Trafikutskottets betänkande
1996/97:TU02

Ändringar i fartygssäkerhetslagen m.m.


Innehåll

1996/97
TU2

Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker  utskottet
förslag i proposition 1995/96:219 om
vissa   mindre   ändringar    i
fartygssäkerhetslagen och i lagen om
åtgärder mot för- orening från fartyg.
Förslagen skall ses mot bakgrund främst
av   EU:s  s.k.  tillsynsdirektiv.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997.
Till betänkandet är fogat ett särskilt
yttrande av m-ledamöterna.

Propositionen

Regeringen (Kommunikationsdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96: 219 att
riksdagen antar regeringens förslag till
1.   lag   om   ändring   i
fartygssäkerhetslagen (1988:49),
2. lag om ändring i lagen (1980:424) om
åtgärder  mot  vattenförorening  från
fartyg.
Lagförslagen är fogade som bilaga till
betänkandet.

Utskottet

Inom  EU  har  antagits  det  s.k.
tillsynsdirektivet, dvs. rådets direktiv
94/57 EG av den 22 november 1994 om
gemensamma regler och standarder för
organisationer som utför inspektioner
och utövar tillsyn av fartyg och för
sjöfarts-administrationernas verksamhet
i samband därmed. Enligt direktivets
artikel 16 skall medlemsstaterna senast
den 31 december 1995 sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa direktivet.
I propositionen framhålls att Sverige
redan  -  i  huvudsak  -  uppfyller
tillsynsdirektivet.  Så  sker  genom
bestämmelser  i  fartygssäkerhetslagen
(1988:49)              och
fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)
samt genom tillämpningsföreskrifter som
utfärdats  av  Sjöfartsverket.  Vissa
mindre ändringar i fartygssäkerhetslagen
måste dock göras, framhåller regeringen.
Dessa gäller bl.a. 1 kap. 6 § första
stycket.  Enligt nuvarande lydelse av
detta  lagrum  har  certifikat  som
utfärdats  av  vissa  i  paragrafen
namngivna klassificeringssällskap samma
giltighet  som om de  utfärdats  av
Sjöfartsverket, om det mellan staten och
sällskapet  har  träffats  avtal  om
utfärdande av certifikat för svenska
fartyg. Lagrummet bör, mot bakgrund av
tillsynsdirektivet, enligt regeringens
förslag ändras så att det framgår att
regeringen  eller  den   myndighet
regeringen bestämmer dels får uppdra
åt vissa organisationer att utfärda och
förnya certifikat, om särskilt avtal om
detta har träffats mellan staten och
organisationen, dels skall fastställa
vilka krav som en sådan organisation
skall uppfylla, dels skall tillkännage
med vilka organisationer som avtal har
träffats. Med  organisationer avses -
framgår  det  av  propositionen  -
klassificeringssällskap.  Tillsyn  som
gjorts av sådan organisation som avses i
1 kap. 6 § har - enligt regeringens
förslag till ändrad lydelse av 10 kap.
20  §  fartygssäkerhetslagen - samma
giltighet  som  om  den  gjorts  av
Sjöfartsverket.
Utöver dessa och vissa andra mindre
ändringar   i  fartygssäkerhetslagen
föreslås i propositionen, som förelades
riksdagen den 28 maj 1996, också en
följdändring i 6 kap. 6 §  i lagen
(1980:424)   om   åtgärder   mot
vattenförorening från fartyg .  Lagens
rubrik har numera, med verkan från den 1
juli  1996,  ändrats så  att  ordet
 vattenförorening  ersatts med  ordet
 förorening  (prop. 1995/96:140, bet.
UU17, rskr. 271).
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
fartygssäkerhetslagen.      Vidare
tillstyrker   utskottet  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen om
åtgärder  mot  vattenförorening  från
fartyg med den ändringen att  ordet
 vattenförorening   i  lagförslagets
rubrik och ingress ersätts med ordet
 förorening .

Hemställan

Utskottet hemställer
att  riksdagen antar  regeringens
förslag till
dels   lag   om  ändring   i
fartygssäkerhetslagen (1988:49),
dels lag om ändring i lagen (1980:424)
om åtgärder mot vattenför-  orening
från fartyg med den ändringen att ordet
 vattenförorening   i  lagförslagets
rubrik och ingress ersätts med ordet
 förorening .

Stockholm den 19 september 1996

På trafikutskottets vägnar

Monica Öhman

I beslutet har deltagit: Monica Öhman
(s),  Håkan Strömberg (s), Per Erik
Granström (s), Krister Örnfjäder (s),
Hans Stenberg (s), Birgitta Wistrand
(m), Monica Green (s), Karl-Erik Persson
(v), Lars Björkman (m), Elisa Abascal
Reyes (mp), Christina Axelsson  (s),
Claes-Göran Brandin (s), Ulla Löfgren
(m), Jeppe Johnsson (m), Sivert Carlsson
(c), Torsten Gavelin (fp) och Hans Hoff
(s).Särskilt yttrande

Birgitta Wistrand, Lars Björkman, Ulla
Löfgren och Jeppe Johnsson (alla m)
anför:

Vi finner det angeläget att betona att
svenska detaljbestämmelser om
fartygssäkerhet inte får innebära
onödiga fördyringar för berörda
rederier. Vi vill också understryka
vikten av att Sjöfartsverket samordnar
sina säkerhetsföreskrifter med dem som
är under utarbetande inom EU.

Propositionens lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i
fartygssäkerhetslagen (1988:49)

2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Utskottet 1
Hemställan 2
Särskilt yttrande 3
Bilaga
Propositionens lagförslag 4
1 Förslag till lag om ändring i
fartygssäkerhetslagen (1988:49) 4
2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg 7
Gotab, Stockholm 1996