Bostadsutskottets betänkande
1996/97:BOU04

Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m.


Innehåll

1996/97
BoU4

Sammanfattning

Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om  att  Malmö  bör  vara
residensstad i Skåne län.  Utskottet
tillstyrker också de i propositionen
intagna lagförslagen utom såvitt avser
förslaget till lag om val av ledamöter i
Skogsvårdsstyrelsen i Skåne län. Detta
förslag   har  av  bostadsutskottet
överlämnats till jordbruksutskottet för
beredning.

Med anledning av en motion föreslår
utskottet  att  riksdagen  gör  ett
tillkännagivande till  regeringen  om
vilka regler som under en övergångstid
bör tillämpas vid val till länsstyrelsen
i Skåne län. Övriga motioner avstyrks.

En  reservation  har  avgivits  om
lokaliseringen   av  länsstyrelsens
fiskerienhet. Två särskilda yttranden
har avgivits, ett om residensstaden i
Skåne län och ett om den fortsatta
beredningen av frågan om den regionala
samhällsorganisationens utformning.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1995/96:224
föreslagit riksdagen att  dels  anta
regeringens förslag till
1. lag om sammanläggningsdelegerade för
Skåne läns landsting,
2. lag om val av ledamöter i styrelsen
för Länsstyrelsen i Skåne län,
3.  lag  om  val av  ledamöter  i
Skogsvårdsstyrelsen i Skåne län,
4. lag om ändring i lagen (1952:167) om
allmänningsskogar  i  Norrland  och
Dalarna,
5. lag om ändring i kupongskattelagen
(1970:624),
6. lag om ändring i rennäringslagen
(1971:437),
7.  lag  om  ändring  i  vallagen
(1972:620),
8. lag om ändring i skatteregisterlagen
(1980:343),
9. lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
10. lag om ändring i lagen (1985:146)
om  avräkning  vid återbetalning  av
skatter och avgifter,
11.  lag  om  ändring i  jaktlagen
(1987:259),
12. lag om ändring i fordonsskattelagen
(1988:327),
13. lag om ändring i lagen (1988:1567)
om miljöskatt på inrikes flygtrafik,
14. lag om ändring i tullregisterlagen
(1990:137),
15. lag om ändring i lagen (1990:676)
om skatt på ränta på skogskontomedel
m.m.,
16. lag om ändring i lagen (1990:912)
om nedsättning av socialavgifter,
17. lag om ändring i lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.,
18. lag om ändring i lagen (1993:492)
om  ändring i lagen (1992:1479)  om
lagerskatt på viss bensin,
19. lag om ändring i lagen (1993:468)
om ändring i lagen (1972:266) om skatt
på annonser och reklam,
20. lag om ändring i lagen (1993:471)
om  ändring  i  lagen (1978:69)  om
försäljningsskatt på motorfordon,
21. lag om ändring i lagen (1994:40) om
tillfällig  kompensation  för  viss
energiskatt,
22.   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200),
23. lag om ändring i lagen (1994:1565)
om  beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land
som är medlem i Europeiska unionen,
24. lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi,
25. lag om ändring i lagen (1995:1518)
om mervärdesskattekonton för kommuner
och landsting,
dels godkänna regeringens förslag att
Malmö skall vara residensstad i Skåne
län.

Motionerna

I betänkandet behandlas de med anledning
av propositionen väckta motionerna

1995/96:Bo34 av Jan Backman (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör verka för
att något nationellt eller EU-gemensamt
organ inom miljöområdet förläggs till
Helsingborg.

1995/96:Bo35 av Owe Hellberg m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om residensstad i Skånelän,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regional framtid för Skåne
län.
1995/96:Bo36 av Inga Berggren m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen beslutar att
valet  av  ledamöter  i  den  nya
länsstyrelsen för Skåne län 1997 och
1998 skall ske så att mandatfördelningen
motsvarar resultatet i 1994 års val i
enlighet med vad som anförts i motionen.

1995/96:Bo37 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de statliga myndigheternas
framtida organisation i Skåne län,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om inriktningen på regeringens
samlade redovisning av organisations-
och  lokaliseringsfrågorna  för  de
statliga  myndigheterna under  hösten
1996.
1995/96:Bo38 av Per Lager m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts under rubriken Residensstad i
Skåne län,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts under rubriken Den regionala
ansvarsfördelningen m.m.  -  ärendets
fortsatta hantering.

Utskottet

Inledning

Riksdagen godkände i april 1996 ett
regeringsförslag om bildandet av Skåne
län och namnändring av Kopparbergs län
till Dalarnas län (prop. 1995/96:38,
bet. 1995/96:BoU9). Det nya länet bildas
den  1  januari  1997  genom  en
sammanslagning  av Kristianstads  och
Malmöhus län. Vid samma tidpunkt träder
namnändringen avseende Kopparbergs län i
kraft.
I nu föreliggande proposition föreslås
riksdagen godkänna regeringens förslag
att Malmö skall vara residensstad i
Skåne län. Riksdagen föreslås också anta
ett  regeringsförslag  till  lag  om
sammanläggningsdelegerade för Skåne läns
landsting samt förslag till lag om val
av  ledamöter  i  styrelsen  för
Länsstyrelsen för Skåne län och förslag
till  lag  om  val av ledamöter  i
Skogsvårdsstyrelsen för länet.
Lagförslag läggs också fram om att
benämningarna Kristianstads och Malmöhus
respektive Kopparbergs län byts ut mot
Skåne respektive Dalarnas län i de lagar
där dessa förekommer. Vidare görs en
ändring av benämningen av valkretsarna i
Skåne vid val till riksdagen samt läggs
den nybildade Bollebygds kommun till
uppräkningen av de kommuner som utgör
Älvsborgs läns södra valkrets.

Residensstad i Skåne län

En särskild utredare tillkallades våren
1996   med  uppdrag  att  utreda
lokaliseringen av offentlig förvaltning
i  Skåne  län.  Efter  samråd  med
företrädare för kommunerna, landstingen
och länsstyrelserna i Kristianstads län
och Malmöhus län utarbetade utredaren en
rapport  i  vilken presenterats  ett
förslag om lokalisering bland annat av
sådan förvaltning som skall bedrivas av
den  nya länsstyrelsen, det kommande
Skånelandstinget,  Skånestyrelsen  och
andra  regionala  offentliga  organ.
Utredaren  föreslår att  Malmö  blir
residensstad  samt  att  verksamhet
förläggs bl.a. också till Kristianstad.
Enligt honom råder enighet om detta
förslag.
Regeringen,  som  vidhåller  sin  i
proposition 1995/96:38 från i  våras
uttalade uppfattning att Malmö bör vara
residensstad i Skåne län föreslår att
riksdagen godkänner detta val.
I motion 1995/96:Bo35 (v) yrkande 1
föreslås riksdagen ge regeringen till
känna  att  Kristianstad  bör  vara
residensstad. Motionärerna kopplar sitt
förslag till frågan om den regionala
samhällsorganisationens     framtida
inriktning.  Denna  fråga  behandlar
utskottet nedan.
Utskottet finner det viktigt att beslut
om residensstad i Skåne län fattas utan
ytterligare  dröjsmål.  Frågan  har
ingående  och  i  skilda  sammanhang
övervägts under relativt lång tid. För
det fortsatta arbetet med organisationen
av  länsstyrelsens verksamhet är ett
beslut nu i det närmaste nödvändigt,
inte minst mot bakgrund av att den nya
länsstyrelsen skall börja sin verksamhet
den 1 januari 1997. Även om de fortsatta
övervägandena  om  den   regionala
samhällsorganisationens inriktning  är
betydelsefulla kan utskottet inte dela
motionärens uppfattning om att dessa
överväganden bör tas till intäkt för
ytterligare fördröjning när det gäller
beslutet om residensstad.
Utskottet vill erinra om att i den
ovannämnda  utredningen föreslås  att
offentlig verksamhet lokaliseras även
till Kristianstad. Sålunda föreslås det
kommande Skånelandstinget få sitt säte i
Kristianstad liksom Skånestyrelsen. Det
kan också tilläggas att den kommitté som
för närvarande har att ta ställning till
frågan  om  den  nya  länsstyrelsens
organisation  i  en  promemoria  har
föreslagit    att   länsstyrelsens
lantbruksenhet skall lokaliseras till
Kristianstad. Viss statlig regional och
annan   länsövergripande  verksamhet
föreslås sålunda lokaliseras även till
Kristianstad. Med hänvisning till det
anförda  föreslår   utskottet  att
riksdagen godkänner regeringens förslag
att Malmö skall vara residensstad i
Skåne  län  och  avstyrker  motion
1995/96:Bo35 (v) yrkande 1.
EU-samordning och omvärldsbevakning
föreslås i den ovan nämnda rapporten bli
lokaliserad till Malmö medan Helsingborg
föreslås bli huvudort bland annat för
miljöfrågor.
I  motion 1995/96:Bo34 (m) föreslås
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna att den bör verka för att
något  nationellt eller  EU-gemensamt
organ inom miljöområdet förläggs till
Helsingborg.
Utskottet vill återigen peka på den
enighet som manifesteras i rapporten.
Denna  omständighet utgör självfallet
inte hinder mot att det framöver kan
finnas anledning att skapa något EU-
gemensamt organ i Helsingborg. Tvärtom
kan det visa sig lämpligt att överväga
det förslag som förts fram i motionen.
Utskottet förutsätter emellertid  att
regeringen bevakar frågan utan någon
riksdagens begäran därom. Vid  denna
uppfattning  finns  inte  tillräcklig
anledning för riksdagen att ge  sin
anslutning till förslaget  i  motion
1995/96:Bo34(m) om lokalisering  till
Helsingborg av ett EU-gemensamt organ
m.m.

Val av ledamöter i styrelsen för
Länsstyrelsen i Skåne län m.m.

Regeringen föreslår att en särskild lag
införs  för  att reglera  valet  av
ledamöter och ersättare i styrelsen för
den nya länsstyrelsen i Skåne län för
åren 1997 och 1998. Av lagförslaget
framgår att styrelsen bör väljas av
fullmäktige  i  Kristianstads  läns
landsting och Malmöhus läns landsting
samt Malmö kommun med den fördelning
mellan  dem som regeringen bestämmer
efter    befolkningstalen.    Den
underförstådda förutsättningen är att
den  nya  länsstyrelsen, liksom  den
nuvarande,  förutom ordförande  skall
bestå av 14 ledamöter och ersättare för
dem.    En   fördelning   efter
befolkningstalen innebär att fullmäktige
i landstinget i Kristianstads län väljer
fyra   ledamöter,  fullmäktige   i
landstinget i Malmöhus län sju och Malmö
kommun tre.
I motion 1995/96:Bo36 (m) föreslås att
valet  av  ledamöter  i  den  nya
länsstyrelsens styrelse skall ske så att
mandatfördelningen motsvarar resultatet
i 1994 års val med det sammanlagda
valresultatet från landstingsvalen i de
båda   landstingen   och   från
kommunfullmäktigevalet i Malmö kommun
som bas. En sådan ordning skulle enligt
motionärerna    innebära     att
mandatfördelningen  i  länsstyrelsens
styrelse   blir   åtta   ledamöter
representerande Socialdemokraterna, fyra
representerande Moderaterna samt en från
vardera Centerpartiet och Folkpartiet.
Om de tre valkorporationerna var och en
för  sig  utser sina ledamöter  och
ersättare för dem och lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt tillämpas blir
mandatfördelningen, fortfarande enligt
motionärerna,    tio    ledamöter
representerande Socialdemokraterna och
fyra representerande Moderaterna.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning om att det finns anledning
att i möjligaste mån ge länsstyrelsens
styrelse en sammansättning som i rimlig
utsträckning avspeglar väljarkåren i det
nya  Skåne län. Utskottet vill dock
föreslå en annan lösning än motionärerna
för att uppnå detta resultat. Utskottets
förslag är följande. Riksdagen bör anta
regeringens förslag till lag om val av
ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen
i Skåne län. För att emellertid nå den
av   utskottet   och  motionärerna
eftersträvade sammansättningen bör den
valmetod   användas   som   kallas
uddatalsmetoden. Denna innebär att det
så kallade jämförelsetalet erhålls genom
att partiets röstetal delas med det tal
som är 1 högre än det dubbla antalet av
de mandat som redan tilldelats partiet.
Den ovan föreslagna lagen om val av
ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen
i  Skåne  län  i  kombination  med
uddatalsmetoden ger  alltså  den  av
utskottet och motionärerna eftersträvade
mandatfördelningen;   dock   under
förutsättningen att valsamverkan inte
blir aktuell.
Utskottet föreslår alltså att riksdagen
antar lagförslaget och med anledning av
motion 1995/96:Bo36 (m) som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
har förordat om tillämpning av valmetod
vid val till länsstyrelsens styrelse.
Lagförslaget har intagits som bilaga
till detta betänkande.
I  propositionen föreslås  riksdagen
också anta ett förslag till lag om val
av ledamöter i skogsvårdsstyrelsen i
Skåne län. Frågan om dessa styrelser har
därefter     aktualiserats     i
budgetpropositionen (prop.  1996/97:1,
utgiftsområde 23 s. 8 och 64). Denna del
av  budgetpropositionen  kommer  att
behandlas av jordbruksutskottet. I syfte
att samordna behandlingen av de båda
regeringsförslagen har bostadsutskottet
beslutat överlämna denna del av den nu
aktuella    propositionen    till
jordbruksutskottet.

Organisationen av länsstyrelsen i Skåne
län

Den  i  februari  1996  tillkallade
organisationskommittén med uppdrag att
förbereda och genomföra bildandet av
länsstyrelsen i Skåne län har,  som
framgått   ovan,  föreslagit   att
lantbruksenheten   vid   den   nya
länsstyrelsen   lokaliseras   till
Kristianstad.  Om kommitténs  förslag
följs kommer alltså fiskerienheten, som
ingår   i  lantbruksenheten,   att
lokaliseras till Kristianstad.
I motion 1995/96Bo38 (mp) yrkande 1
föreslås riksdagen som sin mening ge
regeringen   till   känna   att
fiskerienheten vid länsstyrelsen skall
förläggas till Simrishamn.
Utskottet har erfarit att avsikten är
att  tjänstemän  från fiskerienheten,
liksom för övrigt för närvarande, någon
dag  i veckan skall finnas vid det
lokalkontor  länsstyrelsen  har  i
Simrishamn. Vid enheten kommer färre än
fem handläggare att tjänstgöra. Det kan
inte  anses särskilt rationellt  och
lämpligt att dessa permanent skall ha en
annan lokalisering än lantbruksenheten i
övrigt. Enligt vad utskottet erfarit är
erfarenheterna  av  den  nuvarande
ordningen _ med tjänstgöring  delvis
också  i  Simrishamn  _  övervägande
positiva. Utskottet har inte grund för
annan uppfattning än att den bör kunna
tillämpas även i fortsättningen. I den
mån motionärernas förslag inte kan anses
tillgodosett med vad nu anförts avstyrks
det av utskottet.

Övriga lagförslag

Utskottet föreslår att riksdagen antar i
propositionen intagna övriga lagförslag
såvitt  dessa  behandlas  i  detta
betänkande. Lagförslagen har intagits
som bilaga till betänkandet.
Kommande överväganden om den regionala
samhällsorganisationen
I propositionen anger regeringen att den
hösten 1996 kommer att redovisa sin syn
för riksdagen beträffande den regionala
samhällsorganisationen och fördelningen
av   ansvaret   för   regionala
utvecklingsfrågor.     I     den
propositionsförteckning som regeringen
presenterade  den 17 september  1996
framgår att propositionen avses komma
att avlämnas den 3 oktober.
I  tre  motioner  tas  frågan  om
inriktningen och uppbyggnaden av den
regionala organisationen. Det  gäller
motionerna 1995/96:Bo35 (v) yrkande 2,
1995/96:Bo37 (c) och 1995/96:Bo38 (mp)
yrkande 2. I de tre motionerna föreslås
riksdagen göra tillkännagivanden till
regeringen  om inriktningen  av  det
fortsatta  arbetet med den regionala
samhällsorganisationens uppbyggnad. I v-
och  mp-motionerna föreslås att  det
regionala utvecklingsansvaret förs över
från länsstyrelsen till ett regionalt
självstyrelseorgan.
I c-motionen tas upp frågan om de
statliga   myndigheternas   framtida
organisation. Motionärerna anser att de
statliga  myndigheterna  på  länsnivå
riskerar  att  förlora  sin  lokala
förankring     därför      att
rationaliseringssträvandena inte sällan
innebär att det blir svårt att bibehålla
en decentraliserad förvaltning.
Det är, i det läge som nu uppkommit med
en  proposition  om  den  regionala
samhällsorganisationen  liggande  på
riksdagens bord när förslagen i  nu
föreliggande betänkande avses beslutas
av   riksdagen  naturligtvis  inte
meningsfullt med tillkännagivanden till
regeringen om innehållet i denna till
riksdagen redan avlämnade proposition.
Utan granskning av motionsförslagens
sakliga  innebörd avstyrker utskottet
motionerna 1995/96:Bo35 (v) yrkande 2,
1995/96:Bo37 (c) och 1995/96: Bo38 (mp)
yrkande 2 om det fortsatta arbetet med
frågan    om    den   regionala
samhällsorganisationen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande residensstad i
Skåne län
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:224 i motsvarande
del  samt  med avslag på  motion
1995/96:Bo35 yrkande 1 godkänner att
Malmö skall vara residensstad i Skåne
län,
2. beträffande lokalisering av
ett   EU-gemensamt  organ  till
Helsingborg
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Bo34,
3. beträffande valmetod vid val
till länsstyrelsens styrelse
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:224 i motsvarande
del samt med anledning av motion
1995/96:Bo36 antar i propositionen
intaget och som bilaga 1 till detta
betänkande fogat förslag till lag om
val av ledamöter i styrelsen för
Skåne län och som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört om valmetod,
4.  beträffande fiskerienheten
vid länsstyrelsen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Bo38 yrkande 1,
res. (fp, mp)
5. beträffande övriga i detta
betänkande behandlade lagförslag
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:224 i motsvarande
del antar i propositionen intagna och
som bilaga 2 till detta betänkande
fogade förslag avseende
1.    lag    om
sammanläggningsdelegerade för Skåne läns
landsting,
2. lag om ändring i lagen
(1952:167) om allmänningsskogar i Norr-
land och Dalarna,
3.  lag  om  ändring  i
kupongskattelagen (1970:624),
4.  lag  om  ändring  i
rennäringslagen (1971:437),
5. lag om ändring i vallagen
(1972:620),
6.  lag  om  ändring  i
skatteregisterlagen (1980:343),
7. lag om ändring i lagen
(1984:151) om punktskatter och prisreg-
leringsavgifter,
8. lag om ändring i lagen
(1985:146)   om   avräkning   vid
återbetalning
av skatter och avgifter,
9. lag om ändring i jaktlagen
(1987:259),
10.  lag  om  ändring  i
fordonsskattelagen (1988:327),
11. lag om ändring i lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes
flyg-
trafik,
12.  lag  om  ändring  i
tullregisterlagen (1990:137),
13. lag om ändring i lagen
(1990:676) om skatt på ränta på skogskon-
tomedel m.m.,
14. lag om ändring i lagen
(1990:912) om nedsättning av socialavgif-
ter,
15. lag om ändring i lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister
m.fl.,
16. lag om ändring i lagen
(1993:492)  om  ändring  i  lagen
(1992:1479)
om lagerskatt på viss bensin,
17. lag om ändring i lagen
(1993:468) om ändring i lagen (1972:266)
om  skatt på annonser och
reklam,
18. lag om ändring i lagen
(1993:471) om ändring i lagen (1978:69)
om  försäljningsskatt  på
motorfordon,
19. lag om ändring i lagen
(1994:40) om tillfällig kompensation för
viss energiskatt,
20.  lag  om  ändring  i
mervärdesskattelagen (1994:200),
21. lag om ändring i lagen
(1994:1565) om beskattning av privatin-
försel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen,
22.  lag om ändring  i  lagen
(1994:1776) om skatt på energi,
23.  lag om ändring i  lagen
(1955:1518) om mervärdesskattekonton
för kommuner och landsting,
6.  beträffande det fortsatta
arbetet med frågan om den regionala
samhällsorganisationen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Bo35 yrkande 2, 1995/96: Bo37
och 1995/96:Bo38 yrkande 2.

Stockholm den 26 september 1996

På bostadsutskottets vägnar

Lennart Nilsson

I beslutet har deltagit: Lennart Nilsson
(s), Rune Evensson (s), Bengt-Ola Ryttar
(s), Britta Sundin (s), Sten Andersson
(m), Rigmor Ahlstedt (c), Lars
Stjernkvist (s), Stig Grauers (m),
Erling Bager (fp), Lena Larsson (s), Owe
Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga
Berggren (m), Per Lager (mp), Ulf
Björklund (kd), Juan Fonseca (s) och
Peter Weibull Bernström (m).

Reservation

Fiskerienheten vid länsstyrelsen (mom.
4)

Erling Bager (fp) och Per Lager (mp)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 6 börjar med Utskottet har 
och slutar med av utskottet  bort ha
följande lydelse:
Som anförs i mp-motionen finns goda
skäl att fiskerienheten lokaliseras till
Simrishamn som är Skånes i särklass
största   fiskerihamn.  En   sådan
lokalisering ger också förutsättningar
för Simrishamn att tillsammans med Ystad
bli en central region för det viktiga
och  just  nu högaktuella samarbetet
mellan staterna runt Östersjön.
Utskottet förstår att riksdagen med
anledning av motionen som sin mening ger
regeringen till känna vad nu anförts om
lokaliseringen av den nya länsstyrelsens
fiskerienhet.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande fiskerienheten vid
länsstyrelsen
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Bo38 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,

Särskilda yttranden

1. Residensstad i Skåne län

Owe Hellberg (v) anför:

Vid behandlingen våren 1996 av
propositionen om länsindelningen i Skåne
gav riksdagen som sin mening regeringen
till känna att den i maj 1996 borde
återkomma till riksdagen med ett förslag
om den regionala samhällsförvaltningens
organisation. Trots riksdagens uppmaning
och trots tidigare löften från
regeringen om ett förslag i maj förmådde
regeringen inte ta sig samman och
presentera frågan för riksdagen. I den
proposition som behandlas i detta
betänkande anmäler regeringen att den
hösten 1996 kommer att redovisa sin syn
på frågan om den regionala
ansvarsfördelningen. Här skall inte
föregripas detta förslag. Det hade i och
för sig varit naturligt att då också
behandla frågan om residensstaden i
Skåne län. Emellertid är det viktigt att
beslut nu fattas om vilken ort som
skall vara residensstad, detta eftersom
den nya länsstyrelsen skall börja sin
verksamhet den 1 januari 1997.

2. Det fortsatta arbetet med frågan om
den regionala samhälls-organisationen

Rigmor Ahlstedt (c), Owe Hellberg (v)
och Per Lager (mp) anför:

Som  framgår av behandlandet har  i
motioner    från    Centerpartiet,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagts
fram skilda förslag om inriktningen av
det fortsatta arbetet med den regionala
samhällsorganisationen.   Motionärerna
föreslår att vad i motionerna förordas
inarbetas   i   ett    kommande
regeringsförslag i frågan.
När  bostadsutskottet och  riksdagen
våren 1996 behandlade ärendet om bland
annat  länsindelningen i Skåne (bet.
1995/96:BoU9)   föreslog   utskottet
riksdagen att göra ett tillkännagivande
till regeringen om att en proposition om
den  regionala samhällsorganisationens
utformning i maj 1996 borde föreläggas
riksdagen.  Utskottets  förslag  blev
kammarens  beslut.  Tyvärr   ansåg
regeringen sig inte kunna tillmötesgå
riksdagens begäran. Regeringen har i
stället aviserat att den avser  att
förelägga riksdagen en proposition i
ärendet den 3 oktober 1996. Det är _ i
det  läge som nu uppkommit  _  som
utskottet anför föga meningsfullt att nu
följa upp förslagen i motionerna. Vi
kommer  självfallet  att  återigen
aktualisera våra skilda motionsförslag
under  motionstiden på den aviserade
propositionen  om  inte  regeringens
förslag tillgodoser vad vi i de nu
behandlade motionerna föreslagit.
I proposition 1995/95:224 intagna och av
bostadsutskottet tillstyrkta lagförslag
Förslag till lag om val av ledamöter i
styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län
1 Förslag till lag om
sammanläggningsdelegerade för Skåne läns
landsting


2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna
3 Förslag till lag om ändring i
kupongskattelagen (1970:624)

4 Förslag till lag om ändring i
rennäringslagen (1971:437)

5 Förslag till lag om ändring i vallagen
(1972:620)

6 Förslag till lag om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343)
7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter
8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter
9 Förslag till lag om ändring i
jaktlagen (1987:259)
10 Förslag till lag om ändring i
fordonsskattelagen (1988:327)
11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes
flygtrafik
12 Förslag till lag om ändring i
tullregisterlagen (1990:137)
13 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:676) om skatt på ränta på
skogskontomedel m.m.
14 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:912) om nedsättning av socialavgif
ter
15 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m. fl.
16 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:492) om ändring i lagen
(1992:1479)om lagerskatt på viss bensin
17 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:468) om ändring i lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam
18 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:471) om ändring i lagen (1978:69)
om försäljningsskatt på motorfordon
19 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:40) om tillfällig kompensation för
viss energiskatt
20 Förslag till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200)
21 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen
22 Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi
23 Förslag till lag om ändring i lagen
(1955:1518) om mervärdesskattekonto för
kommuner och landsting
Innehållsförteckning

Sammanfattning             1
Propositionen             1
Motionerna               2
Utskottet               3
Hemställan               7
Reservation              8
Särskilda yttranden          9
Bilaga 1               11
Bilaga 2 12Gotab, Stockholm 1996