Justitieutskottets betänkande
1996/97:JUU03

Ny rättshjälpslag, m.m.


Innehåll

1996/97
JuU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
ett  regeringsförslag  om  en  ny
rättshjälpslag  m.m.  Avsikten  med
förslaget   är   att   modernisera
rättshjälpslagstiftningen och åstadkomma
besparingar på rättshjälpsanslaget. En
principiell nyhet är att rättshjälpen
föreslås bli generellt subsidiär till
rättsskyddet.  Den  som  har  en
rättsskyddsförsäkring som täcker  den
aktuella angelägenheten skall inte få
rättshjälp. Inte heller skall den som
med hänsyn till sitt försäkringsskydd i
övrigt  eller  sina  ekonomiska  och
personliga förhållanden borde haft en
rättsskyddsförsäkring   kunna   få
rättshjälp om det inte finns särskilda
skäl.
Till  betänkandet  har  fogats  21
reservationer (c, fp, v, kd, och mp)

Propositionen

1996/97:9 vari yrkas att riksdagen antar
regeringens förslag till
1. rättshjälpslag,
2. lag om offentligt biträde,
3. lag om rätt för Domstolsverket att
överklaga vissa beslut om ersättning
m.m.,
4. lag om ändring i äktenskapsbalken,
5. lag om ändring i brottsbalken,
6. lag om ändring i rättegångsbalken,
7. lag om ändring i lagen (1944:133) om
kastrering,
8. lag om ändring i lagen (1946:804) om
införande av nya rättegångsbalken,
9. lag om ändring i lagen (1946:817) om
bevisupptagning vid utländsk domstol,
10. lag om ändring i lagen (1957:668)
om utlämning för brott,
11. lag om ändring i lagen (1958:642)
om blodundersökning m.m. vid utredning
av faderskap,
12. lag om ändring i lagen (1959:254)
om utlämning för brott till Danmark,
Finland, Island och Norge,
13. lag om ändring i lagen (1963:193)
om  samarbete med Danmark,  Finland,
Island och Norge ang. verkställighet av
straff m.m.,
14. lag om ändring i lagen (1969:644)
om  vissa  rättigheter för statslösa
personer och politiska flyktingar,
15. lag om ändring i lagen (1970:375)
om  utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet av
vård eller behandling,
16. lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar,
17.   lag   om   ändring   i
förvaltningsprocesslagen (1971:291),
18. lag om ändring i lagen (1972:260)
om  internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom,
19. lag om ändring i lagen (1973:188)
om arrendenämnder och hyresnämnder,
20. lag om ändring i lagen (1976:19) om
internationellt samarbete rörande
lagföring för brott,
21. lag om ändring i lagen (1976:839)
om statens va-nämnd,
22. lag om ändring i lagen (1977:729)
om patentbesvärsrätten,
23. lag om ändring i lagen (1978:801)
om  internationellt samarbete rörande
kriminalvård i frihet,
24. lag om ändring i lagen (1982:395)
om  Kustbevakningens  medverkan  vid
polisiär övervakning,
25. lag om ändring i lagen (1988:97) om
förfarandet    hos    kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna      och
domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.,
26. lag om ändring i lagen (1988:609)
om målsägandebiträde,
27. lag om ändring i lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall,
28. lag om ändring i smittskyddslagen
(1988:1472),
29. lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529),
30. lag om ändring i lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
31. lag om ändring i lagen (1991:572)
om särskild utlänningskontroll,
32. lag om ändring i lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård,
33. lag om ändring i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård,
34. lag om ändring i lagen (1993:388)
om införande av lagen (1993:387) om stöd
och    service    till    vissa
funktionshindrade,
35. lag om ändring i lagen (1996:242)
om domstolsärenden.
Lagförslagen,  som  granskats  av
Lagrådet, har fogats till betänkandet,
se bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen
1996/97:Ju4 av Eva Björne (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utreda konsekvenserna för
dem  som  saknar  försäkring  om
rättshjälpen  görs  subsidiär  till
rättsskyddet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att beslut som fattas i
Utlänningsnämnden rörande rättshjälp i
ut-länningsärende skall kunna ställas
under prövning i ett fristående organ.
1996/97:Ju5 av Kia Andreasson m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag att rättshjälpen skall göras
generellt subsidiär till rättshjälpen,
2. att riksdagen, om yrkande 1 avslås,
beslutar om sådan ändring av 9 § i
förslaget  till  rättshjälpslag  som
anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rådgivning,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om bevisning och utredning,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om instansordningen i frågor om
offentligt biträde i utlänningsärenden,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   ersättning   till
rättshjälpsbiträden  och  offentliga
biträden,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om besparingar.
1996/97:Ju6 av Rolf Åbjörnsson (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  reglerna  rörande
rättshjälp skall utformas enligt  de
förslag som framförts i motionen.
1996/97:Ju7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att propositionens förslag
att låta den enskildes behov av skydd i
rättsliga  frågor  bli  beroende  av
försäkringsbolagens  försäkringsvillkor
inte  står  i  överensstämmelse  med
Europarådets resolution 78 (8),
2.  att riksdagen avslår  9  §  i
regeringens   förslag   till   ny
rättshjälpslag,
3. att riksdagen beslutar att 6 §
första stycket i regeringens förslag
till rättshjälpslag skall ha följande
lydelse: Rättshjälp får beviljas  en
fysisk person vars ekonomiska underlag
enligt 38 § inte överstiger ett belopp
som motsvarar sju gånger det basbelopp
enligt  lagen (1962:381)  om  allmän
försäkring  som  gällde  året  innan
rättshjälp begärs,
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om sådan ändring i regeringens
förslag till rättshjälpslag att  den
rättsliga   angelägenhetens   art,
omfattning och betydelse skall  vara
avgörande för rätten till biträde i
förvaltningsdomstolarna,
5. att riksdagen beslutar att 8 § i
regeringens förslag till rättshjälpslag
skall ha följande lydelse: Den som inte
har befogat intresse av att få sin sak
behandlad får inte beviljas rättshjälp,
6. att riksdagen beslutar att 13 § i
regeringens förslag till rättshjälpslag
skall ha följande lydelse: Den som är
eller har varit näringsidkare får inte
beviljas rättshjälp i angelägenhet som
uppkommit i hans näringsverksamhet om
det inte finns skäl för rättshjälp med
hänsyn  till verksamhetens  art  och
begränsade omfattning, hans ekonomiska
och  personliga  förhållanden  och
omständigheterna i övrigt,
7. att riksdagen avslår 11 § 1 i
regeringens förslag till rättshjälpslag,
8.  att riksdagen avslår 34  §  i
regeringens förslag till rättshjälpslag,
9. att riksdagen beslutar att 17 § i
regeringens förslag till rättshjälpslag
skall tillföras ett tredje stycke med
följande  lydelse: Om det föreligger
särskilda  skäl betalar  staten  för
utredningskostnader som överstiger 10
000 kr,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om vilken instans som  bör
överpröva beslut om offentligt biträde i
utlänningsärenden,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ny lagreglering av
förvarstagna barns rätt till offentligt
biträde,  utökade  möjligheter  till
rättshjälp vid avvisning med omedelbar
verställighet  och  tidpunkten  för
förordnande av offentligt biträde.
1996/97:Ju8 av Bengt Harding Olson m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att avslå
regeringens proposition 1996/97:9  Ny
rättshjälpslag,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om förändringar i  gällande
rättshjälpslag,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ny utredning om rättshjälpens
utformning.
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1996/97
1996/97:Ju810 av Sonja Fransson (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   rättshjälp   hos
förvaltningsdomstol.
1996/97:Ju918 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag   till   utredning   om
ersättningskostnaderna       till
rättshjälpsbiträden  och  offentliga
biträden i enlighet med vad som anförts
i motionen,
1996/97:So425 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om rättshjälp.

Utskottet

Inledning
Rättshjälpslagen (1972:429) trädde  i
kraft den 1 juli 1973 (prop. 1972:4,
JuU12, rskr. 205). Dessförinnan lämnades
statlig processuell rättshjälp i form av
fri rättegång i mål och ärenden vid
domstol samt genom offentlig försvarare
i brottmål enligt rättegångsbalken. Fri
rättegång kunde beviljas den som inte
hade  ekonomiska förutsättningar  att
betala de kostnader som kunde uppkomma i
rättegång vid domstol. Dessutom kunde
rättshjälp lämnas i huvudsakligen två
former. Dels fanns av landsting eller
kommun  anordnade rättshjälpsanstalter
samt en statlig rättshjälpsanstalt, dels
fanns rättshjälp enligt en modell som
innebar att rättshjälp lämnades inom
vissa  landstingsområden enligt avtal
mellan  landstinget  och  Sveriges
advokatsamfund. Visst statsbidrag utgick
för verksamheten.
Rättshjälp  enligt den  gällande
regleringen lämnas i fyra olika former,
nämligen  som  allmän  rättshjälp,
rättshjälp åt misstänkt i  brottmål,
rättshjälp genom offentligt biträde och
som  rådgivning.  Dessutom  betalas
kostnader för offentlig försvarare och
målsägandebiträde          från
rättshjälpsanslaget.
Statens  kostnader för rättshjälp
uppgick under budgetåret 1994/95 till
sammanlagt ca 870 miljoner kronor netto,
dvs.    när   rättshjälpsavgifter,
mervärdesskatt och återbetalade medel
avräknats. Till kostnaderna skall läggas
uteblivna   intäkter   för   bl.a.
ansökningsavgifter.   Några   exakta
uppgifter om den sammanlagda storleken
av de uteblivna intäkterna finns inte.
De största utgiftsposterna utgörs av
rättshjälp åt misstänkt i brottmål (ca
364  miljoner  kronor)  och  allmän
rättshjälp (ca 342 miljoner kronor).
Allmän  rättshjälp kan lämnas  till
fysisk person samt dödsbon i en rättslig
angelägenhet där det föreligger behov av
sådant bistånd. Från denna huvudregel
finns flera undantag, t.ex. ges inte
rättshjälp   för  upprättande   av
äktenskapsförord     eller     i
fastighetstvister då den rättssökande
har  eller  borde  ha  haft  en
rättsskyddsförsäkring.  Vidare  skall
rättshjälp inte beviljas den som inte
har ett befogat intresse av att få sin
sak behandlad.
En   ytterligare  begränsning  är
inkomstgränsen. Den som har en beräknad
årsinkomst som överstiger sju basbelopp
eller för närvarande 249 000 kr kan inte
få rättshjälp. Gränsbeloppet kan höjas
med  hänsyn  till den  rättssökandes
försörjningsbörda.
Vid allmän rättshjälp betalar staten
kostnaderna för framför allt juridiskt
biträde men även för andra kostnader,
t.ex. för bevisning. Däremot omfattas
inte   ersättning   för   motparts
rättegångskostnader som den rättssökande
kan tvingas betala om han eller hon
förlorar en process. Sådana kostnader
får  den  rättssökande alltså  själv
betala. Däremot kan sådana kostnader
betalas från en rättsskyddsförsäkring.
Den rättssökande är skyldig att betala
en rättshjälpsavgift. Denna består av en
grundavgift vars storlek är beroende av
den    rättssökandes    ekonomiska
förhållanden samt av en tilläggsavgift
vars storlek beror dels på de ekonomiska
förhållandena, dels på kostnaderna för
rättshjälpen.
Rättshjälp genom rådgivning omfattar
rådgivning och därmed jämförlig åtgärd i
nästan   alla   slags   rättsliga
angelägenheter under högst en timme.
Rådgivning är öppen för alla oavsett
inkomst  och sker mot en fastställd
avgift (för närvarande 250 kr för varje
påbörjad femtonminutersperiod). Avgiften
kan i vissa fall sättas ned.
Rättshjälp åt misstänkt i  brottmål
utgår  dels  i  form  av  offentlig
försvarare enligt bestämmelserna i 21
kap. rättegångsbalken, dels som annan
rättshjälp  åt misstänkt i  brottmål
enligt rättshjälpslagen.
Rätten till offentlig försvarare är
inte  beroende  av  den  misstänktes
ekonomi. Däremot kan annan rättshjälp åt
misstänkt i brottmål komma i fråga bara
för tilltalade som hör till de sämst
ställda  grupperna.  Denna  form  av
rättshjälp  ersätter den  tilltalades
kostnader för bl.a. bevisning. Någon
rättshjälpsavgift utgår inte. Om den
tilltalade döms för brottet blir han
återbetalningsskyldig   för   såväl
kostnaden för sitt försvar som för den
rättshjälp  han  fått  i  målet.
Återbetalningsskyldigheten får dock inte
överstiga vad den dömde skulle ha fått
betala i rättshjälpsavgift om han eller
hon hade haft allmän rättshjälp.
Rättshjälp genom offentligt  biträde
lämnas i vissa särskilt angivna typer av
mål och ärenden som rör den personliga
rörelsefriheten eller den  kroppsliga
integriteten. I huvudsak rör det sig om
mål och ärenden på de psykiatriska och
sociala  vårdlagstiftningarnas  samt
utlänningslagens område. Den enskildes
ekonomi saknar betydelse för frågan om
offentligt biträde och någon  avgift
eller      återbetalningsskyldighet
förekommer inte.
Målsägandebiträde kan förordnas enligt
lagen (1988:609) om målsägandebiträde
för en målsägande som varit utsatt för
vissa angivna brott samt i fall då
målsäganden har ett särskilt  starkt
behov   av  biträde.  Målsägandens
ekonomiska situation saknar betydelse
och någon avgift utgår inte.
Rättshjälpslagen har under åren ändrats
vid  flera tillfällen. Genom en mer
omfattande förändring år 1980 (prop.
1978/79:90, JuU30, rskr.  268)  fick
domstolar och vissa myndigheter vidgade
befogenheter   att   besluta   i
rättshjälpsfrågor  samtidigt  som  de
rättshjälpsnämnder som inrättats  vid
lagens tillkomst minskades från sex till
fyra.
Därefter har under 1980-talet vidtagits
en rad ändringar i RHL bl.a. i syfte att
minska   statens   kostnader   för
rättshjälpen. Till grund för flera av
ändringarna   låg   förslag   av
Rättshjälpsutredningen (Ju 1975:09) och
Rättshjälpskommittén (Ju1982:01).
Åren 1981 och 1982 höjdes rättshjälps-
och   rådgivningsavgifterna   (prop.
1980/81:20, JuU 1998/81:17, rskr. 65 och
1981/82:28, JuU 1981/82:19, rskr. 105).
År  1982 slopades möjligheterna till
rättshjälp i vissa typer av ärenden,
bl.a.   för   upprättande    av
äktenskapsförord   och   testamente.
Samtidigt begränsades möjligheterna att
i vissa fall få rättshjälp innan ett
likartat mål, s.k. pilotfall, avgjorts
(prop. 1981/82:28, JuU 1981/82:42 och
JuU1981/82:52, rskr. 320).  År  1983
gjordes rätten till allmän rättshjälp i
vissa fastighetstvister subsidiär till
rättsskyddsförsäkring och  möjligheten
till  biträde  i  bodelningsärenden
begränsades. Vidare infördes  en  ny
avgift, tilläggsavgift, som beräknas med
utgångspunkt  i  kostnaderna   för
rättshjälpen  (prop. 1982/83:61,  JuU
1982/83:19, rskr. 172).
År  1988 genomfördes nya omfattande
förändringar av RHL. Ändringarna innebar
bl.a.   att   rättshjälpsavgifterna
halverades, och avgifternas anknytning
till basbeloppet, som tagits bort år
1983,   återinfördes.   Den   övre
inkomstgränsen för rätt till  allmän
rättshjälp  höjdes,  och  ytterligare
ärendetyper undantogs från den allmänna
rättshjälpen (prop. 1987/88:73, JuU21,
rskr. 193).
Lagen (1988:609) om målsägandebiträde
trädde i kraft den 1 juli 1988 (prop.
1987/88:107, JuU33, rskr. 259). Rätten
till målsägandebiträde utvidgades  år
1991 (prop. 1989/90:158, 1990/91:JuU4,
rskr. 16) och år 1994 (prop. 1993/94:26,
JuU12, rskr. 124)
Den 1 juli 1989 ändrades reglerna för
allmän rättshjälp i fastighetstvister
och   patientskadeärenden   (prop.
1988/89:117, JuU19, rskr. 116).
I en proposition våren 1992 föreslog
regeringen i besparingssyfte att den
övre inkomstgränsen för rätt till allmän
rättshjälp skulle sänkas från sju till
fyra  basbelopp.  Propositionen,  som
avstyrktes av utskottet, avslogs  av
riksdagen (prop. 1991/92:159,  JuU26,
rskr. 307).
Regeringen återkom hösten 1992 med nya
besparingsförslag som  på  utskottets
hemställan godtogs av riksdagen. Den 1
mars   1993   ändrades   således
avgiftssystemet och de avgifter som den
rättssökande skall betala höjdes (prop.
1992/93:109, JuU12, rskr. 104).
Den 1 augusti 1995 infördes nya regler
för  bestämmande av ersättning  till
biträden enligt rättshjälpslagen  och
offentliga    försvarare    (prop.
1994/95:150, bilaga 3, JuU26,  rskr.
456).
Den  nuvarande  organisationen  för
rättshjälpen infördes den 1  januari
1991. Rättshjälpsmyndigheten ersatte då
de fyra tidigare rättshjälpsnämnderna.
Samtidigt upphörde Besvärsnämnden för
rättshjälpen och dess uppgift att pröva
överklaganden  enligt rättshjälpslagen
övertogs  av  en  ny  myndighet,
Rättshjälpsnämnden.
Rättshjälpsmyndigheten   tog   genom
reformen    över    en    del
ekonomiadministrativa  uppgifter   i
rättshjälpsärenden från domstolarna.
Domstolsverket    är    central
förvaltningsmyndighet för bl.a. Rätts
hjälpsmyndigheten och skall således i
administrativt  hänseende  leda  och
samordna     Rättshjälpsmyndighetens
verksamhet. Domstolsverket har vidare
det    samlade   ansvaret   för
rättshjälpsmedlens      användning.
Domstolsverket har också rätt att föra
talan mot beslut om rättshjälp och att
begära att beslut om rättshjälp skall
upphöra.
Ärendets beredning
Dagens rättshjälpssystem har av många
uppfattats  som  komplicerat   och
svårtillgängligt.   En    särskild
komplikation är att det existerar två
parallella  system - den  offentliga
rättshjälpen   och   det   privata
rättsskyddet som normalt ingår som ett
moment i hemförsäkringen - och att dessa
i vissa fall överlappar varandra. Det
har i olika sammanhang också framförts
att systemet i sin helhet inte ger den
enskilde tillräckliga incitament för att
hålla  nere  kostnaderna.  Statens
nettokostnader  för rättshjälpen  har
också ökat år för år. Med hänsyn till de
besparingskrav som numera gäller på alla
samhällsområden för  att  stärka  de
offentliga finanserna har det  också
ansetts angeläget att överväga vilka
besparingar  som  kan  göras  också
beträffande rättshjälpen.
Mot denna bakgrund tillkallades i juni
1993 en särskild utredare med uppdrag
att  se över rättshjälpslagen  (dir.
1993:77). Utredningen antog namnet 1993
års    rättshjälpsutredning    (i
fortsättningen Rättshjälpsutredningen).
Genom tilläggsdirektiv i augusti 1994
(dir. 1994:81) fick utredningen även i
uppdrag  att se över ordningen  för
utseende av offentliga försvarare.
Rättshjälpsutredningen lade i augusti
1995 fram betänkandet (SOU 1995:81) Ny
rättshjälpslag och andra bestämmelser om
rättsligt  bistånd.  Betänkandet  har
remissbehandlats.
Regeringen tar i propositionen upp de
frågor som behandlats i betänkandet.
Utskottet  har  i ärendet  inhämtat
yttranden  från  lagutskottet  och
socialförsäkringsutskottet, se bilagorna
2-3. Yttrandena behandlas närmare  i
detta betänkande under avsnitten  om
rättshjälp vid skuldsanering och vid
äktenskapsskillnad (lagutskottet) och om
offentligt biträde i utlänningsärenden
(socialförsäkringsutskottet).
Under  ärendets  handläggning  har
utskottet mottagit en delegation från
Sveriges advokatsamfund.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I  propositionen  föreslås  en  ny
rättshjälpslag. Det nya systemet innebär
enligt regeringen förenklingar och en
ökad överskådlighet. Det förutses också
medföra  stora besparingar -  enligt
regeringens beräkningar 200  miljoner
kronor  per  år  -  samtidigt  som
rättshjälpens  grundläggande   syfte
behålls, dvs. att rättshjälpen skall
utgöra ett yttersta skyddsnät för dem
som inte kan få rättsligt bistånd på
annat sätt.
De  viktigaste nyheterna är  enligt
regeringen följande:
- Rättshjälpen blir generellt subsidiär
till  rättsskyddet. Den som har  en
rättsskyddsförsäkring som täcker  den
aktuella angelägenheten skall inte få
rättshjälp. Inte heller skall den som
med hänsyn till sitt försäkringsskydd i
övrigt  eller  sina  ekonomiska  och
personliga förhållanden borde ha haft en
rättsskyddsförsäkring   kunna   få
rättshjälp om det inte finns särskilda
skäl.
- Rådgivning blir en inledning till
rättshjälp. Rådgivningen skall  kunna
pågå i upp till två timmar.
-  Inkomstgränsen  för  rätt  till
rättshjälp sänks till 210 000 kr per år.
- Avgörande för om rättshjälp skall
beviljas skall vara om den rättssökande
har behov av biträde.
- En ny regel införs som innebär att en
prövning alltid skall göras av om det är
rimligt  att  staten  bidrar  till
kostnaderna i det enskilda fallet.
- För att näringsidkare skall beviljas
rättshjälp  i angelägenhet  som  rör
näringsverksamhet skall det krävas att
det finns särskilda skäl.
-  En  ny  form  av  bistånd  -
ersättningsgaranti  -  införs  vid
bodelning. Biståndet innebär att staten
bidrar   till   kostnaderna   för
bodelningsförrättare.
- För att rättshjälp skall beviljas i
angelägenheter som rör underhållsbidrag
skall det krävas att det finns särskilda
skäl.
- Genom bättre information och utökade
möjligheter  till rådgivning  minskar
enligt regeringen behovet av rättshjälp
i    angelägenheter   som   rör
äktenskapsskillnad.   Rätten   till
rättshjälp begränsas därför i mindre
komplicerade äktenskapsskillnader  där
någon egentlig tvist inte föreligger.
- Förmånen av biträde begränsas till att
avse högst 100 arbetstimmar. Under vissa
förutsättningar  skall  taket  kunna
överskridas.
- Bestämmelserna om utredning förenklas
och görs enhetliga. Utredningskostnader
skall i fortsättningen ersättas  med
sammanlagt högst 10 000 kr. I jämförelse
med nuvarande förhållanden innebär det
en  utvidgning i vissa fall och en
begränsning i andra.
-    Avgiftssystemet   förenklas.
Rättshjälpsavgiften  utgör  en  viss
procentuell andel av ersättningen till
rättshjälpsbiträdet. Systemet föreslås
innehålla  sex  avgiftsnivåer.  Den
rättssökandes ekonomiska  förhållanden
skall  vara  avgörande  för  vilken
procentuell andel som skall betalas.
Avgiften skall betalas till biträdet
allteftersom kostnaderna uppstår.
- Den som döms för ett brott skall
endast  återbetala  kostnaderna  för
offentlig     försvarare     och
målsägandebiträde. Den dömde är dock
inte skyldig att att betala mer än vad
han eller hon skulle fått betala i
rättshjälpsavgift, dvs. som regel en
viss procentuell andel av kostnaderna
för den offentlige försvararen.
- För den som har små ekonomiska resurer
skall staten betala kostnaderna  för
bevisning  och  inställelse   till
förhandling  i allmän domstol  eller
Arbetsdomstolen. Detta slags bistånd kan
lämnas  oberoende av  om  rättshjälp
beviljas eller inte och faller således
utanför   rättshjälpssystemet.   Den
rättssökande behöver inte betala någon
avgift för biståndet. Bistånd  skall
kunna ges i allmän domstol i tvistemål,
brottmål  och  ärenden  samt   i
Arbetsdomstolen.
-  Rätten  till offentligt  biträde
regleras direkt i respektive materiell
lagstiftning.   Vissa   gemensamma
bestämmelser tas in i en särskild lag om
offentligt biträde.
-  Den  nya  regleringen föranleder
följdändringar  i  ett  stort  antal
författningar.
Förändringarna föreslås träda i kraft
den 1 december 1997.

Rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar
Inledning
En   rättsskyddsförsäkring  ersätter
försäkringstagarens kostnader för det
rättsliga förfarandet i tvister som han
är inblandad i. Rättsskyddsförsäkring
ingår numera som en obligatorisk del i
de hemförsäkringar som säljs i Sverige.
Rättsskyddsförsäkringar finns i olika
former och för olika angelägenheter,
t.ex. för tvister som anknyter till hem,
fastighet, bil eller båt. Som regel
ingår rättsskyddsförsäkring som en del i
en annan försäkring, t.ex. i hem- eller
båtförsäkringar. I vissa fall kan en
rättsskyddsförsäkring tecknas som ett
tillägg  till  ett  försäkringspaket,
vilket  ofta är fallet  vad  gäller
försäkringar för näringsidkare. Det är
inte möjligt att teckna en generell
rättsskyddsförsäkring separat. Särskilda
rättsskyddsförsäkringar finns dock för
näringsidkare.
Enligt  en rapport från Statistiska
centralbyrån     (SCB)      om
levnadsförhållandena i Sverige  under
åren 1992-1993 (Offer för vålds- och
egendomsbrott 1978-1993, rapport nr 88 i
serien Levnadsförhållanden) har 95 % av
Sveriges befolkning hemförsäkring. Drygt
4 % saknar sådan försäkring medan ca en
halv % inte känner till om de  är
försäkrade eller inte. De som inte är
försäkrade utgör i absoluta tal omkring
280 000 personer i åldrarna mellan 16
och 84 år.
Försäkringsbolagens  kostnader  för
rättsskyddet uppgick under år 1993 till
ca 140 miljoner kronor vilket avser dels
under året betalda ersättningar, dels
medel   reserverade  för  framtida
utbetalningar.   Kostnaderna   för
rättsskyddet har under senare år sjunkit
något.
Rättsskyddsförsäkringarnas utformning
Varje försäkringsbolag ställer upp sina
villkor för rättsskyddsförsäkring. Det
råder dock en relativt överensstämmande
syn på omfattning och villkor.
Gemensamt för de olika försäkringarna
är att de gäller i tvistemål om tvisten
kan prövas av tingsrätt, hovrätt och
Högsta domstolen. Tvister som kan prövas
av fastighetsdomstol, Statens va-nämnd
och vattendomstol omfattas också. Om en
tvist  först måste prövas av  annan
instans  (t.ex.  skiftesman  eller
arrendenämnd) täcks inte kostnaderna för
sådan  förberedande  prövning   av
försäkringen.  Rättsskyddsförsäkringen
gäller inte tvister som endast  kan
prövas av förvaltningsmyndighet eller
förvaltningsdomstolar,       t.ex.
fastighetsbildningsmyndighet,
hyresnämnd,  länsstyrelse,  länsrätt,
kammarrätt och regeringsrätten.
Rättsskyddet  i  motorfordons-  och
båtförsäkring gäller  även  i  vissa
brottmål.
Rättsskyddet täcker även tvister med
det egna försäkringsbolaget.
Undantagna från försäkringsskyddet är
tvister om mindre värden (ett halvt
basbelopp) för vilka det  finns  en
särskild reglering i rättegångsbalken,
se 1 kap. 3 §. Tvister som rätten
beslutat  skall  handläggas  enligt
rättegångsbalkens  allmänna   regler
omfattas oavsett värde. Detsamma gäller
tvister med försäkringsbolaget om själva
försäkringsavtalet och tvister som skall
handläggas utomlands.
Rättsskyddet täcker inte tvister där
den rättssökande inte har ett befogat
intresse av att få sin sak behandlad och
inte heller tvister som faller under den
s.k.  pilotfallsregeln i 8 § första
stycket 8 rättshjälpslagen, dvs. tvister
som  kan anstå till dess en  annan
rättslig  angelägenhet,  i  vilket
anspråket  stöder sig på väsentligen
likartad grund, slutligen har avgjorts.
Emellanåt  låter  försäkringsbolagen
 pilotfallet  ta medel i anspråk från
flera försäkringar.
Rättsskyddet  i  hem-,  villa-  och
fritidshusförsäkring   gäller   den
försäkrade i egenskap av privatperson
och avser skada i privatlivet. Utanför
Norden gäller försäkringen endast den
försäkrade i egenskap av resenär.
Försäkringen gäller inte för tvister
som har samband med eller aktualiseras
vid äktenskapsskillnad eller upplösning
av samboförhållanden eller för tvister
som har samband med den försäkrades
arbete, annan förvärvsverksamhet eller
tjänsteutövning.
Försäkringen  omfattar  inte  heller
sådana   tvister   som   gäller
borgensåtaganden i samband med andras
affärsverksamhet, överlåtna krav eller
ekonomiska åtgärder som till sin typ
eller omfattning är ovanliga för en
privatperson eller tvister som har sin
grund i brott som kräver uppsåt för
straffbarhet.   Undantagna    från
tillämpningsområdet för försäkringen är
också tvister som gäller den försäkrade
i egenskap av ägare till motorfordon
eller båt, dvs. då det finns möjlighet
till särskild försäkring.
Övriga försäkringar (bil, båt m.m.)
gäller  för tvister som  angår  den
försäkrade i dennes egenskap av ägare
till det försäkrade föremålet. Vissa
undantag finns, t.ex. vid yrkesmässig
uthyrning av föremålet i fråga.
Förmåner
Rättsskyddsförsäkringen     ersätter
kostnader för och arvode till ombud och
försvarare, kostnader för  nödvändiga
utredningar, kostnader för bevisning i
rättegång   och   skiljeförfarande,
expeditionskostnader   i   domstol,
rättegångskostnader         som
försäkringstagaren ålagts att betala sin
motpart, kostnader för särskild medlare
enligt 42 kap. 17 § RB och grundavgift
enligt 11 § rättshjälpslagen.
Tilläggsavgift enligt rättshjälpslagen
ersätts      inte      genom
rättsskyddsförsäkringen.
För att ersättning skall utgå krävs att
kostnaderna är skäliga och nödvändiga.
Kostnader som hade kunnat ersättas av
den  allmänna rättshjälpen eller  av
motparten ersätts inte. Vid förlikning
ersätts sådana rättegångskostnader som
ligger klart under vad som skulle ha
dömts ut om tvisten fullföljts.
Samtliga försäkringsbolag  har någon
form  av  begränsning för hur  stor
ersättning som kan betals ut. Gränsen
ligger enligt uppgift vanligen mellan
75  000 kr och 100 000 kr.  Genom
tilläggsförsäkring kan i vissa fall ett
högre belopp utgå.
Den försäkrade får betala en självrisk
på vanligtvis 20 % av kostnaderna, dock
lägst 1 000 kr.
Ombud och ersättning till ombud
Den försäkrade har rätt att själv välja
advokat eller annan lämplig person som
ombud  om inte valet skulle medföra
avsevärt ökade kostnader. Om personen i
fråga inte är advokat eller biträdande
jurist på advokatbyrå och inte heller
varit  förordnad som biträde  enligt
rättshjälpslagen eller som  offentlig
försvarare prövas hans eller  hennes
lämplighet   av  Försäkringsbolagens
rättsskyddsnämnd. Huvudman för nämnden
är Sveriges advokatsamfund.
Ombudens arvoden beräknas enligt högst
samma timkostnadsnorm som Domstolsverket
använder vid fastställande av taxa i mål
om  äktenskapsskillnad efter gemensam
ansökan.
I de fall ombuds lämplighet prövas av
Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd kan
nämnden  på  begäran  också  pröva
skäligheten   av   arvodes-   och
kostnadsersättning.
Tvister mellan den försäkrade och
försäkringsbolaget
Om  den försäkrade är missnöjd  med
försäkringsbolagets  beslut  i  något
avseende kan han eller hon i första hand
vända sig till någon av de interna
prövningsnämnder eller kundombudsmän som
är knutna till bolaget.
Om  frågan  avser  tolkning  av
försäkringsvillkoren         kan
försäkringstagaren begära att bolaget
hänskjuter     frågan     till
Skadeförsäkringens    villkorsnämnd.
Tidigare  var det obligatoriskt  för
bolaget att hänskjuta en fråga till
nämnden när försäkringstagaren påkallade
detta.  Numera har denna  skyldighet
tagits bort.
Försäkringstagaren kan också vända sig
till Allmänna reklamationsnämnden eller
till allmän domstol.
Bolaget har skyldighet att informera
försäkringstagaren om de nu  angivna
möjligheterna till prövning.
En jämförelse mellan rättshjälp och
rättsskydd
Rättshjälpen  är  en  social  förmån
finansierad  av  skattemedel  medan
rättsskyddet bygger på ett avtal mellan
försäkringsbolaget          och
försäkringstagaren och finansieras av
försäkringstagarna som kollektiv.
Rättsskyddsförsäkringens      och
rättshjälpens  tillämpningsområden  är
delvis desamma, men vissa skillnader
finns. Rättshjälp kan beviljas för en
rättslig angelägenhet medan det för att
rättsskyddet skall gälla krävs att en
tvist uppkommit. Det innebär t.ex. att
upprättande av avtal kan omfattas av
rättshjälp   men  inte   av   en
rättsskyddsförsäkring.  Skillnaden  i
praktiken är dock inte så stor. Även
rättshjälp torde i många fall nekas om
det inte föreligger någon tvist eftersom
det  måste  finnas behov  av  någon
rättshjälpsförmån för att  rättshjälp
skall utgå.
Några   generella  undantag   för
familjerättsliga angelägenheter  finns
inte inom rättshjälpssystemet utom vad
gäller bodelning, där möjligheterna till
rättshjälp  är  starkt  begränsade.
Dessutom   undantas   uttryckligen
upprättande   av   äktenskapsförord,
testamente och gåvohandling. En stor del
av  kostnaderna  för  den  allmänna
rättshjälpen, eller ca 70 %, går till
angelägenheter som avser familjerätt.
Rättsskyddsförsäkringar    omfattar
däremot som huvudregel inte tvister som
har samband med äktenskapsskillnad eller
upplösning  av samboförhållande.  Det
gäller även tvister som uppstår inom ett
eller två år därefter och som  har
anknytning  till äktenskapsskillnaden,
t.ex. vårdnadstvister. Tvister som rör
familjerätt och som uppstått senare än
två år efter en skilsmässa omfattas
normalt   av  rättsskyddsförsäkring;
detsamma gäller sådana familjerättsliga
tvister som inte har samband med en
skilsmässa eller upplösning  av  ett
samboförhållande.   Eftersom    en
rättsskyddsförsäkring endast gäller när
en tvist uppstått undantas upprättande
av  äktenskapsförord, testamente  och
gåvohandling      också      i
rättsskyddssystemet.
Den  som  är  eller  har  varit
näringsidkare kan beviljas rättshjälp i
angelägenhet som har uppkommit i hans
eller hennes näringsverksamhet endast om
det finns skäl för rättshjälp med hänsyn
till verksamhetens art och begränsade
omfattning, näringsidkarens ekonomiska
och  personliga  förhållanden  samt
omständigheterna  i  övrigt.  Termen
näringsidkare har i rättshjälpslagen en
mer  vidsträckt  innebörd  än  det
skattemässiga näringsidkarbegreppet. Det
ställs  t.ex.  inte några  krav  på
vinstsyfte eller att verksamheten skall
uppta någon viss del av arbetstiden.
Detta innebär att den rättssökande anses
vara näringsidkare i många varierande
typer  av angelägenheter och  därmed
faller utanför rättshjälpen.
Rättsskyddet   i   villa-   och
hemförsäkringen gäller endast för den
försäkrade i egenskap av privatperson.
Det   omfattar   således   inte
näringsverksamhet, oavsett omfattningen
av  verksamheten. Tvister som gäller
borgensåtaganden i samband med andras
affärsverksamhet omfattas heller inte av
försäkringen.   Något   motsvarande
uttryckligt  undantag  finns  inte
beträffande rättshjälpen, men som regel
anses borgensåtagandet utgöra led  i
näringsverksamheten. Vidare  finns  i
försäkringsvillkoren  ett   särskilt
undantag  som  gäller  tvister  om
ekonomiska åtgärder som till sin typ och
omfattning  är  ovanliga  för  en
privatperson. Detta undantag torde i
många fall motsvaras av den vidsträckta
tolkningen av näringsidkarbegreppet i
rättshjälpslagen.  Varken  rättshjälp
eller ersättning genom det rättsskydd
som ingår i hemförsäkringen torde därför
kunna   erhållas   för   sådana
angelägenheter. Näringsidkare kan dock
som tidigare nämnts teckna en särskild
rättsskyddsförsäkring        för
näringsverksamheten.
Tvister  som har samband  med  den
försäkrades  arbete  eller   annan
förvärvsverksamhet eller tjänsteutövning
omfattas    inte   heller    av
försäkringsskyddet.
Någon  särskild  inskränkning  av
möjligheterna  till  rättshjälp  i
arbetsvister  finns  däremot  inte.
Eftersom de som är fackföreningsanslutna
många gånger kan få hjälp från sin
fackförening  utnyttjas  rättshjälpen
främst av oorganiserade arbetstagare som
fackföreningen av någon anledning inte
bistår.
Rättshjälpen är heller inte begränsad
till angelägenheter vid viss myndighet
eller  domstol.  Med  hänsyn  till
förvaltningsmyndigheters  och  förvalt
ningsmyndigheters   service-   och
utredningsskyldighet  gentemot   den
enskilde anses det dock sällan föreligga
behov   av  rättshjälp  i  dessa
angelägenheter. Ett undantag är dock mål
vid   förvaltningsdomstol   angående
verkställighet av dom i vårdnads- eller
umgängesmål, där rättshjälp som regel
beviljas.
Rättsskyddsförsäkringen gäller däremot
aldrig för tvister som enbart kan prövas
av   förvaltningsmyndigheter   eller
förvaltningsdomstolar. Mot bakgrund av
den  behovsprövning  som  görs  vid
rättshjälp  blir dock  skillnaden  i
praktiken  inte  så  stor.  Varken
rättshjälp eller rättsskydd kan alltså
normalt  erhållas i dessa instanser.
Däremot kan rättshjälp genom offentligt
biträde beviljas i vissa mål om särskilt
ingripande  åtgärder  gentemot  den
enskilde.
De förmåner som följer med rättshjälpen
respektive rättsskyddet är i huvudsak
desamma. Kostnader för bl.a. biträde,
utredning  och bevisning betalas  av
staten respektive försäkringsbolaget. På
några punkter skiljer sig dock systemen
åt.  En  väsentlig skillnad är  att
försäkringsbolagen  endast   betalar
kostnader upp till ett visst belopp,
vanligen mellan 75 000 kr och 100 000
kr, medan rättshjälpen inte har någon
sådan  begränsning.  Vidare  svarar
rättsskyddet för den ersättning  för
motparts rättegångskostnader som  den
försäkrade åläggs att betala av domstol.
Rättsskyddet ersätter inte kostnader för
verkställighet av dom eller utslag. Den
som  beviljas rättshjälp är  däremot
befriad från att betala avgift  för
sådana      åtgärder      hos
kronofogdemyndigheten. Den som beviljas
rättshjälp behöver inte heller ställa
säkerhet  vid  kvarstad  m.m.  Någon
motsvarighet till detta finns inte inom
rättsskyddet.
Enligt 22 § rättshjälpslagen har ett
biträde rätt till skälig ersättning för
arbete,  tidsspillan och utlägg  som
uppdraget krävt. Regeringen bestämmer
den timkostnadsnorm som skall ligga till
grund  för  ersättningen.  Ersättning
fastställs i mål eller ärende i domstol
av  domstolen och i övriga fall av
Rättshjälpsmyndigheten.  Biträdet  är
enligt 23 § rättshjälpslagen förhindrad
att  förbehålla sig eller  ta  emot
ersättning av huvudmannen utöver vad som
bestämts  av  domstolen  respektive
Rättshjälpsmyndigheten.
Enligt      villkoren      i
rättsskyddsförsäkringarna    beräknas
ombuds och försvarares arvoden enligt
högst  samma  timkostnadsnorm  som
tillämpas inom rättshjälpsområdet.
Ersättningen  till  ombudet  bestäms
vanligen av en skadereglerare lokalt hos
försäkringsbolaget. Bolaget kan påkalla
skiljeförfarande   hos    Sveriges
advokatsamfund angående skäligheten av
en  advokats  arvode och  kostnader.
Ersättningen till ombud vars lämplighet
prövats   av   Försäkringsbolagens
rättsskyddsnämnd kan prövas av samma
nämnd om ombudet eller bolaget påkallar
detta.
Försäkringsersättningen ges  formellt
till den försäkrade som ersättning för
de kostnader han haft för sitt ombud.
Försäkringsvillkoren innehåller därför
inte några bestämmelser om begränsningar
i ombudens möjligheter att förbehålla
sig eller ta emot ytterligare ersättning
utöver vad som utgått ur försäkringen.
Inom båda systemen skall den enskilde
bidra med egna medel. Vid rättshjälp
skall   den  rättssökande   betala
rättshjälpsavgift och vid rättsskydd en
självrisk.
Systemet  med  rättshjälpsavgift  är
uppdelat i två delar, grundavgift och
tilläggsavgift. Båda beräknas  enligt
relativt komplicerade och detaljerade
regler.  Grundavgiften  beräknas  med
ledning av den rättssökandes ekonomiska
förmåga och tilläggsavgiften på grundval
av  den  ekonomiska  förmågan  och
kostnaderna i ärendet.
Självrisken  vid  rättsskydd  uppgår
vanligen till 20 % av kostnaderna i
ärendet, dock lägst 1 000 kr, och ställs
således  inte  i  relation  till
försäkringstagarens ekonomi.
Som   tidigare  nämnts   ersätter
rättsskyddet    kostnaden    för
grundavgiften. Tilläggsavgiften  täcks
inte av rättsskyddet utan den får den
rättssökande alltid betala själv.
Beslut  om  rättshjälp  fattas  av
Rättshjälpsmyndigheten, av domstolarna
och  av  advokater eller  biträdande
jurister på advokatbyråer. Advokater kan
endast  fatta  gynnande  beslut  om
rättshjälp  i förhållande  till  den
rättssökande.
På    försäkringssidan    finns
avtalsrättsliga   bestämmelser   om
handläggningen     i     bl.a.
konsumentförsäkringslagen. Dessutom har
försäkringsbolagen utarbetat gemensamma
riktlinjer för skaderegleringen vilka
bl.a. innehåller regler om konsekvent,
enhetlig och rättvis skadetillämpning
samt skyldighet för bolagen att motivera
sina beslut. Någon offentlighet eller
insyn i den enskilde skadereglerarens
verksamhet   finns   inte,   men
Finansinspektionen och i viss mån även
Konsumentombudsmannen har tillsyn över
verksamheten.  Vissa  beslut  inom
rättsskyddet fattas som tidigare nämnts
av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd.
Utgångspunkter för regeringens förslag
Förhållandet           mellan
rättsskyddsförsäkringarna      och
rättshjälpen   var   föremål   för
överväganden  redan  i  samband  med
rättshjälpslagens tillkomst (se prop.
1974:2 s. 240) och den har under åren
därefter kommit att aktualiseras i olika
sammanhang.
År   1983  infördes  det   s.k.
fastighetsundantaget i  8  §  första
stycket  9  rättshjälpslagen  (prop.
1982/83:61 s. 32 f, JuU 1982/83:19,
rskr. 172). Bestämmelsen har därefter
ändrats   vid   två   tillfällen
(prop.1987/88:73, JuU 1987/88:21, rskr.
193 och prop. 1988/89:117, JuU19, rskr.
259). I sin nuvarande lydelse innebär
den att ägaren eller tidigare ägare av
en  fastighet eller en byggnad  som
huvudregel inte får beviljas rättshjälp
i angelägenhet som avser fastigheten
eller byggnaden om han har eller borde
ha haft rättsskyddsförsäkring.
Vidare föreslog Rättshjälpskommittén år
1984 i betänkandet (SOU 1984:66) Den
allmänna rättshjälpen att rättshjälpen
skulle göras subsidiär till rättsskyddet
i angelägenheter som rörde motordrivna
fordon, husvagnar och båtar. Förslaget
ledde emellertid inte till lagstiftning.
År 1988 infördes i 8 § första stycket 10
rättshjälpslagen en  bestämmelse  som
innebär att rättshjälp i princip inte
får  beviljas i angelägenhet  enligt
trafikskadelagen   eller   rörande
skadestånd som kan betalas från  en
föreliggande ansvarsförsäkring  (prop.
1987/88:73, JuU21, rskr. 193).
I ett utkast till lagrådsremiss som
utarbetades inom Justitiedepartementet
år  1992 föreslogs att den allmänna
rättshjälpen  borde  göras  generellt
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar
på så sätt att rättshjälp inte skulle få
beviljas i angelägenheter som omfattades
av   rättsskyddsförsäkringar   eller
liknande rättsskydd. Vid överläggningar
i   Justitiedepartementet   framkom
emellertid att frågan behövde övervägas
ytterligare,  och några  förändringar
föreslogs inte i den proposition som
senare  förelades  riksdagen  (prop.
1992/93:109). Departementschefen anförde
emellertid (s. 19 f) att den allmänna
rättshjälpen  på  sikt  borde  göras
generellt     subsidiär     till
rättsskyddsförsäkringar.    Utskottet
uttalade   sig  inte  i   frågan
(1992/93:JuU12).
Rättshjälpsutredningen  föreslog  en
reglering som innebär att rättshjälpen
blir      subsidiär      till
rättsskyddsförsäkringar.     Enligt
förslaget skall rättshjälp inte kunna
beviljas den som har eller borde ha haft
en rättsskyddsförsäkring som täcker den
aktuella angelägenheten såvida det inte
föreligger synnerliga skäl att bevilja
rättshjälp  med  hänsyn  till  den
rättssökandes personliga  förhållanden
och angelägenheternas art och betydelse.
Remissutfallet är blandat. En stor del
av kritiken riktar sig mot förslagets
utformning. Flera hävdar att ett stort
antal  rättssökande med  utredningens
förslag  riskerar att  ställas  utan
rättsligt stöd. Andra remissinstanser
framför  mer principiella  skäl  mot
förslaget såsom att rättslig hjälp är
ett  statligt ansvar som  inte  kan
överlåtas på privata subjekt eller att
en ordning där statlig rättshjälp är
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar
inte  skulle  vara  förenliga  med
Europarådets resolutioner om rättshjälp.
Regeringen kan för sin del inte se
några  principiella hinder  mot  att
rättshjälpen generellt görs subsidiär
till rättsskyddsförsäkringar. Tvärtom är
det enligt regeringens mening en högst
rimlig  ordning att den  som  genom
försäkring redan har ett skydd  som
täcker den aktuella angelägenheten inte
dessutom skall beviljas rättshjälp. Det
viktiga är enligt regeringen i stället
att ett sådant system ges en utformning
som  ser  till att de som  behöver
rättsligt stöd också får det. Regeringen
konstaterar  i sammanhanget  att  en
övervägande del av Sveriges befolkning
numera har rättsskyddsförsäkring och att
det redan gjorts undantag från principen
om  att  rättshjälpen är  primär  i
förhållande till försäkringar.
Europarådets resolution (78)  8  är
enligt regeringen allmänt hållen. Den
innebär i stora drag att alla skall ha
rätt till nödvändigt rättsligt bistånd
vid förfaranden i domstol. Den del av
kostnaden för det rättsliga förfarandet
som en rättssökande själv skall stå för
får inte överstiga vad denne kan betala
utan otillbörliga svårigheter. Staten
skall enligt resolutionen ha ansvaret
för finansieringen av rättshjälpen.
Regeringen  menar  att  resolutionen
naturligtvis   bör   beaktas   vid
utformningen av reglerna om rättshjälp.
En regel som innebär att rättsskyddet
skall utnyttjas i första hand medför
enligt  regeringens mening inte  att
finansieringen av rättshjälpen överlåts,
utan att statens ansvar kommer in först
när en försäkringslösning inte står den
rättssökande till buds. Om de övriga
krav som ställs upp i rekommendationen
uppfylls beror enligt regeringen på hur
bestämmelserna utformas.
Inte  heller Europarådets resolution
(76) 5 om rättshjälp för utlänningar
kommer enligt regeringen i strid med
förslaget  om  att göra rättshjälpen
subsidiär till rättsskyddet.
Regeringen konstaterar vidare att det
inom  rättsväsendet under innevarande
mandatperiod skall sparas sammanlagt en
miljard kronor varav 600 miljoner kronor
skall läggas ut under budgetåren 1997
och 1998. Om rättshjälpen görs subsidiär
till rättsskyddet kan enligt regeringen
stora  besparingar göras.  Regeringen
uppskattar    besparingarna    på
rättshjälpsanslaget till  knappt  200
miljoner kronor. Härtill kommer andra
besparingar som inte är direkt mätbara
eller kan anges i siffror. Eftersom de
nya reglerna inte kommer att gälla i
ärenden där rättshjälp beviljats enligt
den nuvarande lagen kommer besparingarna
att slå igenom fullt ut först efter att
den nya lagen trätt i kraft. Regeringen
beräknar att besparingen det första året
torde uppgå till ca 75 miljoner kronor
och först året därefter till närmare 200
miljoner kronor.
Utskottet    återkommer    till
budgetfrågorna på rättshjälpsområdet i
betänkandet 1996/97:JuU1.
Bestämmelsernas närmare utformning
Regeringen anser att bestämmelserna bör
utformas  så att den  som  har  en
rättsskyddsförsäkring som täcker  den
aktuella angelägenheten inte skall få
rättshjälp. Inte heller skall den som
med hänsyn till sitt försäkringsskydd i
övrigt  eller  sina  ekonomiska  och
personliga förhållanden borde ha haft en
rättsskyddsförsäkring   kunna   få
rättshjälp, om det inte finns särskilda
skäl.
Regeringen menar att en fortsatt hög
anslutningsgrad           till
rättsskyddsförsäkringarna     måste
säkerställas. Bestämmelserna bör därför
knyta  an  till  den  rättssökandes
försäkringsskydd i övrigt; den som har
en  hemförsäkring  eller  motsvarande
försäkringsskydd  men  väljer  bort
rättsskyddsmomentet bör inte beviljas
rättshjälp. Genom en sådan reglering
anser regeringen att det saknas skäl för
försäkringsbolagen  att  lansera  nya
försäkringar utan rättsskyddsmoment. En
sådan  lösning bör enligt regeringen
kunna  bidra  till en fortsatt  hög
försäkringstäckning.
Enligt  regeringens  mening   bör
rättshjälp heller inte komma i fråga för
personer som helt och hållet avstått
från  försäkringsskydd men som  haft
möjlighet  att  skaffa  ett  sådant.
Regeringen anser dock att det kan finnas
situationer när någon blir inblandad i
en  tvist som är av särskilt  stor
betydelse för honom då det skulle vara
stötande att neka rättshjälp även om han
lever under sådana goda förhållanden att
han borde ha haft rättsskyddsförsäkring.
För  sådana situationer, som  alltså
främst  tar sikte på den  rättsliga
angelägenhetens art och betydelse, bör
det  enligt  regeringen  finnas  en
möjlighet   till   undantag   från
huvudregeln.
Ett sådant exempel är enligt regeringen
när  åklagaren inte kan  bistå  ett
brottsoffer och denne heller inte har
rätt  till målsägandebiträde. I  ett
sådant fall anser regeringen att det kan
finnas anledning att staten bidrar till
kostnaderna   genom  att   bevilja
rättshjälp. Andra situationer är enligt
regeringen  tvister  där  barn  är
inblandade.
Regeringen framhåller att ett system
som  innebär  att rättshjälpen  blir
subsidiär till rättsskyddet inte får
utformas så att det ställer de svagaste
grupperna utan något skydd. Många lever
enligt   regeringen  under  sådana
omständigheter att det inte är möjligt
att    hänvisa    dem    till
försäkringsalternativ. Som exempel på
sådana personer nämns de som inte har
något hem att försäkra eller nyligen
skaffat sig en bostad, t.ex. efter en
äktenskapsskillnad,   utlandsvistelse,
vräkning eller långvarig vistelse på
sjukhus eller anstalt. Andra exempel är
ungdomar som nyligen flyttat hemifrån
samt  personer  med  små  ekonomiska
resurser,  språkproblem  eller  andra
sociala  problem. Dessa  bör  enligt
regeringen även i fortsättningen kunna
få rättshjälp. Regeringen framhåller det
vidare som självklart att det aldrig kan
bli fråga om att neka rättshjälp till
den som avstått från försäkring för att
få råd med mat och kläder till sig själv
eller sina barn.
Lagrådet har bl.a. pekat på att regeln
om att rättshjälp inte skall beviljas
den  som  borde  ha  haft   en
rättsskyddsförsäkring kan få en avsevärt
mer begränsad effekt än som antagits om
förutsättningarna  för  rättsskyddet
ändras. Tolkningen av den s.k. borde-
regeln blir därför enligt Lagrådet till
stor del direkt beroende av om och i
vilken utsträckning försäkringsbolagen
väljer  att  behålla eller  förändra
rättsskyddets nuvarande omfattning och
villkor i övrigt. Lagrådet framhåller
att en flexibel tillämpning för berörda
situationer  torde vara  ofrånkomlig,
eftersom behoven av juridiskt biträde
annars  inte  skulle  tillgodoses  i
tillräcklig  mån  vare  sig  genom
rättsskyddet eller genom rättshjälpen.
Regeringen anför att dess förslag om
utformningen   av   den   aktuella
bestämmelsen bör bidra till att främja
det angelägna önskemålet om fortsatt hög
försäkringstäckning.
Regeringen konstaterar likväl att borde-
regeln, som Lagrådet anför, kan få en
mer    begränsad   effekt    om
rättsskyddsförsäkringarnas  utformning
förändras  väsentligt.  I  en  sådan
situation torde enligt regeringen en
flexibel  tillämpning av borde-regeln
vara      ofrånkomlig     från
rättssäkerhetssynpunkt.   Den   nu
föreslagna    konstruktionen    av
bestämmelsen    sammantaget    med
undantagsbestämmelsen om särskilda skäl
ger   enligt  regeringens   mening
tillräckliga garantier för  att  den
enskilde inte skall behöva lida någon
rättsförlust till följd av eventuella
förändringar på försäkringsmarknaden.
Regeringen anför i sammanhanget också
att den har för avsikt att följa upp det
nya systemet och att göra en utvärdering
av bestämmelserna när de har varit i
kraft en tid.
Motionerna
I  motion Ju8 (fp) yrkas avslag på
propositionen. Motionärerna vänder sig
mot  grundtanken i propositionen att
rättshjälpen skall vara subsidiär till
rättsskyddsförsäkringar, och de anför
att de förslag som läggs fram kan få
oönskade  effekter  på  inte  minst
familjerättens område. De  efterlyser
vidare en uppstramning av den nuvarande
rättshjälpslagen och, om behov på sikt
skulle  uppstå, en ny utredning  om
rättshjälpens former. I motion Ju7 (v)
begärs  att  riksdagen  skall  avslå
förslaget  om  att göra rättshjälpen
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar.
Motionärerna anser att förslaget står i
strid med Europarådets resolution (78)
8. De anser vidare att regleringen av i
vilka fall rättshjälp skall beviljas den
som  saknar rättsskyddsförsäkring  är
otillfredsställande och att den inte bör
införas. Även i motion Ju5 (mp) avstyrks
förslaget vad beträffar rättshjälpens
förhållande             till
rättsskyddsförsäkringarna, främst  med
hänvisning till att det är oklart vilket
rättsförsäkringsskydd som kommer  att
erbjudas  på  försäkringsmarknaden  i
framtiden  och i vilken utsträckning
rättsskyddsförsäkringar  kommer  att
tecknas. Om förslaget skulle bifallas
förespråkar motionärerna en mer utförlig
lagreglering av i vilka fall rättshjälp
skall  beviljas  den  som  saknar
rättsskyddsförsäkring. I motion Ju4 (m)
slutligen  begärs  en  utredning  av
konsekvenserna av regeringens förslag i
denna del.
Utskottets bedömning
Utskottet konstaterar att den nuvarande
rättshjälpslagen har varit i kraft i mer
än 20 år och att den under denna tid har
ändrats vid ett mycket stort  antal
tillfällen.  Lagen  är   i   dag
svårtillgänglig  och komplicerad  att
tillämpa. Inte minst har avgiftssystemet
fått en utformning som även för den
juridiskt  bildade  framstår   som
invecklat.
Ett problem är också att förhållandet
mellan  de  parallella  system  som
existerar   -   rättshjälpen   och
rättsskyddet  - inte  har  fått  en
tillfredsställande lösning med nuvarande
reglering. Utskottet noterar t.ex. att
staten i dag genom rättshjälpen beviljar
medborgarna förmåner av ett slag som det
stora flertalet ändå kan erhålla via en
vanlig hemförsäkring. Ett annat problem
är  att  de  båda  systemen  delvis
överlappar varandra, t.ex. genom att den
rättsskyddsförsäkrade    kan    få
grundavgiften för rättshjälpen ersatt ur
försäkringen.
Den kanske viktigaste invändningen som
framförts mot rättshjälpslagen är ändå
att den, trots ett flertal ändringar av
bestämmelserna,    är     mycket
kostnadskrävande och att de åtgärder som
vidtagits inte har varit tillräckligt
kostnadsdämpande. Här kan nämnas att
statens   totala   kostnader   för
rättshjälpen budgetåret 1989/90 var ca
494 miljoner kronor och att de för
budgetåret 1993/94 hade stigit till ca
874  miljoner  kronor.  I  årets
budgetproposition  (prop.  1996/97:1
utg.omr.  4,  avsnitt 9.1)  beräknar
regeringen rättshjälpskostnaderna för år
1996 till över 900 miljoner kronor.
Mot  dessa  kostnadsökningar  skall
ställas  de nedskärningar av statens
utgifter på olika områden som riksdagen
beslutat om under senare år. Även för
kommande  år kan förutses  betydande
besparingar  inom  statsförvaltningen.
Enbart  inom  Justitiedepartementets
arbetsområde skall enligt vad som anförs
i budgetpropositionen kostnaderna minska
med  630  miljoner  kronor  t.o.m.
budgetåret 1998.
Utskottet  anser  mot  den  angivna
bakgrunden att det nu är dags att i
grunden            reformera
rättshjälpslagstiftningen. Syftet  bör
vara att göra rättshjälpslagstiftningen
mer lättillgänglig och anpassad till
nutida förhållanden och att få till
stånd en minskning av kostnaderna för
det rättsliga biståndet. Samtidigt måste
rättshjälpens funktion som ett yttersta
skyddsnät för dem som inte kan få hjälp
på annat sätt upprätthållas.
En naturlig utgångspunkt för en reform
enligt nu angivna riktlinjer är enligt
utskottets mening att den som genom
försäkring redan har ett skydd  som
täcker den aktuella angelägenheten inte
skall ta statens resurser för rättshjälp
i  anspråk. Utskottet konstaterar  i
sammanhanget att huvuddelen av svenska
folket   i   dag   har    en
rättsskyddsförsäkring som  väsentligen
ger  samma  förmåner som utgår  vid
rättshjälp.
Rättshjälpssystemet måste  i  övrigt
utformas så att det, utan att kravet på
kostnadseffektivitet eftersätts, ger ett
fullgott  bistånd för de  fall  där
rättsskyddet inte gäller och för dem som
har  godtagbara skäl att inte  vara
försäkrade. Rättshjälpen måste också stå
öppen för de allra mest utsatta, t.ex.
människor med vissa sociala problem, och
i vissa speciella situationer såsom när
barn är inblandade.
Det förslag som regeringen nu lägger
fram  uppfyller  enligt  utskottets
uppfattning de krav som bör ställas på
en ny rättshjälpslagstiftning. Utskottet
kan således ställa sig bakom grundtanken
i propositionen att rättshjälpen bör
vara      subsidiär      till
rättsskyddsförsäkringar.      Även
regeringsförslaget i övrigt - som kan
sägas  vara  avhängigt  av  denna
subsidiaritet - har enligt utskottets
mening  fått  en  i princip  riktig
utformning.  I  sammanhanget  vill
utskottet särskilt framhålla att det med
tillfredsställelse  ser  att  det  i
propositionen föreslås en ny form av
rättsligt bistånd i bodelningsärenden.
Vad  som  nu  anförts innebär  att
utskottet inte kan tillstyrka yrkandet i
motion Ju8 om att propositionen skall
avslås eller vad som uttalas i motionen
om  behovet av förändringar  i  den
nuvarande rättshjälpslagen och förnyat
utredningsarbete.  Motionen  avstyrks
således.
Utskottet går så över till motionerna
Ju5 och Ju7 i vilka yrkas avslag på
propositionens förslag i 9 § om att göra
rättshjälpen    subsidiär    till
rättsskyddsförsäkringar m.m.
När det först gäller vad som anförs i
motion Ju5 om risken för förändringar på
försäkringsmarknaden  vill  utskottet
framhålla att regeringens förslag har
utformats  på ett sådant  sätt  att
försäkringstäckningen när det  gäller
rättsskydd även i framtiden bör kunna
bli mycket hög. Utskottet noterar också
att  regeringen,  för  det  fall
förutsättningarna  för  rättsskyddet
skulle ändras väsentligt, förordar en
flexibel tillämpning av bestämmelserna
om när rättshjälp skall kunna beviljas.
Utskottet vill i denna del särskilt
framhålla  att  rättshjälpen  enligt
förslaget alltjämt kommer att  utgöra
ett yttersta skyddsnät för dem som inte
kan tillgodose sitt behov av rättsligt
bistånd på annat sätt.
Vad  beträffar motion Ju7 instämmer
utskottet i regeringens uppfattning att
förslaget  om  att göra rättshjälpen
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar
inte  står i strid med Europarådets
resolutioner om rättshjälp.
Mot bakgrund av vad som nu har anförts
tillstyrker  utskottet  förslaget  i
propositionen om att göra rättshjälpen
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar
och avstyrker motionerna Ju5 och Ju7 i
här   aktuella  delar.   Utskottet
tillstyrker alltså regleringen i 9 §
första stycket.
Utskottet kan inte instämma i vad som
anförs i motion Ju5 om att det erfordras
en mer utförlig reglering i 9 § andra
stycket    i   den   föreslagna
rättshjälpslagen av i vilka situationer
rättshjälp skall beviljas den som saknar
rättsskyddsförsäkring. Inte heller kan
utskottet ställa sig bakom påståendet i
motion Ju7 om att regleringen i denna
del är otillfredsställande. De faktorer
som  kan  vara  av  betydelse  för
bedömningen  av om rättshjälp  skall
beviljas en oförsäkrad rättssökande är
av en mängd olika slag, och de låter sig
inte lätt uppräknas i en bestämmelse i
lag. Enligt utskottets mening är det en
lämpligare ordning att, som föreslås i
propositionen,  ge mera  övergripande
anvisningar i lagen och låta  denna
fyllas ut med de uttalanden som görs i
nu  aktuella  lagförarbeten  och  i
rättspraxis m.m. Detta är ju  också
sedvanlig lagstiftningsteknik. Utskottet
avstyrker motionerna Ju5 och Ju7 i denna
del.
Vad  slutligen beträffar begäran  i
motion Ju4 om en utredning av konse
kvenserna  av  regeringens  förslag
konstaterar utskottet att regeringen i
propositionen framhåller att den har för
avsikt att följa upp det nya systemet
och   göra  en  utvärdering   av
bestämmelserna när dessa har varit i
kraft  en tid. Även utskottet  vill
understryka det angelägna i att reformen
följs upp såväl fortlöpande som - när
det finns ett tillräckligt underlag -
genom  en  mer  samlad  utvärdering.
Särskild  uppmärksamhet måste  därvid
ägnas     utvecklingen      på
försäkringsområdet.        Något
tillkännagivande härom till regeringen
erfordras inte. Motionen får med det
anförda anses vara tillgodosedd och den
avstyrks.
Med anledning av övriga motionsyrkanden
och de yttranden som i ärendet avlämnats
av      lagutskottet      och
socialförsäkringsutskottet  återkommer
utskottet i det följande till olika
enskildheter i regeringens förslag i
övrigt.
Rådgivning
Rättshjälpsformen  rådgivning,   som
regleras i 46-48 §§ i den nu gällande
rättshjälpslagen,  innebär  rådgivning
eller annan jämförlig åtgärd  i  en
rättslig åtgärd under högst en timme.
Rådgivning kan lämnas i nästan alla
rättsliga   angelägenheter.   Vissa
angelägenheter är dock undantagna, t.ex.
upprättande   av   självdeklaration,
förrättande  av  bouppteckning  och
inskrivningsärenden enligt jordabalken.
Rättshjälp genom rådgivning står öppen
för såväl fysiska som juridiska personer
oavsett inkomst. Rådgivning sker mot en
avgift som för varje påbörjad tidsperiod
om femton minuter motsvarar en fjärdedel
av grundbeloppet.
Avgiften får sättas ned så att den inte
överstiger den grundavgift som skulle ha
bestämts om allmän rättshjälp beviljats.
Rådgivning  ges  av  advokat  eller
biträdande jurist på advokatbyrå. Den
som meddelar rådgivningen har rätt att
sätta ned avgiften.
Ersättningen till den som har meddelat
rådgivning      utgörs      av
rådgivningsavgiften. Om avgiften  har
satts  ned  utgår  ersättning  för
mellanskillnaden av allmänna medel till
den som har meddelat rådgivningen. Denne
har  också rätt till ersättning för
kostnader för tolk och för översättning
som uppdraget har krävt.
Om allmän rättshjälp beviljas efter
rådgivning  skall  kostnaden   för
rådgivningen anses som en kostnad för
den allmänna rättshjälpen. Erläggande av
rådgivningsavgift skall anses som en
betalning på grundavgiften.
Rättshjälpsformen rådgivning har kommit
att utnyttjas i allt mindre omfattning.
Budgetåret  1993/94  uppgick  antalet
rådgivningsärenden  vid  de  allmänna
advokatbyråerna till 1 987 jämfört med
ca 25 000 budgetåret 1973/74. Det totala
antalet  rådgivningar har uppskattats
till drygt 3 000. Till detta torde komma
de ärenden där rådgivning övergår i ett
rättshjälpsärende  och  därför  inte
redovisas särskilt.
Regeringen föreslår i propositionen att
rättshjälp skall föregås av minst en
timmes rådgivning. Om rådgivning  är
uppenbart obehövlig eller om det finns
särskilda skäl skall rättshjälp dock
kunna beviljas även om rådgivning inte
har skett.
Rådgivning  enligt  rättshjälpslagen
skall  kunna  ges i alla  rättsliga
angelägenheter och kunna pågå i två
timmar. Vid behov skall rådgivningen
kunna delas upp på två tillfällen.
Avgiften  för en timmes  rådgivning
skall, liksom nu, i princip motsvara den
timkostnadsnorm  som  gäller   för
ersättning till rättshjälpsbiträden. För
dem som har det sämst ställt skall
avgiften liksom nu kunna sättas ned till
hälften.
Om rådgivning ges i mer än en timme
skall avgiften för den överskjutande
tiden avräknas från den minimiavgift som
enligt regeringens förslag skall betalas
i rättshjälpsavgift.
Sveriges advokatsamfund har i  sitt
remissvar   anfört   att   hela
rådgivningsavgiften bör kunna avräknas
från   rättshjälpsavgiften.   Enligt
regeringens mening är detta emellertid
inte lämpligt. Tvärtom menar regeringen
att  det  skulle kunna motverka  de
intentioner som ligger bakom lösningen
med en mer eller mindre obligatorisk
rådgivning. Avgiften för dcn inledande
rådgivningen kan enligt regeringen i
stället ses som en första grundavgift,
lika för alla utom för dem som har det
sämst ekonomiskt ställt.
I  motion  Ju5  (mp) förordas  att
rådgivning enligt rättshjälpslagen skall
kunna pågå i upp till tre timmar och att
hela kostnaden för rådgivningen skall
kunna avräknas om rättshjälp beviljas.
Utskottet  instämmer  i  regeringens
bedömning av hur rådgivningsinstitutet
bör  utformas. Utskottet  tillstyrker
således regeringens förslag i denna del
och avstyrker ifrågavarande yrkande i
motion Ju5.
Förutsättningar för rättshjälp
Inkomstgränsen för rätt till rättshjälp
Rätten  till  allmän rättshjälp  har
alltsedan  rättshjälpslagens tillkomst
begränsats  av att den rättssökandes
inkomst inte får överstiga ett visst
belopp. Fram till den 1 maj 1993 var
inkomstgränsen knuten till basbeloppet
enligt  lagen (1962:381)  om  allmän
försäkring. Den som hade en beräknad
årsinkomst som översteg åtta  gånger
basbeloppet kunde då inte komma i fråga
för rättshjälp. I samband med 1983 års
ändringar i rättshjälpslagen upphävdes
kopplingen till basbeloppet bland annat
av besparingsskäl, och inkomstgränsen
bestämdes till ett fast belopp, 110 000
kr. Det förutsattes att inkomstgränsen i
stället  skulle omprövas allteftersom
förändringar i penningvärdet motiverade
det. En sådan omprövning skedde dock
först genom 1988 års rättshjälpsreform.
Då höjdes inkomstgränsen från 110 000 kr
till sju basbelopp (prop. 1987/88:73,
JuU21,  rskr.  193). Basbeloppsregeln
innebär för år 1996 en inkomstgräns på
249 000 kr.
Regeringen föreslog våren 1992 (prop.
1991/92:159, JuU26, rskr. 307) att den
övre  inkomstgränsen för  rätt  till
rättshjälp skulle sänkas från sju till
fyra basbelopp. Utskottet anförde i sitt
betänkande  (s. 9)  bl.a.  att  ett
genomförande av förslaget kunde komma
att medföra en återgång till den ordning
som gällde på den fria rättegångens tid,
nämligen att enbart de ekonomiskt sämst
ställda och de som har en god ekonomi
kan  ta  till  vara sina  rättsliga
intressen.    Flertalet    vanliga
inkomsttagare för vilka ett rättsligt
förfarande innebär avsevärda ekonomiska
påfrestningar kunde enligt  utskottet
komma att helt utestängas från allmän
rättshjälp. Mot den angivna bakgrunden
var utskottet inte berett att tillstyrka
förslaget  i propositionen. Utskottet
konstaterade också att  det  krävdes
besparingar och effektiviseringar inom
rättshjälpsområdet, och i detta syfte
borde ärendet återgå till regeringen för
förnyade överväganden. Riksdagen följde
utskottet.
I det ärende som blev resultatet av de
förnyade övervägandena från regeringens
sida (prop. 1992/93:109, JuU12, rskr.
104) beslutade riksdagen om besparingar
på rättshjälpen i form av höjda avgifter
för  de  rättssökande  och  utvidgad
återbetalningsskyldighet för tilltalade
i brottmål. Inkomstgränsen för rätt till
rättshjälp ändrades således inte.
Enligt vad som anges i propositionen
framgår av uppgifter från Statistiska
centralbyrån, SCB, att ca  620  000
personer i Sverige år 1993 hade en
inkomst på 250 000 kr eller mer. Detta
antal motsvarar ca 7 % av befolkningen.
Den genomsnittliga löneökningen under
åren 1993 till 1996 beräknas enligt
regeringens finansplan uppgå till 12,7
%. Grovt räknat skulle därmed enligt vad
som anförs i propositionen ytterligare
ca  200 000 personer eller 2 % av
befolkningen hamna över  gränsen.  I
praktiken innebär det att över 90 % av
Sveriges befolkning kan få rättshjälp. I
själva verket torde denna andel enligt
propositionen vara ännu större eftersom
eventuell försörjningsbörda inte  har
beaktats.
Rättshjälpsutredningen  anser   att
inkomstgränsen bör sänkas till 200 000
kr.  Med denna gräns skulle  enligt
ovanstående beräkningsunderlag ca 80 %
av befolkningen vara berättigade till
rättshjälp.
Flertalet remissinstanser tillstyrker
förslaget eller lämnar det utan erinran.
Konsumentverket anser dock att gränsen
är för snäv. Sveriges advokatsamfund
liksom JUSEK menar att en stor grupp
ställs utan möjlighet till juridiskt
biträde om förslaget genomförs.
Regeringen framhåller att målet för
rättshjälpen bör vara att ge bistånd
till den som inte annars skulle ha
möjlighet  att  ta till  vara  sina
rättsliga intressen. Staten bör däremot
inte  bidra till kostnader  som  en
rättssökande själv har ekonomisk förmåga
att stå för.
Regeringen  delar  den  uppfattning
justitieutskottet redovisade i 1992 års
lagstiftningsärende, att inkomstgränsen
inte får sättas så lågt att de flesta
utestängs  från  möjligheten  till
rättshjälp.  En mindre  sänkning  av
gränsen kan dock enligt regeringen göras
utan  att det får sådana allvarliga
konsekvenser.  Samtidigt  poängterar
regeringen att gränsen inte får sättas
så lågt att rättshjälpen bara kommer att
beröra  de allra sämst ställda.  En
etergång till vad som gällde på den fria
rättegångens tid är enligt regeringen
inte aktuell.
Enligt  regeringens mening  är  det
rimligt att som utredningen föreslår
anknyta till bestämmelserna om den s.k.
skiktgränsen eller brytpunkten, dvs. den
inkomstgräns där en skattskyldig skall
betala statlig inkomstskatt. De som har
inkomster  som överstiger brytpunkten
anses  ha  förmåga att betala  s.k.
värnskatt. Dessa personer bör enligt
regeringens mening också ha förmåga att
stå för sina egna rättsliga kostnader
utan bidrag från staten. För att undvika
att  lagen skulle komma att  behöva
justeras alltför snart anser regeringen
att  gränsen bör sättas strax  över
brytpunkten.
Om gränsen sätts strax över brytpunkten
eller vid 210 000 kr skulle, med de
beräkningsmetoder som redovisats ovan,
enligt regeringen fortfarande över 80 %
av befolkningen ha möjlighet att erhålla
rättshjälp. Regeringen påpekar särskilt
att det vid denna beräkning inte har
tagits   någon   hänsyn    till
försörjningsbördan, vilket innebär att
ännu fler hamnar inom det område där
rättshjälp kan ges.
Utredningen har föreslagit  att  de
gränsvärden som anges i lagen skall
uttryckas  i siffror. De flesta  av
remissinstanserna har inte haft några
invändningar mot en sådan ordning. Några
av remissinstanserna är dock kritiska
till  förslaget  och  anser  att
anknytningen  till  basbeloppet  bör
bibehållas så att lagen inte behöver
justeras   för  att  penningvärdet
förändras.
Regeringen framhåller att fördelen med
att  gränserna  anges  i  basbelopp
naturligtvis är just den att lagen inte
behöver justeras för att penningvärdet
förändras. Frågan är emellertid om denna
fördel uppväger de angivna nackdelarna.
Det är enligt regeringen inte heller
givet att gränserna alltid bör följa
penningvärdets förändringar.
Regeringen   delar   utredningens
uppfattning att bestämmelserna blir mer
lättillgängliga om lagens gränsvärden
uttrycks i siffror i stället för ett
visst antal basbelopp eller en viss
andel av basbeloppet. Inkomstgränsen bör
enligt  regeringen  alltså  anges  i
siffror. Regeringen framhåller att det
självfallet måste bevakas att beloppet
justeras om penningvärdets förändringar
eller andra faktorer ger skäl  till
detta. Det är, anför regeringen, inte
givet att en sådan justering måste ske
varje år.
I motion Ju6 (kd) förordas att det inte
skall finnas något inkomsttak för rätten
till rättshjälp. I motion Ju7 (v) yrkas
att  inkomstgränsen  för  rätt  till
rättshjälp  alltjämt  bör  vara  sju
basbelopp. Enligt vad som anförs i den
sistnämnda motionen innebär regeringens
förslag att en alltför stor grupp skulle
komma    att    stå    utanför
rättshjälpssystemet.
Utskottet erinrar om att rätten till
rättshjälp alltsedan rättshjälpslagens
tillkomst har begränsats av att den
rättssökandes inkomst inte får överstiga
ett visst belopp. Denna inskränkning
kommer sig av att rättshjälpen är avsedd
att ge rättsligt bistånd till den som
annars inte skulle ha möjlighet att ta
tillvara  sina  rättsliga  intressen.
Staten skall med andra ord inte bidra
till  kostnader som den rättssökande
själv har ekonomisk förmåga att svara
för. Utskottet anser inte att det finns
skäl att frångå denna ordning.
Utskottet  konstaterar  vidare  att
regeringens förslag till inkomsttak för
rätt till rättshjälp innebär att den
stora  majoriteten  av  befolkningen
alltjämt kommer att vara berättigad till
rättshjälp. Endast en mindre krets, som
får anses ha förmåga att själv stå för
sina rättsliga kostnader, kommer att stå
utanför systemet. Med hänsyn härtill och
till vad utskottet tidigare anfört om
att  statens kostnader för rättshjälpen
måste minska är det inkomsttak  som
regeringen föreslår enligt utskottets
mening väl avvägt. Inte heller  har
utskottet något att erinra mot att den
stränga bindningen till basbeloppet tas
bort.
Utskottet tillstyrker med det anförda
regeringens förslag i denna del och
avstyrker motionerna Ju6 och Ju7 såvitt
här är i fråga.
Behov av biträde
Allmänt om behov av biträde
Rättshjälp skall enligt 6 § i den nu
gällande rättshjälpslagen beviljas om
den rättssökande har behov av sådant
rättsligt bistånd. Behovet skall bedömas
med utgångspunkt i hans eller hennes
behov  av någon eller några av  de
förmåner som anges i 9, 9 a eller 10 §§.
De förmåner som finns angivna i dessa
bestämmelser är bl.a. biträde och bidrag
till  kostnader  för  bevisning  och
utredning. I de allra flesta fall är den
rättssökandes behov av  biträde  det
avgörande skälet till att rättshjälp
beviljas.
Utredningen föreslår att  rättshjälp
bara skall beviljas om den rättssökande
har behov av biträde.
En  majoritet  av  remissinstanserna
tillstyrker utredningens förslag eller
lämnar det utan erinran.
Regeringen  anför  att  behovet  av
rättshjälp naturligtvis är störst  i
sådana fall där det kan uppstå några mer
betydande kostnader, nämligen när det
behövs biträdeshjälp. Denna förmån är
den  viktigaste  och mest  kostsamma
förmånen. Den nuvarande regleringen -
som innebär att rättshjälp beviljas om
den rättssökande har behov av någon av
de  förmåner  som  räknas  upp  i
rättshjälpslagen - är mot denna bakgrund
inte tillfredsställande. Den naturliga
ordningen är enligt regeringen i stället
att,  i  enlighet  med  utredningens
förslag, fokusera på den rättssökandes
behov av juridiskt biträde och låta
detta behov avgöra om rättshjälp skall
beviljas eller inte.
Regeringen  föreslår  därför  att
rättshjälp bara skall beviljas om den
rättssökande har behov av biträde. Den
som har mycket små ekonomiska resurser
och därmed kan ha behov av bidrag även
till andra, mindre, kostnader bör enligt
regeringen få sådan hjälp oberoende av
om  rättshjälp beviljas eller  inte.
Regeringen lägger i propositionen fram
förslag om särskilda regler i detta
hänseende, jfr 7 § i förslaget till ny
rättshjälpslag.
Den  föreslagna ändringen är enligt
regeringen också naturlig och nödvändig
mot bakgrund av det nya avgiftssystem
som   föreslås   i  propositionen.
Rättshjälpsavgiften skall enligt  det
förslaget  beräknas  som  en  viss
procentuell      andel      av
biträdeskostnaderna. Med  ett  sådant
avgiftssystem kan nuvarande ordning för
behovsprövning  inte  behållas  bl.a.
därför  att  det skulle medföra  en
väsentlig ökning av kostnaderna  för
rättshjälpen.  Det  skulle  enligt
regeringen nämligen ofta vara lönsamt
att  få rättshjälp då staten alltid
skulle bidra till vissa av kostnaderna.
Som exempel nämner regeringen att en
relativt  välbärgad rättssökande  som
klart  skulle kunna bära en  mindre
kostnad för t.ex. ansökningsavgift och
ersättning till ett par vittnen skulle
kunna få dessa kostnader betalda av
staten.
Regeringen framhåller i sammanhanget
att rättshjälp inte skall beviljas om
behovet av biträde kan tillgodoses på
annat sätt, t.ex. genom det rättsskydd
som ges genom fackliga organisationer
eller när intresseorganisationer bistår
sina medlemmar.
Om den rättssökande själv kan ta till
vara sina intressen kan han eller hon
enligt  regeringens uppfattning  inte
anses ha behov av biträde.
När  det  gäller  frågan  om  den
rättssökande själv har förmåga att föra
sin  talan  skall enligt  regeringen
ärendets svårighetsgrad ställas mot den
rättssökandes         personliga
kvalifikationer. Av betydelse är, anser
regeringen,  bl.a. den  rättssökandes
fysiska och psykiska tillstånd. Enbart
språksvårigheter bör inte medföra att
den rättssökande har behov av biträde. I
första  hand skall enligt regeringen
möjligheten till tolkning utnyttjas.
Behov av biträde i förvaltningsmål
Regeringen framhåller att behovet av
biträde i hög grad är beroende av vilken
domstol - allmän domstol eller allmän
förvaltningsdomstol  -  som  skall
handlägga            ärendet.
Förvaltningsdomstolarnas   materiella
processledning  och  utredningsansvar
enligt  förvaltningsprocesslagen  gör
enligt regeringen att biträdesbehovet i
dessa domstolar inte är detsamma som i
mål vid allmän domstol.
Frågan  om  en  utvidgning   av
möjligheterna till rättshjälp i mål vid
förvaltningsdomstolarna har behandlats
vid  ett  flertal  tillfällen  sedan
rättshjälpslagens tillkomst. Senast togs
frågan  upp  i  samband  med  att
justitieutskottet behandlade regeringens
proposition om tvåpartsprocess m.m. i de
allmänna förvaltningsdomstolarna (prop.
1995/96:22, JuU7, rskr. 55 och 56).
Utskottet avslog en motion i ärendet med
hänvisning till förvaltningsdomstolarnas
utredningsskyldighet  enligt  8  §
förvaltningsprocesslagen, och utskottet
pekade särskilt på att denna skyldighet
inte  påverkas  av  reformen  om
tvåpartsprocess. Utskottet ansåg dock
att    frågan   om   domstolens
utredningsansvar är så betydelsefull att
den borde ägnas särskild uppmärksamhet
vid den utvärdering av reformen som
skall ske. Resultatet härav borde enligt
utskottets mening tas till vara i de
fortsatta   överväganden   rörande
förvaltningsprocessen som alltjämt pågår
i  regeringskansliet till  följd  av
Domstolsutredningens förslag (se  SOU
1991:106).
I den lagrådsremiss som föregick den nu
aktuella propositionen framhölls, något
som   också  påpekats  av  några
remissinstanser, att det dock kan finnas
behov av juridiskt biträde i vissa mål i
allmän förvaltningsdomstol. I remissen
nämndes att sådant behov t.ex.  kan
finnas i vissa socialförsäkringsmål och
andra  mål som rör funktionshindrade
personer och att det t.ex. kan finnas
anledning att bevilja rättshjälp om en
förvaltningsmyndighet  överklagar  ett
beslut  som  har ändrats  till  den
rättssökandes fördel.
Enligt Lagrådet är vad som anfördes i
lagrådsremissen härom inte tillräckligt
fullständigt   eller   klarläggande.
Lagrådet pekar på ett flertal faktorer
som kan påverka behovet av biträde i
förvaltningsprocessen.
Lagrådet erinrar först om den sedan en
längre tid pågående utvecklingen mot att
olika frågor med större eller mindre
rättslig     anknytning     inom
förvaltningsområdet  förs  över  till
avgörande av förvaltningsdomstol, något
som     ytterligare     utökat
förvaltningsdomstolarnas rika flora av
måltyper. Lagrådet nämner vidare EG:s
omfattande och komplexa regelverk som
blivit  att  beakta  i  inte  minst
förvaltningsrättskipningen.      En
konsekvens  av  att  Europarättsliga
principer får genomslag i vårt land är
för  övrigt  enligt  Lagrådet  att
handläggningen i förvaltningsmål allt
oftare torde få inslag av muntlighet med
partsnärvaro.  Det  etappvis  införda
systemet med krav på prövningstillstånd
i kammarrätt i flertalet mål förtjänar
enligt Lagrådet också att nämnas. De
förenklingar som därigenom uppnås vid
handläggningen bör enligt Lagrådet om
möjligt  ge  utrymme för kvalitativt
högtstående rättskipning i de mål som
tas upp till fullständig sakprövning;
självfallet bör enligt Lagrådet därvid
förbättrad biträdeshjälp  i  de  mer
komplicerade målen ses som en positiv
faktor. Lagrådet anser också att det
torde stå rätt klart att följden av
införandet av tvåpartsprocessen blir att
domstolarnas  handläggning  mer  än
tidigare   blir   präglad    av
förhandlingsprincipen och  mindre  av
officialprincipen.
Mot  bakgrund  av  bl.a.  dessa
förändringar  och  tendenser  inom
förvaltningsprocessen ligger det enligt
Lagrådets bedömning närmast till hands
att utgå från att behoven av rättsligt
biträde i förvaltningsmål kommer att bli
i varje fall något större än vad som
återspeglas i hittillsvarande  starkt
återhållsamma  praxis.  Ett   ökat
biträdesbehov  lär  enligt  Lagrådet
framför allt göra sig gällande  för
sådana angelägenheter där de faktiska
omständigheterna är svåröverskådliga och
de rättsliga frågeställningarna okända
eller svårbedömbara för de rättssökande.
Lagrådet framför vidare bl.a. att den
anknytning  till funktionshinder  som
gjordes  i lagrådsremissen  inte  är
särskilt  meningsfull  i  förevarande
sammanhang eftersom den inte ger någon
vägledning för biträdesbehovet. Enligt
Lagrådets mening är det att föredra att
den  rättsliga  angelägenhetens  art,
omfattning och betydelse betonas såsom
det grundläggande när biträdesbehovet
skall prövas.
Regeringen konstaterar i denna del att
de förändringar som under senare år
skett på förvaltningsprocessens område
inte       har       minskat
förvaltningsdomstolarnas
utredningsskyldighet. Enligt regeringens
mening kan det därför inte sägas att
biträdesbehovet generellt skulle ha ökat
i mål vid förvaltningsdomstol. Däremot,
anför regeringen vidare, kan vissa av de
förändringar som sker i de materiella
reglerna på förvaltningsrättens område i
övrigt  i undantagsfall medföra  att
behovet av biträde på sikt kan tänkas
bli något större än hitintills. Några
mer dramatiska förändringar kan dock
enligt regeringen inte förutses. Den
måltyp som åsyftades i lagrådsremissen -
mål där den rättssökande på grund av ett
funktionshinder har svårt att själv föra
sin talan i mål som avser frågor som har
sin  grund i funktionshindret, t.ex.
beviljande   av  assistansersättning
(personlig  assistent) - kan  enligt
regeringens  mening  tjäna  som  ett
exempel.  Regeringen anför  att  den
rättsliga   angelägenhetens   art,
omfattning  och  betydelse  för  den
enskilde som Lagrådet anför självfallet
alltid  skall  vägas  in.  För  att
rättshjälp skall beviljas bör enligt
regeringen,  som också  framhölls  i
lagrådsremissen, krävas att målet avser
en fråga som är av väsentlig betydelse
för den enskilde.
Regeringen konstaterar att Lagrådet tar
upp ett flertal faktorer som kan påverka
behovet    av    biträde    i
förvaltningsprocessen. Dessa  faktorer
bör enligt regeringen självfallet vägas
in  i  det  enskilda  fallet  och
undantagsvis  kunna  medföra   att
rättshjälp skall beviljas. Att vi som
medlemmar i Europeiska unionen numera
måste   beakta   det  EG-rättsliga
regelverket  innebär  dock  enligt
regeringen inte att behovet av biträde
ökar.  Det  faktum  att  alltfler
ärendetyper   skall  hanteras   av
förvaltningsdomstolar och  att  många
måltyper flyttats ned från kammarrätt
till länsrätt medför enligt regeringens
mening inte att behovet av biträdeshjälp
kan sägas ha ökat generellt. Inte heller
det faktum att handläggningen får ett
ökat  inslag  av  muntlighet  med
partsnärvaro anser regeringen i  sig
medför att behovet av biträde ökar.
Regeringen anför att många  enskilda
snarare anser att det underlättar om
handläggningen är muntlig i stället för
att  de  skall utveckla  sin  talan
skriftligen. Att processen numera är en
tvåpartsprocess   innebär   enligt
regeringens   mening   inte   att
förvaltningsdomstolarnas
utredningsskyldighet minskar och  att
behovet av rättshjälp därmed generellt
sett skulle öka.
Regeringen anför vidare att det som
regel liksom i dag får anses att behov
av biträde finns i mål om verkställighet
av domar och beslut om vårdnad och
umgänge. I vissa mål angående åtgärder
som är av mer ingripande karaktär för
den  enskilde  täcks  biträdesbehovet
enligt regeringen däremot av reglerna om
offentligt  biträde. I övrigt  anför
regeringen  att den är  beredd  att
instämma  i Lagrådets synpunkter  om
svårigheterna att på förhand urskilja
några speciella målgrupper som bör kunna
komma i fråga eller uteslutas  från
rättshjälp  på  förvaltningsprocessens
område.
Regeringen anser att det som regel inte
finns behov av biträde i ärenden som
handläggs     av      Allmänna
reklamationsnämnden    eller    av
Patientskadenämnden.
Regeringen konstaterar att rättshjälp i
vissa fall skall kunna ges till en
målsägande   som  inte   uppfyller
förutsättningarna   för   att   få
målsägandebiträde. Eftersom åklagaren är
skyldig  att  bistå målsäganden  med
enskilda anspråk i brottmålsprocessen
torde det dock enligt regeringen mera
sällan finnas behov av rättshjälp till
en  målsägande. Behovet av juridiskt
biträde för den som är tilltalad eller i
övrigt misstänkt i brottmål tillgodoses
genom reglerna om offentlig försvarare.
I  motion  So425  (fp)  krävs  att
rättshjälp skall kunna beviljas i större
utsträckning än i dag i förvaltningsmål.
I motion Ju810 (s) efterfrågas ökade
möjligheter  till  rättshjälp  för
funktionshindrade  i  förvaltningsmål.
Motionärerna  bakom motion  Ju7  (v)
konstaterar att Lagrådet anser att den
rättsliga   angelägenhetens   art,
omfattning och betydelse bör betonas
såsom   det   grundläggande   när
biträdesbehovet skall prövas och  de
begär att regeringen skall återkomma med
ett lagförslag där detta framgår.
Utskottet vill först erinra om att det
i många mål- och ärendetyper som skall
avgöras av förvaltningsdomstol  finns
möjlighet att förordna ett offentligt
biträde som betalas av allmänna medel.
Det gäller bl.a. i frågor om tvångsvård
och omhändertagande, omsorg om psykiskt
utvecklingsstörda  och  utlänningars,
t.ex. asylsökandes, vistelse i landet. I
propositionen föreslås inga materiella
ändringar av lagstiftningen i denna del.
När det gäller frågan om i vilken
utsträckning  rättshjälpsbiträde  bör
kunna förordnas i förvaltningsmål vill
utskottet   framhålla   att   den
utredningsskyldighet  och  materiella
processledning            som
förvaltningsdomstolarna är ålagda enligt
förvaltningsprocesslagen generellt sett
medför att behovet av biträde inte är
lika stort i förvaltningsdomstol som i
allmän  domstol.  Den  ordning  som
regeringen  nu föreslår  får  enligt
utskottets  mening  sägas  erbjuda
tillräckliga möjligheter att förordna
rättshjälpsbiträde i  förvaltningsmål.
Detta ställningstagande påverkas inte av
den reformering av förvaltningsprocessen
som nyligen har ägt rum eller - såvitt
nu kan bedömas - de förändringar som kan
förutses med anledning av  det  EG-
rättsliga regelverkets ökande betydelse
m.m. Utskottet kan således inte ställa
sig bakom vare sig det allmänt hållna
kravet i motion So425 om att rättshjälp
skall  kunna  beviljas  i  större
utsträckning i förvaltningsmål eller vad
som anförs i motion Ju810 om utökade
möjligheter  till  rättshjälp  för
funktionshindrade. Utskottet tillstyrker
regeringens förslag i denna del och
avstyrker motionerna såvitt här är i
fråga.
Utskottet anser vidare i likhet med
regeringen   att   den   rättsliga
angelägenhetens art,  omfattning  och
betydelse självfallet alltid skall vägas
in  när  behovet  av  biträde  i
förvaltningsmål eller andra mål prövas.
Det  är  just  sådana faktorer  som
generellt sett avgör om behov av biträde
föreligger.  En annan sak  är,  som
utskottet nyss anfört, att behovet av
biträde  inte  är  lika  stort  i
förvaltningsdomstol  som  i  allmän
domstol. En lagreglering av det slag som
föreslås i motion Ju7 behövs inte och
motionen avstyrks i denna del.
Behov av biträde i tvistemål om mindre
värden
I  rättegångsbalken  finns  särskilda
regler för tvistemål om mindre värden
som skall tillämpas för det fall det är
uppenbart att tvisteföremålets  värde
inte överstiger ett halvt basbelopp. I
dessa mål gäller särskilda bestämmelser
om  bl.a.  rättens  sammansättning,
ersättning för rättegångskostnader och
prövning i högre instans.
I 20 § andra stycket i den nu gällande
rättshjälpslagen stadgas att biträde i
tvistemål om mindre värden får förordnas
endast om det föreligger särskilda skäl
med hänsyn till sökandens personliga
förhållanden eller sakens beskaffenhet.
Regeringen anför i propositionen att
det i tvistemål om mindre värden sällan
finns  något biträdesbehov.  Som  en
konsekvens av att biträdesbehovet skall
vara avgörande för om rättshjälp skall
beviljas eller inte föreslår regeringen
att det också i fortsättningen skall
krävas särskilda skäl för att rättshjälp
skall  beviljas  i  dessa  mål.  En
bestämmelse härom bör enligt regeringen
införas  i  den  nya  11  §  4
rättshjälpslagen.
I motion Ju5 (mp) föreslås en ordning
som  innebär  att  värdegränsen  för
tvistemål om mindre värden höjs till ett
basbelopp och att rättshjälp normalt
inte skall beviljas i dessa mål. I
övriga mål skall enligt motionärerna
göras en noggrann intresseprövning.
Utskottet, som inte anser att det finns
skäl att nu överväga en ändring av
bestämmelserna om tvistemål om mindre
värden,  instämmer  i  regeringens
bedömning av biträdesbehovet i dessa
mål. Utskottet tillstyrker det aktuella
lagförslaget och avstyrker bifall till
motion Ju5 i denna del.
Rimlighetsprövning
I 8 § första stycket 13 i den nu
gällande rättshjälpslagen stadgas att
allmän rättshjälp inte får beviljas den
som inte har ett befogat intresse av att
få sin sak behandlad.
Av förarbetena till rättshjälpslagen
framgår bl.a. (prop. 1972:4 s. 93) att
vad som skall beaktas vid bedömningen av
om det föreligger ett befogat intresse
enligt lagen är möjlighet till framgång,
möjlighet  att  realisera  anspråket,
kostnadsaspekter i förhållande till det
omtvistades värde och angelägenhetens
art. Det understryks i förarbetena att
vad som anges där är typfall och att de
inte  skall  ses som en  uttömmande
uppräkning. Frågan om det finns befogat
intresse skall alltid bedömas med hänsyn
till omständigheterna i det enskilda
fallet. I propositionen (s. 119  f)
redogörs  närmare för uttalandena  i
förarbetena och relevanta rättsfall.
Utredningen föreslår att en ny regel
införs  som innebär att en prövning
alltid skall göras av om det är rimligt
att staten bidrar till kostnaderna i det
enskilda fallet.
De flesta remissinstanserna tillstyrker
utredningens förslag eller lämnar det
utan erinran. Malmö tingsrätt avstyrker
förslaget med hänvisning till att den
föreslagna lagtexten och motiven  är
oklara       och      medför
tillämpningssvårigheter.    Sveriges
advokatsamfund  anser  att  det  är
tillräckligt   med  en   strängare
tillämpning av den nuvarande regeln om
befogat intresse.
Regeringen  anför  (s.  121)  att
utgångspunkterna     för     en
rättshjälpsreform är att rättshjälpens
resurser skall sättas in där de bäst
behövs. För att detta syfte skall uppnås
bör enligt regeringen rättshjälp bara
ges när det är rimligt att staten bidrar
till kostnaderna. Regeringen anser inte
att den nuvarande regeln om befogat
intresse  tillräcklig tar till  vara
detta syfte.
Regeringen    konstaterar    att
Rättshjälpsutredningen funnit att den
nuvarande  bestämmelsen  om  befogat
intresse inte tillämpas i någon större
utsträckning. Rättshjälp kan  i  dag
beviljas i fall där det inte är befogat
att det allmänna helt eller delvis skall
bekosta  tvisten. Enligt  regeringens
mening finns här ett klart reformbehov.
Den  nuvarande  regeln  är  enligt
regeringen för snävt formulerad och den
används heller inte i den utsträckning
som förutsattes vid rättshjälpslagens
tillkomst.  Regeringen  delar  därför
utredningens  uppfattning  att  den
nuvarande regeln bör ersättas av en
regel som innebär att en prövning skall
göras om det är rimligt att staten står
för kostnaderna.
Syftet är enligt regeringen att den nya
rimlighetsprövningen skall leda till att
ytterligare typer av fall utestängs från
rättshjälp. Det är enligt regeringen
t.ex. inte rimligt att rättshjälp ges i
angelägenheter som har  samband  med
större ekonomiska transaktioner som inte
kan  sägas ha med den rättssökandes
vardagliga välfärd att göra.
Som exempel på fall där det inte är
rimligt  att de begränsade  allmänna
resurserna  tas  i  anspråk  nämner
regeringen tvister som rör förvärv m.m.
av lyxbetonade föremål, aktiespekulation
och  skatteplanering. Givetvis  måste
enligt  regeringen en  noggrann  och
nyanserad bedömning göras, och givetvis
kan inte varje angelägenhet som rör
aktiespekulation eller skatteplanering
sägas vara sådan att det inte är rimligt
att det allmänna bidrar till tvisten. Om
den rättssökande påstår sig ha blivit
vilseledd eller om det förekommer andra
ömmande  omständigheter torde  enligt
regeringen  i vissa fall bedömningen
kunna leda till att rättshjälp beviljas.
Här kan också nämnas att regeringen
anser att det, när tvisten rör sådan
hobbyverksamhet som enligt den nuvarande
rättshjälpslagen   anses    utgöra
näringsverksamhet, t.ex. hållande  av
travhäst och avancerad fotografering,
inte finns tillräckliga skäl för att
staten skall bidra till kostnaderna.
Bestämmelsen  bör enligt  regeringen
införas  i  8  § i den  föreslagna
rättshjälpslagen och utformas så att
rättshjälp får beviljas endast om det
med hänsyn till angelägenhetens art och
betydelse, tvisteföremålets värde och
omständigheterna i övrigt är rimligt att
staten bidrar till kostnaderna. Därmed
kommer man också ifrån den nuvarande
tillämpningen  där  sådan  verksamhet
ansetts  vara  näringsverksamhet.  Se
vidare nedan i avsnittet om rättshjälp
för näringsidkare.
Lagrådet - som inte motsatt sig den
föreslagna regeln - har understrukit att
den rimlighetsbedömning som förutsätts
ofta måste bli grannlaga och bör ske med
försiktighet, i synnerhet om den skall
göras av den domstol som skall pröva
tvisten i sak. Lagrådet anser bl.a. att
det är tveksamt om den nya regeln, med
hänsyn  till de förutsättningar  för
rättshjälp som i övrigt föreslås, i
praktiken kommer att ge något väsentligt
ökat   utrymme  att   avslå   en
rättshjälpsansökan i förhållande till
den  nuvarande regeln i 8 § första
stycket 13 rättshjälpslagen.
Regeringen  delar  bedömningen  att
prövningen är grannlaga och bör ske med
försiktighet. Regeringen instämmer också
i bedömningen att förutsättningarna för
rättshjälp  i  övrigt  påverkar  det
praktiska   tillämpningsområdet.   I
förhållande till den bestämmelse  om
befogat intresse som i dag finns i
rättshjälpslagen  bör  dock  enligt
regeringens mening utrymmet att avslå en
rättshjälpsansökan  bli   väsentligt
större. Tillämpningsområdet för regeln
om befogat intresse begränsas enligt
regeringen huvudsakligen av  att  en
domstol måste avhålla sig från att göra
en förberedande sakprövning. Någon sådan
prövning anser regeringen inte att det
blir fråga om vid den rimlighetsprövning
som skall göras enligt den föreslagna
regeln. Visserligen är det fråga om en -
som Lagrådet i sitt yttrande betecknat
det  - kvalitativ bedömning av  ett
rättsanspråks karaktär i så måtto att en
bedömning skall göras med hänsyn till om
angelägenheten rör större  ekonomiska
transaktioner, lyxbetonade föremål eller
förhållanden som ligger i gränstrakterna
kring  det  otillåtna.  Men,  anför
regeringen, det är inte fråga om att
bedöma bevisläget eller på annat sätt
förutspå utgången i målet.
Regeringen framhåller dock att det i
vissa fall är lämpligt att en annan
domare   än   den   som   prövar
rättshjälpsfrågan avgör själva tvisten.
Detta gäller självfallet främst i de
fall det är aktuellt att avslå  en
ansökan   om   rättshjälp.   Någon
lagreglering  av denna  fråga  anser
regeringen inte vara nödvändig.
I  motion Ju7 (v) anförs att  den
nuvarande bestämmelsen om att rättshjälp
inte får beviljas den som inte har ett
befogat intresse av att få sin sak
prövad bör behållas. Motionärerna anser
att det är tveksamt om den föreslagna
nya regleringen kommer att ge något
väsentligt ökat utrymme att avslå en
rättshjälpsansökan.
Utskottet, som instämmer i regeringens
bedömning,  tillstyrker propositionens
förslag i denna del och avstyrker motion
Ju7 såvitt här är i fråga.
Rättshjälp vid skuldsanering
Genom  skuldsaneringslagen (1994:334),
som trädde i kraft den 1 juli 1994
(1993/94:123, LU26, rskr. 303),  har
öppnats möjligheter för fysiska personer
att  helt eller delvis befrias från
betalningsansvaret för sina  skulder.
Genom en ändring som trädde i kraft den
1  september  1996 är lagen  numera
tillämplig även på fysiska personer som
är näringsidkare, dock endast om det med
hänsyn till näringsverksamhetens ringa
omfattning  och övriga omständigheter
finns särskilda skäl för skuldsanering.
Samtidigt  med  skuldsaneringslagen
infördes  i 8 § första stycket  11
rättshjälpslagen en bestämmelse om att
rättshjälp  inte  får  beviljas  i
angelägenhet  rörande  skuldsanering
enligt skuldsaneringslagen.
Regeringen föreslår att bestämmelsen
oförändrad skall överföras till 10 §
första  stycket  3  i  den  nya
rättshjälpslagen.
I  motion  Ju6  (kd) förordas  att
rättshjälp skall kunna beviljas  vid
skuldsanering.
Vid  skuldsaneringslagens  tillkomst
diskuterades frågan om rättshjälp borde
kunna  beviljas  i  ärenden   om
skuldsanering. I propositionen anförde
justitieministern att förslaget  till
skuldsaneringslag genomgående bygger på
principen om gäldenärens egen aktiva
medverkan. De råd och anvisningar som
gäldenären kan vara i behov av för att
upprätta en ansökan om skuldsanering
m.m. ansåg justitieministern borde kunna
erhållas genom de kommunala instanser
som sysslar med budgetrådgivning och
liknande.   Vidare   framhölls   i
propositionen att förslaget vilar på
förutsättningen att sökande  gäldenär
erhåller  vägledning  av  skriftligt
informationsmaterial, särskilt framtagna
ansökningsblanketter m.m. Till detta kom
enligt justitieministern att i första
hand  kronofogdemyndigheten, men även
rätten om ett ärende når dit, har ett
allmänt ansvar för utredningen i ett
skuldsaneringsärende. Det anförda,  i
förening  med statsfinansiella  skäl,
ledde fram till slutsatsen att det i
rättshjälpslagen  uttryckligen  borde
föreskrivas att allmän rättshjälp inte
får beviljas i skuldsaneringsärenden.
Lagutskottet erinrar i sitt yttrande om
justitieministerns  ovan  refererade
uttalande. Utskottet framhåller också
att det med anledning av en motion som
gällde frågan om bistånd till gäldenärer
vid skuldsanering (1993/94:LU26 s. 13)
anförde att det är uppenbart att vissa
gäldenärer kan behöva hjälp med  en
ansökan  om skuldsanering.  Utskottet
pekade därvid på att kommunerna ålagts
att lämna skuldsatta personer råd och
anvisningar och att detta  åliggande
torde omfatta råd och annat bistånd vid
en  ansökan  om skuldsanering.  Även
kronofogden har, framhöll  utskottet,
vissa skyldigheter när det gäller en
ansökan om skuldsanering. Sålunda bör
det av ett föreläggande om att avhjälpa
en brist i ansökan om skuldsanering
framgå i vilka avseenden som ansökan är
bristfällig och vad som erfordras av
gäldenären för att avhjälpa bristen.
Därtill  kommer, anförde lagutskottet
vidare, den allmänna serviceskyldighet
som  åligger  kronofogdemyndigheterna
enligt 4 och 5 §§ förvaltningslagen
(1986:223).  Denna  serviceskyldighet
innefattar bl.a. en skyldighet att lämna
upplysningar, vägledning, råd och annan
sådan hjälp till enskilda i frågor som
rör myndighetens verksamhetsområde. Att
därutöver  uttryckligen föreskriva  i
skuldsaneringslagen         att
kronofogdemyndigheten  skall   bistå
gäldenären  kunde  enligt  utskottets
mening inte anses erforderligt. Med det
anförda avstyrkte utskottet bifall till
den aktuella motionen.
Lagutskottet anför i sitt yttrande att
det inte finns skäl att nu frångå dessa
ställningstaganden.
Utskottet instämmer i vad lagutskottet
anför och utskottet tillstyrker  den
föreslagna bestämmelsen och avstyrker
bifall till motion Ju6 i här aktuell
del.
Rättshjälp i vissa familjerättsliga
angelägenheter
Inledning
Regeringen föreslår i propositionen ett
antal förändringar av rättshjälpen på
det familjerättsliga området.
En ny form av bistånd bör enligt
regeringen  införas  vid  bodelning.
Biståndet innebär att ersättning till
bodelningsförrättare  för  högst  fem
timmars arbete kan betalas av allmänna
medel. Rättshjälp med rättshjälpsbiträde
skall endast beviljas för klander av
bodelning.
I angelägenhet som rör underhåll till
barn  skall  enligt  propositionen
rättshjälp ges endast när det finns
särskilda skäl. Sådana skäl kan enligt
förslaget  t.ex.  vara  att  det
underhållsstöd som lämnas av staten inte
är tillräckligt, att utländsk rätt skall
tillämpas eller att ärendet i övrigt rör
internationella förhållanden.
Regeringen  föreslår  vidare  att
rättshjälp i angelägenheter som  rör
äktenskapsskillnad skall ges endast när
det  finns särskilda skäl. Utskottet
återkommer nedan närmare till denna del
av propositionen.
Rättshjälp vid äktenskapsskillnad
Rättshjälp  i angelägenhet  som  rör
äktenskapsskillnad ges i dag oavsett om
det   föreligger  några  särskilda
omständigheter eller inte. Även  när
makarna är ense och gemensamt ansöker om
äktenskapsskillnad kan rättshjälp ges. I
sådana fall ersätts biträdet enligt en
särskild  taxa som gäller  för  mål
angående  äktenskapsskillnad   efter
gemensam ansökan. I arbetskrävande mål
kan taxan frångås.
Enligt  31  b  § i den  nuvarande
rättshjälpslagen  gäller   särskilda
återbetalningsregler när rätten dömer
till äktenskapsskillnad efter gemensam
ansökan. Det finns inte skäl att här
närmare redogöra för dessa.
Statens kostnader för rättshjälp  i
angelägenheter          rörande
äktenskapsskillnad utgör ca 26 % av de
totala  kostnaderna för den allmänna
rättshjälpen.    Kostnaden    för
angelägenheter  som   endast   rör
äktenskapsskillnad  efter   gemensam
ansökan utgör ca 9 % av de totala
kostnaderna.
Reformarbetet på familjerättens område
har sedan många år tillbaka präglats av
strävanden  att undvika tvister  och
rättsliga processer i domstolar.
År 1990 fattade riksdagen beslut om vissa
ändringar i bl.a. föräldrabalkens regler
om vårdnad och umgänge (prop. 1990/91:8,
LU13, rskr. 53). Lagändringarna, som
trädde i kraft den 1 mars 1991, syftade
särskilt  till  att  underlätta  en
utveckling mot att föräldrarna i större
utsträckning skall ta ett  gemensamt
ansvar för barnet och själva  komma
överens  om  hur  vårdnads-  och
umgängesfrågor skall lösas.  De  nya
reglerna   innebär   att   s.k.
samarbetssamtal  i  vårdnads-  och
umgängesfrågor skall erbjudas föräldrar
i alla kommuner. Vidare kan domstolen i
ett mål om vårdnad och umgänge  ta
initiativ  till  att  samarbetssamtal
kommer till stånd. Även föräldrabalkens
regler om gemensam vårdnad ändrades.
Gemensam vårdnad skall numera komma i
fråga inte bara när föräldrarna är ense
om det utan också då ingen av dem
utesluter denna vårdnadsform.  Ogifta
föräldrar kan få gemensam vårdnad genom
anmälan till socialnämnden i samband med
att faderskapet fastställs. Endast för
sådana fall då gemensam vårdnad inte är
aktuell, skall domstolen liksom tidigare
avgöra frågan vem av föräldrarna som
skall ha vårdnaden efter vad som är bäst
för barnet.
För närvarande övervägs vissa ändringar
i  bestämmelserna  om  kommunernas
medverkan   i   vårdnadskonflikter.
Vårdnadstvistutredningen  föreslår  i
betänkandet  (SOU  1995:79)  Vårdnad,
boende, umgänge bl.a. olika åtgärder som
skall lyfta fram samarbetssamtalen och
markera att föräldrarna skall försöka
lösa  sina tvister om barnen  genom
samförståndslösningar innan  rättsliga
åtgärder vidtas. Ett förslag är att
föräldrar som träffat avtal om vårdnad,
om vem av föräldrarna barnet skall bo
tillsammans med och om umgänge kan få
ett sådant skriftligt avtal godkänt av
socialnämnden. Vid prövningen av avtalet
skall barnets bästa och dess önskemål
beaktas. Ett fastställt avtal  skall
gälla  på  samma  sätt  som  ett
lagakraftvunnet    domstolsavgörande.
Regeringen har ännu inte tagit ställning
till förslagen i utredningsbetänkandet.
Om  förslagen genomförs kommer detta
enligt regeringen att underlätta för
föräldrarna att enas utan att domstol
behöver blandas in i vårdnadsfrågan.
Här kan också erinras om att riksdagen
den 23 oktober 1996 beslutat om ett nytt
samhällsstöd, kallat underhållsstöd, som
skall   ersätta   det   nuvarande
bidragsförskottet (prop.  1995/96:208,
1996/97:SfU3, rskr. 21). Underhållsstöd
lämnas  enligt  8  §  lagen  om
underhållsstöd med 1 173 kr per månad
till  barn vars föräldrar inte  bor
tillsammans. För det underhållsstöd som
lämnas till barnet är den förälder som
inte  bor  tillsammans  med  barnet
återbetalningsskyldig till staten enligt
en   schabloniserad   procentmetod.
Återbetalningsskyldigheten beräknas som
en   viss   procent   av   den
återbetalningsskyldige    förälderns
inkomst. Vidare har införts en ny regel
i föräldrabalken som innebär att den
förälder som är återbetalningsskyldig
enligt reglerna om underhållsstöd skall
anses    ha    fullgjort    sin
underhållsskyldighet intill det belopp
som lämnas i underhållsstöd till barnet.
Beslut   om   underhållsstöd   och
återbetalningsskyldighet  fattas  av
allmän försäkringskassa och överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Den nya
regleringen träder i kraft den 1 januari
1997.
Av intresse i sammanhanget är också att
det, som nämnts ovan, i den nu aktuella
propositionen föreslås en ny form av
rättsligt bistånd i bodelnings-ärenden
och  att rådgivningsinstitutet  skall
utvidgas till att omfatta två timmars
juridisk rådgivning som kan delas upp på
två tillfällen.
Rättshjälpsutredningen  föreslår  att
rätten   till   rättshjälp   vid
äktenskapsskillnad skall begränsas och
att  rättshjälp i dessa  mål  skall
beviljas endast om det finns särskilda
skäl.
En  majoritet  av  remissinstanserna
tillstyrker utredningens förslag eller
lämnar det väsentligen utan erinran.
Flera remissinstanser är dock kritiska.
Sveriges advokatsamfund menar att det är
angeläget att inblandade parter på ett
tidigt  stadium  får  tillgång  till
kvalificerat juridiskt bistånd så att de
får  ett rättsligt underlag för  de
bedömningar   som   skall   göras.
Advokatsamfundet påpekar att de frågor
som aktualiseras är bodelning, vårdnad,
umgänge, underhåll till barn och make,
boenderätt och skatterättsliga frågor
samt att det är angeläget att nå en
helhetslösning. Eftersom vissa frågor är
beroende av hur man löser andra är det
enligt Advokatsamfundet uteslutet att
arbetet kan slutföras inom ramen för två
timmars rådgivning. Föreningen jurister
vid  Sveriges  allmänna advokatbyråer
menar att biträdesinsatserna inom ramen
för taxan är av konfliktlösande art och
att förslaget kommer att medverka till
att det blir fler tvister och därmed
större kostnader.
Regeringen anser att de ovan nämnda
genomförda och föreslagna förändringarna
på familjerättens område sammantaget bör
medföra    att    behovet    av
rättshjälpsbiträde blir mindre i det
stora antal mål om äktenskapsskillnad
där någon egentlig tvist inte föreligger
och där förhållandena inte är mera kom-
plicerade. Behov av biträdeshjälp kan
enligt regeringen också minskas genom en
förbättrad  information.  Utredningen
föreslår att en klar och tydlig blankett
för ansökan om äktenskapsskillnad samt
skriftlig information bör tas  fram.
Regeringen instämmer i att detta skulle
kunna underlätta för makarna att själva
kunna göra vissa av de bedömningar som i
dag görs av biträdet. Regeringen har
därför   för  avsikt  att   låta
Domstolsverket utarbeta blanketter och
skriftlig information. Det återstående
behovet av juridisk hjälp bör enligt
regeringen som regel kunna täckas genom
rådgivning under en eller två timmar.
Den avgift som makarna får betala för
rådgivningen kommer enligt regeringen
många gånger att bli lägre, eller i vart
fall inte större än vad de sammanlagt
får betala i dag genom bestämmelserna om
rättshjälpsavgift och om återbetalning.
Regeringens utgångspunkt är således att
rättshjälp normalt inte skall beviljas i
angelägenheter    som     gäller
äktenskapsskillnad. Det gäller framför
allt äktenskapsskillnader som inte är
tvistiga. Samtidigt finns det enligt
regeringen   naturligtvis    många
äktenskapsskillnader  som  är   så
komplicerade att de inte kan klaras av
inom ramen för två timmars rådgivning.
Vissa  äktenskapsskillnader kan också
kräva omfattande biträdesinsatser även
om de senare resulterar i en gemensam
ansökan. En äktenskapsskillnad kan också
vara  komplicerad  därför  att  den
innehåller internationella inslag. Bland
annat  för  sådana fall bör  enligt
regeringen rättshjälp kunna beviljas.
Regeringen delar således utredningens
slutsats att rättshjälp normalt inte bör
lämnas i mindre komplicerade mål och
framför allt inte i dem som inte är
tvistiga.  Regeringen  delar  också
utredningens uppfattning att det inte är
lämpligt att inskränka möjligheten till
rättshjälp endast i de mål där parterna
gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad,
bl.a. eftersom det inte alltid är klart
i början av ett ärende att en gemensam
ansökan kommer att ges in. Dessutom är
det enligt regeringen också en fördel om
makarna ger in en ansökan tillsammans
efter att ha enats om vårdnad, underhåll
osv. Regeringen framhåller att det av
hänsyn  såväl till samhällsekonomiska
aspekter  i  allmänhet  som  till
rättshjälpskostnaderna är positivt om
antalet tvister hålls på en låg nivå. Om
rättshjälp endast skulle ges när den ena
maken  ansöker om äktenskapsskillnad,
skulle  det enligt regeringen  kunna
missgynna dem som lyckas komma överens
och   gemensamt   ansöker    om
äktenskapsskillnad.
Enligt  regeringens  mening   bör
avgränsningen i stället göras så att det
skall krävas särskilda skäl för att få
rättshjälp i angelägenheter som gäller
äktenskapsskillnad. Om förhållandena är
sådana att saken inte kan lösas med en
biträdesinsats som i dag motsvaras av
taxan  vid  äktenskapsskillnad  efter
gemensam ansökan, anser regeringen att
rättshjälp ofta bör kunna beviljas. Om
målet är tvistigt bör enligt regeringen
också som regel särskilda skäl anses
föreligga.
Regeringen konstaterar i denna  del
avslutningsvis  att det  naturligtvis
finns  en  viss risk  för  att  en
begränsning  av  möjligheterna  till
rättshjälp medför ett visst merarbete
för  domstolarna. Enligt  regeringens
bedömning medför en klar och tydlig
information  att detta  arbete  inte
behöver bli av någon större omfattning.
Även om domstolarna alltså bör lämna
viss information bör det som regel vara
tillräckligt med en begränsad insats. Om
behovet  är  så stort att  en  mer
omfattande    informations-    och
rådgivningsinsats utöver en eller två
timmars  rådgivning krävs finns  det
enligt regeringen som regel skäl att
bevilja rättshjälp.
I  motion  Ju7  (v)  anförs  att
möjligheterna  till  rättshjälp  vid
äktenskapsskillnad inte bör inskränkas.
Motionärerna anser att det är angeläget
att parterna på ett tidigt stadium under
en  äktenskapsskillnad får  juridiskt
bistånd med att lösa de olika frågor som
kan uppkomma.
Lagutskottet  anför inledningsvis  i
denna  del av i sitt yttrande  att
eftersom de kostnader som kan relateras
till   mål   och   ärenden   om
äktenskapsskillnad   och    därmed
sammanhängande frågor utgör en så stor
del  av  de totala kostnaderna  för
rättshjälp, är det ofrånkomligt att de
önskvärda besparingarna leder till vissa
begränsningar  i  möjligheterna  till
allmän rättshjälp i dessa ärenden. En
rimlig utgångspunkt måste därvid, enligt
lagutskottets mening,  vara  att  en
avgränsning kommer till stånd på det
sätt som föreslås i propositionen så att
rättshjälp inte beviljas i ärenden där
någon egentlig tvist inte föreligger och
där  förhållandena inte är  särskilt
komplicerade. I sådana  ärenden  där
rättsordningen tillhandahåller en viss
ordning för att lösa konflikter i syfte
att  undvika  processer  bör  enligt
lagutskottet  utgångspunkten  dessutom
vara att rättshjälp inte bör komma i
fråga förrän den anvisade ordningen för
konfliktlösning i vart fall prövats. I
sådana ärenden som det nu är fråga om
torde,  enligt lagutskottets  mening,
behovet  av  juridisk  hjälp  kunna
tillgodoses genom rådgivning  av  en
advokat eller biträdande jurist på en
advokatbyrå som enligt förslaget får
pågå upp till två timmar. Lagutskottet
framhåller också att regeringen, enligt
vad som uppges i propositionen, har för
avsikt att låta Domstolsverket utarbeta
klara  och  tydliga  blanketter  och
skriftlig  information i  syfte  att
underlätta för parterna att själva kunna
göra  vissa  bedömningar  inför  en
äktenskapsskillnad.
Lagutskottet konstaterar vidare  att
rättsutvecklingen  på  familjerättens
område gått och alltjämt fortgår i en
sådan  riktning  att  behovet  av
biträdeshjälp  generellt  sett  blir
mindre. Utskottet understryker att det
framlagda   förslaget   till   ny
rättshjälpslag på intet sätt hindrar att
rättshjälp beviljas i sådana fall där
det kan anses befogat. Vidare pekar
utskottet på att det i propositionen
anförs att det som regel finns skäl att
bevilja     rättshjälp      om
informationsbehovet i ett ärende är så
stort att det behövs en mer omfattande
informations-  och  rådgivningsinsats
utöver en eller två timmars rådgivning.
Med hänvisning bl.a. härtill förordar
lagutskottet  i  sitt  yttrande  att
propositionen  i  nu  behandlad  del
tillstyrks och att motionen avstyrks.
Utskottet delar för sin del regeringens
och lagutskottets bedömning. Utskottet
tillstyrker således regeringens förslag
i denna del och avstyrker motion Ju7
såvitt här är i fråga.
Rättshjälp för näringsidkare
Enligt 8 § första stycket 3 i den nu
gällande rättshjälpslagen får rättshjälp
inte beviljas den som är eller har varit
näringsidkare i en angelägenhet  som
uppkommit i hans näringsverksamhet, om
det inte finns skäl för rättshjälp med
hänsyn  till verksamhetens  art  och
begränsade omfattning, hans ekonomiska
och  personliga  förhållanden  och
omständigheterna i övrigt.
Rättshjälpsutredningen  föreslår  att
näringsidkare  aldrig skall  beviljas
rättshjläp  i angelägenhet  som  rör
näringsverksamheten.     Utredningen
hänvisar    bl.a.    till    de
försäkringsmöjligheter som finns  för
företagare och anför att kostnaderna för
en   process   bör   bäras   av
näringsverksamheten  antingen  direkt
eller i form av en försäkringspremie.
Remissutfallet    är    blandat.
Rättshjälpsmyndigheten        och
Rättshjälpsnämnden      tillstyrker
utredningens  förslag och  Föreningen
jurister   vid  Sveriges  allmänna
advokatbyråer har ingen erinran  mot
förslaget.  Arbetsdomstolen,  Sveriges
advokatsamfund,  JUSEK  och  Sveriges
Köpmannaförbud avstyrker  utredningens
förslag.  Stockholms  tingsrätt  och
Kammarrätten i Göteborg föreslår att
näringsidkare skall kunna få rättshjälp
men att de skall omfattas av de allmänna
reglerna om rättshjälpens subsidiaritet.
Regeringen  anser  (s.  127)  att
huvudregeln  alltjämt bör  vara  att
näringsidkare inte beviljas rättshjälp i
angelägenheter  som  uppkommit   i
näringsverksamheten.  Regeringen  vill
dock inte gå så långt som utredningen
och helt utesluta näringsidkare från
rättshjälp. Det kan enligt regeringen i
vissa fall, t.ex. vid en helt nystartad
verksamhet, vara så att den rättssökande
näringsidkaren inte har hunnit försäkra
sig. I sådant fall anser regeringen att
det inte bör vara uteslutet att bevilja
rättshjälp.
Det finns enligt regeringen även andra
situationer när det skulle vara stötande
att  inte  bevilja en  näringsidkare
rättshjälp. Om det är fråga om  en
näringsidkare som praktiskt sett står en
löntagare nära eller när angelägenheten
har  ett  starkt samband  med  hans
personliga  förhållanden bör  således
rättshjälp i vissa fall kunna beviljas.
Regeringen anser dock att en  viss
skärpning  jämfört med den nuvarande
regeln är motiverad. Regeringen förordar
att det skall krävas särskilda skäl för
att en näringsidkare skall kunna få
rättshjälp. Liksom i dag bör enligt
regeringen rättshjälp främst komma i
fråga i angelägenheter som rör pågående,
huvudsaklig  verksamhet  av  mindre
omfattning. Rättshjälp bör bara beviljas
i de fall näringsidkaren kan jämställas
med en löntagare i normalt inkomstläge.
En  lämplig  tumregel  kan  enligt
regeringen vara att rättshjälp  inte
skall  beviljas  om  verksamhetens
omsättning överstiger 500 000 kr (1996
års värde) eller om det finns fler än
två  anställda. I vissa fall  anser
regeringen dock att rättshjälp bör kunna
komma i fråga även när det är fråga om
sidoordnad   verksamhet   respektive
tidigare bedriven verksamhet. Utrymmet
för att bevilja rättshjälp i sådana fall
torde dock enligt regeringen bli något
mer begränsat än hittills.
En särskild fråga är enligt regeringen
om det finns anledning att ändra på
innebörden av begreppet näringsidkare i
rättshjälpssammanhang. Begreppet har i
praxis  givits en mycket  vidsträckt
innebörd.   T.ex.  har   avancerad
amatörfotografering och  hållande  av
travhäst bedömts som näringsverksamhet i
rättshjälpslagens mening.
Även  utanför  rättshjälpslagen  har
begreppet  näringsidkare en  relativt
vidsträckt innebörd men det är inte lika
vidsträckt som på rättshjälpens område.
Det omfattar de allra största företagen
lika  väl som enmansföretagare.  Det
innefattar även den som jämsides med en
anställning  driver  någon  form  av
näringsverksamhet.  Näringsidkare  kan
även den vara som inte är skyldig att
upprätta årsbokslut, jfr 1 §  sista
stycket  bokföringslagen  (1976:125).
Enligt    den   konsumenträttsliga
lagstiftningen avses med näringsidkare
varje fysisk eller juridisk person som
driver verksamhet av ekonomisk natur och
av sådan karaktär att den kan betecknas
som yrkesmässig.
Enligt regeringens mening finns det
goda   skäl   för   att    i
rättshjälpssammanhang ha samma innebörd
av begreppet näringsidkare som det har i
den konsumenträttsliga lagstiftningen.
Det innebär att näringsidkaren normalt
inte bör beviljas rättshjälp om kravet
på yrkesmässighet är uppfyllt. Härigenom
rensar  man  enligt regeringen  från
rättshjälpslagstiftningens
näringsidkarbegrepp   bort   sådana
aktiviteter som i annan lagstiftning,
och i det allmänna språkbruket, faller
utanför  begreppet näringsidkare.  En
begränsning av innebörden faller sig
enligt regeringen också naturlig om man
inför den nya rimlighetsprövning som
regeringen  föreslår i propositionen.
Enligt regeringens mening bör frågan om
rättshjälp  skall  beviljas  för  en
angelägenhet som t.ex. hänför sig till
en travhäst avgöras efter prövning av om
det  är rimligt att staten bekostar
tvisten och inte genom en mer eller
mindre krystad tolkning av begreppet
näringsidkare. Regeringen syftar inte
till  att utvidga möjligheterna till
rättshjälp för denna typ av tvister;
enligt  regeringens  bedömning  torde
rimlighetsprövningen normalt leda till
att ansökan avslås när det gäller sådana
angelägenheter  som  i  dag  vägras
rättshjälp därför att de sorteras in
under näringsidkarbegreppet.
När  det  gäller  den  lagtekniska
lösningen föreslår regeringen, särskilt
mot  bakgrund  av  det  förändrade
näringsidkarbegrepp den förordar,  en
särskild regel i 13 § i  den  nya
rättshjälpslagen som  tar  sikte  på
näringsidkare. Frågan om den som är
näringsidkare  skall  ha  rätt  till
rättshjälp skulle annars i och för sig
kunna prövas med tillämpning av den
regel som regeringen föreslagit när det
gäller rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar. Regeringen vill
också  framhålla att en ansökan  om
rättshjälp  för  angelägenhet  som
uppkommit i näringsverksamhet ofta torde
komma att avslås redan därför att det
inte är rimligt att staten bekostar
tvisten.
Avslutningsvis framhåller regeringen i
denna del i likhet med Lagrådet att i
fortsättningen inte bara bolaget utan
också  den  som har ett bestämmande
inflytande över detta skall betraktas
som näringsidkare i rättshjälpslagens
mening.
I motion Ju7 (v) anförs att det inte
bör  krävas särskilda skäl för  att
bevilja  en näringsidkare rättshjälp.
Enligt motionärerna har den nuvarande
ordningen fungerat väl.
Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning  i denna fråga.  Utskottet
tillstyrker  således  den  föreslagna
bestämmelsen och avstyrker motion Ju7 i
denna del.
Förmåner inom rättshjälpssystemet
Inledning
De förmåner som i dag följer med allmän
rättshjälp finns angivna i 9-10  §§
rättshjälpslagen.
När allmän rättshjälp beviljats svarar
staten  för kostnaderna för biträde,
bevisning, utredning, resa och uppehälle
i samband med inställelse inför domstol
eller     annan     myndighet,
ansökningsavgifter   och   särskilda
avgifter, vissa ersättningar som utgått
av allmänna medel, bodelningsförrättare
samt  medling enligt 42 kap. 17  §
rättegångsbalken. Rättshjälpen är inte
begränsad till handläggningen i viss
instans eller till viss kostnad. Den som
beviljats allmän rättshjälp är befriad
från  skyldighet  att  betala  vissa
avgifter samt från skyldighet att ställa
säkerhet. För angelägenheter  rörande
brott som behandlas utom riket finns
särskilda  bestämmelser  i  9  b  §
rättshjälpslagen.
Kostnaderna för rättshjälpen  utgörs
nästan helt av kostnader för biträde,
försvarare och bodelningsförrättare. Av
den  totala kostnaden för rättshjälp
utgör över 98 % kostnad för biträde
m.fl.
Regeringen föreslår vissa förändringar
av förmånerna inom rättshjälpssy-
stemet.
Den som har beviljats rättshjälp skall
således ha rätt till biträdeshjälp i
högst 100 timmar. I undantagsfall skall
gränsen kunna överskridas.
Nuvarande regler om ersättning  för
kostnad för bevisning när rättshjälp
beviljats  förs  enligt  regeringens
förslag över till den nya lagen. Rätten
till ersättning för utredningskostnader
begränsas till högst 10 000 kr. Beslut
om utredning skall alltid fattas av
biträdet. Samma regler föreslås gälla
för utredning oavsett om angelägenheten
handläggs  vid domstol  eller  inte.
Särskilda   regler  föreslås   för
blodundersökning     m.m.     i
faderskapsutredning.
Regeringen  föreslår  vidare  att
ersättning för kostnader i samband med
inställelse inför domstol eller annan
myndighet i fortsättningen inte skall
ersättas  som  en rättshjälpskostnad.
Däremot föreslås en ny regel om statlig
ersättning i vissa fall för dem som har
små ekonomiska resurser.
Den  som beviljats rättshjälp skall
enligt  regeringens förslag  även  i
fortsättningen  vara  befriad  från
skyldighet att ställa säkerhet för att
få  till stånd kvarstad eller annan
liknande säkerhetsåtgärd. Om en motpart
orsakas skada genom säkerhetsåtgärden
svarar staten för denna skada. Till
skillnad från nuvarande ordning skall en
kostnad som staten orsakas på grund av
sitt åtagande alltid stanna på staten.
Utskottet återkommer nedan närmare till
delar  av regeringens här redovisade
förslag.
Biträdeskostnader
Rättshjälpsutredningen  föreslår  att
kostnader   för  rättshjälpsbiträdet
ersätts med högst 100 000 kr och att
rättshjälpen  upphör när  kostnaderna
uppgår  till  detta  belopp.  Enligt
utredningens förslag skall det inte vara
möjligt att överskrida taket i något
fall.
Remissutfallet är blandat. Stockholms
tingsrätt, Hallsbergs tingsrätt, Malmö
tingsrätt och Domstolsverket tillstyrker
utredningens förslag om ett tak, men
anser att någon form av ventil bör
finnas, i vart fall för vissa typer av
angelägenheter. Till dem som avstyrker
hör   bl.a.   Svegs   tingsrätt,
Rättshjälpsnämnden, Rikspolisstyrelsen,
Arbetsdomstolen,        Sveriges
advokatsamfund,  JUSEK,  LO   samt
Föreningen  jurister  vid  Sveriges
allmänna advokatbyråer.
Regeringen anför som en utgångspunkt
för  sitt ställningstagande  att  en
rättssökande måste kunna anses ta till
vara sin rätt om sådana resurser ställs
till hans förfogande att han kan driva
en   process   under   liknande
förutsättningar som en person med god
ekonomi. Det är enligt regeringen inte
rimligt att den som beviljats rättshjälp
skall hamna i ett väsentligt bättre läge
än den som har god ekonomi och därför
inte kan få sådan hjälp.
Vid  bedömningen  av  frågan  om
rättshjälpens omfattning skall begränsas
bör  vidare  enligt  regeringen  en
jämförelse göras av vilka förmåner som
kan erhållas vid utnyttjandet av en
rättsskyddsförsäkring. Enligt villkoren
i  dessa försäkringar ersätts endast
kostnader upp till ett visst belopp,
vanligen mellan 75 000 och 100 000 kr.
Om  rättshjälpen görs subsidiär till
rättsskyddet  enligt  förslaget  i
propositionen, anser regeringen att den
inte  bör medföra bättre eller fler
förmåner  än  vad  som  gäller  för
rättsskyddet. Även detta talar enligt
regeringen   för  en   begränsning
beträffande rättshjälpen.
Regeringen föreslår mot den angivna
bakgrunden att den som har beviljats
rättshjälp  skall  ha  rätt  till
biträdeshjälp i högst  100  timmar,
vilket motsvarar en ersättning på ca 100
000 kr.
I   undantagsfall  skall   enligt
regeringens  förslag  gränsen  kunna
överskridas. Det kan enligt regeringen
t.ex. gälla angelägenheter som rör barns
förhållanden  och som  handläggs  av
utländsk  domstol, dvs.  komplicerade
tvister  om  vårdnad, umgänge  eller
fastställande  av  faderskap   med
internationell anknytning.  Regeringen
anser vidare att gränsen bör vara möjlig
att överskrida i tvister där motparten
är ett större företag med stora resurser
att lägga ned på en process. I en
angelägenhet som är av stort intresse
från prejudikatsynpunkt och som av detta
skäl prövas i flera instanser kan det
också någon gång vara rimligt att staten
bekostar  ytterligare biträdesinsatser
utöver  de  100 timmarna. Regeringen
framhåller också situationen när  en
process kan avslutas med hjälp av endast
några   få   timmars   ytterligare
biträdesinsats som ett exempel då det
bör  finnas  möjlighet  att  låta
rättshjälpen omfatta ytterligare timmar.
Regeringen framhåller att möjligheten
att överskrida de 100 timmarna skall ses
som en ventil som blir aktuell att
tillämpa  endast  i  ett   fåtal
undantagsfall.  Med hänsyn  till  de
skiftande förhållanden som kan föranleda
tillämpning av ventilen bör det inte tas
in några preciserade föreskrifter  i
lagen om när den skall kunna användas.
Denna fråga bör enligt regeringen kunna
läggas   i  domstolens  respektive
Rättshjälpsmyndighetens hand att avgöra.
I motionerna Ju6 (kd) och Ju7 (v) yrkas
avslag på förslaget om ett tak för
antalet timmar av biträdesersättning.
Motionärerna pekar bl.a. på risken att
en  part med den föreslagna  regeln
tvingas  efterge  sin  rätt   av
kostnadsskäl. I den sistnämnda motionen
anförs också att besparingseffekten av
förslaget  är outredd och  sannolikt
liten.
Utskottet  anser på  av  regeringen
anförda skäl att en övre gräns bör
införas för rätten till biträdeshjälp.
Utskottet vill här särskilt understryka
att  utskottet  delar  regeringens
uppfattning när det gäller de ekonomiska
förutsättningarna för en process för den
som har respektive saknar rättshjälp.
Den förstnämnde bör naturligtvis inte
komma i ett avsevärt bättre läge än den
sistnämnde. Den öppning som regeringen
föreslår för ytterligare ersättningsgill
arbetstid är enligt utskottets mening
tillräcklig för att icke  acceptabla
effekter  av  förslaget skall  kunna
undvikas. - Utskottet är medvetet om att
besparingseffekten av förslaget  inte
skall överdrivas. I rådande budgetläge
måste  emellertid  enligt  utskottets
mening  även  mindre besparingar  på
rättshjälpssidan tas till vara. Med det
anförda avstyrker utskottet bifall till
motionerna Ju6 och Ju7 och tillstyrker
förslaget i denna del av propositionen.
Kostnader för bevisning och utredning
Beviskostnader
Enligt  24 § rättshjälpslagen  utgår
ersättning för bevisning i mål eller
ärende  vid  allmän  domstol  eller
Arbetsdomstolen med skäligt belopp i den
mån inte särskilda föreskrifter gäller.
De föreskrifter som avses i första hand
finns  i förordningen (1982:805)  om
ersättning  av allmänna  medel  till
vittnen m.m. För privat sakkunnig kan
ersättning därutöver utgå med sammanlagt
en  tiondel av basbeloppet. Det  är
domstolen  som  fattar  beslut  om
ersättning.
Bestämmelserna om bevisning vid domstol
är  enligt  regeringen ändamålsenligt
utformade och fungerar i stort sett väl.
De bör därför med ett undantag föras
över till den nya lagen; ersättning till
en s.k. privat sakkunnig bör utgå enligt
bestämmelserna om utredningskostnader.
Utredningskostnader
Olika  regler  gäller för  utredning
beroende på var angelägenheten skall
prövas samt om ett mål eller ärende
inletts vid domstol.
Bestämmelsen om utredning i 9 § andra
stycket 2 rättshjälpslagen handlar om
utredning i sådana angelägenheter som
kan komma att prövas av allmän domstol,
Marknadsdomstolen eller Arbetsdomstolen.
Den   avser  s.k.  utomprocessuell
utredning, dvs. sådant utredningsarbete
som utförts innan ett mål eller ärende
inletts vid domstol. Det krävs enligt
bestämmelsen att utredningen skall vara
nödvändig. Med utredningskostnad avses
sådan    kostnad   för   vilken
betalningsansvaret  parterna  emellan
regleras i 18 kap. rättegångsbalken och
31   §   rättshjälpslagen,   dvs.
rättegångskostnader.
För utredningar som företas inom ramen
för  en process vid dessa domstolar
gäller  bestämmelserna  om  privat
sakkunnig, dvs. den sakkunnige ersätts
enligt reglerna om vittnesersättning.
För privat sakkunnig kan dock, enligt
24 § rättshjälpslagen, ersättning ges
utöver   vittnesersättningen   med
sammanlagt en tiondel av basbeloppet. Om
en part med rättshjälp anlitar en privat
sakkunnig till en högre kostnad är den
sakkunnige  oförhindrad  att  begära
ersättning för sitt arbete av parten.
Denna kostnad kan parten sedan göra
gällande  som  en  rättegångskostnad
gentemot motparten.
Bestämmelsen i 9 § andra stycket 3
rättshjälpslagen handlar om utredning i
övriga  angelägenheter. Enligt  denna
punkt är det tillräckligt om utredningen
är  skäligen  påkallad  samt  att
utredningen inte kan erhållas genom den
myndighet   som   skall   pröva
angelägenheten.
Enligt 25 § rättshjälpslagen beslutar
Rättshjälpsmyndigheten om utredning i
angelägenhet som inte handläggs  vid
allmän domstol eller Arbetsdomstolen.
Biträde och bodelningsförrättare  får
dock besluta om utredning av mindre
omfattning.   Enligt    23    §
rättshjälpsförordningen  förstås  med
utredning av mindre omfattning sådan
utredning för vilken kostnaderna inte
överstiger hälften av det basbelopp som
gällde året innan rättshjälp begärdes.
Ersättning för utredning enligt 25 §
rättshjälpslagen fastställs av domstol
om angelägenheten handläggs där och i
annat fall av Rättshjälpsmyndigheten. I
detta fall avses med domstol alla slags
domstolar. Detta innebär att beslut om
utredning vid allmän förvaltningsdomstol
fattas av Rätts
hjälpsmyndigheten eller biträdet men att
ersättningen fastställs av domstolen.
Bestämmelserna om utredning  var  i
första hand avsedda att tillämpas på
utredningar av mindre omfattning såsom
läkarintyg, värderingsintyg m.m. Enligt
förarbetena till rättshjälpslagen borde
det endast i undantagsfall komma i fråga
att införskaffa mer omfattande utredning
(prop. 1972:4 s. 259). I praktiken har
emellertid enligt vad som anförs  i
propositionen  bestämmelsen   enligt
regeringen kommit att tillämpas även på
mer omfattande och dyrbar utredning.
Kostnaden  för  utredning  är  en
rättshjälpskostnad. Biträdet kan inte få
ersättning för kostnaden som utlägg (NJA
1980 s. 468).
Enligt      Rättshjälpsmyndigheten
förekommer utredningar som beslutats av
biträden i ca 300 ärenden per  år.
Kostnaden för dessa utredningar uppgår
till mellan 1 000 och 10 000 kr. I de
flesta fall ligger kostnaden mellan 1
000 och 2 000 kr.
Rättshjälpsmyndigheten fattar beslut om
utredning i en handfull ärenden om året.
Det rör sig uteslutande om ärenden där
rättshjälp beviljats enligt  tidigare
lagstiftning,  bl.a. i angelägenheter
rörande fastighet.
Rättshjälpsutredningen  föreslår  att
samma  regler skall gälla  för  all
utredning. Enligt förslaget skall det
alltid  krävas  att  utredningen  är
skäligen påkallad och att utredningen
inte kan erhållas genom domstol eller
myndighet   som   skall   pröva
angelägenheten.  Utredningen  föreslår
vidare att utredningskostnader  skall
ersättas med högst 10 000 kr samt att
beslut om utredning alltid skall fattas
av biträdet.
De remissinstanser som yttrat sig i
denna del är positiva till förslagen.
Några  av remissinstanserna är  dock
negativa  till att ersättningen  för
utredningskostnader   skall   vara
begränsad.    Rättshjälpsmyndigheten,
Domstolsverket,     Konsumentverket,
Sveriges    advokatsamfund    och
Hyresgästernas riksförbund anser att det
bör finnas en möjlighet att överskrida
gränsen under vissa förutsättningar.
Samma skäl som talar för att begränsa
förmånen av biträde till 100 timmar
talar enligt regeringen för att förmånen
att få utredningskostnader ersatta av
staten bör begränsas och att  detta
belopp  bör anges direkt  i  lagen.
Regeringen konstaterar att det inte har
framförts några invändningar mot den
ersättningsgräns   som   utredningen
föreslagit.    Regeringen    delar
uppfattningen att gränsen bör ligga vid
10 000 kr. Regeringen framhåller att
detta innebär en utökad hjälp jämfört
med nuvarande förhållanden i de fall
angelägenheten behandlas i domstol och
en begränsning i övriga fall.
Regeringen anser att det finns skäl
både för och emot en regel om att det
under vissa förutsättningar skall vara
möjligt att bryta igenom beloppsgränsen.
Vad gäller biträdesersättningen föreslår
regeringen som framgått ovan att det
under vissa omständigheter skall vara
möjligt att få ytterligare hjälp utöver
de 100 timmars arbete som rättshjälpen i
fortsättningen skall innebära. De skäl
som  talar för ett undantag i  det
sammanhanget gör sig enligt regeringen
emellertid inte lika starkt gällande
beträffande utredningskostnader. Om det
för  prövningen av en  fråga  krävs
särskild fackkunskap har ju rätten, i de
angelägenheter  som  handläggs  vid
domstol, alltid möjlighet att anlita
sakkunnig. I vissa fall har rätten också
skyldighet att se till att saken blir
tillräckligt utredd, t.ex.  när  det
gäller barns förhållanden i vårdnadsmål.
Mot  bakgrund av det anförda anser
regeringen att det inte bör  finnas
möjlighet  till  undantag  för  mer
kostsamma utredningar.
Regeringen  ansluter   sig   till
utredningens förslag att beslut om att
en utredning skall göras alltid skall
fattas av biträdet.
När   det  gäller  kostnad  för
blodundersökning     m.m.     i
faderskapsärenden föreslår  regeringen
särskilda regler.
I motionerna Ju5 (mp) och Ju6 (kd)
förordas att det inte skall vara något
tak för utredningskostnader. I motion
Ju7  (v)  anförs  att  taket  för
utredningskostnader   under   vissa
omständigheter bör få överskridas.
Utskottet konstaterar att regeringens
förslag, till skillnad från vad som
gäller nu, innebär att reglerna  om
beslut om och ersättning för utredning
blir enhetliga och att det inte längre
kommer att ha betydelse i vilket skede
av  processen  som utredningsbeslutet
fattas. Detta finner utskottet vara en
god ordning. Inte heller i övrigt gör
utskottet  någon annan bedömning  än
regeringen.   Utskottet   avstyrker
motionerna  Ju5, Ju6  och  Ju7  och
tillstyrker förslaget i propositionen i
denna del.
Offentligt biträde
Inledning
I samband med budgetbehandlingen våren
1993  (1992/93:JuU26  s.  11  f)
konstaterade utskottet att kostnaderna
för rättshjälp genom offentligt biträde
hade stigit avsevärt under senare år och
att orsaken härtill främst var den stora
ökningen   av   antalet    s.k.
utlänningsärenden. Med anledning bl.a.
härav  tog utskottet upp frågan  om
regleringen  beträffande  offentligt
biträde i rättshjälpslagen.
Enligt utskottets mening fanns det skäl
att ifrågasätta om det var lämpligt att
kostnaderna för offentligt biträde även
framdeles  skulle  belasta   rätts
hjälpsanslaget. I vart fall fanns det
anledning att överväga en särredovisning
av kostnaderna för sådant biträde. En
tänkbar ordning var enligt utskottet att
låta  kostnaderna belasta  respektive
myndighets anslag och reglera rätten
till offentligt biträde i den materiella
lagstiftningen  på  olika  områden.
Utskottet anförde att denna ordning har
den  fördelen  att  resurser  och
verksamhetsansvar följs åt, och  den
skulle göra det möjligt att anpassa de
materiella reglerna till behoven inom
det  aktuella rättsområdet. Utskottet
ansåg  att regeringen närmare  borde
överväga vad utskottet aktualiserat. Vad
utskottet anfört gav riksdagen som sin
mening  regeringen till känna (rskr.
291).
I propositionen tar regeringen upp de
frågor  som  utskottet  aktualiserat.
Regeringen anser att det övergripande
budgetansvaret och ansvaret för  den
materiella lagstiftningen bör följas åt.
Rätten  till offentligt biträde  bör
därför    brytas    ut    från
rättshjälpslagstiftningen  och  inte
längre utgöra en form av rättshjälp.
Rätten  till offentligt biträde  bör
regleras direkt i respektive materiell
lagstiftning  och  kostnaderna  för
offentligt  biträde bör inte  längre
belasta  rättshjälpsanslaget.  Vissa
gemensamma  bestämmelser  bör  enligt
regeringen tas in i en särskild lag om
offentligt biträde.
Samma  formella krav  skall  enligt
regeringen gälla för offentliga biträden
som  för  rättshjälpsbiträden.  Till
offentligt  biträde  skall  förordnas
advokat eller biträdande jurist  vid
advokatbyrå eller annan person som är
lämplig  för  uppdraget.  Regeringen
föreslår i ärendet inte några materiella
ändringar  i rätten till  offentligt
biträde.
Offentligt biträde i utlänningsärenden
Rätt till rättshjälp genom offentligt
biträde föreligger enligt 41 § 5-11
rättshjälpslagen  bl.a.  i   vissa
utlänningsärenden.  Det  rör   sig
huvudsakligen om ärenden som innebär att
en utlänning avlägsnas ur riket genom
avvisning, utvisning eller hemsändning
enligt utlänningslagen (1985:529) eller
utvisning enligt lagen (1991:572) om
särskild       utlänningskontroll.
Rättshjälpen   upphör   när   ett
lagakraftvunnet beslut föreligger. På
verkställighetsstadiet kan  offentligt
biträde förordnas om utlänningen hålls i
förvar sedan mer än tre dagar. Vid
ansökan om uppehållstillstånd enligt 2
kap. 5 b § utlänningslagen, s.k. ny
ansökan,  kan  offentligt  biträde
förordnas endast om Utlänningsnämnden
meddelat beslut om inhibition i ärende
om avvisning eller utvisning. I samtliga
dessa  fall skall offentligt biträde
förordnas om det inte måste antas att
behov av biträde saknas.
Det är den myndighet som handlägger
ärendet  som  beviljar  rättshjälp.
Polismyndighet får dock inte avslå en
ansökan om offentligt biträde. I så fall
görs      prövningen      av
Rättshjälpsmyndigheten. Invandrarverkets
beslut i frågor om offentligt biträde
överklagas  till  Rättshjälpsnämnden.
Detsamma  gäller  Utlänningsnämndens
beslut i sådana frågor.
Regeringen redogör i propositionen för
ett   flertal  lagstiftnings-  och
utredningsarbeten som berör områden där
offentligt biträde kan förordnas. Med
hänsyn till det pågående arbetet är det
enligt regeringen inte lämpligt att nu
föreslå   förändringar   beträffande
förutsättningarna  för  att  förordna
offentligt biträde eller att begränsa
rätten  till  utredning.  Beträffande
utlänningsärenden föreslås därför att
offentligt biträde skall kunna förordnas
i samma omfattning som i dag och att
regler  härom  skall  tas  in  i
utlänningslagen. I sådana ärenden skall
offentligt  biträde  således  kunna
förordnas om det inte måste antas att
behov av biträde saknas.
När det gäller beslutsordningen bör
principen enligt regeringen vara att den
myndighet som handlägger ärendet i sak
även  skall  besluta  i  frågor  om
offentligt biträde. Detta stämmer också
överens med den ordning som gemensamt
gäller   för  offentligt  biträde.
Invandrarverket bör  alltså  även  i
fortsättningen besluta i  frågor  om
offentligt  biträde  i  ärenden  som
handläggs  hos myndigheten.  Liknande
synpunkter gör sig enligt regeringen
gällande när det gäller överklagande av
beslut om offentligt biträde av  en
polismyndighet   eller   regeringen.
Polismyndigheten  skall  kunna  såväl
förordna  som avslå en  begäran  om
offentligt biträde, och beslutet bör
överklagas  till  Utlänningsnämnden.
Departementstjänstemans  beslut   om
offentligt biträde i ett ärende hos
regeringen bör kunna överklagas till
Utlänningsnämnden.
Regeringen     föreslår     att
Utlänningsnämndens beslut inte  skall
kunna överklagas. Som skäl härför anförs
att Utlänningsnämnden är slutinstans i
själva sakärendet. Det naturliga är då
att nämndens övriga beslut, i likhet med
sakfrågan, inte skall kunna överklagas.
Att ett beslut om förvar kan överklagas
till  allmän  förvaltningsdomstol  är
enligt regeringen motiverat på grund av
att beslutet avser en så ingripande
åtgärd  som  ett  frihetsberövande.
Regeringen anser inte att det finns
några   sådana  motiv  för   att
Utlänningsnämndens beslut om offentligt
biträde skall kunna överklagas.
I motion Ju7 (v) begärs att regeringen
skyndsamt skall återkomma med förslag om
utvidgade  möjligheter till juridiskt
bistånd i vissa utlänningsärenden. Det
gäller bl.a. förordnande av offentligt
biträde  för  förvarstagna   barn,
möjligheten  till  rättshjälp  vid
avvisningar med omedelbar verkställighet
och  tidpunkten  när  Invandrarverket
förordnar offentligt biträde.
Socialförsäkringsutskottet noterar  i
sitt yttrande vad gäller rätten till
offentligt biträde för förvarstagna barn
att regeringen, enligt vad som anförs i
proposition    1996/97:25   Svensk
migrationspolitik i globalt perspektiv,
anser  att  den  som  är  omyndig
regelmässigt får antas ha behov av hjälp
av  biträde  och  att  detta  behov
undantagslöst får anses vara för handen
om den omyndige är tagen i förvar. I
proposition 1996/97:25 hänvisas till att
rättshjälpsfrågorna tas upp i  detta
lagstiftningsärende, och några förslag
läggs därför inte fram för närvarande.
Däremot föreslås i propositionen att de
förutsättningar för förvarstagande som i
dag gäller för utlänningar under 16 år
även skall gälla utlänningar över 16 men
under 18 år.
Enligt    socialförsäkringsutskottet
kommer förvar av barn efter en sådan
ändring att bli sällsynt. Frågan om
barnets  behov av utökad rätt  till
offentligt   biträde   t.ex.   på
verkställighetsstadiet  får   enligt
utskottets mening övervägas ytterligare
i  samband  med  behandlingen  av
proposition 1996/97:25. Förslagen i den
propositionen    avser    dessutom
förändringar fr.o.m. den 1 januari 1997
medan   förslagen  i   förevarande
proposition avser regeländringar först
fr.o.m.  den  1  december  1997.
Socialförsäkringsutskottet  anser  att
rätten till offentligt biträde inte i
detta  sammanhang bör utvidgas  till
ytterligare  situationer,  vare  sig
beträffande förvarstagna barn eller vid
omedelbar  avvisning.  Vad  gäller
tidpunkten   för   Invandrarverkets
biträdesförordnande     förutsätter
utskottet att sådant sker så snart behov
föreligger.
Med   det   anförda   avstyrker
socialförsäkringsutskottet bifall till
motion Ju7 i här aktuell del.
Utskottet   instämmer   i   vad
socialförsäkringsutskottet  anför  och
avstyrker bifall till motion Ju7 i denna
del.
I  tre motioner tas upp frågor om
beslutsordningen i utlänningsärenden. I
motion Ju7 (v) anförs att beslut i fråga
om förordnande av offentligt biträde i
utlänningsärenden inte bör överprövas av
Utlänningsnämnden. I motion Ju4  (m)
anförs att alla beslut som fattas av
Utlänningsnämnden  rörande  offentligt
biträde bör kunna överklagas. I motion
Ju5 (mp) förordas i stället att beslut i
denna fråga som Utlänningsnämnden fattar
som första instans bör kunna överklagas.
Vad först beträffar Utlänningsnämndens
ställning som överprövande instans i
frågor om offentligt biträde instämmer
socialförsäkringsutskottet i  den  av
regeringen angivna principen att den
myndighet som handlägger ett  ärende
också  skall  besluta i  frågor  om
offentligt biträde. Invandrarverket bör
således  utse offentligt  biträde  i
ärenden som handläggs vid verket och
dess beslut i denna fråga bör överklagas
till Utlänningsnämnden i stället för som
i   dag  Rättshjälpsnämnden.  Även
polismyndighetens beslut bör överklagas
till         Utlänningsnämnden.
Socialförsäkringsutskottet  tillstyrker
således regeringens förslag i denna del
och avstyrker bifall till motion Ju7 i
denna del.
Utskottet kan ställa sig bakom vad
socialförsäkringsutskottet anför i denna
del.  Utskottet  vill  tillägga  att
regeringens förslag om att överklagande
skall  ske till Utlänningsnämnden  i
stället  för  som  i  dag  till
Rättshjälpsnämnden får  ses  som  en
naturlig konsekvens av förslaget att
offentligt biträde inte längre skall
vara en förmån inom rättshjälpssystemet.
Motion Ju7 i denna del avstyrks.
När  det  så  gäller  frågan  om
Utlänningsnämndens beslut i frågor om
offentligt  biträde  skall   kunna
överklagas          konstaterar
socialförsäkringsutskottet      att
Utlänningsnämnden är  första  instans
främst i ärenden rörande s.k. ny ansökan
eftersom en sådan ansökan prövas av
Utlänningsnämnden.    Även    om
Utlänningsnämnden  prövar  en  sådan
ansökan som första och enda instans är
ärendet i praktiken att se som  en
fortsättning på ett tidigare, som i
regel har avgjorts av Invandrarverket
och överprövats av Utlänningsnämnden.
Utlänningsnämndens  beslut  i  själva
sakfrågan kan heller inte överklagas.
Socialförsäkringsutskottet  anser  det
därför riktigt att Utlänningsnämndens
beslut rörande offentligt biträde inte
skall kunna överklagas.
Socialförsäkringsutskottet påpekar  i
sammanhanget att regeringen avser att
tillsätta en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att bl.a. utreda frågan om mer
grundläggande förändringar av instans-
och processordningen i utlänningsrätten.
Med   det   anförda   tillstyrker
socialförsäkringsutskottet  regeringens
förslag  och  avstyrker bifall  till
motionerna Ju4 och Ju5 i denna del.
Utskottet, som inte har något  att
tillägga      till       vad
socialförsäkringsutskottet  anfört  i
denna fråga, avstyrker motionerna Ju4
och Ju5 i aktuell del.
Ersättningen till rättshjälpsbiträden
m.fl.
Enligt   22  §  första   stycket
rättshjälpslagen har rättshjälpsbiträde,
bodelningsförrättare och medlare rätt
till  skälig ersättning för  arbete,
tidsspillan och utlägg som uppdraget har
krävt. Ersättningen för arbete skall
bestämmas  med  utgångspunkt  i  den
tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till
uppdragets art och omfattning och med
tillämpning av den timkostnadsnorm som
regeringen fastställer.
Timersättningen  får  avvika  från
timkostnadsnormen om den skicklighet och
den omsorg som uppdraget har utförts med
eller andra omständigheter av betydelse
ger anledning till det.
Ersättningen kan jämkas av vissa skäl,
t.ex. om biträde genom vårdslöshet eller
försummelse har föranlett kostnad för
rättshjälpen.
Genom  hänvisningar  i   44   §
rättshjälpslagen och 5 §  lagen  om
målsägandebiträde       tillämpas
ersättningsreglerna också i fråga om
offentliga     biträden     och
målsägandebiträden.
Timkostnadsnormen   fastställs   av
regeringen   på   grundval   av
Domstolsverkets   beräkningar   av
självkostnaderna  vid  de  allmänna
advokatbyråerna. Regeringen  har  för
tiden den 1 juli 1996-den 31 december
1997 fastställt timkostnadsnormen till
803 kr exklusive mervärdesskatt och 1
004 kr inklusive mervärdesskatt.
Rättshjälpsutredningen  har  haft  i
uppdrag att se över ersättningssystemet
på rättshjälpsområdet. Utredningen anser
att  nuvarande  ersättningssystem  i
princip  bör  bibehållas. Utredningen
föreslår  dock  att  differentierade
timkostnadsnormer skall  införas  för
advokater och andra rättshjälpsbiträden
och att särskilda taxor skall införas på
ytterligare områden.
Flera av remissinstanserna avstyrker
förslaget    om    differentierade
timkostnadsnormer.
Regeringen förordar att den nuvarande
regleringen  om  ersättning   till
rättshjälpsbiträden bör behållas. Ett
system med differentierade normer skulle
enligt regeringen bli krångligare att
tillämpa än om det endast finns en norm.
Regeringen anser dessutom att principen
bör vara lika lön för lika arbete. När
det gäller utredningens förslag om en
utvidgning av det taxesatta  området
konstaterar regeringen att detta är en
fråga som inte kräver lagändringar. Den
berörs inte vidare i propositionen.
Riksdagen beslutade våren 1995 om vissa
ändringar i bl.a. 22 § rätts
hjälpslagen  i  syfte  att  skapa
möjligheter för att dämpa den årliga
höjningen av timersättningen som enligt
regeringen var mer eller mindre inbyggd
i det då gällande systemet. Ändringarna
innebar i huvudsak att timkostnadsnormen
skall styra all ersättning för arbete på
rättshjälpsområdet - såväl inom som utom
det  taxesatta området  -  och  att
regeringen skall fastställa denna norm.
Samtidigt  kom  den  betydelse  vid
bedömningen av ersättning för arbete som
tidsåtgången bör ha - och som den i
praxis redan fått - till uttryck i
lagtexten (prop. 1994/95:150 bilaga 3,
JuU26, rskr. 456).
Utskottet, som i princip tillstyrkte
lagförslaget, anförde i anledning av ett
motionsyrkande att ett biträde eller en
offentlig försvarare alltid har rätt
till skälig ersättning för arbete. Det
kunde således enligt utskottet  inte
komma i fråga att timkostnadsnormen,
t.ex. i besparingssyfte, fastställs till
ett belopp som understiger vad som är
skälig ersättning.
I motionerna Ju5 (mp) och Ju918 (mp)
ifrågasätts den höjning som skett av
timkostnadsnormen,  och  motionärerna
anser att regeringen i besparingssyfte
bör  få  i  uppdrag  att  undersöka
ersättningssystemets utformning.
Utskottet    konstaterar    att
ersättningssystemet          på
rättshjälpsområdet måste utformas på ett
sådant  sätt att rättshjälpsbiträden,
offentliga försvarare m.fl. får skälig
ersättning för utfört arbete. Utskottet
vill   också   framhålla    att
ersättningsreglerna i kostnadsdämpande
syfte nyligen har ändrats av riksdagen.
Vidare har Rättshjälpsutredningen haft i
uppdrag att göra en sådan översyn av
ersättningssystemet          på
rättshjälpsområdet  som  motionärerna
efterfrågar.  Utredningen  har  också
lämnat vissa förslag till regeringen som
inte kräver lagändringar. Det saknas
enligt utskottets mening skäl att nu
besluta  om  ännu  en  översyn  av
ersättningsbestämmelserna.  Motionerna
Ju5 och Ju918 i denna del avstyrks.
Övrigt
Socialförsäkringsutskottet konstaterar i
sitt yttrande att det beträffande de
föreslagna ändringarna i utlänningslagen
endast föreskrivs att äldre regler för
överklagande av förvaltningsmyndighets
beslut  och Utlänningsnämndens beslut
fortfarande     skall     gälla.
Socialförsäkringsutskottet  förutsätter
att ett redan meddelat förordnande av
offentligt biträde fortfarande  skall
gälla.
Utskottet har från regeringskansliet
inhämtat  att avsikten är  att  ett
förordnande av offentligt biträde enligt
den nu gällande rättshjälpslagen skall
gälla även när den nya lagstiftningen
har trätt i kraft.
Av   den   nya  rättshjälpslagens
ikraftträdandebestämmelser bör  framgå
att den upphävda rättshjälpslagen skall
tillämpas om rättshjälp genom offentligt
biträde  har beviljats före  den  1
december 1997. Utskottet har beaktat
detta i sin hemställan.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju8,
res. 1 (fp)
2. beträffande  rättshjälpens
förhållande           till
rättsskyddsförsäkringar
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ju5 yrkande 1 och
1996/97:Ju7 yrkande 1 antar det i
proposition  1996/97:9  framlagda
förslaget till rättshjälpslag såvitt
avser 9 § första stycket,
res. 2 (v)
res. 3 (mp)
3. beträffande skäl för  att
rättsskydd saknas
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ju5 yrkande 2 och
1996/97:Ju7  yrkande  2   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 9 § andra
stycket,
res. 4 (mp)
res. 5 (v)
4.           beträffande
konsekvensutredning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju4 yrkande 1,
5. beträffande rådgivning
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju5  yrkande  3   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 4 och 5
§§,
res. 6 (mp)
6.  beträffande inkomstgränsen
för rätt till rättshjälp
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ju6 i denna del
och  1996/97:Ju7 yrkande 3  antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 6 §,
res. 7 (v)
res. 8 (kd)
7.  beträffande  behov  av
rättshjälpsbiträde         i
förvaltningsmål
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna   1996/97:Ju810   och
1996/97:So425  yrkande  4  antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 7 §,
res. 9 (fp, c)
8. beträffande prövningen  av
biträdesfrågan
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju7 yrkande 4,
res. 10 (v)
9.  beträffande  behov  av
rättshjälpsbiträde i tvistemål  om
mindre värden
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju5  yrkande  7   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 11 § 4,
10.          beträffande
rimlighetsprövning
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju7  yrkande  5   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 8 §,
res. 11 (v)
11. beträffande rättshjälp vid
skuldsanering
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju6  i  denna  del  antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 10  §
första stycket 3,
res. 12 (kd)
12. beträffande rättshjälp vid
äktenskapsskillnad
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju7  yrkande  7   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 11 § 1,
res. 13 (v)
13. beträffande rättshjälp för
näringsidkare
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju7  yrkande  6   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 13 §,
res. 14 (v)
14.          beträffande
biträdeskostnader
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ju6 i denna del
och  1996/97:Ju7 yrkande 8  antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser  15 och
34 §§,
res. 15 (v, kd)
15.          beträffande
utredningskostnader
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ju5 yrkande  4,
1996/97:Ju6  i  denna  del  och
1996/97:Ju7  yrkande  9   antar
regeringens    förslag    till
rättshjälpslag såvitt avser 17 §,
res. 16 (v)
res. 17 (mp, kd)
16. beträffande förslaget till
rättshjälpslag i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till rättshjälpslag i den mån
det  inte  omfattas av utskottets
hemställan i det föregående dock med
den ändringen att under punkt 2 i
ikraftträdandebestämmelserna   den
första strecksatsen skall ha följande
lydelse:    - allmän rättshjälp,
rättshjälp åt misstänkt i brottmål
eller  rättshjälp genom offentligt
biträde har beviljats före den 1
december 1997, eller ,
17.   beträffande  juridiskt
bistånd i vissa utlänningsärenden
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ju7 yrkande 11,
res. 18 (v)
18.  beträffande  överklagande
till Utlänningsnämnden
att riksdagen med avslag på motion
1996/97:Ju7  yrkande  10  antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring i utlänningslagen (1989:529)
såvitt avser 11 kap. 10 § första
stycket,
res. 19 (v, mp)
19. beträffande överklagande av
Utlänningsnämndens beslut
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1996/97:Ju4 yrkande 2 och
1996/97:Ju5  yrkande  5   antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring i utlänningslagen (1989:529)
såvitt avser 11 kap. 10 § andra
stycket,
res. 20 (v, mp)
20. beträffande förslaget till
lag om ändring i utlänningslagen i
övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i utlän
ningslagen (1989:529) i den mån det
inte   omfattas  av  utskottets
hemställan i det föregående,
21.  beträffande  ersättningen
till rättshjälpsbiträden
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ju5   yrkande   6   och
1996/97:Ju918 yrkande 2,
res. 21 (mp)
22.   beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
1) lag om offentligt biträde,
2) lag om rätt för Domstolsverket att
överklaga vissa beslut om ersättning
m.m.,
3) lag om ändring i äktenskapsbalken,
4) lag om ändring i brottsbalken,
5) lag om ändring i rättegångsbalken,
6) lag om ändring i lagen (1944:133)
om kastrering,
7) lag om ändring i lagen (1946:804)
om införande av nya rättegångsbalken,
8) lag om ändring i lagen (1946:817)
om  bevisupptagning  vid  utländsk
domstol,
9) lag om ändring i lagen (1957:668)
om utlämning för brott,
10) lag om ändring i lagen (1958:642)
om  blodundersökning  m.m.  vid
utredning av faderskap,
11) lag om ändring i lagen (1959:254)
om utlämning för brott till Danmark,
Finland, Island och Norge,
12) lag om ändring i lagen (1963:193)
om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge ang. verkställighet
av straff m.m.,
13) lag om ändring i lagen (1969:644)
om vissa rättigheter för statslösa
personer och politiska flyktingar,
14) lag om ändring i lagen (1970:375)
om utlämning till Danmark, Finland,
Island eller Norge för verkställighet
av vård eller behandling,
15) lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar,
16)   lag   om   ändring   i
förvaltningsprocesslagen (1971:291),
17) lag om ändring i lagen (1972:260)
om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom,
18) lag om ändring i lagen (1973:188)
om arrendenämnder och hyresnämnder,
19) lag om ändring i lagen (1976:19)
om internationellt samarbete rörande
lagföring för brott,
20) lag om ändring i lagen (1976:839)
om statens va-nämnd,
21) lag om ändring i lagen (1977:729)
om patentbesvärsrätten,
22) lag om ändring i lagen (1978:801)
om internationellt samarbete rörande
kriminalvård i frihet,
23) lag om ändring i lagen (1982:395)
om  Kustbevakningens medverkan vid
polisiär övervakning,
24) lag om ändring i lagen (1988:97)
om  förfarandet  hos  kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna     och
domstolarna  under  krig  eller
krigsfara m.m.,
25) lag om ändring i lagen (1988:609)
om målsägandebiträde,
26) lag om ändring i lagen (1988:870)
om vård av misssbrukare i vissa fall,
27) lag om ändring i smittskyddslagen
(1988:1472),
28) lag om ändring i lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
29) lag om ändring i lagen (1991:572)
om särskild utlänningskontroll,
30)  lag  om  ändring  i  lagen
(1991:1128)    om   psykiatrisk
tvångsvård,
31)  lag  om  ändring  i  lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
32) lag om ändring i lagen (1993:388)
om införande av lagen (1993:387) om
stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade,
33) lag om ändring i lagen (1996:242)
om domstolsärenden.
Stockholm den 14 november 1996
På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik
(m),  Lars-Erik Lövdén  (s),  Birthe
Sörestedt (s), Göran Magnusson  (s),
Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson (m),
Margareta Sandgren (s), Siw  Persson
(fp), Ann-Marie Fagerström (s), Alice
Åström (v), Pär Nuder (s), Maud Ekendahl
(m),  Kia  Andreasson  (mp),  Rolf
Åbjörnsson (kd), Helena Frisk (s), Jeppe
Johnsson (m) och Sivert Carlsson (c).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)
Siw Persson (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 18 börjar med  Utskottet
konstaterar  och på s. 19 slutar med
 avstyrks således  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet har som utgångspunkt  att
rättshjälpslagstiftningen skall  bidra
till  att  alla  människor,  oavsett
ekonomisk situation, skall tillförsäkras
möjligheten att ta till vara sin rätt i
olika  sammanhang. Den av regeringen
föreslagna nya rättshjälpslagen innebär
ett avgörande systemskifte genom att
rättshälpen görs subsidiär till  det
rättsskydd som kan erhållas i olika
försäkringar,  främst hemförsäkringen.
Det går enligt utskottets mening inte
att göra några säkra förutsägelser om
den   framtida   utvecklingen   på
försäkringsmarknaden. Det finns en risk
för  att  försäkringsbolagen  ändrar
villkoren  i rättsskyddsförsäkringarna
eller  helt  separerar  dessa  från
hemförsäkringarna. Resultatet av detta
skulle  bli  stora olikheter  mellan
människor när det gäller möjligheterna
att erhålla rättsligt bistånd.
Utskottet anser vidare att regeringens
förslag på familjerättens område med
bl.a. minskade möjligheter att erhålla
rättshjälp i äktenskapsskillnadsärenden
kommer att få negativa konsekvenser för
kvinnors möjligheter att hävda sin rätt.
Utskottet är också tveksamt till om
förslaget leder till de besparingar som
uppgetts. Det finns enligt utskottets
mening t.ex. en klar risk för ett ökat
antal tvister i domstolarna när parterna
inte längre får biträdeshjälp med att
lösa de frågor av olika slag som kan
uppkomma   i  samband   med   en
äktenskapsskillnad.
Enligt utskottets mening skulle  de
besparingar som ansetts nödvändiga på
rättshjälpsanslaget i vart fall till en
del kunna uppnås genom en uppstramning
av  den  nuvarande lagen. Ett  ökat
kostnadsmedvetande kan uppnås genom att
rättshjälpsavgiften    kontinuerligt
debiteras  den  rättssökande  under
ärendets handläggning. Vidare bör ett
kostnadstak införas i varje  ärende.
Dessutom  behövs  en  översyn  av
beslutsgången i rättshjälpsärenden. På
längre sikt kan det finnas skäl att
aktualisera  en  ny  översyn  av
rättshjälpslagen.
Mot bakgrund av det nu anförda anser
utskottet att riksdagen med bifall till
motion Ju8 bör dels avslå propositionen,
dels  ge regeringen till känna  vad
utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Ju8 dels avslår proposition
1996/97:9, dels som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
2. Rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar (mom. 2)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 19 som börjar med När det 
och slutar med första stycket bort ha
följande lydelse:
Utskottet motsätter sig förslaget i
propositionen om att göra rättshjälpen
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar.
Förslaget innebär att staten frånträder
sitt ansvar och låter den enskildes
skydd i rättsliga angelägenheter bli
beroende av de försäkringsvillkor som
försäkringsbolagen bestämmer. En sådan
ordning överensstämmer enligt utskottets
uppfattning  inte  med  Europarådets
resolution 78 (8) om rättshjälp,  i
vilken det framhålls att staten har
ansvaret för den rätt till rättshjälp
som följer av artikel 6 i den europeiska
konventionen angående skydd  för  de
mänskliga rättigheterna.
Regeringen  bör återkomma  med  ett
förslag som beaktar vad utskottet nu har
anfört i så god tid att riksdagen kan
behandla  förslaget  innan  den  nu
föreslagna  lagstiftningen  träder  i
kraft. Detta bör riksdagen med anledning
av motionerna Ju5 och Ju7 i denna del
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.   beträffande   rättshjälpens
förhållande           till
rättsskyddsförsäkringar
att  riksdagen dels antar det  i
proposition  1996/97:9  framlagda
förslaget till rättshjälpslag såvitt
avser 9 § första stycket, dels med
anledning av motionerna 1996/97:Ju5
yrkande 1 och 1996/97:Ju7 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
3. Rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar (mom. 2)
Kia Andreasson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 19 som börjar med När det  och
slutar med  första stycket  bort ha
följande lydelse:
Utskottets  utgångspunkt  är  att
huvudansvaret för den enskildes skydd i
rättsligt hänseende måste  ligga  på
staten. Ur principiellt hänseende kan
det  därför  inte  accepteras  att
rättssökande  hänvisas  till  privata
försäkringslösningar.
Det kan anmärkas att den av regeringen
föreslagna  ordningen  kräver  att
försäkringsbolagen även i framtiden är
intresserade   av   att   erbjuda
rättsskyddsförsäkringar på samma sätt
som i dag. Detta är enligt utskottets
mening  inte  någonting  som  kan
förutsättas. Risken är också stor att
premierna              för
rättsskyddsförsäkringsdelen blir så höga
att många finner sig tvingade att avstå
från rättsskyddet eller att rättsskyddet
lyfts ut från hemförsäkringarna  och
därmed måste tecknas separat.
I propositionen finns enligt utskottets
mening inte någon övertygande analys av
de nu angivna problemen. Utskottet anser
att  regeringen  bör återkomma  till
riksdagen med ett förslag som innebär
att ordningen med en rättshjälp som är
subsidiär till rättsskyddsförsäkringar
inte genomförs. Detta bör ske i så god
tid att förslaget kan behandlas innan
den nu aktuella lagstiftningen träder i
kraft. Vad utskottet nu har anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna
Ju5 och Ju7 i denna del som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.   beträffande   rättshjälpens
förhållande           till
rättsskyddsförsäkringar
att  riksdagen dels antar det  i
proposition  1996/97:9  framlagda
förslaget till rättshjälpslag såvitt
avser 9 § första stycket, dels med
anledning av motionerna 1996/97:Ju5
yrkande 1 och 1996/97:Ju7 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
4. Skäl för att rättsskydd saknas
(mom. 3)
Under  förutsättning  av  avslag  på
reservation 3
Kia Andreasson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 19 som börjar med Utskottet kan 
och på s. 20 slutar med denna del bort
ha följande lydelse:
Utskottet anser att det behövs en mer
utförlig reglering i rättshjälpslagen av
i vilka situationer rättshjälp skall
beviljas    den   som    saknar
rättsskyddsförsäkring. Det förslag som
regeringen lagt fram innebär att det kan
komma att uppstå gränsdragnings- och
tolkningsproblem när det skall avgöras
om rättshjälp skall beviljas.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med  ett  förslag som  beaktar  vad
utskottet anfört i så god tid  att
förslaget kan behandlas innan den nu
aktuella lagstiftningen träder i kraft.
Detta bör riksdagen med anledning av
motionerna Ju5 och Ju7 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  skäl  för  att
rättsskydd saknas
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 9 § andra stycket, dels med
anledning av motionerna 1996/97:Ju5
yrkande 2 och 1996/97:Ju7 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
5. Skäl för att rättsskydd saknas
(mom. 3)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 19 som börjar med Utskottet kan 
och på s. 20 slutar med denna del bort
ha följande lydelse:
Utskottet kan inte godta den föreslagna
regeln om att den som med hänsyn till
sitt försäkringsskydd i övrigt eller
sina   ekonomiska  och  personliga
förhållanden   borde   ha   haft
rättsskyddsförsäkring skall kunna  få
rättshjälp endast om det finns särskilda
skäl med hänsyn till angelägenhetens art
och betydelse. Bestämmelsen är enligt
utskottets mening oklar och svårtolkad.
Regeringens uttalanden i propositionen
om hur bestämmelsen skall tolkas är
heller inte tillräckligt klargörande.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med  ett  förslag som  beaktar  vad
utskottet anfört i så god tid  att
förslaget kan behandlas av riksdagen
innan den nu aktuella lagstiftningen
träder i kraft. Detta bör riksdagen med
anledning av motionerna Ju5 och Ju7 i
denna del som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  skäl  för  att
rättsskydd saknas
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 9 § andra stycket, dels med
anledning av motionerna 1996/97:Ju5
yrkande 2 och 1996/97:Ju7 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
6. Rådgivning (mom. 5)
Kia Andreasson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 21 som börjar med  Utskottet
instämmer  och slutar med motion Ju5 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att regeringens förslag
beträffande rådgivning är ett steg i
rätt riktning. Den maximitid om två
timmars  rådgivning  som  regeringen
föreslår är emellertid enligt utskottets
mening alltför snävt tilltagen. För att
det  skall  vara möjligt att  under
rådgivningen ordentligt gå igenom olika
typer av ärenden bör rådgivning kunna
äga rum under tre timmar. Om rättshjälp
beviljas efter rådgivningen bör vidare
hela avgiften för rådgivningen avräknas
från rättshjälpsavgiften. Det ankommer
på  regeringen  att  återkomma  till
riksdagen med ett förslag  som  kan
beredas  innan  den  nu  aktuella
lagstiftningen träder i kraft. Detta bör
riksdagen med anledning av motion Ju5 i
denna del som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande rådgivning
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 4 och 5 §§, dels med anledning
av motion 1996/97:Ju5 yrkande 3 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
7. Inkomstgränsen för rätt till
rättshjälp (mom. 6)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 23 som börjar med  Utskottet
konstaterar och på s. 24 slutar med  i
fråga bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att regeringens förslag
till  inkomstgräns  för  rätt  till
rättshjälp medför att en alltför stor
grupp  kommer  att  stå  utanför
rättshjälpssy-stemet. Inkomstgränsen bör
enligt   utskottets  mening   även
fortsättningsvis motsvara 7 basbelopp.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med  ett  förslag som  beaktar  vad
utskottet nu har anfört i sådan tid att
förslaget kan behandlas av riksdagen
innan den nu aktuella lagstiftningen
träder i kraft. Detta bör riksdagen med
avslag på motion Ju6 i denna del och med
anledning av motion Ju7 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande inkomstgränsen för
rätt till rättshjälp
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 6 §, dels med avslag på motion
1996/97:Ju6 i denna del och  med
anledning  av  motion  1996/97:Ju7
yrkande  3  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
8. Inkomstgränsen för rätt till
rättshjälp (mom. 6)
Rolf Åbjörnsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 23 som börjar med  Utskottet
konstaterar och på s. 24 slutar med  i
fråga bort ha följande lydelse:
Utskottet anser inte att det bör finnas
ett fast inkomsttak för rätten till
rättshjälp. I stället bör  i  varje
enskilt fall göras en helhetsbedömning
av  behovet av rättshjälp. I  denna
bedömning  kan  även  beaktas  den
rättssökandes  ekonomiska  situation.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett förslag som kan behandlas av
riksdagen  innan  den  nu  aktuella
lagstiftningen träder i kraft. Detta bör
riksdagen med avslag på motion Ju7 i
denna del och med anledning av motion
Ju6 i denna del som sin mening ge
regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande inkomstgränsen för
rätt till rättshjälp
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 6 §, dels med anledning av
motion 1996/97:Ju6 i denna del och
med  avslag på motion 1996/97:Ju7
yrkande 3 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
9. Behov av rättshjälpsbiträde i
förvaltningsmål (mom. 7)
Siw Persson (fp) och Sivert Carlsson (c)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 27 som börjar med När det  och
på s. 28 slutar med i fråga bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser att regeringens förslag
vad gäller möjligheterna att bevilja
rättshjälp i förvaltningsmål inte är
tillräckligt   långtgående.   Enligt
utskottets mening måste det beaktas att
den  enskilde alltid är i underläge
gentemot en myndighet när han överklagar
ett myndighetsbeslut till domstol. Det
går heller inte att förlita sig på att
domstolen  skall kunna fullgöra  sin
utredningsskyldighet på ett sådant sätt
att  den  enskilde tillförsäkras  en
rättvis prövning. Utskottet anser också
att det är principiellt tveksamt att
domstolen  blandar sig  i  parternas
argumentering m.m. eftersom detta kan
rubba tron på domstolens opartiskhet.
Det  anförda  leder  utskottet  till
slutsatsen att rättshjälp bör  kunna
beviljas  i  större  utsträckning  i
förvaltningsmål  än  vad  regeringen
föreslagit. Det ankommer på regeringen
att återkomma till riksdagen med ett
förslag i enlighet med vad utskottet nu
har anfört som kan beredas av riksdagen
innan den nu aktuella lagstiftningen
träder  i kraft. Riksdagen bör  med
anledning av motionerna So425 och Ju810
i denna del som sin mening ge regeringen
till känna vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7.   beträffande   behov   av
rättshjälpsbiträde i förvaltningsmål
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 7 §, dels med anledning av
motionerna   1996/97:Ju810   och
1996/97:So425 yrkande 4  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
10. Prövningen av biträdesfrågan
(mom. 8)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 28 som börjar med  Utskottet
anser  och slutar med denna del  bort
ha följande lydelse:
Utskottet  anser att den  rättsliga
angelägenhetens art,  omfattning  och
betydelse  skall  betonas  som  det
grundläggande när behovet av biträde i
förvaltningsmål prövas, och utskottet
anser att detta uttryckligen bör framgå
av rättshjälpslagen. Det får ankomma på
regeringen att snarast återkomma till
riksdagen med ett förslag i enlighet
härmed. Vad utskottet har anfört bör
riksdagen med anledning av motion Ju7 i
denna del som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.  beträffande  prövningen  av
biträdesfrågan
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju7 yrkande 4 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Rimlighetsprövning (mom. 10)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 30 som börjar med Utskottet, som 
och  slutar med  i fråga  bort  ha
följande lydelse:
Utskottet anser att det är tveksamt om
den föreslagna nya regleringen kommer
att ge något väsentligt ökat utrymme för
att avslå en rättshjälpsansökan.  En
bättre  lösning är enligt utskottets
mening  att  behålla  den  nuvarande
bestämmelsen om att rättshjälp inte får
beviljas den som inte har ett befogat
intresse av att få sin sak behandlad.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med  ett  förslag som  beaktar  vad
utskottet nu har anfört och som kan
beredas av riksdagen innan  den  nu
aktuella lagstiftningen träder i kraft.
Detta bör riksdagen med anledning av
motion Ju7 i denna del som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande rimlighetsprövning
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 8 §, dels med anledning av
motion 1996/97:Ju7 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
12. Rättshjälp vid skuldsanering
(mom. 11)
Rolf Åbjörnsson (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 32 som börjar med  Utskottet
instämmer och slutar med aktuell del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser inte att regeringens
förslag  beträffande  rättshjälp  vid
skuldsanering är genomtänkt. Reglerna om
skuldsanering  är  enligt  utskottets
mening så komplicerade att behov av
rättshjälp  många gånger  föreligger.
Detta är särskilt fallet när frågan om
skuldsanering skall prövas av domstol.
Det  måste  också  beaktas  att  en
skuldtyngd  person  som  ansökt  om
skuldsanering knappast har möjlighet att
för egna medel anlita juridiskt biträde.
Utskottet  anser att regeringen  bör
återkomma till riksdagen med ett förslag
av innebörd att rättshjälp skall kunna
beviljas i ärenden om skuldsanering.
Detta bör ske i så god tid att förslaget
kan behandlas av riksdagen innan den nu
aktuella lagstiftningen träder i kraft.
Vad utskottet har anfört bör riksdagen
med anledning av motion Ju6 i denna del
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.  beträffande  rättshjälp  vid
skuldsanering
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 10 § första stycket 3, dels med
anledning av motion 1996/97:Ju6 i
denna  del  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
13. Rättshjälp vid äktenskapsskillnad
(mom. 12)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 36 som börjar med  Utskottet
delar och slutar med i fråga bort ha
följande lydelse:
Utskottet    konstaterar    att
äktenskapsskillnad  för  det  stora
flertalet  människor  är  en  mycket
ingripande  händelse  på  såväl  det
personliga som ekonomiska planet. Hela
familjen är beroende av de beslut som
fattas i samband med separationen och
som har betydelse långt in i framtiden.
Det är därför angeläget att inblandade
parter - särskilt när den ena är i
underläge i t.ex. ekonomiskt avseende -
på ett tidigt stadium får tillgång till
kvalificerat juridiskt bistånd så att
man får ett rättsligt underlag för de
bedömningar som skall göras. Det kan
t.ex.  gälla  frågor  om  bodelning,
vårdnad, umgänge, underhåll, boende och
beskattning. Juridiskt bistånd skulle
dessutom  förmodligen minska  antalet
tvister mellan parterna som sedan måste
hänskjutas till domstol. Utskottet anser
med hänvisning till vad som nu har
anförts att regeringen bör återkomma
till riksdagen med ett förslag  som
innebär  att det inte skall  krävas
särskilda  skäl  för  att  bevilja
rättshjälp  i angelägenhet  som  rör
dktenskapsskillnad. Detta bör ske i så
god tid att förslaget kan behandlas av
riksdagen  innan  den  nu  aktuella
lagstiftningen träder i  kraft.  Vad
utskottet har anfört bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12.  beträffande  rättshjälp  vid
äktenskapsskillnad
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 11 § 1, dels med anledning av
motion 1996/97:Ju7 yrkande 7 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
14. Rättshjälp för näringsidkare
(mom. 13)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 38 som börjar med  Utskottet
ansluter  och slutar med  denna del 
bort ha följande lydelse:
Utskottets inställning är att det inte
bör  krävas särskilda skäl för  att
bevilja   näringsidkare  rättshjälp.
Nuvarande ordning har enligt utskottets
uppfattning  fungerat väl.  Utskottet
anser att regeringen bör återkomma med
ett förslag i enlighet med vad utskottet
anfört som kan behandlas av riksdagen
innan den nu aktuella lagstiftningen
träder i kraft. Detta bör riksdagen med
anledning av motion Ju7 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13.  beträffande  rättshjälp  för
näringsidkare
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 13 §, dels med anledning av
motion 1996/97:Ju7 yrkande 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
15. Biträdeskostnader (mom. 14)
Alice Åström (v) och Rolf Åbjörnsson
(kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 40 som börjar med  Utskottet
anser och slutar med av propositionen 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det av regeringen
föreslagna taket för ersättningsgilla
biträdeskostnader kan få till följd att
en ekonomiskt svagare part i ett större
mål tvingas efterge sin rätt gentemot
motparten, som kan vara t.ex. ett stort
bolag med obegränsade resurser.  Med
hänsyn    härtill,    och    då
besparingseffekten i denna del bedöms
bli liten, bör det inte finnas något tak
för   biträdeskostnaderna  i   ett
rättshjälpsärende.  Det  ankommer  på
regeringen att återkomma till riksdagen
med ett förslag som kan beredas av
riksdagen  innan  den  nu  aktuella
lagstiftningen träder i kraft. Detta bör
riksdagen med anledning av motionerna
Ju6 och Ju7 i denna del som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande biträdeskostnader
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser  15  och 34 §§, dels  med
anledning av motionerna 1996/97:Ju6 i
denna del och 1996/97:Ju7 yrkande 8
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
16. Utredningskostnader (mom. 15)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 42 som börjar med  Utskottet
konstaterar och slutar med denna del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser i likhet  med  ett
flertal remissinstanser att  det  av
rättssäkerhetsskäl bör vara möjligt att
när det föreligger särskilda skäl få
utredningskostnader ersatta till  ett
belopp  som överstiger 10  000  kr.
Regeringen bör i god tid innan den
föreslagna        lagstiftningens
ikraftträdande  återkomma  med  ett
lagförslag i enlighet härmed. Detta bör
riksdagen med anledning av motionerna
Ju5, Ju6 och Ju7 i denna del som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande utredningskostnader
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 17 §, dels med anledning av
motionerna 1996/97:Ju5 yrkande  4,
1996/97:Ju6  i  denna  del  och
1996/97:Ju7 yrkande 9 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
17. Utredningskostnader (mom. 15)
Kia Andreasson (mp) och Rolf Åbjörnsson
(kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 42 börjar med  Utskottet
konstaterar och slutar med denna del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att regeringens förslag
om  ett  tak för utredningskostnader
riskerar  att resultera i  att  den
rättssökande inte får sin sak prövad på
ett fullständigt underlag. Detta kan
enligt   utskottets  mening   inte
accepteras.  Regeringen  bör  därför
återkomma till riksdagen med ett förslag
som innebär att det inte sätts något tak
för  utredningskostnaderna  i  ett
rättshjälpsärende. Förslaget bör kunna
behandlas av riksdagen innan den nu
aktuella lagstiftningen träder i kraft.
Detta bör riksdagen med anledning av
motionerna Ju5, Ju6 och Ju7 i denna del
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande utredningskostnader
att riksdagen dels antar regeringens
förslag till rättshjälpslag såvitt
avser 17 §, dels med anledning av
motionerna 1996/97:Ju5 yrkande  4,
1996/97:Ju6  i  denna  del  och
1996/97:Ju7 yrkande 9 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
18. Juridiskt bistånd i vissa
utlänningsärenden (mom. 17)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 45 som börjar med  Utskottet
instämmer  och slutar med  denna del 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att möjligheten att
förordna offentligt biträde i  vissa
utlänningsärenden behöver utvidgas. Det
gäller bl.a. i frågor om förvarstagande
av barn och vid avvisning med omedelbar
verkställighet. Utskottet anser vidare
att tidpunkten när offentligt biträde
förordnas av Invandrarverket bör kunna
tidigareläggas. Utskottet  anser  att
regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen med erforderliga förslag. Vad
utskottet har anfört bör riksdagen med
anledning av motion Ju7 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 17
bort ha följande lydelse:
17. beträffande juridiskt bistånd i
vissa utlänningsärenden
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ju7 yrkande 11 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
19. Överklagande till Utlänningsnämnden
(mom. 18)
Alice Åström (v) och Kia Andreasson (mp)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 45 som börjar med Utskottet kan 
och slutar med del avstyrks  bort ha
följande lydelse:
Utskottet  konstaterar  att  mycket
omfattande och allvarlig kritik  har
riktats  mot  Utlänningsnämnden  för
brister i dess handläggning av olika
ärenden.  Utskottet kan därför  inte
acceptera förslaget att beslut i frågor
om offentligt biträde skall överklagas
till Utlänningsnämnden. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med ett förslag
som tillgodoser vad utskottet anfört i
så god tid att förslaget kan beredas av
riksdagen  innan  den  nu  aktuella
lagstiftningen träder i kraft. Detta bör
riksdagen med anledning av motion Ju7 i
denna del som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 18
bort ha följande lydelse:
18. beträffande överklagande till
Utlänningsnämnden
att riksdagen dels antar regeringens
förslag  till lag om ändring  av
utlänningslagen  (1989:529)  såvitt
avser 11 kap. 10 § första stycket,
dels  med  anledning  av  motion
1996/97:Ju7 yrkande 10 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
20. Överklagande av Utlänningsnämndens
beslut (mom. 19)
Alice Åström (v) och Kia Andreasson (mp)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 46 börjar med Utskottet, som 
och slutar med aktuell del  bort ha
följande lydelse:
Utskottet menar att starka skäl av
principiell natur talar för att beslut i
frågor som rör rättshjälp alltid skall
kunna  överklagas. Enligt  utskottets
mening måste det därför vara möjligt att
överklaga  de  beslut  i  fråga  om
rättshjälp   som   fattas    av
Utlänningsnämnden som första instans.
Regeringen  får  i  återkomma  till
riksdagen med nödvändiga lagförslag i så
god tid att förslagen kan beredas av
riksdagen  innan  den  nu  aktuella
lagstiftningen träder i kraft. Detta bör
riksdagen med anledning av motionerna
Ju4 och Ju5 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 19
bort ha följande lydelse:
19.  beträffande överklagande  av
Utlänningsnämndens beslut
att riksdagen dels antar regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
utlänningslagen  (1989:529)  såvitt
avser 11 kap. 10 § andra stycket,
dels  med anledning av motionerna
1996/97:Ju4 yrkande 2 och 1996/97:Ju5
yrkande  5  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
21. Ersättningen till
rättshjälpsbiträden (mom. 21)
Kia Andreasson (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
på  s. 47 som börjar med Utskottet
konstaterar  och  slutar  med  del
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet har kunnat konstatera att
ersättningen  till rättshjälpsbiträden
har stigit i snabb takt under senare år.
Med tanke på att biträdeskostnaderna
utgör huvuddelen av kostnaderna  för
rättshjälpen finns det enligt utskottets
mening skäl att uppdra åt regeringen att
undersöka  om ersättningssystemet  är
lämpligt utformat. I samband därmed bör
även de allmänna advokatbyråernas roll
ses  över.  Regeringen bör  redovisa
resultatet av sina överväganden  för
riksdagen. Det får ankomma på regeringen
att  ta  ställning till  hur  detta
lämpligen bör ske. Vad utskottet nu har
anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna Ju5 och Ju918 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21. beträffande ersättningen till
rättshjälpsbiträden
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Ju5 yrkande 6 och
1996/97:Ju918 yrkande 2  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.


Regeringens lagförslag

2.4 Förslag till lag om ändring i
äktenskapsbalken
Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om
äktenskapsbalken
dels att 18 kap. 4 § skall ha följande
lydelse,
dels att det skall införas en  ny
paragraf, 17 kap. 7 a §, av följande
betydelse.
2.18 Förslag till lag om ändring i
lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1972:260) om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom
dels att 34 a § och 39 § skall ha
följande lydelse,
dels att det skall införas en  ny
paragraf, 27 §, av följande lydelse.

Lagutskottets yttrande
1996/97:LU1y
Ny rättshjälpslag
Till justitieutskottet
Justitieutskottet har den 15 oktober
1996 beslutat att bereda lagutskottet
och socialförsäkringsutskottet tillfälle
att senast den 29 oktober 1996 avge
yttrande över proposition 1996/97:9 Ny
rättshjälpslag jämte de med anledning av
propositionen   väckta   motionerna
1996/97:Ju4-Ju8 samt  de  under  den
allmänna motionstiden väckta motionerna
1996/97:Ju810,   1996/97:Ju918   och
1996/97:So425 yrkande 4.
Lagutskottet har beslutat att  avge
yttrande  över dels det  avsnitt  i
propositionen som gäller rättshjälp i
familjerättsliga angelägenheter (avsnitt
10) jämte de motioner som berör detta
avsnitt (Ju7 yrkande 7 och Ju8), dels
motion Ju6 vari behandlas bl.a. fråga om
rättshjälp vid skuldsanering.
Inledning
Rättshjälpslagen (1972:429) trädde  i
kraft den 1 juli 1973. Rättshjälp enligt
rättshjälpslagen lämnas i form av allmän
rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i
brottmål, rättshjälp genom offentligt
biträde samt rådgivning.
Allmän  rättshjälp kan lämnas  till
fysisk person samt till dödsbon i en
rättslig angelägenhet där det föreligger
behov av sådant bistånd. Från denna
huvudregel  finns  flera  undantag.
Rättshjälp ges exempelvis  inte  för
upprättande av äktenskapsförord. Vidare
skall rättshjälp inte beviljas den som
inte har ett befogat intresse av att få
sin  sak  behandlad. En  ytterligare
begränsning  är  inkomstgränsen  som
innebär att den som har en beräknad
årsinkomst som överstiger sju basbelopp,
för närvarande 249 000 kr, inte kan få
rättshjälp. Gränsbeloppet kan dock höjas
med  hänsyn  till den  rättssökandes
försörjningsbörda.
Vid allmän rättshjälp betalar staten
kostnaderna för framför allt juridiskt
biträde men även kostnader för t.ex.
bevisning.  Däremot  omfattas  inte
ersättning     för     motparts
rättegångskostnader som den rättssökande
kan tvingas att betala om han eller hon
förlorar en process. Sådana kostnader
får  den rättssökande alltså  betala
själv.   Däremot   kan   motparts
rättegångskostnader betalas  från  en
rättsskyddsförsäkring. Den som beviljats
rättshjälp är skyldig att betala en
rättshjälpsavgift. Denna består av en
grundavgift vars storlek är beroende av
den    rättssökandes    ekonomiska
förhållanden samt en tilläggsavgift vars
storlek beror dels på de ekonomiska
förhållandena, dels på kostnaderna för
rättshjälpen.
Rättshjälp genom rådgivning kan omfatta
nästan   alla   slags   rättsliga
angelägenheter och får pågå under högst
en timme. Rådgivning är öppen för alla
oavsett  inkomst och  sker  mot  en
fastställd avgift, som uppgår till 250
kr    för    varje    påbörjad
femtonminutersperiod. Avgiften kan  i
vissa fall sättas ned.
Dagens rättshjälpssystem har av många
beskrivits  som  komplicerat   och
svårtillgängligt.   En    särskild
komplikation som därvid påpekats är att
det existerar två parallella system -
rättshjälp och rättskyddsförsäkringar -
och att dessa i vissa fall överlappar
varandra. Systemet i sin helhet anses
dessutom  inte  ge  den  enskilde
tillräckliga incitament att hålla nere
kostnaderna. Statens kostnader uppgår
till omkring 870 miljoner kronor om
året, varav 342 miljoner kronor avser
allmän rättshjälp. Med hänsyn till de
besparingskrav som numera gäller på alla
samhällsområden för  att  stärka  de
offentliga finanserna har det ansetts
angeläget att överväga vilka besparingar
som kan göras också på rättshjälpens
område.
Mot denna bakgrund tillkallades år 1993
en särskild utredare med uppdrag att se
över rättshjälpslagen. Utredningen, som
antog    namnet    1993    års
rättshjälpsutredning, lade i  augusti
1995 fram betänkandet (SOU 1995:81) Ny
rättshjälpslag och andra bestämmelser om
rättsligt  bistånd.  Betänkandet  har
remissbehandlats och ligger till grund
för förslagen i förevarande proposition.
I  propositionen föreslår regeringen
bl.a. en ny rättshjälpslag. Förslaget
syftar  till förenklingar  och  ökad
överskådlighet  samt besparingar  för
staten. En väsentlig nyhet  är  att
rättshjälpen skall vara subsidiär till
rättsskyddsförsäkringar. Den som har en
rättsskyddsförsäkring, eller -  under
vissa närmare angivna förutsättningar -
borde ha haft en försäkring som täcker
den aktuella angelägenheten skall inte
få rättshjälp. Rådgivning föreslås bli
en inledning till rättshjälp och skall
kunna  pågå i upp till två timmar.
Inkomstgränsen för rätt till rättshjälp
föreslås  sänkt till  210  000  kr.
Avgörande för om rättshjälp beviljas
skall vara om den rättssökande har behov
av biträde. Vidare föreslås en ny regel
som innebär att prövning alltid skall
göras av om det är rimligt att staten
bidrar till kostnaderna i det enskilda
fallet. Förmånen av biträde begränsas
till att avse högst 100 arbetstimmar.
Under vissa förutsättningar skall taket
kunna överskridas.
Den nya lagstiftningen, som föranleder
följdändringar i ett stort antal lagar,
föreslås träda i kraft den 1 december
1997.
Rättshjälp i vissa familjerättsliga
angelägenheter
Förslaget  till  ny  rättshjälpslag
innefattar väsentliga ändringar i fråga
om  möjligheterna till rättshjälp  i
familjerättsliga angelägenheter som rör
bodelning,     underhåll     och
äktenskapsskillnad.
Bodelning kan enligt äktenskapsbalken
äga rum såväl inom äktenskapet som vid
äktenskapsskillnad och dödsfall. Enligt
lagen  (1994:1117)  om  registrerat
partnerskap  gäller   detta   även
registrerade  partnerskap.  Bodelning
mellan  sambor  kan,  enligt  lagen
(1987:232) om sambors gemensamma hem,
ske när ett samboförhållande upphör, om
någon av samborna begär det eller när en
av samborna avlidit. Detsamma gäller
enligt lagen (1987:813) om homosexuella
sambor även vid upplösning av ett sådant
samboförhållande.
Om parterna inte kan komma överens om
hur boet skall skiftas kan domstol på
endera  partens  begäran  utse  en
bodelningsförrättare.   Denne   har
befogenhet att tvångsskifta egendomen.
En sådan tvångsvis genomförd bodelning
kan   klandras   av   parterna.
Bodelningsförrättaren har  rätt  till
skäligt arvode och ersättning för sina
kostnader. Parterna svarar gemensamt för
betalningen.
Enligt  8  §  första  stycket  7
rättshjälpslagen får allmän rättshjälp
inte beviljas i angelägenhet rörande
bodelning, om det inte med hänsyn till
boets beskaffenhet och makarnas eller
sambornas personliga förhållanden finns
särskilda skäl för rättshjälp. Av 9 §
andra stycket 7 rättshjälpslagen framgår
att staten betalar kostnaderna för en
bodelningsförrättare endast i de fall
denne har förordnats av domstol att
verkställa bodelning mellan makar  i
anledning av äktenskapsskillnad eller
mellan sambor av annan anledning än att
den  ene  sambon avlidit. Rättshjälp
beviljas således inte för exempelvis en
bodelning under ett äktenskap. Rätten
till biträde enligt rättshjälpslagen är
begränsad   på   så   sätt   att
rättshjälpsbiträde bara kan förordnas
vid klander av bodelning och inte i
andra angelägenheter som rör bodelning.
Dessa   förhållandevis   begränsade
möjligheter  att få  rättshjälp  vid
bodelning,  särskilt när det  gäller
bodelningsförrättare, har kritiserats i
olika  sammanhang  (se  bl.a.  bet.
1993/94:JuU20).
Enligt regeringens mening finns det
inte skäl att överväga en utvidgning som
innebär möjlighet till rättshjälp med
rättshjälpsbiträde i bodelningsärenden.
Rättshjälp  med  biträdeshjälp  skall
liksom för närvarande endast beviljas
vid klander av bodelning (10 § första
stycket 8). Regeringen anser dock att
det även finns andra situationer där det
bör finnas möjlighet att få någon form
av  bistånd vid bodelning. En sådan
situation kan föreligga när den make som
sitter kvar i boet vägrar att medverka
till  bodelning och den andra maken
därför  inte  kan  få  ut  sina
tillhörigheter och inte heller i övrigt
har medel att bekosta en bodelning.
I propositionen föreslås att en ny form
av  bistånd  införs  vid  bodelning.
Biståndet innebär att ersättning till
bodelningsförrättare  för  högst  fem
timmars arbete kan betalas av allmänna
medel. En bestämmelse härom föreslås bli
intagen i 17 kap. äktenskapsbalken som
en ny 7 a §. Den föreslagna bestämmelsen
innebär att rätten kan besluta om en
s.k.  ersättningsgaranti. Ett  sådant
beslut  innebär att ersättning  till
bodelningsförrättare betalas av allmänna
medel om den make som har gjort ansökan
vid bodelningen tillskiftas egendom till
ett värde som understiger 100 000 kr. I
annat  fall får bodelningsförrättaren
rätt till ersättning av makarna enligt
de regler som gäller i allmänhet vid
bodelning. Ansökan, som endast kan göras
av någon av makarna, skall bifallas om
det är skäligt med hänsyn till makens
ekonomiska och personliga förhållanden
samt omständigheterna i övrigt.  Den
föreslagna bestämmelsen förutsätts  i
första hand bli tillämplig när den make
som  sitter kvar i boet vägrar att
medverka till bodelningen och den andra
maken  därför inte kan få ut  sina
tillhörigheter och inte heller i övrigt
har  egna medel eller inkomster att
bekosta en bodelningsförrättare. Genom
nuvarande  hänvisningar i  lagen  om
registrerat  partnerskap,  lagen  om
sambors gemensamma hem och lagen om
homosexuella sambor blir bestämmelsen
tillämplig även för registrerade partner
och sambor.
När det gäller underhållsbidrag till
barn uppställs det i dag inga särskilda
krav  för  att  få  rättshjälp.  I
propositionen föreslås att rättshjälp i
angelägenhet som rör underhåll till barn
skall ges endast när det finns särskilda
skäl (11 § 2). Sådana skäl kan t.ex.
vara att det underhållsstöd som lämnas
av staten inte är tillräckligt, att
utländsk rätt skall tillämpas eller att
ärendet i övrigt rör internationella
förhållanden.
Rättshjälp i angelägenheter som rör
äktenskapsskillnad ges i dag oavsett om
det   föreligger  några  särskilda
omständigheter eller inte. Även  när
makarna är ense och gemensamt ansöker om
äktenskapsskillnad kan rättshjälp ges. I
sådana fall ersätts biträdet enligt en
särskild  taxa som gäller  för  mål
angående  äktenskapsskillnad   efter
gemensam ansökan. Taxan motsvarar knappt
tre timmars arbete i direktdömda mål och
knappt fem timmar i mål med betänketid.
Om ett mål krävt avsevärt mer arbete än
normalt kan taxan frångås. I mål om
äktenskapsskillnad  efter   gemensam
ansökan  skall  enligt  31  b  §
rättshjälpslagen i de fall endast den
ena  maken har rättshjälp den andra
åläggas  att  betala  hälften  av
rättshjälpskostnaderna. Han eller hon är
dock inte skyldig att betala mer än vad
som  svarar mot den grundavgift som
skulle ha gällt om rättshjälp beviljats.
Dessutom  är  denne  make   inte
ersättningsskyldig om han eller hon haft
kostnader för eget biträde eller det
annars skulle vara oskäligt med hänsyn
till omständigheterna. Om summan av vad
en  make skall betala enligt  denna
bestämmelse  och  den  rättssökandes
rättshjälpsavgift överstiger kostnaderna
för rättshjälpen skall den överskjutande
delen återbetalas av staten till den
rättssökande.
I propositionen föreslås att rättshjälp
i    angelägenheter   som   rör
äktenskapsskillnad   och    därmed
sammanhängande  frågor  får  beviljas
endast när det finns särskilda skäl (11
§  1).  Sådana skäl kan  vara  att
förhållandena är mer komplicerade än
normalt och att saken därför inte kan
lösas  med  en  mindre  omfattande
biträdesinsats än  vad  som  i  dag
motsvaras    av    taxan    vid
äktenskapsskillnad  efter   gemensam
ansökan, eller omkring tre timmar utöver
rådgivning. Vidare föreslås att de ovan
redovisade    bestämmelserna    om
kostnadsansvaret vid gemensam ansökan om
äktenskapsskillnad   (31   b   §
rättshjälpslagen) tas bort. Om två makar
ansöker gemensamt om äktenskapsskillnad
och den ene har rättshjälp skall alltså
den andre inte åläggas att betala någon
del av rättshjälpskostnaderna.
De  föreslagna  inskränkningarna  i
möjligheten  att  få  rättshjälp  i
familjerättsliga     angelägenheter
kritiseras i två motioner. Bengt Harding
Olson m.fl. (fp) yrkar i motion Ju8 att
riksdagen  skall avslå  propositionen
(yrkande   1).   Vidare   yrkas
tillkännagivanden om vissa ändringar i
den nuvarande rättshjälpslagen (yrkande
2)  och  en  ny utredning  om  hur
rättshjälpen skall vara  utformad  i
framtiden (yrkande 3). I motionen anförs
att förslaget i denna del främst kommer
att drabba lågavlönade kvinnor som inte
får samma möjligheter till kvalificerad
hjälp i samband med familjeseparationer
som sina män. Det underläge som många
kvinnor redan i dag har kommer således,
enligt  motionärernas  mening,  att
förstärkas. Motionärerna anför vidare
att  förslaget  kan  medföra  ökade
samhällskostnader genom  att  antalet
tvister på det familjerättsliga området
kommer att öka och bli mer komplicerade
när parterna inte får tillgång till
juridiskt  biträde.  Kostnaderna  kan
därför  komma att vältras  över  på
domstolarna. Därtill kommer att tvister
mellan  föräldrar  kan  ha  negativa
effekter  för  barnen   och   få
samhällsekonomiska konsekvenser. Enligt
motionärernas  mening  är  det  inte
klarlagt  att  inskränkningarna  i
möjligheterna till rättshjälp i samband
med  familjeseparationer  ger   de
kostnadsbesparingar  som  regeringen
förutsätter.  I  stället  bör  de
besparingar som anses nödvändiga till en
del kunna uppnås genom en uppstramning
av den nuvarande lagen. Vidare anser
motionärerna att en ny utredning bör
göras på sikt.
I motion Ju7 yrkar Gudrun Schyman m.fl.
(v) att riksdagen skall avslå förslaget
såvitt  gäller  inskränkningen   i
möjligheter   till  rättshjälp   i
angelägenheter     som     rör
äktenskapsskillnad - 11 § 1 (yrkande 7).
Motionärerna  pekar  på  att  en
äktenskapsskillnad  är  en  mycket
ingripande  händelse  på  såväl  det
personliga som ekonomiska planet. Hela
familjen är beroende av de överväganden
och beslut som fattas i samband med en
separation.  Det är  därför,  enligt
motionärernas  mening, angeläget  att
parterna på ett tidigt stadium  får
tillgång  till kvalificerat juridiskt
bistånd så att de får ett rättsligt
underlag för de bedömningar som skall
göras. Om båda parter får tillgång till
juridiskt bistånd och hjälp att  på
rättslig grund lösa de problem  som
uppkommer ökar givetvis möjligheterna
att komma överens i olika frågor. En
inskränkning i rätten till rättshjälp
torde med säkerhet öka antalet mål i
domstolar och därmed höja kostnaderna
för samhället. Nuvarande regler innebär
att  även  den  ekonomiskt  svagare,
vanligtvis  kvinnan,  kan  få  samma
kvalificerade juridiska  bistånd  och
beslutsunderlag som den part som har
möjlighet  att  själv  betala  sina
advokatkostnader.
Enligt lagutskottets mening måste de
föreslagna ändringarna ses mot bakgrund
av att statens kostnader för rättshjälp
i     angelägenheter     rörande
äktenskapsskillnad   och    därmed
sammanhängande frågor uppgår till 26 %
av  de  totala kostnaderna för  den
allmänna rättshjälpen. Kostnaderna för
angelägenheter  som   endast   rör
äktenskapsskillnad  efter   gemensam
ansökan utgör, enligt vad som anges i
propositionen, omkring 9 % av de totala
kostnaderna. Eftersom de kostnader som
kan relateras till mål och ärenden om
äktenskapsskillnad   och    därmed
sammanhängande frågor utgör en så stor
del  av  de totala kostnaderna  för
rättshjälp, är det ofrånkomligt att de
önskvärda besparingarna leder till vissa
begränsningar  i  möjligheterna  till
allmän rättshjälp i dessa ärenden. En
rimlig utgångspunkt måste därvid, enligt
utskottets  mening,  vara  att  en
avgränsning kommer till stånd på det
sätt som föreslås i propositionen så att
rättshjälp inte beviljas i ärenden där
någon egentlig tvist inte föreligger och
där  förhållandena inte är  särskilt
komplicerade. I sådana  ärenden  där
rättsordningen tillhandahåller en viss
ordning för att lösa konflikter i syfte
att undvika processer bör utgångspunkten
dessutom vara att rättshjälp inte bör
komma  i  fråga förrän den anvisade
ordningen för konfliktlösning i vart
fall prövats. I sådana ärenden som det
nu är fråga om torde, enligt utskottets
mening, behovet av juridisk hjälp kunna
tillgodoses genom rådgivning  av  en
advokat eller biträdande jurist på en
advokatbyrå som enligt förslaget får
pågå upp till två timmar. Regeringen har
också,  enligt  vad  som  uppges  i
propositionen, för avsikt  att  låta
Domstolsverket  utarbeta  klara  och
tydliga  blanketter  och  skriftlig
information i syfte att underlätta för
parterna att själva kunna göra vissa
bedömningar inför en äktenskapsskillnad.
För att rätt kunna bedöma effekterna av
de  föreslagna  begränsningarna  i
möjligheterna  till  rättshjälp  i
familjerättsliga angelägenheter  anser
utskottet att det är nödvändigt att väga
in att reformarbetet på familjerättens
område sedan många år tillbaka präglats
av strävanden mot att undvika tvister
och rättsliga processer i domstolar. År
1990 fattade riksdagen beslut om vissa
ändringar i bl.a. föräldrabalkens regler
om vårdnad och umgänge (prop. 1990/91:8,
bet. LU13). Lagändringarna, som trädde i
kraft den 1 mars 1991, syftade särskilt
till att underlätta en utveckling mot
att föräldrarna i större utsträckning
skall ta ett gemensamt ansvar för barnet
och själva komma överens om hur vårdnads-
och umgängesfrågor skall lösas. De nya
reglerna   innebär   att   s.k.
samarbetssamtal  i  vårdnads-  och
umgängesfrågor skall erbjudas föräldrar
i alla kommuner. Vidare kan domstolen i
ett mål om vårdnad och umgänge  ta
initiativ  till  att  samarbetssamtal
kommer till stånd. Även föräldrabalkens
regler om gemensam vårdnad ändrades.
Gemensam vårdnad skall numera komma i
fråga inte bara när föräldrarna är ense
om det utan också då ingen av dem
utesluter denna vårdnadsform.  Ogifta
föräldrar kan få gemensam vårdnad genom
anmälan till socialnämnden i samband med
att faderskapet fastställs. Endast för
sådana fall då gemensam vårdnad inte är
aktuell, skall domstolen liksom tidigare
avgöra frågan vem av föräldrarna som
skall ha vårdnaden efter vad som är bäst
för  barnet.  I det familjerättsliga
regelsystemet är det numera självklart
att barnets bästa sätts i centrum. Den 1
januari  1996  infördes  uttryckliga
bestämmelser i föräldrabalken om barns
rätt att komma till tals i mål och
ärenden om bl.a. vårdnad och umgänge.
Enligt  vad  som  redovisats  av
Vårdnadstvistutredningen hösten 1995 i
betänkandet  (SOU  1995:79)  Vårdnad,
boende och umgänge har 1990 års lag
ändringar fallit väl ut. Utvärderingen
visar att samarbetssamtal är ett bra
instrument   för    att    lösa
vårdnadskonflikter och att de utnyttjas
i stor utsträckning. Omkring 25 % av
alla föräldrar som separerade år 1993
hade, enligt vad utredningen redovisar,
kontakt med socialtjänsten i samband med
en separation eller skilsmässa. Samtalen
har lett till att föräldrar i allt
större utsträckning kommer överens om
vårdnad   och  umgänge.   Särskilt
samarbetssamtal     före     ett
domstolsförfarande har gett bra resultat
med liten resursåtgång. Ungefär 80 % av
dessa samtal ledde till att föräldrarna
kom  överens. Föräldrar som i andra
sammanhang  inte  tar  kontakt  med
socialtjänsten gör det när de behöver
råd och stöd i samband med en separation
eller skilsmässa. Samarbetssamtalen har
medfört  att  antalet vårdnads-  och
umgängestvister minskat. Utvärderingen
innehåller  även en samhällsekonomisk
analys. Denna visar, anför utredningen,
att     samarbetssamtalen     är
samhällsekonomiskt  lönsamma.  Härtill
kommer enligt utredningen kvalitativa
effekter, som påverkan på barns och
föräldrars hälsa och livskvalitet  i
övrigt. För att öka användningen av
samarbetssamtal      rekommenderar
utredningen att Socialstyrelsen får i
uppdrag att sprida information om den
service  som  kommunerna  kan  ge.
Kommunerna bör arbeta med att stärka
kompetensen hos den personal som arbetar
med samarbetssamtal. För att lyfta fram
samarbetssamtalen  och  markera  att
föräldrar  skall försöka  lösa  sina
tvister    om   barnen    genom
samförståndslösningar innan  rättsliga
åtgärder vidtas, föreslår utredningen
att det i 6 kap. föräldrabalken införs
en bestämmelse som erinrar om denna
möjlighet. Denna bestämmelse bör också
enligt utredningen ses som en uppmaning
att inte utan vägande skäl väcka talan
vid domstol innan försök har gjorts för
att nå en samförståndslösning.
Ett    annat    förslag    som
Vårdnadstvistutredningen  fört  fram
gäller avtal om vårdnad m.m. Förslaget
innebär att föräldrar som träffat avtal
om vårdnad, om vem av föräldrarna barnet
skall bo tillsammans med och om umgänge
kan  få ett sådant skriftligt avtal
godkänt  av  en  tjänsteman  som
socialnämnden utser att pröva sådana
avtal. Vid prövningen av föräldrarnas
avtal skall barnets bästa och  dess
önskemål beaktas. Ett fastställt avtal
skall,  enligt utredningens  förslag,
gälla  på  samma  sätt  som  ett
lagakraftvunnet    domstolsavgörande.
Vårdnadstvistutredningens betänkande har
varit föremål för remissbehandling, och
förslagen bereds för närvarande inom
Justitiedepartementet.
I sammanhanget vill utskottet vidare
erinra om att riksdagen den 24 oktober
1996 beslutat om ett nytt samhällsstöd,
kallat underhållsstöd, som skall ersätta
det nuvarande bidragsförskottet (prop.
1995/96:208,     bet.     SfU3).
Underhållsstödet skall vara oberoende av
föräldrabalkens    regler     om
underhållsbidrag. Underhållsstöd lämnas
enligt 8 § lagen om underhållsstöd med
1 173 kr per månad till barn vars
föräldrar inte bor tillsammans. För det
underhållsstöd som lämnas till barnet är
den förälder som inte bor tillsammans
med barnet återbetalningsskyldig till
staten  enligt  en  schabloniserad
procentmetod och beräknas som en viss
procent av den återbetalningsskyldiga
förälderns inkomst. Vidare har införts
en ny regel i föräldrabalken som innebär
att   den   förälder   som   är
återbetalningsskyldig enligt reglerna om
underhållsstöd skall anses ha fullgjort
sin  underhållsskyldighet intill  det
belopp som lämnas i underhållsstöd till
barnet.  Den  nya lagstiftningen  om
underhållsstöd träder i kraft den 1
januari 1997 och tillämpas första gången
i fråga om underhållsstöd som avser
tiden efter den 31 januari 1997. Beslut
om      underhållsstöd     och
återbetalningsskyldighet överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Reglerna i
det nya systemet är utifrån föräldrarnas
synpunkter lättöverskådliga i så måtto
att  dessa utan svårigheter vid  en
separation  kan  konstatera  vilka
konsekvenser detta får med avseende på
de ekonomiska förpliktelserna.
Mot  bakgrund av vad  som  sålunda
redovisats konstaterar utskottet  att
rättsutvecklingen  på  familjerättens
område gått och alltjämt fortgår i en
sådan  riktning  att  behovet  av
biträdeshjälp  generellt  sett  blir
mindre.  I  samhanget  bör  vidare
understrykas att det framlagda förslaget
till ny rättshjälpslag på intet sätt
hindrar att allmän rättshjälp beviljas i
sådana fall där det kan anses befogat.
Sålunda  innebär  förslaget,  såsom
tidigare redovisats, att en ny form av
rättsligt bistånd skall kunna lämnas i
bodelningsärenden.  Vidare   innebär
förslaget   att   rättshjälp   i
angelägenheter som rör underhåll till
barn samt äktenskapsskillnad och därmed
sammanhängande frågor får beviljas när
det finns särskilda skäl. Detta medför,
enligt vad som anförts i propositionen,
att rättshjälp i regel kan beviljas i
äktenskapsskillnadsmål som är tvistiga
och  kräver  en  mer  omfattande
biträdesinsats. För underhållsmålens del
innebär förslaget att rättshjälp kan
beviljas om barnet har behov av ett
större underhåll än vad som motsvaras av
underhållsstöd.  Detsamma  förutsätts
gälla om barnet inte är berättigat till
underhållsstöd, särskilt i de fall där
det är aktuellt att tillämpa utländsk
rätt eller när angelägenheten i övrigt
rör  internationella förhållanden.  I
propositionen anförs vidare  att  om
informationsbehovet i ett ärende är så
stort att en mer omfattande informations-
och rådgivningsinsats krävs, utöver en
eller två timmars rådgivning, det som
regel finns skäl att bevilja rättshjälp.
Med det anförda förordar lagutskottet
att propositionen i nu behandlad del
tillstyrks samt att motionerna Ju8 och
Ju7 yrkande 7 avstyrks.
Rättshjälp vid skuldsanering
Genom  skuldsaneringslagen (1994:334),
som trädde i kraft den 1 juli 1994, har
möjligheter öppnats för privatpersoner
att under vissa förutsättningar helt
eller delvis befrias från en övermäktig
skuldbörda. Genom en ändring som trätt i
kraft den 1 september 1996 är lagen
numera  tillämplig även för  fysiska
personer som är näringsidkare,  dock
endast  om  det  med  hänsyn  till
näringsverksamhetens ringa  omfattning
och  övriga  omständigheter  finns
särskilda skäl för skuldsanering.
I motion Ju6 kritiserar Rolf Åbjörnsson
(kd) bl.a. att de föreslagna reglerna i
proposition  1996/97:9  inte  medger
möjlighet  till  rättshjälp  i  en
angelägenhet som rör skuldsanering (10 §
första stycket 3). Enligt motionärens
mening är reglerna om skuldsanering så
komplicerade att behov av rättshjälp
föreligger i många fall. En person som
har  försatt  sig i  en  skuldtyngd
situation och som behöver biträde har
knappast möjlighet att stå för kostnaden
själv. I motionen yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att reglerna
rörande rättshjälp skall utformas enligt
de förslag som framförts i motionen.
Lagutskottet vill för sin del först
påpeka  att  vad  som  föreslås  i
propositionen  inte  innebär  någon
förändring i förhållande till vad som
gäller i dag. I 8 § första stycket 11
anges uttryckligen att allmän rättshjälp
inte får beviljas i ett ärende  om
skuldsanering           enligt
skuldsaneringslagen.    Bestämmelsen
infördes    i    samband    med
skuldsaneringslagen (prop. 1993/94:123,
bet. LU26, rskr. 303). I den då aktuella
propositionen (s. 86) anförde dåvarande
justitieministern att förslaget  till
skuldsaneringslag genomgående bygger på
principen om gäldenärens egen aktiva
medverkan. De råd och anvisningar som
gäldenären kan vara i behov av för att
upprätta en ansökan om skuldsanering
m.m.  bör  kunna erhållas genom  de
kommunala instanser som sysslar  med
budgetrådgivning och liknande. Vidare
framhölls i propositionen att förslaget
dessutom vilar på förutsättningen att
sökande gäldenär erhåller vägledning av
skriftligt     informationsmaterial,
särskilt framtagna ansökningsblanketter
m.m.  Till  detta  kommer,  anförde
justitieministern, att i första hand
kronofogdemyndigheten, men även rätten
om ett ärende når dit, har ett allmänt
ansvar  för  utredningen  i  ett
skuldsaneringsärende. Det anförda,  i
förening  med statsfinansiella  skäl,
ledde fram till slutsatsen att det i
rättshjälpslagen  uttryckligen  borde
föreskrivas att allmän rättshjälp inte
får beviljas i skuldsaneringsärenden.
Med anledning av en motion som gällde
fråga om bistånd till gäldenärer vid
skuldsanering anförde lagutskottet (bet.
1993/94:LU26 s. 13) att det är uppenbart
att vissa gäldenärer kan behöva hjälp
med  en  ansökan  om  skuldsanering.
Utskottet  pekade  därvid  på  att
kommunerna ålagts att lämna skuldsatta
personer råd och anvisningar och att
detta åliggande torde omfatta också råd
och annat bistånd vid en ansökan om
skuldsanering. Även kronofogden  har,
framhöll utskottet, vissa skyldigheter
också när det gäller en ansökan om
skuldsanering. Sålunda bör det av ett
föreläggande om att avhjälpa en brist i
ansökan framgå i vilka avseenden som
ansökan är bristfällig och vad  som
erfordras av gäldenären för att avhjälpa
bristen.  Därtill  kommer,  anförde
lagutskottet  vidare,  den  allmänna
serviceskyldighet   som    åligger
kronofogdemyndigheterna enligt 4 och 5
§§    förvaltningslagen.    Denna
serviceskyldighet innefattar bl.a. en
skyldighet  att  lämna  upplysningar,
vägledning, råd och annan sådan hjälp
till  enskilda  i  frågor  som  rör
myndighetens  verksamhetsområde.  Att
därutöver, såsom föreslogs i den då
aktuella   motionen,   uttryckligen
föreskriva i skuldsaneringslagen  att
kronofogdemyndigheten  skall   bistå
gäldenären  kunde  enligt  utskottets
mening inte anses erforderligt.
Enligt utskottets mening finns det inte
skäl   att   nu   frångå   dessa
ställningstaganden.  Utskottet  anser
således att motion Ju6 i nu behandlad
del bör avstyrkas.
Stockholm den 29 oktober 1996
På lagutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Bengt Kronblad (s), Rolf Dahlberg
(m), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Karin Olsson (s), Eva Arvidsson
(s), Bengt Harding Olson (fp), Inger
Segelström (s), Tanja Linderborg (v),
Tomas Högström (m), Yvonne Ruwaida (mp),
Birgitta  Carlsson  (c),   Kerstin
Kristiansson (s), Lennart Thörnlund (s)
och Marietta de Pourbaix-Lundin (m).
Avvikande meningar
Rättshjälp i familjerättsliga
angelägenheter
1. Bengt Harding Olson (fp) anser att
den del av utskottets yttrande under
rubriken Rättshjälp i familjerättsliga
angelägenheter som börjar med  Enligt
lagutskottets  och  slutar  med  7
avstyrks bort ha följande lydelse:
Lagutskottet delar den uppfattning som
förts fram i motion Ju8 och anser att
det framlagda förslaget, särskilt när
det gäller möjligheterna till rättshjälp
på  familjerättens  område,  medför
orimliga  konsekvenser  för  många
rättssökande. Om förslaget  genomförs
kommer  nämligen,  såom  anförts  i
motionen, de lägst avlönade kvinnorna
att drabbas onödigt hårt. Lågavlönade
och deltidsarbetande kvinnor har inte
samma  möjligheter till  kvalificerad
rådgivning och juridisk hjälp i samband
med familjeseparationer som sina män.
Förslaget innebär att det underläge som
kvinnorna många gånger redan har när det
gäller att hävda sin rätt kommer att
förstärkas  ytterligare.  En  sådan
utveckling  bör,  enligt  utskottets
mening, förhindras.
Lagutskottet bedömer det också  som
mycket  tveksamt  om  det  framlagda
förslaget  på  familjerättens  område
medför några besparingseffekter  över
huvud taget. Som framhålls i motion Ju8
finns det nämligen en stor risk för att
förslaget, om det genomförs,  kan leda
till att antalet tvister i domstol på
det  familjerättsliga  området  ökar
betydligt, och att dessa tvister blir
mer komplicerade än de hade behövt bli
om  båda parter haft tillgång  till
juridiskt  biträde  från   början.
Kostnaderna kan på detta sätt komma att
vältras över på domstolarna och dessutom
öka, i synnerhet tingsrätternas redan nu
stora arbetsbörda. Därtill kommer att
allvarliga  tvister mellan  föräldrar
alltid drabbar barnen, vilket i sin tur
kan  få  negativa  samhällsekonomiska
konsekvenser.
Sammantaget  anser lagutskottet  att
regeringen  inte i tillräcklig  grad
klarlagt vilka kostnadsbesparingar som
kan  åstadkommas med  de  föreslagna
inskränkningarna  i  rättshjälpen  på
familjerättens område. Därtill kommer
att effekter på rättshjälpsområdet av
ännu inte genomförda lagförslag inom
familjerätten rimligen inte kan beaktas
redan nu. Enligt lagutskottets mening
kan det också med fog ifrågasättas om
förslaget   leder   till   några
kostnadsbesparingar över huvud taget för
samhället.  Med hänsyn  härtill  har
utskottet  kommit  fram  till  den
slutsatsen  att förslaget  inte  bör
genomföras. Ett bättre alternativ är att
inom  ramen  för  det  nuvarande
rättshjälpssystemet   vidta   vissa
justeringar. En ökad kostnadsmedvetenhet
kan  exempelvis uppnås genom en  så
förhållandevis enkel åtgärd som  att
rättshjälpsavgiften      debiteras
kontinuerligt  under  ett  ärendes
handläggning. En annan åtgärd, som också
nämns i motion Ju8 och som lagutskottet
anser bör komma till stånd, är att
införa någon form av kostnadstak. Det
bör ankomma på regeringen att omgående
framlägga erforderliga förslag med denna
inriktning. Först om det därefter skulle
visa sig att ytterligare besparingar är
erforderliga  anser lagutskottet  att
regeringen bör föranstalta om en ny
utredning.
Till följd av det anförda förordar
lagutskottet att justitieutskottet - med
bifall till motion Ju8 yrkande 1 i denna
del och med anledning av motion L7
yrkande  7  -  avstyrker regeringens
förslag.  Vad lagutskottet i  övrigt
anfört  om  dels  en  reform  på
rättshjälpsområdet inom ramen för den
nuvarande lagstiftningen, dels en ny
utredning,  förordar  utskottet  att
riksdagen, med bifall till motion Ju8
yrkandena 2 och 3 i denna del, som sin
mening ger regeringen till känna.
2. Tanja Linderborg (v) anser att den
del  av  utskottets  yttrande  under
rubriken Rättshjälp i familjerättsliga
angelägenheter som börjar med  Enligt
lagutskottets  och  slutar  med  7
avstyrks bort ha följande lydelse:
Lagutskottet anser för sin del att
regeringens förslag när  det  gäller
inskränkningarna i möjligheterna till
rättshjälp   när   det   gäller
äktenskapsskillnad   och    därmed
sammanhängande  frågor  är  allför
långtgående. Som framhålls i motion Ju7,
och  som också påpekats av Sveriges
advokatsamfund i olika sammanhang, är en
äktenskapsskillnad en mycket ingripande
händelse såväl på det personliga som på
det ekonomiska planet. Hela familjen och
särskilt barnen är beroende av de beslut
som  skall  fattas  i  samband  med
separationen, och dessa  beslut  har
betydelse för lång tid framåt. Oavsett
ekonomiska   förutsättningar   bör
inblandade  parter, enligt utskottets
mening,  på  ett tidigt stadium  få
möjlighet till kvalificerat juridiskt
bistånd i frågor som gäller exempelvis
bodelning, vårdnad, umgänge, underhåll
till barn och make, vem som skall bo
kvar i bostaden samt skattekonsekvenser
m.m.   i   samband   med   en
äktenskapsskillnad.
I sammanhanget bör vidare beaktas att
de föreslagna inskränkningarna i rätten
till rättshjälp på familjerättens område
torde komma att öka antalet tvistiga mål
i domstolarna och därmed leda till andra
kostnader för samhället. Det går heller
inte att bortse från risken att enskilda
kommer att drabbas av rättsförluster
därför  att  de i samband  med  en
äktenskapsskillnad  saknar  ekonomiska
möjligheter  till juridiskt  bistånd.
Utgångspunkten bör enligt  utskottets
mening vara att den ekonomiskt svagare
parten  i  ett äktenskap, vanligtvis
kvinnan, kan erhålla samma kvalificerade
juridiska bistånd och beslutsunderlag
som den part som har möjlighet att själv
betala sina advokatkostnader.
Med det anförda förordar lagutskottet
att justitieutskottet - med bifall till
motion Ju7 yrkande 7 och med anledning
av motion Ju8 yrkande 1 i denna del -
avstyrker det framlagda förslaget om
inskränkningar  i möjligheterna  till
rättshjälp  i  ärenden  som  rör
äktenskapsskillnad   och    därmed
sammanhängande frågor  (11  §  1  i
regeringens   förslag   till   ny
rättshjälpslag). Yrkandena 2 och 3 i
motion Ju8 bör, enligt lagutskottets
mening, inte föranleda någon riksdagens
vidare åtgärd.
Socialförsäkringsutskottets yttrande
1996/97:SfU3y
Ny rättshjälpslag
Till justitieutskottet
Justitieutskottet har den 15 oktober
1996   beslutat   bereda   bl.a.
socialförsäkringsutskottet tillfälle att
avge yttrande över proposition 1996/97:9
Ny rättshjälpslag jämte de med anledning
av  propositionen  väckta  motionerna
1996/97:Ju4, 1996/97:Ju5, 1996/97:Ju6,
1996/97:Ju7 och 1996/97:Ju8 samt  de
under den allmänna motionstiden väckta
motionerna 1996/97:Ju810, 1996/97:Ju918
och 1996/97:So425 yrkande 4.
Socialförsäkringsutskottet yttrar sig
över den del av propositionen som gäller
offentliga biträden i utlänningsärenden
(avsnitt 18, lagförslagen 2.2 och 2.29)
samt motionerna 1996/97:Ju4 yrkande 2 av
Eva Björne (m), 1996/97:Ju5 yrkande 5 av
Kia  Andreasson  m.fl.  (mp)  samt
1996/97:Ju7 yrkandena 10 och 11  av
Gudrun Schyman m.fl. (v).
Nuvarande ordning
Rätt till rättshjälp genom offentligt
biträde  föreligger  bl.a.  i  vissa
utlänningsärenden.  Det  rör   sig
huvudsakligen om ärenden som innebär att
en utlänning avlägsnas ur landet genom
avvisning, utvisning eller hemsändning
enligt utlänningslagen (1989:529) eller
utvisning enligt lagen (1991:572) om
särskild   utlänningskontroll.   I
avvisningsärenden hos polisen finns rätt
till rättshjälp endast om utlänningen
hållits i förvar längre än tre dagar.
Rättshjälpen  upphörde  tidigare  när
verkställighet skett eller frågan om
verkställighet förfallit, men fr.o.m.
den 1 juli 1994 gäller att rättshjälpen
upphör när ett lagakraftvunnet beslut
föreligger.  På verkställighetsstadiet
kan offentligt biträde förordnas  om
utlänningen hålls i förvar sedan mer än
tre   dagar.   Vid  ansökan   om
uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b §
utlänningslagen, s.k. ny ansökan, kan
offentligt biträde förordnas endast om
Utlänningsnämnden meddelat beslut  om
inhibition i ärendet om avvisning eller
utvisning. I samtliga dessa fall skall
offentligt biträde förordnas om det inte
måste antas att behov av biträde saknas.
Om den enskilde själv föreslagit någon
till offentligt biträde som är lämplig
skall denne förordnas om hans anlitande
inte  skulle medföra avsevärt  ökade
kostnader eller i övrigt särskilda skäl
föranleder annat.
Det är den myndighet som handlägger
ärendet  som  beviljar  rättshjälp.
Polismyndighet får dock inte avslå en
ansökan om offentligt biträde. I så fall
görs      prövningen      av
Rättshjälpsmyndigheten. Invandrarverkets
beslut i frågor om offentligt biträde
överklagas  till  Rättshjälpsnämnden.
Detsamma  gäller  Utlänningsnämndens
beslut i sådana frågor.
Propositionen
Regeringen anser att det övergripande
budgetansvaret och ansvaret för  den
materiella regleringen bör följas åt.
Rätten  till offentligt biträde  bör
därför    brytas    ut    från
rättshjälpslagstiftningen  och  inte
längre utgöra en form av rättshjälp.
Rätten  till offentligt biträde  bör
regleras  direkt  i  den  materiella
lagstiftningen  och  kostnaderna  för
offentligt biträde bör inte  belasta
rättshjälpsanslaget.     Gemensamma
bestämmelser för de olika mål eller
ärenden  där offentligt biträde  kan
förordnas bör regleras i en särskild
lag.
I  propositionen  redovisas  flera
lagstiftnings- och utredningsarbeten som
berör områden där offentligt biträde kan
förordnas. Om detta arbete kommer att
medföra några förslag till ändringar som
påverkar  behovet av  biträde  eller
utredning är enligt regeringen ännu för
tidigt att säga. Med hänsyn till att den
nu aktuella lagstiftningen ses över på
flera  stora områden är det  enligt
regeringens mening inte lämpligt att nu
föreslå   förändringar   beträffande
förutsättningarna  för  att  förordna
offentligt biträde eller att begränsa
rätten  till  utredning.  Beträffande
utlänningsärenden föreslås därför att
offentligt biträde skall förordnas i
samma situationer som i dag. I sådana
ärenden skall offentligt biträde även
fortsättningsvis förordnas om det inte
måste antas att behov av biträde saknas.
Regeringen föreslår att samma krav bör
ställas på offentliga biträden som på
rättshjälpsbiträden.  Till  offentligt
biträde  skall således utses advokat
eller biträdande jurist eller annan som
är lämplig för uppdraget.
Vad gäller beslutsordningen i frågor om
offentligt biträde bör principen vara
att den myndighet som handlägger ärendet
i sak även skall besluta i frågor om
offentligt biträde. Detta stämmer också
överens med den ordning som gemensamt
gäller  för  offentliga  biträden.
Invandrarverket bör  alltså  även  i
fortsättningen besluta i  frågor  om
offentligt  biträde  i  ärenden  som
handläggs hos myndigheten. Vidare bör
Invandrarverkets beslut i frågor  om
offentligt biträde överklagas i samma
ordning som gäller för de flesta övriga
beslut som fattas av verket, nämligen
till  Utlänningsnämnden.  En  sådan
instansordning överensstämmer också med
vad   som   allmänt  gäller   på
rättshjälpsområdet.
Polismyndigheten skall  kunna  såväl
förordna  som avslå en  begäran  om
offentligt biträde och beslutet  bör
överklagas till Utlänningsnämnden.
Departementstjänstemans  beslut  om
offentligt biträde i ett ärende hos
regeringen bör kunna överklagas till
Utlänningsnämnden.
Regeringen     föreslår     att
Utlänningsnämndens beslut i frågor om
offentligt biträde inte skall  kunna
överklagas. Som skäl härför anförs att
Utlänningsnämnden  är  slutinstans  i
själva sakärendet. Det naturliga är då
att nämndens övriga beslut, i likhet med
beslut i sakfrågan, inte skall kunna
överklagas. Att ett beslut om förvar kan
överklagas     till     allmän
förvaltningsdomstol är  motiverat  på
grund av att beslutet avser en  så
ingripande   åtgärd   som   ett
frihetsberövande. Några sådana motiv för
att  Utlänningsnämndens  beslut  om
offentligt  biträde  skall   kunna
överklagas  finns enligt  regeringens
mening inte.
De  allmänna  förvaltningsdomstolarna
bör även i fortsättningen kunna fatta
beslut i frågor om ersättning  till
offentligt biträde i mål som handläggs
vid domstolen. Sådana beslut överklagas
i  den  ordning  som  anges  i
förvaltningsprocesslagen.
Den föreslagna ordningen föreslås träda
i kraft den 1 december 1997. Beslut av
förvaltningsmyndighet  som   fattats
dessförinnan överklagas enligt  gamla
regler.
Motionerna
I  motion Ju7 yrkande 11 av Gudrun
Schyman m.fl. (v) anför motionärerna att
det i proposition 1996/97:25 hänvisas
till  den  beredning  som  sker  i
Justitiedepartementet med anledning av
Rättshjälpsutredningens förslag. I den
förevarande propositionen berörs inte
dessa  frågor.  Det  gäller  t.ex.
förordnande av offentligt biträde för
förvarstagna barn. Det gäller  också
Flyktingpolitiska kommitténs förslag om
utökade möjligheter till rättshjälp vid
avvisningar med omedelbar verkställighet
och  det  gäller  tidpunkten  när
Invandrarverket  förordnar  offentligt
biträde. I dessa frågor bör regeringen
skyndsamt återkomma till riksdagen med
lagförslag.   Detta   bör   enligt
motionärerna ges regeringen till känna.
I  tre motioner tas upp frågor  om
beslutsordningen i utlänningsärenden.
I motion Ju7 yrkande 10 av Gudrun
Schyman m.fl. (v) anför motionärerna att
det  är oacceptabelt att beslut  om
offentligt biträde som i dag överklagas
till Rättshjälpsnämnden enligt förslaget
skall överklagas till Utlänningsnämnden.
Med  tanke på den mycket omfattande
allvarliga  och befogade kritik  som
riktas  mot  Utlänningsnämnden  för
rättsliga   brister   i   nämndens
handläggning av utlänningsärenden skulle
en överflyttning av dessa frågor till
nämnden    ytterligare    försämra
rättssäkerheten. Motionärerna begär ett
tillkännagivande härom.
Kia Andreasson m.fl. (mp) begär  i
motion   Ju5   yrkande   5   ett
tillkännagivande om att starka skäl av
principiell natur talar för att beslut
som Utlänningsnämnden fattar som första
instans i frågor om offentligt biträde
skall  kunna överklagas. Det  gäller
särskilt   negativa   beslut   om
biträdesbyte.
I motion Ju4 yrkande 2 av Eva Björne
(m) begärs ett tillkännagivande om att
beslut som fattats i Utlänningsnämnden
rörande offentligt biträde skall kunna
överklagas till ett fristående organ.
Utskottets bedömning
Utskottet delar regeringens uppfattning
att  frågor  om offentligt  biträde,
förutom gemensamma bestämmelser,  bör
regleras   i   den   materiella
lagstiftningen.   För    flertalet
utlänningsärenden tas reglerna således
in  i  utlänningslagen.  Medel  för
kostnader  för offentligt biträde  i
utlänningsärenden (inkl. den särskilda
utlänningskontrollen)  kommer  redan
fr.o.m. budgetåret 1997 att anvisas på
ett  anslag  inom  utgiftsområde  8
Invandrare och flyktingar. Genom dessa
förändringar  kommer  rätten  till
offentligt biträde liksom kostnaderna
för den förmånen att tydligare ingå i
övervägandena om förändringar i t.ex.
asylprocessen.
I   propositionen  föreslås  inga
förändringar av i vilka  situationer
offentligt  biträde kan förordnas  i
utlänningsärenden. I motion Ju7 yrkande
11 föreslås däremot en utökad rätt till
offentligt biträde för förvarstagna barn
och vid omedelbar avvisning. I motionen
tas   även  upp  tidpunkten  för
Invandrarverkets biträdesförordnande.
Vad  gäller  rätten till offentligt
biträde för förvarstagna barn noterar
utskottet att regeringen enligt vad som
anförs i proposition 1996/97:25 Svensk
migrationspolitik i globalt perspektiv
delar  Flyktingpolitiska  kommitténs
uppfattning att den som är  omyndig
regelmässigt får antas ha behov av hjälp
av  biträde  och  att  detta  behov
undantagslöst får anses vara för handen
om den omyndige är tagen i förvar. I
propositionen anges vidare att detta
synsätt också är i enlighet med artikel
37 d i barnkonventionen. Denna artikel
föreskriver att ett frihetsberövat barn
har rätt att snarast få tillgång till
juridiskt  biträde.  I  den  nämnda
propositionen  hänvisas  till  att
rättshjälpsfrågor tas upp i ett annat
lagstiftningsärende, och några förslag
läggs därför inte fram för närvarande.
Däremot   föreslås  i  proposition
1996/97:25 att de förutsättningar för
förvarstagande som i dag gäller för
utlänningar under 16 år även skall gälla
utlänningar över 16 men under 18 år.
Förvar av barn kommer efter en sådan
ändring att bli sällsynt. Frågan om
barnets  behov av utökad rätt  till
offentligt   biträde   t.ex.   på
verkställighetsstadiet  får   enligt
utskottets mening övervägas ytterligare
i  samband  med  behandlingen  av
proposition 1996/97:25. Förslagen i den
propositionen    avser    dessutom
förändringar fr.o.m. den 1 januari 1997
medan   förslagen  i   förevarande
proposition avser regeländringar först
fr.o.m. den 1 december 1997. Utskottet
anser att rätten till offentligt biträde
inte i detta sammanhang bör utvidgas
till ytterligare situationer, vare sig
beträffande förvarstagna barn eller vid
omedelbar  avvisning.  Vad  gäller
tidpunkten   för   Invandrarverkets
biträdesförordnande     förutsätter
utskottet att sådant sker så snart behov
föreligger.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i denna del och avstyrker
bifall till motion Ju7 yrkande 11.
Vad   gäller  förslagen   rörande
beslutsordningen anser regeringen att
den myndighet som handlägger ett ärende
också  skall  besluta i  frågor  om
offentligt  biträde. Utskottet  anser
denna  princip  vara  riktig,  och
Invandrarverket  bör  således  utse
offentliga  biträden i  ärenden  som
handläggs  vid verket. Vidare  delar
utskottet regeringens uppfattning att
Invandrarverkets beslut i frågor  om
offentligt biträde bör överklagas till
Utlänningsnämnden i stället för som nu
till    Rättshjälpsnämnden.   Även
polismyndighetens beslut bör överklagas
till   Utlänningsnämnden.  Utskottet
tillstyrker således regeringens förslag
och avstyrker bifall till motion Ju7
yrkande 10.
Enligt  regeringens  förslag  skall
Utlänningsnämndens beslut i frågor om
offentligt   biträde  inte   kunna
vverklagas. I två motioner, Ju4 yrkande
2 och Ju5 yrkande 5, motsätter man sig
detta. I den sistnämnda motionen anges
särskilt  att beslut i ärenden  där
Utlänningsnämnden är  första  instans
skall  kunna  överklagas  till  ett
fristående  organ.  Enligt  utskottet
skulle  detta  främst gälla  ärenden
rörande s.k. ny ansökan eftersom sådan
ansökan  prövas av Utlänningsnämnden.
Även om Utlänningsnämnden prövar  en
sådan  ansökan som första och  enda
instans är ärendet i praktiken att se
som en fortsättning på ett tidigare, som
i regel har avgjorts av Invandrarverket
och överprövats av Utlänningsnämnden.
Utlänningsnämndens  beslut  i  själva
sakfrågan kan inte heller överklagas.
Utskottet anser det därför riktigt att
Utlänningsnämndens  beslut   rörande
offentligt biträde inte skall  kunna
överklagas.
Utskottet vill i detta sammanhang nämna
att regeringen avser att tillsätta en
parlamentarisk kommitté med uppdrag att
bl.a. utreda frågan om mer grundläggande
förändringar   av   instans-   och
processordningen i utlänningsrätten.
De nya reglerna föreslås träda i kraft
den  1  december 1997.  Övergångsvis
föreskrivs endast att äldre regler för
överklagande av förvaltningsmyndighets
beslut  och Utlänningsnämndens beslut
fortfarande  skall  gälla.  Utskottet
förutsätter  därvid  att  ett  redan
meddelat  förordnande av  offentligt
biträde fortfarande skall gälla.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens förslag och avstyrker bifall
till motionerna Ju4 yrkande 2 och Ju5
yrkande 5.
Stockholm den 24 oktober 1996
På socialförsäkringsutskottets vägnar
Börje Nilsson
I beslutet har deltagit: Börje Nilsson
(s),  Gullan Lindblad (m), Margareta
Israelsson (s), Maud Björnemalm (s),
Margit Gennser (m), Lennart Klockare
(s), Ingrid Skeppstedt (c), Sven-Åke
Nygårds (s), Gustaf von Essen (m), Ronny
Olander (s), Mona Berglund Nilsson (s),
Ragnhild  Pohanka  (mp),  Rose-Marie
Frebran (kd), Siw Wittgren-Ahl (s), Åke
Sundqvist (m), Marie Engström (v) och
Karl-Göran Biörsmark (fp).
Avvikande mening
Beslutsordningen i utlänningsärenden
Ragnhild Pohanka (mp) och Marie Engström
(v) anser att den del av utskottets
yttrande som börjar med  Vad gäller
förslagen  och slutar med yrkande 5. 
bort ha följande lydelse:
Regeringen     föreslår     att
Invandrarverkets beslut i biträdesfrågor
skall överklagas till Utlänningsnämnden.
Med  tanke på den mycket omfattande
allvarliga  och befogade kritik  som
riktas  mot  Utlänningsnämnden  för
rättsliga   brister   i   nämndens
handläggning av utlänningsärenden skulle
en överflyttning av dessa frågor till
nämnden    ytterligare    försämra
rättssäkerheten. Utskottet anser därför
att  Invandrarverkets  beslut  även
fortsättningsvis bör överklagas  till
Rättshjälpsnämnden. Även polismyndighets
och  Utlänningsnämndens  beslut  i
biträdesfrågor  bör  överklagas  till
Rättshjälpsnämnden. Detta bör riksdagen
med anledning av motionerna Ju7 yrkande
10 och Ju5 yrkande 5 som sin mening ge
regeringen till känna.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
Utskottet 4
Inledning 4
Ärendets beredning 7
Propositionens huvudsakliga
innehåll 8
Rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar 9
Inledning 9
Rättsskyddsförsäkringarnas
utformning 9
En jämförelse mellan rättshjälp
och rättsskydd 11
Utgångspunkter för regeringens
förslag 14
Bestämmelsernas närmare
utformning 16
Motionerna 17
Utskottets bedömning 18
Rådgivning 20
Förutsättningar för rättshjälp 21
Inkomstgränsen för rätt till
rättshjälp 21
Behov av biträde 24
Rimlighetsprövning 29
Rättshjälp vid skuldsanering 31
Rättshjälp i vissa familjerättsliga
angelägenheter 32
Inledning 32
Rättshjälp vid äktenskapsskillnad 32
Rättshjälp för näringsidkare 36
Förmåner inom rättshjälpssystemet 38
Inledning 38
Biträdeskostnader 39
Kostnader för bevisning och
utredning 40
Offentligt biträde 42
Inledning 42
Offentligt biträde i
utlänningsärenden 43
Ersättningen till
rättshjälpsbiträden m.fl. 46
Övrigt 47
Hemställan 47
Reservationer 51
1. Avslag på propositionen (mom. 1) 51
2. Rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar (mom. 2) 52
3. Rättshjälpens förhållande till
rättsskyddsförsäkringar (mom. 2) 53
4. Skäl för att rättsskydd saknas
(mom. 3) 53
5. Skäl för att rättsskydd saknas
(mom. 3) 54
6. Rådgivning (mom. 5) 54
7. Inkomstgränsen för rätt till
rättshjälp (mom. 6) 55
8. Inkomstgränsen för rätt till
rättshjälp (mom. 6) 55
9. Behov av rättshjälpsbiträde i
förvaltningsmål (mom. 7) 56
10. Prövningen av biträdesfrågan
(mom. 8) 56
11. Rimlighetsprövning (mom. 10) 57
12. Rättshjälp vid skuldsanering
(mom. 11) 57
13. Rättshjälp vid
äktenskapsskillnad (mom. 12) 58
14. Rättshjälp för näringsidkare
(mom. 13) 58
15. Biträdeskostnader (mom. 14) 59
16. Utredningskostnader (mom. 15) 59
17. Utredningskostnader (mom. 15) 60
18. Juridiskt bistånd i vissa
utlänningsärenden (mom. 17) 60
19. Överklagande till
Utlänningsnämnden (mom. 18) 60
20. Överklagande av
Utlänningsnämndens beslut (mom. 19) 61
21. Ersättningen till
rättshjälpsbiträden (mom. 21) 61
Bilagor
1. Regeringens lagförslag 63
2. Lagutskottets yttrande
1996/97:LU1y 130
3. Socialförsäkringsutskottets
yttrande 1996/97:SfU3y 141
Gotab, Stockholm 1996