Kulturutskottets betänkande
1996/97:KRU01

Kulturpolitik, m.m. (prop. 1996/97:3 och prop. 1996/97:1 utgiftsområde 17)


Innehåll

1996/97
KrU1

Sammanfattning

Allmänt
I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens  förslag  i  proposition
1996/97:3    om   kulturpolitiken.
Kulturutskottet   behandlar   också
regeringens     förslag      i
budgetpropositionen  för  1997  om
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och medier. Dessa förslag
bygger  i  stor  utsträckning  på
överväganden   som    görs    i
kulturpropositionen.      Utskottet
särredovisar därför endast i begränsad
utsträckning utskottets förslag rörande
budgetpropositionen. Ett stort  antal
motioner  som  har  samband  med
propositionerna behandlas  tillsammans
med regeringsförslagen.
En  relativt långtgående enighet om
förslagen  i kulturpropositionen  har
uppnåtts  under  utskottsbehandlingen.
Detta gäller bl.a. de kulturpolitiska
målen, om vilka samtliga partier utom
Moderata    samlingspartiet    och
Miljöpartiet kunnat ena sig. Ett icke
obetydligt antal av de reservationer som
fogats vid betänkandet rör begränsade
frågor. Den fråga som tilldragit sig
mest     uppmärksamhet     under
utskottsbehandlingen har varit den som
kommit att kallas  museiflytten till
Göteborg .     Härvidlag     har
meningsmotsättningarna  varit  stora.
Detta gäller också förslaget att införa
en  bibliotekslag.  I  det  följande
redovisas de slutsatser utskottet kommit
fram  till. Av innehållsförteckningen
framgår  vilka  reservationer  och
särskilda yttranden som avgivits.
Nationella kulturpolitiska mål
I propositionen lägger regeringen fram
förslag  till en fortsatt långsiktig
kulturpolitik. De kulturpolitiska målen
förändras.    Fokuseringen    på
yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och
mångfald består. Utskottet föreslår att
det  skall  finnas  sju  nationella
kulturpolitiska mål  medan regeringen
föreslår fem; utskottet anser bl.a. att
ett s.k. bildningsmål skall uppställas.
Litteratur och läsning
Frågor som rör litteratur och läsning
lyfts fram i propositionen. Utskottet
ansluter sig till regeringens bedömning
av vilken inriktning statens framtida
insatser för litteratur och språk bör
ha.  En  utredning  skall  analysera
förhållandena  på  bokmarknaden  och
kulturtidskrifternas  situation.   I
betänkandet behandlas motioner som rör
utredningens arbete, liksom motioner som
syftar till att stärka svenska språkets
ställning.
Utskottet  understryker  bibliotekens
betydelse     för     samhället,
yttrandefriheten   och   demokratin.
Utskottet  anser  att   det   är
tillfredsställande att en bibliotekslag
nu   föreslås  som  anger  vissa
grundläggande  principer  för  det
offentliga bibliotekssystemet, bl.a. om
avgiftsfrihet. Utskottet föreslår att
regeringens förslag till lag skall antas
av riksdagen, dock med vissa ändringar.
Redan  i  detta sammanhang  förordar
utskottet viss översyn av lagen.
Utskottet anser att det finns anledning
att oroa sig över utvecklingen när det
gäller barns och ungdomars läsning och
tillgång till böcker och tillstyrker
därför regeringens förslag att inrätta
en ny stödform för inköp av litteratur
till folk- och skolbiblioteken.
Konstnärernas villkor
Inriktningen på de framtida insatserna
för  konstnärerna  skall  vara  att
konstnärerna  skall  kunna  leva  på
ersättningen för sitt arbete och att
bidragen endast skall ses  som  ett
komplement. Efter särskilda utredningar
avser regeringen att återkomma  till
riksdagen år 1998 med förslag om de
egenföretagande konstnärernas villkor,
om vissa upphovsrättsliga frågor och om
relationen   mellan  kultur-   och
arbetsmarknadspolitiken. En del av den
s.k. visningsersättningen skall avsättas
för  individuell visningsersättning och
fördelas  av  föreningen  Bildkonst
Upphovsrätt i Sverige (BUS). Medlen till
konstnärsbidrag, inkomstgarantier  och
långtidsstipendier ökar liksom medlen
till   utställningsersättning.   Ett
internationellt      ateljécentrum,
International Artists´ Studio Program in
Stockholm    (IASPIS),   inrättas.
Verksamheten   med   länskonstnärer
permanentas och utvidgas till alla län.
Utskottet har inte något att erinra mot
att   regeringen   låter   vissa
konstnärsorganisationer     nominera
ledamöter till en del av platserna i
styrelserna för Konstnärsnämnden  och
Bildkonstnärsfonden.
Nytt  bidragssystem  för  regional
kulturverksamhet
Ett  nytt bidragssystem för regional
kulturverksamhet införs budgetåret 1997
för  regionala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner, regionala  museer,
länsbibliotek,  länskonstnärer  samt
regionala resurscentrum för film och
video. Riksdagen beslutar om det totala
beloppet för varje område. Regeringen
beslutar   om   bidragsberättigade
institutioner  och Statens  kulturråd
resp. Filminstitutet fördelar bidragen i
form av s.k. stödenheter. Regeringen
avser besluta att en stödenhet skall
vara 100 000 kronor budgetåret 1997.
Fördelningen  skall  ske  enligt  av
riksdagen  beslutade riktlinjer.  Det
statliga regionala stödet förutsätter
bidrag  från  lokala  och  regionala
huvudmän av minst samma omfattning som
tidigare. Länsmusiken avses omfattas av
det nya stödsystemet från budgetåret
1998. En del av medlen som anvisas för
bidrag till regionala teater-, dans- och
musikinstitutioner och museer skall utgå
för tidsbegränsade riktade insatser. För
detta  ändamål  avsätts  2  %  av
bidragsbeloppet år 1997, 4 %  år 1998
och 6 % år 1999. De riktade insatserna
skall i första hand gälla arbete för att
nå nya publikgrupper, turnéverksamhet
inom och utom länet, samarbete över
konstområdesgränser  samt  samverkan
mellan professionella och amatörer.
Utskottet föreslår att riksdagen skall
begära en översyn av frågan huruvida
kulturutbudet från nationalscener eller
andra    statligt    finansierade
kulturinstitutioner i en kommun eller
ett landsting bör påverka det statliga
regionala stödet.
Dans, teater, musik
Uppdraget till nationalscenerna Operan
och  Dramatiska teatern  står  fast.
Nationalscenerna, som skall vara ledande
föredömen inom sina områden, är hela
nationens   angelägenhet.  Kvalitet,
förnyelse och vård av det nationella
kulturarvet  betonas. Nationalscenerna
undantas från den allmänna besparingen
på statlig verksamhet, men får - liksom
är fallet på övriga områden - inte full
kompensation  för  löneökningar.  Ett
tidsbegränsat nationellt uppdrag inom
barn- och ungdomsteater inrättas för
utveckling, förnyelse och värnande om
konstnärlig kvalitet. Regeringen avser
att ge uppdraget till Backa teater i
Göteborg. Ett nationellt uppdrag inom
ungdomskultur av samma karaktär som inom
barn-  och  ungdomsteater  inrättas.
Uppdraget avses ges till Kulturskolan
Rosteriet i Luleå. En särskild satsning
på Norrlands Musik och Dansteater och på
regionala dansensembler görs.  Stödet
till fria teater- och dansgrupper och
Dansens Hus förstärks. Sametinget får i
uppdrag att undersöka förutsättningarna
för  att  etablera en  fast  samisk
teaterinstitution.
Regeringen  avser  att  föreslå  en
besparing på länsmusikorganisationen för
åren 1998 och 1999. Riksdagen kommer att
ta ställning till frågan när regeringens
förslag föreligger. Sedan försvaret för
något år sedan valt att inte stödja
Stockholms blåsarsymfoniker finansiellt,
läggs orkestern ned vid nyåret 1997.
Kulturutskottet föreslår att den civila
blåsmusikorkestern   Göteborgsmusiken
skall bli berättigad till statligt stöd
inom  det  nya  bidragssystemet  för
regional        kulturverksamhet.
Kulturutskottet föreslår att Göteborgs
symfoniker  får använda  beteckningen
nationalorkester.  Ett  tidsbegränsat
nationellt  uppdrag  inom  musiken
inrättas. Regeringen kommer  att  ge
uppdraget  till  Stiftelsen  Falun
Folkmusik Festival.
Filmen
Utskottet anser att det är glädjande att
inriktningen på de framtida insatserna
för filmen innebär att denna nu skall
ses som en del av kulturpolitiken. Det
är  ett klart erkännande av filmens
ställning  i  kulturlivet.  Utskottet
tillstyrker regeringens förslag att ett
särskilt  stöd  skall  inrättas  för
regionala resurscentrum för film och
video. Vidare tillstyrker utskottet att
ett nationellt uppdrag inrättas till
regional och lokal filmverksamhet med
tyngdpunkt  på  barn  och  ungdom.
Regeringen  avser att  för  perioden
1997-1999 ge uppdraget till Film i Väst
i Alingsås.
Arkitektur och formgivning
I  enlighet  med  Kulturutredningens
förslag avger regeringen för  första
gången    en    arkitekturpolitisk
programförklaring och anger grunderna
för  inriktningen  på  de  framtida
insatserna   för  arkitektur   och
formgivning samt redovisar de åtgärder
som hittills vidtagits. Kulturutskottet
välkomnar att arkitektur och formgivning
nu kommer att behandlas som ett eget
område tillhörande kultursektorn.
Museiområdet
I betänkandet behandlas en rad förslag
på museiområdet.
Samtidskonsten  lyfts  fram  genom
satsningar  på  Moderna  museet  i
Stockholm,  Rooseum  i  Malmö  och
Bildmuseet i Umeå. Ett tidsbegränsat
nationellt  uppdrag  inrättas  för
samtidskonsten. Uppdraget kommer att ges
till Malmö konsthall.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att Röhsska museet i Göteborg skall få
ett   nätverksansvar  för   nutida
konsthantverk och formgivning. Utskottet
anför vissa synpunkter på avgränsningen
mellan denna uppgift för museet och den
uppgift som Statens konstmuseer har i
egenskap av ansvarsmuseum.
Även på museiområdet föreslås att ett
tidsbegränsat nationellt uppdrag skall
inrättas  med  inriktning  på  bl.a.
förnyelse   av   museiverksamheten.
Utskottet   tillstyrker   förslaget.
Regeringen avser att ge uppdraget till
Stiftelsen Arbetets museum i Norrköping
för perioden 1997-1999.
Utskottet godtar förslag av regeringen
att  Statens historiska museum skiljs
från Riksantikvarieämbetet och inrättas
som en egen myndighet den 1 januari
1998. Även ett förslag att lägga samman
Marinmuseum i Karlskrona inom Statens
försvarshistoriska museer med Statens
sjöhistoriska museer i Stockholm godtas
av  utskottet,  en  förändring  som
genomförs den 1 juli 1997. Utskottet
anser att den organisationskommitté som
skall förbereda sammanläggningen skall
få  ett tilläggsuppdrag att redovisa
förutsättningarna för att lokalisera den
nya myndigheten till Karlskrona.
Ett  regeringsförslag om att staten
skall  överta  huvudmannaskapet  för
Etnografiska museet i Göteborg den 1
januari  1999  och  att  en  samlad
etnografisk myndighet skall inrättas i
Göteborg tillstyrks. Myndigheten skall
innefatta Etnografiska museet i Göteborg
samt tre museer i Stockholm, nämligen
Folkens   museum  -  etnografiska,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet.
Regeringen  avser att  tillsätta  en
organisationskommitté som skall få i
uppdrag att förbereda sammanförandet av
de fyra museerna och att skapa ett nytt
världskulturmuseum i Göteborg. Utskottet
anser att kommittén, som bör ha ett
parlamentariskt  inslag,  bör  lämna
förslag till hur samarbetet mellan de
fyra  enheterna  inom  den   nya
museimyndigheten skall kunna utformas,
hur de skall samordna sin verksamhet
samt  hur museilokalerna i Stockholm
skall disponeras. Utskottet understryker
att kommitténs arbete skall syfta till
att de tre befintliga museienheterna i
Stockholm  inte skall  flyttas  till
Göteborg. Vidare framhålls  att  nya
former för exponering, publikkontakter
och andra aktiviteter bör prövas på det
nya museet i Göteborg. Utskottet anser
bl.a. att det nya museet bör anlägga ett
nytt perspektiv på sitt samarbete med
forskningsvärlden och inrikta sig på ett
tvärvetenskapligt      arbetssätt.
Organisationskommittén  bör   därför
kartlägga samarbetet mellan de  fyra
museerna och forskarvärlden.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att en ny myndighet skall inrättas och
vverta  Stiftelsen  Riksutställningars
verksamhet den 1 januari 1998.
Regeringen har sedan länge bemyndigande
att  lämna garantier för  lån  till
statliga museer av föremål i utländsk
ägo.  Utskottet  tillstyrker   att
bemyndigandet vidgas så att garantier
skall kunna lämnas även för föremål i
svensk  ägo  och till  andra  icke-
kommersiella utställare  än  statliga
museer. Ett genomförande av förslaget är
ägnat att tillgodose ett ofta framfört
önskemål om att bl.a. länsmuseer och
andra mindre museer skall kunna ordna
utställningar som eljest inte  varit
möjliga  med  hänsyn till  de  höga
försäkringskostnaderna.
Viss kulturmiljöfråga
Med   anledning  av  ett   antal
motionsyrkanden  behandlar  utskottet
utförligt frågan om ansvarsfördelningen
på    kulturmiljöområdet    mellan
länsstyrelse och länsmuseum.
Arkiv
På  arkivområdet föreslås inte några
förändringar.
Kulturåret 1998
För Kulturåret 1998 avsätts särskilda
medel för Kulturhuvudstadsåret samt för
projektet Kultur i hela landet 1998, som
skall            komplettera
kulturhuvudstadsprojektet.
Mål- och resultatdialogen
Utskottet   kommenterar  regeringens
avsikter  att  utveckla  mål-  och
resultatdialogen. Utskottet betonar att
det är viktigt att de mål som ställs upp
inte är abstrakta och svåra att följa
upp. Återredovisningen till regeringen
och riksdagen skall göra det möjligt att
se hur prioriteringar gjorts och hur mål
och delmål uppnåtts.
Övriga budgetfrågor m.m.
I det föregående har utskottet i fråga
om den egentliga kultursektorn direkt
eller indirekt berört även budgetfrågor
för budgetåret 1997.
Utskottet  godtar med  få  undantag
regeringens  förslag  i  fråga  om
medelsanvisningen. I det föregående har
redovisats att Göteborgsmusiken  blir
berättigad till visst statligt stöd.
Millesgården får ett ökat anslag. I båda
fallen sker i enlighet med den nya
rambudgetmodellen finansieringen genom
omfördelning inom utgiftsområdet.
Då det gäller folkbildningsanslaget för
nästa budgetår finns skäl att redovisa
följande.     En      särskild
vuxenutbildningssatsning för dem  som
behöver komplettera och bygga på sin
utbildning   startar  inom   bl.a.
folkbildningen  den  1  juli  1997.
Kommunerna svarar för den större delen
av  utbildningen  och  kan  välja
utbildningsanordnare,       bl.a.
folkhögskolorna och studieförbunden. Vid
sidan  av  kommunerna  får  även
folkhögskolorna särskilda  medel  för
denna  satsning redan fr.o.m. nyåret
1997.  Medel  för  studieförbundens
särskilda  kurser under  det  första
halvåret  1997,  innan  kommunernas
utbildningssatsning  startar,  anvisas
efter förslag av utbildningsutskottet
under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning. En besparing om
100  miljoner  kronor  görs   på
folkbildningsanslaget.   För   vissa
fackliga  och  andra  organisationers
uppsökande verksamhet och utbildning i
samhällsfrågor           inför
vuxenutbildningssatsningen beräknas 40
miljoner kronor.
En besparing på idrottsanslaget görs
med 55 miljoner kronor i enlighet med
tidigare beslut av riksdagen och  i
enlighet med regeringens förslag. Endast
en begränsad del av nedskärningen skall
drabba   stödet   till    lokal
ungdomsverksamhet.
Då  det gäller budgetavsnittet  har
endast  företrädaren för Miljöpartiet
reserverat sig. De övriga företrädarna
för  oppositionspartierna har avgivit
särskilda   yttranden.   I   såväl
reservationen  som  de   särskilda
yttrandena  har partierna  kortfattat
redovisat  sin  allmänna  syn  på
kulturpolitiken och på  stödet  till
kulturen.

Inledning
I betänkandet behandlar kulturutskottet
dels proposition 1996/97:1 Förslag till
statsbudget för budgetåret 1997, m.m.
(budgetpropositionen),  såvitt  avser
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid jämte motioner,
dels proposition 1996/97:3 Kulturpolitik
jämte motioner.
Den del av sistnämnda proposition som
avser  dagspress  och  taltidningar
(avsnitt 15.1) har överflyttats från
kulturutskottet           till
konstitutionsutskottet, som  behandlar
denna  del av propositionen i  sitt
betänkande 1996/97:KU1.
Riksdagen har den 22 november 1996 -
efter tillstyrkande av kulturutskottet
(yttr.    1996/97:KrU1y)     och
finansutskottet (bet. 1996/97:FiU1) -
för   budgetåret  1997  fastställt
regeringens förslag till utgiftsram för
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid på 7 161 590 000
kronor (rskr. 1996/97:53). Regeringens
och oppositionspartiernas budgetförslag
redovisas i bilaga 4 till betänkandet.
De  regler för budgetprocessen  som
innevarande höst skall tillämpas för
första  gången  innebär  bl.a.  att
utskottet vid sin budgetberedning inte
får  överskrida  den  av  riksdagen
fastställda utgiftsramen. Inte heller
reservanter får föreslå utgifter inom
utgiftsområdet   som    sammanlagt
överskrider ramen.
Regeringens    bedömningar    av
medelsbehovet under de olika anslagen
inom utgiftsområdet och skälen för dem
återfinns  i  stor  utsträckning  i
proposition 1996/97:3 Kulturpolitik. I
detta  betänkande redovisar utskottet
därför  först förslagen i sistnämnda
proposition.
Propositionerna
För  att  regeringens  förslag  i
propositionerna skall kunna identifieras
har utskottet numrerat samtliga förslag
i  dessa.  Som  en  följd  härav
överensstämmer  den i propositionerna
gjorda numreringen i dessa inte med den
som redovisas i det följande.
Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik
Regeringen (Kulturdepartementet) har i
proposition  1996/97:3  Kulturpolitik
föreslagit
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag till bibliotekslag,
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1992:318)   om  överlämnande   av
förvaltningsuppgifter        inom
Kulturdepartementets verksamhetsområde,
3. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om de nationella
kulturpolitiska målen,
4. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar  om  individuell
visningsersättning (avsnitt 6.2),
5. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om utökat uppdrag
för  Konstnärsnämnden vad gäller det
internationella     konstnärsutbytet
(avsnitt 6.5.2),
6. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om inrättandet av
ett statligt stöd för verksamhet med
länskonstnärer (avsnitt 6.6),
7. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om grunderna för ett
nytt  statligt stöd  för  inköp  av
litteratur   till   folk-   och
skolbiblioteken (avsnitt 7.3),
8. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt  uppdrag till  barn-  och
ungdomsteater (avsnitt 8.3),
9. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om inriktningen på
Svenska   Rikskonserters  verksamhet
(avsnitt 10.3),
10.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt uppdrag inom området musik
(avsnitt 10.5),
11. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt  uppdrag  inom  området
ungdomskultur (avsnitt 8.5),
12. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om inrättande av ett
bidrag till regionala resurscentrum för
film och video (avsnitt 11.4),
13. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt uppdrag till regional och
lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på
barn och ungdom (avsnitt 11.5),
14. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar om att  Röhsska
museet skall få ett nätverksansvar för
nutida  konsthantverk och formgivning
(avsnitt 12.3),
15. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om en vidgad uppgift
för Statens konstråd (avsnitt 13.3),
16. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om att Nämnden för
utställningar av nutida svensk konst i
utlandet  skall  upphöra  och  att
uppgifterna skall övertas av Statens
konstmuseer, Moderna museet  (avsnitt
13.5),
17. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt  uppdrag  inom  området
samtidskonst (avsnitt 13.6),
18. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt  uppdrag inom museiområdet
(avsnitt 14.4.3),
19. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om skiljande  av
Statens  historiska  museer   från
Riksantikvarieämbetet och inrättande som
en egen ny myndighet (avsnitt 14.4.4),
20. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om sammanläggning av
Marinmuseum i Karlskrona med Statens
sjöhistoriska museer (avsnitt 14.4.5),
21. att riksdagen godkänner det som
regeringen  förordar  om  statligt
övertagande  av huvudmannaskapet  för
Etnografiska  museet i Göteborg  och
inrättande  av en samlad etnografisk
museimyndighet förlagd till  Göteborg
innefattande även Folkens  museum  -
etnografiska,  Medelhavsmuseet   och
Östasiatiska museet (avsnitt 14.4.7),
22. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om inrättande av en
ny myndighet som tar över Stiftelsen
Riksutställningars verksamhet (avsnitt
14.4.9),
(23.-26.   avser  dagspress   och
taltidningar: förslagen har behandlats i
konstitutionsutskottets    betänkande
1996/97:KU1).
27. att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om riktlinjerna för
ett enhetligt utformat bidragssystem för
regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner, regionala  museer,
länsbibliotek,  länskonstnärer  samt
regionala resurscentrum för film och
video (avsnitt 18.1),
28.  att  riksdagen  godkänner  de
ekonomiska förpliktelser för staten som
följer av avtalet mellan staten och En
Bok För Alla AB för perioden 1997- 1999
(avsnitt 7.5),
29.  att riksdagen medger att  det
allmänna  bemyndigande  att  lämna
utställningsgarantier  som  riksdagen
tidigare  har  meddelat  regeringen
utvidgas  i  enlighet med  förslaget
(avsnitt 14.4.10).

Budgetpropositionen för år 1997
Regeringen (Finansdepartementet) har i
proposition  1996/97:1  Förslag  till
statsbudget för budgetåret 1997, m.m.
(budgetpropositionen) utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
föreslagit
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring av lagen
(1990:886) om granskning och kontroll av
filmer och videogram,
(2. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift: förslaget har
behandlats i kulturutskottets betänkande
1996/97:KrU3),
3.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Statens kulturråd
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i avsnittet A 1.  Statens
kulturråd,
4.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till Svenska riksteatern skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet B 1. Bidrag till  Svenska
riksteatern, Operan, Dramatiska teatern,
Dansens Hus och Svenska rikskonserter,
5.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Operan, Dramaten,
Dansens Hus och Svenska rikskonserter
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar i avsnittet B 1. Bidrag till
Svenska riksteatern, Operan, Dramatiska
teatern,  Dansens  Hus  och  Svenska
rikskonserter,
6.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Talboks-  och
punktskriftsbiblioteket skall vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet  C  5.  Talboks-   och
punktskriftsbiblioteket,
7.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till LL-stiftelsen skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
C 6. Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur,
8.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till Sveriges Dövas Riksförbund  för
produktion av videogram på teckenspråk
(Dövas TV) skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet C 7.
Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund
för  produktion  av  videogram  på
teckenspråk,
9.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till   Svenska  språknämnden   och
Sverigefinska språknämnden skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet C 8. Bidrag till  Svenska
språknämnden   och   Sverigefinska
språknämnden,
10. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Statens konstråd
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i avsnittet D 1.  Statens
konstråd,
11. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för  Nämnden  för
hemslöjdsfrågor skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
D 3. Nämnden för hemslöjdsfrågor,
12. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Konstnärs-nämnden
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar   i  avsnittet   E   1.
Konstnärsnämnden,
13. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Riksarkivet och
landsarkiven skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet F 1.
Riksarkivet och landsarkiven,
14. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Arkivet för ljud
och bild skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet F 2.
Arkivet för ljud och bild,
15. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen för  Språk-  och
folkminnesinstitutet  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet   F  3.   Språk-   och
folkminnesinstitutet,
16. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för   Svenskt
biografiskt  lexikon  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet  F  4. Svenskt biografiskt
lexikon,
17. att riksdagen godkänner att de
övergripande     målen     för
Riksantikvarieämbetet  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet G 1. Riksantikvarieämbetet,
18. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Centrala museer:
Myndigheter skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet H 1.
Centrala museer: Myndigheter,
19. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Centrala museer:
Stiftelser skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet H 2.
Centrala museer: Stiftelser,
20. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till under anslaget H 4 inrymda museer
och övriga institutioner skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet H 4. Bidrag till vissa museer,
21. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för  Stiftelsen
Riksutställningar skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
H 6. Stiftelsen Riksutställningar,
22. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för   Statens
biografbyrå skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet I 2.
Statens biografbyrå,
23.  att  riksdagen  godkänner  att
Dramaten får möjlighet att ta lån i
Riksgäldskontoret,
24. att riksdagen medger att regeringen
lämnar      Talboks-      och
punktskriftsbiblioteket       ett
beställningsbemyndigande på 11 000 000
kr för år 1998,
25.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen  föreslår  om  Konstrådets
beställning av konst som  föranleder
utgifter efter år 1997,
26. att riksdagen medger att Boverket
disponerar medel under anslaget D 2.
Konstnärlig  gestaltning  av   den
gemensamma miljön för utbetalning av
bidrag enligt förordningen (1987:316) om
bidrag till konstnärlig utsmyckning i
bostadsområden,
27. att riksdagen godkänner villkoren
för  bidraget till verksamheten  med
länshemslöjdskonsulenter,
28.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamheten med en rikskonsulent för
barn och ungdom permanentas,
29. att riksdagen godkänner det inom
ramen för anslaget G 2. Bidrag till
kulturmiljövård  och  kulturstöd  vid
ombyggnad får beslutas om bidrag för
utbetalningar under senare år än 1997,
dock längst t.o.m. år 1999,
30. att riksdagen bemyndigar Boverket
att inom ramen för anslaget H 5. Stöd
till icke-statliga kulturlokaler besluta
om bidrag för utbetalning under senare
år än år 1997, dock längst t.o.m. år
1999,
(31.   att   riksdagen  godkänner
regeringens  förslag  till  ändrad
medelsberäkning för år 1997 för den
avgiftsfinansierade  verksamhet  som
bedrivs  av Sveriges Television  AB,
Sveriges  Radio  AB  och  Sveriges
Utbildningsradio:   förslaget   har
behandlats i kulturutskottets betänkande
1996/97:KrU3),
32. att riksdagen godkänner att de
resurser som behövs för studieförbundens
särskilda kurser för arbetslösa under
första halvåret 1997 skall fördelas från
anslaget Bidrag till folkbildningen,
33. att riksdagen godkänner att högst
600 000 kr av anslaget Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom  folkbildningen
får  användas till att ge verksamma
teckenspråkslärare    kompletterande
utbildning vid Stockholms universitet,
34. att riksdagen bemyndigar Boverket
att inom ramen för anslaget N 1. Stöd
till allmänna samlingslokaler besluta om
bidrag för utbetalning under senare år
än år 1997, dock längst t.o.m. år 1999,
35. att riksdagen för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
enligt följande uppställning:
A 1. Statens kulturråd; ramanslag; 27
883 000 kr,
A   2.   Bidrag   till   allmän
kulturverksamhet,  utveckling   samt
internationellt       kulturutbyte
och samarbete; ramanslag; 131 288 000
kr,
A    3.    Kulturåret    1998;
reservationsanslag; 65 000 000 kr,
A 4. Nationella uppdrag; ramanslag; 6
000 000 kr,
B 1. Bidrag till Svenska riksteatern,
Operan, Dramatiska teatern, Dansens Hus
och Svenska rikskonserter; anslag; 712
254 000 kr,
B   2.   Bidrag  till   regional
musikverksamhet  samt  regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner; anslag; 659 843 000
kr,
B 3. Bidrag till vissa teater-, dans-
och musikändamål; ramanslag;
93 094 000 kr,
C   1.   Bidrag  till   regional
biblioteksverksamhet; anslag; 37 482 000
kr,
C 2. Litteraturstöd; ramanslag; 71 253
000 kr,
C  3.  Stöd  till kulturtidskrifter;
ramanslag; 19 500 000 kr,
C 4. Stöd till bokhandel; ramanslag; 7
301 000 kr,
C     5.    Talboks-     och
punktskriftsbiblioteket; ramanslag; 56
482 000 kr,
C 6. Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation  och   litteratur;
anslag; 12 970 000 kr,
C  7.  Bidrag  till Sveriges  Dövas
Riksförbund för produktion av videogram
på teckenspråk; anslag; 17 471 000 kr,
C 8. Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden; anslag;
3 409 000 kr,
D 1. Statens konstråd; ramanslag; 4 655
000 kr,
D 2. Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön; ramanslag; 42 938 000
kr,
D  3.  Nämnden  för hemslöjdsfrågor;
ramanslag; 1 126 000 kr,
D 4. Främjande av hemslöjden; ramanslag;
16 464 000 kr,
D 5. Bidrag till bild- och formområdet;
ramanslag; 14 741 000 kr,
E 1. Konstnärsnämnden; ramanslag; 9 173
000 kr,
E  2.  Ersättningar och bidrag till
konstnärer; ramanslag; 235 051 000 kr,
F  1.  Riksarkivet och landsarkiven;
ramanslag; 223 973 000 kr,
F  2.  Arkivet för ljud och  bild;
ramanslag; 25 213 000 kr,
F 3. Språk- och folkminnesinstitutet;
ramanslag; 28 021 000 kr,
F  4.  Svenskt biografiskt  lexikon;
ramanslag; 3 413 000 kr,
G 1. Riksantikvarieämbetet; ramanslag;
147 586 000 kr,
G 2. Bidrag till kulturmiljövård och
kulturstöd vid ombyggnad; ramanslag; 224
337 000 kr,
G 3. Utställningsgarantier och inköp av
vissa kulturföremål; ramanslag; 80 000
kr,
G  4.  Restaureringsarbeten  vid  de
kungliga slotten och rikets fästningar;
anslag; 50 000 000 kr,
H  1.  Centrala museer: Myndigheter;
ramanslag; 506 477 000 kr,
H  2.  Centrala museer:  Stiftelser;
anslag; 168 525 000 kr,
H  3. Bidrag till regionala museer;
anslag; 105 680 000 kr,
H 4. Bidrag till vissa museer; anslag;
37 951 000 kr,
H  5.  Stöd  till  icke-statliga
kulturlokaler; ramanslag; 10 000 000 kr,
H  6.  Stiftelsen  Riksutställningar;
anslag; 33 849 000 kr,
I 1. Filmstöd; ramanslag; 125 338 000
kr,
I 2. Statens biografbyrå; ramanslag; 7
591 000 kr,
I 3. Utbyte av TV-sändningar mellan
Sverige och Finland; anslag; 30 744 000
kr,
I 4. Bidrag till dokumentation om den
mediepolitiska utvecklingen och  till
europeiskt mediesamarbete; ramanslag; 1
510 000 kr,
J 1. Forsknings- och utvecklingsinsatser
inom   kulturområdet;   ramanslag;
37 131 000 kr,
J 2. Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen; anslag; 820 000 kr,
K 1. Stöd till trossamfund; ramanslag;
57 300 000 kr,
L 1. Bidrag till folkbildningen; anslag;
2 357 533 000 kr,
L 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen; anslag; 68 416 000
kr,
L 3. Bidrag till kontakttolkutbildning;
anslag; 8 608 000 kr,
M 1. Ungdomsstyrelsen; ramanslag; 11 819
000 kr,
M  2.  Bidrag  till  nationell  och
internationell ungdomsverksamhet m.m.;
ram-anslag; 97 989 000 kr,
N   1.   Bidrag  till   allmänna
samlingslokaler; ramanslag; 40 000 000
kr,
N  2. Stöd till demokratiutveckling;
ramanslag; 8 133 000 kr,
N 3. Stöd till idrotten; ramanslag; 480
240 000 kr,
N 4. Lotteriinspektionen; ramanslag; 17
935 000 kr.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1996/97:3 Kulturpolitik
1996/97:Kr1 av Lars Stjernkvist m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av stöd till
Folkrörelsernas Arkivförbund.
1996/97:Kr2 av Barbro Andersson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av  ett
nationellt  centrum för folkmusik  i
Sverige.
1996/97:Kr3 av Ulla Löfgren m.fl. (m, s,
c, fp, v) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om lokaliseringen av
en samisk nationalteater till Tärnaby.
1996/97:Kr4 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  kulturens  växande
betydelse  för industri, handel  och
turism aldrig tillåts begränsa utrymmet
för kulturens nyskapande, omvälvande och
människovårdande karaktär,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  komplettera  de
kulturpolitiska  målen  med  en  ny
målsättning som visar på en ny livsstil
utan snävt marknadstänkande och beroende
av myndigheter,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det nordiska samarbetet
på   kulturområdet  bibehålls  och
förstärks,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att noggrant uppmärksamma att
EU-harmonisering inom kulturområdet är
utesluten,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  samtliga  berörda
nationella   institutioner   under
kulturhuvudstadsprojektet skall  bistå
såväl Stockholm som resten av landet med
stöd och hjälp,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att medel till kulturen
successivt bör ökas,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att införa moraliska, etiska
och  estetiska generella regler  för
kultursponsring, som skall bygga  på
respekt för de mänskliga rättigheterna,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att den beredning  som
regeringen avser att tillsätta utreder
möjligheterna  till  ett  generellt
konstnärsstöd,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att kollektivverkstäderna
skall kunna söka bidrag genom Statens
kulturråd för sin löpande verksamhet,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inventering av de  olika
kollektivverkstädernas     speciella
resurser och inriktningar,
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det är viktigt att värna
det svenska språket och det gemensamma
kulturarvet,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en kommande utredning vad
avser konkurrens mellan återförsäljare
av   litteratur,   villkor   för
prisdiskriminering,  bokpriser   och
bokmoms,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den kultur som erhåller
offentligt  stöd  skall  hålla  sina
biljettpriser på en rimlig och låg nivå,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  utveckla   ett
kontinuerligt   forsknings-    och
utvecklingsarbete runt barnteatern,
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den samiska teatern bör
få ett nationellt uppdrag och att ett
eget  stöd  bör  ges  till  samisk
filmutveckling,
24. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett permanent nationellt
uppdrag ges till Norrlandsoperan och
Norrlands Musik och Dansteater,
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att minska sparbetinget på
Länsmusiken,
26. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Göteborgsmusiken skall
erhålla ett statligt anslag till sin
verksamhet för 1997,
27. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att  musik-   och
kulturskolornas ställning i kommunerna
värnas och lyfts fram,
28. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att varje barn skall ha rätt
till en grundutbildning i ett instrument
på musik- eller kulturskolenivå oavsett
var de bor i Sverige,
29. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett tillägg bör göras i
plan- och bygglagen som innebär att
kommunen kan stoppa hus som inte är
vackra nog,
30. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om estetisk utformning  och
konstnärlig utsmyckning vid ny-  och
ombyggnad  av  offentliga  lokaler,
hyresbostäder och bostadsrätter,
31. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inte flytta vare sig
Östasiatiska  museet,  Medelhavsmuseet
eller Folkens museum - etnografiska från
Stockholm  till  Göteborg  och  att
flyttkostnaden i stället bör användas
till  att  öka  landets  museers
utställningsbudget,
36. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ett  allomfattande
kvinnomuseum omgående bör projekteras,
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett filmmuseum omedelbart
bör projekteras.
1996/97:Kr5 av Nils T Svensson och Lars-
Erik Lövdén (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att utdela ett
treårigt nationellt uppdrag till Malmö
Musikteater från 1997.
1996/97:Kr7 av Margareta Sandgren och
Catarina Rönnung (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning av frågan om ett
polarcentrum i Gränna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om fördelning av nationellt
uppdrag för utveckling och förnyelse av
museiverksamheten.
1996/97:Kr8 av Carina Hägg (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om projektet Smålands arena för
konst och form i Norden,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att projektet Smålands arena
för konst och form i Norden bör stödjas
av staten i uppbyggnadsskedet och i den
framtida driften.
1996/97:Kr10 av Kristina Zakrisson och
Birgitta Gidblom (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
inrättande av en samisk teater.
1996/97:Kr11  av Lilian  Virgin  och
Ingibjörg Sigurdsdóttir (s) vari yrkas
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de särskilda förhållanden som
råder för länsmusiken på Gotland.
1996/97:Kr12 av Nils T Svensson och Siw
Wittgren-Ahl  (s)  vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
väsentliga delar av de s.k. riktade
bidragen  lämnas till Göteborgs  och
Malmös   orkester-,  teater-   och
musikteaterinstitutioner.
1996/97:Kr13 av Fanny Rizell m.fl. (kd)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att stödet till enskilda
konstnärer i större utsträckning skall
knytas till särskilda projekt  eller
bestämda konstnärliga uppdrag,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att de medel som enligt
regeringen föreslås gå till läsfrämjande
verksamhet via Kulturrådet i stället
skall gå till bibliotekens läsfrämjande
verksamhet: hembesök, besök på dagis,
skolor, sjukhus m.m.,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  förslaget   om
bibliotekslag avstyrks,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att stöd för inköp till skol-
och folkbibliotek av litteratur till
barn och ungdomar inte endast skall utgå
till  inköp av litteratur som  fått
statligt litteraturstöd, utan bibliotek
och skolor bör få frihet och förtroende
att välja den litteratur de har behov
av,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de kommunala musikskolorna,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Göteborgssymfonikerna  som
nationalorkester,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bevarandet av landsbygds- och
kvartersbiograferna,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inte mindre än 50 % av
det stöd som ges för att upprätthålla
och utveckla svensk film bör ges till
produktion av svensk barnfilm,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ledstjärnan i det tänkta
handlingsprogrammet för arkitektur och
formgivning  bör  vara  medmänskligt
ansvar,  brukbarhet, uthållighet  och
ekologi,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Etnografiska museet i
Göteborg   och   Folkens   museum
-etnografiska  sammanförs  till  en
gemensam myndighet och att de  båda
museerna  skall  förbli  i  Göteborg
respektive Stockholm,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  de  lokala  museernas
verksamhet,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  den  offentliga
organisationen för kulturmiljövården i
högre  grad  skall  utformas  enligt
subsidiaritetsprincipen.
1996/97:Kr14 av Sten Östlund (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att vid fördelning
av  medel  till GöteborgsOperan  och
Göteborgs Symfoniker skall vad som i
motionen anförts beaktas och att nivån
på  tilldelade medel upprätthålls på
minst dagens nivå,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Göteborgs Symfoniker
uppdraget    att   verka    som
nationalorkester,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om GöteborgsOperans behov av
ytterligare medel utöver dagens nivå.
1996/97:Kr15 av Mats Berglind m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en översyn av anslagen till
skådebanornas verksamhet.
1996/97:Kr16 av Kjell Nordström m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om ett  nationellt
uppdrag till Stiftelsen Läcköinstitutet
inom området kulturturism.
1996/97:Kr17 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den tredje punkten i
formuleringen om kulturpolitikens mål
skall  ha  följande lydelse:  främja
kulturell   mångfald,   konstnärlig
förnyelse och kvalitet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Stiftelsen Framtidens
kultur skall ha frihet att fördela sina
medel utan anvisning från annat håll,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att institutionerna  inom
ramen  för  det  nya  stödsystemet
stimuleras att fritt söka riktade bidrag
för  projekt  innebärande  kulturell
förnyelse i stället för att regeringen
anger begränsande och styrande kriterier
för sådana bidrag,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  Konstnärsnämndens
styrelse   och  Bildkonstnärsfondens
styrelse skall tillsättas av regeringen
utan  att  några styrelseplatser  är
reserverade för nominering från annat
håll,
5. att riksdagen till anslaget D 5 för
budgetåret      1997      för
utställningsersättning till konstnär i
enlighet med vad som anförts i motionen
anvisar 10 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit eller således 24
741 000 kr,
6. att riksdagen avslår förslaget om en
bibliotekslag,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör tillsätta
en utredning om skattebelastningen på
kultursektorn  i  stället  för  den
föreslagna statliga bokutredningen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att en av Riksteaterns
främsta uppgifter bör vara att utöka
samarbetet med Sveriges Television och
Sveriges Radio liksom med andra teatrar,
9. att riksdagen till anslaget B 1
Dramaten och Operan för budgetåret 1997
anvisar 28 miljoner kronor utöver vad
regeringen  föreslagit eller  således
740 254 000 kr,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en utredning tillsätts
med    uppdrag    att    utreda
institutionsteatrarnas finansiering,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att anslagsnivån tills vidare
bör vara oförändrad för region- och
stadsteatrarna,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  utöka  de  i
kulturpropositionen      föreslagna
nationella uppdragen till att omfatta
fem år,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att även ge nationellt
uppdrag till GöteborgsMusiken för att
utveckla blåsmusiken,
14. att riksdagen till anslaget A 4
Nationella uppdrag för budgetåret 1997
anvisar 8 miljoner kronor utöver vad
regeringen föreslagit eller således 14
miljoner kronor,
15. att riksdagen till anslaget B 2 för
budgetåret  1997 anvisar 7  miljoner
kronor till GöteborgsMusiken - Sveriges
enda   civila   blåsorkester   med
professionella musiker,
16. att riksdagen till anslaget B 3 för
budgetåret  1997 anvisar 3  miljoner
kronor utöver vad regeringen föreslagit
till  fria  grupper och arrangerande
musikföreningar och att den ökningen
anslås  till föreningar inom Svenska
Jazzriksförbundet,
17.    att   riksdagen    till
Drottningholmsteatern,    Ulriksdals
slottsteater, Vadstena Akademien  och
Marionetteatern  anslag  B  3  för
budgetåret  1997 anvisar 4  miljoner
kronor utöver vad regeringen föreslagit
och att 2 miljoner kronor av dessa
tillförs
Drottningholmsteatern/Ulriksdals
slottsteater, 1 miljon kronor tillförs
Vadstena Akademien och 1 miljon kronor
tillförs Marionetteatern,
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  regeringen  vid
överläggningar med Landstingsförbundet
om  det  statliga  bidraget  till
länsmusiken har till utgångspunkt att
inte större andel därav binds till fasta
institutioner,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ej flytta Folkens museum,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet,
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ett snabbt förslag  om
ledningsstrukturen på museiområdet,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  den  arkeologiska
uppdragsverksamheten  separeras  från
Riksantikvarieämbetet samt att ämbetets
reella   monopol  på  arkeologiska
utgrävningar bryts och konkurrens från
andra aktörer möjliggörs,
24. att riksdagen avslår regeringens
förslag (anslag L 1, utgiftsområde 17)
om extra bidrag om 40 miljoner kronor
till LO, TCO och SACO samt LRF, Sveriges
fiskares riksförbund och Företagarnas
riksorganisation som stöd för uppsökande
verksamhet   och   utbildning   i
samhällsfrågor.
1996/97:Kr18 av Berit Andnor och Jörgen
Persson (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Jamtli i Östersund
och utvecklingen av ungdomsverksamhet
inom kulturområdet.
1996/97:Kr19 av Jan Björkman m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ledningsfunktionen för
den nya myndigheten för Marinmuseum i
Karlskrona  och Statens sjöhistoriska
museum  förläggs till Marinmuseum  i
Karlskrona.
1996/97:Kr20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kulturpolitiska tendenser i
propositionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om riktade bidrag till barn och
ungdomar,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  statligt  bidrag  till
kulturskolor,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   inrättande    av
multimedieverkstäder,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om handlingsprogram,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om länskonstnärer,
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  sådan  ändring  i
bibliotekslagen  att  planer   för
biblioteksverksamhet i kommunerna krävs,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om arbetsplatsbibliotek,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om precisering av uppdrag om
barnteater,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fria teater- och dansgrupper,
11. att riksdagen beslutar att inrätta
ett kvinnomuseum som lokaliseras till
Malmö-Lund-området,
12. att riksdagen avslår regeringens
förslag om att flytta Folkens museum -
etnografiska,  Medelhavsmuseet   och
Vstasiatiska museet till Göteborg,
13. att riksdagen begär att regeringen
tillsätter en utredning med uppdrag att
se över hela arkivväsendet enligt vad i
motionen anförts,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utvärdering   av
medieverksamhet,
1996/97:Kr21 av Rune Rydén (m) vari
yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag  att  flytta Folkens  museum
-etnografiska,  Medelhavsmuseet  och
Östasiatiska museet i enlighet med vad
som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    de    samlade
samhällskostnaderna för en förflyttning
av  Folkens  museum -  etnografiska,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet
i Stockholm till Göteborg.
1996/97:Kr22 av Ingvar Johnsson m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vissa kulturinstitutioner i
Västsverige,
2. att riksdagen beslutar att ge ett
nationellt  uppdrag  till  Göteborgs
symfoniorkester.
1996/97:Kr23 av Rigmor Ahlstedt (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fördelning av bidrag till
regional kulturverksamhet.
1996/97:Kr24 av Jörgen Persson och Berit
Andnor (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i    motionen    anförts    om
fornminnesinventeringens fullföljande.
1996/97:Kr25 av Jörgen Persson och Berit
Andnor (s) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att förslagen
om att använda 6 % av bidraget till
regional kulturverksamhet till riktade
insatser inte skall gälla länsmuseerna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ansvarsfördelningen inom den
regionala kulturmiljövården.
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden år 1996
1996/97:Kr204 av Eva Flyborg (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Göteborgs symfoniker får
uppdraget   att   vara   Sveriges
nationalorkester.
1996/97:Kr206 av Bertil Persson (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   TV-sändning   och
videoförsäljning  av nationalscenernas
föreställningar.
1996/97:Kr207 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utgångspunkterna  för
kulturpolitiken,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inriktningen av aktiviteter i
anslutning  till  kulturhuvudstadsåret
1998,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till nya mål för kulturpolitiken
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skolans kulturansvar,
6. att riksdagen avslår regeringens
förslag till bibliotekslag i enlighet
med vad som anförts i motionen,
7. att riksdagen avslår regeringens
förslag om införande av ett nytt anslag
för inköp av litteratur i enlighet med
vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    kulturskaparnas
arbetsförhållanden,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  en  renodling   av
Riksantikvarieämbetets myndighetsansvar,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  statens  ansvar  på
kulturområdet,
11. att riksdagen avslår regeringens
förslag att flytta Folkens museum -
etnografiska,  Medelhavsmuseet   och
Östasiatiska museet till Göteborg  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kulturens finansiering,
13. att riksdagen beslutar inrätta en
fond  för  kompletterande stöd  till
kulturverksamhet i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:Kr208 av Sigrid Bolkéus (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    behovet    av
hembygdskonsulenter i varje län.
1996/97:Kr209 av Sigrid Bolkéus (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna behovet av ett
särskilt  anslag  för  vård   av
hembygdsgårdarnas kulturbyggnader.
1996/97:Kr210 av Sigrid Bolkéus (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ett Sesamprojekt
för foto och film.
1996/97:Kr212 av Lennart Fridén (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de maritima museerna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en annan ansvarsfördelning
och organisation av museiverksamheten på
uppräknade områden,
3. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om  att flytta museer  och
samlingar till Göteborg i enlighet med
vad som anförts i motionen.
1996/97:Kr213 av Lennart Fridén och My
Persson (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen  anförts  om  att  göra
Göteborgssymfonikerna  till  Sveriges
nationalorkester.
1996/97:Kr216 av Pär-Axel Sahlberg och
Juan Fonseca (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utbildning för utveckling av
invandrarnas kulturyttringar,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   utgivning    av
kulturtidskrifter          och
kvalitetslitteratur,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att kulturens roll utreds vid
sjukvård, rehabilitering och vård  i
livets slutskede.
1996/97:Kr217 av Karin Falkmer (m) vari
yrkas  att  riksdagen  beslutar  att
Östasiatiska museet inte skall flyttas
från Stockholm.
1996/97:Kr218 av Per Lager m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att kollektivverkstäderna
skall kunna söka bidrag genom Statens
kulturråd för sin löpande verksamhet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inventering av de  olika
kollektivverkstädernas     speciella
resurser och inriktningar.
1996/97:Kr219 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kulturen som drivkraft,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om särskilda medel för att under
kulturhuvudstadsåret belysa kvinnors del
av kulturarvet.
1996/97:Kr220  av Agne  Hansson  och
Birgitta Carlsson (c) vari yrkas att
riksdagen hos regeringen begär förslag
om en omfördelning av kulturanslagen så
att  stöd  till lokal och  regional
bokkultur kan utgå i enlighet med vad
som anförts i motionen.
1996/97:Kr221 av Lena Larsson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder för vård och skydd
av det svenska språket.
1996/97:Kr222 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Musikteatern i
Värmland.
1996/97:Kr223 av Carina Hägg (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge nyckelharpan dess
berättigade  status  som  officiellt
nationalinstrument.
1996/97:Kr224 av Sigge Godin (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av särskilda medel
för föreningen Svenska Musikfestivalers
och deras medlemmars verksamhet.
1996/97:Kr225 av Lennart Fridén m.fl.
(m, c, fp, v, kd) vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  att
Göteborgsmusiken  skall  erhålla  ett
anslag om 7 miljoner kronor till sin
verksamhet för 1997 och att detta anslag
bör hämtas från föreslaget anslag till
Rikskonserter,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förhandlingar snarast
måste upptas för en långsiktig lösning
på frågan om blåsarmusikens ställning i
Sverige  genom  ett  avtal   med
Göteborgsmusiken.
1996/97:Kr226 av Nils T Svensson och
Birthe Sörestedt (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
anslagsnivån för Malmö symfoniorkester.
1996/97:Kr227 av Isa Halvarsson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om Musikteatern i Värmland.
1996/97:Kr228 av Monica Öhman m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om Norrbottens Kammarorkester.
1996/97:Kr229 av Bo Nilsson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder för att rädda och
utveckla  Nya  Skånska  Teatern  i
Landskrona.
1996/97:Kr230 av Bertil Persson (m) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
förslag till en decentralisering  av
konstinköp i enlighet med  vad  som
anförts i motionen.
1996/97:Kr231 av Anita Johansson och
Sören Lekberg (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  det  bidrag  till
konstnärlig utsmyckning inom boendet,
som för närvarande administreras  av
Boverket, skall kvarstå,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ansvaret   för
ifrågavarande utsmyckning ej överförs
till Statens konstråd.
1996/97:Kr232 av Lisbeth Staaf-Igelström
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om en översyn  av
anslaget    till   Folkrörelsernas
Konstfrämjande.
1996/97:Kr233 av Jörgen Persson  och
Berit  Andnor  (s) vari  yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
skyndsamma åtgärder behöver vidtas för
att  säkerställa  den  bildvårdande
verksamheten.
1996/97:Kr234 av Kerstin Warnerbring och
Marianne Andersson (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
resurstilldelning till Folkrörelsernas
Arkivförbund av de medel som tilldelats
Riksantikvarieämbetet        för
industridokumentation.
1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. (kd,
s, c, fp) vari yrkas
1.  att  riksdagen med ändring  av
regeringens förslag för budgetåret 1997
anvisar  5 000 000 kr ur  anslaget
Centrala museer för Kolmårdens Djurpark
genom en omdisponering inom ramen för
samtliga centrala museer.
1996/97:Kr240 av Gullan Lindblad och
Göthe Knutson (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  statsbidragen   till
länsmuseerna,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att länsstyrelserna  och
länsmuseerna bör betraktas  som  två
självständiga parter i samverkan.
1996/97:Kr241 av Håkan Holmberg (fp)
vari yrkas att riksdagen, med avslag på
regeringens förslag, godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
under anslaget H 4 inrymda museer och
övriga  institutioner skall  vara  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
så att anslaget till Judiska museet höjs
från 300 000 kr till det belopp (f n 600
000 kr) som Stockholms stad beviljar för
1997.
1996/97:Kr242 av Håkan Holmberg (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av stöd till ett
svenskt folkmusikcentrum.
1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl.
(m) vari yrkas att riksdagen avslår
regeringens  förslag  att   flytta
Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och
Etnografiska museet till Göteborg.
1996/97:Kr245 av Maggi Mikaelsson m.fl.
(v) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en satsning  på
Nationalscen Norr.
1996/97:Kr246 av Eva Zetterberg m.fl.
(v) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av  ett
kurdiskt kulturcentrum i Sverige och att
regeringen till riksdagen återkommer med
förslag  hur  kulturcentrumet  kan
förverkligas.
1996/97:Kr248 av Carl-Johan Wilson (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att folkrörelsearkiven och
Folkrörelsernas arkivförbund bör erhålla
direkt statsbidrag för sin verksamhet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den kunskap - och i viss
mån även den utrustning - som finns vid
de statliga arkiven bör få utnyttjas
kostnadsfritt  vid utbildningsinsatser
för  folkrörelsearkivens personal och
förtroendevalda.
1996/97:Kr250 av Paavo Vallius (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Finska Riks.
1996/97:Kr251 av Ola Rask (s) vari yrkas
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om medel till Millesgården.
1996/97:Kr252 av Charlotta L Bjälkebring
och Johan Lönnroth (v) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
svenska språket.
1996/97:Kr253 av Erling Bager och Eva
Flyborg (fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Röhsska
museet också blir ansvarsmuseum.
1996/97:Kr254 av Ewa Larsson och Peter
Eriksson (mp) vari yrkas att riksdagen
hos regeringen begär en utredning om
möjligheterna  till  någon  form  av
utvecklingsfond för svensk film- och TV-
produktion, i enlighet med vad  som
anförts i motionen.
1996/97:Kr255 av Margitta Edgren (fp)
vari yrkas att riksdagen beslutar om
sådan ändring av lagen om pliktexemplar
att den också gäller nya IT-produkter.
1996/97:Kr257 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
1. (del) att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
Miljöpartiets  förslag  i  tabell  i
motionen: B 2 Bidrag till  regional
musikverksamhet  samt  regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner; regeringens förslag
659 843 000 kr; anslagsförändring + 11
000 000 kr,
1. (del) att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
Miljöpartiets  förslag  i  tabell  i
motionen: H 4 Bidrag till vissa museer;
regeringens förslag 3 795  100  kr,
anslagsförändring + 8 000 000 kr,
1. (del) att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
Miljöpartiets  förslag  i  tabell  i
motionen:  J  1  Forsknings-  och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet;
regeringens förslag 37 131 000  kr;
anslagsförändring 1 000 000 kr,
1. (del) att riksdagen beslutar att för
budgetåret 1997 anvisa anslagen under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
Miljöpartiets  förslag  i  tabell  i
motionen:   L   1  Bidrag   till
folkbildningen; regeringens förslag 2
357 533 000 kr; anslagsförändring - 20
000 000 kr,
2.  (del)  att  riksdagen  beslutar
godkänna beräkningarna av anslagen inom
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid för åren 1998 och
1999 enligt tabell i motionen: A 1.
Statens kulturråd; regeringens beräkning
för 1998 28 000 000 kr; avvikelse + 5
000 000 kr; regeringens beräkning för
1999 29 000 000 kr; avvikelse + 5 000
000 kr,
2.  (del)  att  riksdagen  beslutar
godkänna beräkningarna av anslagen inom
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid för åren 1998 och
1999 enligt tabell i motionen: B 2.
Bidrag  till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans-
och  musikinstitutioner;  regeringens
beräkning för 1998 655 000 000 kr;
avvikelse + 25 000 000 kr; regeringens
beräkning för 1999 649 000 000 kr;
avvikelse + 25 000 000 kr,
2.  (del)  att  riksdagen  beslutar
godkänna beräkningarna av anslagen inom
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid för åren 1998 och
1999 enligt tabell i motionen: H 4.
Bidrag till vissa museer; regeringens
beräkning för 1998 39 000 000  kr;
avvikelse + 10 000 000 kr; regeringens
beräkning för 1999 39 000 000  kr;
avvikelse + 10 000 000 kr,
2.  (del)  att  riksdagen  beslutar
godkänna beräkningarna av anslagen inom
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid för åren 1998 och
1999 enligt tabell i motionen: L 1.
Bidrag till folkbildningen: regeringens
beräkning för 1998 2 404 000 000 kr;
avvikelse - 40 000 000 kr; regeringens
beräkning för 1999 2 456 000 000 kr;
avvikelse - 40 000 000 kr,
4. att riksdagen beslutar att fördela
medel till Länsmusiken, Göteborgsmusiken
och lokala arrangörsstöd enligt vad som
anförts i motionen,
5.  att riksdagen, vid bifall till
yrkande 1, som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
fördelning av anslaget till  Statens
kulturråd,
6. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ändrade ekonomiska villkor
för kulturutövare i enlighet med vad som
anförts i motionen,
7. att riksdagen beslutar att instifta
ett kvinnomuseum i enlighet med vad som
anförts i motionen,
8. att riksdagen beslutar att instifta
ett filmmuseum i enlighet med vad som
anförts i motionen,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att medel inte
skall utgå till att flytta föremål från
Folkens   museum  -  etnografiska,
Östasiatiska    museet     eller
Medelhavsmuseet  i  Stockholm  till
Göteborg vare sig under 1997, 1998 eller
1999,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning inom barn- och
ungdomsteater,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den bör återkomma med en
jämnare  fördelning av medel  mellan
Folkbildning och komvux för utbildning
av arbetslösa vuxna och att fördelningen
bättre  bör  anpassas  till  faktisk
efterfrågan.
1996/97:Kr258 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kd) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de kommunala musikskolorna,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Göteborgssymfonikerna  som
nationalorkester,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att de medel som enligt
regeringen föreslås gå till läsfrämjande
verksamhet via Kulturrådet i stället
skall gå till bibliotekens läsfrämjande
verksamhet: hembesök, besök på dagis,
skolor, sjukhus m.m.,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att stödet till enskilda
konstnärer i större utsträckning skall
knytas till särskilda projekt  eller
bestämda konstnärliga uppdrag,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  den  offentliga
organisationen för kulturmiljövården i
högre  grad  skall  utformas  enligt
subsidiaritetsprincipen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Etnografiska museet i
Göteborg och Folkens museum i Stockholm
sammanförs till en gemensam myndighet
och att de båda museerna skall förbli i
Göteborg respektive Stockholm,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  de  lokala  museernas
verksamhet,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bevarandet av landsbygds- och
kvartersbiograferna,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inte mindre än 50 % av
det stöd som ges för att upprätthålla
och  utveckla svensk film ges  till
produktion av svensk barnfilm,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bidrag till trossamfunden,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om folkbildning,
16. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområdet   Kultur,   medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning:  K  1.  Stöd  till
trossamfund; regeringens förslag 57 300
000; anslagsförändring + 3 500 000,
16. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområdet   Kultur,   medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning:  L  1.  Bidrag  till
folkbildningen; regeringens förslag 2
357 533 000; anslagsförändring + 60 000
000,
16. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområdet   Kultur,   medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning: N 3. Stöd till idrotten;
regeringens  förslag  480  240  000;
anslagsförändring + 30 000 000.
1996/97:Kr259 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bidrag till folkbildningen,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning: A 2. Bidrag till allmän
kulturverksamhet,  utveckling   samt
internationellt      kulturutbyte;
regeringens  förslag  131  288  000;
anslagsförändring + 34 750 000,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning: A 4. Nationella uppdrag;
regeringens  förslag  6  000  000;
anslagsförändring + 19 000 000,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning: B 3. Bidrag till vissa
teater-,  dans-  och  musikändamål;
regeringens  förslag  93  094  000;
anslagsförändring + 7 000 000,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning:   Arbetsplatsbibliotek;
anslagsförändring 1 500 000,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning:  F 1. Riksarkivet  och
landsarkiven; regeringens förslag 223
973 000; anslagsförändring - 250 000,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning: H 4. Bidrag till vissa
museer m.m.; regeringens förslag 37 951
000; anslagsförändring + 5 000 000 kr,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning:  J 1. Forsknings-  och
utvecklingsinsatser         inom
kulturområdet: regeringens förslag 37
131 000; anslagsförändring
+ 1 000 000 kr,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning:  L  1.  Bidrag  till
folkbildningen; regeringens förslag 2
357 533; anslagsförändring + 80 000 000
kr,
3. (del) att riksdagen med följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  anvisar  anslagen   under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och  fritid   enligt
uppställning: N 3. Stöd till idrotten;
regeringens  förslag  480  240  000;
anslagsförändring + 42 000 000.
1996/97:Kr260 av Elisabeth  Fleetwood
m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att under
anslaget  A  1.  Statens  kulturråd,
Utgiftsområde 17 anslå 12 883 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 2. Allmän kulturverksamhet,
Utgiftsområde 17 anslå 81 288 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att under
anslaget A 4. Utgiftsområde 17 anslå
5 000 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att under
anslaget  B 1. Bidrag till  Svenska
riksteatern  m.fl., Utgiftsområde  17
anslå 581 554 000 kr i enlighet med vad
som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar att anslaget
B 3. Bidrag till vissa teater-, dans-
och  musikändamål,  Utgiftsområde  17
minskas med 4 300 000 kr och  att
beloppet tillförs anslaget  B  1  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om stödet till jazz och moderna
musikformer,
7. att riksdagen beslutar att 10 §
bibliotekslagen utformas i enlighet med
vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att värna och vårda det
svenska språket,
9. att riksdagen beslutar att under
anslaget   C   2.  Litteraturstöd,
Utgiftsområde 17 anslå 36 253 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
10. att riksdagen beslutar att under
anslaget D 2. Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön, Utgiftsområde 17
anslå 32 938 000 kr i enlighet med vad
som anförts i motionen,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   fördelning    av
visningsersättning,
12. att riksdagen beslutar att under
anslaget   G   2.  Bidrag   till
kulturmiljövård  och  kulturstöd  vid
ombyggnad, Utgiftsområde 17 anslå 250
337 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om användningen av bidraget för
kulturmiljövård,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utställningsgarantin,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om länsmuseernas oberoende,
16. att riksdagen beslutar att under
anslaget H 4. Bidrag till vissa museer,
Utgiftsområde 17 anslå 26 875 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
17. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om  stöd till icke-statliga
kulturlokaler (anslaget H 5) i enlighet
med vad som anförts i motionen,
18. att riksdagen beslutar att under
anslaget    H   6.   Stiftelsen
Riksutställningar,  Utgiftsområde  17
anslå 23 849 000 kr i enlighet med vad
som anförts i motionen,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att 25 000 000 kr av anslaget
för  forskning  skall  fördelas  av
forskningsråden,
20. att riksdagen avslår regeringens
förslag att anvisa 40 000 000 kr för
uppsökande verksamhet och utbildning i
samhällsfrågor i enlighet med vad som
anförts i motionen,
21. att riksdagen beslutar avveckla
anslaget N 2 samt att beloppet tillförs
anslaget L 1. Bidrag till folkbildningen
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
22. att riksdagen beslutar att under
anslaget   L   1.  Bidrag   till
folkbildningen, Utgiftsområde 17 anslå 2
157 533 000 kr i enlighet med vad som
anförts i motionen,
23. att riksdagen beslutar att under
anslaget  M  1.  Ungdomsstyrelsen,
Utgiftsområde 17 anslå 6 819 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
24. att riksdagen beslutar att under
anslaget M 2. Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet m.m.,
Utgiftsområde 17 anslå 48 889 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
25. att riksdagen beslutar att avskaffa
bidragen till allmänna samlingslokaler
(N 1) i enlighet med vad som anförts i
motionen,
26. att riksdagen beslutar att  av
anslaget N 3, Utgiftsområde 17 skall
minst 200 000 000 kr anvisas den lokala
ungdomsverksamheten,
27. att riksdagen beslutar att under
nytt anslag avseende fond för förnyelse
av kulturverksamheten anvisa 100 000 000
kr i enlighet med vad som anförts i
motionen.
1996/97:Kr261 av Dan Ericsson (kd) vari
yrkas att riksdagen beslutar att anslå
medel för arbetet med att återanskaffa
litteratur  till  Länsbiblioteket  i
Linköping i enlighet med vad som anförts
i motionen.
1996/97:Kr262 av Charlotta L Bjälkebring
(v)  vari  yrkas att riksdagen  hos
regeringen begär förslag i enlighet med
motionen om medel till översättningar av
heliga skrifter.
1996/97:Kr263 av Elver Jonsson m.fl.
(fp, s, c) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att främja ett
allsidigt stöd till kulturtidskrifter
m.m. i avsikt att främja och stimulera
mångfald och kvalitet.
1996/97:Kr264 av Erik Arthur Egervärn
(c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen      anförts      om
länshembygdskonsulenter.
1996/97:Kr265 av Kenneth  Kvist  och
Charlotta L Bjälkebring (v) vari yrkas
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om stöd till Folkrörelsernas
Konstfrämjande.
1996/97:Kr266 av Maud Björnemalm m.fl.
(s, m, c, fp, v, kd) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
bidragen till Länsmusiken i Örebro.
1996/97:Kr267 av Per-Ola Eriksson m.fl.
(c, m, v) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om statligt bidrag
till Norrbottens kammarorkester.
1996/97:Kr268 av Rigmor Ahlstedt och
Håkan Holmberg (c, fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  inrättandet  av  ett
folkmusikcentrum i Norduppland,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  betydelsen  av  ett
nationalinstrument.
1996/97:Kr269 av Åsa Stenberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bildandet  av   ett
blåsmusikcentrum med Nynäshamns kommun
som huvudman.
1996/97:Kr270 av Johan Lönnroth m.fl.
(v, s, c, fp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av
statligt stöd till daglig träning för
professionella dansare i Göteborg och
västra Sverige.
1996/97:Kr271 av Erling Bager m.fl. (fp,
m, c, v, kd) vari yrkas
1. att riksdagen för GöteborgsOperan
till  B  2.  Bidrag  till  regional
musikverksamhet  samt  regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner (utgiftsområde  17)
för budgetåret 1997 anvisar 15 000 000
kr mer än vad regeringen har föreslagit
genom omfördelning av medel från Operan
och Dramatiska teatern i Stockholm (B 1.
Bidrag till Svenska riksteatern, Operan,
Dramatiska teatern, Dansens Hus  och
Svenska rikskonserter),
2.  att  riksdagen  för  Göteborgs
Symfoniker  till B 2.  Bidrag  till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner (utgiftsområde  17)
för budgetåret 1997 anvisar 5 000 000 kr
mer än vad regeringen har föreslagit
genom omfördelning av medel från det
totala antalet grundbelopp som avsätts
för landets musikinstitutioner.
1996/97:Kr272 av Charlotta L Bjälkebring
(v) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kulturskolor.
1996/97:Kr273 av Erik Arthur Egervärn
(c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om skyndsamma åtgärder
för att säkerställa att den bildvårdande
verksamheten i Ulriksfors kan fortsätta.
1996/97:Kr274 av Jan Backman och Anna
Ekerhielm (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad   i   motionen  anförts   om
friluftsmuseernas nationella uppdrag.
1996/97:Kr275 av Erik Arthur Egervärn
(c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Jamtli i Östersund
och utvecklingen av ungdomsverksamhet
inom kulturområdet.
1996/97:Kr277 av Charlotta L Bjälkebring
och Ewa Larsson (v, mp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om ett
kvinnomuseum.
1996/97:Kr278 av Lennart Daléus (c) vari
yrkas att riksdagen avslår förslaget om
att  flytta  de  i motionen  nämnda
museerna.
1996/97:Kr279 av Erik Arthur Egervärn
(c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen      anförts      om
fornminnesinventeringens fullföljande.
1996/97:Kr280 av Charlotta L Bjälkebring
och Johan Lönnroth (v) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
öronmärkta pengar som stöd till icke
statliga kulturlokaler.
1996/97:Kr281  av Marianne  Carlström
m.fl.  (s,  fp, v) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
statligt stöd till projektet Röda Sten i
Göteborg.
1996/97:Kr283 av Olof Johansson m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   ett   nationellt
kulturpolitiskt uppdrag för 2000-talet,
2. att riksdagen fastställer vad i
motionen anförts om de kulturpolitiska
målen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en analys angående fördelning
av kulturresurserna i landet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att synliggöra kvinnorna i
kulturpolitiken,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en generell ungdomsrabatt,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    bokslut    för
kulturinstitutioner,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Världskulturhuset,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en utvärdering  av  de
nationella uppdragen,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regionala utvecklingsplaner,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regionala grundbelopp,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om kulturen som motor  för
arbete,
12. att riksdagen avslår regeringens
förslag om en bibliotekslag,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en samisk nationalscen,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om     turnerande
dansföreställningar,
15. att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om att inom anslaget
B 2 för budgetåret 1997 anvisa 3 000 000
kr mindre än vad regeringen föreslagit
till Östgötabaletten samt att resurserna
i  stället  fördelas  till  andra
verksamhetsområden inom anslaget B 2,
16. att riksdagen till anslaget B 2 för
budgetåret 1997 anvisar 3 000 000 kr mer
än  vad regeringen föreslagit  eller
således 662 843 000 kr,
17. att riksdagen till anslaget B 1 för
budgetåret 1997 anvisar 3 000 000 kr
mindre  än vad regeringen föreslagit
eller således 709 254 000 kr,
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Foto-Sesam,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om film i hela landet,
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om visningsfrämjande stöd,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regionala filmcentrum,
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regional filmproduktion,
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en film- och TV-fond,
25. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Konstnärsnämnden,
26. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   Bildkonstnärsfondens
styrelse,
27. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om konstnärlig utsmyckning,
28. att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om att inom anslaget
D  5  för budgetåret 1997 omfördela
resurserna  så  att  Folkrörelsernas
Konstfrämjande sammantaget tillförs en
resurs på 1 800 000 kr,
29. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kultur i vården,
30. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts      om      allmänna
samlingslokaler/mötesplatser,
32. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fornminnesinventering,
33. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   länsmuseerna   och
ansvarsfördelningen,
35. att riksdagen avslår förslaget om
en  flyttning  av  Folkens  museum
-etnografiska, Östasiatiska museet och
Medelhavsmuseet,
36. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att stärka Etnografiska
museet   i  Göteborg   och   att
myndighetsdelen för museerna  flyttas
till Göteborg,
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om museernas uppdrag,
38. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  organisationskommitténs
uppdrag,
39. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Statens sjöhistoriska museer.
1996/97:Kr503 av Pär-Axel Sahlberg (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av  stöd  till
trossamfund.
1996/97:Kr510 av Michael  Stjernström
m.fl. (kd) vari yrkas
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bidragsgivning och vikten av
att behålla det lokala aktivitetsstödet
på nuvarande nivå,
19. att riksdagen med föjande ändringar
i förhållande till regeringens förslag
anvisar  anslag  under utgiftsområdet
Kultur, medier, trossamfund och fritid
enligt uppställning: N 3. Stöd till
idrotten,   regeringens   förslag:
480 240 000, anslagsförändring: + 30 000
000.
1996/97:Kr512 av Elver  Jonsson  och
Erling Bager (fp) vari yrkas
att riksdagen hos regeringen begär att
frågan om stöd till trossamfunden för
kyrko- och lokalbyggnader prövas  av
bl.a. arbetsmarknadspolitiska skäl.
1996/97:Kr513 av tredje vice  talman
Christer Eirefelt m.fl. (fp) vari yrkas
4. att riksdagen till N 3. Stöd till
idrotten utgiftsområde 17 för budgetåret
1997 anvisar 30 miljoner kronor utöver
vad regeringen föreslagit eller således
510 240 000 kr.
1996/97:Kr515 av Fanny Rizell (kd) vari
yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om medel, under anslag M 2.
Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet inom utgiftsområde 17
till regeringens disposition.
1996/97:Kr601 av Gunnar Hökmark (m) vari
yrkas att riksdagen avslår förslaget om
ett  nytt  bidrag till de  fackliga
organisationerna LO, TCO, SACO  samt
Lantbrukarnas  riksförbund,  Sveriges
fiskares riksförbund och Företagarnas
riksorganisation i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1996/97:Kr603 av Nikos Papadopoulos och
Nalin Baksi (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad   i   motionen  anförts   om
folkbildningens betydelse.
1996/97:Kr604 av Fanny Rizell och Inger
Davidson (kd) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att återföra 60 miljoner
kronor till folkbildningen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  de 40 miljonerna  till
fackliga huvudorganisationer och andra
intresseorganisationer,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bidraget till trossamfunden.
1996/97:Kr605  av Marianne  Carlström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen  anförts  om  att  de
konsumentkooperativa  medlemsföretagen
skall vara med vid fördelning av medlen.
1996/97:Sf625  av Rose-Marie  Frebran
m.fl. (kd) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  stimulera  det
sverigefinska kulturlivet.
1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
39. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om fördelningen av medel till
forskning  inom  Kulturdepartementets
område.
1996/97:Ub478 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om differentierade bidrag vid
folkhögskolor    beroende     på
utbildningarnas karaktär.
1996/97:T224 av Elver Jonsson m.fl. (fp)
vari yrkas
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av mångfald  och
decentraliserad kultur i Västsverige.
1996/97:A428 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om länsmusiken.
1996/97:A429 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) vari yrkas
8. att riksdagen avslår förslaget om
flyttning   av   Folkens   museum,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet.
1996/97:A432 av Olof Johansson m.fl. (c)
vari yrkas
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om folkbildning,
41. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    de    allmänna
samlingslokalernas   betydelse   för
landsbygdens utveckling.
1996/97:Bo534 av Charlotta L Bjälkebring
m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ett  arkitekturpolitiskt
program,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vidareutbildning,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bevarande av unika byggnader
och miljöer.
Förteckning över bilagor
I proposition 1996/97:3 Kulturpolitik
framlagda förslag till bibliotekslag och
lag om ändring i lagen (1992:318) om
överlämnande  av förvaltningsuppgifter
inom        Kulturdepartementets
verksamhetsområde: Bilaga 1
I proposition 1996/97:1 Förslag till
statsbudget för budgetåret 1997, m.m.
(budgetpropositionen) utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
framlagt förslag till lag om ändring i
lagen  (1990:886) om granskning  och
kontroll  av filmer och  videogram:
Bilaga 2
Av  utskottet framlagt förslag till
ändringar i regeringens förslag till
bibliotekslag: Bilaga 3
Regeringens och oppositionspartiernas
budgetförslag för 1997 utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid:
Bilaga 4
Förslag till beslut om anvisande av
medel  för  budgetåret  1997  under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid : Bilaga 5
Utskottets förslag med anledning av
regeringens förslag till övergripande
mål för vissa myndigheter, m.m. under
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid: Bilaga 6
Förteckning  över  i   utskottets
hemställan  moment  110  avstyrkta
motionsyrkanden: Bilaga 7

Ärendets beredning
Under  ärendets  beredning  har  på
kulturutskottets  begäran  information
lämnats  av  kulturminister  Marita
Ulvskog samt av statssekreterare Ann-
Christin Nykvist och andra företrädare
för Kulturdepartementet.
Likaledes har på utskottets begäran
generaldirektör  Christer  Wadelius,
Statens   fastighetsverk,   lämnat
information i ärendet.
Företrädare för följande myndigheter,
kommuner,  organisationer  m.m.  har
uppvaktat utskottet:
Arkitekturmuseet,    DIK-förbundet,
Etnografiska museets råd  (Göteborg),
Folkens   museum  -   etnografiska
(personalgruppen),    Folkrörelsernas
arkivförbund,      Folkrörelsernas
konstfrämjande,    Göteborgsmusiken,
Göteborgs  stad,  Karlskrona  kommun,
Kommunala   museers   samarbetsråd,
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd KLYS, Kungl. Dramatiska
teatern AB (ledningen och - informellt -
artistklubben),  Kungl.  Teatern  AB,
Kulturchefernas förening, Landstinget i
Värmlands    län,    Länsmuseernas
samarbetsråd, Länsmusikens samrådsgrupp,
Länsstyrelsen i Blekinge län,  Malmö
stad, Marinmusei vänner, Medelhavsmuseet
(företrädare för ledning och personal),
Musik för Örebro län, Musikteatern i
Värmland,  Norrlandsoperans  Vänner,
Nynäshamns  kommun,  RiksSkådebanan,
Statens  Konstmuseer SKM,  Stiftelsen
Grännamuseerna, Stockholm  -  Europas
Kulturhuvudstad  1998  AB,  Svenska
Jazzriksförbundet,        Svenska
Konstnärsförbundet,       Svenska
Musikerförbundet,        Svenska
teaterförbundet,        Sveriges
konstföreningars  riksförbund   SKR,
Sveriges      yrkesmusikerförbund,
Teatercentrum    och    Teatrarnas
riksförbund.
Ett stort antal skrivelser har inkommit
från universitet, högskolor, akademier,
lärda sällskap, museer, organisationer
och enskilda personer inom och utom
landet.

Utskottet

A. Inledning
I betänkandet behandlar kulturutskottet
proposition 3 om kulturpolitik,  som
regeringen lade fram för riksdagen i
mitten av september månad i år. De
förslag som denna proposition innehåller
är  främst  av  principiell  natur,
exempelvis  förslag  om  nationella
kulturpolitiska  mål,  eller  avser
riktlinjer. Den innehåller emellertid
också  förslag  av  budgetkaraktär,
exempelvis förslag om inrättande av nya
stödformer. Sistnämnda grupp av förslag
följs   upp   av  regeringen   i
budgetpropositionen för år 1997, som
förelades riksdagen i nära anslutning
till  kulturpropositionen  och  som
innehåller förslag till anslag på bl.a.
kulturområdet. Även denna proposition
behandlas i betänkandet i den del som
avser kulturutskottets beredningsområde.
Den del av kulturpropositionen som avser
dagspress och taltidningar behandlas av
konstitutionsutskottet.
Det nu löpande budgetåret 1995/96 är
förlängt  till 18 månader  för  att
möjliggöra en övergång vid det kommande
ersskiftet  till  ett  budgetår  som
överensstämmer med kalenderåret.
Budgetbehandlingen  innevarande  höst
rymmer en rad nyheter i förhållande till
motsvarande  behandling tidigare  år.
Sedan  samtliga  berörda  utskott,
däribland kulturutskottet, yttrat sig
till finansutskottet över förslag av
regeringen till utgiftsramar för olika
utgiftsområden, har riksdagen på förslag
av finansutskottet för kort tid sedan
beslutat om hur stor ramen för varje
utgiftsområde  får  vara.  För  det
utgiftsområde    som     tillhör
kulturutskottets    beredningsområde,
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid, har utgiftsramen
för år 1997 fastställts till 7 162
miljoner kronor.
Kulturutskottet är således förhindrat
att förelägga riksdagen förslag till
beslut som innebär att den totala summan
av anslagen överstiger detta belopp.
Inte heller reservanter får föreslå ett
högre belopp.
I 5 kap. 12 § riksdagsordningen stadgas
att anslag eller andra utgifter i staten
fastställs för varje utgiftsområde genom
ett särskilt beslut.
Med anledning av kulturpropositionen
och under den allmänna motionstiden har
väckts ett stort antal motioner som
behandlas i betänkandet.
Med  hänsyn till intresset  av  en
grundlig  riksdagsbehandling  av  den
framtida  kulturpolitiken  är  det
olyckligt  att - i  strid  med  de
överväganden som gjordes under arbetet
på budgetreformen - regeringen förelagt
riksdagen   en   så   omfattande
riktlinjeproposition         som
kulturpropositionen  vid  en  sådan
tidpunkt  att  den  måste  behandlas
samtidigt med budgetpropositionen och
behandlingsmässigt integreras med denna,
något  som  i  hög  grad  försvårat
utskottsarbetet eftersom det måste ske
under en ytterst begränsad tid. En av
huvudtankarna bakom budgetreformen var
att  riksdagens  höstarbete  skulle
koncentreras  till  behandlingen  av
budgetpropositionen, medan behandlingen
av    riktlinjepropositioner   och
lagstiftningspropositioner    skulle
behandlas under resten av året.
Utskottet har trots den tidsbrist som
förelegat  ansett  sig  böra  bereda
samtliga  intresseorganisationer  och
andra som velat uppvakta utskottet med
anledning  av  regeringens  förslag
tillfälle att genomföra sin uppvaktning.
Utskottet har mottagit ett fyrtiotal
delegationer. I ett fall har begäran om
uppvaktning skett så sent - i slutet av
november - att det blivit nödvändigt att
låta uppvaktningen ske informellt inför
företrädare  för  partigrupperna  i
utskottet.
Sedan  utskottet  yttrat  sig  till
finansutskottet över utgiftsramen och de
formella uppvaktningarna slutförts, har
omkring fem veckor stått till utskottets
förfogande för föredragning av ärendet,
överläggningar, utfrågning  av  bl.a.
kulturministern  och  utformning  av
utskottstexten. I den situation  som
sålunda  uppstått  -  genom  att
kulturpropositionen  inte  förelagts
riksdagen i sådan tid att utskottet fått
möjlighet att bereda den under våren
eller sommaren 1996 - har utskottet
koncentrerat sig på att söka komma fram
till klara ställningstaganden till de
frågor som tas upp i kulturpropositionen
och de motioner som väckts med anledning
av denna. Däremot har redovisningen av
de  överväganden som lett fram till
ställningstagandena i många fall fått
begränsas. Detsamma gäller reservationer
och särskilda yttranden som fogas vid
betänkandet.
Kompletterande information om skälen
för partiernas ställningstagande till de
olika förslagen måste som en följd av
det sagda ofta sökas i propositionen
eller i motionerna. Den debatt  som
föregår riksdagens beslut med anledning
av  betänkandet kommer också att ge
ledning för förståelsen av partiernas
syn på kulturfrågor, inte minst sådana
som är av ideologisk natur.
Den    framtvingade    forcerade
handläggningen av det stora  antalet
frågor i kulturpropositionen - samtidigt
med  behandlingen av budgetramen för
bl.a. kulturområdet - har oundvikligen
lett till att vissa frågor av vikt för
kulturlivet inte kunnat bli föremål för
den ingående analys och diskussion som
varit önskvärd. Som en följd härav måste
man räkna med att utskottet i vissa
frågor kan få anledning att inom en
relativt nära framtid återkomma till och
eventuellt ompröva enskildheter i de nu
gjorda ställningstagandena.
B. Kulturpolitik (prop. 3)
1 Vissa bakgrundsuppgifter
1.1 Kulturutredningen och vissa andra
utredningar
Kulturutskottet  tog  våren   1992
initiativet  till  en  kulturpolitisk
utredning. Efter förslag av utskottet
uttalade  riksdagen  att  en  sådan
utredning    med    parlamentarisk
sammansättning  borde tillsättas  med
huvuduppgift att utvärdera i  vilken
utsträckning 1974 års kulturpolitiska
mål uppfyllts (bet. 1991/92:KrU18, rskr.
1991/92:204).
De  ursprungliga  direktiven  (dir.
1993:24) för den av riksdagen begärda
utredningen,   som  antog   namnet
Kulturutredningen   (Ku   1993:03),
utfärdades i februari 1993. I slutet av
år 1994 utfärdades tilläggsdirektiv till
utredningen  samtidigt  som  vissa
ändringar  gjordes  i  utredningens
sammansättning (dir. 1994:146).
Kulturutredningen avgav i augusti 1995
sitt  slutbetänkande  (SOU  1995:84)
Kulturpolitikens inriktning. I november
månad    samma   år    lämnades
utvärderingsrapporten   (SOU:1995:85)
Tjugo  års  kulturpolitik  med  en
tabellbilaga.
En sammanfattning av Kulturutredningens
förslag har tagits in i propositionen
(s. 211-228).
Förslagen i Kulturutredningen ligger
till  grund  för en  stor  del  av
regeringens förslag i propositionen.
Tre utredningar, som också varit av
betydelse för propositionen, redovisade
sina förslag under år 1994, nämligen
Museiutredningen, som avgav betänkandet
(SOU  1994:51)  Minne och  bildning,
Teaterutredningen, som avgav betänkandet
(SOU  1994:52) Teaterns  roller  och
Internationella kulturutredningen, som
avgav betänkandet (SOU 1994:35). De tre
betänkandena överlämnades jämte bl.a.
remissvar  till  Kulturutredningen  i
december 1994.
I propositionen redovisas ytterligare
ett antal utredningar och annat underlag
av  betydelse för denna. Beträffande
detta material hänvisar utskottet till
propositionen (s. 12-14).
1.2 Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lägger regeringen fram
förslag  till en fortsatt långsiktig
kulturpolitik. De kulturpolitiska målen
förändras.    Fokuseringen    på
yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och
mångfald består. Regeringen lyfter fram
litteraturen  och läsfrämjandet  samt
konstnärernas vilkor.
En bibliotekslag föreslås bli införd.
En ny stödform erbjuds kommunerna för
inköp av litteratur till folk-  och
skolbiblioteken. En bokutredning kommer
att  tillsättas som skall  analysera
förhållandena på bokmarknaden och komma
med förslag till ytterligare åtgärder på
området  som  kan  initieras  under
mandatperioden.
Konstnärernas villkor förbättras. Flera
stödformer förstärks. Fortsatta åtgärder
när    det    gäller    bl.a.
egenavgiftsproblematiken samt relationen
mellan  arbetsmarknadspolitiken  och
kulturpolitiken aviseras.
Ett antal åtgärder för att förbättra
förhållandena  inom  områdena  dans,
teater, musik, film, bildkonst  samt
arkitektur och formgivning  föreslås.
Genomgående betonas tillgängligheten för
medborgarna. En särskild satsning på
Norrlands Musik- och Dansteater görs
samt på regionala resurscentrum för film
och  video,  på  länskonstnärer  och
regionala  dansensembler.  Regeringen
avger   för  första  gången   en
arkitekturpolitisk programförklaring.
Nuvarande  grundbeloppssystem  till
regionala och lokala kulturinstitutioner
reformeras och utvidgas. Systemet skall
ge ökad flexibilitet. Inom ramen för
existerande anslag görs en omfördelning
till  riktade  bidrag  för  t.ex.
publikarbete och konstnärlig utveckling.
En  nyhet  när det gäller regionala
satsningar är tidsbegränsade nationella
uppdrag  för utveckling  av  utvalda
verksamheter.
År 1998 blir kulturens år. Särskilda
medel avsätts för Kulturhuvudstadsåret
samt för Kultur i hela landet 1998 som
skall            komplettera
kulturhuvudstadsprojektet.
Museernas roll när det gäller  att
motverka främlingsfientlighet och rasism
markeras.  Samtidskonsten lyfts  fram
genom satsningar på Moderna museet i
Stockholm,  Rooseum  i  Malmö  och
Bildmuseet i Umeå samt ett särskilt
nationellt uppdrag till Malmö konsthall.
Ett samlat etnografiskt centralmuseum
bildas i Göteborg.
Vissa frågor om dagspressen och om
taltidningar behandlas i propositionen.
Dessa    frågor    bereds    av
konstitutionsutskottet.
2 Mål för en nationell kulturpolitik
(prop. 3 avsnitt 5). Vissa övergripande
frågor, m.m.
2.1 Allmänt
I detta inledande avsnitt rörande de
förslag   som   lagts   fram   i
kulturpropositionen och de förslag som
väckts  motionsvägen  behandlas  dels
frågor om de kulturpolitiska målen, dels
vissa övergripande frågor. De senare är
i vissa fall av programmatisk art. En
relativt  ingående  debatt  rörande
kulturpolitiken  har förts  alltsedan
kulturutskottet  våren  1992   tog
initiativet  till en kulturutredning.
Vidare avspeglas partiernas ståndpunkter
i ideologiskt avseende i de konkreta
förslag som företrädare för dem lägger
fram i bl.a. riksdagen. Utskottet har
mot denna bakgrund ansett att det inte
är motiverat att i detta sammanhang mera
ingående diskutera frågor av angivet
slag,    där    definitionsmässigt
förutsättningarna för att nå enighet
eller en långtgående samstämmighet är
obefintliga. Utskottet har ansett det
viktigare att under den korta tid som
stått  till  utskottets  förfogande
diskutera de konkreta förslag rörande
kulturpolitiken som lagts fram. Såvitt
avser  de  åsyftade  programmatiska
förslagen  hänvisar  utskottet  till
motionerna, som kan vara en värdefull
källa för den som vill få en närmare
insikt i olika partiers allmänna syn på
kulturpolitiken.
2.2 Kulturens egenvärde och kulturen som
lokaliseringsfaktor
Kulturen har ett egenvärde. Den ger -
som Kulturutredningen uttrycker saken -
människan  glädje,  insikt,  många
uttrycksmöjligheter och ett rikare liv.
Inom kulturutskottet råder en mycket
långtgående  enighet  om  kulturens
egenvärde. Detta har tidigare direkt och
indirekt  kommit till uttryck  genom
utskottets ställningstagande i  olika
sammanhang (se senast bet.  1994/95:
KrU15 s. 23). Kulturen i vidaste mening
ger människor en viktig del av deras
identitet och ger dem möjlighet till
personlig utveckling. Kulturutredningen
har närmare utvecklat dessa och andra
synpunkter på kulturens betydelse ur ett
individperspektiv. Utskottet kan i allt
väsentligt ansluta sig till synpunkterna
(SOU 1985:84 s. 40). Utredningen har
också  i  ett  avsnitt benämnt  Ett
samhällsperspektiv     uppmärksammat
kulturens roll för den regionala och
lokala utvecklingen (angivna betänkande
s. 48). Utredningen anför att insikten
om   kulturens   betydelse   som
kreativitetsutlösande   källa,   som
identitetsskapande   kraft,    som
lokaliseringsfaktor, som arbetsmarknad
och som turistattraktion har ökat. Även
kulturutskottet  har  vid  en  rad
tillfällen diskuterat denna fråga och
dess bedömning avviker inte från den som
senare gjorts av utredningen (se bl.a.
bet. 1994/95:KrU15 s. 23).
Utskottet kan inte finna att det i
principiellt  hänseende  råder  någon
motsättning mellan det förhållandet att
kulturen får anses ha ett egenvärde och
det förhållandet att den har betydelse
som lokaliseringsfaktor eller eljest som
drivkraft.
Med det anförda och med hänvisning till
vad som inledningsvis sagts får följande
motioner  anses  besvarade,  nämligen
motion  Kr4 (mp) yrkande 1 om  att
kulturens  växande  betydelse  för
industri, handel och turism aldrig får
tillåtas begränsa utrymmet för kulturens
nyskapande,    omvälvande    och
människovårdande karaktär, motion Kr219
(c) yrkande 1 om kulturen som drivkraft
och motion Kr283 (c) yrkande 11 om
kulturen som motor för arbete. Yrkandena
avstyrks således.
Även  motion Kr207 (m)  yrkande  1
avstyrks. I motionen anförs synpunkter
av  innehåll att kulturen  har  ett
egenvärde, ett värde i relation till
enskilda  mottagare som kommer  till
uttryck genom den enskildes val  av
aktivitet. Motionärerna utvecklar sin
syn på kulturpolitiken ytterligare.
2.3 Kulturpolitiska mål
Regeringen föreslår att riksdagen skall
godkänna fem mål för den nationella
kulturpolitiken. Enligt regeringen skall
målen för kulturpolitiken vara att:
-  värna yttrandefriheten och skapa
reella förutsättningar för alla att
använda den
-  verka för allas möjlighet till
kulturupplevelser och eget skapande
-  motverka kommersialismens negativa
verkningar och främja kulturell
mångfald, konstnärlig förnyelse och
kvalitet
-  bevara och bruka kulturarvet
-  främja internationellt kulturutbyte
och möten mellan olika kulturer inom
landet.
I  motion Kr207 (m) yrkande 3 föreslås
att riksdagen skall begära nya mål för
kulturpolitiken. Motionärerna menar att
förslaget att behålla uppgiften  för
kulturpolitiken    att    motverka
kommersialismens  negativa  verkningar
innebär att kulturen ses som ett redskap
för att nå andra mål. De utvecklar
närmare sin syn på detta förslag. De
framhåller vidare bl.a. att förslaget
att det i yttrandefrihetsmålet skall
utlovas att kulturpolitiken skall ge
alla  reella möjligheter att använda
yttrandefriheten kan  få  långtgående
konsekvenser. Regeringen bör återkomma
med förslag till kulturpolitiska mål som
kan antas av en enig riksdag.
Även i motion Kr17 (fp) yrkas - med
hänvisning  till  definitions-  och
tolkningsproblem - att den del av målet
om kulturell mångfald bör tas bort som
innehåller  formuleringen  om  att
kommersialismens  negativa  verkningar
skall motverkas (yrkande 1).
I motion Kr283 (c) yrkande 2 föreslås
att två mål skall tillföras regeringens
förslag,  nämligen ett mål  om  att
kulturpolitiken  skall  ge  kulturen
förutsättningar att vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft i samhället
och ett mål om att kulturpolitiken skall
främja bildningssträvanden. Vidare yrkas
att vissa jämkningar och redaktionella
ändringar   skall    göras    i
målformuleringarna, bl.a. att andra och
tredje målet skall arbetas samman och få
följande  lydelse: verka  för  allas
delaktighet och stimulera till  eget
skapande,  främja  konstnärlig  och
kulturell  mångfald,  förnyelse  och
kvalitet i hela landet. Således föreslås
det  också i denna motion att  den
formulering  skall  utgå  som  avser
kommersialismens negativa verkningar.
Enligt motion Kr4 (mp) yrkande 2 bör de
kulturpolitiska målen kompletteras med
en ny målsättning som visar på en ny
livsstil utan snävt marknads-tänkande
och beroende av myndigheter.
Utskottet  vill  framhålla  att  de
kulturpolitiska målen har diskuterats
ingående av Kulturutredningen och under
den omfattande remissbehandlingen  av
denna. Det finns mot denna bakgrund inte
skäl att skjuta upp ställningstagandet
till målens innehåll. Motion Kr207 (m)
yrkande 3 avstyrks därför.
Den bedömning som utskottet gjort i
föregående  att  kulturen  har  ett
egenvärde måste utgöra utgångspunkten
vid  fastställandet av  de  framtida
kulturpolitiska målen.
Utskottet anser att de överväganden som
görs i propositionen (s. 27-30) talar
för att de av regeringen föreslagna
målen i allt väsentligt bör godtas. Vad
som anförts motionsvägen och vad som
framkommit under remissbehandlingen av
Kulturutredningens förslag leder dock
till  att  utskottet i det följande
föreslår dels att två av målen skall
omformuleras,  dels  att  två  mål
fastställs utöver de fem av regeringen
föreslagna.
1.  I  1974 års kulturpolitik  hade
värnandet av yttrandefriheten en central
roll. Även i 1996 års mål för  en
nationell  kulturpolitik  bör  som
regeringen föreslagit yttrandefriheten
sättas i främsta rummet. Det första
målet för kulturpolitiken skall därför
vara att värna yttrandefriheten  och
skapa reella förutsättningar för alla
att använda den.
2. Det andra kulturpolitiska målet i
regeringsförslaget,       benämnt
jämlikhetsmålet,  bör  bl.a.   med
utgångspunkt i de synpunkter som anförs
motionsvägen och i propositionen (s. 28
f.) omformuleras så att det uttryckligen
framgår av detta att kulturpolitiken
skall verka för att alla människor får
en  möjlighet  till  delaktighet  i
kulturlivet. Det andra kulturpolitiska
målet skall därför vara att verka för
att alla får möjlighet till delaktighet
i kulturlivet och till kulturupplevelser
samt till eget skapande.
3. I propositionen framhålls att sedan
1974   års   kulturpolitiska   mål
formulerades har förutsättningarna för
kommersiell kulturverksamhet förändrats,
framför allt på grund av utvecklingen
inom massmedieområdet. Denna synpunkt
utvecklas närmare (prop. s. 29).
Utskottet ansluter sig härtill och även
i övrigt till vad som anförs om ett
tredje kulturpolitiskt mål, dock med den
modifikation som framgår av att målet
föreslås få följande formulering. Målet
skall  vara  att  främja  kulturell
mångfald,  konstnärlig förnyelse  och
kvalitet  och  därigenom  motverka
kommersialismens negativa verkningar.
4.  Kulturutredningen  föreslog  ett
kulturpolitiskt  mål  med  följande
lydelse: att ge kulturen förutsättningar
att vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft i samhället. Utskottet
anser att de skäl är bärande som angavs
av Kulturutredningen (SOU 1995:84 s. 89)
för  att  införa målet.  Målet  bör
fastställas   som   det   fjärde
kulturpolitiska målet.
5.  I  likhet med regeringen  anser
utskottet att det bör uppställas ett
särskilt kulturarvsmål. Under senare år
har  det blivit alltmer tydligt att
bevarandet av kulturarvet är viktigt.
Känslan för kulturarvet bidrar  till
människors identitet och trygghet. I
överensstämmelse med vad som anförs i
propositionen vill utskottet understryka
att det är ett kulturpolitiskt ansvar
att  motverka  försök  att  utnyttja
kulturarvet i diskriminerande  syften
samt att i internationellt sammanhang
delta i arbetet för att skydda det
gemensamma kulturarvet. Målet bör ha
följande lydelse: att bevara och bruka
kulturarvet.
6. Utskottet anser att det bör läggas
fast  ett  mål  om  att  främja
bildningssträvanden. Statens kulturråd
har  i  sitt remissyttrande ingående
utvecklat de skäl som talar för att ett
sådant  mål skall införas. Utskottet
ansluter sig till synpunkterna. Bildning
kan enligt Kulturrådet definieras som en
uppsättning av kunskaper, värderingar,
normer och ideal. Kulturrådet säger att
medan utbildningens mål ofta är  en
bestämd och begränsad yrkeskompetens,
förutsätts bildning ge orientering i
tillvaron.  Vidare anför  Kulturrådet
bl.a.  att  bildningsmålet  har  sin
bakgrund  i  människors  personliga
utveckling och behov av gemenskap och
identitet  (individperspektivet).  Ett
bildningsmål  kan  också  ta  sin
utgångspunkt i en demokratisk grundsyn.
Bildning är en kollektiv angelägenhet
och bildningsnivån har ett kompetens-
och  symbolvärde för nationen  eller
regionen  genom  sitt  bidrag  till
samhällsutvecklingen    i    stort
(samhällsperspektivet).
7. Även ett internationaliseringsmål bör
ingå i de nationella kulturpolitiska
målen.   Utskottet  godtar  därför
regeringens förslag att ett mål skall
vara  att  främja  internationellt
kulturutbyte och möten mellan  olika
kulturer  inom  landet.  Utskottet
ansluter sig till de synpunkter som
anförs i propositionen (s. 30).
Som en följd av det anförda föreslår
utskottet - med anledning av regeringens
förslag och motionerna Kr17 (fp) yrkande
1 och Kr283 (c) yrkande 2 samt med
avslag på motion Kr4 (mp) yrkande 2 -
följande nationella kulturpolitiska mål:
Målen för kulturpolitiken skall vara
1. att värna yttrandefriheten och skapa
reella förutsättningar för alla att
använda den
2. att verka för att alla får möjlighet
till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser  samt  till  eget
skapande
3. att främja kulturell mångfald,
konstnärlig förnyelse och kvalitet och
därigenom motverka kommersialismens
negativa verkningar
4. att ge kulturen förutsättningar att
vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft i samhället
5. att bevara och bruka kulturarvet
6. att främja bildningssträvanden
7. att främja internationellt
kulturutbyte och möten mellan olika
kulturer inom landet.
Ett krav i motion Kr4 (mp) yrkande 3 om
att  det  nordiska  samarbetet  på
kulturområdet  bör  bibehållas  och
förstärkas påkallar enligt utskottets
mening inte någon åtgärd av riksdagen. I
propositionen  (s.  30)  understryks
nämligen i anslutning till diskussionen
om     det     kulturpolitiska
internationaliseringsmålet  att  det
nordiska kultursamarbetet har fortsatt
hög prioritet. Motionsyrkandet avstyrks
således.
Utskottet vill här också nämna att det
under avsnitt Kultur och ekonomi (2.5)
behandlas  ett  motionsyrkande  om
kultursponsring,  som  anknyter  till
frågan   om  innehållet   i   de
kulturpolitiska målen.
2.4 Vissa övergripande frågor
Företrädare för Centerpartiet utvecklar
i motion Kr283 (c) yrkande 1 utförligt
sina synpunkter på de brister,  som
enligt  deras  mening  finns   i
kulturpropositionen.  De  anser  att
regeringen på ett mer genomgripande sätt
än vad som skett i kulturpropositionen
bör formulera mål och metoder för ett
offensivt  nationellt  kulturpolitiskt
uppdrag  för 2000-talet. Ett  sådant
program bör bygga på samverkan mellan
den nationella, regionala och lokala
nivån. Uppdraget bör på ett tydligt sätt
ge  stöd  för den fria konstnärliga
utövningen och aktivt utveckla formerna
för att ge människor i hela landet en
möjlighet   att   ta   del   av
kulturverksamheten.
Utskottet är inte berett att förorda
att  en  ny kulturpolitisk utredning
tillsätts eller att regeringen skall
återkomma till riksdagen med en  ny
övergripande  kulturproposition.  Den
kritik som motionärerna framför och som
i vart fall delvis har programmatisk
karaktär får bedömas vid den prövning
som  i  det  följande  görs  av
enskildheterna  i  regeringsförslaget.
Såväl företrädare för Centerpartiet som
från andra partier har kommit med ett
stort antal förslag till ändringar i
detta. Redan i detta sammanhang vill
utskottet dock erinra om att en rad nya
utredningar tillsatts för att  pröva
frågor  av  bl.a.  det  slag  som
motionärerna tar upp. Motion Kr283 (c)
yrkande 1 avstyrks.
I ett annat yrkande i samma motion,
Kr283 (c) yrkande 3, tas upp frågan hur
en    jämnare   fördelning   av
kulturresurserna i landet skall uppnås.
Utskottet behandlar detta motionsyrkande
under ett senare avsnitt (avsnitt 4.1).
I  förevarande  sammanhang  behandlar
utskottet också yrkande 9 i motion Kr283
(c). Motionärerna vill att regionala
utvecklingsplaner som täcker hela det
kulturpolitiska fältet skall tas fram
och att den nationella kulturpolitiken
skall inriktas på att stimulera arbetet
på sådana planer och att stödja det
utvecklingsarbete på området som görs av
kommuner  och landsting. Motionärerna
hänvisar  till  den  diskussion  om
regionala utvecklingsplaner som fördes
under det utredningsarbete som föregått
kulturpropositionen och till att Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundet
inlett ett arbete för att utveckla det
regionala samspelet inom kulturen.
Statens  kulturråd har  ansett  det
nödvändigt med en övergripande regional
planering,  som  fogar  samman  den
sektorsplanering  som  görs.  Även
kulturutskottet anser att det skulle
vara   värdefullt  med   regionala
utvecklingsplaner.  Enligt  utskottets
mening  kan  Kulturrådet  vara  en
betydelsefull tillgång  för  att  ge
statlig  stimulans  till  en  sådan
övergripande planering. Utskottet går i
detta  sammanhang inte  in  på  den
försöksverksamhet   rörande   bl.a.
fördelning   av   vissa   statliga
kulturbidrag som riksdagen fattar beslut
om i dagarna (prop. 1996/97:36, yttr.
1996/97:KrU3y,  bet.   1996/97:KU4).
Utskottet anser att motionsyrkandet inte
påkallar någon riksdagens åtgärd. Det
avstyrks således.
I motion Kr207 (m) yrkande 10 föreslås
att statens ansvar för kulturpolitiken
skall renodlas. Motionärerna framhåller
att staten har ett särskilt ansvar för
det nationella kulturarvet, något som
innebär att staten har ansvaret för en
rad institutioner, nationalscener, arkiv
och  vissa museer. Ansvaret för  de
teatrar som inte är nationalscener kan
ligga på regional nivå. Vidare finns det
skäl att klara ut bl.a. ansvarsfrågor på
museiområdet.
Kulturutredningen hade i uppgift att
precisera   statens   ansvar   för
kulturpolitiken  och   pröva   den
statsunderstödda kulturverksamheten från
grunden, inbegripet motiven för statens
ansvarstagande. Utredningen redovisade
inte denna del av sitt uppdrag i form av
några sammanfattande preciseringar. Den
angav  vissa utgångspunkter  för  en
prövning i angivna hänseende,  bl.a.
genom att markera att det är viktigt att
många tar ett direkt och personligt
ansvar för kulturen. Det offentliga bör
inte göra det som idéburna rörelser
eller andra kan göra lika bra eller
bättre. Genom en väl fungerande marknad
kan   andra  kulturella  intressen
tillgodoses, anförde utredningen. Det
offentligas  ansvar på  kulturområdet
uttryckte utredningen i förslagen till
mål för den nationella kulturpolitiken.
Utredningen   diskuterade   ingående
rollfördelningen  med  tyngdpunkt  på
frågan  om  motiven  för  offentliga
åtaganden  och  frågan  om   hur
ändamålsenligt  och  nödvändigt  det
statliga kulturstödet är (SOU 1995:84 s.
93-129, särskilt s. 93 och s. 128).
Utskottet anser att de synpunkter som
redovisats  av  Kulturutredningen  är
värdefulla för en fortsatt diskussion av
frågan om avgränsningen av ansvaret för
kulturinsatser mellan stat, landsting,
kommun, stiftelser, föreningar, privata
institutioner och enskilda personer m.m.
Med utgångspunkt i vad som anförs av
motionärerna och av Kulturutredningen
anser utskottet att det i vart fall för
närvarande  inte  skulle  vara  en
meningsfull  resursinsats  att  söka
åstadkomma  en sådan precisering  av
statens ansvar på kulturområdet, som
motionärerna efterlyser, i all synnerhet
som det av ideologiska skäl knappast
torde  vara möjligt att få en  mer
långtgående  uppslutning  kring  ett
förslag  till  en sådan precisering.
Liksom hitintills får en prövning ske
för  de  olika sektorerna och,  som
Kulturutredningen  framhållit,   med
utgångspunkt i de kulturpolitiska målen.
Utskottet anser därför att motionen inte
bör föranleda någon åtgärd av riksdagen.
Motionsyrkandet avstyrks.
Det är inte förvånande att frågor av
ekonomisk natur ofta får en dominerande
roll i den kulturpolitiska debatten i
riksdag, landsting och kommuner. Inte
sällan kan den bilden skapas att det är
omfattningen och utformningen av olika
stödformer som är avgörande för om viss
kulturverksamhet skall bli framgångsrik
eller inte. Därvid glömmer man lätt bort
att utomordentligt många verksamheter i
det lokala kulturlivet för sin framgång
- och ibland rent av för sin överlevnad
- främst kan tacka de eldsjälar, som på
egen hand eller tillsammans med andra
engagerar sig för kulturen. Utskottet
vill här framhålla det utomordentliga
värdet för svenskt kulturliv att sådana
eldsjälar finns. Deras arbete är ofta
inte tillräckligt uppmärksammat.
Slutligen behandlar utskottet här motion
Kr20 (v) yrkande 1. Motionärerna vill
att riksdagen som sin mening skall ge
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kulturpolitiska tendenser i
motionen. Yrkandet synes syfta till att
regeringen  skall  återkomma  till
riksdagen med ytterligare förslag i de
avseenden som enligt motionärerna är
bristfälliga. Motionärerna  uppehåller
sig bl.a. vid kulturens plats i skolan,
den mångkulturella aspekten och kultur i
arbetslivet.
Utskottet anser det inte meningsfullt
att ge regeringen till känna synpunkter
om  eventuella brister  i  framlagda
propositioner. Vad som är av intresse är
att  riksdagen prövar  förslag  till
konkreta ändringar eller kompletteringar
av regeringens förslag. Utskottet vill
framhålla att det bland det stora antal
konkreta förslag som väckts motionsvägen
-  av  motionärerna eller av  andra
riksdagsledamöter - bl.a. finns förslag
som avser områden som tas upp i den ovan
redovisade motionen och som behandlas
senare i betänkandet. Med hänvisning
till   det   anförda   avstyrks
motionsyrkandet.
2.5 Kultur och ekonomi
I  motion Kr4 (mp) yrkande 9  vill
motionärerna att riksdagen skall uttala
sig för att det ekonomiska stödet till
kulturen successivt skall bli större.
Utskottet vill erinra om att riksdagen
nyligen  lagt  fast  ramar   som
beräkningsgrund   för   regeringens
budgetarbete avseende budgetåren 1998
och 1999. Ramen för det utgiftsområde,
nr 17, som avser bl.a. kultur har fått
viss uppräkning. Av budgetpropositionen
framgår att regeringen vid framläggandet
av  sina beräkningar till ramar för
nämnda år räknat med visst reformutrymme
på kulturområdet. Med hänvisning till
det anförda och då utskottet inte nu är
berett att göra något allmänt uttalande
om  uppräkning  av  den  statliga
kulturbudgeten för år 2000 och för tiden
därefter    avstyrker    utskottet
motionsyrkandet.
I  den  moderata partimotionen Kr207
uppehåller sig motionärerna utförligt
vid frågan om kulturens finansiering
(yrkande 12).
Motionärerna erinrar inledningsvis om
att  omkring  tre  fjärdedelar  av
kulturutgifterna betalas av de enskilda
människorna, ett faktum som kontrasterar
starkt mot den bild som ofta förs fram
om kulturverksamhetens förutsättningar.
För att få stadga inom kultursektorn
med avseende på uppföljningen gent-emot
kulturpolitiska mål på olika nivåer och
därmed följande bättre ekonomisk ordning
bör alla anslag i framtiden bygga på
klara  avtal mellan anslagsbeviljande
instanser och  institutioner. Således
bör ett kommunalt kulturprogram ligga
till grund för ett avtal mellan ägaren
(kommunen)  och t.ex. den  kommunala
teatern. På samma sätt bör relationen
vara  mellan staten och en regional
huvudman eller institution.
Motionärerna menar att - trots det
inledningsvis anförda - alltför stor del
av kulturverksamheten gjorts beroende av
offentliga bidrag. De gör en genomgång
av andra lämpliga finansieringsvägar för
kulturen. Därvid pekar de på att den
enskildes avgifter måste utgöra  ett
viktigt bidrag till verksamheten. Den
enskilde kan bidra till kulturverksamhet
genom medlemskap i kulturför-eningar.
Bidrag  kan komma från företag  och
institutioner. Olika fonder  kan  ge
bidrag och tillkomsten av sådana fonder
bör underlättas. Motionärerna utvecklar
utförligt  sina synpunkter  i  detta
hänseende. Utskottet återkommer i det
följande med anledning av ett annat
yrkande  i  motionen till fondfrågan
(yrkande 13). Ett stort antal uppgifter
inom det kulturpolitiska området utförs
av personer med lönebidrag, och ett
antal projekt och utbildningar  inom
kulturområdet finansieras  med  andra
arbetsmarknadsmedel. Det  kan  enligt
motionärernas mening inte vara rimligt
att väsentliga delar av den svenska
kulturpolitiken    styrs    från
arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter.
Motionärerna uttrycker också oro för att
länsstyrelser ger stöd åt kulturprojekt
från det regionala utvecklingssstödet
utan att ta tillräcklig hänsyn till
kvalitetskriterier.
Motionärerna uttrycker också sin oro
för att beslut om statliga bidrag i allt-
för  hög  grad  koncentreras  till
Kulturrådet. Det blir en  fara  för
kreativiteten. Det är också allvarligt
att  Kulturrådet  även  bereder  och
handlägger ansökningarna åt Stiftelsen
Framtidens kultur.
Med  anledning av det här aktuella
motionsyrkandet finns skäl att anföra
följande.
Genom  den nya budgetprocessen  får
riksdagen i fortsättningen möjlighet att
fastställa riktlinjer för regeringens
budgetberedning  under  kommande  år.
Indelningen i utgiftsområden gör att det
sker en övergripande prövning av hur
stora de statliga utgifterna bör vara
inom olika områden. Självfallet är det
emellertid inte möjligt att från ett år
till ett annat mer väsentligt skära ner
de statliga kulturutgifterna utan att
kulturverksamheten i landet tar skada.
Snabba  förändringar i den  statliga
bidragsgivningen riskerar  också  att
rubba  landstingens  och  kommunernas
planering  på  kultursektorn.  Vad
motionärerna anför ger dock utskottet
anledning att understryka att det är
nödvändigt att statsmakterna - likaväl
som kommunerna och landstingen - i varje
enskilt  fall  prövar utgiftsbehovet.
Detta är inte minst viktigt då det
gäller krav som ställs på helt nya
stödformer. Som kommer att belysas  i
senare avsnitt i detta betänkande får
lösningen i vissa fall bli den att en
omprövning får ske av äldre statliga
åtaganden, då nya sådana befinns vara av
hög angelägenhetsgrad.
Utskottet  kan  dela  motionärernas
allmänna uppfattning av innebörd att
mångfald   och   förnyelse   inom
kulturområdet främjas om statligt stöd
fördelas av ett antal från varandra
fristående  instanser.  Däremot  gör
utskottet  en  annan  bedömning  än
motionärerna då det gäller de nuvarande
förhållandena i detta hänseende. Som
utskottet närmare berör i samband med
behandlingen av anslaget för budgetåret
1997 till Statens kulturråd (avsnitt
16.1) fördelas statligt kulturstöd av
ett  antal  från varandra fristående
instanser. Frågan om att låta stöd, som
nu fördelas av Kulturrådet, fördelas på
annat sätt får prövas i det enskilda
fallet,  då  konkreta  krav  därom
framställs.
Med anledning av vad motionärerna anför
om Stiftelsen Framtidens kultur hänvisar
utskottet   till   den   följande
framställningen  i  detta  avsnitt.
Utskottet,  som inte är berett  att
förorda att riksdagen gör några allmänna
uttalanden i form av tillkännagivande
till  regeringen  då  det  gäller
kulturfonder, återkommer i det följande
till den av motionärerna i yrkande 13 i
motionen upptagna frågan om en central
statlig fond för kulturstöd.
Då  det gäller sponsring nöjer sig
utskottet här med att konstatera att det
är   allmänt   accepterat   att
kultursponsring kan ge ett värdefullt
tillskott  till  finansieringen  av
kulturinstitutioner   och    annan
kulturverksamhet under förutsättning att
sponsringen inte avser basverksamheten
och att sponsorn inte uppställer krav på
medbestämmande i fråga om verksamhetens
innehåll.
Beträffande     frågan     om
arbetsmarknadspolitiskt   stöd   på
kultursektorn vill utskottet  hänvisa
till att regeringen har för avsikt att
utreda förhållandena på den konstnärliga
arbetsmarknaden med syfte att  finna
former  för  att bättre anpassa  de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till
kulturpolitiska målsättningar (se prop.
3 s. 23-24 och s. 32-34).
Förutsättningarna för länsstyrelserna
att  på  ett sakkunnigt sätt  pröva
kulturprojekt  inom  ramen  för  det
regionala utvecklingsstödet är  bl.a.
beroende   av   vilken   kompetens
länsstyrelserna har på kulturområdet.
Det  är  därför  värdefullt   om
länsstyrelserna i mån av resurser efter
hand bygger ut sin kompetens på området
- utöver den kompetens som redan finns
på samtliga länsstyrelser i form av
länsantikvarie     och     andra
befattningshavare på kulturmiljöområdet.
Länsstyrelserna har  redan  nu  goda
möjligheter  att  ytterligare  belysa
kulturprojekt  om de  utnyttjar  ett
remissförfarande. Det ankommer i första
hand  på arbetsmarknadsutskottet  att
föreslå riktlinjer för det regionala
utvecklingsstödet.
I det föregående har utskottet uttalat
sig positivt om värdet av regionala
utvecklingsplaner. Utskottet anser att
även  kommunala kulturprogram är  av
värde. Det får emellertid ankomma på
kommunerna själva att besluta om sådana
program skall utarbetas och hur de skall
användas.   Vad   motionärerna   i
sammanhanget anför om behovet av avtal
mellan bidragsgivare och bidragstagare
får ses som ett inlägg i frågan om
utveckling av mål- och resultatdialogen
(se härom närmare i avsnitt 4.2 i detta
betänkande).
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet att motionsyrkandet inte bör
föranleda någon åtgärd av riksdagen.
Som angetts i redovisningen för det i
det föregående behandlade yrkandet om
kulturens finansiering uppehåller sig
motionärerna bakom motion Kr207 (m) vid
frågan om bidrag till kulturverksamhet
från fonder. I yrkande 13 framställs
krav på att riksdagen skall besluta att
inrätta  en s.k. dubbleringsfond, en
fond  för  kompletterande  stöd  av
nyskapande verksamhet på kulturområdet.
Enligt motionärerna skall stöd kunna
utgå från fonden med ett lika stort
belopp  som  det belopp  som  genom
enskildas bidrag eller sponsorsinsatser
kunnat  mobiliseras för verksamheten.
Från fonden skall bidrag inte få utgå
till verksamheter som på annat sätt
erhåller offentligt bidrag. Med  den
föreslagna ordningen skall uppnås en
 hävstångseffekt  som  kan  tillföra
kulturområdet nya resurser. Staten skall
tillföra medel till fonden som efter
hand förbrukas. Det årliga stödet bör
inledningsvis uppgå till 100 miljoner
kronor.
I ett senare avsnitt behandlas ett
motionsyrkande om ett anslag av nämnda
storlek till den förordade kulturfonden
(avsnitt 16.5).
Utskottet berör även här frågor som -
enligt vad som angetts i det föregående
- i strikt formell mening kan anses höra
till yrkande 12 i motionen. Motionärerna
framför - utöver yrkandet om en s.k.
dubbleringsfond - allmänna synpunkter
av  innehåll  att möjligheter  skall
skapas för såväl lokala som regionala
och centrala kulturfonder. Sådana fonder
skulle främja mångfalden. Vården av våra
kulturmiljöer skulle kunna gynnas genom
inrättande av en motsvarighet till den
brittiska National Trust, till vilken
både offentliga och privata medel skulle
kunna lämnas.
Utskottet vill inledningsvis erinra om
att det finns ett stort antal fonder som
tillkommit på enskilt initiativ och som
har till syfte att främja bl.a. olika
kulturella  ändamål.  Utskottet  vill
vidare erinra om att utskottet tidigare
ingående övervägt frågan om  statlig
medverkan för att skapa en eller flera
kulturfonder. Viss utredning har kommit
till  stånd. Utskottet hänvisar till
tidigare  betänkanden i  frågan  (se
främst. bet. KrU 1985/86:18 s. 17-19 och
bet. 1989/90:KrU17 s. 19). Då utskottet
våren 1995 efter förslag av företrädare
för Moderata samlingspartiet behandlade
ett motionskrav om inrättande av en
svenskarnas  kulturfond  -  med  ett
grundkapital på 2,5 miljoner kronor -
framhöll utskottet att det fick anses
ligga inom Kulturutredningens uppdrag
att pröva huruvida det var motiverat med
något initiativ för att med statliga
medel  främja  tillkomsten  av  en
kulturfond  av  angivet  slag  (bet.
1994/95:KrU15     s.     22-23).
Kulturutredningen har inte lagt fram
något förslag om en statlig kulturfond.
Utskottet  vill  vidare  erinra  om
följande. Kulturarvsutredningen har i
sitt  delbetänkande  (SOU  1995:128)
Kulturegendomar  och   kulturföremål
ingående   övervägt   frågor   om
förvaltningsformer  för  att  främja
sammanhållna kul-turegendomar och därvid
också diskuterat frågan om en nationell
stiftelse   för   förvaltning   av
kulturmiljöer. Utredningens betänkande
har remissbehandlats.
I  detta  sammanhang vill utskottet
vidare   erinra  om  två   andra
motionsförslag än det här aktuella som
väckts under den allmänna motionstiden i
år.  En  företrädare  för  Moderata
samlingspartiet har väckt en  motion
(So801)  om skapande av  en  svensk
National  Trust  för  stöd  till
kulturmiljöer, till vilken medel skulle
överföras  från Allmänna  arvsfonden.
Motionen  kommer  att  behandlas  av
socialutskottet under våren 1997. I en
annan motion, Fi501 (m), föreslås att
det skall upprättas kulturstiftelser för
förvaltning  av  statliga  historiska
byggnader.   Motionen    behandlas
innevarande  höst av  finansutskottet
(bet. 1996/97:FiU2).
Utskottet anser att användningen av
medel som utgår över statsbudgeten inte
bör styras av prioriteringar som görs på
det  sätt som motionärerna föreslår.
Utskottet  avstyrker  motionsyrkandet
(yrkande 13 i motion Kr207).
En fråga som avser Stiftelsen Framtidens
kultur tas upp i yrkande 2 i motion Kr17
(fp).
Motionärerna vill att riksdagen skall
utttala att stiftelsen skall ha frihet
att fördela sina medel utan anvisning
från regeringen eller från annat håll.
Här finns också skäl att nämna att samma
fråga diskuteras även i ett i  det
föregående behandlat yrkande i motion
Kr207 (m).
Kulturutskottet vill med anledning av
det här aktuella motionsyrkandet anföra
följande. Stiftelsen Framtidens kultur
är en självständig juridisk person (se
härom bl.a. bet. 1993/94:LU12 Stiftelser
s. 12). Den har att i enlighet med sitt
syfte främja ett vitalt kulturliv såväl
i Sverige som helhet som på enskilda
orter. Den självständiga förmögenhet som
avskilts  skall  - jämte  eventuella
ytterligare  medel  som  kommer  att
tillföras  stiftelsen - förvaltas  i
enlighet med de föreskrifter som finns i
stiftelseförordnandet. Stiftelsen  har
antagit riktlinjer för sin verksamhet,
som utförligt redovisats av utskottet i
ett  tidigare  betänkande  (se  bet.
1994/95:KrU15  s.  20).  I   sin
årsredovisning för tiden den 1 augusti
1994-den  31 december 1995 redovisar
stiftelsen bl.a. att en väsentlig del av
stiftelsens  arbete  inriktas   på
kvalitetssäkring och att  de  flesta
bidragsansökningar sakkunnigprövas  av
minst två instanser. Vid denna prövning
medverkar  sektorsmyndigheterna   på
kulturområdet,  Statens   kulturråd,
Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.
Utskottet anser med hänvisning till det
anförda att det inte behövs något sådant
uttalande som motionärerna efterlyser.
Motionsyrkandet avstyrks således.
En fråga som avser kultursponsring tas
upp i motion Kr4 (mp) yrkande 11.
Motionärerna vill att det skall införas
moraliska,  etiska  och  estetiska
generella regler för kultursponsring,
som bygger på respekt för de mänskliga
rättigheterna. De anser  att  sådana
regler   bör   komplettera   de
kulturpolitiska mål som innefattar bl.a.
att  kulturpolitiken  skall  motverka
kommersialismens negativa verkningar.
Sponsring  är  en  kompletterande
finansieringsform    för    bl.a.
kulturinstitutioner.      Sponsring
tillkommer genom ett avtal mellan två
parter, som skall få en ömsesidig nytta
av avtalet.
Utskottet är inte berett att - utöver
vad  som  för  kulturinstitutionernas
räkning följer av de kulturpolitiska
målen  -  förorda  någon  särskild
reglering   av  denna   avtalstyp.
Självfallet   ligger   det    i
institutionernas eget intresse att inte
skada sitt anseende genom att  ingå
olämpliga        sponsringsavtal.
Motionsyrkandet avstyrks.
I  två motioner tas upp frågor  om
storleken  av  entréavgifter  till
kulturinstitutioner.
Motionärerna bakom motion Kr4  (mp)
framhåller att den kultur som erhåller
offentligt stöd, och därmed betalas av
skattebetalarna, måste vara tillgänglig
för  stora  grupper  i  samhället.
Biljettpriserna måste därför i  alla
sammanhang hållas på en rimlig och låg
nivå (yrkande 21).
Med hänsyn till vad motionärerna anför
vill utskottet erinra om innehållet i de
föreslagna kulturpolitiska målen. I det
andra av dessa mål anges bl.a. att
kulturpolitiken skall verka för allas
möjlighet  till kulturupplevelser.  I
konsekvens härmed bör de statliga och
statsunderstödda     institutionerna
självfallet ha en prispolitik som gagnar
detta mål. Det ligger också i de angivna
institutionernas och andra offentligt
stödda institutioners eget intresse att
ha en prispolitik som i ett längre
perspektiv leder till att den kan hålla
kvar och om möjligt öka sin publik. Med
hänsyn till det anförda anser utskottet
att motionsyrkandet inte påkallar någon
riksdagens åtgärd. Yrkandet avstyrks.
Självfallet kan det vara av intresse för
en institution som vill grundlägga ett
intresse för sin verksamhet hos unga
människor att locka dem till sig genom
att erbjuda särskilda ungdomsrabatter.
Det  ligger också i linje med  det
allmänna intresset att främja kultur för
barn  och ungdom att institutionerna
lämnar sådana rabatter.
Motionärerna bakom motion Kr283 (c)
yrkande  5  har synpunkter  på  den
avgränsning av vilka personer som skall
få   ungdomsrabatt   som   vissa
kulturinstitutioner gör. De menar att
rabatten inte bör förbehållas studerande
utan  komma även yrkesverksamma  och
arbetslösa till del. Regeringen  bör
enligt  motionärerna  återkomma  till
riksdagen med förslag om en generell
ungdomsrabatt.
Utskottet anser att det får ankomma på
de enskilda institutionerna att avgöra
huruvida  rabatter  bör  ges  till
särskilda grupper och hur dessa bör
avgränsas. Det kan således vara rimligt
att    statliga   museer   inom
bildkonstområdet  ger  rabatter  till
studerande vid vissa högskolor oavsett
de studerandes ålder. I andra fall kan
det finnas skäl att ge alla personer som
är under en viss ålder rabatt. Det måste
enligt  utskottets mening  göras  en
prövning av rabattfrågan av den enskilda
institutionen. Med hänvisning till det
anförda anser utskottet att det inte är
lämpligt att riksdagen reglerar den av
motionärerna upptagna frågan. Utskottet
avstyrker motion Kr283 (c) yrkande 5.
2.6 Nationella uppdrag
Efter  förslag  av  Kulturutredningen
föreslår     regeringen      i
kulturpropositionen   att    vissa
institutioner eller verksamheter som har
metoder för utveckling och förnyelse
inom  en konstriktning, genre  eller
verksamhetsform får nationella uppdrag.
Regeringen avser att efter riksdagens
godkännande ge nationella uppdrag till
Malmö  konsthall,  Backa  barn-  och
ungdomsteater i Göteborg, Film i Väst i
Alingsås,    Stiftelsen    Falun
Folkmusikfestival, Rosteriet i Luleå och
Arbetets museum i Norrköping.
Utskottet kommer att ta ställning till
de sex förslagen i senare avsnitt i
detta betänkande, liksom till merparten
av de förslag som väckts motionsvägen om
ytterligare nationella uppdrag. Ett av
dessa  förslag  behandlas  dock  i
förevarande sammanhang. Utskottet vill
redan i detta sammanhang framhålla att
utskottet ställer sig positivt  till
regeringens strävan att utnyttja den
utvecklings- och förnyelsekompetens som
finns  i  olika  delar  i  landet.
Grundtanken med de nationella uppdragen
är att ta till vara kunnande och idéer
från hela landet som kan ge vitalitet åt
kulturlivet i stort.
I propositionen anges att de nationella
uppdragen skall vara tidsbegränsade till
tre år.
I motion Kr17 (fp) yrkande 12 föreslås
att uppdragen skall ha en varaktighet på
fem år. Motionärerna framhåller att det
tar lång tid att bygga upp en kunskap
och  att  sprida  den  till  andra
institutioner. Det finns därför risk att
den fulla effekten av uppdragen inte nås
om  de tidsbegränsas i enlighet med
regeringens bedömning.
Utskottet  hyser  förståelse  för
motionärernas synpunkter. Samtidigt vill
utskottet framhålla att det inte bör
finnas något hinder för regeringen att
förlänga  ett redan utdelat treårigt
uppdrag.  Med  hänsyn  härtill  har
utskottet  stannat för  att  föreslå
riksdagen att avstyrka motionsförslaget.
Av  propositionen  framgår  att  en
utvärdering av de nationella uppdragen
kommer att göras (se bl.a. s. 63).
Enligt utskottets mening påkallar därför
motion Kr283 (c) yrkande 8, vari en
utvärdering  begärs,  inte   någon
riksdagens åtgärd. Yrkandet avstyrks.
Ett nationellt uppdrag bör ges till
Stiftelsen Läcköinstitutet inom området
kulturturism. Detta föreslås i motion
Kr16 (s).
Under den tid turismfrågor tillhörde
kulturutskottets    beredningsområde
framhöll utskottet i många sammanhang
kulturens stora betydelse för såväl den
inhemska som den utländska turismen. För
den händelse näringsutskottet, som nu
handlägger turismfrågor, skulle finna
att det är motiverat att -  samtidigt
som medel för ändamålet anvisas - ge ett
nationellt  uppdrag  inom  området
kulturturism    åt    Stiftelsen
Läcköinstitutet eller annan institution
som visat sig framgångsrik i fråga om
att  föra  kulturens  talan   på
turistområdet,  skulle kulturutskottet
därför inte ha något att erinra däremot.
Motionen har väckts med anledning av
kulturpropositionen, och kulturutskottet
anser sig inte kunna förorda att medel
för ett sådant ändamål som anges i
motionen  utgår  från kulturbudgeten.
Motion Kr16 (s) avstyrks.
2.7 Övriga frågor
I motion Kr207 (m) understryks skolans
kulturansvar (yrkande 5). Motionärerna
framhåller bl.a. att kultur inte är
något som bedrivs i form av särskilda
projekt  eller med särskilda  medel.
Kultur måste genomsyra all verksamhet i
skolan. Motionärerna erinrar om  att
ämnen  som svenska och historia  är
nödvändiga förutsättningar för att man
senare i livet skall kunna tillgodogöra
sig konst, musik och litteratur, något
som markerats i de nya läroplanerna.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning att skolans kulturinsatser
inte får ses som något avskilt från
verksamheten i övrigt. Det är också
viktigt  att  skolan  meddelar  goda
kunskaper i bl.a. ämnen som utgör en
grund för att individen i sitt vuxna liv
skall kunna bli delaktig i kulturlivet
och få möjlighet till kulturupplevelser.
Innehållet i grundskolans kursplaner ger
enligt  utskottets mening  stöd  för
påståendet att det varit en strävan vid
utarbetandet av planerna att skapa goda
förutsättningar  för  eleverna  att
tillgodogöra sig kulturen. Inte minst
kursplanerna  för  de  båda  ämnena,
historia och svenska, som motionärerna
nämner,  ger  belägg för riktigheten
härav. Utskottet vill vidare hänvisa
till att arbetsgruppen Kultur i skolan
bl.a. behandlar frågor om skolan som
kulturmiljö   och   kulturen   i
undervisningen. Utskottet  anser  att
motionsyrkandet inte  påkallar  någon
riksdagens åtgärd. Yrkandet avstyrks.
Syftet med yrkande 6 i motion Kr283 (c)
är  att kulturinstitutionerna årligen
skall   redovisa  vilka   insatser
institutionerna gjort för  barn  och
ungdom, vilka effekter som uppnåtts och
vilka slutsatser som dras för framtiden.
Utskottet  har  tidigare  behandlat
likartade yrkanden (bet. 1992/93:KrU17
s. 24, bet. 1993/94:KrU18 s. 12 och bet.
1994/95:KrU15 s. 19). Med hänsyn till
angelägenheten av att satsningar görs på
barn- och ungdomskultur anser utskottet
att det är önskvärt att institutionerna
lämnar  sådana  redovisningar  som
motionärerna efterlyser. För statens del
är  det  naturligt  att  önskemålet
uppmärksammas  i  samband  med  det
fortsatta arbetet på att få till stånd
en fungerande mål och resultatstyrning
(se avsnitt 18.2). Motionsyrkandet bör
inte  föranleda  någon  åtgärd  av
riksdagen. Yrkandet avstyrks.
Kvinnornas  historia  och  kulturella
insatser  måste  synliggöras,  anser
motionärerna i motion Kr283 (c) yrkande
4. Kvinnoperspektivet måste bli lika
synligt som mansperspektivet inför den
framtid,    som   årtusendeskiftet
symboliserar.  Motionärerna  utvecklar
sina synpunkter närmare. De anför bl.a.
att kvinnorna är osynliga i skolans
historieböcker och på museerna.
Den av motionärerna upptagna frågan har
alltmer uppmärksammats under senare år.
För ett år sedan ägnade kulturutskottet
stor uppmärksamhet åt frågan i sitt av
riksdagen    godkända   betänkande
1995/96:KrU1,  där bl.a.  frågan  om
inrättande av kvinnomuseer behandlades.
Utskottet  redovisade  i  betänkandet
föreliggande planer på att i musei-
eller utställningsform skildra kvinnors
liv och historia. Utskottet anförde i
betänkandet  bl.a.  att  det  enligt
utskottets  uppfattning är  av  stor
betydelse att även ett kvinnoperspektiv
anläggs      i      museernas
utställningsverksamhet   och   att
kvinnornas i lika hög grad som männens
historia speglas av våra museer. Ett
sådant synsätt bör enligt utskottets
mening prägla museernas verksamhet.
Utskottet står fast vid de synpunkter
som  i  enlighet  med  det  anförda
redovisades förra året. I ett senare
avsnitt i förevarande betänkande kommer
utskottet att ånyo behandla frågan om
inrättande av ett kvinnomuseum (avsnitt
12.5.16).  Utskottet  utvecklar  där
ytterligare sina synpunkter på den av
motionärerna upptagna museifrågan.
Utskottet vill i detta sammanhang nämna
att Riksantikvarieämbetet år 1994 - som
en av förstudierna till ett kommande
kulturmiljöprogram för Sverige - gav ut
skriften Kön och kulturarv, i vilken en
diskussion   öppnades   om   hur
könsperspektivet speglas i vårt fysiska
kulturarv.
I kulturpropositionen ägnas frågan om
könsperspektivet inom kulturarvssektorn
stor uppmärksamhet (prop. s. 132). Bl.a.
anförs att det är av stor vikt att
arbetet med kulturarvet kopplas till en
analys ur olika sociala perspektiv -
t.ex. med utgångspunkt i teman  som
klass,  kön, kulturell bakgrund  och
generation - så att olika  gruppers
kulturarv  dokumenteras, bevaras  och
förmedlas till allmänheten, detta bl.a.
som en del i arbetet med att höja
kvaliteten  på  museisamlingarna  som
helhet. Utskottet hänvisar i övrigt till
propositionen. Som redovisas  i  ett
senare avsnitt i betänkandet (avsnitt
4.1) är avsikten att de riktade bidragen
på  museiområdet i första hand  bör
användas till bl.a. granskningar  av
museernas samlingar med utgångspunkt i
teman som klass, kön, kulturell bakgrund
och generation.
Då det gäller frågan om skildrandet av
kvinnornas  i  historia  i  skolans
läromedel - en fråga som ligger utanför
utskottets kompetensområde - nöjer sig
utskottet med att nämna följande. För
mycket kort tid sedan gavs boken Tusen
svenska kvinnoår, Svensk Kvinnohistoria
från  Vikingatid till  nutid  (Rabén
Prisma) ut av Ann-Sofie Ohlander och
Ulla-Britt Strömberg. Författarna söker
genom  denna  bok  skildra  kvinnans
insatser genom historien. Utskottet vill
också    hänvisa    till    att
utbildningsutskottet   våren   1995
behandlade en motion, i vilken  det
framhölls  att en stor del  av  de
läromedel som används i skolorna är
förlegade  och  könsstereotypa;  ofta
saknas flickornas erfarenhetsvärld och
kvinnors  roll i samhällsutvecklingen
speglas  inte.  Utbildningsutskottet
framhöll bl.a. att utskottet utgick från
att läromedelsförlagen själva är lyhörda
för de krav som ställs av skolan och
därmed  tar  sitt  ansvar  för  att
framställa fullgoda läromedel  i  nu
berört avseende (bet. 1994/95:UbU18 s.
19).
Med det anförda får motionsyrkandet
anses besvarat. Detta avstyrks således.
Slutligen tar utskottet här upp två
motioner som avser Västsverige.
Motionärerna bakom motion Kr22 (s) tar
upp frågan om statligt stöd till vissa
verksamheter i Västsverige, nämligen för
verksamheterna   vid   Litografiska
akademien  i Tidaholm, det planerade
nordiska akvarellmuseet på Tjörn, det
arkeologiska  museet   i   Lödöse,
Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker,
Textilmuseet i Borås och Rydals museum.
Motionärerna framhåller att  samtliga
institutioner har en inriktning, som gör
att de är av intresse för hela landet
och att flera av dem arbetar med ett
internationellt       perspektiv.
Motionärernas  yrkande  innebär  att
institutionerna skall kunna få del av
statliga  resurser för sin fortsatta
verksamhet (yrkande 1).
Kulturutskottet har tidigare i olika
sammanhang behandlat frågor rörande de
av motionärerna angivna institutionerna,
besökt institutionerna eller på annat
sätt haft kontakt med företrädare för
dessa. Utskottet anser sig därför ha en
god kunskap om verksamheten vid dessa.
Utskottet kan inte göra något generellt
uttalande  om  framtida  stöd  till
institutionerna i Västsverige utan en
prövning av stödbehovet får i första
hand ske i sedvanlig ordning vid budget-
arbetet i regeringskansliet, som grundar
sig på inkomna anslagsframställningar
från institutioner från alla delar av
landet.
Utskottet vill utan att fullständighet
åsyftas  tillägga  följande.  Över
statsbudgeten utgår verksamhetsbidrag av
betydande  storlek  till  de  båda
Göteborgsinstitutionerna.  Frågan  om
storleken av stödet för budgetåret 1997
prövas i senare avsnitt i betänkandet
(avsnitt 17). Utskottet behandlade en
motion om Textilmuseet i Borås hösten
1992 (bet. 1992/93:KrU2). Frågor rörande
Litografiska akademien behandlades av
utskottet   hösten   1995   (bet.
1995/96:KrU1). En motion (Kr276) om stöd
till ett nordiskt akvarellmuseum  på
Tjörn kommer att behandlas av utskottet
i ett senare betänkande. Till flera av
institutionerna har bidrag utgått från
Stiftelsen Framtidens kultur. Vidare har
bidrag utgått till Lödöse museum och
Litografiska museet i Tidaholm av medel
som anvisas över anslaget Stöd till icke-
statliga kulturlokaler.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motion Kr22  (s)
yrkande 1.
I motion T224 (fp) framförs synpunkter
på   behovet  av  mångfald   och
decentraliserad kultur i Västsverige.
Syftet med motionen i denna del (yrkande
8) är att det skall göras en fortsatt
statlig satsning på kulturlivet i denna
del av landet.
Utskottet delar uppfattningen att det
bör göras en fortsatt statlig satsning
på Västsveriges kulturliv. Det är dock
inte  motiverat att göra  en  annan
bedömning av detta stödbehov än  av
motsvarande behov för andra landsdelar.
Motionsyrkandet bör inte föranleda någon
åtgärd av riksdagen. Yrkandet avstyrks.
3 Konstnärernas villkor (prop. 3
avsnitt 6)
3.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för konstnärerna (prop. 3
avsnitt 6.1)
Regeringen anger i kulturpropositionen
att statens insatser för konstnärerna
bör syfta till att
-  skapa förutsättningar för ett aktivt
kulturliv som ger arbete och försörjning
et   konstnärerna   och   rika
kulturupplevelser för medborgarna,
-  skapa sådana villkor för de
professionella konstnärerna att de kan
basera sin försörjning på ersättning för
utfört konstnärligt arbete,
-  anpassa regelverken på alla
politikområden så att rimlig hänsyn tas
till konstnärernas speciella
förhållanden,
-  ge möjlighet till konstnärlig
förnyelse och utvecklingsarbete genom
olika former av direkt konstnärsstöd,
-  förbättra möjligheterna till
internationellt konstnärligt utbyte.
Huvudlinjen måste vara att konstnärerna
skall kunna leva på ersättningen för
sitt arbete och att bidragen endast
skall ses som ett komplement. Regeringen
uttalar att de selektiva stödformerna på
sikt bör kompletteras med och växlas mot
flera generella stödformer.
Vissa  frågor som rör konstnärernas
villkor bör enligt regeringens mening
närmare  belysas  genom  ytterligare
analyser och utredningar utöver dem som
redan  gjorts  inom  utredningen  om
konstnärernas villkor (SOU 1990:39) och
Kulturutredningen (SOU 1995:84).
Regeringen     anser      att
egenavgiftsproblemen   bör   lösas.
Regeringen     aviserar      i
kulturpropositionen  sin  avsikt  att
tillkalla en särskild utredare för att
analysera möjligheterna att korrigera de
ekonomiska  belastningar  som  berör
egenföretagande konstnärer.  Utredaren
skall  analysera  hur  konstnärerna
missgynnas av olika regelverk samt lämna
förslag om hur problemen kan lösas.
Regeringen har i oktober 1996 tillkallat
en utredare och beslutat om direktiv för
utredningen (dir. 1996:80). Uppdraget
skall  vara avslutat under år 1997.
Avsikten är att förslag i frågan skall
föreläggas riksdagen under våren 1998.
Andra  problem som bör  lösas  rör
relationen            mellan
arbetsmarknadspolitiken       och
kulturpolitiken. Syftet är att bättre
anpassa  de  arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna  till  de  kulturpolitiska
målsättningarna. Även inom detta område
aviseras i kulturpropositionen att en
utredning skall göras. I utredningen
skall    studeras    hur    det
arbetsmarknadspolitiska  stöd-   och
bidragssy-stemet påverkar kulturområdet
i dag. Utredningen skall resultera i
förslag  till  hur  systemet  kan
effektiviseras och bättre anpassas till
de särskilda förhållanden som gäller för
konstnärernas arbetsmarknad och till de
kulturpolitiska  målen.  Även  denna
utredning skall avslutas under år 1997
för att läggas till grund för förslag
till riksdagen under våren 1998.
Den upphovsrättsliga lagstiftningen är
av   grundläggande  betydelse  för
konstnärerna.   Ett   förslag   om
upphovsrättslig ersättning vid spridning
av tomband har nyligen lagts fram i
betänkandet Kassettersättning m.m. (Ds
1996:61). I betänkandet behandlas också
frågan om ändring av bestämmelserna för
avbildande av konstverk som är permanent
placerade på eller vid allmän plats. En
särskild utredare har i oktober 1996
tillkallats för att utreda frågan om en
offentligrättslig    avgift    på
vidareförsäljning  av  konstverk  som
saknar  upphovsrättsligt  skydd  samt
frågan   om   ersättning    för
biblioteksutlåning av ljudupptagningar
av  litterära och musikaliska  verk.
Förslag  i dessa båda frågor  avses
föreläggas riksdagen under våren 1998.
I budgetpropositionen lägger regeringen
fram  förslag  om  ökningar   av
konstnärsstödet.   Vidare   föreslås
riksdagen godkänna att de övergripande
målen för Konstnärsnämnden skall vara
att främja bild-, form-, ton-, scen- och
filmkonstnärers möjligheter att ägna sig
åt kvalificerat konstnärligt arbete samt
att    främja    internationellt
konstnärsutbyte genom att bl.a. erbjuda
gästateljéer. Nämnden skall också bidra
till ökade kunskaper om konstnärernas
ekonomiska  och sociala förhållanden.
Dessa frågor behandlar utskottet senare
i detta betänkande (avsnitt 20).
I fem motionsyrkanden tas upp frågor
som rör inriktningen på stödet till
konstnärerna.
Enligt motion Kr207 (m) yrkande 8 är
det svenska skattesystemet illa anpassat
till  konstnärlig  verksamhet.  De
speciella utvecklingskostnader som den
konstnärliga verksamheten medför  bör
beaktas när avdragsregler utformas. Det
är viktigt att kulturskapare möts av
generositet   vid   bedömning   av
avdragsrätt.   Inte   heller   den
arbetsrättsliga lagstiftningen är till
gagn för konstnärerna. De skulle kunna
få  bättre förhållanden om de kunde
arbeta  enligt individuellt utformade
överenskommelser  och  avtal.  Den
utredning som nu skall behandla frågor
om  de  egenföretagande konstnärernas
problem  bör  beakta de konstnärligt
verksammas  speciella förutsättningar,
men i övrigt inte skapa några speciella
regler som inte kan komma andra fria
företagare till del. I motionen tas
också upp frågor som rör utformningen av
regler  för  statliga  stipendier.
Motionärerna  anser  att  det  i
stipendiekraven  bör  ingå  krav  på
redovisning   av  resultat   under
stipendieperioden för att klarlägga om
stipendiatens arbete håller den kvalitet
och röner det intresse som kan ligga
till grund för utkomst på skälig nivå
utan ytterligare bidrag.
Utskottet anser att det är angeläget
att  frågorna om de egenföretagande,
professionella  konstnärernas  problem
äntligen får en lösning. Som anförs i
kulturpropositionen  bör  det  också
klarläggas hur konstnärerna missgynnas
av olika regelverk. Riksdagen bör enligt
utskottets mening avvakta med att göra
något uttalande i dessa frågor till dess
att utredningsresultaten föreligger och
lagts  till grund för förslag  till
riksdagen våren 1998. Utskottet är inte
heller  berett  att  tillstyrka  att
riksdagen gör ett uttalande i syfte att
riksdagen skall ställa sig bakom vissa i
motionen  angivna krav  på  statliga
konstnärsstipendier. Riksdagen beslutar
om den totala volymen på olika former av
konstnärsstöd och ger vissa riktlinjer
för   verksamheten.   Statsmakterna
överlåter  till  de  bidragsutdelande
instanserna, där en bred kunskap om det
konstnärliga området är representerad,
att utforma reglerna för konstnärsstödet
utifrån de av riksdagen givna målen och
riktlinjerna.   Utskottet    utgår
självfallet från att kvalitetsaspekten
är en av de grundläggande faktorerna vid
besluten om stipendier. Utskottet anser
att riksdagen inte bör uttala sig om ett
system  där stipendiaternas  framtida
möjligheter att försörja sig på sin
konst skall ingå i bedömningen. Enligt
utskottets mening skulle ett  sådant
riksdagens  uttalande  starkt  hämma
viljan, förmågan och lusten till sådant
förutsättningslöst experimenterande och
sådan  nyskapande  verksamhet  som
utvecklingen av konsten behöver. Till
Konstnärsnämndens och dess handläggande
organs uppgifter hör att följa  upp
bidragsgivningens resultat.  Med  det
anförda avstyrker utskottet yrkande 8 i
motion Kr207 (m).
Det   kommande   utredningsarbetet
beträffande konstnärernas villkor bör
enligt motionerna Kr4 (mp) yrkande 13
och Kr257 (mp) yrkande 6 även omfatta
frågan om möjligheterna att införa ett
generellt konstnärsstöd för  att  ge
konstnärerna  en  grundtrygghet  som
stimulerar  och  utvecklar  svenskt
kulturliv  och ger möjligheter  till
konstnärligt  skapande under  värdiga
villkor. Konstnärsstödet skall utgå i
form av ett generellt konstnärstillägg
som finansieras genom att medel överförs
till kulturområdet från anslaget till
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
(utgiftsområde 14).
Utskottet   påminner   om   att
Kulturutredningen ingående diskuterade
olika former av statliga ersättningar
och bidrag till konstnärer, däribland
ett  generellt konstnärstillägg  (SOU
1995:84  s.  256-258).  Utredningen
redovisade ett antal nackdelar med det i
betänkandet redovisade och diskuterade
förslaget     till     generellt
konstnärstillägg och kom till slutsatsen
att förslaget inte borde genomföras.
Utskottet anser att riksdagen inte bör
uttala    att   det    kommande
utredningsarbetet  skall  syfta  till
införande av ett generellt konstnärsstöd
av  just  det slag som motionärerna
förordar  och  som  Kulturutredningen
avvisat. Motionerna Kr4 (mp) yrkande 13
och Kr257 (mp) yrkande 6 avstyrks.
Stödet till de enskilda konstnärerna
bör enligt motionerna Kr13 (kd) yrkande
1 och Kr258 (kd) yrkande 6 i större
utsträckning  knytas  till  särskilda
projekt  eller bestämda  konstnärliga
uppdrag att utsmycka daghem, skolor,
sjukhus, bibliotek m.m. i stället för
att utgå i form av inkomststöd och
inkomstgarantier.
Utskottet har i det föregående kort
redovisat de principer som länge styrt
det statliga konstnärsstödet, nämligen
att riksdagen beslutar om den totala
volymen på olika former av konstnärsstöd
och ger vissa mål och riktlinjer för
verksamheten,  medan utformningen  av
reglerna för konstnärsstödet utifrån de
av  riksdagen  givna  målen  och
riktlinjerna  överlåts   till   de
bidragsutdelande  instanserna.  Enligt
kulturpropositionen  skall  selektiva
stödformer på sikt kompletteras med och
växlas  mot  fler generella  former.
Motionärernas önskemål kan dock i någon
mån sägas bli tillgodosett genom det
förslag   som   läggs   fram   i
kulturpropositionen om att vidga Statens
konstråds uppgifter till att avse även
utsmyckning av andra gemensamma miljöer
än sådana som ägs av staten, t.ex.
skolor. Det är emellertid här inte fråga
om konstnärsstöd, utan om uppdrag till
professionella konstnärer att  utföra
utsmyckning av olika miljöer. Frågan om
Konstrådets   uppgifter   behandlar
utskottet i det följande (avsnitt 11.3
och  11.4).  Utskottet föreslår  att
riksdagen avslår motionerna Kr13 (kd)
yrkande 1 och Kr258 (kd) yrkande 6.
3.2 Visningsersättning (prop. 3 avsnitt
6.2)
Staten  anvisar  årligen  medel  som
ersättning till bild- och formkonstnärer
för  att  deras verk  i  offentliga
institutioners ägo visas för allmänheten
eller används på annat allmännyttigt
sätt (s.k. visningsersättning). Medlen
tillförs  Sveriges  bildkonstnärsfond
under         Konstnärsnämnden.
Visningsersättningen får användas dels
för ändamål som syftar till att ge
yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och
arbetsmässig trygghet, dels för andra
ändamål  som  berör verksamhet  inom
bildkonstens område.
Medel   från   anslaget   till
visningsersättning utgick tidigare bl.a.
i   form   av  s.k.  individuell
visningsersättning. Denna hade formen av
ett  standardiserat,  mindre,  årligt
belopp till alla konstnärer som hade ett
bestämt antal konstverk i offentlig ägo.
Någon  konstnärlig bedömning  gjordes
inte.  I  1995 års budgetproposition
anmäldes att Bildkonstnärsfonden under
budgetåret  1993/94  avskaffat  den
individuella visningsersättningen till
förmån   för   koncentration   på
arbetsstipendier,   bidrag    till
internationellt   kulturutbyte   och
förstärkta pensionsbidrag. Vid riksmötet
1994/95 behandlade utskottet ett antal
motioner  om  återinförande  av  en
individuell  visningsersättning  som
skulle  fördelas av  exempelvis  den
ideella föreningen Bildkonst Upphovsrätt
i Sverige (BUS). På utskottets förslag
gav  riksdagen  med  anledning  av
motionerna regeringen till känna att de
regler   om   ersättningar   till
bildkonstnärer som kunde ha anknytning
till  upphovsrätt  borde  ses  över.
Regeringen borde därefter återkomma till
riksdagen med de förslag som översynen
kunde  föranleda (bet. 1994/95:KrU21,
rskr. 1994/95:285).
I   kulturpropositionen   redovisar
regeringen  att  konstnärerna  och
konstnärs-organisationerna     varit
kritiska  till att den  individuella
visningsersättningen avskaffades och att
de anfört att den hade fungerat som en
sorts  erkännande  av  den  enskilda
konstnärens        konstnärskap.
Kulturutredningen har föreslagit att en
individuell      visningsersättning
återinförs,  vilket  även  regeringen
förordar. Regeringen anser att det är
rimligt   att  utgå   från   att
kvalitetsbedömning sker när en offentlig
institution köper konst. Mottagare av
den  individuella visningsersättningen
skall utses av Bildkonst Upphovsrätt i
Sverige  (BUS).  Riksdagen  föreslås
godkänna det som regeringen förordar om
individuell visningsersättning samt anta
ett  i  kulturpropositionen  framlagt
förslag till ändring i lagen (1992:318)
om överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom        Kulturdepartementets
verksamhetsområde (bilaga 1 till detta
betänkande). Lagändringen innebär att
BUS får pröva frågor om fördelningen av
den  individuella visningsersättningen
fr.o.m.  den  1  januari  1997.  I
budgetpropositionen beräknar regeringen
10 miljoner kronor för ändamålet under
anslaget E 2 Ersättningar och bidrag
till konstnärer. Anslagsfrågan behandlar
utskottet  senare i detta betänkande
(avsnitt 20).
Enligt motion Kr260 (m) yrkande 11 bör
riksdagen avslå förslaget att BUS skall
fördela individuell visningsersättning.
Motionärerna anser att medlen  skall
fördelas av Konstnärsnämnden och på ett
sådant  sätt att alla yrkesverksamma
konstnärer  som  uppfyller  rimliga
kvalitetskrav skall kunna komma i fråga.
Utskottet finner liksom regeringen att
konstnärernas krav på ett återinförande
av en individuell visningsersättning är
berättigat.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen med avslag på motion Kr260 (m)
yrkande  11 dels godkänner det  som
regeringen  anfört  om  individuell
visningsersättning, dels antar förslaget
om lag till ändring av lagen (1992:318)
om överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom        Kulturdepartementets
verksamhetsområde.
3.3 Bidrag till konstnärer (prop. 3
avsnitt 6.3)
I   budgetpropositionen   föreslår
regeringen   en  förstärkning   av
konstnärsbidragen. Utskottet behandlar
denna fråga senare i detta betänkande
(avsnitt 20).
3.4 Inkomstgarantier och
långtidsstipendier (prop. 3 avsnitt 6.4)
I   budgetpropositionen   föreslår
regeringen  en  ökning  av  antalet
inkomstgarantier och långtidsstipendier.
Utskottet behandlar denna fråga senare i
detta betänkande (avsnitt 20).
3.5 Konstnärsnämndens organisation
(prop. 3 avsnitt 6.5)
3.5.1 Förslagsrätt till styrelser (prop.
3 avsnitt 6.5.1)
Konstnärsnämnden har fyra handläggande
organ, nämligen styrelsen för Sveriges
bildkonstnärsfond samt arbetsgruppen för
upphovsmän    på    musik-området,
arbetsgruppen för musiker och sångare
och  arbetsgruppen  för  scen-  och
filmkonstnärer.   Regeringen   utser
styrelseledamöter i nämnden och de fyra
handläggande   organen,   däribland
Bildkonstnärsfonden. Regeringen anmälde
i 1995 års budgetproposition sin avsikt
att överlåta åt nämnden att ordna sin
inre organisation och utse ledamöter i
sina handläggande organ. Mot detta hade
utskottet inte något att invända. På
utskottets förslag gav riksdagen som sin
mening regeringen till känna att frågan
om  huruvida konstnärerna skulle ges
inflytande  genom  förslagsrätt  vid
regeringens    tillsättning    av
Konstnärsnämndens   styrelse   borde
övervägas ytterligare. Regeringen borde
därför se över reglerna om hur nämndens
styrelse utses och - om resultaten så
föranleder - återkomma till riksdagen i
frågan  (bet.  1994/95:KrU21,  rskr.
1994/95:285).
I   kulturpropositionen   redogör
regeringen för sin avsikt att även i
fortsättningen  utse  styrelsen  för
Bildkonstnärsfonden.  Vidare   avser
regeringen   att  ge  konstnärerna
förslagsrätt till styrelserna för både
Konstnärsnämnden           och
Bildkonstnärsfonden. Konstnärliga  och
litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
(KLYS) skall få förslagsrätt beträffande
fem  ledamöter  i  Konstnärs-nämndens
styrelse. Konstnärernas riksorganisation
(KRO) skall få förslagsrätt beträffande
tre    av    ledamöterna    i
Bildkonstnärsfondens styrelse, Sveriges
Konsthantverkare och Industriformgivare
(KIF) beträffande två ledamöter, Svenska
Tecknare beträffande en ledamot  och
Svenska    Fotografernas   Förbund
beträffande  en  ledamot.  De  nya
föreskrifterna avses börja gälla den 1
januari 1998.
I  två  motioner  tas  frågan  om
organisationernas förslagsrätt upp.
Enligt motion Kr17 (fp) yrkande 4 bör
Konstnärsnämndens          och
Bildkonstnärsfondens      styrelser
tillsättas   av  regeringen   utan
nomineringar  från   annat   håll.
Motionärerna anser att det är av största
vikt att regeringen inhämtar synpunkter
från   organisationerna  men   att
tillsättningen  skall   ske   utan
nomineringar och att styrelseledamöter
skall kunna hämtas både bland dem som är
organiserade i någon förening och bland
dem  som  valt  att  stå  utanför
organisationerna.
Regeringen bör enligt motion Kr283 (c)
utse   opartiska   styrelser   för
Konstnärsnämnden  (yrkande  25)  och
Bildkonstnärsfonden  (yrkande   26).
Motionärerna anför att Konstnärsnämnden
har begärt att få en styrelse som är
oberoende av konstnärsorganisationerna.
Motionärerna  anser  att  om  vissa
organisationer får förslagsrätt innebär
detta ett olyckligt korporativt inslag i
de båda styrelserna.
Utskottet delar regeringens uppfattning
och har således inget att erinra mot att
regeringen  utser  fem  ledamöter  i
Konstnärsnämndens styrelse efter förslag
av  KLYS  och  sju  ledamöter  i
Bildkonstnärsfonden efter förslag av KRO
(tre     ledamöter),     Svenska
Konsthantverkare och Industriformgivare
(två ledamöter), Svenska Tecknare (en
ledamot)  och  Svenska  Fotografernas
Förbund (en ledamot). Utskottet utgår
självfallet från att organisationerna,
utifrån sina kunskaper om konstnärerna,
låter kompetensen vara en helt avgörande
faktor vid nomineringarna. Det  står
givetvis regeringen fritt att, när den
utser styrelserna, göra en självständig
bedömning av de nominerade. Utskottet
förutsätter också att regeringen, när
den utser styrelserna, tar till vara den
kunskap och kompetens som finns hos
konstnärer och andra även utanför de
nominerande  organisationerna.   Mot
bakgrund  av  det anförda  avstyrker
utskottet   de   tre   aktuella
motionsyrkandena.
3.5.2 Inrättande av ett internationellt
ateljécentrum (prop. 3 avsnitt 6.5.2)
Konstnärsnämnden har till uppgift att
besluta  om  statliga  bidrag  och
ersättningar till konstnärer, i den mån
detta inte ankommer på någon annan, och
i  övrigt fullgöra de uppgifter som
följer  av  särskilda  föreskrifter.
Nämnden skall hålla sig underrättad om
konstnärernas ekonomiska och  sociala
förhållanden (SFS 1998:831).
I   kulturpropositionen   föreslås
riksdagen godkänna att Konstnärsnämnden
får ett utökat uppdrag när det gäller
det  internationella konstnärsutbytet.
Konstnärsnämnden har tagit  initiativ
till inrättandet av ett internationellt
ateljécentrum, International  Artists´
Studio Program in Stockholm (IASPIS).
Verksamheten startar hösten 1996.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att etableringen av IASPIS är väl ägnad
att  vitalisera  det  internationella
utbytet på bildkonstområdet. Utskottet
tillstyrker   att  Konstnärsnämndens
uppdrag utökas på det sätt som förordas
i kulturpropositionen. Till frågan om
medel  för  verksamheten  återkommer
utskottet i det följande (avsnitt 20).
3.6 Länskonstnärer (prop. 3 avsnitt 6.6)
Regeringen     föreslår     att
försöksverksamheten med länskonstnärer i
sju län, hittills mestadels inom dansen,
skall permanentas och utökas till flera
konstområden och till alla län. Syftet
med försöksverksamheten har varit att
höja kvaliteten inom amatörkulturen och
att    ge    konstnärer    en
utvecklingsmöjlighet genom att arbeta
som pedagoger och inspiratörer. I den
fortsatta  verksamheten  skall  den
pedagogiska   delen   av   arbetet
företrädesvis inriktas mot barn  och
ungdom i skolor och på fritidsgårdar
samt   amatörorganisationer    och
föreningsliv. Verksamheten bör ha som
övergripande mål att utveckla kontakten
mellan  konstnärer,  beslutsfattare,
organisationer    m.m.    Särskilt
betydelsefull  är  uppbyggnaden  av
kontaktnät för konstområden med svagt
utvecklade regionala strukturer, t.ex.
dansområdet   och   bild-   och
formkonstområdet. Medel för verksamheten
beräknas   i   budgetpropositionen.
Utskottet   behandlar  frågan   om
medelsberäkning  senare  i   detta
betänkande (avsnitt 17.1). Frågan om ett
reformerat system för stöd till regional
kulturverksamhet - inklusive stöd till
länskonstnärer  -  behandlas  i  det
följande (avsnitt 4.1).
Förslaget om länskonstnärer avvisas i
motion Kr260 (m) yrkande 2 i denna del.
I motion Kr20 (v) yrkande 6 anförs att
länskonstnärerna främst bör vara  en
resurs för amatörkulturen.
Utskottet anser att det är värdefullt
om verksamheten med länskonstnärer kan
spridas i landet. Människors intresse
för och delaktighet i kulturen grundas
ofta på att de har möjlighet att själva
vara aktiva inom skapande verksamhet.
Länskonstnärerna har en viktig uppgift i
arbetet med att utveckla amatörkulturen
och i arbetet med barn och ungdom. Genom
den inriktning på arbetet som anges i
propositionen bör önskemålen i motion
Kr20 (v) kunna bli tillgodosedda, varför
något särskilt uttalande med anledning
av motionsyrkandet inte är påkallat. Med
hänvisning till det anförda föreslår
utskottet  att  riksdagen   avslår
motionerna Kr20 (v) yrkande 6 och Kr260
(m) yrkande 2 i denna del och godkänner
det  som  regeringen  förordar  om
inrättandet av ett statligt stöd för
verksamhet med länskonstnärer.
4 Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet m.m. (prop. 3
avsnitt 18)
4.1 Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet (prop. 3
avsnitt 18)
Statliga   medel  till   regionala
kulturinstitutioner (teater-, dans- och
musikinstitutioner,   museer   samt
länsbibliotek) fördelas i dag enligt det
s.k.  grundbeloppssystemet.  Härutöver
betalas   särskilda  bidrag   till
lånecentraler och depåbibliotek  samt
till en invandrarlånecentral.
Grundbeloppssystemet förutsätter  att
landsting  eller kommun bidrar  till
verksamheten. Grundbeloppssystemet  är
ett  schablonsystem  beräknat  med
utgångspunkt   i   institutionernas
personalkostnader. Beräkningen av ett
grundbelopp baseras på en tänkt kostnad
för en persons anställning under ett år.
Det  statliga  bidraget,  det  s.k.
grundbidraget, utgörs av 55 %  (högre
andel  för nyligen bidragsberättigade
institutioner) av grundbeloppet.
Grundbeloppen har årligen justerats i
efterhand med hänsyn till den faktiska
lönekostnadsutvecklingen  inom   det
statliga området.
Trots en ökning av antalet beviljade
grundbelopp  har  en  stor  del  av
institutionernas utbyggnad finansierats
av huvudmännen utan att statligt stöd
betalats. Antalet beviljade grundbelopp
understiger därför i dag det sammanlagda
antalet anställda vid institutionerna
uttryckt i årsverken.
Riksdagen  beslutar om  det  totala
antalet  grundbelopp till  respektive
område. Regeringen beslutar om vilka
institutioner inom varje område  som
skall vara bidragsberättigade. Statens
kulturråd fördelar årligen grundbeloppen
mellan    de    bidragsberättigade
institutionerna.
Teaterutredningen  föreslog  i  sitt
betänkande (SOU 1994:52 s. 237) att den
statliga  teaterpolitiken  under  de
närmaste åren borde inriktas bl.a. mot
att  kraftigt  öka  andelen  rörliga
bidragsmedel  för  att   stimulera
konstnärlig    förnyelse     och
kostnadseffektivitet och öka samverkan
inom    teaterområdet.    Enligt
Museiutredningen (SOU 1994:51 s. 161)
borde ytterligare stöd till de regionala
museerna  ta  formen  av  rörliga
grundbelopp  inriktade  på  specifika
ändamål.  Syftet  skulle  vara  att
stimulera, decentralisera och  stödja
uppgifter  som bedöms vara angelägna
utifrån olika nationella perspektiv.
Kulturutredningen har i sin analys av
grundbeloppssystemet  framhållit  att
systemet har kritiserats därför att det
lett till en alltför stor fokusering på
fast  anställd personal. Diskussioner
kring    utvecklingsidéer    och
utvecklingsbehov har kommit i  andra
hand. Systemet har inte heller gett
tillräcklig stimulans till turnerande
eller  målgruppsinriktat  arbete  och
konstnärlig och annan förnyelse  för
institutionerna. Regeringen  delar  i
denna del Kulturutredningens analys av
bristerna i grundbeloppssystemet.
Regeringen  föreslår att  ett  nytt
statligt  bidragssystem för  regional
kulturverksamhet skall införas den 1
januari 1997. Bidraget skall fördelas i
lika   stora   enheter,   benämnda
stödenheter. En förutsättning för bidrag
skall vara att verksamheten även stöds
av kommun eller landsting. Mottagare av
bidrag  skall  även  uppfylla  vissa
fastställda mål för verksamheten och
redovisa resultatet av den.
Bidrag föreslås få ges till regionala
teater-, dans- och musikinstitutioner,
regionala   museer,   länsbibliotek,
länskonstnärer   samt    regionala
resurscentrum för film och video. När
det gäller det statliga bidraget till
länsmusiken  kommer  regeringen  att
överlägga med Landstingsförbundet om att
införliva även detta bidrag i systemet.
Regeringen föreslår att den nuvarande
kopplingen   mellan   bidrag   och
personalstorlek skall upphöra. I stället
skall  en bedömning av det statliga
bidragsbehovet   för    respektive
institution ske utifrån verksamheten i
dess helhet, dock inte lokalkostnader.
Det föreslås att regeringen skall få
besluta  om  en stödenhets  storlek.
Regeringen anmäler att den avser att
besluta att en stödenhet fr.o.m. den 1
januari 1997 skall vara 100 000 kr.
Bidragen kommer att fr.o.m. år 1998
räknas upp med lönekostnadsindex  på
samma   sätt  som  gäller   inom
statsförvaltningen.
Det föreslagna systemet avses i högre
grad än hittills stimulera till  en
intensifiering  av  arbetet   inom
kulturpolitiskt  angelägna  områden.
Tydliga villkor skall ställas på t.ex.
ökad turnéverksamhet, arbete för att nå
nya  pu-blikgrupper,  samarbete  över
konstområdesgränserna   eller   ökat
samarbete  mellan professionella  och
amatörer. De anslagsbeviljande organen
skall närmare ange villkoren utifrån de
riktlinjer   som  fastställts   av
regeringen. Liksom hittills bör  det
ankomma på regeringen att fatta beslut
om vilka institutioner som skall vara
stödberättigade. Antalet stödenheter per
institution till regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner
som  omfattas av systemet, regionala
museer  samt  länsbibliotek  skall
fastställas av Statens kulturråd utifrån
de  kriterier som regeringen  anger.
Statens kulturråd har även att fördela
stöd till länskonstnärer. Filminstitutet
bör få motsvarande uppgift beträffande
regionala resurscentrum för film och
video.
Kulturutredningen föreslog att en viss
andel, förslagsvis 20 %, av anslaget
till regionala kulturinstitutioner skall
vara rörlig mellan olika institutioner
och  verksamhetsår. Regeringen  delar
utredningens uppfattning att möjligheter
till riktade, tidsbegränsade insatser
inom kulturpolitiskt angelägna områden
måste finnas. Regeringen anser dock att
den  av  Kulturutredningen föreslagna
rörliga andelen är för hög.
Ett system med riktade bidrag innebär
att de medel som avdelas för sådana
bidrag inom ett område skall  föras
tillbaka till detta område. Medel för
riktade insatser skall kunna fördelas
till verksamheter som berör fler än en
institution.
För   de  teater-,  dans-   och
musikinstitutioner som fr.o.m. år 1997
omfattas av det nya bidragssystemet med
stödenheter, beräknar regeringen att 2 %
av det totala stödet skall avse riktade,
högst  treåriga  insatser  fr.o.m.
budgetåret 1997 och att denna andel
skall vara 4 % år 1998 och 6 % år 1999.
Dessa riktade insatser skall i första
hand  gälla arbete för att nå  nya
publikgrupper,  turnéverksamhet  inom
länet och över länsgränserna, samarbete
över   konstområdesgränserna   samt
samverkan  mellan professionella  och
amatörer. Länsmusikinstitutionerna skall
inte omfattas av systemet under åren
1997-1999.
Även  när  det gäller de regionala
museerna föreslår regeringen att 2 % av
medlen under år 1997 skall användas för
riktade insatser och att denna andel
skall öka till 4 % under 1998 och till 6
% år 1999. Insatserna bör i första hand
gälla arbete för nya publikgrupper samt
granskningar av museernas samlingar med
utgångspunkt i teman som klass, kön,
kulturell bakgrund och generation.
Systemet  med  en  indelning  av
respektive  anslag  i  en  del  för
långsiktigt stöd och en del för riktade,
tidsbegränsade insatser av det slag som
föreslås i kulturpropositionen, skall
inte    omfatta    länsbibliotek,
länskonstnärer   eller   regionala
resurscentrum för film och video.
I motion Kr260 (m) yrkande 2 i denna
del  avvisas regeringens förslag att
statligt  stöd  skall  utgå  till
länskonstnärer.
I sex andra motioner tas upp frågor som
huvudsakligen  rör  det  föreslagna
systemet med riktade bidrag.
I  motion Kr17 (fp) hemställs  att
institutionerna skall stimuleras  att
fritt söka riktade bidrag för projekt
som  innebär  kulturell  förnyelse.
Regeringen bör inte ange begränsande och
styrande  kriterier för  de  riktade
bidragen (yrkande 3). Motionärerna tar i
sammanhanget  också  upp  frågan  om
principerna  för  den  långsiktiga
finansieringen av institutionsteatrarna,
vari innefattas nationalscenerna Operan
och Dramatiska teatern samt de regionala
och lokala teatrar som får statligt
stöd. Motionärerna framhåller att det
ofta fordrar flera års förberedelser för
att sätta upp en opera eller en större
pjäs. En konstnärlig linje måste kunna
fullföljas under flera år för att ge
full utdelning. Kostnadsutvecklingen för
teatrarna har varit snabbare än för
andra kulturinstitutioner. Man måste av
bl.a.  dessa skäl komma  bort  från
osäkerheten om de ekonomiska villkoren
och   komma   fram   till   ett
tillfredsställande  system  för  den
långsiktiga   finansieringen    av
verksamheten     vid     dessa
teaterinstitutioner. En utredning bör
därför tillsättas för att se över dessa
frågor (yrkande 10). Slutligen anser
motionärerna att det nya stödsystemet
inte bör få fullt genomslag omedelbart
utan att institutionernas anslagsnivå
tills vidare bör få vara oförändrad
(yrkande 11).
I tre av motionerna, Kr23 (c), Kr25 (s)
yrkande 1 och Kr240 (m) yrkande 1, tas
upp frågor som rör länsmuseerna och
systemet med riktade bidrag. Enligt de
två   förstnämnda  motionerna  bör
länsmuseerna  undantas  från   det
föreslagna systemet. Museerna har en
mycket mångfacetterad verksamhet och hög
andel fasta kostnader, varför systemet
med riktade bidrag till viss verksamhet
skulle kunna drabba museerna hårt. Även
om ett museum skulle få del av de
riktade bidragen skulle den verksamhet
medlen kan användas till vara styrd av
statliga bidragskriterier och på så sätt
ta bort en väsentlig del av museernas
hittillsvarande  fria  medel  till
utställningar och annat publikarbete.
Till  detta kommer att de regionala
museerna är beroende av och samarbetar
med många olika samarbetspartner i det
omgivande samhället, vilket även detta
minskar möjligheterna att arbeta enligt
av staten uppställda krav på riktade
insatser. I motion Kr240 (m) anförs att
om det skall finnas riktade bidrag skall
de lämnas utöver det nuvarande ordinarie
anslaget.
I  motion Kr283 (c) anförs att de
riktade  bidragen  bör  fördelas  av
regionerna och inte av Kulturrådet i de
län  som  kommer  att  ingå  i
försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning (yrkande 10).
Väsentliga  delar av de  föreslagna
riktade bidragen bör enligt motion Kr12
(s) lämnas till Göteborgs och Malmös
orkester-,     teater-     och
musikteaterinstitutioner.
Utskottet  tillstyrker  att   det
hittillsvarande grundbeloppssystemet för
statligt   bidrag  till  regionala
institutioner fr.o.m. budgetåret 1997
ersätts  av  ett nytt schabloniserat
bidragssystem av det slag som förordas i
kulturpropositionen.  Utskottet  gör
bedömningen att det föreslagna systemet,
som  inte  har samma koppling  till
personalstorlek och lönekostnader som
det nuvarande systemet, kan stimulera
utveckling  och  förnyelse  och  ett
intensifierat    arbete     inom
kulturpolitiskt  angelägna  områden.
Utskottet vill vidare understryka att -
i enlighet med vad regeringen förordar -
utgångspunkten bör vara att huvudmännens
ekonomiska motprestationer ligger kvar
på  nuvarande nivå för att statligt
bidrag av nuvarande omfattning skall
erhållas.  Utskottet tillstyrker  att
tydliga  bidragsvillkor  skall  kunna
ställas  från  statens  sida  på
inriktningen   av   institutionernas
verksamhet, t.ex. ökad turnéverksamhet,
arbete för att nå nya publikgrupper,
samarbete  över  konstområdesgränserna
eller   ökat   samarbete   mellan
professionella och amatörer.
Utskottet tillstyrker att riksdagen i
det nya systemet - liksom i det gamla -
beslutar om storleken av det regionala
stödet inom varje bidragsområde, att
regeringen   beslutar   om   vilka
institutioner   som   skall   vara
stödberättigade inom varje bidragsområde
och att besluten om fördelningen av de
nya stöd-enheterna fattas av Statens
kulturråd, när det gäller museerna efter
samråd   med  Riksantikvarieämbetet,
respektive Filminstitutet.
Utskottet tillstyrker - med avslag på
motion Kr260 (m) yrkande 2 - att bidrag
får  ges  till  följande  regionala
kulturinstitutioner, nämligen teater-,
dans- och musikinstitutioner, museer,
länsbibliotek,  länskonstnärer  samt
regionala resurscentrum för film och
video. Frågan om inrättande av ett stöd
till länskonstnärer behandlar utskottet
i det föregående (avsnitt 3.6).
Utskottet har inte något att erinra mot
att länsmusikorganisationerna inordnas i
systemet fr.o.m. budgetåret 1998.
Utskottet utgår från att när regeringen
i propositionstexten använder uttrycket
 regionala  innebär detta inte någon
ändring i förhållande till nuvarande
bidragssystem, där bidrag lämnas till
Sregionala och lokala  institutioner.
Regeringen  bör  således  även  i
fortsättningen, när den förklarar en
institution  bidragsberättigad,  kunna
utse lämpliga institutioner oavsett om
de har landsting, kommun eller annan som
huvudman.
Utskottet  har  i  det  föregående
redovisat   att   Teaterutredningen,
Museiutredningen och Kulturutredningen
föreslagit någon form av rörliga bidrag
för   att   ytterligare  stimulera
förnyelsearbetet och för  att  kunna
inrikta   arbetet  inom  regionala
kulturinstitutioner  mot   angelägna
områden.  Utskottet delar regeringens
uppfattning att ett sådant inslag i det
regionala stödsystemet kan bidra till
ökad flexibilitet men att den rörliga
delen inte får vara så hög att den
försvårar institutionernas långsiktiga
arbete.   Utskottet  bedömer   att
regeringens förslag om en rörlig del som
ökar från 2 % av stödet år 1997, till 4
% år 1998 och 6 % år 1999 är rimligt.
Utskottet tillstyrker att ett system med
riktade bidrag skall tillämpas fr.o.m.
år 1997 för de regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner
och de regionala museer som omfattas av
det nya bidragssystemet. Detta betyder
att      länsmusikorganisationerna,
länsbiblioteken,   de    regionala
resurscentrumen för film och video samt
länskonstnärerna inte omfattas av detta
system med riktade bidrag. Utskottet
utgår från att verksamheten noga följs
av  Kulturrådet  och  att  kommande
uppföljning  och utvärdering  tydligt
visar hur institutionernas verksamhet
har påverkats - positivt eller, som
motionärerna befarar, negativt - och om
den  riktade delen av bidraget  bör
justeras. Utskottet vill i sammanhanget
påminna om att den del av bidraget till
de  regionala  teater-,  dans-  och
musikinstitutionerna resp. de regionala
museerna som avsätts för riktade bidrag
eterförs till de regionala teater-, dans-
och musikinstitutionerna respektive de
regionala museerna. Det är således inte
frågan om en besparing som förs bort
från respektive område.
Syftet med att införa riktade bidrag är
att staten som bidragsgivare skall kunna
främja utvecklingen av verksamhet inom
vissa områden och stimulera förnyelse
och experimenterande. Det är då rimligt
att det också anges vilka områden och
verksamheter som bör prioriteras utan
att det för den skull får bli fråga om
någon    detaljstyrning    eller
byråkratisering. Utvärderingen av det
nya systemet med riktade, tidsbegränsade
bidrag bör göras i nära samverkan med
berörda institutioner.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen med
avslag på motionerna Kr17 (fp) yrkande
3, Kr23 (c), Kr25 (s) yrkande 1 och
Kr240  (m)  yrkande  1  godkänner
regeringens  förslag till  reformerat
system  för  stöd  till  regional
kulturverksamhet.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
motion Kr12 (s), då det i ett system med
riktade,  tidsbegränsade bidrag,  som
fördelas utifrån vissa kriterier, inte
går att en gång för alla utpeka vissa
institutioner som bidragsmottagare.
Riksdagen  behandlar  i   dagarna
regeringens förslag om försöksverksamhet
med regional ansvarsfördelning i Kalmar,
Gotlands, Skåne och Jämtlands län (prop.
1996/97:36, yttr. 1996/97:KrU3y, bet.
1996/97:KU4). I de tre förstnämnda länen
skall uppgiften att fördela statsbidrag
för    regional   kulturverksamhet
decentraliseras från Kulturrådet till
regionala  självstyrelseorgan   från
halvårsskiftet 1998. I Gotlands  län
skall    motsvarande    uppgifter
decentraliseras till Gotlands kommun.
Regeringen avser att i nära kontakt med
de berörda länen göra en analys av hur
de mål och riktlinjer som lagts fram i
kulturpropositionen kan genomföras inom
ramen för försöksverksamheten och vilka
villkor som skall gälla vid fördelningen
av de statliga bidragen till regionala
kulturinstitutioner  m.m.  Regeringen
avser  att  återkomma i  nästa  års
budgetproposition med en redovisning av
hur anslags- och ansvarsfrågorna bör
lösas.  Mot  bakgrund  av  vad  som
redovisats anser utskottet att något
sådant uttalande från riksdagens sida
som begärs i motion Kr283 (c) inte är
påkallat, varför motionens yrkande 10
avstyrks.
Utskottet är starkt medvetet om att det
inom  kulturområdet finns många  och
angelägna behov av ökat statligt stöd. I
den statsfinansiella situation som råder
är det emellertid nödvändigt att vara
återhållsam  med  ökade  utgifter.
Utskottet har inledningsvis lämnat en
kort  redovisning  för  den  nya
budgetprocess som tillämpas för första
gången inför budgetåret 1997. Riksdagen
fastställer  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena. Det ankommer därefter
på  varje  fackutskott  att  inom
fastställda ramar föreslå riksdagen hur
medlen skall fördelas på anslag och att
vid behov föreslå omprioritering  av
medel  mellan  olika  ändamål.  Inom
kulturområdet har Operan och Dramatiska
teatern undantagits från den allmänna
besparing om 3 % som gäller allt som går
under beteckningen statlig konsumtion.
Bidraget   till   de   regionala
teaterinstitutionerna har inte minskats,
men  uppräkningen  av  bidraget  i
budgetpropositionen är - liksom  för
övriga statliga bidrag till icke-statlig
verksamhet - relativt sett låg jämfört
med t.ex. löne- och kostnadsutvecklingen
på teaterområdet. Institutionsteatrarnas
långsiktiga finansiering är inte enbart
beroende av statens förmåga att öka sina
bidrag.  Teatrarnas kostnadsutveckling
och deras behov av statligt stöd har
behandlats av flera utredningar under
senare tid. Utskottet anser att det mot
den nu skisserade bakgrunden inte är
nödvändigt   med  ytterligare   en
teaterutredning. Riksdagen får i det
årliga budget- arbetet framöver väga
teatrarnas behov av statligt stöd mot
alla andra konstområdens behov av stöd
inom  ramen för de medel som finns
tillgängliga  respektive  år.  Med
hänvisning till det anförda avstyrker
utskottet motion Kr17 (fp) yrkandena 10
och 11.
Diskussionen om fördelningen av det
statliga stödet till storstadsområdena
och till övriga delar av landet togs
ånyo  upp  i  samband  med  att
Kulturutredningen  lade  fram  sitt
betänkande.
I motion Kr283 (c) yrkande 3 uttalas
att regeringen inte har lyckats nå målet
att  få  en  jämnare fördelning  av
kulturresurserna i landet. Regeringen
bör därför göra en förnyad analys och
återkomma till riksdagen med förslag om
hur   detta   skall   åstadkommas.
Motionärerna framhåller särskilt  att
Stockholmsregionens   kommuner   och
landsting bör svara för medfinansiering
av kulturlivet i samma utsträckning som
kommuner  och landsting i landet  i
övrigt.
Utskottet erinrar om att regeringen i
kulturpropositionen föreslår  en  rad
insatser för att förstärka kulturen i
hela  landet.  De  olika  förslagen
behandlas  under  skilda  avsnitt  i
betänkandet. Utskottet begränsar sig här
till att erinra om att sex nationella
uppdrag inrättas vilka av regeringen
avses fördelas till institutioner runt
om i landet (se betänkandets avsnitt
2.6, 6.4, 6.7, 8.6, 9.6, 11.6  och
12.5.5),   att  verksamheten   med
länskonstnärer permanentas och byggs ut
(avsnitt 3.6 och 16.2) och att ökat stöd
beräknas för regional teater och dans
(avsnitt 6.9 och 17.2).
Frågan om kommunal medfinansiering av
statliga institutioner har beträffande
nationalscenerna Operan och Dramatiska
teatern tagits upp av regeringen  i
kulturpropositionen. Utskottet instämmer
med vad som där anförts. Stockholms
lägre kulturutgifter jämfört med andra
storstadskommuner   skall   enligt
utskottets uppfattning inte tas till
intäkt för att staten skall vidta en
sådan åtgärd som att minska det statliga
stödet   till  landets  gemensamma
nationalscener och kräva att  staden
skall delfinansiera dem. För de båda
nationalscenerna ställer riksdag  och
regering upp övergripande mål som har
sin utgångspunkt i att scenerna skall
vara  hela  nationens  angelägenhet.
Utskottet är således inte berett att
föreslå   en   direkt   kommunal
medfinansiering av nationalscenerna.
Däremot anser utskottet att det, mot
bakgrund av vad som anförs i motion
Kr283 (c), är motiverat med en skyndsam
utredning som omfattar samtliga områden
där   staten   ger   stöd   till
kulturinstitutioner. Utskottet anser att
regeringen genom denna utredning bör
låta göra en översyn av frågan om i vad
mån behovet av statligt stöd till en
kommun eller ett landsting påverkas av
omfattningen av det kulturutbud  som
nationalscener eller andra helstatligt
finansierade  institutioner  erbjuder.
Resultatet av en sådan översyn  bör
läggas till grund för statsmakternas
ställningstagande till principerna för
Kulturrådets fördelning av stödenheter.
Utskottet föreslår att riksdagen med
anledning av motion Kr283 (c) yrkande 3
som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.
4.2 Fortsatt utveckling av mål- och
resultatdialogen (prop. 3 avsnitt 18.2)
Regeringen anför i kulturpropositionen
att mål- och resultatdialogen mellan
regeringen och dess myndigheter och de
statligt          finansierade
kulturverksamheterna  bör  utvecklas
vidare.  Krav på att kunna redovisa
resultaten av den statligt finansierade
verksamheten  är  lika  för  alla,
myndigheter,   stiftelser,   bolag,
föreningar m.fl. Oavsett verksamhetsform
måste statsmakterna kunna se vad som
uppnåtts genom de statliga insatserna.
Utskottet  understryker  det  som
regeringen anför i fråga om att mål- och
resultatstyrning inom kulturområdet inte
handlar om att riksdag och regering
skall  styra  innehållet  i  den
konstnärliga utövningen. Det handlar i
stället om att staten skall se till att
statliga medel används för de ändamål
och på det sätt som riksdag och regering
angett t.ex. i mål för verksamheten.
Utskottet vill samtidigt starkt betona
att de mål som ställs upp på olika
nivåer,   av  riksdag,   regering,
myndigheter  m.fl.,  inte  bör  vara
abstrakta och svåra att följa upp. När
mål ställs upp bör man således tänka på
att de skall vara möjliga att mäta i
någon form. Om ett mål t.ex. formuleras
på det sättet att något skall öka, måste
det också uttryckas i förhållande till
vad och hur snabbt. Det bör också vara
möjligt att följa hela kedjan av mål-
och prestationsmätning från verksamheten
via  verksledning och regering  till
riksdagen.
Utskottet  vill  vidare  nämna  att
utskottet i ett eget uppföljningsärende
under våren 1996 bl.a. uttryckt följande
syn på uppföljning och utvärdering.
Sedan riksdagen anvisat medel för en
verksamhet  och därvid angett  vissa
principer  för medelsanvändningen,  i
allmänhet av mera övergripande natur, är
det regeringens uppgift att mera  i
detalj precisera vad som skall gälla för
medelsanvändningen. Detta gör regeringen
i regleringsbrev. Regeringens krav på
redovisning av resultaten av statligt
stödd verksamhet kommer till uttryck
dels i generella föreskrifter, dels i
regleringsbreven. Redovisning sker  i
första hand i årsredovisningar, som är
det viktigaste kontinuerliga mätverktyg
som statsmakterna har. De redovisningar
av   verksamheten  som  görs   i
anslagsframställningar   minskar   i
betydelse.  Det  är  av  vikt  att
regeringens  krav  på  innehållet  i
årsredovisningar  av  statligt  stödd
verksamhet  är  så  utformade  att
redovisningarna klart och strukturerat
visar inte endast lätt kvantifierbara
uppgifter om verksamhetens omfattning
och art utan även sådana kvalitativa
uppgifter     som      ställer
verksamhetsresultaten i relation till
uppställda  mål  och  villkor  för
statsbidragsgivningen. Det är således
väsentligt att regeringen ställer krav
på sådan information som gör det möjligt
att - inför kommande budgetprövning i
regering och riksdag - kunna diskutera
hur prioriteringar mellan olika delar av
verksamheten gjorts och hur de uppsatta
målen  och delmålen för verksamheten
uppfyllts. Det skall t.ex. vara möjligt
att med en sådan återredovisning som
grund kunna diskutera hur en institution
prioriterar   mellan    väsentliga
kulturpolitiska aktiviteter och hur de
av  regeringen  uppsatta  målen  och
delmålen för dess verksamhet uppfylls. I
regleringsbrev  skall  vidare  kunna
uppställas  krav  på  en  fördjupad
redovisning som mera ingående belyser en
särskild fråga.
Det  är  således  i  första  hand
regeringens  uppgift att  svara  för
uppföljningen  av en statligt  stödd
verksamhet. Regeringen skall kontrollera
att de statliga anslagsmedlen använts på
ett  sätt  som riksdag och regering
beslutat  om.  Krav på  strukturerad
återredovisning underlättar bedömningar
av  måluppfyllelse och - vilket  är
viktigt - rimligheten i uppställda mål i
relation  till tillgängliga resurser.
Myndigheters   och   institutioners
möjligheter  att  få  fortsatta  och
undantagsvis  ökade  statliga  anslag
kommer i framtiden att i hög grad bli
beroende av att de kan visa hur de
använt tidigare anvisade anslagsmedel.
4.3 Statens kulturråd (prop. 3 avsnitt
18.3)
Regeringen erinrar om att Kulturrådet
har två huvuduppgifter, nämligen att
handlägga ärenden om statliga bidrag och
andra åtgärder som rör teater, dans,
musik, bild- och formkonst, museer och
utställningar, litteratur, folkbibliotek
och  kulturverksamhet  inom  bl.a.
folkbildning och folkrörelser samt att
följa utvecklingen inom kulturområdet i
stort och ge regeringen underlag för den
statliga kulturpolitiken och biträda vid
genomförandet av denna. Regeringen gör
vissa  preciseringar av  Kulturrådets
övergripande uppdrag och konstaterar att
rådet inte har i uppdrag att utvärdera
områden som rådet inte har ansvar för. I
budgetpropositionen föreslår regeringen
att Kulturrådet tilldelas resurser för
bl.a. utveckling av metoder för mål- och
resultatstyrning  inom  kulturområdet.
Regeringens förslag till övergripande
mål och medelsberäkning för Kulturrådet
samt  ett motionsyrkande om  minskat
ansvarsområde och anslag för Kulturrådet
behandlar  utskottet i det  följande
(avsnitt 16.1).
5 Litteraturen och språket (prop. 3
avsnitt 7)
I propositionen anförs bl.a. att den
svenska litteraturpolitiken sedan lång
tid har byggt på att avgiftsfritt göra
litteraturen  tillgänglig  för  hela
befolkningen via biblioteken och att
ersätta författarna för detta via den
s.k.  biblioteksersättningen.  Vidare
konstateras bl.a. att utlåningen  av
böcker visade en vikande kurva under
1980-talet och att det i dag lånas ut 10
miljoner färre volymer än för tio år
sedan, trots att antalet besökare på
biblioteken ökat. Det senaste året har
kurvan vänt och utlåningen ökar igen med
några oroande undantag. Utlåningen av
barnböcker  har  minskat  kraftigt
samtidigt  som  försäljningen   av
barnböcker minskade med en fjärdedel
under perioden 1990-1994, en minskning
som fortsätter.
Regeringen  anför  också  att  många
kulturtidskrifter har ekonomiska problem
och svårigheter att nå ut.
Regeringen erinrar om de ekonomiska
problemen  för  kommunerna  och  att
biblioteken tvingats spara. Inköp av
böcker  och  kulturtidskrifter  har
minskat,  de avgiftsfria  lånen  har
ifrågasatts och bibliotekens öppettider
har  minskat.  Vidare framhålls  att
litteraturpolitiken under  de  gångna
tjugo åren sannolikt har bidragit till
att Sverige har en läsande befolkning
men att varje generation måste vinnas
för litteraturen. Slutligen erinras om
att ett av de föreslagna övergripande
kulturpolitiska målen syftar till att
tillförsäkra barn och ungdomar rätten
till språkliga och kulturella verktyg
(se prop. 3 s. 28).
5.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för litteratur och språk
(prop. 3 avsnitt 7.1)
Enligt regeringens bedömning bör statens
insatser syfta till att
-   stimulera en bred utgivning av
kvalitetslitteratur,
-  öka tillgången till och intresset
för litteratur i hela landet,
-  medverka till att barn och ungdom
har tillgång till litteraturen,
-  på kulturens område stödja en
informationsteknik i allmänhetens
tjänst,
-  värna kulturtidskriften,
-  värna det svenska språket.
Regeringens synpunkter utvecklas närmare
i propositionen. Bl.a. anför regeringen
att biblioteksverksamheten är av central
kulturpolitisk  betydelse  samt  att
samhällets ansvar för biblioteken måste
tydliggöras. Biblioteksverksamheten bör
därför - menar regeringen - lagregleras.
Frågan om lagreglering tas upp i ett
senare  avsnitt  i detta  betänkande
(avsnitt 5.2).
Vidare anför regeringen att den avser
att  tillsätta  en  utredning,  där
förhållandena  på bokmarknaden  skall
kartläggas och de statliga insatserna
prövas. Utredningen skall även belysa
kulturtidskrifternas situation.
I propositionen framhålls även att den
tekniska utvecklingen har inneburit att
de funktionshindrade på ett helt annat
sätt än för tjugo år sedan har tillgång
till litteratur. Som exempel nämns den
produkt- och metodutveckling som görs
vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket
och   Stiftelsen   för   lättläst
nyhetsinformation och litteratur och som
innebär att tillgången till litteratur
förbättrats avsevärt och att nya läsare
nås.  Genom  medieverksamheten  vid
Sveriges Dövas Riksförbund  sker  en
programproduktion av bl.a. nyheter på
teckenspråk.
Slutligen  redovisar regeringen  sin
avsikt att ge Svenska språknämnden i
uppdrag att utarbeta förslag till ett
handlingsprogram för att främja språket.
Regeringen har nu fastställt direktiv
för den aviserade utredningen, som skall
kartlägga situationen för boken  och
kulturtidskriften (dir. 1996:85).  En
särskild utredare tillkallas i dagarna.
I två motioner behandlas frågor rörande
denna  utredning  om  boken  och
kulturtidskriften.
Förslaget i motion Kr4 (mp) syftar till
att   konkurrensen  mellan   olika
eterförsäljarkanaler skall ske på lika
villkor  samt att frågan  om  fasta
bokpriser skall övervägas liksom frågor
rörande bokmomsen (yrkande 19).
Motionärerna bakom motion Kr17 (fp)
anser  att bokmomsen har en  starkt
negativ effekt på bokkonsumtionen och på
möjligheterna att bedriva en kvalitativ
bokhandel och föreslår att regeringen i
stället   skall   låta   utreda
skattebelastningen  på  kultursektorn
(yrkande 7).
Enligt  de angivna direktiven  till
utredningen   om   boken    och
kulturtidskriften  skall   utredaren
identifiera och synliggöra  vad  som
begränsar människors möjligheter att ta
del  av  en  bred  utgivning  av
kvalitetslitteratur.  Det  kan  t.ex.
handla om förlagsstrukturen, förlagens
utgivning,        distributionen,
samarbetsformer och kedjebildningar i
branschen, bokhandelns situation, andra
försäljningskanaler, sortimentsbredd i
handeln  och  försäljningspriset  på
kvalitetslitteratur.  Utredaren  skall
pröva hur ändamålsenliga de nuvarande
statliga  insatserna på  bokens  och
kulturtidskriftens område är och lämna
förslag  till  statliga  insatser.
Utgångspunkten   för    utredarens
ställningstagande  skall  vara  den
inriktning  som  anges  i  den  här
behandlade propositionen. Det handlar om
att statens insatser skall stimulera en
bred utgivning av kvalitetslitteratur
samt öka tillgången till och intresset
för litteratur i hela landet. Vidare
skall staten medverka till att barn och
ungdom har tillgång till litteraturen
och  på kulturens område stödja  en
informationsteknik  i   allmänhetens
tjänst.  Kulturtidskrifterna och  det
svenska språket skall värnas.
Utskottet anser att det är värdefullt
att det görs en utredning av de frågor
som anges i direktiven till utredningen
om  boken och kulturtidskriften. Det
ingår inte i uppdraget för utredningen
att  pröva frågor om mervärdesskatt.
Utskottet anser att sådana frågor måste
bedömas   med   beaktande    av
statsfinansiella synpunkter av i första
hand   skatteutskottet,  som   har
beredningsansvaret    för    bl.a.
mervärdesskattelagstiftningen (se bl.a.
bet. 1996/97:SkU6).
I den mån förslaget i motion Kr17 (fp)
gäller    en    utredning    av
skattebelastningen på författare  och
konstnärer erinrar utskottet om  att
regeringen nyligen utfärdat direktiv för
en utredning rörande generellt stöd till
konstnärliga    och    litterära
egenföretagare   (dir.   1996:80).
Utredarens förslag skall grundas på en
realistisk bild av konstnärernas och
författarnas  ekonomiska förhållanden.
Bl.a. skall utredaren belysa hur dessa
grupper  påverkas av olika regelverk
utanför kulturområdet, t.ex. när det
gäller skatter och avgifter.
Vad  angår den i motion Kr4  (mp)
aktualiserade frågan om fasta bokpriser
vill utskottet - utöver vad som anförts
ovan  -  hänvisa  till  att  i
utredningsdirektiven frågan tas upp om
en   kartläggning  av  det  fria
prissystemets effekter med hänsyn till
de olika synsätt på dagens situation som
finns   hos  exempelvis   Sveriges
Författarförbund    och    Svenska
Förläggareföreningen.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motionsyrkandena.
Frågor   rörande   kulturtidskrifter
behandlas i två motioner.
Statens kulturråd administrerar  det
statliga stödet till kulturtidskrifter.
Enligt  stödförordningen är  stödets
syfte att främja kulturellt värdefull
mångfald i utbudet av kulturtidskrifter
(SFS  1993:567). Produktionsstöd  får
lämnas    som    bidrag    till
produktionskostnaderna vid utgivning i
Sverige  av  kulturtidskrifter  och
barntidskrifter på invandrarspråk, om
ägaren av tidskriften har verksamhet i
Sverige.
Motionären bakom motion Kr216 (s) anser
att  invandrarnas egen utgivning  av
kulturtidskrifter skall stödjas (yrkande
2 delvis).
I motion Kr263 (fp) anförs det att en
del  tidskrifter inte erhåller något
tidskriftsstöd på grund av begränsad
tillgång på medel och ibland på grund av
svårigheten att hävda optimal oväld och
rättvisa. I motionen krävs att stödet
till  kulturtidskrifter  skall  vara
allsidigt  i avsikt att främja  och
stimulera mångfald och kvalitet.
Utskottet konstaterar att kravet  i
motion Kr 216 (s) är tillgodosett genom
att  en  icke  obetydlig  andel  av
stödbeloppet anvisas för utgivning av
tidskrifter  på  invandrarspråk.  För
budgetåret 1994/95 ansökte sammanlagt 27
invandrar- och minoritetstidskrifter om
stöd. Av dem erhöll 16 tidskrifter stöd
om sammanlagt drygt 500 000 kronor.
Då det gäller yrkandet i motion Kr263
(fp) vill utskottet hänvisa till att
Kulturrådets  tillämpningsföreskrifter
till stödförordningen anger att stödet
syftar  till  en bred utgivning  av
kvalitativt högtstående tidskrifter av
betydelse för den kulturella, sociala
och  ekonomiska debatten  eller  med
väsentlig analys och presentation inom
de skilda konstarternas områden. Vidare
skall stödet främja hög kvalitet och
mångsidigt  utbud  av  åsikter  och
behandlade   ämnen   (Kulturrådets
författningssamling   1994:2).   Det
ankommer  på  Kulturrådet  att  göra
avvägningar    utifrån    angivna
stödkriterier och inom ramen för stödet.
Självfallet är det alltid en grannlaga
uppgift att fördela stöd på ett rättvist
sätt.  Kulturrådet har  att  i  sin
stödhantering   iaktta    allmänna
förvaltningsrättsliga principer.
Utskottet  anser att vad motionären
anfört inte ger anledning till något
initiativ från riksdagens sida.
Med hänvisning till anförda avstyrker
utskottet motionerna Kr216 (s) yrkande 2
i denna del och Kr263 (fp).
I fyra motionsyrkanden behandlas frågor
som alla syftar till att svenska språket
skall främjas och värnas.
I motion Kr260 (m) understryks bl.a.
att skolans viktigaste uppgift är att
eleverna skall tillägna sig en  god
språkbehandling.  Det  uppdrag  som
regeringen  avser  att  ge  Svenska
språknämnden  bör  samordnas   med
lärarutbildning och läroplaner (yrkande
8).
Förslaget i motion Kr252 (v) syftar
till  att  Språknämnden  i  sitt
handlingsprogram skall ge förslag till
hur man skall kunna skydda de svenska
bokstäverna ä och ö, bokstäver som de
två motionärerna bakom motionen har i
sina efternamn.
Motionärerna bakom motion Kr4  (mp)
framhåller vikten av att värna svenska
språket och det gemensamma kulturarvet
(yrkande 18).
I motion Kr221 (s) föreslås att en
parlamentarisk beredning skall ges i
uppdrag  att  i nära samarbete  med
näringslivet,   utbildningsanstalter,
folkrörelser och medier utveckla metoder
för att stärka svenska språket.
Kulturutskottet har i olika sammanhang
haft anledning att intressera sig för
frågor om vård av svenska språket (se
bl.a. bet. 1988/89:KrU4, 1989/90: KrU24
och  1993/94:KrU4). Under  föregående
riksmöte behandlade utskottet utförligt
motionsyrkanden som syftade till att
stärka   svenska   språket   (bet.
1995/96:KrU7).  I   mycket   stark
sammanfattning kan utskottets synpunkter
redovisas på följande sätt.
Utskottet framhöll att det talade och
skrivna  språket  är  den  främsta
kulturbäraren och utgör  en  av  de
viktigaste   förutsättningarna   för
människans   kulturella   identitet.
Utskottet underströk betydelsen av att
det svenska språket vårdas och att dess
ställning stärks. Utskottet ansåg att
det är språkvårdens uppgift att kunna ge
besked  om vad som kan anses  vara
gällande språknormer, att ge förslag
till nya ord och uttryck som passar in i
det svenska språksystemet och att minska
de   språkliga   hindren   mellan
samhällsgrupper.  Vidare  konstaterade
utskottet  att  det är  språkvårdens
uppgift att följa språkets utveckling
och att språkvården i vårt allt mer
internationaliserade svenska  samhälle
står inför stora utmaningar.
I betänkandet framhölls att skolans
roll i språkutvecklingen är central och
att grundskolans viktigaste uppgift är
att skapa goda möjligheter för elevernas
språkutveckling   samt   att   det
övergripande syftet med undervisningen i
svenska på gymnasienivå är att eleverna
skall öka sin förmåga att tala, läsa och
skriva svenska. Utskottet framhöll även
att lärarutbildningen är betydelsefull
när   det   gäller   språkvård.
Lärarhögskolorna  beslutar  emellertid
själva hur utbildningen skall läggas
upp. Kraven när det gäller språkvård
varierar mellan lärarhögskolorna.
Utskottet  intar  alltjämt  samma
ståndpunkt.
Då det gäller yrkandet i motion Kr252
(v) - att Språknämndens förslag till
handlingsprogram skall ge förslag till
hur bokstäverna ä och ö skall skyddas -
erinrar utskottet om att en liknande
fråga behandlades av utskottet redan
under  1989/90  års  riksmöte  (bet.
1989/90:KrU24).  Det  då  aktuella
motionsförslaget hade ett bredare syfte
än det nu aktuella. Förslaget syftade
nämligen till att bevara inte  bara
bokstäverna ä och ö utan även bokstaven
å. Utskottet, som ansåg att riksdagen
inte borde ta något initiativ i frågan,
hänvisade  till ansvariga  organ  på
området.
Mot bakgrund av den syn på en god
språkvård som utskottet gett uttryck åt
i olika sammanhang anser utskottet att
det uppdrag att utarbeta förslag till
ett  handlingsprogram för att främja
språket som regeringen avser att ge till
Språknämnden, är välkommet.
Utskottet  utgår från att uppdraget
kommer att innefatta de frågor  som
aktualiserats  genom  motionerna  om
skolans och lärarutbildningens roll och
om bevarande av bokstäverna å, ä och ö.
Vidare utgår utskottet från att Språk-
nämnden i sitt arbete kommer att hålla
kontakt med andra språkvårdande organ,
medier, representanter för skola och
lärarutbildning m.fl.
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet  att motionsyrkandena  inte
påkallar  någon åtgärd av riksdagen.
Motionsyrkandena avstyrks.
5.2 Biblioteksverksamheten regleras i
lag (prop. 3 avsnitt 7.2)
Regeringen anser att det är angeläget
att  vissa  bärande  principer  inom
biblioteksområdet lagfästs och föreslår
därför  att  en bibliotekslag  skall
införas den 1 januari 1997. Lagen syftar
främst till att garantera avgiftsfria
boklån och ett väl fungerande nationellt
nätverk  som binder ihop  de  olika
biblioteken. I lagen anges att varje
kommun  skall  ha ett folkbibliotek.
Likaså    anges    målen    för
biblioteksverksamheten.
Regeringen understryker att det även i
fortsättningen skall vara en kommunal
angelägenhet att lägga fast omfattningen
av  folkbiblioteksverksamheten.  Någon
statlig  detaljstyrning  skall  inte
förekomma.
Lagförslagets  inledande   paragraf
stadgar  att  lagen skall  innehålla
bestämmelser   om   det   allmänna
biblioteksväsendet (1 §). Bestämmelsen
avser  således  hela det  offentliga
biblioteksväsendet.
I     lagförslaget     fastslås
ansvarsfördelningen  då  det  gäller
biblioteksverksamhet  mellan   stat,
landsting och kommuner (7 §).
Vidare  läggs regeln om  den  s.k.
lånekedjan eller fjärrlånesystemet fast
(10 §).
I fyra motionsyrkanden föreslås att
förslaget om att införa en bibliotekslag
skall avslås.
En bibliotekslag strider mot principen
om den kommunala självstyrelsen, anser
motionärerna bakom yrkande 6 i motion
Kr207 (m) och yrkande 12 i motion Kr283
(c).  Motionärerna  befarar  att  en
statligt reglerad miniminivå kan  få
effekten  att  kommunerna   sänker
ambitionsnivån till den miniminivå som
lagstiftningen anger.
Motionärerna bakom yrkande 6 i motion
Kr17 (fp) och yrkande 4 i motion Kr13
(kd) erinrar om att författarna genom en
bestämmelse i upphovsrättslagen har fått
möjlighet att förhindra att deras böcker
lånas ut mot avgift. I motion Kr13 (kd)
anförs även att införandet av en lag
innebär  ett  ingrepp i  kommunernas
beslutsrätt.
Förslag om att införa en bibliotekslag
har diskuterats i den biblioteks- och
kulturpolitiska debatten under en lång
följd av år. I riksdagen har frågan
behandlats vid ett flertal tillfällen.
Utskottet  inskränker sig  till  att
hänvisa till den offentliga utfrågning
som utskottet anordnade i oktober 1992
med   företrädare   för   olika
bibliotekspolitiska organ, Kommun- och
Landstingsförbunden, Statens kulturråd
m.fl.
Biblioteken utgör de mest spridda och
därmed  också  de viktigaste  lokala
kulturinstitutionerna   i   landet.
Bibliotekens betydelse för samhället,
för yttrandefriheten och för demokratin
är central. De kraftiga besparingar som
drabbat  bibliotekssystemen  i  många
kommuner har lett till nedskärningar i
medieinköp  och  öppethållandetider,
nedläggningar av biblioteksfilialer och
indragning  av bokbussar.  På  några
ställen har förslag väckts om att införa
avgifter på boklån, vilket emellertid
hittills inte förverkligats i  någon
kommun. Mot den redovisade bakgrunden
finner  utskottet  att  det   är
tillfredsställande  att  en  lag  nu
föreslås som anger vissa grundläggande
principer för det svenska offentliga
bibliotekssystemet och  som  markerar
betydelsen av den verksamhet som bedrivs
inom biblioteksväsendet.
Utskottet anser att det är särskilt
angeläget att avgiftsfriheten för boklån
nu   lagfästs.  Den  ändring  av
upphovsrättslagen (1960:729) som gjordes
för några år sedan och som åsyftas i
motion Kr13 (kd) och Kr17 (fp) innebär
att upphovsmännens samtycke krävs för
att biblioteken skall få hyra ut böcker
till allmänheten (2 kap. 19 §). Den
åsyftade paragrafen har givetvis sitt
värde,  så  länge  som  Sveriges
Författarförbund och enskilda författare
motsätter   sig   avgifter   på
bibliotekslånen.  Någon  garanti  för
avgiftsfrihet innebär den  emellertid
inte.
Då  det  gäller  den  motionsvägen
framförda åsikten att införandet av en
lag på biblioteksområdet skulle innebära
ett ingrepp i principen om den kommunala
självstyrelsen  finns   skäl   att
understryka  vad  som   sägs   i
propositionen, nämligen att det även i
fortsättningen skall vara en kommunal
angelägenhet att lägga fast omfattningen
av  folkbiblioteksverksamheten.  Någon
statlig  detaljstyrning  skall  inte
förekomma.
I  enlighet med det anförda  anser
utskottet att de fyra motionsyrkandena
om avslag på regeringens förslag bör
avslås.
Utskottet tar härefter med utgångspunkt
i regeringens förslag upp frågan om
innehållet i en bibliotekslag.
I motion Kr260 (m) föreslås att orden
 m.m.  i lagförslagets 10 § skall utgå
för att skapa större klarhet i lagtexten
(yrkande 7).
Angiven paragraf handlar om den s.k.
lånekedjan  eller  fjärrlånesystemet.
Genom  lånekedjan  länkas  hela  det
offentliga  biblioteksväsendet  ihop,
vilket gör det möjligt för en låntagare
på ett folkbibliotek att få tillgång
till en bok trots att den inte finns på
det egna biblioteket. Utskottet delar
den uppfattning som kommer till uttryck
i motion Kr260 (m) och som innebär att
formuleringen i den aktuella paragrafen
i  lagförslaget  är  oklar.  Enligt
utskottet bör orden  m.m.  utgå  ur
lagtexten och ett förtydligande göras så
att det klart anges vilka bibliotek som
avses. Utskottet föreslår därför  en
ändring av regeringens lagförslag så att
paragrafen får följande lydelse.
Länsbibliotek,      lånecentraler,
högskolebibliotek,  forskningsbibliotek
och  andra  av  staten  finansierade
bibliotek  skall avgiftsfritt  ställa
litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens  förfogande  samt  i
övrigt  samverka  med  folk-  och
skolbiblioteken och bistå dem i deras
strävan att erbjuda låntagarna en god
biblioteksservice.
Som exempel på bibliotek som kommer att
omfattas av lagen kan nämnas Talboks-
och punktskriftsbiblioteket och Statens
musikbibliotek.
Utskottet tillstyrker således motion
Kr260 (m) yrkande 7.
Den  av regeringen föreslagna lagen
innehåller  i  7 § bestämmelser  om
ansvarsfördelningen   mellan   stat,
landsting och kommuner.
I paragrafen anges bl.a. att staten
ansvarar för högskolebiblioteken.  De
privata högskolornas bibliotek omfattas
inte av paragrafen, eftersom de inte
tillhör det allmänna biblioteksväsendet.
Utskottet återkommer i det följande till
frågan huruvida även verksamheten vid de
privata  högskolornas  bibliotek  bör
omfattas av lagen. Regeringens förslag
är så formulerat att det i paragrafen
slås fast att staten har ett ansvar även
för biblioteken vid de högskolor för
vilka landsting är huvudmän. Detta torde
inte ha varit regeringens avsikt. Inte
heller utskottet anser att staten skall
ta  på  sig  ett ansvar för  dessa
bibliotek. Paragrafen bör därför enligt
utskottets mening få följande lydelse.
Kommunerna  ansvarar för  folk-  och
skolbiblioteksverksamheten.
Landstingen    ansvarar     för
länsbiblioteken och för biblioteken vid
högskolor   med  landstingskommunalt
huvudmannaskap.
Staten   ansvarar   för   övriga
högskolebibliotek    och     för
lånecentralerna  samt  för   sådan
biblioteksverksamhet   som   enligt
särskilda  bestämmelser  ankommer  på
staten.
I övrigt har utskottet inte något att
erinra mot regeringens lagförslag. Det
anförda innebär att riksdagen - med
ändring av 7 och 10 §§ - bör anta
regeringens förslag till bibliotekslag.
Frågan om en komplettering av lagen har
aktualiserats dels med anledning av att
de privata högskolorna inte omfattas av
förslaget, dels med anledning av ett
motionsförslag.
Med hänsyn till de privata högskolornas
funktion - och till att de i allmänhet
har   bibliotek  som  inom  sina
specialområden är betydelsefulla - finns
det skäl som talar för att verksamheten
vid dessa bibliotek bör omfattas av
lagen. Utskottet anser att det  bör
övervägas huruvida så bör vara fallet.
Därvid  bör framför allt  göras  en
bedömning av frågan huruvida det skulle
vara av värde att lagen omfattade dessa
bibliotek av det skälet att de därigenom
skulle bli förpliktigade att ingå i
fjärrlånesystemet. Vidare bör bedömas om
det är motiverat att låta vissa av
högskolebiblioteken omfattas av lagen
medan andra lämnas utanför.
Utskottet vill tillägga följande. Inom
kort  kommer nya avtal att  träffas
mellan, å ena sidan, staten och, å andra
sidan, vissa av de privata högskolorna
om högskolornas verksamhet. Därvid kan
bestämmelser  om  förpliktelse  för
högskolorna att ingå i fjärrlånekedjan
komma att tas in i avtalen. Bedömningen
av  den  av  utskottet  upptagna
lagstiftningsfrågan  kan  komma  att
påverkas av avtalsinnehållet.
Vad utskottet sålunda anfört om översyn
av  bibliotekslagen  i  vad  avser
högskolebiblioteken bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
I  motion  Kr20  (v)  föreslås  att
regeringen  skall  återkomma  till
riksdagen med förslag om komplettering
av bibliotekslagen så att kommuner och
landsting åläggs att upprätta en plan
för sin biblioteksverksamhet, som även
skall avse skol- och sjukhusbiblioteken
(yrkande 7). I planen skall  framgå
kommunernas mål beträffande personalens
kompetens,         bibliotekens
öppethållandetider etc.
Det är, som framhålls i propositionen
(s. 49), naturligt att kommunerna med
skäliga tidsmellanrum utvärderar folk-
och  skolbibliotekens verksamhet  och
därvid  följer  upp  om  målen  för
verksamheten uppnåtts. Det bör ankomma
på kommunerna att själva bestämma i
vilken form detta skall ske. Utskottet
delar regeringens uppfattning att det
skulle vara värdefullt om modellen för
denna uppföljning och utvärdering tas
fram i en dialog mellan staten och
företrädare  för kommunerna.  Statens
kulturråd synes i första hand böra komma
i  fråga som samtalspartner på  den
statliga sidan. Utskottet anser att det
finns skäl som talar för att det i lagen
skall finnas en bestämmelse som anger
att huvudmännen skall göra upp planer
för  biblioteksverksamheten, i  vilka
redovisas   olika  kvalitetsbegrepp.
Utskottet anser därför att regeringen
ytterligare bör överväga denna fråga och
- om regeringen kommer fram till att en
lagreglering av frågan  bör  ske  -
förelägga riksdagen förslag till ändring
av  bibliotekslagen.  Utskottet  vill
tillägga att regeringens överväganden
bör ske med beaktande av principen om
den  kommunala  självstyrelsen.  En
eventuell  lagregel  om  huvudmännens
planer bör således inte få en utformning
som innebär en styrning av huvudmännens
biblioteksverksamhet.
Vad utskottet anfört om översyn av
bibliotekslagen i vad avser upprättande
av planer för biblioteksverksamheten bör
riksdagen med anledning av motion Kr20
(v)  yrkande 7 som sin  mening  ge
regeringen till känna.
5.3 Ny stödform för inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek (prop. 3
avsnitt 7.3)
I kulturpropositionen föreslås att ett
nytt statligt stöd införs fr.o.m. år
1997 för inköp av litteratur till folk-
och skolbibliotek. Målgruppen skall vara
barn och unga. I budgetpropositionen för
år  1997 föreslår regeringen att 25
miljoner kronor anvisas för det nya
stödet. Frågan om medelsanvisning prövas
under  anslaget  C 2  Litteraturstöd
(avsnitt 18.2).
Grunderna för stödet presenteras närmare
i propositionen (s. 52-54). Bl.a. anförs
att barn och ungdomar läser allt mindre,
trots att utgivningen av barn-  och
ungdomsböcker är god. Som nämnts i ett
tidigare  avsnitt i detta betänkande
minskade  både  försäljningen  och
utlåningen av barn- och ungdomsböcker
under perioden 1990-1994. Många barn och
ungdomar har fått en försämrad tillgång
till böcker. Regeringen anser att staten
- i samband med att en bibliotekslag
införs - bör göra särskilda insatser för
att öka tillgången till litteratur vid
folk- och skolbiblioteken och stimulera
till läsaktiviteter i ökad utsträckning.
Det nya statsbidraget som föreslås bli
infört år 1997 skall enligt regeringen
användas  för inköp till folk-  och
skolbiblioteken av litteratur för barn
och ungdomar. Även viss litteratur för
vuxna kan få ingå, av det skälet att
ungdomar också läser vuxenlitteratur.
Kommunerna skall själva bestämma vilka
titlar som skall köpas in.
Regeringens förslag behandlas i  tre
motionsyrkanden.
Motionärerna bakom motion Kr207  (m)
anser att det varken är lämpligt eller
önskvärt att staten genom bidragsgivning
helt eller delvis tar över kommunernas
ansvar  och  föreslår  därför  att
regeringens förslag skall avslås  av
riksdagen (yrkande 7). Likaså avvisas
förslaget i motion Kr260 (m) yrkande 9
delvis.
Som angetts i det föregående finns det
anledning att oroa sig över utvecklingen
när  det gäller barns och ungdomars
läsning och tillgång till böcker. Enligt
utskottets uppfattning är det därför
angeläget att åtgärder snarast vidtas
för  att ge barn och ungdomar goda
läsvanor. Införande av inköpsstöd är en
sådan åtgärd. Utskottet ställer  sig
därför positivt till det nya stödet som
kan  komma att bidra till att  den
nedåtgående utvecklingen på detta område
vänds. Utskottet vill understryka att
staten genom detta stöd inte lyfter bort
något ansvar från kommunerna. I stället
bör det i stödvillkoren i enlighet med
vad regeringen föreslagit ställas krav
på kommunerna att de skall redovisa hur
de  avser  att stimulera barns  och
ungdomars intresse för läsning. Vidare
bör det - likaledes i enlighet med vad
regeringen  föreslår  -  krävas  att
kommunerna för att erhålla statsbidrag
inte minskar sina egna bokanslag.
Vidare konstaterar utskottet att ett
förslag i motion Kr13 (kd) tillgodoses
genom regeringsförslaget, nämligen att
bibliotek och skolor skall ha frihet att
själva välja den litteratur de har behov
av (yrkande 5).
I enlighet med det anförda tillstyrker
utskottet regeringens förslag att ett
särskilt stöd för inköp av litteratur
skall inrättas och avstyrker motionerna
Kr13 (kd) yrkande 5, Kr207 (m) yrkande 7
och Kr260 (m) yrkande 9 i motsvarande
del.
5.4 Läsfrämjande verksamhet för barn och
unga (prop. 3 avsnitt 7.4)
I  kulturpropositionen redovisas  att
regeringen i budgetpropositionen för år
1997 föreslår att 5 miljoner kronor
skall   anvisas   engångsvis   för
läsfrämjande verksamheter för barn och
unga. Medlen skall kunna användas för
särskilda  insatser såsom  läs-  och
skrivfrämjande        kampanjer,
litteraturläger           etc.
Folkbildningsförbund,
föräldraföreningar, folkrörelser m.fl.
skall kunna söka bidrag för aktiviteter
vars mål är att förmedla litteraturen
till barn och unga.
Bedömningen att medel skall anvisas
till läsfrämjande verksamhet bland barn
och unga har inte mött någon erinran.
Frågan om utformningen av insatserna och
medelsanvisningen behandlas  i  detta
betänkande  under  anslaget  C  2
Litteraturstöd (avsnitt 18.2).

5.4.1 Frågor rörande litteraturstödet
Principer  rörande  det   statliga
litteraturstödet  behandlas  i  två
motioner.
I  motion  Kr216  (s)  krävs  att
invandrarnas  egen  utgivning   av
kvalitetslitteratur  skall   stödjas
(yrkande 2 delvis).
Syftet    med   det   statliga
litteraturstödet  är  att   främja
mångsidighet   och   kvalitet   i
bokutgivningen. Enligt stödförordningen
(1993:449) kan litteraturstöd ges till
litteratur   på   invandrar-   och
minoritetsspråk.   Av   Kulturrådets
årsredovisning framgår att drygt 2,1
miljoner kronor betalades ut för detta
ändamål för budgetåret 1994/95.
Utskottet    konstaterar    att
motionsförslaget  är   tillgodosett.
Utskottet anser därför att det inte
påkallar någon riksdagens åtgärd. Motion
Kr216 (s) yrkande 2 i denna del avstyrks
således.
Förslaget i motion Kr262 (v) syftar
till  att  ett statligt stöd  skall
inrättas  för översättning av  olika
religioners heliga skrifter.
Utskottet erinrar om den möjlighet som
finns för en bokutgivare att inom ramen
för litteraturstödet erhålla stöd för
översättning  av  såväl  fack-  som
skönlitteratur.  Vidare  finns  inom
utgivningsstödet  ett produktionsstöd,
avsett  för särskilt kostnadskrävande
utgivning. Motionsförslaget är således
redan tillgodosett och avstyrks därför.
Frågor   om   stödvillkor   och
anslagsvillkor i övrigt behandlas under
anslaget C 2 Litteraturstöd (avsnitt
18.2).
5.5 En bok för alla (prop. 3 avsnitt
7.5)
I  kulturpropositionen  föreslås  att
riksdagen skall godkänna de ekonomiska
förpliktelser för staten som följer av
avtalet mellan staten och En bok för
alla  AB för perioden 1997-1999.  I
budgetpropositionen för år 1997 föreslår
regeringen att 8,2 miljoner kronor skall
anvisas för verksamheten med En bok för
alla (se avsnitt 18.2).
Motion Kr260 (m) syftar i här aktuell
del till att statens förpliktelser skall
inriktas enbart på litteratur för barn
och ungdom. För år 1997 föreslås därför
ett bidrag om endast 3,2 miljoner kronor
(yrkande 9 delvis).
Enligt utskottet har det stor betydelse
att En bok för allas utgivning  av
kvalitetslitteratur till lågpris kan nå
ut   till  skolor,  arbetsplatser,
läsecirklar, folk med låga inkomster
m.fl.   Titelbredden,  den   breda
spridningen, böckernas kvalitet och låga
pris  samverkar till att utgivningen
utgör ett viktigt led i statens stöd
till läsfrämjande verksamhet. Utskottet,
som  i  ett senare avsnitt i detta
betänkande kommer att ta ställning till
medelsanvisningen, anser inte att det
finns något skäl att begränsa statens
ekonomiska förpliktelser för En bok för
alla AB. Med hänvisning till det anförda
tillstyrker   utskottet  regeringens
förslag och avstyrker motionen i här
aktuell del.
6 Teater (prop. 3 avsnitt 8)
6.1 Inledning
Regeringen konstaterar inledningsvis att
statens bidrag till teater i dag uppgår
till cirka en miljard kronor per år,
vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av
den  statliga kulturbudgeten. Antalet
teatrar har i det närmaste femdubblats
sedan 1974 års kulturpolitiska mål lades
fast. Regionala teatrar finns i  de
flesta län. Sverige har en tätposition i
världen  när det gäller  barn-  och
ungdomsteater, både till kvalitet och
kvantitet.
Regeringen redovisar att det totala
antalet besök (sålda biljetter) per år
har minskat för all teater inklusive den
kommersiella teatern. Kulturutredningen
ansåg  dock i sin utvärdering  (SOU
1995:85) att man delvis får en annan
bild om man ser till antalet personer
som  besöker teatern. Den andel  av
befolkningen som besöker en teater under
ett  år har ökat. Det finns enligt
utredningen  anledning att  tro  att
människor går mera sällan och på delvis
andra slags föreställningar än tidigare.
Regeringen framhåller att teatern i dag
konkurrerar på en underhållningsmarknad
som har växt lavinartat.
Antalet människor som engagerar sig i
amatörteaterverksamheten är fler i dag
än för tjugo år sedan. Amatörteatern
visar  också en kontinuerligt ökande
publik. Många professionella teatrar har
också i ökad utsträckning vidgat sitt
verksamhetsfält  och  arbetar  aktivt
tillsammans med amatörteatern.
Sveriges  Televisions dramasändningar
har en avsevärt bredare publik än den
som besöker teatrarna.
6.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för teater (prop. 3 avsnitt
8.1)
Regeringen anför att statens framtida
insatser för teater bör syfta till att
uppnå följande.
-  Efterfrågan på teater bör öka,
-  spridningen på teater bör öka och
tillgängligheten förbättras,
-  teaterutbudet bör vara allsidigt och
hålla hög kvalitet,
-  barn och ungdomar bör få tillgång
till teater av hög kvalitet,
-  regional teater bör utvecklas,
-  nationalscenernas ställning i hela
landet bör stärkas.
Regeringen utvecklar närmare sin syn på
det som bör uppnås och anför bl.a. att
det tydligt måste markeras att det är en
uppgift  för  teaterinstitutionerna,
inklusive nationalscenerna, att turnera.
Det är också angeläget att teatrarna
utvecklar   samarbetsformer    med
resenäringen, med arbetsplatser,  med
folkbildningen, med skolor och andra som
kan medverka till att människor i hela
landet får ökade möjligheter att se
teater.
Staten skall medverka till att det
finns   förutsättningar  för   att
teaterproduktionen sprids via radio och
television.
Statlig   och   annan   offentlig
finansiering  skall bidra  till  att
biljettpriserna hålls på en rimlig nivå.
Även människor med låga inkomster skall
ha  råd  att gå på teater. Statens
insatser skall främja en förnyelse inom
teatern   genom   att    stödja
utvecklingsarbete  och   experiment.
Statistiken tyder på att den kvalitativa
barnteatern är på stark nedgång. Skälen
är ofta bristande ekonomiska resurser,
men också brist på kunskap hos bl.a.
många av de enskilda förskolor  och
skolor som numera själva skall ta ansvar
för att barn och ungdom får ta del av
teaterupplevelser i skolan.  Positiva
teaterupplevelser  från  skolan  är
viktiga. Det är en central uppgift för
teaterinstitutionerna och för dem som
arbetar  inom  teatern att  förmedla
teaterkonstens uttrycksmöjligheter till
den  unga generationen. Staten skall
medverka till att stärka sådan barn- och
ungdomsteater som har kvalitet.
6.3 Nationalscenerna Operan och
Dramatiska teatern (prop. 3 avsnitt 8.2)
Regeringen  gör i kulturpropositionen
bedömningen  att  uppdraget   till
nationalscenerna Operan och Dramatiska
teatern skall stå fast och föreslår i
budgetpropositionen       följande
övergripande  mål  för  Operan  och
Dramatiska   teatern.   De   båda
nationalscenerna bör vara de i Sverige
ledande  institutionerna  inom  sina
konstområden, vara föredömen för andra
scener, vårda och främja det nationella
kulturarvet inom sina konstområden, nå
en stor och bred publik, ha en bred
repertoar  samt kunna hävda  sig  i
jämförelse  med de främsta  scenerna
utomlands. Inom ramen för sitt uppdrag
bör nationalscenerna verka för att i
ökad utsträckning bli tillgängliga för
hela svenska folket.
De   mål   som   föreslås   för
nationalscenerna ansluter enligt  vad
regeringen anför i allt väsentligt till
de mål som presenterades i 1993 års
budgetproposition och som utskottet inte
hade  något  att erinra  mot  (bet.
1992/93:KrU20).
Regeringen anför i sammanhanget att det
även på våra nationalscener skall synas
att  vi  lever i ett mångkulturellt
samhälle. Scenerna skall vara öppna för
nya impulser och ta upp ämnen som är
angelägna för många människor.
I nationalscenernas uppdrag att vårda
och främja det nationella kulturarvet
ligger också att bevara och utveckla de
hantverkstraditioner som ryms inom ramen
för en nationalteater.
I Dramatiska teaterns uppdrag skall
ingå att vårda och främja det svenska
språket.  Enligt  regeringen   bör
publikarbetet inriktas på såväl social
som geografisk spridning. I sitt arbete
med att bredda publiken och nå ut med
nationalscenernas konst i hela landet
behöver teatrarna arbeta med många olika
metoder    -   samarbete    med
teaterföreningar,    researrangörer,
turistnäring,  arbetsplatser,  skolor,
folkrörelser, folkbildning,  regionala
och  lokala arrangörer och  särskilt
radion och televisionen. Det är  en
självklar uppgift för nationalscenerna
att,  i rimlig omfattning, genomföra
turnéer och gästspel. Fler TV-  och
radiosändningar skapar också möjligheter
för de boende utanför Stockholm att ta
del av nationalscenernas uppsättningar.
Antalet  televisionsproduktioner   -
transmitteringar          eller
studioöverföringar - bör öka.
Regeringen anser att Stockholms lägre
kulturutgifter  jämfört  med  andra
storstadskommuners inte skall tas till
intäkt för att staten skall vidta en
sådan åtgärd som att minska det statliga
stödet   till  landets  gemensamma
nationalscener och kräva att  staden
skall delfinansiera dem. För de båda
nationalscenerna ställer riksdag  och
regering upp övergripande mål som har
sin utgångspunkt i att scenerna skall
vara  hela  nationens  angelägenhet.
Regeringen är därför inte beredd att,
som Kulturutredningen föreslog, förorda
en regional medfinansiering av de båda
nationalscenerna.
I motionerna Kr20 (v) yrkande 9 i denna
del  och  Kr206 (m) förordas  vissa
kompletteringar av målen för Operan och
Dramaten i vad avser verksamhet för barn
och ungdom samt televisering m.m.
Utskottet har i princip inte något att
invända mot de av regeringen förordade
målen  men tar i formellt hänseende
ställning   till   målen    och
motionsförslagen om kompletteringar i
budgetavsnittet av betänkandet (avsnitt
17.1).
6.4 Nationellt uppdrag för barn- och
ungdomsteater (prop. 3 avsnitt 8.3)
Regeringen   föreslår   att   ett
tidsbegränsat nationellt uppdrag  för
barn- och ungdomsteater inrättas. Det
finns  ett  betydande  behov  av
kunskapsutveckling inom detta område,
och det finns ett stort intresse för att
förnya   teaterns   former   med
genreöverskridande verk, där man arbetar
med allt från tal, dans och musik till
multimedia. Med stöd i det nationella
uppdraget skall den teater som får detta
kunna  svara  för  seminarier  och
utbildning och på olika sätt inspirera
både andra teatrar och kulturansvariga i
skolan och förskolan. Riksdagen föreslås
godkänna det som regeringen förordar i
frågan.
Regeringen  avser att för  perioden
1997-1999 ge uppdraget till Backa teater
i Göteborg.
I tre motioner behandlas frågor som rör
det föreslagna nationella uppdraget för
barn-  och  ungdomsteater.  Samtliga
motionärer tillstyrker att ett sådant
nationellt  uppdrag  inrättas.   I
motionerna Kr4 (mp) yrkande 22 och Kr257
(mp) yrkande 10 anförs att det  är
viktigt med kontinuerligt forsknings-
och utvecklingsarbete runt barn- och
ungdomsteatern. I motionerna yrkas att
regeringen  skall  återkomma  till
riksdagen med förslag i denna fråga.
Enligt motion Kr20 (v) yrkande 9 i denna
del bör det nationella uppdraget för
barn- och ungdomsteater preciseras i
dialog  mellan Kulturrådet  och  den
institution som tilldelas uppdraget av
regeringen. I vilka avseenden uppdraget
bör preciseras anges inte.
Utskottet erinrar om att regeringen i
kulturpropositionen med oro redovisat
att den kvalitativa barnteatern är på
stark nedgång och att skälen till detta
ofta är bristande ekonomiska resurser,
men också brist på kunskap hos bl.a.
många av de enskilda förskolor  och
skolor som numera själva skall ta ansvar
för att barn och ungdom får ta del av
teaterupplevelser i skolan.  Det  är
enligt  regeringens  uppfattning  en
central      uppgift      för
teaterinstitutionerna och för dem som
arbetar  inom  teatern att  förmedla
teaterkonstens uttrycksmöjligheter till
den  unga generationen. Staten skall
också medverka till att stärka sådan
barn-  och  ungdomsteater  som  har
kvalitet.  Mot denna bakgrund  anser
utskottet att det är mycket värdefullt
att  ett  nationellt  uppdrag  för
utveckling av barn- och ungdomsteatern
inrättas. Av propositionen framgår att
den institution som tilldelas uppdraget
förutsätts  ordna  seminarier  och
utbildning och på olika sätt inspirera
både andra teatrar och kulturansvariga i
skolan och förskolan. Forskning  och
utveckling som rör eller har samband med
barn- och ungdomskultur, däribland barn-
och   ungdomsteater,  finns   inom
universitets- och högskolesektorn vid
olika institutioner. I detta sammanhang
vill utskottet nämna att Högskolan i
Växjö  år 1995 tilldelades särskilda
medel för att delta i ett projekt kring
barn- och ungdomskultur bl.a. avseende
teater och television och att regeringen
i  årets  budgetproposition  föreslår
förstärkta medel för högskolans Centrum
för  kulturvetenskaplig forskning med
inriktning mot barn- och ungdomskultur.
Utskottet anser mot bakgrund av det
anförda att riksdagen inte behöver göra
något särskilt uttalande om forsknings-
och utvecklingsarbete runt barn- och
ungdomsteatern, varför motionerna Kr4
(mp) yrkande 22 och Kr257 (mp) yrkande
10 avstyrks.
Utskottet avstyrker motion Kr20 (v)
yrkande 9 i vad avser en preciserande
dialog  mellan Kulturrådet  och  den
teaterinstitution som får det nationella
uppdraget.
Sammanfattningsvis föreslår utskottet
att  riksdagen  godkänner  det  som
regeringen     förordar      i
kulturpropositionen  om  tidsbegränsat
nationellt  uppdrag till  barn-  och
ungdomsteater.
6.5 Ytterligare nationella uppdrag m.m.
inom teaterområdet
Riksdagen bör enligt motion Kr4 (mp)
yrkande 24 besluta om ytterligare ett
nationellt uppdrag inom teaterområdet,
vilket inte bör vara tidsbegränsat utan
permanent. Riksdagen bör som sin mening
ge  regeringen till känna att detta
uppdrag bör ges till de institutioner
som samverkar inom Norrlands Musik- och
Dansteater (NMD). I motion Kr259 (v)
yrkande 3 i denna del hemställs att NMD
bör byggas upp som en nationalscen i
norr med utgångspunkt i den planering
som NMD gjort.
Ett nationellt uppdrag inom området
musikteater bör enligt motion Kr5 (s)
inrättas. Regeringen bör lämna detta
uppdrag till Malmö musikteater.
Utskottet anser att det är värdefullt
att  ett  system  med tidsbegränsade
nationella uppdrag inom olika områden nu
kommer att införas (se även avsnitt
2.6). Utskottet har i det föregående
tillstyrkt  att  ett sådant  uppdrag
inrättas  inom  teaterområdet  med
inriktning mot barn- och ungdomsteater.
Utskottet anser att verksamheten med
nationella uppdrag bör prövas under den
första  treårsperioden  innan   en
förändring, t.ex. i fråga om ytterligare
områden och flera uppdrag, övervägs. De
aktuella motionsyrkandena avstyrks.
6.6 Satsning på ungdomars eget skapande
(prop. 3 avsnitt 8.4)
Regeringen     redovisar     i
kulturpropositionen   att   Statens
kulturråd disponerar 3 miljoner kronor
under en treårsperiod för insatser som
främjar ungdomars eget skapande  och
anför  att  denna  verksamhet  bör
fortsätta.  Medel  för  att  främja
ungdomars eget skapande kommer under år
1998 att finnas inom ramen för Kultur i
hela  landet-projektet under anslaget
Bidrag  till allmän kulturverksamhet,
utveckling, internationellt kulturutbyte
och samarbete. Medelsanvisningen under
detta anslag behandlar utskottet senare
i  detta betänkande (avsnitt  16.2).
Vidare anger regeringen att den har för
avsikt att i budgetpropositionen för år
1999 föreslå riksdagen att Kulturrådets
medelsram  för insatser som  främjar
ungdomars eget skapande skall ökas med
9,4 miljoner kronor.
6.7 Nationellt uppdrag inom området
ungdomskultur (prop. 3 avsnitt 8.5)
Regeringen   föreslår   att   ett
tidsbegränsat   nationellt   uppdrag
inrättas inom området ungdomskultur. På
några   håll  i  landet  bedrivs
kulturverksamhet  -  i  form  av
kulturskolor  eller liknande  -  där
ungdomar  får genomföra kulturprojekt
efter egna idéer under professionell
ledning. Där arbetar man med  sång,
musik, dans, talteater, bild, film och
video,  ibland renodlat men ofta  i
ovanliga kombinationer. Med ungdomarnas
idérikedom som grund åstadkoms  inte
sällan produktioner av hög konstnärlig
halt. Genom att var och en i en grupp
får en uppgift under eget ansvar lockas
det fram talanger som var dolda både för
omgivningen  och den unga  människan
själv. Samtidigt som ny spännande kultur
skapas  får ett antal ungdomar  ett
tidigare inte upplevt självförtroende.
I uppdraget inom området ungdomskultur
skall enligt regeringens förslag ingå
att sprida kunskaper och erfarenheter
och  därigenom  inspirera  till  att
liknande verksamhet startar på andra
håll.  Detta  kan ske  t.ex.  genom
turnerande eller genom att institutioner
tar emot studiebesök för längre eller
kortare tid. Uppdraget skall även ge
möjlighet  att  genomföra  särskilda
utvecklingsprojekt.          I
budgetpropositionen för år 1997 föreslås
att  1  miljon kronor  anvisas  för
uppdraget.
Regeringen  avser att för  perioden
1997-1999 ge det nationella uppdraget
inom  ungdomskultur till Kulturskolan
Rosteriet i Luleå.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner det som regeringen förordar om
tidsbegränsat nationellt uppdrag inom
området ungdomskultur.
6.8 Nationellt uppdrag inom området
barnkultur
I motion Kr259 (v) yrkande 3 i denna del
föreslås att riksdagen skall besluta om
inrättande av ytterligare ett nationellt
uppdrag,  nämligen  inom   området
barnkultur. Enligt motionärernas mening
skulle regeringen kunna lämna ett sådant
uppdrag  till  Barnkulturcentrum  i
Eskilstuna. Med utgångspunkt i detta
centrum och de erfarenheter och den
kompetens som finns där skulle  ett
nationellt     kunskaps-     och
utvecklingscentrum för kreativ pedagogik
kunna byggas upp.
Utskottet har i det förgående (avsnitt
2.6  och  6.5) anfört att  det  är
värdefullt att ett system med nationella
uppdrag inom olika områden kommer att
införas och att verksamheten bör prövas
under den första treårsperioden innan en
förändring, t.ex. i fråga om ytterligare
områden och flera uppdrag, övervägs. Med
denna motivering föreslår utskottet att
riksdagen avslår motion Kr259 yrkande 3
i denna del.
6.9 Regional teater (prop. 3 avsnitt
8.6)
De kulturpolitiska mål som regeringen
föreslår motiverar enligt regeringens
uppfattning  en  ökad  satsning  på
regionala  teaterinstitutioner.  Ett
huvudsyfte  med statens insatser  på
teaterområdet skall vara att  sprida
teatern i landet och att nå nya grupper
utanför storstäderna. Satsningen nästa
budgetår skall främja spridningen av
musikteatern och dansteatern  utanför
storstäderna.
Av  de  reformmedel som frigörs  i
budgetpropositionen avsätts viss del för
uppbyggnaden av Norrlands Musik- och
Dansteater (NMD). NMD representerar ett
nytänkande när det gäller  samarbete
mellan  kulturinstitutioner.  I  det
förslag till verksamhet som presenteras
av  interimsstyrelsen för NMD  ingår
Norrlandsoperan i Umeå,  Norrdans  i
Härnösand, en planerad kyrkoopera  i
Piteå  och en planerad barnopera  i
Östersund.    Verksamheten    vid
institutionerna kommer att planeras och
turnéläggas gemensamt. På sikt kommer
hela  Norrland att få tillgång till
kvalificerad opera och dans till en
kostnad som sannolikt blir lägre än om
institutionerna administrerades separat.
Även om NMD i första hand är  ett
regionalt åtagande bör staten enligt
regeringens uppfattning medverka till
att uppbyggnaden av NMD kan påbörjas år
1997. Under anslaget Bidrag till allmän
kulturverksamhet,      utveckling,
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete beräknas 2,7 miljoner kronor
och under anslaget Bidrag till regional
musikverksamhet  samt  regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner beräknas 6 miljoner
kronor   för   ändamålet.   Till
anslagsfrågorna återkommer utskottet i
det följande (avsnitten 16.2 och 17.2).
Regeringen anför att publikarbetet inom
teaterområdet hittills i första hand har
riktats till de aktiva och välmotiverade
grupperna. För att nå mindre teatervana
människor behöver både teaterföreningar
och teaterarbetare tänka i nya banor.
Samarbetet mellan de fasta teatrarna och
skådebanorna  kan  utvecklas,  likaså
samspelet  mellan  skådebanorna  och
Riksteaterns  regionala  och  lokala
föreningar.  Grunden  för  ett  ökat
samarbete har nyligen lagts genom en
överenskommelse mellan  Riksskådebanan
och Riksteatern. Teatrarna behöver också
satsa mer på att inspirera och utbilda
de lokala arrangörerna och ge dem ett
vkat  stöd i publikarbetet. Särskild
omsorg bör läggas vid att vinna de unga,
både genom samverkan med förskola och
skola och genom att uppsöka ungdomar i
den  miljö de känner sig hemma  i.
Researrangemang som är inriktade  på
kulturaktiviteter är en resurs som bör
kunna utvecklas ytterligare. Till frågan
om  statligt bidrag till arrangörer,
teaterföreningar,  Skådebanan   m.m.
återkommer utskottet i det  följande
(avsnitten 16.2, 17.1 och 17.3).
6.10 Svenska riksteatern (prop. 3
avsnitt 8.7)
Regeringen     förordar      i
kulturpropositionen att statens uppdrag
till Riksteatern skall stå fast.
Enligt  vad regeringen redovisar  i
kulturpropositionen pågår en förändring
i fråga om Riksteaterns roll i länen. De
lokala arrangörernas beställningar av
teaterns föreställningar har  minskat
under senare år. Publiktillströmningen
till   Riksteaterns  föreställningar
varierar över åren. Den senaste säsongen
har publiken ökat men i ett längre
perspektiv  har  Riksteatern  tappat
publik. En förklaring kan vara  att
teaterföreningar och andra arrangörer
har knappare resurser. Ett annat skäl
kan vara att Riksteatern medvetet sökt
sig  till  mindre orter och  mindre
föreställningslokaler.  En  del  av
förklaringen är också att den regionala
teaterverksamheten successivt byggts ut.
De  förändrade förutsättningarna för
Riksteatern   motiverar,    enligt
regeringens  uppfattning,  en  viss
tyngdpunktsförskjutning i villkoren för
statens stöd till teaterns verksamhet.
Riksteatern bör i framtiden ytterligare
utveckla och förstärka arrangörs- och
publikorganisationen och öka samarbetet
med  andra  producenter, t.ex.  fria
grupper  och  Operan och  Dramatiska
teatern.  Regeringen  betonar  att
Riksteatern redan delvis anpassat sig
till de förändrade förutsättningarna.
I takt med förändringarna i samhället
har  Riksteatern också  startat  nya
specialinriktade      verksamheter.
Specialensemblerna   Cullbergbaletten,
Tyst teater och Unga Riksteatern samt
verksamheten med finskspråkig teater och
det mångkulturella projektet Shikasta
uträttar ett värdefullt arbete. Dessa
verksamheter  har  ett  nationellt
intresse.
Det statliga bidrag som i dag lämnas
till Riksteatern för verksamheten vid
Södra Teatern avses överföras till ett
Världskulturhus i Södra Teatern som en
del  av  finansieringen  av  dess
verksamhet.
Utskottet återkommer i det följande
(avsnitt 17.1) till regeringens förslag
i budgetpropositionen om medelsberäkning
för Riksteatern och mål för det statliga
bidraget till teatern.
6.11 Fria teatergrupper (prop. 3 avsnitt
8.8)
De fria teatergrupperna spelar en viktig
roll i det svenska teaterlivet. Många av
dem  turnerar över hela landet  och
medverkar till ett levande teaterutbud
utanför  regionhuvudorterna. De  fria
grupperna svarar för mer än hälften av
det  totala utbudet av den statligt
stödda  barn-  och ungdomsteatern  i
landet. Under spelåret 1994/95 spelade
58    statsbidragsbeviljade   fria
teatergrupper för sammanlagt 629 000
besökare.
De statliga teaterinsatserna bör syfta
till ett brett och mångsidigt utbud av
teater av hög kvalitet. En ökad satsning
på fria grupper, som ger dem bättre
möjligheter att turnera och marknadsföra
sig, ser regeringen som en viktig del av
insatserna på teaterområdet.
För att möjliggöra en satsning på de
fria teater- och dansgrupperna föreslår
regeringen  i budgetpropositionen  en
ökning under anslaget Bidrag till vissa
teater-,  dans-  och  musikändamål.
Anslagsfrågan  behandlas  senare  i
betänkandet (avsnitt 17.3).
6.12 Samisk teater (prop. 3 avsnitt
8.9)
Regeringen     redovisar     i
kulturpropositionen att staten årligen
anvisar ett samlat anslag för samisk
kultur som disponeras av Sametinget. För
innevarande år utgår ca 1,5 miljoner
kronor från detta anslag till samisk
teaterverksamhet. Regeringen redovisar
vidare att beslut har fattats om att
medel  skall  utbetalas  via  EU:s
strukturfonder för uppbyggnad av samisk
teater inom mål 6-området.
Regeringen anser att etableringen av en
fast samisk teaterinstitution är  av
stort intresse men är inte beredd att
förorda en ökning av det statliga bidrag
som redan ges via Sametinget till samisk
teaterverksamhet. En förutsättning för
ytterligare statligt engagemang är bl.a.
att frågan om en regional eller lokal
huvudman för den samiska teatern kan
klargöras. Regeringen avser  att  ge
Sametinget  i uppdrag att  undersöka
förutsättningarna för att etablera en
fast samisk teaterinstitution.
Frågan om en samisk teater tas upp i
fyra motioner.
Enligt motion Kr283 (c) yrkande 13 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna att uppdraget till Sametinget
att  undersöka förutsättningarna  att
etablera    en   fast    samisk
teaterinstitution bör slutföras redan
till den 1 juni 1997 så att regeringen
kan lägga fram förslag för riksdagen i
september i 1997 års budgetproposition.
Motionärerna redovisar också sin syn på
hur en samisk teater skall kunna ingå i
en  större satsning på ett  samiskt
kulturcentrum för musik, konst, teater,
konsthantverk,   multimedia    och
internationellt kulturutbyte.
Enligt motion Kr4 (mp) yrkande 23 bör
samhället bereda väg för alla samiska
kulturyttringar. Detta gäller inte minst
en fast samisk teaterinstitution. En
samisk teater bör vara en rent statlig
angelägenhet vilket i motionen uttrycks
med orden  få ett nationellt uppdrag .
Motionärerna torde med detta uttryck
dock inte mena att en samisk teater
skall få ett sådant treårigt nationellt
uppdrag som regeringen föreslår skall
införas  år  1997  inom   skilda
kulturområden. Möjligheterna att få EU-
stöd till en samisk teater bör tas till
vara. Motionärerna hemställer också om
att  stöd  skall  ges  till  samisk
filmutveckling.
En samisk teater kan enligt motion Kr10
(s)  vara ett av medlen att  uppnå
internationaliseringsmålet     inom
kulturpolitiken,  där  det  nordiska
samarbetet skall prioriteras. En fast
samisk teaterscen skulle kunna spela en
viktig roll för att visa och föra vidare
det samiska kulturarvet på Nordkalotten.
Utifrån  dessa  utgångspunkter  bör
regeringen bistå Sametinget i arbetet
med att undersöka förutsättningarna för
att   inrätta  en  fast   samisk
teaterinstitution.
I motion Kr3 (m, s, c, fp, v) hemställs
att  en samisk nationalteater  skall
lokaliseras till Tärnaby.
Utskottet vill inledningsvis påminna om
att  riksdagen vid riksmötet 1976/77
behandlade frågor om en rad insatser för
samerna (prop. 1976/77: 80, bet. KrU
1976/77:43,   rskr.   1976/77:289).
Riksdagen anslöt sig därvid till det som
regeringen föreslagit beträffande stödet
till samernas kultur. I propositionen
anfördes att det är principiellt viktigt
att samerna kan utnyttja de allmänna
statsbidrag och stödformer som står till
buds för allmänkulturell verksamhet. De
statliga  bidragen  är  i  allmänhet
utformade så att de inte blir styrande
för  verksamheten  och  kan  enligt
propositionen således utnyttjas helt i
enlighet  med  samiska  värderingar.
Bevarandet och utvecklingen  av  den
samiska kulturen måste självfallet ske
på samernas egna villkor. Samtidigt ger
målen för den statliga kulturpolitiken
ett stöd för krav på integritet och
utvecklingsmöjligheter även  för  den
samiska kulturen. Det blir då närmast en
fråga om att bevaka att de statliga
reformerna på kulturområdet verkligen
bidrar  till att förbättra  samernas
kultursituation.
Det bör enligt proposition 1976/77:80
ankomma på Statens kulturråd att vid
fördelningen av medel som står till
rådets disposition ta hänsyn till den
samiska minoritetens behov. Även andra
myndigheter,   institutioner   och
organisationer,  som  fördelar  det
statliga kulturstödet, bör uppmärksamma
de särskilda behov som följer av den
samiska minoritetens utsatta ställning.
Även med en sådan förstärkt bevakning
av  de  samiska  intressena  som
förespråkades i proposition 1976/77:80
finns  det områden där de generella
stödformerna av olika skäl inte kan
utnyttjas av samerna. För att tillgodose
sådana  behov  beslöt riksdagen  att
särskilda medel fortsättningsvis skulle
anvisas  under anslaget Bidrag  till
samisk kultur. Anslaget skulle fördelas
efter prioriteringar som görs av samerna
själva till sådana ändamål som inte kan
få tillräckligt stöd på annat sätt.
Det  särskilda anslaget till samisk
kultur, som från början disponerades av
Samefonden,  disponeras  numera  av
Sametinget. Sedan ett antal år beräknas
medel under detta anslag inte endast för
kulturändamål   utan   även   för
sektorsforskning  inom  det  samiska
kulturområdet.
I årets budgetproposition sammanförs
många av anslagen inom kulturområdet
till nya och färre, men mera omfattande,
anslag. Det särskilda anslaget Bidrag
till samisk kultur sammanförs med delar
av    anslaget   Bidrag    till
utvecklingsverksamhet        inom
kulturområdet,  m.m.  samt  anslaget
Utveckling, internationellt  samarbete
m.m. till ett nytt ramanslag benämnt
Bidrag  till allmän kulturverksamhet,
utveckling, internationellt kulturutbyte
och  samarbete (A 2). Detta  anslag
behandlar utskottet i en senare del av
betänkandet (avsnitt 16.2).
Utskottet anser att det är väsentligt
att samerna genom regeringens aviserade
uppdrag får tillfälle att lämna sin egen
syn på frågan om samisk teater, innan
riksdagen  tar ställning till  t.ex.
frågan om i vilken form en sådan teater
bör drivas, vilken inriktning den skall
ha  och  vilken  uppgift  i  det
internationella  kulturutbytet   den
eventuellt bör få. Viktigast i dagens
läge är att lösa huvudmannaskapsfrågan
och  finna medfinansiering  till  en
statlig  satsning på samisk  teater.
Utskottet anser i likhet med vad som
anförs i motion Kr283 (c) att det är
angeläget att utredningsarbetet kan ske
så snabbt som möjligt. Utskottet inser
dock att det - om ett från samernas
synpunkt gott slutresultat skall nås -
inte går att forcera fram lösningar som
kräver omfattande överläggningar  med
regionala  och  lokala  intressenter.
Riksdagen bör därför inte ställa upp
något  slutdatum  för  Sametingets
utredningsuppdrag. Med hänvisning till
det  anförda  avstyrker  utskottet
motionerna Kr3 (m, s, c, fp, v), Kr4
(mp)  yrkande 23, Kr10 (s)  och Kr283
(c) yrkande 13.
7 Dans (prop. 3 avsnitt 9)
7.1 Inledning
Regeringen uppskattar att statens stöd
till  dans uppgår till närmare  200
miljoner kronor.
I dag finns sex fasta dansensembler som
har     någon    form     av
institutionsanknytning,     nämligen
Operabaletten    i    Stockholm,
balettensemblen  vid  Göteborgsoperan,
Cullbergbaletten inom Riksteatern och
Östgötabaletten  samt  danskompanierna
Skånes  Dansteater  och  Norrdans  i
Härnösand.    Dessutom    turnerar
Riksteatern, förutom Cullbergbaletten,
ett antal dansföreställningar varje år.
Ett antal fria dansgrupper står för
betydande bidrag till nyskapandet inom
dansen.
Dansens Hus i Stockholm och ett par
mindre scener i Göteborg, Malmö och
Stockholm    ger    kontinuerligt
dansföreställningar av såväl svenska som
utländska grupper. Statens insatser är
en förutsättning för en betydande del av
danskonsten i Sverige. Detta  gäller
särskilt de fria grupperna  och  de
regionala        institutionernas
dansensembler.
Dansens Hus har betytt mycket  för
danslivet. Som gästspelsscen har den
skapat möjligheter för fria dansgrupper
och regionala ensembler att spela inför
en stor publik. Dansens Hus har också
tagit  emot  många  internationella
gästspel av hög klass.
Operan  är den enda institution  i
Sverige som har kapacitet att sätta upp
klassiska baletter i full skala. Utan
statligt  stöd skulle många  av  de
klassiska  baletterna  försvinna  ur
repertoaren. Dansen är en konstform som
fått en ny publik och nya utövare. Den
har  också  fått  nya  former  via
ungdomsmusiken  och  den   moderna
ungdomskulturen i övrigt.
7.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för danskonsten (prop. 3
avsnitt 9.1)
Regeringen  gör i kulturpropositionen
bedömningen att statens insatser bör
syfta till att
-   ge  danskonsten  en  regional
förankring,
-  utveckla intresset för dansen som
konstform,
-  stödja ett brett dansutbud av hög
kvalitet samt främja dansens förnyelse
och utveckling.
Med tanke bl.a. på de nya dansformernas
betydelse för de unga generationerna är
det  enligt  regeringens  uppfattning
nödvändigt  att  i  den  statliga
kulturpolitiken markera dansen som en
självständig konstform och göra dansen
tillgänglig i hela landet.
En  av  orsakerna  till  att  den
professionella dansen har  en  liten
publik är att spelplatserna är få och
koncentrerade   till   storstäderna.
Dessutom   är  arrangörsledet   på
dansområdet svagt utvecklat i landet.
Inriktningen  på  statens  framtida
insatser  skall vara att tillvarata,
utveckla och stödja den växtkraft som
kännetecknar dansen i dag. Staten skall
under de närmaste åren öka sitt stöd
till dansområdet, framför allt gentemot
regionerna.   Den   professionella
dansutbildningen skall stärkas  genom
ökade resurser till Danshögskolan.
7.3 Dansen i regionerna (prop. 3 avsnitt
9.2)
I   budgetpropositionen   föreslår
regeringen en förstärkning av stödet
till  regionala  dansensembler  med
sammanlagt 7 miljoner kronor för att
förbättra   förutsättningarna   för
kontinuerlig   dansverksamhet    i
regionerna. Medlen anvisas dels under
anslaget   Bidrag  till   regional
musikverksamhet  samt  regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner med 3 miljoner kronor
för Östgötabaletten och 1,3 miljoner
kronor för Skånes Dansteater, dels under
anslaget   Bidrag   till   allmän
kulturverksamhet,  utveckling   samt
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete med 2,7 miljoner kronor för
Norrdans som ingår i Norrlands Musik-
och Dansteater (NMD).
Dansens Hus föreslås få ökat stöd med
250  000  kronor för att kunna  ge
regionala    danskompanier    fler
speltillfällen.
I motion Kr283 (c) konstateras att
dansen som konstart befinner sig i ett
expansivt skede och att intresset för
att se dans på scen har ökat. Det är
dock fortfarande få förunnat att se
dansföreställningar utanför de  stora
städerna. Riksteaterns kunskaper  och
erfarenheter  av turnerande  och  de
omfattande kontakter med svenskt och
internationellt dansliv som Dansens Hus
har bör tas till vara för att åstadkomma
ett nätverk för återkommande turnerande
dansföreställningar. Därigenom kan flera
människor utanför storstäderna få en
möjlighet att upptäcka dansen. Riksdagen
bör som sin mening ge regeringen till
känna  vad  som anförts i  motionen
(yrkande 14).
Utskottet delar motionärernas syn på
dansen som en viktig konstform som bör
få ökade möjligheter att verka i hela
landet. Utskottet kommer i det följande
att behandla frågor om ökade satsningar
på att utveckla och stödja dansen i
regionerna.  Regeringen  har   som
redovisats föreslagit stöd till  tre
regionala dansensembler, ökat stöd till
fria  grupper och ökade medel  till
Dansens Hus. Riksteatern skall inom sitt
uppdrag utveckla samarbetet med andra
producenter. Detta bör kunna medföra att
Riksteatern  kommer  att   turnera
ytterligare  dansföreställningar   i
landet. Utskottet anser mot bakgrund av
det  anförda att den utveckling  av
danslivet som här kortfattat redovisats
till betydande del bör kunna tillgodose
de önskemål som motionärerna framfört.
Något särskilt uttalande från riksdagen
sida är därför inte påkallat. Motion
Kr283 (c) yrkande 14 avstyrks.
Anslagsfrågorna  behandlar  utskottet
senare i detta betänkande (avsnitten
16.2 och 17.2).
Utskottet  behandlar en  motion  om
professionella dansares dagliga träning
under  anslaget Bidrag  till  allmän
kulturverksamhet,      utveckling,
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete (avsnitt 16.2).
7.4 Fria dansgrupper (prop. 3 avsnitt
9.3)
Det fria danslivet står för en viktig
del av den konstnärliga utvecklingen
inom dansen. Där finns en möjlighet för
både unga och mera etablerade dansare
och koreografer till nytänkande. För
att möjliggöra en satsning bl.a. på de
fria dansgrupperna föreslår regeringen i
budgetpropositionen för år 1997  att
anslaget Bidrag till vissa teater-, dans-
och  musikändamål skall ökas med  5
miljoner kronor.
Anslagsfrågan  behandlas  senare  i
betänkandet (avsnitt 17.3).
8 Musik (prop. 3 avsnitt 10)
8.1 Inledning
Som   utgångspunkt   för   sina
ställningstaganden på musikens område
redovisar regeringen bl.a. följande.
Till följd av den tekniska utvecklingen
och utvecklingen på massmedieområdet har
tillgången till musik ökat påtagligt
under de senaste tjugo åren. Det är dock
fortfarande svårt att ta del av ett
varierat utbud av direkt framförd musik
om man inte bor i en större stad.
Trots   konkurrensen  från  andra
fritidsaktiviteter          har
amatörmusicerandet i grupp fortfarande
en  i internationell jämförelse unik
bredd. Att utveckla nya former av musik
är  en  viktig  del  av  dagens
ungdomskultur.
Det professionella musiklivet är numera
väl förgrenat. Orkestrarna har dock i
likhet med teatrarna fått känna  av
konkurrensen från medieutbudet  genom
vikande publiksiffror.
Utvecklingen   inom   musiklivets
kommersiella del präglas av en ökad
mångfald i utbudet, samtidigt som genrer
med smalt publikunderlag har fått allt
hårdare villkor.
Antalet frilansmusiker har vuxit starkt
sedan 1970-talet.
Fonogrammarknaden  genomgick  stora
förändringar under 1970- och 1980-talen.
Utgivningen domineras i dag  av  en
handfull multinationella företag.
Inom  den  statliga  kulturbudgeten
avsätts ca 435 miljoner kronor till
musikändamål.
Sedan mitten av 1970-talet har  de
statliga insatserna främst inriktats på
att stödja uppbyggnaden av musiklivets
regionala struktur. Staten har medverkat
till att symfoni- och kammarorkestrar av
hög professionell klass nu finns på
många orter i landet. År 1988 bildades
20   länsmusikorganisationer   med
landstingen som huvudmän men med staten
som huvudsaklig finansiär. Över hälften
av de statliga musikanslagen går till
länsmusiken.
8.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för musiken (prop. 3 avsnitt
10.1)
Regeringen anser att alla bör kunna få
del av ett varierat musikutbud av hög
kvalitet  och möjligheter till  eget
musikutövande. För att uppnå detta bör
statens insatser på musikområdet syfta
till att
-  ett vitalt lokalt musikliv utvecklas
i hela landet,
-  regionala musikinstitutioner blir en
resurs i det lokala musiklivet,
-  lokal arrangörsverksamhet
stimuleras,
-  ökad samverkan kommer till stånd
mellan musikinstitutioner och musiklivet
i övrigt,
-  statsunderstödda musikinstitutioner
håller en hög professionell nivå,
-  goda arbetsbetingelser skapas för
professionella musiker,
-  mångfalden i musikutbudet
vidmakthålls,
-  barns och ungdomars musikutövande
och musikskapande stimuleras.
Staten bör i samverkan med huvudmännen
för de 20 länsmusikinstitutionerna samt
de   professionella  symfoni-  och
kammarorkestrarna verka för att vidga
deras verksamhetsradie i det egna länet
och  finna nya samverkansformer över
länsgränserna. Det är angeläget att även
frilansmusiker och fria grupper ses som
en   resurs   i  den   regionala
musikplaneringen.
Ett fungerande arrangörsled är en av
förutsättningarna för ett  mångsidigt
musikutbud. Utanför de större städerna
svarar främst kyrkan, studieförbunden
och andra folkrörelseorganisationer för
utbudet  av  musikprogram.  Även  om
folkrörelsernas program är  av  stor
betydelse för det lokala musiklivet är
det för mångfalden viktigt att det på
mindre orter finns även andra arrangörer
som svarar för ett kvalitetsutbud, t.ex.
jazzklubbar och kammarmusikföreningar.
Insatserna för att stärka det lokala
arrangörsledet bör öka.
Särskilda insatser kan behövas för att
sprida nyskapad musik inom s.k. smala
genrer  eller främja bruket av  det
musikaliska arvet i form av äldre svensk
musik, folkmusik och musiktraditioner
som förts hit från andra länder och
kulturer.
Musikinstitutionerna bör ta fasta på
ungdomars spontana intresse för eget
musikskapande men också stimulera till
ännu större bredd och öppenhet för olika
sorters musik.
8.3 Regional musikverksamhet (prop. 3
avsnitt 10.2)
En  enhetligt utformad bidragsgivning
till den regionala musikverksamheten bör
enligt regeringens mening ingå i ett
reformerat  stödsystem för  regionala
kulturinstitutioner.   Frågan   om
utformning  av  ett nytt  stödsystem
behandlar utskottet tidigare i detta
betänkande (avsnitt 4.1).
Staten gör en större regional insats på
musikområdet  än  på  något  annat
konstområde. En jämnare fördelning av de
statliga  insatserna bör åstadkommas,
anser regeringen. Ett förstärkt stöd bör
därför lämnas till sådana konstformer
som har en svag eller ojämn geografisk
spridning. Stödet till länsmusiken bör
minskas med 60 miljoner kronor i två
steg med 30 miljoner kronor år 1998 och
med ytterligare 30 miljoner år 1999,
vilket  motsvarar knappt  25  %  av
statsbidraget   till   länsmusiken.
Regeringen anser också att en  viss
omfördelning av stödet bör ske mellan
landstingen.
Överenskommelsen          med
Landstingsförbundet från år 1986  om
länsmusiken  medger en minskning  av
statsbidraget. Huvudmännen har rätt att
anpassa  verksamheten  efter  detta.
Regeringen är medveten om  att  det
minskade bidraget kan leda till att
verksamhet dras ner.
Regeringen kommer att överlägga med
Landstingsförbundet om en ny stödform
för   länsmusiken.   När   dessa
överläggningar avslutats kommer Statens
kulturråd att få i uppdrag att överlägga
med de enskilda landstingen i syfte att
kartlägga verksamhetens omfattning och
inriktning.  Kulturrådet  bör  under
arbetets  gång  samråda  med  bl.a.
Landstingsförbundet.
Kulturrådets   kartläggning   samt
resultatet av regeringens överläggningar
med    Landstingsförbundet    om
länsmusikstödets utformning kommer att
ligga till grund för regeringens förslag
till riksdagen inför budgetåret 1998.
Den   aviserade  minskningen   av
länsmusikbidraget  tas  upp  i  åtta
motioner.
I motionerna Kr4 (mp) yrkande 25 och
Kr257 (mp) yrkandena 2 och 4, båda
yrkandena i denna del, hemställs att
riksdagen som sin mening  skall  ge
regeringen till känna att den aviserade
besparingen på länsmusikanslaget skall
vara 5 miljoner kronor vart och ett av
budgetåren  1998  och  1999,  dvs.
sammanlagt 10 miljoner kronor och inte
sammanlagt  60 miljoner  kronor  som
regeringen avser föreslå.
Det är enligt motion A428 (kd) yrkande
10 fel att dra ned länsmusikanslaget.
Ett rikt kulturliv bidrar till att göra
orter och regioner attraktiva för både
arbetskraft och företag. Det kan även
bidra till ökade arbetstillfällen inom
turistnäringen.
Enligt motion Kr17 (fp) yrkande 18 bör
regeringen   vid   de   kommande
överläggningarna med Landstingsförbundet
om  det  statliga  bidraget  till
länsmusiken ha som utgångspunkt  att
större delen av bidraget inte bör bindas
till fasta institutioner.
Enligt motionerna Kr222 (s) och Kr227
(fp)  bör särskild hänsyn tas  till
förhållandena  i  Värmland,  där  de
sammantagna resurserna från länsmusik-
anslaget och bidraget till den regionala
musikteaterinstitutionen är av väsentlig
betydelse för musikteaterns fortsatta
existens. Samma förhållanden beträffande
användningen av länsmusikanslaget och
bidraget   till   den   regionala
kammarmusikorkestern i Örebro bör enligt
motion Kr266 (s, m, c, fp, v, kd) leda
till att Länsmusiken i Örebro undantas
från besparingen.
De särskilda förhållanden som råder för
länsmusiken på Gotland bör enligt motion
Kr11 (s) beaktas vid beredningen av
frågan om det framtida bidraget till
länsmusiken. Den av regeringen aviserade
omfördelningen  från länsmusikanslaget
till dans- och musikteaterområdena kan
sammantaget för Gotlands del snarare
medföra  negativa  verkningar  för
kulturlivet än de av regeringen avsedda
positiva effekterna.
Utskottet vill inledningsvis påminna om
att  när  riksdagen  beslöt   om
omorganisation  av regionmusiken  och
Rikskonserter  och om överföring  av
regionmusikens  och  en  del  av
Rikskonserters   uppgifter    till
landstingen förutsattes det att  den
regionala musikplaneringen skulle utgå
från musiklivets totala situation inom
respektive  region  och  därför  ha
betydligt vidare syften än att endast
fortsätta    regionmusikens    och
Rikskonserters verksamhet. Planeringen
inom regionerna borde bl.a. klargöra
situationen om behovet av insatser för
frilansande   musiker   och   för
arrangörsverksamhet (prop.  1984/85:1,
bet. 1984/85:KrU7, rskr. 1984/85:53).
Det  framhölls  vid  det  följande
riksmötet, när överenskommelsen mellan
staten   och   Landstingsförbundet
godkändes, att reformen gav huvudmännen
ett  självständigt  och  sammanhållet
ansvar för musiklivet inom sitt område
och  möjligheter till samverkan  och
utbyte  på  egna  villkor  (prop.
1985/86:185, bet. 1985/86:KrU22, rskr.
1985/86:330).
Utskottet förutsätter att de skilda
villkor och de olika modeller efter
vilka  det regionala musiklivet  har
organiserats  kommer att  ytterligare
belysas i Kulturrådets kartläggning -
utöver vad som redan gjorts i rådets
utvärderingsrapport Musik för miljoner
(1994:2) - så att regeringen i sitt
beredningsarbete kan ta hänsyn t.ex.
till hur de ursprungliga intentionerna
med reformen fullföljts och hur  de
lokala och regionala förhållandena och
behoven präglat den organisation som
finns i dag i de olika regionerna.
Utskottet utgår från att kartläggningen
också    påvisar   hur    vissa
länsmusikorganisationers   verksamhet
påverkats av senare års minskade bidrag,
då försvaret valt att tillgodose sina
behov av musik på annat sätt än genom
länsmusiken.  För att  kunna  bedöma
huruvida särskild hänsyn skall tas till
sådana  förhållanden som  påtalas  i
motionerna behövs information även om
övriga regioners förhållanden. Dessutom
bör samspelet mellan länsmusiken och
övriga         statsunderstödda
musikinstitutioner belysas.  Riksdagen
bör  emellertid inte  föregripa  den
kartläggning som Kulturrådet skall göra
efter det att regeringen avslutat sina
överläggningar med Landstingsförbundet.
Utskottet anser vidare att riksdagen
inte nu bör ta ställning till frågan om
en  framtida  besparing.  Utskottet
föreslår att riksdagen avslår motionerna
Kr4 (mp) yrkande 25, Kr11 (s), Kr17 (fp)
yrkande 18, Kr222 (s), Kr227 (fp), Kr257
(mp) yrkandena 2 och 4, båda yrkandena i
denna del, Kr266 (s, m, c, fp, v, kd)
och A428 (kd) yrkande 10.
8.4 Svenska rikskonserter (prop. 3
avsnitt 10.3)
Regeringens förslag om inriktning av
Svenska   rikskonserters  verksamhet
innebär i sammanfattning följande.
Den  roll  Svenska  rikskonserter
tilldelades   i   samband   med
länsmusikreformen byggde på ett nära och
omfattande  samarbete  med  de  20
länsmusikorganisationerna. I dag  har
länsmusiken på de flesta håll hittat
verksamhetsformer och  en  musikalisk
inriktning som svarar mot  regionens
behov och särart. Svenska rikskonserters
uppgift som samarbetspartner har inte
varit  problemfri. Rikskonserter  har
t.ex. haft svårt att tydliggöra sin
samordnande och kompletterande  roll.
Dess utbud av musikproduktioner har på
många håll i stället uppfattats som
konkurrerande.  Samarbetet  har  dock
förbättrats under senare tid.
Rikskonserter och länsmusiken  måste
enligt regeringens mening finna former
för en systematisk samplanering av sin
årsproduktion. Ett fortlöpande samråd
mellan  Rikskonserter och länsmusiken
håller på att etableras, bl.a. inom
ramen för en referensgrupp. Regeringen
kommer   att  noga   följa   hur
samarbetsformerna   utvecklas   och
fortlöpande meddela Rikskonserter sin
syn på detta.
Rikskonserters   uppgifter   måste
preciseras  så  att  det  framtida
samarbetet med framför allt länsmusiken
grundas på en tydlig ansvarsfördelning.
Det ankommer på regeringen att i stadgar
och  verksamhetsmål noga markera att
Rikskonserters roll är samordnande och
kompletterande.
Rikskonserter  skall  svara   för
produktioner som är angelägna och som
inte naturligt kan anses falla inom
länsmusikens  uppdrag  som  regional
musikproducent.  Detta  kan  gälla
orkesterturnéer som omfattar flera län,
gästspel i utlandet, produktioner av
experimentell karaktär och lansering av
oetablerade musiker eller tonsättare.
Det kan också gälla satsningar inom
musikgenrer som av olika anledningar har
svårt  att beredas utrymme i länens
musikplanering.
Rikskonserter bör liksom hittills ge
stöd  och  service till rikstäckande
intresseorganisationer inom olika genrer
och  engagera  sig i  en  samordnad
marknadsföring    av     svenska
musikfestivaler.
Rikskonserter bör själv få bedöma i
vilken mån insatser skall göras utifrån
olika genrers behov. En viktig uppgift
för Rikskonserter är dock att stödja
tillkomsten av ny svensk musik genom
kompositionsbeställningar,
konsertproduktioner         och
informationsinsatser. I det sammanhanget
kan  det  finnas  anledning  för
Rikskonserter  att  göra  särskilda
insatser för kammarmusiken.
Svenska         rikskonserters
fonogramutgivning på märket Caprice har
fyllt en viktig funktion som komplement
till annan fonogramutgivning främst vad
gäller ny musik, jazz, folkmusik och
musik för barn. Rikskonserters anslag
till Caprice är på drygt 4 miljoner
kronor. Statens kulturråds stöd till
fonogramutgivning, för närvarande 7,5
miljoner kronor, ger möjlighet  till
fortsatt  närvaro på  marknaden  för
mindre,  svenska  fonogrambolag  med
konstnärligt värdefull produktion. Till
utgivningsstödet är kopplat ett särskilt
distributionsstöd,  som  huvudsakligen
lämnas  till  distributionsföretaget
Compact Distribution AB (CDA).
Regeringen  delar  Kulturutredningens
uppfattning om betydelsen av att ett
större antal fonogramproducenter  ges
möjlighet att verka på marknaden. Detta
skulle tala för att de statliga medel
som ges till Rikskonserter för Ca- price
borde fördelas på flera mottagare. Det
är dock enligt regeringens mening inte
realistiskt att räkna med att Caprice
skulle  kunna  drivas  vidare  under
väsentligt    ändrade   ekonomiska
förutsättningar.    Ett    antal
remissinstanser har dessutom framhållit
att det för de små bolagen så viktiga
distributionsbolaget CDA, där Caprice är
en stor kund, skulle drabbas hårt om
Caprice lades ner.
Regeringen  finner att Rikskonserter
dven i fortsättningen bör förfoga över
särskilda medel för fonogramverksamhet.
Rikskonserter bör dock sträva efter att
på ett ännu tydligare sätt än förut
anpassa   fonogramutgivningen   till
inriktningen på sin övriga verksamhet.
När Stiftelsen Svenska rikskonserter
inrättades  blev dåvarande Stockholms
blåsarmusik en enhet inom stiftelsen.
Beslutet byggde bl.a. på förutsättningen
att  orkestern skulle  utnyttjas  av
försvaret    och   för    andra
statsceremoniella  behov  samt  att
Försvarsmakten  skulle  ta  del  i
verksamhetens  finansiering.  Vidare
förutsattes  att  orkestern  skulle
utnyttjas för musiklivet i Stockholms
län och att den även skulle turnera i
hela landet med symfonisk blåsmusik.
Försvarsmakten tillgodoser sitt behov
av tjänstemusik på annat sätt fr.o.m
budgetåret 1994/95. Behovet av musik i
övriga statsceremoniella sammanhang är
enligt  regeringens bedömning alltför
oregelbundet för att motivera en fast
orkester  enbart för detta  ändamål.
Orkestern har under senare år utvecklat
en  symfonisk repertoar under namnet
Stockholms   blåsarsymfoniker.   Det
allmänna  musiklivets efterfrågan  på
symfonisk  blåsmusik har  visat  sig
begränsad, särskilt ute i landet där
länens  eget  musikutbud  numera  är
omfattande  och varierat.  Regeringen
finner således inte några vägande skäl
för  att behålla en av staten helt
finansierad   civil   blåsorkester.
Regeringen föreslår att Rikskonserter
befrias från uppdraget att svara för
ceremoniell och civil blåsmusik genom en
egen ensemble.
Enligt motion Kr260 (m) yrkande 1 i
denna del bör det lokala ansvaret för
musiken  öka,  varför  Rikskonserters
verksamhet  bör  minska  ytterligare.
Rikskonserters fonogramutgivning bör ske
på samma villkor som gäller för övriga
producenter.   Specialutgivning   av
fonogram i anslutning till projekt bör
ske efter upphandling.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att det är värdefullt att Rikskonserter
och länsmusiken nu är i färd med att
finna    en    väl   fungerande
ansvarsfördelning och att de ytterligare
utvecklar sin samplanering. Utskottet
ansluter sig till regeringens bedömning
att det till Rikskonserters uppgifter
även i fortsättningen bör höra  att
tillgodose   behovet   av   sådana
produktioner som vanligtvis inte faller
inom länsmusikens ansvar. Utskottet har
redan i tidigare sammanhang uttryckt sin
syn på värdet av Rikskonserters stöd
till   organisationer  m.fl.  inom
musiklivet, vars verksamhet har stort
värde för musiklivet i hela landet.
Utskottet har inte heller något att
erinra  mot  vad  som  anförts  i
kulturpropositionen om  Rikskonserters
uppdrag att stödja olika genrer, ny
musik, fonogramproduktion anpassad till
den egna verksamhetens inriktning, m.m.
Utskottet har inte något att erinra mot
att Rikskonserter - på de grunder som
anförs i kulturpropositionen - befrias
från  uppdraget  att  ansvara  för
ceremoniell och civil blåsmusik genom en
egen ensemble. Utskottet noterar att
regeringen därigenom också uppnår sitt
syfte  att  minska  Rikskonserters
engagemang i sådan fast verksamhet som
egna ensembler utgör. Utskottet vill
emellertid i sammanhanget framhålla att
det inte bör föreligga något absolut
hinder  för Rikskonserter  att  även
fortsättningsvis stödja svensk  musik
genom att inom sin organisation ha sådan
fast verksamhet.
Utskottet anser sammanfattningsvis att
riksdagen med avslag på motion Kr260 (m)
yrkande  1  bör  godkänna  det  som
regeringen     förordar      i
kulturpropositionen om inriktningen på
Svenska rikskonserters verksamhet.  I
senare delar av betänkandet behandlar
utskottet regeringens förslag till mål
och medelsberäkning för Rikskonserter
(avsnitt 17.1) och frågan om statligt
stöd  till blåsmusik inom stödet till
det regionala musiklivet (avsnitt 17.2).
8.5 Ett förstärkt lokalt arrangörsled
(prop. 3 avsnitt 10.4)
De arrangerande musikföreningarna spelar
en viktig roll för att ett varierat
musikutbud av god kvalitet skall kunna
erbjudas på mindre orter. Det är främst
tack vare dessa föreningar som musikens
s.k. smala genrer kan göra sig gällande
även där. I stället för att inrätta
genreinriktade stödformer bör  staten
enligt regeringens uppfattning  lägga
ökad  vikt vid insatser ägnade  att
förstärka  musiklivets  arrangörsled.
Regeringen  har för  avsikt  att  i
budgetpropositionerna för år 1998 och år
1999  föreslå  att  ytterligare  4,8
miljoner kronor anvisas för vartdera
budgetåret  för  ökat  stöd  till
arrangerande   musikföreningar   och
förstärkta insatser i övrigt för det
fria   musiklivet.  Det  nuvarande
arrangörsstödet  blir  därmed  nästan
fördubblat. Vid bidragsfördelningen till
musiklivets    arrangörs-    och
intresseorganisationer har Kulturrådet
särskild anledning att pröva behoven
inom skilda genrer. Regeringen utgår
från att den kommunala insatsen på dessa
områden  även  i  fortsättningen  är
omfattande.
Enligt regeringens mening finns redan i
dag goda möjligheter att med befintlig
statlig bidragsgivning tillgodose olika
genrers behov.
Inom ramen för det samlade stödet till
regional musikverksamhet bör t.ex. ett
län eller flera län i samverkan kunna
utveckla en genreprofil utifrån lokala
musiktraditioner och andra  särskilda
förutsättningar.
En viktig del av Rikskonserters uppdrag
är att göra kompletterande insatser för
genrer som inte ges tillräckligt utrymme
inom  länsmusikens utbud.  Regeringen
anser att det dessutom är en naturlig
uppgift  för  Statens kulturråd  att
uppmärksamma skilda genrefrågor t.ex.
beträffande jazzmusiken, kammarmusiken,
folkmusiken och körlivet i samband med
fördelningen av bidrag på musikområdet.
Regeringen   föreslår   att   ett
tidsbegränsat   nationellt   uppdrag
inrättas  på musikområdet,  som  kan
användas t.ex. för att utveckla en viss
musikgenre (se följande avsnitt 8.6).
I motion Kr260 (m) yrkande 6 hemställs
att när bidrag utgår till regionala
musikföreträdare   bör   det   som
bidragsvillkor   uppställas    att
jazzmusiken  och  de  nya  yngre
musikformerna får en chans att utvecklas
efter sina meriter och på villkor som är
likvärdiga  med övrig  musik.  Dessa
musikformer  baseras  på  ett  brett
folkligt  stöd  och  ett  omfattande
utövande. De överlever och utvecklas
tack vare eldsjälar och frivilliga.
Utskottet kan - i överensstämmelse med
vad utskottet anfört tidigare (avsnitt
2.4) - instämma i vad som anförs i
motionen om betydelsen av eldsjälars och
frivilligas insatser för att det skall
finnas ett levande, rikt och engagerande
kulturliv i hela landet. Utskottet har i
det  föregående  kort  sammanfattat
regeringens    redovisning     i
kulturpropositionen av hur olika genrer,
bl.a.  jazzmusiken, kan  stödjas  av
länsmusikorganisationerna,      av
Kulturrådet  med  hjälp  av  olika
bidragsformer som rådet disponerar och
av   Rikskonserter.  De  regionala
länsmusikorganisationernas planering och
verksamhet skall utgå från musiklivets
totala situation inom respektive region.
Det betyder att de - utifrån behoven och
förhållandena inom sina regioner - också
har ansvar för t.ex. utvecklingen av
jazzmusiken  och  de  nya  yngre
musikformerna.  Som  framhålls   i
kulturpropositionen har kommunerna ett
stort ansvar för det lokala musiklivet,
vilket de också i stor utsträckning tar
trots ett besvärligt ekonomiskt läge.
Utskottet anser att motionens syften bör
kunna tillgodoses inom ramen för de
statliga insatser och det regionala och
lokala ansvar som här berörts utan att
riksdagen gör något särskilt uttalande
om  bidragsvillkoren för de statliga
bidragen till regional musikverksamhet.
Mot bakgrund av det anförda avstyrker
utskottet motion Kr260 (m) yrkande 6.
8.6 Nationellt uppdrag inom området
musik, m.m. (prop. 3 avsnitt 10.5)
Regeringen     framhåller     i
kulturpropositionen att det såväl inom
musikinstitutioner som inom det fria
musiklivet på många håll i landet pågår
en   intressant   och   angelägen
utvecklingsverksamhet. Mycket av det som
pågår är av så stort kulturpolitiskt
värde  att  erfarenheterna  enligt
regeringens mening bör få  en  bred
spridning.  Statens  kulturråd  har
möjlighet att fånga upp och  stödja
angelägna  initiativ.  För  att  ge
ytterligare  stimulans  till  såväl
konstnärligt  utvecklingsarbete  som
kulturspridande  verksamhet  i  olika
former  föreslår regeringen att  ett
tidsbegränsat  uppdrag  införs  inom
området musik. Regeringen betonar vikten
av att i kulturlivet ta till vara och
utveckla  de  möjligheter  som  det
mångkulturella  samhället  erbjuder.
Musiken har en särskild betydelse i
mötet mellan olika kulturer.
Regeringen  avser att ge Stiftelsen
Falun Folkmusik Festival ett nationellt
uppdrag  att utveckla sin verksamhet
under  perioden 1997-1999. Stiftelsen
skall under denna tid särskilt inrikta
sig  på  att  sprida  kunskap  och
erfarenheter  till institutioner  och
organisationer med en bred förankring i
samhället,     t.ex.     skolor,
amatörorganisationer,
länsmusikinstitutioner,  studieförbund
och invandrarorganisationer. Stiftelsen
bör  samverka  med  bl.a.  Svenska
rikskonserter.
Utskottet  tillstyrker  det   som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt uppdrag inom området musik.
Riksdagen bör enligt motionerna Kr2 (s)
och  Kr242 (fp) som sin mening  ge
regeringen till känna vad som anförts om
behovet av ett nationellt centrum för
folkmusik i Sverige och om vikten av
stöd till ett sådant. Enligt motion
Kr268 (c, fp) yrkande 1 bör ett sådant
centrum  inrättas i  Norduppland.  I
motionerna  redovisas  planerna  på
inrättande av en stiftelse för  ett
folkmusikinstitut i Tobo i Uppland, där
en särskild inriktning skall vara musik
på nyckelharpa. I motionerna redovisas
vilka  intressenterna i  ett  sådant
institut avses bli och vilken verksamhet
som skall bedrivas vid institutet, såsom
kurser,   forskning,  dokumentation,
museiverksamhet,     underhållning,
konserter, folkdans, tillverkning  av
nyckelharpor   och   internationellt
kulturutbyte. I motion Kr268 (c, fp)
yrkas också att riksdagen som sin mening
skall ge regeringen till känna vad som
anförts  om  betydelsen  av  ett
nationalinstrument   (yrkande   2).
Motionärerna anser att det finns goda
skäl för att nyckelharpan skulle kunna
vara  Sveriges nationalinstrument.  I
motion  Kr223  (s)  framhålls  att
nyckelharpan  är  en  del  av  vårt
kulturella arv och att den bidrar till
den identitet vi behöver ha i mötet med
andra  kulturer. Med tanke  på  att
nyckelharpan med stor sannolikhet har
spelats i Sverige i 600 år och att
traditionen  fortfarande  lever  bör
nyckelharpan ges status som nationellt
instrument.
Kulturutskottet behandlade för två år
sedan en motion om statligt stöd till
ett folkmusikinstitut i Lövstabruk i
Norduppland   (bet.   1994/95:KrU4).
Utskottet redovisade därvid att  ett
folkmusikprojekt i Lövstabruk erhållit
ett    tidsbegränsat    statligt
utvecklingsstöd  från   Kulturrådet.
Utskottet framhöll att det i första hand
ankommer  på länsmusikstiftelsen  och
andra intressenter att pröva hur en
fortsatt  verksamhet  inom   detta
folkmusikprojekt   skulle    kunna
finansieras. Utskottet redovisade också
att i den mån projektet skulle komma att
ingå i en regional turistsatsning borde
ett  sådant  ledas  regionalt  med
engagemang från kommunala och regionala
organ och andra intressenter.
Utskottet har i det föregående i detta
avsnitt redovisat att verksamhet inom
olika  genrer, t.ex. folkmusik,  kan
stödjas  av  länsmusikorganisationerna
vars  verksamhet  skall  utgå  från
musiklivets  totala  situation  inom
respektive region. Folkmusik kan också
stödjas av Kulturrådet med hjälp av
olika bidragsformer som rådet disponerar
och av Rikskonserter.
Med den inriktning regeringen avser ge
det  nyinrättade nationella uppdraget
inom musikområdet kommer ett statligt
stöd att ges till utvecklingsarbete m.m.
inom folkmusiken.
Utskottet har under flera avsnitt i
detta betänkande understrukit betydelsen
av eldsjälars och frivilligas insatser
för kulturlivet i hela landet. Detta
gäller givetvis bl.a. också musiklivet,
t.ex. i arbetet med att bevara, utveckla
och sprida den rika musiktraditionen i
landet.  Folkmusiken  är  en  mycket
betydelsefull och variationsrik del av
musiklivet, som engagerar både amatörer
och professionella, både unga och gamla.
Den har också på senare år berikats med
inslag från många kulturer från andra
delar  av världen genom de  senaste
decenniernas invandring till Sverige och
genom det ökande kulturutbytet  över
gränserna.
Mot  bakgrund av det anförda anser
utskottet att riksdagen inte bör ta
något initiativ i frågan om inrättande
av ett statligt stött folkmusikinstitut
eller   i   frågan   om   ett
nationalinstrument. Utskottet avstyrker
därför motionerna Kr2 (s), Kr223 (s),
Kr242 (fp) och Kr268 (c, fp).
8.7 Ytterligare nationella uppdrag inom
musikområdet
I motionerna Kr22 (s) yrkande 2 och Kr17
(fp) yrkande 13 yrkas att ytterligare
nationella uppdrag skall inrättas inom
musikområdet,  nämligen  för   den
symfoniska musiken avsett för Göteborgs
symfoniorkester respektive blås-musiken
avsett för Göteborgsmusiken.
Utskottet har tidigare i betänkandet
uttryckt att det är värdefullt att ett
sy-stem med nationella uppdrag  inom
olika områden nu kommer att införas.
Utskottet har i det föregående avsnittet
tillstyrkt  att  ett sådant  uppdrag
inrättas  inom  musikområdet,  där
regeringen  avser att  ge  uppdraget
inriktning mot folkmusik m.m. Utskottet
anser att verksamheten med nationella
uppdrag bör prövas under den första
treårsperioden  innan en  förändring,
t.ex. i fråga om ytterligare områden och
flera uppdrag, övervägs. De aktuella
motionsyrkandena avstyrks.
8.8 Förslag om nationalorkester
I  fem motioner, nämligen Kr13 (kd)
yrkande 8, Kr14 (s) yrkande 2, Kr204
(fp), Kr213 (m) och Kr258 (kd) yrkande
3, erinras om att Göteborgs Symfoniker
håller en mycket hög kvalitet och att
orkestern  fått  ett  internationellt
erkännande. Mot denna bakgrund föreslår
motionärerna att orkestern skall erhålla
beteckningen nationalorkester. En sådan
beteckning skulle enligt motionerna få
stor betydelse för orkestern i t.ex.
internationella  sammanhang  och  i
förhållande till dem som stödjer den.
Motionerna  syftar  inte  till  att
beteckningen  nationalorkester  skall
innebära att staten åtar sig  några
utvidgade ekonomiska förpliktelser för
orkestern. Frågor om statligt stöd bör
behandlas i sedvanlig ordning i andra
sammanhang.
Utskottet finner att goda skäl har
framförts i motionerna för att Göteborgs
Symfoniker skall ha rätt att använda
beteckningen nationalorkester. Det bör
enligt utskottets mening ankomma  på
regeringen att besluta i denna fråga.
Utskottet föreslår därför att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
att Göteborgs Symfoniker bör ha rätt att
använda beteckningen nationalorkester.
9 Film (prop. 3 avsnitt 11)
I kulturpropositionen anförs bl.a. att
1974  års  kulturpolitiska beslut  i
praktiken inte kom att omfatta filmen,
vilket bidragit till en oklar hållning
till  filmen som konstform och till
filmkulturen även i den regionala och
lokala kulturpolitiken. Betydelsen av
det regionala och lokala engagemanget
har  under senare år blivit alltmer
uppenbar. Samhällets intresse av att
upprätthålla  och  utveckla  svensk
filmkultur har gjort ökade  statliga
insatser nödvändiga. I framtiden bör -
menar regeringen - stat, landsting och
kommuner i ökad utsträckning samverka på
filmområdet, liksom man gjort på övriga
konstområden (prop. s. 92).
9.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för filmen (prop. 3 avsnitt
11.1)
Enligt regeringens bedömning bör statens
insatser syfta till att
-  upprätthålla och utveckla värdefull
svensk filmproduktion i samverkan med
berörda branscher,
-  säkerställa tillgången till ett
brett utbud av värdefull film i olika
visningsformer i hela landet,
-  upprätthålla och utveckla biografens
roll som kulturell mötesplats i hela
landet och medverka till att biopubliken
långsiktigt ökar,
-  ge fler, främst barn och ungdomar,
möjlighet till eget skapande med film
och andra medier för rörliga bilder,
-  regionalt och lokalt stärka filmens
roll i kulturlivet, särskilt med tanke
på barn och ungdom,
-  bevara filmer och material av film-
och kulturhistoriskt intresse och i ökad
utsträckning tillgängliggöra dem för
forskning och allmänhet,
-  upprätthålla och utveckla det
internationella utbytet och samarbetet
på filmområdet.
Kulturutskottet anser att det är det
glädjande  att  inriktningen  på  de
framtida insatserna för filmen innebär
att  denna nu ses som en  del  av
kulturpolitiken i övrigt. Det utgör ett
klart erkännande av filmens ställning i
kulturlivet.  Utskottet   vill   i
sammanhanget understryka vikten av att
Sverige med sin förhållandevis ringa
folkmängd förmår bibehålla och hävda sin
filmkulturella  identitet  genom  en
livaktig inhemsk filmproduktion. Det är
självklart av lika stor betydelse att
den  inhemska produktionen får  goda
möjligheter att nå ut till publiken i
hela landet. Utskottet välkomnar därför
den filmpolitiska inriktning som anges i
propositionen och som innebär en ökad
strävan mot regionalisering  så  att
tillgången till god svensk och utländsk
film  förbättras. Likaledes välkomnar
utskottet den föreslagna satsningen på
barns och ungdomars intresse för eget
skapande med rörliga bilder.
I tre motioner framförs yrkanden som
syftar till att bevara biografer  i
landet.
De    små   landsbygds-    och
kvartersbiograferna  har  ett  stort
socialt,  kulturellt  och  historiskt
värde, anför motionärerna bakom motion
Kr13 (kd). Det är - menar de - hög tid
att stoppa den pågående utveckling som
innebär att kulturhistoriskt värdefulla
biografer vilka även är sociala och
lokala  mötesplatser håller  på  att
försvinna (yrkande 9). Samma synpunkter
framförs i yrkande 10 i motion Kr258
(kd).
Angelägenheten av att upprätthålla och
utveckla  biografen  som  kulturell
mötesplats understryks också i motion
Kr283 (c) yrkande 19 i här aktuell del.
Utskottet konstaterar att den fråga som
motionärerna tar upp har beaktats av
regeringen i bedömningen av vilka de
framtida filmpolitiska insatserna bör
vara.  Utskottet  delar  regeringens
uppfattning att det är angeläget att
människor  i hela landet  skall  få
tillgång till filmutbudet.  I  detta
ställningstagande  ligger  också  en
strävan att upprätthålla och utveckla
biografen  som kulturell  mötesplats.
Vidare  erinrar  utskottet  om  att
Filminstitutet  -  i  enlighet  med
bestämmelserna i 17 § filmavtalet -
fördelar   särskilda  medel   till
upprustning av biografer på mindre och
medelstora  orter.  Kostnaderna  för
upprustningen    delas    mellan
Filminstitutet  och   den   lokala
intressenten.
Utskottet vill i detta sammanhang peka
på  möjligheten  för kulturhistoriskt
intressanta biograflokaler att erhålla
stöd   för   upprustning   över
kulturmiljövårdsanslaget samt att bidrag
även kan anvisas av Boverket från stödet
till icke-statliga kulturlokaler.
Utskottet vill tillägga att det ligger
i sakens natur att även andra insatser -
statliga, regionala och lokala - krävs
för att biograferna skall förbli de
levande mötesplatser som de är avsedda
att vara. Som exempel på sådana insatser
kan    nämnas    stödet    till
parallelldistribution  av  kopior  av
aktuella filmer och stöd till andra
aktiviteter för att sprida värdefull
film för biografvisning. Givetvis krävs
det också ett stort engagemang från
kommunernas och de lokala biografägarnas
sida för att den lokala biografen skall
kunna  bevaras  och  utvecklas  som
mötesplats.
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet att de här aktuella motions-
yrkandena får anses besvarade. Dessa
avstyrks således.
Motion Kr283 (c) syftar även till att
resurserna för distribution av filmer
skall förstärkas genom nästa filmavtal,
så att mindre orter och platser med
endast   en  biografsalong   skall
prioriteras (yrkande 19 i här aktuell
del).
I propositionen anger regeringen att
den avser att från Filminstitutet begära
en redovisning av spridningen i landet
av aktuell biograffilm och kvalitetsfilm
för biografer och på video för att få en
bild   av   hur  de   föreslagna
kulturpolitiska målen uppfylls på detta
område (prop. s. 96). Utskottet anser
att resultatet av uppdraget bör ligga
till grund för de ställningstaganden som
från  statens sida bör göras  inför
beredningen  av ett nytt  filmavtal.
Utskottet erinrar om att stödet för
spridning och visning av värdefull film
enligt  nu gällande filmavtal  avser
mindre och medelstora orter. Utskottet -
som  anser  att  resultatet   av
Filminstitutets  uppdrag  inte  bör
föregripas - utgår från att staten vid
de förhandlingar som kommer att föregå
kommande filmavtal beaktar de synpunkter
som kommer fram i motionen.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motionsyrkandet.
Av   Filminstitutets  filmpolitiska
handlingsprogram Filmen i det framtida
kulturlandskapet framgår  att  16-mm-
filmen håller på att ersättas av 35-mm-
film   i   samband   med   att
visningsorganisationerna och biograferna
engagerat sig i skolbiovisningar. Även
video har kommit att ersätta smalfilmen
på  en rad olika användningsområden.
Videodistributionen har således blivit
ett komplement till filmdistributionen,
medan 16-mm-filmen minskar.
Motionärerna bakom motion Kr283 (c)
vänder sig mot att Filminstitutet lagt
fast att det är film på bio, dvs.
35-mm-film, som skall vara dominerande
visningsform.   Stöd   bör   även
fortsättningsvis kunna utgå för visning
av 16-mm-film (yrkande 20).
Utskottet konstaterar att den pågående
utvecklingen innebär att utbudet  av
liksom  efterfrågan  på  16-mm-film
successivt minskar. Filminstitutet har
bl.a.  mot den bakgrunden valt  att
prioritera 35-mm-film för visning på
biograf. Enligt utskottets uppfattning
är    det    naturligt    att
visningsverksamheten i landet förändras
i  takt med att tekniken utvecklas.
Filminstitutets  ställningstagande  i
denna fråga synes således vara i takt
med den tekniska utvecklingen. Utskottet
har vid sina överväganden dock kommit
fram till att filmkulturellt stöd till
verksamhet med 16-mm-film skall utgå
även i fortsättningen.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med bifall till motionen i här
aktuell del som sin mening ge regeringen
till känna.
9.2 Stöd till svensk filmproduktion m.m.
(prop. 3 avsnitt 11.2)
Enligt  regeringens  bedömning  bör
avtalsmodellen  för  finansiering  av
stödet till svensk filmproduktion bestå
även  efter  det  att  nuvarande
avtalsperiod löpt ut den 31 december
1998. Inför en ny avtalsperiod bör bl.a.
de  olika  stödformerna  utvärderas.
Avtalsmodellen  speglar  bl.a.  det
ömsesidiga  beroende  som  råder  på
filmområdet mellan staten och berörda
branscher.  Avtalet  har  -  menar
regeringen - på ett effektivt  sätt
skapat goda ekonomiska förutsättningar
för svensk filmproduktion.
I två motioner behandlas utformningen av
stödet till filmproduktion.
För att kunna upprätthålla och utveckla
svensk film bör - menar motionärerna
bakom motion Kr13 (kd) - minst 50 % av
produktionsstödet gå till produktion av
barnfilm (yrkande 10). Samma yrkande
framförs i motion Kr258 (kd) yrkande 11.
Enligt  det s.k. filmavtalet mellan
staten och företrädare för film- och
videobranscherna samt TV-företagen skall
Filminstitutets styrelse ansvara för att
tillgodose behovet av värdefull svensk
filmproduktion genom att stöd ges till
såväl långfilm som kortfilm. Styrelsen
skall  också  beakta  behovet  av
dokumentärfilm och film riktad till barn
och ungdom (23 § i avtalet). Avtalet
innehåller  emellertid  inte  någon
bestämmelse som anger hur stor andel av
produktionsstödet som skall användas för
barnfilm.
Enligt utskottets uppfattning är det -
som angetts i det föregående - angeläget
att  Sverige  inom  sitt  begränsade
språkområde  kan  upprätthålla  en
filmproduktion och att svenska filmer
kan utgöra ett reellt alternativ till
utländska  filmer.  Således  delar
utskottet motionärernas åsikt att det är
angeläget att produktionen av svenska
barnfilmer  kan  upprätthållas  och
utvecklas. Utskottet erinrar om att det
ankommer på Filminstitutet att avgöra
hur resurserna skall fördelas mellan
olika filmgenrer. Det är således inte en
uppgift  för riksdagen att ange  en
procentsiffra för hur stor andel av
stödmedlen som bör gå till produktion av
barnfilm. Utskottet utgår  från  att
regeringen i god tid innan ett nytt
filmavtal träffas kommer att pröva de
olika stödformerna och stödvillkoren och
föreslå de förändringar som kan behövas.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motionerna.

9.3 Film- och TV-fond
Frågan om inrättande av en film- och TV-
fond tas upp i två motioner.
Motionärerna bakom motion Kr283 (c)
anser  att  det  är  en  nationell
angelägenhet att produktionen av film
och TV sprids över hela landet. För att
öka mångfalden och möjligheten att söka
produktionsstöd  skulle  -   menar
motionärerna - en film- och TV-fond
kunna skapas där representanter  för
filmbranschen  och televisionen  samt
filmskapare skulle ingå (yrkande 23).
I motion Kr254 (mp) föreslås att frågan
om en utvecklingsfond för svensk film-
och TV-produktion skall utredas. Fondens
syfte skulle vara att göra det möjligt
för fler att växa i sitt kulturella
skapande som oberoende filmare och för
att  göra  det möjligt  för  svensk
television  att  öka  den  svenska
kvalitetsproduktionen.  Bidrag  skulle
kunna   utgå   till   novellfilm,
dokumentärfilm,  manus,  barn-  och
ungdomsproduktion m.m. Vidare anförs att
medel till fonden skulle kunna tas från
TV 4:s koncessionsavgift till staten.
Utskottet anser att det är av stor vikt
att åtgärder vidtas för att stimulera
fria och oberoende filmare att producera
kvalitetsfilm i syfte att åstadkomma en
bredd i produktionen. I samband med
utskottets beredning våren  1996  av
public  service-verksamheten   under
perioden 1997-2001 underströk utskottet
bl.a. vikten av att SVT och SR ökar
antalet utläggningar liksom inköpen av
färdiga program producerade av filmare
och andra fria producenter i Sverige.
Utskottet menade att programverksamheten
härigenom torde vitaliseras samtidigt
som  en rad fria kulturarbetare får
möjligheten att komma till tals och möta
en stor publik. Utskottet tillade att
regeringen avsåg att inom kort ge en
särskild utredare i uppdrag att lägga
fram  förslag  om  att  förbättra
möjligheterna för fria producenter och
produktionsbolag    att     göra
kvalitetsprogram (bet. 1995/96:KrU12 s.
17).
Enligt vad utskottet nu har inhämtat
kommer regeringen inom en snar framtid
att tillsätta den utredning som nämns i
det föregående. Utskottet utgår från att
utredningen kommer att beakta de  i
motionerna  framförda  synpunkterna.
Motionsyrkandena avstyrks.
9.4 Stöd till filmkulturell verksamhet
m.m. (prop. 3 avsnitt 11.3)
Enligt regeringens bedömning bör statens
stöd till regional och lokal film- och
videoverksamhet i huvudsak ges i form av
ett särskilt bidrag. I övrigt bör stödet
till  filmkulturell verksamhet förbli
oförändrat. Även Konstnärsnämndens stöd
till produktion av kortfilm bör förbli
oförändrat. Regeringen utvecklar sina
synpunkter  i  propositionen.  Bl.a.
bedömer regeringen att statens stöd till
filmkulturell  verksamhet  fyller  en
viktig  funktion för filmkulturen  i
Sverige och för utbytet med omvärlden på
det filmkulturella området. Ett särskilt
stöd till regionala resurscentrum för
film och video bör därför införas bl.a.
i  syfte  att stärka den  regionala
strukturen.
Utskottet delar regeringens bedömning.
9.5 Stöd till regionala resurscentrum
för film och video (prop. 3 avsnitt
11.4)
I  propositionen  föreslås  att  ett
särskilt   stöd   till   regionala
resurscentrum för film och video införs
fr.o.m. år 1997. Stödet skall ingå i ett
nytt  förenklat  bidragssystem  för
regionala      kulturinstitutioner.
Filminstitutet skall fördela  stödet.
Institutet skall kunna stödja  såväl
uppbyggande  av  ny  verksamhet  som
utveckling  av befintlig  verksamhet.
Målet på sikt bör - anser regeringen -
vara att regionala resurscentrum skall
etableras över hela landet. Tills vidare
bör,  beroende  på  den  regionala
utvecklingen, Filminstitutet inom ramen
för stödet till filmkulturell verksamhet
alltjämt kunna fördela stöd även direkt
till lokala verksamheter.
Regeringen     beräknar     i
budgetpropositionen för år 1997  att
totalt 4,5 miljoner kronor skall anvisas
för det nya stödet. En del av beloppet
utgörs av reformmedel. För en  närmare
redogörelse av skälen för regeringens
förslag     hänvisas      till
kulturpropositionen.   Frågor   om
medelstilldelningen prövas i ett senare
avsnitt  i  detta  betänkande  under
anslaget I 1. Filmstöd (avsnitt 24.1).
I två motionsyrkanden behandlas frågor
som rör principerna för stödet till
regionala resurscentrum.
Motionärerna bakom motion Kr283 (c)
ansluter sig till regeringens bedömning
att Filminstitutet skall fortsätta att
fördela  stöd  direkt  till  lokala
verksamheter. Detta bör kunna ske under
en övergångstid. I takt med att den
regionala strukturen byggs  upp  bör
resurserna för detta ändamål föras över
till  de  regionala  resurscentrumen
(yrkande 21).
Enligt   vad   som   anförs   i
kulturpropositionen avser regeringen att
i kommande budgetpropositioner föreslå
en ökning av stödet till de regionala
resurscentrumen för film och  video.
Målet på sikt är enligt regeringen att
etablera resurscentrum över hela landet.
Enligt utskottets uppfattning är det för
tidigt att redan nu uttala sig om i
vilken mån ytterligare resurser  bör
beräknas för de lokala filmcentrumen.
Vidare innebär regeringens förslag att
det statliga stödet till resurscentrumen
inte skall få användas för stöd till
professionell långfilmsproduktion. Visst
begränsat stöd bör kunna  ges  till
produktion och distribution av kort- och
dokumentärfilm. Stödet till regionala
resurscentrum för film och video syftar
- anför regeringen - till att främja
ungas skapande med rörliga bilder och
till att stärka den regionala strukturen
och  samordningen  på  filmområdet
generellt. Dessa syften bör på sikt även
främja den regionala spridningen  av
professionell filmproduktion.
I ovan angivna motion, motion Kr283
(c), avvisar motionärerna begränsningen
i  regeringens förslag i  fråga  om
användningen av medlen för produktion av
långfilmer (yrkande 22).
Utskottet vill peka på det förhållandet
att  kostnaderna för  produktion  av
långfilm  är  avsevärt  högre  än
kostnaderna för produktion av kort- och
dokumentärfilm.  Om  resurscentrumen
skulle  använda  statsbidraget  för
produktion av långfilm skulle bidraget
till ett resurscentrum kunna förbrukas
genom  satsning  på  ett  enskilt
långfilmsprojekt. Detta skulle innebära
att syftet med bidraget - nämligen bl.a.
att stödja barns och ungas skapande med
rörliga bilder - inte skulle uppnås. Det
är därför motiverat att användningen av
bidragsmedlen  begränsas  så   som
regeringen föreslagit. Utskottet vill
tillägga att enligt utskottets bedömning
bör de regionala resurscentrumen vara
oförhindrade   att   medverka   i
långfilmsproduktion under förutsättning
att finansiering sker på annat sätt än
genom den här aktuella stödformen.
Det  anförda innebär att  utskottet
tillstyrker  regeringens  förslag  om
inrättande av ett bidrag till regionala
resurscentrum för film och video. Motion
Kr283 (c) yrkandena 21 och 22 avstyrks.
9.6 Nationellt uppdrag till regional och
lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på
barn och ungdom (prop. 3 avsnitt 11.5)
I   kulturpropositionen   föreslår
regeringen  att  ett  tidsbegränsat
nationellt uppdrag till regional och
lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på
barn  och  ungdom  skall  inrättas.
Regeringen  avser att  för  perioden
1997-1999 ge uppdraget till Film i Väst
i Alingsås. I budgetpropositionen för år
1997  föreslås att 1 miljon  kronor
anvisas för ändamålet. De närmare skälen
för förslaget utvecklas i propositionen.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag om inrättande av det angivna
nationella uppdraget.
Frågor  om  medelsanvisning  inom
filmområdet behandlas i  ett  senare
avsnitt i detta betänkande (avsnitt 24).
10 Arkitektur och formgivning (prop. 3
avsnitt 12)
10.1 Inledning
Riksdagen  har tidigare  inte  tagit
ställning   till   ett   samlat
kulturpolitiskt område som innehåller
arkitektur och formgivning. Frågor som
rör  och  påverkar  arkitektur  och
formgivning,  dvs.  utformningen  av
människors byggda och formade miljö, har
varit splittrade på många områden och
behandlats i skilda sammanhang efter
beredning av flera riksdagsutskott.
Betydelsen för människors livskvalitet
av den fysiska miljöns utformning - med
tillvaratagande  av  kulturhistoriska
värden - uppmärksammades när regeringen
i december 1994 gav Kulturutredningen
tilläggsdirektiv  (dir.   1994:146).
Kommittén fick i uppdrag att diskutera
bl.a. hur man kan stimulera regionala
och lokala ambitioner som kommer till
uttryck i omsorgen om den byggda miljön.
Kulturutredningen  betonade  i  sitt
betänkande (SOU 1995:84 s.  435-448)
arkitekturens och samhällsplaneringens
viktiga roll i människors vardag och
lyfte fram behovet av kvalitet i form
och gestaltning. Utredningen behandlade
ett stort antal aspekter på arkitektur
och  formgivning  och  föreslog  att
regeringen skulle ta initiativ till att
ett arkitekturpolitiskt handlingsprogram
utarbetas.
I kulturpropositionen avger regeringen
för första gången en arkitekturpolitisk
programförklaring. Regeringen redovisar
att ett handlingsprogram för arkitektur
och  formgivning  i  Sverige  skall
utarbetas och utvecklar sin syn  på
innehållet    i   ett    sådant
handlingsprogram. Regeringen redovisar
vidare  inriktningen på de  framtida
statliga insatserna för arkitektur och
formgivning samt de åtgärder som staten
vidtar  inom dessa områden.  Förslag
lämnas också om Arkitekturmuseets och
Röhsska  museets  roll  och   om
resursförstärkningar för dessa museer
under nästa budgetår.
I tre motioner, Kr4 (mp) yrkande 29,
Kr13 (kd) yrkande 11 och Bo534 (v)
yrkandena 1 och 4, tas upp frågor som
ansluter  till  kulturpropositionens
avsnitt om arkitektur och formgivning.
Motionärerna    uttrycker    sin
tillfredsställelse med att arkitektur
och formgivning nu ingår som en del i
kulturpolitiken och ansluter sig i stort
till regeringens bedömningar samt för
fram förslag om vissa förtydliganden och
kompletteringar av det som tagits upp i
kulturpropositionen inom arkitektur- och
formgivningsområdena.
Utskottet  delar  regeringens  och
motionärernas bedömning av behovet av
att  ett samlat handlingsprogram för
arkitektur och formgivning utarbetas.
Utskottet redovisar och kommenterar i
det följande det huvudsakliga innehållet
i  kulturpropositionens  avsnitt  om
arkitektur och formgivning  och  tar
ställning till motionärernas förslag.
Regeringens förslag och bedömningar i
kulturpropositionen  i  fråga   om
Arkitekturmuseet och  Röhsska  museet
behandlar utskottet senare tillsammans
med      andra     museifrågor
(betänkandeavsnitten 12.5.3 och 12.5.4).
10.2 Bakgrund till ett handlingsprogram
för arkitektur och formgivning
Regeringen   lämnar  en   utförlig
beskrivning av bakgrunden till  sitt
ställningstagande  att  Sverige  bör
utarbeta  ett  handlingsprogram  för
arkitektur och formgivning.
Utskottet  lämnar en  sammanfattande
redovisning av vad regeringen anfört om
bakgrunden till det kommande arbetet med
handlingsprogrammet.  Utskottet  gör
därvid   vissa  kommentarer   till
redovisningen.
Regeringen anför att utformningen av
den byggda och formade miljön, dvs. hur
städerna och landsbygden, byggnaderna
och bruksföremålen ser ut och fungerar,
påverkar  våra  liv. Arkitektur  och
formgivning är kulturyttringar som vi
ständigt  och oundvikligen kommer  i
kontakt  med och som påverkar  vårt
välbefinnande. Det är, anför regeringen,
en angelägen kulturpolitisk uppgift att
säkerställa hög kvalitet i den byggda
och formade miljön med utgångspunkt i
människans  behov av väl fungerande,
konstnärligt   genomarbetade   och
stimulerande omgivningar. Hög kvalitet i
arkitektur och formgivning innefattar en
väl sammanvägd helhet av funktionella,
tekniska,  ekonomiska,  miljömässiga,
sociala och estetiska krav. Arkitektur
och formgivning rör också medmänskligt
ansvar,  brukbarhet, uthållighet  och
ekologi.
I  flera  länder  i  vår  närmaste
omgivning, bl.a. Nederländerna, Danmark
och    Norge,   har   politiska
handlingsprogram för  arkitektur  och
formgivning  arbetats  fram.   Den
gemensamma bakgrunden till programmen är
ett missnöje med det som åstadkommits i
respektive land under senare år med
hänsyn till estetik och kvalitet. Andra
och tungt vägande skäl som legat till
grund för planeringen och byggandet,
såsom teknik, ekonomi och social omsorg,
har  alltför  ensidigt fått  påverka
samhällsbygget. Kvaliteten har blivit
ojämn, ibland bra, men lika ofta fattig
och enformig.
Utskottet vill till detta lägga att
problemen inom de senare decenniernas
omfattande byggande ofta har rört den
yttre miljön med betoning av enskilda
aspekter   som  funktionsuppdelning,
storskalig produktion m.m. i stället för
en helhetssyn. Den inre miljön kan sägas
ha  präglats  av  väl  preciserade
funktionskrav  på  god  användbarhet,
tillgänglighet m.m. men  har  ibland
byggts med oprövade och dåliga material.
De  myndigheter som i samband  med
prövningen av byggfrågor skall företräda
det gemensamma intresset av att en god
miljö skapas och bevaras saknar i dag
tillräckligt inflytande,  och  ibland
också kompetens, för att påverka den
arkitektoniska kvaliteten. Betoningen av
tekniska och ekonomiska överväganden har
enligt regeringens uppfattning bidragit
till   gestaltningsfrågans   svaga
ställning.  Sakkunskapen,  som  skall
biträda   byggnadsnämnderna   inom
arkitekturområdet, har i många kommuner
försvagats.
Något  stort  nybyggnadsprogram  för
Sveriges del kan enligt vad regeringen
anför inte förväntas inom överskådlig
tid. Detta bör ge oss tid och goda
möjligheter  att  föra  in  en  ny
humanistisk dimension i brukandet och
utformningen av kulturlandskap, städer,
byggnader och föremål, som kan genomsyra
verksamheten även när nybyggandet åter
ökar.  Enligt utskottets mening  bör
ställningstaganden rörande nyskapandet
vara  en  av  grundvalarna   för
handlingsprogrammet,    även    om
omfattningen av byggandet den närmaste
tiden inte förväntas bli särskilt stor.
Självfallet skall denna kultursyn även
innefatta den stora uppgiften framöver
att  omgestalta och ta hand om den
bebyggelsemiljö vi redan skapat. Inom
detta område har insikt och kunskaper
ökat under senare tid.
Regeringen anför att det som byggts
under de senaste femtio åren kommer att
kräva särskilda insatser. Detta arbete
måste  bygga på både förnyelse  och
tradition. Ekologins, ekonomins och den
sociala hänsynens krav, det kreativa
samspelet med befintlig miljö och den
goda arkitekturens och formgivningens
krav kommer att vara utmaningar som ett
handlingsprogram skall ha beredskap att
möta.
Det nyvaknade intresset för arkitektur
och formgivning bör kunna leda till ett
ökat aktivt engagemang i gestaltnings-
och formfrågor.
Samspelet i hela byggprocessen måste
enligt  regeringens bedömning fungera
bättre. För att komma dit krävs ett
målmedvetet arbete som delas av många
aktörer  inom den privata  och  den
offentliga  sektorn,  av  beställare,
byggherrar   och  arkitekter   och
formgivare. Utan byggherrar med höga
ambitioner är det svårt att skapa god
arkitektur.  Utan  producenter  och
konsumenter med kunskap och intresse för
produktens form och gestaltning kommer
den bästa formgivare till korta. Det är
byggherren respektive producenten som
väljer arkitekt och landskapsarkitekt
respektive formgivare och som bestämmer
de ramar som de kan arbeta inom.
Utskottet vill tillägga att utan en
engagerad,  kunnig  och  långsiktigt
planerande byggnadsnämnd som  ställer
krav på byggherrar och arkitekter är det
svårt att få en god bebyggelsemiljö. Av
betydelse är också de signaler som ges
vid överprövning av ärenden. Även här är
kunskap och insikt om arkitekturfrågor
viktig.
Vad gäller formgivning har Sverige,
till skillnad från t.ex. Finland och
Danmark, länge avstått från medvetna och
kraftfulla insatser på olika plan för
att främja inhemsk formgivning. I dag
kan vi se en positiv utveckling mot ett
ökat  intresse  och  internationella
framgångar för svensk formgivning. Det
yrkeskunnande och den talang som finns i
Sverige  kommer  inte  till  fullgod
användning. Tillverkningen inom många
formgivningsberoende  områden  har  i
stället lämnat Sverige. Betydelsen av
god formgivning av våra bruksföremål har
underskattats, trots att en omsorgsfull
formgivning är värdefull från  såväl
kommersiell som estetisk och ekologisk
synpunkt.
Staten  har  ett stor  ansvar  att
stimulera en mer kvalitativt inriktad
arkitektur och formgivning. Statens egna
insatser där staten uppträder i rollen
som  byggare  och  förvaltare,  som
beställare,   brukare,   normgivare,
utbildare, inspiratör och föregångare är
viktiga för ett reformprogram. Staten
subventionerar också en del byggande i
icke-statlig  regi.  Även  här  bör
kvaliteten på den gestaltade  miljön
kunna höjas.
Det är mot bakgrund av vad som här kort
refererats som regeringen anser  att
staten  bör  bedriva  en  integrerad
kulturpolitik  för  arkitektur  och
formgivning.
10.3 Handlingsprogram
Regeringen anför att statens insatser
inom områdena arkitektur och formgivning
skall medverka till att
-  arkitektur och formgivning ges goda
förutsättningar för sin utveckling,
-  kvalitet och skönhetsaspekter inte
underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden,
-  intresset för hög kvalitet inom
arkitektur och formgivning stärks och
breddas,
-  offentligt och offentligt stött
byggande, inredande och upphandling blir
förebildligt i sina kvalitetskrav,
-  svensk arkitektur och formgivning
utvecklas i ett fruktbart
internationellt samarbete.
Utskottet redovisar i det följande i
sammanfattning hur regeringen utvecklar
sin  syn på handlingsprogrammet  och
statens insatser (prop. 3 s. 107-109).
Utskottet gör även vissa kommentarer.
- Arkitektur och formgivning bör ges goda
förutsättningar för sin utveckling.
Lagstiftning och regelverk måste på ett
tydligt  sätt  bidra  till   att
utformningen, förvaltningen och skötseln
av den byggda och formade miljön leder
till resultat som är i hela samhällets
långsiktiga intresse.
Ekonomiska hänsyn får inte leda till
att viktiga gemensamma kulturmiljövärden
och estetiska kvaliteter förfuskas eller
skingras  eller  att den  ekologiska
balansen skadas. Förvaltningsskedet för
bebyggelsen är viktigt.
När  det  gäller  tillväxten  och
kvaliteten på formgivningsområdet är det
viktigt att målmedvetet stimulera olika
delar  av  samhället  att  i  ökad
utsträckning efterfråga god formgivning
samt   att   därvid   satsa   på
produktutveckling,  information  och
marknadsföring  såväl nationellt  som
internationellt.
- Kvalitet och skönhetsaspekter bör inte
underställas  kortsiktiga  ekonomiska
överväganden.
Regeringen anför att när tekniska och
kortsiktiga ekonomiska aspekter tar över
andra hänsyn riskerar vi att få miljöer
och föremål av låg brukbarhet och med
begränsad  överlevnadsförmåga.   God
arkitektur och formgivning är en optimal
kombination av kvalificerat arkitekt-
eller formgivningsarbete och gediget och
högkvalificerat   utförande    där
arkitekters och formgivares, teknikers
och  hantverkares  skicklighet  och
materialkännedom utnyttjas och får komma
till sin rätt. Det behövs en större
medvetenhet om att det är angeläget att
förlänga   livslängden   på   våra
investeringar av både estetiska  och
ekologiska skäl. Ett bra sätt att göra
detta är att ge produkterna en hög
kvalitet - inte minst estetiskt.
Utskottet vill i sammanhanget anföra
att det kan behövas en diskussion om
arkitekters  och  landskapsarkitekters
ansvar och deltagande under större delar
av  byggprocessen, dvs. inte  endast
ansvar  för  förslag, planering  och
projektering,  utan   även   under
genomförandet så att goda intentioner
beträffande  kvalitet  i  utformning,
detaljer, material m.m. inte förfuskas.
- Kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer bör tas till vara och
förstärkas.
Samspelet mellan det kulturhistoriska
bevarandearbetet, naturmiljön och den
nyskapande arkitekturen är  av  stor
betydelse för kvaliteten i den miljö vi
lever i. Ett sådant samspel kan enligt
utskottets mening innebära inte endast
anpassning  utan även  kontrast  och
dialog.
-  Intresset för hög kvalitet  inom
arkitektur, formgivning och offentlig
miljö bör stärkas och breddas.
Goda  resultat förutsätter  en  bred
medverkan från alla dem som deltar i
skapandet av vår miljö och ett levande
intresse hos en bred allmänhet. Stat,
kommuner,           landsting,
utbildningsväsendet,   folkbildningen,
näringslivet, enskilda och institutioner
med ansvar inom områdena bör stimulera
till att frågorna debatteras offentligt
och att intresset och kunskapen ökar.
-  Offentligt  och offentligt  stött
byggande, inredande och upphandling bör
bli förebildligt i sina kvalitetskrav.
Hur staten, landstingen och kommunerna
och  deras  olika bolag bygger  och
förvaltar  sina egna  byggnader  och
miljöer  liksom hur inredningar  och
bruksföremål  väljs  är  speciellt
betydelsefullt.  Här framgår  tydligt
vilka  prioriteringar som  offentliga
instanser gör samt deras inställning
till kvalitetsfrågor. Det gäller inte
bara utformningen och förvaltningen av
offentliga byggnader av högt symbolvärde
som riksdags- och regeringsbyggnader,
kommunalhus,     domstolsbyggnader,
universitet, museer och liknande utan
också  de vardagliga arbetsmiljöerna,
sjukhusen, trafikmiljöerna  och  inte
minst skolorna. Att ställa krav på och
stimulera till en höjning av kompetensen
och  kvalitetsmedvetandet  hos  de
offentliga beställarna är en  viktig
fråga.
- Svensk arkitektur och formgivning bör
utvecklas   i   ett   fruktbart
internationellt samarbete.
Sveriges ökade internationella kontakter
och förpliktelser gör det nödvändigt att
delta i, påverka och inspireras av vad
som  händer  utomlands  också  inom
arkitektur- och formgivningsområdet. Att
se  den  egna  arkitekturen  och
formgivningen i ljuset av andra länders
arbete  ger ovärderliga insikter  om
självvalda begränsningar och icke anade
möjligheter.
I motion Kr13 (kd) yrkande 11 hemställs
att ledstjärnan i handlingsprogrammet
för arkitektur och formgivning bör vara
medmänskligt   ansvar,   brukbarhet,
uthållighet   och   ekologi.   När
handlingsprogrammet utformas  är  det
viktigt att hänsyn tas till människors
behov.   Estetiska  och  praktiska
kvaliteter bör komplettera varandra i
byggande och formgivning. Ett ekologiskt
byggande ger en hälsosam miljö  som
håller länge.
I motion Bo534 (v) yrkande 1 tillstyrks
att    ett    arkitekturpolitiskt
handlingsprogram utarbetas. Motionärerna
betonar vikten av att arkitekturen sätts
in i sitt samhälleliga sammanhang. Det
krävs också en översyn av de finansiella
aspekterna,   framför   allt   för
bostadsbyggandet.  Handlingsprogrammet
bör  förankras i hembygdsförbund och
stadsdelsföreningar. Vidare framhåller
motionärerna möjligheten att inom den
särskilda vuxenutbildningssatsning som
startar den 1 juli 1997 vidareutbilda
arbetslösa   från   byggbranschen,
arkitekter,  ingenjörer,  hantverkare
m.fl., i ny och nygammal teknik och i
byggnadsrenovering  med  miljövänliga
förtecken (yrkande 4).
Utskottet anser att de önskemål som
framförs i motion Kr13 (kd) om särskild
hänsyn till faktorer som medmänskligt
ansvar,  brukbarhet, uthållighet  och
ekologi  i  handlingsprogrammet  för
arkitektur och formgivning  bör  bli
tillgodosedda  mot bakgrund  av  vad
regeringen anfört i kulturpropositionen.
Med  utgångspunkt  i  de  begrepp
motionärerna  anger,  har  regeringen
framhållit att det är angeläget att
säkerställa hög kvalitet i den byggda
och formade miljön med utgångspunkt i
människans  behov av väl fungerande,
konstnärligt   genomarbetade   och
stimulerande omgivningar. Vidare  har
regeringen    understrukit    att
funktionella,  tekniska,  ekonomiska,
miljömässiga, sociala och estetiska krav
skall tillgodoses. Utskottet anser att
något särskilt uttalande av riksdagen
inte är påkallat varför motionsyrkandet
avstyrks.
Utskottet anser mot bakgrund av vad som
anförts i kulturpropositionen att det
inte  heller  är påkallat  med  ett
uttalande  från  riksdagen  om  att
arkitekturen skall sättas in i sitt
samhälleliga sammanhang då regeringen i
sin programförklaring inför arbetet med
handlingsprogrammet för arkitektur och
formgivning tagit upp ett stort antal, i
detta    betänkande    återgivna,
samhällsaspekter   på   nyskapandet,
gestaltningen,   formgivningen   och
bevarandet  av  den byggda  och  av
människor  formade miljön.  Utskottet
anser    att    den    stora
vuxenutbildningssatsningen, lika väl som
annan utbildning på gymnasienivån och
utbildning inom högskolan, bör kunna ge
många arbetslösa tillfälle att  både
aktualisera sina gamla kunskaper inför
ett återinträde på arbetsmarknaden och
att skaffa sig nya kunskaper som blir
till nytta i ett mera ekologiskt och
hållbart byggande med hänsyn tagen till
kulturarvet.  Sådan verksamhet  finns
också inom arbetsmarknadsverksamheten,
t.ex.  i  form  av  byggnadshyttor.
Utskottet har i det föregående redovisat
nya satsningar inom utbildningsområdet
på arkitektur och design. Motionen är i
dessa delar tillgodosedd. Med hänvisning
till det anförda avstyrker utskottet
motion Bo534 (v) yrkandena 1 och 4.
10.4 Åtgärder
Regeringen  redovisar  slutligen  de
åtgärder den kommer att vidta för sin
del för att föra arbetet med den närmare
utformningen  av  handlingsprogrammet
vidare.
En interdepartemental tjänstemannagrupp
med uppgift att bevaka och initiera
regeringskansliets frågor med anknytning
till arkitektur och formgivning  har
inrättats. Därmed ges förutsättningar
för att frågorna skall få en samlad och
kraftfull    behandling     inom
regeringskansliet. Behov av översyn av
de lagar och förordningar som påverkar
arkitekturområdet,  t.ex.  plan-  och
bygglagen  och  lagen  om  offentlig
upphandling,  särskilda uppdrag  till
olika myndigheter att redovisa hur de
verkar eller avser verka för att främja
kraven  på en kvalitativt  god  och
konstnärligt   stimulerande   miljö,
konsekvensbedömningar av olika statliga
bidrag  och stimulansåtgärder  liksom
informationssatsningar av olika slag är
exempel på frågor som bör behandlas.
Internationellt   samarbete    och
erfarenhetsutbyte mellan i första hand
de nordiska länderna skall eftersträvas.
Resultatet av arbetet kommer fortlöpande
att rapporteras till riksdagen.
Regeringen anser att det är viktigt att
staten  markerar  formgivningsområdets
betydelse för både kultur och näringsliv
och stärker viljan att få till stånd
långsiktiga  satsningar.  Frågan  om
behovet av ett statligt designråd samt
dess relation till redan existerande
intressenter på området  kommer  att
behandlas  i samband med regeringens
vidare arbete med handlingsprogrammet
för arkitektur och formgivning.
Boverket  har  fått i  uppdrag  av
regeringen att analysera vilken roll
plan- och bygglagen (1987:10) har spelat
avseende   bristande   arkitektonisk
kvalitet  i den byggda och  anlagda
miljön. Om Boverket finner att lagen
eller  dess tillämpning har påverkat
kvaliteten i negativ riktning  skall
förslag lämnas till åtgärder som kan
leda till att ökad hänsyn tas till
arkitektonisk kvalitet.
Lagen  (1992:1528)  om  offentlig
upphandling har kritiserats, bl.a. av
arkitekter  och ingenjörer.  Kritiken
handlar   främst  om  att   EG:s
tjänsteupphandlingsdirektiv  på  ett
ofullständigt sätt införlivats i den
svenska lagen. I jämförelse med EG-
direktivet har i den svenska lagen bl.a.
kvalitetsaspekter   och   estetiska
kriterier för bedömning nedtonats. Många
hävdar  att  detta  leder   till
upphandlingar i vilka kriteriet lägsta
pris  överbetonats på  bekostnad  av
överväganden om långsiktig kvalitet och
ekonomi. Regeringen avser att noga följa
frågorna och överväga behov av åtgärder.
Utskottet välkomnar en diskussion av
frågor som rör hänsynstagande till de
estetiska   och   kvalitetsmässiga
aspekterna  vid  upphandling  inom
arkitektur-    och   formområdena.
Motsvarande  frågor kan  också  vara
aktuella  inom  andra  delar  av
kulturområdet.
Den interdepartementala arbetsgruppen
Kultur i skolan som tillsattes 1995 har
bl.a. till uppgift att arbeta med frågor
som rör skolan som kulturmiljö. Hur
landets skolbyggnader och skolgårdar är
utformade påverkar barns och ungdomars
livskvalitet, liksom deras inställning
till  betydelsen av  en  omsorgsfull
utformning av den fysiska miljön. Goda
exempel  på  skolor som  satsat  på
utveckling av arbetsmiljön bör lyftas
fram.
Arkitektutbildningen är kortare (4,5
år) i Sverige än i övriga länder inom
den   Europeiska   unionen,   där
utbildningens längd varierar mellan fem
och  sex år. Många hävdar  att  en
förlängning av utbildningen skulle ge
möjlighet till fördjupning  i  såväl
gestaltningsfrågor som arkitektens roll
i plan- och byggprocessen.
I  budgetpropositionen för år  1997
föreslår regeringen ökade satsningar på
design och arkitektur, såsom resurser
för 50 nya helårsstudenter inom området
design och en påbyggnadsutbildning om 40
poäng  för  fem helårsstudenter  för
arkitekter, konstnärer och tekniker för
konstnärlig gestaltning av vägar, broar
och   övriga  trafikmiljöer.   För
samarbetsprojekt  inom  designområdet
mellan de konstnärliga och de tekniska
utbildningarna och näringslivet föreslås
att 5 miljoner kronor per år anslås för
de kommande tre budgetåren.
Enligt motion Kr4 (mp) yrkande 29 bör
ett tillägg göras i plan- och bygglagen
(1987:10) som innebär att kommunen kan
stoppa byggandet av hus som inte är
vackra nog. Motionärerna hänvisar till
att den norska plan- och byggnadslagen
innehåller en s.k. skönhetsparagraf. De
anser  att  vad  som  sägs   i
kulturpropositionen om att kvalitets-
och  skönhetsaspekter  inte  skall
underställas  kortsiktiga  ekonomiska
överväganden bör stärkas  genom  den
föreslagna kompletteringen av plan- och
bygglagen.
I  XII  kap. 74 § p. 2 plan-  og
bygningsloven   (1985:77)   stadgas
följande.
Kommunen skal se til at ethvert arbeid
som  omfattes av lovens § 93, blir
planlagt og utfört slik at der etter
kommunens   skjönn   tilfredssteller
rimelige skjönnhetshensyn både i seg
selv  og i forhold til omgivelsene.
Skjemmende farger er ikke tillatt og
kreves endret.
Utskottet hänvisar till det uppdrag som
givits till Boverket att göra en översyn
av den svenska plan- och bygglagens
(1987:10)  roll för den byggda  och
anlagda miljön och att komma med förslag
till åtgärder som kan leda till att ökad
hänsyn tas till arkitektonisk kvalitet.
Motionsyrkandet avstyrks därmed.
I motion Kr8 (s) redovisas planer på att
utvidga verksamhet bedriven vid Smålands
Konstarkiv i Värnamo till ett centrum
för konst och form benämnt Smålands
Arena för Konst och Form i Norden.
Verksamheten skall utvidgas till att
omfatta både konst och industridesign.
Konstnärer och formgivare skall  där
kunna mötas och få stimulans i sitt
skapande.    Tillsammans     med
internationella  utställningar  skall
detta skapa en kreativ miljö som ger
inte  endast Småland utan en större
region  förutsättningar att ge  sina
medborgare ett rikt immateriellt och
materiellt  liv. Staten  bör  stödja
verksamheten   med   medel   under
uppbyggnadsskedet och  därefter  till
driften.
Utskottet   påminner   om   att
kulturpropositionen   innebär   att
särskilda  medel  tillskjuts   för
uppbyggnaden av en basutställning  i
Arkitekturmuseets  nya  byggnad  i
Stockholm (se avsnitt 12.5.3) och att
särskilda medel tilldelas Röhsska museet
i Göteborg samtidigt som detta museum
får ett nätverksansvar för konsthantverk
och  formgivning  (avsnitt  12.5.4).
Statliga  medel  går  också,  via
Kulturrådet,  till föreningen  Svensk
form. Utskottet har i det föregående
redovisat att regeringen anser att det
är  viktigt  att  staten  markerar
formgivningsområdets betydelse för både
kultur och näringsliv och stärker viljan
att  få  till  stånd  långsiktiga
satsningar.  Regeringen  kommer  att
behandla frågan om behovet  av  ett
statligt designråd samt dess relation
till redan existerande intressenter på
området i samband med det fortsatta
arbetet   med   handlingsprogrammet.
Utskottet  anser att detta fortsatta
arbete  får visa i vad  mån  andra
särskilda  åtgärder för  att  stödja
formgivningen i landet är påkallade. Med
det anförda avstyrker utskottet motion
Kr8 (s).
11 Bild- och formkonst (prop. 3 avsnitt
13)
11.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för bild- och formkonsten
(prop. 3 avsnitt 13.1)
Regeringen  anför  inledningsvis  att
bildkonsten  kanske  är  den  mest
nyskapande  konstformen   i   dag.
Bildspråket har dessutom fått en allt
större      betydelse      som
kommunikationsmedel.  Bildkonsten  har
dock  berörts  minst av kulturlivets
regionalisering. Få länsmuseer har axlat
den  förväntade rollen som regionala
kulturinstitutioner för bildkonsten. De
satsningar på detta som gjorts under
1990-talet har fått liten effekt. Det
minskade byggandet har fått effekt på
beställning av offentlig konst.  Mot
bakgrund av det växande intresset för
bild- och formkonsten, inte minst i den
unga  generationen,  är  det  enligt
regeringens uppfattning av stor vikt att
det skapas möjligheter för människor
över  hela  landet  att  få  möta
samtidskonsten.
Statens insatser inom området bild- och
formkonst bör syfta till att
-   fler får ta del av bild- och
formkonst av god kvalitet oavsett var de
bor i landet,
-  fler, särskilt barn och ungdomar,
får möjlighet till eget skapande,
-  verksamheter inom samtidskonsten
utvecklas och stärks,
-  konstnärlig kvalitet, mångfald och
utveckling främjas,
-  konstbildningens roll stärks,
särskilt i regionerna,
-  bildkonsten intar en naturlig och
framträdande plats i den gemensamma
miljön.
Utbudet av kvalificerad bildkonst är
koncentrerad   till   de    tre
storstadsområdena. Regeringen anför att
Malmöregionen under senare tid intagit
en  särställning när det gäller den
samtida  och internationella konsten.
Moderna museet, med sina konsthistoriskt
sett betydande samlingar, flyttar in i
en ny byggnad under Kulturåret 1998.
Regeringen finner anledning att i detta
sammanhang erinra om museets uppgifter
inom samtidskonsten. Museet bör, vid
sidan  av  sina  museala  uppgifter,
återfinna  sin  tidigare  roll  som
vägröjare, introduktör, debattforum och
arena  för  den  samtida  konsten.
Möjligheten att möta nya strömningar
inom bildkonsten bör öka i hela landet.
Länsmuseerna bör därvid spela en viktig
roll.

11.2 Utställningsersättning (prop. 3
avsnitt 13.2)
Regeringen anför att många och  bra
tillfällen att ställa ut  har  stor
betydelse för den nyskapande konsten.
Det behövs utställningsarrangörer, även
utanför storstäderna, som visar  den
nyskapande konsten utan att främst se
till   konstverkens   kommersiella
betydelse.   Statens   stöd   till
konstbildningsrörelsen har lett till ett
breddat   konstintresse   och   en
kvalitetshöjning    av    lokala
utställningar. Statens  insatser  bör
inriktas på fortsatt kvalitetshöjning
och på att utveckla former för att
introducera konsten för nya grupper. I
budgetpropositionen föreslår regeringen
att stödet till det konstbildande arbete
som  bedrivs  bl.a.  inom  Sveriges
konstföreningars   riksförbund   och
Folkrörelsernas  konstfrämjande  skall
ökas med 4 miljoner kronor. Ökningen
avser  utställningsersättning   till
konstnärer inom bild- och formområdet.
Denna fråga tar utskottet upp senare i
betänkandet vid behandlingen av anslaget
Bidrag  till  bild- och  formområdet
(avsnitt 19.5).

11.3 Statens konstråd (prop. 3 avsnitt
13.3)
Regeringen tar först upp frågan om konst
i  lokaler  för statlig  verksamhet.
Regeringen anser att Statens konstråd
bör bekosta fast konst endast om man kan
räkna med att statlig verksamhet kommer
att bedrivas i lokalerna under lång tid.
Konstrådet  skall  kunna  finansiera
förvärv av fast konst som överlåts till
bolag om lokalerna är avsedda för ett
långsiktigt bruk av staten. Ansvaret för
förvärv och utplacering av lös konst bör
kvarstå hos Konstrådet.
Konstrådet  skall enligt regeringens
uppfattning även kunna göra insatser i
andra gemensamma miljöer än sådana som
är avsedda för statlig verksamhet. Denna
utvidgning  av Konstrådets  uppgifter
behandlar  utskottet i det  följande
(avsnitt 11.4).

11.4 En bredare insats för konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön
(prop. 3 avsnitt 13.4)
I  budgetpropositionen för  år  1997
föreslår regeringen att det bidrag som
Boverket  disponerar för  konstnärlig
utsmyckning  i  bostadsområden  skall
upphöra och att Statens konstråd skall
tillföras  15  miljoner  kronor  för
medverkan vid konstnärlig gestaltning av
olika  slags  samhällsmiljöer,  t.ex.
skolor,  fritidslokaler,  torg-  och
gaturum,   lokala   service-   och
affärscentrum,    trafik-    och
industrimiljöer. Stor vikt bör även i
fortsättningen    läggas     vid
bostadsmiljöer, liksom vid miljöer där
barn och ungdomar vistas. Regeringen
föreslår  i  kulturpropositionen  att
riksdagen skall godkänna vad regeringen
förordar  om en vidgad uppgift  för
Statens konstråd, nämligen att  göra
insatser även i andra gemensamma miljöer
även sådana som är avsedda för statlig
verksamhet.
Enligt motion Kr260 (m) yrkande 10 i
denna  del  bör  statens  uppgifter
renodlas.  Därför  bör  Konstrådets
uppgifter inte utvidgas på föreslaget
sätt.
Utskottet har inte något att erinra mot
att Konstrådet får den vidgade uppgift
som föreslås i kulturpropositionen och
föreslår att riksdagen med avslag på
motion Kr260 yrkande 10 i denna del
godkänner regeringens förslag i denna
fråga.  Utskottet  behandlar  i  det
följande  under anslaget  Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön
(avsnitt 19.2) frågan om överföring av
medel från Boverket till Konstrådet.
I motion Kr230 (m) hemställs om en
decentralisering   av   Konstrådets
konstinköp till lokala museer för att
gynna mångfalden vid statens konstinköp.
Utskottet  vill  erinra  om  att
Konstrådets upphandling sköts av ett
tiotal projektledare, som är regionalt
fördelade över landet och har  stor
överblick  över  landets  konstliv.
Konstförvärven sker i nära samråd med
lokalbrukarna.  Utskottet  avstyrker
förslaget i motion Kr230 om överförande
av inköpsuppdraget till lokala museer.
I motion Kr4 (mp) yrkande 30 hemställs
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna att 1  %  av
byggkostnaderna skall  användas  till
estetisk  utformning och  konstnärlig
utsmyckning vid ny- och ombyggnad av
offentliga lokaler, hyresbostäder och
bostadsrätter.
Utskottet    delar    regeringens
uppfattning,  vilken  uttrycks   i
kulturpropositionen, att de  statliga
konstinköpen snarare bör grundas på en
kulturpolitisk bedömning än att kopplas
till nivån på det statliga byggandet vid
en given tidpunkt, särskilt om byggandet
har liten omfattning. Dock bör 1 % av
den totala byggkostnaden kunna vara ett
rimligt  riktmärke  vid  konstnärlig
utsmyckning  av enskilda  byggobjekt.
Vidare vill utskottet framhålla att det
inte skulle vara en framkomlig väg att
få en bättre estetisk utformning av ny-
och ombyggnader genom att ange en exakt
procent av byggkostnaderna att användas
till den estetiska utformningen. Det får
förutsättas  att  byggherrar   och
arkitekter  strävar efter  att  låta
byggprojekten i sin helhet genomsyras av
omtanke om den estetiska utformningen,
materialvalet, detaljernas  utformning
m.m. utan att det sätts upp mål för hur
stor - eller liten - del av kostnaderna
som skall avse arbetet med utformningen
av  byggobjektet. Utskottet avstyrker
därmed motion Kr4 (mp) yrkande 30.
Enligt motion Kr283 (c) yrkande 27 bör
en procent av infrastruktursatsningarna
gå  till konstnärlig utsmyckning och
utformning  av de byggda  miljöerna.
Riksdagen bör göra ett principuttalande
av denna innebörd som skall gälla alla
offentliga   investeringar    inom
kommunikationsområdet.
Utskottet erinrar om att Konstrådet
deltar i den konstnärliga utsmyckningen
av   byggnader  i  samband   med
infrastruktursatsningar,  t.ex.   av
järnvägsstationer   och   statliga
flygplatsbyggnader. Utskottet har i det
föregående tillstyrkt att Konstrådet får
ett vidare uppdrag och att Konstrådet
skall kunna medverka vid konstnärlig
gestaltning   även   av   andra
samhällsmiljöer än lokaler för statlig
verksamhet,  dock  i  första  hand
bostadsmiljöer och miljöer där barn och
ungdomar vistas.
Det  torde  vara  svårt  att  vid
utformningen av trafikmiljöer avgränsa
särskilda medel avsedda för arbetet med
utformningen. I stället bör alla som är
inbegripna i arbetet med att utforma nya
och gamla miljöer vid vägar, järnvägar
m.m. ha en sådan insikt och kunskap att
omsorgen om miljöernas utformning ingår
som  en naturlig del i planeringen,
projekteringen   och  genomförandet.
Utskottet erinrar om att regeringen i
årets   budgetproposition   beräknar
permanenta resurser under utgiftsområde
16 för en påbyggnadsutbildning om 40
poäng för arkitekter, konstnärer och
tekniker för konstnärlig gestaltning av
vägar, broar och övriga trafikmiljöer.
Utskottet vill också nämna  att  de
statliga trafikbolagen t.ex. genomför
arkitekttävlingar inför stora byggen.
Nyligen har en internationell tävling
avgjorts om utformningen av Banverkets
planerade järnvägsbro över Årstaviken i
Stockholm. Utskottet kan inte tillstyrka
att en sådan regel som föreslås  i
motionen skall införas för de statliga
myndigheterna   och   bolagen   på
trafikområdet.  Riksdagen  bör  avslå
motion Kr283 (c) yrkande 27.
11.5 Nämnden för utställningar av nutida
svensk konst i utlandet (NUNSKU) (prop.
3 avsnitt 5)
Regeringen föreslår att Nämnden  för
utställningar av nutida svensk konst i
utlandet (NUNSKU) skall avvecklas och
att nämndens uppgifter skall övertas av
Moderna museet inom Statens konstmuseer.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner det som regeringen förordar om
NUNSKU.

11.6 Nationellt uppdrag inom
samtidskonsten (prop. 3 avsnitt 13.6)
Regeringen betonar vikten av att det
lokala konstlivet i landet vitaliseras
och får kontakt med nya strömningar inom
samtidskonsten. I detta sammanhang har
Moderna museet ett självklart nationellt
utvecklingsansvar. Denna uppgift  bör
fullgöras  i  nära  kontakt  med
institutioner och konstnärer  i  och
utanför  landet.  Ett  systematiskt
samarbete bör etableras mellan Moderna
museet och regionala institutioner med
hög kompetens inom området samtidskonst.
I  syfte  att utveckla  ett  sådant
kvalificerat   samarbete   föreslår
regeringen  att  ett  tidsbegränsat
nationellt uppdrag inrättas inom området
samtidskonst.
Regeringen avser att ge Malmö konsthall
det nationella tidsbegränsade uppdraget
inom samtidskonsten. En huvuduppgift för
Malmö konsthall bör vara att verka för
att internationella konstutställningar
av hög kvalitet förs till Sverige och
visas på så många platser som möjligt i
landet. Malmö konsthall skall fungera
som  samordnare  i ett  systematiskt
samarbete mellan Moderna museet  och
Malmöområdets konstinstitutioner.
Utskottet  tillstyrker att riksdagen
godkänner det som regeringen förordar om
tidsbegränsat nationellt uppdrag inom
området samtidskonst.

11.7 Slöjd för barn och ungdomar (prop.
3 avsnitt 13.7)
Enligt  regeringens  bedömning  har
erfarenheterna  av försöksverksamheten
med rikskonsulent i hemslöjd för barn
och  ungdom  varit  positiva.  I
propositionen anförs att satsningar på
dessa  grupper, utifrån deras  olika
behov, måste bedrivas målmedvetet och
långsiktigt. För att arbetet skall kunna
fortsätta föreslår därför regeringen att
det statliga stödet till rikskonsulenten
i hemslöjd för barn och ungdom på 500
000 kronor görs permanent.
Frågor  om  medelsanvisning  m.m.
behandlar utskottet i ett senare avsnitt
i detta betänkande (avsnitt 19.4).

12 Kulturarvet (prop. 3 avsnitt 14)
12.1 Inledning
Regeringen anför att de genomgripande
förändringar som präglat samhället de
senaste decennierna har föranlett staten
att  genomföra  satsningar  för  att
kulturarvet i större utsträckning skall
kunna bevaras och förmedlas. Detta har
bl.a. skett genom lagstiftning och nya
medel till olika typer av verksamheter
samt   genom   stöd   till   den
professionalisering av sektorn som bl.a.
det ökade samarbetet med andra delar av
samhället krävt. Kulturarvets ställning
i  samhället har därför stärkts och
medvetenheten om dess betydelse har ökat
(prop. s. 126).

12.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för kulturarvet (prop. 3
avsnitt 14.1)
Regeringens  bedömning  innebär  att
statens insatser bör syfta till att
-  jämna ut de skillnader som finns
mellan olika grupper av människor när
det gäller bevarandet av och tillgången
till kulturarvet,
-  stärka intresset för kulturarvet och
medvetenheten om dess betydelse för
samhället.
Bl.a. anges att de centrala uppgifterna
i arbetet med kulturarvet är att bevara
och  förmedla.  Under  de  senaste
decennierna  har  de  professionellt
verksamma inom sektorn blivit fler. Stöd
i den allmänna opinionen och engagemang
hos föreningar och enskilda kommer dock
alltid att behövas, oavsett hur väl
organiserad  och rustad sektorn  är.
Samarbetet   mellan  sektorn   och
allmänheten  måste  därför  ständigt
vidgas. Kulturarvspolitiken skall  ta
ansvar  både för kunskapen  om  och
tolkningen av kulturarvet och härigenom
medverka   till  ett  ansvarsfullt
användande. Staten har - anförs det - en
formande roll för kulturarvet  genom
bl.a. den lagstiftning som finns för
kulturmiljön och myndighetsarkiven och
det insamlingsarbete som de statliga och
statsfinansierade museerna utför.
Utskottet har inte något att erinra mot
regeringens bedömning.
I detta sammanhang behandlar utskottet
två motioner, nämligen motion Kr208 (s)
och motion Kr264 (c), som båda syftar
till att staten skall stödja inrättandet
av en tjänst som länshembygdskonsulent i
varje län.
Utskottet vill inledningsvis erinra om
den  nära koppling som finns mellan
hembygdsrörelsen  och  de  regionala
museerna,   som   ofta   övertagit
hembygdsrörelsens samlingar. I flertalet
länsmuseer   är   hembygdsrörelsen
representerad i styrelserna. I en del
län ger länsmuseerna visst stöd till
hembygdsföreningarnas arbete. I fem län
finns   särskilda   tjänster   som
hembygdskonsulenter vid  länsmuseerna.
Konsulenterna   står   helt   till
hembygdsförbundets  förfogande   med
administration,       rådgivning,
kursverksamhet etc. I några län bidrar
landstingen   med   medel   för
konsulentverksamhet.  I  andra  län
erhåller hembygdsföreningarna endast ett
sporadiskt offentligt stöd, t.ex. vid
publicering av en bok om hembygden. I
Skåne har en särskild modell valts,
innebärande att Skånes Hembygdsförbund
är  huvudman för landsantikvarien  i
Malmöhus län. Landsantikvarietjänsten,
som är helt fristående från museerna i
länet, finansieras av Malmöhus  läns
landsting. Under landsantikvarien finns
två     halvtidstjänster     som
hembygdskonsulent, varav den ena  är
placerad i Malmöhus län och den andra i
Kristianstads län. En annan modell har
valts  för  Älvsborgs län,  där  en
hembygdsgrupp finns inom  länsmuseet.
Gruppen består av ämnesspecialister inom
den   regionala   museiverksamhetens
samtliga   verksamhetsområden   för
samverkan med länets hembygdsförbund och
hembygdsföreningar.   Hembygdsgruppens
sammansättning är unik för landet och
dess arbetsätt byggs för närvarande upp
i nära samråd med hembygdsrörelsen.
Någon entydig bild av hur stödet till
hembygdsrörelsen           och
konsulentverksamheten är uppbyggt finns
således inte.
Sveriges        Hembygdsförbunds
riksorganisation    omfattar    26
hembygdsförbund, till vilka ett stort
antal  lokala  hembygdsföreningar  är
anslutna. Sveriges Hembygdsförbund vill
medverka till att föra den  svenska
bygdetraditionen  vidare  och  sprida
kännedom om hembygdstanken  både  på
landsbygden och i städerna. Verksamheten
inom  hembygdsrörelsen  bedrivs  till
största delen ideellt och går ut på att
främja hembygdens kultur och verka för
vården av natur, landskap och miljö. I
hembygdsrörelsens uppgifter ingår att
t.ex. samla och förmedla kunskap om
kulturarvet,  påverka  opinionen  i
bevarandefrågor,  bevaka  natur-  och
miljöfrågorna,  verka   för   ökad
kulturturism och ekoturism m.m.
Enligt  utskottets  uppfattning  är
hembygdsrörelsens engagemang synnerligen
betydelsefullt för uppgiften att bevara
och hålla kulturarvet levande och att
bygga upp en känsla för den lokala
identiteten. Hembygdsrörelsen har också
betydelse   för   kultur-   och
landsbygdsturismen och för den regionala
utvecklingen. Rörelsen får sin särskilda
styrka genom att den bärs upp av många
eldsjälar.
Då det gäller motionskraven på ett
statligt stöd till verksamheten  med
länshembygdskonsulenter vill utskottet
erinra om att det redan inom ramen för
det nuvarande regionala museistödet är
möjligt för länsmuseerna att stödja en
sådan verksamhet. Så sker också - som
visats - vid några regionala museer.
Erfarenheterna från samarbetet är goda
både   från   länsmuseerna   och
hembygdsrörelsen.  Det  ankommer  på
Kulturrådet att fastställa antalet stöd-
enheter för de regionala museerna i
enlighet med vissa angivna kriterier,
som  bl.a.  avser kulturmiljöarbetet.
Utskottet utgår från att det bör vara
möjligt för de regionala museerna att -
på det sätt som i dag sker i många län -
även i fortsättningen, inom ramen för
det   reformerade  stödet,   bistå
hembygdsrörelsen i dess strävan  att
administrera och samordna verksamheten
regionalt.
Utskottet vill i sammanhanget tillägga
att en särskild satsning nyligen gjorts
på hembygdsrörelsen inom ramen för det
s.k. SESAM-projektet, ett projekt som
bl.a.   syftar  till  att  rädda
museisamlingar.     (SESAM-projektet
redovisas även i följande avsnitt i
detta  betänkande.)  Härigenom  har
länsmuseerna fått möjlighet att anställa
minst en person under ca två år för att
ta  hand  om  hembygdsföreningarnas
samlingar.  Arbetet utförs  av  unga
arbetslösa  akademiker  som  utbildas
särskilt för uppgiften.
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet att de aktuella motionerna
inte bör föranleda något initiativ från
riksdagen. Motionerna avstyrks.
12.3 Handlingsprogram om kulturarv och
främlingsfientlighet (prop. 3 avsnitt
14.2)
I   kulturpropositionen   informerar
regeringen   om   att   den   i
budgetpropositionen  föreslår  att  1
miljon kronor skall anvisas för bidrag
till  institutioner som vill  arbeta
aktivt med frågor som rör kulturarv och
främlingsfientlighet  (anslaget  A  2
Bidrag  till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte och samarbete).
Utskottet hänvisar till propositionen,
där  skälen för förslaget  redovisas
(s. 129-130). Utskottet vill understryka
vikten  av att institutionerna  inom
kulturarvssektorn medverkar i kampen mot
rasism   och   främlingsfientlighet.
Därvidlag   bör  handlingsprogrammet
Kunskap som kraft, som utarbetats av
Statens historiska museum, kunna vara
till god hjälp.

12.4 SESAM - öppna museisamlingarna
(prop. 3 avsnitt 14.3)
I propositionen lämnas en redovisning av
SESAM-projektet,  en  satsning  på
sammanlagt 235 miljoner kronor för att
bevara  och öppna kulturskatterna  i
museer, arkiv etc. Samtliga projekt som
tilldelats medel skall vara avslutade
senast vid utgången av år 1998. SESAM
torde då ha skapat sysselsättning åt
cirka 400 unga, arbetslösa akademiker
och hantverkare.
I  propositionen anges  att  SESAM-
projektet aktualiserar inte bara frågor
om  samlingarnas fysiska status utan
också om deras innehåll. Bl.a. anförs
att det är väsentligt att fundera kring
själva samlandet och dokumentationen.
Vad är det för utgångspunkter som styrt
och  ännu styr detta arbete?  Vilka
gruppers kulturarv är det man valt att
bevara  i  det förflutna och  vilka
gruppers kulturarv är det som lyfts fram
i   utställningar   och   annan
programverksamhet  i  dag?  Hur  ser
luckorna ut? Det är - menar regeringen -
av stor vikt att arbetet med kulturarvet
kopplas till en analys ur olika sociala
perspektiv, t.ex. med utgångspunkt i
teman som klass, kön, kulturell bakgrund
och generation, så att olika gruppers
kulturarv  dokumenteras, bevaras  och
förmedlas till allmänheten. Vidare är
det  nödvändigt  att  varje  museum
upprättar en tydlig insamlingsplan och
att  överenskommelser museer  emellan
kommer till stånd så att inte onödiga
dubbleringar eller ödesdigra luckor i
samlingarna    uppstår.     Inom
Kulturdepartementet pågår ett arbete med
att ta fram ett förslag som skall ge
museerna möjlighet att också  avföra
föremål ur samlingarna.
Utskottet har inte något att erinra mot
de bedömningar som görs i propositionen.
Utskottet behandlar i detta sammanhang
fyra motionsyrkanden som rör frågor om
bildvård.
Två motionsyrkanden syftar till att ett
s.k. SESAM-projekt för foto och film
skall  påbörjas.  Motionärerna  bakom
motion Kr283 (c) anser att en kraftfull
satsning bör göras för att bevara och
tillgängliggöra den fotografiska bilden
(yrkande  18).  Liknande  synpunkter
framförs av motionären bakom  motion
Kr210  (s) som även framhåller  att
vårdbehoven är omfattande när det gäller
foto och film.
Nordiska museet är ansvarsmuseum för
kulturhistoriskt fotografi.  Fotorådet
med representanter för museer, arkiv och
bibliotek samt Fotosekretariatet  vid
Nordiska museet har nyligen upprättat en
bevarandeplan och lägesrapport, benämnd
Mot glömskans tyranni, i vilken ett
konkret förslag presenteras till  en
nationell  bevarandeplan för  svenskt
fotografi. Planen som under hösten 1996
är ute på remiss avser den historiskt
viktiga   stillbilden.  I   planen
konstateras att det även finns ett stort
behov av en bevarandeplan för film och
video.  Bl.a.  föreslås  att  SESAM-
satsningen,  som  redovisats  i  ett
föregående avsnitt i detta betänkande,
skall följas av ett s.k. FOTO-SESAM.
FOTO-SESAM skulle innebära en omfattande
satsning  på att bevara, vårda  och
tillgängliggöra   de   fotografiska
samlingarna i museer och arkiv. Bl.a.
föreslås   att  ett  vård-   och
konserveringsprojekt skall startas.
Utskottet  delar  uppfattningen  i
bevarandeplanen att fotografier utgör en
viktig del av vårt kulturarv som måste
bevaras för framtiden. Fotografiet som
informationsbärare  och   historiskt
dokument är - som det sägs i planen -
lika betydelsefullt som andra historiska
dokument och föremål på museer, arkiv
och bibliotek.
Utskottet anser emellertid att vården
av fotosamlingarna i första hand bör
rymmas  inom  ramen  för  museernas,
arkivens  och bibliotekens  ordinarie
anslag. Utskottet är således inte berett
att tillstyrka ett FOTO-SESAM i enlighet
med motionsyrkandena. Utskottet vill i
sammanhanget understryka vikten av att
Fotosekretariatet utarbetar riktlinjer
för gallring, något som också föreslås i
bevarandeplanen. Motionerna avstyrks.
I två motioner, nämligen motion Kr233
(s) och motion Kr273 (c), föreslås att
skyndsamma åtgärder skall vidtas för att
säkerställa    den    bildvårdande
verksamheten  i Ulriksfors.  I  båda
motionerna föreslås att verksamheten i
Ulriksfors  i  Jämtlands  län  skall
permanentas och finansieras  antingen
genom att museerna tilldelas öronmärkta
anslag för att köpa vårdtjänster eller
genom att verksamheten får ett eget
anslag.
År 1991 startade ett utvecklingsprojekt
för  bildhantering  och  bildvård  i
Ulriksfors i Jämtland, lett av Nordiska
museet i samarbete med Jämtlands läns
museum. Syftet var att rationellt ordna,
vårda,  registrera  och  digitalisera
fotografier.   Möjligheter   skulle
härigenom skapas för landets museer att
köpa olika bildvårdstjänster. Under år
1994 omvandlades Svensk Bildvård till en
ekonomisk förening med länsmuseerna i
Jämtland, Västernorrland och Dalarna som
huvudmän. Svensk Bildvård utför olika
bildvårdstjänster,  såsom  rengöring,
omkuvertering, kopiering, registrering
m.m.  Genom särskilda regional-  och
arbetsmarknadspolitiska  medel   har
verksamheten kunnat drivas.
Utskottet anser att det är en värdefull
verksamhet som bedrivs i Ulriksfors för
att bevara kulturarvet. Det får i första
hand ankomma på de tre huvudmännen att
svara   för   finansieringen   av
verksamheten. Utskottet är positivt till
att  arbetsmarknadsmedel används  för
verksamheten.  Genom  att   förena
ambitionerna            inom
arbetsmarknadspolitiken med dem  inom
kulturpolitiken kan viktiga behov bättre
tillgodoses. Utskottet är inte berett
att  på  det  sätt som motionärerna
föreslår begränsa dispositionsrätten av
de  statliga  medel  som  tilldelas
museerna.  Utskottet är inte  heller
berett att föreslå riksdagen att anvisa
ett särskilt anslag för verksamheten i
Ulriksfors. Motionerna avstyrks.

12.5 Museer och utställningar (prop. 3
avsnitt 14.4)
En  översiktlig redovisning  av  det
svenska museiväsendets uppbyggnad lämnas
i kulturpropositionen (s. 133-134).

12.5.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för museiområdet (prop. 3
avsnitt 14.4.1)
Regeringen bedömer att statens framtida
insatser bör syfta till att
-   stärka  museernas förankring  i
samhällslivet,
-  inrikta museernas inre verksamhet
mot förbättrad vård och registrering av
föremålsbestånden,
-  inrikta museernas yttre verksamhet
mot större spridning och delaktighet,
-  koncentrera redovisningen av
verksamheten till kvalitet och
omvärldseffekter.
Bl.a. konstaterar regeringen att det
finns vissa eftersläpningar vad gäller
registrering och vård av samlingarna. IT-
utvecklingen skapar nya förutsättningar
för överblick och möjliggör därmed en
effektivare prioritering av insatserna.
Regeringen hänvisar till Utredningen om
en strategi för kulturinstitutionernas
användning av informationsteknik (dir.
1995:129) som har till uppgift att bl.a.
finna  öppna  tekniska  system  för
systematisering och katalogisering av
information på ett sätt som  sätter
användarvänligheten   i   centrum.
Informationens  geografiska  placering
blir genom tekniken mindre viktig för
användarna (se även avsnitten 12.6.1 och
14.2 i detta betänkande). Regeringen
redovisar också att de statliga museerna
och länsmuseerna skall få tillgång till
universitetens  datanätsystem,  SUNET,
något som kommer att göra museernas
information mer åtkomlig  för  många
användare.
Utskottet har inte något att erinra mot
regeringens   bedömning    rörande
inriktningen på de framtida statliga
insatserna på museiområdet och finner
att de ligger väl i linje med de mål för
kulturpolitiken som utskottet föreslår i
avsnitt 2.3 i detta betänkande.
Vad    beträffar   målet    om
bildningssträvanden vill utskottet  i
detta sammanhang erinra om att också den
statliga Museiutredningen (SOU 1994:51)
framhöll bildningen i den definition av
ett museum som finns i utredningen:
Ett museum är en del av samhällets
kollektiva minne. Museet samlar  in,
dokumenterar, bevarar och  levandegör
föremål  och  andra  vittnesbörd  om
människors  kultur  och  miljö.  Det
utvecklar och förmedlar kunskap  och
bjuder upplevelser för alla sinnen. Det
är öppet för allmänheten och medverkar i
samhällsutvecklingen. Museets syfte är
bildning för medborgarna.
12.5.2 Strukturen på museiområdet (prop.
3 avsnitt 14.4.2)
Regeringen bedömer att strukturen på
museiområdet  bör utvecklas  så  att
regeringen  får bättre underlag  för
överblick och styrning. Regeringen anger
vidare  att den kommer att överväga
frågan  ytterligare  i  ett  vidare
sammanhang. Bl.a. anförs att det är
angeläget  att överväga  Kulturrådets
uppgifter nu och i ett längre perspektiv
i  förhållande till museiområdet mot
bakgrund  av de brister som  kunnat
konstateras. Inom rådet bör ökad vikt
läggas på dessa frågor samt på samspelet
med Riksantikvarieämbetet i avvaktan på
att regeringen tar ställning till en mer
långsiktig  lösning som också  måste
beakta  de uppgifter som ligger  på
ansvarsmuseer och olika samverkansorgan.
Motionärerna bakom motion Kr17 (fp)
anser  att  det  redan  nu  finns
tillräckligt med underlag för ett snabbt
beslut i fråga om ledningsstrukturen på
museiområdet (yrkande 20).
Den nuvarande ledningsstrukturen  på
museiområdet  har - som motionärerna
konstaterar - diskuterats  av  såväl
Museiutredningen som Kulturutredningen.
I  likhet  med  motionärerna  anser
utskottet att det är nödvändigt att
frågan snarast får en lösning.  Med
utgångspunkt  i vad  som  anförs  i
propositionen utgår utskottet från att
regeringen  redan  under  nästa  år
återkommer till riksdagen  med  sina
förslag beträffande ledningsstrukturen
på området. Utskottet anser därför att
det  inte  är  påkallat  med  någon
riksdagens  åtgärd med anledning  av
motionsyrkandet, som således avstyrks.
12.5.3 Arkitekturmuseet (prop. 3 avsnitt
12.2)
Utskottet har i det föregående närmare
redovisat regeringens planer på  att
utarbeta  ett  handlingsprogram  för
arkitektur  och formgivning  (avsnitt
10.3). Staten har ett stort ansvar för
att  stimulera  en  mer  kvalitativt
inriktad  arkitektur och formgivning.
Staten  är  byggherre,  normgivare,
utbildare och bör också vara den som
stimulerar utvecklingen. Intresset för
hög   kvalitet  inom   arkitektur,
formgivning och offentlig miljö  bör
stärkas  och  breddas. Kunskapen  om
arkitekturområdet,  däribland   dess
konstnärliga villkor, behöver breddas
och fördjupas för att möjliggöra ett
ökat  deltagande  i  debatt  och
beslutsfattande om vår byggda miljö.
Arkitekturmuseet bör spela en central
roll i detta arbete. Museet kommer år
1998 att flytta in i nya lokaler med
stora utställningsytor på Skeppsholmen i
Stockholm.
I   budgetpropositionen   föreslår
regeringen  att  Arkitekturmuseet  i
Stockholm  engångsvis skall tillföras
särskilda medel om två miljoner kronor
för produktion av en basutställning som
gör  kunskapen om arkitekturens  och
byggandets historiska, konstnärliga och
tekniska utveckling tillgänglig för en
bred   allmänhet.   Anslaget   för
Arkitekturmuseum  ökas  dessutom  med
1 325 000 kronor, en förstärkning som
motiveras med att det är angeläget att
museet får möjligheter att bedriva en
verksamhet  som svarar mot  de  nya
lokalernas möjligheter och som kan bidra
till att tillgodose behovet av ökad
kunskapsspridning bland allmänheten inom
arkitekturområdet.
Utskottet  behandlar  frågan   om
medelstilldelning under avsnitt 23 i
detta betänkande.
12.5.4 Röhsska museet (prop. 3 avsnitt
12.3)
I  kulturpropositionen  föreslås  att
Röhsska museet i Göteborg, landets enda
specialmuseum  för konsthantverk  och
formgivning, skall få ett  nätverks-
ansvar för nutida konsthantverk  och
formgivning. I budgetpropositionen för
år 1997 föreslår regeringen att museet
skall  tilldelas  särskilda  medel,
nämligen 500 000 kronor, för att kunna
fullgöra       nätverksuppdraget.
Möjligheterna att kontinuerligt visa det
bästa av såväl inhemsk som utländsk
formgivning  och  konsthantverk  är
angelägna  för  formgivningsområdets
utveckling i landet, anför regeringen.
Utskottet  behandlar  frågan   om
medelstilldelning i ett senare avsnitt i
detta betänkande (avsnitt 23).
I en motion, nämligen motion Kr253
(fp), föreslås att Röhsska museet skall
bli  ansvarsmuseum inom sitt område,
konsthantverk och formgivning.
Utskottet vill inledningsvis erinra om
att begreppet ansvarsmuseum etablerades
genom riksdagens beslut våren 1987 om de
centrala museernas uppgifter och ansvar
(prop. 1986/87:97, bet. KrU 1986/87:21,
rskr. 1986/87:342). Bl.a. fastslogs att
de centrala museerna borde överblicka
samlingar  av samma slag i  landet,
tillhandahålla    och    förmedla
expertkunskaper,         bedriva
utvecklingsarbete   och   företräda
ämnesområdet   inom   och   utom
museiväsendet.  Fem av  de  centrala
museerna  fick i uppgift  att  vara
ansvarsmuseer,  nämligen  bland  de
kulturhistoriska  museerna   Statens
historiska museum, Nordiska museet och
dåvarande Etnografiska museet (sedermera
benämnt Folkens museum - etnografiska),
inom området konst Statens konstmuseer
och   inom  området  naturhistoria
Naturhistoriska  riksmuseet.   Dessa
museers särskilda ansvar skulle avse
ledning av erforderlig samordning inom
resp. del av mu-seiväsendet. Dessutom
skulle ansvarsmuseerna företräda sina
områden gentemot andra samhällsområden.
I    kulturpropositionen   anförs
beträffande förslaget att Röhsska museet
skall få ett nätverksansvar att ett
nätverk för samverkan mellan befintliga
institutioner, såväl museer som andra,
bör  byggas upp. Ökad samverkan kan
enligt regeringen leda till gemensamma
satsningar, samordning av utställningar,
vandringsutställningar m.m., vilket bör
kunna bidra till att stärka intresset
för formgivning och konsthantverk hos en
bredare allmänhet.
Utskottet anser att det är viktigt att
den resurs som Röhsska museet utgör på
konsthantverks- och formgivningsområdet
tas till vara nationellt. Det är därför
glädjande att regeringen, på grundval av
Kulturutredningens förslag, lägger fram
förslag om att ge Röhsska museet ett
nätverksansvar för nutida konsthantverk
och formgivning. Utskottet tillstyrker
således förslaget.
Samtidigt måste utskottet konstatera
att  det  i propositionen inte  har
preciserats hur avgränsningen bör vara
mellan den uppgift som åläggs Röhsska
museet  och den uppgift som Statens
konstmuseer  har  i  egenskap  av
ansvarsmuseum. Enligt utskottets mening
måste i enlighet med det synsätt som
präglar propositionen en huvuduppgift
för Röhsska museet som nätverksmuseum
bli att museet aktivt skall verka för
att möjligheterna tas till vara att
museer och andra forum som finns i
landet kontinuerligt visar det bästa av
såväl  inhemsk  som utländsk  nutida
formgivning  och  konsthantverk.  I
förhållande till andra museer  måste
uppdraget  främst  syfta  till  att
samordning och samverkan skall komma
till  stånd.  Det  får  ankomma  på
regeringen att närmare överväga  hur
avgränsningen mot ansvarsmuseiuppgiften
skall komma till uttryck. Erfarenheterna
under år 1997 från hur nätverksuppgiften
fullföljs  och av hur ansvarsmuseet,
Statens  konstmuseer,  fullgör  sina
uppgifter  på  formgivnings-   och
konsthantverksområdet samt av hur det
ömsesidiga  samarbetet  dem  emellan
fungerar får bli vägledande för hur den
mera långsiktiga avgränsningen mellan
uppgifterna - och därmed för nivån på de
statliga anslagen - skall preciseras.
Med  hänsyn  till  den  förestående
prövningen av myndighetsstrukturen på
museiområdet    -    då    även
ansvarsmuseirollen kommer att beröras -
anser utskottet att riksdagen inte bör
vidta någon åtgärd med anledning av
motionen, som således avstyrks.
12.5.5 Nationellt uppdrag på
museiområdet (prop. 3 avsnitt 14.4.3)
I  propositionen  föreslås  att  ett
tidsbegränsat nationellt uppdrag skall
inrättas inom museiområdet. Regeringen
anför att ett nationellt uppdrag bör
läggas på museiområdet för att utveckla
och  förstärka museernas ansvar  för
arbetslivet och det industrihistoriska
arvet. Det nationella uppdraget  bör
enligt  regeringen  inriktas  på  en
förnyelse av museiverksamheten och på
att nå sådana grupper i samhället som
annars  inte vanligtvis tar del  av
museernas arbete. Regeringen avser att
för perioden 1997-1999 ge uppdraget till
Stiftelsen  Arbetets   museum.   I
budgetpropositionen för år 1997 föreslås
att  1  miljon kronor  anvisas  för
ändamålet.  Uppdraget  till  Arbetets
museum bör bestå i att utveckla den
nuvarande  verksamheten inom  museets
område, nämligen arbete och arbetsliv,
samt de former i vilka denna verksamhet
bedrivs. Regeringen lägger särskild vikt
vid   museets   dokumentation   av
industrisamhällets framväxt och vid att
museet lyfter fram kvinnornas betydelse.
Museet bör kunna utgöra en viktig resurs
och inspiration i andra museers arbete
med dessa frågor. Arbetets museum bör
vidare - anför regeringen - inom sitt
område aktivt verka för och utveckla
redan befintligt samarbete med andra
museer,   folkbildningsorganisationer
m.fl. (prop. s. 137-138).
Frågan om medelstilldelning behandlas
senare i detta betänkande (avsnitt 23).
I  motion Kr260 (m) stöds  den  i
kulturpropositionen förordade principen
om att nationella uppdrag skall kunna
delas ut till den institution inom ett
område som har bäst kompetens oavsett
huvudman  och  geografiskt   läge.
Motionärerna föreslår dock att frågan om
ett nationellt uppdrag inom museiområdet
inte skall aktualiseras för närvarande
(yrkande 3 delvis).
Utskottet  anser att ett nationellt
uppdrag inom museiområdet bör inrättas i
enlighet  med  vad  som  redovisats
inledningsvis. Utskottet föreslår att
riksdagen med avslag på motion Kr260
yrkande 3 i denna del godkänner det som
regeringen  förordar om tidsbegränsat
nationellt uppdrag inom museiområdet.
12.5.6 Riksantikvarieämbetet och Statens
historiska museer (prop. 3
avsnitt 14.4.4)
I   kulturpropositionen   föreslår
regeringen att Statens historiska museer
skiljs från Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
och inrättas som en egen ny myndighet.
Förändringen föreslås bli genomförd den
1 januari 1998.
Regeringen anger bl.a. som skäl för
sitt förslag att RAÄ:s uppgift  som
centralt verk med övergripande ansvar
för  tillsyn  och  utveckling  av
kulturmiljövården bör renodlas. RAÄ:s
ansvar som centralt verk skall innefatta
medverkan i beslutsprocessen  rörande
bidrag   till  länsmuseerna   samt
utvärdering  av hur de  utför  sina
lagreglerade     uppgifter     i
kulturmiljöarbetet.
För Historiska museet innebär förslaget
inte      någon      egentlig
verksamhetsförändring.   Genom   den
fortsatta samlokaliseringen med RAÄ blir
det möjligt att i praktiken samordna de
båda myndigheternas gemensamma kompetens
på   arkeologiområdet.  En  samlad
kulturarvspolitik underlättas - menar
regeringen - av att RAÄ inte står i
annat   förhållande  till  Statens
historiska museer än till övriga museer.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag.
Frågor som avser renodling av RAÄ:s
myndighetsuppgifter         samt
uppdragsarkeologi behandlas i avsnitt
12.7.2.
12.5.7 Statens sjöhistoriska museer
(prop. 3 avsnitt 14.4.5)
Regeringen föreslår att Marinmuseum i
Karlskrona     inom     Statens
försvarshistoriska museer skall läggas
samman med Statens sjöhistoriska museer
som består av Sjöhistoriska museet och
Vasamuseet  i Stockholm. Förändringen
föreslås genomföras den 1 juli 1997.
Både Statens sjöhistoriska museer och
Marinmuseum i Karlskrona har i uppdrag
att belysa det svenska sjöförsvarets
utveckling. Åtskilliga föremål i de båda
museerna faller inom ramen för  ett
gemensamt  ansvarsområde,  konstaterar
regeringen.   En   diskussion   om
överföringar och inriktning har förts
sedan år 1992 utan att några positiva
resultat har kunnat nås. Att undanröja
organisatoriska hinder för tillfälliga
eller  permanenta  överföringar  av
föremål, framtidsplanering m.m. bedömer
regeringen som den mest konstruktiva och
långsiktigt hållbara helhetslösningen.
Marinmuseum bör därför läggas samman med
Statens    sjöhistoriska   museer.
Förutsättningarna  för  en  rationell
fördelning av samlingar, arbetsuppgifter
och sakansvar förbättras avsevärt inom
ramen för en mer samlad sjöhistorisk
museiverksamhet.  Särskild  vikt  bör
därvid fästas vid vidareutvecklingen av
Marinmuseum, som under våren 1997 tar
nya lokaler i bruk. Marinmuseum bör inom
myndigheten ges största möjliga ansvar
för insatserna inom sitt område, anförs
det.
En  organisationskommitté bör  -  i
avvaktan  på  riksdagens  beslut  -
förbereda sammanläggningen och  lämna
förslag till ekonomisk reglering mellan
de  berörda myndigheterna.  Kommittén
skall särskilt beakta synpunkter från
Försvarsmakten.
Motionsvägen har frågor tagits upp som
gäller  samgåendet  mellan  de  båda
museerna m.m.
I två motioner nämligen motion Kr19 (s)
och Kr283 (c) yrkande 39 föreslås att
ledningsfunktionen  för  den   nya
museimyndigheten skall förläggas till
Marinmuseum i Karlskrona.
Utskottet anser att de skäl regeringen
anfört för att lägga samman Marinmuseum
i Karlskrona och Statens sjöhistoriska
museer till en myndighet är övertygande.
Utskottet tillstyrker således förslaget.
Den nya myndigheten får ansvaret för de
båda museernas föremålsbestånd, vilket
torde underlätta samordnandet av  de
nuvarande verksamheterna, bl.a. då det
gäller överföringar av föremål mellan
museerna.
Då det gäller myndighetens lokalisering
konstaterar utskottet att det  finns
såväl    kulturpolitiska     som
regionalpolitiska skäl som talar för att
myndigheten  skall ha sitt  säte  i
Karlskrona. Organisationskommittén bör
därför  få  ett tilläggsuppdrag  att
redovisa  förutsättningarna  för  att
lokalisera den nya myndigheten  till
Karlskrona. Vad utskottet sålunda anfört
bör  riksdagen  med  anledning  av
motionerna Kr19 (s) och  Kr283  (c)
yrkande 39 som sin mening ge regeringen
till känna.
Motionären bakom motion Kr212 (m) anser
att    propositionsförslaget    om
sammanslagning  av de  två  museerna
undanröjer en del av de motsättningar
som finns kring föremålsfördelning och
ägande. Men - menar motionären - därmed
löses inte kärnfrågan för de maritima
museerna i Sverige, eftersom man inte
löst frågan om uppgiftsfördelningen då
det gäller dokumentation om varvsfrågor,
den  marinarkeologiska  verksamheten,
vrakdokumentation,    handelssjöfart,
högsjöfiske  m.m. En  överenskommelse
mellan Sjöhistoriska museet i Stockholm
och Sjöfartsmuseet i Göteborg från 1930-
talet bör formaliseras och ges  ett
ekonomiskt innehåll. I samarbetet mellan
de  två  museerna  bör  även  andra
museienheter ingå, t.ex. Tekniska museet
i  Malmö,  länsmuseet i Kalmar  och
Göteborgs maritima centrum (yrkande 1).
Vidare anser motionären att Nordiska
museet saknar kompetens för sin uppgift
som ansvarsmuseum inom det här aktuella
området. En annan ansvarsfördelning och
organisation av museiverksamheten inom
detta område bör snarast komma till
stånd (yrkande 2).
Den genom motionen aktualiserade frågan
om en uppdelning på insamlingsområden
mellan de maritima museerna har vid
flera   tillfällen   berörts   i
kulturutskottet  i   samband   med
motionsbehandling. I det  läge som nu
uppstår med en ny organisation  för
Sjöhistoriska museet och Marinmuseum är
det önskvärt med en fortsatt diskussion
av frågan. Regeringens översynsarbete
rörande en ny myndighetsstruktur  på
museiområdet - som redovisats i ett
föregående avsnitt i detta betänkande -
kommer även att innefatta frågor som rör
ansvarsmuseirollen. Det är naturligt att
i det arbetet överväga frågan om var
ansvaret för det maritima museiområdet
skall ligga i framtiden. Utskottet anser
att  det kan vara lämpligt att den
myndighet  som  får  ett  sådant
övergripande ansvar får i uppdrag att
lämna  förslag  till  regeringen  om
uppgiftsfördelning  mellan   landets
maritima museer.
Motionsyrkandena bör - med hänvisning
till det anförda - inte föranleda någon
riksdagens åtgärd. Motionen avstyrks i
här aktuellt hänseende.
12.5.8 Statens försvarshistoriska museer
(prop. 3 avsnitt 14.4.6)
Den  1 juli 1996 fördes myndigheten
Statens försvarshistoriska museer, som
består av Armémuseum, Flygvapenmuseum,
Marinmuseum    och    Försvarets
traditionsnämnd,    över    från
Försvarsdepartementets verksamhetsområde
till Kulturdepartementets.
Enligt  regeringens  bedömning  bör
Statens  försvarshistoriska   museer
fortsatt  ha  ett  huvudansvar  för
övergripande militära museifrågor. I mån
av resurser skall myndigheten även i
fortsättningen  utföra  tillsyn  och
rådgivning  gentemot  förbands-  och
vapenslagsmuseer samt specialsamlingar
inom Försvarsmakten, vad gäller marinen
dock i samråd med Statens sjöhistoriska
museer.
Utskottet har inte något att erinra mot
regeringens bedömning.

12.5.9 Ett samlat etnografiskt
centralmuseum i Göteborg (prop. 3
avsnitt 14.4.7)
Regeringen     föreslår      i
kulturpropositionen
-  att Etnografiska museet i Göteborg
skall få statligt huvudmannaskap den 1
januari 1999,
-  att museet samtidigt sammanförs med
dels Folkens museum - etnografiska, dels
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet
till ett samlat etnografiskt
centralmuseum,
-  att den nya myndigheten skall
förläggas till Göteborg.
I  budgetpropositionen  föreslås  att
Etnografiska museet i Göteborg skall
anvisas ett bidrag på 3 750 000 kronor.
Vidare beräknas för budgetåret 1999 en
inte obetydlig uppräkning av anslaget H
1 Centrala museer: Myndigheter, avseende
bl.a. ett samlat etnografiskt museum i
Göteborg.
Regeringen  avser att tillsätta  en
organisationskommitté som - i avvaktan
på riksdagens beslut - skall förbereda
förändringen och i övrigt lämna mer
preciserade     förslag     till
verkställighetsåtgärder.  Bl.a.  bör
kommittén  studera  om  det  finns
omständigheter förknippade med delar av
samlingarna  som  kan  påverka  en
förflyttning från Stockholm.
Regeringen avser att under år 1997
återkomma till riksdagen med närmare
förslag rörande den nya myndigheten.
Som skäl för regeringens förslag anförs
bl.a. följande.
Invandrarkulturerna har fått en allt
större  betydelse i dagens samhälle.
Regeringen har givit Folkens museum -
etnografiska, Östasiatiska museet och
Medelhavsmuseet särskilda  uppdrag  i
syfte  att  närmare knyta  an  till
invandrargruppernas behov. Museer med
helt eller delvis etnografisk inriktning
bör - anser regeringen - ha en viktig
uppgift i att främja kontakterna mellan
svenska och andra kulturer.
I propositionen anförs att samlingarna
vid Folkens museum - etnografiska i
Stockholm och Etnografiska museet  i
Göteborg kompletterar varandra. Enligt
regeringens bedömning kan en slagkraftig
helhet  komma till stånd om  staten
övertar    huvudmannaskapet    för
Etnografiska  museet i Göteborg  och
lägger samman det med Folkens museum -
etnografiska. Till en sådan förstärkt
museimyndighet bör föras Medelhavsmuseet
(som utgör en del av Statens historiska
museer) och Östasiatiska museet (som
utgör en del av Statens konstmuseer)
samt  eventuellt  de  östasiatiska
samlingarna  vid  Röhsska  museet  i
Göteborg.   Den   nya   samlade
museiorganisationen bör ingå  i  ett
statligt  ansvarsmuseum  med  centrum
förlagt till Göteborg. Även i Göteborg
föreligger den vetenskapliga miljön inom
ämnesområdena     socialantropologi,
antikens kultur och samhällsliv  och
konstvetenskap. I Göteborg finns även
ett  betydande  publikunderlag.  En
nyetablering i denna form  möjliggör
ytterligare  samordningsvinster  och
breddning  i  kompetensen,   anser
regeringen.  Dessutom  kan  den  nya
museiorganisationen i förening med en ny
lokallösning skapa förutsättningar för
oprövade  former  för  exponering,
publikkontakter och andra aktiviteter.
Förslaget bör ses som en viktig del i
regeringens satsning på kultur i hela
landet.
Ett  stort  antal  motionsyrkanden
behandlar  frågan  om  ett  samlat
etnografiskt centralmuseum i Göteborg.
Motionärerna bakom motion Kr13 (kd)
yrkande 12 och Kr258 (kd) yrkande 8 och
motion Kr283 (c) yrkande 36 anser i
motsats till regeringen att endast de
två  etnografiska  museerna  skall
sammanföras till en gemensam myndighet.
I de båda förstnämnda motionerna yrkas
också att de båda museerna skall bli
kvar i Göteborg respektive Stockholm.
Verksamheten vid de tre museerna i
Stockholm, Folkens museum -etnografiska,
Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet
bör  ej flyttas till Göteborg anser
motionärerna bakom motionerna Kr4 (mp)
yrkande 31, Kr17 (fp) yrkande 19, Kr20
(v) yrkande 12, Kr21 (m) yrkande 1,
Kr207 (m) yrkande 11, Kr212 (m) yrkande
3, Kr243 (m), Kr257 (mp) yrkande 9,
Kr278 (c), Kr283 (c) yrkande 35 och A429
(fp).
Motionären bakom motion Kr217 (m) anser
att  riksdagen  skall  besluta  att
Östasiatiska museet inte skall flyttas
från Stockholm.
Synpunkter bl.a. på vikten av  att
förbättra samordningen mellan de båda
etnografiska museerna framförs - dock
utan att följas upp i något formellt
yrkande - i en rad av de ovan angivna
motionerna, nämligen i motion Kr4 (mp),
Kr17 (fp), Kr20 (v), Kr21 (m) yrkande 1,
Kr207 (m), Kr212 (m), Kr278 (c) och A429
(fp) yrkande 8.
Utskottet behandlar i detta sammanhang
också tre motionsyrkanden om alternativ
medelsanvändning och två motionsyrkanden
rörande kostnaderna för ett genomförande
av regeringens förslag.
Förslaget i motion Kr4 (mp) syftar även
till att de sammanlagda resurser som
regeringen beräknat för att genomföra
sitt förslag i stället skall användas
för att öka utställningsbudgeten vid
landets museer (yrkande 31).
I  motion  Kr283 (c) föreslås  att
resurserna som regeringen beräknat för
sitt förslag i stället skall användas
för att stärka museernas möjligheter att
-  i  hela  landet  -  arbeta  med
skolverksamhet            och
vandringsutställningar   samt   att
samarbeta  med  andra  museer  och
kulturinstitutioner (yrkande 37).
I ett motionsyrkande, nämligen yrkande
38 i den nämnda motionen Kr283 (c),
föreslås ett utvidgat uppdrag för den
organisationskommitté som skall lämna
förslag rörande ett samlat etnografiskt
museum i Göteborg. Kommittén bör - menar
motionärerna - få i uppdrag att se över
möjligheterna  för  Göteborgsoperan,
Göteborgsmusiken           och
Göteborgssymfonikerna att få del av de
medel  som  regeringen beräknat  för
genomförande av sitt förslag.
I motion Kr21 (m) framhålls att höga
samhällskostnader är förknippade med ett
genomförande av regeringens  förslag.
Utskottet gör tolkningen att motionären
motsätter   sig   flyttning   av
museiverksamheten (yrkande 2).
Motionärerna bakom den ovan  nämnda
motionen Kr257 (mp) motsätter sig att
statliga medel skall utgå för att flytta
föremål från de tre museerna i Stockholm
under perioden 1997-1999 (yrkande 9).
Ett stort antal skrivelser har inkommit
från universitet, högskolor, akademier,
lärda sällskap, museer, organisationer
och  enskilda personer. Skrivelsernas
syfte är genomgående att verksamheten
vid de tre museerna i Stockholm skall
bibehållas.  Vidare  har  utskottet
uppvaktats i ärendet av företrädare för
museer,  samarbetsorganisationer  m.m.
Slutligen har kulturministern och chefen
för Statens fastighetsverk på utskottets
begäran lämnat information i ärendet.
Härigenom   har   beslutsunderlaget
påtagligt breddats.
Utskottet har vid sina överväganden
kommit   fram   till   följande
ställningstagande.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att staten fr.o.m. den 1 januari
1999 skall överta huvudmannaskapet för
Etnografiska museet i Göteborg. Vidare
tillstyrker utskottet att museet vid
samma tidpunkt sammanförs med Folkens
museum - etnografiska, Medelhavsmuseet
och Östasiatiska museet till ett samlat
etnografiskt centralmuseum samt att den
nya myndigheten får säte i Göteborg.
Utskottet  har blivit övertygat  om
värdet  av  att  ett  museum  för
världskultur inrättas i Göteborg. Inte
minst med hänsyn till den genomgripande
förändring  mot  ett  mångkulturellt
samhälle som för närvarande pågår i vårt
land är det angeläget att en ny och
aktiv knutpunkt kan skapas som kan bidra
till  kunskapen om hur olika  folks
kulturer uppkommit. Därigenom kan den
kulturella mångfalden i Sverige värnas
och främlingsfientlighet och segregation
motverkas.
Regeringen avser - som nämnts i det
föregående  -  att  tillsätta  en
organisationskommitté för att förbereda
sammanförandet av de  fyra  aktuella
museerna och skapandet av  det  nya
världskulturmuseet i Göteborg. Utskottet
anser   att  kommittén  bör   ha
parlamentariskt inslag. Den bör lämna
förslag till hur samarbetet mellan de
fyra  enheterna  inom  den   nya
museimyndigheten skall kunna utformas,
hur  de  skall  kunna samordna  sin
verksamhet samt hur museilokalerna i
Stockholm skall disponeras. Utskottet
anser att betydande delar av den berörda
museiverksamhet som i dag  finns  i
Stockholm skall förbli där. Kommittén
skall därför utgå från en bevarad publik
verksamhet i Stockholm. Utskottet vill -
mot bakgrund av vad som framkommit i ett
stort   antal  motionsyrkanden   -
understryka att utredningsarbetet bör
syfta  till  att de tre  befintliga
museienheterna inte skall flyttas från
Stockholm till Göteborg.
Då det gäller det nya museet i Göteborg
bör  organisationskommittén utgå från
bl.a. följande. På museet bör -  i
enlighet  med  vad  som  anges  i
propositionen  -  nya  former  för
exponering, publikkontakter och andra
aktiviteter prövas. Museet bör lägga
mycket stor vikt vid publikarbetet genom
att samverka med skolan, universitetet,
andra kulturinstitutioner, folkrörelser
m.fl.  Museet  bör  aktivt  arbeta
tvärvetenskapligt          och
gränsöverskridande. Vidare bör museet
ligga  i frontlinjen när det gäller
användningen  av ny teknik  både  i
utställningsverksamheten och i  annat
arbete,  t.ex.  då  det   gäller
föremålsregistrering. Museet skall på
olika    sätt,   t.ex.    genom
informationsteknik och genom samarbete
med andra museer, kulturinstitutioner,
bibliotek, folkrörelser, skolan m.fl.
sträva efter att dess verksamhet kommer
hela landet till godo.
De fyra museienheterna har i dag ett
välutvecklat  samarbete  med  olika
vetenskapliga   discipliner   såsom
etnografi,  arkeologi,  antropologi,
konstvetenskap  och religionshistoria.
Det är angeläget att sådant samarbete
kan upprätthållas även i fortsättningen.
Samtidigt anser utskottet att det nya
museet bör anlägga ett nytt perspektiv
på sitt samarbete med forskningsvärlden
och inrikta sig på ett tvärvetenskapligt
arbetssätt i nära kontakt med alla de
nämnda vetenskaperna. En viktig uppgift
för organisationskommittén bör därför
vara  att  kartlägga  det  nuvarande
samarbetet mellan de fyra olika museerna
och  forskarvärlden samt  att  lämna
förslag  till  hur  samarbetet  kan
utvecklas i en framtid. Vid Göteborgs
universitet finns flera institutioner
som  kan komma att ingå i den nya
museienhetens intressesfär. T.ex. bör
ett  samarbete  kunna etableras  med
företrädare för mångkulturell forskning
och för forskning om flyktingproblem och
tredje världen. Även ett stort antal
andra  samarbetsparter  torde  vara
intressanta i sammanhanget, givetvis i
lika hög grad utanför som inom landets
gränser. En annan naturlig samarbetspart
som  kan  nämnas i sammanhanget  är
Institutionen  för  kulturvård  vid
Göteborgs universitet.
Resultatet av organisationskommitténs
arbete bör ligga till grund för de
förslag  som  regeringen  förelägger
riksdagen i frågor som rör den nya
myndighetens  uppdrag,  organisation,
budget, lokaler m.m.
Utskottet föreslår således att riksdagen
skall godkänna vad regeringen förordar.
Detta innebär att motionerna Kr13 (kd)
yrkande 12 i motsvarande del, Kr258 (kd)
yrkande 8 i motsvarande del och Kr283
(c) yrkande 36 avstyrks.
Beträffande   organisationskommitténs
uppdrag och därmed sammanhängande frågor
innebär utskottets ställningstagande att
riksdagen  som  sin mening  bör  ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört med anledning av motionerna Kr13
(kd) yrkande 12 i motsvarande del, Kr17
(fp) yrkande 19, Kr20 (v) yrkande 12,
Kr21 (m) yrkande 1, Kr207 (m) yrkande
11, Kr212 (m) yrkande 3, Kr217 (m),
Kr243 (m), Kr258 (kd) yrkande 8  i
motsvarande del, Kr278 (c), Kr283 (c)
yrkande 35 och A429 (fp) yrkande 8.
Motionerna Kr4 (mp) yrkande 31, Kr21 (m)
yrkande 2, Kr257 (mp) yrkande 9 och
Kr283 (c) yrkandena 37 och 38  bör
avslås.
12.5.10 Satsning på samtidskonsten -
Moderna museet, Bildmuseet i Umeå och
Rooseum i Malmö (prop. 3 avsnitt 14.4.8)
Enligt  regeringens bedömning behöver
samtidskonsten  och  konstbildningen
lyftas  fram  och få även  uttalade
regionala  stödjepunkter.  Särskilda
satsningar bör därför fullföljas på det
nya Moderna museet men också göras på
Bildmuseet i Umeå och Rooseum i Malmö. I
budgetpropositionen för år 1997 föreslås
att Statens konstmuseer skall få en
förstärkning för Moderna museet med 11
545 000 kronor, att Bildmuseet skall
anvisas 750 000 kronor och Rooseum 1
miljon kronor. Frågor om medelsanvisning
till Rooseum och Bildmuseet behandlas i
det följande under anslaget H 4 Bidrag
till vissa museer (avsnitt 23.4).
Som  skäl  för sitt förslag  anför
regeringen bl.a. att Moderna museet även
i fortsättningen skall ha till uppgift
att introducera den nyskapande konsten
för såväl en smal som bredare publik och
vara det ledande museet i landet på
detta   område.  Moderna   museets
konstsamling  utgör  en  väsentlig
plattform för denna verksamhet och måste
- menar regeringen - fullödigt spegla
samtida bild- och formkonst i  dess
egenskap av kulturarv. Den nya byggnad
som museet skall ta i bruk under år 1998
kommer att skapa avsevärt förbättrade
möjligheter för museet i dessa båda
hänseenden. Museet bör också ta ett
särskilt  ansvar  för  att  utveckla
samverkan med andra konstinstitutioner
inom landet och driva på utvecklingen
inom det regionala konstlivet.
Både Bildmuseet i Umeå och Rooseum i
Malmö är av stor regional betydelse för
samtidskonsten  och  konstbildningen.
Bildmuseet  har sedan år  1993  ett
samverkansavtal med Statens konstmuseer
som syftar till att Bildmuseet skall
utvecklas   till   ett   regionalt
konstcentrum och därmed aktivt främja
övre Norrlands konstliv. Malmöregionen
har på senare år utvecklat en allt
starkare position vad gäller svensk och
internationell samtidskonst. I  denna
miljö intar Rooseum en central plats,
anför regeringen.
Vidare konstaterar regeringen att ett
regionalt  ansvar  för  bild-  och
formkonsten ligger på länsmuseerna. I
början  av  1990-talet  tillfördes
länsmuseerna   ett  utökat   antal
grundbelopp, till vilka knöts önskemål
från statens sida om en förstärkning av
kompetens  och aktivitet inom  bl.a.
bildkonst- och konstbildningsområdet.
Utskottet har inte något att erinra mot
regeringens bedömning då det  gäller
satsningen på den samtida konsten.
Utskottet vill i sammanhanget erinra om
att en betydande insats för förståelsen
av den samtida konsten även görs vid
Skissernas museum i Lund. Museet, som är
en avdelning inom Lunds universitet,
visar  genom  sin  svenska   och
internationella    samling    hur
konstnärernas  bilder och  skulpturer
växer fram, utvecklas och påverkas under
arbetets gång. Medel till Skissernas
museum      anvisas      under
Utbildningsdepartementets utgiftsområde.
I årets budgetproposition föreslås att
museet skall erhålla 1,5 miljoner kronor
för budgetåret 1997. För åren 1998 och
1999 aviseras ökningar av anslaget.
12.5.11 Riksutställningar (prop. 3
avsnitt 14.4.9)
Regeringen föreslår att en ny myndighet
skall inrättas som tar över Stiftelsen
Riksutställningars      verksamhet.
Förändringen föreslås bli genomförd den
1 januari 1998.
Som  skäl  för sitt förslag  anför
regeringen  bl.a.  att  stiftelsens
styrelse har föreslagit att stiftelsen
skall  omvandlas  till  myndighet.
Regeringen anför att den avser  att
bifalla   en  framställning   från
Riksutställningar   om   permutation
eftersom inte några egentliga skäl talar
för  stiftelseformen.  Vidare  anför
regeringen  att  statlig  verksamhet
normalt bör bedrivas i myndighetsform.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  att en ny myndighet  skall
inrättas  som  tar  över  Stiftelsen
Riksutställningar.

12.5.12 Statliga utställningsgarantier
(prop. 3 avsnitt 14.4.10)
I propositionen föreslås att regeringens
bemyndigande     att     lämna
utställningsgarantier  skall  vidgas.
Garantier  skall även kunna  omfatta
föremål i svensk ägo och lämnas till
andra icke-kommersiella utställare än
statliga museer. Garantin skall  som
regel inte avse lån mellan statliga
institutioner eller föremål som avses
ingå i permanenta utställningar hos den
mottagande institutionen. Garanti skall
inte heller lämnas om föremålens värde
är litet. För  utställningsanordnaren
skall gälla en självrisk. Omfattningen
av garantin skall närmare anpassas till
internationell praxis. Garantier  bör
också  kunna  lämnas  för  svenska
kulturmanifestationer  utomlands  som
skedde  för utställningen Solen  och
Nordstjärnan som år 1994 visades i Grand
Palais i Paris efter beslut av riksdagen
(bet. 1991/92:KrU9, rskr. 86). Undantag
från regeln att garanti i princip inte
bör lämnas när statliga institutioner
lånar föremål av varandra bör kunna
göras för t.ex. vandringsutställningar.
I sådana fall kan nämligen ingå föremål
med olika ägare. Mottagare kan också
vara av varierande slag. Beslut  om
garantier skall fattas av regeringen
eller   den  myndighet  regeringen
bestämmer.   Verksamheten    skall
avgiftsfinansieras.
Som  skäl  för sitt förslag  anför
regeringen - i stark sammanfattning -
bl.a. följande.
För  statlig  egendom  och  statlig
verksamhet   råder   sedan   länge
försäkringsförbud. Regeringen har sedan
länge bemyndigande att lämna garantier
för lån av föremål i utländsk ägo.
Garantin har endast avsett de statliga
museerna. En förutsättning för museernas
möjlighet att låna in föremål  från
utlandet har varit att staten lämnat en
utställningsgaranti. Det faktum att det
inte kan ställas garantier för föremål i
svensk ägo har lett till att statliga
museer i vissa fall i strid med gällande
regler försäkrat föremål som de lånat in
från icke-statliga ägare. Begränsningen
av  garantin till att endast  gälla
statliga museer har medfört betungande
försäkringskostnader för mindre museer
och länsmuseer.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
föreslår  att  relativt  frikostiga
kriterier skall kunna tillämpas när det
gäller vilka utställningsarrangörer som
skall få del av garantin. Det kan -
menar motionärerna - inte vara ett helt
avgörande krav att en verksamhet skall
vara helt eller delvis finansierad med
statliga medel för att den skall erhålla
garanti (yrkande 14).
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag i allt väsentligt bygger på
förslagen i departementspromemorian (Ds
1995:79) Statliga utställningsgarantier.
I nämnda promemoria föreslås bl.a. att
den krets av utställningsarrangörer som
kan erhålla statlig garanti skall vidgas
så att statlig garanti i samband med
inlån av föremål från utlandet skall
kunna  erhållas  av  samtliga  icke
kommersiella   utställningsarrangörer,
oavsett  huvudmannskap, som  bedriver
stadigvarande  utställningsverksamhet.
För att en utställare skall erhålla
garanti  måste  bl.a.  krävas  att
utställaren  kan  uppfylla  krav  på
säkerhet.  Med  begreppet   icke-
kommersiell bör enligt utredaren avses
verksamhet som inte syftar till någon
annan ekonomisk vinning än den  som
behövs    för    att    driva
utställningsverksamhet.       Med
 stadigvarande  utställningsverksamhet 
bör avses verksamhet vari ingår att
anordna   utställningar.  Utredarens
förslag innebär att även andra statliga
institutioner än museer  kommer  att
erhålla  garantin, liksom  akademier,
regionala museer, andra icke-statliga
specialmuseer,  kommunala  konsthallar
m.fl. Huvudmannaskapet blir alltså inte
längre vad som främst avgör om garanti
skall utgå utan i stället den sökande
institutionens verksamhet och standard i
säkerhetshänseende.
Vad gäller lån av svenskägda föremål
för   inom   landet   producerade
utställningar  föreslår  utredaren  i
flertalet avseenden samma regler som för
utländska utställningar och föremål.
Det anförda visar enligt utskottets
mening att syftet med motionsyrkandet
blir tillgodosett vid ett bifall till
regeringens förslag. Yrkandet erfordrar
därför inte någon åtgärd av riksdagen.
Det avstyrks.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag att medge regeringen ett vidgat
bemyndigande     att     lämna
utställningsgarantier.
12.5.13 Icke-statliga kulturlokaler
(prop. 3 avsnitt 14.4.11)
Regeringen  gör  bedömningen   att
verksamheten med stöd till icke-statliga
kulturlokaler ger ett gott resultat och
bör bedrivas med nuvarande inriktning. I
propositionen  anförs  att  det  är
regeringens uppgift att närmare utforma
villkoren för stöd till icke-statliga
kulturlokaler.
Enligt redovisningar av effekterna av
stödet till icke-statliga kulturlokaler
har den statliga insatsen på knappt 300
miljoner kronor sedan stödet inrättades
vid halvårsskiftet 1990 medverkat till
investeringar   i   olika   slags
kulturlokaler om sammanlagt drygt 1 300
miljoner kronor. För riksdagens kännedom
nämner regeringen sin avsikt att ge ett
uppdrag till Boverket att, i samverkan
med      Kulturrådet      och
Riksantikvarieämbetet, närmare utreda de
framtida behoven av statligt stöd till
icke-statliga kulturlokaler och formerna
för detta.
Frågor  om  medelsanvisning  m.m.
behandlar utskottet i ett senare avsnitt
i detta betänkande (avsnitt 23.5).
12.5.14 Regeringens övriga förslag på
museiområdet (prop. 3
avsnitt 14.4.12)
I  propositionen uttalas  bl.a.  att
museernas verksamhet i huvudsak fungerar
effektivt och ändamålsenligt. Staten bör
därför  även i fortsättningen  driva
centrala museer och i övrigt lämna stöd
till musei- och utställningsverksamhet
enligt   nuvarande  förutsättningar.
Insatserna  bör  i  huvudsak  förbli
oförändrade.

12.5.15 Kulturutredningens förslag om
tidsbegränsade nationella uppdrag till
museerna (prop. 3 avsnitt 14.4.13)
Regeringen redovisar Kulturutredningens
förslag om två tidsbegränsade uppdrag
till  museerna, nämligen en särskild
dokumentationsinsats i fråga om vår egen
tid samt ett uppdrag att utveckla museet
som  läromedel.  Regeringen  delar
utredningens    uppfattning    att
dokumentationen av nutiden bör vara en
prioriterad uppgift för museerna. Mot
bakgrund av den stora satsningen på
SESAM-projektet, som redovisats i ett
föregående avsnitt i detta betänkande,
anser  regeringen att den föreslagna
dokumentationsinsatsen   inte   har
förutsättningar att kunna  genomföras
parallellt   med   SESAM-projektet.
Utredningens andra förslag, nämligen att
museet skall utvecklas som läromedel,
har    överlämnats   till   den
interdepartementala arbetsgruppen Kultur
i skolan.

12.5.16 Övriga museifrågor
Utskottet behandlar i detta avsnitt en
rad motionsförslag om inrättande av nya
museer, om satsning på ett polarcentrum
i Gränna, om ett nationellt uppdrag till
friluftsmuseerna och  om  de  lokala
museernas verksamhet.
I fyra motionsyrkanden, nämligen motion
Kr4 (mp) yrkande 36, Kr20 (v) yrkande
11, Kr257 (mp) yrkande 7 och Kr277 (v,
mp) föreslås att ett kvinnomuseum skall
inrättas.  Motionärerna  bakom  den
sistnämnda motionen, motion Kr277 (v,
mp), anser att det finns ett behov av
ett museum som tar på sig uppgiften att
insamla och systematiskt behandla och
bearbeta föremål och information  om
kvinnors situation. Utrymmet på redan
etablerade museer och den  nuvarande
museistrukturen gör det befogat  att
upprätta  ett  separat  museum  med
nationellt  ansvar för att  gestalta
kvinnors historia. Motionärerna bakom
motion Kr20 (v) framför liknande tankar
och  föreslår  att  museet  skall
lokaliseras  till  Malmö-Lund-området
(yrkande 11).
Utskottet  anser  -  liksom  under
föregående  riksmöte  då  liknande
motionsförslag behandlades - att det är
av  stor  betydelse  att  även  ett
kvinnoperspektiv anläggs i  museernas
utställningsverksamhet   och   att
kvinnornas i lika hög grad som männens
historia speglas i våra museer (jfr bet.
1995/96:KrU1). Utskottet konstaterar att
regeringen  i  propositionen  starkt
understrukit behovet av att bl.a. ett
könsperspektiv  skall  anläggas  på
kulturarvet. Utskottet delar regeringens
uppfattning.  Det är  angeläget  att
museerna analyserar vilka utgångspunkter
som styr samlandet och dokumentationen i
arbetet med kulturarvet och att de i sin
verksamhet därvid även tar hänsyn till
ett  genusper-spektiv.  De  centrala
kulturarvsinstitutionerna kommer att få
i uppdrag att utveckla strategier bl.a.
på detta område.
Vidare torde regeringens översynsarbete
rörande myndighetsstrukturen m.m.  på
museiområdet innebära att  regeringen
även överväger vilket behov som kan
finnas av att satsa resurser på nya
ämnesområden och därmed på nya statliga
åtaganden inom museiområdet.
Det bör tilläggas att förslaget om ett
reformerat statsbidrag till de regionala
museerna innebär att en viss andel av
stödet  skall avsättas  för  riktade
bidrag, nämligen 2 % för år 1997, 4 %
för år 1998 och 6 % för år 1999. Det
riktade stödet bör enligt regeringens
förslag  i  första hand  avses  för
granskningar av museernas samlingar med
utgångspunkt i teman som klass, kön,
kulturell  bakgrund  och  generation.
Förslaget har redovisats närmare i ett
tidigare avsnitt i detta betänkande,
nämligen avsnittet 4.1.
Med hänvisning till det anförda är
utskottet inte berett att tillstyrka
förslaget i motionerna att inrätta ett
kvinnomuseum. Motionsyrkandena avstyrks
således.
Utskottet erinrar om att utskottet i
ett  föregående  avsnitt  i  detta
betänkande behandlat ett motionsyrkande
om att kvinnans historia och kulturella
insatser  måste synliggöras  (avsnitt
2.7).
Motionsförslag  om  medelstilldelning
behandlas i ett senare avsnitt i detta
betänkande (avsnitt 23).
Motionärerna bakom motion  Kr4  (mp)
föreslår  att  ett filmmuseum  skall
inrättas. Museet, som skall visa svensk
filmkonst och svensk filmutveckling bör
projekteras omedelbart (yrkande  37).
Liknande förslag framställs i motion
Kr257 (mp) yrkande 8.
På initiativ av Svenska Filminstitutet
bildades  under  hösten  1995  en
nationalkommitté  för  ett  svenskt
filmmuseum.  Kommittén  leder  det
utrednings- och projektarbete som krävs
innan formella beslut om ett framtida
museum  kan  fattas.  Vidare  skall
kommittén undersöka möjligheterna att
genom  stöd från branschen, enskilda
företag  och  sponsorer  samla  in
nödvändigt startkapital. En utgångspunkt
för kommitténs arbete är att museet
självt skall bära sina kostnader.
Filminstitutet   anger   i   sitt
filmpolitiska handlingsprogram Filmen i
det framtida kulturlandskapet olika mål
som man siktar på att nå fram till år
2000. Ett av de målen är att ett svenskt
filmmuseum skall ha etablerats vid den
tidpunkten.
Utskottet välkomnar det initiativ som
tagits av Filminstitutet i denna fråga.
Utskottet  anser att  det  inte  är
motiverat att föreslå riksdagen  att
vidta någon åtgärd med anledning av
motionerna, som således avstyrks.
Det kan tilläggas att ett filmmuseum
inrättades i början av 1970-talet som en
särskild avdelning vid Länsmuseet  i
Kristianstad. I museet visas filmens
historia fram till år 1925.
Motionsförslag  om  medelstilldelning
behandlas i ett senare avsnitt i detta
betänkande (avsnitt 23.4).
I motion Kr7 (s) redovisas planer på att
utveckla Andréemuseet i Gränna till ett
polarcentrum. Enligt motionärerna finns
goda förutsättningar härför. Bl.a. har
Polarforskningssekretariatet     vid
Naturhistoriska  riksmuseet  uttalat
intresse för en sådan utveckling och för
ett  samarbete med Andréemuseet. Det
fortsatta planeringsarbetet bör - menar
motionärerna - bygga på lokala intressen
och ekonomiskt stöd från bl.a. kommunen.
Också staten bör ta ett ökat ansvar mot
bakgrund av att Andréesamlingarna kan
betraktas som en nationell resurs och av
att utvecklingen av museet till ett
polarcentrum  måste  ses  som  ett
riksintresse. I motionen föreslås att
förutsättningarna för uppbyggnaden av
ett polarcentrum i Gränna bör utredas
(yrkande  1).  Vidare  föreslås  att
möjligheten bör övervägas att på sikt
låta  Andréemuseet få ett nationellt
uppdrag för utveckling och förnyelse
inom museiområdet (yrkande 2).
Utskottet behandlade utförligt under
föregående  riksmöte en  motion  med
likartat syfte som den nu aktuella (bet.
1995/96:KrU9). Motionen avstyrktes bl.a.
med hänvisning till att frågor om den
framtida museipolitiken skulle behandlas
i  den förestående propositionen  om
kulturpolitik.
Utskottet vill i sammanhanget erinra om
möjligheten för de regionala museerna
att själva förmedla viss del av det
regionala museistödet vidare till sådana
museer i regionen som kompletterar det
regionala museets verksamhet. Frågor om
en  eventuell  satsning  på  nya
ämnesområden och därmed på nya statliga
åtaganden inom museiområdet bör - enligt
utskottets  uppfattning  -  ingå  i
regeringens  översynsarbete  rörande
myndighetsstrukturen    m.m.    på
museiområdet.
Utskottet är - med hänvisning till det
anförda - inte berett att förorda en
utredning av det slag som motionärerna
föreslår. Utskottet avstyrker  därför
yrkande 1 i motion Kr7 (s). Härav följer
att utskottet inte heller är berett att
uttala  sig  för att  ett  framtida
nationellt  uppdrag  skall  ges  åt
Andréemuseet. Yrkande 2  i  motionen
avstyrks således också.
Frågor om de lokala museernas situation
behandlas i två motioner. Motionärerna
bakom motionerna Kr13 (kd) yrkande 13
och Kr258 (kd) yrkande 9 framhåller att
de lokala museerna har en uppgift att
bevara  och  förmedla  det  lokala
kulturarvet. Dessa museer bör uppmuntras
i  sin verksamhet. Bl.a. bör de ha
möjlighet    att    ta    emot
vandringsutställningar  så  att  våra
nationalklenoder kan nå ut till fler
människor, anser motionärerna.
Enligt utskottets uppfattning spelar de
lokala museerna en viktig roll inom
svenskt museiväsende. Det är  därför
angeläget att den resurs som de lokala
museerna utgör tas till vara inom den
regionala museipolitiken.
De  lokala museerna kan ha  mycket
skiftande  inriktning.  Vissa  museer
speglar  ortens lokala historia  mer
allmänt.  Andra  koncentrerar  sin
verksamhet på en för orten dominerande
hantverks- eller industrigren. Återigen
andra   speglar  en  betydelsefull
konstnärsgärning. De lokala  museerna
utgör även ett värdefullt komplement
till länsmuseerna, som kan förlita sig
på att vissa insamlingsområden bevakas
på det lokala planet.
Som nämnts i det föregående har de
regionala  museerna  möjlighet  att
överlämna  delar  av  det  regionala
museistödet till ett lokalt museum, om
det  skulle  vara  kulturpolitiskt
motiverat. Utskottet vill framhålla att
det är angeläget att länsmuseerna - även
i de fall då de inte anser sig ha
möjlighet att vidareförmedla delar av
statsbidraget  -  bistår  de  mindre
museerna med rådgivning, utlåning av
föremål, medverkan i utställnings- och
programverksamhet m.m.
Då det gäller motionärernas förslag om
att  de  lokala museerna  skall  ha
möjligheter   att    ta    emot
vandringsutställningar erinrar utskottet
om    att    den    utvidgade
utställningsgarantin - som behandlats i
ett  föregående  avsnitt  i  detta
betänkande - torde komma att underlätta
möjligheterna för de mindre museerna att
ta emot utställningar som innehåller
exklusiva föremål under förutsättning
att    nivån    på    museernas
säkerhetsarrangemang         är
tillfredsställande.
Med hänvisning till det anförda anser
utskottet att riksdagen inte bör vidta
någon  åtgärd  med  anledning  av
motionerna. Dessa avstyrks.
I motion Kr274 (m) föreslås att ett
nationellt uppdrag skall inrättas för
friluftsmuseerna. Skansen bör - anser
motionärerna - få i uppdrag att samordna
verksamheten  vid  friluftsmuseerna.
Friluftsmuseerna bör - anförs det -
bl.a. bygga upp genbanker, skapa egna
demonstrationsanläggningar, levandegöra
kulturmiljöerna på de egna museerna etc.
Det nationella uppdraget skulle i en
första  etapp  kunna  byggas  upp
tillsammans med några större museer och
med Skansen som samordnare. I ett sådant
nätverk  skulle  t.ex.  Fredriksdals
friluftsmuseum  i  Helsingborg  kunna
utvecklas till Sveriges trädgårdsmuseum
med  ansvar  för  landskapsbotanisk
verksamhet   och   för   landets
hortokulturella historia.
Friluftsmuseerna är ett viktigt inslag
i svenskt museiväsende och har fått
efterföljare i alla världsdelar. Enbart
i Europa finns över 200 friluftsmuseer i
minst  20  länder.  Friluftsmuseerna
förmedlar ett levande kulturarv genom de
byggnader, husgeråd, maskiner m.m. som
bevarats    för    eftervärlden.
Friluftsmuseerna ägnar sig även åt att
bevara     gamla    nyttoväxter,
utrotninghotade  husdjursraser   och
prydnadsväxter.
Den   pågående  utvecklingen  vid
friluftsmuseerna, som bl.a. innebär en
ökad kontakt med Lantbruksuniversitetet
och  den  nordiska  genbanken  m.fl.
institutioner  är  enligt  utskottets
uppfattning intressant och kan mycket
väl  tänkas  leda  fram  till  ett
organiserat nätverkssamarbete.
Utskottet utgår från att regeringen i
sin översyn av myndighetsstrukturen på
museiområdet och av ansvarsmuseirollen
också behandlar sådana samverkansfrågor
som  tagits upp i den nu  aktuella
motionen.  Med  hänsyn  härtill  bör
motionen inte föranleda någon riksdagens
åtgärd. Utskottet avstyrker motionen.
12.6 Arkiv (prop. 3 avsnitt 14.5)
12.6.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för arkivområdet (prop. 3
avsnitt 14.5.1)
De övergripande målen för den statliga
arkivverksamheten är att myndigheternas
arkiv, vilka är en del av det nationella
kulturarvet, skall hanteras så att de
tillgodoser rätten att  ta  del  av
allmänna  handlingar,  behovet  av
information  för  rättskipningen  och
förvaltningen samt forskningens behov.
Regeringen  anser  därmed  att  de
övergripande målen bör ligga fast. Även
den statliga arkivpolitiken bör ligga
fast. Det finns anledning att göra en
utvärdering  och på  nytt  se  över
arkivväsendet  först  när  arkivlagen
(1990:782) och övrig arkivlagstiftning
varit i kraft ytterligare en tid, anser
regeringen.
I motion Kr20 (v) yrkande 13 begärs en
utredning med uppdrag att se över hela
arkivväsendet. Utredningen  bör  avse
resursutnyttjande,  lokalisering  och
möjligheter i en ny informationsteknisk
tid och syfta till att göra det möjligt
för nya grupper att utnyttja arkiven.
Genom     arkivlagen      har
ansvarsförhållandena   mellan   de
arkivbildande  myndigheterna  blivit
klarare  samtidigt som informationens
tillgänglighet har ökat. Som framhålls i
propositionen är arkivens  roll  för
regional  sysselsättning välkänd  och
utnyttjad. Arkiven har också en viktig
roll att spela för kulturturismen. I
likhet med regeringen anser utskottet
att det från kulturpolitisk synpunkt är
särskilt angeläget att lokalisering och
tillgänglighet i övrigt sker på sådant
sätt att så många människor som möjligt
kan ta del av kulturarvet.
När   det   gäller   den   nya
informationstekniken (IT) vill utskottet
erinra om de mål för en nationell IT-
strategi som riksdagen antog våren 1996
(prop. 1995/96:125, bet. 1995/96:TU19,
rskr. 282). Bland de mål som då antogs
kan i detta sammanhang nämnas värnandet
om allas lika möjligheter så att IT kan
bli  ett  medel  för ökad  kunskap,
demokrati   och   rättvisa   samt
tillskapandet av en bred tillgång till
information för ökad delaktighet och
kunskapsutveckling. Utskottet vill även
erinra om att regeringen hösten 1995
tillkallade en särskild utredare med
uppdrag att utarbeta en samlad strategi
för användning av informationsteknik vid
myndigheter  och  institutioner  inom
kulturområdet (dir. 1995:129). Enligt
direktiven  bör  användarvänligheten
sättas i centrum. Utredaren har för en
tid sedan lagt fram delbetänkandet (SOU
1996:110) Inför ett svenskt kulturnät -
IT och framtiden inom kulturområdet.
Uppdraget kommer att slutredovisas i
början av år 1997 (se även avsnitten
12.5.1 och 14.2 i detta betänkande). I
kulturpropositionen förklarar regeringen
sin avsikt att noga följa frågorna.
Flera av de frågor som tas upp i motion
Kr20 (v) kommer således att få sin
belysning i arbetet med den samlade
strategin för användning av  IT.  I
avvaktan på resultatet av detta arbete
och  då  utskottet,  i  likhet  med
regeringen, anser att en utvärdering och
en ny översyn av arkivväsendet bör anstå
till  dess  arkivlagen  och  övrig
arkivlagstiftning har varit i  kraft
ytterligare en tid avstyrks motion Kr20
(v) yrkande 13.
Motionären bakom motion Kr255 (fp) begär
att lagen om pliktexemplar ändras så att
lagen omfattar även IT-produkter.
Vad göras skall är redan gjort. Redan
förra hösten beslutade riksdagen  på
förslag  av  kulturutskottet  (bet.
1995/96:KrU4, rskr. 60) att begära en
förutsättningslös    översyn    av
pliktexemplarslagen (1993:1392). I sitt
betänkande framhöll utskottet att en
allt större del av informationsflödet i
framtiden inte kommer att omfattas av
gällande regler om leveransplikt. För
att  i möjligaste mån förhindra att
material undanhålls forskningen och att
delar av kulturarvet går förlorade ansåg
utskottet det motiverat att låta utreda
huruvida sådan elektronisk information
skall vara föremål för leveransplikt i
framtiden. Med anledning  härav  har
regeringen  nyligen  tillkallat  en
särskild utredare med uppdrag att göra
en översyn i enlighet med riksdagens
beslut (dir. 1996:92). Uppdraget skall
redovisas senast den 1 september 1998.
Utskottet beklagar att den av riksdagen
begärda översynen inte påbörjas förrän
omkring  ett  år  efter  riksdagens
framställning om översyn.
De frågor som tas upp i motionen är
således föremål för översyn. Utskottet
anser att riksdagen inte bör föregripa
resultatet  av utredningens  förslag.
Motionen påkallar inte någon åtgärd av
riksdagen. Motionen avstyrks.

12.7 Kulturmiljö (prop. 3 avsnitt 14.6)
Vid  utformandet  av  den  statliga
kulturpolitiken vid mitten av 1970-talet
fick bevarandet av allas kulturarv en
plats i den samlade välfärdspolitiken
och betydelsen av kulturmiljöns sociala
och   praktiska  dimensioner  fick
uppmärksamhet,   anförs   det   i
propositionen. Detta har följts upp i
lagar  och  förordningar  samt  i
resurstillskott. Bl.a. kan nämnas att
länsstyrelsernas  planeringsavdelningar
år  1977  tillfördes  kulturhistorisk
expertis som på jämställd nivå med andra
länsexperter skulle delta  i  länens
fysiska planering. Därefter har antalet
handläggare  successivt  ökat  inom
sektorn.  Betydande belopp har  även
tillförts sektorn från flera huvudtitlar
inom statsbudgeten.

12.7.1 Inriktningen på de framtida
insatserna inom kulturmiljöområdet
(prop. 3 avsnitt 14.6.1)
I propositionen uttalas att den statliga
kulturmiljöpolitiken bör ligga fast.
Bl.a. anför regeringen att en stark
betoning  legat på integreringen  av
kulturmiljön i samhällsplaneringen under
de senaste tjugo åren. Trots att den
allmänna medvetenheten om kulturmiljöns
betydelse måste anses ha ökat kan det
ändå konstateras att kulturvärdena i
miljön  inte  sällan  hanteras  med
ovarsamhet eller med okunskap. I den
praktiska hanteringen av vår gemensamma
miljö är det av särskild vikt att olika
sektorer och synsätt kan förenas till
gagn  för  en  långsiktigt  hållbar
förvaltning och utveckling av kultur-
och  naturmiljön.  Med  detta  som
utgångspunkt  kommer  regeringen  att
genomföra en särskild översyn av de
nuvarande formerna för samverkan mellan
kulturmiljö- och naturvårdssektorerna.
En    samlad   bevarande-   och
hushållningsstrategi  bör  leda  till
kvalitativa   förbättringar    och
effektiviseringsvinster rörande  såväl
planering   och  förvaltning   som
resursanvändning.   Förslag   till
utveckling av detta område kommer att
presenteras under år 1997. Vidare anför
regeringen att den avser att använda
begreppet kulturmiljö i stället  för
begreppet kulturmiljövård. Skälen härför
utvecklas i propositionen.

12.7.2 Ansvarsfördelningen inom
kulturmiljöarbetet (prop. 3 avsnitt
14.6.2)
Som  bakgrund  till  den  följande
framställningen vill utskottet redovisa
det huvudsakliga innehållet i en av
Riksantikvarieämbetet   (RAÄ)   på
regeringens uppdrag utarbetad rapport
(1995-04-19,  100-6082-1994),  benämnd
Riktlinjer för ansvarsuppdelningen inom
kulturmiljövården.
RAÄ föreslår att ansvarsfördelningen
skall  bygga  på  en  indelning  av
kulturmiljövården    och     den
kulturhistoriska  museiverksamheten  i
fyra         verksamhetsgrenar:
myndighetsuppgifter, kunskapsuppbyggnad,
vård och publikarbete.
I korthet innebär ansvarsfördelningen
att RAÄ på nationell nivå skall ha
ansvar  för  kulturmiljövårdens  s.k.
centrala verksfunktioner och svara för
en samlad ledning av kulturmiljövårdens
kunskapsuppbyggnad.         Inom
verksamhetsgrenarna    vård    och
publikarbete skall RAÄ ansvara för de
specialist-  och  stödfunktioner  som
lämpligen bör finnas på central nivå som
en  gemensam  resurs  för  landets
kulturmiljövård.
På  den  regionala  nivån  skall
länsstyrelsen    ansvara     för
kulturmiljövårdens myndighetsuppgifter.
Länsstyrelsen skall i tillämpliga fall
efter samråd med kommuner och landsting
ansvara  för  en beställarroll  inom
verksamhetsgrenarna    vård    och
publikarbete.
Länsmuseet skall utöva det regionala
ansvaret   för   kulturmiljövårdens
kunskapsuppbyggnad. Det ansvarar för att
ha kompetens och för att kunna utföra
uppgifter   som   behövs   inom
verksamhetsgrenarna    vård    och
publikarbete.
RAÄ anser vidare att det finns behov av
förändring av förordningen (1977:547) om
statsbidrag till regionala museer. Bl.a.
anför RAÄ att förordningen anger det
regionala  museets  uppgift   inom
kulturminnesvården till att biträda RAÄ,
länsstyrelsen och kommunerna.  Museet
tillerkänns därmed inte  något  eget
självständigt     ansvar     för
kulturmiljövården utan ges i stället en
underordnad roll i förhållande  till
länsstyrelsen. Det ligger en inbyggd
motsättning i tanken på att uppgiften
att   biträda   den   regionala
samarbetspartnern  skulle  vara  en
kärnverksamhet   för   den   egna
organisationen.  Länsmuseets  roll  i
förhållande till kommunerna är dock av
en annan art och innebär att museet
täcker upp en kompetens som kommunen
ofta saknar.
I propositionen uttalar regeringen att
Statens kulturråd efter samråd med RAÄ
bör precisera villkoren för statsbidrag
till de regionala museerna i vad avser
kulturmiljöarbetet. Dessa villkor bör
grundas på den fördelning av ansvar och
arbetsuppgifter inom en region som varje
länsstyrelse  och  regionalt  museum
gemensamt kan enas om. Statsbidraget bör
anpassas  till i vilken utsträckning
respektive regionalt museum är villigt
att påta sig och utföra arbetsuppgifter.
Ansvaret för uppföljning och utvärdering
bör delas av Statens kulturråd och RAÄ.
Vidare anges bl.a. att RAÄ i en rapport
redovisat  ett  regeringsuppdrag  om
ansvarsfördelningen         inom
kulturmiljövården. Enligt propositionen
överensstämmer  rapporten  i  sina
grunddrag med regeringens bedömning. (Se
inledningen till detta avsnitt.)
Som  skäl för sin bedömning  anger
regeringen bl.a. att ett effektivare
resursutnyttjande  med   krav   på
uppföljning  och  utvärdering  kräver
tydligare     riktlinjer     för
kulturmiljöarbetet. Att flera offentliga
aktörer ingår är - anförs det - en
tillgång och inte en nackdel. En viktig
förutsättning härvid är att det råder
enighet    om   ansvars-    och
arbetsfördelningen mellan aktörerna och
att de samarbetar för att de för sektorn
gemensamma  målen  skall   uppnås.
Länsstyrelsen och det regionala museet
skall  sålunda samverka  utifrån  en
grundläggande     samsyn     på
kulturmiljöarbetets inriktning,  behov
och prioriteringar i regionen.
I lagen (1989:950) om kulturminnen m.m.
slås  fast att det är en nationell
angelägenhet  att vårda  och  skydda
kulturmiljön och att detta ansvar delas
av alla. De offentliga aktörerna är på
central nivå RAÄ, på regional  nivå
länsstyrelserna,  länsmuseerna   och
landstingen  samt  på  lokal  nivå
kommunerna och de kommunala museer som
uppbär statsbidrag. Länsmuseerna är vid
sidan  av  sin roll i det statligt
reglerade       kulturmiljöarbetet
självständiga kulturinstitutioner  med
egna mål och prioriterade verksamheter.
Regeringen anger att den avser att ge
ett  gemensamt uppdrag till RAÄ och
Kulturrådet  att  ta  fram   ett
faktaunderlag  för  utformande  av
riktlinjer om vad som kan anses vara
uppgifter inom ramen för statsbidraget
till de regionala museerna, respektive
uppdrag  som  förutsätter  särskild
ersättning. Riktlinjerna skall  ligga
till grund för den fördelning av ansvar
och arbetsuppgifter kring vilken enighet
skall uppnås på regional nivå.
Regeringen   anför   att   några
grundläggande  förutsättningar   för
fördelning av ansvar och arbetsuppgifter
kan utpekas. RAÄ skall självständigt
följa  kulturmiljöarbetet  på  den
regionala  och  lokala  nivån  samt
utvärdera detta och utveckla de olika
stödfunktioner  som  kan  behövas.
Samordningen   av   de   statliga
kulturmiljöinsatserna skall på central
nivå vila på RAÄ och på regional nivå på
länsstyrelserna. Det faktiska arbetet
med  kunskapsbasen  utförs  i  dag
huvudsakligen av de regionala museerna
och detta skall gälla även i framtiden.
Kunskapsbasens innehåll och uppbyggnad
skall dock vara en uppgift även för
övriga offentliga aktörer. Forskningens
och  intresseorganisationernas åsikter
och önskemål skall härvid beaktas.
Vidare   anför   regeringen   att
länsstyrelsernas behov av biträde inför
fattande av beslut och andra typer av
ställningstaganden skall  tillgodoses.
Samtidigt förutsätter ett långsiktigt
arbete  för  kulturmiljöns   bästa
förankring i den allmänna opinionen och
engagemang   hos   enskilda   och
organisationer. Här - anför regeringen -
har det regionala museet en särskilt
viktig roll att fylla.
Fyra motionsyrkanden tar upp frågor som
rör förhållandet mellan länsstyrelserna
och länsmuseerna.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
understryker länsmuseernas oberoende och
uttalar att de betraktar länsantikvarien
och   landsantikvarien   som   två
självständiga  parter  i  samverkan.
Länsmuseernas biträdesuppgift bör tas
bort  (yrkande 15). Liknande  tankar
framförs i motion Kr240 (m). I motionen
uttalas   att   kulturpropositionens
formuleringar står i strid med RAÄ:s syn
på  länsmuseernas  roll  som  fria
kulturinstitutioner. Motionärerna anser
att   propositionstexten   skärper
länsmuseets  roll som  biträde  till
länsstyrelsen (yrkande 2).
Motionärerna bakom motion Kr283 (c)
föreslår att riksdagen skall uttala att
arbetsfördelningen        mellan
länsstyrelserna och länsmuseerna skall
vara den som föreslagits i RAÄ:s rapport
(yrkande 33). Liknande förslag framförs
i motion Kr25 (s) yrkande 2.
Utskottet  anser  att  RAÄ  i  den
inledningsvis redovisade rapporten gjort
en klar analys av hur myndigheten ser på
ansvarsfördelningen inom det statliga
kulurmiljöområdet. Länsmuseet skall -
som angetts i det föregående - utöva det
regionala     ansvaret     för
kulturmiljövårdens  kunskapsuppbyggnad.
Det har även ansvar för att ha kompetens
och för att kunna utföra uppgifter som
behövs inom verksamhetsgrenarna vård och
publikarbete.
Beskrivningen av länsmuseernas uppgift
visar att dessa enligt RAÄ bör ha ett
helt självständigt ansvar på de angivna
områdena - och inte en biträdesroll -
medan länsstyrelserna enligt förslaget
inte har tilldelats någon uppgift då det
gäller  kunskapsuppbyggnaden  men  en
beställarroll då det gäller vård- och
publikarbete. Den lämnade redovisningen
visar att RAÄ:s syn på relationerna
mellan länsstyrelserna och länsmuseerna
är en helt annan än den som kommer till
uttryck i förordningen (1977:547) om
statsbidrag  till  regionala  museer.
Utskottet  utgår  därför  från  att
regeringen  -  då  den  framtida
ansvarsfördelningen läggs fast och nya
statsbidragsbestämmelser  utfärdas  -
kommer att utforma bestämmelserna så att
RAÄ:s synpunkter tillgodoses i detta
hänseende.
Motionsyrkandena  får  anses  vara
tillgodosedda med vad utskottet anfört.
Yrkandena avstyrks.
I två motionsyrkanden behandlas frågor
om renodling av RAÄ:s myndighetsansvar.
I motion Kr17 (fp) föreslås att den
arkeologiska uppdragsverksamheten (UV)
vid  RAÄ  skall  skiljas  ut  från
myndigheten  omgående  (yrkande  21
delvis).
Motionärerna bakom motion Kr207 (m)
anser att RAÄ bör fungera som en ren
sektorsmyndighet    utan    egna
genomföranderesurser. RAÄ skulle - anför
motionärerna - ha möjlighet att genom
avtal med olika intressenter åstadkomma
ett aktivt kulturmiljöarbete (yrkande
9).
Frågan  om RAÄ:s ansvarsområde  har
diskuterats under en lång tid. Förslaget
att skilja RAÄ från UV och att ombilda
UV  till  ett  fristående  statligt
aktiebolag framfördes bl.a. av den s.k.
HUR-utredningen  i  betänkandet  (SOU
1992:137) Arkeologi och exploatering.
Samma principiella fråga, dvs. skiljande
på tillsyns- och utförandeuppgifterna,
gäller - som anförs i propositionen -
även för avdelningen för konservering
(RIK).
I avvaktan på erfarenheterna av RAÄ:s
nya organisation har regeringen sagt sig
inte  vara beredd att föreslå några
ändringar när det gäller UV:s och RIK:s
ställning (prop. s. 139). Utskottet är
inte berett att föregripa regeringens
kommande  överväganden  i  frågan.
Motionerna  avstyrks i här  aktuella
delar.
Motionärerna bakom motion Kr17  (fp)
föreslår även att RAÄ:s monopol  på
arkeologiska utgrävningar skall brytas
så att konkurrens från andra aktörer kan
möjliggöras (yrkande 21 delvis).
I departementspromemorian (Ds 1996:48)
Uppdragsarkeologi har frågor  rörande
behovet  av  en  reglering  av  de
kommersiella    aspekterna    på
uppdragsarkeologi  behandlats,  liksom
behovet av en reglering av förhållandet
mellan lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. (KML) och lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling (LOU) tagits upp.
Enligt promemorian talar övervägande
skäl för att LOU inte är tillämplig på
uppdragsarkeologiska  ärenden.  Detta
hindrar dock inte att beslut om vem som
skall  genomföra en utredning  eller
undersökning i vissa fall kan fattas på
grundval av ett förfrågningsunderlag och
att  såväl  offentliga som  enskilda
institutioner  kan  anförtros  sådana
uppdrag. Det väsentliga är - anförs det
i promemorian - att undersökningarna
genomförs på ett sakkunnigt sätt som
tillgodoser kulturmiljövårdens krav samt
att resultatet är av hög vetenskaplig
kvalitet  och görs tillgängligt  för
myndigheter,    forskningen    och
allmänheten.    Promemorian    har
remissbehandlats. Remisstiden löpte ut i
början av november 1996. Enligt vad
utskottet har inhämtat avser regeringen
att förelägga riksdagen en proposition i
ärendet under våren 1997.
Utskottet är inte berett att föregripa
regeringens  fortsatta  beredning  av
frågan. Motionyrkandet avstyrks.
I motionerna Kr13 (kd) yrkande 14 och
Kr258 (kd) yrkande 7 framförs förslag om
att den offentliga kulturmiljövården i
högre  grad  skall  utformas  enligt
subsidiaritetsprincipen.
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionsyrkandena framhålla att det på
kulturmiljöområdet   genomförts   en
långtgående regionalisering under 1990-
talet.  RAÄ har successivt avlastats
ärendehandläggning - senast i fråga om
kyrkliga  kulturminnen  -  och  kan
härigenom i stället prioritera uppgifter
som    rör    den    centrala
myndighetsfunktionen.
Syftet med motionsyrkandena får enligt
utskottets   mening   anses   vara
tillgodosett. Yrkandena avstyrks.
12.7.3 Byggnadshyttor, sysselsättning
och utbildning (prop. 3 avsnitt 14.6.3)
I propositionen anför regeringen att det
på  flera  orter  finns  fungerande
organisationer  som  lyckats  förena
utbildning  av  arbetslösa  med  ny
sysselsättning   och   vård   inom
kulturarvssektorn.       Särskilt
framgångsrika  har  satsningarna  på
byggnadshyttor varit, som t.ex. den på
Mälsåker. På olika ställen i landet
finns det en bas och en beredskap för
att utveckla kunskapen om kulturarvet
samtidigt som viktiga delar av  den
byggda  miljöns  kulturvärden  kunnat
räddas.  Dessa regionala och  lokala
initiativ bör enligt regeringens mening
kunna  breddas och utvecklas vidare.
Regeringen     föreslår      i
budgetpropositionen för år 1997 att 2,5
miljoner kronor engångsvis skall anvisas
RAÄ  i syfte att fördela stöd  för
uppbyggandet,   breddningen    och
vidareutvecklingen av de regionala och
kommunala  organisationer  som  inom
kulturarvsområdet utgör en  bas  för
arbetsmarknadsinsatser och utbildningar.
Utskottet  behandlar  frågan   om
medelstilldelning i avsnittet 22.1.
Utskottet har inte något att erinra mot
regeringens ställningstagande.
I detta sammanhang behandlar utskottet
ett motionyrkande om behovet av att
bevara unika byggnader och miljöer.
Motionärerna bakom motion Bo534 (v)
anser att traditionella metoder skall
användas vid vård och upprustning av den
äldre bebyggelsen. Vidare bör - anförs
det - resultatet av det statliga stödet
för bevarande följas upp (yrkande 5).
Viktiga delar av vårt kulturarv har
kunnat   räddas   till   kommande
generationer, till stor del tack vare de
betydande resurser som staten satsat på
senare  tid  av  sysselsättningsskäl.
Samtidigt   har   byggnadsarbetarnas
kompetens kunnat höjas på grund av de
utbildningsinsatser som gjorts på många
håll i landet. Utskottet anser i likhet
med motionärerna att det är angeläget
att - så långt det är möjligt - använda
traditionella  byggnadsmetoder   vid
renoveringen av gammal bebyggelse. Sådan
teknik lärs för närvarande ut på en rad
platser i landet, bl.a. vid Mälsåkers
slott i Södermanland. Byggnadsarbetare
har i tre omgångar fått utbildning och
arbete vid Mälsåker. Det har  gällt
byggnadssnickare,  smeder,   murare,
stuckatörer och målare. Teoretiska och
praktiska  moment  har  varvats  i
utbildningen.    De    kunskaper
byggnadsarbetarna har erhållit kan de
därefter   tillämpa   på   andra
byggnadsprojekt.
Då det gäller motionärernas krav på
uppföljning av hur de statliga medlen
använts på detta område vill utskottet
erinra  om  att regeringen  i  sitt
regleringsbrev  till   myndigheterna
uppdragit  åt RAÄ att redovisa  hur
sysselsättningsmedlen har fördelats, hur
den fysiska miljön har bevarats, hur
stor syssselsättningseffekten har varit
samt   i   vilken   mån   äldre
hantverkstekniker  har  använts  inom
byggandet (Statsliggaren 1995/96 XI/KU
s. 46).
Med hänvisning till det anförda får
motionsyrkandet anses vara tillgodosett.
Yrkandet avstyrks.
12.7.4 Industriminnen (prop. 3 avsnitt
14.6.4)
I  propositionen anförs att RAÄ  på
regeringens uppdrag har tagit fram ett
handlingsprogram för bevarande, vård och
långsiktig  förvaltning  av  landets
industriminnen.  Enligt  RAÄ   bör
bevarandearbetet och effekterna av en
satsning     bl.a.      främja
medborgarförankringen och uppslutningen
kring  det industrihistoriska  arvet,
skapa  en  modern  kunskapsbas  över
industriminnen,  medverka  till  att
regionala      och      lokala
industriminnesvårdsprogram   utarbetas
samt stärka och utveckla samverkan med
olika museer och institutioner för att
samla och stärka resurserna för att
bevara det industrihistoriska arvet.
Regeringen  anser att RAÄ  nu  bör
intensifiera  arbetet  med  landets
industrihistoriska arv i första hand
genom informations-, utvecklings- och
samordningsinsatser   enligt   det
programförslag  som  utarbetats.  Det
fortsatta arbetet förutsätter en nära
samverkan med bl.a. Nordiska museet,
Arbetets  museum,  Tekniska  museet,
Riksarkivet  och  Kungl.  Tekniska
högskolan. För detta ändamål föreslås i
budgetpropositionen att RAÄ engångsvis
skall anvisas 1,2 miljoner kronor för
ovan angivna ändamål.
Utskottet  behandlar  frågan   om
medelstilldelning i ett senare avsnitt i
detta betänkande (avsnitt 22.1).
12.7.5 Övriga kulturmiljöfrågor
Utskottet behandlar i detta avsnitt tre
motionsyrkanden   rörande    RAÄ:s
fornminnesinventering samt ett yrkande
om inrättande av ett särskilt stöd för
vård     av    hembygdsgårdarnas
kulturbyggnader.
Sedan  år  1938  har RAÄ  genomfört
fornminnesinventeringar parallellt med
Lantmäteriverkets   utgivning   av
ekonomiska kartan. Syftet med fornminnes-
inventeringen har varit - förutom att
fornlämningarna skall markeras på kartan
- att bygga upp ett fornminnesregister
med data om fornlämningar och andra
kulturlämningar. Fornminnnesregistret är
främst ett stöd för handläggningen inom
kulturmiljövården          och
samhällsplaneringen.
I två motioner, Kr24 (s) och Kr279 (c),
anförs det att RAÄ beslutat avbryta
fornminnesinventeringen, något som svårt
drabbar  fjäll-  och  skogsområdena.
Liknande synpunkter framförs i motion
Kr283  (c). Motionärerna  bakom  den
sistnämnda motionen anser också att det
är en kulturell och regionalpolitisk
rättvisefråga att hela  landet  blir
färdiginventerat (yrkande 32).
Utskottet har inhämtat att RAÄ inte
avser       att      avbryta
fornminnesinventeringen, innan den är
fullföljd. Enligt gällande plan skall
bl.a. de i två av motionerna åsyftade
fjäll- och inlandsområdena i Jämtlands,
Västerbottens  och  Norrbottens  län
inventeras. Verksamheten  kommer  att
decentraliseras, vilket  innebär  att
inventeringen administreras  regionalt
och   utförs  via  de  regionala
organisationerna, främst länsmuseerna.
Kostnaderna kommer att betalas av RAÄ,
som  även ställer planeringsstöd och
platsledarresurser till förfogande.
Utskottet konstaterar - med hänvisning
till det anförda - att motionsyrkandena
är tillgodosedda. De avstyrks.
I motion Kr209 (s) anförs bl.a. att
Sveriges hembygdsgårdar på ideell basis
förvaltar ca 6 000 historiska byggnader.
Behovet av underhåll är omfattande över
hela landet. Enligt de riktlinjer som
ligger till grund för fördelningen av
byggnadsvårdsmedlen   är   en   av
förutsättningarna att byggnaderna skall
ligga kvar på sin ursprungliga plats.
Enligt stödförordningen är en  annan
förutsättning att bidragen skall bekosta
en  viss  andel av de  antikvariska
överkostnaderna. När det gäller vård och
underhåll  av  byggnaderna  i  en
hembygdsgård är traditionella metoder
det enda acceptabla. Alla kostnader blir
därmed antikvariska överkostnader. Mot
den  angivna  bakgrunden  föreslår
motionären att ett särskilt stöd skall
inrättas för vård av hembygdsgårdarnas
kulturbyggnader.
Den   insats   som   görs   vid
hembygdsgårdarna  för  att  bevara
kulturhistoriskt  värdefulla  hus  är
betydande. Bidrag för vård av sådana
byggnader  kan utgå i enlighet  med
bestämmelserna i förordningen (1993:379)
om  bidrag  till  kulturmiljövård.
Utskottet har inhämtat att bidrag utgått
i ett antal fall. Möjligheterna att
erhålla bidrag är givetvis i hög grad
beroende av vilka resurser som staten
ställer till förfogande. Utskottet är
inte  berett att införa en särskild
stödform för det slags byggnader som
motionären föreslagit. Motionen avstyrks
därför.
13 Massmedier (prop. 3 avsnitt 15)
13.1 Allmänna synpunkter
I propositionen anför regeringen bl.a.
att  massmedierna har betydelse  för
kulturen i en rad olika avseenden. Det
mest  grundläggande  är  att  den
yttrandefrihet som är en förutsättning
för ett fritt och levande kulturliv,
liksom  för vår politiska demokrati,
bygger  på att det finns fria  och
självständiga massmedier där debatter
kan föras och åsikter brytas. Det är en
angelägen uppgift att slå  vakt  om
mångfalden  på  massmedieområdet  och
motverka likriktning och förytligande.
Debatten om maktkoncentrationen  inom
medievärlden  är  viktig  i  detta
sammanhang.
Massmedierna bidrar i mycket hög grad
till att utjämna skillnaderna mellan
olika landsändar och befolkningsgrupper
i   fråga   om   tillgång   till
kulturupplevelser.  I  radion  och
televisionen förekommer musik, teater
och angelägna debatter som kan höras och
ses över hela landet.
Det finns en risk - anser regeringen -
för  att  massmedier som verkar  på
kommersiella villkor i så hög  grad
inriktar sig mot att tilltala en stor
och allmän publik att mångfalden kommer
bort  och  att  innehållet  blir
förutsägbart och trivialt. Därför är det
angeläget att det finns public service-
företag inom radion och televisionen som
utan att vara beroende av en kommersiell
marknad kan svara för mångfald  och
kvalitet. Nya elektroniska medier kan
också göra det lättare för enskilda och
grupper med små resurser att nå ut till
andra med debattinlägg och konstnärliga
verk.
Massmedierna har spelat en viktig roll
för  att närma olika landsändar och
regioner till varandra. Radion anses
t.ex.  ha  haft stor betydelse  för
utvecklandet av ett riksspråk, samtidigt
som dessa medier också gör det möjligt
att spegla det som händer i olika delar
av landet.
Den svenska mediemarknaden har under
lång  tid  kännetecknats  av  stor
stabilitet både när det gäller utbud och
publikvanor. Det är först under  de
senaste tio åren som mönstren luckrats
upp på radio- och TV-området.
Sammantaget - anförs det - präglas hela
massmedieområdet  av  en  fortgående
förändring bl.a. till följd av den nya
digitala tekniken. Datorerna har ändrat
produktionstekniken inom såväl dagspress
och tidskrifter som radio och TV. Många
tidningar och tidskrifter publiceras i
dag inte bara i tryckt form utan även
elektroniskt.  Det   finns   också
publikationer som enbart är tillgängliga
i elektronisk form. Även för radio och
TV håller digitala distributionsformer
på att slå igenom.
De avsnitt i propositionen som avser
dagspress och taltidningar behandlas -
som nämnts i ett tidigare avsnitt i
detta    betänkande    -    av
konstitutionsutskottet.
13.2 Radio och TV (prop. 3 avsnitt 15.2)
I propositionen anförs bl.a. att statens
åtgärder inom radions och televisionens
område har dels formen av lagstiftning,
som är giltig för alla som sänder radio
eller  television,  dels  formen  av
särskilda   villkor   för   vissa
programföretag. Dessa åtgärder bidrar på
olika sätt till att de kulturpolitiska
målen   uppfylls.  I   det   nya
medielandskapet får programbolagens sätt
att utforma sin verksamhet och disponera
sina  resurser  stor  betydelse  för
kulturlivet. Genom sin ställning som
uppdragsgivare  har radio-  och  TV-
företagen  i allmänhetens tjänst  en
viktig roll för konstnärlig förnyelse
och för att ge yrkesverksamma konstnärer
uttrycksmöjligheter.   Radion   och
televisionen utnyttjar stora mängder av
upphovsrättsskyddade verk och utgör på
så sätt en betydelsefull inkomstkälla
för  kompositörer och andra skapande
konstnärer. Radio och TV i allmänhetens
tjänst är - anförs det - en av våra
viktigaste kulturbärare i ett alltmer
internationaliserat   kultur-   och
medieutbud. För många är radion och
televisionen den enda kontakten  med
opera,  teater,  bildkonst   eller
konstmusik. De människor som tar del av
kultur i radio och TV är mångdubbelt
fler än de som besöker konserter eller
teaterföreställningar.  Radion   och
televisionen har också egna konstnärliga
uttrycksformer.  En operaföreställning
kan ge många människor i hela landet en
musikupplevelse som annars bara skulle
vara tillgänglig för dem som ryms i
konsertsalen.  Radio  och  TV  blir
därigenom  den största teatern,  den
största    underhållaren,    den
inflytelserikaste nyhetsförmedlaren och
en viktig kunskapsförmedlare. Radio och
TV i allmänhetens tjänst har en särskild
roll  som  bärare av den nationella
kulturella  identiteten  och   det
nationella kulturarvet.
Vidare redovisar regeringen några av de
förslag  som  förelades riksdagen  i
propositionen  En radio  och  TV  i
allmänhetens tjänst 1997-2001 bl.a. i
fråga    om    programföretagens
kulturpolitiska   ansvar    (prop.
1995/96:161).  Utskottet  behandlade
utförligt regeringens förslag i sitt
betänkande 1995/96:KrU12.
Regeringen anför att den under hösten
1996 avser att inleda överläggningar om
fortsatt tillstånd för TV 4 att bedriva
sändningar   i  marknätet.   Sedan
propositionen   överlämnades   till
riksdagen har regeringen träffat avtal
med TV 4 om ett sådant tillstånd.
Frågan om programpolitisk mångfald vid
fördelning av framtida koncessioner för
ljudradiosändningar    berörs    i
propositionen. Förslag härvidlag  har
presenterats   av   Lokal-   och
närradiokommittén i betänkandet  (SOU
1996:176) Den lokala radion.
Under   våren   1996   behandlade
kulturutskottet    frågan    hur
programföretagen för  radio  och  TV
uppfyller sitt public service-uppdrag.
Riksdagen  beslutade i enlighet  med
regeringens förslag att programföretagen
årligen skall följa upp och rapportera
hur     uppdraget     uppfyllts.
Uppföljningsrapporterna skall sedan ges
in till Granskningsnämnden för radio och
TV   (prop.   1995/96:161,   bet.
1995/96:KrU12, rskr. 297).
Då  det gäller svensk TV-produktion
anför  regeringen  bl.a.  att  den
förändrade strukturen inom TV-branschen
och den nya tekniken sannolikt innebär
att  mer resurser kan avsättas till
produktion i stället för som tidigare
till dis-tribution. I en situation av
ett  utökat  TV-utbud  där  andelen
utländskt producerat material växer är
en  stark  svensk  TV-programindustri
betydelsefull bl.a. för bevarande av
språket och kulturen. En stark inhemsk
TV-programindustri    kan    skapa
sysselsättning  och  medverka  till
internationell spridning av svenska TV-
program. Därför är det ur kulturell och
mediepolitisk  synvinkel  samt  för
sysselsättningen viktigt att främja en
nationell  TV-produktion  så   att
mångfalden  inom  TV-programindustrin
stimuleras och tillväxten främjas på
lång sikt. Som redovisats i ett tidigare
avsnitt  i  detta  betänkande  avser
regeringen att inom en snar framtid
tillsätta en utredning med uppdrag att
analysera den inhemska produktionen av
program för distribution i olika TV-
kanaler samt lägga fram förslag i detta
syfte (jfr avsnitt 9.3).
I sammanhanget vill utskottet erinra om
att Operan och Dramatiska teatern -
enligt gällande bidragsvillkor - har i
uppdrag  att  utnyttja  radion  och
televisionen i så stor omfattning som
möjligt i syfte att göra teatrarnas
produktioner  tillgängliga  för  hela
landets befolkning. Utskottet avser att
i ett senare avsnitt i detta betänkande
beröra frågan om televisering (avsnitt
17.1).
Regeringen anför i propositionen att
det på lång sikt är viktigt att resurser
avsätts även för utbildningsändamål för
svensk TV-produktion i syfte att stärka
den inhemska TV-programindustrin och ett
svenskt TV-utbud. Regeringen föreslår i
budgetpropositionen  för  år  1997,
utgiftsområde  16  Utbildning  och
universitetsforskning,  att  en  TV-
producentutbildning  skall  inrättas.
Eftersom  Dramatiska  institutet  har
förutsättningar som krävs vad gäller
lärarkompetens, lokaler och utrustning
bör Dramatiska institutet ha ansvaret
för denna utbildning.
I propositionen berörs digitalisering
av  radio- och TV-sändningar.  Bl.a.
redovisas ett förslag i betänkandet (SOU
1996:25) Från massmedia till multimedia
om  att införa marksänd digital TV.
Ärendet  bereds för närvarande  inom
regeringskansliet.
14 Vissa övergripande frågor (prop. 3
avsnitt 16)
14.1 Mångkultur och internationellt
samarbete (prop. 3 avsnitt 16.1)
Regeringen anför i kulturpropositionen
att  konst och kultur, det  seriösa
samtalet och den öppna debatten  är
betydelsefulla redskap i strävan att
undanröja   fördomar   och   öka
kunskapsutbytet.  De  internationella
kontakterna bidrar till  att  främja
förståelsen mellan människorna i Sverige
och i andra länder, liksom mellan olika
grupper inom vårt lands gränser.
Regeringen redovisar att Unesco har
fått ett erbjudande om att regeringen
under Kulturåret 1998 skall stå värd för
en internationell konferens som ett led
i  uppföljningen  av  rapporten  Vår
skapande mångfald avlämnad år 1995 av
Unescos Världskommission för kultur och
utveckling.
Vidare  redovisar  regeringen  det
europeiska och nordiska samarbetet på
kulturområdet.  Det  konstateras  att
kulturpolitiken i princip  är  varje
medlemsstats suveräna angelägenhet inom
Europeiska unionen.
Enligt  artikel  128  punkt  1  i
Maastrichtfördraget skall  gemenskapen
bidra  till  kulturens utveckling  i
medlemsstaterna med respekt för deras
nationella  och  regionala  mångfald
samtidigt som gemenskapen skall framhäva
det gemensamma kulturarvet. I punkt 5 i
artikeln sägs det att rådet - för att
bidra till att de mål som anges i
artikeln skall uppnås - skall vidta
stimulansåtgärder som dock inte  får
omfatta     harmonisering     av
medlemsstaternas  lagar  och  andra
författningar. Kulturutskottet har  i
samband med behandlingen av frågan om
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
anslutit sig till regeringens bedömning
att Sverige som medlem i EU behåller
rätten att föra en egen kulturpolitik
(yttr. 1994/95:KrU3y).
Enligt motion Kr4 (mp) yrkande 4 skall
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
noggrant  uppmärksamma   att   EU-
harmonisering  inom kulturområdet  är
utesluten.
Utskottet konstaterar att innehållet i
artikel 128 i Maastrichtfördraget är
känt för regeringen. Det finns inte
grund för antagande att regeringen inte
skulle  agera  i  enlighet   med
bestämmelserna i artikeln.  Utskottet
föreslår   att  riksdagen   avslår
motionsyrkandet.
Regeringen     redovisar     i
kulturpropositionen att formerna  för
inrättandet av ett Världskulturhus i
Södra  teaterns lokaler i  Stockholm
utreds.  En  förutsättning  är  att
Världskulturhuset  kan   finansieras
gemensamt  av staten och  Stockholms
kommun   m.fl.   intressenter   i
Stockholmsregionen. Ett förslag i frågan
avses lämnas till riksdagen under våren
1997. Regeringen anför att ett sådant
Världskulturhus skall bidra till att
vidga gränserna och erbjuda en kulturell
arena  för  hela Sveriges befolkning
oavsett etnisk och kulturell bakgrund
samt ge status åt alla de kulturer som
inte har en plats i kulturlivet i dag.
En sådan mötesplats över etniska gränser
skall bidra till att öka förståelsen
människor emellan och minska rädslan för
det som uppfattas som främmande.
Den viktigaste åtgärden för att öka
förståelsen  mellan folkgrupper,  öka
invandrarnas delaktighet och integration
i samhället och motverka rasism och
främlingsfientlighet är enligt motion
Kr283 (c) att svenskar och invandrare
möts på ett naturligt sätt. Kulturmöten
och mångfald skapar ny styrka och nya
möjligheter. Motionärerna  anser  att
risken är stor för att ett särskilt
Världskulturhus i Stockholm kan bli ett
hus  endast för invandrare och  att
svenskarna  inte finner  vägen  dit.
Riksdagen bör därför som sin mening ge
regeringen till känna att utredningen om
Världskulturhuset   skall   arbeta
förutsättningslöst för att finna bästa
möjliga    metod   att    skapa
Världskulturhuset  i  hela  Sverige
(yrkande 7).
I motion Kr20 (v) anförs att den syn
som  genomsyrar  kulturpropositionen,
nämligen att främlingsfientlighet och
rasism måste motverkas, måste  gälla
samhällets   alla   delar   och
verksamhetsområden. Tendenser till att
isolera   invandrarkulturerna   bör
motverkas. I stället bör dessa kulturer
tillåtas  att befrukta  den  svenska
kulturen och att även utvecklas själva i
den nya miljön. Motionärerna anser att
varken Kulturutredningen, regeringen i
kulturpropositionen        eller
Invandrarpolitiska kommittén har belyst
det mångkulturella samhället i hela dess
vidd. Motionärerna anser att regeringen
bör  intensifiera  arbetet  på  det
mångkulturella området och låta utarbeta
ett  handlingsprogram  (yrkande  5).
Regeringen bör enligt motion Kr246 (v)
utarbeta ett förslag till  hur  ett
kurdiskt  kulturcentrum  skall  kunna
förverkligas. Ett sådant centrum skall
medverka till att den kurdiska kulturen
inte utplånas. I centrumet skall finnas
arkiv-, forsknings-, biblioteks-  och
informationsverksamhet.
Mångfalden i invandrarkulturerna skall
enligt  motion Kr216 (s) yrkande  1
bejakas och hinder för invandrare att
utöva  sin  egen  kultur  motverkas.
Kulturen är ett instrument för samhället
att motverka polarisering. Invandrarna
bör därför stödjas och uppmuntras till
att själva inrätta institutioner för
utbildning i och utveckling av sin musik
och dans och andra kulturyttringar från
olika delar av världen.
I en invandrarpolitisk motion, Sf625
(kd), tas upp många aspekter på det
finska språkets och den sverigefinska
minoritetens  ställning  i  Sverige.
Motionärerna   anför   bl.a.   att
kulturpolitiken inte får leda till att
den sverigefinska gruppen uppfattar sig
som en beständig finsk invandrargrupp i
stället för den svenska minoritet de
faktiskt   är.  Det  sverigefinska
kulturlivet bör stimuleras  för  att
stärka de sverigefinska barnens  och
ungdomarnas känsla av att höra till det
svenska samhället (yrkande 12).
Utskottet anser att de frågor som tas
upp   i   motionerna  är  mycket
betydelsefulla för samhällets fortsatta
utveckling. Utskottet instämmer i vad
som   anförs  i  motionerna  och
propositionen om den stora betydelsen av
att främja förståelse mellan människor i
Sverige och mellan människor i Sverige
och andra länder. Lika betydelsefullt är
det att människor kan utgå från och
utveckla sin egen kultur vid mötet med
andra kulturer inom och utom landet. Som
framhålls  i kulturpropositionen  kan
kulturen bidra till att öka förståelsen
mellan människor. Konst och kultur, det
seriösa samtalet och den öppna debatten
är betydelsefulla redskap i strävan att
undanröja   fördomar   och   öka
kunskapsutbytet. Mötet  mellan  olika
kulturer bidrar och inspirerar också
till nyskapande och utveckling.
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande tillstyrkt att målen
för den nationella kulturpolitiken skall
innefatta  främjande  av  kulturell
mångfald, internationellt kulturutbyte
och möten mellan olika kulturer inom
landet (avsnitt 2).
Utskottet   påminner   om   att
Invandrarpolitiska kommittén har avgivit
sitt slutbetänkande Sverige, framtiden
och mångfalden (SOU1996:55). Kommittén
och  reservanter inom kommittén  har
behandlat frågan om vad som menas med
mångkultur och hur begreppet används
inom  forskningen,  i  den  allmänna
debatten,  av offentliga organ  m.m.
Kommittén har valt att använda begreppet
mångkultur som ett beskrivande begrepp,
vilket enligt kommittén har den fördelen
att det kan användas av hela samhället
inte bara de delar av befolkningen som
samlas  under  begreppet  invandrare.
Mångkultur  görs  därmed  till  en
samhällsfråga  och  inte  till  en
invandrarfråga. Kommittén anser att den
etniska,  språkliga  och  kulturella
mångfald som finns i befolkningen och
den spridning av personer med utländsk
bakgrund  som  finns  i  landet  är
tillräckliga kriterier för att beskriva
Sverige som mångkulturellt. Begreppet
innehåller därmed mer än en  etnisk
dimension.   Kommittén   konstaterar
därefter att av en sådan beskrivning av
Sverige  följer inte självklart  hur
staten och samhället skall förhålla sig
till mångfalden eller vad som skall
göras - bara att ett förhållningssätt
behövs  och att mångfald  måste  få
betydelse för politiken och åtgärderna i
samhället. Hur detta skall ske är en
fråga som alltid - med utgångspunkt i
ett samhälles grundläggande värden och
historia  - måste vara föremål  för
kontinuerliga   diskussioner   och
ställningstaganden i den demokratiska
processen. Särskilt viktigt i  detta
sammanhang  är  enligt  kommitténs
uppfattning  att  det  demokratiska
systemet förmår återspegla samhällets
mångfald.
Invandrarpolitiska kommittén anser att
det är angeläget att inte bara  ge
utrymme för och erkänna olika kulturer
och livsstilar, utan att också främja
gemensamma    mötesplatser    och
intressegemenskaper  över   etniska,
kulturella och sociala tillhörigheter,
så  att  ett ömsesidigt  utbyte  av
värderingar, kunskaper och erfarenheter
kan ske. När synsätt och erfarenheter
får brytas mot varandra frigörs det
mångkulturella  samhällets  resurser.
Kommittén anför att kulturlivet skall
vara öppet för nya impulser och spegla
den  förändrade  sammansättningen  av
befolkningen.   Statsbidrag   till
kulturella aktiviteter skall lämnas även
till aktiviteter på andra språk  än
svenska och inom olika etniska grupper
under förutsättning att de generella
bidragsreglerna uppfylls. Dessutom bör
särskilt  stöd lämnas till kulturell
verksamhet inom språkliga eller etniska
grupper. Det är enligt kommitténs mening
naturligt om kulturellt och socialt liv
inom olika etniska grupper i huvudsak
organiseras på initiativ av dem själva.
Det  statliga  stödet  till  detta
kulturella och sociala liv  föreslås
delas  upp  och  ges  dels  till
organisationerna,  dels  direkt  till
kulturella och sociala projekt  inom
grupperna.
Regeringen     aviserar     i
budgetpropositionen att en proposition
på  grundval  av  Invandrarpolitiska
kommitténs  förslag skall  föreläggas
riksdagen under våren 1997.
Som   Invandrarpolitiska  kommittén
påpekar måste det föras en kontinuerlig
diskussion om hur det faktum att Sverige
är en mångkulturell nation bör påverka
samhället i alla dess delar.  Denna
diskussion  får  föras  inom  alla
samhällsområden och åtgärder vidtas steg
för  steg.  Utskottet  anser  att
regeringens planer på inrättande av ett
Världskulturhus  i Södra  teatern  i
Stockholm kan bli ett värdefullt sådant
steg. Utskottet vill särskilt stryka
under   vikten  av   att   detta
Världskulturhus  verkligen  blir  en
angelägenhet och arena för landets hela
befolkning, dvs. för alla människor i
landet  oavsett kulturell och etnisk
tillhörighet  och  inte  enbart  för
människor som bor i Stockholmsområdet
utan för människor i hela landet. I
propositionen exemplifieras de  många
olika slag av aktörer som skall kunna
använda Världskulturhuset som arena och
mötesplats. Det är viktigt att aktörerna
representerar  hela landet  och  att
verksamheten även får betydelse  för
andra   delar   av   landet   än
Stockholmsregionen. Det faktum att ett
världskulturhus etableras får  enligt
utskottets mening inte medföra att andra
kulturinstitutioner   minskar   sina
strävanden   att  spegla   landets
mångfasetterade kultur och ta ansvar för
att  deras egen verksamhet verkligen
vänder sig till alla befolkningsgrupper
i  landet. Med hänvisning till  det
anförda avstyrker utskottet motion Kr283
(c) yrkande 7.
Frågor som rör utformningen av  de
statliga  insatserna för invandrarnas
egna kulturella aktiviteter och deras
egna  organisationer  behandlas  som
utskottet redovisat i det föregående i
Invandrarpolitiska      kommitténs
betänkande.  Utskottet  anser  att
regeringens aviserade proposition våren
1997 bör avvaktas innan riksdagen tar
ställning till sådana frågor, som har
anknytning till kommittébetänkandet och
som tagits upp i motionerna, nämligen
Kr20  (v)  yrkande  5  om  ett
handlingsprogram för mångkultur, Kr216
(v)  yrkande  1  om  utveckling  av
invandrarnas kulturyttringar, Kr246 (s)
om ett kurdiskt kulturcentrum och Sf625
(kd) yrkande 12 om stimulans av det
sverigefinska   kulturlivet.   Med
hänvisning  härtill  och  till  vad
utskottet i övrigt anfört under detta
avsnitt  i  betänkandet  avstyrker
utskottet   sålunda   de   nämnda
motionsyrkandena. (Se även avsnitt 14.3
beträffande motion Kr216 (s) yrkande 3
om kultur i vården.)
14.2 Informationssamhället och
utredningen Kulturnät Sverige (prop. 3
avsnitt 16.2)
Som  utskottet  tidigare  redovisat
(avsnitten  12.5.1 och  12.6.1)  har
regeringen  tillkallat  en  särskild
utredare som skall utarbeta en samlad
strategi   för   användning   av
informationsteknik vid myndigheter och
institutioner inom kulturområdet (dir.
1995:129). Utredaren skall lämna förslag
om  uppbyggnad  av  ett  gemensamt
kulturnät. Uppdraget skall slutredovisas
i  början  av  år  1997.  En  av
utgångspunkterna för utredningen skall
vara att varje kulturinstitution bör
använda sig av informationsteknik för
att göra sin information tillgänglig för
andra institutioner och aktörer inom
kulturområdet, för forskare och  för
allmänheten.  Syftet  bör   enligt
direktiven vara att utveckla nya vägar
och  främja  dialoger  mellan  olika
kulturproducenter och medborgarna. I ett
delbetänkande  (SOU  1996:110)  har
utredaren redovisat en kartläggning av
kulturinstitutionernas  nuvarande  IT-
användning och planerade IT-projekt.
14.3 Funktionshindrades kulturella
möjligheter (prop. 3 avsnitt 16.3)
Enligt   regeringen   bör   ett
handlingsprogram utarbetas  för  ökat
deltagande   i   kulturlivet   för
funktionshindrade.
I propositionen konstateras att viktiga
delar  av vårt kulturliv bedrivs  i
institutionella former som personer med
funktionshinder av olika skäl har svårt
att  ta  del av. Ansvaret för  att
anpassning sker och att resurser avsätts
för ändamålet ligger till stor del hos
den  enskilda institutionen. För  de
institutioner som är statliga eller får
statsbidrag gäller att de skall verka
enligt  de  kulturpolitiska  målen.
Förutsättningarna för att göra lokaler
och utbud tillgängliga är emellertid
mycket olika. Många av institutionerna
inryms i gamla kulturbyggnader där en
anpassning  kan  vara  svår  och
kostnadskrävande,          och
tillgänglighetskrav och kulturmiljökrav
kan stå i direkt motsatsförhållande till
varandra.  Regeringen  anser   att
kulturinstitutionerna i högre grad bör
arbeta  för  att  funktionshindrade
personer skall kunna få tillgång till
ett  ökat  kulturutbud.  Ett  utökat
samarbete  bör  kunna  ske   med
handikapporganisationer och myndigheter.
Enligt regeringens bedömning är  en
översyn på området nödvändig. Statens
kulturråd bör därför få i uppdrag att
göra  en noggrann kartläggning  samt
utarbeta ett handlingsprogram för att
främja funktionshindrades deltagande i
kulturlivet.   Möjligheterna   för
funktionshindrade personer att delta i
kulturlivet är inte enbart beroende av
vad som görs inom kulturområdet. Ett
handlingsprogram  bör  därför  enligt
regeringen  innehålla  förslag  om
ansvarsfördelning på olika områden och
nivåer. Vidare skall handlingsprogrammet
innehålla mål på både kortare och längre
sikt. Statens kulturråd skall därefter
lämna förslag om åtgärder. Kulturrådets
arbete bör ske i nära samarbete med
handikapporganisationer, studieförbund,
folkhögskolor,   folkrörelser   och
myndigheter.
Som anförs i propositionen har inom
ramen för 1994 års handikappreform flera
viktiga  förbättringar genomförts  på
kultur- och medieområdet. Genom lagen
(1993:387) om stöd och service till
vissa  funktionshindrade skall  t.ex.
kommunerna verka för att det allmänna
fritids-  och  kulturutbudet  blir
tillgängligt för svårt funktionshindrade
personer. Även staten har förstärkt sina
insatser framför allt när det gäller
produktionen av videogram på teckenspråk
(Dövas TV).
Frågor om radio- och TV-program för
funktionshindrade  har  vid  flera
tillfällen  behandlats av  utskottet.
Våren 1992 (prop. 1991/92:140,  bet.
1991/92: KrU28, rskr. 329) konstaterade
utskottet att programföretagen  under
föregående och innevarande avtalsperiod
gjort  stora insatser för att  göra
programmen    tillgängliga    för
funktionshindrade. Utskottet fann det
angeläget att den positiva utveckling
som hade ägt rum på detta område kunde
fortsätta  även  under avtalsperioden
1993-1996 och ansåg att programföretagen
även under denna avtalsperiod skulle
åläggas ett särskilt ansvar när det
gäller   program  om   och   för
funktionshindrade.  Riksdagens  beslut
innebar  bl.a.  att  programföretagen
skulle utarbeta en rullande plan över
tilltänkta  insatser när det  gäller
handikappåtgärder.  I  samband  med
riksdagens ställningstagande våren 1996
till     riktlinjerna      för
programverksamheten under avtalsperioden
1997-2001  fastslogs programföretagens
skyldighet att även i fortsättningen
göra   de   ordinarie   programmen
tillgängliga  för  funktionshindrade
(prop. 1995/96:161, bet. 1995/96:KrU12,
rskr. 297). Tillgängligheten skall ökas
successivt genom att företagen utnyttjar
befintlig och ny teknik.
Som anförs i propositionen är det en
kulturpolitisk ambition att  kulturen
skall  kunna erbjudas alla och  att
människor  med  funktionsnedsättning
bereds  möjlighet  att  använda  sin
kreativitet och sina konstnärliga och
intellektuella färdigheter. I likhet med
regeringen  anser  utskottet   att
kulturinstitutionerna har ett särskilt
ansvar att söka nya vägar att nå fram
till alla de grupper som i dag inte är
delaktiga i landets kulturutbud medan
staten bör ta ansvar för att främja
tillgängligheten          till
kulturinstitutionernas  lokaler  och
utbud. Institutionernas insatser  för
funktionshindrade varierar emellertid.
Som   regeringen  konstaterar  har
biblioteken kommit längst, särskilt när
det  gäller synskadade. Flera museer
arbetar med att göra sina samlingar
tillgängliga.  Fortfarande  är  dock
verksamheten     vid     många
kulturinstitutioner inte tillgänglig för
funktionshindrade och det gäller såväl
anpassningen av själva verksamheten som
det faktiska tillträdet till lokalerna.
Mot den bakgrunden välkomnar utskottet
att som angetts i det föregående det
skall utarbetas en handlingsplan med
förslag till åtgärder.
Motionärerna bakom motion Kr283 (c)
finner det anmärkningsvärt att frågor om
effekterna från kulturell synpunkt av
ädelreformen   inte   berörs   i
propositionen. Regeringen bör därför ge
Statens kulturråd i uppdrag  att  i
samarbete med berörda parter snarast
göra en utvärdering med här angiven
inriktning (yrkande 29).
Utskottet har inhämtat att  Svenska
kommunförbundet ser sina insatser för
kultur i vården som ett led i arbetet
med  att  fullfölja  lagstiftningens
intentioner om allas möjligheter att
delta i samhällsgemenskapen och leva som
andra. Härvid får ålder, funktionshinder
och behov av samhällets insatser inte
utgöra ett hinder. Till de fundamentala
mänskliga  behoven  räknas  även  de
kulturella behoven. Kulturella insatser
blir därmed en naturlig del i vård- och
omsorgsarbetet och det framhålls som en
mänsklig  rättighet  att  individens
sinnliga behov ges samma dignitet som de
fysiologiska     behoven.     I
planeringsförutsättningarna för år 1997
framhåller  Kommunförbundet samarbetet
mellan  kommunernas  sektioner  för
kultur/fritid och sektionerna för vård
och omsorg som nödvändigt. Det är främst
personalens  kompetensutveckling  som
enligt förbundet utgör förutsättningen
för kommunernas möjligheter att leva upp
till   lagstiftningens  intentioner.
Utveckling av den enskildes behov av
vård och service förutsätter samverkan
på  kommunal  nivå  mellan  främst
kulturförvaltning,   socialförvaltning
(eller motsvarande organ) och ansvariga
politiska  nämnder.  Genom   olika
fortbildningsinsatser    eftersträvar
Kommunförbundet           att
socialförvaltningarna eller motsvarande
organ skall ha huvudansvaret för att den
enskildes  behov av upplevelser  och
livskvalitet  tillfredsställs  medan
kulturförvaltningarna får rollen  som
konsulter och inspiratörer.  Som  en
mycket viktig grupp i detta sammanhang
framhåller        Kommunförbundet
biståndsbedömarna. Redan vid det första
mötet med den hjälpsökande bör behovet
av kulturell stimulans uppmärksammas för
att sedan ingå i bedömningsunderlaget.
Kommunförbundet anser att  insatserna
främst  bör riktas mot de regionala
kommunförbunden, och förbundet kommer
att under det närmaste verksamhetsåret
ge  kommunerna service  i  form  av
intressebevakning, erfarenhetsförmedling
och  fortbildning. Som en konsekvens
härav avvecklar Landstingsförbundet sitt
engagemang i Kultur i vården (Arts in
Hospital),  UNESCO:s  samarbetsprojekt
inom ramen för FN:s kulturårtionde som
pågår  t.o.m. år 1997.  Enligt  vad
utskottet erfarit kommer Kulturrådet att
under år 1997 överta huvudansvaret för
projektet genom att bl.a. bestrida vissa
kostnader   samt   avveckla   och
slutrapportera projektet inom ramen för
övrig    rapportering    angående
Kulturårtiondet.
Med    ädelreformen    överfördes
huvudmannaskapet för äldrevården från
landstingen  till  kommunerna.   Av
ovanstående  redogörelse framgår  att
Kommunförbundet i viss mån har övertagit
den  samordnande funktion för  bl.a.
kultur i vården som tidigare ankom på
landstingen, vilket också innebär att
arbetsformerna delvis har förändrats.
Som anförs i motion Kr283 (c) måste en
nationell kulturpolitik omfatta  alla
medborgare.  Utskottet  delar  också
motionärernas syn på den stora betydelse
kulturella  aktiviteter kan  ha  för
rehabilitering och behandling av olika
sjukdomstillstånd liksom den  viktiga
roll studieförbundens verksamhet har för
äldre,  sjuka  och funktionshindrade.
Utskottet   gör  bedömningen   att
Kulturrådets rapport om Kulturårtiondet
bör avvaktas innan ställning tas till
frågan  huruvida det bör  göras  en
särskild utvärdering av effekterna av
ädel-reformen från kulturell synpunkt.
Motionsförslaget  bör  sålunda  inte
föranleda  någon  riksdagens  åtgärd.
Yrkande 29 avstyrks således.
Utskottet behandlar i detta sammanhang
även  motion Kr216 (s)  yrkande  3.
Motionärerna anför att kulturens helande
kraft bör göra det självklart att stödja
invandrarnas egna insatser inom vård och
psykiatri, speciellt när det  gäller
vården i livets slutskede. Motionärerna
vill att en utredning skall tillsättas
för  att utreda kulturens roll  vid
sjukvård, rehabilitering och vård  i
livets slutskede.
I  enlighet med de synpunkter  som
redovisats  i  det föregående  anser
utskottet att kulturella insatser kan ha
stor betydelse för bl.a. de grupper som
motionärerna åsyftar. Det har  också
framhållits   att   en   nationell
kulturpolitik  måste  omfatta  alla
medborgare.  Detta kan innebära  att
särskilda resurser behöver avsättas för
sådana grupper av medborgare som behöver
ett  särskilt stöd på kulturområdet.
Utskottet är inte nu berett att ta
initiativ till en sådan utredning som
motionärerna  föreslår.  Vid  denna
bedömning beaktar utskottet att frågor
av det slag som motionärerna tar upp kan
förväntas   bli   belysta   under
remissbehandlingen och den  fortsatta
beredningen   av  Invandrarpolitiska
kommittens  slutbetänkande  (1996:55)
Sverige,  framtiden  och  månfalden.
Motionsyrkandet avstyrks således.
15 Kulturåret 1998 (prop. 3 avsnitt
17)
Regeringen beräknar att sammanlagt 150
miljoner  kronor  skall  stå  till
Kulturhuvudstadsårets     förfogande
fördelat med 75 miljoner kronor för år
1997 och lika mycket under år 1998.
Insatserna finansieras dels med medel
från anslaget A 3 Kulturåret, dels med
medel från programmet för främjande av
omställning  i  ekologiskt  hållbar
riktning  (prop.  1995/96:222,  bet.
1995/96: FiU15, rskr. 1995/96:307).
Regeringen  beräknar  vidare  att
projektet Kultur i hela landet  kan
disponera 50 miljoner kronor under år
1997 och 55 miljoner kronor under år
1998,  dvs. sammanlagt 105  miljoner
kronor. Dessa insatser finansieras med
a) medel från anslaget A 3 Kulturåret,
b) medel som regeringen disponerar för
projektet Kultur i skolan under anslaget
A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte och samarbete samt c) medel
från Stiftelsen Framtidens kultur  -
enligt  vad  regeringen har  erfarit
bedömer stiftelsen att minst 30 miljoner
kronor per år kommer att fördelas åren
1997 och 1998 - och d) medel från vissa
fonder.
Utöver  nu  nämnda  sammanlagt  255
miljoner kronor beräknar regeringen att
ytterligare medel kommer att  finnas
tillgängliga  för  Kulturåret.   I
budgetpropositionen för år 1997 föreslår
regeringen under Utgiftsområde 16 att
medel skall anvisas till de konstnärliga
högskolorna för projekt i samband med
Kulturåret      samt      att
Riksantikvarieämbetet  och  statliga
museer  skall få disponera särskilda
medel under Utgiftsområde 17 för att
aktivt  kunna  delta  i  Kulturåret.
Sammantaget  beräknar regeringen  att
omkring 30 miljoner kronor kommer att
disponeras  för dessa projekt  under
Kulturåret. Många av projekten kommer
enligt regeringens bedömning att  ha
bäring på Kultur i hela landet.
Sammanlagt skall således 285 miljoner
kronor stå till förfogande under åren
1997 och 1998 för Kulturåret 1998.
Regeringen  betonar  särskilt  att
kulturen under Kulturåret 1998 skall
manifesteras   både   i   Europas
kulturhuvudstad Stockholm och i hela
landet. Varje region, kommun och litet
samhälle bör, anför regeringen, samla
sina resurser för att bidra till att
göra  Kulturåret till  en  nationell
begivenhet med genomslag och effekter
inte bara på kulturens område utan även
inom   miljö-,   turist-    och
sysselsättningsområdena.   Regeringen
understryker också att ungdomen är en
prioriterad målgrupp när det  gäller
kultursatsningar och framhåller att det
mångkulturella mötet är en viktig del i
kulturpolitiken.
Synpunkter  på  inriktningen   av
verksamheten  under  Kulturåret  1998
lämnas i fyra motioner.
I motion Kr207 (m) yrkande 2 sägs att
alla möjligheter bör tas till vara att i
anslutning  till  kulturhuvudstadsåret
redovisa det som är specifikt svenskt
även från andra delar av landet än
Stockholm. De offentliga anslagen till
projekten måste utformas så att de blir
till  gagn för en samverkan  mellan
huvudstaden och resten av landet även
efter       kulturhuvudstadsåret.
Kulturhuvudstadsåret bör bli ytterligare
en  väg  att  bygga  broar  mellan
kulturutövare och publik i hela Sverige.
Uppmärksamheten          kring
kulturhuvudstadsåret bör också användas
till att i vidaste mening presentera och
marknadsföra  svenskt  kunnande  och
svenska  produkter i  ett  utvecklat
samarbete med näringslivet. Motionärerna
anför att det också är väsentligt att
tillämpningen  av skattereglerna  för
kultursponsring  underlättar  sådant
arbete.
I motion Kr219 (c) anförs att det är
viktigt för både gamla och nya svenskar
att ha kunskap om sina rötter och sin
historia, sina traditioner och seder och
bruk. Kulturen bygger till stor del på
traditioner och kulturarv. Det mesta som
skildras inom historien och kulturen,
när det gäller kulturarvet, är männens
historia. Denna brist bör rättas till.
En betydande del av de medel som används
under kulturhuvudstadsåret bör användas
till  projekt,  utställningar  och
aktiviteter som belyser kvinnors del i
det gemensamma kulturarvet (yrkande 2).
I  motion Kr224 (fp) hemställs att
föreningen Svenska Musikfestivaler och
föreningens  medlemmar skall  erhålla
sammanlagt 10 miljoner kronor från medel
anvisade till kulturhuvudstadsåret och
till projektet Kultur i hela landet.
Under kulturhuvudstadsåret bör enligt
motion  Kr4  (mp)  samtliga  berörda
nationella institutioner bistå  såväl
Stockholm som resten av landet med stöd
och hjälp (yrkande 5).
Utskottet  har  med stort  intresse
kontinuerligt   tagit   del   av
förberedelsearbetet        inför
kulturhuvudstadsåret   1998.    De
övergripande     målen     för
kulturhuvudstadsåret i Stockholm är att
långsiktigt   förbättra   kulturens
ställning och tillgänglighet i Stockholm
och  Sverige samt att stimulera  de
kulturella kontakterna med Europa. En
kulturhuvudstads uppdrag är att för den
europeiska publiken visa upp speciella
aspekter  av stadens, regionens  och
landets kultur. Kulturhuvudstadsåret ger
ett  enastående  tillfälle  till  en
kraftsamling kring kulturen  i  hela
landet. Utskottet finner det  därför
särskilt viktigt att den satsning som
görs   från  statens   sida   på
kulturhuvudstadsåret också motsvaras av
en statlig satsning av ungefär samma
storlek på verksamhet under Kulturåret
1998 i övriga landet. Kulturåret 1998
bör genomföras på ett sådant sätt att
det  samarbete mellan Stockholm  och
landets regioner som nu byggs upp också
lever kvar och utvecklas efter 1998.
Detta gäller självfallet inte enbart
samarbetet mellan Stockholm och övriga
landet utan, minst lika viktigt, också
samarbetet mellan olika regioner utanför
Stockholm. I en resursknapp tid kan ökad
samverkan  över  landstings-   och
kommungränserna   stimulera   till
nyskapande     och     förbättra
tillgängligheten till kulturen i alla
dess former. Det är också angeläget att
näringslivet deltar i Kulturåret 1998.
Då det gäller frågan om reglerna för
företags   avdragsrätt  vid   s.k.
kultursponsring vill utskottet hänvisa
till  den  interpellationsdebatt  som
nyligen  hölls  i  riksdagen  (prot.
1996/97:26). Med hänvisning till det
anförda avstyrker utskottet motion Kr207
(m) yrkande 2.
Utskottet  har  i  det  föregående
redovisat  att  regeringen  i  årets
budgetproposition beräknar medel  för
t.ex.         konsthögskolornas,
Riksantikvarieämbetet och de statliga
museernas  medverkan under Kulturåret
1998 och att regeringen bedömer att
medlen skall komma hela landet till
godo. Utskottet erinrar också om att
nationalscenerna Operan och Dramatiska
teatern  och  de  elva  statliga
centralmuseerna  har  ett  nationellt
ansvar. Något särskilt uttalande från
riksdagen i fråga om dessa statliga
institutioners   aktiviteter   under
Kulturåret  1998  torde  inte  vara
nödvändigt. Motion Kr4 (mp) yrkande 5
avstyrks.
Utskottet utgår från att alla inom
kulturen verksamma är medvetna om och
arbetar utifrån den utgångspunkten att
kvinnors och mäns liv och historia bör
återspeglas på ett jämbördigt sätt i all
kulturell   verksamhet.   Utskottet
uttryckte t.ex. vid föregående riksmöte
den åsikten att det är av stor betydelse
att även ett kvinnoperspektiv anläggs i
museernas utställningsverksamhet och att
kvinnornas i lika hög grad som männens
historia bör speglas av våra museer.
Utskottet är dock inte berett att inför
Kulturåret 1998 göra ett uttalande som
innebär att större delen av  medlen
skulle  avsättas  för  att  spegla
kvinnornas  del  av  historia  och
tradition.  Det bör ankomma  på  de
institutioner,      organisationer,
myndigheter  m.fl. som  arbetar  med
verksamheten inför kulturhuvudstadsåret
och projektet Kultur i hela landet att
ansvara för att både kvinnor och män
speglas  och  deltar  i  kulturårets
aktiviteter.  Utskottet föreslår  att
riksdagen  avslår motion  Kr219  (c)
yrkande 2.
Utskottet anser att riksdagen inte bör
utpeka  något särskilt  projekt  som
mottagare  av  medel  anvisade  till
Kulturåret 1998. Riksdagen bör avslå
motion Kr224 (fp).
C Budgetfrågor (prop. 1 utgiftsområde
17)
16 Allmän kulturverksamhet (A)
16.1 Statens kulturråd (A 1)
Regeringen  föreslår att  målen  för
Statens kulturråd skall vara att
-  genom bidragsgivning, information,
samverkan och andra åtgärder främja
konstnärlig och kulturell förnyelse,
främja kulturarvet och bruket av det
inom           konstarterna,
folkbiblioteksväsendet och museerna samt
vidga delaktigheten i kulturlivet och
stimulera eget skapande,
-  bidra till att utveckla samspelet
mellan de statliga, regionala och
kommunala insatserna i syfte att slå
vakt om en nationell kulturpolitik,
främja kulturell mångfald och
geografiskt jämlik fördelning av
kulturutbudet,
-  verka för att kulturpolitiska
aspekter på utvecklingen beaktas inom
andra samhällsområden,
-  främja kulturpolitisk
utvecklingsverksamhet samt förbättra
metoderna för uppföljning och
utvärdering av kulturpolitiken i syfte
att öka och sprida den samlade kunskapen
inom kulturområdet.
Målen innebär inte någon förändring av
den  nuvarande verksamhetsinriktningen
(se även avsnitt 4.3).
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
anvisar ett ramanslag om 27 883 000
kronor varav 500 000 kronor är  en
resursförstärkning  för  arbetet  med
metodutveckling bl.a.  för  mål  och
resultatstyrning inom kulturområdet.
I  motion  Kr260  (m)  anförs  att
Kulturrådets mångåriga och dominerande
roll    vid    bedömning    av
kulturverksamheter,  tilldelning  av
statliga medel till olika områden och
uppföljning av de områden där staten
genom  medelstilldelning  har  ett
avgörande inflytande bör brytas. Denna
dominans medför risker för  att  en
nödvändig  förnyelse  av  kulturen
förhindras. Motionärerna hemställer att
Kulturrådets ansvarsområde begränsas och
att anslaget minskas med 15 000 000
kronor till 12 883 000 kronor nästa
budgetår (yrkande 1).
Utskottet  har vid flera tillfällen
under de senaste tjugo åren haft att ta
ställning till frågan om Kulturrådets
existens och ansvarsområde. Utskottet
anser  i  dag, liksom vid  tidigare
tillfällen, att det behövs en central
myndighet på kulturområdet likaväl som
på andra områden. Riksdagen godkände för
tio år sedan att de dåvarande nämnderna
under  Kulturrådet,  tillsatta  av
regeringen för utredningar  och  för
fördelning  av  medel  inom  olika
konstområden, ersattes av referens- och
arbetsgrupper. Kulturrådet avgör vilka
grupper som skall finnas och tillsätter
dem.  Utskottet  förutsätter   att
Kulturrådet  tillgodoser  behovet  av
förnyelse över åren både vad gäller
gruppernas  arbetsområden  och  deras
sammansättning. Utskottet vill  också
understryka  att  mångfalden   och
förnyelsen inom kulturområdet främjas av
det faktum att statligt stöd fördelas av
ett  antal  från varandra fristående
instanser,    såsom   Kulturrådet,
Konstnärsnämnden  och   inom   den
Bildkonstnärsfonden   och    olika
arbetsgrupper,       Riksarkivet,
Riksantikvarieämbetet,      Svenska
institutet och Svenska Filminstitutet.
Utskottet har i det föregående betonat
vikten av att det utformas tydliga mål
för kulturområdet som gör det möjligt
att mäta och bedöma måluppfyllelse och
att utvärdera effekterna av den statliga
kulturpolitiken (avsnitt 4.2). Utskottet
ser det därför som mycket betydelsefullt
att Kulturrådet intensifierar arbetet
med utveckling av metoder inom mål- och
resultatstyrning.
I motion Kr20 (v) yrkande 16 hemställs
i  enlighet  med  Kulturutredningens
förslag     att     Kulturrådets
utvärderingsansvar skall omfatta även
medieverksamhet.
Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning  i kulturpropositionen  att
Kulturrådet inte skall ha uppdraget att
utvärdera verksamhet som rådet inte har
ansvar för. I enlighet härmed avstyrks
motionsyrkandet.  Utskottet  vill  i
sammanhanget nämna att public service-
företagen har i uppdrag att följa upp
sin    verksamhet    och    att
Granskningsnämnden för radio och  TV
skall      granska      deras
uppföljningsrapporter (se även avsnitt
13.2 i det föregående).
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen med
avslag på motionerna Kr20 (v) yrkande 16
och Kr260 (m) yrkande 1 godkänner de av
regeringen föreslagna övergripande målen
för Kulturrådet och anvisar det begärda
anslaget om 27 883 000 kronor.
16.2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och
samarbete (A 2)
Regeringen  föreslår  att  anslaget
Utveckling, internationellt  samarbete
m.m., anslaget Bidrag till samisk kultur
(vilket  avser  samisk  kultur  och
sektorsforskning, se även avsnitt 6.12)
samt  delar av anslaget Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet
m.m. skall föras samman under ett nytt
ramanslag benämnt Bidrag till allmän
kulturverksamhet,      utveckling,
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete.
De  delar  av  det  hittillsvarande
anslaget      Bidrag      till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet
m.m.  som  tas med under  det  nya
ramanslaget avser följande ändamål.
Medel  beräknas  till  Kulturrådets
disposition för tillfälliga insatser av
utvecklingskaraktär eller insatser som
på  annat  sätt  är  kulturpolitiskt
angelägna. Vidare beräknas medel till
centrala      amatörorganisationer,
centrumbildningar,     lokalhållande
organisationer för kulturverksamhet och
mångkulturella organisationer för arkiv,
dokumentation  och  forskning.  Medel
beräknas   för   de   nuvarande
anslagsposterna  till  bidrag  till
internationellt   kulturutbyte   som
disponeras av Statens kulturråd  och
Svenska institutet samt bidrag  till
Svenska pennklubben för gäststipendium
till   flyktingförfattare,   Svenska
föreningen   Norden,   Svenskhemmet
Voksenåsen  i  Norge,  Svensk-norska
samarbetsfonden  för  stipendier  för
vistelse vid Svenskhemmet Voksenåsen,
Hanaholmens kulturcentrum i  Finland,
Vstersjöns    författar-     och
översättarcentrum i Visby och Nämnden
för  svensk-grekiskt  kultursamarbete.
Inom anslaget beräknas också medel för
bidrag för kulturinsatser i arbetslivet,
bidrag till länsbildningsförbund m.fl.
för kultur- och föreläsningsverksamhet
samt bidrag för vissa gemensamma ändamål
för folkbiblioteken. Slutligen tas under
anslaget  upp  vissa  medel  till
regeringens disposition. Dessa  avser
kostnader dels för utvecklingsprojektet
Kultur i Skolan, som bedrivs av en
särskild    arbetsgrupp     inom
Kulturdepartementet,   dels    för
internationellt   samarbete   samt
utvecklingsarbete och andra särskilda
insatser inom kulturområdet.
Regeringen  redovisar  inte  någon
fördelning av det nya ramanslaget på
anslagsposter. Utskottet avser att noga
följa upp fördelningen av medlen under
anslaget.
Regeringen beräknar medel för Norrdans
som  ingår  i Norrlands  Musik  och
Dansteater  om 2,7 miljoner  kronor.
Vidare föreslås Kulturrådet få en ökning
med  0,5  miljoner  kronor  till
internationellt kulturutbyte. Medlen för
verksamheten  med länskonstnärer  som
permanentas föreslås ökas med 5 miljoner
kronor. För insatser på museiområdet för
att   motverka  främlingsfientlighet
beräknas 1 miljon kronor. Bidraget till
Hanaholmens kulturcentrum föreslås ökas
med 0,2 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att totalt 131 288
000 kronor skall anvisas under anslaget
Bidrag  till allmän kulturverksamhet,
utveckling   och   internationellt
kulturutbyte och samarbete.
Enligt motion Kr260 (m) yrkande 2 bör
anslaget minskas med 50 miljoner kronor,
bl.a. bör bidrag till länskonstnärer om
sammanlagt 6,7 miljoner kronor  inte
utbetalas.
I motion Kr259 (v) yrkande 3 i denna
del föreslås en ökad medelsanvisning om
34 750 000 kronor att fördelas med
-   1 miljon kronor till kultur i
arbetslivet
-  2,5 miljoner kronor till
Folkrörelsernas konstfrämjande (denna
del av motionen behandlar utskottet
under avsnitt 19.5 avseende anslaget
Bidrag till bild- och formområdet, D 5)
-  0,25 miljoner kronor till
Folkrörelsearkiven finansierad genom en
motsvarande minskning av bidraget till
Riksarkivet (anslaget Riksarkivet och
landsarkiven, F 1 behandlas under
avsnitt 21.1, se även anslaget
Riksantikvarieämbetet under avsnitt
22.1)
-  3 miljoner kronor till
multimedieverkstäder
-  10 miljoner kronor till kulturskolor
-  2,5 miljoner kronor till
internationellt kulturutbyte
-  15 miljoner kronor till integration
av kultur i barnomsorgens och skolans
ordinarie verksamhet.
I  motion  Kr20  (v)  anförs  att
besparingarna i kommunerna har lett till
att  många arbetsplatsbibliotek lagts
ned. I motionen föreslås därför att ett
stöd skall inrättas härför (yrkande 8).
I motion Kr259 (v) yrkande 3 föreslås
att 1,5 miljoner kronor skall anvisas
för ett sådant stöd.
Redan nu finns möjlighet att erhålla
statligt  stöd  för  att  inrätta
arbetsplatsbibliotek från de medel som
beräknats för Kulturrådets disposition
för utvecklingsverksamhet. Vidare har
fackföreningarna möjlighet att erhålla
visst bidrag från de särskilda medel som
är avsedda för Kultur i arbetslivet.
Syftet med de båda motionsyrkandena är
således redan tillgodosett varför de
avstyrks i aktuella delar.
I motion Kr20 (v) yrkande 4 anförs att
den  i  motion Kr259 (v) föreslagna
satsningen på multimedieverkstäder är
angelägen,     bl.a.      från
jämställdhetssynpunkt.
Synpunkter på det i motion Kr 259 (v)
föreslagna   ökade   stödet   till
kulturskolor  och  till  kultur  i
barnomsorgen  och  skolan  lämnas  i
motionerna Kr20 (v) yrkandena 2 och 3
och  Kr272  (v).  Det  för  barnens
utveckling mycket viktiga arbete som
kommunerna påbörjat och planerat inom
dessa  områden hotas av  kommunernas
trängda ekonomiska läge. Det är  en
rättvise- och jämlikhetsfråga att alla
barn  får möjligheter att  delta  i
kulturlivet.
Musik- och kulturskolornas ställning i
kommunerna bör enligt motion Kr4 (mp)
värnas och lyftas fram (yrkande 27).
Varje  barn  bör ha rätt  till  en
grundutbildning på ett instrument inom
kultur- eller musikskola oavsett var i
Sverige  de  bor  (yrkande  28).
Utvecklingen med nedläggning av musik-
och kulturskolor i flera kommuner är
oroande.
Även i motionerna Kr13 (kd) yrkande 7
och Kr258 (kd) yrkande 2 framhålls att
kommunerna  bör  prioritera  fortsatt
satsning  på  musikskoleverksamheten.
Motionärerna  betonar  den  betydelse
musikskolorna har haft för ett ökat
musikintresse hos många människor.
Utskottet kan inte nog understryka den
stora   betydelse   musik-   och
kulturskolorna har och har haft för
musiklivet i hela landet. Musik- och
kulturskolorna har haft en avsevärd del
i utvecklingen av musiken i Sverige
bl.a. som start för alla de människor
som deltar i ett amatörmusikliv av stor
bredd och omfattning och för många av
våra professionella musiker och sångare.
Musik- och kulturskolorna har också stor
betydelse för att väcka barnens intresse
för  musik i alla dess former  och
utveckla dem till att bli en kunnig och
intresserad  publik. Utskottet  delar
motionärernas oro för att kommunernas
besvärliga ekonomiska läge skall medföra
ett avbrott i utvecklingen av musik- och
kulturskolorna. Ansvaret för musik- och
kulturskolorna  måste  dock  förbli
kommunernas. Staten kan lämna bidrag
till stimulans och utveckling men inte
till  den  reguljära  driften.  Utan
anvisande av icke obetydliga statliga
medel till musik- och kulturskolorna
torde ett uttalande av riksdagen till
regeringen om dessa skolors fortlevnad
ha ringa inverkan på kommunernas egna
prioriteringar. Utskottet avstyrker med
hänvisning till det anförda motionerna
Kr4 (mp) yrkandena 27 och 28, Kr13 (kd)
yrkande 7, Kr20 (v) yrkandena 2 och 3,
Kr258 (kd) yrkande 2 och Kr272 (v).
Under  förevarande  anslag  beräknar
regeringen      medel      för
utvecklingsprojektet Kultur i  skolan
vilket kommer att kopplas samman med
projektet Kulturåret 1998 i vad avser
kultursatsningar         utanför
kulturhuvudstaden Stockholm (för vilken
särskilda medel anvisas). Utskottet kan
- inom den av riksdagen fastställda
ramen  för utgiftsområde 17 -  inte
tillstyrka en omföring av medel för att
kunna öka bidragen till kulturverksamhet
i skolan och till verksamhet för barn
och ungdom med de belopp som föreslås i
motion Kr259 (v) yrkande 3. Utskottet
avstyrker motionen - liksom motion Kr20
(v) yrkande 4 - även i fråga om medel
till multimedieverkstäder.
Med hänvisning bl.a. till att riksdagen
nyligen fastställt ram för utgiftsområde
17, varför några anslagsökningar utöver
ramen  inte  är  möjliga,  avstyrker
utskottet motion Kr259 (v) yrkande 3 i
övriga delar med undantag av den del som
avser  2,5  miljoner  kronor  till
Folkrörelsernas konstfrämjande.  Denna
senare fråga tar utskottet upp under
anslaget  Bidrag  till  bild-  och
formområdet (avsnitt 19.5). I vad gäller
frågan  om  omföring av medel  till
förevarande     anslag     för
Folkrörelsearkiven  från  Riksarkivet
avstyrker utskottet i en annan del av
betänkandet den i motionen föreslagna
minskningen av anslaget Riksarkivet och
landsarkiven (avsnitt 21.1). Motionen
avstyrks även i nu aktuell del.
I anslutning till frågan om kultur i
skolan tar utskottet upp två motioner,
nämligen Kr18 (s) och Kr275 (c), vari
yrkas  att friluftsmuseet  Jamtli  i
Östersund,  som  utgör  en  del  av
länsmuseet,  skall få  ett  statligt
uppdrag att utveckla nya former  av
ungdomsverksamhet inom kulturområdet med
den verksamhet som grund som redan finns
och utvecklas av museet i samarbete med
barnomsorg, skola, lärarutbildning och
föreningsliv. Motionärerna anser att ett
sådant uppdrag skulle kunna infogas i
projekten Kultur i skolan och Kultur i
hela landet.
Utskottet erinrar om att en särskild
arbetsgrupp    tillsatts    inom
Kulturdepartementet  för  att  leda
verksamheten inom projektet Kultur i
hela landet och att projektet Kultur i
skolan  ingår  i  denna  verksamhet.
Utskottet  anser att  det  bör  stå
arbetsgruppen  fritt att  bedöma  de
ansökningar om medel som kommer in från
hela landet och att riksdagen inte bör
utpeka  en  särskild verksamhet  för
bidrag.  Med  det  anförda  avstyrks
motionerna.
Utskottet avstyrker förslaget i motion
Kr260 (m) yrkande 2 om en minskning av
anslaget med 50 miljoner kronor, dvs.
med närmare 40 %. Utskottet anser att en
sådan  avsevärd minskning av  medlen
skulle  drabba den samiska kulturen,
verksamheten,  utvecklingsarbetet  och
experimenten inom organisationer  och
institutioner, enskilda konstnärer, fria
grupper, tidskrifts- och bokutgivning,
det  internationella  kulturutbytet,
kultur i skolan m.m. mycket kännbart.
Utskottet har i en annan  del  av
betänkandet med anledning av  motion
Kr251 (s) föreslagit att anslaget Bidrag
till vissa museer skall ökas med 500 000
kronor (avsnitt 23.4). Ökningen avser
bidraget till Millesgården. Utskottet
föreslår att ökningen finansieras genom
en motsvarande minskning av förevarande
anslag avseende de medel som står till
Kulturrådets    disposition    för
utvecklingsverksamhet.
Utskottet har i en annan  del  av
betänkandet med anledning av motionerna
Kr4 (mp) yrkande 26, Kr17 (fp) yrkande
15, Kr225 (m, c, fp, v, kd) yrkande 1 i
denna del och yrkande 2 och Kr257 (mp)
yrkandena 1 och 4, båda i denna del,
föreslagit att anslaget Bidrag  till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner skall ökas med  4
miljoner kronor (avsnitt 17.2). Ökningen
avser   statligt   bidrag   till
blåsmusikorkestern   Göteborgsmusiken.
Utskottet  föreslår  att  ökningen
finansieras  genom  en  motsvarande
minskning av förevarande anslag med 2
miljoner kronor avseende de medel som
står till Kulturrådets disposition för
utvecklingsverksamhet och med 2 miljoner
kronor avseende de medel som står till
regeringens disposition under anslaget.
Utskottet  föreslår  således  att
riksdagen under anslaget Bidrag till
allmän  kulturverksamhet,  utveckling,
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete skall anvisa ett belopp som är
4,5  miljoner kronor lägre  än  vad
regeringen föreslagit, dvs. 126 788 000
kronor.
I motion Kr270 (v, s, c, fp) redovisas
situationen  i  Göteborg  för  de
frilansande professionella dansarna när
det  gäller tillgången på offentligt
stödd  daglig  träning.  Motionärerna
hävdar att det är en stor obalans mellan
Stockholms-,    Göteborgs-    och
Malmöregionerna. I Göteborg finns inte
längre   träning   stödd    med
arbetsmarknadsmedel. Det stöd som lämnas
av Kulturrådet räcker inte till att
täcka behovet. Dansarna behöver  den
dagliga träningen för att kunna söka
arbete och för att kunna arbeta, men
många har inte råd att betala träning
som  inte  har  offentliga  bidrag.
Motionärerna anser att en  permanent
lösning måste åstadkommas på frågan om
träning   för   de  professionella
frilansdansarna i Västsverige.
Utskottet förutsätter att Kulturrådet,
som  fördelar statligt  bidrag  från
kulturbudgeten   till   frilansande
professionella dansares träning, gör en
kontinuerlig  uppföljning  av  detta
bidrags  användning  och  effekter.
Kulturrådet  får  därvid  bedöma  om
fördelningen i landet av tillgängliga
medel till träning står i proportion
till behoven och till omfattningen av
den professionella dansen på respektive
ort.
Dansen i regionerna hör till de frågor
som   särskilt   uppmärksammas   i
kulturpropositionen. De nya medel som
kunnat frigöras för satsningar på dansen
avser både uppbyggnad av fasta ensembler
och  ökat  stöd till  fria  grupper
(avsnitten 6.9, 6.11, 17.2 och 17.3).
Utskottet vill i fråga om tillgången på
arbetsmarknadsmedel inom kultursektorn
påminna om att en översyn skall göras av
relationen mellan kulturpolitiken och
arbetsmarknadspolitiken (prop.  3  s.
23-24  och 32-34). Utredningen skall
studera hur det arbetsmarknadspolitiska
stöd-  och  bidragssystemet  påverkar
kulturområdet i dag och lämna förslag
till hur systemet kan effektiviseras och
bättre  anpassas till  de  särskilda
förhållanden   som   gäller   för
konstnärernas arbetsmarknad och till de
kulturpolitiska målen.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker utskottet motionen Kr270 (v,
s, c, fp) om ett särskilt uttalande från
riksdagen om behovet av statligt stöd
till dansares träning i Göteborg.

16.3 Kulturåret 1998 (A 3)
Utskottet  har  tidigare  i  detta
betänkande (avsnitt 15) behandlat frågor
som rör inriktningen av de statliga
insatserna  för  Kulturåret  1998.
Utskottet har där bl.a. redovisat att
regeringen beräknar att insatserna under
åren 1997 och 1998 för Kulturåret 1998,
dvs. både för kulturhuvudstadsåret i
Stockholm och för projektet Kultur i
hela  landet, kommer att uppgå till
sammanlagt 285 miljoner kronor  från
olika   anslag  på  statsbudgeten,
Stiftelsen Framtidens kultur och vissa
fonder.
Under anslaget Kulturåret 1998 beräknar
regeringen  65 miljoner  kronor  för
budgetåret 1997.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

16.4 Nationella uppdrag (A 4)
Utskottet  har i det  föregående  i
betänkandet (avsnitten 2.6, 6.4, 8.6,
9.6,  11.6  och  12.5.5)  föreslagit
riksdagen  att  godkänna  regeringens
förslag  i  kulturpropositionen  om
inrättande av nationella uppdrag inom
områdena  barn-  och  ungdomsteater,
regional filmverksamhet, ungdomskultur,
musik,  samtidskonst  och  museer.
Utskottet har därvid avstyrkt dels ett
motionsyrkande om avslag på regeringens
förslag i fråga om nationellt uppdrag
inom området museer, dels ett antal
motionsyrkanden  om  inrättande  av
ytterligare nationella uppdrag. Det av
utskottet  tillstyrkta  förslaget  i
kulturpropositionen innebär således att
medel bör beräknas för sex nationella
uppdrag.
I   budgetpropositionen   beräknar
regeringen  6 miljoner kronor  under
anslaget  Nationella  uppdrag  för
budgetåret 1997, dvs. 1 miljon kronor
för vart och ett av de sex uppdragen.
I motion Kr17 (fp) yrkande 14 hemställs
att riksdagen skall beräkna 2 miljoner
kronor per år för de institutioner som
får ett nationellt uppdrag. I motionen
hemställs också att antalet  uppdrag
skall utökas till sju så att regeringen
skall kunna lämna ett uppdrag  inom
musiken   till   Göteborgsmusiken.
Sammanlagt föreslås en medelsanvisning
på 14 miljoner kronor.
I motion Kr259 (v) yrkande 3 i denna
del hemställs att antalet nationella
uppdrag skall vara sju, dvs. att det
skall inrättas ytterligare ett uppdrag,
nämligen inom området barnkultur, vilket
skulle   kunna   lämnas    till
Barnkulturcentrum i Eskilstuna. Dessutom
anser motionärerna att sammanlagt 10
miljoner  kronor skall  anvisas  för
fördelning mellan de sammanlagt  sju
nationella uppdrag som enligt motionen
bör inrättas. Motionens yrkande om 15
miljoner kronor under detta anslag för
Norrlands Musik och Dansteater behandlas
i det följande (avsnitt 17.2).
Förslaget att inrätta ett nationellt
uppdrag inom museiområdet bör enligt
motion Kr260 (m) avslås av riksdagen,
varför anslaget bör föras upp med 5
miljoner kronor (yrkande 3) i denna del.
Utskottet, som hänvisar  till  sina
ställningstaganden i det föregående i
detta betänkande avseende hur många och
inom vilka områden nationella uppdrag
skall inrättas, föreslår att riksdagen
med avslag på motionerna Kr17  (fp)
yrkande 14, Kr259 (v) yrkande 3 i denna
del och Kr260 (m) yrkande 3 i denna del
anvisar 6 miljoner kronor under anslaget
Nationella uppdrag för de nationella
uppdrag    som    förordas    i
kulturpropositionen.
16.5 Kulturfond
Med  hänvisning till  att  utskottet
tidigare i betänkandet (avsnitt 2.5)
avstyrkt ett krav på att riksdagen skall
ta initiativ till att inrätta en s.k.
dubbleringsfond   på   kulturområdet
avstyrker utskottet yrkande 27 i motion
Kr260 (m), vari föreslås att riksdagen
skall anvisa 100 miljoner kronor till en
sådan fond.

17 Teater, dans och musik (B)
17.1 Bidrag till Svenska riksteatern,
Operan, Dramatiska teatern, Dansens Hus
och Svenska rikskonserter (B 1)
Regeringen föreslår att anslaget Bidrag
till Svenska riksteatern, Operan och
Dramatiska teatern, anslaget Bidrag till
Svenska rikskonserter samt anslagsposten
Dansens Hus under anslaget Bidrag till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet
m.m. skall redovisas under ett gemensamt
ramanslag för budgetåret 1997 benämnt
Bidrag till Svenska riksteatern, Operan,
Dramatiska teatern, Dansens Hus  och
Svenska rikskonserter.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
godkänna övergripande mål för bidraget
till Riksteatern samt övergripande mål
för övriga institutioner som erhåller
bidrag under anslaget.
Regeringen föreslår att  målen  för
statens stöd skall vara att Svenska
riksteatern skall
-  bedriva teater- och dansfrämjande
verksamhet,
-  berika teater- och dansverksamheten
i hela landet med egen produktion och
samarbeten med andra producenter,
-  presentera ett allsidigt utbud som
håller hög kvalitet och är en förebild
för övriga regionala och lokala teatrar,
-  internationellt värna om och främja
svenska språket och svensk teater.
De föreslagna målen skall inte innebära
någon förändring av statens uppdrag till
Riksteatern. Som utskottet  redovisat
tidigare i betänkandet (avsnitt 6.10)
anför regeringen i kulturpropositionen
att  Riksteatern inom detta  uppdrag
ytterligare bör utveckla och förstärka
sin arrangörs- och publikorganisation
samt ge större utrymme för samarbete med
andra producenter.
Enligt motion Kr260 (m) yrkande 4 i
denna del är det inte rimligt  att
behålla verksamheten vid Riksteatern på
oförändrad nivå med tanke på att det nu
finns  ett  regionalt  teaterutbud.
Vuxenteatern inom Riksteatern bör därför
upphöra. Riksteatern bör bl.a. genom
sina    specialensembler   erbjuda
teaterarrangörerna det som de regionala
teatrarna  inte  har  kapacitet  att
producera. Motionärerna föreslår vidare
att bidraget till teaterföreningarna bör
ökas med 4,3 miljoner kronor inom ett
kraftigt minskat anslag.
En av Riksteaterns främsta uppgifter
bör enligt motion Kr17 (fp) yrkande 8
vara att utöka samarbetet med Sveriges
Television och Sveriges Radio, liksom
samarbetet med institutionsteatrarna och
de regionala teatrarna då det gäller
turnéverksamhet.
I samband med frågan om Riksteaterns
uppdrag bör riksdagen enligt  motion
Kr250 (s) framhålla Riksteaterns ansvar
för den sverigefinska teaterverksamheten
i form av specialensemblen Finska riks.
Utskottet finner - liksom regeringen -
att  det grundläggande uppdraget för
Riksteatern  bör stå kvar.  Det  är
betydelsefullt  för  mångfalden  i
teaterutbudet och möjligheterna att nå
så många som möjligt i landet med teater
att Riksteatern även fortsättningsvis
kan erbjuda vuxenteater, särskilt på
mindre  orter och långt från större
städer.  Någon  sådan  genomgripande
förändring av Riksteaterns uppdrag som
föreslås i motion Kr260 (m) yrkande 4 i
denna del bör inte göras. Riksdagen bör
avslå motionen i denna del.
Utskottet anser också att det är mycket
betydelsefullt   att   Riksteaterns
specialinriktade   verksamhet   med
ensemblerna  Cullbergbaletten,  Unga
Riksteatern  och  Tyst  teater  samt
verksamheten med finskspråkig teater och
det mångkulturella projektet Shikasta
fortsätter. Dessa verksamheter är både
riktade   mot   vissa   speciella
publikgrupper och mycket viktiga inslag
i det totala teater- och dansutbudet i
landet. De är - som regeringen anför i
kulturpropositionen -  av  nationellt
intresse. De ger också ett betydande
bidrag till utvecklingen och förnyelsen
av  teater  och dans. Som utskottet
redovisat  anser  regeringen   att
Riksteatern bör ge större utrymme för
samarbete med andra producenter. Som
anförs  i  kulturpropositionen  bör
Riksteaterns effektiva turnéorganisation
och kontaktnät ute i landet vara en
tillgång för bl.a. fria grupper och
nationalscenerna Operan och Dramatiska
teatern.  Utskottet erinrar  om  att
regeringen i kulturpropositionen anför
att staten skall medverka till att det
finns   förutsättningar  för   att
teaterproduktionen i landet sprids via
radio och television. När det gäller
frågan om Riksteaterns samarbete med
televison och radio anser utskottet att
det  bör ankomma på Riksteatern och
medieföretagen att inom sina budgetramar
och sina uppdrag finna och utveckla de
samarbetsformer som de finner  bäst.
Utskottet anser mot bakgrund av det
anförda att några sådana uttalanden om
Riksteaterns  uppdrag som  begärs  i
motionerna Kr17 (fp) yrkande 8 och Kr250
(s) inte behöver göras. Motionsyrkandena
avstyrks.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
riksdagen bör godkänna de övergripande
mål för statens bidrag till Svenska
riksteatern som regeringen förordar i
budgetpropositionen.
Regeringen föreslår att målen för Operan
skall vara att institutionen skall
-   vara  den  i  Sverige  ledande
institutionen inom opera och balett och
som nationalscen vara ett föredöme för
andra  institutioner  vad  gäller
utveckling, förnyelse och konstnärlig
kvalitet,
-  vårda och främja det nationella
kulturarvet inom operans och balettens
områden,
-  stödja nyskapande svensk opera- och
balettkonst genom att beställa och
framföra nya verk av tonsättare,
författare och koreografer,
-  ha en bred repertoar med både
klassiska och moderna verk,
-  nå en så bred och stor publik som
möjligt,
-  genom hög kvalitet och bevarad
nationell egenart kunna hävda sig väl i
jämförelse med de främsta scenerna
utomlands och i det internationella
samarbetet.
Regeringen  föreslår att  målen  för
Dramatiska  teatern skall  vara  att
institutionen skall
-   vara  den  i  Sverige  ledande
institutionen inom teaterns område och
som nationalscen vara ett föredöme för
andra  institutioner  vad  gäller
utveckling, förnyelse och konstnärlig
kvalitet,
-  vårda och främja det svenska språket
och det nationella kulturarvet inom
teaterns område,
-  stödja nyskapande svensk teaterkonst
genom att beställa och framföra
nyskriven svensk dramatik,
-  ha en bred repertoar med både
klassiska och moderna verk,
-  nå en så bred och stor publik som
möjligt,
-  genom hög kvalitet och bevarad
nationell egenart kunna hävda sig väl i
jämförelse med de främsta scenerna
utomlands och i det internationella
samarbetet.
I motion Kr20 (v) yrkande 9 i denna del
hemställs  att Operan och Dramatiska
teatern  även  skall få  preciserade
uppdrag när det gäller uppsättningar för
barn  och  ungdom. Motionärerna  har
uppmärksammat att en motsvarighet till
det bidragsvillkor som i dag finns för
nationalscenerna   att    särskilt
uppmärksamma den unga publiken saknas i
de  föreslagna  målen  för  dessa
institutioner.
Enligt motion Kr206 (m) bör Operan och
Dramatiska teatern få i uppdrag  att
göra  inspelningar så  att  när  en
föreställning inte längre spelas  på
scen, den kan sändas i TV för att göra
det möjligt för hela landets befolkning
att   få   se   nationalscenernas
uppsättningar.    Vidare     bör
nationalscenerna redan under den tid när
en  föreställning  spelas  på  scen
tillhandahålla    inspelning    av
föreställningen   på   video   för
försäljning.
Utskottet har tidigare i betänkandet
(avsnitten  6.2  och 6.3)  redovisat
regeringens  syn på inriktningen  av
statens framtida insatser för teater och
på de i budgetpropositionen föreslagna
målen för nationalscenerna. Regeringen
har därvid bl.a. anfört att spridningen
av teater bör öka och tillgängligheten
förbättras. Barn och ungdomar bör få
tillgång till teater av hög kvalitet.
Avsikten är också att nationalscenernas
ställning skall stärkas i hela landet.
Inom  ramen  för sitt  uppdrag  bör
nationalscenerna verka för att i ökad
utsträckning bli tillgängliga för hela
svenska folket. Staten skall medverka
till att det finns förutsättningar för
att teaterproduktionen sprids via radio
och TV. Fler TV- och radiosändningar
skapar möjligheter för de boende utanför
Stockholm   att   ta   del   av
nationalscenernas uppsättningar. Antalet
televisionsproduktioner        -
transmitteringar          eller
studioöverföringar - bör öka.
Utskottet erinrar om att det i de
statsbidragsvillkor  som  gäller  för
Operan i dag sägs att Operan skall
utnyttja radio, television, grammofon-
och  bandinspelningar  i  så  stor
omfattning som möjligt för att göra
teaterns produktioner tillgängliga för
hela   landets   befolkning.   De
statsbidragsvillkor som i dag gäller för
Dramatiska  teatern inleds  med  att
teatern skall driva scenisk konst på
scener i Stockholm, vid gästspel  i
Sverige och utlandet samt i radio och
television. I statsbidragsvillkoren för
båda  nationalscenerna ingår att  de
särskilt skall uppmärksamma den unga
publiken.
Utskottet förutsätter - mot bakgrund av
de uttalanden som regeringen gör  i
kulturpropositionen om inriktningen på
de statliga insatserna för teater och
det  sätt på vilket regeringen  där
utvecklar sin syn på de föreslagna målen
för  nationalscenerna - att  det  i
kommande regleringsbrev tydligt uttrycks
att   nationalscenerna   även   i
fortsättningen har ett  uppdrag  att
uppmärksamma  den  unga  publiken.
Utskottet utgår också från att målet för
nationalscenerna att nå en så bred och
stor publik som möjligt utvecklas i
regleringsbrev   beträffande   bl.a.
utnyttjandet av radio och television för
att nå ut i hela landet. Det är att
märka att ansvaret för att nå ut med
nationalscenernas  och  även  andra
teatrars föreställningar via radio och
television  inte  enbart  vilar  på
nationalscenerna utan i lika hög grad
vilar på medieföretagen. Våren  1996
behandlade utskottet frågan om nya avtal
för Sveriges Television och Sveriges
Radio  (prop.  1995/96:161,   bet.
1995/96:KrU12,  rskr.  1995/96:297).
Utskottet instämde i det som regeringen
anfört  om att programföretagen  bör
samverka med kulturinstitutioner i alla
de situationer där detta är möjligt och
meningsfullt.  Samarbetet  bör  vara
frivilligt  och  finansieras  inom
programföretagens       ordinarie
medelstilldelning.
Utskottet har i det föregående (avsnitt
6.3) i samband med redovisning av de av
regeringen  föreslagna  målen  för
nationalscenerna inte haft något att
erinra  mot vad regeringen förordat.
Utskottet föreslår med hänvisning till
det anförda under detta tidigare avsnitt
och  till vad som här anförts  att
riksdagen godkänner att de övergripande
målen för Operan och Dramatiska teatern
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i budgetpropositionen  samt
avslår motionerna Kr20 (v) yrkande 9 i
denna del och Kr206 (m).
Dansens Hus har till uppgift utveckla
dansen i Sverige genom att fungera som
gästspelsscen   åt   svenska   och
internationella  dansensembler.   Av
verksamhetens offentliga bidrag kommer
tre fjärdedelar från staten och  en
fjärdedel från Stockholms stad.
Regeringen föreslår att  målen  för
Dansens Hus skall vara att institutionen
skall
-  tillförsäkra danskonsten plats och
angelägenhet i samhället genom  att
presentera främst samtida svensk och
internationell danskonst  av  högsta
kvalitet,
-  i övriga arrangemang som exempelvis
film, föreläsningar, seminarier m.m.
verka för danskonstens utveckling,
tillgänglighet, bredd och mångfald
gentemot publik och massmedier.
Utskottet instämmer i det som regeringen
anfört  i  kulturpropositionen  om
betydelsen av verksamheten vid Dansens
Hus och tillstyrker förslaget till mål
för institutionen.
Svenska rikskonserter har till uppgift
att främja utvecklingen av musiklivet i
hela  landet  genom  kompletterande
musikproduktion,   service    till
musiklivets organisationer m.fl.  och
lansering av svensk musik i utlandet.
Regeringen     föreslår     i
budgetpropositionen  att  målen  för
Svenska rikskonserter skall vara att
institutionen skall
-  bidra till bredd och variation i
musikutbudet i hela landet genom att
komplettera  regional  och  lokal
musikproduktion och i samarbete med
andra    intressenter   arrangera
konsertturnéer    samt    stödja
musikfestivaler  och  andra  större
musikevenemang,
-  främja utvecklingen av olika
musikgenrer genom stöd och service till
musiklivets intresseorganisationer,
-  verka för att svenskt musikliv
berikas genom ökade kontakter med andra
länder.
Tidigare i detta betänkande (avsnitt
8.4) har utskottet redogjort för och
tillstyrkt det som regeringen förordat i
kulturpropositionen om inriktningen på
Rikskonserters    verksamhet.    I
sammanfattning innebär  beslutet  att
Rikskonserters   produktionsverksamhet
inte skall minska och att Rikskonserter
skall planera sin produktion i samråd
med   länsmusiken.  Vidare   skall
Rikskonserter  inte  ha  någon  egen
ensemble   för  blåsmusik,   medan
Rikskonserters fonogramverksamhet skall
fortsätta  i  oförändrad  omfattning.
Utskottet har även avstyrkt motion Kr260
(m) yrkande 1 i fråga om en begränsning
av Rikskonserters uppdrag.
I enlighet härmed föreslår utskottet
att riksdagen med avslag på motion Kr260
(m) yrkande 1 även i denna del godkänner
att  de  övergripande  målen  för
Rikskonserter skall vara i enlighet med
vad   regeringen   förordar   i
budgetpropositionen.
Regeringen  föreslår  att  det  nya
ramanslaget  Bidrag  till  Svenska
riksteatern, Operan, Dramatiska teatern,
Dansens Hus och Rikskonserter  skall
föras upp med sammanlagt 712 254 000
kronor.   Anslaget   fördelas   på
anslagsposter enligt följande.
1. Bidrag till Svenska riksteatern 214
532 000 kronor,
2. Bidrag till Operan 269 202 000
kronor,
3. Bidrag till Dramatiska teatern 159
017 000 kronor,
4. Bidrag till Dansens Hus 14 546 000
kronor och
5. Bidrag till Svenska rikskonserter 54
957 000 kronor.
Vid  medelsberäkningen har regeringen
undantagit Operan och Dramatiska teatern
från den generella besparing som för
budgetåret 1997 skall gälla för all
verksamhet som betecknas som statlig
konsumtion. Regeringen konstaterar  i
budgetpropositionen  att  bidragsnivån
ändå   torde  komma  att   kräva
rationaliseringar och omstruktureringar
i  teatrarnas verksamhet.  Regeringen
uttalar att den följer utvecklingen och
är beredd att under de kommande åren
diskutera  olika lösningar  för  att
underlätta  en sådan omstrukturering.
Regeringen har redan i november, mindre
än  två  månader  efter  det  att
budgetpropositionen lagts fram, beslutat
att av medel som regeringen disponerar
tilldela  nationalscenerna 5 miljoner
kronor vardera för att bl.a. finansiera
lönekostnader under uppsägningstid för
personal. Syftet med åtgärden är att
underlätta     de     nödvändiga
omstruktureringarna  samt  att  kunna
genomföra  förändringar  på  ett  så
skonsamt  sätt  som  möjligt  för
personalen. Regeringen har i samband med
beslutet angett att möjligheten  för
Operan  och  Dramatiska teatern  att
återbetala medlen kommer att  prövas
under den fortsatta beredningen.
Dramatiska  teaterns   behov   av
rörelsekapital  och  kapital   för
investeringar har delvis finansierats
genom banklån. Regeringen föreslår att
Dramatiska teatern under en begränsad
tid får möjlighet att lägga över sina
banklån på Riksgäldskontoret. Regeringen
noterar  att Dramatiska teatern  har
vidtagit och vidtar en rad åtgärder för
att minska lånebehovet och att teatern
avser att gradvis bygga upp en egen
reserv.
I motion Kr17 (fp) yrkande 9 hemställs
att bidragen till Operan och Dramatiska
teatern skall öka med sammanlagt 28
miljoner kronor nästa budgetår, varav 15
miljoner för Operan och 13 miljoner
kronor   för  Dramatiska  teatern.
Motionärerna finner det oroande att de
båda  nationalscenerna  lever  i  en
betydande osäkerhet om sin  framtida
finansiering och nu tvingas att säga upp
personal och dra ned på verksamheten.
Med  hänvisning  till  den  stora
skillnaden mellan bidraget till  den
statliga Operan i Stockholm och det
statliga driftbidraget till de regionala
teaterinstitutionerna   i   Göteborg
föreslås i motion Kr271 (fp, m, c, v,
kd) yrkande 1 i denna del att bidraget
till Operan och Dramatiska teatern skall
minskas med 15 miljoner kronor till
förmån för en ökning av bidraget till
Göteborgsoperan med samma belopp.
Utskottet har förståelse för att även
de institutioner och verksamheter som i
budgetpropositionen undantas från kravet
på besparingar hyser stor oro för hur de
inom ramen för anvisade medel skall
kunna genomföra sin verksamhet och sina
åtaganden i enlighet med uppställda mål
och utifrån sina egna, högst motiverade,
och  mycket högt ställda ambitioner.
Kostnadsutvecklingen,  särskilt  inom
sådana personalintensiva områden  som
teatern,   kan  i  det   rådande
statsfinansiella läget inte följas av
motsvarande uppräkningar av de statliga
bidragen.   Omprioriteringar   och
rationaliseringar blir då nödvändiga.
Det bör i sammanhanget erinras om att
många  områden  blir  föremål  för
omfattande  besparingar  utöver  den
generella  besparingen  på  statlig
konsumtion om 3 % och att dessa områden
utsätts  för  ännu större  krav  på
förändrad  verksamhet.  Utskottet  är
övertygat  om  att  ledningen  för
kulturinstitutionerna   förmår   att
genomföra de svåra omställningar som nu
förestår utan att verksamhetens kvalitet
skadas  även  om  de  ekonomiska
förutsättningarna har blivit kärva och
verksamhetens   omfattning   behöver
minskas.
Med det nya budgetsystemet kommer en
betydelsefull del av riksdagens arbete
att  utgöras  av  uppföljning  och
utvärdering i olika former  av  hur
riksdagens beslut om medelsanvisning och
mål  för statsbidragsstödd verksamhet
förs vidare av regeringen i förordningar
och regleringsbrev och att på olika sätt
informera sig om hur intentionerna med
riksdagsbesluten  genomförs  och  hur
resultaten blir. Det är i första hand
regeringens uppgift att svara för en
mera detaljerad uppföljning av statligt
stödd verksamhet och att återrapportera
resultaten till riksdagen.  Riksdagen
behöver resultaten av uppföljningarna
och utvärderingarna för att kunna se om
verksamheten blivit den avsedda,  om
regeringen verkställt riksdagens beslut
på  ett  sådant sätt att riksdagens
intentioner kan genomföras och - inte
minst viktigt - om riksdagen behöver
ompröva sina tidigare beslut om det
t.ex. skulle visa sig att det  som
riksdagen önskat uppnå kräver  andra
förutsättningar än vad som givits.
Kulturutskottet avser att under  en
mandatperiod på olika sätt följa upp i
vart  fall de flesta av de  större
institutionerna inom sitt område. Sådan
uppföljning kan ha formen av studiebesök
och utfrågningar. Den kan också göras i
form  av analys av årsredovisningar,
inhämtande av yttranden och information
från berörda institutioner, m.m. Under
åren 1995 och 1996 har utskottet på
detta sätt informerat sig om Dramatiska
teaterns situation i vad gäller bl.a.
frågan  om  aktiekapitalets  storlek,
behoven av lån och svårigheterna att
bygga  upp  egna  reserver  samt
verksamhetens omfattning i och utanför
Stockholm. Uppföljningen avslutades den
5 juni 1996 (kulturutskottets protokoll
1995/96:27). Utskottet förutsätter att
regeringen   i   sitt   kommande
uppföljningsarbete      beträffande
Dramatiska teatern belyser rimligheten i
de mål som ställs upp för teatern i
relation  till tillgängliga resurser.
Utskottet  förutsätter  därvid  att
regeringen  ställer sådana  krav  på
Dramatiska teaterns återredovisning till
regeringen att det blir möjligt att
kunna  diskutera  hur  prioriteringar
mellan  olika  delar av verksamheten
gjorts och hur uppsatta mål och delmål
för verksamheten uppfyllts. Utskottet
har  -  på  grundval  bl.a.  av
erfarenheterna från uppföljningen  av
Dramatiska  teatern -  berört  några
principiella aspekter på uppföljning och
utvärdering av statligt stödd verksamhet
även  i  ett  tidigare  avsnitt  i
betänkandet   rörande   mål-   och
resultatdialogen (avsnitt 4.2).
Utskottet anser att riksdagen bör godta
regeringens förslag till medelsberäkning
för  budgetåret 1997 för Operan och
Dramatiska teatern och avslå motion Kr17
(fp) yrkande 9 om en ökning av bidragen
till de båda institutionerna och motion
Kr271 (fp, m, c, v, kd) yrkande 1 i
denna del om en minskning av bidragen.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  att Dramatiska teatern  får
möjlighet   att   ta   lån   i
Riksgäldskontoret.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag om medelsberäkning för Dansens
Hus.
I enlighet med sina förslag om en
begränsad  verksamhet  inom  Svenska
riksteatern och Svenska rikskonserter
föreslår motionärerna bakom motion Kr260
(m) yrkande 4 i denna del att bidragen
till dessa institutioner skall minskas
med 110 700 000 kronor respektive 20 000
000 kronor. I motion Kr225 (m, c, fp, v,
kd) yrkande 1 i denna del yrkas att
bidraget  till  Rikskonserter  skall
minskas med 7 miljoner kronor  till
förmån för ett nytt statligt bidrag på
samma belopp under anslaget Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner   avsett    för
blåsmusikorkestern   Göteborgsmusiken.
Minskningen   av   bidraget   till
Rikskonserter torde avses rymmas inom
den större minskning av bidraget till
Rikskonserter som yrkas i motion Kr260
(m).
Även i motion Kr283 (c) yrkande 17
yrkas på en minskning av bidraget till
Rikskonserter med syfte att omfördela
medlen  till  anslaget  Bidrag  till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner  och  därmed  öka
utrymmet  för  bidrag till  regional
verksamhet. I denna motion yrkas på en
minskning med 3 miljoner kronor.
Utskottet har i det föregående avstyrkt
motion Kr260 (m) yrkande 4 i vad avser
en väsentlig begränsning av Riksteaterns
och Rikskonserters verksamhetsområden.
Utskottet  föreslår  med  hänvisning
härtill   att   riksdagen   avslår
motionsyrkandet även i fråga om  en
sammanlagd minskning av bidraget till de
båda institutionerna om 130 700 000
kronor.
Utskottet  anser  inte  heller  att
anslaget till Rikskonserter bör minskas
med de belopp som föreslås i motionerna
Kr225 (m, c, fp, v, kd) yrkande 1 i
denna del och Kr283 (c) yrkande 17.
Utskottet föreslår i enlighet med det
anförda att riksdagen med avslag på
motionsyrkandena beräknar de belopp för
bidragen   till  Riksteatern   och
Rikskonserter som regeringen föreslagit
i budgetpropositionen.
17.2 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala och
lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner (B 2)
Regeringen   föreslår   att   de
hittillsvarande anslagen Bidrag  till
regional  musikverksamhet (dvs.  till
länsmusikorganisationerna) och  Bidrag
till regionala och lokala teater-, dans-
och  musikinstitutioner  skall  föras
samman under ett nytt ramanslag benämnt
Bidrag  till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner.
Utskottet  har  i  det  föregående
behandlat de frågor som regeringen tagit
upp i kulturpropositionen beträffande
regional teater (avsnitt 6.1), dansen i
regionerna (avsnitt 7.3) och regional
musikverksamhet (avsnitt 8.3).
Vidare har utskottet i det föregående
(avsnitt  4.1) tillstyrkt regeringens
förslag om ett reformerat system för
stöd till regional kulturverksamhet. Det
nya systemet skall fr.o.m. budgetåret
1997 bl.a. omfatta regionala teater-,
dans- och musikinstitutioner. När det
gäller  det  statliga bidraget  till
länsmusiken  kommer  regeringen  att
överlägga med Landstingsförbundet om att
införliva även detta bidrag i systemet
fr.o.m. budgetåret 1998. I det  nya
systemet  utgår bidrag  i  form  av
stödenheter.  Regeringen  avser  att
besluta att en stödenhet fr.o.m. den 1
januari 1997 skall vara 100 000 kr.
Riksdagen  beslutar  om  det  totala
anslagsbeloppet  för  varje  område,
exempelvis  det totala beloppet  för
regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner. Regeringen beslutar
om vilka institutioner som skall vara
bidragsberättigade. Kulturrådet fördelar
stödenheterna     mellan     de
bidragsberättigade institutionerna.
Regeringen räknar i budgetpropositionen
om  det hittillsvarande stödet  till
regionala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner  till   3   155
stödenheter om vardera 100 000 kronor.
Därav  avses  Kulturrådet  lämna  20
stödenheter till Norrlands Musik och
Dansteater (NMD).  Till  de  3  155
omräknade stödenheterna kommer enligt
regeringens förslag 83 nya stödenheter
genom att reformmedel tillförs anslaget.
Av  dessa 83 nya stödenheter är 40
avsedda för NMD, 30 för Östgötabaletten
och 13 för Skånes dansteater.
Regeringen     föreslår     i
budgetpropositionen att totalt 659 843
000 kronor skall anvisas under anslaget.
I motionerna Kr4 (mp) yrkande 26, Kr17
(fp) yrkande 15, Kr225 (m, c, fp, v, kd)
yrkande 1 i denna del och Kr257 (mp)
yrkandena 1 och 4, båda i denna del, tas
upp frågan om statligt stöd till civil
blåsmusik nästa budgetår när Stockholms
blåsarsymfoniker  under  Rikskonserter
lagts  ned. Motionärerna  anser  att
blåsmusiken  är en  viktig  del  av
kulturarvet som måste föras vidare på en
hög professionell nivå även utanför det
militära området. Det behövs också en
blåsorkester av hög kvalitet som kan
vara förebild och inspiratör för landets
omfattande  blåsmusik på  amatörnivå.
Motionärerna    redovisar    att
blåsmusikorkestern Göteborgsmusiken är
en etablerad kulturinstitution av hög
kvalitet. De framhåller att orkestern
har stor betydelse för kulturlivet i
Västsverige och att den är intresserad
av  att  ha  hela  landet  som
verksamhetsfält, men att den inte har de
ekonomiska resurserna för detta. Mot
denna bakgrund föreslår motionärerna att
Göteborgsmusiken skall inlemmas i den
grupp av regionala orkestrar som är
berättigade till statligt stöd under
anslaget   Bidrag  till   regional
musikverksamhet  samt  regionala  och
lokala   teater-,   dans-   och
musikinstitutioner.   I   motionerna
hemställs att riksdagen under anslaget
skall anvisa 7 miljoner kronor utöver
regeringens förslag avsedda för stöd
till  Göteborgsmusiken. Enligt motion
Kr225  (m,  c,  fp,  v,  kd)  bör
förhandlingar   tas   upp   med
Göteborgsmusiken för  att  finna  en
långsiktig  lösning  på  frågan  om
blåsmusikens ställning i Sverige och på
frågan huruvida ansvaret för den civila
blåsmusiken  skall kunna  läggas  på
Göteborgsmusiken (yrkande 2). I motion
Kr225 (m, c, fp, v, kd) föreslås att
anslagsökningen skall finansieras genom
en motsvarande minskning av det statliga
bidraget till Rikskonserter. Frågan om
en  minskning  av  bidraget  till
Rikskonserter har utskottet behandlat i
det föregående i samband med anslaget
Bidrag till Svenska riksteatern, Operan,
Dramatiska teatern, Dansens Hus  och
Rikskonserter (avsnitt 17.1).
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna att staten bör ge  ett
särskilt - om än begränsat - stöd till
den civila, professionella blåsmusiken
även sedan Stockholms blåsarsymfoniker
har lagts ned. Blåsmusiken är en viktig
del av kulturarvet även på det civila
området.  Utskottet  föreslår  att
förevarande anslag ökas med 4 miljoner
kronor för ändamålet. I likhet  med
motionärerna anser utskottet att detta
bidrag bör tilldelas Göteborgsmusiken
under förutsättning att stöd även lämnas
lokalt och regionalt. Bidraget bör utgå
i  form  av  stödenheter.  Utskottet
föreslår  således att riksdagen  med
anledning av motionerna Kr4 (mp) yrkande
26, Kr 17 (fp) yrkande 15, Kr225 (m, c,
fp, v, kd) yrkande 1 i denna del och
yrkande 2 och Kr257 (mp) yrkandena 1 och
4,  båda  i  denna del,  dels  vid
medelsanvisningen beräknar 4 miljoner
kronor mer under förevarande anslag än
vad  regeringen gjort, dels som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört om statligt stöd till
blåsmusikorkestern   Göteborgsmusiken.
Finansieringen  av denna  ökning  av
förevarande anslag tar utskottet upp
under avsnitt 16.2 i betänkandet.
I  motion Kr269 (s) hemställs  att
ansvaret för den civila blåsmusikens
utveckling m.m. skall läggas på ett
blåsmusikcentrum i Nynäshamn, dock under
förutsättning att de medel som frigjorts
sedan Stockholms blåsarsymfoniker lagts
ned kan användas för ändamålet.
Utskottet påminner om att bidraget till
Rikskonserter har räknats ned med 16
miljoner kronor för nästa budgetår som
en följd av nedläggningen av Stockholms
blåsarsymfoniker. I budgetpropositionen
har de medel som frigjorts genom olika
besparingar använts till nya satsningar,
bl.a. på dansen. Utskottet avstyrker
förslaget i motion Kr269 (s) om en
satsning på ett blås-musikcentrum  i
Nynäshamn,  vilken  torde  kräva  en
omfördelning av ca 16 miljoner kronor
inom den av riksdagen fastställda ramen
för utgiftsområde 17.
Utskottet har tidigare i betänkandet
(avsnitt 17.1) avstyrkt motion Kr271
(fp, m, c, v, kd) yrkande 1 i vad avser
en minskning av bidragen till Operan och
Dramatiska teatern till förmån för ökat
bidrag till Göteborgsoperan. Utskottet
avstyrker   i   enlighet   därmed
motionsyrkandet i vad avser en höjning
av förevarande anslag med 15 miljoner
kronor  till  Göteborgsoperan.  Med
hänvisning till att stödenheterna till
de regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutionerna i princip skall
fördelas av Statens kulturråd avstyrker
utskottet  motionens förslag  att  5
miljoner kronor inom förevarande anslag
skall omfördelas från andra, i motionen
icke  angivna,  institutioner  till
Göteborgs symfoniker (yrkande 2). Med
samma  motivering avstyrker utskottet
också motion Kr14 (s) yrkande 1 om
omfördelning av medel inom anslaget från
icke  angivna  institutioner  till
Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniker
med  syfte  att  bibehålla  deras
statsbidrag på nuvarande nivå. Likaså
avstyrker utskottet motionens yrkande 3
om ett uttalande om Göteborgsoperans
behov av höjd anslagsnivå. Ett uttalande
från  riksdagen om  en  höjning  av
anslagsnivån för Malmö symfoniorkester
begärs i motion Kr226 (s). Motionen
avstyrks av utskottet.
I  motion Kr283 (c) yrkas att  3
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag  skall anvisas för att  öka
utrymmet för stöd till regional teater-,
dans- och musikverksamhet (yrkande 16).
Utskottet har i det föregående (avsnitt
17.1) avstyrkt motionen i vad avser en
minskning av bidraget till Rikskonserter
med 3 miljoner kronor till förmån för en
ökning av förevarande anslag. I enlighet
härmed  avstyrker utskottet motionens
yrkande 16. Enligt motionen bör vidare 3
miljoner kronor frigöras inom anslaget
genom att Östgötabaletten inte tilldelas
något statligt bidrag eftersom något
regionalt  eller lokalt stöd  enligt
motionärernas mening inte torde komma
att utgå till baletten (yrkande 15).
Utskottet anser att regeringens förslag
om en särskild satsning på den regionala
dansen  bör  genomföras.  Utskottet
förutsätter att de regionala och lokala
intressenterna bidrar  med  medel  i
enlighet med de statsbidragsregler som
kommer att gälla. Motion Kr283  (c)
yrkande 15 avstyrks därmed.
Enligt motion Kr245 (v) är regeringens
förslag till satsning på Norrlands Musik
och Dansteater (NMD) inte tillräcklig
för att projektet skall kunna utvecklas
till  den  nationalscenssatsning  som
motionärerna anser att projektet skall
syfta till. Motionärerna anför bl.a. att
Härnösands kommun knappast kommer att
delta i projektet varför statens insats
bör vara större. Riksdagen bör därför
som sin mening ge regeringen till känna
att NMD skall tilldelas 15 miljoner
kronor  för  nästa  budgetår  under
förutsättning att - som planerat - fyra
teatrar kommer att delta. I motion Kr259
(v) yrkande 3 i denna del hemställs att
riksdagen  skall anvisa 15  miljoner
kronor.
Utskottet  har  i  det  föregående
tillstyrkt regeringens förslag om ökade
medel under anslaget till regional musik-
och dansteater och även förutsatt att
regionala och lokala intressenter bidrar
med  medel  i  enlighet  med  de
statsbidragsregler som kommer att gälla.
Utskottet kan inte förorda en sådan
omfördelning av medel under anslaget
till förmån för NMD som förslagen i
motionerna Kr245 (v) och Kr259  (v)
skulle kräva, varför motionsyrkandena
avstyrks.
Utskottet   avstyrker   slutligen
motionerna Kr228 (s) och Kr267 (c, m,
v),  i  vilka yrkas att Norrbottens
kammarorkester skall bli berättigad till
statligt stöd under förevarande anslag
och motion Kr229 (s) i vilken yrkas att
Nya  Skånska  teatern  skall  bli
bidragsberättigad.
Sammanfattningsvis föreslår utskottet
att riksdagen under anslaget Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner anvisar 663 843 000
kronor.

17.3 Bidrag till vissa teater-, dans-
och musikändamål (B 3)
I budgetpropositionen förslås att de
hittillsvarande anslagen Bidrag  till
fria teater-, dans- och musikgrupper,
Bidrag till Musikaliska akademien och
Stöd till fonogram och musikalier samt
de  under  anslaget  Bidrag  till
utvecklingsverksamhet inom kulturområdet
m.m. uppförda anslagsposterna Stiftelsen
Drottningholms   teatermuseum   för
föreställningsverksamheten      vid
Drottningholmsteatern och vid Ulriksdals
slottsteater, Stiftelsen Internationella
Vadstena-akademien  för  kurs-  och
föreställningsverksamheten,
Marionetteatern och Skådebaneverksamhet
samlas under ett gemensamt ramanslag,
benämnt Bidrag till vissa teater-, dans-
och musikändamål.
Under  det nya ramanslaget beräknas
sammanlagt  93 094 000  kronor  för
budgetåret 1997. Någon uppdelning av
medlen på anslagsposter redovisas inte
för riksdagen. Regeringen redovisar dock
att  stödet  till fria teater-  och
dansgrupper beräknas öka med 5 miljoner
kronor  och  att  bidragen  till
Drottningsholmsteatern,    Ulriksdals
slottsteater,  Vadstena-akademien  och
Marionetteatern kommer att beräknas som
ett samlat belopp vilket Kulturrådet
skall  fördela  mellan  de  fyra
institutionerna.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m),
som  tagit  intryck  av  en  enig
Teaterutredning,   föreslår    att
förevarande anslag minskas  med  4,3
miljoner kronor avseende bidrag till
Skådebanan (yrkande 5). I stället bör
bidraget till Svenska riksteatern ökas
med motsvarande belopp för att förstärka
teaterföreningarnas publikarbete.
I motion Kr15 (s) hemställs om en
översyn av bidraget till Skådebanorna
med syfte att på sikt öka bidragen till
kulturbildande  verksamhet  och  till
åtgärder för att nå nya grupper.
I motion Kr17 (fp) hemställs om en
ökning med 3 miljoner kronor utöver
regeringens förslag av bidraget till
arrangerande musikföreningar avsedd för
föreningar     inom     Svenska
Jazzriksförbundet (yrkande 16). Vidare
föreslås i motionen att bidragen till
Drottningholmsteatern  och  Ulriksdals
slottsteater sammanlagt skall ökas med 2
miljoner kronor, bidraget till Vadstena-
akademien  med 1 miljon kronor  och
bidraget till Marionetteatern likaledes
med 1 miljon kronor (yrkande 17).
Enligt motionerna Kr20 (v) yrkande 10
och Kr259 (v) yrkande 3 bör bidraget
till fria teater- och dansgrupper ökas
med 5 miljoner kronor i förhållande till
vad regeringen föreslagit. Vidare bör
stödet till arrangerande musikföreningar
ökas med 2 miljoner kronor.
I motion Kr257 (mp) yrkandena 1 och 4,
båda i denna del, hemställs att bidraget
till lokalt arrangörsstöd skall ökas med
4 miljoner kronor. Motionärerna föreslår
att uppräkningen görs under anslaget
Bidrag  till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans-
och musikinstitutioner.
Utskottet erinrar om att vikten av ett
förbättrat publikarbete och åtgärder för
att  nå nya grupper och en bredare
kulturpublik i hela landet  är  ett
genomgående tema i kulturpropositionen.
Utskottet anser att både Skådebanan och
teaterföreningarna  behövs  i  detta
arbete. Det är också viktigt att - som
framhålls i kulturpropositionen - teater-
, dans- och musikinstitutionerna själva
intensifierar sitt publikarbete på olika
sätt.
Utskottet  har i det föregående  i
betänkandet  (avsnitt  8.5)  t.ex.
redovisat att regeringen avser att nära
nog fördubbla stödet till arrangerande
musikföreningar under åren 1998  och
1999. Utskottet är inte berett att inom
den av riksdagen nyligen fastställda
ramen för Utgiftsområde 17 omföra medel
till förmån för en ökning av bidragen
utöver  regeringens förslag till  de
institutioner och verksamheter som ingår
i förevarande anslag. Utskottet föreslår
med hänvisning till det anförda att
riksdagen med avslag på motionerna
Kr15 (s), Kr17 (fp) yrkandena 16 och 17,
Kr20  (v) yrkande 10, Kr 257  (mp)
yrkandena 1 och 4, båda i denna del,
Kr259 (v) yrkande 3 i denna del och
Kr260 (m) yrkande 5 beslutar att anvisa
medel under anslaget i enlighet med
regeringens förslag.

18 Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (C)
18.1 Bidrag till regional
biblioteksverksamhet (C 1)
Från anslaget utgår statsbidrag till tre
allmänna    lånecentraler,    en
invandrarcentral och ett depåbibliotek.
Under anslaget föreslår regeringen att
37 482 000 kronor skall anvisas för
budgetåret 1997.
I motion Kr261 (kd) föreslås att medel
skall  anvisas för arbetet med  att
återanskaffa litteratur till Stifts- och
landsbiblioteket  i  Linköping,  som
nyligen ödelades vid en brand.
Kulturrådet har i en skrivelse till
Linköpings kommun pekat på möjligheten
för biblioteket att vid återuppbyggnaden
av     bokbeståndet     utnyttja
depåbibliotekets i Umeå tjänster. Vid
depåbiblioteket,  som  kontinuerligt
mottar    bokleveranser     från
folkbiblioteken i landet, finns rutiner
och beredskap att organisera insamling
av  stora  bokmängder.  F.n.  har
depåbiblioteket överexemplar som inte
kommer att införlivas i samlingarna.
Kulturrådet är berett att medverka vid
finansieringen av de transport- eller
övriga  omkostnader som kan  uppstå.
Arbetet med att rekonstruera ett stort
bokbestånd torde sträcka sig över många
år. Depåbiblioteket torde då kunna bli
en långsiktig samarbetspartner.
Utskottet vill understryka att  det
ankommer på Linköpings kommun att avgöra
hur uppbyggnadsarbetet av bibliotekets
bokbestånd skall utformas och med vilka
institutioner  man  vill  samarbeta.
Utskottet är - med hänvisning till det
anförda - inte berett att tillstyrka
motionen. Den avstyrks således.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till medelsanvisning.

18.2 Litteraturstöd (C 2)
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande (avsnitt 5) tillstyrkt
att riksdagen skall godkänna dels de
ekonomiska förpliktelser för staten som
följer av avtalet mellan staten och En
Bok För Alla AB för perioden 1997- 1999,
dels grunderna för ett nytt statligt
stöd för inköp av litteratur till folk-
och  skolbiblioteken.  Vidare  har
utskottet redovisat att regeringen under
förevarande anslag engångsvis beräknar
medel för läsfrämjande verksamhet bland
barn och ungdomar. Regeringen föreslår
att medlen skall användas för särskilda
insatser såsom läs- och skrivkampanjer,
litteraturläger           etc.
Folkbildningsförbund,
föräldraföreningar, folkrörelser m.fl.
skall  kunna söka bidrag för sådana
aktiviteter.
Regeringen föreslår att 71 253 000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under  förevarande anslag. Av nämnda
belopp beräknas 8,2 miljoner kronor för
En bok för alla, 25 miljoner kronor för
inköpsstödet   till   folk-   och
skolbibliotek och 5 miljoner kronor för
läsfrämjande verksamhet bland barn och
ungdomar.
I  motion  Kr260 (m)  föreslås  en
anslagsnivå som är 35 miljoner lägre än
den     regeringen     föreslår.
Motionsförslaget innebär således  att
anslaget för år 1997 skall uppgå till
36 253 000 kronor. Motionärerna avvisar
förslaget att anvisa 25 miljoner kronor
till ett nytt inköpsstöd för folk- och
skolbibliotek samt förslaget  att  5
miljoner  kronor skall  anvisas  för
läsfrämjande verksamhet. Vidare anser
motionärerna att anslaget till En bok
för alla bör vara 5 miljoner kronor
lägre  än  vad regeringen föreslagit
(yrkande 9 delvis).
Med  hänvisning  till  utskottets
ställningstagande  i  det  föregående
(avsnitt  5)  tillstyrker  utskottet
regeringens förslag till medelsanvisning
och avstyrker motion Kr260 yrkande 9 i
denna del.
I tre motioner behandlas frågor som rör
medelsanvändningen under anslaget.
I motion Kr13 (kd) yrkande 3 och Kr258
(kd)  yrkande  5  krävs  en  annan
medelsanvändning  än  den  regeringen
föreslagit för de medel som regeringen
beräknat för läsfrämjande verksamhet.
Motionärerna föreslår att medlen skall
gå  till  bibliotekens  läsfrämjande
verksamhet, t.ex. vid hembesök, besök på
daghem, skolor, sjukhus m.m.
Utskottet,  som  inte  finner  det
motiverat att ändra den av regeringen
föreslagna medelsanvändningen, avstyrker
motionsyrkandena.
Motion  Kr220 (c) syftar  till  en
omfördelning av utgivningsstödet under
förevarande anslag så att utgivningsstöd
kan  utgå  till lokal och  regional
bokutgivning. Motionsförslaget innebär
att en regional fond skall bildas i
varje  län. Fonden bör t.ex.  kunna
förvaltas av en fristående organisation
som länens hushållningssällskap.
Bestämmelserna   i   förordningen
(1993:449) om statligt litteraturstöd
anger  att  stödet  skall  främja
mångsidighet   och   kvalitet   i
bokutgivningen. Statligt litteraturstöd
avser stöd till utgivning av enskilda
titlar och kan bl.a. utgå för ny svensk
skönlitteratur, facklitteratur,  barn-
och    ungdomslitteratur.   Enligt
stödförordningen finns inte något hinder
för att stöd - om kvalitetskrav och
andra förutsättningar är uppfyllda -
utgår till den typ av litteratur som
åsyftas i motionen. Utskottet anser inte
att  det  är  motiverat  att  ändra
bestämmelserna i förordningen. Motionen
avstyrks.

18.3 Stöd till kulturtidskrifter (C 3)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att 19 500 000 kronor skall
anvisas  för budgetåret  1997  under
förevarande anslag.

18.4 Stöd till bokhandel (C 4)
Regeringen föreslår att 7 301 000 kronor
skall anvisas för budgetåret 1997 under
förevarande anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
18.5 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (C 5)
Regeringen föreslår att det övergripande
målet    för    Talboks-    och
punktskriftsbiblioteket skall vara att
biblioteket  i samverkan  med  andra
bibliotek skall tillgodose synskadades
och andra läshandikappades behov  av
litteratur.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
medger att regeringen lämnar Talboks-
och   punktskriftsbiblioteket   ett
beställningsbemyndigande på 11 miljoner
kronor för år 1998.
Utskottet tillstyrker - med en mindre
formell  jämkning  -  förslaget  om
beställningsbemyndigande.
Vidare  föreslår  regeringen  att
56 482 000 kronor skall anvisas för
budgetåret  1997  under  förevarande
anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
18.6 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur (C 6)
Regeringen föreslår att det övergripande
målet för statens bidrag till Stiftelsen
för  lättläst  nyhetsinformation  och
litteratur (LL-stiftelsen) skall vara
att  begåvningshandikappade och vissa
andra grupper med lässvårigheter skall
tillgodoses med nyhetsinformation och
litteratur.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Vidare föreslår regeringen att 12 970
000 kronor skall anvisas för budgetåret
1997 under förevarande anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
18.7 Bidrag till Sveriges Dövas
Riksförbund för produktion av videogram
på teckenspråk (C 7)
Regeringen föreslår att det övergripande
målet för statens bidrag till Sveriges
Dövas Riksförbund för produktion  av
videogram på teckenspråk (Dövas  TV)
skall vara att tillgodose döva  med
nyheter,  information och kultur  på
teckenspråk. Barn och ungdomar skall
särskilt prioriteras.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Vidare  föreslår  regeringen  att
17 471 000 kronor skall anvisas för
budgetåret  1997  under  förevarande
anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
18.8 Bidrag till Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden
(C 8)
Regeringen föreslår att det övergripande
målet för statens bidrag till Svenska
språknämnden skall vara att  nämnden
skall följa utvecklingen av det svenska
språket i tal och skrift och med denna
kunskap som utgångspunkt ge råd till
språkanvändarna i syfte att främja gott
språkbruk. Ett kompletterande mål skall
vara  att  stärka  den  nordiska
språkgemenskapen.
Vidare föreslår regeringen att  det
övergripande målet för statens bidrag
till Sverigefinska språknämnden skall
vara att nämnden skall utveckla finska
språket i Sverige.
Utskottet  tillstyrker de föreslagna
övergripande målen.
Regeringen föreslår att 3 409  000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under förevarande anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

19 Bild och form samt konsthantverk (D)
19.1 Statens konstråd (D 1)
Regeringen föreslår övergripande mål för
Statens konstråd. Förslaget innebär en
utvidgning  av  rådets  uppgifter  i
enlighet med vad som föreslagits  i
kulturpropositionen om inriktningen av
dess verksamhet. Utvidgningen innebär
att Konstrådet skall medverka till att
konst tillförs även andra gemensamma
miljöer än sådana som brukas av staten.
Målet för Statens konstråd skall enligt
budgetpropositionen vara att  konsten
blir  ett naturligt och framträdande
inslag  i  samhällsmiljön. Konstrådet
skall verka för detta genom att
-   förvärva god samtidskonst  till
statens byggnader och andra lokaler för
statlig verksamhet,
-  när det bedöms som kulturpolitiskt
angeläget medverka till att konst
tillförs även andra gemensamma miljöer
än sådana som brukas av staten,
-  sprida kunskaper om konstens
betydelse för en god samhällsmiljö.
Ramanslaget Statens konstråd föreslås
föras upp med 4 655 000 kronor.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
anser att staten inte bör utvidga sin
verksamhet  beträffande  konstnärlig
utsmyckning. Det utvidgade målet för
Konstrådet avstyrks således  (yrkande
10).
Utskottet föreslår att riksdagen med
avslag på motion Kr260 yrkande 10 i
denna del godkänner att de övergripande
målen för Statens konstråd skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
budgetpropositionen. Frågor som hänger
samman med Konstrådets vidgade uppgift
behandlas i andra avsnitt av betänkandet
(avsnitten 11.4 och 19.2).
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
19.2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön (D 2)
Anslaget Förvärv av konst för statens
byggnader m.m. föreslås i fortsättningen
benämnas Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön. I kulturpropositionen
har regeringen föreslagit att Statens
konstråd  skall kunna  medverka  vid
konstnärlig gestaltning och utsmyckning
av även andra gemensamma miljöer än de
statliga, t.ex. bostadsområden samt skol-
och  fritidsmiljöer. Denna fråga har
utskottet behandlat i det föregående
(avsnitt 11.4).
Det  särskilda anslaget Bidrag till
konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
bör  enligt  regeringens  förslag  i
budgetpropositionen upphöra och medlen
föras  över till förevarande anslag.
Regeringen beräknar i enlighet härmed en
ökning  av anslaget med 15 miljoner
kronor. För att under år 1997 kunna göra
utbetalningar på grund  av  tidigare
beslut  föreslås  att  Boverket  får
disponera högst 8 miljoner kronor av
anslaget för bidrag enligt förordningen
(1987:316) om bidrag till konstnärlig
utsmyckning i bostadsområden.
Regeringen föreslår att riksdagen till
anslaget Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön anvisar 42 938 000
kronor.
Enligt motionerna Kr231 (s) och Kr259
(v)  yrkande 1 bör riksdagen  avslå
regeringens förslag att överflytta medel
från anslaget Bidrag till konstnärlig
utsmyckning  i  bostadsområden  till
anslaget Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön. Motionärerna anser
att medlen även i fortsättningen bör
disponeras av Boverket och  användas
uteslutande   för  utsmyckning   i
bostadsområden. I motion  Kr259  (v)
anförs   att   resultaten    av
Bostadspolitiska kommitténs arbete bör
avvaktas innan några ändringar görs.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
anser att staten endast bör bidra till
konstnärlig utsmyckning av lokaler som
utnyttjas för statlig verksamhet. Mot
denna bakgrund förelås att förevarande
anslag skall minskas med 10 miljoner
kronor (yrkande 10 i denna del).
Utskottet vill framhålla att det i
kulturpropositionen sägs att stor vikt
bör  läggas  vid  utsmyckning  av
bostadsmiljöer även i fortsättningen,
liksom vid utsmyckning av miljöer där
barn och ungdomar vistas. Utskottet har
i det föregående tillstyrkt Konstrådets
vidgade uppgifter (avsnitt 11.4) och mål
för  Konstrådet (avsnitt 19.1).  Med
hänvisning till vad utskottet anfört
föreslår utskottet att riksdagen med
avslag på motionerna Kr231 (s), Kr259
(v) yrkande 1 och Kr260 (m) yrkande 10 i
denna del anvisar 42 938 000 kronor
under anslaget Konstnärlig gestaltning
av den gemensamma miljön i enlighet med
regeringens förslag. Utskottet föreslår
att riksdagen bemyndigar regeringen att
lämna   Statens   konstråd   ett
beställningsbemyndigande på 10 miljoner
kronor för beställning av konst som
föranleder utgifter efter år 1997. Detta
innebär  en  formell  ändring  av
regeringens förslag.

19.3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (D 3)
Nämnden för hemslöjdsfrågor har till
uppgift att ta initiativ till, planera,
samordna och göra insatser för  att
främja  hemslöjden i den mån sådana
uppgifter inte ankommer på annan statlig
myndighet. Nämnden skall  inom  sitt
verksamhetsområde fördela statligt stöd
till hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Nämnden  står  som  samordnare  av
hemslöjdskonsulentverksamheten och har
bemyndigande  att  pröva  frågan  om
huvudmannaskap för konsulenterna.
Närings-  och teknikutvecklingsverket
(NUTEK)   svarar   för   nämndens
medelsförvaltning          och
personaladministration.
Under   anslaget   Nämnden   för
hemslöjdsfrågor anvisas 1 350 000 kronor
för  bidrag  till  projekt  inom
hemslöjdsområdet. Regeringen  föreslår
att dessa medel i stället anvisas som en
särskild  anslagspost under  anslaget
Främjande av hemslöjden. Under anslaget
anvisas också 500 000 kronor för en
rikskonsulent för barn  och  ungdom.
Regeringen föreslår att dessa medel i
stället anvisas under anslagsposten för
konsulentverksamhet  under  anslaget
Främjande av hemslöjden. Nämndens anslag
minskas sålunda med 1 850 000 kronor och
består  härefter endast av  nämndens
förvaltningskostnader.
Mot bakgrund av det ovan angivna anser
regeringen att det övergripande målet
för Nämnden för hemslöjdsfrågor skall
vara att bidra till att öka intresset
för, kunskapen om och utövandet  av
hemslöjd i hela landet. Omformuleringen
av det övergripande målet innebär enligt
regeringen  ingen  förändring   av
verksamhetsinriktningen.    Utskottet
tillstyrker de föreslagna övergripande
målen.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  att riksdagen skall  anvisa
sammanlagt  1 126 000 kronor  under
ramanslaget Nämnden för hemslöjdsfrågor.

19.4 Främjande av hemslöjden (D 4)
Anslaget  disponeras av Nämnden  för
hemslöjdsfrågor  för  bidrag  till
hemslöjdskonsulenternas   verksamhet,
projekt   samt   till   Svenska
hemslöjdsföreningarnas riksförbund.
Sedan år 1992 har försöksverksamhet med
en  projektanställd rikskonsulent för
barn  och ungdom bedrivits. Eftersom
erfarenheterna av verksamheten  varit
positiva  föreslår  regeringen  att
anslaget    till   rikskonsulenten
permanentas.  Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag.
Enligt riksdagens beslut år 1981 om
riktlinjerna för det statliga stödet
till   hemslöjdsverksamheten  (prop.
1980/81:87, bet. 1980/81:NU42,  rskr.
1980/81:276) skulle statsbidraget till
länshemslöjdskonsulenterna utformas som
ett   schablonbidrag  beräknat   i
förhållande  till den  genomsnittliga
årslönen  för konsulenterna. Bidraget
skulle betalas ut under förutsättning
att berört landsting givit minst lika
stort  bidrag.  Denna  grund  för
utbetalning  har  enligt  regeringen
inneburit dels viss osäkerhet när det
gäller att fastställa anslagets storlek
i regeringens budgetförslag, dels risk
för   överskridande  av  anslaget.
Regeringen föreslår därför att anslaget
fr.o.m. år 1997 i stället skall anvisas
med  ett fastställt belopp. Det bör
enligt regeringen ankomma på Nämnden för
hemslöjdsfrågor att inom  förevarande
ramanslag besluta om hur medlen till
länshemslöjdskonsulenterna     skall
fördelas och att tillsammans med länen
fastställa    omfattningen    av
länshemslöjdskonsulentverksamheten.
Regeringen vill dock understryka att
verksamhetens omfattning inte bör minska
i  förhållande till i dag samt att
bidragen från berörd landstingskommun
eller primärkommun även i fortsättningen
bör vara lika stora som statens.
Utskottet tillstyrker att villkoren för
bidraget  till  verksamheten   med
länshemslöjdskonsulenter skall vara i
enlighet med regeringens förslag.
I enlighet med vad som anförts ovan
(avsnitt 19.3) tillstyrker utskottet att
1 850 000 kronor, som tidigare anvisats
under   anslaget   Nämnden   för
hemslöjdsfrågor (D 3), anvisas under
förevarande anslag (D 4), dvs. 1 350 000
kronor för bidrag till projekt inom
hemslöjdsområdet    och,    under
anslagsposten för konsulentverksamhet,
500 000 kronor för en rikskonsulent för
barn och ungdom.
Utskottet har inte heller i övrigt
något att erinra mot regeringens förslag
till   medelsanvisning.   Utskottet
tillstyrker därför regeringens förslag
att riksdagen skall anvisa ett belopp om
sammanlagt 16 464 000 kronor  under
ramanslaget Främjande av hemslöjden.
19.5 Bidrag till bild- och formområdet
(D 5)
Under ett nytt ramanslag benämnt Bidrag
till  bild- och formområdet beräknas
medel   till   Statens  kulturråds
disposition   för   bidrag   till
organisationer  m.m.  på  bild-  och
formkonstområdet. Hittills har medel för
dem  beräknats  under  anslagsposten
Organisationer  inom   bild-   och
formkonstområdet inom anslaget Bidrag
till   utvecklingsverksamhet   inom
kulturområdet m.m. Statens kulturråd har
innevarande budgetår lämnat bidrag från
denna  anslagspost  till  Sveriges
konstföreningars      riksförbund,
Folkrörelsernas     konstfrämjande,
Föreningen  Svensk  form,  Föreningen
Handarbetets   Vänner,    Grafiska
sällskapet,  Svenskt  barnbildarkiv,
Nutida svenskt silver och Stiftelsen
Gerlesborgsskolan.  Vidare  har  stöd
lämnats       till       15
konsthantverkskooperativ.
Under  det nya ramanslaget beräknas
bidrag  till Akademien för de  fria
konsterna, vilken tidigare fått bidrag
under ett särskilt anslag.
Som utskottet redovisat tidigare  i
betänkandet  (avsnitt  11.2)  anser
regeringen det motiverat med ett stärkt
stöd    till   bl.a.   Sveriges
konstföreningars   riksförbund   och
Folkrörelsernas konstfrämjande för att
öka  deras  möjligheter  att  betala
utställningsersättning.        I
budgetpropositionen beräknar regeringen
4 miljoner kronor för ökat stöd till
utställningsersättning.
Totalt föreslås riksdagen anvisa 14 741
000 kronor under anslaget.
I motion Kr17 (fp) yrkande 5 hemställs
att riksdagen skall anvisa 10 miljoner
kronor utöver regeringens förslag till
utställningsersättning till konstnärer.
Detta  belopp  bör  användas  till
ersättning för utställningar med andra
arrangörer än de i budgetpropositionen
nämnda t.ex. gallerier.
Utskottet kan inte tillstyrka den i
motionen föreslagna ökningen av anslaget
med drygt 60 %, varför riksdagen bör
avslå motion Kr17 (fp) yrkande 5.
I motionerna Kr232 (s) och Kr283 (c)
yrkande  28  tas  upp  frågan  om
användningen    av    den    i
budgetpropositionen föreslagna ökningen
av   bidraget   till   Sveriges
konstföreningars      riksförbund,
Folkrörelsernas  konstfrämjande  m.m.
Motionärerna anser att det är mycket
befogat  med  de ökade  medel  till
utställningsersättning som  regeringen
föreslår.  De  anser  dock   att
Folkrörelsernas  konstfrämjande,  som
nyligen startat sin verksamhet och ännu
är under uppbyggnad, bör få använda en
del  av de ökade medlen även  till
organisationens ordinarie verksamhet för
att kunna klara uppgifterna att nå nya
grupper och ordna flera utställningar.
Enligt motionerna Kr259 (v) yrkande 3 i
denna del och Kr265 (v) bör riksdagen
anvisa ytterligare 2,5 miljoner kronor
till den ordinarie verksamheten inom
Folkrörelsernas konstfrämjande.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning   att   Folkrörelsernas
konstfrämjande - utöver ökat bidrag till
utställningsersättning - även bör få
ökat stöd till sin ordinarie verksamhet.
Utskottet föreslår därför att riksdagen
med anledning av motionerna Kr232 (s)
och Kr283 (c) yrkande 28 beräknar ett
verksamhetsbidrag för  Folkrörelsernas
konstfrämjande  om  sammanlagt  1,5
miljoner  kronor  och  beslutar  att
ökningen av verksamhetsbidraget får tas
från   den  i  budgetpropositionen
föreslagna ökningen om 4 miljoner kronor
till  utställningsersättning.  Den  i
motionerna Kr259 (v) yrkande 3 i denna
del och Kr265 (v) föreslagna ytterligare
ökningen av bidraget med 2,5 miljoner
kronor avstyrker utskottet.
Utskottet föreslår i enlighet med det
anförda att riksdagen - med anledning av
regeringens förslag och motionerna Kr232
(s) och Kr283 (c) yrkande 28 samt med
avslag på motionerna Kr259 (v) yrkande 3
i denna del och Kr265 (v) - anvisar det
av regeringen begärda beloppet under
anslaget.  I  sammanhanget  finner
utskottet skäl att erinra om vad som
nyligen      anförts      av
konstitutionsutskottet  om  riksdagens
möjlighet att besluta om villkor för
medelsanvisningen ( bet. 1996/97:KU3 s.
17-18, se även yttr. 1995/96:KrU5y, där
kulturutskottet tidigare utvecklat sina
synpunkter i frågan).
I motionerna Kr4 (mp) yrkandena 14 och
15 samt Kr218 (mp) yrkandena 1 och 3
hemställs  om  en  inventering  av
kollektivverkstädernas verksamhet och om
att  de  skall erhålla bidrag  från
Kulturrådet på samma sätt som t.ex.
konsthantverkskooperativen.
Kollektivverkstädernas verksamhet, som
dr av stor betydelse för konstnärerna,
har hittills endast erhållit statligt
stöd för investeringar och inköp men
inte till driften. Enligt motion Kr257
(mp) yrkande 2 i denna del och yrkande 5
bör kollektivverkstäderna få ett bidrag
om 5 miljoner kronor under vart och ett
av budgetåren 1998 och 1999, finansierat
genom en motsvarande minskning av ett
bidrag till vissa fackliga och andra
organisationer under anslaget  Bidrag
till folkbildningen.
Utskottet anser att riksdagen inte bör
uttala  sig  om  vilka  bild-  och
formkonstorganisationer  som   skall
erhålla statligt bidrag under åren 1998
och 1999. Riksdagen får i samband med
budgetbehandlingen inför dessa år och
inom då tillgängliga ekonomiska ramar
tillfälle att väga de olika behov av
ökade bidrag som finns mot varandra.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
motionerna Kr4 (mp) yrkandena 14 och 15,
Kr218 (mp) yrkandena 1 och 3 samt Kr257
(mp) yrkande 2 i denna del och yrkande
5.
20 Ersättningar och bidrag till
konstnärer (E)
20.1 Konstnärsnämnden (E 1)
Regeringen  föreslår  riksdagen  att
godkänna följande övergripande mål för
Konstnärsnämnden.    Målet    för
Konstnärsnämnden skall vara att främja
bild-,  form-,  ton-,  scen-  och
filmkonstnärers möjligheter att ägna sig
åt kvalificerat konstnärligt arbete samt
att    främja    internationellt
konstnärsutbyte genom att bl.a. erbjuda
gästateljéer.
Nämnden skall också bidra till ökade
kunskaper om konstnärernas ekonomiska
och sociala förhållanden.
Utskottet  tillstyrker de föreslagna
övergripande målen.
Under avsnitt 4 i detta betänkande har
utskottet tillstyrkt regeringens förslag
i     kulturpropositionen    att
Konstnärsnämnden skall få ett utökat
uppdrag   när  det  gäller   det
internationella  konstnärsutbytet.  I
budgetpropositionen beräknar regeringen
3   miljoner  kronor   för   ett
internationellt      ateljécentrum,
International Artists´ Studio Program in
Stockholm (IASPIS).
Regeringen föreslår att riksdagen för
ändamålet  skall  anvisa  sammanlagt
9  173 000 kronor under ramanslaget
Konstnärsnämnden.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
20.2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer (E 2)
Regeringen  föreslår  att  anslagen
Visningsersättning  åt  bild-  och
formkonstnärer, Bidrag till konstnärer
m.m., Inkomstgarantier för konstnärer,
Långtidsstipendier,  Ersättning   åt
författare m.fl. för utlåning av deras
verk  genom  bibliotek  m.m.  samt
Ersättning till rättighetsinnehavare på
musikområdet  redovisas  under  ett
gemensamt ramanslag benämnt Ersättningar
och bidrag till konstnärer. För den del
av anslaget som avser de hittillsvarande
anslagen Visningsersättning åt bild- och
formkonstnärer  och  Bidrag   till
konstnärer m.m. beräknar regeringen en
sammanlagd förstärkning om 11 miljoner
kronor.  Vidare beräknas 7  miljoner
kronor  för  en ökning  av  antalet
långtidsstipendier med 57 till totalt
102. Totalt föreslås anslaget föras upp
med 235 051 000 kronor.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

21 Arkiv (F)
21.1 Riksarkivet och landsarkiven (F 1)
Riksarkivet och landsarkiven är statliga
arkivmyndigheter med särskilt ansvar för
den statliga arkivverksamheten och för
arkivvården i landet. I de statliga
arkivmyndigheternas uppgift ingår bl.a.
att  vara  arkivdepåer,  att  främja
forskning och att ge råd i arkivfrågor.
Regeringen föreslår att de övergripande
målen för den statliga arkivverksamheten
skall vara att myndigheternas arkiv,
vilka  är en del av det nationella
kulturarvet, skall hanteras så att de
tillgodoser rätten att  ta  del  av
allmänna  handlingar,  behovet  av
information  för  rättskipningen  och
förvaltningen samt forskningens behov.
Regeringen  anser  därmed  att  de
övergripande målen bör ligga fast.
Utskottet  tillstyrker de föreslagna
målen.
Med hänvisning till regeringens förslag
till besparingar på statlig konsumtion
på myndigheternas och institutionernas
förvaltningskostnader        inom
Kulturdepartementets förvaltningsområde
föreslås  att  besparingen   under
förevarande anslag tas ut med 2 miljoner
kronor år 1997. För år 1998 beräknas
besparingen till 500 000 kronor. De
beräknade   avgiftsinkomsterna   för
Riksarkivet och landsarkiven är 20,4
miljoner  kronor, varav  ca  hälften
belöper på Svensk arkivinformation. För
den  fortsatta  mikrofilmningen  och
överföringen  till  landsarkiv  av
folkbokföringsmaterial anser regeringen
att anslaget bör öka med 2 113 000
kronor.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa  223  973 000  kronor  under
ramanslaget    Riksarkivet    och
landsarkiven.
I flera motioner tas frågan upp om stöd
till Folkrörelsernas Arkivförbund.
Motionärerna bakom motion Kr259 (v)
anser att förevarande anslag bör minskas
med 250 000 kronor (yrkande 3 delvis).
Dessa medel bör tillföras ett särskilt
anslag för teknisk uppdatering under
anslaget  A  2 Bidrag  till  allmän
kulturverksamhet,  utveckling   samt
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete.   Medlen  bör   anvisas
Folkrörelsernas Arkivförbund för arbetet
med att göra arkivbestånden kända och
tillgängliga.
I motionerna Kr1 (s) och Kr248 (fp)
framhålls  folkrörelsearkivens  stora
betydelse.  En  koncentration   av
insatserna   på  hittills   mindre
uppmärksammade befolkningsgrupper  och
områden kräver satsningar på bl.a. ny
teknik,  utbildning,  rådgivning  och
information. Enligt motionärerna bakom
motion Kr1 (s) kan även ett mindre
statligt bidrag få stor kulturpolitisk
betydelse.  För  att  Folkrörelsernas
Arkivförbund skall kunna genomföra sina
planer   på   modernisering   och
kompetenshöjning bör verksamheten enligt
motion  Kr248  (fp)  erhålla  direkt
statsbidrag     (yrkande     1).
Folkrörelsearkiven bör även få möjlighet
att kostnadsfritt utnyttja de statliga
arkivens kunskap och - i viss mån -
utrustning (yrkande 2).
En motion med samma syfte - motion
Kr234 (c) - behandlas senare i detta
betänkande (avsnitt 22.1)
Som  anförs  i  motionerna  arbetar
folkrörelsearkiven på uppdrag av ett
mycket brett föreningsliv och förmedlar
kunskap såväl till enskilda som till den
offentliga och den privata  sektorn.
Arkiven utgör en värdefull resurs för
vetenskaplig forskning, för släkt- och
hembygdforskning och för  skola  och
kulturliv.  Folkrörelsearkiven  spelar
därmed en viktig roll för utforskandet
av  vårt kulturarv. Det ankommer på
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv,
som  fördelar statliga  bidrag  till
enskilda  arkiv,  att  vid   sin
medelsfördelning beakta de behov som
påtalas i motionerna. När det gäller de
statliga arkivens tillmötesgående med
kunskap och utrustning är det en uppgift
för Riksarkivet och landsarkiven att
bedöma såväl behovet av stödinsatser som
de  kostnadsersättningar som kan bli
aktuella.  Utskottet förutsätter  mot
bakgrund av det ovan anförda att dessa
arkiv intar en generös attityd  vid
prövning   av   folkrörelserarkivens
servicebehov. Med hänvisning till det
anförda anser utskottet att motionerna
Kr1 (s) och Kr248 (fp) inte påkallar
någon riksdagens åtgärd. De avstyrks.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen och avstyrker därmed
motion Kr259 (v) yrkande 3 i aktuell
del.
Tidigare  i  detta  betänkande  har
utskottet   behandlat  frågor   om
medelstilldelning under anslaget A 2
Bidrag  till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte  och samarbete  (avsnitt
16.2).

21.2 Arkivet för ljud och bild (F 2)
Regeringen  föreslår  riksdagen  att
godkänna följande övergripande mål för
Arkivet för ljud och bild. Myndigheten
skall  möjliggöra forskning i svensk
kultur  och  samhälle  genom  att
tillhandahålla den del av medieutbudet i
Sverige som offentliggörs i form av ljud
och rörliga bilder.
Utskottet  tillstyrker de föreslagna
övergripande målen.
För att Arkivet för ljud och bild skall
kunna  möta  de  krav  som  dagens
mediesituation ställer i enlighet med
pliktexemplarslagens    föreskrifter
föreslår     regeringen     en
anslagsförstärkning med 2,2  miljoner
kronor.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  att riksdagen skall  anvisa
sammanlagt 25 213 000 kronor  under
ramanslaget Arkivet för ljud och bild.
21.3 Språk- och folkminnesinstitutet (F
3)
Regeringen föreslår att det övergripande
målet  för  Språk-  och  folkminnes-
institutet skall vara att bevara vårt
kulturarv  genom att på vetenskaplig
grund vidmakthålla och förmedla kunskap
om  dialekter,  personnamn,  ortnamn,
folkminnen, visor, folkmusik och den
svenska     jazzens    historia.
Omformuleringen  av det  övergripande
målet  innebär  inte  någon  större
förändring av verksamhetsinriktningen.
Utskottet  tillstyrker det föreslagna
målet.
Med hänvisning till regeringens förslag
till besparingar på statlig konsumtion
på myndigheternas och institutionernas
förvaltningskostnader        inom
Kulturdepartementets förvaltningsområde
föreslås  att  besparingen   under
förevarande anslag tas ut med 867 000
kronor år 1997. För år 1998 beräknas
besparingen till samma belopp.
Utskottet tillstyrker förslaget  att
riksdagen skall anvisa 28 021 000 kronor
under   ramanslaget   Språk-   och
folkminnesinstitutet.

21.4 Svenskt biografiskt lexikon (F 4)
Regeringen föreslår att det övergripande
målet för Svenskt biografiskt lexikon
skall  vara att ge ut publikationen
Svenskt  biografiskt  lexikon  och
därigenom  sprida kunskap om  svensk
personhistoria. Omformuleringen av det
övergripande målet innebär inte någon
förändring av verksamhetsinriktningen.
Utskottet  tillstyrker det föreslagna
målet.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa 3 413 000 kronor under  ram
anslaget Svenskt biografiskt lexikon.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

22 Kulturmiljö (G)
22.1 Riksantikvarieämbetet (G 1)
Regeringen anger att det övergripande
målet    för    den    statliga
kulturmiljöorganisationen är att bevara
och förmedla kulturarvet, stärka den
lokala kulturella identiteten,  syfta
till kontinuitet i utvecklingen av den
yttre  miljön,  möta  hoten  mot
kulturmiljön samt bidra till att öka
medvetenheten om estetiska värden och
historiska sammanhang.
Regeringen   föreslår   att   det
övergripande målet för RAÄ skall vara
att som central myndighet arbeta för att
den statliga kulturmiljöorganisationens
mål uppnås.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet för RAÄ.
Vidare  föreslår  regeringen  att
147 586 000 kronor skall anvisas för
budgetåret  1997  under  förevarande
anslag.  I  beloppet  ingår   en
engångsanvisning om 1,2 miljoner kronor
för   RAÄ:s   arbete   med   ett
handlingsprogram för bevarande, vård och
långsiktig  förvaltning  av  landets
industriminnen. Vidare ingår i beloppet
en  engångsanvisning om 2,5 miljoner
kronor  för  att stödja uppbyggande,
breddning och vidareutveckling av de
regionala och kommunala organisationer
som på flera håll utgör en bas för
arbetsmarknadsinsatser och utbildningar.
Medlen bör fördelas av RAÄ.
För  att  utveckla  och  fördjupa
kunskapsunderlaget avseende bebyggelse
samt landskapets kulturvärden inom ramen
för  projekten bebyggelseinventeringen
och landskapsinventeringen föreslås att
10 miljoner kronor förs över för år 1997
från  anslaget  G  2  Bidrag  till
kulturmiljövård  och  kulturstöd  vid
ombyggnad  till  förevarande  anslag.
Slutligen  föreslås  att  ytterligare
600 000 kronor skall överföras från
nämnda anslag till förevarande anslag
för år 1997. Medlen är avsedda för
uppbyggnad  och  utveckling  av  ett
digitalt uppföljningssystem för beslut
om bidrag ur sakanslaget.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
motsätter sig förslaget att överföra 10
miljoner  kronor för  utveckling  av
kunskapsunderlaget från anslaget G 2
till   förevarande  myndighetsanslag
(yrkande 12 delvis).
Antikvarisk verksamhet utgår till stor
del från inventering av olika slag.
RAÄ:s landskaps- och bebyggelseprojekt
syftar   till   en   grundläggande
registeruppbyggnad  av  det  agrara
kulturlandskapets historiska  innehåll
respektive en grundläggande kunskap om
kulturvärdena i landets bebyggelsemassa.
Enligt utskottets uppfattning är det
angeläget  att  RAÄ  kan  utveckla
kulturmiljövårdens kunskapsunderlag och
förnya  inventeringsarbetet. Utskottet
avstyrker motion Kr260 (m) yrkande 12 i
motsvarande del.
I  motion  Kr234  (c)  anförs  att
folkrörelsearkiven förvaltar betydande
arkivbestånd  och  samlingar  från
föreningar och folkrörelser, kommuner
och lokala företag. Under de senaste
åren  har  flera arkiv  dokumenterat
arbetets  och  de lokala  företagens
villkor  under  olika tidsepoker.  I
motionen föreslås att Folkrörelsernas
Arkivförbund skall få del av de medel
som   RAÄ  tilldelats  för  sitt
industriminnesprojekt.
Riksarkivets Enskilda nämnd fördelar
bidrag till enskilda arkiv och till
Folkrörelsernas Arkivförbund, som för
innevarande  budgetår  (18  månader)
erhållit 221 000 kronor.
Utskottet har i ett föregående avsnitt
i detta betänkande redovisat motions-
yrkanden   om  stöd  m.m.   till
Folkrörelsernas Arkivförbund  (avsnitt
21.1).
Enligt utskottets uppfattning bör det
belopp som regeringen föreslår skall
anvisas för RAÄ:s industriminnesprojekt,
1,2 miljoner kronor, gå oavkortat till
RAÄ.  Utskottet utgår från  att  de
projektansvariga i sitt  arbete  har
kontakt  även  med  företrädare  för
arkivvärlden, däribland Folkrörelsernas
Arkivförbund.  Utskottet   avstyrker
motionen.
Utskottet föreslår med hänvisning till
det anförda att riksdagen med avslag på
motion Kr234 (c) beslutar att anvisa
medel under anslaget i enlighet med
regeringens förslag.
22.2 Bidrag till kulturmiljövård och
kulturstöd vid ombyggnad (G 2)
Regeringen  föreslår  att  anslaget
Kulturmiljövård och anslaget Kulturstöd
vid ombyggnad m.m. skall föras samman
under ett nytt anslag, benämnt Bidrag
till kulturmiljövård och kulturstöd vid
ombyggnad.
Vidare  föreslår  regeringen  att
224 337 000 kronor skall anvisas för
budgetåret  1997  under  förevarande
anslag. Som redovisats under föregående
anslag föreslås att sammanlagt  10,6
miljoner kronor skall överföras  för
budgetåret 1997 från förevarande anslag
till RAÄ:s myndighetsanslag (G 1).
Slutligen föreslår regeringen att det
inom  ramen för anslaget  skall  få
beslutas om bidrag för utbetalningar
under senare år än 1997, dock längst
t.o.m. år 1999.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
anser   att   möjligheterna   till
kulturmiljövård  och  kulturstöd  vid
ombyggnad skall förbättras och föreslår
därför en anslagsnivå som är 26 miljoner
kronor  högre  än  den  regeringen
föreslagit  (yrkande  12  delvis).
Finansieringen bör delvis ske genom att
regeringens förslag om överföring av 10
miljoner kronor från anslaget G 2 till
anslaget G 1 avslås (yrkande 13).
Utskottet  erinrar om att betydande
summor anvisats under senare år för
kulturmiljövård under flera departements
huvudtitlar. Många viktiga insatser har
kunnat komma till stånd tack vare de
satsningar som gjorts. Utskottet anser -
som framgår av avsnitt 22.1 - att den
överföring av medel till anslaget G 1
som  regeringen  föreslår  är  väl
motiverad. Utskottet är inte berett att
förorda en medelsanvisning under detta
anslag som överstiger den av regeringen
föreslagna.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen med
avslag på motion Kr260 (m) yrkande 12 i
denna del och yrkande 13 beslutar att
anvisa medel under anslaget i enlighet
med regeringens förslag.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att inom ramen för
anslaget G 2 besluta om bidrag för
utbetalningar under senare år än 1997,
dock längst t.o.m. år 1999.

22.3 Utställningsgarantier och inköp av
kulturföremål (G 3)
Regeringen föreslår att 80 000 kronor
skall anvisas för budgetåret 1997 under
förevarande anslag.
Utskottet, som i ett tidigare avsnitt i
detta  betänkande  (avsnitt  12.5.12)
tillstyrkt  förslaget  att   vidga
regeringens  bemyndigande  att  lämna
utställningsgarantier, tillstyrker den
förslagna medelsanvisningen.

22.4 Restaureringsarbeten vid de
kungliga slotten och rikets fästningar
(G 4)
Regeringen föreslår att 50  miljoner
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under förevarande anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

23 Museer och utställningar (H)
23.1 Centrala museer: Myndigheter (H 1)
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande redovisat att Statens
försvarshistoriska museum förts  över
från   Försvarsdepartementets   till
Kulturdepartementets  verksamhetsområde
(avsnitt 12.5.8). Regeringen har under
förevarande anslag fört upp två nya
anslagsposter, nämligen  anslagsposten
Statens försvarshistoriska museum och
anslagsposten Etnografiska  museet  i
Göteborg.
Regeringen   föreslår   att   det
övergripande målet för museerna skall
vara att bevara vårt kulturarv. Museerna
skall tillsammans utveckla och förmedla
kunskap  om  och  upplevelser  av
kulturarvet och härigenom ge perspektiv
på samhällsutvecklingen.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Regeringen föreslår att riksdagen för
ändamålet skall anvisa ett ramanslag om
506 477 000 kronor. I beloppet ingår
bl.a.  viss anslagsförstärkning  till
Moderna museet och Arkitekturmuseum som
år 1997 skall påbörja inflyttningen i
nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
Utskottet vill tillägga att medel för
Naturhistoriska riksmuseet anvisas under
detta anslag. Utskottet har erfarit att
regeringen för budgetåret 1997 inte har
beräknat någon kompensation för  att
täcka de hyreskostnader som museet har
för de underjordiska lokaler som hyser
museets spritlagda samlingar. Utskottet
utgår  från  att  regeringen  på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1997 beräknar  medel  för
dndamålet.

23.2 Centrala museer: Stiftelser (H 2)
Medel  för  Stiftelsen  Skansen  har
tidigare  redovisats  under  anslaget
Bidrag till vissa museer. Anslagsposten
redovisas  i  årets budgetproposition
under förevarande anslag.
Regeringen   föreslår   att   det
övergripande målet för stiftelsemuseerna
skall vara att bevara vårt kulturarv.
Museerna skall tillsammans utveckla och
förmedla kunskap om och upplevelser av
kulturarvet och härigenom ge perspektiv
på samhällsutvecklingen.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Regeringen föreslår att riksdagen för
ändamålet  skall  anvisa  sammanlagt
168 525 000 miljoner kronor.
Motionärerna bakom motion Kr238 (kd, s,
c, fp) gör jämförelser mellan Kolmårdens
djurpark och Skansen (yrkande 1). Djuren
är - anser motionärerna - den stora
attraktionen på Skansen. Motionärerna
frågar sig varför statsbidrag utgår till
Skansens  djurpark  och  inte  till
Kolmårdens djurpark. Kolmårdens djurpark
bör tillföras 5 miljoner kronor av de
medel som anvisas till centrala museer.
Utskottet  uppfattar att motionärerna
avser att en ny anslagspost bör föras
upp  under  förevarande  anslag  för
ändamålet.
Utskottet avstyrkte våren 1995  ett
motionsyrkande med liknande syfte som
det nu aktuella (bet. 1994/95:KrU18).
Utskottet   redovisade   utförligt
bakgrunden till att Skansen erhåller
statsbidrag. Bl.a. anförde utskottet att
Skansen, som grundades år 1891, har
omkring 150 kulturhistoriska byggnader
från  olika  delar  av  Sverige,
representerande skilda tidsepoker och
sociala villkor. Skansen utgjorde en del
av Stiftelsen Nordiska museet fram till
år  1963,  då en särskild stiftelse
bildades,  Stiftelsen Skansen.  Under
några decennier erhöll Skansen bidrag
från  staten, Stockholms kommun  och
Stockholms läns landsting. Den 1 januari
1993 övertog staten hela det ekonomiska
ansvaret för Skansen. Skansen  skall
enligt  sina  stadgar  bedriva  en
verksamhet som bygger vidare på och
utvecklar det nuvarande Skansen genom
fortsatta insatser för att levandegöra
svensk kultur och natur samt genom att
kring ett centrum av kulturminnen skapa
en   levande  miljö  för   olika
fritidsintressen. Skansen skall verka i
nära  kulturellt  och  vetenskapligt
samarbete med Nordiska museet. Utskottet
konstaterade att det statliga stödet
till Skansen främst motiveras av museets
roll som förmedlare av svensk folkkultur
och folktradition.
Utskottet som alltjämt intar  samma
ståndpunkt i frågan vill tillägga att
det  i  första  hand  ankommer  på
huvudmännen för Kolmårdens djurpark att
ta ansvar för verksamheten.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen med
avslag på motion Kr238 (kd, s, c, fp)
yrkande 1 beslutar anvisa medel under
anslaget  i enlighet med regeringens
förslag.

23.3 Bidrag till regionala museer (H 3)
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta  betänkande beslutat tillstyrka
regeringens förslag att införa ett nytt
bidragssystem    för    regionala
kulturinstitutioner (avsnitt 4.1).
Regeringen föreslår att 105 680 000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under förevarande anslag.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

23.4 Bidrag till vissa museer (H 4)
Regeringen  föreslår  riksdagen  att
godkänna att det övergripande målet för
statens  bidrag till de museer  och
institutioner som ryms under förevarande
anslag skall vara att museerna skall
bevara vårt kulturarv. Museerna  och
institutionerna  skall   tillsammans
utveckla och förmedla kunskap om och
upplevelser av kulturarvet och härigenom
ge perspektiv på samhällsutvecklingen.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Regeringen föreslår att 37 951 000
kronor skall anvisas för ändamålet.
Under  anslaget  föreslås  två  nya
anslagsposter.
Den ena nya anslagsposten avser Röhsska
museet i Göteborg. Regeringen föreslår
att 500 000 kronor skall anvisas för det
nätverksansvar som museet föreslås få i
kulturpropositionen   för   nutida
konsthantverk och formgivning. I ett
tidigare avsnitt i detta betänkande har
utskottet tillstyrkt regeringens förslag
då det gäller det ansvar som museet
tilldelas (avsnitt 12.5.4).
Vidare  föreslås en ny  anslagspost
avseende Bildmuseet i Umeå som i likhet
med Rooseum i Malmö skall utgöra en
stödjepunkt  för  samtidskonsten  och
konstbildningen.
För Bildmuseet har regeringen beräknat
750 000 kronor. För Rooseum föreslås att
anslaget skall ökas med 1 miljon kronor
till 2 miljoner kronor.
Under anslaget har regeringen beräknat
11 076 000 kronor för Arbetets museum.
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande tillstyrkt att  ett
nationellt uppdrag skall inrättas på
museiområdet.  Medel härför  beräknas
under anslaget A 4 Nationella uppdrag.
Regeringen har anmält sin avsikt att ge
uppdraget till Arbetets museum och att
tilldela museet 1 miljon kronor härför.
(Se avsnitt 2.6, 12.5.5 och 16.4.)
Motionsvägen har framförts yrkanden om
höjning  av eller omfördelning  inom
anslaget för att tillföra vissa  av
museerna högre bidrag eller för att
inrätta nya museer. Utskottet återkommer
till dessa förslag.
Vidare föreslås i motion Kr260 (m) en
minskning av anslagsnivån med 11 076 000
kronor, eftersom motionärerna anser att
bidrag inte skall utgå till Arbetets
museum i Norrköping (yrkande 16). Enligt
motionärerna finns verksamhet liknande
den som bedrivs vid museet hos bl.a. ett
stort  antal kulturhistoriska museer.
Museet har skapats på initiativ av olika
intressegrupper, utan att de sett till
att verksamheten har de medel som behövs
för att fortleva av egen kraft. Det
ekonomiska ansvaret för Arbetets museum
har sedan av politiska skäl övertagits
av staten, menar motionärerna, som av
principiella skäl vänder sig häremot.
Utskottet har vid upprepade tillfällen
uttalat att verksamheten vid Arbetets
museum i Norrköping är av stort intresse
inte  bara  nationellt  utan  även
internationellt  (senast  i   bet.
1994/95:KrU18). Utskottet vidhåller den
ståndpunkten.
Utskottet har noterat att  Arbetets
museum  har  som  bildningsmål  att
vetenskapligt minnas samtida arbetsliv
och att konstnärligt gestalta kvinnors
och mäns arbetsvillkor. Vidare strävar
museet efter att utvecklas till  en
nationell experimentscen för den moderna
museologin, något som utskottet finner
vara  synnerligen  intressant.  Den
förnyelse  av  museiverksamheten  som
museet bidrar med utgör ett spännande
inslag  i  den svenska museivärlden.
Sammantaget  finner  utskottet  att
regeringens förslag till medelsberäkning
för Arbetets museum är väl motiverat.
Motion Kr260 (m) avstyrks således i här
aktuell del.
I  två motionsyrkanden föreslås att
särskilda  medel skall  anvisas  för
inrättande av ett kvinnomuseum. I motion
Kr259 (v) föreslås att 5 miljoner kronor
skall anvisas för ändamålet (yrkande 3 i
motsvarande del). Motionärerna  bakom
motion  Kr257 (mp) föreslår  att  4
miljoner kronor skall anvisas för samma
ändamål (yrkande 1 i motsvarande del).
Vidare föreslås i sistnämnda motion,
Kr257 (mp), att 4 miljoner kronor skall
anvisas för ett filmmuseum (yrkande 1 i
motsvarande del).
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande avstyrkt förslag om att
inrätta såväl ett kvinnomuseum som ett
filmmuseum  (avsnitt  12.5.16).  Med
hänvisning härtill avstyrker utskottet
även förslagen om medelsanvisning för
nämnda ändamål.
Motionären bakom motion Kr241  (fp)
anser att det statliga bidraget till
Judiska museet skall ligga på samma nivå
som  Stockholms kommuns bidrag  till
museet. Därför föreslås en anslagsnivå
till Judiska museet som är 300 000
kronor  högre  än  den  regeringen
föreslagit. Finansieringen av förslaget
bör  ske genom en omfördelning inom
förevarande anslag, anser motionären.
Judiska museet invigdes år 1987. Den
verksamhet  som bedrivs vid  Judiska
museet har stor betydelse för kunskapen
om judarnas historia i Sverige, den
judiska  integrationen i det svenska
samhället  och  för  kampen  mot
främlingsfientlighet och  rasism.  På
utskottets initiativ tillfördes museet
ett   årligt  statsbidrag  fr.o.m.
budgetåret 1994/95 (bet. 1993/94:KrU26,
rskr. 1993/94:196).
Utskottet är inte berett  att  för
budgetåret  1997 förorda att  museet
tillförs  ytterligare medel. Motionen
avstyrks.
I  motion Kr251 (s) framhålls  att
Millesgården, som årligen har ett mycket
stort antal besökare från Sverige och
utlandet,  årligen  producerar  10-12
utställningar samt arrangerar en rad
olika   kulturaktiviteter.   Enligt
motionären är det förenat med stora
bekymmer  att  hålla  Millesgårdens
verksamhet på en hög kvalitativ och
kvantitativ  standard  då  man  har
ekonomiska problem och liten personal.
Anslaget till Millesgården bör därför
räknas upp genom en omfördelning av
medel från anslaget A 2 Bidrag till
allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete till förevarande anslag.
Millesgårdens huvuduppgift är att för
framtiden bevara Carl och Olga Milles
Lidingöhem med de samlingar som finns
där  samt  att  hålla  hemmet  och
samlingarna    tillgängliga    för
allmänheten. Millesgården har - liksom
Skansen och Vasamuseet - utvecklats till
en av de främsta turistattraktionerna i
Stockholmsområdet,  inte  minst  för
besökare från utlandet. En anledning
till att museet attraherar såväl ny som
gammal publik är att det visat  en
förmåga till spännande och många gånger
utmanande utställningar av omvittnat hög
kvalitet, vilka på ett fruktbart sätt
kontrasterat mot museets uppgift att ta
till vara arvet efter Carl och Olga
Milles.
Utskottet anser att det är motiverat
att  statsbidraget till  Millesgården
räknas upp med 500 000 kronor. För att
finansiera     den    föreslagna
resursförstärkningen bör - i enlighet
med vad som anförts under anslaget A 2
Bidrag  till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte  och  samarbete  -  en
överföring göras från det anslaget till
förevarande anslag.
Således bör bidraget till Millesgården
för  budgetåret 1997  beräknas  till
1 711 000 kronor.
Utskottet vill tillägga följande. Det
är beklagligt att Lidingö kommun för
närvarande inte anser sig kunna lämna
bidrag till Millesgårdens verksamhet.
Utskottet utgår från att även kommunen
ger bidrag till verksamheten.
Med  hänvisning  till  det  anförda
föreslår utskottet att riksdagen med
bifall  till motion Kr251 (s),  med
anledning av regeringens förslag och med
avslag på motionerna Kr241 (fp), Kr 257
(mp) yrkande 1, Kr259 (v) yrkande 3 i
motsvarande del och Kr260 yrkande 16
beslutar att medelsanvisningen  under
förevarande anslag skall uppgå  till
38 451 000 kronor för budgetåret 1997.
I en motion, Kr257 (mp), föreslås för
vart och ett av åren 1998 och 1999 dels
att 5 miljoner kronor skall anvisas för
ett kvinnomuseum, dels att 5 miljoner
kronor skall anvisas för ett filmmuseum
(yrkande 2).
Riksdagen  har  godkänt  regeringens
förslag om preliminär fördelning  på
utgiftsområden  av  utgifterna  på
statsbudgeten för budgetåret 1998 och
1999   (prop.   1996/97:1,   yttr.
1996/97:KrU1y, bet. 1996/97:FiU1, rskr.
1996/97:53).   Denna   preliminära
fördelning skall utgöra en riktlinje för
regeringens  bud-getarbete.  Utskottet
anser inte att det finns anledning att
nu  besluta  om  bidragsändamålen  i
kommande   budgetförslag.   Motionen
avstyrks i här aktuell del.


23.5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler (H 5)
Stödet  anvisas  enligt  förordningen
(1990:573) om stöd till vissa icke-
statliga   kulturlokaler.   Enligt
bestämmelserna kan stöd ges i form av
bidrag till ny- eller ombyggnad av musei-
, teater- och konsertlokaler som tillhör
någon annan än staten. Bidrag kan också
ges till standardhöjande reparationer
och  handikappanpassning  av  sådana
lokaler. Beslut om bidrag fattas av
Boverkets samlingslokaldelegation efter
samråd med Statens kulturråd inom av
riksdagen beslutade ramar innan aktuella
byggen påbörjas. Bidragen utbetalas när
arbetena är avslutade, vilket kan ta
flera år. Av denna anledning varierar
storleken på utbetalningarna år från år
beroende på beslut som ligger flera år
bakåt i tiden.
Bidraget har tidigare redovisats under
ett förslagsanslag med möjligheter att
inom en bestämd beslutanderam besluta om
bidrag för utbetalning under kommande
år. Detta innebär enligt regeringen en
viss  osäkerhet när det gäller  att
fastställa anslagsbeloppet och därför en
risk  för överskridande av ett  års
anslag. Införandet av ett utgiftsanslag
innebär  att  möjligheterna   till
överskridande  minskar.   Regeringen
föreslår därför att Boverket bemyndigas
att inom anslagets ram besluta om bidrag
för utbetalning under senare budgetår
och  att anslaget anvisas under ett
ramanslag.
Motionärerna i motion Kr260 (m) yrkande
17 anser att regeringens förslag om
bidrag till icke-statliga kulturlokaler
skall  avslås  eftersom  det  enligt
motionärerna inte är logiskt att kräva
att  huvudmannen  skall  stå  för
lokalkostnaderna samtidigt som det finns
ett  statligt anslag för  ändamålet.
Kostnader för handikappanpassning bör
bestridas från anslag inom utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
För att mildra konsekvenserna av den
föreslagna nedskärningen av  anslaget
begärs i motion Kr280 (v) att medel för
icke-statliga kulturlokaler motsvarande
bidragsnivån för år 1996, dvs. 17 466
000 kronor, ställs till förfogande under
anslaget  N 1 Bidrag till  allmänna
samlingslokaler eller ur anslagen för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder  inom
utgiftsområde 13.
Enligt motion Kr281 (s, fp, v) bör
Kulturprojektet Röda Sten i Göteborg
erhålla ekonomiskt stöd genom Boverket,
Riksantikvarieämbetet,
arbetsmarknadsmyndigheter eller  andra
statliga myndigheter.
Inför beredningen av förevarande anslag
har utskottet inhämtat information från
Boverket om den beräknade belastningen
på anslaget under innevarande budgetår
och under de kommande två budgetåren.
Anslaget  är för budgetåret  1995/96
betecknat som förslagsanslag och uppfört
med 27 500 000 kronor. Därav var 15 019
000 kronor förbrukade den 1 november
1996, varför 12 481 000 kronor återstår
på  anslaget. Boverket har under de
senaste budgetåren - helt i enlighet med
och  inom  ramen  för  riksdagens
bemyndiganden - fattat beslut om bidrag
till byggande av ett antal icke-statliga
lokaler, vilka ännu inte är slutförda
och slutbesiktigade. Bidragen till dessa
byggen är således ännu inte utbetalade.
Boverket beräknade den 1 november 1996
att  fem  av  dessa  byggen  eller
byggetapper skulle hinna slutföras och
slutbesiktigas före den 1 januari 1997.
Bidragen härtill uppgår till sammanlagt
27 600 000 kronor. Eftersom 12 481 000
kronor  återstår på  anslaget  måste
anslaget  för budgetåret 1995/96  få
överskridas med 15 119 000 kronor. I
budgetpropositionen    (Finansplanen,
avsnitt 4.1.3 Uppföljning av budgetåret
1995/96) har regeringen uppmärksammat
frågan  om  tidsförskjutningen  av
utbetalningen av bidragen och behovet av
överskridande  av  beviljat  anslag.
Regeringen gör dessutom den bedömningen
att  krav  på  finansiering   av
överskridandet inte bör ställas.
Utskottet  har vidare inhämtat  att
Boverket beräknar att åtta byggen eller
byggetapper kan beräknas bli slutförda
under budgetåret 1997. De tidigare -  i
enlighet med riksdagens bemyndiganden -
beslutade bidragen till dessa uppgår
till sammanlagt 16 900 000 kronor.
Slutligen beräknas ett bygge - för
vilket Boverket har beslutat om bidrag i
enlighet med riksdagens tidigare givna
bemyndiganden  - bli slutfört  under
budgetåret 1998. Bidraget till detta
uppgår till 5 miljoner kronor.
Som  en följd av det anförda  kan
utskottet redan nu slå fast att det i
budgetpropositionen föreslagna beloppet
om 10 miljoner kronor under det nya
ramanslaget  Stöd till  icke-statliga
kulturlokaler,  vilket  inte   får
överskridas, inte kommer att räcka till
de bidrag som redan är beslutade och som
kommer att behöva betalas ut  under
budgetåret 1997. Det belopp om 16 900
000 kronor som Boverket beräknar kommer
att behöva betalas ut under år 1997 kan
till och med bli högre i det fall något
eller några av de byggen som beräknas
bli  klara under budgetåret  1995/96
skulle bli försenade.
Utskottet kan också konstatera att med
ett sammanlagt medelsbehov om minst 21
900 000 kronor under budgetåren 1997 och
1998 kommer det inte att under dessa år
finnas något utrymme för beslut om nya
bidrag,   eftersom  regeringen   i
budgetpropositionen beräknar  anslaget
till 10 miljoner kronor för vart och ett
av dessa år, dvs. sammanlagt 20 miljoner
kronor.
Mot bakgrund av vad som här redovisats
och  av  vad  regeringen  anför  i
budgetpropositionen om överskridande av
vissa anslag under budgetåret 1995/96
förutsätter utskottet att Boverket får
regeringens medgivande att överskrida
förslagsanslaget Stöd till icke-statliga
kulturlokaler för att kunna betala ut
redan beslutade bidrag till byggen och
byggetapper som slutförs före den 1
januari 1997.
Som redovisas ovan sker således den 1
januari 1997 en övergång från ett system
- där riksdagen ger bemyndiganden att
besluta om bidrag inom angivna ramar och
anvisar medel under förslagsanslag som
kan överskridas - till ett nytt system,
där medel anvisas under ramanslag som
inte  får överskridas. Under  sådana
förhållanden måste det enligt utskottets
mening övergångsvis finnas tillräckliga
medel för att betala ut de bidrag som
beslutats under det tidigare systemet
och inom de av riksdagen fastställda
ramarna.  Dessa  utbetalningar  för
färdigställda byggen bör inte skjutas
fram till ett följande budgetår på grund
av  medelsbrist  det  år  byggena
färdigställs. Staten bör fullfölja sina
åtaganden gentemot dem som fått beslut
om  bidrag  inom det hittillsvarande
systemet, dvs. utbetalning bör ske i
anslutning  till att ett  bygge  är
slutfört. Ett annat skäl  till  att
utbetalningarna inte bör skjutas fram
till ett påföljande budgetår är att det
enligt utskottets uppfattning i vart
fall från och med budgetåret 1998 bör
finnas visst utrymme inom anslaget för
nya beslut om bidrag till icke-statliga
kulturlokaler.  När regeringen  under
budgetåret 1997 kan överblicka hur många
byggen som beräknas bli klara detta år
och  hur  mycket större än anslaget
medelsbehovet  beräknas  bli,  bör
regeringen återkomma till riksdagen med
förslag om ytterligare medelsanvisning
på tilläggsbudget för budgetåret 1997.
Vad utskottet här anfört bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Utskottet har även informerat sig om
omfattningen av de bidragsansökningar
som lämnats in till Boverket både i vad
avser   stöd   till  icke-statliga
kulturlokaler och bidrag till allmänna
samlingslokaler.   Utskottet   kan
konstatera att dessa ansökningar avser
ett mycket stort antal byggobjekt som -
om de genomfördes - skulle generera
sysselsättning av betydande omfattning
och även få betydelse för utvecklingen
och sysselsättningen inom kulturområdet
i hela landet. I och med bidragsansökan
har huvudmännen visat en beredskap att
satsa  egna  medel och  att  starta
byggandet av lokalerna. Beslut om bidrag
fattas av Boverket inom av riksdagen
beslutade ramar. Utskottet tar  inte
ställning till om dessa byggen bör få
statligt bidrag och inte heller till om
eller när de skulle kunna påbörjas.
Utskottet  vill dock i  sammanhanget
uppmärksamma att denna beredskap att
starta byggen finns hos huvudmännen och
framhålla   att   i   den   mån
arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer att
arbetsmarknadsinsatser behövs i olika
delar  av landet finns här en  rad
potentiella sysselsättningsmöjligheter.
Utskottet föreslår, med hänvisning till
det anförda, att riksdagen med avslag på
motionerna Kr260 (m) yrkande 17 och
Kr280 (v) under anslaget Stöd till icke-
statliga  kulturlokaler  anvisar  10
miljoner  kronor  i  enlighet  med
regeringens   förslag.   Utskottet
tillstyrker - med en formell jämkning -
att riksdagen lämnar det av regeringen
föreslagna bemyndigandet att inom ramen
för anslaget H 5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler besluta om bidrag  för
utbetalning under senare år än år 1997,
dock längst t.o.m. år 1999.
Med anledning av motion Kr281 (s, fp,
v) om bidrag till ett visst byggobjekt
(Kulturprojektet Röda  Sten)  erinrar
utskottet om att beslut i fråga om
bidrag till icke-statliga kulturlokaler
fattas av Boverket och föreslår att
riksdagen avslår motionen.

23.6 Stiftelsen Riksutställningar (H 6)
Regeringen  föreslår  riksdagen  att
godkänna att det övergripande målet för
Riksutställningar skall vara att bevara
vårt kulturarv. Riksutställningar skall
tillsammans med bl.a. museer utveckla
och förmedla kunskap om och upplevelser
av  kulturarvet  och  härigenom  ge
perspektiv på samhällsutvecklingen.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Regeringen föreslår att 33 849 000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under förevarande anslag.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
föreslår en minskning av anslagsnivån
med 10 miljoner kronor (yrkande 18).
Utskottet godtar regeringens förslag
och avstyrker motionsyrkandet.
24 Film och medier (I)
24.1 Filmstöd (I 1)
I budgetpropositionen har anslaget Stöd
till svensk filmproduktion och anslaget
Stöd till filmkulturell verksamhet förts
samman under ett nytt anslag, benämnt
Filmstöd.
Regeringen föreslår att 125 338 000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under ramanslaget Filmstöd.
Av  beloppet föreslås 4,5  miljoner
kronor anvisas för stöd till regionala
resurscentrum  för film  och  video.
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande tillstyrkt regeringens
förslag att inrätta ett sådant bidrag
(avsnitt 9.5).
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

24.2 Statens biografbyrå (I 2)
Regeringen  föreslår  riksdagen  att
godkänna att det övergripande målet för
Statens  biografbyrå skall vara  att
förhindra förekomsten av filmer  som
innehåller framställningar som kan verka
skadliga.
Utskottet tillstyrker det föreslagna
övergripande målet.
Regeringen  anför att  Biografbyråns
granskningsverksamhet  bekostas  med
avgifter som redovisas på statsbudgetens
inkomstsida. Budgetåret  1994/95  var
intäkterna  9  756  000  kronor.
Granskningsavgifterna  skall  motsvara
kostnaderna    för   Biografbyråns
granskningsverksamhet.   Trots   att
granskningsavgifterna sänktes från den 1
juli 1994 visar Biografbyråns ekonomiska
redovisning  att  intäkterna  vida
vverstigit kostnaderna under de fyra
senaste budgetåren. Regeringen föreslår
sänkningar av de olika avgifterna inom
byråns verksamhet motsvarande totalt 20
% av Biografbyråns intäkter. Förslaget
föranleder ändringar i lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av filmer och
videogram.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1990:886) om granskning och kontroll av
filmer och videogram.
Regeringen föreslår att 7 591  000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under ramanslaget Statens biografbyrå.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

24.3 Utbyte av TV-sändningar mellan
Sverige och Finland (I 3)
Regeringen föreslår att 30 744  000
kronor skall anvisas för budgetåret 1997
under anslaget Utbyte av TV-sändningar
mellan Sverige och Finland.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.
24.4 Bidrag till dokumentation om den
mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete (I 4)
Regeringen föreslår att 1 510 000 kronor
skall anvisas för budgetåret 1997 under
ramanslaget Bidrag till dokumentation om
den mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete.
Utskottet  tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

25 Radio och TV
Regeringens förslag rörande bl.a. ändrad
medelstilldelning   till   Sveriges
Television AB, Sveriges Radio AB och
Sveriges  Utbildningsradio  AB  har
behandlats  av  utskottet  i  bet.
1996/97:KrU3. Riksdagen kommer i dagarna
att besluta i ärendet.

26 Forskning (J)
26.1 Inledning
Regeringen har i proposition 1996/97:5
Forskning  och  samhälle  föreslagit
övergripande mål för forskningen (s.
34-45). Forskningen skall enligt dessa
mål bidra med nya väsentliga fakta om
bl.a. kulturen. Forskningen skall också
bidra  till att bevara och utveckla
kultur  för  alla  individer  och
befolkningsgrupper i samhället liksom
för kommande generationer. Den skall
också  främja och stärka demokratin,
bidra till en hög allmän utbildningsnivå
samt främja den kulturella utvecklingen.
I  propositionen behandlas frågor om
förbättrad forskningsinformation. Vidare
tas  under särskilda avsnitt rörande
Kulturdepartementets         och
Inrikesdepartementets verksamhetsområden
upp  frågor  om  kulturområdets  och
medieområdets forskning (s. 246-256), om
ungdomsforskning  och  forskning  om
folkrörelser    (s.    295-297).
Forskningspropositionen har beretts av
utbildningsutskottet,  socialutskottet
och jordbruksutskottet.
I  forskningspropositionen  och  i
budgetpropositionen (utgiftsområde 17)
understryker regeringen vikten av att
långsiktigt           utveckla
forskningsinformationen i det svenska
samhället och efterlyser en aktivare
samverkan  mellan kulturinstitutioner,
folkbildning,   organisationer   och
universitet och högskolor.

26.2 Forsknings- och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet (J 1)
Från   anslaget  Forsknings-   och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet
utgår medel för verksamhetsforskning och
utvecklingsarbete inom  kultursektorn.
Medlen  utnyttjas för  projekt  inom
Statens  kulturråds,  ansvarsmuseernas
(Statens  historiska museum,  Statens
konstmuseer, Naturhistoriska riksmuseet,
Folkens  museum  - etnografiska  och
Stiftelsen    Nordiska    museet),
Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och
Språk- och folkminnesinstitutets ansvars-
områden. Vidare betalas kostnader för
grundforskning  vid  Naturhistoriska
riksmuseet.
Myndigheter som disponerar medel för
forsknings- och utvecklingsarbete inom
kulturområdet    skall    enligt
budgetpropositionen
-  stödja långsiktig kunskapsuppbyggnad
inom sitt ansvarsområde. Forskning som
myndigheterna  stöder  eller  själva
bedriver skall hålla hög kvalitet och
vara  relevant  för  myndigheternas
ansvarsområde,
-  beakta behovet av att
forskningsresultat av betydelse för
myndighetens ansvarsområde återförs till
verksamheten,
-  verka till förmån för ökad rörlighet
av forskare mellan forsknings- och
utbildningsväsendet och samhället i
övrigt,
-  vidga det internationella
samarbetet,
-  utveckla sektorsforskningen inom
kulturområdet.
Anslaget föreslås föras upp med 37 131
000 kronor, varav 2 500 000 kronor skall
disponeras    av    Humanistisk-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet
(HSFR) för att i samverkan med berörda
myndigheter och institutioner utreda och
föreslå åtgärder för uppbyggnad  och
utveckling av sektorsforskningen inom
kulturområdet. HSFR skall enligt vad som
anförs     i    frågan     i
forskningspropositionen bl.a. göra en
kartläggning innefattande  kulturarvet
och kulturvårdsinriktad forskning samt
gränsöverskridande ansatser mellan konst
och vetenskap och andra kulturområden.
HSFR bör utifrån denna översikt bygga
upp  och stödja forskning inom  ett
sammanhållet program för forskning om
vårt   kulturarv  och  om  olika
kulturområden. Genom HSFR:s stöd till
sådan och annan forskning som har nära
anknytning till sektorsforskningen inom
kulturområdet  bör  sektorsforskningen
kunna förstärkas genom synergieffekter.
I två motioner, Kr260 (m) yrkande 19
och Ub411 (m) yrkande 39, hemställs att
av de medel som anvisas under anslaget
bör 25 miljoner kronor fördelas av HSFR
och inte av sektorsmyndigheterna. Syftet
med förslaget är att sektorsforskningen
skall  prövas vetenskapligt på samma
villkor som övrig forskning för att
uppnå så hög kvalitet i forsknings- och
utvecklingsarbetet som möjligt.
Utskottet anser att det är viktigt att
de  kulturmyndigheter  som  hittills
disponerat medel för sektorsforskning
även fortsättningsvis kan besluta om
inom vilka områden detta forsknings- och
utvecklingsarbete  skall   bedrivas.
Myndigheterna  vet  vilka  behov  av
kunskapsuppbyggnad och utveckling som
behöver   tillgodoses  inom   sina
verksamhetsområden.
Sektorsforskningsmyndigheterna    bör
självfallet i eget intresse sträva efter
en så hög vetenskaplig kvalitet i denna
forskning och utveckling som möjligt,
eftersom det i första hand är de som
skall  tillgodogöra  sig  resultaten.
Regeringen har i budgetpropositionen och
i  forskningspropositionen tagit  upp
vissa problem med gränsdragning mellan
vad som är insamlings-, dokumentations-,
utrednings- och publiceringsverksamhet
och  vad  som i strikt mening  kan
beskrivas  som forskning.  Regeringen
anser  att  denna gränsdragning  bör
förtydligas.  Utskottet föreslår  att
riksdagen  avslår de  båda  aktuella
motionsyrkandena om att  HSFR  skall
fördela en stor del av kultursektorns
forskningsanslag.
I två motioner, Kr257 (mp) yrkande 1
och Kr259 (v) yrkande 3, hemställs att
riksdagen skall anvisa ytterligare 1
miljon kronor under förevarande anslag
och att dessa medel skall tillföras
nätverket för folkbildningsforskning vid
Linköpings universitet, benämnt MIMER. I
motion Kr257 (mp) anförs att forskning
om folkbildning är en förutsättning för
att folkbildningen skall kunna bedrivas
på bästa sätt och förnyas.
Utskottet vill för sin del instämma i
vad motionärerna anför om betydelsen av
att  det  finns  forskning  inom
universiteten  och  högskolorna  om
folkbildning. Forskningsnätverket MIMER
med bas vid universitetet i Linköping är
som nämns i motionerna inriktat  på
folkbildningforskning. År  1990  fick
universitetet  inom  sitt  ordinarie
forskningsanslag  1  miljon  kronor
särskilt  avsatta för detta nätverk.
Utskottet anser att om en motsvarande
specialdestinerad medelsanvisning skulle
göras till MIMER borde även detta ske
inom   Utgiftsområde   16   under
universitetets     forskningsanslag.
Utskottet vill peka på universitetets
möjlighet att inom sitt forskningsanslag
tilldela forskningsnätverket MIMER ökade
medel. Utskottet ser ingen möjlighet att
inom  den  fastställda  ramen  för
kulturbudgeten omfördela  medel  till
förmån  för  ökad  forskning  om
folkbildning. Utskottet avstyrker med
det  anförda  motionsförslagen  och
föreslår att riksdagen anvisar det av
regeringen  begärda  beloppet  under
anslaget     Forsknings-     och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet.
26.3 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen (J 2)
Regeringen föreslår att medel  skall
anvisas under anslaget, 820 000 kronor,
för att möjliggöra fortsatt genomförande
av   arbetet   med  den   årliga
räckviddsundersökningen av de svenska
medievanorna och en fortsatt utgivning
av rapporten Mediebarometern. Utskottet
tillstyrker    den    föreslagna
medelsanvisningen.

27 Trossamfund (K)
27.1 Stöd till trossamfund (K 1)
Enligt  förordningen  (1987:271)  om
statsbidrag till andra trossamfund än
svenska kyrkan kan statsbidrag lämnas
för  religiös  verksamhet  (verksam-
hetsbidrag),  lokaler  till  religiös
verksamhet (lokalbidrag) och teologiska
se-minarier m.m. (utbildningsbidrag). Ur
anslaget betalas även efter beslut av
regeringen statsbidrag till de danska,
norska och isländska församlingarna i
Sverige samt till ekumenisk verksamhet,
kyrklig beredskap och restaurering av
äldre domkyrkor m.m.
Ett  principbeslut har  fattats  om
ändrade relationer mellan staten och
Svenska kyrkan. Med anledning härav ses
bl.a. stödet till trossamfunden över av
utredningen om kyrkans personal och om
samfundsstöd (C 1995:14, dir. 1995:162).
Samarbetsnämnden för statsbidrag till
trossamfund har redovisat hur bidragen
till  trossamfunden  har  fördelats.
Regeringen gör bedömningen  att  den
nuvarande ordningen för fördelning av
bidragen  skall  vara  oförändrad  i
avvaktan på den ovan nämnda utredningen.
Utöver bidrag från anslaget har av
arbetsmarknadspolitiska   skäl   för
budgetåren 1992/93, 1993/94 och 1994/95
anvisats sammanlagt 80 miljoner kronor
till lokaler åt trossamfund. En stor del
av samfundens byggprojekt har kunnat
tidigareläggas genom de extra anslagen
som enligt regeringen fått en mycket god
sysselsättningseffekt.
Med hänsyn till regeringens program för
sanering av de statliga finanserna anser
regeringen att det är rimligt att under
budgetåret  1997 en  besparing  görs
beträffande detta anslag med 3 miljoner
kronor  utöver en tidigare  aviserad
besparing  på  0,5 miljoner  kronor.
Regeringen  anser  att  även  denna
besparing  huvudsakligen  bör  avse
lokalbidragen med tanke på de satsningar
som  av arbetsmarknadspolitiska  skäl
tidigare  gjorts  på  trossamfundens
lokaler.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa sammanlagt 57 300 000 kronor
under ramanslaget Stöd till trossamfund.
I budgetpropositionen 1994/95:100 (bil.
14) gjorde regeringen bedömningen att
tidigareläggandet av projekt under de
ovan angivna budgetåren medfört  att
medelsbehovet för lokalbidrag  skulle
komma att minska under de närmaste åren.
Motionärerna bakom motionerna  Kr258
(kd) yrkande 12 och yrkande 16 i denna
del  samt  Kr604  (kd)  yrkande  5
framhåller den stimulans för frigörande
av   trossamfundens  resurser  för
byggverksamhet som lokalbidraget utgör
och  bidragets positiva inverkan  på
byggsektorn. Som angelägna områden för
satsningar nämns i motionerna fortsatt
handikappanpassning av  trossamfundens
samlingslokaler    och    bättre
förutsättningar för de trossamfund som
betjänar   invandrare.  Motionärerna
motsätter sig därför den av regeringen
föreslagna besparingen på sammanlagt 3,5
miljoner kronor.
I motion Kr503 (s) betonas vikten av
att stödet till trossamfunden bevaras på
oförändrad nivå i avvaktan på resultatet
av utredningen om kyrkans personal och
om samfundsstöd. Även i denna motion
framhålls behovet av stöd  till  de
invandrarrelaterade trossamfunden.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning om bidragens stora betydelse
för  de  fria  samfunden  och  om
lokalbidragets    betydelse    för
investeringar   med   mycket   god
sysselsättningseffekt. Som framgår av
propositionen och som redovisats i det
föregående har emellertid  -  utöver
bidrag   från  anslaget   -   av
arbetsmarknadspolitiska skäl  anvisats
betydande belopp och en stor del av
samfundens  byggprojekt  har  kunnat
tidigareläggas genom de extra anslagen.
Enligt vad utskottet inhämtat är det
fråga om 270 olika projekt som anvisats
till      lokalbidrag      av
arbetsmarknadspolitiska skäl. Bidragen
har kunnat fördelas till fler typer av
projekt än vad som är möjligt med det
ordinarie  lokalbidraget.  Bl.a.  har
bidrag utgått till församlingarnas och
samfundens  gårdar  och  till  sådan
upprustning av lokaler som normalt inte
berättigar till bidrag.
Mot bakgrund av det ovan anförda delar
utskottet regeringens uppfattning att
medelsbehovet för lokalbidrag härigenom
kan komma att minskas under de närmaste
åren. Med hänsyn härtill och till det
statsfinansiella läget anser utskottet i
likhet med regeringen det rimligt att
ytterligare besparingar bör göras under
detta anslag.
Då  det gäller medelsanvisningen är
utskottet således inte berett att frångå
regeringens förslag. Utskottet avstyrker
på den grunden motionerna Kr258 (kd)
yrkande 12 och yrkande 16 i aktuell del
samt Kr604 (kd) yrkande 5.
På samma grund avstyrks även motion
Kr503 (s).
Enligt motion Kr512 (fp) bör bl.a.
arbetsmarknadspolitiska skäl  ingå  i
prövningen   av   ansökningar   om
lokalbidrag.   Med    ett    av
sysselsättningsskäl  förstärkt  anslag
skulle de fria trossamfunden kunna ges
möjlighet att - trots det begränsade
stödet  -  satsa på  önskvärda  och
behövliga lokalbyggnationer.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning  att  lokalbidragen  kan
generera investeringar som  ger  god
sysselsättningseffekt.  Behovet   av
lokalbidrag är också stort. Utskottet är
emellertid inte berett att tillmötesgå
motionärernas   krav på  ytterligare
medel för ändamålet på tilläggsbudget,
vilket synes vara syftet med motionen.
Motion Kr512 (fp) avstyrks således.
28 Folkbildning (L)
28.1 Bidrag till folkbildningen (L 1)
Regeringen anför i kulturpropositionen
(s. 21) att folkbildningen och särskilt
studieförbunden med sin breda verksamhet
behöver spela en än mer aktiv  och
förnyande  roll  i  kulturpolitiken.
Folkbildningen bidrar till att det finns
ett  utbud av kulturaktiviteter  och
möjligheter för människor till  eget
skapande  i  hela landet. Regeringen
meddelar  i  budgetpropositionen  sin
avsikt  att  senare  återkomma  till
riksdagen med en närmare redovisning av
sin syn på folkbildningen och statens
ansvar  för  utvecklingen.  I  detta
sammanhang skall även folkbildningens
kulturverksamhet och dess roll i ett
större kultursammanhang behandlas.
En   omfattande  utvärdering   av
folkbildningen  pågår  både   inom
folkbildningens organisationer och genom
kommittéer  tillsatta av  regeringen.
Utredningen (U 1994:03) för  statlig
utvärdering av folkbildningen (SUFO 96)
har  tidigare  avgivit  ett  antal
delbetänkanden.  I  november  1996
avlämnade    utredningen    sitt
slutbetänkande. År 1995 tillkallades en
parlamentariskt sammansatt kommitté (U
1995:09), Kunskapslyftskommittén,  för
att arbeta med frågor om ett nationellt
kunskapslyft för vuxna (Dir. 1995:67).
Kommittén skall arbeta fram till år
2000.
Under den tid som gått sedan det nya
folkbildningsanslaget      infördes
budgetåret 1991/92 har besparingar på
anslaget gjorts med 100 miljoner kronor
budgetåret 1991/92, 300 miljoner kronor
budgetåret 1992/93 och ytterligare 100
miljoner  kronor budgetåret  1994/95.
Samtidigt  har  anslaget  tillförts
särskilda medel av varierande storlek
för att göra det möjligt att anordna
utbildning  med syfte att  förbättra
situationen på arbetsmarknaden för dem
som  är  eller  riskerar  att  bli
arbetslösa.   Budgetåret   1992/93
tillfördes anslaget 206 miljoner kronor,
budgetåret  1993/94 ca 539  miljoner
kronor,  budgetåret 1994/95  ca  509
miljoner  kronor och  det  förlängda
budgetåret 1995/96 739 miljoner kronor.
Under  riksmötet  1995/96  beslutade
riksdagen  att  en särskild  statlig
vuxenutbildningssatsning  skall  göras
under fem år för att åstadkomma ett
kraftigt kunskapslyft för den  grupp
vuxna som har störst behov av utbildning
och som hittills har fått minst av
samhällets utbildningsinsatser  (prop.
1995/96: 222, yttr. 1995/96:KrU12y, bet.
1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307). De
hittillsvarande       tillfälliga,
arbetsmarknadsmotiverade satsningarna på
utbildning inom folkbildningen och den
kommunala vuxenutbildningen ersätts med
permanenta medel inom denna femåriga
utbildningssatsning. Medel beräknas i
budgetpropositionen för totalt 100 000
platser inom vuxenutbildningen från och
med den 1 juli 1997. Inom ramen för
denna satsning avser 10 000 platser
folkhögskolan med start redan den 1
januari 1997. Medlen för dessa 10 000
platser   skall   fördelas   av
Folkbildningsrådet.  Kommunerna  har
ansvaret för utbildningssatsningen  i
övrigt och förutsätts utnyttja flera
olika   utbildningsanordnare,  bl.a.
folkhögskolorna - utöver de 10  000
platser  som  direkt  avsätts  för
folkhögskolorna och till vilka medel
fördelas av Folkbildningsrådet - och
studieförbunden. Regeringen föreslår i
budgetpropositionen         att
Folkbildningsrådet under  det  första
halvåret  1997, fram till dess  att
kommunernas utbildningssatsning startar
den 1 juli 1997, skall få använda medel
under  det  ordinarie  anslaget  för
studieförbundens särskilda kurser för
arbetslösa.
Regeringen har i september i år i
tilläggsdirektiv (dir. 1996:71) givit
Kunskapslyftskommittén i uppdrag att -
som en grund för sina slutsatser och
förslag om framtida vuxenutbildning -
följa      den      femåriga
vuxenutbildningssatsningen.  Kommittén
har  fått ett samordningsansvar  för
utvärdering av satsningen. Den skall
göra avrapporteringar åren 1998 och 1999
och slutföra sitt uppdrag senast den 1
mars år 2000.
Vid  beräkningen av  bidraget  till
folkbildningen  budgetåret  1997  har
regeringen   fört    bort    de
arbetsmarknadspolitiskt motiverade medel
som beräknats för innevarande förlängda
budgetår (739 miljoner kronor) och de
medel    som   beräknats    för
försöksverksamhet med distansutbildning
vid folkhögskola eller studieförbund (30
miljoner kronor).
Vidare har regeringen föreslagit en
besparing på anslaget om 100 miljoner
kronor.
För  fortsatt utvecklingsarbete  med
distansutbildning beräknas 10 miljoner
kronor  och  för  de  10   000
folkhögskoleplatser  som  ingår  i
vuxenutbildningssatsningen   beräknas
370,8 miljoner kronor.
För stöd till uppsökande verksamhet och
utbildning i samhällsfrågor inom  de
fackliga organisationerna LO, TCO och
SACO  samt Lantbrukarnas Riksförbund,
Sveriges  fiskares  riksförbund  och
Företagarnas Riksorganisation beräknas
40  miljoner  kronor.  Medlen  skall
fördelas bl.a. med utgångspunkt i dessa
organisationers      medlemsantal,
utbildningsnivån bland medlemmarna samt
med  beaktande  av syftet  med  den
särskilda vuxenutbildningssatsning som
startar under år 1997. Regeringen avser
att senare ta ställning till vem som
skall  handha fördelningen av  dessa
medel.
Sammanlagt  föreslår  regeringen  en
medelsanvisning under anslaget Bidrag
till folkbildningen om 2 357 533 000
kronor.
En  minskning  av  bidraget  till
folkbildningen med 200 miljoner kronor
utöver  regeringens  besparingsförslag
yrkas i motion Kr260 (m). Minskningen
skall dels avse det föreslagna bidraget
om sammanlagt 40 miljoner kronor till
vissa   organisationers   uppsökande
verksamhet   och   utbildning   i
samhällsfrågor, dels i övrigt i första
hand  tas  från  den  del   av
folkbildningsanslaget  som  går  till
studieförbunden (yrkandena 20 och 22).
Motionärerna  föreslår  vidare  att
folkbildningsanslaget  fortsättningsvis
bör  kunna användas även till sådan
verksamhet som i dag får stöd från
anslaget   N   2   Stöd   till
demokratiutveckling. Som en följd härav
föreslås det senare anslaget upphöra.
Denna fråga behandlar utskottet i det
följande  under  avsnitt  32.2  i
betänkandet.
Avslag på förslaget att anvisa  40
miljoner   kronor   till   vissa
organisationers uppsökande  verksamhet
och utbildning i samhällsfrågor yrkas
även i motionerna Kr17 (fp) yrkande 24
och Kr601 (m).
Folkbildningen bör enligt motion Kr259
(v) tillföras 120 miljoner kronor utöver
regeringens förslag (yrkandena 2 och 3).
Motionärerna anser att förslaget om ett
bidrag på 40 miljoner kronor till vissa
organisationers uppsökande  verksamhet
och  utbildning i samhällsfrågor bör
avslås.  Dessa medel bör i  stället
tillföras den ordinarie folkbildningen.
Anslaget bör vidare ökas med 80 miljoner
kronor utöver regeringens förslag för
att  uppnå den i motionen förordade
sammanlagda ökningen av bidraget till
folkbildningen om 120 miljoner kronor.
I  motion Kr257 (mp) hemställs att
bidraget  till  vissa organisationers
uppsökande verksamhet och utbildning i
samhällsfrågor skall minskas med  20
miljoner   kronor   (yrkande   1).
Motionärerna har uppenbarligen avsett
att yrka avslag på hela bidraget om 40
miljoner kronor, men fått uppfattningen
att regeringens förslag endast skulle
avse tiden den 1 juli 1997 till årets
slut, dvs. 20 miljoner kronor för ett
halvårs verksamhet. I motionen yrkas
nämligen att riksdagen som sin mening
skall ge regeringen till känna  att
medel, dvs. 40 miljoner kronor, inte bör
beräknas för ändamålet åren 1998 och
1999 (yrkande 2). I motionen hemställs
vidare att regeringen bör återkomma till
riksdagen med förslag om en jämnare
fördelning mellan folkbildningen och den
kommunala vuxenutbildningen av medlen
för       den      särskilda
vuxenutbildningssatsningen och att denna
fördelning bättre bör anpassas till den
faktiska  efterfrågan på utbildningen
(yrkande 12). Det har enligt motionären
visat  sig att efterfrågan på sådan
utbildning inom kommunal vuxenutbildning
under innevarande budgetår understigit
den förväntade.
Regeringens besparingsförslag om 100
miljoner kronor avvisas i motionerna
Kr258 (kd) yrkandena 13 och 16 och Kr604
(kd)  yrkandena 1 och  2.  I  båda
motionerna föreslås att de 40 miljoner
som i budgetpropositionen beräknas för
vissa   organisationers   uppsökande
verksamhet   och   utbildning   i
samhällsfrågor i stället skall användas
för  ordinarie folkbildning och  att
anslaget dessutom skall ökas med 60
miljoner kronor.
Folkbildningens stora betydelse för de
studieovana, däribland många invandrare,
gör det enligt motion Kr603 (s) särskilt
angeläget att folkbildningen tilldelas
tillräckliga resurser. Folkbildningen är
en viktig del i utbildningssatsningen
för dem som har kort utbildning och i
arbetet med att integrera invandrarna.
Det i budgetpropositionen föreslagna
bidraget  till  vissa organisationers
uppsökande verksamhet och utbildning i
samhällsfrågor bör enligt motion Kr605
(s)   utgå   även   till   de
konsumentkooperativa organisationer som
har individuella medlemmar. Motionärerna
anser  att dessa organisationer  har
förbisetts i propositionen.
Riksdagen bör enligt motion Ub478 (fp)
yrkande 4 uttala att Folkbildningsrådet
bör  differentiera  bidragen  till
folkhögskolorna beroende på de olika
utbildningarnas karaktär.
Slutligen begärs i motion A432 (c)
yrkande 23 att riksdagen skall göra ett
uttalande om en bättre samordning i
fråga  om  lokaler och infrastruktur
mellan  folkbildningen  och  skola,
bibliotek och allmänna samlingslokaler
för  att  öka tillgängligheten  till
folkbildningen och effektivisera  och
förbättra resursutnyttjandet.
Kulturutskottet  har  i  slutet  av
riksmötet 1995/96 för sin del i yttrande
till finansutskottet tillstyrkt att en
femårig utbildningssatsning görs inom
vuxenutbildningen och att  satsningen
varaktigt   skall   ersätta   de
hittillsvarande arbetsmarknadspolitiskt
motiverade tillfälliga insatserna inom
folkbildningen (yttr. 1995/96:KrU9y). I
enlighet härmed tillstyrker utskottet nu
regeringens förslag till medelsberäkning
under folkbildningsanslaget för 10 000
platser inom folkhögskolan och att dessa
medel    skall   fördelas    av
Folkbildningsrådet. Kommunerna får ett
stort ansvar för genomförandet av övriga
delar  av  denna utbildningssatsning.
Detta kommer att kräva ett utvecklat
samarbete    mellan    individen,
arbetsförmedlingen och  olika  lokala
aktörer.  Det är då  av  vikt  att
folkbildningens        speciella
förutsättningar,  erfarenheter   och
kompetens, dvs. både hos studieförbunden
och folkhögskolan, tas i anspråk för att
åstadkomma    en    så    god
utbildningssituation som möjligt för den
enskilde. Det kommer att ankomma på
Kunskapslyftskommittén  att  vid  sin
utvärdering av utbildningssatsningen och
vid sin etappvisa rapportering bedöma
bl.a.  huruvida  folkbildningen  fått
möjlighet att göra de insatser den har
goda förutsättningar att bidra med. Om
det efter en tid skulle visa sig att
folkbildningen inte anlitas på förväntat
sätt,  förutsätter  utskottet  att
kommittén analyserar situationen  och
kommer med de förslag till ändringar,
t.ex.  beträffande  medelsfördelningen
mellan folkbildningen och kommunerna,
som analysen kan leda fram till. Något
riksdagens uttalande i frågan, innan den
stora vuxenutbildningssatsningen ens har
börjat,  anser utskottet  inte  vara
påkallat  varför motion  Kr257  (mp)
yrkande 12 avstyrks.
Utskottet  anser att om den  stora
särskilda vuxenutbildningssatsningen -
inriktad i första hand på arbetslösa som
saknar  treårig gymnasieutbildning  -
snabbt skall få genomslag i den avsedda
målgruppen  är  det  nödvändigt  att
kommunerna etablerar ett nära samarbete
med arbetsmarknadens parter. Kommunerna
bör tillsammans med dem utveckla nya
former för uppsökande verksamhet och
studie- och yrkesvägledning med syfte
att    kartlägga    individernas
utbildningsbehov och önskemål. Vidare
bör  den  lokala  arbetsmarknadens
utbildnings-   och   kompetensbehov
inventeras.  I  detta  arbete  kan
organisationerna göra en viktig insats.
Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet
den föreslagna medelsberäkningen under
anslaget,  40 miljoner  kronor,  för
utbildningsinsatser inom LO, TCO, SACO,
Lantbrukarnas  riksförbund,  Sveriges
fiskares riksförbund och Företagarnas
riksorganisation för att stimulera och
utveckla   former  för  uppsökande
verksamhet.  Utskottet  föreslår  i
enlighet härmed att riksdagen avslår
motionerna Kr17 (fp) yrkande 24, Kr257
(mp) yrkande 1, Kr258 (kd) yrkande 16 i
denna del, Kr259 (v) yrkande 3 i denna
del, Kr260 (m) yrkande 20 i denna del
och Kr601 (m) och Kr604 (kd) yrkande 2.
Utskottet anser att det i dagens läge
inte är påkallat att utvidga kretsen av
organisationer som skall erhålla bidrag
för utveckling av uppsökande verksamhet
m.m. Kunskapslyftskommitténs utvärdering
av       den       särskilda
vuxenutbildningssatsningen får visa om
ytterligare utvecklingsarbete kan komma
att bli nödvändigt. Med hänvisning till
det anförda avstyrker utskottet motion
Kr605 (s).
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag att en besparing om 100 miljoner
kronor   skall   göras    under
folkbildningsanslaget. Utskottet anser
dock att den ytterligare besparing som
föreslås i motion Kr260 (m) skulle få
ytterligare  negativ  inverkan  på
verksamheten, varför  yrkande  22  i
motionen avstyrks. Utskottet avstyrker
de förslag om en uppräkning av anslaget
som  yrkas i motionerna Kr258  (kd)
yrkandena 13 och 16, Kr259 (v) yrkandena
2 och 3 samt Kr604 (kd) yrkande 1.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
anvisar medel under anslaget Bidrag till
folkbildningen  i   enlighet   med
regeringens förslag.
Som utskottet redovisat inledningsvis
skall       den       stora
vuxenutbildningssatsningen      som
kommunerna har ansvar för starta den 1
juli  1997.  Kommunerna  förutsätts
utnyttja      flera      olika
utbildningsanordnare,       bl.a.
studieförbunden.   Regeringen   har
föreslagit att Folkbildningsrådet under
det första halvåret 1997, fram till dess
att  kommunernas  utbildningssatsning
startar, skall få använda medel under
det ordinarie folkbildningsanslaget för
studieförbundens särskilda kurser för
arbetslösa.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen godkänner att medel  under
folkbildningsanslaget får användas för
detta ändamål.
Utskottet förutsätter emellertid att
det inte skall bli nödvändigt att -
annat än undantagsvis - utnyttja denna
möjlighet  till  finansiering   av
studieförbundens  särskilda  kurser.
Utbildningsutskottet  har   nämligen
beslutat tillstyrka en motion (A280) (v)
om att 45 miljoner kronor av de medel
som beräknas för kommunernas del av
vuxenutbildningssatsningen  skall  få
användas för
studieförbundens särskilda kurser för
arbetslösa  under våren  1997  (bet.
1996/97:UbU1). Riksdagen  beslutar  i
frågan den 11 december.
Utskottet delar den uppfattning som
kommer till uttryck i motion Kr603 (s),
när det gäller folkbildningens stora
betydelse  för  dem  som  behöver
komplettera och bygga på sin utbildning,
däribland invandrare. Utskottet  vill
påminna om att i de av riksdagen antagna
målen   för   statsbidrag   till
folkbildningen sägs att personer som är
utbildningsmässigt,  socialt   eller
kulturellt missgynnade skall särskilt
prioriteras, varvid invandrare särskilt
skall  uppmärksammas .  De  som  är
studieovana och behöver komplettera sin
utbildning - både bland invandrare och
övriga invånare i landet - hör till
målgrupperna för den kommande femåriga
vuxenutbildningssatsningen.
Folkbildningens   arbetsformer   och
tillgänglighet i hela landet ger unika
förutsättningar för att nå de grupper
som är i störst behov av utbildning.
Även  folkbildningens  insatser  inom
kulturområdet har stor betydelse för
invandrarnas   möjligheter    till
integrering. Utskottet anser mot denna
bakgrund att något särskilt uttalande
från  riksdagen  i frågan  inte  är
nödvändigt, varför motion Kr603  (s)
avstyrks.
Utskottet anser att riksdagen inte bör
göra några uttalanden om detaljer i hur
Folkbildningsrådet skall fördela medlen
till studieförbund och folkhögskolor.
Principerna  för  användningen  av
statsbidraget lades fast vid riksmötet
1990/91  (prop.  1990/91:82,  bet.
1990/91UbU18,   rskr.  1990/91:358).
Riksdagen bör avslå motion Ub478 (fp)
yrkande  4  om  ett  uttalande  om
differentierade    bidrag    till
folkhögskolor.
Utskottet anser att de frågor som tas
upp i motion A432 (c) yrkande 23 är
viktiga. Det är av stor betydelse både
för folkbildningens tillgänglighet och
för  effektiviteten och  ekonomin  i
utbildningsväsendet  i  stort  att
kommuner,  huvudmän  för  allmänna
samlingslokaler           och
folkbildningsorganisationer  samordnar
utnyttjandet av lokaler, utrustning m.m.
Riksdagen bör dock inte göra  något
uttalande som styr kommunernas handlande
i dessa frågor, varför motionsyrkandet
avstyrks.
Riksdagen  har  godkänt  regeringens
förslag om preliminär fördelning  på
utgiftsområden  av  utgifterna  på
statsbudgeten för budgetåren 1998 och
1999   (prop.   1996/97:1,   bet.
1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53). Denna
preliminära  fördelning skall  utgöra
riktlinje för regeringens budgetarbete
inför  dessa  två  budgetår.  Någon
ytterligare fördelning på anslag inom
varje utgiftsområde har inte gjorts i
detta  sammanhang.  Däremot  lämnar
regeringen i budgetpropositionen - utan
att förelägga riksdagen något förslag -
under  varje anslag uppgift om  sin
beräkning av storleken på respektive
anslag för budgetåren 1998 och 1999.
Riksdagen får tillfälle att ta ställning
till regeringens kommande förslag om
anslagsbelopp i samband med behandlingen
av budgetpropositionerna för dessa år.
Utskottet anser att det inte  finns
anledning för riksdagen att redan nu
besluta    om   storleken    på
folkbildningsanslaget  för  budgetåren
1998 och 1999, varför motion Kr257 (mp)
yrkande 2 avstyrks.

28.2 Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen (L 2)
Från anslaget utbetalas statsbidrag till
Nämnden för vårdartjänst (NV) för vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen.
De  övergripande målen för  nämndens
verksamhet   är   att   förbättra
förutsättningarna för utbildning  och
studier för i första hand unga och vuxna
personer  med  funktionshinder  samt
administrera och utveckla olika stöd som
behövs i och omkring studiesituationen.
Statsbidraget  till  Nämnden   för
vårdartjänst för vissa handikappåtgärder
inom  folkbildningen  beräknas   i
budgetpropositionen till 36 345  000
kronor.
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
vid Stockholms universitet ansvarar för
fördelningen  av  statsbidrag  till
folkhögskoleförlagd
teckenspråksutbildning,  tolkutbildning
för döva, dövblinda och vuxendöva samt
teckenspråkslärarutbildning.    Dessa
utbildningar skall planeras i samverkan
med  berörda  handikapporganisationer.
Statsbidraget   till   TÖI   för
tolkutbildning           samt
teckenspråkslärarutbildning   beräknas
till 31 586 000 kronor. Då tillgången på
teckenspråkstolkar  inte   motsvarar
behovet föreslår regeringen att högst
600 000 kronor av anslaget skall få
användas  till  att  ge  verksamma
teckenspråkslärare    kompletterande
utbildning vid Stockholms universitet.
Regeringen avser att noga följa frågan
och  eventuellt  ta  initiativ  till
ytterligare åtgärder.
Utskottet tillstyrker att sammanlagt 68
416 000 kronor anvisas till Bidrag till
vissa    handikappåtgärder    inom
folkbildningen och att 600 000 kronor
får  användas  till  kompletterande
utbildning av teckenspråkslärare.
28.3 Bidrag till kontakttolkutbildning
(L 3)
Anslaget disponeras av Kammarkollegiet
som utbetalar medlen till studieförbund
och folkhögskolor efter särskilt beslut
av Tolk- och översättarinstitutet vid
Stockholms  universitet  (TÖI).  TÖI
fördelar  statsbidrag  för  kontakt-
tolkutbildning till studieförbund och
folkhögskolor  enligt   förordningen
(1991:976)  om  statsbidrag   till
kontakttolkutbildning.
I enlighet med riksdagens beslut vid
riksmötet 1993/94 har TÖI och Statens
invandrarverk kartlagt och analyserat
frågor om kontakttolkutbildningen och
behovet  av  kontakttolkar   (bet.
1993/94:KrU13, rskr. 1993/94:177). I sin
rapport  föreslår  myndigheterna  att
nuvarande   finansieringsform   av
kontakttolkutbildningen bör bibehållas.
Då behovet av kontakttolkar är svårt att
förutse   behövs   en   flexibel
utbildningsform. Folkbildningen, som har
lång tradition och kompetens på området,
bedöms ha bäst beredskap att snabbt
tillgodose nya behov av tolkutbildning
över  hela  landet  samt  anpassa
utbildningen efter deltagarnas skilda
förutsättningar.  Regeringen   delar
myndigheternas uppfattning. Regeringen
anser att TÖI bör få besluta inom vilka
huvudområden kontakttolkutbildning skall
anordnas.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
anslagsanvisningen om 8 608 000 kronor.

29 Ungdomsfrågor (M)
29.1 Ungdomsstyrelsen (M 1)
I maj 1994 godkände riksdagen ett antal
riktlinjer för ungdomspolitiken (prop.
1993/94:135, bet. 1993/94:KrU31, rskr.
1993/94:354), som skall ge vägledning
för statliga och kommunala insatser för
ungdomar.  Förändringarna  av  målen
innebar  bl.a.  att Ungdomsstyrelsens
sektorsövergripande   arbete   och
uppföljningsansvar för  statliga  och
kommunala insatser för ungdomar lyfts
fram.  Regeringen  anser  att  de
övergripande mål som gäller för perioden
1994/95-97  bör ligga  fast.  Enligt
regeringen  är  emellertid   dessa
riktlinjer alltför vaga och bör därför
ersättas  av mer konkreta  mål  för
ungdomspolitiken.   Regeringen   har
tillsatt en kommitté (C 1995:10) som
bl.a.  skall  föreslå  mål   för
ungdomspolitiken  samt  metoder  för
styrning, uppföljning och utvärdering av
måluppfyllelsen. Kommitténs arbete skall
vara avslutat i början av våren 1997.
Riksdagens  beslut våren  1996  att
fr.o.m.  den  1 juli 1996  överföra
ansvaret  för  vissa  internationella
ungdomsfrågor  till  Ungdomsstyrelsen
(prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU10,
rskr.  1995/96:304)  medför  enligt
regeringen behov av nya medel.  Med
anledning av detta föreslår regeringen
att 3,3 miljoner kronor omfördelas från
anslaget  Bidrag till nationell  och
internationell ungdomsverksamhet  m.m.
till anslaget Ungdomsstyrelsen.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa sammanlagt 11 819 000 kronor
under ramanslaget Ungdomsstyrelsen.
Enligt motionärerna bakom motion Kr260
(m) bör anslaget minskas med 5 miljoner
kronor   (yrkande  23).   Eftersom
medlemsantalet   i   de   flesta
ungdomsorganisationerna     minskar
samtidigt som ungdomsaktiviteter utan
bidrag drar till sig nya grupper får
Ungdomsstyrelsen  mindre  anslag  att
administrera och därmed lägre kostnader
för sin verksamhet. Yrkandet bör ses mot
bakgrund av den minskning av anslaget
Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet m.m. som motionärerna
föreslår i följande avsnitt i detta
betänkande (avsnitt 29.2).
Utskottet avstyrker i nämnda avsnitt
den   av  motionärerna  föreslagna
nedskärningen av nämnda bidrag. Som en
följd därav avstyrker utskottet även
yrkande  23 i motionen. Det anförda
innebär  att  utskottet  tillstyrker
regeringens förslag om medelsanvisning.

29.2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet m.m. (M
2)
Anslaget disponeras för statsbidrag till
ungdomsorganisationer samt för stöd till
viss annan nationell ungdomsverksamhet.
Vidare  omfattar anslaget  stöd  för
internationell   verksamhet   till
Landsrådet     för     Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU).
Statsbidragen består av grundbidrag och
särskilt bidrag. Grundbidraget fördelas
till   rikstäckande   barn-   och
ungdomsorganisationer utifrån  antalet
aktiviteter,    medlemmar    och
lokalavdelningar. Det särskilda bidraget
skall främst användas för att stödja
förnyelse   och  utveckling   inom
föreningslivet  av  såväl  ungdomars
riksorganisationer   som    lokala
ungdomsföreningar.
I enlighet med tidigare prioriteringar
i den ekonomiska vårpropositionen 1996
(1995/96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr.
1995/96:304) föreslår regeringen  att
anslaget minskas med 5 miljoner kronor.
Besparingen   bör   främst   avse
grundbidraget  bl.a. till  följd  av
minskningen av antalet ungdomsmedlemmar
i de ungdomsorganisationer som erhållit
grundbidrag. Anslaget föreslås minskas
med  sammanlagt 8,3 miljoner kronor,
varav 3,3 miljoner kronor avser EU:s
utbytesprogram  Ungdom  för  Europa.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa  97  989  000  kronor  under
ramanslaget Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet m.m.
För  budgetåret 1997 har regeringen
beräknat särskilda medel för utmärkelser
inom ungdomsområdet och för satsningar
för  att uppmuntra flickor, särskilt
invandrarflickor, att engagera sig i
föreningslivet. För budgetåret bör LSU:s
internationella verksamhet lämnas  på
oförändrad nivå. Vidare anser regeringen
att det särskilda bidraget, som fördelas
av  Ungdomsstyrelsen, fortsättningsvis
också bör kunna ges till projekt med
internationell anknytning, bl.a. inom
ramen för EU:s utbytesprogram Ungdom för
Europa. Härutöver beräknas 1 100 000
kronor   för   aktiviteter   inom
ungdomsområdet.  Dessa  medel  bör
disponeras av regeringen.
Motionärerna bakom motion Kr260 (m)
anser att anslaget bör minska med 49 100
000 kronor utöver regeringens förslag
(yrkande 24). Bakgrunden till yrkandet
är den minskning av antalet medlemmar
som de flesta ungdomsorganisationer fått
kännas  vid. Samtidigt finns  enligt
motionärerna  klara  tecken  på  att
undomsaktiviteter som inte uppbär bidrag
attraherar  nya  grupper  ungdomar.
Motionärerna anser därför en omprövning
av    medelsbehovet    nödvändig.
Anslagsminskningen bör främst avse den
internationella verksamheten, men även
grundbidragen till rikstäckande barn-
och ungdomsorganisationer bör sänkas.
Som anförs i motion Kr260 (m) har de
flesta  ungdomsorganisationerna  fått
kännas   vid  en  minskning   av
medlemsantalet. Vid sin bedömning av hur
besparingen på 5 miljoner kronor skall
tas ut har regeringen beaktat detta
förhållande.   Utskottet    finner
regeringens medelsberäkning väl avvägd
och är inte berett att tillmötesgå den
drastiska nedskärning av anslaget som
förordas   i  motionen.  Utskottet
tillstyrker därmed regeringens förslag
och avstyrker motionens yrkande 24.
Enligt motion Kr515 (kd) bör de medel -
1 100 000 kronor - som i propositionen
beräknas   stå  till   regeringens
disposition  för  aktiviteter  inom
ungdomsområdet i stället användas som
förstärkning av bidraget till nationell
ungdomsverksamhet och  disponeras  av
Ungdomsstyrelsen (yrkande 2).
I  avvaktan  på  de  förslag  om
ungdomspolitiken m.m. som kan förväntas
av den av regeringen tillsatta kommittén
(se avsnitt 29.1) är utskottet inte
berett  att  förorda  någon  annan
disposition  av  anslaget  än  vad
regeringen har föreslagit. Motion Kr515
(kd) yrkande 2 avstyrks således.

30 Folkrörelse- och idrottsfrågor (N)
30.1 Bidrag till allmänna
samlingslokaler (N 1)
Det övergripande ändamålet för bidraget
är  att  skapa  förutsättningar  för
medborgarna att få tillgång till bra och
ändamålsenliga samlingslokaler så att de
kan utöva sitt samhällsengagemang och
delta i det offentliga livet inom orten.
En jämförelse mellan budget och utfall
budgetåret  1994/95 visar  att  hela
anslaget för allmänna samlingslokaler
har tagits i anspråk. Prognosen för
anslagsbelastningen under  innevarande
budgetår visar att hela anslaget är
intecknat av utbetalningsbehov för redan
beviljade bidrag. Inga nya beslut kan
därför fattas.
Stödets  inriktning  bör   enligt
regeringen vara oförändrat men anpassas
till  den nya budgetordningen vilket
kräver  en starkare koppling  mellan
beslut och faktisk utgift. Detta innebär
bl.a. att det tidigare kösystemet för
stöd  till  allmänna  samlingslokaler
upphör att gälla. I stället skall alla
ansökningar som vid en given tidpunkt
kommit in till Boverket behandlas vid
ett    och   samma   tillfälle.
Samlingslokaldelegationen,     vars
sammansättning regeringen kommer  att
ändra  så att opartiskhet inte  kan
ifrågasättas vid myndighetsutövningen,
får till uppgift att prioritera mellan
olika  ansökningar.  Den  förändrade
beslutsordningen  medför  även  att
Boverkets beslut inte kommer att kunna
överklagas.
Regeringen föreslår att den tidigare
anslagsstrukturen med dels en ram för
Boverkets   beslut,   dels   ett
förslagsanslag som belastas i efterhand
ändras till ett ramanslag. Anslagets mål
och  inriktning bör i  övrigt  vara
oförändrade.
Som  en  följd  av den  föreslagna
förändringen av anslaget kan situationen
komma att ändras för de projekt som
efter  dispens givits möjlighet  att
påbörja byggnadsarbeten utan att därför
vara diskvalificerade för att komma i
fråga för ett eventuellt framtida stöd.
Regeringen avser därför att ge Boverket
i  uppdrag  att  närmare  analysera
situationen för dessa dispensprojekt.
Utskottet förutsätter att regeringen och
Boverket tar hänsyn till att ändringen
av bidragssystemet inte var känd när
dispenser  gavs  och  att  det  i
övergångsskedet  mellan   de   två
bidragssystemen inom ramen för anslaget
görs en generös bedömning.
Utskottet har under anslaget Bidrag
till   icke-statliga   kulturlokaler
(avsnitt  23.5)   konstaterat  att
bidragsansökningarna under detta anslag
och under anslaget Bidrag till allmänna
samlingslokaler avser ett mycket stort
antal byggobjekt som - om de genomfördes
-  skulle generera sysselsättning av
betydande omfattning. Huvudmännen har
visat en beredskap att satsa egna medel
och att starta byggandet av lokalerna.
Om arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer
att  arbetsmarknadsinsatser behövs  i
olika delar av landet finns här en rad
potentiella sysselsättningsmöjligheter.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa ett belopp om 40 000 000 kronor
under ramanslaget Bidrag till allmänna
samlingslokaler.
Regeringen  föreslår  vidare  att
riksdagen bemyndigar Boverket att inom
ramen för anslaget besluta om bidrag för
utbetalning under senare år än år 1997,
dock längst t.o.m. år 1999.
Enligt motionärerna bakom motion Kr260
(m) bör anslaget avskaffas (yrkande 25).
Motionärerna  anser  det  vara  en
primärkommunal uppgift att tillgodose
behovet av samlingslokaler. Bidrag till
handikappanpassning av lokalerna  bör
rymmas inom utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg där anslag
för övriga insatser på handikappområdet
återfinns.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag  till  medelsanvisning  under
anslaget. Utskottet tillstyrker även -
med en formell jämkning - att riksdagen
lämnar  det av regeringen föreslagna
bemyndigandet. Det anförda innebär att
utskottet avstyrker motion Kr260 (m)
yrkande 25 om avskaffande av anslaget.
De   allmänna   samlingslokalernas
betydelse för landsbygdens utveckling
betonas i motionerna Kr283 (c) yrkande
30 och A432 (c) yrkande 41. Statligt
stöd      till      allmänna
samlingslokaler/mötesplatser är enligt
motionärerna  en  förutsättning  för
tidsenliga  samlingslokaler  i  hela
landet.
Som anförs i motionerna är de allmänna
samlingslokalerna ofta en förutsättning
för att de kulturpolitiska målen om
allas möjlighet till kulturupplevelser
och eget skapande skall kunna uppfyllas.
Lokalerna har en viktig social funktion.
De  är  också  betydelsefulla  för
folkbildning  och en  decentraliserad
utbildning. Om samlingslokalerna skall
kunna fungera som avsett bör de vara
handikappanpassade och utrustade med ny
teknik. Utskottet vill framhålla den
betydelse   som  upprustning   och
standardhöjning  av  de   allmänna
samlingslokalerna har för tillskapande
av arbetstillfällen i olika delar av
landet. Utskottet instämmer således i
allt väsentligt i vad som anförs i
motionerna men anser något uttalande med
anledning  av motionerna  Kr283  (c)
yrkande 30 och A432 (c) yrkande 41 inte
är nödvändigt, då redan tillskapandet av
bidraget till allmänna samlingslokaler
är  ett  uttryck för den  betydelse
statsmakterna tillmäter dem.
30.2 Stöd till demokratiutveckling (N
2)
Det övergripande målet för stödet till
demokratiutveckling  är  att   via
folkrörelser och föreningar stimulera en
utveckling av nya former och strukturer
för   medborgarnas  engagemang   i
samhällsutvecklingen  i  syfte  att
fördjupa den demokratiska processen.
De utgifter som belastar anslaget är
bidrag till utvecklingskostnader för att
projekt skall kunna bedrivas.
Från  anslaget Utveckling av ideell
verksamhet har bidrag beviljats till
ideella   föreningar,   ekonomiska
föreningar och stiftelser som bedriver
utvecklingsarbete. I huvudsak har stödet
använts  för att fullfölja  tidigare
beslutade  satsningar  på  två-  och
treårsprojekt. Stödet har utvärderats
och  i utvärderingen framhålls bl.a.
behovet  av  mer  sammanhållna  och
resultatinriktade   projektsatsningar.
Regeringen anser att det behövs ett mer
riktat  stöd  för  föreningslivets
utveckling så att också nya former av
lokala medborgaraktiviteter stimuleras i
syfte  att  stärka den  demokratiska
processen.  Erfarenheterna  från  det
hittillsvarande stödet för utveckling av
ideell verksamhet visar att regeringen
bör ha en mer aktiv roll när det gäller
att initiera vissa projekt. Stödet bör
därför  enligt regeringen  ges  till
projekt  som  bedöms som strategiskt
intressanta   för  en  demokratisk
utveckling.   Erfarenheterna   från
projekten  skall  dokumenteras  och
utvärderas  så  att ny  kunskap  om
demokratiutveckling   kan   vinnas.
Regeringen är särskilt intresserad av
att  få  till  stånd  ett  sådant
utvecklingsarbete  i   storstädernas
förortsområden.
Med hänsyn till det ovan anförda anser
regeringen att anslaget Utveckling av
ideell verksamhet bör få en förändrad
inriktning  och benämnas  Stöd  till
demokratiutveckling.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa sammanlagt 8 133 000 kronor under
ramanslaget     Stöd      till
demokratiutveckling.
I motion Kr 260 (m) anförs att anslaget
bör avvecklas eftersom ändamålet med
anslaget enligt motionärerna väl synes
rymmas  inom  folkbildningsbegreppet
(yrkande 21).
Utskottet delar regeringens uppfattning
om behovet av ett mer riktat stöd för
föreningslivets utveckling. Stödet bör
utformas  på  sätt som  beskrivs  i
propositionen. Utskottet föreslår därför
att riksdagen med avslag på motions-
yrkandet beräknar medel för anslaget
Stöd till demokratiutveckling i enlighet
med regeringens förslag.

30.3 Stöd till idrotten (N 3)
I enlighet med riksdagens beslut våren
1995 om vissa besparingar i verksamheten
under anslaget minskas anslaget med 11
miljoner kronor (prop. 1994/95:100 bil.
14,   bet.  1994/95:KrU12,   rskr.
1994/95:206).   Härutöver   föreslår
regeringen en minskning om 44 miljoner
kronor. Detta förslag om en ytterligare
minskning av anslaget grundar sig på
riksdagens beslut under våren i samband
med      behandlingen      av
kompletteringspropositionen    (prop.
1995/96:150, yttr. 1995/96:KrU9y, bet.
1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304). Den
huvudsakliga besparingen  bör  enligt
regeringen  göras på  bidraget  till
idrottens  gemensamma  verksamhet,  i
första  hand  från  bidraget  till
idrottsrörelsens egna  organisationer:
Riksidrottsförbundet        (RF),
specialidrottsförbunden,
distriktsidrottsförbunden,
idrottsrörelsens studieförbund  (SISU)
och de utanför RF stående förbunden. I
detta  sammanhang  bör  dock  enligt
regeringen noteras värdet av att också
de  små  specialidrottsförbunden  ges
möjlighet   att  delta   i   den
internationella idrottsverksamheten.
Bidraget till lokal ungdomsverksamhet
bör enligt regeringen värnas från större
besparingar.  För  ändamålet   har
regeringen beräknat ett bidrag om minst
185 miljoner kronor. För innevarande
budgetår  är  motsvarande  belopp  -
beräknat på en tolvmånadersperiod - 200
miljoner kronor.
Idrottens forskning och utveckling m.m.
utgör enligt regeringen en viktig del av
anslaget Stöd till idrotten. Regeringen
har här beräknat ett oförändrat stöd
till  verksamheten inom Centrum  för
idrottsforskning om 5 miljoner kronor.
Bidraget för den av riksdagen nyligen
beslutade reformen med riksrekryterande
idrottsgymnasier beräknas av regeringen
till 37 miljoner kronor för det kommande
budgetåret.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
anvisa sammanlagt 480 240 000 kronor
under ramanslaget Stöd till idrotten.
Arbetet  med att påskynda idrottens
jämställdhetsarbete   framhålls   i
propositionen som mycket viktigt, och
regeringen förklarar sig för sin del
angelägen att statens stöd till idrotten
används för att påskynda utvecklingen
mot ökad jämställdhet. Enligt regeringen
bör idrottsrörelsen framgent särskilt
uppmärksamma jämställdhetsaspekten vid
användandet av det statliga stödet till
idrotten.
Fritidsutredningen (C 1995:06) har haft
i uppdrag att utreda fördelningen av
offentliga     resurser     till
fritidsverksamhet     ur     ett
jämställdhetsperspektiv.   Utredningen
avlämnade sitt betänkande (SOU 1996:3)
Fritid i förändring i början av år 1996.
I september 1996 utfärdade regeringen
direktiv för en parlamentarisk kommitté
som skall utvärdera det statliga stödet
till  idrotten  (dir.  1996:84).  De
överväganden  och  förslag  rörande
idrottsstödet  som  lagts  fram  av
Fritidsutredningen   kommer   enligt
direktiven att ingå i kommitténs arbete.
Med hänvisning härtill avstår regeringen
från  att  nu  föreslå  ytterligare
åtgärder.
Våren 1996 beslutade riksdagen (prop.
1995/96:169, bet. 1995/96:FiU14, rskr.
1995/96:248) att ett vinstdelningssystem
införs vad gäller överskottet från det
statliga spelbolaget. Detta överskott
skall komma det lokala för-eningslivets
barn- och ungdomsverksamhet till del. I
avvaktan   på   att   det   nya
vinstdelningssystemet tas i bruk bör, i
enlighet med vad riksdagen vid flera
tidigare  tillfällen  godkänt  (prop.
1991/92:100 bil. 8, bet. 1991/92:KrU15,
rskr.  1991/92:150),  AB  Tipstjänsts
bolagsstämma år 1997 ges möjlighet att
besluta om stöd till idrotten i form av
ett samlat bidrag om 55 miljoner kronor
till RF. Kulturutskottet föreslår att
riksdagen godkänner att AB Tipstjänst
får överföra 55 miljoner kronor till RF
i samband med 1997 års bolagsstämma.
I flera motioner föreslås höjning av
anslaget.
Motionärerna bakom motion Kr513 (fp)
yrkande 4 anser att anslaget bör höjas
med 30 miljoner kronor. Stödet till
ungdomsverksamhet    bör    enligt
motionärerna  bibehållas  på  minst
nuvarande  nivå, och  villkoren  för
kvinnlig idrott bör förbättras. Även i
motionerna  Kr258  (kd)  yrkande  16
(delvis) och Kr510 (kd) yrkande  19
begärs en höjning av anslaget med 30
miljoner kronor. Motionärerna motsätter
sig att en neddragning av stödet drabbar
de små idrottsförbunden och det statliga
aktivitetsstödet på ett  oacceptabelt
sätt. I motion Kr510 (kd) yrkande 17
framhålls  att samhällets stöd  till
idrotten bör inriktas på investeringar i
idrottsanläggningar och på bidrag till
ungdomsverksamhet och ledarutbildning.
Det  lokala  aktivitetsstödet  bör
bibehållas på nuvarande nivå. En höjning
av  anslaget med 42 miljoner kronor
begärs i motion Kr259 (v) yrkande 3
(delvis). Höjningen bör komma utsatta
grupper, särskilt kvinnor/flickor och
invandrare, till del.
Enligt motion Kr260 (m) yrkande 26 bör
av det föreslagna anslaget lägst 200
miljoner kronor anvisas för den lokala
ungdomsverksamheten. Reglerna för det
lokala aktivitetsbidraget bör - utan att
Fritidsutredningens förslag föregrips -
utformas så att flickors idrottsutövande
medvetet gynnas.
Då  kulturutskottet tidigare i höst
yttrade sig till finansutskottet över
regeringens förslag till ram för det
utgiftsområde    till     vilket
idrottsanslaget hör, och som behandlas i
detta  betänkande, skedde detta  med
utgångspunkt i bl.a. de av riksdagen
tidigare  godtagna och  inledningsvis
redovisade besparingarna för budgetåret
1997 (yttr. 1996/97:KrU1y). Riksdagen
har som inledningsvis angetts nyligen
beslutat om en ram för utgiftsområdet
som  överensstämmer  med  regeringens
förslag,  vilket  tillstyrkts   av
kulturutskottet i det åsyftade yttrandet
samt   av  finansutskottet   (bet.
1996/97:FiU1).  Mot  den  redovisade
bakgrunden   tillstyrker   utskottet
regeringens förslag om medelsberäkning
under  förevarande anslag för  nästa
budgetår.
När det gäller idrottsstödets allmänna
inriktning ansluter sig utskottet till
regeringens  uppfattning  att  den
huvudsakliga besparingen bör göras på
bidraget  till  idrottens  gemensamma
verksamhet. I likhet med regeringen vill
dock utskottet framhålla värdet av att
också de små specialidrottsförbunden ges
möjlighet   att  delta   i   den
internationella   idrottsverksamheten.
Bidraget till lokal ungdomsverksamhet
bör  däremot  undantas  från  större
besparingar. Utskottet godtar därför den
relativt begränsade nedskärning om 15
miljoner kronor som föreslås när det
gäller  bidraget  till  den  lokala
ungdomsverksamheten.
Enligt  idrottsrörelsens  idéprogram
Idrott till 2-tusen är det självklart
att  alla invandrare skall ha samma
möjlighet  att delta i  idrott  som
svenskar. Vidare skall möjligheterna för
invandrare att använda idrotten som en
väg in i det svenska samhället tas till
vara. Forskning om bl.a. invandrares
situation skall prioriteras. Utskottet
har således anledning att förutsätta att
integrationsperspektivet  uppmärksammas
såväl  centralt som  lokalt  i  den
idrottsliga verksamheten.
Våren 1996 behandlade utskottet frågor
om   jämställd   idrott   (bet.
1995/96:KrU11). I betänkandet upprepade
utskottet ett uttalande från våren 1994
av innehåll att utskottet förutsatte att
regeringen vid kommande överväganden om
bl.a.   anslagsfrågor   som   rör
idrottsrörelsen beaktar resultatet av
insatserna  på  jämställdhetsområdet.
Utskottet redogjorde också utförligt för
det  jämställdhetsarbete  som  sedan
Riksidrottsmötet (RIM) år 1977 pågår
inom idrottsrörelsen. Vid RIM i november
1995 presenterades en utvärdering av den
jämställdhetsplan som antogs av RF år
1989.  I  utvärderingen  konstaterade
Riksidrottsstyrelsen (RS) att - trots
omfattande  och  i  vissa  avseenden
framgångsrika insatser för att stärka
och  utveckla jämställdhetsarbetet  -
delmålen inte hade uppnåtts. I enlighet
med överväganden i planen fattade RIM
beslut om stadgeändringar som en väg att
påskynda  jämställdhetsarbetet,  vilka
bl.a.    innebär    obligatorisk
representation från  bägge  könen  i
styrelserna    för    RF    och
distriktsidrottsförbunden  och  vissa
andra stadgereglerade organ. Vid nästa
RIM  (i framtiden kallad RF-stämman)
skall RS lägga fram en rapport  om
utvärdering av delmålen i  idrottens
jämställdhetsplan.
I den nu aktuella propositionen anför
regeringen att det är angeläget att
statens stöd till idrotten används för
att  påskynda utvecklingen mot  ökad
jämställdhet. Utskottet, som står fast
vid  sina tidigare uttalanden, delar
givetvis denna uppfattning och anser, i
likhet   med   regeringen,   att
idrottsrörelsen i framtiden särskilt bör
uppmärksamma jämställdhetsaspekten vid
användandet av stödet.
Mot  ovan angiven bakgrund och  då
utskottet  även  i  övrigt  delar
regeringens syn på stödets inriktning
avstyrker utskottet motionerna  Kr258
(kd) yrkande 16 i aktuell del, Kr259 (v)
yrkande 3 i aktuell del, Kr510 (kd)
yrkandena 17 och 19 och Kr513 (fp)
yrkande 4.
Med anledning av kravet i motion Kr260
(m) på ändring av reglerna för det
lokala aktivitetsstödet så att flickors
idrottsutövande  skall  gynnas  vill
utskottet  inledningsvis  anföra  att
stödet till lokal ungdomsverksamhet på
riksdagens uppdrag fr.o.m. den 1 juli
1991 fördelas av idrottsrörelsen enligt
av regeringen fastställda regler (prop.
1989/90:100  bil. 13, bet.  1989/90:
KrU15, rskr. 1989/90:161). Som framgår
av  redogörelsen ovan har regeringen
nyligen beslutat tillsätta en kommitté
med uppdrag att utvärdera det statliga
stödet till idrotten. Utgångspunkten för
utvärderingen skall vara de av staten
uppställda målen för bidraget samt de
samhällsförändringar som skett  sedan
målen fastställdes. Med utvärderingen
som grund skall kommittén föreslå nya,
tydligare mål för statens stöd till
idrotten. Förslagen skall utgå från att
kvinnor och män får lika möjligheter att
bedriva idrott såväl vad gäller bredd-
och      motionsidrott     som
prestationsinriktad idrott.  Kommittén
skall även utgå från idrottens betydelse
för  unga människor. Förslaget skall
också omfatta en modell för uppföljning
och  utvärdering av  verksamheten  i
relation till målen. Kommittén skall
vidare  analysera om det krävs  nya
rutiner för att säkerställa insyn i och
kontroll av bidragsfördelningen  till
idrotten. Möjligheterna och lämpligheten
för riksdag och regering att närmare
styra anslagets inriktning skall prövas.
Kommittén skall redovisa sitt arbete
senast i december 1997. Flera av de
frågor som motionärerna tar upp  är
således föremål för en grundlig översyn.
Utskottet anser att riksdagen inte bör
föregripa  resultatet  av  kommitténs
arbete.  I avvaktan härpå  och  med
hänvisning  till  vad  utskottet  i
tillämpliga delar anför ovan avstyrker
utskottet motion Kr260 (m) yrkande 26.

30.4 Lotteriinspektionen (N 4)
Det   övergripande   målet   för
Lotteriinspektionen   som   ansvarig
förvaltnings-myndighet        för
verksamhetsområdet skall vara att  i
enlighet   med  lotterilagen   och
lotteriförordningen verka för en sund
lotteri- och spelverksamhet i Sverige.
Den snabba tekniska utvecklingen på
spel- och lotterimarknaden har enligt
regeringen medfört behov av ändring i
lotterilagen (1994:1000). På förslag av
regeringen  har  riksdagen  nyligen
beslutat  om  vissa  ändringar  i
lotterilagen  (prop. 1996/97:7,  bet.
1996/97:KrU2,   rskr.   1996/97:41).
Regeringen kommer också att ta initiativ
till en vidare översyn av lotterilagen.
För år 1997 beräknas avgiftsinkomsterna
till 500 000 kronor. Regeringen anser
att Lotteriinspektionen skall bedriva
sin verksamhet på oförändrad anslagsnivå
och föreslår att riksdagen skall anvisa
17 935 000 kronor under ramanslaget
Lotteriinspektionen.
Utskottet tillstyrker den föreslagna
medelsanvisningen.

Hemställan

Utskottet hemställer
Mål för en nationell kulturpolitik, m.m.
(prop. 1996/97:3)
1.   beträffande   kulturens
egenvärde   och  kulturen   som
lokaliseringsfaktor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4  yrkande 1,  1996/97:
Kr207  yrkande 1, 1996/97: Kr219
yrkande 1 och 1996/97:Kr283 yrkande
11,
res. 1 (m)
2. beträffande frågan om avslag
på   av  regeringen  föreslagna
nationella  kulturpolitiska  mål,
m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr207 yrkande 3,
res. 2 (m)
3.   beträffande  nationella
kulturpolitiska mål
att  riksdagen med  anledning  av
regeringens förslag och motionerna
1996/97:Kr17   yrkande  1   och
1996/97:Kr283 yrkande 2 samt  med
avslag på motion 1996/97:Kr4 yrkande
2 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
res. 3 (mp)
4.  beträffande det  nordiska
samarbetet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 3,
5. beträffande ett nationellt
kulturpolitiskt uppdrag för  2000-
talet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 1,
res. 4 (c)
6.   beträffande   regionala
utvecklingsplaner
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 9,
7. beträffande statens ansvar
för kulturpolitiken
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr207 yrkande 10,
res. 5 (m)
8. beträffande kulturpolitiska
tendenser
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr20 yrkande 1,
res. 6 (v)
9. beträffande det ekonomiska
stödet till kulturen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 9,
res. 7 (mp)
10.   beträffande  kulturens
finansiering
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr207 yrkande 12,
11.  beträffande  en  s.k.
dubbleringsfond på kulturområdet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr207 yrkande 13,
res. 8 (m)
12.  beträffande  Stiftelsen
Framtidens kultur
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr17 yrkande 2,
res. 9 (m, fp)
13.     beträffande
kultursponsring
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 11,
res. 10 (mp)
14.          beträffande
biljettpriserna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 21,
res. 11 (mp)
15.          beträffande
ungdomsrabatter
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 5,
16. beträffande längden på de
nationella uppdragen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr17 yrkande 12,
17. beträffande utvärdering av
de nationella uppdragen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 8,
18.  beträffande  nationellt
uppdrag inom kulturturism
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr16,
19.   beträffande   skolans
kulturansvar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr207 yrkande 5,
20. beträffande redovisning av
institutionernas insatser för barn
och ungdom
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 6,
21.  beträffande  kvinnornas
historia och kulturella insatser
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 4,
22. beträffande statligt stöd
till   vissa   verksamheter   i
Västsverige
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr22 yrkande 1,
23. beträffande mångfald  och
decentraliserad    kultur    i
Västsverige
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:T224 yrkande 8,
Konstnärernas villkor (prop. 1996/97:3)
24. beträffande kulturskaparnas
arbetsförhållanden
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr207 yrkande 8,
25.   beträffande  generellt
konstnärstillägg
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4  yrkande   13   och
1996/97:Kr257 yrkande 6,
res. 12 (mp)
26. beträffande konstnärsstöd i
form av projekt och uppdrag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13  yrkande   1   och
1996/97:Kr258 yrkande 6,
res. 13 (kd)
27. beträffande ändring i lagen
(1992:318)  om  överlämnande  av
förvaltningsuppgifter      inom
Kulturdepartementets
verksamhetsområde
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motion 1996/97:Kr260 yrkande 11 i
denna del antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1992:318)  om  överlämnande  av
förvaltningsuppgifter      inom
Kulturdepartementets
verksamhetsområde,
res. 14 (m, c, fp,
kd) - delvis
28.  beträffande  individuell
visningsersättning
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr260 yrkande 11 i denna del
godkänner det som regeringen förordat
om individuell visningsersättning,
res. 14 (m, c, fp,
kd) - delvis
29.  beträffande  förslagsrätt
till styrelser
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr17  yrkande  4   samt
1996/97:Kr283 yrkandena 25 och 26,
res. 15 (m, c, fp,
mp, kd)
30. beträffande utökat uppdrag
för Konstnärsnämnden
att  riksdagen godkänner det  som
regeringen förordat om utökat uppdrag
för Konstnärsnämnden vad gäller det
internationella konstnärsutbytet,
31. beträffande länskonstnärer
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna  1996/97:Kr20 yrkande 6
och 1996/97:Kr260 yrkande 2 i denna
del  godkänner det som regeringen
förordar  om inrättandet  av  ett
statligt stöd för verksamhet  med
länskonstnärer,
res. 16 (m)
Reformerat system för stöd till regional
kulturverksamhet m.m. (prop. 1996/97:3)
32.  beträffande  reformerat
system  för  stöd  till  regional
kulturverksamhet
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Kr12, 1996/97:Kr17
yrkande 3, 1996/97:Kr23, 1996/97:Kr25
yrkande 1, 1996/97:Kr240 yrkande 1
och 1996/97:Kr260 yrkande 2 i denna
del  godkänner det som regeringen
förordar om riktlinjerna för  ett
enhetligt utformat bidragssystem för
regionala och lokala teater-, dans-
och  musikinstitutioner,  regionala
museer, länsbibliotek, länskonstnärer
samt regionala resurscentrum för film
och video,
res. 17 (c)
res. 18 (mp)
33. beträffande fördelningen av
regionala   kulturbidrag   inom
försöksverksamheten  med   ändrad
regional ansvarsfördelning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 10,
34. beträffande teaterutredning
m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr17 yrkandena 10 och 11,
res. 19 (fp, mp)
35. beträffande fördelningen i
landet    av   de   statliga
kulturbidragen
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Kr283 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
Litteraturen och språket (prop.
1996/97:3)
36. beträffande utredningen om
boken och kulturtidskriften
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4  yrkande   19   och
1996/97:Kr17 yrkande 7,
res. 20 (mp)
37. beträffande frågor rörande
kulturtidskrifter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr216 yrkande 2 i denna del
och 1996/97:Kr263,
38.  beträffande  frågor  om
svenska språket
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4 yrkande 18,  1996/97:
Kr221,    1996/97:Kr252    och
1996/97:Kr260 yrkande 8,
res. 21 (m)
39. beträffande frågan om avslag
på  förslaget  att  införa  en
bibliotekslag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13 yrkande 4,  1996/97:
Kr17 yrkande 6, 1996/97:Kr207 yrkande
6 och 1996/97:Kr283 yrkande 12,
res. 22 (m, c, fp,
kd)
40. beträffande förslaget till
bibliotekslag
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260  yrkande  7  antar
regeringens    förslag    till
bibliotekslag med den ändringen att 7
och 10 §§ erhåller i bilaga 3 som
Utskottets   förslag   betecknade
lydelse,
41.  beträffande  översyn  av
bibliotekslagen  i  vad   avser
högskolebiblioteken
att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
42.  beträffande  översyn  av
bibliotekslagen  i  vad   avser
upprättande   av   planer   för
biblioteksverksamhet
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Kr20  yrkande 7  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
43. beträffande grunderna för
ett nytt statligt stöd för inköp av
litteratur   till   folk-   och
skolbiblioteken
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna  1996/97:Kr13 yrkande 5,
1996/97:Kr207  yrkande  7   och
1996/97:Kr260 yrkande 9 i denna del
godkänner vad regeringen förordat,
res. 23 (m)
44.  beträffande  stöd  till
utgivning av invandrarlitteratur
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr216 yrkande 2 i denna del,
45.  beträffande  stöd  för
översättning av olika  religioners
heliga skrifter
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr262,
46. beträffande En Bok För Alla
AB
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr260 yrkande 9 i denna del
godkänner regeringens förslag till
ekonomiska förpliktelser för staten
som följer av avtalet mellan staten
och En Bok För Alla AB för perioden
1997-1999,
res. 24 (m)
Teater (prop. 1996/97:3)
47.  beträffande  nationellt
uppdrag för barn- och ungdomsteater
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 22,
1996/97:Kr20 yrkande 9 i denna del
och  1996/97:Kr257  yrkande  10
godkänner det som regeringen förordar
om tidsbegränsat nationellt uppdrag
till barn- och ungdomsteater,
res. 25 (v)
res. 26 (mp)
48.  beträffande  ytterligare
nationella  uppdrag  m.m.  inom
teaterområdet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4 yrkande 24, 1996/97:Kr5
och 1996/97:Kr259 yrkande 3 i denna
del,
res. 27 (mp)
49.  beträffande  nationellt
uppdrag inom området ungdomskultur
att  riksdagen godkänner det  som
regeringen förordar om tidsbegränsat
nationellt  uppdrag  inom  området
ungdomskultur,
50.  beträffande  nationellt
uppdrag inom området barnkultur
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr259 yrkande 3 i denna del,
51. beträffande samisk teater
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr3, 1996/97:Kr4 yrkande 23,
1996/97:Kr10   och  1996/97:Kr283
yrkande 13,
res. 28 (c)
res. 29 (mp)
Dans (prop. 1996/97:3)
52.  beträffande  turnerande
dansföreställningar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 14,
Musik (prop. 1996/97:3)
53.   beträffande   regional
musikverksamhet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4  yrkande 25,  1996/97:
Kr11,  1996/97:Kr17  yrkande  18,
1996/97:Kr222,     1996/97:Kr227,
1996/97:Kr257 yrkandena 2 och 4, båda
i  denna  del, 1996/97:Kr266  och
1996/97:A428 yrkande 10,
res. 30 (mp)
54. beträffande inriktningen på
Svenska rikskonserters verksamhet
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr260 yrkande 1 i denna del
godkänner det som regeringen förordar
om   inriktningen  på   Svenska
rikskonserters verksamhet,
res. 31 (m)
55. beträffande jazzmusik och
nya yngre musikformer
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr260 yrkande 6,
res. 32 (m)
56.  beträffande  nationellt
uppdrag inom området musik
att  riksdagen godkänner det  som
regeringen förordar om tidsbegränsat
uppdrag inom området musik,
57.          beträffande
folkmusikinstitut        och
nationalinstrument
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr2, 1996/97:Kr223, 1996/97:
Kr242 och 1996/97:Kr268,
res. 33 (c)
58.  beträffande  nationellt
uppdrag  inom  området  symfonisk
musik
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr22 yrkande 2,
59.  beträffande  nationellt
uppdrag inom området blåsmusik
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr17 yrkande 13,
60.          beträffande
nationalorkester
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 8,
1996/97:Kr14    yrkande    2,
1996/97:Kr204,  1996/97:Kr213  och
1996/97:Kr258 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
Film (prop. 1996/97:3)
61. beträffande bevarande  av
biografer
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr13    yrkande    9,
1996/97:Kr258  yrkande  10  och
1996/97:Kr283  yrkande 19 i denna
del,
62. beträffande resurserna för
distribution av filmer
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283  yrkande 19 i denna
del,
63. beträffande stöd för visning
av 16 mm-film
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr283 yrkande 20 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
64. beträffande utformningen av
stödet till filmproduktion
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13  yrkande  10   och
1996/97:Kr258 yrkande 11,
65. beträffande inrättande av en
film- och TV-fond
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr254  och  1996/97:Kr283
yrkande 23,
66. beträffande inrättande av
ett   bidrag   till   regionala
resurscentrum för film och video
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr283 yrkandena 21 och 22
godkänner vad regeringen förordat,
67.  beträffande tidsbegränsat
nationellt uppdrag till regional och
lokal filmverksamhet med tyngdpunkt
på barn och ungdom
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordat,
Arkitektur och formgivning (prop.
1996/97:3)
68. beträffande uttalande  om
handlingsprogram för arkitektur och
formgivning m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13  yrkande  11   och
1996/97:Bo534 yrkandena 1 och 4,
69.  beträffande  plan-  och
bygglagen (1987:10)
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 29,
res. 34 (mp)
70. beträffande Smålands arena
för konst och form i Norden
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr8,
Bild- och formkonst (prop. 1996/97:3)
71. beträffande vidgad uppgift
för Statens konstråd
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr260 yrkande 10 i denna del
godkänner det som regeringen förordar
om en vidgad uppgift för Statens
konstråd,
res. 35 (m)
72. beträffande decentralisering
av Statens konstråds inköp
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr230,
73.  beträffande enprocentsmål
för   utsmyckning  av  statligt
byggande
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 30,
res. 36 (v, mp)
74.  beträffande enprocentsmål
för  utsmyckning  vid  statliga
infrastruktursatsningar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 27,
res. 37 (c, v, mp)
75.  beträffande Nämnden  för
utställningar av nutida svensk konst
i utlandet
att  riksdagen godkänner det  som
regeringen anfört om att Nämnden för
utställningar av nutida svensk konst
i utlandet skall upphöra och att
uppgifterna skall övertas av Statens
konstmuseer, Moderna museet,
76.  beträffande  nationellt
uppdrag inom området samtidskonst
att  riksdagen godkänner det  som
regeringen förordar om tidsbegränsat
nationellt  uppdrag  inom  området
samtidskonst,
Kulturarvet (prop. 1996/97:3)
77.  beträffande  stöd  till
länshembygdskonsulter
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr208 och 1996/97:Kr264,
78.  beträffande SESAM-projekt
för foto och film
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr210  och  1996/97:Kr283
yrkande 18,
79. beträffande den bildvårdande
verksamheten i Ulriksfors
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr233 och  1996/97:Kr273,
80. beträffande strukturen på
museiområdet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr17 yrkande 20,
81.  beträffande  frågan  om
Röhsska  museet  skall  få  ett
nätverksansvar    för    nutida
konsthantverk och formgivning, m.m.
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr253   godkänner   vad
regeringen förordat,
82.    beträffande    ett
tidsbegränsat nationellt uppdrag inom
museiområdet
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr260 yrkande 3 i denna del
godkänner vad regeringen förordat,
res. 38 (m)
83. beträffande skiljande  av
Statens  historiska  museer  från
Riksantikvarieämbetet och inrättande
som en egen ny myndighet
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordat,
84. beträffande sammanläggning
av  Marinmuseum i Karlskrona  med
Statens sjöhistoriska museer
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag och med anledning
av  motionerna  1996/97:Kr19  och
1996/97:Kr283 yrkande 39 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
85.          beträffande
ansvarsfördelning m.m. inom  det
maritima museiområdet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr212 yrkandena 1 och 2,
86.   beträffande   statligt
övertagande av huvudmannaskapet för
Etnografiska museet i Göteborg och
inrättande av en samlad etnografisk
museimyndighet förlagd till Göteborg
innefattande även Folkens museum -
etnografiska,  Medelhavsmuseet  och
Östasiatiska museet
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 12 i
denna del, 1996/97:Kr258 yrkande 8 i
denna del och 1996/97:Kr283 yrkande
36 godkänner vad regeringen förordat,
res. 39 (m, c, fp)
res. 40 (mp)
res. 41 (kd)
87. beträffande uppdrag för en
organisationskommitté  och  därmed
sammanhängande frågor
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 12 i
denna del, 1996/97:Kr17 yrkande 19,
1996/97:Kr20 yrkande 12, 1996/97:Kr21
yrkande 1, 1996/97:Kr207 yrkande 11,
1996/97:Kr212    yrkande    3,
1996/97:Kr217,     1996/97:Kr243,
1996/97:Kr258 yrkande 8 i denna del,
1996/97:Kr278, 1996/97:Kr283 yrkande
35, 1996/97: A429 yrkande 8 samt med
avslag  på  motionerna 1996/97:Kr4
yrkande 31, 1996/97:Kr21 yrkande 2,
1996/97:Kr257 yrkande 9 och 1996/97:
Kr283 yrkandena 37 och 38 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
res. 42 (m, c, fp,
kd)
res. 43 (mp)
88. beträffande inrättande av en
ny myndighet som tar över Stiftelsen
Riksutställningars verksamhet
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordat,
89. beträffande utvidgning av
regeringens allmänna bemyndigande att
lämna utställningsgarantier
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Kr260 yrkande 14 medger att
det allmänna bemyndigande att lämna
utställningsgarantier som riksdagen
tidigare  har meddelat  regeringen
utvidgas i enlighet med regeringens
förslag,
90. beträffande inrättande av
ett kvinnomuseum
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4 yrkande 36,  1996/97:
Kr20  yrkande  11,  1996/97:Kr257
yrkande 7 och 1996/97:Kr277,
res. 44 (v, mp)
91. beträffande inrättande av
ett filmmuseum
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4  yrkande   37   och
1996/97:Kr257 yrkande 8,
res. 45 (mp)
92. beträffande ett polarcentrum
i Gränna
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr7,
93.  beträffande  de  lokala
museernas situation
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13  yrkande  13   och
1996/97:Kr258 yrkande 9,
94.          beträffande
friluftsmuseernas    nationella
uppdrag
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr274,
95.  beträffande  översyn  av
arkivväsendet
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr20 yrkande 13,
res. 46 (v)
96.  beträffande  översyn  av
pliktexemplarslagen (1993:1392)
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr255,
97.  beträffande  förhållandet
mellan länsmuseer och länsstyrelser
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr25 yrkande  2,  1996/97:
Kr240  yrkande  2,  1996/97:Kr260
yrkande  15  och  1996/97:Kr283
yrkande 33,
98. beträffande renodling  av
Riksantikvarieämbetets
myndighetsansvar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr17 yrkande 21 i denna del
och 1996/97:Kr207 yrkande 9,
res. 47 (m, fp)
99.  beträffande  arkeologiska
utgrävningar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr17 yrkande 21 i denna del,
100. beträffande utformning av
kulturmiljövården       enligt
subsidiaritetsprincipen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr13  yrkande  14   och
1996/97:Kr258 yrkande 7,
101. beträffande bevarandet av
unika byggnader och miljöer
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Bo534 yrkande 5,
102.          beträffande
Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr24,  1996/97:Kr279  och
1996/97:Kr283 yrkande 32,
103. beträffande stöd för vård
av         hembygdsgårdarnas
kulturbyggnader
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr209,
Vissa övergripande frågor (prop.
1996/97:3)
104. beträffande kulturpolitiken
inom Europeiska unionen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr4 yrkande 4,
res. 48 (mp)
105.    beträffande    ett
världskulturhus i Stockholm
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr283 yrkande 7,
106. beträffande åtgärder för
att främja mångkultur m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr20 yrkande 5, 1996/97:Kr216
yrkande  1,  1996/97:Kr246  och
1996/97:Sf625 yrkande 12,
res. 49 (v)
107.  beträffande  utvärdering
från   kulturell  synpunkt   av
ädelreformen, m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr216  yrkande  3   och
1996/97:Kr283 yrkande 29,
Kulturåret 1998 (prop. 1996/97:3)
108. beträffande inriktningen av
verksamheten m.m. under Kulturåret
1998
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Kr4 yrkande 5, 1996/97: Kr207
yrkande 2 och 1996/97:Kr219 yrkande
2,
res. 50 (m)
res. 51 (c)
109.   beträffande   Svenska
musikfestivaler
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Kr224,
Medelsanvisning för 1997 (prop.
1996/97:1)
110. beträffande anvisande av
medel under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid samt
vissa till budgeten för 1997 hörande
frågor
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr251 och med anledning av
regeringens förslag samt motionerna
1996/97:Kr4 yrkande 26, 1996/97:Kr17
yrkande    15,   1996/97:Kr225,
1996/97:Kr232,   1996/97:   Kr257
yrkandena 1 och 4 samt 1996/97:Kr283
yrkande 28
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och
videogram,
dels  för budgetåret 1997 anvisar
medel under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid  i
enlighet med utskottets förslag i
bilaga 5,
dels beslutar i enlighet med vad
utskottet föreslår i bilaga 6,
dels  avslår i bilaga 7 upptagna
motionsyrkanden.
res. 52 (mp)
Stockholm den 3 december 1996
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson
I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson
(s),  Elisabeth Fleetwood (m), Berit
Oscarsson (s), Anders Nilsson (s), Leo
Persson (s), Lennart Fridén (m), Björn
Kaaling (s), Marianne Andersson (c),
Monica Widnemark (s), Jan Backman (m),
Carl-Johan Wilson (fp), Agneta Ringman
(s), Charlotta L Bjälkebring (v), Annika
Nilsson (s), Ewa Larsson (mp), Fanny
Rizell (kd) och Elizabeth Nyström (m).

Reservationer

1. Kulturens egenvärde och kulturen som
lokaliseringsfaktor (mom.1)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.2 Kulturens egenvärde
och kulturen som lokaliseringsfaktor som
börjar med Utskottet kan  och slutar
med  kulturpolitiken ytterligare bort
ha följande lydelse:
Utskottet  har  i  det  föregående
framhållit  att  kulturen  har  ett
egenvärde. Utskottet vill i enlighet med
vad  som anförs i motion Kr207 (m)
understryka att det är fråga om ett
värde i relation till enskilda mottagare
som  kommer till uttryck genom  den
enskildes val av aktivitet. Att med
skattemedel söka styra medborgarnas val
mot olika former av kulturverksamhet är
att underskatta den enskilda människans
förmåga  till  val  liksom  hennes
värderingar.  Det  är  i  stället
kulturutbudets innehåll och kvalitet som
bör  få vara utslagsgivande för den
enskildes val av kulturaktiviteter.
Vad utskottet sålunda anfört med
anledning av motion Kr207 (m) yrkande 1
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
Utskottets  överväganden  i   det
föregående  tillgodoser   i   viss
utsträckning motion Kr4 (mp) yrkande 1.
Det finns inte anledning för riksdagen
att - utöver vad som anförts i det
föregående - göra något uttalande med
anledning av de övriga här aktuella
motionsyrkandena, nämligen  motionerna
Kr219 (c) yrkande 1 och Kr283  (c)
yrkande 11. Yrkandena avstyrks således.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande kulturens egenvärde
och kulturen som lokaliseringsfaktor
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr207 yrkande 1  och  med
anledning  av  motion  1996/97:Kr4
yrkande  1  samt med  avslag  på
motionerna 1996/97:Kr219 yrkande 1
och 1996/97:Kr283 yrkande 11 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
2. Frågan om avslag på av regeringen
föreslagna nationella kulturpolitiska
mål, m.m. (mom. 2)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.3 Kulturpolitiska mål
som börjar med  Utskottet vill  och
slutar med  avstyrks därför  bort ha
följande lydelse:
Förslaget att det liksom hittills i ett
kulturpolitiskt mål skall anges  att
kommersialismens  negativa  verkningar
skall bekämpas har som utgångspunkt att
kulturen ses som ett redskap för att nå
andra mål. Mot bakgrund bl.a. av den syn
på kulturens egenvärde som utskottet har
och som redovisats i det föregående kan
utskottet inte godta ett kulturpolitiskt
mål  som  bygger på detta  synsätt.
Utskottet vill vidare framhålla att det
kan få långtgående konsekvenser att i
yttrandefrihetsmålet   utlova   att
kulturpolitiken skall ge alla reella
möjligheter     att     använda
yttrandefriheten. Även i övrigt ansluter
sig  utskottet  till  de  skäl  för
motionsyrkandet  som  redovisas  i
motionen.
Med hänvisning till det anförda och
till vad som i övrigt anförts i motion
Kr207 (m) yrkande 3 anser utskottet att
riksdagen med bifall till detta yrkande
och med avslag på regeringens förslag
till  nationella kulturpolitiska  mål
begär att regeringen lägger fram ett
nytt förslag till sådana mål.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande frågan om avslag på
av regeringen föreslagna nationella
kulturpolitiska mål, m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr207 yrkande 3  och  med
avslag på regeringens förslag som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
3. Nationella kulturpolitiska mål
(mom. 3)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.3. Kulturpolitiska mål
som börjar med Utskottet ansluter  och
slutar med negativa verkningar bort ha
följande lydelse:
Utskottet ansluter sig härtill och även
i övrigt till vad som anförs om ett
tredje kulturpolitiskt mål, dock med den
utvidgning och den modifikation  som
framgår av utskottets formulering av
målet.
I fråga om den av utskottet förordade
utvidgningen vill utskottet framhålla
följande.   Utskottet  anser   att
kulturkreatörer spelar en avgörande roll
i  samhällsbyggandet.  I  utskottets
visionära   samhällsbild   främjar
kulturpolitiken även  ett  personligt
ansvarstagande för naturens helhet så
att  ett  ekologiskt medvetande  kan
uppnås. Utskottet anser därför att det
tredje  kulturpolitiska  målet  bör
utvidgas till att omfatta en långsiktigt
hållbar livsstil som utvecklar förmågan
att  hantera  sitt liv med  minskat
beroende  av myndigheter  och  snävt
marknadstänkande.
Det tredje kulturpolitiska målet bör
ha  följande  lydelse:  att  främja
kulturell   mångfald,   konstnärlig
förnyelse och kvalitet och därigenom
motverka  kommersialismens  negativa
verkningar  samt  att  visa  på  en
långsiktigt hållbar livsstil med minskat
beroende  av myndigheter  och  snävt
marknadstänkande.
dels att den del av utskottets yttrande
under samma rubrik som börjar med  Som
en och slutar med inom landet bort ha
följande lydelse:
Som en följd av det anförda föreslår
utskottet - med bifall till motion Kr4
(mp) yrkande 2 samt med anledning av
regeringens förslag och motionerna Kr17
(fp) yrkande 1 och Kr283 (c) yrkande 2 -
följande kulturpolitiska mål:
Målen för kulturpolitiken skall vara:
1. att värna yttrandefriheten och skapa
reella förutsättningar för alla att
använda den,
2. att verka för att alla får möjlighet
till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser samt till eget
skapande,
3. att främja kulturell mångfald,
konstnärlig förnyelse och kvalitet och
därigenom motverka kommersialismens
negativa verkningar samt att visa på en
långsiktigt hållbar livsstil med minskat
beroende av myndigheter och snävt
marknadstänkande,
4. att ge kulturen förutsättningar att
vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft i samhället,
5. att bevara och bruka kulturarvet,
6. att främja bildningssträvanden,
7. att främja internationellt
kulturutbyte och möten mellan olika
kulturer inom landet.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.    beträffande   nationella
kulturpolitiska mål
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande  2  samt  med
anledning av regeringens förslag och
motionerna 1996/97:Kr17 yrkande 1 och
1996/97:Kr283 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4. Ett nationellt kulturpolitiskt
uppdrag för 2000-talet (mom. 5)
Marianne Andersson (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.4 Vissa övergripande
frågor som börjar med Utskottet är  och
slutar med 1 avstyrks bort ha följande
lydelse:
Genom 1974 års kulturpolitiska beslut
blev det statliga stödet ett aktivt och
offensivt  stöd  för utbyggnaden  av
regionala  kulturinstitutioner   och
resulterade   i   en   kraftfull
decentralisering av kulturinstitutioner
i hela landet. Det finns i dag behov av
en  nationell kulturpolitik med  ett
tydligt uppdrag att sprida ansvaret för
kulturen över hela landet. Med den brist
på analys i dessa avseenden som präglar
regeringens förslag anser utskottet att
det finns risk för att de nationella
målen för kulturpolitiken inskränks till
att  bli  mål  för  den  statliga
kulturverksamheten. Utskottet anser att
regeringen på ett mer genomgripande sätt
än vad som skett i propositionen bör
formulera mål och metoder  för  ett
offensivt  nationellt  kulturpolitiskt
uppdrag  för 2000-talet. Ett  sådant
program bör enligt utskottets mening
bygga  på  samverkan  mellan  den
nationella, regionala och lokala nivån.
Uppdraget bör på ett tydligt sätt ge
stöd  för  den  fria  konstnärliga
utövningen och aktivt utveckla formerna
för att ge människor i hela landet
möjlighet   att   ta   del   av
kulturverksamheten. Vad utskottet anfört
med anledning av motionens yrkande 1 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5.  beträffande  ett  nationellt
kulturpolitiskt uppdrag för  2000-
talet
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Kr283 yrkande 1  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
5. Statens ansvar för kulturpolitiken
(mom. 7)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.4 Vissa övergripande
frågor som börjar med Utskottet anser
att  och slutar med motions-yrkandet
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den uppfattning som
kommer till uttryck i motion Kr207 (m)
om statens ansvar för kulturpolitiken.
Som framhålls i motionen har staten ett
särskilt  ansvar för det  nationella
kulturarvet, något som  innebär  att
staten  har  ansvaret  för  en  rad
institutioner, nationalscener, arkiv och
vissa  museer. Ansvaret  för  övriga
teatrar bör helt ligga på regional nivå.
Som  framgår av andra yrkanden från
Moderata   samlingspartiet,   vilka
behandlas  i ett senare  avsnitt  i
betänkandet, finns det skäl att klara ut
ansvarsfrågor på museiområdet.
Vad  utskottet sålunda  anfört  med
anledning av motion Kr207 (m) yrkande 10
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande statens ansvar för
kulturpolitiken
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr207 yrkande 10 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
6. Kulturpolitiska tendenser (mom. 8)
Charlotta L Bjälkebring (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.4 Vissa övergripande
frågor som börjar med Utskottet anser 
och slutar med avstyrks motionsyrkandet 
bort ha följande lydelse:
Som utförligt redovisas i motion Kr20
(v)  finns  det en rad  brister  i
propositionen.  Det  finns   bl.a.
kulturområden och grupper vars situation
är ofullständigt belysta eller som har
försummats. Det finns en tendens  i
propositionen att återgå till att se
kulturpolitiken   mer   som   en
distributionsfråga än som en fråga om
att skapa aktiviteter. Kulturens plats i
skolan berörs nästan inte alls. Insatser
för att invandrarkulturen skall kunna
integreras i och befrukta den svenska
kulturen är för få. Frågan om kulturens
murar  mot  korttidsutbildade  och
låginkomstgrupperna och deras barn är
dåligt  utvecklad  i  propositionen.
Brister finns då det gäller förslag om
kultur i arbetslivet. Med hänsyn till de
tunga besparingskrav som finns  inom
kommunsektorn    riskerar     de
kulturpolitiska målen att haverera på
vardagsplanet.  Samtidigt  innehåller
propositionen  förslag  som  vi  ser
positivt på. Regeringen tar ett starkare
grepp för att se till att de mål följs
som   ställs   upp   för   de
bidragsfinansierade institutionerna och
verksamheterna. Utskottet har inte några
principiella invändningar mot att anslag
omfördelas  om uppställda  mål  inte
uppfylls.
I enlighet med det anförda tillstyrker
utskottet motion Kr20 (v) yrkande 1.
Riksdagen bör således med bifall till
motionen i denna del som sin mening ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.  beträffande  kulturpolitiska
tendenser
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr20 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
7. Det ekonomiska stödet till kulturen
(mom. 9)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.5 Kultur och ekonomi som
börjar med  Utskottet vill och slutar
med  utskottet motionsyrkandet bort ha
följande lydelse:
Med anledning av motion Kr4 (mp) vill
utskottet erinra om kulturens avgörande
betydelse  för  mänsklig  tillväxt,
kulturen som vår inre odling. Sedda i
förhållande till den totala nationella
budgeten är kostnaderna för kulturen
ringa.  I  kulturpropositionen  utgår
regeringen emellertid från ett  s.k.
nollsummespel, vilket enligt utskottets
mening inte är acceptabelt. Som anförs i
motionens yrkande 9 bör stödet till
kulturen  i stället ökas successivt.
Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande det ekonomiska stödet
till kulturen
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande 9 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
8. En s.k. dubbleringsfond på
kulturområdet (mom. 11)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.5 Kultur och ekonomi som
börjar med Utskottet anser och slutar
med  motion Kr207)  bort ha följande
lydelse:
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning om värdet  av  en  s.k.
dubbleringsfond. En utförlig redovisning
har  lämnats  i det föregående  för
motionsförslaget.  Utskottet   anser
således att riksdagen skall besluta att
en dubbleringsfond skall inrättas på
kulturområdet.  Således  tillstyrker
utskottet yrkande 13 i motion Kr207 (m).
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.   beträffande   en   s.k.
dubbleringsfond på kulturområdet
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr207 yrkande 13 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
9. Stiftelsen Framtidens kultur
(mom. 12)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Jan Backman (m), Carl-Johan Wilson
(fp) och Elizabeth Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.5 Kultur och ekonomi som
börjar med  Kulturutskottet vill  och
slutar med  avstyrks således  bort ha
följande lydelse:
Stiftelsen Framtidens kultur är  en
självständig juridisk person. Den har
att i enlighet med sitt syfte främja ett
vitalt kulturliv såväl i Sverige som
helhet som på enskilda orter. Stiftelsen
redovisar i sin första årsberättelse,
för tiden den 1 augusti 1994-den 31
december 1995, bl.a. att en väsentlig
del av Stiftelsens arbete inriktas på
kvalitetssäkring och att  de  flesta
bidragsansökningar sakkunnigprövas  av
minst två instanser. Vid denna prövning
medverkar  sektorsmyndigheterna   på
kulturområdet,  Statens   kulturråd,
Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.
Det  är självfallet värdefullt  att
Stiftelsen noggrant bereder sina ärenden
och därvid utnyttjar den sakkunskap som
finns  bl.a.  på  myndighetsområdet.
Utskottet anser samtidigt att det finns
en risk för att det standardmässiga
förfarande  som  nu  tillämpas  vid
ärendeberedningen på längre sikt kan
vara ägnat att reellt - om än icke
formellt  -  begränsa  Stiftelsens
självständighet. Det kan nämligen bli en
press  på  Stiftelsen att tillgodose
sådana  bidragsbehov som  de  nämnda
myndigheterna inte kan leva upp till
inom ramen för egna resurser. Om så blir
fallet, tillgodoses inte det syfte som
låg  bakom tillkomsten av Stiftelsen
Framtidens kultur. Intresset av att det
finns  många organ som självständigt
fördelar medel på kulturområdet måste
understrykas. De nämnda myndigheterna
måste därför uppmärksammas på de av
utskottet redovisade synpunkterna. Vad
utskottet sålunda anfört bör riksdagen
med  anledning av motion Kr17  (fp)
yrkande 2 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12.   beträffande   Stiftelsen
Framtidens kultur
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Kr17 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
10. Kultursponsring (mom. 13)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.5 Kultur och ekonomi som
börjar med Sponsring är och slutar med
SMotionsyrkandet  avstyrks  bort  ha
följande lydelse:
Eftersom  en stor del  av  svenskt
kulturliv numera får förlita sig på
sponsring ställer sig utskottet positivt
till att det införs moraliska, etiska
och  estetiska generella regler  för
kultursponsring. Dagens sponsorsregler
är anpassade till de förhållanden som
råder vid idrottssponsring. Enligt vad
utskottet erfarit väljer dock alltfler
företag kulturen som reklammarknad, och
kulturlivet är i stort behov av dessa
intäkter. Som anförs i motion Kr4 (mp)
måste   reglerna  för   exponering
förtydligas; en teaterscen kan  inte
likställas  med  en hockeyrink.  Vad
utskottet  anfört med  anledning  av
motionens yrkande 11 bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13. beträffande kultursponsring
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Kr4 yrkande 11 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Biljettpriserna (mom. 14)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 2.5 Kultur och ekonomi som
börjar med  Med hänsyn och slutar med
 Yrkandet avstyrks  bort ha  följande
lydelse:
Som anförs i motion Kr4 (mp) är höjda
biljettpriser     inte     något
tillfredsställande  sätt  att  lösa
kulturinstitutionernas ekonomiskt svåra
situation.  Enligt utskottets  mening
skall den kulturverksamhet som erhåller
offentligt stöd också erbjuda sin publik
biljetter till rimliga och låga priser.
Vad  utskottet  sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av yrkande 21 i
motionen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande biljettpriserna
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande 21 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
12. Generellt konstnärstillägg (mom. 25)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 3.1 Inriktningen på de
framtida insatserna för konstnärerna som
börjar med  Utskottet påminner  och
slutar med 6 avstyrks bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser - i likhet med vad som
anförs i motionerna Kr4 (mp) yrkande 13
och  Kr257 (mp) yrkande  6  -  att
kulturutövare inom film, musik samt scen-
och bildkonst bör få en bättre ekonomisk
grundtrygghet. Den kommande utredningen
om  förhållandet mellan kultur-  och
arbetsmarknadspolitiken bör få i uppdrag
att   utforma   ett   generellt
konstnärstillägg på grundval av  den
modell   som   studerades    av
Kulturutredningen.   Stödet    bör
finansieras genom att medel överförs
till kulturområdet från anslaget till
arbetsmarknadspolitiska     åtgärder
(utgiftsområde 14). Förslaget bör på
detta sätt inte medföra några större
merkostnader. Utskottet anser att det
bör  vara  bättre att stärka  flera
konstnärers förutsättningar genom ett
konstnärstillägg än att sysselsätta ett
fåtal   i   åtgärdsprogram   inom
arbetsmarknadsområdet. Riksdagen bör med
bifall  till  de  båda  aktuella
motionsyrkandena som sin  mening  ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 25
bort ha följande lydelse:
25.    beträffande   generellt
konstnärstillägg
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 13 och
1996/97:Kr257 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
13. Konstnärsstöd i form av projekt och
uppdrag (mom. 26)
Fanny Rizell (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 3.1 Inriktningen på de
framtida insatserna för konstnärerna som
börjar med  Utskottet har och slutar
med  yrkande 6  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser i likhet med vad som
förordas i motionerna Kr13 (kd) yrkande
1  och  Kr258 (kd) yrkande  6  att
konstnärernas kunnande bör tas i anspråk
i hela samhället. En väg bör vara att i
större utsträckning ersätta nuvarande
inkomststöd med utsmyckningsuppdrag och
projekt  i daghem, skolor,  sjukhus,
bibliotek m.m. Regeringen bör utforma
ett  sådant  system  och  förelägga
riksdagen förslag om en ändring av det
nuvarande  stödsystemet  i  enlighet
härmed.  Vad  utskottet  anfört  bör
riksdagen med bifall till  de  båda
motionsyrkandena som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 26
bort ha följande lydelse:
26. beträffande konstnärsstöd i form
av projekt och uppdrag
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 1 och
1996/97:Kr258 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
14. Ändring i lagen (1992:318) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom Kulturdepartementets
verksamhetsområde samt Individuell
visningsersättning (mom. 27 och 28)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Marianne Andersson (c), Jan Backman
(m), Carl-Johan Wilson (fp), Ewa Larsson
(mp), Fanny Rizell (kd) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 3.2 Visningsersättning
som börjar med Utskottet finner  och
slutar   med   Kulturdepartementets
verksamhetsområde  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser i enlighet med vad som
anförs i motion Kr260 (m) yrkande 11 att
riksdagen bör avslå förslaget att BUS
skall     fördela    individuell
visningsersättning. Medlen skall enligt
utskottets uppfattning förvaltas  och
fördelas av en neutral instans, nämligen
Konstnärsnämnden,  och  inte  av  en
intresseorganisation. Fördelningen skall
ske  på  ett sådant sätt att  alla
yrkesverksamma konstnärer som uppfyller
rimliga kvalitetskrav skall komma  i
fråga.  Regeringens  lagförslag  bör
således     avslås.     Eftersom
Konstnärsnämnden är en myndighet krävs
det  inte någon lagändring för  att
genomföra  förslaget.  Riksdagen  bör
vidare med bifall till motion Kr260 (m)
yrkande 11 som sin mening ge regeringen
till känna vad utskottet anfört  om
individuell visningsersättning.
dels att utskottets hemställan under 27
och 28 bort ha följande lydelse:
27.  beträffande ändring i lagen
(1992:318)  om  överlämnande  av
förvaltningsuppgifter      inom
Kulturdepartementets
verksamhetsområde
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 11 i denna del
avslår regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1992:318) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter
inom       Kulturdepartementets
verksamhetsområde,
28.   beträffande   individuell
visningsersättning
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 11 i denna del
och med avslag på regeringens förslag
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
15. Förslagsrätt till styrelser
(mom. 29)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Marianne Andersson (c), Jan Backman
(m), Carl-Johan Wilson (fp), Ewa Larsson
(mp), Fanny Rizell (kd) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 3.5.1 Förslagsrätt till
styrelser  som börjar med  Utskottet
delar och slutar med aktuella motions-
yrkandena bort ha följande lydelse:
Utskottet   anser   att   vissa
organisationers  förslagsrätt   till
Konstnärsnämndens          och
Bildkonstnärsfondens styrelser inte bör
återinföras. Regeringen bör vara helt
obunden  när  den  tillsätter  dessa
styrelser   och   kunna   hämta
styrelseledamöter både bland dem som är
organiserade och dem som valt att stå
utanför olika organisationer. Det bör
inte få finnas minsta tvivel om att
styrelserna är helt obundna av olika
intresseorganisationer i sin verksamhet
och att deras ledamöter är tillsatta
endast  utifrån  sin  kunskap  och
kompetens. Detta bör inte hindra att
regeringen  rådgör med och  inhämtar
synpunkter från KLYS och de enskilda
organisationer  som företräder  olika
konstnärskategorier   eller    att
Konstnärsnämndens          och
Bildkonstnärsfondens  styrelser  har
överläggningar med organisationer som
företräder konstnärer. Vad  utskottet
anfört bör riksdagen med bifall till
motionerna Kr17 (fp) yrkande 4 och Kr283
(c) yrkandena 25 och 26 som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29. beträffande förslagsrätt till
styrelser
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr17 yrkande  4
samt 1996/97:Kr283 yrkandena 25 och
26 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
16. Länskonstnärer (mom. 31)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 3.6 Länskonstnärer som
börjar med Utskottet anser och slutar
med  med  länskonstnärer  bort  ha
följande lydelse:
Utskottet delar den uppfattning som
kommer till uttryck i motion Kr260 (m)
om  att statens ansvarsområde  måste
definieras  och  avgränsas.  Vissa
uppgifter bör inte åvila staten. Bland
de uppgifter som bör ligga inom det
lokala eller regionala ansvarsområdet
bör vara att avgöra om det skall finnas
en med allmänna medel stödd verksamhet
med länskonstnärer. Utskottet föreslår
att riksdagen med bifall till motion
Kr260 (m) yrkande 2 i denna del avslår
regeringens förslag om inrättande av ett
statligt  stöd  för  verksamhet  med
länskonstnärer.
dels att utskottets hemställan under 31
bort ha följande lydelse:
31. beträffande länskonstnärer
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 2 i denna del
och med avslag på regeringens förslag
och motion 1996/97:Kr20 yrkande 6 som
sin mening ge regeringen till känna
vad utskottet anfört om inrättande av
ett statligt stöd för verksamhet med
länskonstnärer,
17. Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet (mom. 32)
Marianne Andersson (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 4.1 Reformerat system för
stöd till regional kulturverksamhet som
börjar med Utskottet har i och slutar
med regional kulturverksamhet bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med vad som
anförs i motionerna Kr23 (c) och Kr25
(s)  yrkande 1 att länsmuseerna bör
undantas från det föreslagna systemet
med  riktade  bidrag.  De  regionala
museerna har en mycket mångfacetterad
verksamhet  och  hög  andel  fasta
kostnader, varför systemet med riktade
bidrag skulle drabba museerna hårt. De
skulle bli hårt styrda av de statliga
bidragskriterierna. På så sätt skulle en
väsentlig   del   av   museernas
hittillsvarande  fria  medel  till
utställningar och annat publikarbete tas
bort. De regionala museerna samarbetar
med och är beroende av många olika
samarbetspartner  i  det  omgivande
samhället, vilket minskar möjligheterna
att arbeta enligt av staten uppställda
krav  på riktade insatser. Utskottet
tillstyrker att ett sy-stem med riktade
bidrag  i  enlighet med  regeringens
förslag skall tillämpas fr.o.m. år 1997
för de regionala och lokala teater-,
musik-  och  dansinstitutioner  som
omfattas av det nya bidragssystemet.
Detta innebär att de regionala museerna,
länsmusikinstitutionerna      (åren
1998-1999),   länsbiblioteken,   de
regionala resurscentrumen för film och
video  samt  länskonstnärerna  inte
omfattas av systemet med riktade bidrag.
dels att utskottets hemställan under 32
bort ha följande lydelse:
32. beträffande reformerat system
för   stöd   till   regional
kulturverksamhet
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna   1996/97:Kr23   och
1996/97:Kr25 yrkande 1, med anledning
av regeringens förslag och med avslag
på   motionerna   1996/97:Kr12,
1996/97:Kr17 yrkande 3, 1996/97:Kr240
yrkande 1 och 1996/97:Kr260 yrkande 2
i  denna del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört  om riktlinjerna  för  ett
enhetligt utformat bidragssystem för
regionala och lokala teater-, dans-
och  musikinstitutioner,  regionala
museer, länsbibliotek, länskonstnärer
samt regionala resurscentrum för film
och video,
18. Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet (mom. 32)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 4.1 Reformerat system för
stöd till regional kulturverksamhet som
börjar med Utskottet har i och slutar
med regional kulturverksamhet bort ha
följande lydelse:
Utskottet har tagit intryck av  de
synpunkter   på   förslaget   om
tidsbegränsade, riktade bidrag som förts
fram vid uppvaktningar i utskottet av
representanter   för   länsteatrar,
länsmuseer och länsmusik samt  deras
huvudmän. Den ekonomiskt mycket svåra
situationen     för     landets
kulturinstitutioner och därmed även för
landets kulturarbetare medför att den
föreslagna förändringen med viss del av
statsbidraget avsatt till riktade bidrag
kan  riskera  att  slå  sönder  den
utveckling, de förändringar och  det
samarbete som nu pågår. Utskottet anser
därför att ändringar i bidragsstrukturen
bör  göras först när det finns ett
ekonomiskt reformutrymme att använda för
riktade bidrag i stället för som nu
föreslås genom ett sparbeting på det
totala  statsbidraget till  regionala
teater-, dans- och musikinstitutioner
samt  regionala  museer.  Utskottet
avstyrker därför regeringens förslag om
förändring i grundbidragssystemet i vad
avser  införande  av  tidsbegränsade,
riktade  bidrag  inom  ramen  för
tillgängliga medel. Utskottet bör med
anledning av motionerna Kr23 (c), Kr25
(s) yrkande 1 och Kr240 (m) yrkande 1,
vilka rör länsmuseerna, som sin mening
ge regeringen till känna vad utskottet
anfört om att tidsbegränsade riktade
bidrag inte bör införas.
dels att utskottets hemställan under 32
bort ha följande lydelse:
32. beträffande reformerat system
för   stöd   till   regional
kulturverksamhet
att  riksdagen med  anledning  av
regeringens förslag och motionerna
1996/97:Kr23, 1996/97:Kr25 yrkande 1
och 1996/97:Kr240 yrkande 1 samt med
avslag på motionerna 1996/97:Kr12,
1996/97:Kr17  yrkande   3   och
1996/97:Kr260 yrkande 2 i denna del
som sin mening ger regeringen till
känna  vad  utskottet  anfört  om
riktlinjerna  för  ett  enhetligt
utformat bidragssystem för regionala
och  lokala  teater-,  dans-  och
musikinstitutioner, regionala museer,
länsbibliotek, länskonstnärer  samt
regionala resurscentrum för film och
video,
19. Teaterutredning m.m. (mom. 34)
Carl-Johan Wilson (fp) och Ewa Larsson
(mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 4.1 Reformerat system för
stöd till regional kulturverksamhet som
börjar med Utskottet är och slutar med
 och 11 bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det finns starka
skäl för att låta utreda principerna för
den  långsiktiga  finansieringen  av
institutionsteatrarna, vari innefattas
nationalscenerna Operan och  Dramaten
samt de regionala och lokala teatrar som
får statligt stöd. Det fordras ofta
flera års förberedelser för att sätta
upp en opera eller en större pjäs. En
konstnärlig linje måste kunna fullföljas
under  flera  år för att  ge  full
utdelning.  Kostnadsutvecklingen  för
teatrarna har varit snabbare än för
andra  kulturinstitutioner.  Teatrarna
måste få komma bort från osäkerheten om
de ekonomiska villkoren. Utskottet anser
att en konsekvensanalys behöver göras
för att följa upp de senaste årens
ekonomiska  utveckling för teatrarna.
Utskottet  befarar att om  inte  de
nationella och regionala institutionerna
får  kompensation  för  löne-  och
kostnadsökningarna hotar en omfattande
arbetslöshet     för     landets
teaterskådespelare, sångare, musiker och
dansare. Det är nödvändigt att komma
fram till ett tillfredsställande system
för den långsiktiga finansieringen av
verksamheten. I avvaktan på resultaten
från  en  utredning  om  teatrarnas
situation och ekonomi bör  det  nya
stödsystemet inte få fullt genomslag
under följande budgetår. Riksdagen bör
med  bifall till motion  Kr17  (fp)
yrkandena 10 och 11 som sin mening ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 34
bort ha följande lydelse:
34. beträffande teaterutredning m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr17 yrkandena 10 och 11 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
20. Utredningen om boken och
kulturtidskriften (mom. 36)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 5.1 Inriktningen på de
framtida insatserna för litteratur och
språk som börjar med Utskottet anser
att det  och  slutar med  utskottet
motionsyrkandena  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att det är värdefullt
att en utredning om litteraturens och
kulturtidskriftens situation nu kommer
till  stånd. Utskottet vill i detta
sammanhang framhålla att det svenska
språkområdet är litet och att språket
ständigt måste stärkas och underhållas.
Utskottet har därför med  stor  oro
konstaterat att bokförsäljningen sjunkit
och att bibliotekens bokanslag under
1990-talet minskat, ofta drastiskt. En
satsning på ordet och biblioteken är
därför i dag ofrånkomlig.
Utskottet anser att konkurrensen mellan
olika återförsäljarkanaler måste ske på
lika  villkor  och  att  förlagens
diskriminering  av  bokhandeln  skall
upphöra. Utredningen bör därför överväga
om fasta bokpriser skall återinföras.
Vidare vill utskottet erinra om att
Sverige har den högsta bokmomsen av
samtliga  länder  inom  EU.  Enligt
utskottets uppfattning bör även frågan
om bokmoms prövas av utredningen.
I den mån - - - (= utskottet 7 rader) -
- - och avgifter.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen - med bifall till motion Kr4
(mp) i motsvarande del och med anledning
av motion Kr17 (fp) i motsvarande del -
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 36
bort ha följande lydelse:
36. beträffande utredningen om boken
och kulturtidskriften
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande  19  och  med
anledning  av  motion 1996/97:Kr17
yrkande  7  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
21. Frågor om svenska språket (mom. 38)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 5.1 Inriktningen på de
framtida insatserna för litteratur och
språk som börjar med Utskottet utgår 
och  slutar  med  Motionsyrkandena
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet  utgår från att uppdraget
kommer att innefatta den fråga  som
aktualiserats motionsvägen om bevarande
av å, ä och ö. Vidare utgår utskottet
från att Språknämnden i sitt arbete
kommer att hålla kontakt med  andra
språkvårdande organ, medier m.fl. Enligt
utskottets uppfattning är det - som
framhålls i motion Kr260 (m) - angeläget
att eleverna i grund- och gymnasieskolan
får ett väl slipat redskap för livet,
nämligen en god språkbehandling. Endast
den elev som behärskar det egna språket,
svenskan, kan på ett godtagbart sätt
tillägna sig andra språk.
Svenska  språknämndens  uppdrag  att
utarbeta ett handlingsprogram i syfte
att främja svenska språket bör därför
samordnas  med  lärarutbildning  och
läroplaner för att uppnå bästa resultat.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med bifall till motion Kr260
(m) i här aktuell del och med avslag på
motionerna Kr4 (mp) yrkande 18, Kr221
(s) och Kr252 (v) som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 38
bort ha följande lydelse:
38. beträffande frågor om svenska
språket
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 8  och  med
avslag  på  motionerna 1996/97:Kr4
yrkande  18,  1996/97:Kr221  och
1996/97: Kr252 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
22. Frågan om avslag på förslaget att
införa en bibliotekslag (mom. 39)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Marianne Andersson (c), Jan Backman
(m),  Carl-Johan Wilson (fp),  Fanny
Rizell (kd) och Elizabeth Nyström (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
under      rubriken      5.2
Biblioteksverksamheten regleras i lag
som börjar med Biblioteken utgör  och
slutar med bör avslås bort ha följande
lydelse:
Då det gäller regeringens förslag att
införa en bibliotekslag vill utskottet
anföra följande.
Biblioteken utgör de mest spridda och
därmed  också  de viktigaste  lokala
kulturinstitutionerna   i   landet.
Bibliotekens betydelse för samhället,
för yttrandefriheten och för demokratin
är central. Utskottet konstaterar att
kommunerna har visat att de kan driva
bibliotek   utan   någon   central
lagstiftning. En lag skulle på  ett
onödigt sätt strida mot principen om
kommunal  självstyrelse.  Regeringens
lagförslag anger endast en miniminivå
för biblioteksverksamheten. Det finns
därför en risk för att en lag skulle
kunna  få till följd att kommunerna
inskränker   sina  satsningar   på
biblioteksverksamhet till den miniminivå
som lagen anger.
Utskottet vill i sammanhanget tillägga
att den ändring av lagen (1960:729) om
upphovsrätt som gjordes av riksdagen för
några   år  sedan  innebär   att
upphovsmännens samtycke krävs för att
biblioteken skall få hyra ut böcker till
allmänheten (2 kap. 19 §). Risken för
avgiftsbeläggning av boklån är därmed
försumbar.
Utskottet föreslår mot den  angivna
bakgrunden att riksdagen med bifall till
motionerna Kr13 (kd) yrkande 4, Kr17
(fp) yrkande 6, Kr207 (m) yrkande 6 och
Kr283 (c) yrkande 12 avslår regeringens
förslag till bibliotekslag.
dels att utskottets hemställan under 39
bort ha följande lydelse:
39. beträffande frågan om avslag på
förslaget att införa en bibliotekslag
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 4,
1996/97:Kr17 yrkande 6, 1996/97:Kr207
yrkande 6 och 1996/97: Kr283 yrkande
12 avslår regeringens förslag,
23. Grunderna för ett nytt statligt stöd
för inköp av litteratur till folk- och
skolbiblioteken (mom. 43)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 5.3 Ny stödform för inköp
av  litteratur  till  folk-  och
skolbibliotek  som börjar  med  Som
angetts  och slutar med  motsvarande
del bort ha följande lydelse:
Staten bör inte ta över kommunernas
ansvar  helt  eller  delvis  genom
bidragsgivning. Regeringens förslag att
inrätta en stödordning för inköp av
litteratur till folk- och skolbibliotek
skulle innebära att staten ådrog sig ett
sådant  ansvar. Förslaget bör därför
avslås av riksdagen. Det anförda innebär
att  utskottet tillstyrker motionerna
Kr207 (m) yrkande 7 och Kr260  (m)
yrkande 9 i motsvarande del,  medan
motion Kr13 yrkande 5 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 43
bort ha följande lydelse:
43. beträffande grunderna för ett
nytt statligt stöd för inköp  av
litteratur   till   folk-   och
skolbiblioteken
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr207  yrkande  7   och
1996/97:Kr260 yrkande 9 i denna del
avslår regeringens förslag och motion
1996/97:Kr13 yrkande 5,
24. En Bok För Alla AB (mom. 46)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 5.5 En bok för alla som
börjar med Enligt utskottet och slutar
med  aktuell del  bort ha följande
lydelse:
Utskottet har inte kunnat finna att
regeringens påstående att En bok för
alla når ut till nya läsargrupper har
verifierats. Det torde i hög grad vara
välutbildade människor med ekonomiskt
sinnelag  som  främst utnyttjar  den
subventionerade utgivningen. Utskottet
anser  därför att En bok för allas
utgivning  av  vuxenlitteratur  skall
upphöra. En bok för allas utgivning av
barnböcker bör däremot fortsätta, främst
med tanke på det höga kostnadsläget i
Sverige som drabbar även böcker för
barn. Regeringen bör därför träffa ett
nytt avtal med En Bok För Alla AB, som
innebär att de ekonomiska förpliktelser
som staten ikläder sig blir betydligt
mindre än vad regeringen föreslagit.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
bifall till motion Kr260 (m) yrkande 9 i
motsvarande del som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 46
bort ha följande lydelse:
46. beträffande En Bok För Alla AB
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 9 i motsvarande
del och med anledning av regeringens
förslag som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
25. Nationellt uppdrag för barn- och
ungdomsteater (mom. 47)
Charlotta L Bjälkebring (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 6.4 Nationellt uppdrag
för barn- och ungdomsteater som börjar
med Utskottet avstyrker och slutar med
 och ungdomsteater  bort ha följande
lydelse:
Utskottet  anser att det nationella
uppdraget för barn- och ungdomsteater
bör  utformas  i en  dialog  mellan
Kulturrådet och den institution  som
regeringen tilldelar uppdraget. Detta
bör riksdagen med bifall till motion
Kr20 (v) yrkande 9 i denna del som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 47
bort ha följande lydelse:
47. beträffande nationellt uppdrag
för barn- och ungdomsteater
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr20 yrkande 9 i denna del,
med anledning av regeringens förslag
och  med  avslag  på  motionerna
1996/97:Kr4  yrkande   22   och
1996/97:Kr257 yrkande 10 godkänner
det  som  utskottet  förordar  om
tidsbegränsat nationellt uppdrag till
barn- och ungdomsteater,

26. Nationellt uppdrag för barn- och
ungdomsteater (mom. 47)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 6.4 Nationellt uppdrag
för barn- och ungdomsteater som börjar
med  Utskottet anser och slutar med
 och ungdomsteater  bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser att det är angeläget
att  det  finns  ett  kontinuerligt
forsknings- och utvecklingsarbete runt
barn-  och  ungdomsteatern  och  att
utvecklingen av den verksamhet som finns
stöds. Det är därför nödvändigt att
regeringen låter göra en kartläggning av
den verksamhet som finns inom området.
Mot  bakgrund  av vad kartläggningen
utvisar och av uppläggningen av den
verksamhet som startar den 1 januari
1997 vid den institution som får det
nationella uppdraget för  barn-  och
ungdomsteater bör regeringen analysera i
vad mån befintlig verksamhet behöver
kompletteras. Regeringen bör därefter
återkomma till riksdagen med förslag
till en plan för hur forskning och
utveckling inom barn- och ungdomsteater
kan stimuleras. Vad utskottet anfört bör
riksdagen med bifall till motionerna Kr4
(mp) yrkande 22 och Kr257 (mp) yrkande
10 som sin mening ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 47
bort ha följande lydelse:
47. beträffande nationellt uppdrag
för barn- och ungdomsteater
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 22 och
1996/97:Kr257  yrkande  10,  med
anledning av regeringens förslag och
med avslag på motion 1996/97:Kr20
yrkande 9 i denna del godkänner det
som   utskottet   förordar   om
tidsbegränsat nationellt uppdrag till
barn- och ungdomsteater,
27. Ytterligare nationella uppdrag m.m.
inom teaterområdet (mom. 48)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under   rubriken  6.5  Ytterligare
nationella   uppdrag   m.m.   inom
teaterområdet som börjar med  Utskottet
anser  och slutar med motionsyrkandena
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser att riksdagen  bör
bifalla motion Kr4 (mp) yrkande 24 och
besluta  att inrätta ett  permanent,
nationellt uppdrag inom teaterområdet
avsett för NMD. Utskottet anser det
värdefullt med ett nationellt uppdrag
för NMD och att detta blir permanent så
att  verksamheten  kan  utvecklas  i
förvissningen  om   en   ekonomisk
stabilitet. Ett tidsbegränsat uppdrag
riskera att resultera i ett splittrat
projekt utan långsiktiga effekter och
resultat.
dels att utskottets hemställan under 48
bort ha följande lydelse:
48.   beträffande   ytterligare
nationella  uppdrag  m.m.  inom
teaterområdet
att  riksdagen  med  bifall  till
1996/97:Kr4 yrkande 24 och med avslag
på  motionerna  1996/97:Kr5  och
1996/97:Kr259 yrkande 3 i denna del
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört om ett
permanent, nationellt uppdrag avsett
för Norrlands Musik och Dansteater,
28. Samisk teater (mom. 51)
Marianne Andersson (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 6.12 Samisk teater som
börjar med Utskottet anser och slutar
med  yrkande 13  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att frågan om en samisk
teater nu har utretts och övervägt under
så lång tid att det är angeläget att den
snarast  får  en  lösning.  Enligt
utskottets  mening bör  riksdagen  i
enlighet med vad som anförs i motion
Kr283 (c) föreläggas ett förslag i nästa
ers budgetproposition. Regeringen bör
därför ge Sametinget i uppdrag  att
redovisa   resultaten   av   sitt
utredningsuppdrag senast den 1  juni
1997.
dels att utskottets hemställan under 51
bort ha följande lydelse:
51. beträffande samisk teater
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr283 yrkande 13 och  med
avslag  på motionerna 1996/97:Kr3,
1996/97:Kr4 yrkande 23, 1996/97:Kr10
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
29. Samisk teater (mom. 51)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 6.12 Samisk teater som
börjar med Utskottet anser och slutar
med  yrkande 13  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att det är viktigt att
en  statligt bekostad samisk  teater
äntligen kommer till stånd. Frågan har
stötts  och  blötts  pinsamt  länge.
Riksdagen  bör  därför  fatta  ett
principbeslut om att en fast samisk
teaterinstitution skall inrättas. Efter
att ha inhämtat Sametingets synpunkter
bör   regeringen   tillsätta   en
organisationskommitté med uppdrag att
komma med förslag i sådan tid  att
regeringen  kan  förelägga  riksdagen
förslag  i  budgetpropositionen  för
budgetåret 1998. Utskottet anser att
samhället bör bereda väg  för  alla
samiska  kulturyttringar. Den samiska
filmen bör t.ex. få direkt "öronmärkta"
pengar  ur  befintligt  filmanslag.
Regeringen  bör  förelägga  riksdagen
förslag i nästa budgetproposition. Vad
utskottet här anfört om samisk teater
och film bör riksdagen med bifall till
motion Kr4 (mp) yrkande 23 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 51
bort ha följande lydelse:
51. beträffande samisk teater
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande  23  och  med
anledning av motionerna 1996/97:Kr3,
1996/97:Kr10  och  1996/97:  Kr283
yrkande  13  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
30. Regional musikverksamhet (mom. 53)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under   rubriken   8.3   Regional
musikverksamhet  som  börjar   med
 Utskottet förutsätter och slutar med
 yrkande 10 bort ha följande lydelse:
Utskottet förutsätter -  -  -  (=
utskottet 12 rader) - -  -  övriga
regioners förhållanden. Utskottet vill
erinra  om  att  när  ansvaret  för
länsmusiken för sju år sedan fördes över
till landstingen utformades det  nya
avtalet så att staten inte ensam skulle
kunna övervältra det ekonomiska ansvaret
för  länsmusiken  på  landstingen.
Landstingen har enligt avtalet rätt att
minska  sitt bidrag och staten  gör
detsamma. Avtalet går att säga upp men
inte att  bryta genom att förutsätta
att landstingen, om staten minskar sitt
bidrag till länsmusiken, skulle stå kvar
vid dagens bidragsnivå eller till och
med öka sina bidrag. Dagens mycket svåra
ekonomiska  situation  för  landets
landsting, där sjukvården i vissa fall
inte   kan   klaras   på   ett
tillfredsställande sätt,  medför  att
regeringens  planer på  ett  minskat
statligt bidrag till länsmusiken bör
anstå. Riksdagen bör med anledning av
motionerna Kr4 (mp) yrkande 25, Kr11
(s), Kr222 (s), Kr227 (fp), Kr257 (mp)
yrkande 4 i denna del, Kr266 (s, m, c,
fp, v, kd) och A428 (kd) yrkande 10 samt
med avslag på motion Kr17 (fp) yrkande
18 som sin mening ge regeringen till
känna vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 53
bort ha följande lydelse:
53.    beträffande    regional
musikverksamhet
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 25,
1996/97:Kr11,     1996/97:Kr222,
1996/97:Kr227, 1996/97:Kr257 yrkande
2  och  yrkande 4 i denna  del,
1996/97:Kr266  och   1996/97:A428
yrkande 10 samt med avslag på motion
1996/97:Kr17 yrkande 18  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
31. Inriktningen på Svenska
rikskonserters verksamhet (mom. 54)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 8.4 Svenska rikskonserter
som  börjar  med  Utskottet  anser
sammanfattningsvis  och  slutar  med
 avsnitt  17.2)  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  anser att  Rikskonserters
produktion  bör  minskas  och  att
fonogramutgivningen bör ske på samma
villkor  som  gäller  för  övriga
skivproducenter.  Riksdagen  bör  med
bifall till motion Kr260 (m) yrkande 1
som sin mening ge regeringen till känna
vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 54
bort ha följande lydelse:
54.  beträffande inriktningen  på
Svenska rikskonserters verksamhet
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 1 i denna del
och med avslag på regeringens förslag
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
32. Jazzmusik och nya yngre musikformer
(mom. 55)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 8.5 Ett förstärkt lokalt
arrangörsled som börjar med  Utskottet
kan och slutar med yrkande 6 bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att jazzmusiken och nya
yngre musikformer bör få en chans att
utvecklas efter sina meriter och på
samma villkor som övriga musikformer
genom att överenskommelser görs mellan
anslagsgivare  och  de   regionala
musikföreträdarna. Vad utskottet  här
anfört bör riksdagen med bifall till
motion Kr260 (m) yrkande 6 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 55
bort ha följande lydelse:
55. beträffande jazzmusik och nya
yngre musikformer
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
33. Folkmusikinstitut och
nationalinstrument (mom. 57)
Marianne Andersson (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 8.6 Nationellt uppdrag
inom området musik, m.m. som börjar med
 Mot  bakgrund  och slutar med  och
Kr268 bort ha följande lydelse:
Utskottet   anser   att    ett
folkmusikinstitut  bör  inrättas  i
Norduppland i enlighet med de planer som
redovisas i motion Kr268 (c, fp) yrkande
1.  Regeringen  bör  låta  utreda
förutsättningarna för hur finansieringen
av ett sådant institut kan delas mellan
staten  och  lokala  och  regionala
intressenter och därefter återkomma till
riksdagen med ett förslag i frågan. Vad
utskottet här anfört bör riksdagen med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 57
bort ha följande lydelse:
57.  beträffande folkmusikinstitut
och nationalinstrument
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr268  yrkande  1,  med
anledning av motionerna 1996/97:Kr2
och 1996/97:Kr242 samt med avslag på
motionerna   1996/97:Kr223   och
1996/97:Kr268 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
34. Plan- och bygglagen (1987:10)
(mom. 69)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 10.4 Åtgärder som börjar
med  Utskottet hänvisar och slutar med
 avstyrks  därmed  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet vill, i enlighet med vad
motionärerna  anför,  påtala   att
lagstiftning kan bli nödvändig för att
uppnå önskade mål om hänsynstagande till
kvalitets- och skönhetsaspekter vid allt
byggande.  Därför bör riksdagen  med
bifall till motion Kr4 yrkande 29 som
sin mening ge regeringen till känna att
regeringen bör återkomma till riksdagen
med förslag om ett tillägg i plan- och
bygglagen (1987:10) som innebär  att
kommunen kan stoppa hus som inte är
vackra nog.
dels att utskottets hemställan under 69
bort ha följande lydelse:
69. beträffande plan- och bygglagen
(1987:10)
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande 29 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
35. Vidgad uppgift för Statens konstråd
(mom. 71)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 11.4 En bredare insats
för  konstnärlig gestaltning av  den
gemensamma  miljön  som  börjar  med
 Utskottet har  och slutar med  till
Konstrådet bort ha följande lydelse:
Utskottet instämmer med vad som anförs
i  motion Kr260 (m) om att statens
uppgifter bör renodlas. Utskottet anser
i  enlighet  härmed att  Konstrådets
uppgifter inte bör omfatta utsmyckning
av  andra  miljöer än rent statliga
sådana. Riksdagen bör med bifall till
motionens yrkande 10 avslå regeringens
förslag beträffande en utvidgad uppgift
för Konstrådet.
dels att utskottets hemställan under 71
bort ha följande lydelse:
71. beträffande vidgad uppgift för
Statens konstråd
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 10 i denna del
avslår regeringens förslag,
36. Enprocentsmål för utsmyckning av
statligt byggande (mom. 73)
Charlotta L Bjälkebring (v) och Ewa
Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 11.4 En bredare insats
för  konstnärlig gestaltning av  den
gemensamma  miljön  som  börjar  med
 Utskottet  delar  och  slutar  med
 yrkande 30 bort ha följande lydelse:
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning att det är extra viktigt med
ett bestämt riktmärke för storleken på
satsningarna på konstnärlig utsmyckning
vid  byggande under ekonomiskt kärva
tider. Därför bör ett riktmärke om en
procent   införas,   vilket   även
Bostadspolitiska  utredningen  nyligen
föreslagit.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen med bifall till motion Kr4
(mp) yrkande 30 som sin mening ger
regeringen till känna vad  utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 73
bort ha följande lydelse:
73. beträffande enprocentsmål för
utsmyckning av statligt byggande
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande 30 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
37. Enprocentsmål för utsmyckning vid
statliga infrastruktursatsningar
(mom. 74)
Marianne Andersson (c), Charlotta  L
Bjälkebring (v) och Ewa Larsson (mp)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 11.4 En bredare insats
för  konstnärlig gestaltning av  den
gemensamma  miljön  som  börjar  med
 Utskottet  erinrar  och slutar  med
 yrkande 27 bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att riksdagen bör fatta
ett principbeslut om att en procent av
de  statliga infrastruktursatsningarna
bör avsättas för kulturellt skapande i
samband med investeringar i byggande av
vägar, järnvägar m.m. Principuttalandet
bör kunna verka stimulerande för svensk
arkitektur och ge arbete till många
konstnärer. Riksdagen bör med bifall
till motion Kr283 (c) yrkande 27 som sin
mening ge regeringen till känna vad
utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 74
bort ha följande lydelse:
74. beträffande enprocentsmål för
utsmyckning    vid    statliga
infrastruktursatsningar
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr283 yrkande 27 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
38. Ett tidsbegränsat nationellt uppdrag
inom museiområdet (mom. 82)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 12.5.5 Nationellt uppdrag
på  museiområdet  som  börjar  med
 Utskottet anser och slutar med  inom
museiområdet bort ha följande lydelse:
Utskottet har i ett tidigare avsnitt i
detta betänkande tillstyrkt principen
att dela ut nationella uppdrag (avsnitt
2.6). Utskottet anser emellertid att
frågan om ett nationellt uppdrag på
museiområdet inte bör aktualiseras för
närvarande.
Riksdagen bör således med bifall till
motion Kr260 (m) yrkande 3 i motsvarande
del avslå regeringens förslag.
dels att utskottets hemställan under 82
bort ha följande lydelse:
82. beträffande ett tidsbegränsat
nationellt uppdrag inom museiområdet
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr260 yrkande 3 i denna del
avslår regeringens förslag,
39. Statligt övertagande av
huvudmannaskapet för Etnografiska museet
i Göteborg och inrättande av en samlad
etnografisk museimyndighet förlagd till
Göteborg innefattande även Folkens
museum - etnografiska, Medelhavsmuseet
och Östasiatiska museet (mom. 86)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Marianne Andersson (c), Jan Backman
(m),  Carl-Johan  Wilson  (fp)  och
Elizabeth Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under  rubriken  12.5.9  Ett  samlat
etnografiskt centralmuseum i Göteborg
som börjar med Utskottet tillstyrker 
och slutar med segregation motverkas 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är angeläget
att förbättra samordningen mellan de
båda  etnografiska museerna,  Folkens
museum - etnografiska, som är beläget i
Stockholm, och Etnografiska museet i
Göteborg. Utskottet har därför vid sina
överväganden - i enlighet med vad som
anförs i motionerna Kr13 (kd) yrkande 12
i motsvarande del, Kr258 (kd) yrkande 8
i motsvarande del och Kr283 (c) yrkande
36 - kommit fram till att de båda
museerna  bör  sammanföras  till  en
gemensam myndighet. Det anförda innebär
att Etnografiska museet i Göteborg efter
förhandlingar  kan   få   statligt
huvudmannaskap från den 1 januari 1999.
Den nya myndigheten för de två museerna
bör ha sitt säte i Göteborg.
Regeringens förslag att samtidigt föra
samman Medelhavsmuseet och Östasiatiska
museet med de två etnografiska museerna
måste  avvisas av riksdagen.  Enligt
utskottet skulle ett genomförande av
förslaget innebära bl.a. att två väl
fungerande museiorganisationer, nämligen
Statens  historiska museer respektive
Statens  konstmuseer,  slås  sönder,
vilket skulle innebära ett stort slöseri
både när det gäller ekonomiska resurser
och  kompetens.  Likaså  skulle  den
upparbetade samverkan med  närbelägna
universitetsinstitutioner inom berörda
ämnesområden omintetgöras.
dels att den del av utskottets yttrande
som  i  samma  avsnitt  börjar  med
 Utskottet föreslår  och slutar  med
 yrkande 36 avstyrks  bort ha följande
lydelse:
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med bifall till motionerna
Kr13 (kd) yrkande 12 i här aktuell del,
Kr258 (kd) yrkande 8 i här aktuell del
och  Kr283 (c) yrkande 36 samt med
anledning av regeringens förslag som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 86
bort ha följande lydelse:
86. beträffande statligt övertagande
av huvudmannaskapet för Etnografiska
museet i Göteborg och inrättande av
en samlad etnografisk museimyndighet
förlagd till Göteborg innefattande
även Folkens museum - etnografiska,
Medelhavsmuseet  och  Östasiatiska
museet
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 12 i
denna del, 1996/97:Kr:258 yrkande 8 i
denna del och 1996/97:Kr283 yrkande
36 samt med anledning av regeringens
förslag som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
40. Statligt övertagande av
huvudmannaskapet för Etnografiska museet
i Göteborg och inrättande av en samlad
etnografisk museimyndighet förlagd till
Göteborg innefattande även Folkens
museum - etnografiska, Medelhavsmuseet
och Östasiatiska museet (mom. 86)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under  rubriken  12.5.9  Ett  samlat
etnografiskt centralmuseum i Göteborg
som börjar med Utskottet tillstyrker 
och  slutar med segregation motverkas 
bort ha följande lydelse:
Regeringens förslag att föra samman tre
museer i Stockholm, nämligen Folkens
museum - etnografiska, Medelhavsmuseet
och Östasiatiska museet samt ett museum
i  Göteborg,  nämligen  Etnografiska
museet, till ett samlat etnografiskt
centralmuseum  med  museimyndigheten
förlagd  till  Göteborg  har  enligt
utskottets uppfattning inte förberetts
tillräckligt. Utskottet avstyrker därför
förslaget. Utskottet kan inte heller
tillstyrka  förslag  som  framförts
motionsvägen att de två etnografiska
museerna skall sammanföras  till  en
gemensam myndighet och att en sådan
myndighet skall ha sitt säte i Göteborg.
dels att den del av utskottets yttrande
som  i  samma  avsnitt  börjar  med
 Utskottet föreslår  och slutar  med
 yrkande 36 avstyrks bort ha följande
lydelse:
Det  sagda  innebär att regeringens
förslag avstyrks i sin helhet liksom
motionerna Kr13 (kd) yrkande  12  i
motsvarande del, Kr258 (kd) yrkande 8 i
motsvarande del och Kr283 (c) yrkande
36.
dels att utskottets hemställan under 86
bort ha följande lydelse:
86. beträffande statligt övertagande
av huvudmannaskapet för Etnografiska
museet i Göteborg och inrättande av
en samlad etnografisk museimyndighet
förlagd till Göteborg innefattande
även Folkens museum - etnografiska,
Medelhavsmuseet  och  Östasiatiska
museet
att  riksdagen avslår  regeringens
förslag och motionerna 1996/97:Kr13
yrkande 12 i denna del, 1996/97:Kr258
yrkande  8  i  denna  del  och
1996/97:Kr283 yrkande 36,
41. Statligt övertagande av
huvudmannaskapet för Etnografiska museet
i Göteborg och inrättande av en samlad
etnografisk museimyndighet förlagd till
Göteborg innefattande även Folkens
museum - etnografiska, Medelhavsmuseet
och Östasiatiska museet (mom. 86)
Fanny Rizell (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under  rubriken  12.5.9  Ett  samlat
etnografiskt centralmuseum i Göteborg
som börjar med Utskottet tillstyrker 
och  slutar med segregation motverkas 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är angeläget
att förbättra samordningen mellan de
båda  etnografiska museerna,  Folkens
museum - etnografiska, som är beläget i
Stockholm, och Etnografiska museet i
Göteborg. Utskottet har därför vid sina
överväganden - i enlighet med vad som
anförs i motionerna Kr13 (kd) yrkande 12
i motsvarande del, Kr258 (kd) yrkande 8
i motsvarande del och Kr283 (c) yrkande
36 - kommit fram till att de båda
museerna  bör  sammanföras  till  en
gemensam myndighet. Det anförda innebär
att Etnografiska museet i Göteborg efter
förhandlingar  kan   få   statligt
huvudmannaskap från den 1 januari 1999.
Beslutet om var myndigheten för de två
museerna skall ha sitt säte bör fattas
sedan en organisationskommitté redovisat
sitt uppdrag.
Regeringens förslag att samtidigt föra
samman Medelhavsmuseet och Östasiatiska
museet med de två etnografiska museerna
måste  avvisas av riksdagen.  Enligt
utskottet skulle ett genomförande av
förslaget  innebära  bl.a.  att  väl
fungerande museiorganisationer, nämligen
Statens  historiska museer respektive
Statens  konstmuseer,  slås  sönder,
vilket skulle innebära ett stort slöseri
både när det gäller ekonomiska resurser
och  kompetens.  Likaså  skulle  den
upparbetade samverkan med  närbelägna
universitetsinstitutioner inom berörda
ämnesområden omintetgöras.
dels att den del av utskottets yttrande
som  i  samma  avsnitt  börjar  med
 Utskottet föreslår  och slutar  med
 yrkande 36 avstyrks  bort ha följande
lydelse:
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med bifall till motionerna
Kr13 (kd) yrkande 12 i här aktuell del
och Kr258 (kd) yrkande 8 i här aktuell
del samt med anledning av regeringens
förslag och motion Kr283 (c) yrkande 36
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 86
bort ha följande lydelse:
86. beträffande statligt övertagande
av huvudmannaskapet för Etnografiska
museet i Göteborg och inrättande av
en samlad etnografisk museimyndighet
förlagd till Göteborg innefattande
även Folkens museum - etnografiska,
Medelhavsmuseet  och  Östasiatiska
museet
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr13 yrkande 12 i
denna del och 1996/97:Kr:258 yrkande
8 i denna del samt med anledning av
regeringens  förslag  och  motion
1996/97:Kr283 yrkande 36 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
42. Uppdrag för en organisationskommitté
och därmed sammanhängande frågor
(mom. 87)
Under  förutsättning av bifall  till
reservation 39 eller reservation 41
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Marianne Andersson (c), Jan Backman
(m),  Carl-Johan Wilson (fp),  Fanny
Rizell (kd) och Elizabeth Nyström (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken 12.5.9 Ett samlat
etnografiskt centralmuseum i Göteborg
börjar  med  Regeringen avser  och
slutar  med  lokaler m.m.  bort  ha
följande lydelse:
En organisationskommitté bör förbereda
sammanförandet av de två etnografiska
museerna  till  en  myndighet.  En
förutsättning  för kommitténs  arbete
skall vara att verksamheten vid Folkens
museum  -  etnografiska  även  i
fortsättningen  skall  vara  kvar  i
Stockholm. Härför talar bl.a. ekonomiska
skäl och inte minst samarbetet  med
forskarvärlden.
Regeringen har inte presenterat förslag
för  riksdagen  om  flyttning  av
verksamheten   vid    de    tre
Stockholmsmuseerna, Folkens museum  -
etnografiska,  Medelhavsmuseet   och
Östasiatiska museet. Det finns därför
inte någon anledning för utskottet att
ha några synpunkter på innehållet i de
motionsyrkanden som avser användning av
medel som kan ha beräknats för en sådan
flyttning.
Utskottet   vill  i  sammanhanget
understryka betydelsen av att insatser
görs vid våra museer för att främja
förståelsen för andra kulturer. Samtliga
statliga och statligt stödda museer bör
därför i sitt publikarbete verka för
kulturell   mångfald   och   mot
främlingsfientlighet och rasism.
dels att den del av utskottets yttrande
som  i  samma  avsnitt  börjar  med
 Beträffande  organisationskommitténs 
och slutar med bör avslås bort utgå.
dels att utskottets hemställan under 87
bort ha följande lydelse:
87.  beträffande uppdrag för  en
organisationskommitté  och  därmed
sammanhängande frågor
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 31,
1996/97:Kr13 yrkande 12 i denna del,
1996/97:Kr17 yrkande 19, 1996/97:Kr20
yrkande 12, 1996/97:Kr21 yrkande 1,
1996/97:Kr207    yrkande    11,
1996/97:Kr212    yrkande    3,
1996/97:Kr217,  1996/97:   Kr243,
1996/97:Kr257    yrkande    9,
1996/97:Kr258 yrkande 8 i denna del,
1996/97:Kr278,     1996/97:Kr283
yrkandena 35 och 37 och 1996/97:A429
yrkande  8  samt med  avslag  på
motionerna 1996/97: Kr21 yrkande 2
och 1996/97:Kr283 yrkande 38 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
43. Uppdrag för en organisationskommitté
och därmed sammanhängande frågor
(mom. 87)
Under  förutsättning av bifall  till
reservation 40
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som under rubriken 12.5.9 Ett samlat
etnografiskt centralmuseum i Göteborg
börjar  med  Regeringen avser  och
slutar  med  lokaler m.m.  bort  ha
följande lydelse:
Som  en  konsekvens  av  utskottets
ställningstagande i det föregående (res.
40) anser utskottet att det inte finns
behov av en sådan organisationskommitté
som  angivits  i kulturpropositionen,
nämligen en kommitté med uppgift att
föra samman de fyra museerna i  en
myndighet med säte i Göteborg.
Däremot bör regeringen låta  utreda
frågan  om  inrättande  av   ett
världskulturmuseum   i   Göteborg.
Utredningsarbetet    bör    vara
förutsättningslöst. Utskottet anser att
idén  om  ett  världskulturmuseum  i
Göteborg är spännande och kan främja
både förnyelse och utveckling. Utskottet
vänder sig dock starkt mot hanteringen
av denna idé. Ärendet har inte varit
föremål för remissbehandling,  vilket
utskottet tolkar som en allvarlig brist
på  respekt  för  det  demokratiska
systemet. En förutsättningslös utredning
får visa hur samarbete och utveckling
kan ske mellan olika museer så att ett
världskulturmuseum kan byggas upp.
Enligt budgetpropositionen finns det,
efter budgetåret 1997, ett reformutrymme
för museisatsningar i Göteborg. I den
mån detta utrymme inte behöver tas i
anspråk för ett världskulturmuseum bör
medlen  användas för att  ekonomiskt
stödja landets museer så att de får
bättre  förutsättningar att producera
utställningar. I ett senare avsnitt i
detta betänkande tillstyrker utskottet
regeringens  förslag att  redan  för
budgetåret 1997 anvisa ett bidrag om
3  750 000 kronor till Etnografiska
museet i Göteborg. Museets samlingar är
unika och av nationellt intresse.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att den del av utskottets yttrande
som  i  samma  avsnitt  börjar  med
 Beträffande  organisationskommitténs 
och slutar med bör avslås bort utgå.
dels att utskottets hemställan under 87
bort ha följande lydelse:
87.  beträffande uppdrag för  en
organisationskommitté  och  därmed
sammanhängande frågor
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 31,
1996/97:Kr13 yrkande 12 i denna del,
1996/97:Kr17 yrkande 19, 1996/97:Kr20
yrkande 12, 1996/97:Kr21 yrkande 1,
1996/97:   Kr207  yrkande   11,
1996/97:Kr212    yrkande    3,
1996/97:Kr217,  1996/97:   Kr243,
1996/97:Kr257    yrkande    9,
1996/97:Kr258 yrkande 8 i denna del,
1996/97:Kr278,     1996/97:Kr283
yrkandena 35 och 37 och 1996/97:A429
yrkande  8  samt med  avslag  på
motionerna 1996/97:Kr21 yrkande 2 och
1996/97:Kr283 yrkande 38 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
44. Inrättande av ett kvinnomuseum
(mom. 90)
Charlotta L Bjälkebring (v) och Ewa
Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under   rubriken  12.5.16   Övriga
museifrågor  som börjar med  Vidare
torde  och  slutar  med  avstyrks
således bort ha följande lydelse:
Inom den historiska forskningen har
kvinnornas historia kallats den glömda
eller  den osynliga historien. Denna
historia håller nu på att få tydligare
konturer.    Forskningen    kring
könsrelationer  och kvinnors  liv  i
historien och nutiden är ett växande
forskningsfält. Detta bör  självklart
speglas i museernas verksamhet. Museerna
har således ett ansvar för att anlägga
ett     kvinnoperspektiv     i
utställningsverksamheten. Detta får inte
hindra staten från att ta ansvar för att
ett  särskilt  museum  inrättas  med
nationellt  ansvar för att  gestalta
kvinnors  historia.  Regeringen  bör
återkomma till riksdagen med förslag
till lokalisering av kvinnomuseet.
Vad  utskottet således  anfört  bör
riksdagen med bifall till motion Kr4
(mp) yrkande 36, Kr257 (mp) yrkande 7
och Kr277 (v, mp) samt med anledning av
motion Kr20 (v) yrkande 11 som sin
mening ge regeringen till känna.
Frågan  om  medelstilldelning  till
museerna behandlas i ett senare avsnitt
i detta betänkande (avsnitt 23.4).
dels att utskottets hemställan under 90
bort ha följande lydelse:
90. beträffande inrättande av ett
kvinnomuseum
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 36,
1996/97:Kr257  yrkande  7   och
1996/97:Kr277 samt med anledning av
1996/97:Kr20 yrkande 11  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
45. Inrättande av ett filmmuseum
(mom. 91)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under   rubriken  12.5.16   Övriga
museifrågor som börjar med  Utskottet
välkomnar  och  slutar med  således
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet välkomnar det initiativ som
tagits av Svenska Filminstitutet när det
gäller  inrättandet av  ett  svenskt
filmmuseum. Enligt utskottets mening bör
emellertid staten nu påta sig ett ansvar
för att ett sådant museum omedelbart
projekteras. Syftet med museet bör bl.a.
vara att belysa svensk filmkonst och
svensk filmutveckling, att lyfta fram de
insatser som gjorts av en  rad  av
internationellt kända filmpersonligheter
som utgått från Sverige samt att belysa
den snabba utveckling som pågår inom
multimediaindustrin.
Vad  utskottet således  anfört  bör
riksdagen med bifall till motionerna Kr4
(mp) yrkande 37 och Kr257 (mp) yrkande 8
som sin mening ge regeringen till känna.
Frågan  om  medelstilldelning  till
museerna behandlas i ett senare avsnitt
i detta betänkande (avsnitt 23.4).
dels att utskottets hemställan under 91
bort ha följande lydelse:
91. beträffande inrättande av ett
filmmuseum
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1996/97:Kr4 yrkande 37 och
1996/97:Kr257 yrkande 8  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
46. Översyn av arkivväsendet (mom. 95)
Charlotta L Bjälkebring (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 12.6 Arkiv som börjar med
 Genom  arkivlagen  och  slutar  med
 yrkande 13 bort ha följande lydelse:
Som  anförs i motion Kr20 (v) har
informationsteknikens utveckling skapat
en helt ny situation och nya möjligheter
för  arkiven. Detta borde  på  sikt
innebära  nya  arbetssätt,  bättre
samordning  och  tillvaratagande  av
personalresurserna samt högre grad av
effektivitet. Härför krävs investeringar
i  utbildning  av personal,  teknisk
utrustning, resurser för överföring av
arkivmaterial till datoriserade system
och register samt samordning i enhetliga
söksystem  av arkiven med  museernas
samlingar och bibliotekens bestånd. Med
den nya tekniken kan arkiven och deras
verksamhet med fördel utlokaliseras och
bli tillgängliga oberoende av var i
landet   människor   bor.   Även
funktionshindrades  möjligheter  att
utnyttja arkiven måste förbättras. Mot
denna  bakgrund  bör  en  utredning
tillsättas med uppgift att se över hela
arkivväsendet, dess lokalisering  och
möjligheter i en ny informationsteknisk
tid. Målet för översynen bör vara att
arkiven skall göras tillgängliga för nya
grupper. Vad utskottet sålunda anfört
med anledning av motion Kr20 (v) yrkande
13 bör ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 95
bort ha följande lydelse:
95.  beträffande  översyn   av
arkivväsendet
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr20 yrkande 13  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
47. Renodling av Riksantikvarieämbetets
myndighetsansvar (mom. 98)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m), Jan Backman (m), Carl-Johan Wilson
(fp) och Elizabeth Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under      rubriken     12.7.2
Ansvarsfördelningen         inom
kulturmiljöarbetet som börjar med  I
avvaktan  och  slutar med  aktuella
delar bort ha följande lydelse:
I enlighet med vad som anförs i motion
Kr207  (m)  bör Riksantikvarieämbetet
fungera som en renodlad sektorsmyndighet
utan egna genomföranderesurser (yrkande
9).       Således       bör
undersökningsverksamheten,  UV,  som
föreslås i motion Kr17 (fp) i  här
aktuell del, avskiljas från myndigheten.
Likaså bör avdelningen för konservering,
RIK, avskiljas från myndigheten.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med bifall till motionerna
Kr17 (fp) yrkande 21 i motsvarande del
och Kr207 (m) yrkande 9 som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 98
bort ha följande lydelse:
98.  beträffande  renodling  av
Riksantikvarieämbetets
myndighetsansvar
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:Kr17 yrkande 21 i
denna del och 1996/97:Kr207 yrkande 9
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
48. Kulturpolitiken inom Europeiska
unionen (mom. 104)
Ewa Larsson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under  rubriken 14.1 Mångkultur  och
internationellt samarbete som börjar med
 Utskottet konstaterar och slutar med
 avslår  motionsyrkandet  bort  ha
följande lydelse:
Riksdagen bör i enlighet med vad som
yrkas i motion Kr4 (mp) yrkande 4 som
sin mening ge regeringen till känna att
regeringen noggrant bör uppmärksamma att
EU-harmonisering inom kulturområdet är
utesluten. Detta synsätt bör således
även prägla regeringens handläggning av
frågor  som  har  med  moms  inom
kulturområdet att göra. Regeringen bör
värna om det svenska kulturarvet och
dess mångfald.
dels att utskottets hemställan under 104
bort ha följande lydelse:
104.  beträffande  kulturpolitiken
inom Europeiska unionen
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr4 yrkande 4 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
49. Åtgärder för att främja mångkultur
m.m. (mom. 106)
Charlotta L Bjälkebring (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under  rubriken 14.1 Mångkultur  och
internationellt samarbete som börjar med
 Frågor som  och slutar med  nämnda
motionsyrkandena  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet      anser      att
främlingsfientlighet och rasism måste
motverkas   genom  åtgärder   inom
kulturområdet. Som framhålls i motion
Kr20 (v) måste denna syn finnas  i
samhällets   alla   delar   och
verksamhetsområden.  Tendenser   att
isolera   invandrarkulturerna   bör
motverkas. I stället bör dessa kulturer
tillåtas  att  befrukta  de  svenska
kulturerna och att även utvecklas i en
ny  miljö.  Varken Kulturutredningen,
regeringen i kulturpropositionen eller
Invandrarpolitiska kommittén har belyst
det mångkulturella samhället i hela dess
vidd. Utskottet anser att regeringen mot
denna bakgrund bör intensifiera arbetet
på det mångkulturella området och låta
utarbeta ett handlingsprogram i enlighet
med vad som yrkas i motion Kr20 (v)
yrkande 5. Utskottet anser vidare att
utredningen om ett världskulturhus i
Stockholm även bör innefatta den  i
motion  Kr20 diskuterade  frågan  om
möjligheten  att  förlägga   sådan
verksamhet till Kulturhuset i Stockholm
i stället för till Södra teatern.
dels att utskottets hemställan under 106
bort ha följande lydelse:
106. beträffande åtgärder för att
främja mångkultur m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr20 yrkande 5 och med avslag
på motionerna 1996/97:Kr216 yrkande
1, 1996/97:Kr246 och 1996/97:Sf625
yrkande  12  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
50. Inriktningen av verksamheten m.m.
under Kulturåret 1998 (mom. 108)
Elisabeth Fleetwood (m), Lennart Fridén
(m),  Jan Backman (m) och Elizabeth
Nyström (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under rubriken 15 Kulturåret 1998 som
börjar med  Utskottet har med  och
slutar med yrkande 2 bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser att alla möjligheter
bör tas till vara att i anslutning till
kulturhuvudstadsåret redovisa det som är
specifikt svenskt även från andra delar
av landet än Stockholm. De offentliga
anslagen till projekten måste utformas
så  att de blir till gagn för  en
samverkan mellan huvudstaden och resten
av    landet    även    efter
kulturhuvudstadsåret.  Uppmärksamheten
kring  kulturhuvudstadsåret bör också
användas  till  att  presentera  och
marknadsföra  svenskt  kunnande  och
svenska  produkter i  ett  utvecklat
samarbete med näringslivet. Utskottet
vill tillägga att utskottet förutsätter
att tillämpningen av skattereglerna för
s.k. kultursponsring underlättar sådant
arbete.  Vad  utskottet  anfört  om
inriktningen av verksamheten m.m. under
Kulturåret 1998 bör riksdagen med bifall
till motion Kr207 (m) yrkande 2 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 108
bort ha följande lydelse:
108. beträffande inriktningen  av
verksamheten m.m. under Kulturåret
1998
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr207 yrkande 2  och  med
avslag  på  motionerna 1996/97:Kr4
yrkande 5 och 1996/97:Kr219 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
51. Inriktningen av verksamheten m.m.
under Kulturåret 1998 (mom. 108)
Marianne Andersson (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
under avsnitt 15 Kulturåret 1998 som
börjar med Utskottet utgår och slutar
med  yrkande 2  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att det är viktigt för
både gamla och nya svenskar att ha
kunskap om sina rötter och sin historia,
sina traditioner och seder och bruk. Det
mesta som skildras inom historien och
kulturen, när det gäller kulturarvet, är
dock männens historia. Som anförs i
motion Kr219 (c) yrkande 2 bör denna
brist rättas till. En betydande del av
de   medel  som  används   under
kulturhuvudstadsåret bör därför användas
till  projekt,  utställningar  och
aktiviteter som belyser kvinnors del i
det gemensamma kulturarvet. Detta bör
riksdagen   med   bifall   till
motionsyrkandet som  sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 108
bort ha följande lydelse:
108. beträffande inriktningen  av
verksamheten m.m. under Kulturåret
1998
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr219 yrkande 2  och  med
avslag  på  motionerna 1996/97:Kr4
yrkande 5 och 1996/97:Kr207 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
52. Anvisande av medel under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid samt vissa till
budgeten för 1997 hörande frågor
(mom. 110)
Ewa Larsson (mp) anser
dels följande:
Kulturen är vår inre odling. Kulturen är
människors  sätt  att  bekräfta  sin
identitet och självrespekt, att utveckla
sin  fantasi och innovativa förmåga.
Genom kulturen skapas tillhörighet med
hembygd, nation, mänsklighet och natur.
Kulturen   hjälper  oss   bearbeta
konflikter,  inre  som  yttre,  att
reflektera och att ta språnget ut i det
okända. Inom litteratur, teater, film
och bildkonst har formats och formas
morgondagens tankar. Här gestaltas också
den mänskliga gemenskapens grunder och
demokratins livsideal.
Kulturens betydelse ökar i en tid av
stora  förändringar.  Det  må  gälla
förändringar som uppstår i samband med
det  traditionella  industrisamhällets
upplösning, med ändrade sociala villkor
eller  som  en  följd  av  globala
förskjutningar.  Kulturen  är  vår
vägvisare    och    problemlösare.
Kulturlivets fria obändiga flöde får
inte hämmas av konservatism, stagnation
eller institutionernas kvävande tyngd.
Genom sin fria karaktär verkar kulturen
för  såväl förändringar som att det
förflutna kan bearbetas.
I reservation 7 har jag tagit upp
frågan  om  successiv  ökning  av
kulturbudgeten. Jag har också i andra
reservationer behandlat frågor som avser
kultur och ekonomi. Miljöpartiet  de
grönas budgetförslag på kulturområdet
framgår av motion Kr257 (mp). I motionen
har vi omfördelat medel mellan vissa
anslag  inom  den  totala  ram  för
utgiftsområde  17  som  regeringen
föreslagit och som riksdagen antagit den
22 november. Våra omfördelningar utgår
från ett avslag på regeringens förslag
att under folkbildningsanslaget anvisa
medel  till  vissa  organisationers
uppsökande verksamhet m.m. Vi har i
motionen antagit att detta bidrag gällde
ett halvår och således ett belopp om 20
miljoner kronor. Eftersom vi nu vet att
bidraget avser ett helt år betyder det
att jag kan föreslå omfördelning av det
dubbla beloppet, 40 miljoner kronor. Hur
jag vill att dessa medel skall användas
framgår av bilaga 5 till betänkandet där
regeringens, utskottets och mitt förslag
till kulturbudget redovisas.
Mitt  budgetalternativ  innebär  att
ytterligare 5 miljoner kronor  skall
anvisas till Dramatiska teatern för att
kompensera löneutvecklingen så att inte
människor som arbetar på teatern skall
bli arbetslösa på grund av teaterns
ekonomiskt svåra situation.
I motionen har jag föreslagit att 4
miljoner kronor mer än vad regeringen
har föreslagit skall anvisas till lokalt
arrangerande föreningar  och  att  7
miljoner  kronor skall anvisas  till
Göteborgsmusiken. Nu har en kompromiss
gjorts i utskottet, där alla ställer sig
bakom ett bidrag till Göteborgsmusiken
på 4 miljoner kronor, finansierade genom
en minskning av medel som står till
regeringens    och    Kulturrådets
disposition. Jag föreslår att medlen
till arrangerande musikföreningar ökas
med 5 miljoner kronor och att medlen
anvisas under anslaget Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål.
Det  finns  ett  tjugotal  större
kollektivverkstäder i Sverige. Ungefär 3
000 konstnärer och konsthantverkare är
medlemmar.  En  del  verkstäder  får
tillräckligt  stöd av sina  kommuner
och/eller  landsting,  medan  andra
knappast får något stöd alls. För att
utjämna de regionala differenserna borde
staten, via Statens kulturråd, kunna ge
stöd.       Kollektivverkstäderna
representerar en stor kulturell resurs,
och en mängd konstnärliga inriktningar
söker  sin livsnäring där.  I  mitt
budgetalternativ avsätts  4  miljoner
kronor  för  deras verksamhet  under
anslaget  Bidrag  till  bild-  och
formorådet.
I reservationerna 44 och 45 till detta
betänkande    har    framhållits
angelägenheten av att ett kvinnomuseum
och ett filmmuseum inrättas. Här kan
tilläggas följande.
I Sverige har det länge talats om att
vi  behöver  ett  eget  nationellt
kvinnomuseum  som  belyser  kvinnors
historia, betydelse och nutida position.
Sverige, som alltid bemödat sig om att
sträva efter jämställdhet, borde vara
det första land som tar initiativ till
ett  sådant museum. Ett kvinnomuseum
skulle med säkerhet få internationell
uppmärksamhet. Det är också viktigt att
ett nationellt filmmuseum nu kommer till
stånd. Museet bör bl.a. belysa filmens
historia,  svensk  filmkonst   och
filmutveckling. Museet bör, i enlighet
med  den  snabba  expansionen  inom
multimediaindustrin, även spegla  den
kommande utvecklingen, där filmkonsten
består   men   mediets   tekniska
förutsättningar förändras. Projektering
av  de  båda museerna bör  påbörjas
snarast. Därför bör 5 miljoner kronor
anvisas för vardera ändamålet,  dvs.
sammanlagt 10 miljoner kronor.
Det   statliga   bidraget   till
investeringar    i   icke-statliga
kulturlokaler har betytt mycket  för
utvecklingen och sysselsättningen inom
kulturområdet i hela landet. Det är helt
orimligt att Boverket inte skall kunna
besluta om medel till några nya projekt
under kommande budgetår. De budgeterade
10 miljonerna för budgetåret 1997 räcker
i värsta fall inte ens till att betala
redan beviljade bidrag. Den pinsamma
situationen  bör  räddas  genom  att
ytterligare 15 miljoner kronor anvisas
för detta ändamål.
Folkbildning  och  forskning   om
folkbildning är uppsplittrade på två
utskott i dag. Det fantastiskt fina som
forskningsnätverket  Mimer  tillfört
folkbildningsarbetet skall naturligtvis
kunna utvecklas. Därför bör 1 miljon
kronor  anvisas  för  detta  under
kulturbudgetens sektorsforskningsanslag.
Som jag nämnt tidigare bör de av mig
föreslagna speciella satsningarna inom
kulturområdet finansieras genom att de
40  miljoner kronor som finns under
folkbildningsanslaget  för  de  stora
fackföreningarnas,     Lantbrukarnas
riksförbunds   och   vissa   andra
organisationers uppsökande  verksamhet
bland arbetslösa inte tas i anspråk för
detta      ändamål.      Vill
fackföreningsrörelsen bedriva uppsökande
verksamhet bör de samarbeta med AMS och
inte  belasta kulturbudgetens ytterst
blygsamma andel av statsbudgeten!
I  övrigt  ansluter jag  mig  till
utskottets förslag till kulturbudget.
dels att utskottets hemställan under 110
bort ha följande lydelse:
110.  beträffande anvisande av medel
under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid samt vissa till
budgeten för 1997 hörande frågor
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Kr251 och med  anledning  av
regeringens  förslag samt  motionerna
1996/97:Kr4 yrkandena 4, 14, 15 och 26,
1996/97:Kr17 yrkandena 9, 15 och 24,
1996/97:Kr20 yrkande 10, 1996/97:Kr218
yrkandena  1  och 3,  1996/97:Kr225,
1996/97:Kr232, 1996/97:Kr257 yrkandena
1, 2, 4 och 5, 1996/97:Kr258 yrkande 16,
1996/97:Kr259 yrkande 3, 1996/97:Kr260
yrkande 20, 1996/97:Kr280, 1996/97:Kr283
yrkande   28,  1996/97:Kr601   och
1996/97:Kr604 yrkande 2,
dels antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i lagen (1990:886)  om
granskning och kontroll av filmer och
videogram,
dels för budgetåret 1997 anvisar medel
under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid i enlighet med
förslaget  i  reservation  52  i
uppställning i bilaga 5,
dels  beslutar i enlighet  med  vad
utskottet föreslår i bilaga 6,
dels avslår övriga i bilaga 7 upptagna
motionsyrkanden.
Särskilda yttranden
1. Kulturens egenvärde och kulturen som
lokaliseringsfaktor (mom. 1)
Marianne Andersson (c) anför:
Mot bakgrund av insikten om kulturens
roll  som  drivkraft  för  regional
utveckling och sysselsättning utgår jag
från       att      framtida
sysselsättningsåtgärder  kommer  att
innefatta     satsningar     på
kulturverksamhet.
2. Nationella kulturpolitiska mål (mom.
3)
Charlotta Bjälkebring (v) anför:
Jag anser att det är angeläget med en
långtgående  politisk  enighet  om
innehållet   i   de   nationella
kulturpolitiska målen. Därför har jag
ställt mig bakom utskottets förslag. Jag
vill  - såvitt avitt avser mål  7,
internationaliseringsmålet - understryka
vad som i propositionen anförs om att
det skall vara en kulturpolitisk uppgift
att bidra till möten mellan människor
med olika etnisk och kulturell bakgrund
och om att integration skall stimuleras,
främlingsfientlighet   och   rasism
bekämpas.
3. Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet (mom. 32)
Charlotta L. Bjälkebring (v) anför:
Vänsterpartiet  vill  påtala   den
neddragning av verksamheten som det nya
systemet med tidsbegränsade,  riktade
bidrag kan komma att innebära för många
institutioner. Det statliga stödet är i
dag ofta låst i fasta kostnader och
institutionerna  har   inte   fått
kompensation för ökade lönekostnader.
När en del av det statliga bidraget nu
skall  avsättas  för  tidsbegränsade,
riktade bidrag kan effekten för  de
enskilda institutionerna således bli en
reell minskning av det statliga bidraget
och därmed av verksamheten i de fall
institutionerna inte tilldelas  några
riktade bidrag. Jag har ändå valt att
stödja  förslaget  om  ett  nytt
statsbidragssystem,      inklusive
tidsbegränsade, riktade bidrag, eftersom
det är lovvärt att införa en flexibel
del i bidragssystemet. Det hade dock
varit önskvärt att systemet hade införts
när det varit möjligt att göra det med
reformmedel i stället för inom nuvarande
ram.
4. Fördelningen av regionala
kulturbidrag inom försöksverksamheten
med ändrad regional ansvarsfördelning
(mom. 33)
Marianne Andersson (c) anför:
Jag förutsätter att de riktade bidragen
kommer att fördelas regionalt i de län
som omfattas av försöksverksamheten med
ändrad regional ansvarsfördelning och
inte av Kulturrådet. Jag avstår från att
reservera mig till förmån för motion
Kr283 (c) yrkande 10 i denna fråga och
avvaktar regeringens kommande förslag om
hur anslags- och ansvarsfrågorna inom
kulturområdet  skall  lösas   inom
försöksverksamheten.
5. Samisk teater (mom. 51)
Charlotta L. Bjälkebring (v) anför:
I motion Kr3 (m, s, c, fp, v) utvecklas
många och goda skäl för att en samisk
teater bör inrättas och lokaliseras till
Tärnaby.  Jag avstår dock från  att
reservera mig till förmån för motionen
och avvaktar resultatet av regeringens
uppdrag till Sametinget att undersöka
förutsättningarna för att etablera en
fast samisk teaterinstitution.
6. Regional musikverksamhet (mom. 53)
Fanny Rizell (kd) anför:
Som anförs i motion A428 (kd) är det fel
att dra ned det statliga bidraget till
länsmusiken på det sätt som regeringen
uttalat sin avsikt att göra. Ett rikt
kulturliv  gör  orter  och  regioner
attraktiva  för företag och  betyder
mycket för turistnäringen. Jag har inte
reserverat  mig  till  förmån  för
motionsyrkandet   utan    avvaktar
regeringens kommande förslag i frågan.
7. Utformningen av stödet till
filmproduktion (mom. 64)
Fanny Rizell (kd) anför:
Det avtal som träffats mellan staten och
filmbranschen  om stöd  till  svensk
filmproduktion gäller fram till och med
den 31 december 1998. Jag har därför
valt att inte reservera mig då det
gäller frågan om hur stor andel av
tillgängliga produktionsmedel som skall
användas  för produktion  av  svensk
barnfilm.
8. Inrättande av ett bidrag till
regionala resurscentrum för film och
video (mom. 66)
Marianne Andersson (c) anför:
I motion Kr283 (c) föreslås att det nya
bidraget till regionala resurscentrum
även skall få användas för produktion av
långfilmer (yrkande 22). Eftersom jag
anser att det är rimligt att avvakta
erfarenheterna av bidragsgivningen, har
jag avstått från att reservera mig till
förmån för motionsyrkandet.
9. SESAM-projekt för foto och film (mom.
78)
Marianne Andersson (c) anför:
Jag har ställt mig bakom utskottets
beslut då det gäller behovet av ett FOTO-
SESAM,  innebärande  att  vården  av
fotosamlingarna i första hand bör rymmas
inom ramen för museernas, arkivens och
bibliotekens ordinarie anslag.
Behovet av insatser för att rädda den
fotografiska bilden är mycket stort. Jag
utgår från att dessa behov kommer att
beaktas om det skulle bli aktuellt att
anvisa   särskilda   medel   för
sysselsättning på kulturarvsområdet.
10. Inrättande av ett kvinnomuseum
(mom. 90)
Charlotta L Bjälkebring (v) anför:
Jag  utgår från att regeringen  vid
inrättandet av ett kvinnomuseum beaktar
de synpunkter som framförts i motion
Kr20 (v) i här aktuell del om att museet
bör lokaliseras till Malmö-Lund-området.
11. Ett världskulturhus i Stockholm
(mom. 105)
Marianne Andersson (c) anför:
Den viktigaste åtgärden för att öka
förståelsen  mellan folkgrupper,  öka
invandrarnas delaktighet och integration
i samhället och motverka rasism och
främlingsfientlighet är som understryks
i motion Kr283 (c) att svenskar och
invandrare möts på ett naturligt sätt.
Kulturmöten och mångfald  skapar  ny
styrka  och  nya  möjligheter.  Ett
världskulturhus  får  inte  bli  en
mötesplats   enbart   för   olika
invandrargrupper.  Som  det  sägs  i
motionen är det viktigt att det blir en
mötesplats  även för invandrare  och
svenskar.   Jag  förutsätter   att
utredningen om Världskulturhuset kommer
att arbeta förutsättningslöst för att
finna bästa möjliga metod till att skapa
Världskulturhuset i hela Sverige.
12. Ett världskulturhus i Stockholm
(mom. 105)
Ewa Larsson (mp) anför:
Jag  ansluter  mig till  regeringens
bedömning av värdet att inrätta ett
världskulturhus  i Södra  teatern  i
Stockholm.  Jag vill i  sammanhanget
påminna om att Operan har utarbetat
planer för att öppna en andra scen på
Södra  teatern, bl.a. för att kunna
utnyttja sina resurser bättre genom att
spela opera och balett samtidigt på den
stora scenen och på en mindre andra
scen. Operan har också framfört att en
mindre andra scen skulle kunna användas
för uppsättningar som är bättre ägnade
att  sända  på turné än  de  stora
uppsättningarna  på Operascenen.  Jag
utgår  från att inrättandet av  ett
världskulturhus i Södra teatern inte
leder till att Operans planer på en
mindre, andra scen måste läggas  åt
sidan.
13. Åtgärder för att främja mångkultur
m.m. (mom. 106)
Fanny Rizell (kd) anför:
Enligt motion Sf625 (kd) är det viktigt
för  de  sverigefinska  barnen  och
ungdomarna  att  känna  att  deras
finskspråkiga kultur är en del av det
svenska samhället där de lever. Jag
utgår  från att denna syn  på  den
sverigefinska minoritetens kultur kommer
till  uttryck i regeringens kommande
förslag   om   invandrar-   och
minoritetspolitiken.
14. Inriktningen av verksamheten m.m.
under Kulturåret 1998 (mom. 108)
Charlotta L. Bjälkebring (v) anför:
Jag  förutsätter att  det  sker  en
samordning            mellan
Kulturhuvudstadsprojektet      och
Kulturdepartementets projekt Kultur i
hela  landet  vid  bedömningen  av
ansökningar om medel för  verksamhet
under Kulturåret 1998.
15. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid (mom. 110)
Elisabeth Fleetwood, Lennart Fridén, Jan
Backman och Elizabeth Nyström (alla m)
anför:
Den 22 november beslutade riksdagens
majoritet     bestående     av
Socialdemokraterna och Centerpartiet att
fastställa ekonomiska ramar för de olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
och en beräkning av statens inkomster
avseende  budgetåret 1997.  Samtidigt
beslutades en preliminär fördelning av
statens utgifter på utgiftsområden för
budgetåren 1998 och 1999.
Moderata samlingspartiet har i parti-
och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Våra förslag syftar
till att skapa förutsättningar för ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande Sverige. Genom en större enskild
sektor och ett starkare civilt samhälle
kan både företag och människor växa.
När  riksdagens majoritet nu  genom
riksdagsbeslutet den 22 november valt en
annan inriktning av politiken redovisar
vi här vissa sammanfattande synpunkter
på   kulturpolitiken  som  utgjort
utgångspunkten för vårt förslag rörande
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund   och   fritid.   För
fullständighetens skull redovisar  vi
även innehållet i vissa motionsförslag
från Moderata samlingspartiet som rör de
mediefrågor som tillhör kulturutskottets
beredningsområde.
Moderata  samlingspartiet  har  i
partimotion Kr207 (m) och kommittémotion
Kr260 (m) lagt fram partiets förslag
till kulturpolitik och kulturbudget.
Moderata samlingspartiet vill föra en
kulturpolitik som leder till kulturell
mångfald och rika möjligheter att välja
i  ett kulturutbud av hög kvalitet.
Kulturpolitikens uppgift är att främja
en sådan utveckling, inte att styra
människornas val.
Kultur ger glädje, samhörighet  och
identitet.  Kulturens  former   är
mångfasetterade och låter sig ej fångas
i    en    enkel   beskrivning.
Kulturupplevelserna medverkar till att
vi bildar oss olika uppfattningar och
bidrar  till viktiga delar  av  vår
identitet. Enskilda människor, grupper
och nationer binds samman i kulturella
likheter. Samtidigt framträder olikheter
som bör förstås och respekteras.
Kultur har ett värde i sig. Det är fel
att  med  skattemedel försöka  styra
människornas deltagande i kulturlivet.
Kulturutbudets  innehåll  och  den
enskildes val bör vara utslagsgivande.
Moderata samlingspartiet förordar  en
kulturpolitik som möjliggör ett rikt
kulturutbud med hög kvalitet.
Med ökade internationella kontakter får
den svenska kulturen och det svenska
kulturarvet en särskild betydelse som
grund för vår identitet. Men kulturen är
inte statisk; nya impulser tillförs och
invanda mönster omprövas. Alla skall
kunna utöva sin kultur så länge den inte
står  i  strid  med  grundläggande
värderingar i vårt samhälle.
Fria media är en förutsättning i ett
modernt demokratiskt samhälle. Public
service-verksamheten  har  betydande
förutsättningar att vara en  ledande
institution   inom   det   svenska
kulturlivet. Sveriges Radio och Sveriges
Television förfogar över resurser som är
större  än  statens  anslag  till
kulturinstitutionerna.  I   moderata
motioner framförs att Sveriges Radios
och Sveriges Televisions dominans på
alla programområden måste brytas. De
licensfinansierade  radio-  och  TV-
kanalernas  antal  och  utbud  måste
förändras och public service-uppdraget
ges   en   ny   innebörd.   Den
licensfinansierade  verksamheten  bör
koncentreras till en TV-kanal och två
radiokanaler vilka bör få en central
roll i det svenska kulturlivet. Public
service bör vara ett kvalitetsalternativ
som genom djup och bredd svarar för ett
varierat  kulturutbud,  en  seriös
nyhetsförmedling och en saklig debatt.
En  sådan,  med  offentliga  medel
finansierad verksamhet, leder också till
att utrymme skapas för utvecklingen av
de fristående radio- och TV-kanalerna.
Vi  återkommer i dessa  frågor  när
riksdagen   våren  1997  behandlar
medelstilldelningen till public service-
företagen.
Kulturstödets inriktning och omfattning
måste kunna diskuteras utan att detta
ses  som  kulturfientligt.  Statens
insatser på kulturområdet bör styras mot
verksamheter som har nationellt intresse
och som inte skulle komma till stånd
utan   det   statliga   stödet.
Kulturpolitiken  står  inför   ett
strategiskt vägval som gäller inriktning
och långsiktig ansvarsfördelning. Det
statliga ansvaret bör avgränsas  och
tydliggöras.
Huvuddelen av kulturutgifterna - ca
75 % - betalas i dag av de enskilda
människorna. Detta faktum kontrasterar
starkt mot den bild som ofta förs fram
om kulturverksamhetens förutsättningar.
Här  förs diskussionen som om ingen
kultur kunde existera utan offentliga
bidrag.
Högt   skatteuttag   leder   inom
kulturområdet  - liksom  inom  andra
områden - till att det allmänna genom
bidragsgivning får kompensera för det
höga kostnadsläget. Väsentliga delar av
kulturen blir därmed beroende av ett
mecenatskap som bygger på  politiska
beslut,  vilket skapar beroende  och
osäkerhet. Detta fenomen  drabbar  i
praktiken  all  kulturverksamhet.  Få
aktiviteter kan av egen kraft fungera på
den marknad som efterfrågan skapar när
en så stor del av köpkraften dragits in
skattevägen. För att få stadga inom
kultursektorn  med   avseende   på
uppföljningen gentemot kulturpolitiska
mål på olika nivåer och därmed följande
bättre ekonomisk ordning bör alla anslag
i framtiden bygga på klara avtal mellan
anslagsbeviljande instans och utförande
institution.  Således bör  relationen
mellan staten och en regional huvudman
eller institution grundas på ett avtal
som utgår från de av riksdagen fastlagda
kulturpolitiska målen. Likaså bör ett
kommunalt kulturprogram kunna ligga till
grund  för ett avtal mellan  ägaren
(kommunen)  och t.ex. den  kommunala
teatern.
Kulturen  borde  vila  på  flera
finansieringsvägar. I första hand måste
de enskildas avgifter utgöra ett viktigt
bidrag till verksamheten. Enskilda kan
också bidra i form av medlemskap i
kulturföreningar etc. Andra bidrag kan
komma från företag och institutioner,
antingen som direkta bidrag till viss
verksamhet  eller  som  bidrag  till
fondavsättningar. Slutligen måste en del
av kulturverksamheten finansieras genom
offentliga bidrag.
Kulturen skall kunna vara en fri och
obunden kraft. Många kulturyttringar är
viktiga - och annorlunda - former att
utöva  yttrandefriheten. Det kan  ge
perspektiv   och   väcka   debatt.
Kulturstödet bör därför kanaliseras via
många bidragsgivare för att garantera
den pluralism som bör vara en utvecklad
nations kännemärke. Det måste slås fast
att all kultur inte kan uppbära stöd.
Moderata samlingspartiet har i motion
Kr260 (m) föreslagit en lägre ram för
utgiftsområde  17 än  den  ram  som
riksdagen  nu har fastställt.  Ramen
understiger den fastställda ramen med
463  309  000  kronor och  omfattar
sammanlagt  6 698 281  000  kronor.
Besparingsförslagen  i  motionen  och
förslagen  om  ökade  medel  till
kulturmiljövården och om särskilda medel
till en kulturfond framgår av bilaga 4
till detta betänkande. Motiveringarna
för  de moderata budgetförslagen  på
kulturområdet framgår av motion Kr260
(m).
16. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid (mom. 110)
Marianne Andersson (c) anför:
Centerpartiet anser att en långsiktig
kulturpolitik måste ge förutsättningar
för kulturell förnyelse och mångfald.
Samhället skall inte styra kulturutbudet
utan  endast  skapa  förutsättningar.
Statens roll inom bl.a. kulturområdet
kommer att bli en annan, när vissa
beslutsfunktioner decentraliseras till
en      förändrad     regional
samhällsorganisation.
Regeringens förslag till kulturbudget
nästa  år tillgodoser i många delar
kraven på ett förbättrat stöd  till
kulturlivet i hela landet och ökade
möjligheter för alla att delta. Dessutom
har utskottet begärt en utredning om det
statliga stödets fördelning i landet.
I några avseenden skulle det enligt min
mening  vara  motiverat  med  en
omprioritering av medel inom den ram som
riksdagen fastställt för utgiftsområde
17.  I den nya budgetprocessen, där
riksdagen tar ett enda beslut om hela
budgeten för ett utgiftsområde, är det
emellertid  inte  möjligt  för  en
konstellation av partier att - som förr
- åstadkomma förändringar beträffande
enskilda anslag. Jag avger därför inte
någon budgetreservation utan lämnar mina
synpunkter på budgeten i detta särskilda
yttrande.

Teater, dans och musik
Enligt motion Kr283 (c) bör anslaget
till till Rikskonserter minskas med 3
miljoner kronor för att frigöra medel
för  angelägna satsningar inom andra
områden.  Motionärerna  är  positivt
inställda till regeringens förslag att
öka  medlen till regional dans- och
musikteater men understryker att sådana
satsningar måste motsvaras av minst lika
stora  satsningar  från  lokalt  och
regionalt  håll.  Motionärerna,  som
hänvisar till svårigheterna att få ett
lokalt  och  regionalt  stöd  till
Östgötabaletten, föreslår att riksdagen
skall  omfördela de 3 miljoner  som
regeringen avsatt för Östgötabaletten
till  andra ändamål. Motionsförslagen
innebär att 6 miljoner kronor skulle
kunna användas för andra ändamål. Jag
anser att - om utskottet hade tillstyrkt
motionsförslagen -  medlen borde  ha
använts till ett extra bidrag om 1
miljon   kronor  till  Norrbottens
kammarorkester, 1 miljon kronor till ett
folkmusikinstitut  i  Norduppland,  1
miljon kronor till bidrag till jazzen
och 3 miljoner kronor till ungdomsmusik
och fria grupper inom teater, dans och
musik.
Arkiv
Som   utskottet   anför   utgör
folkrörelsearkiven en värdefull resurs
för vetenskaplig forskning, för släkt-
och hembygdsforskning och för skola och
kulturliv och spelar därmed en viktig
roll för utforskandet av vårt kulturarv.
Jag  instämmer  också  i  utskottets
ställningstagande att det ankommer på
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv
att  vid sin medelsfördelning beakta
behovet   av   statsbidrag   till
folkrörelsernas arkiv. När det gäller
bevarandet av våra industriminnen hade
det enligt min mening emellertid varit
värdefullt om utskottet hade betonat
vikten av samarbetet mellan Riksarkivet,
Riksantikvarieämbetet        och
Folkrörelsernas Arkivförbund.
17. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid (mom. 110)
Carl-Johan Wilson (fp) anför:
De  bärande idéerna för en  liberal
kulturpolitik är tron på individen och
hennes förmåga att utvecklas, skapa och
växa. En liberal kultur och bildningssyn
hämtar   inspiration  i  öppenhet,
nyfikenhet,  kunskap  och  kritiskt
tänkande.
Kulturen kan i stort sett fungera på
marknadens villkor, men kulturen får då
färre  alternativ och uttrycksformer.
Nyskapande är inte alltid kommersiellt
gångbart. Den statliga kulturpolitiken
skall syfta till att stödja mångfald och
utveckling utan att ge pekpinnar. Mot
denna  bakgrund  har ökade  statliga
satsningar   föreslagits   i   den
folkpartistiska motionen  Kr17  (fp).
Vidare har företrädare för Folkpartiet i
motion Kr513 föreslagit ett ökat stöd
till idrotten. Sedan riksdagen beslutat
om storleken på ramen för Utgiftsområde
17 kan jag inte längre yrka bifall till
dessa förslag. Jag vill därför endast
påminna om att det i motionen finns ett
generösare  alternativ  till   den
kulturbudget som riksdagen kommer att
fastställa i december.
Allmän kulturverksamhet
Folkpartiet  anser  att  om   de
institutioner som tilldelas nationella
uppdrag skall kunna leva upp till de
förväntningar som ställs på dem måste de
få ökade resurser i förhållande till vad
regeringen föreslagit. I motion Kr17
(fp) yrkande 14 har vi därför föreslagit
att bidraget skall ökas från 1 till 2
miljoner kronor per år och institution.
Vi har också föreslagit att ett särskilt
nationellt uppdrag skall inrättas för
den  civila  blåsmusiken avsett  för
Göteborgsmusiken.
Teater, dans och musik
I enlighet med motion Kr17 (fp) har jag
i  reservation 19 föreslagit att en
teaterutredning skall tillsättas för att
lägga fram förslag om principer för den
långsiktiga   finansieringen    av
institutionsteatrarna. För  att  inte
äventyra  nationalscenernas verksamhet
under  utredningstiden  förslogs  i
motionen  att Operan och  Dramatiska
teatern skulle få 15 respektive  13
miljoner kronors anslagsförstärkning per
år under utredningstiden (yrkande 9).
För övriga institutionsteatrar föreslogs
i motionen att det nya stödsystemet för
regionala institutioner skulle införas
med viss fördröjning. Folkpartiet har
också föreslagit att sammanlagt fyra
miljoner  kronor  utöver  regeringens
förslag   skall   anvisas   till
Drottningholmsteatern,    Ulriksdals
slottsteater,  Vadstena-akademien  och
Marionetteatern  (yrkande  17).  Jag
beklagar att det inte är möjligt att
tillgodose dessa angelägna medelsbehov
inom den av riksdagen fastställda ramen
för utgiftsområde 17.
Socialdemokraterna i  kulturutskottet
har  tagit sådant intryck  av  alla
motioner som förslagit någon form av
stöd till den framstående blåsorkestern
Göteborgsmusiken att den föreslås bli
berättigad till statligt stöd med fyra
miljoner kronor under anslaget B  2
Bidrag  till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans-
och  musikinstitutioner från och med
budgetåret 1997. Detta är glädjande även
om  jag  hade önskat att jag  fått
tillfälle att yrka på 7 miljoner kronor
i enlighet med motion Kr17 (fp) yrkande
15.
Jag  vill också påminna om  att
Folkpartiet i motion Kr17 (fp) yrkande
16 föreslagit ett bidrag på 3 miljoner
kronor för att stödjan jazzen som seriös
konstform och som en del av landets
kulturarv.
Bild och form samt konsthantverk
Det av utskottet tillstyrkta förstärkta
stödet till utställningsersättning vid
utställningar i vissa organisationers
regi bör enligt motion Kr17 (fp) yrkande
5  kompletteras med statsbidrag till
utställningsersättning till konstnärer
som ställer ut hos andra arrangörer,
t.ex. gallerier. Det hade betytt mycket
för konstnärernas möjligheter att få
visa resultatet av sitt arbete och att
få  inkomster  av  försäljning,  om
utskottet  hade  valt  att  stödja
Folkpartiets förslag i denna fråga.
Folkbildning
Jag anser att det inte hör hemma i
folkbildningssammanhang  att   lämna
statligt stöd till fackföreningsrörelsen
m.fl.  organisationer för  uppsökande
verksamhet   och   utbildning   i
samhällsfrågor. De 40 miljoner kronor
som regeringen beräknat för ändamålet
och som tillstyrks i utskottsbetänkandet
hade kommit till bättre användning om de
hade fördelats till angelägna ändamål
inom kulturområdet, t.ex. i enlighet med
förslagen i motion Kr17, eller om de
hade  fått  användas  till  faktiska
folkbildningsändamål.
Idrott
Enligt  motion  Kr513  (fp),  som
inledningsvis nämnts, bör anslaget Stöd
till idrotten höjas med 30 miljoner
kronor i förhållande till regeringens
förslag (yrkande 4). Ett bifall till
detta förslag hade medfört att stödet
till idrottsverksamhet kunnat bibehållas
på minst nuvarande nivå och villkoren
för  kvinnlig  idrott  hade  kunnat
förbättras.
18. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid (mom. 110)
Charlotta L Bjälkebring (v) anför:
Vänsterpartiets kultursyn utvecklas i
motion Kr20 (v), i mina reservationer
och i mina övriga särskilda yttranden
som fogats till detta betänkande. I
motionen konstaterar Vänsterpartiet att
staten har gjort en rad strategiska
satsningar på olika kulturområden under
senare år. Ändå finns det fortfarande
stora  behov av medel på eftersatta
områden som måste tillgodoses om målen
för kulturpolitiken skall kunna uppnås.
Vänsterpartiet  har lagt  fram  sina
förslag till sådana satsningar i motion
Kr259 (v). De ryms tyvärr inte inom den
ram som riksdagen har fastställt för
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid. Jag önskar att
kulturutskottet,  finansutskottet  och
riksdagen  hade  delat  mina  och
Vänsterpartiets åsikter om behovet av
att prioritera kulturområdet högre. Jag
vill i det följande erinra  om  de
angelägna budgetförslag som förts fram i
motion Kr259 (v). Jag erinrar även om
ett förslag som framställts i motion
Kr281 (s, fp, v).
Allmän kulturverksamhet
I motion Kr20 (v) har föreslagits att
Kulturrådets uppdrag skall utvidgas till
att avse uppföljning och utvärdering
inte endast inom kulturområdet utan även
inom medieområdet. En sådan utvidgning
av Kulturrådets uppdrag föreslogs av
Kulturutredningen men har inte tagits
upp  av  regeringen. Med  tanke  på
mediernas  stora  betydelse   inom
kulturområdet  förutsätter  jag  att
Kulturrådet ändå ägnar stort intresse åt
mediefrågorna, när rådet i enlighet med
kulturpropositionen följer utvecklingen
inom hela kulturområdet.
Under anslaget A 2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet,      utveckling,
internationellt   kulturutbyte   och
samarbete har Vänsterpartiet i motion
Kr259 (v) fört fram en rad förslag om
förstärkningar.  De  avser  följande
ändamål:
·   1 miljon kronor till kultur i
arbetslivet
·  2,5 miljoner kronor till
Folkrörelsernas konstfrämjande
·  0,25 miljoner kronor till
Folkrörelsearkiven finansierade genom en
motsvarande minskning av bidraget till
Riksarkivet
·  3 miljoner kronor till
multimedieverkstäder
·  10 miljoner kronor till kulturskolor
·  2,5 miljoner kronor till
internationellt kulturutbyte
·  15 miljoner kronor till integration
av kultur i barnomsorgens och skolans
ordinarie verksamhet.
Dessutom  har  föreslagits  att  1,5
miljoner  kronor skall anvisas  till
arbetsplatsbibliotek.
I motion Kr259 (v) föreslås att ett
nationellt uppdrag skall inrättas inom
området  barnkultur. Jag tycker  att
utvecklingen av barnkulturen är lika
viktig   som   utvecklingen   av
ungdomskulturen, där det skall inrättas
ett nationellt uppdrag. I motionen har
medel  beräknats för ett  nationellt
uppdrag inom barnkulturen. Där har också
föreslagits  att extra  medel  skall
ställas till Kulturrådets förfogande att
fördela mellan de institutioner som får
de nationella uppdragen. Motionärerna
föreslår  att sammanlagt 10 miljoner
kronor skall anvisas under anslaget.
Teater, dans och musik
Regeringens  förslag om bidrag  till
uppbyggnaden av Norrlands Musik  och
Dansteater   (NMD)   är   klart
otillräckligt.Vänsterpartiet har en mera
realistisk syn på hur kostnadskrävande
det är att bygga upp en ny, omfattande
institution  om den  skall  få  den
verksamhet  och  den  betydelse  för
kulturen i Norrland som alla förväntar
sig och hoppas på. I motion Kr259 (v)
har vi föreslagit att ytterligare 15
miljoner kronor skall anvisas.
De fria grupperna har en mycket stor
betydelse för spridningen av teater av
hög kvalitet till barn och ungdomar och
till alla delar av landet. De är också
mycket betydelsefulla för utvecklingen
och förnyelsen inom sina områden. I
motion Kr259 (v) föreslås att bidraget
till dem skall höjas med 5 miljoner
kronor.
Jag anser att det är kulturpolitiskt
viktigt att flytta över tyngdpunkten
inom musiklivet från producenterna till
arrangörer och konsumenter. Först då får
människor större inflytande över vad som
skall erbjudas dem. I motion Kr259 (v)
har av detta skäl föreslagits att det
statliga  bidraget till  arrangörerna
skall ökas med 2 miljoner kronor nästa
år.
Vänsterpartiet hoppades att Stockholms
läns landsting skulle vara villigt att
ta över ansvaret för Blåsarsymfonikerna,
när den fortsatta finansieringen  av
denna statliga orkester diskuterades för
något  år sedan. Så blev det inte.
Landstinget prioriterade således inte
Blåsarsymfonikernas fortsatta verksamhet
särskilt högt. Sedan försvaret för några
år  sedan avsagt sig det ekonomiska
delansvaret för Blåsarsymfonikerna och
staten inte längre anser sig behöva en
helt   civil  blåsorkester   läggs
Blåsarsymfonikerna ned vid nyår. Det
hade varit önskvärt att orkestern kunnat
fortsätta sin verksamhet med en  ny
huvudman, t.ex. Nynäshamns kommun, men
detta hade krävt omfördelning av ca 16
miljoner  kronor inom  den  statliga
kulturbudgeten. Vänsterpartiet har inte
kunnat ställa sig bakom en så stor
omfördelning.  Den  skulle  ha  fått
avsevärd   påverkan   på   annan
kulturverksamhet. Mot den  bakgrunden
accepterar   Vänsterpartiet    att
Rikskonserters uppdrag att hålla  en
statlig blåsorkester upphör.
Bild och form samt konsthantverk
Jag tycker att det är tveksamt att
flytta över ansvaret och medlen för
konstnärlig utsmyckning i bostadsområden
från Boverket till Konstrådet i  en
situation  där förslag  grundade  på
Bostadspolitiska kommitténs betänkande
inte hunnit läggas fram för riksdagen. I
motion Kr259 (v) avstyrks regeringens
förslag om en sådan överflyttning.
Arkiv
Enligt motion Kr259 (v) bör anslaget
minskas med 250 000 kronor. Dessa medel
bör tillföras ett särskilt anslag för
teknisk uppdatering under anslaget A 2
Bidrag till kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och
samarbete. Medlen bör disponeras  av
Folkrörelsernas Arkivförbund för arbetet
med att göra arkivbestånden kända och
tillgängliga.
Som   utskottet   anför   utgör
folkrörelsearkiven en värdefull resurs
för vetenskaplig forskning, för släkt-
och hembygdsforskning och för skola och
kulturliv och spelar därmed en viktig
roll för utforskandet av vårt kulturarv.
När  det gäller bevarandet av  våra
industriminnen hade det  enligt  min
mening emellertid varit värdefullt om
utskottet  hade  betonat  vikten  av
samarbetet   mellan   Riksarkivet,
Riksantikvarieämbetet        och
Folkrörelsernas Arkivförbund.
Museer och utställningar
I reservation 44 förordar jag att det
skall inrättas ett kvinnomuseum. Enligt
motion Kr257 (v) bör 5 miljoner kronor
anvisas  för  ändamålet  för  nästa
budgetår.
Då det gäller anslaget Stöd till icke-
statliga kulturlokaler vill jag påminna
om att det i motion Kr281 (s, fp, v)
förordats att Kulturprojektet Röda Sten
i Göteborg skall erhålla ekonomiskt stöd
genom  Boverket, Riksantikvarieämbetet
eller andra statliga myndigheter (jfr
bet. 1995/96:Kr1).
Forskning
Jag tycker att det är viktigt med en
omfattande forskning om folkbildningen.
I motion Kr259 (v) har föreslagits att
en miljon kronor skall anvisas som en
förstärkning  till  nätverket  för
folkbildningsforskning,   MIMER,   i
Linköping.
Folkbildning
Folkbildningsanslaget har redan minskats
med 500 miljoner kronor under de senaste
fem åren. Kan det då vara rimligt att
minska det med ytterligare 100 miljoner
kronor samtidigt som både regering och
riksdag uttalar sig om de goda insatser
som folkbildningen gör och om hur mycket
den  betyder för dem som  inte  är
studievana  eller saknar  tillräcklig
utbildning för att kunna hävda sig i
arbetslivet?  Regeringen  framhåller
mycket riktigt också den stora betydelse
folkbildningen har för kulturlivet i
hela landet och anser att denna roll
skall utvecklas ytterligare. I motion
Kr259  (v)  förs  fram  ett  högst
välmotiverat  förslag att  både  öka
folkbildningsanslaget med 80 miljoner
kronor och att använda de 40 miljoner
kronor, som regeringen avsätter  för
vissa   organisationers   uppsökande
verksamhet  och  utbildning,  till
ordinarie folkbildning.
Idrott
Vid ett bifall till förslag i motion
Kr259 (v) om ökat stöd till idrotten med
42  miljoner kronor hade det blivit
möjligt att ge ett ökat stöd  till
utsatta     grupper,    särskilt
kvinnor/flickor och invandrare.
19. Anslag för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid (mom. 110)
Fanny Rizell (kd) anför:
Kristdemokraternas    syn     på
kulturpolitiken har utvecklats i motion
Kr258 (kd) och i reservationer och andra
särskilda  yttranden  till   detta
betänkande. I det nu aktuella särskilda
yttrandet tar jag upp de förslag i
motionerna Kr258 (kd), Kr510 (kd), Kr515
(kd)   och   Kr604   (kd)   som
Kristdemokraterna har lagt  fram  om
satsningar  på sådan verksamhet  som
engagerar och stimulerar människor inom
deras egna organisationer, nämligen inom
trossamfunden,      folkbildningen,
ungdomsorganisationerna       och
idrottsrörelsen.
Trossamfunden
Enligt de kristdemokratiska motionerna
Kr258 (kd) och Kr604 (kd) bör  den
stimulans   för   frigörande   av
trossamfundens    resurser    för
byggnadsverksamhet  som  lokalbidraget
utgör och bidragets positiva inverkan på
byggsektorn framhållas. Som angelägna
områden  för  satsningar  nämns  i
motionerna fortsatt handikappanpassning
av trossamfundens samlingslokaler och
bättre   förutsättningar  för   de
trossamfund som betjänar invandrare. Mot
den   bakgrunden   motsätter   sig
Kristdemokraterna den  av  regeringen
föreslagna besparingen under anslaget
Stöd till trossamfund på sammanlagt 3,5
miljoner kronor.
Folkbildning
Som  anförs  i  de kristdemokratiska
motionerna står regeringens förslag om
en besparing på folkbildningen om 100
miljoner  kronor i  strid  med  den
särskilda vuxenutbildningssatsningen som
startar nästa år. Att under  sådana
förhållande dessutom föreslå ett bidrag
om  40  miljoner kronor till  vissa
fackliga      och      andra
intresseorganisationer är stötande ur
flera synvinklar. Om utskottet följt
Kristdemokraternas förslag  att  dels
avvisa det fackliga stödet och i stället
låta  medlen gå till den  ordinarie
folkbildningen,     dels     öka
folkbildningsbidraget med 60 miljoner
kronor   skulle   besparingen   på
folkbildningsanslaget  inte   behöva
genomföras.
Ungdomsfrågor
Jag vill erinra om att enligt motion
Kr515 (kd) bör de medel, 1 100 000
kronor, som under anslaget Bidrag till
nationell    och    internationell
ungdomsverksamhet m.m. beräknas stå till
regeringens disposition för aktiviteter
inom ungdomsområdet i stället användas
som  förstärkning av  bidraget  till
nationell   ungdomsverksamhet   och
disponeras av Ungdomsstyrelsen.
Idrott
Motionärerna  bakom Kristdemokraternas
motioner Kr258 (kd) och Kr510  (kd)
motsätter sig att en neddragning av
stödet till idrotten drabbar de små
idrottsförbunden  och  det  statliga
aktivitetsstödet på ett  oacceptabelt
sätt. Samhällets stöd till idrotten bör
enligt  motionärerna  inriktas  på
investeringar i idrottsanläggningar och
på  bidrag till ungdomverksamhet och
ledarutbildning.    Det    lokala
aktivitetsstödet  bör  bibehållas  på
nuvarande  nivå. Anslaget Stöd  till
idrotten bör bestämmas till ett belopp
som är 30 miljoner kronor högre än
regeringens förslag.
I proposition 1996/97:3 framlagda
lagförslag

I proposition 1996/97:1 framlagt
lagförslag
Av utskottet framlagt förslag till
ändringar i regeringens förslag till
bibliotekslag

Regeringens förslag Utskottets förslag
7 §
Kommunerna ansvarar för folk- och
skolbiblioteksverksamheten.
Landstingen     Landstingen
ansvarar    för ansvarar    för
länsbiblioteken.   länsbiblioteken och
för biblioteken vid
högskolor    med
Staten ansvarar landstingskommunalt
för         huvudmannaskap.
högskolebiblioteken  Staten  ansvarar
och lånecentralerna för     övriga
samt  för  sådan högskolebibliotek
biblioteksverksamhe och       för
t   som  enligt lånecentralerna
särskilda      samt  för  sådan
bestämmelser     biblioteksverksamhe
ankommer på staten. t   som  enligt
särskilda
bestämmelser
ankommer på staten.

10 §
Länsbibliotek,    Länsbibliotek,
lånecentraler,    lånecentraler,
högskolebibliotek  högskolebibliotek,
och andra statliga forskningsbibliotek
forskningsbibliotek och andra av staten
m.m.     skall finansierade
avgiftsfritt ställa bibliotek   skall
litteratur ur  de avgiftsfritt ställa
egna  samlingarna litteratur ur  de
till         egna  samlingarna
folkbibliotekens   till
förfogande samt i folkbibliotekens
övrigt samverka med förfogande samt i
folk-      och övrigt samverka med
skolbiblioteken och folk-      och
bistå dem i deras skolbiblioteken och
strävan att erbjuda bistå dem i deras
låntagarna en god strävan att erbjuda
biblioteksservice.  låntagarna en god
biblioteksservice.

Regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag för 1997
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1 000-tal kronor
Anslag                  Regerin  m  c  fp   v  mp  kd
gens Kr260Kr2 Kr17 Kr259Kr25 Kr25
förslag   83  ,     7  8,
Kr51      Kr51
3       0,
Kr60
4
A 1 Statens kulturråd           27 883 -15
000
A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 131 288 -50 000      +34 750
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte och samarbete
A 3 Kulturåret 1998            65 000
A 4 Nationella uppdrag           6 000  -1    +8 +19
000    000 000
(A  5)  Fond  för  förnyelse  av
kulturverksamheten                +100
000
B 1 Bidrag till Svenska riksteatern, 712 254 -130 -3  +28
Operan, Dramatiska teatern, Dansens hus     700 000  000
och Svenska rikskonserter
B 2 Bidrag till regional musikverksamhet 659 843    +3 +7 000    +11
samt regionala och lokala teater-, dans-       000       000
och musikinstitutioner
B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och 93 094  -4    +7
musikändamål                   300    000 +7
000
C   1   Bidrag   till   regional 37 482
biblioteksverksamhet
C 2 Litteraturstöd            71 253 -35
000
C 3 Stöd till kulturtidskrifter      19 500
C 4 Stöd till bokhandel          7 301
C 5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 56 482
C 6 Bidrag till Stiftelsen för lättläst 12 970
nyhetsinformation och litteratur
C 7 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund 17 471
för  produktion  av  videogram  på
teckenspråk
C 8 Bidrag till Svenska språknämnden och  3 409
Sverigefinska språknämnden
C 9 Arbetsplatsbibliotek                     +1
500
D 1 Statens konstråd            4 655
D  2 Konstnärlig gestaltning av den 42 938 -10
gemensamma miljön                 000
D 3 Nämnden för hemslöjdsfrågor      1 126
D 4 Främjande av hemslöjden        16 464
D 5 Bidrag till bild- och formområdet   14 741      +10
000
E 1 Konstnärsnämnden            9 173
E  2  Ersättningar och bidrag  till 235 051
konstnärer
F 1 Riksarkivet och landsarkiven     223 973        -250
F 2 Arkivet för ljud och bild       25 213
F 3 Språk- och folkminnesinstitutet    28 021
F 4 Svenskt biografiskt lexikon      3 413
G 1 Riksantikvarieämbetet        147 586 -10
000
G 2 Bidrag till kulturmiljövård och 224 337 +26
kulturstöd vid ombyggnad             000
G 3 Utställningsgarantier och inköp av   80
vissa kulturföremål
G 4 Restaureringsarbeten vid de kungliga 50 000
slotten och rikets fästningar
H 1 Centrala museer: Myndigheter     506 477
H 2 Centrala museer: Stiftelser     168 525
H 3 Bidrag till regionala museer     105 680
H 4 Bidrag till vissa museer       37 951 -11       +5  +8
076      000 000
H   5  Stöd  till  icke-statliga 10 000 -10
kulturlokaler                   000
H 6 Stiftelsen Riksutställningar     33 849 -10
000
I 1 Filmstöd               125 338
I 2 Statens biografbyrå          7 591
I  3 Utbyte av TV-sändningar mellan 30 744
Sverige och Finland
I 4 Bidrag till dokumentation om den  1 510
mediepolitiska utvecklingen och  till
europeiskt mediesamarbete
J 1 Forsknings- och utvecklingsinsatser 37 131         +1  +1
inom kulturområdet                        000 000
J  2 Forskning och dokumentation om   820
medieutvecklingen
K 1 Stöd till trossamfund         57 300              +3
500
L 1 Bidrag till folkbildningen       2 357 -200    -40 +80 -20 +60
533 000    000 000 000 000
L 2 Bidrag till vissa handikappåtgärder 68 416
inom folkbildningen
L 3 Bidrag till kontakttolkutbildning   8 608
M 1 Ungdomsstyrelsen           11 819  -5
000
M  2  Bidrag  till  nationell  och 97 989 -49
internationell ungdomsverksamhet m.m.       100
N 1 Bidrag till allmänna samlingslokaler 40 000 -40
000
N 2 Stöd till demokratiutveckling     8 133  -8
133
N 3 Stöd till idrotten          480 240      +30 +42    +30
000 000    000
N 4 Lotteriinspektionen          17 935
TOTAL                   7 161 -463    +50 +190    +93
590 309    000  000    500
Förslag till beslut om anvisande av
medel för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid
1 000-tal kronor
Utskottets förslag överensstämmer med
regeringens förslag till fördelning av
medel  på anslag utom såvitt  avser
anslagen A 2, B 2 och H 4.
Regeri Utsko Reserv
ngens  ttets ation
försla försl 52
g    ag   (mp)
Avvike
lse
från
utskot
tets
försla
g
A Allmän kulturverksamhet
1 Statens  kulturråd 27 883  27
(ram)             883
2 Bidrag till allmän  131  126
kulturverksamhet,    288  788
utveckling   samt
internationellt
kulturutbyte   och
samarbete (ram)
3 Kulturåret   1998 65 000  65
(res)             000
4 Nationella  uppdrag 6 000 6 000
(ram)
B Teater, dans och musik
1 Bidrag till Svenska  712  712 +5 000
riksteatern,      254  254
Operan,  Dramatiska
teatern,   Dansens
hus  och  Svenska
rikskonserter
(obet)
2 Bidrag     till  659  663
regional        843  843
musikverksamhet
samt regionala och
lokala   teater-,
dans-      och
musikinstitutioner
(obet)
3 Bidrag till  vissa 93 094  93 +5 000
teater-, dans- och     094
musikändamål (ram)
C Bibliotek,    litteratur     och
kulturtidskrifter
1 Bidrag     till 37 482  37
regional           482
biblioteksverksamhe
t (obet)
2 Litteraturstöd    71 253  71
(ram)             253
3 Stöd      till 19 500  19
kulturtidskrifter       500
(ram)
4 Stöd till bokhandel 7 301 7 301
(ram)
5 Talboks-     och 56 482  56
punktskriftsbibliot      482
eket (ram)
6 Bidrag     till 12 970  12
Stiftelsen    för     970
lättläst
nyhetsinformation
och    litteratur
(obet)
7 Bidrag     till 17 471  17
Sveriges    Dövas     471
Riksförbund   för
produktion    av
videogram     på
teckenspråk (obet)
8 Bidrag till Svenska 3 409 3 409
språknämnden   och
Sverigefinska
språknämnden (obet)
D Bild och form samt konsthantverk
1 Statens   konstråd 4 655 4 655
(ram)
2 Konstnärlig     42 938  42
gestaltning av den     938
gemensamma  miljön
(ram)
3 Nämnden     för 1 126 1 126
hemslöjdsfrågor
(ram)
4 Främjande     av 16 464  16
hemslöjden (ram)       464
5 Bidrag till  bild- 14 741  14 +4 000
och   formområdet     741
(ram)
E Ersättningar och bidrag till konstnärer
1 Konstnärsnämnden   9 173 9 173
(ram)
2 Ersättningar   och  235  235
bidrag     till  051  051
konstnärer (ram)
F Arkiv
1 Riksarkivet   och  223  223
landsarkiven (ram)   973  973
2 Arkivet  för  ljud 25 213  25
och bild (ram)        213
3 Språk-      och 28 021  28
folkminnesinstitute      021
t (ram)
4 Svenskt biografiskt 3 413 3 413
lexikon (ram)
G Kulturmiljö
1 Riksantikvarieämbet   147  147
et (ram)        586  586
2 Bidrag     till  224  224
kulturmiljövård och  337  337
kulturstöd    vid
ombyggnad (ram)
3 Utställningsgaranti   80  80
er  och inköp  av
vissa kulturföremål
(ram)
4 Restaureringsarbete 50 000  50
n vid de kungliga     000
slotten och rikets
fästningar (obet)
H Museer och utställningar
1 Centrala   museer:  506  506
Myndigheter (ram)    477  477
2 Centrala   museer:  168  168
Stiftelser (obet)    525  525
3 Bidrag     till  105  105
regionala   museer  680  680
(obet)
4 Bidrag till  vissa 37 951  38  +10
museer (obet)         451  000
5 Stöd  till  icke- 10 000  10  +15
statliga           000  000
kulturlokaler (ram)
6 Stiftelsen      33 849  33
Riksutställningar       849
(obet)
I Film och medier
1 Filmstöd (ram)     125  125
338  338
2 Statens biografbyrå 7 591 7 591
(ram)
3 Utbyte  av   TV- 30 744  30
sändningar  mellan     744
Sverige och Finland
(obet)
4 Bidrag     till 1 510 1 510
dokumentation   om
den  mediepolitiska
utvecklingen   och
till   europeiskt
mediesamarbete
(ram)
J Forskning
1 Forsknings-   och 37 131  37 +1 000
utvecklingsinsatser      131
inom  kulturområdet
(ram)
2 Forskning    och  820  820
dokumentation   om
medieutvecklingen
(obet)
K Trossamfund
1 Stöd      till 57 300  57
trossamfund (ram)       300
L Folkbildning
1 Bidrag     till 2 357 2 357  -40
folkbildningen     533  533  000
(obet)
2 Bidrag till  vissa 68 416  68
handikappåtgärder       416
inom folkbildningen
(obet)
3 Bidrag     till 8 608 8 608
kontakttolkutbildni
ng (obet)
M Ungdomsfrågor
1 Ungdomsstyrelsen   11 819  11
(ram)             819
2 Bidrag     till 97 989  97
nationell    och     989
internationell
ungdomsverksamhet
m.m. (ram)
N Folkrörelse- och idrottsfrågor
1 Bidrag     till 40 000  40
allmänna           000
samlingslokaler
(ram)
2 Stöd      till 8 133 8 133
demokratiutveckling
(ram)
3 Stöd till idrotten  480  480
(ram)          240  240
4 Lotteriinspektionen 17 935  17
(ram)             935
SUMMA         7 161 7 161   0
590  590


Utskottets förslag med anledning av
regeringens förslag till övergripande
mål för vissa myndigheter, m.m. under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid
I   vad  avser  punkterna   1-35
överensstämmer  numreringen  i  denna
bilaga med numreringen i betänkandets
recit. Utskottets förslag överensstämmer
med  regeringens förslag utom  under
punkterna 24, 25, 29, 30 och 34, där
formella ändringar föreslås. Punkterna
36-38 motsvaras inte av yrkanden  i
propositionen.
Utskottet föreslår
(1. Ej i denna bilaga)
(2. Ej i detta betänkande)
3.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Statens kulturråd
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i avsnittet A  1  Statens
kulturråd,
4.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till Svenska riksteatern skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet  B 1 Bidrag till  Svenska
riksteatern, Operan, Dramatiska teatern,
Dansens Hus och Svenska rikskonserter,
5.  att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för   Operan,
Dramatiska teatern, Dansens Hus  och
Svenska rikskonserter skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet  B 1 Bidrag till  Svenska
riksteatern, Operan, Dramatiska teatern,
Dansens Hus och Svenska rikskonserter,
6.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Talboks-  och
punktskriftsbiblioteket skall vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet   C  5  Talboks-   och
punktskriftsbiblioteket,
7.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till LL-stiftelsen skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
C 6 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur,
8.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till Sveriges Dövas Riksförbund  för
produktion av videogram på teckenspråk
(Dövas TV) skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet C 7
Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund
för  produktion  av  videogram  på
teckenspråk,
9.  att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till   Svenska  språknämnden   och
Sverigefinska språknämnden skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet  C 8 Bidrag till  Svenska
språknämnden   och   Sverigefinska
språknämnden,
10. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Statens konstråd
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar  i avsnittet D  1  Statens
konstråd,
11. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för  Nämnden  för
hemslöjdsfrågor skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
D 3 Nämnden för hemslöjdsfrågor,
12. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Konstnärs-nämnden
skall vara i enlighet med vad regeringen
förordar   i   avsnittet   E   1
Konstnärsnämnden,
13. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Riksarkivet och
landsarkiven skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet F 1
Riksarkivet och landsarkiven,
14. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Arkivet för ljud
och bild skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet F 2
Arkivet för ljud och bild,
15. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen för  Språk-  och
folkminnesinstitutet  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet   F   3   Språk-   och
folkminnesinstitutet,
16. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för   Svenskt
biografiskt  lexikon  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet  F  4 Svenskt  biografiskt
lexikon,
17. att riksdagen godkänner att de
övergripande     målen     för
Riksantikvarieämbetet  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet G 1 Riksantikvarieämbetet,
18. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Centrala museer:
Myndigheter skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet H 1
Centrala museer: Myndigheter,
19. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för Centrala museer:
Stiftelser skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet H 2
Centrala museer: Stiftelser,
20. att riksdagen godkänner att de
övergripande målen för statens bidrag
till under anslaget H 4 inrymda museer
och övriga institutioner skall vara i
enlighet med vad regeringen förordar i
avsnittet H 4 Bidrag till vissa museer,
21. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för  Stiftelsen
Riksutställningar skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet
H 6 Stiftelsen Riksutställningar,
22. att riksdagen godkänner att de
övergripande  målen  för   Statens
biografbyrå skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet I 2
Statens biografbyrå,
23.  att  riksdagen  godkänner  att
Dramatiska teatern får möjlighet att ta
lån i Riksgäldskontoret,
24. att riksdagen bemyndigar regeringen
att    lämna    Talboks-    och
punktskriftsbiblioteket       ett
beställningsbemyndigande på 11 000 000
kr som föranleder utgifter år 1998,
25. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  lämna  Statens  konstråd  ett
beställningsbemyndigande på 10 000 000
kr  för  beställning av  konst  som
föranleder utgifter efter år 1997,
26. att riksdagen medger att Boverket
disponerar medel under anslaget D 2
Konstnärlig  gestaltning  av   den
gemensamma miljön för utbetalning av
bidrag enligt förordningen (1987:316) om
bidrag till konstnärlig utsmyckning i
bostadsområden,
27. att riksdagen godkänner villkoren
för  bidraget till verksamheten  med
länshemslöjdskonsulenter,
28.  att  riksdagen  godkänner  att
verksamheten med en rikskonsulent för
barn och ungdom permanentas,
29. att riksdagen bemyndigar regeringen
att inom ramen för anslaget G 2 Bidrag
till kulturmiljövård och kulturstöd vid
ombyggnad  besluta  om  bidrag  för
utbetalningar under senare år än 1997,
dock längst t.o.m. år 1999,
30. att riksdagen bemyndigar regeringen
att inom ramen för anslaget H 5 Stöd
till icke-statliga kulturlokaler besluta
om bidrag för utbetalning under senare
år än år 1997, dock längst t.o.m. år
1999,
32. att riksdagen godkänner att de
resurser som behövs för studieförbundens
särskilda kurser för arbetslösa under
första halvåret 1997 skall fördelas från
anslaget Bidrag till folkbildningen,
33. att riksdagen godkänner att högst
600 000 kr av anslaget Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom  folkbildningen
får  användas till att ge verksamma
teckenspråkslärare    kompletterande
utbildning vid Stockholms universitet,
34. att riksdagen bemyndigar regeringen
att inom ramen för anslaget N 1 Bidrag
till allmänna samlingslokaler besluta om
bidrag för utbetalning under senare år
än år 1997, dock längst t.o.m. år 1999,
(35. Ej i denna bilaga)
36. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad  utskottet
anfört om bidrag till Göteborgsmusiken i
form  av  stödenheter under anslaget
Bidrag för regional musikverksamhet samt
regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner (avsnitt 17.2),
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad  utskottet
anfört om ytterligare medel för stöd
till icke-statliga kulturlokaler  för
budgetåret 1997 (avsnitt 23.5),
38. att riksdagen godkänner att AB
Tipstjänst får överföra 55 000 000 kr
till Riksidrottsförbundet i samband med
1997 års bolagsstämma (avsnitt 30.3).

Förteckning över i utskottets hemställan
moment 110 avstyrkta motionsyrkanden
Motion  Parti  Yrkande
________________________________________
_______
1996/97:
Kr1 s
Kr4 mp 14, 15, 27, 28
Kr13   kd 3, 7
Kr14   s  1, 3
Kr15   s
Kr17   fp 5, 8, 9, 14, 16, 17, 24
Kr18   s
Kr20   v  2, 3, 4, 8, 9 delvis, 10,
16
Kr206  m
Kr218  mp 1, 3
Kr220  c
Kr226  s
Kr228  s
Kr229  s
Kr231  s
Kr234  c
Kr238  kd,s,c,fp1
Kr241  fp
Kr245  v
Kr248  fp
Kr250  s
Kr257  mp 2 delvis, 5, 12
Kr258  kd 2, 5, 12, 13, 16
Kr259  v  1, 2, 3 delvis
Kr260   m  1 delvis, 2 delvis, 3
delvis, 4, 5, 9 delvis, 10 delvis,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Kr261  kd
Kr265  v
Kr267  c,m,v
Kr269  s
Kr270  v,s,c,fp
Kr271  fp,m,c,v,kd
Kr272  v
Kr275  c
Kr280  v
Kr281  s,fp,v
Kr283  c  15, 16, 17, 30,
Kr503  s
Kr510  kd 17, 19
Kr512  fp
Kr513  fp 4
Kr515  kd 2
Kr601  m
Kr603  s
Kr604  kd 1, 2, 5
Kr605  s
Ub411  m  39
Ub478  fp 4
A432   c  23, 41

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Inledning 6
Propositionerna 7
Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik 7
Budgetpropositionen för år 1997 8
Motionerna 13
Motioner väckta med anledning av
proposition 1996/97:3 Kulturpolitik 13
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden år 1996 19
Förteckning över bilagor 34
Ärendets beredning 34
Utskottet 35
A. Inledning 35
B. Kulturpolitik (prop. 3) 36
1 Vissa bakgrundsuppgifter 36
1.1 Kulturutredningen och vissa
andra utredningar 36
1.2 Propositionens huvudsakliga
innehåll 37
2 Mål för en nationell
kulturpolitik (prop. 3 avsnitt
5). Vissa övergripande frågor,
m.m. 38
2.1 Allmänt 38
2.2 Kulturens egenvärde och
kulturen som lokaliseringsfaktor 38
2.3 Kulturpolitiska mål 39
2.4 Vissa övergripande frågor 42
2.5 Kultur och ekonomi 44
2.6 Nationella uppdrag 49
2.7 Övriga frågor 50
3 Konstnärernas villkor (prop. 3
avsnitt 6) 53
3.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för konstnärerna
(prop. 3 avsnitt 6.1) 53
3.2 Visningsersättning (prop. 3
avsnitt 6.2) 55
3.3 Bidrag till konstnärer
(prop. 3 avsnitt 6.3) 57
3.4 Inkomstgarantier och
långtidsstipendier (prop. 3
avsnitt 6.4) 57
3.5 Konstnärsnämndens
organisation (prop. 3 avsnitt
6.5) 57
3.5.1 Förslagsrätt till
styrelser (prop. 3 avsnitt
6.5.1) 57
3.5.2 Inrättande av ett
internationellt ateljécentrum
(prop. 3 avsnitt 6.5.2) 58
3.6 Länskonstnärer (prop. 3
avsnitt 6.6) 58
4 Reformerat system för stöd
till regional kulturverksamhet
m.m. (prop. 3 avsnitt 18) 59
4.1 Reformerat system för stöd
till regional kulturverksamhet
(prop. 3 avsnitt 18) 59
4.2 Fortsatt utveckling av mål-
och resultatdialogen (prop. 3
avsnitt 18.2) 65
4.3 Statens kulturråd (prop. 3
avsnitt 18.3) 66
5 Litteraturen och språket
(prop. 3 avsnitt 7) 67
5.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för litteratur och
språk (prop. 3 avsnitt 7.1) 67
5.2 Biblioteksverksamheten
regleras i lag (prop. 3 avsnitt
7.2) 71
5.3 Ny stödform för inköp av
litteratur till folk- och
skolbibliotek (prop. 3 avsnitt
7.3) 74
5.4 Läsfrämjande verksamhet för
barn och unga (prop. 3 avsnitt
7.4) 75
5.4.1 Frågor rörande
litteraturstödet 75
5.5 En bok för alla (prop. 3
avsnitt 7.5) 76
6 Teater (prop. 3 avsnitt 8) 76
6.1 Inledning 76
6.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för teater (prop. 3
avsnitt 8.1) 77
6.3 Nationalscenerna Operan och
Dramatiska teatern (prop. 3
avsnitt 8.2) 77
6.4 Nationellt uppdrag för barn-
och ungdomsteater (prop. 3
avsnitt 8.3) 78
6.5 Ytterligare nationella
uppdrag m.m. inom teaterområdet 79
6.6 Satsning på ungdomars eget
skapande (prop. 3 avsnitt 8.4) 80
6.7 Nationellt uppdrag inom
området ungdomskultur (prop. 3
avsnitt 8.5) 80
6.8 Nationellt uppdrag inom
området barnkultur 81
6.9 Regional teater (prop. 3
avsnitt 8.6) 81
6.10 Svenska riksteatern (prop.
3 avsnitt 8.7) 82
6.11 Fria teatergrupper (prop. 3
avsnitt 8.8) 83
6.12 Samisk teater (prop. 3
avsnitt 8.9) 83
7 Dans (prop. 3 avsnitt 9) 85
7.1 Inledning 85
7.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för danskonsten
(prop. 3 avsnitt 9.1) 86
7.3 Dansen i regionerna (prop. 3
avsnitt 9.2) 86
7.4 Fria dansgrupper (prop. 3
avsnitt 9.3) 87
8 Musik (prop. 3 avsnitt 10) 87
8.1 Inledning 87
8.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för musiken (prop. 3
avsnitt 10.1) 88
8.3 Regional musikverksamhet
(prop. 3 avsnitt 10.2) 88
8.4 Svenska rikskonserter (prop.
3 avsnitt 10.3) 90
8.5 Ett förstärkt lokalt
arrangörsled (prop. 3 avsnitt
10.4) 93
8.6 Nationellt uppdrag inom
området musik, m.m. (prop. 3
avsnitt 10.5) 94
8.7 Ytterligare nationella
uppdrag inom musikområdet 95
8.8 Förslag om nationalorkester 96
9 Film (prop. 3 avsnitt 11) 96
9.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för filmen (prop. 3
avsnitt 11.1) 96
9.2 Stöd till svensk
filmproduktion m.m. (prop. 3
avsnitt 11.2) 98
9.3 Film- och TV-fond 99
9.4 Stöd till filmkulturell
verksamhet m.m. (prop. 3 avsnitt
11.3) 100
9.5 Stöd till regionala
resurscentrum för film och video
(prop. 3 avsnitt 11.4) 100
9.6 Nationellt uppdrag till
regional och lokal
filmverksamhet med tyngdpunkt på
barn och ungdom (prop. 3 avsnitt
11.5) 101
10 Arkitektur och formgivning
(prop. 3 avsnitt 12) 102
10.1 Inledning 102
10.2 Bakgrund till ett
handlingsprogram för arkitektur
och formgivning 102
10.3 Handlingsprogram 104
10.4 Åtgärder 107
11 Bild- och formkonst (prop. 3
avsnitt 13) 109
11.1 Inriktningen på de framtida
insatserna för bild- och
formkonsten (prop. 3 avsnitt
13.1) 109
11.2 Utställningsersättning
(prop. 3 avsnitt 13.2) 110
11.3 Statens konstråd (prop. 3
avsnitt 13.3) 110
11.4 En bredare insats för
konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön (prop. 3
avsnitt 13.4) 111
11.5 Nämnden för utställningar
av nutida svensk konst i
utlandet (NUNSKU) (prop. 3
avsnitt 5) 112
11.6 Nationellt uppdrag inom
samtidskonsten (prop. 3 avsnitt
13.6) 112
11.7 Slöjd för barn och ungdomar
(prop. 3 avsnitt 13.7) 113
12 Kulturarvet (prop. 3 avsnitt
14) 113
12.2 Inriktningen på de framtida
insatserna för kulturarvet
(prop. 3 avsnitt 14.1) 113
12.3 Handlingsprogram om
kulturarv och
främlingsfientlighet (prop. 3
avsnitt 14.2) 115
12.4 SESAM öppna
museisamlingarna (prop. 3
avsnitt 14.3) 115
12.5 Museer och utställningar
(prop. 3 avsnitt 14.4) 117
12.5.1 Inriktningen på de
framtida insatserna för
museiområdet (prop. 3 avsnitt
14.4.1) 117
12.5.2 Strukturen på
museiområdet (prop. 3 avsnitt
14.4.2) 118
12.5.3 Arkitekturmuseet (prop.
3 avsnitt 12.2) 118
12.5.4 Röhsska museet (prop. 3
avsnitt 12.3) 119
12.5.5 Nationellt uppdrag på
museiområdet (prop. 3 avsnitt
14.4.3) 120
12.5.6 Riksantikvarieämbetet
och Statens historiska museer
(prop. 3 avsnitt 14.4.4) 121
12.5.7 Statens sjöhistoriska
museer (prop. 3 avsnitt
14.4.5) 121
12.5.8 Statens
försvarshistoriska museer
(prop. 3 avsnitt 14.4.6) 123
12.5.9 Ett samlat etnografiskt
centralmuseum i Göteborg
(prop. 3 avsnitt 14.4.7) 123
12.5.10 Satsning på
samtidskonsten Moderna
museet, Bildmuseet i Umeå och
Rooseum i Malmö (prop. 3
avsnitt 14.4.8) 127
12.5.11 Riksutställningar
(prop. 3 avsnitt 14.4.9) 128
12.5.12 Statliga
utställningsgarantier (prop. 3
avsnitt 14.4.10) 128
12.5.13 Icke-statliga
kulturlokaler (prop. 3 avsnitt
14.4.11) 129
12.5.14 Regeringens övriga
förslag på museiområdet (prop.
3 avsnitt 14.4.12) 130
12.5.15 Kulturutredningens
förslag om tidsbegränsade
nationella uppdrag till
museerna (prop. 3 avsnitt
14.4.13) 130
12.5.16 Övriga museifrågor 130
12.6 Arkiv (prop. 3 avsnitt
14.5) 133
12.6.1 Inriktningen på de
framtida insatserna för
arkivområdet (prop. 3 avsnitt
14.5.1) 133
12.7 Kulturmiljö (prop. 3
avsnitt 14.6) 135
12.7.1 Inriktningen på de
framtida insatserna inom
kulturmiljöområdet (prop. 3
avsnitt 14.6.1) 135
12.7.2 Ansvarsfördelningen
inom kulturmiljöarbetet (prop.
3 avsnitt 14.6.2) 135
12.7.3 Byggnadshyttor,
sysselsättning och utbildning
(prop. 3 avsnitt 14.6.3) 139
12.7.4 Industriminnen (prop. 3
avsnitt 14.6.4) 140
12.7.5 Övriga
kulturmiljöfrågor 140
13 Massmedier (prop. 3 avsnitt
15) 141
13.1 Allmänna synpunkter 141
13.2 Radio och TV (prop. 3
avsnitt 15.2) 142
14 Vissa övergripande frågor
(prop. 3 avsnitt 16) 144
14.1 Mångkultur och
internationellt samarbete (prop.
3 avsnitt 16.1) 144
14.2 Informationssamhället och
utredningen Kulturnät Sverige
(prop. 3 avsnitt 16.2) 147
14.3 Funktionshindrades
kulturella möjligheter (prop. 3
avsnitt 16.3) 148
15 Kulturåret 1998 (prop. 3
avsnitt 17) 150
C Budgetfrågor (prop. 1
utgiftsområde 17) 153
16 Allmän kulturverksamhet (A) 153
16.1 Statens kulturråd (A 1) 153
16.2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt
kulturutbyte och samarbete (A 2)154
16.3 Kulturåret 1998 (A 3) 158
16.4 Nationella uppdrag (A 4) 159
16.5 Kulturfond 159
17 Teater, dans och musik (B) 160
17.1 Bidrag till Svenska
riksteatern, Operan, Dramatiska
teatern, Dansens Hus och Svenska
rikskonserter (B 1) 160
17.2 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala
och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner (B 2) 166
17.3 Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål (B 3) 169
18 Bibliotek, litteratur och
kulturtidskrifter (C) 171
18.1 Bidrag till regional
biblioteksverksamhet (C 1) 171
18.2 Litteraturstöd (C 2) 171
18.3 Stöd till kulturtidskrifter
(C 3) 172
18.4 Stöd till bokhandel (C 4) 172
18.5 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (C 5) 173
18.6 Bidrag till Stiftelsen för
lättläst nyhetsinformation och
litteratur (C 6) 173
18.7 Bidrag till Sveriges Dövas
Riksförbund för produktion av
videogram på teckenspråk (C 7) 173
18.8 Bidrag till Svenska
språknämnden och Sverigefinska
språknämnden (C 8) 173
19 Bild och form samt
konsthantverk (D) 174
19.1 Statens konstråd (D 1) 174
19.2 Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön (D 2) 174
19.3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
(D 3) 175
19.4 Främjande av hemslöjden (D
4) 176
19.5 Bidrag till bild- och
formområdet (D 5) 177
20 Ersättningar och bidrag till
konstnärer (E) 178
20.1 Konstnärsnämnden (E 1) 178
20.2 Ersättningar och bidrag
till konstnärer (E 2) 179
21 Arkiv (F) 179
21.1 Riksarkivet och
landsarkiven (F 1) 179
21.2 Arkivet för ljud och bild
(F 2) 180
21.3 Språk- och
folkminnesinstitutet (F 3) 181
21.4 Svenskt biografiskt
lexikon (F 4) 181
22 Kulturmiljö (G) 181
22.1 Riksantikvarieämbetet (G 1)181
22.2 Bidrag till
kulturmiljövård och kulturstöd
vid ombyggnad (G 2) 182
22.3 Utställningsgarantier och
inköp av kulturföremål (G 3) 183
22.4 Restaureringsarbeten vid
de kungliga slotten och rikets
fästningar (G 4) 183
23 Museer och utställningar (H) 184
23.1 Centrala museer:
Myndigheter (H 1) 184
23.2 Centrala museer:
Stiftelser (H 2) 184
23.3 Bidrag till regionala
museer (H 3) 185
23.4 Bidrag till vissa museer
(H 4) 185
23.5 Bidrag till icke-statliga
kulturlokaler (H 5) 188
23.6 Stiftelsen
Riksutställningar (H 6) 190
24 Film och medier (I) 191
24.1 Filmstöd (I 1) 191
24.2 Statens biografbyrå (I 2) 191
24.3 Utbyte av TV-sändningar
mellan Sverige och Finland (I 3)191
24.4 Bidrag till dokumentation
om den mediepolitiska
utvecklingen och till europeiskt
mediesamarbete (I 4) 192
25 Radio och TV 192
26 Forskning (J) 192
26.1 Inledning 192
26.2 Forsknings- och
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet (J 1) 192
26.3 Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen (J 2) 194
27 Trossamfund (K) 194
27.1 Stöd till trossamfund (K 1)194
28 Folkbildning (L) 196
28.1 Bidrag till folkbildningen
(L 1) 196
28.2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom
folkbildningen (L 2) 201
28.3 Bidrag till
kontakttolkutbildning (L 3) 202
29 Ungdomsfrågor (M) 202
29.1 Ungdomsstyrelsen (M 1) 202
29.2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet
m.m. (M 2) 203
30 Folkrörelse- och
idrottsfrågor (N) 204
30.1 Bidrag till allmänna
samlingslokaler (N 1) 204
30.2 Stöd till
demokratiutveckling (N 2) 206
30.3 Stöd till idrotten (N 3) 206
30.4 Lotteriinspektionen (N 4) 209
Hemställan 210
Mål för en nationell
kulturpolitik, m.m. (prop.
1996/97:3) 210
Konstnärernas villkor (prop.
1996/97:3) 211
Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet m.m.
(prop. 1996/97:3) 212
Litteraturen och språket (prop.
1996/97:3) 213
Teater (prop. 1996/97:3) 214
Dans (prop. 1996/97:3) 214
Musik (prop. 1996/97:3) 214
Film (prop. 1996/97:3) 215
Arkitektur och formgivning (prop.
1996/97.3) 215
Bild- och formkonst (prop.
1996/97:3) 216
Kulturarvet (prop. 1996/97:3) 216
Vissa övergripande frågor (prop.
1996/97:3) 218
Kulturåret 1998 (prop. 1996/97:3)219
Medelsanvisningen för 1997 (prop.
1996/97:1) 219
Reservationer 220
1. Kulturens egenvärde och kulturen
som lokaliseringsfaktor (m) 220
2. Frågan om avslag på av
regeringen föreslagna nationella
kulturpolitiska mål, m.m. (m 221
3. Nationella kulturpolitiska mål
(mp) 221
4. Ett nationellt kulturpolitiskt
uppdrag för 2000-talet (c) 222
5. Statens ansvar för
kulturpolitiken (m) 223
6. Kulturpolitiska tendenser (v) 223
7. Det ekonomiska stödet till
kulturen (mp) 224
8. En s.k. dubbleringsfond på
kulturområdet (m) 224
9. Stiftelsen Framtidens kultur (m,
fp) 225
10. Kultursponsring (mp) 225
11. Biljettpriserna (mp) 226
12. Generellt konstnärstillägg (mp)226
13. Konstnärsstöd i form av projekt
och uppdrag (kd) 227
14. Ändring i lagen (1992:318) om
överlämnande av
förvaltningsuppgifter inom
Kulturdepartementets
verksamhetsområde samt individuell
visningsersättning (m, c, fp, kd) 227
15. Förslagsrätt till styrelser (m,
c, fp, kd) 228
16. Länskonstnärer (m) 229
17. Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet (c) 229
18. Reformerat system för stöd till
regional kulturverksamhet (mp) 230
19. Teaterutredning m.m. (fp, mp) 231
20. Utredningen om boken och
kulturtidskriften (mp) 231
21. Frågor om svenska språket (m) 232
22. Frågan om avslag på förslaget
att införa en bibliotekslag (m, c,
fp, kd) 233
23. Grunderna för ett nytt statligt
stöd för inköp av litteratur till
folk- och skolbiblioteken (m) 233
24. En Bok För Alla AB (m) 234
25. Nationellt uppdrag för barn-
och ungdomsteater (v) 234
26. Nationellt uppdrag för barn-
och ungdomsteater (mp) 235
27. Ytterligare nationella uppdrag
m.m. inom teaterområdet (mp) 235
28. Samisk teater (c) 236
29. Samisk teater (mp) 236
30. Regional musikverksamhet (mp) 237
31. Inriktningen på Svenska
rikskonserters verksamhet (m) 237
32. Jazzmusik och nya yngre
musikformer (m) 238
33. Folkmusikinstitut och
nationalinstrument (c) 238
34. Plan- och bygglagen (1987:10)
(mp) 239
35. Vidgad uppgift för Statens
konstråd (m) 239
36. Enprocentsmål för utsmyckning
av statligt byggande (v, mp) 239
37. Enprocentsmål för utsmyckning
vid statliga
infrastruktursatsningar (c, v, mp) 240
38. Ett tidsbegränsat nationellt
uppdrag inom museiområdet (m) 240
39. Statligt övertagande av
huvudmannaskapet för Etnografiska
museet i Göteborg och inrättande av
en samlad etnografisk
museimyndighet förlagd till
Göteborg innefattande även Folkens
museum etnografiska,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska
museet (m, c, fp) 241
40. Statligt övertagande av
huvudmannaskapet för Etnografiska
museet i Göteborg och inrättande av
en samlad etnografisk
museimyndighet förlagd till
Göteborg innefattande även Folkens
museum etnografiska,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska
museet (mp) 242
41. Statligt övertagande av
huvudmannaskapet för Etnografiska
museet i Göteborg och inrättande av
en samlad etnografisk
museimyndighet förlagd till
Göteborg innefattande även Folkens
museum etnografiska,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska
museet (kd) 243
42. Uppdrag för en
organisationskommitté och därmed
sammanhängande frågor (m, c, fp,
kd) 244
43. Uppdrag för en
organisationskommitté och därmed
sammanhängande frågor (mp) 244
44. Inrättande av ett kvinnomuseum
(v, mp) 245
45. Inrättande av ett filmmuseum
(mp) 246
46. Översyn av arkivväsendet (v) 247
47. Renodling av
Riksantikvarieämbetets
myndighetsansvar (m, fp) 247
48. Kulturpolitiken inom Europeiska
unionen (mp) 248
49. Åtgärder för att främja
mångkultur m.m. (v) 248
50. Inriktningen av verksamheten
m.m. under Kulturåret 1998 (m) 249
51. Inriktningen av verksamheten
m.m. under Kulturåret 1998 (c) 249
52. Anvisande av medel under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid samt vissa
till budgeten för 1997 hörande
frågor (mp) 250
Särskilda yttranden 252
Bilagor
1. I proposition 1996/97:3 framlagda
lagförslag 266
2. I proposition 1996/97:1 framlagt
lagförslag 269
3. Av utskottet framlagt förslag till
ändringar i regeringens förslag till
bibliotekslag 270
4. Regeringens och
oppositionspartiernas budgetförslag
för 1997
Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid 271
5. Förslag till beslut om anvisande
av medel för budgetåret 1997 under
utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid 275
6. Utskottets förslag med anledning
av regeringens förslag till
övergripande mål för vissa
myndigheter, m.m. under utgiftsområde
17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid 278
7. Förteckning över i moment 110
avstyrkta motionsyrkanden 281