Bostadsutskottets betänkande
1996/97:BOU05

Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.


Innehåll

1996/97
BoU5

Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker  i  huvudsak
förslagen i proposition 1996/97:30 -
Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.
Regeringsförslaget  syftar  till  att
stärka hyresgästernas inflytande  och
ställning i förhållande till de regler
som gäller i dag.
Utskottet föreslår riksdagen att göra
vissa  ändringar  i förhållande  till
regeringsförslaget, bl.a.  vad  gäller
övergångsbestämmelserna  till  de  av
regeringen föreslagna reglerna.
Till  betänkandet  har  fogats  16
reservationer,  bl.a.  om  avslag  på
regeringsförslaget, om möjligheten att ha
flera förhandlingsordningar för ett och
samma hus samt om hyresgästorganisations
möjlighet till förhandlingsersättning.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1996/97:30
föreslagit  att  riksdagen   antar
regeringens förslag till
1.   lag   om   ändring    i
hyresförhandlingslagen (1978:304),
2. lag om ändring i jordabalken,
3. lag om ändring i lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder,
4. lag om ändring i lagen (1994:831) om
rättegången i vissa hyresmål i  Svea
hovrätt,
5. lag om ändring i lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.

Motionerna m.m.

I betänkandet behandlas de med anledning
av propositionen väckta motionerna
1996/97:Bo1 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   restriktivitet   vid
tillämpningen av särskilda skäl,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag   om  sådan  ändring   av
hyresförhandlingslagen att den enskilde
hyresgästens  möjlighet  att  själv
förhandla om sin hyra underlättas  i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:Bo2 av Helena Frisk (s) vari
yrkas
1.  att riksdagen beslutar precisera
antal  lägenheter  för  rätt  till
förhandlingsordning,
2.  att  riksdagen  beslutar  avslå
propositionens förslag avseende ändringar
i 12 kap. 18 § jordabalken,
3. att riksdagen hos regeringen begär
att 12 kap. 18 § jordabalken utformas i
enlighet med förslagen i utredningen SOU
1995:119,
4. att riksdagen hos regeringen begär
att 46 § hyreslagen kompletteras med en
skrivning om att hyresavtalet inte upphör
om hyresgästen tillfälligt avflyttar från
lägenheten  under  tiden   arbetena
genomförs,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om behovet av att avreglera
rätten till förhandlingsersättning.
(Yrkande 6 i motionen avser utskottet
behandla våren 1997.)
1996/97:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att avslå
regeringens förslag i enlighet med vad
som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    ändringar    i
hyresförhandlingslagen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  hyresmarknaden  bör
avregleras.
1996/97:Bo4 av Michael Stjernström m.fl.
(kd) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att avslå
proposition 1996/97:30,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om hur de aktuella frågorna kan
lösas utan ytterligare inskränkningar i
avtalsfriheten.
1996/97:Bo5 av Erling Bager m.fl. (fp)
vari yrkas
1.  att riksdagen avslår regeringens
förslag  i  den del det  gäller  ny
omfattning av förhandlingsordningen,
2.  att riksdagen avslår regeringens
förslag  i  den  del  det  gäller
inskränkningar i passivitetsregeln,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen i
övrigt anförts om hyresgästinflytande.
Skrivelser i ärendet har inkommit från
Sveriges  Fastighetsägare,  Stockholms
Kooperativa Bostadsförening och Gunnar
Hafström.
Företrädare   för   Hyresgästernas
Riksförbund  har  muntligen  lämnat
synpunkter i ärendet och i samband därmed
överlämnat en skrivelse.
Ärendet och dess beredning
Den  av  regeringen  i  april  1995
tillkallade utredningen med uppdrag att
göra en översyn av vissa delar  av
hyreslagstiftningen  överlämnade   i
december  samma  år  delbetänkandet
Ändringar i hyresförhandlingslagen  -
Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.
Delbetänkandet har remissbehandlats. I
propositionen tar regeringen upp  de
frågor som behandlades i delbetänkandet.
Sammanfattning av förslag i
propositionen och i motionerna
Propositionen
I  propositionen  sammanfattas  dess
huvudsakliga innehåll på följande sätt.
Förslag förs fram om vissa ändringar i
hyreslagen  och hyresförhandlingslagen.
Syftet med ändringarna är att stärka
hyresgästernas inflytande och ställning
så att balansen mellan hyresvärdarna och
hyresgästerna återställs.
Det föreslås att förbudet mot flera
förhandlingsordningar  för  ett  hus
återinförs.  Vidare  föreslås   att
hyresnämnden vid prövningen av om en
förhandlingsordning skall gälla, skall ta
hänsyn till bl.a. det antal lägenheter
som förhandlingsordningen kan förväntas
komma att omfatta.
En hyresgäst skall även i fortsättningen
ha rätt att själv avgöra om den egna
lägenheten  skall  omfattas  av  de
kollektiva förhandlingar som förs för
huset. Denna rätt föreslås emellertid
gälla med vissa begränsningar.
En förhandlingsordning skall sålunda som
huvudregel omfatta samtliga lägenheter i
ett hus, oberoende av om de enskilda
hyresavtalen    innehåller     en
förhandlingsklausul.   Från   denna
huvudregel skall det finnas två undantag.
En lägenhet skall inte omfattas av en
förhandlingsordning om hyresnämnden har
beslutat att hyresavtalet inte  skall
innehålla   en   förhandlingsklausul.
Detsamma föreslås gälla om hyresvärden
och hyresgästen, tidigast tre månader
efter det att hyresförhållandet inleddes,
skriftligen har kommit överens om att
hyresavtalet inte skall innehålla  en
förhandlingsklausul. Det innebär således
att en förhandlingsordning kommer att
omfatta även outhyrda lägenheter.
Vidare föreslås att en hyresvärd skall
vara  skyldig att iaktta den primära
förhandlingsskyldigheten, om han  vill
höja hyran för en lägenhet i förhållande
till vad den tidigare hyresgästen hade
att   betala.  Det  innebär   att
inflyttningshyrorna för sådana lägenheter
som  är  belägna  i  ett  hus  med
förhandlingsordning i fortsättningen inte
kommer att vara fria.
Tillämpningsområdet  för  den  s.k.
passivitetsregeln föreslås begränsas på
så sätt att bestämmelsen i fortsättningen
skall  vara  tillämplig  endast  på
hyresavtal som gäller för obestämd tid
och som avser en lägenhet som är belägen
i ett hus med förhandlingsordning.
I propositionen föreslås ett nytt system
för hyresgästinflytande vid ombyggnad.
Enligt förslaget skall en fastighetsägare
få  utföra en standardhöjande  åtgärd
endast om den har godkänts av den berörda
hyresgästen eller, om åtgärden avser de
gemensamma delarna av fastigheten, av en
majoritet av hyresgästerna i de berörda
lägenheterna. Samma bestämmelse föreslås
gälla en åtgärd som medför en  inte
obetydlig ändring av en lägenhet eller de
gemensamma delarna av fastigheten.
Om hyresgästen inte samtycker till den
begärda åtgärden, skall hyresvärden kunna
ansöka vid hyresnämnden om tillstånd till
åtgärden.  Hyresvärdens ansökan  skall
bifallas,  om  hyresvärden  har  ett
beaktansvärt intresse av att genomföra
åtgärden och det inte är oskäligt mot
hyresgästen att den genomförs. Vid denna
skälighetsprövning skall hyresnämnden i
första hand beakta om det kan anses
oskäligt mot hyresgäster i allmänhet att
åtgärden utförs. Visst utrymme skall dock
finnas  för att beakta den  enskilda
hyresgästens synpunkter i frågan.
Slutligen föreslås att hyresnämnden, på
ansökan av en berörd hyresgäst, skall
förbjuda en fastighetsägare att utföra en
åtgärd, om behövligt godkännande eller
tillstånd saknas. Ett sådant förbud skall
kunna förenas med vite.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 april 1997.
Motionerna
I   motionerna  1996/97:Bo3   (m),
1996/97:Bo4 (kd) och 1996/97:Bo5 (fp)
yrkas avslag på regeringens förslag.
Avslagsyrkandet i den sista motionen får
uppfattas så att det endast  gäller
regeringsförslaget i vad avser ändringar
i hyresförhandlingslagen.
Motionärerna erinrar om de förändringar
på  hyreslagstiftningens  område  som
föreslogs av den förra regeringen och som
genomfördes  den 1 juli 1994  (prop.
1993/94:199, BoU21).
I kd-motionen anses att det är tveksamt
om det är förenligt med regeringsformens
regler om föreningsrätt att i lag hindra
avtal om flera förhandlingsordningar för
ett och samma hus.
I m- och fp-motionerna samt i c-motionen
1996/97:Bo1 uttalas ett stöd för att det
s.k. objektiva hyresgästintresset - om
regeringens  förslag  blir  riksdagens
beslut - i princip skall vara vägledande
för hyresgästinflytandet över ombyggnad.
I fp-motionen anförs emellertid att vissa
mindre förändringar i en hyreslägenhet,
såsom  t.ex.  byte av köksutrustning,
endast  bör tillåtas med hyresgästens
medgivande.
I c-motionen liksom för övrigt också i m-
och kd-motionerna kritiseras regeringens
förslag om att det måste ha förflutit
minst tre månader sedan hyresförhållandet
inleddes  innan det är  möjligt  för
hyresvärd  och hyresgäst  att  träffa
överenskommelse om att hyresavtalet inte
skall innehålla en förhandlingsklausul.
Även  vad  i fp-motionen anförts  om
ändringar i hyresförhandlingslagen får
anses omfatta denna fråga.
I motion 1996/97:Bo2 (s) - till den del
motionen behandlas i detta betänkande -
föreslås  en precisering  av  antalet
lägenheter som bör grunda en rätt till
förhandlingsordning, samt den enskilda
hyresgästens inflytande vid förbättrings-
och ändringsarbeten. I denna motion tas
också frågan upp om det rimliga i att
hyresvärden  skall  kunna  säga  upp
hyresavtalet vid en större ombyggnad.

Utskottet

Allmänna utgångspunkter
Som anförs i propositionen förutsätter
en väl fungerande hyresmarknad att det
råder balans mellan parterna på denna
marknad.  Reglerna  måste  vara  så
utformade att en fastighetsägare har
möjlighet  att  bedriva  rationell
fastighetsförvaltning samtidigt som en
hyresgäst har möjlighet att i rimlig
utsträckning ha inflytande över  sin
bostad. I propositionen anförs vidare
att de förslag som där tas upp syftar
till att stärka hyresgästernas ställning
så att hyresmarknaden åter kommer i
balans.
Även i vissa av motionerna tas upp
frågan om balansen mellan parterna på
hyresmarknaden. I c-motionen 1996/97:Bo1
sägs    att    ett    förstärkt
hyresgästinflytande enligt hyreslagen och
hyresförhandlingslagen är väl motiverat.
En liknande uppfattning förs fram även i
motion 1996/97:Bo2 (s).
I de tre övriga motionerna som behandlas
i detta betänkande, nämligen motionerna
1996/97:Bo3 (m), 1996/97:Bo4 (kd) och
1996/97:Bo5 (fp) yrkande 1, yrkas avslag
på propositionen. I fp-motionen är, som
utskottet    uppfattat   förslaget,
avslagsyrkandet   begränsat    till
regeringens förslag till ändringar  i
hyresförhandlingslagen. I korthet anförs
i dessa motioner att de ändringar som
gäller från den 1 juli 1994 inte nu bör
ändras. Motionärerna ger exempel på de
svårigheter  som ett genomförande  av
förslaget i propositionen skulle innebära
för  balansen på hyresmarknaden. Till
dessa   enskildheter  i  motionerna
återkommer utskottet nedan.
Utskottet vill emellertid inledningsvis
och från ett mera övergripande perspektiv
bedöma   regeringens  förslag   och
avslagsyrkandena i de tre nu refererade
motionerna.  Utskottet  har  tolkat
motionärerna  så  att  de,  liksom
regeringen, har som utgångspunkt för sina
förslag   att  skapa  balans   på
hyresmarknaden. Vad frågan då närmast
gäller är att bedöma om dagens ordning
ger denna balans eller om förändringar i
hyreslagstiftningen behöver vidtas.  I
denna fråga har, som redovisats ovan,
regeringen  och  motionärerna  olika
uppfattningar. Vid en bedömning av de
båda ståndpunkterna har utskottet kommit
till slutsatsen att de ändringar som
beslöts av riksdagen våren 1994 och som
gäller fr.o.m. halvårsskiftet detta år nu
bör övervägas på nytt. Enligt utskottets
mening  finns anledning att åter  ge
hyreslagstiftningen en sådan inriktning
att hyresgästernas ställning stärks. I
det följande gör utskottet en genomgång
av regeringsförslaget i huvudsak i vad
detta står mot övriga motionsförslag. Med
hänvisning  till vad som nu  anförts
avstyrker    utskottet   motionerna
1996/97:Bo3 (m) yrkande 1, 1996/97:Bo4
(kd)  yrkande 1 och 1996/97:Bo5 (fp)
yrkande 1, de båda sistnämnda yrkandena i
motsvarande  del,  om  avslag  på
propositionen eller på delar av den.
Hyresförhandlingssystemet
Endast en förhandlingsordning för ett
och samma hus?
En av de ändringar som gjordes den 1
juli 1994 var att förbudet mot flera
förhandlingsordningar för ett och samma
hus avskaffades.
Enligt  regeringens  mening  bör  en
bestämmelse återinföras om att endast en
förhandlingsordning skall få gälla för
ett och samma hus. Vid prövningen om en
förhandlingsordning  skall  gälla  bör
hänsyn tas till det antal lägenheter som
förhandlingsordningen  kan  komma  att
omfatta.
I motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande 2,
1996/97:Bo5  (fp)  yrkande  1   och
1996/97:Bo4 (kd) yrkande  1  föreslås
riksdagen avslå regeringens förslag. I kd-
motionen  görs gällande att förslaget
strider  mot  den  i  regeringsformen
garanterade föreningsfriheten i den del
den hindrar parterna på bostadsmarknaden
att   sluta   flera   avtal   om
förhandlingsordning vad gäller ett och
samma hus. I m-motionen anförs att ett
genomförande av regeringens förslag i
praktiken  innebär att  Hyresgästernas
Riksförbund ges monopol på kollektiva
förhandlingar  och  att  hyresgästen
förhindras att ansluta sig till en annan
organisation eller bilda egen förening
för  förhandlingar.  Motionären  bakom
motion 1996/97:Bo2 (s) yrkande 1 önskar
att en precisering sker av det antal
lägenheter som skall krävas för att rätt
till förhandlingsordning skall föreligga.
Motionären befarar att kraven  ställs
alltför högt.
Liksom regeringen anser utskottet att de
praktiska skäl som talar mot att tillåta
flera förhandlingsordningar väger tyngre
än de principiella skäl som kan åberopas
mot den nuvarande ordningen. Förbudet mot
flera förhandlingsordningar gällande ett
och samma hus bör därför återinföras.
I kd-motionen har gjorts gällande att
ett    förbud    mot    flera
förhandlingsordningar skulle strida mot
regeringsformens    regler     om
föreningsfrihet. I 2 kap. 1 § RF stadgas
att  varje  medborgare  gentemot  det
allmänna är tillförsäkrad föreningsfrihet
som sägs omfatta frihet att sammansluta
sig med andra för allmänna eller enskilda
syften.  Lagstiftarens  möjlighet  att
begränsa  föreningsfriheten är  mycket
begränsad (1 kap. 14 § jämförd med 1 kap.
12 § RF).
Föreningsfriheten omfattar en rätt att
verka  gemensamt inom ramen  för  en
sammanslutning (SOU 1975 s. 194, prop.
1975/76:209 s. 144). Enligt förarbetena
förbjuder grundlagsregeln att det ställs
upp hinder mot att i och för sig lovlig
verksamhet   alls   bedrivs   genom
sammanslutning.
Det skulle  i och för sig kunna göras
gällande att en lagregel som endast ger
en  enda sammanslutning möjlighet att
vara verksam på visst sätt medan den
förnekar andra sammanslutningar  denna
möjlighet  skulle stå  i  strid  mot
regeringsformens     skydd     av
föreningsfriheten. Den  av  regeringen
föreslagna regleringen innebär emellertid
inte i sig en reglering av nämnd art.
Konkurrerande föreningar ges möjlighet
att ta över den förhandlande föreningens
skyldigheter  och  rättigheter.  Inget
hindrar heller att hyresgäster som står
utanför det kollektiva systemet sluter
sig samman i en förening för att genom
denna driva sina hyresfrågor och genom
befullmäktigat ombud låter sig företrädas
gentemot hyresvärden. Det råder i och för
sig  skillnad  i en sådan  förenings
möjligheter att verka i jämförelse med
den  förening  som  är  part  i  en
förhandlingsordning. Utskottet anser dock
mot bakgrund av vad som nyss sagts om en
konkurrerande förenings möjligheter till
verksamhet att det knappast kan göras
gällande att en förening som inte har en
förhandlingsordning skulle hindras i sin
verksamhet på ett sådant sätt att det
ifrågavarande  grundlagsskyddet   kan
aktualiseras. Redan på denna grund anser
utskottet att vad i kd-motionen anförts
inte bör vinna riksdagens bifall.
Vad gäller påståendet i m-motionen om
att förening tillhörande Hyresgästernas
Riksförbund kommer att ges monopol på
förhandlingsverksamhet  vill  utskottet
erinra om att lagstiftningen är neutral i
vad  avser  valet  av  förhandlande
hyresgästorganisation. Utskottet kan lika
lite nu som vid alla tidigare tillfällen
när utskottet haft att bemöta en liknande
uppfattning ansluta sig till den.
Med det nu anförda avstyrker utskottet
motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande 2,
1996/97:Bo4  (kd)  yrkande  1  och
1996/97:Bo5 (fp) yrkande  1  samtliga
motioner i motsvarande del om  flera
förhandlingsordningar  och  tillstyrker
regeringsförslaget i motsvarande del.
I motion 1996/97:Bo2 (s) hävdas att
skrivningen i propositionen om hur stort
antal lägenheter som skall gälla för att
en hyresgästorganisation skall ha rätt
till förhandlingsordning är något oklar.
I  propositionen anförs i denna del
sammanfattningsvis          att
prövningsmyndigheten bör ha frihet att
göra  en helhetsbedömning av samtliga
omständigheter som skall ligga till grund
för prövningen. Rent allmänt anförs i
propositionen att om antalet lägenheter
som  skulle  komma att  omfattas  av
förhandlingsordningen uppgår till mer än
ett hundratal torde det regelmässigt vara
skäligt att en sådan ordning skall gälla.
Är antalet lägenheter som skulle omfattas
lägre torde det, enligt propositionen, i
allmänhet   vara   skäligt   att
förhandlingsordningen gäller om den kan
komma  att  omfatta ett  flertal  av
lägenheterna i det eller de hus som den
skulle gälla.
Utskottet  kan inte dela motionärens
uppfattning   att   skrivningen   i
propositionen om att kraven för  att
erhålla förhandlingsordning är  oklara
eller för högt ställda. Med det  nu
anförda avstyrks motion 1996/97:Bo2 (s)
yrkande  1 och tillstyrks regeringens
förslag i motsvarande del.
Utskottet finner anledning att i detta
avsnitt slutligen uppmärksamma följande
fråga. För det fall att det föreligger
konkurrens  mellan  två  eller  flera
organisationer beträffande rätten till
förhandlingsordning får anses rimligt att
en av de omständigheter som kan beaktas
är övriga hyresgästers intresse av vilken
förhandlingsordning som bör gälla.
Hyresgästens rätt att stå utanför det
kollektiva förhandlingssystemet
Enligt propositionen bör en hyresgäst
även i fortsättningen ha rätt att själv
avgöra om den egna lägenheten skall
omfattas av de kollektiva förhandlingar
som förs för huset. Denna rätt föreslås
emellertid  bli  förenad  med  vissa
inskränkningar. En förhandlingsordning
skall som huvudregel omfatta samtliga
bostadslägenheter  i  det  hus  som
förhandlingsordningen avser, oberoende
av  om  det  enskilda  hyresavtalet
innehåller  en  förhandlingsklausul.
Därmed  kommer  förhandlingsordningen
alltså  att  omfatta  även  outhyrda
lägenheter. En lägenhet skall dock inte
omfattas  av en för huset  gällande
förhandlingsordning, om hyresnämnden har
beslutat att hyresavtalet inte skall
innehålla   en  förhandlingsklausul.
Detsamma skall gälla om hyresgästen och
hyresvärden, tidigast efter tre månader
efter  det  att  hyresförhållandet
inleddes, skriftligen har kommit överens
om att hyresavtalet inte skall innehålla
en förhandlingsklausul.
I motionerna 1996/97:Bo1 (c) yrkande 2,
1996/97:Bo3 (m) yrkande 2, 1996/97:Bo4
(kd) yrkande 2, 1996/97:Bo5 (fp) yrkande
1,  de  tre  sistnämnda yrkandena  i
motsvarande del, tas upp  frågan  om
hyresgästens rätt att stå utanför det
kollektiva     förhandlingssystemet.
Motionärernas förslag går ut på att den
ordning som infördes den 1 juli 1994
beträffande hyresgästens rätt att stå
utanför detta skall bestå oförändrad.
Dagens regler innebär i korthet att en
hyresgäst   alltid   och    från
hyresförhållandets första dag har rätt
att ställa sig utanför det kollektiva
förhandlingssystemet.
Liksom regeringen anser utskottet att
hyresgästens i princip ovillkorliga rätt
att  stå  utanför  det  kollektiva
förhandlingssystemet skall  bibehållas.
Utskottet delar också regeringens åsikt
om att det genom hyresförhandlingslagen
lagfästa  systemet måste motverka  de
nackdelar   som   den   nuvarande
lagstiftningen visat sig ha samt att
möjligheterna till missbruk i största
möjliga utsträckning hindras. Utredningen
har vad gäller dessa frågor pekat på att
oseriösa hyresvärdar som villkor  för
uthyrning   kräver   att   någon
förhandlingsklausul inte skall ingå i
avtalet eller att en hyresvärd lockar med
lägre  hyra om hyresgästen förhandlar
enskilt.  En  annan nackdel  är  att
hyresvärden vid uthyrningen  till  en
hyresgäst utan förhandlingsklausul i sitt
kontrakt kan bestämma hyran fritt, dvs.
utan  hänsyn  till vad den  tidigare
hyresgästen  betalat. Hyresvärden  har
genom  1994 års lagstiftning erhållit
större  möjligheter  att  välja  den
hyresgäst som är beredd att betala mest.
Utskottet delar således utredningens och
regeringens bedömning beträffande vilka
nackdelar den nuvarande regleringen är
förenad med. Den föreslagna ordningen
löser i allt väsentligt de problem som
dagens regler för med sig. Förslaget har
dock vissa nackdelar som också påpekats
av regeringen (prop. s. 51). En sådan är
enligt propositionen att det inte ger
hyresgästen   rätt   att    från
hyresförhållandets första dag stå utanför
det  kollektiva  förhandlingssystemet.
Utskottet delar emellertid regeringens
åsikt  att  intresset av att  skydda
hyresgästerna  mot att  utnyttjas  av
oseriösa hyresvärdar väger tyngre än de
invändningar som kan göras  mot  den
föreslagna begränsningen av hyresgästens
rätt  att  ställa  sig  utanför  det
kollektiva  förhandlingssystemet.  En
temporär begränsning av hyresgästens rätt
att  stå  utanför  det  kollektiva
förhandlingssystemet bör såsom anförs i
propositionen därför godtas.
Med det anförda avstyrker utskottet de
nu  behandlade m-, fp-, c- och  kd-
motionerna och tillstyrker propositionen
om hyresgästens rätt att stå utanför det
kollektiva förhandlingssystemet, allt i
motsvarande del.
Utskottet tar i detta sammanhang upp
ytterligare en fråga.
Enligt den ursprungliga lydelsen  av
hyresförhandlingslagen kunde en lägenhet
inte  undantas från att omfattas  av
förhandlingsordning  genom  ett  avtal
mellan hyresvärden och hyresgästen. Det
fordrades  nämligen  ett  beslut  av
hyresnämnden om att hyresavtalet inte
skulle innehålla en förhandlingsklausul.
Enligt  hyresförhandlingslagen i  dess
ursprungliga  lydelse   (se   prop.
1977/78:175) kunde hyresnämnden i samband
med att den prövade att upphäva eller
införa en förhandlingsklausul också pröva
en   bestående   förhandlingsordnings
bestånd.  Syftet var dels att  kunna
tillgodose hyresgästernas önskemål att
inga  kollektiva förhandlingar  skulle
bedrivas för huset, dels att möjliggöra
för en konkurrerande organisation att få
en förhandlingsordning vilket förutsatte
att den befintliga förhandlingsordningen
upphörde. Hyresnämndens möjlighet  att
upphäva en förhandlingsordning togs bort
1994. Hyresförhandlingslagen ändrades då
på i nu aktuellt avseende två punkter,
dels gavs den enskilde hyresgästen själv
bestämmanderätt om han ville förhandla
enskilt,  dels  tilläts  mer  än  en
förhandlingsordning  per  hus  vilket
möjliggjorde  samtidig  verksamhet  av
konkurrerande  organisationer.  I  den
proposition som nu behandlas föreslås att
hyresnämnden återigen skall få möjlighet
att   förordna   om   att   en
förhandlingsordning  skall  upphöra  i
samband med att den prövar frågan om
införandet  eller  slopande  av  en
förhandlingsklausul. Enligt propositionen
innebär lagens ståndpunkt att det inte
skall      förekomma      någon
förhandlingsordning,          om
hyresgästintresset är alltför litet och
att normalt hyresnämndens prövning bör
utfalla   till  förmån  för   den
förhandlingsordning som kan antas komma
att omfatta flest lägenheter (prop. s. 46
f.). Fråga är om de hyresgäster som står
utanför      det     kollektiva
förhandlingssystemet i ett hus för vilket
gäller en förhandlingsordning skall ges
möjlighet att få förhandlingsordningen
slopad  till  förmån  för  en  ny
förhandlingsordning  med  en  annan
organisation.   I  den   ovannämnda
propositionen  med   förslag   till
hyresförhandlingslag uttalades att det
inte kan bortses från att de parter som
ursprungligen  har  ingått  avtal  om
förhandlingsordning  någon  gång  kan
motsätta sig att förhandlingsordningen
upphör, trots att hyresgästerna i huset
eller större delen av dem har fått sina
förhandlingsklausuler upphävda och därför
inte är bundna av de överenskommelser som
ingås med stöd av förhandlingsordningen.
En ny organisation kunde utestängas från
möjligheten  att få  till  stånd  en
förhandlingsordning (prop. 1977/78:175 s.
116). Enligt regeringens nu behandlade
förslag avses alltså möjligheten  för
hyresnämnden  att slopa en  bestående
förhandlingsordning återinföras.  Denna
möjlighet finns dock endast i det fall
nämnden  skall avgöra  en  tvist  om
införande   eller   slopande   av
förhandlingsklausul. Enligt  utskottets
mening bör hyresnämndens möjligheter att
upphäva en förhandlingsordning inte göras
beroende av att en tvist av nu nämnt slag
hänskjuts  till nämnden. Samtliga  de
hyresgäster som önskar bli företrädda av
en annan organisation kan ju redan ha
fått sina klausuler slopade. Utskottet
anser alltså att även den hyresgäst som
på  avtalsmässig  grund  fått  sin
förhandlingsklausul  slopad  bör  ges
möjlighet  att  få  frågan  om  en
förhandlingsordnings bestånd prövad. Han
skall inte först behöva begära att få en
förhandlingsklausul införd i avtalet för
att  hyresnämnden  skall  ha  denna
möjlighet. Regeringen bör till riksdagen
i  lämpligt sammanhang återkomma  med
förslag till ändring. Vad utskottet nu
anfört  om  möjligheten  att  få  en
förhandlingsordning slopad bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.

Förbud mot fria inflyttningshyror i hus
med förhandlingsordning
I  propositionen  föreslås  att  en
hyresvärd som vill höja hyran i samband
med  uthyrning av en  lägenhet  som
omfattas av en förhandlingsordning först
måste    iaktta   den   primära
förhandlingsskyldigheten,  dvs.   ta
initiativ till, genomföra och avsluta
förhandling med hyresgästorganisationen.
Regeringen anför i propositionen att en
ordning där hyresvärden tillåts att, utan
att    iaktta    den    primära
förhandlingsskyldigheten,  ta  ut  en
inflyttningshyra som är högre än vad
tidigare hyresgäst har betalat innebär
flera olägenheter. Det anses kunna leda
till en höjning av hyresnivåerna och
därmed  drabba särskilt de ekonomiskt
svaga hushållen. Det kan också leda till
en ökad bostadssegregation. Regeringen
anser att hyresvärdens möjligheter att
fritt  sätta  inflyttningshyror  för
lägenheter som är belägna i hus där det
finns  en  förhandlingsordning  bör
begränsas.
I motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande 2
och  1996/97:Bo4 (kd) yrkande 1 båda
yrkandena i motsvarande del yrkas avslag
på propositionen även i denna del.
Genom 1994 års lagändringar utökades
möjligheten för hyresvärden att själv
bestämma inflyttningshyran. Han kan göra
detta genom att hyra ut till en hyresgäst
som  accepterar  ett hyresavtal  utan
förhandlingsklausul varigenom hyresvärden
inte  behöver  iaktta  den  primära
förhandlingsskyldigheten. Visserligen har
hyresgästen möjlighet att  begära  en
bruksvärdesprövning av hyran men  det
utökade   utrymmet   för    fria
inflyttningshyror har  som  regeringen
konstaterar flera olägenheter. Utskottet
delar regeringens bedömning. Utskottet
delar också regeringens bedömning av att
inflyttningshyrorna inte måste vara fria
för  att  bruksvärdessystemet  skall
fungera.      Den      primära
förhandlingsskyldigheten  bör  enligt
utskottets mening utsträckas. Vid ett
genomförande av det av utskottet ovan
behandlade förslaget om hyresgästens rätt
att  stå  utanför  det  kollektiva
förhandlingssystemet  kommer  samtliga
lägenheter   i   ett   hus   med
förhandlingsordning    att    vid
uthyrningstillfället   omfattas   av
förhandlingsordningen.    Regeringens
förslag innebär att det inte heller i
förhållande till den hyra en tidigare
hyresgäst som förhandlat enskilt erlagt
skall gå att höja den hyra som skall
bestämmas för en ny hyresgäst utan att
den  primära  förhandlingsskyldigheten
iakttas.
Utskottet anser att ett genomförande av
regeringsförslaget avseende utformningen
av den primära förhandlingsskyldigheten
skapar  en  godtagbar  balans  mellan
hyresvärd och hyresgäst i nu  berört
hänseende. Med det anförda tillstyrker
utskottet   regeringsförslaget    i
motsvarande del och avstyrker motionerna
1996/97:Bo3 (m) yrkande 2 och motion
1996/97:Bo4 (kd) yrkande 1 också dessa
båda yrkanden i motsvarande del.
Rätt till förhandlingsersättning
I  utredningen  föreslås  att  den
förhandlande hyresgästföreningen  skall
ges  rätt till förhandlingsersättning.
Ersättningen  skall  ses  som  en
förvaltningskostnad för hyresvärden.
För   närvarande   gäller   att
förhandlingsordningens   parter   har
möjlighet    att     i     en
förhandlingsöverenskommelse träffa avtal
om förhandlingsersättning.
Efter att i propositionen ha övervägt
utredningens förslag och den nuvarande
ordningen  konstateras bl.a.  att  de
bestämmelser som nu gäller inte synes
vara  förenade  med  några  påtagliga
brister. Vidare upplyses i propositionen
att regeringen erfarit att det pågår
diskussioner  mellan parterna  om  en
förändrad form av förhandlingsersättning
som skulle kunna kräva visst lagstöd. Mot
denna bakgrund anser regeringen att det
inte för närvarande finns skäl att ändra
nuvarande regler.
I  motion 1996/97:Bo2 (s) yrkande 5
föreslås ett riksdagens tillkännagivande
till  regeringen  av  innebörd  att
regeringen bör återkomma till riksdagen
om parterna inte kan nå fram till en
gemensam lösning. Enligt vad utskottet
sedermera  erfarit  kommer  två  av
hyresmarknadens parter att inom  kort
underställa regeringen ett förslag  i
frågan.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
resultatet av de pågående diskussionerna
avvaktas. Ett tillkännagivande  enligt
motionärens förslag bör inte nu göras av
riksdagen. Med det anförda  avstyrker
utskottet  motionsförslaget beträffande
regler om förhandlingsersättning.
Passivitetsregeln
Passivitetsregeln infördes i hyreslagens
(54 a §) den 1 juli 1994. Den innebär i
korthet följande.
Om  hyresvärden vill höja hyran och
samtidigt binda hyresgästen till  den
begärda hyran, skall han skicka  ett
skriftligt meddelande till hyresgästen.
Meddelandet skall innehålla uppgift om
den hyreshöjning som begärs, det totala
hyresbeloppet efter hyreshöjningen och
den dag den nya hyran skall börja gälla.
I meddelandet skall även anges det datum
då hyresgästen senast måste ha motsatt
sig hyreshöjningen för att den inte skall
börja gälla. Hyresgästen skall alltid ha
minst två månader på sig från den dag då
meddelandet lämnades att motsätta sig
kravet.  Meddelandet  skall  dessutom
innehålla uppgift om att hyresgästen blir
bunden av sin passivitet om han inte
motsätter sig kravet. Den nya hyran får
börja gälla först efter den dag som i
meddelandet angetts som sista dag för att
motsätta sig hyreshöjningen.
Om hyresgästen meddelar hyresvärden att
han  inte godtar hyreshöjningen,  kan
hyresvärden  hänskjuta  frågan  till
hyresnämnden. Enligt en föreskrift  i
54 § första stycket hyreslagen måste
värden dock avvakta med hänskjutandet en
månad från det att han skickade ut det
skriftliga meddelandet.
Om hyresgästen förhåller sig passiv,
blir  han  bunden av den  hyra  som
hyresvärden har begärt. Vill hyresgästen
begära prövning av den nya hyran gäller
att  han  skriftligen  skall  begära
villkorsändring  hos  hyresvärden.  Om
parterna  inte  kommer  överens,  kan
hyresgästen tidigast en månad efter det
att  han  lämnat  meddelandet  till
hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om
villkorsändring, dvs. prövning av den nya
hyran.
I   propositionen   föreslås   att
tillämpningsområdet för passivitetsregeln
begränsas  på  så sätt  att  den  i
fortsättningen  skall vara  tillämplig
endast på hyresavtal som gäller  för
obestämd tid och som avser lägenhet som
är   belägen  i  ett  hus   med
förhandlingsordning men som inte omfattas
av denna.
I motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande 2,
1996/97:Bo4 (kd) yrkande 1 dessa båda
yrkanden  i  motsvarande  del  och
1996/97:Bo5 (fp) yrkande  2  föreslås
riksdagen avslå förslaget i propositionen
om passivitetsregelns utformning. Enligt
motionärerna  bör  regelns  nuvarande
utformning behållas.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att regeln inte bör kunna tillämpas mot
hyresgäster som bor i ett hus  utan
förhandlingsordning eftersom dessa inte
kan undgå att träffas av regeln i motsats
till vad enskilt förhandlande hyresgäster
som bor i ett hus med förhandlingsordning
kan genom att få en förhandlingsklausul
införd    i   sina   hyresavtal.
Regeringsförslaget har dessutom en annan
fördel. Hyresförhandlingslagens  regler
hindrar att regeln i dag tillämpas mot
hyresgäster  som  omfattas  av  det
kollektiva  förhandlingssystemet  med
mindre än att förhandlingarna strandat.
Genom regeringsförslaget kommer regeln
inte att kunna tillämpas över huvud taget
mot  hyresgäster som omfattas av det
kollektiva förhandlingssystemet.
En hyresgäst med tidsbestämt avtal är
genom detta skyddad mot hyreshöjningar
som går utöver avtalet. Eftersom han inte
har  att  räkna med  annat  än  att
hyresavtalet skall löpa på oförändrade
villkor under hyrestiden finns enligt
utskottets  mening  inte  skäl  att
passivitetsregeln skall kunna tillämpas
gentemot honom. Genom regeringsförslaget
kommer det inte heller att vara möjligt
för hyresvärden att använda sig av regeln
när hyresavtalet skall förlängas. Detta
kan dock inte anses utgöra någon större
nackdel.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens förslag om passivitetsregelns
utformning och avstyrker m-, fp- och kd-
motionerna i vad de står emot detta
förslag.
Hyresgästinflytande vid förbättrings-
och ändringsarbeten
Ett nytt system för hyresgästinflytande
m.m.
I propositionen redovisas de brister som
den   nuvarande  ordningen  enligt
regeringen     har     avseende
hyresgästinflytande vid  förbättrings-
och ändringsarbeten. Dessa brister anses
innebära  att  hyresgästen  har  ett
otillräckligt inflytande över  sådana
arbeten i den egna lägenheten och i de
gemensamma  delarna  av  huset.  I
propositionen föreslås ett nytt system
för hyresgästinflytande vid ombyggnad.
Regeringsförslaget  har  i  korthet
följande innebörd.
En  fastighetsägare  får  utföra  en
standardhöjande åtgärd endast om den har
godkänts  av de berörda hyresgästerna
eller - om åtgärden avser gemensamma
utrymmen  -  av  en  majoritet  av
hyresgästerna i de berörda lägenheterna.
Detsamma gäller i fråga om en åtgärd som
medför en inte obetydlig ändring av en
lägenhet eller de gemensamma delarna av
fastigheten. Godkännande behövs inte om
åtgärden   vidtas  för   att   en
bostadslägenhet  skall  få   lägsta
godtagbara standard.
Om hyresgästerna inte har samtyckt till
åtgärden skall hyresvärden kunna ansöka
vid  hyresnämnden om  tillstånd  till
åtgärden.  Tillstånd skall lämnas  om
hyresvärden har ett beaktansvärt intresse
av att genomföra åtgärden och det inte är
oskäligt  mot  hyresgästen  att  den
genomförs. Hyresnämndens prövning skall i
normala fall göras utifrån det objektiva
hyresgästintresset.  Hyresnämnden  kan,
efter ansökan av en berörd hyresgäst,
förbjuda en hyresvärd att utföra en vissa
åtgärd om behövligt godkännande eller
tillstånd saknas. Nämndens beslut får
förenas med vite.
Den  enskilda hyresgästen  skall  ha
inflytande över vilka åtgärder som får
genomföras i den egna lägenheten och i de
gemensamma delarna av fastigheten. En
hyresgäst  skall  ha inflytande  över
standardhöjande åtgärder som utförs i
fastigheten,  dock inte  över  sådana
åtgärder som vidtas för att en lägenhet
skall få lägsta godtagbara standard eller
andra standardhöjande åtgärder som  har
en  endast  obetydlig  inverkan  på
bruksvärdet. En hyresgäst skall vidare ha
inflytande över alla åtgärder som medför
en inte oväsentlig ändring av lägenheten
eller  de  gemensamma  delarna  av
fastigheten.
Vad nu redovisats om regeringens förslag
om   ett   nytt   system   för
hyresgästinflytande m.m.  utvecklas  i
propositionen på s. 62-71.  Utskottet
hänvisar till vad där anförts.
Frågan    om    formerna    för
hyresgästinflytandet och behovet av en
lagreglering av det tas ur ett mera
övergripande perspektiv upp motivledes i
samtliga de motioner som väckts  med
anledning  av  propositionen.  Liksom
regeringen  anser  motionärerna  det
betydelsefullt att hyresgästerna ges ett
inflytande över vilka åtgärder utöver
lägsta godtagbara standard som  skall
vidtas. I två av motionerna, nämligen
motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande 2 och
1996/97:Bo4 (kd) yrkande  2  båda  i
motsvarande del anses emellertid  att
regeringens val av lösning inte är den
lämpligaste för att tillgodose ett i och
för sig berättigat hyresgästinflytande.
Enligt  motionärerna  bakom  motion
1996/97:Bo4 (kd) är regeringens förslag i
alltför hög grad ägnat att leda till
onödiga tvister och konflikter. Enligt
denna motion och motion 1996/97:Bo3 (m)
bör ordningen i första hand vara den att
av hyresavtalet skall framgå hur frågor
om  standardhöjande  åtgärder  skall
regleras.
Utskottet  delar  uppfattningen  i
propositionen och i motionerna att det är
positivt med en utveckling som går mot
ett  ökat  hyresgästinflytande  vid
förbättrings- och ändringsarbeten.
Till skillnad från motionärerna anser
utskottet  liksom  regeringen   det
nödvändigt med viss lagreglering för att
garantera detta inflytande. I vad frågan
behandlas i detta avsnitt anser utskottet
att den utformning lagstiftningen enligt
propositionen föreslås få väl motsvarar
intentionerna  om  hur  ett  rimligt
hyresgästinflytande bör garanteras. Med
det  anförda  tillstyrker  utskottet
propositionen om ett nytt system för
hyresgästinflytande m.m. och avstyrker m-
och kd-motionerna i motsvarande del.
Prövningen i hyresnämnd
I denna del innebär regeringsförslaget
sammanfattningsvis följande.
Om en berörd hyresgäst inte godkänner
den planerade åtgärden, skall hyresvärden
kunna  ansöka  vid  hyresnämnden  om
tillstånd till åtgärden. En sådan ansökan
skall kunna ges in till hyresnämnden
tidigast en månad efter det att det
skriftliga  meddelandet  lämnats  till
hyresgästen.
Vid hyresnämndens prövning skall den
hyresgäst  som inte har godkänt  den
begärda  åtgärden vara  motpart  till
hyresvärden.
Hyresvärden  skall  få  det  begärda
tillståndet, om hyresvärden  har  ett
beaktansvärt intresse av  att  utföra
åtgärden och det inte är oskäligt mot
hyresgästen att den utförs. Vid denna
skälighetsbedömning skall  hyresnämnden
väga  hyresvärdens  intresse  av  att
åtgärden utförs mot det intresse  en
hyresgäst i allmänhet kan antas ha av att
den begärda åtgärden inte utförs (det
objektiva  hyresgästintresset).  Visst
utrymme skall emellertid finnas för att
beakta även den enskilda hyresgästens
inställning till den begärda åtgärden.
Som exempel på skäl som bör kunna beaktas
nämns i propositionen att utförandet av
en viss åtgärd skulle drabba hyresgästen
särskilt hårt på grund av sjukdom, hög
ålder eller liknande. Ett annat skäl
anges  vara  att  hyresgästen  efter
tillstånd av hyresvärden satt in och
bekostat ny fast inredning, som kommer
att  förstöras om den av hyresvärden
begärda åtgärden utförs.
Frågan om hur intresseavvägningen mellan
hyresvärd och hyresgäst närmare skall
utformas  har tagits upp i  samtliga
motioner. I motion 1996/97:Bo1 (c) anförs
att  den  i  propositionen föreslagna
ordningen får anses i huvudsak godtagbar.
Dock bör som beaktansvärda skäl inte
kunna  åberopas hög ålder och kanske
ovilja mot de störningar i bostaden som
följer av ombyggnad. Hyresgästen bör inte
kunna stoppa angelägna åtgärder såsom
stambyten.
Också i motionerna 1996/97:Bo3 (m) och
1996/97:Bo4 (kd) förs fram en uppfattning
som får anses innebära att det objektiva
hyresgästintresset bör få större tyngd än
enligt regeringens förslag. I dessa båda
motioner är dock utgångspunkten,  som
framgått  ovan, att inflytandefrågorna
skall regleras i hyresavtalet och inte
genom lagstiftning.
Förslagen i motionerna 1996/97:Bo2 (s)
och 1996/97:Bo5 (fp) går längre än den
uppfattning som förs fram i propositionen
när det gäller möjligheterna för den
enskilda hyresgästen att påverka  sin
situation inför en ombyggnad.  I  s-
motionen föreslås att de nu diskuterade
reglerna  utformas enligt utredningens
förslag vilket innebär att hyresnämnden
vid en skälighetsbedömning skall beakta
den enskilda hyresgästens intresse  i
stället    för   det   objektiva
hyresgästintresset.
Vad nu redovisats motsvaras av följande
motionsförslag. I motionerna 1996/97:
- Bo1 (c) yrkande 1,
- Bo2 (s) yrkandena 2 och 3,
- Bo3 (m) yrkande 2 i motsvarande del,
- Bo4 (kd) yrkande 2 i motsvarande del,
- Bo5 (fp) yrkande 3.
Frågan om hyresvärdens och hyresgästens
inflytande vid ombyggnad har i skilda
sammanhang tilldragit sig stort intresse.
Vad det gäller är ytterst att finna en
acceptabel  avvägning  mellan   ett
berättigat intresse från hyresvärden att
hålla fastigheten vid en god standard och
hyresgästens också berättigade intresse
av  att  kunna  påverka  den  egna
boendesituationen.  Även  om  dessa
synpunkter i det enskilda fallet kan
skilja sig åt är det naturligtvis långt
ifrån ovanligt att de sammanfaller. Vad
det också gäller att ta ställning till är
om lagstiftning är erforderlig för att
uppnå och behålla den önskvärda balansen
eller om inflytandefrågorna - som hävdas
i  vissa motioner - bör regleras  i
hyresavtalet.
Förslagen i propositionen och motionerna
kan sammanfattas sålunda. I motionerna
1996/97:Bo1 (c), 1996/97:Bo3 (m)  och
1996/97:Bo4  (kd)  förordas  att  det
objektiva  hyresgästintresset  ges  en
starkare  ställning  än  förslaget  i
propositionen  medan  i  motionerna
1996/97:Bo2 (s) och 1996/97:Bo5 (fp) den
enskilde hyresgästens synpunkter skall få
ett  starkare  genomslag  än  vad  i
propositionen förordats.
Enligt utskottets uppfattning får ett
genomförande av förslaget i propositionen
anses väl ägnat att tillgodose den balans
mellan en hyresvärd och hyresgäst som bör
eftersträvas.  Ett  genomförande  av
förslaget får därvid också anses  ge
hyresgästen det inflytande som rimligen
bör  tillkomma  denne  samtidigt  som
hyresvärden ges möjligheter att  även
framgent genomföra sådana ombyggnader som
i ett fastighetsekonomiskt perspektiv är
önskvärda och erforderliga.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen och avstyrker motionerna i
vad  avser  regler för beaktande  av
hyresgästintresset m.m. i samband med
ombyggnad.
Påföljd för hyresvärd som inte följer
reglerna
Utskottet delar regeringens uppfattning
om att det bör finnas en påföljd för den
hyresvärd som inte följer reglerna om
hyresgästinflytande. Utskottet anser att
den  av regeringen valda formen  av
påföljd  är  lämplig. Däremot  anser
utskottet att den närmare utformning
lagtexten  fått  kan  medföra  vissa
tillämpnings- och effektivitetsproblem.
Enligt   regeringens  förslag   är
hyresnämnden inte behörig att på ansökan
av  hyresgästen  pröva  frågan  om
förbudsföreläggande förrän en åtgärd har
påbörjats. Hyresnämnden har behörighet
att meddela förbud för hyresvärden att
 utföra  åtgärden. Förbudsföreläggande
är obligatoriskt, dvs. nämnden  skall 
meddela ett föreläggande då det gäller
en  otillåten  åtgärd. Propositionens
motivtext   berör  inte   särskilt
hyresnämndens prövningsmöjligheter i det
fallet att en otillåten åtgärd redan är
utförd när nämnden meddelar sitt beslut.
Ett förbud avseende en sådan åtgärd
kräver  enligt  utskottets  mening
särskilda överväganden och torde vara
svår att förena med en för hyresnämnden
obligatorisk  regel. Förutsättningarna
för ett ingripande vad gäller t.ex. en
redan genomförd totalrenovering av ett
kök är annorlunda än om renoveringen
inte har genomförts. Kapitalförstöringen
torde kunna bli stor och det synes inte
alltid vara rimligt att hyresvärden i
ett sådant fall först skulle behöva riva
ut köket för att sedan ersätta det med
ett annat, nytt kök; att kräva ett
återställande torde i praktiken inte
vara en framkomlig väg. Inledningsvis
har  framgått  att  utskottet  delar
regeringens uppfattning  om  val  av
sanktionsform.  Utskottet  anser  att
regeringsförslaget,  trots  vad  nu
anförts, bör genomföras. Regeringen bör
emellertid överväga lagtextens närmare
utformning i syfte att åstadkomma en
effektivare och för olika situationer
mer lämplig reglering. Efter sedvanlig
beredning bör regeringen återkomma till
riksdagen med förslag till de ändringar
som kan anses behöva genomföras. I detta
sammanhang  bör  regeringen  också
uppmärksamma frågan om hyressättning för
en  lägenhet  i  vilken  otillåtna
ändringsåtgärder blivit bestående. Vad
utskottet nu anfört om reglerna för
påföljd bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Rätten att säga upp ett hyresavtal inför
en större ombyggnad
Enligt propositionen bör en hyresvärd
även i fortsättningen ha möjlighet att
med stöd av hyreslagen (46 §) säga upp
ett hyresavtal inför en större ombyggnad
i huset.
Den kritik som riktats mot att möjlighet
i  dag  saknas att hindra  att  ett
hyresavtal sägs upp inför en omfattande
ombyggnad bemöts i propositionen - och
för övrigt också av utredningen - med att
de föreslagna ändringarna i hyreslagen
som går ut på att en förhandlingsordning
skall omfatta även outhyrda lägenheter
innebär att hyresvärden inte har någon
fördel att säga upp ett hyresavtal inför
en ombyggnad. Det påpekas också att genom
regeringsförslaget  tillförsäkras  en
hyresgäst med ett avtal som upphört inför
en ombyggnad inflytande över ombyggnaden
under förutsättning att det föreligger
återflyttningsrätt.  Vidare  anförs  i
regeringsförslaget  att   hyresvärden
sannolikt inte har anledning att säga upp
hyresavtalet annat än i de fall där
hyresvärd och hyresgäst inte kan komma
överens eller där hyresgästen inte har
ett  skyddsvärt behov av att behålla
hyresrätten t.ex. därför att han inte har
sin bostad i lägenheten. Regeringen delar
utredningens bedömning att de nuvarande
reglerna i 46 § hyreslagen bör bestå. I
propositionen hänvisas också till att den
i förra avsnittet behandlade möjligheten
till förbudstalan bör kunna förhindra
sådana  oseriösa  förfaranden   som
aktualiserats    i   Hyresgästernas
Riksförbunds remissvar på utredningen. I
propositionen anförs att  om  de  nu
behandlade  reglerna  inte  får  de
konsekvenser som antagits får en ändring
av 46 § övervägas på nytt.
De  invändningar som  i  remissvaret
riktats mot utredningsförslaget förs fram
i  motion 1996/97:Bo2 (s) yrkande 4.
Frågan har också tagits upp av förbundet
i en skrivelse till utskottet. Enligt vad
utskottet erfarit har skrivelsen  för
kännedom     även     tillställts
Justitiedepartementet.
Utskottet, som delar regeringens mening
kan ansluta sig till de motiv som ligger
bakom förslaget att inte nu ändra 46 §
hyreslagen.  Utskottet  har  noterat
regeringens uppfattning att  det  kan
finnas anledning överväga utformningen av
lagrummet på nytt. Under beredningen av
ärendet  har  utskottet  kommit  till
uppfattningen att sådana överväganden är
motiverade. Även om regeringen har för
avsikt att ånyo se över utformningen av
46  §  hyreslagen finns  det  enligt
utskottets mening anledning för riksdagen
att  genom ett tillkännagivande  till
regeringen i frågan försäkra sig om att
den  efter  översynen  kommer  att
underställas riksdagen. Regeringen bör
sålunda i förening med sin syn på frågan
återkomma till riksdagen med de förslag
som  översynen  kan  föranleda.  Vad
utskottet nu med anledning av s-motionen
anfört om överväganden om möjligheten att
säga upp ett hyresavtal inför en större
ombyggnad bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Möjlighet att lämna dispens från vissa
regler i hyreslagen
I fråga om upplåtelse av en lägenhet med
kooperativ  hyresrätt  ställer  sig
inflytandefrågorna annorlunda än när det
gäller upplåtelse av vanlig hyresrätt.
En  upplåtelse av en  lägenhet  med
kooperativ hyresrätt förutsätter  ett
medlemskap i den förening som upplåter
lägenheten. Inflytandet över det egna
boendet   garanteras  dels   genom
medlemskapet och det deltagande i den
demokratiska föreningsprocess som detta
ger  möjlighet till, dels genom att
ansvaret för reparationer av lägenheten
vanligen vilar på hyresgästen.  Från
hyreslagens tvingande regler om  att
hyresvärden med skäliga tidsmellanrum
skall ombesörja tapetsering, målning och
andra  sedvanliga reparationer  finns
dispensmöjligheter  för  kooperativa
bostadsföretag    (p.    7    i
övergångsbestämmelserna  till  lagen
1984:694  om ändring av jordabalken;
senaste lydelse 1991:617 och 3 § lagen
1986:1242  om  försöksverksamhet  med
kooperativ hyresrätt; senaste lydelse
1994:1583).     Dispensmöjligheterna
omfattar också vissa andra typer av
äldre bostadsföretag.
Enligt utskottets mening bör de företag
som bedriver verksamhet med kooperativ
hyresrätt  ges möjlighet att  erhålla
dispens från de nu behandlade reglerna om
hyresgästinflytande. Det kan nämnas att
en  möjlighet  till  dispens  från
bostadssaneringslagens bestämmelser fanns
för  sådana bostadsföretag.  För  de
föreningar    som    deltar    i
försöksverksamheten  med   kooperativ
hyresrätt  bör den lag som  reglerar
försöksverksamheten  ändras  så  att
regeringens  möjligheter  att  meddela
dispens  kommer att omfatta  de  nya
inflytandereglerna. För andra kooperativa
hyresföretag,  däribland   Stockholms
Kooperativa Bostadsförening (SKB), och
vissa andra äldre bostadsföretag  för
vilka  särskilda  övergångsbestämmelser
till bostadsrättslagen gäller, bör en
särskild  dispensregel tas  in  bland
övergångsbestämmelserna  till  de  nya
bestämmelser  i  hyreslagen  som  nu
föreslås.  Utskottet föreslår  således
riksdagen att anta utskottets lagförslag
om dispens från vissa regler i hyreslagen
m.m.  Lagförslagen har som bilaga  2
bifogats detta betänkande.
Funktionssättet på hyresmarknaden
Ett  motionsyrkande  återstår  att
behandlas nämligen yrkande 3 i motion
1996/97:Bo3  (m).  I  detta  yrkande
föreslås riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att hyresmarknaden  bör
avregleras.  Motionärerna  anför  att
hyresmarknaden på sikt bör avregleras
och nuvarande lagregleringar ersättas av
enskilda avtalslösningar och kollektivt
framförhandlade avtal.
Utskottet kan inte ställa sig bakom ett
genomförande  av  den  ordning  som
motionärerna för fram. Ett genomförande
av den skulle praktiskt taget helt rasera
den  politik  på  hyreslagstiftningens
område som i sina huvuddrag gällt under
lång tid och som i ett övergripande
perspektiv torde omfattas av en bred
riksdagsmajoritet.  Med  det  anförda
avstyrker utskottet bifall till motion
1996/97:Bo3  (m)  om  ett  riksdagens
tillkännagivande  till  regeringen  om
funktionssättet på hyresmarknaden.
Övergångs- och
ikraftträdandebestämmelser m.m.
De i propositionen intagna lagförslagen
föreslås träda i kraft den 1 april 1997.
De nya reglerna om hyresgästinflytande
skall   enligt   den   föreslagna
övergångsbestämmelsen inte tillämpas i
fråga om åtgärder som har påbörjats före
lagens ikraftträdande. Regeringen  har
uppmärksammat att det kan inträffa att en
ombyggnad inleds före ikraftträdandet men
att en åtgärd som ingår som en del i en
större ombyggnad påbörjas först efter
ikraftträdande. Enligt regeringens mening
vore det olämpligt att helt undanta en
ombyggnad som inletts före den 1 april
1997  från tillämpningen av den  nya
regleringen.  Regeringen  anser  det
lämpligare att bedöma varje åtgärd för
sig. I propositionen anges att om en
åtgärd  däremot påbörjas först  efter
ikraftträdandet av den nya lagen, skall
tillåtligheten av åtgärden bedömas enligt
de nya bestämmelserna i 18 d - f  §§
hyreslagen. Detsamma anges skola gälla om
en   åtgärd  som  påbörjas  efter
ikraftträdandet av de nya bestämmelserna
ingår som ett delmoment i en större
åtgärd  som  har  påbörjats  efter
ikraftträdandet.
Enligt utskottet väcker bestämmelserna
vissa betänkligheter. Ombyggnads-åtgärder
som  upphandlats  före ikraftträdandet
torde  kunna  komma  att  försenas.
Visserligen  kan  hyresvärden  söka
införskaffa    godkännanden    från
hyresgästerna men i de  fall  sådant
godkännande inte kan erhållas kan han
dock  inte före lagens ikraftträdande
erhålla hyresnämndens tillstånd. Är en
entreprenad    upphandlad     och
igångsättningen  blir  försenad  eller
uteblir kan hyresvärden i värsta fall
drabbas  av  skadeståndsansvar.  Detta
framstår som obilligt, särskilt i de fall
hyresvärden beslutat en ombyggnad efter
förhandlingar med en hyresgästförening.
Enligt   utskottets   mening   bör
övergångsbestämmelsen i huvudsak gälla
oförändrad men med en undantagsregel som
innebär  att  om  hyresvärden  ingått
bindande avtal om utförandet  av  en
ombyggnadsåtgärd med entreprenör eller
annan så skall de nya reglerna inte
tillämpas.  För  att  hindra  snabba
upphandlingar inför lagens ikraftträdande
bör detta endast gälla upphandlingar som
avslutats med bindande avtal före den 1
december 1996.
Övergångsbestämmelserna  bör  utformas
enligt förslaget i propositionen dock med
de förändringar i regeringens förslag som
utskottet nu förordat. I bilaga 2 har ett
förslag utformats i enlighet med vad nu
anförts.
Som redovisas i propositionen (s. 41-42)
har  riksdagen beslutat  att  en  ny
bestämmelse om hyresgästinflytande skulle
införas som förutsättning för statligt
stöd till ombyggnad av hyreshus. Denna
reglering har avsetts vara temporär dock
längst till utgången av juni 1997 i
avvaktan på att regler om ombyggnad tas
in  i  hyreslagstiftningen.  Vid  ett
riksdagens bifall till den nu behandlade
propositionen  bör en  samordning  av
reglerna ske enligt vad bostadsutskottet
och  riksdagen  tidigare  förutsatt.
Utskottet har under hand erfarit att
regeringen kommer att besluta i enlighet
härmed.
Vad i övrigt i propositionen föreslagits
har inte givit utskottet anledning till
erinran eller särskilt uttalande.
Utskottet föreslår sålunda att riksdagen
antar  de  i  propositionen  intagna
lagförslagen i vad de inte behandlats
ovan. De har som bilaga fogats till detta
betänkande.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen eller på delar av den
att  riksdagen  avslår  motionerna
1996/97:Bo3  yrkande 1, 1996/97:Bo4
yrkande 1 och 1996/97:Bo5 yrkande 1
de  båda  sistnämnda yrkandena  i
motsvarande del,
res. 1 (m, kd)
res. 2 (fp)
2.   beträffande   flera
förhandlingsordningar
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag  på  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2, 1996/97: Bo4  yrkande  1
och 1996/97:Bo5 yrkande  1 samtliga
motionsyrkanden  i motsvarande  del
antar    regeringsförslaget    i
motsvarande del i enlighet med bilaga
1 till detta betänkande,
res. 3 (m, fp, kd)
- villk. mom. 1
3. beträffande kraven för att
erhålla förhandlingsordning
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag på motion 1996/97:Bo2 yrkande
1   antar  regeringsförslaget  i
motsvarande del i enlighet med bilaga
1 till detta betänkande,
res. 4 (m, kd) -
motiv.
4. beträffande hyresgästens rätt
att  stå  utanför  det  kollektiva
förhandlingssystemet
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag  på  motionerna  1996/97:Bo1
yrkande 2, 1996/97:Bo3 yrkande  2,
1996/97:   Bo4  yrkande  2  och
1996/97:Bo5  yrkande  1  de  tre
sistnämnda  motions-  yrkandena  i
motsvarande     del     antar
regeringsförslaget i motsvarande del
i enlighet med bilaga 1 till detta
betänkande,
res. 5 (m, c, fp,
kd) - villk. mom. 1
5. beträffande möjligheten att
få en förhandlingsordning slopad
att  riksdagen bifaller proposition
1996/97:30  i motsvarande  del  i
enlighet med bilaga 1 till  detta
betänkande samt som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
res. 6 (m , fp, kd)
- villk. res. 1 eller
2
6. beträffande utformningen av
den              primära
förhandlingsskyldigheten
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag  på  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2 och 1996/97:Bo4 yrkande 1
båda  i  motsvarande  del  antar
regeringsförslaget i motsvarande del
i enlighet med bilaga 1 till detta
betänkande,
res. 7 (m,  fp,
kd) - villk. mom. 1
7.  beträffande  regler  om
förhandlingsersättning
att   riksdagen  avslår   motion
1996/97:Bo2 yrkande 5,
res. 8 (m, c, fp,
kd) - motiv.
res. 9 (v)
8.           beträffande
passivitetsregeln
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag  på  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2, 1996/97:Bo4 yrkande 1 båda
i  motsvarande del och 1996/97:Bo5
yrkande 2 antar regeringsförslaget i
motsvarande del i enlighet med bilaga
1 till detta betänkande,
res. 10 (m, fp, kd)
- villk. mom. 1
9. beträffande ett nytt system
för hyresgästinflytande
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag  på  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2 och 1996/97:Bo4 yrkande 2
båda  i  motsvarande  del  antar
regeringsförslaget i motsvarande del,
res. 11 (m, kd) -
villk. mom. 1
10. beträffande  beaktande  av
hyresgästintresset m.m. i samband med
ombyggnad
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition  1996/97:30  samt  med
avslag  på  motionerna  1996/97:Bo1
yrkande 1, 1996/97:Bo2 yrkandena 2
och  3,  1996/97:Bo3  yrkande  2,
1996/97:Bo4  yrkande  2  de  båda
sistnämnda i motsvarande  del  och
1996/97:Bo5  yrkande   3   antar
regeringsförslaget i motsvarande del
i enlighet med bilaga 1 till detta
betänkande,
res. 12 (m, c, kd)
res. 13  (fp, v,
mp)
11.  beträffande  reglerna  om
påföljd
att  riksdagen bifaller proposition
1996/97:30  i  motsvarande  del  i
enlighet med bilaga 1 till  detta
betänkande samt som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
12. beträffande överväganden om
möjligheten  att  säga  upp  ett
hyresavtal
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Bo2 yrkande 4 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
13.  beträffande dispens  från
vissa regler i hyreslagen m.m.
att riksdagen antar som bilaga 2 till
detta betänkande fogade förslag  med
den  lydelse  som  angivits  som
utskottets till
a) övergångsbestämmelser till lag om
ändring i jordabalken i motsvarande
del,
b)  lag  om  ändring  i  lagen
(1986:1242) om försöksverksamhet till
kooperativ hyresrätt,
res. 14 (m, kd) -
villk. mom. 1
14. beträffande funktionssättet
på hyresmarknaden
att   riksdagen  avslår   motion
1996/97:Bo3 yrkande 3,
res. 15 (m)
15.           beträffande
övergångsbestämmelserna i vad  de
inte behandlats ovan
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del antar som bilaga 2 till detta
betänkande fogat förslag  med  den
lydelse som angivits som utskottets,
res. 16 (m, kd) -
villk. mom.1
16.   beträffande   de   i
propositionen intagna lagförslagen i
vad de inte behandlats ovan
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del antar
a)   lag   om   ändring   i
hyresförhandlingslagen (1978:304),
b) lag om ändring i jordabalken,
c) lag om ändring i lagen (1973:188)
om arrendenämnder och hyresnämnder,
d) lag om ändring i lagen (1994:831)
om rättegången i vissa hyresmål i
Svea hovrätt,
e)  lag  om  ändring  i  lagen
(1992:1574)             om
bostadsanpassningsbidrag m.m.

Stockholm den 5 december 1996
På bostadsutskottets vägnar
Knut Billing

I beslutet har deltagit: Knut Billing
(m), Lennart Nilsson (s), Rune Evensson
(s), Britta Sundin (s), Sten Andersson
(m),  Marianne Carlström (s), Rigmor
Ahlstedt (c), Lars Stjernkvist (s), Stig
Grauers (m), Erling Bager (fp), Owe
Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga
Berggren  (m), Per Lager (mp),  Ulf
Björklund (kd), Carina Moberg (s) och
Juan Fonseca (s).

Reservationer

1. Avslag på propositionen eller på
delar av den (mom. 1)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Utskottet vill 
och slutar med av den ,
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med En av och på s.
7  slutar  med  regeringsförslaget  i
motsvarande del ,
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  7  börjar med  Enligt
propositionen och på s. 10 slutar med
 yrkanden i motsvarande del ,
dels att den del av utskottets yttrande
som   på   s.  11  börjar   med
 Passivitetsregeln infördes och på s. 13
slutar med motsvarande del ,
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 16 börjar med I fråga och på
s. 17 slutar med detta betänkande ,
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 17 börjar med Möjlighet att 
och  på  s.  18 slutar  med  detta
betänkande bort ha följande lydelse:
Förändringar på hyresrättens område bör
präglas av regler som är enkla  att
tillämpa och som inte verkar fördyrande
för   fastighetsägarna  och  därmed
hyresgästerna. De bör också möjliggöra
för hyresgäster och hyresvärdar att finna
de lösningar som passar dem bäst och som
kan anpassas efter individuella önskemål.
Regeringens förslag till ny lagstiftning
som utskottet nu skall ta ställning till
uppfyller  inte dessa krav. Utskottet
anser att förslagen leder till en än
sämre fungerande hyresmarknad.
Den reform av hyreslagstiftningen som
genomfördes år 1994 hade som sitt främsta
syfte  att  reformera det  kollektiva
systemet  för hyresförhandlingar.  Den
viktigaste regelförändringen avsåg att
den enskilde hyresgästen själv skulle få
avgöra  om  han skulle  omfattas  av
kollektiva  förhandlingar  eller  stå
utanför   systemet   för   sådana
förhandlingar. Hyresgästen skulle inte
tvingas  avstå från den grundläggande
rätten att själv få sluta avtal med sin
hyresvärd i så viktiga frågor som en
reglering av boendeförhållandena avser.
Regeringen har inte föreslagit att denna
valfrihet skall avskaffas men föreslagit
modifieringar   av   den.   Enligt
propositionen skall samtliga hyresgäster
omfattas   av   det   kollektiva
förhandlingssystemet   under    ett
hyresförhållandes tre första  månader.
Enligt utskottets mening är det inte
acceptabelt att lagstiftningen innebär
ett tvång mot en hyresgästs och  en
hyresvärds  enstämmiga vilja  om  att
förhandlingarna dem emellan skall föras
enskilt. Hyresgästen omyndigförklaras och
det försvårar för hyresgäst och hyresvärd
att vid hyresavtalets ingående komma fram
till individuella lösningar.
Också  de  andra  förslagen  till
regelförändringar rörande det kollektiva
förhandlingssystemet innebär att detta
system  och dessutom den organiserade
hyresgäströrelsen kommer att gynnas av
lagstiftaren. Det blir en återgång mot
ett  läge  där  den  organiserade
hyresgäströrelsens ställning mer baseras
på lagstiftningens innehåll än den kraft
rörelsen visar sig ha. Ett av dessa
förslag gäller återinförandet av förbudet
mot  att  flera  förhandlingsordningar
samtidigt skall kunna gälla för ett och
samma hus. Bildandet av konkurrerande
hyresgästföreningar kommer att hindras
effektivt. Detta strider mot grunderna
för den konkurrenslagstiftning som finns.
Också    grundlagsskyddet     för
föreningsfriheten  har  aktualiserats.
Utskottet kommer att uppehålla sig vid
den sistnämnda frågan.
I kd-motionen har gjorts gällande att
ett    förbud    mot    flera
förhandlingsordningar skulle strida mot
regeringsformens  regler  om  positiv
föreningsfrihet. I 2 kap. 1 § RF stadgas
att  varje  medborgare  gentemot  det
allmänna är tillförsäkrad föreningsfrihet
som sägs omfatta frihet att sammansluta
sig med andra för allmänna eller enskilda
syften.  Lagstiftarens  möjlighet  att
begränsa  föreningsfriheten är  mycket
inskränkt (1 kap. 14 § jämförd med 1 kap.
12 § RF).
Den positiva föreningsfriheten skyddar
medborgarna bara gentemot det allmänna.
Med  det  allmänna  avses  bl.a.  de
normgivande  organen men  endast  vid
normgivning inom det offentligrättsliga
området.  Regeln  avses  inte  binda
riksdagen som lagstiftare när det gäller
privaträttsliga regleringar. Det räcker
dock inte att klassificera att en lag är
av  privaträttslig  natur  för  att
konstatera att ett grundlagsskydd saknas.
Även  sådan lagstiftning kan nämligen
anses vara av offentligrättslig karaktär
eller    ha    sådana    inslag.
Hyresförhandlingslagen        ger
hyresgästorganisationen  ett   starkt
inflytande   över   hyressättningen.
Inflytandet   gäller   inte   bara
hyresnivåerna i det hus för vilket avtal
ingås utan kommer genom det lagreglerade
bruksvärdessystemets utformning att också
ha betydelse för hyressättningen i andra
hus.  Hyresgästorganisationen  kommer
genom hyresförhandlingslagen att delvis
och  indirekt  ges en ställning  som
normgivare. Därigenom kan lagen  inte
sägas  vara av privaträttslig  natur.
Lagstiftaren    har    sanktionerat
hyresförhandlingslagens bestämmelser med
skadeståndsregler som innehåller att vid
bedömande av och i vad mån skada har
uppkommit hänsyn skall tas till parts
intresse av att hyresförhandlingslagen
och  förhandlingsordningen iakttas och
till övriga omständigheter av annan än
rent ekonomisk betydelse (28 §). Genom
bestämmelsen tydliggörs enligt utskottets
mening  att lagstiftaren gått utanför
gränserna  för  en ren  civilrättslig
reglering. Sammantaget anser utskottet
således att hyresförhandlingslagen kan
bedömas  ha  sådana offentligrättsliga
inslag att ett grundlagsskydd som riktar
sig mot det allmänna skall aktualiseras.
Föreningsfriheten omfattar en rätt att
verka  gemensamt inom ramen  för  en
sammanslutning (SOU 1975 s. 194, prop.
1975/76:209 s. 144). Enligt förarbetena
förbjuder grundlagsregeln att det ställs
upp hinder mot att i och för sig lovlig
verksamhet   alls   bedrivs   genom
sammanslutning. Enligt utskottets mening
omfattar  grundlagsskyddet  naturligen
också hinder som inskränker möjligheterna
för  en  sammanslutning  att  bedriva
verksamhet medan en annan sammanslutning
tillåts bedriva verksamheten. Lika med
ett  direkt  förbud  att  bilda  en
sammanslutning eller  för  denna  att
bedriva verksamhet av visst slag bör
jämställas  att  en  sammanslutning
effektivt vingklipps eller i väsentliga
avseenden  hindras  att  bedriva  en
verksamhet  som  eljest  är  lovlig.
Grundlagsförbudet kan således hindra en
lagregel som gör ett av en förening
ingånget avtal ogiltigt.
Genom  regeringsförslaget hindras  en
hyresvärd  att träffa avtal  med  de
sammanslutningar han önskar träffa avtal
om att kollektiva förhandlingar skall
bedrivas enligt hyresförhandlingslagens
regler. Konkurrerande föreningar hindras
att  på  avtalsmässig  grund  binda
hyresvärden till vissa skyldigheter vad
gäller främst förhandlingar om hyrans
storlek. Genom regeringsförslaget kommer
en  konkurrerande förenings avtal  om
förhandlingsordning att bli  ogiltigt.
Konkurrerande föreningar ges i och för
sig  möjlighet  att  ta  över  den
förhandlande föreningens skyldigheter och
rättigheter.  Detta  förutsätter  dock
enligt vad som sägs i propositionen att
en majoritet av hyresgästerna ställer sig
bakom organisationen. Det kan dessutom
visa sig vara svårare än så för en
konkurrerande organisation att få överta
de kollektiva förhandlingarna eftersom
den av regeringen föreslagna lagtexten
saknar att hyresgästernas intressen skall
beaktas  vid  en  tvist  om  vilken
organisation som skall ha rätt  till
förhandlingsordning;  enligt  förslaget
skall endast de intressen som hyresvärden
och  den  organisation  denne  redan
förhandlar  med  beaktas  vid  den
skälighetsbedömning  som  hyresnämnden
skall göra. Eftersom en konkurrerande
organisation i ett visst givet ögonblick
hindras  att  sluta  avtal  om  en
förhandlingsordning är möjligheterna att
överta de kollektiva förhandlingarna utan
intresse för den fråga som nu diskuteras.
Enligt  utskottets mening innebär  de
fördelar en förhandlande sammanslutning
har  av  hyresförhandlingslagen  vilka
förnekas  andra  sammanslutningar  ett
sådant  hinder  i  de  sistnämndas
möjligheter till verksamhet  att  den
förslagna regleringen kommer i konflikt
med det skydd av föreningsfriheten som
grundlagen innebär.
Regeringsförslaget innebär också  att
lagstiftaren  stärker sitt  grepp  om
hyressättningen  i  vad  det  avser
inflyttningshyrorna.        Flera
remissinstanser har gjort gällande att
förslaget  kommer  i  konflikt  med
bruksvärdesreglerna som förutsätter att
det  finns  ett  visst  utrymme  för
hyressättning vid uthyrning till en ny
hyresgäst. Utskottet erinrar här om att
hyressättningen i dag inte är helt fri
eftersom en hyresgäst alltid kan begära
att  få  en  av honom avtalad  hyra
bruksvärdesprövad. Utskottet anser inte
att  det  finns  skäl  att  rubba
bruksvärdessystemet på det  sätt  som
regeringen föreslagit.
Genom  1994  års  hyreslagstiftning
infördes den s.k. passivitetsregeln. Den
innebär i korthet att en hyresgäst som
förhåller sig passiv till en hyresvärds
önskemål om höjd hyra kan bindas till den
hyra som begärs. Passivitetsregeln är
försedd       med       olika
rättssäkerhetsgarantier. Bl.a. kan  en
hyresgäst  alltid få den nya  hyrans
skälighet prövad av hyresnämnden. Regeln
innebär att hyressättningen underlättas
och att hyresvärden inte behöver gå till
hyresnämnden i de fall hyresgästen inte
svarar på hyresvärdens begäran om ny
hyra.  Några  nackdelar  av  regelns
tillämpning har inte givit sig  till
känna. Det är mot bakgrund härav fel att
på sätt som föreslås i propositionen
inskränka regelns tillämpningsområde. En
sådan inskränkning förorsakar krångel och
kan leda till rättsförluster.
Propositionen innehåller också förslag
om ett utökat inflytande för hyresgästen
över vissa ombyggnadsåtgärder. Utskottet
anser det naturligt att en hyresgäst har
inflytande över de åtgärder som skall
vidtas i den lägenhet han bebor liksom
beträffande de gemensamma  delarna  i
fastigheten.    Den     reglering
inflytandefrågorna fått i propositionen
formaliserar    och     likriktar
inflytandefrågorna på ett sätt som inte
är  till  gagn  för hyresgäster  och
fastighetsägare.  Det  blir  dessutom
omständligt och kostsamt. En mängd i
grunden onödiga tvister kommer att behöva
slitas i hyresnämnderna bl.a. därför att
förutsägbarheten   av   regeringens
lagförslag kommer att vara låg.
Enligt  utskottets  mening   måste
inflytandefrågorna i första hand få sin
lösning på ett annat sätt än genom en
reglering i lag. Hyresgästen bör redan
genom sitt hyresavtal få veta vad som kan
komma  att  gälla  i  fråga  om
standardhöjande åtgärder i fastigheten.
Han bör på så sätt själv - efter sina
egna behov och önskningar - kunna påverka
de regler som skall gälla. Det förtjänar
att nämnas att i de allra flesta fall det
inte föreligger något motsatsförhållande
mellan hyresvärd och hyresgäst i sådana
frågor.  En  huvudregel  som  också
hyresvärdar och hyresgäster torde kunna
förena sig om är att hyresvärden skall ha
rätt att genomföra åtgärder för  att
upprätthålla en god boendestandard liksom
fastighetsekonomiskt motiverade åtgärder.
Den utformning lagen på denna punkt bör
få skall utgå från att inflytandefrågorna
i första hand skall få sin lösning på
avtalsmässig grund. Utskottet återkommer
senare till sin syn på hur dessa och ett
flertal andra hyresrättsliga frågor bör
få sin lösning.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
inte något av propositionens lagförslag
bör genomföras. Riksdagen bör således med
anledning av motionerna om avslag på
propositionen eller delar av  den  -
motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande 1,
1996/97:Bo4  (kd)  yrkande  1  och
1996/97:Bo5 (fp) yrkande 1, de  båda
sistnämnda yrkandena i motsvarande delar
- avslå propositionens lagförslag.
dels att utskottets hemställan under 1,
2, 4, 6, 8, 9, 13 och 15 bort ha
följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen eller på delar av den
att  riksdagen  med  anledning  av
motionerna  1996/97:Bo1 yrkande  2,
1996/97:Bo3 yrkandena 1 och 2 det
sistnämnda  i  motsvarande  del,
1996/97:Bo4 yrkandena 1 och 2 det
sistnämnda i motsvarande del  samt
1996/97:Bo5  yrkande  1   avslår
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del och motion 1996/97:Bo5 yrkande 2,
2. Avslag på propositionen eller på
delar av den (mom. 1)
Erling Bager (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Utskottet vill 
och slutar med av den ,
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med En av och på s.
7  slutar  med  regeringsförslaget  i
motsvarande del ,
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  7  börjar med  Enligt
propositionen  och på s. 9 slutar med
 till känna ,
dels att den del av utskottets yttrande
som   på   s.  11  börjar   med
 Passivitetsregeln infördes och på s. 12
slutar  med  detta förslag  bort  ha
följande lydelse:
Förändringar på hyresrättens område bör
präglas av regler som är enkla  att
tillämpa och som inte verkar fördyrande
för   fastighetsägarna  och  därmed
hyresgästerna. De bör också möjliggöra
för hyresgäster och hyresvärdar att finna
de lösningar som passar dem bäst och som
kan anpassas efter individuella önskemål.
Regeringens förslag till ny lagstiftning
som utskottet nu skall ta ställning till
uppfyller inte i alla delar dessa krav.
Utskottet anser att vissa av förslagen
leder  till  en än sämre  fungerande
hyresmarknad.
Den reform av hyreslagstiftningen som
genomfördes år 1994 hade som sitt främsta
syfte  att  reformera det  kollektiva
systemet  för hyresförhandlingar.  Den
viktigaste regelförändringen avsåg att
den enskilde hyresgästen själv skulle få
avgöra  om  han skulle  omfattas  av
kollektiva  förhandlingar  eller  stå
utanför   systemet   för   sådana
förhandlingar. Hyresgästen skulle inte
tvingas  avstå från den grundläggande
rätten att själv få sluta avtal med sin
hyresvärd i så viktiga frågor som en
reglering av boendeförhållandena avser.
Regeringen har inte föreslagit att denna
valfrihet skall avskaffas men föreslagit
modifieringar   av   den.   Enligt
propositionen skall samtliga hyresgäster
omfattas   av   det   kollektiva
förhandlingssystemet   under    ett
hyresförhållandes tre första  månader.
Enligt utskottets mening är det inte
acceptabelt att lagstiftningen innebär
ett tvång mot en hyresgästs och  en
hyresvärds  enstämmiga vilja  om  att
förhandlingarna dem emellan skall föras
enskilt. Hyresgästen omyndigförklaras och
det försvårar för hyresgäst och hyresvärd
att vid hyresavtalets ingående komma fram
till individuella lösningar.
Också  de  andra  förslagen  till
regelförändringar rörande det kollektiva
förhandlingssystemet innebär att detta
system  och dessutom den organiserade
hyresgäströrelsen kommer att gynnas av
lagstiftaren. Det blir en återgång mot
ett  läge  där  den  organiserade
hyresgäströrelsens ställning mer baseras
på lagstiftningens innehåll än den kraft
rörelsen visar sig ha. Ett av dessa
förslag gäller återinförandet av förbudet
mot  att  flera  förhandlingsordningar
samtidigt skall kunna gälla för ett och
samma hus. Bildandet av konkurrerande
hyresgästföreningar kommer att hindras
effektivt.
Regeringsförslaget innebär också  att
lagstiftaren  stärker sitt  grepp  om
hyressättningen  i  vad  det  avser
inflyttningshyrorna.        Flera
remissinstanser har gjort gällande att
förslaget  kommer  i  konflikt  med
bruksvärdesreglerna som förutsätter att
det  finns  ett  visst  utrymme  för
hyressättning vid uthyrning till en ny
hyresgäst. Utskottet erinrar här om att
hyressättningen i dag inte är helt fri
eftersom en hyresgäst alltid kan begära
att  få  en  av honom avtalad  hyra
bruksvärdesprövad. Utskottet anser inte
att  det  finns  skäl  att  rubba
bruksvärdessystemet på det  sätt  som
regeringen föreslagit.
Propositionen innehåller också förslag
om ett utökat inflytande för hyresgästen
över vissa ombyggnadsåtgärder. Förslaget
är välkommet och bör nu genomföras men
går  enligt  utskottets  mening  inte
tillräckligt långt. Utskottet anser det
naturligt att en hyresgäst har inflytande
över de åtgärder som skall vidtas i den
lägenhet han bebor liksom beträffande de
gemensamma  delarna  i  fastigheten.
Hyresgästens egna önskemål bör beaktas i
större utsträckning än vad som föreslås.
Utskottet återkommer senare till sin syn
på hur dessa frågor bör få sin lösning.
Sammanfattningsvis anser utskottet att
propositionens lagförslag i vad det avser
förändringar  i  hyresförhandlingslagen
inte  bör  genomföras. Riksdagen  bör
således med anledning av motionerna om
avslag på propositionen eller delar av
den - motionerna 1996/97:Bo3 (m) yrkande
1,  1996/97:Bo4 (kd) yrkande  1  och
1996/97:Bo5 (fp) yrkande 1, de  båda
sistnämnda yrkandena i motsvarande delar
-  avslå propositionens lagförslag om
ändringar i hyresförhandlingslagen samt
den därvid kopplade följdändringen i 17 §
lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.
dels att utskottets hemställan under 1,
2, 4 och 8 bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen eller på delar av den
att riksdagen med anledning av av
motionerna  1996/97:Bo1 yrkande  2,
1996/97:Bo3 yrkandena 1 och 2 det
sistnämnda  i  motsvarande  del,
1996/97:Bo4 yrkandena 1 och 2 det
sistnämnda i motsvarande del  och
1996/97:Bo5 yrkandena 1 och 2 inte
antar de i proposition 1996/97: 30
intagna lagförslagen i vad avser
a) förslag till lag om ändring i
hyresförhandlingslagen (1978:304),
b) förslag till lag om ändring i
lagen  (1973:188) om arrendenämnder
och  hyresnämnder såvitt  förslaget
avser 17 § fjärde stycket,
3. Flera förhandlingsordningar (mom. 2)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Erling Bager (fp),
Inga Berggren (m) och Ulf Björklund (kd)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med En av och på s.
7  slutar med  regeringsförslaget  i
motsvarande  del  bort  ha  följande
lydelse:
Det system som nu föreslås om att endast
en förhandlingsordning skall gälla för
ett och samma hus innebär alltså  i
praktiken en återgång till vad som gällde
före den 1 juli 1994. Detta system gav
hyresgästerna  dåliga möjligheter  att
bestämma  vilken  organisation   av
hyresgäster  som  skulle  företräda
hyresgästerna. Det måste  anses  både
rimligt   och   välmotiverat   att
hyresgästerna har kvar sin möjlighet att
välja vilken hyresgästorganisation som
skall    företräda    dem    vid
hyresförhandlingarna. I  dag  är  det
möjligt för en grupp hyresgäster att gå
samman och låta en organisation utan
förhandlingsordning företräda dem.  Nu
liksom vid tillkomsten av dagens regler
(se bet. 1993/94:BoU21   s. 12) anser
utskottet att hyresgästernas intressen
tillgodoses bäst om de inte bara kan
välja    att    stå    utanför
hyresförhandlingssystemet utan även inom
detta   kan  välja  mellan  flera
hyresgästorganisationer. Liksom i dag bör
emellertid  flera än två  eller  tre
förhandlingsordningar endast undantagsvis
tillåtas mot hyresvärdens bestridande.
Med det anförda tillstyrker utskottet de
nu behandlade m-, fp- och kd-motionerna.
Regeringen bör skyndsamt återkomma till
riksdagen med förslag som tillgodoser vad
nu     anförts    om    flera
förhandlingsordningar.   Detta   bör
riksdagen med anledning av motionerna som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.     beträffande     flera
förhandlingsordningar
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2, 1996/97:Bo4  yrkande  1
och 1996/97:Bo5 yrkande  1 samtliga
motionsyrkanden  i motsvarande  del
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
4. Kraven för att erhålla
förhandlingsordning (mom. 3,
motiveringen)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser att den del av
utskottets yttrande som på s. 7 börjar
med Utskottet kan och slutar med
 förslag i motsvarande del bort ha
följande lydelse:
Utskottets principiella uppfattning, som
bl.a. kommer till uttryck i motionerna
1996/97:Bo3 (m) och 1996/97:Bo4 (kd)  är
att hyresmarknaden så långt möjligt bör
avregleras.  Skäl  saknas  att  i
lagstiftningen ta in regler om vilka
kriterier som skall vara uppfyllda för
att en förhandlingsordning skall krävas.
S-motionen avstyrks.
5. Hyresgästens rätt att stå utanför det
kollektiva förhandlingssystemet (mom. 4)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Rigmor Ahlstedt (c), Stig Grauers (m),
Erling Bager (fp), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  7 börjar med  Enligt
propositionen och på s. 8 slutar med
 motsvarande del  bort  ha  följande
lydelse:
Ett genomförande av regeringens förslag
innebär också det - beträffande  den
enskildes rätt att förhandla själv - i
princip en återgång till vad som gällde
före den 1 juli 1994. Som framgår av m-,
c-, fp- och kd-motionerna som väckts med
anledning  av propositionen  inskränks
genom  regeringsförslaget  hyresgästens
möjlighet  att  ställa  sig  utanför
kollektiva förhandlingar. Som framgår av
propositionen begränsas hyresgästens rätt
att  själv  förhandla med värden  om
utformningen av sitt hyresavtal redan i
samband med tillträdet till lägenheten.
Detta får ske först tidigast tre månader
efter det att hyresförhållandet inleddes.
Ett genomförande av regeringsförslaget
får  anses  innebära  en  allvarlig
inskränkning. Den är närmast att jämföra
med   en   omyndigförklaring   av
hyresgästerna.
Den möjlighet som i dag finns att inför
ett hyresförhållande finna individuella
lösningar   avseende   hyresavtalets
utformning och innehåll elimineras  i
praktiken   om   regeringsförslaget
förverkligas.
Liksom motionärerna avvisar utskottet
regeringsförslaget i denna  del.  Den
nuvarande ordningen bör gälla även efter
den 31 mars 1997. Detta bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
Regeringen bör skyndsamt återkomma med de
förändringar i lagstiftningen som kan bli
aktuella vid ett riksdagens bifall till
motionerna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande hyresgästens rätt att
stå   utanför   det   kollektiva
förhandlingssystemet
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna  1996/97:Bo1
yrkande 2, 1996/97:Bo3 yrkande  2,
1996/97:Bo4   yrkande   2   och
1996/97:Bo5  yrkande  1  de  tre
sistnämnda   motionsyrkandena   i
motsvarande del som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
6. Möjligheten att få en
förhandlingsordning slopad (mom. 5)
Under förutsättning av bifall till res.
1 eller res. 2
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Erling Bager (fp),
Inga Berggren (m) och Ulf Björklund (kd)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 8 börjar med Utskottet tar 
och på s. 9 slutar med till känna 
bort utgå,
dels att utskottets hemställan under 5
bort utgå.
7. Utformningen av den primära
förhandlingsskyldigheten (mom. 6)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Erling Bager (fp),
Inga Berggren (m) och Ulf Björklund (kd)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 9 börjar med I propositionen 
och på s. 10 slutar med motsvarande
del  bort ha följande lydelse:
Ett genomförande av regeringsförslaget
om  förbud mot fria inflyttningshyror
innebär,  som anförs i m-  och  kd-
motionerna, ytterligare en reglering som
försvårar en hyressättning i enlighet med
hyresgästernas värderingar.  En  sådan
reglering  står i direkt  strid  med
bruksvärdessystemets ursprungliga syften.
Det  grundläggande  synsättet  bakom
bruksvärdessystemet var inte att  det
skulle utvecklas till att bli ett nytt
hyresregleringssystem utan att det enbart
skulle  vara till för att  förhindra
oskäliga hyreshöjningar för hyresgäster
som redan bodde i en lägenhet. Detta
uttrycktes i den proposition genom vilken
bruksvärdessystemet fick sin ursprungliga
utformning (prop. 1968:91) på följande
sätt:  Fastighetsägaren  bör  i  ett
marknadsläge när full balans råder mellan
tillgång och efterfrågan på lägenheter
vara berättigad att ta ut den hyra som
han skulle kunna uppnå vid fri uthyrning
till vem som helst. Saken kan också
uttryckas så att hyresvärden bör  få
utnyttja    lägenheternas    fulla
marknadsvärde. Tilläggas kan att jämvikt
på bostadsmarknaden uppstår då det råder
fri prisbildning och avtalsfrihet.
Det finns all anledning att återföra
tillämpningen av systemet enligt vad som
ursprungligen var avsikten.
Regeringens förslag om utformningen av
den primära förhandlingsskyldigheten bör
inte  godtas av riksdagen. Ett  nytt
förslag i enlighet med vad som förordas i
m-  och  kd-motionerna  bör  snarast
undanställas riksdagen. Detta bör ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande utformningen av den
primära förhandlingsskyldigheten
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna   1996/97:Bo3
yrkande 2, 1996/97:Bo4  yrkande  1
båda i motsvarande del som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
8. Regler om förhandlingsersättning
(mom. 7, motiveringen)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Rigmor Ahlstedt (c), Stig Grauers (m),
Erling Bager (fp), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser att den del av
utskottets yttrande som på s. 11 börjar
med  Enligt utskottets och slutar med
 om  förhandlingsersättning  bort  ha
följande lydelse:
Frågan om förhandlingsersättning  får
lösas av hyresmarknadens parter. Den bör
inte  regleras  genom  lagstiftning.
Utskottet har noterat vad i propositionen
(s. 60) anförs om att en förändrad form
av förhandlingsersättning skulle kunna
kräva visst lagstöd. Utskottet avvisar en
sådan ordning. Andra lösningar bör sökas.
S-motionen avstyrks.
9. Regler om förhandlingsersättning
(mom. 7)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 11 börjar med  Enligt
utskottets  och  slutar  med   om
förhandlingsersättning bort ha följande
lydelse:
Som anförs i 1996/97:Bo2 (s) är en
hyresgästorganisation som är part i en
förhandlingsordning lagligen skyldig att
förhandla för alla hyresgäster som väljer
att omfattas av förhandlingsordningen.
Förhandlingsskyldigheten gäller även för
outhyrda lägenheter i huset. Det  är
därför rimligt att organisationen också
får en laglig rätt till ersättning för
förhandlingsarbetet.  Utredningen  hade
också lagt förslag om detta. Det är
beklagligt att inte denna fråga fått
någon lösning i propositionen. Om inte
parterna kan nå fram till en gemensam
lösning i frågan bör regeringen återkomma
med förslag till lagstiftning.
För att försäkra sig om att regeringen
återkommer till riksdagen i  ärendet
föreslår utskottet ett tillkännagivande
i  frågan.  Vad nu anförts  är  en
anslutning till yrkande 5 i motionen.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7.   beträffande   regler   om
förhandlingsersättning
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Bo2 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
10. Passivitetsregeln (mom. 8)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Erling Bager (fp),
Inga Berggren (m) och Ulf Björklund (kd)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som   på  s.  11  börjar   med
 Passivitetsregeln infördes och på s.
12 slutar med detta förslag  bort ha
följande lydelse:
Som framgått ovan innebär regeringens
förslag att den s.k. passivitetsregeln
inskränks så att den inte längre skall
vara gällande för enskilda hyreskontrakt
som är tidsbestämda och inte heller för
enskilda hyreskontrakt som är tecknade
för   lägenheter   i   hus   utan
förhandlingsordning. Regeln skall endast
gälla för enskilda hyresavtal som är
tecknade på obegränsad tid i fastigheter
med förhandlingsordning. Regeln syftar
till att reglera hur hyreshöjningar skall
genomföras för hyresgäster som valt att
inte   ingå   i  det   kollektiva
förhandlingssystemet. I korthet innebär
den, som också framgått ovan, att om en
hyresgäst inte inom en föreskriven tid
efter det att han eller hon erhållit
besked om en hyreshöjning har framfört
invändningar   därmed    accepterat
hyreshöjningen. Detta får anses vara en
nödvändig lösning då det gäller  ett
kontrakt som inte på annat sätt stadgar
hur en hyreshöjning skall genomföras.
Utredningen som ligger till grund för
propositionen har framhållit att regeln
varit i kraft under för kort tid för att
några egentliga slutsatser skall kunna
dras. Regeringen väljer dock ändå att
genomföra inskränkningar i den.
Passivitetsregeln gäller främst för alla
som valt att teckna enskilda avtal vid
sidan  om  de  kollektiva  avtalen.
Förutsättningarna,       inklusive
passivitetsregeln, är kända för dem som
väljer denna lösning. Något som motiverar
regeringens förslag till förändring finns
ej.
Riksdagen bör med anledning av de nu
behandlade m-, fp- och kd-motionerna som
sin  mening ge regeringen detta till
känna. Regeringen bör skyndsamt återkomma
till riksdagen i frågan så att den nu
gällande ordningen kommer att gälla även
efter den 31 mars 1997.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande passivitetsregeln
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2, 1996/97:Bo4  yrkande  1
båda  i  motsvarande  del  samt
1996/97:Bo5 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Ett nytt system för
hyresgästinflytande (mom. 9)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  12  börjar  med   I
propositionen och på s. 13 slutar med
 motsvarande del  bort ha  följande
lydelse:
Som  framgått  ovan  finns  ur  ett
övergripande  perspektiv  inte  delade
meningar   mellan  regeringen   och
motionärerna  om  betydelsen  av  att
hyresgästerna ges ett inflytande över
vilka åtgärder utöver lägsta godtagbara
standard som bör vidtas i den  egna
lägenheten och i de gemensamma delarna av
fastigheten.  Emellertid  framförs  i
motionerna 1996/97:Bo3 (m) och 1996/97:
Bo4 (kd) kritik mot den av regeringen
valda lösningen för att tillgodose ett i
och    för    sig    berättigat
hyresgästinflytande.
Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning om att hyresgästinflytandet,
om regeringens förslag genomförs, kommer
att  leda  till onödiga tvister  och
konflikter. Ordningen bör vara den att
det i hyresavtalet stadgas hur frågor om
standardhöjande åtgärder skall regleras.
Då vet såväl hyresvärd som hyresgäst
under vilka förhållanden sådana åtgärder
får vidtas och hur de eventuellt skall
påverka hyresnivån. Problemet är dock att
det stora flertalet av hyresavtalen i dag
inte reglerar detta utan att man  i
stället varit utlämnade till lagstiftning
som   godtyckligt  behandlat  såväl
hyresgästens som hyresvärdens intressen.
En  lösning i enlighet med vad som
förordas i m- och kd-motionerna  bör
framöver tas till utgångspunkt för hur
ett berättigat hyresgästinflytande skall
utformas. Därmed nås också en god balans
mellan hyresvärden och hyresgästen  i
inflytandet över boendet. Vad utskottet
nu med anledning av motionerna anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till  känna. Riksdagen bör  skyndsamt
föreläggas förslag i frågan i enlighet
med vad nu anförts.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande ett nytt system för
hyresgästinflytande
att  riksdagen med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna  1996/97:Bo3
yrkande 2 och 1996/97:Bo4 yrkande  2
båda i motsvarande del som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
12. Beaktande av hyresgästintresset m.m.
i samband med ombyggnad (mom. 10)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Rigmor Ahlstedt (c), Stig Grauers (m),
Inga Berggren (m) och Ulf Björklund (kd)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 14 börjar med  Enligt
utskottets  och på s. 15 slutar med
 med  ombyggnad  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet har ovan tämligen ingående
redovisat   regeringsförslaget   samt
förslagen i motionerna om de regler som
skall vägleda hyresnämndens prövning om
en berörd hyresgäst inte godkänner en
viss förbättrings- eller ändringsåtgärd.
Vid  sin  bedömning  skall  alltså
hyresnämnden väga hyresvärdens intresse
av att åtgärden inte utförs mot det
intresse en hyresgäst i allmänhet kan ha
av att åtgärden inte utförs, det s.k.
objektiva  hyresgästintresset.  Visst
utrymme skall enligt regeringsförslaget
finnas för att beakta även den enskilda
hyresgästens inställning till den begärda
åtgärden.  Som  exempel  på  särskilt
beaktansvärda  skäl på  hyresgästsidan
nämns  att  åtgärden  skulle  drabba
hyresgästen särskilt hårt på grund av
sjukdom, hög ålder eller liknande.
Grunderna för hyresnämndens prövning får
i allt väsentligt anses väl avvägda.
Innebörden av förslagen i m-, c- och kd-
motionerna är att de för hyresgästen
beaktansvärda  skälen  tolkas  mera
restriktivt än vad regeringsförslaget går
ut på. Det skall emellertid inte som
anförs i c-motionen vara möjligt för en
hyresgäst att endast på grund av hög
ålder,  och  kanske  ovilja  mot  de
störningar i bostaden som följer av en
ombyggnad, stoppa nödvändiga ombyggnader
såsom angelägna stambyten eller liknande.
Vad utskottet nu med anledning av de tre
ovan  nämnda  motionerna  anfört  bör
tillsammans  med  regeringens  förslag
såvitt det inte står emot motionerna
vägleda hyresnämndens prövning  i  nu
berört  hänseende.  Regeringen  bör
skyndsamt återkomma till riksdagen med
ett  förslag som tillgodoser vad  nu
anförts. Detta bör ges regeringen till
känna.
Vad nu förordats är inte förenligt med
förslagen i s- och fp-motionerna. Dessa
avstyrks därför.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10.  beträffande  beaktande  av
hyresgästintresset m.m. i samband med
ombyggnad
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna  1996/97:Bo1
yrkande 1, 1996/97:Bo3 yrkande  2,
1996/97:Bo4  yrkande  2  de  båda
sistnämnda  yrkandena i motsvarande
del samt med avslag på motionerna
1996/97:Bo2 yrkandena 2 och 3 samt
1996/97:Bo5 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
13. Beaktande av hyresgästintresset m.m.
i samband med ombyggnad (mom. 10)
Erling Bager (fp), Owe Hellberg (v) och
Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 14 börjar med  Enligt
utskottets  och på s. 15  slutar med
 med  ombyggnad  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet delar utredningens uppfattning
om    att    hyresnämnden    vid
skälighetsbedömningen avseende en viss
förbättrings- och ändringsåtgärd skall
beakta den enskilda hyresgästens intresse
och inte, som föreslås i propositionen, i
första  hand  vägledas av  det  s.k.
objektiva  hyresgästintresset.  Detta
intresse  får, som också  utredningen
föreslagit, anses komma att tas till vara
genom det grundläggande kravet på att
hyresvärden skall ha ett beaktansvärt
intresse av att genomföra åtgärden.
Sådana skäl på hyresgästsidan som kan
utgöra anledning att avslå en begäran om
tillstånd  kan  exempelvis  vara  att
utförandet av en viss åtgärd  skulle
drabba hyresgästen särskilt hårt på grund
av sjukdom, hög ålder eller liknande.
Vidare kan en hyresgäst, av exempelvis
estetiska eller praktiska skäl, föredra
att behålla en äldre inredning i sin
lägenhet.   Hyresgästens   personliga
förhållanden kan också vara sådana att
han önskar behålla lägenhetens befintliga
planlösning.  Även  denna  typ  av
omständigheter kan beaktas. Beaktas bör
även berättigade krav på varsam ombyggnad
samt faktorer som innebär att ekologiskt
hållbara lösningar premieras liksom vad
närmast   ligger   i   begreppet
 kretsloppslösning . Principen bör vara
reparation före utbyte.
Vad nu anförts innebär i allt väsentligt
en anslutning till s- och fp-motionerna.
Utskottet föreslår att riksdagen  med
anledning av dem som sin mening ger
regeringen till känna vad nu anförts om
motiv  för  hyresnämndens prövning  i
sammanhanget. Regeringen bör anmodas att
skyndsamt återkomma till riksdagen med
ett förslag i enlighet härmed.
Vad nu anförts är inte förenligt med
förslaget i m-, c- och kd-motionerna,
varför dessa avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10.  beträffande  beaktande  av
hyresgästintresset m.m. i samband med
ombyggnad
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1996/97:30 i motsvarande
del  och  motionerna  1996/97:Bo2
yrkandena 2 och 3 samt 1996/97: Bo5
yrkande  3  och  med  avslag  på
motionerna  1996/97:Bo1 yrkande  1,
1996/97:Bo3   yrkande   2   samt
1996/97:Bo4  yrkande  2  de  båda
sistnämnda i motsvarande del som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
14. dispens från vissa regler i
hyreslagen m.m. (mom. 13)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 16 börjar med Möjlighet att 
och  på  s.  17 slutar med  detta
betänkande bort utgå,
dels att utskottets hemställan under 13
bort utgå.
15. Funktionssättet på hyresmarknaden
(mom. 14)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m) och Inga Berggren (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 17 börjar med Utskottet kan 
och slutar med på hyresmarknaden bort
ha följande lydelse:
Som anförs i motion 1996/97:Bo3 (m) bör
hyresmarknaden på sikt avregleras och
nuvarande  lagregleringar ersättas  av
enskilda avtalslösningar och kollektivt
framförhandlade  avtal.  Bristerna  på
dagens   marknad  beror  på   att
avtalslösningar inte fått möjlighet att
utvecklas  eftersom lagregleringen  av
marknaden varit så omfattande att den
tagit överhanden. Det är i grunden ingen
skillnad mellan ett hyresavtal som gäller
en  bostad och hyresavtal inom andra
marknader. Då ett avtal ingås finns ett
intresse för båda parter att på förhand
reglera hur tvister och andra frågor
skall bedömas och efterföljas. På en fri
och avreglerad marknad, där det inte
heller  mer  än  undantagsvis  och
tillfälligt kan uppstå bristsituationer,
har   hyresgästen  en  lika   god
förhandlingsposition som hyresvärden. När
parterna tecknar ett avtal gör de det
därför  att  de  anser  att  avtalet
tillgodoser bådas berättigade intressen.
Vad  nu  anförts bör riksdagen  med
anledning av motionen som sin mening ge
regeringen till känna. Regeringen bör
efter   sedvanligt   beredningsarbete
förelägga  riksdagen  förslag   som
tillgodoser vad nu förordats.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande funktionssättet på
hyresmarknaden
att riksdagen med anledning av motion
1996/97:Bo3 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
16. övergångsbestämmelserna m.m. (mom.
15)
Under förutsättning av bifall till mom.
1
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Inga Berggren (m) och
Ulf Björklund (kd) anser
dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 17 börjar med De i och på s.
18 slutar med enligt härmed bort utgå,
dels att utskottets hemställan under 15
bort utgå.
Särskilt yttrande
Behandlingsfråga
Knut Billing (m), Sten Andersson (m),
Stig Grauers (m), Erling Bager (fp),
Inga Berggren (m) och Ulf Björklund (kd)
anför:
I reservationerna 1 respektive 2 tas upp
frågan om hyreslagstiftningen från ett
övergripande perspektiv. Vad i dessa
reservationer förordats är att se som
förstahandsyrkanden från Moderaterna och
Kristdemokraterna  respektive   från
Folkpartiet   liberalerna   avseende
utformning av hyresgästinflytandet vid
ombyggnad m.m. Vid avslag på  dessa
reservationer förs i reservationerna 3,
5, 7, 10, 11, 14 och 16 fram förslag om
förändringar  av den  nu  behandlade
lagstiftningen.  Dessa  förslag  blir
aktuella  vid bifall till utskottets
hemställan under moment 1.
I propositionen intagna förslag till
1 Lag om ändring i
hyresförhandlingslagen (1978:304)
2 Förslag till ändring i jordabalken
3 Förslag till ändring i lagen
(1973:188) om arrendenämnder och
hyresnämnder
4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:831) om rättegång i vissa hyresmål
i Svea hovrätt
5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m.
>B
Utskottets lagförslag
1 Övergångsbestämmelser till regeringens
förslag till lag om ändring i
jordabalken

1. Denna lag träder i kraft den 1 april
1997.
2. Bestämmelserna i 12 kap. 18 d-h §§
skall inte tillämpas i fråga om åtgärder
som  har  påbörjats  före  lagens
ikraftträdande. Dessa bestämmelser skall
inte  heller  tillämpas  beträffande
åtgärder  som  genom  bindande  avtal
upphandlats av fastighetsägaren före den
1 december 1996. I fråga om åtgärder för
vilka de nya bestämmelserna inte gäller
tillämpas  fortfarande  de  upphävda
föreskrifterna i 12 kap. 55 a §. Härvid
skall 12 kap. 70 och 73 §§ tillämpas i
sin äldre lydelse.
3. Om det finns särskilda skäl, kan
länsstyrelsen  medge  undantag  från
tillämpningen av bestämmelserna i 12 kap.
18 d-h §§ i fråga om hus som ägs av
förening eller aktiebolag som avses i
punkt  7 övergångsbestämmelserna  till
bostadsrättslagen (1991:614).
4. Vid tvist om hyra som blivit gällande
enligt 12 kap. 54 a § i dess äldre
lydelse tillämpas 12 kap. 55 c § tredje
stycket i sin äldre lydelse.


2 Lag om ändring i lagen (1986:1242) om
försöksverksamhet med kooperativ
hyresrätt
Härigenom föreskrivs att 3 §  lagen
(1986:1242)  om försöksverksamhet  med
kooperativ hyresrätt1 skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
3 §2
Om tillstånd lämnas, får regeringen
1. medge föreningen rätt att tillämpa
villkor som avviker från 12 kap. 15 §
andra stycket första meningen och 19 §
jordabalken,
2. medge undantag  2. medge undantag
från tillämpningen från tillämpningen
av 12 kap. 18 a-18 av 12 kap. 18 a §
c  §§ jordabalken första  -  femte
och         styckena  och  18
hyresförhandlings-  b-18   h   §§
lagen (1978:304) i jordabalken   och
fråga om hus som hyresförhandlings-
föreningen      lagen (1978:304) i
förvaltar,      fråga om hus som
föreningen
förvaltar,
3.  ställa  sådana  villkor  för
föreningens verksamhet att syftet med
försöksverksamheten kan uppnås.
________________
Denna lag träder i kraft den 1 april
1997.  Vad  regeringen  i  tidigare
meddelade   tillståndsbeslut   har
föreskrivit   om   undantag   från
bostadssaneringslagen (1973:531) eller
från 12 kap. 18 a-18 c §§ jordabalken
skall i stället avse undantag från 12
kap. 18 a § första-femte styckena och 18
b -18 h §§.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna m.m. 1
Ärendet och dess beredning 2
Sammanfattning av förslag i
propositionen och i motionerna 3
Propositionen 3
Motionerna 4
Utskottet 4
Allmänna utgångspunkter 4
Hyresförhandlingssystemet 5
Endast en förhandlingsordning för
ett och samma hus ? 5
Hyresgästens rätt att stå utanför
det kollektiva
förhandlingssystemet 7
Förbud mot fria hyror i hus med
förhandlingsordning 9
Rätt till förhandlingsersättning 10
Passivitetsregeln 11
Hyresgästinflytande vid
förbättrings- och ändringsarbeten 12
Ett nytt system för
hyresgästinflytande m.m. 12
Prövningen i hyresnämnd 13
Påföljd för hyresvärd som inte
följer reglerna 14
Rätten att säga upp hyresavtal
inför en större ombyggnad 15
Möjligheten att lämna dispens
från vissa regler i hyreslagen 16
Funktionssättet på hyresmarknaden 17
Övergångs- och
ikraftträdandebestämmelserna m.m. 17
Hemställan 18
Reservationer 21
1. Avslag på propositionen eller på
delar av den (m, kd) 21
2. Avslag på propositionen eller på
delar av den (fp) 25
3. Flera förhandlingsordningar (m,
fp, kd) 26
4. Kraven för att erhålla
förhandlingsordning (m, kd) 27
5. Hyresgästens rätt att stå
utanför det kollektiva
förhandlingssy- stemet (m, c, fp,
kd) 27
6. Möjligheten att få en
förhandlingsordning slopad (m, fp,
kd) 28
7. Utformningen av den primära
förhandlingsskyldigheten (m, fp,
kd) 28
8. Regler om förhandlingsersättning
(m, c, fp, kd) 29
9. Regler om förhandlingsersättning
(v) 29
10. Passivitetsregeln (m, fp, kd) 30
11. Ett nytt system för
hyresgästinflytande (m, kd) 31
12. Beaktande av hyresgästintresset
m.m. i samband med ombyggnad (m, c,
kd) 32
13. Beaktande av hyresgästintresset
m.m. i samband med ombyggnad (fp,
v, mp) 33
14. Dispens från vissa regler i
hyreslagen (m, kd) 34
15. Funktionssättet på
hyresmarknaden (m) 34
16. Övergångsbestämmelserna (m,k d) 34
Särskilt yttrande 35
Behandlingsfråga (m, fp, kd) 35
Bilaga 1. I propositionen intagna
lagförslag 36
Bilaga 2. Utskottets lagförslag 54
_______________________________
1 Lagen omtryckt 1994:1583. Lagen
förlängd genom 1996:990.
2 Senaste lydelse 1994:1583.