Kulturutskottets betänkande
1996/97:KRU03

TV-avgift, m.m.


Innehåll

1996/97
KrU3

Sammanfattning

Riksdagen beslutade under våren att höja
TV-avgiften fr.o.m. den 1 januari nästa
år med 48 kronor. Utskottet tillstyrker
nu ett i budgetpropositionen framlagt
förslag om en ytterligare höjning av
avgiften med 12 kronor, så att den från
nämnda tidpunkt blir 1 536 kronor per
år. Höjningen motiveras av att riksdagen
inom  kort  väntas  besluta  att
mervärdesskatt skall införas på handel
med  vissa  upphovsrätter  samt  på
framställning, kopiering eller  annan
behandling av kinematografisk film från
den 1 januari 1997. Sveriges Television
AB,  Sveriges Radio AB och Sveriges
Utbildningsradio  AB,  vilka  saknar
avdragsrätt för ingående skatt, kommer
att kännas vid en viss kostnadsökning
till följd av momsbeläggningen. De tre
programföretagen bör kompenseras härför
genom    ökad   medelstilldelning.
Finansiering av det ökade medelsbehovet
bör ske genom en höjning av TV-avgiften,
vilket  kräver en ändring  i  lagen
(1996:852) om ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift.
Till  betänkandet  har  fogats  en
reservation och ett särskilt yttrande.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1996/97:1
Förslag till statsbudget för budgetåret
1997, m.m. (budgetpropositionen) bilaga
7 utgiftsområde 17 föreslagit riksdagen
att
2.  anta regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1996:852) om ändring
i lagen (1989:41) om TV-avgift,
31. godkänna regeringens förslag till
ändrad medelsberäkning för år 1997 för
den avgiftsfinansierade verksamhet som
bedrivs  av Sveriges Television  AB,
Sveriges  Radio  AB  och  Sveriges
Utbildningsradio AB.
Lagförslaget har intagits i  bilaga
tilll betänkandet.

Motionerna

1996/97:K713  av Elisabeth  Fleetwood
m.fl. (m) vari yrkas
11. att riksdagen avslår regeringens
förslag om höjd TV-avgift i enlighet med
vad som anförts i motionen.

Utskottet

I  budgetpropositionen  föreslås  att
riksdagens  beslut  våren  1996  om
medelstilldelning   till   Sveriges
Television AB (SVT), Sveriges Radio AB
(SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR)
skall ändras fr.o.m. den 1 januari 1997.
Bakgrunden  härtill  är  regeringens
förslag  i  proposition  1996/97:10
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings-
och  idrottsområdet, som innebär att
handel med vissa upphovsrätter  samt
framställning, kopiering eller  annan
efterbehandling av kinematografisk film
skall  beläggas  med  mervärdesskatt
fr.o.m. den 1 januari 1997 till följd av
Sveriges medlemskap i EU. Eftersom de
tre programföretagen saknar avdragsrätt
för  ingående skatt kommer en  viss
kostnadsökning att uppstå till följd av
mervärdesskattebeläggningen.
I budgetpropositionen uttalas vidare
att en stark public service-verksamhet
kräver  att  programföretagen  ges
förutsättningar  att  finansiera  sin
verksamhet. De tre företagen skall i
enlighet med 1996 års riksdagsbeslut i
huvudsak  finansieras med TV-avgifter
under den kommande tillståndsperioden
(prop. 1995/96:161, bet. 1995/96:KrU12,
rskr. 1995/96:297). Enligt regeringens
beräkningar  bör  de  tre  företagen
kompenseras med sammanlagt 15,1 miljoner
kronor per år (1994 års prisläge) för de
kostnader som kan uppstå som en följd av
den nämnda mervärdesskattebeläggningen.
Medlen  för momskompensation föreslås
fördelade med 11,0 miljoner kronor till
SVT, 3,9 miljoner kronor till SR och 0,2
miljoner kronor till UR. Finansieringen
av medelsökningen till programföretagen
föreslås ske genom en höjning av TV-
avgiften  med 12 kronor utöver  den
höjning om 48 kronor som riksdagen våren
1996 beslutade skulle ske fr.o.m. den 1
januari 1997 (prop. 1995/96:160, bet.
1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296).  De
båda höjningarna sammantagna innebär att
TV-avgiften kommer att uppgå till 1 536
kronor per helår fr.o.m. den 1 januari
1997. Detta förslag genomförs genom en
ändring av lagen (1996:852) om ändring i
lagen (1989:41) om TV-avgift.
Med  hänsyn  till  att  de  ökade
kostnaderna för mervärdesskatt fördelas
olika mellan företagen anser regeringen
- dock utan att framställa något yrkande
därom - att den s.k. fördelningsnyckel
som tillämpas vid medelsberäkningen för
programföretagen bör justeras till 60,57
% för SVT, 34,67 % för SR och 4,76 % för
UR. De samlade medlen för 1997 kommer
därmed att fördelas med 2 891,6 miljoner
kronor till SVT, 1 655,2 miljoner kronor
till SR och 227,2 miljoner kronor till
UR (beloppen har angivits i 1994 års
prisläge). Därutöver skall - i enlighet
med riksdagsbeslutet våren 1996 - 36,4
miljoner kronor tilldelas Radio Sweden
(1994 års prisläge).
Utskottet vill inledningsvis erinra om
att utskottet tidigare under hösten 1996
i ett yttrande till skatteutskottet över
den   i  det  föregående  nämnda
propositionen             om
mervärdesskattebeläggning har tillstyrkt
regeringens förslag om mervärdesskatt
på kultur- och idrottsområdet  (yttr.
1996/97:KrU2y).
Skatteutskottet har därefter i sitt
betänkande   1996/97:SkU6   godkänt
regeringens  förslag i här  aktuellt
avseende. Riksdagen väntas fatta beslut
i ärendet inom kort.
Motionärerna bakom motion K713  (m)
avstyrker den föreslagna höjningen av TV-
avgiften (yrkande 11). I motionen anförs
att  behovet  av  en  avgiftshöjning
bortfaller vid en koncentration av den
licensfinansierade verksamheten till en
TV-kanal och två radiokanaler, en fråga
som utskottet kommer att behandla i
annat sammanhang.
Utskottet  erinrar om att riksdagen
våren 1996 i huvudsak godtog regeringens
förslag till finansiering och ekonomiska
förutsättningar för verksamheten vid SVT
och SR för perioden 1997-2001 samt för
UR  för  perioden 1997- 1998 (prop.
1995/96:161, bet. 1995/96:KrU12, rskr.
1995/96:297). Beslutet innebar bl.a. att
medelsberäkningen till programföretagen
skulle  göras  enligt  en   s.k.
fördelningsnyckel enligt vilken 60,53 %
av medlen för programföretagen skulle
tilldelas SVT, 34,70 % skulle tilldelas
SR och 4,77 % skulle tilldelas UR.
Utskottet  anser -  i  likhet  med
regeringen - att en stark public service-
verksamhet kräver att förutsättningar
ges för att finansiera verksamheten samt
att finansieringen i huvudsak skall ske
genom TV-avgiftsmedel.
Vidare  konstaterar  utskottet  att
kostnadsökningen  för programföretagen
till följd av mervärdesskatteändringen
enligt regeringens beräkningar främst
kommer att belasta SVT. Av det skälet är
det motiverat att en ändring av den av
riksdagen  våren  1996  fastställda
fördelningsnyckeln görs i enlighet med
regeringens   bedömning.   Utskottet
föreslår således att riksdagen skall
besluta att fördelningsnyckeln  skall
ändras till 60,57 % för SVT, 34,67 % för
SR och 4,76 % för UR fr.o.m. den 1
januari 1997.
Det sagda innebär inte någon ändring
beträffande  de tre programföretagens
möjlighet att justera fördelningsnyckeln
i samförstånd om företagen t.ex. kommer
vverens om att omfördela ansvaret för
gemensamma funktioner.
De kostnader som förväntas uppstå till
följd   av   EU-anpassningen   av
mervärdesskattereglerna bör kompenseras
genom en ändring av riksdagens tidigare
beslut om medelsberäkningen för de tre
programföretagen  i  enlighet  med
regeringens förslag. Således bör SVT
anvisas 2 891,6 miljoner kronor (60,57
%), SR anvisas 1 655,2 miljoner kronor
(34,67 %) och UR anvisas 227, 2 miljoner
kronor (4,76 %).
I likhet med regeringen anser utskottet
att  finansieringen  av  de  ökade
kostnaderna bör ske genom en höjning av
TV-avgiften som fr.o.m. den 1 januari
1997 bör uppgå till 1 536 kronor per
helår. Lagen (1996:852) om ändring i
lagen (1989:41) om TV-avgift bör ändras
i  enlighet härmed. Motion K713 (m)
yrkande 11 avstyrks således.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  ändring  av
fördelningsnyckeln
att  riksdagen   godkänner  vad
utskottet anfört,
2.     beträffande
medelsberäkningen för år 1997 den
avgiftsfinansierade verksamhet  som
bedrivs av Sveriges Television AB,
Sveriges  Radio AB  och  Sveriges
Utbildningsradio ABav
att riksdagen godkänner regeringens
förslag,

3. beträffande ändring i lagen
om TV-avgift
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:K713  yrkande  11  antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1996:852) om ändring
i lagen (1989:41) om TV-avgift.
res. 1 (m)

Stockholm den 20 november 1996
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson
I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson
(s), Berit Oscarsson (s), Anders Nilsson
(s), Lennart Fridén (m), Björn Kaaling
(s), Marianne Andersson (c), Jan Backman
(m),  Carl-Johan Wilson (fp), Agneta
Ringman (s), Charlotta L Bjälkebring
(v), Annika Nilsson (s), Ewa Larsson
(mp), Fanny Rizell (kd), Lena Klevenås
(s), Lars Lilja (s), Elizabeth Nyström
(m) och Lars Hjertén (m).

Reservation

Ändring i lagen om TV-avgift (mom. 3)
Lennart Fridén, Jan Backman, Elizabeth
Nyström och Lars Hjertén (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 3 börjar med I likhet  och
slutar med avstyrks således  bort ha
följande lydelse:
Som anges i motion K713 (m) yrkande 11
bör public service-verksamheten på sikt
koncentrera sina resurser till en TV-
kanal och två radiokanaler. Mot den
bakgrunden anser utskottet inte att det
är  motiverat att - som  regeringen
föreslår - tillstyrka en höjning av TV-
avgiften. Riksdagen bör därför avslå
regeringens förslag till ändring i lagen
(1996:852) om ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande ändring i lagen
om TV-avgift
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:K713  yrkande  11  avslår
regeringens förslag.
Särskilt yttrande
Ändring i lagen om TV-avgift (mom. 3)
Ewa Larsson (mp) anför:
Miljöpartiet anser att kultur inte skall
momsbeläggas. Jag tvingas nu acceptera
att riksdagen med största sannolikhet
kommer  att  godta  skatteutskottets
förslag   till  momshöjning   inom
kulturområdet,  vilket  kommer  att
innebära kostnadsökningar för  public
service-företagen. Det är olyckligt att
TV-avgiften av det skälet måste höjas.
I propositionen framlagt och av
utskottet tillstyrkt lagförslag