Skatteutskottets betänkande
1995/96:SKU18

Skatt på naturgrus


Innehåll

1995/96
SkU18

Sammanfattning

I  detta  betänkande  tillstyrker
utskottet proposition 1995/96:87  om
bl.a.  införande av  en  skatt  på
naturgrus. Utskottet avstyrker  fyra
motioner som väckts med anledning av
propositionen  om bl.a.  avslag  på
propositionen,  skattskyldighet  för
sandsugning till havs och en högre
skattenivå än den föreslagna.
Vid   betänkandet   fogas   fyra
reservationer (m, mp) och ett särskilt
yttrande (v).

Propositionen

Regeringen    (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96:87 att
riksdagen  antar de i propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om skatt på naturgrus,
2. lag om ändring i naturvårdslagen
(1964:822),
3. lag om ändring i lagen (1984:151)
om      punktskatter      och
prisregleringsavgifter,
4. lag om ändring i skattebrottslagen
(1971:69),
5. lag om ändring i lagen (1971:1072)
om förmånsberättigade skattefordringar
m.m.
I propositionen föreslås att en lag
införs om skatt på naturgrus. Avsikten
är att skatten skall verka för en
bättre  hushållning  med  naturgrus.
Vidare  föreslås  att   det   i
naturvårdslagen  skall  införas  en
möjlighet för regeringen att föreskriva
om  skyldighet  för  den  som  har
täkttillstånd att hålla länsstyrelsen
underrättad om vem som exploaterar en
täkt och en möjlighet för regeringen
att meddela föreskrifter om avgifter
för myndigheternas verksamhet enligt
naturvårdslagen.
Lagen om skatt på naturgrus föreslås
träda i kraft den 1 juli 1996 och
ändringarna i naturvårdslagen den 1
april 1996.
Lagförslagen har följande lydelse.

Motionerna

1995/96:Sk13 av Ingvar Eriksson (m)
vari  yrkas  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag om införande av
skatt på naturgrus i enlighet med vad
som anförts i motionen.
1995/96:Sk14 av Hanna Zetterberg m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  producentansvar  och
återanvändning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till  känna  att  en
utvärdering kring denna skatt bör göras
för att noggrant kontrollera att inga
andra bieffekter kommer till som en
kraftigt ökad användning av krossat
berg.
1995/96:Sk15 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att en skatt
på naturgrus om 10 kr per ton införs
från den 1 juli 1996,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om införande av en avfallsskatt
som    även   skall    omfatta
överskottsmassor, skrotsten m.m.,
3. att riksdagen beslutar införa skatt
på naturgrus även för sandsugning till
havs.
1995/96:Sk16 av Berit Andnor m.fl. (s,
c) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en uppföljning av
effekterna av införandet av en skatt på
naturgrus.

Yttrande från annat utskott

Skatteutskottet    har    berett
jordbruksutskottet tillfälle att yttra
sig   i   ärendet.   Yttrandet
(1995/96:JoU2y) fogas som bilaga till
detta betänkande.

Utskottet

Skatt på naturgrus

Avsikten med förslaget i propositionen
om införandet av en naturgrusskatt är
att skatten skall verka för en bättre
hushållning med naturgrus. Kostnaderna
för  att producera naturgrus är  i
genomsnitt 7-8 kr lägre per ton än för
jämförbart krossmaterial. En skatt på
naturgrus  skulle, anser regeringen,
kunna jämna ut dessa skillnader och
styra konsumenterna till att använda
annat material än naturgrus för sådana
ändamål där det är möjligt. Regeringen
föreslår därför att det införs en skatt
på naturgrus på 5 kr per ton.
I motion Sk13 av Ingvar Eriksson (m)
yrkas  avslag  på  propositionen.
Motionären  anser  att   gällande
riktlinjer  för  hushållning  med
naturgrus är fullt tillräckliga, och
den    kontinuerligt    sjunkande
användningen av naturgrus torde, anförs
det, vara ett utslag av det personliga
ägaransvaret att hushålla med ändliga
naturresurser. Enligt motionären finns
det inga klara argument för att en
skatt  skulle leda till en minskad
användning  av  naturgrus,   utan
regeringens förslag får snarare anses
som  ett  uttryck  för  att  skapa
ytterligare beskattningsunderlag.
Utskottet  vill  i  likhet  med
jordbruksutskottet  erinra  om  att
riksdagen vid flera tillfällen uttalat
sig  för  en  ökad  användning  av
ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.
Det råder vidare stor enighet om att
användningen  av  miljöskatter  och
avgifter kan ge incitament till en
bättre   hushållning   med   våra
naturresurser. Utskottet delar således
regeringens  och  jordbruksutskottets
bedömning att åtgärder bör vidtas för
att åstadkomma en bättre hushållning
med naturgrus, och att detta bör ske
genom införandet av en skatt. Utskottet
kan därför för sin del i princip ställa
sig  bakom  regeringsförslaget  och
avstyrker därmed bifall till motion
Sk13. Till enskildheter i förslaget
återkommer utskottet i det följande.
Tillämpningsområde

Naturgrusskatten skall endast omfatta
tillståndspliktiga  täkter,  och  i
propositionen föreslås  således  att
skattskyldighet skall åvila den som
exploaterar en naturgrustäkt för vilken
det  krävs tillstånd enligt  18  §
naturvårdslagen       (1964:822).
Skattskyldighet skall vidare  enligt
förslaget åvila den som med stöd av
vattenlagen (1983:291) exploaterar en
naturgrustäkt under förutsättning att
utvinningen sker för annat ändamål än
husbehov. Även den som med stöd av 38 §
väglagen (1971:948) har fått rätt att
ta  naturgrus från annans fastighet
skall vara skattskyldig för det uttagna
naturgruset.
I motion Sk15 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) yrkas att skatteplikten även bör
omfatta sandsugning till havs. Enligt
motionärerna utgör sådan sandsugning
ett hot såväl mot fågellivet som mot
fisk- och djurlivet i havet.
Inledningsvis vill utskottet i denna
fråga  något  beröra den  rättsliga
regleringen om rätt till grustäkt i
vattenområde.Vattenområden är antingen
enskilda     eller    allmänna.
Gränsdragningen mellan  enskilt  och
allmänt  vatten  regleras  i  lagen
(1950:595)  om  gräns  mot  allmänt
vattenområde. Enskilt vatten i havet
sträcker sig 300 m ut från fastlandet
eller större öar eller ut till 3 m
vattendjup.   Enskilt  vattenområde
tillhör en fastighet. Vattenägare har
enskild rätt bl.a. till utvinning av
material från botten, t.ex. sand och
grus, för husbehov.
Allmänt  vatten sträcker sig  från
gränsen för enskilt vatten ut till
territorialgränsen. Staten anses sedan
gammalt ha rådighet över det allmänna
vattenområdet och företräds här  av
Kammarkollegiet. Utvinning av ämnen och
material  från havsbottnen  regleras
bl.a. av minerallagen (1991:45), som
tillämpas på enskilt vatten, och av
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
som tillämpas när det gäller allmänt
vatten. Sistnämnda lag reglerar också
utvinning   av   material   från
kontinentalsockeln  utanför  Sveriges
territorialgräns.
Utvinning av sand och grus från
havsbottnen har bedrivits i Sverige
sedan sekelskiftet. Förekomsten av sand
och  grustillgångar i havet framgår
bl.a.   av   Sveriges  geologiska
undersöknings (SGU:s) kartor. I den
till  kontinentalsockellagen anknutna
kontinentalsockelförordningen
(1966:315) finns angivet bl.a.  hur
frågor  om tillstånd till  sandtäkt
meddelas.  Inom allmänt vattenområde
meddelas sådant tillstånd av SGU, som i
ärendet skall inhämta yttrande från
kommunen, Naturvårdsverket och andra
berörda  myndigheter. För  tillstånd
utgår  avgift  om företagets  ringa
omfattning eller annat särskilt skäl
inte föranleder annat. Om ansökan avser
täkt av större omfattning eller kan
medföra skadeverkningar eller annars om
Naturvårdsverket begär det skall SGU
med eget yttrande hänskjuta ärendet
till regeringen. Sandsugning till havs
kan i vissa fall också kräva tillstånd
enligt vattenlagen (1983:291)  i den
mån sandsugningen äger rum innanför
territorialgränsen.    Vattenlagens
bestämmelser gäller inte  anläggning
utanför territorialgränsen (jfr 10 §
kontinentalsockellagen).
Jordbruksutskottet  anför  i  sitt
yttrande  att  skatten  genom  den
föreslagna  konstruktionen av  lagen
omfattar även sådan sandsugning m.m. i
vattenområde som sker med tillstånd
enligt  vattenlagen.  För  sin  del
förutser  jordbruksutskottet   vissa
skatterättsliga eller tekniska problem,
om    den    nu    föreslagna
punktskattelagstiftningen skulle göras
tillämplig på exploateringsverksamhet
utanför    svenskt   territorium.
Jordbruksutskottet  avstyrker  bifall
till motion Sk15.
Skatteutskottet kan konstatera  att
skattskyldighet  enligt  den   nu
föreslagna lagen skall åvila den som
med stöd av vattenlagen exploaterar en
naturgrustäkt under förutsättning att
utvinningen sker för annat ändamål än
till husbehov. Om sandsugning till havs
sker med tillstånd som lämnats enligt
vattenlagen kan således skattskyldighet
inträda om sandsugningen sker innanför
territorialgränsen och i den mån övriga
förutsättningar för skattskyldighetens
inträde föreligger. Utskottet är för
sin del inte berett att ytterligare
utvidga skattskyldigheten i nu berört
hänseende.   Med  dessa  uttalanden
avstyrker utskottet bifall till motion
Sk15 (yrkande 3).
I motion Sk14 av Hanna Zetterberg
m.fl. (v) yrkas ett tillkännagivande om
att   propositionen   borde   ha
kompletterats med ett producentansvar
även för byggindustrin och med förslag
om hur man ytterligare skulle kunna
uppmuntra   återanvändning    och
återvinning av naturgrus.
Jordbruksutskottet konstaterar i sitt
yttrande att motionen inte innehåller
något  preciserat yrkande i angivet
hänseende. Jordbruksutskottet tillägger
att   Kretsloppsdelegationen  (dir.
1995:23) har till uppgift att ta fram
förslag  till en strategi för  hur
arbetet med en kretsloppsanpassning av
samhället skall bedrivas inom olika
sektorer,   och   enligt   vad
jordbruksutskottet  erfarit  planerar
delegationen att under våren 1996 avge
förslag som gäller byggnadsindustrin.
Skatteutskottet anser för sin del att
nu  berört  yrkande i motion  Sk14
(yrkande 1) med hänvisning till vad
jordbruksutskottet   anfört   bör
avstyrkas.
Skattenivån m.m.

Enligt vad som framgår av propositionen
är bergkross, med hänsyn bl.a. till
produktionskostnaderna,    betydligt
dyrare  än naturgrus. Prisskillnaden
mellan  naturgrus  och  bergkross
uppskattas till åtminstone 7 kr per
ton. Till detta kan, anförs det, läggas
3 kr per ton för att ytterligare öka
konkurens-området för bergkross.  För
att uppnå den åsyftade styreffekten
anser     regeringen,     från
styrmedelssynpunkt, att en skattenivå
på 10 kr per ton naturgrus verkar vara
rimlig. I propositionen föreslås dock
att skatten inledningsvis bestäms till
ett lägre belopp. Här har regeringen
beaktat att de större företagen utan
större   problem  kan  övervältra
skattekostnaderna  på  konsumenterna
eller bära den på annat sätt, medan
framför allt de mindre företagen kan få
problem. Det anses inte förenat med en
god hushållning om de små företagen
slås ut och tvingas till nedläggning
innan deras täkter utnyttjats fullt ut.
Regeringen   anser  därför   från
hushållningssynpunkt att  skattenivån
bör  bestämmas så att den ger  en
tillräckligt styrande effekt, samtidigt
som den inte får leda till att ett
stort  antal redan påbörjade täkter
måste läggas ned. Regeringen anser att
en lämplig avvägning mellan dessa båda
intressen   uppnås   om   skatten
inledningsvis bestäms till 5 kr per
ton.
I motion Sk15 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) yrkas att skatten skall bestämmas
till 10 kr per ton. Motionärerna anser
att skatten måste sättas så högt att
naturgrus av kostnadsskäl inte längre
utgör det förmånligaste alternativet.
Jordbruksutskottet ansluter sig till
regeringens bedömning när det gäller
den föreslagna skattenivån.
Skatteutskottet  gör  ingen  annan
bedömning utan tillstyrker bifall till
propositionen i denna del och avstyrker
bifall till motion Sk15 i nu berörd del
(yrkande 1).
I propositionen aviserar regeringen
sin avsikt att noga följa utvecklingen
när  det  gäller  den  föreslagna
skattenivån. Visar det sig att den låga
skattenivån inte är tillräcklig för att
uppnå  den önskade effekten  skall,
anförs det, förslag till nödvändiga
förändringar snabbt kunna läggas fram.
Jordbruksutskottet anser i sitt
yttrande att yrkandena i motionerna
Sk14 (yrkande 2) av Hanna Zetterberg
m.fl. (v) och Sk16 av Berit Andnor
m.fl. (s, c) om utvärderingar av
naturgrusskattens effekter får anses
tillgodosedda genom det nyss citerade
uttalandet i propositionen.
Skatteutskottet delar denna
uppfattning.

Avfallsskatt

I motion Sk15 (yrkande 2) av Ronny
Korsberg  m.fl.  (mp)  yrkas  ett
tillkännagivande om införande av en
avfallsskatt  som  skall  omfatta
överskottsmassor och skrotsten  m.m.
Syftet med förslaget är att motverka
att brytning sker av stora mängder
material där sedan endast de  mest
attraktiva fraktionerna utnyttjas.
Jordbruksutskottet erinrar  i  sitt
yttrande    dels    om    att
Avfallsskatteutredningen i juni 1994
avgett ett betänkande med förslag om
vissa   miljöskatter   m.m.   på
avfallsområdet (SOU 1994:114), dels om
att regeringen i mars 1995 tillkallat
en särskild utredare för att ta fram
förslag till en skatt som syftar till
att minska mängden avfall som deponeras
och  för  att  allsidigt  utreda
konsekvenserna av att införa en sådan
skatt (dir. 1995:37). I avvaktan på
resultatet  av  detta  arbete  är
jordbruksutskottet inte  berett  att
föreslå  en  avfallsskatt  med  den
inriktning som avses i motionen.
Skatteutskottet, som tidigare kommit
fram till samma ställningstagande med
anledning av liknande motionsspörsmål
(jfr.  1994/95:SkU28 s. 74), saknar
anledning att nu göra annan bedömning.
Motionsyrkandet avstyrks.

Ändring i naturvårdslagen m.m.

Jordbruksutskottet tillstyrker i sitt
yttrande  förslaget  i  denna  del.
Skatteutskottet gör samma bedömning och
tillstyrker även övriga i propositionen
framlagda lagförslag.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Sk13,
res. 1 (m)
2. beträffande sandsugning till
havs
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Sk15 yrkande 3,
res. 2 (mp)
3. beträffande producentansvar
m.m.
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Sk14 yrkande 1,
4. beträffande skattenivån
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:87 i denna del
och med avslag på motion 1995/96:Sk15
yrkande 1 bestämmer skattenivån till
5 kr per ton,
res. 3 (mp) - delvis)
5. beträffande utvärdering och
uppföljning
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:Sk14   yrkande   2   och
1995/96:Sk16,
6. beträffande avfallsskatt
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:Sk15 yrkande 2,
res. 4 (mp)
7. beträffande propositionen i
övrigt utom lagförslagen
att  riksdagen bifaller proposition
1995/96:87,
8. beträffande lagförslagen
att  riksdagen till följd av  vad
utskottet ovan anfört och hemställt
antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1) lag om skatt på naturgrus
2) lag om ändring i naturvårdslagen
(1964:822),
3) lag om ändring i lagen (1984:151)
om      punktskatter     och
prisregleringsavgifter,
4)   lag   om   ändring   i
skattebrottslagen (1971:69) och
5)  lag  om  ändring  i  lagen
(1971:1072)  om  förmånsberättigade
skattefordringar m.m.
res. 3 (mp) - delvis

Stockholm den 7 december 1995
På skatteutskottets vägnar

Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Bo Lundgren (m), Sverre Palm (s),
Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson
(m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Björn
Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m), Isa
Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s),
Lars Bäckström (v), Ulla Rudin (s), Jan-
Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp),
Holger  Gustafsson  (kds),  Lars  U
Granberg (s), Ingibjörg Sigurdsdóttir
(s) och Eskil Erlandsson (c).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Bo Lundgren, Karl-Gösta Svenson, Carl
Fredrik Graf och Jan-Olof Franzén (alla
m) anser

dels att den del av utskottets
yttrande på s. 14 som börjar  med
SUtskottet vill och slutar med  det
följande bort ha följande lydelse:
Utskottet ställer sig bakom de tankar
som bär upp propositionen, nämligen att
ändliga naturresurser skall nyttjas på
ett  sådant sätt att även framtida
generationer får tillgång till råvaror.
Åtgärder bör således vidtas för att
uppnå  en  bättre  hushållning  med
naturgrus. Emellertid anser utskottet
inte att det är självklart att detta
bör  åstadkommas  genom  ekonomiska
styrmedel. Här har utskottet beaktat
att flera tunga remissinstanser varit
negativa till förslaget om införande av
en  naturgrusskatt  och  i  stället
föreslagit andra lösningar. I vissa
fall kan ekonomiska styrmedel vara att
föredra  för att uppnå  en  bättre
hushållning med ändliga naturresurser
men  i  andra  fall  förefaller
administrativa regleringar vara  att
föredra. Flera remissinstanser har i
detta fall avstyrkt regeringens förslag
om en skatt på naturgrus.
Riksrevisionsverket har som alternativ
metod föreslagit att man med villkor
för tillståndsgivningen skulle kunna
kvotera grusuttagen mot en successiv
minskning som på sikt leder till det
önskade målet. Detta skulle också kunna
ske, anser verket, genom frivilliga
överenskommelser   med   branschen.
Sveriges Geologiska undersökning anser
för sin för sin del att en tillräcklig
hushållning med naturgrus kan uppnås
genom allmänna råd och bättre styrning
från  tillståndsgivande  myndigheter.
Utskottet delar denna uppfattning. Till
detta  bör  fogas  Riksskatteverkets
bedömning  av  de  administrativa
problemen och kontrollsvårigheterna.
Mot bakgrund av det anförda är
utskottet inte berett att ställa sig
bakom  förslagen  i  propositionen.
Utskottet förutsätter i stället att
regeringen snarast överväger hur en
bättre hushållning med naturgrus kan
åstadkommas  utan  att  ekonomiska
styrmedel används. Här bör väljas en
metod som innebär att de administrativa
restriktioner            vid
täkttillståndsgivningen som redan finns
förbättras. Utskottet utgår från att
regeringen skyndsamt återkommer  med
förslag till riksdagen i den mån den
lösning utskottet nu förordat kräver
lagstiftning. Vad utskottet här med
anledning av motion Sk13 uttalat bör
ges regeringen till känna.
dels  att utskottets  hemställan
under  moment 1 bort  ha  följande
lydelse:
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att  riksdagen med anledning  av
motion  1995/96:Sk13 dels  avslår
samtliga i proposition 1995/96:87
framlagda lagförslag,  dels  som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
2. Sandsugning till havs (mom. 2)

Ronny Korsberg (mp) anser

dels att den del av utskottets
yttrande på s. 15 som börjar  med
 Skatteutskottet kan  och slutar med
 (yrkande 3) bort ha följande lydelse:
Utskottet kan konstatera att förslaget
innebär  att  skattskyldighet  för
sandsugning till havs kan inträda om
sandsugningen    sker    innanför
territorialgränsen och med tillstånd
som meddelats enligt vattenlagen samt i
den  mån övriga förutsättningar för
skattskyldighetens inträde föreligger.
Detta är emellertid inte tillräckligt.
Enligt   utskottets  mening   bör
skatteplikten omfatta all sandsugning
som sker till havs, även om det skulle
ske  utanför territorialgränsen  och
projektet inte kräver tillstånd enligt
vattenlagen. Bakgrunden till utskottets
ställningstagande står att finna  i
motion Sk13 där det uttrycks farhågor
för att sandsugning till havs kan komma
att  öka  när skatten på naturgrus
införs, något som utskottet av de skäl
som anförs i motionen, vill förhindra.
Bl.a. skulle detta kunna få negativa
konsekvenser för olika ekosystem  i
havet. Det får ankomma på regeringen
att   snarast   överväga   vilken
lagstiftning som kan krävas för att
åstadkomma vad utskottet nu efterlyst.
Lagförslagen bör vara riksdagen till
handa i så god tid att de kan träda i
kraft den 1 juli 1996. Vad utskottet nu
med anledning av motion Sk15 uttalat
bör ges regeringen till känna.
dels  att utskottets  hemställan
under  moment 2 bort  ha  följande
lydelse:
2. beträffande sandsugning till
havs
att  riksdagen med anledning  av
motion 1995/96:Sk15 yrkande 3 som
sin  mening ger regeringen  till
känna vad utskottet anfört,
3. Skattenivån (mom. 4 och 8)

Ronny Korsberg (mp) anser

dels att den del av utskottets
yttrande på s. 16 som börjar  med
 Skatteutskottet gör  och slutar med
 (yrkande 1) bort ha följande lydelse:
I likhet med vad som anförs i motion
Sk15 anser utskottet att det är viktigt
att  skatten  på  naturgrus  ger
tillräckligt incitament för en övergång
till andra material än naturgrus. De
beräkningar  som  gjorts  angående
prisskillnaden mellan naturgrus  och
bergkross  tyder  på  att  den  av
regeringen föreslagna nivån är för låg.
Enligt Utredningen om naturgrusskatt
(SOU 1995:67) är en skattenivå om 10 kr
per ton rimlig från styrmedelssynpunkt.
Enligt utskottets mening måste, som
framför i motionen, skatten sättas så
högt att naturgrus av kostnadsskäl inte
längre framstår som det förmånligaste
alternativet. Som föreslås i motionen
bör skattenivån bestämmas till 10 kr
per ton.
dels  att utskottets  hemställan
under momenten 4 och 8 bort ha följande
lydelse:
4. beträffande skattenivån
att  riksdagen med bifall till
motion 1995/96:Sk15 yrkande 1 och
med   avslag   på  proposition
1995/96:87 i denna del bestämmer
skattenivån till 10 kr per ton,
8.  beträffande  lagförslagen
såvitt avser skattenivån
att riksdagen med anledning av vad
som  ovan anförts och hemställts
antar 3 § i den föreslagna lagen om
skatt  på  naturgrus  med  den
ändringen att ordet fem  byts ut
mot ordet tio .
4. Avfallsskatt (mom. 6)

Ronny Korsberg (mp) anser

dels att den del av utskottets
yttrande på s. 17 som börjar  med
 Skatteutskottet, som och slutar med
 Motionsyrkandet avstyrks  bort  ha
följande lydelse:
Avfallsskatteutredningen föreslog  i
sitt  betänkande (SOU 1994:114)  en
indexreglerad skatt om  0,6  %  av
aktuellt basbelopp per ton  avfall.
Skatt  på  avfall  som  går  från
avfallsförbränningsanläggning   till
deponering föreslogs vara 2,4 % av
aktuellt basbelopp per ton  avfall.
Utredningen undantog torrt gråberg och
anrikningssand från gruvindustrin från
lagförslaget. Enligt utskottets mening
bör  avfallsskatten  även  omfatta
långvariga upplag av överskottsmassor
och skrotsten i täkter och på andra
platser. Syftet med detta  är  att
motverka att det bryts stora mängder
material där sedan endast de  mest
attraktiva  fraktionerna  utnyttjas.
Utskottet      anser      att
Avfallsskatteutredningens förslag med
de tillägg som utskottet nu förordat
bör genomföras snarast och utan att den
nu  tillsatte  särskilde  utredarens
förslag avvaktas. Vad utskottet nu med
anledning av motion Sk15 uttalat bör
ges regeringen till känna.
dels  att utskottets  hemställan
under  moment 6 bort  ha  följande
lydelse:
6. beträffande avfallsskatt
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Sk15 yrkande 2 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

Särskilt yttrande

Avfallsskatt

Lars Bäckström (v) anför:

För att stimulera återvinning,
återanvändning och kretslopp av varor
och material har Vänsterpartiet
tidigare lagt fram förslag om att
införa en särskild avfallsavgift, och
vi är alltjämt av uppfattningen att en
sådan avgift bör införas. Vi har
emellertid valt att nu avvakta den
särskilde utredarens förslag till
utformning av en avfallsskatt. Vi har
för avsikt att återkomma i frågan så
snart utredarens förslag föreligger.
Jordbruksutskottets yttrande
1995/96:JoU2y
Lag om skatt på naturgrus

1Till skatteutskottet
Skatteutskottet har den 7 november 1995
berett jordbruksutskottet tillfälle att
avge  yttrande  över  proposition
1995/96:87 Lag om skatt på naturgrus
jämte motionerna Sk13, Sk14, Sk15 och
Sk16.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en lag
införs om skatt på naturgrus. Avsikten
är att skatten skall verka för en
bättre  hushållning  med  naturgrus.
Vidare  föreslås  att   det   i
naturvårdslagen  skall  införas  en
möjlighet för regeringen att föreskriva
om  skyldighet  för  den  som  har
täkttillstånd att hålla länsstyrelsen
underrättad om vem som exploaterar en
täkt och en möjlighet för regeringen
att meddela föreskrifter om avgifter
för myndigheternas verksamhet enligt
naturvårdslagen.
Lagen om skatt på naturgrus föreslås
träda i kraft den 1 juli 1996 och
ändringarna i naturvårdslagen den 1
april 1996.
Motioner

1995/96:Sk13 av Ingvar Eriksson (m)
vari  yrkas  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag om införande av
skatt på naturgrus i enlighet med vad
som anförts i motionen.

1995/96:Sk14 av Hanna Zetterberg m.fl.
(v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  producentansvar  och
återanvändning,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen  till  känna  att  en
utvärdering kring denna skatt görs för
att noggrant kontrollera att inga andra
bieffekter kommer till som en kraftigt
ökad användning av krossat berg.
1995/96:Sk15 av Ronny Korsberg m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att en skatt
på naturgrus om 10 kr per ton införs
från den 1 juli 1996,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om införande av en avfallsskatt
som    även   skall    omfatta
överskottsmassor, skrotsten m.m.,
3. att riksdagen beslutar införa skatt
på naturgrus även för sandsugning till
havs.
1995/96:16 av Berit Andnor m.fl. (s)
att  riksdagen som sin mening  ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en uppföljning av effekterna
av införandet av en skatt på naturgrus.

Utskottets överväganden

Skatt på naturgrus

Utskottet vill inledningsvis erinra om
att  riksdagen vid flera tillfällen
uttalat sig för en ökad användning av
ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.
Det  råder  stor  enighet  om  att
användningen  av  miljöskatter  och
avgifter kan ge incitament till en
bättre   hushållning   med   våra
naturresurser. Sådana  styrmedel kan
också öka lönsamheten för investeringar
i miljöskyddande och resursbesparande
teknik.
Utskottet delar regeringens bedömning
att  naturgrus är en icke förnybar
naturresurs och att åtgärder bör vidtas
för att ytterligare påskynda övergången
från  naturgrus  till  alternativa
material. Från de synpunkter utskottet
har att företräda tillstyrker utskottet
att det införs en skatt på naturgrus.
Därmed avstyrks motion Sk13.
Som framgår av propositionen ämnar
regeringen noga följa utvecklingen på
området. Visar det sig att den låga
skattenivån inte är tillräcklig för att
uppnå  den  önskade effekten  skall
förslag till nödvändiga förändringar
snabbt  kunna  läggas  fram.  Med
hänvisning   härtill   tillstyrker
utskottet för sin del att  skatten
inledningsvis bestäms till 5 kr per ton
och avstyrker motion Sk15 yrkande 1.
Utskottet  utgår  vidare  från  att
önskemålen i motionerna Sk14 yrkande 2
och Sk16 om utvärdering av förslagets
effekter  i  olika  avseenden  kan
tillgodoses med hänvisning till samma
uttalande i propositionen.
I  motiveringen till  motion  Sk14
yrkande 1 framförs ett allmänt hållet
önskemål att propositionen borde ha
kompletterats med ett producentansvar
även för byggindustrin och med förslag
om hur man ytterligare skulle kunna
uppmuntra   återanvändning    och
återvinning av naturgrus.  Utskottet
konstaterar  att  motionen   inte
innehåller något preciserat yrkande i
angivet hänseende. Det bör tilläggas
att Kretsloppsdelegationen (se bl.a.
direktiv 1995:23) har till uppgift att
ta fram förslag till en strategi för
hur   arbetet  med  en   krets-
loppsanpassning  av samhället  skall
bedrivas inom olika sektorer. Enligt
vad  utskottet  erfarit  planerar
delegationen att under våren 1996 avge
förslag som gäller byggnadsindustrin.
Återstående yrkanden i motion Sk15
gäller  dels  införande  av  en
avfallsskatt, dels att bestämmelserna
om skatt på naturgrus skall omfatta
även sandsugning till havs.
Utskottet   erinrar   om   att
Avfallsskatteutredningen i juni 1994
avgett ett betänkande med förslag om
vissa   miljöskatter   m.m.   på
avfallsområdet (SOU 1994:114). I mars
1995  har  en  särskild  utredare
tillkallats för att ta fram förslag
till en skatt som syftar till att
minska mängden avfall som deponeras och
för att allsidigt utreda konsekvenserna
av att införa en sådan skatt (dir.
1995:37). I avvaktan på resultatet av
detta arbete är utskottet inte berett
att föreslå en avfallsskatt med den
inriktning som avses i motion Sk15
yrkande 2.
Genom den föreslagna konstruktionen av
lagen om skatt på naturgrus omfattar
skatten även sådan sandsugning m.m. i
vattenområde som sker med tillstånd
enligt   vattenlagen   (1983:291).
Sandsugning i övrigt inom och utom
Sveriges  sjöterritorium regleras  i
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.
Enligt  förordningen  (1991:738)  om
miljökonsekvensbeskrivningar skall  i
ärenden  om  tillstånd  till  bl.a.
utvinning av naturtillgångar  enligt
kontinentalsockellagen        en
miljökonsekvensbeskrivning bifogas till
ansökningen.  Tillståndsmyndighet  är
Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Utskottet kan för sin del förutse vissa
skatterättsliga eller tekniska problem,
om  punktskattelagstiftningen  skulle
göras      tillämplig      på
exploateringsverksamhet utanför svenskt
territorium. Det bör dock  särskilt
framhållas att de företag som utvinner
grus,  sand och sten med tillstånd
enligt  kontinentalsockellagen   är
skyldiga att betala en avgift  för
verksamheten. Enligt uppgift från SGU
varierar denna avgift inom ganska vida
gränser, från ca 25 öre per kubikmeter
till 10 kr per kubikmeter. Närmare
bestämmelser härom finns i förordningen
(1966:315) om kontinentalsockeln.  Med
det anförda avstyrker utskottet motion
Sk15 yrkande 3.
Ändring i naturvårdslagen
Som framgår av propositionen finns för
närvarande ingen generell bestämmelse i
naturvårdslagen som gör det möjligt att
meddela föreskrifter om avgifter för
tillstånd och tillsyn. Däremot finns en
sådan   bestämmelse  i   69   §
miljöskyddslagen. Utskottet anser det
angeläget   att   naturvårdslagen
kompletteras på det sätt regeringen
föreslår och tillstyrker förslaget om
ändring i naturvårdslagen.
Stockholm den 23 november 1995
På jordbruksutskottets vägnar
Lennart Daléus
I beslutet har deltagit: Lennart Daléus
(c), Sinikka Bohlin (s), Inge Carlsson
(s), Göte Jonsson (m), Leif Marklund
(s), Ingvar Eriksson (m), Alf Eriksson
(s), Ingemar Josefsson (s), Carl G
Nilsson (m), Eva Eriksson (fp), Ann-
Kristine  Johansson  (s),   Maggi
Mikaelsson (v), Åsa Stenberg (s), Eva
Björne  (m), Gudrun Lindvall  (mp),
Lennart  Brunander (c) och  Michael
Hagberg (s).
Avvikande meningar

1. Avslag på förslaget om skatt på
naturgrus

Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anser
att  utskottets  överväganden  under
rubriken Skatt på naturgrus bort ha
följande lydelse:
Som  framgår av motion  Sk13  har
efterfrågan på bergkrossmaterial ökat
markant under de senaste åren. Denna
tendens  bekräftas  också  av  de
beräkningar   Sveriges   geologiska
undersökning har gjort. Dessa utvisar
att   naturgrusanvändningen   vid
produktion av ballast sedan år 1987
minskat med ungefär 25 %. Samtidigt har
bergkrossanvändningen ökat till 35 %.
Statens  naturvårdsverk   har   i
aktionsprogrammet  Ett  miljöanpassat
samhälle ställt upp ett delmål till år
1994 att berg skulle svara för minst 30
% av ballastproduktionen. Alla tecken
tyder  således  på  att  gällande
riktlinjer  för  hushållningen  med
naturgrus är fullt tillräckliga. Den
kontinuerligt sjunkande användningen av
naturgrus torde vara ett utslag av det
personliga ägaransvaret att hushålla
med ändliga naturresurser. Det finns
således, som motionärerna anför, inga
klara argument för att en skatt skulle
leda till en minskad användning av
naturgrus. Regeringens förslag leder
därmed endast till att  det samlade
skattetrycket  ökar  inom  en  viss
näringsgren. Utskottet anser således
att   skatteutskottet   bör   med
tillstyrkande av motion Sk13 avstyrka
regeringens förslag om en ny skatt på
naturgrus.  Därmed bör även  övriga
motioner i detta avsnitt avstyrkas.
2. Skattenivån

Gudrun Lindvall (mp) anser att den del
av  utskottets  överväganden  under
rubriken Skatt på naturgrus som börjar
med  Som framgår och slutar med Sk15
yrkande 1 bort ha följande lydelse:
Som anförs i Miljöpartiets motion Sk15
är det viktigt att skatten på naturgrus
ger tillräckligt incitament för  en
övergång  till  andra  material  än
naturgrus. De beräkningar som gjorts
angående   prisskillnaden   mellan
naturgrus och bergkross tyder på att
den av regeringen föreslagna nivån är
för  låg.  Enligt  Utredningen  om
naturgrusskatt (SOU 1995:67) är  en
skattenivå om 10 kr per ton rimlig från
styrmedelssynpunkt. Enligt utskottets
mening måste skatten sättas så högt att
naturgrus av kostnadsskäl inte längre
framstår  som  det  förmånligaste
alternativet. Utskottet föreslår därför
att skatteutskottet tillstyrker motion
Sk15 yrkande 1 om en skattenivå på 10
kr per ton.