Socialutskottets betänkande
1995/96:SOU07

Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m.


Innehåll

1995/96
SoU7

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens  proposition  1995/96:23
Vissa  ändringar i smittskyddslagen,
m.m. och 10 motionsyrkanden som väckts
med anledning av propositionen. Vidare
behandlas 12 motionsyrkanden från den
allmänna motionstiden 1995.
I propositionen föreslås bl.a. vissa
preciseringar  av  tvångsisolerades
rättigheter.  Vidare föreslås  vissa
ändringar    i   smittskyddslagen
(1988:1472) av huvudsakligen teknisk
natur. Vissa ändringar föreslås också i
lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall och i lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga
samt i socialtjänstlagen (1980:620) och
i sekretesslagen (1980:100).
Utskottet  tillstyrker förslagen  i
propositionen och avstyrker samtliga
motionsyrkanden. Lagstiftningen träder
i kraft den 1 januari 1996.
Till  betänkandet har  fogats  sju
reservationer.

Propositionen

I  proposition  1995/96:23  föreslår
regeringen  (Socialdepartementet)  -
efter  hörande av Lagrådet  -  att
riksdagen antar förslagen till
1.  lag om ändring i smittskyddslagen
(1988:1472),
2. lag om ändring i lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
3. lag om ändring i lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall,
4. lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620),
5. lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100).
Lagförslagen fogas till betänkandet
som bilaga.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:23

1995/96:So4 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  att
tvångsisolering skall kunna ske även på
privata sjukhus i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en bred utvärdering  av
lagstiftning och andra insatser för att
begränsa spridningen av samhällsfarliga
sjukdomar i allmänhet.
1995/96:So5 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om omedelbar parlamentarisk
utredning    om   tvånget    i
smittskyddslagstiftningen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att riksdagen skall besluta
om vilka smittsamma sjukdomar som skall
vara anmälningspliktiga,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  avidentifiering   av
anmälningar  om  anmälningspliktiga
sjukdomar.
1995/96:So6 av Stig Sandström m.fl. (v)
vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  att
infektion   av   hiv   (humant
immunbristvirus) tas bort som anledning
till ingripande enligt smittskyddslagen
enligt Europarådets ministerkommittés
rekommendation,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till  införandet  av  en
omprövningsklausul innebärande förnyad
prövning efter sex månader för den som
tvångsisoleras enligt smittskyddslagen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett neutralt organ,
Socialstyrelsens regionala organ, skall
göra  denna  omprövning  och  inte
smittskyddsläkare.
1995/96:So7 av Eva Julin m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en utvärdering,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utvärderingen även bör
omfatta sprututbytesförsöken.
Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1995

1994/95:So405 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  utvärdering  av
lagstiftning och annat hivpreventivt
arbete,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   utvärdering   av
kontaktspårningen,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om provtagning av hiv,
10. att riksdagen beslutar om sådan
ändring av smittskyddslagen att såväl
konsultation  som  behandling  vid
samhällsfarlig  sjukdom  skall  vara
kostnadsfri för patienten oavsett om
denne vänder sig till den offentliga
sjukvården  eller försäkringsansluten
privatpraktiserande läkare,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om forskning rörande hiv/aids.
1994/95:So420 av Yvonne Ruwaida och
Annika Nordgren (mp) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
en  utredning om möjligheterna  att
kraftigt  minska  spridningen  av
hiv/aids.
1994/95:So465  av  Tanja  Linderborg
m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts     om     Europarådets
rekommendationer  om  behandling  av
hivpositiva,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att den pågående översynen
av smittskyddslagen bör utvidgas till
att omfatta också en utvärdering av
lagens     konsekvenser     för
hivpreventionen,
4. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till   ändring    i
patientjournallagen så att hivtest kan
göras med garanterad anonymitet,
5. att riksdagen hos regeringen begär
att Socialstyrelsen får i uppdrag att
utarbeta råd och anvisningar för hur
hivspårning kan utföras på frivillig
grund.
1994/95:So472 av Yvonne Ruwaida och
Gunnar Goude (mp) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring av lagen
(1987:375)  om  förbud  mot  s.k.
bastuklubbar   att  föreningsdrivna
bastuklubbar tillåts,
2.  att riksdagen, vid avslag  på
yrkande  1,  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en utredning bör göras
där man utvärderar bastuklubbslagen.

Utskottet

Bakgrund

Smittskyddslagen (1988:1472) trädde i
kraft den 1 juli 1989. Lagen har varit
föremål för ändringar vid ett flertal
tillfällen, men det har endast varit
fråga om följdändringar på grund av
ändringar i annan lagstiftning. Någon
översyn av lagens tillämpning har inte
gjorts. Däremot har Socialstyrelsen år
1992  överlämnat  en  rapport  från
styrelsens arbetsgrupp för översyn av
smittskyddets funktion. Socialstyrelsen
har i nämnda rapport samt i en senare
skrivelse föreslagit vissa lagändringar
på  smittskyddsområdet.  Även  andra
myndigheter  har  inkommit   till
regeringen  med skrivelser  angående
smittskyddslagen.  Bl.a.  föreligger
olika skrivelser med begäran om översyn
av          smittskyddslagens
tvångsbestämmelser, särskilt avseende
hivinfektion. Vidare har Europarådets
tortyrkommitté år 1992 uppmärksammat
smittskyddslagen i  en  rapport  om
Sverige.
Förslagen  har  behandlats  i  en
promemoria  från Socialdepartementet.
Promemorian  har  remissbehandlats.
Regeringen  har  inhämtat  Lagrådets
yttrande    över   propositionens
lagförslag.
Propositionsförslaget i huvuddrag

Smittskyddslagen   reglerar   viss
verksamhet  till  skydd  mot  att
smittsamma  sjukdomar  sprids  bland
människor. De smittsamma sjukdomarna
indelas enligt lagen i samhällsfarliga
och övriga smittsamma sjukdomar. De
sjukdomar som skall anmälas - såväl
samhällsfarliga som andra - tas för
närvarande  upp i en  bilaga  till
smittskyddslagen.  I  propositionen
föreslås bl.a. att riksdagen i lag
skall  bestämma  vilka  smittsamma
sjukdomar  som  skall  anses  vara
samhällsfarliga.  I  detta  avseende
föreslås således ingen ändring. Däremot
skall     regeringen     enligt
propositionsförslaget, till  skillnad
mot  nuvarande  förhållanden,   i
förordning  föreskriva vilka  övriga
smittsamma sjukdomar som skall vara
anmälningspliktiga.
Ulcus molle, som för närvarande är en
annan anmälningspliktig sjukdom än en
samhällsfarlig, föreslås föras in under
de    samhällsfarliga   veneriska
sjukdomarna.  För  vissa  hepatiter
föreslås en ändrad indelning.
Enligt den nuvarande lagen skall en
anmälan om en samhällsfarlig sjukdom
innehålla  uppgifter bl.a.  om  den
smittades identitet. En anmälan om en
venerisk  sjukdom skall  dock  inte
innehålla sådana uppgifter. En anmälan
som avser en annan anmälningspliktig
sjukdom än en samhällsfarlig  skall
enligt lagen innehålla de uppgifter som
behövs för att kunna följa sjukdomens
utbredning. Den skall inte innehålla
uppgift om den smittades identitet. I
propositionen  föreslås  att  alla
anmälningspliktiga sjukdomar utom de
veneriska skall anmälas med uppgift om
den smittades identitet.
Vissa ändringar föreslås vidare såvitt
avser en smittkälla som är belägen
utanför   landets  gränser   samt
beträffande anmälan om obduktions- och
laboratoriefynd.
Enligt   smittskyddslagen    kan
smittskyddsläkaren  hos  länsrätten
ansöka om tvångsisolering av någon som
för smitta av en samhällsfarlig sjukdom
om denne inte frivilligt medverkar till
de åtgärder som behövs för att hindra
smittspridning. Länsrätten beslutar om
tvångsisolering, vilken skall ske på
sjukhus som drivs av landsting eller
kommun som inte ingår i landsting.
Beslut  om tvångsisolering  meddelas
också om det finns grundad anledning
att anta att den smittade inte följer
förhållningsreglerna och detta innebär
en uppenbar  risk för smittspridning.
När en smittad person är en uppenbar
smittrisk för samhället har det sålunda
framstått som otillräckligt att endast
rättsliga påföljder i efterhand kan
komma  i  fråga.  Gärningen,  dvs.
smittspridningen, har  ansetts  böra
kunna förhindras så att andra människor
inte kommer till skada.
De  som  tvångsisoleras  enligt
smittskyddslagen   skall   enligt
propositionsförslaget ges en lagstadgad
rätt att leva ett så normalt liv som
möjligt. Det innebär, förutom vad som
gäller i dag, rätt till sysselsättning,
fysisk träning, möjlighet att dagligen
vistas utomhus, att föra telefonsamtal,
att ta emot besök och att sända och ta
emot brev eller andra försändelser.
Syftet med tvångsisoleringen skall dock
kunna beaktas vid beslut om sådana
rättigheter. Beslut om inskränkningar i
rättigheterna skall kunna fattas av
chefsöverläkaren  efter  samråd  med
smittskyddsläkaren. Beslut i enskilda
fall skall kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Smittskyddsläkaren
skall  också enligt förslaget kunna
överlåta  till chefsöverläkaren  att
pröva  frågor  om  tillstånd  för
tvångsisolerad att tillfälligt vistas
utanför sjukhusets område.
Smittskyddsläkaren  skall   enligt
propositionsförslaget vara skyldig att
lämna uppgifter om en enskild patient,
som    är    nödvändiga    för
smittskyddsarbetet, till  behandlande
läkare utan hinder av sekretess. Vidare
skall smittskyddsläkaren kunna inhämta
uppgifter om enskild som har  viss
samhällsfarlig  sjukdom  från  andra
myndigheter  och  från  hälso-  och
sjukvårdspersonal.        Vilka
samhällsfarliga sjukdomar som  detta
skall  gälla  får  föreskrivas  av
regeringen.
I propositionen föreslås vidare bl.a.
vissa terminologiska ändringar.
Även i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och i lagen
(1990:52) om särskilda bestämmelser om
vård  av  unga föreslås  ändringar.
Sålunda föreslås att föreståndare för
ett särskilt ungdomshem eller LVM-hem
skall  underrättas  om  hälso-  och
sjukvårdspersonal, som är verksam vid
hemmet, får kännedom om att någon som
vistas  där  har  en samhällsfarlig
sjukdom, om det inte står klart att det
inte finns risk för smittspridning.
Vidare  föreslås vissa ändringar  i
socialtjänstlagen (1980:620)  och  i
sekretesslagen (1980:100).
Samtliga lagändringar föreslås träda i
kraft den 1 januari 1996.
Smittskyddslagens regler om hiv

Motionerna

I motion 1995/95:So6 av Stig Sandström
m.fl.  (v)  hemställs att riksdagen
beslutar att infektion av hiv tas bort
som anledning till ingripande enligt
smittskyddslagen   (yrkande   1).
Motionärerna  hänvisar  till   en
rekommendation  från   Europarådets
ministerkommitté  och  menar  att
riksdagen,  utan  att  invänta  ett
kommande utredningsförslag, bör besluta
att lyfta ut hiv från smittskyddslagens
bestämmelser.
I  motion  1995/96:So5  av  Barbro
Westerholm  m.fl. (fp)  begärs  ett
tillkännagivande   om   omedelbar
parlamentarisk utredning om tvånget i
smittskyddslagen (yrkande 1). Det är
enligt motionärerna anmärkningsvärt att
propositionen inte innehåller  någon
utvärdering   av  smittskyddslagens
tillämpning på hiv och erfarenheterna
av  tvångsvård.  Det  påpekas  att
Europarådets  tortyrkommitté  gjort
påpekanden  beträffande den  svenska
smittskyddslagen samt att Sverige som
enda medlemsland i Europarådet inte
undertecknat rådets rekommendation om
hivsmittades rättigheter. Det är enligt
motionärerna av största vikt att få
vetskap om tvångsvård verkligen bidrar
till en minskad smittspridning eller om
lagstiftningen i stället motverkar sitt
syfte. Den utredning som regeringen
föreslår  bör  enligt  motionärerna
tillsättas utan dröjsmål.
I  motion  1994/95:So465 av  Tanja
Linderborg m.fl. (v) från den allmänna
motionstiden begär motionärerna  ett
tillkännagivande  om   Europarådets
rekommendationer  om  behandling  av
hivpositiva (yrkande 1). Motionärerna
påpekar     att    Europarådets
ministerkommitté  år  1989  antagit
rekommendationer  om  behandling  av
hivpositiva (14/1989). Där fastslogs
att  all  hivtestning  skall  vara
frivillig och att den skall  kunna
utföras under garanterad sekretess. Det
ställdes även stränga krav på  när
systematisk  hivtestning  skall  få
förekomma. Europarådet menade även att
kontaktspårning måste ske på frivillig
grund för att vara effektiv, och i
rekommendationerna tas avstånd  från
hivrelaterade frihetsberövanden.  Den
svenska regeringen reserverade sig mot
Europarådets rekommendationer. Sverige
ville  ha kvar den möjlighet  till
isolering som smittskyddslagen innebär.
Motionärerna  anser att Europarådets
hållning  är riktig och  vill  att
regeringen  återtar sin reservation.
Vidare  begärs i motionen att  den
pågående översynen av smittskyddslagen
utvidgas till att omfatta också en
kvalitativ    utvärdering    av
konsekvenserna för hivpreventionen av
att   hiv/aids   omfattas   av
smittskyddslagens bestämmelser (yrkande
2).  I  samma  motion  hemställer
motionärerna  att  riksdagen  hos
regeringen begär att Socialstyrelsen
får i uppdrag att utarbeta råd och
anvisningar för hur hivspårning kan
utföras på frivillig grund (yrkande 5).
Motionärerna anser att kontaktspårning
endast kan göras i ett förtroendefullt
samarbete mellan patient och läkare.
Tvång  inverkar däremot menligt  på
kontakten mellan patient och läkare och
försvårar  smittspårningen.  Även  i
motion 1994/95:So405 av Gullan Lindblad
m.fl. (m) berörs smittspårningen. I
motionen begärs ett tillkännagivande om
en  utvärdering av kontaktspårningen
(yrkande 8). Motionärerna påpekar att
kontaktspårningen  är  ett  av  de
viktigaste vapnen i smittskyddsarbetet
och att den måste bedrivas intensivt
och  på  ett  såväl kompetent  som
förtroendegivande sätt. I syfte att få
en  så effektiv kontaktspårning som
möjligt i hela landet bör dess kvalitet
och  resurser  omgående  utvärderas,
anförs det.

Bakgrund och tidigare behandling

Sedan år 1985 hänförs infektion av hiv
till  de  veneriska  sjukdomar  som
omfattas  av  smittskyddslagen,  och
sjukdomen  hänförs  till   sådana
anmälningspliktiga sjukdomar som  är
samhällsfarliga. Någon ändring i detta
avseende föreslås inte i propositionen.
När ministerrådet inom Europarådet år
1989 behandlade rekommendation R (89)
14 om etiska frågor och hiv inom hälso-
och sjukvården m.m. lade Sverige som
enda  land  ned  sin  röst.  I
röstförklaringen anförde Sverige att
rekommendationen innehöll vissa punkter
som   Sverige   hade   allvarliga
invändningar  mot.   Det   gällde
hivpositivas rättigheter, hivtestningen
samt karantän och isolering. Bakgrunden
var främst den att det i Sverige, till
skillnad mot de flesta andra länder,
finns möjlighet att i vissa situationer
använda  tvång  mot  den  som  är
hivpositiv.
Bestämmelserna om smittspårning finns i
18 § smittskyddslagen. Enligt dessa
skall  den  behandlande  läkaren,
beträffande patienter som smittats av
en samhällsfarlig sjukdom, genom att
fråga den smittade försöka få veta av
vad eller vem han kan ha blivit smittad
och vilka andra som kan ha blivit
smittade av samma smittkälla. Läkaren
skall också försöka få reda på till vem
den  smittade kan ha fört  smittan
vidare.
I   proposition   1988/89:5   Ny
smittskyddslag, m.m., med förslag till
den   nuvarande   smittskyddslagen,
framhölls  särskilt  smittspårningens
centrala betydelse när det gäller att
förhindra utbredningen av smittsamma
sjukdomar.   Ju   snabbare   och
framgångsrikare  smittspårningen  kan
ske, desto bättre är förutsättningarna
för   att   förhindra   vidare
smittspridning,  anfördes  det.  I
betänkandet 1988/89:SoU9,  i  vilket
regeringens   förslag   till   ny
smittskyddslag behandlades,  uttalade
utskottet bl.a. att smittspårning måste
ske med stor varsamhet och med hänsyn
till de berördas integritet.
Socialstyrelsen  har   gett   ut
föreskrifter  och allmänna  råd  om
tillämpningen  av  smittskyddslagen
(SOSFS 1989:18), i vilka bl.a. ett
avsnitt om smittspårning ingår. Vidare
har styrelsen i serien Socialstyrelsen
redovisar  gett ut en  rapport  om
kontaktspårning  (1987:13).   Såväl
styrelsens föreskrifter och allmänna
råd som nämnda rapport är nu enligt
uppgift föremål för omarbetning.
Utskottet  har  vid  ett  flertal
tillfällen behandlat olika motioner som
rör     smittskyddslagen    och
smittskyddsarbetet, framför allt när
det   gäller  hivinfekterade.   I
betänkandet 1991/92:SoU15  behandlade
utskottet motioner (s, fp, v)  som
liknar den nu aktuella So6. Utskottet
avstyrkte motionerna, framför allt med
hänvisning till att Socialstyrelsens
utvärdering av smittskyddet var föremål
för beredning i regeringskansliet (res.
s, men. v). Vidare behandlade utskottet
motioner (s, v) om Sveriges inställning
till Europarådsrekommendationen R (89)
14. Utskottet uttalade att den svenska
röstförklaringen vid behandlingen av
Europarådets rekommendation om etiska
frågor  och hiv överensstämmer  med
gällande lagstiftning, vilken är ett
uttryck för Sveriges höga ambitioner
när   det  gäller  att   stävja
smittspridningen. Motionerna avstyrktes
(men.  v).  I  samma  betänkande
behandlades  även  frågor  som  rör
kontaktspårning   vid   hivsmitta.
Utskottet  uttalade  att  en  väl
fungerande smittspårning förutsätter en
förtroendefull   relation   mellan
patienten å ena sidan och läkare och
övrig sjukvårdspersonal å den andra och
ställer också krav på välutbildad och
välinformerad  personal.  Utskottet
konstaterade  att ett arbete  redan
pågick för att utveckla smittspårningen
och ansåg därför inte att det behövdes
något initiativ från riksdagens sida
med  anledning av de  då  aktuella
motionerna (s, v).
I utskottets betänkande 1993/94:SoU20
uttalade utskottet, med anledning av
ett flertal motionsyrkanden rörande de
nu aktuella frågorna, att riksdagen
inte  borde  föregripa  regeringens
kommande förslag på området.

Propositionen

Den nu gällande smittskyddslagen trädde
som tidigare nämnts i kraft den 1 juli
1989. Någon mer omfattande utvärdering
av lagens funktion och effektivitet när
det gäller att förhindra att smittsamma
sjukdomar får en hotande utbredning
bland befolkningen har inte gjorts.
Enligt    propositionen     bör
smittskyddslagen därför bli föremål för
utvärdering utifrån i dag  gällande
samhällsförhållanden.        En
parlamentariskt sammansatt  utredning
bör  tillsättas  med  uppdrag  att
utvärdera  lagen.  Vid  en  sådan
utvärdering bör särskilt övervägas den
rättsliga regleringen av åtgärder mot
spridning  av hiv, oavsett  om  de
regleras i smittskyddslagen eller i
annan  lag.  Även  straffrättsliga
aspekter   bör  beaktas,   enligt
regeringen.
Utvärderingen bör enligt propositionen
även   omfatta  vissa   särskilda
frågeställningar, såsom rättssäkerheten
för  den  enskilde  och  huruvida
tvångsvård  kan bidra till  minskad
smittspridning   av  epidemiologisk
betydelse.  Även  konsekvenserna  av
tvångsvård för det förebyggande arbetet
behöver analyseras, framgår det  av
propositionen.  Erfarenheterna   av
smittskyddslagens  tvångsbestämmelser
avseende i första hand hivinfektion bör
särskilt uppmärksammas i utvärderingen.

Utskottets bedömning

Enligt  propositionen  skall   en
parlamentarisk utredning tillsättas med
uppdrag att utvärdera smittskyddslagen
utifrån    i   dag    gällande
samhällsförhållanden.  Bl.a.  kommer
frågor  om rättssäkerheten för  den
enskilde och huruvida tvångsisolering
kan bidra till minskad smittspridning
av  epidemiologisk  betydelse  att
belysas.  Även  konsekvenserna  av
tvångsisolering för det förebyggande
arbetet  skall  enligt  regeringen
analyseras.   Erfarenheterna   av
smittskyddslagens  tvångsbestämmelser
avseende hivinfektion skall särskilt
uppmärksammas  i utvärderingen.  Mot
bakgrund härav får det huvudsakliga
syftet med motionerna So5 (fp) yrkande
1  och  So465 (v) yrkande 2 anses
tillgodosett  varför motionsyrkandena
avstyrks.
Utskottet  vill  understryka  att
smittskyddslagens  bestämmelser  om
tvångsisolering  används  först  om
smittspridningen inte kan hindras på
frivillig väg och endast i de fall när
en  smittad person är en  uppenbar
smittrisk för det övriga samhället.
Utskottet delar inte inställningen i
motionerna So6 (v) yrkande 1 samt So465
(v) yrkandena 1 och 5 och avstyrker
därför dessa motionsyrkanden.
Utvärderingen av smittskyddslagen bör
enligt regeringen inriktas på frågor om
huruvida lagen ger förutsättningar för
ett   effektivt   smittskydd.   I
sammanhanget kommer även den faktiska
tillämpningen av smittskyddslagen att
belysas. Smittskyddslagens bestämmelser
om kontaktspårning torde sålunda bli
föremål för överväganden. Mot bakgrund
härav får syftet med yrkande 8 i motion
So405   (m)  anses  tillgodosett.
Motionsyrkandet avstyrks.

Utvärdering av smittskyddet i övrigt,
m.m.

Motionerna

I motion 1995/96:So4 av Gullan Lindblad
m.fl.  (m)  hemställs  om   ett
tillkännagivande om en bred utvärdering
av lagstiftning och andra insatser för
att   begränsa   spridningen   av
samhällsfarliga sjukdomar i allmänhet
(yrkande 2). Motionärerna anser det
glädjande  att  regeringen  föreslår
tillsättandet  av en  parlamentarisk
utredning   för  utvärdering   av
smittskyddslagen. Motionärerna  anser
dock att hela det hivpreventiva arbetet
hos olika samhällsorgan bör utvärderas.
Även övrig lagstiftning som har till
syfte  att  förhindra spridning  av
samhällsfarliga  sjukdomar  bör  bli
föremål för utvärdering, anförs det i
motionen. Slutligen anser motionärerna
att man bör studera det internationella
arbetet på området och jämföra detta
med de insatser som förekommer i vårt
land. I motion 1994/95:So405 av Gullan
Lindblad m.fl. (m) från den allmänna
motionstiden  yrkar motionärerna att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till  känna vad som anförs om  en
utvärdering av lagstiftning och annat
hivpreventivt arbete (yrkande 2). Om
den     relativt     begränsade
smittspridningen i vårt land är ett
resultat   av   smittskyddslagens
bestämmelser  och  förbudet   mot
bastuklubbar har aldrig utvärderats,
påpekas  det  i  motionen.  Samma
förhållande gäller enligt motionärerna
det  arbete  som Folkhälsoinstitutet
bedriver      samt      olika
informationskampanjer.   Motionärerna
kräver  en  utvärdering  av  det
hivpreventiva arbetet i dess helhet.
Bastuklubbslagen behandlas närmare i
motion 1994/95:So472 av Yvonne Ruwaida
och Gunnar Goude (mp). Motionärerna
begär i första hand förslag till en
sådan ändring av bastuklubbslagen att
föreningsdrivna bastuklubbar  tillåts
(yrkande 1). I andra hand begärs ett
tillkännagivande om att en utredning
bör utvärdera lagen (yrkande 2). Lagen
(1987:375)  om  förbud  mot  s.k.
bastuklubbar  och  andra  liknande
verksamheter tillkom till skydd mot
spridning hos människor av framför allt
hiv och har varit i kraft i närmare ett
decennium. Lagen innebär ett förbud mot
att  anordna en tillställning eller
sammankomst till vilken allmänheten har
inträde,  om den  med hänsyn  till
utformning,    inredning    eller
beskaffenhet i övrigt av den lokal
eller plats där den skall äga rum och
den verksamhet som förekommer eller är
avsedd  att  förekomma eller  annan
omständighet är särskilt ägnad  att
underlätta för besökare att ha sexuellt
umgänge i lokalen eller på platsen med
annan besökare . Motionärerna anser att
lagens följder för hivpreventionen bör
utredas i syfte att systematiskt bedöma
dess praktiska effekter. Motionärerna
befarar  att  lagen  kan  försvåra
aidsinformation, kondomutdelning m.m.
på ställen där sexuella möten äger rum.
I  motion  1994/95:So420  hemställer
motionärerna Yvonne Ruwaida och Annika
Nordgren  (mp)  att  riksdagen  hos
regeringen skall begära en utredning om
möjligheterna  att  kraftigt  minska
spridningen av hiv/aids (yrkande 1).
Man kan enligt motionärerna inte låta
sig nöja med de åtgärder som hittills
vidtagis för att minska spridningen av
hivsmitta. En utredning bör  därför
tillsättas för att skyndsamt utröna
vilka metoder som finns tillgängliga
för att minska smittspridningen.
I motion 1995/96:So7 av Eva Julin
m.fl.  (mp) begärs tillkännagivanden
dels  om behovet av en utvärdering
(yrkande 1), dels om att utvärderingen
även bör omfatta sprututbytesförsöken
(yrkande 2). Motionärerna hänvisar till
Europarådets rekommendationer om etiska
frågor och hiv. De påpekar att det är
viktigt att samhället har effektiva
instrument   för  att   förhindra
smittspridningen,   samtidigt   som
integritetsskyddet för individen måste
beaktas. Motionärerna välkomnar därför
regeringens  förslag  om  en  bred
utvärdering             av
smittskyddsbestämmelserna. Dessutom bör
man, enligt vad motionärerna anför,
göra    en   utvärdering    av
utbytesverksamheten med rena sprutor
till  narkotikamissbrukare  utifrån
smittskyddslagens intentioner.

Propositionen

Den utvärdering av smittskyddslagen som
regeringen  nu föreslår bör  enligt
propositionen inriktas  på  huruvida
smittskyddslagen och därtill hörande
författningar ger förutsättningar för
ett   effektivt   smittskydd.   I
sammanhanget bör även den  faktiska
tillämpningen  av  smittskyddslagen
belysas.  Utvärderingen  bör  vidare
kartlägga och analysera positiva och
negativa effekter av smittskyddslagen,
framgår det av propositionen. Vidare
bör  som  ovan nämnts utvärderingen
omfatta     vissa     särskilda
frågeställningar, såsom rättssäkerheten
för den enskilde och konsekvenserna av
tvångsvård  för  det  förebyggande
arbetet.
I   propositionen   anförs   att
utvärderingen  bör  ges  ett  brett
perspektiv och omfatta bl.a.  olika
reaktionsmöjligheter mot spridning av
hiv  eller kombinationer av sådana,
oavsett  om de regleras  i  själva
smittskyddslagen eller i annan lag. Det
framstår därför som naturligt att även
straffrättsliga sanktioner som kan vara
av  betydelse  för  att  hindra
smittspridningen måste  belysas  vid
utvärderingen. Av särskilt intresse att
uppmärksamma vid en utvärdering  av
smittskyddslagen är enligt regeringen
internationella   erfarenheter   av
åtgärder för att hindra smittspridning
av hivinfektion.

Tidigare behandling

Vid  flera tillfällen tidigare  har
utskottet behandlat motioner om  en
översyn  av  smittskyddsarbetet.  I
betänkandet 1993/94:SoU20 konstaterade
utskottet  att  en  utvärdering  av
smittskyddsverksamheten       och
smittskyddslagen    gjorts    av
Socialstyrelsen och överlämnats till
Socialdepartementet. Det upplystes att
regeringen aviserat en proposition i
ämnet  varför riksdagen inte  borde
föregripa  kommande  förslag  från
regeringen.
Socialstyrelsen  överlämnade  till
regeringen sommaren 1993 en utvärdering
av försöksverksamheterna i Malmö och
Lund med utbyte av rena sprutor till
narkotikamissbrukare.
Utbytesverksamheten med rena sprutor
till narkotikamissbrukare har därefter
helt nyligen behandlats i regeringens
skrivelse 1995/96:1. Regeringen påpekar
att det inte gått att dra några säkra
slutsatser  om metodens effektivitet
från smittspridningssynpunkt och att
skälet till detta enligt regeringens
uppfattning är att man  i  Sverige
lyckats begränsa smittspridningen av
hiv bland narkotikamissbrukare till en
internationellt sett mycket låg nivå.
Regeringen anser att verksamheten även
i fortsättningen bör ha karaktären av
försök och att det inte finns skäl att
stoppa verksamheterna i Lund och Malmö.
Utskottet  delade  i  betänkandet
1995/96:SoU5 regeringens  uppfattning
att den pågående utbytesverksamheten
med  sprutor  och  kanyler  till
narkotikamissbrukare inte bör avbrytas.
Utskottet uttalade bl.a. följande (s.
7).
Verksamheterna     bör     även
fortsättningsvis  ha  karaktären  av
försök  och  syfta till  att  söka
vetenskapligt stöd för dess värde i
kampen  mot aids. - - - Utskottet
förutsätter    att    huvudmannen
dokumenterar utbytesverksamheten  och
att  Socialstyrelsen förstärker sina
insatser för att fortlöpande  följa
verksamheterna och utvärderar dessa. -
- -

Utskottets bedömning

I propositionen framhålls att infektion
av hiv är ett stort mänskligt och
socialt  problem. Den av regeringen
aviserade    utvärderingen    av
smittskyddslagen   skall   enligt
regeringen ges ett brett perspektiv,
och  den  rättsliga regleringen  av
åtgärder mot spridning av hiv skall
övervägas  särskilt,  oavsett  om
åtgärderna regleras i smittskyddslagen
eller  i  annan lag. Den  faktiska
tillämpningen av smittskyddslagen skall
bli belyst och såväl de positiva som
negativa effekterna av lagen kartläggas
och   analyseras.  Särskilt   bör
internationella   erfarenheter   av
åtgärder för att hindra smittspridning
av hivinfektion uppmärksammas, framgår
det av propositionen.
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning att den utvärdering  av
smittskyddet som nu förbereds bör ha en
bred ansats. Utskottet förutsätter att
även det förebyggande arbetet mot hiv
och aids kommer att behandlas. Det
huvudsakliga syftet med nu aktuella
motioner   får  härigenom   anses
tillgodosett.  Motionerna  So4  (m)
yrkande 2, So7 (mp) yrkandena 1 och 2,
So405  (m) yrkande 2,  So420  (mp)
yrkande 1 samt So472 (mp) yrkandena 1
och 2 avstyrks.
Lagreglering av anmälningspliktiga
sjukdomar som inte är samhällsfarliga

Motionen

I  motion  1995/96:So5  av  Barbro
Westerholm  m.fl. (fp)  begärs  ett
tillkännagivande om att det bör vara
riksdagen  som  bestämmer   vilka
smittsamma sjukdomar som skall vara
anmälningspliktiga (yrkande 2). Enligt
motionärernas mening bör riksdagen, i
enlighet med gällande rätt, besluta om
vilka smittsamma sjukdomar som skall
vara anmälningspliktiga. Redan i dag
möjliggör lagen ett snabbt ingripande,
menar motionärerna.

Propositionen

Smittsamma sjukdomar indelas  enligt
smittskyddslagen i samhällsfarliga och
övriga  smittsamma  sjukdomar.  De
samhällsfarliga sjukdomarna omfattar i
första hand sådana sjukdomar som kan
utgöra  ett  allvarligt  hot  mot
befolkningens  hälsotillstånd.   De
samhällsfarliga  och  vissa  övriga
smittsamma     sjukdomar     är
anmälningspliktiga och anges  i  en
bilaga   till   smittskyddslagen.
Anmälningsplikten gäller för läkare som
i sin verksamhet konstaterar att någon
har smittats. Anmälan skall göras till
smittskyddsläkaren         och
Smittskyddsinstitutet och i vissa fall
även till kommunal nämnd som fullgör
uppgifter   inom   miljö-   och
hälsoskyddsområdet. I  bilagan  till
smittskyddslagen är de samhällsfarliga
sjukdomarna indelade i tre grupper; de
som även skall anmälas till kommunal
nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsområdet (bilagan 1.2),
de veneriska sjukdomarna (bilagan 1.3)
och   de  övriga  samhällsfarliga
sjukdomarna  (bilagan  1.1).  Övriga
anmälningspliktiga   sjukdomar   är
indelade i två grupper; de som även
skall anmälas till kommunal nämnd som
fullgör  uppgifter inom miljö-  och
hälsoskyddsområdet (bilagan 2.2) och
övriga (bilagan 2.1).
En person som har drabbats av en
samhällsfarlig sjukdom kan i vissa fall
bli föremål för tvångsåtgärder från
samhällets  sida. De samhällsfarliga
sjukdomarna  bör  därför   enligt
propositionen vara reglerade i lag. När
det gäller de övriga anmälningspliktiga
sjukdomarna kan personer med  sådan
smitta inte utsättas för något tvång
från  samhällets sida. Vilka  andra
smittsamma   sjukdomar   än   de
samhällsfarliga  som   bör   vara
anmälningspliktiga kan dessutom variera
i  ett kort tidsperspektiv. Det är
därför enligt propositionen en fördel
om förfarandet i samband med påförande
och avförande av sjukdomar från en
sådan lista kan förenklas och framför
allt  göras  mindre  tidskrävande.
Regeringen bör därför i förordning få
föreskriva vilka smittsamma sjukdomar
som, utöver de samhällsfarliga, skall
vara anmälningspliktiga. Detta innebär
att dessa sjukdomar kommer att upptas i
en bilaga till smittskyddsförordningen
(1989:301) i stället för till själva
lagen. En konsekvens härav blir att
regeringen också kommer att föreskriva
vilka av dessa sjukdomar som skall
föranleda anmälan till den kommunala
nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-
och hälsoskyddsområdet.

Utskottets bedömning

Utskottet    delar   regeringens
inställning att det finns fördelar med
ett förenklat och mindre tidskrävande
förfarande vid påförande och avförande
av  sjukdomar  från  listan  över
anmälningspliktiga  sjukdomar.  Vilka
sjukdomar   som    bör    vara
anmälningspliktiga        enligt
smittskyddslagen kan nämligen variera i
ett  kort tidsperspektiv.  När  det
gäller   sådana  anmälningspliktiga
sjukdomar som inte är samhällsfarliga
kan enskilda personer inte utsättas för
tvångsåtgärder enligt smittskyddslagen.
Utskottet ställer sig därför  bakom
propositionens förslag om att det bör
ankomma på regeringen att - utom såvitt
avser de samhällsfarliga sjukdomarna -
föreskriva vilka smittsamma sjukdomar
som skall vara anmälningspliktiga. Mot
bakgrund härav tillstyrker utskottet
propositionens förslag i denna del och
avstyrker motion So5 (fp) yrkande 2.


Identitetsuppgifter

Motionen

I  motion  1995/96:So5  av  Barbro
Westerholm  m.fl. (fp)  begärs  ett
tillkännagivande om avidentifiering av
anmälningspliktiga sjukdomar (yrkande
3). Huvudregeln bör enligt motionärerna
vara  att  anmälningar  som  gäller
anmälningspliktiga sjukdomar inte skall
innehålla     identitetsuppgifter.
Motionärerna  motsätter  sig  därför
propositionens  förslag  om   att
anmälningar   om   icke-veneriska
anmälningspliktiga sjukdomar, som inte
är  samhällsfarliga, skall innehålla
sådana uppgifter. Det är nämligen den
behandlande  läkaren,  och   inte
smittskyddsläkaren, som bör ge råd och
information om hur patienten  skall
sköta sig, anförs det i motionen.

Propositionen

Enligt den nuvarande lagen skall en
anmälan om en samhällsfarlig sjukdom
innehålla uppgifter om den smittades
identitet, den sannolika smittkällan,
de   sannolika  smittvägarna,  de
förhållningsregler   som   läkaren
meddelat,  de åtgärder som  läkaren
vidtagit   för   att   förhindra
smittspridning och andra uppgifter för
betydelse av smittskyddet. En anmälan
om en venerisk sjukdom skall dock inte
innehålla  uppgift  om  personens
identitet   och   den   sannolika
smittkällan. En anmälan som avser en
annan anmälningspliktig sjukdom än en
samhällsfarlig  skall  enligt  lagen
innehålla de uppgifter som behövs för
att kunna följa sjukdomens utbredning.
Den skall inte innehålla uppgift om den
smittades identitet.
I  propositionen föreslås att alla
anmälningspliktiga sjukdomar utom de
veneriska skall anmälas med uppgift om
den smittades identitet. Om de smittade
personernas identitet inte framgår av
anmälan kan det enligt propositionen
medföra att åtgärder för att begränsa
smittspridningen   hindras   eller
fördröjs. Det är ofta av vikt att det
t.ex.  snabbt går att  utreda  var
smittkällan  är.  Utredningsarbetet
underlättas i det avseendet om den
smittades identitet är känd. Det kan
också, sägs det i propositionen, vara
av    stor    betydelse    att
smittskyddsläkaren med sitt kunnande
och sin erfarenhet kan ge råd och
information i det enskilda fallet. För
att underlätta smittskyddsarbetet bör
därför   huvudregeln   vara   att
identitetsuppgifterna  skall  anges,
framgår det av propositionen.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens uppfattning
om vikten av att olika åtgärder för att
begränsa  spridningen av  smittsamma
sjukdomar inte hindras eller fördröjs.
Förslaget i propositionen om att alla
anmälningspliktiga sjukdomar utom de
veneriska skall anmälas med uppgift om
den  smittades identitet bör enligt
utskottets mening bifallas. Utskottet
tillstyrker sålunda propositionen  i
denna del och avstyrker motion So5 (fp)
yrkande 3.

Provtagning

Motionerna

I  motion  1994/95:So405 av  Gullan
Lindblad  m.fl.  (m)  begärs  ett
tillkännagivande om provtagning av hiv
(yrkande  9).  Provtagningen  fyller
enligt motionärerna en viktig funktion
i kampen mot hiv. Det är därför viktigt
att provtagningen görs både i form av
screening  och  med  avidentifierade
tester  för  att  få  en  effektiv
övervakning  av epidemin.  Samtidigt
måste  en lättillgänglig provtagning
finnas för människor som själva är
oroliga  för  att  de  kan  vara
hivinfekterade, anförs det i motionen.
I  motion  1994/95:So465 av  Tanja
Linderborg  m.fl.  (v)  hemställer
motionärerna  att  riksdagen  hos
regeringen begär förslag till ändring i
patientjournallagen så att hivtest kan
göras  med  garanterad  anonymitet
(yrkande  4).  Det  finns  enligt
motionärerna många som skulle vilja
genomgå en hivtest men som avstår av
rädsla  för  de  åtgärder   som
myndigheterna kan tillgripa om testet
visar sig vara positivt. Motionärerna
föreslår  därför  en  ändring  i
patientjournallagen (1985:562).

Bakgrund och tidigare behandling

Bestämmelser  om  anonymitet  vid
hivtestning  finns   i   18   §
patientjournallagen (1985:562). Enligt
detta stadgande får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om undantag från
regeln att patientjournal alltid skall
innehålla  uppgift  om  patientens
identitet, såvitt gäller provtagning
för viss sjukdom. Regeringen har med
stöd  av bemyndigandet utfärdat  en
särskild  förordning  (1986:198)  om
provtagning för infektion av HIV. I
denna  anges  att  föreskriften  i
patientjournallagen         om
identitetsuppgifter i en patientjournal
inte skall tillämpas i samband med
provtagning för infektion av hiv, om
patienten begär att sådant prov tas
anonymt.     Föreskriften     i
patientjournallagen   skall   dock
tillämpas   om   resultatet   av
provtagningen visar att patienten har
antikroppar mot sådant virus.

Frågan om fullständig anonymitet vid
hivtest  har flera gånger  tidigare
behandlats av utskottet. I betänkandet
1988/89:SoU9  vidhöll utskottet  sin
tidigare uppfattning att en fullständig
anonymitet vid hivtest skulle rubba
grunderna   för   smittskyddslagens
tillämpning.   Enligt   utskottets
uppfattning skulle det bli mycket svårt
att  försvara  en lagstiftning  som
innehåller  möjligheter till  ibland
synnerligen ingripande tvångsåtgärder,
om samhället samtidigt ger patienter
möjlighet att vara anonyma även efter
ett  positivt  test  och  därigenom
undandra sig lagens åtgärder. Motionen
(vpk) avstyrktes (res. fp,vpk).
Utskottet  har  härefter  i  olika
betänkanden   (se   bl.a.   bet.
1993/94:SoU20)    avstyrkt   olika
motioner som rör hivtest, framför allt
med    hänvisning   till   att
Socialstyrelsens   utvärdering   av
smittskyddsverksamheten       och
smittskyddslagen  var  föremål  för
beredning i regeringskansliet.

Utskottets bedömning

En parlamentarisk utredning med uppdrag
att  utvärdera smittskyddslagen m.m.
kommer  som  tidigare  nämnts  att
tillsättas. Utvärderingen skall enligt
regeringen ha ett brett perspektiv och
omfatta den rättsliga regleringen av
åtgärder mot spridning av hiv, oavsett
om dessa regleras i smittskyddslagen
eller  i  annan  lag.  Utskottet
förutsätter  att  regleringen  av
provtagningsverksamheten  då  också
behandlas.  Riksdagen  bör  enligt
utskottets mening inte föregripa den
kommande utredningens arbete. Utskottet
avstyrker  därför motion So405  (m)
yrkande  9. Även motion So465  (v)
yrkande 4 avstyrks.

Patientens kostnader för behandling

Motionen

I  motion  1994/95:So405 av  Gullan
Lindblad m.fl. (m) yrkas att riksdagen
beslutar  om en sådan  ändring  av
smittskyddslagen att såväl konsultation
som  behandling  vid  samhällsfarlig
sjukdom skall vara kostnadsfri  för
patienten, oavsett om denne vänder sig
till den offentliga sjukvården eller
till        försäkringsansluten
privatpraktiserande  läkare  (yrkande
10).  Motionärerna  avvisar   den
åtskillnad som görs mellan offentlig
och enskild vård. Frihet för patienten
att välja vårdgivare är särskilt viktig
när det gäller en sexuellt överförbar
sjukdom, anförs det i motionen.

Bakgrund och tidigare behandling

Enligt 63 § smittskyddslagen skall all
undersökning, vård och behandling som
behövs från smittskyddssynpunkt vid en
samhällsfarlig sjukdom vara gratis för
patienten inom landstingets hälso- och
sjukvård. En undersökning som utförs av
en läkare i privat verksamhet för att
utreda om någon har smittats av en
samhällsfarlig sjukdom är gratis för
patienten, om läkaren är  husläkare
enligt lagen (1993:588) om husläkare
eller  får ersättning enligt  lagen
(1993:1651)  om  läkarvårdsersättning
(SFS 1993:1657). Från och med den 1
januari 1996 görs dock ingen hänvisning
till husläkarlagen enligt vad riksdagen
beslutat våren 1995 (prop. 1994/95:195,
bet. 1994/95:SoU24, rskr. 383,  SFS
1995:843).
I   proposition   1988/89:5   Ny
smittskyddslag m.m. (nuvarande  lag)
framhölls att det är av utomordentligt
stor betydelse för smittskyddet att man
i så stor utsträckning som möjligt
underlättar för den enskilde att ta
kontakt med hälso- och sjukvården. Alla
sjukvårdsbesök     inom     den
landstingskommunala vården, som görs
med  anledning av en samhällsfarlig
sjukdom, bör därför vara gratis för den
enskilde. Detta bör, framhölls det i
propositionen,  gälla  både   den
undersökning och utredning som görs för
att fastställa om en sådan sjukdom
föreligger, och den efterföljande vård
och behandling som sjukdomen kräver.
För den som väljer att vända sig till
en  privatpraktiserande  läkare  vid
misstanke om en samhällsfarlig sjukdom
skall besök för att utreda om  en
samhällsfarlig sjukdom föreligger vara
gratis,  medan  patientavgift  skall
erläggas vid besök för vård  eller
behandling.
Vid socialutskottets behandling  av
propositionen    i    betänkandet
1988/89:SoU9   delade   utskottet
uppfattningen  att  det  är  av
grundläggande  betydelse  för  ett
fungerande smittskydd att var och en
som  smittats  av en samhällsfarlig
sjukdom söker läkare för undersökning
och  att kontakterna med sjukvården
därför måste underlättas så mycket som
möjligt. Att göra besöken inom den
landstingskommunala sjukvården gratis
för patienten är en väg till detta mål,
anförde  utskottet. Det  är  likaså
värdefullt  att  besök  hos  en
privatpraktiserande läkare, för  att
utreda om en samhällsfarlig sjukdom
föreligger, är gratis. Då det gäller
vård och behandling delade utskottet
den  uppfattning som  framfördes  i
propositionen att patientavgift  bör
erläggas om vård och behandling ges av
en  privatpraktiserande läkare.  Ett
motionsyrkande  (m)  om  att  all
undersökning, vård och behandling som
behövs från smittskyddssynpunkt vid en
samhällsfarlig  sjukdom  skall  vara
gratis för patienten, om åtgärderna
utförs  inom den landstingskommunala
hälso- och sjukvården eller av  en
privat verksam läkare, om denne är
ansluten till sjukförsäkringen enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
avstyrktes (res. m).
Även  i  betänkandet  1990/91:SoU5
behandlade utskottet en motion (m) som
motsvarar den nu aktuella. Utskottet
fann då inte någon anledning att ändra
sin inställning i frågan. I betänkandet
1991/92:SoU5  behandlades  också  en
liknande motion. Mot bakgrund av det
arbete som pågick när det gäller olika
frågor som rör hiv/aidsproblematiken
avstyrktes motionen.

Utskottets bedömning

Utskottet har tidigare uttalat  att
patientavgift bör erläggas när vård och
behandling  för  en  samhällsfarlig
sjukdom  ges  av privatpraktiserande
läkare. Utskottet, som inte nu finner
anledning att ändra  inställning  i
denna fråga, avstyrker motion So405 (m)
yrkande 10.

Vissa frågor om tvångsisolering

Motionerna

I motion 1995/96:So4 av Gullan Lindblad
m.fl.  (m)  hemställs att riksdagen
beslutar  att tvångsisolering  skall
kunna ske även på privata sjukhus som
är godkända för vård av patienter med
samhällsfarliga sjukdomar (yrkande 1).

I motion 1995/96:So6 av Stig Sandström
m.fl. (v) yrkas att riksdagen  hos
regeringen begär förslag om införande
av en omprövningsklausul som innebär
förnyad prövning efter sex månader för
den   som  tvångsisoleras  enligt
smittskyddslagen (yrkande 2). Vidare
begärs ett tillkännagivande om  att
Socialstyrelsens regionala organ, som
är  ett  neutralt organ, och  inte
smittskyddsläkaren skall göra  denna
omprövning (yrkande 3). Motionärerna
hemställer  om  en  ändring  av
smittskyddslagen som innebär att det
införs en tidsgräns för när omprövning
av beslut om tvångsisolering skall ske.
Denna prövning bör enligt motionärerna
företas av Socialstyrelsens regionala
organ för att öka rättssäkerheten för
den som blivit utsatt för ett beslut om
tvångsisolering. Enligt  motionärerna
kan den som tvångsisoleras inte få sin
sak  prövad  utan  att  riskera
livstidsinternering. En omprövning bör
enligt motionärerna göras efter sex
månader.

Bakgrund och tidigare behandling

Enligt 38 § smittskyddslagen  skall
länsrätten,   på   ansökan   av
smittskyddsläkaren,   besluta   om
tvångsisolering av den som för smitta
av en samhällsfarlig sjukdom, om den
smittade inte frivilligt medverkar till
de åtgärder som behövs för att hindra
smittspridning. Ett sådant beslut skall
också  fattas om det finns grundad
anledning anta att den smittade inte
följer meddelade förhållningsregler och
underlåtenheten innebär en  uppenbar
risk för smittspridning. Om länsrättens
beslut om tvångsisolering inte  kan
avvaktas   utan   fara,   skall
smittskyddsläkaren meddela beslut om
tvångsisolering.  Smittskyddsläkarens
beslut skall omedelbart underställas
länsrättens  prövning   (39   §).
Tvångsisolering skall  ske  på  ett
sjukhus som drivs av ett landsting (38
§).  Tvångsisolering får pågå under
högst tre månader från den dag den
smittade  på  grund av  beslut  om
isolering togs in på sjukhus. Efter
ansökan  av  smittskyddsläkaren  får
länsrätten besluta att tvångsisolering
skall  fortsätta utöver den angivna
längsta tiden. Ett sådant beslut får
avse högst sex månader åt gången. En
ansökan  om fortsatt tvångsisolering
skall ha kommit in till länsrätten
innan tiden för gällande beslut om
tvångisolering har löpt ut. När det
inte  längre  finns  skäl   för
tvångsisolering          skall
smittskyddsläkaren    ofördröjligen
besluta att tvångs-isoleringen skall
upphöra. Om den tvångsisolerade begär
att tvångsisoleringen skall upphöra, är
smittskyddsläkaren   skyldig   att
ofördröjligen besluta i frågan (40-42
§§). Ett sådant beslut får överklagas
hos länsrätten   (52 §).

I   proposition   1988/89:5   Ny
smittskyddslag  m.m.  anfördes  att
tvångsisolering bör ske på sjukhus som
drivs av en landstingskommun med hänsyn
till behovet av medicinska bedömningar
avseende bl.a. infektionsrisker och den
isolerades  psykiska tillstånd.  Med
sjukhus avses detsamma som i hälso- och
sjukvårdslagen,     dvs.     en
sjukvårdsinrättning för intagning av
den som behöver sluten vård, framgår
det av propositionen. Något krav på att
tvångsisolering skall  ske  på  ett
sjukhus av en viss storlek eller med en
viss   inriktning  borde   enligt
propositionen inte ställas upp.
Vid  utskottets behandling av ovan
nämnda  proposition  i  betänkandet
1988/89:SoU9 behandlades även en motion
(m) som motsvarar den nu aktuella So4.
Utskottet uttalade därvid följande (s.
12).
Utskottet  delar  uppfattningen  att
tvångsisolering skall  ske  på  ett
sjukhus, som är utrustat på ett sådant
sätt och har den personal som behövs
för att kravet på ett gott medicinskt
och psykosocialt omhändertagande av den
tvångsisolerade skall vara uppfyllt.
Dessa förutsättningar kan i och för sig
vara uppfyllda såväl vid ett sjukhus
som drivs av en landstingskommun som
vid ett sjukhus som drivs av en annan
huvudman. Utskottet är emellertid inte
berett att föreslå att ett sjukhus med
enskild huvudman skall få ta ansvaret
för de olika tvångsbefogenheter som
lagen  medger. Utskottet tillstyrker
således  propositionens förslag  att
tvångsisolering skall  ske  på  ett
sjukhus   som   drivs   av   en
landstingskommun och avstyrker motionen
- - - . (res. m)

Utskottets bedömning

Utskottet  vidhåller  sin  tidigare
uppfattning att tvångsisolering enligt
smittskyddslagen skall ske på sjukhus
som drivs av ett landsting. Utskottet
tillstyrker  därför  propositionens
förslag  till  ändring  av  38  §
smittskyddslagen och avstyrker motion
So4 (m) yrkande 1.

Ett beslut om tvångsisolering enligt
smittskyddslagen gäller under högst tre
månader.  Därefter skall frågan  om
isolering åter prövas. Ett beslut om
fortsatt tvångsisolering gäller under
högst sex månader. Därefter omprövas
frihetsberövandet var sjätte månad. Den
som utsatts för tvångsisolering kan
dessutom när som helst få till stånd en
prövning  av  behovet  av  tvångs-
isolering.  Såväl  frågan  huruvida
tvångsisolering skall ske som frågor om
förlängning av isoleringstiden skall
prövas av domstol.
Gällande bestämmelser innebär redan en
för  den  enskilde  längre  gående
rättssäkerhet än som förordas i motion
So6 (v) yrkandena 2 och 3. Yrkandena
avstyrks.
Forskning om hiv/aids

Motionen

I  motion  1994/95:So405 av  Gullan
Lindblad  m.fl.  (m)  begärs  ett
tillkännagivande om forskning rörande
hiv/aids  (yrkande 11). Motionärerna
framhåller  att  forskningen   är
livsviktig för att vi skall hitta ett
vaccin  mot  hiv samt  hitta  rätt
behandling  för både aidssjuka  och
symtomfria hivsmittade. En satsning på
hiv/aidsforskning bör sålunda vara en
prioriterad uppgift, anförs det.

Bakgrund och tidigare behandling

Ett handlingsprogram för den fortsatta
bekämpningen av hiv/aids har antagits
av riksdagen på grundval av proposition
1987/88:79 om åtgärder mot aids (bet.
1987/88:SoU10,    rskr.    165).
Handlingsprogrammet     innefattar
information  till  allmänheten  och
särskilda   grupper   med   s.k.
riskbeteende. Det omfattar också stöd
till  förebyggande  insatser  inom
narkomanvård   och   kriminalvård,
psykosocial stödverksamhet samt stöd
till samhällsvetenskapligt orienterad
och  medicinsk  forskning.  Statliga
bidrag till forskningen lämnas till
Socialvetenskapliga forskningsrådet och
till Medicinska forskningsrådet. Även
Folkhälsoinstitutet   stöder   viss
forskning på området.

Utskottets bedömning

Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning om vikten av  forskning
rörande hiv och aids och förutsätter
att regeringen även fortsättningsvis
beaktar behovet av resurser för sådan
forskning.  Mot  bakgrund  av  de
satsningar som för närvarande görs på
området anser utskottet att  motion
So405 (m) yrkande 11 är tillgodosedd.
Yrkandet avstyrks därmed.

Lagförslagen i övrigt

Utskottet har inte något att erinra mot
förslaget  till lag om  ändring  i
smittskyddslagen i den mån det inte har
behandlats under föregående avsnitt.
Övriga  lagförslag  i  propositionen
föranleder inte heller något uttalande
från  utskottets  sida.  Utskottet
tillstyrker lagförslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande smittskyddslagens
bestämmelser om hiv
att  riksdagen avslår  motionerna
1995/96:So5    yrkande    1,
1995/96:So6  yrkande  1   samt
1994/95:So465 yrkandena 1,  2 och
5,
res. 1 (v)
2. beträffande kontaktspårning
att  riksdagen  avslår  motion
1994/95:So405 yrkande 8,
3. beträffande utvärdering av
smittskyddslagen
att  riksdagen avslår  motionerna
1995/96:So4 yrkande 2, 1995/96:So7
yrkandena 1 och 2, 1994/95:So405
yrkande 2, 1994/95:So420 yrkande 1
samt 1994/95:So472 yrkandena 1 och
2,
res. 2 (mp)
4.           beträffande
anmälningspliktiga sjukdomar
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So5 yrkande 2 antar det i
propositionen framlagda  förslaget
till   lag   om  ändring   i
smittskyddslagen såvitt avser 3, 4
och  22 §§ smittskyddslagen samt
bilagan till smittskyddslagen,
res. 3 (fp)
5.           beträffande
identitetsuppgifter
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So5 yrkande 3 antar det i
propositionen framlagda  förslaget
till   lag   om  ändring   i
smittskyddslagen såvitt avser 23 §,
res. 4 (m, fp)
6. beträffande provtagning
att  riksdagen avslår  motionerna
1994/95:So405  yrkande  9  och
1994/95:So465 yrkande 4,
res. 5 (v)
7.   beträffande  patientens
kostnader
att  riksdagen  avslår  motion
1994/95:So405 yrkande 10,
res. 6 (m)
8. beträffande tvångsisolering
på sjukhus med enskild huvudman
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So4 yrkande 1 antar det i
propositionen framlagda  förslaget
till   lag   om  ändring   i
smittskyddslagen såvitt avser 38 §,
res. 7 (m)
9. beträffande omprövning  av
tvångsisolering
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:So6 yrkandena 2 och 3,
10. beträffande förslaget till
lag om ändring i smittskyddslagen i
övrigt
att  riksdagen  antar  det  i
propositionen framlagda  förslaget
till   lag   om  ändring   i
smittskyddslagen i den mån det inte
behandlats under föregående moment,
11. beträffande forskning  om
hiv
att  riksdagen  avslår  motion
1994/95:So405 yrkande 11,
12.   beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  de  i
propositionen framlagda  förslagen
till
a) lag om ändring i lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av
unga,
b) lag om ändring i lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall,
c)   lag   om   ändring   i
socialtjänstlagen (1980:620),
d) lag om ändring i sekretesslagen
(1980:100).Stockholm den 21 november 1995

På socialutskottets vägnar

Sten Svensson

Närvarande: Sten Svensson (m), Bo
Holmberg (s), Rinaldo Karlsson (s),
Hans Karlsson (s), Christina Pettersson
(s), Roland Larsson (c), Marianne
Jönsson (s), Leif Carlson (m), Barbro
Westerholm (fp), Conny Öhman (s), Stig
Sandström (v), Mariann Ytterberg (s),
Birgitta Wichne (m), Thomas Julin (mp),
Chatrine Pålsson (kds), Christin
Nilsson (s) och Annika Jonsell (m).

Reservationer

1. Smittskyddslagens bestämmelser om
hiv (mom. 1)

Stig Sandström (v) anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som  på s. 8 börjar med
 Utskottet  vill  och  slutar  med
 motionsyrkanden.  bort ha  följande
lydelse:
Europarådet har år 1989 antagit vissa
rekommendationer om etiska frågor och
hiv inom hälso- och sjukvården. I dessa
rekommendationer tar man avstånd från
hivrelaterade    frihetsberövanden.
Sverige   reserverade   sig   mot
rekommendationerna eftersom de stod i
strid med svensk lagstiftning. Det är
nu enligt utskottet dags att Sverige
återtar sin reservation och i stället
följer Europarådets rekommendationer.
Utskottet ställer sig i och för sig
positivt till att en parlamentarisk
utredning tillsätts för utvärdering av
smittskyddslagen men anser att  ett
kommande utredningsförslag inte  kan
avvaktas   när   det    gäller
smittskyddslagens bestämmelser om hiv.
Hivinfekterade  bör  sålunda  enligt
utskottets mening inte omfattas  av
smittskyddslagen, och regeringen bör
därför  snarast återkomma  med  ett
förslag  till  de lagändringar  som
behövs.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motionerna So6 (v)
yrkande 1 samt So465 (v) yrkandena 1
och 5 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande smittskyddslagens
bestämmelser om hiv
att  riksdagen med anledning  av
motionerna 1995/96:So6 yrkande  1
och 1994/95:So465 yrkandena 1 och 5
samt  med  avslag på  motionerna
1995/96:So5  yrkande   1   och
1994/95:So465 yrkande 2 som  sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
2. Utvärdering av smittskyddslagen
(mom. 3)

Thomas Julin (mp) anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som på s. 11  börjar med
 Utskottet delar och slutar med 1 och
2 avstyrks. bort ha följande lydelse:
Utskottet    delar   regeringens
uppfattning  att  utvärderingen  av
smittskyddslagen bör ha en bred ansats
och  förutsätter  att  även  det
förebyggande arbetet mot hiv och aids
kommer att behandlas av utredningen.
Det är enligt utskottets mening viktigt
att man inte nöjer sig med det arbete
som hittills har skett för att minska
spridningen av hivsmitta utan arbetar
för att finna ytterligare metoder att
minska smittspridningen.
Vidare anser utskottet att den s.k.
bastuklubbslagens   följder   för
hivpreventionen bör utredas. Det finns
nämligen enligt utskottet anledning att
befara att denna lag motverkar sitt
syfte  och  försvårar  förebyggande
arbete, som t.ex. aidsinformation och
kondomutdelning.          Även
utbytesverksamheten med rena sprutor
till narkotikamissbrukare bör omfattas
av den utvärdering som nu förbereds,
anser utskottet.
Vad utskottet anfört bör riksdagen med
anledning  av motionerna  So7  (mp)
yrkandena 1 och 2, So420 (mp) yrkande 1
samt So472 (mp) yrkandena 1 och 2 som
sin mening ge regeringen till känna.
Motionerna So4 (m) yrkande 2 och So405
(m) yrkande 2 får anses tillgodosedda
och avstyrks därför.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande utvärdering  av
smittskyddslagen
att  riksdagen med anledning  av
motionerna 1995/96:So7 yrkandena 1
och 2, 1994/95:So420 yrkande 1 och
1994/95:So472 yrkandena 1 och  2
samt  med  avslag på  motionerna
1995/96:So4  yrkande   2   och
1994/95:So405 yrkande 2 som  sin
mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
3. Anmälningspliktiga sjukdomar (mom.
4)

Barbro Westerholm (fp) anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som på s. 12 börjar med
 Utskottet  delar  och  slutar  med
 yrkande 2. bort ha följande lydelse:
I   propositionen  föreslås  att
regeringen skall besluta vilka andra
sjukdomar än de samhällsfarliga som
skall vara anmälningspliktiga enligt
smittskyddslagen. Utskottet anser dock
inte  att  de skäl som anförts  i
propositionen  för  en  ändring  av
gällande  regler  är  övertygande.
Nuvarande   bestämmelser  möjliggör
nämligen enligt utskottets mening ett
tillräckligt  snabbt förfarande  vid
påförande och avförande av sjukdomar
från  listan över anmälningspliktiga
sjukdomar.
Det  bör  enligt  utskottet  även
fortsättningsvis ankomma på riksdagen
att  besluta  om  vilka  smittsamma
sjukdomar   som   skall   vara
anmälningspliktiga. Utskottet föreslår
därför att riksdagen, med bifall till
motion  So5 (fp) yrkande 2, avslår
propositionens förslag till ändring av
smittskyddslagen i denna del.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande anmälningspliktiga
sjukdomar
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:So5 yrkande 2 dels avslår det i
propositionen framlagda förslaget till
lag  om  ändring i smittskyddslagen
såvitt  avser  3  och  4   §§
smittskyddslagen, dels med anledning av
propositionen  beslutar  att  22  §
smittskyddslagen  och  bilagan  till
smittskyddslagen skall ha följande som
Reservantens   förslag   betecknade
lydelser,

Propositionens   Reservantens
förslag       förslag
22 §
En  läkare  som  i sin  verksamhet
konstaterar att någon har smittats av
en annan anmälningspliktig sjukdom än
en samhällsfarlig sjukdom skall anmäla
detta  till  smittskyddsläkaren  och
Smittskyddsinstitutet. Anmälan  skall
göras även beträffande annan sjukdom
som  är  eller som misstänks  vara
smittsam, om sjukdomen har fått en
anmärkningsvärd utbredning inom  ett
område eller uppträder i en elakartad
form.
Anmälningsskyldighet  enligt  första
stycket första meningen gäller även för
en läkare som i samband med obduktion
finner   smitta  av  en   annan
anmälningspliktig  sjukdom  än  en
samhällsfarlig  sjukdom.  Motsvarande
gäller   för   en  läkare   vid
mikrobiologiskt laboratorium, som vid
analys finner smittämne av en sådan
sjukdom.
Regeringen   får Vid  fall   av
meddela       sjukdom som avses i
föreskrifter om att 2.2  bilagan till
anmälan     om denna  lag  skall
förhållande   som anmälan göras även
avses  i  första till den kommunala
eller andra stycket nämnd som fullgör
även  skall göras uppgifter   inom
till den kommunala miljö-     och
nämnd som fullgör hälsoskyddsområdet.
uppgifter   inom
miljö-     och
hälsoskyddsområdet.

Bilaga

Anmälningspliktiga sjukdomar

Samhällsfarliga    1 Samhällsfarliga
sjukdomar      sjukdomar
1.1   difteri   1.1   difteri
fläckfeber     fläckfeber
gula        gula
febern       febern
hepatit B      hepatit B
hepatit C      hepatit C
hepatit D      hepatit D
hepatit       hepatit
non A non B     non A non B
non C non D non E  non C non D non E
meningokockinfektio meningokockinfektio
n          n
polio        polio
tuberkulos     tuberkulos
virala       virala
hemorragiska febrar hemorragiska febrar
exkl.  nefropathia exkl.  nefropathia
epidemica      epidemica
återfallsfeber   återfallsfeber
1.2   hepatit A  1.2   hepatit A
hepatit E      hepatit E
kolera       kolera
mjältbrand     mjältbrand
paratyfoidfeber   paratyfoidfeber
pest        pest
rabies       rabies
salmonellainfektion salmonellainfektion
shigellainfektion  shigellainfektion
tyfoidfeber     tyfoidfeber
1.3   gonorré   1.3   gonorré
infektion      infektion
av HIV (humant)   av HIV (humant
immunbristvirus)  immunbristvirus)
klamydiainfektion  klamydiainfektion
syfilis       syfilis
ulcus        ulcus
molle        molle

2       Andra
anmälningspliktiga
sjukdomar    än
samhällsfarliga
2.1
amöbainfektion
hemorragisk
nefrosonefrit
infektioner
orsakade av aty-
piska mykobakterier
malaria
stelkramp
trikinos
tularemi
2.2  botulism
campylobacter
giardia
lamblia
legionärssjuka
listerios
papegojsjuka
toxoplasmainfektion
4. Identitetsuppgifter (mom. 5)

Sten Svensson (m), Leif Carlson (m),
Barbro Westerholm (fp), Birgitta Wichne
(m) och Annika Jonsell (m) anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som på s. 13 börjar med
 Utskottet  delar  och  slutar  med
 yrkande 3. bort ha följande lydelse:
Det är den behandlande läkaren och
inte smittskyddsläkaren som i första
hand skall ge patienten information och
råd.  En anmälan som rör en annan
anmälningspliktig  sjukdom  än  en
samhällsfarlig  bör  därför  enligt
utskottets mening inte innehålla några
uppgifter om den smittades identitet.
Mot bakgrund härav anser utskottet, i
likhet med vad som anförts i motion So5
(fp) yrkande 3, att det saknas skäl att
ändra gällande bestämmelser i detta
hänseende. Sålunda anser utskottet att
riksdagen,   med   bifall   till
motionsyrkandet,    bör    avslå
propositionsförslaget  i  motsvarande
del.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande identitetsuppgifter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:So5 yrkande 3 och med anledning
av propositionen beslutar att  23 §
smittskyddslagen skall ha följande som
Reservanternas  förslag  betecknade
lydelse,

Propositionens   Reservanternas
förslag       förslag

23 §

En anmälan enligt En anmälan enligt
22   §   skall 22   §   skall
innehålla  uppgift innehålla    de
om  den smittades uppgifter    som
identitet samt de behövs  för  att
övriga  uppgifter kunna     följa
som behövs för att sjukdomens
kunna     följa utbredning.   Den
sjukdomens     skall     inte
utbredning.   På innehålla  uppgift
begäran     av om  den smittades
smittskyddsläkaren identitet.    På
eller den kommunala begäran     av
nämnd som fullgör smittskyddsläkaren
uppgifter   inom eller den kommunala
miljö-     och nämnd som fullgör
hälsoskyddsområdet uppgifter   inom
är den läkare som miljö-     och
gjort    anmälan hälsoskyddsområdet
skyldig att lämna är dock den läkare
smittskyddsläkaren som gjort anmälan
eller nämnden även skyldig att lämna
andra uppgifter av smittskyddsläkaren
betydelse för deras eller    nämnden
smittskyddsarbete. uppgift     om
identiteten  samt
andra uppgifter av
betydelse för deras
smittskyddsarbete.
5. Provtagning (mom. 6)

Stig Sandström (v) anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som på s. 15 börjar med  En
parlamentarisk  och slutar  med  4
avstyrks. bort ha följande lydelse:
En  parlamentarisk  utredning  med
uppdrag att utvärdera smittskyddslagen
skall tillsättas. Utvärderingen skall
enligt  regeringen  ha  ett  brett
perspektiv och omfatta den rättsliga
regleringen av åtgärder mot spridning
av hiv, oavsett om dessa regleras i
smittskyddslagen eller i annan lag.
Utskottet  har erfarit  att  många
människor i dag avstår från att genomgå
ett hivtest av rädsla för de åtgärder
som myndigheterna kan tillgripa  om
testet skulle visa sig vara positivt.
När det gäller bekämpningen av hiv och
aids är det utomordentligt viktigt att
alla som misstänker att de kan ha
smittats av hiv låter testa sig. Enligt
utskottets   mening  bör   därför
utredningen särskilt ta sikte på en
ändring av gällande bestämmelser så att
hivtest i framtiden kan utföras med
möjlighet till anonymitet  även  om
hivtestet  skulle  visa  att  en
hivinfektion föreligger. Regeringen bör
härefter snarast vidta de åtgärder som
erfordras för att göra detta möjligt.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med  anledning av motion So465 (v)
yrkande 4 ge regeringen till känna.
Motion So405 (m) yrkande 9 avstyrks.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande provtagning
att  riksdagen med anledning  av
motion 1994/95:So465 yrkande 4 och
med avslag på motion 1994/95:So405
yrkande  9  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
6. Patientens kostnader (mom. 7)

Sten Svensson, Leif Carlson, Birgitta
Wichne och Annika Jonsell (alla m)
anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som på s. 16 börjar med
 Utskottet har och slutar med yrkande
10. bort ha följande lydelse:
Inom landstingets hälso- och sjukvård
är såväl undersökning som vård och
behandling  för  en  samhällsfarlig
sjukdom  gratis för  patienten.  Om
patienten  väljer att gå  till  en
privatpraktiserande  läkare  är  det
endast undersökningen som är gratis.
Frihet att välja vårdgivare är dock
enligt  utskottets  mening  särskilt
viktig när det är fråga om sexuellt
överförbara sjukdomar, och när  det
gäller hiv torde valfriheten vara av
avgörande betydelse för om patienten
med förtroende skall vända sig till
sjukvården.
Utskottet avvisar därför bestämt den
åtskillnad mellan offentlig och enskild
vård som här görs och anser att vård
och behandling vid en samhällsfarlig
sjukdom skall vara kostnadsfri  för
patienten oberoende av vilken läkare
denne  anlitar.  Utskottet  föreslår
därför att riksdagen, med bifall till
motion So405 (m) yrkande 10, beslutar
om en ändring av 63 § smittskyddslagen
i enlighet med vad som nu anförts.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7.   beträffande   patientens
kostnader
att  riksdagen med  bifall  till
motion  1994/95:So405 yrkande  10
dels  beslutar  att   63   §
smittskyddslagen skall ha följande
som   Reservanternas   förslag
betecknade lydelse, dels beslutar
om sådan ändring av ingressen till
det  i  propositionen  framlagda
förslaget till lag om ändring i
smittskyddslagen  som  föranleds
härav,
Lydelse enligt lag Reservanternas
(1995:843)     förslag

63 §

All  undersökning, All undersökning,
vård och behandling vård och behandling
som  behövs  från som  behövs  från
smittskyddssynpunkt smittskyddssynpunkt
vid       en vid       en
samhällsfarlig   samhällsfarlig
sjukdom skall vara sjukdom skall vara
gratis     för gratis     för
patienten   inom patienten    om
landstingets hälso- åtgärderna  utförs
och sjukvård.    inom  landstingets
hälso- och sjukvård
En undersökning som eller av en läkare
utförs av en läkare i      privat
i privat verksamhet verksamhet,   om
för att utreda om läkaren     får
någon har smittats ersättning  enligt
av        en lagen  (1993:1651)
samhällsfarlig   om
sjukdom är gratis läkarvårdsersättnin
för patienten, om g.
läkaren     får
ersättning  enligt
lagen  (1993:1651)
om
läkarvårdsersättnin
g.
De  läkemedel  som  behövs  från
smittskyddssynpunkt vid behandling av
en samhällsfarlig sjukdom skall vara
gratis för patienten.
Bestämmelserna i denna paragraf  om
gratis förmåner för patienter gäller
den som är sjukförsäkrad enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
7. Tvångsisolering på sjukhus med
enskild huvudman (mom. 8)

Sten Svensson, Leif Carlson, Birgitta
Wichne och Annika Jonsell (alla m)
anser

dels  att det avsnitt i utskottets
betänkande som på s. 18 börjar med
 Utskottet vidhåller och slutar med
 yrkande 1. bort ha följande lydelse:
Utskottet vidhåller sin uppfattning
att tvångsisolering skall ske på ett
sjukhus som uppfyller kravet på ett
gott  medicinskt  och  psykosocialt
omhändertagande av den tvångsisolerade.
Dessa  förutsättningar  kan  enligt
utskottet mycket väl vara uppfyllda vid
ett sjukhus som drivs av en annan
huvudman än ett landsting. Mot bakgrund
härav anser utskottet att även ett
sådant sjukhus skall kunna anförtros
uppgiften     att    omhänderta
tvångsisolerade patienter.
Utskottet  föreslår  därför  att
riksdagen, med bifall till motion So4
(m) yrkande 1, skall besluta om en
ändring av 38 § smittskyddslagen i
enlighet med vad utskottet nu anfört.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande tvångsisolering på
sjukhus med enskild huvudman
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:So4 yrkande 1 beslutar att 38 §
smittskyddslagen skall ha följande som
Reservanternas  förslag  betecknade
lydelse,

Propositionens   Reservanternas
förslag       förslag

38 §
Länsrätten  skall, på  ansökan  av
smittskyddsläkaren,   besluta   om
tvångsisolering av den som för smitta
av en samhällsfarlig sjukdom, om den
smittade inte frivilligt medverkar till
de åtgärder som behövs för att hindra
smittspridning. Ett sådant beslut skall
också  fattas om det finns grundad
anledning anta att den smittade inte
följer meddelade förhållningsregler och
underlåtenheten innebär en  uppenbar
risk för smittspridning.
Tvångsisolering   Tvångsisolering
skall   ske  på skall   ske  på
sjukhus som drivs sjukhus.
av ett landsting.


I propositionen framlagda lagförslag
Innehållsförteckning