Trafikutskottets betänkande
1995/96:TU08

Lag om byggande av järnväg


Innehåll

1995/96
TU8

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas proposition
1995/96:2, Lag om byggande av järnväg,
jämte motioner. Regeringen föreslår att
byggande av järnväg regleras i  en
särskild   lag,   kopplad   till
naturresurslagen  och  med   nära
anknytning till plan- och bygglagen.
Lagstiftningen innebär bl.a. krav på
miljökonsekvensbeskrivningar    vid
byggande av järnvägar och en rätt till
inlösen av mark för järnvägsändamål i
vissa fall. I propositionen föreslås
vidare      lättnader      i
fastighetsbildningslagens skydds- och
marköverföringsregler vid byggande för
järnvägsändamål i vissa fall samt en
ändring  i  vattenlagen.  Slutligen
föreslås  vissa  följdändringar  i
naturresurslagen     och     i
anläggningslagen.
I två m-motioner riktas kritik mot att
beslut  om  järnvägsplaner  enligt
förslaget till lag om byggande  av
järnväg skall kunna överklagas endast
hos  regeringen och  inte  hos  en
förvaltningsdomstol. Vidare kritiseras
i  de  båda  motionerna regeringens
förslag  att Banverket skall  kunna
fastställa såväl sina egna som andra
järnvägsbyggares järnvägsplaner. I en
av de två m-motionerna framhålls också
att  tillämpningsområdet  för  den
föreslagna lagen om byggande av järnväg
inte  bör  omfatta  tunnelbana  och
spårväg.
I en mp-motion föreslås att riksdagen
gör vissa uttalanden om utformning,
omfattning  och  genomförande  av
miljökonsekvensbeskrivningar i fråga om
bl.a. byggande av nya järnvägar samt
att  riksdagen hos regeringen begär
förslag om ny lagstiftning på området.
Utskottet  tillstyrker  regeringens
samtliga lagförslag med den ändringen
att  tidpunkten  för ikraftträdandet
förskjuts från den 1 januari 1996 till
den 1 februari 1996. Motionsyrkandena
avstyrks, främst med hänvisning till
pågående överväganden i de  berörda
frågorna.
Till  betänkandet  är  fogat  fem
reservationer. M-ledamöterna reserverar
sig i fyra fall och mp-ledamoten i ett
fall.

Propositionen

Regeringen
(Kommunikationsdepartementet) föreslår
i proposition 1995/96:2 att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om byggande av järnväg,
2.   lag   om   ändring   i
fastighetsbildningslagen (1970:988),
3.  lag  om ändring i vattenlagen
(1983:291),
4. lag om ändring i lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m.,
5. lag om ändring i anläggningslagen
(1973:1149).
Lagförslagen är fogade som bilaga 1
till betänkandet.

Motionerna

1995/96:T1 av Per Westerberg m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Banverkets dubbla roll,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att järnvägsplaner skall
kunna prövas i en rättslig instans,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ett för den
enskilde  mer rättssäkert förfarande
hos fastighetsbildningmyndighet,
4. att riksdagen beslutar om en sådan
ändring   av   den   föreslagna
lagstiftningen  att  spårväg  och
tunnelbana inte kommer att omfattas av
krav på järnvägsplan.
1995/96:T2 av förste vice talman Anders
Björck m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Banverkets dubbla roll,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag till överklagandeordning och
att besvärsprövning i stället bör ske i
förvaltningsdomstol,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ett för den
enskilde mer rättssäkert förfarande hos
fastighetsbildningsmyndighet.
1995/96:T3 av Roy Ottosson m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utformning, omfattning och
genomförande             av
miljökonsekvensbeskrivningar i fråga om
bl.a. byggande av nya järnvägar,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ny lagstiftning angående
miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet
med vad som anförts i motionen.
Yttrande från bostadsutskottet

Utskottet har inhämtat yttrande från
bostadsutskottet (1995/96:BoU2y) över
propositionen jämte motioner. Yttrandet
är fogat som bilaga 2 till detta
betänkande.

Utskottet

1 Inledning

Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut
skall en ökad satsning ske på järnvägen
som  ett  miljövänligt  kollektivt
transportmedel.
Hösten 1992 uttalade riksdagen  att
regeringen  skyndsamt borde  utreda
frågan om införandet av en banlag med
väglagen   som  förebild   (prop.
1992/93:50, bet. FiU1, yttr.  TU2y,
rskr. 134). Syftet med en banlag angavs
vara att påskynda beslutsprocessen vid
järnvägsbyggen.
Våren 1993 fastställde riksdagen en
långsiktig plan för utbyggnaden av väg-
och järnvägsnätet (prop. 1992/93:176,
bet. TU35, rskr. 446). Enligt beslutet
skall väg- och järnvägsinvesteringar
för  totalt  88  miljarder  kronor
genomföras   under   tioårsperioden
1994-2003. Av detta belopp avser 32
miljarder kronor stomjärnvägar.
I  sitt  av  riksdagen  godkända
betänkande 1993/94:TU4 från hösten 1993
erinrade  utskottet om  det  nämnda
beslutet och betonade det angelägna i
att de beslutade investeringarna kunde
genomföras skyndsamt. Med utgångspunkt
i  målsättningen  att  snabbt  och
effektivt förverkliga investeringarna i
former som tryggar rättssäkerheten är
det naturligt - fortsatte utskottet -
att intresset också riktas mot den
lagstiftning som reglerar markfrågor
och planeringssystemet. I sammanhanget
framhöll utskottet att expropriation
normalt fordras för att mark tvångsvis
skall  få  tas  i  anspråk  för
järnvägsändamål. Kritik hade riktats
mot  detta förfarande såsom onödigt
långdraget och kostsamt. Det hade också
kommit att framstå som betungande såväl
för    Banverket    som    för
regeringskansliet. Vidare hade sedan
länge önskemål framförts om en mer
smidig markreglering för att åstadkomma
färre plankorsningar mellan väg och
järnväg  och  därmed en  förbättrad
trafiksäkerhet. I sammanhanget noterade
utskottet  en uppgift i  1993  års
budgetproposition om att arbete med
förslag till en banlag pågick inom
regeringskansliet. Utskottet underströk
därvid det angelägna i att en sådan lag
- enligt väglagens mönster -  skulle
innebära      krav       på
miljökonsekvensbeskrivningar som  ett
led i planeringen av nya järnvägar.
Den proposition som utskottet nu har
att behandla skall ses mot den sålunda
angivna bakgrunden.
2 Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen   innehåller    fem
lagförslag. Dessa avser dels en ny lag,
lag  om byggande av järnväg,  dels
ändringar  i  fyra gällande  lagar,
nämligen    fastighetsbildningslagen
(1970:988),  vattenlagen  (1983:291),
lagen  (1987: 12) om hushållning med
natursresurser     m.m.     och
anläggningslagen      (1973:1149).
Ändringarna i de två sistnämnda lagarna
är följdändringar.
Huvuddragen  i  den   föreslagna
lagstiftningen  framgår   av   en
redogörelse  i  propositionen  under
rubriken Behovet av en ny lagstiftning.
Regeringen  framhåller  inledningsvis
att  det nuvarande förfarandet  vid
byggande av järnvägar har klara brister
när det gäller anknytningen till övrig
samhällsplanering          och
miljölagstiftning. Förfarandet bör nu -
betonar regeringen - inordnas i det
system för samhällsplanering som redan
finns genom bl.a. NRL och PBL, dvs.
lagen om hushållning med naturresurser
m.m. och plan- och bygglagen (1987:10).
En  ökad  skyldighet  att  upprätta
miljökonsekvensbeskrivningar  och  ta
hänsyn  till miljön vid  exempelvis
lokalisering av vissa järnvägar följer
av ett EU-direktiv om bedömning av
inverkan på miljön av vissa offentliga
projekt. Direktivet har införlivats med
svenska rättsregler på lägre nivå än
lag, men dess krav bör nu tillgodoses
genom lagstiftningsåtgärder samordnade
med NRL.
Vad gäller markåtkomst för
järnvägsändamål framhåller regeringen
att expropriationsförfarandet alltmer
framstår som både tidsödande och
kostsamt. Förbättrade möjligheter till
sådan markåtkomst behöver därför
tillskapas. Så sker - framgår det av
propositionen - på två sätt. För det
första innehåller förslaget till lag om
byggande av järnväg en regel om rätt
för järnvägsbyggare och fastighetsägare
att få mark inlöst, då en järnväg - som
tillgodoser ett allmänt transportbehov
- skall byggas i enlighet med en
gällande järnvägsplan. För det andra
innebär förslaget till lag om ändring i
fastighetsbildningslagen bl.a. ett
undantag, för markbehov för en sådan
järnväg, från lagens skyddsregler.
Dessa regler innebär hinder, i princip,
mot att fastighetsreglering sker
tvångsvis, om bebyggd mark tas i
anspråk eller om berörd fastighets
värde minskar i viss omfattning. Det
kan förmodas - framhåller regeringen -
att järnvägsbyggaren oftast väljer att
i första hand använda sig av
fastighetsbildningslagen, eftersom det
i regel ändå behövs en förrättning för
markbyten och olika servitutsåtgärder.
För den enskilde markägaren, som berörs
av markbehovet, kan det vara en fördel
att kunna välja mellan att begära
inlösen eller fastighetsreglering.

3 Huvuddrag i förslaget till lag om
byggande av järnväg

Utskottet redovisar i det  följande
några huvuddrag i regeringens förslag
till lag om byggande av järnväg.  För
en mer fullständig redovisning hänvisas
till propositionen. Utskottet syftar
med sin redovisning främst till att
belysa  den  bakgrund  mot  vilken
motionsyrkandena    skall    ses.
Redovisningen bör emellertid,  jämte
redogörelsen ovan för förslaget till
lag     om    ändring     i
fastighetsbildningslagen, också kunna
användas för att bedöma propositionens
vverensstämmelse med de av riksdagen
och  utskottet åren 1992 och  1993
uttalade önskemålen om innehållet i en
banlag.
Enligt 1 kap. 1 och 2 §§ bör lagen
obligatoriskt gälla för allt byggande
av  järnväg, utom industrispår  och
hamnspår uteslutande på egen fastighet,
samt för byggande av tunnelbana  och
spårväg. Den skall kunna tillämpas även
för byggande av annan spåranläggning
och vid avstängning av plankorsning.
Enligt 2 kap. 1 § skall till grund för
byggande av sådan järnväg som omfattas
av lagen alltid finnas en järnvägsplan.
Järnvägsplan får även upprättas för
avstängning av plankorsning, även om
denna åtgärd inte är att anse som
byggande av järnväg. I 2 § föreskrivs
att järnvägsplanen skall innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning  enligt  5
kap. NRL. Till planen skall enligt 3 §
fogas en fastighetsförteckning och en
genomförandebeskrivning. Planen skall
redovisa vilken mark som, permanent
eller  tillfälligt, behöver  tas  i
anspråk för byggandet av järnvägen.
Nödvändiga   skyddsåtgärder   och
försiktighetsmått  skall  framgå  av
planen.   Enligt  4   §   skall
miljökonsekvensbeskrivningen godkännas
av berörda länsstyrelser innan den tas
in i järnvägsplanen. Enligt 5 § skall
den  som  upprättar en järnvägsplan
samråda  i  fråga  om  järnvägens
sträckning med berörda fastighetsägare,
kommuner och länsstyrelser samt med
andra  som  kan ha ett  väsentligt
intresse i saken. I 7 § föreskrivs att
Banverket  skall  ställa  ut  en
järnvägsplan för granskning. Av  8 §
framgår  att järnvägsplanerna  skall
fastställas av Banverket. Vid oenighet
mellan Banverket och en länsstyrelse
skall frågan om fastställelse prövas av
regeringen.
I  3  kap. finns bestämmelser  om
tillfälligt ianspråktagande av  mark
m.m. Enligt 1 § kan den som avser att
bygga  en järnväg efter beslut  av
länsstyrelsen ges rätt att få tillträde
till en fastighet för att verkställa
vissa  förberedande  åtgärder  för
byggande av järnvägen. Enligt 2 § får
åtgärder  inom  järnvägsmark,  som
väsentligt  kan  försvåra  områdets
användning för järnvägsändamål, inte
utföras utan Banverkets tillstånd.
4 kap. har rubriken Inlösen och
ersättning.    De   grundläggande
bestämmelserna härom har  återgivits
ovan i redogörelsen för propositionens
huvudsakliga innehåll. Det kan  här
tilläggas att 4 kap. 5 § innehåller en
föreskrift om att i mål om inlösen och
ersättning  skall,  som  huvudregel,
bestämmelserna  i expropriationslagen
(1972:719) tillämpas.
5 kap., som är det sista i
regeringens förslag till lag om
byggande av järnväg, innehåller
bestämmelser om överklagande m.m.
Enligt 1 § får Banverkets beslut
(t.ex. om fastställelse av en
järnvägsplan) överklagas hos
regeringen. Beslut av Banverket
enligt 3 kap. 2 §, som avser åtgärder
inom järnvägsmark vilka kan väsentligt
försvåra områdets användning för
järnvägsändamål, överklagas dock hos
allmän förvaltningsdomstol. Enligt 2 §
får länsstyrelsens beslut om
tillfälligt ianspråktagande av mark
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
4 Motionsförslag

4. 1 Tillämpningsområde enligt
förslaget till lag om byggande
av järnväg

I  motion 1995/96:T1 (m) yrkas att
riksdagen beslutar om en sådan ändring
i  regeringens förslag till lag om
byggande av järnväg att spårväg och
tunnelbana inte kommer att omfattas av
krav på järnvägsplan. Frågan regleras i
1  kap.  1  §, som gäller  lagens
tillämpningsområde. Motionärerna anför
att förutsättningarna för anläggande av
järnväg  respektive  spårväg  och
tunnelbana  är  vitt  skilda.  De
framhåller bl.a. att spåranläggningarna
i  de  senare fallen så gott  som
uteslutande berör en och samma kommun.
Detta  innebär  enligt motionärernas
mening att planläggningen bättre kan
skötas inom ramen för den ordinarie
kommunala planeringen.

4. 2 Miljökonsekvensbeskrivningar

I motion T3 (mp) framhålls
- att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)  bör  göras  av  en  från
exploateringsföretaget   fristående,
oberoende och opartisk instans,
- att en MKB alltid skall göras även
för alternativet icke-exploatering,
- att varje MKB bör presenteras på en
offentlig utfrågning,
- att en MKB skall kunna överprövas.
Motionärerna vill att riksdagen dels
som sin mening ger regeringen till
känna vad de anfört om utformning,
omfattning  och  genomförande  av
miljökonsekvensbeskrivningar i fråga om
bl.a. byggande av nya järnvägar, dels
hos regeringen begär förslag om ny
lagstiftning          angående
miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet
med vad som anförs i motionen.

4. 3 Banverkets dubbla roll

I 2 kap. 8 § i regeringens förslag till
lag om byggande av järnväg föreskrivs,
som nämnts, att järnvägsplanerna skall
fastställas av Banverket. Vid oenighet
mellan Banverket och en länsstyrelse
skall frågan om fastställelse prövas av
regeringen. Bestämmelsen innebär att
Banverket, som är landets dominerande
- men inte enda - järnvägsbyggare, får
den dubbla rollen att fastställa såväl
sina egna som andra järnvägsbyggares
planer.

I  motionerna 1995/96:T1  (m)  och
1995/96:T2  (m) framhålls  att  den
föreslagna ordningen är betänklig från
rättssäkerhetssynpunkt och inte  ger
några  garantier för ett  opartiskt
agerande från fastställelsemyndighetens
sida.  I  motionerna  föreslås  att
riksdagen i ett tillkännagivande till
regeringen förordar att frågan ägnas
vidare uppmärksamhet.

4. 4 Domstolsprövning av överklagade
beslut om järnvägsplaner

I 5 kap. 1 § i regeringens förslag till
lag om byggande av järnväg föreskrivs,
som  nämnts, att Banverkets  beslut
(t.ex.  om  fastställelse  av  en
järnvägsplan)  får  överklagas  hos
regeringen.
I  motion  T1  (m)  åberopas  den
europeiska konventionen den 4 november
1950 angående skydd för de mänskliga
rättigheterna  och de  grundläggande
friheterna,  Europakonventionen,  och
framhålls att denna numera införlivats
med svensk rätt. Motionärerna betonar
att överklagandeordningen enligt det
återgivna förslaget till lagrum strider
mot konventionen. Av dennas artikel 6
följer - vill utskottet tillfoga - att
envar, när det gäller prövning av hans
civila rättigheter och skyldigheter,
skall vara berättigad till en opartisk
och offentlig rättegång inom skälig tid
och inför en oavhängig och opartisk
domstol som upprättats enligt  lag.
Motionärerna framhåller att  Sverige
under de senaste åren flera gånger
fällts  i  Europadomstolen  för  de
mänskliga rättigheterna för brott mot
denna  artikel. De betonar att  en
möjlighet   till   prövning   av
järnvägsplaner i rättslig instans måste
ges och yrkar att riksdagen som sin
mening skall ge regeringen detta till
känna.
Motion T2 (m) har i sak samma innehåll
som  motion  T1 (m).  Yrkandet  är
emellertid  att  riksdagen  avslår
regeringens    förslag     till
överklagandeordning och beslutar att
besvärsprövning i stället bör ske i
förvaltningsdomstol. Det bör  enligt
motionärerna ankomma på utskottet att
utforma  förslag  till  erforderlig
lagtext.

4. 5 Kostnadsersättning vid
fastighetsbildningsförrättning

I två motionsyrkanden, T1 (m) yrkande 3
och T2 (m) yrkande 3, föreslås
riksdagen i ett tillkännagivande till
regeringen förorda ett för den enskilde
mer rättssäkert förfarande hos
fastighetsbildningsmyndigheten i
samband med förrättning vid en
järnvägsutbyggnad. Vad motionärerna
avser är det förhållandet att en
enskild fastighetsägare, som berörs av
en järnvägsutbyggnad, inte har rätt
till ersättning för sina kostnader för
ombud vid den
fastighetsbildningsförrättning som kan
bli aktuell i sammanhanget. Härigenom
begränsas enligt motionärerna
fastighetsägarens möjligheter att
tillvarata sina äganderättsliga
intressen i förhållande till Banverket
som regelmässigt företräds av ombud med
stor sakkunskap.

5 Bostadsutskottets yttrande

I   sitt   yttrande   framhåller
bostadsutskottet inledningsvis att det
behandlar  förslaget  till  lag  om
byggande  av järnväg och motionerna
endast i de avseenden som kan anses
beröra        bostadsutskottets
beredningsområde. I ett avsnitt  av
yttrandet  med rubriken Allmänt  om
lagförslaget         framhåller
bostadsutskottet följande.
Bostadsutskottet         anser
sammanfattningsvis att en strävan bör
vara att samordna sektorsplaneringen
enligt den nya lagen om byggande av
järnväg   med   den   kommunala
markanvändningsplaneringen.
Utgångspunkten bör därvid vara  att
järnvägsplaneringen anpassas till de
förutsättningar  som  ges  av  den
sektorsövergripande planering som sker
med stöd av PBL. Med denna utgångspunkt
bör förslaget om att införa en lag om
byggande  av  järnväg  kunna  vinna
riksdagens  bifall.  Bostadsutskottet
anser dock att det på sikt finns skäl
att på nytt överväga formerna för den
sektorsinriktade trafikplaneringen i de
avseenden som den har betydelse för
markanvändningsplaneringen. Det finns
därvid skäl att överväga en starkare
koppling till PBL för de planinstrument
som finns såväl i väglagen som i det nu
aktuella    lagförslaget     om
järnvägsplanering.
6 Utskottets ställningstagande

6. 1 Allmänna synpunkter

Som utskottet framhållit inledningsvis
uttalade riksdagen år 1992 önskemål om
en banlag, med väglagen som förebild, i
syfte att påskynda beslutsprocessen vid
järnvägsbyggen. Vidare gjorde utskottet
år 1993 vissa uttalanden om behovet av
ny lagstiftning - i former som tryggar
rättssäkerheten - för att förbättra
markåtkomstmöjligheterna      för
järnvägsändamål. Därigenom kunde enligt
utskottet    järnvägsinvesteringarna
påskyndas och antalet plankorsningar
mellan väg och järnväg minskas i syfte
att   förbättra   trafiksäkerheten.
Utskottet betonade också vikten av att
lagstiftningen i fråga skulle innebära
krav  på miljökonsekvensbeskrivningar
som  ett led i planeringen av nya
järnvägar.
Propositionens  lagförslag   synes
utskottet väl ägnade att tillgodose
riksdagens önskemål om huvudsyftet med
en banlag - att förbättra möjligheterna
till markåtkomst för järnvägsändamål.
Mot bakgrund av riksdagsuttalandet om
en banlag med väglagen som förebild
vill  utskottet  erinra  om  att
järnvägsmark  - enligt huvudregeln i
gällande  lagstiftning  -   utgör
fastigheter. Som sådana är de föremål
för  äganderätt.  I  propositionen
föreslås  ingen  ändring  i  detta
avseende. Någon banrätt , liknande den
nyttjanderätt som vägrätten utgör, är
det  således inte fråga om.  Denna
skillnad  i jämförelse med väglagen
förklaras i propositionen  med  att
järnvägsbyggen i större utsträckning än
vägbyggen lokalt uppfattas som ingrepp,
som inte kompenseras av någon direkt
nyttoeffekt.  Detta  förhållande  -
betonar  regeringen  -  liksom  den
omständigheten att medborgarna i dag
ställer högre krav på rättssäkerhet än
vid vägrättens tillkomst, talar för en
mer  ingående  och mer kvalificerad
prövning vid tvångsförvärv av mark för
järnvägsändamål. Utskottet gör för sin
del samma bedömning och återkommer i
det  följande  till de motionsledes
aktualiserade   synpunkterna   på
enskildheter i propositionen, avseende
inte minst rättssäkerhetsfrågor.
Utskottet  kan  konstatera   att
bostadsutskottets yttrande, i den del
det  innehåller allmänna synpunkter,
huvudsakligen           berör
markplaneringsfrågor.  Av  yttrandet
framgår också att bostadsutskottet inte
motsätter sig att   riksdagen antar
förslaget till lag om byggande  av
järnväg.

6.2 Tillämpningsområde enligt förslaget
till lag om byggande       av
järnväg

Vad   gäller   de   motionsledes
uppmärksammade frågorna vill utskottet
till en början erinra om yrkande 4 i
motion   T1  (m),  som   gäller
tillämpningsområdet, enligt 1 kap. 1 §,
för den föreslagna lagen om byggande av
järnväg.  Motionärerna  vill,  som
nämnts,  att tunnelbana och spårväg
undantas från tillämpningsområdet.
I  sitt  yttrande  över  detta
motionsyrkande        framhåller
bostadsutskottet  att  plan-  och
bygglagens    planinstrument    i
normalfallet bör användas för mark-
användningsplanering   av   allmänt
intresse. Bostadsutskottet fortsätter:
Detta  utesluter inte att en  mer
detaljerad   planering    utifrån
sektorsbehoven  samtidigt   behöver
genomföras  för att  åstadkomma  en
effektiv genomförandeprocess. Kravet på
järnvägsplan  innebär  också  att
järnvägsbyggaren måste redovisa bl.a.
en  miljökonsekvensbeskrivning  och
planerade skyddsåtgärder. Vad gäller
byggande av järnväg, tunnelbana och
spårväg inom detaljplanelagt område kan
i och för sig anföras att en allsidig
prövning och planering av projektet
borde  kunna  ske inom  ramen  för
detaljplanearbetet,   men   vissa
begränsningar  av  denna  möjlighet
framhålls i propositionen. Regeringen
hänvisar   således   till   att
Regeringsrätten  i  ett  avgörande
fastslagit att endast anläggningar som
kan omfattas av kraven i 3 kap. PBL -
om krav på byggnader m.m. - måste
utföras i enlighet med bestämmelserna i
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Anläggningar som inte är angivna i 8
kap. PBL - om bygglov m.m. - anses
kunna utföras utan att bestämmelser i
detaljplan behöver iakttas. Regeringen
anför  i  propositionen att  frågan
behöver utredas vidare. Tills vidare
förordas att lagen ges den föreslagna
omfattningen,   dvs.    inklusive
tunnelbanor och spårvägar.
Även bostadsutskottet anser att den
fråga om detaljplanens tillämpning på
järnvägar och vissa anläggningar som
aktualiseras  genom  Regeringsrättens
avgörande bör bli föremål för vidare
överväganden. Därvid kan inte uteslutas
möjligheten  att  genomföra  sådana
ändringar  i  PBL  att  lagen  om
järnvägsbyggande kan behöva revideras i
vissa avseenden. På de grunder som
regeringen  angivit i  propositionen
anser  utskottet emellertid att  de
föreslagna bestämmelserna om  lagens
tillämpningsområde nu bör accepteras.
Motion 1995/96:T1 (m) yrkande 4 bör
således avstyrkas.
Trafikutskottet delar regeringens och
bostadsutskottets  uppfattning  att
tunnelbanor och spårvägar tills vidare
bör ingå i tillämpningsområdet enligt 1
kap. 1 § för den föreslagna lagen om
byggande  av  järnväg.  Lagförslaget
tillstyrks fö1jaktligen, såvitt avser 1
kap. 1 §, medan motion T1 (m) yrkande 4
avstyrks.

6. 3 Miljökonsekvensbeskrivningar

Bestämmelser      om      en
miljökonsekvensbeskrivning i  samband
med järnvägsutbyggnader återfinns i 2
kap. 2 och 4 §§ i regeringens förslag
till lag om byggande av järnväg. I
motion T3 (mp) föreslås, som nämnts,
att riksdagen i ett tillkännagivande
till regeringen gör vissa uttalanden om
utformning, omfattning och genomförande
av miljökonsekvensbeskrivningar i fråga
om bl.a. byggande av nya järnvägar.
Vidare  begärs  förslag  om  ny
lagstiftning  på  området.  Däremot
framläggs inte något förslag om att
regeringens förslag, enligt de nämnda
paragraferna, bör ändras.
I sitt yttrande över de båda yrkandena
i motionen framhåller bostadsutskottet
följande.
Som   bostadsutskottet   uppfattat
yrkandena i motionen avser de vilka
generella krav som bör ställas  på
miljökonsekvensbeskrivningar,  således
inte    endast    vad    avser
järnvägsutbyggnader. Frågan om vilka
krav   som  skall  ställas   på
miljökonsekvensbeskrivningar i  olika
sammanhang  har varit  föremål  för
överväganden i samband med arbetet med
att   utarbeta   en   miljöbalk.
Miljöskyddskommittén lämnade förslag i
frågan i sitt huvudbetänkande  (SOU
1993:27). För närvarande pågår  ett
arbete med att utveckla och komplettera
tidigare förslag till miljöbalk inom
ramen                för
Miljöorganisationsutredningens
beredning. Bostadsutskottet anser att
pågående överväganden bör avvaktas och
förordar därför att motion 1995/96:T3
(mp) avstyrks.
Trafikutskottet, för sin del,  gör
ingen   annan   bedömning   än
bostadsutskottet   och   avstyrker
följaktligen motion T3 (mp).

6.4 Banverkets dubbla roll

I motionerna T1 (m) och T2 (m) yrkas
att riksdagen som sin mening skall ge
regeringen till känna vad i motionerna
anförts om Banverkets dubbla  roll.
Yrkandena skall ses mot bakgrund av
följande lydelse i 2 kap. 8 §  i
regeringens  förslag  till  lag  om
byggande av järnväg: En järnvägsplan
fastställs av Banverket efter samråd
med    berörda    länsstyrelser. 
Motionärerna   erinrar   om   att
bestämmelsens innebörd är att Banverket
fastställer såväl sina egna som andra
järnvägsbyggares planer och framhåller
att en sådan ordning är betänklig från
rättssäkerhetssynpunkt. Något förslag
om  ändring av regeringens  förslag
framläggs  inte  i motionerna,  men
riksdagen bör - yrkar motionärerna - i
ett tillkännagivande till regeringen
förorda  att frågan ägnas  fortsatt
uppmärksamhet.
I  sitt  yttrande  över  de  båda
motionsyrkandena       framhåller
bostadsutskottet följande.
Bostadsutskottet instämmer i att den
valda ordningen för fastställelse av
järnvägsplaner  kan ifrågasättas  ur
olika aspekter. Som klart framgår av
propositionen anser emellertid  även
regeringen   att   den   valda
fastställelseordningen  är   mindre
lämplig och bör bli föremål för vidare
överväganden.  Bakgrunden  till  att
regeringen valt att tills vidare ändå
föreslå     Banverket     som
fastställelsemyndighet anges vara att
det  i  avvaktan på olika pågående
överväganden  ansetts olämpligt  att
bygga upp nödvändig kompetens på någon
i dag befintlig myndighet, exempelvis
länsstyrelsen. Regeringen anser  att
framför allt en fortsatt analys av
lämpligheten att inrätta miljödomstolar
på olika nivåer samt ställningstagandet
till Regionberedningens förslag  bör
avvaktas. Lagrådet har vid sin prövning
av lagförslaget godtagit regeringens
skäl för den valda ordningen. Även
bostadsutskottet anser att lagförslaget
i aktuell del kan godtas på de angivna
grunderna.  Något  tillkännagivande
enligt motionsförslagen synes inte vara
erforderligt eftersom frågan redan är
uppmärksammad av regeringen.
Trafikutskottet gör för sin del samma
bedömning som bostadsutskottet  och
avstyrker därför motionerna  T1 (m)
yrkande 1 och T2 (m) yrkande 1 på de
grunder som bostadsutskottet anger.

6.5 Domstolsprövning av överklagade
beslut om järnvägsplaner

Av 5 kap. 1 § i regeringens förslag
till lag om byggande av järnväg framgår
att Banverkets beslut om fastställelse
av en järnvägsplan får överklagas hos
regeringen. Med anledning av de i de
båda    m-motionerna    framförda
synpunkterna på regeringens förslag i
denna del och dess förenlighet med
Europakonventionen  vill  utskottet
erinra om lagen (1988:205) om rätts-
prövning av förvaltningsbeslut (prop.
1987/88:69, bet. KU38, rskr.  189).
Syftet med lagen, som gäller  till
utgången  av  år  1997,  var  att
säkerställa att svensk rätt motsvarade
konventionens krav på tillgång till
domstolsprövning. Sverige hade nämligen
vid lagens tillkomst vid tre tillfällen
fällts  i  Europadomstolen  för  de
mänskliga rättigheterna för brott mot
artikel  6 i konventionen, eftersom
Sverige saknade möjligheter för den
enskilde att få domstolsprövning av
vissa förvaltningsbeslut.
I propositionen erinras om att Fri-
och rättighetskommittén (Ju 1992:01)
har  gjort  en  översyn  av  viss
lagstiftning som berörs av Sveriges
åtaganden  enligt Europakonventionen.
Kommittén har i sitt slutbetänkande,
(SOU  1994:117) Domstolsprövning  av
förvaltningsärenden,  utrett  frågan
huruvida utvidgade möjligheter  till
domstolskontroll av förvaltningsbeslut
bör införas. Kommitténs slutsats är
bl.a. att regeringen bör vara  den
instans  som  prövar  överklaganden
endast när man eftersträvar en politisk
styrning av praxis eller när det gäller
tillstånd   från   miljö-   eller
samhällsekonomisk synpunkt. Kommittén
föreslår att lagen om rättsprövning av
vissa  förvaltningsbeslut permanentas
och  att  en  rätt  till  muntlig
förhandling  i rätts-prövningsärenden
införs.
Regeringen framhåller att prövning av
en  järnvägs lokalisering innefattar
bedömningar av lämplighetsfrågor  av
sådant slag att de bör avgöras av
förvaltningsmyndigheter och, i varje
fall på ett tidigt planeringsstadium,
kunna  överprövas av regeringen.  I
sammanhanget betonar regeringen att en
långsiktig    målsättning    för
infrastrukturlagstiftningen  är  att
åstadkomma en allsidig och effektiv
prövning  med en god förankring  i
länsstyrelsernas  och   kommunernas
planering redan i ett tidigt skede av
planeringsprocessen. Därvid har man,
mot   bakgrund  av   Fri-   och
rättighetskommitténs slutsatser, att ta
ställning till i vilken utsträckning
och i vilka former lokaliseringsbeslut
bör prövas av myndigheter, domstolar
och regering samt hur allmänhetens krav
på  inflytande i planprocessen  kan
tillgodoses.
Möjligheterna till insyn och samråd i
tidigare      skeden      av
vägplaneringsprocessen har utretts i
särskild ordning, framhålls det vidare
i propositionen. Utredningsarbetet har
resulterat  i ett förslag  att  en
ytterligare,   mer   översiktlig,
byggnadsplan  skulle  upprättas  för
vägbyggen.  Denna översiktliga  plan
skulle kunna överklagas hos regeringen,
medan den slutliga arbetsplanen skulle
överklagas hos fastighetsdomstol. För
det fall förslaget - efter nödvändig
ytterligare analys och bearbetning -
genomförs, kommer det sannolikt att
kunna   överföras   även   till
järnvägssidan.
I avvaktan på resultatet av det nämnda
utredningsarbetet vill utskottet ånyo
understryka att lagen om rättsprövning
av vissa förvaltningsbeslut är avsedd
att tillgodose Europakonventionens krav
på tillgång till domstols-prövning. Det
förtjänar också anmärkas att Lagrådet,
enligt vad som framgår av dess till
propositionen fogade yttrande, lämnat 5
kap. 1 § i regeringens förslag till lag
om byggande av järnväg utan erinran.
Med det sagda tillstyrker utskottet
regeringens  förslag  till  lag  om
byggande av järnväg, såvitt avser 5
kap. 1 §, och avstyrker motionerna T1
(m) yrkande 2 och T2 (m) yrkande 2.

6.6 Lagförslagen i övrigt

Regeringens  förslag  till  lag  om
byggande av järnväg i övrigt, i ovan ej
berörda delar, har inte givit utskottet
anledning  till  erinran.  Förslaget
tillstyrks sålunda i dessa delar, dock
med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bör bestämmas till den
1 februari 1996.
Övriga lagförslag i propositionen har
inte heller givit utskottet anledning
till  erinran. Utskottet tillstyrker
följaktligen  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring
i  fastighetsbildningslagen, lag  om
ändring i vattenlagen, lag om ändring i
naturresurslagen och lag om ändring i
anläggningslagen,  dock  med  den
ändringen   att  tidpunkten   för
ikraftträdandet även av dessa  fyra
lagar bör bestämmas till den 1 februari
1996.

6.7 Kostnadsersättning vid
fastighetsbildningsförrättning

I  motionerna T1 (m) och  T2  (m)
aktualiseras     frågor     om
kostnadsersättning         vid
fastighetsbildningsförrättning.
I  sitt  yttrande  över  de  båda
motionsyrkandena       framhåller
bostadsutskottet följande.
Frågan  om  sakägares  rätt  till
ersättning   för  kostnader   vid
fastighetsbildningsförrättning
behandlades av bostadsutskottet hösten
1992 i samband med förslag om vissa
ändringar  i fastighetsbildningslagen
(prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1
s. 6). I detta sammanhang beslutade
riksdagen att sakägare vid överklagande
av   fastighetsbildningsmyndighetens
beslut skulle ges rätt till ersättning
för sina rättegångskostnader i högre
instans i större omfattning än vad som
dittills varit fallet. I frågan om
ersättning  borde  utgå  även  vid
förrättning             vid
fastighetsbildningsmyndigheten anförde
emellertid utskottet bl.a.:
 Enligt utskottets mening  är  det
viktigt  att  förrättningsförfarandet
även framgent kännetecknas av snabbhet
och enkelhet samt låga kostnader. Om
rätt  till kostnadsersättning skulle
införas kan befaras att förrättningarna
kommer att ta längre tid till en högre
kostnad  utan  att några  egentliga
fördelar kommer att uppnås. Problemet
med ojämbördiga parter bör kunna mötas
med   utökade  rådgivnings-   och
utredningsinsatser. 
Bostadsutskottet vill utöver vad som
anförs i ovanstående citat erinra om
att      förfarandet      vid
fastighetsbildningsmyndighet     i
avgörande hänseenden skiljer sig från
vad  som  gäller  vid  domstol.
Fastighetsbildningsmyndigheten har till
skillnad från domstol skyldighet till
s.k. officialprövning, vilket innebär
att myndigheten aktivt skall verka för
utredningen, om nödvändigt med hjälp av
sakkunniga. Till myndighetens uppgift
hör också att bistå sakägare med råd
och upplysningar. Detta förhållande,
tillsammans med den nämnda möjligheten
för sakägare att vid ett överklagande
erhålla     ersättning     för
rättegångskostnaderna,  talar  enligt
utskottets  mening för att  berörda
fastighetsägare     på     ett
tillfredsställande sätt skall  kunna
bevaka sina äganderättsliga intressen
även vid en reglering som gäller en
järnvägsutbyggnad. Då det ofta  kan
ligga i både järnvägsbyggarens  och
fastighetsägarens intresse att reglera
markfrågorna genom förrättning enligt
fastighetsbildningslagen  bör   det
dessutom  kunna  träffas  frivilliga
överenskommelser dem emellan i frågor
om ersättning för kostnader i samband
med  förrättningen.  Slutligen  bör
erinras om fastighetsägarens möjlighet
att  väcka talan om inlösen enligt
expropriationslagen. Vid markreglering
enligt denna ordning utgår ersättning
för          fastighetsägarens
rättegångskostnader.
Med hänvisning till det anförda anser
bostadsutskottet   att   motionerna
1995/96:T1 (m) yrkande 3 och 1995/96:T2
(m) yrkande 3 kan avstyrkas. Det får
emellertid förutsättas att regeringen i
lämplig ordning följer även frågan om
hur  fastighetsägarnas möjlighet att
bevaka sina intressen påverkas när den
nya lagen vunnit praktisk tillämpning.
Trafikutskottet gör inte heller  i
denna fråga någon annan bedömning än
bostadsutskottet. Motionerna T1  (m)
yrkande 3 och T2 (m) yrkande 3 avstyrks
följaktligen.
Till   förtydligande   av   vad
bostadsutskottet    anför    om
fastighetsägarens möjlighet att väcka
talan    om   inlösen   enligt
expropriationslagen,  vill  trafik-
utskottet  framhålla att sådan talan,
enligt regeringens förslag till lag om
byggande av järnväg, väcks med stöd av
den  lagen och prövas med tillämpning
av expropriationslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.           beträffande
tillämpningsområdet för en lag om
byggande av järnväg
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:T1   yrkande   4   antar
regeringens  förslag till  lag  om
byggande av järnväg, såvitt avser 1
kap. 1 §,
res. 1 (m)
2.           beträffande
miljökonsekvensbeskrivningar
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:T3,
res. 2 (mp)
3. beträffande Banverkets dubbla
roll
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:T1 yrkande 1 och 1995/96:T2
yrkande 1,
res. 3 (m)
4. beträffande domstolsprövning
av beslut om järnvägsplaner
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:T1 yrkande 2 och
1995/96:T2 yrkande 2 antar det under
moment 1 nämnda lagförslaget, såvitt
avser 5 kap. 1 §,
res. 4 (m)
5. beträffande förslaget till
lag om byggande av järnväg i övrigt
att riksdagen antar det under moment
1 nämnda lagförslaget i de delar det
inte  omfattas  av  vad  utskottet
hemställt ovan, med den ändringen att
tidpunkten   för   ikraftträdandet
bestäms till den 1 februari 1996,


6.    beträffande   övriga
lagförslag
att riksdagen
dels dels antar regeringens förslag
till   lag   om   ändring   i
fastighetsbildnings-lagen  (1970:988)
med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1
februari 1996,
dels antar regeringens förslag till
lag  om  ändring  i  vattenlagen
(1983:291)  med den ändringen  att
tidpunkten   för   ikraftträdandet
bestäms till den 1 februari 1996,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser  m.m.
med den ändringen att tidpunkten för
ikraftträdandet bestäms till den 1
februari 1996,
dels antar regeringens förslag till
lag  om ändring i anläggningslagen
(1973:1149) med den ändringen  att
tidpunkten   för   ikraftträdandet
bestäms till den 1 februari 1996,
7.           beträffande
kostnadsersättning        vid
fastighetsbildningsförrättning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:T1 yrkande 3 och 1995/96:T2
yrkande 3.

res. 5 (m)

Stockholm den 5 december 1995
På trafikutskottets vägnar

Monica Öhman

I beslutet har deltagit: Monica Öhman
(s), Per Westerberg (m), Håkan
Strömberg (s), Jarl Lander (s), Per
Erik Granström (s), Tom Heyman (m),
Krister Örnfjäder (s), Karin Starrin
(c), Hans Stenberg (s), Birgitta Wi-
strand (m), Monica Green (s), Karl-Erik
Persson (v), Lena Sandlin (s), Elisa
Abascal Reyes (mp), Christina Axelsson
(s), Ulla Löfgren (m) och Torsten
Gavelin (fp).

Reservationer

1. Tillämpningsområde enligt förslaget
till lag om byggande av järnväg (mom.
1)

Per Westerberg, Tom Heyman, Birgitta
Wistrand och Ulla Löfgren (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 9 börjar med  Trafik-
utskottet  delar  och  slutar  med
 yrkande 4 avstyrks bort ha följande
lydelse:
Som framhålls i motion T1 (m) är
förutsättningarna för anläggande  av
järnväg å ena sidan, samt spårväg och
tunnelbana å andra sidan, vitt skilda.
För järnvägsprojekt gäller ofta att de
berör flera kommuner och län samt ett
stort antal markägare. Trafikutskottet
finner det för sin del omotiverat att
en lagstiftning, som har sin grund i
sådana  förutsättningar, även  skall
omfatta tunnelbana och spårväg. Skälen
för detta är flera.
För det första anläggs och utvidgas
dessa spåranläggningar så gott  som
uteslutande inom en och samma kommun.
Därmed ställs inte krav på samordning
av statliga och kommunala myndigheters
intressen,  utan planläggningen  kan
skötas inom ramen för den ordinarie
kommunala planprocessen.
Det andra skälet är att nuvarande
ordning innebär att anläggandet  av
dessa spåranläggningar omfattas av plan-
och bygglagen.
Det  sagda innebär att regeringens
motiv för att låta lagen om byggande av
järnväg omfatta tunnelbana och spårväg
mister sin bärkraft.
Ytterligare ett skäl till att lagen om
byggande av järnväg inte bör omfatta
tunnelbana  och  spårväg  är  att
regeringen  aviserat  förslag  om
avregleringar  av  den  kommunala
verksamheten  i  syfte  att  skapa
förutsättningar för minskade kommunala
utgifter. Om riksdagen antar förslaget
till lag om byggande av järnväg i den
lydelse av 1 kap. 1 § som regeringen
föreslår, kommer kommunerna att tvingas
planlägga  nya  tunnelbane-   och
järnvägsspår enligt både plan-  och
bygglagen och lagen om byggande av
järnväg.
Mot bakgrund av det anförda föreslår
utskottet att riksdagen - med anledning
av motion T1 (m) yrkande 4 - antar 1
kap. 1 § i regeringens förslag till lag
om  byggande  av järnväg  med  den
ändringen att andra stycket utgår.
dels att utskottets hemställan under
mom. 1 bort ha följande lydelse:
1.  beträffande tillämpningsområde
enligt förslaget till lag om byggande
av järnväg
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:T1   yrkande   4   antar
regeringens  förslag till  lag  om
byggande av järnväg, såvitt avser 1
kap. 1 §, med den ändringen att andra
stycket utgår,
2. Miljökonsekvensbeskrivningar (mom.
2)

Elisa Abascal Reyes (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 10 börjar med  Trafik-
utskottet,  för   och  slutar  med
 motion  T3 (mp)  bort ha följande
lydelse:
Frågan om vilka krav som bör ställas
på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i
olika  sammanhang har  aktualiserats
genom det nu föreliggande förslaget
till  lag  om byggande av järnväg.
Lagförslaget uppvisar vad gäller kraven
på MKB flera brister. Trafikutskottet
instämmer i vad som i motion 1995/96:T3
(mp) anförts om behovet av att utveckla
kraven på MKB både vid byggande av
järnväg  och  vid övriga  betydande
företag  som  riskerar att  påverka
miljön. De grundläggande krav som bör
ställas på MKB för att de skall kunna
tillgodose behovet av ett  relevant
beslutsunderlag kan sammanfattas  på
följande sätt:
-  MKB bör upprättas av en  från
exploateringsföretaget    fristående
instans. Detta krav uppfylls inte i det
nu  aktuella förslaget till lag om
byggande av järnväg.
-  MKB  bör  göras  för  flera
exploateringsalternativ, däribland ett
alternativ som bedöms vara den bästa
lösningen  ur  miljösynpunkt.  Även
alternativet  icke-exploatering  bör
analyseras.
- MKB bör presenteras på offentliga
utfrågningar där möjlighet ges  för
allmänheten och miljörörelserna  att
granska och diskutera alternativen.
-  MKB  bör kunna överklagas  och
överprövas.
Vidare delar trafikutskottet den  i
motion T3 (mp) uttalade uppfattningen
att riksdagen hos regeringen bör begära
förslag om ny lagstiftning angående
miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet
med det ovan sagda.
Vad trafikutskottet nu anfört - och
som som innebär att motion T3 (mp)
tillstyrks - bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
mom. 2 bort ha följande lydelse:
2.            beträffande
miljökonsekvensbeskrivningar
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:T3  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
3. Banverkets dubbla roll (mom. 3)

Per Westerberg, Tom Heyman, Birgitta
Wistrand och Ulla Löfgren (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 10 börjar med  Trafik-
utskottet  gör  och  slutar  med
 bostadsutskottet  anger  bort  ha
följande lydelse:
Trafikutskottet delar den uppfattning
som uttalas i motionerna T1 (m) och T2
(m)  om  vikten  av att  garantera
rättssäkerheten  i  samband   med
fastställelse av en järnvägsplan. Den
av regeringen föreslagna ordningen med
Banverket  som fastställelsemyndighet
kan inte anses tillgodose detta krav.
Regeringen  bör därför anmodas  att
snarast överväga frågan och därefter
återkomma  till riksdagen  med  ett
förslag om en ordning för fastställelse
av  järnvägsplan  som  bättre  kan
tillgodose berättigade krav på statens
myndighetsutövning.
Vad utskottet sålunda anfört - och som
innebär att motionerna T1 (m) yrkande 1
och T2 (m) yrkande 1 tillstyrks - bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under
mom. 3 bort ha följande lydelse:
3.  beträffande Banverkets dubbla
roll
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:T1 yrkande 1 och
1995/96:T2 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
4. Domstolsprövning av överklagade
beslut om järnvägs- planer (mom. 4)

Per Westerberg, Tom Heyman, Birgitta
Wistrand och Ulla Löfgren (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
på s. 11 som börjar med Av 5 kap. 1
§ och på s. 12 slutar med  yrkande 2 
bort ha följande lydelse:
Som framhålls i motionerna T1 (m) och
T2 (m) har Europakonventionen numera
införlivats med svensk rätt. Så skedde
genom  att  riksdagen  antog  lagen
(1994:1219)  om  den   europeiska
konventionen angående skydd för  de
mänskliga  rättigheterna  och  de
grundläggande friheterna. Lagen trädde
i kraft den 1 januari 1995 samtidigt
med en ny bestämmelse, 2 kap. 23 §, i
regeringsformen.   Enligt   denna
bestämmelse  får  lag  eller  annan
föreskrift ej meddelas i strid med
Sveriges  åtaganden  på  grund  av
konventionen.
Av konventionens artikel 6 följer att
envar, när det gäller prövning av hans
civila rättigheter och skyldigheter,
skall vara berättigad till en opartisk
och offentlig rättegång inom skälig tid
och inför en oavhängig och opartisk
domstol som upprättats enligt lag.
Lagen (1988:205) om rättsprövning av
förvaltningsbeslut tillkom mot bakgrund
av att Sverige vid flera tillfällen
hade fällts i Europadomstolen för brott
mot  konventionens artikel 6, genom
beslut av regeringen i frågor om bl.a.
expropriation.   Lagen   möjliggör
domstolsprövning    av    vissa
förvaltningsbeslut,   under   vissa
förutsättningar. Regeringsrätten prövar
avgöranden av regeringen och kammarrätt
avgöranden av en förvaltningsmyndighet
inom kammarrättens domkrets. Prövningen
får  emellertid endast avse  frågan
huruvida  regeringens  eller   en
förvaltningsmyndighets beslut  strider
mot någon rättsregel på det sätt som
sökanden angivit eller som i övrigt
klart framgår av omständigheterna i
ärendet . Om så visar sig vara fallet,
skall domstolen upphäva beslutet och
återförvisa ärendet till den myndighet
som meddelat beslutet. I annat fall
står beslutet fast. Det är med andra
ord fråga om en rent formell prövning
och inte någon sakprövning.
Det  är  enligt utskottets  mening
utomordentligt tveksamt om endast en
formell prövning av det angivna slaget
kan  anses  tillgodose  kravet  på
domstolsprövning         enligt
Europakonventionens   artikel   6.
Utskottet delar därför den i motion T1
(m)  uttalade  uppfattningen  att
möjlighet  till sakprövning  av  en
rättslig  instans  måste  ges  vid
överklagande av beslut om fastställelse
av järnvägsplaner. Denna uppfattning
skall ses mot bakgrund  av följande
bestämmelse (4 kap. 1 §) i regeringens
förslag  till lag om  byggande  av
järnväg:  Den som i enlighet med en
gällande järnvägsplan skall bygga en
järnväg som tillgodoser ett allmänt
transportbehov får lösa sådan mark som
enligt planen inte endast tillfälligt
skall användas för järnvägsändamål. 
Det är sålunda fråga om expropriation
eller annat sådant förfogande , som det
heter i 2 kap. 18 § regeringsformen.
Och det var ju det svenska sättet att
hantera bl.a. expropriationsfrågor som
ansågs   utgöra   brott    mot
Europakonventionens artikel 6.
Med det sagda tillstyrker utskottet
yrkande  2 i motion T1  (m)  att
riksdagen som sin mening skall  ge
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att järnvägsplaner skall
kunna prövas i en rättslig instans.
Utskottets ställningstagande innebär
att syftet med yrkande 2 i motion T2
(m)   -   att  riksdagen  avslår
regeringens    förslag     till
överklagandeordning och beslutar att
besvärsprövning i stället skall ske i
förvaltningsdomstol - torde få anses i
huvudsak tillgodosett.
dels att utskottets hemställan under
mom. 4 bort ha följande lydelse:
4. beträffande domstolsprövning av
överklagade beslut om järnvägsplaner
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
lag om byggande av järnväg, såvitt
avser 5 kap. 1 §,
dels  med  bifall  till  motion
1995/96:T1  yrkande  2  och  med
anledning  av  motion  1995/96:T2
yrkande  2  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
5. Kostnadsersättning vid
fastighetsbildningsförrättning (mom. 7)

Per Westerberg, Tom Heyman, Birgitta
Wistrand och Ulla Löfgren (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 13 börjar med  Trafik-
utskottet gör och slutar med avstyrks
följaktligen bort ha följande lydelse:
Enligt vad som anförs i propositionen
får det förmodas att järnvägsbyggaren i
första hand kommer av vilja använda sig
av   fastighetsbildningslagen   vid
reglering av de markfrågor som blir
aktuella  vid byggandet av järnväg.
Detta medför också att frågan om de
berörda fastighetsägarnas möjlighet att
bevaka sina äganderättsliga intressen i
detta  sammanhang aktualiseras.  Som
anförs i motionerna utgår i dag ingen
ersättning  för de omkostnader  som
parterna  har  i  samband  med  en
fastighetsbildningsförrättning. För en
järnvägsbyggare med tillgång till egen
juridisk kompetens torde detta inte
utgöra något problem. Det finns däremot
en uppenbar risk för att de enskilda
fastighetsägarna inte kommer att ha
tillgång till motsvarande kompetens vid
förrättningen.  Denna  obalans  kan
medföra att förrättningen upplevs som
orättvis av fastighetsägarna och kan
leda till att frågan om markinlösen får
sin  egentliga  prövning  först  i
fastighetsdomstol.
I motion 1995/96:T2 (m) uppmärksammas
vidare ett oklart rättsläge i de fall
en markägare vill utnyttja möjligheten
att gå till domstol för att pröva
frågan om markinlösen. Om Banverket
redan  ansökt  om reglering  enligt
fastighetsbildningslagen i ett ärende
kan fastighetsägarens möjlighet till
markinlösen  blockeras tills  frågan
behandlats              av
fastighetsbildningsmyndigheten.
Trafikutskottet anser att  de  två
sålunda behandlade frågorna bör bli
föremål för vidare överväganden. En
strävan bör därvid vara att uppnå ett
för  den  enskilde mer  rättssäkert
förfarande             vid
fastighetsbildningsmyndigheten   och
säkerställa fastighetsägarens möjlighet
att välja markinlösen vid domstol i
stället  för  markreglering  enligt
fastighetsbildningslagen.
Vad utskottet sålunda anfört - och som
innebär att motionerna T1 (m) yrkande
3 och T 2 (m) yrkande 3 tillstyrks -
bör  riksdagen som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under
mom. 7 bort ha följande lydelse:
7.  beträffande kostnadsersättning
vid fastighetsbildningsförrättning
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:T1 yrkande 3 och
1995/96:T2 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.
Propositionens lagförslag

1 Lag om byggande av järnväg

2 Lag om ändring i
fastighetsbildningslagen (1970:988)

3 Lag om ändring i vattenlagen
(1983:291)

4 Lag om ändring i lagen (1987:12) om
hushållning     med naturresurser
m.m.
5 Lag om ändring i anläggningslagen
(1973:1149)
Bostadsutskottets yttrande
1995/96:BoU2y
Lag om byggande av järnväg

Till trafikutskottet

Trafikutskottet har den 26 oktober 1995
berett bostadsutskottet tillfälle att
senast  den 9 november  1995  avge
yttrande över proposition 1995/96:2 Lag
om byggande av järnväg jämte motioner.
Bostadsutskottet behandlar  i  sitt
yttrande lagförslaget och motionerna
endast i de avseenden som kan anses
beröra utskottets beredningsområde.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att byggande
av järnväg skall regleras i en särskild
lagstiftning,    kopplad    till
naturresurslagen  och  med   nära
anknytning till plan- och bygglagen.
Lagstiftningen innebär bl.a. krav på
miljökonsekvensbeskrivningar    vid
byggande av järnväg och en rätt till
inlösen av mark för järnvägsändamål i
vissa fall. I propositionen föreslås
vidare      lättnader      i
fastighetsbildningslagens skydds- och
marköverföringsregler vid byggande för
järnvägsändamål i vissa fall samt en
ändring  i  vattenlagen.  Slutligen
föreslås  vissa  följdändringar  i
naturresurslagen     och     i
anläggningslagen.

Motionerna

I  yttrandet  behandlas  följande
motionsyrkanden.

1995/96:T1 av Per Westerberg m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Banverkets dubbla roll,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ett för den
enskilde mer rättssäkert förfarande hos
fastighetsbildningsmyndigheten,
4. att riksdagen beslutar om en sådan
ändring   av   den   föreslagna
lagstiftningen  att  spårväg  och
tunnelbana inte kommer att omfattas av
krav på järnvägsplan.
1995/96:T2 av Anders Björck m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om Banverkets dubbla roll,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ett för den
enskilde mer rättssäkert förfarande hos
fastighetsbildningsmyndigheten.
1995/96:T3 av Roy Ottosson m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utformning, omfattning och
genomförande             av
miljökonsekvensbeskrivningar i fråga om
bl.a. byggande av nya järnvägar,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ny lagstiftning angående
miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet
med vad som anförts i motionen.
Utskottet

Bakgrund

Riksdagen har under de senaste åren
fattat beslut som innebär att stora
investeringar skall göras i järnvägens
infrastruktur.   Vissa   befintliga
järnvägar skall rustas upp och flera
nya  järnvägssträckningar kommer att
öppnas. De planerade investeringarna i
järnvägsnätet förutsätter att ny mark
tas i anspråk och att åtgärder vidtas
som  kan innebära inskränkningar  i
nyttjandet av fastigheter i anslutning
till järnvägen.
I  samband  med  planering  och
genomförande  av  järnvägsutbyggnader
under senare tid har vissa problem
kommit att uppmärksammas. Dessa problem
anses  ha  samband  med  att  ett
sammanhållande planeringsinstrument för
järnvägsbyggande saknas. Riksdagen tog
i ett tillkännagivande till regeringen
upp denna fråga hösten 1993 (se bet.
1992/93:FiU1  s. 90,  yttr.  TU2y).
Riksdagen  anförde  att  regeringen
skyndsamt  borde utreda  frågan  om
införandet av en banlag med väglagen
som förebild. Syftet med en banlag
angavs   vara   att   påskynda
beslutsprocessen vid järnvägsbyggen.
Det nu framlagda regeringsförslaget är
avsett att tillgodose behovet av ett
planerings- och genomförandeinstrument
vid byggande av järnväg. I syfte att
underlätta bl.a. förvärv av mark för
järnvägsutbyggnaden  föreslås  vidare
lättnader i fastighetsbildningslagens
skydds-  och  marköverföringsregler.
Genom lagen kan också EU:s krav på att
miljökonsekvensbeskrivningar   skall
göras vid byggande av järnvägslinjer
tillgodoses.
Allmänt om lagförslaget

Bostadsutskottet  kan  inledningsvis
instämma i uppfattningen att avsaknaden
av ett instrument för planering och
styrning av järnvägsutbyggnaden  kan
leda till problem för berörda parter.
Som anförs i propositionen är nuvarande
ordning,  som  ibland  innebär  att
expropriationsförfarandet används som
ett  planeringsinstrument,  i  flera
avseenden olämplig. Det finns således
ett behov av ett förfarande som på ett
tidigt stadium ger möjlighet till insyn
och prövning av ett järnvägsprojekt.
Detta ger också förutsättningar för en
genomförandeprocedur med  markförvärv
och  fastighetsbildningsåtgärder  som
uppfyller krav på rättssäkerhet och
effektivitet.
Ett   planeringsinstrument   som
tillgodoser de behov som  finns  i
samband  med  järnvägsprojekt  kan
sannolikt   utformas  med   olika
utgångspunkter. Krav bör givetvis kunna
ställas  på  att  planeringen  blir
effektiv   från   sektorssynpunkt.
Samtidigt måste markanvändningsfrågor
av allmänt intresse ges en allsidig
belysning som ger grund för avvägning
mellan  olika  intressen.  Sett  ur
bostadsutskottets  perspektiv   bör
markanvändningsplaneringen normalt ske
med utgångspunkt i de förutsättningar
som ges i plan- och bygglagen (PBL)
samt  i  naturresurslagen  (NRL).
Planinstrumenten i PBL bör  således
utnyttjas för att ge möjlighet till
insyn och inflytande över planläggning
av  mark  och  vatten  samt  över
lokaliseringen   av   bebyggelse,
anläggningar och infrastruktur. Det bör
i detta sammanhang erinras om att den
fysiska planeringen i första hand är en
kommunal uppgift. Detta innebär att de
olika sektorsöverväganden som sker i
andra former än vad som stadgas i PBL
bör  samordnas  med  den  kommunala
planeringsprocessen.
I den föreslagna lagen om byggande av
järnväg finns vissa kopplingar till NRL
och PBL. Bestämmelserna i 2 och 3 kap.
i NRL föreslås bli tillämpliga vid
prövning av ärenden enligt den nya
lagen. Järnvägsplanen skall innehålla
en  miljökonsekvensbeskrivning enligt
bestämmelserna i  5  kap.  i  NRL.
Järnvägen får enligt lagförslaget inte
byggas i strid med detaljplan  och
områdesbestämmelser.       Enligt
bostadsutskottets  mening  bör  de
föreslagna    kopplingarna    ge
förutsättningar för att  mark-  och
planlagstiftningens bestämmelser skall
beaktas vid järnvägsplaneringen. Såvitt
bostadsutskottet kan bedöma kan det
emellertid ibland komma att  uppstå
samordningsproblem        mellan
järnvägsplaneringen med stöd av den nya
lagen och kommunernas planering enligt
PBL. Det kan nämligen inte uteslutas
att önskemålen om en järnvägsutbyggnad
ibland kan komma att stå i konflikt med
den kommunala planeringen, exempelvis
som den kommer till uttryck i  en
översiktsplan. I dessa fall är det
givetvis  angeläget att ett  samråd
tidigt kan komma till stånd.
Enligt lagförslaget skall den  som
upprättar en järnvägsplan samråda med
sakägare och andra som kan ha ett
väsentligt intresse i ärendet. Insynen
i planeringsförfarandet skall vidare
garanteras  genom att järnvägsplanen
skall  ställas  ut för  granskning.
Bostadsutskottet  anser  det  vara
angeläget  att såväl  samrådet  som
utställningsförfarandet genomförs  på
ett  sådant  sätt  att  insynen  i
planeringen underlättas. Detta torde
bl.a.      innebära      att
utställningslokalerna skall vara lika
lättillgängliga som vid utställning av
kommunala planer och att järnvägsplanen
ställs ut på de berörda orterna.
Sedan några år tillbaka pågår ett
arbete med att utveckla och revidera
den mark- och planlagstiftning som i
sin huvudsakliga utformning trädde i
kraft år 1987. Bestämmelserna i NRL är
föremål för översyn i samband  med
arbetet med att utarbeta en miljöbalk.
Plan- och byggutredningen har sedan år
1993  i  flera  etapper  redovisat
resultatet av sitt arbete  med  en
översyn av PBL. Ett riksdagsbeslut om
ändringar rörande bl.a. systemet för
tillsyn  och kontroll av  byggandet
fattades våren 1994. Förslag om en
utveckling   av   den   kommunala
översiktsplaneringen är för närvarande
föremål för riksdagsbehandling.
I den nu aktuella propositionen anges
att vissa frågor, bl.a. vad gäller val
av   fastställelsemyndighet   för
järnvägsplanen och frågan om tidigare
prövning av infrastrukturprojekt, bör
tas upp för ytterligare överväganden i
samband  med ställningstagande  till
Miljöorganisationsutredningens och PBL-
utredningens förslag. Bostadsutskottet
instämmer i denna bedömning. Enligt
utskottets mening får det också anses
vara naturligt att även övriga problem
som kan uppstå i frågor som rör bl.a.
samordningen  mellan  den  kommunala
planeringen och sektorplaneringen för
järnvägsutbyggnad  uppmärksammas  i
samband med det pågående arbetet. Även
andra utredningar kan få betydelse för
ytterligare överväganden om formerna
för  järnvägsplanering liksom  övrig
sektorsplanering inom  trafikområdet.
Regeringen anger i propositionen att
ställningstagandena   från   bl.a.
Kommunikationskommittén       och
Regionberedningen  bör  beaktas  i
sammanhanget.
Bostadsutskottet         anser
sammanfattningsvis att en strävan bör
vara att samordna sektorsplaneringen
enligt den nya lagen om byggande av
järnväg   med   den   kommunala
markanvändningsplaneringen.
Utgångspunkten bör därvid vara  att
järnvägsplaneringen anpassas till de
förutsättningar  som  ges  av  den
sektorsövergripande planering som sker
med stöd av PBL. Med denna utgångspunkt
bör förslaget om att införa en lag om
byggande  av  järnväg  kunna  vinna
riksdagens  bifall.  Bostadsutskottet
anser dock att det på sikt finns skäl
att på nytt överväga formerna för den
sektorsinriktade trafikplaneringen i de
avseenden som den har betydelse för
markanvändningsplaneringen. Det finns
därvid skäl att överväga en starkare
koppling till PBL för de planinstrument
som finns såväl i väglagen som i det nu
aktuella    lagförslaget     om
järnvägsplanering.
Utskottet övergår nu till att överväga
frågor om den närmare utformningen av
bestämmelserna   i   lagen   som
uppmärksammats i motioner.
Banverkets dubbla roll

Enligt lagförslaget skall Banverket i
avvaktan på vidare överväganden vara
den   myndighet  som  fastställer
järnvägsplaner. Eftersom Banverket är
landets  dominerande  järnvägsbyggare
innebär regleringen att verket i många
fall kommer att fastställa sina egna
planer. Denna dubbla roll för Banverket
ifrågasätts i motionerna 1995/96:T1 (m)
yrkande 1 och 1995/96:T2 (m) yrkande 1.
Motionärerna anser att den föreslagna
ordningen   är   betänklig   från
rättssäkerhetssynpunkt och inte  ger
några  garantier för ett  opartiskt
agerande från fastställelsemyndighetens
sida.  I  motionerna  föreslås  att
riksdagen i ett tillkännagivande till
regeringen förordar att frågan blir
föremål för vidare uppmärksamhet.
Bostadsutskottet instämmer i att den
valda ordningen för fastställelse av
järnvägsplaner  kan ifrågasättas  ur
olika aspekter. Som klart framgår av
propositionen anser emellertid  även
regeringen   att   den   valda
fastställelseordningen  är   mindre
lämplig och bör bli föremål för vidare
överväganden.  Bakgrunden  till  att
regeringen valt att tills vidare ändå
föreslå     Banverket     som
fastställelsemyndighet anges vara att
det  i  avvaktan på olika pågående
överväganden  ansetts olämpligt  att
bygga upp nödvändig kompetens på någon
i dag befintlig myndighet, exempelvis
länsstyrelsen. Regeringen anser  att
framför allt en fortsatt analys av
lämpligheten att inrätta miljödomstolar
på olika nivåer samt ställningstagandet
till Regionberedningens förslag  bör
avvaktas. Lagrådet har vid sin prövning
av lagförslaget godtagit regeringens
skäl för den valda ordningen. Även
bostadsutskottet anser att lagförslaget
i aktuell del kan godtas på de angivna
grunderna.  Något  tillkännagivande
enligt motionsförslagen synes inte vara
erforderligt eftersom frågan redan är
uppmärksammad av regeringen.
Kostnadsersättning vid
fastighetsbildningsförrättning

I två motionsyrkanden, 1995/96:T1 (m)
yrkande 3 och 1995/96:T2 (m) yrkande 3,
föreslås   riksdagen   i   ett
tillkännagivande  till   regeringen
förorda  ett för den enskilde  mer
rättssäkert    förfarande    hos
fastighetsbildningsmyndigheten    i
samband  med  förrättning  vid  en
järnvägsutbyggnad.  Vad  motionärerna
avser  är det förhållandet att  en
enskild fastighetsägare som berörs av
en järnvägsutbyggnad  inte har rätt
till ersättning för sina kostnader för
ombud       vid       den
fastighetsbildningsförrättning som kan
bli aktuell i sammanhanget. Detta anses
begränsa fastighetsägarens möjligheter
att  tillvarata sina äganderättsliga
intressen i förhållande till Banverket
som regelmässigt företräds av ombud med
stor sakkunskap.
Frågan  om  sakägares  rätt  till
ersättning   för  kostnader   vid
fastighetsbildningsförrättning
behandlades av bostadsutskottet hösten
1992 i samband med förslag om vissa
ändringar  i fastighetsbildningslagen
(prop. 1991/92:
127, bet. 1992/93:BoU1 s. 6). I detta
sammanhang  beslutade riksdagen  att
sakägare   vid  överklagande   av
fastighetsbildningsmyndighetens beslut
skulle ges rätt till ersättning för
sina  rättegångskostnader  i  högre
instans i större omfattning än vad som
dittills varit fallet. I frågan om
ersättning  borde  utgå  även  vid
förrättning             vid
fastighetsbildningsmyndigheten anförde
emellertid utskottet bl.a.:
Enligt utskottets mening är det viktigt
att   förrättningsförfarandet  även
framgent kännetecknas av snabbhet och
enkelhet samt låga kostnader. Om rätt
till kostnadsersättning skulle införas
kan befaras att förrättningarna kommer
att ta längre tid till en högre kostnad
utan  att  några egentliga fördelar
kommer  att  uppnås. Problemet  med
ojämbördiga parter bör kunna mötas med
utökade    rådgivnings-     och
utredningsinsatser.
Bostadsutskottet vill utöver vad som
anförs i ovanstående citat erinra om
att      förfarandet      vid
fastighetsbildningsmyndighet     i
avgörande hänseenden skiljer sig från
vad  som  gäller  vid  domstol.
Fastighetsbildningsmyndigheten har till
skillnad från domstol skyldighet till
s.k. officialprövning, vilket innebär
att myndigheten aktivt skall verka för
utredningen, om nödvändigt med hjälp av
sakkunniga. Till myndighetens uppgift
hör också att bistå sakägare med råd
och upplysningar. Detta förhållande,
tillsammans med den nämnda möjligheten
för sakägare att vid ett överklagande
erhålla     ersättning     för
rättegångskostnaderna,  talar  enligt
utskottets  mening för att  berörda
fastighetsägare     på     ett
tillfredsställande sätt skall  kunna
bevaka sina äganderättsliga intressen
även vid en reglering som gäller en
järnvägsutbyggnad. Då det ofta  kan
ligga i både järnvägsbyggarens  och
fastighetsägarens intresse att reglera
markfrågorna genom förrättning enligt
fastighetsbildningslagen  bör   det
dessutom  kunna  träffas  frivilliga
överenskommelser dem emellan i frågor
om ersättning för kostnader i samband
med  förrättningen.  Slutligen  bör
erinras om fastighetsägarens möjlighet
att  väcka talan om inlösen enligt
expropriationslagen. Vid markreglering
enligt denna ordning utgår ersättning
för          fastighetsägarens
rättegångskostnader.
Med hänvisning till det anförda anser
bostadsutskottet   att   motionerna
1995/96:T1 (m) yrkande 3 och 1995/96:T2
(m) yrkande 3 kan avstyrkas. Det får
emellertid förutsättas att regeringen i
lämplig ordning följer även frågan om
hur  fastighetsägarnas möjlighet att
bevaka sina intressen påverkas när den
nya lagen vunnit praktisk tillämpning.
Lagens tillämpningsområde

I  lagförslaget anges att vad  som
föreskrivs  om järnväg också  skall
tillämpas på tunnelbana och spårväg.
Denna fråga tas upp i motion 1995/96:T1
(m). I motionens yrkande 4 föreslås en
sådan  ändring  i lagförslaget  att
spårväg och tunnelbana inte kommer att
omfattas  av  krav på järnvägsplan.
Motionärerna     anför     att
förutsättningarna för anläggande  av
järnväg  respektive  spårväg  och
tunnelbana  är  vitt  skilda.  Det
framhålls bl.a. att spåranläggningarna
i  de  senare fallen så gott  som
uteslutande berör en och samma kommun.
Detta  innebär  enligt motionärernas
mening att planläggningen bättre kan
skötas inom ramen för den ordinarie
kommunala planeringen.
Som   framgått   ovan   anser
bostadsutskottet    att    PBL:s
planinstrument i normalfallet  skall
användas för markanvändningsplanering
av allmänt intresse. Detta utesluter
inte att en mer detaljerad planering
utifrån   sektorsbehoven  samtidigt
behöver genomföras för att åstadkomma
en effektiv genomförandeprocess. Kravet
på  järnvägsplan innebär också  att
järnvägsbyggaren måste redovisa bl.a.
en  miljökonsekvensbeskrivning  och
planerade skyddsåtgärder. Vad gäller
byggande av järnväg, tunnelbana och
spårväg inom detaljplanelagt område kan
i och för sig anföras att en allsidig
prövning och planering av projektet
borde  kunna  ske inom  ramen  för
detaljplanearbetet,   men   vissa
begränsningar  av  denna  möjlighet
framhålls i propositionen. Regeringen
hänvisar   således   till   att
Regeringsrätten  i  ett  avgörande
fastslagit att endast anläggningar som
kan omfattas av kraven i 3 kap. PBL -
om krav på byggnader m.m. - måste
utföras i enlighet med bestämmelserna i
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Anläggningar som inte är angivna i 8
kap. PBL - om bygglov m.m. - anses
kunna utföras utan att bestämmelser i
detaljplan behöver iakttas. Regeringen
anför  i  propositionen att  frågan
behöver utredas vidare. Tills vidare
förordas att lagen ges den föreslagna
omfattningen,   dvs.    inklusive
tunnelbanor och spårvägar.
Även bostadsutskottet anser att den
fråga om detaljplanens tillämpning på
järnvägar och vissa anläggningar som
aktualiseras  genom  Regeringsrättens
avgörande bör bli föremål för vidare
överväganden. Därvid kan inte uteslutas
möjligheten  att  genomföra  sådana
ändringar  i  PBL  att  lagen  om
järnvägsbyggande kan behöva revideras i
vissa avseenden. På de grunder som
regeringen  angivit i  propositionen
anser  utskottet emellertid att  de
föreslagna bestämmelserna om  lagens
tillämpningsområde nu bör accepteras.
Motion 1995/96:T1 (m) yrkande 4 bör
således avstyrkas.
Krav på miljökonsekvensbeskrivningar

Bostadsutskottet  tar  i  yttrandet
avslutningsvis  upp  vad  i  motion
1995/96:
T3    (mp)   föreslagits    om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Motionärerna förordar att riksdagen i
ett tillkännagivande till regeringen
bör  göra  vissa  uttalanden  om
utformning, omfattning och genomförande
av miljökonsekvensbeskrivningar i fråga
om bl.a. byggande av nya järnvägar samt
begära förslag om ny lagstiftning på
området.

Som   bostadsutskottet   uppfattat
yrkandena i motionen avser de vilka
generella krav som bör ställas  på
miljökonsekvensbeskrivningar,  således
inte    endast    vad    avser
järnvägsutbyggnader. Frågan om vilka
krav   som  skall  ställas   på
miljökonsekvensbeskrivningar i  olika
sammanhang  har varit  föremål  för
överväganden i samband med arbetet med
att   utarbeta   en   miljöbalk.
Miljöskyddskommittén lämnade förslag i
frågan i sitt huvudbetänkande  (SOU
1993:27). För närvarande pågår  ett
arbete med att utveckla och komplettera
tidigare förslag till miljöbalk inom
ramen                för
Miljöorganisationsutredningens
beredning. Bostadsutskottet anser att
pågående överväganden bör avvaktas och
förordar därför att motion 1995/96:T3
(mp) avstyrks.

Stockholm den 9 november 1995
På bostadsutskottets vägnar

Knut Billing

I beslutet har deltagit: Knut Billing
(m), Lennart Nilsson (s), Rune Evensson
(s), Bengt-Ola Ryttar (s), Sten
Andersson (m), Marianne Carlström (s),
Rigmor Ahlstedt (c), Lars Stjernkvist
(s), Stig Grauers (m), Erling Bager
(fp), Lena Larsson (s), Owe Hellberg
(v), Lilian Virgin (s), Per Lager (mp),
Ulf Björklund (kds), Carina Moberg (s)
och Ulla Löfgren (m).

Avvikande meningar

1. Banverkets dubbla roll

Knut  Billing, Sten Andersson, Stig
Grauers och Ulla Löfgren (alla m) anser
att den del av utskottets yttrande som
under rubriken Banverkets dubbla roll
börjar med Bostadsutskottet instämmer 
och slutar med av regeringen bort ha
följande lydelse:
Bostadsutskottet instämmer med vad i
de  aktuella motionerna anförts  om
vikten av att garantera rättssäkerheten
i  samband  med  fastställelse  av
järnvägsplan. Den valda ordningen med
Banverket  som fastställelsemyndighet
kan inte anses tillgodose detta krav.
Regeringen  bör därför anmodas  att
snarast överväga frågan och därefter
återkomma  till riksdagen  med  ett
förslag om en ordning för fastställelse
av  järnvägsplan  som  bättre  kan
tillgodose berättigade krav på statens
myndighetsutövning. Detta bör riksdagen
med anledning av motionerna 1995/96:T1
(m)  yrkande 1 och 1995/96:T2  (m)
yrkande 1 som sin mening ge regeringen
till känna.

2. Kostnadsersättning vid
fastighetsbildningsförrättning

Knut  Billing, Sten Andersson, Stig
Grauers och Ulla Löfgren (alla m) anser
att den del av utskottets yttrande som
under rubriken Kostnadsersättning vid
fastighetsbildningsförrättning  börjar
med  Frågan  om  och  slutar  med
 praktisk tillämpning bort ha följande
lydelse:
Enligt vad som anförs i propositionen
får det förmodas att järnvägsbyggaren i
första hand kommer av vilja använda sig
av   fastighetsbildningslagen   vid
reglering av de markfrågor som blir
aktuella  vid byggandet av järnväg.
Detta medför också att frågan om de
berörda fastighetsägarnas möjlighet att
bevaka sina äganderättsliga intressen i
detta  sammanhang aktualiseras.  Som
anförs i motionerna utgår i dag ingen
ersättning  för de omkostnader  som
parterna  har  i  samband   med
fastighetsbildningsförrättning. För en
järnvägsbyggare med tillgång till egen
juridisk kompetens torde detta inte
utgöra något problem. Det finns däremot
en uppenbar risk för att de enskilda
fastighetsägarna inte kommer att ha
tillgång till motsvarande kompetens vid
förrättningen.  Denna  obalans  kan
medföra att förrättningen upplevs som
orättvis av fastighetsägarna och leda
till att frågan om markinlösen får sin
egentliga   prövning   först   i
fastighetsdomstol.
I motion 1995/96:T2 (m) uppmärksammas
vidare ett oklart rättsläge i de fall
en markägare vill utnyttja möjligheten
att gå till domstolen för att pröva
frågan om markinlösen. Om Banverket
redan  ansökt  om reglering  enligt
fastighetsbildningslagen i detta ärende
kan  fastighetsägarens möjlighet att
välja     markinlösen    enligt
expropriationslagen  blockeras  tills
frågan     behandlats      av
fastighetsbildningsmyndigheten.
Bostadsutskottet anser att de  två
ovanstående frågorna bör bli föremål
för vidare överväganden. En strävan bör
därvid vara att uppnå ett för den
enskilde mer rättssäkert förfarande vid
fastighetsbildningsmyndigheten   och
säkerställa fastighetsägarnas möjlighet
att välja markinlösen vid domstol i
stället  för  markreglering  enligt
fastighetsbildningslagen.  Detta  bör
riksdagen med anledning av motionerna
1995/96:T1 (m) yrkande 3 och 1995/96:T2
(m)  yrkande 3 som sin mening  ge
regeringen till känna.

3. Lagens tillämpningsområde

Knut  Billing, Sten Andersson, Stig
Grauers och Ulla Löfgren (alla m) anser
att den del av utskottets yttrande som
under     rubriken     Lagens
tillämpningsområde börjar  med  Som
framgått  och slutar med  således
avstyrkas bort ha följande lydelse:
Som   framgått   ovan   anser
bostadsutskottet    att    PBL:s
planinstrument i normalfallet  skall
användas för markanvändningsplanering
av  allmänt  intresse.  Vad  gäller
utbyggnad av tunnelbana och spårväg
synes inte några tungt vägande skäl
föreligga att frångå denna ordning.
Eftersom  utbyggnaden  oftast  berör
endast en kommun föreligger inte något
behov av samordning med andra kommuners
planering.  Nödvändig  planering  av
järnvägsprojektet kan därför ske inom
ramen  för  kommunens normala  mark
användningsplanering med stöd av de
planinstrument som finns i PBL.
Vad bostadsutskottet anfört i denna
fråga innebär ett bifall till motion
1995/96:T1 (m) yrkande 4. Det  bör
således ankomma på trafikutskottet att
föreslå en sådan ändring i lagförslaget
att  tunnelbana  och  spårväg  inte
omfattas av kravet på järnvägsplan.

4. Krav på miljökonsekvensbeskrivningar

Per Lager (mp) anser att den del av
utskottets yttrande som under rubriken
Krav  på miljökonsekvensbeskrivningar
börjar med Som bostadsutskottet  och
slutar med  (mp) avstyrks  bort ha
följande lydelse:
Frågan om vilka krav som bör ställas
på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i
olika  sammanhang har  aktualiserats
genom det nu aktuella förslaget till
lag  om  byggande  av  järnväg.
Lagförslaget uppvisar vad gäller kraven
på MKB flera brister. Bostadsutskottet
instämmer i vad som i motion 1995/96:T3
(mp) anförts om behovet av att utveckla
kraven på MKB både vid byggande av
järnväg  och  vid övriga  betydande
företag  som  riskerar att  påverka
miljön. De grundläggande krav som bör
ställas på MKB för att de skall kunna
tillgodose behovet av ett  relevant
beslutsunderlag kan sammanfattas  på
följande sätt:
-  MKB bör upprättas av en  från
exploateringsföretaget    fristående
instans. Detta krav uppfylls inte i det
nu  aktuella förslaget om lag  för
byggande av järnväg.
-  MKB  bör  göras  för  flera
exploateringsalternativ, däribland ett
alternativ som bedöms vara den bästa
lösningen  ur  miljösynpunkt.  Även
alternativet  icke-exploatering  bör
analyseras.
- MKB bör presenteras på offentliga
utfrågningar där möjlighet ges  för
allmänheten och miljörörelserna  att
granska och diskutera alternativen.
-  MKB  bör kunna överklagas  och
överprövas.
Bostadsutskottet anser att riksdagen i
ett tillkännagivande till regeringen
bör ställa sig bakom vad i motion
1995/96:T3 (mp) anförts om utformning,
omfattning och genomförande av MKB samt
begära ett förslag om ny lagstiftning
som uppfyller dessa krav.Innehållsförteckning

Sammanfattning.........................
.......................................
.............. 1

Propositionen..........................
.......................................
................. 2

Motionerna.............................
.......................................
.................. 2

Yttrande              från
bostadsutskottet.......................
.................................. 3

Utskottet..............................
.......................................
..................... 3
1
Inledning..............................
.......................................
............. 3
2   Propositionens   huvudsakliga
innehåll...............................
....... 4
3  Huvuddrag i förslaget till lag om
byggande av järnväg ........... 4
4            Motionsförslag
.......................................
................................. 6
4.1  Tillämpningsområde  enligt
förslaget till lag om
byggande  av   järnväg
.......................................
.................. 6
4.2
Miljökonsekvensbeskrivningar...........
................................ 6
4.3   Banverkets   dubbla
roll...................................
..................... 6
4.4 Domstolsprövning av överklagade
beslut
om
järnvägsplaner.........................
......................................
7
4.5  Kostnadsersättning  vid
fastighetsbildningsförrättning........
7
5          Bostadsutskottets
yttrande...............................
......................... 7
6              Utskottets
ställningstagande......................
............................... 8
6.1      Allmänna
synpunkter.............................
............................. 8
6.2  Tillämpningsområde  enligt
förslaget till lag
om   byggande   av
järnväg................................
................... 9
6.3
Miljökonsekvensbeskrivningar...........
................................ 9
6.4   Banverkets   dubbla
roll...................................
................... 10
6.5 Domstolsprövning av överklagade
beslut
om
järnvägsplaner.........................
.....................................
11
6.6   Lagförslagen    i
övrigt.................................
........................ 12
6.7  Kostnadsersättning  vid
fastighetsbildningsförrättning...... 12
Hemställan.............................
.......................................
.......... 13
Reservationer..........................
.......................................
................ 14

Bilaga 1
Propositionens
lagförslag.............................
............................. 20
Bilaga 2
Bostadsutskottets       yttrande
1995/96:BoU2y..........................
.... 32Gotab, Stockholm 1995