Regeringens proposition 
1995/96:47 
 
Vissa ändringar i föräldrabalken 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
 
Stockholm den 5 oktober 1995 
Ingvar Carlsson 
 
              Laila Freivalds 
              (Justitiedepartementet) 
Propositionens huvudsakliga innehåll 
 
I propositionen föreslås att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna får rätt 
att delegera vissa ärenden i vilka de i dag måste besluta själva (19 kap. 14 § 
föräldrabalken). Kommunfullmäktiges bemyndigande skall inte krävas för rätten 
att delegera. 
 Vidare föreslås en följdändring till den nyligen genomförda förmynder- 
skapsreformen i fastighetsbildningslagen. 
 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1996. 
Innehållsförteckning 
1   Förslag till riksdagsbeslut................................ 3 
 
2   Lagtext ................................................... 4 
   2.1  Förslag till lag om ändring i föräldrabalken........ 4 
   2.2  Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen 
       (1970:988).......................................... 6 
 
3   Ärendet och dess beredning................................. 7 
 
4   Delegeringsbestämmelserna.................................. 7 
   4.1  Överförmyndarnas nya uppgifter och rätten att delegera beslut 
       7 
   4.2  Behovet av en lagändring............................ 9 
   4.3  Nya bestämmelser om rätten att delegera beslutanderätt 10 
       4.3.1 Allmänna överväganden......................... 10 
       4.3.2 Förordnande och entledigande av god man och förvaltare 
          11 
       4.3.3 Hävande av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 13 
       4.3.4 Föreläggande av vite.......................... 14 
       4.3.5 Övriga beslut som flyttats över till överförmyndaren 14 
       4.3.6 Skyldigheten för den som fått ett uppdrag att hänskjuta 
          ärendet....................................... 15 
       4.3.7 Kommunfullmäktiges roll vid delegering........ 15 
 
5   God man vid vissa fastighetsbildningsförrättningar......... 16 
 
6   Ikraftträdande............................................. 17 
 
7   Kostnadseffekter........................................... 17 
 
8   Författningskommentar...................................... 17 
   8.1  Ändringarna i föräldrabalken........................ 17 
   8.2  Ändringarna i fastighetsbildningslagen (1970:988)... 18 
 
Bilaga 1   Sammanfattning av promemorian 
       Delegering av vissa förmynderskapsärenden m.m....... 19 
Bilaga 2   Promemorians lagförslag............................. 20 
Bilaga 3   Förteckning över remissinstanserna.................. 23 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 oktober 1995.. 24 
1   Förslag till riksdagsbeslut 
 
Regeringen föreslår att riksdagen 
 antar regeringens förslag till 
 1. lag om ändring i föräldrabalken, 
 2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988). 
2   Lagtext 
 
Regeringen har följande förslag till lagtext. 
2.1  Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 
 
 Härigenom föreskrivs att 19 kap. 14 § föräldrabalken1 skall ha följande 
lydelse. 
-------------------------------------------------------------------- 
Nuvarande lydelse          Föreslagen lydelse 
-------------------------------------------------------------------- 
               19 kap. 
                14 § 
-------------------------------------------------------------------- 
 Om kommunfullmäktige bestämmer   Överförmyndarnämnden får uppdra åt 
det, får överförmyndarnämnden    en ledamot, en ersättare som har 
uppdra åt en ledamot, en       kallats till tjänstgöring eller 
ersättare som har kallats till    en kommunal tjänsteman med den 
tjänstgöring eller en kommunal    kompetens som behövs att på 
tjänsteman med erforderlig kom-   nämndens vägnar avgöra vissa 
petens att på nämndens vägnar    grupper av ärenden. Nämnden skall 
avgöra vissa grupper av ärenden,   i sitt beslut ange vilka slag 
vilkas beskaffenhet skall an-    av ärenden som uppdraget 
ges i fullmäktiges beslut. Kom-   omfattar. Överförmyndaren får på 
munfullmäktige kan på        motsvarande sätt uppdra åt en 
motsvarande sätt bestämma att    kommunal tjänsteman med den kom- 
överförmyndaren får uppdra åt en   petens som behövs att avgöra 
kommunal tjänsteman med       ärenden på överförmyndarens vägnar. 
erforderlig kompetens att 
avgöra ärenden på överförmyndarens  En framställning eller ett ytt- 
vägnar.               rande till kommunfullmäktige får 
 En framställning eller ett     dock inte beslutas på något annat 
yttrande till kommunfullmäktige   sätt än av nämnden samfällt eller 
får dock inte beslutas på något   av överförmyndaren själv. Detsamma 
annat sätt än av nämnden samfällt  gäller beslut enligt 11 kap. 20 § 
eller av överförmyndaren själv.   att entlediga eller skilja en 
Detsamma gäller vid beslut att    god man eller förvaltare från 
förordna eller entlediga en god   uppdraget och beslut att häva 
man eller förvaltare, häva avtal   avtal om sammanlevnad i oskif- 
om sammanlevnad i oskiftat bo    tat bo eller att förelägga vite. 
eller förelägga vite.         Finner den som fått ett uppdrag 
                   som avses i första stycket att 
                   samtycke, tillstånd, förordnande, 
 Finner den som fått ett      upphörande eller entledigande i 
uppdrag som avses i första      ett visst fall inte bör meddelas 
stycket att samtycke, tillstånd   eller beslutas, eller anser han 
eller förordnande i ett visst    eller hon frågan tveksam, skall 
fall inte bör meddelas, eller    ärendet hänskjutas till nämnden 
anser han eller hon frågan      eller överförmyndaren. Beslut i 
tveksam, skall ärendet        ett ärende enligt denna balk 
hänskjutas till nämnden eller    vilket har fattats på grund av 
överförmyndaren. Beslut i ett    ett uppdrag som avses i första 
ärende enligt denna balk vilket   stycket behöver inte anmälas för 
har fattats på grund av ett     nämnden eller för överförmyndaren. 
uppdrag som avses i första 
stycket behöver inte anmälas för 
nämnden eller för överförmyndaren. 
               20 kap. 
                11 § 
-------------------------------------------------------------------- 
 Beslut som tingsrätten har     Beslut som tingsrätten har med- 
meddelat under rättegången i     delat under rättegången i frågor 
frågor som avses i 6 kap. 20 §,   som avses i 6 kap. 20 §, 7 kap. 
7 kap. 15 §, 10 kap. 16 eller    15 §, 10 kap. 16 eller 17 § eller 
17 § eller 11 kap. 18 §, 20 §    11 kap. 18 § eller 23 § tredje 
andra stycket eller 23 § tredje   stycket skall överklagas 
stycket skall överklagas       särskilt. 
särskilt. 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 
 
**FOOTNOTES** 
 
1 Balken omtryckt 1995:974. 
2.2  Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) 
 
 Härigenom föreskrivs att 4 kap. 12 § fastighetsbildningslagen1 (1970:988) 
skall ha följande lydelse. 
-------------------------------------------------------------------- 
Nuvarande lydelse          Föreslagen lydelse 
                4 kap. 
                12 § 
-------------------------------------------------------------------- 
 Om förrättningen rör en fastig-   Om förrättningen rör en fastighet 
het som ägs av ett upplöst bolag   som ägs av ett upplöst bolag 
eller en annan upplöst samman-    eller en annan upplöst samman- 
slutning, får rätten förordna god  slutning, får överförmyndaren 
man som avses i 11 kap. för-     förordna god man som avses i 11 
äldrabalken att företräda sam-    kap. föräldrabalken att företräda 
manslutningen vid förrättningen.   sammanslutningen vid för- 
 Om god man enligt första      rättningen. 
stycket eller annan god man      Om god man enligt första 
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken  stycket eller annan god man 
behöver förordnas, skall fastig-   enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken 
hetsbildningsmyndigheten anmäla   behöver förordnas, skall 
detta hos rätten.          fastighetsbildningsmyndigheten 
                   anmäla detta hos överförmyndaren. 
__________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 
 
**FOOTNOTES** 
 
1 Lagen omtryckt 1992:1212. 
3   Ärendet och dess beredning 
 
Från den 1 juli 1995 gäller nya regler beträffande förmyndares, förvaltares och 
gode mäns förvaltning av egendom samt tillsynen över sådan förvaltning (se prop. 
1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29 och SFS 1994:1433-1450). Änd- 
ringarna, som innebär en modernisering av reglerna på området, syftar bl.a. till 
en avreglering utan att berättigade skyddsintressen sätts åt sidan. I fråga om 
handläggningen av förmynderskapsärenden bygger ändringarna på principen att dom- 
stolarna skall handlägga enbart sådana frågor som verkligen kräver domstolspröv- 
ning. De förmynderskapsärenden som är av övervägande förvaltningsnatur handläggs 
sålunda i fortsättningen av förvaltningsmyndigheter och inte av domstolar. 
 Till Justitiedepartementet har framförts synpunkter på vissa enskildheter i 
bestämmelserna. Inom departementet har därför upprättats en promemoria - 
Delegering av vissa förmynderskapsärenden m.m. - med förslag till justeringar i 
dels bestämmelserna i 19 kap. 14 § föräldrabalken (FB) om överförmyndarnämn- 
dernas och överförmyndarnas rätt att delegera beslutsbefogenheter, dels be- 
stämmelserna i 4 kap. 12 § fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL) om god man i 
vissa fall vid fastighetsbildningsförrättningar. En sammanfattning av prome- 
morians förslag finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. 
 Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns 
i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr 
Ju95/2233). 
 Regeringen tar i detta ärende upp promemorians förslag till lagändringar. 
Några remissinstanser framför i sina yttranden synpunkter på vissa andra 
bestämmelser på området. Dessa och andra synpunkter som har framförts till 
departementet kommer att beaktas vid den utvärdering som departementet avser att 
göra sedan bestämmelserna varit i kraft en tid. 
 På grund av ändringarnas enkla beskaffenhet har Lagrådets yttrande över de 
lagförslag som utarbetats i ärendet inte inhämtats. 
4   Delegeringsbestämmelserna 
 
4.1  Överförmyndarnas nya uppgifter och rätten att delegera beslut 
 
Förmynderskapsreformen innebär att överförmyndarna har övertagit en rad 
uppgifter av förvaltningskaraktär från domstolarna (beträffande övervägandena, 
se prop. 1993/94:251 s. 151 f.). Till överförmyndarnas nya arbetsuppgifter hör 
bl.a. att i många fall förordna och entlediga gode män och förvaltare, att 
besluta om hävande av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo och att förelägga 
vite. De beslut som överförmyndarna har övertagit från domstolarna är - förutom 
några som nu saknar intresse - närmare bestämt följande: 
 1. förordnande av god man för underårig när förmyndaren inte kan utöva 
förmynderskapet (11 kap. 1 § första stycket FB), 
 2. förordnande av god man för att vårda den underåriges rätt i oskiftat dödsbo 
(11 kap. 2 § första stycket FB), 
 3. förordnande av god man för den som skall företa en rättshandling eller vara 
part i en rättegång och behöver hjälp men inte kan företrädas av ordinarie 
förmyndare, god man eller förvaltare (11 kap. 2 § andra stycket FB), 
 4. förordnande av god man för den som annars har ett intresse som strider mot 
en ordinarie företrädares (eller dennes anhöriges) intresse (11 kap. 2 § tredje 
stycket FB), 
 5. förordnande av god man för arvinge eller testamentstagare på okänd eller 
avlägsen ort eller för okänd arvinge eller testamentstagare (11 kap. 3 § första 
stycket 1-3 FB), 
 6. förordnande av god man för bortavarande i andra fall (11 kap. 3 § första 
stycket 4 FB), 
 7. förordnande av god man för blivande ägare (11 kap. 3 § första stycket 5 
FB), 
 8. förordnande av god man när egendom enligt vad som särskilt föreskrivs skall 
ställas under vård och förvaltning av god man (11 kap. 3 § första stycket 6 FB), 
 9. förordnande av god man för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning 
eller liknande förhållanden behöver hjälp, utom i samband med beslutet om 
anordnande av godmanskap (11 kap. 4 § andra stycket FB), 
 10. förordnande av förvaltare, utom i samband med beslutet om anordnande av 
förvaltarskap (11 kap. 7 § fjärde stycket FB), 
 11. interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare och ändring av 
sådant interimistiskt förordnande (11 kap. 18 § andra resp. fjärde stycket FB); 
beträffande god man enligt 11 kap. 4 § och förvaltare måste rätten först besluta 
att anordna godmanskap resp. förvaltarskap, 
 12. beslut att vissa godmanskap skall upphöra för att de inte längre behövs 
och beslut att god man eller förvaltare skall entledigas på egen begäran (11 
kap. 19 § FB), 
 13. entledigande av god man eller förvaltare som inte är lämplig för uppdraget 
(11 kap. 20 § första stycket FB), 
 14. beslut att god man eller förvaltare interimistiskt skall skiljas från 
uppdraget (11 kap. 20 § andra stycket FB), 
 15. beslut om jämkning av godmanskaps omfattning (11 kap. 23 § fjärde stycket 
FB), 
 16. beslut att förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren skall ställa 
säkerhet för den förvaltade egendomen samt prövande av säkerheten och beslut om 
hur den skall förvaras (12 kap. 13 § FB), 
 17. beslut att häva ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo (15 kap. 7 § 
FB), och 
 18. beslut att förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare vid vite att 
fullgöra vissa av sina skyldigheter (16 kap. 13 § FB). 
 
Till skillnad från vad som gäller i övriga ärenden får beslutanderätten i de 
flesta av de ärenden som överförmyndarna övertagit från domstolarna inte delege- 
ras. Det framgår av 19 kap. 14 § andra stycket andra meningen FB. I första 
meningen sägs att en framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige 
inte får beslutas på annat sätt än av överförmyndarnämnden samfällt eller av 
överförmyndaren själv. Därefter stadgas i andra meningen: 
 
Detsamma gäller vid beslut att förordna eller entlediga en god man eller 
förvaltare, häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller förelägga vite. 
 
Bestämmelsen tillkom efter ett påpekande av Lagrådet att bestämmelsen i 
paragrafens tredje stycke (andra stycket i lagrådsremissen) inte syntes beakta 
den omständigheten att efter lagändringarna ett antal nya ärenden skulle komma 
att handläggas av överförmyndarna (se prop. 1993/94:251, bilagedelen, s. 
200 f.). I propositionen anfördes (s. 292) att det framstod som motiverat att 
iaktta försiktighet med möjligheterna att delegera sådana beslut beträffande 
vilka överförmyndarna inte tidigare haft befogenhet. Det anfördes också att det 
kunde finnas anledning att överväga om delegationsmöjligheten borde utvidgas 
sedan det vunnits tillräcklig erfarenhet av den nya beslutsordningen. 
4.2  Behovet av en lagändring 
 
I en framställning till Justitiedepartementet har överförmyndarnämnderna i 
Kalmar, Örebro och Sundsvall (härefter anmälarna) anhållit att departementet 
snarast tar initiativ till en ändring av reglerna, så att i vart fall beslut om 
förordnande och entledigande av god man och förvaltare kan delegeras av överför- 
myndarnämnd. 
 Sammanträden med överförmyndarnämnder hålls relativt sällan. Enligt anmälarna 
sammanträder många nämnder mindre än sex gånger per år. I de kommuner där 
överförmyndarverksamheten leds av en överförmyndarnämnd blir därför, anför 
anmälarna, den nya handläggningsordningen ohanterlig och orimlig. 
 Som anmälarna påpekar blir ärendena hos överförmyndarnämnderna med den nya 
ordningen betydligt fler än tidigare och inte sällan brådskande. Anmälarna pekar 
som ett exempel på ärenden om förordnande av god man för att bevaka en under- 
årigs rätt i ett dödsbo. Bland andra beslut som kan vara brådskande kan nämnas 
förordnande av god man för underårig när förmyndaren inte kan utöva förmyn- 
derskapet, förordnande av god man för den som skall företa en rättshandling 
eller vara part i en rättegång och förordnande av god man för arvinge eller 
testamentstagare på okänd eller avlägsen ort. Som anmälarna framhåller innebär 
den införda handläggningsordningen att inte heller interimistiska beslut kan 
delegeras. 
 Den nya ordningen ställer uppenbarligen nya krav på överförmyndarverksamheten. 
Många beslut måste kunna fattas snabbare än som kan ske om beslutet måste tas av 
en överförmyndarnämnd som sammanträder endast ett fåtal gånger per år. Med de 
nya arbetsuppgifter som lagts på överförmyndarna kan det visserligen förväntas 
att de kommuner som har överförmyndarnämnder ser till att nämnderna kan fatta 
beslut snabbare än förut. Det kan dock i dessa kommuner innebära stora praktiska 
svårigheter att alltid få fram ett beslut så snabbt som rimligen måste krävas, 
om inte möjligheterna att delegera beslutsrätten vidgas. 
 På grund av vad som anförts finns det skäl att på nytt överväga vilka av de 
beslut som överförmyndarna övertagit från domstolarna som bör kunna delegeras. 
4.3  Nya bestämmelser om rätten att delegera beslutanderätt 
 
4.3.1 Allmänna överväganden 
 
De angivna inskränkningarna i delegeringsmöjligheterna medför inga stora 
svårigheter när uppgifterna handhas av en överförmyndare. Problemen gäller i 
stället de kommuner som arbetar med överförmyndarnämnder. Delegeringsreglerna 
bör dock, som framhålls i promemorian, utformas med utgångspunkt från beslutens 
art och de garantier som måste finnas för rättssäkerheten och beslutens kvalitet 
i övrigt. Avgörande är sålunda att de kompetenskrav som måste ställas är upp- 
fyllda. Med den utgångspunkten saknas det anledning att göra skillnad mellan 
olika kommuner. 
 Självklart kan en person med långvarig rutin och säkert omdöme anförtros fler 
och svårare beslut än den som har begränsade erfarenheter och kunskaper. Man bör 
kunna utgå från att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna noga prövar vilka 
beslut som kan delegeras, att de bedömer vilka kunskaper och vilken erfarenhet 
som krävs och att de tar ansvar för att den person till vilken beslutsrätt 
överlämnas uppfyller de krav som måste ställas. 
 Av betydelse för frågan om i vilken mån beslut skall kunna delegeras är också 
bestämmelsen i 19 kap. 14 § tredje stycket första meningen FB. Där stadgas: 
 
Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, 
tillstånd eller förordnande i ett visst fall inte bör meddelas, eller anser han 
eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden eller 
överförmyndaren. 
 
Avsikten med bestämmelsen är att den som fått beslutsrätt delegerad till sig 
inte skall besluta i svåra fall eller i situationer som avviker från det 
vanliga. Det måste förutsättas att detta klargörs för den som tillerkänns 
beslutsrätt. 
 Beaktas måste också att överförmyndarbeslut enligt föräldrabalken kan 
överklagas hos tingsrätten (20 kap. 6 § FB). 
 I promemorian görs, mot angiven bakgrund, den bedömningen att rätten att 
delegera beslut bör kunna göras mer vidsträckt än i dag. Regeringen delar den 
uppfattningen. 
 I det följande diskuteras vilka av de ifrågavarande besluten som bör kunna 
delegeras. 
4.3.2 Förordnande och entledigande av god man och förvaltare 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens förslag: De beslut om förordnande av god man och | 
| förvaltare som ankommer på överförmyndarna skall kunna delegeras| 
| enligt samma regler som gäller för andra överförmyndarbeslut. Det-| 
| samma skall gälla för beslut om upphörande av godmanskap för att| 
| det inte längre behövs och beslut om entledigande av en god man | 
| eller en förvaltare på dennes egen begäran. Beslut att entlediga| 
| en god man eller en förvaltare på grund av att han eller hon | 
| inte är lämplig för uppdraget skall inte kunna delegeras.    | 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 8 f.). 
 Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan utom 
en tillstyrker promemorians förslag. Överförmyndarnämnderna i Örebro och 
Sundsvall anser dock att även beslut om entledigande av en god man eller 
förvaltare på grund av bristande lämplighet bör kunna delegeras. En 
remissinstans (Länsstyrelsen i Stockholms län) föreslår att 
överförmyndarnämnderna skall få delegera beslut om att interimistiskt skilja en 
god man eller en förvaltare från uppdraget till ordföranden eller någon annan 
ledamot. Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) 
menar att en utvidgad delegationsrätt inte bör omfatta beslut om förordnande av 
god man enligt 11 kap. 4 § andra stycket FB eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
fjärde stycket FB. 
 Skälen för regeringens förslag: Flera av de beslut som förts över till 
överförmyndarna kunde enligt den gamla ordningen delegeras till biträdespersonal 
vid tingsrätterna (18 a § förordningen [1979:572] med tingsrättsinstruktion). 
Det gällde förordnande av god man i de situationer som nämns i punkterna 1-6 i 
avsnitt 4.1. Vidare gällde rätten att delegera för beslut om entledigande av god 
man i de nämnda fallen. 
 Promemorians förslag att även överförmyndarnämnderna och överförmyndarna får 
möjlighet att delegera beslutsrätten i dessa fall har tillstyrkts av 
remissinstanserna. Regeringen är av samma mening. Promemorieförslaget bör därför 
följas. Det bör understrykas att det i vissa fall åligger den som fått ett 
ärende delegerat till sig att hänskjuta det till nämndens eller överförmyndarens 
prövning (se avsnitt 4.3.1). 
 Även beslut om förordnande av god man för blivande ägare och förordnande av 
god man när egendom enligt vad som särskilt föreskrivs skall ställas under vård 
och förvaltning (11 kap. 3 § första stycket 5 och 6 FB; punkterna 7 och 8 i 
avsnitt 4.1 i denna proposition) bör, som föreslås i promemorian, kunna 
delegeras. Dessa beslut är regelmässigt av sådan art att de inte föranleder 
några tvistigheter eller stora svårigheter i övrigt. Dock ställer de vissa krav 
på den som beslutar, bl.a. när det gäller att förstå betydelsen av förordnandet. 
 God man för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande 
förhållanden behöver hjälp (11 kap. 4 § andra stycket FB; punkt 9 i avsnitt 4.1 
i denna proposition) utses av överförmyndaren endast i de fall då rätten redan 
beslutat om anordnande av godmanskap. Sedan beslutet om anordnande har fattats 
är det normalt en enkel uppgift att utse en viss person till god man. Ansvaret 
för det beslutet bör kunna delegeras. Som anförs i promemorian måste dock 
beaktas att denna godmansuppgift är svårare än de flesta andra och att valet av 
person fordrar noggrant övervägande. Detta understryks av FUB som i sitt 
remissvar framhåller att många utvecklingsstörda behöver hjälp av den gode 
mannen t.ex. med att utverka beslut om det stöd och den service de är 
berättigade till enligt bl.a. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och med att bevaka att beslut som går dem emot överklagas. 
Utseende av god man ställer alltså många gånger stora krav på beslutsfattaren 
och det får förutsättas att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna tar 
ansvar för att den person till vilken beslutanderätten delegeras har de 
kunskaper och den erfarenhet som behövs. 
 Det som sagts i föregående stycke gäller också förordnande av förvaltare (11 
kap. 7 § fjärde stycket FB; punkt 10 i avsnitt 4.1 i denna proposition). 
 På grund av vad som tidigare sagts bör även beslut om att interimistiskt 
förordna god man eller förvaltare och beslut att ändra ett sådant förordnande 
kunna delegeras (punkt 11 i avsnitt 4.1). 
 Beslut om att godmanskap skall upphöra eller att en god man skall entledigas 
(11 kap. 19 § och 20 § första stycket FB; punkterna 12 och 13 i avsnitt 4.1 i 
denna proposition) är av vitt skilda slag. Att ett godmanskap bör upphöra för 
att det inte längre behövs är i regel ett lätt avgörande i de fall där 
överförmyndaren har beslutsrätt. Att märka är därvid att beslut avseende 
godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB handläggs - liksom motsvarande beslut avseende 
förvaltarskap - av domstolen. På samma sätt är beslut om entledigande av en god 
man eller en förvaltare normalt av enkelt slag i de fall då vederbörande själv 
begärt sitt entledigande. Dessa beslut bör sålunda, som föreslås i promemorian, 
kunna delegeras. 
 Vad gäller beslut om entledigande av en god man eller en förvaltare på grund 
av bristande lämplighet (11 kap. 20 § första stycket FB) görs i promemorian den 
bedömningen att de inte bör kunna delegeras. Skälet härför är att sådana beslut 
typiskt sett är svåra och att de, om de fick delegeras, regelmässigt skulle 
tillhöra den kategori av beslut som skall hänskjutas till nämnden eller 
överförmyndaren enligt 19 kap. 14 § tredje stycket FB. Några remissinstanser 
anser att även nu aktuella beslut bör kunna delegeras och anför att besluten 
ofta är av brådskande natur och i allmänhet inte föranleder någon tvekan. 
 Som tidigare sagts bör delegeringsreglerna utformas med utgångspunkt från 
beslutets art och de garantier som måste finnas för beslutets kvalitet. Beslut 
om entledigande av en god man eller en förvaltare på grund av bristande 
lämplighet inrymmer typiskt sett känsliga avvägningar. Det faktum att besluten i 
vissa fall är brådskande kan inte i sig föranleda att delegering skall få ske. 
För sådana fall måste det, som anförs i promemorian, finnas en beredskap även i 
de kommuner som har överförmyndarnämnd att kunna få fram ett snabbt beslut. 
 Regeringen delar därför promemorians bedömning att dessa beslut inte bör kunna 
delegeras. 
 Till följd av vad som nyss sagts bör inte heller beslut om att interimistiskt 
skilja en god man eller en förvaltare från uppdraget kunna delegeras (punkt 14 i 
avsnitt 4.1). 
4.3.3 Hävande av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens bedömning: Beslut om hävande av avtal om samman- | 
| levnad i oskiftat dödsbo bör inte kunna delegeras.       | 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 10). 
 Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser instämmer i promemorians 
bedömning eller lämnar den utan invändning. Överförmyndarnämnderna i Örebro och 
Sundsvall anser dock att det inte bör finnas några begränsningar i 
delegationsrätten. 
 Skälen för regeringens bedömning: Ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 
är normalt okomplicerat och okontroversiellt men kan ibland ha stor betydelse 
från ekonomisk eller annan synpunkt. Beslut om att ingå ett sådant avtal kan 
fattas för huvudmannens räkning av en förmyndare, en god man eller en 
förvaltare, men det kräver alltid överförmyndarens samtycke (15 kap. 7 § första 
stycket FB). Ibland kan det efter en tid visa sig att avtalet är oförmånligt, 
exempelvis för att den som förvaltar dödsboet vansköter tillgångarna. I sådana 
situationer kan överförmyndaren häva avtalet om det är påkallat för att ta till 
vara den enskildes intressen (15 kap. 7 § andra stycket FB; punkt 17 i avsnitt 
4.1 i denna proposition). 
 Som framhålls i promemorian ställer beslut om hävande av avtal om sammanlevnad 
i oskiftat dödsbo stora krav på beslutsfattaren. I motsats till vad som normalt 
gäller i fråga om överförmyndarens beslut gäller de inte omedelbart (20 kap. 8 § 
FB). Besluten är, enligt regeringens bedömning, av sådant slag att de inte bör 
kunna delegeras. 
4.3.4 Föreläggande av vite 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens bedömning: Rätten att besluta om föreläggande vid vite| 
| bör inte kunna delegeras.                    | 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 10 
f.). 
 Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser instämmer i promemorians 
bedömning eller lämnar den utan invändning. Överförmyndarnämnderna i Örebro och 
Sundsvall anser dock att det inte bör finnas några begränsningar i 
delegationsrätten. 
 Skälen för regeringens bedömning: Enligt 16 kap. 13 § första stycket FB får 
överförmyndaren vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att 
fullgöra vissa skyldigheter (punkt 18 i avsnitt 4.1). Det gäller bl.a. skyldig- 
heten att ställa säkerhet för förvaltad egendom (12 kap. 13 § FB), skyldigheten 
att ge in en förteckning över en omyndigs egendom inför särskild överför- 
myndarkontroll (13 kap. 3 § FB), skyldigheten för föräldrar att avge årsräkning 
och sluträkning (13 kap. 14 resp. 15 § FB) och skyldigheten att hålla handlingar 
tillgängliga för överförmyndarens granskning (16 kap. 3 § andra stycket FB). 
 Förelägganden för ställföreträdarna är ett led i överförmyndarnas kon- 
trollverksamhet och kan beslutas på delegation. Det är i sig okomplicerat att 
förena föreläggandet med vite och det försvårar inte heller beslutet påtagligt. 
Å andra sidan måste beaktas att åtgärden är av ingripande natur för den enskilde 
och att viteshotet gör att föreläggandet framstår som betydligt allvarligare. 
Vite kräver noggranna överväganden och bör, som framhålls i promemorian, 
användas med urskillning. Härtill kommer att det normalt inte är särskilt 
bråttom att kunna förelägga vid vite. 
 Regeringen delar promemorians uppfattning att det i varje fall inte ännu bör 
öppnas en möjlighet att delegera rätten att besluta om föreläggande vid vite. 
Det kan dock finnas anledning att ompröva denna ståndpunkt sedan ytterligare 
erfarenheter vunnits. 
4.3.5 Övriga beslut som flyttats över till överförmyndaren 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens bedömning: Samma delegeringsmöjligheter som hittills| 
| bör finnas beträffande övriga beslutsbefogenheter som flyttats | 
| över till överförmyndaren genom förmynderskapsreformen.     | 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 11). 
 Remissinstanserna: Remissinstanserna delar bedömningen i promemorian eller 
lämnar den utan invändning. 
 Skälen för regeringens bedömning: Beslut om jämkning av omfattningen av ett 
godmanskap och beslut om att ställföreträdaren skall ställa säkerhet för den 
förvaltade egendomen (punkt 15 och punkt 16 i avsnitt 4.1) kan delegeras redan i 
dag. Beträffande jämkning av omfattningen av godmanskap skall anmärkas att 
överförmyndarens beslutsrätt gäller endast godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ FB 
och således inte de normalt mer komplicerade fall som behandlas i 11 kap. 4 § 
FB. I de fallen fattas eventuella beslut om jämkning av godmanskapet av rätten. 
 Remissinstanserna godtar bedömningen i promemorian. Regeringen delar 
uppfattningen att det inte finns skäl att nu begränsa delegeringsmöjligheterna i 
de ifrågavarande ärendena. 
4.3.6 Skyldigheten för den som fått ett uppdrag att hänskjuta ärendet 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens förslag: En följdändring görs i bestämmelserna om | 
| skyldighet för den som fått ett uppdrag att i vissa fall | 
| hänskjuta avgörandet till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren.| 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (promemorian s. 11 f.). 
 Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker promemorians förslag eller 
lämnar det utan invändning. 
 Skälen för regeringens förslag: Enligt bestämmelsen i 19 kap. 14 § tredje 
stycket första meningen FB skall den som fått ett uppdrag i vissa fall hänskjuta 
avgörandet till överförmyndarnämnden eller överförmyndaren. I uppräkningen av 
aktuella ärendetyper nämns samtycke, tillstånd eller förordnande . 
 Regeln är alltså mindre lämpligt avfattad för beslut om att ett godmanskap 
skall upphöra för att det inte längre behövs och beslut om att en god man skall 
entledigas på egen begäran (punkt 12 i avsnitt 4.1). Sådana beslut bör, som 
tidigare sagts, kunna delegeras. Om den som fått uppdraget finner att 
godmanskapet av någon särskild anledning inte bör upphöra när frågan kommer upp 
eller att en god man inte bör entledigas trots en egen begäran, bör ärendet 
hänskjutas. För tydlighets skull bör därför orden upphörande och 
 entledigande läggas till i bestämmelsen. 
4.3.7 Kommunfullmäktiges roll vid delegering 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens förslag: Kravet på bemyndigande av kommunfullmäktige| 
| för att delegering skall få ske slopas.             | 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 12). 
 Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker promemorieförslaget eller 
lämnar det utan invändning. 
 Skälen för regeringens förslag: De överförmyndarnämnder som anmält behovet av 
en ändring i delegeringsbestämmelserna (se avsnitt 4.2) har också hemställt om 
en ändring i 19 kap. 14 § första stycket FB. Där stadgas att delegering får ske 
 om kommunfullmäktige bestämmer det . 
 Som anförs i promemorian är det numera en bärande princip i kommunalrätten att 
kommunala nämnder och myndigheter har ett fullt verksamhetsansvar, vari ingår 
frågan om hur beslutanderätten delegeras (se prop. 1990/91:117 s. 101 f.). 
 Det finns knappast skäl att i fråga om förmynderskapsärenden avvika från 
huvudregeln. Regeringen delar därför uppfattningen att kravet på bemyndigande av 
kommunfullmäktige bör slopas. 
 En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige bör inte heller i 
fortsättningen kunna beslutas på något annat sätt än av nämnden samfällt eller 
av överförmyndaren själv (jfr 6 kap. 34 § kommunallagen, 1991:900). 
5   God man vid vissa fastighetsbildningsförrättningar 
 
-------------------------------------------------------------------- 
| Regeringens förslag: Bestämmelserna om god man i 4 kap. 12 § | 
| fastighetsbildningslagen ändras i linje med förmynderskapsrefor-| 
| men.                              | 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 12 
f.). 
 Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker promemorians förslag eller 
lämnar det utan erinran. 
 Skälen för regeringens förslag: I 4 kap. FBL finns bestämmelser om 
fastighetsbildningsförrättningar. För det särskilda fallet att förrättningen rör 
en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller en annan upplöst sammanslutning 
finns bestämmelser om god man i 12 § första stycket. Där stadgas att rätten får 
förordna god man som avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda samman- 
slutningen vid förrättningen. Vidare sägs, i andra stycket, att fastighets- 
bildningsmyndigheten skall anmäla till rätten om det behöver förordnas en sådan 
god man eller annan god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken . 
 Som anförs i promemorian ligger det bäst i linje med de nya reglerna att ett 
beslut enligt 4 kap. 12 § första stycket FBL fattas av överförmyndaren. 
Bestämmelsen uppmärksammades inte i samband med förmynderskapsreformen men bör 
ändras nu. Samtidigt bör i andra stycket - som nu ger en delvis felaktig an- 
visning till fastighetsbildningsmyndigheten - den ändringen göras att anmälan om 
behov av god man i fortsättningen skall ske till överförmyndaren. 
6   Ikraftträdande 
 
Lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1996. Några särskilda 
övergångsregler behövs inte. 
7   Kostnadseffekter 
 
Förslagen om utvidgade delegeringsmöjligheter medför en del rationali- 
seringsvinster för kommunerna och därmed vissa besparingar. Några negativa 
kostnadseffekter uppkommer inte av förslagen. 
8   Författningskommentar 
 
8.1  Ändringarna i föräldrabalken 
 
19 kap. 14 § 
Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till 
tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på 
nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut 
ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar. Överförmyndaren får på 
motsvarande sätt uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs 
att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar. 
 En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte 
beslutas på något annat sätt än av nämnden samfällt eller av överförmyndaren 
själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap. 20 § att entlediga eller skilja en 
god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal om samman- 
levnad i oskiftat bo eller att förelägga vite. 
 Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, 
tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör 
meddelas eller beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet 
hänskjutas till nämnden eller överförmyndaren. Beslut i ett ärende enligt denna 
balk vilket har fattats på grund av ett uppdrag som avses i första stycket 
behöver inte anmälas för nämnden eller för överförmyndaren. 
 
I första stycket har slopats det krav som tidigare gällt på bemyndigande från 
kommunfullmäktige för delegering av beslutsbefogenheter. Övriga ändringar i 
stycket är enbart redaktionella. 
 Ändringarna i andra stycket innebär att överförmyndarnämndernas resp. 
överförmyndarnas rätt att delegera beslutsbefogenheter har vidgats genom att 
vissa typer av beslut förts bort från den undantagsregel som anger vilka beslut 
som kräver beslut av nämnden samfällt eller av överförmyndaren själv. 
 I tredje stycket har orden "upphörande eller entledigande" lagts till för att 
klargöra att den föreskrivna hänskjutandeskyldigheten gäller även för de beslut 
om upphörande av godmanskap och entledigande av god man som får delegeras enligt 
de nya reglerna. 
20 kap. 11 § 
Beslut som tingsrätten har meddelat under rättegången i frågor som avses i 6 
kap. 20 §, 7 kap. 15 §, 10 kap. 16 eller 17 § eller 11 kap. 18 § eller 23 § 
tredje stycket skall överklagas särskilt. 
 
Den ändring som gjorts är att en tidigare hänvisning till beslut enligt 11 kap. 
20 § andra stycket har tagits bort. Det borde egentligen ha skett tidigare 
eftersom beslut enligt den paragrafen fattas av överförmyndaren sedan den 1 juli 
1995. 
8.2  Ändringarna i fastighetsbildningslagen (1970:988) 
 
4 kap. 12 § 
Om förrättningen rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller en annan 
upplöst sammanslutning, får överförmyndaren förordna god man som avses i 11 kap. 
föräldrabalken att företräda sammanslutningen vid förrättningen. 
 Om god man enligt första stycket eller annan god man enligt 11 kap. 3 § 
föräldrabalken behöver förordnas, skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla 
detta hos överförmyndaren. 
 
Ändringarna utgör en anpassning till förmynderskapsreformen. Hittills har beslut 
enligt första stycket fattats av rätten. 
Sammanfattning av promemorian Delegering av vissa förmynderskapsärenden m.m. 
 
I promemorian föreslås att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna får rätt 
att delegera vissa ärenden i vilka de i dag måste besluta själva (19 kap. 14 § 
föräldrabalken). Kommunfullmäktiges bemyndigande skall inte krävas för rätt att 
delegera. 
 Vidare föreslås en följdändring till den nyligen genomförda förmyn- 
derskapsreformen i fastighetsbildningslagen. 
 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1996. 
Promemorians lagförslag 
 
1   Förslag till lag om ändring i föräldrabalken 
 
  Härigenom föreskrivs att 19 kap. 14 § föräldrabalken skall ha följande 
lydelse. 
-------------------------------------------------------------------- 
Nuvarande lydelse          Föreslagen lydelse 
-------------------------------------------------------------------- 
               19 kap. 
                14 § 
-------------------------------------------------------------------- 
 Om kommunfullmäktige bestämmer   Överförmyndarnämnden får uppdra åt 
det, får överförmyndarnämnden    en ledamot, en ersättare som har 
uppdra åt en ledamot, en       kallats till tjänstgöring eller 
ersättare som har kallats till    en  kommunal  tjänsteman med 
tjänstgöring eller en kommunal    erforderlig kompetens att på 
tjänsteman med erforderlig kom-   nämndens vägnar avgöra vissa 
petens att på nämndens vägnar    grupper av ärenden, vilkas be- 
avgöra vissa grupper av ärenden,   skaffenhet skall anges i nämn- 
vilkas beskaffenhet skall an-    dens beslut. Överförmyndaren får på 
ges i fullmäktiges beslut.      motsvarande sätt uppdra åt en 
Kommunfullmäktige kan på mot-    kommunal tjänsteman med erfor- 
svarande sätt bestämma att över-   derlig kompetens  att avgöra 
förmyndaren får uppdra åt en     ärenden på överförmyndarens vägnar. 
kommunal tjänsteman med er- 
forderlig kompetens att avgöra 
ärenden på överförmyndarens vägnar. 
 En framställning eller ett     Beslut enligt 11 kap. 20 § att 
yttrande till kommunfullmäktige   entlediga eller skilja en god 
får dock inte beslutas på något   man eller förvaltare från upp- 
annat sätt än av nämnden samfällt  draget skall dock fattas av 
eller av överförmyndaren själv.   nämnden eller av överförmyndaren 
Detsamma gäller vid beslut att    själv. Detsamma gäller beslut att 
förordna eller entlediga en god   häva avtal om sammanlevnad i 
man eller förvaltare, häva avtal   oskiftat bo eller att förelägga 
om sammanlevnad i oskiftat bo    vite. 
eller förelägga vite. 
 Finner den som fått ett upp- 
drag som avses i första stycket    Finner den som fått ett uppdrag 
att samtycke, tillstånd eller    som avses i första stycket att 
förordnande i ett visst fall     samtycke, tillstånd, förordnande, 
inte bör meddelas, eller anser    upphörande eller entledigande i 
han eller hon frågan tveksam,    ett visst fall inte bör meddelas 
skall ärendet hänskjutas till    eller beslutas, eller anser han 
nämnden eller överförmyndaren.    eller hon frågan tveksam, skall 
Beslut i ett ärende enligt      ärendet hänskjutas till nämnden 
denna balk vilket har fattats    eller överförmyndaren. Beslut i 
på grund av ett uppdrag som     ett ärende enligt denna balk 
avses i första stycket behöver    vilket har fattats på grund av 
inte anmälas för nämnden eller för  ett uppdrag som avses i första 
överförmyndaren.           stycket behöver inte anmälas för 
                   nämnden eller för överförmyndaren. 
               20 kap. 
                11 § 
-------------------------------------------------------------------- 
 Beslut som tingsrätten har     Beslut som tingsrätten har med- 
meddelat under rättegången i     delat under rättegången i frågor 
frågor som avses i 6 kap. 20 §,   som avses i 6 kap. 20 §, 7 kap. 
7 kap. 15 §, 10 kap. 16 eller    15 §, 10 kap. 16 eller 17 § eller 
17 § eller 11 kap. 18 §, 20 §    11 kap. 18 § eller 23 § tredje 
andra stycket eller 23 § tredje   stycket  skall   överklagas 
stycket skall överklagas       särskilt. 
särskilt. 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 
2   Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) 
 
 Härigenom föreskrivs att 4 kap. 12 § fastighetsbildningslagen (1979:988) skall 
ha följande lydelse. 
-------------------------------------------------------------------- 
Nuvarande lydelse          Föreslagen lydelse 
                4 kap. 
                12 § 
-------------------------------------------------------------------- 
 Om förrättningen rör en fastig-   Om förrättningen rör en fastighet 
het som ägs av ett upplöst bolag   som ägs av ett upplöst bolag 
eller en annan upplöst samman-    eller en annan upplöst samman- 
slutning, får rätten förordna god  slutning, får överförmyndaren 
man som avses i 11 kap. för-     förordna god man som avses i 11 
äldrabalken att företräda sam-    kap. föräldrabalken att företräda 
manslutningen vid förrättningen.   sammanslutningen  vid  för- 
 Om god man enligt första      rättningen. 
stycket eller annan god man      Om  god  man enligt första 
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken  stycket eller annan god man en- 
behöver förordnas, skall fastig-   ligt 11 kap. 3 § föräldrabalken 
hetsbildningsmyndigheten anmäla   behöver förordnas, skall fastig- 
detta hos rätten.          hetsbildningsmyndigheten anmäla 
                   detta hos överförmyndaren. 
__________ 
 
 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. 
Förteckning över remissinstanserna 
 
Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Domstolsverket, Statens 
lantmäteriverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Malmöhus län, 
Överförmyndarnämnden i Stockholm, Överförmyndarnämnden i Örebro, 
Överförmyndarnämnden i Sundsvall, Svenska kommunförbundet, Föreningen Sveriges 
överförmyndare och Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. 
 Överförmyndarnämnden i Kalmar och Sveriges Advokatsamfund har beretts 
tillfälle att yttra sig men avstått från det. 
Justitiedepartementet 
 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 oktober 1995 
 
Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm- 
Wallén, Hellström, Peterson, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Schori, 
Blomberg, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, 
Lindh, Johansson 
 
Föredragande: statsrådet Freivalds 
Regeringen beslutar proposition 1995/96:47 Vissa ändringar i föräldrabalken.