Regeringens proposition

1995/96:228

Åldersgräns vid tobaksköp

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 1996

Göran Persson

Margot Wallström
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksva-
ror förs in i tobakslagen (1993:581) Avsikten är att förhindra tidiga tobaks-
debuter och att minska tobakskonsumtionen för att därigenom förbättra
folkhälsan.
Förslaget innebär ett förbud mot att i näringsverksamhet sälja eller annars
lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Försäljningsförbudet
kompletteras med en regel om att tobaksvaror får föras in i landet endast av den
som har fyllt 18 år. Med anledning av förslaget om försäljningsförbud föreslås
också en straffrättslig reglering och vissa följdändringar i bl.a. den
lagstiftning som reglerar de skattefria kvoterna vid införsel av tobaksvaror.
De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1997.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut........................3
2 Lagtext............................................3
2.1 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)3
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.....................7
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om be-
skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaks-
varor från land som är medlem i Europeiska unionen9
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:000) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen..................10
3 Ärendet och dess beredning........................12
4 Allmän bakgrund...................................12
4.1 Tidigare behandling av frågan om en åldersgräns12
4.2 Tobakens hälsorisker..........................13
4.3 Debutålderns betydelse för hälsoriskerna......13
4.4 Tobaksbrukets utveckling......................14
4.5 Åldersgränser i andra länder..................15
5 Överväganden och förslag..........................16
5.1 Effekter av en åldersgräns....................16
5.2 Stärkt opinion för en åldersgräns.............17
5.3 Åldersgräns för inköp och införsel av tobaksvaror17
5.4 Straffrättsligt ansvar........................19
5.5 Tillsyn m.m...................................22
5.6 Ikraftträdande m.m............................24
6 Kostnadskonsekvenser..............................25
7 Författningskommentar.............................25
7.1 Förslaget till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)25
7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m....................28
7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1565) om be-
skattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaks-
varor från land som är medlem i Europeiska unionen29
7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:000) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen..................30

Bilaga 1 Remissammanställning, inklusive förteckning över
remissinstanserna och departementspromemorians
förslag i sammanfattning....................31
Bilaga 2 Departementspromemorians lagförslag.........45
Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag.................51
Bilaga 4 Lagrådets yttrande..........................60

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 maj 199663
Rättsdatablad........................................64

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen,
4. lag om ändring i lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Härigenom föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)1
dels att den nuvarande 12 § och de nuvarande 14-25 §§ skall betecknas 14 §
respektive 15-26 §§,
dels att 1 § och de nya 15, 19, 20, 25 och 26 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12, 15, 18 och 24 §§ skall sättas
närmast före de nya 14, 16, 19 och 25 §§,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 12, 13 och 27 §§, samt
närmast före de nya 12 och 27 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §2
-------------------------------------------------------
På grund av de hälsorisker På grund av de hälsorisker
och olägenheter som är och olägenheter som är
förbundna med bruk av tobak förbundna med bruk av tobak
meddelas i denna lag meddelas i denna lag
bestämmelser om bestämmelser om
- begränsning av rökning i - begränsning av rökning i
vissa lokaler och utrymmen vissa lokaler och utrymmen
samt på vissa områden samt på vissa områden
utomhus, utomhus,
- rökfri arbetsmiljö, - rökfri arbetsmiljö,
- varningstexter och - varningstexter och
innehållsdeklaration på för- innehållsdeklaration på för-
packningar till tobaks- packningar till tobaks-
varor, varor,

1 Senaste lydelse av förutvarande
12 § prop. 1995/96:160
15 § 1994:98.
2 Senaste lydelse 1994:98.
-------------------------------------------------------
- begränsningar av handeln
med och rätten till införsel
av tobaksvaror,
- marknadsföring av - marknadsföring av
tobaksvaror samt tobaksvaror samt
- produktkontroll m.m. av - produktkontroll m.m. av
tobaksvaror. tobaksvaror.
-------------------------------------------------------
Handel m.m.

12 §
Tobaksvaror får inte
säljas eller på annat sätt
lämnas ut i närings-
verksamhet till den som
inte har fyllt 18 år. Den
som lämnar ut tobaksvaror
skall förvissa sig om att
mottagaren har uppnått nämn-
da ålder.
Om det finns särskild
anledning att anta att en
tobaksvara är avsedd att
lämnas över till någon som
inte har fyllt 18 år får
varan inte lämnas ut.

13 §
Tobaksvara får föras in i
landet endast av den som
har fyllt 18 år.
-------------------------------------------------------
Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse

1995/96:160 15 § En marknadsföringsåtgärd
som strider mot 14 § skall
14 § En marknadsföringsåtgärdvid tillämpningen av 4, 14
som strider mot 12 § skall och 19 §§
vid tillämpningen av 4, 14 marknadsföringslagen
och 19 §§ (1995:450) anses vara
marknadsföringslagen otillbörlig mot konsu-
(1995:450) anses vara menter. En mark-
otillbörlig mot konsu- nadsföringsåtgärd som strider
menter. En mark- mot 14 § första stycket
nadsföringsåtgärd som striderandra och tredje meningen
mot 12 § första stycket kan medföra
andra och tredje meningen marknadsstörningsavgift
kan medföra enligt bestämmelserna i
marknadsstörningsavgift 22-28 §§ mark-
enligt bestämmelserna i
22-28 §§
nadsföringslagen.

marknadsföringslagen.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
19 §3
-------------------------------------------------------
Den centrala tillsynen Den centrala tillsynen
över att denna lag och över att denna lag och
föreskrifter som meddelas föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs med stöd av lagen följs
utövas av utövas av
1. 1.
Arbetarskyddsstyrelsen när Arbetarskyddsstyrelsen när
det gäller det gäller

3 Senaste lydelse 1994:98.
a) lokaler och andra a) lokaler och andra
utrymmen som avses i 2 § utrymmen som avses i 2 §
och som är upplåtna enbart och som är upplåtna enbart
för personal, och för personal, och
b) lokaler och andra b) lokaler och andra
utrymmen på vilka 8 § skall utrymmen på vilka 8 § skall
tillämpas, samt tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när 2. Socialstyrelsen när
det gäller det gäller
a) miljöer som avses i 2 § a) miljöer som avses i 2 §
och som inte är upplåtna och som inte är upplåtna
enbart för personal, enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 b) lokaler som avses i 4
§, §,
c) varningstexter m.m. c) varningstexter m.m.
enligt 9-11 §§, och enligt 9-11 §§,
d) produktkontroll m.m. d) handel enligt 12 §,
enligt 15-17 §§. och
e) produktkontroll m.m.
Den omedelbara tillsynen enligt 16-18 §§.
utövas av Den omedelbara tillsynen
1. Yrkesinspektionen när utövas av
det gäller lokaler och 1. Yrkesinspektionen när
andra utrymmen för vilka det gäller lokaler och
Arbetarskyddsstyrelsen har andra utrymmen för vilka
den centrala tillsynen, Arbetarskyddsstyrelsen har
och den centrala tillsynen,
2. den nämnd som fullgör och
kommunens uppgifter inom 2. den eller de nämnder
miljö- och hälsoskyddsområdetsom kommunfullmäktige
när det gäller de miljöer ochbestämmer när det gäller dels
lokaler för vilka Social- de miljöer och lokaler för
styrelsen har den centrala vilka Socialstyrelsen har
tillsynen. den centrala tillsynen,
dels handel enligt 12 §.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

20 §
-------------------------------------------------------
Socialstyrelsen får Socialstyrelsen får
meddela de förelägganden och meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att förbud som behövs för att
bestämmelserna i 9-11 §§ och bestämmelserna i 9-11 §§ och
15-17 §§ eller med stöd av 16-18 §§ eller med stöd av
dem meddelade föreskrifter dem meddelade föreskrifter
skall följas. skall följas.
En tillsynsmyndighet som En tillsynsmyndighet som
anges i 18 § andra och anges i 19 § andra och
tredje styckena får i sin tredje styckena får i sin
tillsynsverksamhet meddela tillsynsverksamhet meddela
de förelägganden eller förbudde förelägganden eller förbud
som behövs för att lagen som behövs för att lagen
eller en föreskrift som har eller en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
skall följas. skall följas.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.
Vitet får inte förvandlas.

25 §
-------------------------------------------------------
Beslut som en i 18 § Beslut som en i 19 §
angiven nämnd har fattat angiven nämnd har fattat
enligt denna lag eller enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som enligt en föreskrift som
har meddelats med stöd av har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos
länsstyrelsen. Läns- länsstyrelsen. Läns-
styrelsens beslut får över- styrelsens beslut får över-
klagas hos länsrätten. klagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Yrkesinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos Arbe-
tarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens beslut får inte överklagas.

-------------------------------------------------------
Beslut som Beslut som
Socialstyrelsen har Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 19 § meddelat med stöd av 20 §
första stycket eller 20 § fårförsta stycket eller 21 § får
överklagas hos länsrätten. överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till

kammarrätten.
26 §
-------------------------------------------------------
Beslut om en föreskrift Beslut om en föreskrift
enligt 17 § eller 22 § andra enligt 18 § eller 23 § andra
stycket som en myndighet stycket som en myndighet
har meddelat med stöd av har meddelat med stöd av
ett bemyndigande får inte ett bemyndigande får inte
överklagas. överklagas.
Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med stöd av
ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och
importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom

landet.

-------------------------------------------------------
Ansvar

27 §
Den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot
12 § döms för olovlig
tobaksförsäljning till böter
eller fängelse i högst sex
månader.
Är gärningen att anse som
ringa döms inte till
ansvar.
Den som har överträtt ett
vitesföreläggande eller ett
vitesförbud skall inte dömas
till ansvar enligt denna
lag för gärning som omfattas
av föreläggandet eller för-
budet.
Bestämmelser om ansvar för
olovlig införsel av
tobaksvaror finns i lagen
(1960:418) om straff för
varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men tillämpas, såvitt gäller 25 §
fjärde stycket, inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats
dessförinnan.

3

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4, 7 och 8 §§ lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3 kap.
4 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges en
resande för import av
1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram
röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,
2. en liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent
eller två liter musserat vin eller alkoholdryck med en alkoholhalt som
överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent,
3. två liter vin med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent,
4. 50 gram parfym,
5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,
7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och
8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.

-------------------------------------------------------
Frihet från skatt skall Frihet från skatt skall
inte medges en resande inte medges en resande
under 17 år för varor som under 15 år för varor som
anges i första stycket 1 anges i första stycket 6.
eller för en resande under Bestämmelser om hinder för
15 år för varor som anges i den som inte fyllt 20 år
första stycket 6. Bestämmel- att föra in spritdrycker,
ser om hinder för den som vin och starköl i landet
inte fyllt 20 år att föra in finns i 4 kap. 2 § alkohol-
spritdrycker, vin och lagen (1994:1738). En
starköl i landet finns i 4 bestämmelse om förbud för den
kap. 2 § alkohollagen som inte fyllt 18 år att
(1994:1738). föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i artikel
46 i förordning (EEG) nr 918/83.

7 § Frihet från tull och annan skatt får enligt detta kapitel medges besätt-
ningsman som utför arbete på fartyg eller luftfartyg som kommer från tredje land
endast i fall som avses i 2 och 3 §§ samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer
eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en proportionell blandning av
dessa tobaksvaror.

-------------------------------------------------------
En bestämmelse om förbud
för den som inte fyllt 18 år
att föra in
tobaksvaror i landet finns
i 13 § tobakslagen

(1993:581).
Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket
gäller inte om besättningsmannen

1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet
eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller
2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet
och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller
3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket
gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets
gång eller med betjäningen ombord. Till betjäning ombord på tranportmedlet
hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även
sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållningsartister
och andra jämförbara personalgrupper.

8 §
För varor som anges i 4 § första stycket 1-3 och 6 § får frihet från tull och
annan skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige
endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om
utlandsvistelsen varat mer än 24 timmar eller om varorna beskattats i Finland
eller Norge.

-------------------------------------------------------
Även i andra fall får dock Även i andra fall får dock
tull- och skattefrihet tull- och skattefrihet
medges en resande som är medges en resande som är
bosatt i Sverige och som bosatt i Sverige och som
fyllt 15 år för 40 fyllt 18 år för 40
cigaretter eller 20 cigaretter eller 20
cigarrer eller cigariller cigarrer eller cigariller
eller 100 gram andra eller 100 gram andra
tobaksvaror. tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

4

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 § För resande som
är bosatt i annat land än Sverige, eller
är bosatt i Sverige och där inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik
eller utlandsvistelsen har varat längre än 24 timmar eller där varorna
beskattats i annat land som är medlem i Europeiska unionen,
skall skatt enligt 1 § inte tas ut till den del införseln uppgår till högst
följande kvantiteter
1. 1 liter spritdryck eller
3 liter starkvin,
2. 5 liter vin,
3. 15 liter starköl,
4. 300 cigaretter eller
150 cigariller eller
75 cigarrer eller
400 gram röktobak.

-------------------------------------------------------
I fråga om tobaksvara För tobaksvara skall
gäller skattefriheten skatt, oavsett vad som
endast om resanden fyllt anges i första stycket,
15 år. För sådan vara skall inte tas ut till den del
skatt, oavsett vad som införseln uppgår till högst
anges i första stycket, 40 cigaretter eller 20
inte tas ut för tobaksvaror cigarrer eller cigariller
till den del införseln eller 100 gram röktobak.
uppgår till högst 40
cigaretter eller 20
cigarrer eller cigariller Bestämmelser om hinder för
eller 100 gram röktobak. den som inte fyllt 20 år
Bestämmelser om hinder för att föra in spritdrycker,
den som inte fyllt 20 år vin och starköl i landet
att föra in spritdrycker, finns i 4 kap. 2 § alkohol-
vin och starköl i landet lagen (1994:1738). En
finns i 4 kap. 2 § alkohol- bestämmelse om förbud för den
lagen (1994:1738). som inte fyllt 18 år att
föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Vad som enligt denna paragraf gäller för resande som är bosatt i Sverige skall
även gälla den som utför arbete på det fartyg eller luftfartyg som inresan sker
med, även om denne är bosatt i annat land.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

5

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:000) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall ha följande

lydelse.

-------------------------------------------------------
Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse

1995/96:166
3 §
-------------------------------------------------------
Lagen är tillämplig endast Lagen är tillämplig endast
beträffande följande varor: beträffande följande varor:
1. krigsmateriel som 1. krigsmateriel som
avses i lagen (1992:1300) avses i lagen (1992:1300)
om krigsmateriel, och om krigsmateriel, och
produkter som avses i produkter som avses i
lagen (1991:341) om lagen (1991:341) om
strategiska produkter, strategiska produkter,
2. varor som skall 2. varor som skall
beskattas enligt lagen beskattas enligt lagen
(1994:1565) om beskattning (1994:1565) om beskattning
av privatinförsel av alko- av privatinförsel av alko-
holdrycker och tobaksvaror holdrycker och tobaksvaror
från land som är medlem i från land som är medlem i
Europeiska unionen, Europeiska unionen,
3. narkotika som avses i 3. narkotika som avses i
narkotikastrafflagen narkotikastrafflagen
(1968:64), (1968:64),
4. vapen och ammunition 4. vapen och ammunition
som avses i vapenlagen som avses i vapenlagen
(1996:67), (1996:67),
5. injektionssprutor och 5. injektionssprutor och
kanyler, kanyler,
6. dopningsmedel som 6. dopningsmedel som
avses i lagen (1991:1969) avses i lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa om förbud mot vissa
dopningsmedel, dopningsmedel,
7. springstiletter, 7. springstiletter,
springknivar, knogjärn, springknivar, knogjärn,
kaststjärnor, riv- eller kaststjärnor, riv- eller
nithandskar, batonger, nithandskar, batonger,
karatepinnar, blydaggar, karatepinnar, blydaggar,
spikklubbor och liknande, spikklubbor och liknande,
8. kulturföremål som avses 8. kulturföremål som avses
i 5 kap. 4-6 §§ lagen i 5 kap. 4-6 §§ lagen
(1988:950) om kulturminnen (1988:950) om kulturminnen
m.m., m.m.,
9. hundar och katter för 9. hundar och katter för
annat ändamål än handel, annat ändamål än handel,
10. spritdrycker, vin 10. spritdrycker, vin
och starköl enligt alko- och starköl enligt alko-
hollagen (1994:1738), hollagen (1994:1738) och
tobaksvaror vid kontroll
av åldersgränsen i 13 §
tobakslagen (1993:581),
11. nötkreatur, svin, får, 11. nötkreatur, svin, får,
getter, fjäderfän, fisk och getter, fjäderfän, fisk och
reptiler, reptiler,
12. andra djur än sådana 12. andra djur än sådana
som anges ovan och som anges ovan och
produkter av djur, om det produkter av djur, om det
finns särskild anledning finns särskild anledning
att misstänka att smittsam att misstänka att smittsam
sjukdom förekommer, att sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten djuret eller djurprodukten
på annat sätt utgör en på annat sätt utgör en
Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse

1995/96:166 allvarlig hälsorisk för
människor eller djur, att
allvarlig hälsorisk för medföljande dokument är
människor eller djur, att ofullständiga eller fel-
medföljande dokument är aktiga, att erforderliga
ofullständiga eller fel- dokument saknas eller att
aktiga, att erforderliga de villkor som i övrigt
dokument saknas eller att gäller för införseln inte är
de villkor som i övrigt uppfyllda.
gäller för införseln inte är
uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

6

3 Ärendet och dess beredning

I januari 1995 uppdrog regeringen åt Folkhälsoinstitutet att i samråd med So-
cialstyrelsen redovisa en hälsoekonomisk analys av konsekvenserna av att införa
en åldersgräns för tobaksköp. Uppdraget redovisades i form av en rapport om
åldersgränser vid tobaksinköp som överlämnades till regeringen den 28 april
1995. På grundval av denna rapport har inom Socialdepartementet en departe-
mentspromemoria utarbetats med förslag till åldersgräns vid tobaksköp (Ds
1995:66).
Departementspromemorian har remissbehandlats och ligger till grund för
förslagen i propositionen. En förteckning över remissinstanserna och en
remissammanställning, som innefattar en sammanfattning av promemorian, finns i
bilaga 1. De lagförslag som lades fram i promemorian finns i bilaga 2.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 9 maj 1996 att inhämta Lagrådets yttrande över de
lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.
Lagrådet har föreslagit att vissa av bestämmelserna i den remitterade
lagtexten ändras, huvudsakligen i förtydligande syfte. Regeringen har i
propositionen följt Lagrådets förslag. Därutöver har vissa smärre språkliga
ändringar gjorts i lagtexten i förhållande till förslagen i lagrådsremissen.

4 Allmän bakgrund

4.1 Tidigare behandling av frågan om en åldersgräns

År 1990 lämnade tobaksutredningen sitt betänkande Tobakslag (SOU 1990:29). Det
innehöll bl.a. förslag om att tobaksvaror inte skulle få säljas till den som är
under 18 år. För att stödja en sådan åldersgräns föreslogs också att det skulle
bli förbjudet att sälja tobaksvaror i automat eller genom andra former av
självbetjäning.
I propositionen 1990/91:175 om vissa folkhälsofrågor menade regeringen att det
var särskilt viktigt att ungdomar inte använder tobak. Men man befarade att ett
förslag om en åldersgräns för inköp av tobaksvaror för vissa grupper skulle
kunna få motsatt verkan mot den avsedda. Genom en åldersgräns skulle tobaksbruk
kunna förknippas med en vana som betraktas som "vuxen" - något som många ung-
domar eftersträvar. Dessutom bedömdes svårigheterna att kontrollera efterlevna-
den av en åldersgräns som betydande. Någon åldersgräns föreslogs därför inte och
därmed heller inget förslag till förbud mot automatförsäljning och annan
självbetjäning.
År 1992 lade regeringen på grundval av tobaksutredningens betänkande fram
propositionen 1992/93:185 med förslag till tobakslag. I denna hänvisades bl.a.
till propositionen om vissa folkhälsofrågor vid övervägandena om en eventuell
åldersgräns. Regeringen föreslog inte heller i detta sammanhang att någon sådan
skulle införas.
Riksdagens socialutskott anförde i sitt betänkande (bet. 1992/93:SoU26) att
många studier och undersökningar visar att tobaksrökning medför större risker ju
tidigare rökdebuten sker. Insatser för att förhindra att barn och ungdomar bör-
jar använda tobak måste ges högsta prioritet. Information och utbildning om to-
bakens skadeverkningar är därför viktig. Enligt utskottet fanns det anledning
att noga följa effekterna av Folkhälsoinstitutets informationsinsatser och
forskningen kring ungdomars rökvanor.
Socialutskottet menade att en åldersgräns för inköp av tobaksvaror kan innebära
ett stöd för osäkra ungdomar. Men i sämsta fall kan en åldersgräns också göra
det mera spännande att röka. Utskottet delade därför regeringens bedömning att
det vid denna tidpunkt inte skulle tas in några bestämmelser om åldersgräns för
tobaksköp i tobakslagen. Men utskottet betonade också vikten av att regeringen
noga skulle följa effekterna av informationsinsatserna mot tobaksbruket och
resultaten av pågående forskning kring ungdomars rökvanor. Om tobaksbruket bland
barn och ungdomar inte minskade skulle regeringen återkomma till riksdagen med
ett lagförslag om en åldersgräns. Riksdagen beslöt ge regeringen till känna vad
utskottet hade anfört (rskr. 1992/93:356).

4.2 Tobakens hälsorisker

De första rapporterna om tobakens skadeverkningar publicerades för ett
trettiotal år sedan. Sedan dess har kunskaperna om rökningens hälsorisker ökat.
Så gott som alla de stora folkhälsoproblemen - t.ex. hjärt-kärlsjukdomar,
cancer, allergier och bristande tandhälsa - anses ha samband med tobaksbruk.
Enligt en nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) dör
upp till varannan rökare i förtid till följd av sin rökning. Hälften av dessa
dödsfall inträffar i aktiva åldrar, främst till följd av rökningsrelaterade
hjärt-kärlsjukdomar och cancer, särskilt lungcancer. Mer än tjugo olika
sjukdomar har enligt WHO-rapporten samband med rökning. Många ger långvarig
sjuklighet och lidande utan att direkt leda till döden. Enligt vissa
uppskattningar dör i vårt land mer än tjugo människor per dag i förtid till
följd av tobaksbruk.
Även s.k. passiv rökning är förknippad med allvarliga sjukdomsrisker.
Beräkningar som har gjorts i Sverige tyder på att passiv rökning leder till ca
50 dödsfall av lungcancer och ca tio gånger fler dödsfall av hjärt-kärlsjukdomar
per år i landet. Passiv rökning skadar dessutom barn genom att bidra till luft-
vägsinfektioner och allergier.

4.3 Debutålderns betydelse för hälsoriskerna

Ju tidigare i livet man börjar använda tobak, desto större blir hälsoriskerna.
Enligt amerikanska studier löper män som börjat röka före 15 års ålder en nära
fyrdubblad lungcancerrisk jämfört med dem som har börjat röka efter 25 års ål-
der. Även svenska data visar på ett klart samband mellan debutålder och förhöjd
dödlighet för såväl män som kvinnor. Att börja röka före 16 års ålder innebär
att den årliga dödsrisken mer än fördubblas jämfört med om man aldrig rökt.
Åtgärder som bidrar till att skjuta upp ungdomars tobaksdebut har alltså ett
stort hälsomässigt värde, även om det totala antalet tobaksdebuter inte skulle
minska.
Under senare år har forskningen också kunnat redovisa nya rön om tobaksbrukets
art. Nikotinet är en beroendeframkallande drog enligt WHO:s kriterier och har en
hög beroendeframkallande potential (ungefär som heroin eller kokain). De
farmakologiska effekterna av nikotinet i tobaken är helt avgörande för såväl
drivkraften att fortsätta använda tobak som svårigheterna att sluta. De flesta
som regelbundet använder tobak är också nikotinberoende. Den snabba
tillvänjningen gör det särskilt angeläget att försvåra för och hindra barn och
ungdomar att använda tobak och bli fast i ett nikotinberoende, innan de ännu
fullt ut kan bedöma hälsoriskernas omfattning och de framtida svårigheterna att
sluta med tobak.

4.4 Tobaksbrukets utveckling

Nya kunskaper, främst om hälsorisker till följd av passiv rökning och om
nikotinberoendets art, har förändrat synen på tobaksbruket. Numera betraktas
knappast tobak som en alldaglig konsumtionsvana, som det är den enskildes
privatsak att avgöra om han eller hon vill nyttja eller inte.
Beteendevetenskaplig forskning har ökat våra kunskaper om varför man börjar
röka. Det sker i regel inte som något övertänkt och avgörande val vid ett
bestämt tillfälle. I stället handlar det om en process under flera år. Denna
process sker i flera steg, där varje steg påverkas av en rad personliga, sociala
och miljömässiga faktorer. Det är alltså inte bara en utan flera faktorer som
bidrar till att någon börjar använda tobak.
Nio av tio rökare har börjat före 18 års ålder. Åtgärder som skjuter upp
debuten kan därför förväntas bidra till att totalt sett färre människor börjar
röka. Tobaksvarors tillgänglighet är en sådan åtgärd. Tillgängligheten påverkar
också i stor utsträckning tobakens sociala acceptans. Den har även betydelse för
det fortsatta tobaksbruket och för den allmänna benägenheten att sluta röka.
Under de senaste 10-15 åren har rökvanorna förändrats. Tobaksbruket har
successivt minskat såväl bland vuxna män som bland vuxna kvinnor, liksom i alla
delar av landet. År 1994 rökte 22 % av de vuxna männen och 24 % av kvinnorna
dagligen. Motsvarande siffror var år 1980 36 respektive 29 %. För både män och
kvinnor är andelen dagligrökare numera högst i åldersgruppen 45-54 år och det är
fler kvinnor än män som röker. Att fler kvinnor än män röker gäller för alla
åldersgrupper upp till 54 år. I åldersgrupperna däröver är förhållandet det
omvända.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år
undersökningar om skolungdomars tobaksvanor. Att döma av dessa ökar rökningen
åter bland tonåringarna. Visserligen var andelen rökare bland elever i grundsko-
lans årskurs 9 år 1995 lägre - 19 % för pojkar och 27 % för flickor - än på
1970-talet, men den var högre än i mitten av 1980-talet. År 1985 rökte 16 % av
pojkarna och 21 % av flickorna (dagligen eller tillfälligtvis), medan mot-
svarande andelar år 1990 hade ökat till 20 % bland pojkarna och 31 % bland
flickorna. Andelen som rökte dagligen ökade också mellan 1985 och 1995. Trenden
bland de vuxna mot minskad rökning gäller alltså inte - i varje fall inte lika
tydligt - bland ungdomar. Men en viss nedgång bland flickor i årskurs 9 kan
skönjas mellan åren 1990 och 1995 även om andelen som röker varierar mellan
respektive år.
Att döma av försäljningsstatistiken fortsätter nedgången av per capita-
konsumtionen av cigaretter. Konsumtionen, som låg på sin högsta nivå år 1976 - 1
840 stycken - hade minskat till 1 218 år 1994. En jämförelse mellan rökvanedata
och försäljningssiffror tyder på att detta har skett genom att många rökare
dragit ned på sin konsumtion och inte till följd av att fler än tidigare helt
slutat röka.
Försäljningen av snus har däremot ökat stadigt ända sedan 1970-talet. Det
finns ingen officiell statistik som belyser snusvanornas förändringar under de
senaste åren. Men data från 1989 visar att ca 17 % av de vuxna männen då använde
snus dagligen. Att snusa tycks fortfarande vara en övervägande manlig vana. Mest
utbredd är den bland män i åldrarna 25-44 år. Endast någon procent av kvinnorna
använder snus.

4.5 Åldersgränser i andra länder

Åldersgränser för tobaksköp tillämpas i många länder. I Europa har Stor-
britannien, Irland, Spanien och Italien sedan länge en åldersgräns på 16 år.
Även Finland och Norge har tidigare haft en åldersgräns på 16 år, som i båda
länderna nu höjts till 18 år - i Finland fr.o.m. den 1 mars 1995 och i Norge
fr.o.m. den 1 januari 1996.
I Kanada höjdes åldersgränsen år 1994 från 16 till 18 år genom federal
lagstiftning, men flertalet delstater tillämpar en åldersgräns på 19 år
(densamma som vid alkoholköp).
I USA har frågan om åldersgräns hittills reglerats i delstatlig lagstiftning.
Flertalet stater tillämpar en 18-årsgräns. Under år 1995 har dock livs- och
läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) fått presidentens god-
kännande för ett mer ingripande åtgärdsprogram mot ungdomars tobaksbruk. FDA:s
åtgärder baseras i legalt hänseende på att nikotin nyligen definierats som
beroendeframkallande drog i amerikansk lagstiftning. Bland de åtgärder som FDA
planerar återfinns federal lagstiftning om 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror
och förbud mot försäljning via automater, postorder eller självbetjäning. Vidare
planerar man att förbjuda gratisutdelning av tobaksvaror, försäljning av
cigaretter styckevis eller i paket med mindre än 20 stycken och restriktioner
mot tobaksreklam som når barn och ungdomar.

5 Överväganden och förslag

5.1 Effekter av en åldersgräns

Många forskare anser att konsumtionen av tobak, liksom av varor i allmänhet, ur
teoretiskt hänseende kan förklaras som en samverkan mellan den allmänna till-
gängligheten i samhället såsom antal säljställen, eventuella begränsningar för
inköp eller bruk, pris etc. och individens benägenhet att använda varan i fråga
(attityder, föreställningar, personlighet etc.). Tobaks- och alkoholkonsumtionen
etc. skulle därmed öka när tillgängligheten ökar och tvärtom. Hypotesen om ett
sådant samband stöds av vetenskapliga forskningsrön i allmänhet.
Det finns bara ett fåtal studier där man har försökt kartlägga effekterna av
en åldersgräns för tobaksköp på ungdomars rökvanor. Däremot har effekterna av
åldersgränser för alkohol studerats ingående i flera länder. Man har då kartlagt
effekter av såväl höjda som sänkta åldersgränser, effekter i form av ändrade
konsumtionsmönster och ändrade försäljningsvolymer eller frekvensen av trafik-
olyckor i de berörda åldersklasserna. Resultaten visar att sänkt inköpsålder
leder till ökad alkoholkonsumtion i de berörda åldersgrupperna medan den minskar
när åldersgränserna höjs.
De slutsatser som kan dras av forskningen om åldersgränser för alkohol torde,
enligt regeringens mening, i stort sett vara relevanta även för tobak. Rökningen
bland ungdomar skulle därmed minska om en åldersgräns eller en skärpt
tillämpning av en åldersgräns införs. Detta har i sin tur betydelse för att
förbättra folkhälsan.
Det sägs ibland att en åldersgräns skulle kunna leda till att ungdomar börjar
röka i större utsträckning genom att det skulle bli extra spännande och lockande
att pröva tobak. En åldersgräns befaras då också kunna förstärka tobaksvarornas
statusvärde som vuxensymboler och som ett tecken på att samhället utan förbehåll
skulle acceptera tobaksbruk bland vuxna. Men inga kända empiriska data visar att
sådana eventuella negativa effekter skulle överväga fördelarna.
Forskningen på området har dock som tidigare framhållits främst gällt
effekterna av en åldersgräns för alkohol. Man har här bl.a. sökt svar på frågan
om en åldersgräns gör alkoholkonsumtion så lockande att ungdomar dricker mer när
de väl uppnått åldersgränsen i fråga. Forskningsrönen hittills tyder dock på att
den minskade alkoholkonsumtionen vid en höjd åldersgräns finns kvar, också när
ungdomarna blir äldre. Någon "uppdämd" efterfrågeökning har inte dokumenterats.
En åldersgräns för tobaksinköp skulle möjligen kunna ha ännu större långsiktig
effekt än åldersgränser för alkohol. Detta då konsumtionsmönstren för tobak
respektive alkohol i viss mån är olika. Även om man inte dricker alkohol under
ungdomsåren kanske man inte helt avstår från alkohol i vuxen ålder. Men den som
inte börjat röka eller snusa under tonåren börjar ytterst sällan senare i livet.
Farhågorna med förbud bör enligt regeringens mening dessutom övervägas mot
bakgrund av erfarenheter från föräldrars förbud mot rökning. Flera
undersökningar av ungdomars tobaksbruk och attityder till rökning visar att
föräldrars förbud har en tydligt avhållande effekt. I en svensk studie från år
1987 fann man att 10 % av barnen rökte i familjer där föräldrarna var rökfria
och förbjöd sina barn att röka. I familjer där föräldrarna rökte men ändå
förbjöd barnen att röka var 12 % av barnen rökare. När rökfria föräldrar tillät
barnen att röka rökte 26 % av barnen, medan andelen ökade till 38 % i familjer
där föräldrarna både rökte själva och tillät barnen att göra det. Liknande
resultat har konstaterats i motsvarande undersökningar i Norge.

5.2 Stärkt opinion för en åldersgräns

Den allmänna inställningen till en åldersgräns vid tobaksköp har förändrats.
Folkhälsoinstitutet har redovisat flera aktuella opinionsundersökningar som ger
ett starkt stöd för en åldersgräns. Av en enkätundersökning som
Folkhälsoinstitutet gjorde år 1995 framgår att det också bland ungdomarna själva
finns ett övervägande stöd för en åldersgräns.
Under våren 1995 utfärdade Svenska Tobaksbranschföreningen en rekommendation
till detaljhandeln att frivilligt införa en åldersgräns på 18 år vid försäljning
av tobak. En rad butikskedjor och enskilda näringsidkare, bl.a. stora
livsmedelskedjor som ICA och Konsum, har därefter infört en sådan åldersgräns.

5.3 Åldersgräns för inköp och införsel av tobaksvaror

-------------------------------------------------------
|Regeringens förslag: En åldersgräns för inköp av |
|tobaksvaror förs in i tobakslagen (1993:581). |
|Åldersgränsen skall vara 18 år och gälla alla slags |
|tobaksvaror oavsett försäljningsform. Samma åldersgräns,|
|18 år, skall gälla även vid införsel av tobaksvaror. |
-------------------------------------------------------

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanser delar ståndpunkten att en
åldersgräns på 18 år bör införas. En klar majoritet förordar att en sådan
åldersgräns regleras i lag, medan företrädare för tobaksbranschen och
näringsidkare menar att ett frivilligt system är att föredra. Region-
åklagarmyndigheten i Härnösand är dock tveksam till att ett förbud införs, medan
Svenska läkaresällskapet föreslår en enhetlig åldersgräns vid 20 år för inköp av
tobak och alkohol.
Skälen för regeringens förslag: Tillgängliga data om tobaksvanorna i Sverige
tyder på att rökningen minskat betydligt bland vuxna under 1990-talet. Någon
motsvarande minskning kan dock inte skönjas i undersökningarna om skolungdomars
tobaksbruk. Elever i grundskolans årskurs 9 röker i dag i större utsträckning än
för ett decennium sedan, men mindre än för 20 år sedan.
Forskningsrön under senare år har tillfört ny kunskap om faktorer som påverkar
tobaksdebuten och om nikotinets beroendeskapande effekter. Det tycks också
uppenbart att tobakens tillgänglighet har betydelse för när ungdomar börjar
använda tobak. Det är bara ett fåtal som börjar röka eller snusa efter tonåren.
Nikotin skapar ett fysiskt beroende som kan vara mycket starkt. Det kan vara
svårt att föreställa sig att den tillfällighets- eller feströkning, som är ett
vanligt inslag i många tonåringars livsstil, kan resultera i ett beroende som
kan vara ytterst svårt att bryta.

Åldersgräns som regleras i lag och omfattar köp av alla typer av
tobaksvaror

Enligt regeringens mening skall, mot ovan angivna bakgrund och i enlighet med
vad riksdagen anförde år 1993 vid behandlingen av propositionen med förslag till
tobakslag, en åldersgräns för att köpa tobaksvaror införas i lag. Med
tobaksvaror avses i detta sammanhang alla varor som helt eller till någon del
består av tobak, dvs. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus
och portionstobak.
Alla tobaksvaror är inte förknippade med samma eller lika omfattande
hälsorisker. Men den beroendeskapande komponenten - nikotinet - är gemensam för
dem alla. Att börja snusa i unga år kan därmed skapa ett nikotinberoende som
bäddar för att man senare i livet går över till att röka. Därför menar vi att
det är angeläget att förbudet omfattar alla tobaksvaror och inte bara
cigaretter.
Regeringen anser att frivilliga åtgärder inte kan ersätta en lagstiftning i
frågan. En lag tillmäts större vikt än en rekommendation och har ett avsevärt
större symbolvärde som uttryck för samhällets inställning till ungdomars
rökning. Det finns också risk för att mindre seriösa detaljhandlare systematiskt
negligerar en rekommendation och därmed skaffar sig konkurrensfördelar gentemot
dem som vägrar sälja tobak till ungdomar.
Förbudet skall gälla försäljning och annan överlåtelse i den mån den sker i
näringsverksamhet. Enligt vår mening skulle det föra för långt att kriminalisera
varje form av överlåtelse, t.ex. inom familjen. Dessutom skulle ett sådant
förbud bli mycket svårt att övervaka på ett effektivt sätt. Visserligen ökar
därmed risken för langning, men å andra sidan bör en lagreglerad åldersgräns i
sig göra äldre ungdomar och vuxna mer benägna att inte lämna över tobaksvaror
till underåriga.

Åldersgräns vid 18 år

Det är främst mot slutet av tonåren som ungdomar på allvar etablerar ett
regelbundet tobaksbruk. En relativt låg åldersgräns, t.ex. 15 eller 16 år,
skulle riskera att bli utan effekt. Regeringen anser därför att en åldersgräns
skall sättas vid 18 år. Flera andra skäl talar för detta. En åldersgräns för
tobaksköp på 18 år gäller bl.a. i Finland och sedan januari 1996 även i Norge.
Enligt regeringens mening är det en fördel i sig att de svenska reglerna
överensstämmer med vad som gäller i dessa nordiska grannländer. Dessutom pågår
det en översyn av olika åldersgränser i samhället för att förenkla och renodla
bestämmelserna om åldersgränser (dir. 1995:29). Att låta åldersgränsen för
tobaksinköp sammanfalla med myndighetsåldern ter sig i detta perspektiv också
ändamålsenligt.
Det är den som säljer och lämnar ut tobak som har ansvaret för att förvissa
sig om köparens ålder. På motsvarande sätt som vid försäljning av t.ex. folköl
bör alltså expediten i tveksamma fall begära legitimation.

Frågan om försäljning i automater m.m.

Tobaksvaror säljs normalt över disk och förvaras ofta så att kunden själv inte
kan ta fram varan, eftersom den är stöldbegärlig. Automatförsäljning sker för
närvarande i ganska liten omfattning, ungefär 1 % av den totala försäljningen.
Men försäljning i automat ger inte samma möjligheter att tillämpa en åldersgräns
om automaterna är placerade utanför utgångskassorna i en snabbköpsbutik eller i
foajén till en restaurang. Detta skulle alltså kunna tala för ett förbud mot
tobaksförsäljning i automat - ett krav som ställts i flera olika sammanhang och
som förordas av vissa remissinstanser.
Å andra sidan är tobaksautomater ofta placerade i lokaler dit ungdomar inte har
tillträde, t.ex. dansrestauranger där man tillämpar åldersgräns för inträde.
Även i andra fall är automater ofta placerade så att de övervakas av personal. I
sammanhanget måste man också beakta att tobaksvaror är mycket stöldbegärliga och
att flera tobakshandlare därför i allt större utsträckning väljer att försälja
tobaksvarorna bara genom automat. Ett förbud mot all automatförsäljning av
tobaksvaror skulle kunna komma att motverka handelns åtgärder mot stöld och
svinn.
Regeringen vill mot denna bakgrund särskilt framhålla att förslaget innebär
förbud att sälja tobaksvaror till dem som är under 18 år oavsett försäljnings-
form. Den som säljer tobak har därmed ansvaret för att se till att
försäljningsförbudet till minderåriga upprätthålls även om försäljningen sker
från automat.

Åldersgräns vid införsel från utlandet

Om försäljning av tobak till den som är under 18 år förbjuds är det, enligt
regeringens mening, naturligt att samma åldersgräns tillämpas även vid införsel
av tobaksvaror i samband med utlandsresa. Vi föreslår därför att tobakslagen
skall kompletteras med en bestämmelse om detta. En erinran om en sådan
åldersgräns vid införsel skall också tas in i bl.a. de lagar som reglerar de
skattefria kvoterna vid privat införsel av tobaksvaror.

5.4 Straffrättsligt ansvar

-------------------------------------------------------
|Regeringens förslag: Ansvaret för att åldersgränsen vid|
|inköp av tobaksvaror följs skall vila på den som säljer|
|tobak. Överträdelser skall medföra böter eller fängelse i|
|högst sex månader. Promemorians förslag: Överensstämmer|
|med regeringens. |
| Remissinstanserna: Remissinstanserna är delade vad |
|gäller det straffrättsliga ansvaret. Vissa, bl.a. |
|Förbundet En rökfri generation, Riksförbundet Hem och|
|Skola och ett par länsstyrelser tillstyrker att |
|överträdelse skall medföra böter eller fängelse i högst sex|
|månader. Riksåklagaren och Regionåklagarmyndigheterna i|
|Malmö och Härnösand avstyrker straffsanktionering bl.a.|
|med hänsyn till att den knappast kommer att få någon |
|effekt då all annan överlåtelse än försäljning i närings-|
|verksamhet är straffri. Man hänvisar också till de |
|principer mot en utvidgning av straffrättens tillämp-|
|ningsområde som slagits fast genom riksdagens beslut |
|med anledning av regeringens proposition 1994/95:23 |
|Ett effektivare brottmålsförfarande. Ökad användning av|
|straffsanktioner vid enklare förseelser bidrar enligt|
|Regionåklagarmyndigheten i Härnösand till en |
|överkriminalisering i samhället. Myndigheten menar att|
|det bör räcka med att tillsynsmyndigheterna genom |
|vitesföreläggande eller på annat sätt kan ingripa. |
|Svenska arbetsgivareföreningen och näringsidkarnas |
|företrädare instämmer i detta. De menar att om |
|straffsanktionering trots allt införs så är fängelse i|
|sex månader en alltför kraftfull påföljd. Påföljden bör i|
|stället kunna stanna vid böter. |
| Skälen för regeringens förslag: Tobaksbruk medför |
|allvarliga hälsorisker för såväl ungdomar som vuxna. |
|Arbetet mot tobaksbruket motiveras också av omsorg om|
|hälsan. Att försöka hindra ungdomar att röka genom att|
|kriminalisera deras bruk men inte de vuxnas skulle |
|kunna ge intryck av att tobaksbruk är en ordningsfråga.|
|Regleringen skall därför inte gälla individens bruk av|
|tobak, som var och en själv i första hand måste ta |
|ansvar för, utan handeln med tobak för att minska |
|tobakens tillgänglighet. |
| Men de vuxna måste ta ett större ansvar för att |
|motverka tidiga tobaksdebuter. Detta gäller inte bara|
|föräldrar och lärare utan också i hög grad dem som |
|yrkesmässigt marknadsför tobaksvaror. Att fastställa en|
|åldersgräns för inköp påverkar, enligt regeringens mening,|
|våra attityder mot tobaksbruket och ger de vuxna ett |
|viktigt stöd i arbetet med att minska tobaksbruket |
|bland de unga. Den som säljer tobak skall dock i första|
|hand ha ansvaret för att åldersgränsen efterlevs. |
| En straffsanktion bör därför kopplas till bestämmelsen|
|om åldersgräns. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet|
|säljer tobak till minderåriga skall kunna dömas till |
|böter eller, i mer graverande fall, till fängelse. Med|
|mer graverande fall menas framför allt de fall då |
|försäljning skett i stor omfattning. Det bör också vara|
|möjligt att göra undantag och inte utkräva ansvar när|
|brottet är ringa. |
| Den myndighet som utövar tillsyn över att tobakslagen|
|efterlevs kan enligt nuvarande bestämmelser i |
|tobakslagen, 19 §, ingripa med före-lägganden eller |
|förbud som också kan förenas med vite. Det straffrätt-|
|sliga ansvaret utesluter inte denna möjlighet för |
|tillsynsmyndigheten när det gäller åldersgränsen. Detta|
|innebär i realiteten att man får två parallella |
|sanktionssystem, vilket enligt vissa remissinstanser,|
|bl.a Kammarrätten i Göteborg, Kristinehamns tingsrätt|
|och Umeå kommun, kan ge upphov till otydligheter och |
|medföra risk för att likartade förseelser bedöms olika.|
| Det bör beaktas att straff utgår från vad någon redan|
|har gjort, medan vite avser framtida åtgärder. |
|Regeringen vill också understryka att den som har |
|överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud inte|
|skall dömas till ansvar enligt tobakslagen för gärning|
|som omfattas av förläggandet eller förbudet. Det framgår|
|av 27 § tredje stycket i förslaget till lag om ändring i|
|tobakslagen. Vi vill i detta sammanhang också framhålla|
|att svensk rätt, i varje fall tidigare, har intagit |
|den ståndpunkten att det inte bör vara möjligt att |
|ingripa med både straff och vite mot samma förfarande -|
|se t.ex. det i propositionen med förslag till lag om |
|viten m.m. (prop. 1984/85:96 s. 87) återgivna |
|yttrandet av Lagrådet. I flera författningar där såväl|
|straff som vite föreskrivs för samma gärning, har denna|
|ståndpunkt godtagits på det sättet att det uttryckligen|
|angetts att de som överträtt ett vitesföreläggande inte|
|skall dömas till ansvar för gärning som omfattas av |
|föreläggandet, se t.ex. 24 § sista stycket |
|renhållningslagen (1979:596), 57 § första stycket pa-|
|tentlagen (1967:387) och 58 § sista stycket |
|räddningstjänstlagen (1986:1102). Vissa andra |
|författningar, t.ex. livsmedelslagen (1971:511) och |
|hälsoskyddslagen (1982:1080), innehåller bestämmelser om|
|dubbla sanktioner utan att möjligheterna att döma till|
|straff inskränks. Den ovan återgivna ståndpunkten |
|hindrar således inte att lagbestämmelser beslutas som|
|innebär att både straff och vite kan komma i fråga för en|
|och samma gärning och inte heller att sådana |
|bestämmelser tillämpas i enlighet med sitt innehåll |
|(jämför RÅ 1974 ref. 119 och RÅ 1992 ref. 25). |
| Vad gäller tobakslagen vill regeringen framhålla att|
|såväl kommunen som länsstyrelsen i sin |
|tillsynsverksamhet kan meddela de förelägganden och |
|förbud som behövs för att lagen, eller en föreskrift som|
|har meddelats med stöd av lagen, skall följas. I beslut|
|om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta|
|ut vite. I avsnitt 5.5 föreslår regeringen att den |
|omedelbara tillsynen också över efterlevnaden av ålders-|
|gränsen för inköp av tobak skall åvila kommunen och att|
|länsstyrelsen skall svara för tillsynen inom länet. Det|
|ter sig då både naturligt och ändamålsenligt att ge nämnda|
|tillsynsmyndigheter befogenheter att meddela de |
|vitessanktionerade förelägganden och förbud som behövs för|
|att även de nya bestämmelserna om handel med |
|tobaksvaror skall följas. Möjligheten att föreskriva |
|vite borde också göra det möjligt att ingripa |
|effektivare mot fall av systematisk underlåtenhet att|
|iaktta åldersgränsen och minska risken för fortsatta |
|överträdelser efter utdömt straff. Skillnad föreligger|
|också mellan straff och vitesföreläggande på så sätt att|
|straff kommer att drabba den som bevisligen överlåtit|
|tobak till minderåriga medan vitesföreläggande kan |
|tillämpas utan att någon överlåtelse ännu ägt rum men där|
|det föreligger en uppenbar risk för att så kommer att|
|ske, t.ex. i fall där automatförsäljning ur |
|ålderskontrollhänseende har organiserats på ett mindre|
|nöjaktigt sätt. Straffet kommer också i första hand att|
|drabba den som faktiskt verkställt överlåtelsen, t.ex.|
|affärsbiträdet, medan vitesföreläggande naturligtvis |
|skall riktas mot den som ytterst ansvarar för |
|försäljningen, dvs. butiksinnehavaren eller motsva- |
|rande. Ingenting hindrar således att, i det enskilda |
|fallet, affärsbiträdet är att anse som straffrättsligt|
|ansvarig för en genomförd försäljning samtidigt som |
|butiksinnehavaren föreläggs att vidta vissa åtgärder för|
|den framtida efterlevnaden av åldersgränsen. Regeringen|
|anser sammanfattningsvis att åtgärder för att minska |
|tobakskonsumtionen är en så angelägen hälsofråga att såväl|
|straff som vite skall kunna komma i fråga som påföljd för|
|överträdelse av försäljningsförbudet. Några egentliga|
|olägenheter torde inte heller uppstå till följd av denna|
|ordning eftersom, i enlighet med vad som har anförts |
|ovan det enligt förslaget i propositionen är |
|uttryckligen uteslutet att både straff och vite skall|
|kunna inträda för en och samma gärning. |
| |
| |
|5.5 Tillsyn m.m. |
| |
|

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag vad gäller
kommunernas, länsstyrelsernas och Socialstyrelsens ansvar. Till skillnad från
regeringens förslag föreslås dock i promemorian att kommunerna skall få ta ut
avgifter för att finansiera sin tillsynsverksamhet.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslagen om
tillsynsinstanser. Däremot är det flera som avstyrker förslaget om att
kommunerna skall få ta ut avgifter för sin tillsyn. Datainspektionen menar bl.a.
att det skulle vara orimligt att med bara avgiftsutttag som grund införa den
omfattande registerverksamhet som skulle bli konsekvensen. Svenska
kommunförbundet avstyrker bestämt förslaget om kommunal tillsyn. Det skulle
medföra kraftigt utökade arbetsuppgifter för kommunerna. Avgifter för tillsynen
kan inte förväntas täcka de faktiska kostnaderna. Umeå kommun framhåller att en
avgiftsfinansiering av den kommunala tillsynen skulle skapa en onödig byråkrati.
Skälen för regeringens förslag: Den nämnd som ansvarar för kommunens
skyldigheter på miljö- och hälsoskyddsområdet har redan i dag ett tillsynsansvar
när det gäller tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer. Samma nämnd svarar
i regel också för tillsynen enligt livsmedelslagen (1971:511). Dessutom säljs i
många fall tobak på samma ställen som livsmedel. Inom dessa områden bedriver
kommunen redan tillsyn i form av inspektioner m.m. Regeringen anser därför att
det är lämpligt att kommunerna skall utöva den omedelbara tillsynen även av
bestämmelsen om åldersgräns vid tobaksförsäljning. Denna tillsyn bör också till
stor del kunna integreras i den redan befintliga verksamheten, vare sig detta
sker inom ramen för ovan nämnda tillsyn eller genom annan kommunal verksamhet.
Även den centrala tillsynen bör åvila de myndigheter som redan i dag svarar
för tillsynen av tobakslagens regler om rökfria miljöer. Länsstyrelsen skall
alltså utöva tillsynen inom länet, medan Socialstyrelsen skall ha ansvaret för
den centrala tillsynen.
Syftet med tillsynen är främst att skapa goda förutsättningar för att
åldersgränsen efterlevs. I tillsynsarbetet bör man därför granska hur
försäljningen är organiserad, kontrollera att information om åldersgränsen
lämnas på lämpligt sätt och att personalen har god kännedom om hur reglerna
skall tillämpas, m.m. Om någon bryter mot bestämmelserna om åldersgräns skall de
kommunala och regionala tillsynsmyndigheterna, på motsvarande sätt som gäller i
övrigt vid tillämpning av tobakslagen, ha rätt att meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att åldersgränsen skall följas. I beslut om föreläggande
eller förbud är avsikten att det också skall finnas en möjlighet att sätta ut
vite. Regeringen har tidigare föreslagit att det även skall finnas en möjlighet
att ingripa straffrättsligt mot den som överträder förbudet mot försäljning till
minderåriga.
Den kommun där ett försäljningsställe är beläget skall alltså vid vite kunna
förbjuda en handlare att sälja tobak till minderåriga. Även länsstyrelsen skall
kunna meddela ett sådant förbud - en ordning som överensstämmer med tobakslagens
nuvarande konstruktion.
Regeringen har också övervägt att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att använda
ytterligare åtgärder mot den handlare som systematiskt underlåter att följa
förbudet mot försäljning av tobak till underåriga. När det gäller försäljning av
folköl till underåriga, har kommunen t.ex. rätt att meddela varning och att helt
förbjuda en näringsidkare att sälja sådana drycker under en viss tid, 7 kap.
21 § alkohollagen (1994:1738). Dessa åtgärder är visserligen mycket kännbara för
den drabbade näringsidkaren, men torde knappast hota hela verksamhetens
existens. Oftast kan säljstället under förbudstiden ändå få inkomster av annan
verksamhet, t.ex. livsmedelsförsäljning. På tobaksområdet är förhållandena många
gånger annorlunda. Det finns många små säljställen där tobak svarar för en
betydande del av omsättningen och där även ett tillfälligt förbud att sälja
tobak skulle medföra att verksamheten måste upphöra. Enligt regeringens mening
bör man inte nu införa en möjlighet till försäljningsförbud på motsvarande sätt
som gäller på alkoholområdet.
Den allmänna inställningen till en åldersgräns vid tobaksköp har förändrats.
Det har betydelse när man bedömer formerna och kostnaderna för tillsyn. Den som
systematiskt säljer tobak till minderåriga torde uppmärksammas och anmälas av
inte minst föräldrar, lärare och personalen inom skolhälsovården. Den sociala
kontrollen för att kontrollera efterlevnaden kan alltså förväntas bli stark.
Detta ökar möjligheterna till att en åldersgräns för tobaksinköp kommer att
följas och få effekt utan att omfattande myndighetsåtgärder behöver sättas in.
Tillsynsmyndigheternas insatser skulle därmed främst bestå i att ingripa efter
anmälan.
I motsats till förslaget i promemorian anser regeringen inte att kommunernas
tillsyn skall kunna finansieras med avgifter. Ett sådant avgiftssystem är svårt
att tillämpa när handeln med tobak i princip är helt fri. Motsvarande gäller
inte för t.ex. alkohol- eller livsmedelshanteringen, där det sedan länge finns
antingen ett tillståndskrav för handeln eller ett krav på att vissa
grundläggande förutsättningar skall vara uppfyllda, för att handeln över huvud
skall få äga rum. Att föra in ett system med tillsynsavgifter när det gäller
detaljhandeln med tobak skulle också innebära att någon form av förteckning över
dem som säljer tobak i kommunen måste inrättas.
Även om många av dem som säljer tobak såsom livsmedelsbutiker, restauranger
m.fl. redan är registrerade hos kommunen i någon form skulle det ändå bli fråga
om ett omfattande registreringsförfarande. Det torde vara förenat med relativt
stora insatser att inrätta ett register över alla tobakshandlare - ett register
som bara skulle användas för att ta ut avgifter. Flera remissinstanser inklusive
Datainspektionen avvisar också ett sådant förfarande.

5.6 Ikraftträdande m.m.

-------------------------------------------------------
|Regeringens förslag: Reglerna om åldersgräns för inköp och|
|införsel av tobaksvaror skall träda i kraft den 1 |
|januari 1997. |
| Regeringens bedöming: Tillsynsmyndigheterna bör svara|
|för information och uppföljning. Folkhälsoinstitutet i|
|synnerhet men även tobaksbranschens och handelns |
|organisationer bör kunna svara för viss information. |
-------------------------------------------------------

Förslagen i promemorian: Överensstämmer i princip med regeringens förslag och
bedömning.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser instämmer i huvudsak i
promemorians förslag om ett snabbt ikraftträdande. Flera remissinstanser, bl.a.
Läkare mot tobak, Förbundet En rökfri generation, Riksförbundet Hem och Skola,
Cancerfonden, Svenska restauratörförbundet, Sjuksköterskor mot tobak,
Riksförbundet Hälsofrämjandet och Rädda Barnen, framhåller vikten av
informationsinsatser i samband med ett beslut om åldersgräns.
Skälen för regeringens överväganden: En lagregel om åldersgräns för
tobaksinköp bör kunna träda i kraft mycket snart efter ett eventuellt
riksdagsbeslut härom. För många säljställen innebär ett riksdagsbeslut i frågan
ingen större förändring utan bara att en regel som redan tillämpas blir lagfäst.
De informationsinsatser som krävs för att de och övriga säljställen skall kunna
anpassa sig till den nya regleringen torde vara relativt begränsade och möjliga
att genomföra med ganska kort varsel. Regeringen föreslår inte heller att ett
avgiftssystem skall införas för att finansiera kommunernas tillsynsverksamhet
(se avsnitt 5.5). Om så varit fallet hade otvivelaktigt en längre genomföran-
detid krävts.
Tillsynsmyndigheterna bör svara för information till berörda myndigheter,
organisationer och detaljhandlare inför ikraftträdandet. Socialstyrelsen bör
informera såväl de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna som
tobaksbranschens och handelns organisationer om den nya regleringen. Regionala
och lokala tillsynsmyndigheter bör svara för informationen inom sina respektive
områden. Även tobaksbranschens och handelns organisationer bör kunna svara för
viss information till sina medlemmar. Dessa insatser bör kunna bygga på de
initiativ som tagits för information beträffande den frivilliga åldersgräns som
redan tillämpas av många handlare.
Folkhälsoinstitutet har redan i dag ett allmänt informationsuppdrag när det
gäller tobakslagen. Institutet bör inom ramen för detta ansvar även svara för en
väsentlig del av informationen om den nya regeln till allmänheten.
Folkhälsoinstitutet och tillsynsmyndigheterna bör så långt möjligt samverka när
det gäller informationsinsatserna för att dessa skall få så stort genomslag som
möjligt.
Det är en uppgift för tillsynsmyndigheterna att följa upp hur åldersgränsen
tillämpas. Det är alltså Socialstyrelsen som centralt har ansvaret för uppfölj-
ning och utvärdering av den nya regleringen. Däremot bör det vara en uppgift för
Folkhälsoinstitutet att initiera forsknings- och utvärderingsinsatser om den nya
regleringens inverkan på ungdomars tobaksvanor och attityder till tobak.

6 Kostnadskonsekvenser

I avsnitt 5.5 har regeringen framhållit att tillsynen avseende efterlevnaden av
en åldersgräns vid tobaksköp i stor utsträckning torde kunna integreras i redan
befintlig verksamhet hos såväl kommunerna som de statliga tillsynsmyndigheterna.
Polismyndigheternas och åklagarmyndigheternas insatser i anledning av
försäljningsförbudet kommer i huvudsak att inskränka sig till att utreda brott
efter anmälan från allmänheten eller tillsynsmyndigheter. Med hänsyn till att
efterlevnaden av försäljningsförbudet, i enlighet med vad regeringen har anfört
i ovan nämnda avsnitt, allmänt sett kan förväntas bli god förutses inte någon
större ökning av polismyndigheternas och åklagarmyndigheternas arbetsbelastning.
Detsamma gäller för de allmänna domstolarna och för de allmänna förvalt-
ningsdomstolarna. Merkostnaden på grund av de föreslagna bestämmelserna i
propositionen förväntas därför bli begränsad.

7 Författningskommentar

7.1 Förslaget till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

1 §
I paragrafen har lagts till att lagen, på grund av de hälsorisker och
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak, även innehåller bestämmelser om
begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror, se framför
allt de nya 12-13 §§.

12 §
I paragrafens första stycke anges att tobaksvaror inte får säljas eller på annat
sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Vidare
anges att den som lämnar ut tobaksvaror i sådan verksamhet skall förvissa sig om
att mottagaren har uppnått 18 års ålder. Förbudet att tillhandahålla tobaksvaror
till personer som ännu inte har uppnått myndighetsåldern är begränsat till
överlåtelse i näringsverksamhet, dvs. till de fall då någon som ett led i en
yrkesmässigt bedriven verksamhet eller i en med yrkesmässighet jämförbar
verksamhet tillhandahåller tobaksvaror till konsument. Det kan här vara fråga om
försäljning i t.ex. tobaksaffärer, livsmedelsbutiker eller restauranger men även
försäljning som äger rum utan fast driftsställe omfattas av förbudet liksom
postorderförsäljning och försäljning genom tobaksautomat eller andra former av
självbetjäning.
För det fall en näringsidkare, av företagsekonomiska, säkerhetsmässiga eller
andra skäl, väljer att tillhandahålla tobaksvaror genom automat åligger det
honom att tillse att försäljningen ändå organiseras på ett sådant sätt att
underåriga förhindras från att få åtkomst till varorna. Lagrådet har här
framhållit att bestämmelserna i 12 § första stycket sammantagna synes innebära
att en försäljning av tobaksvaror i näringsverksamhet är tillåten endast om den
genomförs på ett sådant sätt att säljaren kan kontrollera köparens ålder. I
fråga om automatförsäljning skulle konsekvensen bli att en sådan försäljning är
tillåten bara när automaten är uppställd antingen i en lokal till vilken
underåriga inte har tillträde eller på ett sådant sätt att den kontinuerligt kan
bevakas - och också faktiskt bevakas - av säljarens personal. Som framgått
tidigare är den av Lagrådet anmärkta följden av regleringen helt i
överensstämmelse med det av regeringen åsyftade resultatet.
Att man inte behöver betala för varorna saknar betydelse för bestämmelsens
tillämpning. Utanför bestämmelsens tillämpningsområde faller dock gåvo- och
lånetransaktioner avseende tobaksvara i vän- eller familjekretsen.
Andra meningen framhåller den kontrollskyldighet som åvilar den som utlämnar
tobaksvaror. Om det föreligger tveksamhet beträffande en kunds ålder skall
legitimation begäras. Om legitimation inte lämnas skall försäljning vägras.
Andra stycket anger att tobaksvara inte får lämnas ut i näringsverksamhet om
det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att tillhandahållas
någon som inte har uppnått 18 års ålder. Bestämmelsen tar sikte på de fall där
det för utlämnaren står klart eller borde stå klart att fråga är om langning av

tobaksvaran.

13 §
Som en följd av förbudet att här i riket i näringsverksamhet tillhandahålla
tobaksvara till den som inte har fyllt 18 år föreskrivs i 13 § att tobaksvara
får föras in i landet endast av den som har uppnått nämnda ålder.
Införselförbudet i tobakslagen fordrar följdändringar dels i lagen (1994:1551)
om frihet från skatt vid import, m.m., dels i lagen (1994:1565) om beskattning
av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen och dels i lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, se nedan.

15 §
Ändringarna i paragrafen är av redaktionell art.

19 §
Som en följd av införandet av en åldersgräns för inköp av tobaksvaror har i
första stycket lagts till att Socialstyrelsen nu har att utöva den centrala
tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om handel enligt den nya 12 §. I
övrigt är ändringen i första stycket av redaktionell art.
Genom andra stycket har kommunerna fått en motsvarande utvidgning av sina
tillsynsuppgifter på det lokala planet. Genom den ändrade lydelsen ges
kommunerna också möjlighet att själva avgöra var inom kommunen tillsynsansvaret
lämpligen placeras. Tredje stycket är oförändrat men innebär att även
länsstyrelsens tillsynsuppgifter på det regionala planet har utvidgats i
motsvarande mån. I sammanhanget bör uppmärksammas tillsynsmyndighets
befogenheter vid utövande av tillsynen enligt nuvarande 20-22 §§ (21-23 §§ i
förslaget). Dessa befogenheter, bl.a. rätten att få tillträde till vissa lokaler
och möjligheten att omhänderta vissa varor, tillkommer naturligtvis
tillsynsmyndigheterna även vid utövande av tillsyn över efterlevnaden av

försäljningsförbudet.

20 §
Ändringarna i paragrafen medför att såväl kommunen som länsstyrelsen kan meddela
de förelägganden och förbud som behövs för att även de nya bestämmelserna om
handel skall följas. Detta innebär bl.a. att kommunen där försäljningsstället är
beläget vid vite får förbjuda en tobakshandlare att sälja till minderåriga, se
avsnitt 5.4. Även länsstyrelsen kan meddela ett sådant förbud.

25 §
I enlighet med den ordning som numera eftersträvas i förvaltningsprocessen bör i
ett nytt fjärde stycke krav på prövningstillstånd införas vid överklagande av
länsrätts beslut till kammarrätt även i mål enligt tobakslagen. Av
ikraftträdandebestämmelserna följer emellertid att prövningstillstånd endast
krävs i de fall där det första beslutet i ärendet har fattats efter utgången av
december 1996. I övrigt är ändringarna i paragrafen av redaktionell art.

26 §
Ändringarna i paragrafen är av redaktionell art.

27 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i näringsverksamhet säljer eller annars
lämnar ut tobaksvara till den som inte har fyllt 18 år skall enligt första
stycket dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid straffmätningen
får beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i
större omfattning eller om fråga varit om en engångsförseelse. Vidare bör
skillnad göras mellan de fall då en butiksinnehavare själv genomfört
försäljningen och de fall då en oerfaren yngre anställd lämnat ut tobaksvaran. I
sist nämnda fall kan förhållandena vara sådana att det inte kan uteslutas att
jämväl butiksinnehavaren eller motsvarande person skall träffas av ansvar på
grund av underlåtenhet att tillse att försäljningen av tobaksvaror har
organiserats på ett sådant sätt att 18-årsregeln kan upprätthållas. Det bör i
sammanhanget uppmärksammas att den allmänna medverkansregleringen i 23 kap.
brottsbalken även omfattar brott som avses i 27 § tobakslagen.
Andra stycket anger att ansvar enligt första stycket inte skall inträda vid
ringa brott. Utrymmet att anse den ifrågavarande gärningen som ringa måste
emellertid betecknas som mycket begränsat. Detta har sin bakgrund främst i att
det enligt 12 § föreligger en skyldighet för den som lämnar ut tobaksvaror i
näringsverksamhet att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder.
Det bör framhållas att det förhållandet att brottet ägt rum genom
automatförsäljning, inte kan medföra att gärningen skulle vara att anse som
ringa på grund av att näringsidkaren skulle ha saknat möjlighet att övervaka att
underåriga fått åtkomst till automaten.
Genom tredje stycket undviks att både straff och vite inträder för en och
samma gärning. Straff får således inte ådömas för en gärning som omfattas av ett
meddelat vitesförbud eller vitesföreläggande, se avsnitt 5.4.
Någon särskild förverkandebestämmelse har inte kopplats till ansvars-
regleringen. Detta har sin förklaring bl.a. i att tillsynsmyndighet redan enligt
nuvarande 20 § (21 § i förslaget) får besluta att tobaksvara skall tas om hand,
om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till
försäljning i strid med lagen. Detta kommer naturligtvis också att gälla
beträffande tobaksvara som bjuds ut till försäljning i strid med
försäljningsförbudet till minderåriga.
För brott mot införselförbudet i 13 § kan straffrättsligt ansvar komma att
utkrävas i enlighet med bestämmelserna i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling. På Lagrådets inrådan har en erinran om detta tagits in i fjärde

stycket.

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m.

3 kap.
4 §
Lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. innehåller bestämmelser
om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från
tredje land i vissa fall. Lagen innehåller även kompletterande bestämmelser till
de bestämmelser om tullfrihet för resande som finns i rådets förordning (EEG) nr
918/83 av den 28 mars 1983 om upprättande av ett gemenskapssystem för
tullbefrielse. Vad som sägs i lagen om frihet från skatt vid import från tredje
land gäller även i fråga om varor som förs in i landet från ett område som
ligger inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde, t.ex. Åland, när
införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land skulle
ha medfört rätt till frihet från skatt enligt bestämmelserna i lagen.
Lagens tredje kapitel innehåller regler om resandes import, dvs. i de fall en
resande kommer till riket från ett tredje land. I paragrafen anges de särskilda
kvoter inom vilka skattefri import får ske enligt EG:s bestämmelser. Motsvarande
kvoter för tullfri import regleras i förordningen (EEG) nr 918/83.
Bestämmelserna innebär inte någon begränsning av rätten att föra in varorna,
utan i stället en begränsning av den skattefria importen. Andra stycket
innehåller bestämmelser om särskilda åldersgränser i vissa fall. Liksom när det
gäller kvoterna är det dock endast skattefriheten som regleras, inte
införselrätten som sådan. Eftersom det i 13 § tobakslagen föreskrivs att den som
är under 18 år överhuvudtaget inte får föra in tobaksvaror i landet blir det
naturligtvis inte fråga om att beskatta någon sådan införsel, än mindre att
medge skattefrihet för införseln. Det saknas därför till följd av den nya
regleringen i tobakslagen behov av en bestämmelse som begränsar rätten till
skattefrihet för den som är under 17 år. Däremot bör en erinran om införsel-
förbudet i tobakslagen föras in i lagtexten.

3 kap.
7 §
En erinran motsvarande den som har tagits in i 3 kap. 4 § har även förts in i
förevarande paragraf som behandlar frihet från tull och annan skatt för

ombordanställda.

3 kap.
8 §
I enlighet med vad som anförts i kommentaren under 3 kap. 4 § bör åldersgränsen
i förevarande paragrafs andra stycke ändras från 15 till 18 år.

7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

2 §
För privatpersoners hantering inom Europeiska unionen av tobaks- och
alkoholvaror gäller principen om fri rörlighet över gränserna. Varor som är
beskattade i ett EU-land kan, om de är avsedda för privat bruk, fritt föras till
andra medlemsländer. Sverige har dock i förhandlingarna rörande medlemskap i
Europeiska unionen erhållit möjlighet att upprätthålla vissa restriktioner vid
privatpersoners inresa till Sverige från ett annat EU-land. Överenskommelsen
innebär att Sverige vid privatinförsel från ett annat EU-land får ta ut
punktskatt på vissa överskjutande kvantiteter av tobaks- eller alkoholvaror,
även om beskattning skett i ett annat EU-land. Detta undantag från det
gemenskapsrättsliga regelsystemet har kommit till uttryck i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska unionen.
Det bör uppmärksammas att lagen endast reglerar beskattningsfrågan och inte
införselrätten som sådan. Eftersom det i 13 § tobakslagen föreskrivs att den som
är under 18 år överhuvudtaget inte får föra in tobaksvaror i landet blir det
naturligtvis inte fråga om att beskatta någon sådan införsel, än mindre att
medge skattefrihet för införseln. Det saknas därför till följd av den nya
regleringen i tobakslagen behov av en bestämmelse som begränsar rätten till
skattefrihet avseende tobaksvara endast till den som är 15 år eller äldre.
Däremot bör en erinran om införselförbudet i tobakslagen föras in i lagtexten.

7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:000) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen

3 §
I proposition 1995/96:166 har regeringen lämnat förslag till en lag om
Tullverkets befogenheter vid införsel och utförsel över Sveriges gräns mot ett
annat EU-land. Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1996.
Tullens kontrollbefogenheter regleras för närvarande i tullagen (1994:1550),
såvitt avser trafik med tredje land, dvs. land som inte är medlem i EU, och i
övergångsbestämmelserna till tullagen när det är fråga om EU-intern trafik. Den
föreslagna lagen, som endast skall gälla i förhållande till trafik mellan
Sverige och ett annat EU-land, reglerar tullens befogenheter i samband med
kontrollen av vissa särskilt uppräknade varor, däribland narkotika, vapen och
alkoholdrycker. Sverige fick i medlemskapsförhandlingarna med EU rätt att
punktbeskatta privatinförsel av bl.a. tobak över en viss mängd, se ovan under
kommentaren till 2 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.
Såvitt avser tobaksvaror medges tullen i den nya lagen följaktligen vissa be-
fogenheter endast för att företa kontroll av att dessa skatteregler följs. Mot
bakgrund av att det i 13 § tobakslagen föreskrivs att den som är under 18 år
inte får föra in tobaksvaror i landet måste emellertid tullens
kontrollbefogenheter utökas i motsvarande mån. I 3 § 10. föreskrivs därför att
tullen har rätt att utöva kontroll i enlighet med den nya lagen även vad avser
åldersgränsen för införsel av tobaksvaror i 13 § tobakslagen. En sådan kontroll
motiveras, på samma sätt som möjligheten till kontroll av att åldersgränsen för
införsel av spritdrycker, vin och starköl efterlevs, se 4 kap. 2 § alkohollagen
(1994:1738), av skyddet för liv och hälsa och omfattas därför av undantaget i
artikel 36 i Romfördraget. Utformningen av 3 § 10. överensstämmer med den
lydelse som har föreslagits av Lagrådet.

12

Åldersgräns vid tobaksköp (Ds 1995:66)
Remissammanställning

Remissinstanser

Promemorian remissbehandlades under perioden 14 december 1995 till 1 mars 1996.
Följande instanser har beretts möjlighet att lämna synpunkter:

Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Göteborg, Gävle tingsrätt,
Kristinehamns tingsrätt, Länsrätten i Blekinge län, Länsrätten i Kronobergs län,
Riksåklagaren, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen,
Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Generaltullstyrelsen, Skolverket, Statens
livsmedelsverk, Arbetarskyddsstyrelsen, Konkurrensverket, Konsumentverket,
Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Norrbottens
län, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Landstingsförbundet, Svenska
kommunförbundet, Stockholms kommun, Gotlands kommun, Norrköpings kommun,
Helsingborgs kommun, Umeå kommun, Landsorganisationen i Sverige (LO),
Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Svenska
arbetsgivarföreningen (SAF), Svenska tobaksbranschföreningen, Svenska tobaks AB,
Grossistförbundet Svensk handel, Sveriges köpmannaförbund, Tobaks- och
servicehandelns riksförbund, Sveriges livsmedelshandlareförbund,
Handelsanställdas förbund, Svenska läkaresällskapet, Läkare mot tobak,
Riksförbundet mot allergi och astma, VISIR, Förbundet En rökfri generation,
Riksförbundet Hem och skola, Cancerfonden, Smokepeace, Sveriges hotell- och
restaurangföretagare, Svenska restauratörförbundet, Totalt har 44 av 50
tillfrågade remissinstanser inkommit med yttrande.

På eget initiativ har därutöver inkommit yttranden från:

Regionåklagarmyndigheten i Malmö, Regionåklagarmyndigheten i Härnösand,
Tobakksfritt, Sveriges kristna socialdemokraters förbund, KIGA-förbundet,
Tandvård mot tobak, Finland s ASH, Philip Morris, Sveriges läkarförbund,
Sveriges tandläkarförbund, Hjärt-lungfonden, Lärare mot tobak, Sjuksköterskor
mot tobak, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Statens strålskyddsinstitut, Rädda
barnen, The International Non Governmental Coalition Against Tobacco.

Sammanfattning av promemorian

I promemorian föreslås att det i tobakslagen (1993:581) skall införas en 18-
årsgräns för inköp och införsel av tobaksvaror. Förslaget syftar till att i
möjligaste mån förhindra tidiga tobaksdebuter och i förlängningen till en
minskning av tobakskonsumtionen och därigenom en förbättring av folkhälsan.

Regleringen utformas som ett förbud att i näringsverksamhet sälja eller
annars lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. För-
säljningsförbudet här i landet kompletteras med en regel om att tobaksvaror får
föras in till landet endast av den som har uppnått nämnda ålder. Vidare föreslås
en straffrättslig reglering i anledning av försäljningsförbudet samt en
möjlighet för kommunerna att avgiftsfinansiera den tillsyn som kommer att krävas
för att kontrollera efterlevnaden av förbudet. Slutligen föreslås vissa
följdändringar i den lagstiftning som reglerar de skattefria kvoterna vid
införsel av bl.a. tobaksvaror.

Åldersgräns på 18 år för inköp och införsel av tobaksvaror

Promemorian:

En åldersgräns för inköp av tobaksvaror bör införas i tobakslagen (1993:581).
Åldersgränsen bör sättas till 18 år och gälla för alla slags tobaksvaror oavsett
försäljningsform. Åldersgränsen bör även gälla vid införsel av tobaksvaror

(s.29).

Remissinstanser som tillstyrker:

Arbetarskyddsstyrelsen, Cancerfonden, Domstolsverket, Finland s ASH,
Folkhälsoinstitutet, Gotlands kommun, Gävle tingsrätt, Handelsanställdas
förbund, Hjärt-lungfonden, Hovrätten över Skåne och Blekinge, The International
Non Governmental Coalition Against Tobacco, Kammarrätten i Göteborg,
Konkurrensverket, Konsumentverket, Landstingsförbundet, Livsmedelsverket, Läkare
mot tobak, Länsrätten i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kopparbergs län,
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Lärare mot
tobak, Philip Morris, Regionåklagarmyndigheten i Malmö, Riksförbundet Hem och
skola, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Rädda
barnen, SAF, Sjuksköterskor mot tobak, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens
strålskyddsinstitut, Stockholms kommun, Svenska kommunförbundet, Svenska
läkaresällskapet, Svenska tobaksbranschföreningen, Sveriges kristna
socialdemokraters förbund, Sveriges läkarförbund, Sveriges tandläkarförbund,
Tandvård mot tobak, TCO, Tobakksfritt, Umeå kommun, Ungdomsstyrelsen, VISIR.
Domstolsverket bedömer att de föreslagna förändringarna leder till ett ökat
antal mål i domstolarna, men omfattningen kommer troligen att vara beroende av
hur informationen kring den nya åldersgränsen genomförs.
Gotlands kommun föreslår att lagtexten utformas så att kommunen själv får
avgöra såväl avgift för tillsyn som vilken nämnd som ska utöva tillsynen.
Umeå kommun menar att en lag underlättar situationen för näringsidkarna i
konkurrenshänseende.

Handelsanställdas förbund hänvisar till tobakens skadeeffekter som ett
samhällsproblem.
Läkare mot tobak framhåller att det inte finns några kända empiriska data som
visar att förmodat negativa effekter av en åldersgräns, t.ex. trotsreaktioner,
skulle dominera över fördelarna.
Riksåklagaren och Regionåklagarmyndigheten i Malmö delar i allt väsentligt
promemorians överväganden och förslag utom vad gäller förslaget i 28 § första
stycket.
Kammarrätten i Göteborg, Gävle tingsrätt, Skolverket, Livsmedelsverket,
Konkurrensverket, Svenska tobaksbranschföreningen och SAF har inte något
principiellt att invända mot den föreslagna lagstiftningen.
Svenska tobaksbranschföreningen, SAF och Svenska tobaks AB, förordar dock i
första hand ett på frivillig väg uppbyggt system (se övriga kommentarer nedan).
Om en lag ändå införs är det viktigt att den tillämpas utan omfattande

byråkrati.

Remissinstanser som avstyrker:

Svenska tobaks AB anser inte att lagreglering är nödvändig, men delar
promemorians ståndpunkt att en åldersgräns på 18 år behövs och att den bör gälla
oavsett försäljningsform. Svenska tobaks AB menar dock att det personliga
engagemanget bland barns och ungdomars omgivning är mycket viktigt för att förmå
dem att undvika tobaksbruk, och att risken finns att en lagreglering kan minska
det engagemanget.
Svenska restauratörförbundet vänder sig mot att en åldersgräns lagregleras,
men har inget principiellt att invända mot en åldersgräns vid 18 år för inköp
och införsel av tobak. Den bör dock införas på frivillig väg genom branschvisa
överenskommelser och rekommendationer. Förbundet anser sig ha goda erfarenheter
av liknande frivilliga överenskommelser och menar att promemorian övervärderar
lagstiftningens symbolvärde. Frågan bör konsekvensutredas bättre innan
åldersgräns införs.

Övriga kommentarer:

Redan idag finns en åldersgräns i handeln för inköp av folköl, och efter en
rekommendation från Svenska tobaksbranschföreningen 1995 tillämpas en frivillig
åldersgräns på 18 år för tobaksinköp av delar av detaljhandeln bl.a. ICA och
Konsum. Detta förhållande kommenteras av ett antal instanser.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, TCO och Läkare mot tobak instämmer med
promemorian om att en frivilliggräns är otillräcklig och inte kan ersätta ett
förbud, och VISIR anser att den frivilliga åldersgränsen i praktiken aldrig har
fungerat.
Svenska tobaksbranschföreningen, SAF, Svenska restauratörförbundet, Svenska
tobaks AB, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges livsmedelshandlareförbund, Tobaks-
och servicehandelns riksförbund och KIGA-förbundet anser dock att ett frivilligt
system är att föredra och har stora praktiska fördelar jämfört med ett
lagreglerat system, samt påpekar att den redan tillämpade frivilliga
åldersgränsen hittills bara verkat under en kortare tid och därför inte har fått
fullt genomslag. Svenska tobaks AB anser att den frivilliga åldersgränsen bör
ges möjlighet att utvecklas ytterligare och sedan utvärderas. I detta instämmer
Philip Morris. Mer information till handeln bör kunna leda till ännu större
följsamhet än vad som redan är fallet.
Sveriges köpmannaförbund och Svenska restauratörförbundet menar att en
frivillig åldersgräns dessutom upplevs som en aktiv och positiv egenåtgärd och
därmed leder till ett större engagemang hos handlarna, och i förlängningen en
bättre genomslagskraft än lagstiftning. Svenska restauratörförbundet anser
vidare att en frivilligt införd åldersgräns skulle bespara allmänheten att
kontrollera efterlevnaden och tobaksförsäljarna att betala tillsynsavgifter. Man
undviker också en straffsanktion vars konsekvenser inte kan överblickas.
Rikspolisstyrelsen instämmer i att ungdomars tobaksbruk inte bör krimi-
naliseras, och att förbudet enbart bör gälla överlåtelse i näringsverksamhet
eftersom ett förbud mot langning skulle vara mycket svårt att övervaka.
Kammarrätten i Göteborg påpekar å andra sidan att eftersom det i förslaget
inte finns någon bestämmelse som förbjuder överlåtelse från icke-näringsidkare
till minderårig skulle det kunna visa sig bristfälligt som hjälpmedel för att
förhindra tidiga tobaksdebuter.
KIGA-förbundet menar att ålderskontrollen kommer att innebära fördyringar för
handeln.
Sveriges hotell- och restaurangföretagare menar att om förslaget genomförs bör
inskränkningarna samt tillsyn och tillsynsavgifter göras generella och omfatta
all försäljning av tobaksvaror och inte enbart begränsas till
"näringsverksamhet", eftersom försäljning även sker i föreningsregi och
motsvarande.
Gävle tingsrätt beklagar att det inte redovisas några studier som visar
effekterna av åldersgränser i de länder där sådana införts.
Kristinehamns tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län tar inte tydlig
ställning men anser att de föreslagna författningsändringarna är lämpade att
leda till det uttalade målet och att en 18-årsgräns kan beslutas på grundval av
dessa. Kristinehamns tingsrätt anser vidare att lagparagrafen (12 §) skulle bli
mer lättläst och kortare om uttrycket "den som inte har fyllt 18 år" användes
även i andra stycket, istället för "någon som inte har uppnått den ålder som
anges i första stycket" (s.10).
Generaltullstyrelsen framhåller att det i förslaget saknas befogenheter för
tullverket att göra ingripande avseende brott mot införselrestriktionen,
befogenheter som finns vad gäller alkoholdrycker. Om inte motsvarande
befogenheter införs blir resultatet att tullverket inte kan ingripa mot
minderårig som för in tobaksvaror, och dessutom att den minderårige kommer i
åtnjutande av en skattebefrielse som han enligt dagens regler inte har rätt
till. Generaltullstyrelsen påpekar, med hänvisning till avsaknaden av
sanktionsmöjligheter och till begränsade tullkontrollresurser, att tullverket
inte kan ge någon hög prioritering för kontroll av efterlevnaden av
införselförbudet. Styrelsen föreslår slutligen att en erinran om förslaget till
ny 13 § i tobakslagen införs i 3 kap. 7 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m., motsvarande den erinran som införts i 3 kap. 8 § i samma lag.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län framhåller parallellen till tillstånd för
yrkesmässig överlåtelse av vissa hälsofarliga kemiska produkter enligt 17 §
förordningen (1985:835) om kemiska produkter. Enligt förordningen ska en
överlåtare förvara produkter på ett sådant sätt att hälso- och miljörisker
förebyggs och att obehöriga inte kan komma åt dem. Motsvarande ansvar borde
kanske ligga på tobaksförsäljare i livsmedelsbutiker eller andra säljställen som
inte är enbart inriktade mot tobak.
Sveriges livsmedelshandlareförbund oroar sig för att tobaksmotståndare genom en
lagstiftning får möjlighet att provocera handeln till lagbrott genom att
organiserat skicka in minderåriga i butikerna för att försöka handla, vilket
enligt förbundet är vanligt förekommande vad gäller folköl.
Regionåklagarmyndigheten i Härnösand ställer sig tveksam till införande av
förbudet.
Svenska läkaresällskapet föreslår en enhetlig åldersgräns vid 20 år för inköp
av tobak och alkohol.

Straffrättsligt ansvar

Promemorian:

Ansvaret för att åldersgränsen beträffande inköp av tobaksvaror efterlevs bör
åvila den som säljer tobak. Överträdelse bör medföra böter eller fängelse i
högst sex månader (s.32).

Remissinstanser som tillstyrker:

Förbundet En rökfri generation, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Riksförbundet Hem och skola.

Remissinstanser som avstyrker:

Handelsanställdas förbund, KIGA-förbundet, Philip Morris, Regionåk-
lagarmndigheten i Malmö, Regionåklagarmyndigheten i Härnösand, Riksåklagaren,
SAF, Svenska tobaks AB, Svenska tobaksbranschföreningen, Svenska
restauratörförbundet, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges
livsmedelshandlareförbund, Tobaks- och servicehandelns riksförbund.
Riksåklagaren hänvisar dels till att den föreslagna straffsanktioneringen
knappast kommer att få någon effekt då all annan överlåtelse utom genom
försäljning i näringsverksamhet är straffri, vilket Regionåklagarmyndigheten i
Malmö också påpekar, dels till de principer mot en utvidgning av straffrättens
tillämpningsområde som statsmakterna slagit fast i prop.1994/1995:23. En sådan
ökad användning av straffsanktioner vid enklare förseelser bidrar enligt
Regionåklagarmyndigheten i Härnösand till en överkriminalisering i samhället.
Riksåklagaren delar visserligen promemorians uppfattning att det är angeläget
att på olika sätt verka för att bl.a. tidiga tobaksdebuter förhindras, men menar
att det inte är en uppgift som bör ligga på polis och åklagare eller ett i
övrigt överbelastat rättsväsende. Uppgiften skulle antingen ställa stora krav på
övervakning, utredning och processföring eller framstå som ett tomt straffhot.
Istället bör hem, skola, sociala institutioner och myndigheter, särskilt
Folkhälsoinstitutet, bidra till minskad tobaksanvändning genom verksam
information och rådgivning. En liknande uppfattning har
Regionåklagarmyndigheterna i Härnösand och Malmö. Den senare framhåller att med
anledning av svårigheten att polisiärt kontrollera efterlevnaden kan förbudet
inte upprätthållas i nuvarande kärva ekonomiska läge. Det kan i sin tur bidra
till att undergräva förtroendet för rättsmyndigheternas verksamhet.
Svenska tobaksbranschföreningen och SAF anser att införande av möjligheten att
döma till fängelsestraff i sex månader är att använda mer våld än nöden kräver,
varför böter bör vara tillräcklig straffsanktion. Instanserna framhåller att det
i en kommande proposition även bör tydliggöras att det straffrättsliga ansvaret
för lagens tillämpning ska ligga på näringsidkaren och inte den
handelsanställde, något som också Handelsanställdas förbund anser. Promemorians
otydlighet beträffande vem som ska göras straffrättsligt ansvarig motiverar även
Svenska tobaks AB:s ståndpunkt att straffrättsligt ansvar i den föreslagna
formen inte bör införas.
Sveriges köpmannaförbund, Sveriges livsmedelshandlareförbund, Tobaks- och
servicehandelns riksförbund och KIGA-förbundet delar ovanstående instansers
kritik av straffansvaret och hänvisar särskilt till hur svårt det är att
fastställa ungdomars ålder och att många av dem saknar legitimation.
Svenska tobaks AB, KIGA-förbundet, Tobaks- och servicehandelns riksförbund,
Sveriges livmedelshandlare-förbund, Philip Morris, Regionåklagarmyndigheten i
Härnösand, Svenska restauratörförbundet, och Sveriges köpmannaförbund anser att
nuvarande möjligheter till föreläggande och förbud i enlighet med
marknadsföringslagens sanktioner, eventuellt kombinerade med vite, är
tillräckligt.
Sveriges livsmedelshandlareförbund saknar i förslaget en precisering av när
den tilltänkta lagen ska kunna åberopas, och instansen utgår från att åtal
endast ska kunna väckas om uppsåt kan göras gällande.
Svenska restauratörförbundet anser att det verkar stötande att försäljning av
tobaksvara till minderårig ska kunna ges samma straff som t.ex. egenmäktigt
förfarande och allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken.
Tobaks- och servicehandelns riksförbund anser att straffansvaret, om det
införs, måste gälla alla i samhället, vilket skulle innefatta langningssitua-

tioner.

Övriga kommentarer:

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att det är lämpligt att i 28 § 1 stycket
införa en brottsrubricering med benämningen "olovlig tobaksförsäljning" (s.12f).
Förbundet En rökfri generation anser att tredje stycket i promemorians förslag
till lag om ändring av tobakslagen 28 § ( "Är gärning som avses i första eller
andra stycket att anse som ringa, skall inte dömas till straff.") bör utgå då en
sådan lag kan bli urvattnad.
Kammarrätten i Göteborg önskar en tydligare redovisning av hur de två
ansvarssystemen med vitesföreläggande och straffrättsligt ansvar är tänkta att
fungera. Kammarrätten menar att brott mot försäljningsförbudet i 12 § troligen
hör under allmänt åtal och därför kan anmälas av vem som helst. I en sådan
situation är det inte självklart att åklagaren avvaktar ett vitesföreläggande
från tillsynsmyndighet såsom promemorian förutsätter på s.41, tredje stycket,
sista meningen.
Umeå kommun menar att förslaget om vite och förbud är otydligt och frågar sig
om det är kommunerna själva som ska utforma regelverket. Bättre vore att
sanktion ges via det straffrättsliga systemet.
Kristinehamns tingsrätt anser det vara otillfredsställande att förslaget i 21
§ att en tillsynsmyndighet i enskilda fall ska kunna utfärda förbud eller
ålägganden av samma innehåll som avses i 12 § och 14 § och dessutom kunna förena
detta med en vitessanktion, trots att det i 28 § föreskrivs en straffsanktion
för samma förseelser. Endast en sanktion bör komma ifråga för en och samma
gärning. Det finns en risk för att likartade förseelser kan komma att medföra
olika följder, även om det i 28 § fjärde stycket föreskrivs att straff inte ska
dömas för gärning som omfattas av vitesförbudet.
Länsstyrelsen i Södermanlands län menar att tobaksförsäljarnas ansvarstagande
kan bli svårt att praktiskt genomdriva på grund av deras kommersiella intresse.
Handelsanställdas förbund påpekar, trots sitt stöd för lagförslaget, att
åldersgränsen kommer att leda till poblem som redan förekommer vid försäljning
av åldersvillkorade varor, d.v.s. konflikter mellan nekade konsumenter och
butikspersonal, vilket av de senare ofta upplevs som både hotfullt och mycket
pressande.
Svenska restauratörförbundet ser det som självklart att utlämnaren ska
kontrollera köparens ålder och hänvisar till serveringspersonalens vana vid
ålderskontroller rörande alkohol.

Tillsyn m.m.

Promemorian:

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av åldersgränsen beträffande inköp
av tobak bör åvila kommunen. Länsstyrelsen bör svara för tillsynen inom länet.
Socialstyrelsen bör vara central tillsynsmyndighet.

Kommunen bör få ta ut avgifter för sin tillsyn. Den som säljer tobak bör
därför bli skyldig att anmäla detta till kommunen. Underlåtelse att iaktta
anmälningsskyldighet bör medföra straffrättsligt ansvar (s.33).

Remissinstanser som tillstyrker:

Folkhälsoinstitutet, Förbundet En rökfri generation, Länsstyrelsen i Kopparbergs
län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Södermanlands län,
Regionåklagarmyndigheten i Malmö, Riksförbundet Hem och skola, Rädda barnen,
SAF, Svenska restauratörförbundet, Svenska tobaks AB, Svenska
tobaksbranschföreningen, VISIR.
Folkhälsoinstitutet anser att kommuners registrering av tobaksförsäljare på
sikt bör kunna ge en bättre bild av hur detaljhandeln med tobak sker.
Folkhälsoinstitutet menar vidare att tillsynsavgifter på längre sikt även kan
användas för att bidra till kostnaderna för central tillsyn och infor-
mationsverksamhet.
Länsstyrelsen i Södermanlands län instämmer i att en förteckning över dem som
säljer tobak bör kunna upprättas i varje kommun.
Svenska tobaksbranschföreningen, SAF och Svenska tobaks AB tillstyrker
förslagets första del om kommunernas tillsynsansvar.

Remissinstanser som avstyrker:

Datainspektionen, KIGA-förbundet, Philip Morris, SAF, Svenska tobaks-
branschföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska tobaks AB, Sveriges
livmedelshandlareförbund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges hotell- och
restaurangföretagare, Tobaks- och servicehandelns riksförbund, Umeå kommun.
Svenska kommunförbundet avstyrker förslaget om kommunal tillsyn av åldersgräns
enligt tobakslagen. Förslaget innebär, enligt förbundet, kraftigt utökade
arbetsuppgifter för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, samtidigt som de
föreslagna uppgifterna snarare är av polisiär karaktär än berörande nämndernas
normala verksamhet. Kommunernas utökade tillsynsuppgifter samt upprättandet och
uppdateringen av ett tobaksförsäljarregister ökar behoven av personal, tid, och
ekonomiska resurser. Avgifter kan inte förväntas täcka kommunernas kostnader.
Den ansträngda ekonomin och kravet på rationaliseringar i kommunernas befintliga
verksamhet medför därför att ett kommunalt tillsynsansvar av förbudet är
orealistiskt.
Datainspektionen menar att det är orimligt att med endast avgiftsuttag som
grund införa den omfattande registerverksamhet som blir konsekvensen av
förslaget.
Umeå kommun avstyrker förslaget med liknande invändningar som Svenska
kommunförbundet, och tillägger att branschen är mycket negativ till avgifter,
samt att det skapar mer onödig byråkrati, vilket även Svenska
tobaksbranschföreningen och SAF anser när de avvisar förslagets andra del om
anmälningsplikt till kommunen och särskild tillsynsavgift.
Svenska tobaksbranschföreningen och SAF påpekar att flertalet tobaksförsäljare
också säljer livsmedel och för det redan är föremål för tillsyn och en särskild
avgift. Motsvarande argument anför Sveriges hotell- och restaurangföretagare
rörande sina medlemmars situation, och tillägger att den eventuella tillsynen
bör täckas kostnadsmässigt av de befintliga avgifterna, särskilt eftersom
tobaksförsäljningen på restauranger är mycket liten.
Sveriges köpmannaförbund, Tobaks- och servicehandelns riksförbund, Svenska
tobaks AB, Sveriges livsmedelshandlareförbund, Philip Morris och KIGA-förbundet
avvisar också anmälningsskyldighet, registrering och avgifter i motsvarande
ordalag som närmast föregående instanser. Flera framhåller handelns vanligt
förekommande ekonomiska problem och att en avgift innebär kostnadsökningar för
butikerna, vilket man inte kan kompensera sig för ekonomiskt då
detaljhandelspriset på tobak ensidigt bestäms av leverantören. Dessa
lönsamhetsförsämringar innebär ökade svårigheter framför allt för de många
småföretag som helt eller delvis ägnar sig åt tobaksförsäljning.
Svenska tobaks AB anser att promemorians förutsättande av allmänhetens sociala
tryck mot lagöverträdande försäljare onödiggör registrering av handlare. Umeå
och Stockholms kommuner menar också att för tillsyn bör man snarare förlita sig
på föräldrar, lärare och allmänhet, och agera efter anmälan från dessa.
Sveriges köpmannaförbund framhåller å sin sida att den eventuella kontroll som
anses nödvändig skulle kunna utföras av Konsumentverket i samband med den övriga
marknadskontroll som verket ansvarar för.

Övriga kommentarer:

Flera instanser menar att det troligen blir mycket svårt att kontrollera
efterlevnaden av åldersgränsen.
Till dem hör Gävle tingsrätt, Länsrätten i Blekinge län, Länsrätten i
Kronobergs län, Norrköpings kommun, Regionåklagarmyndigheten i Malmö och
Förbundet En rökfri generation.
Gävle tingsrätt anser vidare att det kan ifrågasättas om den föreslagna
ordningen för tillsyn kommer att få önskad effekt, särskilt med hänsyn till det
mycket stora antal försäljningsställen för tobak som finns.
Stockholms kommun är tveksam och tror att kontrollen kan komma att innebära
att kommunerna binder upp sig i alltför stora administrativa insatser.
Datainspektionen påpekar att om de nya registren bara omfattar personer som
har anmält sig till den kommunala nämnden kan det vara tillräckligt att nämnden
har licens enligt datalagen för att inrätta och föra registret. Om däremot
registren ska inkludera uppgifter om personer som inte har anmält sig eller
uppgifter som är känsliga enligt datalagen (t.ex. misstanke om brott mot
åldersgränsen vid försäljning) blir de tillståndspliktiga.
Kristinehamns tingsrätt anser att i 14 § bör ordet "säljer" bytas ut mot
"avser att sälja" eftersom anmälan om tilltänkt försäljningsverksamhet ska göras
senast när verksamheten påbörjas (s.10). Tingsrätten påpekar vidare att
paragrafens innehåll inte helt stämmer överens med vad som sägs under 14 § andra
stycket i författningskommentaren (s.38).
Folkhälsoinstitutet framhåller att ett licensieringsmönster efter utländsk
modell skulle ge avsevärt förbättrade möjligheter att begränsa tillgängligheten
av tobaksvaror.
Konkurrensverket anser att det är oacceptabelt att det i förslaget inte görs
någon beräkning av kostnaderna som den nya regleringen kommer att medföra genom
anmälningsskyldighet, registerhantering och kontrollåtgärder. Kommunernas
möjlighet att i sammanhanget vältra över de okända kostnaderna på enskilda
företag tar inte hänsyn till näringslivets berättigade krav på tydliga
spelregler, menar Konkurrensverket. För att få ett riktigt beslutsunderlag bör
det därför genomföras en mål-medelanalys för att utforma tillsynsdelen i
promemorians förslag. Sveriges livsmedelshandlareförbund instämmer i kravet på
en ekonomisk konsekvensanalys.
Svenska restauratörförbundet anser att tillsynskostnaden ska finansieras genom
skattemedel. Risken är att den ringa tobaksförsäljningen i hotell- och
restaurangnäringen medför att intäkterna inte räcker för att täcka
tillsynsavgifterna. Förbundet framhåller att ytterligare utredning bör ske
rörande tillsynsavgiften.
Tobaks- och servicehandelns riksförbund framhåller att kontrollen av lagens
efterlevnad måste finansieras av den tobaksskatt som idag belastar produkterna,
och Sveriges livmedelshandlarförbund anser att eventuella nya avgifter måste tas
ut i producentledet istället för i detaljhandelsledet. Om avgifter ändå införs
måste de vara mycket små och konkurrensneutrala, och de får inte bara bli
ytterligare en inkomstkälla för kommunerna.
Sveriges livsmedelshandlareförbund anser vidare, liksom Sveriges hotell- och
restaurangföretagare, att det vore mer rättvist att ta ut tillsynsavgifter när
tillsyn utförs än att ta ut en generell registreringsavgift. En generell skatt
skulle drabba även de som sköter sig klanderfritt.
Rädda barnen menar att tillsynsansvaret också måste innebära en infor-
mationsskyldighet om lagens innehåll och tillämpning gentemot föräldrar, lärare
och andra som arbetar med barn och ungdomar, då det är betydelsefullt att de är
väl informerade om sitt anmälningsansvar. Stockholms kommun poängterar av samma
anledning vikten av information till allmänheten om den nya lagen från
Folkhälsoinstitutet och kommunerna.
Lärare mot tobak påpekar dock att möjligheten för föräldrar, lärare och
skolpersonal att påverka tobakshandlare som inte följer reglerna för
åldersgräns, inte ska överskattas, och säger sig ha negativa erfarenheter av
sådana försök till påverkan.

Ikraftträdande m.m.

Promemorian:

Reglerna om åldersgräns för inköp och införsel av tobaksvaror bör kunna träda i
kraft mycket snart efter riksdagens beslut härom. Tillsynsmyndigheterna bör
svara för information och uppföljning. Även Folkhälsoinstitutet samt
tobaksbranschens och handelns organisationer bör kunna svara för viss
information (s.35).

Remissinstanser som tillstyrker:

Förbundet En rökfri generation, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Riksförbundet Hem och skola.

Kommentarer:

Länsrätten i Kronobergs län anser att ikraftträdandebestämmelsen vad gäller
prövningstillstånd bör utformas så som är fallet i det stora antalet
lagändringar som träder i kraft den 1 maj 1996, d.v.s. att prövningstillstånd
krävs i de fall där det första beslutet i ärendet har fattats efter utgången av
juni 1996. Första punkten i övergångsbestämmelserna bör därför lyda: Denna lag
träder i kraft den 1 juli 1996, men tillämpas, såvitt gäller 26 §, inte i de
fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Philip Morris ifrågasätter förslaget om krav på prövningstillstånd och är
tveksamt till att en ordning införs där en part inte har möjlighet att få sin
sak prövad i åtminstone två instanser.
Svenska tobaksbranschföreningen, SAF och Philip Morris menar att för handelns
del bör inte det föreslagna ikraftträdandedatumet innebära något problem, men
förutser större omställningsproblem för kommunerna. De två förra anser att med
hänsyn till att den frivilliga åldersgränsen redan tillämpas bör det räcka med
att bestämmelserna träder i kraft fr.o.m. årsskiftet 1996/97.
Svenska restauratörförbundet föreslår möjligheten till övergångsregler under
en kortare period.

Ytterligare synpunkter på promemorians överväganden och förslag:

Ett antal remissinstanser kommenterar tobaksautomaternas vara eller icke vara i
varierande ordalag. Promemorian skriver att försäljning i automat inte ger samma
möjligheter att tillämpa en åldersgräns vid tobaksförsäljning, vilket skulle
tala för ett förbud mot automater, men att tobaksautomater ofta är placerade i
lokaler dit ungdomar inte har tillträde och att ett förbud mot all
automatförsäljning av tobaksvaror skulle kunna motverka handelns åtgärder mot
stöld och svinn. Därför bör ett förbud mot försäljning till minderåriga i
stället gälla oavsett försäljningsform (s.31).
Socialstyrelsen anser att tobaksautomater och den ökade postorderförsäljningen
av tobak bör förbjudas eftersom ingen av försäljningsformerna är möjlig att
övervaka. Vad gäller tobaksautomater i livsmedelsbutiker hindrar kassaexpediters
arbetssituation dem från att kunna ingripa, och tobaksautomater till vilka
minderåriga inte har tillträde underlättar ändå indirekt langning till dem.
Automatförsäljningen ökar i vissa andra länder och ett förbud mot automater
skulle i Sverige än så länge vara ett mindre ingrepp än vad det kan förväntas
bli senare, särskilt efter ett införande av en 18-årsgräns. Socialstyrelsen
anser vidare att försäljning av cigaretter styckevis eller i små paket bör
förbjudas, då försäljningen främst är avsedd för barn och ungdomar och ofta är
en inkörsport till rökning som leder till ett senare beroende. Styckevis
försäljning är i princip redan förbjuden genom skattelagstiftningen men bör även
införas i tobakslagen.
Folkhälsoinstitutet, Ungdomsstyrelsen, The International Non Governmental
Coalition Against Tobacco, Tobakksfritt och Sveriges läkarförbund delar
Socialstyrelsens invändningar i stort.
Folkhälsoinstitutet, The International Non Governmental Coalition Against
Tobacco, Lärare mot tobak, Sjuksköterskor mot tobak, Hjärt-lungfonden och
Cancerfonden tillägger att bestämmelsen om åldersgräns även bör kombineras med
skärpta regler för marknadsföring och direktreklam för tobak på säljstället, och
Ungdomsstyrelsen anser att åldersgränsen bör följas av en översyn vad gäller
ovan nämnda företeelser och senare en utvärdering av effekterna.
Konsumentverket, Umeå kommun, TCO, Svenska läkaresällskapet, Läkare mot tobak,
VISIR, Förbundet En rökfri generation, Riksförbundet Hem och skola, Tandvård mot
tobak, Cancerfonden, Hjärt-lungfonden, Lärare mot tobak, Sjuksköterskor mot
tobak, Riksförbundet Hälsofrämjandet och Rädda barnen delar med små variationer
Socialstyrelsens uppfattning rörande förbud mot tobaksautomater. Rädda barnen
kräver dock inte ett totalt förbud mot automater, men anser att hänsynen till
barns hälsa bör väga tyngre än handelns stöldförebyggande åtgärder.
TCO anser att automatförsäljning med de restriktioner som beskrivs i förslaget
torde innebära att reglernas efterlevnad ska kontrolleras av
tillsynsmyndigheterna, vilket är en onödig belastning. TCO, liksom VISIR, menar
dock att tobaksautomater möjligen skulle kunna tillåtas i lokaler dit ungdomar
under 18 år inte har tillträde.
VISIR framhåller dessutom som skäl för förbud mot tobaksautomater att de
skapar möjligheter till skattefusk och undanhållande av inkomster då
försäljningen i automater inte registreras på kvitto.
Svenska läkaresällskapet anser att stöldskyddsargumenten för tobaksautomater
bör vägas mot möjligheterna att via automatförsäljning kringgå den föreslagna
lagen, eftersom ett av syftena med automater är att öka tillgängligheten.
Åsikten delas av Riksförbundet Hem och skola, som dessutom påpekar att andra
varor med åldersgräns, såsom folköl, inte går att köpa i automat.
Svenska tobaksbranschföreningen, SAF och Philip Morris instämmer i
promemorians synpunkter på försäljning genom tobaksautomat, och de två förra
framhåller att ett förbud skulle försvåra ansträngningarna att begränsa
snatterier.
Svenska tobaks AB anser att det inte finns något skäl att förbjuda automaterna
med hänvisning till att åldersgränsen bör gälla alla försäljningsformer
generellt.
Svenska restauratörförbundet understryker svårigheten att kontrollera inköp
från tobaksautomat, och anser att förslagets konsekvens blir att
automatförsäljning antingen måste upphöra eller att automaterna måste placeras
så att de vid varje tidpunkt kan övervakas, vilket är mycket problematiskt för
restauranger med små lokalytor.
Umeå kommun anser att tobakslagen bör utvidgas till att som i alkohol-
lagstiftningen ge möjlighet att totalförbjuda tobaksförsäljning under viss tid,
vilket också Riksförbundet Hem och skola, Lärare mot tobak och Sjuksköterskor
mot tobak anser för det fall en näringsidkare systematiskt nonchalerar
åldersgränsen.
Hovrätten över Skåne och Blekinge framhåller vikten av att uppföljning och
kontroll av lagens efterlevnad görs när lagen varit i kraft en period.
Synpunkten delas av Läkare mot tobak som vidare betonar vikten av en omfattande
informationsinsats om bakgrund och innebörd av lagförslaget före och i samband
med dess införande, inte minst till handeln och kommunerna.
Förbundet En rökfri generation har en motsvarande åsikt och tillägger behovet
av en bred informationskampanj riktad dessutom till allmänheten, föräldrar,
ungdomar, media och andra opinionsbildare. Liknande åsikter har med små
avvikelser Riksförbundet Hem och skola, Cancerfonden, Svenska
restauratörförbundet, Sjuksköterskor mot tobak, Umeå kommun, Riksförbundet
Hälsofrämjandet och Rädda barnen.
Cancerfonden och Sjuksköterskor mot tobak anser att lagen bör lanseras som en
del i ett större åtgärdspaket där också strängare regler för direktreklam och
uppföljning av den nuvarande tobakslagens regler om bl.a. rökfria miljöer bör
ingå. Ett sådant brett åtgärdsprogram skulle motverka eventuella trotsreaktioner
från ungdomar, menar Cancerfonden. Riksförbundet Hälsofrämjandet framhåller
särskilt behovet av stärkta informationsinsatser på mödravårdscentraler och
menar att informationen under graviditeten för närvarande är mycket dålig.
Länsrätten i Kronobergs län, KIGA-förbundet och Sveriges köpmannaförbund anser
att i första hand en utvidgad informationsinsats om tobakens skadliga
inverkningar bör genomföras i syfte att nå ungdomar i riskzonen för tobaksdebut.
Även Folkhälsoinstitutet framhåller vikten av stärkt information och föreslår,
med anledning av det statsfinansiella läget, införandet av en särskild avgift
från tobaksindustrin såsom förekommer i andra länder, t.ex. i USA.
Förbundet En rökfri generation, Lärare mot tobak och Sjuksköterskor mot tobak
utvecklar tanken och föreslår införande av en hälsovårdsavgift på tobaksvaror
att använda till bl.a. förebyggande information, fortbildning av skolpersonal,
forskning i tobaksfrågor, och till tobaksskadade.

Rikspolisstyrelsen och Umeå kommun framhåller risken av tobaksrökning som
inkörsport till tyngre droger.
KIGA-förbundet anser allmänt att om regler fastställes ska det finnas en
mycket allvarlig anledning eller ett starkt behov av regler och samtidigt ingen
alternativ åtgärd. Förbud främjar bara ett behov av att övervinna eventuella
lagar och förordningar, tror förbundet.
Statens strålskyddsinstitut saknar i promemorians avsnitt om tobakens
hälsorisker information om den ökade risk för lungcancer som föreligger för
rökare som utsätts för radon. Enligt institutet är det klarlagt att rökning i
samband med exponering för radon innebär en närmast multiplikativt ökad risk för
att utveckla lungcancer. I Sverige bor var åttonde svensk i en bostad där
radonhalten är högre än gränsvärdet för radon i nybyggnad, påpekar institutet.

31

Departementspromemorians lagförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Härigenom föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)
dels att den nuvarande 12 § och de nuvarande 14-25 §§ skall betecknas 15 §
respektive 16-27 §§,
dels att 1 § och de nya 16, 20, 21, 26 och 27 §§ samt rubriken närmast före
nuvarande 18 § skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12, 15, 18 och 24 §§ skall sättas
närmast före de nya 15, 17, 20 och 26 §§,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 12-14 §§ och 28 §,
samt närmast före de nya 12 och 28 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §
-------------------------------------------------------
På grund av de hälsorisker På grund av de hälsorisker
och olägenheter som är och olägenheter som är
förbundna med bruk av tobak förbundna med bruk av tobak
meddelas i denna lag meddelas i denna lag
bestämmelser om bestämmelser om
- begränsning av rökning i - begränsning av rökning i
vissa lokaler och utrymmen vissa lokaler och utrymmen
samt på vissa områden samt på vissa områden
utomhus, utomhus,
- rökfri arbetsmiljö, - rökfri arbetsmiljö,
- varningstexter och - varningstexter och
innehållsdeklaration på innehållsdeklaration på
förpackningar till förpackningar till
tobaksvaror, tobaksvaror,
- begränsningar av handeln
med och rätten till införsel
av tobaksvaror,
- marknadsföring av - marknadsföring av
tobaksvaror samt tobaksvaror samt
- produktkontroll m.m. av - produktkontroll m.m. av
tobaksvaror. tobaksvaror.
-------------------------------------------------------
Handel m.m.
-------------------------------------------------------
12 §
Tobaksvaror får inte
säljas eller annars lämnas
ut i näringsverksamhet till
den som inte har fyllt 18
år. Den som lämnar ut
tobaksvaror skall förvissa
sig om att mottagaren har
uppnått nämnda ålder.
Om det finns särskild
anledning att anta att
tobaksvara är avsedd att
tillhandahållas någon som
inte har uppnått den ålder
som anges i första stycket
får varan inte lämnas ut.

13 §
Tobaksvara får föras in
till landet endast av den
som har fyllt 18 år.

14 §
Den som i
näringsverksamhet säljer
tobaksvara till konsument
skall anmäla detta till den
nämnd som avses i 20 § andra
stycket 2. Anmälan skall
göras senast när
verksamheten påbörjas.
16 §
-------------------------------------------------------
Marknadsföringsåtgärd som Marknadsföringsåtgärd som
strider mot 12 § skall vid strider mot 15 § skall vid
tillämpningen av tillämpningen av
marknadsföringslagen marknadsföringslagen
(1995:450) anses vara (1995:450) anses vara
otillbörlig mot konsumen- otillbörlig mot konsumen-
ter.

ter.

Tillsyn m.m.
20 §
-------------------------------------------------------
Den centrala tillsynen Den centrala tillsynen
över att denna lag och över att denna lag och
föreskrifter som meddelas föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs ut- med stöd av lagen följs ut-
övas av övas av
1. 1.
Arbetarskyddsstyrelsen när Arbetarskyddsstyrelsen när
det gäller det gäller
a) lokaler och andra a) lokaler och andra
utrymmen som avses i 2 § utrymmen som avses i 2 §
och som är upplåtna enbart och som är upplåtna enbart
för personal, och för personal, och
b) lokaler och andra b) lokaler och andra
utrymmen på vilka 8 § skall utrymmen på vilka 8 § skall
tillämpas, samt tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när 2. Socialstyrelsen när
det gäller det gäller
a) miljöer som avses i 2 § a) miljöer som avses i 2 §
och som inte är upplåtna och som inte är upplåtna
enbart för personal, enbart för personal,
b) lokaler som avses i b) lokaler som avses i
4 §, 4 §,
c) varningstexter m.m. c) varningstexter m.m.
enligt 9-11 §§, och enligt 9-11 §§,
d) produktkontroll m.m. d) handel m.m. enligt 12
enligt 15-17 §§. och 14 §§, och
e) produktkontroll m.m.
enligt 17-19 §§.
Den omedelbara tillsynen Den omedelbara tillsynen
utövas av utövas av
1. Yrkesinspektionen när 1. Yrkesinspektionen när
det gäller lokaler och det gäller lokaler och
andra utrymmen för vilka andra utrymmen för vilka
Arbetarskyddsstyrelsen har Arbetarskyddsstyrelsen har
den centrala tillsynen, den centrala tillsynen,
och och
2. den nämnd som fullgör 2. den nämnd som fullgör
kommunens uppgifter inom kommunens uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdetmiljö- och hälsoskyddsområdet
när det gäller de miljöer ochnär det gäller de miljöer och
lokaler för vilka Social- lokaler samt den handel
styrelsen har den centrala m.m. där Socialstyrelsen
tillsynen. har den centrala till-

synen.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

-------------------------------------------------------
Kommunen får, enligt de
grunder som beslutas av
kommunfullmäktige, ta ut
avgift för tillsyn över
efterlevnaden av 12 § av
den som i näringsverksamhet
säljer tobaksvara till kon-

sument.
21 §
-------------------------------------------------------
Socialstyrelsen får Socialstyrelsen får
meddela de förelägganden och meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att förbud som behövs för att
bestämmelserna i 9-11 §§ och bestämmelserna i 9-11§§ och
15-17 §§ eller med stöd av 17-19 §§ eller med stöd av
dem meddelade föreskrifter dem meddelade föreskrifter
skall följas. skall följas.
En tillsynsmyndighet som En tillsynsmyndighet som
anges i 18 § andra och anges i 20 § andra och
tredje styckena får i sin tredje styckena får i sin
tillsynsverksamhet meddela tillsynsverksamhet meddela
de förelägganden eller förbudde förelägganden eller förbud
som behövs för att lagen som behövs för att lagen
eller en föreskrift som har eller en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
skall följas. skall följas.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.
Vitet får inte förvandlas.

26 §
-------------------------------------------------------
Beslut som en i 18 § Beslut som en i 20 §
angiven nämnd har fattat angiven nämnd har fattat
enligt denna lag eller enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som enligt en föreskrift som
har meddelats med stöd av har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos
länsstyrelsen. Läns- länsstyrelsen. Läns-
styrelsens beslut får över- styrelsens beslut får över-
klagas hos länsrätten. klagas till allmän för-
valtningsdomstol.
Yrkesinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos Arbetar-
skyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens beslut får inte överklagas.

-------------------------------------------------------
Beslut som Beslut som
Socialstyrelsen har Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 19 § meddelat med stöd av 21 §
första stycket eller 20 § fårförsta stycket eller 22 § får
överklagas hos länsrätten. överklagas till allmän för-
valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till

kammarrätten.
27 §
-------------------------------------------------------
Beslut om en föreskrift Beslut om en föreskrift
enligt 17 § eller 22 § andra enligt 19 § eller 24 § andra
stycket som en myndighet stycket som en myndighet
har meddelat med har meddelat med
stöd av ett bemyndigande får stöd av ett bemyndigande får
inte överklagas. inte överklagas.
Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med stöd av
ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och
importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom

landet.

-------------------------------------------------------
Ansvar

28 §
Den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot
12 § döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet underlåter
att göra anmälan enligt 14 §
döms till böter.
Är gärning som avses i
första eller andra stycket
att anse som ringa, skall
inte dömas till straff.
Den som har överträtt ett
vitesföreläggande eller ett
vitesförbud skall inte dömas
till ansvar enligt denna
lag för gärning som omfattas
av föreläggandet eller
förbudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. Den som vid ikraftträdandet av denna lag i näringsverksamhet säljer
tobaksvara till konsument skall senast den 1 oktober 1996 ha gjort sådan anmälan
som avses i 14 §.

32

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 och 8 §§ lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3 kap.
4 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges en
resande för import av
1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram
röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,
2. en liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent
eller två liter musserat vin eller alkoholdryck med en alkoholhalt som
överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent,
3. två liter vin med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent,
4. 50 gram parfym,
5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,
7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och
8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.

-------------------------------------------------------
Frihet från skatt skall Frihet från skatt skall
inte medges en resande inte medges en resande
under 17 år för varor som under 15 år för varor som
anges i första stycket 1 anges i första stycket 6.
eller för en resande under Bestämmelser om hinder för
15 år för varor som anges i den som inte fyllt 20 år
första stycket 6. Be- att föra in spritdrycker,
stämmelser om hinder för den vin och starköl i landet
som inte fyllt 20 år att finns i 4 kap. 2 §
föra in spritdrycker, vin alkohollagen (1994:1738).
och starköl i landet finns Bestämmelser om hinder för
i 4 kap. 2 § alkohollagen den som inte fyllt 18 år
(1994:1738). att föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i artikel
46 i förordning (EEG) nr 918/83.

3 kap.
8 §
För varor som anges i 4 § första stycket 1-3 och 6 § får frihet från tull och
annan skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige
endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om
utlandsvistelsen varat mer än 24 timmar eller om varorna beskattats i Finland
eller Norge.

-------------------------------------------------------
Även i andra fall får dock Även i andra fall får dock
tull- och skattefrihet tull- och skattefrihet
medges en resande som är medges en resande som är
bosatt i Sverige och som bosatt i Sverige och som
fyllt 15 år för 40 fyllt 18 år för 40
cigaretter eller 20 cigaretter eller 20
cigarrer eller cigariller cigarrer eller cigariller
eller 100 gram andra eller 100 gram andra
tobaksvaror. tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

33

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 § För resande som
är bosatt i annat land än Sverige, eller
är bosatt i Sverige och där inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik
eller utlandsvistelsen har varat längre än 24 timmar eller där varorna beskat-
tats i annat land som är medlem i Europeiska unionen,
skall skatt enligt 1 § inte tas ut till den del införseln uppgår till högst
följande kvantiteter
1. 1 liter spritdryck eller
3 liter starkvin,
2. 5 liter vin,
3. 15 liter starköl,
4. 300 cigaretter eller
150 cigariller eller
75 cigarrer eller
400 gram röktobak.

-------------------------------------------------------
I fråga om tobaksvara För tobaksvara skall
gäller skattefriheten skatt, oavsett vad som
endast om resanden fyllt anges i första stycket,
15 år. För sådan vara skall inte tas ut till den del
skatt, oavsett vad som införseln uppgår till högst
anges i första stycket, 40 cigaretter eller 20 ci-
inte tas ut för tobaksvaror garrer eller cigariller
till de del införseln uppgår eller 100 gram röktobak.
till högst 40 cigaretter
eller 20 cigarrer eller
cigariller eller 100 gram
röktobak.
-------------------------------------------------------
Bestämmelser om hinder för Bestämmelser om hinder för
den som inte fyllt 20 år den som inte fyllt 20 år
att föra in spritdrycker, att föra in spritdrycker,
vin och starköl i landet vin och starköl i landet
finns i 4 kap. 2 § alkohol- finns i 4 kap. 2 § alkohol-
lagen (1994:000). lagen (1994:1738).
Bestämmelser om hinder för
den som inte fyllt 18 år
att föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Vad som enligt denna paragraf gäller för resande som är bosatt i Sverige skall
även gälla den som utför arbete på det fartyg eller luftfartyg som inresan sker
med, även om denne är bosatt i annat land.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

34

Lagrådsremissens lagförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Härigenom föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581)1
dels att den nuvarande 12 § och de nuvarande 14-25 §§ skall betecknas 14 §
respektive 15-26 §§,
dels att 1 § och de nya 15, 19, 20, 25 och 26 §§ samt rubriken närmast före
nuvarande 18 § skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 12, 15, 18 och 24 §§ skall sättas
närmast före de nya 14, 16, 19 och 25 §§,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 12-13 §§ och 27 §, samt
närmast före de nya 12 och 27 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §2
-------------------------------------------------------
På grund av de hälsorisker På grund av de hälsorisker
och olägenheter som är och olägenheter som är
förbundna med bruk av tobak förbundna med bruk av tobak
meddelas i denna lag meddelas i denna lag
bestämmelser om bestämmelser om
- begränsning av rökning i - begränsning av rökning i
vissa lokaler och utrymmen vissa lokaler och utrymmen
samt på vissa områden samt på vissa områden
utomhus, utomhus,
- rökfri arbetsmiljö, - rökfri arbetsmiljö,
- varningstexter och - varningstexter och
innehållsdeklaration på för- innehållsdeklaration på för-
packningar till tobaks- packningar till tobaks-
varor, varor,
- begränsningar av handeln
med och rätten till införsel
av tobaksvaror,
- marknadsföring av - marknadsföring av
tobaksvaror samt tobaksvaror samt
- produktkontroll m.m. av - produktkontroll m.m. av
tobaksvaror. tobaksvaror.
-------------------------------------------------------
Handel m.m.

12 §
Tobaksvaror får inte
säljas eller på annat sätt
lämnas ut i närings-
verksamhet till den som
inte har fyllt 18 år. Den
som lämnar ut tobaksvaror
skall förvissa sig om att
mottagaren har uppnått nämn-
da ålder.

1 Senaste lydelse av
förutvarande
12 § prop. 1995/96:160.
15 § 1994:98.
2 Senaste lydelse 1994:98.

Om det finns särskild
anledning att anta att en
tobaksvara är avsedd att
lämnas över till någon som
inte har fyllt 18 år får
varan inte lämnas ut.

13 §
Tobaksvara får föras in i
landet endast av den som
har fyllt 18 år.
-------------------------------------------------------
Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse

1995/96:160 15 § En marknadsföringsåtgärd
som strider mot 14 § skall
14 § En marknadsföringsåtgärdvid tillämpningen av 4, 14
som strider mot 12 § skall och 19 §§
vid tillämpningen av 4, 14 marknadsföringslagen
och 19 §§ (1995:450) anses vara
marknadsföringslagen otillbörlig mot konsu-
(1995:450) anses vara menter. En mark-
otillbörlig mot konsu- nadsföringsåtgärd som strider
menter. En mark- mot 14 § första stycket
nadsföringsåtgärd som striderandra och tredje meningen
mot 12 § första stycket kan medföra
andra och tredje meningen marknadsstörningsavgift
kan medföra enligt bestämmelserna i
marknadsstörningsavgift 22-28 §§ mark-
enligt bestämmelserna i
22-28 §§ nadsföringslagen.

marknadsföringslagen. Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
Tillsyn m.m.
19 §3
-------------------------------------------------------
Den centrala tillsynen Den centrala tillsynen
över att denna lag och över att denna lag och
föreskrifter som meddelas föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs med stöd av lagen följs
utövas av utövas av
1. 1.
Arbetarskyddsstyrelsen när Arbetarskyddsstyrelsen när
det gäller det gäller
a) lokaler och andra a) lokaler och andra
utrymmen som avses i 2 § utrymmen som avses i 2 §
och som är upplåtna enbart och som är upplåtna enbart
för personal, och för personal, och
b) lokaler och andra b) lokaler och andra
utrymmen på vilka 8 § skall utrymmen på vilka 8 § skall
tillämpas, samt tillämpas, samt
2. Socialstyrelsen när 2. Socialstyrelsen när
det gäller det gäller
a) miljöer som avses i 2 § a) miljöer som avses i 2 §
och som inte är upplåtna och som inte är upplåtna
enbart för personal, enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 b) lokaler som avses i 4
§, §,
c) varningstexter m.m. c) varningstexter m.m.
enligt 9-11 §§, och enligt 9-11 §§,
d) produktkontroll m.m. d) handel m.m. enligt
enligt 15-17 §§. 12 §, och

3 Senaste lydelse 1994:98.
e) produktkontroll m.m.
enligt 16-18 §§.
Den omedelbara tillsynen Den omedelbara tillsynen
utövas av utövas av
1. Yrkesinspektionen när 1. Yrkesinspektionen när
det gäller lokaler och det gäller lokaler och
andra utrymmen för vilka andra utrymmen för vilka
Arbetarskyddsstyrelsen har Arbetarskyddsstyrelsen har
den centrala tillsynen, den centrala tillsynen,
och och
2. den nämnd som fullgör 2. den eller de nämnder
kommunens uppgifter inom som kommunfullmäktige
miljö- och hälsoskyddsområdetbestämmer när det gäller de
när det gäller de miljöer ochmiljöer och lokaler och den
lokaler för vilka handel m.m. där Social-
Socialstyrelsen har den styrelsen har den centrala
centrala tillsynen. tillsynen.
Länsstyrelsen utövar inom Länsstyrelsen utövar inom
länet tillsyn enligt andra länet tillsyn enligt andra
stycket 2. stycket 2.
20 §
-------------------------------------------------------
Socialstyrelsen får Socialstyrelsen får
meddela de förelägganden och meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att förbud som behövs för att
bestämmelserna i 9-11 §§ och bestämmelserna i 9-11 §§ och
15-17 §§ eller med stöd av 16-18 §§ eller med stöd av
dem meddelade föreskrifter dem meddelade föreskrifter
skall följas. skall följas.
En tillsynsmyndighet som En tillsynsmyndighet som
anges i 18 § andra och anges i 19 § andra och
tredje styckena får i sin tredje styckena får i sin
tillsynsverksamhet meddela tillsynsverksamhet meddela
de förelägganden eller förbudde förelägganden eller förbud
som behövs för att lagen el- som behövs för att lagen el-
ler en föreskrift som har ler en föreskrift som har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
skall följas. skall följas.
I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.
Vitet får inte förvandlas.

25 §
-------------------------------------------------------
Beslut som en i 18 § Beslut som en i 19 §
angiven nämnd har fattat angiven nämnd har fattat
enligt denna lag eller enligt denna lag eller
enligt en föreskift som har enligt en föreskift som har
meddelats med stöd av lagen meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos får överklagas hos
länsstyrelsen. länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får Länsstyrelsens beslut får
överklagas hos länsrätten. överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Yrkesinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos Arbe-
tarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsens beslut får inte överklagas.

-------------------------------------------------------
Beslut som Beslut som
Socialstyrelsen har Socialstyrelsen har
meddelat med stöd av 19 § meddelat med stöd av 20 §
första stycket eller 20 § fårförsta stycket eller 21 § får
överklagas hos länsrätten. överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till

kammarrätten.

26 §
-------------------------------------------------------
Beslut om en föreskrift Beslut om en föreskrift
enligt 17 § eller 22 § andra enligt 18 § eller 23 § andra
stycket som en myndighet stycket som en myndighet
har meddelat med stöd av har meddelat med stöd av
ett bemyndigande får inte ett bemyndigande får inte
överklagas. överklagas.
Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med stöd av
ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och
importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom

landet.

-------------------------------------------------------
Ansvar

27 §
Den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot
12 § döms för olovlig
tobaksförsäljning till böter
eller fängelse i högst sex
månader.
Är gärningen att anse som
ringa döms inte till
ansvar.
Den som har överträtt ett
vitesföreläggande eller ett
vitesförbud skall inte dömas
till ansvar enligt denna
lag för gärning som omfattas
av föreläggandet eller för-
budet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men tillämpas, såvitt gäller 25 §
fjärde stycket, inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats
dessförinnan.

35

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4, 7 och 8 §§ lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3 kap.
4 §
Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges en
resande för import av
1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram
röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,
2. en liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent
eller två liter musserat vin eller alkoholdryck med en alkoholhalt som
överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent,
3. två liter vin med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent,
4. 50 gram parfym,
5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,
7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och
8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.

-------------------------------------------------------
Frihet från skatt skall Frihet från skatt skall
inte medges en resande inte medges en resande
under 17 år för varor som under 15 år för varor som
anges i första stycket 1 anges i första stycket 6.
eller för en resande under Bestämmelser om hinder för
15 år för varor som anges i den som inte fyllt 20 år
första stycket 6. att föra in spritdrycker,
Bestämmelser om hinder för vin och starköl i landet
den som inte fyllt 20 år finns i 4 kap. 2 § alkohol-
att föra in spritdrycker, lagen (1994:1738).
vin och starköl i landet Bestämmelser om förbud för
finns i 4 kap. 2 § alkohol- den som inte fyllt 18 år
lagen (1994:1738). att föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i artikel
46 i förordning (EEG) nr 918/83.

7 §
-------------------------------------------------------
Frihet från tull och Frihet från tull och
annan skatt får enligt annan skatt får enligt
detta kapitel medges detta kapitel medges
besättningsman som utför besättningsman som utför
arbete på fartyg eller arbete på fartyg eller
luftfartyg som kommer från luftfartyg som kommer från
tredje land endast i fall tredje land endast i fall
som avses i 2 och 3 §§ samt som avses i 2 och 3 §§ samt
för 100 cigaretter eller 20 för 100 cigaretter eller 20
cigarrer eller 20 cigarrer eller 20
cigariller eller 100 gram cigariller eller 100 gram
röktobak eller en röktobak eller en
proportionell blandning av proportionell blandning av
dessa tobaksvaror. dessa tobaksvaror.
Bestämmelser om förbud för
den som inte fyllt 18 år
att föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket
gäller inte om besättningsmannen
1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet
eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller
2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet
och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller
3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket
gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets
gång eller med betjäningen ombord. Till betjäning ombord på tranportmedlet
hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även
sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållningsartister
och andra jämförbara personalgrupper.

8 §
För varor som anges i 4 § första stycket 1-3 och 6 § får frihet från tull och
annan skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige
endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om
utlandsvistelsen varat mer än 24 timmar eller om varorna beskattats i Finland
eller Norge.

-------------------------------------------------------
Även i andra fall får dock Även i andra fall får dock
tull- och skattefrihet tull- och skattefrihet
medges en resande som är medges en resande som är
bosatt i Sverige och som bosatt i Sverige och som
fyllt 15 år för 40 fyllt 18 år för 40
cigaretter eller 20 cigaretter eller 20
cigarrer eller cigariller cigarrer eller cigariller
eller 100 gram andra eller 100 gram andra
tobaksvaror. tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

36

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i
Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 § För resande som
är bosatt i annat land än Sverige, eller
är bosatt i Sverige och där inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik
eller utlandsvistelsen har varat längre än 24 timmar eller där varorna
beskattats i annat land som är medlem i Europeiska unionen,
skall skatt enligt 1 § inte tas ut till den del införseln uppgår till högst
följande kvantiteter
1. 1 liter spritdryck eller
3 liter starkvin,
2. 5 liter vin,
3. 15 liter starköl,
4. 300 cigaretter eller
150 cigariller eller
75 cigarrer eller
400 gram röktobak.

-------------------------------------------------------
I fråga om tobaksvara För tobaksvara skall
gäller skattefriheten skatt, oavsett vad som
endast om resanden fyllt anges i första stycket,
15 år. För sådan vara skall inte tas ut till den del
skatt, oavsett vad som införseln uppgår till högst
anges i första stycket, 40 cigaretter eller 20
inte tas ut för tobaksvaror cigarrer eller cigariller
till den del införseln eller 100 gram röktobak.
uppgår till högst 40
cigaretter eller 20
cigarrer eller cigariller
eller 100 gram röktobak. Bestämmelser om hinder för
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år
den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker,
att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet
vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohol-
finns i 4 kap. 2 § alkohol- lagen (1994:1738).
lagen (1994:1738). Bestämmelser om förbud för
den som inte fyllt 18 år
att föra in tobaksvaror i
landet finns i 13 §
tobakslagen (1993:581).
Vad som enligt denna paragraf gäller för resande som är bosatt i Sverige skall
även gälla den som utför arbete på det fartyg eller luftfartyg som inresan sker
med, även om denne är bosatt i annat land.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

37

1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:000) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall ha följande

lydelse.

-------------------------------------------------------
Lydelse enligt prop. Föreslagen lydelse

1995/96:166
3 §
-------------------------------------------------------
Lagen är tillämplig endast Lagen är tillämplig endast
beträffande följande varor: beträffande följande varor:
1. krigsmateriel som 1. krigsmateriel som
avses i lagen (1992:1300) avses i lagen (1992:1300)
om krigsmateriel, och om krigsmateriel, och
produkter som avses i produkter som avses i
lagen (1991:341) om lagen (1991:341) om
strategiska produkter, strategiska produkter,
2. varor som skall 2. varor som skall
beskattas enligt lagen beskattas enligt lagen
(1994:1565) om beskattning (1994:1565) om beskattning
av privatinförsel av al- av privatinförsel av al-
koholdrycker och koholdrycker och
tobaksvaror från land som är tobaksvaror från land som är
medlem i Europeiska medlem i Europeiska
unionen, unionen,
3. narkotika som avses i 3. narkotika som avses i
narkotikastrafflagen narkotikastrafflagen
(1968:64), (1968:64),
4. vapen och ammunition 4. vapen och ammunition
som avses i vapenlagen som avses i vapenlagen
(1996:67), (1996:67),
5. injektionssprutor och 5. injektionssprutor och
kanyler, kanyler,
6. dopningsmedel som 6. dopningsmedel som
avses i lagen (1991:1969) avses i lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa om förbud mot vissa
dopningsmedel, dopningsmedel,
7. springstiletter, 7. springstiletter,
springknivar, knogjärn, springknivar, knogjärn,
kaststjärnor, riv- eller kaststjärnor, riv- eller
nithandskar, batonger, nithandskar, batonger,
karatepinnar, blydaggar, karatepinnar, blydaggar,
spikklubbor och liknande, spikklubbor och liknande,
8. kulturföremål som avses 8. kulturföremål som avses
i 5 kap. 4-6 §§ lagen i 5 kap. 4-6 §§ lagen
(1988:950) om kulturminnen (1988:950) om kulturminnen
m.m., m.m.,
9. hundar och katter för 9. hundar och katter för
annat ändamål än handel, annat ändamål än handel,
10. spritdrycker, vin 10. spritdrycker, vin
och starköl enligt och starköl enligt
alkohollagen (1994:1738), alkohollagen (1994:1738)
och tobaksvaror i de fall
som avses i 13 §
11. nötkreatur, svin, får, tobakslagen (1993:581),
getter, fjäderfän, fisk och 11. nötkreatur, svin, får,
reptiler, getter, fjäderfän, fisk och
12. andra djur än sådana reptiler,
som anges ovan och 12. andra djur än sådana
produkter av djur, om det som anges ovan och
finns särskild anledning produkter av djur, om det
att misstänka att smittsam finns särskild anledning
sjukdom förekommer, att att misstänka att smittsam
djuret eller djurprodukten sjukdom förekommer, att
på annat sätt utgör en djuret eller djurprodukten
allvarlig hälsorisk för på annat sätt utgör en
människor Lydelse enligt allvarlig hälsorisk för
prop. 1995/96:166 människor Föreslagen lydelse

eller djur, att medföljande eller djur, att medföljande
dokument är ofullständiga dokument är ofullständiga
eller felaktiga, att eller felaktiga, att
erforderliga dokument erforderliga dokument
saknas eller att de saknas eller att de
villkor som i övrigt gäller villkor som i övrigt gäller
för införseln inte är för införseln inte är
uppfyllda. uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

38

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1996-05-15

Närvarande: f.d. regeringsrådet Åke Bouvin, regeringsrådet Anders Swartling,
justitierådet Bengt Lambe.

Enligt en lagrådsremiss den 9 maj 1996 (Socialdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska
unionen,
4. lag om ändring i lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Christian

Groth.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

12 §
Frågan hur tobaksförsäljning genom automat skall regleras har uppmärksammats
under förarbetena till lagrådsremissen. I departementspromemorian Ds 1995:66
övervägdes om denna försäljningsform borde helt förbjudas. Tanken på ett sådant
förbud avvisades dock med hänsyn dels till att automaterna inte sällan är
placerade så att de kan övervakas av personal eller inte är tillgängliga för
underåriga, dels till att detaljhandeln kan ha behov av att utnyttja automater
för att motverka stöld och svinn. Däremot förordades att det föreslagna förbudet
mot försäljning till underåriga skulle gälla oavsett försäljningsform. Flera
remissinstanser uttalade sig ändå för ett totalförbud mot automatförsäljning -
och några också för ett förbud mot postorderförsäljning - men regeringen har i
lagrådsremissen intagit samma ståndpunkt som redovisades i promemorian.
I enlighet med denna ståndpunkt innehåller det remitterade lagförslaget inte
något uttryckligt förbud mot några särskilda försäljningsformer. I stället har i
12 § första stycket tagits in ett generellt förbud mot att i näringsverksamhet
sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18
år. Detta förbud har dessutom i samma stycke kompletterats med en regel som
kräver att den som "lämnar ut" tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren
har uppnått nämnda ålder. Sedd för sig kunde denna regel uppfattas så att den
omfattar endast försäljning över disk. Med hänsyn till formuleringen av den
generella förbudsregeln i samma stycke - tobaksvaror får inte "säljas eller på
annat sätt lämnas ut" till underårig - torde det dock stå klart att även den
kompletterande regeln är generell i den meningen att den omfattar alla
försäljningsformer. Sammantagna synes bestämmelserna i 12 § första stycket
därför innebära att en försäljning av tobaksvaror i näringsverksamhet är
tillåten endast om den genomförs på ett sådant sätt att säljaren kan kontrollera
köparens ålder. I fråga om automatförsäljning skulle konsekvensen bli att en
sådan försäljning är tillåten bara när automaten är uppställd antingen i en
lokal till vilken underåriga inte har tillräde eller på ett sådant sätt att den
kontinuerligt kan bevakas - och också faktiskt bevakas - av säljarens personal.
Beträffande postorderförsäljning förefaller det tveksamt om försäljning i denna
form överhuvudtaget kan anordnas så att den uppfyller de i lagen uppställda
kraven.
Det nu angivna resultatet synes i och för sig överensstämma med vad som
åsyftas i lagrådsremissen (avsnitt 5.3 i remissen och s. 31 i Ds 1995:66).
Enligt Lagrådets mening kan det dock ifrågasättas om man inte skulle ha vunnit i
klarhet genom att ställa upp ett uttryckligt förbud mot försäljning som sker på
ett sådant sätt att den inte uppfyller vissa angivna minimikrav beträffande
tillsyn och övervakning. Den valda tekniken, som för övrigt nära överensstämmer
med den som använts vid utformningen av försäljningsförbudet i 3 kap. 8 §
alkohollagen (1994:1738), får dock anses godtagbar.

27 §
Den föreslagna ansvarsbestämmelsen i 27 § upptar ett stadgande om straff för den
som bryter mot förbudet att sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till
den som ej fyllt 18 år. Däremot saknas straffbestämmelse för den som överträder
importförbudet i 13 §. I författningskommentaren påpekas att överträdelse av
importförbud bestraffas enligt varusmugglingslagen. Enligt Lagrådets mening bör
i 27 § intas en erinran härom (jfr 10 kap. 10 § alkohollagen).

Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

3 kap. 7 §
I första stycket föreslås som en andra mening en särregel i anslutning till
importförbudet i 13 § tobakslagen. Med hänsyn till de hänvisningar som i andra
och tredje styckena görs till första stycket synes mest följdriktigt att
lagtexten redigeras på det sättet att hänvisningarna som ej omfattar andra
meningen får kvarstå oförändrade när det gäller första stycket och att den
föreslagna andra meningen får bli ett eget stycke.

Lag om ändring i lagen (1996:000) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen

3 §
Paragrafens uppräkning av varor som omfattas av lagen föreslås kompletterad med
"tobaksvaror i de fall som avses i 13 § tobakslagen (1993:581)". Såsom Lagrådet
uppfattat syftet med detta tillägg skulle en mer adekvat formulering vara
"tobaksvaror vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581)".

Lagrådet lämnar övriga förslag utan erinran.

39

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 maj 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén,
Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Winberg,
Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg,
Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Wallström

Regeringen beslutar proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp.

40

Rättsdatablad

-------------------------------------------------------
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
inför, ändrar, upp- bakomliggande
häver eller upp- EG-
repar ett regler
normgiv-
ningsbemyndigande

-------------------------------------------------------
Lag om ändring i 16, 17, 18 och 23 §§
tobakslagen
(1993:581)
L0169
Lag om ändring i 377L0138
lagen (1994:1551) 383L0181
om frihet från 392L0012
skatt vid import,
m.m. 392R0012

Lag om ändring i
lagen (1994:1565)
om beskattning av
privatinförsel av
alkoholdrycker
och tobaksvaror
från land som är
medlem i Eu- 157E
ropeiska unionen (Romfördraget)
394R2281
Lag om ändring i 392L0109
lagen (1996:000) 393L0046
om Tullverkets 390R3677
befogenheter vid 391L0477
Sveriges gräns mot 393L0015
ett annat land 393L0007
inom Europeiska 390L0425 m.fl.
unionen

41