Socialförsäkringsutskottets betänkande
1996/97:SFU04

Förssäkringsskydd vid sjukdom, m.m.


Innehåll

1996/97
SfU4

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande
proposition 1995/96:209 Försäkringsskydd
vid sjukdom, m.m. jämte motioner.
I   propositionen  föreslås   att
arbetsgivaren ges ett lagstadgat ansvar
för  att  utge  ersättning  till
arbetstagare i form av sjuklön under de
första 28 dagarna av ett sjukdomsfall,
dvs. att sjuklöneperioden förlängs från
14 till 28 dagar. I samband därmed
föreslås  att den övre gränsen  för
tecknande av den särskilda försäkringen
mot kostnader för sjuklön höjs till en
lönesumma av 100 basbelopp.
Vidare föreslås att vid beräkning av
sjukpenninggrundande  inkomst  skall
semesterlön beräknas till högst  det
belopp som skulle ha utgjort ersättning
för  utfört  arbete under  den  tid
semesterlönen kan anses motsvara. En
motsvarande begränsning föreslås gälla
för semesterersättning. I propositionen
läggs även fram förslag om att det i den
sjukpenninggrundande  inkomsten  inte
skall ingå andra skattepliktiga förmåner
än ersättning i pengar och inte heller
skattepliktiga kostnadsersättningar.
Det föreslås också att den förhöjda
ersättning som utges inom  föräldra-
försäkringen under 60 dagar i samband
med barns födelse eller adoption (de
s.k. pappa- och mammamånaderna) slopas.
Slutligen föreslås en höjning av den
allmänna  egenavgiften  i  form  av
sjukförsäkringsavgift,       sänkt
avgiftsuttag          avseende
sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare
respektive  för  inkomst  av  annat
förvärvsarbete samt höjning  av  den
allmänna  löneavgiften, de  särskilda
löneskatterna  och  den  särskilda
premieskatten för grupplivförsäkringar
m.m.
Ändringarna föreslås träda i kraft den
1  januari  1997. Förslagen  rörande
förändrade avgifter och skatter föreslås
dock träda i kraft den 1 januari 1997
och den 1 januari 1998.
Utskottet  tillstyrker propositionens
förslag om en förlängd sjuklöneperiod
men föreslår att den övre gränsen för
tecknande av den särskilda försäkringen
mot kostnader för sjuklön höjs till 130
basbelopp.  Utskottet  föreslår  ett
tillkännagivande om att regeringen bör
återkomma med lagförslag om ett utökat
s.k. högriskskydd. I övrigt biträder
utskottet propositionens förslag  och
avstyrker bifall till motionerna.
Till  betänkandet  har  fogats  18
reservationer och ett särskilt yttrande.

Propositionen

Regeringen (Socialdepartementet) har i
proposition  1995/96:209  föreslagit
riksdagen att anta regeringens förslag
till
1. lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
3. lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring,
4. lag om ändring i lagen (1994:1744)
om allmänna egenavgifter,
5. lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter,
6. lag om ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift,
7. lag om ändring i lagen (1990:659) om
särskild   löneskatt   på   vissa
förvärvsinkomster,
8. lag om ändring i lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader,
9. lag om ändring i lagen (1990:1427)
om   särskild   premieskatt   för
grupplivförsäkring, m.m.
Lagförslagen återfinns som bilaga till
betänkandet.

Motionerna

1995/96:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget om
förlängd sjuklöneperiod i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att införa
ytterligare   en   karensdag   i
sjukförsäkringen i enlighet med vad som
anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om reglerna för återförsäkringen
hos försäkringskassorna,
4.  att riksdagen beslutar att den
sjukpenninggrundande  inkomsten  skall
räknas på ett medelvärde av de  24
senaste månadernas inkomster i enlighet
med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar avskaffa de
särskilda mamma- och pappamånaderna i
enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen avslår förslaget att
höja den allmänna egenavgiften med 1,00
procentenheter den 1 januari 1997 och
1,00 procentenheter den 1 januari 1998 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
7. att riksdagen beslutar sänka den
allmänna egenavgiften till den nivå som
gällde  före den 1 januari 1996  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
8.  att  riksdagen  beslutar  avslå
sänkningen av uttaget av socialavgifter
den 1 januari 1997 och den 1 januari
1998 i enlighet med vad som anförts i
motionen,
9. att riksdagen avslår förslaget att
höja den allmänna löneavgiften den 1
januari 1997 och den 1 januari 1998 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
10. att riksdagen avslår förslaget att
höja den särskilda löneskatten och den
särskilda    premieskatten    för
grupplivförsäkringar den 1 januari 1997
och den 1 januari 1998 i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1995/96:Sf30 av Dag Ericson m.fl. (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  uppföljning  och
utvärdering av effekterna av införandet
och förläggningen av sjuklöneperioden i
sjukförsäkringen,
2. att riksdagen beslutar att gränsen
för antalet basbelopp för att få teckna
försäkring mot sjuklönekostnader höjs
till minst 130 basbelopp,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om     omedelbara
informationsinsatser  till  små  och
medelstora företag om möjligheten att
försäkra sig mot sjuklönekostnader.
1995/96:Sf31 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om  förlängd  sjuklöneperiod
enligt vad i motionen anförts om de
problem som förslaget innebär,
2. att riksdagen hos regeringen begär
att  minskningsregeln i det allmänna
försäkringssystemet slopas enligt vad i
motionen anförts om ILO:s beslut om fri
förhandlings- och avtalsrätt,
3. att riksdagen avslår regeringens
förslag om att semesterlönefaktorn inte
skall    inräknas    i    den
sjukpenninggrundande inkomsten  enligt
vad i motionen anförts om att detta
måste ses som en intjänad lön,
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om slopandet av  den  s.k.
pappamånaden enligt vad  i  motionen
anförts  om otillräcklig  analys  av
förslaget,
5. att riksdagen hos regeringen begär
en  översyn  av  egenavgifter  som
finansieringsform för sjukförsäkringarna
enligt vad i motionen anförts om dess
negativa fördelningseffekter.
1995/96:Sf32 av Sonja Fransson och Hans
Karlsson (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om särskilt högriskskydd  i
samband med sjuklön,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om information till arbetsgivare
och arbetstagare om möjligheterna till
undantag  vid  särskilt  omfattande
sjukfrånvaro.
1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
proposition i den del som föreslår höjda
egenavgifter,
2. att riksdagen begär att regeringen
återkommer med en analys av hur den
förlängda sjuklöneperioden kommer att
slå mot högriskbranscher och speciella
grupper av arbetstagare.
1995/96:Sf34 av Karin Israelsson (c)
vari yrkas att riksdagen hos regeringen
begär    en    utredning    av
ersättningsmöjligheter   för   ofta
långtidssjuka efter samma principer som
nuvarande   ersättningsregler   för
korttidssjuka.

1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran m.fl.
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen avslår förslaget om
förlängd    arbetsgivarperiod    i
sjukförsäkringen,
2. att riksdagen avslår förslaget om
höjd  övre  gräns i  den  särskilda
försäkringen för kostnader för sjuklön,
3.  att  riksdagen  beslutar  om
ytterligare   en   karensdag   i
sjukförsäkringen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till  känna  vad   i
motionenanförts om behovet av sänkta
premier i den särskilda försäkringen för
kostnader för sjuklön,
5. att riksdagen beslutar att beräkning
av  arbetsskadelivränta skall ske på
motsvarande   sätt   som    den
sjukpenninggrundande  inkomsten  vad
gäller inkomster av semesterlön  och
semesterersättning,
6. att riksdagen avslår förslaget om
att  skattepliktiga  förmåner  och
kostnadsersättningar inte skall ingå i
beräkningen i den sjukpenninggrundande
inkomsten,
7.  att riksdagen beslutar att den
sjukpenninggrundande  inkomsten  skall
baseras på inkomster under de senaste 24
månaderna,
8. att riksdagen beslutar om en höjning
av föräldraförsäkringen till 80 % att
gälla redan fr.o.m. den 1 januari 1997,
9.   att  riksdagen  avslår  en
procentenhets höjning av den allmänna
egenavgiften till sjukförsäkringen fram
till år 1998,
10. att riksdagen avslår förslaget om
avgiftsväxling          mellan
sjukförsäkringsavgift för arbetsgivare
och den allmänna löneavgiften,
11. att riksdagen avslår förslaget om
höjning av de särskilda löneskatterna
och premieskatten.
1995/96:Sf36 av Sigge Godin m.fl. (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår propositionen i
den   del   som  berör  förlängd
sjuklöneperiod,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sjukpenninggrundande inkomst,
3. att riksdagen avslår propositionen i
de delar som berör de s.k. pappa- och
mammamånaderna,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om avgiftsfrågor m.m.

Utskottet

Sjuklönefrågor

Nuvarande regler om rätt till sjuklön
m.m.

Lagen  (1991:1047) om sjuklön (SjLL)
reglerar rätten till sjukersättning vid
korta sjukdomsfall för anställda. Enligt
lagen ges arbetstagaren rätt att under
de  första  14  dagarna  av  varje
sjukdomsfall (sjuklöneperioden) behålla
en  viss  del  av  lön  och  andra
anställningsförmåner. För den  första
dagen i sjuklöneperioden betalas ingen
ersättning  (karensdag).  För   de
återstående dagarna i perioden har den
anställde rätt att behålla 75 % av lön
och andra anställningsförmåner som han
eller hon gått miste om till följd av
nedsättningen i arbetsförmågan. Om en ny
sjukperiod börjar inom fem dagar från
det att en tidigare sjukperiod avslutats
skall den enligt SjLL betraktas som en
fortsättning   på   den   tidigare
sjuklöneperioden  när  det  gäller
karensdag  och  avgränsningen   av
sjuklöneperioden.
Den anställdes rätt till sjuklön gäller
fr.o.m.  den  första  dagen   av
anställningstiden. Den som är anställd
kortare tid än en månad har dock rätt
till   sjuklön  bara  om   vissa
kvalifikationsvillkor  är  uppfyllda.
Uppdragstagare   och  egenföretagare
omfattas inte av sjuklönesystemet.
SjLL är tvingande till den anställdes
förmån. Från vissa av lagens regler får
dock   avvikelser   göras   genom
kollektivavtal som på arbetstagarsidan
slutits eller godkänts av en  sådan
central  arbetstagarorganisation  som
avses  i  lagen  (1976:580)   om
medbestämmande i arbetslivet. Bl.a. får
den närmare beräkningen av lön och andra
anställningsförmåner ske utifrån bransch-
och arbetsanpassade avtalsbestämmelser.
Någon principiell avvikelse från lagens
sjuklönenivåer är inte avsedd.  SjLL
inskränker inte den rätt till sjuklön
som kan finnas enligt någon annan lag.
En sådan rätt har sjömän enligt sjömans-
lagen  (1973:282). Dessa bestämmelser
medför rätt till full lön vid sjukdom
och under längre tid än vad som följer
av SjLL.
För rätt till sjuklön krävs enligt SjLL
att anmälan om sjukfallet görs till
arbetsgivaren.  Den  anställde  skall
därvid lämna arbetsgivaren en skriftlig
försäkran om att han varit sjuk och i
vilken omfattning sjukdomen satt ned
arbetsförmågan.  Fr.o.m.  den  sjunde
kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen
skall arbetstagaren styrka nedsättningen
av arbetsförmågan genom läkar
intyg.  Ett intyg till arbetsgivaren
behöver  dock inte innehålla närmare
uppgifter om sjukdomen om inte annat
överenskommits genom kollektivavtal.
Arbetsgivaren    skall     till
Riksförsäkringsverket lämna uppgift om
sjukdomsfall  som  har  gett  en
arbetstagare  hos  honom  rätt  till
sjuklön. Vidare skall arbetsgivaren till
försäkringskassan anmäla  sjukdomsfall
som har gett rätt till sjuklön och som
fortsätter  efter  sjuklöneperiodens
utgång.
Enligt   SjLL  begränsas  antalet
karensdagar  till  tio  under  en
tolvmånadersperiod. Antalet karensdagar
beräknas i förhållande till sjuklön från
varje  arbetsgivare för sig  och  i
förhållande till sjukpenning för sig.
Efter ansökan av en anställd som på
grund av sjukdom kan antas komma att
vara borta från arbetet i särskilt stor
omfattning kan försäkringskassan besluta
att särskilda bestämmelser skall gälla
för en sådan arbetstagare och dennes
arbetsgivare,    s.k.    särskilt
högriskskydd. Ett sådant beslut  kan
meddelas endast om arbetstagaren lider
av sjukdom som kan antas medföra ett
större antal sjukperioder med sjuklön
under en tolvmånadersperiod. Ett beslut
varigenom kassan bifallit en ansökan
medför dels att den anställde har rätt
till sjuklön efter en kompensationsnivå
om 75 % för den första dagen i varje
sjuklöneperiod, dels att ersättning kan
betalas  till  arbetsgivaren  från
sjukförsäkringen  för  kostnader  för
sjuklön till den anställde.
Företag med en viss högsta lönekostnad
har enligt SjLL möjlighet att försäkra
sig   hos  försäkringskassan   mot
sjuklönekostnader avseende tid fr.o.m.
den tredje ersättningsdagen. Rätt att
teckna  en  sådan  försäkring  har
arbetsgivare   vars    sammanlagda
lönekostnader under ett kalenderår -
exklusive sociala avgifter och särskild
löneskatt - inte beräknas överstiga 90
gånger basbeloppet.
Om det uppkommer en tvist mellan en
anställd och en arbetsgivare om rätt
till sjuklön och tvisten gäller frågan
om  den anställdes arbetsförmåga  är
nedsatt  på  grund  av  sjukdom,
nedsättningens omfattning eller om ett
arbetstagarförhållande föreligger, kan
försäkringskassan betala ersättning till
den  anställde, s.k. sjuklönegaranti.
Ersättningen betalas med skäligt belopp
om det är sannolikt att av den anställde
har rätt till den begärda sjuklönen
eller del därav. I den utsträckning som
ersättning    betalas    inträder
försäkringskassan i den anställdes rätt
gentemot arbetsgivaren.
Efter    sjuklöneperioden   utges
sjukpenning enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring (AFL). Sjukpenningen
utgör 75 % av den sjukpenninggrundande
inkomsten.
För den som inte omfattas av SjLL,
t.ex. egenföretagare och uppdragstagare,
utges  sjukpenning enligt  AFL  från
sjukperiodens början. Sjukpenning utges
dock  inte för den första dagen  i
sjukperioden  (karensdag).  För  tid
därefter utges sjukpenning med 75 % av
den sjukpenninggrundande inkomsten. Även
enligt  AFL  är antalet  karensdagar
begränsat till högst tio  under  en
tolvmånadersperiod och sjukpenning kan
efter ansökan utges med 75 % i stället
för karensdag (särskilt högriskskydd).
I  AFL  finns särskilda regler  om
minskning av sjukpenning i vissa fall.
Minskningsreglerna blir tillämpliga om
den försäkrade av arbetsgivaren, för
samma  tid  som  sjukpenning  utges,
erhåller skattepliktiga förmåner i form
av lön, bil, bostad eller helt fri kost.
Fri  gruppsjukförsäkring som  åtnjuts
enligt  grunder  som  faställts  i
kollektivavtal anses därvid som lön. Om
den försäkrade får sjukpenning samtidigt
som  han  får sådana förmåner  från
arbetsgivaren minskas under de första 90
dagarna i en sjukperiod sjukpenningen
med det belopp som förmånerna överstiger
10 % av vad den försäkrade skulle ha
fått i motsvarande förmåner om han varit
i arbete. Fr.o.m. den 91:a dagen minskas
sjukpenningen  med  förmånernas  hela
belopp. Även förmåner som hänför sig
till inkomstdelar över 7,5 basbelopp
påverkar sjukpenningen enligt särskilda
regler.

Förlängd sjuklöneperiod och försäkringen
mot kostnader för sjuklön

Propositionen

Riksförsäkringsverket (RFV) har i en
rapport (RFV ANSER 1995:14) redovisat
effekter   och   resultat    av
sjuklönereformen, karensdagen och sänkta
kompensationsnivåer         inom
sjukpenningförsäkringen. Enligt vad som
anförs  i propositionen visar  RFV:s
uppföljning  att  införandet  av  en
sjuklöneperiod inneburit stora fördelar
för både den enskilde, arbetsgivaren och
försäkringskassan.  Bl.a.  har  den
enskildes    kompensation    för
inkomstbortfall vid sjukdom förbättrats.
Enligt propositionen visar uppföljningen
vidare  att  administrationen   av
sjuklöneperioden  i  stort  fungerar
tillfredsställande.  I  propositionen
framhålls    dock    att    det
rehabiliteringsansvar som infördes för
arbetsgivarna den 1 januari 1992 inte
fungerat på det sätt som avsetts. För
att stärka arbetsgivarnas ansvar för det
förebyggande arbetsmiljöarbetet liksom
för    tidiga    och    aktiva
rehabiliteringsinsatser anser regeringen
att det finns starka skäl att förlänga
sjuklöneperioden. En sådan förlängning
skulle enligt regeringen innebära att
arbetsgivarens kostnader i högre grad
blir rörliga och därmed mer påverkbara.
Detta torde stärka incitamenten för att
vidta  åtgärder och bidra  till  en
snabbare rehabiliteringsprocess och ett
mer effektivt förebyggande arbete. I
propositionen  föreslås  därför  att
sjuklöneperioden förlängs från 14 till
28 dagar.
Förslaget får enligt propositionen
till följd att ca 165 000 färre sjukfall
kommer   att   handläggas   hos
försäkringskassan. Vidare medför  det
ökade  kostnader  för  arbetsgivarna.
Sjukfrånvaron har enligt propositionen
minskat betydligt sedan sjuklöneperioden
infördes år 1992 och denna minskning har
i    allt   väsentligt   kommit
arbetsgivarkollektivet  till   godo.
Regeringen   anser   därför   att
arbetsgivarna  bör  kompenseras  för
hälften av den totala kostnad som en
förlängning av sjuklöneperioden innebär
för arbetsgivare, dvs. med
1  100  miljoner kronor.  Regeringen
föreslår att sjukförsäkringsavgiften för
arbetsgivare  med anledning  av  den
förlängda sjuklöneperioden sänks  med
0,14 procentenheter.
Enligt vad som uttalas i propositionen
har regeringen för avsikt att noga följa
på  vilket  sätt  förlängningen  av
sjuklöneperioden påverkar arbetsgivarnas
samt  försäkringskassornas  fortsatta
rehabiliteringsarbete.
Som tidigare nämnts kan en arbetsgivare
vars   sammanlagda   lönekostnader,
exklusive sociala avgifter och särskild
löneskatt, under ett kalenderår inte
beräknas överstiga 90 gånger basbeloppet
försäkra sig mot kostnader för sjuklön.
Antalet arbetsgivare som har tecknat
försäkring  har enligt  propositionen
minskat från ca 13 300 i juni 1992 till
ca 9 600 i juni 1995. De försäkrade
arbetsgivarnas genomsnittliga lönesumma
har under samma tid sjunkit från ca 530
000 kr till ca 450 000 kr. Även om
endast ett fåtal arbetsgivare med en
maximal lönesumma har tecknat försäkring
finns det enligt propositionen skäl att
höja den övre gränsen för lönesumman
något till följd av den ökade kostnaden
som  vissa arbetsgivare kan få  för
sjuklön  på  grund av  en  förlängd
sjuklöneperiod. I propositionen föreslås
därför att arbetsgivare vars sammanlagda
lönekostnader,   exklusive   sociala
avgifter och särskild löneskatt, under
ett kalenderår inte beräknas överstiga
100  gånger basbeloppet skall  kunna
försäkra sig mot kostnader för sjuklön
enligt SjLL.
I propositionen framhålls att det är
viktigt att arbetsgivarna informeras om
försäkringen och att informationen är
tydlig  så  att t.ex. även  gruppen
invandrare som är småföretagare  får
tillgång till denna information.
De nya reglerna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997 och, såvitt avser
förlängd sjuklöneperiod, tillämpas  i
fråga om sjuklöneperioder som påbörjas
fr.o.m. den tidpunkten.
Motionerna

Fyra av partierna (m, fp, v och kd)
motsätter sig i sina respektive motioner
förslaget att förlänga sjuklöneperioden
från 14 till 28 dagar.
I motion Sf29 yrkande 1 av Gullan
Lindblad m.fl. (m) begärs avslag på
förslaget om förlängd sjuklöneperiod.
Enligt   motionärerna  kommer   en
förlängning att slå särskilt hårt mot
småföretagen  samtidigt  som  endast
bevisat kärnfriska personer kommer att
få arbete. I samma motion yrkande 8
(delvis) begärs som en konsekvens härav
avslag på sänkningen av uttaget  av
social-avgifter år 1997 respektive år
1998.
Sigge Godin m.fl. (fp) begär i motion
Sf36 yrkande 1 avslag på förslaget  om
förlängd   sjuklöneperiod.   Enligt
motionärerna  innebär  förslaget  i
praktiken en skattehöjning. I  samma
motion yrkande 4 (delvis) begärs ett
tillkännagivande om avgiftsfrågor m.m.
Motionärerna avvisar förslaget att sänka
sjukförsäkringsavgiften   med   0,14
procentenheter.
I  motion Sf31 yrkande 1 av  Ulla
Hoffmann m.fl. (v) begärs avslag på
förslaget om förlängd sjuklöneperiod.
Motionärerna anser att en förlängning
innebär risk för ökad selektering i så
måtto  att endast  friska  personer
kommer  att anställas. De framhåller
vidare  att förslaget att kompensera
arbetsgivarna endast till hälften kan
komma att belasta små och medelstora
företag  på  ett  sätt  som  hotar
verksamheten.
Rose-Marie Frebran m.fl. (kd) begär i
motion  Sf35  yrkande 1  avslag  på
förslaget om förlängd sjuklöneperiod.
Motionärerna framhåller att  det  är
oklart om arbetsgivarna tidigare fått
kompensation för sina sjuklönekostnader.
Detta bör klargöras innan beslut tas om
en  förlängning  av sjuklöneperioden.
Enligt motionärerna bör principen vara
full kompensation till arbetsgivarna.
I motion Sf33 yrkande 2 av Ragnhild
Pohanka (mp) begärs en analys av hur den
förlängda sjuklöneperioden kommer att
slå mot högriskbranscher och speciella
grupper  av  arbetstagare. Motionären
befarar  att förslaget på sikt  kan
resultera i en segregerad arbetsmarknad.
I motion Sf30 yrkande 1 av Dag Ericson
m.fl. (s) begärs ett tillkännagivande om
en  uppföljning  och utvärdering  av
effekterna   av   införandet   och
förläggningen  av sjuklöneperioden  i
sjukförsäkringen. Motionärerna anser att
det är angeläget att följa upp hur
förlängningen  påverkar  inte  bara
rehabiliteringsarbetet  utan   också
långtidssjukskrivningen       och
utestängningen   från   arbetslivet.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med en allsidig utvärdering inom två år.
I  några motioner behandlas  frågor
rörande försäkringen mot kostnader för
sjuklön. I motion Sf35 yrkande 2 (kd)
begärs avslag på förslaget om höjd övre
gräns i den särskilda försäkringen mot
kostnader   för  sjuklön.   Enligt
motionärerna är förslaget onödigt så
länge få arbetsgivare anser sig ha råd
med försäkringen. I samma motion yrkande
4 begärs ett tillkännagivande om behovet
av sänkta premier i försäkringen mot
kostnader  för sjuklön.  Motionärerna
förutser en höjning av premien på grund
av förlängd sjuklöneperiod. De som redan
i  dag inte anser sig ha råd  med
försäkringen kommer enligt motionärerna
inte att ha råd efter en premiehöjning.
De få som har råd med försäkringen
kommer inte att ha det när premien höjs.
Dag Ericson m.fl. (s) begär i motion
Sf30 yrkande 2 att riksdagen beslutar
att gränsen för antalet basbelopp för
att  få  teckna  försäkring  mot
sjuklönekostnader höjs till minst 130
basbelopp.     Den     förlängda
sjuklöneperioden  ökar  arbetsgivarnas
kostnader och det finns skäl att anta
att 100 basbelopp är otillräckligt och
att de därmed ställs inför valet att
inte  anställa fler. I samma motion
yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om
omedelbara informationsinsatser till små
och medelstora företag om möjligheten
att försäkra sig mot sjuklönekostnader.
I två motioner tas frågor upp som rör
det  särskilda högriskskyddet.  Sonja
Fransson och Hans Karlsson (båda s)
begär i motion Sf32 tillkännagivanden om
dels särskilt högriskskydd i samband med
sjuklön (yrkande 1), dels information
till arbetsgivare och arbetstagare om
möjligheterna till undantag för särskilt
omfattande sjukfrånvaro (yrkande  2).
Motionärerna  anser  att  vid  en
förlängning  av sjuklöneperioden  bör
skyddet kompletteras att gälla också dem
som   har   återkommande   längre
sjukdomsfall. Karin Israelsson (c) begär
i   motion  Sf34  utredning   av
ersättningsmöjligheter   för   ofta
långtidssjuka efter samma principer som
nuvarande   ersättningsregler   för
korttidssjuka.  När  sjuklöneperioden
förlängs  bör enligt motionären  det
särskilda högriskskyddet utökas till att
omfatta också dem som ofta är sjuka med
längre sjukdomsperioder.
Utskottet

Utskottet  delar  bedömningen  att
införandet av en sjuklöneperiod  har
inneburit  stora fördelar såväl  för
enskilda  och arbetsgivare  som  för
försäkringskassan.    Arbetsgivarnas
insatser   inom  det  förebyggande
arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringen
av de anställda synes inte ha stärkts
till följd av sjuklöneperioden. Däremot
har  arbetsgivarnas  intresse  för
förebyggande åtgärder ökat något. En
förlängning av sjuklöneperioden skulle
enligt utskottets mening innebära att
arbetsgivarnas kostnader i högre grad
blir påverkbara och därmed stimulera dem
till   tidigare  och   effektivare
rehabiliteringsåtgärder  liksom  till
insatser   på   det   förebyggande
arbetsmiljöområdet. Därtill kommer att
försäkringskassan genom  ett  minskat
antal sjukfall får ett ökat utrymme för
rehabilitering  av långtidssjukskrivna
försäkrade. Det anförda talar enligt
utskottets   mening   för   att
sjuklöneperioden bör  förlängas  från
nuvarande 14 dagar till 28 dagar. En
förlängning av sjuklöneperioden bör dock
kombineras med vidgade möjligheter för
arbetsgivare att teckna försäkring samt
ett förstärkt högriskskydd.
Såvitt gäller frågan om kompensation
till arbetsgivarna med anledning av den
förlängda sjuklöneperioden kan utskottet
konstatera  att arbetsgivarnas  ökade
sjuklönekostnader  till  följd  av
förlängningen av sjuklöneperioden  av
regeringen beräknas uppgå till ca 2 200
miljoner kronor. Som tidigare redovisats
har arbetsgivarna genom den ytterligare
minskning av sjukfrånvaron som ägt rum
sedan sjuklöneperioden infördes  fått
vidkännas  minskade sjuklönekostnader.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att arbetsgivarna bör kompenseras till
hälften  eller med en  sänkning  av
arbetsgivaravgiften         till
sjukförsäkringen    med     0,14
procentenheter.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker
utskottet regeringens förslag om  en
förlängd sjuklöneperiod och en sänkning
av    arbetsgivaravgiften    till
sjukförsäkringen med 0,14 procentenheter
fr.o.m. den 1 januari 1997. Utskottet
avstyrker bifall till motionerna Sf29
yrkandena 1 och 8, Sf36 yrkandena 1 och
4 (delvis), Sf31 yrkande 1 och Sf35
yrkande 1.
Utskottet anser att det förhållandet
att sjuklöneperioden förlängs och att
arbetsgivarnas   kostnader   därmed
ytterligare  differentieras  kan  få
oönskade konsekvenser för särskilt små
företag som inte har samma möjlighet
till riskspridning som stora företag.
För att motverka en sådan utveckling har
regeringen föreslagit att den särskilda
försäkringen mot kostnader för sjuklön
skall kunna tecknas av arbetsgivare vars
sammanlagda lönekostnader  under  ett
kalenderår inte beräknas överstiga 100
basbelopp.  För närvarande  motsvarar
detta ca 3,6 miljoner kronor. Enligt
utskottets mening kommer en förlängd
sjuklöneperiod sannolikt att öka behovet
för företag att teckna en försäkring mot
kostnader för sjuklön. Utskottet anser
därför att det finns skäl att höja den
övre gränsen för lönesumman men menar i
likhet med vad som anförts i motion Sf30
att  gränsen  bör  höjas  till  130
basbelopp. Med tillstyrkande av motion
Sf30 yrkande 2 föreslår utskottet att 17
§ SjLL ändras i enlighet härmed. Med
hänvisning till det anförda avstyrker
utskottet  bifall till  motion  Sf35
yrkande 2.
Beträffande frågan om storleken  på
premien för försäkringen mot kostnader
för sjuklön kan utskottet konstatera att
försäkringen  är  utformad  så  att
avgifterna  sammantaget  skall  täcka
utgifterna för försäkringen. Utskottet
anser inte att det finns skäl att ändra
detta förhållande och avstyrker därför
bifall till motion Sf35 yrkande 4.
Som ovan nämnts kan en arbetstagare
till följd av reglerna om s.k. särskilt
högriskskydd få sjukpenning även för den
första dagen i ett sjukfall. Reglerna
gäller personer som kan antas få ett
större  antal sjukperioder under  en
tolvmånadersperiod. Därmed avses  att
antalet avslutade sjukdomsfall under en
tolvmånadersperiod kan bedömas överstiga
tio. Det är enligt utskottet viktigt att
en förlängd sjuklöneperiod inte medför
att   människor   med   omfattande
sjukfrånvaro kan få svårigheter att göra
sig  gällande  på  arbetsmarknaden.
Eftersom det särskilda högriskskyddet är
förbehållet personer med många korta
sjukfall  anser  utskottet  att  ett
motsvarande  skydd bör  införas  för
personer  med  återkommande  längre
sjukperioder. Enligt utskottets mening
kan det utökade skyddet utformas så att
det omfattar personer med motsvarande
antal    sjukfall    men    där
bedömningsperioden   förlängs.   Ett
alternativ  är att bedömningsperioden
förblir  densamma men att  prognosen
angående  den  framtida sjukfrånvaron
avser färre men längre sjukperioder än
enligt det nuvarande skyddet. Utskottet
anser  att  regeringen  snarast  bör
återkomma till riksdagen med lagförslag
om ett utökat särskilt högriskskydd.
Riksdagen bör med bifall till motionerna
Sf32 yrkande 1 och Sf34 som sin mening
ge regeringen detta till känna.
Vad gäller frågan om uppföljning och
analys av effekterna av en förlängd
sjuklöneperiod  har  regeringen  i
propositionen uttalat sin avsikt att
noga följa på vilket sätt förlängningen
av    sjuklöneperioden    påverkar
arbetsgivarnas och försäkringskassornas
fortsatta     rehabiliteringsarbete.
Utskottet förutsätter att  en  sådan
uppföljning även kommer  att  belysa
effekter av förlängningen på företagens
vilja  och  möjlighet att nyanställa
personal.  Något  uttalande   från
riksdagens  sida  är  således  inte
påkallat. Motionerna Sf33 yrkande 2 och
Sf30 yrkande 1 får anses tillgodosedda
med vad utskottet anfört.
Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning att det är av  vikt  att
arbetsgivarna erhåller information om
sjuklöneförsäkringen.  Detsamma  kan
enligt utskottet sägas om det särskilda
högriskskyddet. Utskottet  förutsätter
emellertid att Riksförsäkringsverket och
försäkringskassorna ombesörjer att sådan
information kommer berörda arbetsgivare
och  arbetstagare  till  del.  Något
tillkännagivande i dessa frågor är inte
påkallat. Mot bakgrund härav avstyrker
utskottet bifall till motionerna Sf30
yrkande 3 och Sf32 yrkande 2.
Utskottet vill slutligen framhålla att
det förhållandet att sjuklöneperioden
förlängs från 14 till 28 dagar inte
hindrar tillämpningen av nu gällande
avtal om kompletterande sjukersättning
för samma tid.
Sjukpenninggrundande inkomst

Allmänt om sjukpenninggrundande inkomst

I  3  kap.  AFL regleras bl.a.  en
försäkrads rätt till sjukpenning samt
hur den inkomst som grundar rätt till
ersättning skall beräknas. En försäkrad
skall fr.o.m. den månad han fyller 16 år
skrivas in i försäkringskassan om han är
bosatt  i  Sverige. För  rätt  till
sjukpenning  krävs att en  inskriven
försäkrad har en sjukpenninggrundande
inkomst som uppgår till minst 6 000 kr.
Enligt 3 kap. 2 § AFL är en försäkrads
sjukpenninggrundande inkomst den årliga
inkomst  i  pengar  eller  andra
skattepliktiga förmåner som en försäkrad
kan antas komma att tills vidare få för
eget arbete, antingen såsom arbetstagare
i allmän eller enskild tjänst (inkomst
av anställning) eller på annan grund
(inkomst av annat förvärvsarbete). Med
inkomst  av  anställning  likställs
kostnadsersättning som inte enligt 10 §
uppbördslagen (1953:272) undantas vid
beräkning av preliminär A-skatt.  Om
inkomsten helt eller delvis utgörs av
skattepliktiga förmåner skall förmånerna
tas upp till ett värde som bestäms i
enlighet med de regler som finns i 8 §
första-fjärde  och  sjätte  styckena
uppbördslagen.
Vid beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst bortses från sådan inkomst av
anställning och annat förvärsarbete som
överstiger 7,5 basbelopp.

Semesterlön och semesterersättning vid
beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst

Enligt semesterlagen (1977:480) har en
arbetstagare rätt till semesterlön med
12  %   av  arbetsinkomsten  under
intjänandeåret,  varmed  avses  tiden
fr.o.m. den 1 april ett år t.o.m. den 31
mars  påföljande år. Därefter  löper
semesteråret  lika  lång  tid.  Den
lagstadgade semesterlönen ger en högre
ersättning under semestertid än under
arbetad tid. Anställda med fast månads-
eller veckolön bibehåller normalt sin
ordinarie lön under en semesterperiod. I
stället kompenseras dessa grupper genom
ett semesterlönetillägg. Den som inte
längre har kvar sin anställning har rätt
till semesterersättning med motsvarande
belopp.  Även  en  arbetstagare  som
anställs för viss kortare tid och som
enligt anställningsavtalet inte har rätt
till semesterledighet har i stället rätt
till    semesterersättning    för
anställningstiden.
Vid  beräkning av årsinkomsten  vid
fastställande  av sjukpenninggrundande
inkomst beaktas den högre kompensation
som semesterlönen ger jämfört med lönen
för motsvarande arbetad tid. I enlighet
med dåvarande Försäkringsöverdomstolens
praxis   sker  detta  genom   en
schablonberäkning varvid  månadslönen,
eller inkomsten omräknad till månadslön,
multipliceras med faktorn 12,20.
Enligt vad som anförs i propositionen
har bl.a. Sjuk- och arbetsskadekommittén
konstaterat att det förhållandet att
semesterlön   ingår    i    den
sjukpenninggrundande inkomsten i vissa
fall innebär att en arbetstagare blir
överkompenserad  vid  bl.a.  sjukdom.
Kommittén  har  i sitt delbetänkande
Försäkringsskydd  vid  sjukdom  (SOU
1995:149)  föreslagit att  den  s.k.
semesterlönefaktorn slopas vid beräkning
av  sjukpenninggrundande  inkomst.  I
propositionen föreslås i enlighet med
kommitténs förslag att vid beräkning av
sjukpenninggrundande  inkomst  skall
semesterlön beräknas till högst  det
belopp som skulle ha utgjort ersättning
för  utfört  arbete under  den  tid
semesterlönen kan anses motsvara.
Förslaget innebär enligt propositionen
att månadsinkomst skall räknas upp med
faktorn  12  i stället  för  enligt
nuvarande praxis med 12,20 och  att
genomsnittlig    veckolön    skall
multipliceras  med  52.  Vid  andra
inkomstförhållanden skall  motsvarande
anpassning göras. Förslaget påverkar de
ersättningar      där      den
sjukpenninggrundande inkomsten används
som beräkningsgrund, bl.a. sjukpenning,
föräldrapenning och närståendepenning.
Däremot föreslås - i avvaktan på Sjuk-
och  arbetsskadekommitténs  fortsatta
arbete - ingen motsvarande förändring i
fråga om underlaget för beräkning av
arbetsskadelivränta.
Ändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 1997 och innebär en besparing
på 560 miljoner kronor brutto.
I motion Sf36 yrkande 2 i denna del
(fp) begärs ett tillkännagivande  om
sjukpenninggrundande inkomst i enlighet
med regeringens förslag.
I motion Sf31 yrkande 3 (v) begärs
avslag    på   förslaget    att
semesterlönefaktorn inte skall inräknas
i den sjukpenninggrundande inkomsten.
Enligt motionärerna är semesterlön att
betrakta mer som lön än som  extra
inkomst.
I motion Sf35 yrkande 5 (kd) begärs
beslut    att   beräkning    av
arbetsskadelivränta  skall  ske  på
motsvarande   sätt   som    den
sjukpenninggrundande  inkomsten  vad
gäller inkomster av semesterlön  och
semesterersättning.
Som  framhålls i propositionen  kan
överkompensation uppkomma till följd av
att  den  högre  kompensation  som
semesterlönen ger jämfört med lönen för
motsvarande arbetad tid beaktas  vid
beräkning   av  sjukpenninggrundande
inkomst. Utskottet anser att det måste
vara  en  rimlig  utgångspunkt  att
ersättningsregler  utformas  så  att
överkompensation förhindras. Utskottet
delar   därför   bedömningen   att
sjukpenninggrundande  inkomst  skall
beräknas så att semesterlön beräknas
till högst det belopp som skulle ha
utgjort ersättning för utfört arbete
under den tid semesterlönen kan anses
motsvara. En motsvarande begränsning bör
gälla  semesterersättning.  Eftersom
semesterersättningen inte kan hänföras
till ett visst antal semesterdagar bör
regeringens förslag till lag om ändring
i 3 kap. 2 § tredje stycket AFL anpassas
härtill. Utskottet tillstyrker med denna
ändring  regeringens  förslag  och
avstyrker  bifall till  motion  Sf31
yrkande  3. Motion Sf36  yrkande  2
(delvis)  är  tillgodosedd   genom
förslaget.
Vad gäller regeringens bedömning att
förslaget  i avvaktan på Sjuk-  och
arbetsskadekommitténs fortsatta arbete
inte  skall  påverka  storleken  av
arbetsskadelivräntor noterar utskottet
att  kommittén  därefter  i  sitt
slutbetänkande En allmän  och  aktiv
försäkring   vid   sjukdom   och
rehabilitering (SOU 1996:113) föreslagit
förbättringar av arbetsskadeförsäkringen
såvitt  gäller skada till följd  av
olycksfall i arbetet. Enligt kommitténs
förslag skall - efter en samordningstid
om 90 dagar - ersättning kunna lämnas
under  akut sjukdomstid i  form  av
arbetsskadesjukpenning med 98 % av den
sjukpenninggrundande     inkomsten.
Kommittén   har   i   fråga   om
sjukpenningunderlag uttalat bl.a. att
den  begränsning  vid  beräkning  av
sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL
som föreslås i proposition 1995/96:209
även bör gälla enligt lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring (LAF). Något
uttalande eller förslag som tar sikte på
beräkningen   av   livränteunderlag
återfinns däremot inte i betänkandet.
Betänkandet är för närvarande föremål
för remissbehandling. Utskottet anser
att  beredningen  av  Sjuk-  och
arbetsskadekommitténs slutliga förslag
bör avvaktas. Utskottet avstyrker därför
bifall till motion Sf35 yrkande 5.

Skattepliktiga förmåner och
kostnadsersättningar vid beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst

Sedan   länge  gäller  att   den
sjukpenninggrundande inkomsten beräknas
inte endast på lön i pengar utan även på
naturaförmåner. Före år 1988  gällde
detta naturaförmåner i form av kost,
bostad eller bil. År 1988 utsträcktes
regeln till att omfatta samtliga då
skattepliktiga  naturaförmåner.  Genom
1990 års skattereform kom en rad andra
anställningsförmåner    att    bli
skattepliktiga och därmed också avgifts-
och     förmånsgrundande     i
sjukpenningförsäkringen. Det kom  att
gälla   också   de   delar   av
kostnadsersättningar som  beskattades.
Förmåner   som   därmed    blev
förmånsgrundande    är     t.ex.
lunchsubventioner,  reseförmåner,  fri
tidning till bostaden samt värdet av
räntefria    eller   lågförräntade
personallån till anställda i banker och
andra kreditinstitut. Förmånsgrundande
kostnadsersättningar   är    t.ex.
traktamentsersättningar  för  resa  i
tjänsten  som inte är  förenad  med
övernattning (endagstraktamente).  Vid
traktamente  för  flerdygnsförrättning
gäller att den del som överstiger ett
schablonbelopp för dag respektive natt
medräknas  i den sjukpenninggrundande
inkomsten. Även traktamente som betalas
i samband med arbete på samma ort under
tre  månader skall medräknas i  den
sjukpenninggrundande     inkomsten.
Förmånsgrundande är också ersättning för
resa med egen bil till den del den
överstiger det i anvisningarna  till
kommunalskattelagen (1928:370) angivna
beloppet, för närvarande 13 kr per mil.
Sjuk- och arbetsskadekommittén har i
ovan nämnda delbetänkande (SOU 1995:149)
föreslagit  bl.a.  att   i   den
sjukpenninggrundande  inkomsten  skall
inte ingå andra skattepliktiga förmåner
än  kontant  lön  och  inte  heller
skattepliktiga   kostnadsersättningar.
Vidare har kommittén föreslagit att de
s.k.  minskningsreglerna endast skall
gälla utbetald kontant lön.
Enligt vad som anförs i propositionen
innebär  nuvarande  regelsystem  att
försäkrade,  vars sjukpenninggrundande
inkomst helt eller delvis utgörs av
skattepliktiga förmåner, många gånger
erhåller en högre kompensation än den
avsedda i de fall förmånen bibehålls
under  sjukdomstiden. I propositionen
erinras om att det i förarbetena (prop.
1990/91:181)  till sjuklönelagen  har
uttalats  att  en  löne-   eller
anställningsförmån som inte går förlorad
på grund av sjukdom, t.ex. förmånen av
fri bil eller fri bostad, inte skall
räknas in i beräkningsunderlaget för
sjuklön samt att ersättning som avser
att  täcka  sådana  kostnader  som
arbetstagaren endast har när han utför
sitt arbete inte heller bör räknas in i
underlaget. Det sagda innebär enligt
propositionen att reglerna om sjuklön
givits en utformning som innebär ett
bättre samband mellan inkomstbortfallet
och sjukersättningen än vad som hittills
gällt rörande sjukpenning enligt AFL.
I proposition föreslås - i enlighet med
Sjuk- och arbetsskadekommitténs förslag
-  att  skattepliktiga förmåner  och
kostnadsersättningar   inte   skall
medräknas  i den sjukpenninggrundande
inkomsten. Vidare föreslås att de s.k.
minskningsreglerna i 3 kap. 4 a § och 3
kap.  16  § AFL anpassas till  den
föreslagna  ändringen  att  endast
ersättning i pengar skall ingå i den
sjukpenninggrundande inkomsten.
Förslaget påverkar enligt propositionen
de    ersättningar   där    den
sjukpenninggrundande inkomsten används
som beräkningsgrund, bl.a. sjukpenning,
föräldrapenning och närståendepenning.
Ändringarna föreslås träda i kraft den
1  januari 1997 och innebär  såvitt
framgår av propositionen en minskning av
försäkringsutgifterna med 240  miljoner
kronor  brutto. Socialavgifter  skall
enligt förslaget även fortsättningsvis
tas ut på ett underlag som omfattar
ersättningar i form av skattepliktiga
förmåner    och    skattepliktiga
kostnadsersättningar.
Liksom i fråga om förslaget att slopa
den s.k. semesterlönefaktorn föreslås -
i   avvaktan   på   Sjuk-   och
arbetsskadekommitténs fortsatta arbete -
ingen motsvarande förändring vad gäller
underlaget   för   beräkning   av
arbetsskadelivränta.
I motion Sf36 yrkande 2 (delvis) av
(fp) begärs ett tillkännagivande  om
sjukpenninggrundande inkomst i enlighet
med regeringens förslag.
I motion Sf35 yrkande 6 (kd) begärs
avslag på förslaget att skattepliktiga
förmåner och kostnadsersättningar inte
skall  ingå  i beräkningen  av  den
sjukpenninggrundande inkomsten. Enligt
motionärerna är samtliga dessa förmåner
att anse som inkomst för utfört arbete
och bör därför ingå i underlaget.
Utskottet  har i sitt av riksdagen
godkända   betänkande   1993/94:SfU9
behandlat proposition 1993/94:59  med
förslag   innebärande  bl.a.   att
sjukpenning inte skulle beräknas  på
sådana  skattepliktiga  förmåner  som
kvarstod  under  sjukdom.  Utskottet
uttalade  därvid  att  det  inom
sjukförsäkringen  råder  ett  samband
mellan underlaget för de socialavgifter
som tas ut för en försäkrad och de
förmåner som den försäkrade får genom
sjukpenningförsäkringen   samt   att
underlaget i båda fallen utgörs av såväl
löneförmåner som andra skattepliktiga
förmåner. Sambandet mellan avgifter och
förmåner borde behållas vid beräkningen
av  sjukpenninggrundande inkomst  men
utskottet uteslöt inte att frågan kunde
komma i ett annat läge bl.a. till följd
av  Sjuk- och arbetsskadeberedningens
(sedermera      Sjuk-      och
arbetsskadekommittén)   arbete.   Ur
rättvisesynpunkt inte var det enligt
utskottets     mening     inte
tillfredsställande att den  som  får
behålla  sina skattepliktiga förmåner
också får en sjukpenning som beräknas på
ett underlag där dessa förmåner ingår.
Utskottet  föreslog  emellertid  att
förmåner i form av bil, bostad och helt
fri kost som den försäkrade har kvar
under  sjukdom  skulle  beaktas  vid
utbetalningen av sjukpenning på samma
sätt som om de hade utgetts som lön
under sjukdom och att detta skulle gälla
även förmåner av det slag som hänför sig
till inkomstdelar över 7,5 basbelopp.
Utskottet föreslog en ändring av de s.k.
minskningsreglerna i enlighet härmed.
Det är, som utskottet tidigare uttalat,
inte tillfredsställande att den som får
behålla  sina skattepliktiga förmåner
också får en sjukpenning beräknad på ett
underlag  där dessa förmåner  ingår.
Enligt utskottets mening bör sambandet
mellan  inbetalda socialavgifter  och
utgående  förmåner i möjligaste  mån
upprätthållas. I förevarande fall bör
dock avgiftsskyldigheten kvarstå främst
för att undvika en övergång till ett
system där ersättning för utfört arbete
i ökad utsträckning utges i form av
naturaförmåner i stället för i form av
kontant lön. Mot bakgrund härav och för
att uppnå en bättre överensstämmelse med
reglerna om sjuklön anser utskottet att
i  den sjukpenninggrundande inkomsten
inte skall ingå andra skattepliktiga
förmåner än lön och inte heller ingå
skattepliktiga kostnadsersättningar.
Utskottet  konstaterar att  de  nya
reglerna i 3 kap. 2 § AFL om slopande av
semesterlönefaktorn och skattepliktiga
förmåner  m.m.  vid  beräkning  av
sjukpenninggrundande inkomst kommer att
tillämpas på ersättningar bl.a. i form
av sjukpenning och föräldrapenning som
avser tid fr.o.m. ikraftträdandet. Detta
gäller  även  i  de  fall  där  en
sjukpenninggrundande   inkomst   har
fastställts före nämnda tidpunkt. Vid
s.k. SGI-skyddade tider som inletts före
ikraftträdandet anpassas den tidigare
inkomstnivån   till   det   nya
beräkningssättet.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionens förslag och  avstyrker
bifall till motion Sf35 yrkande  6.
Motion  Sf36 yrkande 2 (delvis)  är
tillgodosedd genom förslaget.

Historisk inkomst vid beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst

I motion Sf29 yrkande 4 (m) begärs
beslut att sjukpenninggrundande inkomst
skall räknas på ett medelvärde av de
senaste 24 månadernas inkomster. Enligt
motionärerna bör förändringen genomföras
fr.o.m. den 1 januari 1997. Ett liknande
yrkande återfinns i motion Sf35 yrkande
7 (kd). Motionärerna begär beslut att
sjukpenninggrundande  inkomst  skall
baseras på inkomster under de senaste 24
månaderna.
Utskottet  har  tidigare  behandlat
liknande yrkanden, senast i det  av
riksdagen   godkända   betänkandet
1995/96:SfU2. Utskottet erinrade då om
att Sjuk- och arbetsskadekommittén hade
att utforma regler för beräkning av
förmånsgrundande inkomst vid kort eller
medellång sjukfrånvaro med utgångspunkt
från  att denna skall avse  aktuell
inkomst alternativt baseras på inkomsten
under  en  period  före  sjukfallet.
Utskottet ansåg att kommitténs förslag
borde  avvaktas och avstyrkte därför
bifall till ett motionsyrkande i frågan.
Utskottet  noterar  att  Sjuk-  och
arbetsskadekommittén    i    sitt
slutbetänkande redovisat två modeller
för beräkning av inkomstunderlag i kort
och medellångt perspektiv, vilka båda
har  inslag  av  historisk  inkomst.
Kommittén har därvid konstaterat att ett
system byggt på historisk inkomst skulle
få relativt sett omfattande problem och
kommittén har därför funnit att det
beräkningsunderlag som  skall  utgöra
grunden  för  sjukersättningen  skall
baseras  på  aktuell  inkomst  med
bortseende från tillfälliga  ökningar
eller minskningar av inkomsten.  Som
nämnts  ovan  är  betänkandet  för
närvarande föremål för remissbehandling.
Utskottet anser att resultatet därav bör
avvaktas  och avstyrker bifall  till
motionerna Sf29 yrkande 4 och  Sf35
yrkande 7.
Föräldrapenning

Propositionen

Föräldrapenning i samband med ett barns
födelse eller adoption utges under högst
450 dagar. Om föräldrarna gemensamt har
vårdnaden om barnet har varje förälder
rätt att uppbära föräldrapenning under
hälften av denna tid. En förälder kan
avstå rätt att uppbära föräldrapenning
till förmån för den andra föräldern med
undantag  för  föräldrapenning  med
sjukpenningbelopp under 30 dagar, de
s.k. mamma- och pappamånaderna.
Under 360 av de 450 dagarna utges
föräldrapenning med  viss  andel  av
förälderns sjukpenninggrundande inkomst
delad med 365, dock lägst med  ett
garantibelopp på 60 kr per dag. För de
första 30 dagarna med sjukpenningbelopp
för   vardera   föräldern    är
kompensationsnivån 85 % och för övriga
sjukpenningdagar 75 %. Under resterande
90 av de 450 dagarna utges ersättning
enligt garantinivån. Föräldrapenning får
tas ut längst till dess barnet har fyllt
åtta år eller till den senare tidpunkt
då barnet avslutat det första skolåret.
I  den  ekonomiska  vårpropositionen
(prop. 1995/96:150) uttalade regeringen
sin  avsikt att som ett led i  de
budgetförstärkande åtgärderna föreslå en
sänkning av den föräldrapenning  som
utges i samband med barns födelse eller
adoption och som inte kan överlåtas.
Besparingen angavs till 275 miljoner
kronor. I samma proposition aviserade
regeringen  dessutom en  höjning  av
ersättningsnivån     bl.a.     i
föräldraförsäkringen till 80 % fr.o.m.
den 1 januari 1998.
I den förevarande propositionen har
regeringen återkommit med förslag som
innebär  att  samtliga  dagar  inom
föräldraförsäkringen  som  utges  med
belopp    motsvarande   förälderns
sjukpenning skall utges med 75 % av den
sjukpenninggrundande inkomsten. Av dessa
dagar skall även fortsättningsvis 30
dagar vara förbehållna vardera föräldern
utan möjlighet att överlåta dagarna på
den andra föräldern.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 1997 och gälla alla som tar ut
föräldrapenning som avser tid fr.o.m.
denna tidpunkt.
Motionerna

I motion Sf29 yrkande 5 (m) begärs
beslut att avskaffa de särskilda mamma-
och pappamånaderna fr.o.m. den 1 oktober
1996. Enligt motionärerna kan det aldrig
vara en statlig angelägenhet att styra
föräldrarnas beteende på det sätt som
mamma- och pappamånaderna gör.
I motion Sf36 yrkande 3 (fp) begärs
avslag på propositionen i de delar som
rör   mamma-  och  pappamånaderna.
Motionärerna anser att den  förhöjda
ersättningen  bör  bibehållas  medan
garantidagarna däremot bör kunna slopas.
I motion Sf31 yrkande 4 (v) begärs
avslag på förslaget att slopa den s.k.
pappamånaden enligt vad som anförts om
otillräcklig analys av förslaget.
I motion Sf35 yrkande 8 (kd) begärs
beslut    om    höjning    av
föräldraförsäkringen till 80 % redan
fr.o.m. den 1 januari 1997.
Utskottet

Eftersom  mamma-  och  pappamånaderna
infördes så sent som den 1 januari 1995
och föräldrapenning kan utnyttjas  i
princip till dess barnet fyller åtta år
kommer det att dröja innan den fulla
effekten  av reformen kan  värderas.
Enligt utskottets mening har den extra
stimulans som utbetalas för mamma- och
pappamånaderna sannolikt haft en viss
påverkan  på  pappornas  vilja  och
möjlighet     att     utnyttja
föräldrapenningen. Behovet att sanera
statsfinanserna medför emellertid att
den högre kompensationsnivån för såväl
mamma- som pappamånaden måste slopas.
Med hänsyn till det anförda tillstyrker
utskottet  bifall  till  regeringens
förslag  och  avstyrker bifall  till
motionerna Sf36 yrkande 3 och  Sf31
yrkande 4.
För att säkerställa pappornas fortsatta
uttag  av föräldrapenning torde  det
enligt utskottets mening vara nödvändigt
att bibehålla regeln om att 30  av
föräldrapenningdagarna        på
sjukpenningnivå inte kan överlåtas till
den andra föräldern. Utskottet avstyrker
därför bifall till motion Sf29 yrkande
5.
Som ovan nämnts avses ersättningsnivån
i föräldraförsäkringen, inklusive nivån
för mamma- och pappamånaderna, bli höjd
till 80 % fr.o.m. den 1 januari 1998.
Något  finansiellt utrymme  för  att
tidigarelägga denna höjning är enligt
utskottets uppfattning inte möjligt att
åstadkomma,  och utskottet  avstyrker
därför motion Sf35 yrkande 8.
Övriga avgiftsfrågor

Allmänt om socialavgifter

Socialavgifter erläggs  enligt  lagen
(1981:691) om socialavgifter (SAL) i
form  av  arbetsgivaravgifter  och
egenavgifter. Den totala avgiftssumman
är  för  arbetsgivare  31,56  %  av
avgiftsunderlaget,         varav
sjukförsäkringsavgift  5,28  %  och
arbetsmarknadsavgift 5,42 %. Avgifterna
beräknas i princip på lönesumman.
En    egenföretagare    erlägger
socialavgifter  med  29,75  %  av
avgiftsunderlaget,         varav
sjukförsäkringsavgift  5,82  %  och
arbetsmarknadsavgift 3,30 %. Avgifterna
beräknas i princip på inkomsten av annat
förvärvsarbete.
På inkomst av passiv näringsverksamhet,
som inte är förmånsgrundande, betalas
enligt  lagen (1990:659) om särskild
löneskatt  på vissa förvärvsinkomster
särskild löneskatt på 21,39 %. Sådan
löneskatt betalas även på lön eller
annan ersättning till arbetstagare som
vid årets ingång är 65 år eller äldre.
Enligt  lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader skall den
som  utfäst en tjänstepension betala
motsvarande avgift på kostnaden  för
pensionsutfästelsen.
Den  1  januari 1995 trädde  lagen
(1994:1744) om allmänna egenavgifter i
kraft och ersatte då lagen (1992:1745)
om  allmän sjukförsäkringsavgift.  De
allmänna egenavgifterna är för år 1996
pensionsavgift    1    %    och
sjukförsäkringsavgift  3,95  %  och
beräknas  på  inkomster  som  inte
överstiger  7,5 basbelopp. Avgifterna
erläggs i princip av dem som har inkomst
av anställning och annat förvärvsarbete
som är pensionsgrundande. Avgiften är
avdragsgill vid taxeringen.
Sedan den 1 januari 1995 gäller enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
att arbetsgivare för varje år skall
betala allmän löneavgift med 1,5 %, av
underlaget,  dvs.  av  arbetsgivaren
utgiven lön m.m. Avgiften infördes som
ett led i finansieringen av avgiften
till Europeiska unionen.
Enligt lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt  för  grupplivförsäkringar
m.m.  skall  försäkringsföretag  som
handhar   tjänstegrupplivförsäkringar
betala premieskatt med 43,47 % av viss
andel av premieinkomsterna. För bl.a.
arbetsgivare  som  själva  erlägger
grupplivförsäkring utgör premieskatten
76,90 % av utbetalt belopp.
Regeringen har i proposition 1994/95:25
förklarat att den allmänna egen-avgiften
i form av sjukförsäkringsavgift skall
höjas med 1 procentenhet per år under
åren 1996- 1998, för att sistnämnda år
uppgå till 5,95 %. Samtidigt har en
avgiftsväxling aviserats som innebär att
sjukförsäkringsavgiften  i  form  av
arbetsgivaravgift  skall  sänkas  med
motsvarande     belopp     och
arbetsmarknadsavgiften höjas med lika
mycket. Riksdagen har godkänt den nämnda
successiva höjningen av den allmänna
egenavgiften    i    form    av
sjukförsäkringsavgift       (bet.
1994/95:FiU1, rskr.1994/95:145-146).
Riksdagen har sedermera beslutat att
höja den allmänna egenavgiften i form av
sjukförsäkringsavgift med 1 procentenhet
fr.o.m.  den 1 januari  1996  (bet.
1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87)
Propositionen

I  den  förevarande  propositionen
återkommer regeringen med förslag om att
den allmänna egenavgiften i form av
sjukförsäkringsavgift skall höjas med 1
procentenhet fr.o.m. den 1 januari 1997
och med lika mycket fr.o.m. den  1
januari 1998.
Vidare  föreslås,  såvitt  gäller
arbetsgivaravgifterna,        att
sjukförsäkringsavgiften sänks med 1,24
procentenheter fr.o.m. den 1 januari
1997 (varav 0,14 procentenheter avser
kompensation  för  den   förlängda
sjuklöneperioden)  och  med   1,10
procentenheter fr.o.m. den 1 januari
1998. För dem med inkomst av annat
förvärvsarbete    föreslås    att
sjukförsäkringsavgiften sänks med 1,10
procentenheter fr.o.m. den 1 januari
1997 och med lika mycket fr.o.m. den 1
januari 1998. Propositionens förslag om
kompensation  till arbetsgivarna  för
förlängd  sjuklöneperiod genom  sänkt
sjukförsäkringsavgift har behandlats i
det föregående under avsnittet Förlängd
sjuklöneperiod  och försäkringen  mot
kostnader för sjuklön.
I  propositionen föreslås också  en
höjning av den allmänna löneavgiften med
1,10  procentenheter fr.o.m.  den  1
januari 1997 och 1,10 procentenheter
fr.o.m. den 1 januari 1998.
I  propositionen  föreslås  vidare
justeringar   av   de   särskilda
löneskatterna. Den särskilda löneskatten
på  vissa förvärvsinkomster och  den
särskilda     löneskatten     på
pensionskostnader föreslås bli höjda med
1,03  procentenheter fr.o.m.  den  1
januari 1997 och med 1,10 procentenheter
fr.o.m. den 1 januari 1998. Slutligen
föreslås justeringar av procentsatserna
för  den särskilda premieskatten för
grupplivförsäkringar m.m.
Enligt vad som anförs i propositionen
syftar  höjningen  av  den  allmänna
egenavgiften  och  ändringarna  av
socialavgifterna till att förstärka de
offentliga finanserna. Som skäl för att
växling   föreslås   ske   mellan
sjukförsäkringsavgifterna enligt SAL och
den allmänna löneavgiften i stället för
med arbetsmarknadsavgiften anges att den
allmänna  löneavgiften, till skillnad
från arbetsmarknadsavgiften, inte har
någon  koppling  till  det  samlade
försäkringssystemet och att en höjning
därför  bidrar till en mer  entydig
förstärkning   av  de   offentliga
finanserna.
Avgifter i % (förändringar 1997--1998
jämfört med föregående år)
1996   1997    1998
Arbgiv-  Arb. E-  Arb. E-  Arb. E-avg
/egenavg avg  avg avg avg avg
Sjukförsä 5,28 5,8 -  -  -   -
kring      2  1,24 1,10 1,10 1,10
*
Folkpensi 5,86 6,0
on       3
ATP    13,0 13,
0   00
Delpensio 0,20 0,2
n        0
Arbetsska 1,38 1,4
da       0
Arbetsmar 5,42 3,3
knad      0
Arbetarsk 0,17 -
ydd
Lönegaran 0,25 -
ti
Allm.   1,50    + 1,10   + 1,10
löneavg
Allm.
egenavg
Sjukförsä 3,95    + 1,00   + 1,00
kring
Pension  1,00
Särsk.  21,3    + 1,03   + 1,10
löneskatt 9
*  0,14 % avser kompensation  till
arbetsgivare för förlängd sjuklöneperiod

Motionerna

I motion Sf29 yrkande 6 (m) begärs
avslag  på förslaget att  höja  den
allmänna egenavgiften med 1 procentenhet
år  1997 respektive år 1998. Enligt
motionärerna är det fråga  om  rena
skattehöjningar,   särskilt    som
sjukförsäkringen    redan     är
överfinansierad. I samma motion yrkande
7 begärs beslut att sänka den allmänna
egenavgiften till den nivå som gällde
före den 1 januari 1996. I yrkande 8
(delvis) begär motionärerna avslag på
sänkningen av uttaget av socialavgifter
år 1997 respektive år 1998. I yrkande 9
begär motionärerna avslag på förslaget
att  höja den allmänna löneavgiften,
eftersom motionärerna anser att avgiften
skall   avskaffas.  Vidare   begär
motionärerna, som en konsekvens av att
de  avvisar höjning av den allmänna
egenavgiften, avslag på förslaget att
höja den särskilda löneskatten och den
särskilda    premieskatten    för
grupplivförsäkringar (yrkande 10).
I motion Sf36 yrkande 4 (delvis) (fp)
begärs  ett  tillkännagivande   om
avgiftsfrågor m.m. Motionärerna anser
att det är fel att egenavgiften  i
sjukförsäkringen används till ändamål
utanför sjukförsäkringen och att det
innebär en skattehöjning att höja den
allmänna löneavgiften. De vill i stället
att arbetsmarknadsavgiften höjs.
I motion Sf31 yrkande 5 (v) begärs en
översyn   av   egenavgifter   som
finansieringsform för sjukförsäkringarna
enligt vad som anförts om deras negativa
fördelningseffekter. Motionärerna anser
att   de  allmänna  egenavgifterna
missgynnar  låginkomsttagare   genom
avdragsmöjligheten   och   belastar
kommunsektorn hårt. De hänvisar till att
regeringen  utlovat  en  översyn  av
systemet med egenavgifter.
I motion Sf33 yrkande 1 (mp) begärs
avslag på förslaget om höjda  egen-
avgifter. Enligt motionären  bör  de
allmänna  egenavgifterna  successivt
avvecklas då avdragsgillheten ger klart
oönskade fördelningspolitiska effekter
samtidigt    som    kommmunernas
skatteunderlag gröps ur.
I motion Sf35 yrkande 9 (kd) begärs
avslag på förslaget om höjning av den
allmänna    egenavgiften    till
sjukförsäkringen. En  höjning  skulle
enligt motionärerna försämra köpkraften
och minska kommunernas skatteintäkter. I
samma  motion  yrkande  10,  vari
motionärerna begär avslag på förslaget
om     avgiftsväxling     mellan
sjukförsäkringsavgift för arbetsgivare
och den allmänna löneavgiften, anförs
att löneavgiften i praktiken är en skatt
utan    koppling   till   något
försäkringssystem. I yrkande 11 begär
motionärerna avslag på förslaget  om
höjning av de särskilda löneskatterna
och premieskatten.
Utskottet

Ett  omfattande  reformarbete   av
socialförsäkringen pågår för närvarande,
såväl  vad  gäller  förmånssystemens
utformning som finansieringen. Till att
börja med har riksdagen beslutat om
riktlinjer   för  ett   reformerat
ålderspensionssystem. Arbetet med den
slutliga utformningen av systemet och
dess   finansiering   pågår   inom
regeringskansliet. Vidare har Sjuk- och
arbetsskadekommittén under sommaren lagt
fram  förslag  om  en  ny  allmän
ohälsoförsäkring som skall ersätta den
nuvarande   sjukförsäkringen   och
förtidspensioneringen.
I propositionen föreslås ändringar av
uttaget av dels sjukförsäkringsavgiften
i  form  av  arbetsgivaravgift  och
egenavgift,   dels  den   allmänna
egenavgiften    i    form    av
sjukförsäkringsavgift. Om man begränsar
bedömningen  till en  jämförelse  av
inkomsterna från dessa avgifter, efter
en sådan förändring, och utgifterna för
sjukförsäkringen under ett och samma år
kan  man  visserligen  anse  att
sjukförsäkringen är överfinansierad. Ser
man socialförsäkringssystemet som  en
helhet är så däremot inte fallet.
Utskottet anser med hänsyn till det
anförda att det inte finns skäl för
riksdagen  att frångå sitt  tidigare
ställningstagande i  frågan  om  den
successiva höjningen av den allmänna
egenavgiften    i    form    av
sjukförsäkringsavgift. När reformeringen
av de nämnda socialförsäkringsgrenarna
är   genomförd  bör  avgiftsfrågan
emellertid ha fått en mer slutgiltig och
rättvisande  lösning.  Som  utskottet
framhöll i sitt yttrande 1995/96:SfU6y
till  finansutskottet i samband  med
behandlingen av prop. 1995/96:222 om
vissa  åtgärder  för  att  halvera
arbetslösheten till år 2000 m.m. är det
angeläget  inte minst för människors
förtroende för socialförsäkringssystemet
att  socialavgifter  som  riksdagen
beslutat om också används för de angivna
ändamålen.
Med det anförda tillstyrker utskottet
förslaget om en höjning av den allmänna
egenavgiften    i    form    av
sjukförsäkringsavgift    med    en
procentenhet  fr.o.m.  år  1997  och
ytterligare en procentenhet fr.o.m. år
1998  och  avstyrker  bifall  till
motionerna Sf29 yrkandena 6 och 7, Sf33
yrkande 1, Sf35 yrkande 9 och Sf36
yrkande 4 (delvis).
Vad  därefter  gäller  frågan  om
avgiftsväxling   delar   utskottet
uppfattningen att växling bör ske mellan
sjukförsäkringsavgifterna enligt SAL och
den allmänna löneavgiften. Sistnämnda
avgift har som framhållits inte någon
direkt koppling till förmånssystemet och
utskottet anser att det därmed är mer
fördelaktigt om växling sker med denna
avgift    och    inte    med
arbetsmarknadsavgiften.    Utskottet
biträder  regeringens  förslag  och
avstyrker bifall till motionerna Sf29
yrkandena 8 (delvis) och 9 samt Sf35
yrkande 10. Även motion Sf36 yrkande 4
(delvis) avstyrks med hänvisning till
det anförda.
Utskottet biträder vidare de föreslagna
justeringarna  av   de   särskilda
löneskatterna  och  den  särskilda
premieskatten för grupplivförsäkringar
m.m.  och  avstyrker  bifall  till
motionerna Sf29 yrkande 10 och Sf35
yrkande 11.
Vad gäller de föreslagna ikraft- och
övergångsbestämmelserna till lagen om
särskild löneskatt på pensionskostnader
konstaterar utskottet att i samband med
tidigare ändringar av lagen har - såvitt
gäller s.k. brutet beskattningsår  -
övergångsbestämmelserna utformats så att
äldre skattesats gällt för räkenskapsår
som  påbörjats  före ikraftträdandet.
Utskottet      anser      att
övergångsbestämmelserna till förevarande
lagändringar  bör få en  motsvarande
utformning  och föreslår en  ändring
därav.
Vad slutligen gäller frågan om  en
översyn av allmänna egenavgifter som
finansieringsform erinrar utskottet om
att regeringen i proposition 1994/95:25
uttalat att det kan finnas skäl att
ytterligare överväga det samlade uttaget
av   allmänna   egenavgifter   och
fördelningen    mellan    allmänna
egenavgifter och arbetsgivaravgifter när
slutresultatet   av   den   s.k.
Genomförandegruppens arbete  med  att
reformera     ålderspensionssystemet
föreligger. Därvid kan enligt vad som
anges i propositionen också den närmare
utformningen   av   de   allmänna
egenavgifterna  till  sjukförsäkringen
fastställas. Med hänsyn till den av
regeringen         förutskickade
avgiftsöversynen anser utskottet  att
något tillkännagivande i frågan  för
närvarande inte är påkallat. Utskottet
avstyrker därför bifall till motion Sf31
yrkande 5.
Övrigt

ILO-konvention

I motion Sf31 yrkande 2 (v) yrkas att
riksdagen  hos regeringen begär  att
minskningsregeln  i  det  allmänna
försäkringssystemet  slopas.  Enligt
motionärerna har Sverige  genom  att
inskränka  rätten  att  avtala  om
kompletterande  sjuklön  brutit  mot
Internationella  arbetsorganisationens
(ILO)  konvention  (nr  98)   om
organisationsrätten  och  kollektiva
förhandlingsrätten.
Utskottet noterar att Tjänstemännens
centralorganisation (TCO) i en anmälan
till ILO påtalat bristande tillämpning
av  ILO:s konvention nr 98. Anmälan
föranleddes av ändringar i AFL  som
trädde i kraft den 1 mars 1991 och som
bl.a. innebar införandet i lagen av de i
det   föregående  redovisade  s.k.
minskningsreglerna. Enligt dessa regler
reduceras sjukpenning enligt AFL  på
visst  sätt  om  en  försäkrad  av
arbetsgivaren  erhåller skattepliktiga
förmåner såsom lön m.m. över en viss
tillåten nivå.
Utskottet  noterar vidare  att  ILO
(expertkommittén) år 1993  fann  att
Sverige inte gjort sig skyldig till
kränkning   av  den  ifrågavarande
konventionen.  Regeringen  uppmanades
dock  att till ILO lämna detaljerad
rapport om den fortsatta utvecklingen.
Mot  bakgrund av det  anförda  kan
utskottet  inte  finna  att   de
ifrågavarande reglerna strider mot ILO:s
konvention nr 98. Utskottet avstyrker
bifall till motion Sf31 yrkande 2.

Karensdagar

I motion Sf29 yrkande 2 (m) begärs
beslut  att  införa  ytterligare  en
karensdag i sjukförsäkringen fr.o.m. den
1 januari 1997. Motionärerna anser att
regeringen därvid bör redovisa förslag
som innebär att ingen får vidkännas fler
än  två  karensdagar under  en  14-
dagarsperiod. I samma motion yrkande 3
begärs ett tillkännagivande om reglerna
för     återförsäkringen     hos
försäkringskassorna. Motionärerna anser
att  reglerna bör anpassas för  två
karensdagar och förslag tas fram så att
fler småföretag anser det lönande att
teckna en sådan försäkring.
Även i motion Sf35 yrkande 3 (kd)
begärs  beslut  om  ytterligare  en
karensdag i sjukförsäkringen.
Utskottet har behandlat ett liknande
yrkande i sitt av riksdagen godkända
betänkande  1995/96:SfU2.  Utskottet
anförde då att redan en karensdag i
sjukersättningssystemen  för   många
försäkrade kunde medföra oförutsedda och
förhållandevis stora inkomstbortfall. Om
ytterligare en karensdag skulle införas
befarade  utskottet att  det  skulle
innebära alltför stora påfrestningar för
redan     utsatta     gruppers
försörjningssituation.  Mot  bakgrund
härav  kunde utskottet inte  förorda
införandet av ytterligare en karensdag.
Utskottet avstyrkte bifall till motionen
i fråga.
Utskottet  vidhåller  sin  tidigare
inställning  i  frågan  om  antalet
karensdagar och avstyrker bifall till
motionerna Sf29 yrkandena 2 och 3 och
Sf35 yrkande 3.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   förlängd
sjuklöneperiod
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 1
och  8 i denna del, 1995/96:Sf31
yrkande 1, 1995/96:Sf35 yrkande 1 och
1995/96:Sf36 yrkandena 1 och 4 i
denna del
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön såvitt avser 7 §,
dels antar regeringens förslag att
sänka  sjukförsäkringsavgiften  för
arbetsgivare med 0,14 procentenheter,
res. 1 (m, fp, kd)
2. beträffande försäkringen mot
kostnader för sjuklön
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf30 yrkande 2 och med avslag
på motion 1995/96:Sf35 yrkandena 2
och 4 antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön såvitt avser 17 § med den
ändringen att talet 100 skall bytas
mot 130,
res. 2 (kd)
3.  beträffande  särskilt
högriskskydd
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf32 yrkande 1 och
1995/96:Sf34 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört  om  förslag  till  utökat
särskilt högriskskydd,
4. beträffande uppföljning och
analys
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sf30  yrkande   1   och
1995/96:Sf33 yrkande 2,
res. 3 (mp)
5. beträffande information till
arbetsgivare och arbetstagare
att  riksdagen avslår motionerna
1995/96:Sf30  yrkande   3   och
1995/96:Sf32 yrkande 2,
6.  beträffande beräkning  av
sjukpenninggrundande inkomst
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Sf31 yrkande 3,
1995/96:Sf35 yrkandena 5 och 6 och
1995/96:Sf36 yrkande 2
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 3 kap.
2, 4 a och 16 §§ med den ändringen
att 3 kap. 2 § tredje stycket andra
meningen i regeringens förslag skall
bytas mot följande: Semesterlön får
inte    inräknas    i    den
sjukpenninggrundande inkomsten till
högre belopp än vad som skulle ha
utgivits i lön för utfört arbete
under motsvarande tid. En liknande
begränsning    skall    gälla
semesterersättning.,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter såvitt avser 1 kap. 2
§ och 3 kap. 4 §,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring,
res. 4 (v)
res. 5 (kd)
7.   beträffande   historisk
inkomst
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sf29  yrkande   4   och
1995/96:Sf35 yrkande 7,
res. 6 (m, kd)
8. beträffande föräldrapenning
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Sf29 yrkande 5,
1995/96:Sf31 yrkande 4, 1995/96:Sf35
yrkande 8 och 1995/96:Sf36 yrkande 3
antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring såvitt avser 4 kap. 6 §,
res. 7 (m)
res. 8 (fp, v)
res. 9 (kd)
9. beträffande allmän egenavgift
i form av sjukförsäkringsavgift
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 6
och  7,  1995/96:Sf31 yrkande  5,
1995/96:Sf33 yrkande 1, 1995/96:
Sf35  yrkande  9 och 1995/96:Sf36
yrkande  4  i  denna  del  antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen (1994:1744)  om
allmänna egenavgifter,
res. 10 (m, fp, kd)
res. 11 (mp)
10.   beträffande   övriga
socialavgifter
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 8 i
denna del, 9 och 10, 1995/96:Sf35
yrkandena 10 och 11 och 1995/96:Sf36
yrkande 4 i denna del
dels antar regeringens förslag om
sänkning av sjukförsäkringsavgiften i
form  av  arbetsgivaravgift  och
egenavgift med 1,10 procentenheter år
1997 respektive år 1998,
dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift,
23. lag om ändring i lagen (1990:659)
om  särskild löneskatt  på  vissa
förvärvsinkomster,
3. lag om ändring i lagen (1990:1427)
om   särskild  premieskatt  för
grupplivförsäkring, m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:687)
om   särskild   löneskatt   på
pensionskostnader, med den ändringen
att    ikraftträdande-    och
övergångsbestämmelserna  skall  ha
följande lydelse: Denna lag träder i
kraft  den  1 januari 1997.  För
beskattningsår som påbörjats  före
ikraftträdandet  tillämpas  äldre
bestämmelser. De nya bestämmelserna i
1  och  3  §§  tillämpas  för
beskattningsår som påbörjas den 1
januari  1998  och  senare.  För
beskattningsår som påbörjas  efter
ikraftträdandet men  före  den  1
januari 1998 skall särskild löneskatt
enligt nämnda paragrafer tas ut med
22,42 procent.,
res. 12 (m, kd)
res. 13 (fp)
11. beträffande ILO-konvention
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf31 yrkande 2,
res. 14 (v)
12.  beträffande karensdagar
m.m.
att  riksdagen avslår motionerna
1995/96:Sf29 yrkandena 2 och 3 och
1995/96:Sf35 yrkande 3,
res. 15 (m, kd)
13. beträffande lagförslagen i
övrigt
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 1 och 2,
dels till följd av vad utskottet
hemställt under mom. 1 och 10 antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1981:691)  om
socialavgifter i den mån förslaget
inte  omfattas  av vad  utskottet
hemställt under mom. 6,
dels antar förslaget till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring i den mån förslagen inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 6 och 8, dock att punkten
3   i   ikraftträdande-   och
övergångsbestämmelserna till  lagen
utgår.
res. 16 (m, fp, kd) -
villk. res 1
res. 17 (m, kd) -
villk. res. 12
res. 18 (fp) - villk. res. 13

Stockholm den 8 oktober 1996

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Börje Nilsson

I beslutet har deltagit: Börje Nilsson
(s),  Gullan Lindblad (m), Margareta
Israelsson (s), Maud Björnemalm (s),
Anita Jönsson (s), Margit Gennser (m),
Lennart Klockare (s), Gustaf von Essen
(m), Sigge Godin (fp), Ronny Olander
(s), Ulla Hoffmann (v), Mona Berglund
Nilsson  (s),  Ulf Kristersson  (m),
Ragnhild  Pohanka  (mp),  Rose-Marie
Frebran (kd), Siw Wittgren-Ahl (s) och
Karin Israelsson (c).

Reservationer

1. Förlängd sjuklöneperiod (mom. 1)

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Sigge Godin (fp),
Ulf  Kristersson (m) och  Rose-Marie
Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 9 börjar med Utskottet delar 
och slutar med yrkande 1.  bort ha
följande lydelse:
Enligt  utskottets mening utgör  en
förlängning av sjuklöneperioden  från
nuvarande 14 dagar till 28 dagar i
praktiken en skattehöjning som kommer
att slå särskilt hårt mot småföretagen.
Dessa   får   vidkännas   kraftiga
kostnadsökningar  men  blir   inte
kompenserade för detta mer än  till
hälften.  En  förlängd sjuklöneperiod
innebär vidare en betydande risk för
utestängningseffekter så till vida att
företagen endast kommer att anställa
människor som garanterat är friska. Mot
bakgrund av det anförda motsätter sig
utskottet den föreslagna förlängningen.
Riksdagen bör därför avslå regeringens
förslag om att förlänga sjuklöneperioden
till 28 dagar fr.o.m. den 1 januari 1997
och  som  en konsekvens  härav  den
föreslagna     sänkningen     av
sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare
med 0,14 procentenheter.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.    beträffande    förlängd
sjuklöneperiod
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 1
och  8 i denna del, 1995/96:Sf31
yrkande 1, 1995/96:Sf35 yrkande 1 och
1995/96:Sf36 yrkandena 1 och 4 i
denna del
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön såvitt avser 7 §,
dels avslår regeringens förslag att
sänka  sjukförsäkringsavgiften  för
arbetsgivare med 0,14 procentenheter,
2. Försäkringen mot kostnader för
sjuklön (mom. 2)

Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s.9 börjar med Utskottet anser 
och på s. 10 slutar med yrkande 4. 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det saknas skäl att
höja den övre gränsen för arbetsgivares
lönekostnader   i  den   särskilda
försäkringen mot kostnader för sjuklön.
Enligt utskottets mening är regeringens
förslag onödigt så länge få arbetsgivare
anser sig ha råd med försäkringen och
det bör följaktligen avslås. Utskottet,
som förutser en höjning av premien för
den  ifrågavarande försäkringen  till
följd av den förlängda sjuklöneperioden,
anser att det snarare finns behov av att
sänka premien. De få som för närvarande
anser sig ha råd med försäkringen kommer
inte att ha det när premien höjs. Detta
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.  beträffande försäkringen  mot
kostnader för sjuklön
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf35 yrkandena 2 och 4 och
med avslag på motion 1995/96:Sf30
yrkande 2
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön såvitt avser 17 §,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
3. Uppföljning och analys (mom. 4)

Ragnhild Pohanka (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 10 börjar med Vad gäller och
slutar med utskottet anfört. bort ha
följande lydelse:
Utskottet  anser att den  förlängda
sjuklöneperioden på sikt kan leda till
en  segregerad  arbetsmarknad,  en
arbetsmarknad där kvinnor  i  fertil
ålder, handikappade och människor med
arbetsskador eller kroniska sjukdomar
svårligen kan erhålla eller byta arbete.
Regeringen bör därför återkomma till
riksdagen med en noggrann analys av
vilka företag och/eller branscher som
kommer  att  drabbas  hårt  av  en
förlängning samt med förslag till hur
rörligheten på arbetsmarknaden  skall
kunna bibehållas. Vad utskottet anfört
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  uppföljning  och
analys
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf30 yrkande  1
och 1995/96:Sf33 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4. Beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst (mom. 6)

Ulla Hoffmann (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  12  börjar  med  Som
framhållits  och slutar  med  genom
förslaget. bort ha följande lydelse:
Utskottet, som accepterar att det i
princip endast är kontant lön som skall
räknas  in  den  sjukpenninggrundande
inkomsten,   anser   dock   att
semesterlönefaktorn         även
fortsättningsvis  skall   ingå   i
beräkningsunderlaget. Enligt utskottets
mening är den extra kompensation som
semesterlönen ger mer att hänföra till
lön än till extrainkomst. Regeringens
förslag i denna del bör därför avslås.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.  beträffande  beräkning  av
sjukpenninggrundande inkomst
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf31 yrkande 3 och med avslag
på   motionerna   1995/96:Sf35
yrkandena 5 och 6 och 1995/96:Sf36
yrkande 2
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 3 kap.
2, 4 a och 16 §§, dock att 3 kap. 2 §
tredje  stycket andra meningen  i
regeringens förslag skall utgå,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter såvitt avser 1 kap. 2
§ och 3 kap. 4 §,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring, dock att  4
kap.  5  § andra stycket  fjärde
meningen skall utgå,
5. Beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst (mom. 6)

Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 12 börjar med Vad gäller och
på s. 13 slutar med yrkande 5. bort ha
följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen att den
extra kompensation som semesterlönen ger
inte  skall  räknas  in  i  den
sjukpenninggrundande     inkomsten.
Utskottet anser att detta också bör
gälla    vid    beräkning    av
arbetsskadelivränta och att riksdagen
som sin mening bör ge regeringen detta
till känna.
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 14 börjar med Utskottet har 
och  på  s.  15 slutar med  genom
förslaget. bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser att  skattepliktiga
förmåner och kostnadsersättningar även i
fortsättningen skall räknas in i den
sjukpenninggrundande inkomsten. Vissa av
förmånerna är av det slaget att de kan
utnyttjas  även  under sjukdomstiden,
t.ex. förmånen av fri bostad. Utskottet
anser  trots  detta  att  samtliga
skattepliktiga    förmåner    och
kostnadsersättningar  bör  anses  som
inkomst för utfört arbete och ingå i den
sjukpenninggrundande     inkomsten.
Regeringens förslag i denna del bör
därför avslås.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.  beträffande  beräkning  av
sjukpenninggrundande inkomst
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf35 yrkandena 5 och 6 och
med avslag på motionerna 1995/96:Sf31
yrkande 3 och 1995/96:Sf36 yrkande 2
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 3 kap.
2 § dock med endast den ändringen av
nuvarande lydelse att tredje stycket
i paragrafen kompletteras med två
meningar  med  följande  lydelse:
Semesterlön får inte inräknas i den
sjukpenninggrundande inkomsten till
högre belopp än vad som skulle ha
utgivits i lön för utfört arbete
under motsvarande tid. En liknande
begränsning    skall    gälla
semesterersättning.
dels avslår förslaget till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring såvitt avser 3 kap. 4 a
och 16 §§,
dels avslår förslaget till lag om
ändring  i  lagen  (1981:691)  om
socialavgifter såvitt avser 1 kap. 2
§ och 3 kap. 4 §,
dels avslår förslaget till lag om
ändring  i  lagen  (1976:380)  om
arbetsskadeförsäkring,
6. Historisk inkomst (mom. 7)

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Ulf Kristersson
(m) och Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med Utskottet har 
och slutar med yrkande 7.  bort ha
följande lydelse:
Utskottet   anser   att    den
sjukpenninggrundande  inkomsten  skall
räknas på ett medelvärde av de senaste
24 månadernas inkomst och att regeringen
med  det snaraste bör återkomma med
förslag härom. Detta bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande historisk inkomst
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf29 yrkande 4 och
1995/96:Sf35 yrkande 7 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
7. Föräldrapenning (mom. 8)

Gullan Lindblad, Margit Gennser, Gustaf
von Essen och Ulf Kristersson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 17 börjar med För att  och
slutar med yrkande 5. bort ha följande
lydelse:
Utskottet, som biträder förslaget att
avskaffa den förhöjda ersättningen under
de s.k. mamma- och pappamånaderna, anser
att  bestämmelsen att 30 dagar  med
föräldrapenning på sjukpenningnivå inte
får överlåtas till den andra föräldern
skall slopas. Enligt utskottets mening
kan  det  aldrig  vara  en  statlig
angelägenhet  att styra  föräldrarnas
beteende på det sätt som mamma- och
pappamånaderna  gör. Utskottet  anser
därför att regeringen bör återkomma till
riksdagen med förslag om ett avskaffande
som har verkan snarast möjligt. Detta
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande föräldrapenning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf29 yrkande 5 och med avslag
på motionerna 1995/96:Sf31 yrkande 4,
1995/96:Sf35  yrkande   8   och
1995/96:Sf36 yrkande 3
dels antar förslaget till lag om om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring såvitt avser 4 kap. 6 §,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
8. Föräldrapenning (mom. 8)

Sigge Godin (fp) och Ulla Hoffmann (v)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 16 börjar med Eftersom mamma-
och pappamånaderna och på s. 17 slutar
med  yrkande 4.  bort ha  följande
lydelse:
Enligt  utskottets mening  har  den
förhöjda ersättningen för de s.k. mamma-
och pappamånaderna haft god effekt i så
måtto att fler fäder har varit hemma och
vårdat sina nyfödda barn än som skulle
ha  varit  fallet utan denna  extra
kompensation. Utskottet anser att den
förhöjda   kompensationsnivån   bör
bibehållas och att riksdagen därför bör
avslå regeringens förslag härom.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande föräldrapenning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf31 yrkande 4 och
1995/96:Sf36 yrkande 3 och med avslag
på motionerna 1995/96:Sf29 yrkande 5
och 1995/96:Sf35 yrkande 8 avslår
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring såvitt avser 4 kap. 6 §,
9. Föräldrapenning (mom. 8)

Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 17 börjar med Som ovan  och
slutar med yrkande 8 bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser i likhet med regeringen
att ersättningsnivån för de s.k. mamma-
och pappamånderna bör vara densamma som
nivån för föräldraförsäkringen i övrigt.
Enligt  utskottets mening  bör  dock
ersättningsnivån i föräldraförsäkringen
höjas till 80 % redan fr.o.m. den 1
januari 1997. Utskottet anser därför att
regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med förslag om en höjning som
har verkan från denna tidpunkt. Vad
utskottet anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande föräldrapenning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf35 yrkande  8  och  med
anledning av motionerna 1995/96:Sf31
yrkande 4 och 1995/96:Sf36 yrkande 3
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Sf29 yrkande 5
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring såvitt avser 4 kap.
6 §
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
10. Allmän egenavgift i form av
sjukförsäkringsavgift (mom. 9)

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Sigge Godin (fp),
Ulf  Kristersson (m) och  Rose-Marie
Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 20 börjar med Ett omfattande 
och slutar med yrkande 4 (delvis). 
bort ha följande lydelse:
Utskottet kan inte godta förslaget att
höja den allmänna egenavgiften i form av
sjukförsäkringsavgift med 1 procentenhet
år 1997 och med lika mycket år 1998.
Eftersom  sjukförsäkringen  redan  är
överfinansierad   är   ifrågavarande
avgiftshöjningar  enligt  utskottets
mening närmast att betrakta som rena
skattehöjningar.   Utskottet   anser
dessutom att de föreslagna höjningarna
kommer  att försämra köpkraften  och
minska   kommunernas  skatteintäkter
samtidigt som försäkringsmässigheten i
systemet undermineras. Enligt utskottet
bör i stället den allmänna egenavgiften
i form av sjukförsäkringsavgift sänkas.
Mot  bakgrund av det anförda  anser
utskottet att de föreslagna höjningarna
av ifrågavarande avgift bör avslås. Vad
utskottet i övrigt anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande allmän egenavgift i
form av sjukförsäkringsavgift
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 6
och  7,  1995/96:Sf33 yrkande  1,
1995/96:Sf35  yrkande   9   och
1995/96:Sf36 yrkande 4 i denna del
och med avslag på motion 1995/96:Sf31
yrkande 5
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1744) om
allmänna egenavgifter,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
11. Allmän egenavgift i form av
sjukförsäkringsavgift (mom. 9)

Ragnhild Pohanka (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 20 börjar med Ett omfattande 
och slutar med yrkande 4 (delvis). 
bort ha följande lydelse:
Utskottet   anser  att   allmänna
egenavgifter har flera nackdelar. En av
dem  är  att höginkomsttagare endast
behöver betala en mindre del av avgiften
eftersom avgifterna är avdragsgilla vid
både statlig och kommunal taxering. Mot
bakgrund härav anser utskottet att de
föreslagna höjningarna av den allmänna
egenavgiften    i    form    av
sjukförsäkringsavgift bör avslås.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande allmän egenavgift i
form av sjukförsäkringsavgift
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf29 yrkande 6,
1995/96:Sf33 yrkande 1, 1995/96:Sf35
yrkande 9 och 1995/96:Sf36 yrkande 4
i  denna del samt med avslag på
motionerna 1995/96:Sf29 yrkande 7 och
1995/96:Sf31  yrkande  5  avslår
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen (1994:1744)  om
allmänna egenavgifter,
12. Övriga socialavgifter (mom. 10)

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Ulf Kristersson
(m) och Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 20 börjar med Vad därefter 
och på s. 21 slutar med yrkande 11. 
bort ha följande lydelse:
Utskottet är av den uppfattningen att
de avgifter arbetsgivarna betalar i så
stor utstäckning som möjligt skall vara
kopplade direkt till olika förmåner. Den
allmänna löneavgiften har ingen koppling
till försäkringssystemet utan innebär i
praktiken en skatt som allmänt skall
förstärka  de offentliga  finanserna.
Utskottet kan därför inte stödja den
föreslagna  avgiftsväxlingen  mellan
sjukförsäkringsavgifterna  och   den
allmänna löneavgiften. Som en konsekvens
härav bör även förslagen att höja de
särskilda  löneskatterna  liksom  den
särskilda    premieskatten    för
grupplivförsäkringar m.m. avslås.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10.    beträffande    övriga
socialavgifter
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 8 i
denna del, 9 och 10, 1995/96:Sf35
yrkandena 10 och 11 samt 1995/96:Sf36
yrkande 4 i denna del
dels avslår förslaget om sänkning av
sjukförsäkringsavgiften i form  av
arbetsgivaravgift och egenavgift med
1,10   procentenheter  år  1997
respektive år 1998,
dels avslår förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift,
2. lag om ändring i lagen (1990:659)
om  särskild löneskatt  på  vissa
förvärvsinkomster,
3. lag om ändring i lagen (1990:1427)
om   särskild  premieskatt  för
grupplivförsäkring, m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:687)
om   särskild   löneskatt   på
pensionskostnader,
13. Övriga socialavgifter (mom. 10)

Sigge Godin (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 20 börjar med Vad därefter 
och på s. 21 slutar med det anförda. 
bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
kontantförmåner vid arbetslöshet till en
del finansieras med en egenavgift och i
övrigt  med  arbetsmarknadsavgiften.
Utskottet kan därför inte godta den
föreslagna    växlingen    mellan
sjukförsäkringsavgifterna  och   den
allmänna löneavgiften. Sistnämnda avgift
är i praktiken en ren skattehöjning. I
stället  bör  arbetsmarknadsavgiften
höjas.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10.    beträffande    övriga
socialavgifter
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Sf29 yrkandena 8 i
denna del och 9, 1995/96:Sf35 yrkande
10 och 1995/96:Sf36 yrkande 4 i denna
del samt med anledning av motionerna
1995/96:Sf29  yrkande  10   och
1995/96:Sf35 yrkande 11,
dels avslår förslaget om sänkning av
sjukförsäkringsavgiften i form  av
arbetsgivaravgift och egenavgift med
1,10   procentenheter  år  1997
respektive år 1998,
dels avslår förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift,
2. lag om ändring i lagen (1990:659)
om  särskild löneskatt  på  vissa
förvärvsinkomster,
3. lag om ändring i lagen (1990:1427)
om   särskild  premieskatt  för
grupplivförsäkring, m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1991:687)
om   särskild   löneskatt   på
pensionskostnader,
14. ILO-konvention (mom. 11)

Ulla Hoffmann (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 21 börjar med  Utskottet
noterar  och slutar med  yrkande 2. 
bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  att  de  s.k.
minskningsreglerna i AFL, som  bl.a.
innebär    att    kompletterande
sjukersättning  enligt  avtal  som
överstiger  viss  nivå   reducerar
sjukpenningen  från försäkringskassan,
bör slopas. Enligt utskottets mening
innebär dessa regler ett ingrepp i den
fria  förhandlingsrätten.  Genom  att
begränsa  rätten  att  avtala  om
kompletterande  sjukersättning   har
Sverige brutit mot ILO:s konvention nr
98  om  organisationsrätten och  den
kollektiva förhandlingsrätten. Utskottet
anser att regeringen bör återkomma till
riksdagen med förslag om att slopa dessa
regler. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande ILO-konvention
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf31 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
15. Karensdagar m.m. (mom. 12)

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Ulf Kristersson
(m) och Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 22 börjar med Utskottet har 
och slutar med yrkande 3.  bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser dels att ytterligare en
karensdag    bör   införas    i
sjukförsäkringen,  dels  att  vissa
nödvändiga förändringar bör vidtas i
samband därmed, bl.a. för att förhindra
att någon får vidkännas fler än två
karensdagar under en 14-dagarsperiod.
Samtidigt bör den särskilda försäkringen
mot kostnader för sjuklön anpassas till
två karensdagar. Regeringen bör snarast
återkomma till riksdagen med lagförslag
i  frågan. Vad utskottet anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande karensdagar m.m.
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:Sf29 yrkandena 2 och 3 och
1995/96:Sf35 yrkande 3 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

16. Lagförslagen i övrigt (mom. 13)

Under  förutsättning av bifall  till
reservation 1

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Sigge Godin (fp),
Ulf  Kristersson (m) och  Rose-Marie
Frebran (kd) anser att mom.  13  i
utskottets hemställan vid bifall till
reservation 1 bort ha följande lydelse:
13. beträffande lagförslagen i
övrigt
att riksdagen
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 2,
dels till följd av vad utskottet
hemställt under mom. 1 och 10 antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1981:691)  om
socialavgifter i den mån förslaget
inte  omfattas  av vad  utskottet
hemställt under mom. 6, dock med den
dndringen att sjukförsäkringsavgiften
för arbetsgivare skall vara 4,18 % år
1997 och 3,08 % år 1998,
dels antar förslaget till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 6 och 8, dock att punkten
3   i   ikraftträdande-   och
övergångsbestämmelserna till  lagen
utgår,

17. Lagförslagen i övrigt (mom. 13)

Under  förutsättning av bifall  till
reservation 12

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Ulf Kristersson
(m) och Rose-Marie Frebran (kd) anser
att mom. 13 i utskottets hemställan bort
ha följande lydelse:
13.  beträffande  lagförslagen  i
övrigt
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 1 och 2,
dels till följd av vad utskottet
hemställt under mom. 1 och 10 antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1981:691)  om
socialavgifter såvitt avser 2 kap. 1
§,  dock  med den ändringen  att
sjukförsäkringsavgiften      för
arbetsgivare skall vara 5,14 % samt,
i den mån förslaget inte omfattas av
vad utskottet hemställt under mom. 6,
avslår förslaget i övrigt,
dels antar förslaget till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 6 och 8, dock att punkten
3   i  ikraftträdande  -  och
övergångsbestämmelserna till  lagen
utgår.,
18. Lagförslagen i övrigt (mom. 13)

Under  förutsättning av bifall  till
reservation 13

Sigge Godin (fp) anser att mom. 13 i
utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:
13.  beträffande  lagförslagen  i
övrigt
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 1 och 2,
dels till följd av vad utskottet
hemställt under mom. 1 och 10 antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1981:691)  om
socialavgifter såvitt avser 2 kap. 1
§,  dock  med den ändringen  att
sjukförsäkringsavgiften      för
arbetsgivare skall vara 5,14 % samt,
i den mån förslaget inte omfattas av
vad utskottet hemställt under mom. 6,
avslår förslaget i övrigt,
dels antar förslaget till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring i den mån förslaget inte
omfattas av vad utskottet hemställt
under mom. 6 och 8, dock att punkten
3   i   ikraftträdande-   och
övergångsbestämmelserna till  lagen
utgår.,
Särskilt yttrande

Förlängd sjuklöneperiod och allmän
egenavgift i form av
sjukförsäkringsavgift (mom. 1 och 9)

Ulla Hoffmann (v) anför:

De  allra minsta företagen uppfattar
ansvaret  för  sjuklöneperioden  som
betungande. Speciellt kan detta ansvar
kännas hämmande för enmansföretagaren
som står inför ett beslut om han eller
hon skall anställa en person. Rädslan
för att hamna i svårigheter på grund av
den anställdes sjukdom kan vara den
avgörande faktorn i beslutsögonblicket.
Vänsterpartiet anser visserligen att den
särskilda försäkringen mot kostnader mot
sjuklön  i vissa fall kan motverka
rädslan för nyanställningar. Emellertid
anser  Vänsterpartiet att det behövs
andra åtgärder för att komma till rätta
med problemet. I den skattepolitiska
motionen  har  Vänsterpartiet  därför
föreslagit att företag med färre än fem
anställda skall undantas från ansvaret
att utge sjuklön till de anställda.
Enligt motionen bör detta lösas så att
arbetsgivaren  får  kvitta  utbetald
kostnad  för sjukersättning  på  sin
uppbördsdeklaration.   Vänsterpartiet
avser   att   i   den   kommande
bugetbehandlingen verka för att detta
förslag genomförs.
Vänsterpartiet anser att de allmänna
egenavgifterna är att anse som skatter
och att de därför skall behandlas som
sådana.  Den avgiftskonstruktion  som
valts  är  dessutom på  olika  sätt
fördelningspolitiskt  felaktig.  Den
missgynnar  låginkomsttagare   genom
avdragsmöjligheten samtidigt som  den
belastar  kommunsektorn  hårt.   I
Vänsterpartiets  förhandlingar   med
regeringen under hösten 1994 utlovades
en översyn av systemet med allmänna
egenavgifter. Detta angavs uttryckligen
i proposition 1994/95:25. Regeringen har
emellertid inte infriat sitt löfte om en
sådan översyn och Vänsterpartiet kräver
att en sådan översyn görs omedelbart.

I propositionen framlagda lagförslag

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 2
Motionerna 2
Utskottet 4
Sjuklönefrågor 4
Nuvarande regler om rätt till
sjuklön m.m. 4
Förlängd sjuklöneperiod och
försäkringen mot kostnader för
sjuklön 6
Propositionen 6
Sjukpenninggrundande inkomst 11
Allmänt om sjukpenninggrundande
inkomst 11
Semesterlön och
semesterersättning vid beräkning
av sjukpenninggrundande inkomst 11
Skattepliktiga förmåner och
kostnadsersättningar vid
beräkning av sjukpenninggrundande
inkomst 13
Historisk inkomst vid beräkning
av sjukpenninggrundande inkomst 15
Föräldrapenning 16
Övriga avgiftsfrågor 17
Allmänt om socialavgifter 17
Propositionen 18
Motionerna 19
Utskottet 20
Övrigt 21
ILO konvention 21
Karensdagar 22
Hemställan 22
Reservationer 25
1. Förlängd sjuklöneperiod (mom. 1) 25
2. Försäkringen mot kostnader för
sjuklön (mom. 2) 25
3. Uppföljning och analys (mom. 4) 26
4. Beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst (mom.
6) 26
5. Beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst (mom.
6) 27
6. Historisk inkomst (mom. 7) 28
7. Föräldrapenning (mom. 8) 28
8. Föräldrapenning (mom. 8) 29
9. Föräldrapenning (mom. 8) 29
10. Allmän egenavgift i form av
sjukförsäkringsavgift (mom. 9) 30
11. Allmän egenavgift i form av
sjukförsäkringsavgift (mom. 9) 30
12. Övriga socialavgifter (mom. 10) 31
13. Övriga socialavgifter (mom. 10) 31
14. ILO-konvention (mom. 11) 32
15. Karensdagar m.m. (mom. 12) 32
16. Lagförslagen i övrigt (mom. 13) 33
17. Lagförslagen i övrigt (mom. 13) 33
18. Lagförslagen i övrigt (mom. 13) 34
Särskilt yttrande 34
Förlängd sjuklöneperiod och allmän
egenavgift i form av
sjukförsäkringsavgift (mom. 1 och
9) 34
Bilaga: Propositionens
lagförslag..............................
...................................36