Bostadsutskottets betänkande
1996/97:BOU13

Länsindelningen i Västsverige m.m.


Innehåll

1996/97
BoU13

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition 1996/97:108 - Ändrad länsindelning
och försöksverksamhet i Västsverige jämte de med anledning av propositionen
väckta motionerna.
Utskottet föreslår att riksdagen godkännner regeringens förslag att
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och
Mullsjö kommuner den 1 januari 1998 läggs samman till ett län, att de
nuvarande länsstyrelserna i dessa län vid samma tidpunkt läggs samman till en
länsstyrelse samt att Göteborg skall vara residensstad i det föreslagna länet.
Utskottet föreslår vidare, med anledning av vissa motioner, att riksdagen
godkänner att det nya länets namn skall vara Västra Götalands län.
Utskottet anser att riksdagen i sak bör anta i propositionen intagna
lagförslag. Därigenom kommer även Västra Götalands län att i inte ringa del
omfattas av den lagreglerade försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning som riksdagen tidigare beslutat om i fråga om Kalmar,
Gotlands och Skåne län. Försöksverksamheten i det nu föreslagna länet avses
inledas den 1 januari 1999. Det nybildade landstinget föreslås bli det
regionala självstyrelseorgan som skall hantera de uppgifter som ingår i
försöksverksamheten.
Till betänkandet har fogats 13 reservationer. Företrädare i utskottet för
Moderata samlingspartiet och för Miljöpartiet föreslår i skilda reservationer
avslag på regeringens förslag. Reservanterna anser bl.a. att förslaget om ett
nytt västsvenskt län är alltför dåligt förankrat hos berörda innevånare.
Enligt dem bör folkomröstningar företas för att utröna deras uppfattning. I
m-reservationen anförs att landstingen på sikt bör avskaffas och inte
föreläggas nya uppgifter. I mp-reservationen framhålls att beslutande
regionfullmäktige bör ta över landstingens uppgifter.
Företrädaren i utskottet för Vänsterpartiet föreslår bl.a. att det skall bli
möjligt att ompröva försöket om det visar sig att det inte är positivt ur
demokratisynpunkt. Reservanten anser vidare att framställningar från
ytterligare län att ingå i försöksverksamheten bör bedömas positivt av
regeringen. Enligt hans uppfattning bör besparingskraven för den nya
länsstyrelsen sättas lägre än vad regeringen förordat.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1996/97:108 föreslagit att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om sammanläggningsdelegerade för Västergötlands läns landsting,
2. lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västergötlands
län,
3. lag om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning,
4. lag om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv
persontrafik,
5. lag om ändring i rättegångsbalken,
6. lag om ändring i lagen (1996:246) om domstolar i fastighetsmål,
7. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
8. lag om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses
styrelse,
9. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
10. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
11. lag om ändring i vallagen (1997:000),
godkänner regeringens förslag att
12. Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och
Mullsjö kommuner den 1 januari 1998 läggs samman till Västergötlands län,
13. nuvarande länsstyrelser i Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och
Skaraborgs län läggs samman till en länsstyrelse den 1 januari 1998,
14. Göteborg skall vara residensstad i Västergötlands län.

Motionerna

I betänkandet behandlas de med anledning av proposition 1996/97:108 väckta
motionerna
1996/97:Bo20 av Sten Svensson och Lars Hjertén (m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om anordnandet av folkomröstning i Skaraborgs län.
1996/97:Bo21 av Knut Billing m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning avseende en annorlunda
indelning av västra Sverige i enlighet med vad som anförts i motionen.
1996/97:Bo22 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det nya länet
benämns Göteborgs län.
1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokalisering av regionala
offentliga myndigheter.
1996/97:Bo24 av Johan Lönnroth (v) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att regionens namn skall
bestämmas regionalt.
1996/97:Bo25 av Ingvar Johnsson och Nils-Erik Söderqvist (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att försöksverksamheten med regionalt självstyrelseorgan i Västergötlands län
också skall omfatta ansvar för kulturmiljövården.
1996/97:Bo26 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1996/97:108,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om kravet på folkomröstningar i berörda
kommuner,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utvärdering av den nya länsindelningen och försök med ändrad
regionorganisation.
1996/97:Bo27 av Elver Jonsson och Eva Eriksson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att de inre funktionerna inom det nya länet får en sådan
uppläggning att decentralisering och närhetsprincip - subsidiaritetsprincipen
- kan upprätthållas,
2. att riksdagen beslutar att Vänersborg blir residensstad i Västergötlands
län,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den inre funktionen stimuleras med ett rationellt upplägg som
gynnar även svaga ytterområden i länet,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att landskapet Dalsland särskilt uppmärksammas genom sin position i
det nya länet,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en till riksdagen regelbunden rapportering från
försöksverksamheten.
1996/97:Bo28 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) vari yrkas att riksdagen beslutar
att också Stockholms län skall ingå i försöksverksamhet i enlighet med den
försökslag som regleras i proposition 1996/97:108 Ändrad länsindelning och
försöksverksamhet i Västsverige.
1996/97:Bo29 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om synen på den regionala utvecklingen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om demokrati- och servicefrågor i det nya storlänet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om de föreslagna sparkraven på det nya försökslänet,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ansvaret för kulturfrågorna,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om EU:s strukturfonder,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om samrådsgrupper i den nya länsstyrelsens verksamhet,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om landshövdingetiteln,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om försöksverksamhet i fler län än där sådan redan beviljats,
9. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i 2 kap. 2 §
vallagen,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om namnen på de aktuella valkretsarna.
1996/97:Bo30 av Per Rosengren och Kenneth Kvist (v) vari yrkas att riksdagen
avslår proposition 1996/97:108.
1996/97:Bo31 av Kenth Skårvik och Eva Eriksson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att det nya västsvenska länet skall heta Västra
Götalands län,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i lagen
(1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse som anförts i
motionen.
1996/97:Bo32 av Märta Johansson m.fl. (s, c) vari yrkas att riksdagen beslutar
att namnet på det nya länet skall vara Västra Götalands län.
1996/97:Bo33 av Holger Gustafsson och Åke Carnerö (kd) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
att det nya länet skall heta Västra Götaland.
1996/97:Bo34 av Claes-Göran Brandin (s) vari yrkas att riksdagen beslutar att
namnet på det nya länet skall vara Göteborgs län.
1996/97:Bo35 av Erling Bager och Eva Flyborg (fp) vari yrkas att riksdagen
beslutar att det nya länet i Västsverige skall heta Göteborgs län.
1996/97:Bo36 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att det nya länet i Västsverige benämns Västra
Götalands län,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om decentraliserad länsförvaltning.
Yttranden m.m.
Bostadsutskottet har berett konstitutionsutskottet och kulturutskottet
tillfälle att yttra sig i ärendet. Konstitutionsutskottet har avstått från att
avge yttrande. Kulturutskottets yttrande 1996/97:KrU5y har som bilaga 2 fogats
till detta betänkande.
Skrivelser i ärendet har inkommit till utskottet eller överlämnats från
Inrikesdepartementet från Lantmäteriverkets råd för frågor om ortnamn,
Gullspångs kommun, Aktionsgruppen för folkomröstning i Åmål (2 skrivelser),
Väststyrelsen, Moderata samlingspartiet i Skaraborg samt från sex
privatpersoner.

Utskottet

Inledning
Ändrad länsindelning
Riksdagen godkände våren 1996 (bet. 1995/96:BoU9) proposition 1995/96: 38 om
att Skåne län skulle bildas den 1 januari 1997. I samma proposition redovisade
regeringen sin syn på länsindelningen i Västsverige. Inriktningen av de
fortsatta övervägandena i denna fråga borde enligt regeringen vara att i
princip Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län den 1
januari 1998 skulle läggas samman till ett västsvenskt län, samtidigt som
länsstyrelserna i de berörda länen fördes samman. Regeringen anmälde att den
våren 1997 avsåg återkomma till riksdagen i frågan.
Under beredningen av ärendet i bostadsutskottet fördes fram vissa propåer om
inriktningen av det utredningsarbete som var nödvändigt i sammanhanget bl.a. i
vad avser den geografiska omfattningen av det nya länet. Ett enigt utskott
framhöll emellertid att ett västsvenskt län borde bildas den 1 januari 1998.
En särskild utredare har haft i uppdrag att ta upp överläggningar med
företrädare för kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda parter i
de aktuella länen i syfte att klarlägga den geografiska utformningen av ett
nytt västsvenskt län. I uppdraget har vidare ingått att utarbeta underlag om
lokaliseringen av regional offentlig förvaltning i ett nytt västsvenskt län
och att lämna förslag till val av residensstad.
Frågan hur en länsstyrelseorganisation skulle kunna se ut i ett nytt
västsvenskt län har utretts i särskild ordning. En särskild utredare har haft
i uppdrag att närmare ange form och innehåll för en decentraliserad
länsförvaltningsorganisation.
De båda utredarna har den 13 december 1996 redovisat sina uppdrag. Det
förstnämnda utredningsuppdraget redovisas i rapporten Nytt västsvenskt län -
Gränser och lokaliseringar, det sistnämnda i rapporten OPR=Q - en ny
västsvensk länsstyrelse.
En beräkningsmodell av besparingar vid länssammanläggningar har redovisats
av Statskontoret i rapporten Nya län och länsstyrelser i Skåne och Västsverige
- konsekvenser för ekonomi och administration (rapport 1995:18).
Försöksverksamhet
Framställningar om att få bedriva försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning har i olika sammanhang förts fram från politiska organ i
Stockholms, Kalmar, Gotlands, Jämtlands och Västerbottens län samt de båda
Skånelänen. I proposition 1996/97:36 om den regionala samhällsorganisationen
redovisade regeringen sin syn i regionfrågan och föreslog - med
framställningarna som grund - att Kalmar, Gotlands och Skåne län skulle
omfattas av en lag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
och att ett försök i Jämtlands län skulle bedrivas med ett samverkansorgan på
regional nivå. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla former för en
bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet.
Länsstyrelserna i Gotlands, Västmanlands och Västerbottens län samt
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län har gemensamt inkommit med
framställningar om att få ingå i en försöksverksamhet med en mera samordnad
statlig länsförvaltning. I den ovan nämnda propositionen föreslogs en
försöksverksamhet på Gotland med vidgad samordnad länsförvaltning, som innebär
att länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen inordnas i länsstyrelsens
organisation.
Riksdagen har antagit regeringens förslag om att en försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning skall genomföras i Kalmar, Gotlands och
Skåne län under tiden den 1 juli 1997 till den 31 december 2002 (bet.
1996/97:KU4). Riksdagen har vidare godkänt ett regeringsförslag om ett försök
med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. I försöksverksamheten i
Jämtlands län förs inte några statliga beslutsbefogenheter över och
verksamheten behöver därför inte regleras i lag.
Framställning om att få genomföra försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning fr.o.m. den 1 januari 1999 har härefter inkommit från
företrädare för fem riksdagspartier i Västsverige. Förslaget utgår från att de
tre landstingen i Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län samt
motsvarande landstingsverksamhet inom Göteborgs kommun bildar en ny region med
direktvald fullmäktige.
I den proposition som nu behandlas tar regeringen alltså upp frågan om
bildandet av ett nytt västsvenskt län. I propositionen behandlas också frågan
om försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning skall omfatta
även det nya föreslagna länet.
Ett nytt västsvenskt län
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att
- Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och
Mullsjö kommuner den 1 januari 1998 läggs samman till Västergötlands län,
- nuvarande länsstyrelser i de tre länen läggs samman till en länsstyrelse den
1 januari 1998,
- Göteborg skall vara residensstad i Västergötlands län.
Utskottet behandlar inledningsvis frågan om ett nytt län i Västsverige bör
bildas och vilken geografisk utsträckning det i så fall bör ha.
Som framgår av den nu behandlade propositionen och av proposition 1995/96:38
har frågan om länsindelningen i Västsverige utretts många gånger och
diskuterats under lång tid. De administrativa gränserna i Västsverige bedöms
enligt regeringen som allt mindre självklara i dag.
I den nu behandlade propositionen anförs vidare att den allmänna
diskussionen om länsindelningen i Västsverige har förts efter vissa
huvudlinjer. Det under lång tid dominerande förändringsalternativet var att
bilda ett nytt län med utgångspunkt i förhållandena i Storgöteborgsområdet,
där problemen visat sig mest uttalade. Under senare tid har det geografiska
perspektivet utvidgats. Vill man finna en på lång sikt hållbar lösning synes
det enligt regeringen oundvikligt att flera andra län måste omfattas av en ny
länsindelning. Med det synsättet förordade såväl Västsverigeutredningen (SOU
1992:66) som Regionberedningen (SOU 1993:97) i stället ett nytt län som
omfattar en större del av Västsverige.
Huvudargument för kraven på en förändring har varit att samhällsutvecklingen
gradvis lett till att läns- och landstingsindelningen inte helt och hållet
motsvarar en funktionell administrativ indelning och behovet av regional
planering och interkommunal samverkan.
I den ovan nämnda propositionen 1995/96:38 konstateras våren 1996 att en
bred uppslutning finns i Göteborgs och Bohus län samt i Älvsborgs län för att
bilda ett nytt västsvenskt län. Ingen kommun och inte heller landstingen, som
yttrat sig över Regionberedningens förslag, avstyrker en förändrad
länsindelning. När det gäller Skaraborgs län var enligt denna proposition
bilden mera splittrad och komplex.
Enligt den nu behandlade propositionen visar rapporten ett Nytt västsvenskt
län att en uppslutning bakom det nya länets utformning nu är så påtaglig
lokalt och regionalt att ett konkret förslag om indelningsändring den 1
januari 1998 kan läggas fram. Bl.a. har under arbetet med rapporten framkommit
att hela Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö bör ingå i det nya länet.
Genomförda folkomröstningar i dessa båda kommuner ger stöd för en anslutning
till Jönköpings län.
Mot bakgrund bl.a. av slutsatserna i rapporten och delvis också med
beaktande av Regionberedningens förslag anser regeringen tiden nu mogen att
tillmötesgå önskemålen om att bilda ett nytt västsvenskt län med den
omfattning som redovisats ovan. Som följd härav föreslås också att de
nuvarande länsstyrelserna i de tre länen läggs samman till en ny länsstyrelse.
Sammanläggningen föreslås genomföras per den 1 januari 1998.
I rapporten OPR=Q - en ny länsstyrelse beskrivs det föreslagna nya länet
inklusive Habo och Mullsjö kommuner på följande sätt.
Det nya OPR-länet blir det till ytan största i södra Sverige med ett avstånd
på 30 mil i nordsydlig och nära nog lika mycket i östvästlig riktning. Länet
blir det befolkningsmässigt näst största i landet med 1,5 miljoner invånare.
Det innebär 17 % av landets befolkning. Hälften av befolkningen bor i
Göteborgsregionen. Den andra hälften fördelas på tre huvudområden.
Borås/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrstadsregionen. Länet innehåller ca 50
kommuner, det största antalet i något län i Sverige.
Länet är mångfacetterat. Här finns landets andra storstadsregion men också
glesbygdsområden. Kustlandskapet förenas med stora slättbygder. Länet är
Sveriges främsta industrilän samtidigt som en femtedel av landets
livsmedelsproduktion och halva yrkesfisket finns i länet. Flera av vårt lands
viktigaste transportleder går genom det nya länet. Näringslivets
exportberoende och länets internationella kontakter är påfallande. I länet
finns goda och varierande livsmiljöer men också betydande miljöproblem. Här
finns ett kulturarv med stor bredd.
I fyra motioner yrkas avslag på regeringens förslag om ett nytt västsvenskt
län. Motionärerna betonar vikten av en bättre demokratisk förankring av en
eventuell länsindelning, speciellt gäller det kommunerna i Skaraborgs län.
Sådana förslag förs fram i Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 yrkande 1
delvis och yrkande 2 samt i motionerna 1996/97:Bo20 (m) yrkande 1 delvis,
1996/97:Bo21 (m) yrkande 1 delvis och 1996/97:Bo30 (v). I den förstnämnda m-
motionen föreslås i yrkande 2 ett riksdagens tillkännagivande till regeringen
om att folkomröstning bör anordnas i Skaraborgs län för att utröna invånarnas
inställning till länsindelningen. I den andra m-motionen begärs i yrkande 2 en
utredning om ett nytt förslag om länsindelning i Västra Sverige.
I motionerna kritiseras den beredningsprocess som föregått förslaget. I m-
motionen 1996/97:Bo20 hävdas att den utredning beträffande länsindelningen i
Västsverige som föregått regeringens förslag inte var förutsättningslös, något
som riksdagen enligt motionärerna uttalat sig för. Även i Miljöpartiets
partimotion och i motion 1996/97:Bo30 (v) kritiseras beredningsarbetet.
Motionärerna hävdar att folkomröstningar bör genomföras i berörda kommuner för
att utröna kommuninvånarnas uppfattning.
Med anledning av regeringens förslag om att bilda ett nytt län i Västra
Sverige och de nu redovisade motionsförslagen om avslag på propositionen vill
utskottet anföra följande.
Som framgått ovan och som redovisas i propositionen och i tidigare
propositioner om den regionala samhällsförvaltningens organisation och om
vissa länsindelningsfrågor har sammanläggning av de västsvenska länen
diskuterats under lång tid. Under denna process har olika alternativ övervägts
för att i västra Sverige skapa en organisation som bättre än dagens
tillgodoser berättigade krav på en funktionell regional statlig
administration. Det är självfallet av största vikt att en regional
organisation är så utformad att den progressivt förmår att möta den framtida
samhällsutvecklingen. En sådan framåtsyftande syn står på intet sätt i strid
med uppfattningen om vikten av att ta till vara erfarenheterna från en lång
och ur flera aspekter framgångsrik regional förvaltningstradition. Utskottet
finner det väsentligt att riksdagen genom ett beslut under innevarande
riksmöte skingrar den osäkerhet om länsindelningen i västra Sverige som rått
under en relativt lång tid.
Kritiken i de nu behandlade motionerna går främst ut på att regeringens
förslag om det nya västsvenska länet inte tillräckligt förankrats hos
invånarna i de tre län som enligt propositionen föreslås ingå i det nya länet.
Enligt motionärerna gäller det i synnerhet frågan om Skaraborgs län skall ingå
i det nya länet.
Motionärerna motiverar sina avslagsyrkanden bl.a. med att folkomröstningar
bör komma till stånd för att utröna uppfattningen hos invånarna i kommunerna i
de aktuella länen när det gäller länsindelningen innan beslut fattas i frågan.
Utskottet har självfallet ingen annan uppfattning än motionärerna när det
gäller vikten av att förankra en så viktig fråga som en reformering av
länsindelningen hos invånarna i de län som är aktuella. Utskottet kan
emellertid inte dela motionärernas uppfattning att den process som lett fram
till regeringens förslag skulle vara så bristfälligt förankrad hos de berörda
kommunerna att riksdagen av det skälet inte bör godkänna regeringens förslag
om att bilda ett nytt län i Västsverige. Trots att folkomröstningar inför
beslut endast genomförts i två kommuner finns grundad anledning hävda att det
sätt på vilket det demokratiska inflytandet gjort sig gällande i den process
som lett fram till regeringens förslag är fullt acceptabelt. Vad utskottet
bl.a. åsyftar är det resultat som den särskilde utredaren redovisar i
rapporten Nytt västsvenskt län - Gränser och lokaliseringar. I rapporten
redovisas att utredaren haft ingående överläggningar med kommunerna,
landstingen och länsstyrelserna i de tre länen. Utredaren gör bedömningen att
ett nytt västsvenskt län kan bildas den 1 januari 1998. Vad gäller speciellt
Skaraborgs län anförs i rapporten bl.a. att den partipolitiska processen
verkat i riktning mot att även detta län bör ingå som en del i ett nytt län i
Västsverige. Det bör dock redovisas att vissa kommuner i Skaraborgs län hyst
en viss tvekan om att ingå i det nya länet. Dock framhåller vissa av dem att
om ett nytt västsvenskt län bildas även Skaraborgs län bör ingå i detta. För
fullständighetens skull bör redovisas att samtliga kommuner och landstingen i
Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län anser att ett nytt västsvenskt län
bör bildas. I Älvsborgs län gör dock åtta kommuner särskilda uttalanden t.ex.
om vikten av inomregional balans i det nya länet.
Sammanfattningsvis och med hänvisning till vad i propositionen och nu
anförts anser bostadsutskottet att ett nytt västsvenskt län med den omfattning
som regeringen föreslår bör bildas den 1 januari 1998 samt att de nuvarande
länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län
vid samma tidpunkt läggs samman till en länsstyrelse. Vad nu förordats är en
tillstyrkan till yrkande 12 i propositionen i motsvarande del och till yrkande
13. Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 yrkande 1 delvis och yrkande 2 samt
motionerna 1996/97:Bo20 (m) yrkande 1 delvis och yrkande 2, 1996/97:Bo21 (m)
yrkande 1 delvis och yrkande 2 samt 1996/97:Bo30 (v) om avslag på
propositionen i nu behandlad del avstyrks alltså.
Det nya länets namn
Med motiveringen att regeringen ser ett värde i att det nya västsvenska länet
namnges efter ett av de ingående historiska landskapen föreslås att det nya
länet benämns Västergötlands län. Detta sker mot bakgrund av att landskapet
Västergötland har urgammal hävd och med beaktande av att det nya länet till
huvuddelen, både geografiskt och befolkningsmässigt, kommer att bestå av
landskapet Västergötland.
Frågan om det nya länets namn har tagits upp i åtta motioner.
I motionerna 1996/97:Bo31 (fp) yrkande 1, 1996/97:Bo32 (s, c), 1996/97:Bo33
(kd) och 1996/97:Bo36 (c) yrkande 1 föreslås att det nya länet skall benämnas
Västra Götalands län. I Vänsterpartiets partimotion anförs motivledes att
namnet Västra Götalands län kan vara ett namnförslag som bör övervägas. Namnet
hade också föreslagits av Regionberedningen och av Väststyrelsens styrelses
majoritet. I några motioner anges bl.a. att benämningen ger uttryck för att
länet inbegriper ett större geografiskt område än det av regeringen förordade
namnet.
I motionerna 1996/97:Bo22 (m), 1996/97:Bo34 (s) och 1996/97:Bo35 (fp)
föreslås att namnet på det nya länet blir Göteborgs län. I dessa motioner
anförs bl.a. att namnet Göteborg är väl känt i Sverige och i övriga Europa.
Göteborg spelar en ledande roll inom svensk handel och sjöfart. Här har också
några av Sveriges ledande multinationella företag sitt ursprung och sina
huvudkontor. Detta förslag förs också fram av reservanter i Väststyrelsens
styrelse.
I motion 1996/97:Bo24 (v) föreslås att namnet på det nya länet skall
bestämmas regionalt. Motionären anser att ett bra namn kan vara Västgötaland.
Utskottet behandlar inledningsvis frågan om ordningen för beslut avseende
det nya länets namn. Enligt utskottets mening bör riksdagen - som skedde
beträffande Skåne län - ta ställning i namnfrågan. Denna uppfattning delas av
regeringen och övriga motionärer som aktualiserat namnfrågan. Med det anförda
avstyrker utskottet motion 1996/97:Bo24 (v).
Vad därefter gäller namnfrågan som sådan vill utskottet anföra följande.
Frågan om namnet på det nya länet har under beredningen av ärendet om
länsindelningen i Västsverige tilldragit sig stort intresse. Bland de
namnförslag som i propositionen, i motionerna och i skrivelser förts fram är
det två som omfattas av flest förslagsställare, nämligen Västra Götalands län
och Göteborgs län. Också enligt utskottets mening bör ett av dessa namn
väljas. Benämningen Göteborgs län skulle alltså innebära att länet kommer att
namnges efter sin residensstad såsom t.ex. Stockholms län, Uppsala län,
Jönköpings län och Kalmar län. Benämningen Västra Götalands län innebär, som
också Regionberedningen anför, att det nya länets geografiska utsträckning
avspeglas i namnet. Den omständigheten att det nya länet ges ett namn som
identifierar det geografiska område som länet omfattar bör tillmätas viss
tyngd. En namngivning efter residensstaden anknyter till en begränsad del av
länet. I valet mellan de båda nu diskuterade namnen anser utskottet, med
hänvisning till det nu anförda, att det nya länets namn bör vara Västra
Götalands län. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner detta förslag. Detta
innebär en anslutning till motionerna 1996/97:Bo31 (fp) yrkande 1,
1996/97:Bo32 (s, c), 1996/97:Bo33 (kd) och 1996/97:Bo36 (c) yrkande 1.
Regeringens förslag i namnfrågan, yrkande 12 i motsvarande del, liksom
förslagen i motionerna 1996/97:Bo22 (m), 1996/97:Bo34 (s) och 1996/97: Bo35
(fp) avstyrks alltså.
Residensstad i det nya länet m.m.
Regeringen föreslår att Göteborg skall vara residensstad i det nya länet.
Detta förslag överensstämmer med förslaget från utredningen om ett nytt
västsvenskt län. Regionberedningen föreslog att Vänersborg borde vara
residensstad.
När det gäller valet av residensstad talar enligt regeringen ett flertal
omständigheter för Göteborg. Denna stad är på många sätt navet i det
västsvenska samarbetet. Med Göteborg som residensstad går det enligt
propositionen att uppfylla rimlig geografisk fördelning av regional offentlig
verksamhet inom det nya länet.
I propositionen anförs bl.a. att i rapporten om ett nytt västsvenskt län
läggs fram förslag om lokalisering av offentlig förvaltning i det nya länet.
Kartläggningen, som gjorts i samråd med företrädare för kommuner, landsting,
länsstyrelser samt andra berörda parter, innefattar verksamhet som bedrivs av
den nya länsstyrelsen, den kommande regionfullmäktige och andra regionala
offentliga organ. Även om Göteborg föreslås bli residensstad bör enligt
kartläggningen också Vänersborg bli huvudort för länsstyrelsen. Frågan om
dessa organs lokalisering m.m. behandlar utskottet vidare nedan.
I motion 1996/97:Bo27 (fp) yrkande 2 föreslås riksdagen besluta att
Vänersborg skall vara residensstad i det nya länet. Som motiv för förslaget
anför motionärerna bl.a. att Vänersborgs kommun haft oerhörda påfrestningar på
sin arbetsmarknad. En lokalisering av det nya residenset till staden skulle
enligt motionen mycket tydligt markera länsstädernas roll i det nya storlänet.
Utskottet finner liksom regeringen övervägande skäl tala för att Göteborg
blir residensstad i det nya länet. Ett fullföljande av den särskilde
utredarens förslag innebär att bl.a. eventuella regionsfullmäktigefunktioner
knyts till landstingets kansli i Vänersborg. Hans rapport utgör enligt
regeringens mening god grund för pågående och fortsatta överväganden om
lokaliseringen av den regionala förvaltningen. Ett genomförande av utredarens
förslag innebär enligt utskottets mening en sådan positiv markering av
Vänersborg som motionärerna efterlyser.
Med det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner regeringens
förslag, yrkande 14, att Göteborg skall vara residensstad i det nya länet.
Motion 1996/97:Bo27 (fp) yrkande 2 avstyrks alltså.
Försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
Försöksverksamhet i Västsverige
Regeringen föreslår att den försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning i Kalmar, Gotland och Skåne län om vilken riksdagen tidigare
beslutat (prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4) utvidgas till att omfatta även
det nybildade länet. De uppgifter som i detta län skall ingå i
försöksverksamheten är att utarbeta ett program för länets långsiktiga
utveckling, att besluta om långsiktig plan för den regionala
transportinfrastrukturen och att besluta om användningen av vissa
regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. Dessa statliga uppgifter förs i
försöksverksamheten över till ett regionalt självstyrelseorgan. Det regionala
självstyrelseorganet föreslås vara landstinget. Länsstyrelsens uppgifter och
ledningsform skall vara samma som i övriga försökslän. Försöksperioden för det
nya länet föreslås omfatta tiden den 1 januari 1999-den 31 december 2002.
I Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 yrkande 1 samt i motionerna
1996/97:Bo20 (m) yrkande 1 och 1996/97:Bo21 (m) yrkande 1 samtliga yrkanden i
motsvarande del föreslås att riksdagen avslår också regeringens förslag om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. I Vänsterpartiets
partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 1 föreslås ett riksdagens tillkännagivande
till regeringen som går ut på att betona försökets karaktär som sådant.
Motiven för yrkandena är olika i m-motionerna å ena sidan och i
partimotionerna (v) och (mp) å den andra.
I m-motionerna anförs att landstingen främst skall syssla med det som är
deras huvuduppgift. På sikt bör de avvecklas. Ett accepterande av förslaget i
propositionen innebär att man i det nya länet får ett ännu större landsting,
om ett regionalt självstyrelseorgan med det av regeringen föreslagna ansvaret
för den regionala utvecklingen inrättas. I en av m-motionerna jämställs det
föreslagna regionala självstyrelseorganet med ett regionparlament.
Motionärerna anför att ytterligare en nivå inrättas i den politiska
beslutshierarkin om det av regeringen framförda förslaget genomförs. De är
kritiska till att så sker.
I motsatt riktning går förslaget i Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26
och i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29. I dessa erinras om att
partierna sedan tidigare förordat en förändring av den regionala
organisationen. Landstingens och en stor del av länsstyrelsens uppgifter bör
tas över av beslutande regionfullmäktige.
Med anledning av regeringens förslag att utvidga försöket med ändrad
regional ansvarsfördelning till det nya länet jämte motioner vill utskottet
anföra följande. Som framgår av propositionen har företrädare för fem
riksdagspartier i regionen nämligen för Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i en
framställning till regeringen hemställt om att en försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning motsvarande den som skall genomföras i vissa andra
län skall genomföras i det nya västsvenska länet från och med den 1 januari
1999. Den framställningen visar enligt utskottets mening på ett väl förankrat
lokalt och regionalt intresse för att också det nya länet skall omfattas av
försöksverksamheten. Utskottet som instämmer i denna uppfattning kan inte dela
invändningarna i motionerna 1996/97:Bo20 och 1996/97:Bo21.
Frågan om regionfullmäktige med den inriktning, som föreslås i Miljöpartiets
partimotion 1996/97:Bo26, står enligt utskottets mening åtminstone inte i ett
längre perspektiv i motsats till en försöksverksamhet med nu diskuterad
inriktning och omfattning. Den av motionärerna aktualiserade frågan bör
lämpligen kunna övervägas i annat sammanhang utan anknytning till
försöksverksamheten.
Inte heller finns anledning föreslå riksdagen att göra det i Vänsterpartiets
partimotion föreslagna tillkännagivandet om försöksverksamheten.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna 1996/97:Bo20 (m) yrkande 1,
1996/97:Bo21 (m) yrkande 1 och Miljöpartiets partimotion 1996/97: Bo26 yrkande
1 samtliga yrkanden i motsvarande del om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning vid det nybildade länet i Västsverige m.m.
Utskottet avstyrker även Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 1
om ett riksdagens tillkännagivande till regeringen om en omprövning av
försöket om det inte är positivt ur demokratisynpunkt. Att följa försöket är
huvuduppgiften för den utvärderingskommitté som regeringen avser tillkalla. I
detta arbete är övervägandena om försökets utformning ur demokratisynpunkt
centrala. Frågor om uppföljningen av försöksverksamheten behandlar utskottet
ytterligare nedan.
Till skillnad från vad som kommer att gälla försöksverksamheten i Kalmar,
Gotlands och Skåne län avses försöksverksamheten i det nya länet inte omfatta
uppgiften att fördela statsbidrag till regionala kulturinstitutioner.
Regeringen anser att den tidigare beslutade försöksverksamheten har sådan
omfattning att den utgör ett tillräckligt underlag för utvärdering.
I Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 4 föreslås ett riksdagens
tillkännagivande till regeringen om att kulturfrågorna bör ingå i försöket i
det västsvenska länet. I motion 1996/97:Bo25 (s) föreslås ett riksdagens
tillkännagivande om att försöksverksamheten också skall omfatta ansvaret för
kulturmiljövården.
Kulturutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen
beträffande beslutsansvaret för kulturfrågorna i det föreslagna västsvenska
länet jämte Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 och motion 1996/97:Bo25
(s). Kulturutskottets yttrande, 1996/97:KrU6y har som bilaga 2 fogats till
detta betänkande. Kulturutskottet föreslår att de båda motionerna avstyrks.
Vad gäller förslaget i partimotionen från Vänsterpartiet anser kulturutskottet
att den försöksverksamhet som beslutats avseende Kalmar, Gotlands och Skåne
län är tillräcklig för att avgöra om syftet med försöksverksamheten kan
uppnås. Beträffande förslaget i s-motionen om att försöksverksamheten också
skall omfatta ansvaret för kulturmiljövården upplyser kulturutskottet att
regeringen inom kort avser att ge ett gemensamt uppdrag till
Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet då det gäller ansvaret för
kulturmiljöarbetet. Utskottet anser att det fortsatta beredningsarbetet inte
bör föregripas.
Bostadsutskottet delar kulturutskottets uppfattning. De båda nu behandlade
motionerna om beslutsansvaret för vissa kulturfrågor under försöksperioden
avstyrks av bostadsutskottet.
I de län där försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning kommer
att genomföras kommer givetvis uppgifterna för länsstyrelsen och dess ledning
att förändras. Vad gäller dessa frågor föreslås i propositionen att de skall
organiseras på samma sätt som i övriga försökslän. Detta innebär bl.a. att när
försöksverksamheten inleds den 1 januari 1999 någon styrelse för länsstyrelsen
inte utses för tiden härefter. Riksdagen har hösten 1996 beslutat att inte
heller i de tre län där försöksverksamheten inleds tidigare skall
länsstyrelsen ha någon styrelse under försöksperioden.
I Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 6 föreslås riksdagen göra
ett tillkännagivande till regeringen om skyldighet för länsstyrelserna i
?försökslänen? att inrätta regionalt-parlamentariskt förankrade
samrådsgrupper.
I proposition 1996/97:36 pekade regeringen på den möjlighet som enligt
länsstyrelseinstruktionen finns att inrätta en nämnd som kan fatta beslut i
frågor som brukar hanteras som styrelseärende t.ex. polisfrågor. Också råd med
rådgivande funktion kan inrättas även om detta inte anges i
länsstyrelseinstruktionen.
Möjligheten finns alltså även för länsstyrelsen i det nya västsvenska länet
att besluta om nämnder för viss typ av verksamhet samt att inrätta råd. Att
föreskriva en skyldighet att inrätta sådana nämnder eller råd kan inte anses
vare sig lämpligt eller erforderligt och inte heller i linje med uppfattningen
att det är länsstyrelsen som i så stor utsträckning som möjligt bör fatta
besluten om sin organisation. Med det anförda avstyrker utskottet
Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 6 om skyldighet för
länsstyrelserna i ?försökslänen? att inrätta samrådsgrupper m.m.
Den lagstiftning som behövs för att utvidga försöket till det nya länet
behandlar utskottet nedan.
I Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 7 föreslås riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna att landshövdingetiteln avskaffas och
ersätts med annan titel.
Ett motsvarande yrkande behandlade och avstyrkte utskottet så sent som i
november 1996 (yttr. 1996/97:BoU3y). Utskottets ställningstagande står fast.
Motionsyrkandet om avskaffande av landshövdingetiteln avstyrks således.
Framställningar från andra län att få genomföra försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning m.m.
Utskottet har ovan (s. 6) redovisat framställningar från länsstyrelser,
landsting och politiska organ om att få genomföra försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning m.m.
Regeringen anser att den tidigare beslutade försöksverksamheten och den nu
föreslagna utgör ett tillräckligt underlag för att de önskade erfarenheterna
skall kunna vinnas. Försöksverksamheten bör genomföras och utvärderas innan
ytterligare initiativ tas. Den parlamentariska kommitté som regeringen ämnar
tillkalla för att bl.a. utvärdera försöksverksamheten skall även ta till vara
erfarenheter från utvecklingsarbete i andra län för att finna lämpliga
samarbetsformer mellan stat, landsting och kommuner. Regeringens slutsats är
alltså att någon ytterligare försöksverksamhet inte bör genomföras nu.
I två motionsyrkanden har tagits upp frågan om att utvidga
försöksverksamheten. I Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 8
föreslås riksdagen som sin mening ge regeringen till känna att försök med
ändrad regional ansvarsfördelning m.m. skall medges i flera län än i de nu
aktuella. I motion 1996/97:Bo28 (s) föreslås riksdagen besluta att
försöksverksamheten skall omfatta även Stockholms län.
Det kan naturligtvis å ena sidan hävdas att en breddning av försöket till
flera län kommer att ge ytterligare erfarenheter för den fortsatta
reformeringen bl.a. av den regionala förvaltningens utbyggnad, inriktning och
utformning. Å andra sidan kan hävdas att det är välbetänkt att inledningsvis
inte ge försöksverksamheten för stor omfattning. Den tidigare beslutade
försöksverksamheten samt den utvidgning till det nya västsvenska länet som nu
föreslås får enligt utskottets mening därvid anses vara lämplig. Utskottet,
som delar regeringens uppfattning, är inte beredd att tillstyrka förslagen i
motion 1996/97:Bo28 (s) och i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande
8 om en utvidgad försöksverksamhet.
I tre motioner tas upp frågor om uppföljning av försöksverksamheten. Yrkande
2 i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 går ut på att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna att demokratifrågorna bör lyftas fram i den
utvärdering av försöksverksamheten som skall göras. Ett liknande förslag förs
fram i Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 yrkande 3 i motsvarande del. I
motion 1996/97:Bo27 (fp) yrkande 5 föreslås ett riksdagens tillkännagivande
till regeringen om att riksdagen skall få en regelbunden rapportering från
försöksverksamheten.
Ett tillkännagivande i enlighet med förslaget i Vänsterpartiets och
Miljöpartiets partimotioner om vikten av att beakta demokratifrågorna i
utvärderingen av försöket som skall göras kan inte anses erforderligt. Ett av
syftena med den reform som nu diskuteras, kanske det allra viktigaste, är just
att utveckla former för en bättre demokratisk förankring av det regionala
utvecklingsarbetet. Det kan på goda grunder förutsättas att förslagen i
partimotionerna kommer att i allt väsentligt tillgodoses utan ett riksdagens
bifall till dem.
Inte heller finner utskottet tillräcklig anledning föreligga att tillstyrka
förslaget i motion 1996/97:Bo27 (fp) yrkande 5 om en regelbunden rapportering
till riksdagen om försöksverksamheten. I den mån motionärerna efterlyser
parlamentariskt inflytande på utvärderingsprocessen kan, som framgått ovan,
erinras om att utvärderingskommittén avses få parlamentariskt inflytande.
Dessutom kan erinras om att riksdagen årligen i samband med behandlingen av
anslaget till länsstyrelserna m.m. naturligtvis också kan komma att ha
anledning att överväga arbetets inriktning m.m. vid ?försöksläns-styrelserna?.
Med det anförda avstyrks motionsyrkandet.
Genomförandefrågor
Som framgått av inledningen till detta betänkande har en särskild utredare
haft i uppdrag att beskriva hur en ny länsstyrelseorganisation skulle kunna se
ut i ett nytt västsvenskt län. I utredarens direktiv anförs att han skall
beskriva en organisation för en ny västsvensk länsstyrelse som kan ge en
besparing om minst 60 miljoner kronor år 1998. Utredaren skall även belysa
alternativ med en ytterligare besparing. Utgångspunkterna för den nya
länsstyrelsens organisation är enligt utredarens direktiv för det första att
länsstyrelsen skall ha en decentraliserad organisation. Den andra
utgångspunkten är en samordnad länsförvaltning. Utredaren anser att
besparingar av storleksordningen 60 miljoner kronor inte kan uppnås genom de
effekter en sammanslagning av de tre länsstyrelserna ger. Den rimliga nivån
torde enligt honom ligga på ca 20 miljoner kronor med bibehållande av dagens
uppgifter och slagkraft.
Regeringen anser det befogat att en sammanläggning av länsstyrelserna sker
på ett sådant sätt att en besparing på 60 miljoner kronor uppnås.
Besparingskravet föreslås emellertid inledningsvis ges en mindre omfattning.
En organisationskommitté har tillkallats för att förbereda och genomföra
bildandet av en ny länsstyrelse i Västsverige. Kommittén skall bl.a.
presentera ett förslag med tidsplan för när besparingskravet 60 miljoner
kronor skall uppnås. Utgångspunkten för en sådan tidsplan bör enligt
kommitténs direktiv vara att så långt möjligt undvika att besparingarna leder
till uppsägning av personal. Utredaren skall senast den 15 maj 1997 lämna ett
budgetunderlag för den nya länsstyrelsen.
I Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 3 föreslås ett riksdagens
tillkännagivande till regeringen som går ut på att besparingskraven på den nya
länsstyrelsen bör omprövas i likhet med vad den särskilda utredaren kommit
fram till.
Utskottet delar regeringens mening att besparingskravet inledningsvis bör
ges en mindre omfattning än 60 miljoner kronor. Som framhålls i propositionen
talar erfarenheterna från sammanläggningen i Skåne för en sådan uppfattning.
Vid behandlingen av propositionen om länssammanslagningen i Skåne gav för
övrigt bostadsutskottet uttryck för att besparingarna inledningsvis borde
begränsas. I höst kommer utskottet och riksdagen att, vid behandlingen av
anslag till länsstyrelserna för budgetåret 1998, pröva besparingens omfattning
för den nya länsstyrelsen. Regeringen kommer, vid utarbetande av sitt
budgetförslag avseende den nu diskuterade frågan, att kunna grunda sitt
förslag på organisationskommitténs rapport. Riksdagen bör inte genom ett
uttalande i den ena eller andra riktningen nu gripa in i den pågående
budgetprocessen. Med det anförda avstyrker utskottet Vänsterpartiets
partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 3 om omfattning av besparingskraven för den
nya länsstyrelsen.
I flera motioner aktualiseras frågor om lokaliseringen av regional offentlig
förvaltning i det nya länet och om de principer som därvid bör vara
vägledande. Sådana förslag förs fram i Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26
yrkande 3 i motsvarande del samt i motionerna 1996/97:Bo23 (s), 1996/97:Bo27
(fp) yrkandena 1, 3 och 4 och 1996/97:Bo36 yrkande 2. I mp-motionen och i fp-
motionen betonas att lokaliseringen av förvaltningen bör ske så att närheten
mellan länsinvånarna och den regionala offentliga förvaltningen kan
upprätthållas. I c-motionen framhålls vikten av en decentraliserad förvaltning
så att ytterområdenas möjlighet att få tillgång till service beaktas. Denna
fråga tas också upp i fp-motionen och då speciellt i vad avser Dalsland. Även
i s-motionen tas upp frågan om den inomregionala balansen. I denna motion
anförs att det av den särskilda utredaren utarbetade förslaget om lokalisering
av regional offentlig förvaltning utgör en god grund för de fortsatta
övervägandena. Det i s-motionen åsyftade utredningsförslaget innebär
sammanfattningsvis följande.
Residensstad föreslås som framgått ovan, bli Göteborg. Vissa lokala
funktioner föreslås lokaliseras till Borås. Huvudort för länsstyrelsen blir
också Vänersborg med samtliga EU-sekretariat i Uddevalla. Mariestad blir också
huvudort för länsstyrelsen med lantbruks- och veterinärverksamhet i Skara.
Länspolismästaren lokaliseras till Göteborg.
Länsrätten lokaliseras till tre orter - Mariestad, Vänersborg och Göteborg.
Skattemyndighetens ledningsfunktion lokaliseras till Mariestad.
Kronofogdemyndighetens ledningsfunktion lokaliseras till Göteborg.
Länsarbetsnämnden lokaliseras till Borås.
Lantmäterimyndighetens ledningsfunktion lokaliseras till Vänersborg.
Skogsvårdsstyrelsens ledningsfunktion lokaliseras till Borås.
Försäkringskassans ledningsfunktion lokaliseras till Borås. Länsverksamhet
skall finnas också i Lidköping.
Landstingets kansli lokaliseras till Vänersborg. Länsverksamhet skall finnas
också i Mariestad och Göteborg. Eventuella tillkommande
regionfullmäktigefunktioner bör knytas till landstingets kansli i Vänersborg.
Länstrafiken som trafikhuvudman lokaliseras till Skövde.
Kommunförbundet lokaliseras till Skövde.
Såväl i propositionen som i organisationskommitténs direktiv framhålls
vikten av att den nya länsstyrelsen organiseras, dimensioneras och lokaliseras
med hänsyn till förhållandena i länet.
I propositionen upplyses att överväganden pågår om den organisatoriska
strukturen inom domstolsväsendet och i fråga om skatteförvaltningen. Vidare
pågår överväganden om en sammanslagning av de fyra försäkringskassorna i
Västsverige till en allmän försäkringskassa. Av dessa skäl går det enligt
regeringen inte nu att ta ställning till den regionala indelningen beträffande
bl.a. skattemyndigheterna och försäkringskassorna.
I det förberedelsearbete som måste vidtas för att organisera det nya länet
kommer vad i de båda ovannämnda rapporterna föreslagits och vad i
propositionen anförts att ligga till grund för besluten bl.a. om lokalisering
och dimensionering av den regionala förvaltningen. Utskottet anser att vad i
de nu behandlade motionerna förordats och föreslagits ligger väl i linje med
de premisser som vägleder arbetet med organisationen av den nya länsstyrelsen
och lokaliseringen av de i sammanhanget aktuella funktionerna. Vid en sådan
uppfattning finns inte anledning att föreslå riksdagen att tillstyrka
motionerna. Med det anförda avstyrker utskottet därför partimotionen
1996/97:Bo26 (mp) yrkande 3 i motsvarande del samt motionerna 1996/97:Bo23
(s), 1996/97: 27 (fp) yrkandena 1, 3 och 4 och 1996/97:Bo36 (c) yrkande 2 om
principerna för lokalisering av den regionala förvaltningen m.m. i det nya
länet.
I Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 5 föreslås ett
tillkännagivande om att den svenska hanteringen av EU:s strukturfonder bör få
en bättre regional demokratisk förankring.
Beslutsansvaret för stöd ur fonderna åvilar sedan årsskiftet 1995/96 s.k.
beslutsgrupper. Dessa består av företrädare för kommuner, länsstyrelser,
landsting och länsarbetsnämnder. Länsstyrelsen i det eller de län där
beslutsgruppen verkar svarar för sekretariatsfunktionen för beslutsgruppen.
Utskottet, som i november 1996 behandlade ett motsvarande motionsyrkande,
anförde då att det inte kunde anses lämpligt att upplösa grupperna eftersom
dessa endast verkat cirka ett år. Utskottets uppfattning står fast. Inte
heller nu kan grupperna anses ha verkat så lång tid att det finns tillräcklig
anledning föreslå en annan ordning för hur beslut om stöd ur strukturfonderna
bör fattas. Ytterligare erfarenheter bör vinnas. Med det anförda avstyrker
utskottet Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 5 om ändrad
beslutsordning för stöd ur EG:s strukturfonder.
Lagstiftningsfrågor
Ett förverkligande av förslagen om bildande av det nya storlänet och om en
utvidgad försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning kräver vissa
lagändringar. Förslag till sådana ändringar läggs fram i propositionen.
Utskottet har ovan tillstyrkt regeringens förslag om att ett nytt län bildas
i Västsverige samt att försöksverksamhet med regional ansvarsfördelning skall
omfatta även det nybildade länet. Däremot föreslår utskottet att det nya länet
benämns Västra Götalands län. Detta innebär att ordet ?Västergötlands? i de
lagförslag som tagits in i propositionen bör bytas ut mot orden ?Västra
Götalands?.
Utskottet avstyrker förslagen i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29
yrkandena 9 och 10. Motionärerna föreslår att i vallagen behålls benämningarna
Älvsborgs läns norra valkrets, Älvsborgs läns södra valkrets och Skaraborgs
län dock med uteslutande av orden ?läns? respektive ?län?. Motivledes anför
motionärerna att benämningen Bohusläns valkrets bör behållas oförändrad.
De lagförslag som skall ändras avseende länsbenämningen i enlighet med vad
nu förordats är regeringens förslag till lag om sammanläggningsdelege- rade
för Västergötlands läns landsting och förslaget till lag om val av ledamöter i
styrelsen för Länsstyrelsen i Västergötlands län. Vidare bör ändringar göras i
regeringens förslag till lag om ändring i
- lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning,
- lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik,
-  jaktlagen (1987:259),
- vallagen (1997:000).
Övriga i propositionen intagna lagförslag bör antas av riksdagen.
I detta betänkande behandlas slutligen motion 1996/97:Bo31 (fp) yrkande 2.
Detta yrkande går ut på att riksdagen bör begära en ändring i lagen (1976:891)
om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse. Motionärerna anser att
regeringen, i stället för som nu i princip landstinget, skall utse ledamöterna
i länsstyrelsens styrelse. För de län som ingår i försöksverksamheten gäller,
som framgått ovan, en annan ordning för ledning av länsstyrelsens verksamhet.
Frågan om en eventuell förändring för ordningen av utseende av ledamöter i
länsstyrelses styrelse bör inte nu aktualiseras av riksdagen. Att det, bl.a. i
samband med utvärdering av det försök med ändrad regional ansvarsfördelning
som påbörjas inom kort, finns anledning att överväga också den av motionärerna
aktualiserade frågan får anses naturligt. Förslaget i motion 1996/97:Bo31 (fp)
yrkande 2 om ordningen för val av ledamöter i länsstyrelses styrelse bör inte
nu föranleda någon riksdagens åtgärd.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande ett nytt västsvenskt län
att riksdagen godkänner regeringens förslag i proposition 1996/97:108
yrkande 12 i motsvarande del och yrkande 13 samt avslår motionerna
1996/97:Bo20 yrkande 1 i motsvarande del och yrkande 2, 1996/97: Bo21
yrkande 1 i motsvarande del och yrkande 2, 1996/97: Bo26 yrkande 1 i
motsvarande del och yrkande 2 samt 1996/97:Bo30,
res. 1 (m)
res. 2 (mp)
2. beträffande ordningen för beslut avseende det nya länets namn
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo24,
3. beträffande ordningen för beslut avseende det nya länets namn
att riksdagen med bifall till motionerna 1996/97:Bo31 yrkande 1,
1996/97:Bo32, 1996/97:Bo33 och 1996/97:36 yrkande 1 godkänner att det nya
länets namn skall vara Västra Götalands län samt inte godkänner
proposition 1996/97:108 yrkande 12 i motsvarande del och avslår
motionerna 1996/97:Bo22, 1996/97:Bo34 och 1996/97:Bo35,
4. beträffande residensstad i det nya länet
att riksdagen godkänner regeringens förslag i proposition 1996/97:108
yrkande 14 samt avslår motion 1996/97:Bo27 yrkande 2,
5. beträffande försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning vid det nybildade länet i Västsverige m.m.
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:Bo20 yrkande 1, 1996/97: Bo21
yrkande 1 och 1996/97:Bo26 yrkande 1, samtliga yrkanden i motsvarande
del,
6. beträffande en omprövning av försöket
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo29 yrkande 1,
res. 3 (v)
7. beträffande beslutsansvaret för vissa kulturfrågor under
försöksperioden
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:Bo25 och 1996/97:Bo29 yrkande 4,
res. 4 (v)
8. beträffande skyldighet för länsstyrelserna i "försökslänen" att
inrätta samrådsgrupper m.m.
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo29 yrkande 6,
res. 5 (v)
9. beträffande avskaffande av landshövdingetiteln
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo29 yrkande 7,
res. 6 (v)
10. beträffande en utvidgad försöksverksamhet
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:Bo28 och 1996/97:Bo29 yrkande 8,
res. 7 (v)
11. beträffande utvärdering av försöket
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:Bo26 yrkande 3 i motsvarande del och
1996/97:Bo29 yrkande 2,
res. 8 (v)
12. beträffande rapportering till riksdagen om försöksverksamheten
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo27 yrkande 5,
13. beträffande besparingskraven för den nya länsstyrelsen
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo29 yrkande 3,
res. 9 (v)
14. beträffande principerna för lokaliseringen av den regionala
förvaltningen m.m. i det nya länet
att riksdagen avslår motionerna 1996/97:Bo23, 1996/97:Bo26 yrkande 3 i
motsvarande del, 1996/97:Bo27 yrkandena 1, 3 och 4 samt 1996/97:Bo36
yrkande 2,
15. beträffande ändrad beslutsordning för stöd ur EG:s
strukturfonder
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo29 yrkande 5,
res. 10 (v)
16. beträffande lagförslag som skall ändras avseende
länsbenämningen
att riksdagen med anledning av proposition 1996/97:108 yrkandena 1, 2, 3,
4, 10 och 11 samt med avslag på motion 1996/97:Bo29 yrkandena 9 och 10
antar de vid propositionen fogade och som bilaga 1 till detta betänkande
intagna lagförslagen till
a) lag om sammanläggningsdelegerade för Västergötlands läns landsting,
b) lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västergötlands
län,
c) lag om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning,
d) lag om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv
persontrafik,
e) lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
f) lag om ändring i vallagen (1997:000),
med den ändringen att i lagförslagen ordet Västergötlands utbyts mot
orden Västra Götalands,
res. 11 (v)
17. beträffande övriga i propsitionen intagna lagförslag
att riksdagen med bifall till proposition 1996/97:108 yrkandena 5, 6, 7,
8 och 9 antar de vid propositionen fogade och som bilaga 1 till detta
betänkande intagna lagförslagen till
a) lag om ändring i rättegångsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1996:246) om domstolar i fastighetsmål,
c) lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
d) lag om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses
styrelse,
e) lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
18. beträffande ordningen för val av ledamöter i länsstyrelses
styrelse
att riksdagen avslår motion 1996/97:Bo31 yrkande 2.

Stockholm den 29 april 1997
På bostadsutskottets vägnar
Knut Billing

I beslutet har deltagit: Knut Billing (m), Lennart Nilsson (s), Rune Evensson
(s), Britta Sundin (s), Sten Andersson (m), Marianne Carlström (s), Lars
Stjernkvist (s), Stig Grauers (m), Owe Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga
Berggren (m), Per Lager (mp), Ulf Björklund (kd), Carina Moberg (s), Eskil
Erlandsson (c), Ulf Kero (s) och Siw Persson (fp).

Reservationer

1. Ett nytt västsvenskt län (mom. 1)
Knut Billing (m), Sten Andersson (m) , Stig Grauers (m) och Inga Berggren (m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med rubriken ?Ett
nytt? och på s. 18 slutar med ?riksdagens åtgärd? bort ha följande lydelse:
Som framgått av redovisningen ovan innehåller propositionen två
huvudförslag, nämligen att ett nytt västsvenskt län bör bildas den 1 januari
1998 samt att den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning som
riksdagen tidigare beslutat om avseende Kalmar, Gotlands och Skåne län skall
utvidgas till att omfatta även det av regeringen föreslagna nya länet i
Västsverige.
Utskottet behandlar först frågan om ett nytt västsvenskt län. Regeringens
förslag innebär att
- Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och
Mullsjö kommuner den 1 januari 1998 läggas samman till Västergötlands län,
- nuvarande länsstyrelser i de tre länen läggs samman till en länsstyrelse
den 1 januari 1998,
- Göteborg skall vara residensstad i Västergötlands län.
I de båda m-motionerna 1996/97:Bo20 och 1996/97:Bo21 kritiseras beredningen av
ärendet. Motionärerna erinrar om att bostadsutskottet våren 1996 i sitt
betänkande (bet. 1995/96: BoU9) om bl.a. länsindelningsfrågorna i Västsverige
på goda grunder antagit att de kommande övervägandena beträffande det nya
länets geografiska omfattning kommer att ske förutsättningslöst. I den
förstnämnda motionen anförs att så inte skett. Bl.a. kritiserades i motionen
att den särskilde utredaren som förberett ärendet för regeringens beslut
ansett att hans uppdrag inte kunde tolkas på annat sätt än att Skaraborgs län
skall vara med i det nya västsvenska länet. I den rapport som utredaren
avlämnat anförs att ?flera av de kommuner i Skaraborg, som enligt
juniredovisningen är emot att ingå i ett nytt västsvenskt län, anpassat sin
inställning till att de räknar med att det nya länet blir av, och då är det
lika bra att vara med på ett konstruktivt sätt. Den partipolitiska processen i
Skaraborgs län har också verkat i den riktningen?.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att utredaren inte arbetat
förutsättningslöst - något som utskottet och riksdagen avsett. Det ovan
citerade avsnittet tyder närmast på uppgivenhet från de kommuner i Skaraborgs
län som hade en ambition att utan bindningar överväga länsindelningen i västra
Sverige. Att länstillhörigheten för vissa kommuner är av stor betydelse har
under beredningen av ärendet kommit till utskottets kännedom. Bl.a. har
Gullspångs kommun i skrivelse upplyst att fullmäktige uttalat att en
folkomröstning borde ske i kommunerna i Skaraborgs län om länstillhörigheten.
Aktionsgruppen för folkomröstning i Åmål har samlat in långt flera än det
antal namn som behövs för att hos fullmäktige i kommunen anhängiggöra en
folkomröstning om länstillhörigheten. I de båda skrivelserna anhålls om
uppskov med behandlingen av frågan om länsindelningen i Västra Sverige.
Skaraborgs Moderata samlingsparti har i skrivelse till utskottet bl.a.
redovisat uttalanden om att ett västsvenskt storlän inte bör bildas samt att
ansett att invånarna i länet i en folkomröstning skall få möjlighet att säga
sin mening om länstillhörighet och regionfullmäktige.
Utskottet delar vad i motionerna och i de skrivelserna anförts om att den
demokratiska processen måste få ha sin gång i en så viktig fråga som att
förändra länsindelningen. Ett nytt och hos invånarna i området bättre
förankrat förslag om länsindelning i västra Sverige bör utredas och en
folkomröstning bör genomföras. Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Regeringens förslag om att försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning skall utvidgas till det nya länet avstyrks med hänvisning
till utskottets nu redovisade inställning om att något nytt västsvenskt län
inte nu bör bildas. I en avvikande mening till yttrandet 1996/97:BoU3y från
företrädare i bostadsutskottet för Moderata samlingspartiet liksom i de nu
behandlade m-motionerna redovisas för övrigt väl motiverade invändningar mot
en försöksverksamhet med den av regeringen föreslagna inriktningen. Bl.a.
anförs där att samhällsorganisationen skall vara demokratisk, dvs. ge
medborgarna inflytande och delaktighet. För detta behövs en central och en
lokal nivå. Mellannivån, representerad av landstingen, skall på sikt avskaffas
och inte tilldelas nya uppgifter - något som skulle bli fallet om regeringens
förslag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning genomförs.
I och för sig kan hävdas att den av riksdagen i december beslutade
försöksverksamheten inte skulle genomföras. Med tanke på det olämpliga i att
riva upp detta beslut anser utskottet - trots den principiella invändningen
som kan resas även beträffande detta beslut - att det bör genomföras.
Vad nu anförts innebär bl.a. att ordningen för val till länsstyrelses
styrelse bör ändras. I stället för att som nu landstinget utser ledamöter bör,
som föreslås i motion 1996/97:Bo31 (fp), dessa ledamöter utses av regeringen.
Även detta bör riksdagen, med anledning av yrkande 2 i motionen, som sin
mening ge regeringen till känna.
Utskottets inställning är alltså att någon ny länsindelning i västra Sverige
inte nu skall genomföras och därmed inte heller någon försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning. Skäl saknas därför för utskottet och
riksdagen att ta ställning till frågan om länets namn och om residensstad i
länet samt om sammanläggning av de tre länsstyrelserna som skulle ingått i det
nya länet. Inte heller finns anledning att i sak behandla fördelningen av den
offentliga förvaltningen inom det av regeringen föreslagna länet samt om
försöksverksamhetens utformning och utvärderingen av den.
Sammanfattningsvis föreslår utskottet att riksdagen med bifall till
motionerna 1996/97:Bo20 (m) och 1996/97:Bo21 (m), med anledning av
Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 yrkandena 1 och 2 och motion
1996/97:Bo30 (v) avslår propositionen samt övriga motioner som behandlas i
detta betänkande och som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört om en ny utredning m.m. om länsindelningen i västra Sverige.
dels att utskottets hemställan under bort ha följande lydelse:
1. beträffande ett nytt västsvenskt län
att riksdagen med anledning av motionerna 1996/97:Bo20, 1996/97:Bo21,
1996/97:Bo26 yrkandena 1 och 2, 1996/97:Bo30 samt 1996/97:Bo31 yrkande 2
och med avslag på proposition 1996/97:108 samt motionerna 1996/97:Bo22,
1996/97:Bo23, 1996/97:Bo24, 1996/97:Bo25, 196/97:Bo26 yrkande 3,
1996/97:Bo27, 1996/97: Bo28, 1996/97:Bo29, 1996/97:Bo31 yrkande 1,
1996/97:Bo32, 1996/97:Bo33, 1996/97:Bo34, 1996/97:Bo35 samt 1996/97:Bo36
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om
- att en ny och bättre demokratiskt förankrad utredning om
länsindelningen i Västra Sverige genomförs,
- att folkomröstning i frågan genomförs i berörda kommuner,
- att regeringen bör utse ledamöterna i länsstyrelses styrelse,
2. Ett nytt västsvenskt län (mom. 1)
Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med rubriken ?Ett
nytt? och på s. 18 slutar med ?av riksdagen? bort ha följande lydelse:
Utskottet har ovan redovisat regeringens förslag till en ny länsindelning i
Västra Sverige. Regeringens förslag innebär även att den försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning som inom kort startar i Kalmar, Gotlands och
Skåne län utvidgas till det nya västsvenska länet.
Som anförs i Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 är motståndet i det
Västsvenska storlänet stort. Inte minst gäller det flera kommuner i Skaraborgs
län, men också invånarna i Dalsland har protesterat mot att storlänet bildas.
Det kan inte hävdas att bildandet av ett storlän i västra Sverige har folkligt
stöd.
Regeringens förslag bygger bl.a. på rapporten Nytt västsvenskt län - Gränser
och lokaliseringar som en särskild utredare på regeringens uppdrag lade fram i
slutet av 1996. Utredaren redovisade i juni 1996 bl.a. kommunernas
ståndpunkter i länsindelningsfrågan. Under hösten har enligt rapporten ?flera
av de kommuner, som enligt juniredovisningen är emot att ingå i ett nytt
västsvenskt län, anpassat sin inställning till att de räknar med att det nya
länet blir av och då är det lika bra att vara med på ett konstruktivt sätt.
Den partipolitiska processen i Skaraborgs län har också verkat i den
riktningen?.
Vad nu redovisats visar enligt utskottets mening att folkviljan har
nonchalerats och att kommunerna snarast känt sig tvingade att ingå i ett
västsvenskt storlän för att över huvud taget kunna påverka sin situation om
ett sådant län bildas.
Regeringens och utredarens direktiv innebar att länet skulle bildas, inte om
det skulle blidas. Att en så viktig fråga som den regionala indelningen drivs
igenom av fem av de i riksdagen representerade politiska partierna -
företrädare för Miljöpartiet och Moderata samlingspartiet har sagt nej - trots
ett förmodat stort folkligt motstånd är minst sagt uppseendeväckande. Under
utskottets beredning av ärendet har från Gullspångs kommun och från
aktionsgruppen för folkomröstning i Åmål i skrivelser tagits upp frågan om
länstillhörigheten. I de båda skrivelserna begärs att frågan om bildandet av
det nya storlänet skjuts upp så att folkomröstningarna hinner genomföras. Det
kan i sammanhanget erinras om att folkomröstningar, som under våren 1997
genomförts i Habo och Mullsjö kommuner, innebar ett starkt stöd för en
överflyttning till Jönköpings län.
Sammanfattningsvis anser utskottet liksom motionärerna i Miljöpartiets
partimotion 1996/97:Bo26 och i motionerna 1996/97:Bo20 (m), 1996/97:Bo21 (m)
och 1996/97:Bo30 (v) att propositionen bör avslås av riksdagen samt att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att folkomröstningar bör
genomföras i de berörda kommunerna.
Det kan erinras om att vad nu förordats ligger i linje med vad Miljöpartiet
i bostadsutskottet i en reservation föreslagit år 1996 vid utskottets
behandling (bet. 1995/96:BoU9 s. 17-18) av frågan om den fortsatta beredningen
av frågan om länsindelningen i västra Sverige. I den nu åsyftade reservationen
föreslogs att rådgivande folkomröstningar borde genomföras inför beslutet om
omfattningen av ett nytt västsvenskt län.
Vad nu förordats om att ett storlän inte bör bildas innebär naturligtvis att
det inte blir aktuellt att genomföra försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning vid den av regeringen föreslagna länsstyrelsen för det nya
storlänet. Det är bra att detta försök inte kommer att förverkligas. Ett
genomförande av det skulle med all sannolikhet kommit att innebära en ökad
toppstyrning av det nya länet. Väststyrelsen har antagit att landstinget i det
nya länet som skulle övertagit ansvaret för den ändrade regionala
beslutsordningen skulle kommit att ha 149 ledamöter. Dessa skulle komma att
representera 1,5 miljoner invånare. Dalsland väntas få endast fyra ledamöter i
landstinget. En sådan ordning är oacceptabel och bidrar till att öka det
främlingsskap många medborgare känner för politiken. I stället bör
naturligtvis nya beslutsstrukturer formas som utgår från den lokala nivån.
Först då skapas förutsättningar för en vital politisk process mellan regionens
invånare och beslutsfattarna.
Utskottet anser, liksom motionärerna i Miljöpartiets partimotion
1996/97:Bo26, i och för sig att länsstyrelsens uppgift i framtiden bör
begränsas till att vara ?statens förlängda arm? och att i länen skall finnas
beslutande regionfullmäktige som tar över landstingens uppgifter och en stor
del av de nuvarande länsstyrelsernas och som har beskattningsrätt. Det är
efter en sådan linje och efter en uttalad folkvilja som de fortsatta
övervägandena om ändrade länsgränser och en ändrad förvaltningsorganisation
bör ske.
Utskottets uppfattning att riksdagen bör avstyrka regeringens förslag om ett
nytt västsvenskt län m.m. innebär att det inte finns skäl att i sak behandla
olika förslag om länets namn samt om vilken stad som skall vara residensstad i
det föreslagna länet.
Inte heller finns anledning att i sak överväga motionsförslag om
utformningen av försöksverksamheten i det föreslagna länet, om lokaliseringen
av den offentliga förvaltningen inom det nya länet, om ordningen för beslut om
stöd från EG:s strukturfonder, om att samrådsgrupper bör knutas till
länsstyrelsen, om sparkraven på den nya länsstyrelsen om servicefrågorna m.m.
i det nya länet samt om ändringar i vallagen.
Däremot anser utskottet att det finns anledning för riksdagen att i sak ta
ställning till förslag om den försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning som inom kort inleds i Kalmar, Gotlands och Skåne län.
Vad gäller utvärdering av försöksverksamheten vill utskottet erinra om att
regeringen avser att tillkalla en kommitté med parlamentariskt inslag. Det är
bra att så sker. Det finns emellertid anledning betona att denna kommitté bör
arbeta på ett öppet sätt och skapa en dialog med dem som berörs av arbetet
inklusive riksdagen. Kommitténs direktiv måste ges en utformning som går ut på
att försöksverksamheten skall kunna prövas helt förutsättningslöst. Det får
inte bli så att kommitténs arbete utgår från att försöket så småningom skall
permanentas. I ett förutsättningslöst perspektiv får det också anses vara en
högst naturlig och möjlig handlingslinje att försöksverksamheten skulle kunna
ersättas av beslutsstrukturer med annan inriktning.
Även vad utskottet nu anfört om inriktning m.m. av Utvärderingskommitténs
arbete bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Vad nu förordats
är en anslutning till förslag i Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26 samt i
yrkande 5 i motion 1996/97:Bo27 (fp) samt i viss mån även till förslag i
yrkande 1 i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29.
dels att utskottets hemställan under 1-17 bort ha följande lydelse:
1. beträffande ett nytt västsvenskt län
att riksdagen med anledning av motionerna 1996/97:Bo20, 1996/97: Bo21,
1996/97:Bo26, 1996/97:Bo27 yrkande 5 och 1996/97:Bo30 samt med avslag på
proposition 1996/97:108 och motionerna 1996/97:Bo22, 1996/97:Bo23,
1996/97:Bo24, 1996/97:Bo25, 1996/97:Bo26, 1996/97:Bo27 yrkandena 1-4,
1996/97:Bo28, 1996/97:Bo29, 1996/97:Bo31 yrkande 1, 1996/97:Bo32,
1996/97: Bo33, 1996/97:Bo34, 1996/97:Bo35 och 1996/97:Bo36 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om
- beslutande regionfullmäktige,
- folkomröstningar i de kommuner som kan vara aktuella att ingå i ett
nytt västsvenskt län,
- utvärdering av försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning,
3. En omprövning av försöket (mom. 6 )
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 12 börjar med ?Utskottet
avstyrker? och på s. 13 slutar med ?ytterligare nedan? bort ha följande
lydelse:
Som anförs i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 finns anledning betona
att den förändrade regionala ansvarsfördelningen verkligen är en
försöksverksamhet. Om det visar sig att den organisation och det geografiska
område som försöket omfattar inte är positivt ur demokratisynpunkt bör det
omprövas.
Vad nu anförts bör riksdagen med anledning av yrkande 1 i motionen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse:
6. beträffande en omprövning av försöket
att riksdagen med anledning av motion 1996/97:Bo29 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
4. Beslutsansvaret för vissa kulturfrågor under försöksperioden (mom. 7)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med
?Bostadsutskottet delar ? och slutar med ?av bostadsutskottet? bort ha
följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 och
i den avvikande meningen till kulturutskottets yttrande 1996/97:KrU5y om att
försöksverksamhet i det västsvenska länet skall få samma omfattning som den
avses få i Kalmar, Gotlands och Skåne län. Även försöket i det nya länet skall
alltså omfatta uppgiften att fördela vissa statsbidrag för regional
kulturverksamhet. Som motionärerna anför är det viktigt att få en så bred
försöksverksamhet som möjligt. Att också kulturfrågorna bör omfattas av
försöket i det västsvenska länet är en önskan från företrädare från de fem
partier som står bakom ansökan att också det nya länet i Västra Götaland skall
få ingå i försöksverksamheten.
Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av yrkande 4 i
Vänsterpartiets partimotion som sin mening ger regeringen till känna vad nu
anförts om försöksverksamhetens omfattning. Ett genomförande av vad nu
förordats innebär att förslaget i motion 1996/97:Bo25 (s) delvis kommer att
tillgodoses. Regeringen bör senare under år 1997 återkomma till riksdagen med
de lagändringar som är erforderliga för att tillgodose vad nu föreslagits.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha följande lydelse:
7. beträffande beslutsansvaret för vissa kulturfrågor under
försöksperioden
att riksdagen med anledning av motionerna 1996/97:Bo25 och 1996/97:Bo29
yrkande 4 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
5. Skyldighet för länsstyrelserna att inrätta samrådsgrupper m.m. (mom. 8 )
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med ?Möjligheten
finns? och på s. 14 slutar med ?samrådsgrupper m.m.? bort ha följande
lydelse:
Liksom i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29 anser utskottet det
olämpligt att den demokratiska insynen helt försvinner i ledningen för
?försökslänsstyrelserna? eftersom, enligt regeringens mening, någon
lekmannastyrelse inte skall finnas i dessa. Som motionärerna anför bör
länsstyrelserna i dessa län vara skyldiga att inrätta parlamentariskt
förankrade samrådsgrupper i frågor som starkt berör medborgarnas vardagsliv.
Regler om sådan skyldighet bör tas in i länsstyrelseinstruktionen.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av yrkande 6 i
partimotionen som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha följande lydelse:
8. beträffande skyldighet för länsstyrelserna att inrätta samrådsgrupper
m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1996/97:Bo29 yrkande 6 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
6. Avskaffande av landshövdingetiteln (mom. 9)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med ?Ett
motsvarande? och slutar med ?avstyrks således? bort ha följande lydelse:
Eftersom länsstyrelsen i fortsättningen - främst i försökslänen - kommer att
få en renodlad myndighetsroll och eftersom det nya självstyrelseorganets
ordförande är regionens främste företrädare bör landshövdingetiteln avskaffas
och ersättas med en annan titel. Regeringen bör lämna riksdagen förslag i
frågan.
Vad nu anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Därmed
tillstyrker utskottet yrkande 7 i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29.
dels att utskottets hemställan under 9 bort ha följande lydelse:
9. beträffande avskaffande av landshövdingetiteln
att riksdagen med anledning av motion 1996/97:Bo29 yrkande 7 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
7. En utvidgad försöksverksamhet (mom. 10)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med ?Det kan? och
slutar med ?utvidgad försöksverksamhet? bort ha följande lydelse:
Som framgår av utskottets betänkande (s. 6) har framställningar om ändrad
regional ansvarsfördelning och om samordnad länsförvaltning inkommit från
politiska organ och länsstyrelser i flera län än från dem i vilka regeringen
anser att en försöksverksamhet bör inledas. Utskottet delar inte uppfattningen
i propositionen om att den tidigare beslutade och nu föreslagna
försöksverksamheten inte bör kunna utvidgas. Tvärtom bör i positiv anda prövas
de ytterligare framställningar om försöksverksamhet som kommer in till
regeringen. Så har t.ex. länsstyrelsen i Västmanlands län samt
regionalpolitiska organ i Stockholms län och fyra politiska partier i
Västerbottens län aktualiserat frågor om försöksverksamhet.
Vad nu förordats är en anslutning till förslagen i Vänsterpartiets
partimotion 1996/97:Bo29 yrkande 8 och - beträffande att försöksverksamheten
utvidgas till Stockholms län - till motion 1996/97:Bo28 (s).
Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av dessa motionsförslag som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet nu anfört om en positiv
prövning av förslag om att ytterligare län skall ges möjlighet att delta i
försöksverksamheten.
dels att utskottets hemställan under 10 bort ha följande lydelse:
10. beträffande en utvidgad försöksverksamhet
att riksdagen med anledning av motionerna 1996/97:Bo28 och 1996/97:Bo29
yrkande 8 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

8. Utvärdering av försöket (mom. 11)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar med ?Ett
tillkännagivande? och slutar med ?till dem? bort ha följande lydelse:
Det är, som anförs i Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29, viktigt att
demokratifrågorna lyfts fram i den utvärdering som avses påbörjas inom kort
och som kommer att göras av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Det finns
som motionärerna framhåller risk att den utökade regionala demokratin, som
försöket innebär, går ut över den lokala närheten till myndigheter och
folkvalda församlingar.
Vad utskottet nu med anledning av yrkande 2 i Vänsterpartiets partimotion
anfört om det viktiga i att lyfta fram demokratifrågorna i den kommande
utvärderingen bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Därmed
tillgodoses i inte ringa omfattning också yrkande 3 i motsvarande del i
Miljöpartiets partimotion 1996/97:Bo26.
dels att utskottets hemställan under 11 bort ha följande lydelse:
11. beträffande utvärdering av försöket
att riksdagen med anledning av motionerna 1996/97:Bo26 yrkande 3 i motsvarande
del och 1996/97:Bo29 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,

9. Besparingskraven för den nya länsstyrelsen (mom. 13)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16 börjar med ?Utskottet
delar? och slutar med ?nya länsstyrelsen? bort ha följande lydelse:
Regeringens sparkrav tycks utgå från tanken om att när man lägger samman tre
län till ett län så kan man i princip ta bort kostnaden för administrationen
av två län. Detta synsätt, mot vilket berättigad kritik kan riktas, äventyrar
invånarnas tilltro till försöksverksamheten. Försöket kommer då i första hand
med rätta främst att uppfattas som ett försök att spara pengar och som  en
möjlighet att utröna hur och var man lättast rationaliserar verksamheter och
var den medborgerliga servicen skall dras in. Uppenbarligen har regeringen
utgått från Statskontorets beräkningsmodell när det gäller att bedöma
omfattningen av den besparing som anses möjlig när tre län slås samman. Vid
behandlingen av länssammanläggningen i Skåne kritiserade utskottet denna
modell.
Som tidigare påpekats har utredaren av sammanslagningen till ett västsvenskt
län redovisat att den av regeringen antagna besparingen 60 miljoner kronor
inte kan uppnås. Detta är en ståndpunkt som utskottet delar. Besparingen kan
bli något lättare att klara om den skjuts på framtiden, men i princip kvarstår
de flesta problemen också när besparingen sker under en längre tidsperiod. Den
av regeringen antagna besparingen kan vara ett uttalat mål, men den måste
konsekvensbeskrivas och analyseras noga om den skall verkställas.
Det är viktigt att det arbete med 1998 års budgetproposition som nu pågår
ges en inriktning som den nu beskrivna. Som den särskilde utredaren anför bör
besparingen bestämmas så att den nya länsstyrelsen kan bibehålla dagens
uppgifter och slagkraft. En så omfattande besparing som 60 miljoner kronor kan
då inte vara realistisk. För att ge budgetarbetet den verklighetsförankring
det måste ha också för den nya länsstyrelsen bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna vad nu anförts. Detta är en anslutning till yrkande 3 i
Vänsterpartiets partimotion 1996/97:Bo29.
dels att utskottets hemställan under 13 bort ha följande lydelse:
12. beträffande besparingskraven för den nya länsstyrelsen
att riksdagen med anledning av motion 1996/97:Bo29 yrkande 3 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

10. Ändrad beslutsordning för stöd ur EG:s strukturfonder (mom. 15)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 17 börjar med ?Utskottet,
som? och slutar med ?EG:s strukturfonder? bort ha följande lydelse:
Det finns goda skäl för den uppfattning som förs fram i Vänsterpartiets
partimotion 1996/97:Bo29 om att beslutsansvaret för stöd ur EG:s
strukturfonder skall anförtros det organ som i de olika länen skall ansvara
för försöksverksamheten. Detta skulle ytterligare förstärka försökets
regionalpolitiska profil. Vad nu anförts bör riksdagen med anledning av
yrkande 5 i motionen som sin mening ge regeringen till känna. Regeringen bör
skyndsamt förelägga riksdagen de ändringar som kan visa sig erforderliga så
att förslaget i motionen kan förverkligas.
dels att utskottets hemställan under 15 bort ha följande lydelse:
15. beträffande ändrad beslutsordning för stöd ur EG:s strukturfonder
att riksdagen med anledning av motion 1996/97:Bo29 yrkande 5 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

11. Lagförslag som bör ändras avseende länsbenämning (mom. 16)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18 börjar med ?Utskottet
avstyrker? och slutar med ?behållas oförändrad? bort ha följande lydelse:
Vad gäller vallagen delar utskottet uppfattningen i Vänsterpartiets
partimotion 1996/97:Bo29 att de gamla länsnamnen bör behållas och inte bytas
mot benämningar som utgår från det nya länets geografiska omfattning.
Utskottet föreslår därför att benämningarna Älvsborgs läns norra valkrets,
Älvsborgs läns södra valkrets och Skaraborgs län behålls i vallagen, dock med
uteslutande av orden ?läns? respektive ?län?. Benämningen Bohusläns valkrets
behålls oförändrad.
dels att utskottets hemställan under 16 bort ha följande lydelse:
16. beträffande lagförslag som bör ändras avseende länsbenämning
att riksdagen med anledning av proposition 1996/97:108 och motion 1996/97:Bo29
yrkandena 9 och 10 antar de vid propositionen fogade förslagen till
a) lag om sammanläggningsdelegerade för Västergötlands läns landsting,
b) lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västergötlands
län,
c) lag om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning,
d) lag om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv
persontrafik,
e) lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
f) lag om ändring i vallagen (1997:000),
med den ändring att i lagförslagen a)-e) ordet Västergötlands utbyts mot
orden Västra Götalands samt att i förslaget f) Västergötlands läns västra
valkrets benämns Bohusläns valkrets, Västergötlands läns norra valkrets
benämns Älvsborgs norra valkrets, Västergötlands läns södra valkrets
benämns Älvsborgs södra valkrets och Västergötlands läns östra valkrets
benämns Skaraborgs valkrets,

I propositionen intagna lagförslag
1 Förslag till lag om sammanläggningsdelegerade för Västergötlands läns
landsting
2 Förslag till lag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i
Västergötlands län
3 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning
4 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss
kollektiv persontrafik
5 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken
6 Förslag till lag om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål
7 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar
8 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:891) om val av ledamöter i
länsstyrelses styrelse
9 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
10 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
11 Förslag till lag om ändring i vallagen (1997:000)
Kulturutskottets yttrande
1996/97:5y
Till bostadsutskottet
Bostadsutskottet har den 10 april 1997 beslutat bereda kulturutskottet
tillfälle att yttra sig över dels proposition 1996/97:108 Ändrad länsindelning
och försöksverksamhet i Västsverige i vad avser uppgiften för ett föreslaget
regionalt självstyrelseorgan i Västergötlands län att besluta om fördelning av
statsbidrag till regionala kulturinstitutioner, dels de med anledning av
propositionen väckta motionerna 1996/97:Bo25 och 1996/97:Bo29 yrkande 4.
Utskottet
I propositionen föreslås att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och
Skaraborgs län, med undantag av Habo och Mullsjö kommuner, skall läggas samman
till ett län den 1 januari 1998. Det nya länet i Västsverige skall benämnas
Västergötlands län.
Riksdagen beslutade hösten 1996 att en försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning skulle genomföras i Kalmar, Gotlands och Skåne län (prop.
1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77). I den nu aktuella
propositionen föreslås att försöksverksamheten skall utvidgas till att omfatta
även det nybildade västsvenska länet. De uppgifter som skall ingå i
försöksverksamheten i det västsvenska länet skall vara
- att utarbeta ett program för länets långsiktiga utveckling,
- att besluta om en långsiktig plan för den regionala transportinfrastrukturen
och
- att besluta om användningen av vissa regionalpolitiska och andra
utvecklingsmedel.
Det regionala självstyrelseorganet skall i det västsvenska länet vara
landstinget. Försöksverksamheten föreslås pågå fr.o.m. den 1 januari 1999
t.o.m. utgången av år 2002.
I propositionen erinras om att syftet med försöksverksamheten med ändrad
regional ansvarsfördelning är att utveckla former för en bättre demokratisk
förankring av det regionala utvecklingsarbetet. En bred förankring av det
regionala utvecklingsarbetet kan bidra till en bättre samordning och därmed
till ett effektivare utnyttjande av de resurser som finns inom regionen. En
sådan kraftsamling av resurser på regional nivå bör kunna underlätta
utvecklingen av konkurrenskraftiga regioner. Höstens riksdagsbeslut innebär
bl.a. att utvecklingsansvaret i Kalmar, Gotlands och Skåne län skall överföras
från länsstyrelserna till regionala självstyrelseorgan, som även skall besluta
om vissa regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. Vidare skall uppgiften
att fördela vissa statsbidrag för regional kulturverksamhet överföras från
Statens kulturråd till de regionala självstyrelseorganen i de nämnda tre
länen. I proposition 1996/97:36 uttalades att försöksverksamheten bör följas
upp och utvärderas så att erfarenheterna av denna kan läggas till grund för
statsmakternas ställningstagande om den regionala samhällsorganisationens
långsiktiga inriktning och struktur, i god tid före de allmänna valen år 2002
(prop. s. 59). Konstitutionsutskottet anslöt sig till regeringens bedömning i
detta hänseende och utgick från att regeringen på lämpligt sätt fortlöpande
håller riksdagen underrättad om hur försöksverksamheten fortskrider (bet.
1996/97:KU4 s. 29).
Då det gäller det nya västsvenska länet gör regeringen bedömningen att
försöksverksamheten där bl.a. skall omfatta beslut om användningen av vissa
regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. När det gäller uppgiften att
besluta om visst kulturstöd anser regeringen att den tidigare beslutade
försöksverksamheten - i Kalmar, Gotlands och Skåne län - har sådan omfattning
att den utgör tillräckligt underlag för utvärdering.
Uppgifter och ledningsform för länsstyrelsen i det nya västsvenska länet
förslås vara samma som i de övriga försökslänen. Länsstyrelsen skall behålla
uppgifterna att verka för att statlig verksamhet i länet samordnas och
anpassas efter övergripande miljö- och regionalpolitiska mål etc.
Motionärerna bakom motion Bo29 (v) ser inte några skäl till att undanta
kulturfrågorna i försöket i det västsvenska länet (yrkande 4). Tvärtom, anför
motionärerna, är det viktigt att få till stånd en så bred försöksverksamhet
som möjligt. Motionens syfte är således att det självstyrande organet i det
västsvenska länet - i likhet med de tre tidigare försökslänen - från
Kulturrådet skall överta uppgiften att fördela vissa statsbidrag för regional
kulturverksamhet.
Med anledning av regeringens proposition om den regionala
samhällsorganisationen (prop. 1996/97:36) behandlade kulturutskottet hösten
1996 i ett yttrande till konstitutionsutskottet förslaget att de självstyrande
organen i Kalmar, Gotlands och Skåne län skulle få överta befogenheten från
Kulturrådet att under tiden den 1 juli 1998 till och med utgången av år 2002
besluta om fördelningen av visst statligt kulturstöd. Utskottet tillstyrkte
förslaget. Utskottet framhöll i sitt yttrande till konstitutionsutskottet
bl.a. följande (yttr. 1996/97:KrU3y).
Utskottet har i olika sammanhang understrukit kulturens betydelse för den
regionala utvecklingen. Utskottet kan inte se något hinder för att - sedan de
övergripande principerna för kulturpolitiken och för fördelningen av
statsbidrag på kulturområdet lagts fast - riksdagen beslutar om en
försöksverksamhet där den närmare fördelningen av bidragen görs på regional
nivå och av organ som har en stark regional förankring. Först sedan en sådan
försöksverksamhet slutförts och utvärderats bör frågan prövas huruvida det
skall ske en allmän och permanent delegering till den regionala nivån av
fördelningen av statsbidrag till regional - och lokal - kulturverksamhet.
Kulturutskottet intar alltjämt samma ståndpunkt.
Parentetiskt vill utskottet nämna att det av den nu aktuella propositionen
får anses framgå att en av det självstyrande organets uppgifter skall vara att
stödja bl.a. regional projektverksamhet. Medel härför har anvisats inom
utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling. Det innebär att
ifrågavarande medel bl.a. får användas för kulturprojekt.
Då det gäller det i motion Bo29 (v) framlagda förslaget att det
självstyrande organet i Västsverige även skulle från Kulturrådet överta och
besluta om visst kulturstöd anser utskottet, liksom regeringen, att den
tidigare beslutade försöksverksamheten i Kalmar, Gotlands och Skåne län är
tillräcklig för att kunna utgöra underlag för en utvärdering och för att
avgöra om syftet med försöksverksamheten kan uppnås. Utskottet kan således
inte finna att det är motiverat att - som motionärerna föreslår - utvidga
försöksverksamheten till att även omfatta det nybildade västsvenska länet.
Bostadsutskottet bör avstyrka motionsyrkandet.
Motionärerna bakom motion Bo25 (s) föreslår att ansvaret för kulturmiljövården
i det västsvenska länet skall överföras till det regionala självstyrande
organet. Ett genomförande av motionsförslaget skulle innebära att en ny modell
för ansvarsfördelning inom kulturmiljövården skulle kunna prövas.
Länsstyrelsernas och länsmuseernas respektive roller och ansvar har länge
varit en diskussionsfråga, ofta även en tvistefråga. Ett samlat ansvar hos det
regionala självstyrelseorganet skulle skapa nya förutsättningar att lösa
problemet, anser motionärerna.
Kulturutskottet vill erinra om att det sedan länge pågår ett arbete rörande
ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården. En utförlig redogörelse härför
lämnas i kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1 (s. 135). Här kan i korthet
nämnas att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i en rapport, benämnd Riktlinjer för
ansvarsuppdelningen inom kulturmiljövården, föreslagit att - på regional nivå
- länsstyrelsen skall ansvara för kulturmiljövårdens myndighetsuppgifter.
Länsstyrelsen skall i tillämpliga fall efter samråd med kommuner och landsting
ansvara för en beställarroll inom verksamhetsgrenarna vård och publikarbete.
Vidare har RAÄ föreslagit att länsmuseerna skall utöva det regionala ansvaret
för kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad samt ansvara för att ha kompetens
och för att kunna utföra uppgifter som behövs inom verksamhetsgrenarna vård
och publikarbete.
Enligt vad utskottet har inhämtat avser regeringen att inom kort ge ett
gemensamt uppdrag till RAÄ och Kulturrådet då det gäller ansvarsfördelningen
inom kulturmiljöarbetet. De båda myndigheterna skall ta fram faktaunderlag för
utformande av riktlinjer om vad som kan anses vara uppgifter inom ramen för
statsbidraget till de regionala museerna, respektive uppdrag som förutsätter
särskild ersättning. Riktlinjerna skall ligga till grund för den fördelning av
ansvar och arbetsuppgifter kring vilken enighet skall uppnås på regional nivå.
Utskottet anser att det fortsatta beredningsarbetet då det gäller
ansvarsfördelningen inte bör föregripas. Motionen bör således avstyrkas.

Stockholm den 17 april 1997
På kulturutskottets vägnar
Åke Gustavsson

I beslutet har deltagit: Åke Gustavsson (s), Berit Oscarsson (s), Anders
Nilsson (s), Lennart Fridén (m), Björn Kaaling (s), Marianne Andersson (c),
Monica Widnemark (s), Jan Backman (m), Carl-Johan Wilson (fp), Annika Nilsson
(s), Ewa Larsson (mp), Fanny Rizell (kd), Lena Klevenås (s), Lars Lilja (s),
Elizabeth Nyström (m), Birgitta Wichne (m) och Britt-Marie Danestig-Olofsson
(v).
Avvikande mening
Uppgiften att fördela vissa statsbidrag för regional kulturverksamhet
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser att den del av kulturutskottets
yttrande som börjar med ?Då det gäller? och slutar med ?avstyrka
motionsyrkandet? bort ha följande lydelse:
Enligt kulturutskottets uppfattning är det angeläget att en så bred
försöksverksamhet som möjligt kommer till stånd även i det nya västsvenska
länet. I försöksverksamheten bör kulturfrågorna ges en framskjuten plats.
Kulturutskottet ansluter sig därför till uppfattningen i motion Bo29 (v) i här
aktuell del (yrkande 4) att försöksverksamheten i det västsvenska länet skall
få samma omfattning som den försöksverksamhet som bedrivs i Kalmar, Gotland
och Skåne län. Det innebär att det självstyrande organet i det västsvenska
länet skall från Kulturrådet få överta uppgiften att fördela vissa statsbidrag
för regional kulturverksamhet. Bostadsutskottet bör således tillstyrka
motionsyrkandet.

Innehållsförteckning

Sammanfattning........................................1
Propositionen.........................................2
Motionerna............................................2
Yttranden m.m.........................................4
Utskottet.............................................5
Inledning 5
Ändrad länsindelning 5
Försöksverksamhet 5
Ett nytt västsvenskt län 6
Det nya länets namn 9
Residensstad i det nya länet 10
Försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning 11
Försöksverksamhet i Västsverige 11
Framställningar från andra län att få genomföra försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning m.m.
14
Genomförandefrågor 15
Lagstiftningsfrågor 17
Hemställan...........................................18
Reservationer........................................21
1. Ett nytt västsvenskt län (m) 23
2. Ett nytt västsvenskt län (mp) 26
3. En omprövning av försöket (v) 26
4. Beslutsansvaret för vissa kulturfrågor under försöksperioden (v) 26
5. Skyldighet för länsstyrelserna att inrätta samrådsgrupper (v). 27
6. Avskaffande av landshövdingetiteln (v) 27
7. En utvidgad försöksverksamhet (v) 28
8. Utvärdering av försöket (v) 28
9. Besparingskraven för den nya länsstyrelsen (v) 29
10. Ändrad beslutsordning för stöd ur EG:s strukturfonder (v) 30
11. Lagförslag som skall ändras avseende länsbenämning (v) 30
Bilaga 1 I propositionen intagna lagförslag..........32
Bilaga 2 Kulturutskottets yttrande 1996/97:KrU5y.....52