Lagutskottets betänkande
1996/97:LU03

Redovisning i ekonomiska föreningar och handelsbolag m.m.


Innehåll

1996/97
LU3

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens proposition 1996/97:32, vari
läggs fram förslag till lagändringar som
gäller  redovisning  i  ekonomiska
föreningar,  handelsbolag  och  vissa
aktiebolag. Ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 1997.
Propositionen har inte föranlett något
motionsyrkande,   och    utskottet
tillstyrker bifall till propositionen.

Propositionen

I  proposition  1996/97:32  föreslår
regeringen  (Justitiedepartementet)  -
efter  hörande  av Lagrådet  -  att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1.   lag   om   ändring   i
årsredovisningslagen (1995:1554),
2. lag om ändring i bokföringslagen
(1976:125),
3. lag om ändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar,
4. lag om ändring i lagen (1980:1103)
om årsredovisning m.m. i vissa företag,
5. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
6. lag om ändring i lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag,
7. lag om ändring i lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag.
Lagförslagen har intagits som bilaga
till betänkandet.

Utskottet

Hösten 1995 beslutade riksdagen om en ny
redovisningslagstiftning     (prop.
1995/96:10, bet. LU4, rskr. 91, SFS
1995:1554,  1995:1559 och 1995:1560).
Lagstiftningen  grundar   sig   på
Redovisningskommitténs   delbetänkande
(SOU    1994:17)    Års-    och
koncernredovisning enligt  EG-direktiv
och avser redovisningen i aktiebolag och
vissa handelsbolag samt kreditinstitut,
värdepappersbolag, försäkringsaktiebolag
och ömsesidiga försäkringsbolag. Den nya
lagstiftningen  reglerar  frågor  om
årsredovisning, koncernredovisning och
delårsrapporter   i   de   nämnda
företagstyperna. Flertalet av de nya
reglerna är betingade av EG:s fjärde
eller sjunde bolagsrättsliga direktiv
eller av de redovisningsdirektiv som
finns på bank- och försäkringsområdet.
De  flesta  bolag som omfattas  av
lagstiftningen  skall tillämpa  denna
fr.o.m.    räkenskapsåret    1997.
Kreditinstitut och övriga finansiella
företag har dock börjat tillämpa den nya
lagstiftningen    redan    fr.o.m.
räkenskapsåret  1996.  Ett  flertal
företagsformer faller utanför den nya
lagstiftningen. Det gäller bl.a. det
stora flertalet handelsbolag samt alla
ekonomiska föreningar. Anledningen till
detta är att EG-direktiven inte  är
tillämpliga på dessa företagskategorier.
I  propositionen föreslås att  alla
ekonomiska föreningar och handelsbolag
ges möjlighet att fr.o.m. det första
räkenskapsår som inleds efter utgången
av år 1996 upprätta årsbokslut enligt
den    nya   årsredovisningslagens
bestämmelser  om  balansräkning  och
resultaträkning. Ekonomiska föreningar
och   handelsbolag  som  upprättar
årsbokslut   enligt   den   nya
årsredovisningslagens    bestämmelser
skall, om de är skyldiga att upprätta
årsredovisning, koncernredovisning eller
delårsrapport, upprätta  också  dessa
handlingar   enligt   den   lagens
bestämmelser. Ekonomiska föreningar och
handelsbolag som har gått över till den
nya årsredovisningslagens bestämmelser
skall, enligt propositionen, inte ha
möjlighet att senare gå tillbaka till
äldre redovisningsbestämmelser.
Bestämmelser  om i vilka  fall  en
ekonomisk  förening  skall  upprätta
ersbokslut,       årsredovisning,
koncernredovisning eller delårsrapport
behålls oförändrade. Även de motsvarande
bestämmelserna  avseende  handelsbolag
behålls i huvudsak oförändrade.  Ett
handelsbolags skyldighet att upprätta
årsredovisning eller koncernredovisning
på grund av att antalet anställda i
företaget eller koncernen uppgår till
viss storlek skall dock inträda först om
antalet anställda överstiger tio.
Bestämmelserna  om koncernredovisning
för finansiella holdingföretag enligt
lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut  och  värdepappersbolag
eller   lagen   (1995:1560)   om
årsredovisning  i  försäkringsföretag
skall avse även ekonomiska föreningar
och  alla  handelsbolag. När  sådana
företag    upprättar   årsbokslut,
årsredovisning och delårsrapporter skall
de   alltid  tillämpa  den   nya
årsredovisningslagens bestämmelser.
Enligt propositionen skall en förening
som   upprättar   årsbokslut   och
årsredovisning  enligt   den   nya
årsredovisningslagen särredovisa  eget
kapital på samma sätt som i dag. Fordran
på insatser skall liksom hittills inte
tas  upp som tillgång. Vidare skall
föreningen  i  förvaltningsberättelsen
lämna  samma  uppgifter  som  andra
ekonomiska  föreningar  om   bl.a.
väsentliga förändringar i medlemsantal
och den rätt till utdelning som gjorda
förlagsinsatser medför.
Ett  handelsbolag  som  väljer  att
tillämpa den nya årsredovisningslagens
regler i sin redovisning skall, vad
gäller     redovisningshandlingarnas
utformning och innehåll, tillämpa i allt
väsentligt  samma  regler  som  ett
aktiebolag. Ett handelsbolag som inte är
skyldigt  att upprätta årsredovisning
skall  dock inte behöva lämna andra
notupplysningar i sitt årsbokslut än vad
som hittills har varit nödvändigt.
Vidare föreslås i propositionen att
koncernbegreppen i lagen (1987:667) om
ekonomiska  föreningar  och  lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag anpassas till det nya
koncernbegrepp som har införts i den nya
årsredovisningslagen         och
aktiebolagslagen (1975:1385).
Slutligen  föreslås  att  den  nya
årsredovisningslagen   inte   skall
tillämpas i fråga om aktiebolag som
avförs från aktiebolagsregistret före
utgången  av  år  1997  eller  som
avregistreras på den grund att deras
aktiekapital vid utgången av år 1997
understiger 100 000 kr.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i
kraft den 1 januari 1997.
I  sammanhanget  kan  nämnas  att
Redovisningskommitténs arbete fortgår.
Kommittén har ännu inte uttalat sig i
fråga  om  redovisningen  i  sådana
företagsformer som inte omfattas av EG-
direktiven.  Kommitténs arbete  skall
emellertid  vara slutfört innevarande
höst, och föreliggande förslag  får,
enligt vad som anförts i propositionen,
ses  som  provisoriska  lösningar  i
avvaktan  på  Redovisningskommitténs
förslag i kvarstående frågor.
Propositionen har inte föranlett något
motionsyrkande, och utskottet har för
sin del ingen erinran mot förslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
dels   lag   om   ändring   i
årsredovisningslagen (1995:1554),
dels lag om ändring i bokföringslagen
(1976:125),
dels  lag  om  ändring  i  lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar,
dels  lag  om  ändring  i  lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag,
dels   lag   om   ändring   i
aktiebolagslagen (1975:1385),
dels  lag  om  ändring  i  lagen
(1995:1559)  om  årsredovisning  i
kreditinstitut och värdepappersbolag,
dels ock lag om ändring i lagen
(1995:1560)  om  årsredovisning  i
försäkringsföretag.
Stockholm den 22 oktober 1996
På lagutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Bengt Kronblad (s), Rolf Dahlberg
(m), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Bengt Harding
Olson (fp), Inger Segelström (s), Tanja
Linderborg (v), Anders Ygeman (s), Tomas
Högström  (m), Yvonne Ruwaida  (mp),
Birgitta  Carlsson  (c),   Kerstin
Kristiansson  (s)  och  Marietta  de
Pourbaix-Lundin (m).
Propositionens lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)
2 Förslag till lag om ändring i
bokföringslagen (1976:125)
3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag
5 Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385)
6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag
7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag