Regeringens proposition
1995/96:41

Internationella institutet för demokrati och fria
val med säte i Stockholm, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 oktober 1995

Ingvar Carlsson

Pierre Schori
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har undertecknat en överenskommelse med Internationella institutet för
demokrati och fria val med anledning av att regeringen inbjudit organisationen
att förlägga sitt högkvarter till Stockholm. Institutets engelska namn är
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International
IDEA). Enligt överenskommelsen skall organisationen och personer med tjänst hos
eller uppdrag av denna samt familjemedlemmar till dessa personers hushåll
tillerkännas immunitet och privilegier i Sverige. I propositionen föreslås att
riksdagen godkänner överenskommelsen och som en följd antar en ändring i bilagan
till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................ 4

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall .................................. 5

3 Ärendet och dess beredning................................. 6

4 Skapandet av International IDEA............................ 6

5 Stadgar för International IDEA............................. 7
5.1 International IDEA:s uppgifter, medlemmar och finansiering 7
5.2 Organisation........................................ 8
5.2.1 Stämman....................................... 8
5.2.2 Valberedningen................................ 8
5.2.3 Styrelsen..................................... 8
5.2.4 Generalsekreteraren........................... 9
5.3 Rättigheter, immunitet och privilegier.............. 9
5.4 Ändring av avtalet och organisationens upplösning... 9
5.5 Ikraftträdande...................................... 9

6 Rättigheter, immunitet och privilegier..................... 10
6.1 International IDEA.................................. 10
6.2 Lokaler och tjänster................................ 11
6.3 Tillgångar.......................................... 11
6.4 Tillträde och viseringar............................ 12
6.5 Personer med tjänst hos eller uppdrag av International IDEA
12
6.5.1 Personer som ej är svenska medborgare eller bosatta här
när anställningen eller uppdraget påbörjas.... 12
6.5.2 Svenska medborgare eller personer bosatta här när
anställningen eller uppdraget påbörjas........ 13
6.5.3 Experter...................................... 13
6.6 Hävande av immunitet ............................... 13
6.7 Socialförsäkringsskydd.............................. 13
6.8 Kommunikation....................................... 14

7 Godkännande av överenskommelsen............................ 14

8 Lagstiftningsåtgärder...................................... 15

Bilaga Agreement between the Government of Sweden
and the International Institute for Democracy and
Electoral Assistance (the Institute) concerning

the immunity and privileges of the Institute and its
staff .............................................. 16

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 5 oktober 1995............................................... 23

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner överenskommelsen mellan Sverige och International IDEA rörande
immunitet och privilegier för institutet och personer med tjänst hos eller
uppdrag av institutet,
2. antar förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 1 skall ha följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Bilaga2
__________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Immunitet och privilegier gäller för följande Tillämplig internationell
____________________________________ överenskommelse
--------------------------------------------------------------------
Internationella organ Fysiska personer
___________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
---
--------------------------------------------------------------------
47 Internationella Personer med tjänst Överenskommelsen
--------------------------------------------------------------------
institutet för hos eller uppdrag mellan Sverige
--------------------------------------------------------------------
demokrati av institutet samt och Internationella
--------------------------------------------------------------------
och fria val deras familje- institutet för
--------------------------------------------------------------------
(International medlemmar demokrati och
--------------------------------------------------------------------
IDEA) fria val om
immunitet och
privilegier för
institu-
tet och dess anställda
--------------------------------------------------------------------------------
------------
____________

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Ärendet och dess beredning

Behovet av ett internationellt institut för demokrati och fria val diskuterades
vid en internationell konferens i Stockholm våren 1993. Detta ledde till att en
internationell arbetsgrupp tillsattes efter svenskt initiativ. Arbetsgruppens
arbete utmynnade i ett förslag till mellanstatligt avtal med stadgar för ett
sådant institut, The International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (International IDEA). Avtalet undertecknades av bl.a. Sverige den 27
februari 1995 vid en internationell konferens i Stockholm och avtalet trädde i
kraft samma dag. I avtalet om etablerandet av International IDEA föreskrivs att
organisationen och dess personal skall åtnjuta rättigheter, privilegier och
immunitet i det land där högkvarteret finns i enlighet med ett s.k.
högkvartersavtal. Vidare står inskrivet i avtalet att organisationens högkvarter
skall förläggas till Stockholm, vilket var en följd av det svenska engagemanget
i bildandet av institutet.
Efter förhandlingar mellan representanter för den svenska regeringen och
International IDEA har enighet nåtts om en överenskommelse om International
IDEA:s privilegier och immunitet. Överenskommelsen finns som bilaga.
Sverige har vid andra tillfällen ingått högkvartersavtal med olika
organisationer. Avtalet med International IDEA avviker inte från andra
jämförbara internationella avtal av denna typ på annat sätt än att detta avtal
måhända är något mer begränsat till sin omfattning. Den föreslagna
lagstiftningen är dessutom av enkel beskaffenhet. Mot den bakgrunden är det
obehövligt att inhämta remissyttranden. Ärendet har därför inte
remissbehandlats.
Med beaktande av att den föreslagna lagstiftningsfrågan är av enkel
beskaffenhet har bedömningen gjorts att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse.

4 Skapandet av International IDEA

Vid en internationell konferens i Stockholm i maj 1993 diskuterades behovet av
ett internationellt valinstitut. Konferensen utmynnade i en rekommendation om
ett starkare stöd för koordinering av den demokratiska utvecklingen och en mera
systematisk uppföljning av insatserna för demokrati och valprocesser samt
etablerandet av allmänt accepterade riktlinjer inom detta område.
Till följd av rekommendationen utsåg den svenska regeringen en internationell
arbetsgrupp med uppgift att dels överväga vilka frågor ett framtida valinstitut
borde arbete med, dels identifiera vilka stater som skulle vara lämpliga parter
i ett framtida avtal om etablerandet av ett sådant institut. Arbetet utmynnade i
ett förslag till mellanstatligt avtal med stadgar för institutet som gavs namnet
"The International Institute for Democracy and Electoral Assistance", förkortat
International IDEA. De länder som arbetsgruppen hade identifierat som lämpliga
avtalsparter till avtalet nådde enighet om bl.a. avtalets innehåll och
utformning vid en förhandling i februari 1995. Regeringen beslutade den 23
februari 1995 att Sverige skulle underteckna avtalet.
International IDEA bildades därefter vid en internationell konferens i
Stockholm den 27 februari 1995 genom att avtalet undertecknades av majoriteten
av de stater som deltog i konferensen. Dessa stater var följande: Australien,
Barbados, Belgien, Chile, Costa Rica, Danmark, Finland, Norge, Portugal,
Spanien, Sydafrika och Sverige. Därefter har även Nederländerna tecknat avtalet.
Som en följd av det svenska engagemanget erbjöd regeringen organisationen att
förlägga sitt högkvarter till Sverige. Detta kom att regleras i avtalet av den
27 februari 1995. Av avtalet framgår att International IDEA skall ha sitt
högkvarter i Stockholm och dess personal skall åtnjuta rättigheter, immunitet
och privilegier där i enlighet med ett avtal som skall ingås mellan värdlandet
och organisationen (högkvartersavtalet). Innehållet i detta avtal regleras inte
i avtalet om International IDEA:s bildande. Efter förhandlingar mellan
representanter för den regeringen och International IDEA har enighet nåtts om en
överenskommelse om International IDEA:s immunitet och privilegier. Stockholms
stad har bidragit genom att utan tidsbegränsning och kostnad för organisationen
upplåta en lokal åt denna.

5 Stadgar för International IDEA

5.1 International IDEA:s uppgifter, medlemmar och finansiering

International IDEA är en internationell organisation. Förutom högkvarteret i
Stockholm kan organisationen etablera kontor i andra länder. Organisationen har
rättskapacitet som juridisk person. I dess beslutsfattande skall även vissa
frivilliga organisationer kunna delta.
Organisationen har till huvuduppgift att främja demokrati i olika delar av
världen och stärka demokratiska processer. Den skall ha fyra huvudsakliga
verksamhetsområden; nämligen skapandet av en faktabank med informationsservice,
forskning, etablerande och stärkande av riktlinjer för demokratiutveckling och
valprocedurer samt assistans i form av rådgivande och kapacitetsuppbyggande
verksamheter.
Regeringar och mellanstatliga organisationer kan vara parter i det avtal som
etablerar International IDEA och som utgör organisationens stadgar. Parterna är
då samtidigt medlemmar i organisationen. Internationella icke-statliga
organisationer kan utgöra associerade medlemmar av organisationen.
Förutsättningen för att en frivilligorganisation skall kunna bli associerad
medlem är att den har medlemmar från minst sju länder och att den har ett
verksamhetsområde som är relevant för International IDEA:s arbete. Antalet
associerade medlemmar får inte överstiga antalet medlemmar. Beslut om upptagande
av en organisation som associerad medlem tas av International IDEA:s stämma.
International IDEA skall finansieras genom frivilliga bidrag och donationer
från regeringar och andra. Avtalsparterna förpliktar sig inte att lämna bidrag.
De skall inte heller vara ansvariga för organisationens skulder eller andra
åtaganden.

5.2 Organisation

International IDEA består av en stämma, en valberedning, en styrelse och en
generalsekreterare med sekretariat.

5.2.1 Stämman

Stämman skall bestå av en representant för varje medlem och associerad medlem
och skall mötas årligen. Särskild stämma skall hållas om styrelsen så beslutar
eller om en tredjedel av stämmans medlemmar begär det. Vid stämmans möten kan
observatörer delta, dock utan rätt att rösta. Varje medlem och associerad medlem
har en röst i stämman.
Det är stämmans uppgift att bestämma de övergripande riktlinjerna för
International IDEA:s arbete och att utvärdera de åtgärder som organisationen har
vidtagit. Vidare kan stämman efter rekommendation av styrelsen besluta om att
godkänna nya medlemmar och associerade medlemmar, liksom att avstänga en medlem
eller associerad medlem. Dessa beslut skall fattas med två tredjedels majoritet.
Att utse medlemmar i styrelsen och valberedningen ankommer också på stämman.
Stämmans beslut skall som huvudregel vara enhälliga. Om enhällighet inte kan
uppnås, kan ordföranden besluta att stämman skall gå till formell omröstning.
Sådan omröstning skall också hållas, om någon av de röstberättigade begär det.
Om inte avtalet uttryckligen anger något annat, avgörs frågorna med enkel
majoritet av de angivna rösterna.

5.2.2 Valberedningen

Till medlemmar i valberedningen skall stämman utse en representant för
medlemmarna, en representant för de associerade medlemmarna och en ledamot av
styrelsen. Valberedningen har till uppgift att nominera personer som skall ingå
i styrelsen, styrelsens ordförande samt organisationens revisorer.

5.2.3 Styrelsen

International IDEA:s styrelse skall bestå av mellan nio och femton medlemmar.
Medlemmarna skall väljas på grundval av personlig kompetens inom områden som
juridik, valteknik, politik, relevant forskning, ekonomi och andra områden som
är av betydelse för International IDEA:s arbete. Styrelsemedlemmarna skall
arbeta i styrelsen i kraft av sina personliga kvalifikationer och inte som
representanter för länder eller organisationer. Styrelsemedlemmarna kan därför
mycket väl komma från länder som inte är medlemmar i organisationen.
Styrelsen skall utarbeta regler för International IDEA:s arbete i enlighet med
avtalet av den 27 februari 1995. Den skall också utveckla organisationens
verksamhetsplanering på grundval av de riktlinjer som beslutas av stämman.
Vidare skall International IDEA:s årliga arbetsprogram och budget godkännas av
styrelsen. Att utse generalsekreterare, rekommendera nya medlemmar till stämman
liksom att rekommendera avstängning av medlemmar är också uppgifter för
styrelsen.

5.2.4 Generalsekreteraren

International IDEA:s generalsekreterare skall utses för en period av fem år med
möjlighet till förlängning. Generalsekreteraren skall anställa den personal som
är nödvändig för att bedriva organisationens verksamhet.

5.3 Rättigheter, immunitet och privilegier

I det land där International IDEA förlägger sitt högkvarter skall organisationen
och dess personal åtnjuta rättigheter, immunitet och privilegier i enlighet med
ett avtal som skall ingås mellan värdlandet och organisationen
(högkvartersavtal). Innehållet i högkvartersavtalet regleras inte i avtalet om
International IDEA:s bildande. Andra länder än värdlandet kan ge motsvarande
rättigheter, immunitet och privilegier för att stödja organisationens
aktiviteter i det egna landet.

5.4 Ändring av avtalet och organisationens upplösning

Avtalet om skapandet av International IDEA kan ändras genom ett beslut av två
tredjedelar av avtalets parter. Associerade medlemmar kan alltså inte delta i
ett beslut att ändra International IDEA:s stadgar. Detta beror på avtalets
mellanstatliga karaktär.
International IDEA kan upplösas om en majoritet bestående av fyra femtedelar
av alla medlemmar och alla associerade medlemmar (dvs. stämman) beslutar att
organisationen inte längre behövs eller att den inte fungerar effektivt. De
medel som kan återstå efter International IDEA:s upplösning skall fördelas till
institutioner som har syften liknande dem som gäller för International IDEA.
Beslut om fördelning av medel skall fattas av styrelsen.

5.5 Ikraftträdande

Enligt avtalet om etablerandet av International IDEA träder det i kraft när
minst tre stater har undertecknat avtalet och underrättat de andra
undertecknarna om att alla formaliteter som krävs enligt respektive nationell
lagstiftning har avslutats. För de stater som undertecknar med förbehåll för
ratifikation träder avtalet i kraft 30 dagar efter det att de har underrättat
depositarien om att alla formaliteter som krävs enligt den nationell
lagstiftningen har avslutats. International IDEA:s generalsekreterare är
avtalets depositarie.
Vid konferensen Stockholm den 27 februari 1995 undertecknade i stort sett alla
deltagande stater avtalet och tre stater, däribland Sverige, underrättade de
övriga undertecknarna om att alla nationella åtgärder som krävs för
ikraftträdandet hade vidtagits. Avtalet trädde därför i kraft samma dag.
En första provisorisk styrelse utsågs och denna räknar med att det första
ordinarie stämmomötet skall kunna hållas i november 1995. En valberedning utsågs
liksom International IDEA:s förste generalsekreterare.

6 Rättigheter, immunitet och privilegier

I avtal som skapar en internationell organisation är det vanligt med en
bestämmelse om immunitet och privilegier av den typ som finns i avtalet om
etablerandet av International IDEA, nämligen att organisationen och dess
personal skall åtnjuta rättigheter, privilegier och immunitet i det land där
högkvarteret finns i enlighet med ett s.k. högkvartersavtal.
Ett högkvartersavtal ingås regelmässigt mellan den aktuella internationella
organisationen och värdlandets regering. Sverige har ingått två högkvartersavtal
som är i kraft i dag. Det är dels ett avtal med Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO) angående Världssjöfarts-universitetet i Malmö (SÖ
1983:48), dels en överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för
flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska
länderna (SÖ 1985:89). Regeringen har också träffat en överenskommelse med
Europeiska gemenskapernas kommission om upprättandet i Sverige av en delegation
för Europeiska gemenskapernas kommission och delegationens privilegier och
immunitet (SÖ 1990:8). Detta avtal upphörde emellertid att gälla den 1 januari
1995 när Sverige blev medlem av den Europeiska unionen.
Efter förhandlingar mellan representanter för den svenska regeringen och
International IDEA har enighet nåtts om en överenskommelse om International
IDEA:s privilegier och immunitet.

6.1 International IDEA

International IDEA, dess egendom och tillgångar skall åtnjuta immunitet mot alla
former av rättsliga förfaranden. Självfallet kan organisationen i ett enskilt
fall avstå från denna immunitet. Vidare skall organisationen, dess egendom,
tillgångar, inkomster och vinster vara befriade från alla direkta skatter. För
skatter som rätteligen är avgifter för utförda tjänster från det allmännas sida
skall organisationen dock inte vara befriade. Även såvitt gäller indirekta
skatter på varor som har inköpts eller tjänster som har utförts för
International IDEA:s verksamhet skall organisationen vara befriade från i den
omfattning som enligt svensk lag medges internationella organisationer i
Sverige. Den lagstiftning som avses här är lagen (1994:200) om mervärdesskatt.
International IDEA skall också vara befriat från arbetsgivaravgifter,
socialförsäkringsavgifter och löneskatter för organisationens tjänstemän.
Undantag görs emellertid avseende löneskatter för de tjänstemän inklusive
generalsekreteraren som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige när de
påbörjar sin anställning vid International IDEA. För dessa skall sådan skatt
betalas, dock inte allmänna egenavgifter enligt lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter.
Vidare undantas International IDEA från tull- och importavgifter.
Organisationen är inte heller underkastad bestämmelser om in- eller
utförselförbud eller in- eller utförselbegränsningar i fråga om varor som förs
in eller ut för tjänstebruk. Om en vara har förts in till Sverige med undantag
från ett införselförbud, får varan dock inte säljas här, om det inte sker på
villkor som har godkänts av regeringen.

6.2 Lokaler och tjänster

International IDEA:s lokaler i Stockholm skall vara okränkbara. För att svenska
myndigheter skall få tillträde till lokalerna krävs tillstånd av
generalsekreteraren. Vid en eldsvåda eller annan svår olycka som påkallar
omedelbara skyddsåtgärder anses ett sådant medgivande finnas.
Organisationens arkiv, datalagrad information, fonetiska upptagningar, foto
och film samt andra handlingar som tillhör eller innehas av organisationen skall
vara okränkbara. För generalsekreterarens bostad gäller samma okränkbarhet som
för organisationens lokaler. I avtalet åtar sig regeringen att säkra att svenska
myndigheter vidtar lämpliga åtgärder för att ge organisationens lokaler och
personal säkerhet och skydd.
Regeringen åtar sig vidare att säkerställa att svenska myndigheter vidtar
erforderliga åtgärder för att säkerställa att International IDEA får tillgång
till de offentliga tjänster som behövs och att dessa tillhandahålls på skäliga
villkor. Vad gäller telefon, radio, telex och post skall organisationen åtnjuta
samma förmåner som diplomatiska representationer normalt åtnjuter.

6.3 Tillgångar

International IDEA:s tillgångar och egendom skall vara undantagna från
husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och alla andra former av
ingripanden från exekutiva, administrativa och rättsliga myndigheter.
Organisationen skall också ha rätt att inneha fonder och valutor av olika slag
och inneha konton i vilken valuta som helst.

6.4 Tillträde och viseringar

I avtalet åtar sig regeringen att bevilja inresa till Sverige utan viseringsav-
gift för vissa uppräknade personkategorier. Detta gäller styrelseledamöterna,
personer som medlemsstater eller medlems- organisationer har utsett som
företrädare i tjänsteärende vid organisationen, organisationens tjänstemän,
experter som utför uppdrag åt organisationen, och ovannämnda personers
familjemedlemmar samt personer som generalsekreteraren bjudit in. Tillståndet
skall gälla för den tid personen har anledning att uppehålla sig i International
IDEA:s högkvarter. Bestämmelsen skall tillämpas oberoende av förhållandet mellan
Sverige och det land i vilket personen är medborgare.

6.5 Personer med tjänst hos eller uppdrag av International IDEA

6.5.1Personer som ej är svenska medborgare eller bosatta här när anställningen
eller uppdraget påbörjas

Tjänstemän skall åtnjuta immunitet mot rättsliga åtgärder för muntliga eller
skriftliga uttalanden som de gjort i egenskap av tjänstemän vid organisationen
liksom för åtgärder som de har vidtagit i denna egenskap. Rättslig immunitet för
sådana uttalanden och åtgärder i tjänsten skall fortsätta att gälla också när
anställningen hos International IDEA har upphört.
Alla dokument, datalagrad information, fonetiska upptagningar, foto, film och
andra handlingar som finns i tjänstemannens besittning och som rör International
IDEA:s verksamhet skall vara okränkbara.
Tjänstemännen skall vara befriade från skatt och allmänna egenavgifter på lön,
ersättning och skadestånd som utbetalas av International IDEA.
Tjänstemännen och familjemedlemmar som ingår i deras hushåll skall vara
undantagna från de svenska reglerna om invandringsrestriktioner och registrering
av utlänningar. Vidare skall tjänstemännen vara undantagna från den allmänna
värnplikten.
Tjänstemännen skall beviljas samma privilegier i valutahänseende som ges
tjänstemän i motsvarande ställning vid diplomatiska representationer. Något
hinder mot att föra ut penningmedel från Sverige vid anställningens upphörande
skall alltså inte finnas så länge det lagliga innehavet kan styrkas. Också när
det gäller rätten till repatriering jämställs tjänstemän vid International IDEA
med tjänstemän i motsvarande ställning vid diplomatiska beskickningar.
Tjänstemännen skall ha rätt att utan tull och införselavgifter föra in möbler
och personliga tillhörigheter inklusive ett motorfordon i samband med att de
tillträder en befattning vid International IDEA.
Generalsekreteraren och familjemedlemmar som ingår i dennes hushåll skall
därutöver åtnjuta immunitet och privilegier, befrielser och förmåner som
vanligen tillkommer diplomatiska sändebud i motsvarande ställning enligt
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1963.

6.5.2 Svenska medborgare eller personer bosatta här när anställningen eller
uppdraget påbörjas

Generalsekreteraren och tjänstemän som är svenska medborgare eller bosatta här
när anställningen eller uppdraget påbörjas vid International IDEA skall åtnjuta
immunitet mot rättsliga åtgärder för uttalanden de har gjort eller åtgärder de
har vidtagit i samband med tjänsten. Denna immunitet fortsätter att gälla också
sedan anställningen har upphört.
Vidare skall handlingar och dokument m.m. som rör International IDEA:s
verksamhet och som finns i generalsekreterarens eller tjänstemännens besittning
vara okränkbara.
Generalsekreteraren och tjänstemännen och familjemedlemmar som ingår i deras
hushåll skall vara undantagna från de svenska reglerna om
invandringsrestriktioner och registrering av utlänningar. Vidare skall
generalsekreteraren och tjänstemännen vara undantagna från den allmänna
värnplikten.
Slutligen skall de vara befriade från allmänna egenavgifter på lön, ersättning
eller skadestånd som utbetalas av International IDEA.

6.5.3 Experter

Experter som anlitas av International IDEA och som inte är svenska medborgare
eller bosatta i Sverige skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som
gäller för utländska tjänstemän, utom rätten till tull- och avgiftsfri import,
medan experter som är svenska medborgare eller bosatta här endast åtnjuter
immunitet mot rättsliga åtgärder för uttalanden de har gjort eller åtgärder de
har vidtagit i tjänsten. Därtill kommer att handlingar och dokument m.m. som rör
organisationens verksamhet och som finns i expertens tjänst skall vara
okränkbara.

6.6 Hävande av immunitet

På samma sätt som i andra avtal om immunitet och privilegier gäller att dessa
förmåner beviljas endast för att International IDEA:s arbete skall kunna
bedrivas på ett effektivt sätt och inte för att gynna den enskilde.
Immunitet för en tjänsteman kan därför hävas av generalsekreteraren, om
immuniteten enligt hans uppfattning skulle hindra rättvisans gång och utan att
International IDEA:s intressen skadas. Under motsvarande förutsättningar kan
styrelsen häva generalsekreterarens immunitet.
De personer som åtnjuter immunitet och privilegier är skyldiga att iaktta
svensk lagstiftning, om det inte inkräktar på immunitet och privilegier som har
beviljats med stöd av överenskommelsen.

6.7 Socialförsäkringsskydd

Tjänstemän och familjemedlemmar som ingår i hushållet skall vara undantagna från
det svenska socialförsäkringssystemet, inklusive hälso- och sjukvård, i vad
avser inkomster från International IDEA. Vissa undantag görs för
familjemedlemmar som var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens
anställning vid institutet.
Institutet har att svara för lämpliga försäkringar inom rubricerat område.

6.8 Kommunikation

International IDEA skall tillåtas och säkerställas oinskränkta kommunikationer
för officiella ändamål. Organisationen får emellertid inte installera och
använda en trådlös radiosändare utan behöriga myndigheters tillstånd.
Organisationens förseglade säckar med handlingar eller föremål för tjänstebruk
och med yttre kännetecken utvisande deras beskaffenhet får inte öppnas eller
uppehållas.
Kurirer till organisationen skall utrustas med ett officiellt dokument som
utvisar kurirens ställning och det antal försändelser som utgör den förseglade
säcken. En kurir med sådan dokumentation skall erhålla hjälp av behöriga
myndigheter att utföra sina åligganden och åtnjuta personlig okränkbarhet.

7 Godkännande av överenskommelsen

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Riksdagen godkänner överenskommelsen mellan|
| Sverige och International IDEA angående immunitet och |
| privilegier. |
--------------------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Enligt avtalet om etablerandet av International
IDEA skall Sverige ge organisationen och dess personal rättigheter, privilegier
och immunitet här i enlighet med ett s.k. högkvartersavtal.
I avtal som skapar en internationell organisation är det vanligt förekommande
att organisationen däri tillförsäkras att den skall ges rättigheter,
privilegier och immunitet i enlighet med ett högkvartersavtal. Det är nödvändigt
för att dylika internationella organisationer skall kunna fungera på ett
godtagbart sätt att de tillförsäkras immunitet och privilegier. Högkvartersavtal
ingås regelmässigt mellan den aktuella internationella organisationen och
värdlandets regering. Sverige har ingått två högkvartersavtal som är i kraft i
dag, dels avtalet med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående
Världssjöfarts-universitetet i Malmö (SÖ 1983:48), dels avtalet med Förenta
nationernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för
UNHCR:s representant i de nordiska länderna (SÖ 1985:89). Vidare har liknande
avtal innehafts med Europeiska gemenskapernas kommission om upprättandet i
Sverige av en delegation för Europeiska gemenskapernas kommission och
delegationens privilegier och immunitet (SÖ 1990:8). Detta avtal upphörde
emellertid att gälla den 1 januari 1995 när Sverige blev medlem av Europeiska
unionen.
International IDEA:s immunitet och privilegier enligt överenskommelsen är inte
vidare till sin omfattning än vad som är brukligt för andra jämförbara
internationella organisationer. Avtalet mellan Sverige och International IDEA
skall därför godkännas.

8 Lagstiftningsåtgärder

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Överenskommelsen mellan Sverige och |
| International IDEA angående immunitet och privilegier |
| inkorporeras med svensk rätt genom en lag om ändring i lagen |
| (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. |
--------------------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Enligt 4 § lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall skall sådana internationella organ och därtill anknutna
personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt
vad som bestämts i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande till Sverige.
För att International IDEA och dess personal. m.fl. skall komma i åtnjutande av
den immunitet och de privilegier som anges i överenskommelsen mellan Sverige och
International IDEA bör till den nämnda bilagan fogas en ny punkt, punkt 47, som
avser organisationen, personer med tjänst hos eller uppdrag av institutet samt
dessa personers familjemedlemmar.
Av överenskommelsen framgår att denna träder i kraft vid en mellan parterna
överenskommen tidpunkt sedan överenskommelsen blivit behandlad och godkänd
enligt respektive parts procedurordning. Med hänsyn till att det nu inte säkert
kan anges när överenskommelsen blir bindande för Sverige bör den föreslagna
lagstiftningen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

AGREEMENT

between the Government of Sweden and the International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (the Institute) concerning the immunity and privileges
of the Institute and its staff

The Government of Sweden and the International Institute for Democracy and
Electoral Assistance,
noting that the Institute was established at a Founding Conference in
Stockholm on February 27, 1995 by an Agreement between the following countries:
Australia, Barbados, Belgium, Chile, Costa Rica, Denmark, Finland, Norway,
Portugal, South Africa, Spain and Sweden;
noting that according to article I paragraph 2 of the Agreement the
headquarters of the Institute shall be in Stockholm, and that the City of
Stockholm has made available a building to house the offices of the Institute;
noting further that the Institute and its staff according to article XI of the
agreement shall enjoy such rights, immunities and privileges as shall be
stipulated in a headquarter s agreement;
desiring to lay down conditions concerning the immunity and privileges of this
Institute and its staff,
have agreed as follows:

Article I

Definitions

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall
have the meaning assigned to them hereunder:

a) "Institute" means the International Institute for Democracy and Electoral
Assistance;

b) "Government" means the Government of Sweden;

c) "Secretary-General" means the Secretary-General of the Institute and during
his absence, any other official specially designated to act on his behalf;

d) "Officials" means persons employed by the Institute for its regular tasks
who are not paid hourly rates;

e) "Experts" means persons, other than officials of the Institute, appointed
for one or several specific tasks by the Institute;

f) "Emoluments" means all sums in respect of employment by the Institute paid
to, vested in or accruing to an official or expert in any form whatsoever.

g) "Taxes being charges for public services" means such taxes which are paid
in connection with the provision by a state or municipal authority of a
particular service in direct relation to providing such a service.

Article II

Property, funds and assets of the Institute

1. The Institute, its property and assets shall enjoy immunity from any
form of legal proceedings, subject to this immunity being waived by the
Secretary-General in any particular case.

2. The Institute, its property and assets, income and revenues, shall be
exempt from

a) all direct taxes; the Institute shall not, however, demand exemption from
taxes being charges for public services;

b) indirect taxes on goods purchased or services performed with reference to
the activities of the Institute, to the extent which Swedish law permits for
international organisations in Sweden;

c) payroll levies ("employers'''' contributions"), social security charges and
wage taxes for officials of the Institute;

d) customs and import charges.

3. The Institute shall not be subject to provisions concerning import and
export prohibitions or import and export restrictions with regard to goods
imported or exported by the Institute for official use. Goods thus brought into
Sweden may not be disposed of here except on conditions approved by the
Government.

Article III

Premises and services

1. The premises of the Institute and the living quarters of the
Secretary-General shall be inviolable. Swedish authorities may not gain access
to the same without the consent of the Secretary-General. Such consent may,
however, be deemed to have been given in the event of an outbreak of fire or
some other severe accident necessitating immediate measures.

2. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures for
the safety and protection of the premises and personnel of the Institute.

3. The property and assets held by the Institute in order to fulfill its
purpose shall be exempt from house search, requisition, confiscation,
expropriation and any other form of interference by an executive, administrative
or judicial authority.

4. The archives of the Institute, in common with all other documents,
manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings,
photographs and films belonging to or held by the Institute, shall be
inviolable.

5. The Institute may possess funds and currencies of all kinds and may
have accounts in any currency whatsoever.

6. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures to
ensure that the Institute obtains access to necessary public services and that
these services are provided on reasonable terms. With regard to telephone,
radio/telegraph, telex and postal services, the Institute shall enjoy the same
privileges as are usually accorded to diplomatic representations.

Article IV

Access and visa formalities

1. The Government undertakes to grant entry to Sweden without visa
charges to the following persons for as long as they have business at the
Institute:

a) Members of the Council, the Nominating Committee and the Board of Directors.

b) Persons appointed by Member States or Member Organisations to represent them
on official business at the Institute.

c) Officials of the Institute.

d) Experts on assignments at the Institute.
e) Members of the families of the above mentioned persons, if included in their
respective households.

f) Persons invited to the Institute by the Secretary-General.

2. The provisions of paragraph 1 shall apply regardless of the relations
prevailing between the government of the persons concerned and the Government of
Sweden. They shall not preclude the stipulation of reasonable proof that persons
claiming the above mentioned right belong to the categories indicated, nor the
reasonable implementation of international rules of quarantine of public health
regulations. This provision shall not prejudice immunity under Article V.

3. The Secretary-General shall, as far as it is possible before their
arrival in Sweden, notify the Government of the names of persons in the
categories indicated in paragraph 1 of this article, to facilitate implemen-
tation by the Government of the provisions of this article.

Article V

Secretary-General, officials of and experts engaged by the Institute

1. Officials of the Institute who are not Swedish citizens nor residents
of Sweden immediately prior to the employment by the Institute shall enjoy:

a) Immunity from legal action of any kind in relation to verbal or written
statements which they have made in their official capacity and measures which
they have taken in that capacity. This immunity shall continue to apply when the
persons concerned have left the service of the Institute.

b) The right to claim inviolability in respect to all papers, documents,
manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings,
photographs and films relating to the Institute''''s activities.

c) Exemption from tax and general social security contributions on emoluments
and indemnities paid by the Institute.

d) Personal exemption for themselves and members of their families included in
their households from immigration restrictions and provisions concerning the
registration of aliens.

e) Exemption from national services.

f) The same currency exchange privileges as are accorded to officials holding
corresponding positions with diplomatic missions. In particular, officials of
the Institute shall be entitled, on terminating their employment in Sweden,
legally and without hindrance to remove money from Sweden in the same currency
and up to the same amount as they brought into Sweden, together with other money
which they can show themselves to be lawfully possessed of.

g) The same protection and opportunities of repatriation for themselves
personally and for members of their families included in their households as,
during international crises, are accorded to officials holding corresponding
positions with diplomatic missions.

h) The right, when taking up their appointment, and without liability for
customs and other import dues, to import furniture and personal belongings,
including one motor vehicle. Importation can be effected in one or more
shipments.

2. The Secretary-General and officials of the Institute who are Swedish
citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by the
Institute shall enjoy the immunities indicated in section 1 a), b), d) and e) of
this article V. Furthermore they shall enjoy exemption from paying general
social security contributions.

3. In addition to the immunities and privileges indicated in this Article
V, section 1, the Secretary-General of the Institute, insofar as he or she is
not a citizen of Sweden or resident of Sweden when appointed, together with
members of his or her family included in his or her household, shall enjoy the
immunities and privileges usually accorded to diplomatic envoys of corresponding
status by the Vienna Convention on diplomatic relations.

4. Experts engaged by the Institute and being neither citizens nor
residents of Sweden shall enjoy the immunity and privileges indicated in section
1 a) - g) of this Article V. Experts engaged by the Institute, being citizens of
Sweden or residents of Sweden, shall enjoy the immunity and privileges stated in
section 1 a) and 1 b) of this Article V.

5. Immunity and privileges under this agreement are granted solely in
order for the aims and purposes of the Institute to be achieved efficiently. The
Secretary-General of the Institute may waive the immunity of an official if, in
his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be
suspended without detriment to the interests of the Institute. The Board of
Directors may waive the immunity of the Secretary-General in corresponding
circumstances.

6. All persons enjoying immunity and privileges are obliged to respect
Swedish law if this does not impinge on the immunities and privileges granted
under this agreement.

7. The Government undertakes that it will make a financial contribution
to the Institute additional to and separate from its other contributions,
equalling the amount of tax payable by the Secretary-General and officials of
the Institute who are not exempt from tax under this Article V, in respect of
emoluments and indemnities from the Institute.

Article VI

Health and social security protection

1. Officials of the Institute and members of their families forming part
of their respective households shall be covered by appropriate social security
arrangements made by the Institute and shall be exempt from any social security
scheme established by the law of Sweden, including health services and medical
care.

2. However, members of the family of an official shall be entitled to
Swedish social security benefits, other than children s allowances, if such
family members were resident in Sweden immediately prior to the employment of
the official by the Institute.

3. The provisions of this Article VI shall not apply to social security
benefits related to income from gainful occupation in Sweden outside the
Institute.

Article VII

Communications

1. The Government shall permit and protect unrestricted communication on
the part of the Institute for all official purposes. The Institute may employ
all appropriate means of communication, including couriers and messages in code
or cypher. However, the Institute may install a wireless transmitter only with
the consent of the appropriate authorities.

2. Sealed bags containing documents or articles for official use and
bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

3. A courier of the Institute shall be provided with an official document
indicating his status and the number of packages constituting the sealed bag.
The appropriate authorities shall assist him in the performance of his
functions, in which he shall enjoy personal inviolability and he shall not be
subjected to any form of arrest or detention.

Article VIII

Disputes

Any dispute between the Institute and the Government concerning the
interpretation or application of this Agreement or any question affecting the
relations between the Institute and the Government which cannot be settled by
negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision
to a panel consisting of three arbitrators. One of the arbitrators shall be
selected by the Institute, one shall be chosen by the Government, and the third,
who shall act as chairman of the arbitration panel, shall be chosen by the first
two arbitrators. Should they fail to agree upon the choice of a third arbitrator
within one year of their first appointment, the third arbitrator shall at the
request of either party, be chosen by the President of the International Court
of Justice.

Article IX

General provisions

1. This agreement shall be interpreted with reference to its primary
purpose of enabling the Institute, completely and efficiently, to perform its
duties and achieve its purposes.

2. Consultations on alterations to this agreement shall be held at the
request of either party. Any such alterations shall be made by mutual consent.

3. Either of the Parties may terminate this Agreement at any time by
giving 12 months notice to the other Party. In the event of the Institute being
transferred from Swedish territory, the agreement shall cease to apply after the
length of time reasonably required for such relocation and for disposal of the
Institute''''s property in Sweden.

4. This agreement shall be approved by the Parties in accordance with
their procedures. It shall enter into force at an agreed time when the Parties
have notified each other that the requisite procedures have been completed.

Done in duplicate in the English language at .....this ....1995.

--------------------------------------------------------------------
For the Government of Sweden For the International Institute
for Democracy and Electoral As-
sistance

UTRIKESDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 oktober 1995

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-
Wallén, Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Schori,
Blomberg, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström,
Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Schori

Regeringen beslutar proposition 1995/96:41 Internationella institutet för
demokrati och fria val med säte i Stockholm, m.m.

**FOOTNOTES**

1 Lagen omtryckt 1994:717

2 Senaste lydelse 1995:1084