Regeringens proposition
1995/96:197

Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och
tobak

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 1996

Göran Persson

Thomas Östros
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposititionen föreslås att en lag om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter
av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak införs. Genom den nya lagen ges
beskattningsmyndigheten befogenhet att undersöka transportmedel samt behållare,
containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras under transport.
Myndigheten får också befogenhet att granska ledsagardokument och bevis om
ställd säkerhet samt att undersöka och ta prov på varor. Lagen innehåller vidare
bestämmelser om skyldighet för förare av transportmedel att stanna på anmaning
och att legitimera sig samt att tillhandahålla handlingar och lämna uppgifter.
För att ge tyngd åt kraven på att ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet
i förekommande fall medföljer transporter föreslås att en särskild
sanktionsavgift, transporttillägg, skall kunna påföras den skattskyldige och
föraren. Ett annat viktigt led i detta är att polisen och i vissa fall även
tullen skall medverka vid kontrollen samt att den som inte stannar trots
anmaning kan dömas till böter.
I propositionen föreslås också att vid omräkning av skattebeloppen på
alkoholvaror enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall samma period gälla
för skatteomräkning för alkohol som för tobak. Förslagen föreslås träda
i kraft den 1 juli 1996.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om kontroll av yrkesmässiga väg-
transporter av mineraloljeprodukter, alkohol och
tobak 4
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter7
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt 8
3 Ärendet och dess beredning 9
4 Bristerna i nuvarande kontrollmöjligheter 10
5 Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter 12
6 Transporttillägg 13
7 Behörighet att fatta beslut m.m. 14
8 Tidpunkten för omräkning av skatten på alkoholvaror15
9 Ekonomiska konsekvenser 16
10 Författningskommentarer 17
10.1 Förslaget till lag om kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol
och tobak 17
10.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter21
10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1944:1564)
om alkoholskatt 22

Bilaga 1 Lagrådsremissens lagförslag 23
Bilaga 2 Lagrådets yttrande 27

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april
1996

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.lag om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineralolje-produkter,
alkohol och tobak,
2.lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter ochprisregleringsavgifter,
3.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

3

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller vid kontroll av att det som är eller kan
antas vara yrkesmässig transport av varor genomförs i enlighet med
bestämmelserna i
1. lagen (1994:1776) om skatt på energi såvitt avser mineraloljepro-dukter
enligt 1 kap. 3 a § nämnda lag,
2. lagen (1994:1564) om alkoholskatt och
3. lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2 § Begreppet ledsagardokument har i denna lag samma innebörd som det har i de
i 1 § angivna lagarna. Begreppet innefattar även förenklade ledsagardokument.
Med bevis om ställd säkerhet avses i denna lag sådan dokumentation om ställd
säkerhet för skatt som föreskrivs i de i 1 § angivna lagarna.
Med skattskyldig avses i denna lag den som är skattskyldig enligt de lagar som
anges i 1 §.
Med transportmedel avses varje slag av fordon som används för transport på
väg.

Kontroll av transporter m.m.

3 § Av de i 1 § angivna lagarna följer att ledsagardokument och bevis om ställd
säkerhet i vissa fall skall medfölja vid transporter mellan länderna i
Europeiska unionen.

4 § För kontroll av att transporter av varor genomförs i enlighet med
bestämmelserna i de lagar som anges i 1 § är förare av transportmedel skyldig
att legitimera sig och att i förekommande fall tillhandahålla beskattnings-
myndigheten ledsagardokument samt bevis om ställd säkerhet.
Föraren är vidare skyldig att på förfrågan av beskattningsmyndigheten lämna
upplysningar om vem som är eller kan antas vara skattskyldig för de
transporterade varorna, vem som är uppdragsgivare, vem som är mottagare,
varifrån varorna har transporterats, varornas destination samt att även i övrigt
lämna upplysningar och tillhandahålla medförda handlingar som kan ha betydelse
för beskattningen.

5 § Beskattningsmyndigheten får vid kontrollen undersöka transport-medel samt
behållare, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras under
transport. Myndigheten får vidare granska ledsagardokument och bevis om ställd
säkerhet samt undersöka och ta prov på varorna.
För uttagna prov betalas inte ersättning.
Kontrollen skall genomföras på sådant sätt att den inte onödigt hindrar
transporten.

Transporttillägg

6 § Om ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte medföljer
transporten skall beskattningsmyndigheten, om det föreligger en skyldighet att
medföra sådana dokument enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna, påföra den
skattskyldige en särskild avgift (transporttillägg). Transporttillägget är tjugo
procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på varorna.

7 § Om föraren av transportmedlet inte medför eller tillhandahåller ledsagar-
dokument eller bevis om ställd säkerhet och det föreligger en skyldighet att
medföra sådana dokument enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna skall beskatt-
ningsmyndigheten påföra honom transporttillägg med 5 000 kronor.

8 § Om den skattskyldige eller föraren inkommer med ledsagardokument eller
bevis om ställd säkerhet till beskattningsmyndigheten, skall transporttillägget
undanröjas.

9 § Transporttillägg får efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta
ut tillägget.

10 § Bestämmelserna om undanröjande och eftergift av transporttillägg skall
beaktas även om yrkande om detta inte har framställts.

11 § Transporttillägg tas ut på samma sätt som skatt enligt 5 kap. lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är
tillämplig beträffande transporttillägg.

Behörighet att fatta beslut m.m.

12 § Av 1 kap. 5 § 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-reglerings-
avgifter framgår att Skattemyndigheten i Kopparbergs län är
beskattningsmyndighet beträffande de i 1 § angivna lagarna.
Skattemyndigheten i Kopparbergs län får uppdra åt annan skattemyndighet att i
visst ärende eller i viss grupp av ärenden fatta beslut i dess ställe enligt
denna lag.

13 § Polisen skall på begäran lämna biträde vid genomförandet av kontroll enligt
denna lag. Förare av transportmedel är skyldig att stanna på polismans anmaning.
Tullmyndighet skall medverka i beskattningsmyndighetens kontroll-verksamhet
genom att utöva kontroll i gränsnära områden. Därvid har tullmyndighet samma
befogenheter som sådan myndighet har enligt lagen (1996:000) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
Med gränsnära område avses det område inom vilket tullmyndigheten får ge
anmaning att stanna enligt 5 § lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Straff

14 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att
stanna på en anmaning enligt 13 § första stycket.

Omprövning och överklagande

15 § Bestämmelserna om omprövning i 4 kap. 3-12 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar beslut om
transporttillägg.

16 § Beslut om transporttillägg kan överklagas hos allmän förvaltnings-domstol.
Övriga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag får inte överklagas.

17 § Bestämmelserna om överklagande i 8 kap. lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar beslut om
transporttillägg.

18 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 och 8 kap. lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter förstås med
1. beskattningsår; det år under vilket beslutet om transporttillägg fattades,
2. skattskyldig; den som påförts transporttillägg och
3. beskattningsbeslut; beslut om transporttillägg.

__________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att rubriken närmast före 3 kap. 1 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter skall lyda Deklarationsgranskning m.m.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

4

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 37 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37 §1
För skattepliktiga alkoholvaror tas skatten för år 1996 ut med i 2-6 §§
angivna belopp. För tiden efter utgången av år 1996 skall skatten tas ut med
belopp som omräknas enligt andra stycket.
-------------------------------------------------------
För kalenderåret 1997 och För kalenderåret 1997 och
efterföljande kalenderår efterföljande kalenderår
skall skatten tas ut med skall skatten tas ut med
belopp som efter en årlig belopp som efter en årlig
omräkning motsvarar de i 2-6 §§omräkning motsvarar de i 2-
angivna skattebeloppen 6 §§ angivna skattebeloppen
multiplicerade med det multiplicerade med det
jämförelsetal, uttryckt i jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger procent, som anger
förhållandet mellan prislägetförhållandet mellan prisläget
i oktober månad året närmast i september månad året
före det år beräkningen avsernärmast före det år
och prisläget i oktober beräkningen avser och
1995. prisläget i september 1995.
Regeringen fastställer
Regeringen fastställer föreföre oktober månads utgång de
november månads utgång de omräknade skattebelopp som
omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas
enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
ut för påföljande kalenderår.Beloppen avrundas till
Beloppen avrundas till hela hela kronor och ören.
kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

**FOOTNOTES**

1 Senaste lydelse 1995:1529.

5

3 Ärendet och dess beredning

Genom beslut den 21 december 1995 gav regeringen genom tilläggs-direktiv
Skatteflyktskommittén (Fi 1994:04) i uppdrag att kartlägga de brister och
problem som finns vid den punktskattekontroll som gäller införsel av EU-interna
varor (dir. 1995:165). Genom direktiven fick kommittén bl.a. i uppdrag att
utreda hur myndigheternas befogenheter skall vara utformade för att möjliggöra
en effektiv punktskattekontroll och att undersöka vilka sanktioner som behövs
för det fall föreskrivna ledsagardokument och säkerheter saknas vid transport av
skattepliktiga varor.
Under början av 1996 har Finansdepartementet fått rapporter från bl.a. tull-
och skattemyndigheter om att kontrollproblemen framför allt avseende transporter
av mineraloljeprodukter och alkohol har fått en sådan omfattning att det inte
finns tid att invänta kommitténs betänkande. Från myndigheternas sida har bl.a.
framförts önskemål om en tillfällig lagstiftning som ger myndighet befogenhet
att stoppa och kontrollera transporter.
Synpunkter har under hand inhämtats från Riksskatteverket, General-
tullstyrelsen, Kammarrätten i Sundsvall, Alkoholinspektionen, Skattemyndigheten
i Kopparbergs län och Svenska Petroleum Institutet. Samtliga har ansett det
angeläget att kontrollmöjligheterna för ifrågavarande varor utökas och att det
är befogat med omedelbara åtgärder, men man har samtidigt funnit vissa svagheter
i förslaget och ansett att det är angeläget att utredningsarbetet fortsätter.
Regeringen ansluter sig till denna bedömning och föreslår därför nu, i
avvaktan på Skatteflyktskommitténs förslag, en provisorisk lagstiftning i syfte
att råda bot på en del av kontrollproblemen.
I propositionen behandlas också en framställning från Vin och Sprit AB om
ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 28 mars 1996 att inhämta Lagrådets yttrande över de
lagförslag som finns i bilaga 1. Lagrådets yttrande finns i bilaga 2.
Förslaget till lag om kontroll av yrkesmässiga transporter av
mineraloljeprodukter, alkohol och tobak får enligt Lagrådet anses godtagbart.
Lagrådet har dock särskilt påpekat att man utgår ifrån att framför allt
konstruktionen av sanktioner kommer att ytterligare övervägas i det fortsatta
utredningsarbetet. Regeringen förutsätter att Skatteflyktskommittén i sitt
fortsatta arbete särskilt kommer att beakta vad Lagrådet anfört i denna del.
Lagrådet lämnar förslaget till lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter utan erinran.
I förhållande till lagrådsremissen har gjorts vissa ändringar av redaktionell
karaktär.
Yttrande från Lagrådet har inte inhämtats beträffande förslaget till lag om
ändring i 37 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Ändringen är praktiskt
betingad och innebär att samma tidsfrist kommer att gälla för omräkning av skatt
i fråga om såväl alkohol som tobak. Den är lagtekniskt okomplicerad och av sådan
beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Bristerna i nuvarande kontrollmöjligheter

Inom EU gäller harmoniserade regler för beskattning av alkohol, tobak och
mineraloljeprodukter. Enligt rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992
om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor (EGT nr. L 76/1, 23.3.1992) gäller att
punktskattepliktiga varor skall kunna cirkulera fritt, dvs. utan gränskontroller
och beskattningskonsekvenser, mellan medlemsländerna ända tills de når den
slutlige konsumenten och att beskattning skall ske i konsumtionslandet.
Cirkulationsdirektivet föreskriver att vissa dokument skall medfölja transport.
Bestämmelserna har efter Sveriges inträde i EU införlivats i svensk lagstiftning
genom lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1994:1564) om alkoholskatt
och lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
Före EU-medlemskapet hade tullen rätt att i samband med varuimport göra
långtgående kontroller vid gränsen och tillgripa tvångsåtgärder. Dessa
befogenheter gäller fortfarande för varuimport från tredje land. Medlemskapet i
EU har emellertid inneburit en förändring. De EU-interna varorna förutsätts inte
längre kontrolleras vid införseln. Samtidigt har skattekontrollen och
skattemyndighetens befogenheter inte byggts ut i sådan omfattning att de har
kompenserat bortfallet av tullens kontroll. Skattemyndighetens befogenheter att
göra en fysisk kontroll kan endast ske inom ramen för en skatterevision. En
revision förutsätter emellertid bl.a. att skattemyndigheten känner till namnet
på det företag man vill kontrollera. Revisionsinstitutet är därför inte
tillräckligt för en effektiv kontroll av sådana transporter som nu avses. I
sammanhanget kan dock erinras om att viss kontroll av fordon kan ske med stöd av
lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Den lagen kan dock inte användas
för skattekontroll.
Ett exempel på problem som uppkommit är skattebortfallet beträffande den
finländska röda oljan, som är belagd med betydligt lägre skatt i Finland än den
lågbeskattade gröna oljan i Sverige. Omfattande gränshandel, som inte redovisas
till beskattningsmyndigheten, förekommer med rödmärkt olja, särskilt i de norra
delarna av Sverige. Enligt beräkningar från skatteförvaltningen uppgår
skattebortfallet till betydande belopp.
Ett annat exempel är handeln med obeskattad alkohol som enligt en rad
indikationer förefaller ha ökat betydligt i omfattning sedan tullens
kontrollmöjligheter vid gränsen minskat.
Med stöd av den erfarenhet som hittills vunnits av EU-medlemskapet kan således
konstateras att skattekontrollen av punktskattepliktiga varor inte fungerar
tillfredsställande. Den främsta bristen består i att ingen myndighet har
tillräckliga befogenheter när det gäller att kontrollera transporter av sådana
varor. Skattemyndigheten måste därför ges ytterligare kontrollinstrument för att
kunna fullgöra sina åligganden.
Synpunkter har som tidigare nämnts under hand inhämtats från Riksskatteverket,
Generaltullstyrelsen, Kammarrätten i Sundsvall, Alkoholinspektionen,
Skattemyndigheten i Kopparbergs län och Svenska Petrolium Institutet. Samtliga
har ansett det angeläget att kontrollmöjligheterna för ifrågavarande varor
utökas och att det är befogat med omedelbara åtgärder, men man har samtidigt
funnit vissa svagheter i förslaget och ansett att det är angeläget att
utredningsarbetet fortsätter.
Regeringen föreslår i detta sammanhang t.ex. inte några bestämmelser som ger
beskattningsmyndigheten rätt att beslagta varor på annan grund än att lös
egendom med stöd av 16 och 17 §§ betalningssäkringslagen (1978:880) i vissa fall
kan tas i förvar. Beskattningsmyndigheten saknar för närvarande i övrigt rätt
att göra beslag. Det har framförts från t.ex. Alkoholinspektionen och
skatteförvaltningen att detta är en brist i förslaget. Införande av regler om
beslag kräver noggranna överväganden. Det är därför inte lämpligt att införa
sådana bestämmelser i detta sammanhang. Svenska Petroleum Institutet har även
anmärkt att finländska myndigheter förefaller ha möjligheter att återförvisa
transporter som ej kan uppvisa erforderlig dokumentation vid distansförsäljning.
Det får förutsättas att dessa frågor utreds av Skatteflyktskommittén och att
kommittén även gör en jämförelse med de befogenheter som skatteförvaltningarna i
andra medlemsländer har vad gäller möjligheten till en effektiv punkt-
skattekontroll.
De lagförslag som lämnas i det följande är, som påpekats under avsnitt 3,
endast av provisorisk karaktär och det bör understrykas att regeringen avser att
återkomma med ytterligare åtgärder i syfte att skärpa kontrollen efter det att
Skatteflyktskommittén lämnat sina förslag.

6

5 Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter

Regeringens förslag: Beskattningsmyndigheten ges befogenhet att kontrollera att
det som är eller kan antas vara yrkesmässiga vägtransporter av varor genomförs i
enlighet med bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi såvitt avser
mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 a § nämnda lag, lagen (1994:1564) om
alkoholskatt och lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Förare av transportmedel får
anmanas att stanna och beskattningsmyndigheten får undersöka såväl själva
transportmedlet som behållare, containrar, lådor och andra utrymmen där varor
kan förvaras under transport. Myndigheten får också granska ledsagardokument och
bevis om ställd säkerhet och undersöka och ta prov på varorna. Föraren skall
vara skyldig att legitimera sig samt tillhandahålla ledsagardokument och bevis
om ställd säkerhet. Föraren föreslås vidare vara skyldig att lämna upplysningar
om transporten.
Den som inte stannar trots anmaning skall kunna dömas till böter.

Skälen för regeringens förslag: Som tidigare nämnts har Skatteflyktskommittén
fått i uppdrag att utreda hur myndigheternas befogenheter skall vara utformade
för att möjliggöra en effektiv punktskattekontroll. Mot bakgrund av de
kontrollproblem som beskrivits i avsnitt 3 och 4, framför allt avseende
mineraloljeprodukter och alkohol, är det viktigt att det utan onödig tidsutdräkt
i lagstiftningen införs nya möjligheter att kontrollera transporter.
Beskattnings-myndigheten bör därför redan nu få befogenhet att kontrollera
transporter av mineraloljeprodukter, alkohol och även tobak. En sådan
undersökning bör få omfatta såväl transportmedel som behållare, lådor,
containrar och andra utrymmen där varor kan förvaras under transport.
Myndigheten bör även ges möjlighet att granska ledsagardokument och bevis om
ställd säkerhet. För att möjliggöra kontrollen bör en förare av transportmedel
vara skyldig att stanna på anmaning och att ge beskattningsmyndigheten tillfälle
att utföra undersökningen. För att kontrollen skall bli verkningsfull bör
föraren också vara skyldig att legitimera sig, tillhandahålla handlingar och
lämna upplysningar. Polisen och i vissa fall tullen bör dessutom i enlighet med
vad som anges i avsnitt 7 vara skyldig att medverka vid kontrollen. Om en förare
vägrar att stanna trots anmaning bör han kunna ådömas ett bötesstraff.
Lagen bör begränsas till att gälla endast kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter. Visserligen finns ett behov av att kunna kontrollera även andra
transporter. Det skulle dock föra för långt att i detta sammanhang föreslå
möjligheter till kontroll av t.ex. sjötransporter.
Den kontrollbefogenhet som beskattningsmyndigheten får genom lagen utgör ett
komplement till de övriga kontrollbefogenheterna (revision m.m.) som täcker in
kontroller av exempelvis upplag och fasta driftställen. Den är således inte
avsedd att ersätta revision enligt skatteförfattningarna. Eftersom lagen endast
gäller varor under transport skall revisionsbestämmelserna i exempelvis lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas när varorna nått
sin bestämningsort.
En befogenhet att undersöka transporter kan innebära ett visst ingrepp i den
personliga integriteten, även om den föreslagna kontrollen endast avser det som
är eller kan antas vara yrkesmässiga transporter. Det bör därför framhållas att
kontrollen inte får ske på ett sådant sätt att den onödigt hindrar transporten.
I detta ligger att proportionalitet skall föreligga mellan myndighetsingripandet
och vad som kan förväntas uppnås med ingripandet.

6 Transporttillägg

Regeringens förslag: En särskild avgift, transporttillägg, införs. Transport-
tillägg skall påföras den skattskyldige om kraven på medförande av
ledsagardokument och i förekommande fall bevis om ställd säkerhet inte följts.
Föraren skall dessutom påföras tran-sporttillägg om han inte visar upp nämnda
dokument. Transporttillägget skall påföras den skattskyldige med tjugo procent
av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på varorna och föraren
av transportmedlet med ett fast belopp om 5 000 kr.
Transporttillägget skall undanröjas om den skattskyldige eller föraren
inkommer med aktuellt dokument. Det införs vidare en möjlighet att efterge
transporttillägget om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tillägget.

Skälen för regeringens förslag: EG:s kontrollsystem förutsätter att
ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet i regel medföljer transporten. I
dag finns det ingen sanktion om dokument inte medförs, vilket gör det lättare
att undgå beskattning. Behov av en sanktion finns avseende både den
skattskyldige och föraren av transportmedlet. Regeringen föreslår därför att det
införs en administrativ sanktionsavgift, transporttillägg.
Modellen för transporttillägg har hämtats från reglerna om skattetilllägg.
Skillnaden mellan transporttillägg och skattetillägg enligt 7 kap. lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) är bl.a. att den nu
föreslagna avgiften inte innebär en sanktion mot att lämna oriktiga uppgifter.
Sanktionen träffar i stället den skattskyldige och föraren om föreskrivna
dokument inte medförs under transport. Detta medför att konstruktionen avviker
något från den vanliga konstruktionen av skattetilläggsbestämmelser.
Transporttillägg som påförs den skattskyldige kan grundas på den skatt som kan
antas belöpa på varorna. Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till grund
för en tillförlitlig beräkning eller saknas uppgifter från den skattskyldige får
beskattningsmyndigheten med stöd av 4 kap. 13 § LPP, fatta beskattningsbeslut
efter skälig grund. I sådant fall får även beslut om transporttillägg fattas på
ett skönsmässigt bestämt underlag.
Transporttillägget skall tas ut i den ordning som gäller för skatt.

7 Behörighet att fatta beslut m.m.

Regeringens förslag: Skattemyndigheten i Kopparbergs län, som är
beskattningsmyndighet, ges möjlighet att uppdra åt annan skatte- myndighet att i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden fatta beslut enligt lagen.
Polisen skall lämna biträde vid genomförandet av kontrollen. Även Tullverket
skall medverka i beskattningsmyndighetens kontrollverksamhet när kontrollen sker
i gränsnära områden.
Bestämmelserna om omprövning och överklagande i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter föreslås i tillämpliga delar gälla
transporttillägg.

Skälen för regeringens beslut:

Behöriga myndigheter

Den föreslagna kontrollen är avsedd att kunna genomföras inom ramen för den
nuvarande organisationen. Det är lämpligt att den myndighet som är
beskattningsmyndighet också får befogenheten att utföra kontrollerna och får
fatta beslut om transporttillägg. För att kontrollerna skall kunna genomföras
med kort varsel och på ett effektivt sätt finns det emellertid behov av att
kunna delegera beslutsbefogenheter i ett visst ärende eller i en viss grupp av
ärenden till andra skattemyndigheter.
De kontroller som föreslås kan som redan nämnts innebära visst ingrepp i den
personliga integriteten. Det är därför lämpligt att beslut fattas av tjänstemän
som har stor erfarenhet av skattelagstiftningen. Bestämmelser om detta bör
lämpligen införas i myndighetens arbets-ordning.

7

Polisens och tullens medverkan

Polisen och i vissa fall tullen bör dessutom i viss utsträckning medverka vid
kontrollen. Polisens medverkan ökar möjligheterna till en effektiv kontroll
eftersom vissa befogenheter som anges i polislagen (1984:387) kan komma till
användning. Polisen har också helt andra befogenheter än skatteförvaltningen vid
brottsmisstanke.
Tullens medverkan bör begränsas till det område inom vilket tullmyndighet får
ge anmaning att stanna enligt 5 § lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (jfr prop.
1995/96:166). Det sagda innebär emellertid inte att beskattningsmyndigheten är
betagen möjligheten att själv utföra kontroll i gränsnära områden.
Det är viktigt att påpeka att det måste finnas en balans mellan de kontroller
som sker vid gränsen och de som sker inne i landet så att kontrollerna inte
riskerar att strida mot regelsystemet inom EU.

Omprövning och överklagande

Inom punktskatteområdet gäller en sexårig omprövnings- och överklagandetid för
beskattningsbeslut och beslut om skattetillägg. Förfarandereglerna på
skatteområdet bör om möjligt vara enhetligt utformade. Regeringen föreslår
därför att bestämmelserna om omprövning och överklagande i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter också skall gälla transporttillägg.

8 Tidpunkten för omräkning av skatten på
alkoholvaror

Regeringens förslag: Förhållandet mellan prisläget i september månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september månad 1995 läggs
till grund för den omräkning av skattebeloppen på alkoholvaror som enligt lagen
(1994:1564) om alkoholskatt skall ske för kalenderåret 1997 och efterföljande
kalenderår.

Skälen för regeringens förslag: Hösten 1993 beslutades att bl.a.
alkoholskatten, för vart och ett av kalenderåren 1995 till och med 1998, årligen
utan riksdagens medverkan skulle omräknas så att skattesatserna följer den
allmänna prisutvecklingen (prop. 1993/94:25, bet. 1993/94:FiU1, rskr.
1993/94:100, SFS 1993:1512). Motsvarande regel infördes i den nya lagen om skatt
på alkohol som trädde i kraft den 1 januari 1995 (SFS 1994:1564). Från den 1
januari 1996 har tidsbegränsningen av indexeringen upphört (prop. 1994/95:203,
bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439, SFS 1995:917). Den allmänna pris-
utvecklingen skall för kalenderåret 1997 och följande kalenderår mätas genom
förändringar i prisläget i oktober året närmast före det år beräkningen avser
och prisläget i oktober 1995 (prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr.
1995/96:120, SFS 1995:1529). Regeringen skall före november månads utgång
fastställa de omräknade skattebelopp som skall tas ut under påföljande
kalenderår.
Vin & Sprit AB har i en skrivelse till Finansdepartementet anfört att den
gällande ordningen med omräkning av skatten efter prisläget fram till oktober
månad och tolv månader bakåt ställer till problem för bolaget och för andra i
branschen, eftersom prissättning och budgetering sker tidigare under hösten.
Bolaget har hemställt att lagen om alkoholskatt ändras så att samma period
gäller för skatteomräkning för alkohol som för tobak, dvs. september till
september månad med regeringens fastställande av skatterna i oktober månad.
För att möjliggöra för den som är skyldig att förse cigarettförpackningar med
uppgift om detaljhandelspris enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt att göra
detta till den 1 januari påföljande år, ändrades den 1 juli 1995 tidpunkten för
beräkningen av förändringen i det allmänna prisläget (prop.1994/95:213, bet.
1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, SFS 1995:612). Förändringar i prisläget
beträffande tobaksskatten beräknas numera från september till september månad
och regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skattebelopp
som skall tas ut för påföljande kalenderår. Skattskyldiga för alkoholskatt har i
princip samma svårigheter som den som är skyldig att förse cigarettförpackningar
med uppgift om detaljhandelspris till den 1 januari, eftersom leverantörer av
alkoholdrycker till Systembolaget i god tid före årsskiftet måste fastställa
pris på varorna för att Systembolaget skall kunna fastställa sin prislista till
den 1 januari påföljande år. Regeringen föreslår därför att den årliga
omräkningen av alkoholskattebeloppen skall avse förhållandet mellan prisläget i
september månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i
september 1995. Regeringens fastställande av de omräknade skattebeloppen skall
därvid ske före oktober månads utgång. Förslaget innebär en ändring i 37 § lagen
om alkoholskatt.
Ändringen bör träda i kraft den 1 juli 1996.

9 Ekonomiska konsekvenser

En effektivare kontroll av de punktskattepliktiga varor som omfattas av
förslaget till lag om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av
mineraloljeprodukter, alkohol och tobak kommer troligen att i vart fall på sikt
leda till ökade skatteintäkter och därmed förbättrade statsfinanser.
Tidigare erfarenheter visar att de resurser som satts in på utbyggd skatte-
kontroll gett hög avkastning.
Eftersom det är fråga om en helt ny kontrollform som kommer att kräva en viss
igångkörningstid innan kontrollen kan bedrivas i full skala är det svårt att i
ett kortare perspektiv beräkna resursåtgången. Förslaget kommer att beröra
skatteförvaltningen, polis, tull och i viss mån åklagare och domstolar. I ett
mer näraliggande perspektiv kommer dock främst skatteförvaltningen, polisen och
tullen att beröras.
Skatteförvaltningen har fått vissa resursförstärkningar i syfte att förbättra
skattekontrollen. Förvaltningen bör genom detta och genom effektiviseringar av
verksamheten kunna hantera de nu föreslagna uppgifterna inom ramen för
befintliga resurser.
Även polisen och tullen bör kunna klara de nya uppgifterna inom givna
ekonomiska ramar.

10 Författningskommentarer

10.1 Förslaget till lag om kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

1 §
Kontroll enligt lagen får avse endast det som är eller kan antas vara
yrkesmässig vägtransport. Genom den valda begränsningen avses att privata
transporter skall falla utanför lagens tillämpningsområde. Med yrkesmässiga
transporter avses transporter som har kopplingar till yrkesmässig verksamhet.
Det kan t.ex. gälla trafik som innebär att fordon yrkesmässigt ställs till
allmänhetens förfogande. Begreppet innefattar emellertid också yrkesmässiga
transporter som inte riktar sig till utomstående t.ex. transporter som sker inom
företag. Det torde regelmässigt finnas skäl att anta att transporter som utförs
med tung lastbil är yrkesmässiga. Med transport avses även lastning, lossning,
förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttning (jfr 1 § lagen,
1982:821, om transport av farligt gods). Syftet med kontrollen är att avgöra om
yrkesmässiga transporter av varor genomförs enligt de i paragrafen nämnda
lagarna vad avser skyldigheten att medföra dokument (jfr 2 § första stycket med
3 §).

2 §
Av första och andra styckena följer att ledsagardokument och bevis om ställd
säkerhet måste uppfylla de krav som ställs i lagen (1994:1776) om skatt på
energi, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1563) om tobaksskatt
för att vara giltiga. Dokumenten måste således vara utformade och medfölja på
det sätt som förutsätts i olika situationer i nyssnämnda lagar. Med
ledsagardokument avses även ett förenklat sådant.
Av tredje stycket följer att skattskyldigbegreppet i de uppräknade lagarna
skall gälla även vid tillämpningen av denna lag.
I fjärde stycket definieras transportmedel. Bestämmelsen har utformats med
ledning av 3 § 1 lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

3 §
I paragrafen anges att det av de i 1 § angivna lagarna följer att ledsagar-
dokument och i förekommande fall bevis om ställd säkerhet skall medfölja
transport. Bestämmelser om dessa dokument återfinns i 6 kap. 3-8 a §§ lagen
(1994:1776) om skatt på energi, 22-27 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt och
23-28 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Skyldigheten att medföra dokumenten
framgår således av dessa lagar.

4 §
I första stycket behandlas förarens skyldighet att legitimera sig och att visa
upp handlingar som skall följa med transporten. I andra stycket anges att
föraren är skyldig att lämna vissa uppgifter och att visa upp medförda
handlingar som kan ha betydelse för beskattningen. De handlingar som avses i
andra stycket är sådana som inte utgör ledsagardokument eller bevis om ställd
säkerhet, vilka behandlats redan i första stycket. Upplysningsplikten innebär
att föraren är skyldig att lämna de begärda upplysningarna i den mån han känner
till dessa.

5 §
I paragrafen anges ramarna för beskattningsmyndighetens rätt att undersöka ett
transportmedel. Befogenheterna i första stycket överensstämmer till viss del med
tullens befogenheter enligt 57 § 1 tullagen (1994:1550). Beskattningsmyndigheten
får undersöka såväl själva transportmedlet som behållare, containrar, lådor och
andra utrymmen där varor kan förvaras under transport. I begreppet under
transport ingår även situationer då varorna tillfälligt är placerade i
anslutning till transportmedlet, exempelvis för omlastning.
Andra stycket innebär att beskattningsmyndigheten inte behöver betala
ersättning för t.ex. olja som tas med som prov.
Av tredje stycket framgår att kontrollen inte får ske på ett sådant sätt att
den onödigt hindrar transporten.

6 §
I paragrafen ges beskattningsmyndigheten rätt att påföra den skattskyldige en
särskild avgift, transporttillägg (se även avsnitt 6).

7 §
I paragrafen föreskrivs att föraren av transportmedlet kan påföras tran-
sporttillägg om han inte medför eller tillhandahåller ledsagardokument eller
bevis om ställd säkerhet, om det föreligger en skyldighet att medföra sådana
dokument. I detta fall tas tillägget ut med ett fast belopp, 5 000 kr (se även
avsnitt 6).

8

8 §
I bestämmelsen föreskrivs att beslutet om transporttillägg skall undanröjas om
den skattskyldige eller föraren i förekommande fall inkommer med
ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet. Som framgår av definitionen av
bevis om ställd säkerhet i 2 § avses med detta sådan dokumentation om ställd
säkerhet för skatt som föreskrivs i de i 1 § angivna lagarna. Av de där angivna
lagarna följer att bevis om ställd säkerhet skall upprättas innan transport.
Handlingar som upprättats efter transporten uppfyller därför inte de krav som
ställs i de nämnda lagarna och sådana handlingar kan därför inte utgöra grund
för undanröjande av transporttillägg. Motsvarande gäller även för
ledsagardokument.

9 §
Enligt denna paragraf kan transporttillägg efterges om det framstår som
uppenbart oskäligt att ta ut tillägget.
Ett exempel på situationer då det kan framstå som uppenbart oskäligt att ta ut
tillägg kan vara då underlåtenheten att medföra dokument beror på omständigheter
som den skattskyldige, eller föraren då tillägget träffar denne enligt 7 §,
inte råder över.
Ett annat exempel är om inte alla delar av ledsagardokumentet medföljer under
transport. I sådana situationer kan det framstå som uppenbart oskäligt att ta ut
transporttillägg. Om beskattningsmyndighetens kontroll försvåras av att
dokumentet är ofullständigt bör dock transporttillägget i regel kvarstå.

10 §
Av paragrafen följer att bestämmelserna om undanröjande och eftergift av
transporttillägg i 8 och 9 §§ skall beaktas även om yrkande om detta inte har
framställts.

11 §
I första stycket anges att bestämmelserna i 5 kap. lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter är tillämpliga. Transporttillägget
inordnas på detta sätt i ett regelsystem avseende betalning, anstånd, åter-
betalning, dröjsmålsavgift, ränta och indrivning av skatt. Transporttillägg
skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer (jfr 5 kap. 1 §
tredje stycket nämnda lag). Hänvisningen till 5 kap. innebär också att ett
överklagande av beslutet om transporttillägg inte inverkar på skyldigheten att
betala transporttillägget samt att beslutet får verkställas även om det inte har
vunnit laga kraft (se 5 kap. 18 § nämnda lag). Beskattningsmyndigheten kan dock
medge anstånd med betalningen.
Av andra stycket framgår att lagen (1978:880) om betalningssäkring för
skatter, tullar och avgifter är tillämplig beträffande transporttillägg.
Bestämmelsens placering grundas på att regeringen i proposition 1995/96:170,
Översyn av skattebrottslagen, föreslagit att den s.k.

9

uppräkningsmetoden skall överges i 2 § lagen om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter.

12 §
I paragrafen ges beskattningsmyndigheten rätt att uppdra åt annan skatte-
myndighet att i visst ärende eller viss grupp av ärenden fatta beslut i dess
ställe med stöd av lagen. Begränsningen till visst ärende eller viss grupp av
ärenden har tillkommit för att klargöra att beskattnings-myndigheten inte
tillagts normgivningsbefogenheter. För att snabba kontroller i hela landet
skall vara möjliga kan en begränsning till vissa skattemyndigheter inte göras i
lagen. Beskattningsmyndigheten bör kunna begränsa uppdraget till den andra
skattemyndigheten till att avse kontroller enligt 4 och 5 §§ samt i den mån det
bedöms lämpligt påförande av transporttillägg enligt 7 §. Frågan om påförande av
transporttillägg enligt 6 § torde dock endast sällan kunna avgöras utan en
efterföljande utredning. Med hänsyn till detta och att transporttillägget i
dessa fall är nära knutet till själva beskattningsbeslutet torde det ofta inte
vara aktuellt att överföra beslutsbefogenheterna i dessa fall.

13 §
Första stycket innebär att polisen skall lämna beskattningsmyndigheten biträde
vid genomförandet av kontroll enligt lagen. Bestämmelsen innebär även att förare
av transportmedel är skyldig att stanna på polismans anmaning för kontroll av
att transporter av varor genomförs i enlighet med bestämmelserna i de lagar som
anges i 1 §. En skyldighet för vägtrafikant att lyda polismans anvisning för
trafiken föreligger i och för sig redan genom 8 § vägtrafikkungörelsen
(1972:603). Vägtrafikkungörelsen har emellertid ett helt annat syfte än den
föreslagna lagen varför förevarande bestämmelse är motiverad. Polisens medverkan
bygger på att de berörda myndigheterna kommer överens om hur kontrollen skall
genomföras.
Tullverket skall enligt andra stycket medverka i beskattningsmyndighetens
kontrollverksamhet när kontrollen sker i gränsnära områden. Även vid kontroller
i gränsnära områden får förutsättas att berörda myndigheter kommer överens om
hur kontrollen skall genomföras. Beslut om transporttillägg kan endast fattas av
beskattningsmyndighet eller skattemyndighet som tillagts denna befogenhet enligt
12 §. Andra stycket innebär att tullmyndigheten kan använda de befogenheter som
myndigheten genom regeringens proposition 1995/96:166 föreslås få att utöva
kontroll enligt lagen (1996:000) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
mot ett annat land inom Europeiska unionen även i fråga om kontroll enligt
förevarande lag. När kontroller enligt förevarande lag genomförs kommer
befogenheterna enligt den nyss nämnda lagen om Tullverkets befogenheter således
att omfatta även kontroll av varor enligt förevarande lag. Befogen-heterna
enligt lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot annat land inom
Europeiska unionen skall dock när de används för kontroll enligt förevarande lag
tillämpas enligt de förutsättningar som gäller enligt förevarande lag. Några
krav på selektiva kontroller eller att kontrollerna skall avse
anmälningsskyldighet föreligger således inte för kontroller som utförs med stöd
av denna lag. Kontrollbefogenheterna i dessa avseenden är således längre gående
än dem som gäller för Tullverkets kontroller t.ex. avseende tillstånd från
Alkoholinspektionen i samband med kommersiell införsel av alkoholdrycker till
landet.
Vad som menas med gränsnära områden anges i tredje stycket.

14 §
Om en förare uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att stanna på en anmaning
enligt 13 § kan han dömas till böter. Eftersom viss bötesform inte är
föreskriven för brottet skall brottet dömas ut i dagsböter eller, om brottet bör
föranleda lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter (jfr 25 kap. 1 §
brottsbalken).

15-18 §§
Bestämmelserna om omprövning och överklagande i lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter gäller även beslut om transporttillägg. Om
beskattningsmyndigheten själv eller med stöd av 12 § uppdragit åt en annan
skattemyndighet att fatta beslut om transporttillägg får beslutet om
transporttillägg överklagas till den länsrätt som enligt allmänna regler har att
pröva den beslutsfattande myndighetens beslut (jfr 14 § andra stycket lagen,
1971:289, om allmänna förvaltningsdomstolar). Eftersom det är fråga om en ny och
provisorisk lagstiftning bör det inte föreskrivas att prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätt. Beslut enligt 4 och 5 §§ kan inte överklagas.
Vid tillämpningen av 8 kap. 9 § lagen om punktskatter och prisregle-
ringsavgifter skall de bestämmelser som gäller för skatter och avgifter enligt 1
kap. 1 § första stycket 1 också gälla transporttillägg. Bestäm-melserna i 6 kap.
11, 12, 15 och 16 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller på grund av hänvisningen i
tillämpliga delar.

10.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter

Beskattningsmyndigheten kan med stöd av 3 kap. lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter bl.a. förelägga skattskyldig att inkomma med
uppgifter och handlingar som behövs för beskattningen. Möjligheten att tillgripa
föreläggande gäller även vid tillämpningen av den föreslagna lagen om kontroll
av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak. Den
nuvarande rubriken Deklarationsgranskning bör, för att det tydligare skall
framgå att den även omfattar den nya lagstiftningen, ändras redaktionellt.

10

10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Ändringen innebär att förhållandet mellan prisläget i september månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september månad 1995 läggs
till grund för den omräkning av skattebeloppen på alkoholvaror som enligt lagen
(1994:1564) om alkoholskatt skall ske för kalenderår 1997 och efterföljande
kalenderår. De närmare motiven till ändringen framgår av avsnitt 8.

11

Lagrådsremissens lagförslag

Förslaget till lag om kontroll av yrkesmässiga transporter av
mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller vid kontroll av att det som är eller kan
antas vara yrkesmässig transport av varor genomförs i enlighet med
bestämmelserna i
1. lagen (1994:1776) om skatt på energi såvitt avser mineraloljepro-dukter
enligt 1 kap. 3 a § nämnda lag,
2. lagen (1994:1564) om alkoholskatt och
3. lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2 § Begreppet ledsagardokument har i denna lag samma innebörd som det har i de
i 1 § angivna lagarna. Begreppet innefattar dock även förenklade
ledsagardokument.
Med bevis om ställd säkerhet avses i denna lag sådan dokumentation om ställd
säkerhet för skatt som föreskrivs i de i 1 § angivna lagarna.
Med skattskyldig avses i denna lag den som är skattskyldig enligt de lagar som
anges i 1 §.
Med transportmedel avses varje slag av fordon som används för transport på
väg.

Kontroll av transporter m.m.

3 § Av de i 1 § angivna lagarna följer att ledsagardokument och bevis om ställd
säkerhet i vissa fall skall medfölja vid transporter mellan länderna i
Europeiska unionen.

4 § För kontroll av att transporter av varor genomförs i enlighet med
bestämmelserna i de lagar som anges i 1 § är förare av transportmedel skyldig
att legitimera sig och att i förekommande fall tillhandahålla
beskattningsmyndigheten ledsagardokument samt bevis om ställd säkerhet.
Föraren är vidare skyldig att på förfrågan av beskattningsmyndigheten lämna
upplysningar om vem som är eller kan antas vara skattskyldig för de
transporterade varorna, vem som är uppdragsgivare, vem som är mottagare,
varifrån varorna har transporterats, varornas destination samt att även i övrigt
lämna upplysningar och tillhandahålla medförda handlingar som kan ha betydelse
för beskattningen.

5 § Beskattningsmyndigheten får vid kontrollen undersöka transport-medel samt
behållare, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras under
transport. Myndigheten får vidare granska ledsagardokument och bevis om ställd
säkerhet samt undersöka och ta prov på varorna.
För uttagna prov betalas inte ersättning.
Kontrollen skall genomföras på sådant sätt att den inte onödigt hindrar
transporten.

Transporttillägg

6 § Om ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte medföljer
transporten skall beskattningsmyndigheten, om det föreligger en skyldighet att
medföra sådana dokument enligt de i 1 § nämnda lagarna, påföra den skattskyldige
en särskild avgift (transporttillägg). Transporttillägget är tjugo procent av de
punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på varorna.

7 § Om föraren av transportmedlet inte medför eller tillhandahåller ledsagar-
dokument eller bevis om ställd säkerhet och det föreligger en skyldighet att
medföra sådana dokument enligt de i 1 § nämnda lagarna skall beskatt-
ningsmyndigheten påföra honom transporttillägg med 5 000 kr.

8 § Om den skattskyldige eller föraren inkommer med ledsagar-dokument eller
bevis om ställd säkerhet till beskattningsmyndigheten, skall transporttillägget
undanröjas.

9 § Transporttillägg får efterges, om det framstår som uppenbart oskäligt att
ta ut tillägget.

10 § Bestämmelserna om undanröjande och eftergift av transporttillägg skall
beaktas även om yrkande om detta inte har framställts.

11 § Transporttillägg tas ut som skatt enligt 5 kap. lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.
Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är
tillämplig beträffande transporttillägg.

Behörighet att fatta beslut m.m.

12 § Av 1 kap. 5 § 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-regle-
ringsavgifter framgår att Skattemyndigheten i Kopparbergs län är beskattnings-
myndighet beträffande de i 1 § angivna lagarna.
Skattemyndigheten i Kopparbergs län får uppdra åt annan skattemyndighet att
fatta beslut i dess ställe enligt denna lag.

13 § Polisen skall på begäran lämna handräckning vid genomförandet av kontroll
enligt denna lag. Förare av transportmedel är skyldig att stanna på polismans
anmaning.
Tullmyndighet skall medverka i beskattningsmyndighetens kontroll-verksamhet
genom att utöva kontroll i gränsnära områden. Därvid har tullmyndighet samma
befogenheter som myndigheten har enligt lagen (1996:000) om Tullverkets
befogenheter vid införsel eller utförsel över gräns mot annat land inom
Europeiska unionen.
Med gränsnära område avses det område inom vilket tullmyndigheten får ge
anmaning att stanna enligt 5 § lagen om Tullverkets befogenheter vid införsel
eller utförsel över gräns mot annat land inom Europeiska unionen.

Straff

14 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att
stanna på en anmaning enligt 13 § första stycket.

Omprövning och överklagande

15 § Bestämmelserna om omprövning i 4 kap. 3-12 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar beslut om
transporttillägg.

16 § Beslut om transporttillägg kan överklagas hos allmän förvaltnings-domstol.
Övriga beslut av beskattningsmyndigheten enligt denna lag kan inte överklagas.

17 § Bestämmelserna om överklagande i 8 kap. lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter gäller i tillämpliga delar beslut om
transporttillägg.

18 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 och 8 kap. lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter förstås med
1. beskattningsår; det år under vilket beslutet om transporttillägg fattades,
2. skattskyldig; den som påförts transporttillägg och
3. beskattningsbeslut; beslut om transporttillägg.
__________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

12

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs att rubriken närmast före 3 kap. 1 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter skall lyda Deklarationsgranskning m.m.

___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

13

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1996-04-02

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck,
regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist.

Enligt en lagrådsremiss den 28 mars 1996 (Finansdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om kontroll av yrkesmässiga transporter av mineraloljeprodukter,
alkohol och tobak,
2. lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Stefan
Holgersson och hovrättsassessorn Susanne Åkerfeldt.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet.

Lagen om kontroll av yrkesmässiga transporter av mineraloljeprodukter, alkohol
och tobak

I lagrådsremissen anges att den föreslagna lagen skall vara provisorisk i
avvaktan på Skatteflyktskommitténs förslag för att avhjälpa de brister och
problem som finns vid den punktskattekontroll som gäller införsel av EU-interna
varor. Lagförslaget har inte varit föremål för sedvanlig remissbehandling.
Lagrådets granskning har till följd härav och till den korta tid som stått till
buds för granskningen inte kunnat ske på det sätt som varit önskvärt. Eftersom
det får anses angeläget att de kontrollmöjligheter som åsyftas med lagen kan
komma till stånd snarast, får förslaget enligt Lagrådets mening emellertid anses
godtagbart.
Lagrådet utgår ifrån att framför allt konstruktionen av sanktioner kommer att
ytterligare övervägas i det fortsatta utredningsarbetet. Så t.ex. kan behöva
närmare utredas den skattskyldiges möjligheter att gardera sig mot brister
avseende dokumenthantering som förekommit i ett tidigare led. Även sanktion i
form av transporttillägg för föraren kan vara förenad med problem i vissa lägen.
Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt utformningen av bestämmelserna om
kontrollmöjligheter för fall då det inte klart framgår att fråga är om
yrkesmässig transport av varor.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter

Förslaget lämnas utan erinran.

14

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den den 11 april 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden, Hjelm-Wallén,
Peterson, Freivalds, Wallström, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Winberg,
Uusmann, Ulvskog, Lindh, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky,
Östros

Föredragande: statsrådet Östros

Regeringen beslutar propositionen 1995/96:197 Kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak.

15