Konstitutionsutskottets betänkande
1996/97:KU08

Ändrade sjukavdrag för statsråden


Innehåll

1996/97
KU8

Propositionen

I  propositon  1996/97:6  föreslår
regeringen  att  riksdagen   antar
regeringens förslag till lag om ändring
i  lagen (1991:359) om arvoden till
statsråden m.m.
Lagförslaget är fogat till betänkandet
som bilaga.

Utskottet

Regeringens förslag till ändringar i
reglerna om sjukavdrag för statsråden
läggs fram med hänvisning till de nya
lagreglerna  inom  sjukpenning-  och
sjuklönesystemen, som trädde i kraft den
1 januari 1996. De nya reglerna skall så
långt som möjligt ge ersättningsnivåer
som motsvarar dem som gäller vid sjukdom
för statsanställda i allmänhet.
Propositionen har inte föranlett några
motioner.
Utskottet noterar att riksdagen denna
dag  beslutat om vissa ändringar  i
försäkringsskyddet vid sjukdom fr.o.m.
den 1 januari 1997 (prop. 1995/96:209,
bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22).
Ändringarna innebär bl.a. att den s.k.
sjuklöneperioden förlängs, och detta har
betydelse  för  hur  minskningen  av
sjukpenning beräknas enligt lagen om
allmän försäkring.
Under hand har från regeringskansliet
inhämtats  att regeringen avser  att
senare lägga fram förslag om anpassning
av sjukavdragsreglerna för statsråd till
de nya reglerna om försäkringsskyddet
vid sjukdom.
Utskottet har inte någon erinran mot det
nu  framlagda förslaget  om  ändrade
sjukavdrag för statsråden.

Hemställan

Utskottet hemställer
att  riksdagen  antar  det  i
proposition  1996/97:6  framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:359) om arvoden till statsråden
m.m.

Stockholm den 24 oktober 1996
På konstitutionsutskottets vägnar

Anders Björck

I beslutet har deltagit: Anders Björck
(m),  Catarina  Rönnung  (s),  Axel
Andersson (s), Widar Andersson  (s),
Birger  Hagård  (m), Barbro  Hietala
Nordlund (s), Birgitta Hambraeus (c),
Pär-Axel Sahlberg (s), Jerry Martinger
(m), Mats Berglind (s), Kenneth Kvist
(v),  Nikos Papadopoulos (s),  Peter
Eriksson (mp), Nils Fredrik Aurelius
(m), Kristina Svensson (s) och Lars
Leijonborg (fp).Propositionens lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:359) om arvoden till statsråden
m.m. ¹