Utrikesutskottets betänkande
1995/96:UU03

En ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter


Innehåll

1995/96
UU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens   (Utrikesdepartementets)
proposition  1995/96:31  om  en  ny
myndighet   för   kontroll   över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga produkter jämte de motioner
som  väckts  med  anledning  av
propositionen. Utskottet  tillstyrker
att en ny myndighet, Inspektionen för
strategiska  produkter,   inrättas.
Beträffande överlämnande av  ärenden
föreslår utskottet, med avvikelse från
propositionens förslag, att det i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel och lagen
(1991:341) om strategiska  produkter
skall stå att ärenden av principiell
vikt eller som annars är av särskild
vikt skall överlämnas till regeringen.
I  övrigt  tillstyrker  utskottet
propositionen.

Utskottet   påpekar   att   den
administrativa reformen inte påverkar
kriterierna för prövningen av ärenden
rörande krigsmaterielexport.

Till  betänkandet  har  fogats  10
reservationer.

Propositionen

I  proposition  1995/96:31  föreslår
regeringen (Utrikesdepartementet)
1. att riksdagen antar regeringens
förslag till
lag om ändring i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,
2. att riksdagen antar regeringens
förslag till
lag om ändring i lagen (1991:341) om
strategiska produkter,
3. att riksdagen godkänner att en ny
myndighet inrättas för kontroll över
krigsmateriel och andra  strategiska
produkter,
4.  att  riksdagen  godkänner  att
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielexportfrågor ombildas till
ett   råd   för   samråd   i
exportkontrollfrågor  hos  den  nya
myndigheten,
5. att riksdagen till Inspektionen för
strategiska produkter på tilläggsbudget
till  statsbudgeten  för  budgetåret
1995/96  under  tredje  huvudtiteln
anvisar ett ramanslag på 11 500 000 kr.

Motionerna

1995/96:U7  av Martin  Nilsson  och
Mariann Ytterberg (s) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att 1 a §,
andra stycket i lagen om krigsmateriel
skall lyda "Inspektionen skall med eget
yttrande - - -
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om regeringens initiativrätt.
1995/96:U8 av Göran Lennmarker m.fl.
(m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår proposition
1995/96:31 i enlighet med vad  som
anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att skilja handläggningen av
tillsyn av krigsmateriel och av dual
use-produkter,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   myndighet   för
tillståndsprövning  av  dual  use-
produkter,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   avgifter    för
tillståndsprövning  av  dual  use-
produkter,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om Krigsmaterielinspektionen
och   Rådgivande   nämnden   för
krigsmaterielexportfrågor.
1995/96:U9 av Karl-Göran Biörsmark
m.fl. (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om principerna för  svensk
krigsmaterielexport,
2.  att  riksdagen med ändring  i
förslagen till lag om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel 1 a § och
i  lagen  (1991:341) om strategiska
produkter 1 b §, beslutar att lydelsen
skall vara: "Myndigheten skall med eget
yttrande lämna över ett ärende till
regeringens prövning, om ärendet har
principiell betydelse eller annars är
av särskild vikt",
3. att riksdagen beslutar att den nya
myndigheten     skall     heta
Krigsmaterielinspektionen,
4. att riksdagen begär att regeringen
återkommer   med   förslag   till
lagreglering  av  riktlinjerna  för
krigsmaterielexport,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen i
övrigt anförts om riktlinjerna  för
krigsmaterielexport.
1995/96:U10 av Ola Karlsson (m) vari
yrkas
1. att riksdagen beslutar att 1 § lag
om ändring av lagen (1992:1300) om
krigsmateriel utformas i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om reglernas betydelse  för
internationell samverkan.
1995/96:U11 av Björn Samuelson m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att den politiska
prövningen säkerställs,
2. att riksdagen beslutar om ändring
av 1 a § lagen om krigsmateriel enligt
vad i motionen anförts.
1995/96:U12 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
proposition 1995/96:31,
2.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vilka ärenden som skall
prövas på myndighetsnivå och  vilka
beslut som skall prövas av regeringen,
3.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att Inspektionen  skall
överlämna ett ärende till regeringens
prövning, om ärendet har principiell
betydelse eller annars är av särskild
vikt,
4.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  de  rådgivande
"riktlinjer" som i dag  finns  för
reglerande av den svenska vapenexporten
skall lagfästas,
5.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  beträffande  ombildning  av
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielfrågor,
6.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att alla ärenden föregås av
samråd med rådet innan det bestäms om
ärendet skall avgöras av myndigheten
eller regeringen,
7.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att alla förhandsbesked
föregås av samråd med rådet,
8.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  endast  sådana
utförselärenden som  tillstyrkts  av
samtliga partier i rådet  kan  bli
föremål för positiva beslut,
9.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om överprövning av beslut.
Yttranden från andra utskott

Utrikesutskottet    har    berett
konstitutionsutskottet       och
försvarsutskottet möjlighet att yttra
sig över propositionen och motioner i
de delar som har samband med respektive
utskotts       beredningsområde.
Konstitutionsutskottets    yttrande
(1995/96:KU4y) återfinns som bilaga 3
till  betänkandet. Försvarsutskottets
yttrande (1995/96:FöU1y) har intagits
som bilaga 4 till betänkandet.

Utskottet

Inledning

Det har länge varit en strävan att
befria     regeringen     från
förvaltningsärenden av mer eller mindre
rutinbetonad natur för att statsråden
och departementen skall få möjlighet
att  ägna  mer tid och  kraft  åt
reformarbete, övergripande  planering
och prioritering och annat som kräver
ett ställningstagande från regeringen
som politiskt organ. Ett stort antal
ärendegrupper     på     olika
förvaltningsområden har delegerats från
regeringen  till  myndigheter  under
regeringen under en följd av år.
Tanken att som ett led i denna strävan
och utveckling delegera ärenden också
på exportkontrollområdet har fått ökad
aktualitet i takt med att dessa ärenden
har ökat i antal. Ärendena gäller bl.a.
utförsel av krigsmateriel och utförsel
av varor med både civil och militär
användning (s.k. dual use-produkter).
Ökningen av antalet ärenden har samband
med att lagstiftningen om kontroll över
krigsmateriel och dual use-produkter
efter hand har byggts ut till att
omfatta  allt  fler  varuslag  och
verksamheter i enlighet med Sveriges
internationella   åtaganden    på
exportkontrollområdet.
Möjligheterna    att    delegera
exportkontrollärenden       till
myndighetsnivå har tidigare övervägts
av en särskild utredare. Utredningen
avlämnade  i  juni 1993 betänkandet
Kontrollen över export av strategiskt
känsliga varor (SOU 1993:56) vilket
sedan    remissbehandlades.    En
sammanställning  av  remissyttrandena
finns  i  prop. 1993/94:176.  Efter
förslag i den propositionen ändrades
lagstiftningen med verkan från den 1
januari 1995 så att regeringen fick
möjlighet att delegera prövningen av
tillståndsfrågor för dual use-produkter
till   den  myndighet  regeringen
bestämmer.
En arbetsgrupp inom regeringskansliet
har därefter övervägt delegeringsfrågan
ytterligare och lagt fram förslag i
form av ett utkast till lagrådsremiss.
Utkastet   har   remissbehandlats.
Utkastets  lagförslag  liksom  en
sammanställning  av  remissyttrandena
återfinns i en bilaga till proposition
1995/96:31.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposition 1995/96:31 föreslås att
Krigsmaterielinspektionen     skall
ombildas  till  en  ny  myndighet,
Inspektionen för strategiska produkter.
Den  nya  myndigheten  skall  pröva
merparten av de ärenden om kontroll
över   krigsmateriel  och   andra
strategiskt  känsliga produkter  som
regeringen eller ett statsråd i dag
prövar.
Regeringen     skall     också
fortsättningsvis pröva ärenden som har
principiell betydelse eller annars är
av särskild vikt. Det skall inte längre
förekoma att ett statsråd själv avgör
tillståndsärenden          på
exportkontrollområdet.
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielexportfrågor     skall
ombildas till ett råd för samråd i
exportkontrollfrågor  hos  den  nya
myndigheten. Detta råd får ett vidare
verksamhetsområde  och  en  bredare
sammansättning  än  den  nuvarande
nämnden.
Förslagen är ett led i strävandena att
-  delegera  sådana  ärenden  från
regeringen till myndighetsnivå som inte
kräver  ett ställningstagande  från
regeringen,
- utveckla det samråd som Rådgivande
nämnden för krigsmaterielfrågor
är ett forum för i dag.
Förslagen innebär inte att prövningen
av ärendena ändras i sak.
Reformen föreslås träda i kraft den 1
februari 1996.
En ny myndighet för prövning av
förvaltningsärenden om kontroll över
krigsmateriel och andra strategiskt
känsliga produkter

En ny myndighet

I  propositionen påpekas att enligt
lagen (1992:1300) om krigsmateriel får
det statsråd som har till uppgift att
föredra ärenden om utförsel i dag själv
avgöra  de ärenden som inte  avser
utförsel i större omfattning eller som
i övrigt är av större vikt. Prövning av
andra  ärenden  enligt  lagen  om
krigsmateriel   är    förbehållen
regeringen.
Beträffande dual use-produkter skall
enligt lagen (1991:341) om strategiska
produkter frågor om utförseltillstånd
och  andra  tillstånd  prövas  av
regeringen eller den myndighet  som
regeringen bestämmer.
Varken lagen om krigsmateriel eller
lagen om strategiska produkter anger
några förutsättningar för tillstånd,
förbud och undantag enligt lagarna.
Regeringen kan i sin verksamhet som
prövningsinstans fritt forma en praxis
och samordna den med Sveriges utrikes-,
säkerhets-  och  försvarspolitik  i
övrigt.
I propositionen anförs att en given
utgångspunkt är att regeringen också i
fortsättningen skall ansvara för och
kunna styra utvecklingen i praxis på
området och anpassa den till växlande
utrikes-,    säkerhets-     och
försvarspolitiska  krav.  För  att
säkerställa detta är det emellertid
inte nödvändigt att regeringen eller
ett statsråd prövar alla de ärenden -
upp emot 3 000 per år - som i  dag
avgörs på detta sätt. Det kan räcka att
regeringen prövar de ärenden som är
viktiga för utvecklingen eller som är
svårbedömda. Dessa ärenden är inte så
många. Andra ärenden bör delegeras till
en myndighet under regeringen.
En prövning på myndighetsnivå kräver
enligt regeringen att myndigheten kan
tillföras sakkunskap och kontinuerlig
inblick i utrikes-, säkerhets-  och
försvarspolitiska frågor. Den lösning
som ligger närmast till hands är att
Krigsmaterielinspektionen ombildas till
en ny myndighet för prövning av ärenden
enligt lagen om krigsmateriel och lagen
om strategiska produkter. Regeringen
anför att den nya myndigheten bör ha
ett namn som inte ger underlag för
uppfattningen att verksamheten omfattar
endast krigsmateriel. Inspektionen för
strategiska produkter är ett lämpligt
namn.
I motion U8 (m) anförs att kontrollen
av krigsmateriel respektive av dual use-
produkter regleras i två skilda lagar
och bygger på två fundamentalt skilda
synsätt. Utförsel av krigsmateriel är i
princip förbjuden. Dual use-produkter
omfattas  däremot  i  princip  av
frihandel. Enligt motionärerna finns
det  sålunda  ingen  anledning  att
prövning enligt de två skilda lagarna
skall  ske  av  samma  myndighet.
Regeringens proposition avvisas därför
(yrkande 1).
Även i motion U12 (mp) föreslås att
propositionen  avslås.  Motionärerna
anför  att  krigsmaterielärenden  är
politiska ärenden som det ankommer på
regeringen att avgöra. Överväganden i
samband  med dessa ärenden omfattar
löpande bedömningar som berör utrikes-
och försvarspolitiken (yrkande 1).
I  motion  U8  (m)  anförs  att
krigsmaterielinspektionen
fortsättningsvis bör finnas kvar med
samma   uppgifter  som  hittills.
Motionärerna finner ingen anledning att
nu ändra den ordning som gäller och
någon förändring i lagen är därför inte
motiverad (yrkande 5 delvis).
Enligt motion U9 (fp) är det i sig
inte orimligt att den nya myndigheten i
stället      för      namnet
Krigsmaterielinspektionen får  namnet
Inspektionen för strategiska produkter.
Å andra sidan menar motionärerna att de
frågor som är politiskt mest känsliga
är de som rör dispens för export av
krigsmateriel. Det nya  namnet  kan
uppfattas göra myndighetens uppgifter
mer  diffusa. Riksdagen bör  därför
besluta att den nya myndigheten skall
heta Krigsmaterielinspektionen (yrkande
3).
Konstitutionsutskottet  (1995/96:KU4y)
finner den föreslagna ordningen med en
funktionsfördelning mellan regeringen
och  en  från regeringen fristående
myndighet rimlig och i linje med allmän
förvaltningspraxis.
Konstitutionsutskottet    avstyrker
således de motioner som föreslår avslag
på propositionen.

Försvarsutskottet  påpekar  i  sitt
yttrande   (1995/96:FöU1y)   till
utrikesutskottet att  man  vid  ett
flertal  tillfällen  framhållit  att
svensk försvarsindustris förmåga att
leverera högteknologiska produkter till
det svenska försvaret har ett stort
säkerhetspolitiskt värde. Det är ett
försvarspolitiskt intresse att formerna
för att pröva exporttillstånd m.m. i
enlighet   med   krigsmateriellagen
fungerar effektivt. Försvarsutskottet
uppfattar att regeringsförslaget är en
administrativ reform för att förenkla
och  effektivisera  behandlingen  av
aktuella  tillståndsärenden.   Från
försvarspolitiska utgångspunkter  har
försvarsutskottet ingen erinran  mot
regeringens förslag.

Utrikesutskottet har inget att invända
mot   konstitutionsutskottets   och
försvarsutskottets yttranden i dessa
delar.  Utskottet vill inledningsvis
framhålla att inrättandet av en ny
myndighet   för   kontroll   över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga produkter är en administrativ
reform. Kriterierna för prövningen av
ärendena ändras inte av den föreslagna
reformen. Genom att befria regeringen
från förvaltningsärenden av mer eller
mindre  rutinbetonad  karaktär  kan
statsråden och departementen ägna mer
kraft och tid åt reformarbete och annat
som  kräver ställningstaganden  från
regeringen som politiskt organ.
Beträffande hanteringen av  ärenden
rörande  kontrollen av krigsmateriel
respektive av dual use-produkter vill
utskottet understryka att det rör sig
om två separata regelverk, lagen om
krigsmateriel  respektive  lagen  om
strategiska produkter. Att en och samma
myndighet prövar olika ärenden enligt
olika regelverk kan enligt utskottets
uppfattning inte anses utgöra något
problem. Den nya myndigheten kommer att
tillföras sakkunskap och kontinuerlig
inblick i utrikes-, säkerhets-  och
försvarspolitiska frågor vilket kommer
att vara till nytta för prövningen
enligt de två lagarna.
Vidare bör det påpekas att utrikes-,
säkerhets-   och  försvarspolitiska
överväganden  liksom hittills  skall
fälla  utslaget vid  prövningen  av
ärenden. Regeringen skall  också  i
fortsättningen pröva ärenden som har
principiell betydelse eller annars är
av särskild vikt.
Därmed avstyrks motionerna U8  (m)
yrkande 1 och U12 (mp) yrkande 1.
Som  redan framgått delar utskottet
regeringens uppfattning att  en  ny
myndighet   för   kontroll   över
krigsmateriel och andra  strategiska
produkter bör inrättas.
Utskottet   tillstyrker   härmed
propositionens förslag i denna del och
avstyrker motion U8 (m) yrkande  5
(delvis).
Beträffande  namnet  på  den  nya
myndigheten  instämmer  utskottet  i
regeringens bedömning att det bör vara
ett namn som inte ger underlag för
uppfattningen att verksamheten omfattar
endast krigsmateriel. Inspektionen för
strategiska produkter är således ett
lämpligt namn.
Därmed avstyrks motion U9 (fp) yrkande
3.

Prövningens inriktning


I propositionen framhålls att det vid
en delegering till myndighetsnivå är
nödvändigt att lyfta fram de principer
som regeringen har lagt fast i sin
praxis och som på krigsmaterielområdet
har kommit till uttryck i regeringens
riktlinjer för krigsmaterielexport och
annan  utlandssamverkan. Riktlinjerna
framgår av prop. 1991/92:174 Lag om
krigsmateriel  (s.  41)  och  bet.
1992/93:UU1 Krigsmaterielexport. Dessa
principer ger god ledning i de flesta
fall.
Principerna  innebär  att  Sveriges
utrikes-,    säkerhets-     och
försvarspolitiska intressen skall fälla
utslaget i ärendena.
I propositionen anförs att det är
viktigt att principerna i regeringens
praxis får genomslag på myndighetsnivån
utan någon eftersläpning. Delegeringen
bör  genomföras på  ett  sätt  som
garanterar att så sker och att den inte
leder till att prövningen ändras i sak.
Delegeringen bör kombineras med att man
i  lag  uttryckligen  anger  vilken
inriktning  som  tillståndsprövningen
skall ha.
I  lagen om krigsmateriel bör det
föreskrivas att tillstånd enligt lagen
får  lämnas  endast om  det  finns
säkerhets- eller försvarspolitiska skäl
för  det och det inte strider mot
Sveriges utrikespolitik.
En motsvarande lagbestämmelse för dual
use-produkter bör ange att tillstånd
skall lämnas, om det inte strider mot
utrikes-,    säkerhets-    eller
försvarspolitiska intressen.
Närmare principer för prövningen har
lagts fast i regeringens praxis och bör
enligt   propositionen  också   i
fortsättningen utvecklas genom praxis
och inte genom lagstiftning. Regeringen
bör behålla det övergripande ansvaret
för praxisbildningen och kunna styra
utvecklingen genom att pröva  vissa
ärenden.
Enligt den enskilda motionen U10 (m)
finns det en betydande risk för att den
av regeringen föreslagna formuleringen
i 1 § i lagen om krigsmateriel leder
till  en  skärpt  inställning  till
vapenexport i framtiden. Vidare anförs
att det finns näringspolitiska skäl att
tillåta  export  av  krigsmateriel.
Motionären hänvisar till förslaget i
regeringens remiss till Lagrådet vari
föreskrevs  att  tillståndsgivningen
skulle grundas på utrikes-, säkerhets-
och försvarspolitiska överväganden . I
motionen yrkas att lagen ges denna
utformning    kompletterat    med
näringspolitiska överväganden (yrkande
1).  Motionären  anser  vidare  att
tillämpningen  av  reglerna   för
vapenexport bör harmoniseras med andra
europeiska   länder.   För   att
internationell samverkan skall  vara
möjlig krävs både likartade regler och
likartad  tillämpning  av  reglerna
(yrkande 2).
I motion U9 (fp) anförs att frågor
rörande export av krigsmateriel är av
vital betydelse för trovärdigheten för
svensk    utrikespolitik.    Den
hittillsvarande  restriktiviteten  i
dispensgivningen bör ligga fast.  I
motionen erinras om riktlinjerna för
krigsmaterielexport. Till grund  för
dessa riktlinjer ligger att tillstånd
till utförsel av krigsmateriel, eller
till  annan samverkan med någon  i
utlandet avseende krigsmateriel  bör
medges endast om sådan utförsel eller
samverkan 1. bedöms erforderlig för att
tillgodose det svenska försvarets behov
av materiel eller kunnande eller i
övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd,
samt  2.  inte står i  strid  med
principerna och målen för  Sveriges
utrikespolitik . I motionen anförs att
detta bör gälla även i fortsättningen.
En  mer liberal dispensgivning  bör
föregås  av  en bred parlamentarisk
beredning, som tar sin utgångspunkt i
långsiktigt  förändrade  försvars-,
säkerhets-   och   utrikespolitiska
förutsättningar. Vad som anförts om
principerna     för     svensk
krigsmaterielexport bör ges regeringen
till känna (yrkande 1).
Konstitutionsutskottet betonar i sitt
yttrande att den föreslagna ordningen
inte innebär någon förändring av de
grundläggande    villkoren    för
tillståndsgivningen  och  menar  att
därmed får motion U9 (fp) yrkande 1
anses tillgodosedd.

Utrikesutskottet   instämmer    i
konstitutionsutskottets   synpunkter.
Utskottet kan inte dela uppfattningen i
motion  U10  (m)  att  det  finns
näringspolitiska  skäl  att  tillåta
export av krigsmateriel utan anser, i
likhet  med  utskottets  tidigare
ställningstaganden i t.ex. 1992/93:UU1
och  vad  som anförs i proposition
1995/96:31, att utrikes-, säkerhets-
och  försvarspolitiska  överväganden
skall fälla utslaget vid prövning av de
ärenden det är fråga om. Därmed är det
inte  heller  aktuellt  med  någon
förändring av reglerna för att uppnå
ökad harmonisering med andra länder.

Med det anförda avstyrks motion U10 (m)
yrkandena 1 och 2.

Utskottet  vill i detta  sammanhang
påpeka att till grund för riktlinjerna
ligger att tillstånd till utförsel av
krigsmateriel,  eller  till  annan
samverkan med någon i utlandet avseende
krigsmateriel bör medges endast  om
sådan  utförsel eller samverkan  1.
bedöms erforderlig för att tillgodose
det  svenska  försvarets  behov  av
materiel eller kunnande eller i övrigt
är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt 2.
inte står i strid med principerna och
målen  för  Sveriges utrikespolitik 
(prop. 1991/92:174 Lag om krigsmateriel
s. 41).
Dessa  riktlinjer -  som  tidigare
behandlats  av  riksdagen  (prop.
1991/92:174 Lag om krigsmateriel, bet.
1992/93:UU1  Krigsmaterielexport)  -
påverkas  inte av den  reform  som
föreslagits i föreliggande proposition.
Yrkande 1 i motion U9 (fp) är därmed
redan tillgodosett.
Därmed avstyrker utskottet motion U9
(fp) yrkande 1.

Lagreglering av riktlinjerna


I motion U9 (fp) påpekas att krav på
att de nu gällande riktlinjerna skall
lagregleras tidigare har avvisats av
riksdagen.  I  samband  med  att
dispensgivningen  nu  överförs  från
regeringen  till  en  självständig
myndighet kommer enligt motionärerna
frågan i ett nytt läge. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag
till lagreglering av riktlinjerna för
krigsmaterielexport (yrkande 4). Även i
motion U12 (mp) framförs krav på att
riktlinjerna   skall   lagfästas.
Inspektionen för strategiska produkter
är inte en politisk instans utan en
förvaltningsmyndighet som skall syssla
med    rättstillämpning.   Enligt
motionärerna skulle regeringen och den
nya myndigheten på ett helt annat sätt
än i dag tvingas tillse att de regler
som finns för export av vapen verkligen
efterlevs  om riktlinjerna lagfästes
(yrkande 4).
Enligt motion U9 (fp) bör regeringen -
för att den politiska praxisbildningen
skall  tillgodoses - kunna  utfärda
förordningar  om länder  och  visst
vapenslag även under andra förhållanden
än dem som regleras i lag (yrkande 5).
Konstitutionsutskottet påpekar i sitt
yttrande till utskottet att kravet på
en  längre gående formalisering  av
reglerna innebär antingen att de sedan
den  1  januari  1993  gällande
riktlinjerna  för krigsmaterielexport
och annan utlandssamverkan i väsentliga
delar måste transformeras till lagtext
eller att regeringen bemyndigas meddela
närmare föreskrifter om vad som skall
beaktas  vid  prövningen.  Enligt
konstitutionsutskottet är ett sådant
förfarande           onödigt.
Konstitutionsutskottet    avstyrker
motionerna U9 (fp) yrkande 4 och U12
(mp)  yrkande  4 samt  finner  att
önskemålen i motion U9 (fp) yrkande 5
torde vara uppfyllda.

Utrikesutskottet har inget att invända
mot       konstitutionsutskottets
uppfattning. Utskottet vill erinra om
att propositionens förslag innebär att
delegeringen   till  myndighetsnivå
kombineras  med  att  det  i  lag
uttryckligen anges vilken inriktning
som tillståndsprövningen skall ha. Det
står samtidigt klart att de utrikes-,
säkerhets-   och  försvarspolitiska
intressena    är   mångskiftande.
Möjligheterna att förutse och på ett
smidigt sätt författningsreglera  de
olika situationer som kan komma upp i
tillämpningen är begränsade. Även i
fortsättningen bör närmare principer
för  prövningen  utvecklas  genom
regeringens praxis och  inte  genom
lagstiftning.

Med det anförda avstyrks motionerna U9
(fp) yrkande 4 och motion U12 (mp)
yrkande 4.

Utskottet är av motsvarande skäl inte
berett  att  biträda förslaget  att
regeringen  skall  kunna  utfärda
förordningar om vissa länder  eller
vapentyper. Därmed avstyrks motion U9
(fp) yrkande 5.

Handläggning av ärenden rörande dual
use-produkter


Enligt motion U8 (m) ligger det ett
värde i att dual use-produkter hanteras
i en ordning skild från krigsmateriel.
Motionärerna anser att riksdagen som
sin mening bör ge regeringen till känna
att  handläggningen av  tillsyn  av
krigsmateriel och av dual use-produkter
bör skiljas (yrkande 2). Motionärerna
anför vidare att de delar uppfattningen
i betänkandet Kontrollen över export av
strategiskt  känsliga  varor  (SOU
1993:56) att tillståndsprövningen för
dual use-produkter bör delegeras från
regeringen   till  Kommerskollegium
(yrkande 3 delvis).
Konstitutionsutskottet anser inte att
de skäl som framförs i motion U8 (m)
för att delegera tillståndsgivningen av
dual     use-produkter     till
Kommerskollegium är övertygande  och
avstyrker därför motionskraven.

Utrikesutskottet  -   som   delar
konstitutionsutskottets uppfattning -
har ovan anfört att det inte finns
någon anledning att inte låta den nya
myndigheten  handlägga ärenden  både
rörande krigsmateriel och rörande dual
use-produkter. I och med att det nu
inrättas en fristående myndighet är det
naturligt  att lägga  även  ärenden
rörande dual use-produkter på denna
myndighet.

Därmed avstyrks motion U8 (m) yrkandena
2 och 3 (delvis).

Ärendefördelning mellan myndigheter och
regeringen

Avgränsningen mellan de ärenden som
skall prövas på myndighetsnivå och de
ärenden som skall prövas av regeringen
bör enligt propositionen utformas så
att regeringen kan styra utvecklingen
av praxis och anpassa den till växlande
utrikes-,    säkerhets-     och
försvarspolitiska krav. Dessutom måste
regeringen ha möjlighet att uppfylla
kravet på samråd med Utrikesnämnden
enligt regeringsformen.
Samtidigt är det viktigt att reglerna
blir lätta att förstå och tillämpa. De
sökandes  intresse av enkelhet  och
snabbhet   i   kontakterna   med
myndigheterna bör också vägas in.
Regeringen föreslår att regler med
följande innebörd bör tas in i lagen om
krigsmateriel och lagen om strategiska
produkter:
-  Alla  ärenden skall väckas  på
myndighetsnivå. Myndigheten ser till
att
varje ärende blir tillräckligt utrett.
- Myndigheten tar ställning till om
ärendet behöver prövas av regering-
en. I så fall lämnas ärendet över till
regeringen. En förutsättning för
överlämnande bör vara att ärendet har
principiell betydelse eller annars
är av särskild vikt.
- Myndigheten avgör själv de ärenden
som inte överlämnas till regering-
en.
I propositionen föreslås att 1a § andra
stycket  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel respektive 1b § andra
stycket  i  lagen  (1991:341)  om
strategiska produkter skall få följande
lydelse: Inspektionen /respektive en
myndighet/ får med eget yttrande lämna
över  ett  ärende till  regeringens
prövning, om ärendet har principiell
betydelse eller annars är av särskild
vikt ... .

I motionerna U7 (s) yrkande 1, U9 (fp)
yrkande 2, U11 (v) yrkande 2 samt U12
(mp) yrkande 3 yrkas att  får skall
bytas ut mot skall i den citerade
meningen.
I motionerna anförs bland annat att
det  med  hänsyn till den  svenska
utrikespolitiken är synnerligen viktigt
att det övergripande politiska ansvaret
för hanteringen av de aktuella ärendena
ligger kvar hos regeringen. Oklarheter
i   kompetensfördelningen   mellan
myndighet och regering har i andra
sammanhang inneburit att handläggningen
blivit lidande.
Konstitutionsutskottet menar att den
springande punkten i denna del är hur
de  underliggande villkoren för ett
ärendes överlämnande är formulerade.
Konstitutionsutskottets slutsats är att
valet av får eller skall inte i sig
har  någon avgörande betydelse  för
huruvida ett enskilt ärende faktiskt
kommer  att lämnas till regeringens
prövning     eller      inte.
Konstitutionsutskottet      finner
emellertid att kravet på överlämnande
till regeringen när ett ärende har
principiell betydelse eller annars är
av särskild vikt kommer till tydligare
uttryck om det i lagförslaget står
 skall med eget yttrande lämna över ett
ärende till regeringens prövning ... .

Utrikesutskottet   vill   framhålla
följande i frågan om hur man avgränsar
de  ärenden  som skall  prövas  på
myndighetsnivå.  Som   anförs   i
propositionen bör en fördelning göras
så  att  regeringen  kan  styra
utvecklingen av praxis och anpassa den
till växlande utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska krav. Dessutom måste
regeringen ha möjlighet att uppfylla
kravet på samråd med Utrikesnämnden
enligt 10 kap. 6 § regeringsformen. Med
den  i  propositionen  föreslagna
formuleringen  får ... överlämna ett
ärende torde dessa krav i och för sig
vara uppfyllda.
Frågan om det i lagtexten bör stå
 får  eller  skall  överlämna  ett
ärende är således inte avgörande.  Mot
bakgrund  av  konstitutionsutskottets
yttrande är dock utskottet berett att
föreslå att ordet får i regeringens
förslag till lydelse av 1 a § andra
stycket  i  lagen om  krigsmateriel
respektive 1 b § andra stycket i lagen
om strategiska produkter ersätts med
 skall .
Därmed är motionerna U7 (s) yrkande 1,
U9 (fp) yrkande 2, U11 (v) yrkande 2
samt U12 (mp) yrkande 3 tillgodosedda.
I propositionen anförs att i krislägen
och tillspetsade situationer kan det
vara motiverat att regeringen prövar
fler eller andra ärenden än vad som
normalt är ändamålsenligt. Med tanke på
detta bör regeringen bemyndigas att
besluta  ytterligare  regler   om
överlämnande   av  ärenden   till
regeringen.
I motion U7 (s) berörs lagförslagens
formulering  Regeringen får  meddela
ytterligare    föreskrifter    om
överlämnande   av  ärenden   till
regeringen (lagen om krigsmateriel 1a
§  respektive lagen om  strategiska
produkter 1b §). Motionärerna utgår
från att denna mening har till syfte
att    tillförsäkra    regeringen
initiativrätt vad gäller att ta över
ärenden. Det är enligt motionen ytterst
angeläget att regeringen har en sådan
rätt i situationer som kan uppkomma,
att den praktiskt kan utövas snabbt och
effektivt samt så tidigt som möjligt i
behandlingen av ett ärende (yrkande 2).
Också i motion U12 (mp) yrkas att
regeringen  själv  skall  kunna  ta
initiativ och besluta om överlämnande
av ärenden till regeringen (yrkande 2
delvis).
Konstitutionsutskottet  framhåller  i
sitt yttrande att regeringen enligt
förslaget har möjlighet att bestämma
vilka  ärenden  den  under  vissa
omständigheter    vill    avgöra.
Konstitutionsutskottet menar att med
den  föreslagna konstruktionen torde
önskemålen i motion U7 (s) yrkande 2
vara uppfyllda.

Utrikesutskottet - som inte har något
att invända mot konstitutionsutskottets
uppfattning  -  förutsätter   att
regeringen  kommer  att  utnyttja
möjligheten  att utfärda ytterligare
föreskrifter om överlämnande av ärenden
till regeringen när det är nödvändigt
för att styra utvecklingen av praxis.
Utskottet utgår från att det faktum att
de  föreskrifter  som  regeringen
bemyndigas  att meddela naturligtvis
måste vara av generell karaktär inte
hindrar  ett  snabbt och  effektivt
överlämnande av ärenden. Som anförs i
propositionen kan det i krislägen eller
andra tillspetsade situationer  vara
motiverat att regeringen prövar fler
eller andra ärenden än vad som normalt
dr   ändamålsenligt.   Regeringens
bemyndigande att besluta om ytterligare
regler om överlämnande av ärenden till
regeringen bör ses mot denna bakgrund.
Det kan gälla t.ex. alla ärenden som
avser export till ett visst land eller
som avser varor av ett visst slag. Det
kan här påpekas att det övergripande
politiska ansvaret för hanteringen av
krigsmaterielärenden åvilar regeringen.
Med det anförda anses motionerna U7
(s) yrkande 2 samt U12 (mp) yrkande 2
(delvis) besvarade.
I propositionen föreslås vidare att när
en myndighet lämnar över ett ärende
till  regeringen  skall  myndigheten
bifoga ett eget yttrande. De ärenden
som överlämnas till regeringen skall
avgöras som regeringsärenden. Det skall
inte längre förekomma att ett statsråd
själv  avgör  tillståndsärenden  på
exportkontrollområdet.
Statens kärnkraftsinspektion (SKI) bör
enligt regeringen tills vidare behålla
den  prövningsuppgift  man  har  på
exportkontrollområdet.  Erfarenheterna
får visa om en sådan uppgiftsfördelning
mellan  SKI  och  Inspektionen  för
strategiska produkter är ändamålsenlig
eller  om den bör ändras i  något
avseende. Det bör vara en uppgift för
regeringen att besluta om detta.
Mot  denna bakgrund bör lagen  om
strategiska produkter ange att ärendena
prövas av Inspektionen för strategiska
produkter eller av den myndighet som
regeringen bestämmer.
Något motsvarande arrangemang behövs
inte på krigsmaterielområdet. Där bör
uppgiften att vara prövningsinstans på
myndighetsnivå genomgående ligga  på
Inspektionen för strategiska produkter.
I motion U12 (mp) anförs att samtliga
ärenden om tillstånd till tillverkning,
utförsel i större omfattning, utförsel
till känsliga destinationer eller annan
utlandssamverkan än utförsel  enligt
lagen om krigsmateriel skall avgöras av
regeringen. Den nya myndigheten skall
bland  annat  pröva ärenden  enligt
krigsmateriellagen  som  inte  avser
utförsel i större omfattning eller som
i  övrigt inte är av större  vikt
(yrkande 2 delvis).
Vikten av att den politiska prövningen
säkerställs framhålls i motion U11 (v).
I motionen anförs att det är ytterst
viktigt att det politiska ansvaret inte
inskränks  genom den nya ordningen.
Detta bör riksdagen ge regeringen till
känna (yrkande 1).
Utskottet har ovan anfört sin syn på
överlämnandet  av  ärenden   från
myndigheter till regeringen. Ett av
syftena med reformen är att befria
regeringen från rutinärenden. Med den i
motion U12 (mp) yrkande 2 (delvis)
föreslagna ordningen för överlämnande
av ärenden torde detta syfte ej uppnås.
Med det anförda avstyrks motionen i
denna del.
Beträffande det politiska ansvaret för
prövningen  har  utskottet  redan
framhållit att regeringen bör behålla
det   övergripande  ansvaret  för
praxisbildningen i enlighet med vad som
anförs i propositionen.
Något  tillkännagivande  är  inte
påkallat, och motion U11 (v) yrkande 1
avstyrks därmed.
Ombildning av Rådgivande nämnden för
krigsmaterielexportfrågor

Rådgivande nämnden ombildas till ett
exportkontrollråd  hos  den   nya
myndigheten

Regeringen anför i propositionen att
man  vill utveckla det samråd  som
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielexportfrågor är ett forum
för i dag. Bildandet av en ny myndighet
-  Inspektionen  för  strategiska
produkter - för prövning av  bl.a.
krigsmaterielärenden    aktualiserar
frågan om en ombildning av nämnden.
Föreskrifter om detta kan beslutas av
regeringen.  Det  förhållandet  att
riksdagen medverkade genom att lämna
sitt godkännande när nämnden inrättades
motiverar  att  regeringen  inhämtar
riksdagens godkännande av en ombildning
av nämnden.
I linje med vad som gäller för andra
myndigheter med tillståndsprövning och
tillsyn som huvuduppgifter bör enligt
regeringen  den  nya  myndigheten
organiseras     enligt     en
enrådighetsmodell.   Myndighetschefen
skall  alltså i princip  ensam  ha
beslutsansvaret.
Regeringen föreslår att den nuvarande
rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielexportfrågor bör ombildas
till  ett  råd  för  samråd  i
exportkontrollfrågor hos inspektionen.
Rådet får ett vidare verksamhetsområde
och en bredare sammansättning än den
nuvarande nämnden.
I  propositionen anförs vidare att
behandlingen av ett ärende i ett sådant
organ för samråd som det här gäller har
sin    naturliga    plats    i
beredningsprocessens slutskede,  dvs.
omedelbart innan inspektionen lämnar
över  ärendet till regeringen eller
själv avgör ärendet.

Exportkontrollrådets     uppgifter,
sammansättning och arbetsformer


Arbetet i rådet skall ta sikte inte
bara  på  samråd. Det skall  också
tillföra myndigheten sakkunskap  och
kontinuerlig  inblick  i  relevanta
utrikes-,    säkerhets-     och
försvarspolitiska frågor.
För dessa ändamål bör
- myndighetschefen med jämna mellanrum
informera rådet om myndig-
hetens     verksamhet     på
exportkontrollområdet,
- viktigare beslut föregås av samråd
med rådet,
- myndigheten genom föredragningar i
rådet få kännedom om de län-
derbedömningar,   bedömningar   av
spridningsrisker m.m. som görs inom
regeringskansliet  med  hjälp  av
internationellt informationsutbyte och
det
kontaktnät  som utlandsmyndigheterna
utgör.
Lekmän  bör  ingå i  rådet.  Dessa
ledamöter bör regeringen utse efter
förslag  från  de partier  som  är
företrädda    i   Utrikesnämnden.
Myndighetschefen bör vara den som leder
överläggningarna i rådet.
Behandlingen av ett ärende i rådet kan
enligt  regeringen  ske  så  att
myndighetschefen eller  någon  annan
föredrar ärendet, att de närvarande
överlägger  med  varandra  och  att
myndighetschefen   summerar   den
diskussion som har varit.  Formliga
omröstningar är inte nödvändiga i ett
råd för samråd.
Enligt de allmänna regler som finns i
sekretesslagen   (1980:100)   blir
ledamöterna  i  rådet  bundna  av
handlingssekretess och tystnadsplikt på
samma sätt som andra som tjänstgör hos
myndigheten.
Något  beslutsfattande  i  egentlig
mening bör inte förekomma i rådet.
Behandlingen av en fråga i  rådet
befriar  självfallet inte regeringen
från   dess   skyldighet   enligt
regeringsformen  att  överlägga  med
Utrikesnämnden.
I motion U8 (m) anförs att Rådgivande
nämnden för krigsmaterielexportfrågor
fortsättningsvis bör finnas kvar med
samma   uppgifter  som  hittills.
Motionärerna finner ingen anledning att
nu ändra den ordning som gäller. Någon
förändring i lagen är därför  inte
motiverad (yrkande 5 delvis).
I motion U12 (mp) återfinns flera
yrkanden  rörande  ombildningen  av
Rådgivande nämnden. Motionärerna anser
att det är viktigt att rådet får ta del
av underlagsmaterialet på ett så tidigt
stadium som möjligt (yrkande 5). Vidare
bör alla ärenden föregås av samråd med
rådet innan det bestäms om ärendet
skall  avgöras av myndigheten eller
regeringen  (yrkande 6).  Eventuella
förhandsbesked skall föregås av samråd
med  rådet (yrkande 7). Endast  de
utförselärenden som  tillstyrkts  av
samtliga partier i rådet  kan  bli
föremål för positiva beslut (yrkande
8).
Konstitutionsutskottet anför i  sitt
yttrande att man på goda grunder kan
anta att det rådgivande organet får en
framträdande roll när det gäller beslut
om vilka ärenden som skall avgöras av
myndigheten eller regeringen. Med det
anförda  anser konstitutionsutskottet
att motion U12 (mp) yrkande 6  är
tillgodosedd.
Vidare           framhåller
konstitutionsutskottet att man utgår
från att det arbetssätt som utvecklats
under de cirka tio år som rådgivande
nämnden funnits kommer att fortsätta
och att det faktum att en större krets
av partier kommer att vara med inte
kommer att utgöra något hinder för ett
smidigt           arbetssätt.
Konstitutionsutskottet   tillstyrker
propositionens förslag i denna del och
avstyrker motion U12 (mp) yrkandena 5,
7 och 8.
Utrikesutskottet vill erinra om att i
och med att en ny myndighet inrättas
aktualiseras frågan om ombildning av
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielfrågor.  Motioner  som
avstyrker förslaget om en ny myndighet
har tidigare i betänkandet avvisats av
utskottet. Mot bakgrund av utskottets
tidigare  ställningstagande   anser
utskottet att Rådgivande nämnden bör
ombildas till ett råd för samråd i
exportkontrollfrågor  hos  den  nya
myndigheten.
Därmed  tillstyrks  propositionens
förslag i denna del och motion U8 (m)
yrkande 5 (delvis) avstyrks.
Utrikesutskottet         delar
konstitutionsutskottets uppfattning att
man kan anta att samrådsorganet får en
framträdande roll när det gäller frågan
om vilka ärenden som skall avgöras av
myndigheten respektive regeringen. En
detaljreglering i denna fråga  vore
olämplig.
Motion U12 (mp) yrkande 6 avstyrks.
Utskottet vill vidare anföra att det
inte är lämpligt att reglera nämndens
arbetsformer i detalj.
Därmed  avstyrks motion  U12  (mp)
yrkandena 5, 7 och 8.
Finansiering av den nya myndighetens
verksamhet

Regeringen  beräknar i propositionen
årskostnaderna för den nya myndigheten
till  ca 11,5 miljoner kronor.  Av
statsfinansiella skäl bör verksamheten
finansieras  genom  någon  form  av
avgifter från de företag vars produkter
omfattas   av   kontrollen   över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga produkter.
Myndigheten  skall ha  ett  vidare
verksamhetsområde än  den  nuvarande
Krigsmaterielinspektionen.     Det
förhållandet   att   de    nya
arbetsuppgifterna  avser  dual  use-
produkter talar enligt regeringen för
att  de företag som tillverkar och
exporterar sådana produkter också bör
delta i finansieringen.
De avgiftsskyldigas krets bör anges
med en beloppsgräns för värdet av sålda
produkter. Denna gräns kan lämpligen
sättas vid 2,5 miljoner kronor. En
förutsättning för avgiftsskyldighet bör
vara att värdet av tillverkarens sålda
produkter under året överstiger detta
belopp.
Avgifterna  bör  liksom  hittills
redovisas  mot  en inkomsttitel  på
statsbudgeten.   Den   återkommande
prövning   av  verksamheter   och
kostnadsramar som sker inom ramen för
budgetprocessen är en garanti för att
avgiftsfinansieringen  inte  påverkar
myndighetens     kostnadsmedvetande
negativt.
I  motion  U8  (m)  anförs  att
finansieringen av tillståndsprövningen
för dual use-produkter bör ske på samma
sätt som i Norden och EU i övrigt för
att inte diskriminera verksamhet  i
Sverige i förhållande till verksamhet i
andra  länder. Motionärerna  avvisar
avgifter för tillståndsprövning av dual
use-produkter eftersom sådana avgifter
inte finns i våra grannländer eller i
andra EU-länder (yrkande 4).

Utskottet har inget att erinra mot den
föreslagna    avgiftsfinansieringen.
Beträffande    utvidgningen    av
avgiftsskyldigheten till att omfatta
även  en  del  av de företag  som
tillverkar  dual use-produkter  vill
utskottet, i likhet med vad som anförs
i propositionen, erinra om att ett
övergripande syfte med exportkontrollen
för dual use-produkter är detsamma som
ligger bakom krigsmaterielkontrollen:
det skall undvikas att Sverige bidrar
till sådan militär upprustning som kan
hota fred och frihet.
Vidare vill utskottet påpeka att en
förutsättning  för  avgiftsskyldighet
enligt  propositionen bör vara  att
värdet av tillverkarens sålda produkter
under  året överstiger 2,5 miljoner
kronor.
Därmed avstyrks motion U8 (m) yrkande
4.
Överprövning av beslut

I  propositionen anförs att allmänt
gäller att ändamålet med en möjlighet
att överklaga myndigheters beslut bör
vara att bereda enskilda intressen i
ärendena rättsskydd. Regeringen anför
att det är viktigt att hålla detta i
minnet när man skall utforma regler om
vilka beslut av en myndighet som skall
vara möjliga att överklaga.

Avslag och förbud

En första fråga är om det mot denna
bakgrund bör finnas en möjlighet att
överklaga  ett beslut varigenom  en
myndighet på området avslår en ansökan
om  tillstånd eller undantag  eller
förbjuder att ett anbud lämnas eller
att ett avtal ingås.
Utrikes-,    säkerhets-    och
försvarspolitiska överväganden  skall
fälla utslaget i ärendena. Enskilda
intressen, t.ex. ett företags intresse
av  att  få  avsättning  för  sina
produkter, skall inte vägas in vid
prövningen av en ansökan.
Det förhållandet att prövningen hos
myndigheten inte skall omfatta enskilda
intressen    motiverar    enligt
propositionen att sådana intressen inte
heller kan göras gällande genom en
möjlighet att överklaga dessa beslut
till en högre instans.

Återkallelse av tillstånd

Vid beslut att återkalla ett tillstånd
är  situationen enligt propositionen
annorlunda.  Utgångspunkten  är  att
tillståndshavaren har rätt att behålla
tillståndet.    En   återkallelse
förutsätter  att han har  åsidosatt
föreskrifter eller villkor eller att
det finns andra särskilda skäl till
återkallelse. En återkallelse får inte
avse tillstånd till avtal som redan har
ingåtts.
Här gör sig trygghetsaspekter gällande
på ett annat sätt än vid beslut att
avslå en ansökan eller meddela ett
förbud.  I  en del återkallelsefall
ställer   också  den   europeiska
konventionen angående skydd för  de
mänskliga  rättigheterna  och  de
grundläggande friheterna krav på att
det skall finnas en möjlighet till
domstolsprövning.
Av  dessa  skäl  bör  beslut  på
myndighetsnivå  att  återkalla  ett
tillstånd enligt lagen om krigsmateriel
eller lagen om strategiska produkter
kunna   överklagas  till   allmän
förvaltningsdomstol.

Avgiftsbeslut

Den nya myndigheten skall bestämma en
årlig  avgift för företag som  har
tillstånd att tillverka krigsmateriel
eller som tillverkar dual use-produkter
av  det  slag  som  omfattas  av
myndighetens tillsyn. Av hänsyn till
rättssäkerheten bör också dessa beslut
enligt regeringen kunna överklagas till
domstol.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut bör kunna överprövas
bara om de avser återkallelse av ett
tillstånd att tillverka krigsmateriel
eller återkallelse av ett tillstånd att
tillhandahålla      krigsmateriel.
Överprövning bör då - liksom hittills -
göras av Regeringsrätten enligt lagen
(1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut.

Enligt propositionen skall beslut på
myndighetsnivå  att  återkalla  ett
tillstånd eller att bestämma en årlig
avgift  få  överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol. I motion U12 (mp)
anförs att dessa beslut inte lämpar sig
för prövning i domstol. Motionärerna
föreslår att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna att sådana
beslut på myndighetsnivå får överklagas
hos regeringen (yrkande 9). I motion U8
(m) yrkas att tillståndsprövningen för
dual use-produkter bör delegeras från
regeringen till Kommerskollegium.  I
motionen anförs att Kommerskollegiums
beslut  bör  kunna överklagas  till
regeringen (yrkande 3 delvis).

Konstitutionsutskottet  ansluter  sig
till bedömningarna och förslagen  i
propositionen i denna del och avstyrker
motion U12 (mp) yrkande 9.
Vidare          uppmärksammar
konstitutionsutskottet frågan hur långt
Europakonventionens krav på tillgång
till  domstolsprövning sträcker sig.
Konstitutionsutskottet framhåller att
det finns skäl att noga följa vad som
händer på detta område och vid behov
ompröva regelsystemet för överprövning.
Utrikesutskottet vill erinra om de krav
på möjlighet till domstolsprövning som
finns i den europeiska konventionen
angående  skydd  för  de  mänskliga
rättigheterna  och de  grundläggande
friheterna.    Utskottet    delar
konstitutionsutskottets uppfattning att
det finns skäl att noga följa vad som
händer på detta område. Utskottet kan
inte ställa sig bakom motionärernas
förslag  att  vissa  beslut  skall
överklagas till regeringen och inte
till domstol.
Motion U12 (mp) yrkande 9 avstyrks
därmed.
Utskottet har tidigare i betänkandet
avstyrkt förslag i motion  U8  att
ärenden  rörande dual  use-produkter
skall ligga på Kommerskollegium.
I konsekvens med detta avstyrks motion
U8 (m) yrkande 3 (delvis).
Genomförande

Regeringen anför i propositionen att
den  nya myndigheten bör börja sin
verksamhet den 1 februari 1996. Ärenden
som  har väckts men som inte  har
avgjorts före den dagen skall lämnas
över  från  regeringskansliet  till
myndigheten. Det bör vara en uppgift
för myndigheten att undersöka om det
bland dessa ärenden finns något ärende
som behöver prövas av regeringen enligt
de nya reglerna om överlämnande av
ärenden till regeringens prövning. I så
fall  bör  myndigheten  fullfölja
beredningen  och  överlämna  ärendet
enligt dessa regler.
Sedan  år  1985 lämnar  regeringen
årligen till riksdagen en redogörelse
för den svenska krigsmaterielexporten.
Regeringen  avser  att  också  i
fortsättningen lämna riksdagen årliga
redogörelser av detta slag.
Konstitutionsutskottet anför i  sitt
yttrande att det finns skäl att noga
följa  upp  den nya organisationen.
Konstitutionsutskottet framhåller att
regeringen  bör  se  till  att  en
uppföljning  av  det  första  årets
verksamhet kommer till stånd och att
resultatet av denna redovisas våren
1997 i den årliga redogörelsen  av
krigsmaterielexporten till riksdagen.

Utrikesutskottet har inget att invända
mot konstitutionsutskottets yttrande i
denna del. Utskottet förutsätter att
den  nya  myndighetens  verksamhet
redovisas i den årliga redogörelsen av
krigsmaterielexporten till riksdagen.

Anslagsfrågor

I propositionen påpekas att för den
nuvarande   Krigsmaterielinspektionen
finns på statsbudgeten för innevarande
budgetår ett anslag som är uppfört med
8 204 000 kr. Krigsmaterielinspektionen
kommer enligt förslagen i propositionen
att upphöra vid utgången av januari
1996. Därmed uppkommer en besparing på
cirka 5 miljoner kronor i förhållande
till statsbudgeten.
Verksamheten hos den nya myndigheten,
Inspektionen för strategiska produkter,
är avsedd att bekostas genom avgifter
från tillverkare vars produkter skall
omfattas av myndighetens tillsyn. De
medel som inflyter på detta sätt bör
redovisas    på    statsbudgetens
inkomstsida.
För att bekosta utgifterna behöver ett
nytt  anslag anvisas av  riksdagen.
Regeringen föreslår att riksdagen på
tilläggsbudget anvisar ett ramanslag på
11,5 miljoner kronor till Inspektionen
för strategiska produkter.
Utskottet har ovan ställt sig bakom
inrättandet av den nya myndigheten. Som
en följd av detta tillstyrker utskottet
att riksdagen anvisar de av regeringen
begärda medlen.

Övriga frågor

Utskottets överväganden

Utskottet  har tillstyrkt  de  ovan
behandlade  delarna  av  regeringens
förslag i proposition 1995/96:31 med
ett undantag. Utskottet har föreslagit
att bestämmelserna om överlämnande av
ärenden  från  myndigheten   till
regeringen utformas så att det i lagen
anges att myndigheten skall överlämna
ärenden till regeringens prövning, om
ärendet har principiell betydelse eller
annars  är  av  särskild  vikt.  I
propositionen föreslogs att  det  i
lagtexten skulle stå att myndigheten
får överlämna ärende till regeringen.
I den mån regeringens förslag till
ändringar  i  lagen (1992:1300)  om
krigsmateriel  och  i  lagen  om
strategiska produkter (1991:341) inte
omfattats  av  utskottets  tidigare
ställningstaganden tillstyrks dessa med
ett undantag. Det gäller 3 och 21 §§ i
lagen om krigsmateriel. Av lagtekniska
skäl  bör ändringarna i dessa båda
paragrafer göras i form av en särskild
lag om ändring i lagen (1994:122) om
ändring  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel.  Utskottet  föreslår
därför riksdagen att anta utskottets
förslag till en sådan särskild lag och
att  anta regeringens förslag  till
dndring  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel med undantag  för  de
paragrafer  som  omfattas  av  den
särskilda lagen, dvs. 3 och 21 §§ och
med  undantag  för  den  del  av
lagförslaget utskottet ovan behandlat.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:U8 yrkande 1 och 1995/96:U12
yrkande 1,
res. 1 (m) -
delvis
res. 2 (mp)
2. beträffande inrättande av en
ny myndighet
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:U8 yrkande 5 (i denna del)
godkänner regeringens förslag att en
ny myndighet inrättas för kontroll
över   krigsmateriel  och  andra
strategiska produkter,
res. 1 (m) -
delvis
3. beträffande namnet på den nya
myndigheten
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U9 yrkande 3,
res. 3 (fp, v)
4. beträffande näringspolitiska
skäl för export
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U10 yrkandena 1 och 2,
5. beträffande riktlinjer för
vapenexport
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U9 yrkande 1,
6. beträffande lagreglering av
riktlinjerna
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:U9 yrkande 4 och 1995/96:U12
yrkande 4,
res. 4 (fp, v,
mp)
7. beträffande förordningar om
vissa länder
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U9 yrkande 5,
res. 5 (fp, v)
8. beträffande handläggning  av
ärenden rörande dual use-produkter
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U8 yrkandena 2 och 3 (i denna
del),
res. 1 (m) -
delvis
9. beträffande överlämnande av
ärenden
att  riksdagen  med  anledning  av
regeringens förslag och  motionerna
1995/96:U7  yrkande  1,  1995/96:U9
yrkande 2, 1995/96:U11 yrkande 2 samt
1995/96:U12 yrkande 3
dels antar 1 a § andra stycket i
regeringens  förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel med den ändringen att
ordet får utgår och ersätts med ordet
skall,
dels antar 1 b § andra stycket i
regeringens  förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1991:341)  om
strategiska  produkter  med  den
ändringen att ordet får utgår och
ersätts med ordet skall,
10. beträffande föreskrifter om
överlämnande av ärenden
att  riksdagen förklarar motionerna
1995/96:U7 yrkande 2 och
1995/96:U12 yrkande 2 (i denna del)
besvarade med vad utskottet anfört,
11. beträffande prövning hos den
nya myndigheten
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U12 yrkande 2 (i denna del),
res. 6 (v, mp)
12. beträffande det politiska
ansvaret för prövningen
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U11 yrkande 1,
res. 7 (v)
13. beträffande ombildning av
Rådgivande nämnden
att riksdagen godkänner regeringens
förslag att Rådgivande nämnden för
krigsmaterielexportfrågor   ombildas
till  ett  råd  för  samråd  i
exportkontrollfrågor  hos  den  nya
myndigheten  samt  avslår  motion
1995/96:U8 yrkande 5 (i denna del),
res. 1 (m) -
delvis
14. beträffande samrådsorganets
roll
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U12 yrkande 6,
res. 8 (v, mp)
15. beträffande reglering  av
nämndens arbetsformer
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U12 yrkandena 5, 7 och 8,
res. 9 (v, mp)
16. beträffande finansiering av
den nya myndighetens verksamhet
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U8 yrkande 4,
res. 1 (m) -
delvis
17. beträffande överprövning av
beslut
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U12 yrkande 9,
res. 10  (v,
mp)
18.           beträffande
Kommerskollegiums beslut
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:U8 yrkande 3 (i denna del),
res. 1 (m) -
delvis
19.  beträffande anslag  till
Inspektionen   för   strategiska
produkter
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag till Inspektionen
för  strategiska  produkter   på
tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret  1995/96  under  tredje
huvudtiteln anvisar ett ramanslag på
11 500 000 kr,
20. beträffande vissa paragrafer
i lagen om krigsmateriel
att  riksdagen  med  anledning  av
regeringens förslag beslutar att 3
och 21 §§ i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel skall ha i bilaga 2 som
Utskottets  förslag  betecknade
lydelse,
21.  beträffande  lagen  om
krigsmateriel i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1300)  om krigsmateriel  utom
såvitt avser 3 och 21 §§ och i den
mån  det  inte  omfattas  av  vad
utskottet hemställt under moment 9
samt beslutar om sådan ändring  i
ingressen till det i propositionen
framlagda lagförslaget som föranleds
härav,
22.  beträffande  lagen  om
strategiska produkter i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1991:341) om strategiska produkter i
den mån det inte omfattas av vad
utskottet hemställt under moment 9.
Stockholm den 5 december 1995

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola
Furubjelke (s), Göran Lennmarker (m),
Inga-Britt Johansson (s), Nils T
Svensson (s), Inger Koch (m), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Helena Nilsson (c),
Bertil Persson (m), Lena Klevenås (s),
Eva Zetterberg (v), Urban Ahlin (s),
Ingrid Näslund (kds), Carina Hägg (s),
Hans Hjortzberg-Nordlund (m), Marianne
Samuelsson (mp), Håkan Juholt (s) och
Lennart Rohdin (fp).

Reservationer

1. Avslag på propositionen m.m. (mom.
1, 2, 8, 13, 16 och 18)

Göran Lennmarker, Inger Koch, Bertil
Persson och Hans Hjortzberg-Nordlund
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på   s.  6  som  börjar   med
 Utrikesutskottet har inget och på s.
7 slutar med (mp) yrkande 1. bort ha
följande lydelse:
Utrikesutskottet vill  inledningsvis
erinra  om  att  kontrollen  av
krigsmateriel respektive av strategiska
produkter  (s.k. dual use-produkter)
regleras av två skilda lagar och bygger
på två fundamentalt skilda synsätt.
Utförsel av krigsmateriel är i princip
förbjuden  medan däremot dual  use-
produkter  i  princip  omfattas  av
frihandel och av EU:s fria rörlighet
för varor.
Mot denna bakgrund finns det ingen
anledning att prövning enligt de skilda
lagarna skall ske av en och samma
myndighet. Tvärtom ligger det ett värde
i att dual use-produkter hanteras i en
ordning skild från krigsmateriel. I
enlighet med motionerna U8 (m) yrkande
1 och U12 (mp) yrkande 1 avstyrks
således regeringens förslag om en ny
myndighet   för   kontroll   över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga produkter.
Utskottet delar vidare uppfattningen
att tillståndsprövningen för dual use-
produkter bör delegeras från regeringen
till Kommerskollegium. Detta var också
förslaget - som stöddes av de flesta
remissinstanserna  -  i  betänkandet
Kontroll över export av strategiskt
känsliga   varor  (SOU  1993:56).
Kommerskollegiums beslut  bör  kunna
överklagas till regeringen.
Verksamhet  i  Sverige  bör  inte
diskrimineras  i  förhållande  till
liknande verksamhet i andra länder.
Finansieringen av tillståndsprövningen
för dual use-produkter bör ske på samma
sätt som i Norden och EU i övrigt.
Avgifter av det slag som föreslås i
propositionen  finns  inte  i  våra
grannländer eller i andra EU-länder och
bör därmed avvisas. Alldeles bortsett
från  det principiellt tveksamma  i
regeringens  förslag  riskerar  den
föreslagna avgiftsfinansieringen  att
leda till orimliga merkostnader för de
drabbade  företagen  i  form  av
administrativa omkostnader.
När  det  gäller  tillsyn   av
krigsmateriel finner inte  utskottet
anledning att nu ändra den ordning som
gäller. Krigsmaterielinspektionen och
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielfrågor  bör  även  i
fortsättningen finnas kvar med samma
uppgifter som i dag. Någon förändring i
lagen om krigsmateriel är därför inte
motiverad.
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 7 som börjar med  Som redan
framgått  och slutar med  yrkande 5
(delvis). bort ha följande lydelse:
Utskottet  avstyrker  att  en  ny
myndighet inrättas. Därmed tillstyrks
motion U8 (m) yrkande 5 (delvis) och
propositionens förslag avstyrks.
dels att den del av utskottets yttrande
på   s.  10  som  börjar  med
 Utrikesutskottet - som och på s. 11
slutar med och 3 (delvis).  bort ha
följande lydelse:
Utrikesutskottet delar uppfattningen
att  handläggningen av  tillsyn  av
krigsmateriel och dual use-produkter
bör    skiljas.   Vidare   bör
tillståndsprövningen för  dual  use-
produkter  delegeras från regeringen
till   Kommerskollegium.   Därmed
tillstyrks motion U8 (m) yrkandena 2
och 3 (delvis).
dels att den del av utskottets yttrande
på   s.  15  som  börjar  med
 Utrikesutskottet vill  erinra  och
slutar med 5 (delvis) avstyrks  bort
ha följande lydelse:
Utrikesutskottet   finner   ingen
anledning att föreslå en ombildning av
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielexportfrågor.    Därmed
avstyrks propositionens förslag i denna
del  och motion U8 (m) yrkande  5
(delvis) tillstyrks.
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 16 som börjar med Utskottet har
inget och slutar med (m) yrkande 4. 
bort ha följande lydelse:
Utskottet finner ej den föreslagna
avgiftsfinansieringen    acceptabel.
Därmed tillstyrks motion U8 (m) yrkande
4.
dels att den del av utskottets yttrande
på s. 17 som börjar med Utskottet har
tidigare  och slutar med  yrkande 3
(delvis). bort ha följande lydelse:
Utskottet  delar uppfattningen  att
tillståndsprövningen för  dual  use-
produkter bör delegeras från regeringen
till   Kommerskollegium.   Därmed
tillstyrks motion U8 (m) yrkande 3
(delvis).
dels att utskottets hemställan under 1,
2, 8, 13, 16 och 18 bort ha följande
lydelse:
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U8 yrkande 1 och med
anledning  av motion  1995/96:U12
yrkande  1  avslår  regeringens
förslag,
2. beträffande inrättande av en ny
myndighet
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U8 yrkande  5  (i
denna  del)  avslår  regeringens
förslag  att  en  ny  myndighet
inrättas  för  kontroll   över
krigsmateriel och andra strategiska
produkter,
8.  beträffande handläggning av
ärenden rörande dual use-produkter
att  riksdagen  bifaller  motion
1995/96:U8 yrkandena 2 och 3 (i
denna del),
13.  beträffande ombildning  av
Rådgivande nämnden
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U8 yrkande  5  (i
denna  del)  avslår  regeringens
förslag att Rådgivande nämnden för
krigsmaterielexportfrågor  ombildas
till  ett  råd  för  samråd  i
exportkontrollfrågor hos den  nya
myndigheten,
16. beträffande finansiering av
den nya myndighetens verksamhet
att  riksdagen  bifaller  motion
1995/96:U8 yrkande 4,
18. beträffande Kommerskollegiums
beslut
att  riksdagen  bifaller  motion
1995/96:U8 yrkande 3 (i denna del),
2. Avslag på propositionen (mom. 1)

Marianne Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på   s.  6  som  börjar   med
 Utrikesutskottet har inget och på s.
7 slutar med (mp) yrkande 1. bort ha
följande lydelse:
Utrikesutskottet avslår  regeringens
proposition om en ny myndighet för
prövning  av förvaltningsärenden  om
kontroll över krigsmateriel och andra
produkter med motiveringen att dessa
ärenden är politiska ärenden som det
ankommer på regeringen att  avgöra.
Ärenden  som  har  med   svensk
utrikespolitik, säkerhetspolitik  och
försvarspolitik att göra  bör  inte
delegeras till en myndighet.
Därmed  tillstyrks motion U12  (mp)
yrkande 1 och motion U8 (m) anses
tillgodosedd.

dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande  avslag  på
propositionen
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U12 yrkande 1 och
med anledning av motion 1995/96:U8
yrkande  1  avslår  regeringens
förslag,
3. Namnet på den nya myndigheten (mom.
3)

Lennart Rohdin (fp) och Eva Zetterberg
(v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 7 som börjar med Beträffande
namnet på och slutar med (fp) yrkande
3. bort ha följande lydelse:

Utskottet  bedömer  att  den  nya
myndighetens mest omstridda verksamhet
kommer  att  gälla ärenden  rörande
krigsmaterielexport. Frågorna rörande
dispens för export av krigsmateriel är
de  politiskt  mest  känsliga  i
sammanhanget.  Det  av  regeringen
föreslagna  namnet gör  myndighetens
uppgifter mer diffusa och kan rentav
anses  vara  missvisande.  Den  nya
myndigheten  bör därför  få  namnet
Krigsmaterielinspektionen i  enlighet
med de ursprungliga förslagen. Motion
U9 (fp) yrkande 3 tillstyrks därmed.

dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3. beträffande namnet på den nya
myndigheten
att  riksdagen  bifaller  motion
1995/96:U9 yrkande 3,
4. Lagreglering av riktlinjerna (mom.
6)

Lennart Rohdin (fp), Eva Zetterberg (v)
och Marianne Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på   s.  9  som  börjar   med
 Utrikesutskottet har inget och slutar
med  (mp) yrkande 4. bort ha följande
lydelse:
Export av vapen utan tillstånd är i
lag  förbjuden.  En rad  rådgivande
riktlinjer finns i dag för reglerande
av  svensk vapenexport. I lagen om
krigsmateriel och lagen om strategiska
produkter   villkoras  tillstånden.
Bestämmelserna är i dag restriktiva,
men tillämpningen kan trots detta vara
liberal. När nu dessa ärenden överförs
från regeringen till en myndighet, bör
riktlinjerna lagfästas, så att inga
tvivel  uppstår  om  hur  reglerna
tillämpas.
Regeringen har tidigare avvisat krav
på lagreglering av riktlinjerna för
krigsmaterielexport.         Då
dispensgivningen  nu  överförs  från
regeringen  till  en  självständig
myndighet kommer frågan i ett nytt
läge. En myndighet bör styras av en av
Sveriges riksdag antagen lag. Därför
tillstyrker  utskottet  förslaget  i
motion  U9 (fp) yrkande 4 om  att
regeringen bör återkomma med förslag
till  riksdagen om lagreglering  av
riktlinjerna för krigsmaterielexport.
Även  motion  U12 (mp)  yrkande  4
tillstyrks därmed.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6.  beträffande lagreglering av
riktlinjerna
att  riksdagen med  bifall  till
motionerna 1995/96:U9 yrkande 4 och
1995/96:U12 yrkande  4  som  sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
5. Förordningar om vissa länder (mom.
7)

Lennart Rohdin (fp) och Eva Zetterberg
(v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 9 som börjar med Utskottet är
av  och slutar med (fp) yrkande 5. 
bort ha följande lydelse:

Propositionens förslag, enligt vilket
regeringen  får meddela  ytterligare
föreskrifter om överlämnande av ärenden
till regeringen, är enligt utskottets
mening  inte  till fyllest.  Enligt
utskottets mening bör regeringen, för
att praxisbildningen skall tillgodoses,
kunna utfärda förordningar om länder
och visst vapenslag även under andra
förhållanden än dem som regleras i lag.
Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna. Motion U9 (fp)
yrkande 5 tillstyrks därmed.

dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7.  beträffande förordningar om
vissa länder
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U9 yrkande 5 som sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
6. Prövning hos den nya myndigheten
(mom. 11)

Eva  Zetterberg  (v)  och  Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 13 som börjar med Utskottet har
ovan  och slutar med i denna del. 
bort ha följande lydelse:

Utskottet har ovan anfört sin syn på
överlämnandet  av  ärenden   till
regeringen. Men när den nya myndigheten
prövar    rutinärenden,    dvs.
krigsmaterielärenden som inte  avser
utförsel i större omfattning eller som
i övrigt inte är av större vikt, kommer
automatiskt endast större ärenden eller
ärenden av vikt att hänskjutas till
regeringen. Regeringen kan också själv
ta  initiativ och besluta att  ett
speciellt ärende skall överlämnas dit.
Med det anförda tillstyrks motion U12
(mp) yrkande 2 (delvis).

dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande prövning hos den
nya myndigheten
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U12 yrkande 2  (i
denna  del) som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
7. Det politiska ansvaret för
prövningen (mom. 12)

Eva Zetterberg (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 13 som börjar med Beträffande
det  politiska  och slutar med  1
avstyrks därmed.  bort ha följande
lydelse:

Utskottet menar att det är ytterst
viktigt att det politiska ansvaret inte
inskränks genom den nya ordningen. Det
som regeringen anfört om vilka ärenden
som skall prövas av den nya myndigheten
ger i sig ingen grund för att tro att
detta  är  regeringens avsikt,  men
riskerna för att så kan bli fallet
måste  uppmärksammas. Vad  utskottet
anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna. Motion U11 (v)
yrkande 1 tillstyrks därmed.

dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12.  beträffande det  politiska
ansvaret för prövningen
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U11 yrkande 1 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
8. Samrådsorganets roll (mom. 14)

Eva  Zetterberg  (v)  och  Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 15 som börjar med Utrikesutskottet
delar konstitutionsutskottets och slutar
med  yrkande 6 avstyrks.  bort  ha
följande lydelse:

Krigsmaterielärenden och  ärenden  som
gäller strategiskt känsliga produkter bör
avgöras genom politiska beslut.
Enligt propositionen skall regeringen
fortsättningsvis pröva de ärenden som
är  viktiga  för  utveckling  eller
svårbedömda.  Övriga  ärenden  skall
således  delegeras  till  den  nya
myndigheten.
Utrikesutskottet   delar    KU:s
uppfattning att man på goda grunder kan
anta  att  samrådsorganet  får  en
framträdande  roll när  det  gäller
avgöranden om vilka ärenden som skall
avgöras  av  myndigheten  respektive
regeringen. I motion U12 yrkande 6
krävs att alla ärenden skall föregås av
samråd med rådet innan det bestäms om
ärendet  skall avgöras av den  nya
myndigheten eller regeringen. Utskottet
anser att det är av största vikt, att
den politiska prövningen av ärendena
säkerställs och att det är klart och
tydligt framgår att samtliga ärenden
som inkommer till den nya myndigheten
genomgås    i    samråd    med
Exportkontrollrådet,  så  att  inga
tolkningsmöjligheter finns för hur ett
ärende skall hanteras och behandlas.
Med det anförda bifalls motion U12
(mp) yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14.  beträffande samrådsorganets
roll
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:U12 yrkande 6 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
9. Reglering av nämndens arbetsformer
(mom. 15)

Eva  Zetterberg  (v)  och  Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 15 som börjar med Utskottet vill
vidare och slutar med yrkandena 5, 7
och 8. bort ha följande lydelse:

Regeringen föreslår i propositionen att
Rådgivande nämnden för krigsmateriel
skall   ombildas   till    ett
exportkontrollråd. Rådet får en bredare
sammansättning än nuvarande Rådgivande
nämnden i och med att ledamöterna utses
från alla partier som är företrädda i
utrikesnämnden. Rådet får också ett
större verksamhetsfält i och med att
dual use-produkterna ingår. Om rådets
arbetsrutiner sägs i propositionen att
ett ärende i  ett sådant organ för
samråd behandlas i samrådet omedelbart
innan den nya myndigheten själv avgör
ärendet eller det eventuellt överlämnas
till regeringen. Utrikesutskottet anser
däremot att det är viktigt att rådet
får ta del av underlagsmaterialet på
ett så tidigt stadium som möjligt, att
förhandsbesked inte lämnas förrän rådet
hunnit gå igenom ärendet och att rådets
samtliga ledamöter bör vara eniga i
tillstyrkandet av beslutens innehåll.
Mot bakgrund av det anförda bifalls
motion U12 (mp) yrkandena 5, 7 och 8.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15.  beträffande  reglering  av
nämndens arbetsformer
att  riksdagen med  bifall  till
motion 1995/96:U12 yrkandena 5, 7
och 8 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
10. Överprövning av beslut (mom. 17)

Eva  Zetterberg  (v)  och  Marianne
Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
på   s.  17  som  börjar  med
 Utrikesutskottet  vill erinra  och
slutar med avstyrks därmed. bort ha
följande lydelse:

Utrikesutskottet      ifrågasätter
regeringens förslag att  beslut  på
myndighetsnivå  att  återkalla  ett
tillstånd eller att bestämma en årlig
avgift  får  överklagas hos  allmän
förvaltningsdomstol. Utskottet  anser
att dessa beslut inte lämpar sig för
prövning  i  domstol,  utan  skall
överklagas till regeringen.
Med det anförda bifalls motion U12
(mp) yrkande 9.
dels att utskottets hemställan under 17
bort ha följande lydelse:
17. beträffande överprövning av
beslut
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:U12 yrkande 9 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.
Propositionens lagtext
Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel
Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:341) om strategiska produkter
Av utskottet framlagt lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1994:122)  om  ändring  i  lagen
(1992:1300) om krigsmateriel
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1994:122)  om  ändring  i  lagen
(1992:1300) om krigsmateriel att 3 och
21 §§ samt ikraftträdandebestämmelsen
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Utskottets
förslag
3 §
Krigsmateriel får Krigsmateriel får
inte  tillverkas inte   tillverkas
här i landet utan här i landet utan
tillstånd    av tillstånd.
regeringen.
Regeringen får meddela föreskrifter om
undantag från detta tillståndskrav för
1. ändring eller ombyggnad  av
skjutvapen i de fall som avses i 24 §
första stycket vapenlagen (1973:1176),
2.  tillverkning  av  enstaka
skjutvapen  och  av ammunition  för
tillverkarens eget bruk,
3. årlig tillverkning för medicinska
eller farmaceutiska ändamål eller för
forskningsändamål av högst 100 gram
kemiska produkter som klassificeras som
krigsmateriel.
Bestämmelsen i första stycket gäller
inte för sådana statliga myndigheter
som inte är affärsverk.
21 §

Den  som  har Den   som  har
tillstånd  enligt tillstånd  enligt
denna  lag  är denna  lag   är
skyldig att  vid skyldig  att  vid
ändring     i ändring      i
förhållanden  som förhållanden  som
tagits  upp  i tagits  upp   i
tillståndsansökan tillståndsansökan
anmäla detta till anmäla detta till
regeringen    i Inspektionen  för
enlighet med  de strategiska
föreskrifter  som produkter     i
regeringen     enlighet  med  de
meddelar.     föreskrifter  som
regeringen
Om  tillståndet meddelar.
avser tillverkning
av     kemiska Om   tillståndet
produkter,  skall avser tillverkning
tillståndshavaren av     kemiska
till  regeringen produkter,  skall
eller  till  den tillståndshavaren
myndighet   som till  inspektionen
regeringen     i enlighet med de
bestämmer    i föreskrifter  som
enlighet med  de regeringen
föreskrifter  som meddelar   anmäla
regeringen     ändringar     i
meddelar  anmäla verksamheten  som
ändringar    i planeras    för
verksamheten  som pågående
planeras    för kalenderår.
pågående
kalenderår.

____________    __________
Denna lag träder Denna lag träder
i kraft den dag i kraft den
regeringen     1 februari 1996.
bestämmer.
Konstitutionsutskottets yttrande
1995/96:KU4y
Ny  myndighet  för  kontroll  över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga produkter

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har den 16 november
1995   beslutat   att   bereda
konstitutionsutskottet tillfälle  att
yttra sig över proposition 1995/96:31
Ny  myndighet  för  kontroll  över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga  produkter jämte eventuella
motioner. Sex motioner har väckts med
anledning av propositionen.

Utskottet

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att
Krigsmaterielinspektionen     skall
ombildas till en ny myndighet  med
benämningen   Inspektionen    för
strategiska  produkter.  Den  nya
myndigheten  skall enligt  förslaget
pröva  merparten av de ärenden  om
kontroll över krigsmateriel och andra
strategiskt  känsliga produkter  som
regeringen eller ett statsråd i dag har
till uppgift att pröva.
Enligt  förslaget skall  regeringen
också i fortsättningen pröva ärenden
som har principiell betydelse eller
annars är av särskild vikt. Det skall
inte längre förekomma att ett enskilt
statsråd själv avgör tillståndsärenden
av  det slag det här är tal  om.
Förslaget innebär enligt propositionen
inte att prövningen i ärendena ändras i
sak.
Den   rådgivande   nämnden   för
krigsmaterielexportfrågor skall enligt
förslaget ombildas till ett råd för
samråd i exportkontrollfrågor hos den
nya myndigheten. Rådet avses få ett
vidare verksamhetsområde och en bredare
sammansättning  än  den  nuvarande
nämnden.
Reformen föreslås träda i kraft den 1
februari 1996.

Motionerna

Sex motioner har väckts med anledning
av propositionen.
I  motion 1995/96:U7 begär  Martin
Nilsson och Mariann Ytterberg (båda s)
dels  en  ändring i den föreslagna
lagtexten med innebörd att inspektionen
med eget yttrande skall lämna över ett
ärende till regeringens prövning om
ärendet har principiell betydelse eller
annars är av större vikt (yrkande 1),
dels att regeringen tillförsäkras en
initiativrätt vad gäller möjligheten
att ta n ärenden från myndigheten för
avgörande av regeringen (yrkande 2).
I motion 1995/96:U8 hemställer Göran
Lennmarker m.fl. (m) att propositionen
avslås med hänvisning till att det inte
finns anledning att samma myndighet
prövar tillståndsgivning enligt  två
skilda  lagar (yrkande  1),  varför
handläggningen  av   tillsyn   av
krigsmateriel och dual use-produkter
bör  skiljas  åt  (yrkande  2).
Tillståndsprövning  för  dual  use-
produkter  bör  enligt  motionärerna
delegeras   till   Kommerskollegium
(yrkande  3).  I  motionen  avvisas
förslaget om avgiftsfinansiering  av
tillståndsprövning vad gäller dual use-
produkter     (yrkande     4).
Krigsmaterielinspektionen  och  den
rådgivande  nämnden  bör   enligt
motionärerna finnas kvar med  samma
uppgifter som hittills (yrkande 5).
I motion 1995/96:U9 begär Karl-Göran
Biörsmark m.fl. (fp) att de allmänna
principer som ligger till grund för
regeringens  riktlinjer  beträffande
export och annan utlandssamverkan bör
gälla även i fortsättningen (yrkande
1). Motionärerna vill vidare att den
föreslagna lagtexten ändras så  att
inspektionen med eget yttrande skall
lämna över ett ärende till regeringens
prövning om ärendet har principiell
betydelse eller annars är av särskild
vikt (yrkande 2). I motionen hemställs
också att riksdagen beslutar att den
nya   myndigheten   skall   heta
Krigsmaterielinspektionen (yrkande 3).
Motionärerna  hemställer  också  att
regeringen bör återkomma till riksdagen
med  förslag  till lagreglering  av
riktlinjerna för krigsmaterielexport,
då    dispensgivningen    enligt
propositionen skall flyttas över till
en myndighet (yrkande 4). Regeringen
bör  enligt motionen kunna  utfärda
förordningar  om länder  och  visst
vapenslag även under andra förhållanden
än under krislägen och tillspetsade
situationer (yrkande 5).
Ola Karlsson (m) hemställer i motion
1995/96:U10 att den i propositionen
föreslagna lagstiftningen bör ges den
utformning   som  föreslagits   i
lagrådsremissen,   enligt   vilken
tillstånd,  förbud och  undantag  i
enskilda fall skall grundas på utrikes-
,  säkerhets-  och försvarspolitiska
överväganden.    Dessutom    bör
näringspolitiska   skäl   tillföras
lagstiftningen  som   grund   för
tillståndsgivning  (yrkande  1).  I
motionen anförs också att tillämpningen
av  de  svenska exportreglerna  bör
harmoniseras med motsvarande regler för
andra  europeiska  länder  för  att
internationell samverkan skall främjas
(yrkande 2).
I  motion 1995/96:U11 begär  Björn
Samuelson m.fl. (v) att riksdagen ger
regeringen till känna att det politiska
ansvaret   vid   prövningen   av
tillståndsärenden inte inskränks genom
den  nya  ordning som  föreslås  i
propositionen. Antalet regeringsärenden
av detta slag bör enligt motionärerna
inte  minska framgent (yrkande  1).
Motionärerna   vill   också   att
lagförslaget ändras så att inspektionen
skall överlämna ärenden till regeringen
i vissa fall (yrkande 2).
Birger Schlaug m.fl. (mp) hemställer i
motion 1995/96:U12 att riksdagen avslår
propositionen med hänvisning till att
krigsmaterielärenden  är  politiska
ärenden som det ankommer på regeringen
att avgöra (yrkande 1). Om en  ny
myndighet  kommer till  stånd  vill
motionärerna att vissa ändringar av
propositionens förslag  kommer  till
stånd. Det gäller att regeringen skall
avgöra samtliga ärenden om tillstånd
för tillverkning, utförsel i större
omfattning,  utförsel till  känsliga
destinationer    eller    annan
utlandssamverkan  enligt  lagen  om
krigsmateriel  (yrkande  2),  att
myndigheten skall överlämna ett ärende
till regeringens prövning om det har
principiell betydelse eller annars är
av  särskild vikt (yrkande 3), att
riktlinjerna bör lagfästas (yrkande 4),
att  rådet  bör  få  ta  del  av
underlagsmaterialet  så  tidigt  som
möjligt  och  att konsensusprincipen
skall gälla vid rådets rekommendationer
(yrkande 5), att alla ärenden föregås
av samråd med det nya rådet innan det
bestäms om ärendet skall avgöras av
myndigheten eller regeringen (yrkande
6), att alla förhandsbesked föregås av
samråd med rådet (yrkande 7),  att
endast  sådana  utförselärenden  som
tillstyrkts av samtliga partier kan bli
föremål för positiva beslut (yrkande 8)
och att beslut på myndighetsnivå om att
återkalla  ett tillstånd eller  att
bestämma en årlig avgift får överklagas
hos regeringen i stället för hos allmän
förvaltningsdomstol (yrkande 9).
Utskottet tar inte ställning  till
motionerna U8 yrkande 4, U9 yrkande 3
och U10 yrkande 2.
Bakgrund

Enligt   lagen   (1992:1300)   om
krigsmateriel får det statsråd som har
till uppgift att föredra ärenden om
utförsel av krigsmateriel själv avgöra
de ärenden om utförsel av krigsmateriel
som  inte avser utförsel i  större
omfattning eller som i övrigt inte är
av större vikt. Upp emot 2 000 ärenden
per år avgörs på detta sätt.
Prövningen av andra ärenden enligt den
nämnda  lagen,  t.ex.  ärenden  om
tillstånd  för  tillverkning  eller
utförsel i större omfattning eller till
känsliga destinationer, är förbehållen
regeringen.  Antalet regeringsärenden
uppgår till några hundra per år.
Frågor om utförseltillstånd och andra
tillstånd som avser dual use-produkter
skall  enligt  lagen (1991:341)  om
strategiska  produkter  prövas  av
regeringen eller den myndighet  som
regeringen bestämmer. Möjligheten att
delegera prövningen till en myndighet
har  utnyttjats  bara  för  vissa
kärntekniska produkter och material.
Prövningen görs i dessa fall av Statens
kärnkraftsinspektion. I  andra  fall
prövar  regeringen  tillståndsfrågan.
Regeringen  prövade  under  första
halvåret 1995 ca 300 ärenden av detta
slag.
Ett stort antal ärendegrupper på olika
förvaltningsområden har under en följd
av år delegerats från regeringen till
myndigheter under regeringen. Motivet
för detta är att befria regeringen från
förvaltningsärenden av mer eller mindre
rutinbetonad karaktär. Antalet ärenden
på   exportkontrollområdet,   bl.a.
utförsel av krigsmateriel och varor som
har en etablerad civil användning men
som   också  kan  utnyttjas   i
förstörelsebringande syfte (dual use-
produkter), har ökat i antal under
senare   år.  Den  nyss  nämnda
lagstiftningen från 1991 om strategiska
produkter är ett exempel på strävan att
delegera ärenden av här avsett slag
från regeringen till myndigheter.

Vissa problemställningar av principiell
karaktär

Förslagen i propositionen innehåller
vissa principiella problemställningar
som   utskottet   har   anledning
uppmärksamma  i sitt yttrande.  Det
gäller främst följande:

- Delegering från regeringen till den
föreslagna nya myndigheten

-  Ärenden  som  avses  prövas  på
myndighetsnivå

- Överprövning av myndighetens beslut

-   Organet   för   samråd   i
exportkontrollfrågor.

Delegering från regeringen

Propositionen

Att  regeringen prövar  ärenden  om
kontroll över krigsmateriel och dual
use-produkter    skall    enligt
propositionen ses i ljuset av  att
utrikes-,    säkerhets-     och
försvarspolitiska överväganden  skall
fälla utslag vid prövningen. Sådana
överväganden är ett viktigt led i den
styrande funktion som regeringen har
enligt  regeringsformen.  En  given
utgångspunkt är enligt propositionen
att regeringen också i fortsättningen
skall  ansvara för och kunna styra
utvecklingen av praxis på området och
anpassa  den  till  växlande  krav.
Regeringen bör emellertid bara pröva de
ärenden som är viktiga för utvecklingen
eller svåra att bedöma. Andra ärenden,
bl.a.    ett    stort    antal
krigsmaterielärenden,   bör  enligt
propositionen   delegeras    till
myndigheten. Därvid bör  regeringens
riktlinjer för krigsmaterielexport och
annan utlandssamverkan ge ledning vid
prövningen.
I   grundlagspropositionen  (prop.
1973:90)  betonades att  regeln  om
kollektiv     beslutsform     i
regeringsärenden inte  får  kringgås
genom  att  ärenden förklaras  vara
departementsärenden. Att ett statsråd
själv svarar för avgörandena i ett
stort antal tillståndsärenden varje år
står  enligt  den  nu  aktuella
propositionen   i   mindre   god
överensstämmelse  med   vad   som
förutsattes i grundlagspropositionen.
Enligt propositionens lagförslag, 1 §,
skall tillstånd enligt lagen (1992:
1300) om krigsmateriel få lämnas endast
om  det  finns  säkerhets-  eller
försvarspolitiska skäl för det och om
det  inte  strider  mot  Sveriges
utrikespolitik. Det är principer som
den  nuvarande  lagstiftningen  inte
anger. Regeringen anser att det vid en
delegering  till  myndighetsnivå  är
nödvändigt att lyfta fram de principer
som regeringen har lagt fast i sin
praxis och som på krigsmaterielområdet
har kommit till uttryck i regeringens
riktlinjer för krigsmaterielexport och
annan  utlandssamverkan.  Principerna
gäller även för dual use-produkter.
Dessa riktlinjer är inte avsedda att
utgöra sådana föreskrifter som avses i
8 kap. regeringsformen. Med hänsyn till
detta och att det är viktigt  att
regeringens praxis får genomslag på
myndighetsnivå utan någon eftersläpning
bör enligt propositionen inriktningen
av tillståndsprövningen anges i lag.
Meningarna bland remissinstanserna har
varit  delade  om  behovet   av
lagbestämmelser    i     ämnet.
Justitiekanslern menar att det vid en
delegering är nödvändigt att införa
materiella regler om prövningen hos den
nya myndigheten. JK tvivlar på att de
föreslagna    kriterierna     är
tillräckliga. Lagrådet har tagit upp
frågan om den konstitutionella valören
hos regeringens riktlinjer och föreslår
att det i lag tas in ett bemyndigande
för  regeringen att meddela närmare
föreskrifter om vad som skall beaktas
vid   prövningen,  förutsatt  att
riktlinjerna skall utgöra normgivning
för myndigheten. I annat fall behöver
de inte ha författningsform.

Motionerna

I motion 1995/96:U8 yrkande 1 (m) yrkas
avslag på propositionen med hänvisning
till att det inte finns någon anledning
att prövning sker enligt två skilda
lagar   av   samma   myndighet.
Propositionens  förslag  om  en  ny
myndighet avvisas därför.  I  samma
motion  yrkande  5  hemställs  att
Krigsmaterielinspektionen  och  den
rådgivande nämnden bör finnas kvar med
samma uppgifter som hittills.
I motion 1995/96:U9 yrkande 1 (fp)
framhålls  att  till  grund  för
riktlinjerna bör ligga att tillstånd
till utförsel av krigsmateriel eller
till  annan samverkan med någon  i
utlandet avseende krigsmateriel  bör
medges endast om sådan utförsel eller
samverkan bedöms erforderlig för att
tillgodose det svenska försvarets behov
av materiel eller kunnande eller i
övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd
samt inte står i strid med principerna
och målen för Sveriges utrikespolitik.
I motionen anförs också att frågan om
riktlinjernas lagreglering tidigare har
avvisats av riksdagen men att frågan
kommer  i  ett  nytt  läge  då
dispensgivningen   överförs   från
regeringen  till  en  självständig
myndighet, som bör styras med en av
riksdagen  antagen lag. Därför  bör
regeringen återkomma till riksdagen med
förslag   till  lagreglering   av
riktlinjerna (yrkande 4).
I motion 1995/96:U10 yrkande 1 (m)
hemställs att 1 § i lagförslaget skall
utformas   som   föreslagits   i
lagrådsremissen  kompletterat   med
näringspolitiska överväganden.
I motion 1995/96:U11 yrkande 1 (v)
framhålls vikten av att den politiska
prövningen  av  krigsmaterielärenden
säkerställs.
I motion 1995/96:U12 yrkande 1 (mp)
hemställs  i  första  hand  att
propositionen avslås med  hänvisning
till att krigsmaterielexportärenden är
politiska ärenden och bör ankomma på
regeringen att avgöra. Om detta yrkande
avslås hemställs vidare i motionen att
regeringen  fortsättningsvis  skall
avgöra samtliga ärenden om tillstånd
till tillverkning, utförsel i större
omfattning,  utförsel till  känsliga
destinationer    eller    annan
utlandssamverkan än enligt lagen om
krigsmateriel.  Den nya  myndigheten
skall   pröva   ärenden   enligt
krigsmateriellagen  som  inte  avser
utförsel i större omfattning eller som
i  övrigt inte är av större  vikt
(yrkande 2). I motionen hemställs också
att  de rådgivande riktlinjerna som
finns i dag för reglerande av den
svenska vapenexporten skall lagfästas
(yrkande 4) och att alla ärenden bör
föregås av samråd med det nya rådet
innan det bestäms om ett ärende skall
avgöras  av  myndigheten  eller  av
regeringen (yrkande 6).

Utskottets bedömning

Enligt utskottet är det viktigt att man
vid upprättandet av en myndighet, som
tidigare varit en integrerad del av
regeringskansliet som fallet är med
KMI, tar hänsyn till den grundläggande
rollfördelning mellan regeringen och
myndigheterna   som    grundlagen
föreskriver.
Utskottet finner för sin del  den
föreslagna   ordningen   med   en
funktionsfördelning mellan regeringen
och  en  från regeringen fristående
myndighet rimlig och i linje med allmän
förvaltningspraxis. Utskottet vill i
dettta sammanhang erinra om att den
nuvarande  inspektionen från  början
ansetts  ha  en oklar ställning  i
förhållande  till  regeringen.  En
uppdelning av ansvaret på  det  nu
aktuella området med regeringen som
väsentligen styrande och myndigheten
som verkställande bör bidra till att
skapa klarhet i förhållandet. Därför
bör motion U8 yrkandena 1 och 5 och U12
yrkande 1, vari föreslås avslag på
propositionen, avstyrkas.
När  det  gäller  grunderna  för
tillståndsgivningen  vill  utskottet
anföra            följande.
Krigsmaterielinspektionens  verksamhet
styrs av de riktlinjer som utformats av
regeringen  och förelagts riksdagen,
senast i proposition 1991/92:174. De
bedömningsgrunder som KMI skall använda
vid tillämpningen av krigsmateriellagen
(1992:1300) och lagen (1991:341) om
strategiska produkter är således inte
lagfästa.
Det förslag till ändring av de nämnda
lagarna,  som  läggs   fram   i
propositionen, innebär en principiellt
viktig  förändring  därigenom  att
inriktningen  av  tillståndsgivningen
avses anges i lag. Regeringens motiv
för detta är att det vid en delegering
av beslutanderätten är nödvändigt att
lyfta fram de principer som regeringen
lagt fast i sin praxis och som kommit
till uttryck i regeringens riktlinjer.
Utskottet  konstaterar  att  såväl
Justitiekanslern som Lagrådet uttalat
viss  skepsis  mot  den  föreslagna
ordningen. JK anser att det bör finnas
materiella  regler  om  prövningen.
Lagrådet menar att det i lagen bör tas
in ett bemyndigande för regeringen att
meddela närmare föreskrifter om vad som
skall beaktas vid prövningen, förutsatt
att riktlinjerna skall vara normerande
för prövningen. I motion U9 yrkande 4
(fp)  föreslås  att regeringen  bör
återkomma med förslag till lagreglering
av riktlinjerna. Liknande förslag finns
i motion U12 yrkande 4 (mp).
Enligt utskottets mening är det av
största vikt att regelverket för den
föreslagna myndigheten är klart och
tydligt utformat så att det inte ger
utrymme  för  alltför  skiljaktiga
tolkningar. Å andra sidan får kravet på
detaljerade regler inte drivas  för
långt. Skälet till detta är möjligheten
att även framgent kunna repliera på en
etablerad och på det hela taget väl
fungerande  ordning på det aktuella
området   med   den   rådgivande
nämnden/rådet för samråd som en viktig
länk  mellan  regelverket  och  den
beslutande myndigheten.
Kravet  på  en  längre  gående
formalisering  av  reglerna  innebär
antingen att de sedan den 1 januari
1993  gällande  riktlinjerna  för
krigsmaterielexport   och   annan
utlandssamverkan i väsentliga  delar
måste transformeras till lagtext eller
att  regeringen  bemyndigas  meddela
närmare föreskrifter om vad som skall
beaktas  vid  prövningen.  Enligt
utskottets  mening  är  ett  sådant
förfarande onödigt.
Enligt  utskottets mening  är  den
föreslagna lagändringen, mot bakgrund
av vad som anförts i det föregående,
vad    avser   grunderna   för
tillståndsgivningen  acceptabel  från
formell synpunkt. Lagbestämmelserna i
kombination  med  de  bakomliggande
riktlinjerna och en fortsättning på den
hittillsvarande  ordningen  med  ett
parlamentariskt sammansatt rådgivande
organ till myndighetens förfogande bör
garantera att bedömningarna sker på en
tillfredsställande grund.
Med hänvisning till vad utskottet här
anfört avstyrks motionerna U9 yrkande
4,  U10 yrkande 1 och U12 yrkandena 2
och 4.
Utskottet vill också betona dels att
den föreslagna ordningen inte innebär
någon förändring av de grundläggande
villkoren för tillståndsgivningen, dels
att man på goda grunder kan anta att
det  rådgivande  organet  får  en
framträdande  roll när  det  gäller
avgöranden om vilka ärenden som skall
avgöras av myndigheten respektive av
regeringen. Med detta får motion U9
yrkande 1 (fp), motion U11 yrkande 1
(v) och motion U12 yrkande 6 (mp) anses
tillgodosedda.
Med  hänsyn till att en ny, från
regeringen fristående, myndighet avses
inrättas och att det är oklart hur de
nya  reglerna,  beträffande  t.ex.
fördelningen  av  ärenden  mellan
myndigheten och regeringen, kommer att
fungera i praktiken, finns det enligt
utskottets mening skäl att noga följa
upp  den  nya  organisationen  och
arbetssättet. Mot denna bakgrund bör
regeringen se till att en uppföljning
av det första årets verksamhet kommer
till stånd och att resultatet av denna
redovisas våren 1997 i den  årliga
redogörelsen av krigsmaterielexporten
till riksdagen. I detta sammanhang bör
även oklarheten med Europakonventionens
räckvidd   när   det    gäller
överprövningsrätten beaktas (se vidare
under detta avsnitt).
Ärenden  som  avses  prövas  på
myndighetsnivå

Propositionen

Den  nya  myndigheten skall  överta
uppgiften  att  pröva  frågor  om
tillstånd,  förbud och  undantag  i
särskilda  fall  enligt  lagen  om
krigsmateriel. Dual use-produkter skall
prövas av inspektionen eller av någon
annan  myndighet,  som  regeringen
bestämt.
En principiellt viktig fråga är hur
man bör avgränsa de ärenden som skall
prövas av myndigheten från de ärenden
som skall prövas av regeringen. Enligt
propositionen bör förfarandet utformas
enligt  följande  huvudlinjer:  Alla
ärenden skall väckas på myndighetsnivå.
Myndigheten ser till att varje ärende
blir tillräckligt utrett. Myndigheten
tar ställning till om ärendet behöver
prövas av regeringen. I så fall lämnas
ärendet över dit. En förutsättning för
detta är att ärendet har principiell
betydelse eller annars är av särskild
vikt.  Myndigheten avgör  själv  de
ärenden  som  inte överlämnas  till
regeringen. Enligt propositionen bör
regeringen bemyndigas att besluta om
ytterligare regler om överlämnande av
ärenden  till regeringen,  t.ex.  i
krislägen  eller andra  tillspetsade
situationer.
Ett par remissinstanser har lämnat
synpunkter  på  hur  en  regel  om
överlämnande av ärenden till regeringen
skall  utformas.  I  propositionens
lagförslag heter det att inspektionen
med eget yttrande får lämna över ett
ärende till regeringens prövning om det
har principiell betydelse eller annars
är av särskild vikt. Länsrätten  i
Stockholms  län och  Svenska  Freds
ifrågasätter uttrycket får och anser
att det borde stå skall lämna över
ett  ärende. Argumentet  för  denna
ståndpunkt är bl.a. att regeringen bör
avgöra alla ärenden där det  råder
tveksamhet kring om regeringen skulle
förordna ett positivt förhandsbesked,
acceptera  att  ett företag  lämnar
offert eller bevilja exporttillstånd.
Finns det regeringsbeslut som talar i
olika riktningar skall det nya ärendet
avgöras av regeringen, anser Svenska
Freds.
Enligt propositionens förslag skall en
myndighet när den överlämnar ett ärende
till  regeringen  bifoga  ett  eget
yttrande. Skälet till detta är att
myndigheternas   kunskaper    och
erfarenheter skall tas till vara även i
dessa fall. De ärenden som överlämnas
till  regeringen skall avgöras  som
regerings- ärenden. Reglerna om att ett
enskilt   statsråd  själv   avgör
tillståndsärenden    upphävs    i
propositionens förslag.

Motionerna

I  motion  U8  (m)  föreslås  att
handläggningen  av   tillsyn   av
krigsmateriel och dual use-produkter
bör skiljas åt (yrkande 2) och att
tillståndsprövningen för  dual  use-
produkter   bör  delegeras   till
Kommerskollegium (yrkande 3).
Uppfattningen att ordet  får  bör
bytas ut mot skall återfinns i flera
av motionerna: U7 yrkande 1 (s) , U9
yrkande 2 (fp), U11 yrkande 2 (v), U12
yrkande 3 (mp).
I den socialdemokratiska motionen U7
hemställs också att regeringen  bör
tillförsäkras initiativrätt beträffande
vilka ärenden som skall tas in för
avgörande av regeringen (yrkande 2). I
motion U9 yrkande 5 (fp) föreslås att
regeringen   bör  kunna   utfärda
förordningar  om länder  och  visst
vapenslag även under andra förhållanden
än under krislägen och tillspetsade
situationer.

Utskottets bedömning

Som anges i propositionen är det en
principiellt  viktig  fråga   hur
avgränsningen skall göras beträffande
ärenden som skall prövas av myndigheten
och  ärenden som skall  prövas  av
regeringen. Enligt förslaget är det
myndigheten som avgör vilka ärenden som
behöver  prövas  av regeringen.  En
förutsättning för detta är att ett
sådant ärende har prinpiciell betydelse
eller annars är av särskild vikt.
Några remissinstanser och flera av
motionärerna (s, fp, v och mp) anser
att uttrycket får bör bytas ut mot
 skall , dvs. att när en fråga bedöms
som principiellt betydelsefull eller
annars  är  särskilt  viktig  skall
myndigheten ovillkorligt lämna  över
ärendet till regeringen.
Enligt  utskottets mening  är  den
springande punkten hur de underliggande
villkoren för ett ärendes överlämnande
till  regeringen  är  formulerade.
Propositionen ger här endast begränsad
vägledning. I författningskommentaren
heter det att regeringens praxis som
den uttrycks i riktlinjerna skall vara
vägledande vid prövning av liknande
fall. En slutsats av detta är att valet
av  får eller skall inte i sig har
någon avgörande betydelse för huruvida
ett enskilt ärende faktiskt kommer att
lämnas till regeringens prövning eller
inte,  eftersom det är myndighetens
tolkning av praxis som i båda fallen
ligger till grund för beslutet.
Emellertid finner utskottet att kravet
på överlämnande till regeringen när ett
ärende har principiell betydelse eller
annars är av särskild vikt kommer till
tydligare uttryck om det i lagförslaget
1 a § andra stycket står skall med
eget yttrande lämna över ett ärende
till regeringens prövning - - -  .
Samma gäller 1 b § i lagförslaget
angående strategiska produkter. Därmed
har önskemålen i motionerna U7 yrkande
1, U9 yrkande 2, U11 yrkande 2 och U 12
yrkande 3 tillgodosetts.
Utskottet vill också framhålla att
regeringen  enligt  förslaget  har
möjlighet att bestämma vilka ärenden
den under vissa omständigheter vill
avgöra. I 1 a § tredje stycket heter
det nämligen att regeringen får meddela
ytterligare    föreskrifter    om
överlämnande   av  ärenden   till
regeringen.  Denna  bestämmelse  kan
enligt  motivtexten  komma   till
användning   i  krislägen   eller
tillspetsade situationer  och  gälla
t.ex. alla ärenden som avser export
till ett visst land eller som avser
varor  av  visst slag.  Med  denna
konstruktion  torde  önskemålen  i
motionerna U7 yrkande 2 (s) och U9
yrkande 5 (fp) vara uppfyllda.
Utskottet anser inte att de skäl som
framförs i motion U8 för att delegera
tillståndsgivningen  av  dual  use-
produkter  till Kommerskollegium  är
övertygande. Motion U8 yrkandena 2 och
3 bör därför avstyrkas.

Överprövning av myndighetens beslut

Propositionen

Enligt propositionens förslag får ett
beslut på myndighetsnivå att återkalla
ett tillstånd eller att bestämma en
årlig avgift överklagas hos en allmän
förvaltningsdomstol. Beslut att inte
bevilja ett tillstånd skall däremot
inte kunna överklagas. Detsamma gäller
beslut att inte medge ett undantag och
beslut att förbjuda att ett  anbud
lämnas eller att ett avtal ingås.
Som  skäl  för  förslaget  anger
regeringen  att  ändamålet  med  en
möjlighet att överklaga myndigheters
beslut bör vara att bereda enskilda
intressen i ärendena rättsskydd. Som
tidigare redovisats skall i den nya
lagstiftningen utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska överväganden  fälla
utslaget i ärendena. Enskilda intressen
skall  alltså  inte vägas  in  vid
prövningen  av  en  ansökan.  Det
förhållandet  att  prövningen  hos
beslutsmyndigheten inte skall omfatta
enskilda intressen motiverar att sådana
intressen  inte  heller  kan  göras
gällande  genom  en  möjlighet  att
överklaga dessa beslut till en högre
instans.
När det gäller beslut om återkallelse
av tillstånd gör sig trygghetsaspekter
gällande på ett annat sätt än vid
beslut om att avslå en ansökan eller
att meddela ett förbud, vilket enligt
propositionen   talar   för   att
återkallelsebeslut bör vara möjliga att
överklaga     till     allmän
förvaltningsdomstol.
Europakonventionens artikel 6 ställer
krav på att det i en del liknande fall
skall   finnas   möjlighet   till
domstolsprövning.  Av  hänsyn  till
rättssäkerheten bör också avgiftsbeslut
kunna överklagas.
Ett  regeringsbeslut  bör  enligt
propositionen kunna överklagas bara om
det avser återkallelse av ett tillstånd
att  tillverka  krigsmateriel  eller
återkallelse  av ett tillstånd  att
tillhandahålla      krigsmateriel.
Överprövningen   görs   då   av
Regeringsrätten enligt lagen (1988:205)
om   rättsprövning   av   vissa
förvaltningsbeslut.
Beslut att avslå en framställning om
att få ta del av en handling hos den
nya inspektionen får överklagas till
kammarrätten enligt de allmänna regler
om detta som finns i sekretesslagen.
Några  remissinstanser  har  lämnat
synpunkter   på  det   föreslagna
regelverket   för   överprövning.
Domstolsverket  utesluter  inte  att
Europakonventionens krav på tillgång
till domstolsprövning gäller också vid
beslut om att avslå en ansökan eller
att meddela ett förbud. Länsrätten i
Stockholms län är kritisk till att
tillämpningen av regler om överlämnande
av  ärenden  till  regeringen  blir
avgörande för vilka ärenden som skall
prövas på myndighetsnivå och därmed för
möjligheten  att  överklaga   ett
återkallelsebeslut.     Länsrätten
ifrågasätter också om inte beslut att
förbjuda att en anbud lämnas eller att
ett avtal ingås bör kunna överklagas på
samma  sätt  som återkallelsebeslut.
Näringslivsrepresentanterna    bland
remissinstanserna anser att det bör
finnas en möjlighet till överprövning
av beslut att avslå en ansökan om
exporttillstånd för dual use-produkter.
Lagrådet har framfört att det råder en
viss  oklarhet  om  räckvidden  av
Europakonventionens krav på tillgång
till domstolsprövning och att det kan
bli nödvändigt att i framtiden se över
reglerna om överprövning.

Motionen

I motion 1995/96:U12 yrkande 9 (mp)
hemställs att beslut på myndighetsnivå
om att återkalla ett tillstånd eller
att  bestämma en årlig avgift  får
överklagas hos regeringen i stället för
hos en allmän förvaltningsdomstol.

Utskottets bedömning

Utskottet har ingen avvikande mening i
förhållande till propositionens förslag
när  det gäller möjligheterna  till
omprövning av myndighetens beslut. En
ledande princip i förslaget är att
enskilda intressen inte skall vägas in
i  prövningen. Sådana intressen bör
enligt propositionen inte heller göras
gällande  genom  en  möjlighet  att
överklaga myndighetens beslut till en
högre instans.
En annan princip som ligger till grund
för överklagningsmöjligheterna är att
endast beslut som gäller återkallande
av tillstånd att tillverka eller att
tillhandahålla krigsmateriel (beslut på
regeringsnivå) eller återkallande av
ett tillstånd, dock inte avtal som
redan ingåtts, samt beslut att bestämma
en   årlig  avgift  (beslut  på
myndighetsnivå) får överklagas. I dessa
fall är det främst trygghetsaspekter
och rättssäkerhetsaspekter som gör sig
gällande.
Utskottet  ansluter   sig   till
bedömningarna  och  förslagen   i
propositionen i denna del. Motion U12
yrkande 9 (mp) avstyrks.
Utskottet noterar att Lagrådet framfört
farhågor när det gäller hur  långt
Europakonventionens krav på tillgång
till domstolsprövning sträcker sig i
fall av överprövning av myndighetens
beslut. Enligt utskottets mening finns
det, som utskottet framhållit i det
föregående, skäl att noga följa vad som
händer på detta område, då myndigheten
etablerats,  och vid behov  ompröva
regelsystemet för överprövning.

Det rådgivande organet

Propositionen

I linje med vad som gäller för andra
myndigheter med tillståndsprövning och
tillsyn som huvuduppgifter bör enligt
propositionen  den  nya  myndigheten
organiseras     enligt     en
enrådighetsmodell, vilket innebär att
myndighetschefen i princip ensam skall
ha beslutsansvaret.
Den nuvarande rådgivande nämnden för
krigsmaterielfrågor   bör   enligt
propositionen ombildas till ett råd för
samråd i exportkontrollfrågor. Rådet
bör ha ett vidare verksamhetsområde än
rådgivande nämnden, innefattande även
frågor om kontroll av andra strategiskt
känsliga produkter än krigsmateriel.
Arbetet i rådet skall sikta inte bara
på samråd utan skall också tillföra
myndigheten sakkunskap och kontinuerlig
inblick i relevanta utrikes-, säkerhets-
och försvarspolitiska frågor. Rådet bör
däremot inte ha till uppgift att bistå
myndigheten  i  teknisk-vetenskapliga
frågor. Regeringen bör utse  rådets
ledamöter efter förslag från de partier
som är företrädda i utrikesnämnden.

Motionen

I motion 1995/96:U12 yrkande 5 (mp)
hemställs att rådet bör få ta del av
underlagsmaterialet  så  tidigt  som
möjligt  och  att konsensusprincipen
skall    gälla   vid    rådets
rekommendationer.  I  samma  motion
yrkandena 7 och 8 hemställs att alla
ärenden bör föregås av samråd och att
endast  sådana  utförselärenden  som
tillstyrkts av samtliga partier kan bli
föremål för positiva beslut.

Utskottets bedömning

Utskottet har inga invändningar mot
förslaget att ombilda den rådgivande
nämnden till ett råd för samråd med
myndigheten  med  delvis  nya  och
utvidgade uppgifter. Utskottet utgår
från att det arbetssätt som utvecklats
under de cirka tio år som rådgivande
nämnden funnits kommer att fortsätta
och att det faktum att en större krets
av partier kommer att vara med inte
kommer att utgöra något hinder för ett
smidigt arbetssätt.
Utskottet  tillstyrker förslaget  i
denna del och avstyrker motion U12
yrkandena 5, 7 och 8 (mp).
Stockholm den 30 november 1995
På konstitutionsutskottets vägnar

Birgit Friggebo

I  beslutet  har  deltagit:  Birgit
Friggebo (fp), Kurt Ove Johansson (s),
Catarina Rönnung (s), Ingvar Johnsson
(s), Widar Andersson (s), Birger Hagård
(m),  Tone Tingsgård (s),  Birgitta
Hambraeus (c), Björn von Sydow (s),
Jerry Martinger (m), Barbro Hietala
Nordlund (s), Kenneth Kvist (v), Pär-
Axel Sahlberg (s), Peter Eriksson (mp),
Håkan  Holmberg (fp), Nils  Fredrik
Aurelius (m) och Ola Karlsson (m).

Avvikande mening

1. Avslag på propositionen m.m.

Birger Hagård, Jerry Martinger, Nils
Fredrik Aurelius och Ola Karlsson (alla
m) anser att den del av utskottets
yttrande  som  börjar  med  Enligt
utskottet    och   slutar   med
 propositionen, avstyrkas  bort  ha
följande lydelse:
Mot bakgrund av att det inte finns
anledning  att prövning enligt  två
skilda  lagar skall ske  av  samma
myndighet   avvisas   regeringens
proposition om en ny myndighet för
kontroll över krigsmateriel och andra
strategiskt känsliga produkter.
När  det  gäller  tillsyn   av
krigsmateriel finner utskottet  inte
anledning att ändra på den ordning som
nu  gäller. Krigsmaterielinspektionen
och  den  rådgivande  nämnden  för
krigsmaterielexportfrågor      bör
fortsättningsvis finnas kvar med samma
uppgifter  som  hittills.   Någon
förändring av lagen om krigsmateriel är
därför inte motiverad. Utskottet anser
således att propositionen i enlighet
med yrkandena i motionerna U8 yrkandena
1 och 5 och U12 yrkande 1 skall avslås.
2. Lagreglering av riktlinjerna

Birgit  Friggebo och Håkan Holmberg
(båda  fp) anser att den  del  av
utskottets yttrande som börjar  med
 Enligt utskottets mening och slutar
med  U12 yrkandena 2 och 4  bort ha
följande lydelse:
Riksdagen har tidigare avvisat krav på
lagreglering  av  riktlinjerna.  Då
dispensgivningen  nu  överförs  från
regeringen  till  en  självständig
myndighet kommer frågan i ett nytt
läge. En myndighet bör styras av en av
Sveriges riksdag antagen lag. Därför
bör  riksdagen som sin  mening  ge
regeringen till känna vad i motion U9
yrkande 4 anförts om att regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag
till lagreglering av riktlinjerna för
krigsmaterielexport.


3. Utfärdande av förordningar

Birgit  Friggebo och Håkan Holmberg
(båda  fp) anser att den  del  av
utskottets yttrande som börjar  med
 Utskottet vill också och slutar med
 vara  uppfyllda  bort ha  följande
lydelse:
Propositionens förslag, enligt vilket
regeringen  får meddela  ytterligare
föreskrifter om överlämnande av ärenden
till regeringen, är enligt utskottets
mening  inte  till fyllest.  Enligt
utskottets mening bör regeringen, för
att praxisbildningen skall tillgodoses,
kunna utfärda förordningar om länder
och visst vapenslag även under andra
förhållanden än under krislägen och
tillspetsade situationer. Motionerna U7
yrkande 2 (s) och U9 yrkande 5 (fp) bör
således tillstyrkas.
4. Prövning av dual use-produkter

Birger Hagård, Jerry Martinger, Nils
Fredrik Aurelius och Ola Karlsson (alla
m) anser att den del av utskottets
yttrande  som börjar med  Utskottet
anser   och  slutar  med   därför
avstyrkas bort ha följande lydelse:

Kontrollen av krigsmateriel respektive
strategiska produkter (s.k. dual use-
produkter) regleras av två skilda lagar
och bygger på två fundamentalt skilda
synsätt. Utförsel av krigsmateriel är i
princip förbjuden. Dual use-produkter
omfattas däremot i princip av frihandel
och av EU:s fria rörlighet för varor.
Det finns därför ingen anledning att
prövning enligt de två skilda lagarna
skall ske av samma myndighet. Tvärtom
ligger det ett värde i att dual use-
produkter hanteras i en ordning skild
från   krigsmateriel.   Regeringens
proposition om en ny myndighet för
kontroll över krigsmateriel och andra
strategiskt känsliga produkter avvisas
därför. Tillståndsprövningen för dual
use-produkter bör, som föreslagits i
betänkandet (SOU 1993:56), delegeras
från regeringen till Kommerskollegium,
vars beslut bör kunna överklagas till
regeringen. Motion U8 yrkandena 2 och 3
bör således tillstyrkas.

Särskilt yttrande

Handläggningen av ärendet

Birger Hagård, Jerry Martinger, Nils
Fredrik Aurelius och Ola Karlsson (alla
m) anför:
Handläggningen av detta yttrande till
utrikesutskottet lämnar en del övrigt
att önska. Den mycket korta tid som
utskottet haft till förfogande  för
behandlingen av ärendet har enligt vår
mening gått ut över noggrannheten i
bedömningar och överväganden.

Försvarsutskottets yttrande
1995/96:FöU1y
Ny  myndighet  för  kontroll  över
krigsmateriel och andra

strategiskt känsliga produkter

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet    har    berett
försvarsutskottet tillfälle att yttra
sig över proposition 1995/96:31 om ny
myndighet   för   kontroll   över
krigsmateriel och andra  strategiskt
känsliga  produkter, jämte motioner,
såvitt   gäller  försvarsutskottets
beredningsområde.

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att
en  ny myndighet, Inspektionen  för
strategiska produkter, inrättas för att
pröva flertalet ärenden om kontroll
över   krigsmateriel  och   andra
strategiskt  känsliga produkter  som
regeringen eller ett statsråd i dag
prövar. I anslutning härtill föreslås
ändringar i lagen (1991/92:1300) om
krigsmateriel och lagen (1991:341) om
strategiska produkter.
Regeringen  förutsätts  också  i
fortsättningen pröva ärenden som har
principiell betydelse eller annars är
av särskild vikt. Det skall inte längre
förekomma att ett statsråd själv avgör
tillståndsärenden om exportkontroll.
Utrikes-,    säkerhets-    och
försvarspolitiska överväganden skall,
liksom hittills, fälla utslaget vid
ärendenas prövning. Bestämmelser som
skall säkerställa detta förs in  i
lagstiftningen.
Den nya Inspektionen för strategiska
produkter föreslås få i uppgift att
pröva frågor om tillstånd, förbud och
undantag i särskilda fall enligt lagen
om krigsmateriel. Den föreslås vidare
få motsvarande uppgift gällande s.k.
dual use-produkter i enlighet med lagen
om strategiska produkter. Regeringen
kan dock för det senare fallet bestämma
att någon annan myndighet i visst fall
eller i viss fråga skall ha ansvaret
för beredning och beslut.
Regeringen anför att en myndighet får
lämna över ett ärende till regeringen
för  prövning,  om  ärendet  har
principiell betydelse eller annars är
av  särskild  vikt. Regeringen  får
besluta  om ytterligare  regler  om
överlämnande   av  ärenden   till
regeringen.
Regeringen föreslår vidare att den
rådgivande  nämnd  för  krigsmate-
rielexportfrågor som  finns  i  dag
ombildas till ett råd för samråd i
exportkontrollfrågor  hos  den  nya
myndigheten. Rådet avses därvid få ett
vidare verksamhetsområde och en bredare
sammansättning  än  den  nuvarande
nämnden.
För att täcka kostnaderna för den nya
myndigheten  skall en årlig  avgift
betalas av den som har tillstånd att
tillverka   krigsmateriel   eller
tillverkar dual use-produkter av det
slag som myndighetens tillsyn kommer
att  omfatta. En förutsättning  för
avgiftsskyldighet är dock  att  det
fakturerade  värdet av tillverkarens
sålda produkter överstiger 2,5 miljoner
kronor. Myndigheten föreslås bestämma
avgiften  efter  ett  för  alla
avgiftsskyldiga lika förhållande till
det fakturerade värdet.
Regeringens förslag, som sägs innebära
att prövningen inte i sak förändras,
syftar till att
·   delegera sådana ärenden från
regeringen till myndighetsnivå som inte
kräver  ett  ställningstagande  från
regeringen,
·
·    utveckla  det  samråd  som
Rådgivande     nämnden     för
krigsmaterielexportfrågor är ett forum
för i dag.
·
Reformen föreslås träda i kraft den 1
februari 1996.
Försvarsutskottet

Utskottets överväganden

Utskottet behandlar i det  följande
endast försvarspolitiska aspekter på
propositionen och avstår från att ge
synpunkter på de avgivna motionerna.
Utskottet  har  vid  ett  flertal
tillfällen  framhållit  att  svensk
försvarsindu-stris förmåga att leverera
högteknologiska produkter  till  det
svenska  försvaret  har  ett  stort
säkerhetspolitiskt värde. Utskottet har
vidare framhållit att internationell
försvarsindustriell samverkan kan bidra
till att upprätthålla denna kompetens.
Det är därmed ett försvarspolitiskt
intresse att formerna för att pröva
exporttillstånd m.m. i enlighet med
krigsmateriellagen fungerar effektivt.
Utskottet    uppfattar     att
regeringsförslaget är en administrativ
reform  för  att  förenkla  och
effektivisera   behandlingen   av
tillståndsärenden som rör tillverkning
och export av krigsmateriel samt export
av strategiskt känsliga produkter vid
sidan om krigsmateriel.
Från försvarspolitiska utgångspunkter
har  utskottet  ingen  erinran  mot
regeringens förslag.
Stockholm den 23 november 1995
På försvarsutskottets vägnar

Arne Andersson
I beslutet har deltagit: Arne Andersson
(m), Britt Bohlin (s), Iréne Vestlund
(s), Christer Skoog (s), Sven Lundberg
(s),  Henrik Landerholm (m),  Karin
Wegestål (s), Anders Svärd (c), Ola
Rask  (s), My Persson (m), Lennart
Rohdin (fp), Birgitta Gidblom (s), Jan
Jennehag (v), Håkan Juholt (s), Olle
Lindström (m), Annika Nordgren (mp) och
Åke Carnerö (kds).
Avvikande mening

Annika  Nordgren  (mp)  anser  att
utskottets yttrande bort ha följande
lydelse:
Miljöpartiet de gröna anser att den
svenska vapenexporten bidrar till att
våld  och krig uppfattas  som  ett
naturligt sätt att lösa konflikter. Vår
utgångspunkt  är därför,  så  länge
Sverige exporterar krigsmateriel, att
krigsmaterielärenden  är  politiska
ärenden som det ankommer på regeringen
att avgöra.
Enligt propositionen skall regeringen
fortsättningsvis pröva de ärenden som
är viktiga för utvecklingen eller som
är svårbedömda. Övriga ärenden skall
således  delegeras  till  den  nya
myndigheten. Det gäller bl.a. ett stort
antal   krigsmaterielärenden   där
regeringens    riktlinjer    för
krigsmaterielexport   och   annan
utlandssamverkan  ger  ledning  vid
prövningen. Således kommer den  nya
myndigheten att pröva huvuddelen av
regeringens  nuvarande  ärenden  om
tillstånd till tillverkning, utförsel i
större  omfattning,  utförsel  till
känsliga  destinationer eller  annan
utlandssamverkan än utförsel  enligt
lagen om krigsmateriel.
Miljöpartiet yrkar i sin motion U12
(mp)  i  första  hand  avslag  på
propositionen  och  i  andra  hand
förändringar som tillgodoser politiskt
ansvar över krigsmaterielexporten.


Innehållsförteckning
Sammanfattning            1
Propositionen             1
Motionerna              1
Yttranden från andra utskott     3
Utskottet               3
Inledning              3

Propositionens huvudsakliga innehåll4

En  ny myndighet för prövning  av
förvaltningsärenden om kontroll över
krigsmateriel och andra strategiskt
känsliga produkter         5

Ärendefördelning mellan  myndigheter
och regeringen           10

Ombildning av Rådgivande nämnden för
krigsmaterielexportfrågor     13

Finansiering av den nya myndighetens
verksamhet             15

Överprövning av beslut       16

Genomförande            18

Anslagsfrågor           18

Övriga frågor           18

Utskottets överväganden     18

Hemställan             19
Reservationer            21
1. Avslag på propositionen m.m. (mom.
1, 2, 8, 13, 16 och 18)      21

2. Avslag på propositionen (mom. 1)23

3.  Namnet på den nya myndigheten
(mom. 3)              24

4. Lagreglering av riktlinjerna (mom.
6)                 24

5. Förordningar om vissa länder (mom.
7)                 25

6. Prövning hos den nya myndigheten
(mom. 11)             25

7.  Det  politiska  ansvaret  för
prövningen (mom. 12)        26

8. Samrådsorganets roll (mom. 14) 26

9. Reglering av nämndens arbetsformer
(mom. 15)             27

10. Överprövning av beslut (mom. 17)27

Propositionens lagtext       29

Av utskottet framlagt lagförslag  44
Konstitutionsutskottets yttrande
1995/96:KU4y             45
Försvarsutskottets yttrande
1995/96:FöU1y            58