Skatteutskottets betänkande
1995/96:SKU17

Vissa punktskatte- och tullfrågor


Innehåll

1995/96
SkU17

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
proposition 1995/96:57. I propositionen
föreslås  bl.a.  ett  förbud  mot
användning av finsk rödfärgad olja i
motordrivna fordon och en höjning av
alkoholskatten på folköl i syfte att
neutralisera  den  prissänkning  som
annars  inträffar  när  skatten  på
livsmedel sänks från 21 % till 12 % vid
årsskiftet. Utskottet tillstyrker de
förslag som läggs fram i propositionen
och avstyrker en (m)-motion om avslag
på förslaget om höjd alkoholskatt på
folköl. Vidare föreslår utskottet en
mindre justering av de energi- och
alkoholskattesatser som skall  gälla
under år 1996.
I betänkandet tillstyrker utskottet
vidare ett förslag om tullfrihet för
visst försvarsmaterial som lagts fram i
proposition 1995/96:12 om totalförsvar
i förnyelse.
Vid betänkandet fogas en reservation
(m).

Propositionerna

Regeringen    (Finansdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96:57 att
riksdagen  antar de i propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi,
2. lag om ändring i lagen (1984:409)
om skatt på gödselmedel,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1995:917)
om  ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
5. lag om ändring i lagen (1994:1563)
om tobaksskatt,
6.  lag  om  ändring  i  tullagen
(1994:1550),
7. lag om ändring i lagen (1994:1547)
om tullfrihet m.m.
I propositionen föreslås en utvidgning
av förbudet mot att använda märkta
oljeprodukter i motordrivna fordon till
att omfatta även olja som är märkt
enligt  finska föreskrifter.  Vidare
föreslås     ändringar     av
förfarandereglerna för beskattningen av
vissa bränslen samt att omärkt olja
skattefritt skall få användas för vissa
elproduktionsändamål.     Ändringar
föreslås även av uppbördsreglerna för
skatt  på  gödselmedel. En  höjning
föreslås av alkoholskatten på folköl
samt  att  en uppräkning  görs  av
alkoholskattesatserna
med beaktande av riksdagens tidigare
beslut om indexering av vissa punkt-
skatter.  Det  föreslås  också  att
tillämpningen av tidigare  beslutade
bestämmelser om kontrollmärkning  på
cigarettförpackning skjuts fram.
I  propositionen läggs vidare fram
förslag  till ändringar i  tullagen
(1994:1550) och lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. Ändringarna i tullagen
medför  att  en  bestämmelse  om
anmälningsskyldighet införs för den som
från ett annat EG-land inför eller
låter föra in en vara som inte är i fri
omsättning inom EG:s tullområde, dvs.
vara som ännu inte har fått tullstatus
som   gemenskapsvara,   och   att
tullmyndigheten  i  samband   med
gränspasseringen uppbär tull för varan.
Dessa ändringar innebär att det  i
fortsättningen  skall  finnas  en
möjlighet att för varusmuggling döma
den som till riket inför gods som
smugglats in i gemenskapen och därefter
förts till Sverige utan att ha övergått
till fri omsättning. Ändringen i lagen
om tullfrihet medför att regeringen får
möjlighet att meddela föreskrifter om
tullfrihet  för  förnödenheter  och
proviant som medförs eller tas ombord
på transportmedel i trafik inte bara
med tredje land, vilket gäller i dag,
utan  även  i  trafik  med  andra
medlemsstater, om varorna är avsedda
för   transportmedlet  eller  för
besättning eller passagerare.
Ändringarna föreslås i huvudsak träda
i kraft den 1 januari 1996.
Regeringen   (Försvarsdepartementet)
föreslår i proposition 1995/96:12 -
såvitt nu är i fråga - att riksdagen
antar det i propositionen framlagda
förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. Enligt
förslaget skall regeringen få meddela
föreskrifter om tullfrihet för varor
från tredje land som förtullas  av
försvarsmakten och skall användas för
militärt ändamål.

Det förslag om ändring i lagen om
tullfrihet som läggs fram i proposition
1995/96:12 har inarbetats i det förslag
om ändring i samma lag som läggs fram i
proposition 1995/96:57. Lagförslagen
har härefter följande lydelse.

1. Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt


på energi
Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen
(1994:1776) om skatt på energi
dels att 1 kap. 3 a §, 2 kap. 1
och 3 §§, 4 kap. 1 och 11 §§, 7 kap. 1,
2, 5 och 7 §§, 8 kap. 5 §, 10 kap. 1,
2, 4 och 5 §§ och 11 kap. 10 § skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas
fyra nya paragrafer, 2 kap. 9 a §,
7 kap. 5 a och 5 b §§ samt 8 kap.
4 a §, av följande lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
1 kap.
3 a §2
I enlighet med vad som särskilt anges
i  denna  lag  tillämpas  vissa
förfaranderegler  för   mineralolje
produkter som hänförs till följande KN-
nr
1. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och
2707 50,
2.      KN-nr 2.      KN-nr
2710 00 11-2710 00 2710 00 11-2710 00
78,  dock  inte 78,
flygbensin  (KN-nr
2710 00 26)  och
flygfotogen (KN-nr
2710 00 51),
3. KN-nr 2711, dock inte naturgas (KN-
nr 2711 11 00 och 2711 21 00),
4. KN-nr 2901 10,
5. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 41 00,
2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44.
I fråga om produkter som hänförs till
KN-nr 2710 00 21, 2710 00 25 och
2710 00 59 gäller första stycket endast
vid bulkleveranser.
2 kap.
1 §3
Nuvarande lydelse
Energiskatt och koldioxidskatt skall
för år 1995, om inte annat följer av
andra stycket, betalas för följande
bränslen med angivna belopp:
_____________________________________________
KN-nr   Slag av bränsle    Skattebelopp
_________________________
Energiskatt      Koldioxidskatt
Summa skatt
_____________________________________________
1.     2710 00 27, Bensin, dock inte
2710 00 29      flygbensin, som
eller  uppfyller krav för
2710 00 32
a) miljöklass 2    3 kr 22 öre    84 öre 4 kr
06 öre
per liter per liter     per liter
b) miljöklass 3    3 kr 28 öre    84 öre 4 kr
12 öre
per liter per liter     per liter
2.     2710 00 34 Annan bensin    3 kr 81
öre    84 öre   4 kr 65 öre
eller  än som avses     per liter     per liter
per liter
2710 00 36      under 1, dock
inte flygbensin
3.     2710 00 55,     Eldningsolja,
2710 00 69      dieselbrännolja,
eller  annan fotogen än
2710 00 74-     flygfotogen, m.m.
2710 00 78      som

a) har försetts med  577 kr per m3   1 030 kr
per m3   1 607 kr per m3
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350°C,
b) inte har försetts
med märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig
miljöklass 1     1 442 kr per m3  1 030 kr
per m3   2 472 kr per m3
miljöklass 2     1 644 kr per m3  1 030 kr
per m3   2 674 kr per m3
miljöklass 3     1 910 kr per m3  1 030 kr
per m3   2 940 kr per m3
Nuvarande lydelse

_____________________________________________
KN-nr   Slag av bränsle    Skattebelopp
_________________________
Energiskatt      Koldioxidskatt
Summa skatt
_____________________________________________
4.     ur 2711 12 11-    Gasol som används
2711 19 00      för

a) drift av
motordrivet fordon,  90 öre per liter  54 öre per
liter   1 kr 44 öre
fartyg eller               per liter
luftfartyg
b) annat ändamål   112 kr per     1 080 kr
per    1 192 kr per
än som avses     1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
under a
5.     ur 2711 29 00     Metan som används
för
a) drift av motor-  1 498 kr per    770 kr per
2 268 kr per
drivet fordon,    1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål   187 kr per     770 kr per
957 kr per
än som avses     1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a
6.     2711 11 00, Naturgas som används
2711 21 00      för
a) drift av motor-  1 498 kr per    770 kr per
2 268 kr per
drivet fordon,    1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål   187 kr per     770 kr per
957 kr per
än som avses     1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a
7.     2701, 2702 Kolbränslen     245 kr
per    895 kr per 1 140 kr per
eller 2704           1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
8.     2713 11 00- Petroleumkoks    245 kr
per    895 kr per 1 140 kr per
2713 12 00           1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § första
stycket 7 och andra stycket samt 12 §
första stycket 4 och andra stycket tas
skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som
gäller för bränslets olika användnings
sätt.
För   kalenderåret   1996   och
efterföljande kalenderår skall de i
första stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 10 §.
2 kap.
1 §
Föreslagen lydelse
Energiskatt och koldioxidskatt skall
för år 1995, om inte annat följer av
andra stycket, betalas för följande
bränslen med angivna belopp:
_____________________________________________
KN-nr   Slag av bränsle    Skattebelopp
_________________________
Energiskatt      Koldioxidskatt
Summa skatt
_____________________________________________
1.     2710 00 26,    Bensin, som
2710 00 27,     uppfyller krav för
2710 00 29
eller  a) miljöklass 2    3 kr 22 öre    84 öre 4 kr
06 öre
2710 00 32           per liter     per liter
per liter
b) miljöklass 3    3 kr 28 öre    84 öre 4 kr
12 öre
per liter per liter     per liter
2.     2710 00 26,    Annan bensin    3 kr 81 öre84 öre
4 kr 65 öre
2710 00 34      än som avses    per liter per liter
per liter
eller  under 1
2710 00 36
3.     2710 00 51,    Eldningsolja,
2710 00 55,     dieselbrännolja,
2710 00 69      fotogen, m.m.
eller  som
2710 00 74-
2710 00 78      a) har försetts med     577 kr per
m3     1 030 kr per m3    1 607 kr per m3
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350°C,
b) inte har försetts
med märkämnen och ger
minst 85 volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig
miljöklass 1     1 442 kr per m3  1 030 kr
per m3   2 472 kr per m3
miljöklass 2     1 644 kr per m3  1 030 kr
per m3   2 674 kr per m3
miljöklass 3     1 910 kr per m3  1 030 kr
per m3   2 940 kr per m3
Föreslagen lydelse

_____________________________________________
KN-nr   Slag av bränsle    Skattebelopp
_________________________
Energiskatt      Koldioxidskatt
Summa skatt
_____________________________________________
4.     ur 2711 12 11-    Gasol som används
2711 19 00      för

a) drift av
motordrivet fordon,  90 öre per liter  54 öre per
liter   1 kr 44 öre
fartyg eller               per liter
luftfartyg
b) annat ändamål   112 kr per     1 080 kr
per    1 192 kr per
än som avses     1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
under a
5.     ur 2711 29 00     Metan som används
för
a) drift av motor-  1 498 kr per    770 kr per
2 268 kr per
drivet fordon,    1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål   187 kr per     770 kr per
957 kr per
än som avses     1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a
6.     2711 11 00, Naturgas som används
2711 21 00      för
a) drift av motor-  1 498 kr per    770 kr per
2 268 kr per
drivet fordon,    1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål   187 kr per     770 kr per
957 kr per
än som avses     1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a
7.     2701, 2702 Kolbränslen     245 kr
per    895 kr per 1 140 kr per
eller 2704           1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
8.     2713 11 00- Petroleumkoks    245 kr
per    895 kr per 1 140 kr per
2713 12 00           1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § första
stycket 7 och andra stycket samt 12 §
första stycket 4 och andra stycket tas
skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som
gäller för bränslets olika användnings
sätt.
För   kalenderåret   1996   och
efterföljande kalenderår skall de i
första stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 10 §.

Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
3 §4
Energiskatt och koldioxidskatt skall
betalas även för
1. andra mineraloljeprodukter enligt
1 kap. 3 a § än sådana som avses i 1 §,
och
2.  andra  mineraloljeprodukter  än
sådana som avses i 1 kap. 3 a §, om en
sådan produkt säljs eller förbrukas som
motorbränsle eller för uppvärmning.
Skatt skall i fall som avses i första
stycket betalas med de skattebelopp som
gäller för motsvarande bränsle enligt
1 §.
För  flygbensin
(KN-nr 2710 00 26)
och flygfotogen (KN-
nr  2710 00  51)
skall  dock skatt
enligt första och
andra styckena inte
betalas     när
bränslet förbrukas
för  sådan   mo
tordrift som avser
drift av motorer i
luftfartyg eller av
sådana motorer  i
provbädd eller  i
annan   liknande
anordning.
    9 a §
Bestämmelserna
i 9 § första och
andra   styckena
gäller även, såvitt
avser  bränsletank
som förser motor på
motordrivet fordon
med    bränsle,
oljeprodukt som är
eller  har  varit
försedd med sådana
av  regeringen  i
föreskrift angivna
andra märkämnen än
de som avses i 8 §
första stycket.
4 kap.
1 §5
Skyldig  att  betala  energiskatt,
koldioxidskatt och svavelskatt (skatt
skyldig) för bränslen som avses  i
1 kap. 3 a § är
1. den som i Sverige tillverkar eller
bearbetar  bränsle eller annan  som
godkänts som upplagshavare enligt 3 §,
2. varumottagare som avses i 6 eller 7
§,
3. skatterepresentant enligt vad som
anges i 8 §,
4. den som i annat fall än som avses i
1-3 från ett annat EG-land till Sverige
för in eller tar emot leverans av
bränsle, om bränslet skall användas för
annat än privat ändamål,
5. den som från ett annat EG-land
säljer och levererar bränsle till en
köpare    i   Sverige    genom
distansförsäljning enligt 9 §,
6.  annan  än  upplagshavare  som
importerar bränsle från tredje land,
7.  den som förvärvat bränsle för
vilket ingen skatt eller lägre skatt
skall betalas när bränslet används för
ett visst ändamål men som säljer eller
förbrukar  bränslet för  ett  annat
ändamål som medför att skatt skall
betalas med högre belopp, och
8. den som för privat ändamål för in
bränsle till Sverige enligt vad som
anges i 11 §.
Vad som sägs i första stycket  7
tillämpas även i fråga om bränsle för
vilket  antingen  ingen  skatt  har
betalats  eller skatt har  betalats
enligt  2 kap. 1 § första stycket
3 a, och som förbrukas i skepp, när
skeppet används för privat ändamål.
Skattskyldighet föreligger inte för
bränsle som förs in till Sverige
1.   i  normal 1.   i  normal
bränsletank på mo bränsletank på mo
tordrivet  fordon tordrivet  fordon
eller till fordonet eller till fordonet
kopplad  släpvagn kopplad  släpvagn,
som     används fartyg eller luft
yrkesmässigt   om fartyg    som
bränslet är avsett används
att  användas  i yrkesmässigt   om
motor på fordonet bränslet är avsett
eller  släpvagnen att  användas  i
under transporten, motor på fordonet,
eller        släpvagnen,
fartyget  eller
luftfartyget
under transporten,
eller
2. under sådana omständigheter att
förutsättningar skulle finnas att medge
återbetalning av skatten enligt 9 kap.
1 §.
Den som är skattskyldig enligt första
stycket 4 skall, innan transporten av
bränslet  från det andra  EG-landet
påbörjas, lämna en redovisning över
bränslet till beskattningsmyndigheten
samt hos beskattningsmyndigheten ställa
säkerhet för betalning av skatten.
11 §
Den som för privat ändamål för in
bränsle till Sverige från ett annat EG-
land är skyldig att betala skatt för
bränslet, om han inte visar att skatt
har betalats för det i Sverige, när det
är fråga om
1.    flytande 1.    flytande
bränsle  som  är bränsle  som  är
avsett     för avsett     för
uppvärmning och som uppvärmning och som
förs in på annat förs in på annat
sätt   än   i sätt  än  genom
tankfordon   som distansförsäljning
används       enligt 9 §, eller
yrkesmässigt,
eller
2.  motorbränsle 2.  motorbränsle
som  förs in  på som  förs in  på
annat sätt än  i annat sätt än  i
fordonstank  eller fordonstank,
reservdunk   som bränsletank  på
rymmer  högst  10 fartyg eller luft
liter.       fartyg   eller
i  reservdunk
som rymmer högst 10
liter.
Första stycket gäller även den för
vars räkning införseln äger rum.
7 kap.
1 §
I en deklaration som avser energiskatt
och  koldioxidskatt på bränslen som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b
får avdrag göras för skatt på bränsle
1. för vilket skattskyldighet tidigare
har inträtt,
2. som tagits tillbaka i samband med
återgång av köp,
3.  som  av  den  skattskyldige
exporterats till tredje land  eller
förts till frizon eller frilager för
annat ändamål än att förbrukas där,
4. som förbrukats 4. som förbrukats
eller  sålts  för eller  sålts  för
förbrukning     förbrukning
a)  för  annat a)  för  annat
ändamål     än ändamål     än
motordrift  eller motordrift  eller
uppvärmning, eller uppvärmning, eller
b) i en process b) i en process
där bränslet i allt där bränslet i allt
väsentligt används väsentligt används
för annat ändamål för annat ändamål
än motordrift eller än motordrift eller
uppvärmning.    uppvärmning,
5.  som förbru
kats för framställ
ning av skatteplik
tig elektrisk kraft
i  en gasturbinan
läggning som har en
sammanlagd  instal
lerad   generator
effekt av minst fem
megawatt,   under
förutsättning  att
värme  inte samti
digt     nyttig
gjorts.
Avdrag enligt första stycket 4 får
göras även för skatt på bränsle som
förbrukats eller sålts för förbrukning
för gas- och värmeproduktion som sker
vid användning av bränsle på sätt som
avses i första stycket 4.
2 §
I en deklaration I en deklaration
som  avser  ener som  avser  ener
giskatt     och giskatt     och
koldioxidskatt  på koldioxidskatt  på
andra bränslen än andra bränslen än
som avses i 2 kap. som avses i 2 kap.
1 § första stycket 1 § första stycket
3 b, dock inte flyg 3 b, dock inte flyg
bensin    eller bensin    eller
flygfotogen,  får flygfotogen, får av
avdrag göras enligt drag göras enligt
1 §.        1   §  första
stycket  1-4  och
andra stycket.
Avdrag får också göras för skatt
1. på annat bränsle än bensin som
förbrukats eller sålts för förbrukning
a)  i tåg eller annat spårbundet
transportmedel, eller
b) i skepp, när skeppet inte används
för privat ändamål,
2. på annat bränsle än bensin som
förbrukats eller sålts för förbrukning
i luftfartyg, när luftfartyget inte
används för privat ändamål,
3.  på bränsle som förbrukats för
framställning av
a) mineraloljeprodukter,
b)  kolbränslen och petroleumkoks,
eller
c)  andra  produkter  för  vilka
skatteplikt   har   inträtt   för
tillverkaren,
4.  på bränsle som förbrukats för
framställning   av   skattepliktig
elektrisk kraft, med de begränsningar
som följer av tredje stycket.
Avdrag enligt andra stycket 4 får vid
samtidig  produktion av  värme  och
skattepliktig elektrisk kraft i  en
kraftvärmeanläggning göras för energi
skatt och koldioxidskatt på den del av
bränslet   som   förbrukats   för
framställning   av   skattepliktig
elektrisk kraft och för hälften av
energiskatten på den del av bränslet
som förbrukats för framställning av
nyttiggjord värme.
5 §
I en deklaration I en deklaration
som  avser  sva som  avser  sva
velskatt på andra velskatt på andra
bränslen än  flyg bränslen än  flyg
bensin  och  flyg bensin  och  flyg
fotogen får avdrag fotogen får avdrag
göras enligt 1 § göras enligt 1 §
och  2  §  andra första stycket 1-
stycket 1-3.    4   och   andra
stycket    och
enligt  2  §
andra stycket 1-3.
Avdrag får, i den mån avdrag inte
gjorts enligt första stycket, göras
även för skatt på svavel i bränsle som
har  förbrukats  eller  sålts  för
förbrukning i metallurgiska processer
eller processer för framställning av
varor av andra mineraliska ämnen än
metaller, vari skall anses ingå även
den gas- och värmeproduktion som sker
till följd av sådana processer, eller i
sodapannor eller lutpannor.
Om  en  skattskyldig har begränsat
utsläppet av svavel genom reningsåtgärd
eller genom bindning i någon produkt
eller i aska i samband med förbrukning
av det skattepliktiga bränslet, får
avdrag göras med 30 kronor per kilogram
svavel som utsläppet har minskat.
    5 a §
I       en
deklaration   som
avser energiskatt,
koldioxidskatt och
svavelskatt   på
flygbensin  (KN-nr
2710 00 26)  och
flygfotogen (KN-nr
2710 00 51)  får
avdrag göras enligt
1 § första stycket
1-4 och andra styck
et.
Avdrag    får
också  göras  för
skatt på flygbensin
och flygfotogen som
förbrukats  eller
sålts för förbruk
ning  för  sådan
motordrift   som
avser  drift  av
motorer      i
luftfartyg eller av
sådana motorer  i
provbädd eller  i
annan   liknande
anordning.
    5 b §
I       en
deklaration   som
avser energiskatt,
koldioxidskatt och
svavelskatt   på
annat bränsle  än
som avses i 1 kap.
3 a § får avdrag
också  göras  för
skatt  på bränsle
som av den skatt
skyldige förts ut
från Sverige till
ett  annat  EG-
land.
7 §6
Vad      som Vad      som
föreskrivs om  av föreskrivs om  av
drag för skatt på drag för skatt på
bränsle som avses i bränsle som avses i
2 kap. 1 § första 2 kap. 1 § första
stycket 3 b, bensin stycket 3 b, bensin
och gasol tillämpas och gasol tillämpas
även på bränsle för även på bränsle för
vilket motsvarande vilket motsvarande
skatt skall betalas skatt skall betalas
enligt 2 kap. 3 och enligt 2 kap. 3 och
4 §§, dock inte 4 §§.
flygbensin   och
flygfotogen.
8 kap.
4 a §
Annan  än  den
som är registrerad
som  skattskyldig
får köpa flygbensin
och   flygfotogen
utan  energiskatt,
koldioxidskatt och
svavelskatt mot att
han lämnar en för
säkran     till
leverantören om att
bränslet   skall
användas för  ett
sådant ändamål som
avses i 7 kap. 1 §
första stycket  4
eller andra stycket
eller  i 7  kap.
5  a  §  andra
stycket.
5 §
Vad      som Vad      som
föreskrivs om inköp föreskrivs om inköp
mot försäkran  av mot försäkran  av
bränsle som avses i bränsle som avses i
2 kap. 1 § första 2 kap. 1 § första
stycket 3 b  och stycket 3 b  och
bensin  tillämpas bensin  tillämpas
även på bränsle för även på bränsle för
vilket motsvarande vilket motsvarande
skatt skall betalas skatt skall betalas
enligt 2 kap. 3 och enligt 2 kap. 3 och
4 §§, dock inte 4 §§.
flygbensin   och
flygfotogen.
10 kap.
1 §
Den som från oljeprodukter avlägsnar
sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 §
första stycket eller på annat sätt tar
befattning med oljeprodukter för vilka
energiskatt enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b inte betalats, i syfte att
dessa produkter skall användas i strid
mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.
För    brott
enligt    första
stycket skall också
dömas den som från
oljeprodukter
avlägsnar  sådana
märkämnen som avses
i 2 kap. 9 a §, i
syfte  att  dessa
produkter   skall
användas i  strid
mot      denna
bestämmelse.
Om brottet har rört betydande värden
eller det i annat fall är att anse som
grovt skall, om förfarandet inte utgör
led  i gärning som är belagd  med
strängare     straff     enligt
skattebrottslagen (1971:69), dömas till
fängelse i högst två år.
2 §
För försök eller För försök eller
förberedelse  till förberedelse  till
brott enligt 1 § brott enligt 1 §
andra  stycket tredje stycket
skall dömas  till skall dömas  till
ansvar    enligt ansvar enligt 23 k
23       kap. ap. brottsbalken.
brottsbalken.
4 §7
Om  oljeprodukter Om  oljeprodukter
där sådana märkäm där sådana märkäm
nen som avses  i nen som avses  i
2 kap. 8 § första 2 kap. 8 § första
stycket     har stycket eller 9
avlägsnats och för a  §  har  av
vilka skatt enligt lägsnats och  för
2 kap. 1 § första vilka skatt enligt
stycket 3 b inte 2 kap. 1 § första
betalats, anträffas stycket 3 b inte
i annat utrymme än betalats, anträffas
bränsletank   som i annat utrymme än
förser  motor  på bränsletank   som
motordrivet fordon förser  motor  på
eller  båt  med motordrivet fordon
bränsle och det är eller  båt  med
uppenbart    att bränsle och det är
oljeprodukterna av uppenbart    att
setts för tillför oljeprodukterna av
sel  till  sådan setts för tillför
bränsletank i strid sel  till  sådan
mot 2 kap. 9 §, bränsletank i strid
påför        mot 2 kap. 9 §,
beskattningsmyn   påför
digheten den  som beskattningsmyn
ansvarat för att de digheten den  som
nämnda    ämnena ansvarat för att de
avlägsnats,  skatt nämnda    ämnena
med  belopp  som avlägsnats,  skatt
motsvarar den skatt med  belopp  som
som  skulle  ha motsvarar den skatt
tagits  ut  för som  skulle  ha
oljeprodukterna   tagits  ut  för
enligt 2 kap. 1 § oljeprodukterna
första stycket 3 b. enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 b.
5 §8
En    särskild En    särskild
avgift    skall avgift    skall
betalas     för betalas     för
motordrivet fordon motordrivet fordon
och båt, vars bräns och båt, vars bräns
letank  innehåller letank  innehåller
oljeprodukter   i oljeprodukter   i
strid mot 2 kap. strid mot 2 kap.
9 §.        9   §   eller
9 a §.
Avgiften uppgår för personbil och båt
till 10 000 kronor. Avgiften beräknas
för lastbilar, bussar, traktorer och
tunga terrängvagnar som är registrerade
i bilregistret på följande sätt.
Skattevikt, Avgift, kronor
kilogram
0 -3 50010 000
3 501 -10 000  20 000
10 001 -15 000  30 000
15 001 -20 000  40 000
20 001 -  50 000
Med   skattevikt Med   skattevikt
avses  den  vikt avses  den  vikt
efter    vilken efter    vilken
fordonsskatt    fordonsskatt
beräknas enligt for beräknas enligt for
donsskattelagen   donsskattelagen
(1988:327).     (1988:327).
Avgiften för annat Avgiften för annat
motordrivet fordon motordrivet fordon
än  som avses  i än  som avses  i
andra    stycket andra    stycket
uppgår till 20 000 uppgår till 20 000
kronor.  Avgiften kronor.  Avgiften
tas ut för varje tas ut för varje
tillfälle    som tillfälle    som
bränsletank     bränsletank
påträffas    med påträffas    med
oljeprodukter   i oljeprodukter   i
strid mot 2 kap. strid mot 2 kap.
9 §.        9   §   eller
9 a §.
Har avgift påförts någon och skall
sådan  avgift  påföras  honom  för
ytterligare tillfälle inom ett år från
det tidigare tillfället, tas avgiften
ut med en och en halv gånger det belopp
som  följer av andra eller  tredje
stycket.
11 kap.
10 §
Avdrag får göras Avdrag får göras
även  för energis även  för energis
katt      och katt      och
koldioxidskatt  på koldioxidskatt på
annat bränsle  än
sådant   som 1. bränsle som
beskattas enligt beskattas  enligt
2 kap. 1 § första 2 kap. 1 § första
stycket 3 b, om stycket 3 b,  om
bränslet förbrukats bränslet förbrukats
vid  framställning vid  framställning
av  skattepliktig av  skattepliktig
elektrisk  kraft, elektrisk kraft i
med       de en
begränsningar  som gasturbinanläggning
följer av andra och som   har   en
tredje styckena.  sammanlagd
installerad genera
toreffekt av minst
fem megawatt, under
förutsättning  att
värme     inte
samtidigt
nyttiggjorts,
2. annat brän
sle än som avses
under  1,  om
bränslet förbrukats
vid  framställning
av  skattepliktig
elektrisk  kraft,
med  de  begräns
ningar som följer
av andra och tredje
styckena.
Avdrag   enligt Avdrag   enligt
första stycket får första   stycket
vid    samtidig 2  får  vid
produktion av värme samtidig produktion
och  skattepliktig av   värme  och
elektrisk kraft i skattepliktig
en         elektrisk kraft i
kraftvärmeanläggnin en
g göras för energi kraftvärmeanläggnin
skatt      och g göras för energi
koldioxidskatt  på skatt och koldiox
den del av bränslet idskatt på den del
som förbrukats för av  bränslet  som
framställning  av förbrukats   för
skattepliktig    framställning  av
elektrisk kraft och skattepliktig
för  hälften  av elektrisk kraft och
energiskatten  på för  hälften  av
den del av bränslet energiskatten  på
som förbrukats för den del av bränslet
framställning  av som förbrukats för
nyttiggjord värme. framställning  av
nyttiggjord värme.
Avdrag   enligt Avdrag   enligt
första eller andra första eller andra
stycket får göras stycket får göras
endast i den mån endast i den mån
avdrag inte gjorts avdrag inte gjorts
enligt 9 § första enligt 9 § första
stycket 4, 7 kap. stycket 4, 7 kap.
2 § andra stycket 4 1 § första styck
eller    tredje et 5 eller 2 §
stycket.      andra  stycket  4
eller    tredje
stycket.
Den  som  yrkesmässigt  levererar
elektrisk kraft som i Sverige fram
ställts i ett vindkraftverk får göra
avdrag med ett belopp som svarar mot
den skatt som skall betalas enligt 3 §
första stycket 4.
_____
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1996.  Äldre  föreskrifter  gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför  sig  till  tiden   före
ikraftträdandet.

2. Förslag till lag om ändring i
lagen (1984:409) om skatt på


gödselmedel
Härigenom föreskrivs att 1 och 4-7 §§
lagen  (1984:409)  om  skatt  på
gödselmedel9 skall ha följande lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
1 §
Skatt        Skatt
(gödselmedelsskatt) (gödselmedelsskatt)
skall betalas till skall betalas till
staten enligt denna staten enligt denna
lag  vid omsätt lag     för
ning     eller gödselmedel.
ianspråktagande
inom  landet av
gödselmedel.
Med gödselmedel enligt denna lag avses
ammoniak som hänförs till nr 2814 i Kom
binerade  nomenklaturen (KN)  enligt
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen   och   om
Gemensamma tulltaxan, kaliumnitrat och
kalciumnitrat som hänförs till KN-nr
2834 samt varor som hänförs till KN-nr
3102, 3103 och 3105.
4 §
Med skattskyldig avses i det följande
1. den som inom landet yrkesmässigt
tillverkar gödselmedel,
2. den som inför 2. den som inför
gödselmedel  till gödselmedel  till
landet     för landet     för
yrkesmässig     yrkesmässig
återförsäljning   återförsäljning
eller  för  egen eller  för  egen
yrkesmässig     yrkesmässig
användning   inom användning   inom
landet.       landet,
3. den som har
registrerats  som
återförsäljare
enligt 6 § andra
stycket.
En verksamhet är yrkesmässig, om den
utgör näringsverksamhet enligt 21 §
kommunalskattelagen (1928:370), eller
om  den  bedrivs i former som  är
jämförliga  med  en  till  sådan
näringsverksamhet hänförlig rörelse och
ersättningen  för  omsättningen  i
verksamheten  under  ett  kalenderår
överstiger 30 000 kr.
5 §
Skattskyldighet   Skattskyldighet
inträder när    inträder,   för
skatt som avses i 2
§ första stycket,
när
1.       ett 1.       ett
gödselmedel levere gödselmedel
ras till en köpare, levereras till en
köpare som inte
är registrerad,
2. ett gödselmedel tas i anspråk för
något annat ändamål än försäljning,
3. den skattskyldige avregistreras och
skattskyldigheten därvid inte går över
på någon annan.
Skattskyldighet
inträder, för skatt
som avses i 2 §
andra   stycket,
för
1. den som är
skattskyldig enligt
4 § första stycket
1 när ett gödselme
del tillverkas,
2. den som är
skattskyldig enligt
4 § första stycket
2 när ett gödselme
del förs in till
landet.
6 §
Den   som   är Den   som   är
skattskyldig skall skattskyldig  en
vara  registrerad ligt  4 § första
hos beskattningsmyn stycket 1 eller 2
digheten.      skall     vara
registrerad   hos
beskattningsmyn
digheten.
Den  som  inom
landet  i  större
omfattning
yrkesmässigt
återförsäljer
gödselmedel   kan
registreras   hos
beskattningsmyndigh
eten      som
återförsäljare.
7 §
I  en  deklaration  som  avser
gödselmedelsskatt får avdrag göras för
skatt på sådana gödselmedel
1. som har förts ut ur landet,
2. för vilka skattskyldighet tidigare
har inträtt,
3. som har tagits tillbaka i samband
med återgång av köp,
4. som har förbrukats eller sålts för
förbrukning för annat ändamål än att
användas som växtnäring.
Avdrag  enligt
första stycket  2
eller 3 får endast
göras för skatt som
avses i 2 § första
stycket.
_____
1. Denna lag träder i kraft den 1
januari 1996.
2.   Äldre  bestämmelser  gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför  sig  till  tiden   före
ikraftträdandet. För skatt som avses i
2 § andra stycket gäller dock följande.
Gödselmedel som har tillverkats eller
förts   in  till  landet   före
ikraftträdandet skall tas upp  till
beskattning     i      första
redovisningsperioden       efter
ikraftträdandet om skattskyldighet då
ännu inte har inträtt.
3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1564) om alko-

holskatt
Härigenom föreskrivs att 2-6 §§ lagen
(1994:1564) om alkoholskatt skall ha
följande lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
2 §
Skatt skall betalas för öl som hänförs
till  nr 2203 i Kombinerade  nomen
klaturen (KN) enligt förordningen EEG
2658/87 om alkoholhalten överstiger 0,5
volymprocent.
Skatt skall även betalas för produkter
innehållande en blandning av öl och
icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till
KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland
ningen överstiger 0,5 volymprocent.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter med 2,33 liter med 2,39
kronor för varje vo kronor för varje vo
lymprocent alkohol. lymprocent alkohol.
För  öl med  en För  öl med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
2,25 men inte över 2,25 men inte över
3,5  volymprocent 3,5  volymprocent
tas skatt dock ut tas skatt dock ut
per  liter  med per  liter  med
0,91 kronor för 1,21 kronor för
varje volymprocent varje volymprocent
alkohol.      alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst
2,25 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
3 §
Skatt  skall betalas för vin  som
hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom
jäsning och
1.  alkoholhalten  överstiger  1,2
volymprocent men uppgår till högst 15
volymprocent, eller
2.  alkoholhalten  överstiger  15
volymprocent men uppgår till högst 18
volymprocent och vinet producerats utan
tillsatser.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter för      liter för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
2,25 men inte över 2,25 men inte över
4,5  volymprocent 4,5  volymprocent
med  9,00 kro med  9,25 kro
nor,        nor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
4,5 men inte över 7 4,5 men inte över 7
volymprocent  med volymprocent  med
13,30 kronor,  13,67 kronor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 7 alkoholhalt över 7
men inte över 8,5 men inte över 8,5
volymprocent  med volymprocent  med
18,30 kronor,  18,81 kronor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
8,5 men inte över 8,5 men inte över
15 volymprocent med 15 volymprocent med
26,20  kronor, 26,93  kronor,
och för       och för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 15 alkoholhalt över 15
men inte över 18 men inte över 18
volymprocent  med volymprocent  med
43,50 kronor.  44,70 kronor.
För vin med en alkoholhalt om högst
2,25 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
4 §
Skatt skall betalas för andra jästa
drycker än vin eller öl som hänförs
till KN-nr 2206 samt sådana drycker som
hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men
som inte omfattas av skatteplikt enligt
3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2
men inte 10 volymprocent eller  om
alkoholhalten överstiger 10 men inte 15
volymprocent under förutsättning att
alkoholhalten uteslutande har uppkommit
genom jäsning.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter för      liter för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
2,25 men inte över 2,25 men inte över
4,5  volymprocent 4,5  volymprocent
med  9,00 kro med  9,25 kro
nor,        nor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
4,5 men inte över 7 4,5 men inte över 7
volymprocent  med volymprocent  med
13,30 kronor,  13,67 kronor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 7 alkoholhalt över 7
men inte över 8,5 men inte över 8,5
volymprocent  med volymprocent  med
18,30  kronor 18,81  kronor,
och för       och för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
8,5 men inte över 8,5 men inte över
15 volymprocent med 15 volymprocent med
26,20 kronor.  26,93 kronor.
För  andra jästa drycker  med  en
alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent
tas skatt ut med 0 kronor.
5 §
Skatt   skall   betalas   för
mellanklassprodukter med en alkoholhalt
över 1,2 men inte över 22 volymprocent
som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och
2206 men som inte beskattas enligt 2-4
§§.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter för      liter för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt   om alkoholhalt   om
högst      15 högst      15
volymprocent  med volymprocent  med
26,20  kronor, 26,93  kronor,
och för       och för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 15 alkoholhalt över 15
volymprocent  med volymprocent  med
43,50 kronor.  44,70 kronor.
6 §10
Skatt  skall  betalas  för  varor
hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med
en  alkoholhalt  överstigande  1,2
volymprocent även om dessa ingår i en
vara som hänförs till ett annat KN-
kapitel. Skatt skall även betalas för
drycker som hänförs till KN-nr 2204,
2205 och 2206 om alkoholhalten över
stiger 22 volymprocent.
Skatt tas ut med Skatt tas ut med
474 kronor per 487 kronor per
liter ren alkohol. liter ren alkohol.
_____
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1996.  Äldre  föreskrifter  gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför  sig  till  tiden   före
ikraftträdandet.

4. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:917) om ändring


i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Härigenom föreskrivs att 37 § lagen
(1994:1564)  om  alkoholskatt   i
paragrafens  lydelse  enligt  lagen
(1995:917) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
37 §
För         För
skattepliktiga   skattepliktiga
alkoholvaror  tas alkoholvaror  tas
skatten  för  år skatten  för  år
1995 ut med i 2-1996 ut med i 2-
6   §§  angivna 6   §§  angivna
belopp. För tiden belopp. För tiden
efter utgången av efter utgången av
år 1995 skall år 1996 skall
skatten tas ut med skatten tas ut med
belopp som omräknas belopp som omräknas
enligt andra styck enligt    andra
et.         stycket.
För  kalenderåret För  kalenderåret
1996 och efter 1997 och efter
följande kalenderår följande kalenderår
skall skatten tas skall skatten tas
ut med belopp som ut med belopp som
efter  en  årlig efter  en  årlig
omräkning motsvarar omräkning motsvarar
de i 2-6 §§ angivna de i 2-6 §§ angivna
skattebeloppen   skattebeloppen
multiplicerade med multiplicerade med
det jämförelsetal, det jämförelsetal,
uttryckt i procent, uttryckt i procent,
som anger förhållan som anger förhållan
det     mellan det     mellan
prisläget i oktober prisläget i oktober
månad året närmast månad året närmast
före   det   år före   det   år
beräkningen  avser beräkningen  avser
och  prisläget  i och  prisläget  i
oktober 1994.    oktober 1994.
Regeringen fastställer före november
månads utgång de omräknade skattebelopp
som enligt denna lag skall tas ut för
påföljande   kalenderår.   Beloppen
avrundas till hela kronor och ören.


5. Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1563) om tobaks-


skatt
Härigenom föreskrivs att punkt 4 av
ikraftträdandebestämmelserna till lagen
(1994:1563) om tobaksskatt skall ha
följande lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
4. Föreskrifterna 4. Föreskrifterna
i 3-7 §§ den i 3 och 5 §§
nya lagen tillämpas den  nya  lagen
först från och tillämpas från och
med den 1 januari med den 1 januari
1996.        1996  och  före
skrifterna i 4, 6
och 7 §§ tillämpas
från och med den 1
juli 1996.
_____
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1996.
6.  Förslag till lag om ändring i
tullagen (1994:1550)
Härigenom  föreskrivs  att  det  i
tullagen (1994:1550) skall införas en
ny  paragraf, 9 a §, av  följande
lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
    9 a §
Den som från en
plats utanför det
svenska tullområdet
men  inom  EG:s
tullområde till det
svenska tullområdet
inför eller låter
införa  en  icke-
gemenskapsvara, som
inte är underkastad
ett tullförfarande,
är  skyldig  att
anmäla  införseln
till
tullmyndigheten vid
gränspasseringen.
Tullmyndigheten
uppbär därvid tull
för  varan  och
övervakar    att
handelspolitiska
åtgärder vidtas och
andra villkor för
övergång till fri
omsättning
iakttas.
För kontroll av
anmälningsskyldig
heten      har
tullmyndigheten
rätt att utföra de
kontroller som fram
går  av punkt  4
andra  stycket  i
övergångsbestämmels
erna.
_____
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1996.

7. Förslag11 till lag om ändring i
lagen (1994:1547) om tull-


frihet m.m.
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. skall ha
följande lydelse.
Nuvarande    Föreslagen
lydelse      lydelse
7 §
Regeringen får meddela föreskrifter om
tullfrihet för
1.  förnödenheter 1.  förnödenheter
och  proviant som och  proviant som
medförs eller tas medförs eller tas
ombord på transpo ombord  på  trans
rtmedel som går i portmedel som går i
trafik   mellan utrikes trafik,
Sverige och tredje om  varorna  är
land, om varorna avsedda     för
är  avsedda  för transportmedlet
transportmedlet   eller      för
eller      för besättning  eller
besättning  eller passagerare, och
passagerare, och
2.  varor  som 2.  varor  som
införs av en person införs av en person
som återvänder hit som återvänder hit
efter att på grund efter att på grund
av sitt arbete ha av sitt arbete ha
vistats i  tredje vistats i  tredje
land  under  en land  under  en
längre tid.     längre tid, och
3.  varor  som
förtullas    för
Försvarsmakten
eller      för
Försvarets
materielverk  och
som skall användas
för    militärt
ändamål eller varor
som skall användas
i   landet  för
tillverkning eller
underhåll    av
produkter    för
sådant ändamål.
_____
Denna lag träder i kraft den 1 januari
1996.

Motion med anledning av proposition

1995/96:57


1995/96:Sk17 av Bo Lundgren m.fl. (m)
vari  yrkas  att  riksdagen  avslår
propositionen i den del som avser den
extra höjningen av alkoholskatten för
folköl i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Utskottet

Alkoholskatten på folköl
Riksdagen fattade våren 1995 beslut om
att sänka mervärdesskatten på livsmedel
från 21 % till 12 % den 1 januari 1996.
Härvid gav riksdagen som sin mening
regeringen till känna att detaljhandels
priset  på  folköl inte bör  följa
sänkningen av mervärdesskatten och att
regeringen bör överväga om detta mål
skall uppnås genom höjd skatt på folköl
eller    genom   att    folköl
mervärdesbeskattas på samma sätt som
andra alkoholdrycker (1994/95:FiU20 s.
83).
I  proposition  1995/96:57  anför
regeringen att Sverige för närvarande
avviker från EG:s regler om en mot
alkoholstyrkan proportionell skatt på
öl och att en höjning av punktskatten
på folköl i viss mån bidrar till att
minska  den  rådande  skillnaden  i
skattesatser mellan folköl och övrigt
öl.  Regeringen föreslår därför att
mervärdesskattesänkningen   motverkas
genom en höjning av alkoholskatten på
folköl. På grundval av ett literpris på
folköl  om 14 kr 10 öre  beräknar
regeringen att alkoholskatten bör höjas
från 91 öre till 1 kr 18 öre per liter
och  volymprocent alkohol. Höjningen
beräknas   medföra  en   varaktig
inkomstförstärkning    för    den
konsoliderade offentliga sektorn på 251
miljoner kronor.
I motion Sk17 av Bo Lundgren m.fl. (m)
anför motionärerna att en lägre skatt
på folköl kan bidra till att motverka
den nuvarande tendensen till konsumtion
av  starköl  och  dessutom  minska
problemen med införsel av folköl från
Tyskland   och  Danmark.   Enligt
motionärernas mening ger den föreslagna
skattehöjningen felaktiga signaler till
konsumenten och framstår som tveksam
sett  ur  både statsfinansiell  och
näringspolitisk synpunkt. Motionärerna
hemställer att förslaget om höjd skatt
på folköl avslås.
Enligt utskottets mening har riksdagen
redan genom vårens ställningstagande
klargjort att det inte är önskvärt att
sänkningen  av  mervärdesskatten  på
livsmedel den 1 januari 1996  leder
till en sänkning av detaljhandelspriset
på folköl. Regeringens förslag innebär
att detta krav tillgodoses och har en
utformning som i viss mån innebär en
anpassning till EG:s regler på området.
Härtill kommer att förslaget ger en
välkommen     inkomstförstärkning.
Utskottet tillstyrker propositionen i
denna del och avstyrker motionen.
Indexering av alkoholskattesatserna
Regeringen föreslår att skattesatserna
i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
räknas upp till 1996 års nivå och att
1996 blir nytt basår för den automa-
tiska omräkning som regeringen skall
genomföra varje år. Anledningen är
att   regeringens  omräkning   av
skattesatserna måste genomföras redan i
november månad och att omräkningen av
skattesatserna för år 1996 därför inte
har  kunnat  beakta den  föreslagna
höjningen  av  skatten  på  folköl.
Regeringens beslut om skattesatserna
för 1996 kommer att upphävas sedan
riksdagen fastställt skattesatserna för
1996.
Utskottet  har inte  funnit  någon
anledning till erinran mot att 1996
blir nytt basår för den automatiska
uppräkningen av alkoholskattebeloppen
och att skattesatserna i lagen räknas
upp till 1996 års prisnivå. Regeringens
förslag om skattesatser för år 1996
grundar sig på en uppskattning  av
prisutvecklingen under perioden oktober
1994-oktober 1995. Då prisutvecklingen
under  den aktuella perioden numera
beräknats  till  2,33  %  föreslår
utskottet  en  mindre justering  av
skattebeloppen. I propositionen har den
beräknade skattesatsen för folköl om
1 kr 18 öre efter uppräkning med 2,77 %
angivis till 1 kr 21 öre. En uppräkning
med 2,33 % ger samma resultat. Någon
justering av denna skattesats föreslås
därför inte av utskottet.
De ändringar som utskottet föreslår
berör 2-6 §§ lagen (1994:1564)  om
alkoholskatt.  Härutöver   föreslår
utskottet en rättelse i förslaget till
lag om ändring i lagen (1995:917) om
ändring  i  lagen  (1994:1564)  om
alkoholskatt.
Med  angivna  ändringar tillstyrker
utskottet  proposition 1995/96:57  i
denna del.
Finsk olja i motordrivna fordon

I propositionen föreslås att förbudet
mot  användning  av  lågbeskattad
grönfärgad olja i motordrivna fordon
utvidgas  så  att det även  gäller
användning  av  finsk  lågbeskattad
rödfärgad olja. Detta åstadkoms genom
att regeringen får rätt att meddela
föreskrifter  om att det  nuvarande
förbudet skall omfatta oljeprodukter
som är försedda med andra märkämnen än
de svenska. Av propositionen framgår
att  de  finska  bestämmelserna  om
användning av lågbeskattad olja skiljer
sig från motsvarande svenska regler. I
motsats till vad som gäller i Sverige
är det i Finland tillåtet att använda
lågbeskattad olja i jordbrukstraktorer
och motorredskap. Även om det således
är möjligt att tanka lågbeskattad olja
i dessa fordon i Finland bör det enligt
vad  som  framgår av  propositionen
emellertid inte vara något problem att
i stället tanka omärkt olja eftersom
denna  finns allmänt tillgänglig  i
Finland.  Det svenska förbudet  mot
användning av finsk lågbeskattad olja
föreslås  mot  denna bakgrund  även
omfatta   jordbrukstraktorer   och
motorredskap. I sammanhanget bör det
poängteras att det svenska förbudet är
avsett  att tillämpas även om  den
rödmärkta oljan har förts över gränsen
i fordonets tank.
Utskottet  har  inte  funnit  någon
anledning till erinran mot förslaget.
När det gäller ett svenskt förbud mot
användning  av finsk  röd  olja  i
jordbrukstraktorer  och  motorredskap
vill utskottet emellertid klargöra att
förslaget i
denna del måste ses mot bakgrund av de
mycket  starka  kontrollskäl  som
motiverar förbudet mot användning av
lågbeskattad olja i motordrivna fordon.
Den införsel av finsk röd olja för
användning i svenska dieselfordon som
är anledningen till att förbudet nu
måste  utvidgas  visar  också  på
betydelsen  av  att  detta  förbud
upprätthålls. Även om utskottet således
ställer sig bakom förslaget i denna del
är utskottet medvetet om att de nya
reglerna kan ge upphov till problem för
näringsidkare som bedriver verksamhet
på bägge sidor om gränsen. Med hänsyn
till de skäl som uppbär förbudet bör
det emellertid enligt utskottets mening
inte  komma i fråga att  inskränka
förbudet av denna anledning. Däremot
ser utskottet inte något hinder mot att
eventuella   negativa    effekter
neutraliseras genom andra  åtgärder.
Utskottet förutsätter att regeringen
följer denna fråga och vid behov vidtar
de åtgärder som kan anses påkallade.
Med det anförda tillstyrker utskottet
propositionen i denna del.
Övriga frågor

I lagen (1994:1776) om skatt på energi
föreslås bl.a ändringar som berör den
paragraf där skattesatserna regleras.
På  samma sätt som när det gäller
indexeringen av alkoholskattesatserna
bör detta föranleda att den automatiska
indexuppräkningen i lagen (1994:1776)
om skatt på energi senareläggs ett år.
Även här bör skattesatserna i lagen
räknas upp med 2,33 % till 1996 års
nivå. Detta föranleder ändringar i 2
kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi, i 2 kap. 10 § och 11 kap. 3 § i
deras lydelse enligt lagen (1995:912)
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på     energi    samt     i
övergångsbestämmelserna till samma lag.
I övrigt har utskottet inte funnit
någon anledning till erinran mot de
förslag som läggs fram i proposition
1995/96:57 eller proposition 1995/96:12
såvitt nu är i fråga utan tillstyrker
propositionerna    med    angivna
justeringar.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande alkoholskatten på
folköl
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:57 i denna del
och med avslag på motion 1995/96:Sk17
godkänner vad utskottet anfört,
res.1 (m) - delvis
2.  beträffande indexering av
alkoholskattesatserna
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1995/96:57 i denna del
godkänner vad utskottet anfört,
3. beträffande finsk olja  i
motordrivna fordon
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:57 i denna del
godkänner vad utskottet anfört,
4. beträffande övriga frågor
att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1995/96:57 i denna del
och  med  bifall till  proposition
1995/96:12 i denna del godkänner vad
utskottet anfört,
5. beträffande lagförslagen

att  riksdagen  med  anledning  av
proposition 1995/96:57 och med bifall
till proposition 1995/96:12 i denna
del
dels  antar de vid proposition
1995/96:57 fogade förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776)
om skatt på energi, med den ändringen
att 2 kap. 1 § erhåller följande som
utskottets   förslag   betecknade
lydelse:
2 kap.
1 §
Regeringens förslag
Energiskatt och koldioxidskatt skall
för år 1995, om inte annat följer av
andra  stycket, betalas för följande
bränslen med angivna belopp:
(För tabell se trycket)
I fall som avses i 4 kap. 1 § första
stycket 7 och andra stycket samt 12 §
första stycket 4 och andra stycket tas
skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som
gäller för bränslets olika användnings
sätt.
För   kalenderåret  1996  och
efterföljande kalenderår skall de  i
första stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 10 §.
2 kap.
1 §
Utskottets förslag
Energiskatt och koldioxidskatt skall
för år 1996, om inte annat följer av
andra  stycket, betalas för följande
bränslen med angivna belopp:
(För tabell se trycket)
I fall som avses i 4 kap. 1 § första
stycket 7 och andra stycket samt 12 §
första stycket 4 och andra stycket tas
skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som
gäller för bränslets olika användnings
sätt.
För   kalenderåret  1997  och
efterföljande kalenderår skall de  i
första stycket angivna skattebeloppen
räknas om enligt 10 §.
2. lag om ändring i lagen (1984:409)
om skatt på gödselmedel,

3. lag om ändring i lagen (1994:1564)
om alkoholskatt, med den ändringen
att  2-6 §§ erhåller följande som
utskottets   förslag   betecknade
lydelse:
Regeringens   Utskottets
förslag      förslag
2 §
Skatt skall betalas för öl som hänförs
till  nr 2203 i Kombinerade  nomen
klaturen (KN) enligt förordningen EEG
2658/87 om alkoholhalten överstiger 0,5
volymprocent.
Skatt skall även betalas för produkter
innehållande en blandning av öl och
icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till
KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland
ningen överstiger 0,5 volymprocent.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter med 2,39 liter med 2,38
kronor för varje vo kronor för varje vo
lymprocent alkohol. lymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt över 2,25
men inte över 3,5 volymprocent tas
skatt dock ut per liter med 1,21 kronor
för varje volymprocent alkohol.
För öl med en alkoholhalt om högst
2,25 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
3 §
Skatt  skall betalas för vin  som
hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om
alkoholhalten uppkommit enbart genom
jäsning och
1.  alkoholhalten  överstiger  1,2
volymprocent men uppgår till högst 15
volymprocent, eller
2.  alkoholhalten  överstiger  15
volymprocent men uppgår till högst 18
volymprocent och vinet producerats utan
tillsatser.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter för      liter för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
2,25 men inte över 2,25 men inte över
4,5  volymprocent 4,5  volymprocent
med  9,25 kro med  9,21 kro
nor,        nor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
4,5 men inte över 7 4,5 men inte över 7
volymprocent  med volymprocent  med
13,67 kronor,  13,61 kronor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 7 alkoholhalt över 7
men inte över 8,5 men inte över 8,5
volymprocent  med volymprocent  med
18,81 kronor,  18,73 kronor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
8,5 men inte över 8,5 men inte över
15 volymprocent med 15 volymprocent med
26,93  kronor, 26,81  kronor,
och för       och för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 15 alkoholhalt över 15
men inte över 18 men inte över 18
volymprocent  med volymprocent  med
44,70 kronor.  44,51 kronor.
För vin med en alkoholhalt om högst
2,25 volymprocent tas skatt ut med
0 kronor.
Regeringens   Utskottets
förslag      förslag
4 §
Skatt skall betalas för andra jästa
drycker än vin eller öl som hänförs
till KN-nr 2206 samt sådana drycker som
hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men
som inte omfattas av skatteplikt enligt
3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2
men inte 10 volymprocent eller  om
alkoholhalten överstiger 10 men inte 15
volymprocent under förutsättning att
alkoholhalten uteslutande har uppkommit
genom jäsning.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter för      liter för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
2,25 men inte över 2,25 men inte över
4,5  volymprocent 4,5  volymprocent
med  9,25 kro med  9,21 kro
nor,        nor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
4,5 men inte över 7 4,5 men inte över 7
volymprocent  med volymprocent  med
13,67 kronor,  13,61 kronor,
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 7 alkoholhalt över 7
men inte över 8,5 men inte över 8,5
volymprocent  med volymprocent  med
18,81  kronor, 18,73  kronor,
och för       och för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt  över alkoholhalt  över
8,5 men inte över 8,5 men inte över
15 volymprocent med 15 volymprocent med
26,93 kronor.  26,81 kronor.
För  andra jästa drycker  med  en
alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent
tas skatt ut med 0 kronor.
5 §
Skatt   skall   betalas   för
mellanklassprodukter med en alkoholhalt
över 1,2 men inte över 22 volymprocent
som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och
2206 men som inte beskattas enligt 2-4
§§.
Skatt tas ut per Skatt tas ut per
liter för      liter för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt   om alkoholhalt   om
högst      15 högst      15
volymprocent  med volymprocent  med
26,93  kronor, 26,81  kronor,
och för       och för
drycker med  en drycker med  en
alkoholhalt över 15 alkoholhalt över 15
volymprocent  med volymprocent  med
44,70 kronor.  44,51 kronor.
6 §
Skatt  skall  betalas  för  varor
hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med
en  alkoholhalt  överstigande  1,2
volymprocent även om dessa ingår i en
vara som hänförs till ett annat KN-
kapitel. Skatt skall även betalas för
drycker som hänförs till KN-nr 2204,
2205 och 2206 om alkoholhalten över
stiger 22 volymprocent.
Skatt tas ut med Skatt tas ut med
487 kronor per 485,04  kronor
liter ren alkohol. per liter ren alko
hol.

4. lag om ändring i lagen (1995:917)
om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt, med den ändringen att
37 § erhåller följande som utskottets
förslag betecknade lydelse:
Regeringens   Utskottets
förslag      förslag
37 §
För skattepliktiga alkoholvaror tas
skatten för år 1996 ut med i 2-6 §§ an
givna belopp. För tiden efter utgången
av år 1996 skall skatten tas ut med
belopp  som  omräknas enligt  andra
stycket.
För  kalenderåret För  kalenderåret
1997  och  efter 1997  och  efter
följande kalenderår följande kalenderår
skall skatten tas skall skatten tas
ut med belopp som ut med belopp som
efter  en  årlig efter  en  årlig
omräkning motsvarar omräkning motsvarar
de i 2-6 §§ angivna de i 2-6 §§ angivna
skattebeloppen   skattebeloppen
multiplicerade med multiplicerade med
det jämförelsetal, det jämförelsetal,
uttryckt i procent, uttryckt i procent,
som anger förhållan som anger förhållan
det     mellan det     mellan
prisläget i oktober prisläget i oktober
månad året närmast månad året närmast
före   det   år före   det   år
beräkningen  avser beräkningen  avser
och  prisläget  i och  prisläget  i
oktober 1994.  oktober 1995.
Regeringen fastställer före november
månads utgång de omräknade skattebelopp
som enligt denna lag skall tas ut för
påföljande   kalenderår.   Beloppen
avrundas till hela kronor och ören.
5. lag om ändring i lagen (1994:1563)
om tobaksskatt,
6.  lag  om  ändring  i  tullagen
(1994:1550),
dels antar det i inledningen till
detta betänkande som lagförslag  7
redovisade förslaget till  lag  om
ändring  i  lagen  (1994:1547)  om
tullfrihet m.m.
dels antar följande förslag till
Lag om ändring i lagen (1995:912) om
ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi
Härigenom föreskrivs
dels att 2 kap. 10 § och 11 kap. 3
§ lagen (1994:1776) om skatt på energi
i paragrafernas lydelse enligt lagen
(1995:912)  om  ändring  i  lagen
(1994:1776) om skatt på energi skall ha
följande lydelse,
dels   att   punkt   3   av
övergångsbestämmelserna  till  lagen
(1995:912)  om  ändring  i  lagen
(1994:1776) om skatt på energi skall
upphöra att gälla vid utgången av år
1995.
Nuvarande    Utskottets
lydelse      förslag
2 kap.
10 §
För  år 1996 För  år 1997
och  efterföljande och  efterföljande
kalenderår  skall kalenderår  skall
energiskatt   och energiskatt   och
koldioxidskatt   koldioxidskatt
betalas med belopp betalas med belopp
som efter en årlig som efter en årlig
omräkning motsvarar omräkning motsvarar
de i 1 § angivna de i 1 § angivna
skattebeloppen   skattebeloppen
multiplicerade med multiplicerade med
det jämförelsetal, det jämförelsetal,
uttryckt i procent, uttryckt i procent,
som      anger som      anger
förhållandet mellan förhållandet mellan
det    allmänna det    allmänna
prisläget i oktober prisläget i oktober
månad året närmast månad året närmast
före   det   år före   det   år
beräkningen  avser beräkningen  avser
och  prisläget  i och  prisläget  i
oktober 1994.  oktober 1995.
Regeringen fastställer före november
månads utgång de omräknade skattebelopp
som enligt denna lag skall tas ut för
påföljande   kalenderår.   Beloppen
avrundas till hela kronor och ören.
11 kap.
3 §
Energiskatten    Energiskatten
utgör  för   år utgör  för   år
1995      1996
1.  0  öre  per kilowattimme  för
elektrisk  kraft  som  förbrukas  i
industriell    verksamhet     i
tillverkningsprocessen  eller   vid
yrkesmässig växthusodling,
2.  4,2  öre 2.  4,3  öre
per  kilowattimme per  kilowattimme
för annan elektrisk för annan elektrisk
kraft än som avses kraft än som avses
under 1 och  som under 1 och  som
förbrukas     i förbrukas     i
kommuner som anges kommuner som anges
i 4 §,       i 4 §,
3.  7,3  öre 3.  7,5  öre
per  kilowattimme per  kilowattimme
för elektrisk kraft för elektrisk kraft
som förbrukas för som förbrukas för
el­, gas-, värme- el­, gas-, värme-
eller        eller
vattenförsörjning i vattenförsörjning i
andra kommuner än andra kommuner än
de som anges i 4 §, de som anges i 4 §,
och         och
4.  9,5  öre 4.  9,7  öre
per  kilowattimme per  kilowattimme
för elektrisk kraft för elektrisk kraft
som  förbrukas  i som  förbrukas  i
övriga fall.    övriga fall.
För  kalenderåret För  kalenderåret
1996    och 1997    och
efterföljande    efterföljande
kalenderår skall de kalenderår skall de
i  första stycket i  första stycket
angivna       angivna
skattebeloppen   skattebeloppen
räknas om på det räknas om på det
sätt som i fråga om sätt som i fråga om
skatt på bränslen skatt på bränslen
anges i 2 kap. 10 anges i 2 kap. 10
§. Belopp som anges §. Belopp som anges
i  tiondels  ören i  tiondels  ören
skall dock avrundas skall dock avrundas
till hela tiondels till hela tiondels
ören.        ören.

res.1 (m) - delvis

Stockholm den 7 december 1995
På skatteutskottets vägnar

Lars Hedfors

I beslutet har deltagit: Lars Hedfors
(s), Bo Lundgren (m), Sverre Palm (s),
Karl Hagström (s), Karl-Gösta Svenson
(m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Björn
Ericson (s), Carl Fredrik Graf (m), Isa
Halvarsson (fp), Inger Lundberg (s),
Lars Bäckström (v), Ulla Rudin (s), Jan-
Olof Franzén (m), Ronny Korsberg (mp),
Holger  Gustafsson  (kds),  Lars  U
Granberg (s), Ingibjörg Sigurdsdóttir
(s) och Eskil Erlandsson (c).

Reservation

Alkoholskatten på folköl (mom. 1 och
5)
Bo Lundgren, Karl-Gösta Svenson, Carl
Fredrik Graf och Jan-Olof Franzén
(alla m) har

dels anfört följande.

Vi har inom Moderata samlingspartiet
motsatt   oss   sänkningen   av
mervärdesskatten på livsmedel efter,
som vi anser att det finns ett behov av
tillväxtbefrämjande åtgärder som först
måste  tillgodoses.  Vi  har  bl.a.
föreslagit   en   sänkning   av
arbetsgivaravgifterna i detta syfte.
När  nu regeringen väljer att höja
alkoholskatten  för  att  motverka
sänkningen  av  mervärdesskatten  på
folköl kan vi inte heller ställa oss
bakom detta förslag.
Sverige har i avtalet med EU fått
möjlighet  att  tillämpa  en  lägre
skattesats för folköl, och det  är
sannolikt att skattesatsen för öl inom
Europa snarare kommer att sänkas än
höjas  på  längre sikt. Mot  denna
bakgrund framstår regeringens förslag
om höjd skatt på folköl som omotiverat.
Redan  i  dag förekommer  det  en
omfattande gränshandel där  svenskar
köper sitt öl utomlands. Den ökade
införseln  av öl från Danmark  och
Tyskland  har  i  huvudsak  drabbat
folkölet.  I Skåne är nedgången  i
folkölsförsäljningen  närmare  20  %
enligt  uppgifter  från  de  stora
bryggerierna.  I  hela  landet  har
försäljningen t.o.m. september i år
gått ned med 3 %. Vidare finns det en
tendens  till  ökad  konsumtion  av
starkare öl.
En  höjning av skatten på  folköl
riskerar   att  förstärka   denna
utveckling,  och det blir  dessutom
lönsammare att handla utomlands. Enligt
vår mening ger en skattehöjning således
helt   felaktiga  signaler   till
allmänheten.
Både    ur    statsfinansiell,
näringspolitisk  och  alkoholpolitisk
synpunkt  finns det  en  risk  att
förslaget motverkar sitt syfte.
Med det anförda avstyrker vi förslaget
om höjd skatt på folköl.
dels vid momenten1 och 5 hemställt
1. beträffande alkoholskatten på
folköl
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Sk17  och  med  avslag  på
proposition 1995/96:97 i denna del
godkänner vad ovan anförts,
5. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad ovan
anförts  och  hemställts  gör  den
ändringen i utskottets förslag till lag
om  ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt att i 2 § fjärde stycket
siffran  "1,21" ersätts med siffran
"0,93".


_______________________________
1 Jfr rådets direktiv 92/12/EEG av den
25 februari 1992 om allmänna regler för
punktskattepliktiga  varor  och  om
innehav, flyttning och övervakning av
sådana varor (EGT nr L 76, 23.3.1992 s.
1), 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om
harmonisering  av  strukturerna  för
punktskatter på mineraloljor (EGT nr L
316, 31.10 1992 s. 12), 92/82/EEG av
den 19 oktober 1992 om tillnärmning av
punktskattesatser för mineraloljor (EGT
nr L 316, 31.10.1992 s. 19), 92/108/EEG
av den 14 december 1992 om ändring av
direktiv  92/12/EEG och av direktiv
92/81/EEG (EGT nr L 390, 31.12.1992 s.
124) samt 94/74/EG av den 22 december
1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG
och direktiv 92/81/EEG samt av direktiv
92/82/EEG (EGT nr L 365, 31.12.1994 s.
46).
2 Senaste lydelse 1995:611.
3 Senaste lydelse 1995:912.
4 Senaste lydelse 1995:611. Ändringen
innebär att tredje stycket upphävs.
5 Senaste lydelse 1995:611.
6 Senaste lydelse 1995:912.
7 Senaste lydelse 1995:912.
8 Senaste lydelse 1995:912.
9 Lagen omtryckt 1995:616.
Senaste lydelse av lagens rubrik
1995:616.
10 Senaste lydelse 1995:613.
11 Förslag som läggs fram i  prop.
1995/96:12 och i prop. 1995/96:57.