärerna att medel anslås
till skådespelarutbildning i Luleå och
till projekt avsedda för konstnärers
engagemang i den högre utbildningen.
Därför föreslås i budgetalternativet 2,6
miljoner kronor mindre till Högskolan i
Luleå: Grundutbildning och 2 miljoner
kronor mindre under anslaget  B  45
Särskilda utgifter vid universitet och
högskolor  m.m.  I budgetalternativet
föreslås  också  högre  anslag  än
regeringen    föreslagit    till
grundutbildningen   vid   samtliga
universitet och fackhögskolor samt till
Högskolan i Gävle/Sandviken, Högskolan
Kristianstad  och Idrottshögskolan  i
Stockholm. I syfte att statsbidraget
till Teologiska Högskolan i Stockholm
skall kunna ökas, föreslås en ökning av
anslaget B 44 Enskilda och kommunala
högskoleutbildningar m.m. med 800 000
kr. För att finansiera 25 000 platser i
sommaruniversitet föreslås medel under
anslaget  Särskilda  utgifter  vid
universitet och högskolor m.m. Under
sistnämnda anslag föreslår Folkpartiet
också 38 miljoner kronor för omvandling
av     utbildningsbidrag    till
doktorandtjänster. Sammanlagt föreslås
nämnda anslag ökas med 288 200 000 kr.
Folkpartiet   föreslår   i   sitt
budgetalternativ    också    lägre
fakultetsanslag än regeringen föreslagit
till  Uppsala,  Lunds,  Göteborgs,
Stockholms och Umeå universitet.  En
sammanställning   av   Folkpartiet
liberalernas budgetalternativ återfinns
i bilaga 3 spalten fp.
Vänsterpartiet  föreslår  i   sitt
budgetalternativ i motion 1996/97:Ub507
i denna del att riksdagen skall anvisa
600 000 kr mer än regeringen föreslagit
dels till Göteborgs universitet, dels
(under anslaget B 45 Särskilda utgifter
vid universitet och högskolor m.m.) till
högskolan i Malmö. Medlen är avsedda för
att dessa lärosäten skall kunna påbörja
basårsutbildningar i svenska språket för
studenter med invandrarbakgrund i en
omfattning    motsvarande     60
helårsstudenter. Motionärerna anknyter
till det faktum - som redovisas  i
propositionen  - att regeringen  har
anvisat   särskilda   medel   till
Lärarhögskolan  i  Stockholm   för
motsvarande åtgärder. Under  anslaget
Forskning    och    konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor
föreslås  6  miljoner kronor  utöver
regeringens förslag. Medlen avses av
motionärerna gå till Högskolan Dalarna.
Vidare  föreslår  Vänsterpartiet  att
ytterligare 100 miljoner kronor anvisas
under  anslagen till  forskning  och
forskarutbildning.   Detta   förslag
redovisas i bilaga 3, spalten v, under
beteckningen  B01  Förstärkningar  på
fakultetsanslagen.
Miljöpartiet föreslår i flera motioner
införande    av    ett    s.k.
grundforskningsavdrag.      Enligt
motionärerna  skulle fakultetsanslagen
genom  grundforskningsavdraget  kunna
tillföras 560 miljoner kronor år 1997.
De har dock inte lagt fram något förslag
om ökade belopp under anslagen till
forskning   och   forskarutbildning.
Utskottet  behandlar  yrkandena  om
grundforskningsavdrag    i    sitt
forskningsbetänkande (1996/97:UbU3).
Kristdemokraterna  förordar  -  som
framgått i det föregående (avsnitt 9) -
en   långsammare   utbyggnad   av
grundutbildningen.    I     sitt
budgetalternativ i motion 1996/97:Ub512
yrkande  23 föreslår de därför  560
miljoner   kronor   mindre   till
grundutbildningen   än   regeringen
föreslagit. Detta förslag redovisas i
bilaga 3, spalten kd, under beteckningen
B00 Besparingar på grundutbildningen.
Som framgått i det föregående (avsnitt
9) föreslås i motion 1996/97:Ub455 (fp,
m, c, v, mp, kd) ett med 800 000 kr ökat
statsbidrag  till  den  fristående
Teologiska  Högskolan  i  Stockholm.
Statsbidrag till fristående högskolor
bekostas från anslaget B 44 Enskilda och
kommunala högskoleutbildningar m.m.
I   överensstämmelse   med   sina
ställningstaganden på skilda punkter i
det  föregående tillstyrker utskottet
regeringens förslag till anslagsbelopp
när  det gäller grundutbildning samt
forskning  och forskarutbildning  vid
universitet och högskolor (anslagen B
1-B 48) och avstyrker de här redovisade
yrkandena i parti- och kommittémotioner
samt motion 1996/97:Ub455.
17. Anslag till högskolemyndigheter
Högskoleverket
Högskoleverkets  arbetsuppgifter  och
organisation  framgår av förordningen
(1995:945)  med  instruktion   för
Högskoleverket.  Högskoleverket   är
central myndighet för frågor som rör
universitet och högskolor med offentlig
huvudman samt enskilda anordnare  av
utbildning på högskolenivå vilka får
statsbidrag eller har tillstånd  att
utfärda examina.
Regeringen  föreslår  att  följande
övergripande mål skall gälla för den
kommande planeringsperioden  för  den
verksamhet som Högskoleverket  svarar
för. Högskoleverket skall
-  utveckla strategier och metoder för
nationella utvärderingar av den högre
utbildningen och forskningen
-  granska och bedöma universitetens
och   högskolornas   arbete   med
kvalitetsutveckling
-    ansvara   för   utredningar,
uppföljningar och analyser som skall
ligga  till  grund för  regeringens
bedömningar och beslut
-  genom sin tillsyn säkerställa att
allmänhetens och enskilda individers
behov, intressen och rättigheter  i
förhållande till högskolesystemet blir
tillgodosedda
-  underlätta internationell rörlighet
för  studenter och lärare samt för
akademiskt utbildade i övrigt
-  genom skilda informationsinsatser
öka kunskaperna om och intresset för
högre utbildning och forskning
-  främja den grundläggande
utbildningens kvalitet och pedagogiska
förnyelse.
Det arbete som bedrivs genom Rådet för
grundläggande högskoleutbildning skall
enligt regeringen fortsätta.
I  samband med att nya regler för
tillträde till högre utbildning träder i
kraft inför antagningen till hösten 1997
får  Högskoleverket ansvar  för  att
fastställa    föreskrifter    för
antagningsverksamheten   och   följa
tillämpningen av de nationella reglerna.
Högskoleverket  skall  ansvara  för
administrationen  av universitetsnätet
SUNET som nationell resurs.
I motion 1996/97:Ub503 (c) begärs ett
tillkännagivande till regeringen om att
Rådet för forskning om universitet och
högskolor bör bli en självständig del
inom Högskoleverket. Därigenom kan den
institutionella   stabilitet,   den
kvalificerade forskningsanknytning och
den   flexibilitet   som   varit
förutsättningen för rådets framgångsrika
nationella   och   internationella
nätverksarbete inom detta för samhället
viktiga kunskapsområde bevaras, heter
det i motionen.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionen anföra följande.
Den verksamhet som finansieras av Rådet
för  forskning  om  universitet  och
högskolor  skall  fr.o.m.  år  1998
tillgodoses   genom   stöd   från
forskningsorgan   som   finansierar
forskning av liknande slag och vägas mot
andra angelägna ändamål inom berörda
forskningsområden (prop.  1994/95:100,
bet.  UbU15, rskr. 353).  Regeringen
redovisar  i  forskningspropositionen
(prop. 1996/97:5 s. 220) sin bedömning
att  Högskoleverket fr.o.m. 1998 bör
ansvara för uppbyggnad och utveckling av
kunskap om universitet och högskolor.
Regeringen  anser det angeläget  att
Högskoleverket,  i   egenskap   av
sektorsmyndighet  för högskoleområdet,
även svarar för utredningsarbete och
faktasammanställningar samt analyserar
behov  av  för  området  relevant
sektorsforskning.
Utskottet anser att det är angeläget
att ta till vara och vidareutveckla den
kompetens  och  det  internationella
nätverk som byggts upp inom Rådet för
forskning om universitet och högskolor.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att  Högskoleverket  bör  ha  goda
förutsättningar att i samråd med rådet
bygga  upp en lämplig organisatorisk
struktur och erforderlig kompetens för
verksamheten, eftersom en avveckling av
rådet sker först år 1998. Utskottet
avstyrker motionen.
Utskottet har inget att erinra mot de i
propositionen föreslagna  övergripande
målen för Högskoleverket. Riksdagen bör
godkänna dessa.
Regeringen redovisar att Högskoleverket
beräknas erhålla 17 900 000  kr  i
inkomster  för  avgifter  avseende
högskoleprovet. Regeringen föreslår att
ett ramanslag på 143 671 000 kr anvisas
till Högskoleverket.
Utskottet  anser att riksdagen  bör
anvisa det begärda anslagsbeloppet.
Verket för högskoleservice
Verkets    för    högskoleservice
arbetsuppgifter och organisation framgår
av   förordningen  (1995:943)  med
instruktion   för   Verket   för
högskoleservice. Verket skall på uppdrag
av universitet och högskolor biträda vid
antagningen  av  studenter,  juridisk
rådgivning och service, rådgivning och
service  i  fråga  om  administrativ
utveckling och ADB samt vid upphandling
av i första hand utrustning.
Regeringen  föreslår  att  följande
övergripande  mål  skall  gälla  för
verksamheten  under  den  kommande
planeringsperioden.
Verket  för  högskoleservice  skall
utveckla ett datorbaserat system för
information  till både  sökande  och
antagningsmyndigheter om sökmöjligheter
och      antagnings-      och
rekryteringssituationen  under  olika
skeden av sök- och antagningsproceduren.
Systemet skall vara obligatoriskt för
alla högskolemyndigheter. Systemet skall
på    uppdrag    av    berörda
antagningsmyndigheter   även   kunna
användas för anmälan och antagning av
studerande för eftergymnasial utbildning
i vid mening. Verket skall sälja och
utföra   upphandlingstjänster   till
övervägande   delen  baserade   på
universitetens   och   högskolornas
behovsområden.
Utskottet har inget att erinra mot vad
regeringen anfört om de övergripande
målen för verksamheten.
Verket  för högskoleservice beräknas
erhålla 45 000 000 kr i avgiftsinkomster
budgetåret 1997. Regeringen har beräknat
ett ramanslag på 10 000 000 kr för
budgetåret 1997.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till medel under anslaget.
Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämnden (CSN)  är
central  myndighet för  studiesociala
frågor.  Myndighetens  arbetsuppgifter
framgår av förordningen (1996:502) med
instruktion     för     Centrala
studiestödsnämnden. CSN fullgör också
uppgifter    enligt   förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning
för  flyktingar  och  vissa  andra
utlänningar samt administrerar bidrag
till döva och hörselskadade elever och
elever vid Rh-anpassad utbildning enligt
förordningen (1995:667) om bidrag till
vissa  funktionshindrade  elever  i
gymnasieskolan.
De övergripande målen för CSN är att
som    förvaltningsmyndighet   för
studiesociala frågor följa  upp  och
utvärdera studiestödssystemen, ta fram
underlag och förslag för utveckling av
det studiesociala området och på ett
rationellt och ekonomiskt ansvarsfullt
sätt svara för hanteringen av beviljning
och återbetalning av studiestöd. Vidare
skall CSN hantera ärenden så snabbt som
möjligt med iakttagande av kravet på
rättssäkerhet och bedriva sin verksamhet
så att studerande och låntagare ges en,
utifrån    deras    utgångspunkt,
tillfredsställande service.
Regeringen anser att de övergripande
målen för CSN skall ligga fast under den
kommande planeringsperioden.
Enligt   regeringens   uppfattning
förväntas      kraven      på
studiestödsadministrationen  öka  de
närmaste   åren.  Den  tillfälliga
resursförstärkning   för   löpande
verksamhet som tilldelats myndigheten
för   budgetåret  1995/96   (prop.
1995/96:105, bet. SfU5,  rskr.  213)
permanentas därför. Regeringen  utgår
från  att CSN under budgetåret 1997
ytterligare kommer att kunna förbättra
servicen  och  tillgängligheten  för
allmänheten.
Regeringen har under utgiftsområde 15
Studiestöd föreslagit att ett särskilt
utbildningsbidrag  främst  för  vuxna
arbetslösa skall införas den 1 juli
1997. Utskottet behandlar nämnda förslag
i betänkandet 1996/97:UbU2. Kostnaden
för information och administration under
detta anslag beräknas till 35 miljoner
kronor för år 1997.
Regeringen föreslår att CSN tillfälligt
kompenseras  för 23 miljoner  kronor
avseende återbetalningsverksamheten.
Medel för låneadministrationen avseende
lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar har t.o.m.
budgetåret 1995/96 beräknats under den
tionde huvudtiteln. Dessa medel, 11,6
miljoner kronor, har budgetåret 1997
beräknats under detta anslag.
Inkomster hos CSN, som redovisas på
statsbudgetens   inkomstsida   under
inkomsttitel     2552     Övriga
offentligrättsliga avgifter,  beräknas
till 70 miljoner kronor budgetåret 1997.
Regeringen föreslår att CSN anvisas ett
ramanslag  på 276 727 000  kr  för
budgetåret 1997.
I motion 1996/97:Ub487 (m) yrkande 27
föreslås  att  CSN  anvisas  ett  i
förhållande till regeringens  förslag
minskat anslag med 30 000 000 kronor.
Motionärerna uppskattar att CSN  kan
genomföra  en  besparing  av  denna
omfattning. Besparingen bör i första
hand   avse   informationsinsatser,
administration     och     viss
utlåningsverksamhet.
I motion 1996/97:Ub421 (s) begärs ett
tillkännagivande till  regeringen  om
behovet av resurser till information för
utlandsstuderande elever. I  motionen
hänvisas              till
socialförsäkringsutskottets  betänkande
1994/95:SfU12, där det framhålls att det
finns ett starkt intresse av att en
information som är riktad  till  de
utlandsstuderande kan komma till stånd
och att det vore positivt om arbetet med
att  finna  former  för  en  sådan
information skulle kunna fullföljas.
Mot bakgrund av dels de förväntade
ökade       kraven       på
studiestödsadministrationen, dels  det
statsfinansiella läget finner utskottet
regeringens förslag till medel för CSN
under budgetåret 1997 vara väl avvägt.
Utskottet anser att riksdagen med avslag
på  motionerna  1996/97:Ub421  och
1996/97:Ub487 yrkande 27 bör anvisa det
av regeringen begärda anslagsbeloppet.
18. Anslag till nationella och
internationella forskningsresurser
Från anslagen inom verksamhetsområdet
Nationella   och   internationella
forskningsresurser utgår  medel  till
bl.a.          forskningsråden,
forskningsinstitut,      nationella
forskningsbibliotek  och  europeiskt
forskningssamarbete.
Propositionen
En  sammanställning  av  regeringens
förslag till anslagsbelopp under  de
olika anslagen inom verksamhetsområdet
finns i bilaga 3, anslagen D 1-D 20.
Regeringen  föreslår besparingar  om
sammanlagt 231,7 miljoner kronor  av
statsfinansiella skäl och med hänvisning
till  att besparingarna skall  kunna
kompenseras genom medel från de s.k.
löntagarfondsstiftelserna.
Neddragningarna av medel hänför sig till
största  delen  till forskningsrådens
anslag. Utskottet behandlar förslaget
jämte   motionsyrkanden   angående
besparingarna i avsnitt 5.
Sålunda  föreslår  regeringen  att
Forskningsrådsnämndens  (FRN)  anslag
minskas med 12,4 miljoner kronor samt
anslagen    till    Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet
(HSFR) och Medicinska forskningsrådet
(MFR) med 32,2 miljoner kronor resp.
52,1 miljoner kronor. De besparingar som
föreslås   på   anslagen   till
Naturvetenskapliga    forskningsrådet
(NSFR)   och   Teknikvetenskapliga
forskningsrådet (TFR) uppgår till 85
miljoner  kronor resp. 43,8 miljoner
kronor. Vidare görs en neddragning på
anslaget till rymdforskning  -  från
vilket kostnader för forskning  inom
Rymdstyrelsens verksamhetsområde betalas
- med 6,2 miljoner kronor, också denna
med hänvisning till det statsfinansiella
läget.
Mot bakgrund av de bedömningar som
regeringen    gjort    i    den
forskningspolitiska propositionen, vilka
utskottet   behandlar   i   sitt
forskningsbetänkande        (bet.
1996/97:UbU3),  har regeringen  under
respektive anslag beräknat tillskott av
medel  eller omfördelat medel enligt
följande.
Till FRN anvisas 10 miljoner kronor för
uppbyggnad och vård av databaser för
longitudinell forskning. Vidare överförs
1,7 miljoner kronor till FRN:s anslag
från det tidigare anslaget C 47 Övriga
utgifter   inom   forskning   och
forskarutbildning. Medlen skall användas
för  särskilda  projektbidrag  för
forskningsinformation.  Ansvaret  för
ungdomsforskning förs över från FRN till
HSFR och därmed de medel (4,5 miljoner
kronor) som anvisas för ändamålet.
Regeringen beräknar under anslaget till
HSFR ytterligare medel (ca 5 miljoner
kronor)  för  inrättande  av  fler
forskarassistent- och doktorandtjänster
inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning   samt   medel    för
ungdomsforskning (4,5 miljoner kronor)
vilka överförs från FRN.
Kungl. bibliotekets (KB) anslag bör
enligt regeringen ökas med 11 miljoner
kronor,  bl.a. för en förnyelse  av
biblioteksdatasystemet      LIBRIS,
utvecklingsarbete          och
kompetensutveckling. KB tilldelas också
medel (0,5 miljoner kronor) för att
skapa ett nationellt ansvarsbibliotek
för kvinno-, mans- och genusforskning.
Vidare föreslås en ökning av bidraget
till  Svenska barnboksinstitutet (0,4
miljoner kronor).
Enligt  regeringens  bedömning  bör
resurserna till Rådet för forsknings-
och utvecklingssamarbete mellan Sverige
och EU (EU/FoU-rådet) förstärkas med 1,5
miljoner kronor för att möjliggöra en
utökning   av  informations-   och
rådgivningverksamheten.
Under     anslaget    Europeisk
forskningssamverkan bedömer regeringen
att forskningsrådens särskilda medel för
tilläggsfinansiering i anslutning till
universitets och högskolors deltagande i
EU-programmen bör dras in som besparing.
Utöver  denna  besparing  föreslår
regeringen en minskning av anslaget med
52,9 miljoner kronor. Dessa ytterligare
besparingar vid sidan av de tidigare
redovisade på främst forskningsrådens
anslag görs också de med anledning av
det statsfinansiella läget. Frågor som
rör Sveriges deltagande i storskaligt
internationellt   forskningssamarbete
behandlas i avsnitt 5 och i utskottets
forskningsbetänkande        (bet.
1996/97:UbU3).
Motionerna
Moderata samlingspartiet anslår i sin
alternativa  budget som redovisas  i
motion 1996/97:Ub487 drygt 430 miljoner
kronor  mer  än  regeringen  inom
verksamhetsområdet  Nationella   och
internationella forskningsresurser. Som
framgått  ovan  (avsnitt  5)  finner
Moderaterna förslagen om neddragningar
oacceptabla. De vill öka anslaget till
FRN med 14,3 miljoner kronor (yrkande
28) och anslagen till HSFR, MFR, NFR och
TFR med 24, 90, 100 respektive  85
miljoner  kronor  (yrkandena  29-32).
Vidare föreslår de i yrkandena 33-35
satsningar under anslagen Rymdforskning
(11 miljoner kronor), Institutet för
rymdfysik  (4 miljoner  kronor)  och
Polarforskningssekretariatet    (4,5
miljoner  kronor).  De  anser  att
ytterligare medel om 70 miljoner kronor
bör   anslås   till   europeisk
forskningssamverkan (yrkande 36). Också
medlen  för införskaffande av dyrbar
vetenskaplig utrustning bör enligt deras
mening utökas, nämligen med 30 miljoner
kronor (yrkande 38). - Till följd av att
de  avstyrker regeringens förslag om
genusforskning och därmed inrättandet på
central nivå av tjänster för  sådan
forskning  (jfr  avsnitt  6)  samt
regeringens förslag om en forskarskola i
teleinformatik (jfr avsnitt 5), minskar
Moderaterna  anslaget  D19  Särskilda
utgifter  för  forskningsändamål  med
sammanlagt 25 miljoner kronor (yrkande
37).  En sammanställning av Moderata
samlingspartiets    budgetalternativ
återfinns i bilaga 3 spalten m.
Folkpartiet liberalerna anser -  som
redovisats ovan i avsnitt 5 -  att
anslagen till grundforskning via främst
forskningsråden          under
Utbildningsdepartementet i  görligaste
mån måste skyddas från besparingar. De
föreslår därför att ytterligare ca 230
miljoner kronor skall tillföras, jämfört
med  regeringens  förslag.  I  sitt
budgetalternativ (motion 1996/97:Ub483
yrkande 24 delvis) lägger motionärerna
under anslagen till forskningsråden och
till rymdforskning tillbaka belopp som
storleksmässigt svarar mot regeringens
neddragningar. När det gäller  FRN:s
anslag  gör Folkpartiet vissa  andra
justeringar. De minskar anslaget med 10
miljoner kronor eftersom de säger nej
till regeringens förslag om tillskott
till FRN för longitudinella databaser.
Samtidigt tillför de medel om 5 miljoner
kronor för att förstärka FRN:s resurser
för  genusforskning  och  kvinnors
forskning i stället för att medlen i
fråga enligt regeringens förslag används
till ett sekretariat för genusforskning
vid Göteborgs universitet (jfr avsnitt
6). Det innebär att anslaget till FRN
enligt motionärernas förslag ökar totalt
med  7,4  miljoner  kronor.   En
sammanställning   av   Folkpartiet
liberalernas budgetalternativ återfinns
i bilaga 3 spalten fp.
Vänsterpartiet  avsätter   i   sin
budgetmotion (1996/97:Ub507 delvis) i
förhållande till regeringens  förslag
ytterligare 225 miljoner kronor till
forskningsråden för år 1997 (jfr avsnitt
5). Motionärerna vill nämligen undvika
att ett glapp i finansieringen uppstår
under   en   övergångstid,   innan
kompensation  för  neddragningarna  i
anslagen    kan    utgå    från
löntagarfondsstiftelserna.   Beloppet
fördelas med 12 miljoner kronor till
FRN, 32 miljoner kronor till HSFR, 52
miljoner kronor till MFR, 85 miljoner
kronor till NFR och 44 miljoner kronor
till  TFR.  En  sammanställning  av
Vänsterpartiets     budgetalternativ
återfinns i bilaga 3 spalten v.
Miljöpartiet de gröna föreslår i sitt
budgetalternativ (motion 1996/97:Ub514
yrkande 49) att ett nytt anslag om 20
miljoner  kronor  förs  upp   på
statsbudgeten till NFR för information
om genteknik. De har i andra motioner
som   behandlas   i   utskottets
forskningsbetänkande (bet. 1996/97:UbU3)
förordat  informationsinsatser  till
allmänheten  vad gäller  genteknikens
nuvarande status samt framtida risker
med  gentekniken. Det  nya  anslaget
redovisas i bilaga 3 under beteckningen
D 51 Naturvetenskapliga forskningsrådet:
Information om genteknik. - Miljöpartiet
tillför också FRN ökade resurser under
anslagen D 1 (8 miljoner kronor) och D 2
(2 miljoner kronor) för att FRN skall ha
en samordnande roll när det gäller fyra
projekt, bl.a. ett dys-lexiprojekt (jfr
avsnitt 14), som motionärerna önskar
genomfört i samverkan mellan Försvarets
forskningsanstalt,   berörda   andra
myndigheter             och
universitetsinstitutioner.      En
sammanställning  av budgetalternativet
från Miljöpartiet de gröna återfinns i
bilaga 3 spalten mp.
Kristdemokraterna,   som    avslår
regeringens förslag om neddragning av
anslagen till FRN, forskningsråden och
rymdforskningen (jfr avsnitt 5), vill
kompensera denna neddragning genom att i
sitt budgetförslag (motion 1996/97:Ub512
yrkande 23 delvis) avsätta 250 miljoner
kronor mer än regeringen. Beloppet är
inte fördelat på de olika anslagen,
varför det redovisas i bilaga 3 spalten
kd   under  beteckningen  D   50
Förstärkningar till forskningsråden m.m.
Utskottet
I   överensstämmelse   med   sina
ställningstaganden på skilda punkter i
det  föregående tillstyrker utskottet
regeringens förslag till anslagsbelopp
när  det  gäller  nationella  och
internationella    forskningsresurser
(anslagen D 1-D 20) och avstyrker de här
redovisade  yrkandena i  parti-  och
kommittémotioner.
19. Anslag till gemensamma ändamål
Kostnader för Sveriges medlemskap i
Unesco m.m.
Svenska  Unescorådet har enligt  sin
instruktion (1996:646) till uppgift att
för  Sveriges del vara  ett  sådant
nationellt samarbetsorgan som  enligt
stadgan för Unesco förutsätts finnas för
att samordna de viktigaste nationella
organen  inom  Unescos  område  med
organisationens verksamhet. Rådet skall
främja Unescos verksamhet i Sverige och
stödja svenska insatser inom ramen för
organisationens program.
De  övergripande målen för  Svenska
unescorådet  under de närmaste  åren
skall, förutom att anordna konferenser,
seminarier m.m. inom olika delar av
Unesco:s program, vara att arbeta med
frågor som är relaterade till Sveriges
representation i Unescos styrelse. Genom
representationen  ges  Sverige  goda
möjligheter att utöva inflytande  på
Unescos verksamhet. Behovet av nordiskt
samarbete  inom Unesco-området  inför
styrelsens möten skall tillgodoses.
Regeringen redovisar att vissa medel
har  omfördelats  inom  förevarande
utgiftsområde för att finansiera ökade
kostnader under anslaget.
Regeringen har beräknat anslaget till
35 858 000 kr.
Utskottet har inget att erinra mot
anslagsberäkningen
Utvecklingsarbete inom
Utbildningsdepartementets område m.m.
Anslaget  används för utveckling  av
system   som  skall  leda   till
effektiviseringar          och
kostnadsminskningar  i  myndigheternas
verksamheter eller av system som ger
ökad   tillgång  till  information
nationellt och internationellt samt viss
övergripande statistik. Även vissa andra
myndighetsövergripande   verksamheter
eller  projekt  av  tillfällig  art
finansieras från anslaget.
De  medel  som innevarande budgetår
beräknats för försöksverksamheten med
medieburen utbildning inom skolväsendet
har  överförts till  anslagen  A  2
Skolutveckling och A 13 Bidrag till viss
verksamhet   inom   vuxenutbildning.
Anslaget har vidare minskats med 3,4
miljoner kronor engångsvis för 1997 som
ett  led i finansieringen av  andra
åtgärder.
Regeringen redovisar att Utbildnings-
och  Socialdepartementen  har  tagit
initiativ till ett särskilt analysarbete
inom  SCB  vad  avser  de  framtida
födelsetalen eftersom detta är en viktig
faktor      som      påverkar
utbildningsplaneringen.  Två  miljoner
kronor   behöver   användas   för
statistikändamål under detta  anslag.
Vidare finansieras fortsättningen  av
OECD-CERIS:s indikatorprojekt, det s.k.
INES-projektet från anslaget.
Regeringen föreslår att 5  miljoner
kronor  beräknas under anslaget  för
framtagning av statistikuppgifter inom
barnomsorgsområdet.  Regeringen  har
totalt beräknat anslaget till 18 947 000
kr.
I motion 1996/97:Ub487 (m) yrkande 39
föreslås  ett  i  förhållande  till
regeringens förslag minskat anslag med 5
000 000 kr. Vissa av insatserna som
regeringen föreslår, bl.a. analysen av
de framtida födelsetalen, ifrågasätts av
motionärerna. Andra uppgifter kan med
fördel  hanteras av  det  fristående
institut för uppföljning m.m. av skolan
som föreslagits av Moderaterna.
När det gäller det av motionärerna
förslagna  institutet  har  utskottet
behandlat detta i det föregående.
Utskottet har inget att erinra mot vad
regeringen anfört om beräkningen  av
medel  under anslaget och  avstyrker
därmed motion 1996/97:Ub487 yrkande 39.
20. Sammanfattande förslag till anslag
budgetåret 1997
Utskottet  noterar  att  Folkpartiet
liberalernas   och   Vänsterpartiets
budgetalternativ går utöver  den  av
riksdagen  för  detta  utgiftsområde
fastställda ramen. Även Miljöpartiets i
motion   1996/97:Ub514   framförda
budgetförslag överstiger  ramen.  Som
framgått av avsnitt 15 har Miljöpartiets
företrädare   i  utskottet   under
beredningen av ärendet föreslagit en
ytterligare ändring av anslagsbeloppet
under     anslaget     Särskilda
utbildningsinsatser för vuxna, varigenom
Miljöpartiets budgetförslag ryms inom
den  fastställda  utgiftsramen.  Även
Moderata    samlingspartiet    och
Kristdemokraterna har budgetalternativ
som avviker från den fastställda ramen.
Båda partiernas förslag innebär en lägre
utgiftsram  än  den  som  riksdagen
fastställt. Samtliga oppositionspartiers
budgetförslag  enligt  parti-  och
kommittémotioner framgår av bilaga 3.
Med hänvisning till riksdagens beslut
om  utgiftsram för utgiftsområde  16
Utbildning  och  universitetsforskning
samt  till vad utskottet  anfört  i
avsnitten  15-19 i detta  betänkande
föreslår utskottet att riksdagen med
bifall till regeringens förslag anvisar
anslagen under utgiftsområdet  enligt
uppställningen i bilaga  4,  spalten
Utskottets förslag.
21. Övriga frågor
Regeringen redovisar i
budgetpropositionen under varje anslag
planeringsförutsättningar och beräknade
anslagsbelopp för budgetåren 1998 och
1999. För dessa två budgetår har
riksdagen nyligen bifallit regeringens
förslag till preliminär fördelning på
utgiftsramar (bet. 1996/97:FiU1, rskr.
53). Beräkningarna bakom de preliminära
belopp som således godtagits har utgått
dels från riksdagens beslut med
anledning av proposition 1994/95:150
bilaga 9 (bet. UbU15, rskr. 353) om
besparingar år 1998, dels från
regeringens redovisning i proposition
1995/96:222 om beräknad besparing inom
Utbildningsdepartementets område med 1
miljard kronor år 1999 (prop. 1995/96:
222 s. 3.3). Hur dessa besparingar skall
fördelas  mellan olika anslag  avser
regeringen återkomma till senare. I den
nu föreliggande budgetpropositionen har
de här åsyftade besparingarna beräknats
under anslagen B 45 Särskilda utgifter
vid universitet och högskolor m.m. (år
1998) och B 48 Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning (år 1999).
Centerpartiet  föreslår  i  motion
1996/97:Ub451 yrkande 11  ett  extra
anslag  om 75 miljoner kronor  till
forskarutbildningen fr.o.m. år  1998.
Åtgärden är avsedd som ett första steg
för att omvandla utbildningsbidrag till
doktorandtjänster. Påföljande år  bör
anslaget öka med ytterligare 75 miljoner
kronor, vilket bör finansieras genom
nedskärning av ersättningsbeloppen för
helårsstudenter och helårsprestationer i
grundutbildningen,       minskade
fakultetsanslag samt minskning av vissa
sektorsmedel, anser motionärerna.
Miljöpartiet  föreslår  i  motion
1996/97:Ub514 yrkande 50 för budgetåren
1998 och 1999 samma avvikelser från
regeringens beräkning av anslagen som
partiet förordat för budgetåret 1997.
Utskottet  anser  att  regeringens
beredning av budgetförslag för åren 1998
och  1999  bör  avvaktas,  varför
motionsyrkandena avstyrks.
Folkpartiet liberalerna protesterar i
motion  1996/97:Ub5  yrkande  9  mot
regeringens åtgärd att till statsverkets
checkräkning återföra en del av vissa
lärosätens      myndighetskapital.
Motionärerna  anser att  indragningen
minskar  tilltron för det  målstyrda
resurssystemet.
Utskottet har inhämtat att bakgrunden
till regeringens åtgärd är följande.
Riksrevisionsverket har  påtalat  att
många myndigheter för budgetåret 1994/95
redovisat   stora   belopp   som
anslagssparande  respektive  utgående
reservation, något som till stor del
uppkommit genom att myndigheterna haft
betydligt  större  ränteintäkter  än
räntekostnader. Därmed har det generella
system för räntebeläggning av de medel
som myndigheterna disponerar för den
egna verksamheten - ett system  som
infördes den 1 juli 1993 - inte fungerat
så  som  avsikten varit. Det skulle
nämligen i princip vara neutralt, dvs.
varken medföra positiva eller negativa
finansiella effekter för myndigheterna
som  kollektiv.  I  den  ekonomiska
vårpropositionen (prop. 1995/96:150 s.
113) anmälde regeringen sin avsikt att
bättre ta till vara de statsfinansiella
aspekterna   i   räntekontomodellen.
Utskottet har i sitt yttrande  över
regeringens     förslag      i
budgetpropositionen till tilläggsbudget
för budgetåret 1995/96 tillstyrkt vissa
satsningar   på   ett   tekniskt
forskningsinstitut och på SUNET. Dessa
satsningar bedömdes möjliga till följd
av den förstärkning av statsfinanserna
som uppkommit genom att regeringen genom
särskilt  beslut  har  ålagt  vissa
lärosäten   att  till  statsverket
återbetala  sammanlagt  261  miljoner
kronor av det myndighetskapital  som
respektive  lärosäte  redovisat  i
årsredovisningen för budgetåret 1994/95.
Riksdagen har den 22 november  1996
bifallit  regeringens  förslag  om
tilläggsbudgeten (bet.  1996/97:FiU11,
rskr. 49). Med hänvisning till det här
anförda  avstyrker  utskottet  motion
1996/97:Ub5 yrkande 9.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  rymdforskning
m.m. i Kiruna
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub411    yrkande    25,
1996/97:N239  yrkande   2   och
1996/97:N253 yrkandena 1 och 2,
2. beträffande ett miljötekniskt
institut
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub10 yrkande 12,
res.  1  (mp)  -
delvis
3.  beträffande  motionsledes
framförda förslag om professurer
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub1, 1996/97:Ub456 yrkande 1
och 1996/97:Ub467,
4.  beträffande  MIMER,  det
nationella    nätverket    för
folkbildningsforskning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub418  och  1996/97:Kr257
yrkande 13,
res.  1  (mp)  -
delvis
5.  beträffande  prioriterade
områden för Mitthögskolan
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub414,
6. beträffande forskarutbildning
inom rese- och turistindustrin
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub3 och 1996/97:Ub4 yrkande
2,
7.           beträffande
universitetsbegreppet
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ub5 yrkande 19,
1996/97:Ub411    yrkande    34,
1996/97:Ub483  yrkande  13  och
1996/97:Ub487 yrkande 5 godkänner vad
regeringen  förordar  beträffande
universitetsbegreppet,
res. 2 (m) - delvis
res.  3  (fp)  -
delvis
8.  beträffande tidsplan  för
beslut om universitetsbenämning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub451 yrkande 9,
res. 4 (c) - delvis
9. beträffande kvalitetsaspekter
på  en  utbyggnad  med  fasta
forskningsresurser
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub5 yrkande 1, 1996/97:
Ub487 yrkande 6 och 1996/97:Ub512
yrkande 11,
res. 5 (m, fp, kd)
- delvis
10.          beträffande
 kvalificeringstrappa      för
högskolan
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub451 yrkandena 6, 7 och 10,
res. 4 (c) - delvis
11.          beträffande
forskarutbildning för lärare vid
mindre och medelstora högskolor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub5   yrkande   4   och
1996/97:Ub483 yrkande 3,
res.  3  (fp)  -
delvis
12.          beträffande
forskningsutbytet mellan mindre och
medelstora högskolor samt universitet
och högskolor med fakultet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub512 yrkande 10,
res. 6 (m, kd)
13. beträffande uppdrag  till
Högskoleverket att utvärdera konse-
kvenserna  av  att  högskolorna
tilldelats fasta forskningsresurser
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub483 yrkande 10,
res.  3  (fp)  -
delvis
14. beträffande utveckling av
särskilda  forskarcentrum  vid  de
mindre högskolorna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub438,
15. beträffande forskningsenhet
med miljöprofil
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub10  yrkande  10   och
1996/97:Ub514 yrkande 32,
res.  1  (mp)  -
delvis
16. beträffande koncentration av
forskningsresurser
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub431,
17. beträffande principer för
fördelning  av  forskningsresurser
mellan  mindre  och  medelstora
högskolor
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub512 yrkande 12,
res.  7  (kd)  -
delvis
18.  beträffande  ytterligare
forskningsresurser   för   åren
1998-1999
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub417 yrkande 2, 1996/97:
Ub435  yrkande  2,  1996/97:Ub449
yrkande 2, 1996/97:Ub469 yrkande 2,
1996/97:Ub479    yrkande    2,
1996/97:Ub480 yrkande 2, 1996/97:
Ub497,    1996/97:Ub498    och
1996/97:Ub505 yrkande 2,
19.  beträffande  högskolans
tredje uppgift
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ub483  yrkande  5  antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring i högskolelagen (1992:1434),
res. 8 (m, fp)
20. beträffande Uppsala Datacentral
(UDAC)
att riksdagen bemyndigar regeringen
att vidta nödvändiga åtgärder för att
avveckla   den   affärsdrivande
verksamheten vid Uppsala Datacentral
(UDAC) vid Uppsala universitet,
21. beträffande utvecklingen vid den
nya högskolan i Malmö
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub451 yrkande 2,
res. 4 (c) - delvis
22.  beträffande  prioritering
mellan  högskolorna  vid  nästa
tillfälle då resurser fördelas
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub417 yrkandena 1 och  4,
1996/97:Ub419, 1996/97:Ub449 yrkande
1,  1996/97:Ub480 yrkande  1  och
1996/97: Ub482 yrkande 1,
23. beträffande decentraliserat
kunskapssamhälle
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A432 yrkande 18,
res. 4 (c) - delvis
24. beträffande efterfrågestyrd
tilldelning av högskoleplatser
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub463 och 1996/97:Ub493,
25. beträffande förslaget att
all basårsutbildning skall anordnas
inom komvux
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub478 yrkande 1,
res.  3  (fp)  -
delvis
26. beträffande lärarbrist
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub7 yrkande 5, 1996/97: Ub459
yrkande 1 och 1996/97:Ub512 yrkande
16,
res. 9 (v) - delvis
res.  7  (kd)  -
delvis
27. beträffande återinförande av
kvalitetspremien
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub483 yrkande 2,
res. 5 (m, fp, kd)
- delvis
28.   beträffande   löpande
utvärdering   av   den   högre
utbildningens kvalitet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub505 yrkande 1,
29.   beträffande  regionala
utvecklingscentrum
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub484 yrkande 4,
res.  3  (fp)  -
delvis
30. beträffande tillsättandet av
en  parlamentarisk  utredning  för
översyn av lärarutbildningarna m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ub211 yrkande 8,
1996/97:Ub233 yrkandena 10, 13 och
14,  1996/97:Ub250  yrkande  1,
1996/97:Ub251    yrkande    8,
1996/97:Ub422,     1996/97:Ub453,
1996/97:Ub458 yrkandena 1-4, 9-10 och
12,  1996/97:Ub459 yrkandena  3-5,
1996/97:Ub484 yrkandena 1-3 och 5-6,
1996/97:Ub514   yrkandena   4-5,
1996/97:A819  yrkande  4   samt
1996/97:A821 yrkandena 14 och 17 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet har anfört,
31. beträffande statligt stöd
till  lärarutbildningen vid Rudolf
Steinerhögskolan
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ub424 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
har anfört,
res. 10 (s)
32. beträffande utbildning och
fortbildning   av   lärare   i
informationsteknik
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub230 yrkande 7,
res.  7  (kd)  -
delvis
33. beträffande kompetensen hos
yrkeslärare
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub240 yrkande 14
res. 2 (m) - delvis
34.  beträffande  lärare  i
teckenspråk
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub446 och 1996/97:Ub450,
35.  beträffande  översyn  av
dansutbildningen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13  yrkande   6   och
1996/97:Kr258 yrkande 1,
36.    beträffande    TV-
producentutbildning vid Högskolan i
Kalmar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub413,
37. beträffande utvärdering av
behovet av tandläkare i framtiden
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sf22  yrkande   5   och
1996/97:So295 yrkande 7,
res.  7  (kd)  -
delvis
38.  beträffande  fördelningen
över      landet       av
läkarutbildningsplatserna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub428,
39. beträffande examensrätt för
apotekarexamen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub439,
40.          beträffande
vårdutbildningarnas organisation
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub483 yrkande 20,
res.  3  (fp)  -
delvis
41. beträffande förstatligande
av vårdhögskolan i Kalmar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub402 och 1996/97:Ub408,
42. beträffande kandidatexamen i
vårdämnen vid vårdhögskolorna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub483 yrkande 21,
res.  3  (fp)  -
delvis
43. beträffande socialt basår
riktat till män
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub478 yrkande 2,
res.  3  (fp)  -
delvis
44.  beträffande  ändring  i
skollagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
skollagen (1985:1100),
45. beträffande åtgärder för att
komma  till rätta med  läs-  och
skrivsvårigheter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub215,     1996/97:Ub227,
1996/97:Ub235, 1996/97:Ub250 yrkande
9, 1996/97:Ub255 yrkandena 1-3 och
1996/97:Ub514 yrkande 8,
res.  1  (mp)  -
delvis
46. beträffande kommittén med
uppdrag  att förebygga  läs-  och
skrivsvårigheter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub230  yrkande  9   och
1996/97:Ub245 yrkande 18,
res. 9 (v) - delvis
res.  7  (kd)  -
delvis
47. beträffande utbildning och
fortbildning   om   läs-   och
skrivsvårigheter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub236  och  1996/97:Ub514
yrkandena 6 och 7,
res.  1  (mp)  -
delvis
48.   beträffande  nationell
skolpeng
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub210 yrkandena 1 och  2,
1996/97:Ub211    yrkande    4,
1996/97:Ub240 yrkande 18 och 1996/97:
Fi207 yrkande 4,
res. 2 (m) - delvis
49.          beträffande
resurstilldelningssystem     i
grundskolan
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub230 yrkandena 1 och 12,
res.  7  (kd)  -
delvis
50.    beträffande    den
kvalificerade yrkesutbildningen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub504 yrkande 4,
res. 4 (c) - delvis
51. beträffande utbyggnad av den
kvalificerade yrkesutbildningen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub504 yrkande 5
res. 4 (c) - delvis
52. beträffande möjlighet för
arbetslösa kvinnor att  höja  sin
utbildnings- och kompetensnivå
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub448 yrkande 7,
res. 4 (c) - delvis
53.   beträffande  stöd   till
naturbruksskolor
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub204,
54.          beträffande
kompetensutveckling      efter
grundexamen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub468,
res. 9 (v) - delvis
55.          beträffande
kompletteringsutbildning    för
invandrare med akademisk utbildning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub425  yrkande  2   och
1996/97:Ub451 yrkande 17,
res. 4 (c) - delvis
56.  beträffande basutbildning
för invandrare
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub483 yrkande 16,
res.  3  (fp)  -
delvis
57.          beträffande
civilingenjörsutbildning    vid
Mitthögskolan   och   Mälardalens
högskola
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub415, 1996/97:Ub417 yrkande
3 och 1996/97:Ub451 yrkande 3,
res. 4 (c) - delvis
58.  beträffande anslag under
utgiftsområdet  16 Utbildning  och
universitetsforskning
att riksdagen
a) godkänner regeringens förslag till
ram   för   år   1997   för
statsbidragsberättigade
årselevplatser          vid
riksinternatskolor,  internationella
grund- och gymnasieskolor och IB-
utbildningar (yrkande 3) samt vid
kompletterande skolor (yrkande 4),
b) godkänner vad regeringen förordat
om omfattningen av och principerna
för  utbyggnaden  av  den  högre
utbildningen   under   budgetåren
1997-1999 (yrkande 5),
c) godkänner vad regeringen förordat
om  stöd  till  lärarutbildningen
(yrkande 6),
d) godkänner vad regeringen förordat
om   stöd  till  teknik-  och
naturvetenskapscentrum (yrkande 7),
e) godkänner vad regeringen förordat
om  åtgärder  inom  konstnärliga
utbildningar (yrkande 8),
f) godkänner vad regeringen förordat
om åtgärder för utbildningar inom
vårdområdet (yrkande 9),
g)  med  bifall till  regeringens
förslag godkänner att en högskola
inrättas i Malmö med den inriktning
och  omfattning  som  regeringen
förordat (yrkande 10),
h)  med  bifall till  regeringens
förslag godkänner att en högskola
inrättas  på  Gotland  med  den
inriktning som regeringen förordat
(yrkande 11),
i) godkänner vad regeringen förordat
om   forskningssatsningar   vid
universitet och högskolor (yrkande
12),
j) godkänner vad regeringen förordat
om  forskning  vid  mindre  och
medelstora högskolor (yrkande 14),
k) godkänner vad regeringen förordat
om genusforskning (yrkande 15),
l) godkänner vad regeringen förordat
om    stöd    till   svenska
gästforskare/gästlärare i  utlandet
(yrkande 17),
m) godkänner de belopp för ersättning
för    helårsstudenter    och
helårsprestationer  som  regeringen
förordat   för   de    olika
utbildningsområdena för  budgetåret
1997 (yrkande 18),
n) godkänner vad regeringen förordat
om generellt utbildningsuppdrag för
treårsperioden  1997-1999  (yrkande
19),
o) godkänner vad regeringen förordat
om utbildningsuppdragets inriktning
för  Uppsala  universitet,  Lunds
universitet, Göteborgs universitet,
Stockholms   universitet,   Umeå
universitet, Linköpings universitet,
Karolinska   institutet,   Kungl.
Tekniska  högskolan,  Högskolan  i
Luleå,  Danshögskolan,  Dramatiska
institutet,  Högskolan  i  Borås,
Högskolan  Dalarna,  Högskolan  i
Gävle/Sandviken,   Högskolan   i
Halmstad,  Högskolan  i  Kalmar,
Högskolan  i  Karlskrona/Ronneby,
Högskolan  i  Karlstad,  Högskolan
Kristianstad, Högskolan i  Skövde,
Högskolan  i Trollhättan/Uddevalla,
Högskolan  i  Växjö, Högskolan  i
Örebro,   Högskoleutbildning   på
Gotland,   Idrottshögskolan   i
Stockholm,   Konstfack,   Kungl.
Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan
i  Stockholm,  Lärarhögskolan  i
Stockholm, Mitthögskolan, Mälardalens
högskola, Operahögskolan i Stockholm,
Södertörns    högskola    och
Teaterhögskolan i Stockholm avseende
åren 1997-1999 (yrkandena 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-62),
p) godkänner vad regeringen förordat
om  verksamhetsmålen  för  åren
1997-1999  för  forskning   och
forskarutbildning   vid   Uppsala
universitet,  Lunds  universitet,
Göteborgs  universitet,  Stockholms
universitet,   Umeå  universitet,
Linköpings  universitet, Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan
och Högskolan i Luleå (yrkandena 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),
q) godkänner att den övergripande
målsättningen för verksamheten inom
Högskoleverkets  och  Verkets  för
högskoleservice ansvarsområde skall
vara i enlighet med vad regeringen
förordat i avsnitten C 1 och C 2
(yrkandena 63 och 64),
r) godkänner att den övergripande
målsättningen för verksamheten inom
Forskningsrådsnämndens, Humanistisk-
samhällsvetenskapliga
forskningsrådets,     Medicinska
forskningsrådets, Naturvetenskapliga
forskningsrådets, Teknikvetenskapliga
forskningsrådets,       Kungl.
bibliotekets, Statens  psykologisk-
pedagogiska biblioteks, Institutets
för            rymdfysik,
Polarforskningssekretariatets   och
Rådets   för  forsknings-   och
utvecklingssamarbete mellan Sverige
och EU ansvarsområde skall vara i
enlighet med vad regeringen förordat
i avsnitten D 1, D 3, D 5, D 7, D 9,
D 13, D 14, D 15, D 16 och D 17
(yrkandena 65-74),
s) bemyndigar regeringen att under år
1997 låta staten ta på sig ekonomiska
förpliktelser i samband med stöd till
forskning  som  finansieras  under
verksamhetsområdet  Nationella  och
internationella  forskningsresurser
som innebär åtaganden i enlighet med
vad regeringen förordat (yrkande 75),
t)  med  bifall till  regeringens
förslag  (yrkande  76)  och  med
anledning av motion 1996/97:A280 för
budgetåret  1997 anvisar  anslagen
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning     enligt
uppställning i bilaga 4  (spalten
Utskottets förslag),
u)  avslår de motionsyrkanden som
förtecknats i bilaga 5,
res.  1  (mp)  -
delvis
59.  beträffande anslagsbelopp
för budgetåren 1998 och 1999
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub451  yrkande  11  och
1996/97:Ub514 yrkande 50,
res. 4 (c) - delvis
res.  1  (mp)  -
delvis
60. beträffande återförande till
staten  av  myndighetskapital  hos
lärosätena
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub5 yrkande 9,
res.  3  (fp)  -
delvis
61.  beträffande  Rådet  för
forskning  om  universitet  och
högskolor
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub503.
Stockholm den 28 november 1996
På utbildningsutskottets vägnar
Jan Björkman
I beslutet har deltagit: Jan Björkman
(s),  Beatrice  Ask  (m)1,  Bengt
Silfverstrand (s), Eva Johansson (s),
Ingegerd Wärnersson (s), Rune  Rydén
(m)1,  Agneta Lundberg (s),  Andreas
Carlgren (c), Torgny Danielsson (s), Ulf
Melin (m)1, Margitta Edgren (fp)1, Tomas
Eneroth  (s),  Britt-Marie  Danestig-
Olofsson (v)1, Majléne Westerlund Panke
(s),  Hans Hjortzberg-Nordlund  (m)1,
Gunnar Goude (mp) och Inger Davidson
(kd)1.
1Har ej deltagit i beslutet under moment
58.

Reservationer

1. Miljötekniskt institut, m.m. (mom. 2,
4, 15, 45, 47, 58, 59)
Gunnar Goude (mp) anför:
Ett   miljötekniskt  institut  med
inriktning på forskning och utveckling
av  teknik  inom  miljöskydds-  och
naturvårdsområdena bör enligt min mening
bildas  i  samverkan  mellan  Kungl.
Tekniska   högskolan,   Försvarets
forskningsanstalt   (FOA),   Statens
naturvårdsverk och ett  eller  flera
universitet. Institutet  bör  ha  de
uppgifter och de finansieringsvillkor
som  framgår  av motion 1996/97:Ub10
yrkande 12. Detta bör ges regeringen
till känna.
Jag anser att regeringen bör överväga
att under åren 1998-1999 omfördela medel
inom utgiftsområde 16 till MIMER, det
nationella     nätverket     för
folkbildningsforskning vid  Linköpings
universitet. MIMER utför ett värdefullt
arbete för att utveckla intresset för
folkbildningsforskning och har sedan det
inrättades år 1990 inte fått  några
utökade resurser.
Enligt min mening kan fördelen i sig av
en spridning av forskningsresurser över
landet sättas i fråga. Det är bättre,
anser jag, att man koncentrerar sig på
att finna ett lämpligt forskningsområde
för en viss högskola och där bygger upp
en resursstark forskningsenhet. Man bör
också  utreda möjligheten att stärka
högskolornas kompetensresurser genom att
bilda större samverkansenheter med flera
ingående högskolor och något universitet
i  form  av  regionuniversitet.  Som
föreslås i Miljöpartiets motion  bör
riksdagen hos regeringen begära  att
Högskoleverket  ges  i  uppdrag  att
undersöka möjligheterna att inrätta en
sådan forskningsenhet med miljöprofil
och att ta lämpliga inititativ för att
planera genomförandet.
Ett  särskilt  dyslexiprojekt  bör
genomföras genom att redan befintliga
resurser i samhället samordnas. Genom en
samordning av resurserna vid Svenska
Dyslexistiftelsen,        Svenska
Dyslexiföreningen,  FMLS,  Skolverket,
SIH,  Karolinska  institutet,  vissa
universitetsinstitutioner samt FOA kan
en   sådan   insats   genomföras.
Forskningsrådsnämnden  (FRN)  bör  få
uppdraget   att   samordna   och
administrativt  leda   verksamheten.
Projektet skall täcka en rad  olika
verksamhetsfält. Vilka delar som skall
prioriteras och i vilken ordning olika
insatser skall göras får avgöras av de
deltagande parterna och FRN gemensamt.
För att göra en sådan kraftfull insats
har vi i Miljöpartiet följt upp våra
förslag  med  särskilda  medel  för
dyslexiprojektet.
Vi anser det också mycket viktigt att
det  finns tillgång till lärare med
särskild kompetens inom området dyslexi.
Det  krävs  att  en  kvalificerad
undervisning  om  dyslexi  och  dess
behandling      införs      i
speciallärarutbildningen       och
utbildningar av lärare för grundskolan,
så att omhändertagandet av elever med
specifika läs- och skrivsvårigheter kan
garanteras  inom  en  snar  framtid.
Fortbildning måste anordnas för redan
verksamma lärare.
Vi har följt upp våra förslag om ett
särskilt dyslexiprojekt genom att vi har
tillfört  anslaget  Genomförande  av
skolreformer 20 miljoner kronor. Vi har
också tillfört anslaget Skolutveckling
och produktion av läromedel för elever
med  handikapp  10  miljoner  kronor
avseende hjälpmedel för läs- och skriv-
svårigheter.   Vidare   har   inom
utgiftsområdet anslagen till FRN utökats
med sammanlagt 10 miljoner kronor för
samordning av bl.a. dyslexiprojektet. Vi
anser också att 20 miljoner kronor skall
tillföras  anslaget  Genomförande  av
skolreformer  för  fortbildning  av
skolledare och lärare i gymnasieskolan.
När det gäller utbildningsinsatser med
anledning av den höga arbetslösheten
anser vi att en besparing om 80 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag  kan  genomföras  genom  mer
genomtänkta  kompletteringsutbildningar
för invandrare med bättre anpassning
till tidigare utbildning. Vi anser också
att en stor del av utbildningssatsningen
bör inriktas på miljöfrågor, ekologiskt
jordbruk, metoder för återvinning etc.
Regeringen  bör  enligt  min  mening
återkomma till riksdagen med ett nytt
förslag när det gäller fördelningen av
utbyggnaden  av  den  grundläggande
högskoleutbildningen. Ytterligare 750 av
de nya platserna år 1997 och lika många
år 1999 bör gå till universiteten och
resten  fördelas mellan de små  och
medelstora högskolorna.
Jag anser att Göteborgs universitet i
utbildningsuppdraget  bör  tilldelas
utbildningsområde  Idrott,  så  att
tvåämnesutbildningen med  idrott  och
hälsa kan utvecklas vidare med särskild
folkhälsoprofil. I övrigt har jag inga
invändningar mot regeringens  förslag
till utbildningsuppdragens inriktning.
För  information  om  genteknik  bör
Naturvetenskapliga    forskningsrådet
tillföras 20 miljoner kronor.
Riksdagen bör enligt min mening ställa
sig  bakom  den  fördelning   av
anslagsbeloppen för budgetåren 1998 och
1999 som förordas i motion 1996/97:Ub514
yrkande 50.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under mom. 2, 4, 15, 45,
47, 58 och 59 bort hemställa
2.  beträffande ett miljötekniskt
institut
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub10 yrkande 12  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
4. beträffande MIMER, det nationella
nätverket för folkbildningsforskning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr257 yrkande 13 och  med
anledning av motion 1996/97:Ub418 som
sin mening ger regeringen till känna
vad som ovan anförts,
15. beträffande forskningsenhet med
miljöprofil
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub10 yrkande 10
och 1996/97:Ub514 yrkande 32 som sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
45. beträffande åtgärder för att
komma  till rätta med  läs-  och
skrivsvårigheter
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub255 yrkandena 1,
2 och 3 samt 1996/97:Ub514 yrkande 8
och  med  avslag  på  motionerna
1996/97:Ub215,     1996/97:Ub227,
1996/97:Ub235  och 1996/97:  Ub250
yrkande  9  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
47.  beträffande  utbildning  och
fortbildning   om   läs-   och
skrivsvårigheter
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub514 yrkandena 6 och 7 och
med anledning av motion 1996/97:Ub236
som sin mening ger regeringen till
känna vad som ovan anförts,
58.  beträffande  anslag  under
utgiftsområdet  16 Utbildning  och
universitetsforskning
att riksdagen
a)   om   statsbidragsberättigade
årselevplatser
= utskottet,
b)  med  bifall  till  motion
1996/97:Ub514 yrkande 23 och  med
anledning av regeringens förslag som
sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om
omfattningen av och principerna för
utbyggnaden av den högre utbildningen
under budgetåren 1997-1999,
c) om stöd till lärarutbildningen
= utskottet,
d)  om  stöd  till  teknik-  och
naturvetenskapscentrum
= utskottet,
e)  om åtgärder inom konstnärliga
utbildningar
= utskottet,
f) om åtgärder för utbildningar inom
vårdområdet
= utskottet,
g) om att en högskola inrättas i
Malmö
= utskottet,
h) om att en högskola inrättas på
Gotland
= utskottet,
i)  om  forskningssatsningar  vid
universitet och högskolor
= utskottet,
j)  om forskning vid mindre  och
medelstora högskolor
= utskottet,
k)  med  bifall  till  motion
1996/97:A806 yrkande 21  och  med
anledning av regeringens förslag som
sin mening ger regeringen till känna
vad   som  ovan  anförts   om
genusforskning,
l)   om   stöd  till  svenska
gästforskare/gästlärare i utlandet
= utskottet,
m)  om belopp för ersättning för
helårsstudenter          och
helårsprestationer
= utskottet,
n) om generellt utbildningsuppdrag
= utskottet,
o)  med  anledning  av  motion
1996/97:Ub416  samt   regeringens
förslag som sin mening ger regeringen
till känna vad som ovan anförts om
utbildningsuppdragets inriktning för
Uppsala   universitet,    Lunds
universitet, Göteborgs universitet,
Stockholms   universitet,   Umeå
universitet, Linköpings universitet,
Karolinska   institutet,   Kungl.
Tekniska  högskolan,  Högskolan  i
Luleå,  Danshögskolan,  Dramatiska
institutet,  Högskolan  i  Borås,
Högskolan  Dalarna,  Högskolan  i
Gävle/Sandviken,   Högskolan   i
Halmstad,  Högskolan  i  Kalmar,
Högskolan  i  Karlskrona/Ronneby,
Högskolan  i  Karlstad,  Högskolan
Kristianstad, Högskolan i  Skövde,
Högskolan  i Trollhättan/Uddevalla,
Högskolan  i  Växjö, Högskolan  i
Örebro,   Högskoleutbildning   på
Gotland,   Idrottshögskolan   i
Stockholm,   Konstfack,   Kungl.
Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan
i  Stockholm,  Lärarhögskolan  i
Stockholm, Mitthögskolan, Mälardalens
högskola, Operahögskolan i Stockholm,
Södertörns    högskola    och
Teaterhögskolan i Stockholm avseende
åren 1997-1999,
p)  om verksamhetsmålen för  åren
1997-1999  för  forskning   och
forskarutbildning   vid   Uppsala
universitet,  Lunds  universitet,
Göteborgs  universitet,  Stockholms
universitet,   Umeå  universitet,
Linköpings  universitet, Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan
och Högskolan i Luleå
= utskottet,
q) om den övergripande målsättningen
för verksamheten inom Högskoleverkets
och  Verkets  för  högskoleservice
ansvarsområde
= utskottet,
r) om den övergripande målsättningen
för     verksamheten     inom
Forskningsrådsnämndens, Humanistisk-
samhällsvetenskapliga     forsk-
ningsrådets,        Medicinska
forskningsrådets, Naturvetenskapliga
forskningsrådets, Teknikvetenskapliga
forskningsrådets,       Kungl.
bibliotekets, Statens  psykologisk-
pedagogiska biblioteks, Institutets
för            rymdfysik,
Polarforskningssekretariatets   och
Rådets   för  forsknings-   och
utvecklingssamarbete mellan Sverige
och EU ansvarsområde
= utskottet,
s)  om  att staten tar  på  sig
ekonomiska förpliktelser i samband
med stöd till forskning
= utskottet,
t)  med  bifall  till  motionerna
1996/97:Ub255 yrkande 4,  1996/97:
Ub514 yrkandena 9, 18, 41, 46 och 49
samt 1996/97:Fö502 yrkande 4 och med
anledning av regeringens förslag samt
motion 1996/97:A280 anvisar anslagen
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning     enligt
uppställning i bilaga 4 (spalten Res.
1, mp ),
u) avslår övriga motionsyrkanden som
förtecknats i bilaga 5,
59. beträffande anslagsbeloppen för
budgetåren 1998 och 1999
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ub514 yrkande 50 och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub451
yrkande  11  som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
2. Universitetsbegreppet, m.m. (mom. 7,
33, 48)
Beatrice Ask, Rune Rydén, Ulf Melin och
Hans Hjortzberg-Nordlund (alla m) anför:
Enligt vår mening bör de kriterier som
gäller i dag för att ett lärosäte skall
benämnas    universitet   kvarstå.
Beteckningen universitet på ett högre
lärosäte innebär en kvalitetsupplysning
som är viktig för studenter och kollegor
inom och utom landet. Med regeringens
förslag om ändrade principer skulle alla
högskolor som uppfyller ett antal vagt
formulerade,  icke-kvantitativa,  krav
kunna bli universitet. Vi anser att
riksdagen med bifall till motionerna
1996/97:Ub411   yrkande   34   och
1996/97:Ub487 yrkande 5, med anledning
av motionerna 1996/97:Ub5 yrkande 19 och
1996/97:Ub483 yrkande 13 samt med avslag
på regeringens förslag som sin mening
bör ge regeringen till känna vad vi här
anfört.
Vi hänvisar till vår motion och anser
att  regeringen  borde  ha  följt
utredningens förslag om förkunskapskrav
på minst 80 poäng vid antagning till
yrkeslärarutbildning. Vi anser också att
återkommande   yrkespraktik    för
yrkeslärare  är  av  största  vikt.
Regeringen borde ha lagt förslag om
yrkeslärares fortbildning i yrkesämnet.
Regeringen bör därför återkomma till
riksdagen med förslag.
Ett  nationellt  skolpengssystem  bör
skapas  för  att värna  kvalitet  i
utbildningen och lika villkor för alla
skolor oberoende av huvudman. Systemet
innebär att staten övertar huvudansvaret
för  att  finansiera  utbildning  i
grundskolan och gymnasieskolan med ett
fast  belopp per elev. Medel  skall
anvisas direkt till skolorna. Reformen
genomförs  i flera steg genom  s.k.
skatteväxling mellan stat och kommun.
Eftersom  ett  relativt  generellt
skolpengssystem inte kan ta alla hänsyn
som krävs för utbildning av elever med
speciella  behov skall resurser  för
särskilda behov finnas på kommunal nivå.
Riksdagen bör hos regeringen  begära
förslag  om  hur  ett  nationellt
skolpengssystem skall kunna  utformas
utifrån de riktlinjer som angetts i
motionerna.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att
utskottet under moment 7, 33 och 48 bort
hemställa
7.           beträffande
universitetsbegreppet
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub411 yrkande 34
och  1996/97:Ub487 yrkande 5, med
anledning av motionerna 1996/97:Ub5
yrkande 19 och 1996/97:Ub483 yrkande
13 samt med avslag på regeringens
förslag som sin mening ger regeringen
till känna vad som ovan anförts,
33.  beträffande kompetensen  hos
yrkeslärare
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub240 yrkande 14 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
ovan anförts,
48. beträffande nationell skolpeng
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub210 yrkandena 1
och  2, 1996/97:Ub211 yrkande  4,
1996/97:Ub240  yrkande  18  och
1996/97:Fi207 yrkande 4  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
3. Universitetsbegreppet, m.m. (mom. 7,
11, 13, 25, 29, 40, 42, 43, 56, 60)
Margitta Edgren (fp) anför:
Jag  anser  att  kriterierna  för
universitetsbenämning  bör  vara  mer
tydligt definierade än vad regeringen
föreslagit, för att undvika framtida
diskussioner. Vidare motsätter jag mig
att regeringen bemyndigas besluta om att
en  högskola  skall  få  benämnas
universitet. Enligt min mening bör det
åvila Högskoleverket att efter prövning
om högskolan i fråga uppfyller kraven på
vetenskaplig  kvalitet och  kvantitet
besluta om universitetsbenämning. Vad
jag nu anfört bör riksdagen med bifall
till motionerna 1996/97:Ub5 yrkande 19
och  1996/97:Ub483  yrkande 13,  med
anledning av motionerna 1996/97: Ub411
yrkande 34 och 1996/97:Ub487 yrkande 5
samt med avslag på regeringens förslag
som sin mening ge regeringen till känna.
Enligt min mening bör resurserna som nu
avsätts till forskning vid de mindre och
medelstora högskolorna i första hand
finansiera forskarutbildning för lärarna
vid   dessa   högskolor.   Andelen
forskarutbildade lärare är nämligen där
klart lägre än vid universiteten. Jag
anser  att  riksdagen  bör  bifalla
motionsyrkandena och som sin mening ge
regeringen till känna vad jag anfört.
Det är viktigt att de nya högskolorna
bygger  vidare  på  de  positiva
erfarenheter   som   gjorts   av
nätverkssamarbetet  med  universiteten
samt av samarbetet med näringslivet. I
enlighet med vad som anförts i motion
1996/97:Ub483 yrkande 10 vill jag att
riksdagen  hos regeringen begär  att
Högskoleverket får uppdraget att följa
upp och utvärdera konsekvenserna av att
de  nya  högskolorna  får  fasta
forskningsresurser.
Enligt   min  mening   bör   all
basårsutbildning anordnas  i  komvux,
eftersom den är en komplettering av
gymnasieutbildningen.   Detta   bör
riksdagen  med  bifall  till  motion
1996/97:Ub483 yrkande 1 ge regeringen
som sin mening till känna.
Det är ett viktigt steg att regeringen
nu   förordar   att   regionala
utvecklingscentrum skall stimuleras, där
högskola,  skola  och  förskola  kan
samverka. Jag anser emellertid att det
är en nödvändighet för att högskolan
skall kunna utbilda lärare för framtida
krav  med  ett  ökat samarbete  med
näringslivet.  Omvärldens  behov  är
alldeles för litet styrande när det
gäller högskolans utbildning av lärare.
Den av Kanslersämbetet påbörjade och av
Högskoleverket fullbordade utvärderingen
av  de  medellånga vårdutbildningarna
resulterade i ett antal förslag  om
vårdutbildningarnas  organisation  som
enligt  min  mening  på  sikt  bör
genomföras. Högskoleverket bör få  i
uppdrag att göra en tidsplan för detta.
Jag anser att riksdagen med bifall till
motion 1996/97:Ub483 yrkande 20 som sin
mening bör ge regeringen till känna vad
jag här anfört.
Högskoleverket, som har ansvaret för
besluten  om  vid  vilka  offentliga
högskolor  som  olika  examina  får
avläggas, bör ta ställning till  om
kandidatexamen  i  vårdämnen   och
yrkesexamen som t.ex. sjuksköterska ryms
inom 120 poäng. Riksdagen bör således
bifalla motion 1996/97:Ub483 yrkande 21.
Ett socialt basår riktat till män är en
väg som är värd att pröva för att komma
till  rätta  med  den  könsmässiga
snedrekryteringen till lärar-, vård- och
omsorgsutbildningar. Därför anser jag
att  riksdagen  bör  bifalla  motion
1996/97:Ub478  yrkande  2  om  en
försöksverksamhet med ett sådant basår.
Invandrarpolitiska kommitténs förslag om
en basutbildning för invandrare med 1-2
terminers svenska m.m. är enligt min
mening en så intressant idé att det bör
prövas  som  ett  alternativ  till
aspirantutbildningen.  Riksdagen  bör
således  bifalla motion 1996/97:Ub483
yrkande 16.
Regeringens  åtgärd  att  återföra
myndighetskapital  till  staten  från
lärosätena ger enligt min mening helt
fel signaler och är oförenlig med ett
målstyrt  system.  Förändringar  av
styrsystem och resursfördelningssystem
har mottagits väl i högskolan och lockat
fram engagemang och lust att förändra.
Detta kan lätt bytas till missmod och
pessimism om framtiden, om regeringen
vidtar negativa åtgärder. Jag menar att
regeringens  åtgärd  är  långsiktigt
negativ  för  förändringsviljan  inom
högskolesystemet. Vad jag nu anfört bör
riksdagen  med  bifall  till  motion
1996/97:Ub483 yrkande 2 som sin mening
ge regeringen till känna.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under momenten 7, 11, 13,
25, 29, 40, 42, 43, 56 och 60 bort
hemställa
7. beträffande universitetsbegreppet
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub5 yrkande 19 och
1996/97:Ub483  yrkande  13,  med
anledning  av motionerna  1996/97:
Ub411 yrkande 34 och 1996/97:Ub487
yrkande  5  samt med  avslag  på
regeringens förslag som sin mening
ger regeringen till känna vad som
ovan anförts,
11.  beträffande forskarutbildning
för lärare vid mindre och medelstora
högskolor
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub5 yrkande 4 och
1996/97:Ub483 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
13.  beträffande  uppdrag  till
Högskoleverket att utvärdera konse-
kvenserna  av  att  högskolorna
tilldelats fasta forskningsresurser
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub483 yrkande 10 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
25. beträffande förslaget att all
basårsutbildning skall anordnas inom
komvux
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub478 yrkande 1  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
29.    beträffande   regionala
utvecklingscentrum
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub484 yrkande 4  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
40. beträffande vårdutbildningarnas
organisation
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub483 yrkande 20 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
42. beträffande kandidatexamen  i
vårdämnen vid vårdhögskolorna
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub483 yrkande 21 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
43. beträffande socialt basår riktat
till män
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub478 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
56. beträffande basutbildning för
invandrare
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub483 yrkande 16 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
60.  beträffande återförande till
staten  av  myndighetskapital  hos
lärosätena
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub5 yrkande 9 som sin mening
ger regeringen till känna vad som
ovan anförts.
4. Tidsplan för beslut om
universitetsbenämning, m.m. (mom. 8, 10,
21, 23, 50, 51, 52, 55, 57 och 59)
Andreas Carlgren (c) anför:
Enligt min mening bör de högskolor som
redan har genomgått en relativt ingående
kvalitetsprövning av Högskoleverket -
såsom Högskolorna i Karlstad, Växjö och
Örebro  samt Mitthögskolan  -  kunna
utvecklas till och ges ställning som
universitet  förhållandevis  snabbt.
Riksdagen  bör begära att regeringen
anger  en  tidsplan för  beslut  om
universitetsbenämning i enlighet med vad
som  anförs  i  motion 1996/97:Ub451
yrkande 9, dvs. beslut senast ett år
efter ansökan.
Jag  anser  att  en  modell  för
 kvalificeringstrappa bör införas, där
förutsättningar skapas för de mindre och
medelstora högskolorna att successivt
utveckla bredd och djup. I enlighet med
vad  som närmare utvecklas i motion
1996/97:Ub451  skall högskolan  bl.a.
kunna   kvalificera   sig   för
examensrättigheter         inom
forskarutbildningen   och   därefter
tilldelas    uppdrag   beträffande
forskarutbildning. Jag anser vidare att
ett  anslagssystem bör utarbetas med
differentierad tilldelning av resurser i
förhållande     till     uppnådd
kvalificeringsgrad. Riksdagen bör som
sin mening ge regeringen till känna vad
jag här anfört.
Enligt min uppfattning bör utvecklingen
vid den nya högskolan i Malmö efter år
1999 koncentreras på att konsolidera
dess kvalitet och integration, inte på
ytterligare  expansion.  Detta  bör
riksdagen  med  bifall  till  motion
1996/97: Ub451 yrkande 2 som sin mening
ge regeringen till känna.
Jag  anser  att  ett decentraliserat
kunskapssamhälle är ett viktigt mål för
utbildningspolitiken. Man måste medvetet
bygga  upp en decentraliserad infra-
struktur för kunskapsutveckling i hela
landet och ta vara på möjligheterna att
decentralisera makt och ansvar genom att
hela befolkningen görs delaktig i det
framväxande      kunskapssamhället.
Kunskapslyftet måste nå hela folket, ske
i hela landet och ske under hela livet.
Detta anser jag att riksdagen med bifall
till motion 1996/97:A432 yrkande 13 bör
ge regeringen som sin mening till känna.
Den   kvalificerade  eftergymnasiala
yrkesutbildningen bör enligt min mening
integreras i högskolan. Högskolan är den
huvudman  som  bäst  kan  garantera
kvaliteten  och  jämförbarheten  i
utbildningen var helst den anordnas i
landet. Jag anser också att antalet
platser bör utökas fr.o.m. år 1998.
Det är enligt min mening viktigt att
kvinnor  som  blir  arbetslösa  ges
möjlighet att höja sin utbildnings- och
kompetensnivå genom utbildnings-  och
arbetsmarknadssatsningar.
Regeringen  bör  enligt  min  mening
återkomma med ett samlat förslag för att
också på högskolor och universitet ta
till vara den kompetens som de nya
svenskarna kan bidra med. Bl.a. bör det
komma       till       stånd
kompletteringsutbildning för invandrare
med akademisk utbildning. Jag föreslår
att riksdagen tillstyrker förslaget i
motion 1996/97:Ub451 yrkande 17 om en
tvåårig sådan utbildning. I denna bör
ingå  såväl  komplettering  av  den
invandrade akademikerns fackutbildning
som  kvalificerade  språkkunskaper  i
svenska  och  fackspråk samt  riktad
yrkespraktik.
Mitthögskolan och Mälardalens högskola
bör enligt min mening beredas möjlighet
att etablera civilingenjörsutbildning.
Detta bör riksdagen med bifall till
motion 1996/97:Ub451 yrkande 3 och med
anledning av motionerna 1996/97:Ub415
och 1996/97:Ub417 yrkande 3 som sin
mening ge regeringen till känna.
Jag  anser  att  satsningen   på
doktorandtjänster har stor betydelse för
att  förkorta utbildningstiderna inom
forskarutbildningen men också för att
öka rekryteringen av kvinnliga studenter
och  av  studenter från mindre  och
medelstora högskolor. Som ett första
steg  bör  regeringen  i  kommande
budgetpropositioner i sina förslag till
anslagsbelopp för budgetåren 1998 och
1999 avsätta 75 miljoner kronor vartdera
året    till   omvandling    av
utbildningsbidrag          till
doktorandtjänster. Riksdagen bör alltså
tillstyrka motion 1996/97:Ub451 yrkande
11.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under momenten 8, 10, 21,
23, 50, 51, 52, 55, 57 och 59 bort
hemställa
8. beträffande tidsplan för beslut
om universitetsbenämning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub451 yrkande 9  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
10.           beträffande
 kvalificeringstrappa för högskolan
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub451 yrkandena 6, 7 och 10
som sin mening ger regeringen till
känna vad som ovan anförts,
21. beträffande utvecklingen vid den
nya högskolan i Malmö
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub451 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
23.  beträffande  decentraliserat
kunskapssamhälle
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:A432 yrkande 18  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
50. beträffande den kvalificerade
yrkesutbildningen
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub504 yrkande 4  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
51. beträffande utbyggnad av den
kvalificerade yrkesutbildningen
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub504 yrkande 5  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
52.  beträffande  möjlighet  för
arbetslösa kvinnor att  höja  sin
utbildnings- och kompetensnivå
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub448 yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
55.           beträffande
kompletteringsutbildning     för
invandrare med akademisk utbildning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub451 yrkande 17 och  med
anledning  av motion 1996/97:Ub425
yrkande  2  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
57.           beträffande
civilingenjörsutbildning     vid
Mitthögskolan   och   Mälardalens
högskola
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub451 yrkande 3  och  med
anledning av motionerna 1996/97:Ub415
och 1996/97:Ub417 yrkande 3 som sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
59. beträffande anslagsbelopp för
budgetåren 1998 och 1999
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub451 yrkande 11 och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub514
yrkande  50  som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
5. Kvalitetsaspekter på en utbyggnad med
fasta forskningsresurser, m.m. (mom. 9
och 27)
Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Ulf
Melin (m), Margitta Edgren (fp), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Inger
Davidson (kd) anför:
Det är enligt vår mening viktigt att
utbyggnaden med fasta forskningsresurser
vid de mindre och medelstora högskolorna
utgår från varje högskolas speciella
förutsättningar och sker på ett sådant
sätt att kvaliteten i forskningen kan
upprätthållas. Utgångspunkten måste vara
att  forskningen vid dessa högskolor
skall  bedrivas med samma  krav  på
kvalitet som gäller för all forskning.
Med den resurssituation som föreligger i
dag krävs en omsorgsfull prioritering
för att utbyggnaden skall lyckas. Detta
bör  riksdagen  med  anledning  av
motionerna  1996/97:Ub5  yrkande  1,
1996/97:Ub487   yrkande   6   och
1996/97:Ub512 yrkande 11 som sin mening
ge regeringen till känna.
Vi vidhåller vårt ställningstagande vid
1994/95   års   riksmöte   (bet.
1994/95:UbU15)  att  någon  form  av
kvalitetspremie bör återinföras i resurs-
tilldelningssystemet för att säkra en
kvalitetsutveckling.    När    nu
Högskoleverket   skall   se   över
resurstilldelningssystemet bör man på
nytt överväga att införa kvalitetspremie
som en faktor i detta. Riksdagen bör med
anledning  av  motion  1996/97:Ub483
yrkande 2 som sin mening ge regeringen
till känna vad vi här anfört.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att
utskottet under moment 9 och 27 bort
hemställa
9. beträffande kvalitetsaspekter på
en   utbyggnad   med   fasta
forskningsresurser
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ub5 yrkande  1,
1996/97:Ub487  yrkande  6   och
1996/97:Ub512 yrkande 11 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
27. beträffande återinförande  av
kvalitetspremien
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ub483 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
6. Forskningsutbytet mellan mindre och
medelstora högskolor samt universitet
och högskolor med fakultet (mom. 12)
Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Ulf
Melin (m), Hans Hjortzberg-Nordlund (m)
och Inger Davidson (kd) anför:
Forskningsutbytet mellan de regionala
högskolorna  samt  universitet  och
högskolor med fakultet måste enligt vår
mening ges bättre förutsättningar att
utvecklas. Samarbete bör främjas. Inom
flera  forskningsområden är en  nära
samverkan mellan t.ex. universiteten och
mindre  och  medelstora  högskolor
nödvändig och angelägen. Riksdagen bör
bifalla motionsyrkandet och göra ett
tillkännagivande  till  regeringen  i
enlighet med vad vi nu anfört.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att
utskottet under moment 12 bort hemställa
12.  beträffande forskningsutbytet
mellan  mindre  och  medelstora
högskolor  samt  universitet  och
högskolor med fakultet
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub512 yrkande 10 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
7. Principer för fördelning av
forskningsresurser mellan mindre och
medelstora högskolor, m.m. (mom. 17, 26,
32, 37, 46 och 49)
Inger Davidson (kd) anför:
Enligt min mening är det oklart efter
vilka principer som regeringen fördelat
forskningresurserna mellan de mindre och
medelstora högskolorna. Vissa högskolor
tilldelas stora belopp, medan andra får
ett mycket ringa tillskott. Särskilt
anmärkningsvärt anser jag det vara att
Högskolan  Dalarna inte  fått  någon
förstärkning av resurserna fram till
1999. Regeringen bör i fortsättningen
presentera  ett bättre underlag  för
riksdagen.  Detta bör riksdagen  med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ge regeringen till känna.
Lärarbristen  vid  universiteten  och
högskolorna har länge påtalats,  men
regeringen verkar inte ta situationen på
allvar. Vikten av pedagogiskt skickliga
lärare inom den högre utbildningen kan
inte nog betonas. Jag anser att lärarna
borde  uppmuntras att genomgå  olika
former av pedagogiska kurser och att
undervisning  bör  ges  ett  högre
meritvärde än vad som är fallet i dag.
Riksdagen bör enligt min mening med
bifall till motion 1996/97:Ub512 yrkande
16 som sin mening ge regeringen detta
till känna.
Jag anser att det är av stor vikt att
redan examinerade lärare snarast får
fortbildning  i  informationsteknik.
Högskoleverket bör därför få i uppdrag
att i samverkan med lärarutbildningarna
snarast utarbeta en plan för rullande
fortbildning av lärarna inom IT-området.
Utbildningskapaciteten        för
tandläkarutbildningen behöver enligt min
mening ses över, både mot bakgrund av
amalgamförbudet som kommer att  göra
tandvårdsbehandlingar mer tidskrävande
och  mot bakgrund av de förestående
förändringarna av tandvårdsförsäkringen,
vilka kan befaras få konsekvenser för
tandhälsan   och  därmed   påverka
tandvårdsbehovet. Jag anser därför att
riksdagen  bör  bifalla  motionerna
1995/96:Sf22 yrkande 5 och 1996/97:
So295 yrkande 7.
Jag anser att det är en brist att det i
kommittén med uppdrag att förebygga läs-
och skrivsvårigheter inte finns någon
från fältet aktiv pedagog med erfarenhet
av  dyslexiproblem, både  vad  avser
utformningen  av  undervisningen  och
problem  med medelstilldelningen  för
elever med detta handikapp. Kommittén
bör kompletteras med en sådan person.
När det gäller resurstilldelning till
grundskolan  anser  jag  att  ett
resurstilldelningssystem bör tillämpas
som ger alla skolor en basresurs per
elev, lika stor för alla elever, och en
tilläggsresurs som skall variera med de
enskilda    elevernas     behov.
Tilläggsresursen  för  elever  med
särskilda  behov skall  också  kunna
användas  för elevvårdande  personal.
Enligt min uppfattning måste grundskolan
tilldelas tillräckliga resurser.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under moment 17, 26, 32,
37, 46 och 49 bort hemställa
17.  beträffande  principer  för
fördelning  av  forskningsresurser
mellan  mindre  och  medelstora
högskolor
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub512 yrkande 12 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
26. beträffande lärarbrist
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub512 yrkande 16 samt med
anledning av motionerna 1996/97:Ub7
yrkande 5 och 1996/97:Ub459 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till
känna vad som ovan anförts,
32.  beträffande  utbildning  och
fortbildning   av   lärare   i
informationsteknik
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub230 yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
37.  beträffande  utvärdering  av
behovet av tandläkare i framtiden
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf22 yrkande 5 och
1996/97:So295 yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
som ovan anförts,
46.  beträffande  kommittén  med
uppdrag  att förebygga  läs-  och
skrivsvårigheter
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub230 yrkande 9  och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub245
yrkande  18  som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
49.           beträffande
resurstilldelningssystem      i
grundskolan
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub230 yrkandena 1 och 12 som
sin mening ger regeringen till känna
vad som ovan anförts,
8. Högskolans tredje uppgift (mom. 19)
Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Ulf
Melin (m), Margitta Edgren (fp) och Hans
Hjortzberg-Nordlund (m) anför:
Vi avstyrker regeringens förslag att i
högskolelagen införa en bestämmelse om
högskolans tredje uppgift, nämligen att
högskolan också skall samverka med det
omgivande samhället och informera om sin
verksamhet. Den informationsskyldighet
som redan finns föreskriven i lagen är
tillräcklig. Riksdagen bör alltså med
bifall till motion 1996/97:Ub483 yrkande
5  avslå  regeringens  förslag  till
lagändring.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att
utskottet under moment 19 bort hemställa
19. beträffande högskolans tredje
uppgift
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub483  yrkande  5  avslår
regeringens förslag till  lag  om
ändring i högskolelagen (1992:1434),
9. Lärarbrist, m.m. (mom. 26, 46, 54)
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anför:
Redan  i  dag  råder  en  ansträngd
lärarsituation  vid  universitet  och
högskolor  och  läget  kommer  att
ytterligare  förvärras om  regeringen
väljer  att  föreslå  en  förkortad
forskarutbildning          utan
undervisningsskyldighet       för
doktoranderna. I propositionen redovisas
en  alltför optimistisk bedömning av
nuläget  och framtidsutsikterna.  Det
behöver göras en närmare analys av hur
rekryteringen av nya lärare skall gå
till. Detta bör riksdagen med bifall
till motion 1996/97:Ub459 yrkande 1 som
sin mening ge regeringen till känna.
Jag  anser  att  en  parlamentarisk
utredning   om  dyslexi/läs-   och
skrivsvårigheter   bör   tillsättas.
Forskarna är i dag inte ense om vilka
faktorer  som  orsakar  läs-  och
skrivsvårigheter. Det är av stor vikt
att  frågan  inte  hamnar  i  en
återvändsgränd. Frågan  bör  ges  en
grundlig belysning, och det är viktigt
med   en  helhetsbild  av  vilka
bakomliggande faktorer som orsakar läs-
och skrivsvårigheter hos barn.
Det behövs enligt min mening uttalanden
och  anvisningar,  initierade   av
riksdagen, för att kompetensutvecklande
insatser  för personer med  avslutad
akademisk grundutbildning skall komma
till stånd i ökad omfattning. Jag anser
att riksdagen bör med bifall till motion
1996/97:Ub468  som  sin  mening  ge
regeringen till känna vad jag här har
anfört.
Mot bakgrund av det anförda anser jag
att utskottet under momenten 26, 46 och
54 bort hemställa:
26. beträffande lärarbrist
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Ub7 yrkande 5 och
1996/97:Ub459 yrkande 1  och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub512
yrkande  16  som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
46.  beträffande  kommittén  med
uppdrag  att förebygga  läs-  och
skrivsvårigheter
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub245 yrkande 18 och  med
avslag  på  motion  1996/97:Ub230
yrkande  9  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
54. beträffande kompetensutveckling
efter grundexamen
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ub468 som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts,
10. Statligt stöd till lärarutbildningen
vid Rudolf Steinerhögskolan (mom. 31)
Jan Björkman, Bengt Silfverstrand, Eva
Johansson, Ingegerd Wärnersson, Agneta
Lundberg,  Torgny  Danielsson,  Tomas
Eneroth och Majléne Westerlund Panke
(alla s) anför:
Enligt vår uppfattning borde även frågan
om  stöd till lärarutbildningen  vid
Rudolf Steinerhögskolan behandlas av den
parlamentariska utredningen för översyn
av lärarutbildningarna som utskottet har
förordat  i  det föregående.  Enligt
utskottets uppfattning bör utredningen
göra   en   bred   översyn   av
lärarutbildningarna och därvid  bl.a.
belysa behov av lärarutbildning  med
olika  pedagogiska profileringar.  Vi
anser att det är naturligt att även
lärarutbildning  inom waldorfpedagogik
behandlas i det sammanhanget.
Mot bakgrund av det anförda anser vi att
utskottet under mom. 31 bort hemställa:
31. beträffande statligt stöd till
lärarutbildningen   vid   Rudolf
Steinerhögskolan
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub424,
Särskilda yttranden
1. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58)
Beatrice Ask, Rune Rydén, Ulf Melin och
Hans Hjortzberg-Nordlund (alla m) anför:
En riksdagsmajoritet av socialdemokrater
och centerpartister har för några dagar
sedan fastlagt de ekonomiska ramarna för
de   olika  utgiftsområdena  under
budgetåret 1997.
Moderata samlingspartiet har i  ett
antal motioner presenterat en alternativ
inriktning på fördelningen av statens
resurser inom de olika utgiftsområdena.
Särskilt inom utbildningsområdet  har
skillnaden mellan majoritetens förslag
och  det av oss presenterade  varit
omfattande och av principiellt viktig
karaktär.
När riksdagen nu beslutat om en annan
inriktning på politiken ser vi ingen
möjlighet eller anledning att delta i
detaljbesluten. Vi vill genom  detta
särskilda  yttrande  redovisa  våra
prioriteringar och vår politik  inom
utgiftsområde 16.
För  Moderata  samlingspartiet  är
utbildnings- och forskningsfrågorna av
primärt intresse. Enligt vår uppfattning
är en medveten och långsiktig satsning
på dessa områden en grundförutsättning
för en positiv utveckling av Sveriges
välfärd.
Vi anser att den högre utbildningen
måste bedrivas på ett sådant sätt att
höga kvalitetskrav inte får stå tillbaka
för en alltför snabb utbyggnad baserad
på regional- och arbetsmarknadspolitiska
skäl. Vi har i vår budget anvisat medel
för en fortsatt utbyggnad av de små och
medelstora högskolorna utan att därför
minska  anslagen  till  de  stora
lärosätena.
Vad gäller forskningen har vi lagt fram
förslag  som  garanterar  fortsatta
resurser  till  forskningsråd  och
högskolor. Vi kan inte acceptera att
grundforskningen    utsätts    för
neddragningar som vida överskrider det
som  andra områden utsätts för. Vår
politik präglas också av en tilltro till
forskarvärlden och ett avvisande  av
centralisering och detaljstyrning.
Vi värnar valfrihet och mångfald såsom
det tar sig uttryck i bland annat från
staten fristående forskningsfinansiärer.
Vi anser att Skolverket och Statens
institut för handikappfrågor i skolan
(SIH)  skall  slås samman  till  en
myndighet  och  att  en  fristående
myndighet för uppföljning, utvärdering
och tillsyn av elevernas studieresultat,
undervisningens  kvalitet,  skolornas
verksamhet   skall   bildas.   För
genomförande av dessa åtgärder har vi
anvisat ytterligare 4 miljoner kronor
till Skolverket jämfört med regeringens
förslag, samtidigt som vi har tagit bort
anslaget till SIH. För bildandet av det
nya  Institutet  för  uppföljning,
utvärdering och tillsyn av skolan har vi
anvisat 90 miljoner kronor.
Regeringen  skär  ned  de  statliga
forskningsanslagen vilket vi avvisar. Vi
har  därför  bl.a.  ökat  anslaget
Skolutveckling med 20 miljoner kronor.
En  särskild  försöksverksamhet  med
riksrekryterande   gymnasieutbildning
baserad på modern informationsteknik bör
enligt vår uppfattning genomföras. För
detta  ändamål har vi  beräknat  62
miljoner kronor. Sammanlagt har vi ökat
anslaget Skolutveckling med 82 miljoner
kronor.
Vi avstyrker regeringens förslag om en
vuxenutbildningssatsning fr.o.m. den 1
juli 1997. Vi föreslår i stället en
utbildningsinsats omfattande  40  000
platser inom komvux (tredje året och
påbyggnadsutbildningar), 8 000 platser
inom kvalificerad yrkesutbildning och 1
000 basårsplatser. Kostnaden för vårt
förslag har vi beräknat till 1 630
miljoner  kronor. Detta innebär  att
anslaget Särskilda utbildningsinsatser
för vuxna kan minskas med drygt 916
miljoner kronor.
På   högskoleområdet  avvisar  vi
regeringens  förslag  till  speciella
insatser för genusforskning. Insatser av
detta slag gynnar enligt vår mening inte
jämställdheten, och vi anser inte heller
att regeringen skall detaljreglera de
högre    lärosätenas   verksamhet.
Universiteten och de större högskolorna
bör byggas ut i en takt som svarar mot
intresset för dem bland de sökande.
Anslagen till de små och medelstora
högskolor som i regeringens förslag fått
störst relativ ökning måste minskas, så
att ingen högskola ges anslagsökningar
för grundutbildningen som är större än
50 %. Försöket med s.k. NT-platser bör
upphöra. Stiftelsehögskolan i Jönköping
bör  tillföras  fler  platser,  som
lämpligen kan tas från Mitthögskolan.
Dessa olika förändringar motiverar också
förändringar i utbildningsuppdragen. Det
finns  enligt vår mening ännu  inte
underlag för ett positivt beslut av
riksdagen om att inrätta en helt ny
högskola  i  Malmö.  De  ekonomiska
konsekvenserna av förslagen till den nya
högskolan  är inte tillfredsställande
belysta  i  utredningsbetänkandet.  I
avvaktan på ett bättre underlag än det
som hittills presenterats anser vi att
55 miljoner kronor bör återgå till Lunds
universitet, som i dag har ansvaret för
de utbildningar som finns i Malmö. Den
högre utbildningen i Malmö skulle enligt
vår mening kunna utformas efter modell
av de tyska Fachhochschulen .
Vad  gäller  regeringens förslag  om
forskningssatsningar avvisar vi inte de
i  budgeten anvisade medlen, men vi
ifrågasätter fördelningen. Vi föreslår
att de medel (ca 265 miljoner kronor)
som regeringen föreslår under anslaget
B  46 för forskning vid mindre och
medelstora högskolor avförs från det
anslaget, samt att drygt 354 miljoner
kronor anslås till fördelning mellan
såväl de små och medelstora högskolorna
som      universiteten     och
forskningshögskolorna  så  att  inget
anslag ökar med mindre än 2,3 % jämfört
med föregående budgetår.
I  vår alternativa budget anslår vi
drygt  430 miljoner kronor  mer  än
regeringen  till  nationella   och
internationella forskningsresurser för
förstärkning   av   medlen   till
forskningsråden,    rymd-    och
polarforskning,        europeiskt
forskningssamarbete samt införskaffande
av dyrbar vetenskaplig utrustning. Vi
avvisar  regeringens förslag  om  en
forskarskola i teleinformatik och om
tjänster inrättade på central nivå av
jämställdhetsskäl.
Vi anser att SUNET:s roll är att vara
Internetleverantör åt  högskolevärlden
och  att  därutöver verka  som  ett
nationellt     kunskaps-     och
kompetenscentrum  av  yppersta  slag.
Biblioteken  gynnas  bäst  av  de
kommersiella     internettjänsternas
framväxt och av ett nära samarbete med
kommuner, skolor och med varandra.
Vi  anser att en besparing  på  30
miljoner kronor kan göras på anslaget
till Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Besparingen bör i första hand  avse
informationsinsatser och administration.
Enligt  vår  mening  kan  anslaget
Utvecklingsarbete          inom
Utbildningsdepartementets område  m.m.
minskas  med 5 miljoner kronor.  Vi
ifrågasätter vissa av de insatser som
regeringen har aviserat under  detta
anslag, bl.a. analysen av de framtida
födelsetalen. Vi anser också att vissa
uppgifter med fördel kan hanteras av det
fristående institut för kvalitetsfrågor
inom skolan som vi föreslår.
2. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58)
Margitta Edgren (fp) anför:
Folkpartiet liberalerna har i motioner
föreslagit en alternativ budget för år
1997. Den framgår av reservation 48 i
finansutskottets       betänkande
1996/97:FiU1.  För  utgiftsområde  16
föreslog Folkpartiet 658 miljoner kronor
utöver   regeringens   ramförslag.
Ramökningen finansierades i huvudsak med
besparingar inom utgiftsområde 15.
Våra förslag till ekonomiska ramar har
avslagits   av   riksdagen    i
budgetprocessens första steg, och jag är
nu   förhindrad   att   fullfölja
anslagsyrkandena genom att reservera mig
till förmån för Folkpartiets yrkanden.
Jag vill dock redovisa min inställning
på vissa punkter.
Anslagen  till  grundforskning  via
forskningsråden  måste  skyddas  från
besparingar. Jag föreslår därför att ca
230 miljoner kronor utöver regeringens
förslag tillförs forskningsråden under
Utbildningsdepartementet      samt
rymdforskningen.  När  det  gäller
genusforskning avvisar jag förslaget om
ett sekretariat i Göteborg och anser att
de medel som regeringen vill använda
till detta i stället skall gå till FRN,
som bör få ett tydligt koordinerande
ansvar   gentemot   de    olika
forskningsråden. Jag motsätter mig att
FRN tillförs resurser för uppbyggnad och
vård av longitudinella databaser innan
de etiska frågorna kring användningen av
dessa utretts.
Jag  anser i likhet med  vad  som
framförts i motion 1996/97:Ub503 att
Rådet för forskning om universitet och
högskolor bör bli en självständig del
inom Högskoleverket.
Jag anser att ett specialdestinerat
anslag bör utgå till Teknikens hus i
Luleå. Teknikens hus i Luleå har sedan
budgetåret 1991/92 fått särskilda medel
avsatta för sin verksamhet. Anslaget
ingår  numera i en klumpsumma  till
Skolverket för fortbildning. Osäkerheten
om framtida anslag har markant ökat,
vilket är till men för utvecklingen av
verksamheten.  Teknikens  hus  bör
särbehandlas  och erhålla  öronmärkta
medel ur anslaget.
Jag delar i princip uppfattningen att
Skolverket och SIH bör slås samman till
en myndighet. Jag anser emellertid att
det finns skäl att avvakta resultatet av
utredningen om funktionshindrade elever
i  skolan,  eftersom  både  SIH:s
konsulentverksamhet och specialskolornas
verksamhet berörs av denna utredning.
Jag är positiv till en ny högskola på
Gotland men anser att dagens trängda
ekonomiska läge inte medger att man
bygger upp en självständig administrativ
enhet där. Av statsfinansiella  skäl
motsätter    jag    mig    att
skådespelarutbildning inrättas i Luleå
och att 20 miljoner kronor beräknas för
Södertörns högskola utöver takbeloppet.
Liksom tidigare motsätter jag mig att
medel avsätts för projekt avsedda för
konstnärers engagemang i  den  högre
utbildningen. Ersättningsbeloppen  för
helårsstudenter och helårsprestationer
bör räknas om så att de konstnärliga och
de övriga utbildningsområdena minskas
lika mycket. Att ge stödundervisning i
svenska åt invandrarstudenter bör enligt
min mening inte ingå i det generella
utbildningsuppdraget.  Däremot   bör
sommaruniversitet ingå i varje högskolas
utbildningsuppdrag. För 1997 föreslår
jag  medel  för 25 000  platser  i
sommaruniversitet under anslaget B 45.
Mitt förslag innebär också att 800 000
kr avsätts för utökat statsbidrag till
Teologiska  Högskolan  i  Stockholm
(anslaget B 44).
Under  anslaget B 45 föreslår  jag
vidare  38  miljoner  kronor  utöver
regeringens förslag för omvandling av
utbildningsbidrag          till
doktorandtjänster.   Jag   avvisar
regeringens förslag om medel till nya
professurer, eftersom jag anser  att
uppgiften att inrätta professurer hör
till  universitetens och högskolornas
ansvarsområde. Detta medför en minskning
av anslagen till vissa fakulteter vid
universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg,
Stockholm och Umeå.
Som framgår av reservation 3 motsätter
jag mig den indragning som regeringen
gjort  av  myndighetskapital  från
lärosätena.  Dessa  medel  ingår  i
Folkpartiets förslag till finansiering
av utgiftsområdet.
3. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58)
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anför:
Vänsterpartiet har i motioner lagt fram
ett budgetalternativ som innebär ett
högre utgiftstak och andra utgiftsramar
än de som blivit riksdagens beslut.
Alternativet framgår av reservation 49 i
finansutskottets       betänkande
1996/97:FiU1. Vår ram för utgiftsområde
16 är ca 390 miljoner kronor högre än
den som fastställts. Med de nya reglerna
för riksdagens budgetbehandling är jag
förhindrad  att  yrka  bifall  till
Vänsterpartiets anslagsförslag, och jag
har därför avstått från reservation. Jag
vill likväl göra följande markeringar.
Samtliga förslag om besparingar  på
anslag inom områden som rör elever med
handikapp  måste avvisas.  Jag  vill
tvärtom anvisa 23 miljoner kronor mer än
regeringen  för dessa elever.  Under
anslaget Bidrag till viss verksamhet
inom vuxenutbildning vill jag anvisa 5
miljoner kronor till försöksverksamhet
med       ett       folkligt
distansutbildningsuniversitet. En  väl
utbyggd  forskning om  lärandet  och
lärandets   villkor   krävs   i
kunskapssamhället. För skolforskningen
och  därmed  forskarutbildningen  vid
lärarhögskolorna anser  jag  att  30
miljoner kronor bör anvisas utöver vad
regeringen föreslagit.
Det är viktigt att fler lärare med
invandrarbakgrund rekryteras. Jag anser
därför att 1,2 miljoner kronor  bör
anslås   för   att   möjliggöra
basårsutbildning i svenska språket även
i Göteborg och Malmö.
Jag är inte beredd att ställa mig bakom
regeringens förslag till besparingar på
fakultetsanslagen utan anser att 100
miljoner kronor bör läggas på dessa.
Inte  heller  kan  jag  tillstyrka
regeringens  förslag om neddragningar
redan  1997  på  anslagen   till
forskningsråden, även  om  jag  inte
motsätter      mig       att
forskningsstiftelsernas medel  tas  i
anspråk. Det finns nämligen i nuläget
ingen garanti för att forskningsprojekt
som i dag finansieras av råden kommer
att  kunna fortsätta, avslutas eller
initieras på normalt sätt under  en
övergångsperiod som kan  bli  ganska
utdragen.  Jag  vill  därför  till
forskningsråden          under
Utbildningsdepartementet     anvisa
ytterligare  225  miljoner  kronor.
Anslaget till Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor
bör tillföras 6 miljoner kronor avsedda
för Högskolan Dalarna, som i regeringens
förslag inte fått några nya resurser.
4. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58)
Inger Davidson (kd) anför:
Kristdemokraterna har föreslagit  ett
lägre utgiftstak och andra utgiftsramar
än de som blivit riksdagens beslut. Vårt
budgetalternativ framgår av reservation
51  i  finansutskottets  betänkande
1996/97:FiU1. Vår ram för utgiftsområde
16 är ca 310 miljoner kronor lägre än
den som fastställts.
Den nya budgetprocessen medger inte att
vi nu fullföljer vår politik, och jag
har därför avstått från att reservera
mig  när  det gäller anslagen  inom
utgiftsområde  16. Jag  vill  likväl
markera min ståndpunkt i några frågor.
Det är viktigt att inte bara komvux
utan   också   folkhögskolan   och
studieförbunden får ta del av nya anslag
till  vuxenutbildning.  Dessa  tre
utbildningsformer kompletterar varandra
och  erbjuder  på  så  sätt  stora
valmöjligheter för den enskilde.
Utbyggnaden  av  den  grundläggande
högskoleutbildningen bör  enligt  min
mening begränsas till 22 500 platser
under treårsperioden, men dessa platser
skall vara permanenta. De s.k.  NT-
platserna, av vilka hösten 1995 bara
ungefär hälften blev utnyttjade, bör
upphöra.  Andra satsningar  för  att
stimulera naturvetenskapliga studier är
både effektivare och billigare.  Jag
anser också att det är angeläget att slå
vakt  om  humanioras  betydelse  -
materiellt välstånd är inte tillräckligt
för ett gott liv. De små och medelstora
högskolorna   är   viktiga   för
kunskapsspridningen och de utgör ett
stöd  för det regionala och  lokala
näringslivet. Varje län bör  ha  en
högskoleutbildning.
Kristdemokraterna kan inte acceptera
att regeringen drar ner anslagen till
forskningsråden och rymdforskningen och
kompenserar detta genom att konfiskera
forskningsstiftelsernas medel.  Därför
anser jag att 250 miljoner kronor mer än
regeringen  föreslagit skall  anvisas
under de berörda anslagen. Jag anser att
Idrottshögskolan i Stockholm i likhet
med andra idrottshögskolor i Europa bör
tilldelas fasta forskningsresurser och
sedvanlig examinationsrätt.
Jag delar inte regeringens åsikt att
SUNET  skall  öppnas  för  landets
folkbibliotek. Detta skulle  begränsa
SUNET:s handlingsfrihet när det gäller
att utveckla den tekniska strukturen.
Dessutom har SUNET knappast personella
resurser att möta de behov som användare
med begränsad IT-kunskap har.
5. Regeringens forskningssatsningar på
nya professurer, m.m. (mom. 58 och 18)
Andreas Carlgren (c) anför:
Beträffande regeringens förslag om medel
för nya professurer vill jag hänvisa
till vad jag anfört i reservation 7 till
utskottets forskningsbetänkande  (bet.
1996/97:UbU3), nämligen att riksdagen
bör begära sådana ändringar i gällande
författningar att rätten för regeringen
att inrätta professurer vid universitet
och högskolor upphör.
I   flera   motionsyrkanden   från
Centerpartiet har begärts ytterligare
forskningsresurser till vissa mindre och
medelstora högskolor för åren 1998-99.
Jag anser att utrymme finns för sådana
satsningar  inom  de  ramar  för
utgiftsområde 16 som vi föreslagit i
motion 1996/97:Ub451 yrkande 20, vilket
behandlas i finansutskottets betänkande
1996/97:FiU1.
6. UDAC m.m. (mom. 20 och 58)
Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Ulf
Melin (m), Margitta Edgren (fp), Hans
Hjortzberg-Nordlund (m), Gunnar Goude
(mp) och Inger Davidson (kd) anför:
Uppsala datacentral bildades under 1950-
talet och blev en särskild enhet, UDAC,
vid Uppsala universitet 1965. UDAC kom
också   tidigt   att   utveckla
datoranvändning inom  en  rad  olika
samhällssektorer.  Verksamheten  var
höginnovativ och en rad nya verksamheter
med  stort  värde  för  svensk  och
internationell datamarknad startades och
utvecklades. Dessa verksamheter har som
regel  knoppats av  från  UDAC  och
universitetet när de visade sig kunna
bli affärsmässigt lönsamma och med åren
har flera sådana framgångsrika företag
spirat ur frön som såtts och grott på
UDAC.
UDAC:s betydelse för utveckling  av
svensk  datorverksamhet kan  knappast
överskattas. Verksamheten  kom  också
redan  kort  tid efter starten  att
uppfylla  det  som  i  1996  års
forskningsproposition uttalas som mål
för samverkan mellan universitet och
samhälle. UDAC:s verksamhet kan stå som
ett  lysande exempel på  hur  sådan
samverkan kan fungera.
Uppsala universitet har, med hänsyn
till att den externa verksamheten vid
UDAC vuxit, i särskild skrivelse begärt
hos  regeringen att verksamheten får
bolagiseras och därmed avskiljas från
myndigheten Uppsala universitet.
Mot  ovanstående bakgrund förefaller
därför     skrivningarna     i
budgetpropositionen   som   närmast
obegripliga.  I  negativa  ordalag
framställs UDAC:s affärsdrivande del 
och situationen bedöms som så allvarlig
att regeringen hemställer hos riksdagen
att  få  särskilda befogenheter  att
avveckla verksamheten.
Även  om regeringens förslag  synes
onödigt  och propositionens  negativa
skrivningar står i strid med vad som i
andra  sammanhang  framhålls   som
högskolornas  tredje huvuduppgift  så
avstår vi från att yrka avslag för att
inte fördröja handläggningen. Rätt skött
borde den kunna resultera i en lösning
enligt  riktlinjer som  båda  parter
uppenbarligen förordar.
Vi anser att Göteborgs universitet bör
tilldelas utbildningsområdet Idrott så
att universitetet även fortsättningsvis
kan bedriva tvåämnesutbildning av lärare
med idrott och hälsa samt annat ämne.
För sådan utbildning har universitetet
goda   förutsättningar,  och  dess
ambitioner att utveckla den bör inte
motarbetas.
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i skollagen
(1985:1100)
Regeringens lagförslag
Förslag till lag om ändring i
högskolelagen (1992:1434)
Regeringens och oppositionens förslag till anslag för 1997
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag               Regeri  m  c  fp   v  mp   kd
ngens
försla
g
A1 Statens skolverk          242  +4
340  000
A2 Skolutveckling           161  +82
228  000
A3 Forskning inom skolväsendet   7 708  +20       +30
000       000
A4 Genomförande av skolreformer    122             +40
424             000
A5   Statens   institut   för  114 -114       +10
handikappfrågor i skolan       375  375       000
A6 Skolutveckling och produktion av 20 467          +5  +10
läromedel för elever med handikapp             000  000
A7 Specialskolor och resurscenter   414          +8
840          000
A8   Särskilda  insatser   på  243
skolområdet              856
A9 Sameskolor            33 246
A10 Bidrag till viss verksamhet  113
motsvarande   grundskola   och  812
gymnasieskola
A11 Bidrag till svensk undervisning 81 391
i utlandet
A12 Statens skolor för vuxna    38 411
A13 Bidrag till viss verksamhet  130          +5
inom vuxenutbildning         336          000
A14 Särskilda utbildningsinsatser 2 546 -916          -40
för vuxna               348  348          000
A15 Delegationen för genomförande 4 700
av vissa EU-program
A50  Institutet för uppföljning,     +90
utvärdering och tillsyn av skolan     000
(nytt anslag)
B1    Uppsala    universitet:  763       +25
Grundutbildning            015       000
B2 Uppsala universitet: Forskning  906       -7
och forskarutbildning         412       400
B3    Lunds    universitet: 1 228  +55    +62
Grundutbildning            535  000    000
B4 Lunds universitet: Forskning och  941       -6
forskarutbildning           950       200
B5   Göteborgs   universitet:  926       +13 +600
Grundutbildning            538       000
B6 Göteborgs universitet: Forskning  723  -5    -13
och forskarutbildning         664  000    400
B7   Stockholms   universitet:  631       +13
Grundutbildning            848       000
B8   Stockholms   universitet:  743       -8
Forskning och forskarutbildning    788       000
B9     Umeå    universitet:  634       +10
Grundutbildning            097       000
B10 Umeå universitet: Forskning och  500       -5
forskarutbildning           155       900
B11   Linköpings   universitet:  577       +27
Grundutbildning            673       000
B12   Linköpings   universitet:  323  -4
Forskning och forskarutbildning    203  900
B13   Karolinska   institutet:  307  +18    +33
Grundutbildning            388  000    000
B14   Karolinska   institutet:  558
Forskning och forskarutbildning    025
B15  Kungl.  Tekniska högskolan:  622       +33
Grundutbildning            837       000
B16  Kungl.  Tekniska högskolan:  487
Forskning och forskarutbildning    667
B17   Högskolan   i   Luleå:  322       +17
Grundutbildning            002       400
B18 Högskolan i Luleå: Forskning  166
och forskarutbildning         997
B19 Danshögskolan: Grundutbildning 21 995
B20   Dramatiska   institutet: 52 273
Grundutbildning
B21   Högskolan   i   Borås:  125
Grundutbildning            528
B22    Högskolan    Dalarna:  166
Grundutbildning            828
B23 Högskolan i Gävle/Sandviken:  166       +12
Grundutbildning            145       000
B24   Högskolan  i  Halmstad:  100
Grundutbildning            710
B25   Högskolan   i   Kalmar:  172
Grundutbildning            385
B26 Högskolan i Karlskrona/Ronneby: 96 554
Grundutbildning
B27   Högskolan  i  Karlstad:  247
Grundutbildning            545
B28   Högskolan   Kristianstad:  126       +5
Grundutbildning            461       000
B29   Högskolan   i   Skövde: 95 901
Grundutbildning
B30      Högskolan      i 80 533
Trollhättan/Uddevalla:
Grundutbildning
B31   Högskolan   i   Växjö:  197
Grundutbildning            693
B32   Högskolan   i   Örebro:  232
Grundutbildning            609
B33 Högskoleutbildning på Gotland: 31 918       -10
Grundutbildning                    000
B34 Idrottshögskolan i Stockholm: 33 396  +1    +8
Grundutbildning               000    000
B35 Konstfack: Grundutbildning   95 437
B36   Kungl.   Konsthögskolan: 45 377 +750
Grundutbildning
B37  Kungl.  Musikhögskolan  i 80 450
Stockholm: Grundutbildning
B38  Lärarhögskolan i Stockholm:  275
Grundutbildning            532
B39 Mitthögskolan: Grundutbildning  304
044
B40   Mälardalens   högskola:  203
Grundutbildning            776
B41  Operahögskolan i Stockholm: 13 165 +500
Grundutbildning
B42    Södertörns   högskola: 75 975       -20
Grundutbildning                    000
B43 Teaterhögskolan i Stockholm: 21 743 +750
Grundutbildning
B44  Enskilda  och  kommunala 1 379      +800
högskoleutbildningar m.m.       837
B45  Särskilda  utgifter  vid  534 -228   +288 +600
universitet och högskolor m.m.    155  360    200
B46  Forskning och  konstnärligt  295 -264       +6
utvecklingsarbete   vid   vissa  196  999       000
högskolor
B47 Sunet               100
000
B48  Ersättningar  för  klinisk 1 549
utbildning och forskning       946
B00     Besparingar     på     -23             -560
grundutbildningen (nytt anslag)       000             000
B01    Förstärkningar    på    +354      +100
fakultetsanslagen  m.m.   (nytt     026       000
anslag)
C1 Högskoleverket           143
671
C2 Verket för högskoleservice    10 000       -10
000
C3 Centrala studiestödsnämnden    276  -30    -35
727  000    000
D1 Forskningsrådsnämnden: Forskning 83 276  +14    +7  +12  +8
och forskningsinformation          300    400  000  000
D2      Forskningsrådsnämnden: 18 318             +2
Förvaltning                            000
D3           Humanistisk-  210  +24    +32  +32
samhällsvetenskapliga         444  000    200  000
forskningsrådet: Forskning
D4           Humanistisk- 7 795
samhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning
D5  Medicinska  forskningsrådet:  326  +90    +52  +52
Forskning               533  000    100  000
D6  Medicinska  forskningsrådet: 9 771
Förvaltning
D7        Naturvetenskapliga  525 +100    +85  +85
forskningsrådet: Forskning      426  000    000  000
D8        Naturvetenskapliga 18 773
forskningsrådet: Förvaltning
D9       Teknikvetenskapliga  272  +85    +43  +44
forskningsrådet: Forskning      237  000    800  000
D10       Teknikvetenskapliga 9 244
forskningsrådet: Förvaltning
D11 Rymdforskning          38 837  +11    +6
000    200
D12  Rådet  för  forskning  om 8 207
universitet och högskolor
D13 Kungl. biblioteket        190
162
D14 Statens psykologisk-pedagogiska 8 029
bibliotek
D15 Institutet för rymdfysik    36 434  +4
000
D16 Polarforskningssekretariatet  21 850  +4
500
D17  Rådet för forsknings-  och 9 506
utvecklingssamarbete mellan Sverige
och EU
D18 Europeisk forskningssamverkan   317  +70
367  000
D19  Särskilda  utgifter  för  104  -25
forskningsändamål           366  000
D20 Medel för dyrbar vetenskaplig 90 978  +30
utrustning                 000
D50    Förstärkningar    till                   +250
forskningsråden m.m. (nytt anslag)                    000
D51 Naturvetenskapliga                       +20
forskningsrådet: Information om                  000
genteknik (nytt anslag)
E1   Kostnader  för  Sveriges 35 828
medlemskap i Unesco m.m.
E2   Utvecklingsarbete   inom 18 947  -5
Utbildningsdepartementets  område     000
m.m.
TOTAL                25 357 -558   +658 +390  +40  -310
109  156    200  200  000  000
Förslag till beslut om anslag under utgiftsområdet 16
Utbildning och universitetsforskning
1 000-tal kronor
Utskottets  förslag  överensstämmer  med  regeringens  förslag  till
anslagsfördelning.
Anslag               Utskottets  Avvikelse i
förslag  förhållande
till utskottets
förslag
Res. 1 mp
A Barnomsorg, skola och vuxenutbildning
1 Statens skolverk (ram)        242 340
2 Skolutveckling (ram)         161 228
3 Forskning inom skolväsendet (ram)    7 708
4 Genomförande av skolreformer (ram)  122 424   +40 000
5 Statens    institut     för  114 375
handikappfrågor i skolan (ram)
6 Skolutveckling och produktion av  20 467
läromedel för elever med handikapp        +10 000
(ram)
7 Specialskolor  och  resurscenter  414 840
(ram)
8 Särskilda insatser på skolområdet  243 856
(ram)
9 Sameskolor (ram)            33 246
1 Bidrag  till  viss  verksamhet  113 812
0 motsvarande   grundskola   och
gymnasieskola (ram)
1 Bidrag till svensk undervisning i  81 391
1 utlandet (ram)
1 Statens skolor för vuxna (ram)     38 411
2
1 Bidrag till viss verksamhet inom  130 336
3 vuxenutbildning (ram)
1 Särskilda utbildningsinsatser för 2 546 348   -80 000
4 vuxna (ram)
1 Delegationen för genomförande av   4 700
5 vissa EU-program inom utbildning
och kompetensutveckling m.m. (ram)
5 Institutet   för   uppföljning,
0 utvärdering och tillsyn av skolan
(nytt anslag) (ram)
B Universitet och högskolor
1 Uppsala        universitet:  763 015
Grundutbildning (ram)
2 Uppsala universitet: Forskning och  906 412
forskarutbildning (ram)
3 Lunds universitet: Grundutbildning 1 228 535
(ram)
4 Lunds universitet: Forskning och  941 950
forskarutbildning (ram)
5 Göteborgs       universitet:  926 538
Grundutbildning (ram)
6 Göteborgs  universitet: Forskning  723 664
och forskarutbildning (ram)
7 Stockholms       universitet:  631 848
Grundutbildning (ram)
8 Stockholms universitet: Forskning  743 788
och forskarutbildning (ram)
9 Umeå universitet: Grundutbildning  634 097
(ram)
1 Umeå universitet: Forskning  och  500 155
0 forskarutbildning (ram)
1 Linköpings       universitet:  577 673
1 Grundutbildning (ram)
1 Linköpings universitet: Forskning  323 203
2 och forskarutbildning (ram)
1 Karolinska       institutet:  307 388
3 Grundutbildning (ram)
1 Karolinska institutet:  Forskning  558 025
4 och forskarutbildning (ram)
1 Kungl.   Tekniska   högskolan:  622 837
5 Grundutbildning (ram)
1 Kungl.   Tekniska   högskolan:  487 667
6 Forskning  och  forskarutbildning
(ram)
1 Högskolan i Luleå: Grundutbildning  322 002
7 (ram)
1 Högskolan i Luleå: Forskning och  166 997
8 forskarutbildning (ram)
1 Danshögskolan:   Grundutbildning  21 995
9 (ram)
2 Dramatiska       institutet:  52 273
0 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan i Borås: Grundutbildning  125 528
1 (ram)
2 Högskolan Dalarna: Grundutbildning  166 828
2 (ram)
2 Högskolan   i  Gävle/Sandviken:  166 145
3 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan    i    Halmstad:  100 710
4 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan     i     Kalmar:  172 385
5 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan  i  Karlskrona/Ronneby:  96 554
6 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan    i    Karlstad:  247 545
7 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan       Kristianstad:  126 461
8 Grundutbildning (ram)
2 Högskolan     i     Skövde:  95 901
9 Grundutbildning (ram)
3 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla:  80 533
0 Grundutbildning (ram)
3 Högskolan i Växjö: Grundutbildning  197 693
1 (ram)
3 Högskolan     i     Örebro:  232 609
2 Grundutbildning (ram)
3 Högskoleutbildning  på  Gotland:  31 918
3 Grundutbildning (ram)
3 Idrottshögskolan  i  Stockholm:  33 396
4 Grundutbildning (ram)
3 Konstfack: Grundutbildning (ram)    95 437
5
3 Kungl.       Konsthögskolan:  45 377
6 Grundutbildning (ram)
3 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:  80 450
7 Grundutbildning (ram)
3 Lärarhögskolan   i   Stockholm:  275 532
8 Grundutbildning (ram)
3 Mitthögskolan:   Grundutbildning  304 044
9 (ram)
4 Mälardalens        högskola:  203 776
0 Grundutbildning (ram)
4 Operahögskolan   i   Stockholm:  13 165
1 Grundutbildning (ram)
4 Södertörns        högskola:  75 975
2 Grundutbildning (ram)
4 Teaterhögskolan  i   Stockholm:  21 743
3 Grundutbildning (ram)
4 Enskilda    och    kommunala 1 379 837
4 högskoleutbildningar m.m. (ram)
4 Särskilda utgifter vid universitet  534 155
5 och högskolor m.m. (ram)
4 Forskning   och   konstnärligt  295 196
6 utvecklingsarbete   vid   vissa
högskolor (ram)
4 Sunet (ram)              100 000
7
4 Ersättningar   för    klinisk 1 549 946
8 utbildning och forskning (ram)
0 Besparingar  på grundutbildningen
0 (nytt anslag) (ram)
0 Förstärkningar          på
1 fakultetsanslagen  m.m.   (nytt
anslag) (ram)
C Högskolemyndigheter
1 Högskoleverket (ram)         143 671
2 Verket för högskoleservice (ram)    10 000
3 Centrala studiestödsnämnden (ram)   276 727
D Nationella      och     internationella
forskningsresurser
1 Forskningsrådsnämnden:  Forskning  83 276   +8 000
och forskningsinformation (ram)
2 Forskningsrådsnämnden: Förvaltning  18 318   +2 000
(ram)
3 Humanistisk-samhällsvetenskapliga   210 444
forskningsrådet: Forskning (ram)
4 Humanistisk-samhällsvetenskapliga    7 795
forskningsrådet: Förvaltning (ram)
5 Medicinska     forskningsrådet:  326 533
Forskning (ram)
6 Medicinska     forskningsrådet:   9 771
Förvaltning (ram)
7 Naturvetenskapliga          525 426
forskningsrådet: Forskning (ram)
8 Naturvetenskapliga           18 773
forskningsrådet: Förvaltning (ram)
9 Teknikvetenskapliga          272 237
forskningsrådet: Forskning (ram)
1 Teknikvetenskapliga           9 244
0 forskningsrådet: Förvaltning (ram)
1 Rymdforskning (ram)          38 837
1
1 Rådet för forskning om universitet   8 207
2 och högskolor (ram)
1 Kungl. biblioteket (ram)       190 162
3
1 Statens   psykologisk-pedagogiska   8 029
4 bibliotek (ram)
1 Institutet för rymdfysik (ram)     36 434
5
1 Polarforskningssekretariatet (ram)   21 850
6
1 Rådet  för  forsknings-   och   9 506
7 utvecklingssamarbete     mellan
Sverige och EU (ram)
1 Europeisk    forskningssamverkan  317 367
8 (ram)
1 Särskilda    utgifter    för  104 366
9 forskningsändamål (ram)
2 Medel  för  dyrbar  vetenskaplig  90 978
0 utrustning (ram)
5 Förstärkningar         till
0 forskningsråden m.m. (nytt anslag)
(ram)
5 Naturvetenskapliga
1 forskningsrådet:  Information  om        +20 000
genteknik (nytt anslag) (ram)
E Gemensamma ändamål
1 Kostnader för Sveriges medlemskap  35 828
i Unesco m.m. (ram)
2 Utvecklingsarbete       inom  18 947
Utbildningsdepartementets  område
m.m. (ram)
SUMMA                25 357 109    0
Förteckning över i moment 58 u)
behandlade motionsyrkanden

Motion  Parti    Yrkande

1996/97:
Ub2    s
Ub5    fp      2, 13-14, 17
Ub6    c
Ub7    v      3
Ub8    kd      1

Ub9    kd, fp    1-2
Ub208   fp
Ub211   m      11-12
Ub216   s
Ub231   s

Ub237   fp
Ub240   m      17
Ub255   mp      4
Ub405   m
Ub406   fp

Ub411   m      12, 23, 26-28
Ub416   mp
Ub421   s
Ub427   s
Ub429   m
Ub432   m
Ub435   m      1
Ub440   s
Ub454   c
Ub455   fp, m,  c,
v, mp, kd
Ub456   fp      2-3

Ub457   fp      1-2
Ub460   s
Ub461   s
Ub466   v
Ub469   fp      1

Ub470   m
Ub471   m
Ub472   m
Ub474   c
Ub475   c

Ub479   c      1
Ub483   fp      1, 9, 14, 17-19,
24
Ub487   m      1-4, 7-40
Ub490   s
Ub491   m

Ub492   s, m
Ub494   fp
Ub495   s
Ub496   c
Ub506   s
Ub507   v
Ub508   s
Ub509   s
Ub510   v      1-3
Ub512   kd      5, 7-9, 13, 15,
23

Ub514   mp      9, 18, 23, 41,
46, 49
Fö502   mp      4
Kr510   kd      11-12
T224   fp      1-2
N253   m      3

A429   fp      4
A806   mp      21
A807   c      16

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 2
Motionerna 6
Utskottet 26
1. Inledning 26
2. Fakultetsresurser och nya
forskningssatsningar vid
universitet och högskolor 26
Satsningar på olika
forskningsområden 26
Verksamhetsmålen för forskning
och forskarutbildning 29
I motioner framlagda förslag till
satsningar på olika
forskningsområden 30
3. Universitetsbegreppet 33
4. Forskning vid mindre och
medelstora högskolor 35
Utbyggnad med fasta
forskningsresurser 35
Fördelningen av
forskningsresurser mellan de
mindre och medelstora högskolorna 39
5. Forskningsråd m.fl. myndigheter 41
Besparingar på anslagen till
forskningsråden m.m. 43
Övergripande mål för verksamheter
inom forskningsrådens m.fl.
myndigheters ansvarsområden 45
Bemyndigande 46
6. Genusforskning 46
7. Högskolans tredje uppgift 48
8. Datornätet för universitet och
högskolor, m.m. 49
SUNET Swedish University
Computer Network 49
UDAC Uppsala Datacentral 51
9. Utbyggnad av den grundläggande
högskoleutbildningen samt vissa
kvalitetsfrågor 51
10. Lärarutbildning 60
Lärarutbildningarnas
forskningsanknytning och
kompetensutveckling av
lärarutbildare 60
Regionala utvecklingscentrum 61
Förslag om ytterligare
förändringar i lärarutbildningen 62
Övrigt 67
11. Naturvetenskaplig och teknisk
utbildning 68
12. Konstnärlig utbildning 69
13. Vårdutbildning m.m. 71
14. Vissa skolfrågor 74
Allmänt 74
Ändring i skollagen 74
Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 74
Vissa resursfrågor m.m. 77
15. Anslag till skola och
vuxenutbildning 78
Statens skolverk 79
Skolutveckling 80
Forskning inom skolväsendet 81
Genomförande av skolreformer 82
Statens institut för
handikappfrågor i skolan 83
Skolutveckling och produktion av
läromedel för elever med
handikapp 83
Specialskolor och resurscentrer 84
Särskilda insatser på skolområdet 85
Sameskolor 85
Bidrag till viss verksamhet
motsvarande grundskola och
gymnasieskola 86
Bidrag till svensk undervisning i
utlandet 86
Statens skolor för vuxna 87
Bidrag till viss verksamhet inom
vuxenutbildning 88
Särskilda utbildningsinsatser för
vuxna 88
Delegationen för genomförande av
vissa EU-program inom utbildning
och kompetensutveckling m.m. 91
16. Anslag till universitet och
högskolor m.m. 92
Ersättningsbelopp 92
Generellt utbildningsuppdrag 93
Utbildningsuppdrag för varje
lärosäte 95
Anslagsbelopp för budgetåret 1997101
17. Anslag till högskolemyndigheter104
Högskoleverket 104
Verket för högskoleservice 105
Centrala studiestödsnämnden 106
18. Anslag till nationella och
internationella forskningsresurser 107
19. Anslag till gemensamma ändamål 110
Kostnader för Sveriges medlemskap
i Unesco m.m. 110
Utvecklingsarbete inom
Utbildningsdepartementets område
m.m. 110
20. Sammanfattande förslag till
anslag budgetåret 1997 111
21. Övriga frågor 112
Hemställan 113
Reservationer 120
1. Miljötekniskt institut, m.m.
(mom. 2, 4, 15, 45, 47, 58, 59) 120
2. Universitetsbegreppet, m.m.
(mom. 7, 33, 48) 123
3. Universitetsbegreppet, m.m.
(mom. 7, 11, 13, 25, 29, 40, 42,
43, 56, 60) 124
4. Tidsplan för beslut om
universitetsbenämning, m.m.
(mom. 8, 10, 21, 23, 50, 51, 52,
55, 57 och 59) 127
5. Kvalitetsaspekter på en
utbyggnad med fasta
forskningsresurser, m.m. (mom. 9
och 27) 129
6. Forskningsutbytet mellan mindre
och medelstora högskolor samt
universitet och högskolor med
fakultet (mom. 12) 130
7. Principer för fördelning av
forskningsresurser mellan mindre
och medelstora högskolor, m.m.
(mom. 17, 26, 32, 37, 46 och 49) 130
8. Högskolans tredje uppgift (mom.
19) 132
9. Lärarbrist, m.m. (mom. 26, 46,
54) 132
10. Statligt stöd till
lärarutbildningen vid Rudolf
Steinerhögskolan (mom. 31) 133
Särskilda yttranden 133
1. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58) 133
2. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58) 136
3. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58) 137
4. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområdet 16 Utbildning och
universitetsforskning (mom. 58) 138
5. Regeringens forskningssatsningar
på nya professurer, m.m. (mom. 58
och 18) 138
6. UDAC m.m. (mom. 20 och 58) 139
Bilaga 1: Förslag till lag om ändring
i skollagen (1985:1100) 140
Bilaga 2: Förslag till lag om ändring
i högskolelagen (1992:1434) 141
Bilaga 3: Regeringens och
oppositionens förslag till anslag för
1997 142
Bilaga 4: Förslag till beslut om
anslag under utgiftsområdet 16 146
Bilaga 5: Förteckning över i moment
58 u) behandlade motions-
yrkanden 152