Lagutskottets betänkande
1996/97:LU04

Revisorer i stiftelser som förvaltas av statliga myndigheter


Innehåll

1996/97
LU4

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens proposition 1996/97:31 Vissa
frågor om hur revisorer i stiftelser
utses och entledigas. I propositionen
föreslås en ändring i stiftelselagen som
innebär att revisorer i stiftelser som
förvaltas av statliga myndigheter skall
utses och entledigas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer,
om   inte   annat   anges   i
stiftelseförordnandet.     Ändringen
föreslås träda i kraft den 1 januari
1997.
Propositionen har inte föranlett något
motionsyrkande,   och    utskottet
tillstyrker bifall till propositionen.

Propositionen

I  proposition  1996/97:31  föreslår
regeringen  (Justitiedepartementet)  -
efter  hörande  av Lagrådet  -  att
riksdagen  antar det i propositionen
framlagda förslaget till lag om ändring
i stiftelselagen (1994:1220).
Lagförslaget har intagits som bilaga
till betänkandet.

Utskottet

Stiftelselagen (1994:1220), som trätt i
kraft den 1 januari 1996, innehåller en
utförlig     reglering      av
stiftelseinstitutet (prop.  1993/94:9,
bet. LU12, rskr. 225). En stiftelse
bildas  genom  att  egendom  enligt
förordnande av en eller flera stiftare
avskiljs för att varaktigt förvaltas som
en självständig förmögenhet. Egendomen
skall anses avskild när den har tagits
om hand av någon som åtagit sig att
förvalta  den  i  enlighet   med
stiftelseförordnandet. Stiftelser  kan
förvärva rättigheter och ikläda  sig
skyldigheter.  För  en  stiftelses
förpliktelser svarar endast stiftelsens
tillgångar. I lagen görs inte skillnad
mellan stiftelser som bildas av staten
eller annat rättssubjekt.
Bestämmelser  om  förvaltning  av
stiftelser finns i 2 kap. stiftelselagen
varav framgår att en stiftelse kan ha
antingen   egen   eller   anknuten
förvaltning. Egen förvaltning av  en
stiftelse föreligger när en eller flera
fysiska personer har åtagit sig att
förvalta stiftelsens egendom. Anknuten
förvaltning    föreligger    när
förvaltningsåtagandet har gjorts av en
juridisk person. Den eller de personer
som åtagit sig att förvalta stiftelsens
egendom    i    enlighet    med
stiftelseförordnandet bildar  styrelse
för stiftelsen. Den juridiska person som
åtagit  sig att förvalta stiftelsens
egendom är förvaltare för stiftelsen. Om
staten har gjort ett sådant åtagande, är
det i stället den myndighet som har
gjort åtagandet för statens räkning som
är förvaltare. Staten är förvaltare för
ojämförligt störst antal stiftelser. De
statliga   myndigheterna   förvaltar
sammanlagt   omkring   4    000
donationsstiftelser.
I  4  kap.  stiftelselagen  finns
bestämmelser om revision. Dessa innebär
att en stiftelse skall ha minst en
revisor.   Stiftelser   som   är
årsredovisningsskyldiga skall ha minst
en auktoriserad eller godkänd revisor
(kvalificerad revision). I vissa fall
krävs att minst en revisor skall vara
auktoriserad. Om inte annat föreskrivs i
stiftelseförordnandet skall revisorn i
en stiftelse med egen förvaltning utses
och entledigas av styrelsen. När det
gäller   stiftelser  med  anknuten
förvaltning, som inte är statlig, skall
i motsvarande fall revisor utses och
entledigas  av  förvaltarens  högsta
beslutande organ eller, om förvaltaren
är  ett  handelsbolag,  av  samtliga
bolagsmän  i förening.  I  fall  då
förvaltaren är en statlig myndighet och
inte    annat   föreskrivs    i
stiftelseförordnandet skall enligt  4
kap. 1 § tredje stycket 2 revisor utses
och entledigas av styrelsen, om det
finns  en  styrelse, och annars  av
myndighetens chef.
I propositionen föreslås en ändring av
4  kap.  1  §  tredje  stycket  2
stiftelselagen som innebär att revisorer
i stiftelser som förvaltas av statliga
myndigheter i fortsättningen skall utses
och entledigas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer om
inte    annat    anges     i
stiftelseförordnandet.   Lagändringen
föreslås träda i kraft den 1 januari
1997.  Förslaget grundar sig på  en
framställan  av  Riksrevisionsverket
(RRV). Framställan har remissbehandlats.
Såväl principiella som praktiska skäl
talar, enligt regeringens mening, för
att en sådan ordning som RRV föreslagit
bör komma till stånd. Utgångspunkten bör
vara att den som skall granskas, dvs.
stiftelsens förvaltare, inte själv skall
utse granskare. Avsteg från principen
kan, enligt regeringens mening, göras
endast om revisor inte kan utses och
entledigas på något annat sätt. När det
gäller  stiftelser som förvaltas  av
statliga myndigheter bör principen att
förvaltare inte skall utse granskare
upprätthållas. Från principiell synpunkt
är det därför önskvärt att någon annan
än  styrelsen eller chefen för  den
myndighet som förvaltar en stiftelse
utser  och  entledigar  revisor  i
stiftelsen.  Vidare  är  det  enligt
regeringens uppfattning önskvärt  att
denna uppgift läggs på regeringen eller
på någon annan myndighet som regeringen
utser för uppgiften. Enligt regeringens
mening skulle det i många fall vara
ändamålsenligt  om  RRV  hade  en
samordnande roll i frågor om att utse
och entlediga revisorer i stiftelser av
det aktuella slaget. Ett bemyndigande
till  RRV  bör  emellertid,  enligt
regeringens  uppfattning,  inte  vara
generellt.
Propositionen har inte föranlett något
motionsyrkande, och utskottet har för
sin del ingen erinran mot förslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
stiftelselagen (1994:1220).
Stockholm den 22 oktober 1996
På lagutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Bengt Kronblad (s), Rolf Dahlberg
(m), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Bengt Harding
Olson (fp), Inger Segelström (s), Tanja
Linderborg (v), Anders Ygeman (s), Tomas
Högström  (m), Yvonne Ruwaida  (mp),
Birgitta  Carlsson  (c),   Kerstin
Kristiansson  (s)  och  Marietta  de
Pourbaix-Lundin (m).

Propositionens lagförslag