Socialutskottets betänkande
1996/97:SOU04

Åldersgräns vid tobaksköp


Innehåll

1996/97
SoU4

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  regeringens
proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid
tobaksköp och 13 motionsyrkanden som
väckts med anledning av propositionen. I
betänkandet  behandlas  också   39
motionsyrkanden  från  den  allmänna
motionstiden 1995 om olika tobaksfrågor.
I propositionen föreslås att det i
tobakslagen skall införas ett förbud mot
att i näringsverksamhet sälja eller på
annat sätt lämna ut tobaksvaror till den
som  är  under 18 år och  att  en
straffsanktion  skall  kopplas  till
förbudet.   Vidare  föreslås   att
försäljningsförbudet skall kompletteras
med en regel om att samma åldersgräns
skall gälla vid införsel av tobaksvaror
i  samband  med  utlandsresa.  Vissa
följdändringar föreslås också i bl.a.
den  lagstiftning  som  reglerar  de
skattefria kvoterna vid införsel  av
tobaksvaror.  Utskottet  tillstyrker
förslagen i propositionen och avstyrker
samtliga motionsyrkanden. Lagstiftningen
träder i kraft den 1 januari 1997.
Till  betänkandet  har  fogats  10
reservationer.

Propositionen

I proposition 1995/96:228 Åldersgräns
vid  tobaksköp  föreslår  regeringen
(Socialdepartementet)  att  riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring i tobakslagen
(1993:581),
2. lag om ändring i lagen (1994:1551)
om frihet från skatt vid import, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1994:1565)
om  beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land
som är medlem i Europeiska unionen,
4. lag om ändring i lagen (1996:000) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.
Lagförslagen fogas till betänkandet som
bilaga.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1995/96:So29 av Mikael Odenberg m.fl.
(m) vari yrkas att riksdagen beslutar
avslå    proposition   1995/96:228
Åldersgräns vid tobaksköp.

1995/96:So30 av Sten Svensson m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om en utvärdering  av  den
frivilliga  överenskommelsen  mellan
tobaksindustrin och detaljhandeln  om
åldersgräns för inköp av tobak innan
eventuell lagstiftning övervägs,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om information och upplysning.
1995/96:So31 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att införande av en 18-
årsgräns  vid tobaksköp  föregås  av
förstärkta informationsinsatser,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tobaksautomater endast
skall  vara tillåtna i lokaler  dit
minderåriga aldrig har tillträde,
3. att riksdagen i enlighet med vad i
motionen  anförts beslutar om  sådan
ändring av lagförslaget att det framgår
att  all överlåtelse av tobak  till
minderåriga är förbjuden,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att polisen skall  vara
tillsynsmyndighet.
1995/96:So32  av Elisabeth  Fleetwood
m.fl. (m) vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  avslå
lagförslaget  i den del  det  anger
fängelsestraff vid brott mot förbud att
sälja tobak till personer under 18 år i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om information och upplysning
vid införandet av en åldersgräns vid
tobaksinköp.
1995/96:So33  av  Thomas  Julin  och
Ragnhild Pohanka (mp) vari yrkas att
riksdagen i enlighet med vad som anförts
i motionen begär att regeringen snarast
återkommer   med   ett   bredare
etgärdsprogram mot tobaksanvändningen.

1995/96:So34 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kunskapsspridning  och
information i samband med införande av
åldersgräns för inköp av tobak,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tobaksautomater.

Motioner från allmänna motionstiden 1995

1994/95:So201 av Leif Carlson m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  förbud  mot  indirekt
tobaksreklam.

1994/95:So203 av Ingrid Näslund  och
Fanny  Rizell (kds) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
införa en åldersgräns på 18 år för inköp
av tobaksvaror.

1994/95:So212 av Elisabeth Fleetwood och
Inger René (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om försäljning av
tobak till ungdomar under 18 år.

1994/95:So216 av Mikael Odenberg och
Knut  Billing  (m) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en
svensk politik mot tobaksbruket byggd på
information,         upplysning,
opinionsbildning och beskattning.

1994/95:So220 av Tuve Skånberg (kds)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om omedelbart införande  av
Socialstyrelsens    nya,    större
varningstexter,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en åldersgräns vid 18 år för
inköp av tobaksprodukter.
1994/95:So223 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
34. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppföljning av efterlevnaden
av tobakslagen,
35. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppföljning av barns och
ungdomars rökvanor,
36. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förebyggande insatser mot
tobaksbruk,
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av tillgång till
rökavvänjning,
38. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning om tobakspreventivt
arbete,
39. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av internationella
etiska principer för marknadsföring av
tobaksprodukter.
1994/95:So447 av Ulla-Britt  Hagström
(kds) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om införande av 18-
årsgräns för inköp av tobaksvaror med
hänvisning till de resultat och analyser
som framkommit från högstadieskolorna i
Skaraborg.

1994/95:So463 av Susanne Eberstein m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om åldersgräns  för
inköp av tobaksvaror.

1994/95:So469 av Thomas Julin m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en kraftfullare inledning av
tobakslagen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en åldersgräns på 18 år för
inköp av tobak,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  uppföljning  av
tobakslagens 2 § punkt 4,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en skärpning av reglerna när
det gäller rökförbud på restauranger och
serveringsställen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om en utvärdering  av  hur
tobakslagen efterlevs och  i  vilken
utsträckning tillsyn förekommer.
1994/95:So483 av Stig Sandström m.fl.
(v) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om införandet av en
åldersgräns på 16 år för inköp  av
tobaksvaror.

1994/95:So484 av Fanny Rizell  m.fl.
(kds) vari yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en intensifierad information
och undervisning om vikten av att alla
barn får växa upp i en rökfri miljö,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av en medveten och
kontinuerlig satsning på att få barn och
ungdomar att aldrig börja röka,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rökning under graviditeten,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att införa en åldersgräns på
18 år för inköp av tobak,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om upplysning och information
till vuxna som önskar sluta röka,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att undervisningen i och
upplysningen om tobakens skadeverkningar
bör understödjas av hälsoinformation i
radio och TV,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  förbud  mot  indirekt
tobaksreklam,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om neutrala tobaksförpackningar
med större varningstext.
1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp, s, m, c, v, mp, kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  det  tobaksförebyggande
arbetet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av utbildning av
olika  personalgrupper  om  tobakens
skadeverkningar och tobaksförebyggande
insatser,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av rökavvänjning och
rökslutarstöd,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av forskning inom
tobaksområdet,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om införandet av 18-årsgräns för
köp av tobaksvaror,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  etiska  regler  för
internationell marknadsföring av tobak.
1994/95:So488 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas
4. att riksdagen beslutar att alla
blivande föräldrar bör erbjudas gratis
rök-avvänjning,
1994/95:So491 av Barbro Hietala Nordlund
m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en åldersgräns vid 18 år för
inköp av tobak,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  förbud  mot  förtäckt
tobaksreklam.
1994/95:A802 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bruket av tobak och alkohol
hos flickor i unga åldrar.
1994/95:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
34. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en minimiålder på 18 år för
inköp av tobaksvaror.

Utskottet

Åldersgräns för inköp och införsel av
tobaksvaror

Propositionen

I  propositionen  föreslås  att  en
åldersgräns för inköp av tobaksvaror
införs  i  tobakslagen. Åldersgränsen
skall vara 18 år och gälla alla slags
tobaksvaror  oavsett försäljningsform.
Samma  åldersgräns skall  gälla  vid
införsel av tobaksvaror.

Enligt regeringen visar uppgifter om
tobaksvanorna i Sverige på att bruket av
tobak minskat under 1990-talet bland den
vuxna  delen av befolkningen.  Någon
motsvarande  minskning  kan  enligt
tillgängliga   undersökningar   om
skolungdomars tobaksbruk inte skönjas
bland ungdomarna. Elever i grundskolans
årskurs  9  röker i dag  i  större
utsträckning än för ett decennium sedan,
men mindre än för två decennier sedan.
Tobakens tillgänglighet har betydelse
för när ungdomar börjar använda tobak.
Endast ett fåtal börjar röka eller snusa
efter tonåren. I propositionen erinras
om att socialutskottet i samband med
behandlingen av förslaget till tobakslag
uttalat att regeringen bör återkomma
till riksdagen om tobaksbruket bland
barn  och  ungdomar  inte  minskar.
Riksdagen gav regeringen till känna vad
utskottet anfört (1992/93: SoU26, rskr.
356).  Mot  denna  bakgrund  anser
regeringen att en åldersgräns för att
köpa tobaksvaror skall införas i lag.
Med tobaksvaror avses alla varor som
helt eller till någon del består av
tobak,  dvs.  cigaretter,  cigarrer,
cigariller, pip- och rulltobak, snus och
portionstobak.

Regeringen anser att frivilliga åtgärder
inte kan ersätta en lagstiftning  i
frågan. En lag tillmäts större vikt än
en rekommendation och har ett avsevärt
större  symbolvärde som uttryck  för
samhällets inställning till ungdomars
tobaksbruk. Det finns också risk för att
mindre    seriösa   detaljhandlare
systematiskt    negligerar    en
rekommendation och därmed skaffar sig
konkurrensfördelar gentemot  dem  som
vägrar att sälja tobak till ungdomar,
sägs det i propositionen.

Förbudet att tillhandahålla tobaksvaror
till personer under 18 år skall enligt
propositionen begränsas till överlåtelse
i näringsverksamhet, dvs. till de fall
då någon som ett led i en yrkesmässigt
bedriven verksamhet eller i en  med
yrkesmässighet  jämförbar  verksamhet
tillhandahåller varor till konsument.
Det skulle enligt regeringens mening
föra för långt att kriminalisera varje
form  av  överlåtelse,  t.ex.  inom
familjen.  Ett sådant förbud  skulle
dessutom bli mycket svårt att övervaka.

Som skäl till att åldersgränsen bör
sättas vid 18 år anges bl.a. att det
främst är mot slutet av tonåren som
ungdomar  på  allvar  etablerar  ett
regelbundet  tobaksbruk.  Att  låta
åldersgränsen   sammanfalla    med
myndighetsåldern  ter  sig   också
ändamålsenligt med hänsyn  till  den
översyn som pågår för att förenkla och
renodla bestämmelserna om åldersgränser.

Ansvaret för att förvissa sig om att
köparen uppnått 18 år skall  enligt
propositionen åvila den som säljer eller
lämnar ut tobaksvaran. Om det föreligger
tveksamhet skall legitimation begäras.
Om  legitimation inte  lämnas  skall
försäljning vägras.

I propositionen föreslås vidare att
samma åldersgräns som vid köp av tobak,
18 år, skall tillämpas även vid införsel
av tobaksvaror i samband med utlandsresa
och att tobakslagen skall kompletteras
med en bestämmelse om detta. En erinran
om en sådan åldersgräns vid införsel
skall också, enligt propositionen, tas
in i bl.a. de lagar som reglerar de
skattefria kvoterna vid privat införsel
av tobaksvaror.

Motionerna

I ett flertal motioner från den allmänna
motionstiden  1995  föreslås   att
bestämmelser om en åldersgräns för inköp
av tobak skall införas i tobakslagen.

I motionerna 1994/95:So203 av Ingrid
Näslund  och  Fanny  Rizell  (kds),
1994/95:So212 av Elisabeth Fleetwood och
Inger René (m), 1994/95:So220 av Tuve
Skånberg   (kds)   (yrkande   3),
1994/95:So447 av Ulla-Britt  Hagström
(kds),  1994/95:So463  av  Susanne
Eberstein m.fl. (s), 1994/95:So469 av
Thomas Julin m.fl. (mp) (yrkande 2),
1994/95:So484 av Fanny Rizell  m.fl.
(kds) (yrkande 13), 1994/95:So487 av
Barbro Westerholm m.fl. (fp, s, m, c, v,
mp, kds) (yrkande 7), 1994/95:So491 av
Barbro  Hietala Nordlund  m.fl.  (s)
(yrkande 1), 1994/95:A807 av Ingbritt
Irhammar m.fl. (c) (yrkande 34) begärs
tillkännagivanden till regeringen om att
införa en åldersgräns på 18 år för inköp
av tobaksvaror.

I motion 1994/95:So483 av Stig Sandström
m.fl. (v) begärs ett tillkännagivande om
att tobaksvaror inte skall få säljas
till den som är under 16 år.

I  motion  1994/95:So223  av  Lars
Leijonborg   m.fl.   (fp)   begärs
tillkännagivande om vad som anförts om
en uppföljning av barns och ungdomars
rökvanor  (yrkande 35).  Motionärerna
erinrar om att riksdagen betonat vikten
av  att  regeringen  noga  följer
informationsinsatser mot  tobaksbruket
och forskningen kring ungdomars rökvanor
och  att  regeringen återkommer  med
förslag om åldersgräns för inköp av
tobaksvaror om tobaksbruket bland barn
och ungdomar inte minskar.

I  två  motioner  yrkas  avslag  på
propositionen.

I motion 1995/96:So29 av Mikael Odenberg
m.fl. (m) yrkas avslag på propositionen.
Enligt motionärerna finns det  inget
vetenskapligt  stöd  för  att  en
åldersgräns för tobaksköp skulle  ha
några effekter på ungdomars rökvanor.
Tvärtom visar en studie från Statistiska
centralbyrån   1993,   som   avsåg
förändringar  i tobakskonsumtionen  i
Sverige, Norge, Danmark och  Finland
under   perioden  1970-1992,   att
minskningen  i  tobakskonsumtionen  i
Finland och Norge varit lägre än i
Sverige och Danmark trots att Finland
och Norge infört såväl åldersgräns som
reklamförbud. Ungdomar behöver stöd och
goda förebilder för att inte börja röka.
Något bidrag i det hänseendet lämnas
inte med lagar, vars efterlevnad man
inte  kan  kontrollera  och  med
straffsatser som saknar varje kontakt
med  rättsmedvetandet.  Vidare  bör
tonvikten  ligga  på  upplysning  om
tobakens        skadeverkningar,
opinionsbildning och konsumtionsdämpande
beskattning och inte på förbud  och
restriktioner.
Även i motion 1995/96:So30 av Sten
Svensson m.fl. (m) yrkas avslag  på
propositionen (yrkande  1).  Det  är
medicinskt klarlagt att ju tidigare man
börjar  röka,  desto  svårare  blir
beroendet och de framtida skadorna. Av
det skälet anser motionärerna att barn
och ungdomar inte skall börja röka eller
använda  annan form  av  tobak.  En
åldersgräns kan fungera som hjälp åt
föräldrar som på olika sätt vill hindra
sina barn från att börja röka. Det
handlar också om att sätta upp normer.
Enligt  motionärerna  bör  dock  en
utvärdering göras av den  frivilliga
överenskommelse som sedan drygt ett år
tillbaka  finns mellan  handeln  och
tobaksbolagen. Överenskommelsen går ut
på att handeln lovat att inte sälja
tobaksvaror till personer under 18 år.
Motionärerna pekar på att det finns
flera   exempel   på   frivilliga
överenskommelser  som  fungerar  på
marknaden.   Som   exempel   nämns
 könsdiskriminerande  reklam, där ett
särskilt  råd  avgör utan  stöd  av
lagstiftning. Motionärerna anser  att
frivilliga  överenskommelser  är  att
föredra framför tvingande lagstiftning
och avvisar förslaget om införande av
åldersgränser innan en utvärdering har
skett.
I  samma  motion begärs också  ett
tillkännagivande om att en utvärdering
av  den  frivilliga  överenskommelsen
mellan tobaksindustrin och detaljhandeln
om åldersgräns för inköp av tobak görs
innan en eventuell lagändring övervägs
(yrkande 2).
I motion 1995/96:So31 av Chatrine
Pålsson m.fl. (kds) yrkas att riksdagen
beslutar  om  sådan  ändring  av
lagförslaget att det framgår att all
överlåtelse av tobak till minderåriga är
förbjuden  (yrkande 3).  Motionärerna
välkomnar regeringens förslag om att
införa en åldersgräns för inköp  av
tobaksvaror.  Om  införandet  av  en
åldersgräns skall bli effektivt och leda
till  en reell förändring av dagens
förutsättningar  är dock  regeringens
förslag inte tillräckligt. Det bör t.ex.
klargöras att all överlåtelse av tobak
till ungdomar under 18 år skall vara
förbjuden. Förbudet skall inte enbart
begränsas   till   överlåtelse   i
näringsverksamhet.

Tidigare behandling

Utskottet  anförde i sitt betänkande
1992/93:SoU26  med  anledning   av
propositionen med förslag till tobakslag
att många studier och undersökningar
visade att tobaksrökning medför större
risker ju tidigare rökdebuten sker och
att insatser för att förhindra att barn
och ungdomar börjar använda tobak måste
ges högsta prioritet. Information och
utbildning om tobakens skadeverkningar
är därför viktig. Utskottet menade att
en åldergräns för inköp av tobaksvaror
kan  innebära ett stöd  för  osäkra
ungdomar. Men i sämsta fall kan en
åldersgräns  göra  rökningen   mer
spännande.  Sammanfattningsvis  delade
utskottet regeringens bedömning att det
vid denna tidpunkt inte skulle införas
någon bestämmelse om åldersgräns vid
tobaksköp  i  tobakslagen.  Utskottet
betonade dock vikten av att regeringen
noga  skulle  följa  effekterna  av
Folkhälsoinstitutets
informationsinsatser  och  forskningen
kring   ungdomars   rökvanor.   Om
tobaksbruket bland barn och ungdomar
inte  minskade  skulle  regeringen
återkomma  till  riksdagen  med  ett
lagförslag om en åldergräns. Riksdagen
beslöt att ge regeringen till känna vad
utskottet hade anfört (rskr. 356).

Folkhälsoinstitutet fick i januari månad
1995 regeringens uppdrag att i samråd
med    Socialstyrelsen    utreda
hälsoeffekterna av införandet av  en
åldersgräns. Uppdraget redovisades  i
form av en rapport som överlämnades till
regeringen i slutet av april månad samma
år. I rapporten konstaterades bl.a. att
om 5 % färre ungdomar börjar röka om man
inför en åldersgräns på 18 år så skulle
närmare 300 personer per år slippa dö i
förtid. På grundval av denna rapport
utarbetades  en departementspromemoria
med  förslag  till  åldersgräns  vid
tobaksköp     (Ds     1995:66).
Departementspromemorian       har
remissbehandlats och ligger till grund
för förslagen i propositionen.

Utskottets bedömning

Tillgängliga uppgifter om tobaksvanorna
i Sverige visar att tobaksbruket bland
ungdomar åter ökar. Då det är väl känt
att  hälsoriskerna blir  större,  ju
tidigare i livet man börjar använda
tobak är det angeläget att åtgärder
vidtas för att motverka att barn och
ungdomar  börjar  använda   tobak.
Information och utbildning om tobakens
skadeverkningar  måste  därvid  ges
fortsatt  hög  prioritet.  Utskottet
återkommer i det följande till dessa
frågor.  En annan åtgärd  kan,  som
utskottet tidigare uttalat, vara att
begränsa  tobaksvarors  tillgänglighet
genom  införande av en  åldersgräns.
Utskottet ser positivt på att en rad
butikskedjor och enskilda näringsidkare
beslutat att följa en rekommendation av
Svenska Tobaksbranschföreningen om att
inte sälja tobaksvaror till personer
under 18 år. I likhet med regeringen
anser utskottet dock att detta inte är
tillräckligt utan att en bestämmelse om
en  åldersgräns  vid to-baksköp  bör
införas i tobakslagen. Enligt utskottets
mening  kommer en i lag  fastställd
åldersgräns   också  att   påverka
inställningen till tobaksbruk och ge
vuxna personer ett betydelsefullt stöd i
deras  ansträngningar  att  minska
tobaksbruket bland unga. Eftersom det
främst är mot slutet av tonåren som
ungdomar  på  allvar  etablerar  ett
regelbundet tobaksbruk anser utskottet
att åldersgränsen bör sättas vid 18 år.
Samma åldersgräns bör gälla för införsel
av  tobaksvaror. Utskottet  avstyrker
motionerna So29 (m), och  So30  (m)
yrkandena 1 och 2.

Utskottet  delar  inställningen  i
propositionen  om att  förbudet  att
tillhandahålla tobaksvaror till personer
under  18  år skall begränsas  till
överlåtelse i näringsverksamhet.

Utskottet tillstyrker förslaget till 12
och 13 §§ tobakslagen och avstyrker
motion So31 (kds) yrkande 3.

Motionerna   1994/95:So203   (kds),
1994/95:So212 (m), 1994/95:So220 (kds)
(yrkande 3), 1994/95:So223 (fp) (yrkande
35), 1994/95:So447 (kds), 1994/95:So463
(s), 1994/95:So469 (mp) (yrkande 2),
1994/95:So483 (v) 1994/95:So484 (kds)
(yrkande 13), 1994/95:So487 (fp, s, m,
c,  v,  mp,  kds)  (yrkande  7),
1994/95:So491  (s) (yrkande  1)  och
1994/95:A807  (c)  (yrkande  34)  är
tillgodosedda och avstyrks.

Försäljning i automater m.m.

I propositionen anges att försäljningen
genom automat uppgår till ungefär 1 % av
den totala försäljningen av tobaksvaror.
Försäljningen genom automat ger inte
samma  möjligheter att  tillämpa  en
åldersgräns om automaterna är placerade
utanför   utgångskassorna   i   en
snabbköpsbutik eller i foajén till en
restaurang, vilket skulle kunna tala för
ett  förbud mot tobaksförsäljning  i
automat. I propositionen sägs att sådant
krav har rests i olika sammanhang och
också    förordats   av   vissa
remissinstanser. Å  andra  sidan  är
tobaksautomater ofta placerade i lokaler
dit ungdomar inte har tillträde, t.ex.
dansrestauranger  där  man  tillämpar
åldersgräns för inträde. I andra fall är
automaterna  placerade  så  att  de
övervakas av personal. En ytterligare
aspekt som, enligt propositionen, måste
beaktas  är  att  tobaksvaror  är
stöldbegärligt gods  och  att  flera
tobakshandlare därför valt att i allt
större utsträckning sälja varorna enbart
genom  automat. Ett förbud mot  all
automatförsäljning skulle kunna komma
att motverka handelns åtgärder mot stöld
och  svinn. Regeringen är mot denna
bakgrund inte beredd att föreslå ett
förbud   mot   automatförsäljning.
Regeringen vill dock särskilt framhålla
att  förbudet  att  tillhandahålla
tobaksvaror till personer under 18 år
gäller oavsett försäljningsform.  Det
eligger därmed en näringsidkare att se
till att försäljningen organiseras på
ett sådant sätt att underåriga hindras
från att få åtkomst till varorna även om
försäljningen sker från automat.

I motion 1995/96:So31 (kds) yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
tobaksautomater  endast  skall  vara
tillåtna i lokaler dit minderåriga inte
har  tillträde (yrkande 2). För att
bestämmelserna om åldersgränser skall få
avsedd verkan anser motionärerna att det
inte är lämpligt att tobaksautomaterna
får  vara  kvar i oförändrad  form.
Automater med tobaksvaror skall inte
tillåtas i lokaler där personer under 18
år har tillträde.
I  motion  1995/96:So34  av  Barbro
Westerholm  m.fl.  (fp)  begärs  ett
tillkännagivande om vad  i  motionen
anförts om tobaksautomater (yrkande 2).
Motionärerna anser att försäljning av
tobak i automater utgör ett särskilt
problem. Försäljningen har visserligen i
dag  en blygsam omfattning men risk
föreligger för en ökning av försäljning
till ungdom under 18 år om inte handeln
vidtar  effektiva  säkerhetsåtgärder,
menar motionärerna. Det kan handla om
automaternas placering och användning av
polletter som måste köpas i bemannad
kassa.  Socialstyrelsen  bör  enligt
motionärerna noga följa utvecklingen av
denna typ av försäljning och vid behov
vidta lämpliga åtgärder.

Utskottets bedömning

Utskottet  delar  inställningen  i
propositionen om att något förbud mot
tobaksförsäljning genom automat  inte
skall införas. Det föreslagna förbudet
att sälja tobaksvaror till den som är
under  18  år  skall gälla  oavsett
försäljningsform. Det åligger således en
näringsidkare,     som      av
företagsekonomiska,   säkerhetsmässiga
eller  andra  skäl  väljer   att
tillhandahålla   tobaksvaror   genom
automat, att tillse att försäljningen
organiseras på ett sådant sätt  att
underåriga hindras från att  använda
automaten. Som regeringen och  också
Lagrådet anfört torde detta innebära att
försäljning genom automat endast  är
tillåten  när automaten är uppställd
antingen  i  en lokal  till  vilken
underåriga inte har tillträde eller på
ett sådant sätt att den kontinuerligt
kan bevakas och också faktiskt bevakas
av säljaren. I likhet med vad som sägs i
motion So34 (fp) anser utskottet att
Socialstyrelsen  noga  bör   följa
utvecklingen när det gäller denna typ av
försäljning  och att regeringen  bör
återkomma till riksdagen om det skulle
visa sig motiverat. Utskottet anser att
motionerna So31 (kds) yrkande 2 och So34
(fp)  yrkande  2 därmed  får  anses
tillgodosedda. Motionerna avstyrks.

Tillsyn

I  propositionen  föreslås  att  den
omedelbara   tillsynen   över   att
åldersgränsen för inköp av tobak följs av
handeln   skall   åvila   kommunen.
Länsstyrelsen skall svara för tillsynen
inom länet, och Socialstyrelsen skall
vara central tillsynsmyndighet. Skälen
för regeringens förslag är att den nämnd
som ansvarar för kommunens skyldigheter
på miljö- och hälsoskyddsområdet redan i
dag har ett tillsynsansvar när det gäller
tobakslagens bestämmelser  om  rökfria
miljöer. Samma nämnd svarar i regel också
för  tillsynen  enligt livsmedelslagen
(1971:511). Tobak säljs i många fall på
samma ställen som livsmedel. Inom dessa
områden bedriver kommunen redan tillsyn i
form av inspektioner m.m. Tillsynen över
att bestämmelserna om tobaksförsäljning
följs bör därför till stor del kunna
integreras  i  den  redan  befintliga
verksamheten, vare sig detta sker inom
ramen för ovan nämnda tillsyn eller genom
annan kommunal verksamhet. Syftet med
tillsynen  är främst att skapa  goda
förutsättningar för att  åldersgränsen
efterlevs. Tillsynsarbetet bör  därför
inriktas på att granska hur försäljningen
är  organiserad,  om  information  om
åldersgränsen lämnats på ett lämpligt
sätt och att personalen har god kännedom
om hur reglerna skall tillämpas, m.m.
Även den centrala tillsynen bör enligt
propositionen åvila de myndigheter som
redan i dag svarar för tillsynen av
tobakslagens regler om rökfria miljöer.
Länsstyrelsen skall ansvara för tillsynen
inom länet, medan Socialstyrelsen skall
ansvara  för den centrala  tillsynen.
Bryter  någon  mot bestämmelserna  om
åldersgräns  skall de  kommunala  och
regionala  tillsynsmyndigheterna   på
motsvarande sätt som gäller i övrigt vid
tillämpning av tobakslagen ha rätt att
meddela de förelägganden och förbud som
behövs  för  att åldersgränsen  skall
följas. Förelägganden och förbud skall
kunna förenas med vite.
Regeringen anser inte att kommunernas
tillsyn skall finansieras med avgifter.
Skälet  härför  är att  ett  sådant
avgiftssystem är svårt att tillämpa när
handeln med tobak i princip är helt fri.
Motsvarande  gäller inte  för  t.ex.
alkohol-  eller livsmedelshanteringen,
där det sedan länge finns antingen ett
tillståndskrav för handeln eller ett
krav  på  att  vissa  grundläggande
förutsättningar skall vara uppfyllda,
för att handeln över huvud skall få äga
rum. Ett ytterligare skäl är att ett
system  med  tillsynsavgifter  skulle
innebära  att  ett  register  över
tobakshandlare skulle behöva inrättas,
vilket torde vara förenat med tämligen
stora insatser.
I motion 1995/96:So31 (kds) yrkas att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att polisen skall
vara  tillsynsmyndighet (yrkande  4).
Motionärerna anser att tillsynen över
att åldersgränsen för inköp av tobak
följs av handeln skall åvila polisen.
Uppgiften är mer av polisiär karaktär än
den berör kommunala nämnders normala
verksamhet. Denna för kommunerna nya
uppgift skulle också kunna komma att
inverka  menligt  på  annan  viktig
verksamhet,   menar   motionärerna.
Slutligen anför motionärerna att det
borde vara självklart att staten inte
ålägger kommunerna nya uppgifter utan
att de samtidigt ges ekonomiska resurser
för att klara av detta.

Utskottets bedömning

Utskottet  instämmer i  förslaget  i
propositionen att huvudansvaret för den
omedelbara  tillsynen   över   att
åldersgränsen för köp av tobak följs av
handeln   skall  åvila   kommunen.
Socialstyrelsen bör ansvara för  den
centrala tillsynen av lagens efterlevnad
och länsstyrelsen för tillsynen inom
länet. När det gäller möjligheter för
kommunen  att  ta ut  avgifter  för
tillsynsverksamheten har regeringen i
propositionen anfört bl.a.  att  ett
sådant system blir svårt att tillämpa
eftersom handeln med tobak i princip är
fri och att det skulle bli fråga om ett
omfattande registreringsförfarande. Ett
flertal  remissinstanser  har  också
avvisat ett sådant förfarande. Utskottet
delar regeringens uppfattning om att
kommunernas  tillsyn  inte   skall
finansieras  med avgifter.  Utskottet
tillstyrker  därmed  förslaget  till
ändring i 19 och 20 §§ tobakslagen och
avstyrker motion So31 (kds) yrkande 4.

Straffrättsligt ansvar

Propositionen

Enligt regeringens mening påverkar en
fastställd åldersgräns våra attityder
mot tobaksbruk och ger vuxna personer
ett viktigt stöd i arbetet med att
minska tobaksbruket bland de unga. De
som säljer tobak skall i första hand ha
ansvar för att åldersgränsen efterlevs.
En straffsanktion bör därför kopplas
till bestämmelsen om åldersgräns.  I
propositionen föreslås att  den  som
uppsåtligen  eller av  oaktsamhet  i
näringsverksamhet säljer eller annars
lämnar ut tobaksvara till den som inte
fyllt 18 år skall dömas till böter
eller, i mer graverande fall, fängelse i
högst sex månader. Vid straffmätningen
får beaktas om gärningen har utgjort led
i en verksamhet som har bedrivits i
större omfattning eller om fråga varit
om en engångsföreteelse.

De myndigheter som utövar tillsyn över
att tobakslagen efterlevs kan enligt
tobakslagen meddela förelägganden och
förbud som behövs för att lagen skall
följas.  Beslut om föreläggande  och
förbud  kan förenas med  vite.  Det
föreslagna  straffrättsliga  ansvaret
skall enligt propositionen inte utesluta
möjligheten  för tillsynsmyndigheterna
att   meddela   vitessanktionerade
förelägganden och förbud som behövs för
att de nya bestämmelserna om handel med
tobaksvaror skall följas. Däremot skall
den   som   har  överträtt   ett
vitesföreläggande eller ett vitesförbud
inte kunna dömas till ansvar enligt
tobakslagen för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet. På så sätt
undviks att både straff och vite kan
inträda för en och samma gärning. Straff
kan drabba den som bevisligen överlåtit
tobak   till   minderåriga   medan
vitesföreläggande kan tillämpas utan att
någon överlåtelse ännu ägt rum men där
det finns en uppenbar risk för att så
kommer att ske.

Motionerna

I  motion  1995/96:So32 av Elisabeth
Fleetwood m.fl. (m) yrkas att riksdagen
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen   avslår   förslaget   om
fängelsestraff vid brott mot förbudet
att sälja tobak till personer under 18
år (yrkande 1). I ett läge där rökningen
minskar bland den vuxna befolkningen men
ökar bland ungdomar kan en åldersgräns
vara en betydelsefull signal som leder
till ett ändrat beteende och en lägre
nyrekrytering  till  rökning.   En
åldersgräns för inköp av tobaksvaror
utgör också ett stöd för föräldrar som
vill hindra sina barn från att börja
röka och bidrar till normbildningen mot
tobaksbruk. Självfallet skall det finnas
sanktionsmöjligheter om någon bryter mot
förbudet. Förslaget om fängelsestraff
står dock inte i rimlig proportion till
brottet, anser motionärerna. Bötesstraff
är tillräckligt. Det finns också skäl
att avvakta hur lagen kommer att fungera
innan andra påföljder än böter övervägs.

Utskottets bedömning

Den som säljer tobak skall ha ansvaret
för att åldersgränsen efterlevs. Som
regeringen   föreslår   bör   en
straffsanktion kopplas till förbudet att
sälja eller annars i näringsverksamhet
lämna ut tobaksvara till den som är
under 18 år. Utskottet instämmer  i
förslaget  om  att överträdelser  av
förbudet skall kunna medföra böter eller
i mer graverande fall fängelse i sex
månader. Utskottet tillstyrker förslaget
till 27 § tobakslagen och avstyrker
motion So32 (m) yrkande 1.

Övriga ändringar i tobakslagen

Utskottet tillstyrker i övrigt de i
propositionen föreslagna ändringarna i
tobakslagen.

Övriga lagförslag

Förslaget om att tobaksvara får föras in
i landet endast av den som uppnått 18 år
föranleder,   enligt  propositionen,
följdändringar i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import m.m., i
lagen (1994:1565) om beskattning  av
privatinförsel av alkoholdrycker  och
tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska  unionen  samt  i  lagen
(1996:000) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom  Europeiska unionen.  Regeringen
föreslår att riksdagen skall anta de i
propositionen föreslagna ändringarna i
dessa lagar.

Utskottet tillstyrker förslagen.

Information, m.m.

Information om åldersgräns

I   propositionen   föreslås   att
lagändringarna skall träda i kraft den 1
januari 1997. Tillsynsmyndigheterna bör
svara för information om de nya reglerna
till berörda myndigheter, organisationer
och     detaljhandlare     inför
ikraftträdandet. Folkhälsoinstitutet bör
svara  för  en  väsentlig  del  av
informationen   till   allmänheten.
Tillsynsmyndigheterna skall också följa
upp  hur  åldersgränserna  tillämpas.
Socialstyrelsen  har  det  centrala
ansvaret  för  uppföljningen   och
utvärderingen. Att initiera forsknings-
och    utvärderingsinsatser    om
åldersgränsens inverkan på  ungdomars
rökvanor bör åvila Folkhälsoinstitutet.

I motion 1995/96:So31 (kds) begärs ett
tillkännagivande om vad  i  motionen
anförts om att införande av en 18-
årsgräns  vid tobaksköp  föregås  av
förstärkta informationsinsatser (yrkande
1).  För  att  bestämmelsen  om  en
åldergräns skall bli väl mottagen är det
viktigt att lagändringen föregås  av
förstärkta informationsinsatser, anser
motionärerna. Det handlar om att sakligt
och genomtänkt föra ut de goda argument
som motiverar att en åldersgräns för
tobaksköp behövs.

I  motion  1995/96:So34 (fp)  begärs
tillkännagivande om vad  i  motionen
anförts  om  kunskapsspridning  och
information i samband med införandet av
åldersgräns för köp av tobak (yrkande
1). Införandet av en åldersgräns måste,
enligt motionärerna, kopplas till en
kraftfull  upplysning om syftet  med
lagen, varför man över huvud taget inte
skall börja att röka och om vikten av
att sluta. Informationen måste nå barn,
ungdomar och deras föräldrar samt även
lärare och andra som arbetar med unga
människor. Handeln är också en viktig
målgrupp. Här fordras utbildning inte
bara om lagens syfte utan också om hur
man bedömer en persons ålder och hur man
hanterar en situation där en i detta
sammanhang minderårig person försöker
köpa tobak. Därutöver anser motionärerna
att även Skolverket, kommuner, landsting
och ideella organisationer bör engageras
i detta arbete och att det tydliggörs
att införande av en åldersgräns är en
del  i  ett  större tobakspreventivt
arbete.

Information om tobakens hälsorisker,
m.m.

I motion 1995/96:So30 (m) begärs ett
tillkännagivande om vad  i  motionen
anförts om information och upplysning
(yrkande  3).  Införandet  av  en
åldersgräns  får  inte  medföra  att
information och upplysning om tobakens
skadeverkningar minskar. Tvärtom  bör
informationen intensifieras framför allt
i skolorna. Enligt motionärerna skall
informationen  bygga  på  fakta  och
saklighet till skillnad från de senaste
årens s.k. upplysningskampanjer  från
vissa  ideella  organisationer,  som
präglats av rena överdrifter.

Liknande synpunkter framförs i motion
1995/96:So32 (m) (yrkande 2).

I  motion  1994/95:So216  av  Mikael
Odenberg och Knut Billing (m) hemställs
om ett tillkännagivande till regeringen
om vad i motionen anförts om en svensk
politik  mot tobaksbruket  byggd  på
information,         upplysning,
opinionsbildning  och   beskattning.
Motionärerna menar att  tonvikten  i
arbetet  mot tobaksbruk  kommit  att
överföras från upplysning om tobakens
skadeverkningar,  opinionbildning  och
konsumtionsdämpande  beskattning  till
förbud och restriktioner. Risken är att
den traditionella hälsopolitiken, som
syftar    till    att    minska
tobakskonsumtionen, helt bryts sönder
genom ytterligare regleringar. Det är
också enligt motionärerna uppenbart att
ytterligare restriktioner kommer  att
minska respekten för lagarna och för
riksdagen snarare än konsumtionen av
tobak.

I  motion  1994/95:So223  av  Lars
Leijonborg  m.fl.  (fp)  begärs  ett
tillkännagivande om vad  i  motionen
anförts om förebyggande insatser mot
tobaksbruk (yrkande 36). Motionärerna
betonar vikten av att det förebyggande
arbete om tobakens skadeverkningar som
Folkhälsoinstitutet  och  landstingen
bedriver fortsätter och intensifieras.
Det är väsentligt att information sprids
inte bara till föräldrar utan även till
förskollärare, fritidsledare, lärarare,
idrottsledare  och andra  som  utgör
förebilder för barn och ungdomar. Hälso-
och  sjukvårdens  insatser  i  det
förebyggande  arbete  måste,  enligt
motionärerna,  intensifieras.  Varje
läkare bör i samband med all form av
sjukvård ta upp patientens tobaksanamnes
inklusive bruk av snus.

I motion 1994/95:So484 av Fanny Rizell
m.fl. (kds) finns ett antal yrkanden om
behovet av att skydda barn och ungdomar
från   tobak.  Motionärerna  begär
tillkännagivanden om vad i  motionen
anförts om vikten av att barn får växa
upp i en rökfri miljö, om vikten av en
medveten och kontinuerlig satsning på
att förhindra rökdebut hos barn och
ungdomar, om rökning under graviditeten,
om behovet av upplysning och information
till vuxna som önskar sluta röka och om
att  upplysning och undervisning  om
tobakens    skadeverkningar    bör
understödjas av hälsoinformation i radio
och TV (yrkandena 10, 11, 12, 14 och
15). Enligt motionärerna bör samhället
utnyttja  alla möjligheter till  att
upplysa föräldrar om vikten av att ge
sina barn en rökfri uppväxt. En intensiv
utbildning  bör  ges  till  blivande
föräldrar eftersom det är väl känt att
barn  vilkas  mödrar  rökt  under
graviditeten är negativt påverkade av
detta. Är föräldrarna rökare bör de få
hjälp  att  sluta.  Vidare  anser
motionärerna att det är angeläget att
skapa attityder hos barn och ungdomar
som gör att de aldrig börjar bruka
tobak. Under skoltiden bör eleverna få
en  allsidig  undervisning  om  den
hälsorisk som tobaksbruk innebär. För
att  informationen  till  blivande
föräldrar, barn, ungdomar och personal
som har med dessa grupper att göra skall
bli så effektiv som möjligt bör den
understödjas via radio och TV.

I  motion  1994/95:So487  av  Barbro
Westerholm m.fl. (fp, s, m, c, v, mp,
kds) begärs tillkännagivanden om vad i
motionen anförts om tobaksförebyggande
arbete och om behovet av utbildning av
olika  personalgrupper  om  tobakens
skadeverkningar och tobaksförebyggande
insatser (yrkandena 1 och  2).  Det
tobaksförebyggande   arbete    som
Folkhälsoinstitutets tobaksprogram lagt
grunden  till  måste  utvecklas  och
vidareföras på alla plan: i mödra- och
barnhälsovården, i förskolan och skolan,
i olika fritidsverksamheter, i hälso-
och  sjukvården och arbetslivet etc.
Enligt motionärerna är information och
attitydförändrande insatser riktade till
barn och ungdom samt blivande mödrar
särskilt viktiga. Motionärerna anser att
utbildningen av läkare och övrig hälso-
och    sjukvårdspersonal    liksom
lärarutbildning,   utbildning   av
förskollärare,   idrottslärare   och
fritidsledare   måste    innehålla
obligatoriska  moment  om  tobakens
skadeverkningar och hur och varför de
måste förebyggas.

I motion 1994/95:A802 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) hemställs om tillkännagivande
om vad som anförts om bruket av tobak
hos flickor i unga åldrar (yrkande 8).
Enligt motionärerna står unga flickor
för den största konsumtionsökningen vad
gäller alkohol och tobak. Undersökningar
pekar dessutom på att flickor gör sin
drogdebut tidigare än pojkar. Det finns,
menar  motionärerna, tydliga  samband
mellan rökning och bruket av alkohol och
andra droger, t.ex. hasch och rökheroin.
Det är därför viktigt att med kraft
bekämpa såväl rökning som bruket av
alkohol.

Tidigare behandling, m.m.

Frågan om information och upplysning om
tobakens skadeverkningar har behandlats
av utskottet vid ett flertal tillfällen.
I betänkandet 1992/93:SoU26 avstyrkte
utskottet  motioner  med  krav  på
information och utbildningsinsatser om
tobakens skadeverkningar med följande
motivering.

Information om tobakens skadeverkningar
har sedan länge bedrivits i vårt land.
Även om andra åtgärder vidtas för att
minska tobaksbruket är enligt utskottet
olika  former  av  information  och
utbildning  fortfarande  grundläggande
element   i   ett   samhälleligt
åtgärdsprogram mot tobaksbruket. Genom
det  tobaksprogram som  det  nyligen
inrättade Folkhälsoinstitutet bedriver
har  de  hälsoupplysande  informativa
insatserna mot tobaksbruket förstärkts
på central nivå, vilket utskottet anser
vara mycket betydelsefullt. Det är också
viktigt att informationen om tobakens
skadeverkningar intensifieras på lokal
nivå  inom  skolor,  primärvården,
frivilliga organisationer etc. Skolans
förebyggande insatser måste  få  hög
prioritet  och  stort  utrymme  på
skolschemat. Särskild vikt måste läggas
vid att nå de ungdomsgrupper som vi vet
i dagsläget röker mycket. Sjuk- och
primärvårdens    kunskaps-    och
informationsmaterial   om   tobakens
skadeverkningar måste komma skolor och
övriga myndigheter till del. Utskottet
vill ånyo understryka vikten av att
gravida kvinnor och småbarnsföräldrar
informeras  om  tobakens  skadliga
effekter.  I  detta  sammanhang  har
mödravården och sjukvården en viktig
roll   liksom   Folkhälsoinstitutet.
Utskottet delar de synpunkter som förs
fram i motionerna och som i huvudsak
sammanfaller med vad regeringen anfört i
propositionen. De aktuella motionerna
får anses vara tillgodosedda. - - -

I  betänkandet 1993/94:SoU17  vidhöll
utskottet sin tidigare inställning och
avstyrkte då aktuell motion.

Beträffande  tobaksbrukets  utveckling
anförs i propositionen att rökvanorna
har förändrats under de senaste 10-15
åren.  Tobaksbruket  har  successivt
minskat bland vuxna män och kvinnor. För
både  män  och kvinnor  är  antalet
dagligrökare   numera   högst   i
åldersgruppen 45-54 år, och det är fler
kvinnor än män som röker. Att fler
kvinnor än män röker gäller för alla
åldersgrupper  upp till  54  år.  I
åldersgrupperna    därutöver    är
förhållandet  det  omvända.   Cen-
tralförbundet  för  alkohol-   och
narkotikaupplysning (CAN) genomför varje
år  undersökningar  om  skolungdomars
tobaksvanor.  Av dessa undersökningar
framgår att rökningen åter ökar bland
tonåringar. Enligt Folkhälsoinstitutet
finns den högsta andelen rökare i dag
bland unga kvinnor med kort utbildning.
Arbetare röker mer än tjänstemän.

Information och opinionsbildning ingår
som  ett  led i Folkhälsoinstitutets
tobaksprogram. Det övergripande målet
för  tobaksprogrammet är att bekämpa
tobaksbruket  i  syfte  att  minska
befolkningens tobakskonsumtion. Enligt
Folkhälsoinstitutets årsberättelse för
budgetåret 1994/95 lämnas stöd  till
mödra-  och hälsovårdens, förskolans,
skolans och frivilliga organisationers
arbete för tobaksfri uppväxt. Vidare
utarbetas utbildningsprogram för olika
yrkesgrupper som kan medverka i det
tobaksförebyggande arbetet. Exempel på
insatser    är    riksomfattande
utbildningsprojekt för barnmorskor och
för personal inom barnhälsovården  i
samarbete med Cancerfonden och Hjärt-
Lungfonden.  Folkhälsoinstitutet  har
också genomfört studiedagar för personal
inom mödra- och barnhälsovården.
Regionala fortbildningskonferenser har
anordnats.
För  skolan  har informations-  och
utbildningsmaterial  utarbetats  för
skolledare,  lärare  och   elever.
Institutet har också lämnat ekonomiskt
stöd bl.a. till stiftelsen En Rökfri
Generation samt organisationen Lärare
mot Tobak. Inom tobaksprogrammet har
också insatser som syftar till att få
till  stånd  fler  rökfria  miljöer
prioriterats. En prioriterad målgrupp i
tobaksprogrammets  arbete  har  under
senare år varit kvinnor och då framför
allt  unga kvinnor. För att  minska
tobaksbruket bland kvinnor och  unga
flickor har seminarier och konferenser
hållits  samt  informations-   och
faktamaterial    tagits    fram.
Undersökningar har visat att rökning är
mer utbrett bland invandrargrupper än
bland   infödda   svenskar.   Inom
tobaksprogrammet har därför satsningar
gjorts för att nå även denna målgrupp.
I  Folkhälsoinstitutets  fördjupade
anslagsframställning för åren 1997-1999
uppges att en internationell expertgrupp
har   utvärderat   tobaksprogrammets
hittillsvarande arbete mot bakgrund av
den nationella tobakspolitiken i stort.
Expertgruppen konstaterade att Sverige
har uppnått internationellt sett goda
resultat  inom  det  tobakspreventiva
arbetet,  trots  att  de  statliga
resurserna    varit    blygsamma.
Expertgruppen anser att resurserna bör
öka till minst 30 miljoner kronor per år
för att motsvara nivån i andra nordiska
länder.  Tobaksprogrammet har  enligt
expertgruppen  också  inneburit  ett
kraftigt stärkt stöd till arbetet på
nationell och regional nivå. De metoder
som   används  överensstämmer  med
vetenskaplig  kunskap  och  beprövad
erfarenhet. Tobaksprogrammet har också
givit  värdefulla  bidrag  till  det
internationella arbetet  för  minskat
tobaksbruk.
Mot  bakgrund  av  tobakens  stora
betydelse för ohälsa och sjukdom kommer
Folkhälsoinstitutet  att  ge   det
tobaksförebyggande   arbetet   ökad
prioritet   under   den   kommande
treårsperioden,   sägs   det   i
anslagsframställningen. Inom ramen för
institutets   tobaksprogram   kommer
insatserna  att  vidareutvecklas  och
intensifieras   för   att   minska
tobaksbruket inom de grupper som man i
dag  vet  utgör  högriskgrupper  för
tobaksrelaterad   ohälsa.   Särskild
uppmärksamhet    kommer     även
fortsättningvis att ägnas åt insatser
inom skolan, på arbetsplatserna samt
inom mödra- och barnhälsovården.
Skolverket  bedriver ett  långsiktigt
arbete för att genom skolans verksamhet
påverka   elevers  attityder   och
förhållningssätt till alkohol,  andra
droger och tobak. I läroplanen  för
grundskolans arbete anges som rektors
ansvar    att    ämnesövergripande
kunskapsområden, som  t.ex.  alkohol,
narkotika, tobak (ANT), integreras i
skolans  undervisning i alla  ämnen.
Samtidigt markeras att vissa ämnen har
ett speciellt ansvar för att stimulera
elevernas lärande om hälsa. Skolverket
följer skolans undervisning i drogfrågor
genom utvärdering och utveckling  av
kursplaner. Vidare ger Skolverket stöd
till  skolans  arbete  genom  att
tillhandahålla referensmaterial och ge
ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt.

När det gäller information i radio och
TV har statliga myndigheter möjlighet
att  utnyttja  radio  och  TV  i
upplysningsverksamhet, t.ex. genom TV:s
Anslagstavlan. Folkhälsoinstitutet har i
sin  opinionsbildande  verksamhet  på
området  fortlöpande använt  sig  av
massmedier för att nå ut med  sitt
budskap.

Utskottets bedömning

Utskottet vill understryka vikten av att
berörda myndigheter, organisationer och
detaljhandlare får utförlig information
om de nya reglerna om åldersgräns vid
köp och införsel av tobak. Informationen
bör ges i god tid före ikraftträdandet.
Ansvaret  för  detta  bör  åvila
tillsynsmyndigheterna. Det bör ankomma
på  Socialstyrelsen att informera de
regionala      och      lokala
tillsynsmyndigheterna        samt
tobaksbranschens   och    handelns
organisationer. Information om de nya
reglerna måste också nå ut till barn,
ungdomar och deras föräldrar samt till
lärare och andra grupper som arbetar med
unga människor. Folkhälsoinstitutet bör
inom ramen för sitt allmänna informa-
tionsuppdrag svara för en väsentlig del
av informationen till allmänheten. Som
anförs   i   propositionen   bör
Folkhälsoinstitutet         och
tillsynsmyndigheterna  så  långt  som
möjligt  samverka för att insatserna
skall få så stort genomslag som möjligt.
Utskottet  delar de  synpunkter  som
framförs i motionerna So31 (kds) yrkande
1 och So34 (fp) yrkande 1 och som i
huvudsak sammanfaller med vad regeringen
anfört i propositionen. Med det anförda
får motionerna anses tillgodosedda och
avstyrks.

Information och upplysning om tobakens
skadeverkningar ingår som en  mycket
viktig del i samhällets åtgärder för att
minska  tobaksbruket. Även om  andra
åtgärder  vidtas  för  att  minska
tobaksbruket är enligt utskottet olika
former av information och utbildning
fortfarande en grundläggande del av den
nationella       tobakspolitiken.
Folkhälsoinstitutets tobaksprogram har
inneburit att de hälsoupplysande och
informativa  insatserna  stärkts  på
nationell nivå men också på regional
nivå. Utskottet vill i detta sammanhang
understryka vikten av att information
och opinionsbildning sker kontinuerligt.
Information och utbildning om tobakens
skadeverkningar måste  utvecklas  och
fortlöpande bedrivas även på lokal nivå
inom    skolor,    primärvården,
arbetsplatser, frivilliga organisationer
etc. Utskottet ser positivt på  att
Folkhälsoinstitutet  avser  att  ge
tobaksprogrammet ökad prioritet och att
insatserna för att minska tobaksbruket
inom de grupper som man i dag vet utgör
högriskgrupper  för  tobaksrelaterad
ohälsa kommer att vidareutvecklas.
Motionerna So223 (fp) yrkande 36, So484
(kds) yrkandena 10-12, 14 och 15, So487
(fp, s, m, c, v, mp, kds) yrkandena 1
och 2, A802 (fp) yrkande 8, So30 (m)
yrkande 3 och So32 (m) yrkande 2 får i
allt  väsentligt anses  tillgodosedda
genom de insatser som vidtagits eller
förbereds på detta område. Motionerna
avstyrks.  Även  motion  So216  (m)
avstyrks.
Marknadsföring av tobaksprodukter

Motionerna

I motion 1994/95:So201 av Leif Carlson
m.fl. (m) begärs ett tillkännagivande om
vad i motionen anförts om förbud mot
indirekt  tobaksreklam.  Motionärerna
konstaterar att införandet av ett sådant
förbud har stött på motstånd upprepade
gånger. En av orsakerna är,  enligt
motionärerna, att det krävs djuplodande
analyser av vilka effekter ett förbud
mot indirekt reklam skulle komma att
medföra, en annan att det finns stora
praktiska problem. Som exempel nämns
bl.a.  att det strider mot  det  i
grundlagen  fastlagda  skyddet  för
yttrande-  och  tryckfriheten,  mot
egendomsskyddet  i Europakonventionen,
mot  varumärkesrätten  och  Sveriges
förpliktelser enligt Pariskonventionen.
Därutöver anser motionärerna att det är
tveksamt om man verkligen kommer att
uppnå det man eftersträvar med förbudet,
dvs. minskad tobakskonsumtion. Man bör
först avvakta och se om det i lagen
stadgade förbudet mot direkt reklam har
fått avsedd effekt innan ytterligare
åtgärder vidtas.

I  motionerna 1994/95:So223 av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp) (yrkande 39) och
1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp, s, m, c, v, mp, kds) (yrkande 9)
begärs tillkännagivanden om behovet av
internationella  etiska  regler  för
marknadsföring  av  tobaksprodukter.
Motionärerna anser att Sverige bör ta
initiativ  till  att  internationella
etiska riktlinjer utvecklas för  att
begränsa    marknadsföringen    av
tobaksprodukter. Reglerna bör få  en
liknande  utformning  som  de  som
Världshälsoorganisationen (WHO) utfärdat
för  marknadsföring av läkemedel och
bröstmjölksersättningsprodukter.

I motion 1994/95:So484 av Fanny Rizell
m.fl. (kds) begärs ett tillkännagivande
om  vad som anförts om förbud  mot
indirekt  tobaksreklam (yrkande  16).
Motionärerna hävdar att tobaksbolagen i
Sverige försöker kringå förbudet mot
tobaksreklam genom att lansera andra
varor med tobaksprodukternas färger och
namn. Dessa varor väljs mycket medvetet
ur den rådande ungdomskulturen. Att den
indirekta  reklamen har verkan  syns
tydligast, menar motionärerna, i  de
stora tobaksbolagens analyser som lett
till att bolagen avsätter stora resurser
på denna typ av reklam. Det är av
största vikt att tobaksreklam i alla
former förbjuds i Sverige.

Även i motion 1994/95:So491 av Barbro
Hietala Nordlund m.fl. (s) begärs ett
tillkännagivande om förbud mot förtäckt
tobaksreklam  (yrkande  2).  Enligt
motionärerna  påverkar den  indirekta
tobaksreklamen framför allt ungdomar.
Därför bör ett förbud mot tobaksreklam
även innefatta den indirekta reklamen.
I motion 1995/96:So33 av Thomas Julin
och Ragnhild Pohanka (mp) yrkas att
riksdagen i enlighet med vad som anförts
i motionen begär att regeringen snarast
återkommer   med   ett   bredare
etgärdsprogram  mot tobaksanvändningen
(delvis).   Motionärerna   välkomnar
förslaget om att införa en åldersgräns
för  tobaksinköp men anser att fler
åtgärder behövs. Bl.a. bör regeringen
undersöka möjligheterna att förbjuda den
indirekta    marknadsföring    av
tobaksprodukter  som   tobaksbolagen
bedriver.

Tidigare behandling, m.m.

I sitt betänkande 1993/94:SoU17 vidhöll
utskottet sin tidigare inställning om
att ett förbud mot direkt reklam för
tobaksvaror skulle införas i tobakslagen
och tillstyrkte regeringens förslag om
att en bestämmelse härom skulle införas
i tobakslagen. Utskottet konstaterade
att  frågan om förbud mot  förtäckt
tobaksreklam    övervägdes    inom
regeringskansliet.  Enligt  utskottet
borde regeringen emellertid skyndsamt
utreda frågan och därefter återkomma
till riksdagen. Förslaget om att införa
ett förbud för näringsidkare att vid
marknadsföring av tobaksvaror använda
kommersiella annonser i tryck antogs av
riksdagen som också gav regeringen till
känna vad utskottet hade uttalat  i
frågan  om  förtäckt  tobaksreklam.
Bestämmelsen om reklamförbud trädde i
kraft den 1 juli 1994.
I september månad 1994 bemyndigande
regeringen     chefen      för
Socialdepartementet att tillkalla  en
särskild utredare med uppdrag att utreda
frågan  om  förbud  mot  indirekt
tobaksreklam  och  möjligheterna  att
införa ett sådant förbud. Utredningen,
som antog namnet Utredningen om indirekt
tobaksreklam, överlämnade i  november
1995   sitt  betänkande   Indirekt
tobaksreklam  (SOU  1995:114)  till
regeringen.
Utredningen föreslår att  det  i
tobakslagen  införs förbud  mot  att
använda kända tobaksnamn på varor eller
tjänster utanför tobaksområdet. Förbud
av liknande slag finns bl.a. i Norge,
Finland och Frankrike. Förslaget innebär
ett förbud för näringsidkare att  i
marknadsföring  som  riktas   till
konsumenter använda varukännetecken som
till  någon del är i bruk för  en
tobaksvara eller är registrerade eller
inarbetade för en sådan vara enligt
varumärkeslagens  bestämmelser.  Det
gäller   ord-   och   figurmärken,
förpackningsutstyrslar m.m. som används
som kännetecken för tobaksvaror eller är
varumärkesrättsligt skyddade för sådana
varor.  Förbudet är  begränsat  till
användningen  av  varukännetecken  i
kommersiella  annonser  i  periodiska
skrifter  och  i  ljudradio-  och
televisionsprogram. Det krav på särskild
måttfullhet  som  enligt  nuvarande
lagstiftning gäller för marknadsföring
av tobaksvaror på annat sätt än  i
kommersiella  annonser  föreslås  bli
tillämpligt  på de reklamformer  som
omfattas av förslaget. Det innebär bl.a.
att användningen av varukännetecken med
anknytning till en tobaksvara utanför
tobaksområdet inte heller  skall  få
förekomma i filmer. Kravet på särskild
måttfullhet  innebär  vidare  vissa
begränsningar när det  gäller  t.ex.
omfattningen             av
varukänneteckensanvändning som i och för
sig är tillåten. Enligt utredningen blir
räckvidden  av  förbudet  i  princip
densamma  som  enligt det  nuvarande
förbudet mot tobaksreklam. Begränsningar
av   möjligheten   att   använda
varukännetecken  med anknytning  till
tobaksvaror  bör  inte  vara  mer
långtgående   än   förbudet   mot
tobaksreklam. En förbud som sträcker sig
längre  skulle också kunna komma  i
konflikt   med  dels  vissa   av
bestämmelserna  i EG-fördraget,  dels
internationella   varumärkesrättsliga
bestämmelser.
Varukännetecken som endast i begränsad
omfattning förekommer vid marknadsföring
av tobaksvaror omfattas inte av det
föreslagna  förbudet.  Skälet  till
undantaget  är  att  det  förekommer
användning av ett varukännetecken för
tobaksvaror och andra varor utan att
användningen i det senare fallet på
något avgörande sätt associerar till
tobaksvaran.  Som  exempel   anges
varumärket Mercedes som är registrerat
för både tobaksvaror och bilar.
Utredningen  föreslår  vidare  att
förbudet  skall  kopplas  till  det
marknadsrättsliga påföljdssystemet  på
samma sätt som det nuvarande förbudet
mot tobaksreklam.
Utredningen  har beaktat  förslagets
förenlighet  med annan  lagstiftning.
Enligt  utredningen kräver  förslaget
ändringar i tryckfrihetsförordningen och
i yttrandefrihetsgrundlagen. Förslaget
strider  inte mot bestämmelserna  om
egendomsskyddet i regeringsformen. Inte
heller bör förslaget komma i konflikt
med Europakonventionens bestämmelser om
skyddet för egendom. Det bör enligt
utredningens mening inte heller uppstå
någon konflikt mellan förslaget  och
bestämmelserna     på      det
varumärkesrättsliga  området,  t.ex.
bestämmelserna i Pariskonventionen för
industriellt rättsskydd.
Betänkandet har remissbehandlats  och
bereds   för   närvarande   inom
Socialdepartementet. I svar på en fråga
i riksdagen i maj 1996 om förbud mot
indirekt    tobaksreklam     har
socialministern uppgett att  det  är
regeringens avsikt att redovisa sitt
ställningstagande i frågan för riksdagen
under hösten 1996. Detta kommer, enligt
socialministern,  att  beröra  den
indirekta reklamen, men eventuellt också
frågan om måttfullhetskravet i nuvarande
lagreglering   av   den   direkta
tobaksreklamen.

Enligt uppgift har WHO nyligen fattat
beslut om att utarbeta en ramkonvention
om  kontroll av tobaksvaror. Sverige
ställde sig bakom förslaget.

Utskottets bedömning

Frågan  om  förbud  mot  indirekt
tobaksreklam är föremål för beredning
inom regeringskansliet. Riksdagen bör
därför  enligt  utskottet  avvakta
regeringens kommande förslag. Motionerna
So201 (m), So484 (kds) yrkande 16, So491
(s) yrkande 2 och So33 (mp) delvis
avstyrks.

Utskottet är ense med motionärerna i
motionerna So223 (fp) yrkande 39 och
So487 (fp, s, m, c, v, mp, kds) yrkande
9  om  att  det är värdefullt  att
internationella  etiska   riktlinjer
utvecklas   för   att   begränsa
marknadsföringen av tobaksprodukter. Med
hänsyn  till det arbete som nyligen
påbörjats inom WHO och som också Sverige
ställt sig bakom behövs dock inte något
tillkännagivande  till   regeringen.
Motionerna avstyrks.

Varningstexter

I motion 1994/95:So220 av Tuve Skånberg
(kds) begärs ett tillkännagivande om vad
som anförts om omedelbart införande av
Socialstyrelsens    nya,    större
varningstexter (yrkande 1). I januari
1991   presenterade  Socialstyrelsen
förslag  till nya varningstexter  på
tobaksprodukter, med bl.a. större text
på  cigarettpaket  och  texter  med
sjukdomsrelaterade sjukdomsbeskrivningar
på   cigarettlimpor.   Vidare   är
varningstexterna  illustrerade   med
symboler som dödskallar, kors, foster i
rökande mammas mage, passivt rökande
barn m.m. Tobaksbolagen försöker, enligt
motionären, av ekonomiska  skäl  att
förhala  att de nya varningstexterna
träder i kraft. Motionären anför att det
är  av  största vikt  att  de  nya
varningstexterna införs.

I motion 1994/95:So484 av Fanny Rizell
m.fl. (kds) begärs ett tillkännagivande
om  vad  som  anförts  om  neutrala
tobaksförpackningar   med   större
varningstext    (yrkande    17).
Cigarettpaketens mer eller mindre lyxiga
dekor  och  utformning  har,  enligt
motionärerna,  stor  betydelse  för
statusen hos unga rökare. I t.ex. Kanada
vill    hälsomyndigheterna    göra
förpackningarna mindre attraktiva genom
att  endast tillåta märkesnamnet  på
paketet. Motionärerna anför vidare att
den varningstext som redan nu förekommer
på  alla  tobaksprodukter bör  göras
större, så att den täcker hela ena sidan
av paketet, t.ex. minst 40 % av paketets
totala yta.

Bakgrund och tidigare behandling

Europeiska gemenskapernas råd har den 13
november  1989 antagit  direktiv  om
anpassning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar beträffande märkning
av tobaksvaror (89/622/EEG). Direktivet
ändrades den 15 maj 1992 (92/41/EEG).
Enligt   direktivet   skall   alla
förpackningar med tobaksvaror förses med
en i direktivet särskilt angiven allmän
varningstext.   Förpackningar   med
cigaretter och andra tobaksvaror skall,
förutom den allmänna varningstexten, ha
en  av  flera alternativa  särskilda
varningstexter som finns angivna i två
bilagor till direktivet. Det åligger
varje  medlemsstat att  upprätta  en
förteckning   över  de   särskilda
varningstexterna vilka uteslutande skall
hämtats från bilagorna i direktivet. När
det gäller cigarettförpackningar skall
varningstexterna täcka minst 4 % av
varje  större  yta  på  paketet.
Varningstexterna för andra tobaksvaror
skall täcka minst 1 % av förpackningens
yta. Vidare finns regler om att texterna
skall vara tydliga och lätt läsbara och
tryckas med fet stil mot kontrasterande
bakgrund.
Bestämmelser  om  varningstext  och
innehållsdeklaration  på  tobaksvaror
återfinns i tobakslagen (9-11 §§). I 9 §
talas om varningstexter vilket avser att
markera att det, liksom inom EU, skall
föreskrivas att en förpackning skall ha
mer än en text. Av 9 § andra stycket
framgår att regeringen får överlämna åt
en myndighet att lämna föreskrifter om
varningstexter och innehållsdeklaration
på förpackningar till tobaksvaror. Denna
möjlighet överensstämmer med vad som
gällde tidigare enligt lagen (1975:1154)
om varningstext och innehållsdeklaration
på tobaksvaror. Regeringen har enligt 4
§  förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att
meddela föreskrifter m.m. överlåtit till
Socialstyrelsen  att  meddela  sådana
föreskrifter.  Socialstyrelsen   har
utfärdat föreskrifter om varningstexter
och innehållsdeklaration på tobaksvaror
samt  begränsning  av  tjärhalten  i
cigaretter   (SOSFS   1994:9).   I
föreskrifterna  hänvisas  till  EG-
direktivet  samt  till  att  Sverige
förbundit sig att tillämpa reglerna i
direktivet. En ändring i föreskrifterna
gjordes i juni 1996 (SOSFS 1996:3).
I betänkandet 1993/94:SoU17 behandlade
utskottet en motion (kds) med krav på
införande  av  nya  och   större
varningstexter på tobaksförpackningar.
Utskottet konstaterade att bestämmelser
om varningstexter finns i tobakslagen
och   att   dessa   bestämmelser
överensstämmer med EG:s rådsdirektiv om
märkning  av tobaksvaror (89/622EEG).
Vidare anförde utskottet att direktivet
omfattades  av  EES-avtalet.   Med
hänvisning  till  att  de  svenska
föreskrifterna om varningstexter inte
kan  avvika  från  de  materiella
märkningsregler  som  anges  i  EG-
direktivet avstyrktes motionen.

Utskottets bedömning

Information om tobakens skadeverkningar
är en väsentlig del av arbetet med att
åstadkomma en minskning av tobaksbruket.
Det  är  därför av stor  vikt  att
förpackningar av tobaksvaror förses med
texter som upplyser om de hälsorisker
som är förbundna med bruk av tobak.
Bestämmelser  härom  finns  också  i
tobakslagen och i de föreskrifter som
utfärdats av Socialstyrelsen. Sverige är
som medlemsland i Europeiska unionen
bundet av de direktiv som utfärdats av
Europeiska  gemenskapernas  råd  om
märkning  av tobaksvaror (89/622/EEG,
92/41/EEG) och kan därmed inte uppställa
egna krav på varningstexter som avviker
från de materiella märkningsregler som
anges i EG-direktiven. Utskottet utgår
från att Sverige inom EU verkar för att
informationen om tobakens hälsofarlighet
utvecklas.  Motionerna  So220  (kds)
yrkande 1 och So484 (kds) yrkande 17
avstyrks.

Rökavvänjning och rökslutarstöd

I  motion  1994/95:So223  av  Lars
Leijonborg  m.fl.  (fp)  begärs  ett
tillkännagivande om vad som anförts om
behovet av tillgång till rökavvänjning
(yrkande 37). Motionärerna anser att
hälso-  och  sjukvårdens insatser  i
rökavvänjning måste intensifieras. Varje
sjukvårdshuvudman   bör,    enligt
motionärerna, ha minst en enhet med
samlat  ansvar  för  verksamhet  med
rökavvänjning.

I  motion  1994/95:So487  av  Barbro
Westerholm m.fl. (fp, s, m, c, v, mp,
kds) begärs ett tillkännagivande om vad
som anförts om behovet av rökavvänjning
och   rökslutarstöd  (yrkande  3).
Motionärerna anför att mer än 90 % av
dem som slutar röka gör det på egen hand
och  att  återfallsfrekvensen  efter
rökstopp är hög, närmare 80 %, bland
kraftigt nikotinberoende rökare. Vikten
av att det inom hälso- och sjukvården
finns tillgång till rökavvänjning och
rökslutarstöd kan, enligt motionärerna,
inte nog understrykas.

I  motion  1994/95:So488  av  Gudrun
Lindvall m.fl. (mp) begärs ett beslut om
att alla blivande föräldrar bör erbjudas
gratis rökavvänjning (yrkande 4). Det är
viktigt, enligt motionärerna, att se
till att små barn inte exponeras för mer
kemikalier och allergener än nödvändigt.
Att föräldrarna inte röker anser vissa
läkare mycket viktigt och i Malmö, där
man satsat på rökavvänjningskurser för
astamabarns föräldrar, kan man visa en
mycket stor förbättring sedan barnen
slutat att exponeras för röken. Gratis
rökavvänjning    skall,    enligt
motionärerna,  därför  erbjudas  för
rökande blivande föräldrar.

Bakgrund och tidigare behandling

S.k. rökavvänjningskliniker finns  på
Huddinge sjukhus samt i Göteborg och
Lund. Avsikten är dock att människor som
önskar hjälp med att sluta röka skall
kunna vända sig till primärvården, till
sin   husläkare   eller   närmaste
vårdcentral. Utbildning av hälso- och
sjukvårdspersonal  i  detta  avseende
pågår.

Motioner med krav på rökslutarstöd i den
meningen att en särskild avgift skulle
införas på tobak i syfte att bekosta
insatserna för att förebygga tobaksdebut
och för att ge hjälp åt personer som
önskar sluta röka har behandlats av
utskottet i betänkandet 1992/93:SoU26.
Utskottet  ansåg  i  likhet  med
skatteutskottet (bet. 1992/93:SkU25) att
någon särskild avgift på tobak inte
skulle  införas.  Aktuella  motioner
avstyrktes.

Utskottets bedömning

Utskottet  konstaterar  att  åtgärder
vidtagits  eller förbereds  för  att
personer som önskar sluta röka skall
kunna få hjälp med detta inom hälso- och
sjukvården. Något tillkänngivande med
anledning  av motionerna So223  (fp)
yrkande 37, So487 (fp, s, m, c, v, mp,
kds) yrkande 3 och So488 (mp) yrkande 4
behövs inte. Motionerna avstyrks.

Forskning

I två motioner begärs tillkännagivanden
om  behovet  av  forskning  inom
tobaksområdet.

I  motion  1994/95:So223  av  Lars
Leijonborg  m.fl. (fp) (yrkande  38)
anförs  att vår kunskap  om  varför
människor  börjar  röka  är  i  dag
ofullständig. Enligt motionärerna behövs
en  professur  och  en  vetenskaplig
institution med särskild inriktning på
tobakspreventivt arbete. Regeringen bör
beakta  detta behov i den  kommande
forskningspolitiska propositionen.

Även i motion 1994/95:So487 av Barbro
Westerholm m.fl. (fp, s, m, c, v, mp,
kds) (yrkande 4) framförs krav på en
vetenskaplig    institution    för
tobaksprevention. Enligt  motionärerna
finns i dag inte mycket kunskap om vilka
faktorer som påverkar tobaksdebuten och
om  hur  man effektivare kan hjälpa
människor att sluta använda tobak. Detta
forskningsbehov behöver beaktas i nästa
forskningspolitiska proposition.

Bakgrund

I nu föreliggande proposition sägs att
nya kunskaper, främst om hälsorisker
till  följd  av passiv rökning  och
nikotinberoendets art, har  förändrat
synen på tobaksbruket. Numera betraktas
knappast  tobak  som  en  alldaglig
konsumtionsvara som det är den enskildes
privatsak att avgöra om han eller hon
vill nyttja eller inte. Vidare sägs att
beteendevetenskaplig forskning har ökat
våra kunskaper om varför man börjar
röka. Det sker i regel inte som något
övertänkt och avgörande val vid ett
bestämt tillfälle. I stället handlar det
om en process under flera år. Denna
process sker i flera steg, där varje
steg påverkas av en rad personliga,
sociala  och  miljömässiga  faktorer.
Enligt  propositionen har forskningen
visat att nio av tio rökare har börjat
före 18 års ålder. Åtgärder som skjuter
upp debuten kan därför förväntas bidra
till att totalt sett färre människor
börjar röka.

Enligt Folkhälsoinstitutets fördjupade
anslagsframställning för åren 1997-1999
sägs  att tobaksprogrammet  har  god
vetenskaplig  förankring,  men  bör
förstärkas   på   vissa   områden.
Forskningsprojekt   och   kompetenta
forskningsmiljöer          för
beteendevetenskaplig tobaksforskning bör
utvecklas,   och  den  fortlöpande
kartläggningen av kunskaper, attityder
och beteenden i fråga om tobak bör
förstärkas.

Utskottets bedömning

En  forskningspolitisk proposition är
aviserad till hösten 1996. Regeringens
kommande förslag bör inte nu föregripas
med  något uttalande från riksdagens
sida. Motionerna So223 (fp) yrkande 38
och So487 (fp, s, m, c, v, mp, kds)
yrkande 4 avstyrks.

Skärpning av tobakslagen

I motion 1994/95:So469 av Thomas Julin
m.fl. (mp) begärs tillkännagivanden om
vad  i  motionen  anförts  om  en
kraftfullare inledning av tobakslagen
(yrkande  1),  om  uppföljning  av
tobakslagens 2 § punkt 4 (yrkande 3) och
om  skärpning  av bestämmelserna  om
rökförbud   på  restauranger   och
serveringsställen (yrkande 4). Enligt
motionärerna bör 1 § tobakslagen inledas
med en kraftfull beskrivning av tobaken
som en starkt beroendeframkallande och
hälsovådlig drog, samt vikten av att
kraftigt  minska  nyrekryteringen  av
rökare. Vidare anser motionärerna att
SJ:s  rökkupéer  strider  mot  2  §
tobakslagen om rökfrihet på  inrikes
kollektivtrafik och att SJ därför måste
införa  rökförbud  på  tågen.  På
restauranger och andra serveringsställen
bör allmänt rökförbud råda. Tillstånd
för rökning bör, enligt motionärerna,
kunna ges endast i de fall cigarettröken
inte blir till en olägenhet för övriga
gäster och för personalen.
Även i motion 1995/96:So33 av Thomas
Julin och Ragnhild Pohanka (mp) framförs
krav på en kraftfullare inledning av
tobakslagen   och   skärpning   av
bestämmelserna  om  rökförbud   på
restauranger,  andra serveringsställen
och tåg i inrikes trafik. Vidare anser
motionärerna  att  regeringen  bör
återkomma till riksdagen med förslag om
fler  rökfria  miljöer  och  att
organisationer som aktivt arbetar för
att göra fler människor medvetna om
riskerna med tobaksbruk bör få ökade
medel till sitt förfogande (delvis).

Gällande rätt

Tobakslagen innehåller regler om vissa
miljöer där rökning inte skall få äga
rum  eller där vissa utrymmen skall
hållas fri från tobaksrök. Huvudregeln
är att rökning inte skall vara tillåten
i lokaler för barnomsorg, skolverksamhet
och  annan verksamhet för barn  och
ungdom, färdmedel i inrikes kollektiv
trafik, lokaler för hälso- och sjukvård,
lokaler avsedda för gemensamt bruk i
bostäder och inrättningar med särskild
service eller vård. På initiativ av
socialutskottet   har   rökförbudet
utsträckts  till  att  omfatta  även
skolgårdar  och platser utomhus  som
används i barnomsorgen och lokaler där
offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster  anordnas  samt  andra
lokaler dit allmänheten har tillträde.
Möjlighet finns att göra avsteg från de
nämnda reglerna. Bl.a. får särskilda
rökrum anordnas.
I  tobakslagen  finns  också  en
bestämmelse om rätt till en  rökfri
arbetsmiljö. Även denna bestämmelse har
initierats av utskottet.
Tobakslagens bestämmelser om begränsning
av rökning i vissa lokaler och utrymmen
samt på vissa områden utomhus, rökfri
arbetsmiljö,   varningstexter   och
innehållsdeklaration på  förpackningar
till tobaksvaror, marknadsföring samt
produktkontroll m.m. av tobaksvaror, har
enligt  lagens  inledande  paragraf
beslutats på grund av de hälsorisker och
olägenheter som är förbundna med bruk av
tobak.  I förarbetena sägs att  det
huvudsakliga syftet med lagen är att
skydda allmänheten från att ofrivilligt
utsättas för tobaksrök och att skydda
barn och ungdom från att börja bruka
tobak.

Enligt  2 § tobakslagen är  rökning
förbjuden  på  färdmedel  i  inrikes
kollektivtrafik eller i lokaler  och
andra  utrymmen som är avsedda  att
användas av den som reser med sådana
färdmedel. Lagen förbjuder dock inte att
särskilda utrymmen inrättas för rökare
(6 §). När det gäller allmänna färdmedel
kan detta i princip bara bli tillämpligt
när det finns möjlighet att anordna helt
skilda utrymmen såsom på tåg.
I  lagen  återfinns också särskilda
regler när det gäller rökning på hotell
och restauranger (4 §). Restauranger och
andra serveringsställen som har mer än
femtio sittplatser skall, om rökförbud
ej föreligger, ha sittplatser inom ett
eller flera områden där rökning  är
förbjuden. Lagen uppställer dock inga
särskilda  krav på hur stora  dessa
områden skall vara eller hur de skall
avgränsas. I allmänmotiveringen  till
lagen  (prop. 1992/93:185) förutsätts
dock att en avgränsning sker på sådant
sätt att gäster som så önskar får en
reell möjlighet att undvika att bli
utsatta för tobaksrök och att rökfria
områden inte görs påtagligt mindre än
sådana där rökning är tillåten. Vidare
framhålls att de rökfria platserna inte
bör ges sämre placering i lokalen än
platser där rökning tillåts.
Det åligger den som i egenskap av ägare
eller på annan grund disponerar över
lokalen  att  ansvara  för   att
bestämmelserna  iakttas  och  tydligt
markera var rökning är respektive inte
är tillåten (7 §). Den som ansvarar för
lokalen är också skyldig att övervaka
att reglerna inte överträds och vid
behov  ingripa  med information  och
tillsägelser. Den omedelbara tillsynen
över att lagen och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen efterlevs,
utövas när det gäller bl.a. rökfria
miljöer och restauranger av miljö-och
hälsoskyddsnämnden  eller  motsvarande
kommunal nämnd (18 §).

Utskottets bedömning

Tobakslagen trädde i kraft den 1 juli
1993.  Därefter  har  lagen,  efter
initiativ  av utskottet,  skärpts  i
väsentliga delar bl.a. i  fråga  om
rökning på arbetsplatser, begränsning av
rökning i vissa lokaler och utrymmen
samt på vissa områden utomhus såsom
skolgårdar och motsvarande områden vid
förskolor eller fritidshem och i fråga
om marknadsföring och produktkontroll.
Utskottet anser att lagen bör vara i
kraft ytterligare någon tid innan andra
ändringar övervägs än de som föreslås i
föreliggande  proposition.  Motionerna
So469 (mp) yrkandena 1, 3 och 4 och So33
(mp) delvis avstyrks.

Uppföljning och utvärdering

I  motion  1994/95:So223  av  Lars
Leijonborg   m.fl.   (fp)   begärs
tillkännagivanden om vad i  motionen
anförts om uppföljning av efterlevnaden
av   tobakslagen   (yrkande   34).
Motionärerna anser att en uppföljning av
lagen snabbt bör genomföras och att
resultaten  av  uppföljningen  skall
återrapporteras till riksdagen.

I motion 1994/95:So469 av Thomas Julin
m.fl. (mp) begärs ett tillkännagivande
om  vad i motionen anförts  om  en
utvärdering om hur tobakslagen efterlevs
(yrkande  5).  Enligt  motionärerna
varierar tillsynen av lagen märkbart
mellan  olika  kommuner.  En  större
utvärdering av hur lagen efterlevs och i
vilken utsträckning tillsyn förekommer
bör därför göras.

Enligt Socialdepartementet har  någon
uppföljning av hur lagen efterlevs inte
gjorts. Folkhälsoinstitutet har enligt
uppgift kontrollerat hur lagen tillämpas
på vissa restauranger. Institutet har
också   i  samarbete  med  bl.a.
Arbetarskyddsstyrelsen  genomfört  en
kampanj om rökfri arbetsmiljö (Rökfritt
på  Jobbet) samt anordnat  regionala
utbildningar    för   skyddsombud,
arbetsledare m.fl. Socialstyrelsen har i
meddelandeblad 1994:10 informerat  om
rökfria miljöer. Meddelandebladet har
skickats ut till bl.a. de myndigheter
som  ansvarar  för  den  omedelbara
tillsynen  över  lagens  efterlevnad.
Socialstyrelsen   undersöker   för
närvarande i vilken utsträckning tillsyn
förekommit och vad tillsynsmyndigheten,
dvs. de nämnder som fullgör kommunernas
uppgifter   inom   miljö-   och
hälsoskyddsområdet,   upplever   som
problem.  Socialstyrelsen  avser  att
utkomma  med allmänna råd om  bl.a.
rökfria miljöer under hösten 1996 eller
vintern 1997.

Utskottets bedömning

Ansvaret för den omedelbara tillsynen
över att tobakslagen och förskrifter som
meddelas med stöd av lagen efterlevs
åvilar kommunen när det gäller rökfria
miljöer,   färdmedel   i   inrikes
kollektivtrafik, hotell,  restauranger
och    andra    serveringsställen.
Länsstyrelsen ansvarar för den regionala
tillsynen.  Tillsynen   över   att
bestämmelserna om rökning inom lokaler
som är upplåtna enbart för personal inom
skolor, barnomsorg , hälso- och sjukvård
utövas av Yrkesinspektionen, som också
ansvarar  för lagens bestämmelse  om
rökfri  arbetsmiljö.  Den  omedelbara
tillsynen skall enligt förarbetena till
lagen bl.a. utövas genom inspektioner.
Yrkesinspektionen, den kommunala nämnd
som ansvarar för kommunens uppgifter
inom detta område liksom länsstyrelsen
har enligt lagen möjlighet att utfärda
de förelägganden eller förbud som behövs
för lagens efterlevnad. Den centrala
tillsynen,   som   utövas    av
Arbetarskyddsstyrelsen        och
Socialstyrelsen, innefattar att vägleda,
samordna och utveckla verksamheten samt
följa upp denna.
Utskottet vill understryka vikten av
att tillsynsmyndigheterna bedriver en
kontinuerlig kontroll över att lagens
bestämmelser  följs  och  att  de
myndigheter  som  ansvarar  för  den
centrala tillsynen utarbetar allmänna
råd  beträffande den  regionala  och
omedelbara tillsynen. Med hänsyn till
bl.a. det uppföljningsarbete som för
närvarande pågår inom Socialstyrelsen
anser   utskottet   att   något
tillkännagivande  med  anledning  av
motionerna So223 (fp) yrkande 34 och
So469  (mp) yrkande 5 inte  behövs.
Motionerna avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:So29   och   1995/96:So30
yrkandena 1 och 2,
res. 1 (m)
2. beträffande åldersgräns vid
inköp och införsel av tobaksvaror
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So31 yrkande 3 antar 12 och
13 §§ i regeringens förslag till lag
om ändring i tobakslagen,
res. 2 (kd)
3. beträffande tillkännagivande
om åldersgräns
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So203,     1994/95:So212,
1994/95:So220    yrkande    3,
1994/95:So223 yrkande 35, 1994/95:
So447, 1994/95:So463, 1994/95:So469
yrkande    2,    1994/95:So483,
1994/95:So484    yrkande    13,
1994/95:So487 yrkande 7,  1994/95:
So491  yrkande 1 och 1994/95:A807
yrkande 34,
4. beträffande tobaksautomater
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:So31 yrkande 2 och 1995/96:
So34 yrkande 2,
res. 3 (mp, kd)
5. beträffande tillsyn
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So31 yrkande 4 antar 19 och
20 §§ i regeringens förslag till lag
om ändring i tobakslagen,
res. 4 (kd)
6. beträffande straffrättsligt
ansvar
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So32 yrkande 1 antar 27 § i
regeringens förslag till  lag  om
ändring i tobakslagen,
res. 5 (m)
7. beträffande förslaget till
övriga ändringar i tobakslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till ändringar i tobakslagen
i den mån det inte omfattas av vad
utskottet hemställt under tidigare
moment,
8.    beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
a)  lag om ändring i  lagen
(1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.,
b)  lag om ändring i lagen
(1994:1565)  om  beskattning  av
privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen,
c)  lag om ändring i  lagen
(1996:701)    om    Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett  annat  land inom  Europeiska
unionen,
9. beträffande information om
åldersgräns
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:So31 yrkande 1 och 1995/96:
So34 yrkande 1,
10. beträffande information om
tobakens hälsorisker
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So216, 1994/95:So223 yrkande
36, 1994/95:So484 yrkandena 10-12, 14
och 15, 1994/95: So487 yrkandena 1
och  2,  1994/95:A802 yrkande  8,
1995/96:So30  yrkande   3   och
1995/96:So32 yrkande 2,
res. 6 (m)
11. beträffande marknadsföring
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So201, 1994/95:So223 yrkande
39,  1994/95:So484  yrkande  16,
1994/95:So487    yrkande    9,
1994/95:So491  yrkande  2   och
1995/96:So33 delvis,
12. beträffande varningstexter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So220  yrkande  1   och
1994/95:So484 yrkande 17,
13. beträffande rökavvänjning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So223    yrkande    37,
1994/95:So487  yrkande  3   och
1994/95:So488 yrkande 4,
res. 7 (fp)
res. 8 (mp)
14. beträffande forskning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So223  yrkande  38  och
1994/95:So487 yrkande 4,
15. beträffande skärpning  av
tobakslagen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So469 yrkandena 1, 3 och 4
samt 1995/96:So33 delvis,
res. 9 (mp)
16. beträffande uppföljning och
utvärdering
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So223  yrkande  34  och
1994/95:So469 yrkande 5.
res. 10 (fp)

Stockholm den 4 september 1996

På socialutskottets vägnar

Sten Svensson

I beslutet har deltagit: Sten Svensson
(m), Ingrid Andersson (s), Rinaldo
Karlsson (s), Hans Karlsson (s),
Liselotte Wågö (m), Roland Larsson (c),
Marianne Jönsson (s), Leif Carlson (m),
Barbro Westerholm (fp), Conny Öhman (s),
Stig Sandström (v), Mariann Ytterberg
(s), Birigtta Wichne (m), Thomas Julin
(mp), Christin Nilsson (s), Elisebeht
Markström (s) och Tuve Skånberg (kd).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 8 börjar  med
 Tillgängliga uppgifter  och på s. 9
slutar med yrkandena 1 och 2 bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser det angeläget att på
olika sätt verka för att förhindra att
barn och ungdomar börjar använda tobak.
Information och utbildning om tobakens
skadeverkningar och om de  särskilda
hälsorisker som är förbundna med en
tidig tobaksdebut måste därvid ges hög
prioritet. En annan åtgärd kan vara att
begränsa  tobaksvarors tillgänglighet.
Utskottet ser positivt på att en rad
butikskedjor och enskilda näringsidkare
beslutat att följa en rekommendation av
Svenska Tobaksbranschföreningen om att
inte sälja tobaksvaror till personer
under 18 år. Enligt utskottets mening är
en frivillig överenskommelse att föredra
framför lagstiftning på området.  En
utvärdering bör därför göras av den
frivilliga  överenskommelsen  mellan
tobaksbranschen och handeln innan en i
lag  fastställd åldersgräns övervägs.
Utskottet vill också erinra om att barn
och  ungdomar behöver stöd och goda
förebilder för att inte börja röka. I
detta sammanhang har föräldrar, skola
och andra vuxna som arbetar med barn och
ungdomar en viktig roll att  fylla.
Utskottet föreslår att riksdagen med
bifall till motionerna So29 och So30
yrkande  1 avslår den av regeringen
framlagda propositionen.
Vad utskottet anfört om en utvärdering
av    överenskommelsen    mellan
tobaksbranschen och handeln om att inte
sälja tobaksvaror till personer under 18
år bör riksdagen med bifall till yrkande
2 i motion So30 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna   1995/96:So29   och
1995/96:So30 yrkandena 1 och 2 dels
avslår propositionen, dels som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
2. Åldersgräns vid inköp och införsel av
tobaksvaror (mom. 2)

Tuve Skånberg (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 9 börjar med Utskottet delar 
och slutar med So31 (kds) yrkande 3 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar inställningen i motion
So31 om att förbudet att sälja eller på
annat sätt överlåta tobaksvaror till den
som är under 18 år skall omfatta varje
form av överlåtelse och inte enbart
begränsas till näringsverksamhet.  Om
inte förbudet utsträcks till att omfatta
s.k.  langningssituationer kommer  en
lagstadgad åldersgräns inte att  bli
effektiv  och  få  avsedd  effekt.
Regeringen bör därför snarast återkomma
till  riksdagen  med  förslag  till
lagreglering i enlighet härmed. Detta
bör riksdagen ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande åldersgräns vid inköp
och införsel av tobaksvaror
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So31 yrkande 3 dels antar 12
och 13 §§ i regeringens förslag till
lag om ändring i tobakslagen, dels
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
3. Tobaksautomater (mom. 4)

Thomas Julin (mp) och Tuve Skånberg (kd)
anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 10 börjar med
 Utskottet  delar  och  slutar  med
 Motionerna avstyrks bort ha följande
lydelse:
Enligt propositionen skall förbudet att
sälja tobaksvaror till den som är under
18 år gälla oavsett försäljningsform.
Vidare skall det även framdeles vara
möjligt att sälja tobak genom automat.
Försäljning av tobak genom automat ger
inte samma möjligheter att kontrollera
köparens ålder som när försäljningen
sker över disk. Utskottet anser därför
att denna försäljningsform endast skall
tillåtas  i  lokaler  dit  i  detta
sammanhang  minderåriga  inte  har
tillträde.  Regeringen  bör  snarast
återkomma till riksdagen med förslag
till en sådan lagreglering.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande tobaksautomater
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So31 yrkande 2 och med avslag
på motion 1995/96:So34 yrkande 2 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
4. Tillsyn (mom. 5)

Tuve Skånberg (kd) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 11 börjar med
 Utskottet instämmer och slutar  med
 yrkande 4 bort ha följande lydelse:
I propositionen föreslås att kommunen
skall  ha  huvudansvaret  för  den
omedelbara  tillsynen   över   att
åldersgränsen för köp av tobak följs.
Att ålägga kommunerna ett sådant ansvar
utan att samtidigt ge dem ekonomiska
resurser att klara av detta kan enligt
utskottet komma att inverka menligt på
annan viktig kommunal verksamhet, som
t.ex. vård och omsorg. Därutöver anser
utskottet att tillsynsansvaret mer är av
polisiär karaktär än det berör kommunala
nämnders normala verksamhet. Polisen bör
därför vara den myndighet som ansvarar
för den omedelbara tillsynen av att
lagens bestämmelse om åldersgräns för
köp av tobak efterlevs. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med anledning av
motion So31 (kds) yrkande 4 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande tillsyn
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So31 yrkande 4 dels antar 19
och 20 §§ i regeringens förslag till
lag om ändring i tobakslagen, dels
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
5. Straffrättsligt ansvar (mom. 6)

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 12 börjar med  Den
som  och på s. 13 slutar med So32 (m)
yrkande 1 bort ha följande lydelse:
Utskottet delar inställningen i motion
So32 (m) om att fängelse inte bör ingå i
straffskalan  för  överträdelse  av
förbudet att sälja eller på annat sätt
lämna ut tobaksvaror till den som inte
fyllt 18 år. Ett fängelsestraff står
inte i rimlig proportion till brottet.
Böter är enligt utskottet en tillräcklig
åtgärd. Utskottet föreslår att riksdagen
antar det av reservanterna utarbetade
förslaget till 27 § tobakslagen.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.  beträffande  straffrättsligt
ansvar
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:So32 yrkande 1 beslutar att
27 § tobakslagen skall ha följande
som Reservanternas förslag betecknade
lydelse,
Regeringens           förslag
Reservanternas förslag
27 §
Den       som  Den      som
uppsåtligen  eller uppsåtligen  eller
av    oaktsamhet av    oaktsamhet
bryter mot 12  § bryter mot 12  §
döms  för olovlig döms  för olovlig
tobaksförsäljning  tobaksförsäljning
till  böter eller till böter.
fängelse i  högst
sex månader.     Är gärningen att
anse som ringa döms
Är  gärningen att inte till ansvar.
anse som ringa döms
inte till ansvar.   Den   som  har
överträtt    ett
Den   som   har vitesföreläggande
överträtt    ett eller      ett
vitesföreläggande  vitesförbud  skall
eller      ett inte  dömas  till
vitesförbud  skall ansvar enligt denna
inte  dömas  till lag för gärning som
ansvar enligt denna omfattas     av
lag för gärning som föreläggandet eller
omfattas     av förbudet.
föreläggandet eller
förbudet.       Bestämmelser  om
ansvar för olovlig
Bestämmelser   om införsel     av
ansvar för olovlig tobaksvaror finns i
införsel     av lagen (1960:418) om
tobaksvaror finns i straff     för
lagen (1960:418) om varusmuggling.
straff     för
varusmuggling.
6. Information om tobakens hälsorisker
(mom. 10)

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 18 börjar med
 Informa-tion och och slutar med So216
(m) avstyrks bort ha följande lydelse:
Införandet av en åldersgräns vid köp av
tobak får inte innebära att information
och undervisning om de hälsorisker som
är förbundna med tobaksbruk minskar.
Utskottet anser att tonvikten i ett
samhälleligt   åtgärdsprogram   mot
tobaksbruket måste ligga på olika former
av  information, opinionsbildning och
utbildning. Risken är annars att den
traditionella  hälsopolitiken  bryts
sönder. Det är av särskild vikt att
informationen intensifieras framför allt
i skolorna och att informationen bygger
på fakta och saklighet samt anpassas
till de målgrupper som avses.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10.  beträffande  information  om
tobakens hälsorisker
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna       1994/95:So216,
1995/96:So30  yrkande   3   och
1995/96:So32 yrkande 2 och med avslag
på motionerna 1994/95:So223 yrkande
36, 1994/95:So484 yrkandena 10-12, 14
och 15, 1994/95:So487 yrkandena 1 och
2 och 1994/95:A802 yrkande 8 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
7. Rökavvänjning (mom. 13)

Barbro Westerholm (fp) anser
dels  att  den  del av  utskottets
betänkande som på s. 23 börjar med
 Utskottet konstaterar och slutar med
 Motionerna avstyrks bort ha följande
lydelse:
Med   hänsyn   till   tobakens
hälsofarlighet,           dess
beroendeframkallande egenskaper och den
höga återfallsfrekvensen bland rökare
som på egen hand försöker sluta röka är
det enligt utskottets mening av största
vikt att det inom hälso- och sjukvården
finns tillgång till rökavvänjning. Som
framhålls i motion So223 (fp) bör varje
sjukvårdshuvudman ha minst en enhet med
samlat ansvar för sådan verksamhet.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13. beträffande rökavvänjning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1994/95:So223 yrkande 37
och 1994/95:So487 yrkande 3 och med
anledning  av motion 1994/95:So488
yrkande  4  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
8. Rökavvänjning (mom. 13)

Thomas Julin (mp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 23 börjar med
 Utskottet konstaterar och slutar med
 Motionerna avstyrks bort ha följande
lydelse:
I syfte att förebygga bl.a. förekomsten
av allergier är det enligt utskottet
viktigt att se till att små barn inte
exponeras för tobaksrök. Utskottet anser
att samhällets insatser för att minska
tobaksbruket bland blivande mödrar även
bör innefatta gratis rökavvänjning för
blivande föräldrar.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13. beträffande rökavvänjning
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:So488 yrkande 4  och  med
anledning av motionerna 1994/95:So223
yrkande 37 och 1994/95:So487 yrkande
3 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
9. Skärpning av tobakslagen (mom. 15)

Thomas Julin (mp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 26 börjar med
 Tobakslagen trädde  och slutar  med
 delvis  avstyrks  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet  anser  att  ett  bredare
etgärdsprogram  mot tobaksanvändningen
och  ytterligare  skärpningar   av
tobakslagen är nödvändiga för att komma
till rätta med det stora hälsoproblem
som tobaksbruket utgör. Tobakslagen bör
inledas med en kraftfull beskrivning av
tobakens  beroendeframkallande   och
hälsovådliga egenskaper. Ett  allmänt
rökförbud bör införas på restauranger
och andra serveringsställen samt på tåg
i inrikes trafik. Tillstånd för rökning
bör, enligt utskottet, kunna ges endast
i de fall cigarettröken inte blir till
en olägenhet för övriga gäster/resenärer
och  anställda.  Lagens  regler  om
särskilda utrymmen för rökare bör ses
över. Regeringen bör snarast återkomma
till  riksdagen  med  förslag  till
lagreglering i enlighet härmed.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15.  beträffande  skärpning  av
tobakslagen
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1994/95:So469 yrkandena 1,
3 och 4 och 1995/96:So33 delvis som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
10. Uppföljning och utvärdering (mom.
16)

Barbro Westerholm (fp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 27 börjar med  Med
hänsyn till och slutar med Motionerna
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet  ser  positivt  på  det
uppföljningsarbete som för närvarande
pågår  inom Socialstyrelsen och  att
styrelsen avser att utkomma med Allmänna
råd  om  bl.a.  rökfria  miljöer.
Uppföljningen bör dock avse lagen i sin
helhet  och  således  även  omfatta
arbetsplatser,      marknadsföring,
varningstexter  och  produktkontroll.
Resultaten  av  uppföljningen  bör
återrapporteras till  riksdagen.  Vad
utskottet nu anfört bör med anledning av
motion So223 (fp) ges regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16.  beträffande uppföljning  och
utvärdering
att riksdagen med anledning av motion
1994/95:So223 yrkande 34 och  med
avslag på 1994/95:So469 yrkande 5 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

I propositionen framlagda lagförslag

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 1
Utskottet 5
Åldersgräns för inköp och införsel
av tobaksvaror 5
Tidigare behandling 8
Utskottets bedömning 8
Försäljning i automater m.m. 9
Utskottets bedömning 10
Tillsyn 10
Utskottets bedömning 11
Straffrättsligt ansvar 12
Utskottets bedömning 12
Övriga ändringar i tobakslagen 13
Övriga lagförslag 13
Information, m.m. 13
Information om åldersgräns 13
Information om tobakens
hälsorisker, m.m. 14
Tidigare behandling, m.m. 15
Utskottets bedömning 17
Marknadsföring av tobaksprodukter 18
Tidigare behandling, m.m. 19
Utskottets bedömning 21
Varningstexter 21
Bakgrund och tidigare behandling 21
Utskottets bedömning 22
Rökavvänjning och rökslutarstöd 23
Bakgrund och tidigare behandling 23
Utskottets bedömning 23
Forskning 24
Bakgrund 24
Utskottets bedömning 24
Skärpning av tobakslagen 25
Gällande rätt 25
Utskottets bedömning 26
Uppföljning och utvärdering 26
Utskottets bedömning 27
Hemställan 27
Reservationer 30
Bilaga: I propositionen framlagda
lagförslag 36
Gotab, Stockholm 1996