Skatteutskottets betänkande
1996/97:SKU07

Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m.


Innehåll

1996/97
SkU7

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet
proposition  1996/97:12, som  innebär
bl.a. att reglerna om räntefördelning
och  expansionsmedel ändras för  att
underlätta generationsskiften i enskild
näringsverksamhet, att handelsbolag blir
skattesubjekt för vissa skatter och får
möjlighet  till helårsredovisning  av
mervärdesskatt och att avdraget  för
måltidsutgifter  i   samband   med
representation sänks från 180 kr till 90
kr per person. Utskottet avstyrker de
motioner som behandlas i ärendet.
Vid   betänkandet   fogas   åtta
reservationer (m, fp, mp, kd)

Propositionen

Regeringen     (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 1996/97:12 att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370),
2. lag om ändring i lagen (1993:1536)
om räntefördelning vid beskattning,
3. lag om ändring i lagen (1993:1537)
om expansionsmedel,
4. lag om ändring i lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt,
5. lag om ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel,
6. lag om ändring i lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader,
7.  lag om ändring i uppbördslagen
(1953:272),
8. lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrollupp-gifter,
9.   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200).
Lagförslag 5 om avkastningsskatt  på
pensionsmedel  behandlas  i  annat
sammanhang (bet. 1996/97:SkU4).
I   propositionen  föreslås  vissa
justeringar av reglerna i inkomstslaget
näringsverksamhet.
En  skattskyldig som  förvärvar  en
näringsfastighet genom arv, testamente,
bodelning med anledning av makes död
eller  äktenskapsskillnad eller genom
gåva skall få öka fördelningsunderlaget
enligt lagen om räntefördelning  vid
beskattning med en särskild post om
fördelningsunderlaget        vid
förvärvstidpunkten är negativt till den
del som hänför sig till förvärvet. Den
särskilda posten utgörs av förvärvarens
fördelningsunderlag.  Den  särskilda
posten får dock inte överstiga  ett
belopp som motsvarar summan dels av
skillnaden  mellan  vederlaget  för
fastigheten  och  fastighetens  värde
enligt lagen om räntefördelning  vid
beskattning dels 72 procent  av  de
expansionsmedel som övertagits i samband
med  förvärvet. Motsvarande justering
föreslås av takbeloppet enligt lagen om
expansionsmedel.   Tillskott   till
verksamheten skall, med vissa undantag,
få räknas med i fördelningsunderlaget
respektive takbeloppet utan fördröjning.
Expansionsmedelsskatten  och  särskild
löneskatt enligt 1 § lagen om särskild
löneskatt på pensionskostnader  skall
inte räknas som tillgång eller skuld vid
beräkning  av  fördelningsunderlaget.
Tidpunkten för beräkning av räntesatsen
för räntefördelning föreslås ändrad från
utgången av november månad året före
beskattningsåret  till  utgången  av
november  månad  andra  året  före
taxeringsåret.
I   propositionen  föreslås   att
handelsbolag skall vara skattskyldigt
för fastighetsskatt, avkastningsskatt på
pensionsmedel samt särskild löneskatt på
pensionskostnader  i  stället  för
delägarna. Skattskyldiga som redovisar
mervärdesskatten  i  en   särskild
deklaration     skall,      om
beskattningsunderlagen     exklusive
gemenskapsinterna förvärv och  import
uppgår till högst 200 000 kr per år, få
möjlighet att betala mervärdesskatten
årligen i stället för månadsvis.
I propositionen föreslås vidare att
bidrag som betalas ut från EU till
näringsidkare  skall  beskattas  som
näringsbidrag på samma sätt som bidrag
som betalas ut från svenska myndigheter.
I propositionen redovisas slutligen ett
förslag avseende en tidigare aviserad
åtstramning  av  avdragsramen  för
representation.
I detta sammanhang behandlas även ett i
proposition 1996/97:21 Nedsättning av
socialavgifter, m.m. framlagt förslag
till ändring i 2 kap. 25 § lagen om
självdeklaration och kontrolluppgifter.
Proposition  1996/97:21  i  övrigt
behandlas i bet. 1996/97:FiU1.
De vid proposition 1996/97:12 fogade
lagförslagen har följande lydelse.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen
1996/97:Sk21 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag  i  den  del  som  avser
anskaffningsvärdet   för   benefikt
förvärvad näringsfastighet i enlighet
med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag  i  den  del  som  avser
skattskyldighet för fastighet i enlighet
med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att gränsen
för  helårsredovisning  i  särskild
deklaration fastställs till 400 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att de som är
frivilligt   skattskyldiga    till
mervärdesskatt  skall  ha  rätt  att
redovisa    mervärdesskatten    i
inkomstdeklarationen under förutsättning
att beskattningsunderlaget uppgår till
högst 1 miljon kronor i enlighet med vad
som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar att den som
är  frivilligt  skattskyldig  till
mervärdesskatt skall ha rätt att gå ur
systemet i enlighet med vad som anförts
i motionen.
1996/97:Sk22 av Isa Halvarsson och Karin
Pilsäter (fp) vari yrkas att riksdagen
beslutar  om  sådan  ändring   i
mervärdesskattelagen  (1994:200)  att
handelsbolagen  med  ett  beräknat
beskattningsunderlag om 1 miljon kronor
kan få helt år som redovisningsperiod.
1996/97:Sk23 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  att  avskaffa
representationsavdraget.
Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1996
1996/97:Sk371 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas - såvitt nu är i fråga -
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att vin och sprit ej skall
ingå i avdragsramen för representation.
1996/97:So670 av Göran Magnusson m.fl.
(s,c,fp,v,mp,kd) vari yrkas - såvitt nu
är i fråga -
2. att riksdagen beslutar att slopa
avdrag för representation.
1996/97:N269 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas - såvitt nu är i fråga -
14. att riksdagen avslår förslaget till
reducerad avdragsram för representation
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen.

Utskottet

Räntefördelning och expansionsmedel
I propositionen föreslås ändringar i
reglerna om räntefördelning för  att
underlätta generationsskiften i enskild
näringsverksamhet.  Enligt  förslaget
skall en särskild post få beräknas till
den del ett negativt fördelningsunderlag
uppkommer  då  en  näringsfastighet
förvärvas  genom  arv,  testamente,
bodelning med anledning av makes död
eller  äktenskapsskillnad eller genom
gåva.  Ett  belopp  motsvarande  den
särskilda  posten får  undantas  vid
beräkning av negativ räntefördelning.
En utgångspunkt för förslaget är att
överlåtelser av näringsfastigheter  i
samband  med generationsskiften  ofta
finansieras   med   lån   eller
vederlagsreverser. Vid  beräkning  av
underlaget för räntefördelning  sätts
värdet på fastigheten vanligtvis lägre
än  lånets  eller  vederlagsreversens
belopp. Skuldsidan ökar därför mer än
tillgångssidan  i  underlaget  för
räntefördelning. Om detta medför att
fördelningsunderlaget i förvärvskällan
blir  negativt skall enligt gällande
regler  s.k.  negativ räntefördelning
tillämpas.   Är   det   negativa
fördelningsunderlaget större än 50 000
kr justeras beskattningen genom att en
schablonmässigt bestämd ränta flyttas
från inkomst av näringsverksamhet till
inkomst av kapital.
Reglerna  om negativ räntefördelning
skall utgöra en spärr mot att privata
räntekostnader   tas    in    i
näringsverksamheten där avdragseffekten
är större. I propositionen anförs att en
tillämpning  av  reglerna  också  i
generationsskiftesfallen är helt korrekt
eftersom ett uttag ur verksamheten har
skett    för   att   finansiera
fastighetsförvärvet. Inte desto mindre
medför enligt propositionen den negativa
räntefördelningen en särskild svårighet
för den som skall lösa ut syskon vid
generationsskiften. Motsvarande problem
kan uppkomma vid förvärv genom arv,
testamente eller bodelning i anledning
av makes död eller äktenskapsskillnad
eller  vid  förvärv genom  gåva  om
förvärvaren har att utge vederlag för
fastigheten. Dessa svårigheter motiverar
enligt propositionen att reglerna ändras
så   att   risken  för   negativ
räntefördelning  i   samband   med
generationsskiften minskas.
Har   fördelningsunderlaget  blivit
positivt  i förvärvskällan något  år
upphör enligt förslaget den särskilda
posten. Även om fördelningsunderlaget
därefter blir negativt får den särskilda
posten inte tillgodoräknas vid beräkning
av  fördelningsunderlaget.  Särskilda
regler föreslås bl.a. om hur stor den
särskilda posten får vara  och  att
tillskott  av kapital normalt  skall
minska den särskilda posten.
Enligt propositionen skall vid förvärv
i samband generationsskifte en särskild
post på motsvarande sätt kunna beräknas
vid  beräkning  av  takbeloppet  för
expansionsmedel. Reglerna skall hindra
att den som övertagit expansionsmedel
omedelbart skall behöva upplösa sina
egna eller övertagna expansionsmedel.
De nya reglerna skall träda i kraft den
1  januari  1997 och  tillämpas  på
fastighetsöverlåtelser efter  den  31
december 1995.
I  propositionen  föreslås  vissa
ytterligare ändringar i reglerna  om
räntefördelning, bl.a. att tillskott av
kapital till näringsverksamheten skall
få  ingå  i  fördelningsunderlaget
respektive takbeloppet redan det år då
tillskottet  sker.  Några  ändringar
föreslås också i förenklande syfte.
Motionärerna till Sk21 av Bo Lundgren
m.fl. (m) ställer sig i stora delar
bakom de förslag i propositionen som
gäller  generationsskiften. De  yrkar
emellertid att riksdagen skall ändra
förslaget så att såväl den särskilda
posten   som   den   befintliga
övergångsposten skall vara oförändrad
och beräknas utan att man tar hänsyn
till  det  fördelningsunderlag  som
övertagaren har i sin förvärvskälla före
fastighetsöverlåtelsen (yrkande 1). Som
motivering till yrkandet anförs bl.a.
att en minskning av den särskilda posten
med  tillskjutet kapital i praktiken
kommer    att    medföra    att
näringsverksamheter som  omfattas  av
förslaget  inte kommer att tillföras
ytterligare kapital. Skulle reglerna i
den  utformning motionärerna förordar
komma att missbrukas får lagstiftningen
enligt motionen anpassas till detta.
Motionärerna vill också att riksdagen
skall utsträcka tillämpningen bakåt av
de nya reglerna så att de omfattar
överlåtelser efter utgången av år 1993.
Utskottet  vill framhålla  att  det
förslag som regeringen har lagt fram
syftar till att förhindra att den som
tar över en näringsfastighet i samband
med ett generationsskifte drabbas av
negativ räntefördelning på grund  av
fastighetsförvärvet. Utskottet anser att
redan den ändring i regelsystemet som
regeringen har föreslagit är tämligen
långtgående mot bakgrund av de principer
som  har  legat  till  grund  för
utformningen   av   reglerna   om
räntefördelning.  Motionsyrkandet  går
enligt utskottets uppfattning längre än
vad som är nödvändigt för att underlätta
generationsskiften.    Motionärernas
förslag om en helt oberoende särskild
post  skulle  bl.a. leda  till  att
fördelningsunderlaget skulle  tillåtas
vara positivt samtidigt som skuldsidan
belastas med en post som i realiteten är
ett uttag ur förvärvskällan. En sådan
utformning av reglerna skulle dessutom
kunna leda till oönskad skatteplanering.
Beträffande tillämpligheten i tiden av
de  nya  reglerna  delar  utskottet
regeringens uppfattning att det skulle
föra för långt att beakta överlåtelser
under en längre tid bakåt.
Mot den angivna bakgrunden tillstyrker
utskottet propositionen i de delar som
gäller    räntefördelning    och
expansionsmedel och avstyrker  motion
Sk21 yrkande 1.
Skattskyldighet för handelsbolag
I   propositionen   föreslås   att
handelsbolag och europeiska ekonomiska
intressegrupperingar blir skattesubjekt
för fastighetsskatt, särskild löneskatt
på     pensionskostnader    samt
avkastningsskatt på pensionsmedel.
Motivet för ändringen är att förenkla
för  såväl  de  skattskyldiga  som
beskattningsmyndigheterna som  i  dag
använder mycket tid och resurser för att
fördela underlaget för dessa skatter
mellan delägarna. Handelsbolaget  kan
göras till skattesubjekt för de berörda
skatterna utan att detta inverkar på den
enligt  inkomstskattelagarna  gällande
principen   att   inkomsten   av
näringsverksamheten bör enkelbeskattas
och  att  skattesatsen  skall  vara
progressiv.
Enligt motion Sk21 yrkande 2 av Bo
Lundgren m.fl. (m) bör riksdagen ändra
det framlagda förslaget på så sätt att
delägare i handelsbolag skall  kunna
räkna med sin andel i handelsbolagets
fastighetsskatt  vid  beräkning  av
skattereduktion  för  underskott  i
kapital.
Utskottet  anser att förenklingsskäl
talar  för  att  handelsbolag  blir
skattskyldiga för de berörda skatterna.
Under  remissbehandlingen  av  det
promemorieförslag  (Ds  1996:41)  som
ligger  till grund för propositionen
påpekade  några  remissinstanser  att
förslaget om att göra handelsbolaget
till skattesubjekt kan medföra vissa
nackdelar vid beskattningen av delägaren
såsom att delägaren inte kan erhålla
skattereduktion enligt 2 §  4  mom.
uppbördslagen   mot  handelsbolagets
fastighetsskatt. Regeringen har gjort
den  bedömningen att fördelarna  med
förslaget vida överstiger de nackdelar
som remissinstanserna påpekat. Utskottet
delar denna bedömning och tillstyrker
propositionen. Följaktligen  avstyrker
utskottet motion Sk21 yrkande 2.
Redovisning av mervärdesskatt
I   propositionen   föreslås   att
handelsbolag   och   vissa   andra
skattskyldiga  som  i  dag  lämnar
momsredovisning månadsvis skall kunna gå
över  till  helårsredovisning   av
mervärdesskatt i självdeklarationen. En
förutsättning      är      att
beskattningsunderlaget inte överstiger
200 000 kr.
Enligt motion Sk21 yrkande 3 av Bo
Lundgren m.fl. (m) bör beloppsgränsen
för helårsredovisning för undvikande av
konkurrenssnedvridande     effekter
bestämmas  till  400  000  kr.  Isa
Halvarsson och Karin Pilsäter (fp) yrkar
i motion Sk22 att handelsbolag med ett
beskattningsunderlag upp till en miljon
kronor skall kunna få helt år  som
redovisningsperiod. Jämförliga villkor
med aktiebolag och enskild näringsidkare
kan enligt motionen uppnås genom att
handelsbolaget får betala F-skatt med
preliminär   mervärdesskatt   enligt
preliminärdeklaration.
Handelsbolagen  hade  tidigare  en
motsvarande    möjlighet    till
helårsredovisning.  Denna  möjlighet
slopades emellertid i samband med att
redovisningsgränsen höjdes från 200 000
kr till en miljon kronor för övriga
skattskyldiga fr.o.m. den 1  januari
1996. Slopandet var föranlett av bl.a.
konkurrensneutralitetsskäl. Företag som
redovisar  årligen i  sin  ordinarie
självdeklaration  skall  varje  månad
betala preliminär skatt vilken beräknats
med hänsyn tagen till mervärdesskatten.
Handelsbolag betalar inte inkomstskatt
och följaktligen inte heller F-skatt.
Att under dessa förutsättningar medge
att mervärdesskatten skulle få redovisas
i särskild deklaration en gång om året
bedömdes kunna ge handelsbolagen  en
konkurrensfördel framför aktiebolag och
enskild näringsverksamhet.
Skatteutskottet  har  tidigare  med
anledning av en motion om slopandet av
möjligheten  till  helårsredovisning
fr.o.m.  den 1 januari uttalat  att
skattereglerna så långt möjligt bör vara
neutrala till olika rörelseformer och
att det med denna utgångspunkt är ett
problem att handelsbolagen inte  har
samma möjlighet som andra skattskyldiga
att   redovisa   per   kalenderår.
Skatteutskottet ansåg att  regeringen
borde uppmärksamma detta problem och
återkomma  till  riksdagen  med  ett
förslag.  Riksdagen  beslutade  ett
tillkännagivande  till  regeringen  i
enlighet med vad utskottet anfört (bet.
1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305).
I den utredning som nu ägt rum har
framhållits att en månadsvis redovisning
kan  vara  betungande  för  mindre
handelsbolag med låg omsättning. Enligt
propositionen bör valet av beloppsgräns
göras  med  hänsyn  dels  till  de
administrativa konsekvenserna för såväl
skattskyldiga som skattemyndigheterna,
dels till konkurrensneutraliteten mellan
olika företagsformer. Regeringen har vid
en avvägning av dessa båda intressen
kommit fram till att gränsen bör sättas
vid 200 000 kr.
Utskottet anser att det inte finns
tillräckliga skäl för att fastställa en
högre beloppsgräns än den regeringen har
föreslagit. Utskottet tillstyrker alltså
propositionen och avstyrker motionerna
Sk21 yrkande 3 och Sk22.
I motion Sk21 finns också yrkanden om
att  företag  som  är  frivilligt
skattskyldiga till mervärdesskatt skall
ha rätt att redovisa mervärdesskatten i
inkomstdeklarationen         om
beskattningsunderlaget uppgår till högst
en miljon kronor (yrkande 4) och att de
företag som frivilligt har gått in i
mervärdesskattesystemet skall  ha  en
lagfäst  rätt  också  att  lämna
mervärdesskattesystemet (yrkande 5).
I  propositionen erinras beträffande
liknande   under  remissbehandlingen
uppkommande frågor att gällande regler
ger  skattemyndigheten möjlighet  att
medge  årsredovisning även om  detta
vanligen  inte  tillåts  bl.a.  av
kontrollskäl. Enligt propositionen bör
det    alltjämt   ankomma    på
skattemyndigheten  att  avgöra  hur
redovisningen  skall kunna  ske  vid
frivillig  skattskyldighet.  Utskottet
anser det inte finnas skäl för att
överväga en sådan lagändring beträffande
helårsredovisning  som  motionärerna
föreslår. Detsamma gäller förslaget i
motionen om lagfäst rätt till utträde ur
mervärdesskattesystemet för de företag
som  gått  in frivilligt.  Utskottet
avstyrker därmed motion Sk21 yrkandena 4
och 5.
Begränsning av avdragsramen för
representation
I propositionen föreslås att avdraget
för  måltidsutgifter i  samband  med
representation fr.o.m. år 1997 skall
sättas ned från 180 till 90 kr per
person.
I motion N269 yrkande 14 av Carl Bildt
m.fl.  (m)  yrkas  om  avslag  på
propositionen i denna del med hänvisning
till bl.a. de effekter som kan uppkomma
för restaurangbranschen. Enligt motion
Sk23 av Ronny Korsberg m.fl. (mp) bör
representationsavdraget slopas. I motion
So670 yrkande 2 av Göran Magnusson m.fl.
(s, c, fp, v, mp, kd) behandlas insatser
för minskad alkoholkonsumtion. Även i
denna    motion    yrkas    att
representationsavdraget skall  slopas.
Ett slopande av avdragsrätten såvitt
avser vin och sprit yrkas i motion Sk371
yrkande 20 av Alf Svensson m.fl. (kd).
Enligt motionen bör frånvaron av alkohol
i arbetet vara ett särskilt viktigt
delmål  i  strävandena  att  minska
alkoholkonsumtionen.
Enligt gällande regler medges avdrag i
det enskilda fallet inte med större
belopp än som kan anses skäligt. Avdrag
för måltidsutgifter som avser lunch,
middag eller supé medges inte med större
belopp  än  180  kr  per  person.
Beloppsgränsen 180 kr infördes hösten
1995  och gäller fr.o.m. inkomståret
1996. Beloppet avser kostnader exklusive
mervärdesskatt.  Den  som  inte  är
skattskyldig till mervärdesskatt får öka
avdragsramen med mervärdesskatten.
Den  nu  föreslagna minskningen  av
avdragsramen för måltidsutgifter från
180 kr till 90 kr har tidigare aviserats
bland åtgärder på skatteområdet  med
syfte att förstärka statens inkomster
(prop. 1995/96:150 och prop. 1995/96:
198). Ändringen beräknas medföra  en
varaktig årlig budgeteffekt om ca 500
miljoner  kronor. För 1997  beräknas
effekten  på statsbudgeten till  200
miljoner kronor.
Utskottet anser att den ytterligare
uppstramning  av  avdragsramen  för
representation  som   föreslås   i
propositionen är starkt motiverad mot
bakgrund av den förstärkning av det
offentligas  finanser  som  åtgärden
medför. Utskottet anser inte att det
finns motiv för att avskaffa avdraget.
Beträffande  förslaget  att  slopa
avdragsrätten för vin och  sprit  i
samband med representation har utskottet
tidigare (1995/96:SkU20) uttalat  att
förenklingsskäl talar för  att  även
kostnader för vin och sprit skall få
ingå i avdragsramen. Avdragsrätt för vin
och sprit infördes i samband med att
avdragsramen minskades från 300 till 180
kr. Utskottet ansåg då att utrymmet för
vin  och  sprit skulle bli tämligen
måttligt eftersom de 180 kr som kunde
dras av för en måltid till huvudsaklig
del  borde  gå  åt för  att  täcka
kostnaderna för mat. Utskottet uttalade
också att reglerna skulle prövas på nytt
om det skulle visa sig att de medförde
oönskade effekter.
Utskottet  har  förståelse  för  de
alkoholpolitiska synpunkter som anförts
i motionerna Sk371 och So670. Samtidigt
vill  utskottet  framhålla  att  den
minskning av avdragsramen som nu sker
medför att utrymmet för vin och sprit
vid representation kommer att bli mycket
litet eftersom avdraget fortfarande till
huvudsaklig del bör avse kostnaderna för
maten. Härigenom kan reglerna knappast
sägas uppmuntra till alkoholkonsumtion i
samband med representation.
Utskottet tillstyrker med hänvisning
till det anförda propositionen i denna
del  och  avstyrker motionerna  N269
yrkande 14, Sk23, So670 yrkande 2 och
Sk371 yrkande 20.
Övriga frågor
I propositionen tas upp en fråga om
beskattning  av  vissa  EU-bidrag.
Förslaget innebär att bidrag från EG-
organ  till  näringsidkare  som  är
skattskyldiga   i  Sverige   skall
inkomstbeskattas som näringsbidrag under
samma förutsättningar som gäller för
bidrag från svenska staten. Utskottet
tillstyrker förslaget och propositionen
i övrigt i de delar den inte har berörts
i det föregående.
I fråga om lagförslagen bör dock göras
vissa redaktionella justeringar. Under
hösten har riksdagen beslutat om en
ändring i 1 § första stycket lagen om
särskild löneskatt på pensionskostnader
(prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4,
SFS 1996:1069). Lagändringen träder i
kraft den 1 januari 1997. Den ändring i
andra stycket i samma paragraf  som
föreslås  i  den  nu  förevarande
propositionen (lagförslag 2.6)  skall
träda i kraft samma dag och bör därför
utformas som en ändring i den tidigare
ändringslagen i enlighet med utskottets
hemställan nedan.
Lagförslag 2.5 gäller en ändring i 2 §
lagen   om   avkastningsskatt   på
pensionsmedel. En ändring i samma lagrum
föreslås i lagförslag 2.1 i proposition
1995/96:231 som utskottet behandlar i
annat sammanhang. Utskottet tillstyrker
den föreslagna ändringen i sak men den
författningstekniska re-
gleringen bör ske i det betänkande som
utskottet avlämnar med anledning  av
proposition   1995/96:231    (bet.
1996/97:SkU4). Lagförslag  2.5  utgår
därför ur detta ärende.
I lagförslag 2.8 föreslås en ändring i
2 kap. 25 § lagen om självdeklaration
och kontrolluppgifter. Samma paragraf
föreslås ändrad i proposition 1996/97:21
(lagförslag  2.4)  som  bereds  i
finansutskottet.  Finansutskottet  har
överlämnat det sistnämnda lagförslaget
till  skatteutskottet  för  att  en
författningsteknisk  samordning  skall
kunna  ske.  Vid  utformningen  av
lagförslaget  i  den nu  förevarande
propositionen  har den  ändring  som
föreslås  i  proposition  1996/97:21
beaktats. Genom att riksdagen antar det
förslag till ändring i 2 kap. 25 § som
utskottet  återgivit inledningsvis  i
detta betänkande antas samtidigt den i
proposition  1996/97:21   föreslagna
ändringen  i  samma  paragraf.  De
redaktionella justeringar som behövs i
övergångsbestämmelserna till ändringarna
i 2 kap. 25 § framgår av utskottets
hemställan.
Med  dessa  justeringar  tillstyrker
utskottet de lagförslag som behandlas i
detta ärende.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande räntefördelning
och expansionsmedel
att  riksdagen godtar  proposition
1996/97:12 i denna del och avslår
motion 1996/97:Sk21 yrkande 1,
res. 1 (m) - delvis
2. beträffande skattskyldighet
för handelsbolag
att  riksdagen godtar  proposition
1996/97:12 i denna del och avslår
motion 1996/97:Sk21 yrkande 2,
res. 2 (m) - delvis
3. beträffande helårsredovisning
av mervärdesskatt
att riksdagen godtar till proposition
1996/97:12 i denna del och avslår
motionerna 1996/97:Sk21 yrkande 3 och
1996/97:Sk22,
res. 3 (m) - delvis
res.  4  (fp)  -
delvis
4.   beträffande  frivilligt
skattskyldiga till mervärdesskatt
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Sk21 yrkandena 4 och 5,
res. 5 (m, fp)
5. beträffande begränsning av
avdragsramen för representation
att  riksdagen godtar  proposition
1996/97:12 i denna del och avslår
motionerna       1996/97:Sk23,
1996/97:So670    yrkande    2,
1996/97:N269  yrkande  14   och
1996/97:Sk371 yrkande 20,
res. 6 (m) - delvis
res. 7 (fp, kd) -
delvis
res. 8 (mp)
6. beträffande beskattning av
vissa EU-bidrag
att  riksdagen godtar  proposition
1996/97:12 i denna del,
7. beträffande lagförslagen
att  riksdagen med  anledning  av
propositionerna 1996/97:12 i denna
del och 1996/97:21 i denna del och
till följd av vad utskottet ovan
anfört och hemställt
dels  antar  de  vid  proposition
1996/97:12 fogade förslagen till
1.   lag   om   ändring   i
kommunalskattelagen (1928:370),
2. lag om ändring i lagen (1993:1536)
om räntefördelning vid beskattning,
3. lag om ändring i lagen (1993:1537)
om expansionsmedel,
4. lag om ändring i lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt med den
ändringen         beträffande
övergångsbestämmelserna  att  ordet
 intressegemenskapen  byts ut  mot
 intressegrupperingen ,
7. lag om ändring i uppbördslagen
(1953:272),
8. lag om ändring i lagen (1990:325)
om    självdeklaration    och
kontrolluppgifter med den ändringen
att    ikraftträdande-    och
övergångsbestämmelserna   erhåller
följande  som  utskottets  förslag
betecknade lydelse:
Regeringens förslag Utskottets förslag
Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna
Denna lag träder i  Denna lag träder i
kraft den 1 januari kraft den 1 januari
1997 och tillämpas 1997 och tillämpas
första gången vid första gången vid
1998 års taxering. 1998 års taxering.
Äldre bestämmelser Äldre bestämmelser
i  2 kap. 25  § i  2 kap. 25  §
första   stycket första   stycket
tillämpas   dock tillämpas  såvitt
fortfarande   för avser     skat-
räkenskapsår   i teunderlag enligt 2
handelsbolaget som § lagen (1984:1052)
har påbörjats före om     statlig
ikraftträdandet.   fastighets-skatt, 3
§ lagen (1990:661)
om avkastningsskatt
på  pensionsmedel
och  2  §  lagen
(1991:687)    om
särskild löneskatt
på
pensionskostnader
dock  fortfarande
för räkenskapsår i
handelsbolaget som
har påbörjats före
ikraftträdandet.
9.   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200),
dels  antar följande av utskottet
upprättat förslag till
Lag om ändring i lagen (1996:1069) om
ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen
(1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader i dess lydelse enligt
lagen (1996:1069) om ändring i nämnda
lag   och   ikraftträdande-   och
övergångsbestämmelserna  till  lagen
(1996:1069) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
1 §
Den som utfäst en tjänstepension skall
till staten betala särskild löneskatt
med  23,52 procent på kostnaden för
pensionsutfästelsen, beräknad enligt 2
§.
I   fråga   om
handelsbolag  och
europeisk ekonomisk
intressegruppering
är dock delägarna
respektive
medlemmarna
skattskyldiga.
Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna
Denna lag träder i  Denna lag träder i
kraft den 1 januari kraft den 1 januari
1997.      För 1997.      För
beskattningsår som beskattningsår som
påbörjats   före påbörjats   före
ikraftträdandet   ikraftträdandet
tillämpas   äldre tillämpas   äldre
bestämmelser.  De bestämmelser.  De
nya bestämmelserna nya bestämmelserna
i  1  och 3  §§ i  1  §  första
tillämpas    för stycket och 3  §
beskattningsår som tillämpas    för
påbörjas  den  1 beskattningsår som
januari 1998  och påbörjas  den  1
senare.     För januari 1998  och
beskattningsår som senare.     För
påbörjas   efter beskattningsår som
ikraftträdandet men påbörjas   efter
före den 1 januari ikraftträdandet men
1998 skall särskild före den 1 januari
löneskatt  enligt 1998 skall särskild
nämnda  paragrafer löneskatt  enligt
tas ut med 22,42 nämnda  paragrafer
procent.       tas ut med 22,42
procent.   Äldre
bestämmelser i 1 §
andra  stycket  i
paragrafens lydelse
intill  den   1
januari    1997
tillämpas    för
räkenskapsår  hos
handelsbolaget
eller      den
europeiska
ekonomiska
intressegrupperinge
n som har påbörjats
före
ikraftträdandet.
res. 1 (m) - delvis
res. 2 (m) - delvis
res. 3 (m) - delvis
res.  4  (fp)  -
delvis
res. 6 (m) - delvis
res. 7 (fp, kd) -
delvis
Stockholm den 19 november 1996
På skatteutskottets vägnar
Lars Hedfors
I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Anita Johansson (s), Sverre Palm
(s),  Karl  Hagström (s), Karl-Gösta
Svenson  (m), Lisbeth Staaf-Igelström
(s), Rolf Kenneryd (c), Björn Ericson
(s),  Carl  Fredrik Graf  (m),  Isa
Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s), Per
Rosengren (v), Ulla Rudin (s), Jan-Olof
Franzén (m), Ronny Korsberg (mp), Holger
Gustafsson (kd) och Carl Erik Hedlund
(m).

Reservationer

1. Räntefördelning och expansionsmedel
(mom. 1 och mom. 7 i motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf,
Jan-Olof Franzén och Carl Erik Hedlund
(alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 2 som börjar med Utskottet vill 
och slutar med  yrkande 1  bort ha
följande lydelse:
Propositionen innebär att tillskott av
kapital skall avräknas mot den särskilda
post som beräknas vid övertagandet av
fastigheten.  Denna  utformning  av
reglerna kommer sannolikt att minska
beredvilligheten   att    tillföra
verksamheten nytt kapital, något som
måste undvikas. Reglerna bör i stället
utformas så att såväl den särskilda
posten   som   den   befintliga
övergångsposten skall vara oförändrad
bl.a. vid tillskott av kapital. Den
skall också beräknas utan att man tar
hänsyn till det fördelningsunderlag som
övertagaren har i sin förvärvskälla före
fastighetsöverlåtelsen. Om det skulle
visa sig att en sådan bestämmelse kan
och  också i verkligheten missbrukas
finns det i så fall möjlighet  att
komplettera lagstiftningen.
De  nya  reglerna  för  enskild
näringsverksamhet infördes fr.o.m. 1995
års taxering. För att i möjligaste mån
undvika olikhet i behandlingen av de
generationsskiften som ägt rum sedan de
nya reglerna infördes bör de nu aktuella
reglerna få tillämpas på överlåtelser
efter utgången av år 1993.
Riksdagen bör redan nu besluta  om
ändrade      övergångsbestämmelser.
Beträffande  övriga lagändringar  bör
propositionen i denna del godtas endast
i avvaktan på att regeringen skyndsamt
återkommer  med  ett  förslag  om
beräkningen av den särskilda posten i
enlighet  med  motion  Sk21.  Dessa
kompletterande regler skall tillämpas
från den 1 januari 1997 och tillämpas på
överlåtelser efter utgången av år 1993.
dels att utskottets hemställan under 1
och 7 i motsvarande del bort ha följande
lydelse:
1. beträffande räntefördelning och
expansionsmedel
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Sk21  yrkande   1   och
proposition 1996/97:12 i denna del
beslutar att införa nya regler för
generationsskiften   i   enskild
näringsverksamhet i enlighet med vad
utskottet anfört och hos regeringen
begär att den skyndsamt lägger fram
ett nytt förslag om den särskilda
postens storlek i enlighet med motion
1996/97:Sk21,
7. beträffande lagförslagen i fråga
om     räntefördelning    och
expansionsmedel
att  riksdagen till följd av vad
utskottet ovan anfört och hemställt
antar de vid propositionen fogade
förslagen till
2. lag om ändring i lagen (1993:1536)
om räntefördelning vid beskattning
med den ändringen att punkt 3 av
övergångsbestämmelserna   erhåller
följande lydelse: Bestämmelsen i 14
a  §  tillämpas  i  fråga  om
fastighetsöverlåtelser som skett den
1 januari 1994 eller senare. ,
3. lag om ändring i lagen (1993:1537)
om expansionsmedel med den ändringen
att     punkt    2     av
övergångsbestämmelserna   erhåller
följande lydelse: Bestämmelsen i 7 a
§   tillämpas  i   fråga   om
fastighetsöverlåtelser som skett den
1 januari 1994 eller senare. 
2. Skattskyldighet för handelsbolag
(mom. 2 och mom. 7 i motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf,
Jan-Olof Franzén och Carl Erik Hedlund
(alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 2 som börjar med Utskottet anser 
och slutar med  yrkande 2  bort ha
följande lydelse:
Det  förslag om skattskyldighet för
handelsbolag som regeringen har lagt
fram bör införas, men kompletteras så
att en delägare i ett handelsbolag kan
erhålla skattereduktion för sin andel av
handelsbolagets         statliga
fastighetsskatt.   Regeringen   bör
skyndsamt  återkomma med  lagförslag.
Utskottet tillstyrker därmed motion Sk21
yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande skattskyldighet
för handelsbolag
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Sk21  yrkande   2   och
proposition 1996/97:12 i denna del
hos regeringen begär att den lägger
fram  ett lagförslag som  innebär
skattereduktion för handelsbolagets
fastighetsskatt i enlighet med vad
utskottet anfört.
3. Redovisning av mervärdesskatt (mom. 3
och mom. 7 i motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf,
Jan-Olof Franzén och Carl Erik Hedlund
(alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 2 som börjar med I den utredning 
och slutar med  och Sk22  bort  ha
följande lydelse:
Regeringen   föreslår   att   för
skattskyldiga  som   inte   lämnar
självdeklaration  och  som  redovisar
mervärdesskatten i särskild deklaration
återinförs   en   möjlighet   till
helårsredovisning           om
beskattningsunderlaget uppgår till högst
200  000 kronor. För undvikande  av
konkurrenssnedvridande  effekter  bör
beloppsgränsen ändras till  400  000
kronor. Utskottet tillstyrker  därför
motion Sk21 yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 3
och 7 i motsvarande del bort ha följande
lydelse:
3. beträffande helårsredovisning
av mervärdesskatt
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Sk21 yrkande  3  och  med
anledning av proposition 1996/97:12 i
denna del och motion 1996/97:Sk22
beslutar  att  beloppsgränsen  för
helårsredovisning av mervärdesskatt i
handelsbolag skall vara 400 000 kr,
7. beträffande lagförslagen i
fråga  om  helårsredovisning  av
mervärdesskatt
att riksdagen till följd av vad ovan
anförts och hemställts antar det vid
proposition   1996/97:12   fogade
förslaget   till   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200) med
den ändringen att beloppet 200 000 i
14 kap. 8 § byts ut mot beloppet
400 000.
4. Redovisning av mervärdesskatt (mom. 3
och mom. 7 i motsvarande del)
Isa Halvarsson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 2 som börjar med I den utredning 
och slutar med  och Sk22  bort  ha
följande lydelse:
Från den 1 januari 1996 gäller att alla
handelsbolag  måste  lämna  särskild
mervärdesskattedeklaration varje månad,
vilket är betungande för dem. Detta
påpekades i en fp-motion, vilken sedan
behandlades  av  skatteutskottet  i
betänkandet  1995/96:SkU31.   Enligt
utskottets mening bör skattereglerna så
långt möjligt vara neutrala till olika
rörelseformer. Regeringen uppmanades att
återkomma till riksdagen med ett förslag
rörande detta problem.
Regeringen  återkommer nu  med  ett
förslag, vilket inte tillgodoser kravet
på  att  skattereglerna  skall  vara
neutrala  till  olika  rörelseformer.
Regeringen anser att gränsen för en
möjlighet  till helårsredovisning  av
konkurrens-neutralitetsskäl bör sättas
till 200 000 kr.
Enligt den nu väckta fp-motionen Sk22
kan jämförliga villkor med aktie-bolag
och enskild näringsidkare uppnås genom
att  handelsbolaget får F-skatt  med
preliminär   mervärdesskatt   enligt
preliminär   deklaration.   Enligt
motionärernas  uppfattning  bör  även
handelsbolag      med      ett
beskattningsunderlag på upp  till  1
miljon kronor kunna få ha helt år som
redovisningsperiod.      Utskottet
tillstyrker det förslag som har lagts
fram i motion Sk22 att dessa regler
skall införas för handelsbolagen. Det
får ankomma på regeringen att lägga fram
ett förslag om beräkning av preliminär
skatt för mervärdesskatten i dessa fall.
dels att utskottets hemställan under 3
och 7 i motsvarande del bort ha följande
lydelse:
3. beträffande helårsredovisning
av mervärdesskatt
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Sk21 yrkande  3  och  med
anledning av proposition 1996/97:12 i
denna del och motion 1996/97:Sk22
beslutar  att  beloppsgränsen  för
helårsredovisning av mervärdesskatt i
handelsbolag skall vara 1 000 000 kr,
7. beträffande lagförslagen i
fråga  om  helårsredovisning  av
mervärdesskatt
att riksdagen till följd av vad ovan
anförts och hemställts antar det vid
proposition   1996/97:12   fogade
förslaget   till   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200) med
den ändringen att beloppet 200 000 i
14 kap. 8 § byts ut mot beloppet
1 000 000.
5. Frivilligt skattskyldiga till
mervärdesskatt (mom. 4)
Karl-Gösta Svenson (m), Carl Fredrik
Graf (m), Isa Halvarsson (fp), Jan-Olof
Franzén (m) och Carl Erik Hedlund (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 2 som börjar med I den utredning 
och slutar med  och Sk22  bort  ha
följande lydelse:
Det är viktigt, inte minst för små
företag, att skattereglerna är enkla och
inte   orsakar   en   omfattande
administration. En förenkling  skulle
vara att ha samma redovisningsregler för
de  företag  som  är  frivilligt
skattskyldiga            inom
mervärdesskattessystemet som för övriga
företag    med    ett    årligt
beskattningsunderlag om högst 1 miljon
kronor, dvs. de skall ha rätt  att
redovisa skatten i inkomstdeklarationen.
I  den  mån  företaget inte  lämnar
självdeklaration skall möjlighet till
ersvis  redovisning föreligga  enligt
samma  regler som gäller för övriga
skattskyldiga.
De som valt frivillig skattskyldighet
har i dag inte möjlighet att välja att
gå  ur  mervärdesskattesystemet.  För
undvikande av mer eller mindre konstlade
åtgärder för att komma ur systemet bör
denna rättighet i stället lagfästas.
Med  hänvisning  till  det  anförda
tillstyrker  utskottet  motion  Sk21
yrkandena 4 och 5.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.   beträffande  frivilligt
skattskyldiga till mervärdesskatt
att riksdagen med med anledning av
motion 1996/97:Sk21 yrkandena 4 och 5
hos regeringen begär att den lägger
fram lagförslag som innebär att den
som är frivilligt skattskyldig till
mervärdesskatt skall ha rätt  att
redovisa   mervärdesskatten   i
inkomstdeklarationen      under
förutsättning           att
beskattningsunderlaget uppgår  till
högst 1 miljon kronor i enlighet med
vad som anförts i motionen och att
den som är frivilligt skattskyldig
till mervärdesskatt skall ha rätt att
gå ur systemet i enlighet med vad som
anförts i motionen.
6. Begränsning av avdragsramen för
representation (mom. 5 och mom. 7 i
motsvarande del)
Karl-Gösta Svenson, Carl Fredrik Graf,
Jan-Olof Franzén och Carl Erik Hedlund
(alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 5 som börjar med Utskottet anser 
och slutar med yrkande 20  bort ha
följande lydelse:
Förslaget att reducera avdragsramen för
representation från 180 till 90 kr per
person och måltid riskerar att motverka
sitt   syfte   av  flera   skäl.
Restaurangnäringen är en väsentlig del
av den privata tjänstesektorn, med en
lönsamhetsnivå som gör branschen mycket
känslig för den typ av förändringar som
nu  är  aktuella. Denna  sektor  är
personalintensiv och genererar  många
arbetstillfällen. Det är sannolikt att
många företag kommer att ändra sina
interna representationsregler och i stor
utsträckning genomföra representation i
egna lokaler med egen personal. Till den
del  lönekostnaderna  för  anställd
personal avser sådan representation är
de formellt inte avdragsgilla, men i
realiteten kommer inte detta att kunna
kontrolleras.
Den  föreslagna förändringen  kommer
sannolikt att i väsentlig grad skada
förutsättningarna för  branschen  att
bibehålla  respektive  skapa   nya
arbetstillfällen  inom  den  privata
tjänstesektorn. Riksdagen  bör  avslå
regeringens förslag i denna del.
dels att utskottets hemställan under 5
och 7 i motsvarande del bort ha följande
lydelse:
5. beträffande begränsning av
avdragsramen för representation
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:N269  yrkande  14  avslår
proposition 1996/97:12 i denna del
och   motionerna   1996/97:Sk23,
1996/97:So670  yrkande  2   och
1996/97:Sk371 yrkande 20,
7. beträffande lagförslagen i
fråga om avdrag för representation
att riksdagen till följd av vad som
ovan anförts avslår det i proposition
1996/97:12 framlagda förslaget till
ändring av punkt 1 av anvisningarna
till  20  §  kommunalskattelagen
(1928:370).
7. Begränsning av avdragsramen för
representation (mom. 5 och mom. 7 i
motsvarande del)
Isa  Halvarsson  (fp)  och  Holger
Gustafsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 5 som börjar med Utskottet anser 
och slutar med yrkande 20  bort ha
följande lydelse:
Av  förenklingsskäl anser regeringen
sedan tidigare att även vin och sprit
kan   ingå  i  avdragsramen  vid
företagsrepresentation.   Regeringens
motivering är mycket tunn i jämförelse
med ambitionerna på det alkoholpolitiska
området  att minska konsumtionen  av
alkohol i Sverige med 25 % fram till år
2000. Detta mål har av regering och
riksdag ansetts så centralt och  så
viktigt att man ställt sig bakom den
handlingsplan  ett  antal  berörda
myndigheter utarbetat. Som framhålls i
motion  Sk371  skall  staten  inte
subventionera     alkoholkonsumtion.
Frånvaron av alkohol i arbetet bör i
stället vara ett särskilt viktigt delmål
i   arbetet  för  att   begränsa
alkoholkonsumtionen. Reglerna om  att
inte inberäkna alkohol i avdragen för
representation har lång tradition  i
Sverige  och  bör  värnas.  Både
arbetsgivare och restaurangbranschen är
vana vid nuvarande rutiner.
Utskottet  förordar att  regeringens
förslag ändras i enlighet med anförda
och tillstyrker motion Sk371 yrkande 20.
dels att utskottets hemställan under 5
och 7 i motsvarande del bort ha följande
lydelse:
5. beträffande begränsning av
avdragsramen för representation
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Sk371 och med anledning av
proposition 1996/97:12 i denna del
och  motionerna  1996/97:Sk23  och
1996/97:So670 yrkande 2  och  med
avslag på motion 1996/97:N269 yrkande
14 beslutar att införa föreskrifter
om  avdrag för representation som
innebär att kostnader för vin och
sprit inte skall vara avdragsgilla,
7. beträffande lagförslagen i
fråga om avdrag för representation
att riksdagen till följd av vad som
ovan anförts antar det i proposition
1996/97:12 framlagda förslaget till
ändring av punkt 1 av anvisningarna
till  20  §  kommunalskattelagen
(1928:370) med den ändringen  att
följande  uttryck läggs till  som
avslutning på tredje stycket andra
meningen: - - - och inte i något
fall för utgifter för spritdrycker
och vin. 
8. Begränsning av avdragsramen för
representation (mom. 5)
Ronny Korsberg (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 5 som börjar med Utskottet anser 
och slutar med yrkande 20  bort ha
följande lydelse:
En minskning av representationsavdraget
för måltidsutgifter till endast 90 kr
per måltid torde i de flesta fall täcka
endast en mindre del av den totala
kostnad för en måltid som är vanlig vid
representation. Ett så litet avdrag har
förmodligen ett mycket begränsat värde
för den som utför representationen. Det
skapar    också    ett    extra
administrationsarbete   genom   att
räkningar i de flesta fall får klyvas i
två delar, ett avdragsgillt och ett icke
avdragsgillt   belopp.    Eftersom
representation i grunden avser privata
levnadsomkostnader,  är  det  både
principiellt riktigt och praktiskt lika
bra att nu ta steget fullt ut och helt
avskaffa representationsavdraget. Detta
leder  också  till  en  ytterligare
statsfinansiell besparing på ca  500
miljoner kronor.
Utskottet tillstyrker motion Sk23.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande begränsning av
avdragsramen för representation
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Sk23 och med anledning av
proposition 1996/97:12 i denna del
och motionerna 1996/97:Sk371 yrkande
20 och 1996/97:So670 yrkande 2 och
med avslag på motion 1996/97:N269
yrkande  14  som sin mening  ger
regeringen till känna vad som ovan
anförts      om       att
representationsavdraget skall slopas.