Socialförsäkringsutskottets betänkande
1996/97:SFU03

underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar


Innehåll

1996/97
SfU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition
1995/96:208 Underhållsstöd till  barn
till särlevande föräldrar, m.m. samt fem
motioner som väckts med anledning av
förslaget.
I propositionen föreslås att ett nytt
samhällsstöd skall ersätta det nuvarande
bidragsförskottet och  det  särskilda
bidraget  till  vissa  adoptivbarn.
Utgångspunkter för regeringens förslag
har varit dels att samhällsstödet till
barn vars föräldrar inte bor tillsammans
skall vara oberoende av föräldrabalkens
regler om underhållsbidrag, dels att
reglerna skall utformas så att statens
kostnader minskas. Vidare skall  det
klart framgå att det i första hand är
föräldrarna  som har det  ekonomiska
ansvaret  för  barnens  försörjning.
Besparingen skall främst ske genom att
försörjningsförmågan hos den förälder
som barnet inte bor hos tas i anspråk i
större utsträckning än vad som sker för
närvarande.
Enligt förslaget skall underhållsstöd
lämnas med 1 173 kronor per månad och
barn.  När barnet bor växelvis  hos
föräldrarna skall underhållsstödet utges
i  form av ett utfyllnadsbidrag. Om
barnet  har  egna  inkomster,  skall
underhållsstödets belopp minskas. Vid
inkomster som överstiger 48 000 kronor
per år skall underhållsstödet minskas
med 50 procent av överskjutande belopp.
För det underhållsstöd som lämnas till
barnet skall den förälder som inte bor
tillsammans   med   barnet   vara
återbetalningsskyldig gentemot staten.
Återbetalningsskyldigheten   föreslås
utformad som en viss procent av den
återbetalningsskyldiges      årliga
bruttoinkomst efter ett grundavdrag på
24 000 kronor. I propositionen föreslås
att procentsatsen för fastställande av
återbetalningsbelopp för ett barn skall
vara 10 procent, för två barn 6,25
procent för varje barn och för tre barn
5  procent  per  barn.  Den  totala
procentsatsen föreslås  ökad  med  1
procent  för varje ytterligare  barn
utöver tre. Vidare föreslås att alla den
återbetalningsskyldiges biologiska och
adopterade barn räknas med i antalet
barn.
Inkomstprövningen          av
återbetalningsskyldigheten föreslås  i
första hand grundad på inkomst av tjänst
samt intäkt av kapital och inkomst av
näringsverksamhet.
Återbetalningsskyldigheten skall grundas
på det senaste taxeringsbeslutet och
omräknas årligen.
Enligt regeringens förslag skall en
återbetalningsskyldig  förälder  helt
eller delvis kunna medges anstånd av
försäkringskassan med återbetalning till
staten. Anstånd skall medges i den mån
det behövs för att den bidragsskyldige
skall få behålla vad som behövs för eget
och   familjens   underhåll.   En
bidragsskyldig skall också kunna medges
eftergift av försäkringskassan om det
finns synnerliga skäl med hänsyn till
den bidragsskyldiges ekonomiska eller
personliga situation.
Statens    fordran    på    en
återbetalningsskyldig  kommer  enligt
bestämmelser  i utsökningsbalken  att
handläggas  som allmänt  mål.  Detta
innebär bl.a. att lagen om preskription
av  skattefordringar m.m. kommer att
gälla, vilket i princip innebär  en
femårig preskriptionstid.
Den föreslagna lagen om underhållsstöd
föreslås träda i kraft den 1 december
1996 och tillämpas första gången i fråga
om underhållsstöd för februari 1997.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  och  avstyrker bifall  till
motionerna.
Enligt regeringens förslag kommer även
barn vars ena förälder avlidit  att
omfattas  av lagen om underhållsstöd
såvitt  barnet inte har  rätt  till
barnpension enligt bestämmelser i lagen
om  allmän  försäkring.  Utskottet
konstaterar att barnpension beräknas i
kvotdelar  i  förhållande  till  den
avlidnes bosättningstid eller tid med
intjänad  ATP.  Detta  innebär  att
barnpension för år räknat kan komma att
understiga det belopp som skulle ha
utgetts i underhållsstöd, särskilt om
den avlidne förälderna var bosatt i ett
land utanför EU. Även överkompensation
kan förekomma. Utskottet föreslår ett
tillkännagivande om att regeringen inom
ramen för den uppföljning av reformen
som kommer att ske bör följa effekterna
av att underhållsstöd inte lämnas när
rätt  till  barnpension  föreligger.
Regeringen bör vid behov återkomma till
riksdagen  med förslag till  ändrade
regler.
Utskottet har för sin del särskilt
framhållit vikten av att frågan om vilka
effekter den föreslagna reformen kan få
med avseende på föräldrarnas ekonomi
följs  upp samt att frågan om  hur
resekostnader vid umgänge skall beaktas
får en lösning.
Till  betänkandet  har  fogats  11
reservationer och ett särskilt yttrande.

Propositionen

Regeringen (Socialdepartementet) har i
proposition  1995/96:208  föreslagit
riksdagen att anta regeringens förslag
till
1. lag om underhållsstöd,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i utsökningsbalken,
4. lag om ändring i kommunalskattelagen
(1928:370),
5. lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620),
6. lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag.
Lagförslagen återfinns som bilaga 1 till
betänkandet.

Motionerna

1995/96:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  sambandet  mellan  den
underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet       och
föräldrabalkens regler om underhåll,
2.  att  riksdagen  beslutar  att
underhållsstödet och utfyllnadsbidraget
skall vara behovsprövat i enlighet med
vad som anförts i motionen,
3.  att  riksdagen  beslutar  att
grundavdraget  vid   prövning   av
underhållsbidragets storlek skall vara
48 000 kr i enlighet med vad som anförts
i motionen,
4. att riksdagen hos regeringen begär
en utredning av möjligheterna att helt
avskaffa systemet med underhållsbidrag i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1995/96:Sf25 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
en  fortlöpande uppföljning av vilka
ekonomiska effekter som underhållsstödet
kan föra med sig enligt vad i motionen
anförts om att regeringens förslag även
kan  drabba mycket ekonomiskt  svaga
underhållsskyldiga,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till  känna  vad   i
motionenanförts om att besparingarna kan
bli avsevärt mindre än vad regeringen
angivit i sin proposition,
3.  att  riksdagen  beslutar  att
försäkringskassa, även i Sverige, skall
kunna  vara  ombud för  barnet  och
föranstalta om indrivningar av barns
fordringar   när   det   gäller
underhållsbidrag,
4. att riksdagen beslutar att om den
underhållsskyldige häftar i skuld med
underhållsstöd  skall  denna  inte
preskriberas     förrän     den
underhållsskyldigeuppnått
pensionsåldern, 65 år,
5.  att  riksdagen  beslutar  att
underhållsstödet indexeras enligt vad i
motionen anförts om att stödet skall
följa den allmänna löneutvecklingen
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om försäkringskassans behov av
ekonomiska resurser för att beivra fusk
med underhållsstöd.
1995/96:Sf26 av Ragnhild Pohanka m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen begär att regeringen
snarast återkommer med faktiska förslag
om   hur   de  underhållsskyldigas
resekostnader vid umgänge skall kunna
vägas  in  vid  beräkningen   av
underhållsstöd,
2. att riksdagen avslår propositionen i
den del som avser föreslagen nivå på
grundavdrag,
3.  att  riksdagen  beslutar  att
tillstyrka den ursprungliga promemorians
förslag om ett grundavdrag på 48 000 kr
per år,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beskattningsbar inkomst som
underlag  för  beräkning  av  den
bidragsskyldiges underhållsstöd,
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ändrad beräkningsgrund för
den underhållsskyldiges underhållsstöd
där hänsyn tas även till boförälderns
ändrade inkomst.
1995/96:Sf27 av Sigge Godin m.fl. (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår proposition
1995/96:208,
2.  att riksdagen (vid bifall till
yrkande 1) hos regeringen begär förslag
till ändring av systemet för statens
stöd till barn till särlevande föräldrar
enligt de principer som redovisas i
motionen.
1995/96:Sf28 av Rose-Marie Frebran m.fl.
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till underhållsstöd som beaktar
vårdnadshavarens ekonomi,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kostnader för resor m.m. i
samband med umgänget,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  ensamföräldrar   med
tonårsbarn,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att följa upp hur de nya
reglerna påverkar möjligheterna  till
nära och goda relationer mellan barnet
och dess båda föräldrar.

Utskottet  har hållit  en  offentlig
utfrågning angående regeringens förslag
till lag om underhållsstöd, bilaga 5.

Utskottet

Inledning

Gällande bestämmelser om
underhållsbidrag

De  grundläggande  bestämmelserna  om
föräldrars underhållsskyldighet mot barn
finns i föräldrabalkens (FB) 7 kap.
Föräldrarna skall svara för underhåll
åt barnet efter vad som är skäligt med
hänsyn  till  barnets  behov  och
föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.
När underhållsskyldigheten bestäms skall
hänsyn tas till barnets egna inkomster
och tillgångar samt till barnets olika
sociala förmåner under beaktande av vad
som föreskrivs om dessa. Sinsemellan
skall föräldrarna ta del i kostnaderna
för barnets underhåll var och en efter
sin förmåga.
En  förälder  kan  fullgöra  sin
underhållsskyldighet genom att faktiskt
ta hand om barnet eller, om föräldern
inte  varaktigt bor tillsammans  med
barnet,   genom   att    betala
underhållsbidrag till barnet.
Underhållsbidrag fastställs genom dom
eller avtal. Full avtalsfrihet råder och
ett ingånget avtal är i princip bindande
för   såväl   barnet   som   den
bidragsansvarige.
Socialstyrelsen har i Allmänna  råd
1989:6 lagt fram detaljerade riktlinjer
för hur man räknar ut underhållsbidrag
till barn. Råden vänder sig i första
hand till tjänstemän i kommuner som
medverkar  vid  fastställande   av
underhållsbidrag men har också  fått
stort genomslag i domstols-praxis.
När underhållsbidrag  bestäms räknas
enligt Socialstyrelsens riktlinjer först
barnets behov av underhåll fram. Härvid
används  schablonbelopp som  varierar
efter    barnets   ålder    och
levnadssituation. Beloppen är  knutna
till   basbeloppet.   Till   detta
schablonbelopp   läggs   eventuella
barnomsorgskostnader.  Därefter  görs
avdrag  för  bl.a.  barnbidrag  och
eventuella arbetsinkomster som barnet
kan ha, dock inte mindre inkomster av
feriearbete eller liknande. Det belopp
som återstår motsvarar barnets behov av
underhåll från sina föräldrar.
Behovet av underhåll fördelas mellan
föräldrarna i förhållande till deras
förmåga,      kvotdelningsmetoden.
Utgångspunkten är förälderns faktiska
inkomster. Föräldern får förbehålla sig
ett  belopp  för eget eller  annans
underhåll som innefattar alla vanliga
levnadskostnader.    Det    egna
förbehållsbeloppet   för   föräldern
beräknas med ledning av ett normalbelopp
som  utgör  120  % av  basbeloppet.
Bostadskostnaden beräknas dock för sig
efter vad som är skäligt. Normer om vad
som är skälig bostadskostnad bestäms
årligen  av  Socialstyrelsen   och
Riksförsäkringsverket. Om en förälder är
gift eller sammanboende får han eller
hon  normalt  förbehålla  sig  halva
bostadskostnaden. Har den som har att
utge underhåll hemmavarande barn får han
eller hon förbehålla sig ett belopp för
barnet  som  utgör  40  procent  av
basbeloppet.
Underhållsbidrag till barn  anpassas
automatiskt  till  ändringarna   i
penningvärdet genom bestämmelser i lagen
(1966:680)  om  ändring  av  vissa
underhållsbidrag,   indexlagen.   Om
föräldrarna är ense kan de själva ändra
vad som bestämts om underhåll i ett
avtal eller en dom.

En förälder kan alltid få avtal eller
domar om underhåll för framtiden
omprövade när bidraget - frånsett
indexuppräkning - har utgått med
oförändrat belopp under minst sex år.
Har inte så lång tid gått måste den som
vill få till stånd en förändring visa
att förhållandena har förändrats.
Förändringen bör vara påtaglig och ha en
viss varaktighet samt gå utöver vad som
kan påräknas vara normala variationer.


Gällande bestämmelser om bidragsförskott

De  grundläggande  bestämmelserna  om
bidragsförskott finns i lagen (1964:143)
om bidragsförskott (BFL). Bestämmelserna
har ett nära samband med bestämmelserna
om underhållsbidrag.
Bidragsförskott kan lämnas när ingen
eller endast en av föräldrarna  har
vårdnaden  om barnet. Bidragsförskott
lämnas  då i förhållande  till  den
förälder som inte har vårdnaden  om
barnet. En ytterligare förutsättning för
att bidragsförskott skall utges är att
denne  förälder inte  varaktigt  bor
tillsammans med barnet. Om föräldrarna
gemensamt har vårdnaden om barnet kan
bidragsförskott    utges    under
förutsättning att barnet bor tillsammans
med endast en av dem.
Bidragsförskottets årliga belopp  är
fr.o.m. år 1995 14 080 kr eller 1 173 kr
per månad. Bidragsförskottet är inte
behovsprövat.
Bidragsförskott  lämnas  inte  om
vårdnadshavaren  utan  giltigt  skäl
underlåter att vidta eller medverka till
åtgärder för att få underhållsbidrag
eller faderskap till barnet fastställt,
eller om det finns grundad anledning
anta  att  den underhållsskyldige  i
vederbörlig ordning betalar fastställt
underhållsbidrag som inte understiger
bidragsförskottsnivån  eller  det  är
uppenbart att den underhållsskyldige på
annat sätt sörjt eller sörjer för att
barnet får motsvarande underhåll.
Bidragsförskottet består av två delar:
en förskottsdel och en utfyllnadsdel.
Förskottsdelen  motsvarar  fastställt
underhållsbidrag  och  betalas  om
underhållsbidraget inte erläggs i rätt
tid   eller  med  rätt   belopp.
Underhållsbidraget  förskotteras  med
högst  det  belopp som  svarar  mot
bidragsförskottet (1 173 kr per månad).
Utfyllnadsdelen utgör skillnaden mellan
bidragsförskottet          och
underhållsbidraget.
Finns det grundad anledning anta att
fastställt underhållsbidrag betalas i
vederbörlig    ordning,    betalas
bidragsförskottet endast i  form  av
utfyllnadsbidrag.     Om     det
underhållsbidrag   som   fastställts
uppenbarligen  understiger  vad  den
bidragsskyldige bör betala, lämnas inte
bidragsförskott med högre belopp  än
underhållsbidraget. Således  utges  i
dessa fall inte något utfyllnadsbidrag.
Det  belopp som staten förskotterat
skall  den  bidragsskyldige  betala
tillbaka till staten. Utfyllnadsbidraget
är  ett rent samhällsstöd som  inte
återkrävs från den bidragsskyldige.
Bidragsförskott betalas längst t.o.m.
den månad under vilken barnet fyller 18
år. Förlängt bidragsförskott kan lämnas
för barn som går i skola när det fyller
18 år eller återupptar skolgången innan
det  fyller 19 år så länge  barnet
bedriver studier som ger rätt  till
förlängt barnbidrag eller studiehjälp,
dock längst t.o.m. juni månad det år
barnet fyller 20 år.


Allmänna principer för ett nytt
samhällsstöd till barn till särlevande
föräldrar
Propositionen
I propositionen föreslås att ett nytt
samhällsstöd skall ersätta det nuvarande
bidragsförskottet och  det  särskilda
bidraget  till  vissa  adoptivbarn.
Regeringens grundläggande utgångspunkter
för  förslaget har varit  dels  att
samhällsstödet till barn vars föräldrar
inte  bor  tillsammans  skall  vara
oberoende av föräldrabalkens regler om
underhållsbidrag, dels  att  reglerna
skall utformas så att statens kostnader
minskar.
Bidragsförskotten   har    enligt
propositionen  spelat  en   viktig
fördelningspolitisk roll och gjort det
möjligt för ensamföräldrar att ge sina
barn en rimlig ekonomisk standard och
ett socialt väl integrerat liv. Av bl.a.
dessa skäl finns det enligt regeringen
anledning att behålla en ordning som
innebär att det allmänna träder in och
ger barn till särlevande föräldrar ett
garanterat bidrag till sin försörjning,
om barnet inte har möjlighet att direkt
av den bidragsskyldige föräldern få ett
underhåll av tillräcklig storlek.
De nya reglerna om samhällsstöd bör
enligt regeringen utformas så att det
klart framgår att det i första hand är
föräldrarna  som har det  ekonomiska
ansvaret för sina barn. Därvid  bör
eftersträvas att den besparing som måste
genomföras  blir  fördelningspolitiskt
rimlig. För att ensamföräldrar  inte
skall drabbas bör besparingen inte ske
så   att  samhällsstödet  minskas.
Besparingen bör i stället ske genom att
försörjningsförmågan hos den förälder
som barnet inte bor hos tas i anspråk i
större utsträckning än vad som  för
närvarande  sker. Vidare bör  enligt
propositionen beaktas att barn numera i
ökad utsträckning bor växelvis hos sina
föräldrar och att samhällsstödet även
skall omfatta dessa situationer. Det är
enligt regeringen angeläget att reglerna
utformas så att de inte motverkar nära
och goda relationer mellan barnet och
båda dess föräldrar. En strävan bör
också vara att reglerna blir enkla och
entydiga så att föräldrarna i en given
situation kan överblicka sina ekonomiska
förpliktelser.
Mot bakgrund av bl.a. det nu anförda
föreslår   regeringen   ett   nytt
samhällsstöd, kallat underhållstöd, som
skall   ersätta   det   nuvarande
bidragsförskottet och  det  särskilda
bidraget  till  vissa  adoptivbarn.
Underhållsstöd skall enligt förslaget
lämnas med 1 173 kr per månad till barn
vars föräldrar inte bor tillsammans.
Underhållsstöd skall lämnas både när
barnet bor hos endast en av föräldrarna
och när barnet bor växelvis hos båda
föräldrarna. I det senare fallet skall
underhållsstöd  lämnas   som   ett
utfyllnadsbidrag som bestäms med hänsyn
till att båda föräldrarna bidrar till
barnets försörjning genom att ha det hos
sig. Vidare föreslås att förälder som
inte sammanbor med barnet skall vara
skyldig att återbetala hela eller en
viss  del  av underhållsstödet  till
staten. Återbetalningsbeloppet föreslås
beräknat som en viss procent av den
återbetalningsskyldige    förälderns
inkomst.

Motioner

I motion Sf27 yrkande 1 av Sigge Godin
m.fl.  (fp) hemställs att  riksdagen
avslår propositionen och i yrkande 2
hemställs, under förutsättning av bifall
till  yrkande 1, att riksdagen  hos
regeringen begär förslag till ändring av
sy-stemet för statens stöd till barn
till  särlevande föräldrar enligt  i
motionen  redovisade  principer.  I
motionen avvisas regeringens  förslag
till    principiella    lösningar.
Motionärerna förordar i stället  ett
reformerat  system för beräkning  av
underhållsbidrag enligt den modell som
förespråkas     i    betänkandet
Underhållsbidrag  och  bidragsförskott
(SOU 1995:26). I betänkandet föreslås en
s.k.  nettokvotdelningsmodell,   som
innebär att underhållsbidragets storlek
bestäms  genom  att  man  fördelar
kostnaderna   för  barnet   mellan
föräldrarna  i relation  till  deras
nettoinkomster.  Därefter  sker  en
kontroll av att varje förälder  kan
försörja  sig  själv.  Om  då  det
preliminära underhållsbidrag man kommit
fram  till  är  så stort  att  den
underhållsskyldige  inte  får  kvar
tillräckligt för sin försörjning, måste
underhållsbidraget  minskas.  Klarar
föräldrarna inte att själva ekonomiskt
sörja för sina barn skall det enligt
motionärerna  finnas en  behovsprövad
modell för ett utfyllnadsbidrag. Har
barnet egna inkomster eller föräldrarna
sådana ekonomiska resurser att de själva
kan försörja sina barn skall rätten till
utfyllnadsbidrag   inte    prövas.
Utfyllnadsbidraget   bör   motsvara
skillnaden mellan barnets  behov  av
underhåll - beräknat efter en schablon
- och vad föräldrarna kan skjuta till
enligt bestämmelser i FB. Föreligger en
brist utges utfyllnadsbidrag. Detta är
enligt    motionärerna   modellens
principiella utformning.  I  motionen
framhålls vidare att vid fastställande
av om brist föreligger eller inte bör en
ny makes eller sambos inkomster beaktas
till hälften. Om den underhållsskyldige
föräldern eller dennes nya partner får
underhållsbidrag för ett eller flera
barn skall inkomsten höjas med detta
belopp. I motsvarande mån skall, om den
underhållsskyldige föräldern eller den
nya parten bidrar till försörjningen av
eget  barn,  inkomsten  minskas.  Nu
förespråkade  modell  innebär  enligt
motionärerna att det allmännas kostnader
för stödet minskas.
I motion Sf24 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) anförs att en huvudinvändning mot
regeringens  förslag  är  att  man
frikopplar  den  underhållsansvariga
förälderns skyldighet att återbetala den
del av underhållsstödet som inte är det
s.k. utfyllnadsbidraget från FB:s regler
om underhåll. Skulden som föräldern får
relateras till staten och kopplas inte
till barnet. Motionärernas utgångspunkt
är att skulden till de egna barnen
alltid skall vara prioriterad och direkt
kopplad till föräldraansvaret i övrigt.
I yrkande 1 begärs ett tillkännagivande
härom.
I yrkande 4 i samma motion hemställs
att riksdagen begär en utredning av
möjligheterna att helt avskaffa systemet
med  underhållsbidrag enligt vad som
anförs i motionen. Motionärerna anser
att det förslag som läggs fram är ett
steg i rätt riktning men framhåller att
det nu är dags att skyndsamt se över
möjligheterna att helt avskaffa  ett
bidrag som, även med den nu föreslagna
modellen,  är  svåröverskådligt  och
komplicerat och som de facto innebär att
skattebetalarna tar ansvar för något som
alltid bör vara de egna föräldrarnas
viktigaste  uppgift,  nämligen  den
ekonomiska omsorgen om barnen. Enligt
motionärerna skall grundprincipen alltid
vara att föräldrarna aldrig kan komma
ifrån sitt försörjningsansvar. I de fall
där  den underhållsskyldige inte kan
betala eller där faderskapet är okänt,
får socialtjänsten pröva rätten till
socialbidrag, på samma sätt som gäller
andra  situationer  där  de  egna
inkomsterna inte täcker de nödvändiga
utgifterna.   Detta   innebär   en
inkomstprövning i varje enskilt fall,
vilket   ger  systemet  en   mer
fördelningspolitiskt attraktiv profil.
De  som  har störst behov av  stöd
garanteras detta. Vid de fall där den
underhållsskyldige är känd, men  för
tillfället inte kan betala, adderas hans
eller hennes skuld på samma sätt som
gäller t.ex. skatteskulder. Det statliga
engagemanget i systemet blir då att se
till att denna skuld bevakas och att den
återbetalas. Medel som eventuellt kommer
in  utbetalas till den  kommun  som
utbetalat socialbidrag. Har socialbidrag
inte   utbetalats,   trots   att
underhållsstöd inte utgått, tillfaller
pengarna ändå barnet, som skulle ha
erhållit stödet från början. På så sätt
garanteras    kopplingen    mellan
betalningsskyldigheten och  det  egna
barnet.

Utskottets bedömning

Socialförsäkringsutskottet      kan
inledningsvis  konstatera  att  de
nuvarande    bestämmelserna    om
bidragsförskott  i  olika  sammanhang
kritiserats    utifrån    skilda
utgångspunkter.          Bl.a.
Riksrevisionsverket   (RRV)    har
konstaterat att bidragsförskott i inte
obetydlig omfattning utbetalas till barn
som inte kan anses vara i behov av det
och  att  samhällsstödet  i  stor
utsträckning kommit att få en omvänd
fördelningsprofil. Ett annat problem är
att  underhållsbidrag  inte  omprövas
tillräckligt ofta, vilket leder till för
låga  underhållsbidrag.  Vidare  har
marginaleffekterna    för    den
bidragsskyldige i vissa  fall  varit
mycket höga.
Sambandet mellan den offentligrättsliga
regleringen av bidragsförskotten och den
civilrättsliga   regleringen    av
underhållsbidrag har också kritiserats.
Sambandet kan beskrivas så att reglerna
om bidragsförskott utgår från reglerna
om underhållsbidrag. Detta samband leder
till i vissa fall oönskade konsekvenser.
Enligt reglerna om bidragsförskott har
barnet rätt till förskott så snart det
inte lever med båda sina föräldrar.
Detta gäller även om barnet inte har
behov av något underhållsbidrag, därför
att barnet har egna inkomster eller
därför att den förälder som barnet bor
hos ensam kan försörja barnet. Reglerna
medför  också  att utfyllnadsbidraget
höjs, om ekonomin hos den förälder som
barnet  bor  hos  förbättrats  och
underhållsbidraget därför sänkts. Barnet
och dess föräldrar torde knappast agera
för en höjning av underhållsbidraget,
annat än om det kan bli aktuellt med ett
underhållsbidrag   som   överstiger
bidragsförskottsnivån.
Socialförsäkringsutskottet har inhämtat
yttrande  från  lagutskottet   och
socialutskottet över regeringens förslag
jämte motioner (bilaga 3 och 4).
Lagutskottet framhåller i sitt yttrande
bl.a.  att  utskottet  från  sina
utgångspunkter har en viss förståelse
för det synsätt som motionärerna  i
motion  Sf27 ger uttryck  för.  Den
föreslagna ordningen kommer nämligen att
leda  till  att  betydelsen  av  de
civilrättsliga    reglerna    om
underhållsbidrag  minskar  avsevärt.
Förslaget innebär enligt utskottet att
bidragsskyldiga  föräldrar  i  stor
utsträckning   kommer   att   få
betalningsförpliktelser mot staten  i
stället för mot barnen. Det är inte
orimligt att anta att vissa föräldrar
därmed kan komma att uppleva att de
betalar en form av avgift till samhället
i stället för ett underhållsbidrag till
sina barn. Den föreslagna ordningen kan
också  komma att uppfattas  så  att
särlevande föräldrars försörjningsansvar
för sin barn minskar. Sammantaget anser
lagutskottet att det inte kan uteslutas
att förslaget innebär en viss risk för
att FB:s grundläggande principer  om
föräldrars underhållsskyldighet gentemot
sina  barn  kan komma  att  rubbas.
Lagutskottet motsätter sig emellertid
inte att det framlagda förslaget till
ett nytt underhållsstöd till barn till
särlevande  föräldrar nu införs.  De
farhågor  beträffande  förslaget  som
utskottet redovisat bör inte överdrivas.
Lagutskottet utgår från att regeringen
noga följer tillämpningen av den nya
lagen och därvid uppmärksammar, inte
bara de statsfinansiella effekterna av
reformen, utan också andra konsekvenser
av det slopade sambandet mellan reglerna
om  underhållsbidrag och reglerna om
samhällsstöd.
Socialutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande att det framlagda förslaget
till underhållsstöd i allt väsentligt
tillgodoser de krav som måste ställas på
systemet, nämligen att ge barn till
särlevande  föräldrar ett  garanterat
bidrag till sin försörjning. Reglerna
har  enligt  socialutskottets  mening
utformats så att det tydligt framgår att
det i första hand är föräldrarna som har
det ekonomiska ansvaret för sina barn.
Från utskottets synpunkter finns ingen
erinran mot förslagen i propositionen.
Socialförsäkringsutskottet kan utifrån
sina utgångspunkter konstatera att ett
minskat samband med bestämmelserna om
underhållsbidrag rymmer flera fördelar.
Lagutskottet har också som framgått ovan
framhållit  att farhågorna  i  dessa
avseenden  inte  bör överdrivas.  De
föreslagna reglerna om underhållsstöd är
så konstruerade att en förälders förmåga
att bidra till sina barns försörjning
tas i anspråk fullt ut och situationer
då föräldrar med goda inkomster erhåller
stöd  från det allmänna kommer  att
minska. Möjligheterna för föräldrar att
manipulera systemet genom att få ett för
lågt underhållsbidrag fastställt  och
därigenom ett ökat samhällsstöd undviks.
En annan fördel är att föräldrar enbart
i de fall där underhållsbidraget kan
komma att överstiga underhållsstödets
belopp  kan  behöva anlita  allmänna
domstolar   för   att   få   ett
underhållsbidrag fastställt. Reglerna i
det nya systemet är utifrån föräldrarnas
synpunkt lättöverskådliga, i så måtto
att  dessa  utan svårighet  vid  en
separation  kan  konstatera  vilka
konsekvenser detta får med avseende på
de  ekonomiska  förpliktelserna.  Vid
utskottets offentliga utfrågning  var
flertalet av de inbjudna personerna av
uppfattningen att huvudprinciperna för
det föreslagna systemet är bra.
Socialförsäkringsutskottet, som nedan
kommer att behandla regeringens förslag
i  dess enskildheter, anser att det
föreliggande förslaget om underhållsstöd
till barn till särlevande föräldrar ur
principiell  synpunkt  innebär  att
föräldrarnas   ekonomiska   ansvar
tydliggörs och att barnen garanteras en
rimlig försörjning. Utskottet vill också
i likhet med socialutskottet bestämt
motsätta sig att en boförälder, i de
fall den underhållsskyldige inte kan
eller vill sörja för sitt barn eller är
okänd, skall hänvisas till att söka
socialbidrag om han eller hon inte ensam
kan sörja för sitt barn.
Mot denna bakgrund har utskottet ingen
erinran mot den principella utformningen
av underhållsstödet till barn till
särlevande föräldrar. Utskottet
avstyrker sålunda bifall till motionerna
Sf24 yrkandena 1 och 4 och Sf27.

Närmare om rätten till underhållsstöd

Propositionen

I   propositionen   föreslås   att
underhållsstöd skall lämnas till barn
vars föräldrar inte bor tillsammans,
oberoende av om barnet varaktigt bor hos
endast en av föräldrarna eller växelvis
hos   båda   föräldrarna.   Enligt
propositionen är gemensam vårdnad numera
huvudalternativet i FB:s  regler  om
vårdnad  även för sådana  fall  där
föräldrarna  inte  bor  tillsammans.
Föräldrarna  kan  således  själva  i
huvudsak komma överens om  hur  den
faktiska vården skall utformas. I vissa
fall förekommer s.k. växelvis boende,
dvs. att barnet i stor omfattning bor
hos båda föräldrarna. All erfarenhet
talar enligt propositionen för att det
är bäst för barnet att vidmakthålla nära
och  goda relationer till båda sina
föräldrar även när föräldrarna  inte
lever tillsammans. De ändringar  som
under senare år vidtagits inom ramen för
FB:s regelsystem om vårdnad har därför
syftat    till    att    främja
samförståndslösningar och vidga utrymmet
för  gemensam vårdnad. Även när det
gäller barnets underhåll och regler om
underhållsstöd bör systemet utformas så
att stöd kan lämnas såväl till barn som
varaktigt bor tillsammans med endast en
förälder som till barn som bor växelvis
hos  båda föräldrarna. Underhållsstöd
skall enligt propositionen lämnas enbart
om barnet är folkbokfört hos en av
föräldrarna och också varaktigt  bor
tillsammans med den föräldern, vilket
enligt propositionen inte hindrar att
barnet kan bo tillsammans med den andre
föräldern. Med förälder bör jämställas
särskilt förordnad vårdnadshavare.  I
propositionen    framhålls    att
underhållsstödet betalas ut till den
förälder som barnet är folkbokfört hos
och  att  det  förhållandet  att
återbetalningsskyldigheten beräknas på
den  andres  inkomster  innebär  en
samstämmighet med reglerna för särskilt
bidrag  för  barn enligt  lagen  om
bostadsbidrag. Samstämmigheten innebär
att  man förhindrar att en förälder
uppbär    utfyllnadsdelen     av
underhållsstödet, medan den andre uppbär
bostadsbidrag för samma barn, vilket
sammanlagt skulle innebära mer i bidrag
om föräldrarna har olika hög inkomst än
vad som är avsett av lagstiftaren.
Vid  växelvis  boende  har  enligt
propositionen båda föräldrarna kostnader
för barnet. Vardera föräldern står för
barnets kostnader under den tid barnet
vistas hos henne eller honom. Någon
underhållsskyldighet enligt FB kan inte
fastställas  vid sådant boende.  Den
förälder som inte är boförälder bör
enligt propositionen vid växelvis boende
inte      heller      åläggas
återbetalningsskyldighet    gentemot
staten. Samtidigt har boföräldern lägre
kostnader för barnet under den tid det
vistas  hos  den  andre  föräldern.
Underhållsstödet till boföräldern bör
därför, enligt vad som framhålls  i
propositionen, minskas i motsvarande mån
och lämnas i form av utfyllnadsbidrag.
I propositionen föreslås vidare att ett
barn inte har rätt till underhållsstöd
om barnets mor är boförälder och utan
giltigt skäl låter bli att medverka till
att  få  faderskapet  till  barnet
fastställt, eller det finns  grundad
anledning anta att en bidragsskyldig
förälder  i  rätt  ordning  erlägger
underhållsbidrag som inte är lägre än
det belopp som enligt den föreslagna
lagen skulle betalas ut i underhållsstöd
eller  det  är  uppenbart  att  den
bidragsskyldige föräldern på något annat
sätt ser till att barnet får motsvarande
underhåll.  Vidare  föreslås   att
underhållsstöd inte skall lämnas  om
boföräldern trots föreläggande och utan
giltigt skäl inte medverkar till de
åtgärder  som  behövs  för   att
försäkringskassan skall kunna driva in
underhållsbidrag från en bidragsskyldig
förälder som är bosatt utomlands. Även
barn vars ena förälder är avliden kommer
att  omfattas  av  den  nya  lagen.
Regeringen har i propositionen hänvisat
till  att riksdagen uttalat att  en
utredning bör ske av vilka möjligheter
som kan finnas för att kompensera ett
barn  för  bortfallet av stöd  till
försörjningen om barnet inte kan få
efterlevandepension när  en  förälder
avlider  (bet.  1992/93:SfU4,  rskr.
1992/93:69). I propositionen föreslås
emellertid att ett barn inte skall ha
rätt till underhållsstöd om barnet har
rätt   till   barnpension   enligt
bestämmelser  i  lagen  om  allmän
försäkring (AFL).

Utskottets bedömning

Det  nya underhållsstödet kommer att
omfatta en vidare krets barn än vad
gäller bidragsförskottssystemet. Förutom
barn med särlevande föräldrar och barn
som adopterats av en ensam person kommer
även barn vars ena förälder avlidit att
omfattas. Underhållsstöd kommer också
att kunna lämnas till barn som växelvis
bor hos föräldrarna. Utskottet anser det
utmärkt  att hela denna  grupp  kan
omfattas   av  samma  regelsystem.
Beträffande  barn vars ena  förälder
avlidit gäller att barn som har rätt
till barnpension enligt AFL inte kommer
att få rätt till underhållsstöd. Här bör
nämnas att underhållsstödets storlek är
ungefär  detsamma som  barnpensionens
garantibelopp, 40 % av  basbeloppet.
Barnpensionen  enligt  AFL  beräknas
emellertid i kvotdelar i förhållande
till   den   avlidne   förälderns
bosättningstid i Sverige eller tid med
intjänad ATP-rätt. Vid bestämmande av
efterlevandepensionens storlek kan även
framtida bosättningstid beräknas, och
detta sker på motsvarande sätt som vid
förtidspension enligt bestämmelser i 5
kap. 9 § AFL. Det anförda innebär att
barnpension för år räknat kan komma att
understiga det belopp som skulle ha
utgetts i underhållsstöd, särskilt om
den avlidne föräldern varit bosatt i ett
land utanför EU. Situationer kan även
förekomma  då barnet överkompenseras,
t.ex.   då  enbart  en  utländsk
efterlevandepension utbetalas. Utskottet
anser att regeringen inom ramen för den
uppföljning av reformen som kommer att
ske bör följa upp effekterna av att
underhållsstöd inte lämnas när rätt till
barnpension föreligger. Regeringen bör
vid behov återkomma till riksdagen med
förslag till ändrade regler. Det anförda
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
Utskottet vill nämna att RFV i Allmänna
råd 1989:10 beträffande bidragsförskott
angett att med växelvis boende avses
situationer då barn tillbringar mer än
en  tredjedel  av  tiden  hos  den
underhållsskyldige. Utskottet utgår från
att detta kommer att ligga till grund
för  bedömningen  även  beträffande
underhållsstödet.
Utskottet tillstyrker propositionen i
nu behandlad del.
Underhållsstödets storlek

Propositionen

I   propositionen   föreslås   att
underhållsstöd skall lämnas med 1 173 kr
per barn och månad vilket motsvarar
ungefär hälften av normalkostnaderna för
ett barn sedan hänsyn tagits till det
allmänna barnbidraget. Om barnet har
egna inkomster är det enligt vad som
framhålls i propositionen rimligt att
dessa beaktas och att underhållsstödet
minskas om inkomsterna är tillräckligt
höga. Ferieinkomster och andra mindre
inkomster skall dock inte beaktas. I
propositionen föreslås att inkomster som
överstiger 48 000 kr per år  skall
beaktas och medföra att underhållsstödet
minskas  med  50 % av överskjutande
belopp.
Underhållsstöd  skall  också  kunna
betalas ut som ett utfyllnadsbidrag och
utgör   då   skillnaden   mellan
underhållsstödet     och     den
återbetalningsskyldighet  som  skall
fastställas till viss procent av den
återbetalningsskyldiges årsinkomst (se
nedan). Underhållsstöd skall betalas som
utfyllnadsbidrag om det finns grundad
anledning anta att en förälder betalar
underhåll  till barnet som motsvarar
återbetalningsskyldigheten    enligt
bestämmelserna om underhållsstöd,  om
barnet bor växelvis hos båda föräldrarna
eller om sökanden begär det.

Motioner

Gullan Lindblad m.fl. (m) begär i motion
Sf24  yrkande  2  beslut  om  att
underhållsstödet och utfyllnadsbidraget
skall vara behovsprövat. Motionärerna
accepterar inte att underhållsstödets
utfyllnadsdel  utges som  en  allmän
grundläggande trygghet för alla barn
till särlevande föräldrar som då gynnas
i förhållande till andra barn. Enligt
motionärerna måste målsättningen  för
statens insatser på det familjepolitiska
området vara att barn lever i nära
relationer  till  båda  föräldrarna.
Förslaget innebär, framhålls  det  i
motionen,  att  staten  gynnar  en
familjesplittring. Mot bakgrund härav
bör såväl underhållsstödets förskottsdel
som utfyllnadsdel vara behovsprövat.
I motion Sf26 yrkande 5 av Ragnhild
Pohanka m.fl. (mp) begärs förslag om
ändrad  beräkningsgrund  för   den
underhållsskyldiges underhållsstöd där
hänsyn tas till boförälderns ändrade
inkomst. Motionärerna framhåller att den
bidragsskyldige föräldern får betala mer
i underhållsstöd om hans eller hennes
inkomster  ökar  och  mindre  när
inkomsterna minskar. Vidare tas hänsyn
till  barnets inkomster. Motionärerna
anser att det finns starka skäl för att
närmare pröva om inte även boförälderns
inkomst   skall   påverka   den
bidragsskyldiges underhållsstöd.
I motion Sf28 yrkande 1 av Rose-Marie
Frebran  m.fl.  (kd)  hemställs  att
riksdagen hos regeringen begär förslag
till  underhållsstöd  som  beaktar
vårdnadshavarens   ekonomi.   Enligt
motionärerna  är  det  i  nuvarande
statsfinansiella läge, med besparingar
inom  snart  nog varje område  inom
välfärdssystemet,   stötande   att
underhållsstöd    skall    komma
vårdnadshavare   i   de   högsta
inkomstskikten till  del.  En  sådan
ordning  riskerar  att  undergräva
systemets legitimitet. I de fall då den
underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet inte är lika
stor som underhållsstödet bör därför en
inkomstprövning ske. En sådan modell
måste enligt motionärerna utformas så
att marginaleffekterna minimeras och så
att  administrationskostnaderna  inte
ökar.  I  yrkande  3  begärs  ett
tillkännagivande om ensamföräldrar med
tonårsbarn. Enligt motionärerna kan det
finnas    skäl   att   relatera
underhållsstödet till barnens ålder. Ett
faktum torde vara att omkostnaderna för
tonårsbarn är högre än för yngre barn.
Det allmännas stöd minskar också när
barnen går ut grundskolan. Med hänsyn
till en arbetsmarknadssituation som ger
få  ungdomar  i åldrarna  16-18  år
möjlighet till arbete på fritid kan den
ekonomiska  situationen  för  många
tonårsföräldrar vara mycket  pressad.
Regeringen   bör   därför   enligt
motionärerna noga följa och uppmärksamma
denna grupp och överväga justeringar i
stödsystemet.

Ulla Hoffmann m.fl. (v) framhåller i
motion Sf25 att då nivån på
underhållsstödet knyts till den
underhållsskyldiges inkomst kommer
statens kostnader för underhållsstödet
att minska i takt med löneutvecklingen.
På vilket sätt barnet skall få
tillgodogöra sig en underhållsskyldigs
löneökning berörs inte i propositionen.
I yrkande 5 begärs att underhållsstödet
skall indexeras så att nivån följer den
allmänna löneutvecklingen.


Utskottets bedömning

Frågan  om  en  behovsprövning  av
underhållsstödet i förhållande till den
förälder som barnet bor hos diskuteras i
propositionen.  Ett  stort   antal
remissinstanser har ifrågasatt om inte
ett samhällsstöd som betalas ut till
vårdnadshavaren oberoende  av  dennes
ekonomi  riskerar  att  undergräva
systemets legitimitet. Enligt regeringen
finns det flera skäl som talar mot en
behovsprövning. I propositionen uppges
att det är en mycket liten grupp av
boföräldrar som har höga  inkomster.
Statens inkomster skulle inte minska
annat är marginellt om en behovsprövning
infördes.  I förevarande förslag  är
underhållsstödets storlek utformat så
att  det  skall  motsvara  halva
normalbeloppet för ett  barn  utöver
barnbidraget. Boföräldern svarar enligt
propositionen  regelmässigt  för  en
motsvarande del av försörjningen och
ofta betydligt mer. Därtill kommer att
marginaleffekterna för föräldrar  med
goda och medelgoda inkomster redan i dag
är besvärande genom att dessa får lägre
bostadsbidrag     och     höjda
barnomsorgsavgifter. En behovsprövning
inom ramen för det nya systemet skulle
ytterligare förstärka dessa effekter.
Socialutskottet har i sitt yttrande
framhållit att en behovsprövning  är
förenad med så många nackdelar att det
inte bör införas.
I  likhet  med vad som  anförs  i
propositionen           anser
socialförsäkringsutskottet  att  ett
system där en behovsprövning sker i
förhållande till boförälderns ekonomi
har  många nackdelar. Farhågorna att
förslaget skulle innebära att systemets
legitimitet  ifrågasätts  får  enligt
utskottets uppfattning inte överdrivas.
Ett  system med behovsprövning måste
dessutom   utformas   så    att
marginaleffekterna minimeras samtidigt
som  administrationskostnaderna  inte
nämnvärt ökar. Utformningen  av  ett
sådant system innebär enligt utskottets
uppfattning betydande svårigheter och
kan komma att ställa stora krav på
administrationen   med   åtföljande
kostnader.  Sammanfattningsvis  delar
utskottet de skäl som regeringen anför
mot att nu införa en behovsprövning.
Utskottet   tillstyrker    således
regeringens förslag och avstyrker bifall
till motionerna Sf24 yrkande 2, Sf26
yrkande 5 och Sf28 yrkande 1.
Beträffande frågan om en indexering av
underhållsstödet  och  frågan   om
underhållsstöd bör utges  med  olika
belopp beroende av barnens ålder anser
socialutskottet i sitt yttrande att en
indexering av underhållsstödet inte bör
ske och att stödet i princip bör utgå
till alla barn med lika stort belopp.
Socialförsäkringsutskottet     delar
socialutskottets   uppfattning   och
avstyrker bifall till motionerna Sf25
yrkande 5 och Sf28 yrkande 3.
Allmänt om återbetalningsskyldighet

Propositionen

I propositionen föreslås att för det
underhållsstöd som lämnas till barnet
skall  den  förälder som  inte  bor
tillsammans   med   barnet   vara
återbetalningsskyldig gentemot staten.
Återbetalningsskyldigheten   föreslås
bestämd  enligt  en  schabloniserad
procentmetod. Om ett underhållsbidrag
bestämts i form av ett engångsbelopp
skall  någon  återbetalningsskyldighet
inte fastställas.
Regeringen    framhåller    att
utgångspunkten för förslaget är att båda
föräldrarna efter förmåga skall bidra
till barnets försörjning. Det är enligt
propositionen inte rimligt att staten,
som  nu  ofta är fallet, står  för
kostnader för barnet som den förälder
som barnet inte bor hos har möjlighet
att bidra till. Att svara för sina barns
försörjning  bör vara  en  etablerad
samhällelig norm.
En ökning av försörjningsbidraget från
den förälder som inte har sitt barn
boende hos sig bör enligt regeringens
mening åstadkommas genom att särskilda
regler införs, som innebär att dessa
föräldrar blir skyldiga att helt eller
delvis återbetala underhållsstödet till
staten. Återbetalningsskyldigheten mot
staten  bör  enligt  propositionen
bestämmas  med  hänsyn  till  den
återbetalningsskyldiges    ekonomiska
förhållanden. Återbetalningsskyldigheten
bör också vara oberoende av den andra
förälderns ekonomi. På så sätt påverkas
inte   statens   kostnader   för
underhållsstöd  av  de  ekonomiska
förhållandena hos boföräldern. Enligt
propositionen innebär detta att bandet
mellan barnet och föräldrarna sätts i
förgrunden medan föräldrarnas ekonomiska
beroende av varandra minskar. I de fall
underhållsstöd  utges  i  form  av
utfyllnadsbidrag    skall    någon
återbetalningsskyldighet      inte
fastställas. Utfyllnadsbidraget är ett
rent samhälleligt stöd.
Återbetalningsskyldigheten bör  enligt
propositionen  bestämmas  enligt  ett
enkelt system med så få tolkningsmoment
och inslag av skönsmässiga bedömningar
som möjligt. Det bör vidare vara lätt
att anpassa återbetalningsskyldigheten
till ändrade ekonomiska förhållanden. En
lämplig metod blir därför att bestämma
återbetalningsskyldigheten      med
utgångspunkt      i      den
återbetalningsskyldiges      årliga
bruttoinkomst efter ett grundavdrag på
24 000 kr. Återbetalningsskyldigheten
föreslås fastställd till en viss procent
av den så framräknade inkomsten.  I
propositionen föreslås att procentsatsen
för      fastställande      av
återbetalningsskyldighet för ett barn
skall vara 10 %, för två barn 6,25 % för
varje barn och för tre barn 5 % per
barn. Den totala procentsatsen föreslås
ökad med 1 % för varje ytterligare barn
utöver tre. Vidare föreslås att alla den
återbetalningsskyldiges biologiska barn
och adoptivbarn räknas med i antalet
barn.
Enligt    propositionen    torde
möjligheterna att driva  in  statens
fordran    utomlands   beträffande
återbetalningsskyldighet  vara  små.
Regeringen föreslår därför att om den
bidragsskyldige föräldern  är  bosatt
utomlands  bör  försäkringskassan  ha
möjlighet att låta bli att fastställa
återbetalningsskyldighet.
Försäkringskassan inträder då i barnets
rätt till underhållsbidrag, och statens
fordran kan drivas in i utlandet i samma
utsträckning som i dag. I propositionen
föreslås också att det bör införas en
bestämmelse  om att försäkringskassan
helt eller delvis får upphäva ett redan
fattat       beslut       om
återbetalningsskyldighet   om   den
bidragsskyldige föräldern bosätter sig
utomlands.

Motioner

Ulla Hoffmann m.fl. (v) framhåller i
motion  Sf25 att regeringens förslag
innebär att de som har höga inkomster
eller stor förmögenhet kommer att få
återbetala en mycket större del  av
underhållsstödet än de gör i nuvarande
bidragsförskottssystem. Regeringen har
dock   bedömt  att  även   vissa
återbetalningsskyldiga  föräldrar  med
låga inkomster kommer att betala mer
till staten än vad som sker i dag. Detta
framgår  också av de  analyser  som
presenteras  i  propositionen.  De
bidragsskyldiga i decilgrupperna 2 och 3
får  en minskning av sin disponibla
inkomst som - med tanke på de låga
inkomsterna - kan bli svår att bära.
Enligt  motionärerna är  syftet  med
reformen inte att stjälpa utan snarare
att poängtera båda föräldrarnas ansvar
för barnens försörjning. Det kan också
bli svårt för staten att driva  in
återbetalningen för de nämnda grupperna.
Motionärerna  anser därför  att  det
fortlöpande bör göras en uppföljning av
vilka effekter som underhållsstödet kan
föra med sig för dem med låga inkomster.
Motionärerna begär i yrkande 1  ett
tillkännagivande härom.
I motion Sf28 yrkande 4 av Rose-Marie
Frebran  m.fl.  (kd)  begärs  ett
tillkännagivande om behovet av att följa
upp  hur  de nya reglerna  påverkar
möjligheterna  till  nära  och  goda
relationer mellan barnet och dess båda
föräldrar. Motionärerna framhåller att
underhållsstödet handlar om kronor och
ören, men det är också av stor vikt att
stödets utformning inte motverkar utan
bidrar till att nära och goda relationer
mellan barnet och dess föräldrar kan
upprätthållas. Vid en uppföljning måste
också de fördelningspolitiska effekterna
av förslaget beaktas.
I  två motioner tas upp frågan om
grundavdragets storlek.
Gullan Lindblad m.fl. (m) begär  i
motion Sf24 yrkande 3 beslut om att
grundavdraget skall vara 48 000 kr.
Motionärerna hänvisar till att det i
departementspromemorian föreslogs just
detta belopp. En halvering av avdraget
kan enligt motionärerna skapa problem i
så måtto att det kommer att finnas
underhållsskyldiga vars skuld kommer att
vara större än förbehållsbeloppet.
Även i motion Sf26 av Ragnhild Pohanka
m.fl.   (mp)   hänvisas    till
departementspromemorian och  att  det
halverade beloppet kan komma att drabba
underhållsskyldiga med låga inkomster.
Motionärerna begär i yrkandena 2 och 3
att  riksdagen  beslutar  fastställa
grundavdraget till 48 000 kr.
Utskottets bedömning

I   propositionen  framhålls   att
tillämpningen   av   reglerna   om
bidragsförskott  och  reglerna  om
underhållsbidrag successivt lett till
allt lägre genomsnittliga bidrag till
barnens försörjning från den förälder
som inte stadigvarande bor tillsammans
med barnet. Utskottet delar regeringens
uppfattning att det inte är rimligt att
staten, som nu ofta är fallet, står för
den del av barnets försörjning som den
förälder som barnet inte bor hos har
möjlighet att bidra till. Den föreslagna
lösningen  om återbetalningsskyldighet
innebär  att  den  bidragsskyldiges
betalningsförmåga tas i anspråk i ökad
utsträckning. Återbetalningsskyldigheten
föreslås vara oberoende av den andre
förälderns ekonomi, varigenom statens
kostnader  för underhållsstödet  inte
påverkas av de ekonomiska förhållandena
hos  boföräldern.  Sambandet  mellan
oönskade effekter mellan FB:s regler om
underhållsbidrag    och    utgivet
underhållsstöd kommer också därmed att
upphöra.
I   den   departementspromemoria,
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar (Ds 1996:2), som låg till
grund för regeringens förslag föreslogs
att ett grundavdrag från inkomsten skall
få göras med 48 000 kr. I propositionen
föreslås dock att ett grundavdrag skall
få göras med 24 000 kr. Skälen härför
är,  enligt  vad  företrädare  för
Socialdepartementet   uppgett   för
utskottet, i första hand att de redan
beslutade sparmålen skall kunna uppnås.
Regeringen  framhåller  vidare   i
propositionen att ett grundavdrag på 24
000 kr tar hänsyn till dem med svag
ekonomi.  Återbetalningsskyldiga  med
mycket låga inkomster kommer då att få
en låg återbetalningsskyldighet eller
ingen alls. I propositionen föreslås
dessutom att återbetalningsskyldigheten
helt skall bortfalla om den skulle bli
lägre än 100 kr per barn och månad.
Socialutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande  regeringens  förslag  och
avstyrker bifall till motionerna.
Utskottet noterar att RRV  i  sitt
remissyttrande           över
departementspromemorian har ansett att
förslagen om återbetalningsbelopp fått
en fördelningspolitiskt mindre lämplig
profil. Besparingskravet, som då var 500
miljoner kronor, uppnåddes inte heller
genom  förslagen.  RRV  gjorde  egna
beräkningar  som  visade  att  ett
grundavdrag  på  72  000  kr  och
procentsatser på 14, 17 och 20 % för
ett, två respektive tre barn skulle ge
bättre effekter i nämnda avseenden. Vid
utskottets offentliga utfrågning har RRV
angett  att  man inte  gjort  några
beräkningar med anledning av det höjda
besparingskrav som nu ställts och de nya
beräkningsgrunder   som   regeringen
föreslagit. RRV har uppgett att man för
att hitta den bästa lösningen behöver
ett större underlag men att reglerna kan
justeras efter hand.
Utskottet delar uppfattningen att det
inte minst mot bakgrund av sparmålen och
med hänsyn till statens finanser är
rimligt att grundavdraget nu bestäms
till 24 000 kr. Utskottet har härvid
även  beaktat  möjligheterna   som
försäkringskassan  får  att  bevilja
anstånd respektive medge eftergift. Med
ett lågt grundavdrag betonas också alla
föräldrars ansvar att bidra till sina
barns försörjning. Vilken effekt detta
får med avseende på bl.a. möjligheterna
att driva in en uppkommen skuld får
beaktas inom ramen för uppföljningen av
reformen. Utskottet avstyrker  bifall
till motionerna Sf24 yrkande 3 och Sf26
yrkandena 2 och 3.
Utskottet anser det väsentligt  att
frågan  om  vilka effekter  den  nu
föreslagna reformen kan komma att få med
avseende  på föräldrarnas  ekonomiska
situation följs upp. I propositionen
anförs också att regeringen noga kommer
att följa upp denna fråga. Syftet med
motion Sf25 yrkande 1 får därmed anses
tillgodosett.
Företrädare  för  Socialdepartementet
har uppgett att även andra konsekvenser
av  reformen  kommer  att  följas
upp.Utskottet anser det väsentligt att
så sker och anser därmed att syftet med
motion Sf28 yrkande 4 är tillgodosett.
I sammanhanget vill utskottet särskilt
kommentera regeringens förslag till lag
om underhållsstöd såvitt avser 23 §
andra stycket. Enligt detta skall beslut
om   återbetalningsskyldighet   inte
meddelas   i   bl.a.   de   fall
underhållskyldighet  enligt  FB  har
fastställts i form av ett engångsbelopp.
För att övergången till det nya systemet
inte  skall få orimliga konsekvenser
anser      utskottet      att
återbetalningsskyldighet  inte  heller
skall fastställas om domstol konstaterat
att annan förmögenhetsöverföring till
barn   är   att  jämställa   med
underhållsbidrag  i  form  av  ett
engångsbelopp,  i  vart  fall  då
överföringen skett innan nu föreslagen
lag om underhållsstöd trätt i kraft.
Inkomstunderlag

Propositionen

Inkomstprövningen           av
återbetalningsskyldigheten föreslås  i
första hand grundad på inkomst av tjänst
samt intäkt av kapital och inkomst av
näringsverksamhet. Med hänsyn till att
en förälders försörjningsansvar skall
grundas på förmåga utan hänsynstagande
till andra åtaganden och att systemet
skall vara enkelt och förutsebart, bör
enligt regeringen i princip inte beaktas
andra avdrag eller eventuella underskott
under de två förstnämnda inkomstslagen
än sådana som får göras vid beräkning av
inkomst av tjänst. Bruttolön med avdrag
för vid beskattningen medgivna avdrag i
inkomstslaget tjänst - såsom resor till
och från arbetet och resor i tjänsten -
ränteintäkter etc. får enligt regeringen
anses vara ett bra mått att beräkna den
ekonomiska  förmågan.  Avdrag  under
inkomstslaget  kapital  skall  inte
beaktas. Inkomst av näringsverksamhet
bör ökas genom att vissa avdrag som har
karaktär   av   vinstdispositioner
återläggs. Dessa är avsättning  till
periodiseringsfonder, viss del av avdrag
för  egen  pension samt  ökning  av
expansionsmedel.  Även  avdrag  för
underskott  från tidigare  år  skall
återläggas.   Dock   skall   den
bidragsskyldiges inkomst minskas  med
belopp  som  avser  återföring  till
beskattning av avdrag för avsättning
till periodiseringsfonder och minskning
av expansionsmedel. Tillägg skall göras
med 1 % av skattepliktig förmögenhet som
överstiger
800 000 kr samt för inkomst, inklusive
kostförmån, som beskattas enligt lagen
(1958:295)  om  sjömansskatt   och
studiemedel i form av studiebidrag.
Återbetalningsskyldigheten    skall
grundas på det senaste taxeringsbeslutet
och omräknas årligen.
Om en återbetalningsskyldig förälder
inte betalar till staten i rätt tid
föreslås att ränta skall betalas på
skulden. Ränta skall även erläggas om
anstånd medgetts. Räntan, som inte skall
vara avdragsgill, bör enligt förslaget
årligen fastställas av regeringen till
en nivå som motsvarar statens utgifter
för dess upplåning.
Ragnhild Pohanka m.fl. (mp) begär i
motion   Sf26  yrkande   4   ett
tillkännagivande om att beskattningsbar
inkomst  bör  utgöra  underlag  för
beräkning  av  den  bidragsskyldiges
underhållsstöd så att exempelvis avdrag
för resor till och från arbetet kan
beaktas.

Utskottets bedömning

Den   föreslagna   metoden   att
procentbeloppet beräknas med ledning av
senast fastställd taxering ger enligt
utskottets mening ett enkelt och tydligt
system  med  förutsebara  effekter.
Återbetalningsbeloppet kommer hela tiden
att  anpassa  sig  till  ändrade
inkomstnivåer. Inkomstnivån kommer dock
att hänföra sig till förhållandena cirka
ett  till  två  år  tidigare  när
återbetalningsbeloppet    fastställs.
Möjligheterna att enligt 28 § bestämma
återbetalningsskyldigheten  till  ett
högre  skäligt belopp gäller  endast
speciella situationer. Regeringen har
tillkallat en särskild utredare att se
över inkomstbegreppen inom bidrags- och
socialförsäkringssystemen     (dir.
1996:52).  Utredaren  skall  bl.a.
analysera nuvarande regler och redovisa
förslag till så långt möjligt gemensamma
regler för hur inkomst skall beräknas.
Utskottet  utgår  från  att  även
inkomstbegreppet i den nu föreslagna
lagen om underhållsstöd kan bli föremål
för utredningens granskning. Utskottet
har  dock  inga  invändningar  mot
förslagets utformning i nu behandlad
del. Utskottet avstyrker bifall till
motion Sf26 yrkande 4.
Utskottet vill i sammanhanget peka på
att  800 000 kr är den gräns  som
tillämpas för när skatt börjar tas ut på
förmögenhet. Fr.o.m. den 1 januari 1997
är denna gräns ändrad till 900 000 kr
(prop. 1995/96:198, SkU31, rskr. 305).
Vidare skall framhållas att det enligt
förslag  i  proposition  1995/96:227
föreslås  att  lagen  (1958:295)  om
sjömansskatt skall upphävas. Förslaget
behandlas för närvarande av riksdagen. I
nämnda proposition föreslås en ändring i
enlighet  härmed i 26 §  lagen  om
underhållsstöd.
Resekostnader i samband med umgänge

Motioner

I  två motioner tas upp frågan  om
kostnader  för resor i samband  med
umgänge mellan föräldrar och barn.
I motion Sf26 yrkande 1 av Ragnhild
Pohanka m.fl. (mp) begärs att regeringen
snarast återkommer till riksdagen med
förslag om hur de underhållsskyldigas
resekostnader vid umgänge skall kunna
vägas  in  vid  beräkningen   av
underhållsstöd. Motionärerna framhåller
att, om de underhållsskyldiga framdeles
i ökad omfattning kommer att få erlägga
högre belopp än i dag, kan eventuella
möjligheter till umgänge försvåras. Där
samhället har ett starkt intresse av att
se till att föräldrar själva klarar att
försörja sina barn, har samhället också
en moralisk skyldighet att skydda ett
kanske  redan  skört  och  ömtåligt
förhållande     mellan     den
underhållsskyldige och barnet.

Rose-Marie Frebran m.fl. (kd) anför i
motion Sf28 att när barn och
underhållsskyldig är bosatta på skilda
orter uppkommer kostnader för resor m.m.
i samband med umgänge. Att regeringen
inte tar upp denna fråga i nu
förevarande proposition är enligt
motionärerna en brist. Motionärerna
understryker vikten av att denna fråga
löses snarast möjligt. En möjlig
konsekvens av den skärpta
återbetalningsskyldigheten som måste
motverkas är minskad möjlighet att
utnyttja umgängesrätten på grund av höga
kostnader. I yrkande 2 begärs ett
tillkännagivande om det anförda.


Utskottets bedömning

Såsom framhålls i motionerna kan det
vara förenat med höga resekostnader vid
utövande av umgänge. Som framgått ovan
är   huvudregeln   numera   enligt
bestämmelser i FB att föräldrarna skall
ha gemensam vårdnad om barnen. Detta
innebär att domstol inte kan förordna om
hur umgängesrätten skall regleras utan
parterna förutsätts själva komma överens
om denna. För närvarande finns heller
inga särskilda bestämmelser som reglerar
föräldrarnas inbördes ansvar för sådana
särskilda kostnader. Vid fastställande
av  underhållsbidrag kan dock enligt
praxis resekostnader beaktas.
Frågan om resekostnader vid umgänge har
behandlats i flera olika utredningar
utan  att  denna fått sin  lösning.
Riksdagen har tidigare uttalat att det
är angeläget att frågan om resekostnader
vid utövande av umgänge får en lösning
(bet. 1992/93:LU22). Senast har frågan
behandlats i SOU 1995:26. Utredningen
föreslår  i  detta  sammanhang  att
föräldrarna   skall   dela   på
resekostnaderna i förhållande till deras
respektive  ekonomiska  förmåga.  I
propositionen anförs att avsikten var
att de förslag som lämnats i nämnda
betänkande skulle behandlas tillsammans
med   departementspromemorian   om
underhållsstöd,  vilket  av  tidsskäl
visade sig vara omöjligt. För att uppnå
fastställda sparmål krävdes  att  nu
förevarande proposition lades fram för
riksdagen före sommaren 1996.
Lagutskottet har i sitt yttrande över
motionerna  framhållit  att  det  är
väsentligt att frågan om kostnader för
umgängesresor får en lösning. Barnets
behov av goda och nära relationer till
båda  sina föräldrar kräver,  enligt
utskottets mening, att frågan får sin
lösning.
Socialutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande  att  det av  propositionen
framgår att regeringen är medveten om
att problem med försörjningsbördan på
ett  negativt sätt påverkar  barnets
möjligheter  att  umgås  med  den
bidragsskyldige  föräldern.   Enligt
utskottets uppfattning behövs inte något
tillkännagivande  med  anledning  av
motionsyrkandena då regeringen kommer
att ta upp frågan om resekostnader i
samband med umgänge i den proposition
som förväntas bli framlagd nästa år på
grundval  av Vårdnadstvistutredningens
betänkande Vårdnad, boende och umgänge
(SOU 1995:79).
Socialförsäkringsutskottet, som är
medvetet om att frågan om hur
resekostnader vid umgänge skall lösas
rymmer särskilda svårigheter, anser i
likhet med lagutskottet och
socialutskottet att det är väsentligt
att denna fråga får en lösning. Enligt
uppgift kommer regeringen att ta upp
frågan om resekostnader i samband med
umgängesfrågor i en proposition som
förväntas bli framlagd nästa år. Mot
bakgrund härav anser utskottet det inte
påkallat med något uttalande från
riksdagens sida med anledning av
motionerna Sf26 yrkande 1 och Sf28
yrkande 2. Utskottet vill dock tillägga
att i den mån ett underhållsbidrag
fastställts till lägre belopp med hänsyn
till resekostnader vid umgänge har det
nuvarande bidragsförskottssystemet
inneburit en viss statlig subvention om
utfyllnadsbidrag blivit aktuellt.

Anstånd, eftergift och utmätning

Propositionen

En bidragsskyldig förälder skall enligt
förslaget helt eller delvis kunna medges
anstånd  av  försäkringskassan  med
återbetalningen till staten.  Anstånd
skall medges i den mån det behövs för
att den bidragsskyldige skall få behålla
vad som behövs för eget och familjens
underhåll.     Därvid     skall
utsökningsbalkens  bestämmelser   om
gäldenärens beneficium tillämpas. Även i
andra fall skall anstånd kunna medges om
det finns anledning till det med hänsyn
till  den bidragsskyldiges personliga
eller ekonomiska situation eller annan
särskild anledning. En bidragsskyldig
skall också kunna medges eftergift av
försäkringskassan  om  det   finns
synnerliga skäl med hänsyn till den
bidragsskyldiges  ekonomiska   eller
personliga situation.
Enligt bestämmelser i 1 kap. 6  §
utsökningsbalken (UB) kommer  statens
fordran på återbetalningsskyldighet vid
utmätning att handläggas som allmänt
mål.
I   propositionen  föreslås   att
försäkringskassans fordringar gentemot
den   återbetalningsskyldige   vid
löneutmätning skall ha samma företräde
framför andra fordringar som barnets
fordringar  enligt FB. Vid  samtidig
utmätning skall det innehållna beloppet
fördelas efter de löpande bidragens och
återkravens storlek.
Försäkringskassan   skall   enligt
förslaget som huvudregel inte längre i
samband med sina egna återkrav ge barnet
tillfälle  att  samtidigt  kräva  in
överskjutande underhållsbidrag.
Om den bidragsskyldige föräldern är
bosatt   utomlands   och   någon
återbetalningsskyldighet  inte   har
fastställts   av   försäkringskassan
föreslås däremot att kassan skall få
träda  in  i  barnets  rätt  till
underhållsbidrag. Statens fordringar kan
då enligt propositionen drivas in i
utlandet i samma utsträckning som sker i
dag.  Enligt  vad som  framhålls  i
propositionen torde möjligheterna att
driva  in  statens fordran utomlands
beträffande   återbetalningsskyldighet
vara  små. Försäkringskassan  bör  i
utlandsärenden även fortsättningsvis i
samband med sina egna återkrav ge barnet
tillfälle  att  samtidigt  kräva  in
överskjutande underhållsbidrag.

Motion

I motion Sf25 yrkande 3 av Ulla Hoffmann
m.fl.  (v)  begärs  beslut  om  att
försäkringskassan, även i Sverige, skall
kunna  vara  ombud för  barnet  och
föranstalta om indrivning av barnets
fordringar vad gäller underhållsbidrag.
Motionärerna framhåller att om staten
måste gå in med underhållsstöd i de
situationer  där  underhållsbidraget
fastställts till högre belopp innebär
detta att en konflikt föreligger mellan
föräldrarna.  För  att  få  ut  det
överskjutande underhållsbidraget måste
barnet   självt   föranstalta   om
indrivningsåtgärder. Enligt motionärerna
innebär detta att ett av syftena med
reformen, nämligen att barnen  skall
lämnas utanför, försvinner för dessa
barn.

Utskottets bedömning

I förslaget till lag om underhållsstöd
finns   bestämmelser   om   att
försäkringskassan kan medge anstånd med
inbetalning  av  återbetalningsbelopp.
Försäkringskassan kan också helt eller
delvis efterge statens fordran avseende
återbetalningsskyldigheten.    Dessa
bestämmelser utgör en viktig del i det
nya systemet. Därigenom finns möjlighet
att  underlätta situationen  för  en
underhållsskyldig som tillfälligt eller
för längre tid inte har möjlighet att
fullgöra sin återbetalningsskyldighet.
Den   nya   konstruktionen   av
återbetalningsskyldigheten innebär att
fordringen  inte  längre  avser  ett
civilrättsligt underhållsbidrag utan en
offentligrättslig avgift. När fordringen
skall drivas in av kronofogdemyndigheten
hanteras den således som ett allmänt
mål. Detta behöver dock inte innebära
någon förändring av försäkringskassans
hantering av ärendet dessförinnan. På
samma  sätt  som  i  dag   bör
försäkringskassan således i allmänhet
försöka  få  till  stånd  frivilliga
inbetalningar      av      den
återbetalningsskyldige.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag i dessa delar.
Vad gäller frågan om försäkringskassan
som ombud för barn vid indrivning av
underhållsbidrag       konstaterar
lagutskottet i sitt yttrande att statens
fordran,    när   det    gäller
återbetalningsskyldigheten, som  regel
inte kommer att ha något samband med ett
eventuellt underhållsbidrag. Endast i
ärenden där den återbetalningsskyldige
föräldern är bosatt utomlands kommer
statens  fordran  att  vila   på
civilrättslig grund. Mot denna bakgrund
framstår  det,  enligt  lagutskottets
mening,   som   naturligt   att
försäkringskassan inte i andra ärenden
än  s.k. utlandsärenden skall behöva
lämna barnet biträde med indrivning av
barnets fordran på underhållsbidrag i
samband med att kassan själv kräver
eterbetalning.
Socialförsäkringsutskottet delar  den
uppfattning som framförs i lagutskottets
yttrande. Utskottet tillstyrker sålunda
regeringens förslag och avstyrker bifall
till motion Sf25 yrkande 3.
För    att   säkerställa   ett
indrivningsförfarande i enlighet  med
intentionerna i förevarande proposition
föreslår     utskottet     vissa
konsekvensändringar i 7 kap. UB. Ändring
föreslås också i regeringens förslag
såvitt  avser  7  kap.  23  §  och
övergångsbestämmelserna.    Utskottet
lägger i bilaga 2 fram förslag till
lagtext.    Punkt    3     i
övergångsbestämmelserna syftar till att
ett redan påbörjat indrivningsförfarande
beträffande  återkrav  för  utgivna
bidragsförskott  direkt  skall  kunna
övergå  till  att  avse  det  nya
återbetalningsbeloppet.    Utskottet
föreslår vidare att samtliga ändringar i
utsökningsbalken skall träda i kraft den
1 januari 1997.
Preskription

Propositionen

Statens    fordran    på    en
återbetalningsskyldighet kommer enligt
huvudregeln  i  1  kap.  6   §
utsökningsbalken att handläggas som ett
allmänt  mål.  Detta innebär  enligt
propositionen att bl.a. lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar
gäller,   vilket   medför   att
kronofogdemyndigheten får möjlighet att
ansöka om att den återbetalningsskyldige
skall försättas i konkurs. Vidare kommer
lagen (1982:188) om preskription  av
skattefordringar m.m. att gälla  för
fordringen,  vilket   innebär   en
preskriptionstid på som huvudregel fem
år. Preskription enligt sistnämnda lag
innebär att åtgärder för att få betalt
för en fordran inte får vidtas. Exempel
på    sådana    åtgärder    är
betalningsanmaning, kvittning, utmätning
och  ansökan  om  förlängning  av
preskriptionstid. Om en fordran helt
eller delvis säkerställts får åtgärden
emellertid fullföljas även efter det
preskriptionstiden gått ut.
Ulla Hoffmann m.fl. (v) anför i motion
Sf25 att underhållsstödet genom  sin
utformning  får samma  karaktär  som
studielån. Vänsterpartiet har i tidigare
motioner förordat att preskriptionstiden
för  återbetalning av bidragsförskott
skall jämföras med återbetalning  av
studielån. Motionärerna uppger att det
ekonomiska  föräldraansvaret  enligt
bestämmelserna    i    FB    om
underhållskyldighet i princip upphör när
barnet fyller 18 år. Skulden för icke
återbetalt   underhållsstöd    har
följaktligen uppstått före  det  att
underhållsskyldigheten      upphör.
Motionärerna  anser   därför   att
återbetalning av underhållsstöd skall
ske till dess den underhållsskyldige har
uppnått pensionsåldern. I yrkande  4
begärs att riksdagen beslutar härom.

Utskottets bedömning

I SOU 1995:26 har beräkningar gjorts om
att en förlängning av preskriptionstiden
från  fem till tio år skulle kunna
innebära  en  kostnadssänkning  för
bidragsförskotten  med  30  miljoner
kronor. Samtidigt ställs dock krav på en
effektiv återkravshantering som enligt
utredningens  bedömande  skulle  öka
kostnaderna för återkrav och indrivning
med 25 miljoner kronor. Vidare skulle
det kunna antas att antalet ansökningar
om  eftergift skulle komma att öka,
vilket     innebär     fördyrade
administrationskostnader.  Utredningen
ansåg  att  en  förlängning   av
preskriptionstiden från fem till tio år
sannolikt inte skulle medföra  någon
besparing.
Med hänsyn till de beräkningar som
gjorts av utredningen skulle, enligt
utskottets mening, en förlängning av
preskriptionstiden i  det  föreslagna
underhållsstödet till  barn  innebära
endast marginella besparingar.  Detta
torde gälla även för en sådan lång
preskriptionstid  som  föreslås  i
motionen,  nämligen att  preskription
skall  infalla  först  i  och  med
pensionsåldern. Utskottet vill  också
framhålla att reglerna om uppbörd av
skatt  och  socialavgifter,  bl.a.
preskriptionsreglerna,  nyligen  setts
över av Skattebetalningsutredningen vars
betänkande   Ett   system   för
skattebetalningar (SOU 1996:100)  för
närvarande bereds i Finansdepartementet.
Någon  ändring  i  sak  vad  gäller
preskriptionsreglerna   har   inte
föreslagits av utredningen.
Mot bakgrund av det anförda tillstyrker
utskottet  regeringens  förslag  och
avstyrker  bifall till  motion  Sf25
yrkande 4.
Ekonomiska effekter av förslagen

Propositionen

De i propositionen framlagda förslagen
innebär  enligt regeringen  att  det
allmännas utgifter för stödsystemet kan
beräknas  minska med 1 140 miljoner
kronor för år 1997, med 1 535 miljoner
kronor för år 1998 och med 1  800
miljoner  kronor för år  1999.  Vid
beräkning  av  kostnaderna  för  det
föreslagna     systemet     har
återbetalningsskyldigheten   beräknats
utifrån de bidragsskyldigas inkomster,
det antal barn de är bidragsskyldiga för
och  det  totala  antalet  barn  de
uppskattas ha. För att kunna uppskatta
kostnaderna har en inbetalningsandel på
80 % antagits. Inbetalningsandelen är
något högre än den andel av statens
fordringar som betalas i dag. En sådan
inbetalningsandel kan enligt regeringen
förväntas eftersom förutsättningarna för
eftergift  ändras  och  en  bättre
anpassning mellan inkomst och det belopp
som  fastställs  av försäkringskassan
åstadkoms. I propositionen  framhålls
vidare  att vissa besparingar  redan
genomförts   i   och   med   att
bidragsförskottsnivån fr.o.m. år 1995
inte längre kopplas till basbeloppet.
Genom att bidragsförskottet ligger fast
ökar  besparingen  över  tiden.  Av
betydelse för kostnadsutvecklingen är
också enligt propositionen att storleken
på    de   belopp   som   de
återbetalningsskyldiga skall betala till
staten följer löneutvecklingen  medan
underhållsstödets belopp är fastställt
till en nominell nivå. Vidare uppges i
propositionen  att vissa  besparingar
kommer att ske genom att de allmänna
domstolarna inte kommer  att  behöva
anlitas i samma utsträckning som nu
sker.  Däremot  beräknas  förslagen
innebära ökade kostnader för de allmänna
förvaltningsdomstolarna  samt  ökade
administrativa    kostnader    för
försäkringskassan, Riksförsäkringsverket
och  Riksskatteverket.  Vidare  kan
exekutionsväsendets  kostnader   för
indrivning komma att öka.

Motion

I motion Sf25 yrkande 2 av Ulla Hoffmann
m.fl. (v) begärs ett tillkännagivande om
att besparingarna kan komma att bli
avsevärt  mindre än  vad  regeringen
angivit.  Möjligheten att  driva  in
återbetalningen med hjälp av kronofogden
för dem som har låga inkomster är enligt
motionärerna små. Risken är därför stor
att  regeringen måste återkomma  med
regler   som  innebär  ytterligare
försämringar. I yrkande 6 begärs ett
tillkännagivande om försäkringskassans
behov av ekonomiska resurser för att
beivra  fusk  med  underhållsstöd.
Motionärerna menar att kassorna bör få
en mer aktiv roll i förebyggandet av
fusk och inte som i dag lita till
anonyma angivelser. I dag åligger det
dessutom försäkringskassan att visa att
boföräldern och den underhållsskyldige
lever tillsammans. 25 miljoner kronor
bör enligt motionärerna avsättas för
ändamålet i fråga.

Utskottets bedömning

Socialdepartementet har inför utskottet
redovisat hur regeringen beräknat de
besparingseffekter som det föreslagna
underhållsstödet kan komma att få för
staten. Beräkningarna bygger bl.a. på en
återbetalningsandel  på  80  %.  I
propositionen  framhålls  dock  att
reglerna  om underhållsstöd  innebär,
trots förekomsten av ett grundavdrag,
att föräldrar med så låga inkomster att
de    redan    ligger    under
socialbidragsnormerna kan komma att bli
återbetalningsskyldiga gentemot staten.
Återbetalningsbeloppet  kan  då  inte
krävas    in    eftersom    den
återbetalningsskyldige inte har medel
som överstiger vad han eller hon får
förbehålla sig vid införsel. Förutom
motionärerna  har  bl.a.  RRV  vid
utskottsutfrågningen  ifrågasatt  om
besparingsmålen kan uppnås. Utskottet
ser också att det med hänsyn till bl.a.
systemets  konstruktion kan föreligga
vissa  svårigheter  att  bedöma  de
ekonomiska effekterna. Avgörande  för
statens kostnader för det nya stödet
blir inte minst återbetalningsandelens
storlek. Enligt utskottets uppfattning
är beräkningsunderlaget av sådan art att
de  antaganden regeringen gjort  bör
godtas. Att reformen noga skall följas
upp har tidigare redogjorts för, och
utskottet anser detta vara inte minst
viktigt  med hänsyn tagen  till  de
uppsatta sparmålen. Utskottet avstyrker
bifall till motion Sf25 yrkande 2.
Att fusk i systemet för underhållsstöd
liksom      inom       andra
socialförsäkringssystem skall motverkas
är  enligt utskottets uppfattning en
självklarhet. Riksdagen har också i ett
tillkännagivande till regeringen begärt
en kartläggning av i vilken omfattning
det förekommer fusk med förmåner och
olika  bidrag  av  social  karaktär.
Beroende av vad kartläggningen utvisar
bör regeringen återkomma till riksdagen
med  förslag  i  syfte  att  stävja
bidragsfusket (bet. 1993/94:SfU2, rskr.
11). RRV har sedan fått i uppdrag att
kartlägga fusk med förmåner och bidrag
med social karaktär. Kartläggningen har
resulterat i tre rapporter i vilka RRV
lämnar  förslag till  åtgärder  (RRV
1995:32-34).     Vidare     har
Riksförsäkringsverket utarbetat och till
Socialdepartementet  överlämnat   en
rapport Missbruk och fusk med försäkring
och  bidrag (RFV ANSER 1996:2)  med
förslag till åtgärder. I proposition
1996/97:1 utgiftsområde 10 uppges att
regeringen har för avsikt  att  med
utgångspunkt från RRV:s rapporter under
våren 1997 lägga fram en proposition för
riksdagen om åtgärder för att komma till
rätta med de problem som konstaterats.
Utskottet anser att regeringens förslag
till åtgärder bör avvaktas och avstyrker
bifall till motion Sf25 yrkande 6.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf27,
res. 1 (fp)
2.  beträffande utredning  om
avskaffande av underhållsstödet på
sikt
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf24 yrkandena 1 och 4,
res. 2 (m)
3. beträffande barnpensioner
att riksdagen  som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
4. beträffande vårdnadshavarens
ekonomi
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sf24 yrkande 2, 1995/96:
Sf26  yrkande  5 och 1995/96:Sf28
yrkande 1,
res. 3 (m)
res. 4 (c, kd)
res. 5 (mp)
5. beträffande indexering
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf25 yrkande 5,
res. 6 (v)
6. beträffande tonårsbarn
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf28 yrkande 3,
res. 7 (kd)
7. beträffande uppföljning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sf25 yrkande 1 och 1995/96:
Sf28 yrkande 4,
res. 8 (kd)
8.  beträffande grundavdragets
storlek
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Sf24 yrkande 3 och
1995/96:Sf26 yrkandena 2 och 3 antar
regeringens förslag till  lag  om
underhållsstöd såvitt avser 26 §,
res. 9 (m, mp)
9. beträffande inkomstunderlag
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf26 yrkande 4,
10. beträffande resekostnader
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sf26 yrkande 1 och 1995/96:
Sf28 yrkande 2,
res. 10 (mp, kd)
11. beträffande preskription
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf25 yrkande 4,
res. 11 (v)
12.  beträffande  besparingar
m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Sf25 yrkandena 2, 3 och 6,
13.          beträffande
utsökningsbalken
att riksdagen
dels beslutar att 7 kap. 4, 6 och 17
§§ skall erhålla ändrad lydelse i
enlighet med utskottets förslag i
bilaga  2  med den ändringen  av
ingressen till regeringens förslag
till   lag   om   ändring   i
utsökningsbalken som föranleds härav,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i utsökningsbalken med
den ändringen att 7 kap. 23 § och
övergångsbestämmelserna skall erhålla
lydelse i enlighet med utskottets
förslag i bilaga 2,
14. beträffande lagförslagen i
övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
1. lag om underhållsstöd, i den mån
förslaget inte berörts under mom. 8,
med den ändringen att 13 § tredje
meningen  skall  erhålla  följande
lydelse: I meddelandet skall även
underrättelse lämnas om innehållet i
3, 4, 8-10 och 21-28 §§.,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3.   lag   om   ändring   i
kommunalskattelagen (1928:370),
4.   lag   om   ändring   i
socialtjänstlagen (1980:620),
5. lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag.

Stockholm den 8 oktober 1996

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Börje Nilsson

I beslutet har deltagit: Börje Nilsson
(s),  Gullan Lindblad (m), Margareta
Israelsson (s), Maud Björnemalm (s),
Anita Jönsson (s), Margit Gennser (m),
Lennart Klockare (s), Ingrid Skeppstedt
(c), Gustaf von Essen (m), Sigge Godin
(fp), Ronny Olander (s), Ulla Hoffmann
(v), Mona Berglund Nilsson (s), Ulf
Kristersson (m), Ragnhild Pohanka (mp),
Rose-Marie Frebran (kd) och Siw Wittgren-
Ahl (s).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Sigge Godin (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på   s.  8  börjar   med
 Socialförsäkringsutskottet kan och på
s. 10 slutar med och Sf27. bort ha
följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning är det nu
gällande systemet med bidragsförskott
förknippat med en rad svåra och oönskade
problem.  Ett av dem är den  stora
kostnadsökning som skett under senare
tid.
Regeringens förslag till att åtgärda de
brister som finns i dagens system är
dock enligt utskottets mening behäftat
med så många brister att det inte bör
antas av riksdagen. Utskottet anser det
således  fel  att  som  föreslås  i
propositionen frikoppla ansvaret för den
underhållsskyldige  föräldern   från
föräldrarnas  gemensamma  ekonomiska
ansvar för barnen, ett ansvar som också
slås fast i FB. Enligt utskottets mening
bör det gemensamma ansvaret gälla även
om båda föräldrarna inte bor tillsammans
med barnet. Det finns ingen anledning
till  att ett gemensamt ansvar  för
gemensamma  barn  plötsligt  skall
reduceras till att vardera föräldern
åläggs en form av ett halvt  ansvar
efter en separation och,  i den mån
detta halva ansvar inte tas, att staten
åtar  sig att fylla ut detta halva
ansvar. I regeringens förslag är det
dessutom så att den underhållsskyldige
föräldern inte betalar sin  del  av
underhållsstödet  till  barnet  utan
återbetalar det till försäkringskassan.
Att  den underhållsskyldige föräldern
betalar till kassan kan vara motiverat
av  flera  skäl,  exempelvis  av
administrativa skäl, men bör inte vara
en    förstahandslösning.    Flera
remissinstanser har också framhållit att
det  är bättre om föräldern betalar
direkt till det egna barnet och inte
till en myndighet.
Utöver dessa grundläggande invändningar
mot regeringens förslag finns enligt
utskottets  mening ett  antal  andra
brister i propositionen, något som också
flera remissinstanser pekat på. Dessa
invändningar är bl.a.:
- att inte den ekonomiska förmågan hos
boföräldern beaktas vid utbetalning av
samhällsstöd
- att inte ställning tas till kostnader
för umgängesresor
-   att   återbetalningsskyldighet
fastställs  och dessutom räntebeläggs
trots att beloppet inte går att driva in
på grund av den återbetalningsskyldige
förälderns bristande ekonomiska resurser
- oklarhet när man skall använda FB:s
bestämmelser   vid  beräkning   av
underhållsbidrag
- att fler föräldrar kommer att hamna
inom det nya systemet.
Mot  bakgrund av det ovan  anförda
ställer sig utskottet avvisande till
propositionens principiella lösningar.
Utskottets uppfattning är att barn är
föräldrars gemensamma ansvar även efter
en  separation  mellan  föräldrarna.
Samhällets  stöd  till  barn  till
särlevande föräldrar bör inskränkas till
ett  behovsprövat  utfyllnadsbidrag.
Underhållsstödet bör beräknas efter en
sådan  nettokvotdelningsmodell   som
redogörs   för   i   betänkandet
Underhållsbidrag  och  bidragsförskott
(SOU 1995:26). Regeringen bör enligt
utskottets  mening  återkomma  till
riksdagen med ett nytt förslag till
underhållsstöd  som  utgår  från  de
principer som redogjorts för. Riksdagen
bör med bifall till motion Sf27 avslå
propositionen och som sin mening ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf27
dels avslår propositionen,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
2. Utredning om avskaffande av
underhållsstödet på sikt
(mom. 2)

Gullan Lindblad, Margit Gennser, Gustaf
von Essen och Ulf Kristersson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på   s.8   börjar   med
 Socialförsäkringsutskottet kan och på
s. 10 slutar med och Sf27.  bort ha
följande lydelse:
Utskottet kan konstatera att även om
det finns brister i de förslag som
regeringen lägger fram, är det ett steg
i rätt riktning. En huvudinvändning mot
förslaget är enligt utskottets mening
att man frikopplar förälderns skyldighet
att   återbetala  den   del   av
underhållsstödet som  inte  är  s.k.
utfyllnadsbidrag från  föräldrabalkens
regler  om  underhåll.  Skulden  som
föräldern får enligt förslaget relateras
således till staten och kopplas inte
till barnet. Enligt utskottets mening
innebär förslaget en betydande risk för
att FB:s grundläg. I fråga om fordran
enligt   lagen   (1964:143)   om
bidragsförskott eller lagen (1984:1095)
om  förlängt  bidragsförskott  för
studerande gäller 23 § i sin äldre
lydelse gande principer om föräldrars
underhållsskyldighet gentemot sina barn
kommer att urholkas. Lagutskottet delar
denna uppfattning i sitt yttrande och
anser att det hade varit önskvärt om
regeringen  mer  ingående  övervägt
möjligheten att bibehålla samordningen
mellan reglerna för underhåll i FB och
reglerna för bidragsförskott och därvid
försökt undanröja de nuvarande negativa
verkningarna av denna samordning. Att
kopplingen  mellan de  civilrättsliga
reglerna om underhåll och de föreslagna
bestämmelserna  om  underhållsstöd  i
princip upphör innebär också att det i
framtiden kommer att saknas incitament
för parterna att träffa civilrättsliga
avtal om underhållsbidrag. Detta kommer
att innebära att fler än i dag kommer
att  söka  underhållsstöd med  därav
följande  kostnadsökningar.   Enligt
utskottets uppfattning riskerar därmed
de beräknade besparingarna att utebli.
Enligt utskottets uppfattning har det
nu  föreslagna  systemet  så  många
nackdelar att det på sikt bör övervägas
att   avskaffa   hela   systemet.
Grundprincipen när det gäller  barns
underhåll  skall  alltid  vara  att
föräldrarna aldrig kan komma ifrån sitt
försörjningsansvar. För att inte ett
avskaffande av bidragsförskotten skall
innebära  att  det  offentliga  ger
incitament  för  separation  anser
utskottet att socialtjänsten, i de fall
den underhållsskyldige inte kan betala
eller där faderskapet är okänt, får
pröva rätten till socialbidrag, på samma
sätt som gäller andra situationer där de
egna inkomsterna inte räcker till de
nödvändiga utgifterna. Det innebär en
inkomstprövning i varje enskilt fall,
vilket   ger  systemet  en   mer
fördelningspolitiskt attraktiv profil.
De  som  har störst behov av  stöd
garanteras också detta. Vid de fall där
den underhållsskyldige är känd, men för
tillfället inte kan betala, adderas hans
eller hennes skuld på samma sätt som
t.ex.  skatteskulder.  Det  statliga
engagemanget blir då att se till att
denna  skuld  bevakas och  att  den
eterbetalas. De medel som då kommer in
går  till  den kommun  som  betalat
eventuellt    socialbidrag.    Har
socialbidrag inte betalats ut, trots att
underhållbidrag inte utgetts, tillfaller
pengarna ändå barnet som skulle  ha
erhållit stödet från början. På så sätt
garanteras  enligt utskottets  mening
kopplingen mellan betalningsskyldighet
och  det egna barnet. Grundprincipen
måste,  enligt  utskottets  bestämda
uppfattning, vara att skulden till de
egna barnen är den viktigaste skulden
att   reglera   och   som   den
betalningsansvarige aldrig skall kunna
dra sig undan.
Det anförda bör ges regeringen till
känna med anledning av motion  Sf24
yrkandena 1 och 4.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.  beträffande  utredning  om
avskaffande av underhållsstödet på
sikt
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Sf24 yrkandena 1 och 4 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

3. Vårdnadshavarens ekonomi (mom. 4)

Gullan Lindblad, Margit Gennser, Gustaf
von Essen och Ulf Kristersson (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 13 börjar med Frågan om och
på s. 14 slutar med yrkande 1. bort ha
följande lydelse:
Utskottet motsätter sig ett stöd som
generellt ges till barn till särlevande
föräldrar. Målsättningen för  statens
insatser på det familjepolitiska området
måste  vara att barn lever i  nära
relationer till såväl sin mor som far.
Då får man inte på detta sätt gynna
familjesplittring.         Såväl
underhållsstödets  förskottsdel  som
utfyllnadsbidraget  bör  behovsprövas.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motionerna Sf24 yrkande 2,
Sf26 yrkande 5 och Sf28 yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  vårdnadshavarens
ekonomi
att riksdagen med anledning av
motionerna 1995/96:Sf24 yrkande 2,
1995/96:Sf26 yrkande 5 och 1995/96:Sf28
yrkande 1 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

4. Vårdnadshavarens ekonomi (mom. 4)

Ingrid Skeppstedt (c) och Rose-Marie
Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 13 börjar med Frågan om och
på s. 14 slutar med yrkande 1. bort ha
följande lydelse:
I nuvarande statsfinansiella läge med
krav på besparingar inom snart sagt
varje område inom välfärdssystemen är
det stötande att statligt stöd skall
komma  vårdnadshavare  i  de  högsta
inkomstskikten till  del.  En  sådan
ordning  riskerar  att  undergräva
legitimiteten i systemet. I de fall då
den         underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet inte är lika
stor som underhållsstödet bör därför en
inkomstprövning  ske  vad   gäller
underhållsstödets     utfyllnadsdel.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med förslag till en modell som även
beaktar den s.k. boförälderns ekonomi.
En sådan modell måste utformas så att
marginaleffekter minimeras och så att
administrationskostnaderna inte  ökar.
Detta bör riksdagen med bifall till
motion Sf28 yrkande 1 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  vårdnadshavarens
ekonomi
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf28 yrkande 1 och med anledning
av motionerna 1995/96:Sf24 yrkande 2 och
1995/96:Sf26 yrkande 5 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

5. Vårdnadshavarens ekonomi (mom. 4)

Ragnhild Pohanka (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 13 börjar med Frågan om och
på s. 14 slutar med yrkande 1. bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att det finns starka
skäl för regeringen att närmare pröva om
inte förutom barnets inkomstförhållanden
även den s.k. boförälderns inkomster
skall påverka underhållsstödets storlek.
Detta bör riksdagen med bifall till
motion Sf26 yrkande 5 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  vårdnadshavarens
ekonomi
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf26 yrkande  5  och  med
anledning av motionerna 1995/96:Sf24
yrkande 2 och 1995/96:Sf28 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
6. Indexering (mom. 5)

Ulla Hoffmann (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 14 börjar med Beträffande
frågan och slutar med yrkande 3. bort
ha följande lydelse:
Utskottet anser att genom att nivån på
underhållsstödet  knyts  till  den
återbetalningsskyldiges  inkomster  så
kommer   statens   kostnader   för
underhållsstödet att minska i takt med
den allmänna löneutvecklingen. På vilket
sätt barnen skall få tillgodoräkna sig
denna  utveckling  berörs  inte  i
propositionen.  Utskottet  anser  att
underhållsstödet bör indexeras så att
stödet  antingen följer den allmänna
löneutvecklingen eller räknas upp med
basbeloppet.  Det  anförda  bör  med
anledning av motion Sf25 yrkande 5 ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande indexering
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Sf25 yrkande 5 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

7. Tonårsbarn (mom. 6)

Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 14 börjar med Beträffande
frågan och slutar med yrkande 3  bort
ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att ett par av
remissinstanserna fört fram tanken att
underhållsstödet bör  relateras  till
barnets ålder. Synpunkten är  enligt
utskottets uppfattning relevant av två
skäl. För det första torde det vara ett
faktum  att  omkostnaderna  för  ett
tonårsbarn är högre än för ett yngre
barn. För det andra minskar samhällets
stöd när barnet går ut grundskolan. Då
utges nämligen barnbidrag endast under
nio av årets tolv månader. Med  en
arbetsmarknadssituation som ger få 16-
till 18-åringar möjlighet att få arbete
på  kvällar, helger och ferier  kan
situationen för många ensamföräldrar med
tonårsbarn  vara  mycket  pressad.
Regeringen bör därför enligt utskottets
mening noga följa och uppmärksamma denna
grupp  och  överväga  justeringar  i
stödsystemet. Detta bör riksdagen med
bifall till motion Sf28 yrkande 3 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande tonårsbarn
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sf28 yrkande 3 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

8. Uppföljning (mom. 7)

Rose-Marie Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 17 börjar med Företrädare
för  och slutar med är tillgodosett. 
bort ha följande lydelse:
Regeringen konstaterar i propositionen
att  det  inte går att göra  någon
bedömning av vilka konsekvenser de nya
reglerna för underhållsstöd får för de
återbetalningsskyldiga föräldrarna utan
att   göra  beräkningar  i   ett
representativt och tillräckligt stort
urval av verkliga fall. Någon sådan
jämförelse har regeringen inte låtit
göra.  Detta  är  enligt  utskottets
uppfattning en stor brist i förslaget.
Det kan inte nog betonas hur viktigt det
är att regeringen infriar löftet att
noga  följa upp frågan om  hur  de
återbetalningsskyldiga   föräldrarnas
ekonomiska situation påverkas av de nya
reglerna.    Arbetsgruppen    på
Socialdepartementet angav som ett av
målen för ett nytt system att det skulle
innebära en genomsnittlig reducering av
återbetalningsskyldigheten      för
bidragsskyldiga  med   de   lägsta
inkomsterna medan de med högre inkomster
får   de   största  genomsnittliga
ökningarna. Utskottet anser att det är
ett fördelningspolitiskt rimligt mål.
RRV:s bedömning av promemorians förslag
är   att  målet  inte  uppfylls.
Propositionens  förslag  är  något
modifierat, men inte på ett sådant sätt
att   det  bidrar  till   större
måluppfyllelse  i  detta  avseende.
Regeringen bör därför speciellt beakta
de fördelningspolitiska effekterna vid
uppföljningen  av de  nya  reglernas
konsekvenser.   Grundavdraget   på
bruttoinkomsten samt procentsatserna som
reglerar  betalningsskyldigheten  kan
behöva justeras efter en utvärdering.
Underhållsstöd handlar om kronor och
ören, men det är också av stor vikt att
stödets utformning inte motverkar utan
bidrar till att nära och goda relationer
mellan barnet och dess båda föräldrar
kan upprätthållas. Även ur denna aspekt
bör  regeringen  följa  upp  vilka
konsekvenser de nya reglerna får. Detta
bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande uppföljning
att riksdagen med anledning av
motionerna 1995/96:Sf25 yrkande 1 och
1995/96:Sf28 yrkande 4 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

9. Grundavdragets storlek (mom. 8)

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Ulf Kristersson
(m) och Ragnhild Pohanka (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 16 börjar med  Utskottet
noterar och på s. 17 slutar med 2 och
3. bort ha följande lydelse:
I        departementspromemorian
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar (Ds 1996:2) föreslogs att ett
grundavdrag på totalt 48 000 kr skall
beaktas  vid  beräkningen  av  den
underhållsskyldige förälderns  inkomst
vid      fastställande      av
återbetalningsskyldigheten.  Regeringen
har i propositionen valt att halvera
detta grundavdrag och föreslår i stället
24  000  kr. Detta riskerar  enligt
utskottets mening att skapa ett problem
som  också tas upp i propositionen,
nämligen att det kommer att  finnas
återbetalningsskyldiga vars skuld kommer
att vara större än förbehållsbeloppen
när det blir fråga om indrivning. Ett
högre  grundavdrag  ger  även  vissa
möjligheter för dem med lägre inkomster
till ett ekonomiskt utrymme som kan
utnyttjas för resor och umgänge med
barnen. Utskottet anser således  att
grundavdraget bör fastställas till 48
000 kr.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.   beträffande  grundavdragets
storlek
att riksdagen med bifall motionerna
1995/96:Sf24  yrkande   3   och
1995/96:Sf26 yrkandena 2 och 3 antar
regeringens förslag till  lag  om
underhållsstöd såvitt avser 26 § med
den ändringen att i andra stycket
skall talet 24 000 bytas mot 48 000,
10. Resekostnader (mom. 10)

Ragnhild Pohanka (mp) och Rose-Marie
Frebran (kd) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  20  börjar   med
 Socialförsäkringsutskottet, som  och
slutar med blivit aktuellt.  bort ha
följande lydelse:
Kostnader för resor m.m. uppkommer om
barnet och den förälder som barnet skall
umgås med är bosatta på skilda orter.
Regeringen tar i propositionen inte upp
frågan hur dessa kostnader skall beaktas
utan hänvisar till att detta kommer att
ske  i  annat  sammanhang.  Enligt
utskottets  uppfattning  är  det  en
allvarlig brist att denna fråga inte
fått sin lösning i samband med förslaget
till lag om underhållsstöd. Utskottet
vill understryka vikten av att frågan
snarast möjligt får sin lösning. En
möjlig  konsekvens  av  den  skärpta
återbetalningsskyldigheten  som  måste
motverkas är att en förälder kan få
minskad  möjlighet att utnyttja  sin
umgängesrätt eftersom han eller hon inte
förmår att betala resekostnaden, m.m.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motionerna Sf26 yrkande 1
och Sf28 yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande resekostnader
att riksdagen med anledning av
motionerna 1995/96:Sf26 yrkande 1 och
1995/96:Sf28 yrkande 2 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

11. Preskription (mom. 11)

Ulla Hoffmann (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 22 börjar med I SOU och på s.
23  slutar med  yrkande 4. bort  ha
följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning får genom
sin   utformning  det   föreslagna
underhållsstödet liknande karaktär som
de statliga studielånen och det kan
därför    finnas    skäl    att
återbetalningstiden  för   studielån
jämförs  med  det  förslag  till
preskription   som   återfinns   i
propositionen. Studielån är man skyldig
att återbetala till dess man uppnår
pensionsåldern. Enligt FB:s bestämmelser
upphör i princip föräldrarnas ekonomiska
ansvar för barnet när det fyller 18 år.
Undantag  härifrån görs  när  barnen
studerar  vid  gymnasieskola.  Även
underhållsskyldigheten upphör i princip
när barnet fyller 18 år. Således har en
skuld för till staten icke återbetalt
underhållsstöd  uppstått  innan  det
ekonomiska ansvaret upphört. Ett syfte
med reformeringen av underhållsstödet är
att synliggöra föräldrarnas ekonomiska
ansvar för sina barn. Utskottet anser
därför att samhället bör markera detta
ansvar.  Mot  bakgrund  härav  anser
utskottet att återbetalningsskyldigheten
inte skall preskriberas före det den
återbetalningsskyldige  uppnått  den
allmänna pensionsåldern. Vad utskottet
med anledning av motion Sf25 yrkande 4
sålunda anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande preskription
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Sf25 yrkande 4 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

Särskilt yttrande

Gullan Lindblad (m), Margit Gennser (m),
Gustaf von Essen (m), Sigge Godin (fp),
Ulf  Kristersson (m) och  Rose-Marie
Frebran (kd) anför:

Det nu föreliggande förslaget till lag
om underhållsstöd innebär att sambandet
mellan de civilrättsliga reglerna om
underhållsbidrag     och     den
offentligrättsliga  regleringen   av
underhållsstöd  minskar   i   stor
omfattning. Att som regeringen nu gör
enbart behandla den offentligrättsliga
regleringen av underhållsstöd utan att
samtidigt  överväga de civilrättsliga
reglerna om underhållsbidrag m.m. är
enligt vår uppfattning en stor brist. I
betänkandet   Underhållsbidrag   och
bidragsförskott (SOU 1995:26) diskuteras
samordningen mellan systemen och lämnas
förslag  till  olika  lösningar.  En
samtidig beredning av denna utredning
hade enligt vår uppfattning inneburit
att  man hade kunnat undvika  flera
negativa  verkningar  av  det  nu
föreliggande förslaget, bl.a. hade den
viktiga  frågan  om resekostnader  i
samband  med umgänge kunnat  få  en
lösning.  Regeringens  ursäkt  att
tidsbrist gjort detta omöjligt är enligt
vår uppfattning inte hållbar.

I propositionen framlagda lagförslag


Av utskottet framlagt lagförslag

Utskottets förslag till ny lydelse av 7
kap. 4, 6 och 17 §§ utsökningsbalken

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
7 kap.

4 §1

Lön  får tas  i  Lön  får tas  i
anspråk    genom anspråk    genom
utmätning  endast utmätning  endast
till den del den till den del den
överstiger   vad överstiger   vad
gäldenären behöver gäldenären behöver
för   sitt  och för   sitt  och
familjens underhåll familjens underhåll
samt      till samt      till
fullgörande   av fullgörande   av
betalningsskyldighe betalningsskyldighe
t mot annan som vid t mot annan som vid
utmätning av  lön utmätning av  lön
har  bättre  rätt har  bättre  rätt
till  lönen.  Vid till  lönen.  Vid
utmätning    för utmätning    för
underhållsbidrag   fordran     med
med företrädesrätt företrädesrätt
enligt 14 § skall enligt 14 § första
även         stycket  1  skall
betalningsskyldighe även
t mot annan som har betalningsskyldighe
lika  rätt  som t mot annan som har
sökanden beaktas.  lika  rätt  som
sökanden beaktas.
Om  utmätningen  avser  ackordslön,
provision eller annan ersättning som
innestår för längre tid än en månad,
skall särskild hänsyn tas till detta
förhållande.
6 §2
Utmätning av lön för underhållsbidrag
som avses i 4 kap. 1 a § första stycket
får  ske  endast  om bidragsbeloppet
utestår obetalt eller om gäldenären vid
två eller flera tillfällen under de
senaste två åren före utmätningsbeslutet
har underlåtit att betala i rätt tid och
det finns anledning att anta att detta
skall upprepas.

Utmätning får bara  Utmätning får bara
ske       för ske       för
bidragsbelopp  som bidragsbelopp  som
är  förfallet när är  förfallet när
verkställighet    verkställighet
skall ske eller som skall ske eller som
förfaller   näst för-faller   näst
därefter.      därefter. Detsamma
gäller     vid
utmätning    för
fordran som avser
återbetalningsskyld
ighet enligt lagen
(1996:000)    om
underhållsstöd.
1 Senaste lydelse 1995:298
2 Senaste lydelse 1995:298

Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
17 §3
Bor gäldenären varaktigt tillsammans
med   sin  make  och  överstiger
underhållsbidrag till maken eller till
makarnas barn vad som skäligen  bör
tillkomma den underhållsberättigade, får
bidraget till tillämpningen av 14 och 16
§§ jämkas med hänsyn till annan fordran
för vilken utmätning sker samtidigt. Om
det finns särskilda skäl, får sådan
jämkning   ske  även  av   annat
underhållsbidrag, om detta överstiger
vad  som  skäligen behövs  för  den
underhållsberättigades försörjning.
Har   gäldenären  Har   gäldenären
rätt till avdrag på rätt  till avdrag
underhållsbidrag   enligt 7 kap. 4 §
enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken
föräldrabalken, får eller 23 § andra
belopp som på denna stycket    lagen
grund        (1996:000)    om
tillgodoräknas    underhållsstöd, får
honom inte tas i belopp som på denna
anspråk    genom grund
utmätning    för tillgodoräknas
fordran,    som honom inte tas i
tillkommer annan än anspråk    genom
den         utmätning    för
underhållsberättiga fordran,    som
de eller någon som tillkommer annan än
har  inträtt  i den
dennes rätt.     underhållsberättiga
de eller någon som
har  inträtt  i
dennes rätt, eller
för  fordran  som
avser
underhållsstöd till
samma barn.

Utskottets förslag till lydelse av 7
kap. 23 § och övergångsbestämmelserna
till förslaget till lag om ändring i
utsökningsbalken

Regeringens förslag Utskottets förslag
7 kap.
23 §4
Har arbetsgivaren  Har arbetsgivaren
innehållit  medel innehållit  medel
vid utmätning  av vid utmätning  av
lön i allmänt mål lön i allmänt mål
för  fordran  som för  fordran  med
avses i 2 § lagen företrädesrätt
(1993:891)    om enligt 14 § första
indrivning    av stycket 1 eller 3,
statliga fordringar är gäldenären inte
m.m., är gäldenären längre
inte     längre betalningsskyldig
betalningsskyldig  för  den del  av
för  den del  av fordringen   som
fordringen   som motsvaras av  det
motsvaras av  det innehållna
innehållna      beloppet, även om
beloppet, även om det inte kan tas ut
det inte kan tas ut hos arbetsgivaren.
hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när
Detsamma gäller när medel      har
medel      har innehållits   för
innehållits   för fordran som avser
fordran som avser underhållsbidrag,
underhållsbidrag,  om    fordringen
om    fordringen tillkommer  allmän
tillkommer  allmän försäkringskassa
försäkringskassa   enligt 31 § lagen
enligt 31 § lagen (1996:000)    om
(1996:000)    om underhållsstöd.
underhållsstöd.

3 Senaste lydelse 1995:298

4 Senaste lydelse 1995:298

Regeringens förslag Utskottets förslag1. Denna lag träder 1. Denna lag träder
i  kraft  den  1 i  kraft  den  1
februari 1997.    januari 1997.
2.  I  fråga  om 2.  I  fråga  om
fordran   enligt fordran   enligt
lagen (1964:143) om lagen (1964:143) om
bidragsförskott   bidragsförskott
eller     lagen eller     lagen
(1984:1985)   om (1984:1095)   om
förlängt       förlängt
bidragsförskott för bidragsförskott för
studerande  gäller studerande  gäller
23 § i sin äldre 23 § i sin äldre
lydelse.       lydelse.
¨
3.  Även om  ett
beslut      om
återbetalningsskyld
iget enligt lagen
(1996:000)    om
underhållsstöd ännu
inte har delgetts
den bidragsskyldige
den 1 januari 1997,
får    pågående
handläggning  hos
kronofogdemyndighet
en     avseende
återkrav   enligt
3. Belopp som vid lagen (1964:143) om
fördelning enligt 7 bidragsförskott
kap. 16 § första eller     lagen
stycket tilldelats (1984:1095)   om
fordran   enligt förlängt
lagen (1996:000) om bidragsförskott för
underhållsstöd    studerande
skall i första hand fortsätta    och
avräknas     på omfatta även krav
fordringar som för som     gäller
samma     barn fastställd
uppkommit  enligt återbetalningsskyld
den upphävda lagen ighet enligt lagen
(1964:143)    om om underhållsstöd.
bidragförskott och
den upphävda lagen 4. Belopp som vid
(1984:1095)   om fördelning enligt 7
förlängt       kap. 16 § första
bidragsförskott.   stycket tilldelats
fordran   enligt
lagen (1996:000) om
underhållsstöd
skall i första hand
avräknas     på
fordringar som för
samma     barn
uppkommit  enligt
den upphävda lagen
(1964:143)    om
bidragsförskott och
den upphävda lagen
(1984:1095)   om
förlängt
bidragsförskott för
studerande.

Lagutskottets yttrande
1995/96:LU5y
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar, m.m.

Till socialförsäkringsutskottet
Socialförsäkringsutskottet har den 28
maj  1996  beslutat  att  bereda
lagutskottet   och   socialutskottet
tillfälle  att  avge  yttrande  över
proposition 1995/96:208 Underhållsstöd
till barn till särlevande föräldrar,
m.m. jämte eventuella motioner som kan
komma  att väckas med anledning  av
propositionen.
I propositionen föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till dels en
ny lag om underhållsstöd, dels vissa
ändringar i bl.a. föräldrabalken (FB)
och utsökningsbalken (UB). Med anledning
av propositionen har väckts sammanlagt
fem motioner.
Lagutskottets beredningsområde berörs i
första  hand  av de i propositionen
föreslagna ändringarna i FB och UB.
Vidare     berörs     utskottets
beredningsområde  i  motionerna  Sf24
yrkande 1 av Gullan Lindblad m.fl. (m),
Sf25 yrkande 3 av Ulla Hoffmann m.fl.
(v) samt Sf27 av Sigge Godin m.fl. (fp).
Lagutskottet,  som  beslutat  avge
yttrande i ärendet, får anföra följande.
De  grundläggande  bestämmelserna  om
föräldrars underhållsskyldighet mot barn
finns i 7 kap. FB. Kapitlet reformerades
på ett genomgripande sätt år 1978 (prop.
1978/79:12,  LU9,  rskr.  99).  Ett
huvudsyfte med reformen var att mildra
underhållsbördan för underhållsskyldiga
med svag ekonomi. Ett annat syfte var
att  få till stånd en mer enhetlig
bedömning av bidragsfrågorna.
Av  7  kap.  1 § FB framgår  att
föräldrarna skall svara för underhåll åt
barnet efter vad som är skäligt med
hänsyn  till  barnets  behov  och
föräldrarnas ekonomiska förmåga.  När
föräldrarnas    underhållsskyldighet
bestäms skall hänsyn tas till barnets
inkomster  och tillgångar samt  till
barnets sociala förmåner under beaktande
av vad som följer av föreskrifter om
dessa. Underhållsskyldigheten upphör när
barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan
vid  denna tidpunkt eller återupptas
skolgången innan barnet fyller 19 år, är
föräldrarna dock intill dess  barnet
fyller 21 år underhållsskyldiga så länge
skolgången pågår. I kostnaderna  för
barnets  underhåll skall  föräldrarna
sinsemellan ta del var och en efter sin
förmåga.
Enligt 7 kap. 2 § FB skall föräldrar
fullgöra sin underhållsskyldighet genom
att betala underhållsbidrag till barnet,
om  föräldern inte har vårdnaden om
barnet och inte heller varaktigt bor
tillsammans med barnet. Detsamma gäller
om vårdnaden om barnet är gemensam med
den andra föräldern, men barnet endast
varaktigt bor tillsammans med den andra
föräldern. Underhållsbidrag fastställs
genom  dom  eller avtal.  Talan  om
underhållsbidrag tas upp av tingsrätten
i den ort där den underhållsskyldige har
sin hemvist. Finns inte någon behörig
domstol tas målet upp vid Stockholms
tingsrätt. Frågor om underhållsbidrag
kan väckas även i samband med mål om
fastställande av faderskap till barn,
äktenskapsmål eller mål om vårdnaden om
barn. Enligt 7 kap. 11 § FB skall
socialnämnden se till att barn vars
föräldrar  är  ogifta  tillförsäkras
underhåll, och av 7 kap. 14 § framgår
att socialnämnden har rätt att föra
talan för barnet.
När underhållsbidrag bestäms får den
bidragsskyldige  förbehålla  sig  ett
belopp för eget eller annans underhåll
(förbehållsbelopp) enligt bestämmelserna
i 7 kap. 3 § FB. Förbehållsbeloppet för
den  bidragsskyldiges eget  underhåll
innefattar     alla     vanliga
levnadskostnader.    Bostadskostnaden
beräknas för sig efter vad som  är
skäligt.  De andra levnadskostnaderna
beräknas med ledning av ett normalbelopp
som per år utgör 120 % av gällande
basbelopp. Om det finns särskilda skäl
får ett belopp förbehållas för underhåll
åt make som den bidragsskyldige bor
tillsammans med. Med make  jämställs
annan som den bidragsskyldige varaktigt
bor  tillsammans  med,  om  de  har
gemensamma   barn.   Ett   sådant
förbehållsbelopp skall normalt vara 60 %
av basbeloppet. Om den bidragsskyldige
har hemmavarande barn får han vidare
förbehålla  sig  ett  belopp  som
tillsammans med vad som utges  till
barnet av den andre föräldern eller för
dennes räkning utgör 40 % av gällande
basbelopp. Rätten kan dock i särskilda
fall om det är motiverat bestämma ett
annat förbehållsbelopp.
Lagen (1966:680) om ändring av vissa
underhållsbidrag innehåller bestämmelser
som   innebär   att   fastställda
underhållsbidrag  ändras  med  vissa
procenttal   i  förhållande   till
ändringarna av basbeloppet.
I 7 kap. 10 § FB finns bestämmelser om
jämkning   och   omprövning   av
underhållsbidrag. Dom eller avtal om
underhållsbidrag kan jämkas av rätten,
om ändrade förhållanden föranleder det.
Avtal om underhåll kan också jämkas om
avtalet är oskäligt med hänsyn till
omständigheterna vid dess tillkomst och
förhållandena  i  övrigt.  Har  ett
underhållsbidrag under en tid av sex år
inte ändrats på annat sätt än som avses
i  lagen  om  ändring  av  vissa
underhållsbidrag kan rätten  dessutom
alltid ompröva bidragets storlek.
Fordran som avser underhållsbidrag till
barn har vid utmätning av lön enligt 7
kap. 14 § UB företräde framför andra
fordringsanspråk.
För underhållsberättigade barn kan utgå
bidragsförskott  av  allmänna  medel.
Bidragsförskottet  var,  som  ordet
antyder, från början ett rent förskott
från det allmänna och kunde aldrig vara
högre  än  det underhållsbidrag  som
bestämts genom dom eller avtal. Genom
lagen (1964:143) om bidragsförskott kom
själva karaktären av stödet att ändras.
Oberoende  av  om  underhållsbidrag
fastställts och utan begränsning till
storleken  av  eventuellt  fastställt
belopp  lämnas  numera,  med  vissa
begränsningar, ett generellt stöd upp
till     en    viss    nivå,
bidragsförskottsnivån. Fr.o.m. den  1
januari 1995 uppgår bidragsförskottet
till  14 080 kr per barn och  år.
Dessförinnan  var  bidragsförskottets
storlek knuten till basbeloppet.
Bidragsförskottet består av två delar;
en förskottsdel och en utfyllnadsdel.
Förskottsdelen  motsvarar  fastställt
underhållsbidrag  och  betalas  om
underhållsbidraget inte erläggs i tid
eller med rätt belopp. Underhållsbidrag
förskotteras med högst det belopp som
svarar mot bidragsförskottet, dvs. 1 173
kr  per månad. Utfyllnadsdelen utgör
skillnaden mellan bidragsförskottet och
underhållsbidraget.  Det  belopp  som
staten   förskotterar  skall   den
bidragsskyldige betala tillbaka  till
staten. Utfyllnadsbidraget däremot är
ett rent samhällsstöd som inte återkrävs
av den bidragsskyldige. I de fall något
underhållsbidrag inte  är  fastställt
eller fastställt till noll kr har hela
bidragsförskottet   karaktär    av
utfyllnadsbidrag.
Bidragsförskott  lämnas  inte  om
vårdnadshavaren  uppenbarligen  utan
giltigt skäl har underlåtit att vidta
eller medverka till åtgärder för att få
underhållsbidraget      fastställt.
Bidragsförskott lämnas inte heller om
det finns grundad anledning att anta att
den  bidragsskyldige  i  vederbörlig
ordning    betalar    fastställt
underhållsbidrag  till  barnet  och
underhållsbidraget uppgår till  minst
samma belopp som bidragsförskottet. Om
det  underhållsbidrag som fastställts
uppenbarligen  understiger  vad  den
bidragsskyldige bör betala, lämnas inte
bidragsförskott med högre belopp  än
underhållsbidraget.        Något
utfyllnadsbidrag betalas alltså inte.
Beslut om bidragsförskott fattas av de
allmänna försäkringskassorna.
Bidragsförskott betalas längst t.o.m.
den månad under vilken barnet fyller 18
år. Härefter kan barnet få förlängt
bidragsförskott enligt lagen (1984:1095)
om  förlängt  bidragsförskott  för
studerande. Bestämmelser om  särskilt
stöd motsvarande bidragsförskottet till
barn som är adopterade av endast en
person finns i lagen (1984:1096) om
särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.
Reglerna  om  bidragsförskott  och
reglerna om underhållsbidrag  har  i
praktiken ett nära samband, och de har
beskrivits som kommunicerande kärl (se
Ds 1992:53 Ensamförälderstöd, s. 37). I
många  fall är möjligheten  att  få
bidragsförskott lika angelägen för den
bidragsberättigade  som   att   få
underhållsbidrag.    Det     som
vårdnadshavaren   inte   får   som
underhållsbidrag ges i flertalet fall i
stället ut som bidragsförskott.
Bestämmelserna om underhållsbidrag och
bidragsförskott har under en följd av år
varit  föremål  för  ett  omfattande
utredningsarbete  i  flera   olika
sammanhang.  Utredningsarbetet   har
motiverats främst av att reglerna om
bidragsförskott medför alltför  stora
kostnader för staten. Kritik har därvid
riktats mot bl.a. det nära samband som
råder  mellan  den offentligrättsliga
regleringen av bidragsförskott och de
civilrättsliga    reglerna    om
underhållsbidrag. Kritiken har gått ut
på att reglerna om bidragsförskott utgår
från reglerna om underhållsbidrag. Den
del  av bidragsförskottet som  skall
återbetalas  av  den  bidragsskyldiga
föräldern till staten (förskottsdelen)
bestäms av det underhållsbidrag  som
fastställts genom dom eller avtal. I
konsekvens med detta bestäms också den
del av bidragsförskottet som är ett rent
bidrag från staten (utfyllnadsdelen) av
det  underhållsbidrag som fastställs.
Sambandet mellan reglerna har ansetts i
vissa  fall  leda  till  oönskade
konsekvenser.  Enligt  reglerna  om
bidragsförskott har barnet rätt till
bidragsförskott så snart det inte lever
med båda sina föräldrar. Detta gäller
även om barnet inte har något behov av
underhållsbidrag, därför att barnet har
egna inkomster eller därför att den
förälder som barnet bor hos ensam kan
försörja barnet. Reglerna medför också
att utfyllnadsbidraget höjs, om ekonomin
hos den förälder som barnet bor hos
förbättras och underhållsbidraget därför
sänks. Kritikerna har gjort gällande att
underhållsbidraget således inte är någon
bra  mätare  på  barnens  behov  av
ekonomiskt stöd från det allmänna.
På  begäran  av  riksdagen  (bet.
1985/86:SoU29, rskr. 345) tillkallades
år 1987 en kommitté med uppgift att göra
en   översyn  av  reglerna   för
underhållsbidrag  och bidragsförskott.
Kommittén, som antog namnet 1987 års
Underhållsbidragskommitté,   avslutade
sitt arbete år 1990. I betänkandena (SOU
1990:8 och SOU 1990:48) Samhällsstöd
till underhållsberättigade barn I-III
presenterades tre olika modeller för
samhällsstöd till ensamstående föräldrar
med barn. Förslagen ledde inte till
lagstiftning.
Därefter           övervägdes
bidragsförskottsreglerna  och  deras
anknytning   till   reglerna   om
underhållsbidrag     av     en
interdepartemental arbetsgrupp. Arbetet
redovisades år 1992 i promemorian (Ds
1992:53)   Ensamförälderstöd.    I
promemorian anvisades en lösning som
innebär att statsstödet frikopplas från
underhållsbidraget och att statsstödet
till ensamföräldrar betalas i form av
ett behovsprövat bidrag utformat ungefär
som   bostadsbidraget.   Promemorian
remissbehandlades men föranledde inte
lagstiftning.
År  1993  tillkallade den dåvarande
regeringen en särskild utredare för att
se över reglerna om fastställande av
underhållsbidrag m.m. I  utredningens
direktiv ingick inte att pröva några mer
genomgripande förändringar med sikte på
att bryta sambandet mellan reglerna om
underhållsbidrag  och  reglerna  om
bidragsförskott. Utredningen, som antog
namnet   Underhållsbidrags-    och
bidragsförskottsutredningen     -93,
avlämnade  år 1995 betänkandet  (SOU
1995:26)   Underhållsbidrag    och
bidragsförskott. I betänkandet föreslogs
bl.a.  förenklingar  i  reglerna  om
beräkning av underhållsbidrag och vissa
begränsningar   i   rätten   till
bidragsförskott.
Hösten 1994 beslutade riksdagen  om
vissa     besparingar     inom
bidragsförskottssystemet      (bet.
1994/95:FiU1,  rskr.  145).  Beslutet
innebar  bl.a.  att bidragsförskottet
fr.o.m. den 1 januari 1995 inte längre
skall  vara  knutet till basbeloppet
enligt  lagen (1962:381)  om  allmän
försäkring utan anges i kronor och ligga
kvar på samma nivå som år 1994 (dvs. 14
080  kr per barn och år).  I  den
proposition som låg till grund  för
riksdagens  beslut (prop. 1994/95:25)
aviserade regeringen att man avsåg att
återkomma med förslag till ytterligare
utgiftsminskningar, som tillsammans med
beslutet om bidragsförskottsnivån skall
ge en besparing på 700 miljoner kronor
senast år 1998.
En arbetsgrupp inom Socialdepartementet
har därefter i promemorian (Ds 1996:2)
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar  lämnat förslag  till  hur
reglerna för samhällets stöd till barn
som inte bor tillsammans med båda sina
föräldrar kan ändras så att de negativa
verkningarna  av samordningen  mellan
reglerna  om  underhållsbidrag  och
reglerna om bidragsförskott så långt
möjligt elimineras, samtidigt som den
aviserade   besparingen    uppnås.
Departementspromemorian       har
remissbehandlats    och    ligger
huvudsakligen till grund för förslagen i
den nu aktuella propositionen.
I propositionen lämnas förslag till ett
nytt     samhällsstöd,    kallat
underhållsstöd, som skall ersätta det
nuvarande bidragsförskottet  och  det
särskilda   bidraget  till   vissa
adoptivbarn. Underhållsstödet skall vara
oberoende  av  FB:s  regler   om
underhållsbidrag. Enligt förslaget skall
underhållsstöd lämnas med 1 173 kr per
månad till barn vars föräldrar inte bor
tillsammans. För det underhållsstöd som
lämnas till barnet skall den förälder
som inte bor tillsammans med barnet vara
återbetalningsskyldig  mot   staten.
Återbetalningsskyldigheten     skall
bestämmas  enligt  en  schabloniserad
procentmetod och beräknas som en viss
procent av den återbetalningsskyldiga
förälderns inkomst. Skyldigheten  att
återbetala underhållsstödet  relateras
till   den   återbetalningsskyldiga
förälderns årliga bruttoinkomst efter
ett  grundavdrag  på  24  000  kr.
Återbetalningsskyldigheten     skall
fastställas till en viss procent av det
på  så  sätt  framräknade  beloppet.
Procentsatsen är 10 % för ett barn,
6,25 % per barn för två barn och 5 % per
barn  för  tre  barn.  Den  totala
procentsatsen ökar med en procentenhet
för varje ytterligare barn utöver tre.
Alla   den   återbetalningsskyldiges
biologiska barn och adoptivbarn räknas
med i antalet barn. Om återbetalningen
skulle bli lägre än 100 kr per barn och
månad             bortfaller
återbetalningsskyldigheten.
Återbetalningsskyldigheten skall enligt
förslaget justeras årligen.
Vidare föreslås att det i FB införs en
regel  om att den förälder som  är
återbetalningsskyldig   enligt   de
föreslagna reglerna om underhållsstöd
skall  anses  ha  fullgjort  sin
underhållsskyldighet intill det belopp
som lämnas i underhållsstöd till barnet.
FB:s regler om underhållsbidrag kvarstår
i övrigt oförändrade. Enligt förslaget
upphävs  emellertid FB:s  regler  om
socialnämndernas skyldighet att se till
att  barn vars föräldrar är  ogifta
tillförsäkras underhåll samt reglerna om
socialnämndernas rätt att föra talan om
underhåll i sådana fall.
Därutöver föreslås vissa ändringar i UB
som innebär att statens fordran avseende
återbetalning  får  samma  företräde
framför  andra  fordringsanspråk  som
barnets  fordran  på underhållsbidrag
enligt  FB. Vid löneutmätning  skall
således  försäkringskassans fordringar
gentemot den återbetalningsskyldige ha
samma företräde framför andra fordringar
som   barnets   fordringar   på
underhållsbidrag enligt FB. Vid samtidig
utmätning skall det innehållna beloppet
fördelas efter de löpande bidragens och
återkravens storlek.
Den   nya   lagstiftningen   om
underhållsstöd föreslås träda i kraft
den 1 december 1996 och tillämpas första
gången i fråga om underhållsstöd som
avser tiden efter den 31 januari 1997.
Ändringarna i FB och UB föreslås träda i
kraft den 1 februari 1997.
I två av de motioner som väckts med
anledning av propositionen riktas kritik
mot att det nya samhällsstödet görs
oberoende  av  FB:s  regler   om
underhållsbidrag.
Sigge Godin m.fl. (fp) yrkar i motion
Sf27  att  riksdagen  skall  avslå
propositionen  och begära  ett  nytt
förslag. Motionärerna ställer sig helt
avvisande till de principiella lösningar
som regeringen valt. I stället förordas
ett   reformerat   system   för
underhållsbidragens fastställande  och
ändrade regler för utfyllnadsbidrag som
skall utgå till barn som är i behov av
ett ekonomiskt stöd utöver barnbidrag
och bostadsbidrag. I motionen hänvisas
till  förslagen  i betänkandet  (SOU
1995:26)   Underhållsbidrag    och
bidragsförskott. Motionärerna menar att
ett  av  de grundläggande  felen  i
regeringens förslag är att frikoppla
ansvaret  för  den underhållsskyldige
föräldern från föräldrarnas gemensamma
ekonomiska ansvar för sina barn. Enligt
motionärernas mening är det bättre om
den bidragsskyldige föräldern betalar
direkt till barnet i stället för till en
myndighet. Motionärerna anser vidare att
föreliggande  proposition  innehåller
flera andra brister. En sådan brist är
att regeringen inte tagit ställning till
frågor  som rör kostnader för  s.k.
umgängesresor.
Gullan Lindblad m.fl. (m) anför  i
motion  Sf24  att  de  förslag  som
regeringen nu presenterar är ett steg i
rätt  riktning.  En  invändning  mot
propositionen gäller dock förslaget om
att       frikoppla      den
underhållsbidragsansvariga  förälderns
betalningsskyldighet från FB:s regler om
underhåll.  Motionärerna påpekar  att
skulden härigenom kommer att relateras
till staten och inte till barnet. I
motionen begärs ett tillkännagivande om
vad som sålunda anförts om sambandet
mellan   den   underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet och FB:s regler
om underhåll (yrkande 1).
Lagutskottet   har   från   sina
utgångspunkter en viss förståelse för
det  synsätt  som motionärerna  gett
uttryck för. Den föreslagna ordningen
kommer  nämligen att leda till  att
betydelsen av de civilrättsliga reglerna
om underhållsbidrag minskar avsevärt.
När underhållsstöd lämnas kommer det i
de flesta fall inte att finnas något
behov av att få ett underhållsbidrag
fastställt enligt reglerna i FB. Som
regel blir det bara i sådana situationer
där FB:s bestämmelser leder till ett
underhållsbidrag      överstigande
samhällsstödets  belopp  som   den
bidragsberättigade kan ha ett intresse
av  att  aktualisera  frågan  om
underhållsbidrag.  Förslaget  innebär
vidare att bidragsskyldiga föräldrar i
stor  utsträckning  kommer  att  få
betalningsförpliktelser mot staten  i
stället för mot barnet. Det är inte
orimligt att anta att vissa föräldrar
därmed kan komma att uppleva att de
betalar en form av avgift till samhället
i stället för ett underhållsbidrag till
sitt barn. Någon av remissinstanserna
har pekat på att detta förhållande kan
medföra  negativa  konsekvenser  för
kontakterna med barnet. Som Lagrådet
varit inne på i sitt yttrande kan den
föreslagna ordningen också komma att
uppfattas så att särlevande föräldrars
försörjningsansvar  för  sina  barn
minskar. Därtill kommer, såsom också
Lagrådet anfört, den omständigheten att
betalning skall erläggas till staten för
många  föräldrar kan  kännas  mindre
angelägen än att betala direkt till
barnet.  En  annan nackdel  är  att
betalningsskyldigheten enligt den  nu
föreslagna   lagstiftningen   skall
bestämmas efter helt andra kriterier än
underhållsbidrag. Sammantaget kan det,
enligt  lagutskottets  mening,  inte
uteslutas att förslaget innebär en viss
risk  för  att  FB:s  grundläggande
principer     om     föräldrars
underhållsskyldighet gent-
emot sina barn kan komma att rubbas.
Utskottet anser att det hade varit
önskvärt om regeringen mer ingående hade
övervägt  möjligheten  att  bibehålla
samordningen  mellan  reglerna  för
underhållsbidrag i FB och reglerna för
bidragsförskott  och  därvid  sökt
undanröja  de  nuvarande  negativa
verkningarna av denna samordning. Av
propositionen framgår emellertid att det
av  tidsskäl inte varit möjligt att
behandla  de förslag som lämnats  i
betänkandet    (SOU     1995:26)
Underhållsbidrag  och  bidragsförskott
tillsammans   med   förslagen   i
departementspromemorian  (Ds  1996:2)
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar. För att uppnå det fastställda
sparkravet för år 1997 krävs nämligen
med nödvändighet ett riksdagsbeslut i
frågan hösten 1996. För att uppnå målet
för  saneringsprogrammet  för   de
offentliga finanserna krävs, enligt vad
som  framgår  av propositionen,  att
kostnaderna             för
bidragsförskottssystemet, utöver vad som
tidigare beslutats, minskas med omkring
en miljard kronor fr.o.m. år 1997. I
propositionen beräknas förslagen minska
det allmännas utgifter för stödsystemet
med 1 140 miljoner kronor år 1997, 1 535
miljoner kronor år 1998 och 1  800
miljoner kronor år 1999.
Mot denna bakgrund vill utskottet inte
motsätta sig att det framlagda förslaget
till ett nytt underhållsstöd till barn
till särlevande föräldrar nu införs. De
farhågor som ovan redovisats rörande
konsekvenserna av den nya lagstiftningen
bör inte överdrivas. Invändningarna är
inte av sådan art att lagutskottet anser
sig ha tillräckliga skäl att förorda att
förslaget avstyrks. Utskottet utgår från
att regeringen noga följer tillämpningen
av lagen om underhållsstöd och därvid
uppmärksammar,   inte   bara   de
statsfinansiella effekterna av reformen,
utan också andra konsekvenser av det
slopade sambandet mellan reglerna om
underhållsbidrag  och  reglerna  om
samhällsstödet.  Att  förslaget  nu
genomförs behöver inte heller innebära
att frågan om kopplingen mellan den
offentligrättsliga  regleringen   av
underhållsstöd  och de civilrättsliga
reglerna om underhållsbidrag en gång för
alla är avgjord. Om det skulle visa sig
att  det  uppkommer  behov  av  att
åstadkomma  någon form av samordning
mellan FB:s regler om underhållsbidrag
och  bestämmelserna om underhållsstöd
förutsätter utskottet att  regeringen
återkommer   till  riksdagen   med
erforderliga förslag. Som framgår av
propositionen kommer regeringen i ett
annat sammanhang att överväga förslagen
i   betänkandet   (SOU   1995:26)
Underhållsbidrag  och bidragsförskott.
Utskottet   utgår   från    att
samordningsfrågan då åter kommer att bli
föremål för prövning.
Bakgrunden till den i motion  Sf27
behandlade  frågan om kostnader  för
umgängesresor  är följande.  När  en
umgängesberättigad förälder är bosatt på
annan ort än barnet kan utövandet av
umgänget  vara förenat med särskilda
kostnader. Detta kan leda till att ett
för barnet önskvärt umgänge inte kommer
till stånd. FB innehåller inte några
bestämmelser som reglerar föräldrarnas
inbördes ansvar för umgängeskostnader.
Inte  heller  finns  något  särskilt
offentligt stöd för umgängeskostnader.
Frågan om resekostnader i samband med
umgänge behandlades av utskottet redan
hösten 1990 (bet. 1990/91:
LU13).  Utskottet ansåg  därvid  att
regeringen skyndsamt borde ta upp frågan
om  kostnader för umgängesresor till
närmare  övervägande  och  därefter
återkomma med förslag till riksdagen.
Vad utskottet då anförde gav riksdagen
som sin mening regeringen till känna
(rskr.  53).  Därefter  har  frågan
aktualiserats   motionsvägen   vid
åtskilliga tillfällen. När spörsmålet
behandlades senast hösten 1995 (bet.
1995/96:LU2) hänvisade utskottet till
betänkandet SOU 1995:26, vari föreslås
bl.a. en regel om att föräldrarna skall
dela på de resekostnader som uppstår i
samband  med att barnet träffar  en
förälder som bor på en annan ort än
barnet. Utskottet ansåg att resultatet
av det fortsatta beredningsarbetet borde
avvaktas och förutsatte att  arbetet
bedrevs  med erforderlig skyndsamhet.
Något ytterligare tillkännagivande  i
saken ansågs därför inte erforderligt.
Lagutskottet  vidhåller  nu   sin
inställning när det gäller frågan om
resekostnader. Barnets behov av goda och
nära relationer till båda sina föräldrar
kräver, enligt utskottets mening, att
problemet med resekostnader i samband
med umgänge får en lösning. Regeringen
bör snarast återkomma till riksdagen med
förslag i ämnet. Utskottet ser  med
tillfredsställelse på att regeringen i
förevarande proposition förklarat sig ha
för avsikt att i ett annat sammanhang ta
upp frågan.
Sammanfattningsvis anser lagutskottet
att propositionen i nu behandlad del bör
tillstyrkas och att motionerna  Sf24
yrkande 1 och Sf27 bör avstyrkas.
Utskottet  övergår därmed  till  att
behandla en fråga som rör indrivning av
underhållsbidrag som tas upp i ett av de
nu aktuella motionsyrkandena. Enligt 17
§ andra stycket lagen om bidragsförskott
gäller,   om   det   fastställda
underhållsbidraget  är  högre   än
bidragsförskottet, att försäkringskassan
bör  ge  barnets  ställföreträdare
tillfälle   att   samtidigt   med
försäkringskassan  kräva  in   det
överskjutande  underhållsbidraget.  I
praktiken  medför  bestämmelsen  att
försäkringskassan regelmässigt biträder
barnet  vid  indrivning  av  det
överskjutande beloppet.
Enligt    propositionen    skall
försäkringskassan inte längre i samband
med  sina  egna återkrav ge  barnet
tillfälle  att  samtidigt  kräva  in
överskjutande underhållsbidrag. Om den
bidragsskyldiga föräldern  är  bosatt
utomlands      och      någon
återbetalningsskyldighet  inte   har
fastställts   av   försäkringskassan
inträder emellertid försäkringskassan,
enligt regeringens förslag, i barnets
rätt  till underhållsbidrag.  Statens
fordran kan då drivas in i utlandet i
samma  utsträckning som  i  dag.  I
utlandsärenden    skall    därför
försäkringskassan även i fortsättningen,
i samband med sina egna återkrav, ge
barnet tillfälle att samtidigt kräva in
överskjutande underhållsbidrag.
I motion Sf25 av Ulla Hoffmann m.fl.
(v) begärs att riksdagen beslutar att
försäkringskassan,  också  när  den
bidragsskyldige föräldern är bosatt i
Sverige, skall kunna vara ombud för
barnet och föranstalta om indrivningar
av  barns fordringar när det gäller
underhållsbidrag (yrkande 3).
Utskottet  konstaterar  att  statens
fordran    när    det    gäller
betalningsskyldighet, enligt regeringens
förslag till lag om underhållsstöd, som
regel inte kommer att ha något samband
med  ett eventuellt underhållsbidrag.
Endast   i   ärenden   där   den
återbetalningsskyldiga  föräldern  är
bosatt utomlands kommer statens fordran
att vila på civilrättslig grund. Mot
denna  bakgrund framstår det, enligt
utskottets mening, som naturligt att
försäkringskassan inte i andra ärenden
än  s.k. utlandsärenden skall behöva
lämna barnet biträde med indrivning av
barnets fordran på underhållsbidrag i
samband med att kassan själv kräver
återbetalning.
Med det anförda föreslår utskottet att
yrkande 3 i motion Sf25 avstyrks.

Stockholm den 20 augusti 1996

På lagutskottets vägnar
Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Rolf Dahlberg (m), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Bengt Harding
Olson (fp), Inger Segelström (s), Tanja
Linderborg (v), Anders Ygeman (s),
Yvonne Ruwaida (mp), Birgitta Carlsson
(c), Kerstin Kristiansson (s) och
Marietta de Pourbaix-Lundin (m).Avvikande meningar

1. Bengt Harding Olson (fp) anser att
den del av lagutskottets yttrande som
börjar med Utskottet anser och slutar
med  bör avstyrkas bort ha följande
lydelse:
Mot denna bakgrund anser utskottet det
vara fel att frikoppla ansvaret för den
underhållsskyldige  föräldern   från
föräldrarnas  gemensamma  ekonomiska
ansvar för sina barn. Utgångspunkten bör
i  stället  vara  att  barnen  är
föräldrarnas gemensamma  ansvar  även
efter en separation mellan föräldrarna.
Vidare bör, enligt utskottets mening,
huvudprincipen   vara   att   den
bidragsskyldige  föräldern   betalar
underhållsbidraget direkt till barnet
och inte till en myndighet.
Enligt  utskottets mening innehåller
propositionen även vissa andra brister.
En brist i regeringens förslag gäller
underlåtenheten att nu ta ställning till
frågan om kostnader för umgängesresor.
Barnets  behov  av  nära  och  goda
relationer till båda sina  föräldrar
kräver  nämligen,  enligt  utskottets
mening, att problemet med resekostnader
i samband med umgänge snarast får en
lösning.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan
ställer sig utskottet avvisande till
propositionens principiella  lösningar
och förordar i stället, i likhet med vad
som anförs i motion Sf27, ett reformerat
system   för   underhållsbidragens
fastställande och förändrade regler för
de utfyllnadsbidrag som skall utgå till
de barn som är i behov av ett ekonomiskt
stöd   utöver   barnbidrag   och
bostadsbidrag. Utskottet anser därvid
att den nuvarande modellen för beräkning
av underhållsbidrag bör  ersättas med
den modell som förespråkas i betänkandet
(SOU  1995:26)  Underhållsbidrag  och
bidragsförskott,  dvs.   en   s.k.
nettokvotdelningsmodell. Vissa förbehåll
för den underhållsskyldige föräldern bör
avskaffas. Vidare bör samhällets stöd
till  barn till särlevande föräldrar
inskränkas  till  ett  behovsprövat
utfyllnadsbidrag. Utskottet anser att
regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med förslag till ändring av sy
stemet för statens stöd till barn till
särlevande föräldrar i enlighet med vad
utskottet nu anfört.
Enligt utskottet bör riksdagen dels med
bifall till motion Sf27 yrkande 1 avslå
propositionen, dels med bifall  till
motion Sf27 yrkande 2 och med anledning
av motion Sf24 yrkande 1 som sin mening
ge regeringen till känna vad utskottet
anfört.
2. Rolf Dahlberg, Stig Rindborg och
Marietta de Pourbaix-Lundin (alla m)
anser  att den del av lagutskottets
yttrande som börjar med  Lagutskottet
har och slutar med bör avstyrkas bort
ha följande lydelse:
Lagutskottet,   som   anser   att
propositionens förslag är ett steg i
rätt riktning, anser att propositionen i
nu  behandlad  del bör  tillstyrkas.
Ställningstagandet innebär att motion
Sf27  bör avstyrkas. När det gäller
motion Sf24 yrkande 1 har emellertid
utskottet  från  sina  utgångspunkter
förståelse  för  det  synsätt  som
motionärerna gett uttryck  för.  Den
föreslagna ordningen kommer nämligen att
leda  till  att  betydelsen  av  de
civilrättsliga    reglerna    om
underhållsbidrag minskar avsevärt. När
underhållsstöd lämnas kommer det i de
flesta fall inte att finnas något behov
av  att  få  ett  underhållsbidrag
fastställt enligt reglerna i FB. Som
regel blir det bara i sådana situationer
där FB:s bestämmelser leder till ett
underhållsbidrag      överstigande
samhällsstödets  belopp  som   den
bidragsberättigade kan ha ett intresse
av  att  aktualisera  frågan  om
underhållsbidrag.  Förslaget  innebär
vidare att bidragsskyldiga föräldrar i
stor  utsträckning  kommer  att  få
betalningsförpliktelser mot staten  i
stället för mot barnet. Det är inte
orimligt att anta att vissa föräldrar
därmed kan komma att uppleva att de
betalar en form av avgift till samhället
i stället för ett underhållsbidrag till
sitt barn. Någon av remissinstanserna
har pekat på att detta förhållande kan
medföra  negativa  konsekvenser  för
kontakterna med barnet. Som Lagrådet
varit inne på i sitt yttrande kan den
föreslagna ordningen också komma att
uppfattas så att särlevande föräldrars
försörjningsansvar  för  sina  barn
minskar. Därtill kommer, såsom också
Lagrådet anfört, den omständigheten att
betalning skall erläggas till staten för
många  föräldrar kan  kännas  mindre
angelägen än att betala direkt till
barnet.  En  annan nackdel  är  att
betalningsskyldigheten enligt den  nu
föreslagna   lagstiftningen   skall
bestämmas efter helt andra kriterier än
underhållsbidrag. Enligt lagutskottets
mening innebär förslaget en betydande
risk  för  att  FB:s  grundläggande
principer     om     föräldrars
underhållsskyldighet gentemot sina barn
kommer att undergrävas.
Utskottet anser mot denna bakgrund att
regeringen omedelbart mer ingående skall
överväga  möjligheten  att  bibehålla
samordningen  mellan  reglerna  för
underhållsbidrag i FB och reglerna för
bidragsförskott  och  därvid  söka
undanröja  de  nuvarande  negativa
verkningarna av denna samordning. Det
bör ankomma på regeringen att återkomma
till  riksdagen  med  erforderliga
lagförslag i enlighet med det anförda.
Vad  utskottet  sålunda  anfört  om
sambandet mellan den underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet       och
föräldrabalkens regler om underhåll bör
riksdagen, med bifall till motion Sf24
yrkande 1, som sin mening ge regeringen
till känna.
3. Tanja Linderborg (v) anser att den
del av lagutskottets yttrande som börjar
med  Utskottet konstaterar och slutar
med  Sf25 avstyrks bort ha följande
lydelse:
Lagutskottet delar den uppfattning som
kommer  till uttryck i motion  Sf25
yrkande 3 och anser det sålunda önskvärt
att   försäkringskassan   även   i
fortsättningen, i samband med sina egna
återkrav,  kan  biträda  barnet  vid
indrivning    av    överskjutande
underhållsbidrag.
Utskottet anser därför att regeringen
bör återkomma till riksdagen med förslag
som   gör   det   möjligt   för
försäkringskassan att vara ombud för
barnet och föranstalta om indrivning av
barnets fordran på underhållsbidrag även
när den bidragsskyldige föräldern är
bosatt i Sverige.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen, med anledning av motion Sf25
yrkande 3, som sin mening ge regeringen
till känna.

Socialutskottets yttrande
1996/97:SoU6y
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar, m.m.
Till socialförsäkringsutskottet
Inledning

Socialförsäkringsutskottet har  berett
socialutskottet  tillfälle  att  avge
yttrande över proposition 1995/96:208
Underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar,  m.m.  jämte  eventuella
motioner som kan komma att väckas med
anledning av propositionen.

Socialutskottet bereder bl.a. ärenden
som rör omsorg om barn och ungdom och
andra socialtjänstfrågor. Utskottet har
tidigare även haft att bereda ärenden om
stöd åt barnfamiljer inklusive bl.a.
frågor om bidragsförskott och särskilt
bidrag för vissa adoptivbarn. Sedan den
15 september 1996 bereds dock dessa
ärenden av socialförsäkringsutskottet,
som också bereder ärenden om anslag inom
utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn.
Socialutskottet har mot denna bakgrund
beslutat yttra sig i ärendet. Utskottet
begränsar yttrandet i första hand till
förslaget  till  en  ny  lag  om
underhållsstöd. Utskottet avstår från
att  yttra sig över frågor om  det
allmännas utgifter m.m. för det nya
stödsystemet, kapitel 8 i propositionen
samt motion Sf25 (v) yrkandena 2-4 och
6.
Fråga om avslag på propositionen m.m.

I propositionen lämnas förslag till ett
nytt     samhällsstöd,    kallat
underhållsstöd, som skall ersätta det
nuvarande bidragsförskottet  och  det
särskilda   bidraget  till   vissa
adoptivbarn. Underhållsstöd skall enligt
förslaget lämnas med 1 173 kr per månad
till  barn vars föräldrar inte  bor
tillsammans.  Om  barnet  har  egna
inkomster,  skall  understödsbeloppet
minskas  på  visst  sätt.  Någon
inkomstprövning av underhållsstödet mot
den s.k. boförälderns inkomster föreslås
inte.

Underhållsstödet utgår till dess barnet
fyller 18 eller om barnet går i skolan
längst till och med juni månad det år
barnet fyller 20 år.

Underhållsstöd skall lämnas både när
barnet bor hos endast en av föräldrarna
och när barnet bor växelvis hos båda
föräldrarna. I det senare fallet skall
underhållsstöd  lämnas   som   ett
utfyllnadsbidrag som bestäms med hänsyn
till att båda föräldrarna bidrar till
barnets försörjning genom att ha barnet
hos  sig.  Underhållsstödet  skall
administreras av försäkringskassan. Den
förälder som barnet inte bor tillsammans
med skall vara skyldig att återbetala
hela eller viss del av underhållsstödet
till staten. Återbetalningsskyldigheten
skall fastställas till en viss procent
av inkomsten. Återbetalningsskyldigheten
skall justeras årligen.
Den   nya   lagstiftningen   om
underhållsstöd föreslås träda i kraft
den 1 december 1996 och tillämpas första
gången i fråga om underhållsstöd som
avser tiden efter den 31 januari 1997.
Ändringarna i föräldrabalken föreslås
träda i kraft den 1 februari 1997.
Förslagen beräknas minska det allmännas
utgifter för stödsystemet med 1 140
miljoner kronor år 1997, 1 535 miljoner
kronor år 1998 och 1 800 miljoner kronor
år 1999.

I  motion  Sf27 (fp) hemställs  att
riksdagen avslår propositionen (yrkande
1) och hos regeringen begär förslag till
ändring av systemet för statens stöd
till  särboende föräldrar enligt  de
principer  som redovisas i  motionen
(yrkande 2). Motionärerna anser att det
är fel att frikoppla ansvaret för den
underhållsskyldige  föräldern   från
föräldrarnas  gemensamma  ekonomiska
ansvar för barnen, ett ansvar som ju
också slås fast i föräldrabalken. Det är
enligt  motionärernas  mening  detta
gemensamma  ansvar  som  skall  vara
gällande även om båda föräldrarna inte
bor ihop med barnet.
Det finns ingen anledning till att ett
gemensamt ansvar för gemensamma barn
plötsligt skall reduceras  till  att
vardera föräldern åläggs en form av ett
 halvt ansvar efter en separation, och
i den mån detta halva ansvar inte kan
tas, det allmänna åtar sig att fylla ut
detta halva ansvar.
I regeringens förslag är det så att den
underhållsskyldige  föräldern   inte
betalar sin del av underhållsstödet till
barnet  utan  återbetalar  det  till
försäkringskassan.
Utöver denna grundläggande invändning
mot regeringens förslag finns enligt
motionärerna ett antal andra brister i
propositionen, något som även en del av
remissinstanserna påpekat. De är bl.a.:
- att inte den ekonomiska förmågan hos
boföräldern beaktas vid utbetalning av
samhällsstödet,
-  att  inte  ställning  tas  till
umgängesresor,
-   att   återbetalningsskyldighet
fastställs  och dessutom räntebeläggs
trots att beloppet inte går att driva in
på  grund  av  underhållsförälderns
bristande ekonomiska resurser,
-  oklarhet när man skall  använda
föräldrabalkens   bestämmelser   vid
beräkning av underhållsbidrag samt
-  att fler föräldrar hamnar  inom
systemet.
Regeringen  bör  enligt  motionärerna
återkomma till höstriksdagen med en ny
proposition  som  utgår  från  dessa
principer  för stöd till barn  till
särlevande föräldrar.

I  motion  Sf24 (m)  hemställs  att
riksdagen  hos regeringen  begär  en
utredning om möjligheterna att  helt
avskaffa systemet med underhållsbidrag i
enlighet med vad som anförts i motionen
(yrkande 4). Grundprincipen skall enligt
motionärerna alltid vara att föräldrarna
aldrig  kan  komma  ifrån   sitt
försörjningsansvar. För att inte ett
avskaffande av bidragsförskottet skall
innebära  att  det  offentliga  ger
incitament för separering - liknande det
amerikanska  stödet till ensamstående
mammor - anser motionärerna att i de
fall den underhållsskyldige inte kan
betala eller där faderskapet är okänt -
vilket  är ytterst ovanligt  -  får
socialtjänsten  pröva  rätten  till
socialbidrag, på samma sätt som gäller
andra  situationer  där  de  egna
inkomsterna inte täcker de nödvändiga
utgifterna.  Det  innebär  också  en
inkomstprövning i varje enskilt fall,
vilket   ger  systemet  en   mer
fördelningspolitiskt attraktiv profil.
De  som  har störst behov av  stöd
garanteras också detta. Vid de fall den
underhållsskyldige är känd, men  för
tillfället inte kan betala, adderas hans
eller hennes skuld på samma sätt som
t.ex.  skatteskulder.  Det  statliga
engagemanget blir då att se till att man
bevakar denna skuld och ser till att den
återbetalas. De medel som då kommer in
går  till  den kommun som utbetalat
eventuellt    socialbidrag.    Har
socialbidrag inte betalats ut, trots att
underhållsstöd inte utgått, tillfaller
pengarna ändå barnet som skulle  ha
erhållit stödet från början. På så sätt
garanteras    kopplingen    mellan
betalningsskyldigheten och  det  egna
barnet. Grundprincipen måste,  enligt
motionärernas bestämda uppfattning, vara
att skulden till de egna barnen är den
viktigaste skulden att reglera och som
den betalningsansvarige inte skall kunna
dra sig undan.
Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag
att skyndsamt utreda den ovan skisserade
modellen och återkomma till riksdagen
med förslag.

Utskottets bedömning

Ett barn har rätt till god omvårdnad,
trygghet och fostran. Det bästa för
barnet är normalt att leva tillsammans
med sina föräldrar under stabila och
trygga förhållanden. Detta uppmuntras
också  i  lagstiftningen.  Emellertid
förekommer  det  inte  sällan  att
slitningar av olika skäl uppkommer i
äktenskap   och   samboförhållanden.
Lagstiftningen  bör då  inte  tvinga
kvinnor och män att av ekonomiska skäl
stanna kvar i konfliktfyllda och dåliga
relationer.
Det  grundläggande ekonomiska stödet
till barnfamiljerna består av två delar,
det allmänna barnbidraget, som alla får
del  av,  och  det  inkomstprövade
bostadsbidraget, som är kopplat till en
familjs försörjningsbörda. Vidare finns
stöd i vissa situationer. Till detta
stöd  hör  bl.a.  ersättning  från
föräldraförsäkringen,  som  gör  det
möjligt för nyblivna föräldrar att vara
hemma under barnens första levnadsår,
bidragsförskott, som ger ett ekonomiskt
grundskydd som är särskilt viktigt för
ensamföräldrar,  barnpensioner  samt
vårdbidrag för handikappade barn.
Bidragsförskottssystemet har spelat en
viktig  fördelningspolitisk roll  och
gjort det möjligt för ensamföräldrar att
ge sina barn rimlig ekonomisk standard
även när den andra föräldern inte kunnat
eller velat betala ett underhåll av
tillräcklig storlek. Bidragsförskottet
har underlättat ensamstående föräldrars
ibland svåra situation.
Reglerna om bidragsförskott har under
en följd av år kritiserats i olika
sammanhang.  Systemet  medför  stora
kostnader   för   staten.   Den
försörjningsbörda  som  åvilar  den
förälder som inte bor tillsammans med
barnet har i stor utsträckning kommit
att  fullgöras  av  det  allmänna.
Bidragsförskotten anses  i  en  inte
obetydlig omfattning betalas till barn
vars  föräldrar har goda  ekonomiska
förhållanden och har i stor utsträckning
kommit   att   få   en   omvänd
fördelningsprofil. Kritik  har  också
riktats mot det nära sambandet mellan
den offentligrättsliga regleringen av
bidragsförskott och de civilrättsliga
reglerna om underhållsbidrag. Sambandet
leder  i  vissa fall till  oönskade
konsekvenser.
Bidragsförskotten har därför under lång
tid  varit  föremål  för  omfattande
utredningsarbete. Flera förslag  till
ändringar av systemet har lagts fram.
Här kan nämnas Familjelagssakkunnigas
betänkande (SOU 1977:37) Underhåll till
barn  och  frånskilda,  1987  års
underhållsbidragskommittés  betänkanden
(SOU 1990:8 och 1990:48) Samhällsstöd
till  underhållsberättigade barn  och
departementspromemorian  (Ds  1992:53)
Ensamförälderstöd. Av olika skäl har
förslagen inte lett till lagstiftning.
Det  nu  framlagda  förslaget  till
underhållsstöd  tillgodoser   enligt
utskottet i allt väsentligt de krav som
måste ställas på systemet, nämligen att
ge barn till särlevande föräldrar ett
garanterat bidrag till sin försörjning.
Stödet görs i huvudsak oberoende av
föräldrabalkens    regler     om
underhållsbidrag. Reglerna har utformats
så att det tydligt framgår att det i
första hand är föräldrarna som har det
ekonomiska ansvaret för sitt barn. De
besparingar som är nödvändiga åstadkoms
genom att försörjningsförmågan hos den
förälder som barnet inte bor hos tas i
anspråk i större omfattning än vad som
för närvarande är fallet. Reglerna är
enkla  och tydliga och svårare  att
manipulera.
Från sina utgångspunkter har utskottet
ingen  erinran  mot  förslagen  i
propositionen och anser  därför  att
motion Sf27 (fp) bör avstyrkas.
Utskottet vill bestämt motsätta sig att
ensamföräldrar  i  de  fall  den
underhållsskyldige inte kan eller vill
sörja för sitt barn eller är okänd skall
vara hänvisade att söka socialbidrag om
han eller hon inte ensam kan klara
försörjningen.  En bidragsprövning  i
varje enskilt fall skulle också bli
kostsam och administrativt betungande.
Även motion Sf24 (m) yrkande 4 om en
utredning i syfte att avskaffa systemet
bör enligt utskottet avstyrkas.
Underhållsstödets storlek

Enligt    propositionen    skall
underhållsstödet uppgå till 1 173 kr per
månad och barn.
Om barnet har egna inkomster, skall
underhållsstödets belopp minskas. Vid
inkomster som överstiger 48 000 kr per
år skall underhållsstödet minska med 50
procent av överskjutande belopp.
Det finns enligt propositionen flera
skäl som talar mot en behovsprövning av
underhållsstödet  med  beaktande  av
boförälderns  ekonomiska förhållanden.
Som   det   framgår   av   bl.a.
Underhållsbidrags-          och
bidragsförskottsutredningens betänkande
(SOU 1995:26) är det en mycket liten
grupp  boföräldrar  som  har  höga
inkomster.  Statens  utgifter  för
samhällsstödet skulle inte minska annat
än  marginellt  om en behovsprövning
införs.  Underhållsstödets belopp  är
bestämt så att det skall motsvara halva
normalkostnaden för ett  barn  sedan
hänsyn  tagits  till  det  allmänna
barnbidraget. Det är rimligt att barn
till särlevande föräldrar tillförsäkras
ett  sådant stöd. Boföräldern svarar
regelmässigt för en motsvarande del av
barnets försörjning och ofta betydligt
mer. Därtill kommer att vårdnadshavare
med goda och medelgoda inkomster vid en
inkomstökning   ofta   får   lägre
bostadsbidrag och höjda avgifter för
barnomsorg. Marginaleffekterna för dessa
föräldrar är således stora redan i dag,
och en behovsprövning skulle förstärka
dem. Dessutom innebär en behovsprövning
administrativa merkostnader.
Det anförda visar enligt propositionen
att en behovsprövning är förenad med
många nackdelar. Mot denna bakgrund kan
den  marginella utgiftsminskning  som
skulle uppkomma för staten inte anses så
betydelsefull att en behovsprövning bör
införas.
I   tre  motioner  begärs   att
underhållsstödet skall behovsprövas.
I motion Sf24 (m) framförs invändningar
mot  förslaget  att underhållsstödets
utfyllnadsdel skall utgå som en allmän
grundläggande trygghet för alla barn
till särlevande föräldrar (yrkande 2).
Utöver det stöd som generellt ges till
barn skall staten således särskilt gynna
barn till särlevande föräldrar. Detta
kan  motionärerna  inte  acceptera.
Målsättningen för statens insatser på
det familjepolitiska området måste vara
att barn lever i nära relationer till
såväl sin mor som sin far. Då får man
inte   på   detta   sätt   gynna
familjesplittring. Motionärerna  anser
att såväl underhållsstödets förskottsdel
som  själva utfyllnadsbidraget  skall
behovsprövas.
I motion Sf28 (kds) anförs att det i
nuvarande statsfinansiella läge,  med
besparingar inom snart sagt varje område
i  välfärdssystemen, är stötande att
statligt stöd skall komma vårdnadshavare
i de högsta inkomstskikten till del
(yrkande 1). En sådan ordning riskerar
enligt  motionärerna  att  undergräva
legitimiteten i systemet. I de fall då
den         underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet inte är lika
stor som underhållsstödet bör därför
inkomstprövning ske.  Regeringen  bör
således återkomma till riksdagen med
förslag till en modell som även beaktar
vårdnadshavarens  ekonomi.  En  sådan
modell  måste  utformas  så  att
marginaleffekter minimeras och så att
administrationskostnaderna inte ökar.
Motionärerna i motion Sf26 (mp) anser
att  det finns starka skäl för att
närmare pröva om inte även boförälderns
inkomst   skall   påverka   den
bidragsskyldiges underhållsstöd (yrkande
5).
I en motion, Sf25 (v), hemställs att
riksdagen beslutar att underhållsstödet
indexeras enligt vad som anförs om att
stödet  skall  följa  den  allmänna
löneutvecklingen (yrkande 5).
I motion Sf28 (kds) hemställs om ett
tillkännagivande om vad som anförts om
ensamföräldrar med tonårsbarn (yrkande
3).  Ett  par  av  remissvaren  på
promemorians förslag för fram tanken att
underhållsstödet bör  relateras  till
barnets ålder. Synpunkten är  enligt
motionärerna relevant av två skäl. För
det första torde det vara ett faktum att
omkostnaderna för ett tonårsbarn  är
högre än för ett yngre barn. För det
andra minskar det offentligas allmänna
stöd när barnet går ur grundskolan. Då
försvinner  nämligen  tre  av  tolv
barnbidrag.      Med      en
arbetsmarknadssituation som ger få 16-
till 18-åringar möjlighet att få arbete
på  kvällar,  helger  och  lov  kan
situationen för många ensamföräldrar med
tonårsbarn  vara  mycket  pressad.
Regeringen bör därför noga följa och
uppmärksamma denna grupp och överväga
justeringar  i  stödsystemet  enligt
motionärerna.

Utskottets bedömning

Utskottet  delar  inställningen  i
propositionen att en behovsprövning är
förenad med många nackdelar och därför
inte bör införas. Motionerna Sf24 (m)
yrkande 2, Sf26 (mp) yrkande 5 och Sf28
(kds) yrkande 1 bör därför avstyrkas.
När   det   gäller  frågan   om
underhållsstödet   bör   indexeras
konstaterar utskottet att  regeringen
enligt propositionen anser det rimligt
att framtida ökade betalningar från de
underhållsskyldiga föräldrarna  kommer
deras barn till godo. Utskottet har
samma uppfattning. Underhållsstödet bör
dock inte indexeras. Motion Sf25 (v)
yrkande 5 bör avstyrkas.
Utskottet anser att underhållsstödet i
princip bör utgå med samma belopp för
alla barn. Förslaget i motion Sf28 (kds)
yrkande 3 om att underhållsstödet bör
relateras till barnets ålder bör därmed
avstyrkas.
Återbetalningsskyldigheten mot staten

I  propositionen framhålls  att  den
förälder som inte bor tillsammans med
barnet skall vara återbetalningsskyldig
gentemot staten för det underhållsstöd
som    lämnas   till    barnet.
Återbetalningsskyldighet skall bestämmas
enligt en schabloniserad procentmetod.
Återbetalningsskyldigheten    skall
beräknas på inkomst av tjänst, intäkt av
kapital    och    inkomst    av
näringsverksamhet.   Avdrag   under
inkomstslaget  kapital  skall  inte
beaktas. Inkomst av näringsverksamhet
skall ökas genom att vissa avdrag som
har  karaktär  av  vinstdispositioner
återläggs. Dessa är avsättning  till
periodiseringsfonder, avdrag för egen
pension  (viss del) samt ökning  av
expansionsmedel  Även  avdrag  för
underskott från tidigare beskattningsår
skall återläggas.
Tillägg skall göras med  1  %  av
skattepliktig förmögenhet som överstiger
800 000 kr samt för inkomst, inklusive
kostförmån, som beskattas enligt lagen
(1958:295)  om  sjömansskatt   och
studiemedel i form av studiebidrag. Det
sålunda  framräknade  beloppet  skall
minskas   med   24   000   kr.
Återbetalningsskyldigheten     skall
fastställas till en viss procent av det
på  så  sätt  framräknade  beloppet.
Procentsatsen är 10 % för ett barn, 6,25
% per barn för två barn och 5 % per barn
för tre barn. Den totala procentsatsen
ökar  med en procentenhet för varje
ytterligare barn utöver tre. Alla den
återbetalningsskyldiges biologiska barn
och adoptivbarn räknas med i antalet
barn. Om återbetalningen skulle  bli
lägre än 100 kr per barn och månad
bortfaller  återbetalningsskyldigheten.
Återbetalningsskyldighet skall justeras
årligen.
I motion Sf24 (m) hemställs om ett
tillkännagivande om vad som anförts om
sambandet mellan den underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet       och
föräldrabalkens regler  om  underhåll
(yrkande 1). Motionärerna motsätter sig
förslaget   att   frikoppla   den
underhållsbidragsansvariga  förälderns
skyldighet  att  återbetala   till
försäkringskassan   den   del   av
underhållsstödet som inte är det s.k.
utfyllnadsbidraget, från föräldrabalkens
regler  om  underhåll.  Skulden  som
föräldern får relateras således till
staten och kopplas inte till barnet.
Motionärernas  utgångspunkt  är  att
skulden till de egna barnen alltid skall
vara prioriterad och direkt kopplad till
föräldraansvaret i övrigt.
I motion Sf26 (mp) hemställs om ett
tillkännagivande om vad som anförts om
beskattningsbar inkomst som underlag för
beräkning av återbetalningsskyldigheten
(yrkande 4). Motionärerna framhåller att
regeringens förslag innebär att  den
underhållsskyldige skall  betala  ett
visst  bidrag  som  andel  av  sin
bruttoinkomst. Detta har emellertid en
allvarlig nackdel för de  fall  där
omkostnaderna för inkomstens förvärvande
är  höga  och  där  således  den
beskattningsbara inkomsten är avsevärt
lägre. Det kan t.ex. gälla boende i
glesbygd  som  måste  företa  långa
pendlingsresor för att kunna försörja
sig. Regeringen bör därför pröva om
underhållsstödet  i  stället  skall
beräknas som andel av beskattningsbar
inkomst.  Eventuellt  borde   även
studieskulder medföra rätt till avdrag
på liknande sätt.
I två motioner hemställs att riksdagen
beslutar  att  grundavdraget  från
inkomsten   vid   bestämmande   av
återbetalningsskyldighet skall vara 48
000 kr.
I motion Sf24 (m) yrkande 3 framhålls
sålunda      följande.      I
departementspromemorian föreslogs  att
ett grundavdrag på totalt 48 000 kr
skall gälla vid beräkningen av  den
underhållsskyldige förälderns  inkomst
vid fastställande av underhållsbidragets
storlek. Regeringen har i propositionen
valt att halvera detta grundavdrag och
föreslår i stället 24 000 kr. Detta
riskerar att skapa ett problem  som
regeringen också tar upp i förslaget,
nämligen att det kommer att  finnas
underhållsskyldiga vars skuld kommer att
vara större än förbehållsbeloppet. Mot
den bakgrunden anser motionärerna att
det är märkligt att regeringen ändå
väljer att halvera grundavdraget.
I motion Sf26 (mp) yrkandena 2 och 3
framhålls att halveringen av  grund-
avdraget   i   förhållande   till
departementspromemorian främst drabbar
underhållsskyldiga med låga inkomster.
Promemorians föreslagna grundavdrag ger
underhållsskyldiga  i   de   lägre
inkomstskikten en reell möjlighet att i
det  överskott  som  uppstår  skapa
ekonomiskt utrymme för resor och umgänge
med barnen. Motionärerna anser därför
att    promemorians   ursprungliga
grundavdrag på 48 000 kr per år måste
ersätta regeringens förslag.
Två motioner tar upp frågan om den
underhållsskyldiges resekostnader  vid
umgänge.
I  motion  Sf26  (mp)  begärs  att
regeringen  snarast  återkommer  med
faktiska  förslag  om   hur   de
underhållsskyldigas resekostnader  vid
umgänge  skall kunna vägas  in  vid
beräkningen av underhållsstöd (yrkande
1). Ett liknande yrkande finns i motion
Sf28  (kds) yrkande 2. I den förra
motionen framhålls att regeringen i sin
proposition  utlovar att  den  skall
återkomma med förslag om hur situationen
skall lösas för föräldrar som dras med
höga resekostnader för att kunna ha
umgänge med sina barn. Det är enligt
motionärerna  oerhört  viktigt  att
regeringen    skyndsamt    belyser
problemställningen. Om föräldraansvaret
poängteras så att de underhållsskyldiga
framöver i ökad omfattning skall erlägga
ett högre belopp än i dag, så kan
eventuellt möjligheten till umgänge med
barnet riskeras! Den del av överskottet
som  tas i anspråk för att erlägga
underhållsstöd får enligt motionärerna
inte medföra att den underhållsskyldige
efter fullgörandet av sina ekonomiska
plikter inte har möjlighet att betala
resa och uppehälle för sitt barn så att
de de facto kan träffas! Där samhället
har ett starkt intresse av att se till
att  föräldrar själva klarar av att
försörja sina barn, har samhället också
en moralisk skyldighet att skydda ett
kanske  redan  skört  och  ömtåligt
förhållande     mellan     den
underhållsskyldige  och  barnet.  För
förskolebarn är dessutom kvalitet  i
umgänget överensstämmande med kvantitet
i tid. Ett stort ansvarstagande från
föräldrarnas sida t.ex. i  form  av
växelvis  boende bör  på  alla  vis
underlättas.

Utskottets bedömning

I motion Sf24 (m) riktas invändningar
mot att den underhållsbidragsansvariga
förälderns återbetalningsskyldighet för
utgivet underhållsstöd frikoppas från
föräldrabalkens regler och  underhåll
enligt propositionen (yrkande 1).
Av propositionen framgår att detta sker
i barnets intresse och för att minska
risken   för   konflikter   mellan
föräldrarna. Det tidigare nära sambandet
mellan reglerna om bidragsförskott och
underhållsbidrag har i vissa fall lett
till oönskade konsekvenser.
Från sina utgångspunkter har utskottet
inget att erinra mot att reglerna om
underhållsstöd i huvudsak  frikopplas
från  föräldrabalkens  regler   om
underhåll.  Utskottet  anser   att
propositionen  i  denna  del  bör
tillstyrkas  och  att motionsyrkandet
avstyrks.
Utskottet avstyrker också förslaget i
motion Sf26 (mp) yrkande 4. Som framförs
i propositionen bör inkomstprövningen i
första hand grundas på inkomst av tjänst
samt intäkt av kapital och inkomst av
näringsverksamhet.
I departementspromemorian föreslogs att
den bidragsskyldige skulle få göra ett
grundavdrag på 48 000 kr vid beräkning
av  återbetalningsskyldigheten. Enligt
propositionen bestäms grundavdraget till
24 000 kr. Som motiv anförs bl.a. att
det är av principiell betydelse att även
återbetalningsskyldiga  föräldrar  med
låga inkomster skall bidra till sina
barns försörjning. Även hänsynen till
det  allmännas utgifter för systemet
åberopas. Regeringen avser att  noga
följa upp hur de nya reglerna påverkar
de återbetalningsskyldiga föräldrarnas
ekonomiska  situation. Utskottet  gör
ingen annan bedömning och tillstyrker
därför förslaget i propositionen i denna
del och avstyrker bifall till motionerna
Sf24  (m) yrkande 3 och Sf26  (mp)
yrkandena 2 och 3. Utskottet återkommer
senare till frågan om uppföljning av
reformen.
Frågan  om  beaktande  av   den
underhållsskyldiges  resekostnader  i
samband med umgänge med barnet tas upp i
motionerna Sf26 (mp) yrkande 1 och Sf28
(kds)  yrkande  2. Av  propositionen
framgår att regeringen är medveten om
att det är problem om försörjningsbördan
på ett negativt sätt påverkar barnets
möjligheter  att  umgås  med  den
återbetalningsskyldiga föräldern. Enligt
uppgift kommer regeringen att ta upp
frågan om resekostnader i samband med
umgänge i den proposition som förväntas
bli  framlagd under våren  1997  på
grundval  av Vårdnadstvistutredningens
betänkande (SOU 1995:79) Vårdnad, boende
och umgänge. Något tillkännagivande till
regeringen behövs alltså  inte,  och
motionerna bör därför avstyrkas.
Uppföljning av reformen

I  propositionen gör regeringen  den
bedömningen att de föreslagna reglerna
om återbetalningsskyldighet till staten
innebär att många återbetalningsskyldiga
föräldrar med goda inkomster kommer att
få  återbetala  en  större  del  av
samhällsstödet till staten än de gör nu
enligt  reglerna  om bidragsförskott.
Återbetalningsskyldiga  föräldrar  med
låga inkomster kommer i vissa fall att
få betala mer till staten och i andra
fall mindre än i dag. De belopp som
staten återkräver kommer i vissa fall
inte  att  kunna  drivas  in  av
kronofogdemyndigheterna till följd av
utsökningsbalkens regler om  vad  en
gäldenär skall få förbehålla sig för
sitt  uppehälle.  I  propositionen
framhålls också att det inte går att
säkert  säga  hur  reglerna   om
underhållsstöd    påverkar    de
återbetalningsskyldiga   föräldrarnas
situation. Regeringen avser att noga
följa upp denna fråga.
I  motion  Sf25 (v) hemställs  att
riksdagen  hos regeringen  begär  en
fortlöpande  uppföljning  av  vilka
ekonomiska effekter som underhållsstödet
kan föra med sig enligt vad som anförts
om att förslaget även kan drabba mycket
ekonomiskt  svaga  underhållsskyldiga
(yrkande 1). Förslaget innebär att de
som  har  höga  inkomster  eller
förmögenheter kommer att få återbetala
en mycket större del av underhållsstödet
till  staten än de gör i nuvarande
bidragsförskottssystem.    Regeringen
bedömer    dock    att    vissa
återbetalningsskyldiga  föräldrar  med
låga inkomster också kommer att  få
betala mer till staten än i dag. Detta
framgår också av de konsekvensanalyser
som presenteras. De bidragsskyldiga i
decilgrupperna 2 och 3  får  enligt
motionärerna  en  minskning  av  sin
disponibla inkomst som - med tanke på de
låga inkomsterna - kan bli svår att
bära. Syftet med reformen har inte varit
att  stjälpa någon utan snarare att
poängtera båda föräldrarnas ansvar för
barnens försörjning. Motionärerna anser
därför att det fortlöpande bör göras en
uppföljning  av vilka  effekter  som
underhållsstödet kan föra med sig för
framför allt decilgrupperna 2 och 3 för
att  riksdagen  skall  kunna  göra
finjusteringar  med syfte  att  göra
systemet   mer   fördelningsmässigt
rättvist.
I detta sammanhang bör också framhävas
att  möjligheten  att  driva  in
återbetalningen med hjälp av kronofogden
är liten för dessa decilgrupper.
I motion Sf28 (kds) hemställs om ett
tillkännagivande om vad som anförts om
en uppföljning av hur de nya reglerna
påverkar möjligheterna till nära och
goda relationer mellan barnet och dess
båda föräldrar (yrkande 4). Motionärerna
framhåller att underhållsstöd handlar om
kronor och ören, men att det också är av
stor vikt att stödets utformning inte
motverkar utan bidrar till att nära och
goda relationer mellan barnet och dess
båda föräldrar kan upprätthållas. Även
ur denna aspekt bör regeringen följa upp
vilka konsekvenser de nya reglerna får.
Detta bör ges regeringen till känna.

Utskottets bedömning

Utskottet  anser  det  viktigt  att
regeringen noga följer hur reglerna om
understöd     påverkar      de
återbetalningsskyldiga   föräldrarnas
ekonomiska situation. Utskottet delar
därmed inställningen i propositionen och
motion Sf25 (v) yrkande 1. Yrkandet är
därigenom  tillgodosett  och   bör
avstyrkas. Även andra konsekvenser av
reformen bör noga följas upp. Motion
Sf28  (kds)  yrkande  4  är  därmed
tillgodosedd och kan avstyrkas.

Stockholm den 24 september 1996

På socialutskottets vägnar

Sten Svensson

I beslutet har deltagit: Sten Svensson
(m),  Ingrid Andersson (s),  Rinaldo
Karlsson  (s),  Hans  Karlsson  (s),
Christina Pettersson (s), Liselotte Wågö
(m), Marianne Jönsson (s), Conny Öhman
(s), Leif Carlson (m), Barbro Westerholm
(fp),  Stig Sandström (v),  Christin
Nilsson (s), Birgitta Wichne (m), Thomas
Julin  (mp), Chatrine Pålsson  (kd),
Kerstin  Warnerbring (c) och Lennart
Thörnlund (s).

Avvikande meningar

1. Avslag på propositionen m.m.

Barbro  Westerholm  (fp)  anser  att
utskottets bedömning under  avsnittet
 Fråga om avslag på propositionen m.m. 
med undantag för sista stycket bort ha
följande lydelse:
Utskottet  anser det fel  att  som
föreslås  i  propositionen  frikoppla
ansvaret  för  den underhållsskyldige
föräldern från föräldrarnas gemensamma
ekonomiska ansvar för barnen, ett ansvar
som slås fast i föräldrabalken. Det är
enligt  utskottets  mening   detta
gemensamma  ansvar  som  skall  vara
gällande även om båda föräldrarna inte
bor ihop med barnet. Det finns ingen
anledning till att ett gemensamt ansvar
för  gemensamma barn plötsligt skall
reduceras till att vardera föräldern
åläggs en form av ett halvt  ansvar
efter en separation, och i den mån detta
halva ansvar inte kan tas, det allmänna
åtar  sig att fylla ut detta halva
ansvar.
I  propositionen är det vidare ett
grundläggande   fel   att   den
underhållsskyldige  föräldern   inte
betalar sin del av underhållsstödet till
barnet  utan  återbetalar  det  till
försäkringskassan.
Utöver denna grundläggande invändning
mot regeringens förslag finns enligt
utskottet ett antal andra brister i
propositionen, något som även en del av
remissinstanserna påpekat. De är bl.a.:
- att inte den ekonomiska förmågan hos
boföräldern beaktas vid utbetalning av
samhällsstödet,
-  att  inte  ställning  tas  till
umgängesresor,
-   att   återbetalningsskyldighet
fastställs  och dessutom räntebeläggs
trots att beloppet inte går att driva in
på  grund  av  underhållsförälderns
bristande ekonomiska resurser,
-  oklarhet när man skall  använda
föräldrabalkens   bestämmelser   vid
beräkning av underhållsbidrag samt
-  att fler föräldrar hamnar  inom
systemet.
Regeringen  bör  enligt  utskottet
återkomma med en ny proposition som
utgår från dessa principer för stöd till
barn  till  särlevande  föräldrar.
Sammanfattningsvis bör riksdagen  med
bifall till motion Sf27 (fp)  avslå
propositionen och ge regeringen till
känna vad utskottet anfört.

2. Ny utredning

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anser att sista stycket i utskottets
bedömning under avsnittet  Fråga  om
avslag på propositionen m.m.  bort ha
följande lydelse:
Grundprincipen när det gäller barns
underhåll  skall  alltid  vara  att
föräldrarna aldrig kan komma ifrån sitt
försörjningsansvar. För att inte ett
avskaffande av bidragsförskottet skall
innebära  att  det  offentliga  ger
incitament för separering - liknande det
amerikanska  stödet till ensamstående
mammor - anser utskottet att i de fall
den underhållsskyldige inte kan betala
eller där faderskapet är okänt - vilket
är ytterst ovanligt - socialtjänsten får
pröva rätten till socialbidrag, på samma
sätt som gäller andra situationer där de
egna  inkomsterna  inte  täcker  de
nödvändiga utgifterna. Det innebär också
en inkomstprövning i varje enskilt fall,
vilket   ger  systemet  en   mer
fördelningspolitiskt attraktiv profil.
De  som  har störst behov av  stöd
garanteras också detta. Vid de fall den
underhållsskyldige är känd, men  för
tillfället inte kan betala, adderas hans
eller hennes skuld på samma sätt som
t.ex.  skatteskulder.  Det  statliga
engagemanget blir då att se till att man
bevakar denna skuld och ser till att den
återbetalas. De medel som då kommer in
går  till  den kommun som utbetalat
eventuellt    socialbidrag.    Har
socialbidrag inte betalats ut, trots att
underhållsstöd inte utgått, tillfaller
pengarna ändå barnet som skulle  ha
erhållit stödet från början. På så sätt
garanteras    kopplingen    mellan
betalningsskyldigheten och  det  egna
barnet. Grundprincipen måste,  enligt
utskottets bestämda uppfattning, vara
att skulden till de egna barnen är den
viktigaste skulden att reglera och som
den betalningsansvarige inte skall kunna
dra sig undan.
Riksdagen bör enligt utskottet  med
anledning av motion Sf24 (m) yrkande 4
ge  regeringen till känna  att  den
skyndsamt bör utreda den nu skisserade
modellen  för  samhällsstödet  och
återkomma till riksdagen med förslag.

3. Behovsprövning

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m) och
Chatrine Pålsson (kd) anser att första
stycket i utskottets bedömning under
avsnittet  Underhållsstödets  storlek 
bort ha följande lydelse:
Utskottet motsätter sig införandet av
ett stöd som ges generellt till barn
till särlevande föräldrar. Staten får
inte  gynna  barn  till  särlevande
föräldrar. Målsättningen för  statens
insatser på det familjepolitiska området
måste  vara att barn lever i  nära
relationer till såväl sin mor som sin
far. Då får man inte på detta sätt gynna
familjesplittring.         Såväl
underhållsstödets  förskottsdel  som
själva   utfyllnadsbidraget    bör
behovsprövas.
I nuvarande statsfinansiella läge med
krav på besparingar inom snart sagt
varje område i välfärdssystemen är det
vidare stötande att statligt stöd skall
komma  vårdnadshavare  i  de  högsta
inkomstskikten till  del.  En  sådan
ordning  riskerar  att  undergräva
legitimiteten i systemet. I de fall då
den         underhållsskyldiges
återbetalningsskyldighet inte är lika
stor som underhållsstödet bör därför
inkomstprövning ske.  Regeringen  bör
återkomma till riksdagen med förslag
till en modell som även beaktar den s.k.
boförälderns ekonomi. En sådan modell
måste utformas så att marginaleffekter
minimeras    och    så    att
administrationskostnaderna inte  ökar.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motionerna Sf24 (m) yrkande
2, Sf26 (mp) yrkande 5 och Sf28 (kds)
yrkande 1.

4. Behovsprövning

Thomas  Julin (mp) anser att första
stycket i utskottets bedömning under
avsnittet  Underhållsstödets  storlek 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det finns starka
skäl för regeringen att närmare pröva om
inte förutom barnets inkomstförhållanden
även den s.k. boförälderns inkomster
skall påverka underhållsstödets storlek.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motionerna Sf24 (m) yrkande
2, Sf26 (mp) yrkande 5 och Sf28 (kds)
yrkande 1.

5. Underhållsstöd till tonårsbarn

Chatrine Pålsson (kd) anser att sista
stycket i utskottets bedömning under
avsnittet  Underhållsstödets  storlek 
bort ha följande lydelse:
Utskottet konstaterar att ett par av
remissinstanserna för fram tanken att
underhållsstödet bör  relateras  till
barnets ålder. Synpunkten är  enligt
utskottet relevant av två skäl. För det
första torde det vara ett faktum att
omkostnaderna för ett tonårsbarn  är
högre än för ett yngre barn. För det
andra minskar det offentligas allmänna
stöd när barnet går ur grundskolan. Då
försvinner  nämligen  tre  av  tolv
barnbidrag.      Med      en
arbetsmarknadssituation som ger få 16-
till 18-åringar möjlighet att få arbete
på  kvällar,  helger  och  lov  kan
situationen för många ensamföräldrar med
tonårsbarn  vara  mycket  pressad.
Regeringen bör därför enligt utskottet
noga följa och uppmärksamma denna grupp
och överväga justeringar i stödsystemet.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motion Sf28 (kds) yrkande
3.

6. Sambandet mellan underhållsstödet och
föräldrabalkens regler om underhåll

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anser att de tre första styckena i
utskottets bedömning under  avsnittet
 Återbetalningsskyldigheten mot staten 
bort ha följande lydelse:
Utskottet  motsätter sig regeringens
förslag   att   frikoppla   den
underhållsbidragsansvariga  förälderns
skyldighet  att  återbetala   till
försäkringskassan   den   del   av
underhållsstödet som inte är det s.k.
utfyllnadsbidraget, från föräldrabalkens
regler  om  underhåll.  Skulden  som
föräldern får enligt förslaget relateras
således till staten och kopplas inte
till barnet. Utskottets utgångspunkt är
att skulden till de egna barnen alltid
skall  vara  prioriterad och  direkt
kopplad till föräldraansvaret i övrigt.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motion Sf24 (m) yrkande 1.

7. Grundavdraget

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anser att femte stycket i utskottets
bedömning under avsnittet  Återbetal-
ningsskyldigheten mot staten  bort ha
följande lydelse:
I departementspromemorian föreslogs att
ett grundavdrag på totalt 48 000 kr
skall gälla vid beräkningen av  den
underhållsskyldige förälderns  inkomst
vid fastställande av underhållsbidragets
storlek. Regeringen har i propositionen
valt att halvera detta grundavdrag och
föreslår i stället 24 000 kr. Detta
riskerar att skapa ett problem  som
regeringen  också  tar   upp   i
propositionen, nämligen att det kommer
att finnas underhållsskyldiga vars skuld
kommer   att  vara   större   än
förbehållsbeloppet. Mot den bakgrunden
är det märkligt att ändå välja att
halvera  grundavdraget.  Regeringens
förslag till grundavdrag bör ändras till
48 000 kr per år.

8. Grundavdraget

Thomas  Julin (mp) anser att  femte
stycket i utskottets bedömning under
avsnittet   Återbetalningsskyldigheten
mot staten bort ha följande lydelse:
Halveringen  av  grundavdraget  i
propositionen  i  förhållande  till
departementspromemorian drabbar främst
underhållsskyldiga med låga inkomster.
Promemorians föreslagna grundavdrag ger
underhållsskyldiga  i   de   lägre
inkomstskikten ett ekonomiskt utrymme
för  resor och umgänge med  barnen.
Utskottet anser därför att grundavdraget
bör bestämmas till 48 000 kr per år.

9. Underhållsskyldigas resekostnader

Chatrine Pålsson (kd) anser att sista
stycket i utskottets bedömning under
avsnittet   Återbetalningsskyldigheten
mot staten bort ha följande lydelse:
Kostnader för resor m.m. uppkommer om
barnet och den förälder som barnet skall
umgås med är bosatta på skilda orter.
Regeringen tar i propositionen inte upp
frågan hur dessa kostnader skall beaktas
utan hänvisar enbart till att den kommer
att tas upp i annat sammanhang. Det är
en brist att regeringen inte anger i
vilket sammanhang och med vilket
tidsperspektiv den ämnar ta upp denna
fråga. Utskottet vill understryka vikten
av att detta sker snarast möjligt. En
möjlig konsekvens av den skärpta
återbetalningsskyldigheten som måste
motverkas är att en förälder kan få
minskad möjlighet att utnytta sin
umgängesrätt eftersom han eller hon inte
förmår att betala resekostnaden, m.m.
Detta bör ges regeringen till känna med
anledning av motionerna Sf26 (mp)
yrkande 1 och Sf28 (kds) yrkande 2.

Gotab, Stockholm 1996


Offentlig utfrågning i riksdagen om
underhållsstöd till barn till särlevande
föräldrar

Datum: Onsdagen den 18 september 1996

Tid: 09.00-13.00

Lokal: Andrakammarsalen

Inbjudna deltagare: se bilaga

Börje  Nilsson  (s),  ordförande  i
socialförsäkringsutskottet: Då skall jag
hälsa  er  mycket  välkomna  till
socialförsäkringsutskottets  utfrågning
om  underhållsstöd  till  barn  till
särlevande  föräldrar.  Den  sker  i
anledning  av regeringens proposition
1995/96:208, som jag förutsätter att
alla har tagit del av. Det är egentligen
ingen  proposition  om  vårdnad  och
umgänge, utan det handlar om att göra en
besparing på samhällets kostnader för
underhållsstöd. Utskottet  vill  ändå
sätta in frågan i sitt sammanhang, och
vill därför inleda med att behandla
frågan om barnet och föräldrarna. Det
kommer också att ske en kort stund.
Efter  utfrågningen  sker  utskottets
behandling, och enligt planen är det
tänkt att debatt skall hållas och beslut
fattas i kammaren den 23 oktober.
Utfrågningen är uppdelad i två avsnitt.
Det första skall pågå till kl. 10 och
handla om barnet i centrum. Från kl. 10
skall  det  handla  om  det  nya
underhållsstödet. Vi skall sluta senast
12.45 och ha en paus 10.30 till klockan
11, då vi bjuder på kaffe här utanför.
Hjärtligt välkomna!
Jag lämnar allra först över ordet till
Eva Falkenberg från Barnombudsmannen.
Varsågod!
Eva  Falkenberg:  Jag  heter  Eva
Falkenberg, och jag är för närvarande
kanslichef   hos   Barnombudsmannen.
Barnombudsmannen har blivit ombedd att
inleda denna hearing under temat Barnet
i centrum. Tyvärr hade Louise Sylwander
inte möjlighet att komma hit i dag, men
vi uppskattar verkligen att vi fick
komma hit och inleda denna hearing med
fokus på barnet i centrum. Diskussionen
om   och  utformningen  av   ett
underhållsstöd till barn med särlevande
föräldrar kan lätt bli teknisk  och
ensidigt inriktad på ekonomi. Det gäller
att alltid ha i bakhuvudet att det
handlar om hur vi skall lösa frågorna
för de barn som har särlevande föräldrar
från deras perspektiv, men också ur
samhällets perspektiv - det som Börje
tog upp inledningsvis. Jag tror inte att
barnets  perspektiv  och  samhällets
perspektiv är oförenliga. Någon har en
gång sagt att ett gott samhälle är ett
samhälle där man gör bra för barn och
gamla. Ett sådant samhälle har vi i
Sverige,  och det skall  vi  ha  i
fortsättningen också.
Barnet i centrum - så är temat. Så
önskar vi att det alltid vore. Tänk ett
samhälle där barnet alltid är i centrum,
ett samhälle som lyfter fram barnets
bästa, ett samhälle där man lyssnar till
barnen, ett samhälle som blickar framåt
och tänker på vad olika beslut får för
konsekvenser för barnen! Ni står nu
inför att fatta beslut om att åstadkomma
ett  förändrat  underhållsstöd  med
ändringar av bidragsförskottsreglerna.
Det är ett viktigt beslut för de berörda
barnen och deras föräldrar. Får vi ett
samhälle som underlättar för barnen när
föräldrarna  har gått isär  med  de
reformer som ni skall fatta beslut om?
Det hoppas jag.
Hur många barn är det som berörs? Hur
ser familjestrukturen ut i Sverige? 75 %
av alla barn under 18 lever med båda
sina föräldrar, men det är 25 % som inte
lever med båda sina föräldrar. Det är
över 470 000 barn som kanske berörs av
denna reform på olika sätt. Enligt en
aktuell siffra upplever ungefär 46 000
barn varje år en separation. Vi vet att
en separation kan vara en svår och
kaotisk upplevelse för barnen. Vi vet
också att alltför många separationer
leder till att barnen tappar kontakten
med  den  ena föräldern  eller  att
kontakten blir mer sporadisk. Det är
oftast  pappan det gäller, även  om
utvecklingen går åt rätt håll, dvs. mot
att barn har lika mycket kontakt med sin
pappa som med sin mamma.
Vad  har  barn  för  behov  vid
separationer? Det finns många barn och
unga i olika situationer som inte blir
sedda och som man inte lyssnar på.
Vuxenvärldens behov skymmer sikten för
vad som händer med de egna barnen. De
vuxna orkar eller förmår inte reagera på
barnens signaler. Denna konflikt mellan
barns behov och vuxnas intressen blir
särskilt tydlig vid separationer. Vid
separationer och skilsmässor ställs ofta
barnens och föräldrarnas behov  emot
varandra.   Vid   vårdnads-   och
umgängestvister finns det en olycklig
tendens  att fokusera på de  vuxnas
problem, och det innebär att barnens
intressen kommer till korta. Det kan vi
ofta se i vårdnadsmålsutredningarna i
domstolarna, där man inte ens har tagit
reda  på barnens önskemål.  Det  är
spännande att se vad reformeringen i
föräldrabalken från den 1 januari i år
innebär. Nu skall man alltså ta reda på
och ta hänsyn till vad barnen önskar i
dessa situationer.
Vi vet att det är många barn som
förlorar kontakten med en förälder vid
separation.  Barnombudsmannen  anser
därför att föräldrarnas eget ansvar för
att upprätthålla kontakten med barnet
måste  fästas  mycket  starkare  i
föräldrabalken. Det borde nästan vara en
skyldighet att träffa barnet, men det
får aldrig gå så långt att det är en
skyldighet  för  barnet  att  träffa
föräldern. Det kan finnas situationer då
barnen inte vill eller inte mår bra av
det.  Skyldigheten  borde  ligga  på
föräldrarnas sida. Vi vet hur  ofta
barnen blir slagträn i debatten. Frågan
om understöd och bidragsförskottsregler
kan  också  påverka  kampen  mellan
föräldrarna.
Barn  behöver  föräldrar  som  kan
samarbeta. Samhället har mycket  att
vinna  på att hjälpa föräldrarna  i
konflikterna runt en separation för att
förebygga större konflikter. Som ett led
i  denna  strävan borde det  finnas
obligatoriska föräldrasamtal som  har
till syfte att föräldrarna skall komma
fram till ett avtal, en lösning, vad
gäller vårdnad, umgänge, boende osv. Det
gäller  att  dessa  understödsregler
utformas så att konflikterna  mellan
föräldrarna elimineras i möjligaste mån.
Dessa frågor har BO tittat på framför
allt    när    det    gäller
Vårdnadstvistutredningen. Vi har skrivit
till Vårdnadstvistutredningen om hur vi
ser på dessa bitar. Det kommer  en
proposition nu till våren.
En viktig bit är familjerådgivningen.
Vi ser med oro på vad som händer när man
drar   ned  på  resurserna  inom
familjerådgivningen.  Inom  Göteborgs
kommun lär det vara så, att föräldrarna
skall ha barn under tre år för att komma
direkt  till familjerådgivningen.  De
andra få stå tillbaka eller vänta på sin
tur. Man kan tänka sig hur det är att
behöva stå och vänta flera veckor när
man har tagit beslut om att vända sig
till familjerådgivningen.
En annan reflexion som BO gör under
temat Barnet i centrum gäller vilket
perspektiv man har på olika saker. För
att sätta barns behov i centrum måste
man   utgå   från  ett   tydligt
barnperspektiv. Men vad är det? Eftersom
det   finns  nästan  lika  många
uppfattningar som det finns personer
måste vi försöka reda ut vad vi menar
med barnperspektivet. BO brukar dela in
det  i  tre delar. Det är  barnets
perspektiv   och   det    vuxna
barnperspektivet, dvs. när den vuxna
eller föräldern tolkar och fattar beslut
åt barnet. Det tredje är det generella
perspektivet. Det är alltså samhällets
syn på barn och ungas behov. Där kan vi
tala om det goda samhället.
Varje enskilt barn har förstås sitt
eget perspektiv. Konkret handlar det om
hur barnet ser på omvärlden. Det följer
självfallet med barnets ålder. Barnets
utveckling   påverkas   av   dessa
förändringar.  De  vuxna  i  barnets
omgivning påverkar, såväl som kamrater,
film och medier.
Sedan   har   vi   det   vuxna
barnperspektivet.  Vuxna  kan  aldrig
riktigt se verkligheten utifrån barnets
eget perspektiv, även om vi försöker
göra det. Därför finns det nästan lika
många vuxna barnperspektiv som det finns
vuxna. Det vuxna barnperspektivet är
präglat av de egna erfarenheterna från
vår egen barndom och från vår egen
bakgrund, våra samlade kunskaper och
vilket samhälle vi lever i.
Sedan har vi samhällets barnperspektiv.
Det  grundar  sig  på  de  samlade
värderingar och de synsätt som finns i
allmänhet, företrädesvis hos vuxna, om
barnens fysiska, psykiska och sociala
behov och rättigheter. Har vi barnens
bästa i fokus? Samhällets barnperspektiv
präglas fortfarande på många områden av
ett auktoritärt synsätt, där barn och
unga på grund av sin ålder anses vara
oansvariga och otillräckliga, och där
den vuxnes behov fortfarande står i
centrum. Vi jobbar på BO för att få ett
ökat inflytande från barn och ungdomar
när det gäller samhället. Det saknas
formella strukturer som ger barn en
reell  möjlighet  att  påverka.  Man
tillvaratar inte ungas kompetens och
kreativitet utanför familjen på ett sätt
som sätter spår i samhället. Fortfarande
är det främmande för många vuxna att
barn kan ha en åsikt av betydelse och
någonting viktigt att lära oss vuxna.
Gapet mellan vuxna och barn ökar, fast
det egentligen borde vara tvärtom i vårt
föränderliga  samhälle.  Inom  vissa
områden, t.ex. medier och IT, har barnen
mera kunskap än vad vi vuxna har. Vi
borde ha goda förutsättningar för att
integrera barnens synpunkter i dessa
frågor.
Det finns en del hinder och svårigheter
när det gäller att få fram barnets
perspektiv. De är huvudsakligen  tre
stycken. För det första ges barn och
unga mycket sällan tillfälle att själva
formulera sina problem och existentiella
frågor,  eftersom  de  anses  sakna
tillräcklig  erfarenhet, förmåga  och
omdöme. Hur många barn har lagt fram
synpunkter på denna proposition, t.ex.?
När de någon gång får lov att göra det
blir det gärna upprepningar av  det
föräldrar, vuxna och andra idoler i
omgivningen har sagt. Barns talan förs
också ofta av vuxna och föräldrar som
talar    utifrån   det    vuxna
barnperspektivet, eller professionella
som använder barnets behov som argument
för sina egna intressen.
Som representant för Barnombudsmannen
vill  jag  också kort  beröra  FN:s
barnkonvention, som är väldigt viktig i
detta sammanhang. Barnkonventionen har
inlett en ny epok i arbetet för barns
villkor. Det är egentligen första gången
som barns egna rättigheter formuleras i
ett  internationellt bindande  avtal.
Konventionen uttrycker världssamfundets
samlade syn, och denna syn ges ett
gemensamt språk och en gemensam strävan
som gäller för alla länder, oavsett hur
de   ekonomiska   och   sociala
förutsättningarna       varierar.
Konventionens  fundament   uttrycker
barnets  rätt  till  liv  och  till
utveckling, barnets rätt till trygghet
och skydd och barnets rätt att säga sin
mening  och få den respekterad.  En
grundtanke  är att barn  har  samma
människovärde som vuxna och att barn
behöver särskilt stöd för att komma i
åtnjutande av det. Skälet är att barn
saknar makt i samhället och därför har
svårt att själva hävda sina intressen.
Barn är särskilt sårbara när de är små.
Jag vill framhålla att barnkonventionen
talar  om  barnet i  bestämd  form.
Rättigheter tillkommer varje  enskilt
barn. Det räcker inte med att skaffa sig
en uppfattning om vad barn i allmänhet
tycker, känner och vill, utan det gäller
att i varje situation se till vad som är
bäst för det enskilda barnet. Genom att
vi har ratificerat konventionen är det
ett  internationellt  åtagande  att
respektera och aktivt verka för barns
rättigheter enligt konventionen. Det är
en försäkran som inte får stanna på
papperet, utan konventionens principer
skall fungera som ett rättesnöre i det
dagliga  samhällslivet.  Det  gäller
framför allt artikel 3, som talar om att
det är barnets bästa som skall komma i
främsta rummet, och artikel 12, som tar
upp att man skall lyssna på barnets
åsikter  och att de skall tillmätas
betydelse i förhållande till barnets
elder och mognad. I artikel 18 står det
att staterna skall göra sitt bästa för
att säkerställa erkännandet av principen
att båda föräldrarna har ett gemensamt
ansvar  för  barnets uppfostran  och
utveckling. Dessa tre principer tror jag
skall vara som ett rättesnöre när man
tänker på hur underhållsstödet skall
utformas i Sverige i framtiden.
Avslutningsvis tänkte jag bara lämna
några  små kommentarer kring  själva
propositionen. Vi är alla överens om att
det  behövs  en  reformering  av
bidragsförskottet - det är många som har
väntat  på  det  - inte  minst  ur
samhällsekonomisk synpunkt. Det är också
grundläggande att föräldrar både vill,
kan och skall bidra till sina barns
försörjning efter sin förmåga. Om man
ser  på  förslaget  utifrån  barnets
synpunkt är det några saker jag kan
lyfta fram. En är frågan om växelvis
boende. Det är väldigt bra att man har
infört möjligheten, men vi måste också
tänka på att det skall ske utifrån
barnets bästa. Det är inte föräldrarnas
behov och önskemål som skall styra det
växelvisa boendet. Det skall inte finnas
några ekonomiska incitament när  det
gäller att tillämpa eller inte tillämpa
växelvis boende. Där måste reglerna vara
helt neutrala.
Man måste också noga analysera vad
reglerna för inkomstberäkning och det
knappa förbehållsbeloppet på 24 000 får
för    konsekvenser   för   den
underhållsansvarige föräldern. Ekonomin
för denna förälder får inte bli så
ansträngd att han - det är oftast pappan
- inte får råd att resa och hälsa på
sitt barn om barnet bor på en annan ort.
Om han har höga omkostnader i samband
med inkomstens förvärvande, gör resor
eller har hög hyra eller studieskulder
blir det kanske inte några pengar kvar
för att åka och hälsa på sitt barn. Det
dr också en brist att man inte har löst
frågan om resor till och från barnen vid
umgängesrätt i propositionen.
Med dessa ord vill jag tacka för mig.
Jag hoppas att debatten i fortsättningen
kommer att koncentreras på barnet i
centrum.
Ordföranden: Vi tackar Eva Falkenberg.
Nästa  inledningsanförande  hålls  av
Charles  Millqvist  från  Föreningen
Söndagsbarn.

Charles Millqvist: God morgon! Charles
Millqvist heter jag. Jag är rådgivare på
Föreningen Söndagsbarn här i Stockholm.
Föreningen arbetar för barnens rätt till
två föräldrar och nära anhöriga vid
familjesplittringar, bl.a. genom  att
stödja föräldrarna i en samvetsanda med
rådgivning, partssamtal, caféverksamhet,
samtalsgrupper m.m. Föreningen är också
med i olika samverkansprojekt med t.ex.
Folkhälsoinstitutet och Öppna förskolan.
Genom föreningens arbete har vi erhållit
stora  erfarenheter  av  barn  till
särlevande  föräldrar,  där   även
underhållsbidrag  och  bidragsförskott
kommer  in  i  bilden.  Föreningens
medlemmar är både kvinnor och män från
hela landet - vårdnadshavare, föräldrar
med umgängesrätt, mor- och farföräldrar,
anhöriga, myndigheter m.fl.
Barnen kommer väldigt ofta i kläm på
grund av vuxnas konflikter, på grund av
pengar samt paragrafer hit och dit.
Barnombudsmannen  har  väldigt  fint
redogjort för barnens situation i dessa
sammanhang. Vi instämmer i det som sades
tidigare. I slutändan handlar det ändock
om människor i vårt samhälle - små som
vuxna.
Föreningen ser väldigt positivt på att
utskottet  inbjudit oss  till  denna
utfrågning, trots att föreningen inte är
någon myndighet. Vi kan se oss själva
som  ett slags representant för  de
människor som kommer att påverkas av de
beslut som fattas av utskottet.
Föreningen vill gärna dela med sig av
sina erfarenheter - inte bara i dag,
utan även i framtiden. Det är viktigt
att  vi alla tillsammans satsar  på
barnens  framtid.  När  de  gäller
propositionen har föreningen tillskrivit
utskottets ledamöter på deras privata
adresser, och i övrigt står vi i dag
till utskottets förfogande genom att
svara på de frågor som behöver ställas.
Vi hoppas att vi tillsammans skall ha en
givande och konstruktiv utfrågning här i
dag. Därmed vill jag tacka för ordet.
Ordföranden:  Jag  tackar  Charles
Millqvist. Då kan vi starta  själva
utfrågningen. Jag får be om relativt
korta frågor och relativt korta svar så
att vi hinner med allt vi skall under
förmiddagen. Ordet är fritt.

Ulla  Hoffmann  (v):  Tack,  herr
ordförande. Jag har en  fråga  till
Barnombudsmannen.  Du  talade   om
inkomstberäkningen och räknade upp många
olika  faktorer som kunde göra  att
inkomsten blev låg och som sedan kunde
påverka umgängesresorna. Du tog bl.a.
upp    studielånen.   Hur   ser
Barnombudsmannen  på  att  samhället
betraktar det som viktigare att betala
studielånet än att betala för sina barn?

Eva  Falkenberg: Vår uppfattning  är
självfallet att det primära är  att
betala för sina barn. Det tror jag också
att föräldrarna vill. Inte minst är
barnets känsla att föräldrarna tar hand
om honom eller henne viktig. Det är den
biten som skall gå före. Det bästa är om
man betalar direkt, men ibland uppkommer
det situationer då det finns anledning
att gå via försäkringskassan. Det ser vi
som det primära. Så tror jag också att
de  flesta föräldrar och inte minst
barnen uppfattar det.

Ulla Hoffmann ( v): Det var egentligen
inte svar på min fråga. Jag ville veta
hur ni ser på det faktum att samhället
anser att det är viktigare att man
betalar tillbaka studielånen än att man
betalar till sina barn.

Eva Falkenberg: Med det jag sade trodde
jag att du skulle uppfatta att vi tycker
att det är viktigare att man betalar för
sina barn än att man betalar tillbaka
sina studieskulder.

Rose-Marie Frebran (kd): Jag har också
en fråga till Eva Falkenberg. Du sade
när det gällde propositionen om växelvis
boende att det var väldigt viktigt att
reglerna var neutrala. Vad anser du då
om propositionen? Anser du att det är
ett neutralt förslag?

Eva  Falkenberg: I dag är det inte
neutralt på det sättet att växelvis
boende  inte  kan  berättiga  till
bidragsförskott. Enligt den analys jag
har gjort är förslaget ett steg i rätt
riktning. Jag tror att förslaget är
neutralt, men den analysen vill jag
överlåta till de mer tekniskt kunniga.
Systemet skall vara neutralt. I den
analys  jag  har gjort  finner  jag
ingenting som tyder på att förslaget
inte är neutralt, men jag kan överlåta
den analysen till andra.

Suzanne  Julin: Det finns egentligen
ingen definition i propositionen av vad
som  avses med växelvis boende. Den
frågan är för närvarande ofta uppe till
diskussion. Vad menas med växelvis? Är
det  lika  långt  boende  hos  båda
föräldrarna? Är det tre veckor på ena
stället och en vecka på andra? Det kan
också vara ett växelvis boende om det är
ständigt återkommande. Jag kan inte säga
att detta förslag är riktigt neutralt,
eftersom    föräldrarna    delvis
överkompenseras vid växelvis boende. Det
är inte neutralt ur den synpunkten.

Bo Könberg (fp): I inledningsanförandet
och i en replik alldeles nyss nämnde Eva
Falkenberg att det var viktigt  att
föräldrarna samarbetade. Du nämnde nu på
slutet att de allra flesta föräldrar
vill betala till sina barn och att det i
enstaka fall kan bli så att man behöver
gå via försäkringskassan för att klara
av  det.  Som  jag  har  uppfattat
regeringens förslag utgår det från ett
annat synsätt. Det utgår från synsättet
att det finns ett samhällsstöd och att
den icke hemmaboende föräldern skall
betala  tillbaka i den  utsträckning
vederbörande kan. Har du någon synpunkt
på den principiella uppläggningen av
regeringens förslag?

Eva Falkenberg: Stödet bygger ju på ett
ansökningsförfarande  från  den  ena
föräldern.  Ansöker  inte  den  ena
föräldern utgår vi från att man kan lösa
problemet mellan föräldrarna. Det är en
sekundär lösning att man ansöker via
försäkringskassan.  Det  primära  är
faktiskt  att  föräldrarna   löser
problemet.

Bo Könberg (fp): Har ni för egen del
gjort ett försök till bedömning av om
det  kommer att innebära en  större
omfattning av ansökningar, eller kommer
man att i de allra flesta fallen klara
det själv?

Eva Falkenberg: Den bedömningen har vi
inte  gått in på, men vi vet  att
girigheten råder. Kan man få ett stöd
från  samhället  finns  det  alltid
föräldrar som inte avstår från det,
trots att den förälder som har barnet
har väldigt god ekonomi och inte behöver
stödet. Men de behöver inte söka det.

Suzanne Julin: Jag tror att förslaget
kommer att innebära att fler föräldrar
kommer  in  i systemet, därför  att
problemet blir så mycket svårare att
lösa  på  privat väg med  stöd  av
föräldrabalkens regler. Det är mycket
enklare att göra på detta vis. Många
fler föräldrar kommer med i systemet.

Bo Könberg (fp): Jag kan bara antyda att
vi för vår del har lutat åt att det blir
ungefär så som det framställdes i det
senaste  svaret. Vi tror också  att
förslaget  snarare gör  att  antalet
föräldrar  i  systemet  ökar.  Den
principiella utgångspunkten är en annan
än den som Barnombudsmannen egentligen
pläderar för. Sedan får vi se hur det
blir i praktiken om förslaget genomförs.

Åke Sundqvist (m): Eva Falkenberg talade
om det positiva i delat boende. Jag har
fått propåer om att pappan, som många
gånger är den ekonomiskt starkare, får
fördelar när han har barnen boende hos
sig. Hur ser ni på det?

Eva Falkenberg: När det gäller delat
eller växelvis boende är vår uppfattning
att  det  skall styras från barnens
önskemål. Man skall lyssna på barnen och
ta hänsyn till vad som passar dem. Det
lilla barnet är i stort behov av närhet,
och då är boendeförhållanden och närhet
till dagis osv. viktiga. Äldre barn
kanske kan pendla mer. Det får prövas.
Det gäller också barns mognad. En pojke
kanske behöver sin fars stöd mer eller
mindre i olika åldrar. Boendet skall
inte vara statiskt. Man skall hela tiden
ha barnets bästa för ögonen. Var vill
barnet bo? Det skall inte styras av
mammans eller pappans ekonomi, utan man
skall lyssna på barnet, och det han
eller hon säger skall vara vägledande. I
dag kan det vara föräldrarnas ekonomi
som styr, och det är vår uppfattning att
det inte skall vara så. Barnets bästa
skall styra. Det måste man pröva i varje
enskilt fall.

Åke Sundqvist (m): Om jag uppfattade det
rätt kan man alltså efter hand ompröva
boendet.

Margareta Israelsson (s): När vi talar
med utgångspunkt från barnet och det
växelvisa boendet ställs två frågor mot
varandra. Det visade de frågor  som
ställdes tidigare. Det gäller vad som är
viktigast  för barnen.  Är  det  de
ekonomiska intressena och föräldrarnas
inkomster, eller är det rätten att umgås
med sina föräldrar? Det är en fråga som
belyser komplexiteten i det vi håller på
med, eftersom socialförsäkringsutskottet
inte har att ansvara för frågorna kring
vårdnad  och umgänge. Vi skall  här
diskutera de tillfällen då samhället
skall träda in eftersom föräldrarna inte
reder upp sin situation.
Jag skulle vilja fråga Barnombudsmannen
och Föreningen Söndagsbarn om ni anser
det  vara  viktigt  att  samhället
lagstiftar   kraftfullare    kring
föräldrarnas  umgänge  med  barnet.
Samhället  träder ju  bara  in  med
underhållsstöd  när föräldrarna  inte
kommer överens, utan i stället väljer
att söka underhållsstödet. Diskussionen
med Socialstyrelsen får vi ta sedan.
Charles Millqvist: Föreningen anser att
det är oerhört viktigt att samhället,
genom att Sverige har undertecknat FN:s
barnkonvention, påvisar för föräldrarna
att barnens behov av umgänge med bägge
föräldrarna är oerhört viktigt och att
ekonomiska intressen inte får gå före.
Vår erfarenhet är att det sker oerhört
ofta  i dag. Pengarna styr i  stor
utsträckning umgänget. Det blir  ett
väldigt litet umgänge därför att den
förälder som har barnet förlorar pengar
på detta. Det görs olika utspel. Om du
inte gör något avdrag går det bra att ha
barnet, men om du gör avdrag får du inte
ha barnet. Det är viktigt att samhället
gör  en stark markering. Föräldrarna
klarar  många gånger inte av  detta
själva.

Ragnhild Pohanka (mp): Det har talats så
mycket om växelvis boende, men det är ju
bara möjligt när det gäller skolbarn om
föräldrarna bor nära varandra. De allra
flesta bor kanske en bit ifrån varandra.
Hur gör man då?

Eva Falkenberg: Jag kan inte besvara den
frågan.  Det  är ju  väldigt  många
praktiska frågor som orsakar bekymmer
här.  Man  skulle  vilja  se  att
bostadspolitiken  underlättade   för
föräldrar som separerar att kunna bo
nära varandra. Men dessa instrument har
vi  inte  i  dag,  och  med  det
bostadsmarknadsläge som råder är detta
väldigt svårt att lösa. Vi skulle gärna
se att man kunde hitta lösningar som
främjar nära boende för föräldrar som
har separerat.
Det finns fall där barnen bor kvar i
bostaden och föräldrarna kommer växelvis
till bostaden, men det är ju en mycket
speciell särlösning. Här finns  inga
direkta svar att ge, men det gäller att
försöka ordna det hela på bästa möjliga
sätt för dessa barn. Det är därför vi
har  kommit  in  på  frågorna  om
umgängesresor, så att de föräldrar som
bor långt ifrån varandra kan få hjälp.
Önskemålet finns hos barnet, hos mamman
och  pappan,  men  de  ekonomiska
möjligheterna saknas. Vi måste hitta en
lösning så att dessa barn kan få träffa
den andre föräldern, även om denne bor
långt borta.
Suzanne Julin: Jag vill vidga frågan
till   att  inte  bara   omfatta
umgängesresor. Det vardagliga umgänget
kommer  att  försvåras  av   att
förbehållsbeloppet är så lågt att det
inte alltid är möjligt för den förälder
hos vilken barnet inte stadigvarande bor
att ha ett umgänge med barnet.  De
ekonomiska möjligheterna finns  inte.
Även  här  måste  man  se  till
bostadssituationen så att den förälder
som har umgängesrätt har rätt till en så
pass stor lägenhet att det går att ha
barnet boende hos sig. Bostadsbidragen
får inte skäras ned så att det inte ges
en praktisk möjlighet att umgås med sina
barn. Den frågan måste belysas, för jag
tror att det som de flesta föräldrar
slåss för är hur man skall sköta det
vardagliga umgänget när man varken har
resurser eller praktiska möjligheter att
göra det.
Det är synd att inte dessa frågor tas
upp  i  propositionen. De har varit
föremål för utredningar under hela 80-
och 90-talen. Ändå har man inte kommit
fram  till  någon lösning.  Det  är
exempelvis inte ens sagt vem som skall
stå för kostnaden för umgängesresor. Det
finns ingenting i lagstiftningen i dag
som klart utpekar om kostnaden skall
delas eller om den ena eller den andra
föräldern skall stå för den. Går det
hela   att  lösa  genom   privat
överenskommelse så är det jättebra. Men
i de fall då det uppstår tvister mellan
föräldrarna  måste man kunna  hjälpa
föräldrarna att komma överens. Det kan
man inte i dagens läge, och det är
därför dessa tvister förekommer.
Ordföranden: Frågan är ju naturligtvis
också hur mycket samhället skall behöva
gå in och styra och reglera detta. I
förslaget  förutsätts  det  ju  att
föräldrarna är något så när överens. Det
är detta som finns i grunden, såvitt jag
förstår.

Ulf  Sjögren:  Jag  arbetar   på
Riksskatteverket på den avdelning som
arbetar gentemot kronofogdemyndigheterna
och med tillämpningen av den exekutiva
lagstiftningen. Jag skulle litet grand
vilja  anknyta  till  frågan  om
samhällsstöd   för   umgängesresor.
Kostnaderna när man har barnet hos sig
består av, som jag brukar säga när jag
håller  kurser, dels  kostnaden  för
köttbullar - det rörliga avdraget som
regleras i föräldrabalken 7:4 - dels
kostnaden      för      resor.
Kronofogdemyndigheterna  meddelar  om
löneutmätning,   dels   för   de
underhållsbidrag som inte betalats, dels
för  andra  typer av skulder  såsom
skatteskulder etc.
Vid     löneutmätning    räknas
förbehållsbeloppet fram. Det kan vara
fråga om en pappa som bor i exempelvis
Stockholm som har umgängesrätt med ett
barn  i  Göteborg, vilket  man  har
förutsatt att han skall träffa. Men
enligt   den  nuvarande  exekutiva
lagstiftningen inräknas inte kostnader
för barnets resor osv. Som ordföranden
sade alldeles nyss är frågan hur mycket
som  skall  tas ut på borgenärernas
bekostnad.  Jag vill bara  i  detta
sammanhang  anmäla  att  sådan  är
tillämpningen. Göta hovrätt har i ett
hovrättsutslag nyligen bekräftat  att
denna  tillämpning är  riktig.  Från
kronofogdemyndigheternas sida skulle man
säkert önska att man fick vägledning,
för det är inte alltid så lätt för den
enskilde handläggaren när han sitter med
en förtvivlad pappa mitt emot sig. Men
vi ser det som ett politiskt beslut och
inte som ett myndighetsbeslut från RSV:s
sida.
Gullan Lindblad (m): Flera talare här
har   tagit   upp   frågan   om
förbehållsbeloppet. Den utredning som
föregick det hela var ju inne på ett
högre  förbehållsbelopp. Om jag  har
tolkat flera av er rätt, är det så att
om en förälder själv har möjlighet att
få ett större förbehållsbelopp så har
han eller hon också ökad möjlighet när
det  gäller umgängesresor  m.m.  Det
innebär, som flera här har påpekat, att
det ändå är föräldrarnas ansvar för sina
barn som är det viktiga men att deras
möjligheter att själva ordna exempelvis
umgänget bör underlättas. Detta krav
skall inte ställas på samhället-staten.

Lennart  Westman: Jag vill återknyta
litet till frågan om växelvis boende.
Det  är en enormt viktig fråga mot
bakgrund av den verklighet vi lever i
där  ensamhushållen ökar. Min  enkla
fråga, som jag tror att många instämmer
i, är: Vad är det som är bäst för
barnen?

Eva Falkenberg: Vad som är barnets bästa
måste avgöras i varje enskilt fall. Det
går inte att dra generella slutsatser.
Vad som är barnets bästa och var barnet
bör bo kan variera med åldrarna. Vi vet
att  barnens  lojalitet  mot  båda
föräldrarna är enormt stark, så det är
inte alltid så lätt att bara fråga
barnet: Var vill du bo?
Barn hamnar i en svår konflikt om de
skall behöva välja. De flesta barnen
vill ju bo hos båda föräldrarna. Kan man
ordna det med växelvis boende så är det
bra. Men man kan aldrig ange någon
generell regel, utan man måste se till
varje enskilt fall. Det går inte att
bara ställa frågan rakt ut till barnet,
utan det finns många olika aspekter att
ta hänsyn till. Man får försöka värdera
hur barnet reagerar på olika lösningar.
Margareta Israelsson (s): Eva Falkenberg
var tidigare inne på något som snuddade
vid ett annat samtal kring neutraliteten
när  det gäller samhällets stöd vid
växelvis boende och möjligheten att få
utfyllnadsbidrag. Om föräldrarna  har
kommit överens om växelvis boende, så
träder  inte  samhället  in  med
underhållsstöd. Jag tror att det var
Suzanne Julin från Socialstyrelsen som
tog upp frågan om var gränsen går. Jag
har fått uppfattningen att man ofta i
domstolar och länsrätter sätter något
slags gräns vid 30 %, dvs. att samhället
inte skall träda in om barnet bor till
30 % eller mer hos den ene föräldern. Vi
skall ju diskutera själva systemet litet
senare här i dag. Men jag vill nu ta upp
frågan om man ekonomiskt styr barnets
rätt till umgänge. Möjligen känner någon
från Justitiedepartementet eller någon
annan till om man generellt kan säga att
en sådan gräns finns i samhället och
därför kan vara tänkt att gälla också
med  ett  nytt  system,  dvs.  att
samhällsstödet  inte generellt  skall
träda in utöver utfyllnadsbidraget, om
barnet bor till 30 % eller mer hos en
förälder.

Anita Wickström: Siffran 30 % är hämtad
från       Riksförsäkringsverkets
rekommendation till försäkringskassorna
vid  tillämpning  av  lagen   om
bidragsförskott. Enligt  de  allmänna
råden utgör siffran ett riktmärke för
när  ett växelvis boende kan  anses
förekomma. Därutöver finns naturligtvis
en rad andra omständigheter som också
måste vägas in - var barnet har sina
saker,  var barnet får sina  kläder
tvättade, vem som lagar mat m.m.

Anders Wicksell: Anita återgav precis
det som står i våra allmänna råd när det
gäller bidragsförskott. Vi säger att en
tredjedel eller mindre regelmässigt bör
anses som umgänge. Ungefär hälften utgör
växelvis boende. Däremellan finns det,
som Anita sade, en gråzon där samtliga
omständigheter i det enskilda fallet får
vägas in.

Ulla Hoffmann (v): Jag vill bara göra en
liten kommentar till diskussionen om
umgängesresor. I den här propositionen
tas inte frågan upp i dess helhet. Det
skall komma en proposition om hur man
skall reglera detta med umgängesresor.
Det är ytterligare en sak som inte finns
med i propositionen, som inte någon har
nämnt, nämligen att vi på något sätt
måste modernisera detta med växelvis
boende. Dagens regler för avdrag för den
förälder som betalar underhållsstöd är
inte riktigt moderna. Jag tror att det
finns många fäder t.ex. som träffar sina
barn på ett helt annat sätt jämfört med
hur umgänget är reglerat i dag. Jag
hoppas verkligen att en förändring av
reglerna kommer till stånd.

Karin Israelsson (c): Jag skulle vilja
ställa en fråga till representanten för
Föreningen         Söndagsbarn.
Barnombudsmannens representant nämnde ju
hur  ni  ser på familjerådgivningens
verksamhet. I och för sig tas inte denna
fråga upp i propositionen. Men det kan
vara av betydelse för oss ledamöter att
ha  kännedom om den, om det  finns
förbättringar att göra och om man får
den rådgivning som man behöver - något
som  man  efter en separation  ofta
upptäcker att man hade behövt.
Vidare vill jag fråga Barnombudsmannen
om huruvida det är flera barn till
särboende föräldrar som hör av sig på
grund av att situationen är som den är
med svårigheter att åka till föräldrar
som bor långt borta, i de fall den ene
föräldern   inte  har   ekonomiska
möjligheter att betala resorna.
Charles  Millqvist: Det  är  oerhört
viktigt att man kommer in tidigt när
dessa  situationer uppstår.  Det  är
viktigt att se till att man inte drar in
advokater och domstolar utan att man går
in   med   familjerådgivning   och
naturligtvis  då  gärna  med  två
samtalsledare, en man och en kvinna. Det
är bara att själv tänka sig in i en
situation där man samtalar med  två
motparter, för det är så  föräldrar
upplever det. Det behövs en utbyggnad av
familjerådgivningen, eftersom det  är
långa väntetider och alltför få män som
jobbar inom familjerådgivningen. Det är
svårt att på rak arm tala om vad man
skall göra åt detta, men här måste det
på något sätt till ett bättre stöd för
att komma till rätta med problemen. Om
familjerådgivningen kan komma in i ett
tidigt skede blir förutsättningarna att
påvisa för föräldrarna att de bägge två
är  viktiga  mycket  bättre  liksom
möjligheterna  att tillsammans  vinna
erfarenheter.    Vid    Föreningen
Söndagsbarns partssamtal, där både man
och kvinna jobbar, har vi haft mycket
goda resultat i de fall där vi har
kommit in i ett tidigt skede.

Eva Falkenberg: Vi får inte så mycket
samtal direkt från barn när det gäller
umgängesresor. Men vi får ofta samtal
ifrån fäder som inte får möjlighet att
träffa sina barn i den utsträckning de
vill därför att mamman har flyttat från
orten, kanske avsiktligt för att bryta
kontakten med pappan. Det kan  vara
mycket olyckliga fäder som verkligen
vill träffa sina barn men som inte har
möjlighet att göra det. Jag har hört att
ungefär  7 % av de barn  som  har
separerade   föräldrar   har   en
umgängesförälder som bor väldigt långt
bort, vilket innebär långa resor. De
flesta föräldrar försöker att bo på
samma ort för att det inte skall bli så
långa resor.
När det gäller siffran 7 % vet jag inte
vilket avstånd man utgår från. Det är ju
inte så många som berörs, men de som gör
det drabbas ju desto hårdare. Olyckliga
fäder ringer ofta till BO därför att de
vill träffa sina barn men ser en massa
hinder på vägen, varav ett är att mamman
har flyttat så långt från orten att det
försvårar umgänget med barnen.
Gullan Lindblad (m): Jag upprepar det
som  jag  tidigare  sade  som  en
sammanfattning, men jag ställer nu i
stället frågan till representanten för
Föreningen Söndagsbarn: Är det  inte
bättre att papporna, vilka det oftast är
fråga om, får ett ökat förbehållsbelopp,
så att de själva har möjlighet att resa
till sina barn, än att de får ett bidrag
från staten? Om papporna får mer pengar
i handen kan de ju själva disponera mer
medel för resor till sina barn.

Charles Millqvist: Ärligt talat förstod
jag inte riktigt frågan.

Gullan Lindblad (m): Som jag tidigare
sade har utredningen föreslagit  att
förbehållsbeloppet skall vara 48 000 kr.
Men  i  propositionen anges beloppet
24 000 kr. Det innebär ju på sätt och
vis  att  man  tar  ansvaret  från
föräldrarna och lägger det på staten i
någon form av bidragsgivning. Vi behöver
inte fixera oss vid ett exakt belopp,
men grundfrågan är om det inte är bättre
att   föräldern  får  ett   ökat
förbehållsbelopp att kunna resa för än
att det skall administreras av staten.

Charles Millqvist: Det är naturligtvis
riktigt. Principen borde egentligen vara
att bägge föräldrarna tillsammans skall
hjälpas åt för att klara barnens resor.
Det är orimligt att, som det är i dag,
den ena föräldern flyttar långt bort
medan den andre föräldern som bor kvar
på orten skall stå för reskostnaderna.
Detta kommer naturligtvis också att slå
väldigt  blint.  Oavsett  hur  stort
grundavdraget är slår det väldigt olika
beroende på inkomstens storlek när det
gäller hur mycket pengar man får kvar.
Låt säga att resorna kostar 1 000-2 000
kr per umgänge, så har man inte dessa
pengar kvar om man har en låg inkomst
medan den som har en hög lön kanske har
3 000 kr kvar. Så det slår väldigt
olika. Principen att föräldrar skall
betala  är  ju  riktig,  men  bägge
föräldrarna borde ju vara  med  och
betala.

Margareta Israelsson (s): Jag har kanske
mer en fundering kring frågan om den
underhållsskyldiges rätt att behålla mer
av  sina medel. Det kanske har med
föräldrarollen  att  göra,  men  det
förändrar ju egentligen inte statens
åtaganden. Statens åtagande beror ju på
om föräldern betalar eller inte.

Sune  Wiklander: Ulla Hoffmann m.fl.
ställde en fråga angående de kostnader
som  uppstår för umgängesresor.  Det
åligger ju alltid den förälder som har
umgängesrätt att stå för denna kostnad.
Vårdnadshavaren kan alltså sitta hemma
och vänta och säga: Du får väldigt gärna
träffa barnet, men du får komma hit och
hämta barnet och får själv stå för
resekostnaden. I PM:n tas det ju inte
upp någonting om vem som skall stå för
resekostnaderna. Har man sina barn i
Korpilombolo, blir det ju mer eller
mindre omöjligt att hämta och lämna
barnen, eftersom resekostnaderna blir så
höga. Samtidigt är det mycket märkligt
att man i PM:n inte tar hänsyn till
umgängestiderna. Vissa föräldrar träffar
inte sina barn, andra träffar barnen upp
till 40 % av tiden. Man borde ta hänsyn
till umgängestiderna vid beräkningen av
underhållet, liksom att man borde ta
hänsyn till barnets ålder. En ettåring
ger inte lika höga kostnader som en 18-
åring. Det är sådana frågor som borde ha
beaktats i utredningen.

Ulla  Hoffmann  (v): Sune  Wiklander
belyste   problemet  med  exemplet
Korpilombolo. Det finns ju i dag många
svenska kvinnor som varit gifta med
utländska män. Barnen bor i Sverige och
pappan kanske bor i USA etc. Man måste
diskutera    kostnaderna     för
umgängesresorna, som av naturliga skäl
inte kan företas varannan helg eller
liknande utan någon gång på sommaren.
Jag är övertygad om att den kommande
propositionen  kommer  att  innehålla
förnuftiga förslag i frågan.
Sune  Wiklander tog upp ett  annat
problem, som också jag försökte antyda,
vilket också måste lösas. Jag tror att
de unga fäderna i dag inte träffar sina
barn regelbundet. Man får göra avdrag
från kl. 24.00 på fredagen för att ett
visst antal dagar skall räknas. Det
krävs ett visst antal dagars umgänge per
månad för att man skall ha rätt att göra
avdrag. Dessa regler måste ses över och
göras mer flexibla.
Sune Wiklander: Vad gäller avdrag på
underhållet skall man ha barnet hos sig
fem hela dygn. Om man hämtar ett barn
onsdag kl. 8 på morgonen och lämnar
barnet på måndag kl. 18, får man inte
dra av ett enda öre. Man måste alltså ha
barnet hos sig i fem hela dygn för att
få göra ett avdrag på underhållet. Det
märkliga är att om man har semester en
månad på sommaren, vilket mer eller
mindre alla har, får man från de 28
semesterdagarna ta bort hämtnings- och
lämningsdagarna. Det ger 26 dagar kvar,
och då får man göra avdrag med 26
fyrtiondelar  av det  underhåll  man
betalar. Vi vet att att det finns 87 000
föräldrar som är nollade  och  inte
betalar någonting i underhåll på grund
av att de lever på existensminimum. De
får göra avdrag med 26 fyrtiondelar av
noll  kronor.  Det  innebär  att
vårdnadshavaren får hela  underhållet
trots att den förälder som har så dålig
ekonomi skall ha barnet hos sig i 28
dagar. Jag tycker är mycket märkligt att
man inte har tagit hänsyn till detta.

Ordföranden: Som jag sade tidigare är
frågan hur långt samhället skall gripa
in  och  detaljstyra  allting.  Det
förutsätts ju i grunden att föräldrarna
kan komma överens så långt det  är
möjligt, vilket naturligtvis är  det
bästa för barnet.
Om  ledamöterna  inte  har  några
ytterligare frågor föreslår jag att vi
går över till nästa punkt på programmet,
Det nya underhållsstödet.
Jan Vikström: Riksrevisionsverket har
nyligen  genomfört en granskning  av
bidragsförskottssystemet, vilken vi har
redovisat i två rapporter. Några av
resultaten redovisas kortfattat även i
den  nu  aktuella  propositionen  om
underhållsstöd. Det handlar bl.a. om att
ett omfattande statligt stöd utbetalas
till barn som inte kan anses vara i
behov av ett sådant. Stödet har delvis
en omvänd fördelningsprofil. Vi noterade
också  att underhållsbidraget  sällan
omprövas, vilket leder till att det
statliga stödet blir för stort.
Vår  egen  undersökning visade  att
inkomsterna i genomsnitt underskattades
med ca 10 %. Vidare konstaterade vi att
det  i  vissa  fall  kunde  uppstå
marginaleffekter på upp till 100 % på en
inkomstökning för den bidragsskyldige.
Jag  skall också nämna att vi som
underlag  för analys och beräkningar
gjorde en egen insamling av primärdata
bestående  av  ett urval  autentiska
bidragsförskottsärenden,  något  som
ligger till grund för många av våra
bedömningar.
Med utgångspunkt i erfarenheterna från
vår granskning redovisade vi i den andra
rapportdelen ett antal krav som vi menar
bör uppfyllas för att minimera bristen
och höja effektiviteten i systemet. Vi
sade att systemet skall ha ett klart
syfte.  Det  skall vara enkelt  och
förutsägbart för den enskilde, enkelt
att tillämpa för försäkringskassan och
det    skall    tydligt    ange
ansvarsfördelningen mellan föräldrarna
och staten. Systemet skall upplevas som
rättvist, och det skall vara svårt att
manipulera.  Marginaleffekterna  skall
kunna  minimeras  och  de  statliga
utgifterna begränsas.
Vi är principiellt positiva till den
föreslagna schablonmodellen som vi menar
uppfyller vissa av de nämnda kraven,
framför allt när det gäller kravet på
enkelhet och kravet på svårighet att
manipulera. Det finns ju med det nya
förslaget inte längre något intresse för
parterna att träffas. Underhållsavtalen
skall vara så låga som möjligt, eftersom
schablonmodellen    innebär    en
återbetalningsskyldighet enligt  vissa
procentsatser på bruttoinkomsten.  Vi
föreslog även en årlig omprövning av
återbetalningsansvaret. Enligt det nya
förslaget  kan  inkomsterna   lätt
kontrolleras.
Detta var det som var positivt med den
nya modellen. Men vi pekar också på
brister som vi menar minskar det nya
systemets  möjligheter   att   bli
långsiktigt stabilt. Det gäller framför
allt     att    vårdnadshavarens
försörjningsförmåga och ekonomi  inte
beaktas i förslaget. Här finns  två
aspekter.  Rättvisekravet  tillgodoses
inte på det här sättet. Det kan uppstå
ett  legitimitetsproblem som på sikt
riskerar att undergräva förslaget. Det
finns också ekonomiska aspekter. Ett
argument  för  att  inte  involvera
vårdnadshavaren var att föreställningen
att vårdnadshavare med höga inkomster
ofta har en f.d. make/maka som har samma
höga inkomstläge. Detta förhållande kan
vi inte se i vårt material. Tvärtom är
det så, att för vårdnadshavare med de
högsta inkomsterna, över 20 000 kr i
månaden,     har     motsvarande
underhållsskyldiga en inkomst som  i
genomsnitt motsvarar endast 55 % av
vårdnadshavarens. Samtidigt  var  det
väldigt  få  av  dessa  fall  där
underhållsbidraget  nådde  upp  till
garantinivån.
Om det nya förslaget går igenom skulle
det innebära att ett inte obetydligt
statligt stöd skulle komma att utgå i de
här fallen. Den ökade belastningen, som
det nya förslaget kommer att innebära
för en bidragsskyldig, kan riskera att
styra vårdnaden av barnet till  den
förälder som har högst inkomst i högre
grad än vad som kanske är fallet i dag.
Vi noterade i vårt material att 70 % av
vårdnadshavarna  med   de   högsta
inkomsterna, över 20 000 kr per månad,
var män. I det totala materialet är
siffran 15 %. Detta ansåg vi kunde tyda
på  en  viss  bidragsplanering.  Den
möjligheten kommer att kvarstå. När det
gäller möjligheten till styrning finns
det  en  annan  faktor,  nämligen
bostadsbidraget, som verkar i motsatt
riktning. Exakt hur den kalkylen faller
ut för den enskilde är det svårt att
överblicka. Men det finns givetvis en
koppling till andra bidragssystem.
En annan risk som vi pekar på är att de
ekonomiska  konsekvenserna  för  nya
familjebildningar inte beaktas. När det
gäller  vårdnadshavarsidan  kunde  vi
notera att de ombildade familjerna, där
vårdnadshavaren har gift om sig och
skaffat  ny familj, får lika  stort
statligt stöd i dag som de som bor
ensamma  med sina barn,  trots  att
tvåvuxenhushållet i vårt material hade
mer  än dubbelt så hög inkomst som
enförälderhushållet. Det här har vissa
rättviseaspekter.
När  det slutligen gäller  de  mer
renodlat  ekonomiska  bedömningarna,
bedömningar   av   de   ekonomiska
konsekvenserna   av   den   här
schablonmodellen,  innebär  förslaget
enligt våra beräkningar att fördelningen
av det ökade återbetalningsansvaret får
en  profil som i högre utsträckning
belastar  bidragsskyldiga  i  lägre
inkomstskikt, vilket knappast har varit
avsikten. Jag vill säga att vi inte har
haft några möjligheter att göra nya
beräkningar  utifrån  propositionens
reviderade modell. Men det är uppenbart
att den här tendensen skulle förstärkas
med  propositionens förslag, som  ju
innebär att man halverar grundavdraget i
förhållande till utredningens förslag.
Det  här  riskerar i sin tur  att
omintetgöra den besparing som man har
tänkt   sig.   Risken   är   att
inbetalningsgraden minskar i stället för
att  öka  som  man  förutsätter  i
propositionen. Det innebär  en  ökad
skuldbörda för den enskilde. Vi menar
att möjligheten att hämta hem den här
besparingen ytterst torde vara beroende
av att det ökade återbetalningsansvaret
bättre fördelas efter faktisk bärkraft.
Det förslag som vi själva skisserade i
vår andra delrapport bygger snarare på
att det skulle krävas en uppjustering av
såväl grundavdrag som procentsatser för
att  det  fördelningspolitiska  och
statsfinansiella målet  skulle  kunna
uppfyllas. Men vi säger också att det
skulle krävas ett större underlag än det
vi har haft tillgång till för att kunna
göra en bra avvägning, en avvägning med
större säkerhet och precision.
Margareta Israelsson (s): Tack så mycket
för en mycket intressant genomgång.
Jag har två frågor. Den ena vill jag
ställa med hänvisning till den tidigare
inriktningen på diskussionen. Det gäller
barnens situation. Du nämnde det som
naturligtvis är tydligt i förslaget,
nämligen att de ombildade familjerna får
lika  stort  statligt stöd  som  de
ensamboende. Däri ligger ju också den
aspekten  att den underhållsskyldiges
försörjningsansvar skall tas i beaktande
liksom barnets rätt till del av inkomst
för den förälder som barnet inte bor
tillsammans med. Jag undrar om du har
någon kommentar till det.
Den  andra  frågan  gäller  din
slutkommentar. Du sade att det skulle
krävas  en  uppjustering  av  både
procentsatser och grundavdrag för att nå
det optimala i det förslag som finns.
Har du någon uppfattning om, skulle du
på något sätt kunna skatta, var en sådan
förändring skulle ligga i så fall?
Jan Vikström: På den första frågan kan
jag bara säga att vi inser att problemet
inte  är  lätt  att  lösa  eftersom
försörjningsansvaret   gäller   det
biologiska barnet. Men det är trots allt
ett problem. Vi har inte någon lösning
på den frågan.
Vad gäller ett optimalt läge givet den
här konstruktionen på modellen förordade
vi ett förslag i vår rapport. Vi gjorde
ett antal simuleringar och fastnade för
ett förbehåll på 6 000 kr i månaden, men
med procentsatser på 14 %, 17 %, 20 %,
21 % osv. I de simuleringar vi gjorde
gav   det   här   det   bästa
förändringsresultatet.
Margareta  Israelsson (s):  För  att
kontrollera att jag har förstått det
rätt: I fråga om det ekonomiska utfallet
för staten gäller i det här förslaget en
återbetalningsskyldighet. Tolkar jag dig
rätt?

Jan Vikström: Framför allt skulle det
fördelningspolitiska  målet  uppfyllas
bättre  på  det  här  sättet.  Även
statsfinansiellt sett tror jag att vi
gjorde bedömningen att det var rimligt
med  en  besparing på  omkring  500
miljoner.

Margareta Israelsson (s): Det bygger
alltså på en 500-miljonersbesparing, där
de i högre inkomstlägen betalar mer med
en fördelning av underhållsansvar för
samtliga underhållsskyldiga. Gör  man
något slags generalisering och säger att
det  är  flest  fäder  som  är
underhållsskyldiga, så kan man säga att
fäder  med  högre inkomster  betalar
underhållsstöd för fäder  med  lägre
inkomster.

Margit Gennser (m): Jag skall ställa två
frågor som kan uppfattas vara av teknisk
natur. Den ena har ställts till mig i
första hand med anledning av information
som har gått ut via försäkringskassorna.
Man skriver: Enligt förslag kommer det
som i dag är bestämt om underhållsbidrag
, dom eller avtal inte längre att gälla
när understöd betalas ut. Du kommer att
få ett särskilt beslut vid årsskiftet om
vad du skall betala i fortsättningen.
Problemet i det här fallet var att
innan skilsmässa ägde rum hade mannen
överfört en icke obetydlig förmögenhet
till  barnen. Sedan har det drivits
ganska omfattande rättsprocesser, med
höga kostnader för processen. Mannen
fick rätt; detta skulle räknas in som
underhållsbidrag. Det betyder alltså att
barnen  har  egna,  icke  obetydliga
inkomster av förmögenhet. Även om barnen
har mer än 48 000 kr skall alltså mannen
i   fråga  betala  50   %   av
underhållsskyldigheten,  om  jag  har
förstått det hela rätt. Hans fråga, som
också är min, är först och främst: Går
det att retroaktivt sätta sig över en
dom  som har fastställts av  Högsta
domstolen? Det här kanske kan sägas vara
en helt ny lagstiftning i så fall. I
propositionen  hänvisas  till  att
föräldrarna skall komma överens. Men har
man  processat för många hundratusen
kronor tror jag inte att man kommer att
samarbeta i framtiden.
Jag    skulle   vilja    fråga
Justitiedepartementet   och   andra
rättssakkunniga: Har vi inte här ett
mycket stort legitimitetsproblem? Vilka
möjligheter skulle vi kunna ha för att
lösa det här? Visserligen skall man
uppenbart ha fullgjort sin skyldighet.
Men det stämmer nog inte riktigt. Om
mannen  hade  vetat vad lagstiftaren
skulle  hitta på hade han köpt  en
engångslivränta  och  därmed  sluppit
underhållsbidrag. Det var den första
tekniska frågan.
Den andra, som är ännu mera teknisk,
går till Riksskatteverket. Det gäller
inkomstbegreppet. Det sägs att man skall
utgå från den deklarerade inkomsten. Men
när   det   gäller  inkomst   av
näringsverksamhet skall man återlägga
avdrag för pension, utom det som gäller
ett halvt basbelopp. Jag undrar om det
inte  har dragits en något felaktig
parallell till löntagardeklarationer. I
det här fallet skall ju företagarens
högre rätt till avdrag för pension täcka
avtalspensionerna också. Jag tycker att
det saknas symmetri här.
Den sista frågan gäller avsättningar
till  periodiseringsfonder. Det skall
alltså återläggas. Det kan väl vara
riktigt. Men har man då tänkt  sig
symmetri? Det kan jag inte utläsa av
propositionen.            När
periodiseringsfonderna måste aktiveras
igen och det tas ut som inkomst, tar man
då hänsyn till att detta har beaktats en
gång innan?
Gudrun Antemar: Jag tänkte svara på den
första  frågan.  När  det  gäller
förhållandet mellan de civilrättsliga
reglerna  i  föräldrabalken  och  de
föreslagna reglerna om underhållsstöd,
finns det civilrättsliga systemet kvar.
Det  är inte någon ändring  i  det
systemet. Det innebär att om det finns
en  dom  från  en  domstol  om
underhållsbidrag så förlorar inte den på
något sätt sin giltighet. Men det finns
en regel i föräldrabalken som säger att
man  kan fullgöra sin civilrättsliga
underhållsskyldighet   genom   att
återbetala till staten enligt reglerna
om underhållsstöd. På det sättet finns
sambandet  mellan regelsystemen  ändå
kvar.
I det exempel som togs upp är det två
olika system. Ett av syftena är att
koppla isär systemen. Då blir de inte
riktigt parallella och lika. En yttersta
gräns   för   den   civilrättsliga
underhållsskyldigheten är att barnet har
behov av pengar. Har barnet inte något
behov av underhåll, blir det inte något
underhållsbidrag. Så är det inte riktigt
i reglerna om underhållsstöd. De bygger
på att barnet kan ha en inkomst med ett
visst  grundavdrag.  Sedan  minskar
underhållsstödet upp till ganska stora
inkomster för barnet. Dessutom finns den
regel som nämndes, som innebär  att
barnet inte har rätt till underhållsstöd
om  det  är  uppenbart  att  den
bidragsskyldige föräldern på något annat
sätt  sörjer  för  barnet.  Då  kan
konsekvensen bli den som nämndes. Jag
håller med; om föräldern hade känt till
det här hade han genom att träffa ett
snabbt avtal om engångsunderhållsbidrag
kommit förbi den här situationen. Men
den uppkom just därför att systemen inte
är helt parallella. Barnets behov sätter
en yttersta gräns i det ena systemet men
inte i det andra.
Margit Gennser (m): Jag håller med om
att exemplet naturligtvis är ovanligt.
Men  borde  det inte  finnas  någon
övergångsregel eller någon formulering
som gör det lättare att klara av dessa
fall, som naturligtvis är få men som kan
upplevas som väldigt orättvisa?  Man
skall uppenbart fullgöra sin skyldighet,
och man skall på annat sätt fullgöra sin
underhållsskyldighet. Men vi skall komma
i  håg  att  problemet  var  att
förmögenheten överläts före skilsmässan.
Då   är   det   inte   någon
underhållsskyldighet. Då går det att
hävda  att  han  hade  överlåtit
förmögenheten  ändå. Men  sedan  har
naturligtvis  Högsta  domstolen  ändå
konstaterat  att det här  gick  att
likställa. Men det är ju inte önskvärt
att det skall bli ytterligare omgångar
hos myndigheter för överföring. Därför
undrar jag om det hade funnits  en
möjlighet att få någon liten formulering
som gör att det går att sortera ut de
här något udda fallen.

Monica Lövdahl: Vi har tidigare påtalat
hela komplexiteten i inkomstberäkningen.
Det är många osäkra faktorer som man
tänker ta hänsyn till. Vi har kanske
inte   sagt   så   mycket   om
pensionsförsäkringspremier.  När  det
däremot gäller periodiseringsfonder och
tidigare års underskott kommer vi i
många  fall  inte  att  få  riktiga
uppgifter.

Bo Könberg (fp): Jag hade egentligen ett
par frågor till Riksrevisionsverket. Men
det svar som Margit Gennser fick från
Justitiedepartementet gör att jag skulle
vilja börja med att ställa en fråga till
departementet.
Om jag förstod svaret rätt finns det en
mycket större problematik i skillnaderna
mellan det civilrättsliga förfarandet
och det nu föreslagna förfarandet än som
belystes av det möjligen speciella fall
som Margit Gennser tog upp och som
kanske rör ett relativt fåtal konkreta
fall. Min fråga är: Är det rätt att det
kommer att uppstå ganska många fler fall
av en annan typ därför att man har valt
att ha två olika regelsystem?
Min andra fråga är: Är den lösning som
nu föreslås den som skulle ha varit
Justitiedepartementets
förstahandslösning?
Gudrun  Antemar: Jag tackar för  de
frågorna. Jag kan börja med den första
frågan. Svaret på den är: Nej, vi kan
inte se det. Men vi ser en skillnad
mellan  systemen  eftersom  det  ena
systemet är behovsprövat och det andra
inte är det. Barnets behov sätter ju
civilrättsligt i alla fall den yttersta
gränsen.
Den andra frågan vill jag passa på.
Bo Könberg (fp): Jag tackar för bägge
svaren. Jag skulle vilja fortsätta med
att    ställa    frågor    till
Riksrevisionsverket. De rapporter som
verket har lagt fram tycker jag har
varit mycket värdefulla. De ger  en
inblick  i  problemen  och  anger
eventuella, tänkbara lösningar på den
svåra frågan. Vi vet ju alla att det är
mycket svårt att hitta en bra lösning på
frågan. Någon perfekt lösning  finns
knappast. Själv har jag närmast läst
verkets analyser så att de pekar fram
mot en annan principiell lösning på hela
problematiken än den som har blivit
regeringens förslag och som  vi  nu
diskuterar i utskottet på olika sätt.
Men det är ju en sak.
Under    föredragningen   räknade
föredraganden  upp fyra-fem  brister.
Detta  gjorde  han  efter  att  ha
konstaterat att man i huvudsak tycker
att  det  går åt rätt håll.  Sedan
avrundade han med verkets eget förslag
till lösning som ju i grova drag handlar
om   höjda   grundavdrag   eller
förbehållsbelopp    och    höjda
procentsatser. Om man gör som verket
föreslår skulle man såvitt jag förstår
lösa en av de brister som konstaterades
i det föreliggande förslaget.
Min första fråga är om vi är överens om
att ert eget förslag bara löser någon
enstaka brist. Om jag får det svar jag
tror att jag får på den frågan har jag
en följdfråga. Varför gör ni inte något
försök att rätta till de återstående
bristerna?
Jan Vikström: Ja, det stämmer att de
beräkningar som vi redovisade, med nya
procentsatser och grundavdrag, löser ett
problem. Vi säger också i vår rapport
att på längre sikt måste man fundera på
hur    man    skall    hantera
vårdnadshavarsidan. Men vi kommer inte
med några lösningar. Ett stort problem
blir ju de marginaleffekter som kan
uppstå  om  man  skall  involvera
vårdnadshavaren i de här beräkningarna.
Vi säger att man förmodligen måste ta
ett större grepp kring det här och inte
bara betrakta systemet isolerat.

Staffan Ivarsson: Jag vill bara fylla i
med att säga att eftersom vi nu studerar
ett system i taget har vi inte underlag
för  att  uttala oss om  hela  det
familjepolitiska stödet. Vi betar nu
igenom system för system. Vi håller på
med föräldraförsäkring och barnbidrag. I
januari eller februari känner vi oss
sannolikt mogna för att återkomma.

Bo Könberg (fp): Tack för svaren. Jag
har   full  förståelse  för  att
Riksrevisionsverket inte i första hand
har till uppgift att söka en lösning som
stämmer överens med föräldrabalk och
sådant.  Man har mera att ta  fram
konsekventa   förslag   som   är
samhällsekonomiskt vettiga, där pengarna
kommer till rätt ställe och som inte
kostar för mycket.
Jag är mer nyfiken på det som ni kom in
på i slutet av era svar. Är det möjligt
att  komplettera er variant med ett
försök att lösa problemet med att få med
vårdnadshavarens situation? Tror ni att
man kommer att köra huvudet i väggen?
Eller går det att göra även om ni har
avstått i den här omgången?
Jan  Vikström: Vi skriver  också  i
rapporten - det tror jag i alla fall -
att  den  här  modellen  kan  bilda
utgångspunkt även för förändringar där
man tar ett större grepp i fråga om
stödet. Det tror vi.

Anita  Persson  (s):  Det  här  nya
underhållsstödet  skall  ju  ersätta
bidragsförskottssystemet. Det blir helt
generellt. Enligt vad försäkringskassan
skriver kommer det automatiskt att gå ut
till dem som i dag har bidragsförskott.
Men meningen är ju att man även skall
spara på den sidan. Jag undrar om ni har
någon uppfattning om hur många fallen är
där den underhållsskyldige kommer upp i
ett sådant belopp att det generella
stödet  inte behövs. Har  ni  någon
uppfattning om hur mycket man kan spara
på   själva   utbetalningarna   av
underhållsstödet?  Blir  det  någon
besparing där, eller blir det  bara
besparingar  på inbetalningarna  till
systemet?
Sedan  skulle jag vilja  höra  hur
Barnombudsmannen     ser     på
bidragsförälderns intresse av att betala
nu när man inte längre betalar direkt
till barnet. I stället betalar man ju
direkt till staten, eftersom bidraget nu
är generellt.
Jag hade några andra frågor också, men
dem har jag redan fått svar på.
Jan Vikström: Jag förstod inte första
delen av frågan. Kan du sammanfatta den?

Anita Persson (s): Avsikten är ju att
man skall spara. Det skall man göra även
på  det generella underhållsstöd som
skall gå ut från statens sida. Tanken är
att man skall försöka minska även det.
Försäkringskassan har gått ut i dag och
sagt att någon ny ansökan inte behöver
lämnas in. Alla som har bidragsförskott
i dag kommer automatiskt att få det nya
underhållsstödet. Min fundering är om ni
vet hur mycket man i fortsättningen kan
komma   att   spara  genom   att
bidragsföräldern betalar tillbaka  så
mycket till staten att underhållsstödet
inte borde utgå. Det är meningslöst att
staten  skall  vara  förmedlingsorgan
mellan föräldrarna. De skall kunna göra
upp det här själva. Det skulle spara
mycket pengar även för försäkringskassan
om  föräldrarna betalade direkt till
varandra.

Jan Vikström: Vi har inte gjort några
sådana bedömningar. Därtill har vi inte
särskilt   studerat   propositionens
reviderade förslag. Jag skulle tro att
det snarare är en bedömningsfråga att
avgöra  hur  många som  kommer  att
involveras i ett nytt system på det här
sättet. Jag vet inte om någon från Rfv
kan svara på det.

Anders Wicksell: Det sparbeting  som
finns i propositionen skall tas ut av de
bidragsskyldiga.  Det  är  i  allt
väsentligt samma grupper som i dag får
bidragsförskott som  har  rätt  till
underhållsstöd, med några få undantag.
Bl.a. tillkommer vissa barnpensionsbarn
liksom  utfyllnadsbidrag vid växelvis
boende, som vi också har pratat om.
Vi har inte sett någon redovisning av
hur många av dagens bidragsskyldiga i
bidragsförskottssystemet som når taket,
1173 kr, med det nya beräkningssättet.
Vi har inte heller gjort någon sådan
undersökning på Riksförsäkringsverket.
Margareta Israelsson (s): Jag tycker att
det här bitvis är en intressant fråga.
Precis   som   underströks   från
Riksförsäkringsverket sägs det också i
propositionen att det i allt väsentligt
bör vara samma familjer som skall få
underhållsstöd. Precis som Anita Persson
var inne på och som jag tror står mellan
raderna överför vi nu ett nytt generellt
stöd, sett ur det perspektivet, som
utgår till föräldrarna utan att man
särskilt ansöker om det.
Å andra sidan kan det kanske finnas
vissa problem med att generellt säga: Nu
stoppar samhället en form av utbetalning
för regleringen, och något mer utgår
inte  förrän det har kommit in  en
ansökan.  Det  kan  ju  skapa  både
administrativa och andra problem. Jag
tycker  det  vore  intressant  om
Försäkringskasseförbundet kanske också
kommenterade  aspekten   med   den
fortlöpande översyn som sker. Det har ju
också varit ett önskemål från kassorna
att få litet bättre översikt över när
bidragen skall betalas ut och när så
inte skall ske. Det var ju föremål för
den kritik som Riksrevisionsverket lyfte
fram. Jag vill alltså få sagt att jag
tror att det är ett problem att man
stoppar ett system och säger att det nya
systemet inte skall utgå förrän alla
barn som har rätt till stödet ansöker om
det.
Jag vill återigen understryka: Det vi
talar om är inte att staten skall sköta
föräldrarnas underhåll. Detta gäller ju
när föräldrarna inte betalar.
Ordföranden: Vi återupptar utfrågningen.
Jag skall hälsa Margareta Orrell och Eva
Hammar   från   Socialdepartementet
välkomna.  De  skall  besvara  rena
faktauppgifter.

Anita Persson (s): Frågan gäller hur vi
ser på det förhållandet att fäderna
betalar till staten i stället för att
betala   direkt   till   barnet.
Ansökningsförfarandet finns ju kvar. Om
det fungerar mellan mamman och pappan så
skall han betala direkt. Den modellen
skall ju vara den vanliga. Men om det
brister i rutinen, dvs. att  pappan
slarvar, då kan mamman söka och få
pengar via försäkringskassan. Det är ju
en trygghet för kontinuiteten i hennes
ekonomi. Och för fäderna innebär det en
skyldighet att betala in pengar till
samhället.
Det är viktigt för barnen att den som
barnet bor hos har en trygghet och
kontinuitet när det gäller ekonomin. Men
i de flesta fall får man hoppas att
detta fungerar och att det inte behöver
ske  något  ansökningsförfarande.  Då
betalar pappan direkt till barnen. Jag
tror därför att reglerna utifrån barnets
perspektiv är bra på det viset att ett
ansökningsförfarande behöver ske först i
de fall när det börjar trassla. Då
behövs den tryggheten.
Diskussionen har ju också handlat om
att fäder inte tar lika mycket ansvar
för sina barn när de bara betalar till
staten. Men det är ju ändå bara ett
förskott. Det går ju till deras barn.
Jag ser inte någon stor fara för barnets
del.
Anders Bodecker: Om jag uppfattar frågan
rätt   så   gällde   den   hur
försäkringskassorna   skall   klara
administrationen vid övergången till det
nya  systemet.  När  det  gäller
utbetalningen   av   bidragsförskott
respektive underhållsstöd står det i
övergångsreglerna att de som  uppbär
bidragsförskott  med automatik  också
skall ha det nya underhållsstödet.
När det gäller kravet är det så vist
ordnat att vi har en dataanläggning som
kommer att hjälpa oss med att se till
att alla som nu är underhållsskyldiga
kommer att få ett meddelande i början av
december. Då har vi nämligen 1996 års
taxerade inkomst för inkomståret 1995.
Då kommer den underhållsskyldige att få
ett beslut om hur stort underhållsstödet
kommer att bli och att man utgår från si
och  så  många  barn.  Om  den
underhållsskyldige sedan har synpunkter
på det får han eller hon höra av sig
till Försäkringskassan, och det blir då
en utredning i vanlig ordning. När det
sedan kommer in nya barn i systemet blir
det      naturligtvis      ett
ansökningsförfarande. Det  är  alltså
nödvändigt med dessa övergångsregler.
Rose-Marie Frebran (kd): Jag har två
frågor till RRV. Den ena gäller att man
skall beakta vårdnadshavarens ekonomi.
Det har delvis redan tagits upp. Jag
delar uppfattningen att man borde beakta
vårdnadshavarens ekonomi. Då måste man
erkänna att det finns två krux. Det ena
är marginaleffekter, och det andra är
administrationskostnader. Jag vill fråga
om ni från RRV bedömer möjligheterna att
kunna minimera marginaleffekterna och
hålla  nere administrationskostnaderna
som goda, om det är realistiskt att man
kan klara det på ett bra sätt.
Min andra fråga gäller summorna som man
får hålla undan och procentsatserna. Ni
från  RRV  har ju föreslagit  högre
grundavdrag  och högre procentsatser.
Samtidigt  uppfattade  jag  att  Jan
Wikström avslutade med att säga att det
egentligen skulle krävas ett  större
underlag än det som ni har haft. Därför
vill jag fråga: Menar ni från RRV:s sida
att underlaget är tillräckligt för att
det skall vara möjligt att bedöma att
andra siffror i propositionen är bättre
eller behövs det mer underlag? Som jag
har läst propositionen har ju regeringen
inte  byggt sitt förslag på direkta
undersökningar. Man säger att man inte
vet vilka konsekvenserna egentligen blir
utan att det är något som man får följa
upp. Men tycker inte ni att man behöver
undersöka mer, så att man kan bygga
detta på mer än vad ni har gjort?
Jan Vikström: För att kunna hitta den
optimala balanspunkten för att nå en
bättre precision och säkerhet när det
gäller hur den här modellen borde se ut
skulle det behövas ett större underlag.
Detta är i och för sig saker och ting
som kan justeras efter hand som man
utifrån verkligheten upptäcker att detta
behöver justeras. Det kan i och för sig
anstå till dess.
När det gäller frågan om vi tror att
man kan undvika marginaleffekter genom
att  involvera  vårdnadshavaren  i
prövningen, har vi sagt att det inte är
något lätt problem, särskilt inte om man
betraktar detta system isolerat. Vi har
tänkt att vi skall fundera vidare på
detta och att vi kanske kan återkomma
till hur man i ett bredare perspektiv
skulle kunna lösa den frågan.
Staffan Ivarsson: I det förslag som RRV
redovisar på s. 47 i den blå rapporten
som ni har fått, RRV 1996:21, har vi
höjt   fribeloppet   och   höjt
procentsatserna. Det har gjorts för att
byta     ut     hundraprocentiga
marginaleffekter  för låginkomsttagare
som   riskerar   att   hamna   i
socialbidragsberoende mot något högre
marginaleffekter    för    vanliga
låginkomsttagare och mellaninkomsttagare
och sådana som har högre inkomster med
dessa  höjningar per  barn  som  vi
redovisar. I propositionen redovisas 9,
12 och 15, och vi har räknat upp dem med
några procentenheter. Men det slår trots
allt  inte  så kraftigt på  vanliga
inkomster   när   det    gäller
marginaleffekter. Det är det tricket som
vi  har  gjort.  Detta  var  ett
förtydligande.

Rose-Marie Frebran (kd): Jag fick inte
något  direkt svar när  det  gäller
administrationskostnaderna, dvs. om man
skulle ta hänsyn till vårdnadshavarens
ekonomi.

Jan  Vikström: Vi har  kanske  inte
funderat så mycket på den saken. Men vi
kan konstatera att det i dag finns ett
bostadsbidrag som i stort sett omfattas
av  samma människor som de som får
bidragsförskott. Man ser lätt att det
skulle      kunna      finnas
samordningsmöjligheter.

Staffan Ivarsson: Vi har lämnat detta
med vårdnadshavare litet grand. Vi ser
att det är något som måste behandlas
separat. Enligt den blå skriften framgår
det att vi vill gå vidare, och vi tycker
oss  i  klartext se  att  den  här
procentmodellen håller i någon form som
en isolerad mekanism.

Ingrid Skeppstedt (c): Jan Vikström sade
att återbetalningsskyldigheten belastar
de som har låga inkomster. I detta
förslag sägs det att man inte skall ta
in lägre belopp än 100 kr. Det innebär
ju väldigt låga inkomster. Det blir ju
bara 3 000 kr per månad om man räknar på
ett barn, eftersom det är 10 %. Men
detta är ju långt under existensminimum.
Vad är det som gör att man har satt
denna gräns vid 100 kr?

Eva Hammar: Som jag minns det berodde
detta på att man inte skulle behöva
kräva in för låga belopp och att man
skulle sätta en gräns någonstans. Man
skulle slå två flugor i en smäll, så att
de som har de allra lägsta inkomsterna
inte skulle behöva betala till kassan.

Ingrid Skeppstedt (c): Detta innebär ju
att den som är återbetalningsskyldig och
kanske vill betala inte kan betala. Det
blir alltså en stor press på denna
person.

Eva Hammar: Jag kan bara säga att vi i
dessa fall har anståndsförfarandet att
tillgå.

Gullan Lindblad (m): Om vi ser bakåt är
det fem sex olika utredningar som har
utrett underhållsbidrag, bidragsförskott
och underhållsstöd. Jag har själv suttit
med i en utredning där vi presenterade
tre olika modeller, men där vi kanske
framför allt tittade på sambandet mellan
bostadsbidrag och bidragsförskott.
För  ett  par  år  sedan  kom  en
departementspromemoria. Den tyckte jag
på sitt sätt var sympatisk, eftersom man
skulle kanalisera ut det som fanns inom
de befintliga ramarna till dem som var
fattigast. Men det blev ett himmelsskri
över detta. Jag kommer ihåg artiklar i
Dagens Nyheter i vilka det stod att
17 000-kronorsmamman, dvs. en mamma som
hade den månadsinkomsten, förlorade sin
guldkant på tillvaron. Men det kanske
inte är guldkanten på tillvaron som är
det viktigaste i dag när vi har en så
stor  statsskuld och ett  så  stort
budgetunderskott. Jag vågar säga att
alla riksdagens partier är väl nu inne
på  att  vi måste komma fram  till
besparingsförslag. När jag nu sitter och
lyssnar  tycker jag dock att  ingen
egentligen har ett fullödigt förslag,
allra minst jag själv. Förvirringen har
vkat till en något högre nivå, kan man
säga. Det är alltid bra, eftersom det ur
detta kan födas något nytt. Men på något
sätt har vi nog börjat litet grand i fel
ände. Man borde först och främst ha sett
på  det  civilrättsliga  och  på
underhållsbidragen, dvs.  föräldrarnas
gemensamma ansvar för barnen. Men vi vet
ju nu att förslag om detta inte kommer
förrän nästa höst, och här sitter vi nu.
Något radikalt kanske borde göras. Men
är det någon som i dag kan säga oss vad
vi egentligen skall göra för att få det
så rättvist som möjligt? Jag kan ställa
frågan till samtliga. Alla som har ett
tips att ge borde ge det. Jag tycker
själv att det borde vara ett högre
förbehållsbelopp. Jag  tycker  också,
vilket   Riksrevisionsverket   har
föreslagit, att det är sympatiskt. Men
på något sätt måste vi tillbaka till
föräldraansvaret och föräldrabalken. Det
har vi också fått synpunkter på från
lagutskottet. Men icke förty sitter vi
med det konkreta förslaget, och  vi
sitter mer eller mindre fast i rävsaxen
i dag.
Sune Wiklander: Vi från UFR bjöd in
Laila Freivalds 1989 och kom med ett
förslag om familjenämnder eller barnråd.
Vi jobbade med detta och uppvaktade
Justitiedepartementet        och
Socialdepartementet samt utskott  och
riksdagsmän. Alla tyckte att detta lät
vettigt, men så enkelt fick det inte
vara. Vi uppvaktade också flera kommuner
och bad om pengar för att få starta ett
projekt som alla tyckte var bra. Jag
talade med lagmän och Domstolsverket.
Men förslaget fick ju inte komma från
UFR. Därför fick förslaget läggas fram
av en riksdagsman. Det förslaget finns
nu hos Nordiska rådet och håller på att
utvecklas.  Vidare har vi föreslagit
förenklade  sätt  när  det  gäller
underhåll. Men det är ingen som lyssnar
på  oss. Man bestämmer uppifrån hur
reglerna skall vara.
Ett sätt att lösa det problem som
Gullan Lindblad tog upp är att man
budgeterar umgänget under ett år. Om
t.ex. den ena föräldern skall ha barnet
120 dagar och den andra föräldern 245
dagar under ett år så tittar man på vad
barnet  kostar  och på  föräldrarnas
inkomster på ungefär samma sätt som nu
sker.  Man budgeterar umgänget.  Det
innebär att av den potten skall den som
är umgängesrättsförälder betala 245/365.
Den  andra  föräldern  skall  betala
120/365, dvs. vårdnadshavaren. På det
sättet  kommer  umgängesrättsföräldern
redan att ha avräknats att han skall ha
umgänge. På det sättet ställer han också
upp  på umgänget. Om vårdnadshavaren
börjar strula med sjuka barn eller andra
saker och inte vill lämna ut barnet, då
har   umgängesrättsföräldern   redan
tillgodoräknat sig att han eller hon
skall  ha  barnet under den  tiden.
Vårdnadshavaren får då själv stå för
kostnaderna. Det är ett sätt att lösa
det hela.
Jag har ju varit mycket i kontakt med
familjeekonomerna Pia Nilsson och Inger
Persson. De säger också att Sverige har
en av de bästa modeller som finns när
det gäller dessa frågor. Den skulle bara
behöva förbättras litet grand. De har
gett ut en tidskrift om detta som heter
Att längta och betala, där man också
påvisar  att  en  vårdnadshavare  i
genomsnitt har 1 260 kr kvar när allt är
betalt, medan umgängesrättsföräldern går
back 290 kr varje månad. Jag vill säga
att det är en myt som många tror handlar
om den rika pappan och den fattiga
mamman.
Vi ställer gärna upp med förslag, och
vi har bett många riksdagsmän att komma
till föreningen, men många har tyvärr
inte tid.
Staffan Ivarsson: Vi har i vår blå
rapport gett svar i form av ett förslag.
Jag vill påminna om bakgrunden till det
hela, så att man inte fördjupar sig i
detaljer. Vi talar om ett stöd till
familjer. Det finns många olika system.
Det som vi talar om är ett system som
består av två delar. Av historiska skäl
började man i början av 1900-talet med
indrivningen för ensamma mödrar, ensamma
mödrar som kom att utsättas för en
brutal situation när den andra parten
drog i väg. Successivt klev staten in
alltmer och hjälpte till med  denna
indrivning. 1964 sade man att det inte
räcker med bara detta utan att man även
skulle ha ett garantibelopp. Jag skall
inte föregripa det som vi kommer att
föreslå i vår syntesrapport i februari,
men vad vi ser är att fler och fler
system har adderats under årens lopp,
och vart och ett är komplext och måste
studeras  noga, eftersom  det  finns
målsättningar av alla de slag.
Vi har genom bidragsförskottssystemet
sett hur t.ex. 7 kap. 1 § föräldrabalken
inte  kommer  att  efterlevas  i
verkligheten  genom tillämpningen  av
bidragsförskottslagen. Det finns även
andra  motstridigheter  och  kanske
dubbelöverlappningar. Det  finns  två
delar i detta, ekonomi och indrivning.
Vi ser att detta är ett inte helt
orealistiskt     system     för
indrivningsdelen. Det handlar om att dra
in pengar från den ena parten. Det går
inte att bortse från att en part är svag
och att det blir problem. Det kan också
vara någon som så att säga nekar.
Ekonomidelen, och då talar vi ganska
uppenbart om vårdnadshavarens ekonomi,
skulle vi vilja återkomma till, vilket
vi också explicit skriver. Vi talar
också om administrationskostnader. Vi
tror att det förslag som har lagts fram
på  något sätt är möjligt. Man kan
diskutera  de  olika  beloppen  och
fördelningspolitiska aspekter. Vi har
tyckt  att  man kanske  skall  höja
fribeloppet något för att underlätta för
de verkliga låginkomsttagarna, dvs. de
med inkomster under 9 000-10 000 kr och
höja procentsatsen för de övriga för att
kamma hem det som man förlorar hos de
verkliga låginkomsttagarna för att man
skall  få  en  annan  typ   av
marginaleffektstrappa.
Eva Falkenberg: Jag kan inte komma med
någon direkt modell för ett rättvist
system. Men en aspekt som jag tror att
man skall tänka på i detta sammanhang är
att  man  också  måste  se  till
kärnfamiljernas rätt till stöd. Vi vet
att  skilsmässorna  bland  arbetslösa
föräldrar ökar på grund av påfrestningar
i äktenskapet. Men man får inte ha ett
sådant  system  som  innebär  att
föräldrarna vinner på att flytta isär
genom att de då får samhällsstöd. Jag
tror inte att det är så i dag. Men det
är viktigt att ha med i bakhuvudet att
en del föräldrar inte kan försörja sina
barn   inom   äktenskapet.   Många
kärnfamiljer  har i dag  en  mycket
ansträngd ekonomi. Man måste ändå ha i
åtanke att det bästa för barnen är att
föräldrarna lever tillsammans men att
det kan vara sådana slitningar att de
inte klarar det. Då får det inte finnas
ekonomiska incitament att flytta isär.
Jag tror att det är mycket viktigt
utifrån  barnets  perspektiv   att
möjligheten till stödsamtal finns kvar
för familjer där det börjar knaka i
fogarna.

Ulf Sjögren: Jag vill svara på Gullan
Lindblads fråga. Jag tycker att det är
mycket viktigt att man framhåller att
indrivningen av underhållsstödet  vid
kronofogdemyndigheterna   är    en
offentligrättslig   avgift.   Enligt
gällande rätt har försäkringskassorna
övertagit underhållsbidragen från barnen
vär ansökan om indrivning lämnas. Jag
har   i  våra  diskussioner  med
Riksförsäkringsverket, när det gäller
det praktiska genomförandet, sagt att
det är bättre med ett underhållsstöd där
kassan själv förfogar över ärendet och
själv kan fatta ett beslut. I dag är
förhållandet sådant att en skilsmässa
börjar med en separation. Från  den
tidpunkten     utbetalar     man
bidragsförskott.    Sedan     är
försäkringskassan  i  händerna  på
parternas processföring. Det blir ett
betänketidsprotokoll. Då fastställs ett
underhållsbidrag från den tidpunkten. I
samband med äktenskapsskillnaden bör en
domstol  med  en viss retroaktivitet
fastställa ett underhållsbidrag. Men det
är   inte   alltid   som   den
underhållsberättigade  yrkar  att  få
bidrag under de första månaderna, dvs.
från separationstidpunkten. Eftersom jag
personligen har arbetat med detta anser
jag att de föreslagna underhållsstöden
är en bra modell. Det är en bättre
modell. Den innebär att vi har återkrav
av en avgift. Kronofogdemyndigheterna
kan då hantera denna som allmänna mål.
Genom att detta är en avgift får kassan
samma rätt som staten har vid indrivning
av  kvarskatt  och när  det  gäller
flertalet allmänna mål om återbetalning
av överskjutande skatt och annat. I den
här situationen, då man har gått över
till  allmänna  mål,  har  vi  en
indrivningslag.   Borgenärsfunktionen
läggs på kronofogdemyndigheterna.
Ett problem i detta sammanhang har
gällt anstånd där försäkringskassan ges
vissa anståndsmöjligheter men där det
finns   uppskovsmöjligheter   enligt
indrivningslagen. Det talas inte ett ord
om  detta  i propositionen.  I  den
praktiska  hanteringen har  vi  fått
fundera över detta, eftersom vi måste gå
ut till våra organisationer och tala om
hur detta skall vara.
Min  bedömning är alltså att detta
förslag  säkert kommer att  innebära
fördelar när det gäller indrivning.
Marietta de Pourbaix-Lundin (m): Nu när
Socialdepartementets representanter har
kommit vill jag ställa en fråga som i
och för sig har ställts tidigare. Den
gäller frikopplingen av samhällsstödet
från de civilrättsliga reglerna  som
finns i föräldrabalken. Vilka incitament
finns det egentligen för föräldrarna att
över  huvud  taget göra  upp  några
civilrättsliga    avtal    enligt
föräldrabalken i och  med  det  nya
underhållsstödet? Det måste ändå vara
önskvärt och det normala att föräldrarna
gör upp detta själva och inte blandar in
samhället. Men vilka incitament kommer
det att finnas framöver att göra det, om
man kan räkna med att få mer pengar än
dessa 1 173 kr, eftersom det väl då blir
civilrättsliga avtal som gäller? Men om
man inte räknar med det, varför skall
man då över huvud taget göra upp detta
sinsemellan?

Eva Hammar: Jag vet inte vad jag som
rättssakkunnig skall svara på det. Jag
vet inte om det är riktigt min sak.

Staffan Ivarsson: Vad vi har sett är att
bidragsförskottslagen har  skapat  en
olycklig  bindning  när  det  gäller
kopplingen mellan civilrättsliga avtal
och offentligrättsliga. I verkligheten
är det väl på det sättet att avtal som
sluts i domstol ligger till grund för
det statliga stödet. Detta försöker vi
komma  ifrån. För att  detta  skall
omprövas,   t.ex.    när    den
underhållskyldiges inkomst stiger, krävs
en  omfattande  apparat,  t.ex.  att
vårdnadshavaren skall ta kontakt med den
förhatlige f.d. partnern och försöka
förmå honom eller henne till en gemensam
förhandlingssituation, gärna med kassan
och  kommunala ombud, vilket  kanske
medför domstol och bråk. Detta struntar
man i. Det är i dag en fullständigt
olycklig  sammanblandning mellan  två
regelverk. Jag vill inte svara på frågan
om  incitamenten,  men  man  kommer
åtminstone  delvis bort  från  denna
olycksaliga sammanblandning.

Gudrun Antemar: Efter inlägget  från
Riksrevisionsverket  har  jag  inte
särskilt   mycket  att   tillägga.
Incitamenten är naturligtvis låga.

Bo Könberg (fp): Jo, incitamenten är
sannolikt låga. Hela frågan om huruvida
de nuvarande problemen skall lösas genom
att  totalt frikoppla systemen  från
varandra eller genom en annan lösning
får vi väl återkomma till.
Jag  begärde ordet för  att  fråga
departementet om vi kunde få litet hjälp
när det gäller exempelvis kostnader. Vi
hade för vår del svårt att utläsa hur
besparingen kan bli så stor som det står
i  propositionen. Om jag minns rätt
skulle besparingen 1997 röra sig om
drygt 1 miljard för att 1999 vara uppe i
1,8 miljarder. Vi talar nu om en kostnad
för  1995/96 som ligger på  ungefär
3,3 miljarder. På ytan verkar det, när
man läser detta, som om drygt hälften av
kostnaderna kan sparas in med liggande
förslag.
Under diskussionen har det flera gånger
sagts att det inte blir några större
besparingar på mottagarsidan , utan det
handlar om betalarsidan.
Blir  det  en  besparing  om  i
storleksordningen 1,8 miljarder inom ett
par  tre  år,  som  det  står  i
propositionen? Hur kan vi andra läsa oss
fram till det? Finns det något sådant
dokument?
Jag kan fråga Socialdepartementet: Har
man en uppfattning om hur många av de
betalande som i fortsättningen, med de
ny reglerna, kommer att betala minst
1 173 kr i månaden? Det gäller alltså
att behovet av utfyllnad bortfaller.
Margareta Orrell: Olyckligtvis är den
som har gjort beräkningarna inte här.
Beräkningarna bygger på en samkörning
mellan faktiska inkomster för den stock
som fanns för, tror jag, mars förra året
och bidragsbelopp som i dag betalas. Vi
kan  inte se annat än att med  de
antaganden om löneutveckling, barnantal
o.d. som gällde vid det tillfället, blir
det de här besparingarna. Arbetslösheten
och en del andra saker spelar också in.
Vi  måste följa detta oerhört  noga
framöver för att se om man kan justera
procentbelopp e.d. om det inte håller.

Bo  Könberg (fp): Jag vill bara få
bekräftat att detta skall läsas på det
sättet att om lagda förslag genomförs
blir statens utgifter, jämfört med om
man  inte  skulle  ha  gjort  det,
1,8 miljarder mindre på tre år. Jag ser
nu att jag får en nick till bekräftelse.
Tack!

Ulla Hoffmann (v): Syftet med förslaget,
så som jag ser detsamma, är att statens
kostnader skall minska för något som
enligt vad många här har betonat är
föräldrarnas gemensamma ansvar för sina
barn. Men det pratas om incitament för
att träffa civilrättsliga avtal. Det
borde väl ändå ligga i båda föräldrarnas
intresse att dela på ansvaret för sina
barn.
Jag tror att det var Socialstyrelsen
som sade att allt fler kommer att ansöka
om underhållsstöd i och med det här nya
förslaget. Jag skulle vilja veta vad det
påståendet bygger på.
Margareta    Israelsson     (s):
Hundraprocentigt säker kan man aldrig
vara. Men jag tror att i och med att det
inte är fråga om ett behovsprövat stöd -
den förälder som barnet bor hos får ju
det här stödet om det ansöks om detta -
är det mycket enklare för dem att söka.
De får en garanti för att det här
beloppet kommer regelbundet varje månad.
Man kan binda upp sin ekonomi på det.
Risken kan dock finnas, och det är en av
orsakerna till att många gått in i
bidragsförskottssystemet, att den som
skall betala underhållet inte gör det
regelbundet.  Det uppstår  kostnader,
förseningar och trassel för föräldrarna
sinsemellan. Därför gäller  det  att
slippa de tvisterna. Genom att det inte
är ett behovsprövat stöd kommer alla att
söka. Man resonerar kanske så här: Okej,
jag får de här pengarna. Sedan får
staten ta hand om det och kräva in det
andra.  Det  gör att  man  förlorar
incitamentet  att  göra  upp  avtal
sinsemellan. Jag kan inte klart säga att
det absolut kommer att bli så. Den
erfarenhet jag har av att prata med
föräldrar  och mina erfarenheter  av
kommunerna när det gäller fastställande
av underhållsbidrag talar dock i nämnda
riktning.
Vidare tror jag att det är  litet
olyckligt om många föräldrar som skall
betala underhållsbidrag upplever att de
betalar en avgift till staten - de
betalar inte till sitt barn, utan det
går in i statskassan och sedan ut på
andra sätt. Kopplingen inom familjen
förlorar kraftigt på det här förslaget.
Det kan vara olyckligt för kopplingen
mellan barn och förälder som betalar.
Ulla  Hoffmann (v): Jag delar  inte
riktigt den uppfattningen. Jag  blir
verkligen  helt  ställd  här.  Är
bidragsförskottet       verkligen
behovsprövat, så att det beror på t.ex.
moderns inkomst? Min uppfattning har
varit att det inte är så, utan att det
bygger på att om fadern inte betalar går
kassan in och förskotterar. Det heter ju
just  förskott. Jag skall dock inte
fortsätta den diskussionen nu.

Margareta Israelsson (s): Det är viktigt
att klarlägga denna fråga. Många gånger
framställs detta så att vi nu gör en
förändring.  På  flera  håll  verkar
förslaget bygga på att staten går in och
säger: Nu, underhållsskyldiga föräldrar,
skall ni inte längre betala till ert
barn. Strunta i det! Nu betalar staten,
och   sedan  får  ni  gå  till
försäkringskassan och betala.
Det incitamentet finns ändå inte här.
Grunden är i stället hela tiden om
föräldern inte betalar till barnen. En
viktig  aspekt att lyfta  fram  kan
naturligtvis vara den om ett underhåll
inte fungerar mellan två parter. Det kan
vara fråga om att en underhållsskyldig
förälder  inte  betalar.  Det  blir
förseningar och problem.  Då  skulle
kritiken gälla att det är fel att staten
går in och reglerar här.
Skälet till det är ju inte att ta ifrån
föräldern detta ansvar, utan skälet är
att  man vill garantera barnet  och
vårdnadshavaren en fortsatt ekonomisk
möjlighet. Barnomsorgsavgifter och hyra
skall ju ändå betalas. Även om den
underhållsskyldige inte  sköter  sina
datum för inbetalningar skall den som är
vårdnadshavare betala sina avgifter. Det
är egentligen det som vi talar om.
Naturligtvis är det ett problem att vi
som sitter med här och som representerar
socialförsäkringsutskottet har som vårt
ansvarsområde statens ekonomiska ansvar
för barnfamiljerna, inte den lagliga
regleringen av vårdnad och umgänge. Det
är nog ett av skälen till att vi har
velat lyfta fram en utfrågning på detta
sätt  och  därmed  få  med  även
socialutskottets  och  lagutskottets
sakkunskaper. Då kan vi väga in de här
frågorna. För vår del kan vi då också
skicka vidare sådana synpunkter som vi
tycker att det kan vara värt att beakta
när regeringen så småningom skall komma
med  en proposition om vårdnad  och
umgänge.
Vi har tagit ansvar för att de pengar
som staten betalar ut fungerar på rätt
sätt och går till rätt mottagare. Det
finns ingen önskan att öka den utgiften.
Tvärtom  handlar det  med  det  här
förslaget om en minskning.
Sune Wiklander: Det finns två sätt att
lösa problem utan att staten gör en
förlust. Det ena sättet är det man
försöker sig på här: att ta in mera
pengar till staten. Det andra sättet är
att låta bli att betala ut så mycket
pengar från staten. Nu har man bara
undersökt det ena sättet, nämligen att
vi måste ta in mera pengar till staten.
Ingen tittar på vem det är som drabbas
hårdast.   Det   är   ju   de
underhållsskyldiga,  som  redan  i
flertalet   fall   ligger    på
existensminimum.
Ett typiskt exempel är den här boken
och utredningen. Det sägs där att man
skall ta från de rika papporna, därför
att många smiter från sina underhåll. I
tabellen på s. 68 i den gula boken kan
man se att den som tjänar 30 000 kr får
en höjning med 352 kr, medan den som
tjänar 15 000 kr får en höjning med
342 kr - alltså 10 kr mindre! Och sedan
går man ut och säger att man skall ta
från de rika! Men det finns bara 1 800
personer som har över 30 000 kr i lön.
Det är inte där man tar pengarna, utan
man tar pengarna från dem som redan
ligger på existensminimum och som av
ekonomiska skäl har väldigt svårt att
träffa sina barn.
Anders Bodecker: Jag vill ta upp det som
Margareta Israelsson nämnde. I dagsläget
kan man ju bevilja utfyllnad när en
underhållsskyldig   betalar   sitt
underhållsbidrag, om detta är lägre än
bidragsförskottet. På något sätt har den
möjligheten  försvunnit  i  det  här
förslaget. Man utgår från att 1 173 kr
beviljas, och sedan kräver  man  in
underhållsstödet.  Det  finns  ingen
möjlighet att bevilja utfyllnad.

Margit Gennser (m): Många gånger har vi
varit  inne  på  konsekvenserna  för
återbetalningsskyldiga.  Jag   skall
försöka ta upp de frågorna på ett något
annorlunda sätt.
På s. 55 i propositionen konstateras
det att nu övergår man till att helt och
hållet  ta ut det här beloppet  på
bruttoinkomster. Hänsyn tas inte till
den     enskilde     personens
levnadsomkostnader, med ett undantag.
Man  vet  att  detta  leder  till
svårigheter. Grundavdraget på 24 000 kr
är  halverat  utifrån  utredningens
förslag.
Litet längre ned sägs det att det för
närvarande inte går att göra  någon
bedömning av vilka konsekvenser de nya
reglerna får för återbetalningsskyldiga
föräldrar utan att beräkningar görs hos
ett  representativt och  tillräckligt
stort urval av verkliga fall. Någon
sådan jämförelse har inte gjorts. Det
betyder att vi egentligen inte vet vad
vi gör - detta händer ofta.
Har Riksrevisionsverket redan nu  i
uppdrag  att förbereda en prospektiv
undersökning av hur detta slår?
När sådana här regler sätts i sjön
skulle  man  också ha  ett  färdigt
utvärderingssystem, så att de värsta
felaktigheterna kan rättas till på basis
av kunskap. Det är kanske något som
utskottet skall tänka på när man där
skriver sina texter.
Diskussioner     förs.     På
Socialdepartementet är man orolig. Man
har problem, men man säger: Om vi höjer
grundavdraget exempelvis till 48 000 kr
får     vi     hundraprocentiga
marginaleffekter. Där har jag en fråga:
Får man inte det hur som helst, även om
de inte blir så tydliga? Alla skall ju
betala det här. Det man inte klarar av
att betala direkt och som man fått
uppskov med har man som en ryggsäck med
sig. Det måste ju betalas senare. Man
kan tänka sig att personen får ett
bättre jobb. Är det då inte närapå en
hundraprocentig  marginaleffekt  som
inträder? Nu är vi nere på ganska låga
inkomster.  Vi  ligger  lägre  än
socialbidragsnormen. Finns inte risken
att  man  i  denna  grupp  skapar
arbetsovilja? Man kan ju säga: Ja, men
jag får inte ut något av detta. Sedan
fortsätter det på det viset.
Jag tycker att nämnda aspekt i alla
fall  skall  följas.  Vi  har  sett
motsvarande saker i annan lagstiftning
tidigare.   Här   har   vi   ju
Riksrevisionsverket         och
Riksförsäkringsverket. Egentligen tror
jag  att  skattemyndigheterna  har
erfarenhet av regler som kan leda till
att folk hellre ägnar sig åt svart
verksamhet.
Jan Vikström: Det som efterlyses  i
propositionen på s. 55 är ungefär vad vi
har  gjort, även om det kanske kan
diskuteras om det är fråga om  ett
tillräckligt stort urval för att man med
precision skall kunna uttala sig om hur
modellen borde se ut. Vi har alltså
inget uppdrag att vidare följa detta.
Även den granskning som vi redan har
gjort är initierad från vår sida. Det är
klart att det hade varit en fördel om en
noggrannare studie hade gjorts av ett
sådant  här material innan förslaget
läggs.  Å  andra  sidan  finns  nu
möjligheten att noga från början följa
upp det förslag som man slutligen kommer
fram till.

Jan Almqvist: Inom Riksförsäkringsverket
planerar vi naturligtvis att följa detta
väldigt  noga  och  att  utvärdera
effekterna av ett sådant här förslag.

Margit Gennser (m): Hur snabbt får vi
representativa signaler ifall det går
illa? Är våra system sådana att vi
verkligen kan få feedback snabbt?

Jan Almqvist: Det är alltid problem med
att snabbt få svar på en utvärdering.
Det  känner  vi  till  från  vår
utvärderingsverksamhet. Jag kan därför
inte lova att det går så snabbt, men
naturligtvis kommer vi hela tiden att
följa detta och försöka göra det så fort
som möjligt.

Anders Wicksell: Så mycket kan väl ändå
lovas som att vi i mitten av januari
nästa år vet hur mycket vi kommer att
debitera för februari. Därmed kan vi
rimligen göra ett antagande i varje fall
om sparbetinget eventuellt kan uppnås.
Självfallet  kan  vi  inte  då  på
individnivå eller i grupper analysera
effekterna. Vi vet dock vad vi kommer
att debitera i februari jämfört med i
januari.

Anita Jönsson (s): Några, framför allt
Riksrevisionsverket, har varit inne på
detta med att ändra på principen om att
vårdnadshavarens ekonomi också  skall
finnas med när samhället skall betala ut
sitt stöd. När ni har tittat på detta,
har ni då sett vad det skulle innebära i
form  av  ökade  kostnader  utifrån
marginaleffekter och en betydligt större
administration?

Staffan Ivarsson: Vi har inte tittat på
de  administrationskostnader som  det
skulle kunna tänkas medföra. Däremot har
vi i en tidigare studie redovisat hur
mycket för mycket staten betalar ut via
det  rådande bidragsförskottssystemet;
givet  att  även  7  kap.  1  §,
föräldrabalken  om båda  föräldrarnas
gemensamma ansvarsskyldighet  iakttas.
Jag tror att det rör sig om 745 miljoner
kronor   som  betalas  ut   till
vårdnadshavare  och underhållsskyldig,
trots att betalningsförmåga finns.

Bo Könberg (fp): Det gäller det belopp
som  betalas ut för mycket , eftersom
det inte behovsprövas på andra sidan.
Det rör sig tydligen om 745 miljoner
kronor. Jag försöker smälta den siffran.
En fråga som infinner sig gäller den
bedömning som görs i propositionen, att
en förändring på den punkten skulle
spela mycket liten roll. Jag minns inte
exakt orden i propositionen. Det sägs
att      nackdelarna      med
administrationskostnader,
marginaleffekter osv. är sådana att man
har avstått från att göra något på den
punkten. Det intryck jag fick när jag
läste om detta var att det rörde sig om
mycket marginella belopp som man skulle
kunna spara - givetvis utifrån bilden
att väldigt få vårdnadshavare har så god
ekonomi att det skulle spela en roll.
Jag skulle vilja skicka med frågan till
departementet om man där har samma bild
av  beloppet och om man i så fall
betraktar 745 miljoner kronor som ett
marginellt belopp.
Ordföranden: Den på departementet som
har gjort beräkningen är tydligen inte
här. Det får vi belysa vid utskottets
behandling.

Rose-Marie Frebran (kd): Jag har en
fråga till Riksrevisionsverket: Hur ser
ni på departementets bedömning om en
besparing på 1,8 miljarder kronor inom
tre år med liggande förslag?

Staffan Ivarsson: Vi har inte kunnat
ställa våra beräkningar exakt mot deras.
Det beror på litet olika och ganska
tekniska saker. De har en helt annan
databas än vi. Möjligen kan vi uttala
att det förefaller vara så att effekten
är något högt skattad. Man skall dock
komma  ihåg  att  vi  har  olika
datamaterial. Om jag inte missminner mig
är de 1,8 miljarderna ett belopp som
består av en rad olika delar. Dels
handlar det om en dynamisk effekt; man
räknar med förändringar i underlaget,
vilket vi inte har gjort. Dels finns det
allmänna priseffekter och andra saker
med. Sedan har vi förslaget per se,
alltså  förslaget i sig.  Naturligen
kommer de till en litet högre siffra på
grund av att de tagit med några fler
faktorer. Bortsett från det kommer vi
dndå inte riktigt till samma belopp.

Jan  Vikström:  En  i  sammanhanget
avgörande faktor är att man får en
fördelningspolitiskt rimlig börda vad
gäller det ökade återbetalningsansvaret.
Som det är nu räknar man i propositionen
med en ökad inbetalningsgrad. Man gör
dock  en  annan  bedömning  av  de
fördelningsmässiga konsekvenserna.  Om
det blir som vi bedömer blir det nog
svårare att uppnå besparingsmålet, om
det blir den skeva fördelning som vi
förutser.

Margareta Israelsson (s): Det gäller de
745 miljonerna. Man kan när det gäller
vårdnadshavarens ekonomi mäta detta så
att det vägs in i fråga om en ansökan om
utfyllnadsdelen eller från början när
beloppet  skall  fastställas.   De
745 miljonerna kan ju inte vara en
beräkning            avseende
bidragsförskottssystemet,  utan  det
bygger väl på den nya modellen. Är
tanken att väga in detta över huvud
taget   när   underhållsskyldigheten
fastställs, eller görs det i samband med
ansökan om utfyllnadsdelen?

Jan Vikström: Det bygger på den gamla
modellen, på den nuvarande modellen - de
745 miljonerna - och är beräknat så att
vi tittar på makarnas, vårdnadshavarens
respektive   den   bidragsskyldiges,
överskott. Vi har tittat på dem var för
sig  och  även  sammantaget.  Deras
sammantagna överskott räcker för att
enligt  föräldrabalken kunna försörja
sina barn. Ändå utgår ett statligt stöd
som uppräknat motsvarar 745 miljoner i
nuvarande system.

Anders   Wicksell:   120   %   i
förbehållsbelopp i föräldrabalken  är
lägre än såväl utsökningsbalkens regler
om förbehållsbelopp som Socialstyrelsens
norm för socialbidrag.

Sigge    Godin    (fp):    Kan
Socialdepartementet  komma  med  en
redovisning av hur den här besparingen
har räknats fram? Det skulle vara av
värde om utskottsbetänkandet innehöll en
sådan redovisning. Om det är möjligt att
ge utskottet en sådan vore vi tacksamma.
Är detta möjligt?

Ordföranden:  Det är en  fråga  för
utskottet som vi sedan får ta upp. Det
här ingår ju i utskottsbehandlingen.

Gullan Lindblad (m): Får jag  fråga
departementet hur det kommer sig att ni
inte sänt hit den person som är bäst
skickad att svara på frågorna?

Ordföranden:  Naturligtvis  är  det
utskottets sak att syna besparingen. Det
skall vi också göra. Det är väl där den
frågan hör hemma.

Sune Wiklander: Den här metoden har
funnits i tio år i Norge, men där har
det visat sig att den inte fungerar.
Varför tittar man på den?

Ordföranden: Det är utskottets ledamöter
som ställer frågor. Det är det som är
vitsen med en utfrågning. Du har rätt
att svara och belysa de frågor som
utskottet ställer. Själva behandlingen
ligger nu hos utskottet. Departementet
har alltså lämnat detta ifrån sig. Den
fråga som du har får du utveckla hos oss
i utskottet. Det går bra att göra det
skriftligen.

Eftersom  fler  frågor  inte  synes
föreligga ber jag att få tacka samtliga
här för i dag. Det har varit mycket
intressanta   frågor   och   svar.
Behandlingen fortsätter i  utskottet.
Beslut fattas den 23 oktober i kammaren.

Deltagare i socialförsäkringsutskottets
hearing den 18 september 1996

om  underhållsstöd  till  särlevande
föräldrar

Barnombudsmannen
Eva Falkenberg
Föreningen Söndagsbarn
Charles Millqvist
Sune Olsén
Försäkringskasseförbundet
Anders Bodecker
Kerstin Linderoth
Kommunförbundet
Margareta Erman
Riksförsäkringsverket
Anders Wicksell
Jan Almqvist
Kurt Eriksson
Riksrevisionsverket
Jan Vikström
Staffan Ivarsson
Gert Jönsson
Christina von Greyerz
Riksskatteverket
Artur Burup
Monica Lövdahl
Ulf Sjögren
Socialstyrelsen
Suzanne Julin
Umgängesrättsföräldrars Riksförening
Sune Wiklander
Lennart Westman
Justitiedepartementet
Anita Wickström
Gudrun Antemar
Socialdepartementet
Margareta Orrell
Eva Hammar
Lagutskottet

Socialutskottet

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 2
Motionerna 2
Utskottet 4
Inledning 4
Gällande bestämmelser om
underhållsbidrag 4
Gällande bestämmelser om
bidragsförskott 5
Allmänna principer för ett nytt
samhällsstöd till barn till
särlevande föräldrar 6
Propositionen 6
Motioner 7
Utskottets bedömning 8
Närmare om rätten till
underhållsstöd 10
Propositionen 10
Utskottets bedömning 11
Underhållsstödets storlek 12
Propositionen 12
Motioner 12
Utskottets bedömning 13
Allmänt om återbetalningsskyldighet 14
Propositionen 14
Motioner 15
Utskottets bedömning 16
Inkomstunderlag 17
Propositionen 17
Utskottets bedömning 18
Resekostnader i samband med umgänge 19
Motioner 19
Utskottets bedömning 19
Anstånd, eftergift och utmätning 20
Propositionen 20
Motion 21
Utskottets bedömning 21
Preskription 22
Propositionen 22
Utskottets bedömning 22
Ekonomiska effekter av förslagen 23
Propositionen 23
Motion 24
Utskottets bedömning 24
Hemställan 25
Reservationer 26
1. Avslag på propositionen (mom. 1) 26
2. Utredning om avskaffande av
underhållsstödet på sikt (mom. 2) 28
3. Vårdnadshavarens ekonomi (mom.
4) 29
4. Vårdnadshavarens ekonomi (mom.
4) 29
5. Vårdnadshavarens ekonomi (mom.
4) 30
6. Indexering (mom. 5) 30
7. Tonårsbarn (mom. 6) 31
8. Uppföljning (mom. 7) 31
9. Grundavdragets storlek (mom. 8) 32
10. Resekostnader (mom. 10) 32
11. Preskription (mom. 11) 33
Särskilt
yttrande................................
........................................
....................33
Bilaga 1: Regeringens
lagförslag..............................
.................................35
Bilaga 2: Av utskottet framlagt
lagförslag..............................
...................54
Bilaga 3: Lagutskottets yttrande
1995/96:LU5y............................
............57
Bilaga 4: Socialutskottets yttarande
1996/97:6y..............................
.........69
Bilaga 5: Utskottets
hearing.................................
.....................................81