Jordbruksutskottets betänkande
1996/97:JOU05

Hållbar utveckling i landets fjällområden


Innehåll

1996/97
JoU5

Sammanfattning

I betänkandet behandlas en proposition
med ett samlat förslag till åtgärder för
att främja en hållbar utveckling  i
landets fjällområden. Vidare behandlas
11  följdmotioner med  59  yrkanden.
Huvuddelen av åtgärderna syftar till en
skärpt reglering av skotertrafiken genom
inrättande av nya regleringsområden m.m.
Ett utökat skydd mot terrängkörning på
jordbruksmark införs. Traktorkort eller
körkort skall krävas för behörighet att
föra terrängskoter. Ett miljömål införs
för rennäringen i rennäringslagen. En
generell hastighetsgräns skall införas
för terrängskotrar. Obligatoriska buller-
och avgaskrav för nya terrängskotrar
skall införas från den 1 juli 1998.
Åtgärder  redovisas för att begränsa
effekterna av barmarkskörning i fjällen.
Förslagen omfattar även mineralutvinning
och turism i fjällen. Ett miljömål för
turistsektorn införs.
Utskottet tillstyrker lagförslagen i
propositionen och ansluter sig i allt
väsentligt    till    regeringens
överväganden. När det gäller en generell
hastighetsgräns  för  terrängskotrar
föreslår utskottet för sin del, med
instämmande  i  vissa motioner,  att
gränsen  bestäms  till  70  km/tim.
Utskottet understryker att beslut om
reglering av skotertrafiken m.m. bör
fattas i nära samråd med kommuner och
andra lokala intressen.
Till   betänkandet   fogas   17
reservationer.

Propositionen

Regeringen (Miljödepartementet) föreslår
i proposition 1995/96:226 att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.   lag   om   ändring   i
terrängkörningslagen (1975:1313),
2.  lag om ändring i körkortslagen
(1977:477),
3. lag om ändring i rennäringslagen
(1971:437),
4.  lag  om  ändring  i  jaktlagen
(1987:259).
Propositionens huvudsakliga innehåll

I  propositionen lämnas  ett  samlat
förslag till åtgärder i syfte att främja
en  hållbar  utveckling  i  landets
fjällområden.
Det   föreslås   lagändringar   i
terrängkörningslagen    (1975:1313),
körkortslagen        (1977:477),
rennäringslagen (1971:437) och jaktlagen
(1987:259).
I   terrängkörningslagen   föreslås
möjlighet för regeringen att meddela
skärpta regler för undantag, exempelvis
för skoterleder, i regleringsområden,
tidigare     allmänt    benämnda
skoterförbudsområden. Vidare  föreslås
ett utökat skydd mot terrängkörning på
jordbruksmark.  Bestämmelserna   för
överträdelser  av terrängkörningslagen
föreslås också skärpas. I körkortslagen
föreslås traktorkort eller körkort som
behörighetskrav  för   förare   av
terrängskoter.
I  rennäringslagen föreslås  införas
miljömål  för  rennäringen.  Vidare
föreslås   ändrade   regler   i
rennäringslagen  och  jaktlagen  för
överklagande   av   beslut    i
rennäringsärenden.
I propositionen redovisas även andra
åtgärder i syfte att främja en hållbar
utveckling i fjällen. En fjälldelegation
för  regionalt samarbete kommer  att
inrättas.
För  att  minska störningarna  från
skotertrafiken  avser regeringen  att
föreslå att medel anvisas för bidrag
till  anläggande av skoterleder m.m.
Ytterligare regleringsområden kommer att
införas i samband med en översyn av re
gleringsområden  med  förbud   mot
skoterkörning. Skärpta regler kommer att
införas i vissa regleringsområden, bl.a.
för yrkestrafik. Inför kommande beslut
om regleringsområden kommer fortsatta
samråd att ske med berörda länsstyrelser
och kommuner. Även kommunerna kommer att
ges  möjlighet  att  besluta  om
regleringsområden.   En   generell
hastighetsbegränsning  om  50  km/tim
kommer att införas för terrängskotrar.
Obligatorisk anmälan för samråd  med
länsstyrelsen införs för den som avser
att  anordna fast skoterled.  Vidare
kommer   krav  på   samråd   med
Naturvårdsverket  att  införas  för
länsstyrelsen i fråga om beslut  om
anläggande   av   skoterled   i
regleringsområde.   Skyddet    mot
terrängkörning i ung- och  plantskog
förtydligas. Föreslagna åtgärder rörande
terrängkörning skall följas upp  och
utvärderas.
För terrängskotrar föreslår regeringen
att obligatoriska buller- och avgaskrav
efter  anmälan  till  EG-kommissionen
införs för nya fordon från den 1 juli
1998.
Åtgärdsprogram för överbetade områden i
fjällen upprättas. Obligatorisk anmälan
för samråd med länsstyrelsen införs för
anordnande av renstängsel m.m. Åtgärder
redovisas för att begränsa effekterna
från barmarkskörning i fjällen.
Obligatorisk anmälan för samråd med
länsstyrelsen  införs  i  fråga  om
undersökningsarbete för mineralutvinning
i s.k. obrutna fjällområden.
Ändringarna i körkortslagen föreslås
träda i kraft den 1 juli 1997. Övriga
lagändringar föreslås träda i kraft den
1 januari 1997.
Lagförslagen fogas som bilaga 1 till
detta betänkande.

Motionerna

1995/96:Jo26 av Rune Berglund och Jörgen
Persson (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  hastighetsgränser  för
terrängfordon,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   skattesatser   på
tvåtaktsdrivmedel.
1995/96:Jo27 av Leo Persson och Laila
Bäck (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att kommunerna skall få i
uppdrag  att  utforma  regler  för
skoterleder i regleringsområdena,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behörighetskraven  för
framförandet av snöskoter,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en snabbutredning
om  införandet  av  förarbevis  för
snöskoter,
4.  att  riksdagen  beslutar  avslå
regeringens förslag om införande av en
generell hastighetsbegränsning om  50
km/tim för terrängskoter.
1995/96:Jo28 av Lennart Gustavsson m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  behovet  av   fler
regleringsområden för skotrar,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att terrängkörningslagen bör
skärpas,
3. att riksdagen begär att regeringen
återkommer  med  förslag  om  hur
övervakning av och information  till
allmänheten om skoteråkning skall ske
och finansieras,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att försäljningsskatten på
skotrar bör vara så utformad att det
finns ett starkt incitament att köpa
miljöanpassade skotrar,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att även skotrarnas tekniska
prestanda  skall  regleras  så  att
hastighetsbestämmelserna kan efterlevas,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att regeringen skyndsamt
skall   initiera   samtal   med
skoterbranschen och berörda myndigheter
i  Nordamerika  om  internationella
miljökrav  och  regler  beträffande
skotrar,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att begränsa flygtrafiken
utifrån   bl.a.  bedömningarna   i
Naturvårdsverkets fjällutredning.
1995/96:Jo29 av Göte Jonsson m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beslut på lokal nivå,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om hastighetsbegränsning,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om yrkes- och binäringsfisket,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om barmarkskörning.
1995/96:Jo30  av Carin Lundberg  och
Rinaldo Karlsson (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
miljökrav på skotrar och om kommunalt
ansvar.

1995/96:Jo31 av Ulf Kero m.fl. (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   förslag    till
hastighetsbegränsning på 70 km/h,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att stärka det  lokala
inflytandet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förarlicenser.
1995/96:Jo32  av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om planering i fjällområdet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att företrädare för miljö-
och  naturvård  skall  vara  väl
representerade i fjälldelegationen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till känna  att  de  av
Miljövårdsberedningen     föreslagna
regleringsområdena inrättas skyndsamt,
utan ytterligare samråd, i enlighet med
vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att området BD 7
Riksgränsen inrättas, i enlighet med vad
som anförts i motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att nya skoterleder i princip
inte   skall   få   anläggas   i
regleringsområdena,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att all skotertrafik skall
vara målinriktad,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  skotertrafiken  i
detaljplanelagt område i princip skall
vara förbjuden,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utvärderingen år 2001
skall bygga på de kvalitetskriterier som
Miljövårdsberedningen utformat,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till  känna  att  om
utvärderingen  av  skoterregleringarna
visar att dagens problem kvarstår skall
ett  nytt  riksdagsbeslut fattas,  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en successiv skärpning av
miljöklasserna för skotrar,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Glesbygdsverket skall
vara central rennäringsmyndighet,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om borttagande av gränsstängslen
mot Norge,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   omförhandling   av
renbetesavtal,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om mineralutvinning  i  den
obrutna fjällkedjan,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    krav     på
miljökonsekvensbeskrivningar     för
turistföretag,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   borttagande   av
dispensmöjligheter för  transport  av
jaktvapen på terrängfordon,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts       om       att
terrängkörningskungörelsen     skall
kompletteras med en bestämmelse  med
förbud mot att följa efter spår av vilda
djur,
18. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att liknande regleringar
beträffande tysta områden som föreslås
införas  i  fjällen även  införs  i
skärgården.
1995/96:Jo33 av Lennart Fremling och
Lennart Rohdin (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett generellt förbud mot
skotertrafik annat än på godkända leder,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en begränsning av
flygverksamheten i fjällområdena.
1995/96:Jo34 av Lennart Brunander m.fl.
(c) vari yrkas
1.  att  riksdagen  avslår  de  i
propositionen föreslagna ändringarna i
terrängkörningslagen (1975:1313),
2. att riksdagen begär att regeringen
skyndsamt återkommer med förslag till
ändringar   i   terrängkörningslagen
(1975:1313) i enlighet med vad  som
anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljömålet i rennäringen.
1995/96:Jo35 av Ulf Björklund och Rolf
Åbjörnsson (kds) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare begränsningar av
terrängkörning i fjällområdena,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag    om    en    generell
hastighetsbegränsning om 50 km/tim och i
stället utformar begränsningen  efter
lokala hänsyn,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om flygtrafik i fjällen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om turism i fjällen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om turistnäringens sektorsansvar
för miljön och utveckling av en samisk
natur- och kulturturism,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om renbetesinventeringar,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om huvudmannaskapet för  den
centrala rennäringsverksamheten.
1995/96:Jo36 av Karin Israelsson (c)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om kommunernas medverkan  i
beslut rörande regleringsområden  för
terrängkörning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommunernas möjligheter att
lämna dispenser för yrkesmässig trafik
med terrängskoter,
3. att riksdagen avslår förslaget om
hastighetsbegränsning för terrängskoter,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om hastighetsbegränsning  för
terrängskotrar    genom    inbyggd
hastighetsreglering,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bullerbekämpning   av
terrängskotrar,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om reglering av skoterleder i
andra områden än fjällbygden,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   införandet    av
traktor/körkortskrav för  förande  av
terrängskoter,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ökade  insatser  för
alkoholinformation till skoterförare.
Uppvaktningar, skrivelser m.m.

Utskottet har uppvaktats av  Svenska
naturskyddsföreningen, Svemo/Snofed och
företag som tillverkar snöskotrar m.m.
(Bombardier-Rotax  GmbH,  Bombardier
Nordtrac Oy m.fl.) Ett stort  antal
skrivelser  från  organisationer  och
enskilda har inkommit till utskottet.

Yttranden från andra utskott

Näringsutskottet  och bostadsutskottet
har avgett yttranden, se bilagorna 2 och
3.

Utskottet

Inledning

Som  framgår  av  propositionen  har
fjällområdet, liksom andra delar  av
landet, påverkats av olika former av
mänskliga aktiviteter. Fjällområdet har
såväl   från   nationella   som
internationella utgångspunkter  mycket
stora natur- och kulturvärden och är
därför mycket attraktivt för rekreation
och  friluftsliv  i  olika  former.
Samtidigt  brukas  i  princip  hela
fjällområdet av rennäringen, som bedrivs
av den samiska befolkningen.
Många anspråk på mark har ställts och
ställs  på  fjällområdet  bl.a.  för
vattenkraftsutbyggnad, mineralutvinning,
fjällnära skogsbruk och för fjällturism.
Under senare år har också påverkan från
rennäringen   och  terrängkörningen,
särskilt  snöskotertrafiken,  ökat  i
omfattning. Utvecklingen har lett till
markskador och andra typer av slitage.
Utbredningen av buller i våra natur- och
rekreationsområden i fjällen har ökat
markant under de senaste åren, främst
till följd av den ökade användningen av
snöskotrar. Samtidigt är användning av
både  terrängfordon  och  flyg  i
fjällområdet nödvändig inom rennäringen
och viss annan näringsverksamhet samt
för vissa samhälleliga insatser. De är
också  värdefulla transportmedel  för
lokalbefolkning och turister.
Regeringen erinrar om att riksdagen år
1993  beslutade om en strategi  för
biologisk  mångfald med grundläggande
principer för bevarande och hållbart
utnyttjande  av  biologisk  mångfald.
Strategin   omfattar   dels   en
miljöanpassning     av     olika
samhällsverksamheter, dels  skydd  av
värdefulla naturområden. Stora områden i
fjällen skyddas som nationalparker och
naturreservat  enligt naturvårdslagen.
Den sammanlagda arealen skyddade områden
ovanför skogsodlingsgränsen i de fyra
fjällänen     utgör     enligt
Miljövårdsberedningen ca 24 700 km2.
Planer finns dessutom på ytterligare
nationalparker  i  Naturvårdsverkets
nationalparksplan. Vidare planeras flera
nya naturreservat.
I  naturresurslagen  (NRL)  utpekas
fjällområdena  som  riksintresse  med
hänsyn  till  områdenas  natur-  och
kulturvärden samt för friluftslivet. I
lagens             särskilda
hushållningsbestämmelser ges för de s.k.
obrutna fjällområdena ett starkare skydd
mot   olika   exploateringsåtgärder.
Bestämmelserna i NRL konkretiseras i den
kommunala översiktsplaneringen  enligt
plan- och bygglagen, och bestämmelserna
tillämpas vid beslut enligt de lagar som
är anknutna till NRL.
I  fjällen  finns  12  områden  i
Kopparbergs,  Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län där regeringen med
stöd  av terrängkörningslagstiftningen
förbjudit körning i terräng på snötäckt
mark med motordrivna fordon. Områdena
anges av Miljövårdsberedningen ha en
sammanlagd areal om ca 23 000 km2. I
flera   av  dessa  områden   har
länsstyrelserna enligt bemyndigande i
terrängkörningsförordningen   medgett
undantag från förbuden till förmån för
skoterleder.
Sverige har under år 1995 till EG-
kommissionen anmält områden som bör ingå
i  Natura  2000,  det sammanhängande
europeiska ekologiska nät som  skall
skapas  enligt  EU:s  art-   och
habitatdirektiv. Flera av dessa objekt
avser nationalparker och naturreservat i
fjällområdet.  Vidare har  regeringen
beslutat att ett vidsträckt område i
Norrbotten - benämnt det lappländska
världsarvsområdet - skall föreslås som
område på Unescos världsarvslista.
Mot  bakgrund  av  de  redovisade
miljöhoten  mot fjällområdenas  stora
natur- och kulturvärden finns enligt
regeringen starka skäl att nu vidta
ytterligare åtgärder för en  hållbar
utveckling.  De speciella  ekologiska
förhållandena  i  fjällområdet  och
karaktären av storslaget naturlandskap
med stora sammanhängande ostörda områden
bör   vidmakthållas.  Vidare   bör
utnyttjandet av naturresurser inte få
överskrida   resursernas   uthålliga
produktionskapacitet.   En   hållbar
utveckling bör ses i ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. De
som  bor i fjällregionen måste  ges
möjligheter  till arbete, utbildning,
trygghet och livskvalitet inom ramen för
vad  naturen  tål.  Utvecklingen  i
fjällområdet måste självfallet beakta
den samiska befolkningens kultur och
dess rätt till nyttjande av fjällområdet
samt  rennäringens  möjligheter  att
utvecklas  i  ett modernt  samhälle.
Samtidigt måste rennäringen bedrivas i
sådana former att naturen inte  tar
skada.
I  syfte  att  främja  en  hållbar
utveckling  i  fjällområdena  lämnar
regeringen förslag till olika åtgärder
för att stärka skyddet, särskilt inom de
obrutna   fjällområdena.   Utskottet
redovisar  förslagen och  tillhörande
motionsyrkanden i det följande avsnitt
för avsnitt.
De delar av propositionen som inte
närmare kommenteras har inte föranlett
någon erinran från utskottets sida.

Utvecklad och samordnad fjällplanering

Propositionen

Enligt regeringens bedömning ger  en
utvecklad  kommunal översiktsplanering
enligt plan- och bygglagen (1987:10 PBL)
med stöd av naturresurslagens (1987:12
NRL) hushållningsregler verkningsfulla
medel för kommunerna att ta hänsyn till
de  starka  bevarandeintressena  i
fjällområdena och att främja en hållbar
utveckling i dessa områden. En översyn
av bestämmelserna i 3 kap. NRL bör anstå
i  avvaktan på Miljöbalksutredningens
arbete.
En  fjälldelegation  sammansatt  av
representanter från länsstyrelserna i
fjällänen   bör   inrättas.   Den
organisationsform för samråd som finns i
Norrbottens län i form av ett s.k.
fjällråd bör övervägas även för övriga
fjällän. Fjällkommunerna bör utveckla
det lokala samrådet.

Motionen

I motion Jo32 (mp) yrkande 1 understryks
att  det är mycket viktigt att  en
utvecklad och samordnad fjällplanering
kommer  till  stånd.  En  samordnad
fjällplanering skall slås fast i de
kommunala   översiktsplanerna,   och
länsstyrelserna skall ta fram underlag
för de fjällkommuner som berörs av 3
kap.  NRL. Boverket bör utforma  en
vägledning för arbetet.
Vidare yrkas i motionen (yrkande 2) att
företrädare för miljö- och naturvård
skall  vara  väl  representerade  i
fjälldelegationen.

Utskottets överväganden

Bostadsutskottet har avgett  yttrande
över  propositionens  avsnitt   om
fjällområdenas planering samt yrkande 1
i  motion  Jo32.  Utskottet  delar
regeringens uppfattning  om  att  de
särskilda behov som gör sig gällande
beträffande   fjällområdena    kan
tillgodoses med gällande regler i plan-
och bygglagen (PBL), bl.a. genom en
fördjupning av översiktsplanen. Det är
angeläget  att kommunerna genom  den
kommunala  planeringen  uppmärksammar
frågan om en hållbar utveckling i dessa
områden. I detta sammanhang är enligt
bostadsutskottet de nyligen  vidtagna
ändringarna i PBL av särskild vikt. Det
gäller bl.a. att kraven på miljöhänsyn
stärkts  vid  planeringen  och  att
översiktsplanens roll har förtydligats
avseende behandlingen av naturintressen
enligt NRL. Mot bakgrund av det sagda
anser bostadsutskottet liksom regeringen
att det inte nu finns anledning att
ställa särskilda krav på planeringen av
landets fjällområden.
Jordbruksutskottet        delar
bostadsutskottets   bedömning   och
avstyrker motion Jo32 yrkande 1.
När det gäller fjälldelegationen
konstaterar utskottet att delegationen
skall ha till uppgift att främja en
hållbar utveckling i fjällområdena. Det
framstår därför närmast som en
självklarhet att delegationen
organiserar sitt arbete på ett sätt som
garanterar att miljövårds- och
naturvårdsintressen beaktas. I sedvanlig
ordning ankommer det på regeringen att
besluta om närmare föreskrifter för
delegationen. Med hänvisning till det
anförda avstyrker utskottet motion Jo32
yrkande 2.

Terrängkörning

Propositionen

Användningen av motoriserade färdmedel i
fjällen  har ökat markant under  de
senaste decennierna. Framför allt gäller
detta användningen av terrängskotrar.
Antalet registrerade terrängskotrar i
landet har ökat från ca 28 500 år 1975
till ca 147 000 i trafik och ca 41 000
avställda i december 1995. Huvudparten
av skotrarna finns i de fyra nordligaste
länen.
I fjällen har regeringen med stöd av
terrängkörningslagen förbjudit körning
med motordrivet fordon i terräng i 12
s.k. skoterförbudsområden. Dessutom har
för   vissa   nationalparker   och
naturreservat föreskrivits sådana förbud
med  stöd  av  bestämmelserna  i
naturvårdslagen.
Miljövårdsberedningen   har   utrett
konsekvenserna av en övergång till ett
regelsystem med ett generellt förbud mot
körning på snötäckt mark i kombination
med vissa undantag. Tre alternativ har
övervägts, varav det första avser ett
system där skotertrafik i hela landet
generellt tillåts endast på leder och
det  andra  där  skotertrafiken  i
fjällområdena generellt endast tillåts
på leder och i vissa områden. Det tredje
alternativet innebär en utökning  av
dagens förbudsområden.
I syfte att upprätthålla ostördheten i
värdefulla och känsliga fjällområden bör
enligt regeringens bedömning en utökning
och  översyn  ske  av  nuvarande
regleringsområden för terrängkörning. I
likhet   med   Miljövårdsberedningen
förordar således regeringen det tredje
alternativet.
Vid en översyn av regleringsområden för
terrängkörning   bör   ytterligare
regleringsområden i fjällen införas. För
vissa  regleringsområden eller  delar
därav bör en mer skärpt reglering av
skotertrafiken  införas.  Lagtekniskt
innebär detta förslag att regeringen med
stöd  av  det  redan  nu  gällande
bemyndigandet  i 1 § andra  stycket
terrängkörningslagen  förbjuder  all
terrängkörning inom vissa  delar  av
fjällområdet. Regeringens beslut  att
inrätta  ett regleringsområde innebär
endast en geografisk avgränsning  av
området. Kvaliteten i fråga om tystnad
och ostördhet inom området bestäms av i
vilken  utsträckning  länsstyrelserna
beviljar enskilda dispenser och undantag
för  skoterleder  för  terrängtrafik.
Nuvarande praxis har enligt regeringens
mening  getts  en  alltför  generös
inriktning. För att nå det önskade målet
för ostördhet i de delar av fjällområdet
som  avses bör kraven för dispenser
ställas högre. En sådan skärpning kan
uppnås   genom   att   2   §
terrängkörningslagen  ändras  så  att
regeringen får föreskriva att kravet för
undantag från förbud eller föreskrifter
höjs från nuvarande särskilda skäl till
synnerliga skäl. En sådan  skärpning
kommer  att  leda  till  motsvarande
författningsändringar         i
tillämpningsförordningen. En skärpning
kan  även  komma  att  beröra  de
verksamheter som i dag har generella
undantag från förbuden. Beslutsrätten
för  dispenser  bör ligga  kvar  på
länsstyrelserna, som har kännedom om
lokala förhållanden.
Regeringen anför vidare (s. 29) att
starka begränsningar bör införas även
för yrkestrafiken i de regleringsområden
som har särskilt unika bevarandevärden.
Det  gäller  bl.a.  de   nuvarande
undantagen  i  4,  6  och  7  §§
terrängkörningsförordningen.    Sådan
yrkestrafik  bör  inte  omfattas  av
generella  undantag  utan  prövas  i
enskilda dispensärenden.
Regeringen framhåller att åtgärderna
bör genomföras efter samråd med berörda
länsstyrelser och kommuner.
Vidare  föreslås att kommunerna  ges
möjlighet att inrätta regleringsområden
för terrängkörning på motsvarande sätt
som länsstyrelserna. Härigenom kan även
kommunerna begränsa störningarna från
terrängskotrar och i ökad utsträckning
kanalisera skotertrafiken. En ändring
som tillgodoser detta syfte kommer att
införas     i     5     §
terrängkörningsförordningen.     Det
framhålls att kommunerna sedan tidigare
haft   möjlighet   att   reglera
skotertrafiken  genom  att  avsätta
kommunala naturreservat och genom lokala
trafikföreskrifter.

Motionerna

I några motioner förordas generellt en
mer   restriktiv   hållning   till
terrängskotertrafiken, och motionärerna
understryker i dessa motioner bl.a. att
både Norge och Finland har andra och mer
restriktiva system. Enligt motion Jo33
(fp) innebär propositionen ett steg i
rätt  riktning, men  den  går  inte
tillräckligt  långt. Det  behövs  en
grundregel med ett generellt förbud mot
skotertrafik, från vilket man undantar
trafik  utefter  särskilda  leder.
Grundprincipen kan inte vara fri körning
i  naturen  med motordrivna  fordon,
eftersom  detta  strider  mot  en
långsiktigt hållbar utveckling (yrkande
1).  Liknande synpunkter framförs  i
motion Jo34 (c). Motionärerna framhåller
bl.a.   terrängkörningens   negativa
miljöeffekter  och  konsekvenser  för
rennäring, jord- och skogsbruk  samt
turism  i  fjällregionen.  Samtliga
näringar är beroende av en utveckling
som  innebär  att  utnyttjandet  av
naturresurserna   inte   överskrider
resursernas          uthålliga
produktionskapacitet. Ett annat viktigt
skäl  för att  införa ett generellt
förbud mot terrängkörning är att den
inte  kan  anses  förenlig   med
allemansrätten   och   äganderätten.
Motionärerna yrkar att riksdagen avslår
förslaget    om    ändring    i
terrängkörningslagen  och  begär  att
regeringen  skyndsamt återkommer  med
lagförslag i enlighet med  motionens
överväganden (yrkandena 2 och 3). Också
i kd-motionen Jo35 yrkande 1 förordas
ett generellt förbud utom på vissa leder
och i vissa områden och med möjligheter
till dispens.
I motion Jo28 (v) anförs att det i
vissa avseenden borde ha varit möjligt
att komma längre med restriktioner mot
snöskotertrafiken.  Regeringen   bör
snarast återkomma med förslag om fler
regleringsområden     (skoterförbuds
områden). Målet bör vara att ha samma
regler i Norden - dvs. på sikt ett
generellt  förbud.  Regleringen  av
terrängtrafiken bör skärpas, tydliggöras
och anpassas till det faktum att det ej
föreligger någon uttalad rätt till fri
färd med terrängskoter (yrkandena 1 och
2).
Enligt  motion Jo32 (mp)  är  det
positivt att det nu för första gången
tas ett samlat grepp om miljön i våra
fjällområden. Förslagen i propositionen
utgör  en  början  mot  en  hållbar
utveckling  i  landets  fjällområden.
Beträffande nya regleringsområden anförs
i motionen att det redan skett samråd
med berörda länsstyrelser och kommuner
och att beslut om inrättande av nya och
utökade   regleringsområden   enligt
Miljövårdsberedningens förslag redan nu
kan fattas. Ytterligare samråd kommer
att  fördröja processen  att  skydda
känsliga områden mot skoterkörning, och
den kommer sannolikt inte att leda till
förbättringar för miljön. Riksdagen bör
uttala att de av Miljövårdsberedningen
föreslagna nationella regleringsområdena
samt  ytterligare ett område  BD  7
Riksgränsen   skyndsamt   inrättas
(yrkandena 3 och 4). All skotertrafik
skall vara målinriktad. Icke målinriktad
körning med höga hastigheter på sjöar
och  uppför fjällsluttningar  orsakar
nämligen särskilt mycket buller (yrkande
6). Skotertrafik i fjällen skall  i
första hand vara förbehållen målinriktad
dagturstrafik  till  utflyktsmål  för
naturupplevelser, fiske m.m. Ett stort
problem är körningen kring tätorter, som
orsakar mycket buller och föroreningar.
Skotertrafik i detaljplanelagt område
skall i princip vara förbjuden (yrkande
7).
Några motioner tar särskilt upp frågan
om  inflytande  på lokal  nivå  och
kommunernas roll i regleringsarbetet.
Enligt motion Jo27 (s) bör kommunerna,
ortsbefolkningen,    de    lokala
myndigheterna,        markägarna,
skoterklubbarna och övriga intressenter
engageras i utformandet av regler för
skoterleder  inom respektive  kommun.
Kommunerna   bör   samråda   med
länsmyndigheterna och i  förekommande
fall Naturvårdsverket (yrkande 1).  I
motion Jo29 (m) anförs att fjällområdena
är särskilt känsliga för slitage och att
det  är  angeläget  att  minska  de
skadeverkningar som beror på ovarsam och
alltför   utbredd  användning   av
terrängskotrar. När det gäller t.ex.
snöskoterkörning,     friluftslivets
naturhänsyn och lokala trafikregleringar
finns det större förutsättningar för att
fatta väl avvägda beslut på lokal än på
central nivå. Denna närhetsprincip bör
följas genomgående när det gäller den
typ  av  frågor  som  behandlas  i
propositionen.  Allra  helst   bör
avgörandena ligga på lokal nivå (yrkande
1).  Enligt motion Jo30 (s) är det
viktigt   att  öka  det   lokala
ansvarstagandet för skotertrafiken. I
kommunerna finns den lokala kunskapen
och det lokala engagemanget. Kommunerna
kan aktivt bidra till en mer hållbar
utveckling, inte bara i fjällområdena
utan  även  i  inlandet. Kommunernas
åsikter och kommunala översiktsplaner
bör  därför  vara  vägledande  för
regeringsbeslut  om regleringsområden.
Enligt motion Jo31 (s) yrkande 2 är det
viktigt  att regeringen  tar  starkt
intryck av samrådet innan beslut fattas
om nya regleringsområden. Det är av
största vikt att kommunernas ställning
klart fastslås i det som propositionen
behandlar.
I motion Jo36 (c) erinras om att många
kommuner har restriktioner lagda över
stora  delar av kommunens  yta.  Om
ytterligare restriktioner skall beslutas
är det en självklarhet att kommunens
synpunkter skall beaktas. Detta gäller
inte  minst en fortsatt översyn  av
regleringsområdena (yrkande 1). Vidare
anförs  farhågor  rörande  aviserade
inskränkningar i yrkestrafiken. När det
t.ex. gäller snabbt uppkommande behov av
reparationer eller av hämtning av vilda
djur bör dispensförfarandet förenklas
och  kunna  ges  fastboende  eller
yrkesutövare som får denna  typ  av
uppdrag  för  att  inte  ytterligare
försvåra och förhindra för fastboende
att få normal service i sitt boende.
Kommunen bör kunna ombesörja denna typ
av dispenser (yrkande 2).

Utskottets överväganden

Propositionens allmänna inriktning m.m.

Utskottet delar regeringens bedömning
att  utvecklingen  i  fråga   om
terrängkörning  ställer  krav   på
ytterligare   åtgärder   för   att
upprätthålla ostördheten i värdefulla
och känsliga fjällområden. Ökningen av
framför allt antalet snöskotrar  har
medfört  buller, slitage  och  andra
störningar i en allt större del av
fjällvärlden. Som regeringen framhåller
innebär  samtidigt  tillgången  till
motorfordon att människor lättare kan få
nya naturupplevelser. För handikappade
personer kan motordrivna färdmedel vara
en förutsättning för att de skall kunna
ha  en  aktiv  fritid.  I  många
glesbygdsområden ger jakt, fiske, svamp-
och  bärplockning  ett  väsentligt
tillskott till ekonomin för de enskilda
hushållen.   Snöskotrar    används
yrkesmässigt  inom  bl.a.  rennäring,
skogsbruk och fjällräddning och har stor
betydelse för dessa verksamheter.
Det är riktigt som påpekas i några
motioner att t.ex. Norge och Finland har
en betydligt mer restriktiv lagstiftning
dn   Sverige   när  det   gäller
terrängkörning.  Miljövårdsberedningen
och regeringen har också övervägt olika
alternativ till skärpt lagstiftning för
Sveriges del, däribland ett regelsystem
med ett generellt förbud mot körning på
snötäckt mark i kombination med vissa
undantag. Konsekvenserna av ett sådant
regelsystem  är  emellertid  enligt
regeringens   bedömning    alltför
omfattande. I likhet med beredningen
förordar regeringen ett alternativ med
översyn och utökning av nuvarande s.k.
skoterförbudsområden       enligt
terrängkörningslagen. Detta alternativ
har  också  ett bredare stöd  bland
remissinstanserna.
Utskottet vill erinra om att riksdagen
redan  år  1975,  efter  ingående
överväganden, beslutade om en reglering
av  terrängkörningen som i  huvudsak
innebär generellt förbud mot körning på
barmark och på snötäckt skogsmark med
plant- eller ungskog som riskerar att
skadas genom körningen. I övrigt har
riksdagen  bemyndigat regeringen  att
meddela   selektiva  förbud   inom
fjällområdet eller vissa andra områden
enligt de förutsättningar som anges i 1
och 3 §§ terrängkörningslagen (prop.
1975/76:67, JoU 1975/76:28).  Förbud
eller föreskrift som bl.a. avser områden
utanför fjällområdet får enligt 5 §
terrängkörningsförordningen meddelas av
länsstyrelsen. I ärende av vikt skall
samråd ske med kommunen. Utskottet anser
att  det av regeringen nu förordade
alternativet ger de bästa möjligheterna
att väga olika motstående intressen mot
varandra.  Det är enligt  utskottets
mening   en  fördel   om   denna
intresseavvägning kan ske inom ramen för
ett regelsystem som i huvudsak bygger på
principerna i 1975 års riksdagsbeslut.
Regeringens förslag i den nu aktuella
propositionen syftar bl.a.  till  en
översyn    och   utökning    av
regleringsområdena.  Möjligheten  att
besluta om undantag från förbud mot
terrängkörning inskränks.  För  vissa
delar  av fjällområdet med utpräglad
vildmarkskaraktär skall dispenser kunna
ges  endast  vid  synnerliga  skäl.
Tillsammans  med  övriga  förslag  i
propositionen, vilka närmare redovisas i
det följande, ger det av regeringen
förordade    alternativet    ett
verkningsfullt instrument i arbetet för
att motverka fortsatta negativa effekter
av fordonstrafik i naturen. Det bör
understrykas  att  huvudparten  av
snöskotrarna finns i de fyra nordligaste
länen, där det redan i dag råder förbud
eller restriktioner mot terrängkörning
inom vidsträckta områden.
I några motioner tar man upp problemen
kring terrängkörning, markägande  och
allemansrätt som motiv för  en  mer
långtgående  reglering.  Det   bör
emellertid framhållas att det finns ett
stort antal bestämmelser som reglerar
rätten att färdas med terrängmotorfordon
och att någon allmän färdselrätt för
körning i terräng med sådana fordon inte
kan anses föreligga. De förslag som
framläggs  i propositionen innefattar
ytterligare inskränkningar  på  detta
område.  När det gäller enskild väg
aviserar regeringen ett förtydligande i
vägtrafikkungörelsen att  trafik  med
motordrivet fordon på sådan väg  är
förbjuden om inte vägens ägare har gett
tillstånd  (prop.  s.  68).  Vidare
inskränks   rätten  att   framföra
terrängfordon på jordbruksmark (prop. s.
32).
Inte heller allemansrätten kan åberopas
för  att  möjliggöra  passage  för
motortrafik.   Utskottet   hänvisar
härvidlag  till  redovisningen   i
propositionen på s. 22 f. och vill i
övrigt      framhålla      att
terrängkörningslagen, enligt vad  som
uttalades i förarbetena, inte avser att
reglera allemansrättsliga frågor (prop.
1975/76:67 s. 33-34).
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens  förslag  om  ändring  i
terrängkörningslagen  och  avstyrker
avslagsyrkandet i motion Jo34 yrkande 1.
I  enlighet  härmed  avstyrks  även
motionerna Jo28 yrkande 2, Jo33 yrkande
1, Jo34 yrkande 2 och Jo35 yrkande 1.
Enligt motion Jo28 yrkande  1  bör
regeringen återkomma med förslag om fler
regleringsområden  för  skotertrafik.
Utskottet vill framhålla att syftet med
det av regeringen förordade alternativet
är   just   att  utöka   antalet
regleringsområden  och  att  dessutom
regleringen skall skärpas i vissa delar
av  fjällområdet.  Enligt  1   §
terrängkörningslagen har regeringen av
riksdagen bemyndigats att fatta beslut
om regleringsområden. I denna fråga har
regeringen således ingen skyldighet att
återkomma till riksdagen med förslag i
någon  formell mening, men  givetvis
förutsätter utskottet att riksdagen på
annat sätt kommer att få information om
det fortsatta regleringsarbetet. Detta
kan t.ex. ske i samband med regeringens
årliga miljöredovisning till riksdagen.
Motionen  bör  i  denna  del  anses
tillgodosedd med det anförda.
Även i anslutning till motion Jo32
yrkandena 3 och 4 hänvisar utskottet
till att det enligt riksdagens beslut
ankommer på regeringen att fatta beslut
om regleringsområden. Motionärerna anser
att   frågan   om   ytterligare
regleringsområden är färdigberedd genom
det samrådsförfarande som ägt rum inom
ramen   för   Miljövårdsberedningens
verksamhet. Utskottet erinrar om att det
enligt  allmänna förvaltningsrättsliga
principer ankommer på beslutsmyndigheten
att avgöra om beredningsunderlaget i ett
ärende är fullständigt. Som framgår av
bestämmelserna  i  7  kap.  2  §
regeringsformen finns det ett allmänt
beredningskrav   i   fråga   om
regeringsärenden,  som  innebär  att
regeringen  skall  inhämta  behövliga
upplysningar och yttranden från berörda
myndigheter. I den omfattning som behövs
skall   också   tillfälle   lämnas
sammanslutningar och enskilda att yttra
sig. Självfallet måste det ankomma på
regeringen att på eget ansvar bedöma
huruvida beslutsunderlaget i fråga om
planerade regleringsområden är komplett
eller ej och om kraven i regeringsformen
är uppfyllda i detta hänseende.  Det
framgår för övrigt av propositionen (s.
27) att regeringen ämnar samråda med
berörda länsstyrelser och kommuner innan
beslut  fattas om avgränsning  eller
särskilda   föreskrifter.   Motionen
avstyrks i dessa delar.
I anslutning till yrkandena 6 och 7 i
motion  Jo32  får utskottet  anföra
följande. När det gäller förslaget att
all skotertrafik skall vara målinriktad
delar utskottet motionärernas grundsyn
att   man  bör  motarbeta  sådan
snöskoterkörning som är störande för
omgivningen och som i många fall kan
betecknas som okynneskörning. Det är
dock tveksamt om en föreskrift att all
trafik skall vara målinriktad är ett
ändamålsenligt sätt att  lösa  dessa
problem. För polismyndigheten torde det
i  förekommande fall vara en i det
närmaste omöjlig uppgift att motbevisa
ett påstående av en skoterförare att
körningen har ett speciellt mål eller
syfte.   I  terrängtrafikkungörelsen
(1972:603) finns redan i dag  några
grundregler  som  ställer  krav  på
hänsynstaganden  från  fordonsförarens
sida och som väl motsvarar motionens
allmänna  syfte.  Enligt  35   §
terrängtrafikkungörelsen skall den som
färdas  i  terräng anpassa  färdväg,
hastighet och färdsätt i övrigt så att
människor och djur ej störs i onödan och
att skador på annans mark och växtlighet
undviks. Enligt 38 § skall förare av
motordrivet fordon iaktta den omsorg och
varsamhet  som till förekommande  av
trafikolycka     betingas     av
omständigheterna. Föraren skall behandla
fordonet så att det inte bullrar onödigt
mycket. Han skall i möjligaste mån se
till  att fordonet inte släpper  ut
avgaser i sådan mängd att de orsakar
olägenheter. Den som bryter mot dessa
regler kan dömas till böter. Enligt
utskottets mening är dessa bestämmelser
mer verkningsfulla när det gäller att
motverka  okynneskörning och störande
trafik än en regel att all körning skall
vara målinriktad.
I fråga om förbud mot terrängkörning i
detaljplanelagt   område   hänvisar
utskottet  dessutom  till  57  §
terrängtrafikkungörelsen,  som   ger
kommunen  fullgoda  möjligheter  att
reglera  sådan  terrängkörning  genom
lokala  trafikföreskrifter.  Med  det
anförda är yrkandena 6 och 7 i motionen
i huvudsak tillgodosedda. Ytterligare
regleringar på detta område skulle inte
tjäna något meningsfullt syfte.

Samråd på lokal och regional nivå

Bostadsutskottet har i sitt yttrande
främst  berört frågan  om  PBL  bör
innehålla särskilda regler i fråga om
regleringsområden för skotertrafikleder.
Enligt utskottet är det av vikt att
kommunerna  ges ett inflytande  över
områdena och lederna. Regeringens samråd
med kommunerna avser uppenbarligen att
tillgodose  önskemål om  ett  sådant
inflytande. Det kan antas att regeringen
kommer att lägga stor vikt vid  de
synpunkter  kommunerna  kommer  att
framföra under samrådet. Också andra i
propositionen nämnda åtgärder avser att
tillgodose ett sådant inflytande, bl.a.
möjligheten för kommunerna att själva
inrätta regleringsområden och att ett
framtida statligt ekonomiskt bidrag till
lederna i första hand kommer att ges för
leder som har angetts i den kommunala
planeringen.  Enligt  bostadsutskottet
kommer den i propositionen beskrivna
ordningen  att  ge  kommunerna  ett
tillräckligt  inflytande.  Utskottet
finner inte skäl att bifalla något av
motionsyrkandena om ett ökat kommunalt
inflytande.
Jordbruksutskottet  konstaterar  att
flera motioner i detta avsnitt går ut på
att   beslut  om  reglering   av
skoterkörningen  och  inrättande  av
skoterleder m.m. bör förankras på lokal
nivå.  Det  framhålls att  kommuner,
ortsbefolkningen, skoterklubbar  m.fl.
bör  engageras i arbetet.  I  några
motioner förordas att besluten fattas
mera på lokal nivå än på central nivå
eller  att kommunerna ges rätt  att
besluta om dispenser m.m.
Utskottet   ansluter   sig   till
bostadsutskottets synpunkter och vill i
anslutning  till motionerna  dessutom
erinra om att själva beslutanderätten
såvitt avser större regleringsområden,
vilka berör flera län eller kommuner,
rimligtvis måste ligga hos regeringen
eller  i  förekommande  fall  hos
vederbörande länsstyrelse. Som framgår
av utskottets redovisning i föregående
avsnitt innefattar terrängkörningslagen
och     terrängkörningsförordningen
bemyndiganden  till  regeringen  och
vederbörande länsstyrelse att besluta i
dessa frågor. I propositionen anförs att
regeringen  kommer att  samråda  med
berörda länsstyrelser och kommuner innan
beslut  fattas  om  avgränsning  av
regleringsområden eller om  särskilda
föreskrifter. Vidare föreslår regeringen
att kommunerna ges möjlighet att inrätta
regleringsområden för terrängkörning (s.
30). I propositionen framhålls att det
är  viktigt  med  ett  ökat  lokalt
ansvarstagande  för  skotertrafiken.
Lokala  insatser är  nödvändiga  för
områden med konflikter när det gäller
skotertrafik,   exempelvis   kring
anläggningar för turism och närområden
till  tätorter med många snöskotrar.
Vidare erinras om att kommunerna med
stöd av 57 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:603)   kan  meddela   lokala
trafikföreskrifter om t.ex. förbud mot
trafik med fordon av visst slag eller om
färdhastighet.
Utskottet  har  i samband  med  en
uppvaktning fått närmare information om
det  - delvis frivilliga - arbete som
bedrivs i skoterfrågor av kommuner och
skoterklubbar.   I   likhet   med
bostadsutskottet vill jordbruksutskottet
understryka värdet av att den fortsatta
verksamheten bedrivs i nära samråd med
lokala intressen och att kommunerna ges
ett stort inflytande i dessa frågor.
Motionerna får anses till stor  del
tillgodosedda med vad bostadsutskottet
och   jordbruksutskottet   anfört.
Utskottet föreslår att motionerna Jo27
yrkande  1,  Jo29 yrkande  1,  Jo30
(delvis), Jo31 yrkande 2  och  Jo36
yrkandena 1 och 2 lämnas utan vidare
åtgärd.
Hänsyn till naturmiljön och viltet

Propositionen

Bestämmelser om hänsyn till naturmiljön
finns i terrängtrafikkungörelsen. Dessa
bestämmelser  bör enligt  regeringens
bedömning  inte  föras  över  till
terrängkörningslagen. De  bestämmelser
som finns i jaktlagen om förbud mot att
ofreda  eller  förfölja  viltet  är
tillräckliga. Det behövs alltså inte
någon  ytterligare reglering i detta
hänseende.

Motionen

I motion Jo32 anförs att det enligt
jaktlagen är förbjudet att bedriva jakt
från skoter, men att länsstyrelserna kan
bevilja dispens från detta förbud för
transport av vapen till och från ett
jaktområde. I och med detta ligger i
stort sett all mark där jakt är tillåten
öppen för jägare under den tid av året
då  det  är skoterföre. Motionärerna
föreslår  att dispensmöjligheten  för
transport av jaktvapen på alla typer av
terrängfordon tas bort för alla utom för
dem som är handikappade eller behöver
vapen för sin yrkesutövning (yrkande
16). Vidare anser motionärerna att det
finns   behov   av   att   i
terrängtrafikkungörelsen    särskilt
markera  hänsynen  till  naturmiljön.
Därför bör kungörelsen kompletteras med
en bestämmelse som anger att det är
förbjudet att följa efter spår av vilda
djur med skoter.

Utskottets överväganden

Transport av vapen med motordrivna
fordon

Utskottet erinrar om att det i 31 §
jaktlagen (1987:259) finns bestämmelser
om förbud mot att på olika, närmare
angivna  sätt  använda  motordrivna
fortskaffningsmedel i samband med jakt.
Enligt av riksdagen givna bemyndiganden
i paragrafen får regeringen dels meddela
föreskrifter om undantag från förbudet,
dels meddela föreskrifter som förbjuder
eller ställer upp särskilda villkor för
att skjutvapen skall få medföras vid
färd      med      motordrivna
fortskaffningsmedel.
I 22 §  jaktförordningen (1987:905,
ändrad senast 1996:727) har regeringen
utfärdat ett generellt förbud mot att
medföra  skjutvapen  vid  färd  med
motordrivet fordon i terräng. Förvaras
ett  skjutvapen  i  ett  motordrivet
fortskaffningsmedel får det inte finnas
ammunition i vapnets patronläge eller
magasin. I 22 § andra stycket anges i
fyra  punkter när undantag  medgetts
generellt från förbudet att  medföra
vapen vid terrängtransporter. Undantagen
omfattar  bl.a.  bevakningspersonal,
militär  personal eller polis  under
tjänsteutövning, vid jakt som bedrivs på
särskilt uppdrag av kommunal miljö- och
hälsoskyddsnämnd, om det behövs för att
motverka viltskador samt  vid  vissa
transporter av fällt vilt till närmaste
bilväg. Vidare kan länsstyrelsen enligt
23 § jaktförordningen i särskilt fall
besluta om undantag från förbudet om det
behövs för renskötseln eller om det
annars finns särskilda skäl.
Under  utskottsberedningen  har  det
upplysts att motion Jo32 yrkande 16
endast    avser    länsstyrelsens
dispensgivning i enskilda fall. Enligt
motionärerna   är   länsstyrelsernas
dispenser alltför generösa  när  det
gäller att transportera jaktvapen till
och från ett jaktområde.
Utskottet vill framhålla att motionen
tar upp en fråga om rättstillämpningen
hos länsstyrelserna i enskilda fall och
om tolkningen av begreppet  särskilda
skäl . Om riksdagen eller regeringen
skulle  anse att det finns  grundad
anledning att ändra rättstillämpningen
krävs  det  i  princip  att  också
regelverket ändras. Då jaktförordningen
tillhör regeringens kompetensområde har
utskottet inte funnit skäl att föreslå
någon åtgärd från riksdagens sida i
denna fråga. Utskottet avstyrker motion
Jo32 yrkande 16.

Spårning av vilda djur

Utskottet hänvisar till redovisningen i
föregående avsnitt och tillägger att det
i  31 § jaktlagen finns bestämmelser om
förbud  mot  att använda motordrivna
fortskaffningsmedel   eller   andra
motordrivna anordningar för att bl.a.
söka  efter,  spåra, förfölja  eller
genskjuta vilt. Bestämmelserna  fanns
ursprungligen i 1938 års jaktstadga men
överfördes till jaktlagen i samband med
1987 års jaktreform (prop. 1986/87:58,
bet. JoU15). Till skillnad från 31 §
jaktlagen  omfattade jaktstadgan  all
användning  av  fortskaffningsmedel,
oavsett om det skedde i samband med jakt
eller i annat syfte.
För att den nya jaktlagen skulle göras
heltäckande i detta avseende infördes i
5 § en bestämmelse med allmänna krav på
hänsyn till viltet. Enligt 5 § jaktlagen
skall sålunda var och en visa viltet
hänsyn.  Idrottstävlingar  och  annan
liknande friluftsverksamhet i marker där
det finns vilt skall genomföras så att
viltet störs i så liten utsträckning som
möjligt. Enligt 5 § andra stycket får
viltet inte ofredas och inte heller
förföljas  annat än  vid  jakt.  Av
förarbetena till dessa lagbestämmelser
framgår  tydligt att 5 §  jaktlagen
omfattar  störning  av  vilt  med
motordrivet  fortskaffningsmedel  (se
prop. 1986/87:58 s. 69 och 82). Vid
brott mot 31 § jaktlagen finns  en
straffskala som i grova fall innefattar
upp till två års fängelse. Vid brott mot
5 § jaktlagen kan böter utdömas.
Enligt 36 § terrängtrafikkungörelsen
skall den som färdas i terräng anpassa
färdväg, hastighet och färdsätt i övrigt
så att människor och djur ej störs i
onödan och att skador på annans mark och
växtlighet undviks.
Som framgår av det anförda finns det
således  bestämmelser i nu  gällande
författningar som på ett heltäckande
sätt reglerar störning av vilt i samband
med  fordonstrafik. Det gäller såväl
allmänna krav på hänsyn till viltet som
det  mer preciserade fallet avseende
spårning med hjälp av snöskoter. Reger
ingen framhåller också i anslutning till
ett förslag från Miljövårdsberedningen
att ännu en föreskrift på detta område
inte   gör   lagstiftningen   mer
ändamålsenlig  utan  tvärtom  skapar
onödiga  konkurrensproblem.  Utskottet
delar denna uppfattning och avstyrker
motion Jo32 yrkande 17.
Skotertrafik på jordbruks- och skogsmark
m.m.

Utskottets överväganden

Enligt regeringens förslag införs ett
allmänt förbud i terrängkörningslagen
mot körning med motordrivet fordon på
snötäckt jordbruksmark om det sker för
annat  ändamål  än  jord-  eller
skogsbrukets behov. Förbudet gäller dock
inte om det är uppenbart att körningen
kan ske utan risk för skada på marken.
Reglerna för terrängkörning i skogsmark
bör förtydligas och anpassas till nya
skogsbruksmetoder vad gäller begreppet
plant- och ungskog.
Utskottet ansluter sig till regeringens
förslag och överväganden. Genom  den
föreslagna  ändringen  kommer  samma
försiktighetskrav att ställas i fråga om
körning  på  snötäckt skogsmark  och
snötäckt jordbruksmark. En skärpning av
reglerna för körning på jordbruksmark är
motiverad bl.a. med hänsyn till att det
vid upprepad körning med terrängskoter
på snötäckt jordbruksmark finns risk för
att snön packas hårdare. Detta kan leda
till   senare   snösmältning   och
tjällossning av markunderlaget, med risk
för  skador  på gröda  eller  annan
vegetation.
Som  framgår av propositionen ämnar
regeringen vidare ändra bestämmelserna i
vägtrafikkungörelsen så att det klart
framgår  att  trafik med motordrivet
fordon på enskild väg är förbjuden om
inte vägens ägare har gett tillstånd
till denna trafik. Utskottet har ingen
erinran mot detta.
Hastighetsbegränsning för terrängskotrar

Propositionen

Den   tekniska   utvecklingen   av
snöskotrarna har medfört att dessa under
gynnsamma  betingelser  kan  nå  en
betydande hastighet, långt över  100
km/tim. Regeringen anser att det av
säkerhets- och miljöskäl, främst för att
begränsa bullerstörningarna, samt för
att  begränsa  konflikterna  gentemot
övrigt  friluftsliv, är befogat  att
införa en generell hastighetsgräns för
terrängskotrar. Det gäller i synnerhet
som  det  numera inte  finns  någon
frivillig   effektbegränsning   av
snöskotrar. Såväl buller som utsläpp av
föroreningar   har   samband   med
hastigheten. Vid normal användning av
terrängskoter i terräng är det knappast
möjligt och inte heller nödvändigt att i
de flesta fall framföra normala skotrar
med  högre hastighet än 50  km/tim.
Bestämmelser   om   en    sådan
hastighetsbegränsning bör  införas  i
terrängtrafikkungörelsen. Därutöver har
kommunen möjlighet att införa lokala
regler om lägre hastighet i tätbebyggt
område   och  länsstyrelsen   inom
regleringsområden  och  områden  som
skyddas   enligt   naturvårdslagen.
Naturvårdsverket kan dessutom reglera
hastigheten i nationalparker.

Motionerna

Samtliga  motioner som  berör  detta
avsnitt innehåller antingen yrkanden om
avslag   på  förslaget   om   en
hastighetsbegränsning till 50  km/tim
eller yrkanden om alternativa åtgärder.
Enligt motion Jo26 yrkande 1 (s) bör det
uppdras till berörda länsstyrelser att
tillsammans   med   kommuner   och
skoterklubbar    utfärda    lokala
hastighetsbestämmelser.  Om  riksdagen
ändå vill ha en hastighetsbegränsning
bör den högsta tillåtna hastigheten vara
70 km/tim. Liknande synpunkter framförs
i motion Jo31 (s) yrkande 1. I motion
Jo27 (s) yrkas avslag på förslaget om en
generell hastighetsgräns om 50 km/tim
(yrkande 4). I motion Jo28 (v) anförs
att det blir svårt med efterlevnaden och
att  därför möjligheten att begränsa
skotrarnas  prestanda bör  ses  över
(yrkande 5). I motion Jo29 (m) hänvisas
till kontrollsvårigheterna och till att
det redan nu finns stora möjligheter att
besluta  om  hastighetsbegränsningar
(yrkande 2). I motion Jo35 (kds) yrkas
avslag på en generell hastighetsgräns
och  förordas  lokala  begränsningar
(yrkande 2). I motion Jo36 (c) yrkas
likaledes avslag på regeringens förslag,
och  i  stället  förordas  tekniska
begränsningar så att skotrarna ej kan
framföras med högre hastighet än 70
km/tim (yrkandena 3 och 4).

Utskottets överväganden

Utskottet delar regeringens bedömning
att  det är befogat att införa  en
generell    hastighetsgräns    för
terrängskotrar. Både  säkerhets-  och
miljöskäl samt behovet av att begränsa
bullerstörningarna och konflikterna med
övrigt friluftsliv talar för en sådan
reglering. Emellertid delar utskottet
den bedömning som görs i flera motioner
att en allmän hastighetsbegränsning på
50  km/tim  är  onödigt långtgående.
Givetvis kan det i många fall vara
motiverat med en sådan hastighetsgräns
som regeringen föreslår eller t.o.m. med
en ännu lägre gräns. I dessa fall finns
det enligt utskottets bedömning goda
möjligheter för berörda myndigheter och
kommuner   att  meddela  selektiva
föreskrifter  om  högsta  tillåtna
hastighet. Det kan t.ex. gälla lokala
föreskrifter  om lägre  hastighet  i
tätbebyggt  område eller föreskrifter
rörande trafiken inom regleringsområden
och  områden  som  skyddas  enligt
naturvårdslagen.
Med  hänvisning  till  det  anförda
förordar utskottet för sin del att den
generella    hastighetsbegränsningen
bestäms till 70 km/tim. Vad utskottet
anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna Jo26 yrkande 1, Jo27 yrkande
4, Jo29 yrkande 2, Jo31 yrkande 1, Jo35
yrkande 2 och Jo36 yrkande 3 som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottet har förståelse för vad som
anförs i motion Jo28 om svårigheterna
att kontrollera efterlevnaden av  en
allmän  hastighetsbegränsning.   Det
framstår dock inte som något realistiskt
alternativ   att   kräva    att
skotertillverkarna  inför   tekniska
särlösningar   för   den   svenska
skotermarknaden, som representerar en
mycket  liten  del  av  den  totala
försäljningsvolymen. Utskottet avstyrker
motionerna  Jo28 yrkande 5 och Jo36
yrkande 4.
Medel för anläggande av skoterleder m.m.

Propositionen

För  att  åstadkomma  en  bättre
kanalisering  av  skotertrafiken  och
därmed  påtagliga  miljöförbättringar
kommer regeringen att föreslå att medel
anvisas för en treårsperiod som bidrag
till anläggande av skoterleder och andra
anläggningar för skotertrafik samt för
informationsinsatser. Bidrag bör kunna
lämnas med högst 50 % av kostnaderna.
Regeringen återkommer till riksdagen i
denna fråga i budgetpropositionen hösten
1996.
Anmälningsskyldighet för samråd  med
länsstyrelsen bör införas för anläggande
av  fast  led  för  körning  med
terrängskoter.
Länsstyrelsen  bör  samråda   med
Naturvårdsverket före beslut om undantag
för  skoterled  i  regleringsområde.
Naturvårdsverket bör ges möjlighet att
överklaga länsstyrelsens beslut  till
regeringen.

Motionen

Enligt motion Jo28 (v) yrkande 3 bör
regeringen återkomma med förslag om hur
en ökad övervakning och information till
allmänheten skall ske och finansieras
för  att  befintlig  och  kommande
lagstiftning skall efterlevas.
I motion Jo32 (mp) yrkande 5 anförs att
nya skoterleder i princip inte skall få
anläggas  i  regleringsområdena.  Det
påpekas att det redan finns ca 200 mil
skoterleder i dagens regleringsområden.

Utskottets överväganden

Som  framgår av propositionen  ämnar
regeringen   i   budgetpropositionen
återkomma till frågor om finansiering av
bl.a.  informationsinsatser.  I  den
sedermera framlagda budgetpropositionen
föreslås  att sammanlagt 30 miljoner
kronor avsätts under en treårsperiod för
bidrag till anläggande av skoterleder
och   andra   anläggningar   för
skotertrafiken samt informationsinsatser
(prop. 1996/97:1 utg.omr. 20).
Därmed bör motion Jo28 yrkande 3 anses
tillgodosedd. Motionen påkallar ingen
särskild åtgärd från riksdagens sida.
Beträffande  skoterleder  anförs  i
propositionen bl.a. att en kanalisering
av skotertrafiken kan vara ett sätt att
minska bullerstörningar och konflikter
med andra intressen, t.ex. friluftsliv.
För att garantera att allmänna intressen
beaktas föreslår regeringen att  det
införs en särskild samrådsskyldighet vid
anläggande av fasta snöskoterleder. Med
hänsyn till att det här handlar om
frågor  som till stor del  påverkar
naturmiljön bör en sådan  skyldighet
regleras med stöd av naturvårdslagen
(1964:822).  Markägarens  medgivande
fordras för anordnande av fasta leder.
Enligt 2 § terrängkörningslagen jämfört
med 5 § terrängkörningsförordningen har
länsstyrelsen bemyndigats  att  medge
undantag från terrängkörningsförbud för
individuella dispenser och skoterleder.
För att kunna garantera kvaliteten i
tillkommande    och    befintliga
regleringsområden avser regeringen att
stärka det centrala myndighetsansvaret
vad gäller beslut om skoterleder  i
regleringsområdet. Besluten skall fattas
efter samråd med Naturvårdsverket.
Utskottet delar regeringens bedömning
att det bör finnas starka skäl att medge
undantag   för  terrängkörning   i
regleringsområdena i fjällen. Utskottet
är inte berett att gå så långt som
föreslås i motion Jo32 yrkande 5 i den
mån  motionen  syftar  till  ett
principiellt förbud mot inrättande av
nya  skoterleder. Ett sådant  beslut
skulle  för  övrigt  inte  stå  i
överensstämmelse med den - av riksdagen
beslutade - ansvarsfördelning i fråga
om föreskrifter för terrängkörning som
utskottet tidigare redovisat. Motionen
avstyrks i denna del.
Reglering av terrängskotertrafik i
känsliga skärgårdsområden m.m.

Propositionen

Regeringen    framhåller     att
skärgårdsområden  kan  vara  väl  så
känsliga som fjällområden när det gäller
störningar  från  t.ex.  motordrivna
fordon. De erfarenheter som vunnits av
de begränsningar som Länsstyrelsen i
Norrbottens län har infört i länets kust-
och skärgårdsområden har varit positiva.
Även andra berörda länsstyrelser bör
närmare överväga de begränsningar av
skotertrafiken som är motiverade från
såväl  allmänna  naturvårds-   och
kulturmiljövårdssynpunkter som för att
begränsa  främst  bullerstörningar  i
känsliga skärgårdsområden. Det bör ske i
nära   samarbete   med   kommunala
myndigheter. Genom ändrade bestämmelser
i terrängkörningsförordningen skall även
kommunerna få möjlighet att  inrätta
regleringsområden    vad    avser
terrängkörning.  Härigenom  ökas  det
lokala  ansvarstagandet  att  reglera
körningen med terrängfordon. Kommunerna
kan  därmed inrätta regleringsområden
även i känsliga skärgårdsområden.

Motionerna

I motion Jo29 (m) anförs att det är bra
att besluten om regleringsområden  i
skärgården förs ner på en mer lokal nivå
där  kunskapen  om  de  faktiska
förhållandena  är  bättre.  Det  är
emellertid viktigt att betona att yrkes-
och binäringsfisket, som i dag på många
håll har nytta av snöskotrar, måste ges
garantier att inte drabbas av skadliga
inskränkningar.   Möjligheten   att
yrkesmässigt använda terrängskoter för
yrkes-  och binäringsfiske får  inte
försämras  i  samband med  att  nya
regleringsområden inrättas i skärgården
(yrkande 3).
I  motion  Jo32  (mp)  anförs  att
möjligheten att uppleva tystnaden och
stillheten i naturen med de ljud som hör
naturen till inte får gå förlorad och
måste  värnas. Motionärerna  förordar
liknande begränsningar som i fjällen med
tysta områden i skärgården (yrkande 18).
Enligt motion Jo36 (c) yrkande 6 kan
även områden i mellanbygden ha liknande
skäl som i skärgården att undantas från
terrängkörning. Inte minst i närheten av
städerna  borde  tysta,  miljövänliga
områden eftersträvas. Skoterleder och
övervakning av lederna bör också finnas
i dessa områden.

Utskottets överväganden

Utskottet delar regeringens bedömning
att det kan finnas starka motiv att
motverka    bullerstörningar    i
skärgårdsområdena,  likaväl  som  i
fjällområdena. Det är därför angeläget
att berörda länsstyrelser överväger de
begränsningar av skotertrafiken som är
motiverade  från  bl.a.   allmänna
naturvårds-             och
kulturmiljövårdssynpunkter.     Som
regeringen framhåller är det viktigt att
även  kommunerna får  möjlighet  att
inrätta sådana regleringsområden. För
utskottet framstår motion Jo32 yrkande
18  närmast  som ett instämmande  i
regeringens överväganden om behovet av
bullerfria områden i skärgårdsområdena.
Utskottet  utgår givetvis  från  att
regeringens överväganden får genomslag i
den  praktiska  tillämpningen.   I
sammanhanget  bör  tilläggas   att
Miljövårdsberedningen nyligen framlagt
ett  betänkande  med  förslag  om
ytterligare åtgärder för att begränsa
fordonsbuller i skärgårdarna (Hållbar
utveckling i landets skärgårdsområden,
SOU 1996:153). Utskottet utgår från att
Miljövårdsberedningens förslag  kommer
att  utgöra underlag för ytterligare
överväganden  angående  behovet  att
motverka    bullerstörningar    i
skärgårdsområdena.  Med  det  anförda
föreslår  utskottet att motion  Jo32
yrkande 18 lämnas utan åtgärd.
Beslut om  regleringsområden av det
slag  som  nu  åsyftas  kommer  i
statsrättsligt hänseende att grundas på
bemyndigandena i terrängkörningslagen.
Enligt 3 § andra stycket i denna lag
skall iakttas att körning som är till
gagn för ortsbefolkningen eller  som
behövs för yrkesutövning eller annat
nyttigt ändamål ej onödigtvis hindras.
Som  framgår av propositionen  skall
övervägandena ske i nära samarbete med
kommunala myndigheter. Härigenom bör det
finnas   möjlighet  att  informera
beslutsmyndigheten    om    sådana
yrkesmässiga behov som berörs i motion
Jo29.  Utskottet  förutsätter  att
synpunkterna i motionen kan tillgodoses
inom ramen för de undantagsbestämmelser
som finns och föreslår att yrkande 3 i
motion Jo29 lämnas utan någon vidare
åtgärd.
Reglerna i 3 § terrängkörningslagen är
så utformade att de möjliggör förbud mot
eller    föreskrifter    rörande
terrängkörning i de fall körningen kan
medföra     olägenhet     från
naturvårdssynpunkt eller annan allmän
synpunkt. Härigenom kan således även de
intressen  som anges i motion  Jo36
yrkande 6 tillgodoses. Möjligheten för
kommunerna att reglera terrängtrafik med
lokala trafikföreskrifter torde också
vara av intresse i detta sammanhang.
Uppföljning och utvärdering av
regleringen i fjällområdet

Propositionen

Det är angeläget att det samlade arbetet
om  reglering  av  färdseln  med
terrrängfordon  utvärderas.  Berörda
länsstyrelser kommer att ges i uppdrag
att i samråd med Naturvårdsverket göra
en årlig uppföljning av utvecklingen på
området,  bl.a.  när  det  gäller
kommunernas     arbete     med
regleringsområden. Regeringen  bedömer
att  en  samlad  redovisning  och
utvärdering bör ske efter ungefär fyra
år. Om problemen då i allt väsentligt
skulle kvarstå kan regeringen komma att
överväga en mer skärpt reglering.

Motionen

Enligt  motion  Jo32  (mp)   bör
utvärderingen år 2001 bygga  på  de
kvalitetskriterier          som
Miljövårdsberedningen har utformat. Om
utvärderingen av skoterregleringarna år
2001 visar att kommunerna inte inrättat
ytterligare regleringsområden och att
dagens problem kvarstår skall ett nytt
förslag  med  skoteråkning  generellt
tillåten endast på leder och i vissa
områden presenteras riksdagen för beslut
(yrkandena 8 och 9).

Utskottets överväganden

Det  system  för  uppföljning  och
utvärdering som förordas av regeringen
ger alla möjligheter att beakta sådana
synpunkter som framförs i motion Jo32.
Som  framgår av propositionen håller
regeringen möjligheten öppen att införa
en skärpt reglering om utvärderingen
skulle visa att de aktuella förslagen
inte  ger  de  avsedda  effekterna.
Utskottet ser ingen anledning att nu i
detalj   ange  vilken   inriktning
terrängkörningslagstiftningen bör ges i
framtiden i det hypotetiska fall som
anges  i  motionen.  Den  fortsatta
utvecklingen  och  resultatet   av
utvärderingen  måste  givetvis  bli
vägledande i detta avseende. Motion Jo32
yrkandena  8 och 9 föranleder  inga
ytterligare uttalanden av utskottet.

Miljökrav på terrängskotrar

Propositionen

Frihet från buller och avgaser är en
viktig  kvalitet  i  fjällområdena.
Terrängskotrar är i detta sammanhang ett
problem  eftersom bullret  kan  vara
betydande och avgasutsläppen kan  ge
upphov till lokalt höga halter av främst
kolväten.  En  första  nivå   av
obligatoriska avgaskrav bör införas för
nya terrängskotrar fr.o.m. den 1 juli
1998. Regeringen avser att inom kort
anmäla ett sådant förslag till  EG-
kommissionen och WTO-sekretariatet.

Motionerna

I motion Jo26 (s) förordas en sänkning
av  skattesatsen  på  miljövänliga
tvåtaktsdrivmedel så att priset kommer i
paritet  med  övriga  drivmedel  på
marknaden (yrkande 2). Enligt motion
Jo28   (v)   yrkande   4   bör
försäljningsskatten på skotrar vara så
utformad  att det finns ett  starkt
incitament  att  köpa  miljöanpassade
skotrar. Enligt yrkande 6 bör regeringen
inleda samtal med branschen och berörda
myndigheter i Nordamerika, där de stora
marknaderna finns, om internationella
miljökrav på skotrar; det kan gälla
t.ex.           bullernivåer,
luftföroreningsemissioner, bränslesorter
m.m.  I  motion Jo30  (s)  förordas
kraftfulla åtgärder för att åstadkomma
en  långtgående  miljöanpassning  av
skotrarna. Enligt motion Jo32  (mp)
yrkande  10 bör regeringen ange  en
successiv utveckling och skärpning av
miljöklasserna  i syfte  att  minska
utsläppen  av  luftföroreningar  och
buller. I motion Jo36 (c) yrkande 5
anförs att man med teknikens hjälp bör
kunna  lösa bullerproblemen på sikt.
Denna möjlighet bör eftersträvas i det
fortsatta arbetet.

Utskottets överväganden

Enligt vad som anförs i propositionen
bedömer regeringen att det efter år 2000
kan  komma  att  finnas  gemensamma
kravnivåer  som  kan  tillämpas  för
terrängskotrar. Därmed är  det  inte
troligt att en nationell svensk standard
motsvarande    Miljöklassutredningens
förslag till miljöklass 1 kan införas.
Mot denna bakgrund är det regeringens
uppfattning   att  miljökrav   för
terrängskotrar  inledningsvis  införs
genom att nya terrängskotrar efter ett
visst  datum skall uppfylla bestämda
krav. Frågan om ett system med flera
miljöklasser kan därmed anstå till dess
att   internationellt   etablerade
kravnivåer kan utnyttjas i systemet.
Regeringen avser nu att anmäla  ett
förslag  till  svenska  regler  om
obligatoriska buller- och avgaskrav för
terrängskotrar i de anmälningsprocedurer
för förslag till tekniska regler som
finns i EG och enligt GATT-avtalet. De
kravnivåer  som kommer  att  anmälas
grundas   på  Miljöklassutredningens
förslag till krav i miljöklass 2, dvs.
en tekniknivå som utredningen ansåg vara
möjlig att uppnå genom en optimering av
dagens tvåtaktsmotorer.
Utskottet anser att det av regeringen
aviserade förslaget utgör ett viktigt
första  steg i arbetet på en  ökad
miljöanpassning av terrängskotrar och
utgår från att regeringen fullföljer
detta arbete på ett kraftfullt  och
målmedvetet  sätt.  När  det  gäller
förutsättningarna för  att  genomföra
miljökraven till den 1 juli 1998 kan
utskottet  konstatera att det  finns
delade meningar om hur lång tid som
krävs    för    att    utveckla
tillfredsställande tekniska  lösningar
inom tillverkningsindustrin. I dagsläget
har utskottet emellertid ingen anledning
att  frångå  den  tidsplanering  som
regeringen föreslår. Propositionen ger i
denna del uttryck för en målsättning som
inte är rättsligt bindande. Utskottet
ansluter   sig  till   regeringens
överväganden i detta avsnitt.
När det gäller beskattning av drivmedel
m.m. kan nämnas att utskottet i sitt
betänkande 1996/97:JoU4 behandlar  en
proposition  om  miljöklassning  av
alkylatbensin. Som framgår av utskottets
uttalanden har frågan om miljörelaterad
beskattning av drivmedel samband med det
arbete som bedrivs av utredningen om
alternativa bränslens och blandbränslens
miljöegenskaper m.m. Med det anförda
föreslår  utskottet att motion  Jo28
yrkandena 4 och 6 lämnas utan vidare
åtgärd.
Utskottet gör samma bedömning i fråga
om motionerna Jo26 yrkande 2,  Jo30
(delvis), Jo32 yrkande 10 och  Jo36
yrkande 5.
Behörighetskrav för förare av
terrängskoter m.m.

Propositionen

För att få framföra terrängskoter skall
det krävas traktorkort eller körkort.
Regeringen föreslår att bestämmelser om
behörighetskrav införs i körkortslagen
(1977:477). Det enda krav som ställs för
närvarande är att skoterföraren fyllt 16
år.  Genom att kräva körkort  eller
traktorkort  av  den  som  framför
terrängskoter markeras att skoterkörning
är något som kräver ansvarstagande och
kunskap.  En  sådan  reglering  gör
sanktionsmöjligheterna        vid
regelöverträdelser tydligare genom att
körkortslagens bestämmelser om  bl.a.
återkallelse och varning kan tillämpas.
Kravet  på körkort eller traktorkort
innebär  att  straffbestämmelserna  i
körkortslagen och i trafikbrottslagen
måste ses över. Dessa ändringar behöver
övervägas ytterligare, och regeringen
återkommer i denna fråga.
Vidare  föreslår regeringen att  en
särskild förarlicens införs för förare
av terrängskoter. Utformningen av en
sådan  licens  bör emellertid  först
utredas närmare.

Motionerna

I motion Jo27 (s) anförs att kravet på
traktorkort  eller körkort  inte  är
relevant för tillämpning på snöskoter.
Motionärerna föreslår i stället  att
regeringen snabbutreder frågan om en
förarlicens (yrkandena 2 och 3).  I
motion  Jo31 (s) föreslås  att  den
aviserade förarlicensen blir frivillig
och  baseras  på  skoterklubbarnas
nuvarande utbildning. Det är av stor
betydelse  att  medlemmarna  och  de
förtroendevalda i skoterklubbarna även
för framtiden får ett uttalat förtroende
i detta viktiga arbete (yrkande 3).
Enligt motion Jo36 (c) kan kravet på
körkort leda till att många äldre förare
inte  får  framföra sina fordon  de
närmaste åren. Tiden för ikraftträdande
bör därför framflyttas till den 1 juli
1998. I detta arbete bör också beaktas
att i 80 % av skoterolyckorna är förarna
alkoholpåverkade. Ökade insatser krävs
därför  för  alkoholinformation  till
skoterförare (yrkandena 7 och 8).

Utskottets överväganden

Som regeringen anför är det viktigt att
anpassa kraven på terrängskoterförarna
till faktiska förhållanden och att bryta
en icke önskvärd utveckling när det
gäller regelöverträdelser. Det är också
viktigt att man från samhällets sida
ännu starkare än hittills markerar att
skoterkörning  är något  som  kräver
ansvarstagande och kunskap. Krav  på
körkort   innebär   bl.a.   att
sanktionsmöjligheterna   vid   vissa
regelöverträdelser blir tydligare, t.ex.
vid  olovlig  körning.  Vidare  ges
möjlighet att genom t.ex. återkallelse
av körkort ingripa mer effektivt mot
upprepade förseelser.
Utskottet   tillstyrker   således
regeringens  förslag  om  ändring  i
körkortslagen (1977:477, ändrad senast
1996:420). Det innebär att terrängskoter
får föras endast av den som har körkort
eller  traktorkort. Med terrängskoter
avses enligt 2 § vägtrafikkungörelsen
terrängmotorfordon med en tjänstevikt av
högst  400  kilogram.  Genom  att
körkortskravet inte knyts till någon
särskild behörighetsklass enligt 1 §
körkortslagen   blir   den   nedre
åldersgränsen   för   förande   av
terrängskoter även fortsättningsvis 16
år. Traktorkort kan dock enligt 29 §
körkortslagen utfärdas för den som har
fyllt  15  år,  om  särskilda  skäl
föreligger.
Som  framgår av propositionen krävs
ytterligare lagändringar när det gäller
bl.a.    straffbestämmelserna    i
körkortslagen  och  trafikbrottslagen.
Regeringen återkommer i denna fråga till
riksdagen.
I enlighet med det anförda avstyrker
utskottet motion Jo27 yrkande 2.
I  anslutning till motion Jo36  om
svårigheter för vissa förarkategorier
vid  övergången till ett system med
körkortskrav  vill utskottet  hänvisa
till att det enligt körkortsförordningen
finns  möjligheter att i enskilda fall
ge  undantag från bestämmelserna  om
körkortskrav. Som regeringen anför kan
undantagsbestämmelsen utvidgas till att
avse  även den föreslagna  2  a  §
körkortslagen om krav på körkort eller
traktorkort   för   förande   av
terrängskoter. Utskottet anser att det
i dispensprövningen finns anledning att
visa  särskild generositet mot äldre
skoterförare  och  utgår  från  att
regeringen   beaktar   detta   vid
utformningen  av nya bestämmelser  i
körkortsförordningen.     Utskottet
avstyrker yrkande 7 i motion Jo36 i den
mån motionen ej tillgodoses med det
anförda.
Utskottet  har ingen invändning  mot
regeringens överväganden om en särskild
och obligatorisk förarlicens för förare
av terrängskoter. Det hade i och för sig
varit   önskvärt   att   samordna
körkortskravet   med   frågan   om
förarlicens. Det torde emellertid inte
vara praktiskt möjligt att genomföra en
så omfattande utbildningsinsats som det
här är fråga om under en relativt kort
tidsperiod. Det bör i anslutning till
motionerna   om  skoterföreningarnas
medverkan understrykas att föreningarna
redan i dag gör en viktig insats genom
en omfattande utbildning av förare på
frivillig väg. Det är angeläget att den
resurs    som   skoterföreningarna
representerar tas till vara  i  det
fortsatta arbetet. Utskottet utgår från
att regeringen närmare undersöker vilka
möjligheter det finns att  genomföra
utbildningen   i   samarbete   med
skoterföreningarna eller att överlåta
ansvaret för utbildningen på  sådana
föreningar. I övrigt går utskottet inte
närmare in på frågor om förarlicens,
eftersom regeringen avser att återkomma
med ett mer genomarbetat förslag  i
ämnet. Enligt utskottets mening är det
viktigt att sådana förslag utarbetas så
snart  som möjligt. Med det anförda
tillgodoses  i  stor  utsträckning
motionerna Jo27 yrkande 3 och  Jo31
yrkande 3.
Utskottet delar givetvis synpunkterna i
motion Jo36 yrkande 8 om värdet av
informationsinsatser angående riskerna
med     alkoholförtäring     vid
snöskoterkörning. Det torde dock  vara
uppenbart för var och en att onykterhet
i samband med framförande av fordon är
ett beteende som är både olämpligt och
trafikfarligt och som kan bestraffas
enligt trafikbrottslagen, oavsett om det
gäller vägtrafik eller terrängtrafik. I
årets budgetproposition avsätts medel
för informationsinsatser, som vid behov
bör kunna omfatta även sådana frågor som
avses i motionen.
I övrigt bör det ankomma på behöriga
myndigheter och organisationer, t.ex.
skoterföreningarna, att informera  om
riskerna med alkoholförtäring i samband
med terrängkörning. Vid en uppvaktning
inför      utskottet      av
skoterorganisationerna har det upplysts
att   man   i   den   frivilliga
förarutbildningen    ägnar    stor
uppmärksamhet åt allmänna hänsynsregler,
säkerhetsfrågor  och  riskerna  med
förtäring av droger och alkohol. Det bör
vidare  tilläggas att körkortskravet,
liksom en eventuell förarlicens, ger
ytterligare möjligheter för myndigheter
och trafikskolor m.fl. att i ordnade
former  informera om  dessa  frågor.
Utskottet avstyrker motionen i denna del
i den mån den ej blivit tillgodosedd.
Luftfartyg i fjällen

Propositionen

Luftfartsverket bör ges i uppdrag att, i
samarbete med bl.a. Naturvårdsverket och
Försvarsmakten, se över  behovet  av
ytterligare   restriktioner    för
överflygningar med luftfartyg i fjällen.
Vissa      bestämmelser      i
luftfartslagstiftningen om landning bör
ses över av Luftfartsverket. Berörda
länsstyrelser bör ges i uppdrag att se
över restriktioner för landning i olika
regleringsområden.

Motionerna

Enligt motion Jo28 (v) yrkande 7 bör
flygverksamheten    begränsas    i
fjällvärlden. Redan nu kan vissa områden
befrias  från  flygtrafik  utifrån
bedömningarna   i  Naturvårdsverkets
fjällutredning. Flygtrafiken bör också
hänvisas till vissa stråk  för  att
minimera bullerstörningarna. Också  i
motionerna Jo33 (fp) yrkande 2 och Jo35
(kds) yrkande 3 förordas ytterligare
begränsningar respektive kanalisering av
flygverksamheten  i  fjällen.  Vissa
områden borde redan nu ha utpekats som
fria från flygtrafik.

Utskottets överväganden

Utskottet delar regeringens bedömning
att  flygtrafiken  utgör  en  av
bullerkällorna  i  fjällen  och  att
ytterligare restriktioner kan behövas
för att bevara fjällområdenas karaktär
av ostördhet. Det uppdrag som aviseras i
propositionen bör kunna ge underlag för
mer konkreta åtgärder i enlighet med
motionerna  Jo28,  Jo33  och  Jo35.
Motionerna bör i berörda delar inte för
närvarande  föranleda någon  särskild
åtgärd från riksdagens sida.

Rennäringen

Propositionen

Det  centrala myndighetsansvaret  för
rennäringen  bör  ligga  kvar  på
Jordbruksverket. Sametinget har också
ett  särskilt ansvar för att  styra
utvecklingen  av  rennäringen.   I
rennäringslagen skrivs in ett miljömål
av  innebörd  att rennäringen  skall
bedrivas  så  att naturbetesmarkernas
långsiktiga      produktionsförmåga
upprätthålls och att markerna uthålligt
ger en god avkastning samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras. En ny
metod  för  renbetesinventering  bör
utvecklas  i  enlighet med  tidigare
upplagt program. I samband med översynen
av       det       svenska
miljöersättningsprogrammet      för
jordbruksnäringen kommer att övervägas
om rennäringen även kan omfattas av
miljöstöd. Berörda länsstyrelser bör ges
i uppdrag att i samråd med berörda
samebyar upprätta åtgärdsprogram  för
överbetade områden.
I  redovisningen  för  samebyarnas
markanvändning bör speciellt värdefulla
eller känsliga områden för renskötseln,
naturvården och kulturmiljövården anges.
Anmälningsskyldighet för  samråd  med
länsstyrelsen bör införas i fråga om
anordnande av renstängsel eller annan
fast  anläggning  för  rennäringen.
Länsstyrelserna  och  samebyarna  bör
överväga   i  vilken  utsträckning
befintliga renstängsel kan tas bort.
Från år 2000 bör endast fordon som
uppfyller särskilda krav vad  gäller
marktryck  vid  barmarkskörning  vara
tillåtna. Naturvårdsverket ges i uppdrag
att efter samråd med Vägverket utforma
föreskrifter för terrängfordon om bl.a.
högsta marktryck.
Länsstyrelsens   beslut    enligt
rennäringslagen   (1971:437)   skall
överklagas     hos      allmän
förvaltningsdomstol i stället för hos
Jordbruksverket. Beslut om upplåtelse av
nyttjanderätt skall dock överklagas hos
regeringen. Avser beslutet upplåtelse av
rätt till jakt eller fiske, får det
endast  överklagas av berörd sameby.
Bestämmelserna om besittningsskydd  i
jaktlagen  skall  inte  gälla  för
upplåtelser enligt rennäringslagen.

Motionerna

I motion Jo29 (m) yrkande 4 anförs att
inskränkningar  i  möjligheten  till
barmarkskörning försvårar renskötseln.
Enligt motionen bör barmarkskörning i
samband  med och i anslutning  till
renskiljning  undantas  från   den
föreslagna skärpta regleringen. Eftersom
renskiljning endast pågår under vissa
tider och på vissa ställen innebär inte
ett sådant undantag något hinder för
ambitionen att minska belastningen på
kalfjället.
Enligt  motion  Jo32  (mp)  bör
rennäringsfrågorna ges större tyngd i
myndighetsarbetet. Jordbruksverket har
haft  ett  betungande  arbete  med
förändringar av jordbrukspolitiken efter
EU-anslutningen.  I   likhet   med
Miljövårdsberedningen anser motionärerna
att rennäringsfrågorna bör flyttas till
Glesbygdsverket  (yrkande  11).  I
anslutning till förslaget om miljömål
m.m. föreslås att gränsstängslen mot
Norge i den södra delen av fjällkedjan
tas bort i syfte att minska nedslitning
av  fjällvegetationen. Renbetesavtalen
med  Norge bör omförhandlas så  att
renarnas vandring i väst-östlig riktning
kan återupptas (yrkandena 12 och 13).
I motion Jo34 (c) välkomnas förslaget
om ett miljömål för rennäringen. För att
riksdagen skall ges möjlighet att ta
ställning  till  hur det  uppställda
miljömålet  följs  bör  regeringen
återkomma med redovisningar hur målet
uppnås och vilka åtgärder som vidtas för
att uppnå det (yrkande 3).
Enligt  motion  Jo35  (kds)  krävs
renbetesinventeringar med en metod som
ger  ett  adekvat  och  vederhäftigt
resultat med avseende på betesmarkernas
kapacitet. Det brådskar att slutföra det
påbörjade inventeringsarbetet så  att
eventuell  överbetning  snabbt  kan
konstateras. Åtgärdsprogram  för  att
komma till rätta med överbetning bör
snarast  utarbetas i  samarbete  med
samebyarna.    Vidare    instämmer
motionärerna i att Jordbruksverket blir
central myndighet för rennäringen tills
vidare men vill markera att Sametinget
på  sikt bör överta dessa uppgifter
(yrkandena 6 och 7).

Utskottets överväganden

Regeringen  redovisar  utförligt  i
propositionen vilka myndighetsuppgifter
och verksamheter som har samband med
rennäringen. Ett stort antal viktiga och
betungande uppgifter av betydelse för
rennäringen  ingår i Jordbruksverkets
ansvarsområde.   Utskottet   delar
regeringens bedömning att övervägande
skäl  talar  för att  det  centrala
myndighetsansvaret för rennäringsfrågor
ligger kvar på Jordbruksverket. Därmed
avstyrks motion Jo32 yrkande 11.
Vidare avstyrker utskottet motion Jo35
yrkande  7  om  huvudmannaskap  för
rennäringen.
Det  är  enligt  utskottets  mening
värdefullt   att   rennäringslagen
kompletteras med ett miljömål. Utskottet
tillstyrker förslaget. I anslutning till
motion Jo34 yrkande 3 vill utskottet
framhålla  att det är  viktigt  att
miljömålet uppfylls och att resultatet
redovisas för riksdagen. Om en sådan
redovisning skall vara meningsfull krävs
dock först att metoder utarbetas för
att mäta måluppfyllelsen i termer av
bl.a.  naturbetesmarkernas långsiktiga
produktionsförmåga  och   bibehållen
biologisk  mångfald.  Dessa  frågor
sammanhänger även med det riksdagsbeslut
om renbetesinventeringarna som utskottet
hänvisar  till  nedan.  När  angivna
förutsättningar   föreligger   utgår
utskottet från att resultatet av det nya
miljömålet redovisas, t.ex. i samband
med regeringens årliga miljöredovisning
till riksdagen. Motionsyrkandet avstyrks
i den mån det ej kan anses tillgodosett.
Riksdagen  har år 1994  gjort  ett
uttalande angående renbetesinventeringen
(se  1993/94:BoU11).  Som  närmare
redovisas i propositionen (s. 56 f.)
pågår ett arbete med att utveckla en ny
metod   för   renbetesinventeringar.
Regeringen  bedömer  att  en  ny
inventeringsmetodik kan  redovisas  i
budgetpropositionen   hösten   1997.
Utskottet  hänvisar  härvidlag  till
redovisningen i proposition 1996/97:1
utg.omr.  23.  Något   ytterligare
riksdagsuttalande i detta ämne behövs
inte, och utskottet avstyrker motion
Jo35 yrkande 6.
Enligt yrkande 12 i motion Jo32 bör
renstängslen mot Norge i den södra delen
av fjällkedjan tas bort för att minska
nedslitning   av  fjällvegetationen.
Utskottet avstyrker detta yrkande med
hänvisning till att frågan  ej  kan
avgöras genom ett ensidigt beslut från
svensk sida. Ett sådant beslut skulle
stå   i  strid  med  1972  års
renbeteskonvention mellan Sverige och
Norge.
Renbeteskonventionen mellan Sverige och
Norge gäller t.o.m. den 30 april år
2002. Den svenska regeringen har hos den
norska  regeringen påkallat  att  en
blandad   svensk-norsk   kommission
tillsätts för att utreda behovet av
fortsatt renbetning i det andra landet.
Regeringen utgår från att kommissionen i
enlighet  med  vad  Jordbruksverket
föreslagit  i  sin  aktionsplan  för
biologisk mångfald noga uppmärksammar
behovet av stängsel och att nödvändiga
stängsel dras på ett sätt som minimerar
risken för skador på miljön. Uttalandet
ligger i linje med synpunkterna i motion
Jo32 yrkande 13. Även denna fråga måste
i första hand utredas och övervägas i
bilaterala förhandlingar mellan Sverige
och Norge. Med det anförda avstyrker
utskottet motionen i denna del.
När  det  gäller  regleringen  av
barmarkskörning   på    kalfjället
konstaterar regeringen att vissa fordon
har  större  påverkan än  andra  på
terrängen. Som regeringen anför måste
rennäringens legitima krav att bedrivas
rationellt och med utnyttjande av modern
teknik ske inom ramen för den hänsyn som
krävs för att uppfylla rennäringens nya
miljömål.  Utskottet är därför  inte
berett  att förorda några  generella
undantag för de situationer som anges i
motion  Jo29  yrkande  4.  Det  får
förutsättas att dispenser kan ges i
enskilda fall om det skulle uppstå behov
av  särskilda  hänsynstaganden  till
rennäringen. Motionen avstyrks i denna
del.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag i fråga om överklagande  av
beslut i rennäringsärenden.
Mineralutvinning

Propositionen

Anmälningsskyldighet för  samråd  med
länsstyrelsen bör införas i fråga om
undersökningsarbete enligt minerallagen
(1991:45) inom område som avses i 3 kap.
5  §  lagen  om  hushållning  med
naturresurser m.m. Undersökningsarbete
bör utföras så att det kan antas ske
utan att påtaglig skada för områdets
natur- och kulturvärden uppkommer samt
utan att områdets karaktär påverkas.
Naturvårdsförordningen bör kompletteras
med bestämmelser om obligatorisk anmälan
om samråd i fråga om undersökningsarbete
enligt minerallagen i angivna områden.

Motionen

Enligt motion Jo32 (mp) yrkande 14 är
mineralutvinning och annan exploatering
i fjällområdena inte önskvärda eftersom
det skulle innebära mycket stora och
bestående skador. Skyddsbestämmelserna i
naturresurslagen är inte tillräckliga,
eftersom mineralutvinning kan tillåtas
om det finns särskilda skäl. Man bör nu
gå längre än regeringen föreslagit och
ge fjällområdena ett starkare skydd mot
exploateringar.    Naturresurslagens
gränser bör ses över så att större
områden ges ett sådant starkare skydd.
Minerallagen  bör  ändras  så  att
undersökningsarbete   i    obrutna
fjällområden  inte  får  ske  utan
regeringens medgivande. Regeringen bör
ge Boverket i uppdrag att lämna förslag
till hur skyddet av fjällområdena kan
förbättras  så att mineralutvinningen
inte kan komma till stånd i de obrutna
fjällområdena.

Utskottets överväganden

Bostadsutskottet  har  enligt  sitt
yttrande tidigare anfört att  endast
mycket starka samhällsintressen bör leda
till   gruvdrift  i  de  obrutna
fjällområdena och att avvägningen i den
praktiska hanteringen måste bli beroende
av den vikt man tillmäter ett aktuellt
brytningsintresse. Den utformning NRL
fått  i detta avseende måste enligt
utskottet   anses   väl   avvägd.
Utredningsarbetet rörande minerallagen
bör  enligt utskottet avvaktas innan
riksdagen tar ställning till frågan om
hur minerallagens regler bör se ut vad
gäller de obrutna fjällområdena.
Näringsutskottet  gör  en  utförlig
redovisning  av  gällande  regler  i
naturvårds-  och minerallagstiftningen
och konstaterar att de av regeringen
aviserade åtgärderna kan leda till vissa
oklarheter  för berörda företag  vad
gäller  skillnaden  mellan  nuvarande
tillståndsprövning enligt minerallagen
och den samrådsskyldighet som regeringen
ämnar      föreskriva      i
naturvårdsförordningen. Näringsutskottet
har dock inget att erinra mot att det
införs ett samrådskrav i förordningen
som  uttryckligen  är  inriktat  mot
undersökningsarbete enligt minerallagen.
Utskottet erinrar om att Gruvkommittén
nyligen  avlämnat  ett  betänkande,
Gruvorna och framtiden (SOU 1996:152)
och  förutsätter  att  regeringen  i
beredningen  av  kommitténs  förslag
beaktar  behovet  av  att  undanröja
eventuella  oklarheter.  Beträffande
motion  Jo32  yrkande  14  anför
näringsutskottet att det inte  finns
några bärande motiv för att överföra
tillståndsprövningen  i  ärenden  om
undersökningsarbete från länsstyrelsen
till   regeringen.   De   aktuella
bedömningarna görs bäst på den lokala
nivån, och det finns ingen anledning att
betvivla att miljöprövningen utförs på
samma grannlaga sätt hos länsstyrelsen
som i regeringskansliet.
Jordbruksutskottet ansluter sig till
bostadsutskottets och näringsutskottets
bedömning och avstyrker motion  Jo32
yrkande 14.
Turism

Propositionen

Riksdagen  beslutade våren  1995  om
inriktningen  och  omfattningen  av
turistpolitiken  (prop.  1994/95:177,
bet.1994/95:KrU28).    Målet   för
turistpolitiken är att Sverige skall ha
en hög attraktionskraft som turistland
och  en långsiktigt konkurrenskraftig
turistnäring. En särskild  myndighet,
Turistdelegationen, inrättades den  1
juli 1995 med uppgift att förbättra
samordningen av olika statliga insatser
som  kan  medverka till att  stärka
turistnäringens utveckling samt för att
öka samverkan mellan staten, regionala
organ,   kommuner  och   näringen.
Turistdelegationen har av  regeringen
fått  i  uppdrag att  utarbeta  ett
handlingsprogram, vilket skall vara ett
stöd för samarbetet på de mest centrala
områdena  i utvecklingen  av  svensk
turism. Uppdraget omfattar även frågor
om inriktningen av miljöanpassad turism.
Regeringen avser att ändra instruktionen
för   Turistdelegationen  så   att
myndighetens sektorsansvar för miljön
framgår tydligt.

Motionerna

Enligt motion Jo32 (mp) är det positivt
att  Turistdelegationens sektorsansvar
för  miljön förtydligas. Motionärerna
förutsätter att delegationen lägger stor
vikt   vid   miljöfrågorna   under
utarbetandet av handlingsprogrammet och
föreslår att konsekvensbeskrivningar som
beskriver olika turistprojekts miljö-
och naturpåverkan genomförs. Detta bör
göras såväl i samband med planering av
nya anläggningar och arrangemang som vid
utbyggnad  av befintliga anläggningar
(yrkande 15).
I motion Jo35 (kds) förordas en regel
som  anger  att turismföretag  måste
redovisa vilka naturhänsyn man planerar
vid utbyggnad och vid start av nya
arrangemang. Vidare föreslås att nya
företag utvecklas inom samisk turism med
inriktning   på  s.k.  eko-  och
kulturturism (yrkandena 4 och 5).

Utskottets överväganden

Bostadsutskottet anför att kravet på
miljökonsekvensbeskrivningar i plan- och
bygglagen,   PBL,   gäller   för
detaljplanelagt område och torde träffa
flertalet turistanläggningar. Krav på
miljökonsekvensbeskrivning finns också i
annan  lagstiftning. Vidare  hänvisar
utskottet  till Miljöbalksutredningens
arbete och föreslår att motion Jo32
avstyrks i berörd del.
Näringsutskottet   anför,   efter
redovisning av gällande bestämmelser,
att  den  befintliga  lagstiftningen
ställer  omfattande  krav  på  att
miljökonsekvensbeskrivningar    skall
upprättas i de fall en anläggning bedöms
medföra betydande inverkan på miljön
eller hushållningen med naturresurser.
Yrkandet i motion Jo32 om krav  på
miljökonsekvensbeskrivningar är  redan
tillgodosett i gällande regelverk.
Jordbruksutskottet        delar
bostadsutskottets och näringsutskottets
bedömning och vill i anslutning till
motionerna  Jo32  och  Jo35  anföra
följande. I den del motionerna  avser
fasta  anläggningar för  turism  och
friluftsliv finns det, som framgår av de
ovan angivna utskottens yttranden,  ett
antal     lagbestämmelser     om
miljökonsekvensbeskrivningar     och
hänsynstaganden till miljöintressen vid
markexploatering m.m. som går i samma
riktning  som  motionärerna  önskar.
Utskottet vill särskilt erinra om att
turismföretag  i  form  av  fasta
anläggningar  berörs  av  särskilda
skyddsregler mot exploatering i  vissa
områden i landet, däribland kustområden
och  obrutna  fjällområden  (3  kap.
naturresurslagen). Vidare har regeringen
i 5 kap. 2 § naturresurslagen erhållit
bemyndigande  att  ställa  krav  på
miljökonsekvensbeskrivningar enligt de
lagar som anges i 1 kap. 2 §, vari ingår
bl.a. plan- och bygglagen. En sådan
beskrivning skall möjliggöra en samlad
bedömning av en planerad anläggnings,
verksamhets eller åtgärds inverkan på
miljön, hälsan och hushållningen med
naturresurser. Särskilt bör nämnas att
det i 5 kap. 18 § finns bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivning som omfattar
bl.a. uppförande av skidliftar eller
kabinbanor,   hotellkomplex   eller
fritidsbyar samt permanenta tävlings-
eller  testbanor  för  bilar  eller
motorcyklar.   Också  i   25   §
naturvårdsförordningen (1987:939) finns
bestämmelser             om
miljökonsekvensbeskrivningar för företag
som kan påverka natur och miljö.
I den aktuella propositionen anförs
(s. 68) att Miljövårdsberedningen har
föreslagit att länsstyrelsen skall kunna
meddela    anmälningsplikt    för
organisationer av en viss aktivitet i
ett visst område. Motsvarande fråga har
även  behandlats  i Naturvårdsverkets
rapport  Allemansrätten och kommersen
(rapport 4446). Miljövårdsberedningens
förslag   i   denna   del   och
Naturvårdsverkets   rapport    har
överlämnats till Miljöbalksutredningen
för beaktande i utredningens arbete.
Utredningen har föreslagit (SOU 1996:103
s.  321)  att miljöbalkens generella
regler för verksamheter skall gälla även
verksamhet bestående i att organisera
friluftsliv. Av detta följer bl.a. att
organisatören skall vidta förebyggande
åtgärder  för  att  förhindra  att
deltagarna  orsakar  skada  och  att
anmälningsplikt  kan  införas  för
organisatörens verksamhet.
Sammanfattningsvis     konstaterar
utskottet att motionerna Jo32 yrkande 15
och Jo35 yrkande 4 är väl tillgodosedda
i de delar de avser miljöprövning av
fasta anläggningar för turism. Vidare
utgår utskottet från att frågorna om
turismens miljöpåverkan kommer att ägnas
fortsatt  uppmärksamhet  i   olika
sammanhang,   inte   minst   inom
Turistdelegationen.  I  avvaktan  på
fortsatta  överväganden  om  det  av
regeringen angivna handlingsprogrammet
och om lagreglerade hänsynstaganden m.m.
i  den  framtida  miljölagstiftningen
föreslår utskottet att yrkandena lämnas
utan vidare åtgärd.
Motion Jo35 yrkande 5 om utveckling av
samisk turism m.m. går bl.a. ut på att
samerna själva bör ta initiativ till och
ansvara  för utvecklingen  på  detta
område. I den mån motionen också tar
sikte på insatser från det allmännas
sida vill utskottet erinra om att det
åvilar Sametinget att verka för  en
levande samisk kultur och därvid ta
initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur. Som
framgår av näringsutskottets yttrande
finns  det  inom  ramen  för  EU:s
strukturstöd m.m., mål 6, möjlighet att
erhålla   stöd   inom   områdena
företagsutveckling, kompetensutveckling,
jordbruk, fiske och naturresurser, lokal
utveckling och samisk utveckling. I det
svenska programdokumentet för mål  6
anförs att samernas behov kommer att
ägnas  speciell  uppmärksamhet.  För
perioden 1995-1999 har avsatts ca 16
miljoner ecu inom delområdet Åtgärder
inom turism och kultur och för samisk
utveckling ca 15 miljoner ecu. Enligt
näringsutskottet uppgår resurserna inom
delområdet Samisk kultur under perioden
till ca 42 miljoner kronor. Sametinget
och Samefonden skall här svara för den
nationella, offentliga medfinansieringen
på ca 21 miljoner kronor.
Enligt  ett pressmeddelande den  24
oktober  1996  från  Närings-  och
handelsdepartementet  har  regeringen
fördelat  90  miljoner  kronor  till
marknadsföring  av   Sverige   som
turistland. Tidigare i  år  har  11
miljoner   kronor   avsatts   för
turismforskning  vid  Mitthögskolan.
Åtgärderna  utgör en uppföljning  av
riksdagens      beslut      om
sysselsättningsskapande åtgärder  m.m.
(1995/96:
FiU15).
I likhet med näringsutskottet anser
jordbruksutskottet  att  motion  Jo35
yrkande 5 är tillgodosedd genom  de
betydande  insatser  som  är  under
genomförande.  Motionen påkallar ingen
ytterligare åtgärd i denna del.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   samordnad
fjällplanering m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkandena 1 och 2,
res. 1 (mp)
2.           beträffande
terrängkörningslagen
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag och med avslag på
motion 1995/96:Jo34 yrkande 1 antar
förslaget till lag om ändring  i
terrängkörningslagen (1975:1313),
3.  beträffande skärpning  av
terrängkörningslagen m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo28 yrkande 2, 1995/96: Jo33
yrkande 1, 1995/96:Jo34 yrkande 2 och
1995/96:Jo35 yrkande 1,
res. 2 (c)
4.  beträffande  förslag  om
ytterligare regleringsområden
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo28 yrkande 1,
5.  beträffande  beslut  om
regleringsområden utan  ytterligare
samråd m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkandena 3 och 4,
res. 3 (mp)
6.  beträffande  målinriktad
skotertrafik m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkandena 6 och 7,
res. 4 (mp)
7. beträffande förbud mot nya
skoterleder i regleringsområden
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkande 5,
res. 5 (mp)
8.  beträffande medverkan  på
lokal nivå m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo27 yrkande 1, 1995/96: Jo29
yrkande  1,  1995/96:Jo30  delvis,
1995/96:Jo31  yrkande  2   samt
1995/96:Jo36 yrkandena 1 och 2,
res. 6 (m, c)
9.  beträffande transport  av
jaktvapen på terrängfordon
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkande 16,
res. 7 (mp)
10.  beträffande  ändring  av
terrängtrafikkungörelsen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkande 17,
11.   beträffande   generell
hastighetsbegränsning       för
terrängskotrar
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna  1995/96:Jo26 yrkande 1,
1995/96:Jo27 yrkande 4, 1995/96:Jo29
yrkande 2, 1995/96:Jo31 yrkande 1,
1995/96:Jo35  yrkande  2   samt
1995/96:Jo36 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet  anfört  samt  avslår
motionerna 1995/96:Jo28 yrkande 5 och
1995/96:Jo36 yrkande 4,
res. 8 (m)
res. 9 (fp, mp)
res. 10 (v)
12.  beträffande  förslag  om
finansiering  av  övervakning  och
information
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo28 yrkande 3,
res. 11 (v)
13.          beträffande
regleringsområden  i  skärgården
m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo32  yrkande  18   och
1995/96:Jo36 yrkande 6,
14.  beträffande dispens  för
yrkesfiske m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo29 yrkande 3,
15. beträffande uppföljning och
utvärdering m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkandena 8 och 9,
16. beträffande miljökrav  på
terrängskotrar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo30  delvis,  1995/96:Jo32
yrkande 10 och 1995/96:Jo36 yrkande
5,
17.  beträffande  skatt  på
drivmedel m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo26 yrkande 2 och  1995/96:
Jo28 yrkande 4,
res. 12 (v, mp)
18.  beträffande  samtal  med
skoterbranschen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo28 yrkande 6,
19. beträffande behörighetskrav
för förare av terrängskoter
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motionerna 1995/96:Jo27 yrkandena
2 och 3, 1995/96:Jo31 yrkande 3 och
1995/96:Jo36  yrkande  7  antar
förslaget till lag om ändring  i
körkortslagen (1977:477),
res. 13 (m)
20. beträffande insatser  för
alkoholinformation
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo36 yrkande 8,
21. beträffande flygverksamhet i
fjällen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo28 yrkande 7, 1995/96: Jo33
yrkande 2 och 1995/96:Jo35 yrkande 3,
22.   beträffande   central
rennäringsmyndighet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo32  yrkande  11   och
1995/96:Jo35 yrkande 7,
res. 14 (mp)
23.  beträffande  rivning  av
renstängsel mot Norge
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkande 12,
24. beträffande omförhandling av
renbeteskonventionen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkande 13,
25.          beträffande
renbetesinventering
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo35 yrkande 6,
26. beträffande miljömål  för
rennäringen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
rennäringslagen (1971:437),
27. beträffande redovisning av
miljömål för rennäringen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo34 yrkande 3,
28. beträffande barmarkskörning
på kalfjället
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo29 yrkande 4,
res. 15 (m)
29.          beträffande
mineralutvinning
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo32 yrkande 14,
res. 16 (mp)
30.          beträffande
miljökonsekvensbeskrivningar  för
turismprojekt
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo32  yrkande  15   och
1995/96:Jo35 yrkande 4,
res. 17 (fp, mp)
31. beträffande samisk natur-
och kulturturism
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo35 yrkande 5,
32. beträffande jaktlagen
att riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring i  jaktlagen
(1987:259).
Stockholm den 5 november 1996
På jordbruksutskottets vägnar
Lennart Daléus

I beslutet har deltagit: Lennart Daléus
(c), Inge Carlsson (s), Göte Jonsson
(m), Kaj Larsson (s), Leif Marklund (s),
Ingvar Eriksson (m), Alf Eriksson (s),
Ingemar Josefsson (s), Eva Eriksson
(fp), Ann-Kristine Johansson (s), Maggi
Mikaelsson (v), Åsa Stenberg (s), Eva
Björne (m), Gudrun Lindvall (mp),
Lennart Brunander (c), Berndt Sköldestig
(s) och Ola Sundell (m).

Reservationer

1. Samordnad fjällplanering m.m. (mom.
1)

Gudrun Lindvall (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som   på   s.  8  börjar   med
 Jordbruksutskottet delar och på s. 9
slutar med yrkande 2 bort ha följande
lydelse:
Fjällområdena  är  en  betydelsefull
nationell resurs med betydande värden
för nuvarande och kommande generationer.
En   utvecklad   och   samordnad
fjällplanering bör därför, som föreslås
i Miljöpartiets motion Jo32, slås fast i
de   kommunala   översiktsplanerna.
Utskottet anser således att man bör ta
fasta    på   förslaget    från
Miljövårdsberedningen.  Detta  innebär
också att länsstyrelserna bör få  i
uppdrag att ta fram underlag för de
fjällkommuner som omfattas av 3 kap. NRL
och att Boverket bör utforma vägledning
för detta arbete. Den planering som är
nödvändig bör påbörjas nu. Det finns
enligt utskottets mening inte  något
hinder    i    den    nuvarande
naturresurslagstiftningens  utformning
som gör att man bör avvakta den nya
miljöbalken.
När  det  gäller  fjälldelegationen
instämmer utskottet i motionärernas krav
att  fjälldelegationen bör ges klara
direktiv att dess arbete skall utgå från
en  hållbar utveckling och att  ett
tillvaratagande  av   miljö-   och
naturresurser skall vara vägledande för
delegationens arbete.  Som anförs  i
motionen bör miljö- och naturvården vara
väl företrädd i delegationen.
Riksdagen bör med anledning av motion
Jo32 yrkandena 1 och 2 som sin mening ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.    beträffande    samordnad
fjällplanering m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkandena 1 och 2 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
2. Skärpning av terrängkörningslagen
m.m. (mom. 3)

Lennart Daléus och Lennart Brunander
(båda c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 12 börjar med Utskottet vill 
och på s. 13 slutar med Jo35 yrkande 1 
bort ha följande lydelse:
Utskottet vill ...(=utskottet)... med
kommunen.   Utskottet  delar   den
uppfattning som framförs i motion Jo34
m.fl. motioner att många skäl talar för
ett generellt förbud mot skoterkörning
även i Sverige. Ett sådant förbud kan
kombineras med ett antal särregler för
viss trafik, i vissa områden och på
vissa leder. Enligt utskottets bedömning
torde  det  av regeringen  förordade
alternativet knappast leda  till  en
minskning av skotertrafiken. För att
uppnå  en  uthållig  utveckling  i
fjällvärlden krävs det att den negativa
miljöpåverkan  som  terrängkörningen
innebär minskar. De problem och skador
som  dagens  omfattande  skotertrafik
orsakar på naturen och för friluftslivet
är utförligt redovisade i ett flertal
utredningar  inklusive  den  senaste
utredningen,     utförd     av
Miljövårdsberedningen. På sikt kommer
den omfattande terrängtrafiken att få
konsekvenser för såväl rennäring, jord-
och  skogsbruk som turistnäringen  i
fjällområdet. Samtliga dessa näringar är
beroende av en utveckling som innebär
att utnyttjandet av naturresurserna inte
överskrider  resursernas   uthålliga
produktionskapacitet.
Ett annat viktigt skäl för att införa
ett generellt förbud mot terrängkörning
är att den inte kan anses vara förenlig
med allemansrätten och äganderätten till
mark. Det faktum att man i dag kan ta i
anspråk annans mark för överfart med
motorfordon  innebär  en  allvarlig
inskränkning i den privata äganderätten,
särskilt med tanke på att denna överfart
kan  leda till skador på mark  och
växtlighet som är till förfång  för
markägaren.     Överfart     med
terrängmotorfordon bör  således,  som
huvudregel,  endast  kunna  ske  med
markägarens medgivande.
Utskottet anser följaktligen att ett
generellt  förbud mot  att  framföra
motordrivna terrängfordon bör införas i
landets  fjällområden.  Förbudet  bör
utformas så att körning tillåts då den
sker i samband med behov relaterade till
näringsverksamhet och till myndigheters
verksamhet. Dessutom bör körning vara
tillåten  på för ändamålet  särskilt
anordnade  leder och i områden  som
särskilt  avsatts som  lämpliga  för
terrängkörning. Möjligheten att inrätta
leder och ange sådana områden bör ges
till berörda kommuner. Besluten  bör
föregås  av  samråd  med  kommunens
invånare.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett nytt förslag om skärpning av
terrängkörningslagen   enligt   de
riktlinjer som utskottet förordat ovan.
I avvaktan på ett sådant förslag kan
utskottet tills vidare godta regeringens
förslag    till   ändring    av
terrängkörningslagen,  eftersom  detta
innebär en visserligen begränsad men
dock  skärpning  av  dagens  alltför
liberala regelsystem. I enlighet härmed
anser  utskottet  att  riksdagen  av
formella  skäl  ej  bör  bifalla
avslagsyrkandet i motion Jo34.
Vad utskottet anfört om grunderna för
en reform av terrängkörningslagen bör
riksdagen med anledning av motionerna
Jo28 yrkande 2, Jo33 yrkande 1, Jo34
yrkande 2 och Jo35 yrkande 1 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  skärpning  av
terrängkörningslagen m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:Jo28 yrkande 2,
1995/96:Jo33 yrkande 1, 1995/96:Jo34
yrkande 2 och 1995/96:Jo35 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
3. Beslut om regleringsområden utan
ytterligare samråd m.m. (mom. 5)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 13 börjar med Även i och på
s. 14 slutar med dessa delar bort ha
följande lydelse:
Utskottet instämmer i mp-motionen Jo32
så till vida att det inom ramen för
Miljövårdsberedningens arbete skett ett
omfattande samråd med länsstyrelser och
kommuner.   Detta  bör  underlätta
regeringens arbete med de nya regler
ingsområdena.  I  många  fall  torde
tillräckligt samråd ha ägt rum för att
beslut skall kunna fattas i stort sett
omgående.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen  uttalar att  arbetet  med
inrättande  av regleringsområden  bör
bedrivas  skyndsamt.  Vidare  anser
utskottet, i likhet med motionärerna,
att  regeringen snarast bör  inrätta
ytterligare ett regleringsområde BD 7
Riksgränsen. Riksgränsen är ett viktigt
skidområde   i   anslutning   till
turistanläggningarna    Riksgränsen,
Katterjokk och Björkliden, som är mycket
belastat av skotertrafik. Vad utskottet
anfört bör riksdagen med anledning av
motion Jo32 yrkandena 3 och 4 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5.   beträffande   beslut   om
regleringsområden utan  ytterligare
samråd m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkandena 3 och 4 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
4. Målinriktad skotertrafik m.m. (mom.
6)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 14 börjar med I anslutning 
och slutar med vara målinriktad  bort
ha följande lydelse:
Som  anförs  i  motion  Jo32  bör
utgångspunkten för regelsystemet vara
att skotertrafik i fjällen i första hand
skall   utgöras   av   målinriktad
dagturstrafik  till  utflyktsmål  för
naturupplevelser, fiske m.m. Reglerna
bör vidare utformas så att de motverkar
okynnesåkning och bullrande trafik på
sjöar och uppför fjällsluttningar. Detta
bör riksdagen, med anledning av motion
Jo32 yrkande 6, som sin mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.   beträffande   målinriktad
skotertrafik m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkande 6 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört samt lämnar motion
1995/96:Jo32 yrkande 7 utan vidare
åtgärd,
5. Förbud mot nya skoterleder i
regleringsområden (mom. 7)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 20 börjar med  Utskottet
delar  och slutar med denna del  bort
ha följande lydelse:
Som framgår av motion Jo32 finns det
redan ca 200 mil skoterleder i dagens
regleringsområden. Riksdagen bör  med
anledning av yrkande 5 i motionen uttala
att nya skoterleder i princip inte skall
få anläggas i regleringsområdena.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7.  beträffande förbud  mot  nya
skoterleder i regleringsområden
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
6. Medverkan på lokal nivå m.m. (mom. 8)

Lennart Daléus (c), Göte Jonsson (m),
Ingvar Eriksson (m), Eva Björne (m),
Lennart Brunander (c) och Ola Sundell
(m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med Utskottet har 
och slutar med vidare åtgärd  bort ha
följande lydelse:
I  anslutning  till motionerna  och
bostadsutskottets   yttrande   vill
jordbruksutskottet för sin del  ännu
starkare understryka vikten av att en
närhetsprincip gör sig gällande i alla
frågor  som  gäller  reglering  av
snöskotertrafiken. Regeringen bör som
utgångspunkt för sin handläggning av
frågorna  om  regleringsområden  och
skotertrafikleder   tillämpa   den
grundläggande principen att kommunernas
åsikter skall beaktas i största möjliga
utsträckning. Detta gäller givetvis även
sådana frågor som t.ex. hastighetsregler
och dispenser för vissa förarkategorier.
Endast större nationella och regionala
intressen bör leda till avsteg från
denna  princip.  Riksdagen  bör  med
anledning av de berörda motionerna Jo27
yrkande 1, Jo29 yrkande 1, Jo30 delvis,
Jo31 yrkande 2 och Jo36 yrkandena 1 och
2  göra ett särskilt uttalande till
regeringen  om  vikten  av   att
närhetsprincipen tillämpas.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande medverkan på lokal
nivå m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:Jo27 yrkande 1,
1995/96:Jo29 yrkande 1, 1995/96:Jo30
delvis, 1995/96:Jo31 yrkande 2 och
1995/96:Jo36 yrkandena 1 och 2 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
7. Transport av jaktvapen på
terrängfordon (mom. 9)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 16 börjar med Utskottet vill 
och slutar med yrkande 16  bort ha
följande lydelse:
Som  framhålls i motion  Jo32  kan
länsstyrelserna ge dispens från förbudet
mot  transport  av  jaktvapen  på
terrängfordon  för  att  möjliggöra
transport till och från ett jaktområde.
Detta innebär att i stort sett all mark
där jakt är tillåten ligger öppen för
jägare under den del av året då det är
skoterföre.   En   skärpning   av
dispensregeln i 23 § jaktförordningen är
enligt  utskottets  mening  befogad.
Paragrafen bör ändras så att den nu
åsyftade  dispensmöjligheten  endast
gäller dem som är handikappade eller
behöver vapen för sin yrkesutövning. Vad
utskottet  anfört bör riksdagen  med
anledning av motion Jo32 yrkande 16 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.  beträffande  transport  av
jaktvapen på terrängfordon
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkande 16  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
8. Generell hastighetsbegränsning för
terrängskotrar (mom. 11)

Göte  Jonsson, Ingvar Eriksson,  Eva
Björne och Ola Sundell (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 19 börjar med  Utskottet
delar och slutar med till känna  bort
ha följande lydelse:
I likhet med motionärerna i motion Jo29
m.fl. motioner anser utskottet att någon
allmän   hastighetsbegränsning   för
terrängskotrar  inte  bör  införas.
Förslaget har kritiserats av ett flertal
viktiga remissinstanser. Ett avgörande
skäl för utskottets ställningstagande är
att det skulle bli mycket svårt att
övervaka och kontrollera efterlevnaden
av  en allmän hastighetsgräns. I de
områden där det finns anledning att
begränsa hastigheten av t.ex. hänsyn
till   övrigt   friluftsliv   och
naturvårdsintressen m.m. finns det redan
nu  goda  möjligheter  att  meddela
föreskrifter om hastighetsgränser. Det
bör således ankomma på behöriga organ
(Naturvårdsverket,  länsstyrelser  och
kommuner)  att besluta om nödvändiga
lokala hastighetsbegränsningar där detta
är befogat. Vad utskottet anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna
Jo26 yrkande 1, Jo27 yrkande 4, Jo29
yrkande 2, Jo35 yrkande 2 och Jo36
yrkande 3 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.    beträffande    generell
hastighetsbegränsning       för
terrängskotrar
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:Jo26 yrkande 1,
1995/96:Jo27 yrkande 4, 1995/96:Jo29
yrkande 2, 1995/96:Jo35 yrkande 2 och
1995/96:Jo36 yrkande 3 samt  med
avslag  på motionerna 1995/96:Jo28
yrkande 5, 1995/96:Jo31 yrkande 1 och
1995/96:Jo36 yrkande 4 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
9. Generell hastighetsbegränsning för
terrängskotrar (mom. 11)

Eva Eriksson (fp) och Gudrun Lindvall
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 19 börjar med  Utskottet
delar och slutar med till känna  bort
ha följande lydelse:
Utskottet delar regeringens bedöming
att  det är befogat att införa  en
generell    hastighetsgräns    för
terrängskotrar. Både  säkerhets-  och
miljöskäl och behovet av att begränsa
bullerstörningarna och konflikterna med
övrigt friluftsliv talar för en sådan
reglering. Som regeringen framhåller är
det  vid  normal  användning  av
terrängskoter i terräng knappast möjligt
och inte heller nödvändigt att framföra
normala skotrar med högre hastighet än
50 km/tim. Bestämmelser om en sådan
hastighetsbegränsning bör föras in i
terrängtrafikkungörelsen.   Utskottet
ställer sig således bakom regeringens
överväganden  i  detta  avsnitt  och
avstyrker motionerna Jo26 yrkande 1,
Jo27 yrkande 4, Jo29 yrkande 2, Jo31
yrkande 1, Jo35 yrkande 2 och Jo36
yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.    beträffande    generell
hastighetsbegränsning       för
terrängskotrar
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Jo26 yrkande 1, 1995/96:Jo27
yrkande 4, 1995/96:Jo28 yrkande 5,
1995/96:Jo29 yrkande 2, 1995/96:Jo31
yrkande 1, 1995/96:Jo35 yrkande 2 och
1995/96:Jo36 yrkandena 3 och 4,
10. Generell hastighetsbegränsning för
terrängskotrar (mom. 11)

Maggi Mikaelsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 19 börjar med  Utskottet
delar och slutar med yrkande 4  bort
ha följande lydelse:
Utskottet  delar bedömningen  i  v-
motionen Jo28 att det blir mycket svårt
att kontrollera efterlevnaden av  en
allmän    hastighetsgräns    för
terrängskotrar. Utskottet är inte berett
att nu ställa sig bakom regeringens
överväganden   om   en    sådan
hastighetsgräns.  I  stället   bör
regeringen  se över möjligheten  att
begränsa snöskotrarnas prestanda. Detta
är som motionärerna framhåller en mer
effektiv metod att åstadkomma en allmän
hastighetsbegränsning för sådana fordon.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
anledning av motionerna Jo28 yrkande 5
och Jo36 yrkande 4 som sin mening ge
regeringen till känna vad  utskottet
anfört. Övriga motioner i detta avsnitt
avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.    beträffande    generell
hastighetsbegränsning       för
terrängskotrar
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:Jo28 yrkande 5 och
1995/96:Jo36 yrkande 4 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet  anfört  samt  avslår
motionerna 1995/96:Jo26 yrkande 1,
1995/96:Jo27 yrkande 4, 1995/96:Jo29
yrkande 2, 1995/96:Jo31 yrkande 1,
1995/96:Jo35  yrkande   2   och
1995/96:Jo36 yrkande 3,
11. Förslag om finansiering av
övervakning och information (mom. 12)

Maggi Mikaelsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 20 börjar med Därmed bör 
och  slutar med riksdagens sida  bort
ha följande lydelse:
Utskottet instämmer i v-motionen Jo28
yrkande 3 att regeringen bör återkomma
till  riksdagen  med  förslag  eller
redovisning  av hur övervakning  och
information i fråga om terrängkörning
skall utformas och finansieras för att
befintlig  och kommande  lagstiftning
skall  efterlevas. De uppgifter  som
lämnas i årets budgetproposition är inte
tillräckliga för att riksdagen skall få
nödvändig information i denna fråga. Vad
utskottet  anfört bör riksdagen  med
anledning av motion Jo28 yrkande 3 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12.  beträffande  förslag   om
finansiering  av  övervakning  och
information
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo28 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
12. Skatt på drivmedel m.m. (mom. 17)

Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 24 börjar med När det  och
slutar med  vidare åtgärd  bort  ha
följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i  v-
motionen Jo28 att försäljningsskatten
för snöskotrar skall vara så utformad
att den ger ett starkt incitament att
köpa miljöanpassade skotrar. Regeringen
bör  återkomma  med  förslag  om
erforderliga ekonomiska styrmedel. Vad
utskottet  anfört bör riksdagen  med
anledning av motion Jo28 yrkande 4 som
sin mening ge regeringen till känna.
Övriga motioner avstyrks i den mån de ej
tillgodoses genom utskottets förslag.
dels att utskottets hemställan under 17
bort ha följande lydelse:
17. beträffande skatt på drivmedel
m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo28 yrkande 4 och med avslag
på motion 1995/96:Jo26 yrkande 2 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
13. Behörighetskrav för förare av
terrängskoter (mom. 19)

Göte  Jonsson, Ingvar Eriksson,  Eva
Björne och Ola Sundell (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 25 börjar med Som regeringen 
och på s. 26 slutar med yrkande 3 bort
ha följande lydelse:
I likhet med vad som anförs i motion
Jo27 anser utskottet att regeringen inte
framlagt några bärande skäl för att
införa   ett   körkortskrav   för
terrängskoter.  De  allra   flesta
skoterförare  är  medvetna  om  att
skoterkörning  är något  som  kräver
ansvarstagande och kunskaper.  Enligt
utskottets mening finns det redan i dag
tillräckliga rättsliga möjligheter att
ingripa mot t.ex. vårdslöshet i trafik
eller andra typer av trafikbrott. De
allmänna hänsynsreglerna i 35 och 38 §§
terrängtrafikkungörelsen innebär också
att terrängfordon måste framföras på ett
sådant  sätt  att  olägenheter  för
omgivningen inte uppkommer. Regeringen
bör  i  stället skyndsamt  fullfölja
övervägandena om en särskild förarlicens
för skoterförare. Med en sådan ordning
blir  det  möjligt  att  ytterligare
understryka trafiksäkerhetens krav och
behovet av kunskaper angående natur- och
miljöhänsyn,  flora och  fauna  m.m.
Utskottet avstyrker således regeringens
förslag om ändring i körkortslagen och
föreslår att riksdagen med anledning av
motion Jo27 yrkandena 2 och 3 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört. De problem för äldre
förare som berörs i motion Jo36 yrkande
7 blir med detta ställningstagande ej
aktuella. Motion Jo31 yrkande 3 avstyrks
i den mån den ej tillgodoses med det
anförda.
dels att utskottets hemställan under 19
bort ha följande lydelse:
19. beträffande behörighetskrav för
förare av terrängskoter
att riksdagen dels avslår regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
körkortslagen (1977:477), dels med
anledning  av  motion 1995/96:Jo27
yrkandena 2 och 3 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,  dels  avslår  motionerna
1995/96:Jo31  yrkande   3   och
1995/96:Jo36 yrkande 7,
14. Central rennäringsmyndighet (mom.
22)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 28 börjar med  Regeringen
redovisar  och slutar med yrkande 11 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar bedömningen  i  mp-
motionen Jo32 att rennäringsfrågorna bör
ges större tyngd i myndighetsarbetet.
Statens jordbruksverk, som i dag är
central myndighet för dessa frågor, har
haft  ett  betungande  arbete  med
jordbrukspolitiken  i  samband  med
Sveriges anslutning till EU. Därför har
rennäringsfrågorna haft relativt sett
låg   prioritet.  I  likhet  med
Miljövårdsberedningen och motionärerna
anser utskottet att flera tunga skäl
talar   för  att  ansvaret   för
rennäringsfrågorna  förs  över  till
Glesbygdsverket i Östersund. Verket har
ett arbetsområde som sammanfaller med
renskötselområdet.   Det   är   en
förhållandevis  liten myndighet,  och
rennäringsfrågorna kan därför ges större
tyngd i verkets arbete. Det är också en
fördel att myndigheten är placerad i den
del av landet där renskötsel bedrivs.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
anledning av motion Jo32 yrkande 11 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 22
bort ha följande lydelse:
22.    beträffande    central
rennäringsmyndighet
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkande 11  och  med
avslag på motion 1995/96:Jo35 yrkande
7 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
15. Barmarkskörning på kalfjället (mom.
28)

Göte  Jonsson, Ingvar Eriksson,  Eva
Björne och Ola Sundell (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 29 börjar med När det  och
slutar med denna del  bort ha följande
lydelse:
Utskottet delar regeringens bedömning i
stort när det gäller behovet att minska
skadorna på fjällmarken genom bättre
fordon     och     försiktigare
fordonsanvändning.  Det  bör  dock
framhållas att inskränkningar i rätten
till   barmarkskörning   försvårar
renskötseln. Det är främst i samband med
renutskiljning som barmarkskörning med
terrängfordon är nödvändig. Utskottet
anser därför, i likhet med vad som
anförs i m-motionen Jo29, att barmarks
körning i samband med och i anslutning
till  arbete med renutskiljning  bör
undantas från den skärpta regleringen.
Eftersom renutskiljning endast  pågår
under vissa tider och på vissa ställen
innebär inte ett sådant undantag något
hinder  för  ambitionen  att  minska
belastningen  av  motorfordon   på
kalfjället. Vad utskottet anfört bör
riksdagen med anledning av motion Jo29
yrkande 4 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 28
bort ha följande lydelse:
28. beträffande barmarkskörning på
kalfjället
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo29 yrkande 4 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
16. Mineralutvinning (mom. 29)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  30  börjar   med
 Jordbruksutskottet  ansluter   och
slutar med yrkande 14 bort ha följande
lydelse:
De obrutna fjällområdena har ett stort
värde som inte får äventyras till följd
av mineralutvinning, vilken medför stora
och  bestående  skador. Fjällområdena
skyddas av bestämmelserna i 3 kap. NRL.
Bestämmelserna utgör dock inte hinder
mot  mineralbrytning, om  det  finns
särskilda skäl. Påtagliga skador som en
följd av brytningen accepteras under
vissa förhållanden. NRL:s gränser bör
ses över och strängare regler införas
för undersökningsarbete som syftar till
utvinning i fjällområdena. Boverket bör
ges i uppdrag att ta fram förslag till
hur  skyddet  av  fjällområdena  kan
förbättras så att mineralutvinning inte
kan  komma till stånd i de obrutna
fjällområdena.  Riksdagen  bör  med
anledning av motion Jo32 yrkande 14 som
sin mening ge regeringen till känna vad
utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 29
bort ha följande lydelse:
29. beträffande mineralutvinning
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkande 14  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
17. Miljökonsekvensbeskrivningar för
turismprojekt (mom. 30)

Eva Eriksson (fp) och Gudrun Lindvall
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  31  börjar   med
 Jordbruksutskottet delar och på s. 32
slutar med  vidare åtgärd  bort  ha
följande lydelse:
Turistnäringen är på flera sätt av stor
betydelse för vårt land. Det gäller
människors    rekreation     och
utkomstmöjligheter, det  senare  inte
minst i glesbygden. Tillgången  till
orörd  natur är en särskilt  viktig
faktor.  Turismen  har  dock  även
nackdelar. Naturen utsätts för slitage,
avfall  lämnas kvar och risken  för
bränder ökar. Utvecklingen av turismen
bör  få  ett  stöd  i  särskilda
konsekvensbeskrivningar avseende olika
turistprojekts miljö- och naturpåverkan.
Ett krav på beskrivning bör gälla både
vid planering av nya anläggningar och
vid   utbyggnad   av   befintliga
anläggningar.  Riksdagen  bör  med
anledning av motion Jo32 yrkande 15 som
sin mening ge regeringen till känna vad
utskottet anfört. Härigenom tillgodoses
i viss utsträckning även motion Jo35
yrkande 4.
dels att utskottets hemställan under 30
bort ha följande lydelse:
30.           beträffande
miljökonsekvensbeskrivningar   för
turismprojekt
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo32 yrkande 15 och med avslag
på motion 1995/96:Jo35 yrkande 4 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.Näringsutskottets yttrande
1996/97:NU3y
Hållbar utveckling i landets
fjällområden

Till jordbruksutskottet

Jordbruksutskottet   har    berett
näringsutskottet tillfälle att yttra sig
över proposition 1995/96:226 om hållbar
utveckling i landets fjällområden jämte
motioner,  såvitt  propositionen  och
motionerna   rör   näringsutskottets
beredningsområde.

Inledning

I  betänkandet Hållbar utveckling  i
landets  fjällområden (SOU  1995:100)
lämnade den s.k. Miljövårdsberedningen
förslag  till  vissa  miljöstärkande
åtgärder. Förslagen berör bl.a. vissa
förutsättningar för mineralutvinning och
turism i fjällkedjan.
I  frågan  om  mineralutvinning  i
fjällområdena menade beredningen  att
strängare bestämmelser bör införas i
lagstiftningen vad gäller skyddet mot
exploateringar. Särskilt avsågs de s.k.
obrutna fjällområdena, som definieras i
lagen  (1987:12) om hushållning  med
naturresurser   m.m.   (den   s.k.
naturresurslagen). Strängare regler kan
åstadkommas bl.a. genom en ändring i
minerallagen (1991:45) så att beslut om
tillstånd till undersökningsarbete i de
aktuella områdena underställs regeringen
för   prövning  i  stället   för
länsstyrelsen.
I de delar av betänkandet som behandlar
turismen     föreslogs     att
Turistdelegationen skall ges i uppdrag
att  utarbeta  en handlingsplan  för
miljöanpassad turism. Beredningen ansåg
också att myndighetens sektorsansvar för
miljön bör framgå av instruktionen på
ett tydligare sätt.
Utgångspunkten  för  regeringen  i
proposition  1995/96:226  om  hållbar
utveckling i landets fjällområden är att
statsmakternas  överväganden   måste
präglas av ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. De som bor i
fjällregionen måste ges möjligheter till
arbete, utbildning, trygghet och livs-
kvalitet inom ramen för vad naturen tål.
Mot denna bakgrund lämnar regeringen
förslag   -   på   grundval   av
Miljövårdsberedningens arbete -  till
olika  åtgärder  för  att  stärka
miljöskyddet, särskilt inom de obrutna
fjällområdena.
Näringsutskottet       behandlar
propositionen och motionerna i de delar
som tar upp dels frågan om tillämpning
av    bestämmelser    beträffande
undersökningsarbete enligt minerallagen,
dels  åtgärder  för  att  stärka
miljöhänsynen i samband med turism inom
de aktuella områdena.
Mineralutvinning i fjällområdena

I propositionen sägs att det finns skäl
att förtydliga kraven på skydd av de
obrutna fjällområdena. Hänsyn måste tas
till  unika bevarandevärden och  ett
samtidigt   ökande  intresse   för
prospektering   inom   fjällvärlden.
Regeringen hänvisar i propositionen till
det uppdrag (dir. 1995:166) som lagts på
den  s.k. Gruvkommittén (N 1995:13),
under ledning av f.d. landshövding Görel
Bohlin, att utvärdera minerallagen. I
utvärderingen ingår bl.a. att göra en
bedömning av formerna för den statliga
prospekteringsverksamheten.
I  avvaktan  på  resultatet  av
utredningens arbete väljer regeringen i
propositionen att inte ta ställning till
Miljövårdsberedningens  förslag  att
förändra  minerallagen.  I  stället
meddelar  regeringen sin avsikt  att
komplettera    naturvårdsförordningen
(1976:484) med bestämmelser om samråd
med länsstyrelsen i samband med ansökan
om    undersökningsarbete   enligt
minerallagen i de obrutna fjällområdena.
Regeringen  erinrar  om  att  ett
samrådsförfarande enligt 20 § naturvårds
lagen (1964:822) innebär att länssty
relsen  kan  meddela  villkor  om
återställningsåtgärder.  Länsstyrelsen
kan även förbjuda att arbetet påbörjas.
I motion 1995/96:Jo32 (mp) välkomnas
regeringens  aviserade  komplettering.
Motionärerna  anser  emellertid  att
åtgärden  inte  är  tillräcklig.  De
områdesgränser   som   utpekas   i
naturresurslagen borde ses över i syfte
att  ge  större områden  skydd  mot
exploateringar.  Med  instämmande  i
Miljövårdsberedningens  förslag  menar
motionärerna att minerallagen bör ändras
så att undersökningsarbete i obrutna
fjällområden  inte  får  ske  utan
regeringens medgivande. Regeringen bör
också, anförs det, ge Boverket i uppdrag
att ta fram förslag till hur skyddet av
fjällområdena kan förbättras så  att
mineralutvinning där inte kan komma till
stånd.
I minerallagen (3 kap. 6 §, pkt 3)
infördes år 1993 (prop. 1992/93:238,
bet. NU33) hinder mot bedrivande av
undersökningsarbete i  bl.a.  obrutna
fjällområden.  Med  hänvisning  till
naturresurslagens 3 kap. 5 §, i vilken
de  i sammanhanget aktuella områdena
utpekas,     föreskrivs     att
undersökningsarbete ej får äga rum i
dessa  områden  utan  medgivande  av
länsstyrelsen. Sådant  tillstånd  kan
meddelas  om  bedömningen  görs  att
områdenas karaktär inte påverkas  av
undersökningsarbetet.
Den samrådsskyldighet som regeringen nu
avser  att införa, med den  angivna
förändringen i naturvårdsförordningen,
görs med stöd av naturvårdslagen. Enligt
denna  lag  skall  samråd  ske  med
länsstyrelsen för sådana arbetsföretag
som  kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön (20 §). I minerallagen finns
en allmän hänvisning (1 kap. 7 §) till
andra  bestämmelser  -  bl.a.  i
naturvårdslagen  -   vilka   berör
verksamheter som minerallagen reglerar
(undersökning  och  bearbetning  av
mineralfyndigheter). I naturresurslagen
(1 kap. 2 §) sägs att bestämmelserna
beträffande t.ex. obrutna fjällområden
skall  tillämpas enligt vad som  är
föreskrivet i bl.a. naturvårdslagen. I
naturvårdslagen           och
naturvårdsförordningen finns å  andra
sidan inte någon uttrycklig hänvisning
till   att  arbetsföretag   enligt
minerallagen omfattas av bestämmelserna.
Avsikten är att denna otydlighet skall
rättas  till  med  den  aviserade
förändringen av naturvårdsförordningen.
Dock kommer det inte att framgå av
minerallagen, eller mineralförordningen
(1992:285),  att det  föreligger  en
samrådsskyldighet  med  länsstyrelsen,
förutom   den   redan  föreskrivna
tillståndsplikten,          för
undersökningsarbete inom  de  obrutna
fjällområdena.
Vilken blir då den reella effekten av
införande av en samrådsskyldighet  i
naturvårdsförordningen  i  förhållande
till den befintliga tillståndsprövningen
enligt minerallagen med hänsyn till att
den  prövande instansen är densamma?
Enligt vad näringsutskottet erfarit blir
skillnaden för den sökande i praktiken
inte stor. Det tillståndsförfarande som
tillämpas för närvarande innebär att
länsstyrelsen kan uppställa villkor i
samband med bifall till en ansökan,
inklusive  att föreskriva  om  t.ex.
återställningsåtgärder, i  syfte  att
uppfylla den aktuella bestämmelsen i
naturresurslagen (3 kap. 5  §).  De
villkor som länsstyrelsen på detta sätt
meddelar är emellertid inte preciserade
i  vare  sig  minerallagen  eller
naturresurslagen, utan lämnas i enlighet
med den bedömning som den ansvariga
länsstyrelsen gör i det enskilda fallet
vad  gäller  påverkan  på  områdenas
karaktär.     Ändringen      i
naturvårdsförordningen  innebär  att
riktlinjer kommer att utarbetas för den
prövande instansen, dvs. länsstyrelsen,
avseende  vad som skall  beaktas  i
samrådsprocessen. En bestämmelse kommer
att införas i förordningen som ger den
prövande instansen en handlingsregel om
vilka hänsyn som skall tas för att ett
tillstånd skall få meddelas.
I  Gruvkommitténs nyligen  avlämnade
betänkande - Gruvorna och framtiden (SOU
1996:152)  -  behandlas  (s.  114)
minerallagens  regler om  miljöskydd.
Utredningen konstaterar att den aktuella
paragrafen i minerallagen (3 kap. 6 §)
inte innehåller någon redogörelse för
vad länsstyrelsen har att beakta när
medgivande skall lämnas. Det är också
enligt   utredningen   oklart   om
länsstyrelsen har rätt  att  meddela
villkor   för   undersökningsarbete.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund
att minerallagen förtydligas genom att
en bestämmelse införs av vilken skall
framgå  att  ett  medgivande  till
undersökningsarbete inom  de  obrutna
fjällområdena skall förenas  med  de
villkor som behövs för att förhindra att
påtaglig skada uppkommer för områdets
natur- och kulturvärden. Förslagen i
betänkandet  kommer  inom  kort  att
remissbehandlas.
Näringsutskottet har inget att erinra
mot att det i naturvårdsförordningen
införs  ett  samrådskrav uttryckligen
inriktat  mot  undersökningsarbete  i
enlighet med minerallagen. Dock vill
utskottet peka på att oklarhet kan komma
att  uppstå för berörda företag vad
gäller  skillnaden  mellan  nuvarande
tillståndsprövning enligt minerallagen
och den samrådsskyldighet som regeringen
avser föreskriva i nämnda förordning. I
detta sammanhang noterar utskottet de
påpekanden som Gruvkommittén gjort om
behovet av att tydliggöra minerallagen
beträffande de villkor som länsstyrelsen
kan meddela när tillstånd lämnas till
undersökningsarbeten.     Utskottet
förutsätter att regeringen i beredningen
av kommitténs förslag beaktar behovet av
att undanröja eventuella oklarheter i
denna fråga.
Det  förslag som framförs i motion
1995/96:Jo32  (mp) om  att  överföra
tillståndsprövningen  i  ärenden  om
undersökningsarbete från länsstyrelsen
till regeringen finner utskottet inga
bärande  motiv  för.  Den  aktuella
bedömningen görs bäst på den lokala
nivån, och det finns ingen anledning att
betvivla att miljöprövningen utförs på
samma grannlaga sätt hos länsstyrelsen
som i regeringskansliet.
Med    det   sagda   avstyrker
näringsutskottet nämnda motion såvitt
här är i fråga.
Turism

Turistdelegationen inrättades den 1 juli
1995 (prop. 1994/95:177, bet. KrU28).
Delegationen är en myndighet med uppgift
dels att förbättra samordningen av olika
statliga insatser i syfte att stärka
turistnäringens utveckling, dels  att
främja  samverkan  mellan  staten,
regionala organ, kommuner och näringen.
Staten   medverkar   också    i
marknadsföringen  av  Sverige  som
turistland. Ett av staten och näringen
gemensamt  ägt  marknadsföringsbolag,
Sveriges Rese- och Turistråd AB, har
bildats för ändamålet.
I propositionen meddelar regeringen - i
enlighet  med  Miljövårdsberedningens
förslag  -  att  Turistdelegationens
uppdrag i fortsättningen skall innefatta
även  frågor  om  inriktningen  av
miljöanpassad turism. Regeringen avser
också att ändra instruktionen för Turist
delegationen  så  att  myndighetens
sektorsansvar  för  miljön  framgår
tydligt. Innebörden av det sistnämnda
är, anför regeringen, att miljömålet för
turistsektorn skall formuleras så att
fjällregionernas   specifika    na
turtillgångar nyttjas på ett hållbart
sätt  och därmed kan bibehålla  sin
attraktionskraft som turistmål. Vidare
erinras   i   propositionen   om
Turistdelegationens arbete, på uppdrag
av regeringen, att ta fram ett handlings
program till stöd för samarbetet på de
mest centrala områdena av svensk turism.
I motion 1995/96:Jo32 (mp) understöds
regeringens avsikt att skriva in ett
miljömål   i   instruktionen   för
Turistdelegationen. I motionen föreslås
införande av krav på miljökonsekvensbe
skrivningar som redovisar  olika  tu
ristprojekts miljö- och naturpåverkan.
Regeringens avsikt att föra in ett
miljömål   i   Turistdelegationens
instruktion är otillräcklig, anförs det
i motion 1995/96:Jo35 (kds). En regel
borde  i  stället  införas  om  att
turistföretag  måste  redovisa  vilka
naturhänsyn som skall tas vid utbyggnad
och  start  av  nya  arrangemang.
Motionärerna   aktualiserar   också
förutsättningarna för samisk turism. I
motionen påpekas att samisk turism är
ett  relativt  outvecklat  område.
Möjligheter finns, sägs det, att bygga
vidare på det samiska områdets särprägel
och utveckla nya företag med inriktning
på s.k. eko- och kulturturism, med natur
och  kulturupplevelser  som  huvud
ingrediens.
Vad   gäller   förslaget    om
miljökonsekvensbeskrivningar     för
turistföretags inverkan på natur och
miljö gäller enligt naturresurslagen (5
kap. 2 §) att regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, får
föreskriva att det i ärenden som berörs
av lagar angivna i 1 kap. 2 § samma lag
skall  upprättas en miljökonsekvensbe
skrivning. En sådan beskrivning skall
möjliggöra en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller
åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med naturresurser.
Bland de lagar som utpekas i det nämnda
lagrummet återfinns naturvårdslagen. I
förordningen    (1991:738)    om
miljökonsekvensbeskrivningar  hänvisas
till   bl.a.   bestämmelser   om
miljökonsekvensbeskrivning  i  25  §
naturvårdsförordningen.   Av   denna
bestämmelse framgår att ansökningar om
undantag,  dispens,  tillstånd  samt
anmälan om samråd, vilka sammantaget
regleras i ett stort antal bestämmelser
i naturvårdslagen, skall vara åtföljda
av karta, skiss eller ritning samt i den
utsträckning som behövs i det enskilda
fallet en miljökonsekvensbeskrivning.
I plan- och bygglagen (1987:10) sägs i
den del (5 kap. 18 §) som reglerar
upprättande  av  detaljplan  och  om
rådesbestämmelser,    att     en
miljökonsekvensbeskrivning     skall
upprättas om detaljplanen medger  en
användning av mark eller av byggnader
eller andra anläggningar som innebär
betydande påverkan på miljön, hälsan
eller hushållningen med naturresurser.
Turistdelegationens  handlingsprogram,
Turismen skapar nya jobb - när alla drar
åt  samma  håll,  överlämnades  till
regeringen i maj 1996. I programmet iden
tifieras sju delstrategier som skall
leda till att de övergripande målen för
verksamheten skall nås. En av dessa
strategier - långsiktigt hållbar utveck
ling - utgår ifrån att en god miljö är
själva   grundförutsättningen   för
turismen. Med detta avses en långsiktigt
hållbar  utveckling inom natur-  och
kulturmiljö  samt  social   miljö.
Turistdelegationen ämnar att initiera
särskilda   handlingsprogram   för
långsiktigt hållbar utveckling i utsatta
områden.  Under  år  1998  planerar
Turistdelegationen också att initiera
ett vetenskapligt arbete för utvärdering
av  handlingsprogrammet. Detta arbete
skall vara en utgångspunkt för  det
turistiska handlingsprogram som skall
tas fram till senast år 2001.
Av programdokumentet för hur medel ur
EU:s strukturfonder skall användas i
svenska   mål  6-områden  avseende
programperioden 1995-1999 framgår att
resurserna  skall fördelas  på  fem
insatsområden:
1) företagsutveckling,
2) kompetensutveckling,
3) jordbruk, fiske och naturresurser,
4) lokal utveckling,
5) samisk utveckling.
Målen  för insatsområde 5 -  Samisk
utveckling - är att ge ökad information
om samisk kultur och kulturarv, att ge
ökad tillgång till informationsteknik
till samerna och att skapa förbättrade,
ekologiskt  anpassade  system  för
rennäringen. Resurserna för  insatser
inom delområdet Samisk kultur uppgår
under  perioden till ca 42 miljoner
kronor. Sametinget och Samefonden skall
här svara för den nationella, offentliga
medfinansieringen på ca 21  miljoner
kronor.
Näringsutskottet har inget att invända
mot  att  regeringen  kompletterar
verksamhetsmålen för Turistdelegationen
så att de även innefattar inriktningen
på  miljöanpassad  turism.  Utskottet
finner det likaledes lämpligt att ändra
instruktionen för Turistdelegationen i
syfte  att  tydliggöra  myndighetens
sektorsansvar för miljön.
Av Turistdelegationens handlingsprogram
framgår   turistnäringens    stora
sysselsättningspolitiska betydelse. En
fördubbling av all turism i Sverige
motsvarar   ca   100   000   nya
arbetstillfällen. Näringsutskottet ser
det  som  angeläget  att  framhålla
turistnäringens stora  potential  att
kunna  bidra  till en minskning  av
arbetslösheten.  Enligt   utskottets
bedömning behöver det inte föreligga
någon konflikt mellan ambitionen att öka
sysselsättningen i näringen och att ta
hänsyn till en hållbar, miljöanpassad
utveckling i de känsliga områden som är
särskilt attraktiva för turismen. Det
finns anledning att utgå ifrån att båda
målen kan uppnås med lämpligt utformade
riktlinjer från statsmakternas sida och
en omfattande samverkan mellan statliga,
kommunala och privata intressen.
Som redovisats i det föregående ställer
den befintliga lagstiftningen omfattande
krav på att miljökonsekvensbeskrivningar
skall upprättas i de fall en anläggning
bedöms medföra betydande inverkan på
miljön  eller  hushållningen   med
naturresurser. Sådana krav inkluderar
anläggningar   för   turiständamål.
Utskottets uppfattning är att yrkandet i
motion 1995/96:Jo32 (mp) om krav på
miljökonsekvensbeskrivningar     för
turisprojekts miljö- och naturpåverkan
redan  är  tillgodosett i  nuvarande
regelverk   och  att   ytterligare
lagstiftningsåtgärder ej är behövliga.
Näringsutskottet avstyrker därför motion
1995/96: Jo32 (mp) i här berörd del.
Näringsutskottet konstaterar vidare att
Turistdelegationen - på  uppdrag  av
regeringen - genomfört ett ambitiöst
programarbete för att säkerställa att
målen  för  turismen även innefattar
vederbörliga  miljöhänsyn.  Utskottet
noterar också det handlingsprogram som
skall utarbetas i syfte att säkerställa
turismens  bidrag  till  en  hållbar
utveckling. Med detta anser utskottet
att  det  som  tas  upp  i  motion
1995/96:Jo35 (kds) i denna del blir
tillgodosett.   Även   beträffande
utvecklingen av en samisk natur- och
kulturturism, vilken berörs i  samma
motion, menar utskottet att betydande
insatser är under genomförande.  Den
tidigare  redogörelsen  visar  att
omfattande resurser kommer att ställas
till förfogande i syfte att främja den
samiska kulturturismen.
Med det sagda avstyrker näringsutskottet
motion 1995/96:Jo35 (kds) såvitt här är
i fråga.

Stockholm den 22 oktober 1996

På näringsutskottets vägnar

Birgitta Johansson

I  beslutet  har deltagit:  Birgitta
Johansson (s), Christer Eirefelt (fp),
Reynoldh Furustrand (s), Mikael Odenberg
(m), Sylvia Lindgren (s), Kjell Ericsson
(c), Barbro Andersson (s), Chris Heister
(m), Marie Granlund (s), Lennart Beijer
(v), Dag Ericson (s), Ola Karlsson (m),
Eva Goës (mp), Nils-Göran Holmqvist (s),
Laila Bäck (s), Sten Tolgfors (m) och
Tuve Skånberg (kd).

Avvikande mening

Mineralutvinning i fjällområdena

Eva Goës (mp) anser att den del av
näringsutskottets  yttrande  -  under
rubriken    Mineralutvinning    i
fjällområdena  -  som  börjar  med
 Näringsutskottet har och slutar med i
fråga bort ha följande lydelse:
I enlighet med Miljövårdsberedningens
förslag ser näringsutskottet det som
angeläget att tillståndsprövningen  i
ärenden som gäller rätten att påbörja
undersökningsarbete   i    obrutna
fjällområden flyttas från länsstyrelsen
till regeringen. Det finns skäl att anta
att regeringen på ett bättre sätt än
berörd  länsstyrelse kan avväga  det
sysselsättningsmässiga intresset av att
ge  tillåtelse  till  brytning  i
förhållande till de mycket stora och
bestående skador som ett sådant ingrepp
medför.  Utskottet anser  också  att
regeringen bör ge Boverket i uppdrag att
ta fram förslag till hur skyddet av
fjällområdena kan förbättras så  att
mineralutvinning inte kan komma till
stånd i de obrutna fjällområdena.
Med det anförda tillstyrker
näringsutskottet motion 1995/96:Jo32
(mp) i berörd del.


Bostadsutskottets yttrande
1996/97:BoU4y
Hållbar utveckling i landets
fjällområden
Till jordbruksutskottet
Jordbruksutskottet   har    berett
bostadsutskottet tillfälle  att  avge
yttrande över proposition 1995/96:226 om
hållbar   utveckling   i   landets
fjällområden  jämte i  anledning  av
propositionen avgivna motioner i  de
delar bostadsutskottets beredningsområde
berörts.
Bostadsutskottets  yttrande  omfattar
frågor om den fysiska planeringen av
fjällområdena, däribland om kommunernas
inflytande vad gäller regleringsområden
för     terrängkörning     och
skotertrafikleder,          om
riksgränsstängslet, mineralutvinning och
miljökonsekvensbeskrivningar vad gäller
turistprojekt. Utskottet noterar  att
propositionen,  såvitt  den  berör
utskottets  beredningsområde,   inte
innehåller några till riksdagen ställda
förslag.
Fjällområdenas planering

Regeringen  gör i propositionen  den
bedömningen att en utvecklad kommunal
översiktsplanering enligt  plan-  och
bygglagen  (PBL)  med  stöd   av
naturresurslagen    (NRL)    ger
verkningsfulla medel för kommunerna att
hävda de starka bevarandeintressena i
fjällområdena och att främja en hållbar
utveckling i dessa områden. Regeringen
anser därför att det inte nu finns skäl
att införa särskilda krav på planeringen
av fjällområdena. En översyn av NRL bör
enligt  regeringens mening  anstå  i
avvaktan  på  Miljöbalksutredningens
arbete.
I motion 1995/96:Jo32 (mp) yrkande 1
föreslås   att   förslaget    i
Miljövårdsberedningens betänkande  SOU
1995:100 Hållbar utveckling i landets
fjäll-områden genomförs. Detta skulle
bl.a. innebära att en utvecklad och
samordnad fjällplanering slås fast i
kommunernas översiktsplaner.  Eftersom
Miljövårdsberedningens  förslag  inte
förutsatte några förändringar av NRL
finns,  enligt  motionärerna,  inte
anledning  att  avvakta  den  nya
miljöbalken.
Utskottet delar regeringens uppfattning
om att de särskilda behov som gör sig
gällande beträffande fjällområdena kan
tillgodoses med gällande regler i PBL,
bl.a.  genom  en  fördjupning  av
översiktsplanen. Det är angeläget att
kommunerna  genom  den   kommunala
planeringen uppmärksammar frågan om en
hållbar utveckling i dessa områden. I
detta sammanhang är de nyligen vidtagna
ändringarna i plan- och bygglagen (PBL)
av särskild vikt (prop. 1994/95:230,
bet. 1995/96:BoU1, rskr. 1995/96:30).
Det  gäller  bl.a.  att  kraven  på
miljöhänsyn stärkts vid planeringen och
att   översiktsplanens  roll   har
förtydligats avseende behandlingen av
naturintressen enligt NRL. Mot bakgrund
av det sagda anser utskottet liksom
regeringen  att det inte  nu  finns
anledning att ställa särskilda krav på
planeringen av landets fjällområden. Mp-
motionen  bör  således  avstyrkas.
Utskottet     noterar      att
Miljöbalksutredningen numera lagt fram
ett  förslag till en miljöbalk (SOU
1996:103; Miljöbalken), i vilken NRL
inarbetats och att en översyn av NRL kan
bli aktuell.
Den fysiska planeringen och reglerna för
terrängkörning och skotertrafikleder

Enligt  propositionen  kommer  flera
åtgärder  att  vidtas  vad  gäller
terrängkörning  och skotertrafikleder.
Åtgärderna  syftar  till  att  av
miljöhänsyn  begränsa och koncentrera
skotertrafiken. I propositionen uttalas
att vid en översyn av regleringsområdena
för  terrängkörning  bör  ytterligare
regleringsområden i fjällen införas samt
att åtgärderna genomförs efter samråd
med  kommunerna.  För  områden  där
utredningsarbete pågår kan en fortsatt
lokal eller regional process komma att
övervägas. Regeringen avser att genom en
bestämmelse              i
terrängkörningsförordningen      ge
kommunerna  möjligheter  att  inrätta
regleringsområden. Enligt regeringen är
det lämpligt att behandla skoterleder i
den  kommunala  översiktsplaneringen.
Någon formell anknytning till plan- och
bygglagen  anser  regeringen  inte
erforderlig.
I  ett flertal motionsyrkanden  tas
frågan upp om det kommunala inflytandet
över    regleringsområden    och
skotertrafikleder.   Enligt   motion
1995/96:Jo30   (s)  (delvis)   bör
kommunernas  åsikter  ock  kommunala
översiktsplaner vara  vägledande  för
regeringens beslut om regleringsområden.
Motionärerna bakom motion 1995/96:Jo29
(m) yrkande 1 anser det positivt att
regeringen  anger att  översynen  av
regleringsområdena bör  genomföras  i
samråd med kommunerna. En närhetsprincip
bör följas genomgående när det gäller
den typ av frågor som behandlas  i
propositionen. Motionärerna anser att
avgörandena helst bör ligga på lokal
nivå. Också motion 1995/96:Jo31  (s)
yrkande 2 ger uttryck för att det lokala
inflytandet bör stärkas. Det anses vara
av stor betydelse att regeringen tar
starkt intryck av samråd innan beslut om
nya  regleringsområden fattas. Enligt
motion 1995/96:Jo36 (c) yrkande 1 bör
riksdagen ge regeringen till känna att
kommunens synpunkter skall beaktas vid
en    fortsatt    översyn    av
regleringsområdena.    I    motion
1995/96:Jo28 (v) yrkande 1 föreslås att
regeringen snarast bör återkomma med
förslag till nya regleringsområden med
sikte på bl.a. ett generellt förbud mot
terrängkörning.   I   fråga   om
skotertrafikleder  lämnas  i  motion
1995/96:Jo27 (s) yrkande 1 förslag om
att  det  skall införas en  formell
anknytning till PBL varigenom lederna
kommer att behandlas fullt ut i den
kommunala     översiktsplaneringen.
Kommunerna bör enligt motionärerna på
detta sätt få i uppdrag att utforma
reglerna   för   skoterleder   i
regleringsområdena.
Utskottets ställningstagande avser i
främsta  rummet frågan om  PBL  bör
innehålla särskilda regler i fråga om
regleringsområden och skotertrafikleder.
Enligt utskottets mening är det av vikt
att kommunerna ges ett inflytande över
områdena och lederna. Regeringens samråd
med kommunerna avser uppenbarligen att
tillgodose  önskemål om  ett  sådant
inflytande. Det kan antas att regeringen
kommer att lägga stor vikt vid  de
synpunkter  kommunerna  kommer  att
framföra under samrådet. Också andra i
propositionen nämnda åtgärder avser att
tillgodose ett sådant inflytande, bl.a.
möjligheten för kommunerna att själva
inrätta regleringsområden och att ett
framtida statligt ekonomiskt bidrag till
lederna i första hand kommer att ges för
leder som har angetts i den kommunala
planeringen. Enligt utskottet kommer den
i propositionen beskrivna ordningen att
ge   kommunerna  ett  tillräckligt
inflytande. Utskottet anser mot denna
bakgrund att det i PBL inte bör införas
särskilda regler varigenom kommunerna
tilläggs inflytande i de frågor som nu
behandlas eller som på annat sätt knyter
regleringsområdena och  lederna  till
denna lag. Utskottet anser inte heller
att kommunernas inflytande på annat sätt
särskilt  behöver  garanteras.  Med
hänvisning till detta finns inte skäl
att bifalla något av motionsyrkandena
från (s), (m) och (c) om ett ökat
kommunalt inflytande.
För att bereda kommunerna tillfälle
till ett välgrundat samråd är det av
vikt   att   en   utökning   av
regleringsområdena inte forceras. Det
finns  därför  inte  anledning  för
riksdagen att nu ge regeringen till
känna att den skall återkomma snarast
med förslag till fler områden. Utskottet
avstyrker därför också v-motionen.
Riksgränsstängsel

I en konvention från 1972 mellan Norge
och Sverige behandlas frågor om stängsel
vid riksgränsen. Senast den 1 maj 1997
skall en kommission vara tillsatt för
att  utreda  behovet  av  fortsatt
renbetning i de områden som berörs av
konventionen.  I propositionen  utgår
regeringen från att kommissionen noga
uppmärksammar behovet av stängsel och
att nödvändiga stängsel dras på ett
sådant  sätt att skador  på  miljön
minimeras.
I motion 1995/96:Jo32 (mp) yrkande 12
föreslås att gränsstängslen mot Norge i
den södra delen av fjällkedjan bör tas
bort  för  att  man  skall  minska
nedslitningen av fjällvegetationen och
att  renbetesavtalen med  Norge  bör
omförhandlas så att renarnas vandring
över gränsen kan återupptas.
Enligt utskottet bör de miljöfrågor som
är kopplade till renbetesstängslen mot
Norge kunna få sin lösning inom ramen
för den kommission som skall tillsättas
i anledning av den konvention som gäller
riksgränsstängslen.  Utskottet  anser
därför att det i vart fall inte nu finns
skäl för riksdagen att ta ställning till
frågan om stängslets vidare fortbestånd
eller  rivning. Mp-motionen  avstyrks
därför.
Mineralutvinning

I propositionen gör regeringen bl.a. den
bedömningen att det bör införas  en
anmälningsskyldighet för  samråd  med
länsstyrelsen   i   fråga    om
undersökningsarbete enligt minerallagen
vad gäller område som anges i 3 kap. 5 §
NRL,  dvs. de obrutna fjällområdena.
Undersökningsarbete bör utföras så att
det kan antas ske utan att påtaglig
skada  för  områdets  natur-  och
kulturvärden uppkommer samt utan att
områdets karaktär påverkas. Regeringens
åtgärder skall ske i avvaktan på en
pågående översyn och utvärdering  av
minerallagen (dir. 1995:166, 1996:45).
Enligt  motionärerna  bakom  motion
1995/96:Jo32 (mp) yrkande 14 bör NRL:s
gränser ses över så att större arealer i
fjällområdena ges ett starkare skydd mot
exploateringar och ett starkare skydd
införas   i   minerallagen   mot
undersökningsarbete  i  de  obrutna
fjällområdena. Regeringen bör därför ge
Boverket i uppdrag att ta fram förslag
till hur skyddet av fjällområdena kan
förbättras så att mineralutvinning inte
kan  komma till stånd i de obrutna
fjällområdena.
Utskottet  tog senast vid riksmötet
1990/91 (bet. BoU18) upp frågan  om
mineralutvinning  i   de   obrutna
fjällområdena med anledning av motioner
om att mineralutvinning i princip inte
skall  vara  tillåten i de  obrutna
fjällområdena. Utskottet ansåg då att
endast mycket starka samhällsintressen
bör leda till gruvdrift i dessa områden
och att avvägningen i den praktiska
hanteringen måste bli beroende av den
vikt  man  tillmäter  ett  aktuellt
brytningsintresse. Den utformning NRL
har fått ansågs väl avvägd. Utskottet
finner  nu  inte  skäl  till  annat
ställningstagande.     Minerallagens
bestämmelser  är  nu  föremål  för
utredningsarbete.  Utredningen  skall
bl.a. lämna förslag till hur negativa
konsekvenser för miljön och naturvården
skall  kunna  minimeras  vid  såväl
undersökningsarbeten    som    vid
bearbetningskoncessioner. Detta arbete
bör, enligt utskottets mening, avvaktas
innan  riksdagen tar ställning  till
frågan om hur minerallagens regler bör
se  ut  vad  gäller  de  obrutna
fjällområdena. Liksom regeringen anser
utskottet att det inte nu finns skäl att
ta ställning till frågan om en översyn
av NRL:s bestämmelser. Utskottet har
uppmärksammat   Miljöbalksutredningens
uppfattning att det framöver kan behövas
ytterligare  överväganden  bl.a.  vad
gäller bestämmelserna om hushållning och
riksintressen i 2 och 3 kap. NRL (se SOU
1996:103, del 1, s. 266  f.).  Det
förtjänar också att erinras om att den
nuvarande planprocessen utgör del av ett
dynamiskt  system där underlaget  om
riksintressenas   omfattning   och
inriktning successivt är föremål för
reviderade  bedömningar.   Utskottet
finner på anförda skäl anledning att
avstyrka mp-motionen.
Miljökonsekvensbeskrivningar

Turistdelegationen har som uppdrag bl.a.
att  förbättra samordningen av olika
instanser som kan medverka till att
stärka  turistnäringens  utveckling.
Delegationens   uppdrag   angående
handlingsprogram  för  turistnäringen
innefattar även frågor om inriktningen
av  miljöanpassad turism.  Regeringen
avser  att  ändra instruktionen  för
Turistdelegationen så att myndighetens
sektorsansvar för miljön framgår på ett
tydligt sätt.
I motion 1995/96:Jo32 (mp) yrkande 15
föreslås införandet av ett krav  på
miljökonsekvensbeskrivningar  angående
olika  turistprojekts  miljö-  och
naturpåverkan. Kravet  bör  gälla  i
samband  med  planering  av  nya
anläggningar och utbyggnad av nya.
Kravet på miljökonsekvensbeskrivningar i
PBL gäller för detaljplanelagt område
och   torde   träffa   flertalet
turistanläggningar.    Krav    på
miljökonsekvensbeskrivning finns också i
annan           lagstiftning.
Miljöbalksutredningen föreslår i sitt
betänkande Miljöbalken (SOU 1996:103)
att kravet utsträcks så att det inte
bara gäller åtgärder som leder till
betydande miljöpåverkan. Detta förslag
är  nu  föremål  för  beredning  i
regeringskansliet. Resultatet av denna
beredning  bör avvaktas.  Mp-motionen
avstyrks  med  hänvisning  till  det
anförda.

Stockholm den 26 september 1996

På bostadsutskottets vägnar

Lennart Nilsson

I beslutet har deltagit: Lennart Nilsson
(s), Rune Evensson (s), Bengt-Ola Ryttar
(s), Britta Sundin (s), Sten Andersson
(m),  Rigmor  Ahlstedt  (c),  Lars
Stjernkvist  (s), Stig Grauers  (m),
Erling Bager (fp), Lena Larsson (s), Owe
Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga
Berggren  (m), Per Lager (mp),  Ulf
Björklund (kd), Juan Fonseca (s) och
Peter Weibull Bernström (m).Avvikande meningar

1. Fjällområdenas planering

Per Lager (mp) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Fjällområdenas planering  börjar  med
 Utskottet delar och slutar med  bli
aktuell bort ha följande lydelse.
Fjällområdena  är  en  betydelsefull
nationell resurs med betydande värden
för nuvarande och kommande generationer.
En   utvecklad   och   samordnad
fjällplanering bör därför slås fast i de
kommunala översiktsplanerna. Utskottet
anser således att man bör ta fasta på
förslaget  från Miljövårdsberedningen.
Detta innebär också att länsstyrelserna
bör få i uppdrag att ta fram underlag
för de fjällkommuner som omfattas av 3
kap. NRL och att Boverket bör utforma
vägledning  för  detta  arbete.  Den
planering som är nödvändig bör påbörjas
nu. Det finns enligt utskottets mening
inte  något hinder i den  nuvarande
naturresurslagstiftningens  utformning
som gör att man bör avvakta den nya
miljöbalkens   närmare   avfattning.
Riksdagen bör med anledning av motion
1995/96:Jo32  (mp)  yrkande  1  ge
regeringen till känna vad utskottet nu
anfört.
2. Den fysiska planeringen och reglerna
för terrängkörning och skotertrafikleder

Rigmor Ahlstedt (c) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Den fysiska planeringen och reglerna för
terrängkörning  och  skotertrafikleder
börjar     med      Utskottets
ställningstagande  och  slutar  med
 kommunalt inflytande bort ha följande
lydelse.
Utskottets ställningstagande avser i
främsta  rummet frågan om  PBL  bör
innehålla särskilda regler i fråga om
regleringsområden och skotertrafikleder.
Enligt utskottets mening är det av vikt
att kommunerna ges ett stort inflytande
över områdena och lederna. Regeringens
samråd   med   kommunerna   avser
uppenbarligen att tillgodose önskemål om
ett kommunalt inflytande. Också andra i
propositionen nämnda åtgärder har ett
sådant ändamål, bl.a. möjligheten för
kommunerna   att  själva   inrätta
regleringsområden och att ett framtida
statligt ekonomiskt bidrag till lederna
i första hand kommer att ges för leder
som  har  angetts i  den  kommunala
planeringen. Enligt utskottets mening
finns det inte tillräckliga skäl att i
PBL införa särskilda regler varigenom
kommunerna tilläggs inflytande i  de
frågor som nu behandlas eller på annat
sätt  knyter regleringsområdena eller
lederna  till  denna  lag.  Det  är
emellertid viktigt att en närhetsprincip
så långt möjligt får göra sig gällande.
Utskottet  anser att regeringen  som
utgångspunkt för sin handläggning av
frågorna  om  regleringsområdena  och
skotertrafiklederna bör  ha  som  en
grundläggande princip att kommunernas
åsikter skall beaktas i största möjliga
utsträckning. I princip  bör  endast
större  nationella  och  regionala
intressen  medföra  undantag  från
principen. Utskottet anser att riksdagen
i anledning av motionerna från (s), (m)
och (c) om ett ökat kommunalt inflytande
bör  ge  regeringen till känna  vad
utskottet nu anfört.
3. Den fysiska planeringen och reglerna
för terrängkörning och skotertrafikleder

Owe Hellberg (v), Per Lager (mp) och Ulf
Björklund (kd) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Den fysiska planeringen och reglerna för
terrängkörning  och  skotertrafikleder
börjar med För att och slutar med  v-
motionen bort ha följande lydelse.
De  miljöskäl  som  ligger  bakom
regeringens proposition gör  sig  så
starkt  gällande  att  på  sikt  en
grundregel bör införas som innebär ett
generellt förbud mot terrrängkörning.
Undantag från denna princip får sedan
göras  för vissa områden för  bl.a.
yrkesmässig   eller  näringsinriktad
trafik. I syfte att uppnå målet om ett
generellt förbud, och därmed uppnåendet
av en liknande reglering i hela Norden,
bör   ytterligare  regleringsområden
tillskapas.  Det  finns  inte  någon
anledning att avvakta med detta utan
tillskapandet bör ske snarast. Utskottet
anser att riksdagen med bifall till v-
motionen skall ge regeringen till känna
vad utskottet nu anfört.
4. Riksgränsstängsel

Per Lager (mp) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Riksgränsstängsel börjar med  Enligt
utskottet  och slutar med  avstyrks
därför bort ha följande lydelse.
Renskötseln sliter på markvegitationen.
Det  stora  renantalet  har  medfört
överbetning och utarmning av floran.
Renstängslen   bidrar   till   att
betesmarkerna   utnyttjas   ojämnt.
Stängslen förhindrar renarnas vandring
upp   i  de  norska  högfjällen.
Renbetesavtalen med Norge bör förhandlas
om så att renarnas vandring i väst-
östlig  riktning kan  återupptas.  I
anledning av 1972 års konvention mellan
Sverige och Norge skall en kommission
tillsättas vilken regeringen förutsätter
noga uppmärksammar behovet av stängsel
och att nödvändiga stängsel dras på ett
sådant  sätt att skador  på  miljön
minimeras. Utskottet anser det  vara
viktigt  att en ekologiskt  anpassad
stängseldragning kommer till stånd samt
att kommissionen arbetar skyndsamt. Vad
utskottet med anledning av mp-motionen
anför  om  stängselfrågan  och  om
kommissionens arbete bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
5. Mineralutvinning

Per Lager (mp) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Mineralutvinning börjar med  Utskottet
tog  och slutar med mp-motionen  bort
ha följande lydelse.
De obrutna fjällområdena har ett stort
värde som inte får äventyras till följd
av mineralutvinning vilket medför stora
och   mycket   bestående   skador.
Fjällområdena skyddas av bestämmelserna
genom 3 kap. NRL. Bestämmelserna utgör
dock inte hinder mot mineralbrytning, om
det  finns särskilda skäl. Påtagliga
skador  som  en följd av brytningen
accepteras under vissa förutsättningar.
NRL:s gränser bör ses över och strängare
regler införas för undersökningsarbete
som  syftar till utvinning i  dessa
områden. Enligt utskottets mening bör
Boverket ges i uppdrag att ta fram
förslag  till  hur  skyddet   av
fjällområdena kan förbättras så  att
mineralutvinning inte kan komma till
stånd  i  de  obrutna fjällområdena.
Riksdagen bör i anledning av mp-motionen
ge regeringen till känna vad utskottet
anfört.
6. Miljökonsekvensbeskrivningar

Erling Bager (fp), Owe Hellberg (v), Per
Lager (mp) och Ulf Björklund (kd) anser
att den del av utskottets yttrande som
under              rubriken
Miljökonsekvensbeskrivningar börjar med
 Kravet på och slutar med det anförda 
bort ha följande lydelse.

Turistnäringen är på flera sätt av stor
betydelse för vårt land. Det gäller
människors rekreation och
utkomstmöjligheter, det senare inte
minst i glesbygdsområden. Tillgången
till orörd natur är en särskilt viktig
faktor. Turismen har dock även
nackdelar. Naturen utsätts för slitage,
avfall lämnas kvar och risken för
naturbrand ökar. Utvecklingen av
turismen bör få ett stöd i särskilda
konsekvensbeskrivningar avseende olika
turistprojekts miljö- och naturpåverkan.
Ett krav på beskrivning bör gälla både
vid planering av nya anläggningar och
vid utbyggnad av befintliga. Utskottet
anser att riksdagen i anledning av mp-
motionen bör ge regeringen till känna
vad utskottet anfört om
miljökonsekvensbeskrivningar.

Särskilt yttrande

Reglerna för terrängkörning och
skotertrafikleder

Ulf Björklund (kd) anför:

Det finns enligt min mening starka skäl
som talar för att terrängkörningen i
fjällområdet bör starkt begränsas. Det
gäller  både  med avseende  på  den
miljöbelastning som den redan i dag ger
upphov till och den än större framtida
belastning som annars kan befaras. Denna
principiella  uppfattning  har  också
kommit till uttryck i den motion -
1995/96:Jo35 - som jag tillsammans med
Rolf Åbjörnsson väckt med anledning av
regeringens proposition om en hållbar
utveckling  i  landets  fjällområden.
Utgångspunkten för förslaget i motionen
är  att  en  reglering bör  ske  i
terrängkörningslagen. Motionen har av
detta  skäl  inte kommit  upp  till
behandling i bostadsutskottet, eftersom
utskottet  i  första hand  behandlar
frågans  koppling till  den  fysiska
planeringen. Jag har därför valt att
ansluta mig till de förslag på området
som förs fram i den avvikande meningen
nr  3.  Det  är  dock  min  och
Kristdemokraternas avsikt att fortsatt
driva de förslag som återfinns i den
ovan nämnda motionen.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Propositionens huvudsakliga innehåll 1
Motionerna 2
Uppvaktningar, skrivelser m.m. 6
Yttranden från andra utskott 6
Utskottet 6
Inledning 6
Utvecklad och samordnad
fjällplanering 8
Propositionen 8
Motionen 8
Utskottets överväganden 8
Terrängkörning 9
Propositionen 9
Motionerna 10
Utskottets överväganden 12
Propositionens allmänna
inriktning m.m. 12
Samråd på lokal och regional
nivå 14
Hänsyn till naturmiljön och viltet 15
Propositionen 15
Motionen 16
Utskottets överväganden 16
Transport av vapen med
motordrivna fordon 16
Spårning av vilda djur 17
Skotertrafik på jordbruks- och
skogsmark m.m. 17
Utskottets överväganden 17
Hastighetsbegränsning för
terrängskotrar 18
Propositionen 18
Motionerna 18
Utskottets överväganden 19
Medel för anläggande av skoterleder
m.m. 19
Propositionen 19
Motionen 19
Utskottets överväganden 20
Reglering av terrängskotertrafik i
känsliga skärgårdsområden m.m. 20
Propositionen 20
Motionerna 21
Utskottets överväganden 21
Uppföljning och utvärdering av
regleringen i fjällområdet 22
Propositionen 22
Motionen 22
Utskottets överväganden 22
Miljökrav på terrängskotrar 23
Propositionen 23
Motionerna 23
Utskottets överväganden 23
Behörighetskrav för förare av
terrängskoter m.m. 24
Propositionen 24
Motionerna 24
Utskottets överväganden 25
Luftfartyg i fjällen 26
Propositionen 26
Motionerna 26
Utskottets överväganden 27
Rennäringen 27
Propositionen 27
Motionerna 27
Utskottets överväganden 28
Mineralutvinning 29
Propositionen 29
Motionen 30
Utskottets överväganden 30
Turism 31
Propositionen 31
Motionerna 31
Utskottets överväganden 31
Hemställan 33
Reservationer 36
Lagförslag 46
Näringsutskottets yttrande 52
Bostadsutskottets yttrande 59