Socialutskottets betänkande
1995/96:SOU18

Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården


Innehåll

1995/96
SoU18

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  regeringens
proposition  1995/96:176   Förstärkt
tillsyn över hälso- och sjukvården och
22  motionsyrkanden med anledning av
propositionen.

I  betänkandet behandlas  också  sju
motionsyrkanden  från  den  allmänna
motionstiden 1995.

Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag till ändringar i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) och en ny lag
om tillsyn över hälso- och sjukvården.
Förslagen innebär bl.a. att regleringen
av  ledningsansvaret inom hälso- och
sjukvården förändras. Genom den  nya
lagen  om  tillsyn över hälso-  och
sjukvården införs enhetliga bestämmelser
om tillsyn över hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen föreslås med undantag
för  den  sjukvård  som  ges  inom
Försvarsmakten utöva tillsynen över all
hälso- och sjukvård oavsett driftform.
Den som vill bedriva hälso- och sjukvård
föreslås   anmäla   detta   till
Socialstyrelsen. Anmälningsskyldigheten
omfattar även verksamhet som tar emot
uppdrag från hälso- och sjukvården och
utgör led i bedömningen av patients
hälsotillstånd   eller   behandling.
Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997.

Till  betänkandet  har  fogats  åtta
reservationer och ett särskilt yttrande.

Propositionen

I proposition 1995/96:176 om Förstärkt
tillsyn  över hälso- och  sjukvården
föreslår           regeringen
(Socialdepartementet) - efter hörande av
Lagrådet  - att riksdagen  antar  i
propositionen framlagda förslag till
1. lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården,
2.  lag  om ändring i hälso-  och
sjukvårdslagen (1982:763),
3. lag om ändring i tandvårdslagen
(1985:125),
4. lag om ändring i lagen (1994:953) om
åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården,
5. lag om ändring i lagen (1994:954) om
disciplinpåföljd m.m. på hälso-  och
sjukvårdens område,
6. lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620),
7.  lag  om  ändring  i  skollagen
(1985:1100),
8. lag om ändring i lagen (1991:1136)
om  försöksverksamhet  med  kommunal
primärvård,
9.   lag   om   ändring   i
mervärdesskattelagen (1994:200),
10. lag om ändring i lagen (1974:202)
om beräkning av strafftid m.m.,
11. lag om ändring i lagen (1985:12) om
kontroll av berusningsmedel på sjukhus,
12. lag om ändring i lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall,
13. lag om ändring i lagen (1995:831)
om transplantation m.m.
Lagförslagen fogas till betänkandet som
bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1995/96:So19 av Leif Carlson m.fl. (m)
vari yrkas att riksdagen beslutar att en
verksamhetschef  inom  hälso-  och
sjukvården skall ha medicinsk kompetens
i  enlighet med vad som anförts  i
motionen.

1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen avslår proposition
1995/96:176,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om översyn av tillsynsreglerna.
1995/96:So21 av Stig Sandström m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till inrättande av en från hälso-
och     sjukvården    fristående
ombudsmannaorganisation enligt vad  i
motionen anförts om behovet av stöd för
patienter som kommit i konflikt med
hälso- och sjukvården,
2. att riksdagen beslutar att i 27 §
hälso- och sjukvårdslagen ersätta de
föreslagna   orden   patientansvarig
legitimerad läkare med patientansvarig
legitimerad behandlare enligt vad  i
motionen anförts om bra diagnostik och
behandling av patienter inom hälso- och
sjukvården,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet av  psykologisk
kompetens   vid   Socialstyrelsens
nationella och regionala enheter.
1995/96:So22 av Thomas Julin m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att även Försvarsmakten skall
omfattas av Socialstyrelsens tillsyn när
det gäller hälso- och sjukvård,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillsätta en kommitté med
uppdrag att se över Socialstyrelsens
arbetssätt,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utreda möjligheten att
samla  all tillsyn över hälso-  och
sjukvården och socialtjänsten hos en
enda myndighet.
1995/96:So23 av Karin Israelsson och
Kerstin Warnerbring (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  behovet  av  personella
resurser  till  Socialstyrelsen  för
tillsynsverksamheten,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om patientansvarig läkare,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  kompetensförstärkning  i
tillsynen när det gäller psykologernas
arbetsområde.
1995/96:So24 av Margitta Edgren (fp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  individtillsyn  av  all
personal,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om verksamhetschefer i kommunal
verksamhet,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna att ansvaret för
skolhälsovården  skall  bäras   av
Skolverket och därmed att 14 kap. 8 §
skollagen inte skall tas bort.
1995/96:So25 av Barbro Westerholm m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om egenkontrollen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ledningsansvaret,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skolhälsovården,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kvacksalverilagen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om lex Maria,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att sätta patienten  i
centrum,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om sanktioner.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1995

1994/95:So407 av Gullan Lindblad och
Liselotte  Wågö (m) vari yrkas  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
ledningsansvaret  inom  barn-  och
vuxenpsykiatrin.

1994/95:So415 av Stig Sandström m.fl.
(v)  vari  yrkas att riksdagen  hos
regeringen begär förslag till ändring i
hälso- och sjukvårdslagen enligt vad i
motionen  anförts om ledningsansvaret
inom barn- och vuxenpsykiatrin.

1994/95:So434 av Anna Åkerhielm och Rune
Rydén (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ny lagstiftning
vad gäller de enskilda vårdhemmen.

1994/95:So443 av Siw Persson (fp) vari
yrkas att riksdagen hos regeringen begär
förslag till sådan ändring i HSL vad
gäller bl.a. ledningsansvaret inom barn-
och vuxenpsykiatrin att psykologer kan
komma i fråga för ledningsansvaret.

1994/95:So445 av Gullan Lindblad m.fl.
(m, s, fp, kds) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  precisering  av
sjukvårdspersonalens     medicinska
yrkesansvar,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  att  det   samlade
ledningsansvaret bör upphävas.
1994/95:So489 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
16. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillsynen över sjukvården.
Ärendets beredning i riksdagen

Yttrande

Utbildningsutskottet har yttrat sig över
propositionen jämte motionerna såvitt
gäller tillsynen över skolhälsovården.
Yttrandet fogas till betänkandet som
bilaga 2.

Utskottet

Bakgrund

Behovet av enhetliga tillsynsregler för
privat och offentlig hälso- och sjukvård
har uppmärksammats i olika utredningar
och sammanhang under de senaste åren.
I betänkandet Tillsyn över hälso- och
sjukvården  (SOU  1991:63)  föreslog
Tillsynsutredningen att tillsynsregeln i
hälso-  och sjukvårdslagen (1982:763,
HSL) skulle utvidgas till att omfatta
också enskilt bedriven öppen och sluten
hälso-  och  sjukvård.  Utredningen
förutsatte att en grundlig översyn av
stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem
(vårdhemsstadgan) skulle genomföras.
En arbetsgrupp fick i uppdrag att göra
en   översyn  av  vårdhemsstadgan.
Arbetsgruppen  lämnade  i  maj  1993
betänkandet Enskild vård och omsorg -
offentlig  tillsyn  (Ds  1993:38).
Arbetsgruppens   betänkande    har
remissbehandlats och ligger i  vissa
delar  till grund för propositionens
förslag.
Frågor kring tillsyn över hälso- och
sjukvården   och   de   offentliga
huvudmännens upphandling inom hälso- och
sjukvårdens      verksamhetsområde
uppmärksammades också i samband  med
Socialstyrelsens   ingripande   mot
laboratorieföretaget     MedAnalys.
Händelsen  föranledde  en   motion
1994/95:So29 (v) med begäran om att
resurser borde avsättas för en snabb
insats för ackreditering och kontroll av
landets medicinska laboratorieverksamhet
och att en utredning borde tillsättas
med  uppgift att upprätta  särskilda
regler för sådan upphandling inom hälso-
och sjukvårdens verksamhetsområde som
berör  människors liv och hälsa.  I
betänkandet 1994/95:SoU22, med anledning
av motionen, uttalade utskottet att det
pågående    beredningsarbetet    i
regeringskansliet när det gällde tillsyn
över hälso- och sjukvården inte borde
föregripas. Utskottet utgick från att
frågor om de offentliga huvudmännens
upphandling, kontroll och uppföljning av
verksamhet som lagts ut på entreprenad
skulle   komma  att  belysas   i
beredningsarbetet. Utskottet  framhöll
också nödvändigheten av att riksdagen
skyndsamt förelades förslag till  en
förbättrad lagstiftning med krav på god
kvalitet  och hög patientsäkerhet  i
vården samt en kraftfull tillsyn inom
hela hälso- och sjukvården, såväl den
offentligt som den privat bedrivna.
Mot  bakgrund av att det  tidigare
utredningmaterialet,        dvs.
Tillsynsutredningen och Översynen av den
enskilda   vårdhemsstadgan,   endast
behandlat tillsyn av enskild vård beslöt
chefen för Socialdepartementet den 13
mars  1995 att en arbetsgrupp  inom
departementet skulle ta fram underlag
och  lämna  förslag till en  samlad
reglering av tillsynen över hälso- och
sjukvården.  Arbetsgruppens  förslag
presenterades i promemorian Förstärkt
tillsyn över hälso- och sjukvården (Ds
1995:35).    Promemorian     har
remissbehandlats.
Socialstyrelsen  har   gjort   en
uppföljning  och  utvärdering   av
chefsöverläkarreformen.       Inom
Socialdepartementet  utarbetades,  mot
bakgrund    av    Socialstyrelsens
utvärdering, ett förslag till förändring
av bestämmelsen om ledningsansvaret inom
hälso- och sjukvården.
Nuvarande förhållanden

Allmänt

Enligt HSL avses med hälso- och sjukvård
åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda  och  behandla sjukdomar  och
skador. Begreppet hälso- och sjukvård
omfattar såväl de sjukdomsförebyggande
åtgärderna som den egentliga sjukvården.
Dit  hör också sjuktransporter  samt
omhändertagande av avlidna. Till hälso-
och sjukvården räknas också tandvården,
vilken  regleras  i  tandvårdslagen
(1985:125).

Samtliga vårdgivare skall bedriva sin
hälso-  och  sjukvårdsverksamhet  med
beaktande av de mål och krav som gäller
för hälso- och sjukvården enligt HSL. I
2 § anges att målet med hälso- och
sjukvården är en god hälsa och en vård
på lika villkor för hela befolkningen.
Vårdgivaren skall vidare bedriva sin
hälso- och sjukvårdsverksamhet så att
den uppfyller kraven på en god vård
enligt  2 a §. Motsvarande bestämmelser
för  tandvården  finns  i  3  §
tandvårdslagen. Vårdgivarna skall vidare
arbeta för att förebygga ohälsa enligt 2
b §. När någon avlidit skall hälso- och
sjukvårdens uppgifter, enligt 2 c §,
fullgöras med respekt för den avlidne
och de efterlevande skall visas hänsyn
och omtanke.

HSL:s  och  tandvårdslagens inledande
bestämmelser om mål och krav för hälso-
och  sjukvården  omfattar  samtliga
vårdgivare.  Därutöver finns  det  i
lagarna särskilda krav för den hälso-
och  sjukvård  som  landstingen  och
kommunerna bedriver. Beträffande enskild
sluten hälso- och sjukvårdsverksamhet
finns   det  särskilda  krav   i
vårdhemsstadgan.
Som ett led i strävandet att uppnå en
trygg och säker hälso- och sjukvård av
god  kvalitet  ställer lagstiftningen
också   krav   på   hälso-   och
sjukvårdspersonalen. I lagen (1984:542)
om behörighet att utöva yrke inom hälso-
och sjukvården m.m. ges bestämmelser som
syftar  till att garantera en  viss
kunskapsnivå  och  sådana  personliga
egenskaper hos yrkesutövaren att denna
är  förtjänt  av  allmänhetens  och
myndigheternas  förtroende.  I  lagen
(1994:953) om åligganden för personal
inom   hälso-   och   sjukvården
(åliggandelagen)  finns  grundläggande
bestämmelser om åligganden  för  och
tillsyn    över   hälso-    och
sjukvårdspersonalen.

Vårdgivare m.m.

I HSL och tandvårdslagen ges landstingen
och i vissa avseenden kommunerna ett
omfattande  ansvar  för  hälso-  och
sjukvården inkl. tandvården. Hälso- och
sjukvård bedrivs också i vissa fall
under  tillsyn  av  andra  statliga
myndigheter. Statens skolverk ansvarar
t.ex.   för   tillsynen    över
skolhälsovården, Kriminalvårdsstyrelsen
för den hälso- och sjukvård som bedrivs
inom     kriminalvården     och
Arbetarskyddsstyrelsen        för
företagshälsovården. Huvuddelen av hälso-
och sjukvården bedrivs i offentlig regi.

Det  vårdansvar  som  uppställs  för
landsting  och  kommun  i  bl.a.  3
respektive 18 §§ HSL innebär inte att
lagen ställer upp något hinder för att
andra vårdgivare än landstingen  och
kommunerna  ges  förutsättningar  att
bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet.
I vårdhemsstadgan ges bestämmelser för
enskild  verksamhet  på  hälso-  och
sjukvårdens och socialtjänstens område.
Stadgan reglerar sluten sjukvård samt
omvårdnad och tillsyn av äldre  som
motsvarar   kommunernas   särskilda
boendeformer.
I stadgan ges bestämmelser om krav på
föreståndare, vårdhemsläkare, personal,
lokaler och utrustning. Bestämmelserna
kompletterar de bestämmelser om krav på
hälso- och sjukvården som gäller enligt
2 a - 2 c §§ HSL. Socialstyrelsen har
utfärdat föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 1985:16) för tillämpningen av
stadgan.  För enskild öppen sjukvård
finns ingen motsvarande reglering. Inom
den öppna hälso- och sjukvården kan
enskild verksamhet etableras utan att
någon   i   författning   reglerad
tillståndsprövning behöver ske. Vissa
legitimerade yrkesutövare har dock en i
författning reglerad skyldighet att till
Socialstyrelsen anmäla att de driver
enskild  mottagningsverksamhet.  Sådan
anmälningsskyldighet gäller enligt 2 §
förordningen (1994:1290) om åligganden
för personal inom hälso- och sjukvården,
läkare, tandläkare, sjuksköterskor och
barnmorskor.
Det finns enligt uppgift ca 2 000
privatpraktiserande läkare, varav ca 800
arbetar som sådana på heltid. En stor
grupp,   ca   4  000   av   de
privatpraktiserande yrkesutövarna,  är
tandläkare. Sammanlagt ett  hundratal
sjuksköterskor  och  barnmorskor  är
enskilt verksamma. Mellan 1 500 och 1
800 psykologer är enskilt verksamma på
hel- eller deltid.

Tillsyn

Statens  tillsyn  över  hälso-  och
sjukvården har traditionellt beskrivits
som  inriktad  dels  mot  själva
vårdverksamheten  (verksamhetstillsyn),
dels mot de personer som arbetar i
vården  (individtillsyn). I tillsynen
ligger såväl att kontrollera som att
följa och stödja verksamheten.

Utöver   statens  tillsyn   utövar
sjukvårdshuvudmännen i sin egenskap av
finansiär och arbetsgivare tillsyn över
sin  verksamhet och personal. Enligt
lagen      (1992:563)      om
förtroendenämndsverksamhet inom hälso-
och sjukvården, m.m. skall inom varje
landsting  och  kommun  finnas  en
förtroendenämnd med uppgift att främja
kontakten mellan patienten och hälso-
och sjukvårdspersonalen samt att  ge
patienten den hjälp som behövs. Sedan
den 1 januari 1994 gäller särskilda
föreskrifter   som  beslutats   av
Socialstyrelsen om kvalitetssäkring i
hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:9).
Enligt  dessa  föreskrifter  skall
egenkontrollen bedrivas  systematiskt,
fortlöpande och dokumenterat.
Kompetensbekräftelsen,   som   inom
Europeiska  unionen  (EU)  benämns
ackreditering, kan ses som en mellanform
mellan statlig tillsyn och huvudmannens
egenkontroll i den meningen att det här
handlar    om    en    extern
tredjepartsbedömning.   Ackreditering
utförs av Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (SWEDAC), som är en
myndighet  under Näringsdepartementet.
Ackreditering  har inom  hälso-  och
sjukvården  hittills  främst  varit
aktuellt för laboratorier.
Socialstyrelsen utövar  den  s.  k.
individtillsynen, varmed avses tillsynen
över det sätt på vilket den enskilde
yrkesutövaren utför sina åligganden inom
hälso-  och  sjukvården. Bestämmelser
härom finns i åliggandelagen och lagen
(1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på
hälso-   och  sjukvårdens   område
(disciplinpåföljdslagen). Bestämmelserna
omfattar den som har legitimation för
yrke inom hälso- och sjukvården och
personal verksam vid sjukhus och andra
vårdinrättningar som medverkar i vård,
behandling  eller  undersökning  av
patienter samt den som i annat fall vid
vård,  behandling eller  undersökning
biträder en legitimerad yrkesutövare.
Viss personal inom detaljhandel  med
läkemedel,        Apoteksbolagets
giftinformationsverksamhet och personal
vid  larmcentral som förmedlar hjälp
eller  lämnar  upplysningar   till
vårdsökande samt arbetsterapeuter i vad
avser åtgärder för att förebygga, utreda
eller  behandla  medicinska  besvär
omfattas också av tillsynen liksom den
som tillfälligt tillhandahåller hälso-
och sjukvård i landet.
Statens tillsyn över landstingens och
kommunernas hälso- och sjukvård regleras
i  hälso- och sjukvårdslagen.  Denna
verksamhetstillsyn ankommer enligt 27 §
HSL på Socialstyrelsen och gäller både
sluten  och öppen vård. Syftet  med
tillsynen är att kontrollera och verka
för att de mål och krav som anges för
hälso- och sjukvården i HSL uppfylls.
Vid  utövandet  av  tillsynen  över
landstingens och kommunernas hälso- och
sjukvård har Socialstyrelsen rätt att
företa inspektioner.
Hälso-  och sjukvårdsverksamhet  som
förekommer  som  en  del  av  annan
verksamhet    exempelvis    inom
kriminalvården och skolan står  dock
under tillsyn av Kriminalvårdsstyrelsen
respektive Skolverket som en del i dessa
myndigheters ansvar.
Socialstyrelsen  skall  enligt  sin
instruktion   (1988:1236)    följa
utvecklingen  inom  och  utvärdera
vårdverksamheterna. Detta arbete utförs
på riksnivå och avser mer övergripande
granskningar och kartläggningar av hur
målen uppfylls i fråga om hälso- och
sjukvårdens   struktur,  omfattning,
innehåll,  kostnader och  utveckling.
Resultatet  presenteras  vanligen  i
rapporter   till  regeringen   och
sjukvårdshuvudmännen.

Verksamhetstillsyn över enskild sluten
sjukvård  och över hem för särskilt
boende  m.m. som drivs av  enskilda
regleras    i    vårdhemsstadgan.
Länsstyrelsen meddelar tillstånd  att
driva  enskilt vårdhem och har  den
primära tillsynen över vårdhemmen  i
länet. I tillsynen över vårdhemmen är
emellertid  flera  andra  myndigheter
inkopplade,  nämligen Socialstyrelsen,
socialnämnden i vederbörande kommun och
- beträffande vårdhem som organiserar
skolundervisning   -   Skolverket.
Tillsynsmyndigheten har befogenhet att
kräva upplysningar och handlingar samt
rätt  att  inspektera  verksamheten.
Länsstyrelsen  har  tillgång  till
sanktioner i form av förelägganden och
återkallande  av  tillstånd  gentemot
vårdgivaren.
Någon reglering av verksamhetstillsyn
över enskild öppen sjukvårdsverksamhet
finns inte. Statens tillsyn och kontroll
är här kopplad till individtillsynen och
avser läkare och annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal som driver egen
verksamhet.
Några särskilda regler för laboratorier
om t.ex. tillstånd för att kunna bedriva
sådan  verksamhet  inom  hälso-  och
sjukvården finns inte.  I  den  mån
laboratorier  handhar  produkter  som
faller under läkemedelslagstiftningen är
Läkemedelsverket tillsynsmyndighet.  I
övrigt gäller samma regler som för övrig
hälso- och sjukvård. Det innebär att det
saknas reglerad verksamhetstillsyn för
de  privata laboratorierna  och  att
kontrollen också här i stället vilar på
bestämmelserna om individtillsyn.
Socialstyrelsen utövar  tillsyn  över
medicintekniska produkter (övergångsvis
har  även  Läkemedelsverket  vissa
tillsynsuppgifter).

Propositionen i huvuddrag

I propositionen föreslås bl.a. ändringar
i hälso- och sjukvårdslagen och en ny
lag  om  tillsyn  över  hälso-  och
sjukvården.  Samtidigt  föreslås  att
stadgan om enskilda vårdhem upphävs.
I hälso- och sjukvårdslagen föreslås
bl.a. att där det bedrivs hälso- och
sjukvårdsverksamhet skall det finnas de
lokaler,  den  utrustning  samt  den
personal som behövs för att kunna ge en
god vård. Regeringen vill också införa
ett krav på att hälso- och sjukvården
systematiskt  och  fortlöpande  skall
utveckla  och  säkra  kvaliteten  i
verksamheten.  Vidare  föreslås  att
regleringen av ledningsansvaret  inom
hälso- och sjukvården förändras.
Med den nya lagen om tillsyn över hälso-
och  sjukvården  föreslår  regeringen
enhetliga bestämmelser om tillsyn över
hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen
föreslås, med undantag för den sjukvård
som  ges inom Försvars-makten, utöva
tillsynen över all hälso- och sjukvård
oavsett driftform. Den som vill bedriva
hälso- och sjukvård skall anmäla detta
till          Socialstyrelsen.
Anmälningsskyldigheten  omfattar  även
verksamhet som tar emot uppdrag från
hälso- och sjukvården och utgör led i
bedömningen av patients hälsotillstånd
eller behandling.
Den nya lagen föreskriver vidare att
Socialstyrelsen i sin tillsynsverksamhet
skall få rätt att ta del av handlingar
och  erhålla upplysningar i behövlig
utsträckning samt att göra inspektioner.
Det föreslås också ett sanktionssy-stem
gentemot den som bedriver hälso- och
sjukvård.    Om   hälso-    och
sjukvårdsverksamhet  påbörjas  eller
ändras utan anmälan till Socialstyrelsen
föreslås   böter  kunna   utdömas.
Socialstyrelsen föreslås också få rätt
att meddela förelägganden och förbjuda
hälso-   och   sjukvårdsverksamhet.
Föreläggande  får  enligt  förslaget
förenas med vite. Den som fortsätter att
bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet
efter det att Socialstyrelsen beslutat
att förbjuda verksamheten föreslås kunna
dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader.
Den föreslagna lagstiftningen föreslås
träda i kraft den 1 januari 1997.

Fråga om avslag på propositionen m.m.

I  motion  1995/96:So20 av  Chatrine
Pålsson m.fl. (kds) begärs att riksdagen
avslår propositionen (yrkande 1). Enligt
motionärerna bör en förstärkt tillsyn
över  hälso- och sjukvården  kopplas
samman med de frågor som nu bereds inom
ramen för det uppdrag som kommittén (S
1992:04)  om  hälso- och sjukvårdens
finansiering och organisation (HSU 2000)
har. Motionärerna är övertygade om att
en lagstiftning som syftar till att
säkerställa  hälso-  och  sjukvårdens
kvalitet och säkerhet för patienterna
måste kopplas samman med frågan om de
resurser som sjukvårdssektorn tilldelas.
Motionärerna  hemställer  vidare  att
riksdagen bör ge regeringen till känna
vad i motionen anförts om översyn av
tillsynsreglerna   (yrkande    2).
Motionärerna anser att HSU 2000 bör få
tilläggsdirektiv  om  att  närmare
analysera tillsynsfrågorna kopplat till
frågan om vårdens resurser.

I två motionsyrkanden från den allmänna
motionstiden     1995     begärs
tillkännagivanden      beträffande
lagstiftningen om tillsynen över hälso-
och sjukvården.

I motion 1994/95:So434 av Anna Åkerhielm
och Rune Rydén (m) begärs att riksdagen
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ny lagstiftning vad gäller de
enskilda vårdhemmen. Motionärerna anför
att frågan om en översyn av stadgan om
enskilda  vårdhem har behandlats  av
riksdagen flera gånger. Regeringen bör
därför snarast förelägga riksdagen en
proposition.

I motion 1994/95:So489 av Gudrun Schyman
m.fl. (v) begärs att riksdagen ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillsynen över sjukvården
(yrkande 16). Motionärerna anför att
tillsynen över sjukvården måste
förbättras. Flera exempel ges, bl.a. att
Lex Maria bör respekteras bättre och
efterlevnaden kontrolleras.

Utskottets överväganden

I  propositionen  föreslås  enhetliga
regler för att förtydliga och förstärka
tillsynen över hälso- och sjukvården.
Utskottet delar regeringens uppfattning
att det är angeläget att samma krav på
kvalitet  och  säkerhet  och  samma
tillsynsregler  gäller  oavsett  om
verksamheten bedrivs i offentlig eller
enskild  regi.  Vidare  är   det
betydelsefullt  att  tillsynsansvaret
koncentreras  på en enda  myndighet,
Socialstyrelsen. Ett samlat regelverk
för  individ-  och verksamhetstillsyn
medför  också  större överskådlighet.
Socialstyrelsen får enligt utskottets
mening bättre möjligheter att  genom
stödjande och kontrollerande insatser
bevaka hälso- och sjukvården. Genom den
föreslagna lagstiftningen kan en god
kvalitet  i  vården  och  en  hög
patientsäkerhet  säkerställas.  Motion
So20 (kds) avstyrks.

Motionerna So434 (m) och So489  (v)
yrkande  16  är  tillgodosedda  och
avstyrks. Utskottet anser att det är
viktigt   att  regeringen   följer
utvecklingen samt tillämpningen av de nu
föreslagna lagarna. Flera frågor inom
detta område utreds eller bereds inom
regeringskansliet.

Förslaget till ändringar i hälso- och
sjukvårdslagen

Patientansvarig läkare (27 § HSL)

I propositionen föreslås att det för
patienten skall utses en patientansvarig
legitimerad läkare om det behövs med
hänsyn   till   patientsäkerheten.
Bestämmelsen föreslås bli tillämplig på
all hälso- och sjukvård oavsett vem som
bedriver verksamheten, dvs. oavsett om
det är i offentlig eller enskild regi.
Innehållsmässigt överensstämmer den nya
bestämmelsen till viss del med den gamla
13 §, vilken dock var kopplad till de
enheter  där det skulle  finnas  en
chefsöverläkare. I propositionen anför
regeringen  att  verksamheten  med
patientansvarig läkare bör utvärderas.
Regeringen  avser  att  uppdra  åt
Socialstyrelsen att genomföra en sådan
utvärdering. I det sammanhanget  bör
enligt  propositionen  frågan   om
möjligheten  att  utse  även  andra
yrkesutövare   än   läkare   som
patientansvariga, övervägas. Därvid bör
särskilt             beaktas
patientsäkerhetsaspekten i sådan hälso-
och sjukvårdsverksamhet som helt eller
delvis bygger på en annan vetenskap än
den medicinska, t.ex. diagnostik, vård
och behandling av patienter utförd av
psykolog inom psykiatrin.

I motion 1995/96:So21 av Stig Sandström
m.fl. (v) begärs att riksdagen beslutar
att i 27 § HSL ersätta patientansvarig
legitimerad läkare med patient-ansvarig
legitimerad  behandlare (yrkande  2).
Motionärerna anför att uppgiften att
samordna  och  planera  vård-  och
behandlingsarbetet inte bör förbehållas
enbart läkare.

I motion 1995/96:So23 av Karin
Israelsson och Kerstin Warnerbring (c)
begärs också ett tillkännagivande om
patientansvarig läkare (yrkande 2).
Motionärerna anser att den psykiatriska
vårdens särskilda struktur bör
uppmärksammas särskilt. I den kommande
utvärderingen bör övervägas om det
föreligger ett behov av att en
legitimerad psykolog tillerkänns
patientansvar.

Utskottets överväganden

Utskottet  delar  inställningen  i
propositionen och i motion So23 (c)
yrkande  2  att  verksamheten  med
patientansvarig läkare bör utvärderas
och  att  frågan  om  även  andra
yrkesutövare än läkare skall kunna utses
som patientansvariga på lämpligt sätt
bör övervägas. Motionsyrkandet är därmed
i huvudsak tillgodosett och avstyrks.

Utskottet anser inte att riksdagen bör
föregripa den kommande utvärderingen och
avstyrker därför motion So21 (v) yrkande
2.

Utskottet tillstyrker förslaget i
propositionen till ändring i 27 § HSL.


Ledningen av hälso- och sjukvård (28-30
§§ HSL)

Enligt nuvarande lydelse av 14 § HSL
skall  det  vid andra  enheter  för
diagnostik eller vård och behandling än
i primärvården om det behövs med hänsyn
till  patientsäkerheten  finnas  en
särskild läkare med specialistkompetens
som svarar för den samlade ledningen av
verksamheten. En sådan läkare benämns
chefsöverläkare. Vid ledningens utövande
skall denne, i frågor som avser annat än
diagnostik eller vård och behandling av
enskilda patienter eller utseende av
patientansvariga  läkare,  följa  de
föreskrifter  som  landstinget  kan
meddela. Chefsöverläkaren får uppdra åt
sådana befattningshavare vid enheten,
som  har  tillräcklig kompetens  och
erfarenhet,  att  fullgöra  enskilda
ledningsuppgifter. Dessa  bestämmelser
infördes   den  1   juli   1991.
Socialstyrelsen meddelade allmänna råd
till ledning för sjukvårdshuvudmännens
bedömning  av  vilka  enheter  för
diagnostik eller vård och behandling som
med  hänsyn  till  patientsäkerheten
behöver ledas av läkare, m.m. (SOSFS
1990:28).
Socialstyrelsen har i en rapport från
september 1995 redovisat en uppföljning
och bedömning av den s.k. CHÖL-reformen.
Styrelsen anser enligt redovisningen i
propositionen att reformen inneburit en
fokusering av ledningsfrågorna som haft
såväl positiva som negativa effekter.
Socialstyrelsen framhåller som positivt
den   stigande   insikten    om
ledningsfrågornas vikt som tillämpningen
av 14 § HSL gett anledning till. En
positiv  utveckling har inletts  som
resultat av det tydligare kravet på ett
fungerande  ledarskap.  Vidare  anser
styrelsen det positivt att det blivit
enklare att urskilja var det formella
ansvaret för vårdens kvalitet, säkerhet
och kostnadseffektivitet ligger. Detta
underlättar,   enligt   styrelsen,
tillsynsarbetet och gör tydligt  för
allmänhet och patienter var ansvaret
ligger. Socialstyrelsen framhåller som
negativt att formen med lagreglering
gett en något otymplig ledningsform, som
inte alltid kunnat anpassas till lokala
förutsättningar. Det anses i första hand
bero på bestämmelsen som sådan men också
på Socialstyrelsens allmänna råd i ämnet
och till viss del på huvudmännen som
känt sig alltför bundna av styrelsens
allmänna råd och inte ansett sig kunna
pröva alternativa ledningsformer. Som
negativt  anses också  de  påtagliga
motsättningar  kring  chefskapet  som
uppstått mellan olika personalgrupper.
I propositionen föreslås att ledningen
av all hälso- och sjukvårdsverksamhet
skall organiseras så att den tillgodoser
hög patientsäkerhet, god kvalitet av
vården och främjar kostnadseffektivitet.
Inom hälso- och sjukvården skall det
finnas  någon  som  svarar   för
verksamheten,   en  verksamhetschef.
Förslaget berör inte tandvården.

Ansvaret för att organisera ledningen av
hälso- och sjukvårdsverksamheten ligger
i varje landstingskommun hos hälso- och
sjukvårdsnämnden eller motsvarande. För
kommunernas hälso- och sjukvård ligger
ansvaret hos den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer. När  det
gäller  den privata vården ger  den
associationsrättsliga regleringen besked
om  vem  som bär ansvaret för  hur
verksamheten    organiseras.    Om
vårdverksamheten bedrivs i exempelvis
aktiebolagsform  ansvarar   bolagets
styrelse.

För att hälso- och sjukvården skall
kunna kontrolleras på ett effektivt sätt
krävs  det enligt propositionen  att
ledningsfunktionen inom verksamheten är
tydlig. Det krävs såväl av patienter,
anhöriga  och  personal  som  av
tillsynsmyndighet att det  finns  en
person som dessa kan vända sig till
rörande frågor kring verksamheten. En
verksamhetschef föreslås därför bl.a.
ansvara för den löpande verksamheten och
upprätthålla och bevaka att hälso- och
sjukvårdsverksamheten tillgodoser  hög
patientsäkerhet, god kvalitet av vården
och främjar kostnadseffektivitet inom
det verksamhetsområde som bestämts.
Vilken  kompetens  verksamhetschefen
skall ha kommer enligt propositionen att
variera  beroende på inriktning  och
omfattning av verksamheten samt vilket
ansvar som läggs på denne. Utbildning,
erfarenhet  och personliga egenskaper
blir här avgörande. Verksamhetschefen
föreslås alltid ha det samlade ansvaret
för verksamheten, men kan och bör i
vissa fall uppdra åt annan enskilda
uppgifter mot bakgrund av sin kompetens.
Verksamhetschefen   behöver   enligt
propositionen inte tillhöra hälso- och
sjukvårdspersonalen utan kan tillhöra
annan yrkeskategori. Inom verksamheter
som har inslag av myndighetsutövning och
som är förenad med medicinska eller
liknande bedömningar, t.ex. psykiatrisk
tvångsvård, föreslås verksamhetschefens
uppgifter  utövas av en läkare  med
specialistkompetens.  Inom  kommunalt
bedriven  verksamhet  kommer   den
medicinskt ansvariga sjuksköterskan att
kunna  vara  verksamhetschef  eller
underställd en sådan. Verksamhetschefen
kan inte gå in i enskilda patientärenden
om  denne inte har den erforderliga
medicinska,   omvårdnads-    eller
psykologiska kompetensen.
Enligt  regeringens mening  är  det
lämpligt att Socialstyrelsen i allmänna
råd närmare anger vilka grundläggande
krav   som   måste  ställas   på
verksamhetschefen  med  hänsyn  till
inriktningen på hälso- och sjukvården.
De allmänna råden skall utformas  i
samråd med berörda professioner inom
hälso-   och   sjukvården   och
sjukvårdshuvudmännen.
I tre motioner berörs de föreslagna
bestämmelserna om verksamhetschef i  28
' HSL.

I  motion  1995/96:So25  av  Barbro
Westerholm  m.fl.  (fp)  begärs  att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i   motionen   anförts   angående
ledningsansvaret   (yrkande    2).
Motionärerna anser att den kommunala
verksamheten  bör  undantas   från
bestämmelsen  om verksamhetschef.  De
anför att den sjukvård som bedrivs inom
kommunerna i huvudsak är hemsjukvård
eller vård i särskilda boendeformer m.m.
och inte vård i sjukvårdsinrättningar.
Ett liknande yrkande finns i motion
1995/96:So24 av Margitta Edgren (fp)
(yrkande 2).

I motion 1995/96:So19 av Leif Carlson
m.fl. (m) hemställs att riksdagen skall
besluta att en verksamhetschef  inom
hälso- och sjukvården skall ha medicinsk
kompetens i enlighet med vad som anförts
i motionen. Motionärerna anför att det
är viktigt att den som är chef för en
medicinskt      behandlingsinriktad
verksamhet har en stark professionell
ställning för att, när så är påkallat, i
vårdens och patientsäkerhetens intresse
kunna  gå emot politiker och påtala
medicinska  konsekvenser  av  beslut
utifrån kompetens i sak. En chef som
inte är en specialistkompetent läkare
får en väsentligt svagare ställning i
förhållande till politikerna och det
gynnar inte patientens säkerhet inom den
i  offentlig  regi bedrivna  vården.
Förvisso kan en chef utan medicinsk
kompetens   värdera  ekonomi   och
personalpolitik, men motionärerna ser en
hög medicinsk kompetens som den främsta
garanten för patientsäkerheten.
Den  lösning som föreslås för  att
säkerställa medicinsk kompetens genom
att   verksamhetschefen   delegerar
ledningsuppgifter,   leder   enligt
motionärerna till märkliga  effekter.
Verksamhetschefen skall bedöma att den
person han ger delegation är kompetent
men en verksamhetschef som inte själv är
medicinskt kompetent kan inte göra den
bedömningen och ännu mindre bedöma om
personen i fråga fullgör sina uppgifter
korrekt. Verksamhetschefen kan alltså
inte  bedöma när han/hon  måste  ta
tillbaka en delegation, heter det i
motionen.
Flera motionsyrkanden från den allmänna
motionstiden 1995 berör också det s.k.
ledningsansvaret.

I  motion  1994/95:So445  av  Gullan
Lindblad m.fl. (m, s, fp, kds) begärs
att riksdagen ger regeringen till känna
vad  i motionen anförts om att det
samlade ledningsansvaret bör upphävas
(yrkande 4). Motionärerna anför att när
riksdagen  fattade beslut om  samlat
ledningsansvar uppskattades att endast
ca  hälften  av  slutenvårdsplatserna
skulle  omfattas  av  ett  samlat
ledningsansvar. Motionärerna anför att
riksdagen med beslutet avsåg att skapa
stor frihet för sjukvårdshuvudmännen att
själva bestämma inom vilka områden man
ansåg  att  verksamheten  krävde  en
chefsöverläkare. Det medicinska ansvaret
skulle självklart ligga på en läkare men
inte nödvändigtvis ansvaret för ekonomi,
personal,   metodutveckling   m.m.
Motionärerna  anför vidare  att  vid
utformandet av de allmänna råden införde
Socialstyrelsen ett begrepp,  primärt
kliniskt  ansvar,  vilket   aldrig
diskuterats under riksdagsbehandlingen.
Patientsäkerheten  kräver  enligt  de
allmänna råden att ledningen som regel
utövas av en chefsöverläkare.  Några
hundratal sjuksköterskor, sjukgymnaster,
barnmorskor och psykologer  som  vid
lagens ikraftträdande hade tjänst som
klinikchef/vårdchef  och  som  hade
vidareutbildning för de administrativa
uppgifterna  hade  sagts  upp  eller
omplacerats. Situationen  har  skapat
mycket  bitterhet bland vårdpersonal,
heter det i motionen.

Tre motionsyrkanden tar upp
ledningsansvaret inom barn- och
vuxenpsykiatrin, nämligen motionerna
1994/95:So407 av Gullan Lindblad och
Liselotte Wågö (m), 1994/95:So415 av
Stig Sandström m.fl. (v) samt
1994/95:So443 av Siw Persson (fp). Dessa
motionärer uttalar sig för att
psykologer bör komma i fråga för
ledningsansvar.

Utskottets överväganden

Utskottet delar regeringens bedömning
att ledningsfunktionen måste vara tydlig
för att hälso- och sjukvården skall
kunna  kontrolleras på ett effektivt
sätt.  För  patienter, anhöriga  och
personal    men    även    för
tillsynsmyndigheten behövs en person, en
verksamhetschef som ansvarar för den
löpande verksamheten och upprätthåller
och   bevakar  att  hälso-   och
sjukvårdsverksamheten  har  en  hög
patientsäkerhet, god kvalitet samt även
främjar  kostnads-effektivitet  inom
verksamhetsområdet.  Vilken  kompetens
verksamhetschefen skall ha kommer att
variera  beroende på inriktning  och
omfattning av verksamheten samt vilket
ansvar som läggs på verksamhetschefen.
Utbildning, erfarenhet och personliga
egenskaper kommer att bli avgörande. En
verksamhetschef skall enligt utskottets
mening  alltid  finnas  oavsett  om
verksamheten är offentlig eller enskild
och oavsett den medicinska risknivån för
enheten.Verksamhetschefen behöver enligt
utskottets mening inte tillhöra hälso-
och  sjukvårdspersonalen  utan  kan
tillhöra annan yrkeskategori.

Utskottet   delar   således   inte
uppfattningen  i  motion  So19  (m).
Motionen avstyrks.

Mot bakgrund av vad utskottet anfört bör
den   kommunala  verksamheten  inte
undantas  från  bestämmelserna  om
verksamhetschef. Inom kommunalt bedriven
verksamhet  kan t.ex. den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan komma i fråga
som  verksamhetschef. Motionerna So24
(fp) yrkande 2 och So25 (fp) yrkande 2
är tillgodosedda och avstyrks.

Motionerna So407 (m), So415 (v), So443
(fp) och So445 (m, s, fp, kds) yrkande 4
är tillgodosedda och avstyrks därmed.

Utskottet tillstyrker förslagen till
28-30 §§ HSL.

Kvalitetssäkring m.m. (31 § HSL)

I propositionen föreslås en bestämmelse
i  HSL med krav på att hälso- och
sjukvården systematiskt och fortlöpande
skall utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten.  Samma  krav  föreslås
införas inom tandvården.

Enligt  regeringens  mening  skall
vårdgivaren inom hälso- och sjukvården
utveckla metoder för att noga följa och
analysera  utvecklingen  vad  gäller
kvalitet och säkerhet. Det gäller t.ex.
system som synliggör förekomsten  av
risktillbud  eller  s.k.  avvikande
händelser   (onormala   vårdtider,
infektioner,       komplikationer,
reoperationer,  återintagningar  etc.)
eller   som   mäter  ser-vicegrad,
patienttillfredsställelse  osv.  Ett
utvecklingsarbete med denna inriktning
har i dag inletts hos flera huvudmän och
vårdgivare vilket regeringen anser som
mycket  positivt.  Det  är  enligt
regeringen  viktigt  att  vårdgivaren
skapar förutsättningar och stimulerar
medarbetare till insatser i arbetet med
kvalitetssäkring   och   utveckling.
Resultatet av detta arbete är en viktig
del av att vidareutveckla vården, höja
kvaliteten  och  stärka  patientens
ställning  och  skall  fortlöpande
återföras till dem som deltar i vård-
och behandlingsarbetet. Egenkontrollen i
hälso- och sjukvården är dock enligt
regeringen ännu så svagt utvecklad att
denna  inte erbjuder något  verkligt
alternativ till myndighetstillsyn.
I propositionen anförs vidare att det
ibland saknas samstämmighet om vilka
parametrar  som  ger en  rättvisande
belysning av kvaliteten och eftersom
olika   verksamheter   har   olika
förutsättningar och problem är det inte
möjligt att fastställa en för  alla
tillämpbar kvalitetsmall.  Det  måste
därför   bli   en  uppgift   för
Socialstyrelsen att i nära samråd med
sjukvårdshuvudmännen   och   berörda
professioner inom hälso- och sjukvården
konkretisera   vilka   grundläggande
indikatorer som de verksamhetsansvariga
skall    följa   upp.    Lokalt
utvecklingsarbete är också av  stort
värde  i  detta  sammanhang  enligt
propositionen. Regeringen eftersträvar
ett  konstruktivt  samspel  mellan
egenkontrollen  och  den  statliga
tillsynen där de olika insatserna bör
stödja och förstärka varandra.
I motion 1995/96:So25 av Barbro
Westerholm m.fl. (fp) begärs att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i motionen anförts angående
egenkontrollen (yrkande 1). Motionärerna
vill understryka vikten av att
vårdgivarna under arbetstid kan utföra
egenkontroll samt att de får tillgång
till underlag som möjliggör sådan
kontroll, t.ex. uppgifterna om sin egen
läkemedelsförskrivning,
sjukskrivningsmönster, vårdtider och
remittering. Motionärerna anför att
fördelen med egenkontroll är att den
upplevs som meningsfull och ökar
möjligheterna till tidig upptäckt av fel
och brister. Egenkontroll av
verksamheten bör enligt motionärerna
vara ett tjänsteåliggande.

Utskottets överväganden

Utskottet tillstyrker förslaget till 31
§ HSL.

Utskottet delar regeringens bedömning
att  det är viktigt att vårdgivaren
utvecklar metoder för att noga följa och
analysera  utvecklingen  vad  gäller
kvalitet  och  säkerhet  i  vården.
Utskottet delar också bedömningen att
det är viktigt att vårdgivaren skapar
goda förutsättningar för arbetet med
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
samt  stimulerar  medarbetare  till
insatser på detta område. Arbete har
enligt  vad utskottet erfarit  redan
inletts hos flera vårdgivare. Resultatet
av  arbetet  är  viktigt  för  att
vidareutveckla vården, höja kvaliteten
och stärka patientens ställning och bör
fortlöpande återföras till  dem  som
arbetar  i  vården. Utskottet  delar
motionärens    uppfattning    att
egenkontrollen i hälso- och sjukvården
är  viktig  och bör utvecklas.  Ett
konstruktivt samspel bör eftersträvas
mellan egenkontrollen och den statliga
tillsynen, syftande till att de olika
insatserna skall stödja och förstärka
varandra. Motion So25 (fp) yrkande 1 är
delvis tillgodosett och avstyrks därmed.

Förslaget till ändring i HSL i övrigt

Utskottet  tillstyrker  förslaget  i
övrigt till ändring i HSL.

Förslaget till lag om tillsyn över hälso-
och sjukvården

Tillsynens omfattning m.m. (1-3 §§ samt
förslaget till ändring i skollagen)

I propositionen föreslås att tillsynen
över  hälso-  och  sjukvården  skall
förtydligas och förstärkas. Enhetliga
regler införs och samlas i en särskild
lag  om  tillsyn  över  hälso-  och
sjukvården. Socialstyrelsen föreslås bli
tillsynsmyndighet  över  hälso-  och
sjukvården och dess personal.

En utgångspunkt för regeringens förslag
är  att samma krav på kvalitet och
säkerhet och samma tillsynsregler bör
gälla oavsett om verksamheten bedrivs i
offentlig  eller enskild regi.  Från
tillsynssynpunkt görs  inte  skillnad
mellan öppen och sluten vård. Den andra
utgångspunkten för regeringens förslag
är att tillsynsansvaret bör ligga på en
myndighet. Möjligheten att  se  till
helheten   inom   hälso-    och
sjukvårdsområdet   förbättras   och
kompetensen koncentreras därigenom. Den
tredje utgångspunkten är att åstadkomma
ett samlat regelverk för individ- och
verksamhetstillsyn. Det ger en bättre
överskådlighet. Det övergripande syftet
med den föreslagna lagstiftningen är
enligt regeringen att säkerställa en god
kvalitet  i  vården  och  en  hög
patientsäkerhet   samt   att   ge
Socialstyrelsen bättre möjligheter att
genom  stödjande  och  kontrollerande
tillsynsinsatser  bevaka  hälso-  och
sjukvårdens utveckling i detta avseende.

Socialstyrelsens tillsyn föreslås avse
såväl individ- som verksamhetstillsyn
och   omfatta  all  hälso-   och
sjukvårdsverksamhet  inom   Sveriges
gränser oberoende av vem som är huvudman
och i vilka former den tillhandahålls.
Enda undantaget föreslås vara tillsynen
över den hälso- och sjukvårdsverksamhet
som bedrivs inom Försvarsmakten.

Regeringen anser vidare att de hälso-
och sjukvårdsinsatser som i dag ligger
inom andra myndigheters tillsynsområden,
t.ex. skolhälsovården under Skolverket,
företagshälsovården        under
Arbetarskyddsstyrelsen och hälso- och
sjukvården   för   intagna   inom
kriminalvården           under
Kriminalvårdsstyrelsen respektive  för
flyktingar under Invandrarverket inte
bör  stå  utanför  Socialstyrelsens
tillsyn. Detta förslag motiveras bl.a.
av  önskemål  som att hålla  samman
ansvaret   för   individ-   och
verksamhetstillsyn under en och samma
myndighet. En samlad tillsyn bör enligt
regeringen öka kompetensen och borga för
att   samma   krav   ställs   på
patientsäkerheten oberoende av vem som
är huvudman.

Beträffande  skolhälsovården  innebär
förslaget  att  Skolverket  även  i
fortsättningen  har   ansvar   för
utvärderings-  och  utvecklingsarbeten
inom  skolhälsovården. Detta  innebär
enligt propositionen bl.a. ett ansvar
för att integrera skolhälsovården i den
pedagogiska verksamheten. Exempel  på
detta är skolsköterskors deltagande i
hälsoundervisningen          i
klassrumssituationer    och    i
elevaktiviteter som att förebygga och
stoppa   mobbning,  deltagande   i
elevvårdskonferenser m.m. I syfte att
anpassa skolsituationen med stöd till
elever  med  funktionshinder   har
skolsköterskan och skolläkaren också en
viktig uppgift. Skolverket har enligt
propositionen också ett ansvar att på
nationell     nivå     ombesörja
kompetensutveckling för skolsköterskor
och skolläkare vad avser frågor inom
verkets  ansvarsområde.  Skolverkets
insatser skall vara inriktade mot skolan
eller eleverna i skolan. Inom ramen för
uppföljningsansvaret skall verket enligt
propositionen    också     följa
personalresurser  och  kostnader  för
skolhälsovården.  Utvärderingar   av
skolsituationen för elever i allmänhet
och barn med svårigheter i synnerhet
omfattar skolhälsovården som en del av
den samlade elevvården. I samband med
nationell   skolutveckling   ingår
skolhälsovården som en del av skolans
verksamhet, exempelvis projektet  med
hälsoskolorna och stöd till insatser mot
mobbning.
Tillsynen över den hälso- och sjukvård
som  bedrivs inom Försvarsmakten bör
enligt  propositionen  undantas  från
förslaget om att Socialstyrelsen skall
ansvara för all tillsyn inom hälso- och
sjukvården. Verksamhetstillsynen  inom
försvarets hälso- och sjukvård prövades
i samband med att den nya myndigheten
Försvarsmakten inrättades den 1 juli
1994  (prop.  1992/93:100  bil.  5).
Tidigare tillsynsuppgifter som låg på
Försvarets sjukvårdsstyrelse togs  då
över av sjukvårdsledningen i den nya
Försvarsmaktens       högkvarter.
Generalläkaren ansvarar för tillsynen
över bl.a. hälso- och sjukvård samt
djurhälsovården.
Vidare  föreslår  regeringen   att
Socialstyrelsen skall ha tillsyn över
när någon i en verksamhet som inte utgör
hälso- och sjukvårdsverksamhet, tar emot
uppdrag  från hälso- och  sjukvården
avseende provtagning, analys eller annan
utredning som utgör led i bedömningen av
patients   hälsotillstånd    eller
behandling. Enligt propositionen avses
bl.a.  fristående  laboratorier  som
anlitas av hälso- och sjukvården i den
mån verksamheten inte utgör hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Oavsett om en sådan
verksamhet  leds av  en  legitimerad
yrkesutövare  eller  inte  föreslås
Socialstyrelsen få  rätt  att  utöva
tillsyn över verksamheten.

Avsikten med den föreslagna lagen är
inte   att   sådan  hälso-   och
sjukvårdsverksamhet som  sker  enligt
lagen (1960:409) om förbud i vissa fall
mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens
område   (kvacksalverilagen)   skall
omfattas av Socialstyrelsens tillsyn.
Frågan om tillsyn av sådan verksamhet
har regeringen överlämnat för behandling
av  1994  års  behörighetskommitté.
Kommittén kommer enligt uppgift att  ha
slutfört sitt arbete i augusti 1996.

I motion 1995/96:So22 av Thomas Julin
m.fl. (mp) begärs att riksdagen skall ge
regeringen  till  känna  att  även
Försvarsmakten  skall  omfattas  av
Socialstyrelsens tillsyn när det gäller
hälso- och sjukvård (yrkande 1).

I  motion  1995/96:So25  av  Barbro
Westerholm  m.fl.  (fp)  begärs  att
rikdagen skall ge regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  angående
skolhälsovården    (yrkande    3).
Motionärerna anför att skolhälsovården
är  en  del av skolans elevvårdande
verksamhet och ska betraktas som en
integrerad  del av dess  verksamhet.
Exempelvis håller ibland skolsköterskan
i     skolans    sex-    och
samlevnadsundervisning  och  fungerar
aktivt som en undervisningsresurs inom
vissa  avgränsade områden.  För  att
understryka  detta  och  samtidigt
stimulera skolan till att ta ansvar för
skolhälsovården samt undervisning  om
olika   hälsoproblem,   exempelvis
tobaksbruk,  anser  motionärerna  att
Skolverket även fortsättningsvis skall
ha ansvaret för skolhälsovården.

Ett liknande yrkande finns i motion
1995/96:So24 av Margitta Edgren (fp)
(yrkande 3).

I motion 1995/96:So24 av Margitta Edgren
(fp)  hemställs  att  riksdagen  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförs om individtillsyn av all personal
(yrkande  1). Motionären  anför  att
biomedicinska  analytiker  (laborato-
rieassistenter) vid privata laboratorier
som inte leds av någon med legitimation
inte  kommer  att omfattas  av  den
föreslagna lagens individtillsyn.

I  motion  1995/96:So25  av  Barbro
Westerholm  m.fl.  (fp)  begärs  att
riksdagen skall ge regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  angående
kvacksalverilagen   (yrkande   4).
Motionärerna anför att det inte endast
är personer som utför olika behandlingar
enligt alternativmedicinska metoder som
faller   under   kvacksalverilagens
kompetensområde utan även personer med
utbildning inom skilda yrkesområden. Det
kan   exempelvis  röra  sig   om
fotvårdsspecialister,     dietister,
ortopister m.fl., men som ej är hälso-
och sjukvårdspersonal. Deras verksamhet
är formellt sett kvacksalveri eftersom
de faller under denna lag. Detta bör
Behörighetskommittén se över syftande
till att finna en lämplig lösning, heter
det i motionen. I samhället förekommer
det i dag en hel del mer eller mindre
ljusskygg verksamhet inom ett område som
möjligen    kan   kallas    för
alternativmedicinskt.  Healing,  olika
terapiformer som är inspirerade av s.k.
New  age-idéer och dylikt är sådana
exempel.   Detta  kräver,   enligt
motionärerna,  en  modernisering  av
kvacksalverilagens     skrivningar.
Kommittén kan vara en lämplig instans
för att även se över möjligheterna för
en    stramare   skrivning   av
kvacksalverilagen i detta syfte heter
det i motionen.

Tidigare behandling av skolhälsovården

Frågan om tillsynen av skolhälsovården
har behandlats tidigare. I proposition
1992/93:100      bilaga      9
(Utbildningsdepartementet)  lade  den
dåvarande regeringen fram ett lagförslag
såvitt avsåg 14 kap. 8 § skollagen
innebärande att den medicinska delen av
skolhälsovården skulle stå under tillsyn
av Socialstyrelsen. I anledning av en
motion (m) föreslog utbildningsutskottet
att  riksdagen skulle avslå  det  i
propositionen framlagda lagförslaget och
anförde bl.a. följande (1992/93:UbU11).

Ett förändrat tillsynsansvar för den
medicinska  delen av  skolhälsovården
skulle enligt vad utskottet inhämtat
innebära att Socialstyrelsen  övertar
ansvaret  för  bl.a.  den  centrala
uppföljningen av vaccinationsprogrammet
och smittskyddsfrågor, utveckling och
uppföljning av hälsokontroller och övrig
medicinsk verksamhet, eventuellt central
fortbildning och utföranden av allmänna
råd som gäller skolhälsovården.

- - -

Utskottet  har  erfarit  att  olika
organisatoriska    modeller    för
skolhälsovården har börjat tillämpas i
kommunerna bl.a. i syfte  att  göra
besparingar. På många håll sker ett
närmande  mellan  skolhälsovård  och
primärvård. Mot denna bakgrund finns det
anledning att bevaka utvecklingen inom
skolhälsovården. Utskottet har inhämtat
att   Skolverket   påbörjat   ett
utvärderingsprojekt     beträffande
skolhälsovården.

- - -

Utskottet anser att det finns risk för
att  ett förändrat tillsynsansvar  i
enlighet med regeringens förslag skulle
kunna ge kommunerna fel signal  och
inverka  menligt  på  det  praktiska
elevvårdsarbetet  i  skolorna.  Med
hänvisning härtill och till den nyligen
påbörjade    utvärderingen    av
skolhälsovården  bör  riksdagen  inte
besluta  om  någon  ändring   av
tillsynsansvaret för  den  medicinska
delen av skolhälsovården.

- - -

Socialutskottet anförde i betänkandet
1992/93:SoU15 (s. 65) följande.

I samband med riksdagens behandling av
vissa  skollagsfrågor under riksmötet
1990/91  (prop.  1990/91:115,  bet.
1990/91:UbU17, rskr. 357) tillstyrkte
utbildningsutskottet bl.a. regeringens
förslag  att  tillsynsuppgiften  för
skolhälsovården skulle överföras till
det nya Skolverket.

Utskottet har inhämtat att Skolverket
påbörjat   ett   utvärderingsprojekt
beträffande   skolhälsovården.   Med
hänvisning till den nyligen påbörjade
utvärderingen  finns  det   enligt
utskottets uppfattning skäl att avvakta
Skolverkets redovisning innan riksdagen
fattar beslut om att överföra ansvaret
för tillsynen av den medicinska delen av
skolhälsovården. Utskottet utgår från
att Skolverket och Socialstyrelsen även
i  fortsättningen samverkar när  det
gäller  de medicinska frågorna  inom
skolhälsovården.   Den   föreslagna
överföringen av medel från Skolverket
till Socialstyrelsen bör därmed inte
göras.

Riksdagen godkände vad socialutskottet
och utbildningsutskottet anfört (rskr.
273 och 274).

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet   har   beretts
tillfälle att yttra sig över denna del
av propositionen och eventuella motioner
och därvid anfört bl.a. följande.

Utbildningsutskottet delar regeringens
uppfattning att tillsynsansvaret  för
hälso- och sjukvården bör omfattas av
ett enhetligt regelverk och att det bör
utövas av en myndighet, detta för att
bäst kunna uppnå god kvalitet i vården
och  en  hög patientsäkerhet, vilket
självfallet också bör gälla för barn och
ungdomar   som   vårdtagare   vid
skolhälsovården. Utskottets uppfattning
är således att Socialstyrelsen skall
fylla funktionen som tillsynsmyndighet
över skolhälsovården. Skolverket, som
inrättades år 1991, har hittills inte
prioriterat  sin uppgift  att  utöva
tillsyn över skolhälsovården,  vilket
bl.a. återspeglas i att ingen personal
med särskild kompetens för detta område
har  rekryterats.  Resultaten   av
skolhälsovårdens insatser i form  av
vaccinationsprogram och hälsokontroller
har inte uppmärksammats i Skolverkets
uppföljning, och inga tillsynsinsatser
har  genomförts  när  det  gäller
skolhälsovården.  Utbildningsutskottet
hyser förväntan att ett tillsynsansvar
för    Socialstyrelsen    gentemot
skolhälsovården skall ge  denna  ett
bättre stöd än den hittills fått av
Skolverket.

Vad utskottet nu sagt innebär inte att
skolhälsovården kan skiljas ut från den
övriga skolverksamheten. För att den
skall fungera förebyggande, så som den
skall enligt skollagen, behövs det nära
sambandet med lärarna, undervisningen
och skolmiljön. Skolhälsovården har stor
betydelse när det gäller att utveckla
ett  hälsobefrämjande  beteende  hos
eleverna. Det framgår mycket tydligt av
Skolverkets ovan nämnda utvärdering att
ett  av  de  stora  värdena  med
skolsköterskorna  är  att  de  finns
tillgängliga nära eleverna och att deras
tjänster är gratis. Utskottet utgår från
att   skolhuvudmännen   även   i
fortsättningen  väljer  att  anordna
skolhälsovården som en integrerad del av
skolverksamheten, och att den förläggs
till skolans lokaler. Endast på det
sättet   kan,  enligt   utskottets
uppfattning, skolhälsovården fortsätta
att fungera som den utmärkta tillgång i
skolans elevvård som den hittills på de
flesta håll har varit. Det är också en
förutsättning för att det förtroende som
skolsköterskorna åtnjuter hos eleverna
och  den insikt de har i elevernas
upplevelsevärld skall kunna utnyttjas i
undervisningen  i  t.ex.  sex-  och
samlevnadsfrågor,  vilket  utskottet
finner angeläget.

Utskottet  vill  stryka  under  vad
regeringen anför om att Skolverket även
i fortsättningen skall ha ansvar för
utvärderings-  och  utvecklingsarbeten
inom  skolhälsovården,  vilket  bl.a.
innebär ett ansvar för att integrera
skolhälsovården  i  den  pedagogiska
verksamheten. Vidare skall Skolverket ha
ansvar  för  att på nationell  nivå
ombesörja  kompetensutveckling   för
skolsköterskor och skolläkare vad gäller
frågor inom verkets ansvarsområde. Inom
ramen  för uppföljningsansvaret skall
Skolverket också följa utvecklingen i
fråga om personalresurser och kostnader
för  skolhälsovården. Utskottet utgår
från att Skolverket därvid också har
ansvar   för   att  bevaka   att
skolhuvudmännen lever upp  till  sin
skyldighet att anordna skolhälsovård i
den omfattning och med det innehåll som
föreskrivs i skollagens 14 kap. 1-7 §§.
De  uppgifter som kommer att  åvila
Skolverket resp. Socialstyrelsen när det
gäller  skolhälsovården kräver enligt
utskottets bedömning ett nära samarbete
mellan de båda verken.

Med    det   anförda   föreslår
utbildningsutskottet att socialutskottet
tillstyrker regeringens förslag till lag
om ändring av skollagen och avstyrker
motionerna 1995/96:So24 yrkande 3 och
1995/96:So25 yrkande 3.

Yttrandet i sin helhet fogas till
betänkandet som bilaga 2.

Behörighetskommittén

I direktiven för Behörighetskommittén
anförs bl.a. följande (dir. 1994:2 s.
20).

- - -

Av de yrkesgrupper som själva kommit in
med  förslag  om att de  skall  få
legitimation för yrket är flera i dag
underkastade den s.k. kvacksalverilagens
bestämmelser.  Ett förslag  till  ny
lagstiftning på området har utarbetats
av den s.k. alternativmedicinkommittén.
Förslaget  har emellertid  fått  ett
blandat mottagande av remissinstanserna
och ännu inte lett till något beslut.
Som  ett led i översynsarbetet bör
övervägas hur en lagstiftning om förbud
i vissa fall mot verksamhet på hälso-
och sjukvårdens område bör vara utformad
i framtiden.
- - -

Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att en parlamentarisk kommitté tillsätts
för att göra en samlad översyn  av
principerna  för  legitimation  och
behörighet samt att mot bakgrund av
denna översyn lämna förslag bl.a. i
frågan   om   legitimation   och
behörighetsföreskrifter  för   olika
yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården
och närliggande områden.
Översynen  skall  också   omfatta
bestämmelserna i lagen (1960:409) om
förbud i vissa fall mot verksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (den s.k.
kvacksalverilagen).
- - -
Behörighetskommittén beräknas avsluta
sitt arbete inom kort.

Utskottets överväganden

Utskottet delar regeringens uppfattning
att  ansvaret  för  individ-  och
verksamhetstillsynen bör hållas samman
under  en  och  samma  myndighet,
Socialstyrelsen. En samlad tillsyn ökar
kompetensen och medför att samma krav
ställs oberoende av vem som är huvudman
för   vården.   Utskottet   delar
inställningen i propositionen i fråga om
tillsynen   över   skolhälsovården.
Skolverket skall även i fortsättningen
ha  ansvar  för  utvärderings-  och
utvecklingsarbeten inom skolhälsovården.
De  uppgifter som kommer att  åvila
Skolverket  respektive Socialstyrelsen
kräver enligt utskottets bedömning ett
nära  samarbete  mellan  de  båda
myndigheterna. Motionerna  So24  (fp)
yrkande 3 och So25 (fp) yrkande  3
avstyrks därför.

Utskottet delar regeringens uppfattning
också när det gäller tillsynen över den
hälso- och sjukvård som bedrivs inom
Försvarsmakten. Motion So22 (mp) yrkande
1 avstyrks.

Utskottet tillstyrker förslaget till 1 §
i lagen om tillsyn över hälso- och
sjukvården och förslaget att upphäva 14
kap. 8 § skollagen.

Behörighetskommittén skall enligt sina
direktiv göra en samlad översyn  av
principerna  för  legitimation  och
behörighet samt lämna förslag bl.a. till
föreskrifter om legitimation eller annan
behörighet för olika yrkesgrupper inom
hälso- och sjukvården och närliggande
områden. Motion So25 (fp) yrkande 4 är i
huvudsak tillgodosedd och avstyrks.

Förslaget  till  2  §  tillsynslagen
tillstyrks.

I motion So24 (fp) yrkande 1 tas frågan
upp om Socialstyrelsens tillsyn över en
verksamhet som i sig inte utgör hälso-
och sjukvårdsverksamhet men som tar emot
uppdrag  från hälso- och  sjukvården
avseende provtagning, analys eller annan
utredning som utgör led i bedömningen av
patients   hälsotillstånd    eller
behandling.  Bl.a.  avses  fristående
laboratorier. Även om verksamheten inte
leds  av en legitimerad yrkesutövare
innebär förslaget i propositionen att
Socialstyrelsen  har  tillsyn  över
verksamheten. Förslaget innebär  dock
inte, vilket motionären efterlyser, att
biomedicinska analytiker (laboratorie-
assistenter) omfattas av den föreslagna
lagens individtillsyn. Frågan bör dock
få sin lösning snarast. Utskottet anser
att behörighetskommitténs förslag och
regeringens beredning av de kommande
förslagen bör avvaktas. Motionsyrkandet
avstyrks.

Utskottet tillstyrker förslaget till 3 §
i lagen om tillsyn över hälso- och
sjukvården.

Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (5
§)

I   propositionen   föreslås   att
skyldigheten   att   anmäla   till
Socialstyrelsen om någon drabbats av
eller utsatts för risk att drabbas av
allvarlig skada eller sjukdom, s.k. Lex
Maria-anmälningar, skall regleras i lag.
Skyldighet för personalen att rapportera
till vårdgivaren om sådana skador eller
risk för sådana skador föreslås också (7
a § i lagen (1994:953) om åligganden för
personal inom hälso- och sjukvården).
Skyldighet  att  göra  Lex  Maria-
anmälningar föreslås även införas för
den som bedriver verksamhet, som utan
att utgöra hälso- och sjukvård, utför
vissa  uppgifter  åt  hälso-  och
sjukvården.

I  ett  pågående  samarbete  mellan
Socialstyrelsen    och    Svenska
Läkaresällskapet studeras  nu  enligt
uppgift  förutsättningarna  för  ett
genomarbetat          incident-
rapporteringssystem. Detta kan enligt
propositionen sägas utgöra en vidgad bas
för  de informationssystem som också
avser att tillförsäkra samhället insyn i
sådana allvarliga händelser som skall
anmälas enligt Lex Maria-bestämmelsen.
I propositionen anförs vidare att en
del  vårdgivare  har internt  infört
incidentrapporteringssystem,  dvs.  en
registrering - oftast på  kliniknivå
eller motsvarande - av komplikationer,
oönskade effekter, riskhändelser eller
andra situationer som inrymmer latenta
faromoment. Denna registrering omfattar
ibland  även fullvärdiga Lex  Maria-
händelser där patienter faktiskt skadats
allvarligt eller riskerat att skadas
allvarligt  till  följd  av  vården.
Chefsöverläkaren,   den   medicinskt
ansvariga sjuksköterskan eller den som
eljest ålagts uppgiften får sedan bedöma
om incidenten faller under kriterierna
för vidareanmälan till Socialstyrelsen.
Denne är naturligtvis beroende av att
den interna kommunikationen fungerar så
väl att han alltid informeras om vad som
inträffat.   Detta   kan   enligt
propositionen vara ett praktiskt problem
hos större vårdgivare, men det kan också
finnas risk för att man av hänsyn till
den egna enhetens renommé vill förtiga
informationen.  Regeringen  föreslår
därför dels för att stödja vårdgivarens
egen utveckling av incidentrapportering,
dels för att säkra samhällets insyn i
verksamheten i form av  Lex  Maria-
bestämmelsen   att   hälso-   och
sjukvårdspersonalen uttryckligen åläggs
att rapportera uppåt i organisationen
när man upplevt eller gjort iakttagelser
om sådant som eventuellt skall föranleda
anmälan enligt Lex Maria.
Enligt 5 § förslaget till lag om tillsyn
över  hälso-  och  sjukvården  skall
vårdgivaren, om en patient i samband med
vård, behandling eller undersökning inom
hälso- och sjukvården drabbats av eller
utsatts  för  risk att  drabbas  av
allvarlig skada eller sjukdom, snarast
göra anmälan till Socialstyrelsen (s.k.
Lex Maria-anmälan). Med vårdgivare avses
i förslaget fysisk eller juridisk person
som bedriver hälso- och sjukvård. Med
hälso-  och  sjukvård  avses  sådan
verksamhet som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen. Frågan  om  händelser
inträffade  vid apotek  omfattas  av
lagförslaget är således beroende av om
verksamheten omfattas av hälso-  och
sjukvårdslagen. Nämnda  lag  omfattar
bl.a.  åtgärder  för att  medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar
och skador. I den mån apotekspersonal
ger råd om vilka läkemedel som skall
användas vid viss typ av sjukdom eller
skada eller ger råd hur läkemedlet skall
intas  är  hälso- och sjukvårdslagen
tillämplig. Om en patient i samband med
sådan  verksamhet drabbats av  eller
utsatts  för  risk att  drabbas  av
allvarlig skada eller sjukdom, skall
således    den   som   bedriver
apoteksverksamhet (vårdgivaren),  dvs.
Apoteksbolaget AB, anmäla detta till
Socialstyrelsen.  Enligt  1  §  4
åliggandelagen tillhör apotekspersonal
hälso- och sjukvårdspersonalen. Sådan
personal skall också enligt förslaget
till ny 7 a § i nämnda lag rapportera
till vårdgivaren, Apoteksbolaget AB, om
en patient utsatts för sådan händelse
som omfattas av Lex Maria-anmälnings-
skyldigheten.

I motion 1995/96:So25 av Barbro
Westerholm m.fl. (fp) begärs att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i motionen anförts angående Lex Maria
(yrkande 5). Motionärerna anser att den
i propositionen föreslagna
lagregleringen borde kompletteras med en
incidentrapporteringslag utan
disciplinära inslag. Detta skulle
ytterligare understryka vikten av den
öppenhet som krävs inom all vård för att
stärka patientens ställning och
säkerhet. Motionärerna anser vidare att
även Lex Maria-händelser vid apotek
bör omfattas av lagen.

Utskottets överväganden

I  motion So25 (fp) ifrågasätts  om
verksamheten vid apotek omfattas av den
föreslagna  regleringen (yrkande  5).
Enligt  motionärerna bör verksamheten
omfattas av 5 § i den föreslagna lagen.
Utskottet konstaterar att en viss del av
verksamheten vid apotek är hälso- och
sjukvård i tillsynslagens och  HSL:s
mening, t.ex. rådgivning i fråga om
behandlingen  med  läkemedel  eller
felexpediering. Det kan dock finnas skäl
att   överväga   att   förtydliga
tillsynsansvaret  när  det  gäller
verksamheten på apotek. Socialstyrelsen
och  Läkemedelsverket bör fortlöpande
samarbeta med detta syfte.

Vad sedan gäller frågan i samma motion
om den föreslagna lagregleringen borde
kompletteras      med      en
incidentrapporteringslag   konstaterar
utskottet att ett samarbete pågår mellan
Socialstyrelsen    och    Svenska
Läkaresällskapet    i     vilket
förutsättningarna för ett genomarbetat
incidentrapporteringssystem studeras. En
del vårdgivare har redan infört sådana
system internt. Utskottet anser att den
föreslagna   rapporteringsskyldigheten
 uppåt  i 7 a § åliggandelagen kan av
vårdgivaren användas som en grund vid
utveckling    av    ett    eget
incidentrapporteringssystem. Något behov
av en särskild incidentrapporteringslag
finns   inte   enligt   utskottet.
Motionsyrkandet är tillgodosett även i
den delen och avstyrks.

Utskottet tillstyrker 5 § förslaget till
tillsynslag.

Patienten i centrum

Två  motionsyrkanden berör patientens
ställning  i samband med  inträffade
skador eller risk för skador.

I motion 1995/96:So21 av Stig Sandström
m.fl. (v) begärs att riksdagen  hos
regeringen   begär  förslag   till
inrättandet av en från  hälso-  och
sjukvården          fristående
ombudsmannaorganisation enligt vad  i
motionen anförts om behovet av stöd för
patienter som kommit i konflikt med
hälso-  och sjukvården (yrkande  1).
Motionärerna  föreslår att  riksdagen
beslutar inrätta en fristående statlig
ombudsmannainstitution        för
sjukvårdsområdet,  dvs.  en  statlig
Patient-ombudsman,   till   vilken
patienterna i första hand kan vända sig
med sina klagomål på vården och få aktiv
hjälp  med  ersättningsanspråk  och
prövning av disciplinära åtgärder mot
felande  sjukvårdspersonal. En  sådan
opartisk instans, vilken även bör vara
lokalt förankrad, med uppgift att bevaka
patientintressena,   kan    enligt
motionärerna  kanalisera  patientens
klagomål   vidare   (till   HSAN,
Socialstyrelsen osv.) och underlättar
samtidigt, för den drabbade och kanske
svårt  sargade patienten själv,  att
hantera de byråkratiska turerna vid ett
klagomål.

I  motion  1995/96:So25  av  Barbro
Westerholm  m.fl.  (fp)  begärs  att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i motionen anförts angående att sätta
patienten  i  centrum  (yrkande  6).
Motionärerna anser att ett stort problem
inom  hälso- och sjukvården är  att
patienten ofta kommer i kläm i olika
situationer  som  kännetecknas  av
bristande kommunikation och information
mellan patient och vårdgivare och/eller
mellan patient och myndighet. För många
patienter kan detta leda till allvarliga
skador och en misstro mot sjukvården som
varar livet ut. Personal såväl i vården
som i berörda myndigheter bör därför
enligt   motionärerna  få  adekvat
utbildning om vad man bör tänka på i sin
dialog med patienterna. Vidare nämner
motionärerna den svårighet som många
patienter upplever med att skriva en
skadeanmälan. Många patienter  kanske
inte är i den fysiska eller psykiska
konstitutionen att man är kapabel eller
orkar  skriva  en skadeanmälan.  Mot
bakgrund av den bristande information
som ibland finns och som i varje fall
många patienter upplever kan detta bli
förödande. Det borde enligt motionärerna
övervägas om inte enskild juristhjälp
skulle  kunna stå till den enskilde
patientens förfogande vid behov av denna
karaktär.

Bakgrund och tidigare behandling

I  tilläggsdirektiven (dir. 1994:152)
till Kommittén (S 1992:04) om hälso- och
sjukvårdens    finansiering    och
organisation (HSU 2000)  anförs  att
kommittén bl.a. skall överväga åtgärder
som kan vidtas för att stärka patientens
ställning.  På  s. 7  anförs  bl.a.
följande:

Ett centralt mål för reformsträvandena i
den svenska hälso- och sjukvården under
senare  år  har  varit  att  stärka
patientens ställning, bl.a. genom att ge
individen ökade möjligheter att välja
vårdgivare inom t.ex. primärvård och
olika typer av specialistvård liksom att
välja sjukhus vid sluten vård. Åtgärder
har också vidtagits för att öka vårdens
tillgänglighet,          bl.a.
vårdgarantiåtagandena. Denna utveckling
skall bl.a. ses mot bakgrund av den
värderingsförskjutning  som   skett,
framför  allt  bland efterkrigstidens
generationer, som ställer större krav på
inflytande och möjligheter att påverka
sin situation än vad som tidigare varit
vanligt.  Möjligheten  att   välja
vårdgivare är en viktig  aspekt  av
patientinflytandet. En väl så viktig -
men hittills inte lika uppmärksammad -
aspekt  på  patientinflytandet  är
möjligheterna för patienten att själv
medverka i val av behandlingsmetod då
det medicinska beslutsfattandet erbjuder
alternativ.

Under senare år har ambitionen att ge
god  information ökat i vården  och
patienterna  har i ökad utsträckning
önskat bli delaktiga i det medicinska
beslutsfattandet och i  den  dagliga
omvårdnaden.  Steget till  ett  mera
allmänt patientinflytande är dock ännu
långt.

Kommittén bör överväga vilka åtgärder
som kan vidtas för att brygga över det
underläge  som  patienten  naturligen
befinner sig i gentemot hälso-  och
sjukvården.

Kommitténs arbete skall vara avslutat i
mars 1997.

Utskottet behandlade i betänkandet
1995/96:SoU11 (återremitterat) en motion
med begäran bl.a. om patientombudsman. I
betänkandet (s. 24-26) lämnas en bred
bakgrund till frågans tidigare
behandling samt redovisas utskottets
tidigare ställningstaganden till
motionsyrkanden med begäran om
inrättande av en statlig/fristående
patientombudsman. I betänkandet
vidhåller utskottet sin tidigare
inställning att det inte finns skäl att
överväga inrättandet av en sådan.
Utskottets tidigare redovisade
inställning till
förtroendenämndsverksamheten återges
också, nämligen att det är mycket
viktigt att information om denna når ut
till allmänheten. Motionsyrkandena
avstyrktes.


Utskottets överväganden

När det gäller frågan om inrättande av
en statlig/fristående patientombudsman
vidhåller  utskottet  sin  tidigare
inställning. Utskottet vill  återigen
understryka vikten av att information om
förtroendenämndsverksamheten når ut till
allmänheten. Motion So21 (v) yrkande 1
avstyrks.

HSU  2000 kommer enligt uppgift att
behandla frågor om patientens ställning
i vården i ett delbetänkande. Utskottet
anser att regeringens kommande förslag
på området bör avvaktas. Motion So25
(fp) yrkande 6 avstyrks därför.

Sanktioner (13-20 §§)

I   propositionen   föreslås   att
Socialstyrelsen skall kunna förelägga
vårdgivare   att   rätta   till
missförhållanden. Ett  sådant  beslut
skall när så krävs kunna förenas med
vite. Om föreläggandet inte efterföljs
eller om omedelbar fara föreligger för
patienternas liv, personliga säkerhet
eller  hälsa föreslås Socialstyrelsen
kunna förbjuda verksamheten. Den som
trotsar  ett  förbud föreslås  kunna
straffas.

Regeringens förslag till sanktionssystem
innebär successivt stärkta befogenheter
för  Socialstyrelsen.  Den  yttersta
åtgärden  när  dialog,  kritik  och
föreläggande - eventuellt med vite -
prövats utan framgång är förbud.  I
normalfallet har alltså Socialstyrelsen
förelagt  vårdgivaren  att  åtgärda
konstaterade  missförhållanden  eller
brister. Om rättelse ändå inte sker
måste  enligt  propositionen   för
trovärdighetens och patientsäkerhetens
skull finnas som sista alternativ att
förbjuda  fortsatt  verksamhet.  En
möjlighet  att  omedelbart  förbjuda
verksamheten  bör  också  finnas  om
missförhållandena eller bristerna är av
sådan akut och allvarlig karaktär att
effekterna av ett föreläggande inte kan
avvaktas av hänsyn till patienternas
liv, personliga säkerhet eller hälsa.
Enbart   det   förhållandet   att
tillsynsmyndigheten förfogar över dessa
kraftfulla korrigeringsinstrument  bör
enligt propositionen vara ett starkt
incitament för vårdgivaren att ta itu
med bristerna redan innan dessa hunnit
utvecklas     till    allvarliga
säkerhetsproblem.  Ett  beslut  att
förbjuda  verksamheten  är  enligt
propositionen  en  mycket  kraftig
markering från samhällets sida för att
värna patienterna.

När det gäller enskilt bedriven vård
innebär   förslaget   bl.a.   att
Socialstyrelsen  - när  de  formella
förutsättningarna  föreligger  -  kan
förbjuda verksamheten oavsett om den
bedrivs i bolagsform eller av en enskild
yrketsutövare. När förbudet riktar sig
mot en enskild yrketsutövare uppkommer
frågan  om  hur  den  nya  lagens
bestämmelser  om  sanktioner  m.m.
förhåller  sig  dels  till  disci-
plinpåföljdslagens  bestämmelser  om
disciplinpåföljd,   begränsning   av
behörighet  och  återkallelse   av
legitimation, dels bestämmelserna  om
Socialstyrelsens individtillsyn.
I  propositionen  understryks  att
Socialstyrelsens befogenheter enligt den
nya lagen är avsedda att ge styrelsen
instrument att snabbt kunna gripa in med
inspektioner, föreläggande och förbud
när patientsäkerheten är i fara.
Enligt 4 § disciplinpåföljdslagen är
disciplinpåföljderna   varning   och
erinran.

Utredningen om förbättrad tillsyn över
hälso-   och   sjukvårdspersonalen
överlämnade sitt betänkande Förbättrad
tillsyn    över   hälso-    och
sjukvårdspersonal  (SOU  1995:147)  i
januari 1996.
Betänkandet redovisar ett förslag som
innebär att en ny åtgärd - föreskrift om
prövotid - skall kunna tillämpas i vissa
situationer när legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal  visat  oskicklighet
eller olämplighet i sin yrkesutövning.
Inträffar under den treåriga prövotiden
på nytt en förseelse eller visar den
legitimerade sig på ett allvarligt sätt
olämplig  att  utöva  yrket,  skall
legitimationen i princip återkallas. I
betänkandet föreslås vidare  att  en
bestämmelse    om    interimistisk
återkallelse av legitimation i vissa
allvarliga fall införs; en förutsättning
för att införa en sådan möjlighet är
dock  att  det därtill  kopplas  en
bestämmelse   om   ett   strikt
skadeståndsansvar för det allmänna. I
betänkandet  föreslås  slutligen  att
Socialstyrelsen bör ges möjlighet att
inrätta  ett  särskilt register  för
tillsynsändamål. I första  hand  bör
emellertid utformningen av ett sådant
register utredas parallellt med eller
sedan de pågående översynerna av de
nuvarande  kriminal-,  polis-  och
körkortsregistren   samt   datalagen
slutförts. Betänkandet har skickats ut
på remiss och remisstiden går ut den 31
maj 1996.

I motion 1995/96:So25 av Barbro
Westerholm m.fl. (fp) begärs att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om sanktioner
(yrkande 7). Motionärerna anför att de
utöver de förslag till olika sanktioner
riktade mot verksamhet eller enskild
yrkesutövare som propositionen föreslår
anser att idén om arbete under
arbetsledning vore värd att prövas.
Detta skulle sätta patientens säkerhet i
centrum - inte den enskilde
yrkesutövarens möjligheter att arbeta
vidare.


Utskottets överväganden

Utskottet tillstyrker förslagen  till
13-20 §§ i tillsynslagen.
Den fråga som tas upp i motion So25
(fp)  yrkande  7 har  behandlats  i
betänkandet  Förbättrad tillsyn  över
hälso-  och  sjukvårdspersonal  (SOU
1995:147). Betänkandet remissbehandlas
för  närvarande. Utskottet vill inte
föregripa regeringens kommande förslag
på området. Motionsyrkandet avstyrks.

Vissa resursfrågor m.m.

I propositionen anförs att förslaget
till ny lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården   bl.a.   innebär   att
Socialstyrelsens tillsynsansvar utvidgas
samtidigt som styrelsens befogenheter
och  sanktionsmöjligheter  förstärks.
Detta kommer enligt regeringen att kräva
ett intensifierat arbete med tillsynen
över hälso- och sjukvården och  att
ytterligare resurser omfördelas  till
detta verksamhetsområde.
Regeringen    konstaterar    att
Socialstyrelsen    genomfört    en
omorganisation som bl.a. medför  att
tillsynen renodlas ytterligare och ges
en samlad ställning i organisationen.
Tillsynsarbetet leds av en överdirektör.
Denne är chef för tillsynsarbetet i
myndigheten och därmed överordnad chef
för de regionala tillsynsenheterna i
Stockholm,  Göteborg,  Malmö,  Umeå,
Örebro och Jönköping samt över  den
nationella   tillsynsenheten   och
tillsynsstaben. Denna stab har ansvar
för   samordning,  planering   och
uppföljning och leds av en särskild
befattningshavare   direkt   under
överdirektören. Regeringen konstaterar i
propositionen  att  den  nuvarande
organisationen  bör   skapa   goda
förutsättningar  för  att  utveckla
tillsynsarbetet  och  Socialstyrelsens
roll som tillsynsmyndighet över hälso-
och sjukvården.
Förslaget om en ny lag om tillsyn över
hälso-  och  sjukvården innebär  att
Socialstyrelsens     tillsynsansvar
utvidgas.    Utvidgningen     av
tillsynsansvaret och fullgörandet av de
nya   uppgifterna  ställer  enligt
regeringen stora krav på myndigheten.
Det anmälningsförfarande som föreslås
motiveras enligt regeringen bl.a. av att
det är mer administrativt lätthanterligt
och  mindre  resurs-krävande  än  en
tillståndsprövning.
Trots  de  generellt  sett  goda
förutsättningar  som  finns   inom
Socialstyrelsen att leva upp till de
krav  på  myndigheten som  förslaget
innebär kan enligt regeringen  vissa
resurs-    och    kompetensmässiga
förstärkningar  behöva  vidtas.  De
regionala  enheterna  besitter  god
medicinsk och juridisk kompetens inom
hälso-  och  sjukvårdsområdet  och
värdefull   kunskap   om   lokala
förhållanden. De regionala enheterna kan
emellertid  behöva  förstärkas  med
ytterligare   handläggare.   Vissa
utbildningsinsatser bl.a. när det gäller
granskning av kvalitetssystem  kommer
också att behövas.
Förslaget   innebär  vidare   att
Socialstyrelsen övertar tillsynsansvaret
för hälso- och sjukvård som bedrivs som
en  särskild verksamhet  inom  vissa
myndigheter och/eller där  en  annan
statlig myndighet utövar tillsyn över
verksamheten.  De resurser  som  kan
friställas i detta sammanhang bör enligt
regeringen    överföras     till
Socialstyrelsen. Beredningar pågår för
närvarande   inom  regeringskansliet
beträffande möjliga resursöverföringar
och kommer att underställas riksdagen
för   prövning  i  samband   med
budgetpropositionen för 1997 (september
1996).
Riksrevisionsverket (RRV) har nyligen i
en rapport, Statens tillsyn över hälso-
och sjukvård - en effektivitetsrevision
(RRV 1996:23), granskat den statliga
tillsynen över hälso- och sjukvården.
Enligt sammanfattningen (s. 13)  har
granskningen          fokuserat
tillsynsverksamhetens inre effektivitet
och behandlar inte frågor om vilken
effekt tillsynen haft för utvecklingen
av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
säkerhet.  RRV  har  funnit  att
tillsynsverksamheten i alltför hög grad
domineras   av   anmälningsärenden.
Socialstyrelsen utövar  enligt  RRV:s
uppfattning inte tillsyn utifrån eget
initiativ i tillräcklig omfattning. RRV
anför vidare (s. 77) att den föreslagna
tillsynslagen markerar en ny inriktning
av  statens tillsyn över hälso- och
sjukvård. För att den skall få genomslag
ställs   dock   höga   krav   på
Socialstyrelsens  implementering  av
lagen.

Rapporten är ställd till Regeringen,
Socialdepartementet      respektive
Civildepartementet. Rapporten har också
ställts  till  Socialstyrelsen.  RRV
hemställer  att  styrelsen  lämnar
redogörelse  för  de  åtgärder  som
vidtagits   med   anledning   av
revisionsrapporten senast den 1 december
1996.  Dessutom hemställer RRV under
förutsättning  att  riksdagen  fattar
beslut om ny tillsynslag för hälso- och
sjukvård, att styrelsen redogör  för
implementeringen   av   den   nya
tillsynslagen senast den 1  december
1997.

I  motion  1995/96:So23  av  Karin
Israelsson och Kerstin Warnerbring (c)
begärs att riksdagen ger regeringen till
känna vad i motionen anförts rörande
behovet av personella resurser  till
Socialstyrelsen för tillsynsverksamheten
(yrkande 1).  Motionärerna anser att
ekonomiska  resurser krävs  för  att
förstärka Socialstyrelsens kompetens och
tar  för  givet  att  den  frågan
uppmärksammas i kommande budgetförslag.

Två  motionsyrkanden  rör  krav  på
kompetensförstärkning inom psykologi hos
Socialstyrelsen.

I  motion  1995/96:So23  av  Karin
Israelsson och Kerstin Warnerbring (c)
begärs  ett tillkännagivande  rörande
kompetensförstärkning i tillsynen när
det gäller psykologernas arbetsområde
(yrkande 3). Motionärerna anser att det
i  den  föreslagna  förstärkta  och
utvidgade  tillsynsverksamheten  finns
behov av tillsynspersonal med kompetens
inom psykologernas arbetsområde.
Ett liknande yrkande finns i motion
1995/96:So21 av Stig Sandström m.fl. (v)
(yrkande  3). I den senare motionen
understryks att behovet av psykologisk
kompetens  bör  finnas  såväl  vid
Socialstyrelsens       nationella
tillsynsenhet som vid  de  regionala
enheterna.
I motion 1995/96:So22 av Thomas Julin
m.fl. (mp) begärs att riksdagen skall ge
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillsätta en kommitté med
uppdrag att se över Socialstyrelsens
arbetssätt  (yrkande 2). Vidare  bör
riksdagen ge regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  att  utreda
möjligheten att samla all tillsyn över
hälso- och sjukvård och socialtjänst hos
en  enda  myndighet  (yrkande  3).
Motionärerna    hänvisar    till
Riksrevisionsverkets  (RRV)  rapport
Statens tillsyn över hälso- och sjukvård
- en effektivitetsrevision. Motionärerna
säger sig stödja RRV:s uppfattning att
Socialstyrelsens  kontroller   styrs
alltför  mycket  av anmälningar  och
alltför lite av egna initiativ. För stor
del av arbetet läggs på händelser som
redan   inträffat.  Socialstyrelsens
tillsyn måste enligt motionärerna bli
mer förebyggande samt syfta till att
förhindra   olyckor.   Motionärerna
konstaterar att 4 § i den föreslagna
tillsynslagen    innebär     att
Socialstyrelsens tillsyn främst skall
syfta till att förebygga skador och
eliminera  risker  i  hälso-  och
sjukvården.  Motionärerna  anser  att
regeringen bör tillsätta en kommitté med
uppdrag att se över Socialstyrelsens
arbetssätt samt komma med förslag till
förbättringar  och  effektiviseringar.
Vidare  delar  motionärerna  RRV:s
uppfattning att tillsyn över hälso- och
sjukvård och socialtjänst bör samlas hos
en enda myndighet. De ser en fördel med
en kontrollerande myndighet som står fri
från lokal påverkan.

Utskottets överväganden

Förslaget  till ny tillsynslag  m.m.
innebär  bl.a.  att  Socialstyrelsens
tillsynsansvar utvidgas samtidigt som
styrelsens    befogenheter    och
sanktionsmöjligheter     förstärks.
Förslaget innebär ett ökat ansvar för
Socialstyrelsen och krav på ytterligare
resurser för denna verksamhet. Förslaget
innebär  bl.a. att styrelsen övertar
ansvaret  för  tillsyn  från  andra
myndigheter.  Utskottet   vill   i
sammanhanget framhålla  att  det  är
viktigt att tillsynsarbetet får högre
prioritet och ges tillräckliga resurser
från den 1 januari 1997. Utskottet har
erfarit att frågan om överföring av
resurser från andra myndigheter bereds.
Utskottet utgår ifrån att även övriga
resursfrågor i sammanhanget kommer att
prövas  i  samband med det kommande
budgetarbetet.  Motionerna  So21  (v)
yrkande 3 och So23 (c) yrkandena 1 och 3
får anses tillgodosedda och avstyrks.

När det gäller de frågor som berörts i
RRV:s  rapport  vill utskottet  inte
föregripa   regeringens   kommande
ställningstaganden. Motion So22  (mp)
yrkandena 2 och 3 avstyrks.

Förslaget till lag om tillsyn över hälso-
och sjukvården i övrigt

Utskottet  tillstyrker  förslaget  i
övrigt.

Övriga lagförslag i propositionen

Regeringen   har  i  propositionen
föreslagit riksdagen att anta förslagen
till lag om ändring i tandvårdslagen,
lag om ändring i lagen om åligganden för
personal inom hälso- och sjukvården, lag
om ändring i lagen om disciplinpåföljd
m.m. på hälso- och sjukvårdens område,
lag om ändring i socialtjänstlagen, lag
om ändring i lagen om försöksverksamhet
med kommunal primärvård, lag om ändring
i mervärdesskattelagen, lag om ändring i
lagen om beräkning av strafftid m.m.,
lag om ändring i lagen om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus,  lag  om
ändring i lagen om vård av missbrukare i
vissa fall och lag om ändring i lagen om
transplantation m.m.

Utskottet tillstyrker lagförslagen med
endast en redaktionell ändring såvitt
gäller lag om ändring i lagen om
försöksverksamhet med kommunal
primärvård.

Precisering av det medicinska
yrkesansvaret

I  motion  1994/95:So445  av  Gullan
Lindblad m.fl.(m, s, fp, kds) begärs att
riksdagen ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en precisering av
sjukvårdspersonalens     medicinska
yrkesansvar ( yrkande 3). Motionärerna
anser det nödvändigt att en precisering
sker   utöver   bestämmelserna   i
åliggandelagen            och
åliggandeförordningen,  såvitt  gäller
sjukvårdspersonalens     medicinska
yrkesansvar. Bl.a bör hänsyn tas till
den ökade kompetensen genom förlängd
utbildning   samt  det   utvidgade
yrkesansvaret för bl.a. sjuksköterskor,
heter det i motionen.

Förordningen (1994:1290) om åligganden
för personal inom hälso- och sjukvården
trädde i kraft den 1 oktober 1994 då
allmänna läkarinstruktionen (1963:341),
allmänna     tandläkarinstruktionen
(1963:666), Kungl. Maj:ts  reglemente
(1957:656)  för  sjuksköterskor  samt
Kungl. Maj:ts reglemente (1955:592) för
barnmorskor  upphörde att  gälla.  I
förordningen  finns  dels  gemensamma
bestämmelser,  dels bestämmelser  för
läkare, tandläkare, chefsöverläkare samt
medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Socialstyrelsen har beslutat, allmänna
råd 1995:15, om kompetenskrav för
tjänstgöring som sjuksköterska och
barnmorska. I råden berörs frågor om
utbildning och kompetensutveckling.

Utskottets överväganden
Motion So445 (m, s, fp, kds) yrkande 3
får  numera  anses tillgodosett  och
avstyrks därför.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen m.m.
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So20,
res. 1 (kds)
2. beträffande ny lagstiftning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So434  och  1994/95:So489
yrkande 16,
3. beträffande 27 § förslaget
till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna  1995/96:So21 yrkande 2
och 1995/96:So23 yrkande 2 antar 27 §
förslaget till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763),
4.  beträffande  28-30  §§
förslaget till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763)
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna       1994/95:So407,
1994/95:So415,     1994/95:So443,
1994/95:So445 yrkande 4,  1995/96:
So19, 1995/96:So24 yrkande 2  och
1995/96:So25 yrkande 2 antar 28-30 §§
förslaget till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen,
särsk. yttr. (m)
5. beträffande 31 § förslaget
till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So25 yrkande 1 antar  31 §
förslaget till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763),
res. 2 (fp)
6. beträffande förslaget till
lag  om  ändring  i  hälso-  och
sjukvårdslagen (1982:763) i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i hälso-
och  sjukvårdslagen  (1982:763)  i
övrigt i den mån det inte omfattas av
vad utskottet hemställer under mom.
3-5,
7. beträffande 1 § förslaget
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården och förslaget till lag om
ändring i skollagen (1985:1100)
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna  1995/96:So22 yrkande 1,
1995/96:So24  yrkande   3   och
1995/96:So25 yrkande 3 antar 1 § i
regeringens förslag till  lag  om
tillsyn över hälso- och sjukvården
och förslaget till lag om ändring i
skollagen (1985:1100),
res. 3 (m, c, fp,
kds)
res. 4 (mp)
8. beträffande 2 § förslaget
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So25 yrkande 4 antar 2 § i
regeringens förslag till  lag  om
tillsyn över hälso- och sjukvården,
9. beträffande 3 § förslaget
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So24 yrkande 1 antar 3 § i
regeringens förslag till  lag  om
tillsyn över hälso- och sjukvården,
res. 5 (fp)
10. beträffande 5 § förslaget
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården m.m.
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So25 yrkande 5 antar 5 § i
regeringens förslag till  lag  om
tillsyn över hälso- och sjukvården,
11.          beträffande
patientombudsman
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So21 yrkande 1,
res. 6 (v)
12.  beträffande  patientens
ställning
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So25 yrkande 6,
res. 7 (fp)
13.  beträffande  13-20  §§
förslaget till lag om tillsyn över
hälso- och sjukvården
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So25 yrkande 7 antar 13-20 §§
regeringens förslag till  lag  om
tillsyn över hälso- och sjukvården,
res. 8 (fp)
14.    beträffande   vissa
resursfrågor m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:So21  yrkande   3   och
1995/96:So23 yrkandena 1 och 3,
15. beträffande Socialstyrelsens
arbetssätt
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So22 yrkandena 2 och 3,
16. beträffande förslaget till
lag  om tillsyn över hälso-  och
sjukvården i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om tillsyn över
hälso- och sjukvården i övrigt i den
mån  det  inte omfattas  av  vad
utskottet hemställer under mom 7-10
och 13,
17. beträffande förslaget till
lag  om  ändring i tandvårdslagen
(1985:125), förslaget till lag om
ändring  i  lagen  (1994:953)  om
åligganden för personal inom hälso-
och sjukvården, förslagen till lag om
ändring  i  lagen  (1994:954)  om
disciplinpåföljd m.m. på hälso- och
sjukvårdens område, lag om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620), lag om
ändring  i  lagen (1991:1136)  om
försöksverksamhet  med   kommunal
primärvård,  lag  om  ändring  i
mervärdesskattelagen (1994:200), lag
om ändring i lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m., lag om
ändring i lagen (1985:12) om kontroll
av berusningsmedel på sjukhus, lag om
dndring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och lag om
ändring  i  lagen  (1995:831)  om
transplantation m.m.
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
tandvårdslagen (1985:125), lag  om
ändring  i  lagen  (1994:953)  om
åligganden för personal inom hälso-
och sjukvården, lag om ändring i
lagen (1994:954) om disciplinpåföljd
m.m.  på  hälso- och  sjukvårdens
område,  lag  om  ändring   i
socialtjänstlagen (1980:620), lag om
ändring  i  lagen (1991:1136)  om
försöksverksamhet  med   kommunal
primärvård,  lag  om  ändring  i
mervärdesskattelagen (1994:200), lag
om ändring i lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m., lag om
ändring i lagen (1985:12) om kontroll
av berusningsmedel på sjukhus, lag om
ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och lag om
ändring  i  lagen  (1995:831)  om
transplantation m.m. med endast den
ändringen att, i lagen om ändring i
lagen  om  försöksverksamhet  med
kommunal   primärvård,    ordet
 försöksverksamhet  i 2 §  första
stycket     ändras     till
 försöksverksamheten ,
18. beträffande precisering av
det medicinska yrkesansvaret
att   riksdagen   avslår   motion
1994/95:So445 yrkande 3.

Stockholm den 7 maj 1996

På socialutskottets vägnar
Sten Svensson

I beslutet har deltagit: Sten Svensson
(m), Bo Holmberg (s), Ingrid Andersson
(s), Rinaldo Karlsson (s), Hans Karlsson
(s), Liselotte Wågö (m), Christina
Pettersson (s), Roland Larsson (c),
Marianne Jönsson (s), Barbro Westerholm
(fp), Stig Sandström (v), Mariann
Ytterberg (s), Birgitta Wichne (m),
Thomas Julin (mp), Chatrine Pålsson
(kds), Christin Nilsson (s) och Annika
Jonsell (m).

Reservationer

1. Avslag på propositionen m.m. (mom. 1)

Chatrine Pålsson (kds) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 9 börjar med  I
propositionen och på s. 10 slutar med
 So20 (kds) avstyrks bort ha följande
lydelse:
Utskottet anser att huvudsyftet med
propositionen är berättigat. Det frågan
nu och inför 2000-talet handlar om är
att säkerställa hälso- och sjukvårdens
kvalitet och säkerhet för patienterna i
vården oavsett driftform. En sjukvård av
hög kvalitet kräver en helhetssyn och
samarbete  mellan olika vårdinsatser.
Utan helhetssyn riskerar vi att få en
suboptimering, där besparingar på ett
ställe dyker upp som kostnader på ett
annat. Många människor drabbas av att
huvudmännen inte kan enas om vem som har
huvudansvaret för individen och dennes
behov.  Detta  är  enligt  utskottet
oacceptabelt och urholkar förtroendet
från allmänheten för att kvalitet och
säkerhet hålls på en hög nivå.
Vård och omsorg vid sjukdom och svaghet
är ett av de mest grundläggande kraven
på trygghet inom välfärden. De krav på
kvalitet och säkerhet som förslaget om
förstärkt  tillsyn över  hälso-  och
sjukvården syftar till hänger mycket
samman med resursfrågorna till hälso-
och  sjukvården. Många landsting och
kommuner - som har det yttersta ansvaret
för hälso- och sjukvården - befinner sig
i  ekonomisk obalans och har därför
tvingats till stora besparingar. Det
kärva ekonomiska läget har visserligen
tvingat fram ett fruktbart nytänkande,
men sjukvårdshuvudmännen har nu kommit
till  den smärtgräns där ytterligare
indragningar skulle innebära en stor
risk för vårdens kvalitet.
Enligt  utskottet bör en  förstärkt
tillsyn  över hälso- och  sjukvården
kopplas samman med de frågor som nu
bereds inom ramen för det uppdrag som
Hälso- och sjukvårdsutredningen  (HSU
2000)  har. Utskottet anser att  en
lagstiftning  som  syftar  till  att
säkerställa  hälso-  och  sjukvårdens
kvalitet och säkerhet för patienterna
måste kopplas samman med frågan om de
resurser som sjukvårdssektorn tilldelas.
Eftersom  propositionen inte  beaktar
denna  nödvändighet bör den  avslås.
Regeringen bör därutöver ges till känna
att HSU 2000 bör få i tilläggsdirektiv
att närmare analysera tillsynsfrågorna
och vårdens resurser.
dels att utskottets hemställan under
mom. 1 bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen m.m.
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So20 avslår propositionen,

2. 31 § förslaget till lag om ändring i
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
(mom. 5)

Barbro Westerholm (fp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 15 börjar med
 Utskottet  delar  och  slutar  med
 avstyrks därmed  bort ha  följande
lydelse:
Utskottet delar regeringens bedömning
att  det är viktigt att vårdgivaren
utvecklar metoder för att noga följa och
analysera  utvecklingen  vad  gäller
kvalitet  och  säkerhet  i  vården.
Utskottet delar också bedömningen att
det är viktigt att vårdgivaren skapar
goda förutsättningar för arbetet med
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
samt  stimulerar  medarbetare  till
insatser på detta område.
Utskottet vill understryka vikten av
att  egenkontroll kan utföras  under
arbetstid samt att tillgång ges till
underlag som möjliggör sådan kontroll,
som   t.ex.  uppgifter  om  egen
läkemedelsförskrivning,
sjukskrivningsmönster,  vårdtider  och
remittering. Fördelen med egenkontroll
är att den upplevs som meningsfull och
ökar möjligheterna till tidig upptäckt
av   fel   och   brister.   Inom
läkemedelsområdet är erfarenheterna av
en sådan egenkontroll att nästan 10 % på
läkemedelsutgifterna   kan   sparas
samtidigt   som  behandlingen   av
patienterna  blir  bättre.  Det  är
utskottets uppfattning att en  sådan
egenkontroll av verksamheten bör vara
ett tjänsteåliggande. Vad utskottet nu
har anfört med anledning av motion So25
(fp) yrkande 1 bör ges regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande 31 § förslaget till
lag  om  ändring  i  hälso-  och
sjukvårdslagen (1982:763)
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So25 yrkande 1
dels antar 31 § förslaget till lag om
ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

3. 1 § förslaget till lag om tillsyn
över hälso- och sjukvården (mom. 7)

Sten Svensson (m) Liselotte Wågö (m),
Roland Larsson (c), Barbro Westerholm
(fp),  Birgitta Wichne (m), Chatrine
Pålsson (kds) och Annika Jonsell (m)
anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 21 börjar med
 Utskottet delar och slutar med  8 §
skollagen bort ha följande lydelse:
Utskottet delar regeringens uppfattning
att  ansvaret  för  individ-  och
verksamhetstillsynen bör  koncentreras
till en myndighet, Socialstyrelsen. En
mer   koncentrerad  tillsyn   ökar
kompetensen och medför att samma krav
ställs oberoende av vem som är huvudman
för vården.
Utskottet instämmer i stort i vad som
anförs  i den avvikande meningen  i
utbildningsutskottets yttrande  såvitt
gäller tillsynen över skolhälsovården.
Utskottet delar därmed bedömningen i
motionerna So24 (fp) yrkande 3 och So25
(fp) yrkande 3. Utskottet anser inte att
ett överförande av tillsynsansvaret från
Skolverket  till  Socialstyrelsen  är
nödvändigt  för att säkerställa  god
kvalitet i skolhälsovården och en hög
patientsäkerhet.  Regeringens  förslag
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården innebär att Socialstyrelsen
skall  ha  tillsyn över hälso-  och
sjukvårdspersonal, även den som arbetar
inom  skolhälsovården. Så har  varit
fallet  hittills,  samtidigt   som
Skolverket     ansvarat     för
verksamhetstillsyn över skolhälsovården.
Utskottet är övertygat om att  ett
överförande av verksamhetstillsynen till
Socialstyrelsen  inte  skulle  gagna
skolhälsovårdens funktion som en del av
skolans elevvård. Det skulle medföra
risk för att skolhälsovården skiljs ut
från den övriga skolverksamheten. För
att  skolhälsovården  skall  fungera
förebyggande behövs det nära sambandet
med  lärarna,  undervisningen  och
skolmiljön. Skolhälsovården har  stor
betydelse när det gäller att utveckla
ett  hälsobefrämjande  beteende  hos
eleverna. Det framgår mycket tydligt av
en av Skolverket gjord utvärdering att
ett  av  de  stora  värdena  med
skolsköterskorna  är  att  de  finns
tillgängliga nära eleverna, och  att
deras  tjänster är gratis.  Det  är
angeläget  att  det  förtroende  som
skolsköterskorna åtnjuter hos eleverna
och  den insikt de har i elevernas
upplevelsevärld    utnyttjas    i
undervisningen i t.ex. ANT och sex- och
samlevnadsfrågor.
Utskottet anser att det är beklagligt
att Skolverket hittills har ägnat sin
uppgift  att  öva  tillsyn  över
skolhälsovården så ringa intresse också
efter det att riksdagen för tre år sedan
enhälligt  bekräftat  att  Skolverket
skulle behålla denna uppgift. Riksdagen
bör  kunna utgå från att regeringen
tillser att Skolverket tar sitt uppdrag
från statsmakterna på allvar även i
denna  del.  Om  tillsynen  över
skolhälsovården inte kommer att skötas
på ett tillfredsställande sätt framöver
finns det anledning för riksdagen att
återkomma.
Utskottet delar regeringens uppfattning
när det gäller tillsynen över den hälso-
och  sjukvård  som  bedrivs  inom
Försvarsmakten. Motion So22 (mp) yrkande
1 avstyrks.
Utskottet tillstyrker förslaget till 1
§ i lagen om tillsyn över hälso- och
sjukvården.   Utskottet   avstyrker
regeringens förslag till lag om ändring
i skollagen (1985:1100).
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande 1 § förslaget till
lag  om tillsyn över hälso-  och
sjukvården och förslaget till lag om
ändring i skollagen (1985:1100)
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:So24 yrkande 3 och
1995/96:So25 yrkande 3 och med avslag
på motion 1995/96:So22 yrkande 1
dels antar 1 § i regeringens
förslag till lag om tillsyn över
hälso- och sjukvården
dels avslår förslaget till lag om
ändring i skollagen (1985:1100),4. 1 § förslaget till lag om tillsyn
över hälso- och sjukvården och förslaget
till lag om ändring i skollagen
(1985:1100) (mom. 7)

Thomas Julin (mp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 21  börjar med
 Utskottet delar regeringens uppfattning
också  och slutar med  14 kap. 8 §
skollagen bort ha följande lydelse:
Utskottet  anser  i  likhet  med
motionärerna i So22 (mp) yrkande 1 att
Försvarmaktens hälso- och sjukvård också
skall  omfattas  av  Socialstyrelsens
tillsyn.
Utskottet tillstyrker förslaget till 1
§ i lagen om tillsyn över hälso- och
sjukvården med den ändringen att andra
stycket  utgår. Utskottet tillstyrker
också förslaget att upphäva 14 kap. 8 §
skollagen.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande 1 § förslaget till
lag  om tillsyn över hälso-  och
sjukvården och förslaget till lag om
ändring i skollagen (1985:1100)
att  riksdagen med  anledning  av
propositionen och motion 1995/96:So22
yrkande  1  och  med  avslag  på
motionerna 1995/96:So24 yrkande 3 och
1995/96:So25 yrkande 3
dels antar 1 § i regeringens förslag
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården med den ändringen  att
andra stycket utgår,
dels antar förslaget till lag om ändring
i skollagen (1985:1100),5. 3 § förslaget till lag om tillsyn
över hälso- och sjukvården (mom. 9)

Barbro Westerholm (fp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 21 börjar med  I
motion  So24   och  slutar   med
 Motionsyrkandet  avstyrks  bort  ha
följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motion
So24 (fp) yrkande 1 att regeringens
förslag om individtillsynen borde ha
vidgats så att all personal som arbetar
med hälso- och sjukvård omfattas av
åliggandelagen. Utskottet avser t.ex.
biomedicinska         analytiker
(laboratorieassistenter)  vid  privata
laboratorier. Syftet med den nya lagen,
att samma regler skall gälla för all
hälso- och sjukvård, uppfylls inte när
det gäller individtillsynen. Regeringen
bör snarast återkomma till riksdagen med
ett förslag i enlighet med motionen. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen ge
regeringen till känna med anledning av
motion So24 (fp) yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande 3 § förslaget till
lag  om tillsyn över hälso-  och
sjukvården
att  riksdagen med  anledning  av
propositionen och motion 1995/96:So24
yrkande 1
dels antar 3 § i regeringens förslag
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

6. Patientombudsman (mom. 11)

Stig Sandström (v) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 25 börjar med  När
det gäller  och slutar med yrkande 1
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motion
So21 (v) yrkande 1 att det bör inrättas
en      fristående     statlig
ombudsmannainstitution        för
sjukvårdsområdet,  dvs.  en  statlig
patientombudsman,   till    vilken
patienterna i första hand kan vända sig
med sina klagomål på vården och få aktiv
hjälp  med  ersättningsanspråk  och
prövning av disciplinära åtgärder mot
felande sjukvårdspersonal.
En  sådan opartisk instans,  vilken
enligt utskottet även bör vara lokalt
förankrad,  med uppgift  att  bevaka
patientintressena,  kan   kanalisera
patientens klagomål vidare (till HSAN,
Socialstyrelsen osv.) och underlättar
samtidigt, för den drabbade och kanske
svårt  sargade patienten, att  själv
hantera de byråkratiska turerna vid ett
klagomål.
I dag förefaller såväl allmänheten som
sjukvårdspersonalen dåligt informerade
om möjligheten att, vid behov, klaga på
vården och bevaka patientens intressen.
Med   en   samordnande   statlig
patientombudsman anser utskottet  att
patientens  rätt  blir  tydligare.
Förutsättningarna ökar därmed för en
bättre jämvikt i relationerna mellan
patient och sjukvårdande institutioner
mer värdig ett demokratiskt samhälle.
Vad  utskottet nu anfört  bör  med
anledning av motion So21 (v) yrkande 1
ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11. beträffande patientombudsman
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So21 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,

7. Patientens ställning (mom. 12)

Barbro Westerholm (fp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 25 börjar med  HSU
2000  och slutar med avstyrks därför 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar inställningen i motion
So25 (fp) att patienten måste sättas i
centrum.
Utskottet anser att det är ett stort
problem inom hälso- och sjukvården att
patienten ofta kommer i kläm mellan
olika situationer som kännetecknas av
bristande kommunikation och information
mellan patient och vårdgivare och/eller
mellan patient och myndighet. För många
patienter kan detta leda till allvarliga
skador och en misstro mot sjukvården som
varar livet ut. Utskottet anser därför
att personal såväl i vården som  i
berörda  myndigheter bör få  adekvat
utbildning om vad den bör tänka på i sin
dialog med patienterna. Många patienter
upplever  det svårt  att skriva  en
skadeanmälan. Många patienter är inte i
den   fysiska   eller   psykiska
konstitutionen att de är kapabla eller
orkar  skriva  en skadeanmälan.  Mot
bakgrund av den bristande information
som ibland finns och som i varje fall
många  patienter upplever kan  detta
enligt utskottet bli förödande.  Det
borde därför övervägas om inte  den
enskilde patienten vid behov av denna
karaktär skulle ha möjlighet att få
juristhjälp.
Vad  utskottet nu anfört  bör  med
anledning av motion So25 (fp) yrkande 6
ges regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande patientens ställning
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So25 yrkande 6 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,8. 13-20 §§ förslaget till lag om
tillsyn över hälso- och sjukvården (mom.
13)

Barbro Westerholm (fp) anser

dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 27 börjar med  Den
fråga  och slutar med Motionsyrkandet
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet delar inställningen i motion
So25 (fp) yrkande 7 att, utöver de
förslag till olika sanktioner riktade
mot  en verksamhet eller en enskild
yrkesutövare som propositionen föreslår,
även idén om arbete under arbetsledning,
som  har  behandlats  i  betänkandet
Förbättrad  tillsyn över hälso-  och
sjukvårdspersonal (SOU 1995:147), vore
värd  att prövas. En sådan sanktion
skulle  vara  ett mellanting  mellan
varning och återkallelse av legitimation
och skulle sätta patientens säkerhet i
centrum,   inte   den   enskilde
yrkesutövarens möjligheter att arbeta
vidare.
Vad  utskottet nu har  anfört  bör
riksdagen ge regeringen till känna med
anledning av motionsyrkandet.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13. beträffande 13-20 §§ förslaget
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården
att  riksdagen med  anledning  av
propositionen och motion 1995/96:So25
yrkande 7
dels antar 13-20 §§ förslag till lag
om  tillsyn  över  hälso-  och
sjukvården,
dels som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

Särskilt yttrande

Ledningen över hälso- och sjukvården

Sten Svensson, Liselotte Wågö, Birgitta
Wichne och Annika Jonsell (alla  m)
anför:

Kravet på patientsäkerhet i kombination
med kravet på kostnadseffektivitet i en
politiskt   styrd  monopolverksamhet
ställer speciella krav på innehavaren av
ledningsansvar i sjukvården. Den som är
mest lämpad bör inneha ledningsansvaret.
Förutom den personliga lämpligheten bör
noga  prövas  vad som  bäst  gagnar
patientsäkerheten och möjligheterna att
driva  en  god  sjukvård  på  ett
kostnadseffektivt sätt. Det uttrycks väl
i regeringens förslag till 28 § hälso-
och sjukvårdslagen.

Inom näringslivet ser man idag en allt
tydligare tendens att övergå till en
professionell  ledningsstruktur,   i
stället för den tidigare byråkratiska.
Det blir alltmer uppenbart att det är en
fördel  att ledarna besitter gedigna
kunskaper  om  den  verksamhet  som
organisationen bedriver.

Inom en servicesektor som sjukvården är
det  naturligt att sätta  patientens
intressen  högst. Detta innebär  att
kvaliteten i vården prioriteras och att
ledningens kompetens på detta område är
det primära. Det är därför, enligt vår
mening, viktigt att den som är chef för
en   medicinskt  behandlingsinriktad
verksamhet har en stark professionell
ställning liksom att en chef för en
verksamhet där omvårdnaden dominerar har
en sådan ställning vilket ju också idag
är fallet genom att den är förbehållen
en medicinskt ansvarig sjuksköterska, en
sk MAS, för att, när så är påkallat, i
vårdens och patientsäkerhetens intresse
kunna   påtala   medicinska   och
omvårdnadsmässiga konsekvenser av beslut
utifrån kompetens i sak. Beroende på
verksamhetens huvudsakliga  inriktning
kommer behovet av kompetensinriktning
att  variera  och  därmed  lämplig
chefskompetens.
Om den medicinska kompetensen försvagas
på  chefsnivå  riskerar  patientens
vårdbehov att skjutas i bakgrunden till
förmån för andra värderingar, t.ex. ett
förstärkt politiskt inflytande över den
medicinska  vården och  en  starkare
politisk  styrning från  landstingens
sida. Legitimerad personal inom vården
har alltid sin främsta lojalitet mot
patienten som en följd av en mycket
tydligt uttryckt yrkesetik medan en chef
med annan bakgrund sannolikt har större
lojalitet mot den som ansvarar  för
verksamheten, dvs. i stort sett alltid
landstinget,  än  mot  den  enskilde
patienten. Detta kan knappast gagna en
god vård och en hög patientsäkerhet.
Problemen med chefsskap inom vården
är föranlett av sjukvårdens speciella
karaktär som en politiskt styrd, hårt
byråkratiserad monopolverksamhet där
tillsättningen av chefer alltför ofta
skett på andra grunder än inom en
konkurrensutsatt verksamhet. Om det
offentliga monopolet bryts upp och
produktion i konkurrens tillåts inom
vården   genom   en   allmän
hälsoförsäkring   som   Moderata
samlingspartiet föreslagit,  skulle
snabbt en professionell organisation
med  för  patienterna  säkra  och
effektiva chefsskap utformas utifrån
lämplig  kompetens i de  enskilda
fallen.

I propositionen framlagda lagförslag

1 Förslag till

Lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården

2 Förslag till

Lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)

3 Förslag till

Lag om ändring i tandvårdslagen
(1985:125)

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1994:953) om
åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården

5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1994:954) om
disciplinpåföljd m.m. på hälso- och
sjukvårdens område

6 Förslag till

Lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620)

7 Förslag till

Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

8 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:1136) om
försöksverksamhet med kommunal
primärvård

9 Förslag till

Lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200)

10 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m.

11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985:12) om
kontroll av berusningsmedel på sjukhus

12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall

13 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1995:831) om
transplantation m.m.
Utbildningsutskottets yttrande
1995/96:UbU4y
Tillsynsansvaret över skolhälsovården
Till socialutskottet
Socialutskottet har den 19 mars 1996
beslutat  bereda  utbildningsutskottet
tillfälle att yttra sig över proposition
1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso-
och sjukvården såvitt avser punkt 2.7
Förslag till lag om ändring i skollagen
(1985:1100) jämte eventuella motioner
som   berör   utbildningsutskottets
beredningsområde.
Av de sju motioner som väckts med
anledning av propositionen har två tagit
upp förslaget om ändring i skollagen,
nämligen motionerna 1995/96:So23 (fp)
yrkande 3 och 1995/96:So25 (fp) yrkande
3. I motion 1995/96:So20 (kds) yrkas
avslag på hela propositionen (yrkande
1).
Regeringens förslag

I propositionen föreslås en ny lag om
tillsyn över hälso- och sjukvården, som
innebär  enhetliga  bestämmelser  om
tillsyn över all hälso- och sjukvård,
oavsett driftform och oavsett om det
gäller  öppen  eller  sluten  vård.
Socialstyrelsen    föreslås    bli
tillsynsmyndighet för all hälso- och
sjukvård med undantag för den sjukvård
som ges inom Försvarsmakten. Regeringen
föreslår  därför  att  Skolverkets
tillsynsansvar  över  skolhälsovården
upphör, vilket föranleder att 14 kap. 8
§ skollagen (1985:1100) föreslås bli
upphävd när den nya tillsynslagen träder
i kraft den 1 januari 1997.
Regeringen anför i propositionen (s.
64) att Skolverket även i fortsättningen
har  ansvar  för  utvärderings-  och
utvecklingsarbete inom skolhälsovården,
vilket bl.a. innebär ett ansvar för att
integrera  skolhälsovården  i  den
pedagogiska verksamheten.  Skolverket
har enligt regeringen också ett ansvar
för att på nationell nivå ombesörja
kompetensutveckling för skolsköterskor
och skolläkare vad avser frågor inom
verkets ansvarsområde.
I den nya lagen om tillsyn över hälso-
och  sjukvården  har  förts  in  en
bestämmelse   om  skyldighet   för
vårdgivaren  - som när  det  gäller
skolhälsovården i allmänhet är kommunen
- att till Socialstyrelsen anmäla om
någon drabbats av eller utsatts för risk
att drabbas av allvarlig skada eller
sjukdom i samband med vård, behandling
eller undersökning. I lagen (1994:953)
om åligganden för personal inom hälso-
och  sjukvården  har  förts  in  en
bestämmelse om skyldighet för den som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
att till vårdgivaren rapportera sådana
händelser. Därmed förs den s.k. Lex
Maria in i lag, efter att tidigare
endast ha reglerats i förordningsform.
Skolläkare  och  skolsköterskor  har
omfattats även av den hittillsvarande
regleringen.
Regeringen föreslår vissa ändringar i
hälso- och sjukvårdslagen, vilka också
berör skolhälsovården. Det gäller den
nya 29 § om att det inom hälso- och
sjukvård  alltid  skall  finnas  en
verksamhetschef och 32 § om bemyndigande
för regeringen att meddela ytterligare
föreskrifter om hälso- och sjukvård som
behövs till skydd för enskilda eller
hälso- och sjukvårdens bedrivande  i
vvrigt.
Motioner om skolhälsovården

I motionerna 1995/96:So24 (fp) yrkande 3
och  1995/96:So25  (fp)  yrkande  3
kritiseras  förslaget  att  överföra
tillsynsansvaret över  skolhälsovården
från Skolverket till Socialstyrelsen.
Motionärerna    framhåller    att
skolhälsovården är en del av skolans
elevvårdande verksamhet. I motion So24
erinras  om  att riksdagen  tidigare
enhälligt har avslagit förslag om att
överföra  tillsynsansvaret  för  den
medicinska delen av skolhälsovården till
Socialstyrelsen (prop. 1992/93:100 bil.
9, bet. UbU11, rskr. 274). Motionären
anför  att Skolverket alltsedan  sin
tillkomst har försökt bli befriat från
detta ansvar, vilket har inneburit att
verkets engagemang för skolhälsovårdens
uppgifter har varit litet. Riksdagen bör
kräva att Skolverket tar det ansvar som
skollagen sedan länge angivit, anser
motionären. I motion So25 påtalas att
skolsköterskan ibland fungerar aktivt
som en undervisningsresurs inom vissa
avgränsade områden, t.ex.  sex-  och
samlevnadsundervisningen.  För   att
understryka  detta  och  samtidigt
stimulera skolan att ta ansvar  för
skolhälsovården samt undervisning  om
olika hälsoproblem bör Skolverket enligt
motionärerna även i fortsättningen ha
ansvaret för skolhälsovården.

Utbildningsutskottet

Barnombudsmannen  konstaterar  i  sin
rapport  till regeringen 1996  (Tänk
om ... Rapport från barnens myndighet)
att barns och ungdomars fysiska hälsa i
allmänhet är god i Sverige. Däremot ökar
den psykiska ohälsan, liksom medicinska
handikapp som t.ex. allergier. Denna
bild bekräftas av Skolverket i Bilden av
skolan 1996. Frekvensen självmordsförsök
bland barn och ungdomar har också ökat
under de senaste decennierna. Antalet
barn  som  varit  i  kontakt  med
barnpsykiatriska verksamheter har ökat
kraftigt  de  senaste  åren.  Enligt
Barnombudsmannens rapport har detta lett
till  att  barn och unga med  tung
problematik  prioriteras  inom  den
barnpsykiatriska  verksamheten,  medan
andra grupper med andra behov inte får
den  hjälp  de behöver.  En  möjlig
delförklaring   till   den   ökade
tillströmningen  till  barn-   och
ungdomspsykiatrin kan enligt Skolverket
vara minskade resurser till barnomsorg
och skolans elevvård. Andelen ungdomar i
årskurs 9 med psykosomatiska besvär har
visat sig vara avsevärt högre bland dem
som ofta eller alltid är oroliga för
familjens ekonomiska situation än bland
andra elever. Barn och ungdomar som
lever under ekonomisk stress - vilket
allt fler har kommit att göra de senaste
åren - röker och dricker också mer, har
större sjuklighet och skolkar oftare.
Allt    detta    är    enligt
utbildningsutskottets mening  oroande.
Mot denna bakgrund är det av stor vikt
att alla barn och ungdomar har tillgång
till  en  god  hälsovård  inom  det
offentliga skolväsendets ram.
I  skollagen (1985:1100) finns  ett
särskilt kapitel om skolhälsovården - 14
kap. Där sägs i 1 § att skolhälsovård
skall anordnas för eleverna i  alla
skolformer   inom  det  offentliga
skolväsendet för barn och ungdom. I de
följande    paragraferna    anges
skolhälsovårdens ändamål och omfattning,
bl.a.  att  den främst  skall  vara
förebyggande    samt     omfatta
hälsokontroller    och     enkla
sjukvårdsinsatser, vidare att det skall
finnas skolläkare och skolsköterska, att
eleverna  har  rätt  till  allmän
hälsokontroll med vissa intervaller, att
eleverna har rätt att vid behov anlita
skolhälsovården även  därutöver,  att
skolhälsovården skall vara kostnadsfri
för  eleven och att huvudmannen för
skolan   även   skall   anordna
skolhälsovården. Slutligen sägs i 8 §
att Statens skolverk skall ha tillsyn
över  skolhälsovården.  Det  är  den
sistnämnda paragrafen som regeringen nu
föreslår skall utgå.
Ur   skolans   perspektiv   utgör
skolhälsovården en del av elevvården. De
senaste årens ekonomiska åtstramningar i
kommunerna har på många håll medfört
betydande     minskningar     av
elevvårdspersonalen. Det förefaller vara
så att kommunerna därvid har minskat
antalet psykologer och kuratorer hellre
än att skära ner på antalet skolläkare
och skolsköterskor. I synnerhet har de
slagit  vakt  om  skolsköterskorna.
Skolverket  genomförde  år  1994  en
utvärdering   av   skolhälsovården
(Skolhälsovården - en utvärdering  -
 nära och gratis , Skolverkets rapport
nr 53 samt Skolhälsovård i praktiken -
Fallstudier i fem kommuner, Skolverkets
rapport  nr  54).  Den  visade  att
skolhälsovården är allmänt uppskattad
och  högt värderad, både av elever,
föräldrar, lärare och skolledare.  I
synnerhet är det skolsköterskorna som
visar sig spela en mycket viktig roll
som  trygghetssymbol  för  eleverna.
Skolverkets s.k. skolbildsundersökning
(Attityder  till skolan,  Skolverkets
rapport  nr 72) har visat  att  en
påfallande stor del av eleverna tycker
att det är svårt att vända sig till
lärare med problem som har med skolan
att göra. De vänder sig däremot gärna
till skolsköterskan med sina bekymmer,
som ofta inte är direkt medicinska, även
om det senare slaget av problem kan
användas som förevändning när eleven går
till syster . Genom det förtroende som
skolsköterskan  ofta  åtnjuter  bland
eleverna kan hon också vara en tillgång
i undervisningen, t.ex. när det gäller
sex och samlevnad eller hälsofostran.
Samtidigt är skolhälsovården givetvis
en del av hälso- och sjukvården  i
samhället. Det är viktigt  att  den
bedrivs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet, av personal med
adekvat  utbildning och med behövlig
teknisk  utrustning i  ändamålsenliga
lokaler.  Principen att  hälso-  och
sjukvården skall bygga på respekt för
patientens   självbestämmande   och
integritet  gäller självfallet  också
skolhälsovården.
Regeringen föreslår nu att all hälso-
och sjukvård, oavsett driftform och och
oavsett om det är fråga om öppen eller
sluten vård, skall omfattas  av  en
enhetlig  reglering när  det  gäller
tillsyn. Vidare utgår regeringen från
att tillsynsansvaret bör ligga på en
myndighet  och från att ett  samlat
regelverk  för  verksamhets-   och
individtillsyn   ger   en   bättre
överskådlighet. Det övergripande syftet
med den föreslagna lagstiftningen är,
anför  regeringen  (s.  60),  att
säkerställa en god kvalitet i vården och
en  hög patientsäkerhet samt att ge
Socialstyrelsen bättre möjligheter att
genom  stödjande  och  kontrollerande
tillsynsinsatser  bevaka  hälso-  och
sjukvårdens utveckling i detta avseende.
Utbildningsutskottet delar regeringens
uppfattning att tillsynsansvaret  för
hälso- och sjukvården bör omfattas av
ett enhetligt regelverk och att det bör
utövas av en myndighet, detta för att
bäst kunna uppnå god kvalitet i vården
och  en  hög patientsäkerhet, vilket
självfallet också bör gälla för barn och
ungdomar   som   vårdtagare   vid
skolhälsovården. Utskottets uppfattning
är således att Socialstyrelsen skall
fylla funktionen som tillsynsmyndighet
över skolhälsovården. Skolverket, som
inrättades år 1991, har hittills inte
prioriterat  sin uppgift  att  utöva
tillsyn över skolhälsovården,  vilket
bl.a. återspeglas i att ingen personal
med särskild kompetens för detta område
har  rekryterats.  Resultaten   av
skolhälsovårdens insatser i form  av
vaccinationsprogram och hälsokontroller
har inte uppmärksammats i Skolverkets
uppföljning, och inga tillsynsinsatser
har  genomförts  när  det  gäller
skolhälsovården.  Utbildningsutskottet
hyser förväntan att ett tillsynsansvar
för    Socialstyrelsen    gentemot
skolhälsovården skall ge  denna  ett
bättre stöd än den hittills fått av
Skolverket.
Vad utskottet nu sagt innebär inte att
skolhälsovården kan skiljas ut från den
övriga skolverksamheten. För att den
skall fungera förebyggande, så som den
skall enligt skollagen, behövs det nära
sambandet med lärarna, undervisningen
och skolmiljön. Skolhälsovården har stor
betydelse när det gäller att utveckla
ett  hälsobefrämjande  beteende  hos
eleverna. Det framgår mycket tydligt av
Skolverkets ovan nämnda utvärdering att
ett  av  de  stora  värdena  med
skolsköterskorna  är  att  de  finns
tillgängliga nära eleverna och att deras
tjänster är gratis. Utskottet utgår från
att   skolhuvudmännen   även   i
fortsättningen  väljer  att  anordna
skolhälsovården som en integrerad del av
skolverksamheten, och att den förläggs
till skolans lokaler. Endast på det
sättet   kan,  enligt   utskottets
uppfattning, skolhälsovården fortsätta
att fungera som den utmärkta tillgång i
skolans elevvård som den hittills på de
flesta håll har varit. Det är också en
förutsättning för att det förtroende som
skolsköterskorna åtnjuter hos eleverna
och  den insikt de har i elevernas
upplevelsevärld skall kunna utnyttjas i
undervisningen  i  t.ex.  sex-  och
samlevnadsfrågor,  vilket  utskottet
finner angeläget.
Utskottet  vill  stryka  under  vad
regeringen anför om att Skolverket även
i fortsättningen skall ha ansvar för
utvärderings-  och  utvecklingsarbeten
inom  skolhälsovården,  vilket  bl.a.
innebär ett ansvar för att integrera
skolhälsovården  i  den  pedagogiska
verksamheten. Vidare skall Skolverket ha
ansvar  för  att på nationell  nivå
ombesörja  kompetensutveckling   för
skolsköterskor och skolläkare vad gäller
frågor inom verkets ansvarsområde. Inom
ramen  för upföljningsansvaret  skall
Skolverket också följa utvecklingen i
fråga om personalresurser och kostnader
för  skolhälsovården. Utskottet utgår
från att Skolverket därvid också har
ansvar   för   att  bevaka   att
skolhuvudmännen lever upp  till  sin
skyldighet att anordna skolhälsovård i
den omfattning och med det innehåll som
föreskrivs i skollagens 14 kap. 1-7 §§.
De  uppgifter som kommer att  åvila
Skolverket resp. Socialstyrelsen när det
gäller  skolhälsovården kräver enligt
utskottets bedömning ett nära samarbete
mellan de båda verken.
Med    det   anförda   föreslår
utbildningsutskottet att socialutskottet
tillstyrker regeringens förslag till lag
om ändring av skollagen och avstyrker
motionerna 1995/96:So24 yrkande 3 och
1995/96:So25 yrkande 3.

Stockholm den 23 april 1996

På utbildningsutskottets vägnar
Jan Björkman

I beslutet har deltagit: Jan Björkman
(s), Bengt Silfverstrand (s), Beatrice
Ask (m), Eva Johansson (s), Rune Rydén
(m), Andreas Carlgren (c), Torgny
Danielsson (s), Margitta Edgren (fp),
Tomas Eneroth (s), Britt-Marie Dane-stig-
Olofsson (v), Majléne Westerlund Panke
(s), Hans Hjortzberg-Nordlund (m),
Gunnar Goude (mp), Nalin Baksi (s),
Margareta E Nordenvall (m), Catherine
Persson (s) och Tuve Skånberg (kds).

Avvikande mening

Beatrice  Ask (m), Rune Rydén  (m),
Andreas Carlgren (c), Margitta Edgren
(fp),  Hans Hjortzberg-Nordlund  (m),
Margareta E Nordenvall (m) och Tuve
Skånberg (kds) anser att den del av
yttrandet  under rubriken  Utskottets
bedömning   som   börjar    med
 Utbildningsutskottet delar och slutar
med  yrkande 3  bort  ha  följande
lydelse:
Utbildningsutskottet anser inte att ett
överförande av tillsynsansvaret  från
Skolverket  till  Socialstyrelsen  är
nödvändigt  för att säkerställa  god
kvalitet i skolhälsovården och en hög
patientsäkerhet.  Regeringens  förslag
till lag om tillsyn över hälso- och
sjukvården innebär att Socialstyrelsen
skall  ha  tillsyn över hälso-  och
sjukvårdspersonalen,  även  den  som
arbetar inom skolhälsovården. Så har
varit fallet hittills, samtidigt som
Skolverket     ansvarat     för
verksamhetstillsyn över skolhälsovården.
Utskottet noterar att regeringen funnit
det  möjligt  att  skilja  mellan
verksamhetstillsyn och  individtillsyn
när det gäller Försvarsmakten. Detta bör
enligt utskottets mening vara möjligt
även när det gäller skolhälsovården.
Utskottet är övertygat om att  ett
överförande av verksamhetstillsynen till
Socialstyrelsen  inte  skulle  gagna
skolhälsovårdens funktion som en del av
skolans elevvård. Det skulle medföra
risk för att skolhälsovården skiljs ut
från den övriga skolverksamheten. För
att  skolhälsovården  skall  fungera
förebyggande, så som den skall enligt
skollagen, behövs det nära sambandet med
lärarna, undervisningen och skolmiljön.
Skolhälsovården har stor betydelse när
det   gäller  att  utveckla  ett
hälsobefrämjande beteende hos eleverna.
Det  framgår  mycket  tydligt  av
Skolverkets ovan nämnda utvärdering att
ett  av  de  stora  värdena  med
skolsköterskorna  är  att  de  finns
tillgängliga nära eleverna, och  att
deras tjänster är gratis. Utskottet vill
för  sin  del  utgå  från  att
skolhuvudmännen även i fortsättningen
väljer att anordna skolhälsovården som
en integrerad del av skolverksamheten
och  att  den förläggs till skolans
lokaler. Endast på det sättet  kan,
enligt   utskottets   uppfattning,
skolhälsovården fortsätta att fungera
som den utmärkta tillgång i skolans
elevvård som den hittills på de flesta
håll  har  varit. Det är också  en
förutsättning för att det förtroende som
skolsköterskorna åtnjuter hos eleverna
och  den insikt de har i elevernas
upplevelsevärld skall kunna utnyttjas i
undervisningen i t.ex. ANT och sex- och
samlevnadsfrågor,  vilket  utskottet
finner angeläget.
Utskottet  vill  stryka  under  vad
regeringen anför om att Skolverket har
ansvaret  för  utvärderings-   och
utvecklingsarbeten inom skolhälsovården,
vilket bl.a. innebär ett ansvar för att
integrera  skolhälsovården  i  den
pedagogiska verksamheten. Vidare skall
Skolverket  ha ansvar  för  att  på
nationell     nivå     ombesörja
kompetensutveckling för skolsköterskor
och skolläkare vad gäller frågor inom
verkets ansvarsområde. Inom ramen för
uppföljningsansvaret skall  Skolverket
också följa utvecklingen i fråga om
personalresurser  och  kostnader  för
skolhälsovården. Utskottet anser  det
självklart att Skolverket därvid också
har  ansvar  för  att  bevaka  att
skolhuvudmännen lever upp  till  sin
skyldighet att anordna skolhälsovård i
den omfattning och med det innehåll som
föreskrivs i skollagens 14 kap. 1-7 §§.
Det  är  beklagligt  att  Skolverket
hittills har ägnat sin uppgift att öva
tillsyn över skolhälsovården så ringa
intresse, också efter det att riksdagen
för tre år sedan enhälligt bekräftat att
Skolverket skulle behålla denna uppgift.
Riksdagen bör kunna utgå  från  att
regeringen tillser att Skolverket tar
sitt  uppdrag från statsmakterna  på
allvar även i denna del.
Ett bibehållande av nuvarande ordning
att     Socialstyrelsen     har
individtillsynen,    men     att
verksamhetstillsynen för skolhälsovården
åvilar Skolverket, kräver ett tillägg i
första  paragrafen av den föreslagna
lagen  om  tillsyn över hälso-  och
sjukvården, som anger att  det  för
tillsyn  över  skolhälsovården  finns
särskilda bestämmelser.
Med    det   anförda   föreslås
utbildningsutskottet att socialutskottet
med anledning av motionerna 1995/96:So24
yrkande 3 och 1995/96:So25 yrkande 3
avstyrker regeringens förslag till lag
om ändring i skollagen samt föreslår
riksdagen att anta regeringens förslag
till  lag om tillsyn över hälso-och
sjukvården med ett tillägg  av  den
innebörd som utbildningsutskottet här
angett.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
Motioner väckta med anledning av
propositionen 2
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1995 3
Ärendets beredning i riksdagen 4
Yttrande 4
Utskottet 4
Bakgrund 4
Nuvarande förhållanden 5
Allmänt 5
Vårdgivare m.m. 6
Tillsyn 6
Propositionen i huvuddrag 8
Fråga om avslag på propositionen
m.m. 9
Utskottets överväganden 9
Förslaget till ändringar i hälso-
och sjukvårdslagen 10
Patientansvarig läkare (27 § HSL) 10
Utskottets överväganden 10
Ledningen av hälso- och sjukvård
(28 30 §§ HSL) 11
Utskottets överväganden 14
Kvalitetssäkring m.m. (31 § HSL) 14
Utskottets överväganden 15
Förslaget till ändring i HSL i
övrigt 15
Förslaget till lag om tillsyn över
hälso- och sjukvården 16
Tillsynens omfattning m.m. (1 3
§§ samt förslaget till ändring i
skollagen) 16
Tidigare behandling av
skolhälsovården 18
Utbildningsutskottets yttrande 19
Behörighetskommittén 20
Utskottets överväganden 21
Anmälningsskyldighet enligt Lex
Maria (5 §) 22
Utskottets överväganden 23
Patienten i centrum 23
Bakgrund och tidigare behandling 24
Utskottets överväganden 25
Sanktioner (13 20 §§) 25
Utskottets överväganden 27
Vissa resursfrågor m.m. 27
Utskottets överväganden 29
Förslaget till lag om tillsyn
över hälso- och sjukvården i
vvrigt 29
Övriga lagförslag i propositionen 30
Precisering av det medicinska
yrkesansvaret 30
Utskottets överväganden 30
Hemställan 31
Reservationer 33
Särskilt yttrande 39
Bilaga 1: I propositionen
framlagda lagförslag 41
Bilaga 2:
Utbildningsutskottets yttrande 60