Näringsutskottets betänkande
1996/97:NU05

Valutaväxling och valutahandel


Innehåll

1996/97
NU5
Ärendet
I detta betänkande behandlas
dels  proposition  1995/96:216  om
valutaväxling och valutahandel,
dels två motioner som har väckts med
anledning av propositionen.

Sammanfattning

Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  införande   av   en
valutaväxlings-lag.  Det  huvudsakliga
syftet med lagen är att förhindra att
företag  som  bedriver  valutaväxling
utnyttjas  för  penningtvätt.  I  en
reservation (fp) avvisas förslaget med
hänvisning till befintligt regelverk,
dvs. penningtvättslagen.
Vidare    tillstyrker   utskottet
regeringens  förslag om slopande  av
valutahandelstillståndet     enligt
riksbankslagen. Det tillsynsansvar som
tidigare legat på Riksbanken flyttas
samtidigt över till Finansinspektionen.
Förslaget   om   att   avskaffa
valutahandelstillståndet avstyrks i en
reservation (v, mp); reservanterna anser
att tillståndskravet behövs bl.a. för
att motverka försök till penningtvätt.

Propositionen

I proposition 1995/96:216 föreslås att
riksdagen antar regeringens förslag till
1. valutaväxlingslag,
2. lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100),
3. lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617),
4. lag om ändring i lagen (1988:1385)
om Sveriges riksbank,
5. lag om ändring i lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontroll-uppgifter,
6.   lag   om   ändring   i
prisinformationslagen (1991:601),
7. lag om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse,
8. lag om ändring i lagen (1992:1610)
om kreditmarknadsbolag,
9. lag om ändring i lagen (1993:768) om
åtgärder mot penningtvätt.
Lagförslagen  återges  i   bilaga.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997.

Motionerna

De motioner som väckts med anledning av
propositionen är följande:

1995/96:N42 av Lennart Beijer m.fl. (v)
vari  yrkas  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag till lag om ändring
i lagen om Sveriges riksbank.

1995/96:N43 av tredje vice talman
Christer Eirefelt m.fl. (fp) vari yrkas
att riksdagen avslår propositionens
förslag om en ny lag om valutaväxling.

Utskottet

Bakgrund

Våren 1992 tillkallades med stöd av
regeringens bemyndigande en  särskild
utredare (lagman Anders Nordström) med
uppdrag  att  utreda  behovet  av
normgivning och tillsyn inom vissa delar
av betalningsväsendet. Utredningen, som
antog  namnet  Betaltjänstutredningen,
lämnade i maj 1994 ett delbetänkande,
Finansiella tjänster i förändring (SOU
1994:66), vilket innehöll bl.a. förslag
till en reglering av valutaväxling.
Vidare har Riksbanken inkommit till
regeringen med en framställan om en
ändring av lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank (den s.k. riksbankslagen), av
innebörd  att valutahandel skall  få
bedrivas utan tillstånd av Riksbanken
samt att sådan handel skall omfattas av
den grundläggande auktorisationen för
banker och andra finansiella institut.
Inom Finansdepartementet har utarbetats
en promemoria som behandlar frågor om
valutaväxling och valutahandel. Såväl
promemorian som Betaltjänstutredningens
betänkande har remissbehandlats.
Gällande bestämmelser

Valutahandel

Enligt  22  b § riksbankslagen  får
valutahandel bedrivas endast med stöd av
tillstånd av Riksbanken. Lagen skiljer
mellan tillstånd för valutahandel och
valutahandelstillstånd. Det förstnämnda
kan   ges   till   t.ex.   ett
finansieringsföretag inom  en  större
koncern som sköter sin valutahantering
via    detta    företag.    Ett
valutahandelstillstånd  däremot  avser
valutahandel med allmänheten.
Den  som  har  rätt  att  bedriva
valutahandel  med allmänheten  kallas
auktoriserad valutahandlare. Förutom att
auktorisera  institut  har  reglerna
beträffande valutahandelstillstånd till
syfte  att  begränsa valutahandlarnas
valutaexponering genom att bestämma s.k.
limitbelopp. Limiter, som bestäms av
Riksbanken, används i syfte att begränsa
den  totala riskexponeringen  i  ett
finansiellt institut.
Riksbanken övervakar valutahandlarnas
agerande   och   risktagande   på
valutamarknaden.   Finansinspektionen
övervakar, sedan den 1 januari 1996, att
alla banker, kreditmarknadsbolag  och
värdepappersbolag uppfyller reglerna om
kapitalkrav för valutakursrisker enligt
lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag. Riksbanken och
Finansinspektionen  övervakar  således
delvis samma område.

Valutaväxling

I svensk rätt skiljer man mellan handel
med resevaluta och annan valutahandel.
För den förstnämnda verksamheten, som
ofta benämns valutaväxling, krävs  i
regel inte något särskilt tillstånd. De
s.k. fristående valutaväxlingsföretagen
står  inte  under Finansinspektionens
tillsyn. Någon beloppsbegränsning eller
skyldighet att kontrollera syftet med
valutaväxlingsverksamheten finns inte i
fråga om dessa företag.

Penningtvätt

Med penningtvätt förstås åtgärder som
företas i syfte att dölja eller omsätta
vinning från brottslig verksamhet. Inom
EU finns ett direktiv om åtgärder för
att  förhindra  att det  finansiella
systemet används för tvättning av pengar
(91/308/EEG). Direktivet har genomförts
i Sverige genom lagen (1993:768) om
åtgärder mot penningtvätt (den  s.k.
penningtvättslagen), som trädde i kraft
den 1 januari 1994. Lagen omfattar för
närvarande   företag  som   driver
bankrörelse,   livförsäkringsrörelse,
värdepappersrörelse  eller  verksamhet
enligt   lagen   (1992:1610)   om
kreditmarknadsbolag.
En särskild utredare, kammarrättslagman
Per Anclow (Fi 1995:18), har i uppdrag
att utreda vilka åtgärder som kan och
bör  vidtas  för  att  effektivisera
bekämpningen av penningtvätt och annan
kvalificerad ekonomisk brottslighet. I
uppdraget (dir. 1995:132) ingår  att
utvärdera bl.a. om även icke-finansiella
verksamheter   bör   omfattas   av
penningtvättslagstiftningen  samt  om
ändring  bör  ske av straff-  resp.
sekretesslagstiftningen. Arbetet skall
redovisas senast i mars 1997.
Propositionen

Regeringen  föreslår  att  en  ny
valutaväxlingslag skall införas den 1
januari 1997. Det huvudsakliga syftet
med lagen är att förhindra att företag
som bedriver valutaväxling utnyttjas för
penningtvätt.
Det  kan  befaras  att  illegala
transaktioner   söker   sig   till
verksamheter  som inte  omfattas  av
penningtvättslagens tillämpningsområde,
anförs det i propositionen. Detta gäller
i  första hand sådana företag  vars
verksamhet vänder sig till allmänheten
och består i att bedriva handel med
utländska  sedlar  och  mynt  samt
resecheckar i utländsk valuta. Det är
angeläget  att förhindra  att  dessa
företag  utnyttjas och  etableras  i
penningtvättssyfte, sägs det. Banker,
livförsäkringsbolag, kreditmarknadsbolag
och värdepappersbolag omfattas redan av
penningtvättslagen. I den mån  andra
företag bedriver valutaväxling bör dessa
därför omfattas av det regelverk som
avser  att förhindra eller  försvåra
penningtvätt, anför regeringen.
Att motverka att företag utnyttjas för
penningtvätt  får  anses  vara  ett
tillräckligt skäl för att införa en viss
reglering av valutaväxling, sägs det i
propositionen. Också med  syfte  att
befrämja konsumenternas ställning kan
det enligt regeringen finnas vissa skäl
för att införa regler för valutaväxling
(se vidare i det följande).
Kravet   på   tillstånd   enligt
riksbankslagen  för  att   bedriva
valutahandel skall samtidigt avskaffas.
Det enda skälet för att behålla en
lagreglering skulle, enligt regeringen,
vara  att motverka att företag  som
bedriver sådan verksamhet utnyttjas för
penningtvätt. Samtliga företag som har
valutahandelstillstånd      enligt
riksbankslagen omfattas dock redan för
närvarande  av  penning-tvättslagens
bestämmelser. Behov av en reglering av
valutahandeln av den anledningen kan
därför inte längre anses föreligga, sägs
det i propositionen. Riksbanken skall
dock även fortsättningsvis ha ansvar för
översynen   av   penning-   och
valutamarknadernas funktionssätt.
I   den   nya   lagen   skall
valutaväxlingsrörelse  definieras  som
yrkesmässig handel med utländska sedlar
och mynt samt resecheckar utställda i
utländsk valuta. Den valutaväxling som
för närvarande sker av företag som är
fristående från bankerna har till syfte
bl.a.  att tillhandahålla resevaluta,
sägs det i propositionen. Eftersom det
inte längre finns någon begränsning vad
gäller det belopp som får föras in
respektive ut ur Sverige och inte heller
någon begränsning i fråga om medlens
användning, är det emellertid inte som
tidigare  lämpligt  att  definiera
begreppet valutaväxling med ledning av
om handeln avser köp och försäljning av
resevaluta  eller valuta  för  annat
ändamål.      Syftet      med
valutaväxlingstransaktionen har numera
ingen egentlig betydelse, konstateras
det.
Valutaväxling som bedrivs i väsentlig
omfattning skall endast få utövas efter
anmälan till Finansinspektionen,  som
skall föra ett register över de företag
som driver sådan verksamhet. Från kravet
på anmälningsplikt görs undantag för de
företag  som  redan  omfattas  av
penningtvättslagen.
I  Sverige har tidigare behovet av
konsumentskyddande reglering beträffande
valutaväxling inte varit så påtagligt,
eftersom sådan verksamhet huvudsakligen
har bedrivits av banker vilka omfattas
av regler till skydd för konsumenten,
konstaterar regeringen. Med hänsyn till
att  valutaväxlingsverksamhet  under
senare år i allt större omfattning har
kommit att bedrivas av företag utanför
banksektorn, finns dock anledning att
överväga om det inte föreligger behov av
att införa grundläggande konsumentregler
för denna verksamhet, anser regeringen.
Behovet av reglering är främst föranlett
av konsumentens krav på att erhålla
tydlig information om aktuella avgifter
och växelkurser.
I den föreslagna valutaväxlingslagen
införs en bestämmelse om att ett företag
som  driver valutaväxlingsrörelse  är
skyldigt att informera om tillämpade
växelkurser  och avgifter  samt  att
tillhandahålla avräkningsnota. Av denna
nota  skall framgå företagets  namn,
växelkurs samt de avgifter som tas ut av
valutaväxlingsföretaget.      Någon
begränsning  av  konsumentskyddsregeln
till att avse endast anmälningspliktiga
företag   föreslås  inte,   varför
bestämmelsen även kommer att omfatta
företag som driver valutaväxlingsrörelse
som bisyssla. Följden av underlåtenhet
att rätta sig efter informationsregeln i
den nya lagen föreslås bli ett åläggande
om  att  lämna  sådan  information.
Marknadsföringslagens     (1995:450)
handläggningsregler   skall   därvid
tillämpas.
Regler om valutalimiter, dvs. regler om
hur stora valutapositioner ett institut
får ta, kan komma i fråga av olika
anledningar. Valutapolitiska skäl har
tidigare haft stor betydelse;  efter
avvecklingen av valutaregleringen har
dessa skäl minskat i betydelse.  De
argument  som  nu  kan  anföras  är
hänförliga till behov av att begränsa
omfattningen av de valutakursrisker som
instituten ikläder sig, sägs det  i
propositionen. Riksdagen har hösten 1994
beslutat om regler om kapitalkrav för
valutakursrisker (prop. 1994/95:50, bet.
NU12). Såväl dessa regler som regler om
största tillåtna valutapositioner kan
användas för att begränsa risken för att
ett finansiellt företag skall råka i
solvensproblem på grund av förluster på
valutapositioner,      konstaterar
regeringen. Kapitalkravsregler innebär
att risken för solvensproblem begränsas
genom att företaget måste ha ett visst
eget kapital för att få ikläda sig
valutarisker, medan regler om största
tillåtna  valutapositioner  begränsar
risken  för  att  företaget  får
solvensproblem genom att direkt begränsa
valutapositionernas maximala storlek och
därmed begränsa hur stora förluster som
positionerna kan ge.
För institut som, i förhållande till
sin   kapitalbas,  tar  begränsade
valutakursrisker   utgör,   enligt
regeringens  bedömning,  de  gällande
reglerna   om   kapitalkrav   för
valutakursrisker ett tillräckligt skydd
mot att valutakursförluster skulle hota
ett instituts ekonomiska ställning. För
institut  som  tar  mycket  stora
valutakursrisker, i förhållande  till
storleken  på institutets kapitalbas,
anses å andra sidan konsekvenserna kunna
bli   betydligt  större  av  att
kapitalkravet för valutakursrisker kan
vara otillräckligt för att absorbera de
förluster som stora valutakursrörelser
ger upphov till. Det sagda talar för att
det  kan  finnas skäl att  överväga
införandet av regler om största tillåtna
valutapositioner trots att regler för
kapitaltäckning av valutakursrisker har
införts,  anser  regeringen.   Nya
paragrafer föreslås sålunda varigenom
regeringen  eller, efter  regeringens
bemyndigande,  Finansinspektionen  får
meddela föreskrifter om största tillåtna
valutapositioner    för    banker,
kreditmarknadsbolag         och
värdepappersbolag.
Införande av en ny valutaväxlingslag
och       slopandet       av
valutahandelstillståndet     enligt
riksbankslagen medför att ett  antal
ändringar i andra lagar behöver göras.
Förslag om sådana lagändringar,  som
också de skall träda i kraft den 1
januari  1997,  läggs   fram   i
propositionen.
Möjligheten till insamling av statistik
påverkas  inte  i  någon  avgörande
utsträckning av att tillståndskravet för
valutahandel avskaffas, sägs  det  i
propositionen. I enlighet med 22  §
riksbankslagen skall ett kreditinstitut
eller ett annat företag som står under
tillsyn av Finansinspektionen lämna de
uppgifter  som  Riksbanken   anser
nödvändiga  för  att  dels  följa
utvecklingen   på   valuta-   och
kreditmarknaderna,   dels   övervaka
betalningssystemets stabilitet.
Beträffande  ekonomiska effekter  av
regeringens förslag sägs i propositionen
att regeringen avser att ta upp frågan
om    utökade    anslag    till
Finansinspektionen  i  samband  med
behandlingen av inspektionens fördjupade
anslagsframställning  avseende  åren
19971999.  Minskade  kostnader  torde
uppstå hos Riksbanken, sägs  det  i
propositionen. När det gäller de ökade
kostnaderna  med  anledning  av  den
föreslagna     konsumentskyddsregeln
hänvisas till att riksdagen har anvisat
3 miljoner kronor på tilläggsbudget för
budgetåret 1995/96 för att förstärka
Konsumentombudsmannens        och
Konsumentverkets  roll  på  området
finansiella tjänster (prop. 1995/96:82,
bet. LU10).
Motionerna

Två motioner har väckts med anledning av
propositionen. I den ena - 1995/96:N43
(fp)  - yrkas avslag på regeringens
förslag  om ny valutaväx-  lingslag,
medan den andra - 1995/96:N42 (v) - går
ut  på  att riksdagen skall  avvisa
förslaget  om att slopa  kravet  på
valutahandelstillstånd      enligt
riksbankslagen.
Motionärerna  bakom den  förstnämnda
motionen ifrågasätter - i likhet med
vissa remissinstanser, t.ex. Sveriges
Advokatsamfund,  Konkurrensverket  och
Riksskatteverket - behovet av en ny
valutaväxlingslag. De hänvisar till att
det   redan   finns   en   lag
penningtvättslagen  som  reglerar  de
finansiella institutens verksamhet på
det  aktuella  området.  Motionärerna
erinrar om Konkurrensverkets påpekande
om att vissa medlemsstater inom EU har
kommit överens om att deras nationella
lagstiftning i denna fråga endast skall
omfatta kreditinstitut och finansiella
institut.  Sverige  bör,  till  dess
erfarenhet vunnits om hur EG-direktivet
gällande penningtvätt fungerar, avvakta
med  att  införa en ny lag,  anser
motionärerna. De menar att  det  är
rimligare att först ta del  av  en
utvärdering    av   EG-direktivets
tillämpning. Om förekomsten av penning-
tvätt trots allt skulle visa sig vara
ett reellt problem hos de företag som
inte omfattas av penningtvättslagen kan
ett tillägg, i form av en utvidgning av
den lagens tillämpningsområde till att
omfatta valutaväxlingsföretag, ses som
den   enklaste  lösningen,   anför
motionärerna.
Vänsterpartiet har inga invändningar
mot   regeringens   förslag   till
valutaväxlingslag, sägs det i motion
1995/96:N42 (v). Motionärerna menar dock
till  skillnad från regeringen  att
Riksbanken även fortsättningsvis  bör
meddela  tillstånd för  valutahandel.
Riksbankens  och  därmed  riksdagens
ansvar och inflytande på penning- och
valutamarknaderna måste snarast skärpas,
anser  motionärerna. Särskilt  gäller
detta  om Sverige återgår  till  en
fastkursregim. EMU:s tredje fas  kan
sannolikt   leda  till  omfattande
spekulation mot enskilda länders valutor
oavsett vilka som blir medlemmar, hävdar
motionärerna och menar att Sverige måste
kunna försvara en annorlunda valutaregim
utanför EMU.
Utskottets ställningstagande

Utskottet behandlar först frågan om ny
valutaväxlingslag och därefter frågan om
avskaffande  av tillståndskravet  för
valutahandel enligt riksbankslagen.
Utskottet delar regeringens bedömning
att en valutaväxlingslag bör införas.
Internationella erfarenheter visar att
det förekommer att företag som bedriver
valutaväxling utnyttjas och etableras i
penningtvättssyfte. Vissa länder inom EU
har därför, i samband med införlivande
av det tidigare nämnda EG-direktivet om
åtgärder för att förhindra att  det
finansiella  systemet  används  för
tvättning av pengar, infört regler om
penningtvätt  som  omfattar   även
valutaväxlingsföretag. Det gäller bl.a.
Belgien, Frankrike, Portugal, Spanien
och Storbritannien. Enligt utskottets
mening kan det befaras att illegala
transaktioner även i Sverige sker inom
verksamheter  som inte  omfattas  av
penningtvättslagens tillämpningsområde.
För att komma till rätta med denna
problematik är det, anser utskottet,
nödvändigt att införa en reglering av
valutaväxling.
Samtliga  företag som  omfattas  av
penningtvättslagen står, som tidigare
redovisats,  under Finansinspektionens
tillsyn enligt den lagstiftning  som
gäller   för  respektive  företag.
Penningtvättslagen innehåller dock inte
några bestämmelser som möjliggör för
inspektionen   att   ingripa   mot
penningtvätt i dessa företag, utan det
förutsätts att sådana ingripanden görs
inom   ramen   för   inspektionens
tillsynsansvar enligt den lagstiftning
som gäller för respektive institut. Det
räcker därför inte att - som föreslås i
motion  1995/96:N43  (fp)  -  låta
penningtvättslagen   omfatta   även
valutaväxlingsföretag,     eftersom
möjlighet att ingripa mot dessa  då
saknas. Det skulle i så fall krävas
ytterligare ändringar av lagen för att
åstadkomma          nödvändiga
ingripandemöjligheter.  Som  tidigare
redovisats är penningtvättslagen  för
närvarande föremål för utredning. Enligt
utskottets uppfattning finns det inte
skäl att göra några omfattande ändringar
av lagen innan utredaren har redovisat
sitt arbete.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i här aktuell del och
avstyrker motion 1995/96:N43 (fp).
Utskottet övergår så till att behandla
frågan   om   avskaffande    av
tillståndskravet för valutahandel enligt
riksbankslagen.
Regeringens  förslag om  att  slopa
valutahandelstillståndet tillstyrks av
utskottet.  Handeln  med  valuta  är
avreglerad i Sverige sedan slutet av
1980-talet. Fram till dess  utgjorde
valutahandelstillståndet ett stöd för
valutaregleringen.
Valutahandelstillståndet har därefter,
som  tidigare nämnts, i första hand
inneburit en auktorisation att handla
med valutor och att utföra betalningar
till  och  från  utlandet.  Reglerna
beträffande valutahandelstillstånd har
även  haft till syfte att  begränsa
valutahandlarnas valutaexponering genom
att bestämma s.k. limitbelopp. Därmed
har valutahandelstillståndet och därtill
hörande limiter först och främst varit
ett tillsynsinstrument över instituten.
Det  är  Finansinspektionen som  har
tillsyn över banker, kreditmarknadsbolag
och värdepappersbolag. Utskottet finner
det mot denna bakgrund motiverat att,
som regeringen föreslår, flytta över det
tillsynsansvar som för närvarande ligger
på Riksbanken till Finansinspektionen.
Utskottet vill härutöver framhålla att
Sveriges möjligheter att upprätthålla en
fast växelkurs inte kan baseras  på
regleringar  av valutamarknaden  utan
måste grundas på en stabilitetsinriktad
ekonomisk politik som är förenlig med en
fast växelkurs.
Utskottet tillstyrker med det anförda
propositionen i övrig del och avstyrker
motion 1995/96:N42 (v).

Hemställan

Utskottet hemställer
1.           beträffande
valutaväxlingslag
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:N43 antar de i proposition
1995/96:216 framlagda förslagen till
a) valutaväxlingslag,
b)  lag  om  ändring  i
sekretesslagen (1980:100),
c)  lag  om  ändring  i
prisinformationslagen (1991:601),
d)  lag om ändring i lagen
(1993:768)   om  åtgärder   mot
penningtvätt,
res. 1 (fp)
2. beträffande tillståndskravet
för    valutahandel    enligt
riksbankslagen
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:N42 antar de i proposition
1995/96:216 framlagda förslagen till
a)  lag  om  ändring  i
bankrörelselagen (1987:617),
b)  lag om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank,
c)  lag om ändring i lagen
(1990:325) om självdeklaration och
kon-trolluppgifter,
d)  lag om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse,
e)  lag om ändring i lagen
(1992:1610) om kreditmarknadsbolag.
res. 2 (v, mp)

Stockholm den 13 september 1996

På näringsutskottets vägnar

Birgitta Johansson

I beslutet har deltagit: Birgitta
Johansson (s), Christer Eirefelt (fp),
Bo Finnkvist (s), Karin Falkmer (m),
Mikael Odenberg (m), Sylvia Lindgren
(s), Barbro Andersson (s), Chris Heister
(m), Marie Granlund (s), Lennart Beijer
(v), Dag Ericson (s), Ola Karlsson (m),
Eva Goës (mp), Göran Hägglund (kds),
Nils-Göran Holmqvist (s), Laila Bäck (s)
och Kerstin Warnerbring (c).

Reservationer

1. Valutaväxlingslag (mom. 1)

Christer Eirefelt (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 6 börjar med Utskottet delar 
och  på  s.  7 slutar med  motion
1995/96:N43  (fp)  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet ifrågasätter, i likhet med
vad som görs i motion 1995/96:N43 (fp),
behovet  av  att  införa  en  ny
valutaväxlingslag. De skäl som angivits
i  propositionen - penningtvätt  och
konsumentskydd - är inte tillräckliga.
Samtliga de frågeställningar som  är
avsedda att tas om hand genom den nya
lagen  kan  hanteras med  befintligt
regelverk, dvs. penningtvättslagen.
Som Konkurrensverket har framhållit i
sina   remissyttranden  har  vissa
medlemsstater inom EU kommit överens om
att deras nationella lagstiftning  i
denna  fråga  endast  skall  omfatta
kreditinstitut och finansiella institut
till dess erfarenhet vunnits om hur det
tidigare nämnda EG-direktivet gällande
penningtvätt  fungerar. Sverige  bör,
enligt utskottets mening, avvakta med
att införa en ny valutaväxlingslag till
dess att en utvärdering av EG-direktivet
gjorts. Om det skulle visa sig att
förekomsten av penningtvätt  är  ett
reellt    problem    hos    de
valutaväxlingsföretag som inte omfattas
av penningtvättslagen, anser utskottet
att  den enklaste lösningen är  att
utvidga lagens tillämpningsområde till
att omfatta även dessa företag.
Med det anförda avstyrker utskottet
propositionen i här aktuell del och
tillstyrker motion 1995/96:N43 (fp).
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande valutaväxlingslag
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:N43 avslår proposition
1995/96:216 momenten 1, 2, 6 och 9.

2. Tillståndskravet för valutahandel
enligt riksbankslagen (mom. 2)

Lennart Beijer (v) och Eva Goës (mp)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar med  Regeringens
förslag  och  slutar  med   motion
1995/96:N42  (v)  bort  ha  följande
lydelse:
Enligt utskottets mening - och i likhet
med vad som anförs i motion 1995/96:N42
(v)  -  bör  tillståndskravet  för
valutahandel   inte   slopas   ur
riksbankslagen. Tillståndskravet behövs
bl.a. för att motverka försök  till
penningtvätt.
Mot bakgrund av att Sverige snart kan
komma att tvingas lämna den nuvarande
växelkursregimen är det vidare, enligt
utskottets uppfattning, olämpligt att nu
slopa tillståndskravet. Det är sannolikt
att EMU:s tredje fas kan komma att leda
till kraftig spekulation mot enskilda
länders valutor - oavsett vilka länder
som blir medlemmar. Sverige måste, i det
fall att Sverige står utanför EMU, kunna
försvara en egen valutakursregim.
Utskottet avstyrker med det anförda
propositionen i här aktuell del och
tillstyrker motion 1995/96:N42 (v).
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande tillståndskravet för
valutahandel enligt riksbankslagen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:N42   avslår   proposition
1995/96:216 momenten 3-5, 7 och 8.


Regeringens lagförslag
1 Förslag till valutaväxlingslag
2 Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)


3 Förslag till lag om ändring i
bankrörelselagen (1987:617)


4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank


5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter


6 Förslag till lag om ändring i
prisinformationslagen (1991:601)
7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse


8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1610) om kreditmarknadsbolag
9  Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt