Skatteutskottets betänkande
1995/96:SKU19

Skatteregler med anledning av nya årsredovisningslagar, m.m.


Innehåll

1995/96
SkU19

Sammanfattning

I  detta  betänkande  tillstyrker
utskottet  proposition  1995/96:104
Skatteregler med anledning  av  nya
årsredovisningslagar, m.m.
Vid betänkandet fogas en reservation
(m).

Propositionen

Regeringen    (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96:104 att
riksdagen  antar de i propositionen
framlagda förslagen till
1.   lag   om   ändring   i
kommunalskattelagen (1928:370),
2. lag om ändring i lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt,
3. lag om ändring i lagen (1955:257)
om  inventering  av  varulager  för
inkomsttaxeringen,
4. lag om ändring i lagen (1990:325)
om  självdeklaration  och  kontroll
uppgifter,
5. lag om ändring i lagen (1993:1539)
om  avdrag  för  underskott  av
näringsverksamhet,
6. lag om ändring i lagen (1994:760)
om inkomstskatteregler vid ombildning
av landshypoteksinstitutionen,
7. lag om ändring i lagen (1967:531)
om  tryggande  av pensionsutfästelse
m.m.,
8. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
9.   lag   om   ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
10.   lag   om   ändring   i
bankaktiebolagslagen (1987:618),
11. lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619),
12. lag om ändring i lagen (1995:000)
om medlemsbanker.
I  propositionen  föreslås  vissa
skatteregler på företagsskatteområdet
med   anledning   av   de   nya
årsredovisningslagarna       för
kreditinstitut  och värdepappersbolag
samt försäkringsföretag som skall träda
i kraft vid årsskiftet. Vidare föreslås
vissa   smärre   ändringar   i
aktiebolagslagen (1975:1385) och lagen
(1967:531)   om   tryggande   av
pensionsutfästelse m.m. som en följd av
förslagen i prop. 1995/96:10 Års- och
koncernredovisning. Dessutom  tas  i
propositionen upp ett  antal  andra
frågor   på  företagsskatteområdet.
Avskattningen   av   Landshypoteks
reservfonder anpassas till vad  som
gäller för övriga företag. Spärreglerna
mot förlustutjämning ändras så att de
gäller även underskott som uppkommer
hos  utländska företag verksamma  i
Sverige.  Förslag  lämnas  även  om
skattefrihet för viss utdelning från
bankaktiebolag samt om skatteregler för
producentorganisationer  på  fiskets
område.

Lagförslagen har följande lydelse.

Utskottet

Skatteregler med anledning av nya
årsredovisningslagar

Riksdagen  behandlar  under  hösten
regeringens förslag till nya lagar på
redovisningsområdet (prop. 1995/96:10
Års-  och  koncernredovisning,  bet.
1995/96:LU4).     Tre     nya
årsredovisningslagar skall införas, en
för  företag i allmänhet,  en  för
kreditinstitut  och värdepappersbolag
och  en för försäkringsföretag. För
kreditinstitut, värdepappersbolag och
försäkringsföretag  skall  de  nya
reglerna tillämpas för räkenskapsår som
påbörjas efter den 31 december 1995.
Företag  i allmänhet skall redovisa
enligt  de  nya  reglerna  fr.o.m.
räkenskapsår som påbörjas efter den 31
december 1996.
I förevarande proposition 1995/96:104
föreslås de nya regler på skatteområdet
som är en nödvändig konsekvens av att
nya    årsredovisningslagar   för
kreditinstitut  och värdepappersbolag
samt försäkringsföretag skall tillämpas
från  årsskiftet. Reglerna  föreslås
därför   bli   tillämpliga   på
beskattningsår som börjar den 1 januari
1996 i fråga om företag som omfattas av
årsredovisningslagarna       för
kreditinstitut  och värdepappersbolag
samt  försäkringsföretag  och  på
beskattningsår som börjar den 1 januari
1997 i övrigt. Enligt propositionen
fortsätter övervägandena när det gäller
konsekvensändringar  för  företag  i
allmänhet.
Den  nya  årsredovisningslagen  för
försäkringsföretag innebär att större
delen  av  ett  försäkringsföretags
tillgångar kommer att utgöras av s.k.
placeringstillgångar.      Sådana
placeringstillgångar som enligt dagens
regler är omsättningstillgångar skall
enligt propositionen vid beskattningen
även i fortsättningen behandlas som
omsättningstillgångar  och  värderas
enligt lägsta värdets princip trots att
de     enligt    de     nya
årsredovisningsreglerna får  värderas
antingen   med   utgångspunkt   i
anskaffningsvärdet eller till verkligt
värde  även om detta är högre  än
anskaffningsvärdet.
Även  om ett försäkringsföretag  i
räkenskaperna     tar     upp
placeringstillgångar  till  verkligt
värde  när  detta värde  överstiger
anskaffningsvärdet skall företaget få
tillämpa lägsta värdets princip vid
beskattningen.
Kreditinstitut och värdepappersbolag
skall  enligt förslaget få ta  upp
omsättningstillgångar som utgörs  av
överlåtbara värdepapper till det lägsta
av  anskaffningsvärdet och  verkliga
värdet även om tillgångarna tagits upp
till ett högre värde i räkenskaperna.
En  bestämmelse föreslås som skall
hindra att ett byte från en kollektiv
värderingsprincip till en post-för-post-
värdering vid värderingen av  vissa
tillgångar  hos  kreditinstitut  och
värdepappersbolag         samt
försäkringsföretag      föranleder
skattebortfall.
Propositionen innehåller även förslag
om en s.k. utdelningsspärr som skall
hindra ett företag som redovisar ett
högre tillgångsvärde i räkenskaperna än
vid beskattningen att dela ut eller på
annat sätt förfoga över obeskattade
vinster.  Utdelningsspärren  är  en
skatteregel  som får betydelse  vid
utdelning av mer än vad som hade varit
möjligt om det skattemässiga värdet
hade använts i räkenskaperna. I sådant
fall skall det skattemässiga värdet
höjas. Regeln gäller i första hand för
bankaktiebolag           och
försäkringsaktiebolag   men   även
ekonomiska   föreningar,    inkl.
medlemsbanker   och    ömsesidiga
försäkringsbolag berörs. Företag som
omfattas av utdelningsspärren skall i
sin självdeklaration lämna de uppgifter
som behövs för skattekontrollen.
Utskottet har inte något att erinra
mot regeringens förslag och tillstyrker
följaktligen propositionen i denna del.
Skattefrihet för viss utdelning från
bankaktiebolag

För att möjliggöra för bankerna att
avveckla de fastighetsbestånd som de
har övertagit i samband med bankkrisen
föreslås   en   uppmjukning   för
bankaktiebolag av skattereglerna vid
uppdelning av en verksamhet.
Nuvarande regler infördes våren 1991
(prop. 1990/91:167, SkU30) som  ett
provisorium i avvaktan på en generell
översyn av skattefrågorna i samband med
omstrukturering.  De  innebär  att
utdelning i form av aktier i  ett
dotterbolag kan ske utan omedelbara
inkomstskattekonsekvenser.   Samtliga
aktier måste delas ut och flera andra
villkor skall uppfyllas, bl.a. att det
utdelande  bolaget skall ha  aktier
inregistrerade vid svensk börs och att
verksamheterna i de båda bolagen skall
vara  av en viss omfattning  efter
delningen   i   jämförelse   med
moderbolagets verksamhet för delningen.
Omstruktureringsfrågorna   behandlas
f.n.     av    1992     års
företagsskatteutredning.  Arbetet  är
inte klart. Enligt propositionen bör
bankerna emellertid redan under 1996
ges  möjlighet  att  avveckla  sina
fastighetsengagemang. Den  lagändring
som föreslås innebär att utdelning från
ett bankaktiebolag i form av aktier i
ett   dotterbolag   under   vissa
förutsättningar skall vara skattefri
utan krav på att det utdelande bolaget
skall ha aktier inregistrerade  vid
svensk börs eller att det utdelade
bolaget skall bedriva verksamhet av
viss omfattning.
För bankerna gäller särskilda regler
för  fastighetsförvärv. Om  bankerna
köper in fastigheter för att skydda
sina fordringar skall dessa avyttras så
snart det lämpligen kan ske och senast
när det kan äga rum utan förlust för
banken.  En  avveckling  av  det
fastighetsbestånd som  bankerna  har
övertagit i samband med bankkrisen är
ett led i den pågående normaliseringen
av  banksektorn.  En  renodling  av
verksamheten minskar också risktagandet
vilket i sin tur kan innebära  en
minskning     av     bankernas
finansieringskostnader. Genom att såväl
banker som flera andra aktörer har
stora  fastighetsbestånd  som  skall
avyttras finns det risk för att en
avvecklingsprocess  skulle  medföra
störningar  på  fastighetsmarknaden.
Utskottet  delar  regeringens   i
propositionen framförda uppfattning att
det är väsentligt att bereda bankerna
möjlighet att på olika vägar avveckla
sitt fastighetsinnehav.
Under ärendets beredning i utskottet
har inkommit en skrivelse i vilken
Stadshypotek AB framför önskemål om att
få   dela  ut  aktier  i  ett
fastighetsförvaltande dotterbolag  på
samma  villkor  som  gäller  för
bankaktiebolag.
Som  utskottet nämnde är nuvarande
regler om delning av verksamheter ett
provisorium. Det är givetvis angeläget
att det görs en bredare översyn av
dessa  regler.  I  Företagsskatte
utredningens fortsatta arbete kommer
omstruktureringsfrågorna att behandlas.
Enligt vad utskottet erfarit kommer
regeringen emellertid att ta upp vissa
hithörande   frågor   i    ett
utredningsarbete som skall vara klart
om ca tre månader. Det finns enligt
utskottets mening därför inte anledning
att  i  detta  ärende överväga  en
ytterligare utvidgning av reglerna.
Med  hänvisning till  det  anförda
tillstyrker utskottet propositionen i
denna del.
Övriga frågor

I   propositionen  föreslås   att
producentorganisationer  på  fiskets
område befrias från skattskyldighet med
verkan redan fr.o.m. 1995 års taxering
till  den  del  verksamheten  avser
marknadsreglering.        Äldre
skattebestämmelser          om
prisregleringsföreningar tas bort.
Ett   annat  förslag  är   att
skattereglerna  för   Landshypoteks
reservfonder anpassas till  gällande
principer  för  återföring   till
beskattning    av    företagens
skatteutjämningsreserver. Återföringen
av reservfonderna skall i normalfallet
ske enligt ett särskilt schema vid
1996-2001 års taxeringar.
Spärreglerna  mot  förlustutjämning
föreslås   i  propositionen   bli
kompletterade så att de skall gälla
även  underskott som uppkommer  hos
utländska företag verksamma i Sverige.
Härutöver  lämnas  i  propositionen
förslag om vissa konsekvensändringar
till de förslag som regeringen har lagt
fram  i  den  inledningsvis  nämnda
proposition 1995/96:10. Det gäller en
ändring i aktiebolagslagen och en ny
paragraf  i lagen om tryggande  av
pensionsutfästelse m.m.  samt  vissa
ytterligare       förtydliganden.
Propositionen innehåller även  vissa
mindre justeringar av närmast teknisk
natur.
Utskottet tillstyrker propositionen i
dessa övriga delar.
Utskottet har överlämnat förslaget till
lag om ändring i lagen om medlemsbanker
(lagförslag 12) till näringsutskottet
för  samordning  med  den  pågående
beredningen  av den nya  lagen  om
medlemsbanker.
I  det  i  propositionen framlagda
förslaget till ändring i 2 § 6 mom.
lagen   (1947:576)   om   statlig
inkomstskatt    har    begreppet
försäkringstekniska skulder ersatts med
försäkringstekniska avsättningar. Samma
ändring bör göras i punkt 2 nionde
stycket i samma paragraf.
Med den ändringen att lagförslag 12
utgår ur detta ärende och med den
justering  som  utskottet  nämnde
tillstyrker   utskottet   de   i
propositionen framlagda lagförslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande skatteregler med
anledning      av      nya
årsredovisningslagar
att  riksdagen bifaller proposition
1995/96:104 i denna del,
2. beträffande skattefrihet för
viss utdelning från bankaktiebolag
att  riksdagen bifaller proposition
1995/96:104 i denna del,
res. (m)
3. beträffande övriga frågor
att  riksdagen bifaller proposition
1995/96:104 i denna del,
4. beträffande lagförslagenn
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1995/96:104 i denna del
och vad utskottet här ovan anfört och
hemställt antar de vid propositionen
fogade lagförslagen till
1.   lag   om   ändring   i
kommunalskattelagen (1928:370),
2. lag om ändring i lagen (1947:576)
om  statlig inkomstskatt  med  den
ändringen att 2 § 6 mom. får följande
som  utskottets förslag  betecknade
lydelse:
Regeringens    Utskottets förslag
förslag
2 § 6 mom.
Med livförsäkringsföretag avses
1. livförsäkringsbolag enligt 1 kap.
4    §   försäkringsrörelselagen
(1982:713), samt
2. utländska försäkringsföretag - - -
verksamhet i Sverige.
Med skadeförsäkringsföretag - - -
genom etablering.
Livförsäkringsföretag frikallas - - -
detta moment.
Att särskilda bestämmelser - - -  på
pensionsmedel.
Såsom nettointäkt av - - - 1 b och 4
försäkringsrörelselagen.
Vid beräkning av överskottet - - -
verkställd premieåterbetalning.
Med  försäkringstekniska  -  -  -
återförsäkringsgivares ansvarighet.
Med säkerhetsreserv förstås - - -
fastställd normalplan.
Minskning   av Minskning    av
försäkringsteknisk försäkringsteknisk
a skulder för egen a avsättningar för
räkning, av säker egen räkning,  av
hetsreserv,   av säkerhetsreserv,
regleringsfond för av  regleringsfond
trafikförsäkring  för
och minskning av trafikförsäkring
utjämningsfond   och minskning  av
skall anses  som utjämningsfond
intäkt.      skall  anses  som
intäkt.
Utöver vad ovan stadgas får - - -
till försäkringstagare.
Bestämmelserna i detta - - -  drivit
här i riket.
Beträffande försäkringsrörelse - - -
för återförsäkringspremier.
Blir det på grund av - - -  på
skäligt sätt.
3. lag om ändring i lagen (1955:257)
om  inventering av  varulager  för
inkomsttaxeringen,
4. lag om ändring i lagen (1990:325)
om  självdeklaration och  kontroll-
uppgifter,
5. lag om ändring i lagen (1993:1539)
om  avdrag  för  underskott  av
näringsverksamhet,
6. lag om ändring i lagen (1994:760)
om inkomstskatteregler vid ombildning
av landshypoteksinstitutionen,
7. lag om ändring i lagen (1967:531)
om  tryggande av pensionsutfästelse
m.m.,
8. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
9.   lag   om   ändring   i
försäkringsrörelselagen (1982:713),
10.   lag   om   ändring   i
bankaktiebolagslagen (1987:618),
11. lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619).

Stockholm den 7 december 1995

På skatteutskottets vägnar


Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Bo Lundgren (m), Sverre Palm (s),
Karl-Gösta Svenson (m), Lisbeth Staaf-
Igelström (s), Björn Ericson (s), Carl
Fredrik Graf (m), Isa Halvarsson (fp),
Inger Lundberg (s), Ulla Rudin (s), Jan-
Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp),
Holger Gustafsson (kds), Lars U
Granberg (s), Ingibjörg Sigurdsdóttir
(s), Eskil Erlandsson (c) och Per
Rosengren (v).

Reservation

Skattefrihet för viss utdelning från
bankaktiebolag (mom. 2)
Bo Lundgren, Karl-Gösta Svenson, Carl
Fredrik Graf och Jan-Olof Franzén (alla
m) anser
dels att den del av utskottets
yttrande som på s. 31 börjar med  Som
utskottet och på s. 32 slutar med  av
reglerna bort ha följande lydelse:
Det förslag om utvidgning av reglerna
om delning av företag är naturligt som
ett led i avvecklingen av bankkrisen.
Utskottet tillstyrker förslaget  men
riksdagen bör samtidigt betona att den
krets  av företag som omfattas  av
utvidgningen bör vara de som också
omfattas av det generella bankstödet.
Utskottet föreslår att riksdagen med
anledning av propositionen beslutar om
ett tillkännagivande till regeringen
med denna innebörd.
dels  att utskottets  hemställan
under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande skattefrihet för
viss utdelning från bankaktiebolag
att  riksdagen med anledning  av
proposition 1995/96:109 i denna del
som sin mening ger regeringen till
känna  vad  utskottet anfört  om
ytterligare överväganden i fråga om
reglerna om delning av företag.