Socialutskottets betänkande
1996/97:SOU02

Besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, m.m.


Innehåll

1996/97
SoU2

Sammanfattning

I  promemorian behandlas  regeringens
proposition    1995/96:196    om
besöksinskränkningar   vid    viss
tvångsvård,   m.m.   Propositionen
innehåller förslag till en ny lag om
besöksinskränkningar   vid    viss
tvångsvård.    Lagen    omfattar
besöksinskränkningar         på
vårdinstitutioner          och
sjukvårdsinrättningar såväl i form av
generella    besökstider     som
besöksrestriktioner i särskilda fall. De
senare  besluten  föreslås   kunna
överklagas till domstol. I propositionen
föreslås  också  en  ändring   i
socialtjänstlagen som innebär en viss
öppning i den sekretess som  gäller
mellan  olika kommunala nämnder  med
socialtjänstuppgifter inom samma kommun.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den
1 januari 1997. Ingen motion har väckts
med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker de i propositionen
framlagda lagförslagen.

Propositionen

I  proposition  1995/96:196  föreslår
regeringen (Socialdepartementet) - efter
hörande av Lagrådet - att riksdagen
antar förslagen till
1. lag om besöksinskränkningar vid viss
tvångsvård,
2. lag om ändring i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård,
3. lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620).
Lagförslagen fogas till betänkandet som
bilaga.

Utskottet

Bakgrund till förslaget till en ny lag
om besöksinskränkningar vid viss
tvångsvård

Den  europeiska kommissionen för  de
mänskliga rättigheterna har i en rapport
våren 1994 uttalat som sin mening att
Sverige i ett visst fall har kränkt
artikel 6 och artikel 8 i den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna  och  de  grundläggande
friheterna.         Europarådets
ministerkommitté har därefter fastställt
att kränkning av konventionen har skett.
Målet  i  kommissionen rör särskilda
besöksrestriktioner som meddelats  en
besökare  på  ett  vårdhem   för
utvecklingsstörda.    Restriktionerna
riktades mot en mor som besökte sin på
ett vårdhem tvångsintagne myndige och
svårt utvecklingsstörde son. Modern var
även god man för sonen.

Kommissionen ansåg att de
besöksrestriktioner som gällt på
vårdhemmet för modern dels utgjort ett
intrång i hennes familjeliv, dels
saknade stöd i lag. Kommissionen
konstaterade att modern som god man haft
legal status och skyldighet enligt
föräldrabalken att bevaka sin sons
intressen. Modern hade därför i egenskap
av god man för sin vuxne son en civil
rättighet att besöka sonen i vårdhemmet.
Detta sågs av kommissionen som en
självständig rätt för gode mannen, inte
enbart som en rätt att för den
vårdintagnes räkning föra talan. Enligt
kommissionen måste modern därför kunna
få de besöksrestriktioner som meddelats
henne prövade av domstol. Någon sådan
möjlighet fanns dock inte enligt svensk
lag. Sverige ansågs ha kränkt
konventionen.

Förslaget till lag om
besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

I propositionen föreslås en ny lag om
besöksinskränkningar   vid    viss
tvångsvård.    Lagen    omfattar
besöksinskränkningar         på
vårdinstitutioner          och
sjukvårdsinrättningar såväl i form av
generella    besökstider     som
besöksrestriktioner i särskilda fall.
Vidare föreslås en följdändring i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Den nya lagen föreslås gälla tvångsvård
på  vårdinstitutioner och  sjukvårds-
inrättningar. I den mån det förekommer
tvångsvård  på  privata institutioner
föreslås lagen gälla även där. Med stöd
av  11  kap.  6  § tredje  stycket
regeringsformen kan förvaltningsuppgift
överlämnas   till  olika   privata
rättssubjekt.  Det  förutsätter  dock
särskilt lagstöd. Sådant lagstöd finns
t.ex.  i 15 § lagen om psykiatrisk
tvångsvård.     Beslut      om
besöksinskränkningar föreslås fattas av
huvudmannen för vårdinstitutionen eller
sjukvårdsinrättningen.
Besöksinskränkningar  är  alltid  ett
ingrepp   i   enskilda  människors
integritet.  De  bör därför,  enligt
propositionen, användas sparsamt  och
endast i syfte att främja vård och
behandling. Familjehem föreslås  inte
omfattas av regleringen.
Den föreslagna lagen föreskriver under
vilka   förutsättningar   allmänna
besökstider och besöksrestriktioner i
särskilda fall får beslutas. Förslaget
om  allmänna  besökstider  bör  ge
tillfredsställande  möjligheter  till
besök utan att inkräkta på vården. I
särskilda fall bör beslut kunna fattas
om utvidgade besökstider om det med
hänsyn  till omständigheterna  bedöms
lämpligt att besök tillåts även under
andra tider än vad som bestämts om
allmänna          besökstider.
Besöksrestriktioner i särskilda  fall
föreslås beslutas endast om det  är
nödvändigt med hänsyn till  vårdens
bedrivande, risken för överförande av
smitta  eller  skyddet  av  enskild
vårdtagares personliga integritet.
I   propositionen   anförs   att
kommissionens   uppfattning    att
besöksinskränkningarna  utgjort  ett
intrång  i  besökarens  rätt  till
familjeliv,  i princip oberoende  av
vårdtagarens rätt eller inställning till
besöket,  är av betydelse  för  hur
förslaget  bör  utformas.  Regeringen
framhåller dock att vårdtagarens rätt
eller inställning till besöket vid en
prövning måste tillmätas stor betydelse
för   beslutet.   Den   föreslagna
lagregleringen är enligt regeringen inte
primärt avsedd att täcka ett behov av
att   reglera  restriktioner   för
vårdtagaren. Kompletterande bestämmelser
finns  därför i vissa fall  i  den
särskilda  vårdlagen såsom  i  t.ex.
smittskyddslagen. I propositionen anförs
att samförstånd i första hand alltid bör
försöka   nås   om   nödvändiga
besöksinskränkningar.
Beslut  i  särskilda  fall   om
besöksrestriktioner  och   utvidgade
besökstider föreslås kunna överklagas
till   allmän   förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd föreslås krävas vid
överklagande till kammarrätten.
I propositionen behandlas också frågan
om  vem  som  anses  ha  klagorätt.
Regeringen anser inte att  det behövs
någon precisering av vem som anses  ha
klagorätt. Enligt förvaltningslagen och
förvaltningsprocesslagen är det den som
beslutet angår om det har gått honom
emot  (22 § resp. 33 §). Enligt uppgift
är praxis i denna fråga restriktiv. Från
den   1   januari  1995   gäller
Europakonventionen   om   mänskliga
rättigheter  som  svensk  lag.  Vid
tolkningen  av  begreppet  den  som
beslutet angår  måste således beaktas
även vad som gäller enligt konventionen.
Enligt konventionens artikel 6 har den
som enligt konventionen har en civil
rättighet rätt att få sin sak prövad av
domstol.  Enligt  propositionen  kan
praxis i detta sammanhang därför komma
att utvidgas. Någon precisering bedöms
inte behöva göras i de aktuella svenska
lagarna.
När det gäller förutsättningarna för
överklagande av beslut av ett privat
rättssubjekt blir inte förvaltningslagen
automatiskt tillämplig, eftersom  den
endast      tillämpas      på
förvaltningsmyndigheter.   Regeringen
föreslår därför att en hänvisning görs
till   vissa   bestämmelser   i
förvaltningslagen i den föreslagna lagen
om besöksinskränkningar.
Lagen föreslås träda i kraft den 1
januari 1997.
Utskottet tillstyrker förslaget till lag
om besöksinskränkningar vid viss
tvångsvård samt följdändringen i lagen
om psykiatrisk tvångsvård.

Förslaget till lag om ändring i
socialtjänstlagen

Enligt  propositionen har frågan  om
möjligheterna  till informationsutbyte
mellan olika kommunala organ i en fri
nämndorganisation  med  hänsyn  till
sekretesslagens (1980:100) bestämmelser
uppmärksammats återkommande  alltsedan
den    fria    nämndorganisationen
etablerades med den nya kommunallagen år
1992. Frågan har senast tagits upp av
Socialtjänstkommittén  i  betänkandet
Dokumentation och socialtjänstregister
(SOU 1995:86). Frågan har också enligt
propositionen  varit  föremål  för
regeringens bedömning i några ärenden om
överklaganden av beslut enligt datalagen
(1973:289).    Socialtjänstkommitténs
förslag   bereds   nu,    efter
remissbehandling, i Socialdepartementet
tillsammans  med  kommitténs  övriga
förslag. Det är särskilt  ärendena om
överklaganden av beslut enligt datalagen
som nu har föranlett regeringen  att
lägga fram ett begränsat förslag  i
frågan.  Enligt propositionen innebär
förslaget   inte   ett   slutligt
ställningstagande till frågan i hela
dess vidd, men syftar till att påtagligt
underlätta det dagliga arbetet  inom
socialtjänsten i kommuner med uppdelad
socialtjänstorganisation,  genom  en
begränsad regel om att vissa uppgifter
rutinmässigt skall få lämnas  mellan
nämnderna.
I propositionen anförs att kommunernas
socialtjänst numera ofta är organiserad
så att ansvaret för socialtjänsten inom
en kommun inte ligger på en sammanhållen
socialnämnd utan är fördelat på flera
olika kommunala nämnder. På grund av
sekretesslagens   bestämmelser   om
socialtjänstsekretess och om sekretess
mellan  myndigheter  får  en  sådan
organisation till följd att det inom
kommunens socialtjänst sedd  som  en
helhet uppkommer en särskild begränsning
i fråga om möjligheten till utbyte av
information i ärenden. Varje nämnd  i
en sådan socialtjänstorganisation är,
tillsammans    med    underlydande
förvaltning, att anse som  en  egen
myndighet i sekretesslagens mening och
sekretess  gäller  mellan  de  olika
nämnderna.
Sekretess gäller enligt 7 kap. 4 §
sekretesslagen inom socialtjänsten för
uppgift   om  enskilds  personliga
förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften  kan röjas utan  att  den
enskilde eller någon honom närstående
lider men. Sekretessen gäller enligt 1
kap. 3 § sekretesslagen även mellan
myndigheter.
Socialtjänstkommitténs  förslag  till
åtgärd för att öka möjligheterna till
informationsutbyte mellan nämnder med
socialtjänstuppgifter inom samma kommun
avser en ändring i sekretesslagen. Det
förslag som regeringen nu lägger fram
innebär  införande  av  en  generell
bestämmelse om uppgiftslämnande under
vissa förutsättningar mellan myndigheter
inom samma kommun. Förslaget är således
begränsat   i   förhållande   till
Socialtjänstkommitténs  förslag  och
innebär  ingen ändring i  fråga  om
sekretessens   omfattning    enligt
sekretesslagen. Regeringen anser  det
angeläget att den begränsade ändring som
förslaget innebär kan komma till stånd
så  snart som möjligt och utan att
frågans  fullständiga lösning behöver
avvaktas.
I propositionen föreslås två fall där
ett rutinmässigt uppgiftslämnande  bör
få ske mellan nämnderna inom en kommuns
socialtjänst    utan    särskild
sekretessprövning. I praktiken innebär
det enligt propositionen att nämnderna
bör kunna beredas möjlighet att få del
av  uppgifterna genom varandras ADB-
system. För det första föreslås  att
sekretess  inte  bör  gälla  mellan
nämnderna för uppgiften att någon är
aktuell i ett ärende hos en annan nämnd.
En tjänsteman som behöver denna uppgift
i sitt arbete bör omedelbart och utan
individuell prövning kunna få del av
den. Om tjänstemannen vänder sig till
den andra nämnden och begär uppgifter ur
ärendet där, skall även fortsättningsvis
ske en prövning enligt sekretesslagen.
För det andra föreslås att sekretess
inte bör hindra det uppgiftslämnande
mellan nämnder som är nödvändigt för att
det skall gå att på ett rationellt sätt
administrera fördelningen av  platser
inom   barnomsorg  och   särskilda
boendeformer,   när   det    är
kommungemensamma        resurser.
Bestämmelserna  om  informationsutbyte
föreslås tas in som ett nytt andra
stycke i 65 § socialtjänstlagen.
Undantag  från  uppgiftsskyldigheten
föreslås  böra göras för den kommunala
familjerådgivningen, enligt en särskild
bestämmelse i tredje stycket nyss nämnda
paragraf.
Lagändringen föreslås träda i kraft den
1 januari 1997.
Utskottet tillstyrker förslaget  till
ändring i socialtjänstlagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att  riksdagen  antar  de  i
propositionen  framlagda  förslagen
till
a) lag om besöksinskränkningar vid
viss tvångsvård,
b) lag om ändring i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård,
c) lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620).

Stockholm den 21 augusti 1996

På socialutskottets vägnar
Sten Svensson


I beslutet har deltagit: Sten Svensson
(m), Ingrid Andersson (s), Rinaldo
Karlsson (s), Hans Karlsson (s),
Liselotte Wågö (m), Christina Pettersson
(s), Roland Larsson (c), Marianne
Jönsson (s), Leif Carlson (m), Barbro
Westerholm (fp), Conny Öhman (s), Stig
Sandström (v), Mariann Ytterberg (s),
Birgitta Wichne (m), Thomas Julin (mp),
Chatrine Pålsson (kd) och Christin
Nilsson (s).
I propositionen framlagda lagförslag

1 Förslag till

Lag om besöksinskränkningar vid viss
tvångsvård

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård

3 Förslag till

Lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620)