Regeringens proposition
1995/96:232

Skattefrihet för internationella organisationer,
diplomater m.fl. - mervärdesskatt och
punktskatter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 juni 1996

Göran Persson

Thomas Östros
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar såvitt gäller den skattefrihet som
åtnjuts av internationella organisationer, utländska beskickningar och
diplomater m.fl. Den grundläggande principen om att skattefriheten skall
tillgodoses genom en rätt till återbetalning av skatt behålls i huvudsak
oförändrad. När det gäller de aktuella subjektens förvärv av personbilar
föreslås emellertid såvitt avser mervärdesskatt att skattefriheten skall
utformas som ett undantag från skatteplikten. Härigenom kommer den som har rätt
att förvärva en personbil med skattefrihet inte att behöva betala någon
mervärdesskatt vid förvärvet. Samtidigt föreslås att möjligheten att förvärva
personbilar skattefritt via frizon eller frilager tas bort. Möjligheten för
svenska företag att tillhandahålla tjänster skattefritt till organisationer i
andra EG-länder föreslås utvidgad till att omfatta internationella organisatio-
ner i allmänhet. Slutligen föreslås att den som hyr ut lokaler till en utländsk
beskickning, ett karriärkonsulat eller en internationell organisation skall ha
möjlighet att vara frivilligt skattskyldig för uthyrningen.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1997. Bestämmelserna om
rätten för svenska företag att skattefritt tillhandahålla tjänster åt EG-organ
och internationella organisationer med säte i annat EG-land bör dock tillämpas
redan för tid från och med den 1 januari 1996.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 4

2 Lagtext 5
2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskatte-
lagen (1994:200) 5
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:69)
om försäljningsskatt på motorfordon 14
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563)
om tobaksskatt 15
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt 16
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi 17

3 Ärendet och dess beredning 19

4 Bakgrund till bestämmelserna om skattefrihet 19

5 Gällande ordning inom EG 21
5.1 Mervärdesskatt 21
5.2 Punktskatter 22
5.2.1 EG-harmoniserade punktskatter 22
5.2.2 Försäljningsskatt 23

6 Gällande rätt i Sverige 23
6.1 Mervärdesskatt 23
6.1.1 Förvärv inom landet 23
6.1.2 Gränsöverskridande förvärv 24
6.2 Punktskatter 25
6.2.1 EG-harmoniserade punktskatter 25
6.2.2 Försäljningsskatt 27

7 Uthyrning av lokaler 29

8 Förvärv av motorfordon 31

9 Omsättning till frizon och frilager samt förvärv från
provianteringslager 35

10 Förvärv som berättigar till återbetalning av
mervärdesskatt 37

11 Omsättning av tjänster till internationella organisationer
i andra EG-länder 39

12 Ikraftträdande 40

13 Statsfinansiella effekter 40

14 Författningskommentar 41
14.1 Förslaget till lag om ändring i mervärdesskatte-
lagen (1994:200) 41
14.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:69)
om försäljningsskatt på motorfordon 44
14.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563)
om tobaksskatt 44
14.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt 44
14.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi 45

Bilaga 1 Lagförslagen i promemorian 46

Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser 57

Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag 58

Bilaga 4 Lagrådets yttrande 69

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 27 juni 1996 71

Rättsdatablad 72

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2.lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskattpå motorfordon,
3.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
4.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
5.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

3

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)
dels att 3 kap. 3 och 30 a §§, 5 kap. 9 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 6-7 och 11 §§,
12 kap. 2 § samt 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 26 a-26 c §§,
samt närmast före 3 kap. 26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §1
Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör utom i fall som avses
i 2 § andra stycket,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med
överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt
och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,
4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av
campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark, och
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av
spåranläggning för järnvägstrafik.
Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare för stadigva-
rande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § helt eller delvis hyr ut
en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Uthyrning till
staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrningen sker för en
verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skatteplikt föreligger
dock inte för uthyrning till en kommun, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen
för användning i en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § eller om uthyrningen avser
stadigvarande bostad. Vad som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.
Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid
bostadsrättsinnehavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas
med bostadsrätt.
-------------------------------------------------------
Undantaget enligt 2 §
gäller inte heller när en
fastighetsägare helt eller
delvis hyr ut en sådan
byggnad eller annan
anläggning som utgör
fastighet, till någon som
I 9 kap. finns särskilda har rätt till återbetalning
bestämmelser om av ingående skatt enligt 10
skattskyldighet för sådan kap. 6 §.
uthyrning, bostadsrättsupplå- I 9 kap. finns särskilda
telse och upplåtelse av bestämmelser om
nyttjanderätt som anges i skattskyldighet för sådan
andra och tredje styckena. uthyrning, bostadsrättsupp-
låtelse och upplåtelse av
nyttjanderätt som anges i
andra-fjärde styckena.

Undantag för överlåtelse av
motorfordon till utländska
beskickningar m.fl.

26 a §
Från skatteplikt undantas
omsättning av motorfordon,
om köparen är någon som har
rätt till återbetalning av
ingående skatt
1. enligt 10 kap. 6 §,
eller
2. enligt 10 kap. 7 §, om
fordonet är avsett för
köparens personliga bruk.
Undantaget enligt första
stycket gäller endast om
köparen till säljaren
överlämnar ett intyg som
visar att de förutsättningar
som anges i första stycket
är uppfyllda. Intyget skall
vara utfärdat av Ut-
rikesdepartementet.
Säljaren skall till
Skattemyndigheten i
Dalarnas län ge in kopia av
intyget samt kopia av
faktura eller jämförlig
handling.

26 b §
Har motorfordon förvärvats
genom en omsättning som
undantagits från
skatteplikt enligt 26 a §
och överlåter köparen
fordonet tidigare än två år
efter förvärvet, skall denne
till staten betala ett
belopp som motsvarar den
skatt som han skulle ha
fått betala, om han hade
varit skattskyldig för
omsättningen. Beloppet
skall dock inte överstiga
den skatt som skulle ha
betalats vid överlåtarens
förvärv, om 26 a § inte hade
tilllämpats. Om det inte
betalas någon ersättning vid
överlåtelsen av mo-
torfordonet eller om
ersättningen väsentligen
understiger marknadsvärdet,
skall beloppet beräknas
med utgångspunkt från
marknadsvärdet.
Första stycket tillämpas
även om motorfordonet
förvärvats genom ett
gemenskapsinternt förvärv
som undantagits från
skatteplikt.
Vid beräkning av belopp
som enligt första stycket
skall betalas till staten
tillämpas 7 kap.
Första stycket skall inte
tillämpas, om fordonet
överlåts på grund av att
ägaren avlidit. Inte heller
skall första stycket tilläm-
pas, om den till vilken
fordonet överlåts kan förvärva
motorfordon genom en
omsättning som undantas från
skatteplikt enligt 26 a §.
Sker sådan överlåtelse, skall
den som förvärvar fordonet
anses ha förvärvat detta
genom en omsättning som
undantas från skatteplikt
enligt 26 a §.
Överlåts fordonet på grund
av att ägaren fått
förflyttning från Sverige,
skall första stycket inte
tilllämpas om ägaren
innehaft fordonet minst
sex månader.

26 c §
Belopp som avses i 26 b §
skall betalas genom insätt-
ning på ett särskilt konto.
Betalning skall ske senast
35 dagar efter överlåtelsen
av motorfordonet.
30 a §2
Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren
eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land,
om
1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till
mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av
varor,
2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en
medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant
konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant förvärv
råder enligt reglerna i det EG-landet, eller
4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en
medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan
organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant förvärv
råder enligt reglerna i det EG-landet.
Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från
skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.
-------------------------------------------------------
Från skatteplikt undantas Från skatteplikt undantas
omsättning av tjänster som omsättning av tjänster som
tillhandahålls Europeiska tillhandahålls Europeiska
gemenskapernas gemenskapernas in-
institutioner i ett annat stitutioner eller organ
EG-land, i den omfattning samt andra internationella
som frihet från organisationer med säte i
mervärdesskatt i det landet ett annat EG-land, i den
medges för motsvarande omfattning som frihet från
omsättning till mervärdesskatt i det landet
institutionen. medges för motsvarande
omsättning till in-
stitutionen, organet eller
organisationen.

5 kap.
9 §3
En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning
utomlands, om
1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör
eller fraktförare,
3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och
hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,
-------------------------------------------------------
4. varan är en
gemenskapsvara, som
levereras i en frizon eller
i ett frilager och varan
inte är avsedd att användas i
frizonen eller frilagret,
5 a. varan levereras till
ett fartyg eller ett
luftfartyg i utrikes trafik
för bruk ombord på ett sådant
fartyg eller luftfartyg,
5 b. varan levereras till
ett fartyg eller luftfartyg
för sådan omsättning som anges
i 1 § tredje stycket,
5 c. varan omsätts på
fartyg eller luftfartyg i
de fall som avses i 2 b § för
konsumtion ombord,

-------------------------------------------------------

4. varan levereras till
ett fartyg eller ett
luftfartyg i utrikes trafik
för bruk ombord på ett sådant
fartyg eller luftfartyg
eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

5. varan omsätts på fartyg
eller luftfartyg i de fall
som avses i 2 b § för
konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning i exportbutik enligt 45 § tullagen
(1994:1550),
7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i
exportvagnförteckning,
8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är
skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett
garantiåtagande som företagaren gjort, eller
9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller
stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att
a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats
utanför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leveran-
sen av varan gjordes.
Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i
Norge anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om
1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en
helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och
2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in
varan eller varorna till Norge och därvid enligt tullräkning eller liknande
handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.
-------------------------------------------------------
Om en gemenskapsvara Om en gemenskapsvara
levereras för försäljning frånlevereras för försäljning från
kiosk eller liknande kiosk eller liknande
försäljningsställe ombord på försäljningsställe ombord på
fartyg på linjer mellan fartyg på linjer mellan
Sverige och Norge och Sverige och Norge och
leveransen görs i en frizon leveransen görs till
eller i ett frilager eller fartyget, gäller första
till fartyget, gäller första stycket endast om varan
stycket endast om varan består av spritdrycker,
består av spritdrycker, vin, vin, starköl, öl, tobaks-
starköl, öl, tobaksvaror, varor, parfymer,
parfymer, kosmetiska pre- kosmetiska preparat,
parat, toalettmedel eller toalettmedel eller cho-
choklad- eller konfektyrva- klad- eller konfektyrva-
ror. ror.

9 kap.
1 §4
-------------------------------------------------------
Skyldigheten att betala
skatt enligt 1 kap. 1 §
första stycket 1 för sådan
skattepliktig fastighets-
uthyrning eller
bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § andra och
tredje styckena gäller
endast om skattemyndigheten
på fastighetsägarens,
hyresgästens eller bostads-
rättsinnehavarens begäran har
beslutat om detta.

-------------------------------------------------------
Skyldigheten att betala
skatt enligt 1 kap. 1 §
första stycket 1 för sådan
skattepliktig fastighets-
uthyrning eller
bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § and-
ra-fjärde styckena gäller en-
dast om skattemyndigheten på
fastighetsägarens,
hyresgästens eller bostads-
rättsinnehavarens begäran har
beslutat om detta.
Skattskyldigheten för sådan
upplåtelse som avses i 3
kap. 3 § fjärde stycket gäller
dessutom endast om
fastighetsägaren företer ett
intyg om att hyresgästen är
någon som har rätt till
återbetalning av ingående
skatt enligt 10 kap. 6 §.
Intyget skall vara utfärdat
av Utrikesdepartementet.

I detta kapitel finns särskilda bestämmelser om denna skattskyldighet och om
avdragsrätt för en ny ägare till fastigheten.
I detta kapitel förstås med
- skattskyldig fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare: den
som är skattskyldig till följd av beslut enligt första stycket, och
- fastighet: sådan fastighet eller del därav som är föremål för uthyrning
eller annan upplåtelse, för vilken fastighetsägaren, hyresgästen eller
bostadsrättsinnehavaren är skattskyldig till följd av beslut enligt första
stycket.

10 kap.
6 §5
-------------------------------------------------------
Utländska beskickningar, Utländska beskickningar,
lönade konsulat i Sverige karriärkonsulat i Sverige
eller sådana internationella eller sådana internatio-
organisationer, som avses i nella organisationer, som
lagen (1976:661) om im- avses i lagen (1976:661)
munitet och privilegier i om immunitet och
vissa fall, har på ansökan privilegier i vissa fall,
rätt till återbetalning av har på ansökan rätt till åter-
ingående skatt som hänför sigbetalning av ingående skatt
till förvärv av som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som
är avsedd för förvärvaren,
2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,
-------------------------------------------------------
3. motorfordon samt 3. tillbehör eller ut-
tillbehör eller utrustning rustning till motorfordon,
till motorfordon, som ägs av som ägs av förvärvaren,
förvärvaren, 4. tjänster på en sådan
4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för
fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på sådana
förvärvaren samt på sådana varor som anges i 1-3
varor och motorfordon som eller på motorfordon,
anges i 1-3,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för
en fastighet som är avsedd för förvärvaren,
-------------------------------------------------------
6. sådana bränslen för vilka 6. sådana bränslen för
energiskatt och vilka energiskatt och
koldioxidskatt enligt lagen koldioxidskatt enligt
(1994:1776) om skatt på lagen (1994:1776) om skatt
energi skall tas ut, och på energi skall tas ut,
7. alkohol- och 7. alkohol- och
tobaksvaror. tobaksvaror,
8. tjänster avseende
uthyrning av byggnad eller
annan anläggning som utgör
fastighet, under förut-
sättning att
uthyrningstjänsten är avsedd
för den verksamhet som
utövas av förvärvaren, och
9. bevakningstjänster
avseende fastighet eller
lokal som är avsedd för den
verksamhet som utövas av
förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i
Sverige för de Europeiska gemenskaperna.

7 §6
-------------------------------------------------------
Medlemmar av den Medlemmar av den
diplomatiska personalen vid diplomatiska personalen
utländska beskickningar i vid utländska beskickningar
Sverige och lönade konsuler i Sverige och karriärkon-
vid utländska konsulat i suler vid utländska
Sverige har, under konsulat i Sverige har,
förutsättning att de inte är under förutsättning att de
svenska medborgare eller inte är svenska medborgare
stadigvarande bosatta här i eller stadigvarande
landet, på ansökan rätt till bosatta här i landet, på
återbetalning av ingående ansökan rätt till återbe-
skatt som hänför sig till talning av ingående skatt
förvärv av som hänför sig till förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare, förstärkare
och högtalare,
2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för film-
eller bildåtergivning,
3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner, kylskåp,
tvättmaskiner, manglar och dammsugare,
4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande användning,
5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och
flyglar,
-------------------------------------------------------
6. motorfordon samt 6. tillbehör eller ut-
tillbehör eller utrustning rustning till motorfordon
till motorfordon eller till eller till sådana varor som
sådana varor som anges i anges i 1-5,
1-5,

-------------------------------------------------------
7. tjänster på sådana varor som anges i 1-6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor som
anges i 3,
9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och
10. alkohol- och tobaksvaror.
Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i första stycket, om
Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation om detta.

11 §7
-------------------------------------------------------
Den som i en yrkesmässig Den som i en yrkesmässig
verksamhet omsätter varor verksamhet omsätter varor
eller tjänster inom landet eller tjänster inom landet
har rätt till återbetalning har rätt till återbetalning
av ingående skatt för vilken av ingående skatt för vilken
han saknar rätt till avdrag han saknar rätt till avdrag
enligt 8 kap. på grund av enligt 8 kap. på grund av
att omsättningen är att omsättningen är
undantagen från skatteplikt undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 9 § utom enligt 3 kap. 9 § utom
tredje stycket 2, 10 §, 19 § tredje stycket 2, 10 §, 19 §
första stycket 2, 21 §, 21 a första stycket 2, 21 §, 21 a
§, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7,§, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller
30 a §, 30 c §, 30 e §, 32 § 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30
eller enligt 9 c kap. 1 §. e §, 32 § eller enligt 9 c
kap. 1 §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning
som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver
verksamhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som
exporteras till ett land som inte är medlem i EG.
Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig
till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land.
Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt eller
återbetalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om varan eller
tjänsten hade ansetts omsatt här i landet.

12 kap.
2 §8
-------------------------------------------------------
Skattemyndigheten i
Dalarnas län prövar frågor om
godkännande av upplagshavare
och av skatteupplag enligt
9 c kap. 7 § eller om åter-
kallelse av sådant godkännan-
de enligt 9 c kap. 8 § andra
stycket, om återbetalning
enligt 10 kap. 1-8 §§ och om
betalningsskyldighet och
avräkning enligt 19 kap. 7 §.
I fråga om återbetalning
enligt 10 kap. 9-13 §§
tillämpas 1 § första stycket.

-------------------------------------------------------
Skattemyndigheten i
Dalarnas län prövar frågor om
betalningsskyldighet enligt
3 kap. 26 b §, om godkännande
av upplagshavare och av
skatteupplag enligt 9 c
kap. 7 § eller om åter-
kallelse av sådant
godkännande enligt 9 c kap.
8 § andra stycket, om återbe-
talning enligt 10 kap. 1-8 §§
och om betalnings-skyldig-
het och avräkning enligt 19
kap. 7 §. I fråga om
återbetalning enligt 10 kap.
9-13 §§ tillämpas 1 § första
stycket.

Av 14 kap. 28 § följer att bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) är tillämpliga i de fall den skattskyldige enligt 14
kap. 3 § skall redovisa skatt enligt denna lag i en självdeklaration.

20 kap.
1 §9
Följande beslut av skattemyndigheten får överklagas hos länsrätten av den
skattskyldige och av Riksskatteverket:
1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller
rätten till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§,
2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut eller att
avvisa ett överklagande till länsrätten,
3. beslut enligt 10 kap. 9 §,
4. beslut enligt 14 kap. 23 och 24 §§, och
5. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration eller
betala skatt.
-------------------------------------------------------
Beslut som Beslut som
Skattemyndigheten i Skattemyndigheten i
Dalarnas län har fattat om Dalarnas län har fattat om
godkännande enligt 9 c kap. betalningsskyldighet
7 § eller om återkallelse av enligt 3 kap. 26 b §, om
sådant godkännande enligt 9 cgodkännande enligt 9 c kap.
kap. 8 § andra stycket, om 7 § eller om återkallelse av
återbetalning enligt 10 kap. sådant godkännande enligt 9
1-8 §§ och om c kap. 8 § andra stycket,
betalningsskyldighet och om återbetalning enligt 10
avräkning enligt 19 kap. 7 § kap. 1-8 §§ och om
får överklagas hos Länsrätten ibetalningsskyldighet och
Dalarnas län. Beslut om avräkning enligt 19 kap. 7 §
avräkning får överklagas får överklagas hos Länsrätten
särskilt på den grunden att i Dalarnas län. Beslut om
avräkningsbeslutet i sig är avräkning får överklagas
felaktigt men i övrigt särskilt på den grunden att
endast i samband med avräkningsbeslutet i sig är
överklagande av beslut om felaktigt men i övrigt
betalningsskyldighet. endast i samband med
överklagande av beslut om
betalningsskyldighet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket får även överklagas av
Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det
allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser gäller i fråga
om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet. Bestämmelsen i 3
kap. 30 a § tredje stycket tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1996.

4

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon10 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §11
Kompensation för betald försäljningsskatt kan erhållas, om fordonet förvärvats
av
-------------------------------------------------------
1. utländsk beskickning 1. utländsk beskickning
eller lönat konsulat i eller karriärkonsulat i
Sverige eller sådan Sverige eller sådan
internationell organisation internationell
som avses i lagen organisation som avses i
(1976:661) om immunitet och lagen (1976:661) om
privilegier i vissa fall, immunitet och privilegier
i vissa fall,

2. medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i
Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under
förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här
i landet.
Kompensation kan även erhållas för försäljningsskatt om fordonet förvärvats av
en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige
träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket
mervärdesskattelagen (1994:200).
Beskattningsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald försäljnings-
skatt.
-------------------------------------------------------
Kompensation skall Kompensation skall
återbetalas om fordonet inom återbetalas om fordonet
två år från förvärvet överlåtsinom två år från förvärvet
till någon som inte omfattas överlåts till någon som inte
av reglerna för kompen- omfattas av reglerna för
sation. kompensation. Vad som nu
sagts gäller inte, om
fordonet överlåts på grund av
att ägaren avlidit och inte
heller, om fordonet överlåts
på grund av att ägaren fått
förflyttning från Sverige,
om denne innehaft fordonet
minst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser gäller i fråga
om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet

5

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 31 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 a §12
Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av tobaksskatt på
varor som har förvärvats av
-------------------------------------------------------
1. utländsk beskickning, 1. utländsk beskickning,
lönat konsulat i Sverige karriärkonsulat i Sverige
eller sådan internationell eller sådan internationell
organisation, som avses i organisation, som avses i
lagen (1976:661) om immu- lagen (1976:661) om im-
nitet och privilegier i munitet och privilegier i
vissa fall, vissa fall,
2. medlem av den 2. medlem av den
diplomatiska personalen vid diplomatiska personalen
utländska beskickningar i vid utländska beskickningar
Sverige och lönad konsul vid i Sverige och karriärkonsul
utländska konsulat i vid utländska konsulat i
Sverige, under förutsättning Sverige, under förutsättning
att denne inte är svensk att denne inte är svensk
medborgare eller stadig- medborgare eller stadig-
varande bosatt i Sverige. varande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning
enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat
eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

6

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Härigenom föreskrivs att 31 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 a §13
Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av alkoholskatt på
varor som har förvärvats av
-------------------------------------------------------
1. utländsk beskickning, 1. utländsk beskickning,
lönat konsulat i Sverige karriärkonsulat i Sverige
eller sådan internationell eller sådan internationell
organisation, som avses i organisation, som avses i
lagen (1976:661) om immu- lagen (1976:661) om im-
nitet och privilegier i munitet och privilegier i
vissa fall, vissa fall,
2. medlem av den 2. medlem av den
diplomatiska personalen vid diplomatiska personalen
utländska beskickningar i vid utländska beskickningar
Sverige och lönad konsul vid i Sverige och karriärkonsul
utländska konsulat i vid utländska konsulat i
Sverige, under förutsättning Sverige, under förutsättning
att denne inte är svensk att denne inte är svensk
medborgare eller stadig- medborgare eller stadig-
varande bosatt i Sverige. varande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning
enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat
eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

7

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
1 §
Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och
koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av
-------------------------------------------------------
1. utländsk beskickning, 1. utländsk beskickning,
lönat konsulat i Sverige karriärkonsulat i Sverige
eller sådan internationell eller sådan internationell
organisation, som avses i organisation, som avses i
lagen (1976:661) om immu- lagen (1976:661) om im-
nitet och privilegier i munitet och privilegier i
vissa fall, vissa fall,
2. medlem av den 2. medlem av den
diplomatiska personalen vid diplomatiska personalen
utländska beskickningar i vid utländska beskickningar
Sverige och lönad konsul vid i Sverige och karriärkonsul
utländskt konsulat i vid utländskt konsulat i
Sverige, under förutsättning Sverige, under förutsättning
att denne inte är svensk att denne inte är svensk
medborgare eller stadig- medborgare eller stadig-
varande bosatt i Sverige. varande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning enligt
första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller
med en mellanfolklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

8

3 Ärendet och dess beredning

Sveriges inträde i EU har medfört att vissa problem och en viss osäkerhet
uppstått såvitt gäller den rätt till skattefrihet som utländska beskickningar,
diplomater, utländska konsulat m.fl. åtnjuter. Problemen har i första hand gällt
utländska beskickningar m.fl. som är stationerade i Sverige. Det har dock
uppstått oklarheter även vad gäller beskickningar m.fl. som är stationerade i
andra länder, vilket får betydelse för svenska företags möjlighet att omsätta
varor och tjänster på lika villkor som företag i andra länder.
Vissa åtgärder har vidtagits för att ge svenska företag möjlighet att omsätta
varor och tjänster utan mervärdesskatt till beskickningar m.fl. i andra
EG-länder (prop. 1994/95:202, bet. 1994/95:SkU27, rskr. 1994/95:402, SFS
1995:700 samt prop. 1995/96:19, bet. 1995/96 SkU13, rskr. 1995/96:72, SFS
1995:1286). Ett antal problem kvarstår dock även efter dessa åtgärder.
Bestämmelserna om rätt till skattefrihet för utländska beskickningar m.fl. har
varit i stort sett oförändrade sedan de infördes i början av 1970-talet. Mot
bakgrund härav och de problem som uppkommit efter inträdet i EU, ansågs det
finnas ett behov av en allmän översyn av reglerna. Inom Finansdepartementet har
det därför upprättats en promemoria, Skattefrihet för internationella
organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter. Lagförslagen
i promemorian finns i bilaga 1.
Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remiss-instanserna finns
i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena har upprättats inom
Finansdepartementet och finns tillgänglig i lagstiftnings-ärendet (dnr Fi
96/1599).
Regeringen beslutade den 6 juni 1996 att inhämta Lagrådets yttrande över de
förslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande över förslagen finns i
bilaga 4. Regeringen har i propositionen följt de förslag som Lagrådet lämnat.
Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.
Regeringen avser nu att ta upp frågan om lagstiftning med anledning av
förslagen i promemorian.

4 Bakgrund till bestämmelserna om skattefrihet

Varken konventionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser (Wienkon-
ventionen) eller några andra allmänna internationella överenskommelser
innehåller bestämmelser om skattefrihet för internationella organisationer,
beskickningar, diplomater m.fl. såvitt gäller mervärdesskatt och punktskatter. I
artikel 34 i Wienkonventionen sägs således att den skattefrihet som regleras där
inte omfattar sådana indirekta skatter som vanligen är inräknade i varornas
eller tjänsternas pris. Såvitt gäller import föreskrivs dock i artikel 36 om
frihet för "tullar, avgifter och liknande pålagor". Detta har i Sverige
tillämpats så att frihet medges även för indirekta skatter i en importsituation.
Inom Europeiska gemenskaperna har överenskommits om bestämmelser som medför
att rätt till skattebefrielse skall föreligga i vissa fall. Dessa bestämmelser
finns i protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och
privilegier. Protokollet innebär att Europeiska gemenskapernas råd respektive
kommission samt Europeiska investeringsbanken skall åtnjuta sådan immunitet och
sådana privilegier inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de skall
kunna utföra sina uppgifter. Enligt artikel 3 i protokollet skall medlemsstater-
nas regeringar i alla de fall där så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att
efterskänka eller betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter
som ingår i priset på lös eller fast egendom när gemenskaperna för tjänstebruk
gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter och avgifter inkluderas i
priset. Bestämmelserna får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att
konkurrensen inom gemenskaperna snedvrids. Befrielse skall inte beviljas för
sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.
Nu nämnda överenskommelser innebär således endast en begränsad skyldighet att
medge skattefrihet beträffande mervärdesskatt och punktskatter. Skattefrihet har
dock efter hand medgetts i större eller mindre omfattning. Omfattningen av
skattefriheten och det sätt på vilket den tillgodoses varierar mellan olika
länder.
I Sverige tillgodoses skattefriheten genom en rätt till återbetalning av
skatten. Denna ordning gäller både för mervärdesskatt och för punktskatter. Den
som förvärvar en vara eller en tjänst får således betala skatten vid förvärvet,
men har sedan rätt att efter ansökan få skatten återbetald. I vissa andra länder
tillgodoses skattefriheten genom en direkt skattefrihet vid förvärvet. Bland
EU:s medlemsländer förekommer båda dessa sätt att medge skattefriheten.
De svenska reglerna om rätt för utländska beskickningar m.fl. till återbe-
talning av mervärdesskatt infördes i början av 1970-talet. Bestämmelserna var
från början utformade som ett bemyndigande för Konungen i förordningen om
mervärdeskatt att medge återbetalning av skatt. De närmare bestämmelserna om
skattefrihetens omfattning etc. fanns i en särskild kungörelse. Som skäl för
införandet anfördes bl.a. att svenska beskickningar i andra länder ofta hade
rätt att förvärva varor mervärdesskattefritt. Det ansågs då rimligt att
motsvarande rätt skulle tillkomma utländska beskickningar m.fl. i Sverige. Något
direkt krav på reciprocitet finns dock inte, även om detta således är en grund-
läggande tanke för rätten till skattefrihet.
Bestämmelserna om rätt till återbetalning av mervärdesskatt har varit i stort
sett oförändrade sedan de infördes. Visserligen har de materiella bestämmelserna
införts i mervärdesskattelagen (1994:200, ML) men i sak är de i stort
oförändrade. Den största förändringen som skett är att numera omfattar rätten
till återbetalning även vissa slag av tjänster.
Sveriges medlemskap i EU har delvis ändrat förutsättningarna för den rätt att
förvärva varor utan mervärdesskatt som internationella organisationer,
diplomater m.fl åtnjuter. Detta hänger samman med att Sverige numera är en del
av EG:s inre marknad. I den inre marknaden används inte begreppen import och
export när det gäller gränsöverskridande transaktioner. Dessa begrepp kvarstår
dock fortfarande såvitt avser handel mellan Sverige och länder som inte är
medlemmar i EU. Olika regler gäller därför numera vid handel inom EG och vid
handel med tredje land. Som nämnts tidigare har vissa problem uppstått i
anledning av detta, såväl av rättslig natur som av mera praktisk karaktär.
Innan de förslag som lämnats för att lösa problemen behandlas, skall i korthet
redogöras för den ordning som gäller inom EG respektive gällande svensk rätt.

5 Gällande ordning inom EG

5.1 Mervärdesskatt

EG-regler om mervärdesskatt finns i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17
maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande om-
sättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund
(EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, Celex 395L0007), senast ändrat genom rådets
direktiv 95/7/EG. Direktivet brukar benämnas EG:s sjätte
mervärdesskattedirektiv. I direktivet finns i artikel 15.10 en bestämmelse som
innebär att medlemsländerna från beskattning skall undanta tillhandahållande av
varor och tjänster
- inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser,
- till internationella organisationer erkända som sådana av myndigheterna i
värdlandet, och till medlemmar av sådana organisationer, med de begränsningar
och på de villkor som fastställs av de internationella konventionerna om
upprättandet av dessa organisationer eller genom avtal om deras säte,
- i vissa fall till styrkor tillhörande NATO.
I artikel 28a.1 a anges att gemenskapsinterna förvärv skall undantas om
motsvarande intern omsättning skulle vara skattefri enligt artikel 15.10.
Enligt artikel 15.10 är det värdlandet som bestämmer villkoren och eventuella
begränsningar för tillämpning av skattefriheten. Detta gäller även förvärv som
görs i ett annat EG-land. Av artikeln framgår emellertid att värdlandets rätt
att ange villkor m.m. för skattefriheten endast gäller till dess gemensamma
regler härom antagits inom EU. Inom EG-kommissionen har ett arbete med att ta
fram förslag till sådana regler påbörjats. När resultatet av detta arbete blir
klart är för närvarande inte känt.
När det gäller tillhandahållande av varor inom landet och när det gäller
tjänster får medlemsländerna tillgodose skattefriheten genom återbetalning av
skatten. Härav följer att vid förvärv från annat EG-land skall direkt skat-
tefrihet tillämpas.
Slutligen skall enligt artikel 14.1 g medlemsländerna från beskattning undanta
import av varor
- inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser, i den mån tullfrihet
föreligger,
- av internationella organisationer erkända som sådana av myndigheterna i
värdlandet, och till medlemmar av sådana organisationer, med de begränsningar
och på de villkor som fastställs av de internationella konventionerna om
upprättandet av dessa organisationer eller genom avtal om deras säte,
- i vissa fall till styrkor tillhörande NATO.
Bestämmelser om tullfrihet finns i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28
mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EGT nr L
105, 23.4.1983, s. 64, Celex 383L0181). Enligt bestämmelser i förordningen
(artikel 133) är det medlemsländerna själva som avgör om tullfrihet skall
föreligga för diplomater m.fl. Det krävs således att nationella regler antas.

5.2 Punktskatter

5.2.1 EG-harmoniserade punktskatter

Regler om innehav, flyttning och övervakning av punktskattepliktiga
mineraloljor, alkohol och alkoholdrycker samt tobaksvaror finns i rådets
direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-
skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor
(EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 392L0012). Enligt artikel 23.1 i detta
direktiv skall sådana punktskattepliktiga varor befrias från betalning av
punktskatt om de är avsedda för
- leverans i samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser,
- internationella organisationer som är erkända som sådana av de offentliga
myndigheterna i värdmedlemsstaten, samt för medlemmar i sådana organisationer,
inom de gränser och på de villkor som fastställts genom de internationella
konventionerna om upprättandet av dessa organisationer eller genom avtal med
organisationernas ledning,
- i vissa fall till styrkor tillhörande NATO,
- konsumtion enligt avtal som ingåtts med icke-medlemsländer eller
internationella organisationer, förutsatt att avtalet är tillåtet eller
godkänt med hänsyn till befrielse från mervärdesskatt.
Dessa skattebefrielser gäller med förbehåll för de villkor och begränsningar
som fastställts av värdmedlemsstaten till dess att enhetliga EG-skatteregler har
införts. Befrielse får beviljas i överensstämmelse med ett förfarande för
återbetalning av punktskatter.
Rådet kan enhälligt på kommissionens förslag ge en medlemsstat tillåtelse att
med ett icke-medlemsland eller en internationell organisation sluta ett avtal
som innehåller befrielser från punktskatt, artikel 23.2. En stat som önskar
träffa ett sådant avtal skall hänskjuta saken till kommissionen och förse denna
med all nödvändig bakgrundsinformation. Kommissionen skall inom en månad
underrätta de övriga medlemsstaterna. Rådet skall anses ha fattat beslut om
saken inte har tagits upp inför rådet inom två månader efter det att övriga
medlemsstater informerades.
I december 1994 antog rådet ett direktiv om ändring i och tillägg till
direktiv 92/12/EEG, rådets direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring
av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om
innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om
harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv
92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatserna för mineraloljor (EGT nr L 365,
31.12.1994, s. 46, Celex 394L0074). Detta direktiv ger möjlighet för diplomater
att från ett annat EG-land ta emot punktskattepliktiga mineraloljor, alkohol och
alkoholdrycker samt tobaksvaror utan att punktskatt skall betalas för varorna.

5.2.2 Försäljningsskatt

Som framgår av direktivet 92/12/EEG (artikel 3.3) så har medlemsländerna inom EU
rätt att införa eller behålla andra punktskatter än de obligatoriska, avseende
alkoholhaltiga varor, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, under förutsättning
att sådana nationella punktskatter inte ger upphov till gränsformaliteter vid
handeln mellan medlemsländerna.
Den befrielse från försäljningsskatt som den diplomatiska kåren erhållit
enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon har byggt på
internationell kutym.

6 Gällande rätt i Sverige

6.1 Mervärdesskatt

6.1.1 Förvärv inom landet

Som nämnts tidigare tillgodoses skattefrihet för utländska beskickningar m.fl. i
Sverige genom en rätt till återbetalning av den skatt som erlagts.
Bestämmelserna härom finns i 10 kap. 6-8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200, ML).
Den krets som har rätt till återbetalning omfattar utländska beskickningar,
lönade konsulat i Sverige och sådana internationella organisationer som avses i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt en nyligen
genomförd ändring av bestämmelserna omfattas även representation i Sverige för
de Europeiska gemenskaperna av rätten till återbetalning av mervärdesskatt.
Vidare omfattas medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska
beskickningar i Sverige och lönade konsuler vid utländska konsulat i Sverige av
rätten till återbetalning. Detsamma gäller medlemsstaters ombud vid en
internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan
organisation.
Återbetalningsrätten gäller endast för de varor och tjänster som anges i
nämnda lagrum. De varor och tjänster som berättigar till återbetalning är olika
för beskickningar, konsulat och internationella organisationer respektive
personal vid dessa organ. Bestämmelserna har inte ändrats i någon större ut-
sträckning sedan de tillkom. En förändring är att rätten till återbetalning i
dag omfattar fler tjänster än tidigare. Detta hänger samman med den utökning av
det beskattningsbara området som under senare år ägt rum när det gäller
omsättning av tjänster.
Rätten till återbetalning av mervärdesskatt omfattar numera även förvärv av
motorfordon samt alkohol- och tobaksvaror. Dessa regler trädde i kraft den 1
november 1995, men gäller retroaktivt från den 1 januari 1995 (prop.
1994/95:202, bet. 1994/95 SkU27, rskr. 1994/95:402, SFS 1995:700).
Bestämmelser om förfarandet vid återbetalning finns i förordningen (1994:224)
om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisa-
tioner, utländska beskickningar m.fl. Bestämmelserna innebär bl.a. att ansökan
om återbetalning skall ges in till Utrikesdepartementet. Till ansökan skall
fogas faktura eller jämförlig handling i original eller kopia.
Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län med uppgift om huruvida förvärvet har gjorts av någon som har
rätt till återbetalning av skatt. Det är Skattemyndigheten i Kopparbergs län som
beslutar om återbetalning.

6.1.2 Gränsöverskridande förvärv

I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m framgår att frihet från
skatt vid import skall medges för en vara som övergår till fri omsättning under
sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt
rådets förordning (EEG) nr 918/83, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen eller lagen.
Bestämmelser om rätt till tullfrihet för utländska beskickningar m.fl. finns i
lagen (1994:1547) om tullfrihet. Tullfriheten gäller för i stort sett samma
krets som rätten till återbetalning av mervärdesskatt. Tullfriheten är dock inte
begränsad till vissa slag av varor utan gäller generellt för alla slag av varor.
Närmare bestämmelser om tullfrihet finns i förordningen (1994:1605) om
tullfrihet. Av förordningen framgår bl.a. att handling som innehåller fram-
ställning om tullfrihet skall inges till Utrikesdepartementet. Utrikesdeparte-
mentet anger på handlingen vilken kategori varumottagaren tillhör. Handlingen
lämnas därefter till tullmyndighet där varan skall förtullas.
I förordningen finns en särskild bestämmelse som innebär att om tullfrihet
medgetts för bl.a. motorfordon och om fordonet överlåts tidigare än två år efter
det att det anmäldes till förtullning, skall tull betalas. Vissa undantag från
denna betalningsskyldighet finns, bl.a. om överlåtelsen beror på att ägaren fått
förflyttning eller avlidit.
Nu nämnda bestämmelser om rätt till skattefrihet vid import gäller efter
Sveriges inträde i EU endast varor från icke EG-land.
Rätten för utländska beskickningar m.fl. att importera varor tullfritt har i
praktiken ofta använts på så sätt att varor förvärvats via frizon eller frilager
(tidigare frihamn) och från provianteringslager. Möjligheten till skattefria
leveranser till frizoner och frilager regleras i ML (5 kap. 9 § 4).
Provianteringslager är en form av tullager, jfr 45 § tullagen (1994:1550) och
30 § tullförordningen (1994:1558). Närmare bestämmelser om provianteringslager
finns i 13 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45 III). Av 13 kap. 2 §
tullordningen framgår bl.a. att provianteringslager är avsett för förvaring av
icke-gemenskapsvaror som skall användas för försäljning till den som har rätt
till tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Möjligheten för utländska beskickningar m.fl. att förvärva varor från
provianteringslager avser således endast icke-gemenskapsvaror.
Förvärv av gemenskapsvaror, dvs. varor från andra EG-länder, undantas från be-
skattning enligt 3 kap. 30 d § ML. Detta undantag gäller under förutsättning att
motsvarande förvärv i Sverige skulle berättiga till återbetalning av skatt.
Skattefriheten gäller således endast de varor och tjänster som anges i 10 kap. 6
och 7 §§ ML.
Mervärdesskattelagen innehåller även regler som medför att svenska företag kan
leverera varor och (i vissa fall) tjänster till utländska beskickningar m.fl.
som är stationerade i ett annat EG-land (3 kap. 30 a § 3 och 4 ML). För att
skattefriheten skall gälla krävs att förvärvet skulle kunna ske utan skatt i det
EG-landet. Det är således reglerna i det landet som avgör om omsättningen i
Sverige kan ske utan skatt. De tjänster som kan omsättas utan skatt är tjänster
som tillhandahålls Europeiska gemenskapernas institutioner i andra EG-länder.

6.2 Punktskatter

6.2.1 EG-harmoniserade punktskatter

Enligt äldre bestämmelser avseende skatt på alkohol och tobak fick skattskyldig
tillverkare och importör göra avdrag i sin punktskattedeklaration för varor som
lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant. Varorna var
alltså i dessa fall obeskattade på provianteringslagren. Oförtullade varor som
förvarades på provianteringslager fick säljas till den som hade rätt till
tullfrihet enligt 6 § första stycket lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. Enligt
denna bestämmelse gällde tullfrihet för varor som förtullades för en främmande
stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem
eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall eller enligt föreskrifter som hade meddelats med stöd av den lagen. En
diplomat kunde alltså före den 1 januari 1995 på provianteringslager köpa
tobaksvaror och alkoholdrycker utan punktskatt.
Enligt 1 § lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift medgavs
diplomater m.fl. som enligt lagen om tullfrihet hade rätt att tullfritt införa
varor till landet också frihet från skatt eller avgifter på sådan införsel.
Återbetalning av allmän energiskatt, bensinskatt, dieseloljeskatt och
koldioxidskatt på bränsle och bensin skulle ske om förvärvet gjorts av
1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan in-
ternationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,
2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul
vid utländskt konsulat i Sverige.
Återbetalning skulle även ske av skatt på bränsle och bensin om förvärvet
gjorts av medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige
och personal hos sådan organisation, om Sverige hade träffat överenskommelse med
annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.
Beskattningsmyndigheten prövade frågor om återbetalning av skatt och
beskattningsmyndighetens beslut fick överklagas hos länsrätten.
Efter Sveriges inträde i EU gäller i huvudsak följande.
Lagarna om allmän energiskatt, koldioxidskatt, dieseloljeskatt och bensinskatt
ersattes den 1 januari 1995 av en gemensam ny lag som skatt på energi. I den nya
lagen behölls den tidigare benämningen koldioxidskatt. Allmän energiskatt
ersattes med uttrycket energiskatt. Bensinskatt och dieseloljeskatt motsvaras
numera av högre nivåer av energiskatt.
Rätten till återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt vid förvärv av
bränsle och bensin inom landet kvarstår, 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi. Reglerna om återbetalning har utökats till att omfatta även
punktskatt på alkohol- och tobaksvaror, 31 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
i dess lydelse enligt SFS 1995:612 och 31 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt
i dess lydelse enligt SFS 1995:613. Reglerna om förfarandet vid återbetalning
finns i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa
punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Genom en ändring i 3 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen, SFS
1995:614, gäller inte reglerna i 1 och 2 §§ i denna lag om skatt och skattefria
kvantiteter för sådan införsel som sker under sådana omständigheter att
förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatt enligt 31 a §
lagen om tobaksskatt eller 31 a § lagen om alkoholskatt. För en diplomat som
själv kommer resande till Sverige från ett annat EG-land med tobaks- eller
alkoholvaror för eget bruk innebär detta att någon svensk tobaks- eller
alkoholskatt inte kommer att tas ut på införseln. Reglerna beträffande tobaks-
och alkoholskatten trädde i kraft den 1 juli 1995 och gäller retroaktivt från
den 1 januari 1995.
Genom direktiv 94/74/EG infördes, som tidigare nämnts, möjlighet för
diplomater m.fl. att ta emot punktskattepliktiga varor utan att punktskatt skall
betalas. Varorna skall i sådana fall levereras från en upplagshavare (skattskyl-
dig tillverkare eller annan lagerhavare) i ett annat EG-land. Regler om detta
finns i 4 kap. 1 § lagen om skatt på energi, 9 § lagen om tobaksskatt och 8 §
lagen om alkoholskatt. Skattskyldighet för sådana varor föreligger inte för
varor som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar
skulle finnas att medge återbetalning av skatten. Direktiv 94/74/EG innehåller
även regler som ger en upplagshavare möjlighet att leverera punktskattepliktiga
varor skattefritt till diplomater m.fl. som är stationerade i ett annat EG-land.
De svenska reglerna om detta finns i 2 kap. 11 § lagen om skatt på energi, 21 §
lagen om tobaksskatt och 20 § lagen om alkoholskatt. Samtliga regler trädde i
kraft den 1 juli 1995 och gäller beträffande tobaks- och alkoholskatten
retroaktivt från den 1 januari 1995.
Den som är skattskyldig för tobaks- eller alkoholskatt har fortfarande
möjlighet att leverera sådana varor skattefritt till provianteringslager, 32 §
lagen om tobaksskatt och 32 § lagen om alkoholskatt. Som tidigare nämnts kan
diplomater numera endast köpa icke-gemenskapsvaror på ett sådant
provianteringslager. Såsom även tidigare nämnts gäller numera diplomaters rätt
till skattefri införsel endast för icke-gemenskapsvaror.

6.2.2 Försäljningsskatt

Före den 1 januari 1995 var registrerad tillverkare eller registrerad importör
skattskyldig för försäljningsskatten. Om fordonet var tillverkat av annan än
registrerad tillverkare eller om fordonet byggts om var ägaren skattskyldig.
Tidpunkten för skattskyldighetens inträde var för registrerade skattskyldiga
vid leverans av fordonet till köpare eller när fordonet togs ut från rörelsen
utan samband med försäljning. Beskattningsmyndighet var Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.
Vid import av fordon inträdde skattskyldigheten vid införseln av fordonet till
Sverige. Vid import av fordon av någon som inte var registrerad som importör
inträdde skattskyldigheten vid införsel av fordonet till Sverige. Fordonet
anmäldes till förtullning på sedvanligt sätt. Tullverket var
beskattningsmyndighet i detta fall. När fordonet importerades av registrerade
skattskyldiga inträdde dock ingen skattskyldighet vid införseln men importören
skulle upprätta en förteckning över införda skattepliktiga fordon. Denna uppgift
överlämnades sedan till Tullverket som i sin tur överlämnade införseluppgiften
till beskattningsmyndigheten, Skattemyndigheten i Kopparbergs län. I samtliga
övriga fall inträdde skattskyldigheten när fordonet fördes in i bilregistret
eller när fordonet efter ändring togs upp i bilregistret, och Skattemyndigheten
i Kopparbergs län var beskattningsmyndighet.
Före den 1 januari 1995 kunde utländska beskickningar, konsulat och
internationella organisationer i Sverige samt vissa personalkategorier vid dessa
köpa, eller till Sverige föra in, fordon utan att behöva betala försäljnings-
skatt. Detta åstadkoms lagtekniskt genom en hänvisning i försäljningsskattelagen
till reglerna i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.
Om en diplomat köpte fordon i Sverige gick det i praktiken till så att
fordonet först exporterades till svensk frihamn varefter diplomaten pri-
vatimporterade fordonet. På detta sätt kunde reglerna om tullfrihet tillämpas
och någon försäljningsskatt behövde ej betalas. För att vara berättigad till
försäljningsskattefrihet krävdes det ett intyg från Utrikesdepartementet om att
diplomaten hade sådan ställning som berättigade honom till att köpa fordonet
utan att behöva betala försäljningsskatt.
Om en diplomat importerade ett fordon var reglerna om tullfrihet -
tilllämpliga och någon försäljningsskatt behövde ej betalas. Vid import av
fordonet skulle diplomaten vid införseln överlämna intyget från Utrikes-
departementet till Tullverket. Vid medlemskapet i EU krävdes att uttaget av
försäljningsskatten inte gav upphov till några gränsformaliteter vid handeln
mellan medlemsländerna. Huvuddelen av skatteuppbörden skedde enligt interna
regler, men vid införsel av fordon av någon som inte var registrerad
skattskyldig skulle beskattningen ske vid förtullningen. Medlemskapet i EU
krävde således att beskattningstekniken lades om.
Den 1 januari 1995 ändrades försäljningsskattelagen så att försäljningsskatten
numera alltid tas ut när fordonet första gången förs in i svenskt bilregister
eller, om fordonet samtidigt ställs av, vid avställningens upphörande.
För att kunna behålla reglerna om skattefrihet för diplomater infördes regler
om kompensation för diplomater. Eftersom det i de flesta fall är registrerad
tillverkare eller registrerad importör och inte diplomaten själv som är
skattskyldig så infördes kompensationsregler och inte återbetalningsregler.
Förfarandet vid ansökan om kompensation för försäljningsskatt regleras i
förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon. När diplomaten köper
ett fordon betalar han den del av priset som utgör försäljningsskatt för
försäljaren. För att få kompensation för försäljningsskatten måste diplomaten
härefter lämna en ansökan om kompensation till beskattningsmyndigheten som har
att pröva frågan om kompensation. Till ansökan skall diplomaten bifoga fakturan
där det skall framgå hur stor försäljningsskatten är. Diplomaten skall sedan
sända ansökan till beskattningsmyndigheten via Utrikesdepartementet som har att
intyga att fordonet köpts av någon som har rätt till kompensation. När den
skattskyldige, som i de flesta fall är registrerad tillverkare eller registrerad
importör, betalat försäljningsskatt utges kompensationen till diplomaten. I en
del fall ombesörjer försäljaren allt pappersarbete åt diplomaten.
Om diplomaten själv importerar fordonet registreras bilen i bilregistret så
snart bilprovningen gjort en registreringsbesiktning. Diplomaten får en räkning
på försäljningsskatten. Efter det att skatten betalats kan diplomaten ansöka om
återbetalning av försäljningsskatten på samma sätt som vid köp inom landet.
Enligt uppgift från beskattningsmyndigheten är antalet kompensationsansök-
ningar få, för närvarande handläggs cirka trettio stycken per månad.
Handläggningen sker skyndsamt. Så snart en ansökan om kompensation kommit in
till beskattningsmyndigheten prövas frågan, och om alla förutsättningar är
uppfyllda sker utbetalning snarast möjligt.
Det är den diplomatiska kåren som har rätt till kompensation för erlagd
försäljningsskatt. Det är således både medlemmar av den diplomatiska personalen
och karriärkonsuler (tidigare benämnd lönad konsul), under förutsättning att de
inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här, som har rätt till
kompensation.
Enligt lagtexten kan kompensation även erhållas för medlemsstats ombud vid en
internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan
organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med annan stat eller med en
mellanfolklig organisation om detta. Det finns i dag inte några bestämmelser i
redan träffade avtal med internationella organisationer som reglerar frågan om
kompensation för försäljningsskatt. Anledningen till detta är att reglerna om
befrielse från försäljningsskatt var kopplade till reglerna om tullfrihet. När
den tidigare kopplingen till tullfrihetsreglerna upphörde krävdes ett tillägg i
lagtexten för att knyta an försäljningsskattereglerna till ett område där avtal
redan träffats. I detta fall valdes mervärdesskatteområdet. Lagtexten formulera-
des så att den personkrets vid internationella organisationer som omfattades av
bestämmelsen om återbetalning av ingående mervärdeskatt också erhöll
kompensation för försäljningsskatt.
Kretsen av personer som hade rätt till återbetalning av mervärdesskatten var
emellertid mindre än den krets som tidigare hade rätt till tullfrihet. Det
ansågs dock viktigt att reglerna på försäljningsskatteområdet så långt möjligt
stämde överens med reglerna på mervärdesskatteområdet.

7 Uthyrning av lokaler

Regeringens förslag: En fastighetsägare skall kunna vara frivilligt skattskyldig
till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet eller del därav om uthyrningen
sker till en utländsk beskickning, karriärkonsulat eller en internationell
organisation. Detsamma gäller uthyrning av anläggning som utgör fastighet. En
fastighetsägare som vill bli frivilligt skattskyldig skall genom ett intyg kunna
visa att hyresgästen har den status som förutsätts. Den mervärdesskatt som
debiteras skall berättiga till återbetalning.

Promemorian: Förslaget i promemorian överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag.
Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att möjligheten till frivillig
skattskyldighet även bör omfatta uthyrning av anläggning som utgör fastighet.
Vidare föreslår Riksskatteverket att för att kunna medges frivillig
skattskyldighet bör fastighetsägaren genom ett intyg kunna visa att hyresgästen
tillhör den krets som är återbetalningsberättigad enligt 10 kap. 6 § ML. Intyget
skall utfärdas av Utrikesdepartementet.
Skälen för regeringens förslag: En utländsk beskickning, ett konsulat eller en
internationell organisation som är stationerad i Sverige kan tillgodose sitt
behov av lokaler antingen genom eget ägande (byggnad) eller genom att hyra
lokaler. Oavsett vilken lösning som väljs utgår ingen mervärdesskatt på
anskaffandet av lokaler, eftersom såväl omsättning av fastigheter som
upplåtelser av hyresrätter avseende fastigheter är generellt undantaget från
skatteplikten enligt 3 kap. 2 § ML.
Enligt 10 kap. 6 § 4 ML har en utländsk beskickning etc. rätt till återbe-
talning av ingående mervärdesskatt som hänför sig till tjänster på en sådan
fastighet som är avsedd för förvärvaren. Denna återbetalningsrätt kan exempelvis
gälla mervärdesskatt i anledning av uppförande av en ny byggnad eller renovering
av en befintlig byggnad på en fastighet. Återbetalningsrätten torde främst komma
till användning beträffande fastighet som ägs av beskickningen. Om verksamheten
bedrivs i förhyrda lokaler är det normalt fastighetsägaren som ansvarar för
renoveringsarbeten etc. Den mervärdesskatt som betalas i samband därmed kan
fastighetsägaren inte göra avdrag för eftersom omsättningen av uthyr-
ningstjänsten inte är skattepliktig. Han måste dock kompensera sig för skatten
vid uttagande av hyra från hyresgästen. Detta innebär att det kan vara mer
fördelaktigt för en beskickning att driva verksamhet i lokaler som man äger.
Mervärdesskattelagen innehåller emellertid ytterligare bestämmelser som kan få
betydelse för frågan hur en utländsk beskickning etc. skall tillgodose sitt
behov av lokaler.
En fastighetsägare har i vissa fall möjlighet att frivilligt träda in i
mervärdesskattesystemet. Sådan frivillig skattskyldighet kräver att fastigheten
hyrs ut till en hyresgäst som stadigvarande skall använda byggnaden eller
lokalen i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning
av skatt. För att frivillig skattskyldighet skall inträda krävs vidare att
skattemyndigheten fattar ett särskilt beslut om detta (3 kap. 3 § andra stycket
och 9 kap. 1 § ML). Om fastighetsägaren genom ett sådant beslut har blivit
skattskyldig för uthyrningen, har han rätt till avdrag för ingående skatt
avseende t.ex. ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten (9 kap. 3 § ML).
Den frivilliga skattskyldigheten gäller endast så länge fastighetsägaren
fortsätter att hyra ut byggnaden eller lokalen till en skattskyldig hyresgäst.
Övergår fastighetsägaren till att hyra ut byggnaden eller lokalen till en
hyresgäst som inte är skattskyldig skall han utträda ur systemet. Om så sker
måste fastighetsägaren i vissa fall återföra skatt som han gjort avdrag för på
grund av den frivilliga skattskyldigheten. Om skattskyldigheten upphör inom tre
år från utgången av det kalenderår under vilket skattskyldigheten inträtt skall
hela det avdragna beloppet återföras. Om skattskyldigheten upphör senare, men
inom sex år, skall hälften av den avdragna skatten återföras (9 kap. 5 och 6 §§
ML). Därefter sker ingen återföring.
Som nämnts ovan skall en fastighetsägare som hyr ut en fastighet till en
utländsk beskickning etc. således inte betala mervärdesskatt i anledning av
denna omsättning. Han har därmed inte heller rätt till avdrag för ingående skatt
i denna uthyrningsverksamhet.
En fastighetsägare som har inträtt i mervärdesskattesystemet och som övergår
till att hyra ut fastigheten till en utländsk beskickning etc. skall utträda ur
systemet. Han kan dessutom bli skyldig att återföra avdragen ingående skatt
enligt de regler som nu redovisats. Denna omständighet kan medföra att fastig-
hetsägaren väljer att inte hyra ut fastigheten till ett sådant subjekt. Om
fastighetsägaren ändå väljer att hyra ut fastigheten till en beskickning etc.
blir den skatt som skall återföras en kostnad för honom vilken måste beaktas vid
bestämmande av hyrans storlek.
En utländsk beskickning etc. som önskar hyra lokaler för sin verksamhet kan
således stöta på svårigheter när det gäller att hitta en fastighetsägare som är
villig att hyra ut lokaler. Några problem av detta slag uppkommer däremot inte
om beskickningen i stället väljer att förvärva en egen fastighet för verksam-
heten, eftersom omsättning av fastighet inte är mervärdesskattepliktig.
Mervärdesskatten kan därför komma att påverka valet mellan att driva
verksamheten i förhyrda lokaler eller i en ägd fastighet.
För att komma tillrätta med dessa problem föreslås i promemorian att det skall
införas en möjlighet för en fastighetsägare att bli frivilligt skattskyldig för
uthyrning av en fastighet till någon som har rätt till återbetalning enligt 10
kap. 6 § ML. Regeringen delar denna bedömning. Reglerna kan införas som ett nytt
stycke i 3 kap. 3 § ML. Samtidigt bör i 10 kap. 6 § ML införas en rätt till
återbetalning av mervärdesskatt avseende sådan uthyrning. En fastighetsägare som
har inträtt i mervärdesskattesystemet kommer härigenom inte att bli skyldig att
återföra tidigare avdragen mervärdesskatt, om han övergår till att hyra ut
fastigheten till någon som har rätt till återbetalning av skatt enligt 10 kap. 6
§ ML.
Riksskatteverket föreslår att rätten till frivillig skattskyldighet även skall
omfatta uthyrning av anläggning som utgör fastighet. Regeringen delar denna
uppfattning. Det föreslagna nya stycket i 3 kap. 3 § ML bör kompletteras i
enlighet härmed.
Riksskatteverket anser vidare att en fastighetsägare för att kunna medges
frivillig skattskyldighet skall kunna visa att hyresgästen tillhör den krets som
avses här. Intyget skall utfärdas av Utrikesdepartementet. Regeringen delar även
denna uppfattning. En bestämmelse härom bör införas i 9 kap. 1 § ML.

8 Förvärv av motorfordon

Regeringens förslag: Rätten för utländska beskickningar m.fl. till återbetalning
av mervärdesskatt avseende förvärv av motorfordon ersätts med en rätt att
förvärva motorfordon utan mervärdesskatt. Bestämmelserna införs i 3 kap. ML som
ett undantag från skatteplikten. När det gäller enskilda personer skall undanta-
get endast gälla förvärv av fordon för personligt bruk. Vidare skall det finnas
krav på minsta innehavstid för fordon som förvärvats skattefritt. Om fordonet
säljs innan denna tid löpt ut uppstår en skyldighet till återbetalning. Vissa
undantag från denna skyldighet föreslås.
Såvitt gäller försäljningsskatt behålls nuvarande bestämmelser om rätt till
kompensation. I likhet med mervärdesskattefriheten föreslås dock att vissa
undantag från nuvarande krav på återbetalningsskyldighet av kompensation skall
införas.

Promemorian: Förslaget i promemorian överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget eller
lämnar det utan erinran. Riksskatteverket avstyrker dock förslaget att införa en
direkt frihet från mervärdesskatt vid förvärv av motorfordon. Riksskatteverket
anser att det kan föreligga en risk för missbruk om man inför ett system med
direkt skattefrihet. Om förslaget genomförs anser verket att den föreslagna
bestämmelsen i 3 kap. 26 a § ML bör kompletteras med ett krav på att säljaren
skall skicka kopia av intyget från Utrikesdepartementet till Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Två remiss-instanser, Motorbranschens Riksförbund och
Bilindustriföreningen anser att en ordning med direkt skattefrihet bör införas
även beträffande försäljningsskatten på motorfordon.
Skälen för regeringens förslag: I promemorian övervägs om skattefriheten för
utländska beskickningar m.fl. skall tillgodoses som en rätt till återbetalning
av skatt eller om det i stället bör införas en ordning med direkt skattefrihet.
En sådan ordning förekommer i vissa av EU:s medlemsländer.1
Olika skäl kan anföras för och emot de olika systemen. En ordning med direkt
skattefrihet kan upplevas som enklare och mera fördelaktig för den som förvärvar
en vara eller en tjänst. Å andra sidan förutsätter en direkt skattefrihet att
säljaren vet att köparen har rätt att förvärva varan eller tjänsten utan skatt.
Den största nackdelen med ett system med direkt skattefrihet är att risken för
missbruk torde öka. Olika slag av kontrollåtgärder kan behövas för att bemöta en
sådan risk. En ordning med återbetalning av skatt medför en viss administration,
men innebär samtidigt att de myndigheter som hanterar återbetalningarna har en
viss kontroll över att reglerna efterlevs. De överväganden som görs i
promemorian har sammantaget lett till att det förordas att de nuvarande reglerna
med rätt till återbetalning av skatt behålls. Såvitt gäller mervärdesskatt
föreslås dock att en ordning med direkt skattefrihet skall införas i ett fall,
nämligen vid förvärv av motorfordon.
Regeringen delar den bedömning som görs i promemorian. Det nuvarande systemet
med rätt till återbetalning av skatt bör därför behållas. När det gäller förvärv
av motorfordon är dock förhållandena sådana att det finns skäl till andra
överväganden.
Före den 1 januari 1995 fanns det inte någon rätt till återbetalning av
mervärdesskatt vad gäller förvärv av motorfordon. Utländska beskick-ningar m.fl.
hade dock rätt att importera motorfordon utan att behöva betala mervärdesskatt.
För att underlätta den praktiska hanteringen har det förekommit att motorfordon
förvärvats skattefritt via leverans till frihamn. Förfarandet har i praktiken
inneburit att fordonet levererades av en återförsäljare till en frihamn. Denna
leverans var skattefri enligt 5 kap. 9 § första stycket 4 ML. Fordonet kunde
därefter importeras tull- och skattefritt av förvärvaren.
Sveriges inträde i EU har i princip inte påverkat möjligheten att förvärva
motorfordon skattefritt via frihamn. Från och med den 1 januari 1996 har dock
frihamnarna ersatts av frizoner och frilager. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § första
stycket 4 ML avser således numera leverans av gemenskapsvaror till frizon eller
frilager. Tillstånd att inrätta frizon eller frilager har lämnats i ett par
fall. Några frizoner eller frilager synes dock ännu inte ha tagits i drift. För
närvarande torde det därför inte vara möjligt att förvärva motorfordon via
frizon eller frilager.
Som nämnts tidigare har från och med den 1 januari 1995 införts en rätt till
återbetalning av skatt i anledning av förvärv av motorfordon. Skillnaden
gentemot det tidigare använda förfarandet med leverans via frihamn är att
skatten ingår i det pris förvärvaren betalar för varan. Denne har därefter rätt
att få skatten återbetald. Enligt vad regeringen erfarit upplevs detta som
onödigt krångligt av den krets som omfattas av rätten till återbetalning. Det
finns bland diplomater m.fl. liten förståelse för varför skatten först måste
betalas, för att återfås i ett senare skede. Den gällande ordningen uppges också
medföra stora likviditetsproblem. Enligt uppgift är det många beskickningar etc.
som i stället för att förvärva motorfordon från en återförsäljare i Sverige,
väljer att importera dessa från ett icke EG-land.
Mot bakgrund av vad som nu anförts, inte minst de nackdelar i konkurrens-
hänseende som det nuvarande systemet innebär för den svenska bilhandeln, anser
regeringen att förslaget i promemorian om en direkt skattefrihet vid förvärv av
motorfordon bör genomföras. De nya bestämmelserna bör införas som ett undantag
från skatteplikten i 3 kap. ML. De särskilda begränsningar som föreslås när det
gäller möjligheten för den som förvärvat ett fordon att överlåta detta bör också
införas. Dessa begränsningar innebär att fordonet inte kan överlåtas utan
konsekvenser inom två år från förvärvet. Om så sker uppkommer en återbetal-
ningsskyldighet för säljaren. I vissa fall görs dock undantag från kravet på
återbetalningsskyldighet, bl.a. om ägaren avlidit eller fått förflyttning. Vid
förflyttning måste dock fordonet ha innehafts minst sex månader. Undantag från
återbetalningsskyldigheten görs också om överlåtelsen sker till någon som kan
förvärva fordon mervärdesskattefritt enligt nu föreslagna bestämmelser.
Motsvarande begränsningar finns såvitt gäller rätten till skattefri import av
motorfordon. Något behov av att utvidga bestämmelserna till att även omfatta
annan än ägaren av fordonet finns dock inte. Med hänsyn till den immunitet som
de ifrågavarande subjekten åtnjuter bör inte heller den avgift som föreslås i
promemorian införas.
Riksskatteverket har uttryckt farhågor för att de föreslagna reglerna vid
förvärv av motorfordon kan komma att leda till missbruk. För att öka kontrollen
anser Riksskatteverket att förvärvaren bör vara skyldig att ge in det intyg som
krävs för skattefriheten till Skattemyndigheten i Dalarnas län, samt kopia av
faktura eller liknande handling. Vidare ifrågasätter Riksskatteverket om inte
någon form av begränsning bör införas när det gäller antal fordon som kan
förvärvas utan mervärdesskatt.
Regeringen är medveten om att det kan finnas en risk för missbruk om ett
system med direkt skattefrihet införs när det gäller förvärv av motorfordon. En
sådan ordning för förvärv inom landet skulle komma att motsvara vad som i dag
gäller för import av motorfordon. Något mera omfattande missbruk av dessa regler
synes inte ha förekommit. Enligt vad regeringen erfarit tillämpas vad gäller
import en praxis som innebär att en diplomat etc. har rätt inneha ett
motorfordon tull- och skattefritt om han är ensamstående, medan en diplomat med
familj har rätt att inneha två fordon. Denna praxis grundas på bestämmelser i
Wienkonventionen om att rätt till tullfrihet för varor endast gäller om varorna
är avsedda för personligt bruk.
En motsvarande praxis bör kunna tillämpas även inom ramen för ett system med
direkt skattefrihet för förvärv inom landet. När det gäller dessa förvärv kan
dock inte Wienkonventionen utgöra grund för en sådan praxis, utan det krävs ett
särskilt författningsstöd härför. Bestämmelser med denna innebörd bör införas i
anslutning till de nu föreslagna reglerna i 3 kap. ML. Dessutom bör den av
Riksskatteverket föreslagna skyldigheten att ge in kopia av intyg och faktura
till Skattemyndigheten i Dalarnas län införas.
Nu beskrivna praxis för en begränsning av antalet fordon som kan förvärvas
utan mervärdesskatt avser endast förvärv som görs av enskilda personer, dvs.
sådana som har rätt till återbetalning av skatt enligt. 10 kap. 7 § ML. Några
motsvarande begränsningar föreslås inte när det gäller förvärv av beskickningar,
konsulat och internationella organisationer (dvs. sådana subjekt som har rätt
till återbetalning enligt 10 kap. 6 § ML). Inte heller dessa subjekt bör ha rätt
att förvärva ett obegränsat antal motorfordon mervärdesskattefritt, utan endast
det antal som är nödvändigt för den verksamhet som bedrivs. Genom att
skattefriheten även i dessa fall gäller under förutsättning av att intyg från
Utrikesdepartementet företes vid förvärvet, får det förutsättas att det kan ske
en viss kontroll av att inte fler fordon än som behövs för verksamheten
förvärvas. Om det skulle visa sig att missbruk uppstår kan ytterligare
kontrollåtgärder behöva övervägas. Sådana åtgärder kan avse kontroll av antalet
förvärvade och avyttrade fordon, exempelvis med hjälp av uppgifter från bil-
registret. Dessa synpunkter gäller såväl för mervärdesskatt som för
försäljningsskatt på motorfordon.
En fråga som uppkommer till följd av att ett system med direkt mervärdes-
skattefrihet införs vid förvärv av motorfordon, är huruvida bestämmelsen i 5
kap. 9 § första stycket 4 om leverans till frizon eller frilager bör kvarstå.
Denna fråga behandlas i ett särskilt avsnitt.
Två remissinstanser anser att en ordning med direkt skattefrihet bör införas
även såvitt gäller försäljningsskatten på motorfordon. Denna fråga har
behandlats i promemorian. Av framför allt praktiska skäl förordas dock att
dagens system med kompensation av skatten behålls. Regeringen delar de över-
väganden som görs i promemorian. Något förslag om en direkt skattefrihet när det
gäller försäljningsskatten på motorfordon läggs därför inte fram.
Nuvarande bestämmelser om kompensation för försäljningsskatt på motorfordon
innehåller inga undantag från det krav på återbetalning av kompensationen som
gäller om fordonet avyttras inom viss tid. I likhet med vad som nu föreslås
gälla för den direkta skattefriheten avseende mervärdesskatt, bör ett fordon i
vissa fall kunna avyttras utan krav på återbetalning av kompensation för
försäljningsskatt. 13 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon bör
kompletteras i enlighet härmed.

9 Omsättning till frizon och frilager samt förvärv
från provianteringslager

Regeringens förslag: Bestämmelsen i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML om leverans
av varor i en frizon eller i ett frilager tas bort.

Promemorian: Förslaget i promemorian överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Generaltullstyrelsen och Riksskatteverket tillstyrker
borttagandet av bestämmelsen i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML. Industriförbundet
och Luftfartsverket motsätter sig att nämnda bestämmelse tas bort. De två
sistnämnda remissinstanserna anför att det på vissa ställen i Sverige,
exempelvis i anslutning till Arlanda flygplats, håller på att etableras verksam-
heter som bedrivs i frizon eller frilager. Om möjligheten till skattefria
leveranser tas bort kommer den verksamhet som är avsedd att drivas i frizonerna
och frilagren att försvåras. Detta gäller framför allt vid handel med andra EG-
länder.
Skälen för regeringens förslag: Som anförts i avsnitt 8 kvarstod rätten att
leverera varor utan skatt till frihamn även efter den 1 januari 1995. Från och
med den 1 januari 1996 har bestämmelserna ändrats så att de numera avser
gemenskapsvaror som levereras i en frizon eller i ett frilager. Denna ändring är
en anpassning till EG:s regler på området. Ändringen genomfördes i samband med
införlivandet i svensk rätt av rådets direktiv 95/7/EG av den 10 april 1995 om
ändring av direktiv 77/388/EG och om införande av nya förenklingsåtgärder
avseende mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för vissa undantag från
beskattning och praktiska åtgärder för genomförandet (EGT nr L 102, 5.5.1995, s.
18, Celex 395L007), det s.k. andra förenklingsdirektivet (jfr. prop. 1995/96:58
s. 28 ff). I praktiken torde det dock ännu inte ha förekommit några varuleveran-
ser i frizon eller frilager.
Enligt bestämmelser i sjätte mervärdesskattedirektivet (artikel 16.1 B b i
dess lydelse enligt övergångsordningen artikel 28.E 1, ändrad genom direktiv
95/7/EG) får ett medlemsland från beskattning undanta bl.a. omsättning av varor
som är avsedda att placeras i en frizon eller i ett frilager. En av
förutsättningarna för denna skattefrihet är att omsättningen av varan inte
syftar till slutlig användning och/eller konsumtion. När varan lämnar det
särskilda förfarandet (dvs. frizonen eller frilagret) skall den skatt som skall
betalas motsvara den skatt som skulle ha betalats om omsättningen inte
undantagits från beskattning.
I samband med att det andra förenklingsdirektivet införlivades i
mervärdesskattelagen anfördes att bestämmelsen i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML
i systematiskt hänseende lämpligen torde höra hemma i 9 c kap. Vidare angavs att
bestämmelsen i praxis utnyttjats bl.a. i samband med leverans i frihamn av bilar
m.m. avsedda för försäljning till diplomater. Eftersom frågan om diplomaters
rätt till skattefrihet var under beredning, var regeringen då inte beredd att
upphäva eller föra över bestämmelsen i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML till 9 c
kap. (prop. 1995/96:58 s. 33).
Bestämmelsen i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML om leverans av vara i frihamn
har i praktiken tillämpats vid omsättning av en vara till någon som inte är
skattskyldig och som därmed inte har rätt till avdrag för ingående mervär-
desskatt, t.ex. en privatperson. Om denne av någon anledning inte ville att
varan skulle levereras utomlands, har möjlighet funnits att få varan levererad
utan mervärdesskatt i frihamn. Vid omsättning till någon som är skattskyldig
saknas i princip skäl att leverera varan utan skatt, eftersom avdragsrätt för
ingående skatt föreligger för förvärvaren.
Om varan tagits ut ur frihamnen för att användas eller på annat sätt förfogas
över i landet har det i princip förelegat skyldighet att betala skatt för varan.
En sådan åtgärd har då ansetts utgöra en importsituation. En diplomat etc. har
dock kunnat förfoga över varan utan att betala mervärdesskatt eftersom denne har
rätt till tullfrihet vid import. Möjligheten att leverera varor skattefritt till
frihamn har därför, som nämnts, framför allt kommit till användning vid diploma-
ters m.fl. förvärv av varor, särskilt förvärv av motorfordon. Vidare har det i
viss mån förekommit att utländska studenter förvärvat varor via frihamn. Efter
Sveriges medlemskap i EU är det numera endast studenter från tredje land som kan
utnyttja denna möjlighet. Såvitt känt är omfattningen av studenters förvärv av
varor via frihamn endast marginell.
I föregående avsnitt föreslås att utländska beskickningar m.fl. skall ha rätt
att förvärva motorfordon utan mervärdesskatt. Det finns då inte skäl att även
tillåta att förvärv kan ske utan mervärdesskatt via frizon eller frilager. Sett
mot denna bakgrund och med hänsyn till den ringa omfattning som bestämmelserna i
övrigt har utnyttjats, kan regeln i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML tas bort
helt. Regeringen delar således den bedömning som i detta avseende görs i
promemorian. Fråga uppkommer emellertid om det finns några andra skäl att
behålla möjligheten till skattefria leveranser av varor i en frizon eller i ett
frilager.
Två av remissinstanserna, Sveriges Industriförbund och Luftfartsverket, har
motsatt sig att bestämmelsen i 5 kap. 9 § första stycket 4 ML tas bort. Som skäl
för denna inställning har åberopats att det i anslutning till Arlanda flygplats
håller på att etableras frizon eller frilager i vilken det är tänkt att viss
verksamhet skall bedrivas. Några närmare uppgifter om vad denna verksamhet skall
bestå i och hur den skall bedrivas har dock inte lämnats. Det synes dock vara
fråga om någon form av sammansättningsverksamhet i vilken komponenter dels
importeras från tredje land, dels förvärvas inom EG för att sammansättas till en
slutlig produkt. Därefter torde avsikten vara att sälja produkten vidare,
antingen till annat EG-land eller genom export till tredje land. Det har anförts
att ett borttagande av den aktuella bestämmelsen skulle försvåra denna
verksamhet, såväl beträffande förvärv av komponenter som skall ingå i den
slutliga produkten, som förvärv av förbrukningsvaror och inventarier avsedda för
verksamheten.
Regeringen gör följande bedömning. De företag som avser att driva sådan
verksamhet som den här avsedda, torde bli skattskyldiga för mervärdesskatt i
Sverige för denna verksamhet. De kommer därför att ha rätt till avdrag för
ingående skatt i anledning av förvärv av varor och tjänster som sker för
verksamheten. I de fall varorna säljs genom export föreligger rätt till
återbetalning av ingående skatt. Det finns därmed inte något egentligt behov för
dessa företag att kunna förvärva varor utan mervärdesskatt.
Den nuvarande regeln i 5 kap. 9 § 4 ML förutsätter vidare för att leveransen
skall kunna ske utan skatt, att varorna inte används i frizonen eller frilagret.
En i sak motsvarande förutsättning kommer att gälla även om bestämmelsen förs
över till 9 c kap. ML. Bestämmelsen kan således inte användas för att uppnå en
skattefrihet för en eventuell framtida verksamhet i frizon eller frilager.
Regeringens bedömning är därför att det inte finns skäl att i någon form behålla
bestämmelsen i 5 kap. 9 § 4 ML. Den bör således tas bort.
När det gäller förvärv från provianteringslager kan följande anföras.
Som tidigare nämnts är det numera endast icke-gemenskapsvaror som kan
förvärvas från provianteringslager. Möjligheten för diplomater m.fl. att
förvärva varor skattefritt (mervärdesskatt och punktskatt) från proviante-
ringslager har således inskränkts i förhållande till vad som gällt tidigare. I
promemorian anförs att det inte bör förekomma att skattefria förvärv från
provianteringslager kan ske vid sidan av de särskilda regler som finns på
området. Regeringen delar denna uppfattning.
Generaltullstyrelsen har i sitt remissyttrande inte anfört några erinringar
mot det synsätt som i promemorian förs fram angående lämpligheten i att tillåta
att utländska beskickningar m.fl. kan förvärva varor mervärdesskatte- och
punktskattefritt från provianteringslager. Generaltullstyrelsen anför att om
sådana förvärv inte längre skall tillåtas, krävs ändringar i 13 kap. 2 §
tullordningen. Med hänsyn till den reglering som finns inom EG på området
ifrågasätter Generaltullstyrelsen om det inte därutöver krävs ett direkt förbud
för sådana förvärv. Ett sådant förbud kan enligt styrelsen lämpligen införas i
tullförordningen (1994:1558).

10 Förvärv som berättigar till återbetalning av
mervärdesskatt

Regeringens förslag: Rätten till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap.
6 § ML utökas till att även omfatta bevakningstjänster. Mot bakgrund av den
föreslagna direkta mervärdesskattefriheten för förvärv av motorfordon, avskaffas
rätten till återbetalning av mervärdesskatt för dessa varor.

Promemorian: I förhållande till regeringens förslag innebär förslaget i pro-
memorian att ett något större antal tjänster skall omfattas av rätten till
återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. 6 § ML. I promemorian föreslås
vidare att beloppsgränsen i 10 kap. 8 § ML skall utvidgas till att även omfatta
alkohol- och tobaksvaror.
Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att rätten till återbetalning av
mervärdesskatt bör gälla generellt för alla slag av tjänster. Sveriges
Skeppshandlareförbund anser att skattefriheten såvitt gäller alkohol- och
tobaksvaror bör tillgodoses genom direkt undantag från skatteplikten i stället
för genom en rätt till återbetalning. Övriga remissinstanser har inga synpunkter
på förslaget i promemorian.
Skälen för regeringens förslag: I promemorian föreslås att rätten till
återbetalning av skatt enligt 10 kap. 6 § ML skall utökas på så sätt att ett
antal nya tjänster skall medföra återbetalningsrätt. Bakgrunden till förslaget
är att uppräkningen av varor och tjänster i paragrafen varit i stort sett
oförändrad sedan bestämmelserna om återbetalningsrätt för utländska
beskickningar m.fl. infördes.
Regeringen anser emellertid inte att rätten till återbetalning bör utökas på
det sätt som föreslås i promemorian. Regeringen är av den uppfattningen att
återbetalningsrätten när det gäller tjänster i princip endast bör omfatta
tjänster som avser den fastighet eller lokal i vilken en utländsk beskickning
etc. bedriver sin verksamhet. Detta synsätt stämmer också överens med det syfte
som fanns då rätten till återbetalning av mervärdesskatt infördes.
Ett flertal tjänster som har anknytning till den fastighet eller lokal i
vilken verksamheten bedrivs omfattas redan idag av återbetalningsrätten enligt
10 kap 6 § ML. Av de ytterligare tjänster som i promemorian föreslås medföra
rätt till återbetalning är det endast bevakningstjänsterna som kan anses ha
anknytning till fastighet eller lokal. Rätten till återbetalning enligt nämnda
lagrum bör även omfatta bevakningstjänster. 10 kap. 6 § ML bör kompletteras i
enlighet härmed.
I avsnitt 8 föreslås att utländska beskickningar m.fl. skall ha rätt att
förvärva motorfordon genom omsättning som undantas från mervärdesskatteplikten.
Med hänsyn härtill skall rätten till återbetalning av skatt i anledning av
förvärv av motorfordon tas bort.
I promemorian föreslås att den beloppsgräns om 1 000 kronor som anges i 10
kap. 8 § ML även skall gälla för alkohol- och tobaksvaror. Någon motsvarande
beloppsgräns när det gäller återbetalning av punktskatt på sådana varor finns
inte. Med hänsyn till den skillnad i hanteringen mellan de olika skatteslagen
som skulle uppkomma om en beloppsgräns infördes beträffande återbetalning av
mervärdesskatt, anser regeringen att promemorians förslag i denna del inte bör
genomföras.
Sveriges Skeppshandlareförbund föreslår att en ordning med direkt skattefrihet
införs såvitt gäller skatt på alkohol och tobak. Regeringen har i avsnitt 8
övervägt en generell övergång till en ordning med direkt skattefrihet, men
funnit att dagens system med rätt till återbetalning bör behållas. Endast i ett
fall, vid förvärv av motorfordon, föreslås en direkt skattefrihet när det gäller
mervärdesskatt. En ordning med direkt skattefrihet bör inte införas på några
andra områden.

**FOOTNOTES**

1 Direkt skattefrihet vid omsättning inom landet tillämpas
av Belgien, Grekland, Spanien (för vissa varor), Italien och
Luxemburg. Storbritannien tillämpar direkt skattefrihet för
vissa subjekt. Övriga av de tolv gamla medlemsländerna
samt Sverige och Finland tillämpar en ordning med
återbetalning av skatt.

9

11 Omsättning av tjänster till internationella
organisationer i andra EG-länder

Regeringens förslag: Möjligheten enligt 3 kap. 30 § ML för svenska företag att
tillhandahålla tjänster skattefritt åt Europeiska gemenskapernas institutioner i
andra EG-länder utvidgas till att omfatta även andra EG-organ. Dessutom föreslås
en generell möjlighet att tillhandahålla tjänster skattefritt åt internationella
organisationer med säte i ett annat EG-land. Liksom enligt nuvarande
bestämmelser är det en förutsättning att frihet från skatt för motsvarande
omsättning skulle gälla i det andra landet.

Promemorian: Förslaget i promemorian överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag.
Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att möjligheten till skatte-fria
tillhandahållande endast bör omfatta internationella organisationer med säte i
ett annat EG-land. Vidare efterlyser verket ett klargörande om uttrycket
"internationella organisationer" i detta sammanhang har samma betydelse som i 10
kap. 6 § ML. Övriga remissinstanser har inga synpunkter på förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Som nämnts i avsnitt 6.1 har det i ML
införts regler som medför att svenska företag kan tillhandahålla tjänster utan
mervärdesskatt åt Europeiska gemenskapernas institutioner i andra EG-länder.
Reglerna trädde i kraft den 1 januari 1996 men tillämpas retroaktivt från den 1
januari 1995. Möjligheten till skattefria tillhandahållanden gäller under förut-
sättning att motsvarande omsättning inom det aktuella landet skulle vara
skattefri.
Med Europeiska gemenskapernas institutioner avses Europeiska kommissionen
(Bryssel), Europeiska unionens råd (Bryssel), Europaparlamentet (Strasbourg,
Luxemburg och Bryssel), EG-domstolen och förstainstansrätten (Luxemburg) samt
Europeiska revisionsrätten (Luxemburg). Det finns dock ett flertal andra organ
inom EU än de nu nämnda. Det rör sig dels om rådgivande organ, dels om ett antal
fackorgan som kan vara antingen gemensamma eller decentraliserade2. De
rådgivande organen är Ekonomiska och social kommittén och Regionkommittén, båda
belägna i Bryssel. De gemensamma fackorganen är Europeiska investeringsbanken i
Luxemburg, Europeiska monetära institutet i Frankfurt samt Europeiska polisbyrån
(Europol) i Haag. De centraliserade fackorganen är tio till antalet och bland
dessa kan nämnas Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn, Europeiska arbetsmiljöbyrån
i Bilbao och Europeiska djur- och växtskyddsbyrån i Dublin.
Organ av det slag som nu nämnts torde ofta vara berättigade att i det land där
organisationen är etablerad förvärva varor och tjänster utan mervärdesskatt.
Detta gäller framför allt förvärv inom landet men kan även avse förvärv från
andra EG-länder. För att förvärv skall kunna göras från andra EG-länder än
stationeringslandet krävs att det andra landet medger detta i sin lagstiftning.
Utöver institutioner och organ inom EU finns det andra internationella organ
eller organisationer som i det land där de är baserade har rätt till mervär-
desskattefria förvärv av varor och tjänster. Exempel på sådana organisationer är
olika organ inom FN och NATO.
Svenska företag har enligt nuvarande regler möjlighet att leverera varor
skattefritt till andra organ inom EU än institutionerna samt till organisationer
som inte har någon anknytning till EU (3 kap. 30 a § 4 ML). När det gäller
tjänster finns det dock inte någon sådan möjlighet, eftersom bestämmelsen i 3
kap. 30 a § tredje stycket ML endast avser tillhandahållanden av tjänster till
EG:s institutioner. Svenska företag har därigenom begränsade möjligheter att
konkurrera med företag i länder som tillåter skattefria leveranser. I
promemorian föreslås det därför att 3 kap. 30 a § ML kompletteras på så sätt att
svenska företag skall kunna omsätta tjänster skattefritt även till övriga organ
inom EU samt andra internationella organisationer, under förutsättning att
motsvarande omsättning inom det land organet eller organisationen är baserad
skulle vara skattefri.
Regeringen delar den bedömning som görs i promemorian. Förslaget om utvidgade
möjligheter till skattefria tillhandahållanden av tjänster bör således
genomföras. Detta föranleder ändringar i 3 kap. 30 a § ML. Den föreslagna be-
stämmelsen bör, såsom Riksskatteverket förordar, avse EG-institutioner och EG-
organ samt internationella organisationer med säte i annat EG-land. Härigenom
kommer reglerna att vara uppbyggda på liknande sätt som bestämmelserna i 10 kap.
6 § ML. Uttrycket "internationella organisationer" kan dock inte ha samma
innebörd som i detta lagrum, eftersom det är reglerna i det land där
organisationen hör hemma som är avgörande för om ett tillhandahållande från ett
svenskt företag skall undantas från beskattning eller inte.

12 Ikraftträdande

De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1997. Äldre
bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet. De ändringar som föreslås i 3 kap. 30 a § tredje
stycket ML bör dock tillämpas retroaktivt och avse omsättningar som gjorts från
och med den 1 januari 1996.

13 Statsfinansiella effekter

Av de föreslagna förändringarna av mervärdesskattelagen är det endast införandet
av frivillig skattskyldighet för fastighetsägare som hyr ut en fastighet till
utländsk beskickning etc. som kan ge upphov till statsfinansiella konsekvenser.
I den utsträckning sådan uthyrning förekommer kan förändringen leda till
minskade skatteintäkter för staten eftersom fastighetsägare som hyr ut till
utländsk beskickning etc. får rätt till avdrag för ingående skatt på
driftskostnader, reparationer och investeringar i fastigheten. Regeringen gör
dock den bedömningen att den statsfinansiella effekten är försumbar.

14 Författningskommentar

14.1 Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200)

3 kap.
3 §
Genom det föreslagna fjärde stycket blir det möjligt för en fastighetsägare att
vara frivilligt skattskyldig för uthyrning av fastighet eller del av fastighet
till en utländsk beskickning, ett utländskt konsulat eller en internationell
organisation. Skälen härför anges i avsnitt 7. Den skatt som den utländska
beskickningen etc. erlägger skall medföra rätt till återbetalning enligt 10 kap.
6 §.
Ändringen i paragrafens femte stycke är en följd av det föreslagna fjärde
stycket.

26 a §
Paragrafen, som är ny, innehåller ett undantag från skatteplikten vid
försäljning av motorfordon till någon som har rätt till återbetalning enligt 10
kap. 6-7 §§. Skälen för införandet av detta undantag från skatteplikten anges i
avsnitt 8.
Den som säljer ett motorfordon till någon som tillhör den krets som avses i
bestämmelsen, skall undanta omsättningen från mervärdesskatteplikten. För att
kunna göra detta måste köparen till säljaren förete ett intyg om att de
förutsättningar som anges i bestämmelsen är uppfyllda. Av intyget skall således
framgå att köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt
enligt 10 kap. 6 eller 7 §. Vidare skall, för det fall köparen har rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 7 §, det framgå av intyget att förvärvet är avsett
för personligt bruk. Detta innebär en begränsning i det antal fordon som kan
förvärvas utan mervärdesskatt. Den närmare innebörden av begränsningen får
fastställas i praxis. Intyget skall utfärdas av Utrikesdepartementet, och kan
användas endast vid ett tillfälle. Intyget skall förvaras hos säljaren, som även
är skyldig att sända en kopia av intyget till Skattemyndigheten i Dalarnas län.
Bestämmelsen om undantag från skatteplikten omfattar inte endast förvärv från
svensk säljare, utan även förvärv från säljare i annat EG-land. Detta följer av
3 kap. 1 § tredje stycket.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

26 b §
Paragrafen är ny. Första stycket innehåller bestämmelser som innebär att ett
motorfordon som förvärvats genom en omsättning som undantagits från skatteplikt
enligt 26 a §, måste innehas en viss tid innan det kan avyttras utan mervärdess-
kattekonsekvenser. Denna tid uppgår till två år från förvärvet. Avyttras
fordonet innan denna tid löpt ut, skall säljaren till staten betala ett belopp
som motsvarar den skatt som han skulle ha fått betala om han varit skattskyldig
för omsättningen. I princip kommer detta belopp att uppgå till den skatt som
skulle betalats till staten om den ursprungliga omsättningen ej varit undantagen
från skatteplikt. Hänsyn tas dock till den värdeminskning som uppstått under
innehavstiden. Om köparen säljer fordonet till underpris eller om han inte begär
någon ersättning alls för fordonet skall beloppet dock beräknas med utgångspunkt
från marknadsvärdet.
Bestämmelsen i andra stycket innebär att reglerna i första stycket skall
tillämpas även om fordonet förvärvats genom ett gemenskapsinternt förvärv som
undantagits från skatteplikt.
I tredje stycket anges att vid beräkning av det belopp som skall betalas till
staten skall reglerna i 7 kap. tillämpas. Detta innebär bl.a. att de särskilda
reglerna i 9 a kap. om omsättning av begagnade varor inte skall tillämpas i
dessa fall.
Fjärde och femte styckena innehåller vissa undantag från bestämmelserna om be-
talningsskyldighet. Detta gäller bl.a. om ägaren fått förflyttning eller om
ägaren avlidit. Har ägaren fått förflyttning måste dock fordonet ha innehafts
minst sex månader. Betalningsskyldigheten gäller inte heller om fordonet
överlåts till någon som har möjlighet att förvärva fordon genom en sådan
omsättning som anges i 3 kap. 26 a §. Sker en sådan överlåtelse skall den som
förvärvar fordonet anses ha gjort förvärvet genom en omsättning enligt nämnda
bestämmelse. För denne börjar således en tvåårsfrist att löpa från detta
förvärv.
Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

26 c §
I paragrafen, som är ny, anges hur och när betalning av sådant belopp som anges
i 3 kap. 26 b § skall ske. En särskild regel om detta krävs eftersom beloppet i
sig inte utgör mervärdesskatt. Det är Skattemyndigheten i Dalarnas län som
fattar beslut om betalningsskyldighet (jfr 12 kap. 2 §).

30 a §
Ändringen i tredje stycket innebär att svenska företag kan omsätta tjänster utan
mervärdesskatt även åt Europeiska gemenskapernas organ och andra internationella
organ med säte i andra EG-länder. Skälen för denna utvidgning anges i avsnitt
11. Liksom beträffande varuomsättningar enligt punkterna 3 och 4 i paragrafens
första stycke är det det andra landets regler som är avgörande för huruvida en
omsättning skall undantas från skatteplikt. Vad nu sagts gäller inte endast
huruvida köparen är ett sådant organ eller en sådan organisation som har rätt
att förvärva tjänster utan mervärdesskatt, utan även om omsättningen i övrigt är
sådan att rätt till skattefrihet föreligger.

5 kap.
9 §
Ändringen i första stycket innebär att punkt 4 upphävs. Motiven härför anges i
avsnitt 9. Nuvarande punkterna 5 a. - 5 c. har redigerats om och omfattar enligt
förslaget punkterna 4 och 5.
Ändringen i tredje stycket är en följd av ändringen i första stycket.

9 kap.
1 §
I ett nytt andra stycke anges att det är en förutsättning för att en fastig-
hetsägare skall kunna bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal till en
utländsk beskickning, att fastighetsägaren företer ett intyg om att hyresgästen
är någon som har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 7 §. Intyget skall vara
utfärdat av Utrikesdepartementet.

10 kap.
6 §
I första stycket har uttrycket "lönat konsulat" ersatts av det korrekta
uttrycket "karriärkonsulat". Som en följd av förslaget om direkt skattefrihet
vid förvärv av motorfordon har rätten till återbetalning av mervärdesskatt för
sådana varor tagits bort.
Vidare har rätt till återbetalning av skatt införts i en ny punkt 8 såvitt
gäller tjänster som avser uthyrning av fastighet eller del av fastighet. Denna
ändring hänger samman med förslaget att en fastighetsägare skall kunna vara
frivilligt skattskyldig om han hyr ut fastighet eller del av fastighet till
någon som har rätt till återbetalning av skatt enligt förevarande lagrum. Denna
skatt skall således berättiga till återbetalning för hyresgästen. Härför krävs
att fastigheten är avsedd för den verksamhet som bedrivs av förvärvaren.
I en ny punkt 9 har införts rätt till återbetalning av skatt i anledning av
förvärv av bevakningstjänster avseende en fastighet eller lokal som är avsedd
för förvärvaren. Ändringen kommenteras i allmänmotiveringen, avsnitt 10.

7 §
I första stycket har uttrycket "lönad konsul" ersatts av det korrekta uttrycket
"karriärkonsul". Som en följd av förslaget om direkt skattefrihet vid förvärv av
motorfordon har rätten till återbetalning av mervärdesskatt för sådana varor
tagits bort.

11 §
I första stycket har tillagts att rätt till återbetalning av ingående skatt
skall föreligga vid sådan omsättning som undantas från skatteplikten enligt
föreslagna 3 kap. 26 a §.

**FOOTNOTES**

2 Ang. dessa organ - se Handbok för EU-arbetet, utgiven av
Sekretariatet för Europainformation.

10

12 kap.
2 §
I paragrafen har tillagts att det är Skattemyndigheten i Dalarnas län som skall
besluta i frågor om sådan betalningsskyldighet som anges i föreslagna 3 kap. 26
b §.

20 kap.
1 §
Beslut om betalningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b § är inte beskattningsbeslut.
En särskild regel om att beslut kan överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län
föreslås därför. I fråga om tid för överklagande gäller allmänna regler i
förvaltningslagen (1986:223). Någon överklaganderätt för Riksskatteverket
föreslås inte.

14.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon

13 §
I första stycket har uttrycket "lönat konsulat" ersatts av det korrekta
uttrycket "karriärkonsulat".

I fjärde stycket har vissa undantag från skyldighet att återbetala kompensation
införts. Undantag gäller om ägaren fått förflyttning eller om ägaren avlidit.
Vid förflyttning krävs dock att ägaren innehaft fordonet minst sex månader.

14.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt

31 a §
I första stycket har uttrycken "lönat konsulat" resp. "lönad konsul" ersatts av
de korrekta uttrycken "karriärkonsulat" resp. "karriärkonsul".

14.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

31 a §
I första stycket har uttrycken "lönat konsulat" resp. "lönad konsul" ersatts av
de korrekta uttrycken "karriärkonsulat" resp. "karriärkonsul".

11

14.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi

9 kap.
1 §
I första stycket har uttrycken "lönat konsulat" resp. "lönad konsul" ersatts av
de korrekta uttrycken "karriärkonsulat" resp. "karriärkonsul".

12

Lagförslagen i promemorian Skattefrihet för
internationella organisationer, diplomater m.fl. -
mervärdesskatt och punktskatter

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)
dels att 3 kap. 3 och 30 a §§, 5 kap. 9 §, 10 kap. 6 8 och 11 §§, 12 kap. 2 §
samt 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 26 a 26 c §§, samt
ny rubrik före 3 kap. 26 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §
Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör utom i fall som avses
i 2 § andra stycket,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med
överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt
och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,
4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av
campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark, och
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av
spåranläggning för järnvägstrafik.
Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare för stadigva-
rande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § helt eller delvis hyr ut
en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Uthyrning till
staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksam-
het som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skatteplikt föreligger dock
inte för uthyrning till en kommun, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen för
användning i en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § eller om uthyrningen avser
stadigvarande bostad. Vad som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.
Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid
bostadsrättsinnehavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas
med bostadsrätt.
-------------------------------------------------------
Undantaget enligt 2 §
gäller inte heller när en
fastighetsägare helt eller
delvis hyr ut en byggnad
som utgör fastighet till
någon som har rätt till
I 9 kap. finns särskilda återbetalning av ingående
bestämmelser om skatt enligt 10 kap. 6 §.
skattskyldighet för sådan I 9 kap. finns särskilda
uthyrning, bostadsrättsupplå-bestämmelser om
telse och upplåtelse av skattskyldighet för sådan
nyttjanderätt som anges i uthyrning, bostadsrättsup-
andra och tredje styckena. plåtelse och upplåtelse av
nyttjanderätt som anges i
andra fjärde styckena.

-------------------------------------------------------
Undantag för överlåtelse till
utländska beskickningar
m.fl.

26 a §
Från skatteplikt undantas
omsättning av motorfordon,
om köparen är någon som har
rätt till återbetalning av
skatt enligt 10 kap. 6 och
7 §§.
Undantaget enligt första
stycket gäller endast under
förutsättning att köparen
till säljaren överlämnar ett
intyg som visar att köparen
är ett sådant organ eller en
sådan person som avses i
första stycket. Intyget
skall vara utfärdat av Ut-
rikesdepartementet.

26 b §
Har motorfordon förvärvats
genom en omsättning som
undantagits från
skatteplikt enligt 26 a §
och överlåter köparen
fordonet tidigare än två år
efter förvärvet, skall denne
till staten erlägga ett
belopp som motsvarar en
del av den skatt som
skulle betalats om 26 a §
inte hade tillämpats. Be-
loppet skall beräknas med
tillämpning av bestämmelser-
na i 7 kap. vid tidpunkten
för överlåtelsen. Om
ersättningen vid överlåtelsen
av motorfordonet väsent-
ligen understiger
marknadsvärdet, skall be-
loppet dock beräknas med
utgångspunkt från detta
värde.
Bestämmelserna i första
stycket skall inte
tillämpas om fordonet
överlåts på grund av att äga-
ren eller den som nyttjat
fordonet avlidit. Inte
heller skall bestämmelserna
tillämpas om den till
vilken fordonet överlåts kan
förvärva motorfordon genom
omsättning som undantas från
skatteplikt enligt 26 a §.
Sker sådan överlåtelse skall
den som förvärvar fordonet
anses ha förvärvat detta
genom en omsättning som
undantas från skatteplikt
enligt 26 a §. Överlåts
fordonet på grund av att
ägaren eller den som
nyttjat fordonet fått för-
flyttning från Sverige,
skall bestämmelserna i
första stycket inte
tillämpas om ägaren innehaft
fordonet minst sex månader.

26 c §
Belopp som avses i 26 b §
första stycket skall
betalas genom insättning på
särskilt konto. Betalning
skall ske senast 35 dagar
efter överlåtelsen av
motorfordonet. Sker inte
betalning inom denna tid
skall en särskild avgift om
1 000 kronor tas ut.
Av 12 kap. 2 § framgår att
beslut om
betalningsskyldighet prövas
av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län.
30 a §14
Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren
eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land,
om
1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till
mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av
varor,
2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en
medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant
konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant förvärv
råder enligt reglerna i det EG-landet, eller
4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en
medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan
organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant förvärv
råder enligt reglerna i det EG-landet.
Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från
skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.
-------------------------------------------------------
Från skatteplikt undantas Från skatteplikt undantas
omsättning av tjänster som omsättning av tjänster som
tillhandahålls Europeiska tillhandahålls Europeiska
gemenskapernas gemenskapernas in-
institutioner i ett annat stitutioner och organ
EG-land, i den omfattning eller andra internatio-
som frihet från nella organisationer i ett
mervärdesskatt i det landet annat EG-land, i den
medges för motsvarande omfattning som frihet från
omsättning till mervärdesskatt i det landet
institutionen. medges för motsvarande
omsättning till
institutionen, organet
eller organisationen.

5 kap.
9 §15
En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning
utomlands, om
1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör
eller fraktförare,
3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och
hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,
-------------------------------------------------------
4. varan är en
gemenskapsvara, som
levereras i en frizon eller
i ett frilager och varan
inte är avsedd att användas i
frizonen eller frilagret,
5 a. varan levereras till
ett fartyg eller ett
luftfartyg i utrikes trafik
för bruk ombord på ett sådant
fartyg eller luftfartyg,
5 b. varan levereras till
ett fartyg eller luftfartyg
för sådan omsättning som anges
i 1 § tredje stycket,
5 c. varan omsätts på
fartyg eller luftfartyg i
de fall som avses i 2 b § för
konsumtion ombord,
6. varan levereras för
försäljning i exportbutik
enligt 45 § tullagen
(1994:1550),
7. varan är en personbil
eller motorcykel som vid
leveransen är införd i
exportvagnförteckning,
8. varan levereras för en
sådan utländsk företagares
räkning som inte är
skattskyldig för omsättningen
och leveransen görs inom ra-
men för ett garantiåtagande
som företagaren gjort, eller
9. varan levereras här i
landet till en fysisk
person som är bosatt eller
stadigvarande vistas i ett
annat land än ett EG-land,
under förutsättning att
a. ersättningen utgör minst
200 kronor, och
b. säljaren kan visa att
köparen har medfört varan vid
resa till en plats utanför
EG före utgången av tredje
månaden efter den månad under
vilken leveransen av varan
gjordes.

-------------------------------------------------------

4 a. varan levereras till
ett fartyg eller ett
luftfartyg i utrikes trafik
för bruk ombord på ett sådant
fartyg eller luftfartyg,
4 b. varan levereras till
ett fartyg eller luftfartyg
för sådan omsättning som anges
i 1 § tredje stycket,
4 c. varan omsätts på
fartyg eller luftfartyg i
de fall som avses i 2 b § för
konsumtion ombord,
5. varan levereras för
försäljning i exportbutik
enligt 45 § tullagen
(1994:1550),
6. varan är en personbil
eller motorcykel som vid
leveransen är införd i
exportvagnförteckning,
7. varan levereras för en
sådan utländsk företagares
räkning som inte är
skattskyldig för omsättningen
och leveransen görs inom ra-
men för ett garantiåtagande
som företagaren gjort, eller
8. varan levereras här i
landet till en fysisk
person som är bosatt eller
stadigvarande vistas i ett
annat land än ett EG-land,
under förutsättning att
a. ersättningen utgör minst
200 kronor, och
b. säljaren kan visa att
köparen har medfört varan vid
resa till en plats utanför
EG före utgången av tredje
månaden efter den månad under
vilken leveransen av varan
gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i
Norge anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om
1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en
helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kr efter avdrag för skatt enligt denna
lag som hänför sig till ersättningen och
2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in
varan eller varorna till Norge och därvid enligt tullräkning eller liknande
handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.
-------------------------------------------------------
Om en gemenskapsvara Om en gemenskapsvara
levereras för försäljning frånlevereras för försäljning från
kiosk eller liknande kiosk eller liknande
försäljningsställe ombord på försäljningsställe ombord på
fartyg på linjer mellan fartyg på linjer mellan
Sverige och Norge och Sverige och Norge, gäller
leveransen görs i en frizon första stycket endast om
eller i ett frilager eller varan består av sprit-
till fartyget, gäller första drycker, vin, starköl, öl,
stycket endast om varan tobaksvaror, parfymer,
består av spritdrycker, vin, kosmetiska preparat,
starköl, öl, tobaksvaror, toalettmedel eller cho-
parfymer, kosmetiska prepa- klad- eller konfektyrva-
rat, toalettmedel eller ror.
choklad- eller konfektyrva-
ror.
10 kap.
6 §16
-------------------------------------------------------
Utländska beskickningar,
lönade konsulat i Sverige
eller sådana internationella
organisationer, som avses i
lagen (1976:661) om im-
munitet och privilegier i
vissa fall, har på ansökan
rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig
till förvärv av

-------------------------------------------------------
Utländska beskickningar,
karriärkonsulat i Sverige
eller sådana internationella
organisationer, som avses i
lagen (1976:661) om im-
munitet och privilegier i
vissa fall, har på ansökan
rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig
till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som
är avsedd för förvärvaren,
2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,
-------------------------------------------------------
3. motorfordon samt 3. tillbehör eller
tillbehör eller utrustning utrustning till
till motorfordon, som ägs av motorfordon, som ägs av
förvärvaren, förvärvaren,

4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på sådana
varor och motorfordon som anges i 1 3,
5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för
en fastighet som är avsedd för förvärvaren,
-------------------------------------------------------
6. sådana bränslen för vilka 6. sådana bränslen för
energiskatt och vilka energiskatt och
koldioxidskatt enligt lagen koldioxidskatt enligt
(1994:1776) om skatt på lagen (1994:1776) om skatt
energi skall tas ut, och på energi skall tas ut,
7. alkohol- och 7. alkohol- och
tobaksvaror. tobaksvaror,
8. tjänster avseende
uthyrning av byggnad som
utgör fastighet, under
förutsättning att
uthyrningstjänsten är avsedd
för den verksamhet som be-
drivs av förvärvaren,
9. tjänster avseende
uthyrning av lös egendom,
under förutsättning att
uthyrningstjänsten är avsedd
för den verksamhet som be-
drivs av förvärvaren, och
10. reklam- och annonse-
ringstjänster,
konsulttjänster, jurist-
tjänster, revisorstjänster,
skrivtjänster,
översättartjänster, be-
vakningstjänster samt
tjänster avseende auto-
matisk databehandling,
under förutsättning att
tjänsterna är avsedda för den
verksamhet som bedrivs av
förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i
Sverige för de Europeiska gemenskaperna.

7 §17
-------------------------------------------------------
Medlemmar av den Medlemmar av den
diplomatiska personalen vid diplomatiska personalen
utländska beskickningar i vid utländska beskickningar
Sverige och lönade konsuler i Sverige och karriärkon-
vid utländska konsulat i suler vid utländska
Sverige har, under konsulat i Sverige har,
förutsättning att de inte är under förutsättning att de
svenska medborgare eller inte är svenska medborgare
stadigvarande bosatta här i eller stadigvarande
landet, på ansökan rätt till bosatta här i landet, på
återbetalning av ingående ansökan rätt till återbe-
skatt som hänför sig till talning av ingående skatt
förvärv av som hänför sig till förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare, förstärkare
och högtalare,
2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för film-
eller bildåtergivning,
3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner, kylskåp,
tvättmaskiner, manglar och dammsugare,
4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande användning, 5.
möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och flyglar,
-------------------------------------------------------
6. motorfordon samt 6. tillbehör eller ut-
tillbehör eller utrustning rustning till motorfordon
till motorfordon eller till eller till sådana varor som
sådana varor som anges i anges i 1 5,
1 5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1 6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor som
anges i 3,
9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och
10. alkohol- och tobaksvaror.
Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i första stycket, om
Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation om detta.

8 §18
-------------------------------------------------------
Rätt till återbetalning Rätt till återbetalning
enligt 7 § första stycket 1 8enligt 7 § första stycket
föreligger endast när fråga är1 8 och 10 föreligger en-
om förvärv för personligt brukdast när fråga är om förvärv för
och den sammanlagda personligt bruk och den
ersättningen enligt faktura sammanlagda ersättningen
eller jämförlig handling enligt faktura eller
uppgår till minst 1 000 jämförlig handling uppgår
kronor. till minst 1 000 kronor.

11 §19
-------------------------------------------------------
Den som i en yrkesmässig
verksamhet omsätter varor
eller tjänster inom landet
har rätt till återbetalning
av ingående skatt för vilken
han saknar rätt till avdrag
enligt 8 kap. på grund av
att omsättningen är
undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 9 § utom
tredje stycket 2, 10 §, 19 §
första stycket 2, 21 §, 21 a
§, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7,
30 a §, 30 c §, 30 e §, 32 §
eller enligt 9 c kap. 1 §.

-------------------------------------------------------
Den som i en yrkesmässig
verksamhet omsätter varor
eller tjänster inom landet
har rätt till återbetalning
av ingående skatt för vilken
han saknar rätt till avdrag
enligt 8 kap. på grund av
att omsättningen är
undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 9 § utom
tredje stycket 2, 10 §, 19 §
första stycket 2, 21 §, 21 a
§, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7,
26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §,
32 § eller enligt 9 c kap. 1
§.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning
som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver
verksamhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som
exporteras till ett land som inte är medlem i EG.
Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig
till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land.
Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt eller
återbetalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om varan eller
tjänsten hade ansetts omsatt här i landet.

12 kap.
2 §20
-------------------------------------------------------
Skattemyndigheten i Skattemyndigheten i
Kopparbergs län prövar frågorKopparbergs län prövar frågor
om godkännande av om betalningsskyldighet
upplagshavare och av enligt 3 kap. 26 b §, om -
skatteupplag enligt 9 c godkännande av upplags-
kap. 7 § eller om havare och av skatteupplag
återkallelse av sådant god- enligt 9 c kap. 7 § eller
kännande enligt 9 c kap. 8 § om återkallelse av sådant
andra stycket, om godkännande enligt 9 c kap.
återbetalning enligt 10 kap. 8 § andra stycket, om
1 8 §§ och om betalnings- återbetalning enligt 10
skyldighet och avräkning kap. 1 8 §§ och om
enligt 19 kap. 7 §. I fråga betalningsskyldighet och
om återbetalning enligt 10 avräkning enligt 19 kap.
kap. 9 13 §§ tillämpas 1 § 7 §. I fråga om återbetalning
första stycket. enligt 10 kap. 9 13 §§
tillämpas 1 § första stycket.

Av 14 kap. 28 § följer att bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) är tillämpliga i de fall den skattskyldige enligt 14
kap. 3 § skall redovisa skatt enligt denna lag i en självdeklaration.

20 kap.
1 §21
Följande beslut av skattemyndigheten får överklagas hos länsrätten av den
skattskyldige och av Riksskatteverket:
1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller
rätten till återbetalning enligt 10 kap. 9 13 §§,
2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut eller att
avvisa ett överklagande till länsrätten,
3. beslut enligt 10 kap. 9 §,
4. beslut enligt 14 kap. 23 och 24 §§, och
5. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration eller
betala skatt.
-------------------------------------------------------
Beslut som Beslut som
Skattemyndigheten i Skattemyndigheten i
Kopparbergs län har fattat Kopparbergs län har fattat
om godkännande enligt 9 c om betalningsskyldighet
kap. 7 § eller om enligt 3 kap. 26 b §, om
återkallelse av sådant godkännande enligt 9 c kap.
godkännande enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse av
8 § andra stycket, om sådant godkännande enligt 9
återbetalning enligt 10 kap. c kap. 8 § andra stycket,
1 8 §§ och om om återbetalning enligt 10
betalningsskyldighet och kap. 1 8 §§ och om
avräkning enligt 19 kap. 7 § betalningsskyldighet och
får överklagas hos Länsrätten iavräkning enligt 19 kap. 7 §
Kopparbergs län. Beslut om får överklagas hos Länsrätten
avräkning får överklagas i Kopparbergs län. Beslut
särskilt på den grunden att om avräkning får överklagas
avräkningsbeslutet i sig är särskilt på den grunden att
felaktigt men i övrigt avräkningsbeslutet i sig är
endast i samband med felaktigt men i övrigt
överklagande av beslut om endast i samband med
betalningsskyldighet. överklagande av beslut om
betalningsskyldighet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket får även överklagas av
Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det
allmännas talan av Riksskatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 30 a § tredje stycket tillämpas dock för tid från och
med den 1 januari 1996.

46

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon22 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §23
Kompensation för betald försäljningsskatt kan erhållas, om fordonet förvärvats
av
-------------------------------------------------------
1. utländsk beskickning 1. utländsk beskickning
eller lönat konsulat i eller karriärkonsulat i
Sverige eller sådan Sverige eller sådan
internationell organisation internationell
som avses i lagen organisation som avses i
(1976:661) om immunitet och lagen (1976:661) om
privilegier i vissa fall, immunitet och privilegier
i vissa fall,

2. medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i
Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under
förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här
i landet.
Kompensation kan även erhållas för försäljningsskatt om fordonet förvärvats av
en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige
träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket
mervärdesskattelagen (1994:200).
Beskattningsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald
försäljningsskatt.
Kompensation skall återbetalas om fordonet inom två år från förvärvet överlåts
till någon som inte omfattas av reglerna för kompensation.
-------------------------------------------------------
Kompensation skall inte
återbetalas om fordonet
överlåts på grund av att
ägaren avlidit. Kom-
pensation skall heller
inte återbetalas om
fordonet överlåts på grund av
att ägaren fått förflyttning
från Sverige, om denne in-
nehaft fordonet minst sex
månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

47

Förteckning över remissinstanser som avgett
yttrande över promemorian Skattefrihet för
internationella organisationer, diplomater m.fl. -
mervärdesskatt och punktskatter

Efter remiss har yttrande över promemorian lämnats av Riksskatteverket,
Generaltullstyrelsen, Kommerskollegium, Vägverket, Motorbranschens Riksförbund,
Bilindustriföreningen, Sveriges Industriförbund, Företagarnas Riksorganisation,
Sveriges Skeppshandlareförbund, Göteborgs Hamn AB och Malmö Sjöterminal AB.
Yttrande har också lämnats av Luftfartsverket.
Riksskatteverket har till sitt yttrande bifogat yttranden från Skattemyndig-
heterna i Stockholms, Malmöhus och Kopparbergs län.

57

Lagrådsremissens lagförslag

Anmärkning: här återges endast förslaget till lag om ändring i mervärdes-
skattelagen (1994:200) och förslaget till lag om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon.

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)
dels att 3 kap. 3 och 30 a §§, 5 kap. 9 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 6-7 och 11 §§,
12 kap. 2 § samt 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 26 a-26 c §§,
samt närmast före 3 kap. 26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §24
Undantaget enligt 2 § omfattar inte
1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör utom i fall som avses
i 2 § andra stycket,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband med
överlåtelse av marken,
3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt
och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,
4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av
campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,
5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark, och
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av
spåranläggning för järnvägstrafik.
Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare för stadigva-
rande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför
rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § helt eller delvis hyr ut
en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Uthyrning till
staten eller en kommun är skattepliktig även om uthyrningen sker för en
verksamhet som inte medför sådan skyldighet eller rätt. Skatteplikt föreligger
dock inte för uthyrning till en kommun, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen
för användning i en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 12 § eller om uthyrningen avser
stadigvarande bostad. Vad som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse
av bostadsrätt.
Andra stycket tillämpas också vid uthyrning i andra hand och vid
bostadsrättsinnehavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas
med bostadsrätt.
-------------------------------------------------------
Undantaget enligt 2 §
gäller inte heller när en
fastighetsägare helt eller
delvis hyr ut en sådan
byggnad eller annan
anläggning som utgör
fastighet, till någon som
I 9 kap. finns särskilda har rätt till återbetalning
bestämmelser om skattskyl- av ingående skatt enligt 10
dighet för sådan uthyrning, kap. 6 §.
bostadsrättsupplåtelse och I 9 kap. finns särskilda
upplåtelse av nyttjanderätt bestämmelser om skattskyl-
som anges i andra och dighet för sådan uthyrning,
tredje styckena. bostadsrättsupplåtelse och
upplåtelse av nyttjanderätt
som anges i andra-fjärde
styckena.

-------------------------------------------------------
Undantag för överlåtelse av
motorfordon till utländska
beskickningar m.fl.

26 a §
Från skatteplikt undantas
omsättning av motorfordon,
om
1. köparen är någon som har
rätt till återbetalning av
skatt enligt 10 kap. 6 §,
eller
2. köparen är någon som har
rätt till återbetalning av
skatt enligt 10 kap. 7 §
och fordonet är avsett för
personligt bruk.
Undantaget enligt första
stycket gäller endast under
förutsättning att köparen
till säljaren överlämnar ett
intyg som visar att köparen
är ett sådant organ eller en
sådan person som avses i
första stycket. Intyget
skall vara utfärdat av Ut-
rikesdepartementet. I de
fall som anges i första
stycket 2 skall intyget
även innehålla uppgift om
att de förutsättningar som
anges där är uppfyllda. Sä-
ljaren skall till Skatte-
myndigheten i Dalarnas län
ge in kopia av intyget
samt kopia av faktura
eller jämförlig handling.

26 b §

-------------------------------------------------------
Har motorfordon förvärvats
genom en omsättning som
undantagits från skatteplikt
enligt 26 a § och överlåter
köparen fordonet tidigare än
två år efter förvärvet, skall
denne till staten betala
ett belopp som motsvarar
den skatt, eller en del
därav, som skulle betalats
om 26 a § inte hade tillläm-
pats. Beloppet skall
beräknas enligt bestämmelser-
na i 7 kap. vid tidpunkten
för överlåtelsen. Om
ersättningen vid överlåtelsen
av motorfordonet väsentligen
understiger marknadsvärdet,
skall beloppet dock beräknas
med utgångspunkt från detta
värde.
Första stycket tillämpas
även om motorfordonet för-
värvats genom ett gemen-
skapsinternt förvärv som
undantagits från
skatteplikt.
Första stycket skall inte
tillämpas om fordonet överlåts
på grund av att ägaren av-
lidit. Inte heller skall
första stycket tillämpas om
den till vilken fordonet
överlåts kan förvärva
motorfordon genom omsättning
som undantas från skatte-
plikt enligt 26 a §. Sker så-
dan överlåtelse skall den som
förvärvar fordonet anses ha
förvärvat detta genom en
omsättning som undantas från
skatteplikt enligt 26 a §.
Överlåts fordonet på grund
av att ägaren fått
förflyttning från Sverige,
skall första stycket inte
tillämpas om ägaren innehaft
fordonet minst sex månader.

26 c §
Belopp som avses i 26 b §
första stycket skall betalas
genom insättning på ett
särskilt konto. Betalning
skall ske senast 35 dagar
efter överlåtelsen av
motorfordonet.
Av 12 kap. 2 § framgår att
frågor om betalningsskyldig-
het enligt 26 b § prövas av
Skattemyndigheten i
Dalarnas län.

-------------------------------------------------------
30 a §25
Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av säljaren
eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land,
om
1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till
mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av
varor,
2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller en
medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant
konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant förvärv
råder enligt reglerna i det EG-landet, eller
4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en
medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan
organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för sådant förvärv
råder enligt reglerna i det EG-landet.
Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från
skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.
-------------------------------------------------------
Från skatteplikt undantas Från skatteplikt undantas
omsättning av tjänster som omsättning av tjänster som
tillhandahålls Europeiska tillhandahålls Europeiska
gemenskapernas gemenskapernas in-
institutioner i ett annat stitutioner och organ
EG-land, i den omfattning eller andra in-
som frihet från ternationella
mervärdesskatt i det landet organisationer med säte i
medges för motsvarande ett annat EG-land, i den
omsättning till omfattning som frihet från
institutionen. mervärdesskatt i det landet
medges för motsvarande
omsättning till institutio-
nen, organet eller organi-
sationen.

5 kap.
9 §26
En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning
utomlands, om
1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör
eller fraktförare,
3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och
hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,
-------------------------------------------------------
4. varan är en gemenskap-
svara, som levereras i en
frizon eller i ett frilager
och varan inte är avsedd att
användas i frizonen eller
frilagret,
5 a. varan levereras till
ett fartyg eller ett
luftfartyg i utrikes trafik
för bruk ombord på ett sådant
fartyg eller luftfartyg,
5 b. varan levereras till
ett fartyg eller luftfartyg
för sådan omsättning som anges
i 1 § tredje stycket,
5 c. varan omsätts på
fartyg eller luftfartyg i
de fall som avses i 2 b § för
konsumtion ombord,

-------------------------------------------------------

4. varan levereras till
ett fartyg eller ett
luftfartyg i utrikes trafik
för bruk ombord på ett sådant
fartyg eller luftfartyg
eller för sådan omsättning som
anges i 1 § tredje stycket,

5. varan omsätts på fartyg
eller luftfartyg i de fall
som avses i 2 b § för
konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning i exportbutik enligt 45 § tullagen
(1994:1550),
7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i
exportvagnförteckning,
8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är
skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett
garantiåtagande som företagaren gjort, eller
9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller
stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att
a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats
utanför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leveran-
sen av varan gjordes.
Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i
Norge anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om
1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en
helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen och
2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in
varan eller varorna till Norge och därvid enligt tullräkning eller liknande
handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.
-------------------------------------------------------
Om en gemenskapsvara Om en gemenskapsvara
levereras för försäljning frånlevereras för försäljning från
kiosk eller liknande försälj-kiosk eller liknande
ningsställe ombord på fartyg försäljningsställe ombord på
på linjer mellan Sverige och fartyg på linjer mellan
Norge och leveransen görs i Sverige och Norge, gäller
en frizon eller i ett första stycket endast om
frilager eller till farty- varan består av sprit-
get, gäller första stycket drycker, vin, starköl, öl,
endast om varan består av tobaksvaror, parfymer,
spritdrycker, vin, starköl, kosmetiska preparat,
öl, tobaksvaror, parfymer, toalettmedel eller cho-
kosmetiska preparat, klad- eller konfektyrva-
toalettmedel eller choklad- ror.
eller konfektyrvaror.

9 kap.
1 §27
-------------------------------------------------------
Skyldigheten att betala Skyldigheten att betala
skatt enligt 1 kap. 1 § skatt enligt 1 kap. 1 §
första stycket 1 för sådan första stycket 1 för sådan
skattepliktig fastighets- skattepliktig fastighets-
uthyrning eller uthyrning eller
bostadsrättsupplåtelse som bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § andra och anges i 3 kap. 3 § and-
tredje styckena gäller ra-fjärde styckena gäller
endast om skattemyndigheten endast om
på fastighetsägarens, hyres- skattemyndigheten på
gästens eller bostads- fastighetsägarens, hyres-
rättsinnehavarens begäran hargästens eller bostads-
beslutat om detta. rättsinnehavarens begäran
har beslutat om detta.
Skattskyldigheten för
sådan upplåtelse som avses i
3 kap. 3 § fjärde stycket
gäller dessutom endast om
fastighetsägaren företer ett
intyg om att hyresgästen är
ett sådant subjekt som
avses där. Intyget skall
vara utfärdat av Utri-
kesdeparte-mentet.

I detta kapitel finns särskilda bestämmelser om denna skattskyldighet och om
avdragsrätt för en ny ägare till fastigheten.
I detta kapitel förstås med
- skattskyldig fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare: den
som är skattskyldig till följd av beslut enligt första stycket, och
- fastighet: sådan fastighet eller del därav som är föremål för uthyrning
eller annan upplåtelse, för vilken fastighetsägaren, hyresgästen eller
bostadsrättsinnehavaren är skattskyldig till följd av beslut enligt första
stycket.

10 kap.
6 §28
-------------------------------------------------------
Utländska beskickningar, Utländska beskickningar,
lönade konsulat i Sverige karriärkonsulat i Sverige
eller sådana internationella eller sådana internatio-
organisationer, som avses i nella organisationer, som
lagen (1976:661) om im- avses i lagen (1976:661)
munitet och privilegier i om immunitet och
vissa fall, har på ansökan privilegier i vissa fall,
rätt till återbetalning av har på ansökan rätt till åter-
ingående skatt som hänför sigbetalning av ingående skatt
till förvärv av som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som
är avsedd för förvärvaren,
2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,
-------------------------------------------------------
3. motorfordon samt
tillbehör eller utrustning
till motorfordon, som ägs av
förvärvaren,
4. tjänster på en sådan
fastighet som är avsedd för
förvärvaren samt på sådana
varor och motorfordon som
anges i 1-3,

-------------------------------------------------------
3. tillbehör eller utrust-
ning till motorfordon, som
ägs av förvärvaren,
4. tjänster på en sådan
fastighet som är avsedd för
förvärvaren samt på sådana
varor som anges i 1-3 eller
på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för
en fastighet som är avsedd för förvärvaren,
-------------------------------------------------------
6. sådana bränslen för vilka 6. sådana bränslen för
energiskatt och vilka energiskatt och
koldioxidskatt enligt lagen koldioxidskatt enligt
(1994:1776) om skatt på lagen (1994:1776) om skatt
energi skall tas ut, och på energi skall tas ut,
7. alkohol- och 7. alkohol- och
tobaksvaror. tobaksvaror,
8. tjänster avseende ut-
hyrning av byggnad eller
annan anläggning som utgör
fastighet, under förut-
sättning att
uthyrningstjänsten är avsedd
för den verksamhet som
bedrivs av förvärvaren, och
9. bevakningstjänster av-
seende fastighet eller
lokal som är avsedd för
förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i
Sverige för de Europeiska gemenskaperna.

7 §29
-------------------------------------------------------
Medlemmar av den diplo- Medlemmar av den diplo-
matiska personalen vid ut- matiska personalen vid ut-
ländska beskickningar i ländska beskickningar i
Sverige och lönade konsuler Sverige och karriärkonsuler
vid utländska konsulat i vid utländska konsulat i
Sverige har, under förut- Sverige har, under förut-
sättning att de inte är sättning att de inte är
svenska medborgare eller svenska medborgare eller
stadigvarande bosatta här i stadigvarande bosatta här i
landet, på ansökan rätt till landet, på ansökan rätt till
återbetalning av ingående återbetalning av ingående
skatt som hänför sig till skatt som hänför sig till
förvärv av förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare, förstärkare
och högtalare,
2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för film-
eller bildåtergivning,
3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner, kylskåp,
tvättmaskiner, manglar och dammsugare,
4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande användning,
5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och
flyglar,
-------------------------------------------------------
6. motorfordon samt 6. tillbehör eller ut-
tillbehör eller utrustning rustning till motorfordon
till motorfordon eller till eller till sådana varor som
sådana varor som anges i anges i 1-5,
1-5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1-6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor som
anges i 3,
9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och
10. alkohol- och tobaksvaror.
Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till återbetalning av
ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som anges i första stycket, om
Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation om detta.

11 §30
-------------------------------------------------------
Den som i en yrkesmässig Den som i en yrkesmässig
verksamhet omsätter varor verksamhet omsätter varor
eller tjänster inom landet eller tjänster inom landet
har rätt till återbetalning har rätt till återbetalning
av ingående skatt för vilken av ingående skatt för vilken
han saknar rätt till avdrag han saknar rätt till avdrag
enligt 8 kap. på grund av enligt 8 kap. på grund av
att omsättningen är att omsättningen är
undantagen från skatteplikt undantagen från skatteplikt
enligt 3 kap. 9 § utom tred- enligt 3 kap. 9 § utom
je stycket 2, 10 §, 19 § tredje stycket 2, 10 §, 19 §
första stycket 2, 21 §, 21 a första stycket 2, 21 §, 21 a
§, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7,§, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller
30 a §, 30 c §, 30 e §, 32 § 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30
eller enligt 9 c kap. 1 §. e §, 32 § eller enligt 9 c
kap. 1 §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning
som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver
verksamhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som
exporteras till ett land som inte är medlem i EG.
Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig
till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-land.
Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt eller
återbetalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om varan eller
tjänsten hade ansetts omsatt här i landet.

12 kap.
2 §31
-------------------------------------------------------
Skattemyndigheten i
Dalarnas län prövar frågor om
godkännande av upplagshavare
och av skatteupplag enligt
9 c kap. 7 § eller om åter-
kallelse av sådant godkännan-
de enligt 9 c kap. 8 § andra
stycket, om återbetalning
enligt 10 kap. 1-8 §§ och om
betalningsskyldighet och
avräkning enligt 19 kap. 7 §.
I fråga om återbetalning
enligt 10 kap. 9-13 §§ till-
ämpas 1 § första stycket.

-------------------------------------------------------
Skattemyndigheten i
Dalarnas län prövar frågor om
betalningsskyldighet enligt
3 kap. 26 b §, om godkännande
av upplagshavare och av
skatteupplag enligt 9 c
kap. 7 § eller om åter-
kallelse av sådant
godkännande enligt 9 c kap.
8 § andra stycket, om återbe-
talning enligt 10 kap. 1-8 §§
och om betalningsskyldighet
och avräkning enligt 19 kap.
7 §. I fråga om återbetalning
enligt 10 kap. 9-13 §§
tillämpas 1 § första stycket.

Av 14 kap. 28 § följer att bestämmelserna om beslutande myndighet i 2 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) är tillämpliga i de fall den skattskyldige enligt 14
kap. 3 § skall redovisa skatt enligt denna lag i en självdeklaration.

20 kap.
1 §32
Följande beslut av skattemyndigheten får överklagas hos länsrätten av den
skattskyldige och av Riksskatteverket:
1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller
rätten till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§,
2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut eller att
avvisa ett överklagande till länsrätten,
3. beslut enligt 10 kap. 9 §,
4. beslut enligt 14 kap. 23 och 24 §§, och
5. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration eller
betala skatt.
-------------------------------------------------------
Beslut som Skattemyndig- Beslut som Skattemyndig-
heten i Dalarnas län har heten i Dalarnas län har
fattat om godkännande enligt fattat om betal-
9 c kap. 7 § eller om åter- ningsskyldighet enligt 3
kallelse av sådant godkännan-kap. 26 b §, om godkännande
de enligt 9 c kap. 8 § andra enligt 9 c kap. 7 § eller
stycket, om återbetalning om återkallelse av sådant
enligt 10 kap. 1-8 §§ och om godkännande enligt 9 c kap.
betalningsskyldighet och 8 § andra stycket, om åter-
avräkning enligt 19 kap. 7 § betalning enligt 10 kap.
får överklagas hos Länsrätten i1-8 §§ och om betalnings-
Dalarnas län. Beslut om skyldighet och avräkning
avräkning får överklagas enligt 19 kap. 7 § får över-
särskilt på den grunden att klagas hos Länsrätten i Da-
avräkningsbeslutet i sig är larnas län. Beslut om av-
felaktigt men i övrigt räkning får överklagas sär-
endast i samband med skilt på den grunden att
överklagande av beslut om avräkningsbeslutet i sig är
betalningsskyldighet. felaktigt men i övrigt
endast i samband med
överklagande av beslut om
betalningsskyldighet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket får även överklagas av
Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs det
allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser gäller i fråga
om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet. Bestämmelsen i 3
kap. 30 a § tredje stycket tillämpas dock för tid från och med den 1 januari
1996.

58

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon33 skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §34
Kompensation för betald försäljningsskatt kan erhållas, om fordonet förvärvats
av
-------------------------------------------------------
1. utländsk beskickning 1. utländsk beskickning
eller lönat konsulat i eller karriärkonsulat i
Sverige eller sådan Sverige eller sådan
internationell organisation internationell
som avses i lagen organisation som avses i
(1976:661) om immunitet och lagen (1976:661) om immu-
privilegier i vissa fall, nitet och privilegier i
vissa fall,

2. medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i
Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under
förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här
i landet.
Kompensation kan även erhållas för försäljningsskatt om fordonet förvärvats av
en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och
personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige
träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket
mervärdesskattelagen (1994:200).
Beskattningsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald försäljnings-
skatt.
Kompensation skall återbetalas om fordonet inom två år från förvärvet överlåts
till någon som inte omfattas av reglerna för kompensation.
-------------------------------------------------------
Kompensation skall inte
återbetalas om fordonet
överlåts på grund av att
ägaren avlidit. Kom-
pensation skall heller
inte återbetalas om
fordonet överlåts på grund av
att ägaren fått förflyttning
från Sverige, om denne in-
nehaft fordonet minst sex
månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser gäller i fråga
om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet

59

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1996-06-11

Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d. presidenten i För-
säkringsöverdomstolen Leif Ekberg, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 6 juni 1996 (Finansdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon,
3. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Anders
Davidson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen
I en ny 26 a § i 3 kap. har tagits in bestämmelser om undantag från
skatteplikt för omsättning av motorfordon till utländska beskickningar m.fl. I
lagtexten bör göras vissa förtydliganden och förenklingar. Lagrådet föreslår att
paragrafen får följande lydelse:

"Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om köparen är någon som
har rätt till återbetalning av ingående skatt
1. enligt 10 kap. 6 §, eller
2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens personliga bruk.
Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till säljaren
överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar som anges i första stycket
är uppfyllda. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet. Säljaren
skall till Skattemyndigheten i Dalarnas län ge in kopia av intyget samt kopia av
faktura eller jämförlig handling."

I en ny 26 b § i 3 kap. har tagits in bestämmelser om skyldighet för den som
har förvärvat ett motorfordon genom en omsättning som undantagits från
skatteplikt enligt 26 a § att i vissa fall betala ett belopp till staten, om
fordonet överlåtits tidigare än två år efter förvärvet. Beloppet skall, enligt
vad som anges i den remitterade lagtexten, motsvara "den skatt, eller en del
därav, som skulle betalats om 26 a § inte hade tillämpats." Enligt vad som
vidare anges i lagtexten skall beloppet beräknas enligt bestämmelserna i 7 kap.
vid tidpunkten för överlåtelsen.
Enligt Lagrådets mening kommer det avsedda syftet med förslaget till bättre
uttryck, om det anges att det ifrågavarande beloppet skall motsvara den skatt
som skulle ha betalats av den som överlåter motorfordonet, om denne hade varit
skattskyldig för omsättningen. Som ett tillägg bör i så fall föreskrivas att
beloppet inte skall överstiga den skatt som skulle ha betalats vid överlåtarens
förvärv, om 26 a § inte hade tillämpats.
Enligt den sista meningen i första stycket i den föreslagna 26 b § skall det
ifrågavarande beloppet beräknas med utgångspunkt från motorfordonets
marknadsvärde, om fordonet överlåts till en ersättning som väsentligen
understiger marknadsvärdet. Detsamma bör rimligen gälla, om motorfordonet
överlåts utan ersättning.
Lagrådet förordar att 26 b § utformas på följande sätt:

"Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som undantagits från
skatteplikt enligt 26 a § och överlåter köparen fordonet tidigare än två år
efter förvärvet, skall denne till staten betala ett belopp som motsvarar den
skatt som han skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för
omsättningen. Beloppet skall dock inte överstiga den skatt som skulle ha
betalats vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte hade tillämpats. Om det inte
betalas någon ersättning vid överlåtelsen av motorfordonet eller om ersättningen
väsentligen understiger marknadsvärdet, skall beloppet beräknas med
utgångspunkt från marknadsvärdet.
Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom ett
gemenskapsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.
Vid beräkning av belopp som enligt första stycket skall betalas till staten
tillämpas 7 kap.
Första stycket skall inte tillämpas, om fordonet överlåts på grund av att
ägaren avlidit. Inte heller skall första stycket tillämpas, om den till vilken
fordonet överlåts kan förvärva motorfordon genom en omsättning som undantas från
skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, skall den som förvärvar
fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som undantas från
skatteplikt enligt 26 a §.
Överlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, skall
första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex månader."

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

60

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 juni 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden, Hjelm-Wallén,
Freivalds, Schori, Blomberg, Winberg, Lindh, von Sydow, Åhnberg, Pagrotsky,
Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Thomas Östros

Regeringen beslutar propositionen 1995/96:232 Skattefrihet för internationella
organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter.

61

Rättsdatablad

-------------------------------------------------------
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
inför, ändrar, upp-bakomliggande
häver eller upp- EG-regler
repar ett
normgiv-
ningsbemyndigande

-------------------------------------------------------
Mervärdesskattelagen 377L0388
(1994:200) 391L0680
392L0111

**ENDNOTES**

1. Senaste lydelse 1994:1798.

2. Senaste lydelse 1995:1286.

3. Senaste lydelse 1995:1286.

4. Senaste lydelse 1994:498.

5. Senaste lydelse 1995:1286.

6. Senaste lydelse 1995:700.

7. Senaste lydelse 1995:1286.

8. Lydelse enligt prop. 1995/96:224.

9. Lydelse enligt prop. 1995/96:224.

10. Lagen omtryckt 1984:159.

11. Senaste lydelse 1994:1789.

12. Senaste lydelse 1995:612.

13. Senaste lydelse 1995:613.

14. Senaste lydelse 1995:1286.

15. Senaste lydelse 1995:1286.

16. Senaste lydelse 1995:1286.

17. Senaste lydelse 1995:700.

18. Senaste lydelse 1995:700.

19. Senaste lydelse 1995:1286.

20. Senaste lydelse 1995:1286.

21. Senaste lydelse 1995:1286.

22. Lagen omtryckt 1984:159.

23. Senaste lydelse 1994:1789.

24. Senaste lydelse 1994:1798.

25. Senaste lydelse 1995:1286.

26. Senaste lydelse 1995:1286.

27. Senaste lydelse 1994:498.

28. Senaste lydelse 1995:1286.

29. Senaste lydelse 1995:700.

30. Senaste lydelse 1995:1286.

31. Lydelse enligt prop. 1995/96:224.

32. Lydelse enligt prop. 1995/96:224.

33. Lagen omtryckt 1984:159.

34. Senaste lydelse 1994:1789.

62