Skatteutskottets betänkande
1995/96:SKU30

Kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak


Innehåll

1995/96
SkU30

Sammanfattning

I  betänkandet tillstyrker  utskottet
proposition 1995/96:197 med förslag om
en ny lag om kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter av mineraloljeprodukter,
alkohol och tobak. Utskottet tillstyrker
även en ändring rörande tidpunkten för
omräkning av skatten på alkoholvaror.

Propositionen

Regeringen     (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96:197 att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter av mineraloljeprodukter,
alkohol och tobak,
2. lag om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt.
I propositionen föreslås att en lag om
kontroll av yrkesmässiga vägtransporter
av  mineraloljeprodukter, alkohol och
tobak införs. Genom den nya lagen ges
beskattningsmyndigheten befogenhet att
undersöka transportmedel samt behållare,
containrar, lådor och andra utrymmen där
varor  kan förvaras under transport.
Myndigheten får också befogenhet att
granska ledsagardokument och bevis om
ställd säkerhet samt att undersöka och
ta  prov på varor. Lagen innehåller
vidare bestämmelser om skyldighet för
förare av transportmedel att stanna på
anmaning och att legitimera sig samt att
tillhandahålla handlingar  och  lämna
uppgifter. För att ge tyngd åt kraven på
att ledsagardokument och bevis om ställd
säkerhet i förekommande fall medföljer
transporter föreslås att en särskild
sanktionsavgift, transporttillägg, skall
kunna påföras den skattskyldige  och
föraren. Ett annat viktigt led i detta
är att polisen och i vissa fall även
tullen skall medverka vid kontrollen
samt att den som inte stannar trots
anmaning kan dömas till böter.
I propositionen föreslås också att vid
omräkning  av  skattebeloppen   på
alkoholvaror enligt lagen (1994:1564) om
alkoholskatt skall samma period gälla
för skatteomräkning för alkohol som för
tobak.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1
juli 1996.
Lagförslagen har följande lydelse.

2.1 Förslag till lag om kontroll av
yrkesmässiga vägtransporter av
mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

Utskottet

Ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot
regeringens  förslag utan tillstyrker
propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen med bifall  till
proposition 1995/96:197 antar de i
propositionen  framlagda  förslagen
till
1. lag om kontroll av yrkesmässiga
vägtransporter   av   mineralolje
produkter, alkohol och tobak,
2. lag om ändring i lagen (1984:151)
om   punktskatter   och   pris
regleringsavgifter,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Stockholm den 21 maj 1996

På skatteutskottets vägnar

Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Sverre Palm (s), Karl Hagström (s),
Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth Staaf-
Igelström (s), Rolf Kenneryd (c), Björn
Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m), Isa
Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s),
Lars Bäckström (v), Ulla Rudin (s), Jan-
Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp),
Holger Gustafsson (kds), Lars U Granberg
(s) och Carl Erik Hedlund (m).