Socialutskottets betänkande
1995/96:SOU15

Vissa frågor om personlig assistans


Innehåll

1995/96
SoU15

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  regeringens
proposition 1995/96:146 Vissa frågor om
personlig   assistans   och   30
motionsyrkanden som väckts med anledning
av propositionen.
I  propositionen  föreslås  vissa
ändringar i lagen (1993:387) om stöd och
service  till vissa funktionshindrade
(LSS) och lagen (1993:389) om assi-
stansersättning (LASS) i syfte främst
att åstadkomma bättre kostnadskontroll
och vissa besparingar.
Utskottet godtar i huvudsak de förslag
som  regeringen  lagt  fram.  Vissa
ändringar  och  förtydliganden  har
utskottet dock ansett nödvändiga. Med
dessa anser utskottet att förslagen kan
genomföras utan att grunddragen i och
syftet med reformen ändras.
I   fråga   om   det   framtida
huvudmannaskapet           för
assistansersättningen föreslår utskottet
med anledning av ett antal motioner ett
tillkännagivande  till   regeringen.
Utskottet anser att något underlag för
att nu överväga en förändring av det
delade huvudmannaskapet inte föreligger.
Enligt utskottets uppfattning bör därför
staten genom försäkringskassorna vara
huvudman för personlig assistans där
behoven överstiger 20 timmar per vecka.
Till  betänkandet  har  fogats  en
reservation (m, kds, fp och mp) med
yrkanden om avslag på propositionen.
Vidare yrkas i en reservation (kds) att
åldersgränsen på 65 år för rätt till
personlig assistans skall tas bort. I en
reservation  (mp)  yrkas  avslag  på
förslaget  om förkortad tidsram  för
beslut  om  assistansersättning,  och
slutligen yrkas i en reservation (v, mp)
att statens bidrag till kommunerna skall
minskas  med  215  miljoner  kronor.
Särskilda yttranden har anmälts av m-,
fp-, mp- och kds-ledamöterna.

Propositionen

I proposition 1995/96:146 Vissa frågor
om  personlig  assistans  föreslår
regeringen  (Socialdepartementet)  att
riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:387) om
stöd   och  service  till  vissa
funktionshindrade,
2. lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning.
Lagförslagen fogas till betänkandet som
bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
proposition 1995/96:146 med hänvisning
till vad som i motionen anförts,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande
1, i enlighet med vad i motionen anförts
beslutar om rätten att få assistans för
tid på sjukhus,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att åldersgränsen på 65 år
för rätten till assistans tas bort.
1995/96:So12 av Bo Nilsson och Barbro
Hietala Nordlund (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
vikten  av  ett bibehållet  statligt
huvudmannaskap.

1995/96:So13 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till  känna  att  en
utredning/uppföljning         av
assistansreformen inte bör komma till
stånd,
2. att riksdagen i enlighet med vad i
motionen anförts hos regeringen begär
att Riksförsäkringsverket i samråd med
intresseorganisationer        och
brukarkooperativ gör en översyn av hur
utbetalningsrutinerna kan förändras,
3. att riksdagen i enlighet med vad i
motionen  anförts avslår  regeringens
förslag om att förkorta avräkningstiden
för assistansersättning från ett år till
tre månader,
4. att riksdagen i enlighet med vad i
motionen anförts hos regeringen begär
att Riksförsäkringsverket gör en översyn
av   kommunernas   hantering   av
administrationskostnaderna,
5.  att riksdagen beslutar  att  i
enlighet med vad i motionen anförts
ändra  definitionen  av  begreppet
personlig assistans,
6.    att   riksdagen   avslår
regeringsförslaget    om     att
assistansersättning inte skall utgå för
tid  när  funktionshindrade  personer
vistas eller deltar i barnomsorg, skola
eller daglig verksamhet enligt LSS,
7.  att  riksdagen beslutar  minska
statliga bidrag till kommuner med 215
miljoner kronor,
8. att riksdagen hos regeringen begär
en  utredning  om hur personer  med
psykiska funktionshinder kan inordnas
som en fjärde personkrets i lag om stöd
och    service    till    vissa
funktionshindrade.
1995/96:So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en utredning om kommunalt
huvudmannaskap inte bör  komma  till
stånd,
2. att riksdagen avslår regeringens
förslag till indragning av möjligheterna
att  bevilja personlig assistans för
aktiverings- och motiveringsinsatser,
3. att riksdagen beslutar att inte
utvidga föräldraansvaret för anhöriga
till handikappade och funktionshindrade
i   föreliggande   förslag   till
lagstiftning,
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag  om att förkorta tiden  för
beviljad assistans,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att vidare utreda
möjligheterna  för anhöriga  att  få
ersättning vid vård av sjuk anhörig även
efter det att den handikappade fyllt 21
år.
1995/96:So15 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
förslag i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  differentiering  av
assistansersättningen.
1995/96:So16  av Sonja Fransson  och
Lisbeth Staaf-Igelström (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillförsäkra barn och
ungdomar   rätten  till  personlig
assistans,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om statligt huvudmannaskap.
1995/96:So17 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår proposition
1995/96:146,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppföljning.
1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. (c)
vari yrkas
1. att riksdagen beslutar definiera
begreppet personlig assistans i enlighet
med vad i motionen anförts,
2. att riksdagen i enlighet med vad i
motionen   anförts   beslutar   om
funktionshindrades rätt till personlig
assistans vid vistelse eller deltagande
i  barnomsorg,  skola  eller  daglig
verksamhet,
3. att riksdagen avslår propositionens
förslag i den del som berör föräldrarnas
ansvar,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   avgränsning   och
särredovisning mot ordinarie kommunal
verksamhet,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av utbildning inom
assistansverksamheten,
6. att riksdagen - vid bifall till
yrkandena 1, 2, 3, 4, 5 och 7 - som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen      anförts      om
assistansersättningens storlek,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  angående kommunalisering  av
assistansverksamheten.
Beredningen av ärendet i riksdagen

Representanter för Socialdepartementet,
Handikappförbundens    samarbetsorgan
(HSO),  De  handikappades riksförbund
(DHR) och Handikappombudsmannen har vid
en sluten utfrågning lämnat synpunkter
på förslagen i propositionen.
Vidare har skrivelser med synpunkter
inkommit från olika organisationer och
enskilda.

Utskottet

Propositionen i huvuddrag

I propositionen föreslås ändringar i
lagen (1993:389) om assistansersättning
(LASS) och lagen (1993:387) om stöd och
service  till vissa funktionshindrade
(LSS). Ändringarna syftar till att uppnå
en bättre kostnadskontroll och vissa
besparingar   inom  den   statliga
assistansersättningen.  Den   årliga
kostnaden     för      statlig
assistansersättning bedöms komma  att
minska med 215 miljoner kronor. Vidare
innebär   ändringarna  att   vissa
förtydliganden görs i lagstiftningen.
Det  framhålls  i propositionen  att
förslagen inte innebär någon förändring
av  de grundläggande principerna för
personlig assistans.

Fråga om avslag på propositionen

Motionerna

I motion So11 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kds) hemställs att riksdagen avslår
regeringens proposition 1995/96:146 med
hänvisning till vad som i  motionen
anförts (yrkande 1). I motionen anförs
att  assistansreformen på ett mycket
påtagligt sätt förändrat livet för drygt
6 000 handikappade. Motionärerna anser
det tveksamt att redan efter två år göra
en utvärdering av en sådan genomgripande
reform.   Regeringens  framstressade
förslag bidrar till onödig ryckighet och
osäkerhet för redan utsatta människor.
Gällande  lagstiftning  bör  därför
bibehållas tills det finns underlag för
att göra en seriös prövning av reformen.
Motionärerna anför att det inte finns
något stöd i föräldrabalken för den
föreslagna nya lydelsen av 3 § LASS om
vårdnadshavares  ansvar  för  barnets
personliga förhållanden. De föreslagna
ändringarna i LSS och LASS med bl.a.
definition av personlig assistans och
avgränsning mot viss kommunal verksamhet
kommer att göra det avsevärt mycket
svårare  att få personlig assistans.
Risken finns att barn med omfattande
funktionsnedsättningar  utesluts  från
rätten till personlig assistans, anför
motionärerna. Att assistanstimmar skall
få sparas i bara tre månader anser
motionärerna vara ett kortsiktigt och
ogenomtänkt förslag.

I motion So15 av Gullan Lindblad m.fl.
(m)  hemställs att riksdagen  avslår
regeringens förslag i enlighet med vad
som anförts i motionen (yrkande 1). I
motionen  anförs  att  den  förra
regeringens  största   reform   på
handikappområdet var införandet av LSS
och LASS. Motionärerna avvisar förslagen
om att förkorta tidsramen, att definiera
personlig  assistans,  att  avgränsa
statens  ansvar och att  införa  en
skrivning  om att barns  rätt  till
personlig  assistans  skall  stå  i
förhållande till föräldrarnas ansvar.
Regeringen har inte redogjort för de
ekonomiska   konsekvenserna   eller
klargjort vad förslagen innebär  för
t.ex.  barnens  rätt till  personlig
assistans.  Vidare  är  motionärerna
kritiska till att utvärderingarna av om
de  psykiskt  störda skall  ingå  i
personkretsen eller ej inte avvaktas.

I motion So17 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp)  hemställs att riksdagen avslår
proposition 1995/96:146 (yrkande  1).
Motionärerna anför att förslagen till
inskränkningar i LSS och LASS inte kan
accepteras. Reformen är historiskt sett
en milstolpe i arbetet för ett värdigare
och   bättre   liv   för   många
funktionshindrade. Förslaget om minskad
tidsram    för    beslut    om
assistansersättning  inskränker  den
enskildes    möjligheter    till
självbestämmande,   oberoende   och
valfrihet  och  måste  avvisas.  Den
föreslagna  avgränsningen  mot  viss
kommunal verksamhet kan inte accepteras,
och definitionen av personlig assistans
innebär en klar försämring för t.ex.
infektionskänsliga,  autistiska  och
psykiskt funktionshindrade. Rättsläget
på detta område är i dag oklart. Går
regeringens förslag igenom kommer det
att ta ytterligare år innan en ny praxis
utformas, menar motionärerna. Förslaget
om att särskild hänsyn skall tas till
föräldraansvaret kan komma att innebära
att  föräldrar till funktionshindrade
barn är skyldiga att utföra en extra
arbetsinsats    innan    personlig
assistans/assistansersättning kan utgå.
Stöd härför finns inte i föräldrabalken,
anför motionärerna. I motionen anförs
vidare    att   de   föreslagna
övergångsbestämmelserna innebär en form
av  retroaktivitet  som  är  helt
oacceptabel.

Utskottets bedömning

Personlig assistans har på flera sätt
inneburit   en   revolution   inom
handikappomsorgen. Makten över insatsen
har   flyttats  genom  att   den
funktionshindrade nu fått rätt att själv
välja av vem och hur insatsen skall
utföras. Genom LASS har handläggningen
för dem som har ett mer omfattande
stödbehov     knutits     till
försäkringskassorna, vilket innebär att
bedömning och beslut strikt utgår från
den enskildes situation och behov i
förhållande till lagens bestämmelser.
LASS innebär vidare att insatsen direkt
når dem som har störst behov. Ett syfte
har varit att ge anhöriga till svårt
funktionshindrade stöd och avlastning.
Personlig  assistans  med  nuvarande
utformning har haft en mycket  stor
betydelse   för   många   svårt
funktionshindrade, och reformen har på
så sätt varit framgångsrik och motsvarat
intentionerna   i   lagstiftningen.
Stödformen statlig assistansersättning
infördes den 1 januari 1994.
Kostnaderna   för  den   statliga
assistansersättningen   har   blivit
väsentligt högre än vad som beräknades
när reformen genomfördes. Skälet för
detta är främst att det genomsnittliga
antalet beviljade assistanstimmar per
vecka överstigit det beräknade antalet.
I vissa fall har också kommuner agerat
så att svårt funktionshindrade sökt och
fått  statlig  assistansersättning  i
stället för en insats som kommunen borde
ha stått för. Regeringens förslag nu
syftar  till  att uppnå  en  bättre
kostnadskontroll och vissa besparingar
inom den statliga assistansersättningen.
Förslagen beräknas sammantaget innebära
att   kostnaderna   för   statlig
assistansersättning reduceras med 215
miljoner kronor. Totalt beräknas stödet
för perioden juli 1995-juni 1996 uppgå
till 3 808 miljoner kronor.
Utskottet delar inställningen att det i
dagens statsfinansiella läge måste göras
vissa besparingar även på detta område
och skapas en bättre kostnadskontroll.
Utskottet godtar i huvudsak de förslag
som  regeringen lagt fram.  Det  är
emellertid nödvändigt att ändra  och
förtydliga förslagen i vissa  delar.
Regeringens  förslag  kan  därefter
genomföras utan att grunddragen i och
syftet med assistansreformen, att stärka
funktionshindrade personers möjligheter
till självbestämmande, oberoende  och
valfrihet,   förändras.   Personlig
assistans är en lagstadgad rättighet för
svårt funktionshindrade personer  med
behov av insatsen, och personer med ett
stödbehov över 20 timmar per vecka bör
även i framtiden få sina behov  av
assistans  tillgodosedda  genom  den
statliga     assistansersättningen.
Utskottet  avstyrker motionerna  So11
(kds) yrkande 1, So15 (m) yrkande 1 och
So17  (fp) yrkande 1 om avslag  på
propositionen.
Tidsram för beslut om
assistansersättning

Propositionen

I propositionen anförs att omfattningen
av en funktionshindrad persons behov av
personlig  assistans i  den  dagliga
livsföringen varierar mellan veckor och
månader. I 6 § LASS föreskrivs att
assistansersättning skall beviljas för
ett visst antal timmar per vecka, månad
eller längre tidsenhet, dock längst ett
år. Den funktionshindrade personen kan
alltså under någon månad konsumera fler
assistanstimmar än det genomsnittliga
antalet beviljade timmarna om ett lägre
utnyttjande  sker  vid  ett  senare
tillfälle. Totalt fler timmar än som
angetts i beslutet får dock inte tas ut
under  den  bestämda  tidsperioden.
Riksförsäkringsverket   (RFV),   som
meddelar  föreskrifter  om   bl.a.
avräkningsförfarandet,   har    på
Assistansutredningens uppdrag  jämfört
beviljade och utnyttjade assistanstimmar
för perioden januari 1994-september 1995
i  de ärenden där slutavräkning har
skett. RFV har därvid funnit att 7 % av
de  beviljade timmarna dittills inte
utnyttjats. I propositionen anges att
det i nuläget är svårt att med säkerhet
bedöma  i  vilken  grad  beviljade
assistanstimmar inte förbrukas men att
det är rimligt att anta att en inte
obetydlig andel av de beviljade timmarna
V även i ett något längre tidsperspektiv
- inte kommer att förbrukas. Regeringen
anser  att  det  är  angeläget  att
möjligheten till utjämning över tiden
finns  kvar. Med beaktande  av  att
assistansersättningen skall  ges  för
hjälpbehov som den funktionshindrade har
i den dagliga livsföringen, dvs. för
förutsägbara, kontinuerliga eller ofta
återkommande aktiviteter av vardagligt
slag, kan dock behovet av personlig
assistans  rimligen inte variera  så
mycket mellan månaderna. Möjligheten att
spara assistanstimmar under en så lång
tid som ett år innebär också att det är
svårt   att   upprätthålla   en
tillfredsställande   kontroll   över
assistansersättningens
kostnadsutveckling. Regeringen föreslår
därför  att  avräkningsperioden  för
assistansersättningen  begränsas  till
högst tre månader.

Motionerna

I motion So13 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
hemställs att riksdagen i enlighet med
vad  i  motionen  anförts  avslår
regeringens förslag om att  förkorta
avräkningstiden för assistansersättning
från ett år till tre månader (yrkande
3). Regeringens förslag medför en onödig
inblandning i den enskildes personliga
och  sociala förhållanden och  känns
integritetskränkande. Förslaget kommer
också  att  leda till administrativt
krångel  och ökade kostnader,  menar
motionärerna. Motionärerna anför att det
går att göra förändringar i utbetalnings-
och återbetalningsrutinerna som också
tar    hänsyn    till    den
assistansberättigades möjligheter  att
disponera beviljade timmar under längre
tid.

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs  att  riksdagen   avslår
regeringens förslag om att  förkorta
tiden för beviljad assistans (yrkande
4).  I motionen anförs att det för
personer som inte har dygnet  runt-
assistans kan vara värdefullt att kunna
spara assistanstimmar till semester och
helger för att då kunna göra något extra
assistanskrävande. Förslaget att korta
ner perioden för beviljad assistans från
ett år till tre månader omöjliggör ett
sådant sparande och måste avslås, menar
motionärerna.

Bakgrund och tidigare behandling

I betänkandet 1992/93:SoU19 behandlade
utskottet   regeringens  proposition
1992/93:159 om stöd och service till
vissa  funktionshindrade.  Beträffande
assistansersättningen     avstyrkte
utskottet  en motion  (v)  om  ökad
flexibilitet vid bestämmande av perioder
för denna. Motionärerna menade att det
inom assistansersättningens ram skulle
vara möjligt att spara timmar utöver den
månad som då föreslogs. Utskottet gjorde
den bedömningen att föreskrifterna vad
gäller  utbetalningsrutiner, avräkning
m.m.  utformas  så  att  bl.a.  den
funktionshindrade inte behöver ligga ute
med  pengar och att även i  övrigt
flexibla   lösningar   eftersträvas.
Riksdagen följde utskottet.

I betänkandet 1993/94:SoU13 tillstyrkte
utskottet   regeringens  proposition
1993/94:58 om vissa frågor om beräkning
av assistansersättning. I propositionen
föreslogs en ändring av 6 § LASS, på så
sätt att assistanstimmar kan avse en
tidsperiod upp till ett år. Regeringen
framhöll  att det är angeläget  att
variationer i behovet av assistans i den
dagliga livsföringen mellan veckor och
månader skall kunna utjämnas av den
funktionshindrade personen genom  ett
något högre uttag av assistanstimmar den
ena månaden respektive ett lägre uttag
en  annan  månad.  Riksdagen  följde
utskottet.

Utskottets bedömning

Assistansersättning  skall  ges  för
hjälpbehov som den enskilde har i den
dagliga  livsföringen.  Härmed  avses
förutsägbara, kontinuerliga eller ofta
återkommande   aktiviteter.    Vid
tillfälligt utökat behov av assistans,
t.ex. då en person behöver särskild
hjälp under en semesterresa, bör behovet
av utökad assistans prövas av kommunen
inom  ramen för LSS. Det förekommer
emellertid variationer i behovet  av
assistans mellan veckor och månader även
i  den  dagliga livsföringen. Enligt
utskottets mening är det angeläget att
dessa variationer i behovet av assistans
skall kunna utjämnas över tiden av den
funktionshindrade. För närvarande gäller
en högsta tidsram på ett år. Enligt
Riksförsäkringsverkets    uträkningar
understiger   i  inte   oväsentlig
utsträckning antalet faktiskt utnyttjade
assistanstimmar  antalet   beviljade
assistanstimmar. För perioden januari
1994-september 1995 i de ärenden där
slutavräkning skett har i genomsnitt ca
7  % av de beviljade timmarna inte
utnyttjats. Utskottet anser  att  en
förkortning av tidsramen kan göras men
att  regeringens  förslag  om  en
förkortning  till högst tre  månader
innebär en allt för stor inskränkning i
den enskildes möjligheter att disponera
beviljade assistanstimmar.  Genom  en
förkortning av tidsramen till högst sex
månader kan en bättre kostnadskontroll i
ersättningssystemet uppnås utan någon
större   inskränkning   i   den
funktionshindrades frihet att disponera
assistansersättningen.     Utskottet
föreslår  därför, med  anledning  av
propositionen och motionerna So13 (v)
yrkande 3 och So14 (mp) yrkande 4 att
riksdagen antar regeringens förslag till
6  §  lag  om ändring i lagen  om
assistansersättning, med den ändringen
att ordet tre ersätts med ordet sex .

Definition av personlig assistans m.m.

Propositionen

I  propositionen anförs att  det  i
förarbetena  till  LASS  anges  att
avgörande för en persons rätt  till
personlig assistent bör vara att den
enskilde behöver personlig hjälp för att
klara sin hygien, sina måltider, att klä
sig eller klä av sig eller för att
kommunicera med andra. Avsikten  bör
emellertid  vara  att  assistansen
därutöver  också kan  ges  i  andra
situationer där den enskilde behöver
kvalificerad hjälp i det dagliga livet.
Vidare  sägs  i  propositionen  att
Assistansutredningen angett  att  det
finns två möjliga tolkningar av lag och
förarbeten. Ett synsätt är  att  de
grundläggande behoven skall uppgå till i
genomsnitt mer än 20 timmar per vecka.
Först därefter kan i ett andra steg
prövas om det finns behov av ytterligare
assistans i andra situationer. Ett annat
synsätt   är   att   rätt   till
assistansersättning föreligger om det
samlade behovet av assistans uppgår till
20 timmar per vecka, dvs. för såväl de
grundläggande  behoven   som   för
kvalificerad hjälp i andra situationer.
I propositionen anges att de flesta
allmänna  försäkringskassor  bedömer
rätten till assistansersättning med stöd
av det förstnämnda synsättet. Regeringen
anser att det för kostnadsutvecklingen
på sikt är viktigt med ett klargörande
på  denna punkt. Utgångspunkten  vid
bedömningen  av rätten till  statlig
assistansersättning   bör,   enligt
regeringen, vara att de grundläggande
behoven skall uppgå till i genomsnitt
mer än 20 timmar per vecka. Om den
enskilde uppfyller det kravet prövas i
ett   andra   steg   behov   av
assistansersättning i andra situationer
för vilka ersättning kan lämnas  om
behoven inte tillgodoses på annat sätt.
I propositionen anges vidare att det
vid   Riksrevisionsverkets   (RRV)
granskning  av  assistansersättningen
framkommit att tillämpningen av LASS
inte är enhetlig i fråga om motivations-
och aktiveringsinsatser skall berättiga
till     personlig    assistans.
Frågeställningen har uppkommit i fall
där den sökande i och för sig klarar att
sköta sina personliga behov men för att
göra det behöver hjälp med att bli
aktiverad eller motiverad. Enligt RRV
har kammarrätterna som regel bedömt att
motivations- eller aktiveringsinsatser
inte  skall berättiga till personlig
assistans. Regeringen anser att det i
LSS  bör  klargöras  att  personlig
assistans  skall  avse  individuellt
anpassade hjälpinsatser åt den som på
grund av sitt funktionshinder behöver
praktisk hjälp i vardagliga situationer.
Detta klargörande innebär således att
det  främst är personer med fysiska
funktionshinder  och  med  de  mest
omfattande behoven som blir berättigade
till insatsen. Regeringen menar  att
personer  som  helt  eller  i  stor
utsträckning själva klarar av att på
egen hand sköta sina personliga behov
och som enbart har behov av motivations-
och  aktiveringsinsatser bör få sina
behov tillgodosedda genom andra insatser
enligt  LSS  eller  socialtjänstlagen
(SoL). Om karaktären och omfattningen av
det psykiska funktionshindret ställer
krav på sådan praktisk hjälp som är en
förutsättning för att den  enskildes
grundläggande  behov  skall  kunna
tillgodoses kan emellertid personer med
psykiska   funktionshinder    vara
berättigade till personlig assistans,
anges det i propositionen. Regeringen
föreslår ändringar i 9 § LSS och 3 §
LASS.

Motionerna

I motion So13 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
hemställs att riksdagen beslutar att i
enlighet med vad i motionen anförts
ändra  definitionen  av  begreppet
personlig assistans (yrkande  5).  I
motionen anförs att regeringens förslag
till definition av personlig assistans
med  nödvändighet måste  förtydligas.
Varje enskild funktionshindrad har rätt
att få sitt behov av personlig assistans
individuellt           prövad.
Grundförutsättningen skall  vara  att
personlig assistans skall förbehållas
personer  som  till  omfattning  och
karaktär  har  stora funktionshinder.
Assistansen skall ge goda levnadsvillkor
för  den  assistansberättigade  med
möjlighet att fullt ut leva som andra.
Motionärerna  befarar  att   denna
diskriminering  förstärks  med  den
definition av personlig assistans som
regeringen  föreslår.  De  psykiskt
funktionshindrade   som    behöver
motivations-  och  aktiveringsinsatser
kommer inte att få rätt till assistans
annat än i undantagsfall.

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs  att  riksdagen   avslår
regeringens förslag till indragning av
möjligheterna  att bevilja  personlig
assistans  för  aktiverings-   och
motiveringsinsatser  (yrkande  2).  I
motionen anförs att förslaget innebär
att personer som i dag får personlig
assistans   för  motiverande   och
aktiverande  insatser  riskerar  att
förlora denna rätt. Det kan gälla t.ex.
personer  med  autism.  Motionärerna
avvisar denna besparing i dess helhet.

I motion So16 av Sonja Fransson och
Lisbeth Staaf-Igelström (s) hemställs
att  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillförsäkra barn och
ungdomar rätten till personlig assistans
(yrkande 1). I motionen anförs att den
definition av personlig assistans som
regeringen föreslår kan leda till att
barn   och  ungdomar  med  vissa
funktionsstörningar  utestängs  från
rätten till personlig assistans.  Om
grundläggande  behov endast  omfattar
personlig hygien, att klä av och på sig,
att äta och att kommunicera, kommer barn
och ungdomar med medicinska skäl som
shunt, epilepsi och astma och som är
beroende av en person som känner dem
väl,  inte längre att kunna erhålla
personlig assistans enligt LSS eller
LASS, menar motionärerna.

I motion So18 av Roland Larsson m.fl.
(c) hemställs att riksdagen beslutar
definiera begreppet personlig assistans
i enlighet med vad i motionen anförts
(yrkande 1). I motionen anförs  att
propositionens förslag till definition i
stort sett är en anpassning till den
praxis som tillämpas. Det finns dock en
grupp  för  vilka det kan  innebära
betydande förändringar. Det kan gälla
t.ex.   personer  med   förvärvade
hjärnskador   som   leder   till
initiativlöshet och bortfall av minne
och tal. Den föreslagna definitionen får
inte leda till att aktiveringsinsatser
inte tillgodoses i de fall de krävs för
att livskvaliteten skall förhöjas, anser
motionärerna.

I motion So11 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kds) hemställs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att åldersgränsen på
65 år för rätten till assistans tas bort
(yrkande 3). Motionärerna anser att det
är oacceptabelt ur etisk synvinkel att
dra en gräns vid 65 års ålder. För
kontinuitetens och den goda omvårdnadens
skull  bör  rätten  till  assistans
fortsätta att gälla även efter 65 år,
menar motionärerna.

Bakgrund och tidigare behandling

Socialstyrelsen anger i rapporten Den
statliga assistansersättningen - varför
så många timmar? (Socialstyrelsen följer
upp  och utvärderar 1995:3) att  en
förklaring till att assistanstimmarna
blivit så många fler än beräknat kan
härledas ur svårigheterna att avgränsa
personlig assistans mot insatser enligt
annan lagstiftning. Personlig assistans
kan   ersätta   bl.a.   hemtjänst,
arbetsbiträde,   vårdartjänst   och
resursperson i barnomsorgen, anförs det
i rapporten.

I Assistansutredningens betänkande SOU
1995:126  Kostnader för den statliga
assistansersättningen anförs beträffande
det s.k. nålsögat följande.

Om en praxis utvecklas som innebär att
rätten till assistansersättning prövas
mot den enskildes samlade behov kan
betydligt fler personer få rätt till
insatsen  och  risken  öka  för  en
okontrollerad kostnadsutveckling.  Jag
har därför bedömt att det finns goda
skäl, bl.a. mot bakgrund av de skärpta
kostnadskraven,  att  bekräfta  den
tolkning som de flesta försäkringskassor
redan tillämpar.

Beträffande   begreppet   personlig
assistans   anför  utredaren   att
lagstiftningen bör kompletteras med en
definition av personlig assistans för
att  ge  bättre  vägledning  för
behovsprövning och beslut. För att i
framtiden begränsa kostnadsutvecklingen
bör det markeras att insatsen skall
tillgodose behov av personlig praktisk
hjälp. Utredaren framhåller emellertid
att behoven av stöd och service för
många   personer   med   psykiska
funktionshinder är stort.

Av Riksrevisionsverkets (RRV) rapport
Assistansreformen - en granskning av den
statliga  assistansersättningen  till
funktionshindrade (RRV 1995:57), framgår
att   flertalet   försäkringskassor
tillämpar den s.k. principen om nålsögat
för att bedöma om en persons hjälpbehov
berättigar  till  assistansersättning.
Denna princip har medfört att det är
främst personer med rörelsehinder som
erhåller  ersättning.  Enligt  RRV
tillämpas dock inte principen på ett
enhetligt sätt och inte på samtliga
kassor.   RRV  anför  att   även
kammarrätterna    bedömer    det
kvalificerande   hjälpbehovet   på
varierande sätt. RRV anser därför att
det för att främja en mer likformig och
rättvis tillämpning, på ett klarare sätt
bör framgå av lagstiftningen vilken typ
av hjälpbehov som skall ligga till grund
för  bedömningen  av  rätt  till
assistansersättning.

Vid utskottets behandling av proposition
1992/93:159 om stöd och service till
vissa  funktionshindrade,  betänkande
1992/93:SoU19,  tillstyrkte  utskottet
förslaget om åldersgräns vid 65 år för
rätt till personlig assistans.

I   betänkandet  1994/95:SoU25  om
handikappfrågor avstyrkte utskottet en
motion (kds) om att också personer över
65  år  bör få rätt till personlig
assistans. Utskottet anförde följande.

Utskottet vill än en gång understryka
sitt tidigare uttalande om behov av
smidighet och hänsyn till den enskildes
önskemål vid övergången från personlig
assistans till annan stödform för en
funktionshindrad   efter   uppnådd
pensionsålder och att det ofta kan vara
lämpligt att huvudmannen fortsätter att
ge insatser enligt socialtjänstlagen i
former som liknar personlig assistans
enligt  den  nya  lagen.  Utskottet
förutsätter att denna del av reformen
noga följs samt att beslutet om en
åldersgräns   omprövas   om   de
statsfinansiella    förutsättningarna
tillåter det och erfarenheterna i övrigt
visar att ett ändringsbehov föreligger.

Utskottets bedömning

Kommunerna  har  det  grundläggande
ansvaret  för  att  personer  med
utvecklingsstörning, autism, betydande
och   bestående   begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen
ålder  och  personer med andra  och
varaktiga  fysiska  eller  psykiska
funktionshinder, om dessa är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed  ett
omfattande behov av stöd och service,
får insatser enligt LSS om de behöver
sådan hjälp i sin dagliga livsföring och
om deras behov inte tillgodoses på annat
sätt. Bland insatserna i LSS finns,
förutom rätt till biträde av personlig
assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans,
bl.a.  ledsagarservice,  som  skall
underlätta för personer med omfattande
funktionshinder   att   delta   i
samhällslivet,  kontaktperson,  vilken
avses  hjälpa  till att  bryta  den
enskildes isolering och underlätta ett
självständigt liv i samhället samt ge
råd  i situationer som inte är  av
komplicerad natur och avlösarservice i
hemmet, som bl.a. ger möjlighet för
föräldrar till funktionshindrade barn
att  koppla  av  eller  genomföra
aktiviteter som barnet inte deltar i.
Insatsen  personlig  assistans  skall
förbehållas krävande eller  i  olika
avseenden komplicerade situationer, i
regel  av mycket personlig karaktär.
Avgörande bör vara att den enskilde
behöver personlig hjälp för att klara
sin hygien, för att klä sig och klä av
sig, för att inta måltider eller för att
kommunicera med andra. Avsikten  bör
emellertid  vara  att  assistansen
därutöver också skall ges  i  andra
situationer där den enskilde behöver
kvalificerad hjälp och som ingår i det
dagliga livet. För barn med omfattande
omvårdnadsbehov under hela eller stor
del av dygnet kan personlig assistans
även  innefatta nödvändigt personligt
stöd på grund av t.ex. epilepsi, extrem
infektionskänslighet, hjärtsjukdom eller
andningsproblem.
Det framgår således av LSS och LASS och
av förarbetena till lagstiftningen att
insatsen personlig assistent skall vara
förbehållen     mycket     gravt
funktionshindrade personer som behöver
hjälp  i krävande eller komplicerade
situationer  av  mycket  personlig
karaktär. Lagstiftningen har också i
stor utsträckning tillämpats på detta
sätt. Även om praxis i vissa fall inte
varit  enhetlig.  Enligt  utskottets
uppfattning  krävs  det,  för  att
åstadkomma en mer enhetlig bedömning av
rätten till personlig assistans och för
att få grepp om kostnadsutvecklingen,
att en definition av insatsen personlig
assistans införs i lagen. I LSS anges
bara att personlig assistans ges till en
person som omfattas av lagen och som
behöver sådan hjälp i sin livsföring.
Utskottet delar regeringens bedömning
att  det  för  rätt till  personlig
assistent måste finnas ett behov av att
få hjälp med den personliga hygienen,
måltider, att klä av och på sig eller
att  kommunicera  med  andra,  s.k.
grundläggande behov. Den som behöver
hjälp  med dessa grundläggande behov
skall även ha rätt till insatsen för
andra kvalificerade personliga behov i
sin livsföring om dessa inte tillgodoses
på annat sätt. Om en funktionshindrad
person däremot klarar av att på egen
hand sköta sina grundläggande behov men
inte t.ex. klarar av att på egen hand
göra inköp eller sköta sin ekonomi,
föreligger  inte rätt till  insatsen
personlig  assistent. Denna  typ  av
stödbehov  hos  den funktionshindrade
skall tillgodoses genom andra insatser
enligt  LSS  eller socialtjänstlagen,
t.ex. genom stödperson eller ledsagare.
Regeringens förslag innebär att det för
rätt till statlig assistansersättning
skall vara de grundläggande behoven som
skall uppgå till i genomsnitt 20 timmar
per  vecka.  Utskottet  delar  denna
bedömning. Synsättet stämmer också väl
överens med nuvarande praxis. Utskottet
anser dock i likhet med inriktningen i
motionerna  att  införande  av  en
definition i LSS av begreppet personlig
assistans inte får innebära att någon
grupp  som för närvarande i  praxis
omfattas  av  lagstiftningen  helt
utestängs  från  insatsen  personlig
assistent. Personer med enbart psykiska
funktionshinder  t.ex  bör  även  i
fortsättningen vara berättigade  till
personlig assistans i vissa speciella
fall,  nämligen  där karaktären  och
omfattningen   av   det   psykiska
funktionshindret medför behov av hjälp
med de grundläggande behoven. En person
kan t.ex. på grund av sitt psykiska
funktionshinder vara helt ur stånd att
själv klara sin hygien eller få i sig
mat.  Den i propositionen föreslagna
lydelsen av 9 a § första stycket lagen
om  stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade  (LSS)  bör  enligt
utskottets mening ändras i enlighet med
det nyss anförda. Riksdagen bör med
anledning av motionerna So13 (v) yrkande
5, So14 (mp) yrkande 2, So16 (s) yrkande
1 och So18 (c) yrkande 1 anta det av
utskottet utarbetade förslaget till 9 a
§ första stycket LSS, i bilaga 2.
I motion So11 (kds) yrkande 3 anförs
att åldersgränsen på 65 år för rätt till
personlig assistans, i den föreslagna 9
a § LSS, tas bort. Utskottet anser att
det   statsfinansiella  läget  för
närvarande inte tillåter en ändring av
åldersgränsen. Utskottet vidhåller dock
i denna fråga sin tidigare inställning
att kommunerna måste visa smidighet och
hänsyn vid övergången från personlig
assistans till annan stödform, och att
det  ofta  kan  vara  lämpligt  att
huvudmannen fortsätter att ge insatser
som  liknar  personlig  assistans.
Förslaget till 9 a § fjärde stycket LSS
tillstyrks och motionen avstyrks.
Avgränsning mot viss kommunal verksamhet

Propositionen

I  propositionen  anförs  att  genom
personlig assistans skall den enskildes
personliga behov av stöd och  hjälp
tillgodoses. Personlig assistans  har
dock  inte varit tänkt att  ersätta
personal som behövs för att driva en
kommunal verksamhet, t.ex. barnomsorg,
skola  eller  daglig verksamhet.  Av
Assistansutredningen   och   RRV:s
revisionsrapport  framgår  att  en
betydande del av den assistans, som nu
finansieras     med     statlig
assistansersättning,  konsumeras  vid
vistelse i barnomsorg, skola och daglig
verksamhet. Regeringen anser att det av
såväl principiella som finansiella skäl
är viktigt att en gränsdragning görs
mellan  personlig assistans  som  är
finansierad  genom  den   statliga
assistansersättningen och näraliggande
primärkommunala och landstingskommunala
verksamheter. I propositionen föreslås
därför att LASS kompletteras med en
bestämmelse om att assistansersättning
inte  lämnas  för  tid  då  den
funktionshindrade personen  vistas  i
barnomsorg,  skola  eller   daglig
verksamhet. Avsikten är emellertid inte
att  i  sådana situationer  överföra
ansvaret för personlig assistans till
kommunerna.  Däremot  har  kommunerna
skyldighet att enligt annan lagstiftning
- SoL, LSS och skollagen - ge det stöd
som behövs för att personerna i fråga
skall kunna delta i verksamheterna. I
speciella situationer, t.ex. där den
enskildes   funktionshinder   skapar
särskilda svårigheter att kommunicera
med andra än sin eller sina personliga
assistenter eller där det med hänsyn
till  den funktionshindrade personens
hälsotillstånd  är viktigt  att  den
personliga assistenten finns till hands,
skall dock statlig assistansersättning
kunna lämnas även i samband med vistelse
i  barnomsorg,  skola  och  daglig
verksamhet.
Stalig assistansersättning utgår inte
vid   bl.a.   sjukhusvistelse.   I
propositionen  anförs   att   RFV,
Socialstyrelsen           och
handikapporganisationerna påpekat  att
det i vissa situationer finns ett behov
av att kunna ta med sig den personliga
assistenten  under  sjukhusvistelser.
Regeringen  föreslår därför  att  om
särskilda   skäl  föreligger   bör
assistenten kunna följa med och bistå
den  funktionshindrade  personen  vid
kortare  sjukhusvistelser. Detta  kan
gälla  t.ex. vid akut intagning  på
sjukhus i de fall där karaktären av
funktionshindret  gör  det  särskilt
angeläget att den personliga assistenten
finns till hands. Personlig assistans
skall dock inte ersätta den omvårdnad
sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge.
Assistansersättning skall inte lämnas
för sjukvårdande insatser som faller
inom hälso- och sjukvårdens område.

Motionerna

I motion So13 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
hemställs  att  riksdagen   avslår
regeringsförslaget    om     att
assistansersättning inte skall utgå för
tid  när  funktionshindrade  personer
vistas i barnomsorg, skola eller daglig
verksamhet enligt LSS (yrkande 6). I
motionen anförs att tillgången  till
personlig assistent i barnomsorg, skola
och daglig verksamhet för många har
inneburit trygghet, kontinuitet och en
enhetlig lösning av assistansen  som
tidigare inte var möjlig att uppnå.
Problem uppstår inte heller vid t.ex.
sjukdom,  lovdagar  och  besök  hos
sjukgymnast eller läkare.

I motion So18 av Roland Larsson m.fl.
(c) hemställs att riksdagen i enlighet
med vad i motionen anförts beslutar om
funktionshindrades rätt till personlig
assistans vid vistelse eller deltagande
i  barnomsorg,  skola  eller  daglig
verksamhet  (yrkande 2). I  motionen
anförs att de förändringar som föreslås
i propositionen bör tillämpas med stor
varsamhet. Hänsyn måste tas till t.ex.
problem   som  kan  uppstå   för
flerhandikappade. Förslaget får  inte
innebära en inskränkning i möjligheterna
för  funktionshindrade att  delta  i
integrerad    verksamhet,    anför
motionärerna.

I motion So11 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kds) hemställs att riksdagen vid avslag
på yrkande 1 i enlighet med vad i
motionen anförts beslutar om rätten att
få assistans för tid på sjukhus (yrkande
2). Motionärerna anför att de delar
regeringens     grundsyn     att
assistansersättning skall kunna lämnas
även för tid på sjukhus. Möjligheten
härtill skall dock, enligt motionärerna,
inte begränsas till att endast gälla
kort tid eller att intaget skall vara
akut eller oplanerat.

Bakgrund och tidigare behandling

I  proposition 1992/93:159 Stöd  och
service  till vissa funktionshindrade
anfördes att avsikten inte är att den
personlige assistenten skall  ersätta
personal som behövs för att bedriva en
verksamhet,  t.ex. barnomsorg,  skola
eller daglig verksamhet. Det underströks
att det är den enskildes personliga
behov  av stöd och hjälp som skall
tillgodoses genom personlig assistent. I
propositionen anfördes emellertid att
assistansersättning bör kunna lämnas om
den enskilde av andra skäl bedöms behöva
hjälp av en bestämd person för att
kommunicera med andra, för att  den
enskilde  behöver  omfattande  och
tidskrävande hjälp i samband med t.ex.
måltider och toalettbesök eller då den
enskilde kan antas ofta utebli från
verksamheten och då behöva personlig
assistans, vid t.ex. sjukbesök.

Socialstyrelsen anför i Den statliga
assistansersättningen - varför så många
timmar?  och  i Handikappreformen  -
årsrapport 1995 (Socialstyrelsen följer
upp och utvärderar 1995:3 och 1995:5)
att genom personlig assistans skall den
enskilde kunna fungera i hemmet och i
privatlivet,  komma ut i  samhället,
studera och arbeta. Personlig assistans
kan  därför ersätta bl.a. hemtjänst,
arbetsbiträde,   vårdartjänst   och
resursperson i barnomsorgen. Assistansen
är  dock  inte  tänkt  att  ersätta
sjukvårdande  behandling/rehabilitering
eller andra insatser som klart faller
inom hälso- och sjukvårdens område. Den
skall   inte   heller   ersätta
insatser/resurser som en person behöver
för att kunna delta i undervisning,
daglig  verksamhet,  barnomsorg  m.m.
Socialstyrelsen anser att det är svårt
att tydligt definiera var gränsen går
mellan personlig assistans och sjukvård
liksom att dra gränsen mot respektive
huvudmans ansvar för t.ex. särskilda
resurser i barnomsorgen, i skolan samt i
daglig  verksamhet.  Socialstyrelsen
redogör för en kartläggning  i  fem
kommuner som utvisar att de elever som
har assistansersättning har omfattande
funktionshinder  och  återfinns  i
träningsskolan. Endast en grundskoleelev
hade  assistans  enligt  LASS.  Den
personlige    assistenten    med
assistansersättning ersätter ofta  en
personlig assistent beviljad enligt SoL.
Slutligen föreslår Socialstyrelsen att
det bör vara möjligt att behålla sin
personliga  assistans  vid  kortare
sjukhusvistelse.

I Assistansreformen - en granskning av
den statliga assistansersättningen till
funktionshindrade (RRV 1995:57) anför
Riksrevisionsverket följande.

Efter genomgång av de resonemang som
förs   i  LSS-propositionen  finns
emellertid såvitt RRV kan bedöma inte
någon  enhetlig  princip  för  hur
omfattningen  av personlig  assistans
skall påverkas av att en person har
tillgång till annan insats. Det kan vara
en  förklaring till de problem  som
handläggare anser sig ha med att avgöra
omfattningen av assistansersättningen.
Handläggare  har  även  pekat  på
svårigheter i gränsdragningen  mellan
personlig assistans och sjukvård.

Barn  med funktionshinder har  ofta
särskilda behov av stöd i barnomsorg,
skola och under fritid. Om barnets behov
av särskilt stöd i t.ex. förskola och
skola inte kan tillgodoses inom ramen
för ordinarie verksamhet, bör det enligt
LSS-propositionen  vara  huvudmannens
uppgift   att  resurser   tillförs
verksamheten med hänsyn till barnets
behov.  LSS-propositionen nämner  att
personlig  assistans  kan  ersätta
elevassistent eller resursperson för ett
fåtal barn.

RRV  anser  att  kommunen  bör  ha
huvudansvaret   för   att    de
funktionshindrades      hjälpbehov
tillgodoses  under tid  i  kommunalt
anordnad verksamhet, det vill säga även
för  personliga hjälpbehov som  inte
direkt sammanhänger med verksamheten.
Följaktligen     bör      inte
assistansersättning lämnas för tid i
kommunalt  ordnad  verksamhet,  menar
verket.

Utskottets bedömning

Den  som  har  beviljats  personlig
assistent     med      statlig
assistansersättning har ett omfattande
behov av personlig hjälp t.ex.  vid
måltider eller med att kommunicera. Det
dr därför mycket viktigt att stödet ges
av en eller ett fåtal personer. En
betydande del av den assistans som i dag
finansieras  genom  den   statliga
assistansersättningen avser ersättning
för tid i barnomsorg, skola och daglig
verksamhet. Funktionshindrade barns och
vuxnas behov av särskilt stöd i t.ex.
barnomsorg, skola och daglig verksamhet
bör i princip tillgodoses inom ramen för
den kommunala verksamheten. Personlig
assistans  skall  således,  enligt
utskottets mening, inte ersätta  den
personal som behövs för att bedriva
verksamheten. Det bör vara huvudmannens
uppgift att se till att de resurser som
krävs   med  hänsyn   till   den
funktionshindrades  behov   tillförs
verksamheten,  t.ex.  genom   höjd
personaltäthet, specialpedagogiskt stöd
eller  elevassistans.  Dock  anser
utskottet     att      statlig
assistansersättning  för   personlig
assistent bör utgå för den tid då den
funktionshindrade personen  vistas  i
barnomsorg,  skola  eller   daglig
verksamhet,  om  funktionshindret  är
sådant   eller  kombinationen   av
funktionshinder  sådan   att   den
funktionshindrade behöver tillgång till
någon person med ingående kunskap om den
funktionshindrade    och    dennes
hälsotillstånd. Utskottet  vill  dock
understryka  att  kontinuiteten  och
tryggheten i det personliga stödet inte
får urholkas. Det är därför särskilt
angeläget  att försäkringskassor  och
kommuner nära samverkar i dessa fall.
Utskottet har uppmärksammats på att goda
lösningar finns i vissa kommuner. Samma
person bör t.ex. kunna vara personlig
assistent  åt ett barn med  statlig
ersättning och samtidigt elevassistent
åt samma barn under lektionstid med
ersättning från kommunen. På detta sätt
uppehålls kontinuiteten i stödet till
den     funktionshindrade    och
kostnadsansvaret   fördelas   mellan
huvudmännen på det sätt som avsågs i
proposition 1992/93:159 Stöd och service
till vissa funktionshindrade. Utskottet
delar  regeringens  uppfattning  att
assistansersättning inte skall lämnas
för sjukvårdande insatser enligt hälso-
och  sjukvårdslagen. Utskottet  delar
emellertid också regeringens bedömning
att det skall vara möjligt att i vissa
situationer bibehålla assistans enligt
LASS även vid kortare sjukhusvistelse.
Det kan gälla situationer då en persons
funktionshinder eller kombination  av
funktionshinder, hälsotillstånd  eller
möjligheter att kommunicera kräver att
en eller ett starkt begränsat antal
personer med ingående kunskap om den
funktionshindrade finns  till  hands.
Utskottet   tillstyrker   den   i
propositionen föreslagna ändringen i 4 §
första    stycket   lagen    om
assistansersättning med den justeringen
att ordet eller förs in mellan orden
 gruppbostad,   och   4.  vistas .
Motionerna So13 (v) yrkande 6 och So18
(c)  yrkande  2 är till  viss  del
tillgodosedda och avstyrks.
Utskottet  tillstyrker även  den  i
propositionen föreslagna ändringen i 4 §
andra    stycket    lagen    om
assistansersättning. Motion So11 (kds)
yrkande 2 om assistansersättning för tid
på sjukhus avstyrks.
Barns rätt till personlig assistans

Propositionen

I propositionen anförs att personer som
tillhör lagens personkrets enligt 7 §
LSS  har  rätt till bl.a. personlig
assistans om de behöver hjälp i sin
livsföring  och  deras  behov  inte
tillgodoses  på  annat  sätt.  Någon
skillnad görs inte mellan barn och vuxna
i lagtexten. I lagens förarbeten (prop.
1992/93:159) framhölls emellertid att
vårdnadshavare   till   barn   med
funktionshinder,   liksom    andra
vårdnadshavare, enligt  föräldrabalken
har  ansvar  för barnets  personliga
förhållanden och skall se till  att
barnets  behov  blir  tillgodosedda.
Vårdnadshavaren skall också svara för
att barnet får den tillsyn som behövs
med  hänsyn  till  barnerts  ålder,
utveckling och övriga omständigheter. I
specialmotiveringen till 7 § LSS angavs
att behovet helt eller till viss del kan
tillgodoses genom en förälders ansvar
enligt föräldrabalken för den normala
vårdnaden av ett barn.  I  den  nu
behandlade  propositionen anförs  att
såväl  RFV, Socialstyrelsen som  RRV
ansett att det föreligger otydligheter
mellan  uttalandena i  propositionen,
1992/93:159, och regelverket, vilket har
vållat  tillämpningssvårigheter  vad
gäller bedömningen av assistansbehov för
barn. Assistansutredningen har som ett
besparingsalternativ föreslagit att barn
under 16 år helt skall undantas från
rätten  till  personlig  assistans.
Regeringen är dock inte beredd  att
genomföra en sådan förändring. För vissa
gravt funktionshindrade barn, för vilka
föräldraansvaret i kombination med t.ex.
vårdbidrag, avlösarservice, barnomsorg
och skola inte räcker till, skall även
fortsättningsvis finnas möjlighet att få
personlig assistans. I klargörande syfte
föreslås   emellertid   att   LASS
kompletteras med en bestämmelse i 3 §
som anger att vårdnadshavarens ansvar
för  barnets  behov  av  omvårdnad,
trygghet,  fostran,  utveckling  och
tillsyn  enligt föräldrabalken  skall
beaktas särskilt vid bedömningen  av
behovet av personlig assistans.  Vid
bedömning av barns rätt till personlig
assistans/assistansersättning    och
omfattningen av denna skall  således
särskilt beaktas vad som normalt kan
anses  falla  inom  ramen  för  det
föräldraansvar som enligt föräldrabalken
åvilar alla vårdnadshavare med hänsyn
till  barnets ålder, utveckling  och
omständigheter i övrigt, anförs det i
propositionen.

Motionerna

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen beslutar att
inte  utvidga  föräldraansvaret  för
anhöriga  till  handikappade   och
funktionshindrade i föreliggande förslag
till  lagstiftning  (yrkande  3).  I
motionen  anförs att föräldrar  till
funktionshindrade barn har tagit ett
ansvar vida överstigande vad ett vanligt
föräldraskap innebär. Assistansreformen
gav  helt nya möjligheter för dessa
föräldrar, t.ex. till förvärvsarbete.
Motionärerna menar att man inte skall
öppna upp för enskilda handläggare att
ta bort assistanstimmar med hänvisning
till föräldraansvaret.

I motion So18 av Roland Larsson m.fl.
(c)  hemställs att riksdagen  avslår
propositionens förslag i den del som
berör föräldrarnas ansvar (yrkande 3). I
motionen anförs att assistansreformen
inneburit ett betydelsefullt stöd för
föräldrar med svårt handikappade barn.
Motionärerna påpekar att propositionens
hänvisning  till föräldrarnas  ansvar
enligt föräldrabalken inte kan hävdas i
detta sammanhang. Föräldrabalken  tar
sikte på den rättsliga vårdnaden och
inte  den  extra  tillsyn  som  ett
funktionshindrat barn  kan  innebära.
Motionärerna anser därför att förslaget
bör avslås.

Bakgrund och tidigare behandling

I  proposition 1992/93:159 Stöd  och
service  till vissa funktionshindrade
anför  föredragande  statsrådet  i
specialmotiveringen till 9 § 2  LSS
följande.

Vårdnadshavare   till   barn   med
funktionshinder  har,  liksom  andra
vårdnadshavare,   ansvar    enligt
föräldrabalken för sina barns omvådnad
och  trygghet.  Föräldraansvaret  och
samhällets insatser i form av exempelvis
barnomsorg och avlösarservice kan dock i
vissa  fall behöva kompletteras  med
insatsen personlig assistans. - - - Även
en vårdnadshavare kan vara personlig
assistent, om insatsen kan anses gå
utöver vad föräldraansvaret omfattar och
det  är  fråga  om situationer  där
förutsättningarna för insatsen personlig
assistans föreligger.

Riksrevisionsverket  har  vid  sin
granskning av assistansreformen  (RRV
1995:57) gjort den bedömningen, utifrån
LSS-propositionen,   att   personlig
assistans endast torde kunna beviljas
för tid som sträcker sig utöver vad som
kan anses vara normalt föräldraansvar.
Hur långt en förälders ansvar sträcker
sig för funktionshindrade barn framgår
dock inte av propositionen, menar RRV.
Verket anför vidare att det inte är
möjligt  att  avgöra hur domstolarna
kommit fram till visst resultat och
vilka avräkningar som gjorts för t.ex.
föräldraansvar och andra insatser. Detta
är gränsdragningsfrågor som enligt RRV
bör  klargöras och ges en tydligare
reglering. RRV anför emellertid  att
enligt  förevarande rättspraxis  barn
skall beviljas assistansersättning då
deras    hjälpbehov    exklusive
föräldraansvaret uppgår till minst 20
timmar.  Det vill säga barn  bedöms
utifrån  samma kriterier som  vuxna.
Domstolarna tar, enligt verkets mening,
inte hänsyn till att personlig assistans
enligt lagens förarbeten skall beviljas
endast för en begränsad grupp av barn
med mycket stort omvårdnadsbehov.

I Assistansutredningen anges att cirka 1
250  barn  för  närvarande  erhåller
assistansersättning. I förarbetena till
LSS antyds att högre behovskrav skall
gälla för barn än för vuxna. Utredaren
gör den bedömningen att om barn under
sexton år inte skall undantas  från
rätten till personlig assistans behövs
det en lagändring, som förtydligar vilka
krav som skall gälla för barns rätt till
personlig  assistans.  Innebörden  av
lagändringen bör, enligt utredaren, vara
att ett högre behovskrav skall gälla för
barn än för vuxna.

Utskottets bedömning

I propositionen föreslås att det vid
bedömningen av barns rätt till personlig
assistans skall beaktas vad som faller
inom ramen för det ansvar för barnets
personliga  förhållanden  som  åvilar
barnets vårdnadshavare. Förslaget syftar
till att klargöra att försäkringskassan,
vid bedömning av om ett funktionshindrat
barn har rätt till personlig assistans,
skall ta hänsyn till vad som normalt kan
anses  falla  inom  ramen  för  det
föräldraansvar som enligt föräldrabalken
åvilar alla vårdnadshavare med hänsyn
till  barnets ålder, utveckling  och
omständigheter i övrigt. Ett annat sätt
att uttrycka saken är att det är behovet
av  extra tillsyn och omvårdnad med
anledning av ett funktionshinder som
skall ligga till grund för bedömning och
beslut om personlig assistans. Enligt
vad  utskottet  erfarit  tillämpas
principen redan i dag vid de allra
flesta försäkringskassor. Uppfattningen
att kompensation skall lämnas för extra
omvårdnadsbehov,   merarbete   och
merkostnader   till   följd   av
funktionshinder är en sedan många år
vedertagen     princip     inom
handikappområdet. Den tillämpas bl.a.
vid bedömning av rätt till vårdbidrag
för   handikappade   barn   och
handikappersättning. Enligt utskottets
uppfattning  skall  principen  även
tillämpas vid bedömning av rätt till
personlig assistans. Vissa motionärer
och andra som framfört synpunkter till
utskottet  uppfattar att syftet  med
förslaget till 3 § tredje stycket lagen
om assistansersättning skulle vara att
ställa större krav på föräldrar med
funktionshindrade barn än  på  andra
föräldrar. Med hänsyn härtill och till
att  principen  om kompensation  för
merkostnader och merarbete redan har en
fast förankring inom handikappområdet
anser utskottet att det inte behövs
något ytterligare förtydligande i lagen.
Med anledning av motionerna So14 (mp)
yrkande  3 och So18 (c) yrkande  3
avstyrker utskottet lagförslaget i denna
del.

Lagförslagen i övrigt

Utskottet tillstyrker förslagen till lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade
och lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning i övrigt. I 16 §
första    stycket    lag    om
assistansersättning  har  orden   .
Detsamma gäller om ersättning i annat
fall har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp fallit bort, och bör föras
in mellan orden belopp och och .

Uppföljning och kontroll m.m.

Propositionen

I   propositionen   anförs   att
Socialstyrelsen skall slutredovisa sitt
uppdrag att följa upp och utvärdera
handikappreformen senast den 1 maj 1997.
Regeringen    förutsätter    att
Socialstyrelsen inom ramen  för  det
uppdraget även följer upp effekterna av
de förändringar som nu föreslås. Vidare
anförs i propositionen följande.

Det  nära sambandet mellan personlig
assistans och kommunala insatser för
funktionshindrade personer innebär att
det kan uppstå betydande förskjutningar
i  ansvars-  och kostnadsfördelningen
mellan  staten  och kommunerna  inom
området. Den nuvarande ordningen med ett
delat  ansvar  mellan  staten  och
kommunerna   kan   också,   som
Assistansutredningen framhöll, leda till
svårigheter  att  säkerställa   en
tillfredsställande kostnadskontroll inom
systemet.

Regeringen har därför för avsikt att
uppdra åt RFV och Socialstyrelsen att
lämna förslag till utformning av ett
system för fortlöpande kartläggning och
uppföljning av i vilken utsträckning det
sker     förskjutningar      i
ansvarsfördelningen mellan staten och
kommunerna. Arbetet syftar bl.a. till
att få ett ytterligare underlag för att
bedöma det framtida kostnadsansvaret för
personlig  assistans,  anförs  det
propositionen.

Vidare anförs det i propositionen att
assistansersättning utbetalas enligt 10
§  LASS  månadsvis med  belopp  som
motsvarar  kostnaden för  assistansen
under   det   antal   beviljade
assistanstimmar som assistans lämnats. I
7  §  förordning  (1993:1091)  om
assistansersättning regleras vad  som
avses med kostnaden för assistansen.
Ersättningen är avsedd att täcka de
faktiska kostnaderna för assistansen.
Enligt regeringen råder det oklarhet
rörande försäkringskassornas möjlighet
att kontrollera de kostnader som ligger
till grund för den avgift som anordnare
av personlig assistans debiterar den
assistansberättigade.
Försäkringskassorna har möjlighet att
begära redovisning av underlaget för den
debiterade avgiften. RFV har emellertid
konstaterat att det varit svårt för
kassorna att av vissa assistansanordnare
få ta del av de begärda uppgifterna.
Regeringen avser därför att tillsammans
med RFV finna former för hur en sådan
redovisning skall kunna regleras utan
att det inskränker på principerna för
assistansersättningen.

Motionerna

I motion So12 av Bo Nilsson och Barbro
Hietala  Nordlund (s) hemställs  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
vikten  av  ett bibehållet  statligt
huvudmannaskap. Motionärerna anför att
en statlig finansiering är en garanti
för   likabehandling   av    de
funktionshindrade. Små kommuner kan få
svårt   att  klara  det   ansvar
assistansersättningen      innebär.
Ersättningen bör därför betraktas som en
socialförsäkring  och  handläggas  av
försäkringskassan.        Övergår
assistansreformen till kommunerna hamnar
de funktionshindrade åter i den otrygga
livssituation som de befann sig i före
handikappreformen.   De   kommunala
handläggarnas  dubbla   lojaliteter,
gentemot  kommunen och den enskilde,
skapar  utrymme för godtycke,  menar
motionärerna.

I motion So13 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
hemställs att riksdagen som sin mening
ger  regeringen till känna  att  en
utredning/uppföljning         av
assistansreformen inte bör komma till
stånd (yrkande 1), att riksdagen hos
regeringen      begär      att
Riksförsäkringsverket  i  samråd  med
intresseorganisationer        och
brukarkooperativ gör en översyn av hur
utbetalningsrutinerna  kan  förändras
(yrkande    2)    och    att
Riksförsäkringsverket gör en översyn av
kommunernas     hantering     av
administrationskostnaderna (yrkande 4).
I  motionen  anförs  att  en  av
huvudpoängerna med assistansreformen är
att    den    knutits    till
socialförsäkringssystemet. På det sättet
är den enskildes behov av assistans inte
beroende  av ibland mycket skiftande
lokala  prioriteringar och  resurser.
Staten är en bättre garant för att
behoven  bedöms  mer generellt,  och
assistansersättningen bör vara oberoende
av  kommunalekonomiska  överväganden,
anser motionärerna. I motionen anförs
vidare att mer än 80 % av all personlig
assistans administreras av kommunerna,
dvs. den enskilde brukaren använder sin
assistansersättning  till  att  köpa
personlig  assistans  av  kommunen.
Kommunernas administrationskostnader är
emellertid  genomsnittligt  väsentligt
högre  än  andra assistansanordnares.
Detta medför att brukaren får mindre
över för s.k. assistanskostnader för
aktiviteter, t.ex. för att delta  i
kurser och konferenser.

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en utredning om kommunalt
huvudmannaskap inte bör komma till stånd
(yrkande 1). För att assistansreformen
skall kunna vara den trygghet som den i
dag är för de funktionshindrade måste
den     administreras     över
socialförsäkringssystemet.
Assistanstagarna får inte bli beroende
av  skiftande lokala förutsättningar.
Motionärerna motsätter sig därför att
ett  kommunalt  huvudmannaskap  för
assistansersättningen utreds. I den mån
kommunala  kostnader  övervältras  på
staten  får det regleras  genom  en
justering  av  statsbidraget  till
kommunerna, enligt motionärerna.

I motion So16 av Sonja Fransson och
Lisbeth Staaf-Igelström (s) hemställs
att  riksdagen som sin  mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  statligt  huvudmannaskap
(yrkande 2). Motionärerna anför  att
mindre kommuner med genomsnittligt fler
personer tillhörande personkretsen kan
få mycket höga kostnader. Ju mindre
kommunen är, desto mer kostnadskänslig
är den. Det kan också vara svårt för
mindre  kommuner  att  upprätthålla
tillräcklig    kompetens     och
tillfredsställande  kvalitet  vid  de
bedömningar  och  avvägningar  som
erfordras för likabehandling  av  de
funktionshindrade  i  landet,  anser
motionärerna.

I motion So17 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) hemställs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om uppföljning (yrkande
2). Förslaget om en uppföljning  av
ansvarsförskjutningen,  i  fråga  om
kostnadsfördelningen mellan staten och
kommunerna, kan regeringen använda som
alibi  för  att  återigen  föreslå
inskränkningar i rätten till personlig
assistans,   enligt   motionärerna.
Motionärerna anser att regeringen  i
stället  borde ägnat sig  åt  andra
problem,  som  att en del  kommuner
försöker  komma  åt  så   mycket
assistansersättning som  möjligt  med
minsta möjliga motprestation och att
förenkla   administrationen   inom
försäkringskassorna.

I motion So18 av Roland Larsson m.fl.
(c) hemställs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen     anförts    angående
kommunalisering av assistansverksamheten
(yrkande  7),  om  avgränsning  och
särredovisning mot ordinarie kommunal
verksamhet (yrkande 4) och om vikten av
utbildning  inom assistansverksamheten
(yrkande 5). Motionärerna anför att de
inte  kan  ställa  sig  bakom  en
kommunalisering  av assistansreformen.
Villkoren för de handikappade får inte
bli  beroende  av kommunernas  olika
storlek och ekonomiska förutsättningar.
Enligt  motionärerna innebär det  en
större trygghet för den enskilde om
försäkringskassan gör bedömningen  av
vårdbehovet och utvecklar en praxis som
blir likvärdig över hela landet. För att
undvika gränsdragningsproblem skall, i
de  fall  kommunen anlitas för  att
anställa  och administrera personliga
assistenter, en strikt avgränsning ske
mot övrig kommunal verksamhet. Den som
använder  sig  av  den  kommunala
administrationen     för     sin
assistansersättning bör få regelbunden
redovisning av hur pengarna använts,
anser motionärerna. Motionärerna menar
också att utbildning är mycket viktigt.
Verksamhetsanordnarna bör därför åläggas
att   tydligt   redovisa   vilka
utbildningsinsatser som vidtagits.

Bakgrund och tidigare behandling

Socialstyrelsen     anför     i
Handikappreformen  Årsrapport   1995
följande.

Syftet med personlig assistans är att
vka   möjligheterna   för   svårt
funktionshindrade personer att leva ett
självständigt liv. Samtidigt som det
framförs kritik mot t.ex. handläggning,
administration            och
gränsdragningsproblem, framhåller de som
i dag har personlig assistans ofta att
den   inneburit   stora   positiva
förändringar för dem. De anser att det
är  viktigt  att  assistansen  även
fortsättningsvis  skall  utgå  enligt
lagens intentioner och att behov över 20
timmar per vecka bör handläggas  av
försäkringskassan.
Informationen om LSS har inledningsvis
i  hög  grad  handlat om  personlig
assistans. Socialstyrelsen menar att det
är av yttersta vikt att enskilda får
relevant  information  om  samtliga
insatser som finns att tillgå för att
tillgodose behovet av stöd, såväl genom
LSS   som   annan   lagstiftning.
Behovsbedömningen måste dessutom alltid
utgå  från  varje  enskild  individs
förutsättningar.
Riksrevisionsverket    anför    i
Assistansreformen - en granskning av den
statliga  assistansersättningen  till
funktionshindrade  (RRV  1995:57)  i
huvudsak följande. Huvudmannaskapet för
handikappreformen är delat. Huvudorsaken
till detta, som det beskrivs i lagens
förarbeten, är att assistansersättningen
skall  beviljas  utan  hänsyn  till
kommunalekonomiska  överväganden.  RRV
anser  att det finns anledning  att
överväga  hur huvudmannaskapet  skall
utformas i framtiden. En avgörande fråga
är  om det finansiella ansvaret för
insatsen personlig assistans skall föras
över till kommunerna. RRV anser att
ansvar för beslut, verkställighet och
finansiering generellt sett bör följas
åt. Det ger förutsättningar för  en
förbättrad kostnadskontroll löpande och
för den framtida kostnadsutvecklingen.
Vidare      utgår      olika
decentraliseringssträvanden i samhället
från idén att individuella bedömningar
lättast sker så nära individen  som
möjligt. Detta har kommit till uttryck i
flera              aktuella
huvudmannaskapsförändringar    såsom
Ädelreformen    och    omsorgernas
kommunalisering. RRV menar emellertid
att en kommunalisering i sig inte kommer
att innebära en avgörande reduktion av
kostnaderna. Besparingar kan dock göras
genom förenklad administration och genom
samordning  av  insatser.  Farhågor
beträffande övervältring från  kommun
till stat skulle också elimineras. RRV
påpekar dock att farhågor har framförts
beträffande en kommunalisering, t.ex.
att  kommunalekonomiska prioriteringar
kan komma att påverka bedömningarna, att
det kan innebära sämre möjligheter till
samordning              med
handikappersättning/vårdbidrag, att de
funktionshindrade kan komma att utpekas
och särbehandlas och att kommunerna kan
komma   att   vägra   verkställa
förvaltningsdomstolars domar enligt LSS.
Vidare framgår av verkets granskning att
handläggarna  vid  försäkringskassorna
anser att de har små möjligheter att
följa upp att redovisat antal arbetade
timmar verkligen utförts och att det
även  är  svårt  att  ifrågasätta
arbetsgivares  beräkningar  av  de
administrativa kostnaderna. RRV anser
att försäkringskassornas möjlighet till
kontroll inte är tillräcklig.

Av  Assistansutredningen framgår  att
kommuner i vissa fall har agerat så att
svårt funktionshindrade sökt och fått
statlig assistansersättning i stället
för en annan insats som kommunen borde
ha stått för. Den bedömningen görs dock
att det hittills inte haft någon stor
betydelse för kostnadsutvecklingen, men
att det finns en avsevärd risk för att
det  i  framtiden  kommer  att  ske
kostnadsförskjutningar från kommunerna
till staten, med ett fortsatt delat
huvudmannaskap. Utredaren  anför  att
regelsystemet och konstruktionen av den
statliga  assistansersättningen  ger
mycket  bristfälliga  instrument  och
incitament   för   kontroll   av
kostnadsutvecklingen och för kontroll av
att  beviljade och utbetalade  medel
används på rätt sätt. Vidare anförs att
utredningen  har  fått  en  mängd
påpekanden,             från
handikapporganisationer,
försäkringskassor   och   enskilda
funktionshindrade, gällande hanteringen
av  medel såväl i kommuner som  av
enskilda och privata assistansanordnare.
Även RRV och Riksförsäkringsverket (RFV)
har  i  olika sammanhang  pekat  på
administrativa    problem    och
ofullkomligheter.

Utskottets bedömning

Utskottet anser det angeläget med en
aktiv uppföljning av reformen, främst
för att få en god uppfattning om vad
reformen betytt för enskilda människor
med  funktionshinder - hur reformens
intentioner uppfylls - men även för att
följa kostnadsutvecklingen. Den praxis
som  utvecklas  i  kommunerna,  hos
försäkringskassorna    och     i
överinstanserna bör därför följas noga.
Utskottet  anser  sig  också  kunna
konstatera att vissa förskjutningar i
ansvars- och kostnadsfördelningen mellan
staten och kommunerna har skett. Det
finns exempel på hur vissa kommuner
anpassar eller gör om bostäder  för
funktionshindrade i syfte främst att
erhålla  statlig  assistansersättning
eller  att  personliga  assistenter
utnyttjas i den kommunala hemtjänsten.
Det förekommer uppgifter bl.a. om att
medel för personliga assistenter som
kommuner  erhåller från den statliga
assistansersättningen utnyttjas på ett
oriktigt sätt. I vissa fall särredovisas
inte  assistansersättningen.  Enligt
utskottets mening är det viktigt att
olika lösningar söks dels för att få
kontroll över kostnadsutvecklingen, dels
för att hindra kostnadsövervältring från
kommunerna till staten. Det torde för
att möjliggöra detta vara nödvändigt med
en   striktare   avgränsning   och
särredovisning mellan den verksamhet som
bedrivs enligt LASS och kommunens övriga
verksamhet.  Utskottet  delar  därför
regeringens uppfattning att  det  är
angeläget att utforma ett system för
fortlöpande kartläggning och uppföljning
och att detta lämpligen kan utföras av
Riksförsäkringsverket        och
Socialstyrelsen. Motionerna So13  (v)
yrkandena 2 och 4 och So18 (c) yrkandena
4  och  5  får  anses  i  huvudsak
tillgodosedda och avstyrks.
Om  kostnadsansvaret  för  insatsen
personlig assistans skulle läggas på
kommunerna, kan det för mindre kommuner
innebära mycket dryga kostnader i de
fall  man  har  fler  personer  med
omfattande   funktionshinder    än
genomsnittligt. Mindre  kommuner  kan
också  få  svårt  att  upprätthålla
tillräcklig  kompetens för  att  med
tillfredsställande kvalitet  göra  de
bedömningar  och  avvägningar  som
erfordras för att det skall bli en lika
behandling  av  de funktionshindrade,
oavsett var de är bosatta i landet. Det
har  hittills  inte  skett  någon
utvärdering   av   det   delade
huvudmannaskapet som ger underlag för
att   nu   överväga  ett  ändrat
huvudmannaskap    för    statlig
assistansersättning. Enligt utskottets
uppfattning   bör   staten   genom
försäkringskassorna         även
fortsättningsvis  vara  huvudman  för
personlig  assistans  där  behoven
vverstiger 20 timmar per vecka. Vad
utskottet nu anfört bör med anledning av
motionerna So12 (s), So13 (v) yrkande 1,
So14 (mp) yrkande 1, So16 (s) yrkande 2,
So17 (fp) yrkande 2 och So18 (c) yrkande
7 ges regeringen till känna.
Övriga frågor

Propositionen

Regeringen bedömer att de förslag till
avgränsningar som lagts fram, rörande
definition  av  personlig  assistans,
avgränsning mot kommunal verksamhet och
barns rätt till personlig assistans,
kommer att leda till minskade kostnader
för den statliga assistansersättningen
med 230 miljoner kronor. Förslaget om
att  assistansersättning skall  kunna
lämnas  under  kortare vårdtider  på
sjukhus bedöms leda till en ökad kostnad
på 15 miljoner kronor. Förslagen till
avgränsningar skall träda i kraft den 1
juli 1996, men regeringen bedömer att
full ekonomisk effekt uppnås först under
år 1997. Regeringen utgår från att de
omprövningar av tidigare fattade beslut
som försäkringskassorna förutsätts göra
kommer att genomföras successivt från
den 1 juli 1996. Förslagen bedöms inte
medföra  någon  ökad belastning  för
domstolarna.
Regeringen föreslår att  det  genom
övergångsbestämmelser till LASS skall
ges möjlighet för försäkringskassorna
att    ompröva    beslut    om
assistansersättning som fattats före den
1 juli 1996 utan att två år förflutit
sedan frågan om rätt till ersättning
senast  prövades. Detta bör,  enligt
regeringen,   endast   ske   om
försäkringskassan  bedömer  att  en
omprövning skulle leda till ett beslut
om  lägre  antal  assistanstimmar.
Övergångsbestämmelsen syftar till att
uppnå  en  omedelbar effekt  av  de
föreslagna besparingarna.

Motionerna

I motion So13 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
hemställs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna att riksdagen
beslutar minska det statliga bidraget
till kommunerna med 215 miljoner kronor
(yrkande  7) och att riksdagen  hos
regeringen begär en utredning om hur
personer med psykiska funktionshinder
kan inordnas som en fjärde personkrets i
lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade  (yrkande  8).  I
motionen anförs att regeringen avser att
spara  215  miljoner  kronor  genom
förslagen i propositionen. Regeringen
vill    också    motverka    en
kostnadsövervältring, från  kommunerna
till staten. Motionärerna anser  att
kostnadsövervältringen  kan  motverkas
genom att staten reducerar statsbidraget
till kommunerna med 215 miljoner kronor.
Assistansersättning kan  då  fortsatt
lämnas när funktionshindrade vistas och
deltar i barnomsorg, skola eller daglig
verksamhet,  menar  motionärerna.  I
motionen anförs vidare att de psykiskt
funktionshindrade i dag diskrimineras
när det gäller möjlighet till insatser
enlig  LSS. Personer med svåra  och
djupgående  psykiska  funktionshinder
skall ha samma rätt till stöd  och
service  som  andra  personer  med
funktionshinder. Motionärerna föreslår
därför att det utreds hur denna grupp
skall kunna omfattas av LSS.

I motion So15 av Gullan Lindblad m.fl.
(m) hemställs att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad  i
motionen anförts om en differentiering
av assistansersättningen (yrkande 2).
Motionärerna   anför   att   flera
handikapporganisationer föreslagit  en
differentiering av assistansersättningen
mellan de tre personkretsarna i LSS.
Alla funktionshindrade har inte samma
behov av assistans och därmed  inte
heller  behov  av samma  belopp  på
ersättningen, menar motionärerna.

I motion So18 av Roland Larsson m.fl.
(c) hemställs att riksdagen, vid bifall
till yrkandena 1, 2, 3, 4, 5 och 7, som
sin mening ger regeringen till känna vad
i    motionen    anförts    om
assistansersättningens storlek (yrkande
6). Motionärerna föreslår, för att ge
utrymme för en humanare bedömning av
vårdbehov och rätt till assistans, att
ersättning bör utgå med högst 175 kr
inklusive  administration.  Sänkningen
behöver inte innebära några negativa
konsekvenser för verksamheten,  anser
motionärerna.

I motion So14 av Thomas Julin m.fl. (mp)
hemställs att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att vidare utreda
möjligheterna  för anhöriga  att  få
ersättning vid vård av sjuk anhörig även
efter det att den handikappade fyllt 21
år (yrkande 5). Motionärerna anser att
regeringen bör utreda möjligheten för
anhöriga att få ersättning för vård vid
sjukdom också av en nära anhörig som är
över  21 år och inte har personlig
assistans i sin dagverksamhet. För den
anhörige skulle en laglig rätt härtill
underlätta en fortsatt god relation till
t.ex. arbetsgivaren, menar motionärerna.

Utskottets bedömning

Regeringen  har  bedömt  att  den
sammanlagda besparingen av förslagen i
propositionen uppgår till 215 miljoner
kronor. Merparten av den besparingen
uppnås, enligt regeringen, genom  en
tydligare  avgränsning  av  personlig
assistans mot annan kommunal verksamhet.
Full ekonomisk effekt uppnås först under
år  1997,  under  förutsättning  att
förändringarna  genomförs  successivt
fr.o.m. den 1 juli 1996. Utskottet anser
inte att de ändringar och förtydliganden
i  regeringens förslag som utskottet
föreslagit  innebär  någon  nämnvärd
förändring i de beräknade besparingarna.
Några  motioner tar upp frågor  om
reformens finansiering och de ekonomiska
effekterna av förslagen i propositionen.
I motion So13 (v) yrkande 7 anförs att
kostnadsövervältringen på staten  kan
lösas  genom att kommunerna erhåller
motsvarande mindre vid fördelningen av
de statliga bidragen till kommunerna.
Utskottet anser att förslaget i motionen
strider   mot   uppläggningen   av
handikappreformen   och   avstyrker
motionsyrkandet.
I samma motion begärs en utredning om
hur   personer   med   psykiska
funktionshinder  genom  en  fjärde
personkrets kan inordnas i LSS. Vid
införandet av LSS kom också personer med
omfattande psykiska funktionshinder att
omfattas av lagens insatser. Utskottet
har  i samband med behandlingen  av
propositionen  om  psykiskt  stördas
villkor  instämt  i  den  dåvarande
regeringens   avsikt   att   ge
Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp
LSS  med  avseende på denna  grupp.
Uppföljningen  avsågs  kunna  utgöra
underlag för bedömningen av om LSS är
ändamålsenlig i stödet till de psykiskt
störda. Utskottet anser att resultatet
av  uppföljningen bör  avvaktas  och
avstyrker motion So13 (v) yrkande 8.
I motion So15 (m) anförs att alla
funktionshindrade inte har behov  av
precis samma assistans och därmed inte
heller behov av samma ersättning för
personlig assistans. En differentiering
av  assistansersättningen kan, enligt
utskottets mening, övervägas i samband
med att reformen följs upp. Motion So15
(m)  yrkande 2 får härmed anses  i
huvudsak tillgodosedd och avstyrks.
I motion So18 (c) menar motionärerna
att en möjlighet att åstadkomma utrymme
för en humanare bedömning av vårdbehov
och den enskildes rätt till assistans är
att assistansersättningen uppgår till
högst 175 kr. Utskottet konstaterar att
denna fråga får övervägas av regeringen
som, enligt 10 § LASS, för varje år
fastställer ett högsta belopp per timme.
Riksförsäkringsverket  lämnar  förslag
till regeringen om högsta timbelopp.
Utskottet avstyrker motion So18  (c)
yrkande 6.
I motion So14 (mp) anförs att anhöriga
till handikappade barn bör få möjlighet
till ersättning för vård av barnet även
efter det att barnet fyllt 21 år. Enligt
lagen  om  allmän  försäkring  får
tillfällig föräldrapenning utgå för vård
av barn upp till 21 års ålder (i vissa
fall 23 års ålder) om barnet omfattas av
LSS. Utskottet, som anser att frågan om
en  höjning  av  åldersgränsen  bör
övervägas i annat sammanhang, avstyrker
motion So14 (mp) yrkande 5.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:So11 yrkande 1, 1995/96:
So15  yrkande  1 och 1995/96:So17
yrkande 1,
res. 1 (m, fp, mp,
kds )
2.  beträffande  tidsram  för
beslut om assistansersättning
att  riksdagen med  anledning  av
propositionen   och   motionerna
1995/96:So13  yrkande   3   och
1995/96:So14 yrkande 4 antar 6 § i
regeringens förslag till  lag  om
ändring  i  lagen  (1993:389)  om
assistans-ersättning   med   den
ändringen att ordet tre ersätts med
 sex ,
res. 2 (mp)
3. beträffande definition  av
personlig assistans
att  riksdagen med  anledning  av
propositionen   och   motionerna
1995/96:So13 yrkande 5, 1995/96:So14
yrkande 2, 1995/96:So16 yrkande 1 och
1995/96:So18 yrkande 1 antar 9 a §
första stycket i regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:387) om stöd och service till
vissa  funktionshindrade, med  den
ändringen att paragrafen erhåller den
i bilaga 2 som Utskottets förslag
betecknade lydelsen,
4. beträffande åldersgräns för
rätt till personlig assistans
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So11 yrkande 3 antar 9 a §
fjärde stycket i regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,
res. 3 (kds)
5.           beträffande
assistansersättning vid vistelse i
barnomsorg m.m.
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:So13 yrkande 6 och
1995/96:So18 yrkande 2 antar 4 §
första stycket i regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:389) om assistansersättning med
den ändringen att ordet "eller" förs
in  mellan "gruppbostad." och "4.
vistas",
6.           beträffande
assistansersättning för kortare tid
på sjukhus m.m.
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:So11 yrkande 2 antar 4 §
andra stycket i regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:389) om assistansersättning,
7. beträffande barns rätt till
personlig assistans
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:So14 yrkande 3 och
1995/96:So18  yrkande  3  avslår
regeringens förslag till 3 § tredje
stycket  lag om ändring i  lagen
(1993:389) om assistansersättning,
8. beträffande förslaget till
lag om ändring i lagen (1993:387) om
stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade i den mån det
inte  omfattas  av vad  utskottet
hemställt under tidigare moment,
9. beträffande förslaget till
lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning i övrigt
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1993:389) om assistansersättning i
den mån det inte omfattas av vad
utskottet hemställt under tidigare
moment med den ändringen i 16 §
första stycket att orden "Detsamma
gäller om ersättning i annat fall har
lämnats felaktigt eller med för högt
belopp  förs in mellan "belopp" och
"och",
10. beträffande uppföljning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:So13 yrkandena 2 och 4 och
1995/96:So18 yrkandena 4 och 5,
11. beträffande huvudmannaskap
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:So12, 1995/96:So13
yrkande 1, 1995/96:So14 yrkande 1,
1995/96:So16 yrkande 2, 1995/96:So17
yrkande 2 och 1995/96:So18 yrkande 7
som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
12.   beträffande  ekonomisk
reglering  mellan  staten   och
kommunerna
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So13 yrkande 7,
res. 4 (v, mp)
13.  beträffande  en  fjärde
personkrets
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So13 yrkande 8,
14. beträffande differentiering
av assistansersättning
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So15 yrkande 2,
15.          beträffande
assistansersättningens storlek
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:So18 yrkande 6,
16. beträffande vård av sjuk
anhörig
att riksdagen avslår motion 1995/96:So14
yrkande 5.

Stockholm den 2 maj 1996

På socialutskottets vägnar
Sten Svensson

I beslutet har deltagit: Sten Svensson
(m), Bo Holmberg (s), Ingrid Andersson
(s), Rinaldo Karlsson (s), Hans Karlsson
(s), Liselotte Wågö (m), Christina
Pettersson (s), Roland Larsson (c),
Marianne Jönsson (s), Leif Carlson (m),
Conny Öhman (s), Stig Sandström (v),
Mariann Ytterberg (s), Birgitta Wichne
(m), Thomas Julin (mp), Chatrine Pålsson
(kds) och Kerstin Heinemann (fp).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m),
Thomas  Julin (mp), Chatrine Pålsson
(kds) och Kerstin Heinemann (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Kostnaderna för 
och  på  s.  6  slutar  med   på
propositionen.  bort  ha  följande
lydelse:
Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade har gett tiotusentals
personer en helt ny möjlighet att leva
ett normalt liv och få ta del av olika
verksamheter. Införande av LSS och LASS
är  den  största  och  viktigaste
handikappreformen i Sverige. Utskottet
anser att en så genomgripande reform
behöver verka ytterligare några år innan
en  utvärdering görs.  Reformen  och
rättspraxis har inte hunnit ta form och
ett framstressat förslag bidrar endast
till  osäkerhet  för  redan  utsatta
grupper. De förändringar som regeringen
föreslår  i  propositionen  är  så
omfattande att de hotar hela reformen om
personlig  assistans.  Den  nuvarande
lagstiftningen bör, enligt utskottets
mening,  gälla till dess det  finns
underlag för en seriös prövning  av
reformen.  Utskottet kan t.ex.  inte
ställa sig bakom förslagen om en starkt
förkortad  tidsram  för  beslut  om
assistansersättning,  definitionen  av
begreppet  personlig  assistans  och
avgränsningen  mellan  statens  och
kommunernas  ansvar. Utskottet  anser
därför med anledning av motionerna So11
(kds) yrkande 1, So15 (m) yrkande 1 och
So17 (fp) yrkande 1 att propositionen
skall avslås.
dels att utskottets hemställan under
mom. 1 bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   avslag   på
propositionen
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:So11 yrkande 1,
1995/96:So15  yrkande   1   och
1995/96:So17  yrkande  1  avslår
propositionen,
2. Tidsram för beslut om
assistansersättning (mom. 2)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s.  7 börjar  med  Assi-
stansersättning skall  och på s.  8
slutar  med  ordet  sex .  bort  ha
följande lydelse:
Utskottet delar inställningen i motion
So14 (mp) om att det är värdefullt för
personer som har ett mycket stort behov
av personlig assistans att kunna spara
sina  assistanstimmar  till  sådana
tillfällen då de önskar göra något extra
assistanskrävande. Att korta ned denna
tid  till tre månader från ett  år
omöjliggör  ett  sådant  sparande.
Utskottet anser därför med anledning av
motion So14 (mp) yrkande 4 att förslaget
till  ändring  i  6  §  lagen  om
assistansersättning bör avslås.
dels att utskottets hemställan under
mom. 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande tidsram för beslut om
assistansersättning
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So14  yrkande  4  avslår
regeringens förslag till ändring i 6
§ lag om ändring i lagen (1993:389)
om assistansersättning,
3. Åldersgräns för rätt till personlig
assistans (mom. 4)

Chatrine Pålsson (kds) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 12 börjar med I motion  och
slutar med motionen avstyrks. bort ha
följande lydelse:
Utskottet anförde redan när reformen
infördes  att  det  är  principiellt
felaktigt med en åldersgräns för rätt
till personlig assistans när vårdbehovet
kvarstår.  Åldersgränsen  innebär  en
diskriminering av äldre. Det måste vara
den  enskildes  behov  av  personlig
assistans som är avgörande och inte
personens ålder. Det har visat sig att
inte alla beviljade timmar utnyttjas.
Det finns därför nu, enligt utskottets
mening, ett utrymme för att bygga ut
reformen. Utskottet anser därför för
kontinuitetens och den goda omvårdnadens
skull att rätten till assistans skall
fortsätta att gälla även efter 65 års
ålder. Med bifall till motion So11 (kds)
yrkande  3  bör således  regeringens
förslag till   9 a § fjärde stycket
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade avslås.
dels att utskottets hemställan under
mom. 4 bort ha följande lydelse:
4. beträffande åldersgräns för rätt
till personlig assistans
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:So11  yrkande  3  avslår
regeringens förslag till 9 a § fjärde
stycket  lag om ändring i  lagen
(1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,
4. Ekonomisk reglering mellan staten och
kommunerna (mom. 12)

Stig Sandström (v) och Thomas Julin (mp)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 25 börjar med Några motioner 
och   slutar   med    avstyrker
motionsyrkandet.  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  anser det angeläget  att
markera att de av regeringen föreslagna
besparingarna  inte  får  äventyra
innehållet i rättighetslagstiftningen.
De eventuella besparingar som görs inom
den statliga assistansersättningen får
kommunerna  kompensera  inom  andra
ansvarsområden.  Kommunernas  ytterst
ansträngda ekonomi får lösas genom andra
åtgärder. Utskottet anser vidare att
assistansreformen nu måste få sätta sig
under  ett  par  år  och  att  de
funktionshindrade  personer  som  är
beroende av LASS i framtiden slipper
fler  ogenomtänkta  besparingsförslag.
Utskottet anser med anledning av motion
So13 (v) yrkande 7 att riksdagen bör
besluta att minska statens bidrag till
kommunerna med 215 miljoner kronor.
dels att utskottets hemställan under
mom. 12 bort ha följande lydelse:
12. beträffande ekonomisk reglering
mellan staten och kommunerna
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:So13 yrkande 7 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.
Särskilda yttranden

1. Personlig assistans

Sten  Svensson, Liselotte Wågö, Leif
Carlson och Birgitta Wichne (alla m)
anför:

Den borgerliga regeringens målsättning
var att handikappade och deras anhöriga
skall ges ökade möjligheter till ett
gott liv. En mängd åtgärder i syfte att
underlätta   för   funktionshindrade
genomfördes. Den största reformen var
införandet av LSS och LASS. Lagen om
stöd   och  service  till  vissa
funktionshindrade har givit tiotusentals
funktionshindrade en helt ny möjlighet
att leva ett normalt liv och få ta del
av  olika  verksamheter. Från  flera
handikapp-organisationer har föreslagits
en      differentiering     av
assistansersättningen om besparingar på
området   visar  sig   nödvändiga.
Socialstyrelsen  har  i  uppdrag  av
regeringen att utvärdera reformen, bl.a.
med avseende på om LSS är ändamålsenlig
när det gäller stödet till de psykiskt
störda. I samband med utvärderingen bör
även frågan om en differentiering av
assistansersättningen prövas.

2. Personlig assistans

Kerstin Heinemann (fp) och Thomas Julin
(mp) anför:

Trots  ett ansträngt statsfinansiellt
läge genomfördes handikappreformen under
den borgerliga regeringen. Syftet med
LSS var att underlätta vardagen för
familjer med funktionshindrade barn och
för vuxna med olika funktionshinder.
LASS  har  möjliggjort  för  många
handikappade  att  själva  anställa
personliga assistenter eller att anlita
kommunen eller kooperativ för att få
denna service. Det finns dock en del
ytterligare behov av reformer inom LSS
och LASS tillämpningsområde. Samhället
bör  göras mer handikappvänligt. För
många   funktionshindrade   varierar
hjälpbehoven mycket mellan olika delar
av  året.  En  inskränkning  av  de
funktionshindrades   valfrihet   och
självbestämmande måste  undvikas.  En
kommunalisering av handikappolitiken och
en   omyndigförklaring   av   de
funktionshindrade är inte en politik
värd att återgå till. De grupper av
funktionshindrade personer som i dag
omfattas av reformen måste  även  i
fortsättningen kunna känna  säkerhet.
Personkretsen bör således omfatta även
t.ex.   personer   med   psykiska
funktionshinder. Vid  65  års  ålder
förloras   rätten  till  personlig
assistans.  Det innebär  ett  abrupt
avbrytande  av  en  assistans  som
möjliggjorde ett mycket självständigt
liv. Det finns skäl att överväga om det
inte bör införas vissa övergångsregler
som ersätter den rigida gränsen vid 65
års ålder. En del kommuner försöker
 komma    över    så    mycket
assistansersättning som  möjligt  med
minsta möjliga motprestation . Detta är
ett problem som måste diskuteras  i
samband med en utvärdering.  I  det
sammanhanget  bör även övervägas  en
förenkling av administrationen och en
bättre  samordning av insatserna  på
området.

3. Personlig assistans

Chatrine Pålsson (kds) anför:

När assistansreformen trädde i kraft
förändrades livet för drygt  6  000
människor på ett mycket påtagligt sätt.
Många handikappade säger sig ha gått
från att bara existera till att börja
leva. Det är tveksamt att redan efter ca
två år göra en utvärdering av en så pass
genomgripande reform. Staten borde vänta
i ytterligare tre år innan man gör en
sådan utvärdering. Reformen har ännu
inte hunnit sätta sig ordentligt. Det
finns domar som väntar på utslag och det
finns ännu inte någon rättspraxis på
området. Det är angeläget att undvika
ryckighet  och osäkerhet  för  redan
utsatta  människor.  Den  gällande
lagstiftningen bör därför  bibehållas
tills det finns underlag för att göra en
seriös prövning av reformen. Livet är
inte förutsägbart, och hjälpbehoven för
en funktionshindrad kan variera kraftigt
mellan olika perioder. Det är angeläget
att  undvika  begränsningar  i  den
funktionshindrades  frihet  och  att
motverka  en  ökad  administration.
Angelägna frågor för framtiden är också
att  assistansersättning skall  kunna
lämnas för tid på sjukhus och att den
som fyllt 65 år skall kunna få personlig
assistans.
I propositionen framlagda lagförslag
Av utskottet föreslagen ändring i 9 a §
första stycket regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade
Regeringens förslag
Utskottets förslag
9 a §
Med    personlig  Med   personlig
assistans enligt 9 assistans enligt 9
§   2   avses §   2   avses
personligt utformat personligt utformat
stöd som ges av ett stöd som ges av ett
begränsat   antal begränsat   antal
personer åt den som personer åt den som
på   grund   av på grund av stora
funktionshinder   och    varaktiga
behöver  praktisk funktionshinder
hjälp  med  sin behöver hjälp med
personliga hygien, sin   personliga
måltider, att klä hygien,  måltider,
av och på sig eller att klä av och på
att kommunicera med sig,      att
andra        kommunicera   med
(grundläggande    andra eller annan
behov).       hjälp      som
förutsätter
ingående kunskaper
om       den
funktionshindrade
(grundläggande
behov).

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
Motioner väckta med anledning av
propositionen 2
Beredningen av ärendet i riksdagen 3
Utskottet 4
Propositionen i huvuddrag 4
Fråga om avslag på propositionen 4
Motionerna 4
Utskottets bedömning 5
Tidsram för beslut om
assistansersättning 6
Propositionen 6
Motionerna 6
Bakgrund och tidigare behandling 7
Utskottets bedömning 7
Definition av personlig assistans
m.m. 8
Propositionen 8
Motionerna 9
Bakgrund och tidigare behandling 10
Utskottets bedömning 11
Avgränsning mot viss kommunal
verksamhet 12
Propositionen 12
Motionerna 13
Bakgrund och tidigare behandling 14
Utskottets bedömning 15
Barns rätt till personlig assistans 16
Propositionen 16
Motionerna 17
Bakgrund och tidigare behandling 17
Utskottets bedömning 18
Lagförslagen i övrigt 18
Uppföljning och kontroll m.m. 19
Propositionen 19
Motionerna 19
Bakgrund och tidigare behandling 21
Utskottets bedömning 22
Övriga frågor 23
Propositionen 23
Motionerna 24
Utskottets bedömning 25
Hemställan 26
Reservationer 27
1. Avslag på propositionen (mom. 1) 27
2. Tidsram för beslut om
assistansersättning (mom. 2) 28
3. Åldersgräns för rätt till
personlig assistans (mom. 4) 29
4. Ekonomisk reglering mellan
staten och kommunerna (mom. 12) 29
Särskilda yttranden 30
1. Personlig assistans 30
2. Personlig assistans 30
3. Personlig assistans 31
I propositionen framlagda lagförslag,
bilaga 1 32
Av utskottet föreslagen ändring i 9 a §
första stycket regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade, bilaga 2 37
Gotab, Stockholm 1996