Jordbruksutskottets betänkande
1996/97:JOU01

Statsbudgeten för budgetåret 1997 (Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar)


Innehåll

1996/97
JoU1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas förslagen i
budgetpropositionen för år  1997  om
anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och
skogsbruk,  fiske  med  anslutande
näringar,  jämte 191 motionsyrkanden.
Riksdagen har den 22 november  1996
fastställt    utgiftsramen    för
utgiftsområdet till 13 324 082 000 kr.
Regeringens förslag om medelsanvisning
på anslag m.m. tillstyrks. Utskottet
anser i likhet med regeringen att en
besparing på totalt 223 miljoner kronor
bör göras inom utgiftsområdet. Härutöver
skapas genom överföringar av medel från
andra utgiftsområden, tillskott av medel
från EG:s budget och ytterligare medel
till  miljöersättningsprogrammet  ett
utrymme för reformer som uppgår till
knappt 820 miljoner kronor. Härigenom
möjliggörs  bl.a.  en  utökning  av
miljöprogrammet  som  innebär  att
insatserna  för  att  utveckla  det
konventionella  jordbruket  mot  en
ekologiskt hållbar produktion kan öka.
Vidare   föreslås   ett    nytt
investeringsstöd till jordbrukssektorn
och ytterligare satsning på energiskog.
När   det  gäller  det  utökade
miljöersättningsprogrammet   förordar
utskottet  bl.a.  att  det  kommande
vallstödet förenas med tydliga miljökrav
och att reglerna för det nya stödet
utformas i samklang med det befintliga
miljöprogrammet. Vidare är det angeläget
att åtgärderna utformas på ett sådant
sätt att en förstärkt miljöeffekt kan
uppnås med ett administrativt enkelt
system. Det utökade programmet bör vara
generellt  och  stimulera  till  en
miljövänlig  vallproduktion  i  hela
landet. Särskild hänsyn bör tas till
förhållandena i stödområde 4 i mellersta
Sverige. Därmed tillgodoses ett antal
motionsyrkanden (s, m, c, v, kd)  helt
eller delvis.
Utskottet föreslår ett tillkännagivande
innebärande  att  regeringen  skall
återkomma till riksdagen med förslag om
hur angelägna fiskevårdsåtgärder skall
finansieras. Vidare föreslår utskottet
ett tillkännagivande med innebörden att
regeringen bör utarbeta en sammanhållen
rovdjurspolitik  och snarast  möjligt
återkomma till riksdagen i frågan. Dessa
tillkännagivanden innebär att ett antal
motionsyrkanden (s, m, c, v, mp, kd)
tillgodoses helt eller delvis.
I   övrigt   avstyrker  utskottet
motionerna.
I  betänkandet behandlas även vissa
forskningsfrågor  i  anslutning  till
proposition  1996/97:5 Forskning  och
samhälle.
Till  betänkandet  har  fogats  20
reservationer och 4 särskilda yttranden.
Budget
propositionen
Regeringen har i proposition 1996/97:1
utgiftsområde 23 föreslagit
1.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
utsädeslagen (1976:298),
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
skogsvårdslagen (1979:429),
3.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om upphävande av lagen
(1990:1496)  om  hur  ledamöter  i
skogsvårdsstyrelserna utses,
4. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten inom Statens jordbruksverks
ansvarsområde skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar under anslaget B
1. Statens jordbruksverk,
5. att riksdagen godkänner att Statens
jordbruksverk skall ha tillgång till en
kredit  på  myndighetens  särskilda
räntekonto  för  EU-verksamhet   i
Riksgäldskontoret  på  5,5  miljarder
kronor,
6.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen anfört under anslaget B 2.
Stöd till jordbrukets rationalisering
m.m.  om  jordfondens  storlek  och
användning,
7.  att  riksdagen  godkänner  ett
nationellt   anläggningsstöd   för
plantering  av fleråriga grödor  för
produktion av biomassa,
8.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen  förordat  om  ett  nytt
delprogram   inom   ramen   för
miljöprogrammet  för ersättning  till
rennäringen för bevarande av rovdjur
inom renskötselområdet,
9. att riksdagen godkänner att anslaget
B 16. Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar m.m. även får belastas
med kostnader för eventuella finansiella
sanktioner,
10.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordat om slopande av den
obligatoriska  kvalitetsmärkningen  av
matpotatis,
11.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordat om bestrålning av
vissa livsmedel,
12. att riksdagen godkänner att de
övergripande   målsättningarna   för
verksamheten inom Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämndens ansvarsområde  skall
vara  i enlighet med vad regeringen
förordar  under  anslaget  F  2.
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden,
13. att riksdagen godkänner att den
övergripande   målsättningen   för
verksamheten    inom    Sveriges
lantbruksuniversitet  skall  vara  i
enlighet med vad regeringen förordar
under  anslaget  G  1.  Sveriges
lantbruksuniversitet,
14. att riksdagen för år 1997 anvisar
anslagen under utgiftsområde 23 Jord-
och  skogsbruk, fiske med anslutande
näringar enligt följande uppställning:
Internationellt samarbete
A 1. Bidrag till vissa internationella
organisationer   m.m.;   ramanslag;
37 414 000 kr,
Jordbruk och trädgårdsnäring
B 1. Statens jordbruksverk; ramanslag;
183 114 000 kr,
B   2.   Stöd  till  jordbrukets
rationalisering m.m.; ramanslag; 45 000
000 kr,
B  3.  Stöd  till avbytarverksamhet;
obetecknat anslag; 13 000 000 kr,
B 4. Statens utsädeskontroll; ramanslag;
966 000 kr,
B 5. Statens växtsortnämnd; ramanslag; 1
300 000 kr,
B  6.  Miljöförbättrande åtgärder  i
jordbruket; reservationsanslag; 23 857
000 kr,
B  7.  Bekämpande av  växtsjukdomar;
ramanslag; 2 629 000 kr,
B    8.    Strukturstöd    inom
livsmedelssektorn; ramanslag; 149 000
000 kr,
B  9.  Från  EG-budgeten finansierat
strukturstöd; ramanslag; 184 000 000 kr,
B 10. Regionala stöd till jordbruket;
ramanslag; 719 000 000 kr,
B  11. Från EG-budgeten finansierade
regionala  stöd  till  jordbruket;
ramanslag; 325 000 000 kr,
B  12. Kompletterande åtgärder  inom
jordbruket; ramanslag; 1 085 000 000 kr,
B  13. Från EG-budgeten finansierade
kompletterande åtgärder inom jordbruket;
ramanslag; 1 092 500 000 kr,
B 14. Arealersättning och djurbidrag
m.m.; ramanslag; 4 950 000 000 kr,
B 15. Intervention och exportbidrag för
jordbruksprodukter;      ramanslag;
2 139 000 000 kr,
B 16. Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar m.m.; ramanslag; 119
333 000 kr,
Fiske
C 1. Fiskeriverket; ramanslag; 58 166
000 kr,
C 2. Strukturstöd till fisket m.m.;
ramanslag; 30 890 000 kr,
C  3.  Från EG-budgeten finansierade
strukturstöd  till  fisket   m.m.;
ramanslag; 80 000 000 kr,
C 4. Fiskevård; ramanslag; 4 612 000 kr,
Rennäring m.m.
D 1. Främjande av rennäringen m.m.;
ramanslag; 61 700 000 kr,
D 2. Ersättningar för viltskador m.m.;
ramanslag; 12 500 000 kr,
D  3.  Stöd  till  innehavare  av
fjällägenheter m.m.; ramanslag; 1 538
000 kr,
Djurskydd och djurhälsovård
E  1.  Statens  veterinärmedicinska
anstalt; ramanslag; 74 004 000 kr,
E     2.     Bidrag     till
distriktsveterinärorganisationen;
obetecknat anslag; 77 691 000 kr,
E    3.    Djurhälsovård    och
djurskyddsfrämjande åtgärder; ramanslag;
16 832 000 kr,
E  4.  Centrala  försöksdjursnämnden;
ramanslag; 6 909 000 kr,
E  5.  Bekämpande  av  smittsamma
husdjurssjukdomar; ramanslag; 89 500 000
kr,
Livsmedel
F 1. Statens livsmedelsverk; ramanslag;
103 051 000 kr,
F     2.    Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden; ramanslag; 3 868 000
kr,
F 3. Kostnader för livsmedelsberedskap;
ramanslag; 28 415 000 kr,
F 4. Livsmedelsstatistik; ramanslag; 31
291 000 kr,
F 5. Jordbruks- och livsmedelsstatistik
finansierad    från   EG-budgeten;
ramanslag; 6 000 000 kr,
Utbildning och forskning
G  1.  Sveriges lantbruksuniversitet;
ramanslag; 980 773 000 kr
G   2.  Skogs-  och  jordbrukets
forskningsråd:  Förvaltningskostnader;
ramanslag; 10 501 000 kr,
G   3.  Skogs-  och  jordbrukets
forskningsråd: Forskning och kollektiv
forskning; ramanslag; 204 850 000 kr,
G  4.  Bidrag  till  Skogs-  och
lantbruksakademien; obetecknat anslag;
882 000 kr,
Skogsnäring
H   1.   Skogsvårdsorganisationen;
ramanslag; 271 393 000 kr,
H  2.  Bidrag till skogsvård  m.m.;
reservationsanslag; 10 000 000 kr,
H 3. Täckande av förluster till följd av
statliga kreditgarantier för lån till
byggande     av     skogsvägar;
reservationsanslag; 1 000 000 kr,
H  4.  Insatser  för  skogsbruket;
ramanslag; 80 200 000 kr,
H  5. Internationellt skogssamarbete;
ramanslag; 1 405 000 kr,
H 6. Från EG-budgeten finansierade medel
för skogsskadeövervakning; ramanslag; 6
000 000 kr.
Lagförslagen fogas som bilaga 3 till
detta betänkande.
Proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle
I  betänkandet redovisas även  vissa
överväganden  om  forskning   inom
Jordbruksdepartementets
verksamhetsområde.
Proposition 1995/96:224 Följdfrågor med
anledning av den ändrade länsindelningen
i Skåne m.m.
I betänkandet behandlas propositionens
yrkande 3 om förslag till lag om val av
ledamöter i Skogsvårdsstyrelsen i Skåne
län.
Lagförslaget fogas som bilaga 4 till
detta betänkande.

Motionerna

Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1996
1996/97:Jo203 av Jan-Olof Franzén och
Karl-Gösta Svenson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
förenklingar i miljöstödsprogrammet.
1996/97:Jo206 av Sten Svensson och Lars
Hjertén (m) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökat utnyttjande av EU:s
miljöersättningsprogram,  samt   att
reglerna  bör förenklas inför  nästa
ersättningsperiod,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utvärdering  av  vad
ytterligare    utnyttjande    av
investeringsstöd  från   EU   till
animalieproduktionen skulle innebära för
sysselsättningen.
1996/97:Jo207 av Per Erik  Granström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ett djurrelaterat
vallstöd.
1996/97:Jo210 av Ulla Löfgren (m) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utvärdering och förslag till
förbättringar          angående
lönsamhetsutvecklingen        för
Norrlandsjordbruket,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om besparing i LFA-stöd,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om administrativ hantering och
rättssäkerhet,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vallstöd,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om hållandetider i LFA-systemet,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om grisproduktionen i  norra
Sverige,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  intransportstöd  till
livsmedelsföretag i norra Sverige,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om äggproduktionen i  norra
Sverige,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  potatisodling  i  norra
Sverige,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utnyttjande   av
miljöprogrammet,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  synliggörande  av  de
norrländska   landskapstyperna   i
miljöprogrammet,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behållande  av  dagens
arealkrav i öppet odlingslandskap,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om investeringsstöd.
1996/97:Jo211 av Kjell Ericsson (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett speciellt djuranknutet
vallstöd i stödområde 4,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  uppflyttning  av  vissa
kommuner i högre stödområde.
1996/97:Jo212 av Kjell Ericsson  och
Karin Starrin (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att inlemma
hästhållning inom ramen för stödet till
mindre gynnade områden, det s.k. LFA-
stödet,
2.  att  riksdagen  beslutar  att
hästhållning  skall  ingå  som  en
ersättningsberättigad  produktionsgren
inom ramen för programmet att bevara ett
öppet odlingslandskap inom stödområdena
13,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den nordsvenska hästen
skall  omfattas  av  stöd   till
utrotningshotade raser.
1996/97:Jo214 av Roland Larsson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om stödområdesindelning.
1996/97:Jo215 av Lisbeth Staaf-Igelström
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ett djuranknutet
vallstöd.
1996/97:Jo216 av Axel Andersson m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om decentraliserad arbetsordning
av handläggning av jordbruksstöden,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett utvecklat ADB-stöd för
jordbruksstöd.
1996/97:Jo217 av Sven-Erik  Österberg
m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om LFA-områden.
1996/97:Jo220 av Maggi Mikaelsson m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  rutiner som tillgodoser
behovet av regional redovisning inom
olika stödnivåer och stödformer,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att SKB-kons  speciella
kvaliteter tas till vara inom ramen för
ett särskilt miljöprogram för fjäll- och
inlandsjordbruket,
1996/97:Jo221 av Dan Ericsson (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om stöd för maskinringar inom
jordbruksnäringen.
1996/97:Jo222 av Maggi Mikaelsson (v)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att getnäringen bör ges ett
eget  utrymme inom ramen  för  EU:s
miljöstöd,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ökad kunskap om
getter.
1996/97:Jo225 av Torsten Gavelin (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  intransportstöd   för
jordbruksprodukter,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om åtgärder mot osund konkurrens
från finska ägg.
1996/97:Jo226 av Agne Hansson (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljöstödens utformning och
behov av översyn av reglernas utformning
inför ansökningsperioden 1997,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ändringen av regelsystemet
för värdefulla natur- och kulturvärden 
inför  1997 års ansökningar så  att
kulturvärden även på mindre lantbruk kan
bevaras samt att kraven på Gotland och
Öland likställs med övriga riket.
1996/97:Jo229 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om användningen av anslaget för
ekologisk produktion under anslaget B 6,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om samordning av insatserna
under anslaget B 6 med SLU,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det är de framförhandlade
nivåerna som skall gälla för LFA-stödet
till områdena 14 samt mål 6-området,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det nationella stödet
snarast bör utbetalas i dess helhet,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inriktningen av det s.k.
vallstödet,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inrätta ett särskilt
fjällmiljöprogram  för  jordbruket  i
Norrlands inland,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utvärderingen   av
miljöstödsprogrammen,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör återkomma
med ett samlat förslag om fiskevårdens
finansiering,
11. att riksdagen avslår förslaget om
sänkt prisstöd till rennäringen,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av en  statlig
rovdjurspolitik,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att miljöersättningsprogram
för rovdjursrivna renar måste bygga på
den  överenskommelse som gjorts  med
Naturvårdsverket och Sametinget,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  anslaget   för
rovdjursrivna  renar  bör  vara  ett
reservationsanslag,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ersättning  för
rovdjursrivna tamdjur skall kunna utgå,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att regeringen  bör  ta
initiativ   i   EU   till   en
viltskadeersättning   för   husdjur
motsvarande den som skall gälla för
renar,
1996/97:Jo233 av Ola Sundell och Eva
Björne (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en rovdjurspopulation på en
för rennäringen hanterbar nivå.
1996/97:Jo234 av Eva Eriksson m.fl. (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att använda EU-
medel för miljöstöd till jordbruket,
3.  att  riksdagen  till  B  12.
Kompletterande åtgärder inom jordbruket
(utgiftsområde 23) för budgetåret 1997
anvisar 600 000 000 kr utöver  vad
regeringen föreslagit eller således 1
685 000 000 kr.
1996/97:Jo235 av Margareta  Andersson
m.fl. (c) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  förändrade  regler  vid
fördelning av LFA-stödet.
1996/97:Jo236 av Göte Jonsson m.fl. (m)
vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige i EU skall verka
för en förenkling av regelverken för
EU:s olika ersättningssystem,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om våtmarker,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sammanhållet delprogram för
konventionellt jordbruk inom ramen för
EU:s miljöprogram för jordbruket,
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till förenkling av regelverken
för miljöersättningen i enlighet med vad
som anförts i motionen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vallstöd,
9. att riksdagen hos regeringen begär
en uppföljning av jordbrukspolitikens
konsekvenser i norra Sverige i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1996/97:Jo237 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om användningen av anslaget för
ekologisk produktion under anslaget B 6,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om samordning av insatserna
under anslaget B 6 med SLU,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det är de framförhandlade
nivåerna som skall gälla för LFA-stödet
till områdena 1-4 samt mål 6-området,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det nationella stödet
snarast bör utbetalas i dess helhet,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inriktningen av det s.k.
vallstödet,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inrätta ett särskilt
fjällmiljöprogram  för  jordbruket  i
Norrlands inland,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utvärderingen   av
miljöstödsprogrammen,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör återkomma
med ett samlat förslag om fiskevårdens
finansiering,
11. att riksdagen avslår förslaget om
sänkt prisstöd till rennäringen,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av en  statlig
rovdjurspolitik,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att miljöersättningsprogram
för rovdjursrivna renar måste bygga på
den  överenskommelse som gjorts  med
Naturvårdsverket och Sametinget,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  anslaget   för
rovdjursrivna  renar  bör  vara  ett
reservationsanslag,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  ersättning  för
rovdjursrivna tamdjur skall kunna utgå,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att regeringen  bör  ta
initiativ   i   EU   till   en
viltskadeersättning   för   husdjur
motsvarande den som skall gälla för
renar,
19.  att  riksdagen  med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag  beslutar  om  ramar  för
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar enligt
uppställning:
Anslag
Regeringens förslag  Anslagsförändring
B 3.  Stöd till avbytarverksamhet m.m.
13 000        35 000
B 12. Kompletterande åtgärder inom1 085
000         100 000
jordbruket
C 4.       Fiskevård   4 612
20 000
D 2.Ersättningar för viltskador m.m.12
500          6 000
E 1.Statens veterinärmedicinska anstalt
74 004        7 800
1996/97:Jo238 av Ulf Björklund (kd) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  fördelningen  av  det
tillkommande  miljöstödet,  så  att
tillskottet  fördelas  på  det  mest
verkningsfulla och rättvisa sättet.
1996/97:Jo239 av Alf Svensson m.fl. (kd)
vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att vall- och betesstödet
utformas på ett generellt sätt gällande
i hela landet,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att man snarast bör använda
sig av det maximala miljöstödet,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om förenklat regelverk  för
miljöstöden till kulturmiljövård  och
biologisk mångfald,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att i EU på nytt pröva frågan
om att LFA-stödet skall omfatta områden
som  inte  kom med i  samband  med
förhandlingarna 1995,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige inom EU skall
verka för ett förenklat regelsystem för
ekologiskt jordbruk,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige inom EU skall
verka   för  att  omläggningstiden
(karensen)  för  omställning  till
ekologisk produktion skall vara ett år,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att prioritera forskning
kring utveckling av ett energieffektivt
jordbruk - på sikt helt självförsörjande
med egen förnybar energiproduktion,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om öronmärkta anslag till SLU
och SJFR för utveckling av ekologiskt
lantbruk,
16. att riksdagen beslutar bibehålla
oförändrad anslagsnivå för djurskydd,
17.  att  riksdagen  beslutar  om
oförändrat prisstöd till renkött,
18.  att riksdagen beslutar avsätta
särskilda medel för rovdjursinventering,
19.  att  riksdagen  med  följande
förändringar  i  förhållande  till
regeringens förslag för budgetåret 1997
anvisar anslagen under utgiftsområde 23
Jord-  och  skogsbruk,  fiske  med
anslutande näringar enligt uppställning:
Anslag
Regeringens förslag  Anslagsförändring
B 3.Stöd till avbytarverksamhet 13 000 +
85 000
B 10.Regionala stöd till jordbruket719
000        + 15 000
B 12. Kompletterande åtgärder inom1 085
000        + 100 000
jordbruket
D 1.Främjande av rennäringen m.m.61 700+
9 000
E 3.Djurhälsovård och djurskydds-16 832+
10 000
främjande åtgärder
1996/97:Jo241 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att forskning runt riskerna
med  genmanipulation i livsmedel och
miljö bör vara ett prioriterat område,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  inrättandet  av  en
djurskyddsprofessur,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  forskning om ekologiskt
lantbruk,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om stöd till avbytarverksamhet,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att arealersättningen för
ekologiskt lantbruk skall vara 2 000 kr
per hektar i hela landet,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om översyn av möjligheten att
differentiera  stödet till  ekologisk
odling,
15. att riksdagen hos regeringen begär
att den snarast skall återkomma med
förslag till återstående finansiering
upp  till  30 miljoner  kronor  för
budgetåret  1997  för  stöd  till
rovdjursrivna renar om finansiering inom
EU:s miljöstöd inte visar sig möjlig,
18. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till en allmän fiskevårdsavgift,
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen,
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts under rubriken ersättning för
viltskador,
20. att riksdagen avslår regeringens
förslag  att godkänna vad regeringen
förordat  om  bestrålning  av  vissa
livsmedel,
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att bestrålning av kryddor
och import av bestrålade kryddor inte
skall vara tillåten,
22. att riksdagen beslutar att för
budgetåret  1997 anvisa  medel  till
anslagen under utgiftsområde 23 Jord-
och  skogsbruk, fiske med anslutande
näringar enligt Miljöpartiets förslag i
tabell,
Regeringens
Anslagsföränd-
Anslag        förslag 1997 tkr
ring 1997 tkr
B 3.Stöd till avbytarverksamhet m.m.
13 000       35 000
B 12.Kompletterande åtgärder inom1 085
000         50 000
jordbruket
B 13.Från EG-budgeten finansierade1 093
000         50 000
kompletterande åtgärder inom
jordbruket
C 4.       Fiskevård   5 000
20 000
D 2.Ersättningar för viltskador m.m.
13 000        5 000
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om beräknad fördelning på anslag
inom  utgiftsområde  23  Jord-  och
skogsbruk, fiske med anslutande näringar
för åren 1998 och 1999 enligt tabell,
Regeringens  förslag
Anslagsförändring
tkr
tkr
Anslag      1998  1999 1998 1999
B 3. Stöd till avbytarverksamhet13 00013
000      20 000 10 000
B 12.Kompletterande åtgärder1 085 0001
085 000    100 000150 000
inom jordbruket
B 13.Från EG-budgeten finansi-1 093 0001
093 000    100 000150 000
erade kompletterande åt-
gärder inom jordbruket
D 2.Ersättningar för viltskador13 00013
000       5 000 5 000
m.m.
1996/97:Jo244 av Marie Wilén (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   ersättning   till
jordbruksområden i norra Västmanland,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att i 1997 års översyn även
Heby kommun bör ingå.
1996/97:Jo245 av Kjell Ericsson m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utvärdering och förslag till
förbättringar av lönsamhetsutvecklingen
för Norrlandsjordbruket,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om besparing i LFA-stöd,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om administrativ hantering och
rättssäkerhet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vallstöd,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om hållandetider i LFA-systemet,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om grisproduktionen i  norra
Sverige,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  intransportstöd  till
livsmedelsföretag i norra Sverige,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om äggproduktionen i  norra
Sverige,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  potatisodling  i  norra
Sverige,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utnyttjande   av
miljöprogrammet,
13. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  synliggörande  av  de
norrländska   landskapstyperna   i
miljöprogrammet,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behållande  av  dagens
arealkrav i öppet odlingslandskap,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om avbytartjänsten samt skogs-
och lantbrukshälsan,
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om investeringsstöd.
1996/97:Jo246 av Sinikka Bohlin m.fl.
(s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett basstöd med miljökrav,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett enkelt regelverk,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det nya stödet skall
samverka   med   det   befintliga
miljöprogrammet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vallproduktion med  klart
definierade miljökrav i hela landet,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om regional fördelning  och
stödområde 4,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om medfinansiering från EU,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sysselsättningseffekterna.
1996/97:Jo248 av Dan Ericsson (kd) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att gentemot EU driva kravet
om korrigerad gränslinje för LFA-stöd så
att  socknarna  Kvarsebo,  Tjällmo,
Kristberg   och  Motala  skogsbygd
fortsättningsvis erhåller stöd,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att gentemot EU driva kravet
att det stora skogsbygdsområdet mellan
Östgötaslätten i söder och Närkes och
Södermanlands slättbygder i norr förs in
i 5B-stödområdet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att vid översynen av LFA-
indelningen tillse att de bygder som
klassats för lågt lyfts upp till korrekt
klass.
1996/97:Jo249 av Göte Jonsson m.fl. (m)
vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nivån på anslaget B 10 inom
utgiftsområde 23,
4. att riksdagen beslutar att under
anslaget B 12 inom utgiftsområde 23
anvisa ett i förhållande till regeringen
ökat anslag med 30 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar att under
anslaget C 1 inom utgiftsområde  23
anvisa ett i förhållande till regeringen
minskat anslag med 10 000 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar att under
anslaget C 4 inom utgiftsområde  23
anvisa ett i förhållande till regeringen
ökat anslag med 5 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen,
7. att riksdagen beslutar att under
anslaget F 2 inom utgiftsområde  23
anvisa ett i förhållande till regeringen
minskat anslag med 3 868 000 kr i
enlighet med vad som anförts i motionen,
8. att riksdagen beslutar att under
anslaget H 1 inom utgiftsområde  23
anvisa ett i förhållande till regeringen
ökat anslag med 5 000 000 kr i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1996/97:Jo251 av Lennart Brunander (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om bidraget till bifonden.
1996/97:Jo253 av Birgitta Carlsson (c)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om förändrad indelning  vid
fastställande av arealersättningsområden
och LFA-ersättningsområden i Skaraborgs
län.
1996/97:Jo255 av Göthe  Knutson  och
Gullan Lindblad (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljöstöd till de lantbrukare
som förlorat regionalstöd - främst då i
område 4,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om 20-ko-begränsningen inom LFA-
stödet,
3. att riksdagen hos regeringen begär
en konsekvensanalys i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  utformningen  av  ett
investeringsstöd.
1996/97:Jo256  av  Marie  Wilén  och
Margareta Andersson (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
avbytartjänsten.
1996/97:Jo257 av Lennart Brunander m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utformningen av det utökade
miljöstödsprogrammet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om förändrade gränser för LFA-
områden,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om organisationen av den svenska
jordbruksadministrationen.
1996/97:Jo258 av Sivert Carlsson och
Agne Hansson (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   svenskt   lantbruks
konkurrenssituation och åtgärdsprogram
vid  utformningen  av  det  utökade
miljöstödsprogrammet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  beaktande  av  Ölands
särställning,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om avbytarverksamheten,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om översyn av kriterier och
gränsdragning beträffande LFA-stöd,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av hänsyn till lokala
förhållanden, ökad flexibilitet och en
mera modifierad tillämpning beträffande
miljöersättningsprogrammet.
1996/97:Jo303 av Sven Lundberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  Skogsvårdsstyrelsen  i
Västernorrland.
1996/97:Jo304 av Marianne  Samuelsson
m.fl. (mp) vari yrkas
19. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skogsvårdsorganisationen.
1996/97:Jo312 av Maggi Mikaelsson och
Bengt Hurtig (v) vari yrkas
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ekonomiskt  stöd  till
skogsvård,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om stöd till skogsbilvägar.
1996/97:Jo403 av Sigrid Bolkéus m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  en  allmän
fiskevårdsavgift.
1996/97:Jo408 av Göte Jonsson m.fl. (m)
vari yrkas
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om anslaget till fiskevård.
1996/97:Jo410 av Maggi Mikaelsson och
Bengt Hurtig (v) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om fiskevårdens  behov  och
kostnaderna för densamma.
1996/97:Jo515 av Lennart Brunander m.fl.
(c) vari yrkas
3. att riksdagen ger regeringen till
känna  vad  i motionen  anförts  om
bestrålning av vissa livsmedel,
1996/97:Jo522 av Inga Berggren och Anna
Åkerhielm (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  fördjupad forskning  om
samband mellan komponenter i livsmedel
och   fysiologiska  funktioner   -
livsmedelsrelaterad näringsforskning.
1996/97:Jo530 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag  att godkänna vad regeringen
förordat  om  bestrålning  av  vissa
livsmedel,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att bestrålning av kryddor
inte skall vara tillåten,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att import av bestrålade
livsmedel inte skall vara tillåten.
1996/97:Jo601 av Sivert Carlsson m.fl.
(c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av skoglig
utbildning  och  forskning  i  södra
Sverige.
1996/97:Jo602 av Bertil Persson (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Alnarp.
1996/97:Jo603 av Anders G Högmark och
Jan-Olof Franzén (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av statliga satsningar på FoU-
arbetet inom skogsnäringen.
1996/97:Jo604 av Peter Weibull Bernström
m.fl. (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om skapande av ett  samlat
livsmedelstekniskt  forsknings-  och
utvecklingsprogram.
1996/97:Jo773 av tredje vice  talman
Christer Eirefelt (fp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om reglerna för miljöstöd när
det gäller ersättning för våtmarker.
1996/97:Jo775 av Peter Weibull Bernström
och Ingvar Eriksson (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändigheten av att regler
avseende anläggning av våtmarker och av
småvatten  får  en  ändamålsenligare
utformning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att inom EU arbeta
för ändrade regler vad avser våtmarker,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjlighet att medfinansiera
anläggande av våtmarker och småvatten.
1996/97:Jo797 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att   jordbrukets
miljöersättningar kompletteras så att
ersättning kan utgå även till odling av
äldre genetiskt värdefulla kulturväxter
och ogräs.
1996/97:Jo902 av Eskil Erlandsson och
Kjell  Ericsson (c) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
behovet av en samlad rovdjurspolicy och
ersättningsbestämmelser       vid
rovdjursskador.
1996/97:Jo903 av Carl G Nilsson (m) vari
yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
en utredning för att skyndsamt ta fram
underlag för en nationell strategi för
balansering  av  rovdjursstammarna  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skador orsakade av rovdjur.
1996/97:Jo907 av Kjell Ericsson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om återinförande av varg till 27
och 28 §§ jaktförordningen.
1996/97:Jo908 av Kjell Ericsson  och
Lennart Brunander (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
återinförande av ersättning för samtliga
tamdjur som dödas av stora rovdjur.
1996/97:Jo909 av Sigrid Bolkéus (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om återinförande av varg i 27
och 28 §§ jaktförordningen.
1996/97:Jo910 av Sigrid Bolkéus (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ersättning  för  skador
förorsakade av de fyra stora rovdjuren.
1996/97:Jo913 av Bo Finnkvist och Jarl
Lander (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ersättning till
ägare av rovdjursrivna tamdjur.
1996/97:Jo921 av Gudrun Lindvall (mp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ändring  av  29  a  §
jaktförordningen.
1996/97:Jo926 av Göthe  Knutson  och
Gullan Lindblad (m)  vari yrkas att
riksdagen  hos regeringen  begär  en
utredning om en nationell strategi för
balansering  av  rovdjursstammarna  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:Jo927 av Göte Jonsson m.fl. (m)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behov  av  balans  i
rovdjursstammen.
1996/97:Jo929 av Göthe  Knutson  och
Gullan Lindblad (m) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
ersättning  för  skador  vållade  av
rovdjur.
1996/97:K918 av Ulf Björklund (kd) vari
yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en garanti för att det nya
ersättningssystemet för  rovdjursrivna
renar kan leva vidare,
7. att riksdagen beslutar om oförändrat
prisstöd  till renkött  och  således
behåller nivån 11 kr per kilo för vuxen
ren och 17 kr per kilo för renkalv och i
budgeten för detta ändamål avsätter 5
miljoner kronor,
8.  att riksdagen beslutar att för
rovdjursinventeringen kommande  vinter
avsätta 4 miljoner kronor i budgeten.
1996/97:A432 av Olof Johansson m.fl. (c)
vari yrkas
21. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning och utveckling inom
skogsnäringen.
Motioner väckta med anledning av
proposition 1996/97:5 Forskning och
samhälle
1996/97:Jo1 av Helena Frisk (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning och utveckling inom
det ekologiska lantbruket.
1996/97:Ub5 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas
22. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att SLU och  SJFR  bör
överföras till Utbildningsdepartementets
ansvarsområde.
1996/97:Ub10 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om krav på att naturvårds- och
miljöskyddsaspekter  beaktas  vid  en
utredning om samordnad skogsindustriell
forskning,
17. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den kommande utredningen
vad gäller forskning och utveckling inom
livsmedelsindustrin  inte  får  sakna
explicita krav på att livsmedel skall
framställas på ett miljövänligt sätt och
vara hälsosamma,
20. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att SJFR bör överföras till
Utbildningsdepartementet.
1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
37. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av kvalificerad
forskning inom Jordbruksdepartementets
område.
Utfrågningar, uppvaktningar m.m.
Representanter            för
Jordbruksdepartementet  har   lämnat
information om de regionala stödsystemen
inom jordbruket. Vidare har utskottet
uppvaktats av representanter för LRF:s
Norrlandsgrupp, LRF Västerbotten, SLU:s
studentkår (SLUSS) och Svenska Samernas
Riksförbund.
Utskottet  har mottagit  ett  antal
skrivelser i ärendet.

Utskottet

1. Inledning
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar
Utgiftsområdet omfattar frågor rörande
internationellt   samarbete   inom
Jordbruksdepartementets  ansvarsområde,
jordbruk,  trädgårdsnäring,   fiske,
rennäring,  djurskydd,  djurhälsovård,
livsmedel, utbildning och forskning samt
skogsnäring.  Utgiftsområdet  omfattar
bl.a.  utgifter  för Jordbruksverket,
Fiskeriverket,    Veterinärmedicinska
anstalten, Centrala försöksdjursnämnden,
Livsmedelsverket,  Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden, Lantbruksuniversitetet
och   Skogs-   och   jordbrukets
forskningsråd.  Inom  utgiftsområdet
redovisas även utgifter inom ramen för
EG:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP)
och den gemensamma fiskepolitiken.
Jordbruksutskottet har i yttrande den
24 oktober 1996 till finansutskottet
över    proposition    1996/97:1
Budgetpropositionen för år 1997 jämte
motioner tillstyrkt regeringens förslag
till     utgiftsramar     inom
jordbruksutskottets  beredningsområde,
dvs. för utgiftsområdena 20 Allmän miljö-
och  naturvård  och  23  Jord-  och
skogsbruk,  fiske  med  anslutande
näringar.   Efter   behandling   i
finansutskottet  har riksdagen  genom
beslut  den 22 november 1996  bl.a.
fastställt    utgiftsramen    för
utgiftsområde 23 till 13 324 082 000 kr.
Beslutet överensstämmer med regeringens
förslag. Detta innebär att huvuddelen av
de motioner som berör enskilda anslag
bör avslås på den grunden att de inte
ryms inom den beslutade utgiftsramen.
Regeringens förslag för år 1997 innebär
att 37,4 miljoner kronor reserveras för
internationellt   samarbete   inom
Jordbruksdepartementets  ansvarsområde,
11 032,7 miljoner kronor för jordbruk
och  trädgårdsnäring, 173,7  miljoner
kronor för fiske, 75,7 miljoner kronor
för  rennäring m.m., 264,9  miljoner
kronor för djurskydd och djurhälsovård,
172,6 miljoner kronor för livsmedel, 1
197,0 miljoner kronor för utbildning och
forskning samt 370,0 miljoner kronor för
skogsnäring.  Förslagen  innebär  att
besparingarna uppgår till sammanlagt 223
miljoner  kronor  inklusive  den  av
riksdagen tidigare (prop. 1995/96:150,
FiU10, rskr. 304). beslutade besparingen
om 193 miljoner kronor. Ramen utökas
genom omföringar till och från andra
utgiftsområden med 95 miljoner kronor,
tillskott av EU-medel med 366 miljoner
kronor, budgettekniska justeringar med
26 miljoner kronor samt finansiering av
miljöersättningsprogram med 300 miljoner
kronor. Besparingarna tillsammans med
den i förhållande till vårpropositionen
utökade ramen (+ 787 miljoner kronor)
innebär att utrymmet för reformer uppgår
till knappt 820 miljoner kronor. För år
1998 planeras besparingar om ytterligare
23 miljoner kronor.
2. Internationellt samarbete
Propositionen
Många av de problem som världen i dag
står inför kan enbart bemötas på global
nivå genom multilateralt samarbete. Som
exempel kan nämnas globala livsmedels-
försörjningsfrågor,     övergripande
hälsofrågor för människor och djur samt
miljöfrågor. Det sistnämnda är till stor
del  liktydigt  med  uppföljning  av
miljökonferensen i Rio de Janeiro år
1992.  Vidare kräver det  nationella
beslutsfattandet     internationella
utblickar och hänsynstaganden.  Detta
gäller inte minst inom vårt närområde i
Östeuropa  där  det  sker  stora
förändringar som har inverkan på vår
marknad. Det är av stor vikt att Sverige
aktivt  deltar i det internationella
samarbetet inom jordbrukets och fiskets
områden.
Den   beräknade  utgiftsutvecklingen
avseende det internationella samarbetet
till följd av  tidigare beslut samt
förslagen i 1996 års budgetproposition
är följande (i miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 1998 1999
38,9    40,0 37,4 37,4 37,4
3. Bidrag till vissa internationella
organisationer m.m. (A 1)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslaget A 1.
4. Jordbruk och trädgårdsnäring
Propositionen
Regeringen   anser  att   fortsatt
reformering   av  den   gemensamma
jordbrukspolitiken är av stor  vikt.
Utgångspunkterna bör  vara  en  ökad
marknadsorientering,  avreglering  och
konsumentanpassning          av
jordbrukspolitiken  samt  en  större
miljöhänsyn  syftande   till   ett
långsiktigt   hållbart   jordbruk.
Överkompensationen         inom
vegetabiliesektorn bör minskas genom ett
avskaffande  av  exportbidrags-  och
avgiftssystemen samt kravet på träda.
Vad  gäller  nötköttsmarknaden  anser
regeringen  att  obalansen  på  den
gemensamma marknaden kortsiktigt  bör
lösas genom att priset ges en ökad roll.
Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att
återupprätta konsumenternas förtroende
för   nötkött.   Dessutom   bör
produktionsformerna ändras i en  mer
extensiv   riktning   med   god
miljöanpassning och hög  kvalitet  i
djuromsorg. Insatserna för att utveckla
jordbruket mot en ekologiskt hållbar
produktion ökar genom att ytterligare
medel under år 1997 avsätts inom ramen
för  jordbrukets  miljöprogram.  På
regeringens initiativ har flera förslag
till aktionsplaner och handlingsprogram
för att minska riskerna vid användningen
av bekämpningsmedel, öka den ekologiska
produktionen samt för att bevara den
biologiska    mångfalden     och
odlingslandskapets kulturvärden tagits
fram. Detta sker som ett led i arbetet
med   att   minska   jordbrukets
miljöbelastning  och  skapa   goda
betingelser för biologisk mångfald i
odlingslandskapet.
Den   beräknade  utgiftsutvecklingen
avseende jordbruk och trädgårdsnäring
till följd av  tidigare beslut samt
förslagen i 1996 års budgetproposition
är följande (i miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 1998 1999
3 045,8   15 970,8  11 032,7  10
989,7   10 996,7
5. Statens jordbruksverk (B 1)
Propositionen
Statens   jordbruksverk   har   som
övergripande mål att inom jordbrukets och
rennäringens områden arbeta aktivt för en
konkurrenskraftig,  miljöanpassad  och
djurskyddsanpassad  livsmedelsproduktion
till   nytta   för   konsumenterna.
Jordbruksverket har av regeringen fått
till uppgift att följa, utvärdera och
hålla   regeringen  informerad   om
utvecklingen  inom  näringarna,  bistå
regeringen och medverka i arbetet med
internationella frågor och förhandlingar
samt medverka i Sveriges strävan att
uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt
mer   effektiv   och  miljöanpassad
jordbrukspolitik inom EU. Jordbruksverket
skall även vidta åtgärder i syfte att
säkerställa ett gott hälsotillstånd hos
husdjuren  och  genomföra   skärpta
djurskyddskrav, förebygga spridning av
och   bekämpa  växtskadegörare  och
smittsamma djursjukdomar, åstadkomma ett
rikt och varierat odlingslandskap, bevara
den biologiska mångfalden och se till att
jordbrukets belastning på miljön blir så
liten   som  möjligt  samt  skapa
förutsättningar  för ett  livskraftigt
jordbruk  i  mindre gynnade  områden.
Jordbruksverket har även till uppgift att
vara fondkoordinator för EG-stöd.
Regeringen anser att det finns skäl att
ytterligare revidera den övergripande
målsättningen så att det med tydlighet
framgår att Sverige nu anpassas efter
den gemensamma jordbrukspolitiken. Det
övergripande målet för Jordbruksverkets
verksamhet bör således vara att  verka
för en konkurrenskraftig, miljö- och
djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion
till nytta för konsumenterna samt att
administrera    den    gemensamma
jordbrukspolitiken i enlighet med EG:s
regelverk.
Jordbruksverkets  verksamhet  har  i
huvudsak kommit att inrikta sig mot
tillämpning av EG:s regleringar  och
stödsystem. Detta tar i anspråk mycket
stora   resurser.  De   omfattande
finansiella  flöden  verket  hanterar
föranleder    därför    särskild
uppmärksamhet.     Jordbruksverkets
anslagssparande uppgick totalt till 47,2
miljoner kronor för budgetåret 1994/95.
Detta  har under budgetåret  1995/96
använts till de ökade arbetsinsatser som
föranletts av Sveriges EU-medlemskap.
Anslagssparandet minskar därför hastigt
och beräknas vid utgången av budgetåret
1995/96 uppgå till drygt 10 miljoner
kronor. Regeringen föreslår att 183 114
000  kr förs upp under ramanslaget,
vilket innebär en besparing på drygt 16
miljoner kronor. Avgiftsinkomsterna inom
växtinspektion,    vattenhushållning,
foderkontroll,  införsel  av  djur,
försäljning   av   material   samt
köttklassificering  beräknas   under
budgetåret   1995/96  uppgå   till
43,7 miljoner kronor. Verket föreslås
under  år  1997  få  bedriva  den
avgiftsfinansierade  verksamheten  i
oförändrad omfattning. För denna period
beräknas intäkterna till 30,6 miljoner
kronor.
Eftersom  utbetalningar  av  EU-stöd
ersätts i efterskott från EU-budgeten
uppstår   ett   kreditbehov   för
Jordbruksverket.  Regeringen  bedömer
detta kreditbehov till 5,5 miljarder
kronor. Statens jordbruksverk föreslås
därför få tillgång till en kredit på
myndighetens  särskilda  räntebelagda
konto   för   EU-verksamhet   i
Riksgäldskontoret  på  5,5  miljarder
kronor.
Motionerna
Enligt motion Jo210 (m) yrkande 4 har
Jordbruksverket  valt  administrativa
lösningar som försämrar möjligheterna
för jordbruksnäringen att erhålla de
politiskt beslutade ramarna. Dessutom
har  Jordbruksverket  inte  uppfyllt
grundläggande rättssäkerhetskrav. Verket
måste införa besvärsrätt samt åläggas
att  utbetala  berörda  ersättningar
snabbt. I motionen framhålls vidare att
det är besvärligt att erhålla nödvändig
statistik från Jordbruksverket som visar
på  vilka  resurser  som  utbetalts.
Informationen bör dessutom vara uppdelad
på ett sådant sätt att uppgifter kan
erhållas angående respektive stödområde
i förhållande till övriga Sverige. I
motion Jo216 (s) begärs ett förslag om
decentraliserad arbetsordning när det
gäller handläggning av jordbruksstöd.
Länsstyrelserna bör så långt som möjligt
handlägga enskilda ärenden men däremot
bör Jordbruksverkets samordningsansvar
markeras (yrkande 1). Vidare framhåller
motionärerna  betydelsen  av   mer
utvecklade ADB-rutiner för jordbruksstöd
(yrkande 2). Enligt motion Jo220 (v)
yrkande 1 är det svårt att få fram
statistik som visar vilka resurser som
utbetalts. Jordbruksverket bör utarbeta
nya rutiner som tillgodoser behovet av
regional  redovisning  inom  olika
stödnivåer  och  stödformer.  Enligt
motionerna Jo229 (v) yrkande 4 och Jo237
(v)  yrkande 4 måste det nationella
stödet snarast utbetalas i sin helhet.
Dven i motion Jo245 (c) yrkande  3
hävdas  att  Jordbruksverket  valt
administrativa lösningar som försämrar
möjligheterna för jordbruksnäringen att
erhålla de politiskt beslutade ramarna
och att stödhanteringen inte uppfyller
grundläggande rättssäkerhetskrav. Verket
måste införa besvärsrätt samt åläggas
att  utbetala  berörda  ersättningar
snabbt. Vidare konstateras att det är
besvärligt  att  erhålla  nödvändig
statistik från Jordbruksverket som visar
på vilka resurser som utbetalts. För att
möjliggöra  en  uppföljning  av  de
regionala  stödutbetalningarna  måste
tillgänglig information vara uppdelad på
ett  sådant sätt att uppgifter  kan
erhållas angående respektive stödområde
i  förhållande till övriga  Sverige.
Enligt  motion  Jo257  (c)   bör
Jordbruksverkets    uppdrag    och
organisation  bli  föremål  för  en
förutsättningslös       genomgång.
Arbetsordningen bör vara  sådan  att
länsstyrelserna så långt som möjligt
handlägger enskilda ärenden (yrkande 3).
I motion Jo251 (c) föreslås att bidraget
till bifonden skall vara oförändrat.
Bidraget bör därför höjas med 200 000 kr
och detta skall finansieras inom ramen
för ifrågavarande anslag.
Utskottets överväganden
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  medelsanvisning  under
anslaget   B  1.  Utskottet  delar
regeringens uppfattning att det finns
skäl  att  ytterligare revidera  den
övergripande   målsättningen   för
Jordbruksverkets verksamhet så att det
med tydlighet framgår att Sverige nu
anpassas   efter  den   gemensamma
jordbrukspolitiken.  Det  övergripande
målet för Jordbruksverkets verksamhet
bör således vara att  verka för en
konkurrenskraftig,   miljö-    och
djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion
till nytta för konsumenterna samt att
administrera    den    gemensamma
jordbrukspolitiken i enlighet med EG:s
regelverk.
Utskottet har heller ingen erinran mot
vad   regeringen   anfört    om
Jordbruksverkets tillgång till kredit på
myndighetens särskilda räntekonto för EU-
verksamhet   i   Riksgäldskontoret.
Utskottet föreslår därför att riksdagen
godkänner vad regeringen anfört i dessa
delar.
Med  anledning av de i  motionerna
framförda  synpunkterna  beträffande
Jordbruksverkets administration av för
Sverige aktuella stödsystem inom ramen
för den gemensamma jordbrukspolitiken
vill utskottet anföra följande.
År 1995 introducerades en helt ny
jordbrukspolitik, i grunden skild från
den  som tillämpats sedan år  1990.
Budgetåret   1995/96   har   för
Jordbruksverket inneburit att huvuddelen
av verkets resurser koncentrerats på
utveckling  och  administration  av
aktuella stödsystem inom ramen för denna
nya gemensamma jordbrukspolitik. Enligt
vad  utskottet  inhämtat  har  några
förseningar av stödutbetalningarna  i
förhållande till de av EU uppställda
reglerna inte inträffat. Jordbruksverket
hade  som målsättning att det stora
flertalet av brukarna skulle erhålla
sina utbetalningar under år 1995. Vissa
brukare har dock inte kunnat få del av
stödet vid samma tidpunkt som övriga.
Detta har givetvis inneburit olägenheter
för berörda brukare. Stödutbetalningarna
genomfördes under stor tidspress bl.a.
med  anledning av att  de  slutliga
besluten om stödens utformning i flera
fall fattades i ett mycket sent skede.
Detta  gäller särskilt i  fråga  om
miljöstöden  samt de  regionala  och
nationella stöden. I många fall har
förseningarna   berott   på   att
ansökningarna varit ofullständiga.  I
sammanhanget bör även uppmärksammas att
Jordbruksverket inte  i  något  fall
drabbats  av  de av  EU  tillämpade
sanktionsavgifterna på grund av för sena
stödutbetalningar.
I juli 1995 tillkallade regeringen en
särskild utredare med uppgift att göra
en  uppföljning  av  den  gemensamma
jordbrukspolitikens    administrativa
konsekvenser   för  länsstyrelserna,
Jordbruksverket  och  andra  berörda
myndigheter. I april 1996 överlämnade
utredningen    sitt    betänkande
Administrationen     av     EU:s
jordbrukspolitik  i  Sverige  (SOU
1996:65). Utredningens förslag innebär i
korthet   bl.a.   en   fortsatt
decentralisering av handläggningen på
länsstyrelsenivå och att länsstyrelserna
skall eftersträva en mer kundorienterad
ärendehantering.  Kontrollverksamheten
bör enligt utredningen genomföras helt
skild från hanteringen av stödärenden.
Vidare bör Jordbruksverket i samverkan
med övriga berörda myndigheter genomföra
en datorisering av stödhandläggningen.
Enligt utredningen framkommer en stor
rationaliseringspotential     genom
decentraliserad  stödhantering,  enkla
handläggningsrutiner,  undvikande  av
detaljregler och datorisering.
Enligt  utskottets mening  bör  den
svenska  administrationen  av  EU:s
gemensamma   jordbrukspolitik   vara
utformad så att den medverkar till att
uppfylla EU:s och Sveriges mål om ett
bärkraftigt  och effektivt  jordbruk,
biologisk   mångfald,   bibehållet
kulturlandskap och regional utveckling.
Det är vidare av nationellt intresse att
administrationen bidrar till att svenskt
jordbruk kan få det stöd som det är
berättigat  till.  Samtidigt  måste
administrationen fungera så att den i
största möjliga utsträckning förhindrar
fusk, oegentligheter och rena misstag.
Vidare är det ett viktigt mål  att
administrationen  förorsakar  minsta
möjliga kostnader i form av pengar och
arbete dels internt, dels externt hos
t.ex. jordbrukarna och övriga berörda
myndigheter.   Som   framgår   av
propositionen kommer arbetet med att
vidareutveckla  och  förbättra  de
administrativa systemen att fortsätta
under år 1997 för att möta de krav som
ställs från EG-kommissionen och från
berörda  intressenter  inom  landet.
Vidare   är   ovan   redovisade
utredningsförslag för närvarande föremål
för beredning inom regeringskansliet.
Med det anförda föreslår utskottet att
motionerna  Jo210 yrkande  4,  Jo216
yrkandena 1 och 2, Jo220 yrkande 1,
Jo245 yrkande 3 och Jo257 yrkande 3
lämnas  utan någon riksdagens vidare
åtgärd.
Även motionerna Jo229 yrkande 4 och
Jo237 yrkande 4 synes i allt väsentligt
kunna tillgodoses med det anförda.
Utskottet är inte berett att göra en
sådan detaljprövning av anslaget som
förutsätts i motion Jo251. Det får i
första hand ankomma på Jordbruksverket
att  bedöma behovet av en eventuell
omfördelning  av  resurserna  till
bifonden. Motionen avstyrks.
6. Stöd till jordbrukets rationalisering
m.m. (B 2)
Propositionen
Från anslaget betalas bidrag till yttre
och  inre  rationalisering  enligt
förordningen (1978:250) om statligt stöd
till   jordbrukets   rationalisering
(omtryckt 1988:999). Enligt  tidigare
regeringsbeslut lämnas även statsbidrag
för åtgärder mot översvämningar i Emån.
Bidrag lämnas också enligt förordningen
(1987:606) om statligt regionalt stöd
till jordbruks- och trädgårdsföretag.
Jordfondens  verksamhet  regleras  i
förordningen (1989:281) om jordfonden.
På  jordfonden bokförs kostnader för
länsstyrelsernas förvärv,  överlåtelse
och förvaltning av jordfondsfastigheter
samt köpeskilling för sålda fastigheter.
Överskott och underskott i verksamheten
regleras mot statsbudgetens inkomstsida.
Enligt    riksdagsbeslut   (prop.
1994/95:100 bil. 10, bet. 1994/95:JoU13,
rskr. 1994/95:291) skall jordfonden på
sikt avvecklas. I regleringsbrev för
budgetåret 1995/96 har fastslagits att
målsättningen för jordfondens avveckling
är att denna skall ske i sådan takt att
360  miljoner  kronor  skall  kunna
inlevereras senast vid utgången av år
1997. Med anledning av statsmakternas
beslut  har Jordbruksverket  fått  i
uppdrag bl.a. att redovisa en  plan
utvisande  hur jordfondens resterande
tillgångar skall användas, prioriteras
och så småningom realiseras samt vilka
förutsättningarna är och hur en tidsplan
kan se ut för att slutföra pågående
projekt  för  yttre  rationalisering.
Jordbruksverket har i skrivelse den 27
februari 1996 redovisat uppdraget till
regeringen.  Regeringen  anser  att
jordförvärvslagstiftningen bör  finnas
kvar i sin nuvarande form. Detta innebär
att  så  länge  det  finns  en
inlösensskyldighet kopplad till jord-
förvärvslagen     vid     vägrat
förvärvstillstånd i vissa fall måste
jordfonden finnas kvar. Med bibehållen
jordförvärvslagstiftning gör regeringen
bedömningen att fondens storlek  bör
uppgå till ca 100 miljoner kronor. Med
hänsyn  till  att  fondfastigheternas
bokförda värde väsentligt understiger
försäljningsvärdet, bedömer regeringen
att målsättningen om en inleverans av
360 miljoner kronor bör kunna nås om
fondens storlek begränsas till detta
belopp. Regeringen anser vidare  att
bokföringsrutinerna  för  fonden  bör
ändras för att ge en klarare överblick
av  fondens  innehav och finansiella
status.
Enligt regeringen bör anslagsposten för
jordbrukets rationalisering föras upp
med 5 miljoner kronor. Vidare föreslås
att  anslagsposten för  täckande  av
förluster  på  grund  av  statlig
kreditgaranti förs upp med 40 miljoner
kronor.  För  budgetåret  1997  bör
anslagsposten föras upp med totalt 45
000 000 kr.
Utskottets övervägande
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  medelsanvisning  under
anslaget B 2.
Utskottet delar regeringens bedömning
att jordfonden måste finnas kvar med
bibehållen   jordförvärvslagstiftning.
Utskottet föreslår därmed att riksdagen
godkänner  vad regeringen anfört  om
jordfondens storlek och användning.
7. Stöd till avbytarverksamhet (B 3)
Propositionen
Anslaget  har  budgetåret  1995/96
innefattat stöd till avbytarverksamhet
och   stöd   till   jordbrukets
företagshälsovård.   Stödet   till
avbytarverksamheten syftar  till  att
förbättra   lantbrukarnas   sociala
situation.   Stödet   regleras   i
förordningen (1994:1832) om stöd till
avbytarverksamhet  inom  jordbruket.
Stödet     till     jordbrukets
företagshälsovård  syftar  till  att
erbjuda rikstäckande hälsovård inriktad
på de speciella omständigheter och de
behov  som  gäller  för  jord-  och
skogsbruksföretag. Verksamheten blir på
grund  av  företagens  storlek  och
geografiska  spridning relativt  sett
dyrare   än   annan   jämförbar
företagshälsovård.  Av  det  årliga
stödbeloppet åtgår cirka hälften till
förebyggande arbete, forsknings-  och
informationsinsatser.
Enligt  regeringen bör stödet  till
företagshälsovården   avskaffas   då
företagen anses ha goda möjligheter att
få ändamålsenlig hälsovård även utan
statliga subventioner. Dessutom anser
regeringen, i likhet med vad som gäller
för andra områden, att staten bör minska
sina bidragsåtaganden. Möjligheterna och
formerna   för   att    bedriva
avbytarverksamhet har på  regeringens
uppdrag  utretts ( SOU 1995:107). I
utredningen slås bl.a. fast att  om
avbytarverksamheten helt skall vila på
marknadsmässiga   grunder   kommer
tillgången på avbytarhjälp i glesbygd
inte  att kunna garanteras. Om  det
uppstår brist på avbytare inom en region
kan taxorna komma att påverkas så att
mindre  jordbruksföretag  missgynnas.
Vidare    framhålls   att    om
avbytarföretagens basverksamhet minskar
kommer  det  att  bli  svårt  att
upprätthålla    en    fungerande
jourverksamhet. Dessutom kommer behovet
av utbildning för avbytarna inte att
kunna tillgodoses. När det gäller annan
avbytarverksamhet än ren jourverksamhet
kan nya former för verksamheten som ökat
samarbete eller gemensamma satsningar
från t.ex. mejeribranschen vara möjliga
lösningar. Detta skulle kunna lösas med
ett  ökat samarbete och en  breddad
verksamhet   hos   avbytarföretagen.
Näringen anges ha ett särskilt ansvar
för att säkra djurskydd och verksamhet i
glesbygd. Jourverksamheten anses däremot
vara  så betydelsefull att den  bör
upprätthållas även om  detta  kräver
anslagsfinansiering.  Detta   gäller
särskilt  i glesbygdsområden  och  i
områden med lägre djurtäthet.
Regeringens bedömning stämmer i stort
överens  med  utredningens  förslag.
Regeringen anser dock att ett särskilt
stöd   bör   kunna   utgå   till
avbytarföretagens jourverksamhet. Detta
är  av  särskilt  stor  vikt  inom
glesbygdsområden. För ändamålet bör 13
000 000 kr anvisas för budgetåret 1997.
Regeringen beräknar anslagets storlek
till samma belopp för åren 1998 och
1999.
Motionerna
Enligt motion Jo237 (v) kan stödet till
avbytartjänsten inte avbrytas så abrupt
som regeringen föreslår. Under de två år
som stödet avtrappats har 22 % av de ca
1 700 anställda förlorat sitt arbete.
Med föreslagen ram kommer ytterligare ca
400 avbytare att mista sitt arbete.
Stödet bör i stället avvecklas under en
treårsperiod och därför bör ramen höjas
med 35 000 000 kr (yrkande 19 delvis).
Enligt  motion Jo239 (kd)  bör  det
statliga  stödet till avbytartjänsten
finnas kvar. Därför bör ytterligare 85
000 000 kr utöver regeringens förslag
anvisas  till  fortsatt  stöd  till
avbytartjänsten (yrkande 19 delvis). I
motion Jo241 (mp) yrkande 12 framhålls
att avbytarverksamheten är viktig och
att  den  måste  värnas.  Samtidigt
konstateras att det vore bra om näringen
själv  solidariskt  kunde  finansiera
verksamheten. För att göra omställningen
möjlig föreslås att ytterligare 35 000
000  kr  utöver regeringens  förslag
tillförs anslaget (yrkande 22 delvis).
För budgetåren 1998 och 1999 beräknas
tillskottet till 20 000 000 kr resp. 10
000 000 kr utöver regeringens förslag
(yrkande 23 delvis). Enligt motion Jo245
(c) yrkande 15 bör tillgängliga medel
anvisas till de mest djurglesa områdena.
Vidare framhålls att jourdelen är mycket
angelägen både från mänsklig och från
djurskyddssynpunkt. Möjligheterna  att
finansiera  verksamheten  med  s.k.
revalveringspengar bör undersökas.  I
motionerna Jo256 (c) och Jo258  (c)
yrkande 4 betonas att avbytartjänsten
ger  jordbrukare  med  djurhållning
trygghet  vid sjukdom/olycksfall  och
möjlighet till ledighet. Den ger även
ökad   aktivitet  på  landsbygden.
Verksamheten måste upprätthållas till
ett  rimligt  pris.  Regeringen  bör
initiera samtal med näringen för att
överbrygga eventuella problem.
Utskottets överväganden
Utskottet delar regeringens bedömning
när det gäller jourverksamhetens stora
betydelse och att den bör upprätthållas
även    om    detta    kräver
anslagsfinansiering. Därmed tillstyrker
utskottet  regeringens  förslag  till
medelsanvisning  för  detta  ändamål.
Motionerna Jo237 yrkande 19  delvis,
Jo239  yrkande 19 delvis och  Jo241
yrkandena 12 och 22 delvis avstyrks. De
i motionerna framförda yrkandena om en
höjning av anslaget ryms inte inom den
av  riksdagen  beslutade  ramen  för
utgiftsområdet.
Vidare avstyrks motion Jo241 yrkande 23
delvis.
Som  framhålls i flera motioner ger
avbytarverksamheten lantbrukaren social
trygghet  och  avbytarna  värdefulla
arbetstillfällen, särskilt i glesbygd.
Utskottet har ovan anslutit sig till
regeringens förslag när  det  gäller
finansieringen  av  den  fortsatta
jourverksamheten.  Den  är  av  stor
betydelse särskilt inom glesbygdsområden
och i områden med lägre djurtäthet. En
fungerande jourverksamhet är också en
förutsättning för att ett gott djurskydd
skall  kunna  garanteras. Beträffande
annan  avbytarverksamhet  än   ren
jourverksamhet  bör nya  former  och
gemensamma satsningar från  branschen
prövas för att man även i fortsättningen
skall kunna tillhandahålla en fungerande
avbytartjänst. Detta kräver både ökat
samarbete och en breddad verksamhet hos
avbytarföretagen.  Med  det  anförda
föreslår utskottet att motionerna Jo245
yrkande 15, Jo256 och Jo258 yrkande 4
lämnas  utan någon riksdagens vidare
etgärd.
8. Statens utsädeskontroll (B 4)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslaget B 4.
9. Statens växtsortnämnd (B 5)
Propositionen
Statens växtsortnämnd handlägger ärenden
om    växtförädlarrätt    enligt
växtförädlarrättslagen (1971:392) och är
behörig myndighet i frågor som  rör
internationella konventionen för skydd
av   växtförädlingsprodukter  (UPOV-
konventionen). Växtsortnämnden fullgör
vidare de uppgifter som får utföras av
ett  nationellt organ enligt  rådets
förordning (EG) nr 2100/94  om  ge-
menskapens  växtförädlarrätt.  Nämnden
handlägger  också  ärenden  enligt
utsädesförordningen  (1993:1375)  om
intagning av växtsorter i sortlistan.
Det  övergripande målet för  Statens
växtsortnämnd  är att  i  fråga  om
växtförädlarrätt och godkännande  för
intagning  i sortlistan  erbjuda  en
kostnadseffektiv service.
Växtsortnämndens inkomster har hittills
härrört  från  den  avgiftsbelagda
registreringen av nya växtsorter för
växtförädlarrätt.  Nämndens   arbete
rörande godkännande av nya växtsorter
för intagning i den svenska sortlistan
och för omprövning av godkända sorter
finansieras däremot över statsbudgeten.
Regeringen  föreslår i enlighet  med
Växtsortnämndens eget förslag att även
sortlisteprövningen   avgiftsbeläggs.
Därmed skulle nämndens hela verksamhet
bedrivas med full kostnadstäckning som
mål. Detta skulle innebära en besparing
för staten, motsvarande närmare 700 000
kr.Växtsortnämndens anslagsbehov kommer
att öka till 1 300 000 kr. Ökningen är
dock inte reell utan mot bakgrund av vad
som  nyss anförts enbart av teknisk
karaktär. Anledningen till detta är att
nämnden   i   samband   med   en
avgiftsbeläggning           av
sortlisteverksamheten kommer att övergå
till bruttoredovisning och inleverera
avgiftsinkomsterna  på  statsbudgetens
inkomstsida. Inkomsterna beräknas till
ca 1 300 000 kr. Avgiftsbeläggningen
föranleder en ändring i utsädeslagen
(1976:298). Regeringen föreslår att det
i utsädeslagen införs ett bemyndigande
för  regeringen eller den  myndighet
regeringen bestämmer att besluta  om
avgifter i ärenden enligt lagen eller
enligt föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen.
Regeringen föreslår att riksdagen till
Statens växtsortnämnd anvisar ett ram
anslag på 1 300 000 kr.
Utskottets överväganden
Utskottet delar regeringens bedömning
när  det gäller medelsbehovet  under
anslaget B 5 och tillstyrker därför
regeringens förslag. Vidare tillstyrker
utskottet  med en liten redaktionell
ändring förslaget till lag om ändring i
utsädeslagen (1976:298).
10. Miljöförbättrande åtgärder i
jordbruket (B 6)
Propositionen
Anslaget  disponeras  av   Statens
jordbruksverk   för   att   genom
huvudsakligen    försöks-    och
utvecklingsverksamhet styra utvecklingen
inom jordbruket och trädgårdsnäringen
mot minskat växtnäringsläckage, minskad
ammoniakavgång, säkrare  och  minskad
användning av kemiska bekämpningsmedel,
bevarande av biologisk mångfald och ökad
andel ekologisk produktion.
Regeringen  föreslår  att  anslagets
reservation under perioden  1997-2001
skall  utnyttjas  för  försöks-  och
utvecklingsverksamhet      avseende
miljöförbättrande åtgärder. Regeringen
anser att medel inom anslaget bl.a.
skall användas för att genomföra den av
Jordbruksverket föreslagna aktionsplanen
för ekologisk produktion. För år 1997
innebär  det  att  försöks-  och
utvecklingsverksamhet        samt
marknadsstödjande åtgärder inom området
ekologisk produktion förslagsvis  kan
uppgå till 15 miljoner kronor varav
högst  2  miljoner  kronor  avser
marknadsstödjande  åtgärder.   Medel
avseende marknadsstödjande åtgärder bör
initialt kunna bekostas inom anslaget.
På  sikt  är det dock rimligt  att
marknadsaktörerna tar det fulla ansvaret
för  sådana  åtgärder.   Regeringen
bedömer det totala anslagsbehovet till
23 857 000 kr efter en besparing på
1,2 miljoner kronor till följd av det
statsfinansiella läget.
Motionerna
Enligt motion Jo229 (v) yrkandena 1 och
2 får inte tillåtas att anvisade medel
för ekologisk produktion under anslaget
B 6 omdisponeras till annan verksamhet.
Vidare framhålls att anvisade medel inte
kommer att räcka och att det krävs
aktiva bidrag även från andra aktörer
inom detta område. Vidare bör regeringen
inför kommande budgetår pröva om inte
verksamheten under anslaget B 6 kan
samordnas  med  den  försöks-  och
utvecklingsverksamhet som bedrivs vid
Sveriges      lantbruksuniversitet.
Motsvarande yrkanden framförs även i
motion Jo237 (v) yrkandena 1 och 2.
Utskottets överväganden
Utskottet delar regeringens bedömning
när  det gäller medelsbehovet  under
anslaget B 6 och tillstyrker därför
regeringens förslag i denna del.
Som  framgår av propositionen anser
regeringen att den av Jordbruksverket
föreslagna aktionsplanen för ekologisk
produktion  skall  genomföras.  Detta
innebär  att sammanlagt 15  miljoner
kronor skall avsättas för budgetåret
1997    till   försöks-    och
utvecklingsverksamhet        samt
marknadsstödjande åtgärder inom området
ekologisk produktion. Högst 2 miljoner
kronor  skall  avse marknadsstödjande
åtgärder.  När det gäller samordning
hänvisar   utskottet   till   de
forskningsprogram och övriga åtgärder
som  redovisas i avsnitt 34 i  det
följande.  Med det anförda  föreslår
utskottet att motionerna Jo229 yrkandena
1 och 2 samt Jo237 yrkandena 1 och 2
lämnas  utan någon riksdagens vidare
åtgärd.
11. Bekämpande av växtsjukdomar (B 7)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslaget B 7.
12. Strukturstöd inom livsmedelssektorn
(B 8) och Från EG-budgeten finansierat
strukturstöd (B 9)
Propositionen
Under anslaget B 8 anvisas medel för
investeringsstöd  till  lantbrukare,
startstöd till yngre jordbrukare och
stöd till bearbetning och avsättning av
jord-  och skogsbruksprodukter. Dessa
stöd ingår i mål 5a.
Enligt regeringen kommer ett svenskt
program  för  investeringsstöd  till
lantbrukare  att  överlämnas  till
kommissionen  under  hösten  1996.
Kommissionens godkännande av programmet
krävs för att investeringsstödet skall
kunna  träda  i kraft.  Stödet  har
utformats  i  enlighet  med  rådets
förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15
juli  1991  om  förbättringar  av
jordbruksstrukturens effektivitet  och
bygger på det förslag som godkändes av
riksdagen  i  juli  1996  (prop.
1995/96:222, FiU15, rskr. 307).
Regeringen bedömer anslagsbehovet för
år 1997 till 149 000 000 kr. Anslaget
fördelas på posterna investeringsstöd
till lantbrukare med 75 000 000 kr,
startstöd till yngre lantbrukare med 27
000 000 kr och stöd till bearbetning och
avsättning   av    jord-    och
skogsbruksprodukter med 47 000 000 kr.
Med hänvisning till vad som anförts
under anslaget B 8 bör under anslaget B
9 anvisas ett belopp motsvarande EG:s
finansiering  av  strukturstöd  inom
livsmedelssektorn.
Motionerna
Enligt motion Jo206 (m) yrkande 4 bör
regeringen utvärdera vilka effekter för
sysselsättningen     som     ett
investeringsstöd till  animaliesektorn
kan få. I motionerna Jo210 (m) yrkande
16 och Jo245 (c) yrkande 16 framhålls
att investeringsstödet skall ses som en
förlängning av befintligt landsbygdsstöd
som utgått till jordbruksinvesteringar i
de  sju  nordliga  länen.  Berörda
länsstyrelser bör tilldelas anslag för
fördelning inom respektive område. Ett
investeringsbidrag på 45 % bör införas i
mål 6-området. I övriga delar av de sju
länen bör bidraget uppgå till 35 %. Inga
begränsningar bör införas utöver de krav
som gäller enligt EU:s regler. Enligt
motion Jo255 (m) yrkande 4 bör stor vikt
läggas vid förhållandena i norra Sverige
när detaljerna för investeringsstödet
läggs fast. Vissa företag måste ges
möjlighet att utvidga verksamheten för
att kompensera för den produktion som
försvinner  på  gårdar  som  upphör.
Näringen  klarar  annars  inte  att
upprätthålla  produktionen  i  norra
Sverige.  Enligt motionärerna  behövs
speciallösningar för norra Sverige.
Enligt motion Jo221 (kd) är det helt
nödvändigt  att  verksamheten  med
maskinringar får fortsatt stöd.  Det
gäller såväl uppbyggnad av flera lokala
maskinringar  som för  den  centrala
verksamheten  som  syftar  till  en
vidareutveckling           av
maskinringsverksamheten. Ett  fortsatt
stöd   kan  inrymmas  inom  EU:s
strukturfonder   för   stöd   till
landsbygdsutveckling (mål 5b).
Utskottets överväganden
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  medelsanvisning  under
anslagen  B 8 och B 9.
Som   regeringen   redovisat   i
propositionen kommer ett svenskt program
för investeringsstöd till lantbrukare
att överlämnas till kommissionen under
innevarande  höst.  Förslaget  har
utarbetats  i enlighet med  tidigare
riksdagsbeslut. Utgångspunkten är att
stödet skall ge möjligheter till ökad
sysselsättning i glesbygdsområden och
möjlighet att förstärka åtgärder för
djurskyddet och miljön. Stödet skall
huvudsakligen    lämnas     till
jordbruksinvesteringar  i  de  sju
nordligaste  länen. Stöd  bör  också
fortsättningsvis  kunna  lämnas  till
kombinationsverksamhet i hela  landet
samt kunna utformas som ett instrument
för   att   främja  miljö-   och
djurskyddsinvesteringar i hela landet.
Utskottet   utgår   från    att
investeringsstödet efter kommissionens
godkännande införs utan dröjsmål. Enligt
utskottets bedömning kan syftet  med
motionerna Jo210 yrkande  16,  Jo245
yrkande 16 och Jo255 yrkande 4 med det
anförda  i  allt  väsentligt  anses
tillgodosett. Yrkandena påkallar således
ingen ytterligare riksdagens åtgärd.
I  avvaktan  på  att  kommissionen
godkänner det svenska programmet för
investeringsstöd  är  utskottet  inte
berett att föreslå något uttalande av
riksdagen i enlighet med motion Jo206
yrkande 4. En eventuell utvärdering av
investeringsstödets   effekter   på
sysselsättningen bör givetvis ta sikte
på ett system som trätt i kraft och
tillämpats under så lång tid att det är
möjligt  att dra slutsatser  av  de
praktiska  erfarenheterna av  stödet.
Motionen avstyrks i berörd del.
Enligt  vad  utskottet erfarit  har
regeringen  lämnat ett förslag  till
kommissionen om stöd till verksamhet med
maskinringar. Enligt förslaget  skall
stödet  finansieras  genom  att  4,5
miljoner  kronor tas  från  tidigare
utbetald    revalveringskompensation.
Regeringen  avvaktar  för  närvarande
kommissionens beslut. Mot bakgrund av
det  anförda föreslår utskottet  att
motion Jo221 lämnas utan  riksdagens
vidare åtgärd.
13. Regionala stöd till jordbruket (B
10) och Från EG-budgeten finansierade
regionala stöd (B 11)
Propositionen
De utgifter som belastar anslaget B 10
är  den  nationella delen  av  EG:s
regionala stöd till jordbruket, nämligen
dels  kompensationsbidrag till  norra
respektive  södra  Sverige,   dels
nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige.
Enligt regeringen är överläggningarna
med EG-kommissionen om utformningen av
de  regionala  stöden nu  avslutade.
Medelstilldelningen under detta anslag
skall anpassas till utfallet av dessa
överläggningar.   Den   nationella
finansieringen av kompensationsbidraget
beräknas uppgå till 399 miljoner kronor,
vilket är 21 miljoner kronor lägre än
vad som antogs innan överläggningarna
med  EG-kommissionen  var  avslutade.
Regeringens förslag innebär vidare att
högst 320 miljoner kronor avsätts för
nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige. Det nationella stödet skall
komplettera kompensationsbidraget samt
miljöstödet till öppet odlingslandskap i
stödområdena 1-3.
Regeringen bedömer anslagsbehovet för
år  1997 till 719 000 000 kr. Med
hänvisning till vad som anförts under
anslaget B 10 bör under anslaget B 11
anvisas ett belopp motsvarande  EG:s
finansiering av regionala stöd  till
jordbruket.
Motionerna
Anslagen
Enligt motion Jo239 (kd) yrkande 19
delvis avvisas regeringens förslag att
sänka  ramarna för LFA-stödet. Detta
innebär  ett  felaktigt budskap  som
minskar möjligheten att få in  fler
områden  i  LFA-systemet. Ytterligare
15 000 000 kr bör således anvisas för
LFA-stöd. När det gäller  nivån  på
anslaget B 10 bör regeringen enligt
motion Jo249 (m) yrkande 3 återkomma med
förslag   till   finansiering   om
utnyttjandet av stöden når upp till
ursprungliga ramar.
De regionala stöden
I motion Jo210 (m) framhålls att ej
utbetalda ersättningar i Norrlandsstödet
innebär ett urholkande med cirka 10 % av
den  politiskt beslutade nivån.  Det
behövs därför en omedelbar utvärdering
av stödet och förslag till förbättringar
när det gäller lönsamhetsutvecklingen
för  Norrlandsjordbruket (yrkande 1).
Regeringens  förslag  att  spara  14
miljoner kronor på LFA-stödet i norra
Sverige  innebär att norra  Sveriges
merkostnadskompensation     urholkas
ytterligare  och  att  den  relativa
konkurrenskraften  gentemot   övriga
svenska jordbrukare försämras (yrkande
3). När det gäller s.k. hållandetider
framhåller  motionärerna att  rådande
system för att kontrollera djurantalet
vid beräkning av rätten till ersättning
inte passar Sverige på grund av LFA-
områdets storlek. Det krävs ett annat
kontrollsystem än det rådande där djur
skall hållas upp till två månader efter
ansökan om ersättning (yrkande 6). När
det  gäller grisproduktionen i norra
Sverige konstateras att den drabbats av
sänkt             lönsamhet.
Merkostnadskompensationen   kan   ej
beräknas på mer än att 1/3 av grisens
spannmålsbehov odlas  på  gården  om
oförändrad  ersättning  jämfört  med
situationen  före  EU-inträdet  skall
uppnås. I dag beräknas kompensationen på
2/3 (yrkande 9). Enligt yrkande  10
behöver   intransportstödet   till
livsmedelsföretag  i  norra  Sverige
återinföras för kött- och äggproduktion.
Stödets nivå bör återställas för mjölk.
Detta förutsätter att ytterligare 30
miljoner kronor tillförs stöden till
jordbruket i Norrland. När det gäller
äggproduktionen i norra Sverige kräver
motionärerna  likabehandling  för  de
svenska producenterna. Det nationella
stödet bör fördubblas (yrkande  11).
Vidare bör ett miljöstöd införas för
potatisodlingen i norra Sverige (yrkande
12). Enligt motion Jo212 (c) yrkande 1
bör hästhållningen rymmas inom ramen för
stödet till mindre gynnade områden. Även
enligt motion Jo225 (fp) bör det s.k.
intransportstödet för jordbruksprodukter
höjas  och ytterligare medel  därför
tillföras  stöden till jordbruket  i
Norrland (yrkande 1). Vidare framhålls
att den svenska äggproduktionen kämpar
mot en osund konkurrens från finska ägg
som  dumpas i Sverige med  statliga
subventioner. Detta förhållande kräver
svenska motåtgärder (yrkande 2). Enligt
motionerna  Jo229 (v) yrkande 3 och
Jo237  (v)  yrkande  3  skall  de
framförhandlade nivåerna gälla för LFA-
stödet till områdena 1-4 samt mål 6-
området. I motion Jo236 (m) yrkande 9
begärs   en   uppföljning    av
jordbrukspolitikens konsekvenser i norra
Sverige. I motion Jo245 (c) framhålls
att  ej  utbetalda  ersättningar  i
Norrlandsstödet innebär ett urholkande
med ca 10 % av den politiskt beslutade
nivån. Det behövs därför en omedelbar
utvärdering av stödet när det gäller
lönsamhetsutvecklingen   för   det
norrländska jordbruket under 1990-talet.
En  jämförelse bör även  göras  med
lantbrukarnas situation i Finland och
Norge (yrkande 1). Regeringens förslag
att spara 14 miljoner kronor på LFA-
stödet i norra Sverige innebär att norra
Sveriges     merkostnadskompensation
urholkas  och  att  den  relativa
konkurrenskraften  gentemot   övriga
svenska jordbrukare försämras (yrkande
2). När det gäller s.k. hållandetider
framhåller  motionärerna att  rådande
system för att kontrollera djurantalet
vid beräkning av rätten till ersättning
inte passar Sverige på grund av LFA-
områdets  storlek.  Nuvarande  system
innebär att marknadstillförseln av slakt
minskar kraftigt under hållandeperioden
varvid andra aktörer får fritt tillträde
till      den      norrländska
livsmedelsindustrins    hemmamarknad
(yrkande  5).  När  det   gäller
grisproduktionen  i  norra  Sverige
konstateras att den drabbats av sänkt
lönsamhet. Merkostnadskompensationen kan
ej beräknas på mer än att 1/3 av grisens
spannmålsbehov odlas  på  gården  om
oförändrad  ersättning  jämfört  med
situationen  före  EU-inträdet  skall
uppnås. I dag beräknas kompensationen på
2/3.  Förslaget  innebär  att  det
nationella  stödet  skulle  behöva
tillföras ytterligare 7 miljoner kronor.
Beloppet skulle kunna tas av det utrymme
som skapas genom regeringens besparing
inom LFA-systemet (yrkande 8). Enligt
yrkande 9 behöver intransportstödet till
livsmedelsföretag  i  norra  Sverige
återinföras för kött- och äggproduktion
samt nivån återställas för mjölk. Stöden
till jordbruket i Norrland borde därför
tillföras  ytterligare  30  miljoner
kronor. När det gäller äggproduktionen i
norra  Sverige  kräver  motionärerna
likabehandling  för   de   svenska
producenterna. Det nationella stödet bör
fördubblas (yrkande 10). Vidare bör ett
miljöstöd införas för potatisodlingen i
norra  Sverige (yrkande 11).  Enligt
motion Jo255 (m) yrkande 2 bör den
nuvarande stödbegränsningen till 20 kor
inom LFA-stödet tas bort. Vidare yrkas
att riksdagen hos regeringen begär en
konsekvensanalys        avseende
lönsamhetsutvecklingen för jordbruket i
norra Sverige. Analysen bör inrymma även
gränsdragningen mellan olika stödområden
(yrkande 3).
I motion Jo217 (s) påtalas behovet av
nationellt riktade åtgärder för  att
åstadkomma  hållbara  lösningar  för
jordbruket i de områden som hamnade
utanför  de slutgiltiga LFA-områdena.
Enligt motion Jo235 (c) yrkande 2 bygger
den nuvarande områdesindelningen för LFA-
stöd på det gamla skördeskadeskyddet.
Detta har fått till följd att områden
med samma produktionsförutsättningar får
olika bidrag. Enligt motionärerna behövs
en översyn av rådande system. Enligt
motion Jo239 (kd) bör man på nytt pröva
frågan om LFA-stödet skall kunna omfatta
områden som inte kom med i samband med
förhandlingarna år 1995 (yrkande 8).
Enligt motion Jo255 (m) yrkande 1 måste
det  vara bättre samhällsekonomi att
stötta och rädda kvar mjölkproduktion
och den vägen få öppna landskap och
biologisk mångfald än att bevilja bidrag
för naturvård som inte är kopplat till
produktionen. Det är därför motiverat
att öronmärka visst miljöstöd för att
leva   upp   till  de  politiska
målsättningarna   om    oförändrad
kostnadstäckning   beträffande   det
regionala stödet framför allt i område
4. I motion Jo258 (c) yrkas på en
översyn av kriterier och gränsdragning
när det gäller LFA-stödet (yrkande 5).
Vissa stödområden m.m.
I motion Jo211 (c) yrkande 2 framförs
krav  på  uppflyttning av kommunerna
Sunne, Munkfors, Filipstad, Forshaga,
Kil  samt  Älvsbacka  och  Nyeds
församlingar  i Karlstads  kommun  i
Värmland  till stödområde 3.  Enligt
motion  Jo214  (c)  är  den  gjorda
stödområdesindelningen orimlig i  vad
avser stora delar av södra och norra
Östergötland.   Områdena   är   av
höglandskaraktär    och    starkt
skogsdominerade men har klassats lägre
än motsvarande områden i angränsande
län. Enligt motion Jo244 (c) tog man i
samband med förhandlingen hösten 1995
bort  Surahammars  kommun,  Möklinta,
Västerfärnebo, Fläckebo, Västra Skedvi,
Kolsva Bergslagen och norra delen av
Odensvi församlingar som var föreslagna
att ingå i LFA-området. I avvaktan på en
översyn  av  områdesindelningen  bör
ersättning  utgå till dessa  områden
motsvarande det uteblivna  LFA-stödet
(yrkande 1). Vid den kommande översynen
bör Heby kommun ingå (yrkande 2). I
motion Jo248 (kd) yrkas att Sverige
gentemot EU driver kravet om korrigerad
gränslinje för LFA-stöd så att socknarna
Kvarsebo, Tjällmo, Kristberg och Motala
skogsbygd fortsättningsvis kan erhålla
stöd  (yrkande 1). Vidare  bör  man
gentemot EU driva kravet att det stora
skogsbygdsområdet mellan Östgötaslätten
i söder och Närkes och Södermanlands
slättbygder i norr förs in  i  5b-
stödområdet  (yrkande  2).  Vidare
framhålls behovet av en översyn av LFA-
indelningen när det gäller Östergötlands
södra och norra skogsbygder och att man
därvid  tillser att de  bygder  som
klassats för lågt lyfts upp till korrekt
klass (yrkande 3). I motion Jo253 (c)
yrkas på en förändrad indelning vid
fastställande av arealersättningsområden
och LFA-ersättningsområden i Skaraborgs
län.
Enligt motion Jo257 (c) yrkande 2 togs
vid    förhandlingarna    mellan
Jordbruksdepartementet och EU år 1995 en
del områden i södra Sveriges skogs- och
mellanbygder bort som enligt tidigare
förslag skulle ha ingått i LFA-områdena.
Dessa områden befinner sig i dag i en
besvärlig situation och det är rimligt
att  de  kan  tillföras  ersättning
motsvarande den som utgår till mindre
gynnade områden. För att verifiera detta
behov  bör  en översyn  göras,  med
församlingarna som geografiskt underlag,
i   samband  med  att  de  nya
miljöstödsmedlen fördelas.  I  motion
Jo258 (c) framhålls behovet av  att
beakta  Ölands särställning  med  en
befolkning helt beroende av jordbruket.
Öns särart måste även i fortsättningen
beaktas för bevarande av bl.a. biologisk
mångfald  även  i  ett  europeiskt
perspektiv (yrkande 3).
Utskottets överväganden
Anslagen
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  medelsanvisning  under
anslagen B 10 och B 11. Därmed avstyrks
motion Jo239 yrkande 19 delvis. Det i
motionen  framförda yrkandet  om  en
höjning av anslaget ryms inte inom den
av  riksdagen  beslutade  ramen  för
utgiftsområdet.
Vidare avstyrks motion Jo249 yrkande 3.
De regionala stöden
Med anledning av att flera motioner tar
upp lönsamhetsutvecklingen och behovet
av  förändringar när det gäller  de
nuvarande  stödsystemen  och  deras
betydelse för jordbruksnäringen inom det
tidigare norra stödområdet samt skogs-
och mellanbygderna i södra Sverige vill
utskottet anföra följande.
Förhandlingsresultatet mellan EU och
Sverige avseende stödet till jordbruket
i norra Sverige innebar att den totala
stödnivån skulle kunna behållas. Stödet
fick dock en annan utformning med en
uppdelning på tre olika stödsystem. Hela
det  dåvarande  norra  stödområdet
(stödområdena 1, 2a, 2b, 3 och 4) har nu
definierats som mindre gynnat område
(LFA-områdena 1-4). Vidare har vissa
skogs- och mellanbygder i södra Sverige
klassats som mindre gynnade  områden
(område 5). Stödet till dessa  LFA-
områden  lämnas i första  hand  per
djurenhet  men även per ha.  Stödet
omfattar mjölkkor, andra nötkreatur, får
och getter samt i viss utsträckning
spannmålsgrödor  och  potatis.  LFA-
områdena 1-3 har definierats som att
klimatologiskt  motsvara  bergsområde
vilket  innebär  att  stöd  till
mjölkföretag där kan utgå för fler än 20
mjölkkor per företag. I LFA-områdena 4
och 5 begränsas stödet till 20 mjölkkor
per  företag.  I  LFA-områdena  1-3
tillämpas vidare ett nationellt stöd som
helt finansieras av Sverige. Stödet, som
inte får leda till att produktionen i
regionen ökar, omfattar produktion av
mjölk,  smågrisar, slaktsvin, getter,
ägg, potatis, bär och grönsaker. Vidare
lämnas transportstöd för mjölk.
Utöver nationellt stöd och LFA-stöd
utgår också vissa ersättningar enligt
det  svenska  miljöprogrammet  för
jordbruket. Programmet är utformat i
enlighet  med  EU:s  regler  för
kompletterande  åtgärder  inom  den
gemensamma      jordbrukspolitiken.
Ersättningen för miljöåtgärder är till
viss del differentierad med avseende på
stödområde.
Regionalstöd   kompletterade   med
miljöstöd m.m. lämnas för att skapa
bättre förutsättningar för jordbruk inom
områden i norra Sverige där det med
hänsyn  till  klimat  och  andra
produktionsförutsättningar är särskilt
svårt att driva verksamhet. Sverige har
i och med sitt medlemskap i EU gått från
ett system med prisstöd till djurstöd
kombinerat med arealstöd samt miljöstöd.
Omställningen fick genomföras under stor
tidspress och resultatet var kanske inte
till alla delar helt överblickbart innan
det skulle träda i kraft år 1995. Av
stor betydelse är att en sådan radikal
omställning  av  stödsystemet  kan
genomföras med beaktande av regionala
skillnader  och med en rättvis  och
balanserad fördelning av stöden inom och
mellan  de olika områdena. För  att
dessutom   uppnå  nödvändiga   och
förbättrade möjligheter att slå vakt om
ett rikt och varierat odlingslandskap,
bevara den biologiska mångfalden samt
minimera  jordbrukets  miljöbelastning
måste  en  helhetssyn  anläggas  på
stödsystemens utformning.
Enligt  vad  utskottet erfarit  har
regeringen för avsikt att göra en mer
sammanhållen analys när  det  gäller
effekterna av de nya stödformerna inom
jordbruksnäringen bl.a. med avseende på
ekonomisk måluppfyllelse. Vidare  har
utskottet erfarit att regeringen kommer
att ge Jordbruksverket i uppdrag att
senast den 1 april 1998 redovisa en mer
övergripande och sammanhållen översyn av
stödsystemen inom jordbruksnäringen. I
samband härmed kommer Jordbruksverket
att  ges  i  uppdrag att  se  över
stödområdesindelningen i vad avser de
områden som i slutförhandlingarna med EU
inte ansågs uppfylla gällande kriterier
och därför hamnade utanför nuvarande
stödsystem. Arbetet skall vara avslutat
den 1 juli 1997. Vidare bör nämnas att
Jordbruksverket i samband  med  sitt
uppdrag att göra en samlad utvärdering
och       översyn       av
miljöersättningsprogrammet      för
jordbruket bl.a. har att pröva behovet
av förändringar i fråga om kriterier för
områdesavgränsning   för   åtgärden
bevarande av ett öppet odlingslandskap
utanför  stödområdena 1-3.  I  detta
sammanhang bör även regeringens förslag
om ett program för investeringsstöd till
lantbrukare uppmärksammas. Programmet,
som innebär att stöd huvudsakligen skall
lämnas till jordbruksinvesteringar i de
sju nordligaste länen, skall överlämnas
till kommissionen under hösten 1996 (se
föregående  avsnitt). Regeringen  har
dessutom  föreslagit  att  nivån  på
miljöersättningsprogrammet     under
anslaget Kompletterande åtgärder inom
jordbruket skall höjas från år 1997. I
utformningen av det utökade programmet
skall särskild hänsyn tas till behovet
av   att  stödja  och  stimulera
vallproduktionen (se avsnitt 14 nedan).
Enligt utskottets mening finns  det
starka skäl som talar för att en mer
sammanhållen utvärdering görs av  de
nuvarande stödsystemen med avseende på
jordbruksnäringens  situation   inom
framför  allt stödområdena 1-4.  Som
redovisats ovan har regeringen påbörjat
arbetet med partiell översyn av  nu
gällande  stödsystem.  Vidare  kommer
ytterligare utredningsuppdrag att ges
till Jordbruksverket i vad avser en mer
samlad översyn. Utskottet utgår från att
de med stödområdesindelningen förenade
gränsdragningsproblemen       samt
förutsättningarna  för  jordbruket  i
Norrlands   inland   kommer   att
uppmärksammas  i  samband  med  den
fortsatta beredningen. Det bör härvid
också ankomma på regeringen att pröva
möjligheterna  att genom  ytterligare
förändringar i stödsystemen eller på
annat sätt försöka åstadkomma en mer
ändamålsenlig reglering av de  olika
intressen som här är i fråga.
Med det anförda får syftet  med
motionerna Jo210 yrkandena 1, 10, 11 och
12,  Jo212 yrkande 1, Jo217,  Jo225
yrkandena 1 och 2, Jo235 yrkande 2,
Jo236 yrkande 9, Jo239 yrkande 8, Jo245
yrkandena  1, 9, 10 och 11,  Jo255
yrkandena 1, 2 och 3 samt Jo258 yrkande
5 i allt väsentligt anses tillgodosett.
Utskottet föreslår därför att berörda
motionsyrkanden lämnas utan riksdagens
vidare åtgärd.
Vidare  avstyrks  motionerna  Jo210
yrkande  3, Jo229 yrkande 3,  Jo237
yrkande 3 och Jo245 yrkande 2.
Vissa stödområden m.m.
Utskottet är inte berett att utöver vad
som    anförts    ovan    om
stödområdesindelningen nu ta ställning
till  de  mer preciserade synpunkter
beträffande förändringar i den rådande
områdesindelningen  som  redovisas  i
motionerna Jo211 yrkande 2, Jo214, Jo244
yrkandena 1 och 2, Jo248 yrkandena 1, 2
och 3, Jo253, Jo257 yrkande 2 och Jo258
yrkande  3.  Berörda  motionsyrkanden
avstyrks därmed i den mån de inte kan
anses tillgodosedda.
Vad utskottet anfört ovan beträffande
en  samlad översyn, som bl.a. berör
stödsystemen för jordbruksnäringen  i
norra  Sverige,  är även ägnat  att
tillgodose syftet med motionerna Jo210
yrkandena 6 och 9 samt Jo245 yrkandena 5
och 8. Motionerna avstyrks i berörda
delar.
14. Kompletterande åtgärder inom
jordbruket (B 12) och Från EG-budgeten
finansierade kompletterande åtgärder
inom jordbruket (B 13)
Propositionen
Anslaget B 12 används för att finansiera
de  kompletterande åtgärder inom den
gemensamma jordbrukspolitiken som  är
obligatoriska  för   Sverige   som
medlemsstat. Dessa är miljöåtgärder och
skogsbruksåtgärder  inom  jordbruket
(Rådets förordningar EEG nr 2078/92 och
EEG nr 2080/92). Hälften av kostnaden
för åtgärderna medfinansieras från EG-
budgeten. De kompletterande åtgärderna
skall bl.a. medverka till att miljömålen
för jordbruket nås. Anslaget föreslås
också användas för att finansiera ett
nationellt   anläggningsstöd   för
plantering  av  energiskog  (Rådets
förordning EEG nr 1765/92).
Enligt     regeringen    verkar
miljöprogrammet för jordbruket i full
omfattning från år 1996. Inom programmet
erbjuds   jordbrukare   att   göra
miljöåtaganden för vilka de kompenseras
motsvarande  den kostnad  eller  det
inkomstbortfall som åtagandet innebär.
Programmet har utformats i linje med de
svenska miljömålen för jordbruket. Av de
utgifter som belastar anslaget avser
1  050  miljoner kronor  jordbrukets
miljöprogram. Mot bakgrund av de höga
ambitioner som finns för jordbrukets
miljöarbete  föreslår regeringen  att
nivån på miljöersättningsprogrammet höjs
från år 1997. Ytterligare 300 miljoner
kronor  avsätts därför av nationella
medel och motsvarande medfinansiering
erhålls från EG:s budget. Sammanlagt kan
omfattningen av programmet därmed höjas
med 600 miljoner kronor per år. Målet är
att  ett utökat program skall kunna
framförhandlas med EG-kommissionen för
att kunna träda i kraft under år 1997.
Enligt regeringen kan insatserna för att
utveckla det konventionella jordbruket
mot en ekologiskt hållbar produktion
därmed öka. I utformningen av det nya
programmet skall särskild hänsyn tas
till behovet att stödja och stimulera
vallproduktionens  miljöfördelar  med
avseende på bl.a. växtnäringsläckaget
och kretsloppsanpassning av jordbrukets
driftsformer.
Ökningen av anslaget för den svenska
delen av miljöstödet finansieras genom
att 50 miljoner kronor vardera från
Programmet  för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt, Programmet för
omställning till hållbar utveckling och
Programmet för samarbete och utveckling
i Östersjöområdet (prop. 1995/96:222 om
vissa  åtgärder  för  att  halvera
arbetslösheten till år 2000), tas i
anspråk år 1997. Ytterligare 50 miljoner
kronor  per  år  finansieras  inom
Arbetsmarknadsdepartementets   område.
Därutöver  finansieras  100  miljoner
kronor  varaktigt  på  statsbudgetens
inkomstsida  genom  förändringar  i
energibeskattningen.
Miljöersättningsprogrammet  utvärderas
för närvarande. Enligt regeringen skall
utvärderingen kunna utgöra underlag för
att bedöma behovet av förändringar i
programmet. Regeringens målsättning är
att den nu föreslagna nivåhöjningen och
utvärderingen så långt möjligt skall
kunna  bedömas  i  ett  sammanhang.
Samtidigt är det angeläget att de ökade
insatserna kan genomföras så snabbt som
möjligt.  Regeringen avser att  låta
Jordbruksverket snarast lägga förslag om
användningen  av det  nu  föreslagna
medelstillskottet. Det är angeläget att
åtgärderna utformas så att de ger den
bästa sammanlagda miljöeffekten och att
eventuella förändringar kan genomföras
och utformas så att de ger ett för
brukaren  översiktligt och hanterbart
system.
Ett förslag till svenskt program för
skogsbruksåtgärder  i  enlighet  med
riksdagens  beslut (prop. 1995/96:76,
JoU7, rskr. 100) kommer att överlämnas
till EG-kommissionen för godkännande.
Programmet beräknas kunna genomföras år
1997.  Åtgärderna har  inriktats  på
skogsplantering inom områden i södra och
mellersta Sveriges slättbygder där detta
är önskvärt av miljöskäl. Regeringen
föreslår  vidare att ett  nationellt
anläggningsstöd införs för plantering av
fleråriga  grödor för produktion  av
biomassa enligt rådets förordning (EEG)
nr 1765/92 av den 30 juni 1992. Av de
årliga utgifter som belastar anslaget
under  perioden 1997-2000  avser  10
miljoner kronor skogsbruksåtgärder  i
jordbruket  och  10 miljoner  kronor
anläggningsstöd för energiskog.
Regeringen överlägger för närvarande
med kommissionen om ett nytt delprogram
inom ramen för jordbrukets miljöprogram
för  ersättning till rennäringen för
bevarande   av   rovdjur   inom
renskötselområdet.   Avsikten   med
programmet är att skapa ett bevarandemål
för rovdjuren inom renskötselområdet med
långsiktigt livskraftiga populationer.
Bevarandemålet  medför  för  vissa
rovdjursarter att populationen  ökar.
Detta  medför  större kostnader  för
renförluster  och  merarbete   för
rennäringen än vad som gäller i dag.
Programmet baseras på den av riksdagen
beslutade principen om ersättning efter
rovdjursförekomst. Programmet har till
syfte att Sverige skall leva upp till
sina åtaganden om bevarande av hotade
arter, samtidigt som rennäringen skall
kunna bedrivas på ett meningsfullt sätt
och utvecklas med ekonomisk bärkraft.
Detta program, som avses verka från år
1997,  uppskattas  omfatta  totalt
30  miljoner  kronor, varav  hälften
medfinansieras av EG.  Anslaget  bör
därför höjas med 15 miljoner kronor.
Detta finansieras genom överföring av
ett motsvarande belopp från anslaget D 2
Ersättning för viltskador m.m.
Regeringen bedömer anslagsbehovet för
år 1997 till 1 085 000 000 kr. Enligt
regeringen  förutsätter  jordbrukets
miljöanpassning ett långsiktigt arbete.
Programmen  bygger  på  ömsesidiga
åtaganden mellan stat och stödmottagare
med en varaktighet av minst fem år.
Finansieringen av de miljöåtgärder som
omfattas av fattade beslut kräver därför
att medel ställs till förfogande under
hela stödperioden. För åren 1998 och
1999 beräknas därför utgifterna uppgå
till samma belopp som det nu för år 1997
föreslagna.
Med hänvisning till vad som anförts
ovan beträffande anslaget B 12 bör under
anslaget B 13 anvisas ett belopp på 1
092  500  000  kr motsvarande  EG:s
finansiering av kompletterande åtgärder
inom  jordbruket.  Den  nationella
finansieringen av vissa informations-,
rådgivnings- och utbildningsinsatser för
skogsägare med jordbruksmark sker över
anslaget Skogsvårdsorganisationen (H 1).
Därutöver föreslås 7,5 miljoner kronor
för  EG:s  medfinansiering  avseende
vitaliseringsgödsling         av
försurningsdrabbad      skogsmark.
Motsvarande nationell finansiering sker
över anslaget Insatser för skogsbruket
(H 4).
Motionerna
Anslagen
I motion Jo234 (fp) yrkas att riksdagen
till  Kompletterande  åtgärder  inom
jordbruket (B 12) för budgetåret 1997
anvisar ytterligare 600 000 000  kr
(yrkande 3). I motionerna Jo237 (v)
yrkande 19 delvis och Jo239 (kd) yrkande
19 delvis föreslås att anslaget tillförs
ytterligare 100 000 000  kr  utöver
regeringens förslag. Enligt motion Jo241
(mp) bör det under anslaget B 12 anvisas
ett  i  förhållande till regeringens
förslag ökat anslag med 50 000 000 kr
(yrkande 22 delvis). För budgetåren 1998
och 1999 beräknas anslagshöjningen till
100  miljoner kronor respektive  150
miljoner kronor (yrkande 23 delvis). I
motion Jo249 (m) yrkande 4 föreslås en
höjning av anslaget B 12 med 30 000 000
kr.
I motion Jo241 (mp) yrkas vidare att
det  under anslaget Från EG-budgeten
finansierade  kompletterande  åtgärder
inom jordbruket (B 13) anvisas ett i
förhållande till regeringens  förslag
ökat anslag med 50 000 000 kr (yrkande
22 delvis). För budgetåren 1998 och 1999
beräknas  anslagshöjningen  till  100
miljoner kronor respektive 150 miljoner
kronor (yrkande 23 delvis).
Utökat miljöstöd
När   det   gäller  det  utökade
miljöstödsprogrammet framhålls i motion
Jo207  (s)  att  det  från  ett
samhällsperspektiv är angeläget att slå
vakt om en näring som är så stabil,
arbetskrävande och arealkrävande  som
mjölk- och köttproduktionen. För att
åstadkomma detta är det nödvändigt att
lönsamheten förbättras framför allt inom
stödområde 4. De utökade medlen som nu
föreslås bör därför riktas på ett sådant
sätt att de kommer de som är aktiva
mjölk- och köttproducenter till godo.
Detta sker bäst genom att vallstödet
djurrelateras.  I motion  Jo210  (m)
yrkande 5 framhålls att ett vallstöd är
synnerligen välkommet för norra Sveriges
bönder som har ett stort kunnande när
det gäller vallproduktion. Vallstödet
bör vara generellt, dvs. vara lika stort
i hela landet. I norra Sverige bör det
riktas  till  animalieproducenterna.
Enligt motion Jo211 (c) yrkande 1 har
område 4 drabbats hårdast av de nya EU-
stöden. Genom bl.a. begränsningar  i
stödet till antalet djur och  genom
avsaknaden av tillräcklig spannmålsareal
innebär  de  nya  EU-stöden  klara
försämringar  och  därmed  en  dålig
lönsamhet. För att snabbt åtgärda detta
problem vore det önskvärt att införa ett
speciellt djuranknutet vallstöd i område
4. Enligt motion Jo215 (s) förändrades i
och med EU-inträdet förutsättningarna
för  jordbruket i delar av det som
tidigare tillhört stödområde 4. På grund
av EU:s regler har stora delar av det
gamla ?Norrlandsstödet´ försvunnit och
mycket lite har kommit i dess ställe.
Det  är därför viktigt att se över
möjligheterna  till ett  djuranknutet
vallstöd  för  stödområde  4.  I
Vänsterpartiets motioner Jo229 yrkande 5
och  Jo237 yrkande 5 framhålls  att
vallstödet bör utformas med  tydliga
miljökriterier  som  premierar  en
anpassning  av  produktionsmetoderna.
Vidare bör stödet bidra till att lösa de
obalanser som uppstått inom stödområde 4
och det fjällnära jordbruket. Vallstödet
bör dessutom vara generellt. Även i
motion Jo236 (m) yrkas att vallstödet
skall vara generellt. Vidare bör vall
och  bete  på  åkermark prioriteras.
Reglerna bör vara enkla och utformas som
minimikrav för skötsel av de slåtter-
och betesvallar som får stöd. Kopplingen
till djurhållning är positiv (yrkande
8). Enligt motion Jo238 (kd) bör det
tillkommande miljöstödet fördelas så att
en avstämning med LFA-stödet i område 4
kan  göras. Vidare bör ett särskilt
miljöstöd utgå till besättningar med
fler än 20 kor. I motion Jo239 (kd)
yrkande 5 framhålls att lönsamheten i
den   miljövänliga   mjölk-   och
nötköttsproduktionen   samt   annan
vallbaserad animalieproduktion är mycket
pressad.  Ett  sätt  att  förändra
förutsättningarna för denna produktion
är att införa ett generellt vallstöd.
Stödet  bör sedan utökas  till  sin
maximala nivå. Enligt motion Jo245 (c)
yrkande 4 bör vallstödet användas till
att lösa de orättvisor som uppstått på
grund av den nya jordbrukspolitiken.
Stödområde  4  samt  det  fjällnära
jordbruket bör få extra tilldelning.
Därutöver bör beloppet i det generella
vallstödet vara generellt samt i norra
Sverige      riktat      till
animalieproducenterna. Motionärerna  i
motion  Jo246 (s) delar  regeringens
uppfattning om att de ökade insatserna
kommer att förbättra förutsättningarna
för  ett  miljöanpassat  jordbruk.
Produktionen går i ekologiskt hållbar
riktning så att de uppsatta miljömålen
för jordbruket kan uppnås. Stödet skall
vara ett basstöd som åtföljs av klara
miljökrav (yrkande 1). Det är angeläget
att åtgärderna utformas så att den bästa
sammanlagda   miljöeffekten    kan
åstadkommas  med  ett  administrativt
enkelt system. Föreslagna förändringar
bör genomföras och utformas så att de
ger ett för brukaren översiktligt och
hanterbart ersättningssystem  (yrkande
2).  De nya åtgärderna måste  också
utformas på ett sådant sätt att de
samverkar  med  åtgärderna  i  det
befintliga  miljöersättningsprogrammet
(yrkande 3). Särskild hänsyn måste tas
till  behovet  av  att  stimulera
vallproduktion med klart  definierade
miljökrav i hela landet. Tillgången och
fördelningen av betesdjuren i landet bör
därför särskilt uppmärksammas (yrkande
4). Det är viktigt att en regionalt
rättvis  fördelning  erhålls  av  de
tillkommande medlen. Särskild  hänsyn
skall  i detta sammanhang tas  till
stödområde 4 (yrkande 5). Möjligheterna
till  medfinansiering från EU  skall
beaktas  för  att få  ett  optimalt
ekonomiskt  utbyte av insatta  medel
(yrkande  6). Vidare förutsätts  att
regeringen  även  tar  hänsyn  till
sysselsättningseffekterna  när   man
utformar de nya stödformerna (yrkande
7). Enligt motion Jo257 (c) yrkande 1
bör det utökade miljöstödets regelverk
få en enkel och tydlig utformning så att
medel ej förblir outnyttjade. Medel bör
gå till den som brukar marken och hela
landet bör får del av stödet. Särskild
hänsyn    måste    tas    till
animalieproducenterna i stödområde 4. I
motion Jo258 (c) yrkande 1 framhålls att
en analys av det svenska lantbrukets
konkurrenssituation  bör  ingå  vid
utformningen   av   det   utökade
miljöstödsprogrammet.
Utvärdering m.m.
Enligt motion Jo203 (m) präglas det
svenska miljöersättningsprogrammet till
vissa  delar  av en  helt  orimlig
detaljstyrning  i  kombination  med
ständiga regeländringar och en aldrig
sinande ström av krav på nya uppgifter.
Programmet behöver förenklas. Även i
motion Jo206 (m) yrkas att reglerna bör
förenklas. Vidare framhålls att Sverige
bör  sträva efter att ta emot  det
miljöstöd  vårt land har rätt  till
(yrkande 3). Ett ökat utnyttjande av den
framförhandlade    ramen     för
miljöprogrammet yrkas också i motion
Jo210 (m) yrkande 13. Enligt yrkande 14
måste de norrländska landskapstyperna
synliggöras i miljöprogrammet.  Vissa
typer  av  foderarealer erhåller  ej
ersättning. Delprogrammet för värdefulla
natur- och kulturvärden är ej anpassat
till  Norrland. Vidare måste  dagens
arealkrav  i  öppet  odlingslandskap
behållas (yrkande 15). Enligt motion
Jo212 (c) yrkande 2 bör hästhållning
ingå  som  en  ersättningsberättigad
produktionsgren  inom  ramen   för
programmet för bevarande av ett öppet
odlingslandskap inom stödområdena 1-3.
Vidare  bör  den nordsvenska  hästen
omfattas av stödet till utrotningshotade
raser (yrkande 3). I motion Jo220 (v)
yrkande 2 framhålls SKB-kons speciella
kvaliteter  och att dessa  bör  tas
tillvara inom ramen för ett särskilt
miljöprogram   för   fjäll-   och
inlandsjordbruk. Getnäringen bör enligt
motion Jo222 (v) yrkande 1 ges ett eget
utrymme inom ramen för EU:s miljöstöd.
Vidare bör behovet av ökad kunskap om
getter uppmärksammas (yrkande 2). Enligt
motion Jo226 (c) är vall med nuvarande
system missgynnat jämfört med  andra
grödor. Vidare framhålls att det råder
osäkerhet om tolkningen av regelverket.
Markägarna vågar därmed inte binda sig
för  femårsperioder  med  risk  för
återbetalningsskyldighet. Det är därför
av största vikt att regelsystemet ändras
(yrkande 1). För att även kulturvärdena
på mindre lantbruk skall kunna bevaras
samt att kraven på Gotland och Öland
skall kunna likställas med övriga riket
måste  regelsystemet för  värdefulla
natur- och kulturvärden inför 1997 års
ansökningar ändras (yrkande 2). Enligt
motionerna Jo229 (v) yrkande 6 och Jo237
(v)  yrkande  6  bör  ett  särskilt
fjällmiljöprogram  för  jordbruket  i
Norrlands inland inrättas. Vidare yrkas
i motionerna att miljöstödsprogrammet
utvärderas (yrkandena 7 resp. 7). I
motion Jo234 (fp) yrkande 1 framhålls
betydelsen av att använda hela ramen för
EU-medel för miljöstöd till jordbruket.
Enligt motion Jo236 (m) yrkande 4 skall
Sverige i EU verka för en förenkling av
regelverken  avseende  EU:s  olika
ersättningssystem. Vidare  yrkas  att
reglerna  ändras så att våtmark  på
betesmark  kan  tillåtas.  I  detta
sammanhang finns inte heller något skäl
att hindra ansvarsfull vattentäkt eller
bete  på  sådan  mark.  Vidare  bör
ersättning   utgå   även    för
anläggningskostnader (yrkande 5). Ett
sammanhållet    delprogram    för
konventionellt jordbruk inom ramen för
EU:s miljöprogram för jordbruket bör
utarbetas (yrkande 6) och vidare bör
regeringen ges i uppdrag att utarbeta
ett  förslag  till  förenkling  av
regelverken   för  miljöersättningar
(yrkande 7). Enligt motion Jo239 (kd)
yrkande 6 bör man snarast använda sig av
det  maximala  miljöstödet.  Vidare
framhålls  behovet av ett  förenklat
regelverk   för  miljöstöd   till
kulturmiljövård och biologisk mångfald
(yrkande 7). Sverige skall inom EU verka
för  ett  förenklat regelsystem  för
ekologiskt jordbruk (yrkande 10). Vidare
bör  man  inom  EU verka  för  att
omläggningstiden   (karensen)   för
omställning till ekologisk produktion
skall vara ett år (yrkande 11). Enligt
motion Jo241 (mp) bör arealersättningen
för ekologiskt lantbruk vara av sådan
storlek  att  det  blir  ekonomiskt
lönsammare  att odla  ekologiskt  än
konventionellt. Stödet bör därför höjas
till 2 000 kr per hektar i hela landet
(yrkande 13). Vidare bör möjligheten att
differentiera  stödet till  ekologisk
odling  ses över. Härigenom kan  en
omläggning av gårdens hela areal och
djurhållning stimuleras (yrkande 14).
Ett   ökat  utnyttjande  av  den
framförhandlade    ramen     för
miljöprogrammet yrkas också i motion
Jo245 (c) yrkande 12. Enligt yrkande 13
måste de norrländska landskapstyperna
synliggöras i miljöprogrammet.  Vissa
typer  av  foderarealer erhåller  ej
ersättning. Delprogrammet för värdefulla
natur- och kulturvärden är ej anpassat
till  Norrland. Vidare måste  dagens
arealkrav  i  öppet  odlingslandskap
behållas (yrkande 14). Enligt motion
Jo258 (c) måste behovet av hänsyn till
lokala förhållanden, ökad flexibilitet
och  en  mera modifierad tillämpning
beträffande  miljöersättningsprogrammet
uppmärksammas (yrkande 6). I  motion
Jo773  (fp) yrkas att reglerna  för
miljöstöd när det gäller ersättning för
våtmarker ändras. Stödet bör riktas till
miljökänsliga områden och kravet på att
våtmarken skall ligga på åkermark bör
slopas.  Däremot  skall  våtmarken
huvudsakligen  ta emot  vatten  från
åkermark (yrkande 3). I motion Jo775 (m)
yrkande 1 framhålls nödvändigheten av
att  regler  avseende anläggning  av
våtmarker  och  småvatten  får  en
ändamålsenligare utformning.  Det  är
enligt motionärerna av stor betydelse
att man inom EU arbetar för ändrade
regler vad avser våtmarker (yrkande 2)
och att ett ökat utnyttjande av EU:s
miljöstöd  bl.a.  får  medfinansiera
anläggandet av våtmarker och småvatten
(yrkande 3). Enligt motion Jo797 (mp)
bör   jordbrukets  miljöersättningar
kompletteras så att ersättning kan utgå
även till odling av äldre genetiskt
värdefulla  kulturväxter  och  ogräs
(yrkande 5).
Enligt motion Jo229 (v) yrkande 13
måste ett miljöersättningsprogram för
rovdjursrivna  renar  bygga  på  den
överenskommelse  som  gjorts   med
Naturvårdsverket och Sametinget. Vidare
framhålls att anslaget för rovdjursrivna
renar bör vara ett reservationsanslag
(yrkande  14).  Motsvarande  yrkanden
framställs även i motion Jo237  (v)
yrkandena 13 respektive 14.
Utskottets övervägande
Anslagen
Utskottet  har  tidigare  tillstyrkt
regeringens förslag beträffande ramen
för utgiftsområde 23. De i motionerna
Jo234  yrkande 3, Jo237 yrkande  19
delvis, Jo239 yrkande 19 delvis, Jo241
yrkande 22 delvis och Jo249 yrkande 4
framförda yrkandena om en höjning av
anslagen B 12 och B 13 ryms inte inom
denna av riksdagen nu fastställda ram.
Utskottet  delar således  regeringens
bedömning när det gäller medelsbehovet
under anslagen och avstyrker motionerna
i berörda delar.
Vidare avstyrks motion Jo241 yrkande 23
delvis.
Utökat miljöstöd
Mot bakgrund av de höga ambitioner som
finns för jordbrukets miljöarbete har
regeringen föreslagit att  nivån  på
miljöersättningsprogrammet skall höjas
från år 1997. I utformningen av det nya
programmet skall särskild hänsyn tas
till  vallproduktionens miljöfördelar.
Utskottet konstaterar att förslaget om
ett  utökat miljöprogram innebär att
insatserna  för  att  utveckla  det
konventionella  jordbruket  mot  en
ekologiskt hållbar produktion kan öka.
De åtgärder som enligt utskottets mening
bör ersättas inom ramen för det utbyggda
programmet måste därvid utformas på ett
sådant   sätt   att  vallodlingens
miljöfördelar   tas   till   vara.
Vallodlingen kan t.ex. medverka till att
minska växtnäringsläckage och erosion
från  åkermark, minska riskerna  vid
bekämpningsmedelsanvändning samt främja
den   biologiska   mångfalden   i
odlingslandskapet. Utskottet förutsätter
således  att åtgärderna förenas  med
tydliga miljökrav och att reglerna för
det nya stödet utformas i samklang med
det befintliga miljöprogrammet. I detta
sammanhang  bör  tillgången  på  och
fördelningen av betesdjur  i  landet
särskilt uppmärksammas. Vidare är det
angeläget att åtgärderna utformas på ett
sådant sätt att en förstärkt miljöeffekt
kan  uppnås. Utskottet vill särskilt
understryka att regelverket utformas så
att  det blir administrativt  enkelt
eftersom  många brukare  kommer  att
beröras av vallstödet. Genom ett enkelt
regelverk får brukarna ett översiktligt
och hanterbart ersättningssystem. Det
utökade programmet bör vara generellt
och  stimulera  till en  miljövänlig
vallproduktion i hela landet. Särskild
hänsyn bör tas till förhållandena i
stödområde  4  i mellersta  Sverige.
Utskottet  förutsätter att regeringen
prövar möjligheterna fullt ut när det
gäller  medfinansieringen  från  EG-
budgeten för att uppnå ett optimalt
ekonomiskt utbyte. Vidare måste hänsyn
tas  till de sysselsättningsfrämjande
effekterna vid utformandet av de nya
stöden.  Vad  utskottet  anfört  med
anledning  av motionerna Jo207,  210
yrkande 5, Jo211 yrkande 1, Jo215, Jo229
yrkande  5, Jo236 yrkande 8,  Jo237
yrkande 5, Jo238, Jo239 yrkande 5, Jo245
yrkande 4, Jo246, Jo257 yrkande 1 och
Jo258 yrkande 1 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Utvärdering m.m.
Som  framgår  av  propositionen  har
Jordbruksverket fått regeringens uppdrag
(beslut den 22 februari 1996) att i
samråd med Naturvårdsverket utvärdera
det svenska miljöersättningsprogrammet
inom jordbruket i enlighet med rådets
förordning (EEG) nr 2078/92 med avseende
på programmets ändamål och resultat.
Utvärderingen  skall  sedan  utgöra
underlag för en bedömning av behovet av
förändringar i programmet. Regeringen
har  vidare  i  samma  beslut  gett
Jordbruksverket i uppdrag att i samråd
med     Naturvårdsverket     och
Riksantikvarieämbetet  redovisa  ett
särskilt förslag till delprogram för
resurshushållande     konventionellt
jordbruk  inom  ramen  för  rådets
förordning (EEG) nr 2078/92. Uppdragen
skall redovisas senast den 1 april 1997.
Utgångspunkterna  för  det  svenska
miljöersättningsprogrammet är miljömålen
inom jordbrukspolitiken och behovet av
åtgärder för att nå dessa mål. Förutom
att främja införandet av miljövänliga
produktionsmetoder  skall  programmet
också syfta till att uppnå andra mål för
den  gemensamma  jordbrukspolitiken.
Miljöersättningsprogrammet har i Sverige
också en regionalpolitisk funktion genom
den  särskilda miljöersättningen till
jordbruket  i  norra  Sverige.  Som
framhålls i flera motioner finns det
stora  svårigheter  för  delar  av
jordbruksnäringen att tillgodogöra sig
de olika stödformerna inom det nuvarande
miljöprogrammet.   Framför    allt
uppmärksammas den annorlunda struktur
och de olika förutsättningar som präglar
jordbruket i Norrlands inland. Det kan
gälla allt från små enheter till långa
avstånd, bristande förutsättningar att
odla  spannmål  samt  brist   på
rationaliseringsmöjligheter.   Vidare
påtalas behovet av ett mer förenklat
regelsystem,   ökad   flexibilitet,
differentierat  stöd  till  ekologisk
odling  och ett särskilt stöd  till
getnäringen.
Norra Sverige har en särställning i
miljöprogrammet    genom     den
regionalpolitiska kopplingen,  framför
allt i åtgärden för bevarande av ett
öppet odlingslandskap. Stödområdena 1-3
undantas också från grundregeln  att
olika ersättningar bara får kombineras
på samma areal upp till gränsen för EU:s
medfinansiering  (3  850   kr/ha).
Överskjutande del får finansieras med
nationella medel. Odlingslandskapet i
norra Sverige skiljer sig från övriga
delar av landet varför villkoren för
stöd  inte  alltid är  möjliga  att
uppfylla. Odlingslandskapets utbredning
är väsentligt mindre med andra markslag
och av historiska skäl är kontinuiteten
i odlingen kortare. Klimatfaktorer och
andra fysiska förutsättningar medverkar
också till att odlingslandskapet har ett
annorlunda utseende än i södra Sverige.
Miljösituationen är också en annan där
det  norrländska jordbruket  belastar
miljön i mindre utsträckning.  Norra
Sverige saknar till viss del de inslag i
natur-  och  kulturmiljön  som  är
ersättningsberättigade i andra delar av
landet. Samtidigt ersätts andra typiskt
norrländska   företeelser    såsom
skogsarbeten, fäboddrift och användning
av hotade husdjursraser. Inom ramen för
ersättningen  till  bevarande   av
värdefulla  natur- och  kulturmiljöer
ingår ängslador och andra för norra
Sverige typiska byggnader. Av tekniska
skäl kan emellertid inte stöd utgå för
att  vårda  dessa  inom  ramen  för
miljöprogrammet. I gengäld finns  en
programåtgärd inom mål 6- området som
gäller för perioden 1995-1999. Under
åtgärd 3.8 Miljö- och landskapsvård kan
stöd bl.a. ges till skydd av äldre
jordbruksbyggnader  såsom  värdefulla
inslag i landskapet. Sådana byggnader
kan exempelvis utgöras av hölador och
lador  för  torkning av lin.  Under
åtgärden finns avsatt 8 miljoner ecu för
hela perioden varav 50 % finansieras av
EU och 50 % av Sverige.
Sverige kommer löpande att till EU
redovisa   miljöersättningsprogrammets
utveckling och effekter samt i vilken
utsträckning de olika målen nås med
avseende  på  såväl  kvalitet  som
kvantitet. För att möjliggöra  detta
uppföljningsarbete och för att få ett
underlag för en bedömning av behovet av
förändringar i programmet har regeringen
lämnat     ovan     redovisade
utvärderingsuppdrag         till
Jordbruksverket. Utskottet utgår från
att bl.a. de nu redovisade behoven är
väl kända för regeringen och att de
kommer att beaktas i samband med det
fortsatta förändringsarbetet. Utskottet
finner mot bakgrund härav inte anledning
föreslå någon  riksdagens åtgärd med
anledning av motionerna Jo210 yrkande
15, Jo212 yrkandena 2 och 3, Jo226
yrkandena 1 och 2, Jo229 yrkande 7,
Jo236 yrkande 6, Jo237 yrkande 7, Jo239
yrkandena 7 och 11, Jo241 yrkandena 13
och 14, Jo245 yrkande 14 och Jo258
yrkande 6. Motionerna avstyrks således i
berörda delar.
Med samma motivering avstyrks även
motionerna  Jo236 yrkande  5,  Jo773
yrkande 3 och Jo775 yrkandena 1-3.
Med  det  anförda  avstyrks  även
motionerna Jo210 yrkande 14 och Jo245
yrkande 13.
De i motionerna Jo220 yrkande 2, Jo222
yrkandena 1 och 2, Jo229 yrkande 6 och
Jo237  yrkande  6  framförda  kraven
beträffande     ett     särskilt
fjällmiljöprogram m.m. för jordbruket i
Norrlands inland bör mot bakgrund av det
anförda  också  kunna  lämnas  utan
riksdagens åtgärd. Utskottet avstyrker
därför berörda motionsyrkanden.
Vidare avstyrks motion Jo797 yrkande 5.
Med anledning av de i motionerna Jo206
yrkande 3, Jo210 yrkande 13,  Jo234
yrkande 1, Jo239 yrkande 6 och Jo245
yrkande  12  framförda  synpunkterna
beträffande ramen för det nationella
miljöersättningsprogrammet     vill
utskottet anföra följande.
I samband med riksdagens behandling av
statsbudgeten för innevarande budgetår
godkände riksdagen ett uttalande om att
den  framförhandlade ramen  för  det
nationella    programmet     för
miljöersättningar inom jordbruket låg
fast och att den får utnyttjas utifrån
en samlad bedömning av samhällsekonomi
och miljöbehov. De ersättningar som kan
utgå  enligt  den  framförhandlade
tillämpningen av EG:s miljöprogram är
bl.a. beroende av det statsfinansiella
läget och ett ställningstagande i denna
del innebär inte på något sätt att
Sverige avsagt sig möjligheterna till
fortsatta miljösatsningar inom ramen för
miljöprogrammet (1994/95:JoU13,  rskr.
290-292). Som regeringen redovisat ovan
förbereds flera förslag som innebär att
ramen för det nationella programmet för
miljöersättningar  inom  jord-  och
skogsbruk  m.m.  utökas  påtagligt.
Inklusive  finansieringen  från  EG-
budgeten   innebär  förslagen   en
resursförstärkning  med  drygt  600
miljoner kronor. Riksdagens uttalande om
den  framförhandlade  ramen  gäller
givetvis fortfarande. Med det anförda
föreslår utskottet att motionerna Jo206
yrkande 3, Jo210 yrkande 13,  Jo234
yrkande 1, Jo239 yrkande 6 och Jo245
yrkande 12 lämnas utan riksdagens vidare
åtgärd.
Frågan om ett förenklat regelverk för
miljöersättningar inom jordbruket  är
föremål för en särskild översyn inom
regeringskansliet. Utskottet anser det
lämpligt att avvakta resultatet av den
fortsatta beredningen i denna fråga och
föreslår att motionerna Jo203, Jo236
yrkandena 4 och 7 samt Jo239 yrkande 10
lämnas  utan någon riksdagens vidare
etgärd.
När det gäller miljöprogrammet för att
bevara  den biologiska mångfalden  i
renskötselområdet  framgår  det  av
regeringens  förslag  att  programmet
baseras på den av riksdagen beslutade
principen   om  ersättning   efter
rovdjursförekomst (1992/93:BoU8, rskr.
115). Syftet är att Sverige skall leva
upp till sina åtaganden om bevarande av
hotade arter samtidigt som rennäringen
skall kunna bedrivas på ett meningsfullt
sätt  och  utvecklas  med  ekonomisk
bärkraft.  Utskottet  föreslår  att
riksdagen  godkänner  vad  regeringen
förordat om ett nytt delprogram inom
ramen för miljöprogrammet för ersättning
till  rennäringen för  bevarande  av
rovdjur  inom  renskötselområdet.  I
avsnitt  23 i det följande förordar
utskottet att regeringen utarbetar en
sammanhållen rovdjurspolitik. Motionerna
Jo229 yrkande 13 och Jo237 yrkande 13
avstyrks i den mån de inte kan anses
tillgodosedda.
I  anslutning till motionerna Jo229
yrkande 14 och Jo237 yrkande 14 om
anslagstyp i fråga om ersättning för
rovdjursrivna renar får utskottet anföra
följande. Riksdagen har nyligen antagit
en lag om statsbudgeten (1996/97:KU3,
rskr. 27-30). Såvitt avser villkoren för
de olika anslagstyperna kan utskottet
konstatera att både reservationsanslag
och ramanslag ger möjlighet att utnyttja
budgetmedel under ett följande budgetår.
Utskottet ser ingen anledning att göra
något uttalande om anslagstyp i detta
sammanhang  och  avstyrker  därmed
motionerna i berörda delar.
Utskottet föreslår vidare att riksdagen
godkänner vad regeringen förordat om
införande   av   ett   nationellt
anläggningsstöd  för  plantering  av
fleråriga  grödor för produktion  av
biomassa enligt rådets förordning (EEG)
nr 1765/92 av den 30 juni 1992.
15. Arealersättning och djurbidrag m.m.
(B 14) och Intervention och exportbidrag
för jordbruksprodukter (B 15)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen B 14 och B 15.
16. Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar m.m.  (B 16)
Propositionen
Under   anslaget   redovisas   de
räntekostnader och kursdifferenser som
uppstår för staten till följd av att
ersättningen  från EG:s jordbruksfond
erläggs  i efterskott. En jämförelse
mellan  budget  och  utgiftsprognos
budgetåret 1995/96 visar på en lägre
belastning på anslaget än  beräknat.
Detta beror på en initial svårighet att
uppskatta  i  vilken  utsträckning
jordbrukarna skulle komma att utnyttja
möjliga ersättningar. Anslaget bör även
få belastas med eventuella finansiella
sanktioner från EG.
Erfarenheter från andra länder talar
för  att Sverige liksom alla övriga
medlemsstater riskerar att drabbas av
finansiella sanktioner/korrigeringar som
beslutas av EG-kommissionen. Regeringen
föreslår  att eventuella  finansiella
sanktioner/korrigeringar  från  EG  i
fortsättningen  får  betalas  från
anslaget. Om sanktion uppkommer kommer
den att belasta anslaget och motsvarande
belopp krediteras berörd inkomsttitel.
Regeringen  har som målsättning  att
sanktioner skall bli så låga som möjligt
och har därför avsatt särskilda medel
för    utökad   kontrollverksamhet
(utgiftsområde  2,  anslag  B  20
Kontrollfunktionen i staten). Anslaget
bör föras upp med 119 333 000 kr för
räntekostnader   och    eventuella
finansiella sanktioner från EG.
Utskottets överväganden
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  medelsanvisning  under
anslaget B 16.
Utskottet föreslår vidare att riksdagen
godkänner att anslaget även får belastas
med kostnader för eventuella finansiella
sanktioner.
17. Fiske (C)
Propositionen
Det övergripande målet för den svenska
fiskeripolitiken är att verka för en
ansvarsfull    hushållning    med
fiskresurserna  bl.a.  så  att  den
biologiska mångfalden bevaras. Vidare är
målet att verka för tillgång på fisk av
god  kvalitet  och  utveckling  av
konkurrenskraftiga företag inom fisket
och vattenbruket.
Regeringen  planerar  att   under
budgetåret 1997 återkomma till riksdagen
vad  gäller de förslag Fiskeriverket
redovisat i rapporten Aktionsplan för
biologisk mångfald.
En  översyn  av  EU:s  gemensamma
fiskeripolitik (CFP) är planerad till år
2002.  Regeringen avser  att  aktivt
medverka  i  reformeringen  av  CFP.
Förberedelser för detta inleds redan nu
bl.a. genom en översyn av Fiskeriverket
där också effekterna av det svenska
medlemskapet i EU på fiskets område
skall följas upp.
Den beräknade utgiftsutvecklingen på
fiskets område till följd av tidigare
fattade beslut samt förslagen i 1996 års
budgetproposition  är  följande  (i
miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 19981999
111,5   279,9 173,7 174,1 175,7
18. Fiskeriverket (C 1)
Propositionen
Sveriges  inträde i  den  gemensamma
fiskeripolitiken  har  medfört  att
Fiskeriverkets verksamhet i hög grad
kommer att inriktas mot tillämpningen av
CFP:s regelsystem. Det finns emellertid
skäl att vidareutveckla och förbättra de
administrativa systemen, särskilt vad
gäller kontrollfrågorna, för att möta
krav  från EG-kommissionen och  från
berörda intressenter i landet. För detta
ändamål avser regeringen att genomföra
en översyn av Fiskeriverket. I detta
sammanhang bör verkets stöd till FoU och
dess egen undersökningsverksamhet bli
föremål  för  särskild uppmärksamhet.
Översynen  skall  även  omfatta  en
uppföljning  och  utvärdering   av
effekterna på fiskets område genom det
svenska medlemskapet i EU. Därvid skall
de strategiska frågor som Sverige bör
prioritera framöver ur ett nationellt
perspektiv  respektive ett gemenskaps
perspektiv tas fram inför en kommande
översyn  inom  gemenskapen  av  den
gemensamma fiskeripolitiken år 2002.
Med hänsyn till det statsfinansiella
läget minskar regeringen anslaget för
Fiskeriverket år 1997 med 6 miljoner
kronor.  Resurserna för EU-relaterade
uppgifter,  för  vilka  verket  fått
särskild förstärkning, får inte tas i
anspråk vid eventuella omprioriteringar.
Insatser för utveckling av fritidsfiske
och fisketurism bör beaktas men med
hänsyn till tillgängliga resurser och
CFP:s  krav.  Fritidsfiskets   och
fisketurismens utvecklingspotential är
en fråga som även berör regionala och
lokala aktörer, bl.a. länsstyrelser.
Regeringen föreslår att riksdagen till
Fiskeriverket anvisar ett ramanslag på
58 166 000 kr. För budgetåren 1998 och
1999 beräknas anslaget till 58 629 000
respektive 60 149 000 kr.
Motionen
Enligt motion Jo249 (m) yrkande 5 bör
Fiskeriverket på sikt samordnas  med
Jordbruksverket.           Ett
rationaliseringsarbete   med   denna
inriktning bör snarast sättas i gång
vilket gör att Fiskeriverkets anslag kan
minskas med 10 miljoner kronor jämfört
med regeringens förslag.
Utskottets överväganden
Regeringen föreslår i propositionen att
anslaget till Fiskeriverket minskas med
6  miljoner  kronor. Den ytterligare
sänkning av anslaget som föreslås i
motion  Jo249 yrkande 5 kan  enligt
utskottets uppfattning inte genomföras
utan  att  det  medför  avsevärda
svårigheter  för  Fiskeriverket  att
uppfylla de målsättningar som uppställts
för  verksamheten.  Som  framgår  av
propositionen  avser  regeringen  att
genomföra en översyn av Fiskeriverket,
framför   allt  med  syfte   att
vidareutveckla  och  förbättra  de
administrativa systemen. Mot bakgrund av
det  anförda  tillstyrker  utskottet
regeringens förslag. Motionen avstyrks.
19. Strukturstöd till fisket m.m. (C 2)
och Från EG-budgeten finansierade
strukturstöd till fisket m.m. (C 3)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen C 2 och C 3.
20. Fiskevård (C 4)
Propositionen
Riksdagen beslutade den 11 juni 1996
(prop. 1995/96:150, FiU10, JoU6y) att
minska de tidigare anvisade anslagen
Bidrag till fiskevård och Ersättning för
intrång i enskild fiskerätt m.m. samt
att anslå motsvarande medel under det
nya ramanslaget Fiskevård.
Anslaget bör användas för att uppdatera
och färdigbehandla ansökningar om bidrag
till   förrättningskostnader   för
fiskevårdsområden som inkommit före den
1 september 1990, men även för bidrag
till  att  i  övrigt  bilda  eller
omarrondera fiskevårdsområden.
Anslaget  bör  även  användas  för
fisketillsyn längs kusterna och i de
stora sjöarna som ett led i fiskevården.
Kostnader för åtgärder för biotop- och
fiskevård  såsom  utsättningar  av
angelägna arter och insatser för att
bevara  hotade fiskarter kan belasta
anslaget.
Regeringen föreslår att riksdagen för
ändamålet  anvisar ett ramanslag  på
4 612 000 kr. Samma belopp beräknas för
budgetåren 1998 respektive 1999.
Motionerna
I Vänsterpartiets motioner Jo229 yrkande
10 och Jo237 yrkande 10 anförs att
regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett samlat förslag om fiskevårdens
finansiering. Detta kan lämpligen ske i
samband med att regeringen redovisar
sina  planer  med  anledning  av
Fiskeriverkets förslag till aktionsplan
för biologisk mångfald. Fiskevården bör
även i fortsättningen till viss del
finansieras  över statsbudgeten,  och
Vänsterpartiet föreslår därför i den
senare motionens yrkande 19 att anslaget
C 4 ökas med 20 miljoner kronor för år
1997. Det anslag som regeringen föreslår
för fiskevård är enligt Miljöpartiet
inte tillräckligt för att man skall
kunna vidta nödvändiga åtgärder, och i
motion Jo241 yrkande 22 föreslår man
därför att anslaget ökas med 20 miljoner
kronor. Staten måste enligt motion Jo249
yrkande 6 och motion Jo408 yrkande 10
(båda  m)  ta  ansvar  för  att
fiskevårdsinsatser sker på de vatten där
fisket släppts fritt. Eftersom det i
regeringens förslag saknas utrymme för
detta inom anslaget för fiskevård måste
anslaget ökas med 5 miljoner kronor. I
motion Jo410 (v) yrkande 2 anförs att
Fiskeriverket bedömt det årliga behovet
av medel för fiskevård till 65 miljoner
kronor. Mot den bakgrunden är det enligt
motionärerna oansvarigt att som i årets
budget föreslå 4,6 miljoner kronor för
ändamålet.
Enligt motion Jo241 (mp) bör riksdagen
hos regeringen begära förslag om en
allmän fiskevårdsavgift (yrkande 18).
Även i motion Jo403 (s) anförs att en
allmän fiskevårdsavgift bör införas.
Utskottets överväganden
Med hänvisning till riksdagens beslut om
utgiftsram  för  utgiftsområde  23
(1996/97:FiU1)  avstyrker  utskottet
motionerna Jo237 yrkande 19 (delvis),
Jo241 yrkande 22 (delvis), Jo249 yrkande
6 och Jo408 yrkande 10.
En rik tillgång på fisk av olika arter
och i alla vatten är en viktig del av
den biologiska mångfalden. Att skapa och
återskapa   biotoper   som   ger
förutsättningar för detta är en viktig
uppgift.  Enligt  motion  Jo410  har
Fiskeriverket  beräknat  det  årliga
behovet av medel för fiskevårdsinsatser
till drygt 65 miljoner kronor per år.
Fiskevården i Sverige finansieras i dag
via  flera  källor,  bl.a.  över
statsbudgeten, med vattenavgiftsmedel,
regionalpolitiska         medel,
arbetsmarknadsmedel och medel från EU.
Som framgått ovan föreslår regeringen
att  4  612  000  kr  avsätts  på
statsbudgeten för ändamålet år 1997.
I samband med att regeringen i november
1995 återkallade proposition 1994/95:231
Allmän fiskevårdsavgift m.m. förklarade
regeringen sin avsikt att återkomma med
ett  förslag  till  finansiering  av
angelägna  fiskevårdsåtgärder  (skr.
1995/96:114).  De  redovisningar  och
förslag som lämnats i propositionerna
1995/96:150  (JoU6y)  och  1996/97:1
behöver enligt utskottets uppfattning
kompletteras.  Utskottet  delar  den
uppfattning som framförs i de aktuella
motionerna så till vida att det finns
ett  stort  behov  av  fiskevårdande
insatser och att ytterligare resurser
bör ställas till förfogande för detta
ändamål. Finansieringsfrågan bör dock
lösas efter andra principer än de som
förordades i proposition 1994/95:231.
Regeringen bör därför återkomma till
riksdagen med en samlad redovisning av
nödvändiga  fiskevårdsåtgärder  samt
förslag om hur dessa skall finansieras.
Vad utskottet här anfört med anledning
av motionerna Jo229 yrkande 10, Jo237
yrkande 10, Jo241 yrkande 18, Jo403 och
Jo410 yrkande 2 bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
21. Rennäring
Propositionen
Det  område  inom vilket rennäringen
utövas i Sverige sträcker sig från Idre
i Dalarna till Treriksröset i Lappland
och från riksgränsen mot Norge till
Norrlands  kustland. Renskötseln  får
utövas på både statlig och privat mark.
Marken  används samtidigt  av  andra
areella näringar. Renskötseln bedrivs
ofta på marker som är känsliga för
påverkan.  Genom  ett  förslag  i
proposition  1995/96:226  om  hållbar
utveckling i landets fjällområden införs
ett   miljömål   för   rennäringen
(1996/97:JoU5). Näringen skall bedrivas
med  bevarande av naturbetesmarkernas
långsiktiga produktionsförmåga så att
dessa ger en uthålligt god avkastning
samtidigt som den biologiska mångfalden
behålls.
Genom fortsatta renbetesinventeringar
och utvecklad markanvändningsplanering
underlättas  för  näringen  att  nå
miljömålet.
Det              planerade
miljöersättningsprogrammet för bevarande
av rovdjur i renskötselområdet syftar
till att skapa ett bevarandemål för
långsiktigt livskraftiga populationer.
Ersättningen  till rennäringen  skall
baseras på förekomst och fördelning av
rovdjur.
Den beräknade utgiftsutvecklingen på
området till följd av tidigare fattade
beslut  samt förslagen i  1996  års
budgetproposition  är  följande  (i
miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 19981999
93,4 125,6 75,7 75,7 75,7
22. Främjande av rennäringen m.m. (D 1)
Propositionen
De utgifter som belastar anslaget är
bl.a.  underhåll av riksgränsstängsel
m.m.,  samebyarnas  utvecklings-  och
markanvändningsplanering,
renbetesinventeringar,  prisstöd  till
rennäringen, ersättningar till följd av
Tjernobylolyckan samt övriga åtgärder
för främjande av rennäringen.
Enligt  förordningen  (1986:255)  om
pristillägg   på  renkött   lämnas
pristillägg för renkött som godkänts vid
köttbesiktning. Pristillägget lämnades
före den 1 juli 1994 med 10 kr per kg
för vuxen ren och med 16 kr per kg för
renkalv.  Efter detta  datum  uppgår
pristillägget till 11 respektive 17 kr
per kg. Antalet slaktade renar uppgick
under slaktsäsongen 1995/96 till drygt
65  000  renar vilket  innebär  ett
väsentligt  minskat  slaktuttag  i
förhållande till tidigare år.
Avräkningspriset på renkött har stigit
mycket  kraftigt  under  senare  år.
Genomsnittspriset till producenterna har
ökat med 43 % på två år. Mot bakgrund av
den  mycket  kraftiga  höjningen  av
avräkningspriset och med hänsyn till det
statsfinansiella läget anser regeringen
att  pristillägget  på  renkött  i
fortsättningen bör lämnas med 9 kr per
kg för vuxen ren och med 14,50 kr per kg
för renkalv.
Sammantaget   bedömer   regeringen
anslagsbehovet  till  61,7  miljoner
kronor, vilket är 15,6 miljoner kronor
lägre än föregående år. För åren 1998
och  1999  beräknas utgifterna  vara
oförändrade.
Motionerna
I  samtliga motioner under  anslaget
anförs att riksdagen bör avslå förslaget
om  sänkt prisstöd till rennäringen.
Enligt motionerna Jo229 yrkande 11 och
Jo237 yrkande 11 (båda v) bör  ett
oförändrat  prisstöd  rymmas  inom
budgetramen eftersom antalet renar har
minskat.
I motionerna Jo239 yrkande 17 och K918
yrkande 7 (båda kd) föreslås också att
pristillägget på renkött skall  vara
oförändrat.  Detta skall  finansieras
genom att anslaget ökas med 9 miljoner
kronor  enligt  yrkande  19  i  den
förstnämnda motionen.
Utskottets överväganden
Med hänvisning till riksdagens beslut om
budgetram för utgiftsområde 23 avstyrker
utskottet motionerna Jo239 yrkandena 17
och 19 (delvis) och K918 yrkande 7.
Enligt motionerna Jo229 yrkande 11 och
Jo237 yrkande 11 bör ett oförändrat
pristillägg per kg renkött rymmas inom
budgetramen eftersom antalet slaktade
renar har minskat. Enligt utskottets
mening kan dock inga säkra slutsatser
dras  härav såvitt gäller budgetåret
1997.  Utgångspunkten för  utskottets
anslagsprövning måste  vara  att  en
regeländring  enligt  motionen  också
påverkar  utgiftsramen.  Med  hänsyn
härtill och till att priset på renkött
stigit kraftigt anser utskottet  att
prisstödet inte bör ökas jämfört med
regeringens förslag.
23. Ersättning för viltskador (D 2)
Propositionen
De utgifter som belastar anslaget avser
bidrag till åtgärder för att förebygga
skada av vilt och ersättning för sådan
skada enligt 29 a § jaktförordningen
(1987:905).
De skador rovdjuren förorsakar på ren
avses i fortsättningen ersättas genom
det  delprogram inom ramen för EG:s
program  för  miljöåtgärder   inom
jordbruket som är utformat i enlighet
med förordning (EEG) nr 2078/92 av den
30 juni 1992. Genom programmet lämnas
ersättning  till  rennäringen  för
bevarande   av   rovdjur   inom
renskötselområdet.  Programmet   har
beskrivits närmare under anslaget B 12
Kompletterande åtgärder inom jordbruket.
De medel som föreslås för skada på
annat   än   ren   fördelas   av
Naturvårdsverket    på    samtliga
länsstyrelser. De senare beslutar om
bidrag för att förebygga skada och för
att   ersätta   inträffad   skada.
Inriktningen är att viltskador så långt
möjligt skall förebyggas. Med hänsyn
till skadeutvecklingen bör ytterligare
983  000 kr anvisas för bidrag och
ersättningar.
Regeringen bedömer anslagsbehovet för
skada på annat än ren till 12 500 000
kr. För åren 1998 och 1999 beräknas
utgifterna vara oförändrade.
Motionerna
Ett flertal motioner tar upp frågan om
ersättning för rovdjursrivna tamdjur och
övriga skador som det är möjligt att
försäkra sig emot. I motionerna Jo229
(v) yrkande 15, Jo237 (v) yrkande 15,
Jo241 (mp) yrkande 19, Jo902 (c), Jo903
(m) yrkande 2, Jo908 (c), Jo910 (s),
Jo913 (s) Jo921 (mp) och Jo929 anförs
att reglerna för ersättningen bör ändras
så att all egendom som utsätts för skada
av våra rovdjur kan ersättas av allmänna
medel. Enligt motion Jo237 (v) yrkande
19 bör anslaget ökas med 6 miljoner
kronor för detta ändamål. Av  samma
anledning bör anslaget ökas  med  5
miljoner kronor för vart och ett av åren
1997, 1998 och 1999 enligt motion Jo241
(mp) yrkandena 22 och 23. I motionerna
Jo229 (v) yrkande 16 och Jo237 (v)
yrkande 16 anförs att regeringen bör ta
initiativ   i   EU   till   en
viltskadeersättning   för   husdjur
motsvarande den som skall gälla för
renar.
I motion Jo902 (c) tas även behovet av
en samlad rovdjurspolicy upp. Samma ämne
behandlas i motionerna Jo229 yrkande 12
och Jo237 yrkande 12 (båda v). Enligt
motion  Jo233  (m)  yrkande  2  bör
rovdjurspopulationen hållas på en för
näringen hanterbar nivå. I motionerna
Jo903 yrkande 1 och Jo926 (båda m)
efterfrågas  en  utredning  för  att
skyndsamt få fram underlag  för  en
nationell strategi för balansering av
rovdjursstammen. Behovet av balans i
rovdjursstammen påpekas även i motion
Jo927 (m) yrkande 2. Rätten att skydda
tamdjur vid angrepp av varg bör enligt
motionerna Jo907 och Jo909 (båda c)
regleras. Vidare anförs i motionerna att
tillstånd bör kunna ges för jakt på
varg.
I motion Jo239 (kd) yrkande 18 anförs
att riksdagen omedelbart bör avsätta
särskilda medel för rovdjursinventering.
Den summa som bör avsättas specificeras
i motion K918 (kd) yrkande 8 till 4
miljoner kronor.
I motion Jo241 (mp) yrkande 15 anförs
att regeringen snarast bör återkomma
till  riksdagen  med  förslag  till
återstående finansiering upp till 30
miljoner kronor för år 1997 för stöd
till rovdjursrivna renar om finansiering
från EU:s miljöstöd inte visar  sig
möjlig. Enligt motion Jo918 (kd) yrkande
6  bör  riksdag och regering  lämna
garantier   för  att   det   nya
ersättningssystemet för  rovdjursrivna
renar kan leva vidare, oavsett EU:s
inblandning i ärendet.
Utskottets överväganden
Med hänvisning till riksdagens beslut om
utgiftsram  för  utgiftsområde  23
avstyrker utskottet motionerna  Jo237
yrkande 19 (delvis), Jo241 yrkande 22
(delvis) samt K918 yrkande 8.
Även motion Jo241 yrkande 23 rörande
anslagen  för  åren 1998  och  1999
avstyrks.
I  anslutning till motionerna om en
samlad  rovdjurspolitik  m.m.  vill
utskottet anföra följande. Den svenska
rovdjurspolitiken omfattar ett  stort
antal områden alltifrån jaktregler och
åtaganden   enligt   internationella
konventioner  till  ersättning  för
rovdjursskadad egendom.
Sverige  har  genom Bernkonventionen
åtagit  sig  att genom  lagstiftning
förbjuda bl.a. avsiktlig fångst  och
avsiktligt dödande av varg, järv och
kungsörn.   I  EU:s   art-   och
habitatdirektiv åläggs medlemsstaterna
motsvarande  skyldighet att  förbjuda
avsiktlig fångst och avsiktligt dödande
av bl.a. järv och lo. Detsamma gäller
för kungsörn enligt EU:s fågeldirektiv.
För  undantag från sådant jaktförbud
krävs enligt konventionen och direktiven
att det skall finnas ett godtagbart skäl
till  jakten;  t.ex. kan  skyddsjakt
medges. I Sverige är det förbjudet att
jaga djur av dessa arter utan särskilt
tillstånd av Naturvårdsverket. Frågan om
eventuell skyddsjakt regleras i 27 §
jaktförordningen (1987:905). Där anges
att skyddsjakt får ske inom områden där
stammen av björn, järv, lo eller örn
utvecklats så att den är till synnerligt
obehag för befolkningen eller orsakar
avsevärd  skada för tamdjursskötseln.
Sådan skyddsjakt får bara bedrivas om
det resultat som eftersträvas med jakten
inte  kan  uppnås  på  något  annat
tillfredsställande sätt.
Naturvårdsverket  beslutade  den  13
november  1996  om  tillstånd  till
skyddsjakt efter 98 lodjur inom sex
områden som omfattar 33 samebyar i hela
Jämtlands  län  samt  i  delar  av
Västernorrlands,  Västerbottens  och
Norrbottens län. Beslut fattades även om
borttagande av järvar i tre järvlyor i
tre  samebyar  i  Norrbottens  län.
Bakgrunden till beslutet är att både lo-
och  järvstammen har ökat  kraftigt,
vilket medfört att många samebyar har så
många rovdjur att rennäringen skadas mer
än  vad  som kan accepteras. Enligt
Naturvårdsverket har antalet lodjur i
Sverige ökat från ett par hundra år 1991
då de fridlystes till över 1 000 i dag.
Järvarna har varit fridlysta i Sverige
sedan 1969 då antalet uppgick till fem
stycken. I dag uppskattas antalet järvar
i  landet till mellan 200 och  250
stycken.
Många samebyar hade begärt att  få
minska   antalet   rovdjur    i
renbetesområdena väsentligt mer än vad
Naturvårdsverkets  beslut  tillåter.
Enligt Naturvårdsverket har man utgått
från försiktighetsprincipen vid beslutet
och de tillstånd till skyddsjakt som nu
ges kan vara i underkant. För att kunna
följa utvecklingen och skaffa underlag
till  nya bedömningar behövs en  ny
rovdjursinventering i vinter.
I 29 a § jaktförordningen regleras
rätten   till   ersättning   för
rovdjursskadad egendom (utom renar). För
skada orsakad av vilt får i mån av
tillgång på medel ersättning lämnas av
statsmedel, om det är uppenbart oskäligt
att den skadelidande själv svarar för de
kostnader som skadan föranleder. Bidrag
eller ersättning lämnas numera inte om
det gått att försäkra egendomen mot
skadan (se 1994/95:BoU16, SFS 1995:443).
Utskottet har erfarit att  det  för
djurägare med mindre besättningar är i
det  närmaste omöjligt  att  erhålla
försäkringar  på  rimliga  villkor.
Möjligheten att få ersättning i någon
form för rovdjursskador har härigenom
inskränkts  på  ett sätt  som  inte
förutsågs när de nya principerna för
viltskadeersättning infördes.
Riksdagen  beslutade under riksmötet
1992/93  om principer för ett  nytt
ersättningssystem  för  rovdjursrivna
renar (1992/93:BoU8). Naturvårdsverket
och Sametinget lämnade i en gemensam
rapport till regeringen i februari 1995
förslag  till  utformning  av  ett
ersättningssystem grundat på riksdagens
beslut. Systemet, som gäller sedan den 1
januari 1996,  innebär i korthet att
varje föryngring av järv och lo ersätts
med värdet av 200 renar och regelbunden
förekomst med värdet av 50 renar per
art. Sker föryngring av både lo och järv
i samma sameby sker viss reducering. En
vargföryngring ersätts med värdet av 500
renar och regelbunden förekomst av varg
med värdet av 50 renar per individ.
Tillfällig förekomst av järv, lo och
varg  ersätts  genom en arealbaserad
ersättningsnorm. Systemet  förutsätter
regelbundet         återkommande
rovdjursinventeringar. Sametinget  har
med tillämpning av resultatet av vårens
rovdjursinventeringar och de ovan nämnda
ersättningsnivåerna betalat ersättning
för ca 48 000 renar med totalt 21,8
miljoner kronor. Detta innebär således
att varje ren ersatts med drygt 450 kr,
vilket är lägre än den ersättning som
tidigare lämnades för varje återfunnen
ren. Det totala antalet renar som nu
ersätts är emellertid enligt regeringen
väsentligt högre än det verkliga antalet
rovdjursrivna renar.
Som tidigare redovisats under anslaget
B  12  överlägger  regeringen  för
närvarande med EG-kommissionen om ett
nytt  delprogram  inom  ramen  för
jordbrukets miljöprogram för ersättning
till  rennäringen för bevarandet  av
rovdjur inom renskötselområdet. Avsikten
med  programmet är  att  skapa  ett
bevarandemål  för  rovdjuren  inom
renskötselområdet  med   långsiktigt
livskraftiga populationer.  Programmet
baseras, liksom det nuvarande systemet,
på  principen  om  ersättning  efter
rovdjursförekomst. Programmet, som avses
verka från år 1997, uppskattas omfatta
totalt 30 miljoner kronor, varav hälften
medfinansieras av EG. Detta  program
bygger på att renskötarna ansöker om
ersättning. Det är sedan, i likhet med
vad som gäller för övriga miljöprogram,
myndigheternas ansvar att kontrollera de
uppgifter     som      lämnas.
Rovdjursinventering i någon form torde
därmed bli nödvändigt även inom ramen
för det nya programmet. De regler som
finns för EU:s miljöprogram medger inte
att    medel    används    för
rovdjursinventeringar.
Av utskottets redovisning framgår att
rovdjursfrågan  berör  många  viktiga
aspekter av Sveriges nationella  och
internationella   åtaganden   inom
faunavården  och dessutom  har  stor
betydelse för vissa näringsgrenar. Den
omvittnat   starka   ökningen   av
rovdjursstammen   kräver   särskild
uppmärksamhet   när   det   gäller
utformningen  av  skyddsjakten  och
intresset av en bibehållen eller utökad
biologisk  mångfald. Utskottet  anser
därför att regeringen bör utarbeta en
sammanhållen   rovdjurspolitik   som
möjliggör  en  helhetssyn  på  de
biologiska, jaktliga och näringsmässiga
frågorna. I samband härmed bör även
undersökas   hur   de   fortsatta
rovdjursinventeringarna skall utformas
och finansieras. Vidare bör regeringen
pröva möjligheterna att utvidga rätten
till   statlig   ersättning   för
rovdjursskador på andra  tamdjur  än
renar. De finansieringsmöjligheter som
medlemskapet i EU ger bör givetvis ingå
i  analysen. Regeringen bör  snarast
återkomma till riksdagen med förslag
till en sammanhållen rovdjurspolitik i
enlighet med vad utskottet här anfört.
Ett lämpligt tillfälle för en sådan
redovisning är t.ex. budgetpropositionen
för år 1998. Vad utskottet här anfört
med  anledning  av motionerna  Jo233
yrkande 2, Jo229 yrkandena 12,15 och 16,
Jo237 yrkandena 12, 15 och 16, Jo239
yrkande 18, Jo241 yrkande 19, Jo902,
Jo903 yrkandena 1 och 2, Jo907, Jo908,
Jo909, Jo910, Jo913, Jo921, Jo926, Jo927
yrkande 2 och Jo929 bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
I avvaktan på resultatet av utskottets
överväganden och pågående verksamhet i
övrigt bör motionerna Jo241 yrkande 15
och K918 yrkande 6 lämnas utan vidare
åtgärd.
24. Stöd till innehavare av
fjällägenheter m.m. (D 3)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslaget D 3.
25. Djurskydd och djurhälsovård
Propositionen
Djurskydd  och  djurhälsovård  inom
Jordbruksdepartementets  ansvarsområde
omfattar  verksamhet  vid  Statens
jordbruksverk            med
distriktsveterinärorganisationen,
Statens veterinärmedicinska anstalt och
Centrala försöksdjursnämnden. Det  är
viktigt med en bra djurhälsovård och ett
väl  fungerande smittskydd i landet.
Under hösten 1995 kunde ett utbrott av
Newcastlesjukan hos fjäderfä konstateras
i södra Sverige. Newcastlesjukan är en
av de mest fruktade sjukdomarna hos
fjäderfä och har inte funnits i Sverige
sedan år 1956. Under Jordbruksverkets
ledning vidtogs i ett tidigt skede ett
omfattande  arbete för  att  bekämpa
sjukdomen och hindra att den skulle
spridas. I slutet av december 1995 kunde
konstateras att Sverige åter var fritt
från Newcastlesjukan. Bovin spongiform
encefalopati (BSE) har fått formen av en
epidemi hos nötkreatur i Storbritannien.
I Sverige har inte konstaterats något
fall  av  BSE. Det har presenterats
forskningsresultat som visar att det
inte kan uteslutas att BSE smittar till
människa och att det kan finnas ett
samband mellan några dödsfall  bland
människor  i Europa och BSE.  Denna
situation har orsakat en stark reaktion
hos konsumenterna i flera länder med en
ekonomisk kris som följd inom sektorn
för    nötkreatursuppfödning   och
närliggande sektorer. Under år  1995
antogs ett nytt, strängare EG-direktiv
om skydd av djur under transporter.
Direktivet  antogs  efter  omfattande
massmedierapportering  om  långa  och
plågsamma djurtransporter mellan olika
medlemsländer. Sverige har införlivat
direktivet genom att Jordbruksverket har
utfärdat  transportföreskrifter  som
trädde i kraft den 1 augusti 1996.
Därmed är Sverige ett av de första
länder   inom  EU   som   infört
transportdirektivet.
Enligt regeringens bedömning fungerar
inte  den nuvarande tillsynen enligt
djurskyddslagen  (1988:534)  på  ett
tillfredsställande sätt. Denna slutsats
dras  bl.a.  med anledning  av  den
granskning som Riksdagens revisorer har
utfört (1993/94:RR8). I februari 1996
lämnade     Utredningen     om
djurskyddstillsynen  sitt  betänkande
Offentlig   djurskyddstillsyn   (SOU
1996:13)  vilket  redovisade   och
utvärderade  hur  tillsynen  enligt
djurskyddslagen och med stöd av lagen
meddelade   föreskrifter   bedrivs.
Utredningen lämnade vidare förslag till
hur  tillsynen  fortsättningsvis  bör
anordnas.    Betänkandet     har
remissbehandlats. Mot bakgrund av den
stora betydelse som en väl fungerande
djurskyddstillsyn kan anses  ha  för
efterlevnaden av djurskyddslagen måste
de fortbildningskurser i djurskydd som
anordnas      av      Sveriges
lantbruksuniversitet   åtnjuta   hög
prioritet i budgetsammanhang.
Den  beräknade  utgiftsutvecklingen
avseende  djurskydd och djurhälsovård
till  följd av tidigare beslut samt
förslagen i 1996 års budgetproposition
är följande (i miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 1998 1999
290,7   363,6 264,9 270,0 275,3
26. Statens veterinärmedicinska anstalt
(E 1)
Propositionen
Statens  veterinärmedicinska  anstalt
(SVA) är veterinärmedicinskt expert- och
serviceorgan åt myndigheter och enskilda
och   utreder   bl.a.   smittsamma
djursjukdomars  uppkomst,  orsak  och
spridningssätt.  SVA  skall  bedriva
diagnostisk  verksamhet  och  vara
veterinärmedicinskt centrallaboratorium.
Vidare skall SVA medverka i förebyggande
och bekämpande av djursjukdomar samt
bedriva     forsknings-     och
utvecklingsarbete    inom    sitt
verksamhetsområde.  Det  övergripande
målet för myndigheten är en god djur-
och  folkhälsa  genom  förebyggande,
diagnostiserande  och  bekämpande  av
infektionssjukdomar hos djur.
SVA:s  verksamhet  består  av
anslagsfinansierade myndighetsuppgifter
samt         avgiftsfinansierad
uppdragsverksamhet. En jämförelse mellan
budget och utfall budgetåret 1994/95
visar att myndighetsuppgifterna givit
ett underskott på 0,5 miljoner kronor.
Orsaken till detta är i första hand
ökade  uppgifter  i anslutning  till
medlemskapet  i  EU.  Prognosen  för
innevarande  budgetår tyder  på  ett
underskott på 3,6 miljoner kronor för
denna  del  av  verksamheten.  Under
budgetåret   1994/95  uppgick   de
sammanlagda  uppdragsintäkterna  till
116,3 miljoner kronor vilket motsvarar
en ökning med 20 %. Uppdragsverksamheten
gav  under  budgetåret  1994/95  ett
överskott  på  2,9 miljoner  kronor.
Antalet anställda har från den 1 juli
1995 till den 30 juni 1996 ökat med 25
heltidstjänster på  grund  av  ökade
uppgifter till följd av EU-anslutningen.
Ökningen  ligger  inom  hela  SVA:s
verksamhetsfält,          dvs.
myndighetsuppgifter, uppdragsverksamhet
och uppdragsforskning. Ökningen bedöms
fortsätta i samma takt under  andra
halvåret 1996 för att därefter avta. SVA
hemställer i sin anslagsframställning
att     myndigheten     erhåller
resursförstärkning med 11,5  miljoner
kronor  per  år  för att  genomföra
arbetsuppgifter som är en konsekvens av
EU-anslutningen, bl.a. zoonosarbete i
enlighet  med  EG:s  zoonosdirektiv.
Kostnaderna  för  SVA:s  verksamhet
beräknar regeringen för år 1997 till 214
050 000 kr. Dessa finansieras dels genom
bidrag över statsbudgeten med 74 004 000
kr,  dels  med  avgiftsintäkter  som
beräknas till 140 046 000 kr. På grund
av ökade arbetsuppgifter med anledning
av medlemskapet i EU föreslår regeringen
således att anslaget förs upp med 74 004
000 kr, vilket motsvarar en ökning av
anslaget med knappt 3,7 miljoner kronor.
Av  detta  bör 3,5 miljoner  kronor
användas för arbete vid zoonoscentrum.
Motionen
Enligt motion Jo237 (v) har arbetet på
SVA  ökat kraftigt på grund av EU-
medlemskapet. Regeringen redovisar  i
budgetpropositionen   att   antalet
heltidstjänster ökat under föregående
budgetår och att ökningen ligger inom
hela   verksamhetsfältet.  I  sina
anslagsäskanden    begär     SVA
resursförstärkning med 11,5  miljoner
kronor. Regeringen beviljar 3,7 miljoner
kronor. Enligt motionärerna  är  det
särskilt  angeläget  att  SVA  har
tillräckliga resurser att bedriva sin
verksamhet och man föreslår därför att
anslaget räknas upp med 7,8 miljoner
kronor (yrkande 19 delvis).
Utskottets överväganden
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  medelsanvisning  under
anslaget E 1. Därmed avstyrks motion
Jo237 yrkande 19 delvis. Det i motionen
framförda yrkandet om en höjning av
anslaget ryms inte inom den av riksdagen
beslutade ramen för utgiftsområdet.
27. Bidrag till
distriktsveterinärorganisationen (E 2)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslaget E 2.
28. Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder (E 3)
Propositionen
Under  anslaget  anvisas  medel  för
kostnader   för   prövning   från
djurskyddssynpunkt          av
djurhållningsmetoder, inredningsdetaljer
i  stallar  m.m. och  utbildning  i
djurskyddstillsyn.  Under   anslaget
anvisas också medel för en del av den
djurhälsovård som tidigare finansierats
inom ramen för jordbruksprisregleringen.
Med stöd av lagen (1985:343) om kontroll
av   husdjur  m.m.  har  Statens
jordbruksverk utfärdat föreskrifter om
organiserad hälsokontroll av husdjur och
utsett  huvudmän  för  de  olika
kontrollerna. Syftet med kontrollerna är
att motverka eller förebygga sjukdomar
hos   husdjur.  Anslutningen  till
kontrollen är frivillig.
Enligt regeringen bör för den delen av
djurhälsovården    som    tidigare
finansierats   inom   ramen   för
jordbruksprisregleringen anvisas 16 832
000 kr, vilket innebär en besparing på
ca 10 miljoner kronor. Konsekvenserna av
denna besparing är att statens medverkan
i de aktiviteter som organiseras av
Svenska djurhälsovården i denna  del
minskar. Det blir därmed en fråga om hur
mycket  Djurhälsovården och  näringen
själva  är  beredda  att  betala,
alternativt en omprioritering av dagens
verksamhet.
Regeringen anser att insatser för att
ta fram alternativa inhysningssystem för
höns är viktiga och måste prioriteras.
Motionen
Enligt  motion  Jo239  (kd)  verkar
regeringens förslag om besparing med 10
miljoner kronor på djurskyddsfrämjande
åtgärder vara framtaget i all hast och
dåligt underbyggt. Enligt motionärerna
bör  riksdagen besluta om oförändrad
anslagsnivå för djurskydd och därmed
anvisa ytterligare 10 000 000 kr utöver
regeringens förslag (yrkandena 16 och 19
delvis).
Utskottets överväganden
Utskottet  har  tidigare  tillstyrkt
regeringens förslag beträffande ramen
för utgiftsområde 23. Det i motion Jo239
yrkandena 16 och 19 delvis  framförda
yrkandet om en höjning av anslagen E 3
ryms inte inom denna av riksdagen nu
fastställda ram. Utskottet delar således
regeringens bedömning när det gäller
medelsbehovet  under  anslagen  och
avstyrker motionen i berörda delar.
29. Centrala försöksdjursnämnden (E 4)
och Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar (E 5)
Utskottet  tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen E 4 och E 5.
30. Livsmedel
Propositionen
Mot  bakgrund av att kontrollen  av
bekämpningsmedelsrester i vegetabilier
och främmande ämnen i animalier som förs
in från andra EU-länder inte längre kan
finansieras via importavgifter föreslår
regeringen att ytterligare 8,5 miljoner
kronor anvisas till Livsmedelsverket.
Regeringen anser att planering  och
säkerställande            av
livsmedelsförsörjningen bör kunna ske på
annat sätt än genom fredstida lagring av
livsmedel.  Beredskapslagringen   av
livsmedel föreslås därför i huvudsak
avvecklas.
Regeringen   bedömer   att   en
effektivisering  av  produktionen  av
livsmedelsstatistik  är  möjlig  och
föreslår därför en viss minskning av
anslaget.
Den beräknade utgiftsutvecklingen på
området till följd av tidigare fattade
beslut  samt förslagen i  1996  års
budgetproposition  är  följande  (i
miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 19981999
527,3   425,8 172,6 178,1 182,8
31. Statens livsmedelsverk (F 1)
Propositionen
Allmänt
Statens  livsmedelsverk  är  central
förvaltningsmyndighet med uppgift att
handlägga frågor om livsmedel, i den mån
sådana frågor inte skall handläggas av
annan   myndighet.   Verket   är
chefsmyndighet för besiktningsveterinär
organisationen som utför köttbesiktning
vid kontrollslakterier m.m.
Mot  bakgrund  av  Livsmedelsverkets
anslagsframställning beräknar regeringen
anslaget för år 1997 till 103 051 000
kr. De angivna anslagsbeloppen för åren
1998  och  1999  är  beräknade  med
utgångspunkt i 1997 års anslagsnivå.
Kvalitetsmärkning av matpotatis
Livsmedelsverket  har   efter   en
framställning    av    Stiftelsen
potatisbranschen i juni 1994 om ändrade
märkningsbestämmelser   och   efter
diskussioner     med     olika
intresseorganisationer  utarbetat  ett
förslag som i huvudsak innebär  att
bestämmelserna rörande kvalitetsmärkning
av matpotatis slopas. Livsmedelsverkets
förslag   har   remitterats.   Av
remissutfallet i ärendet framgår att
samstämmighet  råder  om  att  den
obligatoriska  kvalitetsmärkningen  av
matpotatis bör slopas och att det i
stället bör bli en fråga för branschen
att  tillgodose konsumentönskemål  om
efterfrågade kvaliteter.
Mot  bakgrund härav gör  regeringen
bedömningen  att  den  obligatoriska
kvalitetsmärkningen av matpotatis bör
slopas.
Bestrålning av kryddor
I maj 1996 tog Jordbruksdepartementet
initiativ  till  en  hearing  om
kontaminering av kryddor. Det kunde då
konstateras att såväl representanterna
för myndigheter som för konsumenter och
kryddimportörer ser allvarligt på de
sjukdomsrisker, främst salmonella, som
är  förknippade med att  obehandlade
kryddor kommer ut på marknaden. Man
kunde därför tänka sig strålbehandling
av kryddor där det för närvarande inte
finns     andra     acceptabla
behandlingsmetoder.
Regeringen bedömer att bestrålning av
kryddor bör tillåtas under förutsättning
att kryddorna inte kan behandlas med
upphettning och det således inte finns
någon  alternativ  behandlingsmetod.
Härigenom  undanröjs  risken   att
förorenade kryddor kan komma ut  på
marknaden. Regeringen vill dock betona
att den begränsade tillåtligheten av
bestrålning inte får vara en inkörsport
till behandling av andra livsmedel än
kryddor.   I  det  internationella
samarbetet avser regeringen att även i
fortsättningen  inta  en  restriktiv
hållning till bestrålning av livsmedel.
Enligt rådets direktiv 79/112/EEG av
den 18 december 1978 om tillnärmning av
medlemsstaternas   lagstiftning   om
märkning, presentation och reklam  i
fråga om livsmedel skall livsmedel som
bestrålats märkas med orden bestrålad 
eller   behandlad  med  joniserande
strålning . Ett förslag till direktiv
rörande bestrålning av livsmedel har
under  flera  år  diskuterats  inom
gemenskapen. Förslaget i dess nuvarande
lydelse innebär att bestrålning tillåts
när det gäller livsmedel enligt  en
förteckning som skall vara upprättad
senast den 31 december år 2000. Inom den
arbetsgrupp där förslaget bereds har
bl.a. föreslagits att en produkt som
innehåller en bestrålad ingrediens skall
märkas på motsvarande sätt som  ett
bestrålat livsmedel. Regeringen anser
att det är viktigt att så långt möjligt
genom märkning informera konsumenterna
om att en krydda har bestrålats eller om
en sådan krydda ingår i ett livsmedel.
Motionerna
Samtliga motioner under anslaget tar upp
frågan  om bestrålning av livsmedel.
Enligt motionerna Jo241 och Jo530 (båda
mp) bör riksdagen inte godkänna vad
regeringen förordat om bestrålning av
vissa livsmedel (yrkandena 20 resp. 1).
Ej heller bör bestrålning av kryddor
vara tillåtet (yrkandena 21 resp. 2).
Enligt yrkande 3 i motion Jo530 skall
inte  heller  import  av  bestrålade
livsmedel vara tillåten. Även i motion
Jo515 (c) yrkande 3 anförs att riksdagen
inte  bör  godkänna  vad  regeringen
förordat  om  bestrålning  av  vissa
livsmedel.
Utskottets överväganden
Utskottet har inga invändningar  mot
regeringens förslag vad gäller anslaget
till    Livsmedelsverket    eller
kvalitetsmärkning av matpotatis.
Beträffande bestrålning av kryddor vill
utskottet anföra följande. Kryddor är en
kategori livsmedel som vid införsel till
Sverige     ofta     innehåller
sjukdomsframkallande bakterier som kan
orsaka   bl.a.  salmonellaepidemier.
Bakgrunden  till regeringens  förslag
angående bestrålning av kryddor är att
den  gas,  etylenoxid, som  tidigare
använts för att döda bakterier i de
kryddor som ej tål upphettning befunnits
vara cancerogen. Förutom de skaderisker
som hanteringen av gasen medför kan
restprodukter  från  gasbehandlingen
finnas  kvar  i  kryddorna   vid
konsumtionen.   Med   stöd   av
regeringsbeslut från år 1992 får gasen i
avvaktan på regeringens slutliga beslut
importeras till Sverige och får användas
i     vakuumanläggningar     för
dekontamineringsändamål.  En   sådan
användning av gasen är emellertid inte
förenlig med rådets direktiv 79/117/EEG
av den 21 december 1978 om förbud mot
att växtskyddsprodukter som innehåller
vissa verksamma ämnen släpps ut  på
marknaden och används.
Utskottet anser i likhet med regeringen
att bestrålning av kryddor som ej tål
upphettning bör tillåtas i den mån det
ej finns godkända alternativa metoder
för att avdöda eventuella bakterier.
Utskottet  vill  understryka   att
tillståndet endast skall  gälla  den
begränsade kategori livsmedel som här
angivits och vill i övrigt instämma i
regeringens  ståndpunkt  att  denna
regeländring inte får vara en inkörsport
till strålbehandling av andra livsmedel.
Motionerna Jo241 yrkandena 20 och 21,
Jo515 yrkande 3 och Jo530 yrkandena 1, 2
och 3 avstyrks med det anförda.
32. Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden (F 2)
Propositionen
De   övergripande   målen   för
Livsmedelsekonomiska  samarbetsnämnden
(LES) är att dels ansvara för  att
statistik  tas  fram  i  tillräcklig
omfattning för att motsvara de krav som
ställs på officiell statistik både i
Sverige och inom EU, dels genom kalkyler
och utredningar belysa den ekonomiska
utvecklingen  inom  livsmedelsområdet.
Regeringen bedömer anslagsbehovet till
3 868 000 kr. Anslagsbehoven för åren
1998  och  1999  är  beräknade  med
utgångspunkt i 1997 års anslagsbehov.
Motionen
I motion Jo249 (m) yrkande 7 anförs att
Livsmedelsekonomiska  samarbetsnämnden
bör läggas ned och dess uppgifter föras
över   till   Jordbruks-    och
Livsmedelsverken. Anslaget F  2  kan
därmed minskas med 3 868 000 kr.
Utskottets överväganden
Utskottet ansluter sig till regeringens
bedömning angående Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämndens   verksamhet   och
resursbehov och avstyrker motion Jo249
yrkande 7. I anslutning till motionen
bör tilläggas att full besparingseffekt
ej kan uppnås under budgetåret 1997,
även om myndigheten avvecklas helt. På
grund  av  gällande bestämmelser  om
anställningsskydd och uppsägningstid för
personalen uppkommer lönekostnader även
efter den 1 januari 1997. En stor del av
nämndens  arbetsuppgifter är dessutom
sådana  som enligt EU:s lagstiftning
måste utföras, och personalkostnaderna
måste därför i huvudsak överföras till
andra myndigheter vid en avveckling.
33. Kostnader för livsmedelsberedskap
m.fl. anslag
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen F 3, F 4 och F 5.
34. Utbildning och forskning
Inledning
Under denna rubrik behandlar utskottet
även  de  följdmotioner  till  prop.
1996/97:5 Forskning och samhälle som
berör utgiftsområde 23. Berörda delar av
propositionen redovisas under rubriken
Utskottets överväganden.
Proposition 1996/97:1
Regeringen bedömer att forskningen om
naturresurserna  och  de   areella
näringarna  kommer att  vara  mycket
central under de kommande åren. Viktiga
globala      miljö-      och
livsmedelsförsörjningsfrågor måste lösas
genom samverkan mellan många länder och
mellan forskare från olika vetenskapliga
discipliner. Svenskt deltagande i EU:s
forskningsprogram öppnar nya och större
möjligheter   till   internationell
samverkan  inom forskningen.  Svenska
forskningsmyndigheter och forskare bör
aktivt ta del i denna samverkan.
Regeringen  prioriterar  den  högre
utbildningen  och  därvid  en  ökad
dimensionering av antalet studieplatser
inom  Sveriges  lantbruksuniversitets
(SLU)  utbildningsprogram.  Regeringen
föreslår att antalet utbildningsplatser
ökar  med  sammantaget  400  under
planeringsperioden 19971999.
Regeringen   anger    i    den
forskningspolitiska    propositionen
Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5)
riktlinjerna   för  den   allmänna
forskningspolitiken och den forskning
som  bedrivs  vid  SLU  respektive
finansieras av Skogs- och jordbrukets
forskningsråd (SJFR).
Regeringen föreslår att SJFR genomför
ett  treårigt  forskningsprogram  för
ekologisk produktion inom jordbruk och
trädgårdsnäring. Vidare  föreslås  en
förbättrad   samordning   av   den
skogsindustriella      forskningen,
livsmedelsforskningen och forskningen om
landsbygdsutveckling.
Den beräknade utgiftsutvecklingen på
området till följd av tidigare fattade
beslut  samt förslagen i  1996  års
budgetproposition  är  följande  (i
miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 19981999
1 281,4   1 736,3   1 197,0   1
240,3   1 287,2

Motionerna
Ekologiskt lantbruk
Enligt motion Jo239 (kd) yrkande 13 bör
forskning  kring utveckling  av  ett
energieffektivt jordbruk  prioriteras.
Enligt yrkande 14 i motionen bör en viss
del  av anslagen till SLU och SJFR
öronmärkas för utveckling av ekologiskt
lantbruk syftande till uthållighet och
biologiskt fullvärdiga livsmedel. Motion
Jo1  (s)  berör också forskning  om
ekologiskt jordbruk. I motionen anförs
bl.a. nödvändigheten av satsningar på
tillämpad     försöks-     och
utvecklingsverksamhet, tvärvetenskaplig
forskning samt konsumentinformation och
marknadsföring. Enligt motion Jo241 (mp)
yrkande 11 bör man se över möjligheterna
att använda en större andel av  de
forskningsmedel  som  avsatts  för
ekologisk   odling  för  tillämpad
verksamhet.
Livsmedelsforskning
Enligt motion Jo604 (m) yrkande 2 är det
angeläget  att ett samlat livsmedels
tekniskt     forsknings-     och
utvecklingsprogram skapas för att stärka
livsmedelsforskningen.     Praktisk
samverkan bör kunna ske inom ramen för
ett livsmedelstekniskt forskningscentrum
i Skåne. I motion Jo522 (m) yrkande 1
påtalas behovet av fördjupad forskning
om  samband  mellan  komponenter  i
livsmedel och fysiologiska funktioner,
s.k.         livsmedelsrelaterad
näringsforskning.   Den   aviserade
utredningen om forskning och utveckling
inom livsmedelsområdet får enligt motion
Ub10 yrkande 17 inte sakna explicita
krav på att livsmedel skall framställas
på  ett miljövänligt sätt och  vara
hälsosamma.
Skogsforskning
I motion Jo603 (m) påtalas behovet av
statliga satsningar på forsknings- och
utvecklingsarbetet inom skogsnäringen.
Enligt motion Ub10 (mp) yrkande 16 måste
miljöskydds-  och  naturvårdsaspekter
beaktas vid en utredning om samordnad
skogsindustriell forskning. Skogsbrukets
och   skogsindustrins   fundamentala
betydelse för svensk ekonomi påtalas i
motion  A432 (c) yrkande  21.  Ökad
forskning och utveckling inom området
skulle kunna öka förädlingsgraden och är
därför angelägen.
Övrigt
Behovet av kvalificerad forskning inom
Jordbruksdepartementets område framhålls
i  motion Ub411 (m) yrkande 37.  I
sammanhanget nämns bl.a. forskning kring
miljöförbättringar i det konventionella
jordbruket   och   betydelsen   av
skogsforskning.
I motion Jo241 (mp) yrkande 9 anförs
att  forskning  om  riskerna  med
genmanipulation i livsmedel och miljö
bör vara ett prioriterat område. Vidare
anförs i motionens yrkande 10 att SLU
bör inrätta en djurskyddsprofessur.
Utskottets överväganden
Forskning om ekologiskt lantbruk
I den forskningspolitiska propositionen
(prop. 1996/97:5) föreslår regeringen
att  resurserna  för  forskning  och
utveckling av ekologisk produktion inom
jordbruket   och   trädgårdsnäringen
förstärks med sammantaget 46,5 miljoner
kronor under åren 19961998. Sveriges
ambition är att vara vägledande inom EU
på området. Vidare bör sammantaget 122
miljoner  kronor tillföras Stiftelsen
lantbruksforskning för forskning  och
utveckling  samt  marknadsbefrämjande
åtgärder inom sektorn. Regeringen utgår
ifrån att Stiftelsen lantbruksforskning
genom sina medel medverkar till att
jordbruket och trädgårdsnäringen ställs
om  mot  en mer ekologiskt  hållbar
produktion. Med hänvisning till  det
anförda anser utskottet att motionerna
Jo239 yrkandena 13 och 14 samt Jo1 är i
huvudsak tillgodosedda.
Regeringen avser att när riksdagen
fattat beslut i frågan uppdra åt SJFR
att planera och genomföra ett treårigt
forskningsprogram   för   ekologisk
jordbruks-  och  trädgårdsproduktion.
Forskningsprogrammet   bör   enligt
regeringen  bl.a.  främja  en  god
vetenskaplig  utveckling,  näringens
långsiktiga utveckling samt samverkan
och dialog mellan forskningen och hela
kedjan från producent till konsument.
Det ankommer på SJFR att besluta om och
genomföra forskningsprogrammet. SJFR bör
samråda med berörda intressenter  om
programmets inriktning. Den föreslagna
uppläggningen ger alla möjligheter att
beakta sådana synpunkter som framförs i
motion  Jo241.  Utskottet  har  inga
invändningar mot regeringens förslag om
programmets utformning och  avstyrker
motion Jo241 yrkande 11 i den mån den
inte tillgodosetts genom det anförda.
Livsmedelsforskning
En    väl   fungerande   svensk
livsmedelsindustri  är  enligt  prop.
1996/97:5 nödvändig för att kunna förse
hemma-  och  exportmarknaden   med
attraktiva och prisvärda produkter men
också för att kunna bidra till att
upprätthålla sysselsättningen i såväl
stora som små och medelstora företag i
landet. Det är av vikt att  svensk
livsmedelsindustri   utvecklas   mot
förbättrad produktkvalitet, ökad bredd i
produkter samt ökad produktivitet och
konkurrenskraft.  Livsmedelsforskningen
har  stor betydelse för att  stödja
industrins utveckling av processer och
av   produkter   som   motsvarar
konsumenternas krav.
Statligt          finansierad
livsmedelsforskning   har   enligt
propositionen länge inriktats på att ge
grundläggande kunskaper om livsmedlens
sammansättning, om samband mellan kost
och hälsa samt om övriga frågor som rör
konsumenten. Vid högskola och institut
bedrivs  livsmedelsrelaterad forskning
som  täcker breda områden. För  att
stimulera  till  ett  ökat  antal
industriella   tillämpningar    av
forskningsresultat samt till en utvidgad
samverkan mellan högskola och industri
behöver   olika   forskningsområden
samordnas.  Svensk livsmedelsforskning
bör i ökad grad inriktas på att bidra
med  kunskaper  om sambanden  mellan
produkt  och process,  sett  i  ett
integrerat perspektiv från jordbruk till
konsumtion.
Regeringen anför att samråd  mellan
forskningsfinansierande   myndigheter
(NUTEK, SJFR, NFR m.fl.) bör komma till
stånd för att utreda och föreslå former
för en samlad insats för forskning och
utveckling   som  tillvaratar   de
långsiktiga  behoven  inom  svensk
livsmedelsindustri. Regeringen avser att
se    över    insatserna    för
livsmedelsforskningen i  en  kommande
utredning av livsmedelsindustrin.
De  i  propositionen förordade  och
aviserade åtgärderna ligger väl i linje
med de mer allmänna synpunkterna  i
motion  Jo604  yrkande  2  angående
livsmedelsforskningen. Utskottet utgår
från att dessa synpunkter kommer att
beaktas men går i övrigt inte närmare in
på utformningen eller lokaliseringen av
livsmedelsforskningen.     Motionen
avstyrks.
Enligt utskottets mening är det likaså
naturligt att man i en översyn  av
livsmedelsforskningen tar stor hänsyn
till sambandet mellan olika komponenter
i  livsmedel  och deras fysiologiska
funktioner. Motion Jo522  yrkande  1
avstyrks i den mån den ej tillgodoses
med det anförda.
Vad gäller motion Ub10 yrkande 17 vill
utskottet  anföra  följande.   Den
övergripande målsättning som regeringen
föreslår  i  den  forskningspolitiska
propositionen  innebär  bl.a.  att
forskningen skall bidra till samhällets
omställning mot en hållbar utveckling.
Detta    torde    gälla    även
livsmedelsforskningen,  och  utskottet
förutsätter  att  regeringen   vid
utformningen av riktlinjerna för den
aviserade  satsningen  har   denna
övergripande  målsättning  i  åtanke.
Motionen avstyrks i den mån den inte
tillgodosetts med det anförda.
Skogsforskning
I proposition 1996/97:5 framhålls att
sektorn skogsbruk och skogsindustri är
den största enskilda inkomstkällan för
det  svenska  samhället. Skogssektorn
sysselsätter ca 191 000 personer, varav
ett stort antal i glesbygden.
Den  totala  årliga  insatsen  för
forskning och utveckling inom skogsbruk
och skogsindustri uppgår till ca  2
miljarder kronor. Huvuddelen av detta
FoU-arbete  sker  inom  de  större
industriföretagen. Resterande del utförs
inom högskolan och i forskningsinstitut,
finansierade av statliga och enskilda
forskningsfinansiärer. Den samlade FoU-
insatsen är dock låg i förhållande till
andra branscher och även sett i ett
internationellt perspektiv.
Regeringen anför att det  för  att
långsiktigt  klara  konkurrenskraften
krävs en väl utvecklad och effektiv FoU.
Stora vinster kan göras genom bättre
samordning. Dessutom behövs ytterligare
resursförstärkningar inom forskning och
utveckling för att långsiktigt stärka
konkurrenskraften.
Regeringen avser mot denna bakgrund att
ge  NUTEK och SJFR ett uppdrag att
gemensamt lämna förslag på hur en bättre
samordning   av   de   statliga
forskningsmedlen skall uppnås. Förslaget
bör även omfatta forskningsområden och
former för samverkan mellan statliga och
enskilda  forskningsfinansiärer  samt
skogsnäringen. Regeringen är beredd att
tillskjuta  extra medel  till  denna
forskning.
Utskottet vill tillägga att regeringen
genom beslut den 31 oktober 1996 gav
NUTEK och SJFR i uppdrag att gemensamt
utarbeta ett program för ökad samordning
av  forskning för skogsindustri  och
skogsbruk. Programmet skall syfta till
att     öka    skogs-    och
skogsindustriproduktionens  värde  och
bredd. I uppdraget skall även ingå att
öka branschens ekonomiska insatser på
området.  Regeringen  har  beslutat
tillskjuta  40 miljoner  kronor  för
ändamålet. En första redovisning  av
uppdraget skall göras senast den 15
januari 1997 i syfte att närmare inrikta
det slutliga programarbetet. Uppdraget
skall redovisas i sin helhet senast den
30 april 1997.
Enligt utskottets uppfattning torde vad
som  ovan  anförts  till  stor  del
tillgodose motion Jo603. Utskottet är
inte heller i detta fall berett att
föregå den utredning som beslutats genom
uttalanden om hur forskningen  skall
organiseras eller lokaliseras.
Även motion A432 yrkande 21 avstyrks i
den mån den inte tillgodosetts genom vad
som ovan redovisats.
Enligt den skogspolitik som beslutades
år  1993  skall  miljömålet  och
produktionsmålet för skogspolitiken vara
jämställda. Utskottet förutsätter att
regeringen och berörda myndigheter och
forskningsorgan beaktar de  mål  som
uppställts för skogspolitiken även vid
utformandet   av  programmet   för
skogsforskning. Motion Ub10 yrkande 16
avstyrks med det anförda.
Övrigt
Av proposition 1996/97:5 framgår att
målet för SLU:s verksamhet skall vara
att utveckla kunskapen om de biologiska
naturresurserna och människans hållbara
nyttjande av dessa. SJFR skall enligt
sin instruktion främja och stödja i
första hand grundläggande forskning som
gagnar ett hållbart utnyttjande av de
biologiska  resurserna  med  särskild
inriktning på de areella näringarna. Av
SLU:s strategidokument  SLU inför 2000-
talet  framgår att universitetet satsar
en större del av anslaget på forskning
jämfört med andra universitet. Ett av de
forskningsområden som prioriteras skall
enligt dokumentet vara produktionssystem
där  produktions-  och  miljömål  är
likställda. Motion Ub411 yrkande 37 bör
lämnas utan åtgärd med hänvisning till
att  de  forskningssatsningar   på
jordbrukets område som efterfrågas torde
inrymmas  i  de  målsättningar  som
redovisats   ovan.   Vad   gäller
skogsforskning  vill  utskottet  även
hänvisa till sina överväganden i det
föregående.
Utskottet vill även med anledning av
motion Jo241 yrkande 9 hänvisa till
SLU:s målformulering respektive SJFR:s
instruktion. Dessa är enligt utskottets
uppfattning väl avvägda och bör kunna
inrymma  de forskningssatsningar  som
efterfrågas i motionen. Utskottet är
inte  berett  att  göra  ytterligare
uttalanden om forskningens inriktning
med anledning av motionen.
I motion Jo241 yrkande 10 anförs att
SLU bör inrätta en djurskyddsprofessur.
Enligt förordningen för SLU (1993:221)
ankommer det på universitetets styrelse
att besluta om inrättande av tjänst som
professor och utskottet är därför inte
berett  att vidta någon åtgärd  med
anledning av motionen. Utskottet har
dock    erfarit    att    vissa
djurskyddsorganisationer i samarbete med
Veterinärförbundet genomför en insamling
för att samla in 5 miljoner kronor.
Syftet med insamlingen är att finansiera
en djurskyddsprofessur på SLU. Ett krav
för genomförandet av planerna är att
regeringen bidrar med motsvarande summa.
Utskottet vill i sammanhanget  också
hänvisa  till  att  regeringen  i
föreliggande proposition (utgiftsområde
23,  avsnitt  8.  Djurskydd  och
djurhälsovård)   anför   att   de
fortbildningskurser i djurskydd som ges
vid SLU måste åtnjuta hög prioritet i
budgetsammanhang med hänvisning till den
stora betydelse som en väl fungerande
djurskyddstillsyn kan anses  ha  för
efterlevnaden av djurskyddslagen.
35. Sveriges lantbruksuniversitet (G 1)
och Skogs- och jordbrukets forskningsråd
(G 2)
Propositionen
För  den  kommande planeringsperioden
skall det övergripande målet för SLU
vara  att utveckla kunskapen om  de
biologiska   naturresurserna   och
människans  hållbara  utnyttjande  av
dessa.  Detta sker genom utbildning,
forskning, fortlöpande miljöanalys och
information.
Med anledning av regeringens program
för en utökning av antalet studieplatser
inom  högskolan föreslås att antalet
studieplatser vid SLU:s  utbildningar
ökas med 200 hösten 1997 samt  med
ytterligare 200 hösten 1999. Antalet
helårsprestationer år 2000 har därvid
utökats med 400. Regeringen har beaktat
medelsbehovet för det ökade  antalet
studieplatser vid anslagsberäkningen.
Regeringen minskar anslaget G 1 för år
1997 med 8,3 miljoner kronor med hänsyn
till  det  statsfinansiella  läget.
Anslaget beräknas till 980 773 000 kr.
De övergripande målen för SJFR är att
främja  och  stödja i  första  hand
grundläggande och långsiktig forskning
som gagnar ett hållbart nyttjande av
biologiska naturresurser med särskild
inriktning på de areella näringarna.
Rådet skall verka för att informationen
om forskning och forskningsresultaten
sprids.
Regeringen bedömer anslagsbehovet för
SJFR:s  förvaltningskostnader   till
10 501 000 kr. De bedömda anslagsbehoven
för åren 1998 och 1999 är beräknade med
utgångspunkt i 1997 års anslagsnivå.
Motionerna
Enligt motion Ub5 (fp) yrkande 22 bör
såväl  SLU som SJFR överföras  till
Utbildningsdepartementets ansvarsområde.
Motsvarande  yrkande  rörande  SJFR
framförs i motion Ub10 (mp) yrkande 20.
I motion Jo601 (c) påtalas behovet av
skoglig utbildning och forskning i södra
Sverige. Enligt motion Jo602 (m) bör
Alnarp  förlösas från de  besvärande
banden   med   Ultuna,   återfå
agronomutbildningen  och   tillföras
skoglig utbildning och forskning.
Utskottets överväganden
Utskottet har inga invändningar  mot
regeringens förslag under anslagen G 1
och G 2.
Med anledning av motionerna Ub5 yrkande
22 och Ub10 yrkande 20 vill utskottet
erinra om att det enligt 7 kap. 1 §
regeringsformen ankommer på regeringen
att   fördela   ärenden   mellan
departementen. Riksdagen har dessutom
beslutat  om  en  indelning   av
statsbudgeten i utgiftsområden som bl.a.
innebär  att SLU och SJFR ingår  i
utgiftsområde   23   (1995/96:KU21).
Motionerna avstyrks.
Utskottet delar de synpunkter som förs
fram i motion Jo601 om det syd- och
mellansvenska skogsbrukets  betydelse.
Emellertid ankommer det på SLU  att
besluta   om   forskningens   och
utbildningens   organisation   och
lokalisering. Motionen avstyrks med det
anförda.
Även i fråga om de förslag som framförs
i motion Jo602 vill utskottet hänvisa
till att det är SLU som avgör var
utbildningen  och  forskningen  skall
lokaliseras. Riksdagen bör kunna utgå
ifrån  att  SLU strävar  efter  att
estadkomma   en  så  ändamålsenlig
verksamhet som möjligt och inom ramen
för sina resurser beaktar bl.a.  de
synpunkter som förs fram i motionen.
Utskottet delar den uppfattning  som
utbildningsutskottet tidigare framfört
(bet. 1992/93:UbU13), nämligen att SLU
har  en  unik ställning som  ensamt
ansvarigt universitet i landet för högre
utbildning  och  forskning  inom  en
samhällssektor och att detta innebär ett
särskilt  ansvar  när  det  gäller
organisation  och  lokalisering  av
verksamheten. Motionen avstyrks med det
anförda.
36. Skogs- och jordbrukets
forskningsråd: Forskning och kollektiv
forskning (G 3) och Bidrag till Skogs-
och lantbruksakademien (G 4)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen G 3 och G 4.
37. Skogsnäring
Propositionen
Allmänt
Skogsnäringen  är  en  av  Sveriges
viktigaste näringsgrenar och är  den
största källan för nettoexportinkomster.
Skogen, som täcker cirka två tredjedelar
av landarealen, är av stor betydelse för
rekreation och friluftsliv och mycket
viktig som livsrum för djur och växter.
Skogsmarken   har   också   stora
kulturvärden.
Gällande skogspolitik, som trädde i
kraft den 1 januari 1994, värnar om både
skogsproduktion och miljö. Denna politik
ligger  fast  och skall  fullföljas.
Skogsstyrelsen har i uppdrag att  i
januari 1998 redovisa en utvärdering av
1993  års  skogspolitiska  beslut.
Utvärderingen skall i vissa delar göras
i samarbete med Statens naturvårdsverk.
Regeringen planerar att under budgetåret
1997 återkomma till riksdagen vad gäller
Skogsstyrelsens förslag  i  rapporten
Aktionsplan för biologisk mångfald och
uthålligt skogsbruk.
Den beräknade utgiftsutvecklingen på
området till följd av tidigare fattade
beslut  samt förslagen i  1996  års
budgetproposition  är  följande  (i
miljoner kronor):
Utgift     Anvisat     Förslag
Beräknat  Beräknat
1994/95  1995/96   1997 19981999
401,1   637,2 370,0 344,3 347,8
Skogsvårdsstyrelserna regionaliseras
1990 års skogspolitiska kommitté, vars
förslag låg till grund för 1993 års
skogspolitiska  beslut,  föreslog  en
fortsättning på den regionalisering av
skogsvårdsstyrelserna som påbörjades år
1986 (SOU 1992:111). Förslaget fick ett
övervägande  positivt  mottagande  av
remissinstanserna.    Frågan    om
regionalisering fick emellertid anstå i
avvaktan  på  Regionberedningens  då
pågående arbete. Regionberedningen har
nu föreslagit att skogsvårdsstyrelserna
skall integreras i länsstyrelserna. De
flesta remissinstanser som har yttrat
sig i frågan avstyrker förslaget. Det
gäller såväl myndigheter som bransch
organisationer. Skogsstyrelsen har bl.a.
mot  bakgrund  härav föreslagit  att
regionaliseringen nu fullföljs.
Det  är  angeläget  att  1993  års
skogspolitik får ett snabbt och brett
genomslag. En förutsättning härför är en
effektiv myndighet som kan föra ut och
förankra  statsmakternas  beslut  och
intentioner hos skogsägarna. Mot den
bakgrunden bör skogsvårdsorganisationen
bestå  som en samlad myndighet  med
Skogsstyrelsen som chefsmyndighet för
regionala skogsvårdsstyrelser.
Ekonomiskt  utrymme för  en  lokalt
förankrad organisation, en omfördelning
av resurser till angelägna insatsområden
och   nödvändiga  besparingar   på
statsbudgeten kan åstadkommas genom en
halvering  av  antalet regionkanslier
såsom Skogsstyrelsen har föreslagit. Det
är  angeläget att Skogsstyrelsen vid
omorganisationen beaktar de krav som
ställs på verksamheten av hänsyn till
regionalpolitiken i enlighet med 7 § 4
verksförordningen  (1995:1322).  Efter
förslag  från  Skogsstyrelsen  kommer
regeringen att ange riktlinjer för den
nya regionala organisationens struktur.
Regionaliseringen          av
skogsvårdsstyrelserna kan, utom i två
avseenden, genomföras utan beslut av
riksdagen. I lagen (1990:1496) om hur
ledamöter i skogsvårdsstyrelserna utses
finns en inledande bestämmelse om att
det skall finnas en skogsvårdsstyrelse i
varje län. Motivet för lagstiftningen är
närmast det förhållandet att tre av
skogsvårdsstyrelsens  ledamöter  och
ersättare  för  dessa  väljs  av
landstinget. Denna ordning är en rest av
de  föreskrifter  som  fanns  innan
skogsvårdsstyrelserna förstatligades år
1981. Bestämmelserna om hur styrelserna
skall  utses  bör  i  fortsättningen
överensstämma  med de principer  som
normalt gäller för statliga myndigheter.
Det  är  regeringens  avsikt  att
styrelserna även i fortsättningen skall
ha  en regional förankring, men att
ledamöterna  skall  förordnas   av
regeringen. Mot denna bakgrund bör lagen
(1990:1496)  om  hur  ledamöter  i
skogsvårdsstyrelsen utses upphöra att
gälla vid utgången av år 1996. Vidare
bör  33 § skogsvårdslagen (1979:429)
ändras  vad  avser avgränsningen  av
skogsvårdsstyrelsernas  tillsynsansvar
till länet.
Kvalitetsnormer för skogsodlingsmaterial
Ytterligare en ändring bör göras  i
skogsvårdslagen. För att uppfylla de
krav  som  ställs i rådets direktiv
71/161/EEG av den 30 mars 1971 och
75/445/EEG av den 26 juni 1975 om yttre
kvalitetsnormer  och  äkthet   för
skogsodlingsmaterial som saluförs inom
gemenskapen behövs en möjlighet  för
regeringen  eller  myndighet   som
regeringen  bestämmer  att  meddela
föreskrifter för att främja, garantera
och kontrollera äkthet och kvalitet vid
framställning   och   handel   med
skogsodlingsmaterial.   I   7   §
skogsvårdslagen  (1979:429)  bör  det
därför som ett andra stycke införas ett
bemyndigande  av  sådant  innehåll.
Ändringen bör träda i kraft den  1
januari 1997.
Motionen
I  motion  Jo303  (s)  anförs  att
skogsvårdsstyrelsernas  verksamhet  i
Västernorrland redan i dag omfattar ett
stort geografiskt område. Den nuvarande
organisationen med en skogsvårdsstyrelse
i Västernorrland bör därför bibehållas i
sin nuvarande form.
Utskottets överväganden
Utskottet har inga invändningar  mot
regeringens förslag till upphävande av
lagen (1990:1496) om hur ledamöter i
skogsvårdsstyrelserna utses.  Som  en
följd  av  detta avstyrker utskottet
regeringens förslag i prop. 1994/95:224
Följdfrågor med anledning av den ändrade
länsindelningen i Skåne m.m. om lag om
val av ledamöter i Skogsvårdsstyrelsen i
Skåne län. Utskottet har heller inga
invändningar mot regeringens förslag om
ändring i 7 och 33 §§ skogsvårdslagen
(1979:429).
Med anledning av motion Jo303 vill
utskottet anföra följande. Som framgår
av propositionen kommer regeringen efter
förslag från Skogsstyrelsen att ange
riktlinjer  för  den  nya  regionala
skogsvårdsorganisationens   struktur.
Regeringen uttalar även att det  är
angeläget  att  Skogsstyrelsen  vid
omorganisationen beaktar de krav som
ställs på verksamheten av hänsyn till
regionalpolitiken i enlighet med 7 § 4
verksförordningen (1995:1322). Utskottet
förutsätter att synpunkter av den typ
som  framförs i motionen kommer att
beaktas i den fortsatta behandlingen av
ärendet   hos   regeringen   och
Skogsstyrelsen  och  föreslår  ingen
ytterligare åtgärd med anledning  av
motionen.
38. Skogsvårdsorganisationen (H 1)
Propositionen
Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen
som  är  den  centrala  förvaltnings
myndigheten för skogsvårdsstyrelserna.
På anslaget redovisas all verksamhet hos
skogsvårdsorganisationen.
Det   övergripande   målet   för
skogsvårdsorganisationen är att verka
för att landets skogar vårdas och brukas
på ett hållbart sätt i enlighet med de
skogspolitiska  målen  och  det  för
skogsbruket och myndigheten  gällande
sektorsansvaret för miljön.
Mot bakgrund bl.a. av den förändrade
organisation  som  redovisas  i  det
föregående beräknas en årlig besparing
på 20 miljoner kronor uppnås.
Som en följd av att riksdagen godkänt
den inriktning av besparingsåtgärder som
regeringen förordat för budgetåren 1997
och 1998 (prop. 1994/95:100 bil. 13,
NU18) och de övriga besparingar som
regeringen   aviserade   i   kom
pletteringspropositionen  (1995/96:150
bil. 1 s. 60) minskas anslaget med 20,2
miljoner kronor. Anslagsnivån beräknas
därmed till 271 393 000 kr. För åren
1998  och 1999 beräknas anslagsnivån
preliminärt till lägre belopp i reala
termer.
Motionerna
Enligt motion Jo249 (m) yrkande 8 bör
skogsvårdsorganisationen förstärkas med
5  miljoner  kronor för  att  kunna
förbättra rådgivningen till  enskilda
skogsägare och skogsbrukare.
Skogsvårdsstyrelserna bör enligt motion
Jo304 (mp) yrkande 19 organiseras under
Naturvårdsverket.   Den   centrala
Skogsstyrelsen har spelat ut sin roll
och bör läggas ned.
Utskottets överväganden
Utskottet har inga invändningar  mot
regeringens     förslag     till
medelstilldelning          till
Skogsvårdsorganisationen och avstyrker
motion Jo249 yrkande 8.
Skogsvårdens organisation behandlades i
samband  med att regeringen  fattade
beslut om en ny skogspolitik (prop.
1992/93:226, JoU15, s. 52). Utskottet
anförde då att det även i fortsättningen
behövs statliga myndigheter som för ut
och förankrar skogspolitiken direkt hos
skogsägarna  och  i  förtroendefullt
samarbete  med  dem.  Vad  gäller
samverkansformerna för  myndigheternas
naturskyddsarbete hänvisade  utskottet
till att den Skogspolitiska kommittén
lämnat en detaljerad redogörelse för
ansvarsfördelningen i sitt betänkande.
Motsvarande förslag som väcks i motion
Jo304  yrkande  19  behandlades  av
utskottet  under föregående  riksmöte
(JoU3). Utskottet anförde då att den nya
skogspolitiken beslutades så sent som år
1993 och hade börjat få genomslag i det
praktiska arbetet hos myndigheter och
skogsägare. Utskottet ansåg det inte
meningsfullt att i det läget föreslå
genomgripande förändringar i politiken,
vare sig beträffande mål eller medel,
utan hänvisade till den utvärdering av
den nya skogspolitikens effekter som
Skogsstyrelsen skall slutföra under år
1997. Utskottet finner inte nu anledning
att ändra sitt ställningstagande och
avstyrker motion Jo304 yrkande 19.
39. Bidrag till skogsvård m.m. (H 2) och
Täckande av förluster till följd av
statliga kreditgarantier för lån till
byggande av skogsvägar (H 3)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen H 2 och H 3.
40. Insatser för skogsbruket (H 4)
Propositionen
Anslaget   som   disponeras   av
Skogsstyrelsen täcker  kostnaden  för
statsbidrag   enligt   förordningen
(1993:555)  om  statligt  stöd  till
skogsbruket samt för statsbidrag enligt
ädellövskogsförordningen   (1984:120)
avseende beslut som fattats under tiden
den 1 juliden 31 december 1993.
Under förutsättning att kommissionen
godkänner  regeringens  förslag  till
program för stöd till skogliga åtgärder
inom   jordbruket   vad   avser
vitaliseringsgödsling av skogsmark bör
7,5 miljoner kronor om året disponeras
av  detta  anslag  för  nationell
finansiering för ändamålet under åren
19972000.
Regeringen kommer senare i höst att
besluta om särskilda medel för biotop
inventeringen.
Som en följd av att riksdagen godkänt
den inriktning av besparingsåtgärder som
regeringen förordat för budgetåren 1997
och 1998 (prop. 1994/95:100 bil. 13,
NU18) och de övriga besparingar som
regeringen     aviserade     i
kompletteringspropositionen (1995/96:150
bil. 1 s. 60) minskas anslaget med 3,3
miljoner kronor. Anslagsnivån beräknas
därmed till 80 200 000 kr. För åren 1998
och 1999 beräknas preliminärt en lägre
nivå beroende på att biotopinventeringen
då skall vara slutförd.
Motionerna
I motion Jo312 (v) yrkande 4 anförs att
möjligheterna  att  återigen  använda
arbetsmarknadsmedel  för   att   i
samfinansiering  med  det  privata
skogsbruket genomföra skogsvårdsåtgärder
bör undersökas. Vidare anförs i yrkande
5  att ett stöd för anläggning  av
skogsbilvägar bör övervägas.
Utskottets överväganden
Utskottet har inga invändningar  mot
regeringens förslag under anslaget.
Motionsförslag  om  användande  av
arbetsmarknadsmedel   för    bl.a.
naturvårdsändamål har  behandlats  av
utskottet  i betänkande 1993/94:JoU13
(s. 30). Utskottet hänvisade då till ett
yttrande  från arbetsmarknadsutskottet
som erinrade om att utnyttjandet av de
arbetsmarknadspolitiska resurserna måste
bedömas  från  arbetsmarknadssynpunkt.
Dessa medel bör alltså inte ses som en
resurs för andra i och för sig angelägna
samhällsområden. Arbetsmarknadsutskottet
anförde vidare att det är AMS  som
fördelar     resurserna     för
arbetsmarknadspolitiska insatser i de
olika länen med hänsyn till rådande
arbetsmarknadsläge.  Jordbruksutskottet
ansåg liksom arbetsmarknadsutskottet att
riksdagen  inte  bör  gå  in  på
prioriteringen   av   hur    de
arbetsmarknadspolitiska medlen fördelas
och  avstyrkte motionerna.  Utskottet
finner inte anledning att nu  ändra
ståndpunkt i frågan och avstyrker motion
Jo312 yrkande 4.
Med hänsyn till det statsfinansiella
läget anser utskottet att det inte bör
komma  i  fråga att återinföra  det
statliga bidraget till skogsbilvägar och
motion Jo312 yrkande 5 avstyrks därmed.
41. Internationellt skogssamarbete (H 5)
och Från EG-budgeten finansierade medel
för skogsskadeövervakning (H 6)
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag under anslagen H 5 och H 6.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  anslag  inom
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar
att riksdagen
a)  med  bifall till  regeringens
förslag och med avslag på motionerna
1996/97:Jo229    yrkande    11,
1996/97:Jo234    yrkande    3,
1996/97:Jo237 yrkandena 11 och 19,
1996/97:Jo239 yrkandena 16, 17 och
19, 1996/97:Jo241 yrkandena 12 och
22,  1996/97:Jo249  yrkandena  48,
1996/97:Jo408  yrkande  10  och
1996/97:K918 yrkandena  7  och  8
anvisar anslag för budgetåret 1997
under   utgiftsområdet   enligt
utskottets förslag i bilaga 1,
b)  godkänner att de övergripande
målsättningarna för verksamheten inom
Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämndens ansvarsområde skall
vara i enlighet med vad regeringen
förordar  under  anslaget  F  2
Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden,
2.   beträffande  preliminär
fördelning   på   anslag   inom
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar för
budgetåren 1998 och 1999
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo241 yrkande 23,
3. beträffande övergripande mål
för Statens jordbruksverk
att  riksdagen godkänner att  den
övergripande  målsättningen   för
verksamheten    inom    Statens
jordbruksverks ansvarsområde  skall
vara i enlighet med vad regeringen
förordar under anslaget B 1 Statens
jordbruksverk,
4.  beträffande tillgång till
kredit
att riksdagen godkänner att Statens
jordbruksverk skall ha tillgång till
en kredit på myndighetens särskilda
räntekonto  för  EU-verksamhet  i
Riksgäldskontoret på 5,5 miljarder
kronor,
5. beträffande administrationen
av EG:s jordbruksstöd
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210 yrkande 4,  1996/97:
Jo216,  1996/97:Jo220  yrkande  1,
1996/97:Jo245   yrkande  3  och
1996/97:Jo257 yrkande 3,
res. 1 (m, v)
res. 2 (c)
6. beträffande utbetalning av
stöd
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo229  yrkande  4   och
1996/97:Jo237 yrkande 4,
res. 3 (v)
7. beträffande bifonden
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo251,
8. beträffande jordfonden
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen anfört under anslaget B 2
Stöd till jordbrukets rationalisering
m.m.  om jordfondens storlek  och
användning,
9. beträffande den fortsatta
avbytarverksamheten
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo245 yrkande 15, 1996/97:
Jo256 och 1996/97:Jo258 yrkande 4,
10.  beträffande  medel  för
ekologisk produktion
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo229 yrkandena 1 och 2 samt
1996/97:Jo237 yrkandena 1 och 2,
11.          beträffande
investeringsstöd
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210 yrkande 16, 1996/97:
Jo245 yrkande 16 och 1996/97:Jo255
yrkande 4,
12. beträffande utvärdering av
ytterligare investeringsstöd
att  riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo206 yrkande 4,
13. beträffande maskinringar
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo221,
14.  beträffande den framtida
nivån på anslaget B 10
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo249 yrkande 3,
15.  beträffande de regionala
stöden till jordbruket
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210 yrkandena 1, 10, 11 och
12,  1996/97:Jo212  yrkande  1,
1996/97:Jo217,     1996/97:Jo225,
1996/97:Jo235    yrkande    2,
1996/97:Jo236    yrkande    9,
1996/97:Jo239    yrkande    8,
1996/97:Jo245 yrkandena 1, 9, 10 och
11, 1996/97:Jo255 yrkandena 13 samt
1996/97:Jo258 yrkande 5,
res. 4 (m, fp, v)
16. beträffande nivåerna för LFA-
stödet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210    yrkande    3,
1996/97:Jo229    yrkande    3,
1996/97:Jo237 yrkande 3 och 1996/97:
Jo245 yrkande 2,
res. 5 (v, mp)
17.    beträffande   vissa
stödområden
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo211 yrkande 2,  1996/97:
Jo214,         1996/97:Jo244,
1996/97:Jo248,     1996/97:Jo253,
1996/97:  Jo257  yrkande  2  och
1996/97:Jo258 yrkande 3,
18.  beträffande hållandetider
m.m. i LFA-systemet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210 yrkandena 6 och 9 samt
1996/97:Jo245 yrkandena 5 och 8,
19.   beträffande   utökat
miljöprogram
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna       1996/97:Jo207,
1996/97:Jo210    yrkande    5,
1996/97:Jo211    yrkande    1,
1996/97:Jo215, 1996/97:Jo229 yrkande
5,   1996/97:Jo236  yrkande  8,
1996/97:Jo237    yrkande    5,
1996/97:Jo238, 1996/97:Jo239 yrkande
5,  1996/97:  Jo245  yrkande  4,
1996/97:Jo246, 1996/97:Jo257 yrkande
1 och 1996/97:Jo258 yrkande 1 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
20.  beträffande  utvärdering
m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210    yrkande    15,
1996/97:Jo212 yrkandena 2 och  3,
1996/97:Jo226, 1996/97:Jo229 yrkande
7,   1996/97:Jo236  yrkande  6,
1996/97:Jo237    yrkande    7,
1996/97:Jo239 yrkandena 7 och 11,
1996/97:Jo241 yrkandena 13 och 14,
1996/97:Jo245  yrkande  14  samt
1996/97:Jo258 yrkande 6,
res. 6 (m)
21. beträffande de norrländska
landskapstyperna
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo210  yrkande  14  och
1996/97:Jo245 yrkande 13,
res. 7 (m, v)
22. beträffande anläggning av
våtmarker
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo236 yrkande 5,  1996/97:
Jo773 yrkande 3 och 1996/97:Jo775,
res. 8 (m, fp)
23.  beträffande ett särskilt
fjällmiljöprogram
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo220  yrkande 2, 1996/97:
Jo222, 1996/97:Jo229 yrkande 6 och
1996/97:Jo237 yrkande 6,
res. 9 (v, mp)
24. beträffande äldre genetiskt
värdefulla kulturväxter m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo797 yrkande 5,
res. 10 (v, mp)
25. beträffande ramen för det
nationella
miljöersättningsprogrammet
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo206 yrkande 3,  1996/97:
Jo210  yrkande  13,  1996/97:Jo234
yrkande 1, 1996/97:Jo239 yrkande 6
och 1996/97:Jo245 yrkande 12,
26. beträffande förenklingar i
regelverket för miljöersättningar i
jordbruket
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo203,     1996/97:Jo236
yrkandena 4 och 7 samt 1996/97:Jo239
yrkande 10,
res. 11 (m)
27. beträffande den biologiska
mångfalden i renskötselområdet
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag och med avslag på
motionerna 1996/97:Jo229 yrkande 13
och  1996/97:Jo237  yrkande  13
godkänner vad regeringen förordat om
ett nytt delprogram inom ramen för
miljöprogrammet för ersättning till
rennäringen för bevarande av rovdjur
inom renskötselområdet,
res. 12 (v, mp)
28.          beträffande
anslagsrubricering
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo229  yrkande  14  och
1996/97:Jo237 yrkande 14,
29. beträffande produktion av
biomassa
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen anfört om ett nationellt
anläggningsstöd för plantering  av
fleråriga grödor för produktion av
biomassa,
30.  beträffande  finansiella
sanktioner
att riksdagen godkänner att anslaget
B 16 Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar  m.m.  även  får
belastas med kostnader för eventuella
finansiella sanktioner,
31. beträffande finansiering av
fiskevårdsåtgärder
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo229 yrkande 10,
1996/97:Jo237    yrkande    10,
1996/97:Jo241    yrkande    18,
1996/97:Jo403  och  1996/97:Jo410
yrkande  2  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
32. beträffande en sammanhållen
rovdjurspolitik
att  riksdagen med anledning  av
motionerna 1996/97:Jo229  yrkandena
12, 15 och 16, 1996/97:Jo233 yrkande
2, 1996/97:Jo237 yrkandena 12, 15 och
16,  1996/97:Jo239  yrkande  18,
1996/97:Jo241    yrkande    19,
1996/97:Jo902,     1996/97:Jo903,
1996/97:Jo907,     1996/97:Jo908,
1996/97:Jo909,     1996/97:Jo910,
1996/97:Jo913,     1996/97:Jo921,
1996/97:Jo926, 1996/97:Jo927 yrkande
2 och 1996/97:Jo929 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
res.  13 (mp)  -
motiv.
33. beträffande finansiering av
ersättningssystem för rovdjursrivna
renar
att  riksdagen avslår  motionerna
1996/97:Jo241  yrkande  15  och
1996/97:K918 yrkande 6,
res. 14 (mp)
34.          beträffande
kvalitetsmärkning av matpotatis
att   riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordat om slopande av
den obligatoriska kvalitetsmärkningen
av matpotatis,
35. beträffande bestrålning av
kryddor
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo241 yrkandena 20 och 21,
1996/97:Jo515   yrkande  3  och
1996/97:Jo530  och  godkänner  vad
regeringen förordat om bestrålning av
vissa livsmedel,
res. 15 (c, mp)
36. beträffande forskning om
ekologisk    produktion    inom
jordbruket
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Jo239 yrkandena 13 och 14
och 1996/97:Jo1,
37. beträffande utformning av
forskningsprogrammet för  ekologisk
odling
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo241 yrkande 11,
38. beträffande ett samlat
livsmedelstekniskt forsknings-  och
utvecklingsprogram
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo604 yrkande 2,
39.     beträffande
livsmedelsrelaterad
näringsforskning
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo522 yrkande 1,
40. beträffande riktlinjer för
forskning  och  utveckling  inom
livsmedelsindustrin
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub10 yrkande 17,
41. beträffande forskning och
utveckling inom skogssektorn
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo603,
42. beträffande skogssektorns
utvecklingspotential
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:A432 yrkande 21,
43. beträffande miljöhänsyn
vid forskning och utveckling inom
skogssektorn
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub10 yrkande 16,
res. 16 (mp)
44. beträffande forskning inom
Jordbruksdepartementets område
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Ub411 yrkande 37,
res. 17 (m)
45. beträffande forskning om
genmanipulerade livsmedel
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo241 yrkande 9,
res. 18 (v, mp)
46.   beträffande   en
djurskyddsprofessur vid SLU
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo241 yrkande 10,
47. beträffande målsättning
för verksamheten vid SLU
att  riksdagen  godkänner att den
övergripande målsättningen för SLU
skall  vara i enlighet  med  vad
regeringen förordat under anslaget G
1 Sveriges lantbruksuniversitet,
48. beträffande fördelning av
ärenden mellan departementen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Ub5   yrkande  22   och
1996/97:Ub10 yrkande 20,
49.  beträffande  vissa
lokaliseringsfrågor
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo601,
50. beträffande Alnarp
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo602,
51.     beträffande
skogsvårdsorganisationen     i
Västernorrland
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo303,
52. beträffande huvudman för
skogsvårdsorganisationen
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo304 yrkande 19,
res. 19 (mp)
53. beträffande insatser för
skogsbruket
att   riksdagen  avslår  motion
1996/97:Jo312 yrkandena 4 och 5,
res. 20 (v)
54.  beträffande  ändring  i
utsädeslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
utsädeslagen  (1976:298)  med  den
dndringen  att  ingressen  till
lagförslaget  erhåller   följande
lydelse:
 Härigenom föreskrivs att  det  i
utsädeslagen (1976:298) skall föras
in en ny paragraf, 6 §, av följande
lydelse. 
55. beträffande ändring  i
skogsvårdslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i skogs
vårdslagen (1979:429),
56. beträffande upphävande av
lagen  om  hur  ledamöter   i
skogsvårdsstyrelserna utses
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om upphävande av
lagen (1990:1496) om hur ledamöter i
skogsvårdsstyrelserna utses,
57. beträffande lagförslag  i
proposition 1995/96:224
att  riksdagen avslår  regeringens
förslag  i proposition 1995/96:224
yrkande  3 till lag om  val  av
ledamöter i Skogsvårdsstyrelsen  i
Skåne län.
Stockholm den 28 november 1996
På jordbruksutskottets vägnar
Sinikka Bohlin

I beslutet har deltagit: Sinikka Bohlin
(s), Inge Carlsson (s), Göte Jonsson
(m), Kaj Larsson (s), Leif Marklund (s),
Ingvar Eriksson (m), Alf Eriksson (s),
Ingemar Josefsson (s), Carl G Nilsson
(m), Ann-Kristine Johansson (s), Maggi
Mikaelsson (v), Åsa Stenberg (s), Eva
Björne  (m),  Gudrun Lindvall  (mp),
Lennart Brunander (c), Marie Wilén (c)
och Lennart Fremling (fp).

Reservationer

1. Administrationen av EG:s
jordbruksstöd (mom. 5)
Göte Jonsson (m), Ingvar Eriksson (m),
Carl G Nilsson (m), Maggi Mikaelsson (v)
och Eva Björne (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 23 börjar med  Enligt
utskottets  och slutar med  vidare
åtgärd bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets - - - (=utskottet) -
-  -  berörda myndigheter. I  detta
sammanhang bör även svårigheterna att få
del  av  statistik som visar  vilka
resurser som utbetalts uppmärksammas.
Jordbruksverket  bör snarast  utforma
rutiner  som tillgodoser behovet  av
regional  redovisning  inom  olika
stödområden  och  stödformer.  Vad
utskottet  anfört med  anledning  av
motionerna Jo210 yrkande 4 och Jo220
yrkande 1 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna. Motionerna
Jo216 yrkandena 1 och 2, Jo245 yrkande 3
och Jo257 yrkande 3 avstyrks i den mån
de inte kan anses tillgodosedda med vad
utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande administrationen av
EG:s jordbruksstöd
att riksdagen med bifall till motion
1996/97:Jo220 yrkande 1  och  med
anledning  av motion 1996/97:Jo210
yrkande  4  samt med  avslag  på
motionerna       1996/97:Jo216,
1996/97:Jo245  yrkande  3   och
1996/97:Jo257 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
2. Administrationen av EG:s
jordbruksstöd (mom. 5)
Lennart Brunander och Marie Wilén (båda
c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 23 börjar med  Enligt
utskottets  och slutar med  vidare
åtgärd bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets - - - (=utskottet) -
- - berörda myndigheter. Jordbruksverket
har i och med EU-medlemskapet erhållit
nya arbetsuppgifter. Verket har ofta
haft kort tid på sig att verkställa de
nya  regler  som  gäller  inom  den
gemensamma jordbrukspolitiken. Detta har
ofrånkomligen  inneburit  att  verket
ibland hamnat i svårigheter med att
klara av denna administration. I likhet
med  vad som anförs i motion Jo257
yrkande 3 anser utskottet att det finns
ett  behov  av  en förutsättningslös
genomgång av Jordbruksverkets uppdrag
och  organisation  med  syfte  att
säkerställa   ett   så   effektivt
administrativt arbete som möjligt. En
särskild utredare bör därför ges  i
uppdrag    att   pröva    vilka
organisationsförändringar  som   bör
genomföras för att uppnå bästa möjliga
resultatuppfyllelse.  Vad  utskottet
anfört med anledning av motion Jo257
yrkande 3 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna. Motionerna
Jo210 yrkande 4, Jo216 yrkandena 1 och
2, Jo220 yrkande 1 och Jo245 yrkande 3
avstyrks i den mån de inte kan anses
tillgodosedda med vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande administrationen av
EG:s jordbruksstöd
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Jo257 yrkande 3  och  med
avslag på motionerna 1996/97:Jo210
yrkande    4,    1996/97:Jo216,
1996/97:Jo220  yrkande  1   och
1996/97:Jo245 yrkande 3  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
3. Utbetalning av stöd (mom. 6)
Maggi Mikaelsson (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  23 börjar  med  Även
motionerna och slutar med det anförda 
bort ha följande lydelse:
I  likhet  med vad som  anförs  i
motionerna Jo229 yrkande 4 och Jo237
yrkande  4 anser utskottet att  det
nationella  stödet  snarast  skall
utbetalas  i sin helhet. Detta  bör
riksdagen ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande utbetalning av stöd
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo229 yrkande 4
och 1996/97:Jo237 yrkande 4 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
4. De regionala stöden till jordbruket
(mom. 15)
Göte Jonsson (m), Ingvar Eriksson (m),
Carl G Nilsson (m), Maggi Mikaelsson
(v), Eva Björne (m) och Lennart Fremling
(fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 35 börjar med  Enligt
utskottets  och  slutar med  vidare
åtgärd bort ha följande lydelse:
Utskottet  konstaterar avslutningsvis
att det finns starka skäl som talar för
att en mer sammanhållen utvärdering görs
av  de  nuvarande  stödsystemen  med
avseende på jordbruksnäringens situation
inom framför allt stödområdena 1-4. Det
fortsatta  utvärderingsarbetet   bör
således  inbegripa  en  analys  av
lönsamhetsutvecklingen   för   det
norrländska jordbruket som därtill ger
förslag  till förbättringar  så  att
Norrlandsbönderna faktiskt kan  sägas
erhålla  full  merkostnadsersättning.
Översynen bör också ta sikte på de med
stödområdesindelningen     förenade
gränsdragningsproblemen. Vad utskottet
anfört med anledning av motionerna Jo210
yrkandena 1 och 10-12, Jo225, Jo236
yrkande 9, Jo245 yrkandena 1 och 9-11
och Jo255 yrkandena 1-3 bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Motionerna Jo212 yrkande 1, Jo217, Jo235
yrkande 2, Jo239 yrkande 8 och Jo258
yrkande 5 avstyrks i den mån de inte kan
anses tillgodosedda med vad utskottet
anfört.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande de regionala stöden
till jordbruket
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo210 yrkandena 1
och    10-12,    1996/97:Jo225,
1996/97:Jo236    yrkande    9,
1996/97:Jo245 yrkandena 1 och 9-11
och 1996/97:Jo255 yrkandena 13 samt
med   avslag   på   motionerna
1996/97:Jo212    yrkande    1,
1996/97:Jo217, 1996/97:Jo235 yrkande
2,  1996/97:Jo239 yrkande  8  och
1996/97:Jo258 yrkande 5  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
5. Nivåerna för LFA-stödet (mom. 16)
Maggi  Mikaelsson (v) och  Gudrun
Lindvall (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 35 börjar med  Vidare
avstyrks  och slutar med  yrkande 2 
bort ha följande lydelse:
I   samband   med   föregående
budgetproposition   överfördes   280
miljoner  kronor från det nationella
stödet  till  miljöprogrammet.  Klart
uttalat  var  att  det  norrländska
jordbruket skulle garanteras i stort
sett samma kostnadstäckningsgrad jämfört
med 1990 års situation. I förhållande
till de framförhandlade ramarna ligger
utbetalningarna  ca  90-95  miljoner
kronor lägre. I budgetpropositionen har
ramen för LFA-stödet totalt minskats med
21 miljoner kronor med hänvisning till
att den slutliga omfattningen av LFA-
områden nu är slutförhandlad. Stödet
till  Norrland har minskats med  14
miljoner   kronor   trots   att
omförhandlingarna inte  berört  detta
område. Med hänvisning till att inga
geografiska  förändringar  gjorts  i
områdena 1-4 samt mål 6-området anser
utskottet att det är de framförhandlade
nivåerna som skall gälla för LFA-stödet.
Vad utskottet anfört med anledning av
motionerna Jo229 yrkande 3 och Jo237
yrkande 3 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna. Motionerna
Jo210 yrkande 3 och Jo245 yrkande 2
avstyrks i den mån de inte kan anses
tillgodosedda med vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande nivåerna för LFA-
stödet
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo229 yrkande 3
och 1996/97:Jo237 yrkande 3 och med
avslag på motionerna 1996/97:Jo210
yrkande 3 och 1996/97:Jo245 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
6. Utvärdering m.m. (mom. 20)
Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 43 börjar med Norra Sverige 
och slutar med berörda delar bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill vidare bl.a. framhålla
att medlemskapet i EU medfört att det
svenska  systemet för  bevarande  av
värdefulla     naturvärden     i
odlingslandskapet (NOLA) införlivats i
EU:s regelverk. Regelsystemet har på
många punkter förändrats. Förändringarna
har dessutom skett under stor tidspress.
Nya former av miljöstöd har tillkommit
inför   varje   ansökningstillfälle.
Sökanden har då haft möjlighet  att
överföra  marker  till  de   nya
stödformerna. Genom krångliga  regler
samt oklar tillämpning finns det stora
arealer    som   omfattas    av
miljöstödsansökningar  men  som  inte
uppfyller alla krav för att få stöd. Man
bör därför även i fortsättningen ha
möjlighet att överföra arealer mellan
olika  miljöstödsformer.  Vidare  bör
övergångsreglerna för anpassning till
det nya systemet förlängas. Osäkerhet om
reglernas  tolkning samt  kravet  på
femårsavtal    med     eventuell
återbetalningsskyldighet har gjort att
många markägare avstår från att sköta
sina marker. Det är därför av största
vikt att regelsystemet anpassas.
När det gäller stödet för bevarande av
värdefulla  natur- och  kulturmiljöer
ställs hårdare krav för vissa delar av
landet (exempelvis Gotland och Öland) än
andra. Skötselkraven är dessutom  så
satta  att mindre enheter inte  har
resurser att initialt följa de krav som
ställs. Detta medför att flera mindre
enheter ej klarar kraven för att få
ersättning  och  därmed   förloras
incitamentet att bevara kulturvärden för
framtiden.  Det är på dessa  mindre
enheter  som  större  delen  av  de
värdefulla lämningarna finns bevarade.
En del av Norrlandsstödet utgår via
delprogrammet Öppet odlingslandskap. Ett
ökat arealkrav skulle leda till att
ytterligare bönder inte klarar kraven
och att Norrlandsstödet urholkas än mer.
Därmed  ökar  hotet mot  det  öppna
odlingslandskapet.  Reglerna  behöver
ändras så att dagens arealkrav inte
skärps ytterligare.
I samband med den utvärdering som nu
genomförs  bör även möjligheten  att
införa ett sammanhållet delprogram med
inriktning  på miljöåtgärder  i  det
konventionella jordbruket undersökas. En
sådan satsning kan enligt utskottets
mening ge betydande miljövinster.
Vad utskottet anfört med anledning av
motionerna Jo210 yrkande  15,  Jo226
yrkandena 1 och 2, Jo236 yrkande 6 och
Jo245 yrkande 14 bör riksdagen som sin
mening  ge  regeringen  till  känna.
Motionerna Jo212 yrkandena 2 och 3,
Jo229 yrkande 7, Jo237 yrkande 7, Jo239
yrkandena 7 och 11, Jo241 yrkandena 13
och 14 och Jo258 yrkande 6 avstyrks i
den mån de inte kan anses tillgodosedda
med vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 20
bort ha följande lydelse:
20. beträffande utvärdering m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo210 yrkande 15,
1996/97:Jo226, 1996/97:Jo236 yrkande
6 och 1996/97:Jo245 yrkande 14 samt
med   avslag   på   motionerna
1996/97:Jo212 yrkandena 2 och  3,
1996/97:Jo229    yrkande    7,
1996/97:Jo237    yrkande    7,
1996/97:Jo239 yrkandena 7 och 11,
1996/97:Jo241 yrkandena 13 och 14 och
1996/97:Jo258 yrkande 6  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
7. De norrländska landskapstyperna
(mom. 21)
Göte Jonsson (m), Ingvar Eriksson (m),
Carl G Nilsson (m), Maggi Mikaelsson (v)
och Eva Björne (m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 43 börjar med Med det  och
slutar med yrkande 13 bort ha följande
lydelse:
Enligt  utskottets  mening  är  det
angeläget   att   de   norrländska
landskapstyperna  görs  synliga  i
miljöprogrammet. Ett exempel på  att
norra  Sveriges  landskapstyper  ej
beaktats  är delprogrammet Värdefulla
natur- och kulturvärden (KULT)  vars
besvärliga och detaljerade regler direkt
diskriminerar mindre gårdar. De  fem
nordligaste länen står för endast 5 % av
de utnyttjade resurserna medan Skåne
står för 21 %. Vidare kan nämnas att de
norrländska  foderarealerna  raningar,
myrslåttrar och översilningsängar inte
erhåller    ersättning.    Därtill
diskrimineras   de   traditionella
betesmarkerna i den brukade bondeskogen
som inte kan erhålla ersättning med
dagens regelverk. Vad utskottet anfört
med  anledning  av motionerna  Jo210
yrkande 14 och Jo245 yrkande 13 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21.  beträffande  de  norrländska
landskapstyperna
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo210 yrkande 14
och 1996/97:Jo245 yrkande 13 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
8. Anläggning av våtmarker (mom. 22)
Göte Jonsson (m), Ingvar Eriksson (m),
Carl G Nilsson (m), Eva Björne (m) och
Lennart Fremling (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 43 börjar med Med samma och
slutar med  yrkandena 1-3  bort  ha
följande lydelse:
Enligt utskottets mening finns det i
detta  sammanhang  anledning   att
uppmärksamma våtmarkernas betydelse. Här
krävs en översyn av gällande regler. Det
är rimligt att tillåta anläggandet av
våtmark även på betesmark. Våtmarken bör
huvudsakligen  ta emot  vatten  från
åkermark men inte nödvändigtvis vara
belägen på åker. Det finns inte heller
skäl att hindra ansvarsfull vattentäkt
och bete på sådan våtmark. Vidare bör
stöd inte bara kunna utgå för  att
kompensera den mark som tas i anspråk
utan  även  för anläggningskostnader.
Sverige bör inom EU verka för  att
reglerna ändras i enlighet med  det
anförda.  Vad utskottet  anfört  med
anledning av motionerna Jo236 yrkande 5,
Jo773 yrkande 3 och Jo775 yrkandena 1-3
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 22
bort ha följande lydelse:
22.  beträffande  anläggning  av
våtmarker
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo236 yrkande 5,
1996/97:Jo773  yrkande  3   och
1996/97:Jo775 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
9. Ett särskilt fjällmiljöprogram
(mom. 23)
Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 43 börjar med  De i  och
slutar  med  berörda motionsyrkanden 
bort ha följande lydelse:
I Norrlands inland är jordbruksnäringen
starkt   hotad  och   de   olika
framförhandlade  EU-stöden  har  inte
kunnat kompensera näringen för detta. De
fjällnära områdena var underkompenserade
redan före EU-inträdet. Detta var delvis
beroende på den annorlunda struktur och
de olika förutsättningar som finns för
att bedriva jordbruk i Norrlands inland.
Ett  exempel på att norra  Sveriges
landskapstyper  ej  beaktats  i  det
framförhandlade delprogrammet Värdefulla
natur- och kulturvärden är att de fem
nordligaste länen står för endast 5 % av
de utnyttjade resurserna, medan Skåne
står för 21 % av beloppet. Det som är
unikt  för kulturlandskapet i  norra
Sverige och för inlandsjordbruket är att
små  enheter,  långa  avstånd,  små
förutsättningar att odla spannmål, brist
på rationaliseringsmöjligheter och sämre
förutsättningar att få del av det nya
programmet för landskapsvårdsersättning
motiverar införandet av en  särskild
fjällmiljöersättning.  Regeringen  bör
därför  få  i uppdrag att  ta  upp
diskussionen om ett fjällmiljöprogram
för  jordbruket i Norrlands  inland.
Förutom ovan redovisade faktorer bör ett
sådant program också omfatta möjligheter
till intransportstöd.
I detta sammanhang bör även fjällkon
(SKB) uppmärksammas. I hela Norrland och
särskilt i Jämtland är fjällkon en del
av det levande jordbruket. Fjällkon har
i generationer anpassat sig till de
villkor  som den norrländska naturen
ställer. Som tålig, långlivad och god
grovfoderomvandlare har hon en given
plats  i  omställningen  till  ett
kretsloppsbaserat jordbruk. Men för att
fjällkon skall vara en produktionsresurs
krävs att man tar hänsyn till hennes
speciella kvaliteter. Det krävs kvoter
och  djurbidrag som tar hänsyn till
fjällkons lägre årsproduktion.
Vidare förtjänar getnäringen, som är
en liten nisch i det svenska jordbruket,
en  större  uppmärksamhet.  Enligt
Jordbruksverkets statistik fanns  det
2 440 bidragsberättigade getter år 1995.
Getter har ingen egen kvot i  EU:s
regelverk utan räknas in i fårkvoten som
är på 180 000 tackor. Getnäringen ger
förutom getost och mese också kött och
ett mycket slitstarkt skinn (getnappa).
Getskötsel passar utmärkt att bedriva
småskaligt och extensivt eftersom getter
har små krav på foder. Ett ökat inslag
av getter bidrar också till att behålla
och  återställa  biologisk  mångfald
eftersom getter delvis föredrar andra
örter och gräs än t.ex. får. För att öka
lönsamheten  och möjliggöra  en  mer
extensiv    djurhållning    skulle
djurbidraget behöva höjas. I samband med
utvärderingen och omförhandlingen  av
EU:s miljöstöd bör getnäringen ges en
egen plats. Det behövs även riktade och
bättre marknadsföringsåtgärder för att
sprida  getosten som fortfarande  är
tämligen  okänd i södra delarna  av
Sverige.  Vad utskottet  anfört  med
anledning av motionerna Jo220 yrkande 2,
Jo222, Jo229 yrkande 6 och Jo237 yrkande
6  bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 23
bort ha följande lydelse:
23.  beträffande  ett  särskilt
fjällmiljöprogram
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo220 yrkande 2,
1996/97:Jo222, 1996/97:Jo229 yrkande
6 och 1996/97:Jo237 yrkande 6 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
10.   Äldre  genetiskt  värdefulla
kulturväxter m.m. (mom. 24)
Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 43 börjar med  Vidare
avstyrks  och slutar med  yrkande 5 
bort ha följande lydelse:
Som framhålls i motion Jo797 har vi
stora kulturskatter i våra kulturväxter.
De  är  dessutom betydelsefulla  som
genetisk  resurs som det finns  all
anledning att försöka bevara. Dagens
system  för  miljöersättningar   i
jordbruket omfattar inte odling av äldre
genetiskt värdefullt växtmaterial och
inte heller skötsel av åkermark med
insådd  av hotade åkerogräs.  Enligt
utskottets     mening      bör
ersättningssystemet kompletteras så att
ersättning kan utgå även för odling av
dldre genetiskt värdefulla kulturväxter
och ogräs. Vad utskottet anfört med
anledning av motion Jo797 yrkande 5 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 24
bort ha följande lydelse:
24.  beträffande äldre  genetiskt
värdefulla kulturväxter m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Jo797 yrkande 5  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
11. Förenklingar i regelverket för
miljöersättningar i jordbruket (mom. 26)
Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 44 börjar med Frågan om och
slutar med  vidare åtgärd  bort  ha
följande lydelse:
Regelverket för miljöersättningar är
mycket komplicerat och detaljerat samt
svårtolkat. Detaljreglerna har i vissa
fall motverkat sitt syfte dels genom att
många brukare inte sökt ersättning, dels
därför att reglerna inte alltid varit
miljömässigt ändamålsenliga.  Reglerna
inom kulturmiljöprogrammet tillhör de
mest   komplicerade.   Kraven   på
kvalifikationspoäng missgynnar  mindre
markägare även om markerna är mycket
värdefulla från bevarandesynpunkt.  I
samband med utvärderingen bör övervägas
om kvalifikationspoängen skall slopas.
Enligt utskottets mening går det lika
bra att göra en bedömning av stödnivån
utifrån       stödpoängsberäkning.
Detaljreglerna kring landskapselementen
kan också förenklas. Till detta kommer
sanktionsbestämmelser som skapar stor
osäkerhet. Arbetet med en översyn och
förenklingar  av  regelsystemet  bör
bedrivas såväl på nationell nivå som
inom  EU. Vad utskottet anfört  med
anledning av motionerna Jo203, Jo236
yrkandena 4 och 7 samt Jo239 yrkande 10
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 26
bort ha följande lydelse:
26.  beträffande  förenklingar  i
regelverket för miljöersättningar i
jordbruket
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna       1996/97:Jo203,
1996/97:Jo236 yrkandena 4 och 7 samt
1996/97:Jo239 yrkande 10 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
12.  Den  biologiska  mångfalden  i
renskötselområdet (mom. 27)
Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 44 börjar med När det  och
slutar med anses tillgodosedda bort ha
följande lydelse:
Det är positivt att det nu införs ett
miljömål för rennäringen liksom att det
införs ett miljöersättningsprogram för
bevarande    av    rovdjur    i
renskötselområdet. Det är viktigt att
framhålla att miljöersättningsprogrammet
avseende rovdjursrivna renar måste bygga
på den överenskommelse som gjorts mellan
Naturvårdsverket   och   Sametinget.
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner vad regeringen förordat om ett
nytt  delprogram  inom  ramen  för
miljöprogrammet  för ersättning  till
rennäringen för bevarande av rovdjur
inom renskötselområdet. Vad utskottet
anfört med anledning av motionerna Jo229
yrkande 13 och Jo237 yrkande 13 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 27
bort ha följande lydelse:
27.  beträffande  den  biologiska
mångfalden i renskötselområdet
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag godkänner  vad
regeringen förordat om  ett  nytt
delprogram   inom   ramen   för
miljöprogrammet för ersättning till
rennäringen för bevarande av rovdjur
inom  renskötselområdet  samt  med
anledning av motionerna 1996/97:Jo229
yrkande 13 och 1996/97:Jo237 yrkande
13 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
13. En sammanhållen rovdjurspolitik
(mom. 32, motiveringen)
Gudrun Lindvall (mp) anser att den del
av utskottets yttrande som på s. 53
börjar med  Av utskottets och slutar
med  till känna  bort ha  följande
lydelse:
Av utskottets - - - (= utskottet) - - -
i analysen. Regeringen bör återkomma
till  riksdagen med förslag  om  en
sammanhållen rovdjurspolitik i enlighet
med vad som här anförts i så god tid att
riksdagen kan behandla frågan  under
våren 1997. Vad utskottet här anfört med
anledning av motionerna Jo229 yrkandena
12, 15 och 16, Jo233 yrkande 2, Jo237
yrkandena 12, 15 och 16, Jo239 yrkande
18,  Jo241 yrkande 19, Jo902, Jo903
yrkandena 1 och 2, Jo907, Jo908, Jo909,
Jo910,  Jo913, Jo921,  Jo926,  Jo927
yrkande 2 och Jo929 bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
14. Finansiering av ersättningssystem
för rovdjursrivna renar (mom. 33)
Gudrun Lindvall (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 53 börjar med I avvaktan 
och slutar med vidare åtgärd bort ha
följande lydelse:
Det ovan nämnda systemet för ersättning
för rovdjursrivna renar har tagits emot
väl   av   såväl  renägare   som
naturvårdsintressen. Utskottet ser med
tillfredsställelse att vi nu fått ett
system  som  är så konstruerat  att
rennäring och rovdjur kan samexistera i
renbeteslandet.  Enligt   utskottets
uppfattning  bör  regeringen  lämna
garantier för att en summa  på  30
miljoner  kronor skall  finnas  till
förfogande för att finansiera systemet
under år 1997. Om finansiering inom EU:s
miljöstöd inte visar sig möjlig skall
regeringen  snarast  återkomma  till
riksdagen med förslag om återstående
finansiering. Vad utskottet här anfört
med  anledning  av motionerna  Jo241
yrkande 15 och K918 yrkande 6  bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 33
bort ha följande lydelse:
33.  beträffande finansiering  av
ersättningssystem för rovdjursrivna
renar
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1996/97:Jo241 yrkande 15
och 1996/97:K918 yrkande 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
15. Bestrålning av kryddor (mom. 35)
Gudrun Lindvall (mp), Lennart Brunander
(c) och Marie Wilén (c) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 59 börjar med Beträffande
bestrålning  och  slutar  med  det
anförda bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning försämras
kvaliteten   hos   livsmedel   vid
bestrålning.  Fetter  och  aminosyror
förändras, mängden vitaminer minskar och
de  fria  radikalerna ökar. Tidigare
utredningar har också kommit fram till
att det inte finns något behov  av
bestrålning av livsmedel i  Sverige.
Regeringens förslag rör visserligen en
mycket begränsad kategori livsmedel, men
risken är stor att denna uppluckring av
bestrålningsförbudet kan leda till att
ytterligare livsmedelsprodukter tillåts
bli behandlade med strålning. Utskottet
finner inte att de skäl regeringen anför
för att tillåta bestrålning är sådana
att utskottet är berett att tillstyrka
regeringens  förslag.  Import   av
bestrålade kryddor bör följaktligen inte
heller  tillåtas. Vad utskottet  här
anfört med anledning av motionerna Jo241
yrkandena 20 och 21, Jo515 yrkande 3
samt Jo530 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 35
bort ha följande lydelse:
35.  beträffande  bestrålning  av
kryddor
att  riksdagen  med  avslag  på
regeringens förslag och med anledning
av motionerna 1996/97:Jo241 yrkandena
20 och 21, 1996/97:Jo515 yrkande 3
och 1996/97:Jo530 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
16. Miljöhänsyn vid forskning och
utveckling inom skogssektorn (mom. 43)
Gudrun Lindvall (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 64 börjar med Enligt den och
slutar  med  det anförda  bort  ha
följande lydelse:
Regeringens förslag till samordning av
den   skogsindustriella  forskningen
innebär   en  effektivisering   av
användningen av en viktig svensk råvara.
Enligt utskottets uppfattning är det
väsentligt att det aviserade programmet
uppmärksammar kraven på naturvårdshänsyn
och    miljöskyddsaspekter    inom
skogsbruket.  En  effektivisering  av
forskningen  måste ske  under  stort
hänsynstagande till de naturvärden som
den svenska skogen utgör. Vad utskottet
här anfört med anledning av motion Ub10
yrkande 16 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 43
bort ha följande lydelse:
43.  beträffande miljöhänsyn  vid
forskning  och  utveckling  inom
skogssektorn
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ub10 yrkande 16  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
17. Forskning inom
Jordbruksdepartementets område (mom. 44)
Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 64 börjar med Av proposition 
och slutar med det föregående bort ha
följande lydelse:
I många delar av landet är jordbruket
och den tillhörande förädlingsindustrin
en av de ekonomiskt sett viktigaste
näringsgrenarna.  Sverige  har  goda
förutsättningar att utveckla jordbruket
ytterligare, bl.a. genom satsningar på
forskning  och  utveckling.  Enligt
utskottets uppfattning är det olyckligt
att  som  i  forskningspropositionens
förslag  om  medelstilldelning  på
forskningens område utesluta eller tona
ned betydelsen av forskningssatsningar
inom det konventionella jordbruket. Stöd
för forskning kring miljöförbättringar i
det konventionella jordbruket kan leda
till  mer  omfattande  och  snabbare
miljövinster än en mer ensidig satsning
på  forskning  inom  det  ekologiska
jordbruket.
Skogsnäringen är Sveriges viktigaste
exportgren. Det är därför  av  stor
ekonomisk betydelse att Sverige har en
hög förädlingsgrad på de produkter som
kommer ur skogen. Av detta skäl bör
skogs-   och   skogsproduktrelaterad
forskning  bedrivas  i  tillräcklig
omfattning och på en mycket hög nivå.
Det är också viktigt att forskningen har
en sådan organisation och struktur att
kunskapsspridningen fungerar  på  ett
tillfredsställande sätt. Vad utskottet
här anfört med anledning av motion Ub411
yrkande 37 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 44
bort ha följande lydelse:
44.  beträffande  forskning  inom
Jordbruksdepartementets område
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Ub411 yrkande 37 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
18. Forskning om genmanipulerade
livsmedel (mom. 45)
Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 64 börjar med Utskottet vill
även och slutar med av motionen  bort
ha följande lydelse:
Enligt  utskottets  uppfattning  kan
genmodifierade organismers påverkan på
miljö och hälsa utvecklas till ett stort
miljöproblem. Våren 1995 godkände EU
införsel och hantering av genmanipulerad
soja. Enligt vad utskottet erfarit har
partier med genmanipulerad soja blandad
med vanlig soja importerats till EU.
Sojan kommer att användas såväl till
livsmedel som till foder. Det kan finnas
en risk för att proteiner i dessa kan ge
allergiska reaktioner. I dag förekommer
även  utplantering av genmanipulerade
växter. Det finns en risk för spridning
av gener från genmanipulerade växter
till  vilda släktingar, t.ex. mellan
genmanipulerad raps och åkersenap. Vilka
effekter detta kan få i naturen är inte
klarlagt. Med hänvisning till vad som
här  anförts  anser  utskottet  att
forskning   om   riskerna   med
genmanipulation i livsmedel och miljö
måste prioriteras. Vad utskottet här
anfört med anledning av motion Jo241
yrkande 9 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 45
bort ha följande lydelse:
45.  beträffande  forskning  om
genmanipulerade livsmedel
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Jo241 yrkande 9  som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
19. Huvudman för
skogsvårdsorganisationen (mom. 52)
Gudrun Lindvall (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 69 börjar med Motsvarande
förslag  och slutar med  yrkande 19 
bort ha följande lydelse:
I  och med den nya skogsvårdslagen
avreglerades skogsbruket  vad  gäller
själva  brukandet  samtidigt   som
naturvårdskraven         ökade.
Skogsvårdsstyrelsernas roll förändrades
till att bli mer inriktad på naturvård
än tidigare. Utskottet anser att det
finns stora samordningsvinster att göra
om man organiserar skogsvårdsstyrelserna
och de lokala skogsvårdsdistrikten under
Naturvårdsverket. I samband med detta
bör  samtliga  anställda  ges  en
kompletterande utbildning i ekologi och
naturvård. Den centrala Skogsstyrelsen
har spelat ut sin roll och bör läggas
ned.
I  avvaktan på sammanslagningen bör
skogs-  och  naturvårdsmyndigheterna
utforma ett fastare och mer formaliserat
samarbete. En modell för detta kan vara
den som tillämpas i Kopparbergs län där
företrädare   för   länsstyrelsen,
skogsvårdsstyrelsen,
skogsvårdsdistrikten och kommunerna i
länet sammanträder 34 gånger per år i
något    de    kallar    länets
naturvårdsberedning. Vad utskottet här
anfört med anledning av motion Jo304
yrkande 19 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 52
bort ha följande lydelse:
52.  beträffande  huvudman  för
skogsvårdsorganisationen
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Jo304 yrkande 19 som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
20. Insatser för skogsbruket (mom. 53)
Maggi Mikaelsson (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 70 börjar med Motionsförslag
om  och slutar med avstyrks därmed 
bort ha följande lydelse:
Som en följd av den nya skogspolitiken
har den översiktliga planeringen och
stödförmedlingen praktiskt taget upphört
vid skogsvårdsstyrelserna. Möjligheten
att  stödja  skogsvårdsåtgärder  och
byggande av skogsbilvägar har upphört.
Stöd kan endast utgå för natur- och
kulturmiljöåtgärder. I stället för att
som tidigare samordna anläggande  av
riktiga skogsbilvägar bygger enskilda
skogsägare egna vägar till sina egna
avverkningsplatser,  vilket  försämrar
såväl strukturen på skogsbilvägnätet som
miljöhänsynen. Utskottet anser därför
att  ett  stöd  till anläggande  av
skogsbilvägar bör övervägas för  att
uppnå bättre samordning och miljöhänsyn.
För att stimulera röjning, gallring och
skogsodling bör regeringen  undersöka
möjligheterna  att  återigen  använda
arbetsmarknadsmedel  för   att   i
samfinansiering  med  det  privata
skogsbruket utföra skogsvårdsåtgärder.
Villkor  för  stödet bör  vara  att
åtgärdsplaner upprättas. Dessa  skall
givetvis  inkludera miljöhänsyn.  Vad
utskottet här anfört med anledning av
motion Jo312 yrkandena 4 och 5 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 53
bort ha följande lydelse:
53.  beträffande  insatser  för
skogsbruket
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Jo312 yrkandena 4 och 5 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
Särskilda yttranden
1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord-
och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar, m.m.
Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anför:
Den 22 november beslutade riksdagens
majoritet     bestående     av
Socialdemokraterna och Centerpartiet att
fastställa ekonomiska ramar för de olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
och en beräkning av statens inkomster
avseende år 1997. Samtidigt beslutades
en  preliminär fördelning av statens
utgifter  på  utgiftsområden   för
budgetåren 1998 och 1999.
Moderata samlingspartiet har i parti-
och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Våra förslag syftar
till att skapa förutsättningar för ett
ekonomiskt,  kulturellt  och  socialt
växande i Sverige. Genom en  större
enskild sektor och ett starkare civilt
samhälle kan både företag och människor
växa. Massarbetslösheten kan steg för
steg pressas tillbaka samtidigt som den
sociala  tryggheten  också  i  andra
bemärkelser kan öka genom att hushållen
får en ökad ekonomisk självständighet.
Vi  har  föreslagit en  långtgående
växling från subventioner och bidrag
till kraftiga skattesänkningar för alla,
främst  låg-  och medelinkomsttagare.
Samtidigt värnar vi de människor som är
i störst behov av gemensamma insatser
och som har små eller inga möjligheter
att påverka sin egen situation. Vi slår
också  fast att det allmänna  skall
tillföras resurser för att  på  ett
tillfredsställande sätt kunna genomföra
de uppgifter som skall vara gemensamma.
Rättsväsendet    måste    fungera
tillfredsställande och försvaret skall
vara  så  starkt  att  Sverige  kan
försvaras.
När  riksdagens majoritet nu  genom
riksdagsbeslutet den 22 november valt en
annan inriktning av politiken, deltar vi
inte i detaljbesluten. I detta särskilda
yttrande redovisar vi den del av vår
politik som berör utgiftsområde 23.
Anslagen
I vår avvikande mening till utskottets
yttrande 1996/97:JoU1y har vi yrkat att
utgiftsramen  för  utgiftsområde  23
bestäms till ett högre belopp än vad
regeringen föreslagit, nämligen  till
13 350 084 000 kr.
Av vår avvikande mening framgår att det
finns en rad angelägna ändamål inom
utgiftsområdet som inte kan tillgodoses
inom  den  av regeringen  föreslagna
utgiftsramen.  Genom  EU-medlemskapet
öppnades den svenska jordbruksnäringen
för konkurrens från övriga EU-länder.
Det är därför av avgörande betydelse att
jordbruksnäringen  får  arbeta  på
likvärdiga villkor. Konkurrensen kommer
annars att leda till utslagning av stora
delar av svensk livsmedelsproduktion med
följdverkningar    för     såväl
landskapsmiljön som förädlingsindustrin.
Enligt vår mening bör en ytterligare
satsning göras på miljöprogrammet med 30
miljoner   kronor.   Med   EU:s
medfinansiering skapas då ett utrymme på
60 miljoner kronor som bör användas till
våtmarksstöd och till miljöåtgärder i
anslutning  till  det  konventionella
åkerbruket. Vidare föreslår vi vissa
besparingar på Fiskeriverket.  Staten
behöver av statsfinansiella skäl se över
myndighetsstrukturen. Fiskeriverket bör
snarast  samordnas med annan statlig
myndighet, exempelvis Jordbruksverket.
Detta    bör   medföra    vissa
besparingsmöjligheter         i
administrationen. En del av de frigjorda
medlen, 5 miljoner kronor, bör användas
till  fiskevård  på statens  vatten.
Skogsvårdsarbetet behöver konkretiseras
och drivas närmare skogsnäringen. Vi
föreslår      därför      att
skogsvårdsorganisationen  tillförs  5
miljoner kronor för rådgivning  till
skogsbrukare.
Sedan   riksdagen  nu  fastställt
utgiftsramen till ett enligt vår mening
otillräckligt belopp kan vi av formella
skäl  ej  yrka  bifall  till  våra
ursprungliga anslagsyrkanden i den del
dessa innebär att ramen överskrids.
Framtida nivå på anslaget B 10
Regeringens förslag  när det  gäller
ramarna  för kompensationsersättningen
innebär en sänkning med 21 miljoner
kronor för nästa budgetår. Sänkningen är
en    anpassning    till    att
lantbruksföretagen inte utnyttjat hela
ramen för år 1995. Enligt vår mening kan
det dåliga utnyttjandet ha orsakats av
bristande  kunskaper  om  de  nya
jordbrukspolitiska villkoren samt ovana
att hantera EU-stöden. Vi anser därför
att  regeringen  bör återkomma  till
riksdagen med ett nytt förslag till
finansiering om utnyttjandet av stöden
visar sig öka och nå upp till de ramar
som ursprungligen beräknades.
2. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord-
och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar, m.m.
Lennart Fremling (fp) anför:
Anslag
Folkpartiet liberalerna har i motioner
föreslagit en alternativ budget för år
1997. Vårt budgetförslag innebär i sina
huvuddrag sänkta skatter för företagande
och tillväxt med en stark rättviseprägel
genom en tydligare omsorg om de mest
utsatta i och utanför Sverige ( för en
utförligare redovisning se reservation
nr 48 i betänkande 1996/97:FiU1). För
utgiftsområde  23  föreslog  vi  600
miljoner     kronor     utöver
Socialdemokraternas och Centerpartiets
förslag, dvs. 13 924 084 000 kr. Vårt
förslag till utgiftsram har emellertid
avslagits   av   riksdagen    i
budgetprocessens första steg och vi är
nu  förhindrade  att fullfölja  våra
anslagsyrkanden.
Av vår avvikande mening till yttrande
1996/97:JoU1y framgår att vi föreslår en
fördelning   av   utgifterna   på
utgiftsområde  23  som  innebär  en
förstärkning av miljöprogrammet med 600
miljoner  kronor i förhållande  till
regeringens  förslag.  Den  föreslås
finansieras  med en arealskatt.  Den
totala  ekonomiska  effekten   för
lantbruket  blir  densamma  som  med
regeringens förslag. Förslaget ger dock
ett 300 miljoner kronor större bidrag
från EU.
3. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord-
och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar, m.m.
Maggi Mikaelsson (v) anför:
I Vänsterpartiets avvikande mening till
utskottets yttrande 1996/97:JoU1y har vi
yrkat att utgiftsramen för utgiftsområde
23 bestäms till ett högre belopp än vad
regeringen föreslagit, nämligen  till
13 492 884 000 kr.
Av vår avvikande mening framgår att det
finns en rad angelägna ändamål inom
utgiftsområdet som inte kan tillgodoses
inom  den  av regeringen  föreslagna
utgiftsramen. Ytterligare 100 miljoner
kronor     skall     tillföras
miljöersättningsprogrammet.  Inom  den
utökade  ramen  föreslås  bl.a.  ett
särskilt fjällmiljöprogram. Programmet
skall  ta  hänsyn till  fjäll-  och
inlandsjordbrukets       speciella
förutsättningar, ge kompensation till
stödområde  4 och innehålla ersättning
också för rovdjursrivna tamdjur. För att
möjliggöra   en   avtrappning   av
avbytarstödet satsas 35 miljoner kronor
utöver regeringens förslag. Ytterligare
20 miljoner kronor tillförs fiskevården
och ersättningen till övriga viltskador
förstärks med ytterligare 6 miljoner
kronor.  Statens  veterinärmedicinska
anstalt (SVA) får ytterligare 8 miljoner
kronor.
Sedan   riksdagen  nu  fastställt
utgiftsramen till ett enligt vår mening
otillräckligt belopp kan vi av formella
skäl  ej  yrka  bifall  till  våra
ursprungliga anslagsyrkanden i den del
dessa innebär att ramen överskrids.
Utskottets  majoritet har tillstyrkt
regeringens  förslag  om  ett  sänkt
prisstöd till rennäringen. Sänkningen
görs med hänvisning till den kraftiga
ökningen av avräkningspriset under de
två senaste åren. Vänsterpartiet anser
att  det inte är rimligt att sänka
prisstödet utan att först  analysera
konsekvenserna av detta. Räknat över en
längre period än två år visar det sig
också att avräkningspriset inte  har
följt prisutvecklingen i stort. Eftersom
den  totala  renslakten har  minskat
bedömer vi att ett oförändrat prisstöd
ryms inom den totala ramen, varför vi
inte heller yrkat på höjd ram för detta
ändamål.
4. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord-
och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar, m.m.
Gudrun Lindvall (mp) anför:
Anslag
I Miljöpartiets avvikande mening till
utskottets yttrande 1996/97:JoU1y har vi
yrkat att utgiftsramen för utgiftsområde
23 bestäms till ett högre belopp än vad
regeringen föreslagit, nämligen  till
13 484 084 000 kr.
Av vår avvikande mening framgår att det
finns en rad angelägna ändamål inom
utgiftsområdet som inte kan tillgodoses
inom  den  av regeringen  föreslagna
utgiftsramen.  Vi  anser  bl.a.  att
avbytarverksamheten är mycket viktig och
att den därför måste värnas. Den ger
arbeten i glesbygd och då främst till
kvinnor.   Det   vore   bra   om
jordbruksnäringen själv kunde finansiera
verksamheten. För att möjliggöra  en
omställning bör ytterligare 35 miljoner
kronor tillföras denna verksamhet. För
att  stimulera  en omställning  till
ekologisk  odling föreslås  en  ökad
stödnivå på ca 600 kr/ha. För detta
krävs ytterligare 50 miljoner kronor för
budgetåret 1997. Vidare bör ytterligare
5  miljoner  kronor  avsättas  för
ersättning   eller   bidrag   till
rovdjursrivna  tamdjur.  Detta  ämne
utvecklas vidare nedan. Fiskevården bör
tillföras 20 miljoner kronor  utöver
regeringens förslag.
Sedan   riksdagen  nu  fastställt
utgiftsramen till ett enligt vår mening
otillräckligt belopp kan vi av formella
skäl  ej  yrka  bifall  till  våra
ursprungliga anslagsyrkanden i den del
dessa innebär att ramen överskrids.
Vi  vidhåller även vår  uppfattning
angående den preliminära fördelningen av
utgifterna på utgiftsområde  23  för
budgetåren 1998 och 1999.
Ersättning för rovdjursrivna tamdjur
Den ändring av 29 a § jaktförordningen
som innebär att ersättning inte betalas
ut  för rovdjursrivna djur som  kan
försäkras har orsakat mycket irritation.
De stora rovdjuren och deras fortlevnad
har blivit en viktig symbolfråga för
såväl naturvård som biologisk mångfald.
Det är viktigt att acceptansen för dem
är  hög så att vi inte återfår en
situation med olovlig jakt på de fredade
rovdjuren. Bidragen till rivna tamdjur
bör finnas kvar av just det skälet. Det
är ett sätt för samhället att i praktisk
handling visa att talet om bevarande av
rovdjuren betyder något. Vi skall alla
solidariskt dela på kostnaden om någon
får tamdjur rivna av rovdjuren. Av dessa
anledningar  är  det  angeläget  att
jaktförordningen ändras så att det är
möjligt  att  ersätta  förlust  av
rovdjursrivna tamdjur.
Ekologisk odling
Miljöpartiet välkomnar  att  det  nu
avsätts  medel  för  försöks-  och
utvecklingsverksamhet i det ekologiska
lantbruket. Det har länge varit ett
problem att det inte varit möjligt att
ansöka  om  stöd för mer  praktiskt
inriktad utvecklingsverksamhet. De medel
som avsatts för ändamålet, 15 miljoner
kronor, är dock i lägsta laget och
regeringen  bör  därför  se  över
möjligheterna att använda en del av de
46 miljoner kronor som satts av för
forskning om ekologiskt lantbruk för mer
tillämpad verksamhet. Vi vill dessutom
påtala  vikten av att det sker  en
samordning av de program som är under
utveckling på SJFR, Stiftelsen Svenskt
lantbruk och Jordbruksverket.
Vidare anser vi att arealstödet till
ekologiska lantbrukare bör vara av sådan
storlek  att  det  blir  ekonomiskt
lönsammare  att odla  ekologiskt  än
konventionellt. Stödet bör vara lika
över landet och nivån bör vara 2 000 kr
per  hektar.  För att stimulera  en
omläggning  av  hela  gårdens  areal
inklusive djur kan vi tänka oss olika
nivåer  för  det ekologiska  stödet.
Möjligheterna   till   en   sådan
differentiering bör prövas.
Djurskyddsprofessur
Miljöpartiet de gröna har i tidigare
motioner till riksdagen förordat att en
professur i djurskydd skall inrättas. En
sådan  professur innebär att djurens
behov och djurens beteenden kommer i
centrum  och  att  statusen  för
djurskyddsfrågor  ökar.  En  lämplig
placering av en djurskyddsprofessur är
SLU.  Långt framskridna planer finns
enligt  uppgift på att upprätta  en
djurskyddsprofessur, och vi förutsätter
att finansieringen av den snart skall
vara klar. Annars avser vi att återkomma
i frågan.
Fördelning av ärenden mellan departement
Vi    anser    att    Sveriges
lantbruksuniversitet bör  höra  under
samma departement som övriga högskolor,
liksom  att  Skogs- och  jordbrukets
forskningsråd (SJFR) bör hanteras av
samma   departement   som   övriga
forskningsråd,           dvs.
Utbildningsdepartementet.  Detta  är
enligt vår mening särskilt angeläget
eftersom regeringen nu avvisar förslaget
om  att  omvandla  SJFR  till  ett
sektorsforskningsråd.   Till   nästa
forskningsproposition bör en flyttning
av ansvar och resurser genomföras.
Förslag till beslut om anslag  inom
utgiftsområde 23
Jord-  och  skogsbruk,  fiske  med
anslutande näringar
1 000-tal kronor
Utskottets förslag överensstämmer med
regeringens     förslag     till
anslagsfördelning.

Utskott
ets
förslag
A Internationellt samarbete
1 Bidrag till  vissa 37 414
internationella
organisationer m.m.
(ram)
B Jordbruk och trädgårdsnäring
1 Statens       183 114
jordbruksverk (ram)
2 Stöd      till 45 000
jordbrukets
rationalisering
m.m. (ram)
3 Stöd      till 13 000
avbytarverksamhet
(obet)
4 Statens         966
utsädeskontroll
(ram)
5 Statens        1 300
växtsortnämnd (ram)
6 Miljöförbättrande   23 857
åtgärder      i
jordbruket (res)
7 Bekämpande    av  2 629
växtsjukdomar (ram)
8 Strukturstöd  inom 149 000
livsmedelssektorn
(ram)
9 Från   EG-budgeten 184 000
finansierat
strukturstöd (ram)
1 Regionala stöd till 719 000
0 jordbruket (ram)
1 Från   EG-budgeten 325 000
1 finansierade
regionala stöd till
jordbruket (ram)
1 Kompletterande     1 085
2 åtgärder    inom   000
jordbruket (ram)
1 Från   EG-budgeten  1 092
3 finansierade  kom-   500
pletterande
åtgärder    inom
jordbruket (ram)
1 Arealersättning och  4 950
4 djurbidrag   m.m.   000
(ram)
1 Intervention   och  2 139
5 exportbidrag   för   000
jordbruksprodukter
(ram)
1 Räntekostnader  för 119 333
6 förskotterade areal
ersättningar  m.m.
(ram)
C Fiske
1 Fiskeriverket (ram)  58 166
2 Strukturstöd  till 30 890
fisket m.m. (ram)
3 Från   EG-budgeten 80 000
finansierade
strukturstöd  till
fisket m.m. (ram)
4 Fiskevård (ram)    4 612
D Rennäring m.m.
1 Främjande     av 61 700
rennäringen   m.m.
(ram)
2 Ersättningar   för 12 500
viltskador   m.m.
(ram)
3 Stöd      till 1 538
innehavare    av
fjällägenheter m.m.
(ram)
E Djurskydd och djurhälsovård
1 Statens       74 004
veterinärmedicinska
anstalt (ram)
2 Bidrag     till 77 691
distriktsveterinäro
rganisationen
(obet.)
3 Djurhälsovård  och 16 832
djurskyddsfrämjande
åtgärder (ram)
4 Centrala       6 909
försöksdjursnämnden
(ram)
5 Bekämpande    av 89 500
smittsamma
husdjurssjukdomar
(ram)
F Livsmedel
1 Statens       103 051
livsmedelsverk
(ram)
2 Livsmedelsekonomisk  3 868
a samarbets-
nämnden (ram)
3 Kostnader för livsm 28 415
edelsberedskap
(ram)
4 Livsmedelsstatistik 31 291
(ram)
5 Jordbruks-      6 000
och livsmedelsstat
istik  finansierad
från   EG-budgeten
(ram)
G Utbildning och forskning
1 Sveriges       980 773
lantbruksuniversite
t (ram)
2 Skogs-      och 10 501
jordbrukets
forskningsråd:
Förvaltningskostnad
er (ram)
3 Skogs-      och 204 850
jordbrukets
forskningsråd:
Forskning    och
kollektiv forskning
(ram)
4 Bidrag till Skogs-  882
och
lantbruksakademien
(obet)
H Skogsnäring
1 Skogsvårdsorganisat 271 393
ionen (ram)
2 Bidrag     till 10 000
skogsvård    m.m.
(res)
3 Täckande     av 1 000
förluster    till
följd  av statliga
kreditgarantier för
lån  till byggande
av skogsvägar (res)
4 Insatser     för 80 200
skogsbruket (ram)
5 Internationellt    1 405
skogssamarbete
(ram)
6 Från   EG-budgeten 6 000
finansierade  medel
för
skogsskadeövervakni
ng (ram)
SUMMA        13 324
084